Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Anst herreds tingbog 1666

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)Anno 1666 den 9. januar er denne tingbog forordnet ... sign. Johan Badenhaupt.

Anno 1666, torsdagen den 11. januar

ting holdt, Joen Jakobsen i Vranderup herredsfoged, Anders Jepsen i Nagbøl skriver. - Vindingsmænd: Jep Buch i Nagbøl, Jep Jepsen ibidem, Hans Bertelsen i Horskær, Las Christensen i Søgård, Mads Pedersen i Højrup, Viste Mikkelsen i Skanderup, Peder Rasmussen i Dollerup og Godske Iversen i Lejrskov.

Se 7/12?. Sagen mellem Iver Buch i Lejrskov og Jep Buch i Nagbøl ang. at Jep Buch skylder Iver Buch nogle penge, opsat 3 uger.

23/11. Jep Lauridsen i Lejrskov på vegne af mester Niels Pedersen Kragelund får dom over Hans Lauridsen i Jordrup for resterende skyld og landgilde, korntiende og frihedspenge af præstens annexgård, som han nu bebor. Han kræves dømt til at betale eller have sit fæste forbrudt. - Dom: Han skal betale eller lidt nam og vurdering og lide efter recessen for sin overhørighed.

Nis Basse i Geising i forskrevne sager i fogedens sted, eftersom han på andre steder var i forfald.

Torsdag den 18. januar:

Mikkel Andersen i Ødis på vegne af sin hustru Mette Sørensdatter stævner Jakob Steffensen i Seest for 6 dlr.; hun har tjent Jakob Steffensens hustrus forrige mand Simon Madsen. Opsat 6 uger. 1/3

Iver Hansen og Abraham Christensen i Geising får dom over Mikkel Jepsen i Roved for skyld og landgilde af den gård i Roved, han påbor, og som han skulle betale sammen med dem, eftersom hans gård tilhører den ejendomsgård i Geising, Iver Hansen og Abraham Chrsitensen påbor, hvilket bevises med højsalig kong Hans' udgivne brev. - Han skal betale.

Torsdag den 25. januar: for få folk ved tinget.

Torsdag den 1. februar:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Las Ros i Vamdrup, Nis Christensen, Ras Pedersen, Christen Møller og Frederik Hansen ibidem for skovhugst. Nis Christensen mener, at han har hugget på sin egen skovpart. Opsat 8 dage. 8/2

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård gav ligeledes Christen Møller til sag for resterende landgilde og Frederik Hansen for gæld efter hans far til Carl Nielsen på Vamdrupgård.

Peder Hartesen i Vester Vamdrup stævner Iver Nielsen Smed i Store Anst for gæld til hans søn Jep Pedersen, løn for at vogte Iver Smeds kvæg forgangne sommer, 2 sldlr. - Dom: Han skal betale.

Hans Christensen i Gamst fører vidner på, at han og hans hustru Line Iversdatter er rette og eneste arvinger efter Peder Knudsen, der tjente og døde i Vonsild præstegård. Han fremlægger også brev fra hr. Johan Rude i Vonsild om, at den sl. karl i sit yderste havde for ham berettet, at han ingen flere pårørende havde end Hans Christensen og hustru.

Hans Christensen har også stævnet Anders Knudsen i Gesten for gæld. Opsat 4 uger. 15/3

Peder Nielsen i Gelballe stævner Mikkel Kjeldsen i Skanderup for en gæld, der er tilfaldet ham efter hans sl. broder Jep Nielsen. Opsat 8 dage.

Rasmus Knudsen, tjenende i Noes, stævner Jep Lauridsen i Lejrskov for 10 sldlr., der skulle være betaling for en hest. Opsat 14 dage. 15/2

Torsdag den 8. februar:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen i Hjarup og Johan Christensen ibidem.

Anders Mattesen i Bække stævner Eske Pedersen ibidem til at påhøre vidner og de øvrige bymænd til at vidne: At Eske Pedersen i Bække holder kro, både før og efter fejdetiden. - Eske Pedersen stod til vedermål og opsagde kroen; vil ikke mere holde kro. Anders Mattesen begærede tingsvidne, og ridefoged Anders Jørgensen begærede genpart.

1/2. Der har været syn på to træer, der er blevet hugget på Mads Jepsens skovpart i Vester Vamdrup skov, og som delefoged Rasmus Jepsen har Las Ros og Nis Christensen i forfølgning for. Det har ikke været andet end to små stumper, og der kunne ikke have været mere end 2 læs ved i hver. Las Ros forpligter sig til at stille Riberhus amtskriver tilfreds eller forblive under forfølgning.

Rasmus Hansen, tjenende i Vranderup, stævner Jep Lauridsen i Lejrskov for 7 daler, betaling for en hest. Opsat 8 dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Thyge Madsen i Skanderup for nogle løb, han var tilsagt at løbe af det boel, han ibor. Thyge Madsen mener ikke, han er pligtig at løbe noget løb andet end til Hjarup by, hvilket han aldrig har forsømt, når han dertil er tilvaret. Han mener også, at hans husbond burde være stævnet. Opsat 14 dage.

Rasmus Jepsen på vegne af slotsfogeden stævner Jørgen Stub og Jens Jørgensen i Skanderup, Margrethe eller Elle Eriksdatter, Dorthe Peder Hansens og Funder Murmand ibidem samt Anders Lauridsen i Gelballe og Jep Hansen i Dollerup for resterende tiendekorn. Opsat 14 dage.

Anders Jørgensen fremlyste en hest.

Torsdag den 15. februar:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen i Hjarup og Las Knudsen ibidem.

Hans Christensen i Asbo stævner Anders Iversen, nu tjenende i Gesten. ret før sidste svenske indfald i landet gav sl. Iver Andersen i Roved Hans Christensen hans håndskrift på 20 sldlr., som han tilforn havde været Anders Risbøl skyldig og bad Jep Knudsen om at underskrive til vitterlighed. - Maren Hans Christensens vidner, at Iver Andersen fik pengene af hendes forrige mand Anders Risbøl, og dermed giftede Iver Andersen sin datter til Store Anst. - Sætter i rette, om ikke Anders Iversen, der er sl. Iver Andersens søn, bør betale. Opsat 4 uger.

Hans Christensen i Asbo stævner Niels Andersen i Bække at svare ham og hr. Simon Andersen i Hvejsel vedr. 10 daler, som Niels Andersen har godsagt sin hustrus sl. broder Hans Pedersen for ved en studehandel, samt for 4 daler, Niels Andersen forleden år kom til at skylde Hans Christensen. Opsat 4 uger. 15/3

1/2. Rasmus Knudsen, tjenende i Noes, fik dom over Jep Lauridsen i Lejrskov for 10 daler. Han skal betale.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Jens Lassen i Gelballe: Jep Nielsen i Gelballe har noget før ufredstiden lånt Mikkel Kjeldsen i Skanderup 10 daler og fik et gældsbrev derfor. Han døde i fejdetiden, og hans breve blev forvildet fra hans arvinger. Det erfares, at Jens Lassen skal have oppebåret betaling for obligation af Mikkel Kjeldsen. Rasmus Jepsen sætter i rette pva. sin husbond og dennes tjener Peder Nielsen i Gelballe, der er arving til sin broder Jep Nielsen, at Jens Lassen bør at vide sig rettighed til sligt at forrette eller lide som den, der andens gods sig tilegner. - Jens Lassen svarer, at han ingen breve af Jep Nielsen eller hans broder har bekommet, ejheller har leveret breve til nogen. Opsat 8 dage.

Torsdag den 22. februar:

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Iver Nielsen Smed, nu boende i Anst, for stedsmålspenge af Drabæk mølle, som han senest har haft i fæste, og Iver Luckesen i Anst for skovhugstpenge for 1661.

Torsdag den 1. marts:

Anders Jepsen i Nagbøl pva. Eske Pedersen i Bække stævner Steffen Steffensen i Bække, Niels Andersen ibidem og Godske Olesen i Asbo for gæld. Opsat 8 dage. 8/3

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Peder Sørensen i Glibstrup, Mads Nielsen ibidem, Las Hansen i Gamst og Søren Hansen i Geising. Nis Basse i Geising vidner, at i de 50 år, han kan huske, da Iver Sørensen boede på det bolig, Mads Nielsen nu påbor, og Iver Sørensen havde solgt den gård i Geising, hans svoger Peder Pedersen påboede, da havde sl. Iver Sørensen undtaget sig på Geising rettighed et stykke skov, Peders lykke, og et stk. eng, Matter kær, med mere, og da gjorde Iver Sørensen ægt og arbejde og al kgl. afgift for ½ gård lige med Peder Pedersen i Geising. - Andre, som kan huske 30-40 år, vidner det samme.

18/1. Mikkel Andersen i Ødis på vegne af sin hustru Mette Sørensdatter ctr. Jakob Steffensen i Seest for 6 dlr.; hun har tjent Jakob Steffensens hustrus forrige mand Simon Madsen. Opsat 14 dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård på vegne og kongen og rigets feltherre stævner Peder Sørensen og Mads Nielsen i Glibstrup for ½ gård i Geising lige ved Søren Hansen ibidem, som Rasmus Jepsen mener de bør svare til. - Peder Sørensen svarede, at han ikke har vedkendt sig nogen halve gårde. - Mads Nielsen fremlagde et skøde af 8/10 1663 på, at Niels Knudsen, da boende i Glibstrup, har tilskødet ham og hans fæstemø Kirsten Knudsdatter i Sønderby den gård i Glibstrup, som han nogen tid har påboet og har afkøbt Peder Sørensen i Glibstrup. Han har ikke solgt eller købt nogen ejendom på Geising mark, og hvis han ikke kan besidde sin ejendom i rolighed uden trætte, da tilbyder han Peder Sørensen det igen, for hvad han har givet derfor. Peder Sørensen må selv svare til, hvad ejendom han har forbeholdt sig på Geising mark. - Dom: Mads Nielsen har bevist, at han ikke har anden jord end den, der hører til hans gård i Glibstrup, og Peder Sørensen kan ikke fragå, at skødet er rigtigt, eftersom han selv har udgivet det til Niels Knudsen. Mads Nielsen skal ikke udrede noget til den halve gård; men Peder Sørensen, som er ret jorddrot, skal svare dertil, eftersom det med skødet bevises, at han ikke har afhændet den jord med boligen, men friholdt den for sig selv.

Anders Hansen i Gesten ctr. Iver Lauridsen i Øster Gesten for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 8. marts:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har stævnet Riberhus bønder og krontjenere i Anst herred til at påhøre vidne. 24 dannemænd vidner om restance på skyld, landgilde og frihedspenge af adskillige årsager, som ved enhver deres navne findes antegnet, og hvad der resterer, findes efter den takst, som delefogeden er leveret og ansat for penge, lige som de der er vedlige og ved magt og den har udgivet, nemlig .... (Tingsvidnet strækker sig over siderne 16a-22. Herunder anføres dem, der er fritaget - især for arbejdspenge - på grund af offentlige hverv).
Anst sogn og by: Iver Sørensen, varselsmand, - Christen Iversen, sognefoged, - 1 boel, Peder Krage, løber med bud og breve efter øvrighedens befaling. - Geising: 1 gård, Niels Sørensen, præstens medhjæl per.
Gesten sogn: Lille Gesten: 1 boel, Niels Pedersen, varselsmand, - ½ gård, Nis Jepsen, sognefoged. - Møgel Gesten: 1 boel, Jørgen Pedersen, varselsmand.
Skanderup sogn og by: 1 gård, Jørgen Joensen Stub, sandemand, - 1 gård, Laurids Thulesen, sande mand, - En gård, Hans Thomsen Uluf er 1/4 part efterladt af årsag, den halve gård er øde, og han den ej uden to år har haft i fæste, rester 3 Rdl. 12 sk., herforuden rester for frihedspenge af årsag, han er sognefoged. - Nagbøl: Anders Jepsen, 1 gård, herredsskriver, fri for fripenge eller arbejdspenge. - Jep Buch, kirkeværge og præstens medhjælper. - Dollerup: 1 gård, Anders Jepsen, rester halv landgilde, som han ikke kunne udgive af årsag, gården er øde, og det er ej uden et års tid siden, han selv gården antog, derforuden rester af samme gård brændsvinet, som hr. amtskriver ham selv har efterladt, item for frihedspenge af samme gård, eftersom han er præstens medhjælper og kirkeværge der i sognet, - Gregers Jensen, 1 bolig, varselsmand. - Gelballe: 1 gård, Anders Lauridsen, rester af hans gårds landgilde, som han for armods skyld ikke kunne udgive, 7 Rdl. 34 sk., herforuden rester han frihedspenge af årsag, han er sandemand. - Lunderskov: Et boel, Christen Sørensen, varselsmand.
Vamdrup sogn: V. Vamdrup: 6 boliger, resterer frihedspenge, for de løber med breve og andet efter øvrighedens befaling. - Habdrup: 1 gård, Hans Lauridsen, sandemand. - Søgård: 1 gård, Las Christensen, sandemand og kirkeværge.
Jordrup sogn og by: ½ gård, Carsten Hansen, præstens medhjælper. - 1 boel: Jens Lassen, varselsmand. - Knudsbøl: 1 gård, Hans Sørensen, sognefoged, - 1 boel, Søren Madsen, varselsmand.
Hjarup sogn: 2/3 gård, Las Christensen, øde, rester landgilde 13 Rdl. 11 sk. (Kun denne ene gård nævnt i Hjarup sogn).
Ialt resterer 1049 Rdl. 35 sk.

De samme 24 dannemænd giver vidne om, hvad samme gruppe bønder har betalt eller resterer med. Her nævnes igen for Hjarups vedkommende kun: 2/3 gård, Las Christensen, øde, 1/3 gård, Las Christensen giver 1/4 part.

Der føres vidner på, at det gadehus, Christen Smed i Nagbøl nu ibor, det står på 2 agerender på præstens gårds tofter. Det har ikke andet at bruge af Nagbøl mark end, hvad præsten under ham af præstegårdens jord.

Nis Basse i Geising lovbød (3. ting) pva. Peder Nielsen, nu boende i Vejsig, den halve gård i Refsinghoved, som Peder Nielsen tilforn beboede. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård bød sølv og penge pva. Wilhelm Brochmand, amtskriver til Riberhus.

Peder Nielsen i Vejsig giver skøde på gården til Wilhelm Brochmand og frue Margrethe Brochmands.

1/3. Eske Pedersen i Bække fik dom over Niels Andersen ibidem og Godske Olesen i Asbo for gæld. De skal betale.

Torsdag den 15. marts:

15/2. Hans Christensen i Asbo pva. hr. Simon i Hvejsel. Opsat 14 dage. 29/3

1/2. Hans Christensen i Gamst fik dom over Anders Haud i Gesten for 2 daler. Han skal betale.

Torsdag den 22. marts:

Joen Lassen i Skanderup får dom over Las Nielsen i Seest eller Vranderup mølle og Laurids Thulesen i Skanderup. De skal betale deres gæld.

Iver Buch i Lejrskov har på vegne af Lejrskov sognemænd stævnet Anders Madsen, stiftskriver, Johan Boodenhaupt, amtskriver til Koldinghus, ridefoged Anders Jørgensen, mester Niels i Lejrskov samt Jep Lauridsen i Lejrskov og Hans Thicke i Asbøl. Eftersom mester Niels i Lejrskov havde haft kirkens anpart af korntiende der i sognet i fæste, hvilken tiende de ham i rette tid i kærven har ydet, indtil nu forleden år, da kirkeværgen Hans Thicke har fulgt med mester Niels i sognet hos hver mand og kirkens anpart af korntiende annammet og aftalt, hvilken tiende de siden til kirkeværgerne Hans Thicke i Asbøl og Jep Lauridsen i Lejrskov i deres gårde havde i rette tider henført og leveret i kærven, hvilket de selv idag for retten ikke kunne nægte eller fragå, men gestændige var, da eftersom Lejrskov sognemænd dem nu fordres Ko. Maj. skatter af samme tiende, hvorfor de allerede er exekverede, da efterdi de ikke tienden i fæste har, men kornet i kærven i rette tider til kirkeværgerne har leveret, formener de derfor, at kirkeværgerne selv til deres skat og afgift bør at svare og dem at stande til rette og betale, hvad skade sognemændene af exekutionen har bekommet, og de Lejrskov sognemænd, uden kirkeværgerne, for bemeldte skatter og afgifter bør fri at være. - Iver Buch begærede dom. - Herimod mødte Hans Thicke i Asbøl og svarede, at eftersom kirkens anpart tiende i Lejrskov sogn stod uden fæste, da Hans Thicke efter M. Niels' befaling havde omdraget at tage tal på kirkens tiende og derefter sin part har annammet. Item svarede Jep Lauridsen, at han så vel som Hans Thicke efter stiftskriver Anders Madsens befaling har været hos Lejrskov sognemænd og tilbudt dem tienden, og de ville den ikke annamme eller beholde, og siden derefter da kom de Højrup og Ferup mænd kørende til Asbøl med deres tiende og lod det afkaste for Hans Thickes dør. Og eftersom Hans Thicke eller Jep Lauridsen ikke havde den kirketiende i fæste, ejheller de den begærer, formener de derfor, at sognemæn dene med dem bør skatten deraf at udgive, til de med dem tager eller den til andre fæstet bliver. Opsat 14 dage. 5/4

Torsdag den 29. marts:

Christen Iversen i Store Anst har stævnet en del (navngivne) mænd til samfrænder sæt og vurdering på den gård i Dollerup, sl. Peder Iversen påboede og fradøde, at give deres afsigt idag.

Anders Mattesen i Bække stævner alle Asbo og Bække sognemænd, især Eske Pedersen i Bække, at svare Anders Mattesen og ridefogeden. Opsat 8 el. 14 dage.

Hans Lauridsen i Vranderup stævner Hans Nielsen Bull i Lunderskov at svare Hans Graver vedr. gæld. Opsat 14 dage.

Nis Jepsen i Gesten pva. Anne Hansdatter ibidem, et afkald:

Hans Graver i Vranderup pva. sin hustru, Jep Andersen i Gelballe, Peder Mikkelsen ibidem pva. sin hustru Karen Andersdatter, Oluf Christensen ibidem pva. sin fæstemø Kirsten Andersdatter - de gav Nis Jepsen i Gesten pva. Anne Hansdatter ibidem afkald på alt, hvad de kan have haft at fordre hos hende efter Iver Andersen, barnefødt i Gelballe, som hendes sl. fader Hans Olesen, som boede og døde i Gesten, var værge for. Hun har betalt deres tilgodehavender.

15/3. Jens Iversen i Asbo fik dom over Niels Andersen i Bække for 10 daler, han til hr. Simon i Hvejsel var skyldig for en stud, og for 4 daler, som Niels Andersen skyldte Hans Christensen. - Han skal betale.

De dannemænd, der var blevet opnævnt til samfrænder at sætte, vurdere og taxere den gård i Dollerup, sl. Peder Iversen og hans sl. hustru Gye Hansdatter senest påboede og fradøde, har været med ridefoged, herredsfoged, herredsskriver og delefoged på stedet og foretaget deres vurdering. Der er stor, vidtløftig gæld efter de afdøde, og der har været nogen tvistighed, fordi der er mange kreditorer, der har gæld at fordre, hvorfor Riberhus amtskriver Wilhelm Brochmand har bevilget taksering ved 12 samfrænder. Der er ikke andet at betale gælden med end gården selv. Bl.a. er der gæld til broderen Christen Iversen i Store Anst og søstrene Maren og Mette Iversdøtre samt Anne og Mette Iversdøtre. Gælden beløber sig ialt til 1146 sldlr. 3 mk. foruden udgifter til samfrændevurderingen og fogederne. I vurderingen af gårdens værdi indgår "de store skatter, som der nu langt mere end nogen tid af gamle tider har været på bonden", og at "jordegne bønder er nu mere besværet, end som de nogen tid har været tilforn, desligeste og skoven dem mere forment at bruge, end som nogen forrige tider været haver". Og gården er meget ruineret. Alligevel har samfrænder ne vurderet gårdens værdi til 60 slettedaler, og den kan ikke på nogen måde vurderes højere. Kreditorerne kan ikke få mere end 3 eller højst 4 skilling pr. daler. - Da eftersom gården skulle komme sl. Peder Iversens søster, som endnu lever, til nytte og bedste, tilmed de og ganske intet efter deres sl. forældre for deres tilfaldne arvepart i ejendommen, som dog ej til sl. Peder Iversen var bortskødet, og meget mindre for deres rørende havde bekommet, .. så har en del af kreditorerne, nemlig Christen Iversen i Store Anst, Hans Bertelsen i Horskær, Jep Jepsen i Nagbøl, Hans Andersen i Lejrskov og Anders Hansen i Gesten afstået aldeles fra deres fordring, og Anders Jepsen i Nagbøl har afstået fra nogle børnepenge.

Torsdag den 5. april:

Se 22/3. Iver Buch i Lejrskov fører vidner: Da de nu forgangne sommer med flere Højrup og Ferup mænd var til Hans Thicke i Asbøl at levere ham kirkens anpart af korntiende, efter at Hans Thicke tilforn havde været med mester Niels at tage tal på tienden, da så de, at Hans Thicke tog tal på bemeldte tiendekorn af og på hver mand og annammede det, og de leverede det på de steder, han begærede, og siden skrev hans hustru hver mand af for deres korntiende. De så ikke, at nogen kastede eller afvæltede nogen korntiende i Hans Thickes gård. Andre vidner, at Hans Thicke hos dem har affordret deres part af tienden. - Der har været givet varsel til stiftskriver Anders Madsen, amtskriver Johan Badenhaupt, ridefoged Anders Jørgensen, mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov samt til Jep Lauridsen ibidem og Hans Thicke i Asbøl.

22/3. Iver Buch i Lejrskov pva. Lejrskov sognemænd ctr. Jep Lauridsen og Hans Thicke, opsat 14 dage. 19/4

Torsdag den 12. april: indfaldt Skærtorsdag. Ingen ting holdt.

Torsdag den 19. april:

Varsel for Thyge Jakobsen, skovrider i Elbo herred på vegne af Hugo Lydtzo, amtmand på Anderskov slot (Hugo Ltzow på Antvorskov). - Varselsmændene Laurids Skrædder og Jep Jessen i Hjarup har stævnet amtsforvalter Johan Badenhaupt samt hver mand i Hjarup by imod syns opkrævelse på gårde og skove på den gode mands gods i Hjarup lørdag førstkommende. Udnævnt: Las Christensen i Søgård, Hans Christen sen i Skanderup, Laurids Thulesen og Vedsted Mikkelsen i Skanderup, Christen Jensen og Christen Jepsen i Hjarup.

5/4. Iver Buch i Lejrskov pva. Lejrskov sognemænd ctr. kirkeværgerne Jep Lauridsen i Lejrskov og Hans Thicke i Asbøl. - Disse fremlagde en seddel fra stiftskriveren: Eftersom erfares, at Lejrskov sognemænd ikke vil give kvartalskatten af kirkens tiende, siden mester Niels Pedersen den har opsagt, men protesterer imod kirkeværgerne og formener, de samme skat af kirkens tiende skulle yde, formedelst de har annammet tienden på kærven, så er det ret og billigt i sig selv, at kirken må tiende sin tiende, som dog desværre er ikkun ringe, men ikke de bør med rette at lægge kirken nogen tynge på med kvartalskatter deraf at udgive, medmindre de havde tienden i fæste, men kun har den besværing at annamme tienden på kirkens vegne. Det er ikke sædvanligt, at kirkeværgerne giver kvartalsskat af kirketienden, medmindre de har tienden i fæste. Stiftskriveren sætter i rette, at kirkeværgerne bør være fri for tiltalen, og at sognemændene bør betale hver sin anpart, indtil tienden bliver lovligt fæstet. - Dom: Sognemændene har leveret tienden til rette tid, og mester Niels har tienden i fæste, og det er ikke bevist, at han sig den lovligt til tinge har frasagt. Sognemæn dene bør være fri for at betale skatten, og øvrigheden, som har den magt ved militær exekution at søge skatten, at søge den hos de modvillige og forsømmelige.

Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Hans Skrædder i Skanderup for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 26. april:

Nis Basse i Geising er i fogedens sted.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Iver Nielsen Smed, der nu bor i Roved, Iver Luckesen i Store Anst samt hver mand i Geising by for resterende skovhugstbøder og anden restance. Opsat 14 dage. 10/5

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Anne Sørens i Knudsbøl for lejermål, hun har begået med Vide Hansen i Egtved. Opsat 14 dage.

Otte mænd vandt, at her idag for retten fremstod Las Christensen i Søgård, Laurids Thulesen og Vedsted Mikkelsen i Skanderup, Christen Jensen og Christen Jepsen i Hjarup, de vandt samtlig med opholdne fingre og ed efter recessen, at eftersom de her af forn. ting idag otte dage lovligen var opkrævet, da var de nu forgangen den 21. april sidst forleden til syn til de gårde boliger og deres skoves parter udi Hjarup, som den velb. gode mand Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov Slot er af Hans Ko. Maj. udlagt og den velb. gode mand nu tilhører, og det udi den velb. gode mand hans fuldmægtige velagte mand Thyge Jakobsen udi Trelde, skovrider udi Elbo herred, så vel og herredsskriveren her i herredet deres overværelse. Da først blev synet og besigtet huse, gårde og bolighere, hvorledes de med bygning nu ved magt findes:
Hans Gregersen, tre huse brøstfældige på tømmer og tag.
Jens Steffensen, 1/3 part gård, et hus nogenledes ved magt, de andre i fejdetiden afbrændt.
½ krongård, præsten hr. Jens påbor, 4 huse ved magt.
Kjeld Gregersen, ½ gård, som var afbrændt, og derpå oprejst og forfærdiget 2 huse.
1 gård, Hans Jensen, øde, findes tre huse, ganske brøstfældige på tømmer og tag.
En halv gård, Gregers Kjeldsen, Niels Jensen 1 gård, Knud Iversen 1 gård, ½ gård Jesper Marchorsen,
Laurids Jensen 1 gård, alle udi forleden fejdetid afbrændt og ligger øde.
Mads Sørensen, 1 gård som og var i fejdetiden blevet afbrændt, hvorpå er nu nyligen opsat to huse.
Item Johan Christensen og Carsten Hansen, 1 gård, findes to huse nogenledes ved magt, 4 fag hus nyligen opsat, de andre huse er øde.
Christen Jepsen, et bulshus, nogenledes ved magt.
Hans Nielsen, et bulshus, nogenledes ved magt.
Jep Jessen, et bolig, tre gamle huse nogenledes ved magt.
Laurids Pedersen, et stykke bulshus, som er forfaldent.
Item og samme dag og tid synede og besigtede skovene, som findes til forskr. gårde. Da befandtes der nærværende år intet forhugget, som kunne agtes at opskrives, men ellers befindes forn. gårdes skovparter på over- og underskov ved magt, undtagen sl. Hans Jensens skovpart, som er udvist og forhugget til Hans Ko. Maj. fornødenhed og brug.

Item afhjemlede (forskrevne) Laurids Pedersen og Jep Jessen i Hjarup, at de idag otte dage varede Jesper Marchorsen, tjenende hr. Jens Jakobsen i Nagbøl, og idag hid at svare velb. Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov Slot, hans fuldmægtige imod tilbud og imod vidne. - Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Hans Christensen i Skanderup med fuldmagt på velb. Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov Slot, på hans så vel som på hans fuldmægtige Thyge Jakobsen i Trelde, skovrider i Elbo herred, hans vegne, og her idag tilbød Jesper Marchorsen, nu tjenende hr. Jens i Nagbøl, den halve selvejergård i Hjarup, han er påfødt, om han den vil antage og af den udrede alt, hvad kgl. afgifter, så vel som og at udrede deraf til husbonden, som med rette deraf bør at gives og udredes deraf med rette, da skulle han og den før andre bekomme; ellers de nødes den til andre at bortfæste, hvo den vil antage og den tilbørlige rettighed deraf vil udgive, hvorefter han har sig at rette og forholde.

Torsdag den 3. maj:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård varer pva. kongen og feltherren alle Ko. Ma. bønder, som svarer til Riberhus, at svare imod skovsyn.

Mads Knudsen pva. forbemeldte(!) borgmester Hans Nielsen fremlagde et følgebrev dateret Lejrskov den 8/8 1665, som Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har givet fra sig på egne vegne og på vegne af sin hustru og hendes medarvinger til borgmesteren. Det drejer sig om et lovbudsvidne og pantebrev fra Jep Buch i Nagbøl til sl. Corell Nielsen på Vamdrupgård med pant i et enemærke og en anden enghave for 200 slettedaler. Nu tilhører det borgmesteren. Jep Buch vedkender sig pantebrevet og lover at betale.

Laurids Mikkelsen i Egholt gav fra sig beskrevet, at han har pant i et selvejerbolig i Egholt af Mads Jessen ibidem for 80 slettedaler (30/10 1661). Så eftersom Niels Andersen, der nu tilholder sig i Agersbøl, af Guds forsyn bekommer Laurids Mikkelsens datter Maren Lauridsdatter til ægte, har Laurids Mikkelsen afstået pantet til Niels Andersen og hans trolovede fæstemø at gøre sig det nyttigt, til det bliver indløst. Mads Jessen i Egholt erklærede sig tilfreds med overdragelsen.

Niels Andersen, tilholdende i Agersbøl, af faderlig affektion imod sit fattige, moderløse barn Karen Nielsdatter, alligevel hans middel er ringe, vil give hende i stedet for det, hun kunne tilfalde efter hendes sl. moder Mette Nielskone, penge, 52 slettedaler. Han skal give hende dem, når hun får brug for dem, dog skal de stå renteløst hos faderen, til hun bliver 14 år. Han vil give hende underhold og lade hende oplære i katekismus og børnelærdom. Laurids Mikkelsen i Egholt tog vidnet beskrevet. Hans Andersen i Lejrskov fik genpart.

Der afhjemles syn på skove i Anst herred, der henhører til Riberhus, hvad der var forhugget.

Torsdag den 10. maj:

26/4. Ridefoged Anders Jørgensen fik dom over de Geising bymænd for resterende skovhugstbøder. De skal betale.

(26/4). Ridefoged Anders Jørgensen gav Iver Nielsen Smed, nu boende i Roved, til sag for hans fæstepenge af Drabæk mølle, som han tilforn iboede. Opsat 4 uger.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner hver mand i Jordrup by for 3 vogne, de efter feltherrens befaling skulle være mødt med i Anst den 30/4 for at tage læs og køre det til Fredericia. Mener, de bør bøde 3 rigsort for ulydighed. Opsat 14 dage. 31/5

Hans Christensen i Asbo stævner pva. sin husbond Jørgen Due til Halkjær Niels Andersen i Bække for skyld og landgilde. Opsat 14 dage. 21/6

Fredagen næstefter den forordnede faste- og bededag, som var den 18. maj:

Der var ikke vindingsmænd nok til, at retten kunne blive betjent.

Fredagen dernæstefter, som var efter Kristi Himmelfartsdag, nemlig den 25. maj:

Ridefoged Anders Jørgensen tilvarer alle Koldinghus tjenere, at de skal levere til Fredericia deres resterende tømmer og favnved.

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet til afsigelse af skovsyn. Der afhjemles syn på de skove i herredet, der hører til Koldinghus, for skovhugst.

Torsdag den 31. maj:

Niels Sørensen i Vrå har stævnet Hans Nielsen i Jordrup at svare mod lovbud og pant, som han agter at gøre Hans Pedersen, der nu tilholder sig i Vrå, på den 2 part gård i Vrå, Niels Sørensen påboede. - Han lovbyder gården til pant, og Hans Pedersen byder sølv og penge.

Niels Sørensen erkender gæld til Hans Pedersen, nu boende i Vrå, på 200 slettedaler i rede penge og fornøjelige gode varer, som han har forstrakt ham med, med pant i den 2 parts gård, som han må nyde og bruge, til pantet bliver indløst. Dog er undtaget et stk. salshus og ladehus, ialt 14 fag, som Niels Sørensen og hans hustru skal bruge på livstid.

Niels Sørensen i Vrå og Hans Pedersen ibidem tinglyser aftale om aftægt: Niels Sørensen og hustru Karen Nielskone skal i deres livstid beholde de 14 fag hus med tilhørende kålgårdsjord, der efter begges død skal tilfalde gården. Hans Pedersen har lovet at give Niels Sørensens to børn Anne og Maren Nielsdøtre hver 5 Rdl., når de stedes et ærligt stykke brød, eller de det og udi andre måder dem tiltrænger.

10/5. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får dom over Jordrup bymænd for ægtforsømmelse. De skal betale 3 rigsort for ulydighed.

Torsdag den 7. juni:

Nis Basse i Gejsing pva. Sune Pedersen i Kolding stævner Anders Styrsbøl i Gamst for gæld. Opsat 8 dage. 14/6

Torsdag den 14. juni:

Hans Bertelsen i Horskær er i fogedens sted. Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jørgen Stub i Skanderup; gav ham til sag for et løb, han mellem fredag og lørdag næst før pinsedag skulle have gjort af den halve gård, han har i Skanderup foruden den, han påbor, med en rytter, som skulle tilvare om jagt, da hans højhed prinsen var i Kolding. Mener, han bør bøde 3 rigsort for ulydighed. Opsat 8 dage.

Med stævning til Mads Nielsen i Glibstrup, Søren Hansen i Geising og Rasmus Jepsen på Vamdrupgård opsiger Peder Sørensen i Glibstrup 3 stk. jord og skov, som hans sl. oldefar havde tilforhandlet sig fra den gård i Geising, Søren Hansen nu ibor, og tilforn har været brugt til det væring i Glibstrup, Mads Nielsen nu ibor. Peder Sørensen beretter, at han aldrig har brugt jorden og ikke vil have dermed at gøre, men frasiger sig jorden, og øvrigheden må antage den som krongods og bortfæste den, eller den må komme til gården igen i Geising. (Se 21/6)

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbyder 1. ting al ulovlig sæd og høavling.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Peder Madsen og Peder Sottrup i Øster Vamdrup, den ene for gæld og den anden for betaling for nogle breve. Opsat 8 dage. 26/7

Varsel for Las Buch i Hjarup var Harte Pedersen i Hjarup og Niels Simonsen ibidem, de afhjemlede efter recessen, at de idag 8 dage lovligt varslede Mads Sørensen i Hjarup og idag hid at svare Las Buch imod beskyldning og imod dom, og forskr. Las Buch gav forn. Mads Sørensen til sag for 1 rugager, som var udsat til Ko. Maj. for hans frihedspenge, som Mads Sørensen selv siden har indhøstet og ikke pengene betalt forn. forn. Las Buch på Mads Sørensens vegne, til Ko. Ma. fuldmægtige Hans Christensen i Skanderup, der forlovet og godsagt haver; satte derfor i rette, om Mads Sørensen ikke jo bør at holde Las Buch samme løfte skadesløs og pengene inden 15 dage at betale, eller og derfor at lide nam og vurdering i hans bo, god og gods, ihvor det findes, og var herpå retmæssig dom begærende. Blev tildømt inden 15 dage at betale, eller og derefter at lide nam og vurdering i hans bo, god og gods, ihvor det findes, efter forordningen.

Anders Lauridsen i Gelballe har på vegne af Gelballe mænd stævnet hver mand i Skanderup by og klager over, at de lader deres kvæg og bæster indtage og skatter dem strengt, og de vil ikke lukke deres gærder om deres nordre mark og enge, som ligger op til Gelballe fælles mark. Han sætter i rette, om ikke de skal lade deres bæster være i fred. Opsat 8 dage. 28/6

Poul Felding, skovrider, aflyste alle ulemmede hunde, at de enten skulle lade dem blive bundet eller hugge foden af dem.

7/6. Nis Basse i Gejsing får pva. Sune Pedersen i Kolding dom over Anders Styrsbøl i Gamst, der skylder for noget tøj, han har købt. Han skal betale.

Torsdag den 21. juni:

(Se 14/6). Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har stævne Peder Sørensen i Glibstrup, Mads Nielsen ibidem og Søren Hansen i Geising at svare imod syn og møde på Geising skov og mark den 19/6 og idag at svare mod syns afsigelse. Synsmændene Nis Basse i Geising, Henrik Steffensen ibidem, Jørgen Stub, Hans Christensen, Knud Buch og Laurids Thulesen i Skanderup, Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup, Anders Lauridsen i Gelballe, Christen Iversen, Nis Buch og Peder Krage i Store Anst har synet de tre stykker jord. De ligger øde, og ingen nyder dem. De kan ikke agtes højere end 1/10 af gårdens landgilde.

Anders Hansen i Knudsbøl klagede (1. ting) på Anne Hansdatter, fordi hun har slået hans hustru.

10/5. Albrecht Jensen, foged på Sønderskov, ctr. Niels Andersen i Bække for skyld og landgilde, ialt 40 Rdl. 15 sk. - Niels Andersen mødte og fremlagde 2 fæstebreve (begge gengivet i fuld ordlyd). Det ene er af 27/8 1661: Mikkel Pedersen fæster på vegne af sin husbond frue Anne Skiel sl. velb. Mandrup Dues til Halkjær til Niels Andersen den halve gård i Bække, som hans broder Gyde Andersen fradøde uden fæste; han kan beholde den på livstid og skal de tre første år have frihed derpå. Det andet er dateret 24/11 1662: Jørgen Skiel til Halkjær fæster til Niels Andersen i Bække den halve gård, som Adser Pedersen iboede og fradøde. Han får frihed for skyld, landgilde, ægt og arbejde i 3 år. - Dom: Niels Andersen skal ikke betale noget for de år, han har haft frihed; men hvad der efter de tre års frihed kan restere, skal han betale.

Torsdag den 28. juni:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbød (3. ting) al ulovlig sæd og engbjergning.

Nis Basse i Geising på vegne af mester Hans i Gamst har stævnet nogle mænd til at vidne angående en toft i Øster Gesten, liggende syd og øst for Iver Lauridsens, om den ikke tilhørte sl. Oluf Jørgensen, der boede og døde i Øster Gesten i den gård, Iver Lauridsen nu ibor. Der er også givet varsel til Nis Jepsen og Anders Knudsen, om de har noget derimod at svare. - Vidnerne bevidner, at Søren Olesen i Øster Gesten købte en toft liggende syd og øst for Iver Lauridsen i Øster Gesten fra den selvejergård i Vester Gesten, Hans Gregersen og Jens Gregersen tilforn påboede, og siden købte Oluf Jørgensen i Øster Gesten samme ejendomstoft af Søren Olesens arvinger, nemlig Sidsel Sørensdatter og hendes mand Thomas Jensen. - Sidsel Sørensdatter i Gesten vidner selv, at hun og hendes mand havde solgt toften til Oluf Jørgensen, og der var en årlig afgift på 1 mk. til den gård, toften tilforn var frakøbt. - Iver Lauridsen blev spurgt, om han havde noget at indvende. Han svarede, nej, eftersom han erfarer, at det er en ejendomstoft, og dens skyld følger med til gården, den først er frakommet.

Ligeledes varsel til Abraham Christensen og Iver Hansen i Geising samt Søren Christensen i Gamst at svare Nis Basse på vegne af mester Hans, der giver dem til sag for noget gæld. Opsat 14 dage. 16/8

Christen Klausen i Knudsbøl gav last og klage over Christen Gertsen ibidem, fordi han natten mellem mandag og tirsdag forleden uge overfaldt og slog hans søn, som han lå i marken og vogtede hans kvæg. Han begærede, at Christen Gertsen måtte blive straffet derfor. Se 5/7

14/6. Sagen mellem Gelballe og Skanderup bymænd opsat til 6 ugers dag. 26/7

Med stævning til alle Bække og Drostrup mænd samt til Jens Iversen i Asbo forbød Anders Hansen i Gesten på vegne af alle menige Gesten lodsejere og grander (3. ting), at nogen gravede tørv eller klyne eller foretog nogen engbjergning, så vidt Gesten mark og rettighed når, medmindre de havde tilladelse fra samtlige Gesten lodsejere og grander.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlagde et kongebrev (fuld ordlyd), der med henvisning til de krigsrustninger, der foregår over hele Europa fastslår, at den eksisterende milits ikke anses for tilstrækkelig og derfor skal forstærkes. Det er de hidtidige skatter ikke på nær tilstrækkelige til, hvorfor undersåtterne på landet herefter skal betale yderligere 2 sk. i matrikelskat pr. tønde hartkorn hvert kvartal, at levere til generalkrigskommissæren.

Samme fremlagde et andet kongebrev, der ligeledes med henvisning til, at fast hele Europa trindt omkring os står i fuld armatur, og militsen ikke er tilstrækkelig og skal forstærkes med rostjeneste, pålægger alle og enhver af adelig og privat stand, som har frit jordegods i hånd og hævd, pr. 300 tdr. hartkorn at holde en gerust hest, manden så væragtig, som det sig bør, bevæbnet med tvende gode pistoler og en god degen og forsynet med kappe(?), støvler, sporer(?), saddel og en tjenlig og dygtig hest, hvilken rostjeneste skal i så forsvarlig beredskab være til den 15. juli førstkommende, at den da tilbørlig mønstring kan udstå. Dette skal ske uden at besvære bonden med noget nyt pålæg. Godser kan lægges i lægd med hinanden for at udgøre en fuld og hel gerust hest. Der er bestemmelser mht. nyadelens fritagelse for rostjeneste.

Torsdag den 5. juli:

Ridefoged Anders Jørgensen forbød (3. ting) af afføre ulovlig sæd og engbjergning.

Christen Iversen i Anst ctr. Iver Nielsen i Roved for penge til tjenestepigen Sidsel Graversdatter. Opsat 8 dage. 12/7

Se 28/6. Christen Clausen i Knudsbøl ctr. Christen Gertsen ibidem, der har slået hans søn Poul Christensen (2 blå mærker). Christen Gertsen forklarede, at drengen tog af hans stavetræ og lægter, han havde hjemaget, og gjorde sig ild af dem, som han lå i marken ved sin faders kvæg. Delefogeden Rasmus Jepsen på Vamdrupgård sætter i rette, at Christen Gertsen bør bøde 6 rigsort. - Dom: Han skal bøde for hvert slag efter Chr. IV's reces.

Hans Sørensen i Knudsbøl ctr. Thomas Pedersen ibidem: Thomas Pedersens hest har været i Hans Sørensens korn. Den blev taget ind af Hans Sørensens dreng og Anders Bødkers hustru; men siden tog Thomas Pedersen sin hest igen og overfusede Hans Sørensens hustru. Opsat 14 dage. Se 12/7.

Jørgen Stub i Skanderup, Laurids Thulesen og Hans Uluf og Hans Lauridsen i Habdrup har med herredsskriveren og herredsfogeden været i Gejsing hos skovrider Poul Felding og Henrik Steffensen angående delingen af den gård, de begge bebor, så at hver kan nyde den halve part. Delingen er gengivet i enkeltheder (fol. 60b-63b).

Torsdag den 12. juli:

Rasmus Jepsen pva. velb. Bendix Blume i Holsten ctr. Ditlev Hilderslev i Refsinghoved for oldengæld, 40 svin … 1 rdl. Svinene er ikke ankommet til rette tid, hvorfor den gode mands olden er blevet beliggende. - Ditlev Hilderslev begærer i retten sin kontrakt fremlagt. Den er ikke skrevet på det forordnede trykte papir, hvor han mener, at den ikke må anses for dom og rettergang. Dommeren anerkender argumentet og tør ikke lade sagen fortsætte. Den må indstævnes og bruges på de steder, hvor den kan anses.

Se 29/6 1665. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jes Hansen Vorbasse i Jordrup: han opsagde forleden år den gård i Jordrup, han påboede, og har alligevel bemægtiget sig samme gård uden hans øvrigheds forlov. Bør lide som vedbør og desuden fæste gården påny og udrede rettigheden deraf. Opsat i 14 dage. 26/7

Se 5/7. Hans Sørensen i Knudsbøl fører vidner på, at Thomas Pedersen ibidem har taget en hest ud af hans hus. Thomas Pedersen havde bedt Hans Sørensens hustru om tilladelse, men hun havde svaret, at han først skulle betale den skade, hesten havde gjort. Så gav han hende en del ukvemsord og tog hesten ud. Nogle har hørt ham sige, at han ville give hende djævelen. Opsat 14 dage.

Christen Iversen i Store Anst fik dom over Iver Smed i Roved på vegne af sin pige for 6 mk. 12 sk. - Han skal betale.

Torsdag den 19. juli:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup.

Hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding ctr. Anders Pallesen og Nis Lauridsen i Jordrup. Jens Nielsen har sammen med præsten mester Niels Pedersen Kragelund været ude hos Anders Pallesen for at efterse grundlaget for kvægtiende. Carsten Hansen i Jordrup var med, og da fandtes der i hans gård 11 lam og 3 kalve. Hospitalsforstanderen har klaget over, at Anders Pallesen ikke tilforn ret har tiendet af sit kvæg. Forskr. Carsten Smed var også med i Jep Mogensens gård, hvor Niels Lauridsen havde sit tilhold, og da befandtes i hans hus fem lam. - Niels Lauridsen forklarer, at det lam, han tiltales for, ikke er hans eget; han har ved påsketid solgt et får til Anders Nielsen, der tjener på Rugballegård, og det har siden fået lam, hvorfor dette befinder sig i hans fåreflok. Opsat 14 dage. 2/8

Torsdag den 26. juli:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. sin husbond synsmænd til at syne i de fem sogne, som hører til Riberhus, hvad der er sået i de øde gårdes jorder uden hjemmel og minde: Jørgen Stub og Laurids Thulesen i Skanderup, Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup og Anders Lauridsen, sandemændene i herredet, samt Nis Basse i Geising, Iver Lauridsen i Lille Gesten samt Carsten Hansen i Jordrup. Se 2/8.

28/6. Anders Lauridsen i Gelballe pva. alle Gelballe mænd ctr. Skanderup mænd. De gærder ikke nu som før deres fredeenge mod Gelballe mænds fællesdrev; bør lukke deres nørremark. - Hans Thomsen Uluf svarede pva. Skanderup mænd, at de ikke mener, de skal være mere forpligtet til at lukke end de af Gelballe. Tidligere har de fredet marken til Sct. Martins dag med gærdsel og stave; men en stor del af gårdene i Skanderup ligger øde, og de kan ikke formå at lukke om marken. - Dom: Skanderup mænd bør gærde om deres mark, som de har gjort det før, eller lide skade for hjemgæld.

Niels Lauridsen i Jordrup efterlyste en rugager, som er frataget ham om natten mellem tirsdag og mandag. Se 27/9.

14/6. Anders Jepsen i Nagbøl fik dom over Peder Madsen i Øster Vamdrup for gæld. Han skal betale.

12/7. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jes Hansen Vorbasse i Jordrup. Jes Hansen mener ikke, han har forbrudt sin gård; han har udredt afgiften deraf. - Dom: Så efterdi Jes Hansen Vorbasse ikke i rette tide har opsagt sin gård efter Ko. Ma. nådigste forordning, ikke heller der mig noget beviseligt i retten er fremlagt om, at han sig mod sin husbond har forset, hvorfor han sin gårds fæste kunne have forbrudt, da for sådanne årsagers skyld dømmer jeg Jes Hansen til fremdeles at blive ved hans gård og svare Ko. Maj. og husbonden deraf, hvad han med rette kan tilkomme at udrede.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlagde en supplikation til amtskriveren fra Jes Hansen Vorbasse (den er i tingbogen gengivet i fuld ordlyd): Jeg fattige mand har været i nogen trætte og forfølgelse for stor uret, som landstingsdom videre skal udvise, i hvilken trætte jeg kom for skade for herredstinget at sige så: dersom jeg kunne ikke være i rolighed eller få nogen forsvar, skulle jeg være nødt til at gå fra min gård, hvorefter Rasmus Jepsen på Vamdrupgård tog tingsvidne og mente, jeg for de ord skulle være fra min gård, og han ville fæste den til hvem han ville, hvorefter jeg søgte Eders fromhed og fik beskeden til Rasmus, han skulle forsvare mig og lade mig sidde ved gården, hvilket jeg og har gjort og udredet skyld og skat indtil denne dag. Nu truer Rasmus med at tiltale mig for uhjemlet for samme gård, hvorfor jeg for kort tid siden på min kære husbonds behag har taget en anden mand til mig, om han ellers halvt eller helt kunne få fæste; men nu erfarer jeg, at han ikke er, som han bør være, så jeg fattige mand er blevet ilde forrådt af ham (manden har tilsået noget af Jes Hansens jord, men vil ikke være med til at betale afgiften). Da beder jeg om for Guds skyld, hr. amtskriver vil tage mig i sit forsvar og enten lade mig beholde min fulde gård ved sin avling, så som den forefindes, eller og, om han skal høste halv kornet, og jeg al udgiften skal udrede, at jeg da for Guds skyld måtte vorde gården kvit, som jeg så tit trues med, eller og om jeg skal sidde endeligen ved gården, jeg måtte få en liden seddel, jeg måtte befries fra hans trusler, at jeg ikke hver dag skulle sidde og frygte for ham. Jordrup den 2. juli 1666. - Påskrift på brevet: Eftersom delefogeden Rasmus Jepsen mig har tilskrevet, at supplikanten Jes Hansen forleden år til tinge har opsagt den gård i Jordrup, han påboede, og delefogeden derover tingsvidne har forhvervet, og erfares, bemeldte Jes Hansen sig gården tilholder, skal han forpligtet være gården igen påny at fæste, og hvad ham efter jordebogen og eller kan tilkomme deraf, tilbørligt og i rette tider at udrede; og befales delefogeden på denne hans klage at resolvere, om ham noget imod billighed deri skulle være vederfaret. Ribe den 3. juli 1666, Wilhelm Brochmand. - Jes Hansen blev påråbt og tilspurgt, om han ville vedkende sig klagen. Det ville han. Han blev tilspurgt af Rasmus Jepsen, om han havde noget at klage over Rasmus Jepsen. Jes Hansen vidste ham ikke andet at beskylde end som godt i alle måder.

Torsdag den 2. august:

Varsel fra Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til de fleste sogne.

Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Peder Skrædder i Vamdrup for gæld. Opsat 8 dage.

Se 26/7. De opkrævede synsmænd har synet ulovlig sæd og engbjergning, som er brugt til de øde gårde i de 5 sogne, som henhører til Riberhus og erfaret, hvad for leje er antaget og for hvor meget. (Rapporten strækker sig over siderne 71b-74a).

19/7. Hans Thicke i Asbøl pva. mester Niels i Lejrskov og hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding ctr. Anders Pallesen og Niels Lauridsen i Jordrup. Han gav Anders Pallesen til sag for en kalv og et lam og Niels Lauridsen for et lam, som de formenes ikke at have angivet til tiende. - Anders Pallesen fremlagde en seddel fra hr. Jørgen i Jelling: han har tiendet ham sidste år. - Niels Lauridsen beviser med en seddel fra Anders Nielsen, der tjener på Rugballegård, at det lam, ham tiltales for, tilhører Anders Nielsen. - Dom: De frikendes, fordi de har bevist, at de har tiendet retfærdigt.

Torsdag den 9. august:

Tingsvidne om øde og forarmet gods samt gårde, der er fri for arbejdspenge på grund af deres bestillinger, gods der er udlagt fra Koldinghus, samt andre, hvoraf der ikke er modtaget arbejdspenge 1664-65. Hjarup sogn:
Las Buch, 1 gård, Nis Iversen og Gregers Kjeldsen, 1 gård, Lene Marchors, ½ gård, Hans Jensen og Jens Steffensen, 1 gård, Niels Jørgensen, 1 gård, - alle øde.
Knud Iversen, 1 gård, afbrændt og øde.
Las Jensen, 1 gård,
Jørgen Carstensen, 1 gård, øde,
hr. Peder Jørgensen, ½ gård, som af præsten besiddes, eftersom hans præstegård er afbrændt.
(Der opregnes for hele herredet gårde, der er fri for arbejdspenge på grund af bondens offentlige hverv, eller fordi gårdene er udlagt som officersgårde; men listen er lidt rodet).

Tingsvidne ved samme vidner om gårde, der har nedsat landgilde og arbejdspenge p.gr. af fattigdom. For Hjarup sogn nævnes: Christen Jepsen 2/3 gård, de tre parter, Hans Gregersen ½ gård, halvpart, Christen Jensen Halkjær, fuldt, hr. Jens Pedersen af Hans Nielsens gård, de 3 parter.

Rådmand Søren Lauridsen i Kolding stævner Anders Lauridsen i Gelballe og Laurids Knudsen i Bøgeskov.

Jep Lauridsen i Lejrskov pva. mester Niels i Lejrskov stævner Mogens Hvolbøl og Anne sl. Peder Iversens i Lejrskov, fordi de 5. søndag efter trinitatis har overtrådt deres sabbatsdag og kørt til Kolding hver med et læs ... - De dømmes til at betale 3 rigsort.

Rådmand Søren Lauridsen i Kolding ctr. Anders Lauridsen Fundrup (Hunderup?) i Gelballe og Laurids Knudsen i Bøgeskov. Søren Danske (Damke?) har beviseliggjort, at Laurids Knudsen har ladet 20 Rdl. arrestere, Søren Danske tilhørende, hos Troels Nissen i Hjanderup (Hunderup?), fordi Laurids Knudsen skal have tilforhandlet sig et gældsbrev af Erik Lauridsen i Seggelund, lydende på Laue Lauridsen og sin søn Anders Lauridsen, nu boende i Gelballe. Der nævnes en tinglæsning på Tyrstrup herredsting 6/3 1666 og et gældsbrev dateret Bøgeskov 15/10 1645, og at Søren Lauridsen på sin søns og søskendes vegne har solgt deres sl. faders gård i Hunderup. Søren Lauridsen finder sig forurettet, fordi gælden ikke angår hans person. Han mener, at Anders Lauridsen er pligtig at betale de 20 Rdl. (Teksten virker noget rodet). - Anders Lauridsen svarer ved at fremlægge en kvittering fra Erik Lauridsen i Seggelund til Anders Lauridsen i Fundrup (Hunderup?). Erik Lauridsen har i Haderslev i sin store nød og trang fået betaling for den håndskrift, som Anders Lauridsens fader Laue Lauridsen er forlover for, og gældsbrevet skal være dødt og magtesløst, hvor det end findes. Anders Lauridsen bekræfter med ed, at han har betalt gælden, men fordi det var i den besværlige krigstid, var hans håndskrift ikke at bekomme, men var på andre steder hensat i forvaring. - Dom: Anders Lauridsen frikendes.

Torsdag den 16. august:

28/6. Nis Basse pva. mester Hans i Gamst ctr. Iver Hansen og Abraham Christensen i Geising og Søren Christensen i Gamst for gæld. - Dom: De skal betale.

Torsdag den 23. august:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Og gik idag intet beskrevet, som for retten og i tingbogen skulle indføres.

Torsdag den 30. august:

Søren Jensen i Kragelund gav last og klage over Iver Enevoldsen og Bertel Christensen ibidem, fordi de igår formiddag har slået hans hustru Anne Thøgersdatter.

Jep Nielsen i Egholt gav last og klage over Mads Jessen ibidem, fordi han forleden torsdag morgen slog hans hustru blå og blodig, og over Mads Pedersen, tilværende i Egholt, fordi han har slået hans søn Jens Jepsen og skældt Jep Nielsen på hans ærlige navn og rygte og sagt, at han ikke var bedre end en kæltring og var bandsat i Lejrskov kirke. Se 20/9

Torsdag den 6. september: Ingen ting holdt, for få folk ved tinget.

Torsdag den 13. september:

Ridefoged Anders Jørgensen udnævner folk til at syne de skove, der er udlagt til Riberhus.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner alle kongens bønder og tjenere i Lejrskov for resterende arbejdspenge. - På deres vegne mødte Hans Thulesen i Vrå og svarede, at Lejrskov sogn, som er 21 gårde, havde gjort en stor del ægter til Fredericia nærværende år (de opregnes), og de har hugget brænde forleden vinter og kørt det til Fredericia. Der har også været ægter til Ribe og Haderslev. Foruden alt dette gav de til rytterne exekverpenge 10 Rdl. foruden deres kost. Item lå der i sognet to musketerer på exekution for samme tømmer og kostede dem i ni uger foruden deres eksekverpenge. Han mener, der sker dem uret. Der bør afkortes i deres frihedspenge for ægterne, fordi kongens brev om arbejdspenge siger, at de til gengæld skulle være fri for ægt og arbejde, og der dem bekendt ikke siden er kommet nogen kgl. befaling om, at de sådan køren og arbejde skulle forrette uden nogen anden afkortning. Andre steder bliver man ikke besværet med sådanne ægter. - Dom: De skal betale deres frihedspenge, 6 rdl. af hver helgård og 3 rdl. af hver halvgård, medmindre øvrigheden vil eftergive dem noget på grund af ægterne.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Nis Høg i Gamst og Johanne Hansdatter, nu tjenende Nis Christensen ibidem, for lejermålsbøder. Der er en seddel fra mester Hans i Gamst, at han publice har absolveret Johanne Hansdatter i Gesten kirke for 2 gange at have forset sig mod det 6. bud med Nis Pedersen Høg. - Dom: De skal betale deres lejermålsbøder.

Jep Lauridsen i Lejrskov stævner Peder Sørensen i Vrå, fordi han nu forgangen søndag for 14 dage siden i Højrup ved et barsel overfaldt ham uden nogen billig årsag og gav sig udi pellemet med ham og gjorde ham skade med en kniv. Opsat 8 dage. 20/9

Gyde Jørgensen i Slav æskede 4 synsmænd til at syne noget eng på Kragelund mark.

Torsdag den 20. september:

Se 30/8. Jep Lauridsen i Lejrskov har pva. ridefoged Anders Jørgensen stævnet Laurids Mikkelsen og Christen Pedersen i Egholt til at vidne, om de fornylig har set Jep Nielsens søn Jens Jepsen i Egholt, som skal være slået. Det har Christen Pedersen, mens Laurids Mikkelsen intet vidste.

13/9. Samme har stævnet Godske Iversen og Thomas Christensen i Lejrskov til at vidne om det slagsmål mellem Jep Lauridsen i Lejrskov og Peder Sørensen i Vrå. De har synet Jep Lauridsen; han havde et skade oven i hovedet, som syntes at være skåret. Peder Sørensen begærede genpart af tingsvidnet. Jep Lauridsen sigtede ham for skaden. Opsat 8 dage.

Kornetten Christoffer Adolfdine i Seest anklages for at have slået vangkone Boulde Christensdatter, Seest, i ansigtet. Hun selv er til stede og klager over, at han har slået en af hendes fortænder ud og stødt hende for brystet. Hvis hun dør inden år og dag, har han skylden.

Torsdag den 27. september:

Nis Basse i Geising i herredsfogedens sted.

Varsel fra delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til de fleste sogne.

Se 26/7. Rasmus Jepsen gav Niels Lauridsen i Jordrup til sag, fordi han den 26/7 har lyst ran og det ikke forfulgt, om han ikke bør bøde 3 mk. til kongen og 3 mk. til bonden. Opsat 8 dage.

Rasmus Jepsen ctr. Claus Ebbesen i Glibstrup for en bøg, han har hugget i Øster Gesten. Rasmus Jepsen har fundet ham ved stubben med heste og vogn og en buløkse, som han stod og huggede i toppen med; det bedste af træet var bortført; han bør lide for uhjemlet. Opsat 8 dage.

Rasmus Jepsen saggiver bønderne under Riberhus for en kgl. ægt med kurprinsen, de skulle have gjort på hans rejse til København (en del navne nævnt); mener, der bør lide efter gammel sædvane. Opsat 8 dage.

Jep Buch i Nagbøl stævner hver mand i Skanderup sogn for restancer til mester Laurids i Fredericia, især Jørgen Stub og hans søn Joen Jørgensen; også stævning til dem, der har Skanderup kirkejord i brug, for restance. Opsat 8 dage. 8/11

Torsdag den 4. oktober: Markedsdag i Kolding; ingen folk på tinge at holde dom og ret med.

Torsdag den 11. oktober:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup.

Godske Iversen i Lejrskov har på vegne af Lejrskov sognemænd stævnet Anders Madsen, stiftskriver i Ribe, mester Niels i Lejrskov, Jep Lauridsen ibidem, Hans Thicke i Asbøl, amtskriveren på Koldinghus og ridefoged Anders Jørgensen. Skriftligt indlæg: Eftersom mester Niels Pedersen Kragelund har kirkens anpart korntiende i fæste og ikke har opsagt den lovligt til tinge, og dog i 2 år ikke oppebåret afgiften deraf, men forleden år har kirkeværgerne Hans Thicke og Jep Lauridsen oppebåret, hvad der tilkom kirken, og eftersom Anders Madsen, kirkens forsvar, dette år har ladet tælle og tiende med os sognemænd i Erst sogn i nærværelse af Niels Pedersen Kragelund og m. Anker Sørensen, sognepræst i Kolding, da eftersom samme tiendekorn endnu ligger hos os og ikke nogen det vil annamme, tilbyder vi at levere kornet til hvem det med rette bør annamme, og deraf give kirken sin rettighed, på det hun ikke skal lide skade på den ringe indkomst, og præsten bør svare afgiften. (Indlægget synes underskrevet af Anders Jørgensen). - Herimod mødte Anders Madsen, stiftskriveren, og svarede, at mester Niels havde opsagt tienden til amtskriveren og har forpligtet sig til aldrig at befatte sig efter den dag, tienden var opsagt, enten med Erst eller Jordrup sognes korn- og kvægtiender, og den opsigelse er Anders Madsen på kirkens vegne benøjet med, i særdeleshed fordi de fattige, ruinerede kirker ikke har nydt af mester Niels siden forleden fejdetid til deres reparation, og siden den tid har Anders Madsen ikke een men mange gange ladet byde sognemændene tienden i fæste, hvilket kirkeværgerne noksom er bevidst; og skal de ikke ville fæste tienden, har jeg begæret af dem, de ville yde tienden i kærven på Fårup, efterdi kirkeværgerne i Lejrskov sogn den ikke ville annamme. Jeg tilbyder nu for retten sognemændende tienden i fæste, hver ørte korn 1 rdl., og desforuden vil jeg efterlade dem, hvad øde gods der kan eragtes i Lejrskov sogn. Og eftersom Anders Jørgensen efter sit indlæg er dom begærende, henholder Anders Madsen sig til sit værneting; han er ikke undergivet lov og dom ved Anst herredsting. Anders Madsen har tilbudt sognemændene tienden i fæste for 30 rdl. til kirken, at levere inden idag 8 dage på Fårup, og da at forskaffe to vederhæftige dannemænd til kirkeværger. Opsat 14 dage.

Synsmænd bevidner, at der ganske ingen olden er i herredets skove, som tilhører Riberhus eller Koldinghus.

Samme synsmænd bevidner, at de steder i herredet, der hører til Riberhus, og hvor der plejer at være poder og piletræer, der findes de nogenledes ved magt (Gelballe og Hjarup); men på de andre steder er der hede og sand; der forekommer de ikke, nu som før.

Jep Andersen, barnefødt i Seest, gav Erik Christensen i Seest og hans hustru Else Poulsdatter afkald for alt, hvad han af dem er lovet af hans sl. faders gård, som Erik Christensen og hustru nu påbor.

Skifte efter Abraham Christensens hustru Kirsten Abrahams i Geising mellem ham og hans stedbørn Hans Jepsen (formynder: Eske Hansen i Sønder Stenderup), Anne Jepsdatter (formynder og morbror: Laurids Hansen i Strandhuse), og datteren Maren Abrahamsdatter (med faderen som formynder). Abraham Christensen kan beholde gården, men det står ham frit for at kvittere den efter årets forløb. Der har været været varsel til Eske Andersen i Gettrup, Hans Christensen i Gerndrup, Sejr Andersen i Glibstrup m.fl. (Skiftet strækker sig fol. 90a-93a).

Torsdag den 18. oktober:

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Rasmus Jepsen på Vamdrupgård og Christen Halkjær i Hjarup pva. Christoffer Chastesen i Ribe.

Item afhjemlede for retten med opholdne fingre og ed efter recessen Laurids Pedersen i Amnitsbøl og Niels Madsen i Rugsted, de afhjemlede, at de i dag tre uger var i Viborg og der varsel gav Laurids Berg sammested, item og samme dag varsel gav Jens Pedersen i Nepsgård og her til Anst herredsting hid varet med 14 dages, tre, 4-5 og 6-7, otte og ni ugers varsel at svare velb. Hugo Lutzou, amtmand på Anderskov (Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov Slot) i Sjælland hans fuldmægtige ridefoged Anders Jørgensen til Koldinghus imod beskyldning og imod dom, og forn. Anders Jørgensen på den velb. gode mand hans vegne gav disse forn. indstævnede til sag, at eftersom forskr. Laurids Berg og Jens Pedersen med andre kreditorer befindes at have pant og at være indført i en selvejerbondegård i Hjarup her i Koldinghus len i Anst herred, og samme gård befindes at ligge øde, samme forbem.te gård sl. Hans Jensen i Hjarup tilforn påboede og fradøde, og den med flere gårde i Hjarup den velb. gode mand af hans Ko. Maj. er forundt, og ingen ham til samme øde gård vil svare til skyld, landgilde, meget mindre hans Ko. Maj. til skatterne, den velb. gode mand og hans andre bønder der i byen til største afbræk og skade, satte forn. Anders Jørgensen derfor her idag udi al dom og rette, om disse forn. dannemænd, som for deres gælds betaling efter sl. afgangne hr. Peder Jørgensen, forrige sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, er i forn. ejendomsgård indført, om de ikke jo og enhver for deres anpart bør at svare til samme forn. selvejer øde gårds skyld landgilde, og hans Ko. Maj. til sine skatter, som allerede er forfaldne, så vel som og for hvad som herefter påkommer, eller de og deres tilkrav og indførsel i samme gård at have forbrudt, og derforuden husbonden at svare til, hvad som hidindtil forfalden er, og husbonden siden gården til andre at bortfæste for krongods til ham(?) til sin skyld og hans Ko. Maj. til sine skatter agter at svare og udrede, og var herpå retmæssig endelig dom begærende. Så efter tiltale og den sags lejlighed er forn. indstævnede for retten påråbt, og ingen er mødt herimod at svare, blev derfor sagen opsat til idag seks uger, og da igen for retten at indkomme. 29/11

Syn på skovhugst i de udlagte skove i herredet.

Syn på olden. Der er ganske ingen.

Claus Lassen i Douding i Tyrsting herred på egne vegne og pva. broderen Jep Hansen, født i Gamst og sl. broder Jep Lassens børn Holger Jepsen, Israel Jepsen, Peder Jepsen, Laurids Jepsen og Maren Jepsdatter gav afkald til Jes Hansen i Roved på egne vegne og på vegne af hans moder sl. Hans Jensens ibidem og alle hendes børn for alt værgemål, sl. Hans Jensen, som boede og døde i Roved, har haft at forestå for hans sl. søster Maren Jensdatter, som boede og døde i Gamst, hendes børn og børnebørn, og værgemål efter deres sl. moder forskr. Maren Jensdatter. Der er blevet gjort en aftale efter fejdetiden. Claus Lassen og hans sl. brodersøn Holger Jepsen samt hans stedfader Jep Thomsen i Kragelund i Øster Snede sogn på vegne af Holger Jepsens andre søskende stod til vedermålsting med Jes Hansen.

Jes Hansen i Roved pva. moderen Karen Hans Jessens og hans søskende meddeler, at de har akkorderet med Claus Lassen, nu boende i Douding i Tyrsting herred, denne på egne vegne og på vegne af hans broder Jep Hansen, der er barnefødt i Gamst, og af hans sl. broder Jep Lassen, der boede i Hourum i Huanberg sogn, hans børn, om alt værgemål; Jes Hansens sl. fader Hans Jensen i Roved har haft at forestå for hans sl. søster Maren Jensdatter, som boede og døde i Gamst, hendes børn. Da alt blev mistet i krigen, har Claus Lassen ladet sig nøje med 50 sldlr., som Jes Hansen har betalt ham.

Torsdag den 25. oktober:

Poul Garp Noes i fogedens sted. - Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Eske Pedersen i Bække ctr. Godske Olesen, nu tjenende mester Niels i Lejrskov, for gæld med renter i 14 år ifølge forrige dom. Opsat 8 dage. 2/11

Jep Andersen i Gelballe ctr. Joen Lassen i Skanderup for 3 dlr. af hans resterende løn samt l dlr. i fåreleje(?), han har lovet ham for et nød at overføde. Opsat 14 dage.

Den 2. november næst efter Alle Helgens Dag:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen, Christen Jensen og Las Buch i Hjarup.

Amtskriveren på Koldinghus har stævnet kirkeværgerne: Christen Jensen og Christen Jepsen i Hjarup (Hjarup kirke), Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup (Vamdrup kirke), Jep Buch i Nagbøl og Anders Jepsen ibidem (Skanderup kirke), Niels Andersen i Bække (Bække kirke), Carsten Hansen i Jordrup (Jordrup kirke), Jep Lauridsen i Lejrskov og Hans Thicke i Asbøl (Erst kirke) - at svare amtskriverens fuldmægtige Iver Pedersen Skelde mod beskyldning og dom for restancer. Vamdrup kirke rester for 4 år 22 daler. Hjarup kirke for 2 år 9 dlr. Bække kirke for 2 år 8 dlr. Gesten kirke for 4 år 16 dlr. Skanderup kirke for 4 år 22 dlr. Erst kirke for 4 år 22 dlr. Jordrup kirke for 4 år 10 dlr. - Hjarup kirkeværger mødte og tilbød at betale deres anpart, item Vamdrup kirkeværger mener, at de ikke bør betale en del af restancen, men kun for de år de har modtaget kirkens indkomst. Anders Jepsen i Nagbøl begærer pva. Skanderup kirke sagen opsat i 14 dage, fordi han mener, han har betalt. - Dom: De, der ønsker sig at befri, har ikke fremlagt noget til bevis. De skal betale.

Eske Pedersen i Bække ctr. Knud Thøgersen i Gesten, Iver Hansen i Geising og Godske Olesen, nu tjenende mester Niels i Lejrskov, for gæld, blant andet vedr. et gældsbrev til Poul Mortensen i Bække, som nu tilhører Eske Pedersen. Opsat 6 uger.

25/11. Eske Pedersen i Bække får dom over Godske Olesen for gæld iflg. en tidligere dom. Han skal betale.

Skifte i Store Anst efter Niels Hansen mellem hans efterladte hustru Anne Andersdatter (med tiltagen lavværge Anders Jepsen i Nagbøl) og deres børn, Margrethe Nielsdatter (formynder: Christen Iversen i Store Anst), Maren Nielsdatter (forordnet værge: Niels Poulsen i Store Anst). Enkens tilformodende fæstemand er Peder Jessen i Store Anst. Børnene skal have deres klæde, føde og ophold på stedet, til de er fyldt 15 år, og forsynes med øl, mad, sko og klæde, som forsvarligt, og at lade dem lære deres børnelærdom.

Torsdag den 8. november:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Jep Lauridsen i Lejrskov pva. mester Niels fremlyser en grå hoppe og en brun hest, som en thybo har solgt til Peder Bødker i Jordrup; hoppen har han skiftet med Jes Vorbasse i annexpræstegården, at dersom de nogen tilhører, kan de finde dem der.

Synsmænd har synet den krongård i Uhre, som Hans Thicke påboede og fradrog. Bygningerne er stærkt brøstfældige. Frands Andersen i Uhre begærede tingsvidne.

27/9. Kirkeværgerne i Skanderup sogn fik idag dom over de Skanderup sognemænd, der havde noget af kirkens jord i brug og ikke havde betalt deres afgift. - De skal betale.

Torsdag den 15. november:

Las Christensen i Søgård i fogedens sted.

Med stævning til rigets feltherre fører Hans Knudsen i Øster Vamdrup og Niels Skøtt i Vester Vamdrup vidner: Så længe vidner kan huske har der aldrig været bygget nogen bolig til den gård i Øster Vamdrup, Hans Knudsen nu påbor, og der er aldrig krævet eller gjort noget arbejde, hovning eller givet frihedspenge for nogen bolig af gården. - Ligeså med Niels Skøtts gård. Da han kom, var der ingen bolig, og heller ikke efterlod han sig nogen.

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Iver Luckesen i Store Anst.

Torsdag den 22. november:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen i Hjarup.

Ridefoged Anders Jørgensen får dom over kongens bønder og tjenere i Lejrskov og Seest sogne for resterende landgilde, arbejdspenge og sagefald. - De skal betale deres skyld, landgilde og sagefald samt frihedspengene, såfremt øvrigheden ikke vil efterlade dem dem.

Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup, kirkeværgerne i Vamdrup sogn har stævnet hver mand i Øster Vamdrup og Niels Christensen i Vester Vamdrup for noget kirkeeng, som Øster Vamdrup mænd har ladet deres kvæg drive ind på siden sidste ufredstid, og som kirkeværgerne har gjort regnskab for årligt 1 rdl. Mener, de bør erstatte dem pengene for hvert år. - Herimod svarer Peder Sottrup i Øster Vamdrup, at de ikke har den eng i fæste, og den er ikke lovligt blevet lyst i fred siden fejdetiden. Opsat 14 dage.

Las Christensen giver Peder Sottrrup til sag for 1 rdl., han har lovet hospitalsforstander Jens Nielsen for ham, og Niels Christensen for 7 mk. Peder Sottrup svarer, at Las Vindgof(?) ikke har lovet for ham og ikke er blevet bedt om at gøre det, og han agter ikke at betale ham. Men han bliver overbevist på stedet og tilbyder så at betale Las Christensen, så snart han kommer hjem. Opsat 14 dage.

Jep Lauridsen i Lejrskov fremlyser pva. mester Niels 3. gang en hest og en hoppe. Iver Nielsen, foged på Estrup, begærer genpart.

Hans Habdrup stævner Iver Smed i Roved for en buløkse, god for en slettedaler, han har betalt men ikke fået. Opsat 14 dage.

Torsdag den 29. november:

Blandt vindingsmændene: Las Buch, Hjarup.

Thomas Christensen i Lejrskov får dom over Iver Buch ibidem for gæld iht. tidligere dom. - Han skal betale.

Jens Hansen i Påby og Las Madsen i Harte på deres egne vegne og pva. deres moder Kirsten sl. Mads Pedersens i Harte og pva. samtlige Mads Pedersens arvinger betalte 18 slettedaler til Mads Knudsen, fuldmægtig for Hans Nielsen til Skovsgård, borgmester i Mariager. Det er, hvad sl. Mads Pedersen i Harte skyldte sl. Jens Sørensen, der tjente på Koldinghus, og som nu tilkommer borgmesteren. De fik afkald.

18/10. Ridefoged Anders Jørgensen som fuldmægtig for Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov, ctr. Laurids Berg i Viborg og Jens Pedersen i Nepgård, der sammen med andre kreditorer har fået indføring i gården, men ikke betaler landgilde og skatter deraf. Gården er betegnet som den, sl. Hans Jensen tilforn har beboet, og som præsten har brugt. Idag mødte hr. Jens Pedersen i Hjarup på egne vegne og Knud Olesen Buch i Skanderup og Las Buch i Hjarup på vegne af sl. afgangne Hans Nielsen i Hjarup hans datter Maren Hansdatter, og hr. Jens Pedersen på sin egen for sin gælds tilkrav i forskr. øde gård, og Knud og Las Buch for forbemeldte piges tilkrav og indførsel, erbød dem at svare herefterdags husbonden til sin rettighed og Ko. Ma. til sine skatter og rettighed at svare, så vidt dem enhver efter deres indførsel og anpart med rette kan tilkomme, med flere ord og tale dem derom imellem. Så efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed, så og efterdi der befindes og bevises at have standen skifte efter sl. hr. Peder Jørgensen i Hjarup, og forbemeldte kreditorer med andre flere for deres gælds fordring efter sl. hr. Peder Jørgensen udi forbemeldte gård at være indført, og ingen af kreditorerne hidindtil for gårdens skyld landgilde eller skatterne har svaret, husbonden og hans andre bønder til største afbræk og skade, vidste jeg derfor ikke andet herpå idag for ret at kende, end forn. indstævnede kreditorer jo med rette enhver bør at svare, så vidt de med rette af gården kan tilkomme og klarere, hvad som rester, eller også enhver, som heri findes forsømmelig, de at have deres indførsel og ejendom udi forskr. ejendomsgård forbrudt, og husbonden sig at nyttiggøre.

Torsdag den 6. december:

Blandt vindingsmændene: Kjeld Gregersen i Hjarup.

Amtskriver Johan Badenhaupt på Koldinghus får ved sin fuldmægtige Iver Pedersen Skelde af Kolding dom over mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov for restancer: præstegæsteri 1662-66: 13 slettedaler, kontor- og regnskabspenge for 2 år, han har været kirkeværge både for Erst og Jordrup kirker 1662-64: 16 dlr., item for et stiftsbolig i Lejrskov, årligt et brændsvin, rester derfor i tre år: 3 dlr., ialt 32 dlr. Sagen har været henvist fra gejstlig til verdslig ret. - Han skal betale.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner hver mand i Bække sogn, især Eske Pedersen, der søges for 2 års landgilde og arbejdspenge til hans husbond i København. Eske Pedersen svarer, at han forleden år gjorde rigtig rede og regnskab med sin husbond, og da blev hans husbond ham 12 dlr. skyldig. Han fremlægger regnskab for skatten på 3 ødegårde på hans husbonds vegne og byder sig til regnskab, og den, der så bliver skyldig, skal betale. Opsat 6 uger.

Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Eske Pedersen: Anders Mattesen i Bække beklager sig over, at han hidtil har udlagt skat i Bække by for krohold siden kongens befaling om skatterne ankom, og det ikke kan bevises, at Anders Mattesen nogen kro skal have holdt, enten han eller hans formand, hvilket han beviser med tingsvidne af 25/4 1664 samt et andet tingsvidne af 8/2 1666, der beviser, at Eske Pedersen både før sidste fejdetid og siden derefter har holdt kro, og Eske Pedersen samme dag har stået for retten og opsagt kroeriet; og alligevel har Anders Mattesen udlagt skatten. Anders Jørgensen sætter i rette, at Eske Pedersen bør svare og udrede skat og skyld af kroholdet herefter samt bøde til kongen 10 Rdl. for hvad kro han til denne dag uden øvrighedens forlov har holdt. Opsat 6 uger.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. feltherren ctr. Anders Pallesen i Jordrup, der den 21/11 har overfaldet og slået Niels Lauridsen ibidem.

Torsdag den 13. december:

Oplæst kongebrev om, at der af hver td. hartkorn skal gives ½ skp. rug og af 200 td. hartkorn en god okse, som er tjenlig til at slagte, eller 12 daler, etc.

Torsdag den 20. december:

Der befandtes ikke så mange vindingsmænd, at retten kunne blive betjent. Alle sager, der skulle have været for retten idag, er opsat til første tingdag efter jul.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk