Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog
1670


1:

Anno 1670 den 15. januar er denne tingbog forordnet til Slavs herredsting, hvori findes halvtredsinstyve og seks blade papir, igennemdraget, numereret og forseglet, hvilket tingskriver Jens Olufsern haver at --- bladene fra øverst og til nederst, hvad det hele år igennem passerer, og ikke sig tilfordriste på noget løst papir at skrive, men straks hvad som --- bliver for ting -- dom indført, samt sig ellers med brevpenge og i andre --- efter recessen at forholde --- straf som -- agter at forsvare. Til Vitterlighed med egen hånd og signet. Actum Coldinghus --- R. Faust.

1b:

Ransnævning:
Anders Nielsen i Grindsted,
Mads Mattisen i Hindum,
Søren Pedersen i Elkær,
Anders Wollesen i Fitting.

Helligbrødesnævning:
Eske Knudsen i Dal,
Iver Pedersen i Grindsted,
Christen Benetsen i Hejnsvig,
Christen Mogensen i Vorbasse.

2:

Jesu Christi navn til lykke og g---

Torsdag den 13. januar 1670:

Jørgen Pedersen i Billund dommer, Gyde Jørgensen tinghører, Jens Olufsen i Dal skriver. De otte vindesmænd er Niels Pedersen i Vorbasse, Eske Pedersen i Askær, Christen Greyrsen i Plovslund, Mads Mattisen i Hindum, Niels Christensen i Grene Krog, Eske Knudsen i Dal, Søren Jensen i Vorbasse, Mads Pedersen i Nebel.

Oberst Poul Benfeld, et vidne. - For retten fremstod efterskrevne generalløjtnant Frederik fon Beirs (?) tjenere i Slav og Jerlev herred og vidnede:
Peder Bertelsen i Vorbasse: At fra 1656 og til 1670 er der ingen landgilde givet af den gård i Vorbasse, som han nu påbor, til oberst Benfeld, men obersten har selv udlagt contributionsskatter deraf til anno 1667, den 1. arpil. Dertil har obersten givet ham frihed hans livstid med slig condition, han gården skal opbygge.
Henrik (?) Sørensen i Grene Krog: Har intet givet fra 1656 til 1663. Fra 1663 6il 1666 har han hvert år givet 5 mk, fra 1666 til 1670 hvert år givet 10 mk. for ægt og arbejde.
Skødebjerg: Anders Pedersen har intet givet 1656-1670, men oberst Benfeld har selv contribueret skatten deraf til 1664 den 1. maj.
Lignende udredninger fra de efterfølgende:
Elkær: Søren Pedersen. En gård ligger øde.
Mayvig: Niels Christensen.
Grene: Iver Nielsen, Mikkel Madsen.
Fugdal: Christen Grauersen.
Plovslund: Niels Pedersen, Christen Laursen, Eske Pedersen.
Almstok: Mads Bennesen, Jep Ebbesen.
Desuden nævnes fra Jerlev herred byerne Bindeballe og Norbæk.
Landstingsstævning til Frederik von Dauers til Caspersbjerg, forrige generalløjtnant, alle hans efterladte arvinger og kreditorer.

4:

Oberst Poul Benfeld ctr. generalløjtnant von ---. Opsat 6 uger.

4b:

Torsdag den 20. januar 1670:

Torsdag den 27. januar 1670:

Torsdag den 3. februar 1670:

Blandt de 8 mænd: Sør Enevoldsen i Slav.

Torsdag den 10. februar 1670:

Torsdag den 17. februar 1670:

(Blade mangler).

x: (næsten ulæselig).

--- Ebbe Jepsen ---

xb:

Stævning til grev Ditlev Rantzau til Bredenberg. - Christen Laursen og Niels Christensen opsagde til 4. ting hver den halve gård, som de har i fæste, til førstkommende faredag.

Torsdag den 14. juli 1670:

Blandt de 8 mænd: Peder Ebbesen i Hovborg.

30:

Jens Christensen i Hejnsvig, et vidne. To vidner har overværet et mageskifte mellem Jens Christensen og Christen Clausen.

Torsdag den 21. juli 1670:

Torsdag den 28. juli 1670:

30b:

Blandt de 8 mænd: Mads Ebbesen i Hovborg, Gyde Jørgensen i Slav.

Preben Brahe til Engelsholm hans fuldmægtige Laurs Hansen, foged på Engelsholm, et vidne: Synsmænd har synet nogle marker til den øde gård i Grene Krog, som Preben Brahe ejer. Både på den søndre og den nørre side af åen havde der været sået noget korn, som nu var borthøstet.. De havde spurgt Niels Christensen og Henrik Sørensen i Grene Krog, om de kunne vide, hvem der havde bortført kornet. De svarede, nej, det kunne de ikke vide.

31b:

Preben Brahe ctr. Niels Christensen og Henrik Sørensen i Grene Krog. Opsat 6 uger.

Torsdag den 18. august 1670:

Jørgen Pedersen i Billund, et syn. Niels Laursen i Søgård i dommers sted. Stævning til Niels Pedersen i Plovslund, hans tjenestedreng Niels Andersen og hans tjenstepige Ane Jakobsdatter og en anden pige ved navn Sidsel. Stævning også til Christen Greyrsen og hans søn Greyrs Christensen og hans tjenestepiger. - Synsmænd har været til syn på nogle enge, hvor der var afhøstet noget hø (?).

32b:

Søren Mortensen i Klink, et vidne efter en registrering. Mads Greyrsen i Skjoldbjerg, Eske Jepsen i Gildbjerg, Peder Ebbesen i Hovborg og Eske Pedersen i Askær var den 23. august 1670 forsamlet i Klink i den gård, sal. Aplone Vilandsdatter iboede og fradøde, for at skifte og registrere. Overværende: Den afdødes søster Ane Vilandsdatter og hendes sal. søster Maren Vilandsdatters børn med deres rette formynder.
Gælden ifølge breve opgøres til 59 slettedaler. Dertil blev straks udlagt alt utærsket korn i lade og alt indavlet hø og foder. Det tog Søren Mortensen til sig, idet han lovede at betale sine kreditorer.
Gæld uden breve var 21 slettedaler. Dertil blev udlagt 2 heste og en del bohave. Det tog Søren Mortensen til sig med løfte om at betale.
Det tiloversblevne vurderes og fordeles stykke for stykke mellem Søren Mortensen og arvingerne.
Til slut tilbød Søren Mortensen løgel og lås, om mere kunne findes, som burde skiftes.
Niels Laursen på vegne af Ane Vilandsdatter og Christen Mikkelsen i Oldensort i Eidersted på vegne af Karen Christensdatter og Ane Christensdatter stod i retten til vedermål.

36b:

Søren Mortensen i Klink, et afkald. - Niels Laursen i Søgård på vegne af Ane Vilandsdatter og Christen Mikkelsen i Oldensort på vegne af Karen Christensdatter gav Søren Mortensen afkald for al arv efter sal. Aplone Vilandsdatter.

36:

Torsdag den 1. september 1670:

Hr. Mikkel Jepsen, sognepræst til Grindsted og Hejnsvig sogne, et stokkenævn. - 24 dannemænd vidner, at nu her om natten mellem den 10. og 11. februar er der opkommet en hastig ildebrand i Grindsted præstegård. Folkene reddede sig med nød og næppe ud i live. Alt deres bohave er brændt. Præsten er blevet forarmet.

36b:

Torsdag den 15. september 1670:

Torsdag den 22. september 1670:

37:

6-høring.

Preben Brahe til Engelsholm hans fuldmægtige Laurs Hansen har stævnet Niels Christensen og Henrik Sørensen i Grene Krog. Fremlagde et syn af 11. august. Mener, de må være pligtige til at sige, hvem der har brugt jorden og bortført kornet, helst efterdi deres gårds jord ligger til ager og ren med grevens ager og jord.
Niels Christensen svarede, at hans gård er en ryttergård og han selv skreven til rytter, hvorfor han mener, at hvis nogen vil tiltale ham, bør det ske for krigsretten. - Henrik Sørensen aflægger ed på, at han ikke ved, hvem der har brugt jorden.
Dom: Niels Christensen skyder sig under krigsret. Men jorden har været brugt lang tid før, end han kom under krigsret, så han kan ikke frikendes. - Henrik Sørensen har aflagt ed på, at han ikke ved, hvem der har sået, pløjet og høstet. Han kan ikke dømmes, før end anderledes bevises.

38b:

Torsdag den 30. september 1670:

Blandt de 8 mænd: Christen Jensen i Almstok.

39:

Torsdag den 6. oktober 1670:

Torsdag den 13. oktober 1670:

Blandt de 8 mænd: Niels Jensen i Vorbasse Nebel, Peder Andersen i Donslund hedehuse, Niels Hansen i Donslund mølle.

Mads Hansen i Skamstrup i Øse sogn ctr. Niels Jensen, Laurids Hansen og Mads Peyrsen i Vorbasse Nebel. - Opsat 6 uger.

Torsdag den 20. oktober 1670:

Torsdag den 27. oktober 1670:

Blandt de 8 mænd: Peder Ebbesen i Hovborg.

6-høring. Blandt andet Lans Christensen i Nebel og Peder Bertelsen i Vorbasse.

39b:

Peder Jepsen Møller i Donslund mølle ctr. Mads Peyrsen og Hans Jensen i Vorbasse Nebel for gæld. De blev fordelt med 6-høring.

Torsdag den 3. november 1670:

Torsdag den 9. november 1670: (!)

Torsdag den 17. november 1670:

40:

Torsdag den 24. november 1670:

Velbyrdige Christian Vind til Nørholm hans fuldmægtige Mads Hansen i Skamstrup, en dom.
Herredsfoged Jørgen Pedersen har på vegne af sin husbond stævnet Mads Peyrsen, Niels Jensen og Laurs Hansen i Nebel samt Karen Pedersdatter i Vorbasse for resterende skyld og landgilde og anden gæld. Opsættelse fra 13. oktober.
Laurs Hansen svarer, at han slet intet skylder.
Hvad angår Niels Jensen, afstår Christian Vind fra kravet, fordi hans gård er blevet ryttergård og den kgl. forordning siger, at ingen restance skal fordres dette år.
Karen Pedersdatter: for hende svarer Gyde Jørgensen, at hun også er udlagt til hjælp til en ryttergård.
Mads Hansen fremlægger restanceliste.
Dom: Efterdi Laurs Hansen og Mads Peyrsen fragår at de intet skylder og de ikke har været krævet inden år og dag, og Karen Pedersdatter befindes t være udlagt at give hjælp til en ryttergård, så kan de ikke dømmes til at betale.

41b:

Anders Skomager i Hindum, et afkald. - Mads Peyrsen, barnefødt i Halendbeck kendte sig at være sin egen værge og det med sin morbroder Jens Olufsen i Hindum hans vilje og samtykke. De gav Anders Knudsen afkald for al den arv, Mads Peyrsen var tilfaldet efter hans sal. fader Peder Madsen, som boede og døde i Halandbeck. Den har hans stedfader Anders Knudsen udbetalt.

Torsdag den 1. december 1670:

Torsdag den 8. december 1670:

Torsdag den 15. december 1670:

Torsdag den 22. december 1670:


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk