Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Anst herreds tingbog 1670

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)


Den 13. januar 1670 er denne bog forordnet til tingbog med 146 blade for tingskriver Anders Jepsen.

I Jesu Christi navn begynder vi med ting og ret at holde udi dette ny år, og efter ofte begæring og affordring er idag, som indfalder den 3. februar, mig tingbogen af hr. amtskriver Rudolf Faust tingbogen bleven leveret. Forskr. dag Ao. 1670

ting holdt. Joen Jakobsen i Vranderup herredsfoged, Anders Jepsen i Nagbøl skriver. Vindingsmænd: Iver Sørensen, Christen Iversen og Søren Krage i Store Anst, Sejr Andersen i Glibstrup, Knud Thøgersen i Gesten, Anders Knudsen ibidem og Søren Nissen Basse i Geising.

Jep Lauridsen i denne sag forordnet at sidde i herredsfogedens sted:

Joen Jakobsen i Vranderup har stævnet Jørgen Junghans i Kolding, visiterer i Kolding, og Jens Christen sen, portner, og desuden både hele og halve gårdes mænd i Seest at vidne. Ingen af disse er mødt idag, hvorfor Joen Jakobsen fordeler dem.

Ridefoged Christian Nielsen har den 16/12 stævnet alle Ko. Ma. bønder og tjenere i Lejrskov, Seest, Hjarup og Verst sogne for idømte bøder for uforvist skovhugst ifølge tingsvidne af 7/5 1668. - Dom: De bør fremvise kvittering for, at de har betalt eller har fået bøderne eftergivet, eller lide nam og vurdering.

Torsdag den 10. februar:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen og Christen Jepsen i Hjarup.

Iver Thulesen i Skanderup har stævnet vidner til at forklare, hvad der skete mellem ham og hans modparter Hans Thomsen Uluf og Jens Jørgensen Stub i Skanderup, Jep Lassen og Jørgen Stub ibidem. - Knud Buch i Skanderup: var gået i seng, så han vidste intet. - Oluf Nielsen Buch: Forleden søndag, da mange godtfolk var samlet til begravelse efter sl. unge Oluf Buch, da hørte han, som han lå i sin sygeseng inde i en anden stue, at Hans Uluf bød Iver Thulesen ud at ville slås med ham. Da bad Iver Thulesen om, at han måtte være i fred, han havde ingen lyst til klammeri. Da hørte han, at Vidste Mikkelsen svarede og sagde, "vil du ikke forsvare dig, så vil jeg". - Thomas Hansen, der på samme tid lå på sin sygeseng hos Oluf Buch, vidnede det samme. - Gregers Thomsen: Om aftenen, da lysene var tændt, var han der i huset og hørte, at Hans Uluf bød Iver Thulesen ud at ville skifte med ham, hvad dem imellem var. Da svarede han, at han havde ikke lyst til klammeri, og begærede fred. Da svarede Viste Mikkelsen (som ovenfor). Så løb Viste Mikkelsen og Hans Uluf sammen, og Hans Uluf slog Viste Mikkelsen ned på gulvet. Så kom der folk og skilte dem ad. Mens dette skete, så han sig tilbage; da lå Iver Thulesen på jorden og Jens Stub oven på ham og slog på ham med sin næve. - Dorthe sl. Peder Hansens: Da Viste og Hans Uluf løb sammen, gik lyset ud; så løb hun og fik lyset tændt. Da lå Jens Stub oven på Iver Thulesen og havde ham i håret. - Anne Pedersdatter: Har set og hørt Hans Ulufs opfordring til Iver Thulesen og at denne begærede fred af sandemænd og dannemænd, etc. Hans Uluf kastede Viste Mikkelsen på ilden. Da hun så sig om, lå Jens Stub oven på Iver Thulesen og havde sin ene hånd i struben og slog ham på næse og mund med den anden; han tog også et stykke af hans krave og kastede det ud på gulvet. - Sidsel Thyges: Hans Uluf og Iver Thulesen havde talt om en eg, som sidstnævnte havde fået udvist på Hans Ulufs skovskifte. "Jeg har fået den udvist af øvrigheden til at forbedre Ko. Maj. gård med", havde Iver Thulesen sagt. - Rasmus Knudsen, der tjener Vidste Mikkelsen: Mandagen derefter gik han og Hans Kjeld op ad Skanderup gade. Da kom Jep Lassen kørende. Rasmus Knudsen sagde til ham: "I har været i en slem klammeri i aftes, så at mig tykkes, at Iver Thulesen har ej uden lidet bat(?) deraf, han har fået en hel hob hug". Dertil svarede Jep Lassen: "Det skar(?) ikke, havde han ikke givet mig de bedre ord i aftes til min broders, da skulle han have fået flere; og så skal de få, alle de, der holder med ham; for han er en skælm". - Iver Thulesen er blevet synet: blå og blodig i ansigtet, noget hår afrevet.

Iver Thulesen på egne vegne og ridefogeden på kongens satte i rette, om Jens Stub, som slagsmålet rørt og gjort haver, så vel som enhver de andre bør lide og undgælde til kongen og den, de har forbrudt sig imod. Opsat 14 dage.

Thomas Mikkelsen i Vranderup har stævnet Iver Lauridsen i Gesten, Knud Jensen i Rodevad og Ebbe Jensen ibidem vedr. skifte i Vranderup efter hans sl. formand Anders Nielsen mellem dennes enke Birthe Anderskone (med Thomas Mikkelsen som formynder og trolovet fæstemand) og hendes børn: Jens Andersen (tilforordnet værge: Iver Lauridsen i Gesten), Else Andersdatter og Maren Andersdatter (formyndre: Knud Jensen og Ebbe Jensen i Rådevad) samt kreditorerne. Heriblandt er rådmand Zune Pedersen med en fordring til Anders Nielsen og hans sl. fader Niels Andersen iflg. en dom ved Kolding byting af 9/5 1666. Ved skiftet har Thomas Mikkelsen og enken lovet at give hver af pigerne en seng god for 12 slettedaler, som de skal blive betalt, når de stedes et ærligt stykke brød, eller de dem i andre måder fornøden har. Jens Andersen skal få et høved godt for 10 slettedaler om 16 år, og hvis han dør forinden, skal samme ti daler være døde og magtesløse, og ingen af arvingerne skal have noget derfor at søge.

Torsdag den 17. februar:

Varsel til alle kongens bønder og tjenere i Vamdrup sogn at svare Jesper Ky (Jesper Kyed) i Kolding pva. kongen og amtskriveren. Opsat 8 dage.

Christen Jensen Halkjær i Hjarup i denne sag i fogedens sted:

Joen Jakobsen i Vranderup ctr. toldinspektør Jørgen Junghans i Kolding og Jens Christensen, portner i Kolding Sønderport. Birthe sl. Kjeld Jakobsens i Seest: forleden år ved pinsetide, da der stod skifte i Seest efter sl. Kjeld Jakobsen, blev der udsat til fogeden og skriverløn en kvie, som var med kalv. Og eftersom hun ikke beholdt over sin gæld uden 1 ko, som endda tilhørte kirken, begærede hun, om muligt var, at måtte beholde kvien og bød herredsfogeden til, om han kunne være tjent med noget fodring til noget fæ, så ville hun gerne forunde ham det, dersom han ellers ville mage det så, at hun kunne beholde kvien. Så blev de forligt om, at jeg skulle føde ham et par stude, som han lovede at jeg måtte beholde til min plov i foråret, eftersom alle hendes bæster så nær som to i hendes sl. husbonds gæld bortkom. Og som hun beretter hende ved høj middagstid dem blev tildrevet, som Jens Portner siden imod hendes vilje af hendes hus udtog og bortdrev. - Andre bevidner det samme. Og flere vidner (heriblandt Christen Snogdal i Hjarup) bekræfter, at Seest by ligger i Koldinghus len i Anst herred, og de fløjer, som står mellem Seest mark og Vonsild mark, Hjarup og Ødis mark, de mellem Haderslevhus len og Koldinghus len og imellem Holsten og Jylland gør skel. (Se 23/6)

Restanceskriver Jesper Pedersen har pva. amtskriveren stævnet bønderne i en del sogne og giver dem til sag for resterende landgilde. Kirkeværgerne giver han til sag for regnskabspenge. Opsat 14 dage. 3/3

Las Christensen i Søgård har stævnet Peder Hansen Skrædder i Vamdrup, Peder Nissen og Christen Møller ibidem for noget korn, de skylder ham. Opsat 14 dage.

Rådmand i Kolding Balder Nielsen pva. sl. hr. Mads i Verst hans børn ctr. en del skyldnere. Opsat 14 dage. 3/3

Torsdag den 24. februar:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen og Las Buch i Hjarup.

Jep Lassen i Skanderup giver beskrevet, at der har været noget klammeri mellem Iver Thulesen i Skanderup og Jens Jørgensen samt Hans Uluf og Visted Mikkelsen. Formedelst godtfolks forhandling er de blevet forligt. Da eftersom Jep Lassen dagen efter klammeriet skulle have ladet nogle ord falde, som kunne være Iver Thulesen hans ærlige navn og rygte til forklejnelse, hvilket Jep Lassen næger at have sagt, men idag ved sin ed bekræfter, at han ikke ved andet om Iver Thulesen end det, som en ærlig mand vel egner og anstår.

Torsdag den 3. marts:

Las Christensen i Søgård idag i herredsfogeds sted, eftersom berettes herredsfogeden at være svag.

17/2. Restanceskriver Jesper Pedersen får dom over nogle bønder for resterende skyld og landgilde. De skal betale.

17/3. Balder Nielsen pva. sl. hr. Mads Poulsen i Verst hans børn ctr. Iver Hansen i Geising. Opsat 14 dage. Sagen mod de øvrige skyldnere ligeledes. 24/3

Torsdag den 10. marts:

Ridefogeden fremlagde en kgl. forordning om, at broerne nu straks skal forfærdiges.

Hans Christensen i Skanderup ctr. Iver Nielsen Smed i Geising for resterende mølleskyld 1661 efter sl. Anders Madsen, som da var slotsskriver, hans restances indhold, og Iver Nielsen dengang boede på Drabæk mølle. Hans Christensen søges for samme penge af sl. Anders Madsens arvinger, fordi han den gang var delefoged og skulle indfordre restancerne. Opsat 14 dage.

Hans Jessen, hyrde i Skanderup stævner Christen Knudsen, hyrde i Hjarup og Christen Christensen, der befinder sig samme sted. Denne er også blevet varet for hyrdens dør i Skanderup, som han senest tjente. Christen Christensen havde tilsagt Hans Jessen sin tjeneste til Mikkelsdag, men undveg af sin tjeneste for en tid siden ved nattetide. Han bør erstatte sin tjenesteforsømmelse og lide som en, der overtræder kgl. forordninger, medmindre han har haft lovlig årsag til at undvige. Opsat 14 dage.

Torsdag den 17. marts:

Der var ikke så mange folk ved tinget, at retten kunne blive holdt, eftersom herredsfogeden var til landstinget, og der desuden blev spurgt, at kommissærerne var i Kolding for at modtage ed af undersåter ne på kongens vegne.

Torsdag den 24. marts:

Med stævning til rådmand Søren Lauridsen i Kolding, Jep Lauridsen i Lejrskov og Jep Mogensen i Lunderskov lovbyder Anders Lauridsen i Gelballe på egne vegne og på vegne af sin hustru Karen Anderskone den halve part af deres gård, så vidt den ikke er bortsolgt eller pantet, til pant til deres forhåbende svoger Lauge Mikkelsen, der er barnefødt i Gelballe. Denne og hans formodende fæstemø Maren Andersdatter bød sølv og penge, hvorefter Anders Lauridsen og hustru pantsatte deres gård til Lauge Mikkelsen og hans tilforhåbende fæstemø Anders Lauridsens datter Maren Andersdatter.

3/3. Rådmand Balder Nielsen pva. sl. hr. Mads Poulsens børn i Verst ctr. skyldnere. De dømmes til at betale.

Torsdag den 7. april:

Las Christensen i Søgård idag i fogeds sted. - Intet gik beskrevet.

Torsdag den 14. april:

Herredsfogeden er ikke til stede. Skal være ved landstinget.

Torsdag den 21. april:

Anders Knudsen i Gesten og Rasmus Lauridsen ibidem vidner, at Svend Nielsen i Drostrup forgangne år tjente Niels Jakobsen, som da boede i Raad (Roved?), fra Mikkelsdag 1668 til påske 1669, og da han drog fra ham, tog han sig en gård an i Drostrup på mester Gregers i Ribe hans stavn, og ikke han begav sig i tjeneste hos nogen mand efter den dag.

Poul Felding i Geising ctr. Poul Garp og Nis Garp i Noes, hans datter Else Poulsdatter og hans dreng. Vidnerne er ikke mødt. Opsat 14 dage.

Torsdag den 28. april:

Nis Basse i Geising pva. mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Knud Smed i Gamst og Niels Høg ibidem for gæld. Opsat 4 uger. 26/5

Las Christensen i Søgård ctr. Gunder Jakobs i Øster Vamdrup for kirketiende. Opsat 6 uger.

Skanderup sognemænd stævner rektor Laurids Pedersen Alling i Frederica. Han har modtaget varslet uden for tinget, men mener, det burde gives for hans bopæl. Herredsfogeden afviser sognemændene. Se 2/6

Torsdag den 5. maj:

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet kongens bønder og tjenere vedr. syn på uforvist skovhugst.

Mads Pedersen i Ferup angiver en brændevinskedel, som han har købt af Daniel Kobbersmed i Kolding, og tilbyder at give kongen afgift af og at lade den stemple.

Med stævning til deres moder Anne Nielskone i Jordrup lovbyder Paaske og Poul Nielsen i Jordrup til deres svoger Rasmus Mikkelsen og hans hustru Else Nielsdatter den gård i Jordrup, som deres sl. broder Anders Nielsen senest påboede, og som de har arvet efter deres sl. fader Niels Andersen, som boede og døde i Vranderup, og som deres moder efter hans død havde opladt og afstået til dem. Rasmus Mikkelsen bød sølv og penge, hvorefter de gav ham og hans hustru skøde og arveafkald.

Rasmus Mikkelsen forpligter sig til at klæde, føde og underholde sin svigermor og forsørge hende i hendes alderdom.

Las Christensen i Søgård i dommers sted:

Herredsfoged Joen Jakobsen i Vrandeup og Las Nielsen Smed i Vranderup mølle har indgået forlig. De har intet at sige hinanden på.

Den 13. maj, som indfaldt efter Vor Herres himmelfærds dag:

Jep Buch i Nagbøl i fogedens sted.

Med varsel til Hans Pedersen, Maren og Else Mortensdatter samt Paaske Nielsen i Jordrup lovbød Mads Pedersen i Vejle til Christen Gertsen og Poul Nielsen i Jordrup den halve gård ibidem, som sl. Laurids Thomsen senest påboede, og som Mads Pedersen for sin gældsfordring lovligt er indført i. De to bød sølv og penge.

Skøde fra Mads Pedersen til Christen Gertsen og Poul Nielsen på samme halve gård. Vedr. indførelsen er der en henvisning til dom af 5/11 1663.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Laurids Lauridsen, født i Jordrup, (fuldmagt af Gatterup) stævner Hans Madsen i Skærup, Hans Nielsen Bull i Gelballe, Peder Nissen Sottrup i Øster Vamdrup og Iver Hansen i Bønstrup for gæld. Hans Madsen og Peder Sottrup ifølge gældsbreve, Hans Nielsen Bull ifølge gældsbrev fra hans hustrus broder Thomas Mikkelsen og Iver Hansen for en bøsse, han har lånt af Laurids Lauridsen, som han skal levere tilbage eller betale med 5 daler. Opsat 14 dage. 26/5

Iver Buch af Lejrskov opkrævede mænd til skifte mellem ham og hans sl. hustrus arvinger.

Torsdag den 19. maj:

Iver Hansen i Bønstrup stævner Christen Jepsen i Hjarup for en bøsse, som Iver Hansen har lånt ham, og som han selv har lånt af Laurids Lauridsen, og efter Christen Jepsens egen beretning denne har fået af Iver Hansen med Laurids Lauridsens billigelse. Han kræver, at Christen Jepsen tilbageleverer bøssen så god, som han fik den, eller betaler 5 rdl. - Opsat 4 uger. 26/5

Torsdag den 26. maj:

Blandt vindingsmændene: Bonnik Pedersen i Hjarup.

Med stævning til Anders Hansen i Gesten fører Jens Pedersen ibidem vidner. Hans Thomsen i Gesten vidner, at Eske Sørensen i Gesten, som boede i den gård, Iver Thomsen og Peder Thomsen siden boede i og fradøde, stod i det gangstade i Gesten kirke i den fjerde stol i karleskammelen oven for kirkedøren i de 12 år, han mindes, ulast og upåkæret; dog skal det have været med bevilling, af den årsag at Iver og Peder Thomsen havde havde hans søster; og siden Eske Sørensen var død, holdt Iver Thomsen sig til samme gangstade og stod der, imens han levede. - Andre vidner, at Søren Eskesen stod i stolestadet og efter ham Iver Thomsen, mens han levede. (Se 2/6)

Iver Thulesen i Skanderup stævner Hans Jessen, hyrde i Skanderup, for 3 får, han havde ham på marken forsømt, og som døde. Opsat 14 dage.

13/5. Rasmus Jepsens dag for Laurids Lauridsen opsat 4 uger. 23/6

28/4. Nis Basses sag for mester Hans Laugesen i Gamst opsat til 6. uges dag. 9/6

19/5. Sagen mod Christen Jepsen om bøssen opsat til 6. uges dag. 23/6

Restanceskriver Jesper Pedersen Røj får på vegne af kongen og amtskriver Rudolf Faust tingsvidne om restance: Erik Christensen i Seest, Christen Jensen Halkjær i Hjarup, Hans Uluf og Iver Thulesen i Skanderup, Nis Buch i Store Anst, Anders Hansen i Gesten, Iver Buch og Jep Lauridsen i Lejrskov, de vandt, at efterskrevne i Anst herred befindes forarmede og en del, som er øde, samt de, som frihed haver, der hr. amtskriver på Koldinghus intet af kan bekomme, medmindre han vil drive dem fra hus og hjem, er disse som følger: (Tingsvidnet strækker sig over siderne 35b-40b, her bringes et skønsomt udvalg): Nagbøl: Anders Jepsen, tingskriver, befindes udi stor gæld, som han før og i forleden fejdetid er med betrykket, hans bestillings indkomst ganske ringe, nemlig sin gård fri for ægt og arbejde, den største og bedste del af den ringe indkomst, som fandtes ved bestillingen, men ved vrang beretning, ved en i Kolding by nu boende, haver ham fratagen, tilmed et års tid stor svaghed iblandt hans kvæg, ved langsort (lungesot?) nedstyrtet, og derover højligen behøver afkortning på skyld og landgilde, så vidt den gunstige høje øvrighed ham af nåde ville benåde. Hjarup sogn og by: Kjeld Gregersen, den halve gård frihed. Laurids Skrædder, ½ gård frihed. Svend Christensen, 2/3 part gård frihed. Hans Nielsen, ½ gård, halv. Hans Knudsen, den halve gård frihed. På Johan Christensen rester de to parter. Hans Christensen rester alt og kan intet af bekommes. Bonnik Pedersen, 1/3 gård frihed, de 2/3 del øde. Poul Lassen, ½ gård, rester tredie part, den ½ gård øde. Noch giver efterskrevne bønder som følger: (navn og ydelse). Det bevidnes, at de foranstående resterer som angivet, og det er dem umuligt formedelst deres armods skyld, og såfremt de ej med kone og børn skal gå fra gårdene, kan betale. Og amtskriveren har ikke fået det og kan heller ikke få det. Der er gjort ægt og arbejde til Koldinghus og ydet det årlige kul og ved til Koldinghus efter jordebogen til forrige husfoged Jakob Lauridsen Bech.

Torsdag den 2. juni:

Anders Sa i Glibstrup forordnet at skrive (skriften er vanskelig at læse).

Se 28/4. Varsel til magister Laurids Pedersen Alling, rektor ved Fredericia skole. Knud Buch i Skanderup forklarer, at i 1664 kom magister Laurids til Skanderup. Der blev talt om tienden, og magister Laurids lovede at stadfæste deres gamle fæstebrev. I 1666 var han igen med i Skanderup i Vedsted Mikkelsens hus. Mester Laurids sagde, at dersom sognemændene ville udlægge frøkenstyr, ville han holde dem fri af kvartalsskatterne. Nogen tid derefter var han med Jørgen Stub i Skanderup og Jep Buch i Nagbøl(?) i mester Laurids' hus, hvor de skulle have det stadfæstelsesbrev på tienden efter det gamle fæstebrev, som han havde lovet dem. Da lånte han dem fjeren og ... til at skrive brevet på, som de leverede ham, og han gemte det i sit skab ... Mester Laurids nægter ikke, at han havde lovet dem at stadfæste det gamle fæstebrev.

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Gregers Madsen i Verst. Hans hustru er for nogen tid siden død, og han har ikke efter loven på 30. dagen efter hendes død holdt rigtigt skifte og registrering. Nu fornemmes, at han igen har befriet sig og ført en fremmed kvinde ind i det fælles bo. Hvis han dør, kan det gå ud over hans fattige, umyndige børns arv. Dette bør øvrigheden have tilbørligt opsyn med. Han bør holde rigtigt skifte og stævnes som den, der ikke vil agte kongens ret og forordning. - Gregers Madsen svarer, at når han skikker dem bud, så kommer de og vel. Ridefogeden havde spurgt, om han havde begæret enten ham eller nogen rettens betjente til sig at holde skifte, hvortil han svarede nej. - Dom: Han skal holde skifte og desuden lide for ulydighed.

(Se 26/5). Jens Pedersen i Gesten stævner Anders Hansen ibidem angående et stolestade i Gesten kirke, som Jens Pedersen og hans broder Peder Pedersen omtvister med andre. - Jes Olesen vidner, at før det kejserlige indfald her i landet, da han var i Gesten sogn, da så han, at Eske Sørensen og Oluf Gregersen stod i stol sammen. Og eftersom Oluf Gregersen havde Eske Sørensens søster til ægte, stod de ved gulvet, lige som de kom til. - Hans Hansen: Søren Eskesen stod i det omtvistede stolestade, som var i den 4. stol fra kirkedøren og opad i karleskammelen. Og efter ham stod Peder Sørensen, som og ville holde sig til samme gangstade, hvorom Iver Thomsen og Peder Sørensen kom i tvist, og Iver Thomsen stod siden i samme gangstade. (Se 16/6)

Torsdag den 9. juni:

Jens Pedersen Ravn i Hostrup på vegne af Hostrup bymænd har stævnet alle lodsejere i Viuf til at påhøre vidner. Peder Pedersen Smed i Seest, barnefødt i Hostrup, kan huske 16 år før det kejserlige indfald og var i sin fødeby Hostrup i 40 år og så til sine forældres kvæg i Hostrup og Viuf skove. Da var der intet gærde på markskellet mellem Hostrup og Viuf skove undtagen hvor der var enghaver, og mens han var i Hostrup, gik der horn imod horn og fælles mod fælles og hverandres kvæg uindtagen.

26/5. Nis Basse i Geising fik dom pva. mester Hans Lauridsen. Skyldnerne skal betale.

Iver Lauridsen i Gesten gav klage på Knud Thøgersen ibidem, fordi han har overfaldet og slået hans hyrdepige Sidsel Pedersdatter. I lige måde klagede Knud Thøgersen over, at Iver Lauridsens pige havde overfaldet og slået hans datter. Opsat 4 uger.

Torsdag den 16. juni:

Blandt vindingsmændene: Clemend Lassen i Hjarup.

Hans Christensen i Asbo har stævnet Knud Thøgersen i Gesten for et svin, som Hans Christensen har overleveret ham og lagt i hans vogn levende og veltilpas, for at han skulle bringe det til Iver Lauridsen i Gesten. Svinet døde på vejen. Opsat 6 uger. (Se nedenfor). 4/8

(Se ovenfor). Hans Hansen i Gesten vidner, at nu forleden fredag den 27. maj, da han og andre mænd kom fra Varde (Vare) og var inde i Hans Christensen i Asbo hans hus, da som de der var inde og biede, da bad Hans Christensens hustru ham om at tage to svin med til Gesten til deres svoger Iver Lauridsen. Han svarede, at han ville vel tage et, hvis Knud Thøgersen ville tage det andet, hvortil Knud Thøgersen svarede ja. Sa bandt de svinene og lagde dem i hver sin vogn og tøvede der noget efter, og siden kørte de dermed hjem, og da de kom midt imellem Øster og Vester Gesten, kørte Knud Thøgersen foran den. Da råbte han til dem og sagde, at svinet var død, og da de kom hen til ham, da var det dødt, som han sagde.

(Se 2/6). Anders Hansen i Gesten har stævnet Peder og Jens Pedersen ibidem. - Iver Madsen i Gamst vidner, at på de tider, han var hjemme, da stod Eske Sørensen, som boede og døde i Gesten, i det fremmerste stolestade i den fjerde stol i karleskammel fra kirkedøren og opad. Efter ham stod hans søn Søren Eskesen i samme gangstade. - Godske Olesen: Da han var i Gesten, stod Søren Eskesen i det omtvistede gangstade, og Iver Thomsen stod i det andet stolestade i samme stol.

Torsdag den 23. juni:

Iver Buch i Lejrskov tilforordnet at sidde i dommers sted.

(Se 17/2). Joen Jakobsen i Vranderup ctr. Jørgen Gauch, toldbetjent i Kolding, Niels Nebel, vadrider, og Jens Christensen, portner i Kolding Sønderport. - Las Nielsen Smed i Vranderup mølle vidner, at han var hos den første søgnedag efter julehelligdagene i Kolding, og som han kom ind til rådmand Balder Nielsen, sad Joen Jakobsen ved bordet hos ham, og mens de var der i huset, kom Niels Nebel, vadestedri der, indgangende og satte sig ved bordet hos os. Sagde han til Joen Jakobsen, "Jeg har talt med fenrik Hans og Jens Portner om eders stude; vil I give mig 4 Rdl., da skal I få dem hjem med eder, og aldrig skal der blive tadt(?) mere på dem", hvortil Joen Jakobsen svarede nej, at han aldrig vil givet dem en skilling, fordi jeg formener, jeg har ingen uret gjort med mine stude. Et andet vidne forklarer det samme.

Iver Hansen i Bønstrup har stævnet Lauge Hansen i Vamdrup. Opsat 6 uger.

26/5. Iver Hansen i Bønstrup ctr. Christen Jepsen i Hjarup. Denne lover at betale det halve for bøssen, eftersom den i sidste fejdetid er frakommet, og så vidt kan han friholde Iver Hansen.

26/5. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Laurids Lauridsen fik dom over de indstævnede. De skal betale.

Torsdag den 30. juni:

Sejr Andersen i Glibstrup i fogedens sted, da herredsfogeden er indstævnet til herredag.

Hr. Søren Nielsen i Verst ctr. Søren Knudsen ibidem og hustru Anne Sørens for halvparten af et hus, Søren Nielsen har lejet ham. Søren Knudsen vedstod gælden og tilbød at betale, men eftersom han ved nattetide er undveget fra huset og det nu står øde, så mener Søren Nielsen, at han skal stå til rette for hans tab. Det er et hospitalsbolig i Verst, som Søren Nielsens sl. formand hr. Mads Poulsen havde antaget øde og opbygget, og som den sl. mand tilforn havde i fæste, og det er siden imod Søren Nielsens vilje og måske med vrang beretning angivet og dermed bortfæstet, og Søren Nielsen tilbyder at fæste boelet til sædvanlig afgift samt en daler mere til de fattige. Har krævet, at Søren Knudsen fra sig leverer sit fæstebrev, hvilket ikke er sket. Søren Nielsen mener, at eftersom hans formand har fæstet og opbygget boelet, så er han selv den nærmeste til at nyde og bruge det, og Søren Knudsens fæstebrev bør gøres magtesløst. Opsat 14 dage.

Niels Andersen i Vester Vamdrup og Niels Sørensen i Øster Vamdrup har stævnet Las Christensen i Søgård og Regel Ross ibidem samt adskillige andre. - Peder Hattesen i V. Vamdrup og Poul Hattesen ibidem vandt, at de forleden var hos Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup og tilbød dem pva. de fleste sognemænd deres fæstepenge igen, de til ham havde udlagt og fæstet Vamdrup kirkes korntiende for, 18 rdl. Dertil svarede de, at eftersom de var blevet stævnet til tinget, ville de svare dem idag her på tinget. - Sagen drejer sig vistnok om, at Las Christensen og Hans Lauridsen har overdraget tiendefæstet til sognemændene, men der er nogle, der ikke vil være med. De, som er med i det pågælden de forlig, mener, at de øvrige må rette sig efter det forlig, de fleste har indgået. Opsat 14 dage. 4/8

Torsdag den 7. juli:

Kirkeværgerne Anders Hansen og Iver Lauridsen i Gesten har stævnet samtlige sognemænd i sognet samt amtskriver Wilhelm Brochmand på Ribehus for hans bopæl i Roved (Rood) og Refsinghoved) og Peder Ebbesen og Niels Høg i Gamst for kirkens korntiende, der resterer for nogle år. Opsat 4 uger. 4/8

Anders Hansen i Gesten har stævnet Peder og Jens Pedersen ibidem med forbud mod at indhøste rugen fra noget jord.

Torsdag den 14. juli:

Sejer Andersen i dommers sted, da herredsfogeden er til herredage.

Hans Knudsen i Øster Vamdrup har stævnet Peder Nissen Sottrup ibidem med vidner: at noget jord, der udgør 1/8 af Hans Knudsens jord, ikke hidtil har været tiltaget af hverken Peder Sottrup selv eller hans forgængere. - Hans Knudsen sætter i rette, om ikke Peder Sottrup er pligtig at yde til ham, hvad tiende der kan falde af omvundne jord, eftersom Hans Knudsen selv har fæstet al kirkens tiende i stråen af sin gårds jorder, og årligt levere den til ham - eller lide for uhjemlet. Opsat 4 uger.

Efter anfordring af skovfoged Hans Christensen i Skanderup og skovrider Poul Felding i Geising blev udnævnt Jørgen Stub i Skanderup, Laurids Thulesen ibidem, Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup, sandemænd, til at syne noget i Gelballe skov.

Torsdag den 21. juli:

Sejer Andersen i Glibstrup i dommers sted. Herredsfogeden er til herredage. Intet at forrette.

Torsdag den 28. juli: For få folk ved tinget.

Torsdag den 4. august:

Sejer Andersen i dommers sted.

30/6. Den sag med de Vamdrup sognemænd udsat 8 dage. 11/8

Iver Lauridsen, Jens Pedersen og Hans Hansen i Gesten ctr. Iver Sørensen i Bække, Søren Mortensen og Graugers Christensen ibidem vedr. noget eng, som de i nogle år har slået. Opsat 14 dage.

7/7. Sagen på Gesten kirkes vegne opsat 14 dage. 18/8

16/6. Hans Christensen i Asbo fik dom over Knud Thøgersen i Gesten for det svin, han på vejen havde omkommet. Han skal betale den halve part.

Hans Christensen i Skanderup og Poul Felding i Geising har stævnet hver mand i Gelballe og Lunder skov at svare på skovsyn. Synsmændene afhjemler om forhugning. Intet af træet var bortført undtagen barken, som var flået af træerne. Der er kgl. ordre om, at intet må hugges, hverken forvist eller uforvist.

Torsdag den 11. august:

Nis Basse i Geising i fogeds sted.

Hans Christensen i Asbo ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Skyldneren tilstod gælden og blev dømt til at betale.

4/8. Niels Sørensen i Øster Vamdrup og Niels Andersen i Vester Vamdrup pva. en del af sognemændene contra en del af de andre. Eftersom den største part af Vamdrup sognemænd har aftalt med Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup om kirkens anpart kirketiende, de havde i fæste, til samtlige sognemænd at skulle forblive, hvilket også sket er, samme tiende enhver sin anpart i sognet den forleden 30. juni er tilbudt at beholde, og de derimod igen skulle hverandre bistå med fæstepenge til tienden at udlægge, og siden den sædvanlige udgift til kirken eller hvad påbydes med skatter og andet, enhver efter sin anpart som de med rette kan tilkomme deraf at udlægge, og de indstævnte imod de andre sognemænd deri findes modvillige og ikke vil fæste enhver sin anpart for de steder, de har i fæste, meget mindre for hvad øde gods de har i hævd og brug. Niels Sørensen og Niels Andersen satte i rette, om ikke de indstævnede bør følge de fleste af deres sognemænd, enhver sin tiende at fæste, så vidt de med rette kan tilkomme, og at være lige i vinding og tab ved andre deres rensbrødre, uanset recessen tilholder, hvad de fleste vedtager, må de andre ikke kuldkaste, eller og de pligtige at være deres tiende, i kærven, til Kolding eller anden steds, hvor man den kan forhandle, at henføre, eftersom de fleste sognemænd ikke kan skifte nogle få mænds korn i så mange poster. - Dom: Kun nogle få af de indstævnede er mødt, og de har ikke fremlagt noget til deres befrielse. De skal fæste deres tiende med de fleste hver for sin gård og betale hvad afgift de kan tilkomme lige med deres andre rensbrødre. De, som findes modvillige, skal levere tiende til andre i stråen, som dertil vil svare.

Torsdag den 18. august:

Jep Buch af Nagbøl i fogeds sted.

Restanceskriver Jesper Pedersen stævner pva. amtskriveren hver mand i nogle sogne. (For Hjarups vedkommende er varselsmændene Knud Christensen og Christen Carstensen i Hjarup).

Christen Iversen i Store Anst ctr. Peder Jessen ibidem for gæld. Opsat 14 dage.

4/8. Sagen mod Gesten sognemænd opsat 8 dage.

24 mænd (heriblandt Christen Jensen Halkjær og Las Buch i Hjarup) vandt, at de så og hørte, at for retten fremstod amtskriver Rudolf Fausts fuldmægtige Jesper Pedersen og oplæste en restance over Anst herred på resterende landgilde for 1668 og 1669, som de vedkommende ikke kunne nægte eller havde noget at fremlægge til befrielse. (Tingsvidnet går fra side 62b til 75a).
Hjarup:
Las Buch, ½ gård frihed.
Hr. Jens Pedersen 1/3 gård, rester fuldt.
Christen Jensen ½ gård, frihed.
Johan Christensen ½ gård, rester de to parter. den ½ gård øde.
Poul Lassen ½ gård rester fuldt, den halve gård frihed.
Christen Jepsen og Jep Lauridsen rester rug og smørret.
Hr. Jens Pedersen af Hans Nielsens gård rester fuldt.
Item rester for 1669:
Lunderskov: Niels Bulle ... noch giver han af 4 otting stubjord, som er købt af Knud Buchs gårds jord i Hjarup 6 skp. havre.
Hjarup sogn og by:
Las Buch: 2 sk. leding, 5 skp. rug, 5 skp. byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 mk. hår, 1 mk. lysegarn, i sommer og vinterheste, rester 3 mk. for den øde gård. Af alt dette rester den ½ part, som er for den øde gård som berettes, den anden part er ydt efter jordebogen.
Laurids Skrædder: 1 sk. leding, 10 sk. årlig p., 1 fdr. ... sild, ½ brændsvin, ½ mk. hår, ½ mk. garn, i 16 sommer- og vinterheste 1 rdl. 1½(?) jægerheste. Noch rester 8 skp. havre og 3 mk. danske. Las Buch: 1/3 gård.
Hr. Jens: 1/3 gård, 2 sk. danske, 4 mk. danske årligt penge, 2 tønder 1 skp 3 fjd. havre, 2 mk. danske på brændsvinet, 16 mk. smør 2/3 mk hør, 2/3 mk. danske på brændsvinet, 16 mk. smør, 2/3 mk. hør, 2/3 mk. garn, 4 mk. danske udi sommerheste, 1 mk. danske for jægerheste.
Hans Nielsen ½ parten af dette efterskrevne: 1 daler p., 1 ørte havre, ½ tønde smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 mk. garn, øde.
Johan Christensen 1 daler penge, 10 skp. havre, 4 pund 1 mk. smør, 1 lam, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 2 mk. hår.
Hans Christensen 1 ørte havre, 1 fjering smør, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns.
Poul Lassen ½ part gård, ½ ørte rug, ½ ørte havre.
Las Buch: 7 sk. p., 1 ørte byg, 1 fdr. smør, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns.
Hr. Jens Pedersen 1 daler penge, 1 ørting smør, 1 brændsvin.

Torsdag den 25. august:

Peder Sørensen i Glibstrup klagede over Claus Ebbesen ibidem, fordi han forleden fredag formiddag kom til ham på en af hans agre i marken, overfaldt og slog ham med en sten ved hans ene øje og slog ham et slag på hans arm.

Restanceskriver Jesper Pedersen forkyndte en seddel fra amtskriveren Rudolf Faust med advarsel til samtlige Skanderup sognemænd, at de skal yde kirkens korntiende, som han har i fæste, næste mandag i Kolding. - En del af de tilstedeværende sognemænd svarede, at de endnu ikke havde alt deres korn indhøstet; men de vil levere det, når de har fået kornet i hus.

Torsdag den 1. september:

Blandt vindingsmændene: Christen Snogdal og Kjeld Gregersen i Hjarup.

Jesper Pedersen Røj gav Skanderup sognemænd til sag for kirketienden, som amtskriverens hustru har i fæste. Opsat 14 dage.

Poul Skovrider krævede på jægermesterens vegne synsmænd til at syne skovene for, hvad olden der er i år. De 8 sandemænd blev udnævnt.

Brødrene Jens og Peder Pedersen i Gesten stævner amtskriveren på Riberhus Wilhelm Brochmand (med varsel på hans bopæl i Rood og Revsinghoved) samt hans fuldmægtig på Rood og Refsinghoved Philip Laurids og hans avlskarl Nis Knudsen. De fører vidner angående det korn, der er blevet dem frahøstet. Fuldmægtigen vedstår, at han har ladet kornet høste og bortkøre på amtskriverens befaling. Se 8/9

Simon Eskesen i Gamst stævner Knud Smed ibidem. Opsat 8 dage.

Søren Mikkelsen i Jordrup stævner Hans Pedersen ibidem for en ..., som har været hans hustrus sl. faders og nu med rette tilhører hende, eller 5 daler. - Dom: Søren Mikkelsen skal have enten den eller 5 daler.

Torsdag den 8. september:

Blandt vindingsmændene: Johan Christensen i Hjarup.

Hans Nielsen i Kolding har pva. amtskriveren stævnet løjtnant Johan Vidtmark i Børkop; men stævnin gen har ikke været lovlig. Kaldsmændene skal afhjemle deres varsel rigtigt om 8 dage.

Skovrider Poul Felding har på vegne af oberjægermesteren stævnet hver mand i en række sogne (varselsmændene for Hjarup sogn er Johan Christensen og Christen Carstensen i Hjarup) til at påhøre oldensyn afhjemlet. Jørgen Stub i Skanderup, Laurids Thulesen ibidem, Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup, Niels Iversen i Lejrskov, Thule Pedersen, Mads Pedersen i Ferup samt Anders Lauridsen i Gellerup afhjemler og meddeler en fordeling af olden på bønder og krontjenere.

Med varsel til Anders Jepsen og Anne Jepsdatter med deres stedfar Hans Luckesen i Seest og deres formynder Jakob Steffensen ibidem lovbød Christen Sørensen i Seest 1. gang noget ejendom i Seest.

Varsel for Kjeld Gregersen i Hjarup var Christen Sørensen og Niels Pedersen i Skanderup, de afhjemlede efter recessen, at de idag 8 dage varede Anne Knuds i Hjarup med hendes husbond og formynder Hans Gregersen samme sted, idag hid at svare Kjeld Gregersen imod beskyldning og imod dom, gav Anne Knuds til sag for seks daler, der resterer af hans løn, han hende og hendes forrige sl. husbond aftjent har før denne forleden sidste fejdetid, satte i rette, om hun ham jo ikke med rette bør at betale inden 15 dage skadesløs eller og derefter at være nam og vurdering undergivet, æskede dom. Sagen opsat i 4 uger.

Mikkel Kjeldsen i Skanderup ctr. Hans Nielsen ibidem ang. noget tvist som er imellem dem. Blandt vidnerne er Jørgen Stub, der var hos forleden år hos Mikkel Kjeldsen og forligede ham og Hans Kjelde ibidem om et gærde mellem deres tofter. Mikkel Kjeldsen skulle lukke det ene og Hans Kjelde det andet, idet dog Mikkel Kjeldsen skulle skaffe et læs ris dertil. Herefter skulle ingen af dem rejse trætte herom under straf af en tønde øl. Blandt vidnerne er Kjeld Gregersen i Hjarup. - Sara Thomasdatter i Skanderup vidner, at forleden søndag gik Hans Kjelds lam i Mikkel Kjeldsens toft; det var gået over det gærd, som Hans Kjelde selv skulle lukke, og da Mikkel Kjeldsen ville tage lammet af sin toft, kom de i tvistighed. Han satte i rette, at Hans Nielsen Kjelde bør holde det gærde ved lige og desuden bøde en tønde øl samt lide efter sin forpligt af Anst herredsting den 21/5 1665.

Se 1/9. Amtskriveren i Ribe fører vidner om de jordstykker, han er i tvist om med brødrene Jens og Peder Pedersen i Gesten. Når de ellers var i brug, har de tidligere ligget til den gård, amtskriveren nu har, men allerede 4 år før ufredstiden har brødrene høstet nogle af agrene. Et af vidnerne er Birthe Pedersdatter, hvis sl. fader Peder Sørensen tidligere havde den gård, amtskriveren nu har. Se 22/9

Torsdag den 15. september:

Amtskriveren på Koldinghus har stævnet løjtnant Vitmog, nu i Børkop, og Svend Korporal i Kolding til at påhøre vidner. Ved midsommertid kom Svend Korporal med ti musketerer op til Seest og krævede nogle penge, som Erik Christensen og de andre lægdsbrødre havde lovet løjtnant Vitmog for en soldat at holde af deres lægt. De betalte pengene bortset fra Jep Sørensen. Korporalen og musketererne frapantede ham så 25 alen blågarns lærred og en liden trøje, hvilket de førte med sig til Kolding og indlagde i korporalens hus og beholdt det hos sig, til han løste det med penge.

Christen Sørensen i Seest lovbyder 2. gang noget ejendom i Seest.

Torsdag den 22. september:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup.

Se 8/9. Med stævning til brødrene Jens og Peder Pedersen i Vester Gesten fører amtskriveren i Ribe ved sin fuldmægtige Oluf Pedersen vidner om de omtvistede jordstykker. Se 10/11

Dorthe Fruns i Kolding har stævnet Hans Christensen i Skanderup for gæld iflg. tidligere dom. 6/10

Nis Jepsen i Gesten i dommers sted:

Joen Jakobsen i Vranderup har stævnet Niels Olesen, byfoged i Kolding, til at påhøre vidner: De var for 3 uger siden i Kolding, og som de stod på gaden uden for sl. Hans Marchorsens dør, da så de, at bysvenden kom løbende fra Junghans og løb ind til Lisbeth Rosses, som han straks kom derudfra igen, og da så de Joen Jakobsen i Vranderup kom straks gående over gaden efter ham, og uden for Junghans' dør kom Niels Olesen hastigt gående fra Junghans imod ham og sagde, "Jeg har længe nok biet efter eder". Da svarede Joen Jakobsen, "Jeg har haft bud i eders hus og andre steder i byen at søge efter eder, for jeg vidste ikke, hvor I var", og sagde, "Vil I følge mig med til Junghanses og skaffe min ret over ham?". Da svarede Niels Olesen, "Jeg har nu andet at bestille". Da spurgte Joen Jakobsen ham atter, "Når vil I da følge mig?". Svarede han, "Det kan jeg nu ikke sige, men vil I følge mig på en kaldskøll(?), så vil vi tales videre ved". Og Niels Olesen gik fra ham ned ad gaden, og Joen Jakobsen gik tilbage igen ind til Lisbeth Rosses.

Torsdag den 29. september:

indfaldt Sct. Mikkelsdag, og om andendagen, tinget skulle holdes, fandtes ikke så mange folk ved tinget, at retten kunne blive betjent.

Torsdag den 6. oktober:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup.

Balder Nielsen i Kolding har pva. sl. Jep Andersens børn i Seest stævnet Søren Simonsen i Dons, Søren Jepsen i Seest, Poul Mikkelsen og Hans Pedersen ibidem samt Christen Snedker i Seest. Christen Skedker har lovbudt noget ejendom i sl. Jep Andersens børns gård, og han bør bevise, hvad ret han har dertil. Balder Nielsen fremlægger skøder og dokumenter, der skal bevise, at ejendommen tilhører børnene: Et skøde af Anst herredsting 28/6 1621: Jens Stub i Skanderup giver på vegne af Karen Hanskone i Seest skøde til Anders Madsen på hendes arvepart efter hendes sl. fader Anders Madsen og sl. moder Anne Anderskone i den halve gård i Seest, Poul Andersen fradøde, samt på hendes arvepart efter hendes sl. broder Poul Andersen. - Skøde af Anst herredsting 29/11 samme år: Eske Andersen i Nagbøl giver på vegne af Thomas Jepsen Skrædders hustru i Kolding Birgitte Andersdatter skøde til Anders Madsen i Seest og hans hustru Maren Anderskone på Birgitte Andersdatters arvepart efter hendes sl. broder Poul Andersen i den gård, Anders Madsen nu påbor. - Skøde af Anst herredsting 23/9 1630: Niels Andersen Bøgvad giver på vegne af Birgitte Andersdatter skøde til Anders Madsen og hans hustru Anne Anderskone på hendes arvelod i den gård, Anders Madsen påbor, som sl. Jes Olufsen forhen påboede. - Skøde af Anst herredsting 26/3 1640: Hans Pedersen i Bønstrup giver pva. Oluf Iversen i Seest skøde til Anders Madsen og hustru Maren Anderskone på arvepart efter Oluf Iversens sl. morbror Jes Olesen og sl. moder Karen Olufsdatter i den gård i Seest, Anders Madsen påbor. - Balder Nielsen hævder herefter, at Christen Snedker eller hans svoger Simonsen på sin hustrus vegne ikke kan have nogen ejendom i den gård at lovbyde eller sælge. Han begærer dom. - Herimod mødte forn. Christen Sørensen Snedker i Seest og hans svoger Søren Simonsen i Dons. De fremlagde et indlæg, som er dateret den 20/3 1651 og underskrevet af Christen Sørensen Snedker: Det drejer sig om "den gård i Seest, som min hustru Anne Madsdatters broder Anders Madsen nu påbor og hans søn Jep Andersen og Ellen Steffensdatter nu har opladt". Min hustrus fader Mads Andersen, som var barnefødt på samme går, har arvet efter hans fader sl. Anders Madsen den tredie part i samme hele gård, og forn. min hustrus fader har sig efterladt en søn, som hidtil har besiddet samme gård, og tre døtre, Anne Mette og Kirsten Madsdøtre, som forn. den tredie part er tilhørige. Er så min hustru Anne Madsdatter den 5.(?) part i samme hele gård på hendes fædrene arv beregnet; formener, at hendes kvota ikke lovligt kan bortsælges eller skødes, før end den efter loven er lovbudt og betalt. - Herefter Christen Snedkers indlæg: Min hustru er berettiget til en arvepart efter sin sl. moder Anne Madsdatter i den gård i Seest, Søren Jepsen nu påbor. Hendes sl. morfar Mads Andersen havde den 3. part i, og som hendes sl. moder for hendes arvepart deri videre har været tillagt end de 5 stykker jordsmon, som altid har været til det hus i Seest, hendes far Christen Sørensen nu påbor, og som han fik til medgift med sin hustru, forn. Anne Madsdatter, af hvilke 5 stk. jord Ellen Jep Andersens (Ellen Steffensdatter) ham det bedste stykke fra huset til sig vil aftrænge, tilmed formenes han også at have en ko fri på græs, som han altid har haft til stedet. Der sker den fattige gamle mand uret heri, at hans hustrus arverettighed, som han fik i medgift, nu skuolle formindskes og fratages, som i så mange år har ligget til huset. Han mener, at Christen Sørensen bør nyde de 5 stk. jord kvit og frit. Ellers må samfrænder komme til gården og udvise hans hustrus arvepart. Christen Sørensen vil gerne betale afgifterne af huset, og Søren Jepsen vil ikke kunne nægte, at det har han tilbudt. Opsat til (ingen dato angivet).

22/9. Aksel Willumsen af Kolding pva. Dorthe Fruns ctr. Hans Christensen, ladefoged i Skanderup for gæld efter dom af 26/8 1669.

Regimentskriver Anders Lindvig tilspurgte på vegne af oberst en person ved navn Rasmus Knudsen, hvad adkomst han har til den gård i Skanderup, han tilholder sig, eftersom han ej findes i regimentsjorde bogen indført. Han svarede, at han ikke havde sit fæstebrev hos sig og ikke heller vidste, at han ville vise Anders Lindvig det, om han drog med ham til byen, eftersom han begærede at se det. Så forbød Anders Lindvig ham at befatte sig med gården, for han havde fremvist lovlig adkomst. Da svarede Rasmus Knudsen, at han ville vise ham det, når han kom til byen, hvorpå Anders Lindvig begærede de 8 mænd at drages til minde, og han fik tingsvidne.

Torsdag den 13. oktober: For få folk ved tinget.

Torsdag den 20. oktober: For få folk ved tinget. I lige måde den 3. november.

Torsdag den 10. november:

Se 22/9. Sagen mellem amtskriveren i Ribe og brødrene Jens og Peder Pedersen opsat 3 uger.

Torsdag den 17. november: For få folk ved tinget. Ligeledes den 24/11. Herredsfogeden i forfald.

Torsdag den 1. december:

Blev læst den forordning om, hvorledes der herefter skal forholdes med skovene. Herredsmændene begærede kopi, men ridefogeden ville ikke lade den forblive så længe, men tog den med sig til Kolding.

Knud Nielsen i Gelballe ctr. Mads Hyrde ibidem for 2 får, der er bortkommet på marken. Mener, at han, der tager sin løn for at passe deres får og kvæg, bør svare for det bortkomne. Opsat 4 uger.

Torsdag den 8. december:

Erik Koch i Bramdrup ctr. Erik Christensen og Bertel Pedersen i Seest for 4 rdl. i løfte for Christen Smed og Søren Jessen i Seest. Opsat 6 uger.

Torsdag den 15. december:

Christian Benfeldt har stævnet Las Hansen i Gamst samt nogle vidner. Christen Iversen i Anst, Niels Gregersen, Anders Nielsen og Knud Smed i Gamst samt Sejr Andersen i Glibstrup vidnede at de var til stede i Gamst den 27. november, da efterskrevne kontrakt blev sluttet mellem korporalen Christian Benfeldt og Las Hansen: Christian Benfeldt har overtaget fra Las Hansen den halve gård, hele salshuset og det østre hus samt halvparten af rugsæden, gødningen og noget andet. Og Las Hansen lover at konfirmere kontrakten på stemplet papir. - Las Hansen svarer i retten, at siden korporalen har fået magt til at oppebære hans skyld, da havde han fået en del ydelser (penge, en ko, malt m.m.). Han tilbyder ham at betale, hvad der endnu kan restere, og vil selv beholde sin gård nu som før. Og anden kontrakt vedstår han ikke i nogen måde, eftersom det, som korporalen fremviser, er sket i drukkenskab. Der blev talt om meget andet imellem dem. Korporalen satte i rette, om ikke Las Hansen bør efterkomme sin forpligt og konfirmere kontrakten på stemplet papir. Opsat 4 uger.

Peder Sørensen i Glibstrup ctr. Poul Steffensen i Gamst. To mænd har været med Peder Sørensen til syn i Gamst på noget bøg, der fandtes i Poul Steffensens gård. Der var en rodhuggen bøg, der syntes at være kommet fra en stub på Peder Sørensens skovpart. Men de vidste ikke, om det var fra den stub. Peder Sørensen sætter i rette, at Poul Steffensen skaffer sig hjemmel til bøgen. Opsat til snapstinget.

Jesper Kyed i Kolding stævner pva. sin husbond amtskriveren Rudolf Faust hver mand i Nagbøl og Dollerup samt Anders Lauridsen i Gelballe for deres resterende kirkekorntiende. Nu bør de betale i rede penge og lide efter recessen, fordi de ikke har leveret i rette tid og imod loven har indført kornet, skønt de den 2. søndag efter trinitatis blev advaret i Skanderup kirke om, at ingen måtte gøre det, før end kornet var blevet talt. - Anders Jepsen i Nagbøl mødte og svarede, at sognemændene har tienden i fæste hos stiftskriveren, og tienden må forblive på stråen i sognet imod, at de årligt svarer kirkens rettighed til kirkeværgerne, hvilket kan bevises med fæstebrev. Opsat 6 uger.

Ende på dette forleden år. Gud giver os et glædeligt nyt år, som nu næst Guds hjælp indfalder. Gud give lykke.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk