Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Til tingbogens år 1683

Mikrofilm 30016

Anst herreds tingbog 1682-83

1682

(Pagineringen af denne bog er gennemgående ulæselig, så de sidenumre, der er angivet her, beror for størstedelen på rekonstruktion.)

1a:

Amtmand Rantzaus autorisation af tingbogen for tingskriver Bartram Pedersen.

1b:

Torsdag den 12. januar:

Torsdagen d. 12. januar 1682 Christen Iversen i Anst udi fogedens sted, Bartram Pedersen i Lejrskov herrredsskriver og Niels Pedersen Schielde i Ferup beseglingsmand. Otte mænd: Niels Pedersen Schielde i Ferup, Mads Jessen, Gyde Pallesen, Hans Andersen, Rasmus Nielsen, Anders Pedersen og Thomas Sørensen ibidem.

2a:

Niels Iversen på samtlige Lejrskov granders vegne, et forbudsvidne med stævning til samtlige grander i Højrup, Vrå og Uhre ang. deres bys mark og fædrift og græsningsrettigheder. Niels Iversen fremlægger et tingsvidne af 13/1 1625: at Eske Mortensen samme dag havde standen for retten på menige Lejrskov granders vegne og forbudt de Uhre og Vrå mænd at drive deres kreaturer på Lejrskov mark eller hede efter den dag, samt tingsvidne af 18/5 1643: at Iver Jensen af Lejrskov pva. Lejrskovgrander forbød de Vrå mænd at drive nogensteds på Lejrskov mark med deres kretter, påskrevet 1653; samt tingsvidne af 13/2 1662: at Iver Buch ... har forbudt Christen Sørensen i Uhre at føre sæd ind på en bestemt toft eller afføre sæd derfra samt forbudt alle grander fædrift. - Det forbydes de stævnede grander at have nogen drift af fæ på Lejrskov bys mark m.m.

3b:

Torsdag den 26. januar:

Christen Iversen i Store Anst sættedommer.

Peder Sørensen i Vrå, et afkaldsvidne: Jens Poulsen af Jordrup og hustru Karen Jørgensdatter kvitterede for arv efter hendes fader Jørgen Madsen og moder Anne Andersdatter.

4a:

Fredag den 3. februar:

Torsdag den 9. februar:

Torsdag den 16. februar:

4b:

Niels Andersen Bøgvad af Kolding p.v.a.fordum tolder sal. Henrik Niemands arvinger ctr. regimentskriver Anthoni Barchmand i Nagbøl. Fremlagde et skiftebrev af 22/4 1680, der bl.a. nævner regimentskriverens gæld på 20 rdl. samt betaling for det gods, han har købt af skiftet. Peder Nielsen Mollerup pva. regimentskriveren begærede sagen opsat til regimentskriverens hjemkost. Opsat 3 uger. 9/2

Niels Andersen Bøgvad pva sal. Udde Bertelsens arvinger ctr. Hans Rasmussen i Seest for gæld iflg. skiftebrev af 1680. Opsat 3 uger.

5b:

Niels Andersen Bøgvad pva. Niels Dal af Hejls ctr. Hans Rasmussen i Seest for tre års resterende afgift af en otting selvejerjord på Seest mark. Grunden bør være hjemfalden til Niels Dal, og gælden bør betales. Opsat 3 uger. 9/3

6a:

Niels Andersen Bøgvad pva. hospitalsforstander Jens Nielsen ctr. Niels Juel i Knurborg for resterende landgilde. Opsat 3 uger. 9/3

6b:

Niels Hansen af Sønderskov mølle har stævnet Anders Hansen i Asbo og hans hustru Maren Terkelsdatter til at vidne om, hvad ord og eftertale de havde hørt Niels Munch af Nyby(?) i deres hus skal have sagt om Jens Kræmmer i Vittrup og hans søn Anders Jensen. Niels Munch er stævnet til at påhøre vidner. Anders Hansen vidner, at noget før sidste jul var Niels Munch i hans hus og sagde da offentligt, at Jens Kræmmer og hans søn Anders Jensen i Nyby havde været henne at købe ca. 40 svin, og enten købte de dem af en tyv, eller også stjal de dem selv, og som de med samme svin var på deres hjemrejse, sagde Niels Munch, at en ridtmester med sine tjenere kom til dem på vejen, tog svinene fra dem, og måtte de derforuden give ridtmesteren så mange penge, som de havde hos sig, og love at give flere. Anders Hansen vidnede, at han havde aldrig hørt fornævnte ord og eftertale af nogen, før end han hørte dem af Niels Munch. - Jakob Andersen af Gesten og Niels Ibsen af Bække havde efter Niels Hansens begæring være i Asbo for at forhøre Anders Hansens hustru Maren Terkelsdatter, såsom hun ikke formedelst hendes syge og diende barn selv kunne komme til tinget. Hendes vidnesbyrd havde været det samme som hendes mands. - Niels Munch var ikke mødt. Niels Hansen begærede tingsvidne p.v.a. samtlige Jens Kræmmers arvinger.

7b:

Torsdag den 23. februar:

Torsdag den 2. marts:

Hospitalspræst hr. Niels Wred i Kolding, et varsel til Jep Andersen, Peder Hansen og Hans Jensen i Seest vedr. resterende ydeved. - Der er også varsel til Niels Mansen i Seest, som er stævnet af Jens Nielsen Aastrup (Kastrup?) i Kolding. 9/3

8a:

Jens Lauridsen i Gelballe ctr. Peder Madsen i Gelballe for dennes hustrus gæld: dels et lån og dels noget hørgarnslærred til en skjorte, som hun var blevet ham skyldig af hans løn, fordi han hende tjente. Nu er Peder Madsen hendes husbond og bør betale. Opsat 8 dage.

8b:

Torsdag den 9. marts:

Christian Nielsen Ridefoged stævner bønderne i en række byer for resterende landgilde - samt Iver Maltesen i Krogtved(?) for at aflægge ed. Opsat 8 dage. 16/3

9:

Kvartermester Jacob Kroeg stævner Christen Gertsen i Jordrup for brændevinssalg i hans hus. For nogen tid siden blev der fundet en bimpel brændevin i hans hus. Den lod kvartermesteren i dannemænds overværelse forsegle; men seglet skal siden være blevet opbrudt og brændevinen mestens opdrukken. - Christen Gertsen vedstod at have taget og bekommet brændevinen af Hans Sørensen i Knudsbøl, og siden, da samme bimpel med brændevin var forseglet af kvartermesteren, har Hans Sørensen og Paaske Nielsen i Jordrup i Christen Gertsens fravær gået ind i hans hus og brudt forseglingen imod hans vilje og vidskab og drukket brændevinen. Han havde modtaget brændevinen af Hans Sørensens hustru og skulle sælge den for hende. 16/3

9b:

16/2. Niels Bøgvad pva. Jens Forstander ctr. Niels Juel i Knurborg for resterende landgilde. Niels Juels hustru mødte, men havde intet at befri sig med. Dom: Han skal betale. Se fol. 13.

10:

2/3. Niels Wreds sag om ydeved optages til doms.

2/3. Niels Bøgvad pva. Jens Nielsen Kastrup ctr. Niels Mansen i Seest, som har gjort fuld forening med Jens Nielsen Kastrup om det hus ibidem og ham samme hus aflyst et halvt år til påske næstkommende, og eftersom Niels Mansen ikke har uddraget af samme hus den forakkorderede tid og huset derover har stået øde og derved megetg blevet svækket og beskadiget, formente Niels Bøgvad, at Niels Mansen skal betale huslejen og erstatte skaderne. Sagen optaget til doms.

10b:

16/2. Niels Bøgvad pva. Niels Dal af Hejls begærede dom over Hans Rasmussen i Seest og fremæskede hans adkomst til den omstridte otting jord. Hans Rasmussen fremlagde et skøde af Tyrstrup herredsting 18/2 1673 på papir nr. 13, som koster 4 skilling, samt et købebrev af Seest den 16/11 1672 på samme otting jord. Opsat 14 dage. 23/3

11:

16/2. Niels Bøgvad pva. forrige tolder sal. Henrik Niemands arvinger ctr. Anthoni Barchmand, der i retten har ladet ham levere 28 slettedaler samt en kvittering på et skøde, hvorved sagen på begge sider fornøjelig er ophævet.

Torsdag den 16. marts:

9/3. Kvartermester Jacob Kroeg har stævnet Paaske Nielsen i Jordrup og Hans Sørensen i Knudsbøl samt Christen Gertsen i Jordrup. Maren Jesdatter og Maren Jacobsdatter i Jordrup, Svend Truelsen Rytter og Hans Pedersen i Jordrup er indkaldt til at vidne. - Hans Pedersen: overværede for ca. 14 dage siden i Christen Gertsens hus, at Jacob Kroeg forseglede en bimpel med brændevin, som han samme sted fandt, og der holdtes fall for penge at udtappe. Christen Gertsen og hans hustru har vel i 2 års tid holdt brændevinssalg. - Svend Truelsen Rytter: Så længe han har ligget i kvarter i Jordrup, har Christen Gertsen af og til holdt brændevinssalg og har nogle gange selv ladet det brænde i huset. Vidnet har selv adskillige gange købt brændevin der. - Anders Polak har også adskillige gange i 2 år købt og drukket brændevin hos Chrsiten Gertsens hustru. - Maren Jensdatter har nok vidst, at man kunne købe brændevin hos Christen Gertsen, men har aldrig selv købt noget. - Paaske Nielsen: For ca. 14 dage siden kom Hans Sørensen i Knudsbøl til ham og bad ham gå med sig til Christen Gertsen, og da de kom ind i Christen Gertsens hus, befalede Hans Sørensen, at Christen Gertsens hustru skulle fly dem noget brændevin, hvilket de og bekom og drak det der i huset, og var ham bevidst, at Christen Gertsen eller hans hustru havde taget samme brændevin hos Hans Sørensen i Knudsbøl at udsælge. - Christen Gertsens vidnesbyrd og vedståelse blev oplæst. Jacob Kroeg begærede tingsvidne. - Se 23/3.

12:

9/3. Christen Nielsen Ridefoged begærede dom over de bønder, der resterede med landgilde. - Dom: Sagen har været opsat i 8 dage, for at bønderne kunne indfinde sig i amtstuen for at betale inden domsafsigelsen, hvilket ikke er sket, men de er mødt for retten og har vedstået restancen og for deres armod, årets misvækst og betalingens umulighed bedt om delation, hvilket ridefogeden sagde at han ikke turde understå sig i at bevilge længere, men begærede dom. Skyldnerne skal betale.

13:

Se fol. 9b: Sentens til den irettesættelse, som Niels Bøgvad pva. Jens Nielsen Hospitalforstander for 8 dage siden søgte imod Nis Juel af Knurborg for resterende landgilde til Kolding Hospital. Han skal betale.

Torsdag den 23. marts:

9/3. Niels Bøgvad begærede dom over Hans Rasmussen i Seest. Opsat 8 dage. 6/4

13b:

Se 16/3. Kvartermester Jacob Kroeg ctr. Hans Sørensen i Knudsbøl, Christen Gertsen og hans hustru i Jordrup. Vedr. brændevinssalg og krohold imod kgl. forordning af 16/4 1681, post 9. Herimod mødte pva. amtmanden Jens Nielsen Chronius af Koldinghus og tilspurgte kvartermesteren, hvem der havde givet ham myndighed at indgå i huset hos Christen Gertsen, en af Koldinghus' tjenere, og dér uden nogen hosværende rettens middel eller nogen af øvrighedens bevilling eller videnskab at forsegle noget af det, Christen Gertsen tilhørte, så vel som også uden amtmandens eller andre ved slottets kgl. betjentes videnskab at påføre bemeldte Christen Gertsen slig proces. - Dertil svarede kvartermesteren at have gjort det efter kgl. maj. forordning og den deri formeldte 9. post, så vel og formedelst hans hr. obersts havende ryttere tid efter anden har besøgt Christen Gertsens hus og der drukket sig drukken, som forårsager kgl. maj. geværs ruin og undertiden klammer og ulykke. - Jens Chronius derimod formente, at den kgl. forordning ikke formeldte det sligt på den måde, som her fornemmes sket er, at skulle procederes. Mente derfor, Christen Gertsen for kvartermesterens tiltale burde fri at være.- Hans Sørensen for sin person begærede opsættelse i 6 uger. Sagen opsat 14 dage. - Jens Chronius begærede dom uden opsættelse. Da er sagen, hvad angår Christen Gertsen optaget til doms, som skal følge og blive indført. 6/4

14:

Kvartermester Jacob Krog ctr. Peder Jepsen i Hjarup. Fremlagde et tingsvidne af 1/12 1681. Tingsvidnet beviser, at Peder Jepsen har beskyldt rytterne i Gelballe for at have skilt ham af med en hest og dermed gået deres ære for nær. Han kan ikke bevise sin påstand, såsom han selv siden har haft hesten i hævd og eje, og den ikke er blevet fundet hos nogen af de mistænkte og beskyldte ryttere. Som den, der ære agter at vinde, bør han og sin ære at vafue (vove?) og lide, som efter lands lov for ærerørig og ubeviselig beskyldning vedbør, samt derforuden med forårsagede omkostningers erstatning og al sagens beskaffenhed nøjagtigt at afsone. Opsat 14 dage. 6/4

16:

Torsdag den 6. april:

Niels Bøgvad pva. Christian Ridefoged har stævnet Oluf Mortensen på Røje. Fremlagde skriftklig klage af 9/2 1681, som Jørgen Jensen i Nebel mølle har indgivet til amtmanden: at være afpresset 10 slettedaler ved Oluf Bøgvads og hans medfølgeres trussel og gevalt den 21/12 1680 i Bølling skov for en gammel hallend(?) bøg, som Jørgen Jensen af Poul Gjermandsen på hans ejendoms skov skal være forundt. Oluf Mortensen har ikke efter ofte anmodning villet indfinde sig hos amtmanden med tilbørlig erklæring. Opsat 6 uger. 18/5

16b:

Niels Bøgvad pva. Christian Ridefoged har stævnet samtlige grander i Vrå.

23/3. Niels Bøgvad begærede dom over Hans Rasmussen i Seest pva. Niels Dal af Hejls for restance af jordleje; mente ikke, at hans fremlagte adkomster var så fuldkommen lovlig papir, hvorfor de burde konfiskeres.
Niels Bøgvad protesterede pva. sal. Christoffer Adolfs børn imod det skøde, som til tinget for nogen tid siden blev sted og givet deres stedmor Valborg Jacobsdatter på omrørte otting jord i Seest, hvorimod de umyndige børn aldeles intet fik. Skødet bør være magtesløst og ejendommen hjemfalde til rette arvinger.
Herimod mødte Hans Rasmussen af Seest med et skriftligt indlæg: Niels Dal kan ikke bevise, han afgiften hos mig har fordret efter recessens trykte bogstaver, som melder, at enhver sin restance årligt skal indkræve. Om jeg deri havde været uvillig, kunne han mig have søgt med lands lov og ret årligt før nu efter hans angivende så højt opløber, uanset jeg d. 7/3 ved 2 vederhæftige personer lod ham hans fordring i Hejls tilbyde, men ville det ej annamme, og efterdi jeg vill rette for mig, formoder jeg, ingen dom over mig at udstedes. Niels Dals udgivne skøde melder, at han skal holde min sal. formand det for et fri købt køb uden al skade, hvilket skøde for nogen tid siden er beholdt i retten, som jeg begærer at mig i dag måtte tilstilles med andre mine dokumenter. Er der nogen, der har noget at anke på skødet, må han søge herredsfogeden i Holsten i Tyrstrup herred. Han tilbyder igen at betale restancen. Sagen optaget til doms (fol. 22). 27/4

17b:

23/3. Niels Andersen Bøgvad fremlagde en seddel fra oberst Schwanewedel ang. den befundne misbrug, som med krohold på landet begås: lader lyse for alle, hvis lovmål efter forrige givne varsel vidnesbyrd og beskyldning påfølge kan.

18:

23/3. Kvartermester Jacob Kroeg begærede dom over Peder Jepsen i Hjarup. Eftersom sagen var ærerørig, begærede denne sagen opsat til 6 ugers dagen. Opsat 4 uger. 4/5

18b:

Peder Nielsen Mollerup pva. Peder Nielsen i Kærgård ctr. Eske Pedersen i Bække ang. en aftale den 18/7 1679 om en del egetømmer, som Eske Pedersen lovede at skaffe. Han havde modtaget 10 rdl. på købet iflg. tingsvidne af Hundrup (?) birketing den 4/6 1680. Eske Pedersen har ikke skaffet nær nok træ iflg. tingsvidne af Skads herredsting 2/6 1680. Bør erstatte det resterende med rede penge. Opsat 4 uger. 4/5

19:

23/3. Sentens til den beskyldning, som kvartermester Jacob Kroeg den 23/3 søgte imod Christen Gertsen i Jordrup for brændevinskrohold (fol. 13-14). - Eftersom kvartermesteren beviser, at Christen Gertsen har holdt brændevinskro og salg og en bimpel med brændevin af kvartermesteren er befunden og forseglet i Christen Gertsens hus, og Christen Gertsen selv har vedstået at have taget og skulle udsælge for Hans Sørensens hustru i Knudsbøl, hvorover kvartermesteren som angiver sig besværer og formener sligt krohold at være imod kgl. forordning af 16/4 1681, og han ydermere beretter sådanne brændevinskroer at være kgl. maj. til skade og officerernes fortræd, idet rytterne, som er indkvarterede i byerne, hvor slige brændevinskroer holdes, drikker sig drukne, hvilket forårsager monteringens ruin og undertiden klammer og videre ulempe. Imod kvartermesterens irettesættelse beviste Christen Gertsen sig ganske ingen rettighed eller øvrigheds forlov og tilladelse til nogen brændevinshrohold at have, han ikke heller på nogen alfare veje er boende, som kro efter loven for rejsende personer skulle holdes. Så vidste jeg derpå ikke Christen Gertsen for tiltalen at kunne befri, særdeles forordningen ikke ses at forbyde nogen, hvem som vil, sligt jo at må påtale. Christen Gertsen bør bøde efter forordningen, såfremt den høje øvrighed ikke vil efterlade ham det. - Hvad angår den af Jens Nielsen Cronius pva. amtmanden gjorte protest imod kvartermesteren, om således som er sket, ret skulle være procederet, vidste jeg ikke nu at kunne kende, såsom samme tvistige post ikke for mig er af parterne forklaret, men hvem af dem videre påtale vil, derom at gåes på behørige steder.

20:

Peder Nielsen Mollerup har pva. regimentskriveren stævnet personer i Anst, Vamdrup, Lejrskov, Jordrup sogne for lejermålsbøder (lejermål begået på ryttergodset): Anne Spilmands, som vogter kvæg i Geising, Maren Jensdatter, da til huse i Nis Garps hus i Geising og Oluf Jensen, hendes barnefader, Nis Garp i Noes hans tjenestekvinde, som udlagde rytteren Hans Nielsen, Boeld Pedersdatter, da til huse hos Las Simonsen i Anst, Michel Basse i Geising, Maren Christensdatter, som tjente hos Michel Basse i Vamdrup, Maren, som blev besovet til Michel Jepsens i Roved, Kirsten, som blev besovet i Hundsholt, Maren Hansdatter til Hans Hudsteds i Knudsbøl, Iver Pedersen i Verst, som er Sørens stedsøn, Anne Thorbiansdatter i Hudsted til Niels Closters. - Lejrskov: Kirsten Quistes, som blev besovet til Thomas Møllers, Kirsten N., som tjente Iver Buch og udlagde rytteren Niels Olufsen, Niels Jensens kvinde i Højrup, Birgitte og barnefaderen Anders Michelsen, da tjente hos Mads Pedersen i Ferup, Maren Væverkvinde, da i Godske Iversens hus i Lejrskov med barnefaderen Gudtmand, Anne Andersdatter til Anders Gudmands i Verst. - De blev givet til sag for resterende lejermålsbøder. Opsat 8 dage. Se 27/4.

21:

Torsdag den 27. april:

6/4. Regimentskriveren har stævnet personer i Skanderup og Hjarup for resterende lejermålsbøder: Anne Christensdatter i Skanderup, da til Thyge Madsens, Mette Jørgensdatter, Karen Pedersdatter, da til Peder Skrædders, Sidsel Thordsdatter hos faderen Thord Ottesen, Karen Anne til hyrdens i Gelballe, Jep Snogdal i Hjarup og hans kvinde Inger N. - Fremlagde præsternes vidnesbyrd om dem, som sig imod det sjette bud med lejermål havde forset og derfor havde taget åbenbart skriftemål. - Satte i rette, at de skal betale deres bøder, og de kvindepersoner, som ingen midler har at betale med, for dem skal de karlspersoner, som har besovet dem, betale for sig selv og dem, de har besovet. Og de, der ikke kan betale, skal lide på kroppen. Opsat 14 dage. 18/5

Bartram Pedersen, en opsættelse (Peder Pedersen i Anst i denne sag i skriverens sted). Stævner Niels Bendixen Smed i Hjarup for 2 slettedaler, som Bartram Pedersen for mere end 1½ år siden har ladet til Niels Bendixen levere til en dygtig, ny bulsav. Opsat 8 dage.

22:

6/4. Sentens til den dom, som Niels Andersen Bøgvad pva. Niels Dal i Hejls søgte over Hans Rasmussen i Seest: Han er sagsøgt for 3 års resterende afgift af en otting jord på Seest mark, og har ikke bevist at have betalt noget deraf. Han bør betale restancen, som er på 6 rdl., samt billig bekostning. Hvad angår Niels Bøgvads øvrige prætentioner, at Hans Rasmussens irettelagte breve burde være konfiskerede, fordi de ikke agtes at være på så gyldigt papir, som forordningen derom tilholder, ej heller skøden så lovligt er gangen til det herredsting, som jorden er beliggende, men til et fremmed ting og uden riget, så og den skøde, som er stedt og gangen til Anst herredsting på den grund og de huse i Seest, Hans Rasmussen nu besidder, hvorover Niels Bøgvad på de umyndiges vegne har klaget ikke at være så lovligt forhvervet, som de burde, eftersom samme skøde skal være forhvervet efter en fuldmagt, Jens Nielsen Hospitalsforstander har haft nogle år efter sal. Christoffer Adolf von Dimas død, hvorved bemeldte part og dens bygninger er afhændet fra den sal. mands umyndige børn og rette arvinger og til stedmoderen Valborg Jacobsdatter, som ej i ringeste måder dertil var forsikret eller berettiget, og børnene ikke derfor har fået noget vederlag, hvilket skøde Niels Bøgvad mener bør være magtesløst, da vidste jeg mig ikke at kunne understå i at kende på skødets ugyldighed, men indfinder det ydmygest for landsdommerne, og Hans Rasmussens breve bør ejermanden indtil sagens videre udføring igen at tilstilles.

23:

Torsdag den 4. maj:

6/4. Peder Nielsens sag ctr. Eske Pedersen opsat 14 dage. 18/4

Samtlige Gelballe grander lod fremlægge, læse og påskrive en vide og vedtægt dateret næst afvigte 1. maj. Den består af 12 poster, som af dem samtlige er vedtaget.

Claus Ebbesen i Øster Gesten, et afkald. Fremkom for retten Christen Michelsen, barnefødt i Rot Kær i Vind sogn, og vedstod at Claus Ebbesen, nu boende i Ø. Gesten, har betalt ham for al arv, der er tilfaldet ham efter hans sal. fader Michel Christensen, som boede og døde i Lunderskov, og efter hans farbroder sal. Las Christensen, som boede og døde i Søgård.

24:

Søren Pedersen i Lunderskov pva. Anne ... ctr. Ditlev Hyrde, som da var i Lunderskov. - Jep Andersen af Lunderskov vidnede, at han fredagen før demmelugen var med Søren Pedersen ibidem at se en blakket ko tilhørende Anne, som tjener Peder Nielsen i Drabæk mølle, som før var hos Søren Pedersen og samme fredag var drevet for hyrde til vogtelse og varetægt med andet byens fæ og hjord, og da som Jep Andersen med Søren Pedersen og hans hustru kom til samme ko norden Hessel å på Lejr grund i en morads, som samme ko havde været i og deraf nyligen opdraget, således ilde medhandlet og fordrevet, at den da ej kunne rejse sig selv og var mestendels død ... og ellers var samme ko vel fodret og røgtet, så den ikke af hunger eller armod havde nød eller årsag at dø. - Søren Bull i Lunderskov: Lørdag morgen før dimmelugen var han ved samme ko, som da lå død ved en morads norden å på Lejrskov grund; kunne se, at den af samme morads og vældekilde var opslæbt og ikke død af hungers nød eller armod. Vidste, at koen ikke havde nogen syge eller svaghed, som den kunne dø af i andre måder. - Bertel Jensen i Lunderskov vidnede det samme.

24b:

5/4. Jacob Kroeg begærede dom over Peder Jensen (Peder Jepsen) i Hjarup. Peder Jensen mødte med et skriftligt indlæg: Såsom jeg underskrevne fattige mand af Jacob Kvartermester Kroeg til Anst herredsting, såsom på hr. oberst Schwanewedes vegne er blevet indciteret anlangende, at jeg nogen ryttere i Gelballe ærerørig skulle have beskyldt, og samme sag til i dag, som er 6 uger, er bleven opsat. Så er mit korte svar derimod således, at jeg sligt aldrig gjort haver, men det udtrykkeligen benægter, også formener, at mig ej heller anderledes ... lovligen skal kunne bevises, formoder derfor, dommeren i så måder efter recessen finder mig for den sag ... hjem igen. Herhos giver for retten til videre oplysning til kende, det mig for det tingsvidne, Laurs Poulsen af Gelballe over mig den 18. december Anno 81 for retten forhvervet haver, aldeles ingen lovlig varsel given er, såsom de personer, der varslet afhjemlet, haver varsel givet som følger. Nemlig otte dage 14 dage og tre ugers varsel for, hvad velb. hr. oberst Schwanewede mig kunne have til at tale til Anst herred, og ej anderledes, hvorpå jeg tredie ugers dagen efter varslet for retten mødt er og mig i retten erbydet, som nok dommeren selv bevidst er, men da fandtes ingen, som noget imod mig havde; aleneste mig blev berettet ottende dagen tilforn et tingsvidne at være udstedt, hvoraf jeg begærede genpart, og er det ovenmeldte(?) Actum Hjarup d. 4. maj Anno 1682, Peder Jensen.
Jens Nielsen Cronius af Koldinghus mødte og berettede, at eftersom ham af hans velbårne herre. hr. generalmajor og amtmand efter en af hæderlig og vellærde mand hr. Jens i Hjarup på Peder Jensens vegne ibidem til velbemeldte hr. generalmajor indleverede klage, var bleven anbefalet den sag at efterse,, som kvartermester Jacob Kroeg imod bem.te Peder Jensen i retten til Anst herredsting anhængiggjort haver, og samme Peder Jensen så vidt ... imod bemeldte kvartermesterenss efter beretning noget hårde irettesættelse for retten at forsvare, da begærede han af kvartermester Jacob Kroeg, at han ville tilkendegive, om de formente beskyldte ryttere ham nogen fuldmagt til samme sag på deres vegne at drive gjort havde, eller og om det ham af nogen var befalet. Hvortil kvartermesteren svarede, hans hr. oberst som kommandant både rytterne og ham havde befalet ham det. Herpå begærede Jens Nielsen Cronius efterfølgende sin forklaring og formente til dommerens oplysning og rettens bestyrkelse at måtte vorde pro Hocuterite og i akterne indført, først for det tingsvidne af d. 18. december 1681 her for retten passeret, Kvartermester Jacob Kroeg ses at fundere sin hårde irettesættelse på, befindes ingen så lovlig varsel at være given, som det sig burde, såsom derudi hverken meldes det at være sket fra Laurids Poulsen, som tingsvidnet forhvervede, ejheller fra hvem anden eller på hvis vegne, og end ej heller til hvad dag eller ting; for det andet, af det første vidne, nemlig Christen Snogdals ses ej at Peder Jensen nogen person for tyveri eller i nogen måder på æren beskyldt; det andet, nemlig Andreas Lübækker Rytters, melder om en befaling fra hr. kaptajnløjtnant Kruuse og dets formelding; men ej, at Peder Jensen nogen i ringeste måder ærerørig beskyldt. Kvartermester Jacob Kroegs angivende melder vel, at Peder Jensen angivet haver rytterne i Gelballe at have skilt ham ved hesten, dog er ingen vis person benævnt, og eftersom han selv sagsøger, kan han ej agtes for vidne, og ifald det endvidere var så, er det dog ej fuld vidne. Formener derfor, at eftersom ej beviseligt gjort er, Peder Jensen nogen person ærerørig beskyldt haver, han det og selv i hans indlæg udtrykkeligt benægter, dommeren ham da til rettens bestyrkelse for denne kvartermesterens irettesættelse frikender, at ej den fattige bonde videre unødig omkostning og pengespilde til sin ruin forårsages skal, og kvartermesteren derimod denne, så vidt endnu eragtes kan, Peder Jensen unøde påførte proces' bekostning tilfinder at erstatte.
Kvartermesteren var efter hans irettesættelse dom begærende, og Peder Jensen begærede genpart.
Da er sagen for dens vidtløftighed og vidt udseende til doms optagen. Dets akter med hos sentens og slutning under forsegling skal forderligst parterne tilstilles og herefter på nom. 44 indføres.. 20/7

26:

Torsdag den 18. maj:

Christen Iversen i Anst sættefoged.

7 mænd: Kjeld Gregersen i Hjarup, Hans Madsen, Aders Jessen, Peder Madsen Clemend Lassen, Carsten Hansen, ibidem, og Jens Jørgensen i Jordrup.

26b:

4/5. Peder Nielsens tiltale mod Eske Pedersen er optaget til doms. Dommen vil blive tilsendt parterne.

27/4. Peder Mollerups sag på fol. 20 og 21 ang. lejermål på ryttergodset er opsat til 6 ugers dagen. 26/5

6/4. Oluf Mortensen af Roy mødte og erbød sig at svare Niels Bøgvads tiltale pva. Christian Ridefoged efter en klage fra Jørgen Jensen i Nebel mølle til amtmanden. Da det i dag er fulde 6 ugers dag og ingen har vist sig i retten at føre sagen, da bør han være fri for tiltalen, indtil han igen bliver stævnet.

27:

Torsdag den 26. maj:

Christen Iversen sættefoged.

Tinghørerne: Christen Snogdal i Hjarup, Søren Nielsen, Søren Rasmussen, Las Buch, Christen Buch, Christen Jepsen, Niels Poulsen og Svend Christensen, ibidem.

Hans Sørensen Smed i Gamst har stævnet Anne Nielsdatter, sidst værende i korporal Morten Skusters hus i Gamst, Niels Poulsen i Anst og Jes Pedersen ibidem til at vidne. - Ca. 3 uger før påske var vidnerne efter korporalens begæring i hans hus i Store Anst(?) at forhøre Anne Nielsdatter, om hun havde klage over Hans Sørensen Smed og hans hustru over de penge, hun havde sagt for hende var bortblevne. Hun sagde i alles påhør, at hun intet klagede hverken over Hans Sørensen Smed eller hans hustru for samme penge, men at hun kendte dem som ærlige folk.

27b:

18/5. Jep Buch i Nagbøl pva. regimentskriveren æskede dom over de personer, der har begået lejermål. Dommen skal blive indført på nom. 32. 22/6

Torsdag den 1. juni:

Christen Iversen sættefoged.

Tinghørere: Nis Geising, Anders Andersen, Peder Jensen, Jens Dideriksen, Jens Nielsen, Hans Knudsen, Knud Lauridsen, Peder Christensen, alle af Hjarup.

Torsdag den 8. juni:

Tinghørere: Mads Sørensen, Oluf Jensen, Peder Christensen af Hjarup.

Søren Basse i Geising, et vidne: Skovrider Poul Felding i Geising i hånd tog Søren Basse og tilbagekaldte nogle ord, han i hast og iver havde ladet falde imod ham.

28:

Torsdag den 15. juni:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet Oluf Knudsen i Lunderskov og Hans Pedersen i Store Anst til at vidne om den gårds jord i Vrå, som Øster Madsen har i fæste, og samtlige Vrå grander til at svare imod vidne. - Jep Buch i Nagbøl pva. regimentskriveren og kvartermester Jacob Kroeg pva. oberrst Schanewede protesterede og mente, at for så vidt vidnerne skulle angå ryttergodset, burde regimentskriveren og obersten have været givet varsel. (Se 22/6)

28b(?):

Jacob Andersen af Vester Gesten og andre sal. Christen Hansen, som døde i Refsgård, hans arvinger fremlagde stævning ctr. Anders Hansen i Asbo. Begærede, at Anders Hansen fremlagde skiftebrev efter deres fader sal. Hans Kirkeby, som boede og døde i Asbo, så det kan ses, hvad der er tilfaldet hver af arvingerne. Anders Hansen var ikke mødt, og Jacob Andersen fik dom uden opsættelse: Anders Hansen skal fremlægge skiftebrevet i dag 8 dage. Se 22/6.

29b(?):

Torsdag den 22. juni:

(Se 15/6). Christian Nielsen Ridefoged har stævnet oberst Schwanewede på hans logement i Knudsbøl, hvor Carsten Smed bor, ang. den øde gårds jord, som Øster Madsen i Vrå har i fæste. Jep Buch er stævnet for at svare på, om han ville have noget at sige i den sag pva. regimentskriveren. Hans Pedersen i Store Anst vidner: I hans ungdomsår for ca. 25 år siden tjente han i Vrå som arbejdsdreng at køre vogn og plov. Da boede Laurids Nielsen i den gård, som Øster Madsen nu har i fæste. Lige som andre bønder i Vrå pløjede og såede han adskillige steder; men om det var hans eget eller andres jord, det vidste vidnet ikke; men han havde ofte hørt, at gården var brøstholden og meget ringe på jord og mark., og Laurids Nielsen, som beboede gården, var nogenledes ved næring, så han både lejede jord af andre, der havde mere end han, og også havde det i pant. - Rasmus Nielsen i Højrup: Kan mindes, at mens han var hjemme i Vrå hos sine forældre i ungdomstiden, havde Laurids Nielsen en del af andres jord både i pant og pleje. - Peder Sørensen begærede pva. Vrå mænd genpart af tingsvidne.

31(?):

Jørgen Basse i Geising pva. samtlige grander ctr. Jens Madsen ibidem ang. et stykke fællesjord, som han har taget i brug for sig selv. - Niels Buch og Hans Pedersen i Anst har sammen med ridefogeden og herredsfogeden synet markerne og afhjemler synet. - Jørgen Basse forbyder 3. gang Jens Madsen at høste den sæd, han har sået.

32(?):

Se 15/6. Anders Hansen af Vester Gesten har stævnet Søren Christensen i Kirkeby og Maren Knudsdatter i Refsgård. Begærer pva. sal. Hans Kirkebys arvinger, at Anders Hansen i Asbo iflg. dom vil fremlægge skiftebrev efter hans fader sal. Hans Kirkeby. - Anders Hansen i Asbo svarede, at han intet skiftebrev havde at fremvise, men hvad efter hans sal. fader var gjort, det havde hans husbond Jørgen Skeel Due taget til sig og sagt, at det ikke her på Anst herredsting af ham skulle blive fremlagt, såsom hvad der er passeret i så måder, skete af hans hunsbonds fuldmægtig Niels Rasmussen. - Anders Hansen af Gesten formente, at eftersom han efter forhvervede dom ikke efter lovlig fremæskning irettelægger skiftebrev eller lovlig registrering efter faderen og han besidder stervboen og de efterladte midler, han da burde rigtig og lovlig skifte i stervboen ved rettens midler og lovlig medfart uden videre ophold at lade holde eller videre tilbørlig tiltale og delemål at lide. Begærede dom. 29/6

32b:

36/5. Sentens til den doms irettesættelse, som Jep Buch ova, regimentskriver Barchmand har søgt mod dem, som på ryttergodset har forset sig med lejermål. - Ingen er mødt i retten. Sagen har været opsat i 6 uger. - Med præsternes skrivelser bevises, at enhver af dem har taget åbenbart skriftemål for forseelsen. De tilfindes at betale deres lejermålsbøder. Hvilke af de besovede kvindepersoner der ikke har midler til selv at betale bøderne, da skal den karl, der har besovet hende, betale både for sig selv og hende.

33(?):

Torsdag den 29. juni:

Jep Buch har pva. regimentskriveren stævnet menige rytterbønder af det Schwanewedeske regiment i Skanderup, Hjarup, Vamdrup og Anst sogne imod forbudsvidne ang. ulovlig sæds afførelse: Ingen må flytte noget, enten hø eller strå på ryttergodset fra gården eller det sted, det er avlet på grunden, langt mindre sælge det nogen steds hen fra ryttergodset, som det tilhører.

33b(?):

Niels Andersen Bøgvad pva. Gertrud Jespers af Andrup ctr. Maren Christoffersdatter i Seest for en vævel (vefuel) med des behørige redskab, som Maren Christoffersdatter har bemægtiget sig og bruger uden Gertrud Jespers' vilje, såsom denne har lejet vævelen ud til en anden kvinde for ca. 4 år siden, hvorefter hendes vævel har været forsvundet for hende en tid lang, og hun har nu fundet den hos Maren Christoffersdatter. Hun bør straks aflevere den så god, som det sig bør, og deraf hvert år at give til lejepenge en slettedaler og desuden lide for hjemmels bemægtigelse samt sagsomkostninger.
Herimod mødte Morten Christensen af Kolding og beviste med Peder Dyrmose ibidem som vidne, at 1681 den 28/7 købte Maren Christoffersen vævelen af Peder Knudsen i Sølund. Det var hans moders vævel, og han sagde, at han havde forlov af hans moder at sælge den, og da betalte hun ham den med 2 slettedaler samt den resterende leje for ½ år, nemlig 2 mark. Peder Dyrmose og Anders Christensen af Bramdrup bekræftede også, at de samme tid var til stede og så og hørte.
Niels Bøgvad protesterede og mente, at Peder Dyrmose var et villigt vidne og derfor ikke burde anses. Og selv om Maren Christoffersdatter havde købt vævelen af Peder Knudsen, så beviste det ikke, at han havde hjemmel dertil. Maren Christoffersdatter burde søge sin oprejsning hos ham. Begærede dom.

35(?):

22/6. Jacob Andersen af Vester Gesten og medinteressenter ctr. Anders Hansen af Asbo. Kræver dele over Anders Hansen for skiftebrev efter hans sal. fader Anders Kirkeby at fremlægge, såsom der er faldet dom i sagen og Anders Hansen ikke har efterkommet dommen. 13/7

Torsdag den 6. juli:

Toisdag den 13. juli:

35b(?):

29/6. Jacob Andersen Risbøl af Vester Gesten og interessenter begærede til 3. ting dele over Anders Hansen af Asbo for skiftebrev at fremlægge. - Anders Hansen mødte med et skriftligt indlæg: "Såsom fornemmes, at min velb. højgunstige Husbonds tjener navnlig Anders Hansen Risbøl i Asbo af samtlig sin broder sal. Christen Hansens arvinger er citeret til Anst herredsting for rigtig registrering og skiftebrev efter sal. Hans Christensen Kirkeby i Asbo at vise, og hans medarvinger ej endnu synes at være sket fyldest uanset deres moder Maren Asbo, nu boende i Refsgård, er fuld vitterligt det deres sal. broder Christen Hansen har bekommet sin fulde arvelod efter hans sal. fader, som nu døde i Refsgård, og enhver derforuden noksom skal have efter deres sal. fader bekommet, hvis de med rette kunne tilkomme, så hvis de ej endnu synes dermed at være fornøjet, tilbydes dem bo og bohavende intet undtagen i nogen måder efter arvingernes begæring. Og tilbyder jeg underskrevne hermed på min herres vegne Anders Hansens bo og bohave, rørende og urørende, indtet undtagen i nogen måder, når og hvad tid samtlige arvinger det behager, da at holde rigtig registrering og vurdering der i boen, og vil formode forn. min velb. husbond ... imod dette tilbud af rettens betjente i så måder for dele måtte befries. I det øvrige ombedes, dette måtte læses og påskrives. Datum Sønderskov den 12. juli 1682, Niels Rasmussen. Anders Hansen i Asbo tilbød nu som før sin broder Jacob Andersen, at han tillige med de andre hans interesserede, så mange som ikke mente sig fornøjede med den lod, de havde fået efter deres sal. fader, måtte indfinde sig i hans bo i Asbo og igen indføre alt, hvad de enten til hjemfærd eller andre måder tilforn. har ud bekommet, hvor da rigtig skifte og deling kunne og skulle gerne vorde foretaget. Og ellers mente Anders Hansen, at hans bemeldte broder Jacob Andersen samt hans medinteresserede, som ham proces og pengespild med forsømmelse og bekostning har forårsaget, bør ham det igen skadesløst at betale.

36b(?):

Torsdag den 20. juli:

Mathias Pedersen af Kolding pva. direktøren for Børnehuset hans fuldmægtig Peder Thomsen af København har stævnet præsterne Niels Kragelund i Lejrskov, Jens Pedersen i Hjarup, Knud Lauridsen i Seest og Anders Michaelsen i Verst for resterende kapital og rentepenge af hver deres påboende præstegård. Deres restancer: Lejrskov: 11 år á 6 rdl. Seest: 8 år á 6 rdl. Hjarup: 18 år á 6 rdl. Verst: 7 år á 6 rdl.
For Niels Pedersen Kragelund mødte studiosus Niels Nielsen Kragelund. Han fremlagde sin faders skriftlige svar: Præstegården ligger ved alfar vej; blev under svenskekrigen ganske spoleret; han fik frataget alt og var forjaget fra hus og hjem i 3 år. Præstegården blev nedbrudt og brændt af polakkerne (som også nedbrændte største parten af sognet) uden salshuset alene. Kong Frederik III's benådningsbrev af 16/3 1661, at præsterne i Anst herred skulle nyde hjælp af Århus, Ålborg og Viborg stifter; men de har aldrig fået en skilling deraf. - Da den kgl. befaling 1664 om præstegårdnes køb og tilforhandling ankom, tilholdt den kgl. befaling også, at der skulle ske billig ligning og likvidering mellem dem, hvis præstegårde var ved magt, og dem, som var ruinerede, at de rige skulle komme de fattige til hjælp, hvilken likvidering endnu ikke er sket. Peder Thomsen bedes insinuere dette for direktørerne, så de i godhed og medfølelse vil efterlade den resterende rente. Præsten vil så beflitte sig på at bringe kapitalen til veje. - Knud Lauridsen Maarslet i Seest lod fremlægge skriftligt indlæg: Kun et lidet sogn og få i menigheden; år med misvækst, krig, skatter. - Jens Pedersen i Hjarup fremlagde kgl. bevilling, at Jens Pedersen Velling må sin afbrændte præstegård påny lade opbygge og den siden for sig og sine arvinger lige ved andre personer, som har betalt deres præstegårdsbygninger, nyde og beholde, når han tilforn de fattiges direktører i hovedstaden betaler 100 rdl. - Anders Mikkelsen af Verst mente ikke, det med billighed tilkom ham at betale 7 års renter, eftersom han kun havde været præst der 3 år og har dog betalt for 1 år, 1680. Hans formand Søren Nielsen lever endnu og er i kaldet og nyder indkomst deraf. Sagen opsat 3 uger. 31/8

41:

Anders Pedersen i Ferup, et tingsvidne og forlig angående hans stedbørns moders arv. - Mads Eriksen af Seest, Søren Jessen ibidem, Anders Jessen i Store Anst pva. samtlige sal. Kirsten Eriksdatters efterlevende børn fremlagde en kontrakt af 8/7 1682: Anders Pedersen i Ferup, boende på ½ fæstegård til Koldinghus er forenet med mine stedbørn og mit eget barn om enhvers arv efter deres moder Kirsten Eriksdatter i overværelse af hendes broder Mads Eriksen af Seest samt Søren Jessen ibidem, Anders Jessen i Store Anst og Peder Jessen ibidem, hendes børns farbrødre. - Ved fuldt skifte kunne der næsten intet tilkomme børnene. Men faderen har lovet at give sin stedsøn Jes Christensen (10 år) 12 slettedaler, som skal stå renteløst hos Anders Pedersen, til han er 18 år. Anders Pedersen forpligter sig til at fremholde ham i ære og fremtarv med børnelærdoms tilbørlig skolegang. Det har farbroderen Søren Jessen at tilse. Den ældste steddatter Johanne Christensdatter (omtrent 19 år) skal have 12 slettedaler, som - når påkræves - skal betales til hendes farbroder Anders Jessen. Den yngste, Maren Christensdatter (15. år) skal have 12 slettedaler. Hun er noget svagelig, så hun endnu ikke kan tjene til føde og klæder. Derfor skal pengene stå rentefrit hos Anders Pedersen, indtil hun kan forsørge sig selv eller ved giftermål eller andet lovligt middel bliver forsørget. - Til gengæld for Jes' skolegang skal søstrene have deres moders livskårne gangklæder. - Det fælles barn, Christen Andersen (8 år) skal have 12 slettedaler, rentefrit til hans 18. år. han behøver hjælp og fremtarv.

42b(?)

Niels Andersen Bøgvad pva. magister Anker Sørensen i Kolding, en dom over Gyde Pallesen i Ferup m.fl. for resterende tiende i Lejrskov sogn. Ingen var mødt for at svare. De dømmes til at betale.

44:

4/5. Sentens og slutning til den dom, kvartermester Jacob Kroeg søgte imod Peder Jensen af Hjarup for en hest, bemeldte Peder Jensen var frakommet og han eftersøgte (akterne findes indskrvet fol. 25 og 26). Heredsfogedens dom lyder således: Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom Peder Jensen af Hjarup bliver her til Anst herredsting tiltalt af kvartermester Jacob Kroeg, som han på sin hr. obersts vegne har gjort ansøgning om for en hest, som nogen tid siden skulle være Peder Jensen frakommen, og skulle derfor have haft nogle ryttere mistænkt efter tingsvidnes formelding af Anst herred udsted d. 1/12 1681, og ej nogen rytter navngives, ikke heller udtrykkeligen meldes eller bevises, at Peder Jensen skulle have tyvtet nogen for sin hest, men forn. kvartermester Jacob Kroegs vidne mest derom synes at melde, og han selv er sagsøger på rytternes vegne, tilmed Peder Jensen siger sig for tingsvidnet intet til dets påhør lovligt at være kaldet og derhos højligt benægter aldrig at have sigtet nogen ryttere for sin hest, da som intet af mig kan ses, det Peder Jensen sig i nogen måder dermed imod rytterne har forset, at han alene har lyst og ledt efter sin bortkomne hest, og tingsvidnet ikke så udførlig om nogen tyvnet(?) eller deslige ærerørig beskyldning gør forklaring, at man ham derfor til nogen straf kan kende, - vidste jeg derfor ej anderledes herpå idag for retten at kende, end jo Peder Jensen bør for denne tiltale at fri være, indtil anderledes derom udi retten bliver fremvist.

44b(?)

Torsdag den 27. juli:

Marcus Hansen i Lunderskov stævner Oluf Knudsen ibidem for 4 skp. rug, som Oluf Knudsen har fået regimentskriverens seddel på for Marcus Hansen at skulle annamme hos proviantforvalteren i Fredericia og efter løfte ham skulle hjemføre.. Han har hverken fået rugen eller den sæk, han havde givet ham med. - Oluf Knudsen erkender at have modtaget sedlen og sækken, men hans søn Niels Olufsen, som var i Fredericia efter rugen, har sagt, at på hjemvejen har ryttere frataget ham kornet, og Søren Bukkes søn var med på den fælles vogn. Opsat 14 dage. 10/8

45:

Peder Nielsen Mollerup pva. oberst Schwanewede stævner Niels Rasmussen, foged på Sønderskov pva. Jørgen Skeel Due samt herredsfoged i Malt herred Mikkel Pedersen, Hans Hansen i Adserbøl, Niels Christensen i Surhave(?) og Niels Pedersen i Gerndrup. De er alle fraværende på grund af mønstringen. Opsat 8 dage.

45b:

Niels Bøgvad pva. Jens Mikkelsen og Niels Lauridsen, begge borgmester Faustes tjenere i Skanderup, ctr. Joen Jørgensen i Skanderup om dennes obligation på 16 slettedaler til Niels Lauridsen. - Dom vil blive tilsendt parterne på begæring.

46:

Torsdag den 3. august:

Christen Iversen sættefoged.

Torsdag den 10. august:

Christen Iversen sættefoged.

Knud Olufsen Buch i Skanderup fremlagde fuldmagt dateret København den 20/12 1681 fra Niels Lassen Basse, barnefødt i Store Anst: Hans kære morbroder Knud Olufsen Buch bemyndiges til at indtale hans arv efter hans afdøde søster Maren Lasdatter. - Skiftebrev efter sal. Las Basse og hans hustru Karen Laskone i Store Anst udstedt 4/2 1664. - Formente, at eftersom sal. Nis Basse, som boede og døde i Geising, på fædrene side var født og forordnet værge for sal. Las Basses umyndige børn tillige med Knud Buch selv på mødrene side, og sal. Nis Basse har oppebåret el del af børnenes penge efter skiftebrevet og også selv var noget skyldig til sal. Nis Basse, som skiftebrevet udviser, og Nis Basse ikke har gjort fuld rigtighed for værgemålet... Nis Buch i Store Anst skyldte 5 slettedaler til Las Basse. Dem tog Nis Basse til sig. Ligeledes (?) nogle penge, som sal. Joen Jacobsen skyldte ham. - Knud Olufsen Buch formente, at Søren Nissen Basse, som bebor og bruger hans faders sal. Nis Basses ejendom i Geising, er pligtig at betale. - Søren Basse protesterede og mente ikke, at han var pligtig at betale. Hvis hans fader Nis Basse ikke havde gjort rigtighed, så havde man vel sagsøgt ham, mens han levede. Han fremæsker Mikkel Lassens Basses kvittering for værgemålet. Den fremlægger Knud Buch. Den er dateret 27/4 1669, underskrevet af Mikkel Lassen Basse selv med tak for godt værgemål. - Sagen genopgages om 6 uger, hvis ikke parterne afgør sagen i mindelighed. 4/9

47b:

27/7. Markus Hansen af Lunderskov begærer dom over Oluf Knudsen ibidem. Denne fører vidner på, at de den næste lørdag efter Sct. Hansdag om morgenen, som de begge (Christen Jensen, som tjener Søren Bull i Lunderskov, og Niels Olufsen, Oluf Knudsens søn) med deres fælles vogn og to bæster for, de havde lagt vognlaug tilsammen med, kom kørende på hjemvejen fra Fredericia på agrene norden for Bramdrup by, kom 2 ridende personer munderet som ryttere til dem og overfaldt dem uformodentlig og uden al årsag, den ene med en kårde, som han uddrog af sin stok, og den anden med en pistol, stødte og slog dem dermed og forjagede dem begge fra heste og vogn, så de måtte undfly på marken, hvorhen de kunne, at undkomme fra deres gevalt og onde mishandling, og da bemeldte tvende ryttere således med stor vold og magt dem fra vognen havde forjaget, red de til vognen og deraf borttog Markus Hansens sæk med 4 skp. rug, som lå oven på de andre rugsække bag i vognen, og red da fort deres vej med samme sæk og rug, så forn. Christen Jensen og Niels Olufsen ikke kunne eller turde komme efter dem eller få at vide, hvo de var, eller hvor de henhørte. Hvorefter Oluf Knudsen mente sig at være fri for søgsmålet. - Dom: Oluf Knudsen kan ikke med billighed komme til at svare Markus Hansen til hans sæk eller rug. Han bør være fri af tiltalen, indtil Markus Hansen beviser, at de to havde givet årsag til rugens fratagelse.

48b:

Torsdag den 17. august:

49:

Torsdag den 24. august:

Torsdag den 31. august:

20/7. Mathias Pedersen af Kolding pva. direktørernes fuldmægtige over børnehuset i København Peder Thomsen. Begærer dom over en del præster for resterende kapital og rente. Fremlagde dokument, som her den 20/7 på Nom. 37-39 er blevet indført. - Sagen optages til doms, som vil blive tilstillet parterne og indført på Nom. (intet tal).

49b:

Christian Randulf af Jordrup på egne og sin gårdmand Peder Lauridsens vegne fremlagde stævning af 24/8 til kvartermester Jacob Kroeg samt vidner. - Jacob Kroeg fremlagde sit fæstebrev under stiftskriver Lorents Stielmaulers hånd og segl af 30/12 1681 lydende på et kirkebol og en kirketoft til Jordrup kirke beliggende. Kræver, at stiftskriveren varsles, inden vidner afhøres.

50:

Iver Hansen i Bønstrup ctr. Christen Poulsen ibidem. Har stævnet Marchor Nissen og Laurids Hansen i Bønstrup til at vidne. Disse var ikke mødt, hvorfor Iver Hansen begærede høringsdele over dem. 4/9

Torsdag den 4. september:

Christen Iversen i Store Anst sættefoged.

31/8. Iver Hansen af Bønstrup begærede at høre vidnesbyrd ang. beskyldning mod Christen Poulsen. - Laurids Hansen af Bønstrup vidnede, at Christen Poulsen for ca. 4 uger siden beklagede sig for noget træ, der var blevet ham frataget. Han havde sagt, at enten Iver Hansen eller hans søn havde taget det. - Marchor Nissen: Christen Poulsen havde Iver Hansen mistænkt, men kunne ikke fuldkomment bekræfte, at Christen Poulsen offentligt havde sigtet ham derfor. Har hørt Iver Hansen sige til Christen Poulsen, at han enten skulle sigte ham eller undskylde ham. Dertil svarede Christen Poulsen, at han hverken ville sigte ham eller sige ham fri derfor. - Christen Poulsen var ikke mødt. Iver Hansen begærede tingsvidne. 28/9

51:

10/8. Søren Nissen Basse har stævnet Knud Olufsen i Skanderup til at vidne. Spørger ham, hvad det var for penge, han foregav, at hans fader sal. Nis Basse skulle have oppebåret af sal. Las Basses børns arv, og hvad han deraf skulle skyldig være. - Knud Buch svarede, at sal. Nis Basse annammede på Las Basses børns vegne af Nis Buch i Store Anst 10 daler, hvoraf endnu skal stå ubetalt de 5 slettedaler. Og sal. Nis Nis Basse er skyldig af de penge, han annammede fra den sal. Joen Jacobsen til Las Basse skyldig; det var 1 slettedaler og 1½ mk. Knud Buchs fordring er altså ialt 6 daler og 1½ mk. - Om han havde bevis på gælden? Nej, intet skriftligt bevis.

52b:

Torsdag den 21. september:

Rasmus Pedersen i Vester Vamdrup har stævnet Nis Sørensen , som er hyrde i V. Vamdrup, til at vidne og Niels Lauridsen ibidem til at påhøre vidnet: Forgangne 14/9 blev V. Vamdrup bys hjord drevet af hans lille pige gennem byleddet, og i det samme kom Niels Lauridsen også kørende igennem samme led med et læs møg, og hans pige kørte bagefter ham også med Nielses møg. Da råbte hyrdepigen til ham, at de ville køre sagte gennem leddet eller holde stille, indtil fårene var kommet igennem. Men Niels Lauridsen ville ikke, men han kørte fort foran og hans pige efter ham, så pigen med sin vogn kørte over et af Rasmus Pedersens får, så at de døde. - Jep Pedersen og Rasmus Jensen i V. Vamdrup har efter Rasmus Pedersens begæring været hos Niels Lauridsen og bedt ham om at tage samme får til sig, før end det døde, og betale det, hvilket han ikke ville, men svarede, at Rasmus Pedersen måtte gøre sit bedste. - Niels Lauridsen var ikke mødt. 28/9

52b:

Torsdag den 28. september:

3/9. Christen Poulsen i Bønstrup i hånd tog Iver Hansen ibidem og tilkendegav, at såsom nogen tvistighed havde været imellem dem om noget træ, Christen Poulsen havde skyldt Iver Hansen for at have frataget ham, så undskyldte han, at han ikke havde nogen ret eller føje til at beskylde ham for noget. Havde kun hørt godt om ham etc.

53:

21/9. Rasmus Pedersen i V. Vamdrup, en opsættelse ctr. Niels Lauridsen. Kræver betaling for fåret. Opsat 14 dage.

53b:

Torsdag den 5. oktober:

Knud Nielsen i Ravnholt sættefoged.

Kgl. oberforster Aug. Maeh(?) stævner nogle personer i Jordrup imod syn, beskyldning og dom. Synsmænd beretter: I Niels Lauridsens gård fandt de 2 snese tilhugne lægter(?), mest af risbøge. I Peder Lauridsens gård 12 risbøge til bjælker og spær, i Kirsten sal. Poul Nielsens gård fandtes 2 ... og 2 tilhugne lægter af risbøg. I Jep Knudsens gård 12 lægter af risbøg. I Morten Jørgensens gård fyrretyve lægter af kløvet bøg. I Peder Hansens gård tresindstyve lægter af risbøg. I Paaske Nielsens gård 80 lægter af risbøg. - I Hans Pedersens gård blev for 8 dage siden fundet 2 vogne med lægter på fuldt læsset, ca. 8 snese, mestensdels af risbøg.
Oberforsteren spurgte dem, hvad hjemmel de havde til træet. Nogle af dem bekræftede, at nogle dage inden synet var begge skovridere, Hans Pedersen og Poul Felding, hos dem i Jordrup by og talte med dem om en del lægter, som også da var hos dem, at de det og mere til måtte hugge og føre til vare og hvorhen de det henføre at sælge kunne. Hertil Hans Pedersen sagde, de måtte om alt i så måde accordere med hans kammerat Poul Felding. Så accorderede de med Poul Felding, at de skulle give ham og hans kammerat 3 rdl., så måtte de derimod ubehindret hugge og føre, hvad de enten allerede havde hugget, eller derefterdags hugge kunne, til fuld læs at føre.
Herimod protesterede oberforsteren og mente, at slig undskyldning ej kunne anses til nogen befrielse. Han satte i rette, at de skulle lide efter kgl. forordning. Opsat 14 dage. 19/10

55:

Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Jensen og Frands(?) Jensen i Verst mod syn, last, klage og dom, som regimentskriverens fuldmægtige agter at føre mod dem på Søren Nielsens vegne ibidem.

Torsdag den 19. oktober:

55b:

5/10. Blandt de 8 mænd er Poul Felding.

5/10. Oberforsteren lod æske dom over de Jordrup mænd. Disse var ikke mødt. Opsat 14 dage. 2/11

Ridefoged Christian Nielsen ctr. Mads, som tjente forhen Elle Staffensdatter i Seest, for resterende fogedpenge for indfæstning.

Torsdag den 26. oktober:

Jep Buch i Nagbøl sættefoged.

56:

Peter Niemand, herredsfoged, en opsættelse ctr. Anders Hansen i Vester Gesten, Claus Ebbesen i Øster Gesten og Niels Christensen. Ctr. Anders Hansen, formedelst på grund af hans forsømmelse blev retten ikke holdt den 17/9, fordi han ikke de 8 vindingsmænd, som af Gesten sogn samme dag retten skulle betjene, havde tilsagt, hvorover retten den dag blev ikke holdt her på tinget, og bonden med uforrettet sag måtte gå ærindeløs fra ting. Han bør lide dele. - Anders Hansen begærede sagen opsat. Opsat 8 dage.

56b:

Kvartermester Jacob Kroeg fremlyste til 3. ting at have to svin, en hvid so og en hvid galt, som for kort tid siden er befundet i Refsing skov og optaget. De bør være forbrudt til ham. De var ubrændte. Ingen meldte sig. - Dom: De to svin bør tilhøre kvartermesteren.

Laurids Sørensen i Jordrup, et skiftebrev.. Skifte holdt den 24/10 1682 i Laurids Sørensens rytterbolig i Jordrup efter hans afdøde hustru sal. .... imellem Laurids Sørensen og hans to sønner, Peder og Søren Lauridsen, begge i deres myndige år og egne fulde værger, om hvad der forlods af boet bør udlægges
(vurderingspriserne ikke her afskrevet): 1 gl. egekiste uden lås, 1 gl. halv øltønde, 1 gl. egekiste, 1 gl. ørtbalje og en bryggersbalje, 1 liden spand, 1 gl. strippe, 1 liden jerngryde, 1 høle, 1 gl. halvplov, 1 økse, 1 gl. vogn, 1 gl. shiere(?) kiste uden jern; dette års indavlede korn af boliget tilliggende jord: rug: 6 traver; korn, som er avlet i Uhre mænds jord, som han har lejet: 6 traver rug, 4 traver byg, 6 traver havre; 2 gl. udlevende heste, nemlig en sortskimlet og en gul ...; 1 sorthjemlet stud, 1 ungnød stud, 2 sorthjemlede køer, 1 kalv; 4 får og 1 lam; 1 galtsvin. - Det vurderede beløb sig til 32 slettedaler, 1 mk., 4 sk. - Laurids Sørensen bekræftede, at der ikke fandtes mere, som vedkom hans bo.
Gæld: først det sædekorn, som er befalet til stedets konservation og rytterens forplejning: 23 slettedaler, 2 mk., (som udlægges i ovenstående).
Til overs: 8 slettedaler, 2 mk., 4 sk.
Kreditorer: Las Sejrsen og Las Espensen i Uhre for jordleje: 6 slettedaler. Peder Lauridsen fordrer 8 slettedaler. Iver Hansen i Gejsing 3 slettedaler. Knud Smed i Jordrup 1 daler, 2 mk. Jep Lassen i Kolding for 1 tønde øl til den salige kvindes begravelse: 3 slettedaler. Frands Andersen i Agersbøl 1 mk. 8 sk. Kvartermester Jacob Kroeg 4 slettedaler, 2 mk. - Laurids Sørensen lovede at betale gælden til enhver, når han må gives billig delation. Og han vil på egen bekostning fremholde sin umyndige datter (navnet mangler) til ære og lære med børnelærdoms skolegang og, hvad nødtørftigen hendes stand kan vedkomme. - Søren Lauridsen har ikke været til stede ved skiftet, men vil være fornøjet med sin broders stillingtagen. - Fader og søn lover at holde rettens betjente (og alle vedkommende) skadesløse.

58b:

Torsdag den 2. november:

19/10. Kvartermester Jacob Kroeg begærede pva. oberforsteren dom over Jordrup mænd for skovhugst. Se 5/10, Nom. 53. Herredsfogeden tog sagen til doms. Den skal blive tilstillet parterne og blive indført på Nom. ... Se 23/11

Torsdag den 9. november:

59:

Niels Andersen Bøgvad stævner Jørgen Stub og Oluf Buch i Skanderup. 23/11

Torsdag den 16. november:

De 8 mænd er fra Jordrup.

Skovrider Poul Felding har stævnet menige mænd, som bygger og bor i Jordrup sogn. - 24 mænd fra forskellige byer fremstod og vidnede med ed på egne og menige Anst herreds indvåneres vegne, at Poul Felding dem bevidst i sin anfortroede skovriderbestilling sig har ærligt, tilbørligt, lovligt og vel skikket og forholdt og agten på bestillingen med troskab og ellers med ingen af dem enten for vild eller venskab, penge eller penges værd set igennem fingre eller dem noget ubilligt imod hans ed og pligt tilstedet. Derpå bad de sig Gud til hjælp. - Christian Nielsen Ridefoged var varsel gestændig.

60:

Torsdag den 23. november:

8 mænd fra Jordrup.

Niels Knudsen af Ribe og Jens Forstander i Kolding sagsøger begge Jacob Andersen af Gesten og haus hustru Gunder Nielsdatter. Den første for varer, de har fået i 1672. Den anden for en tiendekalv i kvægtiende til hospitalet for 1681. - Jens Andersen erkender gælden og beder om delation til betaling. Udsat 4 uger. 11/1

60b:

9/11. Niels Andersen Bøgvad pva. Anna Christina Thüchsens, sal. Anders Thüchsens ... i Tønder, ctr. Jørgen Stub og Oluf Buch (Wolle Buch) i Skanderup for gæld til hendes forældre. Stævningen er på tysk. Niels Andersen Bøgvad mener, de bør betale gælden for varerne samt bøde for toldsvig. 14/12

61b:

2/11. Oberforsteren ctr. Jordrup mænd for ulovlig skovhugst. Sentens til dom i sag af 5/10 Nom. 54. De har ikke haft noget at befri sig med andet end, at de havde en aftale med skovriderne, og skovriderne var ikke hidstævnet. Så det er kun bøndernes egne ord. De kan ikke frikendes. Enhver af dem bør lide efter skovforordningen i forhold til den skade, de har gjort. Hvis de derefter har noget at søge for deres skade, må de søge regres på lovlig måde hos skovriderne.

62:

Torsdag den 30. november:

Peder Hauerlund af Lejrskov ctr. Iver Lauridsen i Øster Gesten og Jacob Andersen i Vester Gesten for gæld. Ingen mødte at svare. Udsat 14 dage. 14/12

62b:

Torsdag den 7. december:

63:

Torsdag den 14. december:

Niels Bøgvad Andersen af Kolding ctr. Poul Felding. At han uden al ret eller billig føje lørdag for 8 dage siden uden for Kolding by på vej mellem Kolding og Seest anholdt og optog Jep Kjærs tjenere af Seest med heste og vogn, så på havde et stykke egetræ, 9-10 alen langt, som Niels Bøgvad havde ladet hugge på sin selvejer skovpart, og som han ville have brugt til sit hus' stærkt tiltrængte reparation. Skovrideren har bemægtiget sig træet med hest og vogn uden at udføre sagen videre ved retten. Kræver, at Poul Felding bør erstatte ham al den skade, der enten er sket eller kan ske ham, samt tilbagelevere træet. - Der forekom adskillig mundklammeri og skændsord imemmel dem. - Udsat 14 dage. 11/1

63b:

30/11. Peder Hauerslunds sag opsat 14 dage. 11/1

23/11. Sagen mod Oluf Buch og Johan Stub. De aflægger skriftligt ed på, at de ikke har nogen gæld til Anders Thygesen. - Herredsfogeden tager sagen til doms. Den indføres Nom. 77. 25/1

64b:

Christen Paaskesen af Vrå, et oplysningsvidne. Han fremlyser en gammel rødblisset hest, hvis rette ejermand ham ikke er bevidst, såsom han næst forgangne Kolding marked henbyttede og fradudskede samme hest fra sig og til en fremmed af ham ubekendt person, og som bemeldte Christen Paaskesen nu igen af sig selv er tihændekommet, muligvis fra ejermanden forvildet.

65:

Torsdag den 21. december:

Anders Nielsen Lindvig i Vranderup i dommers sted.

Oluf Christensen i Gelballe pva. Peder Svendsen af Vranderup har stævnet Jens Vorbasse og hans hustru Anne Nielsdatter samt den hos dem indkvarterede rytter Johan Petersen imod, hvad lovmål Peder Svendsen på sin hustru Karen Andersdatters vegne agter at igå med dem. Indstævnede er også Peder Hansen og Jens Christensen i Vranderup som synsmænd samt nogle vidner.
Oluf Christensen fremlagde et skriftligt syn: Anno 1682 den 13. december blev i menige gårdmænds nærværelse synet Karen Andersdatter. Venstre side ganske brun og blå overalt. Under hendes venstre bryst et stort blåt slag, som synes at være slået med et stykke træ. Venstre arm slået blå fra oven til albuen. Også slag neden for albuen. Højre hånd: en finder med blå slag, en med hudafskrabninger. Under venstre øre et hul, hvoraf blodet randt ned på skulderen. På øjenlåget, kindbenene og omkring øjnene 4 blå slag. Hun havde klaget på Jens Pedersen Vorbasse, hans hustru Anne Nielsdatter og rytter Johan Petersen.
Oluf Christensen fremlagde et skriftligt vidnesbyrd: Vidnerne havde på Karen Andersdatters begæring fulgt hende til Jens Vorbasse for at høre, om hendes mand havde gjort ham nogen overlast eller skade, og hvorfor han havde forklaget ham for korporalen. Da vi kom til gården, kom Jens Vorbasses hustru først ud til os og sagde en del stridige ord til Karen Andersdatter, som stod og råbte ved gærdet til Rasmus Hansen, at han ville komme og høre, hvad passerede, så vi ej kunne for larmen høre, hvad de sagde til hinanden, ikke heller kunne komme til at forrette vores ærinde for Anne Nielsdatters høje råbens skyld. I det samme kom Jens Pedersen Vorbasse løbende ud af laden med et kosteskaft i sin hånd og sagde til Karen Andersdatter: "Din forløbne hore! Har du nu været på alle folk at ride; vil du også på mig?" Da sagde Karen Andersdatter: "Det skal du lyve som en skælm, indtil du mig nogen horestykker overbeviser". Så slog Jens Pedersen først til hende men samme kosteskaft 3 eller 4 slag i hendes side. Så derefter tog han fat på hende og ruskede hende omkring. I det samme, som han så tumlede med hende, kom hans hustru Anne Nielsdatter og slog hende 3 eller 4 gange i ansigtet og hendes øren, og som de således handlede med hende, kom deres rytter Johan Petersen og sled samme kosteskaft fra sin vært og løb dermed noget til side. Så i det samme slog Jens Vorbasse Karen Andersdatter igen i hovedet med sine næver, sagde: "Din slemme, forløbne hore, du est en hore; du est en hore". Og sagde igen som tilforn, han skulle lyve som en skælm, indtil han det beviser. Så kom rytteren Johan Petersen løbende, sagde til Karen Andersdatter: "Skal du skælde min vært for en skælm!", og dermed slog han hende over 8 eller 10 gange med samme kosteskaft både over hovedet, på armene og i siden, så hun tumlede og var nær faldet til jorden, og til hvilken side hun ville falde, så stødte de hende tilbage, såsom de havde hende alle tre imellem sig. Og vi aldrig så enten i freds eller krigs tider nogen så skammeligt at omgås med et kvindemenneske, og som jeg underskrevne Rasmus Hansen i Vranderup stod imellem min og bemeldte Jens Vorbasses gårde(?) ved gærdet, da hørte og så jeg alt foreskrevne i alle måder at være passeret imellem fornævnte Jens Pedersen Vorbasse, hans hustru Anne Nielsdatter og rytteren Johan Petersen på den ene og Karen Andersdatter på den anden side lige ord fra ord der i gården, som Niels Mikkelsen, Hans Madsen og Niels Pedersen omvundet haver, og ydermere sagde jeg, "Skammer eder, tre folk at slå et kvindemenneske", og dermed hodlt de op, og hun kom så løs fra dem ud af gården og klagede sig for samtlige grander hende stor overlast og skade at være sket. - Underskrevet af vidnerne Niels Mikkelsen, Hans Madsen, Niels Pedersen og Rasmus Hansen Kruse (egen hånd), alle i Vranderup.
Jens Vorbasse stod til vedermålsting og havde intet derimod at fremlægge. - Oluf Christensen satte i rette, at de tre først bør stille borgen for tilbørlig sag, om Peder Svendsens hustru inden år og dag ved døden afgår eller i så måder på hendes helbred og førlighed noget ved vanførsel hænder tilslås(?), såsom hun af samme slag er syg og sengeliggende. Eller og enhver af dem, som i slig voldelig utilbørlig gerning og medhandling var i flok og følge, bør at borge for sig selv, men endog hende for æreskælden tilbørligen at ...ere samt og derforuden for hug, slag, såremål, jordskub, hårudrift og deslige ulovlig medfærd enhver efter loven og rettens ge... at lide og undgælde foruden al skade, omkostning, tids- og pengespilde erstatning skadesløs at restituere.
Sagen er for sin vigtigheds skyld udsat til tinget efter jul. 11/1

68b:

Niels Andersen Bøgvad pva. Peter Niemand, herredsfoged, et lovbudsvidne: Mikkel Jensen af Verst på egne og hustru Mette Iversdatters vegne lovbyder på 3. ting efter skriftlig kontrakt og købebrev af 16/11 1682 al den arvelod, som hans hustru kan arve eller være berettiget til efter hendes afdøde fader sal. Iver Hansen af Geising og hendes moder Maren Rasmusdatter, som boede og døde ibidem. - Niels Andersen Bøgvad pva. Peter Niemand bød sølv og rede penge. - Varsel er givet til Else Nielsdatter for Christen Hjulers dør i Geising, hvor hun sidst holdt dug og disk, samt til Hans Christensen i Lejrskov.

69b:

Skøde på ovenstående.

70:

---

Videre end på disse halvfjerdsindstyve blade findes beskreven er ikke dette 1682 år forrettet på Anst herreds ting passeret. - Testerer Bartram Pedersen.

År 1683


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk