Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Dette dokument er senest blevet ændret: 25/2-2011)

Jerlev herred

1677

1:

Anno 1677 d. 27. januar har jeg på Hans Ko. Maj.ts min  allernåd. herre Konges vegne og nådigste behag og i min velb. herres hr. kammerherre og amtmands absentz og gode behag denne tingbog forordnet til Jerlev herredsting, hvorudi findes hundrede tresindstyve og fire blade papir igennem draget og numereret til min højgunstige herres hjemkomst videre forseglet, hvorpå tingskriver Børge Christensen haver fra øverst og til nederst på siderne at fuldskrive, hvad det hele år igennem passerer for ting og dom, og sig ikke tilfordriste på noget løst papir at skrive, men straks i tingbogen indføre, hvis for ting og dom angår, samt sig med skriverpenge og i andre måder at forholde efter recessen, som han agter at forsvare under straf som vedbør. - Datum Koldinghus ut supra.
Udi min velb. herres hr. kammerherre og amtmands absentz, Johan Iversen Schmidt.

1b:

I Jesu Christi navn:

Ransnævningerne:
som på Jerlev herredsting onsdagen, som var snapsting, af herredsfogeden for indeværende år 1677 for retten er opkrævet og nævnet, nemlig:
Niels Christensen i Ballesgård,
Knud Christensen i Bindeballe,
Jens Nielsen i Torsted,
Oluf Sørensen i Ågård,
Peder Jonsen Kye ibidem,
Niels Iversen i Starup,
Mads Nielsen i Tudved,
Christen Madsen i Rue,
Christen Jørgensen ibidem,
Søren Joensen i Jerlev.

Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter loven under deres faldsmål.

2:

Onsdag den 31. januar 1677:

Jens Christensen i Rugsted gav last og klage over Mikkel Ottesen ... i Kolding, at han igår, som var den 30. januar, i skriverstuen ved Kolding overfaldt ham med hug og slag, hårdrog ham og slog ham, da han skulle hente en skæppe til at måle noget korn med, som velb. hr. amtmand havde lånt Jens Christensen, som Jens Christensen berettede straks at have ladet sig syne i Kolding. - Mikkel Ottesen her for retten mødte til stede og svarede, at dersom Jens Christensen havde ham noget at beskylde, kan han derfor søge ham til sin værneting. - Johan Iversen begærede på Ko. Ma. vegne herefter genpart. - Endnu ydermere klagede Jens Christensen, at dersom han inden år og dag gik noget til skade, da Mikkel Ottesen at stande for hans liv. Mikkel Ottesen svarede, at når han gør hans beskyldning beviselig på tilbørlige steder, vil han videre imod at svare. - Johan Iversen endnu som tilforn begærede genpart, og Mikkel Ottesen begæred tingsvidne.

2b:

Johan Iversen begærede, at herredsfogeden ville opmelde ham 4 mænd til at syne Jens Christensen af Rugsted. Opmeldt blev Søren Sørensen i Høllund, Søren Thomsen i Tudved, Poul Gjermandsen i Bølling og Jens Madsen ibidem, anlangende den klage, han gav over Mikkel Ottesen.

Niels Thomsen til sit 3. ting oplyste en liden sort gammel enge(?) hest.

Onsdag den 7. februar 1677:

Jens Hansen i Refsgård på vegne af Maren Knudsdatter, et indæskningsvidne: Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl med hustru, Jens Jørgensen i Jordrup med hustru, Thomas Christensen i Bøgvad med hustru, Mette Pedersdatter og Sidsel Pedersdatter med deres lavværge. Stævning til Vide Hansen i Egtved og til Jes Videsen i Refsgård, - til skifte efter sal. afgangne Niels Videsen, som boede og døde i Refsgård. Jens Hansen begærede på vegne af Maren Knudsdatter, at Niels Videsens arvinger og kreditorer ville indfinde sig i den sal. mands efterladte bo i Refsgård mandag den 16. februar. Begærede opmeldt dannemænd til vurderingsmænd. Opmeldt: Jes Pedersen i Rugsted, Søren Thomsen i Tudved, Poul Madsen i Ødsted, Mads Nielsen i Vesterby, Søren Sørensen i Høllund og Jens Grøn ibidem.

3b:

Onsdag den 14. februar 1677.

I herredsfogedens fravære Thomas Christensen i Bøgvad.

Onsdag den 21. februar 1677:

I dommers sæde Jens Sørensen Grøn i Høllund.

Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, et vidne: Adskillige er stævnet for at vidne for Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, Jes Pedersen i Rugsted, Nis Pedersen ibidem, Søren Sørensen i Høllund, Jees Sørensen i Horsted og Søren Sørensen i Tudved. - Vidnerne bliver tilspurgt, om dem er bevidst, at Oluf Mortensen m.m. bruger nogen købenskab enten med okser, hester, køer eller andre varer. Vidnerne vandt alle samdrægtigt enhver for sig med opholdende fingre og ed efter recessen, at det er ikke dem bevidst, at forn. Oluf Mortensen,, Søren Sørensen, Søren Joensen bruger nogen handel, køb eller salg eller forprang, uden at de undertiden kan købe et par stude til deres plovs fornødenhed. - I lige måde tilspurgte Jes Pedersen i Rugsted og Niis Pedersen vidnerne, om det var dem bevidst, at de havde nogen okser eller handlet med okser. Da vandt de efter lige svoren ed, at de hverken køber eller sælger okser. I lige måder er os bevidst, at Jes Sørensen i Horsted ikke bruger nogen handel i nogen måder, uden ... sin avl som en anden bondemand.

4b:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige. Oluf Mortensen tilspurgte vidnerne Søren Jensen i Tudved og Jens Christensen i Rugsted, om han havde forbudt dem at give varsel på Mikkel Ottesens vegne, enten for penge eller på Ko. Ma. vegne. De svor på, at hverken Oluf Mortensen eller nogen har i Jerlev herred forbudt dem at give varsel for Mikkel Ottesen, men Oluf Mortensen mere befordret på Ko. Ma. vegne at give varsel.

5:

Onsdag den 28. februar 1677:

Oluf Mortensen i Bølling advarede alle skovløbere, som han haver at befale, så og alle de i Jerlev herred, som han haver at befale, at de retter dem efter Ko. Ma. nådigste skovordinance med skovhugst og opelskning så vel som med hunde i vildtbanen at forholde efter forordningen.

5b:

Thomas Christensen i Bøgvad lovbød til 2. ting den halve selvejergård i Refsgård, som Jes Videsen har påboet, og formedelst sin armod og vanfør skyld sin broder Niels Videsen har hjulpet ham til næring og en del af samme halve øde gård brugt den vanføre til sin opholdelse, hvoraf formener at bevise, at sal. hr. amtmands kvittering skal befindes for samme øde halve gårds skatter og arbejdspenge, så og soldaterhold at være betalt, hvilket han idag til 2. ting lovligt lovbyder.

Niels Thomsen på Hjelmdrup og Jørgen Nielsen i Ris vidnede, at den halve selvejerbondegård i Refsgård, som Jes Videsen sig tilholder efter sin broders død, har ikke været ved sin fulde brug, og der befindes ikke uden et stk. brøstfældigt hus uden ovn, skorsten, døre låse og vinduer; men hvad som er brugt af samme gårds jord, har været til den mand Jes Videsen føde og ophold, så og til skatternes afbetaling og anden udgift, soldaterhold. - Tomas Christensen Bøgvad begærede tingsvidne.

6:

Onsdag den 7. marts 1677:

Regimentskriver Knud Pedersen æskede: Stævning til Søren Madsen i Oksvig. - En af hans karle, Simon Nielsen, er undveget regimentet og har nu befundet sig hos Søren Madsen. Regimentskriveren tilspurgte Søren Madsen, hvor Simon Nielsen nu er. Da svarede han, at han endnu er til stede hjemme hos ham. Endnu tilspurgte regimentskriveren ham, hvorfor han har holdt ham hos sig og ikke angivet ham på behørige steder. Da svarede Søren Madsen, at han har bedt ham gå til sine bønder og sig der at opholde, ydermere har bedt ham at angive sig hos Commiss., men Søren Madsen sådant ikke selv har gjort, efter forordningen, før end ... ... Simon Nielsen er i hans hus ertappet og pågreben og til Fredericia indført af Commiss. forestillet.

6b:

Oluf Mortensen, et synsvidne: Stævning til Peder Jonsen Kye i Ågård samt hans broder Niels Jonsen Kye, så og hans svend og tjenestefolk. Synsmændene Adners Madsen og Anders Iversen, begge i Hesselballe vidner: Den 24. februar var de med Oluf Mortensen skovfoged til syn i Nygårds skov på en stor fersk bøg ... nyligen hugget. Og kunne de spore, at slædesporet, som havde først samme træ fra stubben, var kørt lige ind til Peder Jonsen Kye i Ågård hans gård. Og der lå så mange nyhugne bøgetræer, så de kunne ikke tælle dem, og de kunne ikke se, hvilket det var, formedelst at der lå så meget hugget træ.

For retten fremstod Peder Jonsen Kyd i Ågård og nej sagde, at han ikke havde hugget andet træ end som ham var udvist, hvilket han agter at bevise med allerforderligste, så snart lovligt kald og varsel kan gives.

7b:

Jakob Andersen Risbøl i Gesten på sin moder Maren Knudsdatters vegne, et tingsvidne. - Stævning til vurderingsmændene Poul Madsen i Ødsted, Jens (?) Hansen ibidem, Søren Sørensen i Høllund, Christen Jensen i Vork, Søren Thomsen i Tudved og Anders Nielsen i Vesterby til skifteforretning efter sal. Niels Videsen i Refsgård dets afsigt. Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl og hustru, Jens Jørgensen i Jordrup og hustru, Jes Videsen i Refsgård og Vide Hansen i Egtved, hans hustru og børn med deres lavværge Jep Pedersen i Refsgård, Mikkel Lauridsen i Egtved med hustru, Thomas Christensen i Bøgvad med hustru og Mette Pedersdatter i Kolding, Sidsel Pedersdatter i Egtved med deres lavværge Thomas Christensen i Bøgvad. De skal møde om 8 dage for at give Niels Videsens efterladte hustru afkald.

8:

Simon Knudsen i Jerlev blev tilspurgt af regimentskriveren, hvor det gik med det korn, som 1675 blev ført fra Hans Nielsens gård i Oksvig i hans fraværelse tillige med fæmon og andet, som Hans Nielsen, da han blev udkommanderet i Ko. Ma. tjenste, sig efterlod. Hvortil Simon Knudsen svarede, at han havde ført noget skaft (?) havre derfra, som han havde bekommet i sin løn. Blev tilspurgt, hvor han havde det henført. Da svarede (han), at han lagde det til Morten Bundes i Jerlev. Ydermere blev han tilspurgt, hvor Hans Nielsens før og kvæg var afblevet, som han ....... - Kirsten Nielsdatter i Jerlev blev tilspurgt, hvor hun var vedkommen den får, som hun hentede fra Hans Nielsen i Oksvig. Da svarede hun, at hun havde købt bem.te får af Simon Nielsen i Vesterby, hvis får hun havde, og benægtede ved sin ed, at hun havde ingen af Hans Nielsens får ellers (?) bekommet. - Simon Knudsen svarede siden, at hvad kvæg som er kommet derfra, er kommet til Vesterby. Undveg så ud af retten og gjorde ingen forklaring, hvem der havde bekommet. Herefter begærede Hans Nielsen af Oksvig tingsvidne.

8b:

Jes Pedersen i Rugsted, en opsættelse: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl for tiendekorn, som resterer på Kongens anpart, 5 skp. 3 fj. á 1 mk. 2 sk. - Opsat 8 dage.

Thomas Christensen i Bøgvad, et lovbudsvidne: Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl og hustru, Jens Jørgensen i Jordrup og hustru, Jes Videsen i Refsgård, Vide Hansen i Egtved hans hustru og børn med deres lavværge Jep Pedersen i Refsgård, Mikkel Lauridsen i Egtved med hustru, Mette Pedersdatter i Kolding og Sidsel Pedersdatter i Egtved med Anne Peders med deres lavværge. - Thomas Chjristensen i Bøgvad på sine egne og sin hustrus vegne lovbød til 3. ting den halve selvejergård i Refsgård, som Jes Videsen har haft i fæste og formedelst sin armod og vanførheds skyld sin broder Niels Videsen har hjulpet ham til næring og en del af samme halve ødegård brugt, den vanføre til sin opholdelse, Ko. Ma. skatter og arbejdspenge, soldaterhold, vedligehold deraf. - Ingen er mødt af frænderne. Så erbød Thomas Christensen på egne og hustrus vegne, at dersom ingen anden ville købe bem.te halve selvejerlgård, da erbyder han derfor her for retten sølv og penge.

9b:

Jens Christensen i Rugsted, et synsvidne: Stævning til Mikkel Ottesen fra Koldinghus. Synsmændene Søren Thomsen i Tudved, Jens Madsen i Bølling, Poul Gjermandsen ibidem vidner: De var d. 31. januar blevet opmeldt til straks at syne Jens Christensen. Han havde et åbent blodigt hul i panden, et blåt slag i hans venstre side og klagede at være stødt og troden (?) indvortes mén og skade, hvilket kan klagede for os i Johan Iversens, amtmandens fuldmægtiges nærvælelse, at Mikkel Ottesen, amtskriverens tjener, at have gjort ham ommeldte sår og skade.

10:

Onsdag den 14. marts 1677:

Jakob Andersen Risbøl af Gesten på vegne af sin moder Maren Knudsdatter af Refsgård begærede, at vurderingsmændene måtte afhjemle skiftet efter Niels Videsen i Refsgård. Da befandtes her ved tinget ikkun trende af bem.te mænd. Så har herredsfogeden idag som til 2. ting forelagt samtlige vurderingsmænd her ved tinget at møde til idag 8 dage.

10b:

Thomas Christensen i Bøgvad, et skøde: Hans Sørensen i Knudsbøl på egne og medarvingers vegne i hånd tog Thomas Christensen og tilskødede ham og hans hustru Karen Pedersdatter den halve selvejergård i Refsgård, som Jes Videsen har haft. Og dersom noget af dens rettighed blev ham eller hans hustru eller arvinger afvunden i nogen dom eller rettergang ... da vil de igen fornøje ham/dem med lige så god en halv selvejerbondegård ...

11b:

Jes Pedersen i Rugsted æskede endelig dom efter sin iretesættelse, som findes indført på blad nummer 8. Der blev tre gange lydeligt påråbt ,om der var nogen fra Laurids Pedersen i Amnitsbøl hans vegne, som ville eller kunne noget herimod svare til erklæring. - Dom: Han er pligtig at klarere sin resterende tiende.

Thomas Christensen i Bøgvad æskede: Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl med flere (se tidligere). - Thomas Christensen i hånd tog Jes Videsen i Refsgård og tilforpligtede sig at forskaffe Jes Videsen sin nødtørftige og forsvarlige gode ophold hans livstid med fornøjelige husværelse, ildebrand, øl og mad, varetægt, så som han agter at forsvare og være bekendt for Gud og den kristne øvrighed. Herimod tilsagde Jes Videsen med velberåd frivillighed, at Thoman Christensen og hans arvinger skal have minde og beholde sikker og fri efter Jes Videsens dødelige afgang alt, hvis gods, penge og formue som befindes efter ham, og det uden Jes Videsens arvingers påtalelse.

12b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Oluf Mortensen i Bølling og Christen Jensen i Vork, en dom: Stævning til Anders Pedersen i Egtved, Søren Poulsen ibidem, Poul Nielsen Møller i Nye mølle. Jes Pedersen gav dem til sag for hver 3 skp. korn i resterende korntiende. - Dom: De skal betale.

13:

Onsdag den 21. marts 1677:

Jakob Andersen i Gesten på vegne af sin moder Maren Kundsdatter: Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl m.fl. (se tidligere) til skiftes frasigelse. - Jakob Andersen fremlagde på vegne af sin moder Maren Knudsdatter sal. Niels Videsens, som boede og døde i Refsgård, en registrering: Anno 1677 den 12. februar var vi efterskrevne: Niels Amnitsbøl herredsfoged, Byrge Christensen skriver, vurderingsmænd: Poul Madsen i Ødsted, Anders Nielsen i Vesterby, Søren Thomsen i Tudved, Søren Sørensen i Høllund, Christen Jensen i Vork, Jens Bunde i Ødsted forsamlet i Refsgård i sal. afgangne Niels Videsens bo til registrering, skifte og deling på ærlig og velb. mand Hugo Lytzou til Bachendorff, Ko. Ma. amtmand over Antvorskov og ... ... amter, hans vegne mødte velforstandige mand Niels Nielsen i Haufrumb, hans velb. velbetroede fuldmægtige, og var overværende imellem hans efterladte hustru Maren Knudsdatter på den ene side og den sal. mands arvinger, Jes Videsen, hans broder, Hans Sørensen i Knudsbøl og Jens Jørgensen i Jordrup på deres hustruers vegne, og begge en broderlod, Vide Hansen i Egtved og Mikkel Lauridsen ibidem på sin hustrus vegne, begge en broderlod, Karen Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Sidsel Pedersdatter og Mette Pedersdatter, Thomas Christensen i Bøgvad, deres lavværge, alle fire en søsterlod. Og da blev i stervboen forhandlet som efter følger: Boens formue (heste, køer og stude, får, svin, samt bl.a. bitræ, sølv, korn, kobber og messing, bryggerkedel, brændevinskedel med piber, tin, beslagen vogn ...). Enken beholdt sine egne livskårne klæder uden deling, og den sal. mands broder Jes Videsen beholdt sil broders livskårne klæder foruden deling. Herforuden blev fremvist amtmand Otto Bildes kvittering, som var betalt på halve gård udgift 9 daler. - Summa summarum: 648 daler 3 mk. 10 sk. - Så blev enken tilspurgt i husbondens fuldmægtiges overværelse, om der fandtes videre middel og formue, som burde og kunne registreres, hvortil hun svarede nej og viste nøglerne og lukkelse frem. Arvingerne blev og i lige måde tilspurgt, om de vidste videre at være, som burde og kunne komme til deling i boen, hvortil de svarede nej. - Bortskyldig gæld: Slotsskriveren Mathias Lihme ved sin tjener Mikkel Ottesen fordrede restance af en halv ødegård for 6 afvigte åringers landgilde, arbejdspenge, skriverskæppe samt krigsstyr for næst forleden år, tilsammen 76 rdl. 1 mk. 2 sk. Imod samme restance enken samt arvingerne, enhver med deres lavværge, som da til stede var, så og ... husbondens fuldmægtige, protesterede, en del deraf at være betalt, og samme ødegård at været øde, så enken med hendes søn og værge Jakob Andersen formente, samme restance ej burde så længe at været bestående, så der nu burde at ske noget udsæt efter samme fordring. .. Tilmed protesterede enken, at hans højgrevelige nåde, Greve af Schack, hende for hendes ringe middels skyld havde efterlandt hende med 7 rdl. krigsstyr, og den skriverskæppe, slotsskriveren fordrer af hende, vidste ej, hvorfor hun ham den skulle give, thi hun sigter skriveren og hans drenge at have betalt alt det ... ... ... hendes velb. husbondes fuldmægtige .. så vel som enken og arvingerne begærede på rettens vegne, de måtte have delation, sligt hos øvrigeden at andrage, før en nogen slig gammel restance af en ødegård bliver godtgjort, som de vil bevise, en del af slig fordring at være betalt. Hvilket velb. husbondens fuldmægtige begærede så og formente. Da er efterfølgende midler i boen forblevet in serquester, indtil den gunstige høje ørvigheds vilje og bedste behag om bem.te fordring og des omstændigheder, som der protesteret af husbondens fuldmægtige samt enken og medarvinger, det det ej rigtig skulle være. - (Der foretages nu en lang række udsæt for gældsfordringer) ... Niels Videsens og hans forrige hustrus lejested i kirken: 24 daler. Søren Clemmendsen, kirkeværge, fordrede resterende tiendekorn. ... Skiftesalær, til papir og anden bekostning: 5 daler 2 mk. ... 6 vurdringsmænd, enhver 1 rdl, er 7 daler 3 mk. - Summa summarum bliver al gæld, som tages fra boens middel: 349 daler 10 sk. - Bliver så igen til deling mellem enken og Niels Videsens arvinger, anslagen i penge 298 daler 3 mk, og det da udi tvende lige lodder er delt, tilkommer på hver lod 149 daler 1 mk. 8 sk. Enken tildeles den ene lod. Den anden lod til Niels Videsens arvinger: Jes Videsen, den sal. mands broder, Hans Sørensen i Knudsbøl, Jens Jørgensen i Jordrup på deres hustruers vegne, begge en broderlod. Vide Hansen i Egtved hans børn med deres lavværge Jep Pedersen i Refsgård, og Mikkel Lauridsen i Egtved på sin hustrus vegne, begge en broderlod. Karen, Anne, Sidsel og Mette Pedersdøtre med deres lavværge Thomas Christensen i Bøgvad, alle fire en søsterlod. - Hvad sig belanger den fordring til slotsskriveren, som er sket udsæt til, som er blevet i boet hos enken, da (om) afslag deri kunne erlanges, da det at være til deling imellem enken og arvingerne. - Arvingerne erklærer sig tilfredse med delingen og lover at give enken afkald på Jerlev herredsting, når påæskes.

21:

Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, skovfoged, får opmeldt synsmænd: Niels Lauridsen, Søren Clemmendsen, Mikkel Andersen, alle i Oustrup.

Onsdag den 28. marts 1677:

Mødte ikke så mange folk, at ting kunne vorde sat.

Onsdag den 4. april 1677:

Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling æskede: Stævning til Mikkel Ottersen, amtskriverens tjener. Jes Sørensen i Horsted, Søren Thomsen i Tudved, Thomas Christensen i Bøgvad, Mikkel Lauridsen i Egtved og Jørgen Mikkelsen i Amhede vidner: Den 28. februar, da var de af de 8 mænd her på Jerlev herredsting, da Oluf Mortensen skovfoged stod for retten og havde at bestille angående vildtbanen og skovene i fred lyse efter Ko. Ma. skovordinance, for retten indkom slotsskriverens tjener Mikkel Ottesen, og da gav Mikkel Ottesen Oluf Mortensen adskillige ubekvems ord, og Oluf Mortensen gav ham ord igen og sagde, at han har Ko. Ma. som en ærlig mand, og da antvordet Mikkel Ottesen, 'for en snaphane'. Da sagde Oluf Mortensen, 'Det skal du som en masfodt (?) og en beren hytter (?) sige eller bevise, at jeg har tjent for snaphane, og da begærede herredsfogeden, at de skulle give lyd og respekt på Ko. Ma. adelting eller for at lide, og så gik Mikkel Ottesen ud af tinget og drog et par pistoler uden hylster af en vogn, stod vesten ved tinget, den ene i hans hånd og den anden under hans arm, og kom lige til tinget dermed. Oluf Mortensen råbte da og bad, at vi skulle drages til minde, 'nu kommer han og vil skyde mig med hans pistoler', og så gik Mikkel Ottesen ned til en hest og satte sig på samme hest og red nedts (?) af skoven, kom så straks tilbage igen her op til tinget og vendte sin hest omkring med adskillige ord, somm vi ikke kunne høre eller forstå. - Så blev trende gange råbt, om der var nogen, som (i) retten havde at bestille, at de da ville fremkomme, men derefter ingen fremkom.

22:

Amtmandens fuldmægtig Johan Iversen bad herredsfogeden om at opmelde 4 mænd til at syne den halve krongård i Tudved, som Sofie sal. Hans Lauridsens hustru (påbor). Opmeldt blev Christen Thomsen i Vork, Niels Jørgensen i Ødsted, Jens Pedersen i Vilstrup og Søren Thomsen i Tudved, at de straks her fra tinget med fogeden og skriveren derhen at forføje og der at besigte og forbyde at føre noget fra steden, inden det resterende bliver klareret.

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Ebbe Hansen i Bindeballe lovbød til 1. ting den selvejerbondegård i Bindeballe, som Ebbe Hansen påbor.

22b:

Mikkel Andersen på egne og samtlige bymænds vegne i Oustrup aflyste og forbød til 1. ting, at nogen efter denne dag på deres marker, enge eller fædrifter sig tilfordrister at gå eller over ...

Jep Pedersen i Refsgård på egne og samtlige Refsgårds lodsejeres vegne lod aflyse og forbyde Spjarup og Vollund bymænd at drive i deres enge og ellers at fremvise, om de nogen ret ... har at drive på deres grund.

Jep Pedersen i Refsgård æskede: Maren Nielsdatter Vide Hansens i Egtved i hånd tog Jep Pedersen, såsom var var på skifte tilfalden ... være hendes børns formynder efter sal. Niels Videsen og lavværge, og kundgjorde, at hun selv har annammet al den tilfaldne arvepart, som hendes mand Vide Hansen eller hans børn kunne være tilfaldet.

23:

Thomas Christensen i Bøgvad æskede: Maren Nielsdatter Vide Hansens i Egtved kundgjorde på sin mands og børns vegne i  hans børns lavværge Jep Pedersen i Refsgård hans nærværelse, at hun har solgt, skødet og afhændet den lod, som hun eller hendes mand og børn kunne være tilfalden i den halve selvejerbondegård i Refsgård, som Jes Videsen tilforn har haft. - Thomas Christensen begærede tingsvidne.

Jes Videsen i Refsgård, et synsvidne: Synsmændene Jes Pedersen i Rugsted og Søren Knudsen i Refsgård vidner, at de nu forleden fredag 3 uger var til syn i Refsgård i sal. Niels Videsens gård, og da i den lille stue, til en stor billet (?) kiste, som stod bag døren, som udlagt var og tilhørte Jes Videsen, og berettede Jes Videsen, at der var nyligen taget af samme kiste 8 slettedaler 26 sk.. Og da så vi, at samme kistes lås var nyligen sønderbrudt, og da beklagede, at imidlertid han var her til Jerlev herredsting ... ... Men hvem det har gjort, er os ubevidst. Så blev tilspurgt i vores påhørelse af herredsfogeden, hvo der var i huset imidlertid. Da svarede Maren Knudsdatter sal. Niels Videsens, 'Der var ingen andre end som jeg selv og mine tvende piger og en dreng'. - De andre indstævnede er ikke mødt; de blev forelagt at møde næste tingdag.

23b:

Onsdag den 11. april 1677:

I herredsfogedens sted Jes Pedersen i Rugsted. Byrge Christensen skriver. Og da var ikke de 8 mænd at ...

Onsdag den 18. april 1677:

På oberforsterens vegne begærede Hans Pedersen at få opmeldt 8 synsmænd til at syne skoven. Opmeldt blev Oluf Sørensen i Ågård, Peder Jonsen Kye ibidem, Jens Sørensen Hating og Niels Iversen, begge i Starup, Hans Nielsen i Jerlev, Søren Madsen i Oksvig, Søren Jonsen i Jerlev, Las Nielsen ibidem og Las Jensen i Bøgvad. De skal idag 14 dage møde her ved tinget deres syn at forrette. - Endnu begærede Hans Pedersen 4 mænd opmeldt til syn til nu på fredag: Jens Grøn i Høllund og Mogens Lassen ibidem, Peder Jensen i Ødsted og Mads Lauridsen ibidem. De skal møde i Amnitsbøl og besigte, hvad dem bliver påvist.

24:

Else Peders i Ågård æskede: Stævning til oberst Bülow for hans assignerede gårds Nygårds port samt til alle Ågårds lodsejere. - Der føres vidner på, at Else Peders har hendes mand og søn at være i krigen i Ko. Ma. tjeneste for tvende ryttere, og er hun helt forarmet, så hendes bæster og kvæg ved ulykkelig hændelse er hende frafalden og død, og nu er gerådet i stor armod og sidder med et hus fuld at små ..fød børn, og dersom hun ikke havde haft den ... tillæg til rytterhold, da havde hun længe siden været fra gården, og dersom hun skulle svare til den påbudne udgift, så forårsages hun kvittere gården.

24b:

Mads Sørensen og Poul Sørensen i Vork æskede: Stævning til oberst Bülow for Nygårds port. - Vidner: Nu forleden langfredag var et år, da af ulykkelig hændelse ved ildebrand er Mads Sørensen og Poul Sørensen deres huse, gård, ... sæde- og ædekorn samt alt, hvis de ejede, afbrændt, og bemeldte ildebrand ikke at være sket eller kommet for nogen deres forsømmelse, og herudaf er gerådet i stor armod.

Mads Andersen æskede (samme varsel): Forbemeldte vidner: At den gård i Vork, som Mads Andersen nu har i fæste, var ganske ren afbrændt, da han forleden år kom til den at den antage.

25:

Mikkel Andersen i Oustrup æskede: Stævning til samtlige Refsgårds lodsejere imod forbudsvidne. Mikkel Andersen lod til 3. ting aflyse og forbyde på egne og alle hans bymænds vegne ulovlig fædrift og lyngslæt på Oustrup grunde og mark, som og i fred lyste deres ager og eng, så at der ikke nogen sig tilfordrister efter denne dag derpå lande finde, så at enhver vedkommende kunne vide sig for skade at tage vare.

Peder Jensen i Mejsling gav last og klagemål over Jep Pedersen i Refsgård, hvor han for nogen tid siden skal have været i Mejsling, og stødte hans hustru henden ... (øje?) .., hvilket han agter videre at ville gøre beviseligt. Og dersom hans hustru døde inden år og dag, da Jep Pedersen at svare til det og stande til rette for hendes liv.

25b:

Peder Jensen i Mejsling æskede: Stævning til Jep Pedersen i Refsgård og Thomas Knudsen ibidem, Jakob Andersen i Gesten. Synsmændene Christen Christensen og Jens Jensen i Amnitsbøl: De var for 14 dage siden med herredsfogeden til syn til Sidsel Peder Jensens kone i Mejsling. Hendes øje var helt stort ... ... så hun ikke kunne se dermed, men det var tillukket, enten at det var slet udstukket eller ej, kunne vi ej vide, eftersom det var så øm, at hun kunne ikke lide, at vi skulle røre ved samme hendes øje, eller og hun selv kunne røre derved.

Jes Pedersen i Rugsted lovbød til 1. ting den selvejerbondegård i Rugsted, som han nu påbor.

26:

Amtmandens fuldmægtige Johan Iversen æskede: Stævning til alle Jerlev herredsmænd. Atten dannemænd er stævnet som vidner. Johan Iversen æskede og begærede af forskr. dannemænd, samt og af menige Jerlev herredsmænd, som den dag ting søgte, at de ville meddele ham deres sandheds vidnesbyrd om hans forhold, og da for retten svarede og vandt ovenbem.te dannemænd, at ingen med god samvittighed kunne sige eller påtale forn. Johan Iversen andet, end som alt godt og en ærlig karl vel egner og anstår i alle måder, og haver han ellers skikket og forholdt sig imod os og alle her i herredet ærlig og vel og oprigtigt i alle måder, imidlertid at han har været og tjent her ved Koldinghus. - Og end ydermere tilspurgte Johan Iversen dem så vel som samtlige Jerlev herreds indbyggere og mænd, som den dag ting søgte, om nogen af dem er bevidst eller med sandfærdighed kan sige og bestå, at han har af nogen begæret heller oppebåret nogen gave, penge eller betaling, enten for igennem landet marcherede folks indkvarterings forskåning (?) heller nogen i ringeste måder, hvormed det og være kunne, forurettet eller underslæb, Ko. Ma. eller bonden til skade og ham til gavn heller egen nytte i nogen måder, at have begået, og om han jo ikke af yderste efter enhver uden nogen begæring til gavn og bedste efter største mulighed været beforderlig og til rette forhjulpet både, imidlertid den velb. hr. amtmand var til stede, som og udi hans fraværelse. - Hvortil svarede alle og enhver for sig, som den dag ting søgte, at de ikke noksom kunne fuldtage (fuldtakke) Johan Iversen og give ham så oprigtig, godt lov og vinde, de jo med sandfærdighed bør at give ham det bedre, og så god, som det kan skrives, i alle måder, både den tid han var ved skriverstuen, så vel som nu siden skikket og forholdt sig som en ærlig karl og tjener hør og bør, vel egner og anstår i alle måder til denne dag. - Så alle og enhver, som den dag ting søgte, lydeligt råbte, at var i al Guds sandhed, som de forskr. 18 trofaste dannemænd vundet have.

17:

Jes Pedersen i Rugsted forordnet i dommers sæde af amtmandens fuldmægtig Johan Iversen i denne sag:

Herredsfoged Niels Amnitsbøl, en dom: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl. - Niels Amnitsbøl fremlagde Laurids Pedersens håndskrift: Kendes vi underskrevne Laurids Pedersen og Christen Lauridsen i Amnitsbøl, at vi af ret vitterlig gæld skyldig og pligtig er Niels Lauridsen der samme steds, jeg Laurids Pedersen skyldig ham penge ni slettedaler, en mark, fem skilling d., og jeg Christen Lauridsen for rug skyldig er velbem.te Niels Lauridsen rede penge syv slettedaler og en mark. Hvilke berørte penge jeg Laurids Pedersen og Christen Lauridsen lover .... at betale indtil førstkommende kyndelmisse, som er dette år 1675. Datum Amnitsbøl, den 2. december 1674, Laurids Pedersen egen hånd, Christen Lauridsen mapprio. - Påskrevet. Fremvist over skifte efter sal. Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl d. 24. august 1676, Knud Pedersen, regimentskriver. - Ydermere irettelagde Niels Amnitsbøl en opsættelse af Viborg landsting d. 15. marts 1676, lydende i slutningen: 'Og eftersom Dorthe Jørgensdatter ikke mødte at svare til disse hårde beskyldninger, som på hende gøres, ej heller lader sig finde ved hus, da hun med landstingsopsættelse blev søgt, og sagen hende i højeste måder angår, da forelægges hun her påny igen endelig til næste landsting at møde, eftersom da om disse hårde beskyldninger ... endelig skal dømmes. ... Og Dorthe Jørgensdatter, som formedelst denne sin udeblivelse har forårsaget Niels Amnitsbøl stor omkostning, derfor at give Niels Amnitsbøl 12 rigsdaler. - - Niels Amnitsbøl sætter i rette, at Laurids Pedersen skal betale. - Dom: Laurids Pederen bør betale de 9 slettedaler 1 mk. 5 sk. efter forskrivning. Angående de 12 rdl. skal han søge udlæg i hendes efterladte bo.

Herredsfoged Niels Amnitsbøl, et aflysningsvidne: Stævning til alle Jerlev herredsmænd. Lod til 3. ting sin mark og enge lyse fred og lader forlægge al ulovlig køren og riden over hans enge både i hans have ved skoven og i den eng og have tilskrevet gården ved Rugsted, så og hans andre enge i skoven, som ikke er nogen ret allevej. Såfremt nogen herefter med slig ulovlig køren i og over hans enge kan betræffes, de da at lide og undgælde efter loven og recessens formelding og oprette ham sin skade, hvilket han enhver vil give til kende, de for skade kan tage dem i vare.

Onsdag den 25. april 1677:

blev ingen ting holdt, formedelst der var ikke folk.

Onsdag den 2. maj 1677:

29b:

Niels Jensen i Stubdrup på vegne af Niels Mikkelsen i Degnegård æskede: Stævning til Søren Madsen i Oksvig, ... Madsen i Heselballe med hustru, Anders Thomsen i Kuelkrog med hustru. Niels Jensen indkaldte til skifte efter Niels Mikkelsens afgange hustru i morgen torsdag kl. 10 slet. Opmeldt: Jes Sørensen i Horsted, Peder Sørensen i Stubdrup, Mikkel Mikkelsen i Højen og Anders Nielsen i Vesterby.

Thomas Christensen i Refsgård, et vidne: Stævning til Hans Sørensen i Knudesbøl og hustru, Jens Jørgensen af Jordrup på vegne af hans hustru, Mikkel Lauridsen i Egtved på vegne af hans hustru, Vide Hansen i Egtved med hustru og børn samt deres lavværge Jep Pedersen i Refsgård, Mette, Sidsel, Karen og Anne Pedersdøtre med deres lavværge Thomas Christensen i Bøgvad.. - Synsmændene Niels Pedersen i Spjarup, Peder Madsen i Vollund vidner: Næst forleden fredag 3 uger var de til syn i Refsgård med herredsfogeden på den halve selvejerbondegård, som Thomas Christensen nu påbor. Og da befandtes der på gårdstedet 15 fag gl. ladehus og var brøstfældigt på lægter tag samt jordled..

Under bemeldte varsel, et synsvidne: Thomas Christensen på vegne af Maren Knudsdatter i Refsgård: Niels Pedersen i Spjarup og Peder Madsen i Vollund vidner, at de i fredags 3 uger var til syn i Refsgård på tvende leder, som hver af dem var 10 alen i længden, som lå i Jep Pedersens kålgård langs op til hans ladevæg, og de var tildækket med lyng. Og da tilspurgte herredsfogeden Jep Pedersen, om de tilhørte ham. Da sagde han ja. Og så kom Maren Knudsdatter, at de to leder at være hende bortkommen og frastjålet den tid, der holdtes skifte efter hendes sal mand Niels Videsen. Og da tog herredsfogeden tagsmærke af dem. - Og blev trende gange påråbt, om Jep Pedersen ville noget hertil svare, men ingen mødte.

30b:

Jes Pedersen i Rugsted lovbød til 2. ting sin selvejerbondegård.

Onsdag den 9. maj 1677:

Jes Pedersen, et lovbudsvidne. Stævning til Nis Pedersen i Vork og Jens Pedersen i Oustrup. Jes Pedersen lovbød til 3. ting den selvejerbondegård i Rugsted, som han nu påbor. Byrge Christensen, herredsskriver, frembød sølv og rede bar penge at ville pante eller købe.

31:

Byrge Christensen, et skøde: Udi tingskrivers sted Hans Pedersen beordret i denne sag.
Jes Pedersen i Rugsted i hånd tog Byrge Christensen, herredsskriver, i Rugsted og afhændede til ham og hans hustru Karen Andersdatter den gård i Rugsted, som Jes Pedersen nu påbor. Han og hans hustru Mette Sørensdatter har ikke mere lod i den efter denne dag.

32:

Hr. oberforster og vildtmester ved Hans Pedersen skovrider æskede: Stævning til alle Jerlev herredsmænd. - Synsmændene Jørgen Mikkelsen i Amhede, Peder Jonsen Kye i Ågård, Oluf Sørensen ibidem, Hans Jonsen sammesteds: De har været til syn med skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og skovrider Hans Pedersen. Da befandtes som efterfølger (opgørelse af uforvist skovhugst).

33:

Jes Pedersen i Rugsted i dommers sæde i denne sag efter befaling:
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl på vegne af hr. general Lützow: Stævning til alle Jerlev herreds ryttertjenere. - Fremæskede herredets ryttertjenere, at de ville efterleve generalmajor Lützows ordre, som her for retten blev læst angående Knud Pedersen, regimentskriver. - Og da for retten fremkom Peder Jonsen Kye i Ågård og tilkendegav, at han har fæstet af regimentskriveren ved mikkelsdag nu sidst forleden den gård, han påbord, og gav penge 5½ daler. - Laurids Sørensen i Rugsted: havde fæstebrev, og det fremviste, at regimenskriveren på en halv kronryttergård, var øde, gav penge 4 slettedaler. - Peder Lassen ibidem: har fæstet af regimentskriveren en halv kronryttergård foruden bygning i Rugsted, gav derfor og til skiftebrev 5 daler og endnu ikke har fået fæste eller skiftebrevet. - Peder Jonsen i Spjarup: forleden år mellem Mikkelsdag og Mortensdag fæstede han af regimentskriveren den halve gård, han nu påbor, og gav 1 rdl. - Peder Thomsen i Ågård: har fæstet den gård i Ågård, som Søren Møller tilforn beboede, og det for en måneds tid siden, gav penge 2 rdl. - Laurids Jensen i Vork: har fæstet den halve gård af regimentskriveren og gav 10 sk. - Jens Pedersen i Oustrup. har regimentskriverens fæstebrev på den halve ryttergård, han påbor, gav 3 daler. - Niels Christensen i Nørre Vilstrup: har fæstet en gård ibd. af regimentskriveren, gav 3 daler. - Endnu en dreng ibidem, Jep Staffensen, har fæstet en officersgård, som Jens Ibsen fradøde, gav 2 rdl. - Søren Hansen sammesteds: af en halv selvejergård 1 rdl. - Peder Nielsen i Pingård tilkendegav at have fæstet af regimentskriveren, gav 1 rdl. - Las Olesen: har fæstet af regimentskriveren Torndal møllested, er en officersbolig, gav ham 1 rdl. og til officeren .. rdl efter fæstebrevet. - Niels Lauridsen begærede tingsvidne, men der er ikke givet lovligt kald og varsel.

34:

Jes Pedersen i Rugsted æskede og bekom et pantebrev: Byrge Christensen i Rugsted i hånd tog Jes Pedersen og bekendte skyld på 100 slettedaler på den selvejerbondegård i Rugsted, som Jes Pedersen idag har tilskødet ham; at betale til Philippe Jacobi dages udgang år 1678. Byrge Christensen har til bedre forvaring pantsat fornævnte gård. Jes Pedersen skal nyde og beholde gården til brugeligt pant, indtil de 100 daler bliver betalt.

34b:

Onsdag den 16. maj 1677:

På vegne af velb. Anna Munch til Harrildskær (Haraldskær) Jørgen Nielsen i Ris, en dom: Har stævnet Christen Nielsen i Glasbjerg, Jens Sørensen i Rue, Peder Jørgensen, Søren Pedersen, Christen Madsen, Christen Jørgensen og Jørgen Jensen for arbejdspenge og landgildeydelser. - Dom: De skal betale.

35:

Søren Hansen i Vilstrup, et vidne: Stævning til alt Jerlev herred. ( dannemænd vidner,) at Søren Hansen har en halv bondegård, som han holder rytter af, og ellers ikke bruger nogen anden handel eller brug end som en anden af sine naboer med pløjen og såen, som en bonde bør.

35b:

Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Mikkel Ottesen, amtskriver Mathias Lihmes tjener. - Jes Pedersen fremælsker Poul Gjermandsen i Bølling og Jørgen Mikkelsen i Amhede. De blev trende gange påråbt, men mødte ikke. De var lovligt indkaldt for at vidne og blev forelagt at møde idag 8 dage. Mikkel Ottesen mente, at det givne varsel ikke var så lovligt, som det sig burde, eftersom der ingen kaldsseddel blev fremvist. Og da blev Mikkel Ottesen tilspurgt af herredsfogeden, om han kunne benægte, at de forhen indførte personer jo har kaldet og varsel givet ham i Kolding. Svarede Mikkel Ottesen, at han ikke kunne benægte, at de havde jo givet ham mundtlig varsel, men ingen kaldsseddel fremviste, og samme varsel til alle ting i Koldinghus amt.

36:

Hans Pedersen skovrider tog sit 1. ting til Niels Iversen i Starup, Jens Hating ibidem, Søren Jonsen i Jerlev og Anders Thomsenn ibidem, som ikke er mødt til skovsyn.

Jes Pedersen i Rugsted i dommersæde i denne sag:

Herredsfoged Niels Amnitsbøl lod læse og påskrive Ko. Ma. nådigste forordning om landvering (landeværn) af dato d. 6. august 1675, så vel den forordning udganget d. 14. april 1677. Tilholdt det ganske herreds indbyggere, at de retter sig efter forordningen med den tilbørlige og forordnede vagt og gevær, og såsom Ko. Ma. vilje, almuen at mønstre herreds- og sognevis; da befaler herredsfogeden som deres kaptajn, at de leverer deres resterende ved til bavner, som er anordnet og skal stå på det store bjerg mellem Vesterby og Vork, som den af gammel tid standen haver, og der ved den behørige vagt med god opsyn tvende personer hver dag og nat fra den ene middag og til den anden. Tillige, at almuen skulle rette sig efter at møde på mønsterpladsen imellem Vesterby og Vork, når de derom tilsigendes vorder af deres kaptajn og underofficerer, med fuldt gevær efter forordningen. Så og herredsfogeden som deres kaptajn sognevis efter gudstjenestes forretning om søndagene ville lade mønstre og almuen at undervise. Hvilket han dem her for tings dom lod tilsige og advare, hvorefter Jens Grøn i Høllund på menige herredsmænds vegne begærede tingsvidne, og Oluf Mortensen i Bølling begærede genpart.

Hans Pedersen i denne sag i skriverens sted:

Byrge Christensen, tingskriver, lod læse og påskrive en kontrakt af dato 4. april i dette år, oprettet mellem Byrge Christensen og Jes Pedersen i Rugsted. Jens Pedersen i Vilstrup har underskrevet til vitterlighed. Hos samme kontrakt fremlagde Byrge Christensen 100 slettedaler og tilbød Jes Pedersen, som var ... af de 200 slettedaler, Byrge Christensen skulle give Jes Pedersen for den selvejerbondegård. - Herredsfogeden har kontrakten og de 100 daler sequestreret og deponeret til videre sags udgang.

(Her slutter tingbogen for 1677. Forklaring følger i autorisationen af den nye tingbog, 1677-78).


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk