Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Anst herreds tingbog 1664


(Tingbogen findes på mikrofilm nr. 30014)


Anno 1664 den 7. januar er denne dag forordnet til Anst Herreds ting, hvorudi findes et hundrede tresindstyve og to blade (numereret, igennemdraget og forseglet), hvorudi tingskriveren Anders Jepsen haver rigtig at indskrive på tinget, hvis som for retten passerer. Og skal ikke tilfordriste på noget løst papir at skrive det ganske år igennem på tinget. Og ellers udi andre måder med brevpenge og andet sig forholde, så som han agter at forsvare. Ex Coldinghus, ut supra. (underskrift).

Begyndelse på dette nye år i Jesu Christi navn. Amen.

Torsdagen den 7. januar Anno 1664


ting holdt. Joen Jacobsen i Vranderup herredsfoged i Anst herred, Anders Jepsen i Nagbøl skriver. Vindingsmænd: Jep Buch i Nagbøl, Hans Bertelsen i Horskær, Iver Pedersen ibd., Jørgen Stub i Skanderup, Hans Veuff ibd., Jens Lassen Gelballe, Nis Basse i Geising og Nis Jepsen i Gesten.

Hans Christensen i Skanderup tilsagde herredsmændene, at de skal møde mandag morgen med deres heste og vogne at fremføre kornet, som er ydet, på sine forordnede steder.

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Hans Vra i Lille Anst, Maren Christens i Vamdrup med lavværge Søren Hansen i Geising samt Peder Pedersen i ... for gæld. Hans Vras gæld er penge, som hans hustrus fader sl. Jens Gregersen skyldte Peder Sørensen. Maren Christens gæld er penge, som hendes sl. mand skyldte Peder Sørensens far. Opsat 14 dage. Se 21/1

Torsdag den 14. januar:

Søren Lauridsen, rådmand i Kolding, lovbød 1. gang en otting jord på Seest mark. Den har ligget til Mads Poulsens gård i Hejls. 28/1

Præsten Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov lader ved Jep Lauridsen i Lejrskov læse et brev: Han har forleden ladet fremlægge på vegne af hr. Niels' børns formyndere et pantebrev og andre beviser på gæld, som Niels Hvolbøl skyldte deres sl. fader med pant i Hvolbølgård. Præsten selv vil ikke befatte sig med gården. Hvis formynderne heller ikke vil, må amtmanden tage sig af det.

Torsdag den 21. januar:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde alle bønderne i herredet, både fri mænd og andre, at de i morgen skal møde på slottet at tage korn, som skal skibes.

På vegne af Thomas Christensen Vandel i Kolding stævner Anders Hansen i Gesten Hans Graver i Vranderup og hans hustru Kirsten Andersdatter, tjenende Joen Jacobsen ibidem, samt Karen Andersdatter i Gelballe med hendes husbond og værge Peder Mikkelsen ibidem og Jep Andersen, tjenende i Gelballe, for gæld efter deres sl. moder Maren Anderskone eller sl. Iver Iversens. Opsat 6 uger. 24/3

Maren Sørens i Asbøl stævner Mads Pedersen i Højrup for gæld. Opsat 6 uger. 3/3

Niels Iversen i Lejrskov stævner Jens Thomsen i Asbo for gæld. Opsat 6 uger.

Maren Sørens i Asbøl frigav idag Mads Pedersen i Højrup for al, hvis værgemål han var af slotsherren tilforordnet at skulle have haft.

Hans Debert i Gelballe stævner Jep Buch i Nagbøl og Thomas Mikkelsen i Gelballe for gæld til sl. Gyde Andersen i Gelballe, Hans Deberts hustrus fader. De kan ikke fragå gælden og dømmes til at betale.

Se 7/1. Peder Sørensen i Glibstrup stævner Søren Hansen i Geising og hustru for gæld efter hustruens tidligere mand sl. Anders Christensen i Geising. Søren Hansen anfører, at der intet fandtes efter hans sl. formand andet end gården selv, og den bør Peder Sørensen søge sin betaling i. - Dom: Hans hustru skal betale eller lide nam og vurdering i sit bo, og hvis det ikke slår til, skal Peder Sørensen tage sin betaling i Anders Christensens efterladte gård.

Jørgen Stub i Skanderup får efter 6 ugers opsættelse dom over Skanderup bymænd for 3 rdl., han i fejdetiden har udlagt til brandskat. - De skal betale.

Dom over Thomas Mikkelsen i Gelballe for gæld til Jørgen Stub. Han skal betale.

Voldgift: Der har nogen tid været trætte mellem Anders Jepsen i Nagbøl og Laurids Thulesen i Skanderup om et selvejerboel i Skanderup, som sl. Jens Pedersen påboede og havde pantsat til Anders Jepsen. De har givet sagen til voldgift. Anders Jepsens voldgiftsmænd er ridefoged Anders Jørgensen, rådmand Baltzer Nielsen og sandemand Jørgen Stub i Skanderup. Laurids Thulesen har udnævnt delefoged Hans Christensen i Skanderup, samt Knud Buch og Hans Væver i Skanderup. Herredsfoged Joen Jakobsen blev af samtlige udnævnte valgt til opmand. - Anders Jepsens voldgiftsmænd fremlægger et gældsbrev fra Jens Pedersen til Anders Jepsen og Jens Eskesen i Nagbøl på 122 slettedaler plus renter, for hvilket beløb Jens Pedersen havde pantsat sin gård til Anders Jepsen og sl. Eske Andersen. Det oprindelige pantebrev er forsvundet i krigstiden, og Jens Pedersen lover med nærværende skrivelse at forny og genopfriske pantebrevet, når Gud vil, at der ting og ret igen holdes skal. - Der er tingsvidne af 24/1-1661 på, at Anders Jepsen tilbyder Jens Pedersens arvinger at overtage gården mod at betale gælden, og ved dom af 24/1-1661 er boligen tildømt de to krediroter. - I et tingsvidne af 11/10-1662 vidner sl. Jens Pedersens egen søn Christen Jensen i Holsted om, hvilke jorder der tilhørte boelet. Det er frasolgt den gård i Skanderup, som Laurids Thulesen nu påbor, og det skal årligt levere 12 sk. eller 3 mk. smør til gården. - Anders Jepsen har bekostet gårdens reparation. - Anders Jepsens voldgifts mænd mener, at han skal beholde gården, til arvingerne betaler. Deres indstilling er dateret 19/6-1664. Jørgen Joensen Stub har skrevet under med initialer. - Laurids Thulesens voldgiftsmænd indstiller, at dersom Anders Jepsen skal beholde den jord, der ligger til boel'et foruden den toft og kålgård, som ligger ved huset, da skulle han årligt give til hjælp til hans gårds skyld 1 pund smør, 4 skp. havre og ½ af den overskat, Laurids Thulesen udgiver. Herom bliver der enighed.

Søren Krage, tjenende i Nagbøl, fik dom over Iver Sørensen i Store Anst om betaling af gæld.

Torsdag den 28. januar:

Nis Basse i Geising i fogedens sted.

14/1. Søren Lauridsen, rådmand i Kolding, lovbyder 3. gang på egne vegne og på vegne af bl.a. Jep Lauridsen i Lejrskov en otting jord i Seest mark. Den har ligget til Mads Poulsens gård i Hejls.

Bertel Christensen i Kragelund stævner Gyde Pallesen i Ferup for gæld. Opsat 14 dage.

Eske Pedersen i Bække har stævnet Eske Christensen i Skovager i Skads herred til at påhøre vidner: At Eske Pedersen 2 år før seneste fjendes indfald o. Mikkelsdag købte af Maren Pedersdatter i Bække det boel, som hun påboede (samt noget mere). Og Eske Christensen har for vidnerne bekendt, at han skyldte nogle penge til Eske Pedersen og hans søster, fornævnte Maren Pedersdatter.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Mads Jessen i Gamst.

Torsdag den 4. februar:

Nis Basse i Geising m.fl. bevidner, at Søren Sørensen i Agersbøl og Christen Mikkelsen i Egholt er fattige mænd og trænger til forlindring og afslag på deres halve frihedspenge og mere. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård, delefoged i herredet, var stævnet til at påhøre vidnet.

Niels Andersen i Bække ctr. Bent Nielsen i Hundsholt for gæld efter sidstnævntes fader. Bent Nielsen mener, at hans søskende skal betale hver sin part. Dom: Han skal betale sin egen anpart.

Iver Sørensen i Store Anst, et vidne: Nis Jepsen i Gesten og Nis Buch i Store Anst og Hans Basse ibidem har sammen med fogederne stået skifte 26/7 1660 i Store Anst efter sl. Las Mikkelsen Basse hans sl. hustru Karen Las Basses mellem deres børn og arvinger: Karen Lasdatter (formynder: hendes trolovede fæstemand Iver Sørensen af Rossund), Mette og Maren Lasdøtre samt Mikkel Lassen, som med polakkerne måtte udrejse (deres formyndere: Nis Basse i Geising på fædrene side og Knud Olesen Buch i Skanderup på mødrene side). Der er tilgodehavender; "efter sl. Las Basses egen bekendelse udi hans sygdom, efter H. og højlærde mand Mester Hans i Gamst hans bevis, til boen skyldig 6 sldlr.". I lige måde blev fremlagt sl. Las Basses bekendelse udi hans svaghed, der hans sognepræst hr. og højl. mand M. Hans Laugesen i Gamst var hos ham, og han da udi hans og mange andre godtfolks nærværelse har bekendt. at disse efterskrevne ham den sl. mand skyldige og pligtige er .... Bekendelsen var underskrevet med præstens egen hånd. - Hvis Gud barmhjertigt vil hjemføre den kære broder Mikkel Larsen Basse til hans fædrene land til dem igen, så skal han have sin arvepart af det, de tre pigebørn har fået.

12. februar: næst efter taksigelsesdag.

Hans Christensen i Asbo stævner Iver Pedersen i Horskær for gæld. Opsat 6 uger. 24/3

Iver Pedersen i Horskær har stævnet til skifte efter sl. Peder Gregersen i Refsinghoved.

Skifte efter sl. Peder Gregersen i Refsinghoved mellem hans efterladte hustru og børn: Iver Pedersen i Horskær, Gregers Pedersen i Refsinghoved, Jep Pedersen ibidem, Sidsel Pedersdatter i Gesten (formynder og husbond: Anders Thomsen i Gesten), Mette Pedersdatter (formynder og husbond: Oluf Nielsen i Gesten), item enken Maren Peders (tiltagen værge: Peder Nielsen i Refsinghoved), - alle disse på den ene side og på den anden side kreditorerne. Der var gæld. Alle mandens arvinger frasagde sig ejendommen. Iver Pedersen i Horskær afstod fra alle sine krav, for at kreditorerne des bedre kunne komme til deres betaling, dog at alt, hvad der bliver tilbage efter gælden, må komme den sl. mands yngste søn Jep Pedersen til bedste.

Varsel (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Hjarup) til alle kongens bønder og tjenere i en række sogne fra slotsskriveren på Koldinghus, der ved sin tjener Iver Skelde skaffer et vidne på, at en del bønder ikke har kunnet tåle at give mere af deres landgilde for 1662 og 1663 end anført (by for by). Hjarup: Christen Jensen, trediepart, - Christen Jepsen 2/3 gård, halv, - Hans Gregersen ½ gård, halv, - Johan Christensen ½ part (eller er det fjerdepart?), - Jens Jepsen Kjær 1/3 gård, fjerdepart landgilde, - Christen Jepsen, Laurids Skrædder, Jep Jepsen, boelsmænd, fuld.

Slotsskriveren får også vidne på, hvilke gårde der er forarmede, øde eller har frihed, og altså ikke skal betale landgilde. - Hjarup: Las Buch 1 gård, øde, - Las Christensen, ½ gård, afbrændt, - Jens Steffensen 1/3 gård, afbrændt, - samme ½ gård øde, - Hans Jensen 1 gård, øde, - Niels Pedersen 1/3 gård, forarmet, - Gregers Kjeldsen 1 gård, afbrændt, - Marchor Nielsen ½ gård, afbrændt, - Niels Jensen ½(?) gård, afbrændt, - hr. Peder Jørgensen ½ gård, nyligen tilkommen, eftersom præstegården er afbrændt, - Las Jensen 1 gård, afbrændt, - Knud Iversen 1 gård, afbrændt, - Ebbe Gregersen 1 gård, afbrændt, - boelsmænd: Jep Jensen, øde, - Peder Gregersen, afbrændt.

Vidnerne blev bekræftet af hver mand, der den dag besøgte tinget.

Torsdag den 18. februar:

Varsel (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Harup) til Jep Madsen i Hjanderup (Skanderup?) fra ridefoged Anders Jørgensen p.v.a. borgmester Simon Andersen Daure i Kolding og Søren Lauridsen i Kolding, rådmand, og deres medkonsorter samt på vegne af Maren Hansdatter af Hjarup hendes formyndere til samfrænders opkrævelse på den selvejergård i Hjarup, sl. Hans Jensen påboede og fradøde at svare imod samfrænders afsigelse og imod vinde.

Anders Jørgensen, ridefoged, udnævnte efterskrevne dannemænd i Anst herred til samfrænder at møde på mandag førstkommende i Hjarup at sætte og taxere den selvejerbondegård i Hjarup, sl. Hans Jensen påboede og fradøde, nemlig Knud Olesen Buch i Skanderup, Las Buch i Hjarup, Nis Basse i Geising, Jep Jepsen i Nagbøl, Nis Ebbesen i Dollerup, Anders Lauridsen og Jens Lassen i Gelballe, Peder Nielsen i Refsinghoved, Thule Pedersen i Ferup, Laurids Thulesen i Skanderup, Hans Thulesen i Vrå, Niels Iversen i Lejrskov, alle forn. mænd samtl. med herredsfogeden og skriveren at møde næstkommende mandag i Hjarup at sætte, vurdere og taxere den selvejergård, huse, grund og ejendom i forn. Hjarup, sl. Hans Jensen påboede og fradøde, og det i dag otte dage her på tinget fra dem at give beskrevet. 25/2

Varsel for Christen Jepsen i Aldrup, herredsfoged i Skads herred. 31/3

Varsel til Hans Pedersen i Kragelund (gæld), sl. Christen Andersens hustru af Oxlund nu boende i Bække, Niels Bentsens arvinger i Kragelund, Oluf Jensens i Bække, Peder Sørensen i Kragelund (for slagsmålsbøde), Søren Henriksen, Gyde Pallesen i Ferup, Jep Buch i Nagbøl (gæld efter sl. Jens Lauridsen i Lejrskov), Jep Knudsen i Roy, Las Nielsen i Vranderup mølle, Anders Jepsen i Nagbøl, Mads Jessen i Egholt og Jens Hansen i Vrå. Udsat 14 dage.

Varsel for Eske Pedersen i Bække til Niels Andersen ibidem og Søren Jensen i Kragelund for gæld. Udsat 6 uger.

Torsdag den 25. februar:

18/2. De dannemænd, der var blevet udnævnt til samfrænder til vurdering af gården i Hjarup, som Hans Jensen har beboet, med undtagelse af Hans Gregersen, som idag lå på sin sygeseng, aflagde deres vidnesbyrd. De har den 22/2 med ridefogeden, herredsfogeden og delefogeden (Laurids Jepsen på Vamdrupgård) synet gården i Hjarup. Der gengives et brev fra amtmanden: Eftersom erfares, at der findes tvistighed om den selvejerbondegård i Hjarup, afgangne Hans Jensen påboede og fradøde, da på Ko. Maj. min allernådigeste herres vegne samtykkes, at samme gård af tolv samfrænder, eller selvejerbønder, må taxeres og vurderes efter loven og recessen. Ex Coldinghus den 21. februar Anno 1664. Wulf von Buchwaldt. ... Det befindes, at sl. Hans Jensen har efterladt sig en stor vidtløftig gæld, og kreditorerne ikke derom kan enes, og der er ikke nogen af Hans Jensens arvinger, der vil overtage gården og betale gælden. Blandt kreditorerne er Maren Hansdatter. Gælden beløber sig til 556 sldlr. 3 mk. 4 sk. Der er en landstingsdom af 5/11-1662, der tilkender kreditorerne indvisning i gården. Samfrænderne har vurderet gården til 300 sldlr.

Herforuden den 22/2 af Peder Nielsen i Refsinghoved, Jep Jepsen i Nagbøl, Anders Lauridsen i Gelballe og Nis Ebbesen i Dollerup en vurdering af gods, som efter sl. Hans Nielsen af Hjarup er befundet og af hr. Peder Jørgensen fremvist.

Torsdag den 3. marts:

Thomas Lauridsen i Uhre og Jens Pedersen i Vrå pva. sin hustru Karen Lauridsdatter lovbød 3. gang 1/3 selvejergård på Vrå og Lejrskov mark. Jep Lauridsen med fæstemø Karen Madsdatter af Højrup bød sølv og penge.

Skøde til Jep Lauridsen fra ovennævnte efter deres sl. fader Lauge Thomsen med moder Marie Lauges.

Jep Lauridsen tilstår gæld til sin broder Thomas Lauridsen, der skal bo frit hos ham på livstid.

Fire mænd udnævnes til at stå skifte efter sl. Morten Iversen i Store Anst.

21/1. Maren Sørens i Asbøl ctr. Mads Pedersen i Højrup for gæld. - Han dømmes til at betale.

Torsdag den 10. marts:

Mester Niels Pedersen Kragelund, præst til Erst og Jordrup sogne, har ved sin fuldmægtige Jep Lauridsen i Lejrskov givet landstingsvarsel til alle sl. mester Knud Pedersen Kragelund, fordum sognepræst i Vedel (Vejle og Hornstrup sogne), som uformodentligt ved døden blev hedenkaldet udi den bedrøvelige krigstid, hans kreditorer at møde i Lejrskov præstegård. Niels Kragelund er broder til den afdøde.

Jep Lauridsen fremlagde desuden en seddel fra præsten med stævning til andre.

Hans Christensen i Skanderup bekendtgør, at der anvises til kaptajn Jørgen Andersen i Falster, til hans løjtnant Niels Jensen og fenrik Hans Jørgensen til deres årlige besoldning og løn efterskrevne fire gårde i Anst herred. Skanderup: Hans Christensen, Søren Nielsen, Hans Nielsen, Mikkel Kjeldsen, Anders Joensen. Hjarup by og sogn: Lauge Hansen: 1 dlr. penge, 1 ørte havre, ½ td. smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 24 læs ved, 2 mk. (Lauge Hansen er forlængst død, se 19/6-1660), "hvilke fornænvte gårde forbemeldte kapt. Jørgen Andersen og kans kompagniofficerer som løjtnant og fenrik udi alle måder skal have at nyde og bruge, lige som ko. maj. landofficerer gårdene tilforn nydt og brugt, og er hermed den forrige assignation på samme gårde ophæven og magtesløs, og begyndes at give af landegilden fra Philippi Jacobi 1663 næst forleden til Ko. Maj.s fuldmægtige og betjente i amtet". Den kg. krigskommissær har underskrevet.

En lignende bekendtgørelse for fire gårde i Geising og Møgel Gesten.

Ditto i Uhre.

Fredag den 18. marts: Fredagen efter de forordnede bededage.

Varsel for Iver Nielsen, foged på Estrup, til Peder Hansen i Påby og Iver Sørensen i Store Anst (formynder for Søren Pedersen, der er barnefødt i Rossund), Christen Christensen i Gamst og Hans Nissen i Lille Anst ang. den selvejergård i Rossund, som Christen Christensen i Gamst senest påboede. De tilbydes gården, om nogen vil antage den. 24/3

Varsel til Knud Thøgersen i Øster Gesten fra ridefoged Anders Jørgensen.

Torsdag den 24. marts:

18/3. Iver Nielsen fra Estrup, samme varsel - pva. hans husbond fru Margrethe Ridtz.

12/2. Hans Christensen i Asbo stævner Iver Pedersen i Horskær for gæld efter hans sl. fader Peder Gregersen i Refsinghoved. Iver Pedersen fremlagde en forpligt af 5/12 1660, at Iver Pedersen havde frastået sin fædrene ejendomsgård i Refsinghoved, som hans sl. fader tilforn havde opladt til ham, og den var gået tilbage til hans sl. fader. Mente at skulle være fri for Hans Christensens tiltale, og at Hans Christensen burde søge sin gæld i ejendommen. Dom: Da gælden befindes at være sl. Peder Gregersens egen gæld, og han har efterladt sig selvejergård, bør Hans Christensen have nam og vurdering i sl. Peder Gregersens gård, og hvis der ikke kan betales af boet, da at have indførelse i gården til fuld betaling, og Iver Pedersen være fri.

21/1. Anders Hansen p.v.v. Thomas Christensen i Vandel ctr. arvinger efter Maren Iver Iversens i Gelballe for gæld. Herimod blev der fremlagt et skiftebrev efter sl. Maren Anderskone: at der ganske ingen løsøre efter den sl. kvinde i ringeste måder befandtes, men befindes en selvejergård i Gelballe, den sl. kvinde påboede og fradøde, og ganske intet hendes børn og arvinger efter hende har fået. Dom: Thomas Christensen bør søge sin betaling i den sl. kvindes efterladte selvejergård.

Torsdag den 31. marts:

Varsel for Jens Pedersen i Vrå til Anne Nielskone i Jordrup, Else Nielsdatter ibd. med lavværger og Rasmus Mikkelsen i Jordrup, Paaske Nielsen og Poul Nielsen ibidem for gæld efter sl. Niels Andersen i Jordrup. Opsat 6 uger. 26/5

18/2. Christen Jepsen i Aldrup, herredsfoged i Skads herred, p.v.a. Hans Christensen ctr. Hans Jensen i Egholt for gæld til sl. Jens Lauridsen i Lejrskov, Jep Knudsen i Roved for gæld, Las Nielsen i Vranderup mølle, Jep Buch i Nagbøl for gæld til sl. Jens Lauridsen i Lejrskov, nu Hans Christensen i Vejen, eftersom sl. Jens Lauridsen var hans formynder. Dom: De skal betale.

Jep Lauridsen i Lejrskov, Thomas Christensen ibidem m.fl. bevidner, at Mads Pedersen Kjær i Ferup, Peder Sørensen i Vrå m.fl. er så forarmede, at de ikke kan formå at udgive deres friheds- eller arbejdspenge, som de resterer med for 1663, - efter ordre fra slotsherren, at de måtte bekomme armodsvinde.

Torsdag den 14. april:

Varsel for Jep Lauridsen i Lejrskov og Hans Thilche i Uhre til alle kongens bønder og tjenere i Lejrskov sogn at svare Jep Lauridsen og Hans Thilche, som er Erst kirkes værge vedr. kirkens jordskyld. Opsat 6 uger. 9/6

Varsel for Niels Iversen i Lejrskov pva. Margrethe Jepsdatter i Lundgård til Jep Jepsen i Nagbøl for gæld. Opsat 4 uger.

Hans Thilche i Uhre fremlagde pva. præsten mester Niels Pedersen Kragelund en registrering af 23/3 1663 efter præsten Knud Pedersen Kragelund, fordum præst i Vejle og Hornstrup sogne.

Torsdag den 21. april:

Ridefoged Anders Jørgensen varer hver mand i herredet, at de på mandag skal møde med deres heste og vogne i Seest til Kjeld Jakobsen der at tage kongens tømmer, som der er indlagt, at nedføre til Frederiksodde, og de, som er svagt kørende, at lægge vognlaug to om en vogn.

Kongens varsel (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Hjarup) til alle kongens bønder og tjenere i herredets sogne at svare mod skovsynsvidne.

Varsel til alle Lejrskov sognemænd at svare Hans Christensen i Skanderup vedr. penge, han har udlagt for dem til stiftskriveren. Opsat 14 dage.

Jørgen Stub i Skanderup, Jep Buch i Nagbøl, Niels Iversen i Lejrskov og Mads Pedersen i Ferup vidner om personer, der er så forarmede, at de ikke kan give frihedspenge for det forgangne år.

Lignende vidnesbyrd.

Jørgen Stub og Laurids Thulesen i Skanderup, Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup, Niels Iversen i Lejrskov, Mads Pedersen i Ferup, Anders Lauridsen i Gelballe, sandemænd, så og Hans Christensen i Skanderup vandt, at de fordum var udnævnt af tinget og den 4. og 5. april var med slotsfogeden Jakob Lauridsen Bech at syne herredets skove.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Iver Hansen i Bønstrup for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 28. april:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup. - Intet passeret, som skulle føres til bogs.

Torsdag den 5. maj:

Kongens og Seest bønders varsel til bønder og tjenere vedr. savskærerpenge; 13 karle holdt med kost i Seest i 9 uger. Enhver i herredet skal betale sin anpart. Opsat 14 dage. 2/6

Ridefoged Anders Jørgensen tilsiger så mange, som ikke forgangen, da de var varet at møde i Ødsted i Jerlev herred på mønstring med deres soldater, at de ... som fattes soldater, samt de soldater, som ikke da mødte, at de nu ufejlbar skal møde i Kolding førstkommende mandag, at rullerne (?) kan blive kompletteret efter kongens befaling.

Anders Jørgensen ctr. de herredsmænd, der ikke har færdiggjort deres gærder. Kræver dem idømt en rigsort til kongen for deres overhørighed. Opsat 14 dage.

Søren Bull i Lunderskov stævner Kirsten Hansdatter i Dollerup for gæld efter hendes sl. broder iflg skiftebrev af 20/3 1663. Opsat 14 dage. 20/5

Torsdag den 12. maj:

Varsel for Thomas Christensen i Lejrskov til Jep Jepsen i Nagbøl for gæld. Opsat 14 dage.

Borgmester Simon Andersen i Kolding stævner Laurids Albredsen i Seest, der skal forklare, hvem der har tilladt ham at drage ud til det boel i Seest, som ligger på det Hejls jord, og hvad hjemmel han har til at besidde det. Denne svarer, at han har fæstet det af Niels Simonsen, borger i Kolding, hvem han har givet 8 sldlr. i fæstepenge og lovet at gøre noget årligt arbejde. Niels Simonsen har til gengæld lovet at hjemle og forsvare ham husværelsen.

Anno 1664 den 20. maj:

Arveafkald på arv efter sl. Karen Sørensdatter Poul Pedersens, som boede og døde i Bække, fra Hans Nielsen i Erst (Asbo?) på egne vegne og pva. søstrene Mette, Maren og Anne Nielsdøtre, Jørgen Madsen i Vejen pva. hustru Maren Jørgens, Niels Christensen i Surhave(?), Jep Andersen i Hulkjær pva. hustru Maren Christensdatter, Knud Nielsen i Jernou pva. hustru Maren Hansdatter til deres svoger Poul Pedersen i Bække.

5/5. Søren Bull i Lunderskov stævner Kirsten Hansdatter i Dollerup for gæld iflg skiftebrev af 20/3 1663 efter hendes sl. broder Peder Hansen, som boede i Dollerup. Dom: Hun skal betale.

Torsdag den 26. maj:

Varsel fra Anders Nielsen af Ribe pva. amtskriveren på Riberhus til Sidsel Pedersdatter i Gesten, Mette Pedersdatter ibidem, Maren sl. Peder Gregersens af Refsinghoved og hendes søn Jep Pedersen, nu boende i Gamst, med enhvers lavværge, item Iver Pedersen i Horskær og Gregers Pedersen i Refsinghoved samt til Christen Hansen i Gamst med fader Hans Christensen ibidem. Opsat 4 uger. 23/6

Arveafkald fra Hans Christensen i Asbo med fuldmagt dateret Kirkeby den 23/5 1664 fra Thomas Jørgensen i Gjerndrup til Poul Pedersen i Bække på arv efter hans slægt Karen Sørensdatter, hustru til Poul Pedersen, som boede og døde i Bække.

31/3. Jens Pedersen i Vrå ctr. Anne Nielskone i Jordrup, Else Nielsdatter ibd. med lavværger og Rasmus Mikkelsen i Jordrup, Paaske Nielsen og Poul Nielsen ibidem for gæld efter sl. Niels Andersen i Jordrup. De er ikke mødt. Dom: De skal betale hver sin anpart.

Torsdag den 2. juni:

Præsten Niels i Lejrskov stævner Mads Pedersen i Ferup og Hans Christensen i Lejrskov. 1 tingdag. 7/7

5/5. Delefoged Rasmus Jepsen pva. kongen og Seest mænd ctr. alle kongens bønder og tjenere i herredet vedr. 13 karles kost i 9 uger. De har savet det tømmer, som blev nedført til Frederiksodde (Fredericia). Seddel fra amtmanden: Eftersom Seest bymænd sig beklager en tid lang at have underholdt soldaterne, som fra Frederiksodde er udskikket at save kongens tømmer, og de af en del af herredsmændene intet til betaling derfor kan bekomme, da har ridefogeden Anders Jørgensen at lægge det på al Anst herred, den ene så vel at give dertil som den anden, og samme betaling, så vidt ret og billigt eragtes... Blandt de fremmødte er Nis Basse i Geising og Niels Iversen i Lejrskov. De mener, at de ikke er pligtige at betale nogle savskærerpenge, eftersom de aldrig tilforn sligt er påbuden, ej heller de nogen kgl. befaling derpå haver hørt, at de slige penge til savskær skulle enten for kost eller løn udgive. Eftersom de fattige folk med store skatter, fripenge og anden landgilde højligen skattes og besværes, så de ej andre udgifter kan tåle at udgive. De mener, at de bør være fri for slig kost og savskærerpenge, som de aldrig tilforn har været besværet med. - Dommeren henholder sig til amtmandens ordre og dømmer dem til at betale.

Torsdag den 9. juni:

Skøde fra Simon Andersen, borgmester i Kolding, på egne vegne og pva. mester Anker Sørensen i Kolding, sognepræst og provst i Brusk herred, og pva. Morten Nielsen Panch, borgmester, og Søren Lauridsen, rådmand i Kolding, til mandhaftige Christoffer Adolf Dinna og hans kæreste Anne Marie Brinch, nu i Seest, på en fuld otting selvejerbondejord på Seest mark, der har tilhørt sl. Mads Poulsen i Hejls.

Christoffer Adolf Dinna forpligter sig til årligt at betale 2 rdl. til rådmand Søren Lauridsen eller til sl. Mads Poulsens gård.

Hans Christensen i Asbo stævner pva. sin husbond Steffen Steffensen og Jep Nissen i Bække for gæld. Opsat 6 uger.

14/4. Jep Lauridsen i Lejrskov fik dom over Lejrskov sognemænd, der resterer med deres jordskyld til Erst kirke. De skal betale.

Torsdag den 16. juni:

Gik idag intet beskreven, som til bogs skulle indføres.

Torsdag den 23. juni:

Jens Andersen i Kolding stævner Rasmus Mikkelsen i Jordrup for gæld med pant i jorden. 30/6

Med varsel til Anders Hansen Gamst i Kolding, Las Hansen i Gamst, Christen Hansen, født ibidem, med formynder og fader Hans Christensen ibidem lovbyder Anders Nielsen i Gamst 3. gang på egne vegne og på vegne af sin hustru del halve selvejergård i Refsinghoved, som Niels Pedersen Høg påbor og bruger. Anders Nielsen, skriver på Riberhus, bød på vegne af sin principal amtskriver Vilhelm Brochmand og hans kæreste Margrethe Brochmands sølv og penge.

Skøde på nævnte gård.

26/5. Vilhelm Brochmands forskriver Anders Nielsen har sagsøgt de indstævnede vedr. den gård, sl. Peder Gregersen har beboet (se 12/2). Forlanger på grund af gæld, at Vilhelm Brochmand får indvisning på gården. - Dom: Han får den ønskede indvisning, indtil fuld betaling sker.

I lige måde har samme stævnet Christen Hansen i Gamst med fader Hans Christensen vedr. den halve selvejergård i Refsinghoved, som sl. Hans Pedersen havde pantsat til Peder Nielsen i Refsinghoved. Der fremlægges et tingsvidne af 13/3-1651, hvor 8 dannemænd (heriblandt Knud Iversen af Hjarup) bevidner at have hørt, at Hans Pedersen i Gamst tilstod gæld til Peder Nielsen i Lejrskov med pant i halvparten af det boel i Refsinghoved, som Niels Pedersen Høg påbor og bruger. - Dom: Christen Hansen i Gamst, der har arvet gården, har fået lovligt varsel om at indløse gården, men har ikke gjort det. Derfor skal Vilhelm Brochmand og hans kæreste nyde gården til evindeligt eje.

Torsdag den 30. juni:

Christen Iversen i Store Anst stævner Iver Nielsen i Drabæk mølle for gæld. Opsat 8 dage.

Varsel til alle kongens bønder og tjenere hid at svare kongens fuldmægtig.

Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbød 3. gang al ulovlig sæd det at flytte eller nogen steder at føre.

Han sagsøgte dem, der resterer med ægter, de har været befalet at gøre til Frederiksstad, og kræver de forsømmelige dømt til at bøde for hver mil og for ulydighed 3 rigsort. Opsat 14 dage. 14/7

23/6. Jens Andersen i Kolding ctr. Rasmus Mikkelsen i Jordrup for gæld med pant i jorden efter sl. Peder Hansen i Jordrup, der havde pantsat til sl. Las Jensen ibidem. Rasmus Mikkelsen har antaget gården efter Peder Hansen. - Dom: Jens Andersen bør nyde og bruge de pantsatte engjorder, til han får gælden betalt.

Jonas Boysen i Kolding stævner Jørgen Stub i Skanderup, fordi han har taget til sig Jep Lassen, født i Skanderup, som tjente Jonas Boysen, men siden lod sig antage af Jørgen Stub. Der var aftalt, at karlen for tjeneste 14 dage før påske til mikkelsdag 1663 skulle have 10 daler og 3 skp. havresæd; karlen holdt ikke sit løfte, men kom i tjeneste hos Jørgen Stub, der derved har forbrudt den halve løn til Jonas Boysen og kongen. Opsat 14 dage.

Delefogeden stævner Hans Basse i Store Anst med Poul Lassen og Mads Pedersen i Skanderup som vidner i et klagemål mellem Hans Basse og Thøger Poulsen i Skanderup. Det bevidnes, at forgangne Riber marked onsdag før midsommerdag, da søgte Hans Basse Thøger Poulsen hinsides den lille kro med en vognkæp, kylede den efter ham og ramte ham ved albuen. Thøger Poulsen er blevet synet, og der er fundet et hul på venstre arm ved albuen. Opsat 14 dage. 14/7

Jep Jensen og Laurids Pedersen i Hjarup afhjemlede, at de idag 14 dage varede Hans Nielsen i Hjarup idag at svare Jørgen Smed i Rechelis Eig (Riglandseg) hans fuldmægtige Rasmus Jepsen på Vamdrupgård mod vinde. Otte mænd vande, at for retten fremstod Rasmus Jepsen på Jørgen Smeds vegne, og var det idag tredie ting, der han haver standen og forbøden, hvad ulovlig sæd som der findes sået udi sl. Ebbe Gregersens gårds grund, og var tingsvidne derefter begærende.

Nis Basse i den sag ...

Varsel til slotsherren fra Iver Madsen i Gamst og Joen Jakobsen i Vranderup at svare imod opsigelse og imod vinde. De opsiger idag for 3. gang kongens anpart af korntiende, som de hidtil har haft i fæste.

Med varsel til slotsherren Wulf von Buchwaldt opsiger Hans Thulesen i Vrå og Niels Sørensen ibidem hver en krongård i Vrå, den ene har Hans Thulesen selv haft i fæste; den anden havde Niels Sørensens hustru i fæste med sin forrige husbond Niels Lauridsen.

Vedsted Mikkelsen i Skanderup ctr. Margrethe Wuffs (Olufs?) ibiden. Knud Buch, Laurids Thulesen og Iver Thulesen, Skanderup fulgte forgangne søndag og mandag 14 dage om natten efter begæring med Vedsted Mikkelsen ned i hans toft, og da fandtes Margrethe Wuffs (Uluf?) dernede med en sæk græs(?), som hun havde skåret i samme toft. Siden på mandag synede de toften, og der var skåret 10 eller 12 steder græs den nat og tidligere. Mikkel Kjeldsen i Skanderup var med til synet. 14/7

Varsel for Vranderup Hjor (hyrde) til Mads Pedersen i Gelballe at svare Vranderup Hjor.

Med varsel til Peder Uluf (Vluf?) i Verst lovbød Iver Hansen i Verst pva. Niels Jensen, født i Verst, og Christen Christensen Uluf den gård i Verst, sl. Jens Pedersen Uluf fradøde, til Søren Madsen i Verst.

Skøde på samme gård fra Niels Jensen, født i Verst, og Christen Christensen Uluf og Kirsten og Karen Pedersdøtre, født i Verst, til Søren Madsen og hans hustru Karen Madsdatter.

Torsdag den 7. juli:

2/6. Præsten Niels i Lejrskov stævner Mads Pedersen i Ferup og Hans Christensen i Lejrskov. Sagen opsat 8 dage, da herredsfogeden ikke er til stede. 14/7

Niels Munch i Bække stæver Niels Andersen ibidem for gæld. Opsat 4 uger.

Niels Sørensen i Vrå lovbyder 3. gang den gård, han påbor, til pant. Jens Poulsen fra Jelling byder sølv og penge.

Pantsætning af gården.

Torsdag den 14. juli:

30/6. Delefogeden ctr. Hans Basse i Anst for overfald. Kræver bøde efter lovens 3. bog, 27. kap. eller 28. kapitel samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Opsat 4 uger. 25/8

7/7. Præsten Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov stævner Mads Pedersen i Ferup og Hans Christensen i Lejrskov. Eftersom der skal være udbredt til snak og rygte om Karen Thomasdatter i Lejrskov for trolddom, hvorudover hun sit skudsmål og sognevidne af mange sognefolk har været forårsaget at begære, om nogen af dem for noget sådant at beskylde, men hun fik et godt vidnesbyrd i den sag og sit sognevidne skrevet og underskrevet af præsten og mange sognefolk undtagen Mads Pedersen i Ferup og Hans Christensen i Lejrskov, hvilke synes noget herimod i denne sag at have at sige, eftersom de ikke med samtlige sognemænd ville underskrive, da har M. Niels i Lejrskov for sagens og sandheds bedre oplysning, at sådan afskyelige gerninger, om der ellers er noget om, kunne blive åbenbaret og tilbørligt straffet, lovligt lade kalde forn. nemlig Mads Pedersen og Hans Christensen, og for retten tilspørge, om de hende for trolddom kan beskylde. Men eftersom de ikke har villet møde at svare, er sagen over dem til seks ugers dag blevet optaget, og efterdi det idag er domsdag, satte M. Niels i rette og endelig formener, de enten med præsten og menige sognefolk bør at underskrive eller og, de tvende for sig selv, selv at give hende et sær vidnesbyrd, enten ondt eller godt, eller at lide under dele og lovmål, og var herpå dom begærende. - Herimod mødte i retten forn. Mads Pedersen i Ferup og Hans Christensen i Lejrskov. De har hidindtil ikke beskyldt hende for nogen trolddom, men efterdi der findes ældre mænd i sognet, som hende bedre er bekendt, må de give hende hendes sognevidne. Præsten begærede vidne beskrevet.

Jens Poulsen, nu boende i Vrå, tilstod gæld til Niels Sørensen i Vrå, at betale mikkelsdag.

Jens Poulsen i Vrå tilstod, at eftersom Niels Sørensen i Vrå har pantsat til ham den to part gård, han påboede, skal Niels Sørensen og hans kone og børn bruge og beholde i samme gård bulshuset, som er 7 fag stort, nord i gården og et andet 7 fags hus syd derfor samt et stykke kålgårdsjord. Aftægtsbestem melser.

Med varsel fra Joen Jakobsen i Vranderup og menige sognemænd til slotsherren og Anders Madsen, stiftskriveren i Ribe stift, samt Jakob Lauridsen Bech, slotsfoged til Koldinghus bevidner nogle mænd, enhver efter deres alder og minde, at så langt de kan huske, så har det altid været brugeligt i Harte sogn, at når en mand ikke havde fuldt et år ti stykker af hver slags småkvæg, som kunne tiende af, da havde de altid givet årligt for hvert føl 4 sk., for en kalv 2 sk., for et lam 1 sk. og for en gris 1 sk.

Iver Nielsen, foged på Estrup, stævner på vegne af fru Margrethe Ridtz til Estrup slotsherren Wulf Buchwaldt samt Peder Hansen i Påby, Christen Christensen i Rossund, nu boende i Gamst og Iver Sørensen i Store Anst vedr. den selvejergård i Rossund, sl. Søren Pedersen og sl. Peder Sørensen sidst påboede og fradøde og Christen Christensen i Gamst senest ejede. Han æsker den rettighed, der skal udredes til konge og husbond, og mener, at eftersom ingen af arvingerne vil antage gården og svare kongen den årlige afgift og husbonden hans rettighed, så bør selvejet være forbrudt, og fruen bør kunne nyttiggøre gården som andet fæstegods. Opsat 6 uger. 25/8

30/6. Vedsted Mikkelsen i Skanderup ctr. Margrethe Wuffs (Olufs?) ibiden. Opsat endnu 4 uger.

30/6. Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. dem, der resterer med ægter med tømmer, de har været befalet at gøre til Fredericia, og kræver de forsømmelige dømt til at bøde for hver mil og for ulydighed 3 rigsort, "og eftersom forandring her i herredet er sket, og vi siden Valborgsdag sidst forleden er skyldig at svare til Riberhus, da formener jeg, at dette sagefald bør at følge Koldinghus, eftersom det forskr. tømmer skulle have været bortført før Valborg dag". Opsat 4 uger. 18/8

Torsdag den 21. juli: ikke folk nok.

Torsdag den 28. juli:

Frands Carel, foged på Roy, stævner Iver Lauridsen i Øster Gesten. Frands Carel havde antaget en karl (Jakob N., født på Sjælland), som skulle tjene ham til mikkelsdag 1664. Karlen fik sidste påske fri til at rejse hjem for at oppebære en arv. Han havde lovet at komme igen, men lod sig så ansætte af Iver Lauridsen. Frands Carl sætter i rette, at de begge skal lide efter kong Christian IV's reces. Opsat i 4 uger.

Niels Sørensen i Anst ctr. Hans Pedersen i Lille Anst: Iflg. tingsvidne af 7/3 1663 har de aftalt, at til gengæld for, at Niels Sørensen solgte til Hans Pedersen den halve gård i Store Anst, som Søren Poulsen fradøde, skulle Hans Pedersen betale al Niels Sørensens faders gæld. Nu har Iver Madsen i Gamst krævet Niels Sørensen for gæld, skønt han skulle have søgt sin betaling hos Hans Pedersen. Opsat 4 uger.

Kongens varsel (bl.a. ved Laurids Pedersen og Jep Jessen i Hjarup) til alle kronens bønder i Seest og Hjarup sogne at svare ridefogeden Anders Jørgensen.

Maren Hansdatter i Uhre klager på vegne af sin mand Peder Hansen Kloster over Hans Thiche i Uhre hans hustru samt over Matthias Nissen i Uhre; forgangne søndag aften, da han drog fra Ferup fra barsel, overfaldt de ham, og da slog de ham, så han derover ligger på sin seng, og der er fare for hans liv. Dersom han derover inden år og dag afgår ved døden, da klager hun på sin mands vegne over dem for hans bane.

Torsdag den 4. august:

Blandt vindingsmændene er Hans Thiche i Uhre.

Kongens varsel til hver mand i Lejrskov sogn og til Anders Lauridsen i Gelballe, de første til at svare ridefogeden mod vidne og syn og den sidste at svare mod beskyldning om gæld. - Han dømmes til at betale.

Synsmænd har med ridefogeden været til syn på efterskrevne huse og gårde i Anst herred. Rapporten indeholder beskrivelse af de pågældende gårdes tilstand med angivelse af besætning og udsæd. Hjarup sogn: Hans Gregersen: 3 huse brøstfældig på tømmer og tag, har 1 kvie, 3 tdr. partesæd. Christen Buch: 3 huse ganske forfalden på tømmer og tag, har 1 kvie, 2 skp. rugsæd, 2 skp. byg, 3 skp. havre. Christen Snogdal: 3 huse, brøstfældig på tømmer og tag, har 4 køer, 4 ungnøds kvier, ½ s... Nis Geising: 2 huse, fast øde på tømmer og tag, har 1 kvie, 2 skp. bygsæd, 2 skp. havre. Jens Steffensen: 1 hus nogenledes ved magt, de andre afbrændt, ingen sæd eller kvæg. Christen Halkjær: 3 huse nogenledes ved magt, det øster hus brøstfældig på tømmer og tag, har 4 køer, 3 ungnøds kvier, 2 ungnøds stude, ½ sæd. Den halve krongård, præsten hr. Jens Pedersen ibor: 4 huse ved magt, ½ sæd. Kjeld Gregersen: et stykke stolpehus nyligen opsat, ellers er gården ganske afbrændt, har 2 køer, 1 ungnøds kvie, 1 ungnøds stud, 4 skp. rug, 4 skp. byg, 1 tønde havre, 2 skp. boghvede. Hans Jensens gård: øde, findes 3 huse, ganske brøstfældige på tømmer og tag. Gregers Kjeldsen: 1 gård. Niels Jensen: 1 gård. Knud Iversen: 1 gård. Iver Marquorsen, Laurids Jensen: 1 gård. Søren Marquorsen: 1 gård, ganske afbrændt og uden sæd, uden til Søren Marquorsens gård har Jørgen Carstensen sået 1 td. byg, 1 td. havre og 5 skp. boghvede. Boelsmænd: Christen Jepsen: 1 hus nogenledes ved magt, har 1 kvie, 2 skp. rug, 2 skp. byg, 3 skp. havre, 1 skp. boghvede. Hans Nielsen: 1 hus nogenledes ved magt, har 2 køer, 1 ungnøds stud. Jep Jessen: 3 gamle huse, har 2 køer, 1 ungnøds stud. Laurids Pedersen: 1 stykke hus, som er forfalden, har ...(her ender teksten).

Torsdag den 11. august:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen og Johan Christensen i Hjarup.

Varsel til alle kongens bønder og tjenere at svare mod synsvidne.

For fru Margrethe Ridtz giver Iver Nielsen, foged på Estrup, varsel til slotsherre Wulf von Buchwaldt og Peder Hansen i Påby, Christen Christensen i Gamst og Iver Sørensen i Store Anst til samfrændevur dering af den gård i Rossund og Lille Anst, som Christen Christensen i Gamst påboede.

Tolv (navngivne) dannemænd har været opkrævet til ovennævnte samfrændevurdering. Ejendommen befandtes øde og husene ganske ruineret og forfaldne. Den blev vurderet til 70 slettedaler.

Synsmænd har synet, hvad sæd der fandtes sået i de øde gårdes jorder, som nu ligger til Riberhus her i Anst herred. (Megen jord er blevet taget i brug af nabobønder eller af bønder, som har haft pant i jorden).

Torsdag den 18. august:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen i Hjarup.

Varsel til kongens bønder og tjenere om at svare ridefogeden mod beskyldning og dom vedr. skovhugstpenge.

14/7. Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. dem, der resterer med ægter med tømmer, de har været befalet at gøre til Fredericia. Herimod mødte Jep Buch i Nagbøl på egne vegne og på vegne af de andre medhjælpere og kirkeværger: Da recessen tilholder, at præstens medhjælpere og kirkeværger skal være forskånede for ægt og arbejde, tilmed Ko. Maj. brev at være forkyndt, hvad bønderne skal have for hvad ægter, de gør, nemlig for hver mil 2 mk. og recessen tilholder præstens medhjælpere for ægt og arbejde fri at være, og de, som nogen ægter gjort haver, derfor intet have bekommet, ejheller dem nogen afkortning på deres fripenge, skatter eller på landgilde derfor i ringeste måder kan bekomme, formente de derfor denne tiltale bør fri at være. - Dom: .. så efterdi at vores velb. hr. slotsherres seddel og befaling er for mig fremlagt, som udi sin mening indeholder, at enhver skulle gøre forskr. ægter, og ingen derfor måtte være befriet, enten præstens medhjælpere, sandemænd eller andre, vidste jeg dem derfor ikke at turde befri, men tilfinder disse forskr. indstævnte, som med foreskr. ægter har siddet overhørig, at betale for æver ægt og for hver mil efter ko. maj. brev og desuden at lide for ulydighed efter loven.

Torsdag den 25. august:

Varsel for Anders Mattesen i Bække til Eske Pedersen i Bække, som er Iver Jakobsen Brun, indvåner i København, og hans medconsorter deres fuldmægtige over deres gods i Bække sogn, at påhøre vidner. Det bevidnes, at der er 7 gårde i Bække by, som alle giver lige meget i skyld og landgilde, så Anders Mattesen eller hans formænd har ikke givet mere end de andre. De har heller ikke holdt nogen kro med nogen slags varer i de 30-40 år, vidnerne kan mindes.

14/7. Iver Nielsen, foged på Estrup, på vegne af fru Margrethe Ridtz til Estrup; sagen om gården i Rossund. Det var sl. Per Sørensen, der senest påboede gården, og hans søn Søren Pedersen skal være berettiget til den. Hans formynder er farbroderen Iver Sørensen i Store Anst. Hans morbror er Peder Hansen i Påby, og hans stedfar er Christen Christensen, der nu bor i Gamst. Da ingen af dem har villet antage gården, har fruen ladet den taxere (se 11/8), og den blev vurderet til 70 slettedaler. Heroverfor opregnes gårdens gæld til fruen siden 1660. En af gældsposterne er "til sættingsmænd og samfrænder for en tønde øl, brændevin, tobak og piber, som de bekom den dag vurdering og taxering angik, bedrager sig .. til 5 sldlr. 3 mk. 12 sk.". Ialt er der en gæld på over 122 sldlr. foruden dette års landgilde. - Ingen af de indstævnede er mødt op til gensvar. Dom: da ingen vil overtage gården og udrede gælden, og den gode frue selv har måttet udrede skatten til kongen og ingen indtægt har haft på den, eftersom den har ligget øde og ingen af arvingerne vil tilholde sig den, så bør gården med rette følge den gode frue for den taxering, samfrænderne gjorde, og Søren Pedersen med formynder og arvinger har forbrudt deres ret.

14/7. Delefogeden ctr. Hans Basse i Anst for at have slået Thøger Poulsen i Skanderup. Har krævet bøde efter lovens 3. bog, 27. kap. eller 28. kapitel samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Dom: Hans Basse skal bøde 3 rigsort til Ko. Maj. og til bonden efter loven.

Torsdag den 1. september:

Varsel for Jørgen Staelsen, borgmester i Vedel, til forskellige for gæld. Opsat 14 dage.

Varsel for Anders Jepsen i Nagbøl på egne vegne og pva. hr. Jens ibidem ctr. en del debitorer. Opsat 14 dage.

Maren Iversdatter Knud Pedersens i Gesten klagede over Iver Lauridsen i Gesten, at han på Gesten gade har overfaldet og slået hende på hendes mund og stødt hende for hendes liv, at hun derefter spyttede blod. Desuden skar han hende med en høle på hendes højre arm, så hun befrygter sig at blive før igen. Se 8/9

Torsdag den 8. september:

Peder Jensen Hee i Frederica stævner præsten Niels Pedersen Kragelund for gæld. Opsat 6 uger. 20/10

Se 1/9. Knud Pedersen i Gesten stævner pva. sin hustru Iver Lauridsen ibidem for vold. Opsat 4 uger. 27/10

Anders Hansen stævner Peder Skrædder i Øster Gesten. Opsat 8 dage. 15/9

Jens Poulsen i Vrå stævner Jes Skomager i Vrå for 5 stk. agerjord, han har pløjet og tilsået af den gård, Jens Poulsen påbor. Det var ham forbudt at bortføre de 2 stykker byg og 1 havreager; men det har han gjort. Opsat i 4 uger.

Thomas Christensen i Lejrskov stævner Iver Buch ibidem for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 15. september:

Varsel ved Jep Jessen og Knud Lauridsen i Hjarup til Peder Madsen i Øster Vamdrup at svare Anders Jørgensen ridefoged pva. Mads Madsen, der tjener i Kolding.

Otte mæne vande, at her idag for retten fremstod Boulde Madsdatter i Øster Vamdrup, Maren Jensdatter ibidem og Kirsten Madsdatter i Hjarup, de vandt med opholdne fingre efter recessen, at det dem noksom i Guds sandhed fuldvitterligt er, at Mads Madsen, som nu tjener i Kolding, tilfaldt nogen arvepart efter hans sl. forældre hos Peder Madsen i Øster Vamdrup, som er hans broder, men hvor meget det var, vidste de ikke, og ej de vidste, hvorledes Mads Madsen og sin broder Peder Madsen deres forening var derom, og hvad det var betalt, heller og ikke det vidste de ej, men hvis sig var anbelangende med .. løn, de omtvister, vidste de ganske intet om i nogen måde.

Ridefogeden har stævnet hver mand i Lejrskov sogn, som resterer med smørskyld. - Enhver dømmes til at betale, hvad han ifølge jordebogen resterer.

Med varsel ved Jep Jessen og Knud Lauridsen i Hjarup har ridefogeden stævnet Hans Christensen i Skanderup for resterende arbejdspenge i 1662-64, mens han var delefoged i herredet. Hans Christensen tilbyder at klarere med det allerførste, hvad der rester. - Han dømmes til at klarere inden 15 dage.

8/9. Anders Hansen i Gesten på vegne af Knud Madsen i Gesten Peder Skrædder i Øster Gesten for gæld. Opsat 5 uger.

Torsdag den 22. september:

Hans Steffensen i Almind har pva. Jens Nielsen i Hauffue stævnet Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Han dømmes til at betale.

Joen Giodtzen i Rosseholt stævner Anders Knudsen i Gesten for gæld.

Fredagen næst efter Mikkelsdag (30/9):

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen, Las Buch, Nis Pedersen, Hans Knudsen og Laurids Pedersen af Hjarup.

Hans Christensen i Lejrskov har stævnet til skifte.

Skifte i Lejrskov hos Hans Christensen mellem denne og hans søn Christen Hansen på den ene side og kreditorerne på den anden. Blandt gældsposterne er der ifølge rådmand Jens Pedersens bog 3 daler for 1 td. øl til Hans Christensens og hans sl. hustrus bryllup, - og nu til skifte ½ td. øl for 1 rdl. - Gælden overstiger aktiverne.

Torsdag den 6. oktober: for få folk.

Torsdag den 13. oktober:

Gik her idag ganske intet, som til bogs skulle eller burde at indføres, end som der blev nogle sedler fra øvrigheden hidskikket, læst og påskrevet anlangende om skat, skyld og landgilde, som skulle leveres nu straks uden nogen længere ophold.

Torsdag den 20. oktober:

Bertel Pedersen og Erik Christensen i Seest anlagt sag mod Joen Andersen ibidem for gæld ifølge stiftskriverens skriftlige indlæg om, at Joen Andersen resterer på vegne af sin sl. fader Anders Christensen for gæld til kirken, som kirkeværgerne skal inddrive. - Han dømmes til at betale.

Vidne om nogle materialer, som var indlagt i Seest kirke til dennes fornødenhed, og som i krigstiden blev bortrøvet af fjenderne. Niels Jensen Skiøffuerdækker vidner, at i 1656 købte Seest kirkeværger sl. Christen Madsen og Anders Christensen af sl. Peder Udtsen i Kolding et læs kalk, et halvt tusinde mursten og ½ skippund bly, som de indkøbte til Seest kirkes fornødenhed, og det blev indlagt i Seest kirke. Kjeld Jakobsen, Niels Hansen og Mads Eriksen bevidnede, at disse materialer med hvad der ellers var indlagt i kirken, blev røvet af fjenderne. Lignende skriftligt vidnesbyrd fra præsten Anker Buch.

Bertel Pedersen og Erik Christensen i Seest, Christen Iversen i Store Anst, Iver Lauridsen i Gesten, Laurids Thulesen i Skanderup, Iver Buch i Lejrskov og Christen Sørensen i Lunderskov vandt, at der i år ingen olden er i herredets skove.

Rasmus Jepsen udi den sag hørte Joen Jacobsens varsel: til hver mand i Gamst, Glibstrup, Geising og Store Anst vedr. korntiende, der i Anst sogn er lagt til Kolding hospital. Vor gunstige lensmand fordrer på de fattiges vegne fuld kornafgift. Anst sogn har beholdt tienden. Sagen opsat i 8 dage, og Joen Jacobsen skal skaffe lensmandens seddel om, hvem der skal betjene retten i dommers sted og der dømme Joen Jakobsen selv i denne sag. 15/12

8/9. Peder Jensen Hee i Frederica stævner præsten Niels Pedersen Kragelund for gæld. Sagen er af provsten blevet henvist til verdslig ret. Præsten mener, at provstens henvisningsdom er ulovlig. For det første er den ikke skrevet på det forordnede papir. "For det andet fordi M. Hans i sin rasende vrede forviste mig døren, satte sig så ned og dømte over mig fraværende til verdslig ret, da den skyldige endelige med rette bør at være til stede og høre sin dom, ved så ikke, enten den ved dag eller nat i drukkenskab blev skrevet og udstedt". Og for det tredie er den unøjagtig, thi dersom Mester Hans ikke havde den fornuft eller forstand selv at dømme udi den sag, burde han den at henvist til offentligt landemode og ikke draget mig fra min ret. Præsten skyder sig igen ind under gejstlig ret og kræver dommen beskrevet, så han kan appellere. - Dom: Så efter tiltale og gensvar og den sags lejlighed, da eftersom med provstens M. Hans Laugesens henvisningsdom til verdslig ret bevises, at M. Niels Pedersen i Lejrskov efter ... obligation skyldig er Peder Jensen Hee 21 rdl., hvilken obligation for provsten i rette er bleven fremlagt, som formelder, at gælden til sidst forleden pinsedag skulle have været betalt, dog ikke efterkommet, hvilken gæld M. Niels idag her for retten ikke har benægtet eller i ringeste måder fragangen, ved derfor ej anderledes derudi at dømme, end bemeldte M. Niels jo pligtig er og bør at betale Peder Hee forn. 21 rdaler med billig anvendte bekostning inden 15 dage, eller og derfor at lide nam og vurdering i hans bo, gård og gods, ihvor det findes, efter Ko. Ma. forordning. Hvad sig anbelanger, at M. Niels Pedersen skal have taget håndskriften pludseligt fra provsten, da hans vederpart den fremlagde sin fordring med at bevise, synes mig, deraf rejser sådan sag, som jeg eller nogen underdommer imod recessen ej må dømme i, hvorfor jeg den post for mine højærede overdommere, de gode velb. landsretsdommere vil have hedenfunden.

Torsdag den 27. oktober:

David Bertelsen i Sommersted stævner (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Hjarup) Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Opsat 6 uger.

8/9. Knud Pedersen (Knud Lybækker) i Gesten pva. sin hustru ctr. Iver Lauridsen ibidem for vold. De er blevet forligt. Iver Lauridsen lover for den skade, han uformodentligt har gjort hende, 2 rdl. i rede penge, og så vil hun ikke mere derover klage over ham for sin skade; dog øvrighedens sag deri uforkrænket.

Anders Hansen i Gesten beskyldte Knud Lybækker ibidem for ikke at give skat, og for at have solgt tømmer og brudt husene ned, hvortil Knud Pedersen Lybækker svarede, at det var løgn. Delefogeden begærede tingsvidne.

Hans Bertelsen i Horskær og Hans Lauridsen i Habdrup har synet Maren Knuds i Gesten hendes arm; der var et ar på højre arm over håndleddet. Hun havde berettet, at det havde Iver Lauridsen skåret med en høle.

Torsdag den 3. november:

Intet at føre til bogs.

Torsdag den 10. november:

Eske Pedersen i Bække stævner Niels Andersen i Bække, Gødske Olesen i Knudsbøl, nu tjenende i Asbo, og Peder Ebbesen i Gamst for gæld. Opsat i 2 og (for Peder Ebbesen) 6 uger. 15/12 og 26/1

Niels Andersen i Bække bekender at have annammet af Anders Jepsen i Nagbøl 2 håndskrifter, som han Niels Andersen til Eske Pedersen i Bække har udgivet, vedr penge, som af Eske Pedersen havde forlov til at måtte annamme, og derfor Anders Jepsen skal blive holdt ganske fri.

Niels Andersen i Bække stævner Eske Pedersen ibidem for gæld for Eske Pedersens hustrus begravelse og lejersted i Bække kirke plus anden gæld.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner hver mand i Seest by (nogle undtagelser nævnt) for forskellig gæld, bl.a. skriverpenge. Opsat 8 dage.

Skifte i Vester Vamdrup efter sl. Christen Jensen mellem på den ene side hans efterladte hustru Maren Christens (med tiltagen lavværge Hans Bertelsen i Haskær og hendes børn med afdøde og på den anden side Jens Christensen i Vamdrup, Anne Christensdatter ibidem (formynder: Hans Lauridsen i Habdrup) og Karen Christensdatter ibidem (formynder Hans Sørensen i Knudsbøl). Jens Christensen har ladet sig over tale til og har samtykket i, at hans to søskende må arve lige med ham.

Torsdag den 17. november:

Hans Thomsen Uluf i Skanderup ctr. Hans Thicke i Uhre. Opsat 14 dage. 12/1

Torsdag den 24. november:

Intet at føre til bogs.

Torsdag den 1. december:

Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Iver Jepsen Buch i Lejrskov for gæld. Han dømmes til at betale.

Torsdag den 8. december:

Ridefoged Anders Jørgensen ved fuldmægtig Erik Christensen i Seest ctr. kongens bønder og krontjenere i Seest, Hjarup og Lejrskov sogne for resterende kornskyld. - De dømmes til at betale.

Torsdag den 15. december:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen i Hjarup.

Amtskriverens varsel til kongens bønder og tjenere. - Iver Pedersen Skelde fører på amtskriverens vegne vidner (bl.a. Las Buch i Hjarup) på, at efterskrevne (sogn for sogn) ikke har kunnet give mere i landgilde end her angivet. - Hjarup sogn: Christen Jepsen af 2/3 gård halvpart, - Hans Gregersen ½ gård, halvpart, - Christen Jensen Halkjær, halvpart, - Las Christensen, fjerdepart, - hr. Peder Jørgensen, halvpart, - Christen Jensen, fuldt, - Laurids Pedersen, Jep Jessen, fuldt.

Et andet vidne: Efterskrevne findes øde og forarmede, af hvilke ingen arbejdspenge kunne bekommes, undtagen af nogle halvt. Hjarup sogn: Las Buch 1 gård, øde, - Nis Iversen, Gregers Kjeldsen ½ gård, øde, - Nis Pedersen 1/3 gård, øde, - Lene Marquors ½ gård, øde, - Hans Jensen, Jens Steffensen 1 gård, øde, - Niels Jørgensen 1 gård, øde, - Knud Iversen 1 gård, øde, - Las Jensen 1 gård, øde.

De efterskrevne nyder deres gårde fri for arbejdspenge formedelst deres bestilling, så vel som og dem, der er udlagt til officerer: Lejrskov sogn og by: Niels Iversen 1 gård, sandemand, - Jep Lauridsen 1 gård, sognefoged og præstens medhjælper. - Uhre: Hans Thicke 1 gård, præstens medhjælper. - Anders Pedersen, Søren Hansen 1 gård, officertjener. - Ferup: Mads Pedersen 1 gård, sandemand. Jordrup sogn og by: Carsten Smed 1 gård, præstens medhjælper, - Jes Hansen Vorbasse 1 gård, sognefoged. Skanderup sogn og by: Laurids Thulesen 1 gård, sandemand, - Hans Christensen 1 gård, delefoged, fri for landgilde og arbejdspenge, - John Lassen 1 gård, Mikkel Kjeldsen ½ gård, Søren Nielsen og Hans Nielsen 1 gård, alle udlagt til officertjenere, - Jørgen Joensen Stub 1 gård, sandemand. - Nagbøl: Anders Jepsen 1 gård, herredsskriver, - Jep Buch 1 gård, præstens medhjælper. - Gelballe: Anders Lauridsen 1 gård, sandemand. Hjarup sogn og by: Christen Jensen Halkjær 1 gård, sognefoged, - Johan Christensen 1 gård, officertjener, - Christen Jepsen 1 gård, præstens medhjælper. Vamdrup sogn og by: Rasmus Jepsen 1 gård, sognefoged, - Habdrup: Hans Lauridsen 1 gård, sandemand, - Søgård: Las Christensen 1 gård, præstens medhjælper og sandemand. Anst sogn og by: Christen Iversen 1 gård, sognefoged. - Geising: Niels Sørensen Basse 1 gård, præstens medhjælper, - Jep Hansen, Hans Andersen 1 gård, officertjener. Gesten sogn og by: Anders Hansen, Niels Jepsen 1 gård, sognefoged. - Møgel Gesten: Jørgen Videsen, Niels Mikkelsen 1 gård, officertjener. - Refsinghoved: Peder Nielsen 1 gård, præstens medhjælper. Verst sogn og by: Søren Madsen 1 gård, præstens medhjælper. Seest sogn og by: Erik Christensen 1 gård, sognefoged. - Bertel Pedersen 1 gård, præstens medhjælper. - Vranderup: Joen Jakobsen 1 gård, herredsfoged, fri for landgilde og arbejdspenge.

Desligeste alle andre boelle og huse, som findes efter jordebogen og ikke udi forbemeldte armodsvinde findes indført, de er alle øde og nogle ganske forarmet.

Iver Pedersen Skelde pva. sin husbond Johan Bodenholdt, slotsskriver på Koldinghus, ctr. kongens bønder og tjenere for skriverskæppe, de ikke har ydet. De dømmes til at betale.

(10/11). Med varsel til Eske Pedersen i Bække fører Albredt Jensen på Sønderskov pva. sin tjener Niels Andersen i Bække vidner: Poul Pedersen og Anne Andersdatter i Bække har hørt og set, at Eske Pedersens søn og datter, Søren og Mette, fik t skp. bygmalt af Niels Andersen på vegne af Eske Pedersen. - Andre vidner har hørt Eske Pedersen og Niels Andersen gøre regnskab, og at Eske Pedersen blev Niels Andersen noget skyldig. Eske Pedersen havde bedt vidnerne om at bede skriveren Anders Jepsen i Nagbøl levere nogle papirer, han havde hos sig, og som Eske Pedersen havde leveret til ham. - Eske Pedersen svarede, at det var købevidner. (Se 26/1)

10/11. Eske Pedersen i Bække ctr. Niels Andersen i Bække, Gødske Olesen i Knudsbøl, nu tjenende i Asbo, og Peder Ebbesen i Gamst for gæld. - Eske Pedersen fik dom over Gødske Olesen. Han skal betale.

Med varsel til enken(?) i Knud Bundesens væring i Lejrskov fører Jep Madsen i Højrup vidner: Iver Hansen i Geising vidner, at Knud Bundesen i Lejrskov for ham har bekendt, at han gav med Espen Sørensen i Højrup til hjælp med hans gæld 3 læs ved m.m. Mads Pedersen i Højrup, Knud Jensen og Knud Nielsen i Højrup bevidner, at forbemeldte sl. Knud Bundesen gav noget korn og anden hjælp til Espen Sørensens gårdskyld.

Bertel Pedersen i Seest er i dommers sted i efterfølgende sag:

20/11. Joen Jakobsen i Vranderup har stævnet alle sognemænd i Anst sogn for resterende korntiende, som kongen har lagt til de fattiges underhold på Kolding hospital. Herimod mødte Rasmus Jepsen på Vamdrupgård på vegne af sin husbond og Anst sognemænd, han mente, det var tiendetagerens egen forsømmelse, at tienden ikke er kommet ind. Joen Jakobsen: Sognemændene vedgår, at de har beholdt tienden på kærven, så er de pligtige at give den og friholde ham. - Dom: efterdi Anst sognemænd ikke fragår eller benægter, at de jo selv tienden hos dem i kærven har nydt og beholdt, ikke heller det Joen Jakobsen tilbudt eller leveret, vidste jeg dem derfor ikke at befri, men tilfinder dem deraf afgiften at udgive..


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk