Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Jerlev herreds tingbog

1666

(Denne tingbog begynder hen mod slutningen på filmrulle 30827)

Anno 1666 den 8. januar bliver denne bog anordnet som tingbog for Jerlev herredsting. Den har 180 blade, gennemdragne, numererede og forseglede. Herredsskriveren er Jochum Damcke.

1666 Ransnævninger:

Mikkel Laugesen i Egtved, Niels Gydesen i Højen, Nis Ibsen i Højen, Jens Bertelsen i Vesterby, Mikkel Andersen i Horsted, Clemend Jensen i Ødsted, Knud Pedersen i Mejsling og Morten Hansen i Jerlev.

Onsdag den 10. januar Anno 1666:

Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Jens Jensen i Hesselballe og Jokum Damcke, herredsskriver.

8 mænd: Jens Jensen i Hesselballe, Niels Thomsen i Bølling, Peder Jørgensen i Borlev, Peder Hansen, Jens Sørensen, Christen Madsen, Svend Pedersen, alle i Borlev, Jens Iversen i Ågård.

Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et lovbudsvidne. Stævning til Peder Jensen i Vejle, Anne Jensdatter ibidem, Peder Jensen i Hover, Else og Maren Jensdøtre, Kirsten Jensdatter i Gregård, Ellen, Kirsten og Karen Jepsdøtre i Knabdrup. - Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad lovbød på vegne af Niels Jensen Bjørnsen af Knabdrup og Jep Pedersen i Neder Knabdrup den halve gård i Vilstrup, sl. Peder Hansen tilforn beboede og de har arvet efter ham. Christen Jensen i Vork tilbød på vegne af hr. Poul Jørgensen køb eller pant.

Oluf Mortensen Bøgvad fremstod og gav til kende, at han nu på 3. ting for en siddende ret lovligt har gjort sit skudsmål og stokkenævn til alle herredsmændene, gamle og unge, rige og fattige, i Jerlev herred, hvorledes han sig imod alle og enhver har skøttet, skikket og forholden sig, siden han havde været i den bestilling, om der var nogen i herredet, som havde ham noget at beskylde for nogen ulovlighed al den stund han havde været i sin bestilling for en delefoged, som han er anbetroet, de derfor nu ville træde frem her idag for reten og sligt give til kende, ... og ikke en anden tid. Dertil svarede disse efterskrevne 24 herredsmænd (navngivne), både de og de andre, der den dag var på tinge, - de kom frem en for en og svor med opholden finger, at al den stund han har haft hans omgængelse hos dem i hans unge år, og siden han har været i sin bestilling og har betjent delefoged plads, da har han skikket, skøttet og forholdt sig imod menige herredsmændene, som en fin, ærlig og oprigtig dannemand vel egner og anstår i alle måder, som hans bestilling vedkommer.

Onsdag den 17. januar:

Onsdag den 24. januar:

Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Søren Jensen i Tudved og Jokum Damcke, herredsskriver.

8 mænd: Søren Jensen i Tudved, Jens Hansen i Ødsted, Søren Sørensen i Tudved, Oluf Joensen i Stubdrup, Jens Sørensen i Horsted, Henrik Madsen i Højen, Peder Jørgensen i Borlev, Svend Pedersen der sammesteds.

Kaptajn Jokum Behnfeldt i Ågård stævner på vegne af sin broder oberst Poul Behnfeldt Søren Pedersen i Hesselballe, der i 1657 har købt en englod på Nygård mark for 10 rdl. og endnu skylder pengene. Søren Pedersen blev påråbt eller nogen at svare på hans vegne. Ingen ville svare. Opsat 6 uger. 28/3?

Søren Pedersen i Hesselballe stævner Jokum Behnfeldt (og Jens Pedersen i Ågård) og giver ham til sag efter Starup sogns kirkeregnskab, hvori Anders Madsen har ført dem til regnskab: "Haver kirkeværgen at annamme af Jokum Behnfeldt i Ågård for hans sl. hustrus begravelse i kirke penge 4 rigsdaler, Anders Madsen, egen hånd". Og han gav ham til sag efter et tingsvidne af 18/12 1661, i hvilket kirkeværgerne har tilbudt menige Starup sognemænd, om de ville udlægge indfæste af Starup kirkes sognetiende, da skulle de det nyde efter gammel skik i rent korn eller tiende i kærven, og derfor formener Søren Pedersen og Bunde Hansen, at efterdi Jokum Behnfeldt ikke har udlagt indfæste af Starup kirkes sognetiende, at han bør levere sin tiende i kærven på ageren. Jokum Benhfeldt bliver påråbt, men ingen vil svare. Opsat 6 uger.

Onsdag den 31. januar:

Christen Jensen i Vork i denne sag i fogedens sted:
Med stævning til slotsskriver Johan Badenhaupt opsiger Thomas Pedersen og Søren Jensen i Rugsted fæstet af den øde gård i Rugsted, som Søren Joensen forhen påboede og fradøde. De vil ikke mere befatte sig med den eller betale afgift af den.

Oluf Mortensen Bøgvad fører vidner på, at de i 1666 den 24/1 var opnævnt af tinget til at syne den stud, som Søren Madsen efter landsdommerens dom skulle igen levere. De var med Oluf Mortensen Bøgvad i Rugsted at vurdere studen, der var karsk og sund og ikke ringere, end den tidligere var blevet vurderet. Den er blevet bragt tilbage til Søren Madsens svend Anders Hansen, idet Søren Madsen ikke personligt var til stede. Så fremstod Oluf Mortensen Bøgvad og tilbød Søren Madsen rede penge efter synsmænds vurdering i stedet for studen.

Jens Pedersen i Rugsted og Søren Jensen i Tudved, en frafindelse: Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad lod læse en seddel fra Johan Badenhaupt om, at kan skal tilsige enhver mand i Jerlev herred, være sig fri eller ufri mænd, at møde her på slottet nu på mandag med sine heste og vogn og ved hver vogn sætte til tre tønder korn i samme sted at påtage og til Fredericia at udføre, som er af det påbudne skatterug. Item at han i først tilkommende uge skal indforskaffe en del arbejdspenge, som er til daglig udgift og betjentenes besoldning, eftersom ingen penge er her i forråd. - Så trådte Jens Pedersen i Rugsted og Søren Jensen i Tudved frem og begærede tingsvidne efter samme seddel. "Da vidste jeg ikke, at jeg kunne understå mig i at tilstede det, inden Johan Badenhaupt havde fået kald og varsel".

Christen Jensen i Vork stævner på vegne af Hans Hansen Mouridsen i Kolding adskillige for gæld. Opsat 6 uger. 14/3

Onsdag den 7. februar:

Anders Pedersen i Jelling stævner på vegne af Anders Madsen af Fårup Anders Pedersen Grøn i Egtved for nogle penge, han skylder ham på Egtved kirkes vegne. Der er også et gældsbrev fra Anders Pedersen Grøn og Jørgen Nielsen i Vork. Opsat 6 uger.

Onsdag den 14. februar:

Iver Madsen, et vidne: Jørgen Jensen i Rue vidner, at i polakkernes tid 1658 henimod Pinsedags tid da var han med andre godtfolk indflyttet på Engelsholm, og samme tid så han, at Frands Eggersen i Nørskov med hans hustru og barn kom også til Engelsholm, fattig og elendig, og de beklagede dem, at de var af polakkerne og krigsfolk ganske plyndret, så at de ikke havde noget at hjælpe sig med, og da de havde været nogen tid på gården, døde Frands Eggersen på elendig vis og måde. Siden døde hans hustru og efterlod sig to små børn, men ingen formue eller gods var havde de efterladt sig. Men Iver Madsen i Uhre, som også samme tid var der på Engelsholm, har udaf stor medynk på sin egen bekostning ladet dem begrave. - Vidnets kone Mette Poulsdatter vidner, at hun udaf kristelig medlidenhed efter begge deres død til sig tog det mindste, diende barn og det nogen tid opfostrede, indtil det døde, og fik ikke noget for det. Iver Madsen lod det begrave på sin egen bekostning. - Niels Jakobsen i Vingsted mølle vidner som Jørgen Jensen. - Jens Christensen i Ødsted vidner: Frands Eggersen i Nørskov sendte bud til mig, om det var muligt, at jeg kunne hjælpe ham ind på gården på Engelsholm, og da jeg kom til ham, da så jeg, at hverken han eller hans hustru havde nogen middel eller formue, men de beklagede sig, at alt deres gods, middel og formue det var opgraven og borttagen af krigsfolk og polakkerne. Så tog jeg deres barn på min arm og bar det til Engelsholm med dem.

Christen Jensen i Vork stævner Niels Mikkelsen i Degengård iflg. et gældsbrev fra Anne Mikkels ved Højen kirke til Jens Pedersen i Ødsted på 7 sldlr., som hun havde lånt af ham til at fæste sin kirkejord. Opsat 6 uger. 28/3

Niels Lauridsen i Amnitsbøl (Niels Amnitsbøl) får dom over Peder Poulsen i Amnitsbøl. Der er gældsbreve fra Poul Pedersen i Amnitsbøl til Iver Lauridsen ibidem, Søren Madsen i Vesterby samt til Simon Nielsen i Rue. Poul Pedersen er Peder Poulsens far. Niels Lauridsen fremlægger et tingsvidne af 1665, iflg. hvilket Jens Christensen i Rue vedgik gæld til Niels Lauridsen og overlod ham et gældsbrev fra sl. Poul Pedersen. - Peder Poulsen svarer: De gældsbreve, som Niels Lauridsen til profit og fordel har tilforhvervet og foregivet, de skulle være udgivet af hans sl. fader, 1) gældsbrevet af 4/6 1653 på 5 sldlr. mener jeg ikke så rigtigt at være, efterdi jeg med tingsvidne af 10/12 1656 kan bevise, at min fader sin signet har forlagt og ikke med den har beseglet noget gældsbrev, som kunne komme hans arvinger til hinder eller skade, 2) gældsbrevet af 28/3 1654 til Simon Nielsen på 8 sldlr.: den gæld har jeg betalt til Simon Nielsen, og Niels Lauridsen bør ikke som den, der ikke har noget at skaffe med den gæld, søge mig for den igen, men bør straffes for sådan uret og unødvendig trættes påførelse, 3) gældsbrevet på 10 sldlr. som efter Niels Lauridsens angivelse skal være dateret den 2/5 1646 mener jeg ikke så rigtigt at være omganget, som det burde, hvorfor jeg beder om, at det sammen med gældsbrevet af 4/6 1653 må komme under forsegling og indstævnes for landsdommeren. - Peder Poulsen fremlægger et tingsvidne af 10/12 1656: Poul Pedersen har forlagt sin signet; han har ikke signeret nogen gældsbreve med den, men han har kun brugt den til at forsegle tingsvidner med i den tid sl. Iver Lauridsen var herredsskriver og mens Jokum Damcke har været herredsskriver. Desuden fremlægger han en kvittering: Christen Simonsen, barnefødt i Rue, kvitterer Peder Poulsen for den gæld, sl. Poul Pedersen havde til hans sl. fader Simon Nielsen i Rue, hvorfor gældsbrevet ikke skal komme ham til skade, men erklæres dødt og magtesløst. - Begge parter begærede endelig dom. - Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, så og efterdi for mig idag i rette er lagt tvende håndskrifter, den første dateret Amnitsbøl den 4. juni 1653 med sl. Poul Pedersens hånd underskrevet og signet undertrykt, lydende på fem slettealer, og Peder Poulsen her idag udi rette er mødt med hans skriftlige indlæg og formener, håndskriften ikke så lov at være, da blev han tilspurgt for retten første, anden og tredie gang, om han ville vide samme håndskrift for falsk, hvortil han svarede nej. Da efterdi Peder Poulsen forhen har standen for en siddende ret anno 1663 den 18. februar og sig tilforpligtet for sig og sine arvinger at betale al hans sl. faders gæld, som rigtigen kan bevises, så vidste jeg ikke rettere herpå for retten at kende og dømme, end forn. Peder Poulsen i Amnitsbøl jo pligtig er og bør forn. håndskrift at betale skadesløs med alle interesse og det inden 15 dage med rede penge eller og efter des forløb at lide nam af hans bo, gods og løsøre ved uvildige dannemænds vurdering efter recessen. - Belangende det håndskrift dateret Rue den 28. marts 1654, at sl. Poul Pedersen skyldig og pligtig er bleven til sl. Simon Nielsen i Rue otte slettedaler, og Peder Poulsen derimod beviser med den sl. mands søn Christen Simonsen hans kvittering med trende bogstaver underskreven, og hans sognepræst, nemlig Poul Jørgensen i Vilstrup og tre borgere i Vejle med ham til vitterlighed har underskrevet, at samme gæld er ham nøjagtigen betalt, da vidste jeg ikke rettere udi den post at kende, efterdi Christen Simonsen er Simon Nielsens søn og rette fødte arving og ham derfor kvitterer, da bør forn. Peder Poulsen for den fordring efter samme håndskrift fri at være. Til vitterlig under mit signet.

Onsdag den 21. februar:

Onsdag den 28. februar:

Onsdag den 7. marts:

Christen Sørensen i Bindeballe stævner mænd i Almstok og Bindeballe for kvartalskat af Randbøl kirkekorn i fire år. Opsat 6 uger. 18/4

Anders Pedersen Grøn i Egtved stævner Niels Thomsen i Bølling, Poul Germandsen, Jens Madsen, Søren Pedersen, alle i Bølling, for resterende tiendekorn. Opsat 14 dage.

Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad får dom over dem, der resterer med oldengæld for svin, som på kronens skove har været indbrændt, i henhold til brev fra Johan Badenhaupt: Delefogeden skal straks indfordre pengene i henhold til restanceliste, og sognefogederne skal være ham behjælpelige, så pengene kan blive leveret til oberste jægermesters fuldmægtig på anfordring. Oluf Mortensen Bøgvad sætter i rette, om ikke Rasmus Nielsen bør indkræve pengene efter slotsskriverens seddel. - Dom: Nogle af Ødsted sogn resterer med deres oldengæld. De skal betale.

Onsdag den 14. marts:

31/1. Christen Jensen i Vork får på vegne af Hans Hansen Mouridsen i Kolding dom over adskillige for gæld. Hver skyldner er nævnt med sine indkøb, f.eks. florettebånd, silke, klæde til et kåberslag, jern, lidtzer, salt, rue. - Dom: De skal betale.

Onsdag den 21. marts:

7/3. Anders Pedersen Grøn i Egtved får dom på sit søgsmål for resterende tiendekorn. Poul Germandsen indvender, at der ikke var nogen, der ville modtage tiendekornet; han havde tilspurgt Anders Pedersen Grøn både ved tinget og ved kirken, om han ville annamme det, hvortil denne svarede ham, at dersom han var kommet til ham med korn i hans hus, da ville han det den tid have annammet, men nu ville han have rede penge derfor, efterdi han nu ikke kunne yde Anders Madsen korn, men han ville have rede penge. - Dom: Mændene i Bølling skal betale kornet med rede penge.

Onsdag den 28. marts:

Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad får afhjemlet syn på den gård i Rugsted, som Niels Christensen Ris er fradraget: der er ingen døre, lofter eller skillevægge i de to huse.

14/2. Christen Jensen i Vork, et voldgiftsvidne: Han har begæret dom over Niels Mikkelsen i Degengård, men så voldgiver de deres sag. Christen Jensen lægger sin sag på Søren Jensen i Tudved og Jens Pedersen i Rugsted. Niels Mikkelsen lægger sin sag på Oluf Joensen i Stubdrup og Søren Jensen Koedsen i Mejsling. Som femtemand opnævner tinget Søren Sørensen i Høllund. 4/4

Terkel Sørensen, fuldmægtig for krigskommissær Otto Povisch, afhjemler syn på de gårde, der er tillagt krigskommissæren: Vilstrup, Jerlev, Stubdrup, Oksvig, Degenhus, Peengård, Galskjøt og Højen.

Samme Terkel Sørensen afhjemler syn på skovhugst.

(24/1?). Kajtajn Jokum Behnfeldt på vegne af broderen oberst Poul Benhfeldt stævner Søren Pedersen i Hesselballe for en gæld, der hidrører fra, at han i 1657 har "kost" en eng på Nygård mark. Opsat 4 uger. 25/4

Oluf Mortensen Bøgvad pva. borgmester Morten Nielsen Pank ctr. Ødsted sognemænd for resterende tiendekorn. Dom: De skal betale med rede penge.

Onsdag den 4. april:

28/3. Christen Jensen i Vork og Niels Mikkelsen i Degengård har voldgivet deres sag. Oluf Joensen i Stubdrup og Jens Pedersen i Rugsted meddeler idag voldgiftskendelsen: Sagen drejer sig om et gældsbrev på 7 slettedaler, som Niels Mikkelsens moder (Anne Mikkels) har skyldt Christen Jensens fader. Forlig: Niels Mikkelsen skal give Christen Jensen i rede penge 4 slettedaler, at betale til Valborgsdag.

Terkel Sørensen på Lerbæk afhjemler et varsel til Niels Lauridsen i Amnitsbøl (varselsmændene har talt med hans broder Jerlo Lauridsen) og til Niels Jørgensen og Jens Hansen i Ødsted.

Jerlof Lauridsen, et forbudsvidne: Jerlo Lauridsen i Amnitsbøl fremstod og forbød sin broder Niels Lauridsen ibidem at bruge hans broderlod i deres fædrene gård, som Niels Lauridsen imod hans hjemmel og minde har bemægtiget sig, mens han var udenlands, skønt han som ældste broder var nærmest til at indsamle og besidde den. - Niels Lauridsen mente, at forbudet ikke burde læses og påskrives, før alle medarvinge, som havde pant i ejendommen, havde fået kald og varsel. - Jerlo Lauridsen begærede tingsvidne.

Onsdag den 11. april:

Onsdag den 18. april:

(De 8 mænd er ikke indført).

Kirkeværgerne Christen Sørensen og Ebbe Hansen, en dom: (tilførslen er ufuldendt).

Onsdag den 18. april:

Jens Pedersen i Rugsted siddende den dag i fogedens sted.

(Denne gang er de 8 mænd angivet).

7/3. Christen Sørensen i Bindeballe og Ebbe Hansen ibidem, en dom: De gav mændene i Almstok og Bindeballe til sag for kvartalsskatterne af Randbøl kirkes tiendekorn i 4 år. Så fremstod Ebbe Hansen i Bindeballe med et skriftligt indlæg: Det skal bevises med kvitteringer, at de intet har fået. Han fremlægger kvitteringen. - Så fremstod Niels Pedersen i Bindeballe: Sognemændene har ikke kirkekorntienden i fæste, og tilmed har de talt (telget) med os på ageren et år, og samme åringer har vi ydet den i skæppen i rent korn, så vi har fornøjet dem efter deres vilje lige så fuldkommen, som de kunne have ydet det af kærven, hvorfor vi formener, at vi er kirkeværgerne ikke mere pligtige og ikke bør at svare mere til samme kirkeskat, efterdi vi har fornøjet dem med kærven og skæppen. - Ebbe Hansen svarer, at kirkeværgerne vel har oppebåret i kærven og skæppen, men ikke at de derfor burde betale kirkens skat for sognemændene med. - Dom: Kirkeværgerne foregiver, at de Bindeballe og Randbøl mænd bør enhver deres proquota skatter af kirkens tiendekorn at betale, og eftersom kirkeværgerne har kirkens anpart korntiende af dem annammet, så vidt enhver med rette kunne tiende efter samtlige deres bekendelse og nu udi så rum tid ikke skatter af forn. sognemænd haver fordret, og ikke heller for mig bevises med kirkebogen, at regnskabsprovsten deri har gjort dem nogen mangel, noch bevises med kvitteringer, at kirkeværgerne skatten af kirkens tiendekorn haver udgiven; da vides ikke rettere herpå for retten agt kende, end forn. Bindeballe og Almstok mænd bør for deres tiltale fri at være.

Onsdag den 25. april:

Rasmus Nielsen i Ødsted advarer sine grander om at holde heste og hopper, der har nogen sygdom, især skrab, isoleret, så de ikke kommer ud blandt det sunde kræ på marken.

28/3. Kornet Claus Behnfeldt får på vegne af sin fader oberst Poul Behnfeldt dom over Søren Pedersen i Hesselballe vedr. gæld for en eng. - Søren Pedersen svarer, at han aldrig har lejet så megen eng på een gang, og det, som han har lejet, har han også betalt. Obersten må bevise sit krav. Hvis der havde været nogen gæld, ville han nok have fordret den for længe siden. Han aflægger ed på, at han ikke skylder noget, og hvad han tidligere har skyldt, har han betalt før fjendernes tid. - Dom: Søren Pedersen har svoret på, at han ikke skyldte obersten noget, og denne har ikke med ed bevist sin påstand. Kravet vedrører en så gammel gæld. Søren Pedersen bør være fri for tiltalen.

Onsdag den 2. maj:

Gregers Thomsen i Nebel på vegne af hans søster Gertrud Thomasdatter i Spjarup byder til skifte efter hendes sl. mand Claus Pedersen i Spjarup. Der er varsel til Christen Pedersen i Bork, Jakob Pedersen ibidem og deres søstre samt til Peder Lauridsen i Ølgård sogn.

Onsdag den 9. maj:

Oluf Mortensen Bøgvad fører vidner: Christen Nielsen i Høllund vidner, at søndag for 14 dage siden kom Jørgen Jensen i Rue, Nis Christensen og Las Madsen ibidem ind i Oluf Mortensen Bøgvads halve gård i Høllund og læssede på deres vogn af "fiel schieffuer og schieffuer førder" og adskilligt boskab og kørte væk med det. - Søren Sørensen i Høllund vidner, at han den dag stod på gaden og så de tre køre bort med deres tre heste og vogn med adskilligt boskab på vognen. - Ridefoged Anders Jørgensen har haft synsmænd til at bese Oluf Mortensen Bøgvads gård, og da synet og så vi, at der befandtes ingen folk eller fæ, ejheller syld (?) eller lys udi samme gård, ejheller nogen boskab af schieffuer eller kister undtagen en gl. quierem (?), en gl. bænk og en gammel saltetrug, en hob af dørene sønderslagen og lå på jorden og nogle ganske hen.

Oluf Mortensen Bøgvad et klagevidne: Han gav højligren last og klage, at han var frakommet en egekiste, tvende egeschieffer fødder (?), en bænk som stod under hans vindue i hans stue, derforuden nogle foefiel (?), nogen vindueskarme (?), nogle af mine døre er borte og nogle nedslagne, hvilket han lyste efter.

Oluf Mortensen Bøgvad, et varsel. Varsel i Oustrup til Anders Christensen og Søren Clemendsen, til Niels Christensen i Bøgvad, Las Jensen ibidem, Christen Pedersen i Torsted, Jens Nielsen, Erik Pedersen, folk i Bindeballe, Spjarup ....

Anders Jørgensen, et skovsynsvidne: For retten fremstod sandemændene, nemlig Niels Thomsen i Bølling, Søren Pedersen i Hesselballe, Jens Jensen ibidem, Christen Jensen (?) i Vork, Jes Sørensen i Horsted, Niels Jørgensen i Ødsted, Poul Jørgensen i Jerlev, Søren Sørensen i Høllund, - de vand, at de har været med ridefogeden og delefogeden til syn i skovene i Jerlev herred, hvad der uforvist var blevet i dette år forhuggen.

Oluf Mortensen Bøgvad får dom over krontjenere for resterende landgilde for 1665. Skyldnerne bør betale med rede penge.

Onsdag den 16. maj:

Oluf Mortensen Bøgvad fremfører sin last og klage 2. gang.

Rasmus Nielsen i Ødsted stævner sine grander. Han fremlægger byens videbrev af søndag den 20. maj 1632, der bliver læst og påskrevet, og sætter i rette, om de ikke bør holde deres vedtægt. Opsat 6 uger.

Onsdag den 23. maj:

Ridefoged Anders Jørgensen advarer herredsmændene om, at alle, der endnu rester med noget tømmer, at de ufortøvet bringer det til Fredericia, samt at de skal hugge og stable af hver gård 5 favne ved i Andkær strandskov i Holmans herred og nedføre det til stranden. Hver sognefoged befales at hosvære og have indseende med, at samme ved bliver straks hugget.

Oluf Mortensen Bøgvad fredlyser Hjelmdrup skov og mark, at ingen skal lade noget kræ komme i skoven.

Gregers Thomsen i Nebel fremlægger på vegne af sin søster Gertrud Thomasdatter et skifte i Spjarup efter hendes sl. mand Claus Pedersen mellem hende og Claus Pedersens arvinger: Christen Pedersen i Sønder Bork og søster Ingeborg Pedersdatter og hans broder Laurids Pedersens børn, nemlig Peder, Mette og Abelone, samt Jakob Pedersen i Sdr. Bork. - Borgmester Jørgen Staelsen i Vejle er forvalter over dette gods. (Skiftet er ret omfattende, strækker sig fra fol. 40a til 44b).

Onsdag den 30. maj:

Niels Gydesen i Højen byder til skifte efter sl. Jørgen Christensen Grøn i den halve gård, hvor Niels Gydesen bor. Varsel til Henrik Madsen og Søren Madsen i Højen, Bodil Nielsdatter, Anne Madsdatter, Johanne Nielsdatter, Mette Madsdatter, alle i Højen, Bodil Madsdatter i Jerlev, Tove Nielsdatter.

Onsdag den 6. juni:

Blandt de 8 mænd er Anders Christensen i Oustrup.

Søren Jensen i Tudved er i dommers sted i denne sag:

Else Jenskone i Rugsted gav til kende, at Jokum Damcke på hendes vegne havde lovbudt, og hun nu selv 3. ting lovbød 3 små agre af den halve bondegård, hun nu påbor. Thomas Pedersen i Rugsted bød pant for den gæld, hun og hendes sl. husbond var ham skyldig. - Thomas Pedersen fremlægger et pantebrev: Else Jenskone i Rugsted med tiltagen lavværge Jens Hansen i Ødsted erkender, at hendes sl. mand Jens Lassen skyldte Thomas Pedersen 6 sldlr., og restlånet har stået en langsommelig tid, så renten er højere end hovedstolen. Thomas Pedersen har nu afslået 3 slettedaler på godtfolks forbøn, så gælden er tilsammen 9 slettedaler, for hvilke de 3 små agre pantsættes. - Der er varsel til Else Jenskone i Rugsted, Søren Jensen og Johanne Jensdatter, Else Jenskone i Tudved og Dorthe Jensdatter hos Peder Henriksen i Amnitsbøl.

Rasmus Nielsen og Jens Hansen, begge kirkeværger i Ødsted, får dom over alle Ødsted sognemænd for restance på kirketiende. - Dom: De, der resterer, skal betale med rede penge.

Onsdag den 13. juni:

Ridefoged Anders Jørgensen kundgør forbud mod al ulovlig sæd at afføre.

Anders Jørgensen fører vidner på, at gården i Hjelmdrup har været øde siden den sidste svenske fejde, ligeledes Poul Pedersens gård i Amnitsbøl og Iver Lauridsens gård sammesteds.

Jens Madsen i Bølling erkender gæld til sin søster Maren Madsdatters mand Jens Jensen i Hesselballe for hvad medgift og ejendom som Maren Madsdatter kan være arveligt tilfalden i den halve gård i Bølling, hun er født på. Jens Madsen lover, at efterdi hun og hendes mand har afstået deres ejendomsanpart, som de havde arvet i Bølling, til ham, at de da skal blive holdt fri af gældskrav efter deres sl. forældre Mads Madsen og Mette Joensdatter, der begge boede i Bølling.

Jens Madsen i Bølling, et lovbudsvidne: Niels Thomsen i Bølling pva. sin hustru Else Joensdatter, Mads Sørensen i Stubdrup pva. sin mor Anne Joensdatter, Jens Jensen i Hesselballe pva. sin hustru Maren Madsdatter, Joen Sørensen, Peder Sørensen, begge i Mejsling, Knud Pedersen i Mejsling pva. sin hustru Anne Sørensdatter, Mads Sørensen i Stubdrup med fuldmagt fra Hans Nielsen på vegne af hans hustru Tove Sørensdatter, Peder Pedersen i Horsted pva. børnene Peder Pedersen og Karen Pedersdatter, Mads Sørensen i Horsted pva. sin hustru Kirsten Pedersdatter - de lovbød deres arveparter efter Joen Jensen og Dorthe Bundesdatter, der boede og døde i Bølling. - Maren Madsdatter arv er efter hendes sl. forældre Mads Madsen og Maren Joensdatter. - Sørensbørnene arver efter deres sl. mor Maren Joensdatter. - Andre har arv efter deres sl. moder Mette Sørensdatter. Arveparterne vedrører den gård i Bølling, Jens Madsen påbor, og det er ham, der tilbyder at købe.

Jens Madsen i Bølling lovbød halvparten af den halve gård i Bølling, som han har arvet og købt. Hans Hansen Nebel i Bjert tilbød køb pva. datteren Maren Hansdatter, som er Jens Madsens trolovede fæstemø.

Skøde fra de mange ovenstående arvinger til Jens Madsen.

Skøde fra Jens Madsen til hans fæstemø på halvparten af gården.

Jens Madsen i Bølling og Jens Jensen i Hesselballe pva. hustruen Maren Madsdatter lover at give skøde til Anne Sørens og hendes søn Mads Sørensen i Stubdrup på deres arveparter efter deres fader Mads Madsen i den gård i Stubdrup, hans sl. broder Søren Madsen iboede.

54b:

(Filmrulle 30827 slutter med tingbogens fol. 55a. Filmrulle 30828 begynder med fol. 54b).

Niels Gydesen i Højen, et skiftebrev: Skifte efter sl. Jørgen Christensen Grøn, som sidst logerede hos Niels Gydesen. Foruden af Niels Gydesen overværedes skiftet af: Henrik Madsen og Niels Ibsen af Højen, Bodil Nielsdatter og Bodil Madsdatter af Jerlev samt Jens Hansen i Jennum. - Boets vædi blev opgjort til 23 slettedaler. Gælden til godt 36 slettedaler. Ved begravelsen har der været udgifter til præst og degn, en lagenskjorte og egefjæle til en ligkiste. Fra torsdag nat, da den sal. mand døde, til søndagen, da han blev begravet, er bekostet 1½ tønde øl og noget brændevin. Arvingerne ville ikke have med hverken gods eller gæld at bestille, eftersom tiderne var onde og man ikke vidste, hvad der kunne af tyve, ildsvåde eller fjender påkomme. Kreditorerne blev betalt med det registrerede bohave.

57:

Onsdag, den 20. juni:

Anders Christensen i Oustrup, et vidne: Stævning til Søren Clemmendsen i Oustrup. Synsmænd har synet den halve gård i Oustrup, som Niels Madsen beboede og fradøde, og som Mikkel Andersen nu nyligt har modtaget i fæste. Der fandtes hverken hus eller bygning eller tømmer på stedet, som var ganske øde.

57b:

Niels Jørgensen i Ødsted, en lovbydelse: Stæving til Tove Madskone i Ødsted, Poul Madsen, Niels Madsen og Vuosse? Madsdatter, ibidem. - Thomas Madsen af Ødsted gav til kende, at Poul Madsen i Ødsted de to ting tilforn havde lovbudt den halve gård i Ødsted, som han har købt. Thomas Madsen lovbyder den nu 3. gang. Niels Jørgensen i Ødsted begærede skøde på vegne af Johanne Joensdatter, som er Thomas Madsens trolovede fæsteenke.

58:

Anders Pedersen Grøn i Egtved, en opsættelse: Stævning til hele Egtved sogn, samt Jørgen Jensen i Vork, Niels Jensen i Egtved, Søren Pedersen i Bølling, Poul Germandsen og Jens Madsen ibidem. Så mange af Egtved sognemænd, som endnu resterer, skal betale sin takst, som er ansat i kirkebogen, og det inden 15 dage. - Ingen af de stævnede var mødt. Opsat 4 uger.

58b:

Oluf Mortensen Bøgvad, en opsættelse: Stævning til Anders Olufsen i Fitting. Han var rømt fra den krongård i Rugsted, som han havde� fæstet. Nu sætter Oluf Bøgvad i rette, om ikke den rugsæd, som han har sået, er forløbent gods og er forbrudt til kgl. maj. for, hvad skyld og landgilde og avlingspenge han resterer med, og om han ikke er skyldig at opbygge kronens gård lige så god, som den var den tid, han drog derfra. Anders Olufsen er ikke mødt. Opsat 14 dage.

Oluf Mortensen, et gårdsyn: Stævning til alt Egtved sogn, alt Ødsted sogn, Ågård by, alle kgl. maj. tjenere i Jerlev sogn og Horsted by. - Sandemændene, Niels Thomasen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Jens Sørensen i Horsted, Poul Jørgensen i Jerlev, Niels Jørgensen i Ødsted og Søren Sørensen i Høllund, vidnede, at de den 19. og 20. juni havde været med ridefogeden Anders Jørgensen og delefogeden til syn på alle gårde i Jerlev herred, hvorledes de findes holdt ved magt. (Her følger en beskrivelse gård for gård, dog ikke alle gårde i herredet).

64b:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Sandemændene (samme navne som før) vidner, at de den 19. og 20.juni var med ridefoged Anders Jørgensen og delefoged Oluf Mortensen Bøgvad var til syn på humlekuler, ympetræer, pilestaver, hør- og hampefrø. (Resultatet beskrives).

65:

Onsdag, den 27. juni:

Oluf Mortensen, et klagevidne: Stævning til Iver Iversen i Viuf og Las Madsen i Almind.Marten Peers i Rugsted gav last og klage over de indstævnede, at de den 7. juni ... Straks på stedet så slog de for mig i sønder tvende af mine kedler og andre varer, og Las Madsen jog mig og min søn og datter af huset, og så bed Las Madsen min datter Maren Pedersdatter et stykke af hendes ene øjenbryn, så jeg tvivler, hun kan få sit syn igen, og samme tid rev de mig min skjorte af mit liv og tog det stykke bort, som min lomme hegnede ved, og der var nogle penge deri og andre adskillige varer, og gik bort med samme lomme og stykke af skjorten.

65b:

Oluf Mortensen, et vidne: Niels Madsen i Rugsted vidnede, at han så den 7. juni, at Maren Peerskone kom løbende ud af hendes hus med hendes tvende børn og skreg og klagede, at Las Madsen i Almind og Iver Iversen i Viuf jog hende og hendes to børn af huset, og da de kom på gaden, da havde Las Madsen en stridshammer i sin hånd og slog Maren Peers og hendes to børn med den. Så løb han til Maren Peersdatter og slog hende og løb hende nogle gange omkuld til jorden, og så bed han hende et stykke oven af hendes ene øjenbryn, og så rev Las Madsen et stykke af Maren Peers hendes skjorte med lommen ved, og tog det bort med sig. - Søren Jensen og Kirsten Peers, begge i Rugsted, vidnede, at de så, at Las Madsen slog Maren Peersdatter om til jorden med en stridshammer. Så spurgte vi hende ad, hvad hende skadede, da sagde hun til os, at Las Madsen havde bidt hende et stykke af det ene øjenbryn, og han rev et stykke af Maren Peers' skjorte. - Per Bertelsen i Rugsted og Mads Nielsen vidnede det samme. - ?? Martensen i Rugsted: Da han kom gående hjem fra marken og stod på Rugsted gade, da kom Iver Iversen i Vuif og Las Madsen i Almind gående imod mig, og Las Madsen havde et stykke af Maren Peers skørt, som lommen hang ved. Så spurgte jeg Las Madsen ad, hvad det var en lomme. Han svarede mig og sagde, at der var penge og andre varer i.

66:

Onsdag den 11. juli;

66b:

Oluf Morgensen, et synsvidne: Stævning til Iver Iversen i Viuf og Las Madsen i Almind. To synsmænd har den 14. juni været med herredsfogeden til syn på Maren Peerskone i Rugsted. Hun fremviste en af sine skjorter, en sort skjorte, som var sønderreven på hendes liv, og lommen, som havde hængt i samme stykke, blev hængende ved samme stykke. Maren Peers berettede, at Las Madsen havde revet det skørt i stykker og borttaget stykket med lommen. Hun fremviste to kedler, som var i stykker slagen, og hendes stuedør var slået i stykker. De synede Maren Pedersdatter, der var bidt et stykke over af hendes venstre øjenbryn. Det havde Las Madsen gjort.

67:

Oluf Mortensen Bøgvad, det andet lysningsvidne: ... tillyste til andet ting Las Madsen i Almind og Iver Iversen i Viuf et fuldt gårdsfred til for hus- og gårdsfred, de havde beganget i Maren Peerskones hus og gård i Rugsted.

67b:

Oluf Mortensen Bøgvad, det andet ting og kalde på nævninger: Stævning til Jens Bertelsen i Vesterby, Jens Hansen, Søren Madsen, alle i Vesterby, Niels Andersen i Ødsted, Laurids Jepsen sammesteds, Jens Peersen i Amintsbøl, Laurids Pedersen ibidem, Peer Poulsen, alle i Amnitsbøl. Stævning til Hans Nielsen i Jerlev, Peer Simonsen sammesteds, Hans Hansen i Mejsling, Joen Sørensen, Hans Nielsen, Nis Hansen, alle i Meisling, Peer Christensen i Tudved. De skal gøre deres tov til Jerlev herredsting.

Fremstod for retten Oluf Mortensen Bøgvad, delefoged, kaldte på nævningen, som er: Søren Madsen i Vesterby, Peder Hansen bidem, Laurids Ibsen i Ødsted, Jens Peersen i Amnitsbøl, Laurids Peersen, Peer Poulsen, alle i Amnitsbøl, Hans Nielsen i Jerlev, Hans Hansen i Mejsling, Joen Sørensen, Hans Nielsen, Niels Hansen, alle i Mejsling, Per Christensen i Tudved. Han advarede dem at møde her ved tinget idag 14 dage for at gøre deres tov over Las Madsen i Almind og Iver Iversen i Viuf for husfred og gårdsfred, de beganget haver i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus og gård, for at gøre ret tov mellem kongen og bonden, kongen ret og bonden ingen uret. Der er givet kald og varsel for 3 uger siden.

68:

Onsdag den 18. juli:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne og en fylling på nævning. - Stævning til Iver Iversen i Viuf (stævningsmændene har talt med hans fader) og til Las Madsen i Viuf (stævningsmændene har stævnet ham hos Anders Skomager, hvor de talte med en gammel kone). For retten fremstod Søren Jensen Kordsen i Mejsling og Jens Bertelsen i Vesterby. De tog hinanden i hånden og fyldte nævninger til tov over Las Madsen og Iver Iversen for hus- og gårdsfred, de begangen haver i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus og gård .... nævninger at gøre ret tov imellem kongen og bonden, kongen ret og bonden ingen uret.

68b:

Oluf Mortensen Bøgvad, et tovsvidne. Oluf Mortensen Bøgvad delefoged lod oplæse af tingbogen et klagevidne udsted af Jerlev herreds ting onsdagen d. 4. juli (Ordlyden citeres. ... de kom ind og fordrede nogle soldaterpenge, hvilke jeg gav dem straks på seden. Så slog de for mig i stykker tvende af mine kedler og andre kar; og jog da Las Madsen mig og min søn og datter af huset, og så bed Las Madsen min datter Maren Peersdatter et stykke oven af hendes ene øjenbryn ... Og samme tid rev de mig min skjorte af med liv og tog det stykke bort, som min lomme hang ved, og der var nogen penge i og andet adskillige varer, og gik bort med samme lomme og stykke af skørtet). Oluf Mortensen Bøgvad lod oplæse et andet vidne i samme sag (citeres). Han lod oplæse et syn (citeres). - Maren Peerskone stod for tingets dom og var sin klage fuld og fast gestændig. Oluf Mortensen Bøgvad lod oplæse et lysningsvidne for Las Madsen og Iver Iversen at være hus- og gårdsfred tillyst. Han lod oplæse kald på nævninger at gøre deres tov. - Og nu var Oluf Mortensen Bøgvad fylding begærende på nævninger. Så fremkom Søren Jensen Kordsen i Mejsling og Jens Bertelsen i Vesterby, som tog hverandre i hånden og fyldte nævninger til tove over Las Madsen og Iver Iversen at gøre ret tov imellem kongen og bonden, kongen ret og bonden ingen uret. Så fremkom nævninger, nemlig Søren Madsen i Vesterby på hans egne og medbrødre deres vegne og råbte på Las Madsen og Iver Iversen, om de havde noget herimod at lægge i rette, da æskede de dem nu her for retten, og ingen mødte. Så fremkom nævninge, nemlig Søren Madsen i Vesterby, Peer Hansen der sammesteds, Laurids Ibsen i Ødsted, Jens Peersen i Amnitsbøl, Laurids Peersen, Peer Poulsen, alle i Amnitsbøl, Hans Nielsen i Jerlev, Hans Hansen i Mejsling, Joen Sørensen, Hans Nielsen, Nis Hansen, alle i Mejsling, Peer Christensen i Tudved, som gjorde deres ed og tov således, at efterdi for dem med tingsvidner, syn og klage bevises, at forn. Las Madsen og Iver Iversen har gjort ufred og uform i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus og gård, da svor de forn. personer, Las Madsen og Iver Iversen, et fuldt hus- og gårdsfred til, både for kongen og bonden. - Stævningsmænd hjemlede, at de har varslet stævningsmændene til at gøre deres tov.

71:

Oluf Mortensen, et vidne: Stævning til al Egtved sogn, Ødsted sogn og Ågård by, alle kongens tjenere i Jerlev sogn og Horsted by. Han oplæser et brev: Underskriveren har fået et kgl. missiv af 25/7 1666. Eftersom kongen har afhændet til en og anden en del jordegods her i amtet, dog reserverer sig jagt i vildtbanen, og på det den skal blive ved magt og skovene ikke ødes eller forhugges, er mig befalet, jeg her i amtet skal have tilbørlig opsyn med alle skove, som ligger i vildtbanen, at deri intet hugges skovene eller vildtbanen til skade ... Sign. 4/7 J. Baden.

71b:

Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af Johanne Joensdatter, et indkendelsesskøde: Thomas Hansen i Ødsted tog i hånd sin trolovede fæsteenke Johanne Joensdatter og skødede, solgte og afhændede og indkendte fra sig og sine rette sande arvinger og til Johanne Joensdatter og hendes rette sande arvinger at have lige så god og rig en lod, del og anpart i den halve selvejerbondegårds ejendom i Ødsted, som Thomas Hansen nu påbor, og som han har købt, intet undtagen i nogen måde ... har fået fuld betaling ...

72b:

Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af mester Anker Sørensen, en dom: Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af hæderlige og højlærde mand mester Anker Sørensen i Kolding og provst i Brusk herred, har ladet stævne Niels Thomasen i Bølling, Poul Germandsen, Jens Madsen, Søren Pedersen, alle i Bølling, Jørg Jensen i Vork, Poul Sørensen, Peder Ovesen, alle i Vork, Jørg Mikkelsen i Amhede. Han fremlagde en seddel med præstens fuldmagt og en specifikation af resterende kgl. anpart af korntienden. Ingen af de stævnede var mødt. Dom: De skal betale med rede penge inden 15 dage og ellers lide nam og vurdering af enhver deres bo og gods og løsøre.

74:

Anders Peersen Grøn i Egtved, en dom: Han beviste med en opsættelse idag 4 uger, at der er givet stævning til Poul Germandsen i Bølling, Søren Peersen sammesteds, Jens Hansen i Lie, Niels Jensen i Egtved, Jørg Jensen i Vork. Sætter i rette, om ikke så mange af Egtved sognemænd, som endnu resterer, bør efter den takst, som det er anslagen i kirkebogen, at betale med rede penge, og det inden 15 dage. - Dom: De skal betale deres resterende kirketiende med rede penge inden 15 dage.

75:

Onsdag den 25. juli:

Onsdag den 1. august:

75b:

Joen Bertelsen i Vilstrup, et vidne: Stævning til præsten hr. Poul Jørgensen i Vilstrup. 4 mænd vonde alle ved opholden finger og helligånds ed efter recessen, at det var udi Guds sandhed sandfærdeligen, at det er vi ikke bevist, at Joen Bertelsen i Vilstrup og Anne Nielsdatter der samme steds, at de ikke er nærmere i slægt eller byrd tilsammen, at de jo derfor vel må komme tilsammen udi det hellige ægteskab stand. Og stod fornævnte vindingspersoner her idag, nemlig Germand Ibsen i Vilstrup, Henrik Madsen i Højen, Hans Hansen der samme steds, Niels Jensel Bjørresen i Knabberup, for tings dom, og var de dem deres vinde fuld og fast gestændig.

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til al Egtved sogn og Bindeballe by, til Hermand Breks på Nygård, Borlev, al Ødsted sogn, al kongens tjenere i Jerlev sogn, al Højen sogn. Oluf Mortensen Bøgvad lod læse og påskrive en memorialseddel: Memorial til Oluf Mortensen at bestille 1) på onsdag middag med schoiffler (skovle?) Egtved sogn foruden Vork, på torsdag middag Vork by, på fredag middag Ødsted sogn, og at de møder ufejlbar eftersom køkkenet (?) skal rengøres, at murmanden kan komme til arbejde. 2) Og eftersom Hans Kgl. Maj. straks tilbage forventendes vorder, da haver Oluf Bøgvad at advare præsterne så vel som fogederne, fri og ufri mænd, udlagt eller andre, hvem det være kan, at holde deres vogne og heste i beredskab, når behøves og dem tilsiges, at de ufejlbar møder på det sted, som dem påbydes, og deres kgl. ægter gøres, såfremt de ikke for ulydighed skal straffes. 3)� I lige måder haver Oluf Mortensen hos præsterne, fogederne, sandemænd og kirkeværgerne så vel som præstemedhjælpere at endnu engang til overflod at advare, at de forskaffer her til slottet senge, klæder, spaarlonken(?) og seng, lasker(?), og hvad behov gøres efter forrige amtskrivers udgivne seddel, såfremt rytterne ikke skal det hente. 4) Og efterdi en stor andel bønderne modvilligen, når dem tilsiges med heste og vogn, hans kgl. maj. nødvendige bestillinger at forrette, såvel og gangfolk, hof(?) og slottet gier(?) mig at bestille vedbliver, da haver kgl. maj.s delefoged dem endnu til overflod at advare, at de flittiger, når det påbydes, sig indstiller, ellers de stor straf haver at forvente, og den, som allerede har været ulydig, skal straffes som overhørig, og i lige måder, at den, som skal give årlig kul og ved desligeste årlig hø eller for nøds (?), han da at ville være tiltænkt at levere, eller straffen at forvente. At Oluf Mortensen ville lade læse og bestille til tinget og påskrive mig det memoriale, det igen at tilsende. Ex Koldinghus, den 21. (?) juli Ao. 1666, Jakob Lauridsen Beck. Som samme seddel i sig selv formeldte idag for tingets dom er bleven læst og påskrevet, hvorefter Oluf Mortensen Bøgvad var tingsvidne begærende.

76b:

Oluf Mortensen, en opsættelse: Stævning til menige mænd i Bindeballe by. Han fremlagde slotsskriverens seddel: Arveprinsen og herrer erlystigede sig forgangne pinsedags tider her i amtet såvel i Skanderborg amt med jagt, og hans kgl. højhed med hans hos sig havende suite havde brug for vogne med tilhørige heste på hen- og tilbagerejsen. Bindeballe bymænd var tilsagt til at opvarte arveprinsen med deres heste og vogne, men udeblev. Oluf Mortensen Bøgvad skal forfølge dem med lov og ret ved deres herredsting. Han sætter i rette, at de bør bøde en rigsdaler hver. - Ingen af de stævnede var mødt. Opsat 6 uger.

77b:

Søren Thomasen i Tudved, et lovbud: Stævning til Else Jenskone i Tudved med hendes lavværge, Søren Jensen Kordsen i Mejsling, Jens Jensen i Tudved med hans rette fødte lavværge Søren Jensen i Tudved. - Søren Jensen Kordsen lovbød 3. gang på vegne af Else Jenskone i Tudved den anpart, hun har i den halve gård i Tudved, om nogen af hendes frænder ville pante med hende, da tilbød hun dem det frem for nogen anden. Søren Thomsen i Tudved, som er hendes trolovede fæstemand, gjorde sit tilbud; dersom Else Jenskone ville pante ham sin ejendoms anpart, da ville han pante med hende.

78:

Søren Thomasen i Tudved, et pant: For retten fremstod Else Jenskone i Tudved med sin tiltagne lavværge Søren Jensen Koed i Mejsling, bekendt sig at have annammet af sin trolovede fæstemand Søren Thomasen, barnefødt i Vesterby, i varer og penge 240 slettedaler, hver daler beregnet til 64 skilling danske, for hvilke penge og varer jeg Else Jenskone med min tiltagne lavværge pantsætter Søren Thomasen i min anpart, jeg har i den halve selvejergård i Tudved, jeg påbor.

78b:

Søren Jensen i Tudved, et skøde: Stævning til Else Jenskone i Tudved med hendes lavværge og hendes søn unge Jens Jensen med hans lavværge, Søren Thomasen, alle i Tudved. For retten fremstod Else Jenskone og indpantede sin trolovede fæstemand Søren Thomasen ... sin gård. Hvorimod (?) mødte Søren Jensen i Tudved, som på Kirsten Christensdatter i Fredsted og på hans søster Sidsel Jensdatter hendes søns Knud Nielsen, barnefødt i Amnitsbøl, hans vegne såvel og Else Jenskone i Tudved hendes barn og søn, unge Jens Jensen, alle deres rette fødte lavværge. Og han svarede til samme indpant, at han formente, fornævnte Else Jenskone ikke(?) burde at indpante barnet(?) for hende ... -ring eller skade udi nogen måder, men alene at indpante Søren Thomasen så vidt hendes eget var, medmindre at hun kune bevise, at hendes quota i bemeldte ejendom kunne sig så vidt bedrage 240 slettedaler. Ellers mente Søren Jensen, at hun ej kunne pantsætte ... så højt i hendes anpart, nemlig for 240 slettedaler. Hvorefter Søren Jensen var tingets mnde(tingsvidne?) begærende. Og stod Else Jenskone med hendes tiltagne lavværge Søren Jensen Kordsen i Mejsling og Søren Thomasen med Søren Jensen i Tudved med hverandre til vedermålsting.

79:

Søren Jensen i Tudved, et minde: For retten fremstod Else Jenskone i Tudved med hendes trolovede fæstemand Søren Thomasen i Tudved. Gav til kende, at eftersom det var så beskikket ved af Gud i himmelen, at han agtede at ville indtræde i det hellige ægteskabs stand med Else Jenskone, barnet unge Jens Jensen i Tudved med hans moder, da her idag for tings dom fremstod Søren Thomasen, bekendte, at han med hans fri vilje og gode hjertelag har udlovet til Else Jenskone hendes barn, unge Jens Jensen, at ville give barnet til en vennegave penge, tyve slettedaler, og han skal have dem, når Gud vil, han bliver i sin alders fulde 15 år, og i desmidlertid skal Søren Thomasen ikke give nogen rente af samme pege, men skal blive stående hos ham renteløs. Men dersom det så skete, at pengene blev længere stående hos Søren Thomasen, efter at barnet er blevet hans fulde 15 år, da skal Søren Thomasen give barnet billig leje, rente som af andre børnepenge plejer at gå efter recessen ..... Og stod Søren Thomasen med barnets moder Else Jenskone og hendes tiltagne lavværge Søren Jensen Kordsen i Mejslng med barnet unge Jens Jensens rette, fødte lavværge Søren Jensen her idag for tings dom og til vedermålsting, lovede Søren Thomasen at efterkomme det forskrevne.

80:

Niels Jensen Bjørresen og Jep Peersen, begge i Knabberup, et vidne: Sognepræst Poul Jørgensen i Skibet sogn gav til kende, at eftersom Niels Jensen Bjørresen og Jep Peersen har tilstået ham den halve bondegård i Vilstrup, da her idag for tings dom i hånd tog hr. Poul Jørgensen Niels Jensen Bjørresen og Jep Peersen og lovede dem for sig og sine rette sande arvinger at holde dem ganske og aldeles kvit og fri og kræveløs for al den gæld, som ret kan være og nu kan findes efter sal. afgangne Peder Hansen og hans fader Hans Sørensen, som begge boede og døde i Vilstrup. Og han lovede at holde dem begge og deres arvinger ganske og aldeles uden skade og skadesløs i alle måder. Og stod hr. Poul Jørgensen med Niels Jensen Bjørresen og Jep Peersen her idag for tings dom, lovede at holde det, som forskrevet står.

80b:

Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et skøde: Fornævnte gård tilskødes ham og hans hustru Anne Jakobsdatter. Ejendommen er blevet lovbudt 3 gange.

81b:

Søren Jensen Kordsen i Mejsling, en frafindelsesdom: Han lod læse og påskrive en skatteseddel: Lægdsmændene Joen Sørensen i Mejsling og Peder Pedersen i Horsted har straks og uden forsømmelse at udfordre den 3. kvartals contribution indevæende år forfalden til den 1. august næstkommende, at pengene endeligt rigtig samme dag efter lægdssedlen uden afkortning vorder her indleveret, såfremt de forsømmelig ikke derfor vil exekveres, og tilkommer hver med sin anpart penge for skattekorn og de to sk. forhøjelse at udgive som følger: (specifikation for en række personer i Jerlev, Mejsling, Hjortbjerg mølle, Horsted og Deigengård). - Søren Jensen Kordsen begærede tingsvidne, men det kunne han ikke få, fordi slotsskriveren ikke var stævnet.

Oluf Mortensen Bøgvad, en dom: Sagen mod Anders Olufsen i Fitting, der er rømt fra sin krongård. Dom: Han bør søges til sit værneting. Hvad angår rugsæden, bør den klareres til kgl. maj. efter restancens formelding.

83b:

Onsdag den 8. august:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til Jørgen Nielsen i Vork og Lauge Pedersen ibidem. - Peer Ovesen i Vork vidner: I søndags for 8 dage siden red han på en hest til Egtved kirke, da kom Jørgen Nielsen ridende efter ham, og Lauge Peersen i Vork gik ved ham, og da havde de nogen ubekvemsord med hverandre, men hvad om det var, det vidste han ikke. - I lige måde vidnede Marie (Marrige) Sørensdatter, tjenende Hans Iversen i Refsgård, at hun samme dag gik et stenkast eller to for Peer Olufsen og ville gå til Egtved kirke, og da kom Jørg Nielsen i Vork ridende på en hest, og Lauge Peersen i Vork gik ved ham, da havde de nogen ord tilsammen, men hvad det var, eller hvorom det var, det vidste hun ikke. - Oluf Mortensen Bøgvad begærede tingsvidne.

84:

Onsdag den 15. august:

Anders Jørgensen, et opkaldelsesvidne: Stævning til Bøgvad, Spjarup, Tågelund, Refsgård, Bindeballe, Jerlev, Vilstrup, Højen, Horsted, Nygård, Hesselballe, Boerlev (opkaldelsesvidne til skovene). Anders Jørgensen ridefoged har ladet opnævne synsmænd til at syne og bese alle vedlagte (?) skove i Jerlev herred, hvortil der blev opnævnt alle sandemændene i Jerlev herred at være ridefogeden følgagtig her fra tinget at syne, hvad han dem påviser.

84b:

Onsdag den 22. august:

Sekshøring: Niels Jørgensen i Ødsted, Jens Hansen der samme steds, Peer Hansen i Borlev, Per Jørgensen der samme steds, Jens Lassen i Højen, Laas Christensen i Vork.

Hr. Søren Jensen, sognepræst i Egtved, et vidne: Han tilbyder til 3. ting Hans Jakobsen i Venborg, om han vil indløse den kuasen (?), han med herredsfoged og uvildige dannemænd har ladet fra ham vurdere den 25. juli efter derpå forhvervet dom. Ingen mødte til svar.

85:

Niels Jensen Bjørresen, et vidne: Stævning til hr. Poul i Vilstrup, Jens Hansen i Vilstrup, Ingeborg Hansdatter i Vilstrup med hendes lavværge, Jep Peersen i Knabberup, Maren Hansdatter i Limskov (?) med hendes lavværge, Michell Haftner Mads (?)- - Niels Jensen Bjørresen i Mellom Knabrup gav til kende, at Jokum Damke havde på hans vegne efter fuldmagt 2 ting tilforn, og var han selv idag hans tredie ting begærende, har lovligt opbudt den våning i Vilstrup, som han har i pant for 120 rdl. iflg. pantebrev udstedt af Jerlev herredsting 1656, den 27. august, at forn. Peer Hansen har pantsat Jens Christensen i Mellom Knabrup samme væring for 120 rdl., som skal blive stående i 10 år og derefter indløses. Nu tilbyder han alle sal. Peer Hansen i Vilstrup hans efterlevende arvinger, om nogen af dem var, som ville indløse samme pant, da må det ske inden to måneder.

86:

Oluf Mortensen, en frafindelse: Kgl. maj. delefoged Oluf Mortensen Bøgvad lod fremstå for retten Christen Andersen i Borlev, som gav last og klage over nogle hundedrenge, som for kort tid siden har været i hans gård. Han var den dag i Kolding. De har gjort hans børn og hunde uform. Han formente, at hundedagene var forbigangen. - Christen Andersen stod med Oluf Mortensen til vedermålsting. - Jeg spurgte Oluf Mortensen, om han havde lovligt varsel givet for... vidne. Han svarede nej. Da vidste jeg ikke at understå mig at udstede noget tingsvidne.

Onsdag den 5. september:

86b:

Onsdag d. 12. september:

Poul Jørgensen i Jerlev på vegne af Maren Nielskone i Høllund, et indbydelsesvidne: Stævning til Christen Nielsen i Høllund, Else Nielsdatter i Høllund med hendes lavværge, Johanne Nielsdatter i Vejle med hendes lavværge, Knud Jørgensen i Vejle, Mette Poulsdatter i Amnitsbøl med hendes rette lavværge. - Han indbød på vegne af Maren Nielskone til skifte alle hendes sal. mands Niels Poulsens arvinger og kreditorer, helst så mange som ville kende sig ved nogen arv og gæld, at møde nu førstkommende tirsdag d. 18/9 i Høllund i den halve gård, sal. Niels Poulsen tilforn boede og fradøde. Han æskede herredsfogeden og skriveren med uvildige dannemænd at møde i boet og der at registrere og vurdere, skifte og dele, hvis gods og gode (?) der i boen findes. Og da for retten blev opnævnt Christen Jensen i Vork, Søren Sørensen i Høllund, Jørg Poulsen i Jerlev, Jens Hansen i Ødsted.

87:

Oluf Mortensen, en dom: Sagen ctr. menige mænd i Bindeballe for deres ægtforsømmelse ved arveprinsens rejse. Slotsskriverens tidligere skrivelse gentages. - Ebbe Hansen i Bindeballe mødte hertil og svarede på sine egne og på sin husbonds tjeneres vegne, at efterdi recessen formelder, at adelens tjenere ikke skal besværes af kongens ... mænd og fogeder i nogen måder enten med ægter eller andet, som recessen videre indeholder ... aleneste at føre vores nådigste herres fadebord (?), når hans kgl. maj. og dronning selv personligt drager igennem landet, hvorfor jeg idag formener for sligt Oluf Mortensens tiltale bør fri at være, og ikke enhver bør at bøde 1 rdl., som han i rette haver sat, uden han anden(?) nådigste kongelige forordning fremlægger,at vi skal køre og gøre vognægter, uden så er, at andre adelstjenere bliver tilsagt at køre, hvor vi da med dem er pligtige at køre, når vi tilsiges. - Det samme svarede Christen Sørensen i Bindeballe på hans vegne. Begge parter begærede endelig dom. - Dom: Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, så og efterdi ikke for mig bevises de Bindeballe mænd lovligt at være tilsagt hans kgl. højhed vores nådige prins' jagt at opvarte, ikke heller recessen adelens tjenere dertil obligerer, ikke heller for mig bevises nogen skade at være forsømt i højeste ommeldte vores nådige arveprins' medhavende folk at fremføre formedelst deres absents, da vidste jeg ikke rettere derpå at kende, end de jo bør for Oluf Mortensens tiltale fri at være.

88b:

Onsdag den 19. september:

Niels Thomsen i Bølling siddende den dag i fogedens sted.

Joen Bertelsen i Vilstrup, en opsættelse: Stævning til Jens Peersen i Vilstrup. Gav ham til sag, fordi han haver tilgangen og jagede en ung foell (fole?), som var i 3. år, på en stav, hvoraf den døde. Og det var 10 rdl. værd. Satte i rette, at han bør betale, som den kan blive taxeret. Opsat 14 dage.

89:

Onsdag den 26. september:

Søren Jensen i Tudved sættefoged.

Jokum Benfeldt i Ågård, et vidne: Joen Nielsen Kyd i Ågård gav til kende, at eftersom der var af ham og hans hustru i hastmodighed og ubesindighed talt nogne ukvems og ærerørige ord anlangende ærlige, velagte og mandhaftige capt. Jokum Benfeldt, da fremstod han for retten bedende for sig og sin hustru og børn, at de ikke vidste andet med capt. Benfeldt, end som en fin, ærlig mand etc. Al den tid, han har boet i Ågård har han skikket sig vel imod dem. De lover, at de ikke vil gøre Benfeldt eller hans børn nogen overlast med skændsord m.m. - Jokum Benfeldt fremstod og tog i hånd Joen Nielsen Kyd og erklærede, at han og hans børn ikke vidste andet med Joen Nielsen Kyd end, at han, hans hustru i Ågård har forholdt sig vel al den stund, han havde boet i Ågård, og lovede ikke at gøre dem nogen overlast med nogen ufine ord i nogen måde.

89b:

Onsdag den 3. oktober:

90:

Onsdag den 10. oktober:

Onsdag den 17. oktober:

Herredsfoged Thomas Pedersen betjener retten.

Jørgen Poulsen i Jerlev siddende i denne sag i fogedens sted:

Anders Jørgensen, et vidne: Stævning til Iver Iversen i Viuf og Las Madsen i Skovdal mølle. - Vidneførsel. - Else Jenskone i Rugsted: Den 7. juni da kom jeg gående i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus, og da var Iver Iversen ... og Laust Madsen i Almind derinde, og de havde krævet nogen soldaterpenge, hvilke de samme tid havde bekommet. Da sagde Maren Peerskone til dem, de havde ikke krævet dem tilforn, de turde ikke laade (?) regere så meget ilde, og så greb Iver Iversen fat på Maren Peerskone med hans højre hånd for på hendes bryst og slog hende baglæns omkuld, og hun råbte og skreg og bad for Guds skyld, de ville kierre(?) hende, og så måtte hun og hendes fattige børn løbe af huset. - Gunder Peerskone vidnede det samme. - Else Jenskone i Rugsted: hun lå på sin seng den tid og kunne derfor ikke vide. - Ridefoged Anders Jørgensen begærede tingsvidne.

91:

Anders Jørgensen, et vidne om olden: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted sogn, Jerlev sogn og Højen sogn. Sandemændene Niels Thomasen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Søren Pedersen i Hesselballe, Jens Jensen ibidem, Jens Sørensen i Horsted, Niels Jørgensen i Ødsted og Søren Sørensen i Høllund vidnede, at de den 15. og 16. august havde været med ridefogeden, skovrider Morten Færing og delefoged Oluf Mortensen til syn på kongens og bondens skov i Jerlev herred og besigtiget, om der befandtes nogen olden på eg eller bøg, at der kunne lægges nogen svin derpå i dette år, at de kunne fedes. Da befandtes der ikke olden i skovene, så hverken kongen eller bonden kan få flæsk i dette nærværende år.

91b:

Anders Jørgensen, et vidne om den nedlagte skov: Stævning til Bøgvad, Spjarup, Vollund, Bindeballe, Refsgård, Nygård, Hesselballe, Borlev, Lerbæk, Vilstrup, Højen, Horsted og Jerlev. Sandemændene vidnede: De var den 15. og 16. august med ridefogeden, skovrider Morten Hæring, delefoged Oluf Mortensen Bøgvad og herredsskriver Jokum Damcke i: Bøgvad skov, som os synes, at der kunne være hugget før krigens tid og siden den ufreds tid 57 bøge, store og små, 9 ege, store og små. Ellers er den skov i ufredstid meget forhugget, som ikke kan taxeres. Underskoven nogenledes ved magt. - Tågelund skov, som nu kaldes tang(?). Der har været en ringe tynd høj og ovenskov og ingen underskov, hvilket nu ganske findes forhuggen og ruineret. - Refsgård skov: i lige måde har været noget høj ovenskov og ingen underskov, hvoraf den største del er omblæst og en del deraf forhuggen, så der findes ikke uden en ringe del høje træer i samme skov. - Bindeballe skov: er mesten del af egeskov ganske forhuggen og en del af bøgeskov i lige måde, hvilket før krigens tid og siden den sidste fjendetid er gjort. Belangede bøgeskoven på den vestre kant findes en ganske del forhuggen, og en del af Guds vejrlighed nedblæst. Ellers østen fra byen under bjergene findes el del ege- og bøgeskov nogenledes ved magt. Befandtes der ved Peer Madsens gård 20 blokke, store og små, foruden adskilligt savet tømmer, derforuden rodhuggen risbøg og nogle hugne latter. Noch befandtes der et enemærke, som tilhører Christen Sørensen i Bindeballe; det er nogenledes ved magt. - Jerlev skov, Vilstrup, Højen og Horsted skove: findes intet forhugget til nogen upligt. - Nygård skov: kgl. maj.s enemærke befandtes 24 ege, store og små, 45 bøge, store og små, hvorudaf er hugget syv til Fredericia fæstnings fornødenhed efter beretning. Hvilke forskrevne ege og bøge forvalteren på Nygård beretter at være hugget til Nygårds bygnings fornødenhed, uden hvis som er ført til Fredericia fæstning. - Borlev skov: befandtes der hugget 21 store og små risege og 2 bøge. - Hesselballe skov: findes en liden tynd oven bøgeskov og ikke er til nogen upligt forhuggen.

92b:

Onsdag den 24. oktober:

93:

Onsdag den 31. oktober:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til en del personer angående øde selvejergårde. Han tilbød dem nu ved 3. ting til eventuelle arvinger, som ville kendes ved dem. De skulle så give sig til kende, at de kunne give kongen hans rettighed deraf. Og dersom ingen fandtes, formente han, at gårdene burde være forfalden til kongen. - Ingen mødte, som ville svare noget hertil.

94:

Mons Lassen i Høllund, et skiftebrev, dateret 18. september 1666. Forsamlet i den gård, sal. Niels Poulsen beboede og fradøde, at skifte mellem hans efterlevende hustru Maren Nielskone og mandens efterlevende børn: Christen Nielsen, Else Nielsdatter og Johanne Nielsdatter, samtlige med deres lavværge og morbroder Søren Madsen i Vesterby, som var til stede på moderens og børnenes vegne. - Overværende: Herredsfoged Thomas Pedersen i Rugsted, delefoged Oluf Mortensen Bøgvad og herredsskriver Jokum Damcke. - Vurderingsmænd: Jørgen Poulsen i Jerlev, Søren Sørensen i Høllund og Jens Hansen i Ødsted. De var opnævnt af tinget. - Kreditorer var mødt i boet og gav deres gæld til kende. - Bortskyldig gæld blev opgjort til 103 slettedaler, 1 mk. 12 sk. danske. - Kreaturer: 1 ko, 2 kvier, 1 stud, 1 ungnøds kvie, 1 kalv, 2 øg, 1 hesteplag, 7 svin. - Det samlede bo blev opgjort til 75 slettedaler 3 mk. 4 sk. Der var således en netttogæld på 26 slettedaler 2 mk. 8 sk. - Fordi boets midler ikke strækker til at betale gælden, da har moderen Maren Nielskone og børn med andre gode venner talt med Poul Jørgensen i Jerlev (der har et gældsbrev på 50 rdl. lig med 75 slettedaler) om, at han af kristen kærlighed og egen god vilje ville afslå noget af gælden. Han er gået ind derpå på den condition, at dersom de samtlige arvinger ville bevilge ham det unge grå øg forud af boet, da ville han afslå den halve part, som er 25 rdl. (37½ slettedaler); så bliver der tilbage af gælden 65 sld. 3 mk. 12 sk. På den måde blev der 3 sld. 8 mk. 8 sk., som skulle have været delt mellem moderen og børnene. Da har moder og børn talt med Mons Lassen, fordi han var Else Nielsdatters forhåbende fæstemand, at han ville tage al den bortskyldige gæld til sig og derimod til sig annamme det gods, som findes i boet efter denne registrering. Da ville moderen og de andre to børn (Christen og Johanne) med deres rette lavværge og morbroder Søren Madsen i Vesterby hans bevilling, at han må beholde de øvrige 3 sld. 3 mk. 8 sk., som godset beløber sig til. - Heri samtykkede kreditorerne. Mons Lassen lovede, at han ville betale gælden efter registreringen.

97:

Onsdag den 7. november:

Onsdag den 14. november:

Jochum Damcke, et vidne: Han tilkendegav på 3. ting, at ham var frakommet sit signet, hvormed han forseglede sine breve, som for retten er passeret, og ikke at han havde forseglet nogen gældsbreve med det. På det, at samme signet, om det nogen kunne finde, ikke skulle gøre ham nogen skade dermed, da har han i� ting lovligt forlagt det, at samme segl ikke skal komme ham eller hans hustru eller børn til nogen forhindring eller skade.

Niels Jensen Bjørrensen i Mellem Knabberup, et vidne: Stævning til hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, Jens Hansen ibidem, Ingeborg Hansdatter i Vilstrup med hendes lavværge, Hans Madsen i Vilstrup, Jep Pedersen i Knabberup, Maren Hansdatter i Limskov med hendes lavværge, Michel Haffner Madtz, Kirsten Hansdatter i Mellem Knabberup, Christen Jensen, Gunder Jensdatter, Else Jensdatter, alle i Mellem Knabberup. - Han lod opnævne 4 selvejerbønder, som kunne taxere og vurdere det væring i Vilstrup med dets tilliggende jord. Opnævnt blev Søren Jensen Kordsen i Mejsling, Niels Jørgensen i Ødsted, Morten Hansen Bonde i Jerlev, Jens Peersen i Rugsted. De skal førstkommende mandag møde i Vilstrup og syne, hvad dem påvises.

98:

Niels Jensen Bjørrensen i Mellem Knabberup, en opsættelse: Stævning til de samme personer. Fremlagde et pantebtev af 27/8 1656: Peder Hansen i Vilstrup erkender gæld til sin svoger Jens Christensen i Mellem Knabberup og hans hustru Kirsten Hansdatter på seks snese rigsdaler med pant i Peder Hansens bolig i Vilstrup, som Rasmus Hansen bebor. Hvis ikke hovedstolen på 120 rdl. ikke er betalt inden 10 år, tilfalder pantet Jens Christensen og hustru. - Han fremlægger et opbydelsesvidne af 22/8 1666 og sætter i rette, om ikke sal. Peder Hansens arvinger er skyldige at indløse pantet og give ham, hans hustru og stedbørn pengene, eller pantet blive hans, hans hustrus og stedbørns ejendom. - Ingen var mødt. Opsat 6 uger.

100b:

Oluf Mortensen Bøgvad, en opsættelse på den ødegårde, han stævnede for for 4 uger siden: Fremlagde et landstingsvarsel af 6/9 1666 til arvinger og kreditorer efter afdøde Mads Hansen og hustru, som boede i Mejsling, sal. Niels Jensen, som boede i Egtved, Svend Knudsen og Hans Knudsen, som boede i Refsgård, Poul Pedersen, som boede i Ris, og Niels Madsen i Lie. - Opsat 6 uger.

101b:

Onsdag den 21. november:

Niels Jensen Bjørrensen i Mellem Knabberup, et synsvidne: Synsmændene har den 19/11 være med Niels Jensen i Mellem Knabberup og i overværelse af herredsfoged Thomas Pedersen i Rugsted og herredsskriver Jokum Damcke til syn på det væring i Vilstrup, Rasmus Hansen påbor, og dets tilliggende jorder. De kan ikke taxere det til mere end 100 slettedaler.

103:

Oluf Mortensen Bøgvad, en dom: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted sogn, Jerlev sogn og Ågård. Fremlagde slottsskriver Johan Badenhaupts seddel: Befales hermed delefoged Oluf Mortensen i Bølling straks indfordre arbejdspenge i Jerlev herred for indeværende år fra Philippi Jacobi 1666 til 1667. Af hver gård lige efter den fortegnelse, eder derpå forleden år blev givet. Thi jeg har bekommet ordre dem til slottets reparation at udgive, hvortil de og højligen behøves. Og om imod forhåbning endnu ingen dom derpå er gangen, I den ufortøvet den forhverver, så ingen ophold deri sker, såfremt I ikke selv derfor vil stande til rette. Actum Koldinghus den 13. november 1666, Johan Badenhaupt. - Og derhos gav ham dem til sag menige mænd i Jerlev herred, så mange som er kgl. maj.s tjenere til Koldinghus for deres arbejdspenge så vel og resterende landgilde og andre spetie (?), som de endnu resterer med og de det ikke altsammen har ydet til Martini, og satte derfor udi al dom og rette, om ikke skyldnerne bør at betale med rede penge og det inden 15 dage eller og efter deres forløb at lide nam og vurdering. - Dom: De skal betale.

104b:

Onsdag den 28. november:

Peer Hansen Haar i Starup, en op(sættelse): Stævning til Jens Bertelsen i Vesterby for en gæld opr. stor 14 daler. Der resterer 7 slettedaler. Sætter i rette, at Jens Bertelsen skal betale dem. Opsat 14 dage.

105b:

Onsdag den 5. december:

Søren Mortensen i Vesterby, en opsættelse: Stævning til Søren Pedersen i Hesselballe og Else Peers med hendes lavværge, Poul Sørensen i Vork, Laurids Sørensen ibidem, Anne Jensdatter i Ødsted med hendes lavværge Niels Jørgensen og Thomas Hansen i Ødsted. Fremlagde et skriftligt indlæg: Eftersom jeg Søren Madsen i Vesterby har ladet i rette citere Søren Pedersen i Hesselballe med hans moder Else Peders anlangende en gæld efter Søren Pedersens sal. fader Peder Enevoldsens obligation, og Søren Pedersen og moder den sal. mands gård besidder uskiftet, derfor mener Søren Madsen, at Søren Pedersen bør betale gælden. - Han fremlægger nogle obligationer, fra Peder Enevoldsen på 12 slettedaler, fra Søren Poulsen i Vork på 20 slettedaler (8 slettedaler resterer), fra Jens Nielsen i Ødsted på 2 slettedaler. - Sætter i rette, at de skal betale. - Opsat 6 uger.

107b:

Onsdag den 12. december:

Poul Sørensen i Vork, et vidne: Jørgen Nielsen, Mads Sørensen, Anders Nielsen, Søren Iversen og Oluf Jørgensen, alle i Vork, vidner, at de nu i sidste fjendetid den 11. marts 1660 var de på Egtved kirkegård den dag, Søren Poulsen i Vork blev begravet. Og da fremtrådte hans søn Poul Sørensen på egne og alle sine søskendes vegne og kastede nøglen på graven og sagde, at eftersom fjenderne havde hans sal. faders gård mestendels ganske afbrændt og alle hans gods, middel og formue berøvet, så der fandtes intet efter ham; da forsvor Poul Sørensen på egne og søskendes vegne arv og gæld, at de ville hverken arve eller gælde efter ham. - Han fremlagde en seddel fra hr. Søren Jensen, evangeliets tjener til Egtved og Ødsted sogne: Forleden år i 1663 (1660?) d. 11. marts, som jeg blev kaldet dertil, havde begravet Søren Poulsen af Vork, så og hørte jeg hans søn Søren Poulsen kaste nøglen på graven etc. - I lige måde fremstod Christen Jensen i Vork og vidnede, at i sidste fjendetid anno 1660 d. 11. marts, da var han i herredsfoged Thomas Pedersens fravær med to uvildige mænd, nemlig Jørgen Nielsen i Vork og Mads Sørensen ibidem, i Søren Poulsens gård, som mestendels var afbrændt, om der befandtes noget gods, som kunne registreres efter den sal. mand, og da befandtes der ikke i ringeste måde noget, som kunne registreres.

109:

Søren Pedersen i Hesselballe på vegne af Peer Hansen Haar i Starup, en dom: Peer Hansen Haar har givet sin svoger Søren Pedersen fuldmagt til at hænde dom på Jens Bertelsen i Vesterby. - Dom: Han skal betale de resterende 7 slettedaler med renter og omkostninger.

110b:

Onsdag den 19. december:

Sekshøring: Peer Henriksen i Amnitsbøl, Mads Sørensen i Stubberup, Joen Nielsen Kyd i Ågård, Laurids Christensen i Vork, Jens Sørensen i Borlev, Søren Sørensen på Nygård.

Christen Jensen i Vork på Hans Hansen Mouridsens vegne, en dele: Fremlagde en dom af 14. marts 1666, at Jens Albendtsen i Rugsted skal betale Hans Hansen Mouridsen 3 slettedaler 10 sk. - Han blev med sekshøring fordelt.

111b:

Hermand Breckeling på Nygård, en opsættelse: Stævning til Christen Andersen i Borlev. Han er ikke mødt. Sagen opsættes til snapsting.

Finis.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk