Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog 1681-85

1681(Et stort hjørne foroven er forvitret i denne bog, så sidetallene kan ikke læses).

1:

Anno 1681 den 13. --- tingbog forordnet til --- og findes heri halvfe-- og 3 blade papir --- gennemdraget og forseglet --- forordnede tingskriver Peder Thorsen -- Donslund straks for retten haver --- føre alt, hvad det hele år for ting og --- passerendes vorder, bladene også fra --- og til nederst uden nogen margin at fuldskrive, og sig ikke tilfordriste for ret --- ting på noget løst papir at skrive, --- sig ellers med brevpenge og i andre måder efter recessen at forholde og denne tingbog ved årets udgang her på Koldinghus igen at indlevere under straf som vedbør. - Actum Coldinghus ut supra. D. Rantzau.

1b:

--- forordne tingskriver Peder Thorsen på --- modentlig ved en hastig død afgangen, --- forordnes retten til Slavs herredsting --- skriver at betjene Niels Clemendsen i Løv- ---i alle måder efter som forhen meldt er --- forholder under straf som vedbør.
D. 24. januar 1681. D. Rantzau.


I Jesu navn --- dette nytårs ---

Torsdag den 13. januar 1681:

Tingholder Niels Clemendsen --- Jens Olafsen i Dal.

Stævning til Maren Pallesdatter i Nollund og hendes søn Christen Pedersen. Niels Christensen i Uto gav dem til sag på vegne af Henrik Kallmas af --- hans arvinger for skyld og landgilde af den gård i Nollund, som de har i fæste, fra 1674 og 6il 1681. De er ikke mødt. Opsat 6 uger.

Fornævnte Niels Mayvig gav herforuden -- Palsdatter til sag for kirkens anpart --- af den gård, hun ibor.
Desligeste gav Mikkel Ibsen, sognepræst til Grindsted og Hejnsvig sogne, hende til sag for hans tiendekorn for forleden år. Opsat 6 uger.

Torsdag den 20. januar 1681:

Torsdag den 27. januar 1681:

Torsdag den 3. februar 1681:

Gyde Jørgensen i Slav tingholder, Niels Clemendsen i Løvlund tingskriver. Vindesmænd: Jens Jensen i Nollund Kloster, Niels Christensen, Ebbe Nielsen, Christen Pedersen, Jens Christensen, alle i Nollund, Poul Christensen i Dyvelsrække, Eskel Hansen, Hans --- i Hindum.

Vidner har været i Elkær at vurdere en gårds brøstfældighed.

Torsdag den 10. februar 1681:

Torsdag den 17. februar 1681:

Torsdag den 24. februar 1681:

For retten fremstod Olof --- et afkald efter "deres sal. moder Kirsten Olufsdatter, som boede og døde i Morsbøl".

Niels Christensen i Mayvig en dom, opsat fra 15. januar, anlangende Maren Palsdatter og hendes søn Christen Pallesen (Pedersen), begge boende i Nollund på en gård, som tilhører Henrik Kallmans arvinger. - Sentensen findes på ---

Torsdag den 3. marts 1681:

Torsdag den 10. marts 1681:

Torsdag den 17. marts 1681:

Jep Iversen (?) i Plovslund ----
--- underholdning, som jeg Christen --- og min kone Anne Jensdatter skal --- livstid af den gård i Plovslund --- for min søn Gregers Christensen. --- at eftersom vor høje alderdom og skrøbelighed sig tildrager med os, og vores middel og formue er ganske ringe, det skal være overdraget til Gregers Christensen efter vor død. - Jeg, Gregers Christensen, lover at forskaffe mine kære forældre deres husværelse så vel som alt andet deres fornødenhed, begge deres livstid, og ved deres død at forskaffe dem en hellig (?) begravelse ---

Torsdag den 24. marts 1681:

Torsdag den 31. marts 1681:

Torsdag den 7. april 1681:

Torsdag den 14. april 1681:

Torsdag den 21. april 1681:

Torsdag den 28. april 1681:

Torsdag den 5. maj 1681:

Torsdag den 12. maj 1681:

Torsdag den 19. maj 1681:

Blandt de 8 mænd: Mads Pedersen og Laurs Hansen i Nebel.

Synsmænd har synet nogle bygninger i Utoft for brøstfældighed. En fuldmagt fra velbårne Claus Linde (?) er dateret Salborg.

Sentens til Niels Mayvigs dom: De sagsøgte er ikke mødt i retten. Maren Pallsdatter og hendes søn Christen Pedersen bør betale deres husbonds restancer.

Torsdag den 26. maj 1681:

Torsdag den 2. juni 1681:

Torsdag den 9. juni 1681:

Torsdag den 16. juni 1681:

Niels Lassen på vegne af Niels Hardvigsen. En skriftlig stævning ved herredsfogeden: Niels Hartvigsen, barnefødt i Leyen sogn i Nørre herred ctr. Dorete Nielsdatter, barnefødt i Leyen sogni Nør herred, for en usandfærdig beskyldning, hun skal have gjort på ham i Vorbasse kirke den 31. maj for præsten og menigheden, idet han skulle være fader til det barn, som hun har født i Baldersbæk, hvilket han højligen benægter. - Opsat 6 uger.

Torsdag den 30. juni 1681:

Torsdag den 7. juli 1681:

Torsdag den 14. juli 1681:

Torsdag den 21. juli 1681:

Torsdag den 4. august 1681:

Niels Hardvigsen ctr. Dorete Nielsdatter. Vil hun beskylde ham her for retten? Ellers mener han at være fri for hendes udlæggelse. - Sentens til dommen findes på side 13.

Torsdag den 11. august 1681:

Torsdag den 18. august 1681:

Torsdag den 25. august 1681:

For retten fremstod --- på vegne af Hans Hansen --- -- Olofsen at være fuldmægtig --- afkald --- efter min salige fader Hans Hansen, som boede og døde i Dyvelsrække. - Jens Olafsen stod idag inden tinget på vegne af Hans Hansen og tog Anders Christensen i Dal på Maren Christensdatters vegne i hånd og takkede hende med hendes lavværge for arvelod efter faderen ---

---

---

Niels Clemendsen i Løvlund har stævnet Laues Hansen i Vorbasse for gæld på 16 slettedaler ifølge gældsbrev. - Dom: Han skal betale.

24 dannemænd bevidner, at Peder Norby er kommet i stor armod af adskillige årsager: 1) at hans fæ og kvæg er af lungesot ham fradød, 2) at store skatter, som han har udstanden i denne krigs tid, hvorudover han har måttet slagen (?) sin hovedgård Donslund --- sin gælds betaling så vel som al sin jordegods, så den fattige mand har nu ganske intet at opholde sig med uden det, som Gud og gode folk ville ham meddele.

Torsdag den 29. september 1681:

Torsdag den 6. oktober 1681:

Torsdag den 13. oktober 1681:

Torsdag den 20. oktober 1681:

Torsdag den 27. oktober 1681:

Torsdag den 3. november 1681:

For retten fremstod Peder Jensen (?) i Vorbasse på vegne af sin hustru Jahanne Jørgensdatter og sin kones broder Peder Jørgensen og gav Peder Mattisen i Silkeborg afkald for arvelod efter deres sal. fader Jørgen Pedersen, som boede og døde i Grene Krog.

Torsdag den 10. november 1681:

For retten fremstod Hans Hansen i Høllund på sine egne vegne og på vegne af Christen Madsen i Grene. Et stokkenævn. 24 dannemænd vidner, at Hans Hansen --- ikke er ved den --- de kan være --- kvartalsskatter --- skyld og landgilde formedelst sin armod (?).

Jens Olufsen og Niels Christensen, et stokkenævn. 24 dannemænd vidner, at Jens Olufsen og Niels Christensen er meget forarmet. Årsagen dertil er udpantet (?) at --- krigsstyr --- pålagt lang over deres middel og formue, herudover er de kommet i stor gælds (?) besværing.

Torsdag den 17. november 1681:

Torsdag den 24. november 1681:

Niels Hardvigsen ctr. Dorete Nielsdatter. (Se 4. august). - Sentens til Niels Lassens dom: Da eftersom bemeldte Niels --- Niels Harvigsen (Henrigsen) i --- Dorte --- Vorbasse kirke --- har den 31. maj --- ikke mødt at svare. Niels Hardvigsen frikendes for hendes udlæggelse.

Torsdag den 1. december 1681:

For retten fremstod Anders Christensen i Dal.
Vidner har været i Donslund den 14. februar 1681 at vurdere --- og det mellem hans efterlevende --- kreditorer --- hendes vegne og på børnenes --- broder Anders Christensen i Dal.
Boet er opdelt i: Heste, - Vogn- og plovredskab, - Boskab i huset (dønsen, storstuen, spisekammeret), - kobber, - messing, - tin, - jernfang - B---, - Sadel- og ridetøj, - Sengeklæder, - Linklæder, - Den salige mands livklæder, - Bøger, - Sølv og sølvtøj, - Rugsæd i marken, - Korn, - Gæld (vist tilgodehavende).
Summa 818 daler 1 sk.
Bortskyldig gæld. - Til overs 534 daler, som deles mellem moder og børn, Maren Pedersdatter, Christen Pedersen, Elsebeth Pedersdatter og Dorete Pedersdatter. - Børnenes part bliver stående i boet. Den skal deres stedfader Laurs Nielsen have under værgemål, indtil hver af dem fylder 15 år.
Laurs Nielsen tog Anders Christensen, som er børnenes --- og lovede at holde børnene --- og holde jordegodset vedlige, Donslund hovedgård med dens tilliggende, hvori børnene skal nyde deres anpart, 12 tdr. htk. --- fiskerhusene, som ligger i --- som velb. Peder Norby nu påbor.

(Den afdøde er Peder Thorsen, tingskriveren, der er nævnt i autorisationen af nærværnde tingbog. Johs. Lind).
.

1682

Som størsteparten af denne tingbog endnu findes upåskreven, så haver --- på Kongel. Majst. aller --- arveherres og konges vegne den for --- tingskriver Niels Clemendsen i Løvlund tilladt udi nærværende år endnu --- udi samme tingbog at skrive, såsom ham også hermed anbefales, alt hvis det hele år for ting og dom passerendes vorder, straxen for retten derudi at indføre og sig ellers i alle måder efter den i tingbogen foran gjorte formaning at forholde, under straf som vedbør. - Coldinghus d. 10. januar 1682. Rantzau.

For retten fremstod Jens Jensen i Hindum og gav sin fader --- i Elkær afkald for den arvelod, der tilfaldt ham efter hans sal. moder Aplone Christensdatter, som boede og døde i Utoft.

Skifte efter sal. Søren Jensen --- anno 1681 den 6. november forsamlet i Eg i den gård, Søren Jensen påboede og fradøde --- mellem enken Mette Sørensdatter og børnene Else, Søren og Peder. Laurs Pedersen --- under værgemål. - Og nu her for retten stod Peder Jensen af Ravning, enkens trolovede fæstemand, og tog forn. Otto Sørensen i hånd, som er børnenes morbroder, at eftersom de var derom med hverandre --- at Peder Jensen skal have de tvende børn Søren og Peder ---

Torsdag den 26. januar 1682:

Torsdag den 9. februar 1682:

Jens Olafsen i Hindum fører vidner mod Jahan Christensdatter med hendes mand og lavværge Eskel Hansen i Hindum. De har i et økonomisk mellemværende været hos Eskel Hansen for at bede ham om at udlægge sin anpart, som var 3 skilling. Det ville han ikke. Men så kom hans hustru Johanne Christensdatter, og uden nogen årsag udskældte hun Jens Olufsen for en tyv og en skælm; hun greb et stykke træ og slog så Jens Olufsen 4 eller 5 slag og sagde, "Jeg skal slå dig, og derforuden skal du få en ulykke ---". - Johanne Christensdatter og hendes mand har altid været Jens Olufsen til største fortræd i alle måder. - Eskel Hansen fremstod i retten og bekendte, at det var i sandhed, at hun havde lovet ham en ulykke ---

Torsdag den 16. februar 1682:

Christen Christensen i Dal har stævnet Mikkel Christensen i Plovborg. Fremlagde et aftægtsbrev, hvori Mikkel Christensen har lovet til Kirsten Christensdatter i Plovborg at give hende til hendes ophold i hendes levetid hvert år om Martini 12 skp. rug og 4 skp. byg samt fem får at føde. Dateret Plovborg den 17. marts 1679. - Dom: Mikkel Christensen skal betale eller lide udlæg.

Torsdag den 16. marts 1682:

Torsdag den 23. marts 1682:

For retten fremstod --- Hejnsvig, gav sin fader --- i Fugdal afkald på den arvepart, som forn. Jens --- var tilfaldet efter hans sal. moder, som boede og døde i Fugdal. - I lige måde gav forn. Jens Madsen afkald efter sin --- (fader) --- Mads Pedersen i Fugdal, når han ved døden afgår. Og han bekendte at være afbetalt for både fædrene og mødrene arv.

Ny tingdag 1682:

Torsdag den 4. maj 1682:

Christen Christensen i Dal har stævnet Mikkel Christensen. - Niels Christensen i Mayvig og Christen Olufsen i Dal har den 2. marts med rettens betjente, Gyde Jørgensen i Slav og Christen Christensen i Dal gjort udlæg hos Mikkel Christensen til Kirsten sal. Peder Christensens aftægtskorn. Nu tilbyder Christen Christensen i retten, at Mikkel Christensen kan indløse det udlagte.

Torsdag den 3. august 1682:

Ebbe --- gav afkald til Henrik Olufsen --- for al den arvelod --- efter sin sal. datter --- døde i Trøllund.

Torsdag den 19. oktober 1682:

Peder Poelsen i Vejen herredsfoged, Niels Clemendsen i Løvlund skriver. (Hidtil har Gyde Jørgensen i Slav været tingholder).

Christian Nielsen i Kolding, ridefoged til Koldinghus, har ladet stævne Peder Bertelsen og Jep Ebbesen. - Gav Peder --- til sag efter kgl. forordning, at hvad øde gods som --- og ej nogen proprietær ville vedkende --- Satte i rette, at det gods, som Peder Bertelsen påbor, bør være kongen tildømt, eftersom der ikke er betalt skatter deraf. - Dom: Gården tilfalder kongen.

Torsdag den 9. november 1682:

Frederik Olufsen i Trøllund i fogedens sted.

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Laurs Hansen, Peder Pedersen og Mads Pedersen i Nebel samt --- i Rankenbjerg for landgilde for 1681-82. Opsat.

Torsdag den 23. november 1682:

Peder --- i Vejen herredsfoged.

Henrik Olufsen i Trøllund begærede dom efter Christian Nielsens irettesættelse af 9. november angående Laurs Hansen, Peder Pedersen og Mads Pedersen i Nebel samt Anders Jensen i Rankenbjerg for resterende skyld og landgilde. - Dom: De skal betale.

Christen Madsen i Grene, et stokkenævn. - 24 (navngivne) dannemænd bevidner, at Christen Madsen er en fattig mand --- han gør hjul (?) for folk --- det sted, som han påbor, hverken --- skal han nødes til at gå fra det.

Torsdag den 7. december 1682:

Peder Poelsen i Vejen herredsfoged.

Skifte (ret omfattende) den 29. november efter Peder Mathisen, som boede og døde i Silkeborg, mellem hans efterladte hustru Mette Jørgensdatter og deres børn, nemlig Mattis, og Jørgen, som er deres egne værger og kan antage deres gods, Margrethe i sit 14. år, Peder i sit 11. år og Jens i sit 8. år. Børnenes næste fødte værge Laurs Pedersen i Silkeborg (?) overværede.
Levende kreaturer --- korn sået i mands land --- korn sået i anden kierne land --- korn sået i tredie kierne land --- sølvtøj. Bortskyldig gæld. --- Til overs 183 slettedaler 1 mk. 4 sk. Det fordeles mellem enken og børnene i naturalier. - Enkens fæstemand er Mads Pedersen. han skal have de umyndige børns gods under værgemål, og det skal blive stående uden rente, til de bliver deres fulde 15 år, og imidlertid skal han holde dem til forfremmelse til ære og lære, skolegang og --- Det, som var blevet udlagt til den bortskyldige gæld, tog enken og hendes fæstemand til sig, idet de lovede at betale enhver.

.

1683

Rantzous tilladelse til Niels Clemendsen i Løvlund til fortsat at bruge samme tingbog.

--- januar 1683:

Peder Poelsen i Vejen herredsfoged.

Torsdag den 25. januar 1683:

Ridefoged Christian Nielsen opkrævede 4 synsmænd til at syne (noget i Grindsted?).

Torsdag den 1. marts 1683:

Niels Christensen (?) i Krog fik stokkenævn på, at han er en fattig mand, som ganske og aldeles intet har at opholde sig eller sin fattige hustru med uden det, som Gud og gode folk ville --- kvæg og bæster --- en vanfør stakkel ---

Torsdag den 22. marts 1683:

Niels Rasmussen i Hejnsvig (?) i fogedens sted.

Jep Ebbesen i Almstok. Stævning Niels Pedersen i Plovslund --- for kornskat af den halve gård i Grene (?) Krog Maj ved det sted, som Henrik Smed påbor. Stævning til Søren Christensen i Billund (?). Gav Niels Pedersen til sag for resterende kornskat. - Niels Lassen i Plovslund gav Niels Pedersen til sag for kvartalskat, som han har betalt for ham, eftersom han var lægdsmand i Grene sogn. - Henrik Sørensen i Grene Krog gav ham til sag for 1 slettedaler 3 mk., som han har måttet udgive til --- . Sagen opsat.

Torsdag den 12. april 1683:

Peder Poulsen i Vejen herredsfoged.

Jep Ebbesen i Almstok begærede dom over Niels Pedersen i Plovslund. Sagen opsat i 3 uger.

Torsdag den 19. april 1683:

Niels Rasmussen i Hejnsvig tingholder.

--- den hedebrand, som blev opsat på Hejnsvig mark ---

Torsdag den 3. maj 1683:

Christen Olufsen i Utoft fører vidner angående den hedebrand. Et vidne har set ild opsat østen for kirken. Han gik hen til den, hvor han mødte Hans (?) Pedersen i Hejnsvig --- hørte, at Poul Christensen sagde til Bertel Sørensen, begge boende i Hejnsvig, at han ville endnu hjælpe ham at brænde nogen lyng --- Da svarede Bertel Sørensen, at han ville råde ham til at lade dem stå, og gik så hjem. Men Poul Christensen blev dog ved ilden, indtil den blev ham for stærk, og gik så derfra ---

Jep Ebbesen i Almstok ctr. Niels Pedersen i Plovslund. Dom: Niels Pedersen skal være skyldig til Jep Ebbesen i Almstok, Søren Christensen i Billund , Niels Lassen i Plovslund og Bennet Smed --- Han skal betale enhver.

Christen Madsen i Almstok, et skifte efter sal. Anders Andersen, som boede og døde --- Den sal. mands gangklæder skal de to drenge nyde, nemlig Anders og Jens Andersen. De to piger, Birthe og Maren Andersdatter, er af formynderne så vel som af den ældste broder Anders bevilget at tage lige arv med deres brødre. --- Birthe Andersdatter til sig taget --- Peder Jensen --- han skal give dem hver 12 slettedaler ----. Og eftersom enken Kirsten Ibsdatter, som er --- børns moder, skal have sit ophold hols sin svoger Peder Christensen på livstid efter deres forrige forlig iflg. aftægtsbrev, så må han beholder hvad der findes efter hendes død. Til gengæld skal han give enhver af de to mindste børn, når Gud vil, at de bliver forsynet i ægteskab, 3 slettedaler --- Den ældste dreng, Anders Andersen, er sin egen værge ---

Torsdag den 24. maj 1683:

Torsdag den 31. maj 1683:

Eske Pedersen i Askær (og velbårne frue --- Kaases? Kruse?) ctr. Oluf Jakobsen i Bolding. Eske Pedersens hyrdedreng, Ebbe Eskesen gav last og klage over Oluf Jakobsen, at som han gik med --- kreaturer på Askær mark, og jog ham fra det og slog ham blå og blodig og desuden sølede ham i en dyndbund. To mænd har synet drengens sår og blå mærker samt hans tilsølede klæder. - Et vidne, Karen Hansdatter, så, at --- kom til hyrdedrengen, slog ham og jog ham fra --- Da gik Karen Hansxdatter og velb. Madelin Krus hjem til Vejen --- spurge Oluf Jakobsen, om han havde slået deres hyrdedrejg. Da sagde han ja.

Torsdag den 7. juni 1683:

Torsdag den 14. juni 1683: (fin, lille skrift)

Peder Poulsen i Vejen herredsfoged, skriveren Stephan Thomsen Munk i Vorbasse. De otte vindesmænd er Henrik Olesen i Trøllund, Laurs (?) Høllet, Anders Jensen i Rankenbjerg, Peder Christensen i Skødebjerg, Jens Madsen og Søren Jensen i Nebel, Niels Pedersen i Plovslund, Jens Christensen i Grene Krog.

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Villum Jessen i Vorbasse for en eng, som kaldes --- sig tilegnet haver --- kontributionen, som deraf kunne restere. - Herimod mødte Niels Clemendsen i Løvlund og fremlagde --- et brev, dateret Varde den 1. juni --- at intet imod Villum Jessen til tinge kunne passere, før end obersten som ryttergodsets forsvar --- varsel. Underskrevet af Anton Borkwald. - Opsat 4 uger.

Niels Clemendsen i Løvlund ctr. Mads Pedersen og hans hustru Mette Jørgensdatter i Silkeborg, samt sønnen Jørgen Pedersen samt Peder og Jes Pedersønner. - Vidner: De var hos 2. søndag før pinsedag, da folkene gik af kirke; da straffede sognepræst Hans Henriksen Kock så vel som kirkeværge Niels Clemendsen Mads Pedersen i Silkeborg for helligbrøde, som han samme dag havde begået, idet at han lod harve, før han gik i kirke. Og Niels Clemendsen straffede ham, fordi han lod sine forn. børnog folk gå og fiske på Løvlund grund. - Bededag, da folkene var i kirke, da kom Mette Jørgensdatter og skammeligt udskældte Niels Clemendsen og sagde, at han var en tyv og skælm, og sagde, at hver mand i Slav herred skal give ham det samme vidne. - Nu tilspurgte Niels Clemendsen alle efterskrivne dannemænd, som her idag til stede var, nogen som vidste ham noget at beskylde. --- så længe, de har kendt ham, fra han var en ung dreng, har han forholdt sig som en ærlig mand. - Mads Pedersen stod til vedermål.

Torsdag den 21. juni 1683:

6-høring.

Søren Mortensen i Klink ctr. Peder Pedersen i Nebel, som skal svare for, hvad hans kone(?) havde at beskylde Søren Mortensen for. Gav ham til sag. --- 6-høring ---

Hans Olufsen i Hindum ctr. Niels Bertelsen, Jens ---, Eskel Hansen, Niels Eskelsen --- at de imod kgl. --- forordning holder --- som er ham til største fortræd.

Hr. Hans Henriksen, sognepræst til Vorbasse og Grene sogne har stævnet Villum Jessen, Thomas Jessen, Jens Pedersen, Søren Jensen, Staffen Thomsen, Johanne Jørgensdatter med hendes lavværge i Vorbasse --- utilbørligt --- de aldrig havde hørt andet om ham --- en hæderlig præstemand vel egner ---

Torsdag den 28. juni 1683:

Peder Madsen i Eges mølle har stævnet Niels Nielsen i Eg og Peder Sørensen m.fl. --- køerne --- da kom Niels Nielsen --- og slog dem --- tog så hånd på drengen --- hjem til faderen Jens Nielsen og sig beklagede at være ilde medhandlet --- Og så kom forn. Niels Nielsen Smeds dreng Peder Sørensen og jog køerne --- så kom en af Peder Madsen Smeds køer over på --- løb så og tumlede hid og did og ville ikke følge køerne --- og kom så hjem til møllen og døde om andendagen. - Noch vandt forn. Jens Nielsen, at han om andendagen derefter gik til forn. Niels Nielsen og spurgte ham ad, hvorfor han så handlede med hans dreng. Da sagde han, at han skulle gøre ---

Torsdag den 16. august 1683:

Gyde Jørgensen i Slav fremlagde en skriftlig herredsfogedstævning: Til Else sal. Peder Thorsens af Donslund med hendes lavværge for 6 Rdl. til Vorbasse kirke for hendes sal. mands legemsted i Vorbasse kirke, som er indskrevet i kirkebogen. Til Laurs Nielsen i Donslund, for han mod loven og recessen har indaget sin kornavl og ikke har tiendet enten til kongen eller kirken, eftersom loven formelder ingen bonde at være fri for tiende, men alene adelen, formedelst de skal holde deres bønder og tjenere til at tiende retfærdigt. Til Else Christensdatter sal. Peder Thorsens for 2 Rdl., som hun skal være Gyde Jørgensen skyldig. Formener, at Else Christensdatter og hendes lavværge Laurs Nielsen bør betale. - Opsat 14 dage.

Torsdag den 30. august 1683:

Bartram Pedersen, herredsskriver i Anst herred, --- fuldmagt --- Donslund --- Laurs Nielsen ibidem. Fremlagde Vorbasse kirkebog --- kirkeværge Gyde Jørgensen i Slav --- for sal. Peder Thorsens begravelse i kirken. - Fremlagde fæstebrev til Gyde Jørgensen og hans interessenter på Vorbasse konge-korntiende. - Fremlagde fæstebrev til de samme på Vorbasse kirkes korntiende. Satte i rette, at Laurs Nielsen på Donslund har sal. Peder Thorsens hustru til ægte og har boet med hans efterladte midler og bør derfor være pligtig at betale ---

Laurs Nielsen på Donslund har stævnet Peder Norby, nu seshaftig i Fiskerhus, Mads Pedersen, Søren Jensen, Laurs Hansen og Clemend Nielsen i Nebel til at vidne i sagen med Gyde Jørgensen i Slav. - Peder Norby vidner, at han har kendt Donslund i fyrretyve år; da har der ingen tiende gangen af Donslund hovedgård hverken til kongen eller kirken. Han bekræftede, at den begravelse, som er i Vorbasse kirke, også har været til Donslund --- Mads Pedersen i Nebel: Kan mindes i 40 år, da har den begravelse i Vorbasse kirke altid ligget til Donslund. Om tienden vidste han intet. ---

Dom vedr. Gyde Jørgensens stævning: --- bekræftet, at samme begravelse --- altid har ligget til Donslund, og ikke endnu er for mig beviseliggjort, at nogen har givet noget til kirken for deres nedsættelse i bemeldte begravelse videre end et par lys, som også er sket og given af sal. Peder Thorsens efterleverske Else Christensdatter. Da vidste jeg ikke her i retten at kende, end som Else Christensdatter jo bør fri at være for denne fordring, indtil anderledes bevises. Men hvad forn. Gyde Jørgensens fordring for sin rettighed over skiftet efter sal. Peder Thorsens død at være skyldig, hvad ham derpå er bleven skyldig, kender jeg hende til at betale. - Hvad sig belanger med tiender, nemlig korntiender af Donslund hovedgård, da eftersom ikke for mig bevises enten med vidnesbyrd eller i andre måder, at Donslund --- men altid har været --- indtil nu som i kort tid --- mig at dømme hende enten til --- henfinder til min overdommer.

Torsdag den 6. september 1683:

Christen Pedersen og Christen Bennetsen i Nollund har stævnet Bertel Mortensen i Morsbøl. De frembød Peder Jensen i Loft og Mads Tuesen (?) i Dyvelsrække deres anpart, som enhver tilkommer til indfæste af kirkens korntiende af Grindsted sogn -- fæstebrev af 7. februar 1680. --- ikke ville annamme ---

Torsdag den 20. september 1683:

Bertel Mortensen i Morsbøl har stævnet Niels Mortensen i Horsbøl, Peder Jensen i Loft og Mads Tuesen i Dyvelsrække. Gav dem til sag for deres korntiende, kirkens anpart, som de skal have indtaget uden nogen tiendes afsættelse. Niels Mortensen stod til vedermålsting.

Torsdag den 4. oktober 1683:

Peder Poulsen i Askær herredsfoged.

Peder Jensen i Loft og Mads Thuesen i Dyvelsrække fremlagde til 3. ting deres --- nemlig Peder Jensen en slettedaler, Mads Thuesen 2 mk., som er deres anpart til indfæste af kirkens korntiende. Og eftersom de ikke havde pengene den tid, da den blev fæstet, da erbyder de den at udgive --- og nu blev anden og tredie gang på--- ville annamme, og ingen fandtes --- dertil at svare.

Torsdag den 18. oktober 1683:

Torsdag den 25. oktober 1683:

Torsdag den 15. november 1683:
.

1684

Rantzaus autorisation af 8. januar 1684 til fortsat brug af tingbogen.

Sandemænd som opkaldet til at være i dette år er: Peder Ebbesen i Hovborg, Clemend Iversen i Baldersbæk, Christen Madsen i Almstok, Niels Rasmussen i Hejnsvig, Niels Christensen i Majvig, Bertel Mortensen i Morsbøl, Søren Christensen i Billund, Gregers Christensen i Plaglund. Fornævnte otte sandemænd skal være til --- deres ed efter loven her til tinget at aflægge og deres bestilling at forestå, som de agter at forsvare.

Torsdag den 10. januar 1684:

Bertel Mortensen i Morsbøl ctr. Peder Jensen i Loft og Mads Tuesen i Dyvelsrække. - De skal have indtaget deres korn uden nogen tiendeafsættelse, som kirken kunne tilkomme. Mads Tuesen mødte med et skriftligt indlæg: at eftersom korntienden er fæstet til menige sognemænd at skulle nyde enhver sin anpart --- har tilbudt pengene på tinget 3 tingdage. Tingsvidne af 4/10 citeres. - Opsat 14 dage.

Torsdag den 24. januar 1684:

Niels Christensen i Hindum i fogedens sted.

For retten fremkom --- ridefoged på Engelsholm med stævning til Laurs Nielsen på Donslund. Gyde Hansen fremfører på vegne af Christoffer Castensen, at Laurs Nielsen har fået korn og andre varer. - Opsat 14 dage.

En sag mod nogle bønder for gæld. Opsat i 14 dage, fordi fogeden ikke er til stede.

Mads Tuesen i Dyvelsrække begærer endelig dom efter hans og Peder Jensen i Loft deres svar imod Bertel Mortensen i Morsbøl for 14 dage siden. - Efterdi fogeden ikke selv er til stede ---

Torsdag den 7. februar 1684:

Peder Poulsen i Askær herredsfoged.

Ridefoged Gyde Hansen på Engelsholm fremlagde et tingsvidne og en opsættelse af idag 4 uger ctr. vellærde Preben Broes bønder for gæld og arbejdspenge. - Mads Pedersen i Silkeborg, Eskel Hansen i Hindum, Peder Pedersen i Grene Krog og Niels Christensen ibidem stod til vedermålsting og nægtede ikke restancen. - Dom: De skal betale.

Ridefoged Gyde Hansen fremlagde tingsvidne og opsættelse fra idag 14 dage med fuldmagt fra Christoffer Castensen i Ribe til af skaffe dom over Laurs Nielsen for gæld. - Denne mødte med et indlæg med bemærkninger til de enkelte specifikationer. - Dom: Laurs Nielsen skal betale, hvad korn han har fået af Christoffer Castensen. Men hvad angår --- kornfoder --- sølvet bør at tage efter registreringen, som her for retten blev fremvist.

Bertel Mortensen i Morsbøl æskede dom efter opsættelse af 10/1 over Peder Jensen i Loft og Mads Tuesen i Dyvelsrække. - Mads Tuesen mødte med et skriftligt indlæg. De har tilbudt deres anpart til indfæste, og Bertel Mortensen har ikke villet tage imod pengene, fordi de ikke straks havde tilvejebragt dem. Og deres fæstebrev tilholder, at hvo som ikke udlægger deres anpart af indfæstet, da de andre at have --- Dom: Bertel Mortensen har ikke bevist, at han har forbudt de 2 mænd at tage deres korn ind, eller advaret dem om at ville tælle det. De kan ikke tilfindes nogen skade. De skal indfæste deres anpart inden 15 dage, og så skal de nyde deres korn lige med andre sognemænd ---

Stævning til --- Silkeborg --- lavværge Mads Pedersen. - Søren Christensen i Billund og --- vandt, at de var i Løvlund --- hørte Mads Pedersen og Mette Jørgensdatter i --- Clemendsen i Løvlund den vestre stue i Silkeborg fra jul til --- vel som og staldrum til en hest --- for hvilken husleje Niels Clemendsen lovede at give dem ---

For retten fremkom Bendix Funk, rytter under ridtmester Kaas' kompagni --- At de hos var, så og hørte, at Niels Clemendsen --- Silkeborg idag 14 dage og ind i den stue, som han havde lejet til os, og straks --- derind kom Mette Jørgensdatter derind, og uden nogen tilgivende årsag --- udskældte Niels Clemendsen og sagde, at han var en tyv og en skælm. Og bad Niels Clemendsen, at hun skulle bevise det eller også at tie stille, hvilket hun ikke ville og da --- (bad) Niels Clemendsen os, at vi skulle drages til minde.
En del vidner er blevet stævnet for at vidne om Mette Jørgensdatters liv og levneds omgængelse både med hendes naboer så vel som med alle. De vidner som følger: Mette Jørgensdatter i Silkeborg er en æreskænder og en bagvasker på hver mands bag, som enten hun kender eller ved af at sige, så vel som holder en skammelig, forargelig hus med hendes børn og folk, så udi dis sted, som hun skulle holde dem til Guds frygt, ære og lære, da holder hun dem til banden og sværgen, kortspil, imidlertid de skulle gå til kirke, når Guds ord forhandles der.
Mads Pedersen stod til vedermålsting og bekendte med grædende tårer, at hverken han eller nogen kunne tvinge Mette Jørgensdatter til at være fredsommelig enten i huset eller imod naboerne.
Niels Clemendsen satte i rette, at eftersom hans tingsvidne her af tinget udstedt år 1678 den 16. september og udi sin indeholdende mening udviser, efter Mette Jørgensdatters egne ord og bekendelse angående nogle tyvekoster, som hun bekendte at have bekommet, da Niels Clemendsen og hans hustru var til bryllup i Hovborg, og formener Niels Clemendsen, at hun bør samme tyvekoster igen at levere og betale efter loven med igæld og tvigæld og derforuden at lide og undgælde efter loven, som er på sin krop. - I lige måde satte Niels Clemendsen i rette efter et andet tingsvidnes indhold og udvisning her af tinget udstedt den 14. juni 1683, det hun da på Grene kirkegård så vel som udenfor udførmede Niels Clemendsen på sin ærlige rygte og navn, som tingsvidnet videre udviser, skammelig ham skal have påløjet, at hun derfor bør at være en løgner, bagvasker og æreskænder, derforuden at betale og erstatte for kirkefred eller levere 3 gange 15 lod sølv. Endnu satte Niels Clemendsen i rette, at eftersom her i dag er beviseliggjort, det hun idag 14 dage, da Niels Clemendsen kom til Silkeborg ind til sin rytter i den stue, som han havde lejet, som her for retten er beviseliggjort, da kom Mette Jørgensdatter derind i stuen og udførmede Niels Clemendsen med æreskænding, hvorpå Niels Clemendsen satte i rette, at eftersom han havde beviseliggjort samme stue at have lejet til sin --- da skal man lige så vel have fred i --- --- lavværge bør at betale efter loven 3 gange 40 lod sølv --- hendes liv og levneds skammelige omgængelse --- Begærede endelig dom.

Torsdag den 20. marts 1684:

Poul Gjermandsen har på vegne af ----- Koldinghus stævnet alle til Koldinghus liggende bønder i Slavs herred for skyld og landgilde for 1683. Nu her for retten mødte alle de indkaldte bønder og gav deres armod til kende, at dersom de skulle give skyld og landgilde, da kunne de aldrig befinde --- Dom: De skal betale.

Poul Gjermandsen --- amtmanden ---

For retten fremstod Niels Clemendsen. Fremlagde et tingsvidne af 28. februar. Det vil blive indført i fuld ordlyd på blad nr. __. Begærede igen dom.
Mads Pedersen i Silkeborg mødte og fremlagde en attest af 20. februar 1684 fra hr. Hans Henriksen Koch, sognepræst i Vorbasse: Anno 1684 den 17. februar var jeg underskrevne krævet på mit embeds vegne til Silkeborg at meddele Mette Jørgensdatter efter foregående skriftemål --- alterets sakramente udi Mads --- Hans Hansen den ældre og --- deres nærværelse. Og der --- Jørgensdatter klage på Niels --- Løvlund, at han havde slagen --- eget hus blå og blodig, som --- klæder, hoved og krop --- også lod se, som var 13 blå og blodige --- Noch klagede hun, at Niels Clemendsen havde --- hende for hendes bryst som også på --- trøje og bryst var at se. Dette således --- at være berettet bekræfter her med vores egne hænder og mærker, Vorbasse Præstegård den 20. februar 1684 Hans Henriksen Koch, egen hånd, L.P.
Noch irettelagde Mads Pedersen et skriftligt og underskrevet indlæg, lydende ord efter andet som følger: Eftersom jeg underskrevne bliver proces påført af Niels Clemendsen i Løvlund, som mig søger for husfred og gårdfred med videre hans intentions udfluger er --- tværtimod jeg højligen mig over ham haver at beklage for den store vold, fast myrderiske og meget --- hus og gård --- tyranniske --- grove og ulovlig er af ham imod mig og min hustru sket --- begærer mine synsmænd accepteret i retten, og der ikke tilstedes Niels Clemendsen videre rettergang, før end der er ført lovligt bevis imod ham --- men at Niels Clemendsen bør lide for sin vold.
Niels Clemendsen svarede herimod --- Mads Pedersen har endnu ikke bevist, at Niels Clemendsen har handlet tyrannisk med hans hustru, og det kan han ikke bevise --- lide som en løgner -- vedstå de forskrevne ord. - Opsat 14 dage.

Torsdag den 3. april 1684:

Poul Gjermandsen i Bølling forordnet i skrivers sted.

Niels Clemendsen i Løvlund --- Mads Pedersen i Silkeborg --- Bartram Pedersen ---
For retten fremstod Mette Jørgensdatter, svarede at den første torsdag i --- da kom Niels Clemendsen til Silkeborg og ind i den stue, som Niels Clemendsens rytter --- og da skikkede sin svend ind til Mette Jørgensdatter og begærede, om hun ville indkomme til Niels Clemendsen, og da hun indkom til døren, da skældte Niels Clemendsen Mette Jørgensdatter for en tyv, hvilket hun ved højeste ed benægtede, at hun aldrig havde bestjålet Niels Clemendsen enten i hans eller uden hans hus --- og så foregav hun, at Niels Clemendsen tog hende i hendes aksel og stødte hende om på jorden og slog hende i en ildklou (?), indtil hun lå snart død på jorden, og der hun lå på jorden, da tog han en økse og søgte hende med, så hun ikke vidste at komme fra ham med livet, som hun her for retten med sine blodige klæder er med at --- og klagede hårdt over Niels Clemendsen for samme hug og slag, hun har bekommet, at hun ikke vidste, enten hun kunne leve eller dø. Og derhos begærede Mette Jørgensdatter ---.
Niels Clemendsen begærede dom. Udsat til 6. uges dag.

Torsdag den 10. april 1684:

Poul Gjermandsen i Bølling forordnet i skrivers sted.

Niels Clemendsen fremlagde sine dokumenter, som findes indført på bladene N. Fordrede dom. Mads Pedersen blev tre gange påråbt, om han havde noget at svare imod beskyldningerne. - Dom: Der henvises til vidnesbyrdene om hendes uforskammede ord og æreskænden og til, at hendes mand med grædende tårer har bekendt, at ingen kunne tvinge hende til at være fredsommelig. Mette Jørgensdatter bør straffes --- som er at undvige herredet eller og udi --- så længe som fornævnte vidner ved magt står.

Poul Gjermandsen i Bølling æskede sin betaling for den store umage og rejser, han havde haft i anledning af sagerne med Mads Pedersen. Hvortil Mads Pedersen svarede og lovede at betale ham efter hans egen vilje, så han skulle være vel tilfreds.

Torsdag den 17. april 1684:

For retten fremstod Henrik Olufsen i Trøllund på vegne af Christian Nielsen af Kolding med stævning til Villum Jessen i Vorbasse ang. et stykke eng, Bredeeng kaldet, som han skal have tilegnet sig. Sagen har været ageret af Christian Nielsen den 14. juni 1683; men formedelst landmålingsforretning kunne retten ikke blive betjent, hvorfor sagen er blevet opholdt indtil nu. Nu satte Henrik Olufsen i rette, om ikke Villum Jessen bør udrede skatten og andet, som af den omtvistede eng kunne være forfaldent, eller også at engen tilfaldt kronen. - Villum Jessen gav til kende, at han sig dermed intet ville befatte. - Dom: Den eng bør være forfalden til kronen.

Laust Nielsen på Donslund har stævnet --- Risbøl --- Fiskerhus. Gav til kende, at --- ham til fortræd med deres kreaturer. Udstedte forbud. ---

Torsdag den 24. april 1684:

Laurs Nielsen på Donslund, hans forbud til naboerne 2. gang.

Torsdag den 5. maj 1684:

Niels Laursen i Søgård har stævnet Mads Pedersen for folkeskat. Opsat 8 dage.

Samme har stævnet Jens Staffensen, Laurs Thomsen, Jens Jakobsen og Laurids Hansen i Hejnsvig for korntiende. - Opsat 8 dage.

Laurs Nielsen på Donslund, hans forbud til naboerne 3. gang.

Torsdag den 22. maj 1684:

Niels Lauridsen i Søgård æskede dom. Opsat 8 dage.

Niels Lauridsens sag om folkeskatten. Opsat 4 uger.

Bertel Sørensen af Hejnsvig har stævnet alle Hejnsvig mænd. Tilspurgte dem, om de vidste nogen, som havde noget at beskylde ham. De svarede alle, at de havde ganske og aldeles intet ham at beskylde, men takkede ham for godt naboskab i alle måder.

Torsdag den 29. maj 1684:

Poul Gjermandsen i Bølling forordnet skriver.

Niels Clemendsen i Løvlund fremlagde et tingsvidne af 28. februar --- samt en landsdommers skriftlige stævning til (--- tinghørerne?) at vidne. De vedstod tingsvidnets indhold. Mads Pedersen i Silkeborg stod til vedermål.

Niels Clemendsen fremlagde en kaldsseddel på papir nr. 11 til Bartram Pedersen, herredsfoged i Anst herred. Gav ham til sag for det indlæg, som han imod mig på Mads Pedersens --- uforskammede skrift --- æreskælden --- Bartram Pedersen --- og ikke haver --- sit navn bekendt --- og fuldkommen skælder mig for at være voldsmand, så vel som flere uforskammede beskyldninger, hvilke beskyldninger Mads Pedersen med sin højeste ed og grædende tårer benægter, at han aldrig vidste af at samme sin indlæg var så ,lydende, hvorudover han ikke ville vedstå samme indlæg, men den ganske benægtede, eftersom han ikke kunne læse eller skrive, hvorfor Bartram Pedersen forn. skandskrift med des beskyldning i støkvise (?) bør at bevise. - Han fremlagde Mads Pedersens skriftlige --- på papir nr. 10 --- indført på blad 53 og 54. - Begærede dom.
Bartram Pedersens fuldmægtige Hans Jøregensen i Lejrskov fremlagde Bartram Pedersens indlæg. Mads Pedersen har underskrevet indlægget med egen hånd, og han bør selv svare dertil. Der bør ikke tillades Mads Pedersen benægtelses ed, thi Bartram Pedersen kan føre bevis på sin påstand. Niels Clemendsen må i øvrigt stævne ham for hans eget værneting.
Niels Clemendsen protesterede. Rette forum er der, hvor sagen ageres. Bartram Pedersens skrift er dateret i Silkeborg. - Begærede dom. - Opsat 4 uger.

Torsdag den 19. juni 1684:

Eskel Hansen i Hindum --- har stævnet --- Engelsholm, velbårne Preben --- for opsigelse af en gård i Hindum.

Torsdag den 26. juni 1684:

Poul Gjermandsen i Bølling i skrivers sted.

Niels Clemendsen i Løvlund fremlagde en opsættelse, som er indført på blad nr. 60 og 61, med stævning ctr. Bartram Pedersen: --- bygger og bor i Lejrskov --- lader sig bruge til procurator her i Slavs herred --- bør lide som den, der al lov og ret foragter samt erstatte omkostninger.
Bartram Pedersen mødte herimod og fremlagde et tingsvidne af Anst herred af 12. juni --- Mads Pedersen --- Kræver erstatning af Niels Clemendsen.

Dom (ved Bertel Jensen i Rugsted) findes indført på blad 64.Nogle vidner bekræfter, at de var med sognepræst Hans Henriksen Koch anno 1684 den 17. februar i Silkeborg, hvor de hørte Mette Jørgensdatters klage over Niels Clemendsen i Løvlund og så, at hun var slået blå og blodig. De vedstår præstens attest.

For retten fremstod Mette Jørgensdatter i Silkeborg med hendes lavværge Mads Pedersen, hendes ægtemand, og begærede af efterskrevne dannemænd af Skavs herred hendes skudsmål om hendes liv og levneds fremdragelse og er gerne begærende af Hans Kgl. Maj.s forordnede rettens betjende, at så mange, som er til stede og idag ting søger, måtte her for retten indkomme og aflægge eden på deres sandhed. Så for retten fremstod hæderlig og vellærde mand hr. Michel Ibsen, sognepræst til Grindsted --- har kendt Mette Jørgensdatter i 15 år. Da har hun forholdt sig ærlig og vel --- Gyde Jørgensen i Slav med flere, enhver efter år og alder, vidnede edeligt at de vidste intet med Mette Jørgensdatter end al ære og dyd og godt. Hun har skikket sig ærlig og vel med hendes --- og naboer, så vidt dem er bevidst. Og haver de intet at beskylde i nogen måder.

Niels Clemendsen i Løvlund ctr. Mads Pedersen for hans fragåelse af det indlæg, som han her --- Opsat 6 uger.


Dom på irettesættelsen, som findes på blad nr. 67: Eftersom Bartram Pedersen beviser, at han intet andet havde skrevet i det indlæg mod Niels Clemendsen end det, Mads Pedersen bad ham om, han ville vedstå og bevise alt det, han havde skrevet for ham. Hvorfor jeg ikke kunne tilkende eller dømme Bartram Pedersen nogen skæmt (?) eller skade derfor at lide i nogen måder efter Niels Clemendsens irettesættelse. Men Niels Clemendsen ham betale en billig halv omkostning, eftersom befindes, at de svart på begge sider var bedragne. Kan Niels Clemendsen så på andre steder få sin bekostning hos de vedkommende, får han at søge det ved rettens middel.

Torsdag den 3. juli 1684:

Torsdag den 10. juli 1684:

Torsdag den 17. juli 1684:

Torsdag den 24. juli 1684:

Torsdag den 31. juli 1684:

Gyde Jørgensen i Slav får tingsvidne: Synsmænd har synet kornet på ryttergodset i Slavs herred, både vintersæd og vårsæd. Sted for sted er gennemgået. Overalt er rug- og bygsæden meget ringe, oftest så den ikke kan betale isæden og omkostningerne..

Torsdag den 7. august 1684:

Torsdag den 7. august 1684: (sic)

Torsdag den 21. august 1684:

For retten fremstod --- Majvig med stævning til generalmajor Ditlev Rantzou. Der fremføres en del vidner (Gyde Jørgensen i Slav kan huske 30 år, Villum Jessen i Vorbasse 40 år): De vidner hver efter år og alder, at de ikke i den tid har set så ringe kornavling både på vintersæd og vårsæd som i dette år ---

Torsdag den 28. august 1684:

Torsdag den 11. september 1684:

Mads Pedersen i Silkeborg på vegne af Maren Pedersdatter i Grene Krog har stævnet Morten Christensen i Grene Krog.. Hun beklagede sig højligt over sin ægte- --- at som de var kommet (i ægteskab) med hverandre og havde været tilsammen --- års tid, og imidlertid har --- imod hende ukristeligt med slag og --- så hun ikke kunne være i huset hos ham.Nu sidst forleden ved Sct. Pedersdags tide da slog han hende, så hun måtte ligge på sin sygeseng --- dage, og da udi desmidlertid om nattetide hende ganske uafvidende bortrømte med heste og vogn og tog så med sig alt deres fattige midler, så meget som han kunne, så der blev så godt som intet tilbage igen til hendes ophold, og har ikke været hos hende siden. - Peder Pedersen og Niels Christensen i Grene Krog bekræftede hendes klage.

Torsdag den 18. september 1684:

Torsdag den 25. september 1684:

Ingen ting holdt på grund af for ringe fremmøde. Dog blev læst for de tilstedeværende kgl. forordning om kop- og kvægskat.

Torsdag den 2. oktober 1684:

I fogedens sted Niels Laursen i Søgård.

Torsdag den 6. november 1684:

Mads Pedersen i Fugdal på vegne af velfornemme Mattis --- , Ribe hospitals forstander,har stævnet Laurs Thomsen i Hejnsvig for den gård, han iboede og frarømte. - Vidner: Andendagen efter Mikkelsdag rømte han med hustru og børn og alting, han havde, fra den fjerdedelsgård i Hejnsvig, og man har ikke set ham siden. - Syn på samme gård.

Hans Hansen i Trøllund, en registrering efter sal. Eske Pedersen, som boede og døde i Askær, og skifte mellem hans efterlevende hustru og børn. (Der er sølvtøj i boet: en sølvskål, som findes med hendes sal. mands navn, Eske Pedersens, og hendes navn, som han havde givet hende til fæstegave, og skal samme skål blive hendes børn til deling efter hendes død). - Efter, at gælden er betalt, er der tilovers 209 slettedaler, heraf skal hendes 5 børn have halvdelen. Den liden dreng Peder Eskesen får en sorthovedet ko. De andre to drenge får deres sal. faders gangklæder.
Børnene: Hans Eskesen, Ebbe Eskesen, Valborg Eskesdatter, 12 år. Maren Eskesdatter, 9 år. Peder Eskesen, 6 år. Sidstnævnte 3 børn skal blive hos stedfaderen til deres fulde 15. år. - Hans Hansen er deres formynder.
Ebbe Eskesens gods skal forblive i gården tilstandende vinter (?). Dog skal Hans Hansen og drengens broder Hans Eskesen have opsyn med, at han ikke forøder det, indtil han bliver fuldmyndig.
Samtykke fra stedfaderen Peder Christensen og moderen Karen Hansdatter og børnene samt formynderen, morbroderen Hans Hansen.

Torsdag den 13. november 1684:
.
Christen Madsen i Almstok har stævnet nogle mænd:
Thomas Jensen og Jørgen Jensen i Vorbasse for en ødegård, som de bruger i Vorbasse og ikke vil betale kgl. korntiende af.
Anders Rankenbjerg for 2 skp. rug. for år 1683, som han da annammede i sognet og skulle have ydet til Ribe.
Clemend Nielsen, Peder Andersen og Jens Madsen stævnes for kongens og kirkens korntiende.
Niels Jensen i Nebel for 2 skp. rug for 1680, som han modtog fra sine naboer og ikke ville give fra sig.
De er ikke mødt. - Dom: De skal betale.

Torsdag den 27. november 1684:

Torsdag den 4. december 1684:

Niels Lauridsen i Søgård har stævnet nogle mænd i Askær, Hejnsvig og Bølling for korntiende. - Dom: De skal betale.
.

1685

I Jesu Navn skal al vor gerning ske.

Torsdag den 8. januar 1685:

Peder Poulsen herredsfoged, Niels Clemendsen i Løvlund skriver. Vidnesmændene er Niels Lauridsen i Søgård, Niels Rasmussen i Hejnsvig, Morten Christensen, Poul ---, Bertel Sørensen, Hans Pedersen, Jens Jakobsen, Poul Christensen, alle ibidem.

Torsdag den 15. januar 1685:

Torsdag den 22. januar 1685:

Torsdag den 29. januar 1685:

Torsdag den 5. februar 1685:

Jens Olufsen i Dal har stævnet Niels Christensen i Hindum for gæld. Niels Christensen nægtede med højeste ed at være ham gæld skyldig. Opsat 4 uger.

--- signede navn Anno 1685.

Torsdag den 12. februar 1685:

Niels Clemendsen i Løvlund herredsfoged.

Torsdag den 19. februar 1685:

Niels Clemendsen i Løvlund herredsfoged og Peder Ebbesen i Hejnsvig skriver. Otte mænd: Villum Jessen i Vorbasse, Anders Jensen i Rankenbjerg, Mads Pedersen Nebel, Christen Jensen Hølledt, Jørgen Hansen Risbøl, Jakob Andersen Fitting, Eskel Hansen i Hindum, Bertel Mortensen i Morsbøl.

Torsdag den 23. februar 1685:

Torsdag den 5. marts 1685:

Torsdag den 12. marts 1685:

24 (navngivne) dannemænd vidnede at ville give --- hver helgård i herredet --- til dem, som ulykkelig ildebrand --- helgård --- halvgård --- fjerdepartsgård ---hver efter sin proportion at --- at give --- af hver gård sognevis --- -løse børn, som ingen midler er efterladt at holdes i skole til Guds ære og deres egen saligheds forfremmelse og en ærlig mand af præsten forordnes dem at oppebære og svare til igen til skolemesteren, som barnet skal tilsættes ---

Herredsfogeden foregav menige herredsmænd, om de ville selv bestille otte mænd at være tinghørere --- enten de ville leje dem for penge ved tinget næst beliggende eller nogle af hvert sogn, at retten kunne vorde betjent. Hvorpå han ingen gensvar kunne bekomme. - Ridefogeden Christian Nielsen begærede tingsvidne.

Torsdag den 23. marts 1685:

Mads Ebbesen i Hovborg på vegne af ridefogeden har stævnet kronens tjenere: Niels Christensen i Nollund, P-- Christensen i Grene Krog, Mads Pedersen i Fugdal, Mads Pedersen og Laust Hansen i Nebel, Peder Pedersen i ---, Anders Jensen i Rankenbjerg og Peder Bertelsen i --- og Peder Hansen i Vorbasse for resterende skyld og landgilde. - De mødte i retten og svarede, at de med største besværlighed K.M. skatter kunne tilvejebringe, og dersom de i dette år skulle give landgilde, var det umuligt, de stederne kunne besidde, eftersom de nu ikke havde enten --- korn formedelst den store.
Dom: De skal betale.

Mads Ebbesen i Hovborg er tingholder i denne sag:
Niels Clemendsen i Løvlund på vegne af kronen og retten ctr. Anders Olufsen i Fitting for ulydighed, idet han sig modvilligt forleden tingdag skal have entholden sig imod loven og ej villet være tinghører --- bør lide efter loven samt bøde sine 3 mark. Opsat 4 uger.

Mads Pedersen i Silkeborg og Peder Christensen i Grene Krog har været med herredsfogeden og skriveren i Peder Pedersens gård den 18. december 1684 for at skifte efter hans sal. hustru Anne Madsdatter. - Intet korn i laden og ingen sengeklæder. Når gælden fradrages boets midler, bliver til overs 7 daler 3 mk. 8 sk. Og eftersom der var en hob små børn, som skulle have levnedsmiddel, da blev der intet videre delt. Samme dag registreret og vurderet, hvad middel hans nyindkomne hustru --- hendes søn Iver Nielsen --- For registreringen at forfærdige og al anden bekostning -- og skriverløn til samme, 2 daler --- forn. Peder Christensen skyldig til Peder Poulsen for hans fogedkorn i 2 år, 1 skp. rug.

Torsdag den 2. april 1685:

Torsdag den 9. april 1685: Skærtorsdag.

Torsdag den 23. april 1685:

Peder Pedersen --- gav sin kære --- i Lamborg afkald for arv efter sin sla. fader Peder Jensen, som boede og døde i Lamborg --- Maren Pedersdatter, Peder Pedersen tog sin stedfader Mads H- -- i hånd og takkede for betaling for arv efter sine kære forældre.

Jep Ebbesen i Almstok: For retten fremstod Anne Jakobsdatter, barnefødt i Haien (?) sogn. Hun vidnede, at en ungkarl ved navn Christen Jensen, født i Randbøl sogn, var hendes rette barnefader til hendes barn, som hun fødte ved Kyndelmisse.

Mads Ebbesen i Hovborg tingholder i denne sag:
Niels Clemendsen i Løvlund ctr. Anders Olufsen. Opsat 14 dage.

Torsdag den 30. april 1685:

Christen Olufsen i Utoft på vegne af velfornemme Hans Mikkelsen i Kolding har stævnet nogle mænd i Hejnsvig og Fugdal til at vidne om den afbrændte halve gård, som Poul Terkelsen frarømte. De vidner, at Poul Terkelsen frarømte den halve gård, der tilhører Hans Mikkelsen den 25. april (med Jens Staffensen?). om natten, og derefter stod salshuset i brand.
Sal. Søren Jakobsen boede i den halve gård for ca. 10 år siden. Da nød og brugte han til samme sted 4 agre i den toft næst norden byen --- ej brugt siden, til forn. Jens Staffensen sig den havde tilegnet og ladet ageren pløje og fælde.
Hr. Mikkel i Grindsted præstegård vidnede, at han var med på en af agrene at tiende og tælle derpå (det drejer sig om, hvad jord der hører til gården).

Torsdag den 7. maj 1685:

Mads Nielsen i Sønderby har stævnet Morten (?) Sørensen i Ribe. --- Grindsted sognemænd --- at de skulle nyde deres fæste fremfor nogen anden --- ---

Mads Ebbesen i Hovborg tingholder i denne sag:
Niels Clemendsen i Løvlund fremlagde 2 opsættelser --- begærede dom. Irettesættelsen findes indført fol. 76.
Dom: Anders Olufsen nægtede at være tinghører. Han skal lide efter loven som lovens foragter og overtræder, som synes at være i K.M. nåde og unåde.

Torsdag den 14. maj 1685:

Bertel Mortensen i Morsbøl på vegne af Matias Hansen, hospitalsforstander i Ribe har stævnet Morten Christensen for den gård i Hejnsvig, han iboede. - Menige mænd i Hejnsvig vidner, at Morten Christensen rømte om natten med hustru og alt det, han havde, før sidste påske. Synsmænd har synet gårdens brøstfældighed.

Bertel Mortensen i Morsbøl på egne og naboernes vegne gav last og klage på nogle indvånere i Ansager sogn, at de med deres kvæg og bæster gjorde dem største fortræd på deres eng og mark. Nedlagde forbud.

Torsdag den 21. maj 1685:

Ingen ting holdt formedelst K.M. ankost.

Torsdag den 28. maj 1685: Kristi Himmelfartsdag.

Torsdag den 4. juni 1685:

Ridefoged Christian Nielsen i Kolding har stævnet velbårne --- på Urup ang. K.M. ægter samt hans tjenere Eske Hansen og Jens Nielsen i Eg.
--- Hansen i Hindum: For 14 dage siden var han på Urup efter herredsfogedens befaling med dennes ordre, at velb. Christian Kraff (?) skulle forskaffe 2 dygtige heste til forspand i Viuf til K.M. ankost. Da svarede han, at han ikke agtede amtskriverens eller husfogedens ordre, langt mindre herredsfogedens, uden han så K.M. eller amtmandens ordre. - I lige måde advarede han den gode mands tjenere i Eg, Eske Hansen og Jens Nielsen, samt alle mand i Grindsted sogn, at de skulle møde med deres heste og vogne på anordnede steder.

Ebbe Hansen på Farup (Færup) på vegne af vellærde Gyde Hansen på Engelsholm har stævnet Mads Pedersen i Silkeborg for resterende hovningspenge og gæsteri for 1684, 6 Rdl. 2 mk. 4 sk. - Opsat.

Ebbe Hansen på vegne af Joen Christensen, borger i Fredericia, og Gyde Hansen på Engelsholm har stævnet Laust Nielsen på Donslund for en gæld, som sal. Peder Thorsen skulle være skyldig til Joen Christensen, og derforuden for 5 mk., han har udlagt for ham i Holland til Amsterdam. - Opsat 4 uger.

Ridefoged Christian Nielsen fører vidner: Christen Bennedsen i Hejnsvig vidner: For 2 år siden kom Jens Staffensen og Poul Terkelsen i Hejnsvig til ham og bad, om han ville gå med dem på marken og vise dem deres agerland, at de kunne dele. Det skete, og de var begge vel tilfredse.

Bertel Mortensen forbød til 3. ting de mænd, som bor i nogle byer i Ansager sogn, at komme over Morsbøl eng og mark med deres kreaturer.

Torsdag den 11. juni 1685:

Torsdag den 18. juni 1685:

Ridefoged Christian Nielsen fører vidner om en ålegård. (Teksten er næsten ulæselig). Nogle mænd har været til syn på den vestre ende på Gr- ---, fik påvist en nyligt oprettet stivning eller ålegård, hvori kunne sættes 8 fiske- --- - Et vidne kan huske i 40 år; i den tid har der ikke været nogen ålegård før end forleden år. Et andet vidne: Ingen ålegård fra den første svenske krig og til polakkernes tid. Et vidne: Der stod en gammel ålegård på åstedet i sal. ----- hans tid. - Der er henvisning til lovens 5. bog art. 42 og 6. bog art. 17. --- gammel, pløjet jord at være opgravet. Ydermere befandtes også vandet at være så højt opstivet i søen, så der stod klar vand over græsengen. - Christian Nielsen begærede dom. - Opsat 4 uger.

Torsdag den 25. juni 1685:

Torsdag den 3. juli 1685:

Ridefogeden ctr. Trøllund mænd om ålegården.- Nogle vidner har været ustadige i deres forklaring. Han kræver, at de bøder til sagsøgeren og til kongen. De svarer, at de ikke har vidnet andet end sandheden. - Opsat 3 uger.

Gyde Hansen på Engelsholm fremlagde 2 opsættelser af 4/6, den ene på folio 81 ctr. Mads Pedersen i Silkeborg; den anden på folio 82 ctr. Laust Nielsen på Donslund.
Henrik Møller til Lamborggård fremlagde en skrivelse: "Peder Thorsen ville vel gøre og på mine vegne imod kvittering betale til Joen Christensen tømmermand 20 Rdl. på vores likvidation. Således afskreven. Datum Lønborggård d. 17. maj 1678. Henrik Møller. - Anno 1680 d. 28. marts blev herpå betalt penge 20 daler. Rester 10 daler. Bekender jeg, Peder Thorsen". - Dernæst fremlagdes Joen Christensens fuldmagt og overdragelse til Gyde Hansen for (et beløb) udlagt i Amsterdam
Dom: Mads Pedersen skal betale. - Laust Nielsen, der har ægtet Peder Thorsens enke, skal betale.

Torsdag den 9. juli 1685:

Vellærde Bartram Pedersen på vegne af Trøllund mænd i sagen om den omtvistede ålegård. Christen Madsen i Grene er stævnet til vedermålsting. Ridefoged Christian Nielsen vistnok også stævnet. Synsmænd har synet ålegården. --- Der har været ålegård tidligere. --- Bartram Pedersen fremlagde en kontrakt oprettet mellem Christen Madsen i Grene og Trøllund mænd, dateret den 25. marts 1684 under samtlige deres hænder og på Christen Madsens vegne af hans husbond Simon Manuel (?) --- - Der citeres vistnok et tingsvidne, hvortil Ridefoged Christian Nielsen har været stævnet for at svare de Trøllund mænd til sigtelse og søgsmål: Peder Jepsen og Hans Hansen af Trøllund bestod, at sidste år, 1684, da modtog Christian Nielsen i sit hus i Kolding rede penge 1 daler så vel som dette sidst afvigte år 10 mark, hvorimod han rakte dem sin hånd i godtfolks overværelse og lovede at holde dem fri uden videre tiltale for omtvistede ålegårde..
Synsmænd har den 8. juli 1685 været forsamlede ved Grene sø og har fået påvist en stivning eller ålegård med 8 tener, som er garntener. Den er ikke stivet højere eller videre ---. Det var tydeligt at se, at der havde været en ålegård tidligere. Det viser nogle gamle pæle. Ålegårdens dimensioner er målt og den omgivende jords tilstand beskrevet. ---

Torsdag den 16. juli 1685:

Bartram Pedersen bød sig i retten på vegne af Trøllund mænd med den sag, som Christian Ridefoged har tilsagt dem efter opsættelsen af 18/6. - Christian Ridefoged mødte ikke. Bartram Pedersen formente, han burde erstatte dem procesomkostningerne. - Til ydermere sagens oplysning fremlagde han en attest fra Mikkel Jepsen, sognepræst til Grindsted og Hejnsvig sogne, ang. de omtvistede ålegårde med hans opskrift for landmålingen at være rigtigt angivet. - Opsat 14 dage.

Torsdag den 23. juli 1685:

Stævning til alle Nebel mænd ang. et stykke eng østen Nebel by, som er tildømt kronen. Niels Clemendsen gav på vegne af K.M. last og klage over, at de har voldtrækket og opgræsset engen. - Da fremkom Mads Pedersen i Nebel, Laust Hansen, Christen Jensen, Søren Jensen, Peder Andersen, alle ibidem, og ved højeste ed benægtede, at de ikke siden Sct. Valborgsdag havde haft en høved derude, mens Niels Juncker, at han ingen ed var pligtig,

(Her slutter teksten med et komma, midt på siden).