Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog
1668


1:

Anno 1668 den 5. januar er denne tingbog forordnet til Slaugs herredsting, hvori findes halvtredsindstyve og otte blade papir igennemdraget, numereret og forseglet, hvilke tingskriver Jens Olufsen siderne fra øverst til neders at fuldskrive og sig ikke tilfordriste at skrive for retten på noget løst papir, men straks i tingbogen indføre, hvis som --- for ting og dom passerer det hele år igennem, samt sig ellers med brevpenge og i andre måder efter forordning forholde under straf som vedbør. Til vidnesbyrd med mit signet og egen hånd, Koldinghus ut supra (Underskrift).

1b:

Ransnævning er:
Eskel Hansen i Hindum,
Peder Nielsen i Grindsted,
Niels Pedersen i Plovslund,
Søren Jensen i Vorbasse.

Helligbrødesnævninger er:
Anders Christensen i Dal,
Niels Christensen i Grene Krog,
Søren Christensen i Rankenbjerg,
Peder Pedersen i Klink.

2:

Anno 1668 den 9. januar:

Den dag blev ingen ting holden.

Torsdag den 16. januar 1668:

Jørgen Pedersen i Billund dommer, Jens Olufsen i Dal skriver. De otte vindesmænd er Bertel Mortensen i Morsbøl, Hans Jensen, Niels Mortensen, ibidem, Niels Nielsen , Jakob Iversen, ibidem, Christen Jørgensen i Horsbøl, Eske Pedersen i Askær, Peder Laursen i Almstok.

Torsdag den 23. januar 1668:

2b:

Torsdag den 29. januar 1668: (!)

De 6 høringer er Christen Benetsen i Hejnsvig, Jens Bertelsen i Trøllund, Peder Pedersen i Klink, Grauers Pedersen i Fugdal, Søren Mortensen og Peder Mogensen i Klink.

Torsdag den 6. februar 1668:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Almstok.

3:

Torsdag den 13. februar 1668:

Anders Madsen, forvalter på Farup, hans fuldmægtige Peder Laursen i Almstok, en dom (opsat fra 29/12-67) ctr. Hans Hansen i Trøllund og Niels Laursen i Søgård. - Peder Laursen fremlagde skriftligt indlæg: De rester med kirkens regnskab af Hejnsvig sogn i mange år. Mener, at de straks bør gøre deres kirkeregnskab klart eller lide dele.
Hans Hansen og Niels Laursen mødte og svarede, at det ikke skulle dem overbevises, at Anders Hansen eller nogen har været ved Hejnsvig kirke og begæret regnskab, men når han vil komme til kirken og bese kirkens store fornødenhed, så vil de gerne gøre regnskab for den ringe del, de har fået på kirkens vegne.
Dom: De bør gøre deres regnskab på tilbørlige steder, når Anders Madsen derom dem anmoder eller besøger.

4b:

Peder Laursen i Almstok, en dom ctr. Anders Wollesen i Fitting om 9 slettedaler 15 sk. og 2 tdr havre eller 2 slettedaler i stedet. - Dom: Han er ikke mødt. Skal betale.

5:

Torsdag den 20. februar 1668:

6-høring.

Torsdag den 27. februar 1668:

Gyde Jørgensen i Slav er tinghører (det er han undertiden, uden at det bliver nævnt i denne extrakt).

Niels Pedersen i Plovslund, et synsvidne på vegne af hans husbond. - Synsmænd (bl.a. Jens Madsen i Nebel, Hans Mortensen og Niels Jensen, ibidem): Opmeldt til at syne i Vorbasse et hus, som var nyligt opbygget, som Peder Bertelsen ibor. Blev påvist den nørre ende, der fattes tømmer og lerlykke, at færdiggøre for ikke mindre end 3 mk. En ny mønning af lyng og tørv, kan ikke færdiggøres for under 4½ mk. Et fag hus at opbygge af nyt m.m. - Stævning til Peder Bertelsen.

6:

Torsdag den 5. marts 1668:

6-høring (bl.a. Jakob Madsen i Skjoldbjerg).

Gyde Jørgensen i Slav har stævnet hr. Cornelius Jørgensen i Grindsted præstegård. Gav ham til sag efter Koldinghus jordebog for halvfemte rdl. 10 sk. og skyld og landgilde af præstegården. - Opsat 6 uger.

6b:

Peder Matisen i Silkeborg, et vidne. - Mette Jørgensdatter i Silkeborg og Karen Sørensdatter i Grene Krog: Natten mellem søndag og mandag for 3 uger siden bortrømte Christen Pedersen fra sin tjeneste i Silkeborg i sin husbond Peder Matisens fravær i mørke og mulm og med sig borttog uden hjemmel og minde et par vadmelsklæder og 6 alen hørgarns lærred og noget læder af et bindsel og en --- kniv.

Torsdag den 12. marts 1668:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Almstok.

7:

6-høring.

Peder Matisen i Silkeborg fremlagde tingsvidne af 5. marts og fordelte emd 6-høring Christen Pedersen, fordi han ulovligt er undveget og har medtaget klæder og andet.

7b:

Jørgen Pedersen i Billund, herredsfoged, et stokkenævn. I den sag var Niels Christensen i Grene Krog tingholder. - 24 dannemænd (fra Vorbasse sogn: Mads Greyrsen i Skjoldbjerg, Gyde Jørgensen i Slav, Niels Pedersen og Hans Pedersen i Vorbasse, Willem Jessen, ibidem, Søren Christensen i Rankenbjerg, Claus Jørgensen i Høllet) vidner: Jørgen Pedersen har begæret skudsmål og stokkenævn, hvorledes han har skikket sig før fjendernes tid, i fjendernes tid og siden fjendernes tid og så længe, han har været herredsfoged i Slavs herred. De 24 dannemænd og menige herredsmænd, som den dag søgte ting, vidner, at Jørgen Pedersen har skikket og forholdt sig, som en ærlig dannemand vel egner og anstår i alle måder, både på Kgl. Maj. ting og andre steder, og eftersom Slavs herred er et fattig, ringe herred, ikke uden fire små sogne og de tre sogne mesten halvparten øde og har ingen indkomst af herredet for sin bestilling og bor på adelens stavn, og nu forleden sommer før Sct. Olufs dags tide om nattetide er der nogle ryttere kommet i hans hus og gård og ham selv og hans hustru og folk bagbunden, slagen ynkeligt og ilde medhandlet og sønderslaget hans kister og skrin og skabe og en stor del af hans formue og gods bortrøvet, som vi har hørt og spurgt og er bevidst, hvorover han fattige mand er kommet meget til agters.

8b:

Torsdag den 26. marts 1668:

Torsdag den 2. april 1668:

Blandt de 8 mænd: Mads Gregersen i Skjoldbjerg og Peder Ebbesen i Hovborg.

Torsdag den 9. april 1668:

9:

Blandt de 8 mænd: Søren Jensen i Vorbasse, Willem Jessen, Thomas Jessen, Niels Pedersen og Hans Pedersen. Peder Laursen i Almstok.

Torsdag den 16. april 1668:

Blandt de 8 mænd: Mads Pedersen, Laus Hansen, Niels Jensen og Christen Jensen i Nebel.

Gyde Jørgensen i Slav, delefoged, en dom (opsat fra 5/3) ctr. hr. Cornelius Jørgensen for halvfemte rdl. 10 sk. - Cornelius Jørgensen svarede og formente, at han bør søges ved gejstlig ret. Gyde Jørgensen svarede, at eftersom præsten giver kvartalsskatter, så bør han også give skyld og landgilde, til anderledes bevises. - Dom: Eftersom hr. Cornelius Jørgensen er en præstemand og han skyder sig til gejstlig ret, så kan han ikke dømmes, før end han er henvist til verdslig ret.

10:

Velbyrdige Preben Brade til Engelsholm hans fuldmægtige Erik Madsen, foged på Engelsholm, et vidne. - For retten fremstod Eskel Hansen i Hindum og Peder Christensen ibidem: Las Christensen er frarømt med, hvad han havde, fra den trediedels gård i Hindum, som han påboede. Og ikke siden den tid (for godt 8 dage siden) har der været ild eller lys i huset.

10b:

Torsdag den 23. april 1668:

Blandt de 8 mænd. Peder Laursen i Almstok.

Gravers Pedersen i Fugdal, et vidne. For retten fremstod Kirsten Graverskone og Christen Graversen i Fugdal: For nogle år siden var Hans Mortensen i Vorbasse Nebel i Fugdal hos Gravers Pedersens. Han lovede at betale Gravers Pedersen 10 mk., som Hans Mortensens sal. fader Morten Sørensen i Nebel skyldte Gravers Pedersen. - Stævning til Hans Mortensen i Nebel.

11:

Fredag den 1. maj 1668: (Næst efter Kristi Himmelfarts Dag).

Torsdag den 7. maj 1668:

Blandt de 8 mænd: Frands Mortensen i Donslund hedehus.

Torsdag den 14. maj 1668:

11b:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Almstok, Mads Pedersen i Nebel.

Hans Mortensen i Nebel, et vidne. - Ane Mortens i Nebel og Maren Hanskone ibidem vidner: Hans Mortensen skylder slet intet til Gravers Pedersen i Fugdal.

Torsdag den 21. maj 1668:

Blandt de 8 mænd: Gyde Jørgensen i Slav, Mads Greyrsen i Skjoldbjerg.

12:

Bertel Mortensen i Morsbøl, kirkeværge til Grindsted kirke, en dom. På hans vegne hans fuldmægtige Jens Olufsen i Dal. Sagen var opsat fra 9. april.. - Sagsøger Christen Jørgensen i Horsbøl, forrige kirkeværge til Grindsted kirke, for en sum penge, han er blevet kirken skyldig efter kirkebogens formelding. Han fortrykker sig med pengene og vil ikke betale. - Jens Olufsen fremlægger Grindsted sogns kirkebog. - Til svar fremlægger Christen Jørgensen et meget langt (og vanskeligt læseligt) indlæg, hvor han bl.a. påstår at noget i kirkebogen er blevet raderet og makuleret. En af posterne er et udlæg i 1665 til Lindeballe kirke til hjælp ved dens reparation. Fremlagde også en kvittering på 4 kvartalers prinsessestyr samt en skriftlig kundskab af Jens Olufsen i Dal (sagsøgerens fuldmægtige), der bevidner at have set og hørt, at Christen Jørgensen for retten har leveret 12 slettedaler til Gyde Jakobsen, kirkeværge til Lindeballe kirke.
Sentens til dommen på blad 23 i bogen.

15b:

Torsdag den 28. maj 1668:

Torsdag den 4. juni 1668:

Blandt de 8 mænd: Viste Knudsen i Moesgård.

Torsdag den 11. juni 1668:

Torsdag den 18. juni 1668:

16:

Mikkel Jensen i Jerrik, et afkald. - Peder Gydesen i Eg på vegne af sin hustru Apelone Jensdatter gav hendes broder Mikkel Jensen afkald for al den arvelod, der kunne tilfalde hende efter hendes sal. fader og moder. - Jens Jensen, barnefødt i Debel, Ottrup sogn, gav Mikkel Jensen, hans norbroder og rette værge, afkald på arvelod efter sin sal. moder Maren Jensdatter, som boede og døde i Ansager, og efter sin sal. morbroder Niels Jensen og sin moster Karen Jensdatter.

16b:

Torsdag den 25. juni 1668:

Velbyrdige Preben Braa til Engelsholm ctr. Eskel Hansen i Hindum og Las Christensen ibidem. Opsat 6 uger.

Hr. Cornelius i Grindsted ctr. Christen Mikkelsen i Hejnsvig. Opsat 6 uger.

Fredag den 3. juli 1668:

Blandt de 8 mænd: Gyde Jørgensen i Slav.

17:

Velbyrdige mand Hans Rostrup til Juelingsholm hans fuldmægtige Christen Henriksen i Givskud, et vidne. - Han forbød til 3. ting nogen mand, som har ført ulovlig sæd i den gode mands jord i Nollund, at høste, pløje og afføre noget af dette korn. Han tilbød frøgæld, om nogen havde sået uafvidende uden den gode mands minde.

Torsdag den 9. juli 1668:

17b:

Hans Christensen i Hiueld, et vidne på vegne af Kirsten Pedersdatter i Skærlund. Stævning til velbyrdige Jakob Ulfeld til Karstoft, Guermand Byresens hustru Lisbeth Pedersdatter i Skærlund (og adskillige andre). - Vidner bekræfter, at Kirsten Pedersdatter i Skærlund såede rugsæden forleden år om Mikkelsdag til den halve gård i Skærlund, hun og hendes sal. mand Peder Nielsen iboede. Og siden hendes sal. mand døde, holdt hun gården ved hævd og lige med bygning og avling, så god som den var, da hendes sal. mand døde, og betalte skyld og landgilde, ægt og arbejde. Hvad øde jord Kirsten Pedersdatter beskyldes for at have ladet bruge, den har hun også betalt K.M. skatter for øde jord.

18:

Anders Andersen, forvalter på Skovgård, får dom over Christen Laursen i Sønderby, Jens Clemendsen, Peder Pedersen ibidem, Anders Nielsen og Iver Pedersen og Søren Thomsen i Grindsted for resterende skyld og arbejdspenge. De skal betale.

18b:

Torsdag den 16. juli 1668:

Torsdag den 23. juli 1668:

Var til tinge: Peder Laursen i Almstok, Gyde Jørgensen i Slav.

19:

Torsdag den 30. juli 1668:

Blandt de 8 mænd: Søren Jensen i Vorbasse, Willem Jessen, Thomas Jessen, Niels Pedersen og Hans Pedersen ibidem.

Torsdag den 6. august 1668:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Almstok.

Preben Brae til Engelsholm hans fuldmægtige Erik Madsen, foged på Engelsholm, får dom over Eskel Hansen og Las Christensen i Hindum for restance. De er ikke mødt. De skal betale.

19b:

Hr. Cornelius Jørgensen i Grindsted får dom over Christen Mikkelsen i Hejnsvig, som er undveget sin halve annexgård uden opsigelse: Han er ikke mødt i retten. Han skal betale den forvoldte skade og 2 rdl. indfæstningspenge.

20:

Torsdag den 13. august 1668:

Blandt de 8 mænd: Hans Mortensen i Nebel, Peder Laursen i Almstok, Frands Mortensen i Fiskerhus.

Torsdag den 20. august 1668:

Torsdag den 27. august 1668:

Torsdag den 3. september 1668:

20b:

Torsdag den 10. september 1668:

Torsdag den 17. september 1668:

Blandt de 8 mænd: Mads Greyrsen i Skjoldbjerg, Peder Laursen i Almstok.

Jens Laursen, sidehaftig på Lønborggård, hans fuldmægtige Jep Jensen i Lønborg by, et vidne. - En karl fra Lønborg og Niels Clemendsen i Løvlund vidner, at de så og hørte i Trøllund den 17. juni, at Jens Laursen på Lønborggård afkøbte Hans Hansen i Trøllund 10 okser af tretten, hvilken han ville tage af tretten, og skulle give for parret halvnittende rdl. og hans hustru en halv rdl., og gav straks på købet 6 rdl og hans hustru 2 mk. Samme dag var de i Askær, og der afkøbte Jens Laursen Eske Pedersen otte okser af ti, hvilken han ville, parret for fem og tyve slettedaler, og gav straks på købet 10 slettedaler og hans hustru 1 daler, som hun skulle have oven i købet. og samme tid lovede Hans Hansen og Eske Pedersen, at samme okser skulle blive gående på græsning hos dem, til de skulle sættes på foder, som skulle være en 14 dage efter Mikkelsdag, og Jens Laursen dem de resterende penge derforinden at betale. Vidnerne var i Trøllund den 3. september og tilbød at betale de resterende penge i gode hele rigsdaler i Hans Hansens hus i hans hustrus påhør, og da begærede, at hun eller hendes mand ville modtage dem, men (hun) vedgik og beklagede, at samme ti okser var solgt til en anden, og de havde fået tyve rigsdaler -- mere end de skulle have af Jens Laursen. - Samme dag hos Eske Pedersen i Askær og tilbød ham de resterende penge. Han ville ikke modtage dem, men bekendte, at de 8 okser var solgt til en anden.

22:

Torsdag den 24. september 1668:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Almstok.

Jens Biering i Viborg ctr. Peder Norby til Donslund. Opsat 6 uger.

Torsdag den 1. oktober 1668:

Torsdag den 8. oktober 1668:

22b:

Torsdag den 15. oktober 1668:

Niels Pedersen i Plovslund på vegne af oberst Poul Benfeld har stævnet Aplone Davidsdatter og hendes datter Mette Pedersdatter i Elkær til synsvidne. Synsmænd har været i Elkær at syne: Salshuset på 12 fag har brøstfældighed for 1 rdl. Et hus vester i gården på 6 fag har brøstfældighed for 3 mk. Et hus norden i gården på 6 fag har brøstfældighed for 2 slettedaler. Et hus østen i gården på 6 fag har brøstfældighed for 10 mk. - Uden for gården, et øde sted, hvor der syntes at have stået 2 huse, 6 fag og et lille jordhus. - De så 3 køer, som de satte for 20 slettedaler.

23b:

Sentens (se 21/5): Christen Jørgensen i Horsbøl tiltales for en sum penge at skulle være Grindsted kirke skyldig. Han fremlægger derimod en kvittering fra Koldinghus at have udgivet 12 slettedaler til frøkenstyr og 12 sk. cuitandspenge samt et bevis for at have udlagt til Gyde Jakobsen, kirkeværge til Lindeballe kirke, 12 slettedaler. Han frikendes for disse beløb. - En anden post kan der endnu ikke dømmes i.

24:

Torsdag den 22. oktober 1668:

Torsdag den 29. oktober 1668:

Gyde Jørgensen, K. M. delefoged, et vidne på vegne af Rodol (Rudolf) Faust, amtskriver på Koldinghus. Vidner af Grindsted sogn, Hejnsvig sogn, Grene sogn og Vorbasse sogn (Peder Laursen i Almstok, Mads Greyrsen i Skjoldbjerg,): At der findes øde gårde i Slavs herred som efterfølger: Grindsted sogn: 7 tønder. Grene sogn: 3 tønder. Vorbasse sogn: 46 tønder. Hejnsvig sogn: 9 tønder. Hvilke forskrevne øde gårde der ingen skatter redes af.

24b:

Gyde Jørgensen i Slav, et synsvidne. - Synsmænd har været på Slav gårds mark. Øst for Slav blev påvist en strøm, som løb nør fra en sø kaldet Knold sø. Der synede de et nyoprettet gårdsted, som åletener lå ved. Gyde Jørgensen bekendte, at hr. Hans Henriksen, sognepræsten, har slagen samme ålesteder. En anden gårdsted i Fitting mark, som også nyligt med jord og tørv var oprettet vedkendte Gyde Jørgensen sig at han har på samme mark, og hr. Hans samme sted skal have oprettet. Sammeledes på Slav mark, straks østen for gården påviste Gyde Jørgensen os et gårdsted, som han selv har slagen. Der så vi 2 åletener, som lå istykkerhuggen.

25:

Gyde Jørgensen, et vidne. - For retten fremstod Peder Christensen i Slav og Karen Gydes ibidem. De vidnede, at for 3 uger siden da havde hr. Hans Henriksen tidligt om morgenen, inden Gyde Jørgensen kom til sin ålegård, opdraget alle hans tener, som stod østen på Slav mark i den strøm, som løber nord fra Knold sø. I dette vandløb har sal. Christen Lassen, som boede i Slav, haft sine åletener stående ulast og ukæret i 30 år af alle omliggende naboer, og Gyde Jørgensen efter Christen Lassen i --- Den 16/10 om natten er 2 af Gyde Jørgensens åletener, som stod østen for Slav på Slav mark, sønderhugget. Søndagen derefter leverede Gyde Jørgensen degnen Christen Greyersen i Vorbasse kirke en seddel, at han skulle fly sognepræsten at lade forkynde slig utilbørlig gerning, som i hans mark var vederfaret, at den, som det har gjort, tilbørligt måtte vorde straffet. Da degnen leverede præsten sedlen i prædikestolen, at han den skulle forkynde, rev han den i stykker, og ikke ville den forkynde eller læse, så både os og menigheden, som der til stede var, kunne det se og fornemme. - Stævning til præsten.

26:

Gyde Jørgensen i Slav fører Peder Pedersen i Ankelbo og Mads Bondesen i Store Almstok som vidner: De 2 ålesteder, som går fra Knold sø og nør på, har været brugt til Slav i 20 år, som de kan mindes, ulast og ukæret af alle omliggende naboer. - Stævning til præsten.

26b:

Gyde Jørgensen i Slav fører Stafen Wollesen Smed som vidne: Forleden søndag for 8 dage siden bekendte hr. Hans Henriksen for ham, at han havde sønderhugget Gyde Jørgensens åletener. - Peder Christensen i Slav: Forleden fredag 8 dage i Karen Pedersdatters hus i Vorbasse hørte og så han, at hr. Hans truede og undsagde Gyde Jørgensen, at han skulle betale og gøre ham ti gange så meget skade, skulle han end klæde stejle og hjul derfor.

27:

Torsdag den 5. november 1668:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Almstok.

Torsdag den 12. november 1668:

Torsdag den 19. november 1668:

Hr. Terkel Andersen, sognepræst til Seem og kapellan til Cathrine kirke, hans fuldmægtige Peder Lassen i Stenderup stævner hr. Hans Henriksen i Vorbasse for 2 Rdl. 2 album af en eng årligt efter det mageskifte, som skete 1665 den 10. februar, til denne dag 8 Rdl. 8 album. Peder Lassen fremlagde en seddel fra Ribe kapitel med dokumentation samt en henfindelse til verdslig ret. - Opsat 6 uger.

29:

Jens Olufsen i Dal ctr. Mads Peyrsen i Nebel. Opsat 6 uger.

Torsdag den 26. november 1668:

Torsdag den 3. december 1668:

Blandt de 8 mænd: Claus Jørgensen i Høllet, Peder Laursen i Almstok.

6-høring.

Anders Christensen i Dal, en registrering. - To vidner var den 1. juni1666 forsamlet i Dal i den gård, sal. Jens Jørgensen iboede og fradøde, at skifte og registrere hans efterladte ringe bohave og udlægge til den bortskyldige gæld og, om noget kunne blive til overs, til nogle små uopfødte børn. - (En del gæld). Boets værdi: en rige middel over gælden og fire små, uopfød børn, Aplone, Jørgen, Sidsel og Maren. Deres moder Kirsten Jenskone hendes trolovede fæstemand Anders Christensen skulle føde og forsørge børnene, til hver af dem blev deres fulde 15 år.

30:

Peder Matisen af Silkeborg fordelte med 6-høring Niels Wollesen, som tjente i Silkeborg og var stedt fra Mikkelsdag, fordi han ulovligt er undveget.

30b:

Gyde Jørgensen i Slav, delefoged, har stævnet Berete Pedersdatter i Plovslund for 6 rdl. i lejermålsbøder. Opsat 6 uger.

31:

Torsdag den 10. december 1668:

Blandt de 8 mænd: Søren Christensen i Rankenbjerg, Hans Mortensen i Nebel.

6-høring (bl.a. Peder Laursen i Almstok).

Gyde Jørgensen i Slav på vegne af Clemend Nielsen i Nebel, en dele ctr. Christen Nielsen Bøuel i Eg for 3 slettedaler.

31b:

Hr. Hans Henriksen i Vorbasse, et vidne. - For retten fremstod Niels Pedersen og Willem Jessen i Vorbasse, Hans Pedersen og Thomas Jessen, Søren Jensen og Peder Bertelsen ibidem: At der ikke findes nogen sær eng eller stiftenge (?) til Vorbasse præstegård, som er brugt til præstegården, siden vi kan mindes, men har slet intet mere enten ager eller eng end som en af de andre naboer der i byen. - Stævning til hr. Terkel Andersen i Ribe.

32:

Gyde Jørgensen i Slav, en opsættelse på vegne af Jakob Laursen i Bech (?), husfoged og ridefoged til Koldinghus ctr. Jørgen Pedersen i Billund efter 3 sendebreve ovre fra Sjælland angående den rytter, som Jørgen Pedersen har ladet fængsligen anholde i Vejle og siden, da kompagnet er kommet over til Sjælland, er han og kommet derover, og ikke Jørgen Pedersen har forfulgt den sag til ende. - Jakob Laursen formener, at han bør føre processen til ende eller give en skriftlig revers fra sig, at han intet vil have videre med samme person at bestille. - Jørgen Pedersen er ikke mødt i retten. Opsat 4 uger.

Torsdag den 17. december 1668:

Peder Thorsen i Thøyning, herredsskriver i Øster herred, får dom over Jørgen Pedersen i Billund for gæld. Dommen blev afsagt af Peder Laursen i Almstok. Der er blevet fremlagt Jørgen Pedersens gældsbrev samt fru Sofie Stafferskone (?) til Ølugård hendes overdragelsesbrev til Peder Thorsen i Thyning. Det har en påskrift, at Jørgen Pedersen og Peder Thorsen har gjort ny akkord om gælden. Jørgen Pedersen er ikke mødt i retten. Han skal betale.

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk