Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 31492)

Slavs herreds tingbog
1663


De første blade i tingbogen mangler.

7a:

--- Christen Norby ---Niels Christensen begærede endelig dom, fremlagde en fortegnelse på fordringer --- Niels Christensen af Nollund mødte at svare. Fremlagde en kvittering --- i Gieldrup ved Varde --- har fået betaling af mn morbroder Niels Nielsen Aller i Eg. Dateret Jegesmølle 21/1 1657, Niels Diønesen. - Niels Christensen formener, han bør være fri for Christen Norbys tiltale. - Dom: Niels Nielsens arvinger skal ikke betale, men kvitteringen skal stå ved magt.

8:

Jens Olufsen i Dal på vegne af sin husbond, Borkwalt, kgl. befalingsmand på Koldinghus, lod læse en seddel, at kongens og kirkens fæstere skal betale deres afgifter.

8b:

Torsdag den 12. februar 1663:

Jørgen Pedersen i Billund herredsfoged, Christen Laursen i Sønderby, Jens Olufsen i Almstok. - 8 vindesmænd er forn. Christen Laursen i Sønderby, Niels Laursen i Askær, Gravers Pedersen i Fugdal, Niels Nielsen i Grindsted, Niels Clemmendsen i Løvlund, Niels Christensen ibidem, Anders Thomsen i Gildbjerg, Niels Christensen i Mejsling.

Niels Pedersen i Plovslund en opsættelse på vegne af oberst Poul Benfeld i Kolding. Stævning til Iver (?) Nielsen i Grene og Niels Madsen i Elkær for resterende skyld og landgilde. Opsat 6 uger.

9:

Torsdag den 19. februar 1663:

Torsdag den 26. februar 1663:

Peder Ebbesen i Pugelund, et vidne efter en registrering: Anno 1658, den 20. september, rette 30. dag efter sal. Ebbe Pedersen døde i Jerrik, var vi, Jens Olufsen i Madvig og Christen Mikkelsen i Loft, i Jerrik, som vi var tilkaldet at gøre udlæg af hans efterladte bo til hans gælds betaling. Da berettede hans søn Peder Ebbesen, at hans fader på --- var Jens Hansen, født i Elling (?), skyldig bleven 40 slettedaler. Hvad den salige mand noget derpå har betalt er mig ikke bevidst, som dog vel formodelig er, efterdi Jens Hansen her ikke møder til stede, som loven ham tilholder, og han er advaret. - Er dog ligevel til samme gælds betaling udsæt gjort og det i nærværelse af Christen Nielsen i Jerrik i fogedens sted. (Boet omfatter bl.a. sølvskeer og sølvknapper, som udlægges til nævnte gæld). Dette udlæg skal være Jens Hansen følgagtigt, når han fra sig leverer brevene. - Jerrik ut supra, Christen Nielsen, egen hånd, til vitterlighed Christen Risbøl egen hånd og Jens Olufsen og Christen Mikkelsen. - Stævning er givet Jens Hansen, født i Aling (?), om han havde gæld at fordre. To mænd har den 29/9 været udsendt til Jens Hansen, de har tilbudt ham det gods, der blev udvurderet til ham.

10b:

Peder Ebbesen i Pugelund, en registrering: Anno 1660 den 14. september var vi, Jakob Christensen i Jerrik og Peder Matisen i Silkeborg, forsamlet i Jerrik at skifte og registrere sal. Christen Pedersen Risbøls efterladte gods, som fandtes beholden efter fjendernes indfald, som det meste part havde bortrøvet, og det udi herredsfogeden Jørgen Pedersen i Billund og Peder Ebbesen skriver deres nærværelse. Og var overværende til stede Søren Christensen Nygaard og Peder Christensen Risbøl i Hietting og Niels Clemendsen i Løvlund på sin hustrus vegne. - Der er nævnt noget bohave samt en hel del gældsbreve (tilgodehavende). Dernæst opregnes den afdødes gæld. Boets aktiver udgør derefter 54 daler. De deles i 10 søsterrlodder på hver ca. 5½ daler. Sal. Anders Risbøl tilfaldt en brev på Anders Hansen i Vorbasse på 11 slettedaler. Søren Risbøl tilfaldt Mikkel Hansens brev i Kolding på 3½ daler, et brev af sal. Christen Mikkelsen i Hejnsvig på 3 daler og et af Jens Ebbesen på 3 daler samt et på Djønes Madsen i Debel på 6½ mark. Peder Risbøl tilfaldt et brev af Jens Nielsen i Nebel på 5 daler, et af Jens Sørensen i Vorbasse på 3 daler, et af Jens Hansen i Hedehuse på 2 daler 3 mk. - Dorte Eisbjerg tilfaldt 5½ daler i Djønes Bennedsens brev i Vorbasse. Abelone Christensdatter af Jerrik hendes arvinger tilfaldt i samme brev 4½ daler. Mette Risbøl tilfaldt i Mikkel Hansens brev i Kolding 5½ daler. Sofie Christensdatter tilfaldt et brev af Hans Sørensen i Nebel på 4 daler og et af Hans Hansen i Knurborg på 2 daler. Niels Clemendsen skal fra sig levere en mark til Peder Risbøl og en mark til Abel Ebbes arvinger.
Skiftebrevet er underskrevet med egne hænder. Og til vitterlighed af Jørgen Pedersen i Billund, Iver Ebbesen i Jerrik, Søren Christensen Risbøl i Nygård, Peder Christensen Risbøl i Fitting, Niels Klemmendsen i Løvlund.
Der er givet varsel til Peder Risbøl i Hieting, Dorete Christensdatter med lavværge i Ejsbjerg, Søren Risbøl i Nygård, Mette Risbøl i Kolding, Hans Christensen i Aller, Niels Clemendsen i Løvlund.

13:

Torsdag den 5. marts 1663:

Niels Clemendsen i Løvlund tilforordnet i fogeds sted, Gyde Jørgensen i Slav, Jens Olufsen i Almstok. - Blandt de 8 mænd: Søren Jensen i Nebel.

Opnævnt til domsmænd med dommeren: Peder Laursen i Fitting, Mads Greyersen i Skjoldbjerg, Peder Madsen i Hejnsvig, Knud Jensen i Nollund Kloster, Niels Laursen i Elkær, Mikkel Rosen i May (Way?), Peder Christensen i Hindum, Claus Jørgensen i Nebel.


Herredsfogeden, en dom:
For retten fremstod Jørgen Pedersen i Billund, herredsfoged i Slavs herred, og her for retten lod ledig og løs fremføre Poul Hansen, født i Nebel, som forskr. Jørgen Pedersen saggav og beskyldte for en klædekjortel, en --- og en lædertrøje med 72 sølvknapper i og en kvindeskørt, som han forleden mellem den 14. og 15. februar om natten, da han havde lånt ham hus, ham frastjal. Hvilke forskr. klæder og knapper, som forn. Poul Hansen selv kom indbærende med for os i rette, hvilke han bekendte at have stjålet fra Jørgen Pedersen. Og nu vedkendte Jørgen Pedersen sig samme klæder at være rette ejermand dertil og satte i rette, om Poul Hansen ikke har gjort uret, idet han ham har frastjålet hans klæder og knapper, og om han ikke derfor bør afstraffes på livet til galge og gren, og formener, ham sine klæder igen at være følgagtig, og var derpå dom begærende.
Dernæst fremlagdes videre Poul Hansens bekendelse lydende:
Anno 1663 den 5. marts bekendte Poul Hansen, barnefødt i Nebel, som Jørgen Pedersen i Billund, herredsfoged i Slavs herred, fængsligen har anholdt for nogle klæder, en klædekjortel og en lædertrøje med 72 sølvknapper i og en kvindeskørt og en kakudes (?) lue og en par strømper, som han ham har frastjålet imellem den 14. og 15. februar sidst forleden om natten, da han havde lånt ham hus, og da bekendte forskrevne Poul Hansen i hæderlig og vellærde mand hr. Cornelius Jørgensens, Guds ords tjener til Grindsted og Hejnsvig sogne, efter at han ham på sin embeds vegne med det hellige og højværdige alterens sakrament haver betjent, og det udi efterskrevne dannemænds, nemlig Christen Greyrsen i Plovslund, Niels Rasmussen og Niels Pedersen samme sted, Iver Nielsen i Grene, og da bekendte han som efterfølger. Først bekendte han at have frastrjålet forn. Jørgen Pedersens klæder og knapper som forskrevet. Så og (?) luen og strømper haver Peder Madsen i Vollund. - Noch bekendte Poul Hansen, at da polakkerne udrejste, kom der en gammel mand af Bjerre herred i Karen Iver Degns gård i Kolding. Da bad den gamle mand Niels Nissen i Nebel og Jon Nissen i Ågård, at de ville fly hestene forvard. Så skildte de vognen ad i Karen IverDegns gård og tog hestene og red til Nebel med. Og siden derefter, da han kom igen at ville have sine heste igen, da slog de ham ihjel, og fandtes død liggende ved Hede Dam mellem Ågård og Nebel. - Desligeste bekendte Poul Hansen, at han stjal 2 heste fra en mand i Almind, og med ham samme tid var Jesper Siffuebjerg, og solgte de dem, den ene til Jep Møller, som da boede i Donslund mølle. Den anden til en mand vesterude, og fik begge lige mange af pengene. - Ydermere bekendte Poul Hansen, at Iver Sørensen i Stoffdrup ungefær en 2 år siden stjal en hest og en hoppe fra Jørgen Sørensen i Vork, og hoppen solgte han Peder Nielsen i Skanderup i Rosing herred, og hesten solgte han Nis Oumand i Vejen. - Noch bekendte Poul Hansen, at i den fejdetid da sagde folk, at Nis Brun i Bølling og Søren Ballesgård skulle have taget Wolle Mortensens gods den tid, han sad fangen i Frederiksodde, så vel en beslagen vogn. - Noch bekendte Poul Hansen, at hans broder Anders Hansen stjal en brunstjernet hoppe i Vester herred fra en mand i Lund, og den solgte Poul Hansen til en mand i Jerlev ved navn Anders Simonsen. - Noch bekendte Poul Hansen, at den kvinde, som fulgtes med ham, ved navn Maren stjal 15 mark fra Wolle Fynbo i Tastrup. - Idermere bekendte Poul Hansen, at hans broder Simon Hansen stjal 2 heste fra en mand i Rodevad ved navn Anders, og dem solgte Poul Hansen til Hans Hansen i Trøllund. - Alle dette forskrevne bekender jeg Poul Hansen at være i sandhed, som forskrevet står.
Og nu tilspurgte Anders Jørgensen, kgl. maj. ridefoged på Koldinghus, Poul Hansen, om han ingen tyveri mere har bedrevet, end han nu har bekendt, og dersom han vidste mere tyveri, da skulle han nu bekende det. Eller han ville lade mestermanden pine ham, og tænke på hans salighed og have den vel i agt.
Da eftersom Poul Hansen af Nebel her for retten bekender, hvad gods han har stjålet fra forskrevne Jørgen Pedersen i Billund, så vel som er gestændig, hvad bekendelse han udi hr. Cornelius Jørgensens og fire dannemænds nærværelse gjort haver, vidste vi ikke rettere at kende, end forskrevne Poul Hansen bør at straffes på livet til galge og gren, og Jørgen Pedersen sine koster igen at levere. Til vitterlighed med vores signeter eller egne hænder ut supra.

15b:

Torsdag den 12. marts 1663:

Blandt de 8 mænd: Gyde Jørgensen i Slav og Søren Jensen i Nebel.

Torsdag den 19. marts 1663:

16:

Den sag med oberst Poul Benfeld og generalløjtnant B-- blev opsat 6 uger.

Torsdag den 26. marts 1663:

Torsdag den 2. april 1663:

Torsdag den 9. april 1663:

16b:

Torsdag den 16. april 1663: Skærtorsdag

Torsdag den 23. april 1663:

Torsdag den 30. april 1663:

Torsdag den 7. maj 1663:

Den sag mellem Bendix Norby og Christen Jørgensen i Horsbøl ang. kirkekornet opsat 6 uger.

Torsdag den 14. maj 1663:

17:

Torsdag den 21. maj 1663:

Torsdag den 4. juni 1663:

Tinghører: Peder Laursen i Fitting.

Torsdag den 11. juni 1663:

Blandt de 8 mænd: Niels Pedersen i Vorbasse, Peder Laursen i Fitting.

17b:

Mikkel Rosen i May (?) et vidne på vegne af sin husbond Bendix Norby til Urup. - Vidner fra Hindum: At den halve gård i Hindum, som Peder Madsen sidst iboede og fraflyttede, står øde. Der står 1½ gård i Dal øde, som Hans Andersen og Ebbe Knudsen sidst iboede. 3 gårde er øde i Nollund, som Peder Laursen, Peder Nissen og Peder Hansen sidst iboede. En halv gård i Loft står øde, som Christen Mikkelsen sidst iboede. En halv gård i Eg, sidst beboet af Diønes Sørensen. I Nørre Urup: en hel gård øde, sidst beboet af Niels Hansen, Jens Moridsen, Jørgen Greisen og Peder Høst. Disse gårde findes nu aldeles øde, og ingen folk besidder dem, så der kan fås tiende af dem. - Der er stævning til Christen Jørgensen i Horsbøl, kirkeværge til Grindsted kirke.

18:

Anders Jørgensen, K.M. ridefoged på Koldinghus, et syn. - Vidner (bl. a. Gyde Jørgensen i Slav, Peder Laursen i Fitting og Niels Pedersen i Vorbasse): Onsdag den 10. juni var de med Anders Jørgensen, herredsfoged Jørgen Pedersen og delefoged Jens Olufsen til syn på præstegårdene i Slavs herred efter K. M. missivs indhold, hvad bygning der fandtes, samt hvad brøstfældighed.
Vorbasse præstegård, som hr. Hans Henriksen Kock påbor. Gården er afbrændt så nær som et stykke hus, sytten fag gammel, forfalden bygning med lervægge med en skorsten i, hvoraf vi satte hvert fag for 5 (3 ?) mark. Derpå fandtes brøstfældighed med leter og tecke og andet som ikke kan repareres og færdiggøres for under 2 mk. hvert fag. Dernæst 5 fag hus vesten i gården, gammel, forfalden bygning, taxeret hvert fag for 2 mk. 8 sk. Dets brøstfældighed kan ikke repareres og færdiggøres under 1 mk. hvert fag. Dernæst fandtes østen, hvor 39 fag hus har stået, som nu i denne krigens tid er afbrændt, som ikke igen kan opbygges hvert fag ringere end 2 slettedaler.
Grindsted præstegård, som hr. Cornelius Jørgensen Koren ibor: 12 fag salshus med lervægge og 3 skorstene i. Hvert fag satte vi for 1 slettedaler. Derpå fandtes brøstfældighed, som ikke kan færdiggøres på hvert fag under 24 skilling dansk. Et hus vesten i gården 12 fag, hvert fag er agtet for 5 mark. Et gammelt ladehus norden i gården, 15 fag, hvert fag er agtet for 3 mark. Brøstfældighed kan ikke færdiggøres for under 22 sk. pr. fag. Et gl. hus østen i gården, 16 fag, alt med lervægge, hvert fag sat for 2 mk. 8 sk. Brøstfældighed kan ikke færdiggøres for under 14 sk. pr. fag.

19b:

Torsdag den 18. juni 1663:

Blandt de 8 mænd: Peder Mortensen i Donslund mølle.

Hans Hansen i Trøllund, et syn på vegne af børnehuset i Viborg. - Vidner (bl.a. Peder Laursen i Fitting) var med Jens Christensen Biering, børnehusets forstander, og Hans Hansen i Trøllund til syn på efterskrevne gårde den 11. juni 1683:
Risbøl, som stander aldeles øde. Er hverken hus eller bygning og foruden al sæd og avl.
Gildbjerg: I lige måde øde, uden et lille hus, hvori bor en fattig mand, som tager vare på samme værelse.
2 affbyger (?). Den første kaldes Plauborg, som findes ganske øde. Den anden er noget brøstfældig.
I Trøllund: Halvparten af gørden øde. Den 4. part af samme gård er nogenledes ved magt, dog brøstfældig på tag og tømmer. Den 4. part, som Jens Bertelsen påbor, er øde, uden 6 fag hus, som dog findes brøstfældig på tømmer og tække.
Nr. Urup, som Søren Nielsen påbor. ½ gård er ved magt, de andre 1½ gård i samme by er ganske øde, så og uden al sæd og avl.
Der er givet varsel til Bendix Norby på Urupgård.

20b:

Christen Jørgensen i Horsbøl, kirkeværge, en dom ctr. Bendix Norby til Urup for resterende kirkekorn til Grindsted kirke. - Bendix Norbys fuldmægtige Mikkel Rosen fremlagde et skriftligt indlæg: Har allerede ydet til kirkeværgen mere end --- en stor del af sognet står øde, så deraf ikke er fået tiende. Han fremlagde tingsvidne af 11/6. - Dom findes på blad 28.

22:

Jens Olufsen i Almstok, et vidne på vegne af hans husbond Wolfaur Borgwalt, K.M. befalingsmand på Koldinghus. Han forbød til 3. ting al ulovlig sæd at høste i kronens jord.

22b:

Torsdag den 25. juni 1663:

Blandt de 8 mænd. Søren Jenuoldsen (Enevoldsen) i Donslund mølle.

Hans Christensen i Adserspel, end undersigelse vinde efter sal. hr. Peder Christensen Marebæk, forrige præst til Vorbasse og Grene sogne. Hans Christensen opsagde på vegne af sin hustru og alle hr. Peder Christensens børn og arvinger arv og gæld efter ham, så de intet ville arve, ikke heller gæld betale. - Der er kaldsseddel fra Viborg med varsel til alle hr. Peder Christian Mariebechs kreditorer til frasigelse af arv og gæld.

23b:

Peder Mortensen i Donslund mølle, et syn. - Synsmænd (bl. a. Christen Pedersen, forrige møller i Eges mølle, nu boende i Loft, og Søren Jensen i Nebel) har været opkaldet til at syne møllens kværne. Den nedre kværn var ganske sønder og brækket; kan ikke være tjenlig til at male for nogen med. Den øvre sten er ganske forløben, så man ikke kan male for nogen med den. - Stævningsmændene Søren Enevoldsen i Donslund mølle og Niels Nielsen i Starup har stævnet Christen Norby i Lundrup og jomfru Dorete Norby på Urup.

24:

Peder Mortensen i Donslund mølle opsagde 3. gang Donslund møllekværn, efterdi stenen er ikke så ved magt, at jeg kan male for, hvem det har fornøden.

Peder Laursen i Utoft, et vidne. - En del mænd vidner, at da Peder Laursen i Utoft kom fra Thy til Utoft at bo, da var Utoftgård aldeles øde så nær som to gamle, forfaldne stykker husender, som hverken kunne holdes hø eller korn tørt udi. Ganske forfalden for tømmer og tække --- og foruden al sæd og avl. - Stævning til Iver Krabbe i Blidstrup på Mors.

24b:

Peder Laursen i Utoft et synsvidne. - Synsmændene var med Peder Laursen til syn på Utoft. Da først påviste Peder Laursen et nyt salshus på 8 fag, vel ved magt, med tække og lerlykke (?). 2 gl. stykke hus, som har stået tilforn. Noget rugsæd til 2 tdr. rug. - Stævning til Iver Krabbe i Blidstrup.

25:

Peder Laursen i Utoft, en opsigelse. To mænd har været i Blidstrup på Mors og opsagt Utoftgård til førstkommende faredag. Peder Lauridsen i retten: Så opsiger jeg den idag 3. gang, efterdi jeg ikke må nyde den for den sædvanlige afgift, som af arlids tid haver ganget og plejer at gange. Så vil jeg ikke mere have med den at bestille end til førstkommende faredag. - Stævningsmændene har været i Blidstrup og talt med en karl ved navn Poul.

25b:

Torsdag den 2. juli 1663:

Torsdag den 9. juli 1663:

26:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

Den sag med Bendix Norbys fuldmægtige og Peder Pedersen i Ankelbo og Christen Møller i Loft er opsat 6 uger.

Niels Pedersen i Plovslund en frafindelse. Stævning til hr. Hans Henriksen Kock i Vorbasse. - Jens Olufsen i Almstok mødte at svare på præstens vegne. Ønsker at se Niels Pedersens fuldmagt og provstens henvisning til verdslig ret. - Niels Pedersen fremlægger sin fuldmagt (generel, dateret 1660). - Kendelse: Da Da præsten ikke befindes at være henfundet af provsten fra gejstlig til verdslig ret, og Niels Pedersen ikke har fuldmagt til at få noget beskrevet om præsten, så kan der ikke stedes vidner imod præsten, før der er en henvisning til verdslig ret.

27:

Torsdag den 16. juli 1663:

Torsdag den 23. juli 1663:

Blandt de 8 mænd: Claus Jørgensen i Nebel og Peder Laursen i Fitting.

Peder Jensen i Filskov ctr. Niels Nielsen, Iver Pedersen og Anders Nielsen i Grindsted og Peder Pedersen og Jens Clemmendsen i Sønderby at svare hr. greve Christian Randso til Bredenborg for resterende skyld og landgilde. Opsat 6 uger.

27b:

Niels Clemendsen i Løvlund har stævnet alle Grene sogns beboere for kongens tiendekorn. Niels Pedersen i Plovslund mødte på alle vegne og begærede sagen opsat 8 ger.

Torsdag den 30. juli 1663:

Blandt de 8 mænd: Peder Lauridsen i Fitting.

28:

Torsdag den 6. august 1663:

Ingen ting holdt, formedelst der ikke var så mange mænd til tinge.

Den 18. juni faldt en dom mellem Christen Jørgensen i Horsbøl og Bendix Norby til Urup anlangende kirkens tiendekorn: Efterdi her for mig fremlægges kirkebogen og deri befindes Christen Jørgensen for samme korn at have gjort regnskab, og Bendix Norby i sit indlæg bekræfter, at han årligt kirkens korn i fæste har og dette ikke lovligt har opsagt, så bør Bendix Norby betale efter kirkebogens indhold, hvad korn han resterer med.

Torsdag den 13. august 1663:

28b:

Torsdag den 20. august 1663:

Bendix Norby til Urup hans fuldmægtige Mikkel Rasen i Way har stævnet 1) Christen Pedersen, forrige møller i Eges mølle, nu bosiddende i Loft for 5 slettedaler til kvartalsskat af møllen, 2) Niels Christensen, forrige møller i Eges mølle, nu bosiddende i Nollund, for 3 slettedaler for fæste af møllen, samt 3) Peder Pedersen i Ankelbo for 2 års skyld af 1/4 gård i Nr. Urup, som han påboede, 4 slettedaler ringere 8 sk. dansk årligt, samt førløn (førlov).
Christen Pedersen svarede, at han ingen fæste har lovet Bendix Norby af Eges mølle; men hvad skatten angår, da har ingen krævet skat, da han boede i møllen, og han har heller ikke begæret, at nogen skulle lægge skat ud for ham.
Niels Christensen mener ikke at skylde noget. Har betalt al gæld med gode rigsdaler (enkende?) og godt sølv.
Peder Pedersen: Skylder slet intet, - og eftersom jeg tiltales for føreløn, så har jeg ikke arvet noget gods på den gode mands gods, hvoraf der skulle gange nogen føreløn.
Dom på blad 41.

29b:

Torsdag den 27. august 1663:

Torsdag den 3. september 1663:

30:
Grev Christian Randso til Bredenberg hans fuldmægtige Peder Jensen i Filskov (?) har stævnet en del mænd i Grindsted sogn for resterende skyld og landgilde. (et par sider er næsten ulæselige på mikrofilmen) --- at de indstiller sig for ham --- hvis de heri modvillig lader sig finde, skal de findes i hans nådes unåde og lide som vedbør --- Peder Jensen satte i rette, at grevens tjenere bør betale inden 15 dage, og begærede dom.
Grevens tjenere Iver Pedersen i Grindsted, Anders Nielsen, Niels Nielsen, Jens Clemendsen og Peder Pedersen i Sønderby mødte og svarede, at med hensyn til restancerne af 1661 vidste de slet intet at være greven skyldige. Men restancen for 1662 mødte Niels Nielsen og svarede, at han nogen gange har villet betale til fuldmægtigen, men ingen ville tage imod betalingen. Og han tilbyder igen at betale den skyld, som han står for i jordebogen, om nogen vil tage derimod. Det vil Peder Jensen.
Dom: Bønderne bør være kvit for restancen 1661. Men den restance for 1662, som Niels Nielsen og Peder Pedersen har vedgået, den skal de betale.
33a:

Niels Clemendsen i Løvlund har stævnet alle Grene sogns mænd: Niels Pedersen i Plovslund, Eske Pedersen, Christen Laursen, Niels Rasmussen, Christen Greyrsen ibidem, Jørgen Pedersen i Billund, Søren Pedersen i Elkær, Niels Madsen, Peder Pedersen i Ankelbo, Niels Jensen og Iver Nielsen i Grene, Henrik Sørensen og -- Christensen og Ib Clemendsen i Grene Krog, Peder Matisen i Silkeborg - for deres anpart af kirkens tiendekorn efter kirkebogens formelding, nemlig 10 ørter rug samt for kongens tiendekorn for 1662. Sætter i rette, at de bør betale i rede penge for den værdi, kornet havde, da det skulle have været ydet. - De har selv haft kirkens tiende i fæste og har ikke lovligt opsagt fæstet.
Søren Pedersen i Plovslund svarede, at han og hans broder har ydet deres kirketiende til Christen Greyrsen i Plovslund, den anden kirkeværge i Grene sogn.
Sentensen til dommen findes på blad ___ i bogen. (findes ikke).

33b:

Torsdag den 10. september 1663:

Torsdag den 17. september 1663:

Torsdag den 24. september 1663:

Peder Laursen i Fitting den dag tingholder.

Velbyrdige Dierich Blom til Røfstrup, et synsvidne. - Vidner var med Jakob Christensen i Jerrik til syn på efterskrevne steder:
Neder Skjoldbjerg, som står ganske øde så nær som 6 fag hus østen i gården, meget brøstfældigt, vil falde ned. 2 fag hus sønder i gården, vil falde ned.
Et stk. engjord i Urup mark, som kaldes Røfstrup kær, meget slem våd; der synes ikke at have været høstet hø i nogle år.
Stævning til fru Malin Krus i Gajbjerg.

35:

Torsdag den 1. oktober 1663:

Torsdag den 8. oktober 1663:

Torsdag den 15. oktober 1663:

Torsdag den 22. oktober 1663:

Torsdag den 29. oktober 1663:

Torsdag den 5. november 1663:

35b:

Torsdag den 12. november 1663:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting, Søren Jensen i Vorbasse,

6-høring: Søren Jensen i Nebel, Hans Mortensen, Christen Jensen og Niels Jensen, Mads Pedersen og Las Christensen i Nebel.

Peder Matisen i Silkeborg, et vidne. - Lod med 6-høring fordele Niels Nielsen og Edel Nielsdatter, for de ulovligt har rømt af deres tjeneste i Silkeborg.

36:

Gyde Jørgensen i Slav, et stokkenævn. - 24 dannemænd vidnede: Eftersom Gyde Jørgensen har været vores sandfærdige kundskab begærende anlangende øde gårde, som findes i Vorbasse sogn:
Risbøl: tjener til Viborg Børnehus. Dens årlige afgift var 4 (?) ørte rug og 5 ørte byg, er ganske øde, så der er hverken hus eller bygning på stedet.
En gård kaldet Boldesbæk. Wolle (?) Christen Norby til Lundrup hans tjener. Dens årlige afgift er ½ td. smør og ½ td. rug. Er ganske øde.
I Rankenbjerg: 1½ gård, rent øde. Tjener over til Sjælland, udlagt i kronens gæld til velbyrdige Peder Grube i Lystrup.
I samme sogn en by kaldet Knurborg og en by Østervig, tilsammen har været 6 gårde, alle tjener til doktor Lyding Pock, kannik i Ribe. Årlig afgift: Knurborg 6 td. hartkorn og af Østervig 6-6-0-0. De to byer er ganske øde, så der findes hverken hus eller bygning på stederne.
En gård i Fitting, tjener til velbyrdige Jørgen Due til Sønderskov. Den årlige afgift var 4 td. hartkorn.
En gård kaldet Skødebjerg og en gård i Vorbasse by tjener til oberst Poul Benfeld i Kolding og er aldeles øde uden al sæd og avl.
I Vorbasse by, en gård tjener til Kolding Hospital.
En boel kaldes Moesgård, tjener til Christen Norby til Lundrup, skylder 2 koling pund smør.
Alle disse forskrevne gårde og boliger findes aldeles øde, så der ingen på besidder og uden al sæd og avl, og ikke heller de haver nogen medtjenere der i sognet.
Herforuden findes i samme sogn en gård i Fitting og en i Vorbasse by, K.M. tjenere, hvilke 2 gårde K.M. tjenere der i herredet deres skat udlægger.
Dernæst ½ gård i Vorbasse by, velbyrdige Christians Vinds kannik tjener, som hans egne tjener der i sognet og klarerer.
Dernæst 2 øde gårde i Vorbasse Nebel, kannikgods, skylder årligt ½ td. smør, som deres medtjener og udlægger skatten for.
Dernæst Neder Skjoldbjerg, ½ gård, øde, velbyrdige Diereck Blom til Røfstrup hans tjener.

37:

Torsdag den 19. november 1663:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

Jens Olufsen i Almstok har stævnet Willem Jessen og Thomas Jessen, Hans Pedersen og Niels Pedersen samt Laust Hansen i Vorbasse, Søren Jensen i Vorbasse Nebel, Dorete sal. Christen Nielsens efterleverske, Morten Christensen og Jakob Christensen i Jerrik for gæld. - Opsat 6 uger.

37b:

Niels Christensen i Mayvig og Bent (?) Jensen i Dal har stævnet Laust Hansen i Vorbasse, Jørgen Christensen i Hejnsvig, Vibeke Jensdater og Iver Nielsen i Grene samt Abelone Davidsdatter og Niels Madsen i Elkær. Opsat 6 uger.

38:

Niels Pedersen i Plovslund på vegne af oberst Poul Benfeld har stævnet Jørgen Christensen i Trøllund, (Hejnsvig), Gravers Pedersen i Fugdal for resterende skyld og landgilde og anden gæld og fordi de ikke har holdt deres forpligt til at opbygge gårdene, som de har i fæste. Opsat 6 uger.

38b:

Torsdag den 26. november 1663:

Torsdag den 3. december 1663:

Peder Pedersen i Klink, et afkald. - Hans Jensen, nu tjenende i Almstok, gav Peder Pedersen afkald for al arvelod, som kunne tilfalde ham efter hans salige farbroder Tames Hansen, som boede og døde i Klink, og efter hans sl. moder Kirsten Jenskone, som boede og døde i Klink, og efter broderen Søren Jensen og broderen Tames Jensen, hvilke 4 arvelodder hans søskendebarn Peder Pedersen har betalt ham.

39:

Jens Olufsen i Almstok ctr. alle Grene sognemænd, som har siddet overhørig og ikke var mødt med heste og vogne i Kolding for at fremage de fremmede kurprinsen af Saxen hans folk. Mener, de har forbrudt deres fæste, og dem, som har nogen bestilling, deres bestilling, og de andre at straffes efter kgl. forordning. Opsat 6 uger.

39b:

Tvistigheden mellem Gyde Jørgensen i Slav og Mads Greyersen i Skjoldbjerg og Vorbasse sognemænd opsat 6 uger.

Torsdag den 10. december 1663:

40:

6-høring.

Niels Pedersen i Plovslund, et vidne. - Henrik Sørensen i Grene Krog og Else Pedersdatter ibidem vidnede: At i 1663 ca. 8 dage efter Sct. Hansdag, da kom Anders Clemendsen, boende i Tyregod sogn og by, og Peder Hansen, nu tjenende i Løvlund, kørende med Niels Clemendsens vogn i Løvlund på Grene Krogs mark og eng, og der borttog de to læs hø af en kolomsted og kørte med til Løvlund og siden indførte det i Niels Clemendsens huse, og samme hø var slagen til den øde gård i Grene Krog, som tilhører oberst Benfeld.

40b:

Gyde Jørgensen i Slav begærede på vegne af Peder Laursen i Fitting 6-høring over Las Christensen (?) i Nebel for 10 mark gæld. De fordelte Lars Christensen og Mette Hanskone.

41:

Torsdag den 17. december 1663:

Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.

Jens Olufsen i Almstok på vegne af Olfuen (?) Borchwald, K.M. befalingsmand på Koldinghus ctr. alle Grindsted sognemænd, så mange som har heste og vogn; gav dem til sag, fordi de ikke var mødt med heste og vogne at fremage de fremmede kurprinsens folk af Saxen. Formente, de bør betale derfor og lide derfor 2 mk. af hver mil. - Ingen var mødt. Opsat 6 uger.

Torsdag den 20. august faldt en dom mellem Bendix Norby på Urup og Christen Pedersen, forrige møller i Eges mølle, Niels Christensen i Nollund og Peder Pedersen i Ankelbo: Efterdi her ikke fremlægges Bendix Norbys underskrevne restance, og fornævnte mænd det fragår, så de intet skulle være ham skyldig, og ikke heller dem noget overbevises, bør mændene være kvit.

42:

Torsdag den 24. december 1663:

6-høring (bl.a. Laust Hansen i Vorbasse).

I dommers sted. Niels Jensen i Grene. - Herredsfoged Jørgen Pedersen i Billund begærede høringsdele over Maren Knudsdatter, født i Agersnap, for hun ca. 3 uger efter Mikkelsdag --- Jørgen Pedersen gav hende 4 skilling til gudespenge, og lovede at tjene ham til Mikkelsdag. - 6-høringen fordelte Maren Knudsdatter, for hun ikke har holdt sit løfte. - Hun er blevet stævnet i Grindsted.

42b:

Niels Pedersen i Plovslund, et syn: Vidner har været med Niels Pedersen til syn på den gård i Fugdal, som oberst Benfeld har i forvalt. De har vurderet bygningen og prisen for dens færdiggørelse. Det kan gøres for under 24 skilling pr. fag, så en fattig mand kunne hjælpe sig med.

43:

(Gemmengået og excerperet i maj 1840. J.J.A. Worsaae, stud. theol.)

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk