Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbøger

1660-61

Efterfølgende ekstrakter af Anst herreds tingbøger er kun fuldstændige i den forstand, at jeg så vidt muligt har gjort notat om hver tilførsel. Men da min egen interesse især gælder Hjarup sogn, er det kun notater herom, der refereres nogenlunde udførligt. Ellers skal man kun regne med at finde sagernes hovedpersoner; det vil for skifters vedkommende sige det pågældende ægtepar og de børn, der nævnes i skiftet, så vidt muligt med formyndere. - Kaldsmænd nævnes normalt ikke ved navn, ejheller de, der sammen med fogederne har været ude til skifte, eller andre, hvis hovedfunktion har været at vidne.

Hver tingdag begynder med et notat om, hvem der har fungeret som dommer, skriver og "vindingsmænd". Dem nævner jeg normalt ikke. En undtagelse kan jeg gøre, hvis der optræder personer, som jeg personligt har interesse i; det vil især sige folk fra Hjarup. Tilførsler vedr. Hjarup refererer jeg ofte mere udførligt end andre, og de kan således også bidrage til at give indtryk af, hvordan også andre tilførsler i tingbøgerne er udformet.

Navne er normalt gengivet i en form, der findes naturlig idag. En undtagelse kan gøres, når et navn ikke har en indlysende parallel i nutiden. Det gælder både person- og stednavne.

Hvor det er muligt, lader jeg en tilførsel begynde med en dato, der angiver, hvornår sagen sidst har været for i retten.

Hver tingbog efterfølges af nogle registre på personer, steder og emner. Da hovedparten af sager drejer sig om gæld, er dette emne ikke optaget i emneregistrene. Det ville blot medføre, at så godt som alle tingdage blev anført!

Hvor det drejer sig om sager, der har været fremme flere tingdage, vil der i registrene normalt kun være henvisning til den sidste dato, en sag behandles.

Tingbogen 1660-1661

(Tingbogen begynder midt i mikrofilm 30014)

Denne bog er noget medtaget, især i øverste hjørne og et felt midt for nederste kant, mest hen mod bogens slutning. Disse felter fremstår mørke på mikrofilmen, men kan muligvis læses i originalen.

Anno 1660 den 15. maj blev bogen med 94 blade autoriseret til brug for herredsskriver Anders Jepsen af Nagbøl.

1660

Torsdag den 17. maj:

Joen Jakobsen af Noes herredsfoged, Anders Jepsen, herredsskriver. - Vindingsmænd: Anders Hansen i Gesten, Christen Christensen i Roved, Mads Pedersen i Ferup, Niels Andersen i Bække, Anker Basse i Geising, Iver Sørensen i Store Anst, Anders Knudsen i Gesten.

Ridefogeden, et vidne:

Anders Jørgensen, ridefoged til Koldinghus varede og tilsagde enhver, som til stede var, at her efter denne dag i Herrens navn skal ting og ret holdes, så at enhver efter denne dag kan søge deres sager til tinget og ske deres ret herefter som tilforn, dog kan på nogle tingdage .... Tilsagde at anmelde, hvad gårde som står øde, og hvis der er arvinger til de gårde og boliger, som er fradøde, at de vil angive det og fæste ..

Torsdag den 24. maj:

Christen Davidsen i Bække, et vidne:

Maren Christens af Bække beklager sig, at hun for 2. gang er blevet overfaldet i sit hus af Jes Sørensen i Anst(?). Skader bevidnes. Man har frataget hende hendes jerngryde, 2 skp. mel ....

Den 1. juni:

Varsel for Joen Lassen, Kirsten Peder Skrædders og Dorthe Peder Hansens, alle i Skanderup, til sl. Anders Joensen i Gelballe hans arvinger at møde i Skanderup til skifte efter sl. Las Christensen og hans hustru.

Skifte efter Las Christensen og hustru Kirsten Joensdatter mellem deres børn Joen og Jeppe Lassen og Kirsten og Maren Lasdøtre.

Varsel til Hans Lauridsen p.v.a. Kirsten Peder Skrædders i Skanderup og hendes børn at møde til skifte i Skanderup efter sl. Peder Skrædder, om han på sin hustrus vegne vil havde noget dertil at svare.

Skifte i Skanderup hos sl. Peder Pedersen Skrædder mellem hans efterlevende hustru Kirsten Madsdatter med tilforordnede og begærende værge Hans Christensen sammesteds og parrets fælles børn: Maren Pedersdatter (på hendes vegne hendes trolovede fæstemand Joen Lassen i Skanderup), Mads Pedersen og Bould Pedersdatter med deres værge, farbroderen Laurids Pedersen i Skanderup. Item Kirsten Pedersdatter i Habdrup, som ikke var til stede, men tilforn har fået sin medgift af boet.

Varsel til forskellige til skifte efter Peder Hansen i Skanderup.

Skifte i Skanderup hos sl. Peder Hansen mellem hans efterladte hustru Dorthe Peders med hendes formynder og trolovede fæstemand Poul Christensen i Skanderup og Peder Hansens datter Anne Pedersdatter med Anders Jepsen i Nagbøl som tilforordnet formynder.

Ingen folk befunden ved tinget at holde ting med fra den 1. juni og indtil den 12. juli.

Torsdag den 12. juli:

Varsel p.v.a. Peder Hansen, født i Skanderup, til Jørgen Stub i Skanderup for gæld. Opsat 14. dage. Se 2/8.

Torsdag den 19. juli:

Ridefoged Anders Jørgensen, et vidne: Christen Jensen i Vamdrup, Jørgen Stub i Skanderup, Peder Nielsen i Refsinghoved, Anders Lauridsen i Gelballe, Niels Iversen i Lejrskov og Mads Pedersen i Ferup, sandemænd i herredet, har den 13. og 14. juli været til syn på alle huse, gårde, boliger og møller, som fandtes i herredet. De aflægger rapport om stedernes tilstand, og om beboerne, hvis der er nogen. Hjarup sogn og by: Selvejer Anne Knud Buchs død, hvortil findes hendes søn Las Buch, samme gård findes ganske ruineret og fordærvet. - Selvejer Gregers Kjeldsen, ½ gård, afbrændt, hvortil findes hans søn og datter. - Selvejer Hans Gregersen, ½ gård. - Nis Pedersen, ½ gård, findes ganske ruineret og fordærvet. - Selvejer Nis Iversen, ½ gård, afbrændt, steden hans arvinger tilhører. - Selvejer Nis Gregersen, ½ gård, ganske ruineret og fordærvet. - Selvejer Lene Marchus, hvortil findes hendes søn Jesper Marchorsen, ½ gård, ganske ren afbrændt. - Selvejer Hans Jensen, død, hvortil findes hans søster boende i Skanderup, og ganske ruineret. - Jens Steffensen, selvejer og ganske ruineret og fordærvet. - Krontjener Niels Jørgensens gård, ganske ren afbrændt. - Krontjener Mikkel Gregersen, hvortil findes Anne Knud Iversens, gården ganske ruineret og fordærvet. - Krontjener Lauge Hansen, død, hvortil findes Johan Christensen, salshuset næsten på fald og ganske fordærvet, det vestre hus ni fag nedfalden, de andre huse ganske ruineret og fordærvet. - Krontjener Knud Iversen, død, hvortil findes hans hustru G., ganske ren afbrændt. - Krontjener Las Christensen gård, ganske rent afbrændt. - Krontjener Jens Jepsen Kjær, lever hans børn til samme gård, ganske spoleret, ruineret og fordærvet. - Krontjener Knud Nielsen eller Las Nielsen gård, ganske ren afbrændt, og findes ingen dertil. - Krontjener Ebbe Gregersen gård, og ganske ren afbrændt, findes to piger dertil. - Krontjener Hans Nielsens gård har præsten i fæste, som var og ganske spoleret og ruineret. - Kronbolig Laurids Pedersen, bolig, ganske ruineret og fordærvet. - Kronens bolig Jørgen .... i lige måde ruineret og fordærvet. - Kronens .... et hus, ganske ruineret. - Præstegården, ganske ren afbrændt .... præstens boliger, afbrændt. - Noch et ganske ruineret og fordærvet ...

Varsel til Mette Knuds... i Horskær med hendes lavværge Nis Jensen ibidem at møde til skifte i Bønstrup hos Laurids Hansen.

Skifte i Bønstrup hos Laurids Hansen efter hans hustru Margrethe Jensdatter. Alt var udi denne besværlige krigstid bortrøvet, så der ganske intet befandtes. Der var kun en gammel hest, som slet ingen ting var værd.

Nis Christensen i Gamst et vidne: Der har været syn hos ham til vurdering af alt, hvad der fandtes. Og da var alting udi denne besværlige krigstid henrøvet, så aldeles intet befandtes uden aleneste to gamle kister uden låg.

Torsdag den 26. juli:

Mads Pedersen i Ferup har givet varsel til Niels Pedersen, rådmand i Kolding, at møde til skifte efter sl. Poul Pedersen i Ferup.

Skifte efter Poul Pedersen i Ferup. Krav om 80 slettedaler i børnepenge til Niels Jensen, en arv efter hans sl. fader Jens Nielsen, der tilforn boede i Ferup. Der fandtes intet i boet, alt løsøre bortrøvet. Ifølge rådmand Niels Pedersens regnskabsbog er der en gæld på 4½ slettedaler.

Torsdag den 2. august:

Peder Nielsen i Refsinghoved lovbød 2. gang halvparten af den selvejergård i Lejrskov, han er påfødt og nu sidst påboede. Niels Iversen i Lejrskov bød pva. søsteren Margrethe Iversdatter sølv og penge. 9/8

Varsel for Mikkel Pedersen, foged på Sønderskov, til Jakob Steffensen i Seest (varselsmændene har talt med hans hustru Mette Poulsdatter), at svare Mikkel Pedersen pva. dennes husbond Niels Hansen, der sagsøger ham for en grå hoppe, som findes hos ham og skal være hans husbonds eje. Den er blevet frarøvet ham i krigstiden. Jacob Steffensen bør føre hoppen til tinget. Opsat 8 dage. 9/8

12/7. Hans Grosse i Vranderup for Peder Hansen ibd. ctr. Jørgen Joensen Stub i Skanderup for gæld. Denne dømmes til at betale.

Peder Nielsen i Gelballe stævner Jens Hansen Stepping i Farkrog til lovbydelse og skøde, som han idag agter at gøre Jens Lassen i Skanderup, nu boende i Gelballe, på den gård, Jens Lassen nu påbor, og som Peder Nielsen er født på og har arvet efter sin broder sl. Søren Nielsen.

Ved Anders Jepsen i Nagbøl lovbød Peder Nielsen ovennævnte selvejergård i Gelballe. Jens Lassen i Gelballe bød sølv og penge, efter som de derom var forenede. Jens Hansen Stepping samtykkede på egne og søskendes vegne.

Skøde til ovennævnte Jens Lassen og hustru Mette.

Torsdag den 9. august:

2/8. Peder Nielsen i Refsinghoved lovbød 3. gang halvparten af den selvejergård i Lejrskov, han er påfødt og nu sidst påboede. Niels Iversen i Lejrskov bød pva. søsteren Margrethe Iversdatter sølv og penge.

Peder Nielsen i Refsinghoved tinglyser et mageskifte mellem ham og hans steddatter Margrethe Iversdatter med samtykke fra hendes brødre og værgen Niels Iversen i Lejrskov. Peder Nielsen i Lejrskov skal have den halve gård i Refsinghoved, som sl. Niels Jørgensens hustru Margrethe Iversdatter har i pant, imod at Margrethe Iversdatter får den halve gård i Lejrskov, som Peder Nielsen påboede. Der blev fremlagt tingsvidne af 1656 på, at Niels Jørgensen havde pantsat gården til Margrethe Iversdatter som hans trolovede fæstemø. Den må Peder Nielsen og hustru Berette Jørgensdatter nu overtage.

Skøde fra Peder Nielsen i Lejrskov til Margrethe Iversdatter i Lejrskov på ½ gård i Lejrskov.

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde bønderne i de sogne, kongen har underlagt hospitalet, at yde tiende af det korn, der blev avlet indeværende år.

Varsel til Peder Nissen Sottrup i Vester Vamdrup til idag at svare Anders Lauridsen i Gelballe.

2/8. Mikkel Pedersen, foged på Sønderskov for sin husbond Niels Hansen mod Jakob Steffensen i Seest, der har medbragt hoppen. - Det bevidnes, at hoppen er opfødt i Otte, og at polakkerne har frataget Niels Hansen i Sønderskov hoppen sidste år ved Valborgsdags tide. - Jakob Steffensen har købt den af Søren Iversen i Seest. Dom: Eftersom Niels Hansen her idag lovligt selvtolvte har bevist, at hoppen er hans egen opfødning, og at den blev ham frataget af polakkerne, vidste jeg derfor ikke andet herpå idag for retten at kende, end samme forn. hoppe bør at være forn. Niels Hansen følgagtig og forn. Jakob Steffensen sine købepenge efter Ko. Maj.s forordning at erstatte og betale skadesløs. (23/8)

Torsdag den 16. august:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsiger sandemændene at møde og syne alle kirkerne i herredet samt alle skove førstkommende mandag, hvorledes de efter denne besværlige krigstid ved magt findes.

Torsdag den 23. august:

Varsel til forskellige om at møde til skifte efter sl. Hans Madsen i Gesten og hans hustru Maren Hanskone.

(9/8). Mikkel Pedersen, foged på Sønderskov, pva. sin husbond Niels Hansen ctr. Søren Iversen i Seest. Gav ham til sag for en hoppe, som han idag 14 dage her ved tinget har hjemlet Jakob Steffensen i Seest. Påstår, at Søren Iversen skal bevise, hvor han har fået hoppen fra, eller lide derfor som vedbør. Opsat 8 dage.

Eske Pedersen i Bække, et varsel til adskillige i en sag, hvor han beskylder Jens Jørgensen i Bække for at have taget noget af hans sl. broders gods til sig. Jens Jørgensen svarede, at Eske Pedersen havde taget forn. hans broders huse til sig udi ..... med gevalt. Hans Christensen i Asbo begærede tingsvidne.

Torsdag den 30. august:

Hans Christensen i Asbo ctr. forskellige skyldnere. Opsat 8 dage. 4/10

Jens Jørgensen i Bække og Sidsel Jørgensdatter er stævnet for at svare ovennævnte Hans Christensen, om han har noget at svare på, hvad han har de andre indstævnede at beskylde. Han har intet at modsige i nogen måde.

Torsdag den 6. september:

Anders Jepsen i Nagbøl er i dommers sted.

Jens Thomsen i Asbo har stævnet Anders Knudsen i Gesten med forbud mod at flytte eller føre det byg, som var sået i Ebbe Jensens jord, indtil så længe han har det i øvrigheds og arvingers minde.

Christen Iversen i Dollerup pev. og pva. sine søstre Anne og Mette Iversdøtre ctr. broderen Peder Iversen for gæld i arv efter forældrene. Opsat 14 dage. 29/9

Torsdag den 13. september: blev ingen ting holdt.

Torsdag den 20. september:

Læst tre opsættelser. Opsat i 8 dage.

Torsdag den 27. september:

6/9. Christen Iversen i Dollerup pev. og pva. sine to søstre Anne og Mette Iversdøtre ctr. Peder Iversen og hans hustru for ialt 510 slettedaler som arv efter deres sl. forældre. Der fremlægges tingsvidne på, at sl. Peder Iversen i Dollerup har akkorderet med sin broder Christen Iversen og sine to søstre om arven efter deres sl. forældre. Dom: de skal nyde deres betaling af Peder Iversens boslod, hvis løsøret ikke strækker til.

Torsdag den 4. oktober:

Vurderingsmænd udnævnt til at stå skifte i Lejrskov efter Niels Jepsen.

30/8. Hans Christensen i Asbo ctr. en del debitorer. Dom: De skal betale.

Henvisning til 23/8. Eske Pedersen i Bække får dom over diverse skyldnere. De skal betale.

Der afhjemles syn på alle skove i Anst herred.

Ligeledes på udlagte gårde og gods i herredet.

Torsdag den 18. oktober:

Anders Jepsen i Nagbøl på vegne af Boulde Mortens æsker fogeder med fire mænd at holde skifte efter hendes sl. husbond Morten Eriksen Koch den 19/10. Se 25/10

Torsdag den 25. oktober:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde alle, som har fæstet kgl. gods her i herredet, at de idag inden 8 dage skal yde deres stedsmål og fæstepenge eller have deres fæste forbrudt.

Christen Jensen i Vester Vamdrup ctr. Peder Nielsen Sottrup i Vester Vamdrup for gæld: penge, der arveligt er tilfaldet Christen Jensen efter hans sl. søn. - Dom: Peder Nielsen Sottrup skal betale.

Hans Bertelsen i Horskær ctr. Peder Nielsen Sottrup i Vester Vamdrup for gæld. Dom: Han skal betale.

Hans Bertelsen gav ham så til sag for 8 skp. rug. Peder Nielsen svarede, at han havde betalt noget derpå med penge og 1 skp. byg, og tilbød at gøre regnskab for rugen. Hans Bertelsen kunne ikke nægte, at der var betalt noget af. Dom: De skal gøre rigtigt regnskab inden 15 dage.

Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Peder Nielsen Sottrup for gæld. Opsat 4 uger.

Christen Jensen i Vester Vamdrup ctr. Hans Pedersen i Lille Anst for gæld, hans hustrus fader sl. Jens Gregersen i Anst havde til Christen Jensens søn sl. Broder Christensen i forbindelse med overtagelse af gården. Hans Pedersen er ikke mødt. Dom: Han skal betale.

18/10. Skifte efter sl. Morten Eriksen Koch i Seest mellem hans efterladte hustru Boulde Simonsdatter med hendes formynder og broder Niels Simonsen Dall, borger i Kolding, og Morten Kochs børn: Erik Mortensen (Bodils stedsøn) med hans formynder og farbroder Niels Eriksen Koch i Bramdrup, item parrets to fælles døtre ...

Torsdag den 2. november:

Blandt vindingsmændene er Las Buch i Hjarup.

Kongebrev: Herredsfogeden, en sandemand og to andre trofaste dannemænd skal med fuldmagt fra menige herredsmænd møde i København den 11. november der at hylde og sværge bemeldte vores nådigste herre og konge, kong Frederik den Tredie og det kongelige hus til arvekonge over Danmarks rige. - På de menige herredsmænd fremstod 24 dannemænd (heriblandt Johan Christensen i Hjarup), som gav fuldmagt til herredsfogeden Joen Jakobsen i Vranderup, item Jørgen Stub i Skanderup, som er sandemand, samt til to lovfaste dannemænd, nemlig Knud Buch i Skanderup og Kjeld Jakobsen i Seest.

Torsdag den 8. november:

Nis Basse i Geising i fogedens sted.

Varsel til hver mand i Bække at svare ridefoged Anders Jørgensen.

Varselsmænd afhjemler, at de har været for Dollunds port og der talt med en dreng, der sagde sig at hedde Jens, og lovligt kaldet sl. velbyrdige Eiler Høgs efterladte børn og arvinger til tinget idag imod, hvad velfornemme Anders Madsen, slotsskriver på Skanderborg slot agter at tage beskrevet. Denne fører vidner på, hvordan det gik hans ejendom på Dollundgård i forbindelse med svenskernes indfald og Eiler Høgs senere overtagelse af gården.

Torsdag den 15. november:

Slotsskriver på Skanderborg slot Anders Madsen stævner ved fuldmægtig Anders Jepsen i Nagbøl sl. Erik Olesen i Geising for gæld og kræver indførelse i gården. Opsat 14 dage. Se 10/1

Torsdag den 22. november: Snestorm, så ingen kunne komme.

Torsdag den 29. november: I lige måde.

Torsdag den 6. december:

Nis Basse i Geising stævner på vegne af Iver Sørensen i Store Anst Christen Christensen i Rossund for en seng, god for 20 daler. Opsat 14 dage.

Anker Jensen Buch i Seest stævner Søren Hansen, Søren Iversen og Jakob Steffensen i Seest.

Torsdag den 13. december:

Anders Jepsen i Skanderup stævner på vegne af Jens Eskesen Jens Pedersen og hustru i Skanderup, Laurids Thulesen og hustri ibidem samt Hans Jensen.

Torsdag den 20. december:

Thomas Mogensen i Søgård stævner Peder Madsen og hustru i Øster Vamdrup for gæld. Opsat til førstkommende snapsting.

Ende på det forgangne år i Jesu navn. Ende. .

1661

Begyndes i Herrens navn på det ny år 1661.

Torsdag den 10. januar:

Nis Basse i Geising på vegne af Maren sl. Hans Basses i Store Anst og sl. Las Basses børn stævner Jep Buch i Nagbøl. Opsat 14 dage.

15/11. Fhv. slottesskriver på Koldinghus, nu slotsskriver på Skanderborg slot Anders Madsen stævner ved fuldmægtig Anders Jepsen i Nagbøl sl. Erik Olesen i Geising for gæld og kræver indførelse i gården ved herredsfogeden og uvildige selvejerdannemænd og gården tilvurderet for den takst, den nu er værd. Ingen er mødt på Erik Olesens vegne. Dom: Anders Madsen bør have nam og vurdering i boet, og hvis ikke løsøre befindes, da ved herredsfogeden og uvildige selvejerdannemænd at have indførsel i gården til sin fulde betaling.

Torsdag den 17. januar:

Hans Nielsen i Lunderskov stævner Nis Ebbesen i Dollerup for gæld. 28/2

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Jep Buch ibidem m.fl. for gæld: 2 heste, som de har fået af ham i kontribution til en ridtmester, der lå i Viuf, inden de svenske indkom i landet. Opsat 8 dage.

Anders Jepsen i Nagbøl har for Jep Knudsen i Rand lovbudt den halve part af den halve gård, som Jep Knudsen påbor. Søren Sørensen i Egholt byder sølv og penge på vegne af sin søster Birgitte Sørensdatter, der er Jep Knudsens hustru.

Jep Knudsen tinglyser pant i halvparten af sin halve gård til sin hustru på 100 rdl., som han har annammet med sin hustru.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Hans Jensen, der er barnefødt i Skanderup.

Anders Jepsen i Nagbøl tilbyder på 3. ting sl. Jens Pedersen i Skanderup hans arvinger den bolig, Jens Pedersen påboede, om nogen af dem vil have den. Og han begærede for sig selv og for Jens Eskesen i Nagbøl de penge, sl. Jens Pedersen er skyldig.

Torsdag den 24. januar:

Anders Hansen i Gesten stævner Oluf Nielsen ibidem for gæld. Opsat 14 dage.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Iver Sørensen i Bække og Hans Thomsen i Gesten.

Hans Thomsen i Gesten og Iver Sørensen i Bække stævner Oluf Nielsen.

Anders Jepsen i Nagbøl og Jens Eskesen stævner Christen Jensen i Holsted vedr. den bolig, som sl. Jens Pedersen beboede, og hvis gæld de ønsker betalt.

Anders Jepsen og Jens Eskesen i Nagbøl sagsøger sl. Jens Pedersens arvinger (navnene nævnt) og gør krav på boligen. Ingen er mødt op. Dom: kreditorerne bør have gården.

Torsdag den 31. januar:

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Søren Nissen Krage og Mikkel Jepsen i Rossund, Jep Kjeldsen i Store Anst, Nis Christensen i Gamst, Hans Thomsen i Vester Gesten og Jens Henriksen i Geising.

Torsdag den 7. februar:

Iver Sørensen i Store Anst stævner Nis Buch ibidem for gæld. Opsat 14 dage.

Iver Sørensen i Store Anst lovbyder for pant den selvejergård, han påbor. Niels Hansen i Store Anst byder sølv og penge på vegne af Margrethe Pedersdatter, født i Wumb i Nykirke sogn, Iver Hansens fæstemø.

Pantebrev fra Iver Sørensen til Margrethe Pedersdatter.

Skifte efter sl. Hans Madsen i Seest. Enken er Else Poulsdatter med formynder og trolovede fæstemand Erik Christensen i Seest. Fælles børn: Maren Hansdatter og Mads Hansen med formynder hr. Peder Jørgensen i Hjarup og Karen og Anne Hansdøtre med den tilformodede stedfader Erik Christensen som formynder.

Skøde til Erik Christensen i Seest på vegne af hans hustru Elsa Poulsdatter og hendes arvinger fra sognepræst Anker Jensen Buch i Seest på vegne af hans hustru Boulde Madsdatter på al den ejendom, der kan være tilfaldet Boulde Madsdatter af den gård, hun er født på, og som hendes sl. broder Hans Madsen nu sidst påboede. Ejendommen har 3 gange været lovbudt af Joen Jakobsen i Vranderup.

Jakob Hansen og Kjeld Jakobsen i Seest, hvem det nu er tilfaldet at være formyndere for Hans Jakobsens børn, tog Bertel Pedersen i Seest i hånd på egne vegne og på vegne af sl. Anders Christensen ibidem hans børn og gav afkald på den forløfte, Bertel Pedersen og Anders Christensen for den minde, sl. Simon Madsen havde udlovet til Hans Jakobsens børn i Seest af den gård, han påboede, eftersom den sl. mands hustru Mette Poulsdatter har afbetalt samme børn.

Jakob Hansen, værge for sin broder Hans Hansen, og Kjeld Jakobsen, værge for Peder Hansen, slutter på børnenes vegne en venlig kontrakt med Jakob Steffensen i Seest på vegne af Mette Poulsdatter og hendes børn, sl. Simon Madsens arvinger (kontrakten er i fuld ordlyd).

Torsdag den 14. februar:

Vidner har været med Anders Jepsen i Nagbøl den 24/8 1660 til Hans Thomsen i Gesten, og da vedkendte Anders Jepsen sig sl. Margrethe Hansdatter i Rood hendes brudekiste, som hendes navn fandtes udskåret på med årstallet 1647, samt andet indbo. Anders Jepsen forbød Hans Thomsen at afhænde huset, thi Anders Jepsen berettede, at dette tilhørte Iver Andersen i Rood og hans sl. hustru Margrethe Hansdatter. Hans Thomsen blev spurgt, om han vidste intet af Iver Andersens og hans sl. hustrus klæder at sige, hvor de var blevet. Hans Thomsen svarede, Jo dem vidste han gode rede til. 21/2

På egne og ridefogedens vegne stævner Hans Christensen i Skanderup Hans Andersen i Lejrskov for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 21. februar:

Hans Christensen i Skanderup har stævnet Niels Olufsen, der sidst har boet i Gelballe, for at svare på, hvad Hans Christensen vil tage beskrevet p.v.a. Ko. Maj. og Kirsten Gydesdatter.

Peder Nielsen i Refsinghoved: i denne vinter er der i hans gård blevet fjernet to hjul af hans vogn, og det er bevist, at Niels Olesen i Gelballe skulle have stjålet dem. Han fandt ham hos Anders Lauridsen i Gelballe og beskyldte ham straks. Niels Olesen bekendte og tilbød betaling, og de blev straks forligt. Niels Olesen lovede 2 rdl. for hjulene, og Anders Lauridsen sagde god for dem (hvilket Anders Lauridsen bekræfter). Peder Nielsen fik den ene rdl. med hjem.

14 mænd skal erklære sig om Niels Olufsen af Gelballe, hvorledes han har skikket sig, mens han var her i herredet. De vidste, at han har været beråben for tyveri. Sidste juledag var Nis Pedersen af Ravsing og hans svoger Laurids Bertelsen af Vildbøl i Skanderup kirke og siden i Gelballe og søgte og lyste efter Niels Olufsen og to heste, som de berettede, at Niels Olufsen havde frastjålet Nis Pedersen i Rafsing. Da rømte Niels Olufsen bort.

Peder Ebbesen i Refsinghoved stævner Hans Hansen i Øster Gesten, Christen Sørensen i Vester Gesten og Nis Jepsen ibidem.

Niels Pedersen i Refsinghoved og Anders Nielsen i Gamst har været i Refsinghoved hos sl. Niels Jørgensen for at syne alt, hvad rørende efter ham befandtes. Det fandt ikke andet end en gammel lågløs kiste og et gammelt skab vurderet for 1 slettedaler samt en gammel .... Peder Ebbesen begærede vidne beskrevet.

Søren Nissen Krage i Rossund stævner Iver Sørensen i Anst for gæld. Opsat 14 dage.

14/2. Hans Thomsen i Gesten bekender, at der adskillige af Iver Andersens og hans hustrus i hans gård befindes. Han lover Anders Jepsen i Nagbøl, at det skal blive til stede og forvaret, til skifte skal holdes.

Peder Nielsen i Refsinghoved, Anders Lauridsen i Gelballe, Hans Lauridsen i Hobdrup, Jep Buch og Jep Jensen i Nagbøl samt Hans Bertelsen i Horskær vidner om, hvor mange svin skovene kan tage ved fuld olden. Det gennemgås by for by.

Peder Krage i Store Anst bekendtgør på egne vegne og på vegne af Anders Gregersens arvinger, at de havde kautioneret for Nis Nielsen i Rossund over for Peder Nielsen Krage sammesteds for 20 slettedaler. Et tingsvidne herom er blevet borte og amortiseres.

Torsdag den 28. februar:

17/1. Hans Nielsen Bull i Lunderskov fik idag ved sin fuldmægtige Anders Jepsen i Nagbøl dom over Nis Ebbesen i Dollerup for 11 slettedaler. Han var ikke mødt. Skal betale.

Torsdag den 7. marts:

Ridefogeden lod læse lensmandens forbud mod skovning. Intet må hugges uden særlig kongelig ordre, det være sig af krontjenere eller selvejere.

Mageskifte mellem Joen Jakobsen, Peder Hansen, Anders Nielsen og Hans Jensen i Vranderup.

Jakob Steffensen i Seest stævner Erik Christensen ibd. 11/4

Afkald: Las Hansen i Gamst har på vegne af Gertrud Iversdatter, sl. Søren Sørensens i Glibstrup, som nu er Las Hansens hustru, modtaget hendes anpart af den selvejergård, hun påboede med sl. Søren Sørensen, fra sin søn Per Sørensen i Glibstrup og dennes broder.

Christen Christensen i Verst stævner Niels Høg i Refsinghoved.

Ridefogeden lod læse lensmandens ordre, at intet må hugges i Koldinghus lens skove efter denne dato uden særlig kgl. ordre og lensmandens seddel, og hvad sedler slotsherren (lensmanden) har udgivet, vil han have genkaldt.

Torsdag den 14. marts:

Anne Knuds i Gesten stævner forskellige til skifte efter sl. Knud Poulsen i Gesten.

M. Hans Laugesen i Gamst stævner ved Nis Basse i Geising Per Noes i Gamst for gæld. Opsat 14 dage. 25/4

Niels Iversen i Lejrskov stævner Hans Christensen og Niels Christensen i Lejrskov og deres moder Mette Christens for gæld. Opsat 14 dage.

Mads Pedersen i Ferup stævner Anders Jensen i Egholt for gæld. Opsat 14 dage.

Niels Iversen i Lejrskov stævner Oluf Nielsen og Jørgen Nielsen i Gesten og Gregers Pedersen i Refsinghoved for gæld. Opsat 14 dage.

Jep Lauridsen i Lejrskov stævner Hans Christensen i Lejrskov for gæld. Opsat 14 dage.

Peder Gregersen i Refsinghoved stævner Oluf Nielsen og Jørgen Nielsen i Gesten og får tingsvidne på, at den ambolt, som Peder Gregersen har vedkendt sig hos Oluf og Jørgen Nielsen, er hans egen, og at den i denne fejdetid er ham frakommet.

Torsdag den 21. marts:

Christen Jensen i Vamdrup, Niels Iversen i Lejrskov, Erik Christensen og Jakob Steffensen i Seest samt Jep Lauridsen i Lejrskov har været med skovrider, skovfoged og skriver til syn i alle herredets skove for at syne vindfælder efter stormen forleden og aflægger rapport.

Nis Jepsen i Gesten stævner Anders Nielsen og Las Hansen i Gamst, Peder Nielsen og Peder Ebbesen i Refsinghoved, Niels Pedersen ibidem samt Peder Pedersen og Jens Pedersen i Gesten for gæld. Opsat 6 uger.

Anders Jepsen i Nagbøl og Hans Christensen i Skanderup stævner Peder Nissen Sottrup i Vamdrup.

Iver Hansen i Geising på vegne af Niels og Peder Christensen i Lejrskov stævner Gertrud Peders i Geising, Kirsten Jepsdatter ibidem og Peder Nielsen i Refsinghoved for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 28. marts:

Hans Christensen i Skanderup stævner som formynder for Gunder Thulesdatter sl. Mads Jepsen Lunds(?) ibidem adskillige til skifte efter sl. Mads Lund(?).

Skifte efter sl. Mads Jepsen i Skanderup mellem hans efterladte hustru Gunder Thulesdatter og deres børn: Karen og Margrethe Madsdøtre med deres morbror og lavværge Laurids Thulesen i Skanderup. - Da befandtes ganske intet efter den sl. mand efter denne besværlige krigstid, aleneste 1 gl. skab.

Delefoged Hans Christensen i Skanderup tinglyser 3. gang p.v.a. vadestedrider Niels Sørensen, at denne tilbyder at give og gøre alt hvad kgl. tyngde som falder på den krongård i Ravnholt, som sl. Henrik Wichmand skovrider påboede og fradøde, og som Niels Sørensen nu har i fæste.

Peder Nielsen i Refsinghoved, Peder Ebbesen ibidem på vegne af sin fæstemø Margrethe Iversdatter, Niels Iversen og Peder Iversen i Lejrskov lovede at ville give skøde til Godske Iversen i Lejrskov på den selvejergård i Lejrskov, som Peder Nielsen i Refsinghoved nu sidst påboede.

Knud Pedersen Linbekker, barnefødt i Kolding, nu boende i Gesten, og Anne Knud Poulsens i Øster Gesten med hendes tiltagne værge og formynder Jep Knudsen i Rood er komet til forlig om den selvejerbolig i Øster Gesten, som sl. Knud Poulsen påboede og fradøde. Knud Pedersen skal beholde stedet og alt, hvad der tilhørte Knud Poulsen. Han skal betale Anne den part, der er hendes og påtage sig evt. gæld.

Torsdag den 11. april:

Peder Sørensen i Gren, Malt herred kender, at han på vegne af sin hustru Maren Peders i Gren er forligt med Jep Madsen i Højrup om den arvepart, der kan tilfalde hende efter forældrene i den selvejergård i Højrup, sl. Espen Sørensen påboede og døde. Han takker for betaling. De vil for deres vedkommende give Jep Madsen skøde. Jep Madsen skal betale evt. gæld efter Espen Sørensen. Hvad hun kan arve efter sl. Jørgen Sørensen i Ferup, det skal hun have, når hendes andre søskende får deres part.

Jep Madsen i Højrup kender at have forligt sig med Maren Espensdatter i Højrup om hendes arvepart i hendes fædrene gård i Højrup, som sl. Espen Sørensen påboede. Han betaler 60 slettedaler for den.

7/3. Jakob Steffensen i Seest har stævnet Erik Christensen ibidem for gæld efter hans sl. fader Christen Madsen til sl. Hans Jakobsens børn. Sl. Simon Madsen i Seest var børnenes gods betroet, og han havde indsat pengene hos Christen Madsen. - Erik Christensen er ikke mødt. Han dømmes til at betale.

Jens Eskesen i Nagbøl stævner Jep Buch ibidem for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 25. april:

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Iver Lauridsen i Gesten for noget gøde, han har ført fra Jørgen Nissens gård. Opsat 14 dage.

Joen Andersen i Seest kender at skylde til Anders Jepsen i Nagbøl 3 slettedaler, som hans sl. fader Anders Christensen skyldte ham.

Peder Nielsen i Refsinghoved lovbyder med fuldmagt fra Peder og Niels Iversen i Lejrskov og Margrethe Iversdatter i Refsinghoved og hendes formynder og trolovede fæstemand Peder Ebbesen ibidem 3. gang den selvejergård i Lejrskov, som Peder Nielsen sidst påboede og har solgt til Margrethe Iversdatter halvdelen af. Godske Iversen i Lejrskov bød sølv og penge på egne vegne og på vegne af sin trolovede fæstemø Beate Pedersdatter i Hauslund.

Skøde til Godske Iversen.

De samme (skødegiverne) giver arveafkald efter deres sl. søster Maren Iversdatter og takker for betaling.

14/3. Mester Hans Lauridsen i Gamst, sognepræst, ved fuldmægtig Nis Basse ctr. Peder Christensen Noes i Gamst og hans arvinger for gæld. Debitor er ikke mødt. Han dømmes til at betale.

Erik Christensen og Joen Andersen i Seest tinglæser en kontrakt: Erik Christensen skal have Joen Andersens fædrene gård i Seest, som hans sl. forældre Anders Christensen og Maren Joensdatter fradøde. Erik Christensen skal have skøde fra Joen Andersen, hans svoger Nis Ebbesen i Dollerup og hans broder Jep Andersen i Seest. Erik Christensen skal til Joen Andersen afstå i fæste den krongård i Seest, som han har haft og som sl. Christen Madsen fradøde.

Hans Christensen i Skanderup stævner nogle mænd i Seest på vegne af slotsskriveren Niels Madsen og Anders Jepsen i Nagbøl.

Sognepræst Hans Lauridsen i Gamst stævner ved Nis Basse i Geising Nis Buch i Anst for gæld. Opsat 6 uger.

Ridefoged Anders Jørgensen lader oplæse kgl. missiv om, at der herefter skal være en accisseforvalter over Koldinghus len, der skal møde til hvert herredsting for at udgive sedler til dem, der ingen ting har at lade formale. Herefter skal tinget holdes ved Brem høj på Gelballe mark, eftersom det bedst og bekvemmeligst for toldforvalteren befindes tinget i Anst herred at besøge.

Torsdag den 2. maj:

Varsel til Peder Nielsen i Refsinghoved, Maren Madsdatter i Geising, Peder Mikkelsen i Gelballe, Søren Steffensen i Kolding, Maren Pedersdatter ibidem, Jep Jensen i Hjarup og Anne Olufsdatter i Skanderup med hendes børn og deres lavværge at møde idag til skifte efter sl. Erik Hansen med hans efterladte hustru Ellen Eriks.

Skifte efter sl. Erik Hansen i Skanderup mellem enken Ellen og kreditorer. Alting er ganske aldeles ruineret og plyndret i denne besværlige krigstid, og der er ikke noget værd at antegne. Hans Thomsen begærer tingsvidne på vegne af sin søster Ellen.

Anders Jepsen i Skanderup på vegne af sl. Peder Hansen i Skanderup hans enke Dorthe stævner Joen Jørgensen i Skanderup for gæld. Opsat 14 dage.

Torsdag den 9. maj:

Niels Iversen i Lejrskov angav, at forleden onsdag indkørte i hans toft ved huset Elsa Mikkelskone ibidem og dér ulovligt ranede og fratog ham 30 alen lærred. Hun bekendte siden i Hans Christensens hus i Lejrskov, at hun havde 7 alen tilbage deraf. Han begærede, at hun blev straffet og erstattede ham lærredet.

Torsdag den 16. maj:

Varsel til slotsherren Steen Bilde imod lovbydelse og skøde, som Joen Andersen i Seest, Jep Andersen ibidem og Nis Ebbesen i Dollerup idag agter at gøre Erik Christensen i Seest og hans hustru Else Poulsdatter på den gård i Seest, som sl. Anders Christensen og hans hustru Maren Joensdatter fradøde.

Joen Andersen i Seest og Erik Christensen ibidem et vidne:

Skifte efter sl. Anders Christensen mellem hans efterladte børn og arvinger: Joen Andersen, Jep Andersen i Seest og Kirsten Andersdatter i Dollerup med hendes husbond og værge Nis Ebbesen i Dollerup og på den anden side kreditorerne. Der fandtes intet andet end selvejergården. Børnene fik forlig med kreditorerne. Erik Christensen skal overtage gården.

Anders Jepsen lovbød med fuldmagt fra Joen Andersen og Jep Andersen i Seest og Nis Ebbesen i Dollerup og hustru Kirsten Andersdatter 3. gang den selvejergård i Seest, som sl. Anders Christensen og Maren Joensdatter fradøde. Erik Christensen og hustru Else Poulsdatter bød sølv og penge.

Skødet til Erik Christensen.

Iver Madsen i Gamst stævner nogle folk for gæld. Opsat 14 dage. 27/6

Erik Christensen i Seest vedstod diverse gæld til Jep Andersen i Seest for hans part af fædrene gård.

24. maj:

Thomas Christensen æskede på kongens vegne græspenge indbetalt, da tiden allerede er forfalden.

Peder Nielsen i Refsinghoved stævner hver mand i Lejrskov by, bl.a. for en hest, han havde ydet dem i krigens tid. Opsat 14 dage.

Ridefoged Anders Jørgensen ctr. hver mand i Bække by. De indstævnte er ikke mødt op. De dømmes til at betale.

Ridefogeden lod læse kgl. missiv af 16/1: der skal i lenets skove hugges 100 favne langved, at levere inden Sct. Hans.

Torsdag den 30. maj:

Til brug ved landstinget får Iver Hansen i Bønstrup tingsvidne på, at Anne Pedersdatter af Bønstrup, som var Iver Hansens hustru, har i al ukyskhed besmittet sit ægteskab uden al billig årsag med adskillige tyske og polske udi denne forleden fejdes tid. Hun blev befængt med en slem smitsom sygdom, og efter behandling hos bartskæreren rejste hun bort til andre steder.

Varsel fra ridefogeden, slotsskriveren, herredsfogeden og herredsskriveren samt delefogeden til enhver gårdmand og boelsmand i hele Skanderup sogn undtagen i Nagbøl og hele Vamdrup sogn undtagen i Habdrup samt Anst, Jordrup og Lejrskov sogne om indskrivelsespenge, så mange som har fæstet kongens gårde eller boliger og det ikke i jordebogen har ladet indskrive, samt så mange som har holdt skifte på fogeders og herredsskrivers vegne. Opsat 6 uger.

Torsdag den 6. juni:

Erik Christensen i Seest begærede skifte efter sl. Christen Madsen og hans sl. hustru Boulde Christens i Seest.

Torsdag den 13. juni:

Erik Christensen i Seest stævner nogle folk til skifte efter sl. Christen Madsen og sl. hustru Boulde Christens.

Skifte efter ovennævnte mellem deres efterladte børn Erik Christensen i Seest, Mads Christensen samt Margrethe og Inger Christensdøtre på den ene side og kreditorer på den anden.

Erik Christensen i Seest og Jakob Steffensen har indgået aftale om et gældsbrev på 10 slettedaler, som sl. Christen Madsen skyldte Simon Madsen. Erik Christensen skal have huset.

Erik Christensen og Jakob Steffensen i Seest lader læse et forlig af 16/10 1660: der har været nogen tvistighed om en bygning, som den sl. mand Hans Madsen, der boede i Seest, imod sin sl. broder Simon Madsen havde tilforpligtet sig at færdiggøre i den gård i Kolding, Simon Madsen iboede, så vel som flere regnskaber dem imellem. Nu er der indgået forlig om, at Erik Christensen betaler til Simon Madsens arvinger 60 rdl.

Jakob Steffensen tinglyser, at eftersom han skal besidde sl. Simon Madsens gård i Seest med hans efterladte hustru Mette Poulsdatter, som han nu har efter Guds forsyn indladt sig i ægteskab med, så tilbyder han mandens børn: Mads Simonsen og Maren Simonsdatter, at de skal blive hos Jakob Steffensen og deres mor, indtil Gud vil forsyne dem med brød hæderligt andre steder. Når de bliver myndige og forlader stedet, skal de have 20 slettedaler hver.

Torsdag den 20. juni:

Der blev ikke holdt ting, fordi der ikke kunne blive 7 eller 8 mænd.

Torsdag den 27. juni:

Peder Nielsen i Refsinghoved stævner på vegne af Peder Christensen i Hauslund(?) Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Opsat 6 uger.

16/5. Iver Madsen i Gamst ctr. debitorer. De dømmes til at betale deres gæld.

Torsdag den 4. juli:

Erik Christensen i Seest og Mads Christensen i Olderup på vegne af sin søster Inger Christensdatter i Seest barnefødt har indgået forlig: Erik Christensen skal give sin søster 16 rdl. for hendes arvepart efter hendes sl. fader Christen Madsen og moder Boulde Christens. Erik Cristensen leverede straks pengene til sin broder Mads, der lovede at tage søsteren til sig og underholde hende i 4 år, og siden give hende pengene, når hun bliver forsørget på anden måde. Mads Christensen gav arveafkald.

Anders Madsen i Gamst kvitterer for 32 slettedaler, som tilhører hans broderdatter Abelone Sørensdatter som arv efter hendes forældre sl. Søren Madsen og moder Gye Sørens, der boede og døde i Gamst. Han vil give hende de renter, man plejer at give af børnepenge. Og eftersom han agter at besidde hendes sl. faders gård, så tilforpligter han sig at give hende 10 slettedaler, når Gud vil, at hende kan stedes et stykke brød skamløst, og eftersom hendes sl. moders kiste endnu er i behold, så har Anders Madsen taget den til sig, og han vil give hende den, når hun får brug for dem. - Mads Christensen begærede tingsvidne på sin søsters vegne, og Anders Jørgensen begærede tingsvidne på Hans Madsens vegne.

Ridefogeden forbød 3. gang al ulovlig sæd, at ingen det måtte afføre.

Torsdag den 11. juli: for få folk til at holde ting.

Torsdag den 18. juli:

Niels Iversen i Lejrskov giver varsel til Hans Pedersen i Kragelund.

Jens Hansen i Nebel kender, at han har solgt til Niels Iversen i Lejrskov en hvid hoppe, der siden blev ham frataget og nu er hos Hans Pedersen i Kragelund, hvor Niels Iversen har vedkendt sig den. Andre vidner, hoppen er den samme, og den tilhørte Niels Iversen, indtil polakkerne tog den fra ham. Der har været indgået et forlig om, at Niels Iversen skulle betale Hans Pedersen 4 sldlr. 1 mk.

Niels Iversen i Lejrskov og Peder Iversen på egne vegne og på vegne af sin broder Goedske Iversen ibidem samt Per Ebbesen i Refsinghoved på vegne af sin hustru Margrethe Iversdatter gav deres svoger Jens Hansen i Nebel afkald for en arv efter deres sl. søster Jens Hansens sl. hustru Sidsel Iversdatter, som boede og døde i Nebel.

Ko. Maj.s varsel til adskillige for overhørighed i at age ballisater(?) til Frederiksodde. Opsat 14 dage.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Jep Buch og Jep Jepsen ibidem for udlæg, han har gjort under krigen. Opsat 6 uger. 28/11

Torsdag den 25. juli:

Iver Pedersen i Bastlund i Ringøje sogn stævner Eske Pedersen i Bække for gæld. Opsat 4 uger. 5/9

Hr. Anker Buch i Seest stævner Erik Christensen i Seest for vin og brød, som præsten selv har lagt ud i den besværlige krigstid, og som slotsherren har befalet at skulle betales af Seest kirkes indkomst. Opsat 14 dage. 8/8

Ridefogeden varer alle, der plejer at gøre hovning til kongens have ved slottet, at møde i haven, når de bliver tilsagt.

Ridefogeden stævner alle mand i Lejrskov sogn, som er kongens bønder og ejere. De var tilsagt forleden at age det egetømmer(?) til Frederiksodde. Mener, at selvejerne bør have deres husbondhold forbrudt og continuere deres fæste. Opsat 14 dage.

Torsdag den 1. august:

M. Hans i Gamst stævner forskellige for resterende korntiende. Opsat 14 dage. 19/9

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård p.v.a. Mette sl. Poul Nielsen og hendes børn stævner Jep Buch i Nagbøl. Opsat 14 dage. 19/9

Kgl. stævning til hver mand i Vamdrup sogn, både krontjenere og sejvelere, for overhørighed med at age egetømmer til Frederiksodde. Mener, de bør have deres husbondhold/fæste forbrudt. Opsat 8 dage.

Iver Madsen i Gamst på egne vegne og på vegne af søstersønnen Iver Jessen, der er barnefødt i Refsgård, Jep Kjeldsen i Store Anst p.v.a. hustruen Kirsten Iversdatter, Anders Iversen, barnefødt i Rood, og Søren Madsen i Verst p.v.a. hustruen Karen Madsdatter gav Nis Jepsen i Gesten afkald på arv efter sl. Hans Madsen, som boede og døde i Gesten, undtagen det pant, som findes i Store Anst fra sl. Morten Iversens gård; det skal være Iver Madsen i Gamst følgagtigt. Iver Madsen har fået 10 dlr. p.v.a. sin søstersøn.

Nis Jepsen i Gesten tilstod sig at være skyldig til Dorthe Jepsdatter i Gesten for hendes arvepart efter sl. Hans Madsen i Gesten. Den skal udbetales om 2 år. Iver Madsen i Gamst fik tingsvidne.

Las Christensen i Søgård med fuldmagt fra svogeren Claus Ebbesen i Vindgoff lovbød 3. gang den halve selvejergård i Dollerup, Claus Ebbesen er født på, og som hans bror Nis Ebbesen nu påbor. Nis Ebbesen i Dollerup bød sølv og penge.

Skøde til Nis Ebbesen i Dollerup.

Torsdag den 8. august:

Ridefogeden stævner Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Opsat 14 dage. 19/9

Kongens varsel til alle bønder og tjenere i Anst sogn og til Hans Basse i Store Anst og hustru og Niels Hansen ibidem og hustru, og til Iver Lauridsen ibidem.

Kongens varsel til Laurids Mikkelsen i Egholt.

Vidner har synet Jep Nielsen i Egholt, har fundet 4 blodige sår. Han har sagt, at Laurids Mikkelsen i Egholt har slået ham.

Thomas Christensen i Lejrskov stævner Johanne Hanskone i Ferup og hendes lavværge for gæld efter hendes sl. husbond Hans Hansen i Ferup. Opsat 14 dage. 22/8

Iver Buch af Lejrskov stævner Jep Buch i Nagbøl. - For dom stod Thomas Frandsen i Lejrskov og vandt efter recessen, at nu forgangen da polakkerne var i landet, og de da var i Lejrskov en del af dem og røvede og tog, hvad de kunne finde, da og fandt de nogen gældsbreve i Iver Buchs hus sammested, hvoriblandt de sagde, der var et på Jep Buch i Nagbøl, men hvad det så var eller ikke, det vidste han ej. Men forn. Iver Buch truede (troede?) polakkerne, eftersom de af samme gældsbreve blev vis på, han havde så stor tilstand, ville de have pint ham for penge. Og var Thomas Frandsen forn. vidne gestændig. Iver Buch begærede det beskrevet. Og udiblandt disse forn. breve fra Iver Buch var bortrøvet, fandtes et gældsbrev på Jep Buch i Nagbøl lydende på 244 dlr., som Iver Buch gav sin broder Jep Buch til sag for. Noch derforuden for 22 skp. boghvede, som ganske intet deraf var afbetalt før nu, siden freden blev sluttet, havde han af Jep Buch herpå bekommet først 7 slettedaler, 1 hoppe for 4 dlr., et gris for 3 mk., 1 skp. mel, 1 skp. malt, ni mk. flæsk, en grov blagens lagen, noch adskilligt andet for 1 dlr. Ellers alt andet resterer. Opsat 6 uger.

Iver Buch i Lejrskov stævner Anders Jensen og Peder Mikkelsen i Egholt. De skal fremlægge, hvad bevis de har på, hvad der findes i gården, de er inddraget i. De burde have ladet det registrere.

Peder Sørensen i Glibstrup varer Gertrud sl. Søren Sørensens, nu Las Hansens i Gamst med hendes lavværge og Søren Sørensen i Glibstrup med hans lavværge at møde til skifte efter sl. Søren Sørensen.

Skifte efter sl. Søren Sørensen i Glibstrup mellem hans efterladte hustru Gertrud og deres fælles børn: Per Sørensen og Søren Sørensen med stedfaderen Las Hansen i Gamst som formynder.

25/7. Hr. Anker Jensen Buch i Seest har stævnet Erik Christensen i Seest. - Præsten har i krigens tid selv vedligeholdt messebrød og vin til Seest kirke, både før og efter at han og sognefolkene måtte rømme fra deres huse til Kolding. Da kunne sognefolkene ikke komme til Herrens nadver i deres sognekirke, hvorfor præsten har betjent dem i Kolding hospitalskirke, ikke alene de føre og karske, som der kunne komme til kirke, men endogså de syge og skrøbelige i den store og langvarige svaghed og sygdom, som da grasserede i Kolding. Han har ikke siden 1657 fået den forordnede ydelse af kirkens indkomster. Lensmanden har befalet, at kirkens værge i Seest skal betale af kirkens indkomster. Kirkeværgen er Erik Christensen, han har modvilligt undslået sig og har forholdt præsten betaling. - Erik Christensen svarede, at præsten har ladet nedlægge i kirken både af hans børn og hans broder, som ikke til kirken er betalt, og formente, at præsten skulle tage sin betaling deri. - Dom: Erik Christensen skal betale præsten hans udlæg.

Torsdag den 15. august:

Erik Christensen i Seest stævner p.v.a. Seest kirke Niels Sørensen Dall i Kolding for to lig, nemlig hans moder og hans broder, som han har ladet opføre fra Kolding og selvvilligen har ladet dem nedsætte i Seest kirke. Han æsker derfor kirkens rettighed, af hvert lig fire slettedaler, og desforuden at svare øvrigheden og kirkens formynder, hvo ham har tilstedt forn. lig at nedsætte i Seest kirke. Opsat 4 uger.

Torsdag den 22. august:

8/8. Thomas Christensen i Lejrskov med fuldmagt fra Maren sl. Søren Hansens i Asbøl har stævnet Johanne Hanskone i Ferup og hendes lavværge for gæld efter hendes sl. husbond Hans Hansen Kjær i Ferup. Hun har ikke holdt rigtigt skifte. Dømmes til at betale gælden til Søren Hansen og arvinger.

Torsdag den 29. august:

Johanne sl. Hans Kjærs i Ferup varer Maren Sørens i Asbøl at møde til skifte i Ferup efter sl. Hans Kjær.

Skiftet holdt 15/8 mellem enken og kreditorer.

Søren Krage i Rossund stævner Peder Krage i Store Anst for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 5. september:

Blandt vindingsmændene er Poul Felling i Geising og Christen Jensen i Hjarup.

Kgl. varsel til alle kongens bønder og krontjenere i Anst herred ved delefoged Hans Christensen i Skanderup for resterende landgildesmør, der forfaldt til Sct. Hans 1661. - Skyldnerne angives sogn for sogn. - Hjarup sogn: Hans Gregersen, Nis Pedersen: 1 pund smør, - Hans Jensen, Jens Steffensen: 1 pund, - Niels Jensen: 1 tønde, - Mikkel Gregersen: ½ tønde, - Lauge Hansen: ½ tønde, - Knud Iversen: ½ tønde, - Las Christensen: 1 fjerding, - Jens Jepsen Kjær: 1 fjerding, - Las Jensen: 1 fjerding, - Ebbe Gregersen: 1 fjerding, - Hans Nielsen ½ fjerding. - Skyldnerne dømmes til at betale inden 15 dage.

Thomas Lauridsen og Jep Lauridsen (fuldmægtig: Nis Basse i Geising), barnefødt i Vrå varer Iver Buch i Lejrskov og hustru, Jens Andersen af Vrå og hans søster Anne Jørgens med lavværge om syn i Vrå på den gård, Christen Andersen påboede og fradøde og havde i pant.

Syn på den 1/3 part gård, som sl. Christen Andersen havde i pant og påboede. Af et hus på opr. 10 fag var kun 4 stolper tilbage ... Nis Basse fik tingsvidne på børnenes vegne.

Nis Basse tilbød p.v.a. Thomas og Jep Lauridsen sl. Christen Andersens hustrus arvinger den ovennævnte 1/3 gård. Ellers vil de selv tage den i brug.

25/7. Velfornemme Mads Mortensen i ... på vegne af sin husbonds tjener Iver Pedersen i Bastlund i Ringøje sogn ctr. Eske Pedersen i Bække for gæld til sl. Hans Jensen i Bastlund for tre okser, han havde købt i krigens tid, hvilket bevises med sognepræstens seddel i Ringgive sogn, som har besøgt på embeds vegne forn. Hans Jensen i Bastlund på sit yderste, at han da har bekendt, forn. Eske Pedersen ham skyldig at være forn. 33 dlr. 2 mk. for forn. tre gråhjelmede okser. Det samme er blevet bevidnet på Tørrild herredsting. - Eske Pedersen svarer, at han har betalt til Hans Brun i Vorbasse, som ham samme penge har affordret efter sl. Hans Jensens sendingsbrevs videre indhold: "Kære Eske Pedersen, gør vel, og send mig mine penge med Hans Brun udi Vorbasse, som jeg på mine vegne sender til Eder at affordre for tre øxen, I mig afkøbt haver. Hvilke jeg og dem fornøden have. Beder, at I ikke fortænke mig, for jeg lader Eder så dristigt tilskrive. Gud befalet. Af Bastlund den 26. september Ao. 1659. N.B.". - Eske Pedersen fremlægger også en anden skrivelse, hvor nogle mænd bevidner, at de har været til stede ved betalingen. - Dommeren tør ikke afsige dom, men henviser sagen til landsdommeren.

Torsdag den 12. september:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Peder Nissen Sottrup i Vester Vamdrup.

Hans Christensen i Skanderup pva. sin stedsøn Iver Thulesen ibidem stævner Knud Olesen i Skanderup for gæld. Opsat 14 dage.

Peder Nielsen i Gelballe stævner Hans Thulesen i Vrå.

Nis Jepsen i Gesten stævner Søren Mortensen, Jep Nissen og Anders Nissen i Bække for gæld. Opsat 14 dage. 24/10

Jep Jepsen i Nagbøl stævner Hans Nissen i Lille Anst.

Delefoged Hans Christensen lod læse en seddel fra slotsfoged Jakob Lauridsen Bech: Der har været adskillige klager over ægterne, at bønderne måtte køre omkring i herredet med en og anden. Herefter må ingen vogne tilsiges i herredet eller tilstedes, før end der foreligger seddel fra kongen, feltherren, rigsråden, lensmanden eller slotsfogeden. På lørdag skal alle sognefogeder møde i Kolding med specifikation over frimænd, sandemænd, præstetjenere og medhjælpere samt ødegårde. Ved og hø skal indleveres uden forsømmelse.

Torsdag den 19. september:

Blandt vindingsmændene: Hans Knudsen i Hjarup.

8/8. Ridefogeden ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Han er ikke mødt og dømmes til at betale, hvis ikke kan skal have indvisning i sin selvejergård. (Stævningen er sket ved Laurids Pedersen og Jep Jessen i Hjarup).

Mogens Nielsen, tjenende i Vranderup, stævner Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Han er ikke mødt og dømmes til at betale; evt. indvisning.

Otte mænd vande, at for dom stod Hans Gregersen i Hjarup med fuldmagt på Thyer Jensdatter ibd. hendes vegne, og hun selv her idag hos standendes, og var det idag lovlig hans tredie ting, der han på hendes vegne have standen og lovbuden den halve selvejerbondegård, grund og ejendom, der forbemeldte Thyer Jensdatter med hendes sl. husbond Nis Gregersen påboede, og tilbød fædrene jord til næst fædrene frænde og mødrene jord til næst mødrene frænder efter loven. Så fremstod her idag for tings dom Christen Jepsen i Hjarup på sin egen og på hans kære hustru Mette Svendsdatters vegne ibd. og bød derfor sølv og penge, efter som de derom tilforn var forenet. Og stod Ko. Maj. ridefoged Anders Jørgensen på Ko. Maj.s og slotsherrens vegne for dom og til vedermålsting og stod dem for fuldkommelig kald og varsel for forn. lovbud og vinde.

Christen Jepsen i Hjarup, et skøde: Otte mænd vande, at her idag lydeligen fremgik for tings dom Hans Gregersen i Hjarup med fuld fri vilje på Thyer Jensdatter ibd. hendes vegne, og hun selv og her idag godvilligen hos standende, og med deres fuld fri vilje og velberåd hu solgte, skødede og ganske aldeles afhændede fra Thyer Jensdatter og fra hendes arvinger og ind til Christen Jepsen i Hjarup og til hans hustru Mette Svendsdatter ibd. og til deres arvinger al den halve selvejerbondegård, grund og ejendom i Hjarup, forn. Thyer Jensdatter med hendes husbond Nis Gregersen tilforn påboede og han fra hende og samtlige deres børn efter ham er fradød. Hvilke forn. huse, gård, grund og gårds sted samt ager og eng, jorder, skov og mark, toftejorder, eller enemærke, stub og stykker, forter og fælled, fiskevand eller fægang, tørvegrøft eller lyngslæt, vådt eller tørt, slet og aldeles ganske intet undtagen over al Hjarup slov og mark af arilds tid tillagt haver, så vidt en fuldkommelig otting jord udvise kan over al forn. Hjarup skov og mark, det skal forn. Christen Jepsen og hans forn. hustru Mette Svendsdatter og deres arvinger have, nyde, bruge og beholde for et frit, fast, enehænds og uigenkaldende købt køb til evindelige eje og ejendoms rettighed efter denne dag udi alle måder. Og takkede forn. Hans Gregersen på forn. Thyer Jensdatters vegne så vel og forn. Thyer Jensdatter selv forn. Christen Jepsen og hans forn. hustru godt for god og nøjagtig betaling for samme forn. halve selvejergård, grund og ejendom, så de derfor skal være ganske kvit, fri og krævensløs holden i alle måder. Og forn. Hans Gregersen så vel og Thyer Jensdatter derfor her idag lovede og tilforpligtede dem samtligen og for deres arvinger at frifrelse, hjemle og fuldkommenligen tilstå forn. Christen Jepsen og hans forn. hustru og deres arvinger samme forn. halve gård, grund og ejendom med al sin tilliggelse, som der nu tilligger og af arilds tid tillagt haver, for alle og enhver deres påtale, som derpå kan tale eller tale lade, men nogen lovmål eller rettergang i nogen måder, og for vanhjemmels brøst og forsømmelse at stå til rette og skadesløs at holde udi alle måder. Og stod forn. Hans Gregersen her idag med forn. Thyer Jensdatter såvel og Thyer Jensdatter selv, med forn. Christen Jepsen på sin egen og hustru Mette Svendsdatters vegne for dom og til vedermålsting, udi hånd taget ham samtykke og bistand, samme forn. skøde og vinde ord efter andet som forskrevet står. At dette så passeret er, det vinde vi forn. M. (Navnet Svendsdatter er stavet Suensdatter).

Hans Hansen i Gesten stævner Eske Pedersen i Bække for en rødblisset hest, som han forleden ved Valborgdags tide har købt af ham for 14 sldlr. (hvilket Eske Pedersen tilstår). En kaptajnløjtnant har vedkendt sig hesten og taget den med, idet han oplyste, at den tilhørte en af hans ryttere, hvem den var blevet frataget. Hans Hansen kræver pengene tilbagebetalt. Det dømmes Eske Pedersen til.

Eske Pedersen i Bække stævner Christen Davidsen ibidem vedr. samme hest. Opsat 4 uger. 17/10

Christen Jepsen i Hjarup, et vidne: Otte mænd vidnede, at for dom stod Hans Knudsen i Hjarup, Kjeld Gregersen, Jep Hansen og Jep Jensen ibd., de vandt efter recessen, at de nu for en tre dages tid siden synede og så sl. Nis Gregersen i Hjarup hans ½ selvejergård, hvad mangel derpå fandtes; da først synede de salshuset, der fattes 9 døre, 4 vægge, item mangler murværk og loftestand(?) samt vinduerne, item findes der brech på taget mangler begge endegavle, på ladehuset mangler der 15 vægge og 2 gavle, 2 døre, den tredie del af taget på begge sider, på det øster hus fattes der 10 vægge, 2 døre mangler, 1 leide, noch tag på to fag på den vester side. Og var forn. med deres vinde gestændige, som forskrevet står.

1/8. Nis Basse* i Geising med fuldmagt fra M. Hans Laugsen i Gamst ctr. en del af Gesten sogn for resterende tiende. - En del er mødt frem og kan ikke fragå kravet. De dømmes til at betale.

1/8. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård p.v.a. Mette sl. Poul Nielsen og hendes børn ctr. Jep Buch i Nagbøl for renter af 200 sldlr. Jep Buch er mødt og har bekræftet med ed, at renten er betalt til det år, fjenderne kom ind i landet. Han mener, at Rasmus Jepsen bør fremlægge rigtig fuldmagt fra Mette Pouls til at indfordre rentepengene, og ellers bør han være kvit af kravet. Rasmus Jepsens myndighed gælder tilsyn med boet, indtil der er holdt rigtigt skifte, men ikke indfordring af gæld. Derfor dømmes Jep Buch ikke idag til at betale noget.

Torsdag den 26. september: ikke folk nok.

Torsdag den 3. oktober:

Delefoged Hans Christensen ctr. Christian Katelhudt i Seest og Joen Andersen ibidem, som ikke vil gøre ægt og arbejde til Ko. Maj. af de gårde, de påbor, lige med andre deres naboer. Opsat 6 uger.

Mads Jessen i Egholt stævner Thomas Lauridsen og Jep Lauridsen i Vrå med flere til lovbud og pant, som Mads Jessen agter at gøre Laurids Mikkelsen i Egholt på det selvejerværing, han påbor.

Mads Jessen lovbød tredie gang den selvejerbolig, han hidtil har påboet i Egholt, og tilbød den i pant. Laurids Mikkelsen i Egholt bød sølv og penge.

Mads Jessen i Egholt pantsætter gården fra sig og sine arvinger til Laurids Mikkelsen at have, nyde, bruge eller bruge lade.

Torsdag den 10. oktober: for få folk.

Torsdag den 17. oktober:

19/9. Eske Pedersen i Bække stævner Christen Davidsen (Carsten Davidsen?) ibidem vedr. hest. Det bevidnes, at forleden år ved bygsæds tide, da Eske Pedersen og Christen Davidsen skiftede hest med hverandre, og da bekom Eske Pedersen af Christen Davidsen den rødblissede hest, som Hans Hansen i Gesten har fået af Eske Pedersen. Eske Pedersen gav en grå hest i bytte, men vidnerne ved ikke, hvor mange penge han skulle give i tilgift. Christen Davidsen bekender, at han lovede Eske Pedersen 1 rdl. i tilgift for hesten.

Eske Pedersen sagsøger også Christen Davidsen for nogle klæder, som han har stjålet fra ham, samt for gæld. Opsat 14 dage. 31/10

Christian Kettel, Jakob Steffensen og Kjeld Jakobsen i Seest har foretaget mageskifte. Christian Kettel bifalder det mageskifte, som sl. Hans Eriksen og gjort med sl. Simon Madsen.

Registrering på den øde og ruinerede halve gård i Seest, som sl. Hans Kjær er fradød.

Torsdag den 24. oktober:

Peder Nielsen i Gelballe stævner Anders Lauridsen ibidem. Peder Nielsen er blevet frastjålet en hoppe, som nu findes hos Anders Lauridsen. Hoppen er til stede ved tinget. Peder Mikkelsen i Gelballe har solgt hoppen til Peder Nielsen, en måned før den blev stjålet. Peder Nielsen kræver, at Anders Lauridsen skaffer hjemmel for hoppen eller lider, som vedbør. Opsat 8 dage. 31/10

Varsel fra Anders Lauridsen i Gelballe til Hans Thulesen i Vrå, om han ville tilstå, at Anders Lauridsen havde købt hesten af ham. Det vedstod han.

12/9. Nis Jepsen i Gesten stævner Søren Mortensen, Jep Nissen og Anders Nissen i Bække for gæld. De er ikke mødt. Dømmes til at betale.

For retten stod Anders Lauridsen i Gelballe og sagde, at dersom forn. Peder Nielsen kunne bevise sig til forn. hoppe med samtlige hans grander og ejermænd, som findes i forn. Gelballe, ville han noksom dermed være tilfreds, hvilket Peder Nielsen erbød sig at ville gøre. De stod til vedermålsting med hinanden. 31/10

Torsdag den 31. oktober:

Jakob Lauridsen Bech, slotsfoged på Koldinghus, bekendtgør, at alle som agter sig at være fri for Ko. Maj. ægter og arbejde at gøre, skal vise, hvormed de er friholdt, og af hvem de er tilsat nogen bestilling at forvalte og betjene.

Samme tilspurgte menige herredsmænd, så mange som var til stede, om de ikke ved, at husfogederne på Koldinghus altid har nydt olden-vindfælderne og græsningen, som kunne blive i kongens dyrehave ved slottet, og om de ikke ellers i andre måder har haft opsyn dermed så vel som næstliggende skove. Item om de ikke og altid har haft bønderne i Koldinghus len på kongens vegne at byde og befale med, hvad ægter, arbejde de til slottet og i andre måder skulle gøre, og ingen andre har haft sig dermed at befatte. Så fremstod efterskrevne 24 dannemænd, nemlig (navnene) ... at det er dem fuldt vitterligt, så længe de kan mindes, har kongens husfogeder på Koldinghus altid nydt dyrehavens afgrøde, græsning, olden samt vindfælder, og de derimod igen havde flittig opagt til den både med tilsyn, udvisning og andet, som kunne forefalde, og ikke ellers nogen anden har haft at byde og befale her i Koldinghus len med, hvad ægt og arbejde bønderne til slottet eller andre steder skulle gøre, end husfogederne. - Derefter spurgte slotsfogeden herredsmændene, om de har set, hørt eller fornemmet ham skyde noget vildt, eftersom han undertiden både i skovsyn og anden sin betilling på kongens vegne er redet igemmem vildtbanen med sin bøsse for usikkerhed både for fremmede skytter og andre, og om han ikke altid har haft flittig indseende med vildtbanen og dens skade at afværge. De svarede, at de aldrig har set eller hørt ham skyde noget vildt, men altid har haft flittig indseende til vildtbanen. - Alle herredsmænd har været varet om at svare slotsfogeden imod fornævnte vidne.

I lige måde er de blevet stævnet til at svare mod, hvad kongens fuldmægtige vil tage beskrevet over dem. 7/11

Slotsfogeden tilforordnede følgende til at gøre langægter: Hans Oluf i Skanderup, Jep Lauridsen i Lejrskov, Godske Iversen ibidem og Iver Lauridsen i Gesten.

Christen Jensen i Vamdrup stævner Laurids Pedersen Skrædder i Skanderup for gæld.

24/10. Peder Nielsen stævner Anders Lauridsen i Gelballe og Hans Thulesen i Vrå. Vidner bekræfter, at den sortbrune hoppe, som Peder Nielsen har vedkendt sig hos Anders Lauridsen i Gelballe, er den samme, som Peder Nielsen har købt af Peder Mikkelsen i Gelballe. Den blev siden stjålet og findes nu hos Anders Lauridsen i Gelballe.

24/10. Peder Nielsen i Gelballe, en dom (sagen om den sortbrune hoppe). Anders Lauridsen i Gelballe mener, at Peder Nielsen skal søge sin oprejsning hos Hans Thulesen. Men da Peder Nielsen lovligt har bevist sin hjemmel og Anders Lauridsen tilmed i retten har erklæret, at han ville være tilfreds, hvis Peder Nielsen kunne tilbevise sig hoppen med sine egne grander, hvilket Peder Nielsen i dag har gjort, så bør hoppen følge sin rette ejermand, Peder Nielsen, og Anders Lauridsen skal betale omkostningerne.

17/10. Eske Pedersen i Bække for Søren Pedersen i Kolding ctr. Carsten Davidsen (Christen Davidsen?) i Bække. Han dømmes til at betale.

Delefoged Hans Christensen i Skanderup på vegne af kongen og slotsherren varer Vamdrup sognemænd om, at de skal fæste kirkens anpart af korntienden i Vamdrup sogn, såfremt andre ikke skal antage den.

Torsdag den 7. november:

Knud Olesen Buch i Skanderup stævner forskellige til skifte efter sin kone sl. Maren Jensdatter.

Skifte hos Knud Olesen Buch i Skanderup efter hans hustru sl. Maren Jensdatters arvinger på den ene side og ham selv på den anden side. Arvinger er blevet varslet med både landstings- og hjemvarsel.

Oluf Nielsen Buch gav Knud Olesen Buch arveafkald for det, som er tilfaldet ham efter hans forældre og hans sl. broder Poul Nielsen, og som Knud Olesen Buch har haft i værgemål. Oluf Nielsen har modtaget penge, pant og anden betaling og takker for god betaling.

Christen Christensen i Gamst stævner forskellige til skifte i Rossund efter sin sl. hustru Gertrud Hansdatter.

Skiftet efter Gertrud Hansdatter mellem hendes efterladte børn, nemlig Søren Pedersen (med Peder Hansen i Paby eller Iver Sørensen i Anst som formynder) og Gertrud Hansdatter samt Christen Christensens barn Maren Christensdatter, der har sin far som formynder.

Ridefoged Anders Jørgensen og bønderne Bertel Pedersen, Erik Christensen, Mads Eriksen og Jakob Steffensen i Seest stævner Anne Andersdatter, sl. Peder Nielsens i Kolding at svare bønderne mod opsigelse og vidne og ridefogeden mod beskyldning og dom. Hun har haft Seest mølle i fæste, møllen er brøstfældig, og der resterer afgift. Opsat 4 uger. 19/12

Knud Olesen Buch i Skanderup med flere har været til syn på sl. Las Jepsens gård, som Jens Jørgensen nu har i fæste. Alle huse er nedfaldet og tildels bortført siden forleden års store vejr og blæst. Og befindes ej mere jord dertil end 2½ otting, medens på de andre steder i byen, som befindes fulde gårde, agtes hver gårds ejendom for fire otting jorder. - Der har været udstedt varsel om synet af Jørgen Stub i Skanderup på vegne af dennes søn.

24 dannemænd vidnede, at der aldeles intet gods befandtes efter sl. Hans Iversen i Vranderup og ej heller efter hans hustru sl. Anne Pedersdatter (denne besværlige krigstid). Alt var ganske ruineret og øde, indtil Joen Jakobsen fik stedet i fæste.

Landstingsvarsel til sl. Hans Iversens kreditorer.

Torsdag den 14. november: for få folk.

Torsdag den 21. november:

Blandt vindingsmændene: Poul Felling af Geising.

Joen Lassen i Nebel og Hans Kjeldsen i Ferup lovbød 3. gang på vegne af deres hustruer så meget ejendom, som dem kan være arveligt tilfalden i den selvejerbondegård i Ferup, sl. Peder Poulsen og hans hustru påboede. Thule Pedersen i Ferup bød sølv og penge.

Skøde til Thule Pedersen i Ferup: Joen Lassen i Nebel på vegne af hustruen Karen Pedersdatter og Hans Kjeldsen i Ferup på vegne af hustruen Magdalene Pedersdatter skødede deres andel til Thule Pedersen i Ferup, den andel de har arvet efter deres sl. fader Peder Poulsen af Ferup, forhen delefoged i Anst herred.

Thule Pedersen lover sine svogre Joen Lassen og Hans Kjeldsen at betale al den gæld, hans sl. fader bortskyldte.

Thule Pedersen lovbyder 3. gang sin selvejergård i Ferup i pant. Joen Jakobsen i Vranderup byder sølv og penge på vegne af Linne Hansdatter.

Thule Pedersen vedstår at have modtaget af sin hustru Linne Hansdatter 350 slettedaler.

Aftale om aftægt til Maren sl. Peder Poulsens i Ferup (ved svigersønnen Joen Lassen), der har opladt og afstået sin gård til Thule Pedersen.

Skifte hos sl. Niels Jepsen i Lejrskov mellem hans efterladte hustru Linne Marchorsdatter (med hendes formynder og husbond Hans Andersen i Lejrskov) og deres barn Maren Nielsdatter, der som formynder har Nis Ebbesen i Dollerup.

Skifte efter sl. Maren Jepsdatter i Gelballe eller Maren Iver Iversens mellem hendes efterladte børn og kreditorerne.

Torsdag den 28. november:

Jakob Steffensen i Seest stævner Erik Christensen i Seest for gæld. Opsat 6 uger.

31/11. Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet kongens bønder og tjenere i Anst, Gesten og Jordrup sogne, så mange som har siddet overhørig og ikke aget det tømmer til Frederiksodde, de var befalet. De er ikke mødt. Dømmes til hver at bøde 1 rdl. eller lide vurdering på deres gods.

Vidne om syn på træbroer i herredet på vejen mellem Kolding og Ribe.

Kirsten og Mette Gydesdøtre i Gelballe stævner Jep Buch i Nagbøl, Mads Clemmensen i Skanderup og hans børn og arvinger. På begges vegne fremlagde Kirsten Gydesdatter et håndskrevet, hjemmegjort pantebrev på Mads Clemmensen på 35 slettedaler og 20 danske skilling, som sl. Gyde Andersen i Gelballe har forstrakt ham med med pant i et engskifte, idet Gyde Andersen skulle have pantet, indtil gælden var betalt. Hun fremlægger også et gældsbrev fra Jep Buch.

Ridefogeden m.fl. har stævnet Johanne Hans Kjærs i Ferup for gæld. Hun er ikke mødt. Dømmes til at betale.

(18/7). Anders Jepsen i Nagbøl på egne vegne og på vegne af Konrad Schmidt, borger i Kolding, ctr. Jep Buch og Jep Jepsen i Nagbøl samt Jens Jepsen med børn og arvinger for gæld fra fejdetiden. De dømmes til at betale.

(18/7). Anders Jepsen ctr. de samme for en del omkostninger, han har haft for dem under svenskernes indfald. Opsat 15 dage.

Torsdag den 5. december:

Blandt vindingsmændene er Poul Felling i Geising.

Niels Sørensen, vadestedrider i Kolding, varer, at de, der drager til Ribe, skal herefter rejse .... den rette vej. Hvis de bruger den anden vej ....

Torsdag den 12. december:

....

Delefogeden stævner en del navngivne bønder i henhold til slotsskriverens restanceliste for betaling af landgilde ifølge kommissærerne. De skal betale deres landgilde inden 15 dage eller lide nam og vurdering. Indlæg fra Iver Nielsen i Drabæk mølle: han er tiltalt for skyld af et øde, afbrændt møllested, som han har overtaget for at genopbygge det. Dertil har han brugt al sin formue. - Dom: Alle skal betale inden 15 dage. (Se 19/12)

Delefogeden lader på vegne af kongen og slotsherren læse en seddel: Der findes adskillig urigtighed med kongens og kirkens anpart af korn- og kvægtiende. Korn skulle være betalt inden fastelavn og kvæg inden Sct. Hans. Så slotsskriveren befales straks at lade alle dem advare til tinge, som har korn- og kvægtiende i fæste.

Delefogeden lod også læse en anden seddel fra slotsherren: Eftersom erfares, at en del kirkeværger begynder med adskilligt ved kirkerne at lade forfærdige og tager en del udygtige embedsfolk og betinger med dem, som de selv synes, uanset at sligt tilforn er sket i min egen nærværelse ..... befales, at ingen af kirkeværgerne ... understår sig med nogen embedsfolk at betinge, uden at det sker i min egen eller min fuldmægtiges nærværelse, på det kirkernes bedste kan søges.

Jørgen Skøt i Refsinghoved stævner Anne Knuds og hendes søster Kirsten Hansdatter i Gesten for gæld efter deres sl. fader. - De er ikke mødt. Dømmes til at betale.

Torsdag den 19. december:

7/11. Erik Christensen, Mads Eriksen på egne vegne og på vegne af Bertel Pedersen samt Jakob Steffensen i Seest opsagde det forløft, som de havde anlovet på Jens Møllers vegne i Seest eller Vranderup mølle, at de dermed intet ville have med at gøre efter denne dag.

Iver Madsen i Gamst stævner Søren Christensen ibidem for gæld. Opsat 6 uger.

Varsel (ved Jep Jessen og Søren Hansen i Hjarup) på kongens vegne til alle kongens bønder og tjenere i Anst og Hjarup sogne.

....

7/11. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Anne Andersdatter, sl. afgangne forrige ridefoged til Koldinghus hans efterleverske (Anne sl. Peder Nielsens) i Kolding ang. Vranderup mølle og en enghave dertil, som hun har fået i fæste, så længe hun holder møllen ved magt og giver dertil, samt af engen, årligt den sædvanlige afgift. Nu har møllen ligget øde i langsommelig tid og er ikke igen blevet forbygt. Heller ikke tilforn i fredstid har hun ydet sin afgift. - Hun er ikke mødt. - Da møllen ligger øde, og Anne Peder Nielsens ikke i ringeste måder anfanger med nogen bygning til møllens fortsættelse, så kongen kan få sin retmæssige afgift deraf, og det tilmed også er kongens bønder til skade, som plejer at besøge møllen, og restancen på afgift går tilbage til 10 år før krigen, så dømmes hun til at have sit fæste af møllen og engen forbrudt, og de skal bortfæstes til en anden, som vil opbygge møllen og siden udrede afgiften.

(Se 12/12). Syn på Drabæk mølle, hvad der er blevet forbygt, siden den blev afbrændt af svenskerne. Opbygningen er godt i gang. Mølleren har selv købt materialerne og betalt arbejderne. Kun mølleakslen var der i forvejen. Hans udgifter opregnes. Han har ikke kunnet betale afgift endnu, men har blot kunnet forsørge sig selv og sin familie.

Med varsel til ridefogeden aflægges der vidnesbyrd om, at hr. Mads Poulsen i Verst hans sogne er så forarmede og folket hendøde, så at der findes ikke uden een mand i hovedsognet og 7½ gårde, som er besat i hans annexsogn (det drejer sig om Verst og Bække sogne). Ellers befindes de ganske øde..


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk