Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog 1672

(Mikrofilmen er af ringe kvalitet)De første blade i tingbogen mangler.

Torsdag den 25. juli 1672:

Torsdag den 1. august 1672:

Gyde Jørgensen i Slav tingholder, Jens Olufsen i Dal skriver. De 8 vindesmænd: Peder --sen i Hovborg, Niels Laursen i Søgård, Christen Bennedsen i Hejnsvig, Christen Clausen ibidem, Bertel Sørensen ibidem, Peder Christensen i Hindum, Christen Christensen ibidem, Mads Christensen i Lamborg,

Niels Clemmendsen i Løvlund, et vidne ctr. Johanne Eskils. - Jahan Pedersdatter i Hinnum og Sofia Christensdatter i Løvlund: De så, at der gik et af Eskil Hansens bæster i Niels Clemmendsens uslagne eng sidste mandag for 14 dage siden, og Niels Clemmendsen og hans hustru Sofia Christensdatter da kom kørende --- at ville age hø deraf, og da tog Niels Clemmendsen bæstet og --- det på engen. - Et par andre vidner: Samme dag kom Niels Clemmendsen gående over åen til Niels Christensen i Hinnum og bad ham gå med ham over åen og se, hvorledes hans bløde, uslagne eng --- trekket og ædt af Eskil Hansens bæster, og da vi kom til åen, da trekkede Jahan Eskils med samme bæst --- straks hun kom over åen, råbte hun spotteligen til Niels Clemmendsen, "I skal have tak, Niels Clemmendsen, for I bad min hoppe". Og så sagde hun, "Jeg tog eders reb med, som I havde bundet den ved". Og på skammelig uden nogen årsag skældte Niels Clemmendsen og sagde, han var en skælm og en tyv. - Ydermere vidnede Niels Christensen, at samme tid var han med Niels Clemmendsen på hans eng, og da fandtes at være gjort skade og opædt og hultrådt deri. - Et andet vidne: Har nogle gange siden Valborgsdag set Eskild Hansens heste i Niels Clemmendsens eng. - Synsmænd: --- det rette skel mellem Løvlund enge og Eskild Hansens eng i Hunnum.

22b:

Jens Jensen Smed i Utoft, et vidne efter en registrering. For retten fremstod Christen Laursen i Sønderby og Niels Clemmendsen i Løvlund: De var ombedet af Jens Jensen, var forsamlet i Utoft den 9. november 1670 at skifte og registrere efter hans sal. hustru Lisbeth Christensdatter og gøre udlæg til kreditorer og skifte det øvrige mellem Jens Jensen og hans to børn, Jens og Else. - (Der registreres et temmelig stort bohave). - Jens Jensen gav til kende, at han skyldte børnene 85 slettedaler i arv. Anden gæld nævnes, ialt 155 daler, 2 mk., som han lovede at betale. Til rest: 200 daler 3 mk. 14 skilling, som Jens Jensen og hans to børn skal dele med hinanden.

24:

Gyde Jørgensen i Slav, et vidne. Søren Jensen i Vorbasse og Søren --- i Rankenbjerg har været opmeldt af Gyde Jørgensen til tinget og var med ham på Fitting mark. Han påviste de engskifter, som ligger til den vestre gård i Fitting, tilhørende Gyde Jørgensen. Her var ham frapløjet ca. ½ læs hø. Norden ind til Fitting krat var ham frapløjet ca. 1 læs hø.

24b:

Torsdag den 8. august 1672:

Niels Pedersen i Vorbasse har stævnet hr. Hans Henriksen, sognepræst til Vorbasse og Grene sogne. - Willem Jessen, Hans Pedersen og Jens Madsen af Vorbasse vidner: De så og hørte den 30. juli, at som Niels Pedersen gik og høstede på sin ager nord for præstegården, da kom hr. Hans Henriksen over til Niels Pedersen og for ind på ham --- og Niels Pedersen kastede sin le og gik imod ham, og de faldt begge om på jorden. Så rejste hr. Hans sig op, løb til sit hus og kom ud med en ladt bøsse og skød efter Niels Pedersen langs op ad ageren og skældte ham for en rakkerknægt og skældte hans hustru Jahan Jørgensdatter for en hore, så længe de kunne forstå, hvad han sagde for hæshed. - Det samme vidner Christen Wollesen i Almstok. - Maren Olufsdatter: Hun så, de sloges, og hørte, at præsten skød, og så, at røg og damp --- af skuddet drev ---

25b:

Peder Bertelsen i Vorbasse ctr. hr. Hans Henriksen i Vorbasse. Stævning til Sidsel Pedersdatter med lavværge. - Niels Pedersen i Vorbasse, Willem Jessen, Hans Pedersen og Jens Madsen ibidem: Søndag den 28. juli var de efter Peder Bertelsens begæring til syn på hans hustru Trine Jensdatter. De konstaterede 18 blå slag på hendes skuldre og sider. Hendes venstre arm var blå og blodig. Hun sagde, at hr. Hans Henriksen var den skyldige.

26:

Torsdag den 15. august 1672:

Blandt de 8 mænd: Hans Mortensen i Nebel, Christen Jensen, Mads Peyrsen ibidem, Jens Hansen Laurs Laursen, Niels Jensen, Mads Ebbesen i Hovborg, Frands Mortensen i Donslund.

Hans Christensen i Adserbøl på vegne af sin husbond ang. lejermålsbøder.

Jens Mathisen i Nørskov har stævnet Christen Lund i Smidstrup og Jahan Jensdatter i Nørskov som vidner: Søndag før Mikkelsdag i 1671 kom Christen Lund uforvarende til Nørskov til Anders Nielsens; dér sad Jens Mathisen --- og en anden karl og drak sammen i Anders Nielsens hus --- forn. Jens Mathisen Rytter og den anden karl om noget sengeklæder, nemlig 2 dyner. Så, Jens Mathisen afkøbte forn. karl samme klæder og det straks på steden betalte, så han takkede ham godt, og samme tid var hos og drak lidkøb.

26b:

Gyde Jørgensen i Slav, et vidne. - Stævning på Klink mark til Jens Jensen, der før boede i Klink. - Søren Mortensen i Klink og Mads Peyrsen ibidem vidnede, at Jens Jensen nu forleden høst lod age møg og gødning fra den 1/4 gård, han påboede, og på Peder Mogensens ager dér i byen.

27:

Torsdag den 22. august 1672:

Torsdag den 29. august 1672:

Blandt de 8 mænd: Thomas Jessen i Vorbasse.

Torsdag den 5. september 1672:

Torsdag den 12. september 1672:

Blandt de 8 mænd: Niels Christensen i Vorbasse.

Jens Jespersen Holst i Tarm Bisgård hans fuldmægtige ctr. sal. Jørgen Billunds arvinger.

27b:

Torsdag den 19. september 1672:

Torsdag den 26. september 1672:

Torsdag den 3. oktober 1672:

Niels Clemendsen i Løvlund tingholder.

6-høring.

Christen Groesen (Grersen, Gregersen ?) i Plovslund, en dele til 4. ting. - Fordelte en del mænd i Vorbasse sogn for gæld (frøkenstyr).

28b:

Torsdag den 10. oktober 1672:

Wolle Thomsem i Kvie, et vidne efter en registrering. - Knud Jensen i Nollund Kloster m.fl. vidner: Den 6. april 1672 var vi forsalmede i Grindsted i den væring, sal. Søren Thomsen Degn iboede og fradøde der at skifte og registrere hans efterladte bohave og gøre udlæg til gælds betaling og det øvrige at dele mellem hans efterlevende hustru og børn - i nærværelse af husbondens fuldmægtige og tilforordnede herredsfoged Gyde Jørgensen i Slav og tingskriveren Jens Olufsen i Dal. - Efter at bohavet er vurderet, opregnes gælden: ialt godt 37 daler. Der foretages udlæg i bohavet. Tilbage er der 86 slettedaler. Dertil kommer rugsæden, som blev bevilget med fjerne (?) frænders, Wolle Thomsen i Kvie, og --- frænde Christen Jensen i Kvie deres vilje og samtykke at skulle forblive til de tvende små, umyndige pigebørn, nemlig Maren og Anne Sørensdatter deres nødtørftige (?) klæder og føde, og derimod lovede deres moder at give hver af dem 5 slettedaler til hjælp til en seng, når de bliver fuldvoksne. Ydermere lovede her for retten de to børns stedfader Mads Nielsen i Grindsted at føde og forsyne de to børn med nødtørftig klæde og føde, indtil enhver af dem bliver deres fulde 15 år. Og imidlertid deres gods at stå renteløst, som er tilsammen 40 slettedaler.

30:

Torsdag den 17. oktober 1672:

Torsdag den 24. oktober 1672:

30b:

Blandt de 8 mænd: Wolle Jakobsen i Nebel, Mads Peyrsen i Slav.

Jens Jespersen Holst i Tarm Bisgård hans fuldmægtige Søren Lassen, en dom (opsættelse fra 12/9). Stævning til Maren sal. Jørgen Pedersens af Billund og hendes datter Mette Jørgensdatter med ægtemand Peder Mathisen i Silkeborg. De stævnes for gæld ifølge to obligationer, som Jørgen Pedersen har udstedt til Jens Jespersens fader Jesper Hansen Holst, ialt 88 Rdl. - Herredsfogedstævning er læst i Silkeborg for enken og hendes datter.
Søren Lassen fremlægger to obligationer. Den første er af 20/4 1658 og skulle have været betalt "førstkommende påskedag". Den har en række påskrifter om afbetaling, dels i penge og dels i varer (en grå klædekappe, kvæg). Den anden er dateret 30/9 1660.
For de indstævnede møder Laurs Hansen, Engelsholms ridefoged. Han fremlægger et skiftebrev, som er udstedt på Slavs herredsting den 2. maj 1672. Blandt den afdøde Jørgen Pedersens gældsposter er her nævnt en gæld til Jens Jespersen Holst, der stiller fordring efter to obligationer, en på 16 daler og en på 28 daler. Dertil svarede Maren Jensdatter sal. Jørgen Pedersens, at hendes sal. mand bekendte på sin sygeseng på sit yderste, at han slet intet var Jens Jespersen Holst skyldig videre end 16 slettedaler, som de nu i vinter gjorde regnskab om i Silkeborg, hvor der blev betalt med to stude. Til betaling for de 16 rdl. blev udtaget en brun hestegilding, som var sat for 18 daler. Og dermed lod han sig nøje.
Vidner fra Silkeborg bekræfter, at der blev gjort regnskab i Silkeborg. - Peder Mathiesen: har ikke arvet noget efter Jørgen Pedersen, og denne har ikke skyldt Jens Jespersen mere end de 16 daler, som han fik udlæg for ved skiftet.
Dom: Da Jens Jespersen Holst har ladet sig nøje med en brun hoppe, som var vurderet for 18 slettedaler, skal arvingerne tilstille ham den og dermed være kvit for hans tiltale.

34b:

Torsdag den 31. oktober 1672:

Torsdag den 7. november 1672:

Torsdag den 14. november 1672:

Torsdag den 21. november 1672:

35:

Torsdag den 28. november 1672:

6-høring.

Christen Bennedsen i Hejnsvig, et afkald. - Søren Jakobsen i Hejnsvig gav sin stedfader Christen Bennedsen afkald for den arvelod, der var tilfaldet ham efter hans sal. fader Jakob Madsen, som boede og døde i Hejnsvig, samt efter han sal. broder Mads Jakobsen, som også døde i Hejnsvig. Giver også afkald for sin søster Jahan Jakobsdatter for hendes arvelod efter faderen og broderen.

35b:

Torsdag den 5. december 1672:

Torsdag den 12. december 1672:

Torsdag den 19. december 1672:

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk