Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Dette dokument er senest blevet ændret: 10/5-2017)

Jerlev herred

1677-78

1:

Eftersom herredsfogeden Niels Lauritzen Ambletzbøll haver taget Jerlev herreds tingbog til sig under sin egen forsegling fra herredsskriveren Børge Christensen, hvorfor samme tingbog er indfordret på Koldinghus og lagt på amtstuen under forsegling udi forvaring, da på det retten kan blive administreret, haver jeg denne tingbog igen i den andens sted på hans Kgl. Ma. min allernådigste herree og konges vegne og nådigste behag forordnet til Jerlev herredsting, hvori findes eet hundrede og to numererede igennemdragne og forseglede blade papir, som herredsskr. Børge Christensen fra øverst og til nederst på siderne haver at fuldskrive indtil årets udgang, hvis for ret og dom passerer, og sig ej til at fordriste på noget løst papir at skrive for retten, men straxen udi tingbogen at indføre, hvis for ting og dom angår, samt sig med skriverpenge og i andre måder at forholde efter recessen, som han agter at forsvare. Actum Koldinghus, d. 1. august Anno 1677, (signatur).

1b:

Hjælp Gud altid.

Ransnævningerne, som på Jerlev herredsting onsdagen den 10. januar, var snapsting onsdag 1677, af herredsfogeden for indeværende år 1677 for retten er opkrævet og findes indførs i den anden tingbog, nemlig:

  1. Niels Christensen i Ballesgård,
  2. Knud Christensen i Bindeballe,
  3. Jens Nielsen i Torsted,
  4. Oluf Sørensen i Ågård,
  5. Peder Jonsen Kye ibidem,
  6. Niels Iversen i Starup,
  7. Mads Nielsen i Tudved,
  8. Christen Madsen i Rue,
  9. Christen Jørgensen ibidem,
  10. Søren Jonsen i Jerlev.

Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter loven under deres faldsmålsbøder.

2:

I Jesu Christi navn.

Onsdag den 1. august 1677:

Var da ej 8 mænd ved tinget, at retten kunne holdes.

Onsdag den 8. august 1677:

- og da mødte ingen stokkemænd.

Onsdag den 15. august 1677:

- og da var ingen 8 mænd at bekomme.

Onsdag den 22. august 1677:

Skovrider Hans Pedersen lod aflyse nøddeplukken og oldenopsamling i Ko. Ma. skove, og dersom nogen herefter antræffes i så måde, at lide og stande til rette som for andet ulovligt. I lige måde i fred lyste herredsfogeden Niels Amnitsbøl sin ejendoms skov for nøddeplukken så og svin på olden at lade ulovligt ind.

2b:

Velb. amtmand Hugo Lützow på Antvortskov slot hans fuldmægtige Jakob Olesen begærede af herredsfogeden at lade holde skifte efter afgangne Jens Iversen, som boede og døde i Refsgård, nu på førstkommende fredag. Begærede opmeldt dannemænd, som kunne registrere boet samt syne gårdens brøstfældighed. Opmeldt: Jørgen Nielsen i Ris, Thomas Christensen i Refsgård, Oluf Jørgensen i Vork, Anders Nielsen ibidem.

Onsdag den 29. august 1677:

Regimentskriver Knud Pedersen på regimentets vegne hans tjener Peder Nielsen æskede: Stævning til Oluf Poulsen i Jerlev, Niels Hansen, Mads Madsen, Erik Jensen og Niels Poulsen ibidem for syn på Niels Hansen Bunde i Jerlev. Peder Nielsen fremæskede de indstævnede. De blev trende gange påråbt, om der var nogen af forn. mænd, og da ingen er mødt, så er samme mænd tillige med Niels Hansen Bunde af herredsfogeden forelagt til idag 8 dage at møde, deres syn at aflægge.

3:

Under bemeldte varsel: Peder Nielsen gav Søren Pedersen Grøn i Egtved til sag for en klage, som hans hustru Kirsten Jensdatter har gjort her til tinget den 6. september 1676 på hendes mands vegne, som var skudt, at han den gjorte klage at gøre beviselig eller selv dertil at svare. Søren Pedersen Grøn blev påråbt 3 gange, og da mødte Hansen (!) i Egtved og foregav, at Søren Pedersen var syg og derfor ikke kunne møde. Opsat 6 uger.

Æskede forn. Peder Nielsen på regimentskriverens vegne: Stævning til alle i Højen sogn og i Vilstrup, være sig gårdmænd, boelsmænd, husmænd, inderster (?) eller lokkede (?) kvinder, som der kunne findes på ryttergodset. Stævning til samtlige Jerlev sogns mænd, være sig lo... kvinder og husmænd. Stævning til samtlige Ødsted sognemænd, gårdmænd med husmænd og lokkede kvindfolk. - 16 mænd vidner: At de for deres personer ikke vidste regimentskriveren Knud Pedersen at beskylde andet end alt ære og godt, og han i hans bestilling har skikket og forholdt sig, som en ærlig mand hør og bør, så de med sandhed ikke kunne andet ham påsige end det, som lovligt og ret kan være i alle måder. - Så blev alle samtlige Jerlev herredsmænd, som den dag til tinget var samme tid, tilspurgt. Da ingen fremkom nogen klage fremgav, men råbte lydeligt, at de takkede ham alle godt så længe han har været her bekendt hos dem ved regimentet.

4b:

Niels Nielsen i Ring: Stævning til alle Starup sognemænd, husmænd, boelsmænd mod beskyldning, som hr. Niels Nielsen agtede at igå med dem. Stævning til Nygård og de husmænd, som bor i Nygårds skov på Nygårds grund. - Hr. Niels Nielsen satte i rette på sine egne og hr. Albret Jakobsens vegne, eftersom Niels Nielsen har tilbudt samtlige Starup sognemænd at ville tælle med dem, som ikke med ham accorderet haver og de sig ikke forset haver, at de imod recessens klare ord en del deres korntiende Ko. Ma. anpart af Starup sogn har indført og hos sig beholden uden nogen min tilladelse, formener derfor, at de bør lide efter recessen med deres korn at tælle og min anvendte bekostning og skadegæld at erstatte. Irettelagde landsdommer monsieur Anders Engebergs fæstebrev på Starup sogn korntiende Ko. Ma. anpart tiende, dateret Ravnstrup d. 1. marts 1677, som hr. Niels Nielsen Bang skal bem.te tiende efter hr. Albrets afgang. Noch irettelagde landsdommerens befaling til Starup samtlige sognemænd, at de skal levere deres tiende til nr. Niels Nielsen, dateret Ravnstrup d. 4. august 1677. Den var læst på Starup prædikestol Dom. 9 post Trin. 77. Noch irettelagde Niels Nielsens egen forbydelse angående Starup kgl. anpart korntiende dateret d. 18. august 1677. - For retten fremstod Jens Mortensen i Ågård, Poul Jensen ibidem, Anders Madsen i Hesselballe og Jens Iversen ibidem og svarede, at når som helst dem fremvises dom, at hr. Albret Jakobsen er fradømt fra berørte kgl. anpart korntiende, så erbyder de dem samme års anpart tiende rigtigt og tilbørligt� vil levere til hvem som helst den med rette bør at have. De æskede, at hr. Albret Jakobsen ... eller afståelse, at det nu måtte fremvises, at hr. Niels Nielsen skal nyde samme tiende i hr. Albrets levende live efter hr. Niels Nielsens fæstebrevs indhold skal nyde den efter hans død. - Niels Nielsen mente ikke, han nu var pligtig til at annamme deres tiende, før end deres korn lovligt bliver talt. - Herimod gav Anders Madsen i Hesselballe til kende, at han var i Starup præstegård, der hans korn var ført, og ville have det talt, og da ingen fandtes der; ydermere berettede at red til Peder Haar og sin medbroder og tilbød, at de ville tælle hans korn, da gav de ham forlov at age det ind. - Hr. Niels Nielsen mener, at Anders Madsen bør bevise sin angivelse eller være af ingen kraft. - Anders Madsen svarede, at det er flere godtfolk bevidst. - Niels Nielsen lod idag forbyde, at såsom de forhen var forbudt deres korn at indavle, før de har tiendet, så forbydes de, at de ikke i nogen måde henvender, aftærsker eller sig med deres kron befatter, før de efter recessen har tiendet Ko. Ma. anpart, og erbød sig nu som tilforn at ville ved sig og sine fuldmægtige med enhver at tiende og tælle. - Men Jens Mortensenn i Ågård og Poul Jensen i Ågård svarede, at Jens Bang på Nygård har talt med dem i Ågård, og ingen (?) kom, som ville tiende med præsten. - Dom: Eftersom har landsdommeren har advaret Starup sognemænd, de kongens anpart korntiende der af sognet til hæderlige og vellærde mand hr. Niels Nielsen, Guds ords tjener i Ring og Føvling sogne, at levere i kærven og til ingen andre, hr. Niels Nielsen beviser, samme tiende og udi fæste i kærven af hr. landsdommer at have efter hr. Albert Jakobsens død, og hr. Niels befulmægtiget tvende vederhæftige dannemænd der i sognet tienden at tælle og opbjerge på hans vegne efter den advarsel fra hr. landsdommeren varskeed (varskoet?), da vides ej rettere deri at kende, end enhver af Starup sognemænd og personer, somm bor i Jerlev herred og bruger avling, jo pligtige er tienden efter recessen i kærven retfærdelig at tiende, til den bedste rettighed dertil haves kan, og om nogen underslæb med samme tiendes angivelse sker, da at søge og gåes derom med loven efter recessen ... ... trættes påførelse, de skyldige skadegæld og omkostninger at betale.

6b:

Nis Pedersen i Vork på vegne af sal. Poul Nielsen Møller i Nybjerg mølle hans efterladte hustru Maren Mortensdatter, et vidne: Stævning til Søren Jensen Halemboe, borger i Horsens. Stævning til amtmanden og hans fuldmægtige og til alle Poul Nielsens arvinger. - Nis Pedersen fremlagde en skifteforretning: Anno 1677 den 13. juli var efterskr. forsamlede i Nybjerg mølle: amtmandens fuldmægtige Johan Iversen, herredsfogeden, herredsskriver Byrge Christensen med vurderingsmænd Anders Pedersen Grøn i Egtved, Christen Madsen i Bøgvad, Niels Pedersen i Spjarup og Peder Jonsen ibidem - til skifte efter sal. Poul Nielsen, som boede og døde i Nybjerg mølle, imellem hans efterladte hustru Maren Mortensdatter med hendes border og værge Jens Mortensen i Geived (Gedved?) i Skanderborg len, hans efterladte børn Niels Poulsen, tjende i Hansted sogn i Roevad, Skanderborg amt, Maren Poulsdatter med hendes lavværge og mand Oluf Jensen Lund i Alsted mølle, Peder Poulsen her i møllen, Balle Poulsdatter med hendes værge og broder Peder Poulsen, Karen Poulsdatter, Maren Poulsdatter, Anne Poulsdatter, Peder Poulsen deres værge. Og da blev forhandlet som efterfølger: Boens formue: ... (blandt andet:) to gamle møllesten med træværket, er ganske brøstfældige, dog er den bedste møllesten taxeret for 16 daler, den anden møllesten er sønder .. - Summa summarum bedrager forskr. boens middel og formue anslagen udi penge 60 slettedaler. - Bortskyldig gæld: ... Møllens brøstfældighed blev vurderet af 2 dannemænd, nemlig Mikkel Lauridsen i Egtved og Hans Jensen ibidem, og de da ej rettere kunne synes, end at bem.te mølle med vandværk og al des behør kunne koste at reparere og forfærdige, som forsvarligt kunne eragtes, for penge 100 slettedaler, som Johan Iversen på amtmandens vegne fordrede til des forfærdigelse. - Søren Jensen Holmboe ved sin fuldmægtige Jørgen Knudsen fordrede efter en skriftlig seddel af 10. juli 1677, var skrevet på nummer 11 til 6 skilling danske. Kapitalen, som fordres, var 32 slettedaler 2 mk. 2 sk. Og da fordringen ej var skrevet på den rette sort papir, og enken fragår samme gæld at være hende ganske ubevidst, forbliver sedlen i rette under herredsfogedens og Johan Iversens forsegling indtil videre sagens uddrag. Forskr. fuldmægtig blev spurgt, om han havde videre her at ville fremvise, eller om han begærede genpart af, hvad her på skiftet er passeret, hvortil han svarede nej. - Peder Poulsen fordrede for den sal. mands begravelse, som han havde bekostet 9 slettedaler. Mikkel Lauridsen i Egtved fordrede 2 slettedaler. - Oluf Mortensen i Bølling for resterende korntiende 1 slettedaler. - Summa summarum bedrager sig den bortskyldige gæld, som blev fordret 145 slettedaler 12 sk, 85 slettedaler 12 sk. højere end boens middel. Da eftersom Johan Iversen ikke kan bekomme den fulde summa, hvorfor kreditorerne og arvingerne ej noget til udlæg eller afbetaling kunne erlange. Hvad der fandtes, bliver ved stedet til Ko. Ma. fordring.

8b:

På vegne af regimentskriveren hans tjener Peder Nielsen. Stævning til alle efterskrevne besovede personer:

Peder Nielsen gav dem til sag for ledermålsbøde (lejermålsbøde) og irettelagde hr. Oluf i Højen's attest: Fortegnelse på de, som haver forset sig med lejermål fra d. 1. januar 1675 og til denne dato,, som følger: Johan Iversdatters sleffrebarn i Jerlev, kristnet og udlagt ved fonten en thybokarl ved navn Jens Jensen, som her fra sognet er begge b....; Maren Christensdatter, Niels Hansens tjenestekvinde i Mejsling, udlagde Peder Olesen af Thy; Dorthe Jensdatter af Højen, udlagde Hans Quist, ridtmester Machiums (?) tjener. 1676: Dorthe Behms af Mejsling, udlagde Peder Nielsen, Machiums tjener. 1677: Anne Nielsdatter, Machiums tjenestekvinde, udlagde Hans Quist. - Dette så at være, bekræftes med min egen hånd. Højen 3. juli 1677, Oluf Bangs. Af disse overskrevne er ingen her i disse sogne Højen og Jerlev sogne, at findes, men de er herfra dragen, og jeg ej ved, hvor nogen af dem findes, hvilket bekræftes også med min egen hånd underskr. Datum Højen præstegård 3. juli 1677, Oluf Bangs mappriæ. - Noch irettelagde Peder Nielsen hr. Poul Jørgensen i Vilstrup hans attest: Vilstrup fra 1675 og til denne dag er besovet efterskr. kvinder: 1) Johan N., som ikke hos mig er absolveret, men nu findes i Kærbølling, besovet til Jens Mikkelsen i Mejsling. 2) Maren Sørensdatter, som nu findes til Dorthe Ibsdatters, som har gjort barsel og udlagt en karl ved navn Jens Nørhenne. Vilstrup 2. juli 1677, Poul Jørgensen Bastrup mppriæ. -- Peder Nielsen satte i rette, at de skal betale deres bøder eller lide på kroppen og pågribes og fængsligen anholdes, hvor de herefter findes og dem opholder, og de kvindfolk, som ikke egentlig og fuldkommen deres rette barnefader har udlagt, og de som slet ingen har udlagt, som af præstens attest videre erfares kan, jo bør at fængslig anholdes og pågribes, hvor de findes, indtil de rette barnefader udlægger, og det så klarligt, man kan vide dem at søge, hvor de findes, eftersom præsterne ikke så fuldkommen det i deres attester specificerer, som formenes det billig havde burdet. - Dom: De, der har begået lejermål, bør udlægge deres lejermålsbøder til kongen eller lide nam. Og hvis nogen befindes at have skriftet usandfærdigt, de da derfor at lide efter recessen. Belangende Anders Lauridsen i Ødsted, som i irettelæggelsen findes indført, da som ikke for mig bevises, han nogen lejermål at have begået, bør han og fri at være.

10:

Her idag til 2. ting lader skovfogeden aflyse, ingen at fordriste sig til at lade deres svin findes i skovene.

10b:

Onsdag den 5. september 1677:

Regimentskriver Knud Pedersens fuldmægtige Peder Nielsen: Stævning til alle officer- og ryttertjenere i Bølling, Egtved, Vork, Bøgvad,, Torsted, Tågelund, Spjarup og Refsgård så vel som alle besovede kvindfolk. - Peder Nielsen irettelagde hr. Søren Jensen i Egtved hans attest: Fortegnelse på de personer, som er åbenbarligt afløst i Egtved og Ødsted sogne: 1765. Mette Jensdatter, som tjente Jon Nilesen i Bølling, afløst for lejermål i Egtved kirke og udlagde til barnefader en rytter af Leire (?) ved Almind navnlig Niels Lauridsen. Bodil Pedersdatter, var hos Peder Offersen i Vork, udlagde en karl sønden Kolding. Sidsel Poulddatter, udlagde en dreng Jens Hansen, som havde tjent hos hende til Anders Nielsen Smed i Vork. Kirsten Jensdatter, tjente Anders Nielsen i Vork, udlagde en karl af vesten. Abelone Graversdatter, er hos Hans Snedker i Egtved, udlagde en karl af Torsted sogn, hvorfra hun og var kommet høj frugtsommelig her. Bodil Christensdatter af Bølling, som tjente Jens Madsen i Bølling, udlagde Niels Hansen. En kvinde Else tjente Oluf Mortensen i Bølling, udlagde en rytter ved navn Mathias Christensen. - Sætter i rette (som i den tilsvarende sag tingdagen forud). - Dom: De skal betale deres bøder eller lide nam. Og dersom befindes, at nogen af de besovede kvinder har skriftet og udlagt den uskyldige og dølget den skyldige, bør de derfor at antræffes og gøre ret sandheds bekendelse, på det Ko. Ma. intrader tilbørligen kan vorde søgt, og straffes som vedbør.

11b:

Regimentskriver Knud Pedersen fuldmægtige Peder Nielsen under bemeldte varsel: Stævning for Oluf Mortensens dør i Bølling til ham selv og hans søn Morten Olesen samt til Jens Dons i Bølling. Stævning til Niels Hansen Bunde i Jerlev, Oluf Poulsen, Erik Jensen, Mads Madsen, Niels Hansen og Niels Poulsen. - Peder Nielsen irettelagde et skriftligt syn: Anno 1676 den 7. februar var vi efterskr. mænd, nemlig Ole Poulsen, Niels Hansen, Mads Madsen og Erik Jensen, alle i Jerlev sogn, med herredsfogeden til Niels Hansen i Jerlev, som lå syg på sin seng. Og fandtes på hans venstre arm i leyen (leddet) ved albuen et hug ind i leiet, at leivandet udrand, noch et hug i samme arm noget fra håndleiet, og fandtes hans lædertrøje med todobbelt læder og tredobbelt vadmel igennemhugget ved håndklaffen og ved albuen. Kjole, trøje og skjorte igennemhugget, og var hans kjole, trøje og bukser meget blodige, og begge hans øjne var slagen meget blå, i synderlighed det venstre øje, og næppelig dermed kunne se. Hans bryst var blå slagen overalt, hans ansigt ellers reisen (?) blå, og i hans hoved uvenudi håret afrevet og blå stødt 3 steder. Og ellers klagede Niels Hansen sig, fra sit hoved og til sine ben at være slagen og forstødt, og klagede sig indvortes at være forslagen og stødt og var så ilde medhandlet, at han ikke kunne vende sig i sengen, gå eller stå videre som de bar Niels Hansen. Så blev Niels Hansen tilspurgt, hvilken det havde været hans skadesmand til forn. gerning og ham bemeldte skade gjorde; da klagede han, at han bekom den bemeldte sår og skade i Søren Thomsens hus i Tudved, da han var kaldt til mønstring, og det af Ole Mortensen i Bølling og hans søn Morten Olesen samt Jens Dons, shasseant (sergeant) i Bølling, at have gjort ham bem.te skade uden årsag, imedens han, Niels Hansen, sad og� soffued (?) en kiste i Søren Thomsens hus; og klagede sin bane på bem.te Ole Mortensen, hans søn og forn. Jens Dons. At dette så på bemeldte syn passeret og befandtes bemeldte syn som forskr. står, som vi, når påæskes, vil bestå, bekendte vi med hænder og mærker underskr. Datum Jerlev ut supra, Niels Amnitsbøl, MMS, NHS, OPS, EIS. - Jeg Niels Poulsen i Jerlev, som læger og forbinder samme Niels Hansen, haver på andendag, efter han bekom hans skade, ham forbunden, sin klage og skade i alle måder at være befunden og passeret, som forskr. står, bekender jeg med min hånd. Jerlev d. 7. februar 1676, NPS. - Synsmændene bekræftede deres rapport med ed. - Peder Nielsen tilspurgte Niels Jensen Bunde i Jerlev og fremæskede ham, om han ved sin ed kunne nægte, at han ... ... samme indførte klage og syn på forn. personer for regimentskriveren at have klaget og bekendt. Niels Jensen Buch ... ... inde for retten af herredsfogede eden ...lagt. Da svarede Niels Hansen Bunde, at nok han skulle med sin handske af. Da svarede herredsfogeden, at han skulle sige sandhed, og hertil fogeden holdt sine fingre op i vejret, og ... Niels Hansen ingen ed ville gøre, men udgik af retten og sagde, han ville ingen klage på. End ydermere tilspurgte forbem.te Peder Nielsen og endnu indæskede Niels Hansen Bunde, om han intet havde klaget på forn. personer, eller og var forligt med dem, på det kgl. maj.tx rettighed i så måde ikke skulle bortgåes eller fordølges. Da fremkom Niels Hansen Bunde og svarede, at han ingen var udsat med, og da straks udløb af retten igen lige som tilforn og intet videre forklaring ville gøre herom, hvor han har fået den skade, han var syg og sengeliggende af og så godt som trelbahren (?), som synet om formelder. - Hvorimod Ole Mortensen i Bølling svarede og formente, at der ingen lovmål at udstedes på Morten Olesen, før end der sker lovligt kald og varsel til ham, som han nu er, eftersom han er i Ko. Ma. virkelige tjeneste, og forn. klage lovligt at bevises. Herimod svarede Peder Nielsen, formoder, at bem.te klage noksom er så lovlig, som det sig bør. Og for retten mødte til stede hr. kaptajtløjtnant Mikkel Køning og æskede jrodebogen frem, og da fremlagde regimentskriveren retimentets jordebog, hvori bem.te Morten Olesen findes indført for en halv ryttergård med Søren Pedersen i Bølling af nummer 57, hvor Morten Olesen har bekommet lovligt kald og varsel til forn. sted. Formente derfor, at samme varsel så lovlig er og bør, som det sig bør, og medmindre Oluf Mortensen nu straks beviser, at han da eller nu var eller er i Hans Kgl. Maj.ts virkelige tjeneste, hvorimod Ole Mortensen svarede, at samme klage ingen kraft at have, før end den så lovligt bliver bevist, som det sig bør. - Peder Nielsen satte i rette, at Oluf Mortensen i Bølling og hans søn Morten Olesen samt Jens Dons sergeant ibidem bør at stande til rette efter loven for samme klammeri efter syns afhjemling, indtil Niels Hansen Bunde sin skade og sår anderledes forklarer. Hvorimod Oluf Mortensen svarede og begærede, at sagen måtte opsættes i 6 uger, eftersom han agter at føre vidner i sagen til des bedre oplysning. Opsat 14 dage.

14:

Peder Nielsen på vegne af regimentskriver Knud Pedersen: Stævning til adskillige for restance af de påbudne 40 rdl. rekruttering på regimentet. - Kun Hans Jensen i Egtved mødte at svare på vegne af Søren Pedersen Grøn i Egtved. Irettelagde et skr. indlæg: Denne min korte svar og erklæring, eftersom Knud Pedersen regimentskriver har ladet mig, Søren Grøn, kalde til tinge ... angående de munderingspenge, hvillke jeg tilforn har leveret og betalt regimentskriveren selv, så vidt som min gård står i matriklen i hartkorn anslagen, som alle andre steder (?) nyder efter deres hartkorn, så formener jeg, for hans tiltale bør fri at være. Eftersom jeg selv ikke for svagheds skyld kan møde til tinget, så har jeg venlig ombedet Hans Jensen, at han ville dette mit korte svar i retten levere, og derhos venlig ombedet herredsfogeden, heller hvem i retten hans sted betjener, at dette måtte læses og påskrives og indføres for hvis udi retten passerer og mig meddele genpart af hvis udi den sag passerer. Datum Egtved d. 4. sept. 1677, SPS. - Dom: Enhver af de indkaldte personer er skyldige deres resterende rekrutteringspenge at betale. Og såsom Søren Pedersen i Egtved lader protestere, at han sine rekrutteringspenge, så vidt hans gårds hartkorn sig bedrage kan, til regimentskriveren ... har betalt ... for regimentskriverens tiltale fri.

15b:

Onsdag den 12. september 1677:

Jens Sørensen på vegne af regimentskriver Knud Pedersen lod advare og befale alle officer- og ryttertjenere samt husmænd og indester i Jerlev herred, at de nu på førstkommende mandag god betiden møder i Ødsted og der rigtigt at angive deres fæmon, bæster og ildsteder, og det efter Ko. Ma. forordning.

Endydermere fremæskede Jens Sørensen Poul Madsen i Ødsted, Søren Thomsens hustru i Tudved samt hans tjenestefolk, nemlig hans karl Laurids og tjenestepige Else Nielsdatter, for at vidne angående den sag og slagsmål imellem Ole Mortensen og hans consorter og Niels Hansen Bunde i Jerlev. De fremkom ikke. De skal møde om 8 dage eller bøde deres faldsmålsbøder.

16:

Jens Sørensen fremæskede på regimentskriverens vegne Christen Knudsen i Jerlev, om han havde noget fæstebrev på den officergård, han påbor. Christen Knudsen irettelagde .....s fæstebrev af dato 10. april 1676, som blev læst og påskrevet.

Onsdag den 19. september 1677:

Regimentskriver Knud Pedersen fremæskede vidnerne Poul Madsen i Ødsted, Søren Thomsens hustru i Tudved samt hans tjenestekarl Laurids og tjenestepige Else Nisdatter, og ingen af dem mødte her til stede. Så satte regimentskriveren i rette efter sin forrige irettesættelse, som findes indført på blad 11, at forn. vidner bør lide for deres udeblivelse. - Dom: såsom Niels Hansen, da han er synet, giver sin klage på Ole Mortensen og hans medfølgere at have gjort ham hans synede skade, hvilket han og bør at bevise eller at lide efter loven, på det Hans Kongelige Maj.ts intrader tilbørligen kan vorde søgt.

17:

Oluf Mortensen skovfoged lod aflyse og forbyde over alt Jerlev herred at lade svin indkomme i skovene, uden de er lovligt dertil brændt.

Onsdag den 26. september 1677:

Onsdag den 3. oktober 1677:

Onsdag den 10. oktober 1677:

Hans Pedersen skovrider bekendtgør, at eftersom Johan Iversen på amtmandens vegne har accorderet med Højen byænd om dette nærværende år 1677 at skulle nyde selv, hvad olden der er i kongens anpart i deres skov, for 3 slettedaler, og de er tilladt at brænde deres egne svin med deres bys brænde, nemlig med HB, og bemeldte penge til idag 8 dage at levere her for retten, og dermed herhos forbydes andre fremmede lodsejere at gøre dem nogen indpas med deres svin på samme ommeldte deres skov og olden.

17b:

Christen Sørensen i Bindeballe lod til 1. ting aflyse alle ulovlige veje og stier i sine enemærker, under og over skov, som han har til sin gård indhegnet. I lige måde og forbydes, at ingen herefter sig deri at lade finde med vogn og heste eller økser, og såfremt nogen lader sig finde der og antræffes, de at straffes og stande til rette som vedbør.

Onsdag den 17. oktober 1677:

Mødte ej 8 mænd, hvorfor ting ikke blev holdt.

Onsdag den 24. oktober 1677:

18:

Peder Hansen i Amhede på vegne af Jes Pedersen og hans hustru i Rugsted lovbød til 2. ting den lod, arv og rettighed, som Jes Pedersen og hustru Mette Sørensdatter kunne være berettiget til i den selvejerbondegård i Egtved, som Anders Pedersen Grøn nu påbor.

Christen Sørensen i Bindeballe æskede: Stævning til samtlige Bindeballe mænd: Forbød alle og enhver at køre eller ride eller og at gøre nogen sti eller usædvanlige veje igennem hans gård eller selvejer indhegnede enemærke, som ligger østen til gården. I lige måde forbød at hugge, lidet eller stort, træ. Jens Rasmussen i Bindeballe på egne og bymænds vegne samt på husbondens vegne begærede tingsvidnegenpart.

18b:

Hans Pedersen skovrider fik opmeldt 4 synsmænd til at syne nogen skovskade: Peder Hansen i Hesselballe, Anders Iversen, Jens Jensen, Hans Madsen, alle ibidem.

Onsdag den 31. november 1677:

Anders Pedersen Grøn i Egtved på vegne af sin datter Anne Andersdatter Grøn æskede: Stævning til Jes Pedersen i Rugsted og hans hustru Mette Sørensdatter, Søren Pedersen i Egtved, Niels Gillesen med hans hustru Maren Pedersdatter og Niels Pedersen (?) ibidem. Jes Pedersen i Rugsted lovbød til 3. ting al den arv, som han og hustru arveligt er berettiget til i den selvejergård i Egtved, som Anders Pedersen Grøn nu påbor, efter sal. Mette Jensdatter, barnefødt i Torsted, som blev indgift på samme gård og havde sal. Hans Jensen til ægte. Anders Pedersen Grøn bød sølv og penge på vegne af sin datter.

19b:

Anders Pedersen Grøn i Egtved på vegne af sin datter Anne Andersdatter Grøn, et skøde: Jes Pedersen i Rugsted på egne vegne og på vegne af sin hustru Mette Sørensdatter afhændede til Anne Andersdatter Grøn al den arvelod, de er berettiget til i den gård, Anders Pedersen Grøn påbor.

20b:

Jes Pedersen i Rugsted æskede: Anders Pedersen Grøn erkendte gæld til Jes Pedersen på egne og datter Anne Andersdatter Grøns vegne for skøde, 17 slettedaler, at betale nu til førstkommende påske, når man skriver 1678. Og dersom imod forhåbning at bem.te penge tilforskr. termin ikke bliver betalt, da skal samme udgivne skøde og lovbudsvidne være som udgjort (u-gjort?) og magtesløs og af ingen kraft.

21:

Nis Pedersen i Vork på vegne af Elsebe Nielsdatter i Huering sal. Peder Christensen Snedkers, et tingsvidne udstedt af Jes Pedersen i Rugsted: Jep Ibsen i Vork og Niels Lauridsen Amnitsbøl er stævnet som vidner. Jep Ibsen irettelagde sin skriftlige attest: Hermed vidner og bekender jeg Jep Ibsen i Vork, at Peder Christensen Snedker, som red rytter for Vide Hansens gård i Egtved under sal. ridtmester Marsvins kompagni, han blev fangen for Holnersted i Skåne af de svenske tillige med mig, og vi blev ført til Stockholm, hvor forn. Peder Christensen strådøde fjorten dage før næstforleden jul, og jeg floyede (flyede) ham i jorden. Hvilket i al sandhed for Gud i Himmelen er, som jeg Jep Ibsen rytter hermed består og med egen hånd underskr. bekræfter og vil vedstå, hvor behov gøres. Datum Vork, d. 20. oktober 1677, Jep Ibsen egen hånd. - Fandtes på samme attest påskrevet: Og bem.te Peder Christensen, som red rytter for Vide Hansens gård i Egtved, han tilforn boede i Huering og har der til sin ægtehustru Else Nielsdatter i Huering, og var hendes ægtemand samme person, hvilket jeg med egen hånd bekender .... Datum Vork, d. 21. oktober 1677, Niels Lauridsen Amnitsbøl.

21b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Poulsdatter sal. Simon Nielsens i Vesterby lovbød til 2. ting den halve selvejerbondegård i Vesterby, som Maren Pouldatter nu påbor.

22:

Onsdag den 7. november 1677:

Hans Pedersen skovrider, et synsvidne: Stævning til Jep Knudsen og Clemmend Thomsen, begge i Nygård skovs huse. - Synsmændene Anders Iversen, Jens Iversen, Laurids Nielsen og Hans Madsen, alle af Hesselballe vidner: De var med skovrideren og Oluf Mortensen i Bølling til syn ved Nygårds skovs huse, nemlig Jep Knudsen og Clemmend Thomsen, og da befandtes 9 nyligt hugget i denne afvigte sommer var opsat, som ikke tilforn havde været nogen gærde ... og var samme gærde i længden henved 600 staver, som var af elle ævir (?) og torn bem.te gærde og staver, og det var af alle slags træ, og herredsfrogeden tilspurgte og, om der var nogen egestaver iblandt. Da svarede synsmændene jo, der var nogle få¨iblandt.

22b:

Onsdag den 14. november 1677:

Christen Jensen i Vork æskede: Stævning til menige Egtved sognemænd. Hans 1. ting til dem for dele.

23:

Christen Jensen i Vork på vegne af amtmandens fuldmægtige Johan Iversen: Stævning til alle Jerlev herredsmænd til skovsyns frasigelse angående olden i 1677. Synsmændene Søren Thomsen i Tudved, Oluf Poulsen i Jerlev, Morten Hansen ibidem, Søren Sørensen i Høllund, Niels Jørgensen i Ødsted, Peder Jensen ibidem, Laurids Christensen i Refsgård: De var i september med Johan Iversen og skovrider Hans Pedersen til syn i alle skovene i Jerlev herred, om der fandtes olden (oldentilstanden beskrives for de enkelte skove).

23b:

Mogens Simonsen i Vilstrup klagede: 1677 den 18. oktober om morgenen tidligt da haver Søren Hansen i Vilstrup slaget mig med en stor stage, uden skyld og brøde, 3 blå og et blodigt slag og et slag i min højre side, så jeg derfor i samme (?) slag haver fået et stød i min side og ikke haver min helsen, som jeg tilforn havde ... ... af samme Sørens Hansens medfart at bortgå, så jeg klager min nød for Gud og øvrighed, og om jeg inden år og dag af samme tilfald og hug dør, da er Søren Hansen i Vilstrup deri skyldig. Samme min klage agter jeg idag 8 dage at bevise. NSS. - Klagen blev henvist til lovligt kald og varsel.

24:

Jes Pedersen i Rugsted på egne vegne og på vegne af Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling: Stævning til de 12 mænd, der som nævninge den 20. december 1676 frikendte amtskriverens fuldmægtige Mikkel Ottesen for brud på tingfred. Jes Pedersen spurgte de indstævnede 12 mænd, om de ville efterleve landsdommernes dom eller lide videre tiltale. Det var hans 1. ting.

24b:

Onsdag den 21. november 1677:

(Søren Pedersen Grøn er nævnt blandt dagens stokkemænd, men hans navn er sat i parentes).

Kvartermester Nicolaus Helmer på vegne af kaptajnløjtnant Mikkel Konnig æskede og begærede tingsvidne: Christen Jensen i Vork, Nis Pedersen ibidem, Jørgen Poulsen i Jerlev, Oluf Poulsen ibidem, Nis Poulsen, Erik Jensen sammesteds, Hans Nielsen ibidem vidnede, at nu forleden langfredag var år, da af ulykkelig ildebrand afbrændte Christen Sørensens gård, gods og formue i Vork. Samme tid afbrændte Poul Sørensens og Mads Sørensens gård og Anders Nielsen Smeds gård. Og er Christen Sørensens gård lagt til kaptajnløjtnantens kvarter, og de andre tvende gårde er ryttergårde. Deres besiddere er gerådet i stor armod.

25:

Christen Jensen i Vork på vegne af Oluf Mortensen Bøgvad og Jes Pedersen i Rugsted: Lod læse landsdommernes dom af Viborg, d. 25. april og 26. april 1677. Tog sit 2. ting til de 12 mænd, som findes indført på blad nr. 24, om de ville efterleve dommen for kost og tæring eller lide videre lovmål. - Mikkel Ottesen mødte som hovedmand i denne sag og æskede fuldmagt af Christen Jensen, hvad myndighed han har til at søge de 12 mænd. Han svarede, at Oluf Mortensen og Jes Pedersen har overleveret ham landsdommernes dom til at begære 2. ting over de 12 mænd.

25b:

Christen Jensen i Vork på egne vegne og på vegne af Oluf Mortensen tog idag sit 2. ting til samtlige Egtved sognemænd for dele, som findes videre indført idag 8 dage på blad nr. 22.

Nis Poulsen i Jerlev æskede tingsvidne: Stævning til alle Jerlev mænd. Vidnerne Jørgen Poulsen i Jerlev, Hans Nielsen ibidem, Erik Jensen ibidem, Ole Poulsen ibidem: At det bolig, som Nis Poulsen påbor, har hverken lod eller del enten i eng eller ager, mark eller skov, uden aleneste et lidet stykke jord, som hans hus står på, som ved den ene ende på samme stykke jord kan avles en halv læs hø, og kan der sås i samme jord 4 skp. kornsæd.

Hans Jensen i Egtved æskede: Stævning til et kvindfolk ved navn Inger Christensdatter, værende i Spjarup til Peder Mogensens. Stævning til Christen Snedkers hustru i Vollund. Stævning til amtmanden og hans fuldmægtige samt til hr. Søren Jensen i Egtved. Hans Jensen irettelagde et tingsvidne udstedt af Giøring herredsting mandag d. 30. oktober 1676: Anders Mortensen stod for tings dom og på sin hustrus vegne tilspurgte Inger Christensdatter, hvo hendes rette barnefader til det barn, som hun for kort tid siden har født, hvortil hun svarede med hendes højeste ed og oprakte fingre bekendte, at Jens Jensen, barnefødt i Aggersborg sogn, Han herred, var hendes rette barnefader og slet ingen anden, hvilket skete, imidlertid hun tjente Karen Justdatter i Askov. - Hans Jensen sætter i rette: Eftersom jeg Hans Jensen erfarer, at en kvindesperson ved navn Inger Christensdatter af Spjarup har mig udlagt og beskyldt for barnefader til et slegfredbarn i Egtved kirke, hvilket er mig i gerningen aldeles ubevidst (ubevist?), som jeg med tingsvidne anderledes beviser, at hun selv personligt på Giøring herredsting for 8 mænd en anden person at have for sin rette barnefader udlagt ... formener for hendes beskyldning kvit at være. - Så for retten fremkom ridefoged Christian Nielsen af Kolding og begærede, at tingsvidnet måtte forblive i retten indtil videre. Opsat 3 uger.

27b:

Jes Pedersen i Rugsted æskede: Stævning til (de 12 mænd, der som nævninger frikendte Mikkel Ottesen for brud på tingfreden). Fremlagde en landstingsdom af 1677 den 25. og 26. april i meningen, at hvilke (=hver) af de indkaldte tolv mænd at give 2 rdl. til kost og tæring. Om de vil betale eller være dele undergiven. - Mikkel Ottesen fremlagde en højesteretsstævning i samme sag:

Vi Christian den Femte, af Guds nåde .... gør vitterligt, at for os allerunderdanigst har ladet andrage Mikkel Ottesen, tjenende vores forrige amtskriver ved Koldinghus Mathias Lyhm, hvorledes han højligen skal være forårsaget for os og vores højeste ret at lade indkomme en dom, som I, os elskl. Jens Baststeen til Lengholm, vores kancelliråd, og Peder Lercke, landsdommer i vort land Nørrejylland, på Viborg landsting den 26. april 1677 imellem ham på den ene side og Niels Amnitsbøl herredsfoged samt Oluf Mortensen i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted på den anden side dømt og afsagt haver. Først skal I have tildømt Mikkel Ottesen at udlægge sine bøder for ulyd, han på Jerlev herredsting den 15. november 1676 skal have gjort. Dernæst tilkendes ham at give Oluf Mortensen og Jes Pedersen til kost og tæring 20 rdl., formedelst de søger ham for tingfred. Så og underkendt de tolv mænds tov, som ham til Jerlev herredsting for tingfred havde frisvoren, ja endogså hver af samme 12� mænd at skulle give Oluf Mortensen og Jes Pedersen til kost og tæring 2 rdl. Med hvilken eders dom Mikkel Ottesen allerunderdanigst formener sig højligt forurettet at være. Thi for det første skal I have grundet eders dom på de akter, som I af tingbogen har set og fornemmet, at Mikkel Ottesen den 15. november 1676 skal have givet ulyd, hvorefter tingsvidne til Jerlev herredsting den 29. dito skal være udstedt, og I dog i eders doms slutning kender tingbogen utilbørligt og ulovligt at være omgået, I derimod ej skal have villet anset et tingsvidne af Anst herredsting d. 21. december samme år, hvoraf udførligt kunne fornemmes, at Mikkel Ottesen på Jerlev herredsting d. 15. november for retten på sin husbonds Mathias Lymes vegne haver haft at bestille, før end Oluf Mortensen eller hans vidner blev ført, og da skal Mikkel Ottesen for retten først med skældsord og usømmelig medfart være antastet. Endvidere skal af samme tingsvidne kunne fornemmes, at de akter, på hvilke I eders dom inuderet (?), ej i tingbogen den 15. november for retten, men siden, Mikkel Ottesen til besvækkelse, at skal være indført, ej heller skal de sekshøringer, der delen den 15. november afsagde, for retten være indkommet, men uden for tingstokkene stående og afsagt, at dersom de 8 mænd vidner, at Mikkel Ottesen gjorde ulyd, burde han og derfor at bøde, som samme tingsvidne videre indeholder. I skal ej heller på landstinget have examineret de vindingsmænd, som på Jerlev herredsting den 29. november har vundet, det Mikkel Ottesen formente: sine vederparter til vilje, hvilke ej i deres vidne forklarer, hvad skældsord, truen eller banden han har brugt, enddog de til den ende for eder skal have været indstævnet, for hvilken post Mikkel Ottesen allerunderdanigst formoder af os og vores højeste ret allernådigst at vorde frikendt. Belangende den tingfred, som Oluf Mortensen og Jes Pedersen søger ham for, så formente Mikkel Ottesen, den ej af bedre kraft end som den første post kunne eragtes, hvorfor han ved 12 nævninger til Jerlev herredsting og var frikendt. Men fordi tingskriveren Børge Christensen omstændighed i samme tov imod de 12 mænds ord havde indført, nemlig, at Mikkel Ottesen ikkun skal have truet dem, med hvilke ord hans vederparter Oluf Mortensen og Jes Pedersen kunne gives anledning deres proces igen at påtale. Så forårsages Mikkel Ottesen også deres tov for eder at lade indkomme. I henseende rettens utilbørlige administration deraf kunne fornemmes som med de 12 mænds skriftlige forklaring og tingbogens med tingsvidnernes mesten i al processens forhold ej overensstemmende videre var at bevise, og derover formente sig for deres tiltale at kunne befries. Videre skal Mikkel Ottesen også for eder i retten have produceret en attest af amtmandens fuldmægtige Johan Iversen Schmit på Koldinghus udgivet, hvorledes han Jerlev herreds tingbog, som til samme sags oplysning var fornøden, haver forseglet, og eders doms slutning skal melde, at tingbogen langt anderledes være (?) imod attestens indhold skal befindes, idet de bånd, som tingbogen først var igennemdraget med og af amtnanden Otto Bilde forseglet, skal findes ganske afskåret og pånhy igen med to snoede røde bindler igennemdraget, og af Johan Iversen Schmit forseglet, hvilke bånd også skal være i stykker skåret og med rød silke igen sammensyet; ja endogså skal Mikkel Ottesen for eder have bevist med adskillige flere dokumenter og tingsvidner, som i akten skal være indført, at ham med reten til Jerlev herredsting og i andre usømmelige måder utilbørligen skal være begegnet, det han formente, enhver sin straf efter eders og rettens kendelse derfor burde at have undstanden. Alt sligt skal I dog i eders dom ganske have uagtet og mere føjet Mikkel Ottesens vederparter, end hans uskyldighed at eragte, som af den store kost og tærings tildømmelse, nemlig 44 rdl. til tvende personer for en rejse af fjorten mil til Viborg, også kan være at slutte. Hvilket bemeldte Mikkel Ottesen eller hans fuldmægtige allerunderdanigst for os og vores højeste ret videre agter at demonstrere med allerunderdanigste forhåbning, eders dom ham ikke i nogen måder skal komme til skade, men af os allernådigst for Niels Amnitsbøls, Oluf Mortensens og Jes Pedersens tiltale at frikendes. Så og for deres forurettelse påført omkostning, tids- og pengespild, en god kost og tæring af dem at nyde; så og de, som tingbogen ulovligt har omgåest, tilbørligen at vorde straffet andre til eksempel, som med retten spiller.

Thi byder vi hermed og befaler eder, forbem.te landsdommere Jens Roststeen og Peder Lerke, at I retter eders lejlighed efter herom i rette at møde for os og vores første almindelige højesteret, som efter den nu holdende vorder berammet at skal holdes her i vort rige Danmark, med eder tagende den omtvistede tingbog tillige med Johan Iversen Schmits attest, samt da til eders dom at svare. I lige måde stævnes og Niels Amnitsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, Oluf Mortensen i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted til eders usømmelige, grove medfart og forårsagede store omkostning at svare, samt de 6 vindingsmænd, Anders Nielsen i Vesterby, Peder Jørgensen i Borlev, Jens Ibsen i Vilstrup, Niels Sørensen i Rugsted, Nis Pedersen i Rugsted og Mads Nielsen ibidem, som den 15. november 1676 var stokkemænd til Jerlev herredsting og den 29. ditto om nogen skælden og truen vidnet haver, som de hverken til hjemting eller landsting haver forklaret, hvilket vidne de i egne personer for os og vores højester ret udførligen haver at forklare, hvilket vidne de i egne personer for os og vores højeste ret udførligen haver at forklare (således gentaget!), samt Hans Jensen i Egtved, som samme 15. november tillige med de andre seks mænd og var en af stokkemændene, sit vidne om samme sag og for os udi egen person at aflægge. Stævnes og de sekshøring, nemlig Christen Jensen, Søren Thomsen, Søren Sørensen, Christen Poulsen, Jens Sørensen og Peder Bertelsen, som delen for ulyd den 15. november 1676 skal have afsagt, den Mikkel Ottesen formener et at være lovlig. Endogså stævnes de tolv nævninge, nemlig Poul Gjermandsen, Jens Madsen, Søren Pedersen, Jon Nielsen, Søren Jensen, Thomas Sørensen, Peder Lassen, Niels Christensen, Peder Hansen, Oluf Bundesen, Peder Hansen og Niels Madsen, som ham for tingfred har fri svoren, om I haver noget imod eders skriftlige forklaring om eders tovs afsigelse at svare. Endnu stævnes Børge Christensen, herredsskriver i Jerlev herred for os udi egen person at møde, sin skrivning og ulovlig befundne tingbog at til svare, samt amtmandens fuldmægtige Johan Iversen på Koldinghus, også i egen person at møde, sin udgivne attest om tingbogens forsegling og videre indhold at forsvare. End også stævnes Mathias Lyme, vores forrige amtskriver ved Koldinghus, om han udi denne sag noget haver at sige. Så og eder Iver Jørgensen i Kolding, Anders Jensen i Seest, Niels Andersen Bøgvad og Jens Pedersen, borgere i Kolding, Anders Jensen og Mads Pedersen ibidem samt Johan Skræder i Bramdrup, Søren Nielsen, Jørgen Mikkelsen og Hans Sørensen ibidem,. om I vil have noget til eller imod eders til hjemtinget aflagte vidner at svare. Og da gåes herom, hvis lov og ret er. - Skrevet på vort slot København den 11. juli 1677. - Alelrunderdanigst læst på Kolding byting for retten onsdagen d. 18. juli 1677.

Og formente Mikkel Ottesen, at der ikke bør nogen lovmål at udstedes over bem.te 12 mænd, eftersom Hans Ko. Ma. højesterets stævning i samme sag er forhvervet. - Da efter tiltale og denne sags lejlighed belange sagen angående de 12 mænds kost og tæring bør at bero indtil den nådigste højeste rets kendelse i hovedsagen.

31:

Korporal Mogens Kock, en opsættelse: Stævning til Laurids Nielsen i Hesselballe for et bolig i Hesselballe, som han tilforn påboede og er derfra draget og ej sig efter recessen forholdt. Formener, at Laurids Nielsen skal samme bolig efter syn levere og tilsvare. Opsat 14 dage.

32:

Korporal Mogens Koch fik udmeldt 4 dannemænd: Peder Hansen i Hesselballe, Anders Madsen ibidem, Peder Jørgensen i Borlev og Christen Madsen ibidem.

Christen Jensen i Vork på egne og Oluf Mortensens vegne tog sit 3. ting til alle Egtved sognemænd for dele at lide. Og mødte idagt en del af sognemændene. Samtlige sognemænd er forelagt at møde idag 8 dage.

32b:

Christen Nielsen (Jensen?) i Vesterby æskede: Jes Pedersen i Rugsted lovbød på vegne af Maren Poulsdatter i Vesterby og i hendes nærværelse så meget jord og ejendom, som hun er arveligt berettiget til i den halve selvejerbondegård i Vesterby, som hun nu påbor. Christen Nielsen, hendes trolovede fæstemand, gjorde tilbud med sølv og penge, at dersom hun ville indpante ham i forskr. ejendom i den halve gård, da ville han indpante sig deri. - Der er givet stævning til Maren Poulsdatter og hendes lavværge, til Thomas Pedersen i Rugsted på vegne af hans myndling Maren Albretsdatter, Anders Nielsen i Vesterby på vegne af sin sal. broder Simon Nielsens børn, eftersom han er deres farbroder og rette værge, nemlig Niels og Anders Simonsen og Else og Mette Simonsdatter.

33:

Christen Nielsen i Vesterby, et pantebrev: Maren Poulsdatter, sal. Simon Nielsens i Vesterby med hendes lavværge Jes Pedersen i Rugsted i hånd tog Christen Nielsen, hendes trolovede fæstemand, og tilstod, at hun har annammet i rede penge 100 rdl. til sin fornødenhed, hvorfor hun igen indpanter Christen Nielsen i den halve selvejerbondegård, som hun nu påbor.

34:

Onsdag den 5. december 1677:

Oluf Mortensen i Bølling og Christen Jensen i Vesterby æskede: Stævning til alle Egtved sognemænd for tingsvidne, som Oluf Mortensen og Christen Jensen agter at tage beskrevet. - 18 mænd af Egtved sogn i hånd tog Oluf Mortensen og Christen Jensen, at eftersom de har udlovet til landsdommer Andreas Engelbjerg for kongens korntiende af Egtved sogn, nemlig 39 tdr. hartkorn, for hver tønde årligt 9 mk., da lover de enhver for sig årligt at yde til nytårsdag for hver skæppe korn 18 sk. og det efter 24 dannemænds af Egtved sogn sigelse (?), så det skal være og blive Oluf Mortensen og Christen Jensen uden skade. Og skal halve penge leveres til hver af dem inden nytårsdag årligt.

Oluf Mortensen i Bølling og Christen Jensen i Vork under ovenmeldte varsel, en opsættelse: Stævning til adskillige. Gav dem til sag til 4. ting, eftersom de på samtlige Egtved sognemænds vegne har accorderet med landsdommer Andreas Engbjerg om kongens anpart korntiende af Egtved sogn, og det for en vis sum årligt til nytårsdag skulle betale for hver td. hartkorn 9 mk. - Sætter i rette, at de indstævnede burde ved tingsvidne forsikret dem for samme ... rede penge enhver for sig rigtig at betale årligt inden nytårsdag og holde dem uden skade. Opsat 8 dage.

Poul Nielsen af Hesselballe på vegne af korporal Mogens Koch, et synsvidne: Synsmænd har synet det bolig, som Laurids Nielsen tilforn har påboet og Jens Godske nu har: 12 fag gammel ladehus, som overdelen ganske var nedfaldet, og tømmeret er gammelt og mesten forrådnet, og ligger en del ... på steden. 8 fag gammelt stuehus, som står på heel (hæld?) og er ganske brøstfældige på tømmer og tag.

36:

Onsdag den 12. december 1677:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af kvartermester Nicolai Selmer (Helmer?). Stævning til Maren Sørensdatter, nu værende til Jens Mikkelsens i Vistrup. Gav hende til sag for lejermålsbøder, som hun har begået, og er sket i hans assignerede kvarter til sal. Jens Ibsens i Vilsltrup eller til Jens Pedersens ibidem. Formener, at hun skal betale sine bøder til kvartermester Selmer og derforuden gøre rigtig vedståelse, hvilken hendes sande barnefader har været, eller og derfor at antastes og føres til tinge. - Hun er ikke mødt, bliver forelagt at møde i egen person idag 8 dage.

37:

Oluf Mortensen i Bølling æskede: Stævning til Anders Pedersen i Egtved samt hans hustru og datter Helle Jensdatter, at vidne. De er ikke mødt. Og da æskede Oluf Mortensen sin første ting for dele, eller deres sandhed til idag 8 dage at aflægge.

Oluf Mortensen i Bølling æskede: En del mænd stod frem og samtykkede i det tingsvidne, som de 18 Egtved sognemænd idag 8 dage indgik: at holde Olle Mortensen og Christen Jensen skadesløse. Oluf Mortensen forbeholder sin ret over de udeblevne, som ikke idag har mødt til dele, til idag 8 dage.

37b:

Hans Jensen i Egtved æskede endelig dom efter sin forrige irettesættelse for 3 uger siden. Oluff Mortensen i Bølling irettelagde hr. Søren Jensens attest: Anno 1676 Dom. 26. Trinitatis blev Inger Christensdatter af Spjarup åbenbarlig afløst for sin forseelse mod det 6. bud, og da bekendte og beskyldte hun i ganske menighedens påhør, at Hans Jensen, boende i Egtved by, hvilken hun tilforn hos sin barns dåb i kirken ved fostermoderen lod udlægge, var hendes rette og sand skyldige barnefader. Dette jeg efter min højgunstige slotsherres begæring og befaling bekræfter så i al sandhed at være passeret forn. dag i Egtved kirke. Datum Egtved præstegård, d. 28. november 1676, Søren Jensen, pastor loci. - Hans Jensen tilspurgte Oluf Mortensen, om han ville svare noget til eller beskylde det indleverede tingsvidne, eftersom Christian Nielsen havde begæret de i retten at forblive. Hvortil Oluf Mortensen svarede, han har intet dertil at svare. - Dom: Eftersom Inger Christensdatter efter tingsvidnes indhold udstedt af Giøring herredsting hun ved sin ed udlægger en person ved navn Jens Jensen og ingen anden, da turde jeg ikke imod hendes edelige bekendelse at kunne dømme Hans Jensen til samme hendes barn, imedens samme tingsvidne af min overdommer er usvækket.

38b:

Onsdag den 19. december 1677:

Der blev ingen ting holdt.

Og da nu hermed endes den ganske år. Gud allermægtigste forlene os alle en glædelig, lyksalig nyt år med ... lykke og glæde i Jesu Christi navn. Amen

Ransnævninger, som på Jerlev herredsting onsdag den 9. januar, som var snaps onsdag 1678, af herredsfogeden for indeværende år for retten er opkræv et:

Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter loven under deres faldsmål.

39:

Hjælp Gud altid.

Snapstings onsdag den 9. januar 1678:

Søren Madsen, som er opmeldt til at være ransnævning, aflagde sin ed efter loven.

Læst generalmajor Levtzows ordre af dato Vejle d. 19. december 1677, iblandt andet formelder, at rytterne ej videre må gives til underklæder end et par skjorter, strømper, en halsdug. Noch lod læse en missiv fra kgl. maj. commissariater hr. regimentskriver Knud Pedersen, og iblandt andet indeholdt, at som kongen har bevilget, at hver bonde rytter fra den tid, han i kvarter er kommet ... til beslag på hans hest og andre små udgifter fire mark danske af bonden skal gives. - Jes Pedersen i Rugsted begærede tingsvidne på egne og samtlige ryttergårdmænds vegne.

39b:

Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup: Stævning til hr. Niels Lauridsen Foeg i Starup præstegård, hvor stævningsmændene talte med hr. Albret Jakobsen, og på Nygård, som hr. Niels Lauridsen Foeg forholder, og der talte med Jens Bang, som lovede, at han ville anmelde hr. Niels Foeg samme varsel. - Synsmændene Mads Nielsen i Vilstrup, Jens Sørensen, Søren Hansen og Niels Hansen ibidem irettelagde deres skriftlige syn: 1677 d. 29. december var vi i herredsfogedens nærværelse til syn på hr. Poul Jørgensens hustru Anne Jakobsdatter, som lå på sin seng meget svag, kunne ej gå eller stå. På hendes bryst var slaget et blåt slag, var meget ophævet, noch et blåt slag ved hendes venstre øje, Hendes kind overalt reiset, og kindtænderne slaget udi kindbenet. På hendes venstre arm over albuen et stort blåt slag, så skindet var sprukken. På hendes højre arm et blåt slag ved albuen, som var gul og blå. Enddog fandtes hendes venstre side meget blå overalt slagen. Ellers klagede hun sig at være slagen og så ilde medhandlet, at hun frygtede for sit helbred, både for sig selv og sin livsfrugt, som hun bekendte, hun med var. Hun klagede, at hr. Niels Lauridsen Fog, præst til Starup sogn, havde slaget hende imellem d. 28. og 29. december i hendes broders hr. Albret Jakobsens hus i Starup, da hun var henrejst til sin fattige broder at dele noget med ham til hans livs føde (?), da hun bemeldte skade af hr. Niels Lauridsen Fog bekommet, og da en ganske del mænd og personer af Starup sogn med var i hr. Albrets hus og gård, som tillige hun ville lade stavn give, og forhindrede hende til hendes skade, , men hun for os sin bane og skade tillige hvis ulempe med hendes livsfrugt ved slige ukristelige medhandling hun højligen sigtede hr. Niels Fog for at være. Tilligemed klagede over forskr. mænd. - Endydermere fremæskede hr. Poul Jørgensen Henrik Madsen i Højen, Morten Hansen, Jens Mikkelsen ibidem, Morten Hansen i Jerlev, Niels Hansen, Oluf Poulsen, Mads Lauridsen ibidem samt Jens Mikkelsen i Vilstrup: De var med ridefogeden Christian Nielsen af Kolding i Vilstrup præstegård den 8. januar, og da synede de hr. Poul Jørgensens hustru. Stort set samme beskrivelse. Hun besøgte sin gamle broder at hjælpe ham med noget til hans livs føde.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk