Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Jerlev herreds tingbog

1662

(Tingbogen begynder mindt i filmrulle 30827)

I denne ekstrakt har jeg ikke som ved ekstrakten af 1653 angivet sekshøringers navne.

Onsdag den 8. januar:

Peder Hansen Haar i Starup et afkald: Ridefoged Anders Jørgensen giver på vegne af "sin kære broder" Steffen Christensen i Kolding arveafkald til Christen Hansen Haar, Søren Pedersen på vegne af hans hustru Anne Hansdatter og Hans Hansen Haar på arv efter deres sl. forældre Hans Jørgensen Haar og Maren Christensdatter, der boede i Starup. - Teksten er stærkt beskadiget.

Gl. Peder Jensen i Rugsted i dommers sted:

Thomas Pedersen i Rugsted fører vidne med varsel til Søren Madsen i Oksvig. Unge Jørgen Jensen i Vork vandt, at han var med herredsfoged Thomas Pedersen i Oksvig i Søren Madsens gård for at begære rejsepenge for at have været i København til kongens hylding som arvekonge, og da de red af hans gård, da kom Søren Madsen rendende på en hest efter Thomas Pedersen med en bøsse .. og sagde, han skulle skyde ham, hvor han kunne ...

Hans (?) Hansen i Mejsling tinglyser aftægtskontrakt for Gertrud Jeppes i Mejsling med Laurids Pedersen, nu boende i Amnitsbøl. Peder Jensen i Rugsted og Thomas Hansen i Ødsted er vitterlighedsvidner.

Oluf Mortensen Bøgvad sagsøger adskillige (navngivne) selvejerbønder, der endnu ikke har taget husbondhold. Opsat 6 uger.

Onsdag den 15. januar:

Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Jens Jensen i Tudved og Joachim Damcke i Ågård.

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne pva. Ko. Maj. ctr. Jep Pedersen i Egtved for lovmål, præsten i Egtved hr. Søren Jensen agter at føre imod ham. Sagsøgte har indgivet en seddel, hvori han gør afbigt: Han har vel fortjent stor straf for sine slemme ords skyld, at han både forleden år på marken og nu nyligen ved kirken med skældsord og trussel uden nogen årsag overfaldt ham. Nu lover han, at han offentligt i kirken førstkommende 2. eller 3. pinsedag vil bede menigheden om forladelse for sin forseelse, og dernæst, at han på liv og ære herefter aldrig mere skal overfalde præsten på den eller andre måder, men han skal i ord og gerning findes lydig og hørig. Hvis han forbryder sig derimod, vil han uden nogen videre proces udstå tilbørlig straf. Han har bedt sin farbroder Niels Videsen i Refsgård og sin broder Vide Hansen om at underskrive som kautionister. Jens Sørensen har underskrevet til vitterlighed.

Onsdag den 22. januar:

Hans Nielsen i Bølling tinglyser et skifte: Herredsfoged Thomas Pedersen i Rugsted har været med fire mænd i Tudved i den gård, som Søren Sørensen iboede og fradøde, for at skifte mellem hans efterlevende hustru Dorthe Lauridsdatter og deres barn Anne Sørensdatter. Og da formedelst fjendens indfald, så vel andre krigsfolk, havde deres gods og formue forrøvet, da fandtes der kun lidt at skifte mellem dem. Til stede var gl. Peder Jensen i Rugsted på barnets vegne, hendes rette fødte værge på fædrene side, og enkens tilhåbende fæstemand Hans Nielsen i Velling. Han har afgivet løfte om barnets underhold, og hvis han ikke holder dem, kan han stævnes for sekshøring.

Oluf Mortensen Bøgvad, en registrering pva. Jens og Søren Hansen: Man har været i Vilstrup i sl. Peder Hansens og hustru Anne Pederskones gård for at registrere, hvad der kunne findes, efter at fjenderne og krigsfolk har været i landet og fra folkene bortrøvet deres middel, gods og formue. Den sl. mands arvinger overværede skiftet, Søren og Jens Hansen på egne vegne; på Kirsten Hansdatters vegne var hendes lavværge Niels Jensen Bjørnesen i Knabdrup; på Anne Hansdaters vegne dennes lavværge Jep Pedersen i Knabdrup. Blandt gældsbeviserne er et skiftebrev af Tørrild herredsting 28/6 1656, hvor Oluf Joensen i Stubdrup var lavværge for sin broder Peder Joensen i Limskov hans to børn Hans og Joen Pedersen. Gælden ifølge gældsbreve beløber sig til 476 sldlr. 3 mk. Og der er ingen løsøre til at betale gælden med. Der er varsel til Maren Hansdatter i Lejrskov med hendes rette lavværge Niels Jensen i ..., Anne Hansdatter med hendes lavværge, og Ingeborg Hansdatter i Vilstrup samt Hans Madsen i Vilstrup.

Oluf Mortensen Bøgvad fører vidner på, at den 13/1 om formiddagen kom Mette Sørensdatter i Bølling sammen med Jens Mortensen, Søren Sørensen og Niels Giellesen ind i Oluf Mortensens gård og tog 5 eller 6 stykker tømmer, som de bragte til Mette Sørensdatters gård. Mette Sørensdatter svarede, at hun ikke havde bragt andet tømmer til sin gård end det, der var hendes eget.

Oluf Mortensen Bøgvad afhjemler syn på den gård i Bølling, som Hans Iversen før påboede. Bygningerne er brøstfældige.

Jørgen Nielsen i Vork pva. ? stævner Maren Sørensdatter i Egtved med lavværge Anders Thomsen ibidem. Der fremlægges et gældsbrev fra Søren Jensen i Tågelund til Rasmus Jensen og hans søskende. Jørgen Nielsen sætte i rette, om ikke Anders Thomsen og hans hustru Maren Sørensdatter, som er Søren Jensens rette arvinger, bør betale gælden. Opsat 6 uger.

Onsdag den 29. januar:

Jens Christensen i Rue, et voldgiftsvidne: Der har været nogen tvist om nogle gældsbreve. Fremstod Jens Christensen i Rue, Jens Ibsen i Vilstrup, Jørgen Jensen i Rue og Søren Jørgen Sørensen i Kærbølling Vork på hans medarvingers vegne. Jens Christensen voldgav sin sag til Oluf Mortensen Bøgvad og Peder Joensen i Jerlev; og de andre deres til Peder Jørgensen (Peder Jensen?) i Rugsted og Poul Hansen i Højen. Som femtemand blev opnævnt Christen Jensen i Vork.

Oluf Mortensen Bøgvad får dom over Simon Nielsen i Oksvig, Niels Gydesen i Højen og Jens Lassen ibidem for resterende stedsmålspenge og fogedpenge. De skal betale.

Onsdag den 5. februar:

Sekshøring.

Christen Jensen i Vork i de to efterfølgende sag tingholder:

Thomas Pedersen i Rugsted fordeler med sekshøring Mads Johansen skomager i Horsted for gæld. Han er ikke mødt.

Thomas Pedersen i Rugsted, et vidne: Bertel Nielsen i Vork fremlagde pva. Jørgen Nielsen en skriftlig seddel fra generalkrigskommissæren: han har erfaret, at Skibet sogn er delt mellem 2 herreder med hensyn til betaling af månedspenge; men kongen har befalet, at hvert sogn for sig kontribuerer, hvorfor ridefogederne, delefogeder ne og herredsfogederne befales, at de ikke må dele sognet.

Onsdag den 12. februar:

Voldgiftmændene, der blev udpeget onsdag den 29/1 har afgivet deres kendelse. På Jens Christensens side var Peder Joensen i Jerlev og på den anden side Jens Jensen i Tudved i stedet for gl. Peder Jensen i Rugsted og Poul Hansen i Højen. Og Christen Jensen i Vork var med som femtemand. Der er opnået forlig. Jens Christensen modtog penge fra de øvrige, der til gengæld fik gældsbrevene tilbage. Jens Christen skal holde Simon Nielsens barn pengene til bedste, nemlig Christen Simonsen.

Onsdag den 19. februar:

Oluf Mortensen, et vidne: Han advarede menige sognefogeder i Jerlev herred, at de skal tilholde deres sognebønder at bringe ved til Frederiksodde, og de skal selv følge med bønderne og tage bevis på, hvor mange læs enhver sognefoged med sine folk har leveret.

Gl. Peder Jensen i Rugsted stævner på vegne af Christen Sørensen i Bindeballe (adskillige navngivne) til skifte efter afgangne Maren Christensdatters arvinger og hendes efterladte husbond Christen Sørensen.

Christen Jensen i Vork stævner på vegne af gl. Jørgen Jensen ibidem Mads Ibsen i Starup for gæld på grundlag af et gældsbrev fra denne til Anne Jensdatter, sl. Mads Knudsens af Starup, nu boende i V..., og hendes søn Knud Madsen. Det var penge, Mads Ibsen havde fået i forvaring af Anne Jensdatter, mens polakkerne var i landet. Opsat 6 uger. 2/4

Oluf Mortensen Bøgvad får dom over adskillige navngivne selvejerbønder, der ikke har taget husbondhold: De skal tage husbondhold eller lide dele.

Onsdag den 26. februar:

Onsdag den 5. marts:

Unge Niels Jensen i Vistrup på vegne af sin søster Maren Jensdatter, Christen Jensen i Vork på vegne af sin hustru Anne Germandsdatter og Poul Jørgensen i Jerlev på vegne af sin hustru Maren Germandsdatter lovbød hver en søsterlod, som er deres arv i den halve gård i Bølling efter deres forældre, nemlig deres sl. fader Germand Joensen og moder Magdalene Poulsdatter og efter deres broder Joen Germandsen. - Unge Niels Jensen i Vostrup tilbød køb eller pant på vegne af sin søster Maren Jensdatter. - Der var stævning til Poul Germandsen i Bølling og Dorthe Germandsdatter ibidem.

De anførte tilskøder Maren Jensdatter samme arvelodder og kvitterer for betaling. Hun er Poul Germandsens fæstemø.

Christen Jensen i Vork stævner Jens Pedersen Buch i Rugballe, Jes Ibsen Buch i Egtved, Jep Pedersen ibidem, Johanne Sørensdatter ibidem og Else Sørensdatter i Ballesgård til skifte efter sl. Jens Nielsen Buch og hans fader Niels Jensen Buch i Vork mellem Jens Nielsen Buchs enke Anne Germandsdatter og hendes kreditorer og arvinger. Boet var af rigets fjender blevet ganske ruineret og fordærvet, så der var kun lidt tilbage at skifte. Der har været landstingsvarsel til arvinger og kreditorer.

Gamle Peder Jensen i Rugsted, en frafindelse: Oluf Mortensen Bøgvad, delefoged, fremlagde en seddel af slotsskriver Johan Baden: Krigskommissær Nicolaj Nissens assignation er ankommet belangende Jerlev herreds andel af en afgift, der skal erlægges i Viborg. Gl. Peder Jensen bad om at få tingsvidne beskrevet; men det kan dommeren ikke gøre, da der ikke er blevet givet varsel til alle.

Christen Sørensen i Bindeballe, en registrering: Der har været holdt skifte efter hans hustru Maren Christens datter. Adskillige navne er nævnt. Gælden beløber sig til 321 og aktiverne til 138 slettedaler. I retten fremlagde Christen Sørensen kvitteringer på den gæld, han nu har betalt.

Onsdag den 12. marts:

Albert Lassen i Vesterby den dag i skrivers sted.

Ridefoged Anders Jørgensen lod læse et kongebrev: Hans Christensen i Egtved har ansøgt om, at kongen vil konfirmere og fremdeles forunde ham den benådning, som han var benådet med af kongens fader og kong Christian III, at han og et af hans ægtebørn, hvilken længst lever, må have og nyde den gård, som han selv nu ibor. Han, hans hustru og børn må fortsat have den benådning, dog for billig fæste, årlig landgilde og anden rettighed.

Christen Sørensen i Bindeballe, et lovbud: Peder Jensen i Rugsted lovbød på vegne af Hans Nielsen i Hesselballe, Hans Sillesen ibidem, Søren Jensen i Kærbølling, Niels Jensen i Balle, Niels Andersen i Ødsted og Anders Sørensen i Bindeballe deres arvepart i den hele gård, som Christen Sørensen påbor, samt i den halve gård, Christen Sørensen havde fået med sin hustru Maren Christensdatter, og som de har arvet efter hende. Christen Sørensen tilbyder køb eller pant.

Skøde på samme arveparter. Hans Nielsen optræder på vegne af sin hustru Anne Silliusdatter og Hans Sillius.

Onsdag den 19. marts:

Oluf Mortensen Bøgvad forbød menige herredsmænd at holde geder og bukke i kongens vildtbane, og de må heller ikke være deres naboer til fortræd.

Oluf Mortensen Bøgvad i Høllund tilspurgte herredsmændene, så mange som den dag ting søgte, om nogen af dem var bevidst, at nu sl. Lars Jensen i Høllund nogen sinde har haft tilhold i Fredsted. Nogle af mændene trådte frem og bevidnede, at han ingensinde havde boet i Fredsted, og de andre svarede, at det havde de ikke hørt om.

Niels Hansen Due i Starup fremlagde en aftægtskontrakt, som han havde fået med Mads Ibsen i Starup.

Onsdag den 26. marts:

Sekshøring.

Gamle Peder Jensen i Rugsted, en frafindelse: På vegne af mange herredsmænd tilspurgte han Oluf Mortensen Bøgvad, om han ville levere ham de kvitteringer, han havde fået på rytterpenge, så at herredsmændene kunne vide, hvor mange penge de havde givet. Oluf Mortensen Bøgvad svarede, at han ikke havde fået nogen kvittering af Anders Madsen og derfor heller ikke selv kunne give nogen. Peder Jensen kan ikke få tingsvidne beskrevet, fordi Anders Madsen ikke er stævnet.

Oluf Mortensen Bøgvad advarer herredsmændene om, at de skal levere ved til Frederiksodde inden i morgen aften.

Oluf Mortensen Bøgvad fordeler med sekshøring efter en dom af 19/2 en del selvejerbønder, der ikke har taget husbondhold.

Onsdag den 2. april:

Hans Nielsen i Jerlev stævner til skifte efter sl. Nis (tom plads i bogen) og hans sl. hustru Anne (tom plads i bogen), som begge har boet i Jerlev.

19/2. Christen Jensen i Vork på vegne af gl. Jørgen Jensen ibidem ctr. Mads Ibsen i Starup for gæld på grundlag af et gældsbrev fra denne til Anne Jensdatter, sl. Mads Knudsens af Starup, nu boende i Vork, og hendes søn Knud Madsen. Det var penge, Mads Ibsen havde fået i forvaring af Anne Jensdatter, mens polakkerne var i landet. Jørgen Jensen er nu Anne Jensdatters mand. - Dom: Mads Ibsen skal betale.

Onsdag den 9. april:

Jens Jensen i Hesselballe på vegne af Hans Nielsen i Borlev stævner til skifte efter sl. Niels Hansen og hans sl. hustru Gunder Nielskone i Borlev. Der er varsel til Søren Jensen i Ferup og Peder Hansen i Borlev.

Niels Christensen i Vilstrup stævner til skifte efter sl. Niels Nielsen, som boede i Sønder Vilstrup. Der er varsel til Gusse(?) Monskone med rette lavværge Mons Nielsen i Sønder Vilstrup og til Peder Nielsen ibidem.

Joen Sørensen i Mejsling fremlægger en skrivelse fra Laurids Jensen, barnefødt i Mejsling: Han har solgt til Joen Sørensen og hans to søskende Peder Sørensen og Tove Sørensdatter sin arvelod i den gård, de bebor i Mejsling. De kan få skøde, når forlanges.

Anders Jørgensen stævner med landstingsvarsel Kirsten Hansdatter, der er født i Egtved. Han fremlægger et brev, som hun har skrevet til kongen, hvor den "fattige højbedrøvede pige" andrager sin nød. Hendes fattige forældre boede i Egtved på en krongård; de døde i fejdetiden fra hende og hendes to fattige, umyndige søskende. Forældrene og deres forfædre har altid nydt den krongård efter kg. benådning. De har brugt al deres formue på gården i forhåbning om, at deres børn kunne overtage den. Men det er ikke sket. En afdanket kaptajn og en kornet er flyttet ind, og de siger, de har fæstet gården af slotsherren på Koldinghus, "og os fattige fader- og moderløse børn ganske og aldeles forskyder af årsag for øvrigheden deraf selv kunne have nogen profit, som Eders Ko. Maj. muligt ej føres til regnskab i nogen måder, og ikke det alene, men endog tiltager sig adskillig boskab, vores sl. forældre tilhørte, som fandtes i gården og ikke var naglet fast, som vi ikke heller må bekomme". Hun beder om at blive forundt den fædrene gård, eftersom de har holdt den vedlige og betalt kontribution og anden tynge af den. "Allernådigste konge og herre, forbarme Eder over mig fattige pige og bønhør mig, som vor Herre bønhørte den fattige kanaanæiske kvinde; den barmhjertige Gud, som er alle faderløses fader, anser deres gråd og er hjælpeløses forsvar, vil slig velgerning rigeligen belønne udi de evige boliger". Underskrevet den 19. oktober 1661 af Kirsten Hansdatter. - Ridefogeden sætter i rette, at hun skal bevise sin påstand om, at øvrigheden har fæstet gården ud for profit uden at gøre kongen regnskab, samt at der var betalt kontribution, eller i modsat fald lide som en løgnerinde. - Så mødte Jens Christensen af Skyggebjerg, der er hendes farbror og rette lavværge, og begærede sagen opsat. Opsat i 6 uger. (Se 14/5). 21/5

Onsdag den 16. april:

Niels Christensen i Vilstrup fremlægger et skifte i Vilstrup efter sl. Niels Nielsen mellem hans enke Ingeborg Christens og hendes barn Niels Nielsen og hans stedbørn Niels og Hans Christensen og Maren, Anne og Ingeborg Christensdatter. Ved skiftebrev af 1649 har Niels Nielsen forpligtet sig til at give Ingeborg Christens' fem børn 80 sldlr. samt en god opredt seng, ialt 110 slettedaler. Moderen modtager den arvelod, der tilfalder datteren Anne (også hendes arv efter hendes sl. søster Inger Christensdatter), og hun lover sammen med sin broder Niels Christensen at gøre Anne rigtigt rede og regnskab for dem.

Hans Nielsen i Borlev fremlægger skifte efter sl. Niels Hansen og hans sl. hustru Gunder Nielskone: Til stede ved skiftet var Peder Hansen i Borlev, som er den sl. mands broder. Han mente, der skulle være noget børnegods, som hans sl. broder havde været værge for. Hans Nielsen svarede, at dersom hans sl. fader havde været værge, var det ham ubevidst, og spurgte, om Peder Hansen ikke vidste, at hans sl. faders rørende og urørende gods af fjenderne var runieret og bortrøvet, hvortil Peder Hansen svarede, at han vidste vel, at fjenderne havde røvet såvel hans som andres formue.

Onsdag den 23. april:

Sekshøring.

Oluf Mortensen Bøgvad fordeler med sekshøring Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle(?) for faldsmål og giver ham til sag efter dom af 26/3 vedr. husbondhold. For sagefald bør han lide sine 3 rigsort.

Ridefoged Anders Jørgensen afhjemler skovsyn. Synsmænd har været med ham, skovrider Morten Herring og herredsfoged Thomas Pedersens på syn af skovhugst. En del af det skovede vedrører Frederiksodde. Se 30/7

Anders Jørgensen stævner dem, der ikke har leveret tømmer og ved til Frederiksodde. De bør for deres ulydighed bøder deres 3 rigsort. Opsat 14 dage.

Onsdag den 30. april:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Christen Andersen i Borlev efterlyser sin hustru Agnethe Lauridsdatter, som i sin sygdom og svaghed er blevet borte mellem fredag og lørdag sidst forleden. Hvis nogen kan bringe ham kundskab, vil han gerne forskylde deres umage. Oluf Mortensen Bøgvad tilspurgte ham, om han vidste, hvor hun var blevet af. Christen Andersen svarede, at han ikke vidste, om hun var kommet levende eller død af huset, mens han lå hjemme ved skorstenen og sov samme nat. Han svor ved sin salighed, at hun var så syg og skrøbelig, at hun ikke selv kunne gå af sin seng; dagen tilforn måtte de selvtredje løfte hende af sengen og lægge hende på jorden. Ved sin forsvinden havde hun ingen klæder på andet end sin særk. Der havde ikke været nogen til at våge over hende.

Jørgen Nielsen i Vork fremlægger først en seddel fra Bertel Nielsen, barnefødt i Limskov: Han har til Jørgen Nielsen solgt sin arvepart i den halve gård i Ris, som sl. Jes Svendsen iboede. Så en seddel fra Jørgen Jensen, barnefødt i Søgård og nu boende i Vork; han har solgt ham sin arvepart i samme gård. De to sælgere lover at give Jørgen Nielsen og hans hustru Dorret Jensdatter skøde på forlangende.

Bertel Nielsen i Vork fremlægger en seddel om, at Jørgen Nielsen har lovet ham, at han må bruge den jord af gården, som han har i brug, og at han skal have sin part af husene.

Peder Jensen i Rugsted stævner (på vegne af Christen Jensen i Fredsted hans efterladte datter Kirsten Christensdatter) Peder Hansen, Hans Nielsen og Jens Sørensen i Borlev og fremlægger et gældsbrev af 1653 fra Oluf Hansen i Fredsted til Las Jensen, barnefødt i Høllund. Kirsten Christensdatter er Las Jensens søsterdatter. Opsat 6 uger. 11/6

Onsdag den 7. maj:

Ridefoged Anders Jørgensen får dom over alle dem, der ikke har leveret tømmer og brændeved til Frederiksodde. Han har krævet dem idømt deres 3 rigsort for ulydighed. De dømmes til at bøde deres 3 mark i rede penge.

Onsdag den 14. maj:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Rasmus Nielsen i Ødsted og Niels Jørgensen sammesteds vidner, at de var gået ud i marken på Vor Herres Himmelfartsdag om eftermiddagen, og da havde de set på Ødsted mark, at Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle(?) gik ved en plov på marken og havde da pløjet henved en tre skæpper land, og pløjede samme plov i det jord, som lå til Jens Nielsens gård, som han har i Ødsted. (Se 21/5)

Anders Jørgensen, ridefoged, har fået opkaldt synsvidner. Christen Andersen i Borlev står til vedermålsting med ham.

Synsmændene har været med delefoged Oluf Mortensen Bøgvad til syn på Agnethe Lauridsdatter, som boede i Borlev og den 30/4 sidst fandtes død liggende ved en bæk i Borlev skov, for at se, om hendes død var forårsaget af nogen håndgerning. Da befandtes på hendes legeme: øjnene at være udhakket, et hul udi hendes tynde liv, et hul på det højre lår over knæene, et hul på hendes højre arm og et stykke af den ene finger på den højre hånd næst ved lillefingeren, hvilket dem ikke andet kunne siges end at være gjort af fugle, thi hun fandtes ganske blot nøgen, men ikke nogen håndgerning de kunne syne eller finde på hende, hvoraf hun kunne være dræbt eller omkommet.

Ridefoged har stævnet beboere i Borlev til at vidne om den dødfundne kvinde. Peder Hansen i Borlev vandt, at han var hos i Christen Andersens hus for 3 uger siden, hvor Christen Andersens hustru ved hendes sygdom blev berettet, og da befandtes noget svag, men dog gjorde kristelig underretning for sig i hendes saligheds sag, men hvorledes hun siden ved døden er bortkommet, det vidste han ikke. Jens Sørensen i Borlev vandt lige som Peder Hansen. Jens Hansen i Borlev vidnede, at om lørdagen derefter, at hun var blevet borte natten tilforn, da spurgte han Christen Andersen, hvorledes det nu var med hans hustru; da svarede Christen Andersen, at hun havde sagt godnat, men hvorledes hun var død, det vidste han ikke. På Anders Jørgensens spørgsmål, om der havde været nogen usamdrægtighed mellem ægtefællerne, svarede de benægtende med ed.

Anders Jørgensen, ridefoged, et vidne til at opkalde anden gang sandemænd til tov. Varsel til Niels Thomsen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Niels Jørgensen i Ødsted, Søren Sørensen i Høllund, Poul Jørgensen i Jerlev, Jes Sørensen i Højen, Søren Pedersen i Hesselballe og Jens Jensen ibidem. Christen Andersen i Borlev stod til vedermålsting med Anders Jørgensen. - Denne kaldte på sandemændene at gøre deres tov og ed over Agnethe Lauridsdatter.

(Se 9/4). Jens Christensen i Skyggebjerg på vegne af Kirsten Hansdatter, et skudsmål med varsel til lensmand Steen Bille. Jens Christensen er farbroder til Kirsten Hansdatter. Han begærede hendes skudsmål til alle og enhver, om det ikke var sandt, at Kirsten Hansdatter, som var født i Egtved af ærlige og ægte forældre, at hun fra sin barndom havde forholdt sig som en ærlig pige vel anstår. Dersom nogen vidste noget andet om hende, at de da ville fremtræde og sige det nu og ikke en anden tid. Dertil svarede så mange, som den dag ting søgte, og på mange herredsmænds vegne disse efterskrevne mænd, nemlig (navne på 24 tilstedeværende) med ed, at de ikke andet vidste om hende fra hendes barndom og indtil denne dag, at hun har været hos sine forældre, og al den tid, hun har været i herredet, har hun skikket sig som en ærlig pige anstår. Til ydermere forsikring har vi forskr. personer samt flere af Jerlev herredsmændene, som den dag ting søgte, samtykket for Kirsten Hansdatter vores herredsdekret herunder trykt mellem herredsfoged Thomas Pedersens i Rugsted og herredsskriver Joakim Damche i Ågård deres forsegling. (Se 21/5)

Hr. Søren Jensen i Egtved stævner alle i herredet med en fortegnelse på, hvad kommissærerne Mogens Rosenkrantz og Mester Jens af Lønborg samt deres medhavende har fortæret hos ham i Egtved præstegård fra deres ankomst den 18. januar lørdag aften til deres afrejse mandag eftermiddag.Bespisning af de to kommissærer, to karle og to køresvende samt foder til hestene. Ridefoged Anders Jørgensen har været med til et par måltider, og om mandagen spiste desuden efter kommissærernes begæring hr. Peder i Vorbasse, hr. Albert i Starup, hr. Oluf i Højen og ridefogeden. De fik 5 potter brændevin og 2 tønder øl. Der var også udgift til fodring af Rosenkrantz' hunde (3 skp. mel). Ialt beløb udgifterne sig til 23 slettedaler, 1 mk. 2 sk., som kræves betalt af bønderne i Jerlev og Slavs herreder. Opsat 6 uger. 25/6

Onsdag den 21. maj:

Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad fører to kvinder fra Borlev som vidner i sagen om den forsvundne Agnethe Lauridsdatter: Maren Pederskone vidnede, at hun var hos i Christen Andersens hus for igår 4 uger siden, da hans hustru blev berettet, og da befandtes meget svag, men dog gjorde hun kristelig og god underretning for sig i sin saligheds sag, men hvorledes hun siden ved døden var bortkommet, det vidste hun ikke. - Tove Pederskone vidnede, at dagen før end Agnethe Lauridsdatter blev berettet, da havde denne ønsket at tale med hende; og da hun kom til hende, sagde Agnethe Lauridsdatter, at hun ikke skulle blive vred på hende, thi hun ville sige hende godnat, fordi hun talte aldrig mere med hende; men hvorledes hun var kommet af huset eller var død, det vidste hun ikke. Christen Andersen stod til vedermål med Oluf Mortensen Bøgvad under vidneaflæggelsen.

Oluf Mortensen Bøgvad lyste og kaldte ved 3. ting på sandemændene at gøre deres tov og ed over Agnethe Lauridsdatter.

Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle for helligbrøde (se vidnesbyrdet 14/5). Opsat i 6 uger. 3/7

Jep Andersen på Haraldskær pva. jomfru Anne Munch ctr. Joen Bertelsen i Vilstrup for nogle fyrredeller, som svenskerne i fejdetiden havde taget i hendes gård i Knabdrup. De er gjort til planker i den gård, Joen Bertelsen nu bebor. Kræver ham dømt til at tilbagelevere hendes prell(?). Opsat 4 uger. 3/7

9/4. Oluf Mortensen Bøgvad får på ridefoged Anders Jørgensens vegne dom over Kirsten Hansdatter, som er barnefødt i Egtved. Kirsten Hansdatters brev til kongen bliver læst igen. Ligeledes ridefogedens krav om, at hun beviser sine påstande eller betragtes som løgnerinde. Dernæst fremstår hendes farbroder Jens Christensen af Skyggebjerg med et skriftligt indlæg: Hvad anbelanger den første post, som skal formelde, at "øvrigheden selv deraf kunne have nogen profit, som Eders Ko. Maj. muligt ej føres til regnskab", så er hun en fattig, så godt som ... pige, ... umyndig, med ringe forstand ... og har synderlig ingen gode venner, som kunne føre hendes supplikation i nogen bedre stil, på fremmede steder, kan heller ikke selv læse eller skrive og derfor sligt af en skals(?) person ladet samme skrive på det hun kunne få sin nød og trang udgiven, hvorfor Anders Jørgensen har ingen ære eller fortjeneste af slig begyndelse, som er så godt som at hugge udi et blodigt sår og hende fattige pige efterstræbe, som har mistet sine forældre samt gods og formue, item skilles ved gård og grund, som hun og hendes fattige, umyndige søskende skulle have deres ophold og næring af, og derforuden påføre hende slig trætte, ikkun for nogle få ord, som vel kan forklares; thi jeg ikke tror, Anders Jørgensen kan nægte, at når der bortfæstes en krongård, at der jo både gives fogedpenge og indskrivelsespenge, som dog ikkun kan være en ringe profit, hvilket og ikke heller i supplikationen sættes andet end i tvivl, om der føres regnskab eller ikke. Den anden post er, at hun skulle have udgivet af samme gård contribut og al anden tynge, da er ikke hendes angiven således, hvilket supplikationen og vel udviser, at hun det har udgiven, men står således udi den "have holdt vedlige og udgivet af den contribution og al anden tynge, så den ikke bliver ruineret", som ikke anderledes er ment eller skreven, end hendes sl. forældre med hende det have efterkommet, som grander og naboer ikke skal kunne modsige, indtil polakkerne dem ganske derfra forjaget, og hun med sine søskende sig måtte ... på fremmede steder; tilmed ikke heller hun eller nogen på hendes vegne blev krævet noget siden for samme gård i nogen måder. Hvilket så henstod, til folk kunne søge deres hjem igen, og hun formente sig at ville draget til sin bemeldte fædrene gård, hvilken så, da hun hjem kom, var bortfæstet, alligevel Ko. Maj. nådigst har givet hendes sl. fader benådning et af hans børn at nyde den efter ham, hvilket bedre havde burdet at være taget i agt end de fattige, hjælpeløse børn så aldeles derfra at skyde, som højstbem. vores nådige Herre og Konge svaret hende mildelig til anderledes at skulle være. Formener derfor efter des berørte lejlighed, at bemeldte Kirsten Hansdatter noksom for forskrevne poster hermed erklæret at være og ej andre beviseligheder i den sag fornøden gøres, men for slig Anders Jørgensens samtlige tiltale kvit at være, og er gerne begærende, at dette mit korte svar måtte læses, påskrives og indføres i, hvad i den sag afsigende vorder, så med genparter deraf igen meddeles. Actum Skyggebjerg, den 21. maj Anno 1662, Jens Christensen Skyggebjerg. - Begge parter begærede endelig dom. - Dom: Anders Jørgensen har krævet, at hun beviser sine påstande eller anses for en løgnerinde. Da det er en sag, der angår æren, understår herredsfogeden sig ikke i at dømme, men henviser sagen til overdommeren.

Onsdag den 28. maj:

Ridefoged Anders Jørgensen lyste og kaldte 3. ting på sandemænd at gøre deres tov og ed over Agnethe Lauridsdatter.

Anders Simonsen i Jerlev, et vidne. Varsel til Henrik Madsen i Højen, Anne Madsdatter med hendes rette lavværge Hans Hansen i Højen, Mette Madsdatter med hendes rette lavværge Niels Gydesen i Højen og Boeld Madsdatter med rette lavværge Niels Hansen i Jerlev. - Morten Sørensen fremlagde et tingsvidne af 1657, hvor Henrik Madsen i Højen bekendte at have lånt af Jørgen Christensen ibidem 90 slettedaler med pant i et engstykke. - Ifølge et andet tingsvidne af 20/3 1662(?) har Henrik Madsen i Højen betalt Morten Sørensen sammesteds for hans sl. hustrus Dorthe Jensdatters arvelod og pant i ovennævnte pantebrev, som hende efter hendes sl. mand Jørgen Christensen i Højen kunne tilfalde. - Anders Simonsen kendte sig ved samme pant på vegne af samtlige arvinge, nemlig Peder Simonsen i Jerlev, Maren Madsdatter i Højen, Kirsten Madsdatter, de efterlevende børn efter Anne Madsdatter i Horsted, nemlig Anders Hansen i Horsted, Anne Hansdatter i Højen med hendes lavværge Gyde Eriksen i Højen, og Mette Hansdatter med lavværge Jes Lassen i Højen. Det er nu 3. ting, hvor han tilbyder Henrik Madsen i Højen og hans arvinger, at de kan indløse dette pantebrev. Ellers forbyder han alle at befatte sig med samme pant mod fuldt tyveran og andet lovmål, indtil pantet bliver indløst.

Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af sognepræst Søren Jensen i Egtved ctr. Søren Jensen i Rugsted, Jes Mortensen ibidem og Niels Knudsen i Vesterby, præstetjenere. De har ikke svaret deres afgifter og har vist opsætsighed, givet både præsten og hans bud mange ukvemsord. Kræver, at de får deres fæste forbrudt og straffes for ulydighed. Opsat 6 uger.

Onsdag den 4. juni:

Peder Poulsen i Jerlev får vidne på, at synsmænd har været med han til syn på den gård, afgangne Peder Christensen i Jerlev påboede og Peder Poulsen nu har i fæste. Den er ganske afbrændt, gærderne omkring toften ganske ruineret af fjender og krigsfolk; gærderne omkring gården ganske opbrudt og forbrændt, så at der intet findes.

Oluf Mortensen Bøgvad advarede menige mænd i herredet om at betale deres smørskyld, hvis de ikke vil betale med rede penge.

Oluf Poulsen i Jerlev får vidne på, at synsmænd har synet den gård i Jerlev, som afg. Christen Madsen(?) har påboet og Oluf Poulsen nu har i fæste. Den er ganske afbrændt undtagen 8 fag hus, som siden er bygget igen; gærderne om gården er opbrudt og forbrændt, gærderne om toften er ruineret af fjender og krigsfolk.

Oluf Mortensen Bøgvad stævner alle, der ifølge tingsvidne af 3/4 1662 har gjort sig skyldig i skovhugst. De bør betale den skade, de har gjort, med rede penge. Opsat 6 uger. 30/7

Onsdag den 11. juni:

Christen Sørensen i Bindeballe, et vidne: Hans Sørensen i Langelund i Ringive sogn på egne vegne og pva. hustruens broder Morten Madsen, Jens Madsens hustru Karen Mortensdatter, Maren Mortensdatter, og Mette Mortensdatter, alle boende i Askær(?) i Tørring sogn, som alle er barnefødte i Randbøl sogn i Vandel gav arveafkald. - Mikkel Ibsen i Nørup på egne vegne og på vegne af hustruen Anne Mortensdatter og Søren, Jens og Morten Mortensen og Sidsel Mortensdatter, alle i Daldovre, gav arveafkald - for deres arvepart i den halve gård i Bindeballe, som Søren Mortensen tilforn påboede og fradøde, og som de har arvet efter Mette Mortens datter, barnefødt i Daldovre, som boede og døde i Stenderup, Ansager sogn.

De samme giver Christen Sørensen skøde på samme gårdspart.

Peder Jensen i Rugsted i dommers sted:

Thomas Pedersen i Rugsted ctr. Niels Christensen i Rugsted og hans søn Christen Nielsen. Ifølge gældsbrev fra Niels Christensen Ris og søn Christen Nielsen har de en gæld, hvorpå de mangler at betale et beløb. Opsat 6 uger. 23/7

30/4. Peder Jensen i Rugsted (på vegne af Christen Jensen i Fredsted hans efterladte datter Kirsten Christens datter) ctr. Peder Hansen, Hans Nielsen og Jens Sørensen i Borlev; han fremlægger et gældsbrev af 1653 fra Oluf Hansen i Fredsted til Las Jensen, barnefødt i Høllund. Kirsten Christensdatter er Las Jensens søsterdatter. - Dom: Peder Hansen i Borlev er Oluf Hansens broder, og Hans Nielsen hans brodersøn, og Jens Sørensen hans søstersøn. De skal betale hver deres anpart til Kirsten Christensdatter.

Onsdag den 18. juni:

Knud Andersen Smed i Højen får vidne på, at synsmænd har synet den halve gård i Højen, som sl. Lauge Nielsen påboede og nu er fæstet af Knud Andersen Smed. Den er ganske afbrændt, gærderne omkring toften er ganske ruineret og afbrændt af fjender og krigsfolk; gærderne omkring gården ganske opbrudt og forbrændt, så der befandtes intet på stedet.

Mads Mikkelsen i Højen får tilsvarende vidne på den gård i Højen, som sl. Niels Thygesen har påboet og nu er fæstet af Mads Mikkelsen.

Knud Andersen Smed i Højen får på vegne af Peder Nielsen ibidem synsvidne på det væring i Højen, som sl. Niels Pedersen påboede og Peder Nielsen nu har fæstet. Det er af fjender og krigsfolk ganske nedbrudt undtagen 5 fag af ladehuset, som var sat på stolper, så der er noget af tømmeret, og står på råf og er stødlet og skal bygges ganske op af ny igen.

Jens Jensen i Galskøt får synsvidne på det væring i Stubdrup, som sl. Jens Jensen har påboet og hans søn Jens Jensen i Galskøt nu har i fæste. Det er ganske afbrændt af de brandenborgske, gærderne omkring det væring er af fjender og krigsfolk ganske opbrudt og forbrændt, så der findes intet af det væring undtagen nogle forbrændte stolper, som står igen og ikke kan bruges.

Christen Nielsen i Tågelund får synsvidne på den gård i Tågelund, som han nu har i fæste. Salthuset er brøstfældigt, laden er delvist nedbrudt og de andre huse ganske nedfaldne. Gærderne ganske øde og forbrændt.

Anders Simonsen i Jerlev stævner Mette Niskone i Oksvig for gæld. Der fremlægges et forlig mellem Mette Niskone og Mads Simonsen i Jerlev om afbetaling af den gæld, hendes sl. husbond Niels Simonsen i Oksvig havde til fornævnte Mads Brun, samt et andet gældsbrev, hun har ladet sin søn Simon Nielsen underskrive. Opsat 4 uger. 30/7

Onsdag den 25. juni:

Oluf Mortensen Bøgvad forbyder alle i herredet at afføre ulovlig sæd, som er sået i kronens jord.

Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Vide Hansen i Egtved og Anne Hansdatter i Bøgvad (stævningsmændene har talt med hendes søster Lisbeth Hansdatter) for lejermål. Han kræver dem idømt lejermålsbøde, ham med 12 rdl. og hende med 6 rdl., eller at lide på kroppen med fængsel og jern. Opsat 6 uger. 6(8

Jørgen Nielsen i Vork, et vidne: Unge Jørgen Jensen i Vork giver på egne vegne og på vegne af sine to søstre Johanne og Maren Jensdøtre arveafkald til Jørgen Nielsen på deres arveparter i den halve gård i Ris, som Sl. Jens Hansen tilforn påboede. - Svend Pedersen, skrædder, boende i Quelkrog, giver på vegne af sin moder Mette Simonsdatter arveafkald på arv i samme gård. - Bertel Nielsen i Vork fremlægger en kontrakt, ifølge hvilken hans frænde Gunder Nielsdatter, nu værende i Vork, har solgt til sin broder Jørgen Nielsen sin arvepart i samme gård. - De lover at give skøde på forlangende.

Bertel Nielsen i Assendrup og Christen Nielsen i Horsens, et vidne. Varsel til ovenstående personer. De forbyder nogen at udføre ulovlig sæd, som findes at være sået i den jord, der ligger til den halve gård i Ris, som sl. Jes Hansen tilforn påboede, så vidt angår deres to arveparter.

Med varsel til de samme stævner de Jørgen Nielsen i Vork: Deres broder Jørgen Nielsen, delefoged til Tørrild herredsting og Nørvangs herredsting, har taget husbondhold på den gård i Ris uden deres hjemmel og minde. De er lige arvinger med ham, og han har ikke gjort rigtighed. Det drejer sig om den gård i Ris, som vores frænde sl. Jens Svendsen påboede. - Jørgen Nielsen blev påråbt, men var ikke til stede. Opsat 6 uger. 6/8

14/5. Oluf Mortensen Bøgvad får på vegne af hr. Søren Jensen dom over herredsmændene vedr. udgifterne til kommissærernes indkvartering. Der er brev fra Mester Jens Sekutte (?), hvor han på Mogens Rosenkrantz' vegne befaler, at bønderne i Jerlev og Slavs herreder skal dække udgifterne. - De dømmes til at betale.

Torsdag den 3. juli:

21/5. Jens Sørensen i Rue pva. jomfru Anne Munch ctr. Joen Bertelsen i Vilstrup for nogle fyrredeller, som svenskerne i fejdetiden havde taget i hendes gård i Knabdrup. De er gjort til planker i den gård, Joen Bertelsen nu bebor. Over for herredsprovst Jørgen Pedersen i Jelling er det blevet bevidnet, at svenskerne lod føre nogle deller fra gården i Knabdrup til sl. Søren Andersens gård i Vilstrup og satte planker omkring gården. En skrivelse fra Anne Munchs søster beretter om fjernelse af træværk fra gården. - Joen Bertelsen svarer, at hun ikke har bevist at have fundet nogle af sine egne deller på hans gård og heller ikke har bevist, at han har nogen af dem. - Dom: Joen Bertelsen kan ikke dømmes til at skaffe Anne Munch nogle fjæle eller deller, før end hendes sag anderledes beviseliggøres.

21/5. Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle for helligbrøde. Dom: Vidnerne har ikke sagt, at han selv holdt på ploven, eller at det har været hans plov, eller at det har været hans tjener, der pløjede. Derfor kan han ikke idømmes straf.

Onsdag den 9. juli:

Oluf Mortensen Bøgvad stævner alle i herredet efter en restanceliste for landgildesmør 1662 (hver mand nævnes med sin gæld), og fremlægger dernæst en skrivelse om, at alle sognefogederne skal indkomme førstkommende torsdag for at give forklaring om, hvem der nu bor på gårdene, at derom kan haves rigtighed. Underskrevet af Johan Baden. Opsat 14 dage. 6/8

Onsdag den 16. juli:

Jørgen Nielsen i Vork, et lovbud. - Stævning til Bertel Nielsen i Assendrup, Christen Nielsen i Horsens, Bertel Nielsen i Vork, unge Jørgen Jensen, Else Jensdatter, Maren Jensdatter, Gunder Nielsdatter, gl. Jørgen Jensen selv, alle af Vork, samt Johanne Jensdatter i Refsgård, Mette Simonsdatter i Quelkrog med lavværge Svend Pedersen ibidem. - Berten Nielsen i Vork pva. ovenstående lovbød deres arvelod i den halve gård i Ris, som sl. Jens Hansen og hans hustru havde påboet. Jørgen Nielsen i Vork med hustru Dorthe Jensdatter bød køb eller pant.

Onsdag den 23. juli:

Oluf Mortensen Bøgvad får vidne på, at der har slet ingen folk været i Venborg, siden fjender og krigsfolk har været af landet, ejheller nogen har givet ... deraf.

Jens Nielsen i Tønning, kongens delefoged i Tyrsting herred, stævner på vegne af kongens forvalter over Skanderborg len Mads Lauridsen i Højen og Peder Jensen i Rugsted med deres ledsagere, fordi de så dristigt har inddraget i Anders Albertsens gård i Træden august sidste år og uden lov og dom taget ham og hans gods på hans tingvej og fængslet ham i fjeder og jern og siden givet ham løs igen foruden den hoppe, de har omtvistet, og muligvis ved sligt fængsel aftvang ham noget af hans gods, korn og andre varer. Ifølge tingsvidne af 3/9 1661 på Tyrsting herredsting har vidner forklaret, at de var nærværende på Vejlegård søndag for 14 dage siden, og da så de, at Anders Albertsen købte en hoppe af en karl, som lod sig kalde Anders Nielsen og sagde, at han havde hjemme i Frederiksodde, og de var med til at drikke lidkøb. Et andet vidne var nærværende den 20/8 og hørte da, at Mads Lauridsen i Højen og hr. Poul Jørgensen i Vilstrup stod i Anders Albertsens stald og Mads Lauridsen da vedkendte sig hoppen, og da skar Mads Lauridsen hestens ene øre af i herredsfogedens nærværel se; hoppen blev hos Anders Albertsen til tirsdagen den 22/8 derefter; så kom Mads Lauridsen med en ganske hob karle, gik ind i Anders Albertsens gård, tog ham og hoppen og ville have nødet han til at sidde på den hoppe, og han ikke ville; så tog de ham og hoppen og trak dem med til tinget. Et vidne har set Mads Lauridsen komme til Tyrsting herredsting med Anders Albertsen og hoppen, og da tinget var holdt, spændte en af karlene hans ene fod med en hestefjeder til hoppens ene forben; den stod i forvejen spændt med begge forben i en fjeder. Så jog de på hoppen, så Anders Albertsen faldt til jorden og slæbte længe efter hoppen. Dog omsider spændte de ham af fjederen og gennede ham med magt op på en af deres vogne for at køre til Tønning med ham; her drog de ind til Jens Olufsens med ham og satte ham fri der. Så drog de bort med hoppen. Et vidne har set, at Anders Albertsen gav hr. Oluf Jørgensen i Højen fik 10 skp. rug og Peder Jensen i Rugsted 4 skp. rug for den tvist, der var Anders Albertsen og Mads Lauridsen imellem. De drog også bort med en ko, men den havde de købt af ham. Opsat 6 uger. 3/9

11/6. Peder Jensen i Rugsted dommer i følgende sag: Thomas Pedersen i Rugsted har stævnet Niels Christensen Ris i Rugsted og hans søn Christen Nielsen for noget gæld. De dømmes til at betale.

Onsdag den 30. juli:

Sekshøring.

Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Kirsten Nielsdatter i Jerlev: Hun har ladet sig stede med Oluf Mortensen Bøgvad at tjene til Mikkelsdag, men er løbet af sin tjeneste før faredag. - Hun bliver fordelt.

Vide Hansen i Egtved - med stævning til lensmanden og ridefogeden - får vidne på, at han er en ung karl og går hos sin moder, som er enke; han avler for hende og får ikke nogen sær løn hos hende, har heller ingen sær avling. (Se 6/8)

Gl. Peder Jensen i Rugsted i dommers sted i følgende 2 sager:

Thomas Pedersen i Rugsted: Vidner bevidnede, at Niels Christensen i Rugsted kom ind for retten og ikke havde bedt om ly, da overfaldt herredsfogeden med mange ukvemsord og skændsord med raffuen bulder og banden, så han næppelig kunne betjene retten og godtfolks sager, som kom for ham, og stod Niels Christensen og var tingsvidne begærende og ikke ville give plads og rum, hvorefter Thomas Pedersen var tingsvidne begærende; og stod Niels Christensen med herredsfogeden til vedermålsting.

Thomas Pedersen i Rugsted forbød Niels Christensen Ris og hans hustru og alle hans børn at komme i hans toft eller gøre nogen ny vej eller sti over hans gærder eller i hans toft.

Oluf Mortensen Bøgvad lader afhjemle et (ganske detailleret) syn på gården Venborg.

Peder Jensen i Rugsted, et vidne: Oluf Mortensen Bøgvad fremlagde en seddel fra lensmanden om, at menige bønder og tjenere i Koldinghus amt i stedet for ægt og arbejde, som de tilforn har gjort, skal give arbejdspenge, nemlig af hver helgård 4 rdl. og af hver halvgård 2 rdl. Halvdelen skal betales til Mikkelsdag og resten til nytårsdag. Peder Jensen fik på menige herredsmænds vegne tingsvidne. 22/10

18/6. Anders Simonsen i Jerlev får dom over Mette Niskone i Oksvig for gæld. Der fremlægges et forlig mellem Mette Niskone og Mads Simonsen i Jerlev om afbetaling af den gæld, hendes sl. husbond Niels Simonsen i Oksvig havde til fornævnte Mads Brun, samt et andet gældsbrev, hun har ladet sin søn Simon Nielsen underskrive. Mette Niskone og Mads Sørensen(?) i Jerlev skal have indgået forlig i overværelse af hr. Peder Madsen Fris i Højen præstegård og Anders Albertsen og Jes Lassen i Ødsted om gælden efter hendes sl. mand Niels Simonsen, 40 sldlr. Simon Nielsen fremstår og erklærer på sin mors vegne, at hun ikke kender noget til det omtalte gældsbrev, ikke har lovet Mads Brun 40 sldlr. og ikke har givet samtykke til gældsbrevet eller ombedet nogen til at skrive under til vitterlighed. Hvis hun har udstedt brevet, bør hendes hånd eller hendes værges hånd være derpå. - Dom: Mette Niskone har for retten fragået ved sin højeste ed, aldrig at have overværet samme kontrakt eller samtykket at have skyldt sl. Mads Simonsen, og hendes hånd eller signet er ikke på brevet, ejheller er hendes lavværges, og ingen af de mænd, der har underskrevet kontrakten, er levende, og brevet melder ikke, hvor det er dateret, "hvorfor mig synes, at det er en tvivlsom sag, derfor turde jeg mig ikke understå i den sag at kende, men vil have den indstillet for min gunstige høje overdommer".

18/6. Anders Simonsen i Jerlev får dom over Mette Niskone i Oksvig for gæld på 8 sldlr. til Mads Simonsen i Jerlev. På gældsbrevet har sognepræst Peder Madsen og Christen Mortensen i Jerlev underskrevet som vitterlighedsvidner. Den gæld vedgik Christen Nielsen og sagde, at når Anders Simonsen og Peder Simonsen ville aflevere det pant, hvorpå kunne være lånt 9 mk. danske, så vil han betale. - Dom: Han skal betale.

4/6. Oluf Mortensen Bøgvad, en dom over dem, der iflg. tingsvidne af 23/4 har gjort sig skyldige i skovhugst uden lensmandens tilladelse: De skal betale lensmanden derfor.

Onsdag den 6. august:

Sekshøring.

Oluf Mortensen Bøgvad forbyder alle, der har sået i øde eller afbrændt gods, at afføre avlen, inden kongen har fået sin rigtighed deraf.

Peder Jensen er i dommers sted: Thomas Pedersen i Rugsted lader læse et gældsbrev fra Niels Christensen i Rugsted.

Jørgen Nielsen i Vork, et skøde: Bertel Nielsen i Vork på egne vegne og på vegne af Gunder Nielsdatter i Vork samt gl. Jørgen Jensen i Vork, unge Jørgen Jensen ibidem, Svend Pedersen i Queldkrog, Laurids Christensen pva. sin hustru Else Jensdatter, og unge Jørgen Jensen i Vork pva. Maren og Johanne Jensdøtre gav skøde til Jørgen Nielsen og hustru Dorthe Jensdatter på deres arvelod i den halve gård i Ris, som sl. Jens Hansen har påboet.

Oluf Mortensen Bøgvad lader afhjemle syn på alle gårde i herredet. (Tingsvidnet strækker sig fra fol. 96b til 103).

25/6. Bertel Nielsen i Assendrup og Christen Nielsen i Horsens ctr. Jørgen Nielsen i Vork (med stævning til Bertel Nielsen i Vork, unge Jørgen Jensen, gl. Jørgen Jensen, Gunder Nielsdatter, Else Jensdatter, alle i Vork, Johanne Jensdatter i Refsgård, Svend Pedersen, Mette Svendsdatter, begge i Quelkrog). Deres broder Jørgen Nielsen skal have taget husbondhold på den gård i Ris uden vores hjemmel og minde. De er lige arvinger efter deres frænde Jens Svendsen. De fremlagde en skrivelse af oktober 1659 fra Jørgen Nielsen til Christen Nielsen i Horsens: "dernæst må du vide, kære broder, at den gård, som os er arvelig tilfalden, er ...ligelig ved magt; dog jeg må give stor kontribution deraf, dog øvrighed bevilger mig meget; hermed Gud befalet, Jørgen Nielsen, egen hånd". Sagsøgerne kender sig ved en halv niendepart af den halve gård i Ris, som sl. Jes Hansen fradøde. Så fremstår Jørgen Nielsen og leverer et skriftligt indlæg: Han har købt af alle de andre arvinger, som der var fire broderbørn, som arvede den gård: først Niels Jørgensens lod, i den lod var det Bertel Nielsen, der arvede sin faders lod; i den anden lod arvede Mette Svendsdatter sin fader Svend Jørgensens lod; den tredie lod var Jes Jørgensens, og den gik i arv til hans børn: gl. Jørgen Jensen, unge Jørgen Jensen, Else, Maren og Johanne Jensdatter; den fjerde lod var Jørgen Nielsens fader Niels Jørgensens. Af den lod har Jørgen Nielsen sin egen part, og han har købt sin søster Gunder Nielsdatters part. Så han har købt alle lodder bortset fra den ringe part, der kan tilfalde de to brødre. Han har husbondhold og yder det, øvrigheden forlanger af ham. Han fremlægger et tingsvidne af 10/10 1660, hvor han forbyder alle at så i jorden til gården, idet han har den største part deri med husbondhold af 28/8 1659. - Dom: Det er beviseliggjort, at Jens Nielsen har brugt noget af jorden ulovligt. Han skal betale Bertel og Christen Nielsen for deres part i gården efter samfrænders afsigelse.

6/8. Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Vide Hansen i Egtved og Anne Hansdatter i Bøgvad for lejermål. Han fremlægger attest: "Anno 1662 den 4. juni absolverede jeg publice udi Egtved kirke Anne Hansdatter af Bøgvad, som udlagde Vide Hansen af Egtved til sin barnefader, Søren Jensen, egen hånd". Vide Hansen fremlagde et tingsvidne af 30/6. - Dom: De skal stille lensmanden tilfreds og bøde han 12 rdl. og hun 6 rdl. eller lide straf på kroppen.

9/6. Oluf Mortensen Bøgvad har stævnet herredsmændene for restance på landgildesmør. Så mødte Christen Andersen i Borlev og svarede, at han var en fremmed mand og kommet af en fremmed egn, og hans køer var døde for ham, og derfor kunne han ikke tåle at give sin smørskyld; men når han kom på fode igen, ville han gerne yde den. Oluf Joensen i Stubdrup, Jørgen Poulsen i Jerlev, Poul Hansen i Højen og Peder Hansen i Borlev svarede på menige herredsmænds vegne, at formedelst de endnu ikke var kommet på fode, så de kunne yde fuld smørskyld, begærede de, at lensmanden derfor ville forskåne dem dette år med halv smørskyld. - Dom: Enhver, der resterer med smørskylden, bør betale med rede penge.

Onsdag den 13. august:

Oluf Mortensen Bøgvad får opkaldt synsmænd til at bese gærdet om toften til den gård, Niels Christensen i Rugsted bebor.

Oluf Mortensen Bøgvad stævner Maren Albertsdatter med lavværge Thomas Pedersen i Rugsted til skifte efter sl. Albert Lassens i Vesterby med Maren sl. Alberts. Søren Pedersen i Hesselballe stod til vedermålsting med Oluf Mortensen Bøgvad.

Oluf Mortensen Bøgvad pva. Maren Pouolsdatter i Vesterby: Der er budt til skifte efter Albert Lassen, som boede i Vesterby. Han fremæskede Søren Pedersen i Hesselballe, om han havde noget at fordre, eller han var lavværge for nogen, da at møde til skiftet. Skiftet står mellem Maren sl. Albert Lassens og Albert Lassens pigebarn Maren Albertsdatter.

Ridefoged Anders Jørgensen lod læse et missiv om, at der skal leveres jordebøger i to eksemplarer til generalkrigskommissær Otto Povisch. Enhver, der ejer jordegods, skal levere 2 enslydende ekstrakter, og af hver td. hartkorn skal der gives 4 mk. danske, halvdelen i naturalier og halvdelen i penge, af mølleskyld skal betales 2 mk., og af konge- og kirketiende 1 mk. pr. tønde.

Onsdag den 20. august:

Søren Jensen Koedsen i Mejsling, et vidne: De herredsmænd, som den dag ting søgte, tilkendegav, at eftersom kongen havde ladet udgå et kongebrev anlangende en stor skat, som Jerlev herredsmænd vedkommer, så trådte frem (24 navngivne mænd) samt de herredsmænd, som den dag ting søgte, og gav fuldmagt til Søren Jensen Koedsen, at han på herredsmændenes vegne skulle frembære deres supplikation for kongen om forlindring for sådan en stor skat.

Samme, et vidne: De 24 mænd og andre lovede at give ham 1 mk. af hver helgård og ½ mk. af hver halvgård til rejse og fortæring til København.

Oluf Mortensen Bøgvad lader afhjemle syn på et gærde, der er sat om Niels Christensen i Rugsted hans gårds toft. Gærdet beskrives. Det er naboerne til stor trængsel og skade.

Onsdag den 27. august:

Poul Sørensen i Vork fører vidner på, at de har været med ham til Hans Sørensens gård i Vork, og der så de i hans hus, at der lå et ungt svin dødt, værd 3 mk. danske. Poul Sørensen vedkendte sig det.

Onsdag den 3. september:

Sekshøring.

Thomas Pedersen i Rugsted ctr. Niels Christensen ibidem. Thomas Pedersen oplæste af tingbogen tingsvidnet af 30/7 om Niels Christensens optræden i retten og krævede, at han bødede sine tre mark. Han blev fordelt med sekshøring.

(Se 23/7). Mads Lauridsen i Højen tilspurgte Jens Nielsen i Tønning, delefoged i Tyrsting herred, om han ikke var hos, da Jens Albertsen og Christen Torbensen, begge i Træden, blev borgen for Anders Albertsen. Jens Nielsen svarede ja.

Oluf Mortensen Bøgvad stævner pva. lensmanden Wulf von Buchwaldt Niels Christensen i Rugsted. På grundlag af synsvidner 20/8 og 13/8 sagsøger han ham for at have indhegnet jord af kongens og naboernes, og kræver, at han opbryder gærdet igen og bringer vandet i dets rette løb samt bøder sine 3 mark. Opsat 6 uger. 15/10

Oluf Mortensen Bøgvad lod oplæse en kopi af generalkrigskommissær Otto Povischs brev: Der er endnu ikke af amtet kommet noget af den påbudne kontribution, som skulle være erlagt 1/8, ejheller af jordebøger. Hvis ordren ikke efterkommes inden 25/8, skal det inddrives ved militær exekution. Peder Jensen i Rugsted begærede på menige herredsmænds vegne tingsvidne beskrevet.

Peder Jensen i Rugsted i fogedens sted:

Oluf Mortensen Bøgvad i Høllund på vegne af Maren Poulsdatter i Vesterby, et skiftebrev. Der har været skifte i Vesterby i den gård, sl. Albert Lassen påboede, mellem Maren Poulsdatter (med lavværge Oluf Mortensen Bøgvad) og den sl. mands barn Maren Albertsdatter. Thomas Pedersen i Rugsted var til stede på vegne af barnet, og Peder Jensen i Rugsted var i fogedens sted. Der blev registreret aktiver for 145 slettedaler og passiver (landgilde iberegnet) for 49 slettedaler; rest: 96 sldlr.

23/7. Jens Nielsen i Tønning, delefoged i Tyrsting herred, får på vegne af forvalteren over Skanderborg len dom over Mads Lauridsen i Højen, Peder Jensen og Rugsted og ledsagere for deres adfærd mod Anders Albertsen i Træden. Jens Nielsen fremlægger et indlæg: Hvis de havde noget at søge Anders Albertsen for, kunne det være sket med lov og ret. De har bragt ham til tinge i fængsel og jern, skønt loven siger udtrykkeligt, at hvo som kommer til tinge og er bunden, da må man ej tage ham på tinget for de sager, ham vides, thi hvad sager man giver den anden, bør han at have fred til tinget. Tidligere refererede vidner gentages. Man har set hr. Oluf i Højen og hr. Poul Jørgensen i Vilstrup og Peder Jensen i Rugsted være med ved tinget den dag; de fulgte med til Tønning og var hos, da Anders Albertsen blev sluppet løs. - Mads Lauridsen fremlagde sit skriftlige svar: Hoppen er tyvstjålet fra ham. Han fandt den den 20/8 i Anders Albertsens gård i herredsfogedens og delefogedens nærværelse. Hoppen blev der til den 28/8, og da Mads Lauridsen kom med sine naboer og grander, havde Anders Albertsen skudt sig under hjemmel, hvorfor to dannemænd gik i borgen for ham, og delefogeden skrev under sammen med dem. Mads Lauridsen nægter at have handlet imod lov og ret og påpeger, at Anders Albertsen ikke har klaget over ham. Han mener, han bør være fri af anklagen, indtil enten Anders Albertsen klager over ham, eller hans husbond er blevet stævnet. Mads Lauridsen fremlægger en erklæring, hvor præsten, kirkeværger, præstemedhjælpere og gudstjenestedeltagere i Skibet sogn bekræfter, at Niels Nielsen i Slelde kom efter gudstjenesten og begærede deres kundskab om den sorte, brunstjernede hoppe, som Niels Nielsen havde afhændet til Knud Andersen Smed, nu boende i Højen, og Knud Smed senere havde solgt til Jens Pedersen i Højen, og denne igen havde solgt til Mads Lauridsen, og som nu var tyvstjålet fra denne, om ikke de ved, at bemeldte hoppe er tvende vintre opfødt i Skibet sogn, een vinter i Slelde hos Niels Nielsen og en anden vinter i Vilstrup hos Knud Andersen Smed. Det bekræftede hele menigheden. - Mads Lauridsen tilspurgte delefoged Jens Nielsen, om han ikke var til stede, da der blev borget for Anders Albertsen. Det bekræftede han. - Peder Jensen i Rugsted fremstod og benægtede beskyldningerne imod sig. - Dom: Ingen af vidnerne angår Peder Jensen, andet end at Anders Albertsen skulle have givet ham 4 skp. rug. Med hensyn til Mads Lauridsen synes beskyldningerne at angå liv og ære, hvorfor sagen henvises til overdommeren. (Se 24/12)

Onsdag den 10. september:

Peder Jensen i Rugsted er idag i dommers sted.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Thomas Pedersen i Rugsted. Opsat 6 uger. 22/10

Oluf Mortensen Bøgvad stævner Anders Jensen i Mejsling i.h.t. en seddel fra lensmanden: Det er berettet, at Anders Jensen er draget bort fra den gård i Mejsling, som han havde fæstet på livstid, og ikke givet til kende, at han ville afgive gården eller lovligt opsagt den; og nu befindes han at ville tilholde sig noget kornsæd, som han har sået i gårdens jord, hvorfor Oluf Mortensen Bøgvad befales at søge dom for, at dette korn bør tilfalde kronen. Opsat 6 uger. 22/10

Peder Jensen i Rugsted har på vegne af Christen Sørensen i Bindeballe lovbudt den hele gård i Bindeballe, som han er født på. Jens Jensen i Tudved byder på vegne af Iver Hansen Beckmark køb eller pant. Så fremstod Ove Madsen, tjenende på Brasborg, og Jens Madsen, tjenende i Hering, begge af Fyn, og forbød Christen Sørensen at afhænde den arvepart, som de har arvet efter Maren Christensdatter, der boede og døde i Bindeballe, 2 parter af en søsterlod, før end de har fået deres betaling derfor. I lige måde forbød Anders Gydesen i Bjerlev salg, før end han havde fået betaling for sin arvepart efter Maren Christensdatter, en broderlod. Christen Sørensen svarede, at dersom de ville lade sig nøje med lensmandens og 12 samfrænders sigelse, ville han betale dem. - Der er givet varsel til Anders Madsen, barnefødt i Liom i Hering sogn og by, Ove Madsen, barnefødt i Liom, tjenende på Brasborg, Anders Sørensen i Bindeballe, Morten Jørgensen ibidem samt Anders Gydesen, der er barnefødt i Bjerlev i Vissel sogn.

Onsdag den 17. september:

Oluf Mortensen Bøgvad advarer menige herredsmænd om ydelse af årligt ved samt deres små beder, som er gæs, høns, æg, lam og andre små hånd, såfremt de ikke vil betale med rede penge.

Onsdag den 24. september:

Laurids Pedersen i Amnitsbøl får afhjemlet syn på den gård i Amnitsbøl, han nu har i fæste. Meget er ruineret af fjenderne.

Onsdag den 1. oktober:

Oluf Mortensen Bøgvad får afhjemlet oldensynsvidne.

Onsdag den 8. oktober:

Onsdag den 15. oktober:

Peder Bertelsen i Rugsted lovbyder pva. Sidsel Hansdatter den halve gård i Refsgård, som Sidsel Hansdatter har arvet efter sine sl. forældre Hans Ibsen og Maren Sørensdatter. Anders Mikkelsen i Jestrup i Hassing herred og hustru Dorthe Andersdatter tilbyder køb eller pant. - Der er givet varsel til Oluf Joensen i Stubdrup, Søren Knudsen ibidem, Hans Knudsen i Liom, Else Pedersdatter i Liom med lavværge, Niels Christensen med hans lavværge samt til Sidsel Hansdatter med lavværgen Peder Bertelsen i Rugsted.

Niels Thomsen i Bølling stævner pva. Oluf Mortensen Bøgvad bønderne for deres ydelser af får, lam etc. 26/11

3/9. Niels Thomsen i Bølling får pva. Oluf Mortensen Bøgvad dom over Niels Christensen i Rugsted i sagen om det ulovlige gærde, hvor han har indhegnet sin jord på jord, der tilhører kronen og byen samt ført vandet ud på byens gade. Dom: Han bør opbryde gærdet, så kongens og byens gade kan være uforkrænket, item stille vandet i hendes rette løb. Han søges for sin begangne gerning på hans tre mark, hvilket er æren anrørende, hvorfor den post henvises til overdommeren.

Onsdag den 22. oktober:

Anders Mikkelsen i Jestrup i Sønder Hart sogn i Hassing herred erkender gæld til Peder Bertelsen i Rugsted på vegne af Sidsel Hansdatter.

Peder Bertelsen i Rugsted bekender at have modtaget penge til Sidsel Hansdatter af Anders Mikkelsen for den gård, hun har arvet efter sine forældre Hans Ibsen og Maren Sørensdatter, og lover at gøre god rede for pengene. Jens Joensen i Vork får tingsvidne herpå pva. Sidsel Hansdatter

Sidsel Hansdatter giver skøde til Anders Mikkelsen og hustru Dorthe Andersdatter.

Ridefoged Anders Jørgensen advarer om, at de, der har svin, som endnu ikke er brændt, skal lade dem brænde.

10/9. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Anders Jensen i Mejsling. Denne begærer opsættelse i 14 dage for at tale med lensmanden. 5/11

30/7. Ridefoged Anders Jørgensen får dom over bønder, der skylder avlingspenge: Enhver, der ikke har frihed for ægt og arbejde, skal betale deres avlingspenge.

10/9. Ridefoged Anders Jørgensen, en dom over Thomas Pedersen i Rugsted for den dom, han den 25/9 1661 afsagde mellem Jens Hansen i Ødsted og Rasmus Nielsen ibidem angående noget kirkejord, som ligger i Jens Hansens toft og Rasmus Nielsen har i fæste. Thomas Pedersen anklages for at have gjort uret med forsæt, idet han har funderet sin dom på nogle løse vidner og derefter fradømt Ødsted kirke hendes jord. Han har ikke agtet på en dom af gammel tid og har ikke taget hensyn til, at Rasmus Nielsen har fremlagt en rigtig jordebog på alle kirkens jorder udarbejdet af sl. hr. Christen Lange, som klart og tydeligt udviser, på hvad sted det omtvistede jord ligger, og at det tilhører Ødsted kirke. Så anklageren formener at han har handlet imod sin svorne ed, idet han frakender kirken dens rettighed og dømmer imod en god adelsmands hånd, og at han derfor bør fæld at være. - Thomas Pedersen giver et skriftligt svar: Jens Hansens gård er krongods. Ifølge synsrapprt er der ingen stendige eller pæl fundet i Jens Hansens toft, som kunne danne skel mellem kronens og kirkens jord, og der er blevet ført vidner, der har bekræftet, at så længe de kan huske, 20-50 år, har den toft, der ligger til Jens Hansens gård og er hegnet med ris og stave, været brugt af samme gård ukæret. Han har ikke funderet sin dom på løse vidner, men på loven og recessen, lovens 44. kapitel og recessens 50. kapitel. Der er ikke blevet fremlagt noget fæstebrev af Steen Bilde, befalingsmand på Koldinghus, til Rasmus Nielsen, hvoraf kunne ses, at den omtvistede jord lå i Jens Hansens toft, som hans formænd har haft i fæste før ham, eller være Ødsted kirke tilhørende. Det fæstebrev har de gode mænd landsdommere endog selv, da det blev fremlagt i retten, for en stor del grundet deres dom på. Ejheller er der blevet forelagt Thomas Pedersen en gammel jordebog, der sagde, at der skulle have ligget noget jord i Jens Hansens toft og tilhøre Ødsted kirke, men alene, at kirken havde en toft sønden kirken ved Højen høj, som både er agerjord og eng. - Dom: Thomas Pedersen har vist, at han har dømt efter loven og recessen, hvorfor han ikke findes at have fortsætligt handlet mod sin svorne ed. Og da der søges dom på hans boslod, henvises sagen til landsdommerne. (Det fremgår ikke af tingbogen, hvem der som sættedommer har afsagt dommen).

Bunde Hansen i Hesselballe stævner menige bymænd i Borlev og Ågård for fæste af kirketiende og af skattepenge ifølge deres fæstebrev. Opsat 14 dage.

Onsdag den 29. oktober:

Christen Nielsen, borger i Horsens, giver arveafkald til sin broder Jørgen Nielsen i Vork på sin arvelod i den gård i Ris, som sl. Jes Hansen har påboet. Christen Sørensen i Vork skal på hans vegne give ham skøde, når forlanges.

Anders Jørgensen lader afhjemle et skovsynsvidne. Synsmænd har efter ordre fra kommissærerne været med Anders Jørgensen, skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad og skovrider Morten Hering været til syn på, hvad der blev hugget i Steen Bildes tid og i krigstiden.

Onsdag den 5. november:

Peder Jensen i Rugsted er idag i dommers sted.

22/10. Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad begærer endelig dom over Anders Jensen i Mejsling. Der fremlægges brev fra lensmanden: Når Anders Jensen leverer til kongen et års landgilde samt kontribution, skal hans forseelse være tilgivet. Oluf Mortensen Bøgvad forbyder ham at flytte noget af det korn, som ligger i den gård i Mejsling, før end kongen har fået sin skyld og landgilde. Anders Jensen fremstår og lover Oluf Mortensen Bøgvad at levere skyld og landgilde inden Mortensdag.

Søren Pedersen i Hesselballe udbetalte til Jørgen Poulsen i Jerlev Iver Lassens og Kirsten Lasdatters arveparter efter deres sl. forældre Las Thomsen og Mette Sørenskone. Poul Jensen i Ågård modtog pengene på børnenes vegne. Jørgen Poulsen lovede Iver Lassens penge skulle blive stående renteløst hos Poul Jensen i 5 år. Poul Jensen lovede at holde Iver Lassen i to år med øl, klæder og sko og at lære hans børnelærdom, dog skal drengen være ham hørig og lydig, som et godt, lydigt barn skal være. Hvad angår Kirsten Lasdatter, så bliver hendes penge stående hos Poul Jensen i 2 år på rente.

Søren Pedersen i Hesselballe: Eftersom Jørgen Poulsen i Jerlev har givet ham arveafkald for steddatteren Kirsten Lasdatter, barnefødt i Ågård, da lover Søren Pedersen, at når hun kommer til sin fulde alder eller kommer i mands værd, da at give hende en forsvarlig seng eller 10 rdl.

Poul Lassen i Jerlev, Poul Jensen i Ågård pva. hustru Maren Lasdatter, samt Jørgen Poulsen i Jerlev pva. Iver Lassen og Kirsten Lasdatter gav Søren Pedersen i Hesselballe afkald på al deres arv efter deres sl. forældre Las Thomsen og Mette Sørenskone, som har boet i Ågård.

Onsdag den 12. november:

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: For retten fremstod Hans Hansen i Mejsling og begærede af delefoged Oluf Mortensen Bøgvad, at han på vegne af kongen ville samtykke, at hans steddatter Anne Jensdatter måtte bekomme en værge, som kunne modtage hendes fædrene og mødrene arv efter sl. Jens Pedersen og Boel Hanskone og to af hendes brødre Peder og Thomas Jensen, som alle er afgået ved døden. Oluf Mortensen Bøgvad tilspurgte herredsmændene, om der var ingen af Anne Jensdatters fædrene frænder, der ville annamme samme børnepenge, eller om nogen vidste, om der var nogen levende af dem. Ingen vidste det. Så trådte frem Christen Thomsen i Ravning: eftersom der ingen frænder er på fædrene side, så mente han, at han burde være hendes værge, fordi han var hendes morbror. Så betalte Hans Hansen børnepengene til Christen Thomsen, der lovede at holde dem barnet til bedste.

Oluf Mortensen Bøgvad anerkender Christen Thomsen som barnets værge, og denne giver arveafkald til Hans Hansen i Mejsling.

Oluf Mortensen Bøgvad lovbyder pva. Maren Poulsdatter hendes part af den halve gård i Vesterby, som hun har arvet efter sin sl. mor Maren Poulskone. Simon Nielsen i Ødsted, som er Maren Poulsdatters lovede fæstemand, tilbyder hende køb eller pant. Der er varsel til Maren Albertsdatter i Vesterby.

Simon Nielsen i Ødsted, et indkeldelsesskøde: Maren Poulsdatter i Vesterby gav sin trolovede fæstemand Simon Nielsen skøde på den halve gård i Vesterby, som hun påbor, at han skal have lige så stor, god og rig en lod som hun selv. Gården har hun arvet efter sin sl. fader Poul Pedersen og sl. moder Maren Poulskone. Hun takker for god betaling.

Simon Nielsen i Ødsted lovbyder pva. sin trolovede fæsteenke Maren Poulsdatter hendes arvepart i den halve gård i Høllund efter hendes moders søster Linne Pedersdatter. Oluf Mortensen Bøgvad tilbyder køb eller pant.

Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad, et skøde på ovennævnte gård i Høllund.

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne efter en kontrakt: Maren Poulsdatter i Vesterby med trolovede fæstemand Simon Nielsen giver Oluf Mortensen Bøgvad afkald for arven efter dennes afdøde hustru Linne Pedersdatter (Maren Poulsdatter er eneste arving) og lover skøde på forlangende.

Peder Jensen i Rugsted stævner Maren Germandsdatter med lavværge Poul Jørgensen i Jerlev samt Anne Christensdatter i Jerlev med lavværge. Han er af lensmanden strengeligt befalet at være værge for Bodil Christensdatter, fordum boende i Jerlev, og procedere for hende i de sager, der forestår mellem hende på den ene side og på den anden side Maren Germandsdatter og hendes datter Anne Christensdatter på grundlag af to aftægtskontrakter mellem Bodil Christensdatter og Maren Germandsdatters sl. husbond Christen Mortensen. Den ene er dateret 16/2 1650 og angår aftægt af den gård, Bodil Christensdatter oplod til sin søn nu sl. Christen Mortensen. Den anden er dateret 16/8 1660 og angår afgift for opladelse på kronens og kirkens anpart af korntiende af Jerlev sogn. Disse kontrakter er ikke blevet holdt af Christen Mortensen eller hans arvinger fra den 14/4 1652 indtil denne dag i november 1662. Peder Jensen sætter i rette, om ikke Christen Mortensens efterlevende hustru Maren Germandsdatter og hendes datter Anne Christensdatter bør betale for 5 års restance fra 1652 til 1657, da fjenderne kom her i landet og Christen Mortensen desmidlertid, nemlig i forgangne fejdetid, ved døden afgik; og om ikke Christen Mortensens efterladte datter Anne Christensdatter efter sin faders død og fra sidste fredsslutning til denne dag jo bør efterkomme sin sl. faders kontrakt; og med hensyn til tiendefæstet, om ikke Maren Germandsen med sin lavværge Poul Jørgensen, der samme tiende nu nyder og har i fæste, ikke bør holde kontrakten fra deres fæstebrevs dato og indtil denne dag og så længe, de nyder samme tiende. Opsat 6 uger. (Se 26/11 og 24/12)

Onsdag den 19. november:

Søren Madsen i Vesterby på vegne af Clemend Jensen i Ødsted (lavværge for Kirsten Lauridsdatter ibidem), Hans Nielsen Klinkhammer i Velling (lavværge for Dorthe Lauridsdatter ibidem) og Henrik Nielsen (lavværge for Kirsten Lauridsdatter ibidem) lovbyder hver deres søsterlod, som de har arvet i den halve gård i Amnitsbøl efter deres sl. forældre Laurids Poulsen og Sidsel Lauridses samt efter deres to sl. brødre Mads og Poul Lauridsen. Niels Lauridsen Amnitsbøl tilbyder køb eller pant. Han har fuldmagt fra sin broder Jerlo Lauridsen i Kristiania.

Niels Lauridsen Amnitsbøl får skøde på ovenstående.

Anders Pedersen Grøn i Egtved stævner gl. Jørgen Jensen i Vork vedr. noget jord, som denne bruger af Anders Pedersen Grøns gård og hidtil har betalt afgift af. Jørgen Jensen kræver, at Anders Grøn beviser sin adkomst, og det vil han gøre. Opsat i 14 dage (ikke set mere).

Onsdag den 26. november:

(Se 12/11). Med varsel til Bodil Mortens til Niels Hansens i Jerlev fører Poul Jørgensen i Jerlev vidnerne Oluf Madsen i Jerlev og Hans Bertelsen i Vilstrup, der forklarer, at de den 5/9 1660 var i Rønde i Kalø len og der talte med Bodil Mortens, som tilforn boede i Jerlev. De kom på vegne af Maren Germandsdatter, sl. Christen Mortensens, og hendes datter Anne Christensdatter for at sige, at eftersom den gård i Jerlev, som Maren Germandsdatter og sl. Christen Mortensen havde påboet, i fejdetiden var af krigsfolk blevet afbrændt, og deres gods og formue dem frarøvet i krigens tid, så at hun med sit barn ikke mere kunne besidde gården eller den igen forbygge, og hvad sl. Christen Mortensen havde tilforn i den gode tid lovet sin moder at give hende årligt, kunne Maren Germandsdatter intet svare til efter den dag, men var højligen forårsaget at begive sig med sit barn til sin fædrene gård i Bølling sig der at opholde, til Gud ville hende anden plads forsyne, hvorfor de to udsendinge skulle tilkendegive Bodil Mortens det og tilbyde hende stedet og gården igen, om hun selv eller nogen af hendes børn ville den antage, før end den af fremmede blev taget i fæste.

15/10. Oluf Mortensen Bøgvad får dom over de bønder, der resterer med får, lam, gæs, rug, høns, æg: Alle, der resterer med deres små beder efter restancens indhold, bør fyldestgøre, så vidt de af øvrigheden ikke kan blive eftergivet, med rede penge.

Onsdag den 3. december:

Onsdag den 10. december:

Onsdag den 17. december:

Christen Jensen i Vork får vidne på, at han har tilbudt Søren Bertelsen i Vilstrup en lille sølvkande, som han har i pant af ham for et lån, der skulle have været tilbagebetale til Mikkelsdag 1661. Pantet opsiges.

Oluf Mortensen Bøgvad får dom på landgilde. Jokum Damcke i Ågård fremstod på vegne af menige Ågård bymænd og fremlægger skrivelse fra lensmanden: De beklager sig, at de ikke kan betale deres landgilde. Derfor bevilges de at være forskånet derfor, indtil lensmandens befaling ankommer, at de skal erlægge den. Jokum Damcke mener på grundlag af dette brev, at Ågård bymænd skal være fri for at betale landgilde, indtil lensmandens ordre ankommer. - Dom: Enhver, der er i restance, bør fyldestgøre sin landgilde, så vidt de af deres øvrighed ikke kan blive eftergivet for deres armods skyld.

Onsdag den 24. december:

(Se 3/9). Peder Jensen i Rugsted fører vidner imod Mads Lauridsen i Højen: Denne kom ind i Peder Jensens hus den 24. august 1661 og begærede, at Peder Jensen ville drage med ham til Tyrsting herredsting, hvortil Peder Jensen svarede, at han havde dér intet at forrette. Da sagde Mads Lauridsen: "I er af øvrigheden dertil ordineret, gør vel og drag med mig, thi hvad omkostning eller trætte I må komme udi, det vil jeg eder altsammen betale, såfremt jeg er en ærlig mand". Og den 3/12 1662 kom Mads Lauridsen ind i Peder Jensens hus, og da spurgte Peder Jensen ham, om han ville holde ham fri efter sit løfte, hvortil Mads Lauridsen svarede: "I har haft umage og er dragen med mig til Tyrsting herredsting efter øvrighedens befaling, og hvad skade eller pengespild I kommer udi, det skal jeg holde eder uden skade i alle måder, såfremt jeg er en ærlig mand". Så fremlagde Peder Jensen en seddel: "Hilsen med Gud, befales Peder Jensen i Rugsted, at han rejser med nærværende Mads Lauridsen af Højen til Tyrsting herredsting i Skanderborg len og der at forhjælpe forbemeldte Mads Lauridsen til rette på rettens vegne udi den sag med den hoppe, ham er fratagen uden nogen lov, dom eller ret, og at I dette forretter, som I agter at forsvare, eftersom delefogeden ikke kan være til stede, af årsag han andre Ko. Maj. sager til landsting skal forrette. Hermed Gud befalet. Actum Kolding, den 23. august anno 1661, Anders Jørgensen".

Oluf Mortensen Bøgvad i den sag i dommers sted:

Thomas Pedersen i Rugsted får tingsvidne på, at han med vidner har været i Rugsted i Niels Christensen Ris' bo og efter et gældsbrev til Mikkel Mikkelsen Fløye og en derpå forhvervet dom gjort udlæg i noget kræ. Da tilspurgte Thomas Pedersen Niels Christensen Ris, om han ville løse samme kræ igen, så kunne han det nu straks igen bekomme, hvortil Niels Christensen sagde nej.

(Se 12/11). Poul Jørgensen i Jerlev fremlagde en skriftlig kontrakt med Bodil Christensdatter, sl. Morten Bundesens i Jerlev (i nærværelse af hendes lavværge Peder Jensen i Rugsted) om den aftægt, han skal give hende både af de tiender, han nu har i fæste, og af den gård, som sl. Christen Mortensen påboede.

Finis

Excerperet i april 1840 af H. A. Worsaae, stud. theol.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk