Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog
16651b:

Ransnævninger:
Christen Jørgensen i Horsbøl,
Christen Pedersen i Hindum,
Niels Madsen i Elkær,
Hans Pedersen i Vorbasse.

Helligbrødenævning:
Iver Pedersen i Grindsted,
Niels Jensen i Grene,
Thomas Jessen i Vorbasse,
Peder Andersen (?) i Hejnsvig.

2:

Anno 1665 den 12. januar:

Jørgen Pedersen i Billund, dommer,
Jens Olufsen i Almstok, skriver,
De 8 vindesmænd er Niels Christensen i Mayvig, Niels Laursen i Søgård, Niels Nielsen i Morsbøl, Mads Matisen i Hindum, Søren Pedersen i Elkær, Peder Matisen i Silkeborg, Christen Jørgensen i Horsbøl, Jens Clemendsen i Sønderby.

Velbyrdige frue Dorete Friis, sl. Mogens Munks til Ørenhoved, en dom ved hendes fuldmægtige Anders Kjeldsen på Møltrup ctr. Peder Norby til Donslund for gæld på 100 rdl iflg. obligation til Mogens Munk. - Peder Norby mødte og svarede, at han ikke var ved penges middel så hastigt, men kunne vel betale af sit jordegods beliggende i Øster herred (Øster Horne herred) i Horne og Torstrup sogne, som er besat og vel ved magt. Ellers kan han tilbyde til betaling det, som Laurids Skindkjol (Skinkel) til Gerskov skylder ham. - Dom: Han skal betale inden 15 dage; ellers indvisning ved gode mænd.

4b:

Hans Mogensen i Galsthoved, et vidne og skøde. - Hr. Peder Clausen i Aal præstegård og hans hustru Maren skyldte Hans Mogensen 24 rdl. Til betaling har de afhændet ham en gård i Vittrup i Lindknud sogn, som Christen Pedersen sidst påboede og nu står ganske øde, hvilken gård Maren Nielskone i Obeling blev udtaget i hendes gælds betaling efter sal. Erik Juels død iflg. et dokument dateret Viborg juni 1657 med kommissæren velbyrdige Erik Limoust og Niels Postbjergs egne hænder underskrevet og nu siden er hendes datter forn. Maren hr. Peders arveligt tilfalden iflg. dokumentets formelding, dateret Obeling 28. oktober 1663, underskrevet Christen Nielsen.

6:

Jens Jensen i Klink, et vidne. - For retten fremstod Jens Christensen, barnefødt i Horn Gren, og kendte sig fuldkommen at kunne være sin egen værge, og eftersom sal. Peder Jensen i Filskov hidtil har været hans værge og haft hans gods og arv under værgemål, så begærer han nu af sin farbroder Jens Jensen i Klink og hans morbroder Jesper Jensen i Nygård, at han må selv tage sit gods til sig. Han lover at holde sin farbroder skadesløs.

6b:

Hans Christensen i Hiuel, et afkald på vegne af sal. Peder Jensen, som boede og døde i Filskov, hans børn og arvinger. - Jens Christensen gav afkald på den arv, der var tilfaldet ham efter hans sal. farbroder og sal. Peder Jensen i Filskov. Den har Peder Jensens børn udbetalt ham.

7:

Niels Pedersen i Plovslund på vegne af oberst Poul Benfeld har stævnet Niels Jensen i Grene, Niels Madsen i Elkær og Christen Lauersen i Plovslund for resterende skyld og landgilde og 4 rdl. til arbejdspenge af hver gård. - Opsat 6 uger.

Peder Ebbesen i Pugelund, et vidne efter et overdragelsesbrev. - Hr. Peder Clausen i Aal præstegård: Han og hans hustru Maren var blevet Peder Ebbesen skyldig 110 rdl. Til betaling overdrages en gård i Hovborg, Lindknud sogn, som Jørgen Jensen og Jep Sørensen sidst påboede; den østreste gård i Hovborg. Den står nu øde. Maren Nielskone i Obeling blev udlagt gården i hendes gælds betaling efter sal. Erik Juels død efter lodsedlens formelding, dateret Viborg juni 1657. Den er siden tilfaldet hendes datter, Maren hr. Peders. - "Vore kære svoger" Niels Nielsen i Hiebue har underskrevet til vitterlighed. Maren Nielsdatter ligeledes.

9:

Torsdag den 19. januar 1665:

Torsdag den 26. januar 1665:

Torsdag den 2. februar 1665:

9b:

Torsdag den 9. februar 1665:

Torsdag den 16. februar 1665:

Torsdag den 23. februar 1665:

Torsdag den 2. marts 1665:

Torsdag den 9. marts 1665:

Torsdag den 16. marts 1665:

Torsdag den 23. marts 1665: Skærtorsdag

Torsdag den 30. marts 1665:

Torsdag den 6. april 1665:

10:

Torsdag den 13. april 1665:

Torsdag den 20. april 1665:

Torsdag den 27. april 1665:

Samme dag faldt en opsættelse mellem Peder Thorsen i Teyning på vegne af Niels Christensen Kjærgaard og sal. kaptajn Christian Denckerts arvinger vedr. gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 4. maj 1665:

Torsdag den 11. maj 1665:

10b:

Torsdag den 18. maj 1665:

Torsdag den 25. maj 1665:

Torsdag den 1. juni 1665:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting. (Kun 2 mænd nævnt).

Torsdag den 8. juni 1665:

Christen Norby til Lundrup hans fuldmægtige Niels Christensen Smed, et vidne. - Synsmænd (bl.a. Frands Mortensen i Donslund hedehuse og Peder Mortensen i Donslund mølle) har været opnævnt til at syne, hvad dem blev påvist af Christen Norby eller hans fuldmægtige i eller ved Baldersbæk. Der har stået 4 huse på stedet, nemlig salshuset syd i gården på 18 (?) fag, ladehuset nord i gården på 6 fag, et hus østen i gården på 8 fag og et hus vesten i gården på 6 fag. De fandtes aldeles øde, nedbrudt og bortført. - I april 1664, da Peder Laursen Thybo fik Baldersbæk i fæste af Christen Norby, da stod de 3 af husene på stedet, men det vestre hus var da mesten part bortført og nedfaldet.
Niels Laursen i Søgård og Peder Mortensen i Donslund mølle vidner: At Peder Laursen Thybo i Fitting hans folk rejste ned til Baldersbæk at ville slå græs, og endnu idag fandtes gamle høstakke på åstederne.
Stævning i Slav til Peder Laursen Thybo.

11b:

Niels Christensen Kjærgaard i Mosbøl hans fuldmægtige Peder Thorsen i Tynding, en dom. - Landstingsstævning af 15/3 til sal. kaptajn Christian Dinckers arvinger og kreditorer for en anselig sum penge skyldig til daværende løjtnant Janum Partum (?), overdraget til Niels Kjærgaard. - Sagen er opsat 18/5 og 1/6. - Niels Christensen fremlagde et overdragelsesbrev fra Johan Pertin, forrige løjtnant under kaptajn Dinckers kompagni, at eftersom Niels Christensen Kjærgaard, boende i Mosbøl i Strellev sogn, har nu i min nød og trang forstrakt mig med en anselig sum penge, og jeg ham ikke med rede penge kan contentere, hvorfor jeg til ham har udlagt og overdraget et brev af kaptajn Dincker, dateret 6/5 1646, hvilket Niels Kjærgaard må gøre sig så nyttigt, som han bedst kan. - Kaptajnens obligation på 139 rdl. fremlægges. - Dom: Kaptajnens arvinger og kreditorer er påråbt 3 gange, og ingen er mødt i retten. Niels Christensen Kjærgaard bør ved gode mænd have indvisning i kaptajnens jordegods i Slavs herred.

15:

Niels Laursen i Askær og Peder Pedersen i Klink var den 16. december 1664 forsamlet i Vorbasse Nebel rette 30. dag efter sal. Niels Christensen --- som havde sin værelse i Vorbasse Nebel, efter hans efterlevende hustru Ane Hansdatters begæring at registrere boet og skifte mellem hende og sal. Niels Christensens arvinger. Overværende: Frands Mortensen i Donslund hedehuse på vegne af sin hustru Maren Christensdatter. - Noget bohave udsættes for hans ligkiste og begravelse. Der var ikke mere at registrere. Og Anne Hansdatter tilbød løgel og lås, om mere kunne findes.

15b:

Torsdag den 15. juni 1665:

Eske Knudsen i Dal, en registrering. - Den 10. juni 1665 var Peder Christensen i Hindum og Bennet Jensen i Dal forsamlet i Dal efter Eske Knudsens begæring at skifte efter sal. Ane Eskes mellem Eske Knudsen og hans 3 børn, Knud, Niels og Karen. - Overværende: Gyde Jørgensen i Slav på mødrene side (?) og i fogedens sted Niels Christensen i Mayvig. - Ialt 168 daler 2 mk. 12 sk. deles mellem fader og børn.

17:

Torsdag den 22. juni 1665:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

Torsdag den 29. juni 1665:

Blandt de 8 mænd: Christen Andersen i Vorbasse.

Peder Laursen i Fitting, en opsigelse. Han opsagde til 4. ting Baldersbæk, som han havde i fæste. Årsagen er, at heden til gården er afbrændt, så der er ingen tørvegrøft eller lyngslæt dertil. - Stævning til Christen Norby til Lundrup.

17b:

Jens Olufsen i Almstok opsagde til 4. ting gården i Almstok til førstkommende faredag, formedelst jeg nu er udlagt fra kgl. maj., så jeg ingen frihed må nyde for min bestilling, som jeg tilforn har haft, men nu enten at gøre ægt og arbejde eller mange arbejdspenge derfor. - Stævning til Anders Madsens forpagter i Forum og til Anders Madsen (hans husbond) i Kolding.

18b:

Torsdag den 6. juli 1665:

Christen Norby til Lunderup ctr. Peder Laursen Thybo i Fitting ang. Baldersbæk.

Torsdag den 13. juli 1665:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

Torsdag den 20. juli 1665:

Torsdag den 27. juli 1665:

Torsdag den 3. august 1665:

19:

Torsdag den 10. august 1665:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

Torsdag den 17. august 1665:

Blandt de 8 mænd: Mads Greyrsen i Skjoldbjerg.

Torsdag den 24. august 1665:

Torsdag den 31. august 1665:

19b:

Niels Pedersen i Plovslund ctr. Søren Enevoldsen, tjenende i Utoft, for lejermål, han har bedrevet i Mayvig med Ane Madsdatter, som da hos ham tjente.

Jørgen Pedersen i Billund ctr. Peder Norby til Donslund for gæld. Opsat 6 uger.

Oberst Poul Benfeld i Kolding ved fuldmægtig Niels Pedersen i Plovslund ctr. Søren Jenuoldsen, som tjente i Mayvig, for lejermål. Opsat 6 uger.

Torsdag den 7. september 1665:

20:

Torsdag den 14. september 1665:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting, Las Christensen i Nebel.

Torsdag den 21. september 1665:

Torsdag den 28. september 1665:

Torsdag den 5. oktober 1665:

Torsdag den 12. oktober 1665:

Blandt de 8 mænd: Las Christensen i Donslund.

Oberst Poul Benfeld ved fuldmægtig Niels Pedersen i Plovslund, en dom. Stævning til Søren Enevoldsen i Utoft for 12 rdl. i lejermålsbøde for lejermål, han har bedrevet med Ane Madsdatter, som tjente hos ham i Mayvig.
Niels Pedersen fremlagde attest fra sognepræst Cornelius Jørgensen: Eftersom mandhaftige hr. oberst Benfelds fuldmægtige, velagte ungkarl Niels Pedersen i Plovslund er begærende på oberstens vegne så sandfærdige relationer om Søren Enevoldsen og Ane Madsdatter, som begge tjente i Mayvig forleden år, deres lejermål, så er de begge åbenbarligen afløst i Grindsted -- kirke, og hun første gang for menigheden udlagde til sin barnefader Søren Enevoldsen, og siden da han blev absolveret for menigheden vedgik sig med forn. Ane Madsdatter at have avlet dette barn, som hun ham havde udlagt for til barnefader. Det så at være passeret i Grindsted kirke bekræfter jeg underskrevne, Grindsted den 27. september 1665, Cornelius Jørgensen Horin.
Dom: Han skal betale sine bøder.

21b:

Torsdag den 19. oktober 1665:

Torsdag den 26. oktober 1665:

Torsdag den 2. november 1665:

Blandt de 8 mænd: Niels Pedersen og Hans Pedersen i Vorbasse, Søren Enevoldsen i Almstok.

Steffuen Christensen i Kolding hans fuldmægtige Jens Olufsen i Almstok ctr. Peder Norby til Donslund for gæld. Opsat 6 uger.

Samme ctr. sal. Bertel Pedersen, født i Vorbasse, hans arvinger for gæld. Opsat 6 uger.

22:

Samme ctr. Maren sal. Hans Bruuns efterleverske med hendes rette lavværge Søren Christensen for gæld. Opsat 6 uger.

Samme (?) ctr. Mette Hanskone i Høllet (?) for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 9. november 1665:

Torsdag den 16. november 1665:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

6-høring: Mads Pedersen i Nebel, Lauers Hansen ibidem, Peder Madsen i Hejnsvig, Jens Bertelsen i Trøllund, Jens Jensen i Klink, Niels Hansen.

Enevold Munk til Urup, et vidne. Stævning til Hans Hansen i Urup, som tjente i Donslund mølle i sommer og da stedte sig med Enevold Munk, og da gav ham 10 sk. til fæstepenge. Han lod ham fordele med 6-høring, fordi han ikke har holdt sit løfte om at tjene på Urup fra Mikkelsdag 1665.

22b:

Jens Jensen i Klink, et vidne på vegne af sin søster Eletz Jensdatter, boende i Kærbøl. - Niels Jørgensen, nu boende i ---, på sine egne og sin søster Karen Jørgensdatters vegne gav deres stedmoder afkald for al den arvelod, som jeg Niels Jørgensen og min søster Karen Jørgensdatter, som nu tjener i Ringgive sogn i Langlund kunne tilfalde efter vores sal. moder og fader, som boede og døde i Kjærbol. Denne arvelod har vor stedmoder Erletz Jensdatter betalt os.

Niels Hansen i Horn præstegård, et vidne efter en registrering: Anno 1659 den næste mandag før St. Sørens dag var vi, Søren Nielsen i Urup og Jens Moredsen i Nollund hedehus forsamlet i Urup Kierbol, som Jørgen Hansen iboede og fradøde, efter hans efterlevende hustru Eletz Jensdatters begæring for at skifte mellem Eletz Jensdatter og hendes 2 stedbørn Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter og udvordere deres gods, som de har arvet efter deres sal. moder, og skifte mellem dem og deres andre søskende. - Overværende: Deres farbroder og ægte værge Niels Hansen i Horne (?) præstegård. På Eletz Jensdatters vegne hendes broder Peder Jensen i Filskov. - Til Niels og Karen udsattes for deres mødrene arv 2 okser og 4 slettedaler i rede penge. De skal have 3 rdl. af den arv, som blev udsat til deres stedmoders broder Jens Jensen efter hans sal. broder Niels Jensen. De skal også have 6 mk. hos Clemend Nielsen, født i Grene; som han skyldte deres sal. fader. Summa 24 slettedaler. - Der registreres derudover husdyr og bohave for 62 slettedaler, halvdelen til Eletz Jensdatter og halvdelen til børnene. Børnenes portion deles i 10 søsterlodder á 3 slettedaler 8 sk. Der kastes lod om fordelingen.

25:

Anders Madsen, forvater på Forup og provstiskriver over Ribe stift, hans fuldmægtige Jens Olufsen i Almstok. Gældssager i Fitting og Vorbasse. Opsat 6 uger.

25b:

Torsdag den 23. november 1665:

Torsdag den 30. november 1665:

Torsdag den 7. december 1665:

Torsdag den 14. december 1665:

Blandt de 8 mænd: Niels Pedersen og Hans Pedersen i Vorbasse.

26:

Anders Thomsen i Gildbjerg, en registrering. - Vidnerne var den 5. december forsamlet i Gildbjerg i den gård, som sal. Maren Sørensdatter iboede og fradøde, efter hendes husbond Anders Thomsens begæring for at skifte efter sal. Maren Sørensdatter og udlægge til gælds betaling og sikfte det tiloversblevne mellem Anders Thomsen og hans datter Kirsten Andersdatter. Det var rette 30. dag. - Registrerede husdyr, bohave og korn beløb sig til 103 daler. - Gældsposter: adskillige. Heraf 2 slettedaler for brændevin drukket over skiftet. Gæld ialt: 137 slettedaler. - Da eftersom gælden befandtes at være større, end godset kan tilstrække at betale med, dersom den fjerde part ikke kan afståes, da har alle kreditorer godvilligt efterladt hver en fjerdepart. Bohavet fordeles i forhold dertil. - Anders Thomsen tilbød løgel og lås, om mere kunne findes, som burde registreres.

29b:

Stefeen Christensen, borger i Kolding, en dom (opsat fra 2/11). - Stævning til Niels Pedersen og Hans Pedersen i Vorbasse med deres søster Maren Pedersdatter for en sum penge, deres sal. broder Bertel Pedersen skyldte Hans Sørensen i Vorbasse iflg. gældsbtrev, som blev udlagt til Steffen Christensen ved skiftet i Nebel. - Stævning til Søren Christensen i Rankenbjerg og hustru Maren Christensdatter, sal. Hans Bruun Skræders efterleverske for 12 slettedaer. - Stævning til Peder Pedersen i Hejnsvig og hustru Sara Nielsdatter for 10 mk.
Steffen Christensen fremlagde sal. Bertel Pedersens gældsbrev til Hans Sørensen på 20 slettedaler. De 8 daler skulle betales til Philipi Jacobi dag eller "det første, den svenske armé er udrejst her af Jylland", og de resterende 12 slettedaler ½ år senere. Brevet er dateret 19. april 1658 og har påskrift at være læst den 12. oktober (?) 1660 i Nebel ved skiftet af sal. Hans Sørensens bo.
Steffen Christensen fremlagde sin regnskabsbog: År 1657 den 11. juli gjorde jeg regnskab med Maren Hans Skræders, da blev hun mig skyldig penge 2 slettedaler 1 mk. Samme tid for 4 pund tobak 5 mk. 12. sk., en kape, 22 alen lærred, et brev kanpper, et stk. bengel. Summa 12 slettedaler 10 sk. - 1656 den 22. september, Sara Nielsdatter 10 mk.
Niels Pedersen og Hans Pedersen mødte og fremlagde en kundskab: Vidner (Widest (?) Pedersen i Nebel, Laurs Christensen i Vorbasse, Søren Madsen i Hølled (?), Thue Hansen i Skødebjerg) forklarer, hvad der passerede den 10. september 1659, da de lod deres broder Bertel Pedersen i Vorbasse begravet. De var hos på Vorbasse kirkegård den 10. september 1659, så og hørte, at Niels Pedersen og Hans Pedersen kastede en løgel på graven, hvor deres sal. broder Bertel Pedersen blev begravet, og ganske vedersagde og fragik al arv og gæld på deres egne så vel som deres medarvingers vegne. Dog uanset at vores sognepræst intet var til stede formedelst den bedrøvelige krigstilstand. Dette forskrevne --- bekræfter vi med vores hænder, bare mærk (bomærker?), underskrifter, efterdi vi ikke nu har vores signeter til stede, og videre vil være gestændig, om behov gøres. Actum Vorbasse den 21. september 1659.
Steffen Christensen svarede og formente, at sådan klachet kundskab og bænkebrev, som ikke er bevist enten med sognepræstens bevis eller lovligt tingsvidne, at være vedersaget ikke at komme til nogen forhindring imod retfærdige skadesløsbrev og forpligt.
Niels Pedersen og Hans Pedersen svarede, at Steffen Christensen skulle fremlægge lodseddel derpå, at det brev var ham udlagt i hans gælds betaling til skifte i Nebel efter sal. Hans Sørensen.
Steffen Christensen svarede, at efterdi herredsfoged Jørgen Pedersen selv overværede skiftet, da breve blev udlagt, og selv leverede mig det i hænde, at det var lodseddel nok.
Søren Christensen mødte at svare på vegne af sin hustru Maren sal. Hans Bruun Skræders, at efterdi han ikke var mødt med sin bog i rette tide, da vidste han eller hans hustru ikke at lide nogen tiltale derfor.
Dom: Efterdi Steffen Christensen ikke fremlægger lodseddel eller skiftebrev eller fuldmagt, at den gæld er ham udlagt i hans gælds betaling, og Niels Pedersen og Hans Pedersen fremlægger dannemænds kundskab med deres mærker og hænder at have ganske fragået arv og gæld efter deres sal. broder Bertel Pedersen, så frikendes de. - Tiltalen til Søren Christensen og hustru: K.M. forordning tilholder, at alle købmandes intet længere skal gælde end år og dag, dersom de ikke bekræftes med hånd eller segl eller lovligt bevis. Og Søren Christensen og hustru det fragår og ved sig intet at være ham skyldig. De frikendes. - Steffen Christensen saggiver Sara Nielsdatter og hendes mand Peder Pedersen for 10 mk. De er ikke mødt i retten. De skal betale.

33:

Torsdag den 21. december 1665:

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk