Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog 1671

(Mikrofilmen er af ringe kvalitet)De første blade i tingbogen mangler. Den omfatter derfor kun tingdagene 2. marts til 7. december.

5a: (ulæselig)

5b:

Torsdag den 2. marts 1671:

--- Amtskriver Rudolf Faust er varslet til at påhøre dette vidne.

Niels Rasmussen i Trøllund fører vidner på vegne af Hejnsvig sognemænd på, at anno 1667 om Martinidag --- leverede alle Hejnsvig sognemænd deres --- skatter og gav rede penge derfor til Gyde Jørgensen i Slav, K.M. delefoged i Slavs herred den tid, og lovede at holde dem kvit --- (Andre vidner:) At om Mortensdags tide --- kornskatter til Jens Jensen i Klink og gav ham rede penge derfor, så nær som Christen Clausen i Hejnsvig for den gård, han påbor og fordum Østergård (?) der i byen, som --- øde, som han lovede at holde dem kvit og kravløs derfor. --- (Flere vidner:) At anno 1669 om Martindags tider da ydede alle Hejnsvig sognemænd deres okse- og flæskeskat og kornskatten til Eske Pedersen i --- og gav rede penge --- og lovede at holde dem kvit og kravløse derfor. - Andre vidner om det øde gods i Hejnsvig sogn (specificeret). - Varsel er givet til amtskriver Rudolf Faust i Kolding, Gyde Jørgensen i Slav, Jens Jensen og Eske Pedersen i Klink og Askær. - Morten Hansen i Hejnsvig præstegård og Niels Christensen sammesteds vidnede, at al den stund de har boet i Hejnsvig præstegård, da havde altid ydet og svaret deres kvartalsskatter og andre skatter til Grindsted præstegård, formedels Grindsted præstegård findes på matriklen anskrevet og altid given skatter med Grindsted sogn, til (den) nu forleden blev udlagt til rytterne. - Grindsted sognepræst er varslet.

7:

Torsdag den 9. marts 1671:

Jørgen Pedersen i Billund dommer, Jens Olufsen i Dal skriver. De 8 vindingsmænd er Christen Nielsen i Eg, Jens Nielsen, Eske Hansen, Gyde Jepsen, Peder Gydesen ibidem, Christen Iversen i Elehiord (?), Jakob Christensen i Jerrik, Morten Christensen.

Christen Christensen i Jerrik, et afkald. - Niels Pedersen og Hans Pedersen i Vorbasse gav Christen Christensen afkald for al den arvedel og lod, som var dem arveligt tilfaldet efter deres sal. søster Maren Pedersdatter, som boede og døde i Jerrik. Den har deres svoger Christen Christensen betalt dem.

7b:

Torsdag den 16. marts 1671:

8:

Mads Peyrsen i Vorbasse fremlyser en rødblisset marplag.

Torsdag den 23. marts 1671:

Herredsfoged Jørgen Pedersen i Billund 3. ting ctr. Maren Christensdatter, for hun har ulovligt undveget hendes tjeneste i Billund, som hun var sted og fæst med.

Torsdag den 30. marts 1671:

Christen Pedersen i Nollund, et afkald. - Jens Jensen i Nollund Kloster gav på vegne af sin hustru Karen Christensdatter hendes fader Christen Pedersen afkald for den arvelod, hun var tilfaldet efter hendes salige moder Maren Mathisdatter, som boede og døde i Hindum.

8b:

Jørgen Pedersen i Billund ctr. Maren Christensdatter for ulovlig undvigelse, 3. ting.

Torsdag den 6. april 1671:

9:

6-høring er Niels Christensen i Grene Krog, Christen Hansen i Silkeborg, Henrik Sørensen i Grene Krog, Peder Pedersen i Ankelbo, Poul Christensen i Hejnsvig, Hans Jensen i Grindsted.

Herredsfogeden Jørgen Pedersen, en dele. - I den sag i dommers sted Jens Bertelsen i Trøllund. - Jørgen Pedersen fordelte med 6-høring Maren Christensdatter, som tjente i Billund og er undveget. Han forbyder nogen at huse og hæle hende efter denne dag.

9b:

Hr. Mikkel Jepsen, sognepræst til Grindsted og Hejnsvig sogne ctr. Niels Christensen i Hejnsvig præstegård. Han har ulovligt afviget og fradraget Mikkel Jepsens annexpræstegård og resterer med skyld og landgilde, kvartalsskatter og prinsessestyr. Opsat 6 uger.

Torsdag den 13. april 1671:

10:

Christen Knudsen i Tågelund har stævnet Peder Norby i Donslund for gæld, 10 slettedater efter brev og 4 slettedaler uden brev. Peder Norby ikke mødt. Opsat 6 uger.

Torsdag den 27. april 1671:

Niels Clemmendsen i Løvlund er tingholder og Jens Olufsen i Dal skriver.

Torsdag den 4. maj 1671:

Blandt de 8 mænd: Jens Poulsen i Almstok.

Niels Pedersen i Plovslund på vegne af hans husbond oberst Poul Benfeld, et vidne. - Nogle vidner, som har været opmeldt af tinget, var med Niels Pedersen i Plovslund på den halve gård, som Iver Nielsen iboede og nu er fradraget. Bygfældigheden taxeret. - De synede i Elkær den halve, øde gård og den halve gård, som Christen Iversen bebor. De synede husene, som Christen Iversen har opladt for Anders Poulsen. Der er stævning til Iver Nielsen i Grene og Anders Poulsen i Eskelund.

11b:

Niels Pedersen i Plovslund, et vidne. - Mads Bondesen i Store Almstok og Niels Pedersen i Plovslund vandt, at nu sidst forleden den 25. januar var de i Vorbasse i Peder Bertelsens hus. Da samme tid klagede Peder Bertelsens hustru Trine Peders, at Hans Pedersen i Vorbasse havde rykket Peder Bertelsen i hans hår ind i hans eget hus og taget hans ko (?) ud af hans hus og dermed indslagen Peder Bertelsens vinduer. - Stævning til Peder Bertelsen og Hans Pedersen.

Torsdag den 11. maj 1671:

12:

Blandt de 8 mænd: Gyde Jørgensen i Slav. Blandt 6-høringerne: Hans Pedersen og Peder Bertelsen i Vorbasse.

Eske Pedersen i Askær har stævnet Jens Pedersen i Hejnsvig og hans hustru Maren Christensdatter for dele og vinde, gæld ---

12b:

Torsdag den 18. maj 1671:

Gyde Jørgensen i Slav tinghører.
Blandt de 8 mænd: Søren Jensen i Vorbasse, Villum Jensen, Niels Pedersen, Hans (?) Pedersen, Hans Jessen, Christen Mogensen, alle i Vorbasse.
Blandt 6-høringerne: Niels Jensen i Almstok.

Hr. Mikkel Jepsen, sognepræst til Grindsted og Hejnsvig sogne, en dom efter 6 ugers opsættelse ctr. Niels Christensen i Hejnsvig præstegård, som er bortrømt fra annexgården og har restancer. . - Dom: Han skal betale restancerne eller lide udlæg i sit bo.

13b:

Peder Ebbesen i Hovborg er sættedommer i denne sag: Eske Pedersen i Askær, en dom ctr. herredsfoged Jørgen Pedersen i Billund for gæld på 12 slettedaler iflg. obligation. Jørgen Pedersen har ikke villet betale gælden. - Jørgen Pedersen mødte herimod og svarede, at den kgl. forordning tilholder, at skillingspapir ikke skal bruges til gældsbreve, men alene til toldsedler og reverser, hvorfor han formente, at samme brev ikke burde komme ham til hinder eller skade i nogen måder. - Hertil svarede Eske Pedersen, at eftersom han var en enfoldig mand og ikke vidste andet, end samme papirer var gode nok til sådan en ringe gæld, eftersom Jørgen Pedersen var selv rettens betjent og formener, ingen gældsbreve bør at skrives på skillingspapir, uanset han selv har skrevet og underskrevet med egen hånd; formener, om derudi kan være sket nogen skade eller forseelse, derfor selv at lide som vedbør. - Dom: Jørgen Pedersen kan ikke frikendes for papirets ringheds skyld, eftersom han selv håndskriften derpå skal have skrevet og underskrevet. Han skal betale.

15b:

Jørgen Pedersen ctr. Eske Pedersen i Askær for dele og vinde vedr. gæld på 1 Rdl. og 2 pund smør. - Maren Jørgens i Billund vidnede med ed, at noget før Sct. Hansdag midsommer 1670 da leverede hun Eske Pedersen 2 pund smør. Eske Pedersen aflagde ed på, at alt det smør, som han havde fået af Jørgen Pedersen eller hans hustru, det havde han betalt. - Jørgen Pedersen begærede høringsdele. - De 6 høringer blev fremkaldt (Niels Rasmussen i Trøllund, Christen Bennedsen i Hejnsvig, Henrik Sørensen i Grene Krog, Jens Christensen i Hejnsvig, Niels Christensen i Almstok, Grauers Pedersen i Fugdal). De svarede, at de ikke syntes, at Eske Pedersen var så lovligt forfulgt, at de turde understå sig i at være høring over ham, fordi han med sin højeste ed det fragår --- at han det betalte. - I den sag var Jens Bertelsen i Trøllund i fogedens sted.

16:

Torsdag den 25. maj 1671:

Gyde Jørgensen i Slav er tinghører.
Blandt de 8 mænd: Søren Jensen, Willum Jessen, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Thomas Jessen, Christen Mogensen, alle i Vorbasse.

Jakob Pedersen Ørregaard, prokurator og borger i Viborg på vegne af Laurids Munch til Haubrogård, hans moder Anna Munch sal. Niels Munchs og Christen Munch til Hassingvad, en dom ctr. Peder Norby til Donslund, gæld. --- Et gældsbrev, som Peder Norby har udstedt, vedrører 50 slettedaler for bygfældighed på "den gård i Nør Hoffbro, som min kæreste Else Munch iboede, og hvad rug som er sået til gården skal fru Anna Munch beholde til gården --- og den ko, som min kæreste har flyet fru Anna Munch, og de 10 slettedaler, hun lovede hende, skal fru Anne også beholde ---".. - Dom: Han skal betale.

19:

Gyde Jørgensen i Slav et vidne på vegne af Hans Pedersen i Vorbasse. Varsel til oberst Benfeld på Drenderup samt til Anders Andersen i Skødebjerg, Anders Wollesen i Fitting og Niels Pedersen i Plovslund. - Vidner: At de nu sidst forleden den 9. februar var forsamlet i Peder Bertelsens hus i Vorbasse, eftersom vi dertil var opmeldet til tinget af Niels Pedersen i Plovslund at skulle syne til Peder Bertelsens i Vorbasse, om han ville have noget synet. Da samme tid tilspurgte vi Peder Bertelsen, om han ville have noget synet. Da svarede han, at han havde intet, som han ville have synet. Intet vidste han af vores komme at sige, men dersom vi ville enten have brændevin eller tobak for penge, kunne de det bekomme. Samme tid hos var Gyde Jørgensen i Slav og Anders Thomsen i Gilbjerg. De tilspurgte Peder Bertelsen, om han havde noget at klage over Hans Pedersen i vorbasse, enten Peder Bertelsen eller hans hustru Trine Jensdatter (?), hvortil de samtligen svarede, at de intet havde at klage over ham i nogen måder, men takker ham al ære og godt som en god nabo i alle måder. I lige måder tilspurgte forn. vindespersoner Peder Bertelsen, om han ville have hans vinduer synet. Da svarede både Peder Bertelsen og hans hustru Trine Pederskone, at de havde intet at klage over deres vinduer. De var lige sådan, som han førte dem af Kolding og hjem. I lige måder nu her for retten tilspurgte Gyde Jørgensen Peder Bertelsen, om han havde noget at klage over Hans Pedersen, hvortil Peder Bertelsen svarede, at han vidste intet andet med ham end al ære, dyd og godt som en god nabo i alle måder.

19b:

Torsdag den 1. juni 1671:

Torsdag den 8. juni 1671:

20:

Blandt de 8 mænd: Peder Andersen i Donslund hedehus.

Torsdag den 22. juni 1671:

Ærlige og velbyrdige Hans Rostrup til Juellingsholm og ærlige og velbyrdige Otto Friis til Astrup for hans søster jomfru Margrethe til Juellingholm deres fuldmægtige Jens Larsen i Gildbrand (?)og Hans Henriksen i Hyfskud (?) fører vidner fra Skovsend, Bagesgård, Kirkeby, Østerby og Bøvl: At den ild, som lå i Ørbæk mark og mose forleden sommer og gjorde Hans Rostrup og jomfru Margrethe Friis den store skade på deres grund og ejendom (og tjenere) - de ved ikke af, at der blev udbåret af nogen deres huse eller af Juellingsholm imod forn. Ørbæk ild at anstikke. - Andre vidner: Ilden kom fra Ørbæk mark og blev dæmpet på Bøvl mark. - Et vidne fra Utoft: Han var ved ilden og ville udslukke den. Da kom Peder Mathiesen til ham og sagde, han skulle intet befatte sig med samme ild, thi den ikke skulle komme længere. Siden nogen tid derefter tog samme ild overhånd. - Stævning til Bertel Pedersen, Anders Nielsen og Hans Mathiesen i Ørbæk, Hans Jensen. - Hans Mathiesen stod til vedermål.

21:

Torsdag den 29. juni 1671:

Torsdag den 6. juli 1671:

Knud Jensen i Nollund Kloster, et vidne. Stævning til Jens Jensen i Nollund Kloster og Hans Jensen i Dyvelsrække, Christen Andersen og Niels Christensen i Nollund. Synsmænd har vurderet nogle markers ydeevne.

22:

Knud Jensen i Nollund Kloster fører vidner: At Knud Jensen kun har 4 agre. - Stævning til Jens Jensen i Nollund Kloster.

Torsdag den 13. juli 1671:

Gyde Jørgensen i Slav er tinghører og en af de 8 mænd.

22b:

Gyde Jørgensen i Slav ctr. hr. Mikkel Ibsen i Grindsted præstegård. Gav ham til sag efter kommissærernes forretnings indhold som og regimentsjordebogens formelding: den gård i Grindsted, som hr. Mikkel Ibsen ibor, ligger til hjælp til Gregers Christensen i Plovslund og skylder årligt (diverse afgifter), som tilkommer Gregers Christensen. - Opsat 6 uger.

23:

Torsdag den 20. juli 1671:

Torsdag den 27. juli 1671:

Torsdag den 3. august 1671:

Torsdag den 10. august 1671:

Oberst Poul Benfelds fuldmægtige Niels Andersen i Plovslund har stævnet Peder Bertelsen i Vorbasse for 20 slettedaler. Opsat 4 uger.

23b:

Torsdag den 17. august 1671:

Blandt de 8 mænd: Søren Jensen og Niels Pedersen i Vorbasse.

Torsdag den 24. august 1671:

Blandt de 8 mænd: Peder Christensen i Slav.

Niels Pedersen i Plovslund har stævnet Hans Pedersen og Peder Bertelsen i Vorbasse. - De opnævnte vidner: Opmeldt af Niels Pedersen var de med ham på Vorbasse mark og eng, fik påvist af Niels Pedersen på vegne af hans husbond og af Peder Bertelsen en sten ved nørresiden i engen, som de sagde var ret skel mellem Peder Bertelsens og Hans Pedersens enge, og en gammel skelstage, som havde været hvæsset (?) til enden, som lå på engen ved et hul, som de sagde den havde stået i for 8 dage siden, og derfra lidt nærmere bækken et andet hul, som lige var stoppet fuldt af gammel mos (muos) --- at være Peder Bertelsen fraslagen, anslået at kunne give 1/4 læs hø.
Hvorefter velbyrdige mand Preben Bra til Engelsholm hans fuldmægtige Laurs Hansen, foged på Engelsholm, begærede tingsvidne.

Torsdag den 31. august 1671:

Gyde Jørgensen i Slav har ladet stævne Niels Pedersen i Plovslund for hans moders dør for syn og vinde, samt Peder Ebbesen i Hovborg med flere og Peder Bertelsen i Vorbasse. Gyde Jørgensen fører syn og vidne for Hans Pedersen. Synsmændene (Mads Peysen, Laurs Hansen, Niels Jensen, Hans Mortensen, Christen Jensen, Jens (?) Madsen i Vorbasse Nebel): Er opmeldt til tinget af Gyde Jørgensen, var med ham på Vorbasse mark og enge til syn på et stykke eng. Der påviste Gyde Jørgensen og Hans Pedersen en sten i nørre side, som de sagde at være ret skel mellem Hans Pedersens og Peder Bertelsens engskifter ---

25b:

Gyde Jørgensen af Slav på vegne af Hans Pedersen i Vorbasse. - Jens Mikkelsen, tjenende i Vorbasse, og Anne Nielsdatter ibidem: Som de nu i sommer havde tjent Hans Pedersen i Vorbasse, da var vi begge med at slå og rive Hans Pedersens engskifte næst op til Peder Bertelsens engskifte. Da fandt de hverken stager eller huller nogen steds i engen, før end de kom til den sten, som stod i den nørre side ---.

Torsdag den 7. september 1671:

Torsdag den 14. september 1671:

Blandt de 8 mænd: Søren Jensen, Peder Bertelsen, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Jens Madsen, Willum Jensen i Vorbasse, Søren Christensen i Rankenbjerg, Claus Jørgensen i Høllet.

Mads Gregersen i Skjoldbjerg, Hans Hansen i Trøllund og Mikkel Madsen i Grene, et syn. - Stævning til Jahan Peders i Almstok, Else Sørensdatter i Plovslund, Niels Lassen og Jens --- i Plovslund, Christen Gregersen og Gregers Christensen i Plovslund. - Nogle synsmænd var i Skjoldbjerg eng. Den var meget trekket og opædt af kvæg, og den var så blød, at den ej kunne tåle at trekkes enten vinter eller sommer, høst eller vår. - Ligeså Trøllund enge og Grene enge.

26b:

Torsdag den 21. september 1671:

Torsdag den 28. september 1671:

Torsdag den 5. oktober 1671:

Torsdag den 12. oktober 1671:

Mads Gregersen i Skjoldbjerg forbød til 4. ting alle Plovslund mænd (alle navne nævnt) at drive deres kvæg over hans enge.

27:

Hans Hansen i Trøllund ligeså.

27b:

Mikkel Madsen i Grene ligeså.

Bertel Mortensen i Morsbøl, en dom ctr. Iver Pedersen og Christen Christensen i Jerrik, kirkeværger til Grindsted kirke. Gæld, som kirken er blevet ham skyldig, 16 slettedaler, som skal findes beskrevet i Grindsted kirkebog. - Dom: Eftersom her for mig med kirkebogen bevises, at Grindsted kirke skal være Bertel Mortensen i Morsbøl skyldig 6 daler ist (?) --- skulle annamme hos Christen Jørgensen i Horsbøl, forrige kirkeværge, 3 slettedaler 1 mk. 8 sk, som i kirkebogen findes beskrevet. Christen Jørgensen bør betale Bertel Mortensen efter kirkebogens formelding. Hvad resten sig belanger, som er 2 daler, 2 mk., som Iver Pedersen og Christen Christensen selv erbyder at betale med rede penge, dem skal de betale. (Der er en overstreget indledning til dommen: Iver Pedersen og Christen Christensen har gjort regnskab for det --- kvægtiende, som Bertel Mortensen har oppebåret).

29:

Iver Pedersen og Christen Christensen i Jerrik, en dom ctr. Bertel Mortensen i Morsbøl. Kirkebogens formelding: "Og eftersom Bertel Mortensen, forrige kirkeværge til Grindsted kirke, endnu sidder inde med Grindsted kirkes kvægtiende for år 1670, som jetzige kirkeværger for mig som en regnskabsprovst i deres regnskab forklarer, hvilke dem med rette tilkommer og ikke ham, så har han de jetzige kirkeværger straks at tilstille dem kvægtienden, med mindre han derfor vil tiltales som for andet uhjemlet, modvillighed". - Herimod mødte Bertel Mortensen og svarede, at rum tid før end det sidste regnskab --- (har betalt med egne penge, så han tilbød at tage kvægtienden som betaling). - Dom: Han skal betale.

29b:

Iver Pedersen og Christen Christensen i Jerrik, en dom ctr. Christen Jørgensen i Horsbøl, forrige kirkeværge for 10 slettedaler, gæld til kirken. - De fremlagde kirkebogen: Den forrige kirkeværge Christen Jørgensen efter regnskabsprovstens bevilling i forrige års regnskab skal afkortes i sin gæld til kirken 12 slettedaler for 4 kvartaler frøkenstyr, som han har udlagt til Kolding og ikke fik godtgjort. Endnu befindes Christen Jørgensen at være ført til indtægt for år 1665 10 slettedaler, som kirken skyldte ham ---. Dom: Christen Jørgensen skylder ifølge kirkebogen 5 slettedaler 3 mk. 5 sk., og han skal ifølge kirkebogen betale til Bertel Mortensen 3 daler 1 mk. 8 sk til kirken. Hvad resten sig belanger, som er 2 daler 1 mk. 13 sk., dem bør han betle.

31:

Efterdi regnskabsprovstens --- regnskab og hans fuldmægtige, hr. Poul Jørgensens regnskab i nogen poster strider med hverandre, må sagen indstævnes for overdommeren.

Torsdag den 19. oktober 1671:

Torsdag den 26. oktober 1671:

Torsdag den 2. november 1671:

Torsdag den 9. november 1671:

Oberst Poul Benfeld på Drenderup hans fuldmægtige Niels Christensen i Madvig, en vinde efter en landstingsstævning. - Peder Bertelsen i Vorbasse vidnede, at den 17. marts var han og Hans Pedersen i Vorbasse nede på deres enge ved åen og imellem deres engskifter, som de nu omtvistes, og der stod en sten ved nørresiden --- og noget syd derfor stod en stage. Længere mod syd nærmere åen stod en anden stage. Og den stage næst ved åen tog Hans Pedersen op af jorden og kastede den i åen. - Bertel Nielsen i Fitting: Var med Peder Bertelsen. Bekræfter hans ord. - Gertrud Jensdatter i Vorbasse: Har været med på det engskifte for at rive hø, men vidste ikke, hvor det rette skel skulle være. - Der er stævning til Hans Pedersen i Vorbasse.

32:

Torsdag den 16. november 1671:

Torsdag den 23. november 1671:

6-høring: Niels Christensen i Grene Krog, Niels Mortensen i Horsbøl, Christen Christensen i Hindom, Jens Jensen i Klink, Niels Bertelsen i Sønderby, Mads Christensen i Grene.

Gyde Jørgensen i Slav ctr. Christen Nielsen i Eg, Morten Christensen i Jerrik, Else Jensdatter og hendes lavværge i ?. - Fordelte dem med 6-høring for 2 mark til vognleje, formedelst de ikke mødte i Kolding efter kgl. befaling med deres heste og vogne at fremage prinsessens (?) medhavende ad Hejlbjerg til.

33:

Torsdag den 30. november 1671:

Blandt de 8 mænd: Gyde Jørgensen i Slav.

Oberst Poul Benfeld på Drenderup hans fuldmægtige Niels Christensen i Madvig stævner Hans Pedersen i Vorbasse.

Torsdag den 7. december 1671:

Blandt de 8 mænd: Niels Jensen i Nebel.

Torsdag den 14. december 1671:

Blandt de 8 mænd: Laurs Hansen i Nebel, ? Christensen, Hans Jensen, Peder Pedersen ibidem.

33b:

Gyde Jørgensen i Slav et vidne på vegne af Hans Pedersen i Vorbasse. - Vidner, opmeldt af Hans Pedersen i retten, har været med ham og Gyde Jørgensen til syn på Vorbasse mark. Fik påvist en sten, som de sagde var den rette skelsted mellem Hans Pedersens og Peder Bertelsens enge. En sten nedsunken i jorden og delvist overgroet med mos og græs. De mente, at disse to sten var det rette skel. - Varsel givet til oberst Poul Benfeld og til Peder Bertelsen i Vorbasse samt til tidligere synsmænd.

34:

Gyde Jørgensen på vegne af Hans Pedersen i Vorbasse. - Gregers Pedersen i Bække vidner: For ca. 6 år siden tjente han Hans Pedersen og slog hans engskifte ---og da så han den sten og den nedsunkne sten, og den slog han sin høle på, så den fik nogen skade. Han så hverken huller eller stager. - Christen Mikkelsen i Starup: Tjente Hans Pedersen for 2 år siden. Så også de to sten, men ingen stager. - Stævning til Poul Benfeld, til Bertel Nielsen i Fitting og tidligere synsmænd.

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk