Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Anst herreds tingbog 1671

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)

Den 11. januar 1671 har R. Faust forordnet denne tingbog med 124 blade, hvorpå tingskriveren Anders Jepsen har fra øverst til nederst at indskrive, hvad det hele år igennem passerer, og han må ikke fordriste sig til at skrive noget på løst papir, men det skal indføres i tingbogen; og med breve, penge og i andre måder skal han forholde sig efter recessen, sådan som han agter at forsvare det og under straf som vedbør.

I Herrens navn begynder vi dette nye år

Ao 1671, torsdagen den 12. januar

ting holdt, Joen Jakobsen i Vranderup h.foged, Anders Jepsen i Nagbøl skriver. Vindingsmænd: Thule Pedersen i Ferup, Hans Kjeldsen i Højup(?), Ib Mogensen i Lunderskov, Peder Hansen og Thomas Mikkelsen i Vamdrup, Thomas Frandsen i Lejrskov, Jep Lauridsen og Knud Buch i Skanderup.

15/12. Jørgen Andersen, underskriver på Koldinghus, pva. amtskriver Rudolf Faust fremlagde nogle dokumenter i sagen mellem Rudolf Faust og de Nagbøl og Dollerup mænd.

Arvingerne efter Iver Buch i Lejrskov hans sl. hustru Anne Eskesdatter: Jakob Thomsen i Søholm, herredsfoged i Elbo herred, og broderen Niels Thomsen i Bølling, Jep Mogensen i Lunderskov, Mads Pedersen i Øster Vamdrup pva. Maren Hansdatter, der er født i Bastrup, de gav arveafkald til deres svoger Iver Buch for arv efter deres sl. slægt Anne Eskesdatter.

Torsdag den 19. januar:

Var slud og skidenligt vejr. Ingen mødt undtagen skriveren og en ung person fra slotsskriveren.

Torsdag den 26. januar: For få folk.

Fredag efter Kyndelmisse, 3. februar: For få folk.

Torsdag den 9. februar:

Underskriver Hans Nielsen har pva. amtskriveren stævnet kongens bønder og tjenere for resterende skyld og landgilde. - Dom: De, der ikke har betalt, skal gøre det.

Samme stævner Peder Møller i Drabæk mølle for halvparten af hans mølleskyld for 1668 og fuld mølleskyld for 1669 og 1670. Opsat 14 dage. 30/3

Torsdag den 16. februar: For få folk.

Torsdag den 23. februar:

Jep Jepsen i Nagbøl i fogeds sted.

Nogle mænd fra Lille Anst og af Vamdrup sogn er blevet stævnet af Carsten Hansen i Bønstrup. Han er ikke mødt op, så de frikendes, til de bliver stævnet påny.

Torsdag den 2. marts:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen Halkjær i Hjarup. - Intet tilført.

Torsdag den 9. marts:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup. - Intet tilført.

Torsdag den 16. marts:

Kontrakt: Thomas Mogensen i Øster Vamdrup har opladt sin bolig for Laurids Nielsen ibidem, der skal yde aftægt til Thomas Mogensen og hustru. Han skal giftes med Karen Olufsdatter, og hendes arv efter hendes sl. fader Oluf Hansen vil Laurids Nielsen betale ham. Thomas Mogensen skal hvert år give en daler til skyld. Laurids Nielsen har fået boelet i hånd og hævd sidste Mikkelsdag og skal friholde Thomas Mogensen for al kgl. tyngde og anden afgift.

Peder Nissen Sottrup i Øster Vamdrup ctr. Hans Knudsen ibidem om noget jord, de omtvistes. Vidner forklarer, at de ikke ved, hvorledes den omtvistede jord er kommet fra Hans Knudsens gård; den er ikke blevet brugt til Hans Knudsens gård så længe de han huske. De ved ikke af, at der er gået nogen afgift af den jord til Hans Knudsens gård. Se 30/3

Torsdag den 23. marts: blev ingen ting holdt for strengt og farligt vejrlig.

Torsdag den 30. marts:

9/2. Amtskriveren ctr. Peder Nielsen Møller i Drabæk mølle for mølleskyld. Sætter i rette, at han skal betale sin gæld og have sit fæste forbrudt. - Dom: Han skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering. Og eftersom han sig så langt over tiden med sin mølleskyld har opholdt, bør han derfor sit fæste at have forbrudt, med mindre øvrigheden ham det af nåde vil efterlade.

Se 16/3. Hans Knudsen i Øster Vamdrup ctr. Peder Nissen Sottrup ibidem med stævning fra herredsfoge den: Sagen drejer sig om otte agre og 3 stk. engjord (beregnet for 1/8 af Hans Knudsens gårds tilliggen de), som Peder Sottrup har i brug, men som Hans Knudsen siger tilhører hans gård og alle steder falder i gårdens leje i 8 indtægter mellem hans andre rensbrødre og bymænd. Peder Sottrup bør fremvise, hvad adkomst han har dertil, da kronens jord ikke må forvildes fra kronen og henvendes under hans selvejer bondegård. Stævningen er underskrevet af Joen Jakobsen Buch. - Peder Sottrup svarer, at han ikke har mere jord i brug, end det, der hører til hans gård. Opsat 4 uger. 11/5

Torsdag den 4. april:

Amtskriveren har stævnet (den tidligere restanceskriver) Jesper Pedersen Røj til at påhøre, hvad bønderne i herredet har at vidne. (Lignende vidner føres i amtets øvrige herreder). Mand for mand redegør for, hvad han har ydet i afgift til restanceskriveren. Hjarup: Hans Gregersen i Hjarup har ydet fuldt for år 1668. Hans Nielsen ibidem for 1668 løste hans køer fra Jesper Pedersen og gav ham 5 rdl. Christen Jensen Halkjær i Hjarup vandt, at han har givet til Jesper Pedersen fuldt for år 1668 og for 1669. Johan Christensen, og i Hjarup, har givet for 1668 6 daler. Christen Jepsen og Jens Lauridsen har givet fuldt for år 1668 og for år 1669 i Christen Halkjær i Hjarup hans hus, som Christen Halkjær selv med dem vedstod, at de havde givet ham fuldt. Jesper Pedersens fuldmægtige Jens Jørgensen i Kolding begærede genpart af tingsvidnet og fremlagde et skriftligt svar: Begærer, at hvad enhver angiver og beretter, måtte straks for retten i tingbogen indføres. Hvis der er nogen, han ikke har ført til indtægt, vil han svare til det; men om nogen mundtlig, vrangelig beretter, har han sig forbeholden sig på at erklære. Han beder om, at de indbetalte afgifter specificeres på penge, korn, smør og redsel og arbejdspenge, idet det ikke har været ham betroet at holde korn- eller smørregnskaberne.

Amtskriveren har stævnet kirkeværgerne i herredet for restancer. - Jep Buch i Nagbøl mødte og svarede, at han havde betalt sin part for et år. Anders Jepsen ibidem svarede på Skanderup kirkes vegne, at han havde haft to stude af amtskriverens på foder og græs i år, hvert år for 4 daler, og derforuden havde han ikke fået betaling for sin bestilling i 3 år, og han mente, at der burde modregnes deri. - Så efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed, så og efterdi kirkeværgerne med contori og regnskabspenge af enhver deres kirker resterer, og Skanderup kirkeværger derimod har regnskab, vidste jeg derfor ikke andet, end så mange, som rigtig befindes med noget at resterer, jo bør det inden 15 dage at betale eller og derfor at lide nam og vurdering i deres bo, god og gods, hvor det findes.

Amtskriveren har stævnet Henrik Steffensen i Geising for gæld for sædehavre. - Dom: Han skal betale.

Hans Hansen i Refsgård stævner Jens Christensen i Skøde for gæld, 9 daler i løn. Opsat 14 dage.

Jep Mogensen i Lunderskov stævner Iver Thulesen i Skanderup for gæld. Opsat 8 dage. 13/4

Torsdag den 13. april:

Se 6/4. I tilknytning til amtskriverens tingsvidne om betaling til Jesper Pedersen angiver nogle bønder, hvad de har betalt. Han Gregersen i Hjarup melder, at han for år 1668 har betalt penge 3 daler 4 mk.

Jens Pedersen i Egholt har været i nogen tvist med den hyrde ved navn Bertel Mikkelsen om en stud, der i vinter var faldet på isen, så den ikke kunne komme til rette. De har indgået forlig, så hyrden skal give Jens Pedersen pant for 3 daler i et stykke rugager i Mogens Rasmssens jord samt et andet skifte til løsning Sct. Hansdag.

6/4. Jep Mogensens sag mod Iver Thulesen opsat 14 dage.

Med stævning til amtskriveren får Peder Nielsen Møller i Drabæk mølle vidnesbyrd fra 24 dannemænd om, at Drabæk mølle er meget forskyldet, og når der er tør sommer, især som nu de 2 sidste år, da vandet formedelst den store tørke og hede tørrede hen, har han ikke kunnet få vand at male med, så han kunne tjene sin mølleskyld, så godtfolk deromkring, som han havde sin møllesøgning af, måtte køre fra ham med deres korn og til andre møller.

Torsdag den 20. april var Skærtorsdag, på hvilken dag ingen ting blev holdt.

Torsdag den 27. april:

Skovrider Poul Felding har pva. jægermesteren stævnet Rasmus Jepsen på Vamdrupgård og Niels Andersen i Vester Vamdrup samt alle krontjenere i Store Anst by og i Glibstrup samt i Gesten sogn m.fl. for resterende oldengæld af deres svin for 1670. Rasmus Jepsen og Niels Andersen bør svare for Vester Vamdrup skovs part, som de på egne og sognemændenes vegne skal have fæstet. De to mener ikke, at de er pligtige at svare mere end deres egne anparter. Dem vil de betale. Andre sagsøgte fortæller, at de ikke har haft nogen nytte af olden sidste år; den var forrådnet. Atter andre har slet ikke haft svin på olden. Opsat 14 dage. 6/6

Med stævning til amtskriveren får Rasmus Pedersen og søn i Vester Vamdrup tingsvidne vedr. kontribu tion. Niels Andersen i V. Vamdrup bekræfter at have fået 4 mk. 14 sk. af ham for Laurids Friises halve gård for august kvartal 1670, og pengene er leveret på de tilbørlige steder. Noget lignende bekræfter Peder Hartesen i Vamdrup. Til lægdsmanden Peder Hansen Skrædder har han leveret 1 mk. og 10 sk. for okse- og flæskeskat af Laurids Friises gård. Han har ikke haft mere af det øde jord i brug end den ½ part af Laurids Friises gård, som han også rigtigt har betalt skatterne for. Og hverken han eller hans søn har haft jord i brug af præstens annexgård, siden de kom til Vamdrup by at bo.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Christen Rasmussen Møller i Vester Vamdrup. - Vidner har forleden år i høsttiden været med Rasmus Jepsen for at syne noget havre ved Horskær vang, hvor der var gjort skade af heste for 3 tdr. havre. Det var Christen Møllers heste. Denne kunne ikke fragå det. Rasmus Jepsen kræver erstatning. Opsat 14 dage.

Samme stævner samme for 2 egefjæle, som Christen Møller uden tilladelse har borttaget fra Rasmus Jepsens ålegård ved Vamdrup mølle. Han har efterlyst dem til grandestævne og til tinge og siden fundet til i Christen Møllers gemme. Christen Møller havde lovet at tilbagelevere dem, og det er ikke sket endnu. Opsat 14 dage. 11/5

Jens Pedersen i Vranderup og Jens Hansen ibidem angav 1. gang, at de i påskedagene var nedbudt til Vranderup mølle til gæst på deres fælles øl og d‚r var blevet slået af Las Møllers karle.

Torsdag den 4. maj:

Jens Pedersen i Vamdrup, Jens Hansen ibidem og hr. Christen Madsen i Påby stævner Las Nielsen Møller i Vranderup mølle og hans svende Jens og Thøger samt Niels Hansen, der tjente i møllen. To mænd har synet Jens Pedersen, Jens Hansen og hans fader Hans Jensen. Der var bl.a. en del snitsår.

Ridefogeden saggiver på grundlag af ovenstående tingsvidne de indstævnede, og på vegne af præsten saggiver han svenden Jens Nielsen efter præstens skriftlige indlæg: Eftersom min sognemand Las Nielsen Møller havde indbudt til gæst nogle af sine naboer på 2. påskedag, og af nogen tvistighed, dem samme tid imellem har været, er forårsaget en grov og åbenbar forseelse om andendagen, som var 3. påskedag, af hans svend Jens Nielsen den tid, gudstjeneste skulle begyndes, at han da med pistoler og gevær red imod Vranderup, og som jeg hører, påny udfordrede godtfolk af byen, som han skal have været i klammeri med om aftenen, videre ulykke og skade at søge, skød og braverede, så det kunne høres både af mig selv samt andre ved kirken forsamlede; da såsom jeg sådan afskyelig forargelse og uterligheder i min menighed ikke uden stor bekymring og fortrydelse eragte og formener, haver jeg ikke burdet eller kunnet lade dette således forblive, men ... hos den retmæssige dommer og rettens betjente på Anst herredsting, at samme menneske ej alene som sin rette sognekirkes forældere(?), men som Guds ords og sabbatens åbenbare krænker og overtræder bør for slig forargelig forseelse derfor med kirkens disciplin åbenbart at straffes og multere så som forsvarligt til de fattige at udgive. Fuldmagt gives ærlige og velforstandige Christian Nielsen dette at sætte i rette af mig, mit indlæg at igen stille, når det er lovligt læst og påskrevet. Actum Påby præstegård, den 1. maj 1671. Christianus Matthia. Opsat 14 dage. 18/5

Med stævning til amtskriveren fører Rasmus Pedersen i Vester Vamdrup Hans Lauridsen i Habdrup som vidne på, at denne for 1670 har modtaget den første termin prinsessestyr af Laurids Friises halve gård.

Torsdag den 11. maj:

Joen Jørgensen i Skanderup stævner Peder Nissen Sottrup og Hans Knudsen i Øster Vamdrup til at påhøre vidner (Dorthe Olufsdatter i Lejrskov og Anne Olufsdatter i Hvolbøl) ang. noget bondejord på Øster Vamdrup mark, som Peder Nissen og Hans Knudsen nu omtvister. Se nedenfor.

Las Nielsen i Vranderup mølle stævner Hans Jensen i Vranderup og Jens Pedersen ibidem.

Dorthe Olufsdatter i Lejrskov og Anne Olufsdatter i Hvolbøl vidner, at ca. 6-7 år før sidste svenske fejde da købte Nis Pedersen, som da boede i Øster Vamdrup, af Jørgen Bonde i Vejen, Mads Bonde i Estrup og Ole Smed ibidem på hans hustru Karen Lauridsdatters vegne noget, som kaldes bondejord, og så længe de kan mindes, har det altid været kaldt bondejord, som ligger på Øster Vamdrup mark og hører til den gård, Peder Nielsen nu påbor, og det blev købt til hans gård for en købt køb fra forn. Jørgen Bonde, Mads Bonde og Ole Smed. Joen Jørgensen begærede tingsvidne på sin hustrus vegne.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård og Niels Andersen stævner hver mand i Vester Vamdrup for deres oldengæld, som de har fæstet på egne og samtlige Vester Vamdrup granders vegne, og som de nu søges af jægermesteren for. Rasmus Jepsen tilbyder sig for sin part at betale dobbelt imod 1 gård i byen, og Niels Andersen vil betale sin part. De sætter i rette, at alle grander bør betale hver sin part, så vidt de efter synsvidnet kan tilkomme. Opsat 14 dage.

27/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fik dom ver Christen Møller i V. Vamdrup: Han skal erstatte den skade, der er gjort på Rasmus Jepsens havre, samt betale for de fjæle, han har borttaget fra ålegården.

Hans Thomsen Uluf forbyder pva. samtlige Skanderup grander 3. gang de Gelballe mænd at komme på deres mark eller skov med deres skabede bæster under straf som vedbør.

Jep Buch i Nagbøl stævner Oluf Knudsen i Lunderskov og hans hustru Else Olufs og giver hende til sag for noget garn, som han havde ladet nedføre til Lunderskov til hende at væve, et pund uldgarn; og siden blev hentet af hende selv 5 mk., noch derforuden siden 1½ mark, og da det i væven igen kom hjem, var det kun et pund. Hun bør betale, hvad der mangler. Opsat 6 uger. 22/6

30/3. Hans Knudsen i Øster Vamdrup ctr. Peder Nissen Sottrup ang. noget ager- og engjord. - Peder Sottrup fremlagde et tingsvidne af 16/3 af Anst herred og et af Malt herred den 8/4 1671: Peder Olesen Smed i Estrup og Anne Olufsdatter i Maltbæk har vidnet, at 6-7 år før svenskerkrigen .. (samme indhold som vidnet den 11/5). Et skøde af 16/11 1665: Joen Jørgensen Stub i Skanderup skøder på egne vegne og på vegne af sin hustru Gunder Nisdatter til Peder Nielsen Sottrup og hustru Maren den halve gård i Øster Vamdrup, som sl. Nis Pedersen senest påboede. Jens Jespersen, barnefødt i V. Vamdrup, fremstod også. Gregers Andersen i Ø. Vamdrup stod til vedermål pva. Anker og Nis Gregersen. Peder Sottrup fremhæ ver, at der ingen vidner er på, at jorden skulle have ligget til Hans Knudsens gård, og han mener dermed at have fri hjemmel til sin gård. Adspurgt af herredsfogeden, om der går nogen afgift af den omtvistede jord, svarer han, at hans formand gav afgift af jorden, og det gør han også selv. Hvor han yder afgiften? På sine tilbørlige steder! Han ville ikke angive noget bestemt sted. - Dom: Det ses ikke, at Hans Kundsen har nogen rettighed til jorden. Og Peder Sottrups skøde viser udtrykkeligt, at han ikke har købt andet end den halve gård, han påbor, med dets rette tilliggende, og det omtaler slet ikke særligt købt jord, men den har sin fuldkomne lod både i ager og eng lige med andre af hans rensbrødre, hvilket bevises med tingsvidne af 14/7-1670. Dommeren ved derfor ej anderledes herpå at kende, efter de dokumenters anledning, jeg har haft for mig i rette, end billigen eragter ret at være, omtvistede selvejerbondejord jo at være sl. Nis Pedersens arvingers, især fordi den sl. mand det for 16 år siden har købt og betalt.

Torsdag den 18. maj:

4/5. Den sag med Las Nielsen i Vranderup mølle hans karle, som med rytterne(?) har at forrette, så vel som med den sag, hr. Christen i Påby hans fuldmægtige imod Jens Møller har at procedere, opsat i 8 dage. Se 8/6

Jens Hansen i Påby pva. velb. kornet Gabriel Grube ctr. Iver Buch i Lejrskov for resterende penge, han har lovet ham iflg. en kontrakt, formedelst han skulle holde en munderet rytter for ham. - Dom: Han skal betale.

Med stævning til amtskriveren opsiger Jep Jepsen i Nagbøl og Godske Iversen i Lejrskov på vegne af sl. Peder Christensen Hauflund, som boede i Egholt, hans umyndige datter den otting jord, den afdøde har haft i fæste.

Ligeledes opsiger Peder Sottrup og Peder Terkelsen i Øster Vamdrup den ½ øde gård i Øster Vamdrup, Peder Sørensen senest påboede, og som de har haft i leje.

Torsdag den 25. maj:

Las Nielsen i Vranderup mølle har stævnet nogle folk til at vidne og påhøre vidner om tvistigheden 2. påskedag. - Christen Smed vidner, at han med flere var budt til Las Nielsen til gæst; da om aftenen, efter at lys var tændt, så han, at da Jens Vorbasse (Jens Pedersen Vorbasse) sad ved bordet hos Las Nielsen, rev han et glas omkuld, som stod på bordet iskænket med øl; om glasset gik i stykker, eller om han gjorde det med forsæt, vidste vidnet ikke. Noget derefter så han, at Jens Vorbasse rev to bægre omkuld, som stod på bordet med øl. Så spurgte Las Nielsen ham ad, om han gjorde det med forsæt eller ikke. Så stødte Jens Vorbasse noget af håret af sit hoved og sagde, "Så meget skøtter jeg derom". Derefter slog Jens til en kovsken, som stod på bordet fuld af brændevin, så at både kovsken og vinen faldt over på Las Nielsen, som han sad ved bordet; men vidnet vidste ikke, om han gjorde det med forsæt eller ej, for han havde ikke kovskenen i sin hånd. Så slog Las Møller Jens Vorbasse på hans mund med sin baghånd, så blodet gik ud af hans næse. Så gik Las Møller fra bordet. - Jakob Steffensen i Seest så, da Jens Vorbasse slog til en kovsken fuld med brændevin, og Las derefter slog ham på munden, at blodet fulgte efter. - Hans Graversen kan tilføje, at da det var sket, gik lyset ud. Han hørte ikke om aftenen, at nogen udfordrede hinanden, kun at Hans Jensen sagde til Jens Nielsen, "Kan min søn ikke bestå dig, så skal jeg møde dig". Se 8/6

Korporal Christian Benfeldt i Gamst pva. Vranderup ryttere og bymænd forbyder Las Nielsen i Vranderup mølle at komme på Vranderup mark med hans kvæg eller bæster, medmindre det sker med samtlige granders billigelse.

Torsdag den 1. juni var Herrens Himmelfærds dag.

Fredag den 2. juni:

Blandt vindingsmændene: Las Buch og Hans Gregersen i Hjarup.

Jep Jepsen i Nagbøl og Mads Pedersen i Egholt stævner Niels Iversen og Godske Iversen i Lejrskov til lovbydelse og skøde, som Mads Pedersen og hustru Maren Jensdatter vil gøre til gamle Jep Jepsen i Nagbøl på den halve gård i Nagbøl, Maren Jensdatters forældre fradøde. - Jep Jepsen i Nagbøl bød sølv og penge.

Skøde på gården. Maren Jensdatters forældre var Jens Jepsen og Karen Mogensdatter, og hendes sl. broder Iver Jensen og Niels Jensen havde arvet gården. Broderen Niels Jensen udrejste sammen med polakkerne i sidste fejdetid og er ikke kommet hjem igen. Man ved ikke, om han er levende eller død. Hvis han kommer tilbage, står hans arv friholden, og Jep Jepsen må så selv finde en aftale, men ellers er denne arvepart omfattet af skødet.

Torsdag den 8. juni:

Skovfoged Niels Sørensen begærer pva. jægermesteren synsmænd til at syne herredets skove. Herreds mændene vares om, at de, der begærer udvisning til bygningstømmer, hjultømmer, stave eller gærdsel, skal melde det på skriverstuen inden 1/7.

Mads Nielsen i Glibstrup ctr. Christen Iversen i Store Anst for penge, han har kautioneret for Peder Sørensen i Glibstrup for, da de forleden år var forsamlet i Christen Iversens hus til et forlig ang. det bulshus, Mads Nielsen påbor, og noget bondejord på Geising mark. Mads Nielsen skulle have selvejer jorden til sin væring. Den svarer til den halve gårds udgifter imod Peder Træskomands gård i Geising. Peder Sørensen har lovet at give Mads Nielsen 10 rdl., hvorpå der straks blev betalt 2 rdl. Resten, de 8 rdl., skulle betales i 2 afdrag, og Christen Iversen kautionerede. Opsat 14 dage. Se 22/6

Se 18/5 og 25/6. Belangende det slagsmål, som 2. påskedag om aftenen er sket i Seest eller Vranderup mølle, er det idag ret 6. uges dag, hvorfor ridefoged Christian Nielsen begærede dom. - Dom: Tilfindes Las Nielsen og hans svende at betale kongens rettighed for sår og skader i henhold til synsvidne.

Las Buch i Hjarup på egne vegne og på vegne af sin hustru Maren Olufsdatter frastår til sin kære broder Las(!) Buch, og i Hjarup, den arverettighed, som forn. Las Buch har eller kunne have i den gård i Hjarup, som de begge er påfødte og Las Knudsen Buch siden har beboet og Christen Knudsen Buch efter deres derom gjorte broderlige akkord nu til førstkommende Philipi Jacobi dag 1672 skal antage og bebo, nyde, bruge og beholde, hvorimod Las Knudsen Buch og hustru til aftægt på livstid skal have til byggested samt kålgårdsjord af samme gårds toft imellem gården og den gårdstoft, hr. Jens Pedersen påbor, 42 favne i længden og 20 favne i bredden, som Las Buch selv skal bebygge og opsætte, nyde, bruge og beholde begge deres livstid. Hvorefter Las Buch og hans broder Christen Buch hver for sig var vidne begærende.

27/4. Gik idag dom over de krontjenere, der resterer med oldengæld. De skal betale.

Torsdag den 15. juni:

På vegne af ridtmesteren opsiger korporal Christian Benfeldt Nis Garp i Noels 1. gang, fordi ridtmesteren selv vil bebo gården.

Med stævning til løjtnant Bortel de Ransier opsiger Thomas Mogensen i Øster Vamdrup 1. gang sin gård på grund af armod.

Med stævning til Peder Nissen Sottrup i Øster Vamdrup forbyder Joen Jørgensen i Skanderup nogen at befatte sig med den jord på Øster Vamdrup mark, der kaldes bondejord.

Niels Jensen i Knudsbøl opsiger 1. gang det væring i Knudsbøl, som han ikke længere agter at bebo.

Torsdag den 22. juni:

Skovrider Poul Felding lod læse en befaling vedr. gejstlighedens skove.

Korporal Christian Benfeldt i Gamst stævner pva. ridtmesteren Thomas Mogensen i Øster Vamdrup. Eftersom han har opsagt boligen af fattigdom, skal han svare udgifterne så længe og derefter stille kaution for boligens rette vedligeholdelse.

Thomas Mogensen i Øster Vamdrup opsiger 2. gang sit boel.

Med stævning til korporal Christian Benfeldt i Gamst fører Poul Garp i Noes vidner på, hvorledes Noes gård befandtes, da Poul Garp antog den efter fejdetiden. I foråret 1661, da Poul Garp kom til Noes, da var gården ganske ruineret, så der manglede vinduer, døre, lofteskaud, gavle, og ganske ruineret og øde ..

Korporal Cbristian Benfeldt opsagde pva. sin strenge ridtmester Svanelund 2. gang Niels Garp i Noes.

Joen Jørgensen i Skandeurp forbyder 2. gang ulovlig sæd og engbjergning på den jord, som han med sin hustru har arvet efter hendes sl. forældre.

Se 8/6. Christen Iversen i Store Anst stævner Peder Sørensen i Glibstrup for penge, han har lovet for Peder Sørensen til Mads Nielsen i Glibstrup. Peder Sørensen møder og svarer, at han ganske intet skylder Christen Iversen eller Mads Nielsen. Han har betalt for det, han har fået. Opsat 14 dage.

Nis Jepsen og Iver Lauridsen i Gesten stævner hr. Søren Nielsen i Verst.

Anders Hansen i Gesten stævner hver mand i Gesten sogn samt Niels Høg og Peder Ebbesen i Gamst og Anne Ditlevs i Skanderup for kirketiende og regnskab, der er uklareret for 1663-70. Opsat 14 dage.

11/5. Jep Buch i Nagbøl hans sag opsat 14 dage.

Søren Jessen i Gelballe stævner pva. bymændene hver mand i Skanderup by og vangmanden Peder Nielsen ibidem og saggiver vangmanden, fordi han har lovet dem tjeneste at vogte deres mark, men uden årsag er undveget ved nattetide af sin tjeneste. Han havde husværelse hos Knud Nielsen i hans ladehus. Han burde have advaret menige grander, om han var blevet forurettet af nogen der i byen, så at de efter deres vide og vedtægt kunne have straffet dem, der i så måde havde forset sig, og også Knud Nielsen, som han boede hos, så han kunne have haft hans gods i opsyn. Han er ulovligt undveget af sin tjeneste og bør indfinde sig igen eller lide dele, og de, som har antaget ham, bør lide efter recessen. Opsat 8 dage.

Søren Nielsen i Skanderup opsiger 2. gang det bolig i Skanderup, der tilhører hr. Jens Jacobsen ibidem.

Niels Jensen i Knudsbøl opsiger sin væring. Stævning til amtskriveren.

Torsdag den 29. juni:

Skovrider Poul Felding har på vegne af jægermesteren stævnet Jes Hansen Vorbasse i Knudsbøl. Vidner har været med Poul Felding til syn i Knudsbøl skov, som var forhugget uforvist. De fik påvist en eg i Jes Hansen Vorbasses toft samt andet træ. De fandt også træ hos Mikkel Gabriels i Knudsbøl. Se nedenfor.

Regimentskriver Anders Nielsen gav til kende, at Peder Ebbesen, Hans Christensen og Jep Pedersen i Gamst, som berettes at være fuld søskendebørn til en karl ved navn Christen Pedersen, som tjente Hans Hansen i Øster Gesten, og for ham beklager og angiver, hvorledes forn. Christen Pedersen for nogen tid siden var med forskr. hans husbond Hans Hansen til et barsel hos Anders Hansen i Vester Gesten og der er bleven borte og ej med sin husbond hjemkommen, ikke heller siden den tid fornummen ham. - Hvis nogen ved, hvor han er at finde, skal de meddele det.

Korporal Christian Benfeldt opsagde 3. gang Nis Garp i Noes.

Thomas Mogensen i Øster Vamdrup opsagde 3. gang sin bolig. Christian Beenfeldt siger hertil, at han skal forlade boelet til den lovlige tid og stille borgen for, hvad der tilkommer ham at udrede af boelet. (Se 13/7)

Se ovenfor. Den ulovlige skovhugst, Poul Felding idag har ført vidner på. Opsat 14 dage.

Søren Nielsen i Skanderup opsiger 3. gang over for hr. Jens Jakobsen i Nagbøl sit boel. Præsten spørger ham, om han i nogen måde har forurettet ham. Nej, men årsagen er boligens ringe brug og de store skatter og hans anpart af rytter- og soldaterhold, øvrigheden har pålagt ham, som hans formænd før ham aldrig har været påbudt.

Mette Høgs i Gamst har stævnet korporal Christian Benfeldt for gæld: betalingen for en ko, Anders Lauridsen i Gelballe har købt af hende, og som korporalen har kautioneret for. - Han vedgik sin gæld og blev dømt til at betale.

Joen Jørgensen i Skanderup lyser 3. gang forbud mod at befatte sig med den jord, der kaldes bondejord. Peder Nissen Sottrup herimod fremlægger skriftligt indlæg: Han har købt jorden af Joen Jørgensens hustru (henviser til sit skøde). Der er først kommet tvist om jorden, efter at Hans Knudsen i Øster Vamdrup har rejst den. Jeg har svaret udgifterne. Hans forbud har ingen magt til skade for mig, eftersom jeg vil bevise, at han har solgt mig den jord sammen med det andet.

Torsdag den 6. juli:

Mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Kirsten sl. Jep Knudsens i Ravnholt med lavværge og steddatter Mette Jepsdatter med hendes værge Gregers Pedersen i Gesten for resterende kvægtiende. Dom: De skal betale.

Korporal Christian Benfeldt i Gamst har stævnet samtlige Gamst grander undtagen præsten. Opsat 8 dage.

Carsten Hansen i Bastrup har stævnet Laus Mors ibidem og får vidne ang. 2 engskifter, at de ligger til Poul Hansens og Mads Mikkelsens gård i Bastrup.

Christen Iversen i Store Anst fremlagde herredsfogedstævning til Søren Krage ibidem, Søren Bull i Lunderskov og Anne Nielsdatter, der tjener Christen Halkjær i Hjarup, til at vidne om, at onsdag efter påske forleden år, om da ikke Peder Sørensen og Mads Nielsen i Glibstrup med flere godtfolk var forsamlet i Christen Iversens hus for at forlige Peder Sørensen og Mads Nielsen om den langvarige trætte, der havde været imellem dem om det boel og anden ejendom på Geising mark og skov, som hans formand havde haft til samme bolig, og d‚r afgjorde fuld redsel for ½ gård lige med Peder Pedersens ½ gård i Geising, og fordi Peder Sørensen havde adskilt den boel i Glibstrup, Mads Pedersen bor på, skulle udredes den fulde halve gårds pligt, som Peder Sørensen blev fordret for, - om de da ikke hørte, at de sådan blev forligt, at Mads Nielsen skulle til sig tage de to stykker eng og et skovskifte i Geising skov, som fra Peder Pedersens gård i Geising er lagt til hans bolig, og om Mads Nielsen da ikke tiltog sig samme ejendom til sit bolig og herefter skulle udrede den halve pligt og rettighed, og at Peder Sørensen da lovede at give Mads Nielsen 15 slettedaler. De 2 rigdsdaler betalte han straks, resten skulle betales i 2 terminer, 4 rdl. til Mikkelsdag og 4 rdl. den følgende påske. - Søren Krage havde været til stede, men vidste ikke, hvordan forliget blev sluttet. - Søren Bull havde hørt, at Peder Sørensen lovede Mads Nielsen 10 Rdl. med jorden og betalte straks 2 rdl. Christen Iversen kautionerede for de 8 daler. - Anne Nielsdatter vidnede som Søren Nielsen.

Fornævnte Christen Iversen ctr. Peder Sørensen for de 8 rdl. han har borget for. Opsat i .. dage.

Anders Mattesen i Bække fik udnævnt synsmænd til at syne hans hus, hustru og folk, hvorledes de af korporalen Christian Benfeldt i Gamst igår blev medhandlet.

Korporal Christian Benfeldt ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld, han har kautioneret for over for Mette Høgs (se 29/6), og som denne nu har fået dom over ham for. Opsat 8 dage. 24/8

Mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Gregers Pedersen i Vester Gesten. Præsten har den 25/9 1664 (1669?) fæstet til ham et præstebolig og derpå forundt ham 2 års frihed på den betingelse, at han imidlertid skulle forsvarligt forfærdige huse og holde dem ved magt og siden give de sædvanlige afgifter og skatter. Der nævnes en aftale af 28/4 1667 (1669?). Den har han ikke overholdt, og han har fornylig ulovligt forladt boliget. Præsten saggiver ham desuden for afgift og skat 1669, 70 og 71. Mener, han bør betale de resterende penge, kvittere boligen forsvarligt i rette tid og svare udgifterne indtil da. Opsat 14 dage. Se 13/7

Torsdag den 13. juli:

(Se 29/6). Thomas Mogensen i Øster Vamdrup har til rette tid opsagt det væring i Øster Vamdrup, han påboede, formedelst armod. Det var tildelt løjtnant Bertel DeRansir. Denne har sagsøgt ham for nærværende års afgift og forlangt stillet kaution for boliget. Løjtnanten har nu bekvemmet sig til, at hvis uvildige dannemænd kan taxere den engbjergning og rugsæd, som er sået til boliget, vil han det annamme i fuld betaling. Thomas Mogensen takkede for løjtnantens tilbud. Synsmænd blev udnævnt.

Skovrider Poul Felding i Geising ctr. Peder Sørensen i Glibstrup. - Henrik Steffensen i Geising vidnede, at han forleden søndag så Peder Sørensen komme gående ind i Poul Skovriders gård, og i det samme kom skovrideren agende ind i sin gård. Peder Sørensen klagede, at der var stjålet et træ fra ham, 18 alen langt. Poul Felding svarede, at hvis han kunne bevise, hvem der havde været hans skademænd, skulle de blive straffet. Så tog Poul Felding Peder Sørensen med sig ind i sit hus, og vidnet hørte så intet til dem, før end kvindfolkene kom løbende ud og råbte på ham, at han skulle komme ind, de slår hinanden. Og efter at de to gange havde råbt, kom han ind og så da, at Poul Skovriders paryk lå på jorden, og Peder Sørensen havde fat i hans kjortel. Han skilte dem ad og fik Peder Sørensen ud ad døren. Derefter tog Peder Sørensen en vognkæp, som han ville have søgt Poul Skovrider med. - Margrethe Henriks vidnede det samme. - Maren Madsdatter var kommet ind lidt før og havde set, at de havde hinanden i håret; hun fik dem adskilt og fik Peder Sørensen ud af døren. - Jens Madsen havde set, at Maren Madsdatter stod uden for og holdt på Peder Sørensen, og havde hørt, at Peder Sørensen begærede at måtte komme ind i gården efter sin hat og handske.

Med stævning til slotsherren Otto Bilde og skotsskriveren Rudolf Faust fører hr. Jens Jakobsen i Nagbøl vidner på, at det bolig i Nagbøl, som ligger til præstegården, er opbygget på en toft i byen, som kaldes Klejnsmed toft og ligger på præstegårdens agerender. Den har intet tilliggende uden hvad præsten forunder ham årligt af præstegårdens jord.

Se 6/7. Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Gregers Pedersen i Vester Gesten. Synsmænd har været til syn på det præstebolig i Vester Gesten, som Gregers Pedersen senest påboede og nu er fradraget. Brøstfældigheden beskrives. Se 20/7

Torsdag den 20. juli:

Se 13/7. Nis Basses sag pva. mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Gregers Pedersen opsat 8 dage. 27/7

Anders Mattesen i Bække ctr. Jep Nissen ibidem. Der har været holdt syn på noget engjord, som er blevet opædt af Jep Nissens bæster, ca. et læs hø. Anders Mattesen havde taget den ene af hestene i hus, men Jep Nissen havde taget den ud igen uden tilladelse og uden at betale for skaden. Kræver betaling, samt at Jep Nissen bøder, fordi han har taget sin hest ud uden forlov. Opsat 14 dage.

Anders Hansen og Iver Lauridsen, kirkevæger i Gesten sogn, har stævnet Gesten sognemænd for resterende kirketiende 1663-70 efter stiftskriverens regnskab. En del af sognemændene sagde, at de skyldte ingen resterende tiende. For de har årligt af deres korn aftalt deres tiende retfærdigt til kirken og indlagt den i god forvaring i forhåbning, at kirkeværgerne ville have annammet det i rette tid. - Anders Hansen svarede, at de ikke ville annamme det, fordedelst han ikke var kirkeværge. Derfor blev der fremlagt en seddel: "Eftersom Anders Hansen og Niels Jepsen i Gesten er for nogle år siden forordnet til kirkeværger og præstens medhjælpere i Gesten sogn og imidlertid ingen regnskab gjort for kirkens korntiende, kvægtiende, jordskyld eller anden kirkens indkomst, som de med rette havde burdet, hvorfor på kong. maj. vegne befales bemeldte tvende mænd straks at hidkomme til Kolding, uden længere ophold, og gøre den tilbørlige rigtighed for kirkens indkomst, såfremt de ikke derfor vil stande til rette som vedbør. Actum, Kolding d. 18. august 1669 (1667?), Anders Madsen", hvilken seddel idag så vel som den 19. august 1669 (1667?) her for retten blev læst og påskrevet. - Sognemændene formener derfor, at Anders Hansens og Nis Iversen (Nis Jepsen?), som var kirkeværger, burde have søgt kirkens tiende i rette tid, men den blev liggende hos dem og fortæret af rotter og mus, dem til ingen nytte. Og de bør svare kirkens indkomst. Opsat 14 dage. 10/8

Torsdag den 27. juli:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen Halkjær og Mads Sørensen i Hjarup.

Anders Hansen i Gesten har på kirkens vegne stævnet Knud Thøgersen ibidem for en kirketoft, han bruger og har tilegnet sig uden forlov og fæste. Han bør lide derfor samt erstatte, hvad han hidtil har brugt. Opsat 8 dage.

20/7. Sagen Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Gregers Pedersen opsat 3 uger. 10/8

Torsdag den 3. august:

Kvartermesteren ctr. Peder Skrædder i Vester Vamdrup. Der har været holdt syn på hans bolig, som han er frarømt. Brøstfældigheden beskrives. Han er ulovligt draget fra huset og har ikke klareret rettigheden deraf. Bygfældigheden ville have været mindre, om han havde opsagt det lovligt. Han bør lade bygnin gerne forsvarligt reparere og opsige huset lovligt. Opsat 14 dage. 17/8

Skovrider Poul Felding har stævnet Lambert Nielsen og Jep Hjuler i Gamst samt Peder Sørensen i Glibstrup for uforvist skovhugst af en bøg, hvilket Peder Sørensen selv har anmeldt og idag beskylder Jep Hjuler (Jep Pedersen) for. Han bør skaffe sig hjemmel eller bøde derfor. Opsat 14 dage.

Samtlige Nagbøl og Dollerup grander er stævnet for at svare anlangende et videbrev, som granderne imellem hverandre agter at stifte til samtliges nytte, gavn og bedste, eng og korn at hegne og frede samt al anden grandernes nytte, gavn og bedste at vedligeholde. Jep Buch i Nagbøl sætter irette, om ikke samtlige grander og ejermænd jo bør og pligtige er videbrevet med samtlige grander at ved tingsvidne beslutte til ende og samtykke og derfor at lide videre lovmål, dele og tiltale. Opsat 14 dage. 14/9

Torsdag den 10. august:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Synsmænd (bl.a. Johan Christensen i Hjarup) aflægger rapport om uforvist skovhugst i alle herredets skove.

20/7. Sagen med Gesten kirkeværge med bevilling opsat 8 dage. 17/8

For retten fremlagt en seddel: Eftersom jeg min tjener Jens Nielsen, barnefødt i Tjæreborg, nu har afskediget fra Vranderup mølle og han efter sin forpligt har forføjet sig på mit gods i fornævnte Tjæreborg, må herefter enhver, som har noget at tiltale ham for, søge ham på hans bopæl og ved hans værneting. Underskrevet Påby, den 6/8 1671, Hans Rotkierche(?).

27/7. Nis Basses sag pva. mester Hans opsat 14 dage. 17/8

Torsdag den 17. august:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

3/8. Kvartermesterens sag ctr. Peder Skrædder i V. Vamdrup opsat 14 dage. 14/9

10/8. Sagen med Gesten kirkeværger opsat 8 dage.

Bent Nielsen i Hundsholt ctr. Niels Pedersen i Højrup. Han skal udgive sin part af htk. 5-7-1-0 til rytterhold. Bent Nielsen rider, og Niels Pedersen er lagt til ham. Opsat 14 dage. 31/8

Restanceskriver Hans Nielsen pva. amtskriver Rudolf Faust har stævnet alle, der svarer til Koldinghus. Otte mænd vidner om dem, der tjener og svarer til Koldinghus og som er forarmede og ikke kan udgive deres landgilde for 1670 under deres største ruin og skade.
Hjarup sogn og by:
Svend Christensen 2/3 part, Ole Jensen 1/3 part, forarmet.
Hans Nielsen, ½ gård, forarmet.
Hans Knudsen og Jep Hansen, ½ gård, frihed til 1673.
Carsten Hansen og Johan Christensen, forarmet, kan intet give.
Christen Halkjær, ½ gård, frihed til 1673, den ½ gård øde.
Hans Christensen Ødis, øde.
Bonnik Pedersen, 1/3 part frihed til 1671.
Las Christensen, 2/3 part øde.
Jens Lauridsen, forarmet.
I Seest sogn nævnes bl.a. Christian Nielsen, ridefoged, frihed efter kgl. maj. brev på livstid.

10/8. Mester Hans Laugesen i Gamst får efter 6 uger dom over Gregers Pedersen i Vester Gesten. Denne kan ikke nægte, at han har været i mester Hans' hus og bolig efter aftale med mester Hans. Han er fradraget boliget ulovligt, og med synsvidner er bevist, hvorledes det nu forefindes. Med 10 dlr. 3 mk. 12 sk. kan han befri sig. Han bør lade boliget reparere og kvittere det til rette tid og svare for det indtil da.

Torsdag den 24. august:

Jep Buch i Nagbøl i fogeds sted.

Peder Sørensen i Glibstrup har stævnet Jep Pedersen Hjuler i Gamst, Anders Styrsbøl og Lambert Nielsen ibidem. - Claus Ebbesen i Glibstrup vidner, at han mandag efter Sct. Hansdag så, at Jep Hjuler selvanden med to vogne kom kørende fra Peder Sørensens enemærke læsset med træ til Gamst, og Peder Sørensen var på den tid til marked i Ribe. - Skovrider Poul Felding og hans hustru Mette Hansdatter vidner, at Jep Hjuler havde været i deres hus og bekendt for dem, at han ikke havde hugget den bøg fra Peder Sørensen alene, men Anders Styrsbøl og Lambert Nielsen var med ham, og de var lige gode om det. Siden har Anders Styrsbøl bekendt for Poul Felding, at han fik rodkøret af bøgen, og han fik ikke mere ud af det end en snes lætter.

6/7. Christian Benfeldt fik dom over Anders Lauridsen i Gelballe vedr. borgen. Han skal betale.

Torsdag den 31. august:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted.

Læst kongens trykte forordning af 1/8 1671 om omslagsterminer i Fyn og Jylland.

Nis Basse i Geising har på vegne af mester Hans i Gamst stævnet Peder Skrædder i Øster Gesten. Anne Anderskone i Vester Gesten vidner: hun boede med sin forrige sl. husbond på deres 3 part gård i Øster Gesten, som Peder Skrædder nu påbor. I næstsidste fejdetid havde de noget af Gamst præstegårdsjord i brug og gav deraf præsten hans rettighed, landgilde, ægt og arbejde; men hvor det jord ligger, ved hun ikke. - Hans Hansen i Øster Gesten: kan mindes i 20 år og ved, at Knud Madsen og Knud Poulsen i Gesten havde noget af Gamst præstegårdsjord i fæste på Gesten mark.

Der har været syn på noget jord på Øster Gesten mark, som har været tilsået, men som mester Hans Laugesen vedkender sig.

17/8. Bent Nielsen i Hundsholt fik dom over Niels Pedersen i Højrup for det, han skal give af sin gård til rytterens underhold: Han bør yde sin rettighed efter kgl. forordning til Bent Nielsen, som rider derfor.

Torsdag den 7. september: for få folk ved tinget.

Torsdag den 14. september:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Korporal Christian Benfeldt, nu tilholdende sig i Gamst har stævnet Poul Steffensen i Gamst for den 2. termin af hans gård, eftersom Poul Steffensen tidligere har akkorderet med korporalen om at holde en munderet rytter. Poul Steffensen svarer, at han har regnskab imod korporalen. Opsat 8 dage. 21/9

Med stævning til Rasmus Nielsen i Seest og Jep Jørgensen ibiden efterlyser Poul Lassen i Vonsild noget korn, der er frahøstet ham på Seest mark. Jep Jørgensen vedstår at have høstet noget havre. Han kræves at erstatte det og lide som for uhjemlet. Opsat 14 dage.

3/8. Kvartermesteren ved fuldmægtig Mads Madsen ctr. Peder Hansen Skrædder i Vester Vamdrup. Kvartermesteren har kvarter i Søgård. Peder Skrædders bolig er udlagt til hjælpekvarter for kvarter- mesteren. Peder Skrædder har uden lovlig opsigelse forladt stedet. Han har ikke klarereret rettigheden, og der er påvist bygfældighed. - Dom: Peder Skrædder resterer med en del af boligens udgift og mankerer med bygfældighed. Han bør udgive afgiften til rette tider, han sig det lovlig frasiger at erlægge, tilmed hvad som hidindtil resterer inden 15 dage at betale skadesløst. Han skal forholde sig efter kongens forordning, og hvis han derimod gør, derfor at lide som vedbør.

Las Christensen i Søgård er dommer i denne sag:

3/8. Jep Buch på vegne af størstedelen (mendiel) af Nagbøl og Dollerup mænd får dom over dem, der ikke vil underskrive deres vide og vedtægt: Granderne er påråbt og ikke alle er mødt. Alle granderne bør med hinanden beslutte og et videbrev på samtlige deres gavn og bedste, så vidt ret er, den ene med den anden at nyde og det med første at efterkommes, når videre påæskes ved tingsvidne at bekræve(?), og hvo derimod går, at lide videre lovmål, dele og tiltale.

Torsdag den 21. september:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted. Skriver sammesteds Philip Brun. Blandt vindingsmændene: Laurids Buch i Hjarup.

Skovfoged Niels Sørensen, overjægermesterens fuldmægtige, har varet Erik Christensen i Seest, Jakob Steffensen ibidem, Ole Jensen i Hjarup, Johan Christensen ibidem, Iver Thulesen i Skanderup og Jørgen Basse i Geising at syne herredets skove, hvad olden nærværende år derpå findes. - De afhjemler deres syn, som de har foretaget sammen med overjægeremesterens fuldmægtige Peder Seiberg, skovrideren og skovfogederne. Det anføres, hvor mange tal svin af kronens og bøndernes der kan komme på olden.

14/9. Korporal Christian Benfeldt ctr. Ole Steffensen (Poul Steffensen). Opsat 3 uger. 12/10

Nis Basse i Geise (Geising) på egne vegne og på vegne af naboerne Jørgen Basse, Iver Hansen og Henrik Steffensen har stævnet Niels Garup (Nis Garp) i Noes til syn på Geising mark idag formiddag vedr. en mark, der er blevet dem fraslået. - Synet afhjemles.

Peder Sørensen i Glibstrup ctr. Jep Pedersen Hjuler i Gamst, Anders Madsen og Lambert Nielsen ibidem for en bøg i hans enemærke (tingbogen 10/8 og tingsvidne 24/8). Han kræver, at de betaler for bøgen og tilfredsstiller øvrigheden. Jep Pedersen Hjuler og Lambert Nielsen nægter at have hugget bøgen fra Peder Sørensen. Ydermere årsagede Jep Hjuler Lambert Nielsen, at han ikke har med ham været at hugge nogen bøge fra Peder Sørensen i nogen ulovlig måde. Opsat 14 dage. 5/10

Nis Basse i Geising dommer i denne sag:

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Anders Jepsen, Jens Eskildsen og Christian Smed ibidem til at svare mod synsvidne. Man har synet noget havre, der var ganske nedtrådt af Jep Buchs naboers bæster, fæ og svin. Det er blevet anslået til 6 tønder.

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Rasmus Jepsen (der af den nye skriver kaldes Rasmus Ibsen) på Vamdrupgård. Niels Lauridsen i Nagbøl vidner, at han i 1668 var i Tømmerby med nogle bøgebøl, som Rasmus Jepsen på vegne af oberst Schach havde købt af Jep Buch. Efter deres aftale leverede han dem til Søren Hansen, der gav ham en seddel med tilbage til Rasmus Jepsen om leverancen. Rasmus Jepsen fik sedlen og gav ham 1 rdl. Nu stævnes han for resterende 11 mark. Opsat 14 dage. 5/10

Torsdag den 28. september: For få folk ved tinget.

Torsdag den 5. oktober:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted. Philip Brun er skriver.

Eftersom vor allernådigste herre og konge har forundt og beskikket Peter Nymand at være herredsfoged, da har han nu først betrådt sin bestilling nu idag og betjent retten.

Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård. Vidner skal forklare, hvad de har set og hørt, da Rasmus Jepsen mødte hr. Jens i Nagbøl og Jep Buch, som kom agende imellem kirken og Skanderup. - Rasmus Pedersen i Vester Vamdrup: Da kom hr. Jens Jakobsen og Jep Buch kørende, og Rasmus Jepsen mødte dem og bød goddag. Da sagde Rasmus Jepsen: "Jeg mener, vi skulle være naboer og gode venner; mig synes, at I er meget streng imod mig". "Hvad så", sagde Jep Buch. "Jo", sagde Rasmus Jepsen, "for I har taget mine svin i hus før end der er brændt på skoven". Da svarede Jep Buch, "Da har vangmanden taget dem ind". - Rasmus Jepsen spurgte, hvorfor han havde tiltale til ham. Men det ville Jep Buch først sige ham, når han kom for ting med ham. Rasmus Jepsen sagde: "En skælm, der er dig noget skyldig, om det mig er". Jep Buch: "Du har lokket mit folk fra mig". Rasmus Jepsen: "Nej, hun er kommet til mig i mit hus og ladet sig leje". Jep Buch: "I skal miste hende, hun vil blive længere i min tjeneste". Rasmus Jepsen gav ham så et slag med skaftet af sin vidshammer(?) bag over hans hoved. Så sprang Jep Buch af vognen og tog efter en vognkæp sig at befri mod Rasmus Jepsen. Da uddrog Rasmus Jepsen en sabel og hug efter Jep Buch to hug, hvorimod Jep Buch sig da befriede med sin kæp. Da skiltes de fra hinanden, og Rasmus Jepsen sagde, at de skulle vel findes en anden gang.

21/9. Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård. Opsat 14 dage. 19/10

21/9. Sagen mellem Peder Sørensen i Glibstrup og Jep Pedersen, Albert Madsen og Lambert Nielsen i Gamst opsat 14 dage. 19/10

Torsdag den 12. oktober:

Mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov har stævnet Hans Nielsen i Jordrup, præstens annextjener, og Carsten Hansen ibidem. Hans Nielsen er stævnet for skyld og landgilde. Carsten Hansen skal svare på, med hvad hjemmel han er flyttet ind på præstegården, formenende, at han ikke må afføre hvad gods og fæmon, han på gården har indført, medmindre han dertil vil svare. Opsat 14 dage.

Korporal Christian Benfeldt har indlagt en kontrakt med Poul Steffensen i Gamst ang. rytterhold, hvilken han af herredsfogeden er blevet forholden, formedelst den ikke er på stemplet papir, efter Poul Steffen sens begæring.

Jens Pedersen i Egholt opsiger på vegne af samtlige Egholt mænd deres skovs olden.

21/9 (Se også ovenfor). Poul Steffensens indlæg imod korporal Christian Benfeldt: Eftersom korporalen med mig og mine medbrødre og naboer har akkorderet at holde en fuldt munderet rytter for os i kongens tjeneste imod den udgift, han efter kgl. forordning har at søge, og søger mig med proces for nogen rest deraf, han formener hos mig skulle restere, så er mit korte svar: Jeg har redet selv for mig og mine brødre indtil den 16/2. Siden har vi aftalt med korporalen, at han skulle holde en rytter for os. Jeg har den 16/2 frastået hest og sadel... hylster og pistoler samt degen og gehæng, som havde kostet til sin formand 41 daler 1 mk., hvoraf mine brødre har betalt en del og jeg selv 14 daler 1 mk. 13 sk. Desuden har jeg leveret til Christen Benfeldt i penge 4 daler 1 mk.; han har fået et svin til 3 mk., 2 læs hø � 5 mk. samt noget korn, et krudthorn fuldt med krudt, et par sporer, ialt for 23 daler 3 mk. 13 sk. for min egen halve gård, der er på htk. 3-2-0-0, hvorved dommeren kan eragte, hvad jeg må restere efter kgl. forordning.

21/9 (se også ovenfor). Korporal Christian Benfeldt ctr. Poul Steffensen. Opsat 14 dage. 26/10

Torsdag den 19. oktober:

Claus Ebbesen i Glibstrup, Sejr Andersen og Mads Nielsen ibidem har stævnet Peder Sørensen i Glibstrup for 2 mark, der var hans part af betalingen for at få fårene vogtet i sommer. - Han svarer, at kvinden ikke havde vogtet hans får længere end ca. 5 uger (hvilket han vil betale for), før end hun blev syg, og siden fødte han hende sammen med dem i 14 dage, mens hun var syg; så nødtes han til at føre sine får af by og lade dem vogte. Desuden havde Claus Ebbesen og Mads Nielsen forleden år uden årsag deres får af by, og de betalte ikke noget. Opsat 14 dage.

5/10. Sagen mellem Peder Sørensen i Glibstrup og Jep Pedersen, Albert Madsen og Lambert Nielsen i Gamst opsat 14 dage.

Korporal Christian Benfeldt mødte på regimentskriverens vegne med tiltale mod Peder Sørensen for kongens sag.

Niels Sørensen i Øster Vamdrup har stævnet Peder Sørensen Sottrup ibidem. Han bør svare ham sin part af sin gårds udgift iflg. kgl. forordning til mundering og svare ham til hestens underhold. Peder Sørensen svarer, at han vil yde af sin gård efter forordningen.

Jep Buch stævner Peder Rasmussen i Dollerup og Mads Sørensen, der tjente hr. Jens Jakobsen i Nagbøl. De skulle have været vidner. Bør lide dele, hvis de ikke møder i retten.

5/10. Der skulle idag være gået dom mellem Jep Buch i Nagbøl og Rasmus Jepsen på Vamdrupgård. Denne møder og siger, at der ikke bør fældes dom over ham, før end Jep Buch har bevist, at han skylder ham noget. Opsat 14 dage.

Torsdag den 26. oktober:

Regimentskriver Anders Nielsen begærer indført i tingbogen, at eftersom han ikke altid kan være til stede ved tinget, så befuldmægtiger han velfornuftige Jep Pedersen Ky.

12/10. Sagen mellem korporal Christian Benfeldt og Poul Steffensen og medinteressenter Iver Madsen og *Jep Pedersen i Gamst er blevet bilagt, og korporalen lover at holde en rytter for deres gårdes parter, så længe mændene udgiver til ham deres rettighed på bemeldte rytter.

Jep Buch i Nagbøl stævner Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til at påhøre vidner. Der skal gives nyt varsel. Sagen er siden blevet bilagt. (Denne sætning synes at være føjet på senere, idet den nye skriver lader en del plads stå åben mellem hver tilførsel).

Laurids Hansen i Gamst og korporal Christian Benfeldt stævner Niels Høg, Søren Christensen, Anders Tørsbøl og Søren Iversen i Gamst. De er udlagt til korporalen sammen med Laurids Hansen, og denne har indlagt sig hos ham og har fra den første begyndelse nydt lys, ildebrand, seng og denne fornødenhed, husværelse både til ham, hans heste og fodring. Laurids Hansen betaler lige med de andre og mener derfor, at hans medbrødre skal være med til at holde korporalens kvarter efter deres kvota, "på det jeg fattige mand ej mere overlast som mine medbrødre vederfares". 9/11

Torsdag den 2. november:

Jens Hansen i Fårkrog har givet varsel til Laurs Pedersen, ridefoged i Københoved, om han har noget at svare på kongens vegne imod vidners påhør ang. et stk. eng til hans gård. Peder Hertugsen (Hartvigsen?) og Poul Hertugsen i Vester Vamdrup vidner, at det stk. eng, der ligger øst for Jens Hansens gård i Fårkrog, at den halve part deraf købte sl. Hatte Iversen i Fårkrog af Bertel Hansen i Skustrup. Den anden halve part købte Oluf Nielsen i Skustrup af sl. Bertel Hansen. Og engen har været brugt i 30 år til den gård i Fårkrog, sl. Hatte Iversen påboede og Jens Hansen nu ibor, så og til den gård i Skustrup, som sl. Ole Nielsen påboede og Mads Tusen nu påbor, ulast og upåkæret.

Kirsten Gydesdatter i Gelballe fremstod og beskyldte Iver Mikkelsen ibidem for at have været årsag i hendes sl. mands død, idet han fulgte en rytter ind i hendes gård, som stak ham ihjel, mens Iver Mikkelsen selv stod hos.

Ridefoged Christian Nielsen lod opkræve mænd til at syne broer i herredet. - Fire mænd mere opkræves.

Torsdag den 9. november:

Ridefoged Christian Nielsen stævner sl. Christen Jensens kvinde for skifte efter hendes mand, hvor der blev udsat til fogedpenge en kvie og to får, som hun endnu har hos sig. Opsat 8 dage. 23/11

Samme har stævnet Joen Andersen i Seest pva. Karen Mikkels for en kontrakt, han har gjort med hende. Opsat 14 dage. 23/11

26/10. Sagen ml. Las Hansen og hans modparter opsat 14 dage.

Torsdag den 16. november: For få folk til, at retten kunne blive betjent.

Torsdag den 23. november:

Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Sejr Andersen i Glibstrup, Iver Lukassen i Store Anst og Niels Hansen ibidem for gæld. Opsat 14 dage.

Kvartermester Albret Johansen i Søgård ctr. Anders Knudsen i Gesten for hans part af, hvad der skal gives kvartermesteren for den karl, han holder til at ride for ham. Opsat 14 dage.

Jørgen Mikkelsen i Gelballe ctr. Kirsten Giedes ibidem og Anders Jepsen i Nagbøl, hhv. for hendes anpart i rytterhold og ham vist for noget lignende. Opsat 14 dage. 7/11

9/10. Ridefoged Christian Nielsen sag mod sl. Christen Jensens kvinde i Jordrup (Jarup) og mod Joen Andersen i Seest opsat 14 dage.

Torsdag den 30. november:

Jep Buch i herredsfogedens sted.

Søren Danske (Søren Damke?) i Kolding læste en dom for retten og var begærende fyldest udlæg efter dommens formelding, og at herredsfogeden vil være ham følgagtig til de ind....

Torsdag den 7. december:

Forkyndt kgl. forordning af 22/11 ang. konsumption m.m.

23/11. Jørgen Mikkelsen i Gelballe hans sag mod Gyde Nielses ibidem samt Anders Jepsen i Nagbøl opsat 14 dage.

Torsdag den 14. december:

Blandt vindingsmændene: Christen Buch og Mads Sørensen i Hjarup.

Amtskriveren har stævnet lægdsmændene til at vidne om, hvorledes gårdene findes ved magt.

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet nogle dannemænd til at vidne om syn på sl. Joen Jakobsen i Vranderup. For retten fremstod Niels Iversen i Lejrskov, Thule Pedersen i Ferup, Mads Pedersen ibidem, sandemænd, samt Hans Lauridsen Graver i Vranderup, Hans Jensen ibidem, Thomas Mikkelsen og Jens Pedersen, de vandt, at de har været med ridefogeden efter lensmandens skriftlige ordre i Vranderup at syne sl. Joen Jakobsen, forrige herredsfoged, hans døde legeme, der var oplagt på strå, eftersom adskillig snak var opkommet om årsagen til hans død, og da beså de hans bare legeme fra hovedet og til fødderne på alle sider. De så ganske ingen mangel eller skade på hans krop eller andet på ham, end som på en anden ærlig mand, som er strådød. - Så mødte til vedermål sl. Joen Jakobsens efterlevende enke Karen Jensdatter, hendes broder Peder Ravn, som på hendes og deres børns vegne tilspurgte menige herreds mænd, om nogen kunnne fremsige eller gøre forklaring på den letfærdige løgn om det sl. menneske havde ført på bane, da det at ville fremsige, at slig en løgner kunne blive strafffet andre til eksempel, hvortil ingen vidste ham at svare. Ellers mente (mindede?) han dem derom haver inkvireret på det at eftersøge, hvorfra den tale er kommet, hvorefter Christian Nielsen er tingsvidne begærende og Peder Ravn genpart.

Herredsfoged Peter Nymand har stævnet Knud Smed og Søren N. Gav Knud Smed til sag, fordi han havde ... uden minde i en uskiftet lade, og satte i rette, om han ikke skulle skaffe hjemmel eller lide efter loven. Gav Søren Jensen i Egt til sag for nogen penge, som skulle have været på stedet efter den sl. mands død, Hans Jensen i Jordrup (Hjarup?) og ej fandtes, hvorfor han har tiltale til ham, med sin ed at aflægge, hvad ham derom er bevidst.

Bertel Jensen i Lunderskov stævner Ole Knudsen ibidem for 4 rdl. til rytterhold. Opsat 14 dage.

Torsdag den 21. december:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted og Niels Hansen i Seest i skriverens sted.

Iver Buch i Lejrskov har pva. regimentskriver Anders Nielsen stævnet Kirsten Gydesdatter i Gelballe. Han tilspørger hende, om hun vil vedstå sin klage, som hun har givet for lensmanden, hvortil hun svarer ja. Tingsvidne til Iver Buch og genpart til Peder Hansen(?) i Påby.

Christen Iversen i Anst ctr. Anders Christensen i Skanderup. Opsat 8 dage.

Anders Hansen i Gesten ctr. Knud Thøgersen i Øster Gesten og Joen Gydesen(?) i Ravnholt og Kirsten Jeppes ibidem. Opsat 14 dage.

Rasmus Mikkelsen i Jordrup ctr. Niels Pedersen i Højrup for hans betaling til rytterhold. Opsat 14 dage.

---

Tingbøgerne 1672-74 findes ikke.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk