Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Jerlev herreds tingbøger

 

Disse ekstrakter følger de samme principper, som jeg har angivet i indledningen til ekstrakterne af Anst herreds tingbøger. Hovedpersoner forsøges altid anført, hvorimod bipersoner anføres i det omfang, jeg selv finder en vis interesse heri. Således vil sager, der angår landsbyen Oustrup blive refereret mere detailleret, end det ellers sker.

I tingbogen selv indledes de enkelte tilførsler sædvanligvis med en overskrift, der angiver hovedpersonen (sædvanligvis sagsøgeren) og tilførslens art, f.eks. et vidne, en opsættelse, en dom. Denne form følger jeg ikke nødvendigvis, idet jeg mere lægger vægt på sagernes indhold.

Jerlev herreds tingbog for 1653 begynder ved starten af filmrulle 30827.

 

Jerlev herreds tingbog 1653

Autorisation af tingbogen. (Teksten meget slidt).

Hjælp Jesus til et godt nyt år.

Onsdag den 12. januar 1653:

holdtes Jerlev herreds snapsting. Germand Joensen i Bølling herredsfoged, Niels Jensen i Høllund og Iver Lauridsen i Amnitsbøl til forsegling. - 8 mænd: Niels Jensen i Høllund, Hans Pedersen i Højen, Christen Jensen i Stubdrup, Nis Brun i Bølling, Hans Simonsen i Ågård, Jens Steffensen ibidem, Søren Jensen i Venborg, Jes Jørgensen i Borlev.

Sekshøring: Søren Madsen i Vesterby, Thomas Pedersen ibidem, Jørgen Poulsen i Jerlev, Mads Buch i Vilstrup, Poul Pedersen og Jes Mortensen i Amnitsbøl.

Hans Ibsen i Refsgård, et vidne: Han fører vidner på, at han den 23/10 1652 sammen med Iver Lauridsen i Amnitsbøl og Christen Mortensen i Jerlev var i Ødsted i den gård, som Las Jakobsen fradøde, for at gøre nogle gældskrav gældende, bl.a. løn til Maren Bertelsdatter for så mange år, hun har tjent Las Jakobsen, siden hun var 15 år, efter hans eget løfte i henhold til tingsvidne af 27/7 1631. Der er givet varsel til Oluf Lassen i Vingsted mølle, samt til Oluf Madsen, Knud Madsen og Iver Madsen i Daldover med deres lavværge og til Maren Laskone i Ødsted, Jakob(sen) Lassen og Albert Lassen ibidem..

Efter opsættelse i 6 uger får Christen Sørensen i Bindeballe dom over Jes Videsen i Refsgård for nogle penge, denne skylder ham for to okser. Søren Jensen og Niels Hansen i Bindeballe har vidnet, at de var til stede ved handelen, der fandt sted en uge før Bartholomæusdag 1651. Jes Videsen købte de to stude for 10 rdl. og udbetale 1 mk. De havde drukket en stob øl til lidkøb. - Dom: Han skal betale.

Jens Pedersen i Ødsted (og Søren Jensen i Rugsted) har stævnet Laurids Poulsen i Amnitsbøl, Mads Lauridsen, Jullu Lauridsen, Niels Lauridsen, Kirsten Lauridsdatter, Sidsel Lauridskone, Iver Lauridsen og Jens Hansen ibidem. Med landstingsvarsel er stævnet Niels Espensen, der er født i Ødsted. Laurids Poulsen har med sine ledsagere høstet en mark, der tilhører Tove Madskone, og som Jens Pedersen har tilsået. Laurids Poulsens svoger Søren Sørensen var med til det. Sagen er blevet bevidnet af ransnævninge, og Jens Pedersen kræver de skyldige idømt bøde på 3 mk. Sagen havde været for retten den 22/12 1652, men ingen var mødt op til gensvar, hvorfor den blev udsat til snapsting. Heller ingen gensvar idag. Opsat 4 uger. 26/1

Niels Brun og Iver Sørensen i Bølling har haft nogen tvistighed med hinanden og har bedt Germand Joensen om at forlige dem. De har ikke noget at påanke hinanden.

Onsdag den 19. januar:

Christen Mortensen i Jerlev idag tingholder, Niels Poulsen i Høllund og Iver Lauridsen i Amnitsbøl til forsegling.

Jørgen Knudsen i Vesterby får tingsvidne på, at der er blevet stjålet nogle heste fram ham, som den tyv ved navn Terkel Christensen, der blev dømt på Anst herredsting 2/12 1652 for sine tyverier, har bekendt at have stjålet på den sønder side ved Vingsted mølle og solgt til de Toftlund karle Jes, Johan og Peder Pedersen.

Iver Lauridsen i Amnitsbøl får på vegne af Jens Høg i Pjedsted dom over Mads Nielsen i Jerlev for 2 års skyld og landglide til Koldinghus af den gård, han påbor. - Han skal betale.

Niels Buch i Vork får på vegne af Karen Christens dom over Mads Madsen i Vork. Han har ikke holdt den aftægtskontrakt, han den 13/3 1649 havde indgået med Karen Christens, der havde opladt ham gården. - Dom: Han skal efterleve sine forpligtelser.

Jørgen Nielsen i Vork pva. Rasmus Jensen ctr. Hans Hansen Tysk i Vejle for gæld. Opsat 4 uger. 2/3

Jørgen Nielsen pva. hr. Peder Iversen i Egtved ctr. Peder Olufsen i Rugsted. Han har siddet to ægter overhørig til sin husbond præsten. Kræves at have sit fæste forbrudt. Opsat .. uger.

Hans Lassen i Høllund giver arveafkald til sin broder Nis Lassen for deres søster Boild Madsdatters arv efter hendes sl. fader Mads Pedersen.

Ridefogeden har befalet Niels Buch i Vork med to mænd at forbyde dem her i herredet, som er udlagt og pantsat, at yde deres landgilde, før end rostjenesten bliver ydet.

Onsdag den 26. januar:

Søren Lassen i Jelling på egne vegne og pva. Villads Christensen ibidem stævner Oluf Mortensen i Bøgvad. Opsat i 6 uger. 16/3

Søren Sørensen i Vilstrup lovbyder 3. gang på vegne af Søren Hansen og Mads Sørensen i Vilstrup, Jes Christensen i Knabdrup og Jep Pedersen ibidem den halve gård i Vilstrup, som sl. Hans Sørensen fradøde. Iver Lauridsen i Amnitsbøl byder på vegne af Mads Thorsen i Vejle, og Peder Hansen i Vilstrup byder på egne vegne, sølv og penge.

Jes Jensen i Nybjerg mølle og Anders Mikkelsen i Bøgvad, et vinde: at for dom stod Jes Jensen i Nybjerg mølle og Anders Mikkelsen i Bøgvad med sammenlagte hænder og slet og aldeles voldgav deres sag anlangende, hvad tvistighed dem imellem været har ved sl. Else Mortens begravelse i Bøgvad. Jes Møller gav sin sag på Niels Buch i Vork, Anders Mikkelsen tog derimod Hans Jensen i Egtved, at skulle forsamles i Hans Jensens hus i Egtved på fredag førstkommende 8 dage, og hvad forn. mænd dem imellem siger, skal de lade dem nøje med på begge sider, anlangende deres tvistighed, de til forn. begravelse imellem været haver, og ingen på enten sider efter den dag derpå at tale eler nogen trætte i nogen måder, men skal være en aftalt sag, hvad forn. mænd derom sigende vorder... Og stod Jes Jensen og Anders Mikkelsen med hinanden til vedermålsting.

Niels Madsen i Meisling, Jes Madsen i Jerlev, Mads Madsen, Peder Madsen i nærværelse af hans morbror Jørgen Poulsen ibidem tog deres stedfader Peder Christensen i Jerlev i hånden og gaf afkald på alt, hvad de efter deres sl. fader Mads Nielsen og sl. moder Anne Poulsdatter, som boede på den gård i Jerlev, Peder Christensen nu bor på, kan være arveligt tilfaldet, og de takkede ham for god og nøjagtig betaling.

Jørgen Poulsen i Jerlev et vidne: Peder Christensen i Jerlev kendte sig skyldig at være til sin stedsøn Peder Madsen 32 slettedaler, som skal blive stående rentefrit i 3 år hos Peder Christensen, der i den tid skal forsørge sin stedsøn med klæde og føde, med øl, mad, sko og klæder, som forsvarligt kan være, og drengen skal være sin stedfader hørig og lydig og arbejde for ham i den tid. Efter de tre år skal Peder Christensen udbetale pengene.

12/1. Jens Pedersen i Ødsted (og Søren Jensen i Rugsted) har stævnet Laurids Poulsen i Amnitsbøl med ledsagere. Samme vidnesbyrd som 12/1. Der er givet varsel til Jørgen Kall på Sorø kloster, forrige ridefoged til Koldinghus, og til fru Margrethe Lange. Tove Madskone og hendes børn er også blevet varslet. Se nedenfor.

Efter opsættelse i 6 uger får Søren Jensen i Rugsted dom over Laurids Poulsen i Amnitsbøl, der har villet tilholde sig værgemålet for Søren Jensens søster Tove Madskones børn, hvilket er aldeles imod lovens første bogs 28. kapitel. Han mener, at Laurids Poulsen vil tilholde sig værgemålet og fratage børnene deres korn og andet, som med rette tilhører dem, og forbyde dem at bruge eller lade bruge deres jord. Han har ikke med skiftebrev fået Mads Espensens børns værgemål. - Iver Lauridsen i Amnitsbøl, tingskriver, mødte at svare på vegne af sin fader Laurids Poulsen. Han fremlagde et tingsvidne af 20/12 1648, iflg. hvilket ridefoged Jørgen Kall på vegne af sin husbond, lensfrue Margrethe Lange sl. Mogens Billes tilstod og befalede Laurids Poulsen at være formynder for sl. Mads Espensens børn i Ødsted. Og Laurids Poulsen er beslægtet med børnene på fædrene side. Søren Jensen derimod mener, at han selv som børnenes morbror må være ret værge. - Dom: Søren Jensen tilkendes værgemålet. Se 9/3

Ridefoged Søren Olesen lod læse 3. gang slotsherre Jørgen Seefeldts skrivelse vedr. kongens anordning om et godt landeværn og fælles sikkerhed. Af hvert sogn skal almuen skaffe en god hest med sadel, et godt par pistoler og en degen, i penge 40 rdl. Da sognene ikke er lige store, skal et godt og et ringe sogn sammenlægges: Egtved sogn (47 gårde) og Jerlev sogn (18 gårde) leverer tilsammen 80 rdl. Ødsted sogn (32 gårde) og Højen sogn (21 gårde) leverer tilsammen 80 rdl. Pengene skal være opkrævet inden førstkommende kyndelmissedag og opbevares hos lægdsmændene. Efterskrevne tilholdes at holde i beredskab en dygtig karl med en mønsteragtig(?) hest samt en sadel, et godt par pistoler og en degen til rigets tjeneste at bruge, når påfordres, nemlig herredsfoged Germand Joensen i Bølling og herredsskriveren Iver Lauridsen i Amnitsbøl. Om nogen på kronens stavn findes, som vil være rytter eller holde en rytter, så skal man anmelde det til slottet snarest, og der vil blive forhandlet om konditionerne. Alt herudi ermeldte, det har enhver med yderste flid og største alvorlighed straks i tide med tilbørlig lydighed at efterkomme, således som deres pligt imod det fædrene land udkræver, og som de forsvarligt kan være bekendt, og det under straf over de u..., som med billighed bør at påfølge. Befalingen er givet 20/11 1652. - Dernæst fremstod ridefoged Søren Olesen og tilforordnede efterskrevne lægdsmænd af hvert sogn:
Egtved sogn: Germand Joensen i Bølling og Niels Buch i Vork.
Ødsted sogn: Iver Lauridsen i Amnitsbøl og Nis Jensen i Høllund.
Jerlev sogn: Christen Bertelsen og Mads Brun i Jerlev.
Højen sogn: Hans Pedersen i Højen og Oluf Joensen i Stubdrup.

Niels Buch i Vork har ved sognenes varselsmænd givet herredsvarsel til alle om at svare resterende skyld og landgilde. Opsat ...

Torsdag den 3. februar efter kyndelmissedag:

Søren Mortensen i Bindeballe forbyder 3. gang nogen, enten i by eller udenbys folk, at køre over hans og Søren Sørensens enemærke i Bindeballe. Peder Sørensen i Bindeballe står frem og bekender for andre bymænd, at de har ingen køren over samme enemærke videre, end som de kan have i minde. Der har været givet varsel til lensmanden og oberstløjtnant Beenfeldt.

Ridefoged Søren Olesen bekendtgjorde, at eftersom Morten Pedersen i Lunde(?) hvde beklaget sig på slottet for lensmanden, at de af Højen og Vilstrup førte så mange fattige folk til ham, at han ikke kunne overkomme dem imod tvende byer at afføre, eftersom han bor på et enligt bolig, hvorfor ridefogeden forbød nogen af samme tvende byer nogen fattigfolk, som skal ages af, til ham at føre, videre end en mand, nemlig Hans Pedersen af Højen. Hvis han ager til ham, skal han afføre, og ellers ikke.

Onsdag den 9. februar:

Sekshøring: Peder Jørgensen i Borlev, Thyge Smed i Amnitsbøl, Søren Jensen i Venborg, Jørgen Buch i Horsted, Hans Smed i Stubdrup og Søren Jensen i Egtved.

Nis Brun i Bølling og Jens Videsen i Refsgård voldgav deres sag ang. en slettedaler, Jes Videsen har tiltalt Nis Brun for. De tog Hans Videsen og Hans Christensen i Egtved, og hvad de vil sige, skal være og blive en aftalt sag. De skal mødes lørdag 8 dage og bringe sagen til ende.

Iver Sørensen i Bølling en dele på Baltzer Nielsens vegne i Kolding. Iver Sørensen fordelte med sekshøring Niels Thomsen på Nygård for 10 mk. danske, han var Baltzer Nielsen skyldig.

Onsdag den 16. februar:

Christen Mortensen i Jerlev ctr. Else Niskone i Oksvig med hendes lavværge og hendes søn Jes Madsen, for de ville ikke føre og age Ko. Maj. anpart korntiende til Koldinghus lige med andre i Jerlev sogn, og som altid sædvanligt har været. Kræver, at de betaler for vognægt. Opsat ... uger. 30/1

Søren Jensen i Venborg fremlyste 3. gang et gammelt, udlevet øg.

Onsdag den 23. februar:

6-høring: Søren Joensen i Rugsted, Hans Videsen i Egtved, Jørgen Jensen i Rugsted, Hans Simonsen i Ågård, Søren Jensen i Mejsling og Peder Jørgensen i Borlev.

Niels Madsen, slotsfogedens tjener på Koldinghus, tilbyder 3. gang så mange, som er pantet, deres panter til løsen, at de nu straks indløser dem, thi han vil ingen fare længere stande for dem, om de bortkommer.

Unge Søren Jensen Carsten i Mejsling og Las Bertelsen i Ågård voldgav deres sag ang. nogle penge, som Søren Jensen skal have lovet at betale Las Bertelsen til et skifte udstedt efter hans sl. broder, og som Las Bertelsen derefter har forhvervet. Der omtales en stævning til Viborg landsting, der blev påskrevet i retten. Søren Jensen Carsten tog Christen Mortensen i Jerlev og g. Peder Jensen i Rugsted, Las Bertelsen tog derimod Hans Haar i Torup og Hans Simonsen i Ågård. De tog Søren Jensen i Venborg til deres femte mand.

Jens Knudsen i Vork ctr. Jørgen Hansen og Søren Hansen i Vork for hans hustru Mette Hansdatters arv efter hendes sl. fader Hans Knudsen. Opsat 6 uger.

Laurids Jensen, ridefogedens tjener, tilsagde på vegne af lensmanden kirkeværger i Jerlev herred, som har beholdning af kirkens indkomst, at de skal fra dem lægge halvparten til Frederiksoddes kirkes bygning. Bønder, som resterer med hø, skal skaffe hver « læs hø som betaling til de fremmede heste, som på slottet skal have foder. Bønderne skal yde deres skyld og landgilde, så vidt de resterer dermed, samt de penge til hest, sadel, pistoler og degen, at lægdsmændene den straks udkræver.

Niels Buch i Vork tilbød herredsmændene at udvise dem deres hjælp i ved, som og hvis de ellers haver seddel på, nu straks, når de er de begærende, at enhver møder i deres skove og det lader udvise.

Peder Hansen i Vilstrup, et skøde: Jens Mortensen i Vejle på vegne af Mads Jensen, rådmand i Vejle, og Søren Hansen i Vejle på egne vegne, Mads Sørensen i Vilstrup pva. sin hustru Ingeborg Hansdatter, Jes Christensen i Midt Knabdrup pva. sin hustru Kirsten Hansdatter, og Jep Pedersen i Over Knabdrup pva. sin hustru Anne Hansdatter, - de skødede til Peder Hansen i Vilstrup det, som Mads Jensen har købt af Jens Jensen, borger og indvåner i København, som er en fuld broderlod; så og hvad (de ovennævnte) har arvet efter sl. Hans Sørensen i den halve gård i Vilstrup, Else Hanskone ibor; så og hvad de efter Else Hanskone kan arve, når hun ved døden afgår. - Peder Jensen i Lumbskov mødte og fremlagde et pantebrev, hvori Else Hanskone har pantsat hele sin part i ejendommen for 186 sldlr., for at pantebrevet skal stå ved magt. Else Hanskone vedstod gælden. Gården har været lovbudt 3 tingdage.

Peder Hansen i Vilstrup, et afkald: De ovennævnte giver arveafkald.

Jens Mortensen i Vejle pva. Mads Jensen ibidem får tingsvidne: Peder Hansen i Vilstrup har købt af Mads Jensen den anpart af gården, som Mads Jensen havde købt af Jens Jensen i København. Det er den gård, som Peder Hansen og hans moder bor på. Peder Hansen kender sig skyldig til Mads Jensen 150 sldlr. De næste to vintre skal han fodre og stalde et par okser for Mads Jensen.

Søren Hansen i Vejle får tingsvidne: Peder Hansen i Vilstrup har af sin broder Søren Hansen i Vejle købt den halve gård, som Peder Hansen og hans moder Esle Hanskone påbor, hvorfor han afstår til Søren Hansen det halve boel i Vilstrup, som Jens Ribber iboede, med tilhørende skov og mark.

Jørgen Nielsen i Vork fordeler på vegne af Rasmus Jensen i Egtved med sekshøring Søren Steffensen i Ågård for 5 mk. 4 sk. for 3 skp. rug, han i 1648 fik af hans salige fader, og ligeledes Maren Sørens i Bølling for 9 mk. for 4 skp. rug, hun havde fået i 1649 efter hans opskrifts indhold. - De har ikke erklæret sig herimod.

Onsdag den 2. marts 1653:

Sekshøring: Søren Madsen i Vesterby, Jens Bertelsen ibidem, Hans Videsen i Egtved, Las Bertelsen i Ågård, Peder Hansen i Borlev og Niels Madsen i Rugsted.

Mads Brun i Jerelv fordelte med sekshøring Jørgen Sørensen i Ris for 8 daler for sædehavre for 3 år siden, hvorpå han gjorde sin ed. Jørgen Sørensen har ikke erklæret sig herimod.

Unge Søren Jensen i Mejslig og hustru Dorete Sørens får skøde af Jes Madsen i Højen pva. hans moder Karen Sørensdatter, sl. Mads Hansens efterleverske i Højen, på den ejendomspart, der er tilfaldet hende arveligt efter hendes sl. moder Mette Steffensdatter, af den gård Søren Jensen ibor, som er en fuld søsterlod, og dertil alt, hvad hun har arvet efter sine 2 modersøstre Anne Steffensdatter og Gye Steffensdatter, med alt andet, hun herefter kan arve efter sin moders brødre. Der har været givet varsel til Jes Nielsen i Tiufkær og hans hustru Johanne Jeskone, Niels Jensen i Egtved og hustru Karen Nielskone, Maren Ivers i Mejsling, Mette Jensdatter og Hans Jensen ibidem.

19/1. Iver Lauridsen får pva. Rasmus Jensen dom over Hans Hansen Tysk i Vejle for gæld. Gælden hidrører fra, at han har lejet en del af en gård, som Jens Rasmussen har i Vejle. - Han dømmes til at betale.

Onsdag den 9. marts 1653:

26/1. Søren Jensen og Peder Jensen i Rugsted, et vidne: Søren Jensen på vegne af sl. Mads Iversens børn i Ødsted og Peder Jensen på vegne af Tove Madskone ibidem fremæsker af Laurids Poulsen i Amnitsbøl, om han har noget rigtigt skifttebrev på sl. Mads Espensens børns gård, at han det nu vil lade fremlægge og lyde her for retten, at børnene derefter kunne vide deres gods at søge, efterdi Laurids Poulsen kender sig for deres værge og har tilstået og bekendt, at han har ladet tage al sl. Mads Espensens børns part af den omtvistede boghvedesæd. - Laurids Poulsen svarede, at da registreringen gik, da fandtes der ikke andet end 2 gamle heste, men der var gæld, så børnene kunne intet tilkomme. Han fremlagde ikke nogen registrering eller skiftebrev. - Der har været givet varsel til Tove Madskone, samt til hendes søn Poul Madsen, Niels Madsen, unge Poul Madsen og Ude Madsdatter.

Onsdag den 16. marts 1653:

Sekshøring: Peder Jørgensen i Borlev, Iver Pedersen i Ødsted, Christen Sørensen i Bindeballe, Peder Sørensen, Jørgen Hansen i Vork og Jens Jensen i Tudved.

Christen Andersen i Vork stævner Jens Videsen i Refsgård for gæld. Opsat 6 uger.

Hans Haar i Starup var .... i følgende sag:

Christen Mortensen i Jerlev fordelte på vegne af Kirsten Peders ibidem en række navngivne personer med sekshøring og gav en gårdmand til sag for 2 mk., en halvgård for 1 mk. og et boel 8 sk. for reberpenge(?) til at lade Mikkel Pedersen og Rasmus Lauridsen rebe(?) for.

Hans Haar i Starup var dommer i følgende sag:

Christen Mortensen stævner på vegne af Peder Præst i Højen en række navngivne personer for resterende tiende. Opsat i 6 uger.

Iver Pedersen i Ødsted stævner til skifte efter sl. Nis Jensen i Høllund. Las Joensen i Høllund stod til vedermålsting med Iver Pedersen.

26/1. Søren Lassen i Jelling på egne vegne og pva. Villads Christensen ibidem stævner Oluf Mortensen i Bøgvad. To personer ved navn Morten Sørensen og Terkel Christensen er for kort tid siden blevet henrettet ved Anst herredsting. De har både over for lensmanden og andet godtfolk tilstået at have stjålet 4 heste og øg ved Jelling, som de siden havde solgt til Oluf Mortensen og hans broder i Egtved skov. To af hestene tilhørte sagsøgerne. De kræver hestene tilbage eller de to købere idømt igæld og tvigæld, fordi de har købt vidende med tyve. Der fremlægges dokumenter. - Tingsvidne af Anst herred 2/12 1652, at for dom stod 2 fanger ved navn Morten Sørensen og Terkel Christensen, ledig og løs for retten; de bekendte, at de havde stjålet 2 heste og en hoppe nord for Vejle, nemlig en grå og en brun gilding og en brun hoppe. De førte dem til Egtved skov og solgte dem til Laurids Mortensen og hans broder Oluf Mortensen i Bøgvad. De fik derfor 6 slettedaler. - Brev af 4/12 1652: de to tyve blev uden tortur forhørt i Koldinghus borgstue og tilstod tyverierne. Mads Sørensen holdt til i Frederiksodde, og Terkel Christensen boede i Ullerup. - Tingsvidne af Jelling birketing 21/2: Poul Hansen Gris vidnede, at der ved Mikkelsdags tide blev stjålet på Jelling mark fra Poul Hansen Gris 2 heste og fra Søren Lassen ibidem en brun hoppe samt fra Villads Christensen en hest. - Dom: Det befindes, at Oluf Mortensen i skov og skjul(?) har købt med tyve; han bør lide igæld og tvigæld, samt lide for uhjemlet synes æren at angå, vidste jeg i den sag ikke at påkende, men vil have det for min gunstige velb. overdommer indstillet.

Niels Buch i Vork, et vidne: Anne Hanskone i Vork tilspurgte Jørgen Hansen ibidem, om han havde nogen tiltale eller klage på hende for en stud, som blev død på Vork mark. Da svarede Jørgen Hansen Nej, at han ingen tiltale havde til hende derfor.

Onsdag den 23. marts 1653:

Jes Jørgensen i Borlev, et vidne: At for dom stod Jørgen Jensen i Rugsted, Jens Thomsen, Peder Lund og gl. Peder Jensen ibidem. De vidnede med oprakte fingre og ed, at de den 10. marts sidst forleden var med Germand Joensen i Bølling i Rugsted ved u. Peder Jensens tømmer, som hans stod og huggede for ham, og da tilstedte forn. herredsfoged Germand Joensen Jes Jørgensen i Borlev til og tog topmærke af en riseg, som forn. Jes Jørgensen sig vedkendte at være huggen på hans selvejerskovpart og var ham tyvstjålen fra, og var afsavet både ved rod og top med en sav. Noch fandtes en eg ved Søren Thomsens toftegærde, som og i lige måde var afsavet ved begge ender, som forn. Germand Joensen tilstedte Niels Hansen i Borlev, og tog topmærke af den, som og var ham tyvstjålen fra på hans gårds skov. Hjemlet med oprakte fingre og ed Peder Jørgensen i Borlev og Hans Sørensen i Venborg, at de idag otte dage varsel gav u. Peder Jensen i Rugsted til hans dør og talte med hans hustru for dette vinde idag imod at svare.

Søren Jensen i Venborg tilsagde pva. oberstløjtnant Beenfeldt herredsmændene at færdiggøre deres gærder om Nygårds skovmark.

Onsdag den 30. marts 1653:

Knud Andersen i Refsgård bekender gæld til sin svoger Jørgen Madsen i Vrå.

Jørgen Madsen i Vrå giver arveafkald til Knud Andersen i Refsgård for alt, hvad han på vegne af sin hustru Anne Andersdatter kan arve efter hendes sl. moder Mette Anderskone og efter hendes fader Anders Knudsen, når han ved døden afgår. Han boede i Refsgård i den halve gård, som Knud Andersen nu bebor.

Jørgen Hansen i Vork forbyder nogen at bruge den jord, der ligger til hans gård, imod hans hjemmel og minde.

Niels Buch i Vork, kongens delefoged, stævner Jørgen Videsen i Oustrup for gæld til Ebbe Gyldenstjerne til Tyrstrup, forrige kgl. befalingsmand på Koldinghus. Gælden er for sagefald for hans søster Mette Videsdatter i Oustrup, for hun af slottet udbrød. Opsat 6 uger. 11/5

16/2. Christen Mortensen i Jerlev ctr. Else Niskone i Oksvig med hendes lavværge og hendes søn Jes Madsen, for de ville ikke føre og age Ko. Maj. anpart korntiende til Koldinghus lige med andre i Jerlev sogn, og som altid sædvanligt har været. Kræver, at de betaler for vognægt. - Dom: Hun skal betale en vognægt fra Jerlev til Koldinghus med rede penge.

Christen Jensen i Stubdrup får tingsvidne på, at delefoged Niels Buch i Vork lod læse en seddel om, at de bønder, som bor på officersgårde, straks skal klarere deres landgilde. Dersom de ikke vil yde i rette tid, hvad de bør, må andre i deres sted anordnes til officersgårde.

Onsdag den 6. april 1653:

Jens Knudsen, nu værende i Vork, giver på vegne af sin hustru Maren Hansdatter, Maren Hansdatter og Barbara Hansdatter i Ødsted med tiltagen lavværge Niels Buch i Vork arveafkald til Jørgen Hansen i Vork på alt, hvad de kunne arve efter deres sl. fader Hans Knudsen, der boede i Vork i den gård, Jørgen Hansen nu ibor, samt efter deres moder Maren Hanskone, når hun ved døden afgår.

Jørgen Hansen i Vork tog sin søster Barbara Hansdatter i hånden og lovede at give hende 10 skp. rug og 10 skp. byg, at betale hende årligt med 4 skp. til det bliver betalt, og desuden 4 skp. havre nu straks at give hende i godt, rent korn.

Clemend Sørensen tinglyser på vegne af kaptajn Otto Henrik på Hjelmdrup et syn på Hjemdrupgårds bygninger.

Mikkel Rasmussen i Ødsted stævner Mads Hansen i Mejsling, Poul Pedersen i Amnitsbøl, Anders Albretsen i Ødsted og Peder Lassen i Ågård for gæld. En del af Poul Pedersens gæld vedrører et skiftebrev efter sl. Niels Fynbo. Opsat 6 uger. 18/5

Oluf Hansen i Fredsted på egne vegne og pva. sin hustru Kirsten Jensdatter og Jens Hansen i Fredsted på egne vegne og pva. datteren Maren Jensdatter giver skøde og arveafkald til Linne (Anne?) Pedersdatter i Høllund vedr. den halve gård, hun påbor. Denne er repræsenteret ved Iver Pedersen i Ødsted.

Thyge Jensen i Amnitsbøl stævner Maren Nielskone i Jerlev, Mads Nielsen, Hans Nielsen (landstingsvarsel) for gæld. Kræver udlæg i gårdens bo eller indvisning. Opsat 6 uger. 18/5

Thyge Jensen i Amnitsbøl tilbyder 3. gang sl. Mads Espensens hustru Tove Madskone i Ødsted med hendes børn Poul, Niels, unge Poul og Mette (Ude?) deres pantsatte jord; de skal straks indløse den. Der er givet varsel til Søren Jensen i Rugsted og Laurids Poulsen i Amnitsbøl.

Niels Madsen i Rugsted lovbød 3. gang 3 agre af sin halve gård. Thyge Jensen i Amnitsbøl bød sølv og penge til køb eller pant.

Pantebrev fra Niels Madsen i Rugsted til Thyge Jensen i Amnitsbøl vedr. 3 agre af hans gård. Thyge Jensen må bruge dem, til gælden er betalt.

Onsdag den 13. april 1653:

Niels Buch i Vork forbød nogen at have heste, hopper eller kvæg på Nygårds mark imod oberstløjtnant Benfeldts vilje.

Niels Hansen i Borlev får tingsvidne på, at Jørgen Nielsen ibidem skylder ham børnepenge.

Unge Søren Jensen i Mejsling, et vinde: At for dom stod u. Søren Jensen i Mejslig på Gertrud Sørens vegne i Oustrup i hendes egen nærværelse og bød til skifte, så mange som kender sig ved arv og gæld efter s. Søren Madsens død og afgang i Oustrup, at møde på mandag førstkommende, som er ret 30 dag efter hans død; da ville den sl. mands hustru lade holde rigtig skift og deling, og æskede fogederne med uvildige mænd til boen forn. dag at møde og lade forn. bo registrere og ordiele; og stod fn. Gertrud Sørens med Søren Jensen til vedermål.

Niels Buch i Vork på kongens og lensmandens vegne, et opkaldelsesvidne: Efterskrevne synsmænd blev opkaldt: Hans Videsen, Hans Jensen i Egtved, Christen Andersen, Peder Knudsen, Peder Thomsen i Vork, Søren Madsen i Vesterby, Poul Pedersen i Amnitsbøl og Niels Thomsen i Bølling, at møde på Ågård hedejord tirsdag den 26/4 at syne, hvad der bliver påvist. Der er varsel til adskillige.

Søren Thomsen i Rugsted, et skiftebrev: Skifte i Ågård efter sl. Las Thomsen mellem hans efterladte hustru Mette Laskone med hendes broder og lavværge Jørgen Poulsen i Jerlev og hendes egne børn Poul og Thomas Lassen, Maren Lasdatter, Iver Lassen og Kirsten Lasdatter med deres farbroder og lavværge Søren Thomsen i Rugsted på fædrene side og forn. Jørgen Poulsen i Jerlev på mødrene side.

Onsdag den 20. april 1653:

Anders Nielsen i Vork gav afkald til sin farbroder gl. Christen Andersen i Vork for arv efter sin sl. fader Niels Andersen og moder Else Nielskone, som boede i Vork.

Peder Lassen i Almind stævner på vegne af sin søster Niels Knudsen i Amnitsbøl. 1/6

Onsdag den 27. april 1653:

Iver Pedersen i Ødsted får på vegne af sin søster Linne (Anne?) Niskone i Høllund et tingsvidne: Der er et ubetalt gældsbrev af 1652, som Peder Sørensen i Nebel havde sig tilforpligtet at give til Jens Hansens datter Maren Jensdatter i Fredsted, samt en dom efter samme brev ved Brusk herredsting over Peder Sørensen. Disse breve har Laurids Nielsen Smed i Nebel idag modtaget med pligt til at holde Linne (Anne?) Niskone skadesløs.

Laurids Nielsen Smed i Nebel kender sig gæld skyldig til Jens Hansens datter Maren Jensdatter i Fredsted.

Hans Simonsen i Ågård får på vegne af Peder Sørensen i Nebel tingsvidne på, at Laurids Nielsen Smed forpligter sig på et gældsbrev til Maren Jensdatter.

Laurids Nielsen Smed i Nebel kender sig gæld skyldig til Niels Buch i Vork.

Jørgen Sørensen, borger i Vejle, stævner Jørgen Buch i Horsted med flere (navngivne) arvinger efter Steffen Lassen, som boede i Horsted, som kunne have nogen rettighed i den gård, Jørgen Buch nu bebor, for gæld. Opsat 6 uger. 8/6

Unge Søren Jensen i Mejsling stævner Niels Madsen Jerlev ibidem og fremlægger et skriftligt indlæg: Er det vores, nemlig unge Søren Jensen i Mejsling, Jes Pedersen, Mads Hansen, Niels Madsen og Jep Lassen ibidem, tiltale til Niels Madsen Jerlev ibidem for at eftersom han rester med kost til vide at give og holde vide og skrive lige ved en af os andre, efterdi han bor på en gård og har lige så meget at bruge i marken som en af de andre grander, og formener, at en mand eller to ikke kan kuldkaste eller fragå, hvad de fleste vedtager om byens vedtægter efter recessen. Sætter derfor i rette for herredsfogeden, om forn. Niels Madsen ikke jo bør lige så vel som en af de andre grander at skrive på pinden på grandestævne og at give granderne kost, lige så vel som de andre gør, efterdi han med hans folk lige så mange som af en anden gård i byen går til videøl og kost med dem, eller og derfor at lide dele og tiltale. Opsat 6 uger. Se 8/6

Las Bertelsen i Ågård lod læse og påskrive en dom af 4/12 1652, hvori unge Søren Jensen i Mejsling er tildømt at betale Las Bertelsen nogle penge. Fremlagde også et voldgiftsvidne af 23/2 1653. Fremstod Hans Haar i Starup, Hans Simonsen i Ågård og Søren Jensen i Venborg, fremæsket af Las Bertelsen, og gjorde deres afsigt, at de ikke vidste imod fornævnte herredstingsdom at sige, men tilfandt unge Søren Jensen at betale Las Bertelsen de 5 slettedaler, han er tildømt at betale, samt 1 slettedaler til omkostninger og brevpenge.

Nis Sørensen i Ågård gav Knud Sørensen og Joen Sørensen ibidem afkald på alt, hvad han kunne arve efter sin sl. søster Kirsten Joens, som boede i den gård, Knud Sørensen bor i.

Thyge Jensen i Amnitsbøl tilbød for 3. gang sl. Mads Espensens hustru Tove Madskone i Ødsted og hendes børn Poul, Niels, unge Poul og Viste(?) den pantsatte jord til løsning for 157 slettedaler inden 2 måneder. Der er landstingsvarsel til Niels Espensen og varsel til Tove Madskone og børn med deres lavværger samt til Søren Jensen i Rugsted og Laurids Poulsen i Amnitsbøl.

Delefoged Niels Buch i Vork får på lensmandens vegne tingsvidne på en synsrapport om Ågård hede og fædrift. Synsmændene, der er blevet opkaldt af tinget, har rebet jorden. En del jord er blevet pløjet, og hvis den skal forblive i brug, så kunne de ikke se andet, end at det var Ågård bymænd til største brøst og skade og meget til fortrængsel på deres fædrift og gæsbed, eftersom deres fælles mark findes ganske ringe og smal efter reb og mål. Der var varsel til adskillige navngivne personer i Starup, Herslev, Viuf, Horstrup og Fredsted.

For tings dom indkom Peder Olesen i Starup og Nis Svendsen i Ågård uden ly(?) af fogeden og skældte hinanden for hundsfotter med flere ubeskændsord, de gav hinanden, og stod med hverandre til vedermålsting.

Søren Olufsen, ridefoged til Koldinghus, får på vegne af lensmanden tingsvidne på syn på skovene i Jerlev herred undtagen dem, der er udlagt, mht. hvad der var hugget uforvist siden sidste skovsyn.

Onsdag den 4. maj 1653:

Peder Pedersen i Starup lovbød 3. gang noget jord, som han havde arvet efter sin fader sl. Peder Lassen, der igen havde det efter sin sl. fader Las Pedersen og moder Sidsel Laskone, som boede i den halve gård i Amnitsbøl, som Jes Mortensen ibor; det er 1/4 af samme gård. Jes Mortensen bød sølv eller penge til køb eller pant. Der har været varsel til Else Jeskone i Rugsted med hendes lavværge Jes Mortensen og til Laurids Poulsen.

Niels Buch i Vork forbød 3. gang på vegne af lensmanden nogen i Jerlev herred at sælge okser, inden de først tilbyder lensmanden dem; thi han vil købe så dyrt med dem som nogen anden.

Niels Buch stævner dem i herredet, der resterer med skyld og landgilde. Hvis de ikke betaler, bør de have deres fæste eller husbondhold forbrudt. Opsat 6 uger. 15/6

Mads Hansen i Mejsling lovbød så megen jord og ejendom, som han har i den gård i Mejsling, han påbor. Jep Pedersen i Verst bød på vegne af sin søster Karen Pedersdatter ibidem sølv og penge til køb eller pant. Varsel givet til Karen Hansdatter i Jordrup med hendes lavværge Niels Poulsen og til Peder Hansen i Mejsling, Hans Madsen, Christen Madsen, Niels Madsen, Maren Madsdatter og Else Madsdatter.

Las Bertelsen i Ågård stævner unge Søren Carsten i Mejsling for 6 sldlr., som han er tilfundet at betale. Opsat 6 uger. 15/6

Mads Hansen i Mejsling erkender gæld til Niels Poulsen i Jordrup. Gælden er Niels Poulsens hustru Kirsten Hansdatters arvepart i den gård, hendes broder forn. Mads Hansen ibor.

Niels Hansen lovede på sin hustrus vegne at give sin svoger Mads Hansen skøde og arveafkald.

Onsdag den 11. maj 1653:

Niels Buch i Vork lader på kongens og lensmandens vegne afhjemle syn på unge Peder Jensens nye salshus i Rugsted. Der er angivelse af det anvendte tømmer. (Se 29/6)

Jens Hansen i Fredsted lovbød 3. gang på vegne af datteren Maren Jensdatter samt Oluf Hansens hustru Kirsten Olufs ibidem og Las Jensen i Høllund, så megen jord, de havde i den gård i Høllund, som Linnd(?) Pedersdatter påbor. Peder Jensen i Rugsted byder pva. Linne Pedersdatter køb eller pant. Der er varsel til Hans Hansen og Johan Hansdatter i Vorbasse præstegård med deres lavværger.

30/3. Niels Buch i Vork, kongens delefoged, stævner Jørgen Videsen i Oustrup for gæld til Ebbe Gyldenstjerne til Tyrstrup, forrige kgl. befalingsmand på Koldinghus. Gælden er for sagefald for hans søster Mette Videsdatter i Oustrup, for hun af slottet udbrød. Niels Buch fremlagde Jørgen Videsens brev, som han og hans tvende brødre havde udgivet til Ebbe Gyldenstjerne på 20 rdl. for hendes udbrud af slottet. På dem er afbetalt 18 sldlr., så der resterer 12 sldlr., som de tre brødre har forpligtet sig på, en for alle og alle for en, at betale førstkommende påske 1651. Brevet er underskrevet 14/3 1651. -. Dom: Han skal betale.

Mads Jensen i Amnitsbøl ctr. Mads Hansen i Mejsling for gæld. Opsat 6 uger.

Hans Jensen i Stubdrup pva. sin hustru Ingeborg Hanskone, Peder Lassen i Almind på egne vegne og pva. sin søster Tove Lasdatter samt Niels Lassen i Amnitsbøl gav Jep Jensen i Amnitsbøl afkald på arv efter deres sl. fader Las Nielsen, der boede i Amnitsbøl.

Peder Pedersen i Starup gav skøde til Jes Mortensen i Amnitsbøl og hans hustru Anne Jeskone på den ejendom, Peder Pedersen havde arvet efter sin far Peder Lassen, og som denne havde arvet efter sie forældre Las Pedersen og Sidsel Laskone; det er den halve gård i Amnitsbøl, Jes Mortensen bebor.

Christen Mortensen i Jerlev, et vidne: For dom stod Jes Joensen i Jerlev, Mads Brun, Peder Christensen, Jens Hansen ibidem, gl. Søren Carsten i Mejsling, Mads Hansen, Jes Pedersen, unge Søren Jensen og Niels Madsen ibidem; vand med oprakte fingre og ed efter recessen, at imedens og al den stund, at de har haft og nydt ko. ma. anpart korntiende i Jerlev sogn for rent korn, da har samtlige sognemænd, undtagen Else Niskone i Oxvig, ført afgiften af samme ko. ma. tiendekorn til Koldinghus med deres heste og vogne, når de derom tilsagt blev, og har altid gangen ret om i sognet, og kommer hver til at age hvert 3. år, både i Christen Mortensens tid i Jerlev så vel som hans formænds tid, mens de har haft samme tiende. - Der var varsel til Else Niskone.

Onsdag den 18. maj 1653:

6/4. Thyge Jensen i Amnitsbøl stævner Maren Niskone i Jerlev, Mads Nielsen, Hans Nielsen (landstingsvarsel) for gæld. Han har gældsbrev fra Maren Niskone og fra hendes mand Nis Madsen. De skulle have været betalt i 1638 og 1643. Gælden var opr. til Christen Hansen i Amnitsbøl. Nu kræver han, at Maren Niskone med hendes søn og lavværge Mads Nielsen betaler, og ellers indvisning. - Dom: De skal betale.

6/4. Mikkel Rasmussen i Ødsted stævner Mads Hansen i Mejsling, Poul Pedersen i Amnitsbøl, Anders Albretsen i Ødsted og Peder Lassen i Ågård for gæld. En del af Poul Pedersens gæld vedrører et skiftebrev efter sl. Niels Fynbo. - Dom: De skal betale.

Jørgen Nielsen i Vork stævner pva. Rasmus Jensen Maren Niskone i Jerlev med hendes lavværge Mads Nielsen for gæld med pant i en enghave. Opsat 6 uger. 29/6

Jørgen Nielsen i Vork stævner Hans Sørensen i Bølling: sl. Jens Rasmussens arvinger har en sølvske og en forgyldt sølvkæde i pant. Han har forpligtet sig på at indløse pantet inden snapsting. Nu kræves pantet at være Jens Rasmussens arvinger følgagtigt. Opsat 6 uger. 29/5

Onsdag den 25. maj 1653:

Niels Buch i Vork lovbød pva. Søren Espensen i Uhre og Jes Espensen i Knudsbøl den ejendom, de har arvet efter deres sl. moder Anne Espens i Bølling, og som Søren Sørensen med sine søskende ibor. Søren Sørensen tilbød køb eller pant. Der var varsel til Iver, Søren, Hans og Jens Sørensen, Maren, Mette og Sidsel Sørensdatter, alle i Bølling.

Hans Jensen i Egtved stævner til skifte i Nybjerg mølle pva. sin sl. broders børn efter deres sl. fader Jes Jensen og sl. moder Sidsel Jeskone, så mange som kender sig ved arv og gæld, at møde i Nybjerg mølle den 4/6, som skal være ret 30 dag efter sl. Sidsel Jeskones død og afgang. Varsel til Laurids Boysen i Kolding og til Claus Thomsen i Vorbasse og Hans Sørensen ibidem.

Hans Hansen i Højen stævner Søren Nielsen ibidem for gæld. Opsat 6 uger.

Niels Buch i Vork tilsagde pva. ridefogeden Anders Jørgensen til Koldinghus lægdsmændene i herredet at indkræve rytterpenge til hest, sadel, pistoler, degen og til en karl. Og de skal lade opsætte bavner på de steder, som sædvanligt har været.

Niels Buch i denne sag tingholder:

Germand Joensen og Søren Sørensen i Bølling har gjort et mageskifte (med beskrivelse deraf).

Conrad Smidt på Nygård pva. Dorthe Nielsdatter, tjenende sammensteds, i hendes egen nærværelse, et vidne: Adolf Corell Meyer på Nygård, Knud Sørensen i Ågård og Anne Adsersdatter på Nygård vidnede, at de så og hørte, at Maren Jeskone, Jes Jørgensens hustru i Borlev, var på Nygård den 14/4, og har med uærlig og skændsord overskældet Dorthe Nielsdatter for en hore og tyv, hun med hendes carnuter bedrevet har, hvilke samme ord er talt i hr. oberstløjtnantens egen stue over porten så vel som neden. Så fremstod for dom forn. Dorthe Nielsdatter og ved sin ed og opholdende finger bekræftede, at Maren Jes Jørgensens i Borlev havde skældt hende både for en hore og en tyv, ikke hun vidste hende eller nogen af hendes andet at sige eller beskylde end ærligt og godt i nogen måder, og stod Dorthe Nielsdatter og vindingspersonerne samt Jes Jørgensen i Borlev alle til vedermålsting.

Peder Jensen i Rugsted, et vidne: At for dom stod Gertrud Sørens i Oustrup og udi hånd tog gl. Peder Jensen i Rugsted og gjorde ham til hendes lavværge og fuldmægtige på hendes vegne at tage beskrevet til herredsting, landsting, og hvor behov gøres, og sværge og gå i rette for hende, ligervis som hun selv til stede var udi alle måder. Og stod forn. Gertrud Sørens med gl. Peder Jensen til vedermål.

Gl. Peder Jensen i Rugsted på Gertrud Sørens vegne i Oustrup, et skiftebrev: 7 mænd vand, at for dom stod Christen Mortensen, Jerlev, Mads Brun ibidem, Hans Jensen i Egtved og Jørgen Nielsen i Vork, vand med oprakte fingre og ed, at de på den 18. april sidst forleden var med herredsfogeden Germand Joensen i Bølling, Niels Buch i Vork, delefoged, og Iver Lauridsen i Amnitsbøl, herredsskriver, deres nærværelse forsamlet i den gård og bo i Oustrup, sl. Søren Madsen iboede og fradøde, der at registrere, skifte og ordiele, hvis god og gods i boen fandtes; da overværende på forn. skifte Gertrud Sørens broder og lavværge Niels Knudsen i Amnitsbøl. Da først blev fordret og angivet landgilde af forn. gård, så og vitterlig gæld som følger: Landgilden, som resterede af forn. halvgård, beløb sig udi penge 13 sdr. 3 mk., hvortil blev udsat en sortrygget ko, sat for 8 sdr., en sort stud sat for 5 sdr. 3 mk., som Gertrud Sørens til sig annammede og derfor tilforpligtede sig at betale forn. landgilde, når påæskes, skadesløst. Og eftersom gården ikke kunne tilstrække til gælden, da har enhver af kreditorerne gjort afslag som efterfølger: Niels Buch i Vork hans gæld var 15 sdr. efter rigtigt brev, ham blev tilsat en sortspanget ko for 7 sd. og en hvid kvie for 6 sdr., som han til sig annammede og dermed var fornøjet, og afstod 2 sdr. og renten. - Jens Jensen ibidem hans gæld var 11 sd. efter rigtigt brev, ham blev tilvurderet en sorthvid ko for 8 sdr. og et får for 1 rdl., som han annammede og lod sig nøje og afstod 1« sd. og renten. - Jørgen Nielsen i Vork hans gæld var 9« sdr. efter brev, ham blev tilsat en brun fole for 7 sdr., som han til sig annammede og afstod 2« sd. og renten og var fornøjet. - Poul Pedersen i Ris hans gæld var 20 sdr. efter sl. Søren Madsens brev, ham blev tilsat en so for 3 sd., 2 stude ungnødder for 5 sdr., 2 unge får for 2 sd., noch 4 får for 6 sdr., som han til sig tog og lod sig nøjes, og afstod 4 sdr. og renten. - Christen Andersen i Vork hans gæld var 13 sdr. 2 mk. efter brev, ham blev tilvurderet en gl. sort hest for 4 sd., 3 får for 4« sd. og en jerngryde for 1« sd., som han til sig tog og lod sig nøjes, og afstod 3« sd. og renten. - Peder Knudsen ibid. hans gæld var 5 sd. efter brev, hr. Peder Iversen i Egtved hans gæld 3 sdr., og blev Peder Knudsen tilvurderet en rød hoppe for 7 sd. og afstod 1 sd., og lovede forn. Peder Knudsen at betale forn. hr. Peder Iversen de 3 sdr., når påæskes, skadesløst. - Niels Madsen i Oustrup hans gæld var 20 sdr., forn. blev tilsat en bryggerkedel vurderet for 12 sd., skorstenstøj 2 mk., en buløkse 2 mk., en kiste 1 sd., en skæppe, en kværn, en selde og trug tilsammen for 2 sd., som han til sig tog og var fornøjet og afstod 4 sd. og rente. - Bekostning til skifte 4 sdr., hvorfor Gertrud Sørens blev tilsat en gl. plov med jern, hare, vogn og vognredskab og et lidet stykke møgt rug, løber på Oustrup kirkevej med enden, sat tilsammen for 4 sdr., som hun skal beholde og derfor betale forn. bekostning. - Svend Knudsens gæld i Refsgård var 11 sdr. efter brev, ham blev tilsat de 2 vestre møgt rugager, som løber over kirkevejen, som kunne være 5 skp. sæd, og dermed lod sig nøjes, og afstod en 5 d. og renten. Fogedpenge 6 sdr. blev udsat til dem den østerste møgt rugager, som kunne være 3 skp. sæd. - Søren Jensen, Morten Jensen, Otto Jensen i Egtved deres gæld efter brev var 4« sd. og 28 sk. - Laurids Mortensen i Bøgvad 5 sd. ringer 1 mk. efter brev. - Peder Mortensen ibid. 10 sd. efter brev. - Jørgen Nielsen i Vork på sl. Jens Rasmussens arvingers vegne fordrede 6 sd. 2 mk. 4 sk. - Jes Poulsen i Egtved 10 sd. efter brev. - Peder Poulsen i Oustrup efter brev 6 sd. - Jens Madsen Hieting i Kolding 1« sd. - Niels Bertelsen ibid. 1« sd. - Peder Mortensen i Bøgvad 6 sdr. efter brev. - Niels Jørgensen i Ågård 2 mk. - Thomas Rytter i Kolding 3 mk. 6 sk. - Bertel Madsens gæld i Refsgård var 6 sd., og på forn. skifte blev fremæsket af ham, om at han ville levere sit brev fra sig, dertil svarede han, at Gertrud Sørens måtte annamme hans proquarto i rugsæden, og hun derimod lovede ham hans penge 6 dr. til Mikkelsdag førstkommende skadesløst. - Item hr. Peder Iversen i Egtved hans gæld var 8 sdr., blev gjort udlæg i rugsæden, som Gertrud Sørens til sig annammede og lovede det at betale hr Peder forn. 8 sdr. til Mikkelsdag førstkommende skadesløst. - Hvilke forskrevne creditorerne blev samtligen tilvurderet og gjort udlæg i rugsæden, nemlig fem stykker møgt rug, 7 i tredie kærs rugager, 8 anden kærs rugager og stykker, hvilke rugsæd de skal lade høste og avle og føre til Gertrud Sørens gård i Oustrup og der at lade aftærske, og stråen at blive ved ko. ma. gård. Herforuden fordrede Peder Pedersen født i Lunderskov, nu tjenende i Nagbøl, arv eller og rigtig registrering efter hans sl. oldefader Mads Lassen og oldemor Mette Madskone, som boede og døde i den gård, sl. Søren Madsen nu er afdød i Oustrup, på ret 30 dag. Dertil svarede Niels Knudsen på sin søsters Gertrud Sørens vegne og formente, at Peder Pedersen havde burdet at fordre, hvis han havde haft at kræve efter sl. Mads Lassens og hans hustrus død, på ret 30 dag, og mener, at han nu intet derfor kan fordre her på forn. skifte. Og ydermere vandt forskrevne vurderingsmænd, at der ikke fandtes mere god, gods eller formue, der de kunne finde eller blev påvist forn. dag, som kunne komme til skifte eller deling, der sl. Søren Madsen havde tilhørt i nogen måder. Og stod forskr. vurderingsmænd med forn. Gertrud Sørens og hendes værge gl. Peder Jensen til vedermålsting.

Joen Sørensen i Ågård lovbød sig 3. gang med alt, hvad ringe gods og formue han havde, og til hans næste frænder, som ham kunne arve efter loven. så mødte ingen idag af hans frænder, som ham ville annamme med hans gods og formue. Så fremstod for dom Knud Sørensen i Ågård og tilbød at ville forn. Joen Sørensen flytte til ham med hvad ringe formue han havde, da ville han tilforpligte sig og sin hustru at forsyne ham hans livs ophold med nødtørftig underholdning, sko og klæder, øl og mad og anden hans fornødenhed. Herhos fremlagde forn. Knud Sørensen et landstingsvarselseddel, dateret Viborg den 13. april, til Mette Joensdatter, født i Anst herred, for fledføringsvidne, som angår at Joen Sørensen agter at lade sig fledføre til Knud Sørensen. Også varsel til Kirsten Joensdatter i Almind, Maren Joensdatter i Vrå, og Mette Joensdatter, der har fået varsel hos Knud Sørensen i Ågård.

Knud Sørensen i Ågård, et vidne: At for dom stod Joen Sørensen i Ågård og fledførte sig med alt, hvad ringe god, gods og formue han havde til Knud Sørensen i Ågård og hans hustru, og kender dem alene for hans arvinger efter hans død og ingen andre ham at arve. Knud Sørensen forpligtede sig og hustru til at sørge for Joen Sørensen med føde og klæder og med en kristelig ophold, røgt, god varetægt og tilsyn, så og øl og mand, sko og klæder, ild, lys, seng og andre hans fornødenheder. Der er blevet givet varsel til de samme som ovenfor.

Onsdag den 1. juni 1653:

Niels Nielsen, forrige slotsskriver, tilsagde kirkeværgerne at have kirkeregnskaberne i beredskab så vel som de penge, de skal fra dem lægge til Frederiksoddes og Kogsted(?) kirke, og ellers hvad de efter jordebogen skulle udgive.

Niels Buch i Vork tilsagde hver mand at møde med 2 ved stok ved Hejselberg på Vork mark af Egtved sogn og Ødsted sogn nu på mandag førstkommende og af Jerlev sogn Vilstrup og Højen sogn at møde hver mand med 2 ved stok på Højen hede nu på tirsdag til bavnernes opsættelse.

Jørgen Pedersen i Bindeballe, et vidne: Knud Jensen i Daldover lovbød 3. gang sig med al hvad ringe gods og formue han havde, og til hans næste frænder, som ham kunne arve. Så mødte ingen idag af hans frænder, som ham ville annamme. Så fremstod for dom Jørgen Pedersen i Bindeballe og tilbød at flytte Knud Jensen til sig og give ham hans livs ophold. Der var varsel til Peder Jensen, Søren Jensen i Vandel, Morten Jensen i Jelling, Mads Hansen i Høgsholt og Maye Niskone i Daldover.

Den påfølgende fledføring.

Niels Buch i Vork gav afkald på al arv efter sin sl. søster Bolde Madskone, som havde Mads Sørensen i Ballesgård, hvor hun boede og døde.

20/4. Peder Lassen i Almind stævner på vegne af sin søster Mette Lasdatter Niels Knudsen i Amnitsbøl: Iflg. skiftebrev efter hendes sl. fader Las Nielsen i 1638 har Niels Knudsens far Knud Nielsen til sig annammet Mette Lasdatters arvelod, som hun efter sin moder Ingeborg Laskone kunne tilfalde. Efter Knud Nielsens død var Niels Knudsen hendes rette værge. Han var ældste søn og har overtaget gården uden at holde rigtigt skifte efter loven, som det sig burde. (Der citeres ret indgående fra nævnte skiftebrev. Af Las Nielsens børn med allerede afdøde Ingeborg nævnes Hans og Mette som dem, der skulle have deres moders arvelod. Efter at de har fået deres part, deles godset iøvrig mellem Gertrud Laskone (som må være enken) og samtlige Las Nielsens børn: Hans, Mette, Peder, Tove, Ingeborg, Niels og Morten. Gertrud er nu gift med Jep Jensen, og dem skal børnene være hørige og lydige. - Niels Knudsen fremlagde et skriftligt svar til Peder Lassen og Hans Andersen i Almind: han har ikke modtaget det allerringeste på Mette Lasdatters vegne, og man skal finde i skiftebrevet, at hun selv har modtaget alt sit gods; og de har ikke fordret nogen gæld efter sl. Knud Nielsens afgang. - Dom: Ifølge skiftebrevet overværede Knud Nielsen skiftet på vegne af sin sl. broders børn og modtog Mettes anpart af arven. Niels Knudsen har ikke fremlagt noget arveafkald. Han bør til sin faders broders datter Mette Lasdatter betale hendes proquota. Anlangende Niels Knudsens medarvinger efter lovlig medfart at søges til værneting enhver for sin anpart.

Onsdag den 8. juni 1653:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde herredets bønder at yde det gl. hjælpeved som og årlig ved og kul, og det inden Sct. Hansdag, ligeså smørskyld. 10/8

Oluf Joensen i Stubdrup opkalder synsmænd til syn på Stubdrup mark; ham er sket forkort på hans ager. Varsel til adskillige.

Se 27/4. Unge Søren Jensen i Mejsling, et vidne: Niels Madsen, født i Jerlev og nu boende i Mejsling tog i hånd unge Søren Jensen, Jes Pedersen, Mads Hansen og Niels Madsen i Mejsling. Eftersom de har tiltalt ham for vide at gøre, så tilforpligter han sig, at om Gud vil, han lever den dag, at når viden omkommer til ham, at holde vide lige som hans kones fader, gl. Søren Jensen Carsten gør, og lige ved ham så vel som næst efter ham at skrive på pinden og gøre vide lige ved en af hans forskr. naboer, og som de gør. Og dermed skal deres tvistighed være bilagt.

Jens Madsen i Kolstrup og Niels Poulsen i Horsted pva. sin hustru Sidsel Nielskone gav Niels Madsen Brun og hans kone Anne Niskone i Bølling afkald på arv efter deres sl. fader Mads Brun, som boede i Bølling, og deres moder Karen Madskone, når hun afgår ved døde; de gav også afkald på skyld efter en kontrakt af 1636.

27/4. Jørgen Sørensen, borger i Vejle, får dom over Jørgen Buch i Horsted, Usse(?) Lasdatter med flere arvinger efter Steffen Lassen, som boede og døde i Horsted i den gård, Jørgen Buch nu påbor. - Han fremlægger et gældsbrev af 1635 på 44 sdr. fra Steffen Lassen. Fem dr. er afbetalt. Usse Steffensdatter blev 1648 dømt til at betale gælden på 39 dr. Ligeledes ved en landstingsdom 1649, hvor sagen er blevet indbragt til selvejers tilfindelse. Da blev Niels Jensen og Niels Poulsen i Høllund udpeget til at foretage tilfindelsen. De kom så sammen med herredsfogeden til Vilstrup i sl. Peder Madsens gård og talte der med Usse Steffensdatter og hendes morbrødre Hans og Søren Sørensen. På spørgsmålet, om hun havde nogen penge eller løsøre at betale gælden med, svarede de benægtende i hendes påhør. Samme dag var de i Jørgen Buchs gård at gøre indvisning og indførsel for Jørgen Sørensen i Usse Steffensdatters ejendom for de 39 rdr. plus renter og sagsomkostninger. Det specificeres, hvilke marker der er gjort udlæg i. - Der er tilbudsvidne af 1650 om, at Jes Lassen i Ødsted på vegne af Jørgen Sørensen har tilbudt Jørgen Buch i Horsted indførslen til løsen. - Jørgen Buch mødte idag og fremlagde 2 skøder. Det første var af 26/6 1577. Det er citeret udførligt: ".. at Søren Christensen i Hoffued ... Søren Hvid på sin egen og sin søsters Sidsel Christensdatters vegne, som han er ret værge for, med hendes vilje og samtykke, udi hendes nød og trang, og Niels Christensen i Ågård på sine egne vegne, de var her lydeligen for tings dom idag og skødede, solgte og afhændede fra dem og deres arvinger og til Las Jensen og hans hustru Maren Laskone ... deres arvepart efter deres sl. moder Mette Madsdatter i den bondegård i Horsted, som Las Jensen nu ibor, det er 1/3 af gården. - Det andet skøde er af 15/3 1643: Jes Lassen i Højen på egne vegne, Jes Jørgensen i Lildballe på vegne af sin hustru Dorthe Jeskone, og Anne Lasdatter i Horsted på egne vegne med lavværge Niels Buch i Vork hans vilje og samtykke gav skøde til Jørgen Buch i Horsted og hans hustru Inger Jørgens på alt det, der er tilfaldet dem i arv af forn. Jes Lassen efter hans sl. fader Las Jensen og moder Usse(?) Lasdatter og efter sine sl. brødre Mads og Jep Lassen og al ejendom, som forn. Dorthe Jeskone var tilfaldet efter hendes forrige husbond sl. Anders Lassen og hendes sl. datter Usse Andersdatter, og al arv, som Anne Lasdatter var tilfaldet efter hendes sl. fader Las Jensen og moder Maren Laskone, der boede i Horsted i den gård, Jørgen Buch nu påbor. - Dom: Gælden er bevist med de fremlagte dokumenter og beløber sig med renter og omkostninger nu til 82 sdr. 1 mk. 1 sk. - Den jord, der er gjort indvisning i, skal herefter tilhøre Jørgen Sørensen.

Onsdag den 15. juni 1653:

Anders Jørgensen, ridefoged, et vidne: Steen Bilde, ridder til Kærsgård, ko. ma. befalingsmand på Koldinghus, har ladet forkynde her i menige almues påhørelse et missiv fra kongen ... vores fædrene rige til største gavn angående claseer at iværksætte. Den gode mand har ladet sin fuldmægtige gøre sin største flid sligt fædrene riges store gavn og bedste kunne tilvejebringes, hvordil den menige mand har givet til gensvar, at de gerne dem udi sligt nyttigt værk ville indlade, om det var dem muligt. Men formedelst disse to krigstider, og nu dyre åringers skyld, er de ikke ved middel og ... de kunne søge deres fædrene riges eller deres egen store gavn derudi formedelst deres fattigdoms skyld.

Ridefoged Anders Jørgensen forbød på befalingsmandens vegne alle at have eller holde nogen geder eller bukke; og han forbød alle, der har ulovlig sæd i kronens jord, uden øvrighedens tilladelse dette at afføre. Der er givet varsel til alle gennem sognenes varselsmænd. 27/7

4/5. Las Bertelsen i Ågård ctr. unge Søren Carsten (Søren Jensen) i Mejsling for 6 sldlr. - Efter dom af 4/2 1652 er han tilfundet at betale 5 sdr., og efter voldgiftafsigelse (vidne 23/2 1653) er han tilfundet at betale samme beløb plus 1 sd. i omkostninger. Idag dømmes han til at betale 6 sdr.

Niels Nielsen, forrige slotsskriver på Koldinghus, får på vegne af kommissærerne Jørgen Juel til Agersbøl og Thyge Billou til Frøstrup, befalingsmand på Hindsgavl, får tingsvidne på skovsyn med hensyn til både over- og underskovens tilstand. Hver skov beskrives.

4/5. Niels Buch pva. Niels Nielsen, forrige slotsskriver, har ved sognenes varselsmænd stævnet dem i herredet, der resterer med skyld og landgilde. Hvis de ikke betaler, bør de have deres fæste eller husbondhold forbrudt. Niels Nielsen mødte med Koldinghus jordebog. Hver skyldner er nævnt med navn og gæld. Dom: De skal betale inden 15 dage og derefter være undergivet nam og vurdering.

Samme Niels Nielsen tilsagde kirkeværgerne at have kirkernes regnskab i beredskab, når de derom blev tilsagt.

Onsdag den 22. juni 1653:

Niels Hansen i Borlev forbød på egne og andre Borlev-mænds vegne 3. gang Åge (Age) Andersen, salpetermand, at høste den kornsæd, som har sået i Borlev jord ved salpeterhuset, som han imod deres hjemmel og minde har indhegnet og indgærdet, og det under fuld ran, vold og hvad lovmål derefter kan følge.

Niels Hansen stævner samme salpetermand om samme sæd, at Borlev-mændene kræver den som deres ejendom. Opsat 14 dage. 3/8

Niels Buch i Vork lader afhjemle syn på salpeterhuset, nemlig syhuset. Det er brøstfældigt.

Ridefoged Anders Jørgensen, et vidne: Christen Poulsen i Bølling lod oplæse en skriftlig klage over Niels Brun i Bølling rettet til slotsherren Steen Bilde eller til Jerlev herredsting: ".. at nu den 15. maj om formiddagen, som jeg gik udi marken at se til min husbonds Niels Thomsens plovkvæg, og som jeg gik ret vejen hen til samme kvæg, sad Hans Sørensen i forn. Bølling ved hans agerende, som han havde sået. Så kom forn. Niels Brun løbende fra hans plov og til os med en økse i hånden og sagde til mig: Hvi haver du så udråbt mig på gaden den dag, Maren Sørens blev begravet? - og straksen slog mig under mit øre med hans næve, og jeg bad ham om fred endda, at han ville lade mig fare, og som jeg gik længere frem til forberørte kvæg, løb han igen til hans plov og der tog en plovstav og løb så over fem agre efter mig, og så med samme plovstav slaget mig et slag over venstre arm og et slag ... med samme stav over issen på min hoved, så jeg faldt ned på jorden og blev der noget ... besvimende af det sidste slag, og som jeg kom mig noget igen med stor nød jeg kom selv i min husbonds hus, og siden jeg er udi huset hjemkommen, er jeg tvende gange besvimet samme dag, så ingen troede mig til livet, og min husbond derover har ladet præsten hr. Peder Iversen i Egtved kalde til mig, som har meddelt mig sakramentet, og siden derefter besvimet 4 gange og ud af samme slag ikke været sådan, at jeg nogen sted kunne komme af min husbonds gård, og udi samme min store svaghed har tvende af sandemændene, nemlig Hans Ibsen i Refsgård og Niels Madsen i Li, besigtet samme slag, og samme overfald har min husbond straks andragen til tinge anklaget, udi min svaghed, som jeg ikke selv det kunne angive, og jeg er ikke uden en fattig tjenestedreng, som ikke formår(?) den sag at udføre, er derfor til den gunstige øvrighed på rettens vegne min underdanigste begæring at ville sig denne min sag påtage og udføre, at jeg, som jeg vist forhåber, må vederfares det, som ret er. Og dersom jeg inden år og dag bliver at skade på mit liv, da klager jeg derfor fuldkommenlig over forn. Niels Brun, at han deri er årsag. Bølling, den 21. juni 1653. Christen Palsen". - Christen Palsen (Christen Poulsen) var selv til stede i retten og vedkendte sig med ed brevets indhold.

Onsdag den 29. juni 1653:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde menige herredsvarsel at møde hver tingdag her ved tinget deres varsel i Ko. Ma. sager at afhjemle.

Ridefoged Anders Jørgensen, et vidne: At for dom stod Søren Nielsen i Højen og gav last og klage på Henning Steffensen i Højen, for han nu på mandag sidst forleden var 14 dage slog Søren Nielsens hustru Johanne Sørens 3 blå slag og jordskød og hårdrog hende, hvilket skete sønden for Højen by.

Anders Jørgensen, et andet vidne: To mænd har været med sognefogeden Hans Lassen i Højen til syn på Søren Nielsens hustru i Højen. Mærkerne efter Henning Steffensens overfald beskrives. Hun har erklæret sig selv uden skyld og brøde i alle måder.

(Se 11/5). Ridefoged Anders Jørgensen stævner unge Peder Jensen i Rugsted for en andel ny egetømmer, han har ladet opsætte i et nyt hus. Han bør skaffe sig hjemmel til tømmeret. Opsat 6 uger. 10/8

Oluf Joensen i Stubdrup, en frafindelse: Varsel til Christen Jensen i Stubdrup og Anne Joensdatter, Birthe Peders med deres lavværger, Jens Jensen og Hans Jensen ibidem m. fl. - Synsmænd har med delefoged Niels Buch i Vork været til syn på Stubdrup mark, hvor Oluf Joensen påviste, hvad brøst og forkort han på sin jord var sket. Noget jord er blevet ham frapløjet. Der er ikke givet varsel til Jens Ravn i Binderup; derfor tør herredsfogeden ikke idag lade tingsvidne beskrive.

18/5. Jørgen Nielsen i Vork stævner pva. Rasmus Jensen Maren Niskone i Jerlev med hendes lavværge Mads Nielsen og Anne Hansdatter for gæld med pant i en enghave. Der fremlægges gældsbrev af 1652, hvor Mads Nielsen i Jerlev vedkender sig gæld til hæderlige og vellærde karl Rasmus Jensen i Egtved med pant i en nærmere angivet enghave. - Dom: Rasmus Jensen skal have enghaven i eje.

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde sognefogederne her i herredet at indkræve småskatter og det straks levere på slottet.

18/5. Jørgen Nielsen i Vork pva. Rasmus Jensen i Egtved præstegård ctr. Hans Sørensen i Bølling: Sl. Jens Rasmussens arvinger har en sølvske og en forgyldt sølvkæde i pant. Han har forpligtet sig på at indløse pantet inden snapsting. Der er blevet givet tilbud om indløsning. I tingsvidnet herom kaldes Jens Rasmussen for kaptajn. Nu kræves pantet at være Jens Rasmussens arvinger følgagtigt. - Dom: Jens Rasmussens arvinger skal have pantet i eje.

Niels Buch i Vork tilsagde menige herredsmænd, at de skal tænke på at gøre veje og broer i stand, mens det er godt vejr.

Onsdag den 6. juli 1653:

Niels Buch i denne sag dommer:

Germand Joensen stævner Jørgen Knudsen i Vesterby for gæld. 14/8

Poul Pedersen i Amnitsbøl lovbød på vegne af Thomas Iversen dennes arvepart i den halve gård i Ødsted, som han påbor, efter hans sl. forældre Iver Poulsen og Anne Ivers og sl. broder Poul Iversen og alt, hvad han har både arvet og købt. Jens Jensen i Tudved tilbyder på vegne af sin søster Johanne Jensdatter, der er Thomas Iversens fæstemø, køb eller pant. Der er blevet givet varsel til Mikkel Rasmussen og hustru Mette Iversdatter i Ødsted samt til Lauge Jensen og hustru Else Iversdatter i Bindeballe..

Poul Pedersen i Amnitsbøl lovbød på vegne af Thomas Andersen i Viuf og Poul Hansen Gris i Jelling Thomas Andersens arvepart efter hans søster Moye Poulsdatter i den halve gård i Ødsted, som Thomas Iversen påbor, samt Poul Hansen Gris' hustru Kirsten Pouls arvepart efter hendes sl. forældre Iver Poulsen og Anne Ivers og hendes sl. broder Poul Iversen i samme halve gård. Jens Jensen i Tudved tilbød på vegne af Thomas Iversen i Ødsted og hans fæstemø Johanne Jensdatter køb eller pant. Der var varsel til de samme som i foranstående lovbydelse.

Delefoged Niels Buch, et vidne: Hans Haar i Starup, Hans Ibsen i Refsgård, Niels Poulsen i Høllund, Niels Lassen i Amnitsbøl, Bertel Sørensen i Vilstrup, Jørgen Andersen i Horsted, Hans Lassen i Højen og Niels Madsen i Li har med delefogeden været til syn på nogle gårdes brøstfældighed. Der er anslået omkostninger til reparation. Synet omfatter både selvejere og kronfæstere. Varsel er blevet givet ved sognenes varselsmænd.

Niels Buch, et andet synsvidne: Samme mænd afhjemler et syn på humlekuler, pilestave, ympetræer og hampefrø. I Egtved sogn findes ingen af disse vækster, fordi det er en høj, varm hede og sandjord, så det ikke vil gro på de steder. Men andre steder, hvor de godt ville gro, fandtes de; så der var ingen at opskrive.

Christen Mortensen i Jerlev efterlyser en kåbe og tilbyder rimelig findeløn. Hvis den siden findes hos nogen, vil de komme til at så til rette.

Onsdag den 13. juli 1653:

Christen Sørensen i Haraldskær stævner på vegne af velb. Jørgen Munch Laurids Hansen, Mads Christensen, Simon Nielsen, Morten Skaaning og Jøren Sørensen i Ris, altså "de Ris mænd og Risbøl foren mænd" for den ulovlige volddrift, de har haft i Jørgen Munch og hans moders mark. De har ikke holdt et løfte om ikke at drive deres fæ over marken, "og ikke heller holder de vide og vedtægt med hverandre, som bønder hør og bør at gøre, men Simon Nielsen driver med en snes nød og somme tider mere, og Laurids Hansen med en halv snes, og deres forrige videbrev, som jeg havde gjort dem en anden efter, lyder kun på fire nød på hver og fire øg eller heste, hvorfor jeg formener, de to forskr., som har haft mere, end viden omformelder, så vel som Jørgen Sørensen, og er kun en gadehusmand, driver med fem nød og bør kun at have een, bør at betale græsningen, de har haft i nogle år i Ravnsbøl skov, og desforuden bøde deres 3 mark som for uhjemlet, og desligeste Mads Christensen og Morten Skaaning at bøde deres 3 mark som for ulovlig volddrift, desligeste Jørgen Nielsen, så alle de andre forskr. samtlige at lide dele for denne medfølgende vide, de har ikke underskrevet, efterdi de ber døl(?) på den vide, de har haft i sl. hr. Albert Friises tid og Trude Bruskes tid, som er uden tvivl, om den skal ellers agtes for fulde underskrift af dem selv eller deres fuldmægtige, og er herpå dom begærende. Ex Haraldskær, den 13. juli 1653. Jørgen Munch". - Opsat 6 uger.

Hans Jensen i Egtved og Niels Pedersen i Amhede fremlyste 3. gang en stocket bøsse, som de i Egtved Sønderskov har fundet. Eftersom ingen ville vedkende sig den, leverede de den til Niels Buch, som modtog den i ridefogedens fravær.

Niels Buch i denne sag dommer:

Germand Joensen i Bølling fremlyste en sortblisset hest, som hans tjener har indtaget fra hans eng.

Poul Hansen Gris i Jelling giver på vegne af sin hustru Kirsten Pouls skøde til Thomas Iversen i Ødsted på hendes arvepart efter hendes sl. forældre Iver Poulsen og Anne Ivers, som boede i Ødsted i den gård, Thomas Iversen nu bebor, samt efter hendes sl. broder Poul Iversen.

Ovenstående giver Thomas Iversen arveafkald.

Gl. Peder Jensen i Rugsted på vegne af sin søster Johanne Jensdatter i Tudved, et skøde: Thomas Iversen i Ødsted tog sin trolovede fæstemø Johanne Jensdatter i hånd og tilskødede hende sin anpart af gården.

Onsdag den 20. juli 1653:

Sekshøring: Hans Lassen i Højen, Niels Svendsen i Ågård, Søren Pedersen ibidem, Hans Videsen i Egtved, Hans Jensen ibidem og Jens Bertelsen i Vesterby.

Niels Buch i denne sag dommer:

Hans Jensen i Egtved giver til kende, at han ikke længere kan stå for, hvad vurderet kvæg og korn efter sl. Jes Møllers død i Nybjerg mølle der findes, men æsker herredsfogeden med uvildige mænd til boet igen at lade enhver bekomme sin anpart af proquota, hvortil Germand Joensen svarede, at så snart kornet bliver modent (møen) og Hans Jensen lader kreditorerne advare, da vil han med vurderingsmænd lade enhver bekomme pro quota, hvad der findes.

Synsmænd har været med delefogeden Niels Buch i Vork i Rugsted for at syne de gårde, der brændte den 6/6: Palle Jensen: 15 fag salshus og et hus vesten i gården på 6 fag er ganske afbrændt. - Søren Thomsen: Der har været 12 fag salshus, 16 fag ladehus og et andet hus østen i gården på 13 fag, der er ikke noget tilbage. - Niels Madsen: Der har været 7 fag salshus, 10 fag ladehus og et andet hus østen i gården på 11 fag; det hele er afbrændt. - Jørgen Jensen: 16 fag salshus, et hus vesten i gården på 16 fag og endnu 5 fag af et andet hus; det hele er afbrændt undtagen 9 fag, som han for kort tid siden har opsat, og som endnu var uden tag.

Iver Lauridsen i Amnitsbøl fordelte med sekshøring på vegne af Rasmus Jensen i Egtved præstegård Jens Hansen, der nu bor i Fredsted og før boede i Hesselballe for en gæld på 2 sd. 3 mk. til sl. Jens Rasmussen. Jens Hansen er ikke mødt op. Ham bliver fordelt.

Niels Buch i Vork lader på vegne af oberstløjtnant Beenfeldt afhjemle et synsvidne vedr. gærder om Nygård mark. Hver nabo er nævnt.

Laurids Mikkelsen i Højen, et vidne: At sandemændene Hans Haar i Starup, Jørgen Andersen i Horsted, Niels Lassen i Amnitsbøl, Hans Ibsen i Refsgård, Bertel Sørensen i Vilstrup, Niels Palsen (Niels Poulsen) i Høllund, de vedtog med Laurids Mikkelsen i Højen at møde i Amnitsbøl nu på søndag førstkommende 8 dage til forn. Niels Lassen da at betale ham, hvad han med dem har udlagt til de to sandemænds fortæring til København, til Hans Maj. hyldning, og lade ham bekomme hans anpart af, hvad de af herredsmændene har oppebåret, for samme rejse, eller de og derfor at stande Laurids Mikkelsen til rette og lide lovmål som vedbør, og stod de med ham til vedermål.

Conrad Smidt på Nygård og Jes Jørgensen i Borlev, et vidne: At for dom stod Maren Jeskone i Borlev og Dorthe Nielsdatter, tjenende på Nygård, og indgik en skriftlig kontrakt med hverandre, som blev læst og påskrevet. Var lydende som følger: "Anno 1653, den 13. juli var vi underskrevne forsamlet i Borlev, Jes Jørgensen på sin hustrus Maren Jeskones vegne og Poul Hansen Gris i Jelling på Dorthe Nielsdatters født i Holstrup hendes vegne, at eftersom at Maren Jeskone og Dorthe Nisdatter af hastig- og ubetænkenhed er kommet nogen tvistige ord imellem, hvorom de nu i dommerens nærværelse er bleven venligen forligt i så måde, at bem. Maren Jeskone ikke ved forn. Dorthe Nielsdatter andet at påsige, end som en ærlig pige vel egner og anstår i alle måder, og forbemeldte Dorthe Nielsdatter ikke heller ved Maren Jes Jørgensens eller hendes datter Mette Jensdatter andet at påsige eller eftertale andet, end som alt det ærligt og oprigt er og vel egner og anstår i alle måder, og ydermere lover bemeldte Jes Jørgensen på sin hustrus vegne, Poul Hansen Gris på Dorthe Nielsdatters vegne, at de begge samtligen skal møde på Jerlev idag otte dage og tilstå en fuldkommen tingsvidne efter dette forskrevne. Thil vitterlighed vores mærker herunder tegnet og venlig ombedet til vitterlighed at underskrive Germand Joensen i Bølling, Niels Buch i Vork, Conrad Svendsen på Nygård med os at underskrive, II, PH (skrevet med fælles nedstreg for P og H), Germand Joensen Myp(?), Niels Buch egen hånd, Conrad Smidt p.p.". - Så fremstod for dom forn. Maren Jeskone og Dorthe Nielsdatter og i hånd tog hverandre og samtykkede forskr. kontrakt og forlig som forskr. står i alle måder, og stod de begge personligt med hverandre til vedermålsting.

Niels Thomsen i Bølling, en frasigelse: Han fremlagde sin skriftlige klage over Laurids Mortensen i Bøgvad og hans broder Oluf Mortensen ibidem, "for at de har lagt dem udi veje i skov og skjul og mig på morderisk vis overfalden udi Nebel skov den 14. juli", da han kom på sin retfærdige rejse fra Kolding og ad ret adelvej hjem til sit hus. Laurids Mortensen red ind på ham med sin degen og en stor stok i hånden til Niels Thomsens venstre side, mens Oluf Mortensen red ind på hans højre side. Laurids overfaldt ham med hug og slag, så han faldt af vognen, og jog ham mange gange omkring vognen. Underskrevet af Niels Thomsen med egen hånd. - Hans Lassen i Højen, Niels Svendsen i Ågård, Søren Pedersen ibidem, Hans Videsen i Egtved, Hans Jensen ibidem og Jens Bertelsen i Vesterby har været opkaldt af tinget til at syne Niels Thomsen og afhjemler deres syn. Men overfaldsmændene er ikke blevet stævnet, så der kan ikke skrives tingsvidne.

Onsdag den 27. juli 1653:

Sekshøring: Hans Haar i Starup, Hans Ibsen i Refsgård, Jørgen Andersen i Horsted, Hans Madsen i Vilstrup, Jens Joensen i Vork og Oluf Joensen i Stubdrup.

Oluf Joensen i Stubdrup får afhjemlet et syn på Stubdrup mark, hvor man har frapløjet ham noget jord.

Hans Videsen i Egtved, et synsvidne: At for dom stod Hans Haar i Starup, Hans Ibsen i Refsgård, Jørgen Andersen i Horsted, Hans Madsen i Vilstrup, Jens Joensen i Vork og Oluf Joensen i Stubdrup; vand med oprakte fingre og ed, at de idag her ved tinget, som var den 27. juli, var til syn til Mette Nielsdatter i Oustrup; da så de et slag på hendes venstre kæbes klinch, noch et hul inden på hendes venstre ben, noch et blå slag uden på hendes højre ben, som hun klaget for dem at Peder Poulsen i Oustrup slog og gjorde hende ... fredag sidste uge, og de andre slag gjorde han hende søndag efter middag.

Jens Joensen i Vork lovbød på vegne af Hans Knudsen i Refsgård dennes arvepart efter hans sl. forældre Knud Sørensen og Moye Knuds, som boede samme sted, samt alt hvad han havde købt af sine søskende og arvet efter sit barn Maren Hansdatter. Svend Knudsen i Refsgård tilbød på vegne af Hans Knudsens fæstemø Thyra Pedersdatter ibidem køb eller pant. Varsel har været givet til Anders Knudsen i Refsgård, Knud Andersen ibidem og til Hans Knudsens børn Knud og Mette.

Hans Knudsen udsteder pantebrev med pant i gården til sin trolovede Thyra Pedersdatter, der repræsenteres af Jens Joensen i Vork.

15/6. Ridefoged Anders Jørgensen fik på kongens vegne dom over bønder, der lader geder og bukke færdes i underskoven. De bør være forbrudt til kongen.

Onsdag den 3. august 1653:

Hans Simonsen i Ågård fik opkaldt synsmænd til syn på Ågård mark, hvor noget rug er blevet ham forslagen. Varsel til Søren Pedersen i Ågård.

Oluf Joensen i Stubdrup ctr. Christen Jensen, Anne Joensdatter, Birthe Peders med lavværger, Jens Jensen og Hans Jensen ibidem. På baggrund af synrapporten sidste tingdag sætter han i rette, at da der er fire gårde i Stubdrup (3 krongårde og en selvejergård), om hans krongård da ikke bør nyde den fulde fjerdepart af jorden. Opsat 6 uger. 28/9

22/6. Niels Hansen i Borlev på vegne af alle Borlev bymænd ctr. salpetermanden Aage Andersen, der har indhegnet og tilsået et stykke land af Borlev mark. De har krævet, at avlen tilfalder dem. Der fremlægges et tingsvidne af 31/7 1637 om, at Jørgen Nielsen af Borlev på de andre bymænds vegne klager over kongens salpetermand Aage Andersen, fordi han uden deres minde og hjemmel pløjer og sår mere end hans formand gjorde, dem til trængsel og skade. Der er synsvidne af 1646 om størrelsen af det indhegnede. Forbudsvidnet af 22/6 dette år fremlægges, samt et skriftligt indlæg: at han har tilegnet sig noget af deres fædrift, den jord som de skatter og skylder af, og de beder om, at han bør bøde sine 3 mark. - Aage Andersen fremlagde et tingsvidne af 1638 om et syn, som delefoged Niels Buch havde forestået vedr. salpeterhuset, og en seddel af 1640 af Mikkel Gertsen, den kgl. visiterer over alle salpeterhytter i Danmark og Holsten; han har synet husets brøstfældighed og beder om, at det bliver repareret. - Dom: Aage Andersen har ikke fremlagt noget til sin befrielse. Han bør rimeligt tilfredsstille Borlev lodsejere for brugen af jorden og levere denne tilbage, undtagen jordhuset, som kan indhegnes, og gårdsrum til heste og vogn. Belangende om Aage Andersen bør betale sine 3 mark, hvilket angår æren, vil dommeren have det indstillet for landsdommeren.

Onsdag den 10. august 1653:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde kirkeværgerne at levere på Koldinghus skriverstue, hvad de er tillagt at aflevere af kirkernes beholdning, så vel som klart gøres hos forrige slotsskriver for kirkebøger, at det nu straks at lade ske.

8/6. Ridefogeden får dom over de bønder, der ikke har betalt smørskyld. De er blevet varslet med sognenes varselsmænd: Hans Videsen og Otte Jensen i Egtved, Las Madsen og Niels Christensen i Vork, varselsmænd i Egtved sogn, - Poul Madsen i Ødsted og Anders Jensen i Amnitsbøl, varselsmænd i Ødsted sogn, - Peder Lauridsen og Søren Nielsen i Jerlev, varselsmænd i Jerlev sogn og Vilstrup, - Peder Jørgensen i Højen og Jens Jensen i Stubdrup, varselsmænd i Højen sogn. - Skyldnerne er angivet med navn og deres gæld. - De dømmes til at betale deres gæld med rede penge.

29/6. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. unge Peder Jensen i Rugsted for en andel ny egetømmer, han har ladet opsætte i et nyt hus. Dom: Han bør skaffe sig hjemmel til tømmeret eller lide dele og tiltale.

Simon Nielsen i Oksvig gav last og klage på Søren Madsen ibidem for forskellige sår samt at han jordskød og hårdrog ham, hvilket skete, da han gik og slog græs på sin moders mark.

Jes Lassen og Kirsten Nielsdatter i Oksvig bevidner Søren Madsens overfald.

Ridefogeden aftaler med Simon Nielsen at føre dennes sag mod Søren Madsen imod til gengæld at få al den bøde, som Søren Madsen kan blive idømt.

Christen Christensen i Kolding stævner pva. sine brødre Simon og Jens Christensen Iver Sørensen i Bølling og hans søskende Hans, Søren, Maren, Mette og Sidsel, fordi de har høstet på Hans Iversens engskifte. Opsat 6 uger. 21/9

Iver Lauridsen i Amnitsbøl forbød på vegne af hr. Peder Iversen i Egtved så mange, som har kornsæd i Tove Madskones bondejord i Ødsted, at afføre det, før end præsten tæller med dem på agerens ... kan bekomme sin tiende.

Onsdag den 17. august 1653:

Sekshøring: Niels Hansen i Borlev, Hans Videsen i Egtved, Peder Hansen i Borlev, Nis Svendsen i Ågård, Hans Simonsen og Søren ...

Ridefoged Anders Jørgensen lader afhjemle syn på den skade, Søren Madsen i Oksvig har gjort på Simon Nielsen ibidem.

Anders Jørgensen stævner Søren Madsen i Oksvig for overfaldet på Simon Nielsen. Opsat 14 dage. 28/9

Niels Buch i Vork dommer i efterfølgende sag:

6/7. Germand Joensen i Bølling ctr. Jørgen Knudsen i Vesterby for gæld. Han lovede at betale inden 4 uger.

Onsdag den 24. august 1653:

Sekshøring: Thomas Pedersen i Vesterby, Jens Bertelsen ibidem, Hans Lassen i Høllund, Søren Sørensen, Søren Pedersen i Vilstrup og Hans Jensen i Borlev.

Niels Buch i Vork fordelte på vegne af oberstløjtnant Beenfeldt på Nygård en del bønder (adskillige navne nævnt), der ifølge syn af 20/7 ikke har gjort deres gærder omkring Nygård mark færdige.

Ridefoged Anders Jørgensen lader læse en seddel fra slotsherren om bekæmpelse af krybskytteri i kongens vildtbane. Det befales alle ridefogeder, delefogbeder, skovridere (som det mest angår), desligeste skovfogeder, sandemænd, sognefogeder og menige Koldinghus bønder, at de ikke alene er skovriderne behjælpelige med at pågribe slige personer, men endog giver dem anslag og kundskab, hvor de findes og kan ertappes; hvo sligt forretter, at de, som skyder dyrene, kan blive derudover pågreben og taget. Er det en bosiddende mand, da skal han vinde sin gård fri for ægter i to år; er det en husmand eller ungkarl, vil jeg give ham 10 dr. straks; item skal delefogederne være skovriderne behjælpelige, at de passe og veje udi Haraldskærs åer kunne forgraves og med spidse, forborgne pæle forvares. Noch befales alle møllerne ingen over broer eller åløb at passere lade; belangende bønderne, at samtlige kan ordineres efter byens vedtægt, enten ved horn eller andre måder; og skal de vagt holde hos bavnerne, og så skovriderne og andre, om de fornemmer nogen skytter at indride eller udride i vildtbanen, flitteligen at vare. Befindes og nogen at dølge med slige skytter, enten slægt, venner eller andre, da straks mig det forstendige hid til slottet, at de kan kendes og tages des bedre i agt, tagende ingen forsømmelse herfra.

Laurdis Pedersen på Haraldskær lader på vegne af Jørgen Munch opkræve synsmænd. Varsel er givet til Simon Nielsen i Rue, Laurids Hansen, Mads Christensen og Jørgen Sørensen ibidem.

Han lod læse Jørgen Munchs seddel, der forbyder de Rue mænd samtlige at holde nogle til huse, og i synderlighed den Jens Jensen, som er kommet fra Glæsbjerg, og hvo der haver nogle, at de er tilfortænkt at lade dem vandre fra dem inden lørdag aften førstkommende, såfremt at både de, som holder dem, og så de, der bliver imod forbud, ikke straks vil stande for sekshøring(?).

Onsdag den 31. august 1653:

Jes Madsen i Vilstrup ctr. Søren Pedersen og hustru Maren Sørens ibidem med varsel også til Peder Pedersen og Mads Mikkelsen ibidem. (Sagen er opsat fra 13/7, hvor jeg ikke har set den). Gud Herren har ved den timelige død bortkaldet unge Hans Mikkelsen, sl. Mikkel Madsens søn, og Søren Pedersen har ikke ret 30 dage efter hans dødelige afgang gjort rigtig deling imellem hans efterladte søskende efter kontraktens ordlyd, som siger, at Søren Pedersen har forpligtet sig til at give Hans Mikkelsen en seng og kiste, god for 20 sdr. og at holde ham til skole i fire år, og hvis han eller nogen af hans to søstre dør, skal arven tillægges de overlevende søskende. Derfor mener Jes Madsen, at de 20 sdr. samt værdien af den skolegang og underhold, Søren Pedersen har sparet ved drengens tidlige død, bør komme drengens søstre, nemlig Johanne og Sidsel Mikkelsdøtre, til gode. Kontrakten er blevet indgået, da Søren Pedersen gifter sig med enken efter Mikkel Madsen, Maren Mikkels (nu Maren Sørens). Der nævnes i skiftekontrakten også Maren Hans' i Jerlev og hendes søn Jens Thomsen. - Søren Pedersen indleverer et skriftligt indlæg. Her modregnes i hans forpligtelse 8 rdl. til drengens begravelse, og efter hans beregning skylder han kun 6« dr. 1 mk. 2 sk. - Dom: Søren Pedersen skal holde sin forpligt og lade den døde drengs arv komme de to søstre til gode. Uvildige mænd skal fastlægge værdien af drengens underhold og skolegang i de år, han ikke kom til at oppebære det.

Niels Buch opkræver pva. hr. Niels Pedersen synsmænd til at syne ... Madskones jord i Ødsted, som har været tilsået.

Onsdag den 7. september 1653:

Christen Mortensen i Jerlev stævner med herredsvarsel på vegne af Laurids Boysen, forrige slotsskriver i Kolding, menige mænd for restancer til Laurids Boysen, mens han var slotsskriver. Opsat 6 uger.

Christen Mortensen i følgende sag tingholder:

Germand Joensen i Bølling spurgte velb. Jørgen Munchs fuldmægtige Laurids Pedersen på Haraldskær, hvor mange stævninger han havde over ham. Da svarede Laurids Pedersen, at han havde et par stævninger. Dem æskede Germand Joensen kopi af. Laurids Pedersen svarede, at han ingen kopi ville under Germand Joesen, og han ville heller ikke fremlægge stævningerne her for retten.

En række herredsmænd erklærer, at eftersom der skal være en vagtmester ved bavnen i herredet, så har de aftalt med Jørgen Nielsen af Vork, at han skal være vagtmester. Han skal af hver gård have 6 sk. danske og af hver halvgård 3 sk. om året, og dersom det ikke vedbliver året omkring med samme vagt, da at give ham, eftersom han har fortjent. Jørgen Nielsen lover at have flittigt opsyn med samme bavne og vagt, og vagten ved bavnen går ret omkring, så at hver 2 mænd eller karle skal være ved bavnen fra en middag og til den anden middag, og rigtig mandebod gøres på dem, som forsømmer det.

Onsdag den 14. september 1653:

Sekshøring: Mads Brun i Jerlev, Niels Jensen, Jørgen Poulsen ibidem, Thomas Pedersen i Vesterby, Peder Jørgensen i Borlev og Hans Jensen ibidem.

Iver Lauridsen i Amnitsbøl pva. Rasmus Jensen i Egtved præstegård fordelte med sekshøring Hans Hansen Tysk i Vejle for leje af en gård i Vejle, som han har lejet af sl. Jens Rasmussen iflg. forpligt af 1648 og dom af 2/3. Han blev fordelt.

Niels Buch i Vork er dommer i flg. sag:

Germand Joensen i Bølling, et vidne: At for dom stod Søren Hansen i Vejle og sagde til herredsfoged Germand Joensen, at ham ingen ret måtte ske på tinget. Og stod Søren Hansen med Germand Joensen til vedermålsting.

Niels Buch i Vork ctr. Søren Jensen i Tågelund for gæld. Opsat 6 uger.

Niels Buch i Vork, et vidne: At for dom stod Laurids Pedersen på Haraldskær, lovede, at den stævning, han pva. sin husbond har udtaget mod Niels Buch til Viborg landsting for at vidne, han har været ... mellem ham og Germand Joensen, ikke skal komme Niels Buch til hinder eller skade, og når han stævner ham igen, da skal han forskaffe Niels Buch en kopi af den straks på stedet.

Jens Hansen i Rugsted får tingsvidne på, at alt hvad ringe formue og gods, han havde, blev ham frabrændt, så han intet beholdt deraf i nogen måder ud af den skadelige og ulykkelige ildebrand, som den 6/7 angik og afbrændte 4 gårde, og han fattige mand var til huse i en af dem; hans fattige hustru med en stor hob små børn undkom med nød og næppe fra ildebranden med livet, så nu har de intet at nære sig af, uden hvad godtfolk vil være ham behjælpelig med.

Onsdag den 21. september 1653:

Ridefoged Anders Jørgensen lader afhjemle syn på skovenes olden med henblik på, hvor mange svin der kan komme på olden dette år.

Søren Sørensen i Bølling kalder til skifte efter sin sl. fader Søren Sørensen og moder Maren Sørens, som boede i den halve gård, Søren Sørensen nu bebor. Der er varsel til Iver, Hans og Jens Sørensen i Bølling og Maren, Mette og Sidsel Sørensdatter ibidem med deres lavværger samt til Anne Sørensdatter i Torsted med hendes lavværge Jes Christensen.

Peder Jørgensen i Borlev efterlyser en gildet hest, som blev ham frastjålet forleden uge på Borlev mark.

Jørgen Poulsen og Peder Christensen i Jerlev har indgået en skiftekontrakt: "Anno 1653 den 17. januar var vi efterskrevne, nemlig Christen Mortensen i Jerlev, Mads Christensen Buch i Vilstrup, Søren Sørensen og Niels Nielsen ibidem, forsamlet i Jerlev i Peder Christensens hus og gård over en venlig kontraktering og forlig mellem Peder Christensen og hans 3 børn, nemlig Anne, Maren og Kirsten Pedersdatter, om hvad de kunne arve efter deres sl. moder Anne Poulsdatter" angående arven. Børnenes morbror er Jørgen Poulsen.

Niels Hansen i Borlev pva. af Borlev bymænd og Aage (Ager) Andersen, salpetermand, et vidne: De tog hinanden i hånden og erklærede forlig om den omtvistede jord ved salpeterhuset. Aage Andersen skal beholde jorden og give Borlev bymænd årligt 2 sdr., og når Borlev mænd ikke længere vil holde den kontrakt, så skal han tilbagelevere jorden. Desuden skal Aage Andersen have 2 svin på olden på Hjelmdrup skov i dette år uden nogen betaling.

10/8. Christen Christensen i Kolding stævner pva. sine brødre Simon og Jens Christensen Iver Sørensen i Bølling og hans søskende Hans, Søren, Maren, Mette og Sidsel, fordi de har høstet på Hans Iversens engskifte på trods af pantebrev af 1635 fra Hans Iversen til Søren Paaskesen i Jordrup med pant i engskiftet, hvor Hans Iversen indvilger i at lade sig stille for sekshøring, hvis han ikke betaler rettidigt. Et skifteregister efter sl. Ellen Sørens i Jordrup 1649 viser, at pantebrevet tilfaldt Simon og Jens Christensen (efter deres sl. oldemor Ellen Simonsdatter). I 1651 er der blevet udstedt forbudsvidne imod at føre nogen afgrøde af engen uden panthaverens minde. I 1652 er der afsagt dom om, at den pantsatte eng bør følge de to panthavere, indtil de får deres penge. Der fremlægges tingsvidner, der beviser, at Iver Sørensen og søskende har høstet engen. - Herimod mødte Iver Sørensen og fremlagde et skriftligt indlæg: Søren Paaskesen er for blodskam, som han har begået mod sin hustrus datters barn, blevet fredløs og landflygtig, og hans boslod hjemfaldet til kongen. Sagsøgerne bør fremlægge et rigtigt skiftebrev ml. kronen og deres oldemor eller Søren Paaskesen, om samme pant findes deri indført at være bemeldte deres oldemor tilfaldet, eftersom de ikke har talt derpå, mens den velbårne sl. mand Ernst Normand havde Koldinghus i forlening, som i hans tid deling er holdt. - Han fremlagde også et udtog af jordebogen, der viser, at han har betalt sit husbondhold for bondens part til velb. fru Margrethe Lange i hendes nådsensår og sit fæste for kronens part, før han blev indskrevet i jordebogen, og siden tid har han kontribueret af den halve bondegård. - Dom: Iver Sørensen og hans søskende bør lide tiltale for at have høstet den pantsatte eng.

Onsdag den 28. september 1653:

Sekshøring: Hans Haar i Starup, Oluf Joensen i Stubdrup, Christen Mortensen i Jerlev, Iver Pedersen i Ødsted, Thyge Smed i Amnitsbøl og Søren Sørensen i Bølling.

3/8. Oluf Joensen i Stubdrup ctr. Christen Jensen, Anne Joensdatter, Birthe Peders med lavværger, Jens Jensen og Hans Jensen ibidem. På baggrund af synrapport 27/7 sætter han i rette, at da der er fire gårde i Stubdrup (3 krongårde og en selvejergård), om hans krongård da ikke bør nyde den fulde fjerdepart af jorden. De skylder ifølge jordebogen lige meget. Han fremlægger idag et par tingsvidner fra 1500-tallet. - Herimod mødte Søren Madsen i Mejsling på vegne af Anne Joensdatter og fremlagde hendes skriftlige indlæg: Oluf Joensen vil have ny skift og jævning over jorden, fordi han mener, at hans gård er brødstfædig (har mindre jord, end den bør); men hendes gård er også brøstfældig adskillige steder. Han bør lade sig nøje med det, hans formand lod sig nøje med. "Han påfører mig fattige, hjælpeløse enke stor ufornøden trætte, hvilket jeg mener er imod sl. højlovlig Kong Frederiks udgivne mandat dateret Frederiksborg, den 18. maj 1585, som udtrykkeligt formelder, at ingen videre markligning, reben eller jævning efter den dag måtte ske her i Koldinghus len, men enhver skulle lade sig orges og nøjes med, hvad de i brug og hånd hævede, og ikke den ene at påføre den anden jordtrætte i nogen måder". Hun vil beholde sin fjerdepart af jorden over al Stubdrup mark og kræver sine sagsomkostninger godtgjort. - Niels Pedersen af Jerlev mødte på vegne af sin moder Birthe Peders og indgav hendes skriftlige svar: Oluf Joensen bør bevise, at jeg har brugt mere jord, end jeg fra arilds tid har brug, og at jeg har bortpløjet noget af hans sædeland, at han har nogen lod i den jord, som jeg og min formand har brugt, samt at han har mindre eller ringere jord end sin formand. Hun kræver sine omkostninger godtgjort og forbeholder sig sagsanlæg for den unødige jordtrætte, han mig fattige enke påfører imod højlovlig sl. Kong Frederik den Andens åbne brev. - Dom: Oluf Joensen bør have hver fjerde ager lige så bred som enhver af hans naboers, både i breden og længden efter gl. tingsvidners lydelse.

(17/8).Niels Buch i Vork får på kongens vegne og i ridefogedens fravær opkaldt 15 mænd til at sværge Søren Madsen i Oksvig agerfred over. Herredsfogeden opkalder: Hans Gydesen i Almstok, Christen Madsen, Søren Hansen ibidem, Bunde Albrechtsen i Rygbjerg, Christen Gydesen, Las Nielsen, Anders Christensen, Knud Sørensen, Christen Sørensen, Iver Christensen ibidem, Cristen Sørensen i Bindeballe, Christen Madsen, Jørgen Mortensen, Jørgen Pedersen og Søren Mortensen ibidem. De skal møde i tinget om 8 dage og da at gøre ret ed og tov om bemeldte sag imellem bonden og kongen. 5/10

Iver Pedersen i Ødsted lovbød på vegne af sin søster Lene Pedersdatter hendes part, som hun har arvet efter sin sl. husbond Nis Jensen, i den halve gård, hun bebor. Ligeledes lovbød Jens Hansen i Fredsted pva. sin datter Maren Jensdatter og Oluf Jensen pva. sin hustru Kirsten Jensdatter samt Las Jensen i Høllund deres arveparter i gården (Maren Jensdatter efter sin sl. morbroder Nis Jensen, Kirsten Jensdatter og Las Jensen efter deres sl. broder, samme Niels Jensen). Det er den gård i Høllund, som sl. Nies Jensen påboede og Lene Pedersdatter nu bebor. - Hans Jørgensen Haar i Starup bød på vegne af sin søn Jørgen Hansen køb eller pant. Der har været landstingsvarsel til alle sl. hr. Hans Lassens (forrige præst i Vorbasse) børn og arvinger, nemlig Hans Hansen og Johanne Hansdatter, født i Vorbasse, og der er blevet givet varsel i Vorbasse til hr. Hans' børn, Hans og Johanne, samt varsel til Niels Poulsen i Høllund.

Christen Mortensen i Jerlev forbød fiskeri i Jerlev og Høllund bæk, da han har fiskeretten i fæste.

17/8. Niels Buch på vegne af kongen og lensherren får dom over Søren Madsen i Oksvig for vold mod Simon Nielsen ibidem: Han skal bøde til bondens sag og kongens sag for et hulsår, som han slog Simon Nielsen bag i hans hoved, noch for et slag på hans hage, et slag på hans læbe og for jordskub og hårdræt at bøde derfor efter lovens 3. bogs 32. kapitel.

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde varselsmændene at varsle enhver hver 4 ugers dag, på det de lovligt kan afhjemle deres varsel, så at han såvel som delefogeden kan få rigtig beskrevet efter samme varsel.

Onsdag den 5. oktober 1653:

Anders Jørgensen, ridefoged, beviser med Hans Lauridsen og Jørgen Simonsen af Hjarup, at der er blevet givet varsel til Laurids Mortensen Bøgvad, som han lå død mellem Søgård og Bønstrup mark ved en høj, for dom og lovmål idag over ham at tage beskrevet. Han fremlægger sit skriftlige indlæg: Laurids Mortensen Bøgvad er for nogen tid siden ved Drenderup mølle for sin forseelse og begangne gerning, menlig halds forridelse blevet andrevet og nedskudt og siden på Kolding byting dømt til at lide som for andet tyveri. Ridefogeden mener derfor, at hans gods og boslod bør være forbrudt til kongen. Opsat 8 dage. 12/10

Anders Jørgensen, ridefoged, lod læse slotsskriver Anders Madsens seddel om avlingspenge og andre penge, der ifølge jordebogen skal gives til slottet, men endnu ikke er betalt, levering af rug og byg, honning, lysegarn. Delefogeden skal beflitte sig på, at ydelserne bliver leveret. Lægdsmændene skal anvende deres flid på, at skatten i penge af korn og flæsk indfordres og leveres på slottet.

28/9. Ridefogeden fremæsker de mænd, der er blevet opkaldt til at sværge om agerfred over Søren Madsen. De er ikke mødt. 12/10

Ridefogeden får opkaldt 6 mænd til at vurdere boet efter Laurids Mortensen Bøgvad den 14/10. Herom har Hans Lauridsen og Jørgen Simonsen i Hjarup givet ham varsel, som han lå død mellem Søgård og Bønstrup mark ved en høj.

Unge Peder Jensen i Rugsted lagde klage på Joen Sørensen ibidem, fordi han søndag for otte dage siden slog og overfaldt Peder Jensens hustru Kirsten Thomasdatter. Dersom hun dør inden år og dag, da klager han over Joen Sørensen for hendes død.

Unge Peder Jensen i Rugsted lader afhjemle syn på konens sår. Synsmændene er Christen Mortensen i Jerlev, Hans Haar i Starup, Oluf Joensen i Stubdrup, Iver Pedersen i Ødsted og Søren Sørensen i Bølling.

Ridefoged Anders Jørgensen lader afhøre vidner på Joen Sørensens overfald på unge Peder Jensens kone. At han slog og overfaldt Kirsten Thomasdatter i Søren Jensens hus i Rugsted, hårdrog og jordskød hende, sønderrev hendes klæder. Så fremkom Peder Mortensen i Tudved og stævningen blev oplæst for ham med flere, og eden blev ham forelagt af herredsfogeden; da ville Peder Mortensen ikke vidne sin sandhed derom, men undveg og gik ud af tinget.

Christen Lassen, hyrde i Bølling, forklarer, at den 26. august sidst lod Mette Madskone i Bølling byhyrden vogte med ham, eftersom det omgik i byen, de skulle lade byhyrden vogte med hyrden. Den dag blev en af Niels Bruns køer ude om natten og kom ikke hjem, og blev samme ko død derover. Derfor tilbyder Christen Lassen her for retten at ville betale sin anpart af samme ko, så vidt det tilkommer ham. Der er blevet givet varsel til Mette Madskone og hendes lavværge Jens Madsen.

Nis Brun i Bølling ctr. Mette Madskone ibidem og hendes søn Jens Madsen. Han kræver, at hun betaler den halve part af koen. Opsat 6 uger. Se 23/11

Niels Buch i Vork fik på kongens vegne dom over alle menige mænd, som bygger og bor i herredet, og som skylder i skat, både penge, korn og flæsk, samt honning, lysegarn, avlingspenge, og alt andet, som de efter jordebogen skal give, og de nogen gange er blevet advaret om. - De skal betale på Koldinghus skrivestue.

Oluf Hansen i Fredsted pva. sin hustru Kirsten Jensdatter og Jens Hansen ibd. på vegne af sin datter Maren Jensdatter giver skøde til Linne Pedersdatter og hendes broder og lavværge Iver Pedersen i Ødsted på al den ejendom, de har arvet i den gård, Linne Pedersdatter nu påbor i Høllund.

Linne Pedersdatter i hånd tog sin trolovede fæstemand Jørgen Hansen Haar og gav ham skøde, så at han fik lige så stor, god og rig en lod, del og anpart i den halve gård i Høllund, hun nu påbor, som hun selv deri har.

Onsdag den 12. oktober 1653:

5/10. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Laurids Mortensen Bøgvad. Niels Buch får dom over ham. Der fremlægges bl.a. et tingsvidne fra Kolding rådstue om at nogle bønder vedkender sig nogle heste, som er blevet konfiskeret i forbindelse med Laurids Bøgvads gerning, og en dom af Kolding byting af 28/9: Laurids Mortensen Bøgvad har ved Drenderup mølle om natten mellem den 30. og 31. august med fire heste og en hoppe, som ham selv tilhørte, foruden fire heste og en hoppe, som godtfolk har vedkendt sig at være frastjålet, ulovligt ført dem ud af riget ad vadestedet mellem Ribe og Kolding. Han er af en tilforordnet vadestedrider blevet ertappet. Han har med sin handling forkrænket og frastjålet Ko. Maj. og skal straffes som en tyv. - Dom: Laurids Bøgvads boslod bør være forbrudt til kongen.

Niels Buch opfordrer menige mænd til at betale deres skatter.

5/10. Niels Buch fremlægger forskellige dokumenter i sagen om de 15 mænd, der skal sværge agerfred over Søren Madsen.

Resten af siden (fol. 207a) er tom, og der er levnet plads til nogle få linjer på fol. 207b, inden næste indførsel. Formentlig skulle der her have stået en dom. Allerede i nogen tid har domme været indført med en anden håndskrift end det øvrige. Og herefter fører herredsfogeden et stykke tid selv tingbogen. Det fremgår senere af en skiftesag, at den hidtidige herredsskriver Iver Lauridsen (Iver Larsen) i Amnitsbøl er død. Den nye herredsskriver bliver Jokum Damcke.

Peder Olufsen i Starup udleverer 100 sldlr. til Anne Sørensdatter, barnefødt i Fredsted, nu tjenende i København. Det er halvdelen af arven efter hende sl. forældre, som Peder Olufsen har haft i værgemål for hende. Jes Jørgensen i Borlev står inde for kvitteringen. Når Peder Olufsen betaler resten, skal hun lyse arveafkald på Brusk herredsting.

Jens Hansen i Vilstrup erkender gæld til sin svoger Peder Joensen i Lejrskov.

Onsdag den 19. oktober 1653:

Søren Jensen i Rugsted kalder 3. gang sine søskende Maren Jensdatter i Skærup og Tove Jensdatter i Ødsted samt Karen Jensdatter i Højen til skifte den 21/10 efter deres sl. fader Jes Sørensen, der boede i Rugsted.

Onsdag den 26. oktober 1653:

Sekshøring: Hans Ibsen i Refsgård, Søren Jensen i Venborg, Morten Pedersen i Tudved (?), Mads Hansen i Mejsling, Hans Simonsen i Borlev og Peder Hansen ibidem.

Delefoged Niels Buch i Vork lade afhjemle syn på kongens veje og broer.

Niels Buch lader afhjemle vurdering af det gods, der er tildømt kongen efter Laurids Bøgvad.

Hans Knudsen i Refsgård lovbyder pva. sin hustru Thyra Pedersdatter det, der tilkommer hende i den halve gård i Refsgård, som Svend Knudsen nu bebor. Denne tilbyder at købe.

Niels Jensen Buch i Vork, en dele med sekshøring på vegne af Mikkel Iversen i Jelling. Fordelt blev Erik Hansen i Højen, Jes Madsen ibidem, Mads Mortensen ibidem og Niels Mikkelsen Deigaard.

Morten Pedersen Tved ctr. Søren Pedersen i Ågård for gæld. Opsat 6 uger.

Christen Mortensen i Jerlev ctr. Maren Joens i Oustrup med hendes lavværge for en kvindekåbe, som Christen Mortensens tjener Karen Madsdatter har leveret hende og vil have tilbage. Opsat 6 uger.

Onsdag den 2. november 1653:

Sekshøring: Gl. Peder Jensen i Rugsted, Peder Hansen i Borlev, Mads Hansen i Mejsling, Søren Jensen i Venborg, Laurids Poulsen i Amnitsbøl og Søren Jensen i Rugsted.

Søren Hansen, borger i Vejle, lover sin broder Jens Hansen i Vilstrup at give ham skøde på den halve gård, som Jens Riber (?) påboede, nårsomhelst.

Jens Hansen i Vilstrup erkender gæld til Søren Hansen i Vejle.

Mads Hansen i Mejsling i hånd tog Jep Pedersen i Verst og erklærede, at eftersom han havde lovet hans søster Karen Pedersdatter 80 sldlr. til medgift, så forpligter han sig til, at hvis han afgår ved døden, må Karen Pedersdatter udføre så meget igen, eller have ophold og aftægt på stedet i sin levetid.

Jep Pedersen i Verst erkendte at have modtaget af Mads Hansen i Mejsling 20 sldlr. samt noget kvæg og bohave, som Mads Hansen har lovet i medgift til hans søster.

Bertel Madsen i Torsted ctr. Gertrud Sørens i Oustrup for gæld efter hendes sl. husbond, som han havde fordret ved skiftet, da der blev gjort udvisning i rugsæden. Hun har ikke holdt sit løfte om at betale til Mikkelsdag. Opsat 6 uger. 14/12

Thule Pedersen i Ferup fører vidner om en skoveng, som ligger til hans gård, at den har været brugt af gården ulast og upåkrævet, og der har ikke været gjort minde til nogen.

Onsdag den 9. november: Hans Knudsen i Refsgård giver pva. sin hustru Thyra Pedersdatter skøde til Svend Knudsen og hustru Sidsel Pedersdatter på hendes arvepart i den halve gård, Svend Knudsen påbor.

Peder Knudsen i Vork ctr. Søren Poulsen i Vork for gæld. Opsat 6 uger.

Laurids Poulsen i Amnitsbøl ctr. Jørgen Knudsen i Vesterby for gæld. Opsat 6 uger.

Jens Høg, et vidne (med stævning til Peder Thomsen i Vork): Christen Mortensen i Jerlev og Jørgen Knudsen i Vesterby vidnede, at den 20/2 var Jens Bertelsen Høg og Peder Christensen i Vork forsamlet i Christen Mortensens hus over en venlig kontrakt og forening om den trætte, der har været imellem dem. Jens Høg skal igen skaffe Peder Christensen 3 kobbergryder, som var pantet fra ham for landgilde, hvilket pant Jens Høg havde leveret til Niels Buchs hus i Vork. Dette bekender Niels Buch, og Peder Christensen skal få pantet, når det påæskes.

Mads Hansen i Mejsling pantsætter et engskifte til Jens Jensen i Stubdrup. Der er landstingsvarsel til Jens Jensen og Mette Jensdatter, hvor de end er, og varsel til Kirsten Hansdatter i Jordrup og Peder Hansen i Mejsling for lovbud og pant.

Onsdag den 16. november:

Niels Buch i Vork, delefoged, er tingholder i følgende sag:

Germand Joensen tilspurgte Lars Poulsen i Amnitsbøl, hvem der havde tagen den fortegnelse ud af tingbogen, som sl. Iver Larsen på kongens vegne havde skrevet den sidste onsdag, han var til tinget. Dertil svarede Lars Poulsen i Amnitsbøl, at hvad der fandtes, skulle komme til stede.

Niels Buch i Vork og Jens Larsen, skovrider, tilbød alle selvejerbønder, at de nu straks ville udvise dem deres ... ved.

Niels Buch lovbød på vegne af Søren Hansen i Vejle den lod, som denne har i den bolig i Vilstrup, som Christen Nielsen påbor. Jens Hansen i Vilstrup tilbød køb eller pant. Der er givet varsel til adskillige.

Onsdag den 23. november 1653:

Jep Jensen i Amnitsbøl stævner på vegne af sin søster til skifte efter hendes sl. mand Iver Larsen.

Niels Buch i Vork meddeler menige sognemænd, at han vil udvise træ, som de skal age til Koldinghus slot.

Samme er tingholder i følgende sag:

Germand Joensen i Bølling får tingsvidne på, at Jørgen Munchs fuldmægtige Jørgen Sørensen i Rue lod læse en landstingsstævning til Germand Joensen ang. noget plovjord.

Christen Mortensen i Jerlev, Søren Jensen i Venborg, gamle Peder Jensen i Rugsted og Jens Jensen i Vork vidner for Jes Madsen i Hjortebjerg mølle, at de sidste torsdag var forsamlet i Jerlev i Mads Bruns hus over en venlig kontrakt mellem Søren Pedersen i Vilstrup og Jens Madsen på dennes broderbørns vegne ang. en arv efter sl. Hans Mikkelsens død. Da lovede Søren Pedersen at give sine stedbørn Johanne Mikkelsdatter og Sidsel Mikkelsdatter 40 sldlr. at udlevere til påske, og Jens Madsen afleverede pengene.

Mads Gregersen i Kolding med fuldmagt fra Peder Steffensen Smed i Uhre ctr. Jens Pedersen i Nybjerg mølle. Der fremlægges et skriftligt indlæg fra Peder Steffensen: Hvad hjemmel har Jens Pedersen til at bruge den mølle, som jeg har fæstet? - Ligeledes Peder Steffensens fæstebrev på møllen, som afgangne Jes Jensen møller tilforn havde. Opsat 6 uger.

5/10. Nis Brun i Bølling ctr. Mette Madskone ibidem og hendes søn Jens Madsen. Han kræver, at hun betaler den halve part af koen. Opsat 6 uger.

Jes Hansen i Vilstrup, et pantebrev: Søren Hansen, borger i Vejle, har af Jens Hansen fået penge og pantsat til ham halvparten af det boel, som Christen Nielsen i Vilstrup påbor.

Onsdag den 30. november 1653:

Sekshøring: Hans Videsen i Egtved, Hans Ibsen i Refsgård, Svend Knudsen ibidem, Peder Jensen i Rugsted, Niels Madsen i Oustrup og Knud Larsen i Vork.

Jes Madsen i Refsgård fordelte med sekshøring Mads Mortensen, som tjener i Spjarup. Han havde lovet og stedt sig til Jes Madsen et år fra Mikkelsdag.

Christen Jensen i Stubdrup fremlyste 2 ungnød.

Onsdag den 7. december 1653:

Germand Joensen, herredsfoged, Christen Mortensen i Jerlev og Jokum Damcke, herredsskriver, til besegling.

Sekshøring: Søren Jensen i Rugsted, Iver Sørensen i Bølling, Hans Ibsen i Refsgård, Søren Madsen i Vesterby, gl. Peder Jensen i Rugsted og Jes Mortensen i Amnitsbøl.

Mikkel Hansen i Østervig stævner med fuldmagt fra ... sl. M. Søren Andersens Christen Sørensen i Rygbjerg for gæld. Opsat 6 uger.

Jes Videsen af Refsgård får vidne på, at eftersom han skal være skrevet i skat for en pebersvend, da bevidnes, at Jes Videsen har gået hos sin broder som en anden søn og har været på mad og mål med enhver anden, og han har ikke haft nogen særlig kost eller avling enten på Refsgård mark eller nogen anden mark, ejheller har han nogen særlig fædrift.

Mads Poulsen i Egtved får vidne på, at han har gået hos sin fader, en gammel affalden mand og fulgte hans plov og vogn, og han har ikke enten været på nogen særlig kost eller haft nogen særlig avling i nogen mark.

Søren Knudsen i Lie får vidne på, at han ikke har været på nogen sær kost eller brugt nogen avling på nogen mark, men har gået som en anden tjenestekarl.

Niels Madsen i Lie får vidne på, at han ikke har haft nogen tjenestesvende eller -drenge formedelst den store sygdom, som var i hans hus nu i sommer.

Jes Madsen, et vidne: Det bevidnes at Hans Madsen er en vanfør karl på hans ene ben og går med krykke, så han ikke har andet til underhold end, hvad hans mor giver ham af sin aftægt, og at han derfor ikke formår at give skat.

Jørgen Duvesen får vidne på, at han er kommet fra hus og gård formedelst armod med 4 små børn og derfor går omkring og beder sit brød og derfor ikke formår at give skat.

Laurids Poulsen giver arveafkald efter Iver Larsen i Amnitsbøl til Jep Jensen på vegne af dennes søster Karen sl. Iver Larsens.

Jep Jensen på vegne af sin søster Karen sl. Iver Larsens, et vidne efter en kontrakt: Han fremlagde en kontrakt af 29/11 1653, hvor der blev holdt skifte efter sl. Iver Larsen, forrige skriver, i Amnitsbøl. Til stede var Germand Joensen i Bølling, Nis Buch i Vork og Jokum Damcke, herredsskriver, samt de opmeldte mænd at skifte mellem Iver Larsens efterladte hustru og arvinger og Laurids Poulsen i Amnitsbøl. Der blev forlig med denne om, hvad han kunne få efter sin søn Iver Larsen. Karens broder og forordnede lavværge Jep Jensen i Amnitsbøl skal betale til Lars Poulsen 120 sldlr. i 2 rater, og Lars Poulsen skal have gangklæderne m.m. Der er et tingsvidne på Mads Hansen i Amnitsbøl på 100 dlr., hvoraf noget er afbetalt. Laurids Poulsen vil give fuldt afkald.

Gældsbrev fra Karen sl. Iver Larsens til Lars Poulsen i Amnitsbøl.

Hun lover at betale gælden til Mads Jensen.

Hun lover at holde Jep Jensen skadesløs for de forpligtelser, han har indgået som lavværge.

Hans Andersen i Almind ctr. Kirsten Knuds i Amnitsbøl, Thomas Knudsen og Gertrud Knudsdatter for gæld. Opsat 6 uger.

Delefoged Niels Buch fik på kongens vegne dom over en del bønder for deres restance i årligt ved og kul og hjælpeved. Hver skyldner er nævnt med sin gæld. Han satte i rette, at de havde forsømt at tage deres ved i Niegård skov og yde det på Koldinghus. De bør være i kongens nåde og unåde. - Derimod svarede Poul Pedersen i Amnitsbøl, at da han og hans naboer var selvejerbønder og gav 20 læs ved årligt, da kunne han dette ikke udstå med sine heste og øg, undtagen at Hans Kgl. Majestæt var på Koldinghus, og de blev advaret, da ville de age så meget, de kunne; og de plejer heller ikke at yde sligt hjælpeved, uden når kongen holdt sin husholdning på Koldinghus. - Dom: Efter restancens lydelse, og eftersom kongens ankomst er i vente, bliver enhver skyldner tilfundet at levere på Koldinghus efter restancen.

Niels Buch får på kongens vegne en dom over herredsmænd for restance af landgilde og andet. Der er ordre om, at han skal tage dom på deres fæste. Hver mand er nævnt med sin gæld. - Dom: De tilfindes at betale med rede penge.

Else Nielskone i Rugsted får vidne på, at hendes gård er aldeles afbrændt og intet af hendes formue bjærget.

Onsdag den 14. december 1653:

Sekshøring: Søren Pedersen i Ballesgård, Jes Madsen i Hjortbjerg mølle, Jes Madsen i Tågelund, Nis Skræddersvend i Ågård, Niels Madsen i Lie og Jes Mortensen i Amnitsbøl.

Jørgen Nielsen i Vork fordelte med sekshøring Hans Iversen i Bølling for gæld. Der er bl.a. et pantebrev, ifølge hvilket Hans Rasmussen ved manglende betaling skulle overtage den gård, som Hans Iversen den gang boede på i Bølling. Det er halvparten af den gård, Søren Sørensen påbor. Der fremlægges dom af 21/7 1652: Hans Iversen skal give skøde til sl. Jens Rasmussens arvinger på den halve gård.

2/11. Bertel Madsen i Torsted ctr. Gertrud Sørens i Oustrup for gæld efter hendes sl. husbond Søren Madsen, som han havde fordret ved skiftet, da der blev gjort udvisning i rugsæden. Hun har ikke holdt sit løfte om at betale til Mikkelsdag. - Dom: Hun skal betale.

Onsdag den 21. december 1653: Jes Buch i Vork tilsagde på kongens vegne alle herredsvarselsmænd i Jerlev herred, at de skulle møde nu på torsdag ved Anst herredsting og hjemle deres varsel.

Jes Buch i Vork tilbød på sin fars vegne Jørgen Munchs fuldmægtige Christen Sørensen, tjenende på Haraldskær, 4 rigsdaler in specie, dersom han ville give ham fuld.... kvittering. Han svarede, at han havde ingen kvittering.. Registre til Jerlev herreds tingbog 1653:

 

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk