Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


(Mikrofilm 30017)

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog
1697-99

(Tingbogen er temmelig stærkt beskadiget. De misfarvede partier er uden tvivl mere læselige i originalen end på mikrofilm)

169876b:

Fredag den 7. januar 1698:

Daniel Kellinghusen, rådstue- og byskriver i Fredericia og herredsskriver i Elbo, Brusk og Holmans herredsting, er sættefoged i følgende sag:

77:

Ingen er mødt for oberstinde von Bassens i sagen ctr. oberst Üttervig om korntiende. - Dom: Han frikendes for hendes tiltale.

77b:

Fredag den 14. januar 1698:

Thyge Ursin ctr. Hans Hansen i Seest ang. en ulovlig pantning, han i Jakob Staffensens hus ibidem den 17/12 skal have forøvet, samt hans overfald på Jakob Staffensen samme dag ad aften i Mikkel Skovløbers hus. Han fremlagde en klage fra Jakob Staffensen til amtmanden, der har anordnet Thyge Ursin til at sagsøge Hans Hansen.
����Vidner: I forrige åringer havde de givet adskillige havrekærver til en og anden betjent, og de havde pålagt alle grander, at sligt ej mere måtte ske, såsom det var de menige bymænd til skade. Nogle havde forset sig imod den vedtægt og givet skovrider Jens Ibsen en havrekærv. Da enedes alle bymænd om at pante for samme forseelse, hvorefter de tilstedeværende først pantede Hans Pedersen --- for en potte brændevin, som de fordruk i Hans Hansens hus. Derefter fulgtes de samtlige om til Jakob Staffensen, som hverken var hos dem ej heller var hjemme samme tid, enddog han selv var oldermand, og da de alle var kommet ind i hans gård, blev de medfølgende grander stående i gården, og Hans Hansen, som var i oldermands sted, gik ind i salshuset og kom ud igen med en sølvskål, hvorom de hosværende blev til---- at ville derpå fordrikke en potte brændevin i Mikkel Skøvløbers hus. Men som de derind kom derind, da var der intet at få. Imidlertid kom Jakob Staffensen --- også derind og sad lidt fra skorstenen. Så sprang han op og sagde, "Djævelen fare i eder, om I ikke drikker så meget på min sølvskål, som den er værd". Hans Hansen svarede, " I selv få det, fordi I selv haver lagt det på og enddog ikke ville følges med at pante. I det samme greb Hans Hansen til Jakob Staffensen for hans bryst og stødte ham ned i stolen, som han tilforn sad på. Straks stod Jakob Staffensen op og gik ud af døren. - De fik brændevinen i Hans Smeds hus i Seest, hvor sølvskålen forblev pantsat.

79:

Da dagen er forløben og natten påhænger, så beror de øvrige vidner til næste tingdag.

Fredag den 21. januar 1698:

Thyge Ursin på vegne af Jakob Staffensen ctr. Hans Hansen. Opsat 8 dage.

79b:

Thyge Ursin på vegne af regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Søren Nielsen Vestergaard i Verst for lejermålsbøder.

Fredag den 28. januar 1698:

Thyge Ursin på vegne af Jakob Staffensen ctr. Hans Hansen. Opsat 14 dage.

Jakob Andersen af Nagbøl har stævnet Nagbøl og Dollerup grander til synsmænds opkrævelse. Skovhugst.

80b:

Fredag den 4. februar 1698:

Skovrider Jens Ibsen er stævnet af regimentskriver Johan Hollænder, som ikke er mødt.

Thyge Ursin på vegne af amtmanden ctr. Thomas Hansen og Hans Iversen i Gelballe ang. slagsmål. Sagen beror, til der foreligger nyt, lovligt stævnemål.

Samme stævner Hans --- for ulovlig skovhugst. Opsat 8 dage.

81:

Samme på vegne af Hans Rasmussen Lemming, forrige vadestedsrider har stævnet Otto Sørensen i Kragelund m. fl. for gæld og Jørgen Pedersen, som har forladt sin tjeneste før faredag. Denne vil aflægge ed på, at sagsøgeren har haft ham i sin tjeneste så længe, som han og hans hustru ønskede det. Opsat 14 dage.

81b:

Jens Ravn af Horstrup, amtmandens fuldmægtige, ctr. Christen Paaskesen i Knudsbøl for ulovlig skovhugst. Skovløber Laurids Grøn har optaget ham med træ i Egtved skov. Efter stubbenes udvisning var træet hugget på Mads Jensen Dues skovskifte. Opsat 3 uger.

82:

Læst kgl. forordning om ny vægt og måls indrettelse i Danmark og Norge.

Lørdag den 12. februar 1698:

Peder Bennetsen af Kolding fremlagde en stævning fra Rasmus Kruse til en del vidner i en sag, som Vranderup grander har anlagt imod ham om noget jord. Herimod mødte regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Alexander Leverentze, som fremlagde landsdommerens contrastævning, hvorfor ingen vidneførelse må foregå her ved retten.

82b:

Alexander Leverentze på vegne af regimentskriveren spurgte Søren Nielsen af Verst, om han godvilligt ville betale sine lejermålsbøder både for sig selv og kvinden. Søren Nielsen bad om nåden og ikke om retten, bekendte vel, han sig som en arm synder ved lejermål havde forset, men det var ham umuligt at betale. Det førte han vidner på.

83:

Thyge Ursin på vegne af Jakob Staffensen fører flere vidner om udpantningen.

Laurids Jepsen af Hjarup gav til kende, at som næstafvigte den 21. januar i hr. Peder Bjergs hus i Hjarup i lystigt, godt og venligt selskab er talt nogle ord af Laurids Poulsen ibidem, som Laurids Jepsen da syntes, at de var talt ham for nær, så tilstod nu Laurids Poulsen, at han ej anderledes har talt samme ord eller nævnt ---- gør afbigt.

83b:

Fredag den 18. februar 1698:

Thyge Ursin er sætteskriver under Bartram Pedersens sygdom.

Jens Ibsen Skovrider angav Jørgen Mortensen i Jordrup for ulovlig skovhugst.

Lars Bensen Grøn af Egtved på vegne af Hans Rasmussen --- har stævnet en del mænd i Bække. Opsat 14 dage.

Samme for samme har stævnet Jørgen Sørensen --- i Bække. Opsat 14 dage.

Fredag den 25. februar 1698:

Bartram Pedersens søn er sætteskriver.

84:

Fredag den 4. marts 1698:

Thyge Ursin på vegne af Hans Rasmussen Lemming (se fol. 81). Debitorer fremlægger kontraregninger.

84b:

Fredag 11. marts 1698:

Jep Vedstesen af Skanderup på vegne af faderen Vedsted Mikkelsen på den ene side og Rasmus Knudsen ibidem på den anden side fremlagde et mageskifte.

Oluf Nielsen Buck og Thomas Hansen Ulf i Skanderup skal have synet noget jord.

85:

Fredag den 18. marts 1698:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Alexander Leverentz får opkrævet synsmænd til et syn i Knudsbøl.

85b:

Sag ctr. Jørgen Pedersen for ulovlig undvigelse, se fol. 81. - Opsat til 6. uges dagen.

Lørdag den 26. marts 1698:

Søren --- af Bølling har stævnet regimentskriveren til lovbydelse og skøde, som Søren Simonsen i Bølling agter at give sin stedsøn Niels Sørensen og hans hustru på den halve gård i Bølling. Stedsønnen begærede skøde for sig og hustru.

86:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige lader afhjemle syn på Hans Carstensens halve gård i Knudsbøl. Der har været brand. Hans Carstensen stiller kautionister for gårdens vedligeholdelse.

87:

Hr. Peder Fride stævner Laurids Sørensen og Rasmus Nielsen i Jordrup, Hans Carstensen, Peder Knudsen og Christen Paaskesen i Knudsbøl for resterende korntiende. Opsat 8 dage.

Regimentskriver Johan Hollænder efterlyste 3. gang Mads Madsen, som havde fæstet en halv gård i Jordrup, men er ulovligt undveget.

Fredag den 1. april 1698:

Niels Knudsen af Nr. Bjert ctr. Knud Tøgersen og Anders Jensen af Refsinghoved for gæld. Opsat 14 dage.

Proklamation: Niels Hansen, fordum borger i København, er død. Alle, der kan have noget at fordre, tilsiges at melde sig med deres beviser til mig, Else sal. Niels Hansens, i mit hus i Kattestræde --- inden skiftet. Sign. Else Thomasdatter.

87b:

Thyge Ursin på vegne af Hans Lemming. Jørgen Pedersen af Bække fører vidner på, at han ikke har ladet sig leje til Hans Lemmings tjeneste for nogen bestemt tid, men arbejde for ham lejlighedsvist, når Hans Lemming begærede det. Men efter at Hans Lemming var rejst til Kolding og Jørgen Pedersen efter hans befaling derfra var igen hjemkommet til Bække, til Hans Lemmings moder, som holdt hus for sin forn. søn, da tilsagde hun ham, at de ej længere havde hans tjeneste fornøden og havde intet at fli ham at gøre, hvorfor hun ej heller ville give ham videre øl eller mad, men han skulle gå hjem, eller hvor han lystede at være, fri fra hende og hendes søn i alle måder. Det tilbød Jørgen Pedersen sin ed på.
����Dom: Thyge Ursin har ikke på vegne af Hans Lemming bevist, at Jørgen Pedersen har ladet sig leje i Hans Lemmings tjeneste for nogen bestemt tid, men Jørgen Pedersen har med sin corporlige ed erklæret, at han kun ydede lejlighedsvis tjeneste , og Hans Lemmings moder etc. --- Han frikendes.

88b:

Synsvidne om ulovlig skovhugst i Anst herreds skove.

89:

Fredag den 8. april 1698:

Som herredsfogeden Bertel Pedersen ej ved retten eller på tinget var til stede, og --- Bartram Pedersen sad ved tingbordet og havde opladt tingbogen, mødte ved tinget 8 tingmænd, som er (navnene), og efterdi kgl. maj. herredsfoged Bertel Pedersen ej mødte til stede og ingen på hans vegne lod sig finde i hans sted dommersæde og embede at forestå, så begærede herredsskriveren tillige med de 7 tingmænd, at den første ermeldte af de forindskr. otte tingmænd, nemlig Niels Nielsen Kloster i Hudsted, ville sætte sig i dommers sted retten at betjene og opsætte, hvad sager som idag at påkendes er hidstævnet, på det ingen sig over rettens ophold skal kunne med billighed have at besvære.
����Derimod Laurids Knudsen af Vranderup på egne og medinteresserede Vrandrup lodslejeres vegne, som til idag havde ladet hidstævne Rasmus Kruse og havde til stede sine vidner, som skulle afhjemle samme kald og varsel, spurgte Niels Nielsen Kloster, om han enten af vedkommende øvrighed havde nogen ordre at fremvise, at han retten skull idag betjene og i forekommende sager dom afsige (eller) dem opsætte, eller om han sig slige --- myndighed på herredsfogedens vegne ---. Han svarede, at da han ingen fuldmagt havde, turde han heller ikke understå sig i at betjene retten med så vigtige sager, som nu findes tilstævnet. Han vil kun fungere som en af de 8 mænd.
����Alle sager opsættes til næste tingdag.

89b:

Fredag den 15. april 1698:

Daniel Philip Rask på vegne af regimentskriver Anders Rask fremlagde en landstingskendelse samt en ordre til regimentskriveren fra de høje herrer ved General Commissariatet --- Jens Ibsen skovrider --- at være skyldig --- Jep Christensen og Las Clemmendsen af Hjarup afhjemler stævning til skovrideren ang. branden i Skaderup den 4. maj samt til vidner, til skovrider Jakob Pedersen i Alminde. - Mette Christensdatter af Skanderup og hendes datter Anne Christensdatter tilbød deres vidne. - Peder Hof på vgne af Jens Ibsen protesterede: De to vidner skal have været til huse hos Peder Skræder, da ilden brød ud. Peder Skræders hustru bør heller ikke tilstedes at vidne --- Vil bevise, at Peder Skræders skorsten er årsag til branden.
����Mette Christensdatter: Den 4/5 om morgenen tidligt gik hun ud af sit husværelse og gik til Hjarup der hos hver ærlig mand at bede om noget korn i Guds navn, og da hun udgik af Peder Skræders hus, var der aldeles ingen ild i samme husende i vestre skorsten, ej heller havde der været nogen ild dagen i forvejen. Men da hun igen kom hjem fra Hjarup, var huset afbrændt.
����Datteren: Dagen før branden var hun gået til Vester Gesten og lå der om natten i hr. Skonnemanns hus. Ved ikke af, at der var tændt op, fordi hun tidligt om morgenen til frokost fik et stykke koldt smør og brød. ---
����Kendelse: Da Peder Hof beskylder de to kvinder for at være sagvoldere til ildebranden, så kan de som mistænkte ikke aflægge ed på deres forklaring.
����Jørgen Nielsen og Hans Iversen af Gelballe har været med hos Peder Harrebo i Skandrup at afhøre hans sengeliggende hustru Karen Harrebos: Den dag, branden opstod, gik hun ved middagstide, inden branden opstod, i Peder Skræders stue og blev der nogen tid. Da hørte hun, at der gik nogle skud af. Så råbte noget derefter folk ude på gaden, at de skulle komme ud, ellers ville de blive indebrændt. Samme tid så Karen Harboes, at ilden i Peder Skræders skorsten var efterlagt og tildækket. - Daniel Philip beder om, at to dannemænd må gå til Karen Harboes at få hendes ed.
����Peder Skræder: Den 4/5, som han var hjemkommet fra marken, kom Jakob Pedersen skovrider --- Da han forlod sit hus den morgen, var der ingen ild i hans arnested uden måske nogle få gnister i asken. --- Peder Hof mener, at hans og hans hustru Margrete Ulfs vidnesbyrd ikke bør tillades beediget.
����Jakob Pedersen: --- vil erklære sig, når han bliver stævnet til sit værneting, og vil have sine prætentioner til Peder Skræder forbeholdt.

93:

Oluf Thomsen af Stiufuel på vegne af amtskriver Peder Pedersen Bubel ctr. Hans Jensen i Loft for resterende landgilde. - Opsat 3 uger.

93b:

Niels Sørensen af Bølling begærede af sin stedfader Søren Sørensen, at han nu ville give ham skøde, evt. med rettens tvang. Opsat 14 dage.

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip ctr. Jens Ibsen. Tolv synsmænd opkræves.

94b:

Laurids Knudsen og medinteresserede fremlagede en stævning, der henviser til en landstingsdom --- den tvistige sag efter landstingsdommens indhold til hjemtinget bliver indstævnet, hvorfor hermed befales sognefoged Las Jessen i Ejstrup at nu straks idag at stævne Rasmus Kruse --- sign. Johan Hollænder --- ang hvad jord de fire lodsejere omtvises med Rasmus Kruse. Af landstingsdommen oplæses slutningen: Regimentskriveren har ført syn og vidner den 13. august. Rasmus Kruse har selv stået til genmæle og ikke stillet spørgsmål til vidnerne ejheller efter så lang tid ført andre vidner eller syn --- har han hindret rettens fremgang de andre bymænd til ophold og pengespilde. Han bør betale dem processens omkostninger med 16 Rdl. Og hovedsagen skal påkendes ved hjemtinget.
����Irettesættelse: han har uden grund ledt sine naboer omkring mellem hjemting og landsting, og han skal foruden de 16 Rdl. bøde 8 Rdl. samt til regimentskriveren 8 Rdl.
����Rasmus Kruse fremlagde herimod en højesteretsstævning, hvor landstingsdommerne er indstævnet.
����Der foreslås midneligt forlig for at hindre store omkostninger. Rasmus Kruse svarer, at dersom det kunne ske uden at være ham til skade, så var han vel tilfreds. Laurids Knudsen svarede, at han ikke havde fuldmagt til at forlige sagen, men både ordre og fuldmagt til at begære dom. Men han ville ikke være imod et forlig. Med henblik herpå opsættes sagen 14 dage.

97:

Rasmus Kruse har stævnet Laurids Knudsen, Peder Christensen, Jens Christensen og Peder Kromand, alle i Vranderup, samt Jens Madsen i Vranderup mølle med henblik på et nyt syn. De tidligere synsmænd er indstævnet. Opsættes 14 dage.

Til yderligere bevis om kald og varsels lovlige forkyndelse fremlagde Rasmus Kruse regimentskriver Johan Hollænders tilståelse deraf.

97b:

Fredag den 29. april 1698:

Laurids Knudsen m.fl. af Vranderup ctr. Rasmus Kruse. Denne har ikke givet dem nogen anledning til forlig, så de begærer endelig dom. - Dom ved sættefoged Poul Gjermandsen og tiltagne meddomsmænd: Tingsvidner og synsvidner er kendt ved magt af landstinget. Stævningen til højesteret forbyder ikke nogen dom ved hjemtinget. Det rytterhus, Rasmus Kruse har ladet opføre, står på Vranderup bys fælles gadejord imod de andre granders vilje og samtykke, og al jorden er kgl. fæstejord. Der henvises til lovens 6-15-17. Den eng, som Rasmus Kruse har besået ved Hjordebjerg, hører til Laurids Knudsens gård. Rasmus Kruse bør levere den fra sig og betale Laurids Knudsen 2 Rdl. foruden, hvad leje deraf kan restere. Det af Rasmus Kruse indhegnede fælles gadejord til kålhave og anden jord bør han altsammen ---- 6 Rdl. samt bøde efter lovens 6-15-17 plus sagsomkostninger, til regimentskriveren 6 Rdl. En grund, som ligger til Jes Jensen Bjergs gård skal han lægge fra sig. Han skal have fyldestgjort dommen inden 6 uger.

99:

Rasmus Kruse (se fol. 97) begærer opkrævet synsmænd til at syne det, der ikke blev synet ved sidste syn.

Carsten Hansen Smed af Knudsbøl begærede armodsvidne. Hans søns huse er brændt. Han er så aldeles ældgammel og skrøbelig, at han intet smedearbejde eller andet arbejde har kunnet gøre. Er henvist til gode menneskers hjælp.

99b:

Efter lovbydelse den 26. marts fremkom Søren Simonsen af Bølling og hustru Karen Nielsdatter og gav skøde til deres kære stedsøn Niels Sørensen.

100b:

Aftægtskontrakt mellem Søren Simonsen og hustru og Niels Sørensen.

101:

Fredag den 6. maj 1698:

Oluf Thomsen af Stiufuel på vegne af amtskriver Peder Pedersen ctr. Hans Jensen i Loft for resterende landgilde og hovningspenge. Opsat 3 uger.

101b:

Fredag den 13. maj 1698:

Daniel Philip på vegne af regimentskriver Anders Rask ctr. Jens Ibsen, skovfoged af Jordrup, ang. branden i Skanderup den 4/5 1697. Fremlægger skriftligt vidnesbyrd: Den 21. april 1698 bekendte Søren Deigaard af Øster Vamdrup, at Anders Lærke sammesteds på et grandestævne, før han kom til tinget at vidne, sagde, at han den dag var hos skovrideren, hvor denne skød nogle skud mod en flyvende fugl, en glei eller ørn. Og hvis ildebranden var kommet af et skud, så var det det skud. - Dette blev oplæst i Anders Lærkes påhør. Og han vedstod, at han på grandestævne i en ædru forsamling havde sagt sådan. Og han bekendte, at fuglen da fløj midt imellem Peder Skræders og skov --- .s huse.
����Peder Hof på vegne af Jens Ibsen protesterede.
����Daniel Philip spørger Anders Lærke, hvorfor han den 28. maj 1697 ved sit vidnesbyrd ikke har sagt det, han nu har bekendt. Han svarer, at nogen tid før den 28. maj kom til hans hus med en skriftlig attest Laurids Jensen af Lille Anst og bad ham på Jens Ibsens vegne --- Så underskrev han den, efter at de andre havde underskrevet. Jens Ibsen var også selv hos ham og begærede, at han ville underskrive. Først ville han ikke, men da han havde fået en skoledreng, som kunne læse, til at læse den op for ham, og han da hørte, dens indhold var sandt, så skrev han den under. Ved det første tingsvidne syntes det ham unyttigt at omtale fuglen --- ---
����Søren Deigaard er udeblevet fra tinget.

104b:

Peder Hof på vegne af Jens Ibsen har stævnet Niels Nielsen i Gunderup vedr. syn på Peder Skræders hus samt Niels Closter i Hudsted og andre, som var stokkemænd den 28. maj 1697 (en af dem, nemlig Peder Christensen af Skødebjerg, er nu død). Han spurgte dem, om de ikke hørte, at han spurgte Niels Nielsen, der var fuldmægtig for regimentskriveren, om han ville tilstå Peder Hof syns opkrævelse vedr. Peder Skræders skorsten. De bekræftede at have hørt det.

106b:

Samme har stævnet Kirsten sal. Hans Ulfs af Skanderup og hendes søn Hans Ulf --- ubeviseligt --- Blandt andre er Thomas Bødker stævnet for hans usandfærdige angivende den 3. juli 1697.
����Sættefogeden tilstedte en attest af Jakob Staffensen i Seest m.fl. af 12. juni 1697 påskrevet på landstinget. Mikkel Nielsen bekræftede sit vidnesbyrd om, hvor skovrideren stod og skød.
����Peder Hof spurgte Hans Ulfs enke Kirsten Nielsdatter, om hun for regimentskriveren eller andre har beskyldt Jens Ibsen for at have forårsaget branden. Hun svarede, at hun straks efter branden indgav sin supplik til kongen og deri anklagede Jens Ibsen for branden. - Har hun selv set Jens Ibsen gøre det? - Svar: Skaden var alt for øjensynlig, og beviseligheden ses af de i sagen førte tingsvidner. - Beskyldningen støttes af hendes søn og Peder Skræder.
����Maren Nielsdatter af Knudsbøl: Hun tjente dengang Jens Ibsen --- --- Har aldrig før set en så farlig skorsten.

109b:

Peder Hof på vegne af Jens Ibsen ctr. hr. Anders Horne i Nagbøl vedr. hans attest til Kirsten sal. Hans Ulfs af 3/6 1697 og hans indlæg til landsdommerne, hvori også meldes, at ingen var til stede under hans samtale med Jens Ibsen i Jens Kyds hus i Kolding. - Jens Ibsen vil aflægge sin benægtelses ed.

110:

Lørdag den 21. maj 1698:

Peder Hof på vegne af Jens Ibsen fremstillede synsmænd. De har været i Jens Ibsens forrige gårds ruiner i Skanderup. Har målt fra det sted, hvor der den 4/5-97 skal være skudt og op til en hylde over et gærde i Gregers Thomsens toft nordøst for hans gård, hvor Mikkel Lauridsen, tjenende Gregers Thomsen, berettede for dem, at han stod den 4/5 og hvæssede stave. Synsmændene skulle lægge mærke til, hvor meget de kunne se af Peder Hof m.fl. som stod i gården. De kunne se hoved og skuldre, men den stok, han havde lagt over gærdet, kunne de ikke se.

111:

Samme ctr. hr. Anders Horne. Men præsten har allerede aflagt ed på sin attest for provsten. Derfor kan Jens Ibsen ikke aflægge moded.

111b:

Hans Nielsen Horskjær af Seest ctr. Hans Kjær og Anders Iversen i Seest for kontributioner, restance til amtskriveren. De skal enten betale restancen straks eller gøre gården ryddelig og afvige den. Det er meldt dem ved to beskikkelsesmænd. Anders Iversen har sagt, at han vil have noget af sin aftægt, og Hans Kjær sagde, at han ville (henholde sig til) den kontrakt, som de gjorde med ham i Kolding.

112:

Tulle Pedersen af Ferup og hustru Anne Carlsdatter lovbød sin gård. Jens Madsen begærede skøde på egne og sin kære fæstemø Anne Tullesdatters vegne. Samtykke fra Mogens Pedersen af Harte på vegne af hustruen Anne Tullesdatter og Laurids Hansen af Torsted på vegne af hustuen Maren Tullesdatter.

Skøde på ovennævnte gård til Jens Madsen, som er barnefødt i Ferup.

(Fol. 112b-113 mangler på mikrofilmen)

113b:

Jens Madsen begærede dette skøde af retten beskrevet og forseglet.

Fredag den 27. maj 1698:

Oluf Thomsen af Stivel på vegne af amtskriveren (se fol. 101) ctr. Hans Jensen i Loft. - Dom: Han skal betale restancen.

Regimentskriver Johan Hollænder har stævnet oberforster Hans Arnold Jantzen på Drenderup --- skovudvisning --- stempelpenge ---

114b:

Fredag den 3. juni 1698:

Daniel Philip på vegne af regimentskriver Anders Rask ctr. skovrider Jens Ibsen. Stævning til Mette Christens og hendes datter til bestyrkelse af det vidnesbyrd, de aflagde den 15/4. Til Elisabeth Mads Sørensens m.fl. af Hjarup, som skal vidne, om ikke Mette Christens den 4/5 1697 var i Hjarup og bad om sædekorn.
����Christen Nielsen af Hjarup: Den dag om formiddagen, før end han drog ud til plovs, da så han, at Mette Christens var i hans hus og tryglede sædekorn. - Andre vidner noget lignende.

115:

Daniel Philip har stævnet Anders Lærke af Øster Vamdrup og Peder Hof i Ribe (denne ikke mødt). - Knud Christensen og Iver Jensen af Øster Vamdrup vidner: De var den 21. april i Bønstrup sammen med Anders Lærke hos regimentskriver Anders Rasks tjener Daniel Philip, hvor Anders Lærke tilstod, at han ej havde for landstinget indgivet noget indlæg på stemplet papir i den sag om hans aflagte vidne om branden i Skanderup. - Anders Lærke: Han havde ved Mathias Philipsen i Kolding ladet skrive et indlæg på ustemplet papir og ladet det sende til landstinget med Jens Ibsen eller hans bud.

116b:

Fredag den 10. juni 1698:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. rytteren Peder Sørensen, logerende i Amnitsbøl under oberstløjtnant von Knuts kompagni, ang. den overlast, han har tilføjet Jep Pedersens søn Niels Amnitsbøl. - To mænd har afhørt Niels Pedersens hustru Karen Pedersdatter.
����Jens Kræmmer: Ved Amnitsbøl grandestævne så han, at Jep Pedersens søn Niels Amnitsbøl kom gående hen over grandestævnet til Niels Pedersen --- Der faldt nogle stridige ord mellem Niels Amnitsbøl og rytteren. Niels sagde til ham, "Lad mig gå med fred, og gå I hen til eders kammerater". Rytteren svarede, "Bander du mig, da skal djævelen fare i eder". Så løb han til drengen og slog ham oven i hovedet. - Jens Kræmmer løb ud og skilte dem ad. Så tog Niels Pedersens kone drengen ind i sit hus. Drengen løb ud igen og ved Niels Pedersens lade tog han en kæp og sagde, "Denne kæp har I slået mig med. Den skal igen komme for dagen. Så løb han hjemad med kæppen, og rytteren løb efter ham, men indhentede ham ikke.
����Jens Skræder: Så, at rytteren slog drengen med en kæp på hans klæder og over hans lår. Så blev drengen taget ind i Niels Pedersens hus etc.
����Karen Pedersdatter: Da hun hørte, at drengen græd, gik hun til sin husdør og så, at rytteren slog drengen med sine hænder. Så tog hun ham ind.

117b:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. Jakob Bødker, logerende ---, angående den hårde trussel og griben til hans pistoler (på Hans Maj. alfare vej, som med fred og ro er i landet stiftet) imod Jens Kræmmer og Jens Christensen af Amnitsbøl, som de gik på alfarvej og skulle til krigsforhør at vidne lørdag den 28. maj.
����Jens Kræmmer og Jens Christensen: Da de var på vej til krigsforhør i Ågård, kom rytteren Jakob Bødker ridende med fuld mundering, på nær en carbiner, imod dem og spurgte, hvor de ville hen. De svarede, at de skulle vidne til krigsforhør i Ågård. Han spurgte, om de vill vidne med rytteren eller med løjtnant Brachelt. De svarede, "En hundsfot vidner andet end sandhed". Rytteren: "Dersom I vidner på rytteren, så skyder vi eder ihjel som hunde, og så får I en ulykke". Og i det samme kastede han sin hånd over på sin pistol og red så sin vej.
����Morten Andersen spurgte, om han sagde det på dansk. - Ja. - Han mente ikke, at deres vidnesbyrd burde have nogen kraft, da der ikke er sket nogen skade ---

118b:

Løjtnant Fransiskus von Brachel ctr. Peder Sørensen, rytter logerende i Amnitsbøl, ang. skældsord mod løjtnanten og en ko, rytteren skal have optaget af rytterhestenes tøjring.
����Niels Pedersen af Amnitsbøl: Den 15. maj havde rytteren optaget i sit hus en ko tilhørende løjtnanten. Og Niels Pedersens hustru havde uden løjtnantens vidende udløst koen for 2 skilling. - Da de var kommet fra kirke og bymændene holdt grandestævne på gaden, kom løjtnanten og spurgte, hvem der havde optaget koen. Rytteren sagde, "Det har jeg". Løjtnanten sagde, han skulle have ladet koen gå, som den ville --- (Rytterens replik:) --- fare djævelen i dig, din skurk; skal jeg vogte dine køer?. - Løjtnanten havde ikke talt uhøfligt til rytteren.
����Jens Christensen: Rytteren sagde, at kvartermesteren havde befalet ham at indtage, hvad der kom på rytterhestenes tøjring, og første gang tage for et høved 2 skilling. - Løjtnanten svarede, "I er jo ikke bedre end --- må jage en ko af igen. Vil det hyrdepak råde ---". Så stod rytteren op og sagde, "Skal djævelen fare i din skurk ---".

119b:

Løjtnant Brachel fremlægger et synsvidne på den gård, han nyligt har fæstet.

120:

Fredag den 17. juni 1698:

Lørdag den 25. juni 1698:

Peder Hof på vegne af amtmanden ctr. Jens Christensen, Rasmus Sørensen, Mikkel Nielsen og Mads Andersen i Vork for ulovlig skovhugst af egetræ i Kongens enemærke i Vork skov. Opsat 8 dage.

120b:

Regimentskriver Johan Hollænders tjener Jep Andersen af Kolding ctr. Jens Madsen m.fl. angående deres gårdes brøstfældighed. Opsat 8 dage.

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip --- Mette Soldates datter --- ildebranden. Attest på gement ustemplet papkr af løjtnant Schønemand og hans kæreste Ursula Schønemands.

121:

Daniel Philip har stævnet Anders Lærke i Øster Vamdrup, som skal beedige sit udsagn i sagen ctr. Jens Ibsen. Anders Lærke er ikke mødt.

Daniel Philip på vegne af Niels Clemmendsen ctr. Niels --- m. fl. ang. en af dem nybegyndt ålegårds opsætning i forvandet i Hindum å for ved Niels Clemmendsens sædvanlige og af gammel tid opsatte ålegård, hvoraf der skattes til kongen. - Oluf Jensen af Hindum indgav et skriftligt indlæg fra sin hosbund sr. Niels Bertelsens hustru Anne Pedersdatter i Kolding. Hun protesterer mod stævningen, fordi hendes mand ikke er blevet stævnet.. - Daniel Philip: Dette angår ryttergården, som Niels Clemmendsen i Løvlund bebor; den kan tilføjes skade ved opsættelse af en ny ålegård i hans forvand. Lovens pag. 36, art. 16: Den, som skaden gør, gives varsel, og ikke hans jorddrot. - Stævningen kendes ugyldig.

122:

Daniel Philip begærer synsmænd til rigtigt at måle afstanden fra Jens Ibsens forrige gård i Skanderup til det gærde, hvor han skal have stået og skudt, og afstanden til Peder Skræder.

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Jep Andersen ctr. Jep Pedersen i Vester Nebel og hans tjenestedreng ang. den overlast, som den 31/5 skete med vangkonen og hendes sønner i Ferup. - Synsmænd aflagde syn på nogle enge i Ferup, som var opædt af bæster, gjort af Jep Pedersen og andre Vester Nebel mænds bæster. Et vidne har set Jep Pedersens bæster der, ledsaget af hans pige Mette Madsdatter. Christen Thomsen ville tage dem væk. Straks kom Jep Pedersen løbende --- slængte ham i åen --- Så drev Jep Pedersen sine bæster over åen væk til Ferup mark.. Det bekræfter Christen Thomsens umyndige broder Niels.

123:

Til det her næstfor på bladet no,. 122 indførte af Daniel Philip begærede syn opkræves synsmænd.

Fredag den 1. juli 1698:

Thyge Ursin af Kolding --- synsmænd (se fol. 120) --- nogle egeblokke --- efter Niels Lauridsens og Anders Nielsens beretning i deres ---

124:

Thyge Ursin på vegne af Mads Jensen af Dal ctr. Mads Pedersen i Hindum og Hans Eskilsen ibidem, gæld, tiende, lån. Hans Eskilsen også for et par gamle læderklæder og en hat, han har købt af Mads Jensen for 2 mk. 8 sk. - Opsat 8 dage.

Fredag den 8. juli 1698:

124b:

Anders Hansen Risbøl af Asbo fremlyste en stribelbrun mareplag, efterladt af en karl, der er rømt --- Rasmus --- boende i Skanderborg amt i Has herred, og Hans Nielsen ibidem, som sagde at være admiral Rodsteens tjenere. De vedkendte sig plagen. De lovede at holde Anders Hansen Risbøl skadesløs og lade tyven alene undgælde. Så rejste de hjem med plagen.

Postmester Hans Lund, lavværge for Kirsten sal. Bertel Krogs enke i Bølling ctr. skovrider Jens Ibsen ang. det hus, han bebor i Jordrup at ryddeliggøre og fraflytte. Beskikkelsesmænd skal afhjemle deres beskikkelse. - Peder Hof på vegne af Jens Ibsen protesterede mod stævningen, som ikke kan anses for gyldig, før end den Jens Ibsen i hænde givne ordre af 23/6 --- bliver udført. Og Jens Ibsen har større prætentioner til hende end hun til ham.. Fremlægger resolution fra hans højgrevelige excellence --- og højærværdige doctor Ancher Anchersen: Såsom enken ikke selv huset bebor, det også for Hans Maj.s jagtbetjente skal ligge helt belejliget, da dersom sal Jakob Krogs enke er berettiget til at bortleje det, synes på Hans. Maj.s vegne at skovrideren Jens Ibsen er det nært at bebo, så længe han deraf svarer den årlige leje. --- Opsat 3 uger.

125b:

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip (se fol. 122) lader aflægge synsrapport: Fra Jens Jbsens forhenværende hus i Skanderup til det tværgående gærde, som står norden for gårdsrummet var 9 favne, 2 alen, 3 kvarter, og fra ---- etc.

126:

Daniel Philip (se fol. 121) har stævnet Anders Lærke i Øster Vamdrup. Han skal beedige sin beretning om den fugl, Jens Ibsen skulle have skudt imod den 4/5 1697. - Peder Hof på vegne af Jens Ibsen og Mathias Philippi Aal på vegne af Anders Lærke mente, at Anders Lærke, der allerede har vidnet og aflagt ed og da udsagt, at han ikke vidste mere om sagen, ikke burde aflægge ed igen. - Kendelse: Anders Lærke kan ikke aflægge ed igen.

126b:

Daniel Philip har stævnet beskyldningspersonerne til edsaflæggelse. Opsat 14 dage.

Daniel Philip har stævnet Jakob Andersen i Nagbøl ang. klammeri i hans hus med regimentskriverens fuldmægtige --- Stævningen er ugyldig.

127:

Niels Hansen af Seest har stævnet Jep Kjær ibidem til forbud ang. 2 stk. jord, som han har ladet indgærde.

Kvartermester Johannes --- fremlyste en hest ---

127b:

Fredag den 15. juli 1698:

Regimentskriver Johan Hollænder har stævnet oberforster Hans Arnold --- på Drenderup og hans to tjenere Søren --- og Christian Mathiesen ang. stempelpenge og skovrider Jens Ibsen og skovløberne ang. gærdsel- og stempelpenge, som er betalt af rytterbønderne, og de en del har oppebåret på oberforster Arnold Jansens vegne. ---
����Jens Ibsen fremlagde en skriftlig befaling fra amtmanden og oberforsteren og forklarer, at han efter oberforsterens befaling har advaret rytterbønderne i Jordrup om, at de godvilligt efter gammel sædvane vil give gærdselspenge, hvilket de samtykte. De gav ham så meget, som de selv behagede. Han afleverede pengene til oberforsteren. Ligeså af de andre sogne.
����Oberforsterens fuldmægtige Christian Mathiesen erkendte, at også han havde oppebåret penge af en del byer i Jerlev herred. - Skovløber Jacob Grøn har oppebåret stempel- og gærdselspenge i Egtved sogn --- Rytterbønderne har ikke begæret nogen speciel udvisning og gærdsel, men de har lovet, t de ville hugge deres gærdsel, hvor det kunne være vildtbanen til mindst skade.

128b:

Kgl. Maj. kirkeskriver Jep Jensen på vegne af Jordrup kirke har stævnet Kirsten Nielsdatter sal. Bertel Krogs i Bølling ang. et kirkebolig i Jordrup, hun har i fæste og i nogle år bortlejet til andre, samt nogle fag huse, hun har ladet nedtage og bortføre.
����Christian Randulf af Jordrup: Da sal. Bertel Krog var kommet i Jordrup kirkes bolig at bo, lod han opbygge og bekoste en port østen i gården og en kvist. Hvilken husbygning enken igen lod nedtage og føre til Bølling --- Det bekræftes af andre vidner.

129:

Jørgen Frederiksen af Ris anmelder, at han er blevet frastjålet en brun hoppe. Han har fundet den hos Rasmus Smed i Malling i Ning herred. 12 mænd bekræfter, at det er hans hest.

Hans Poulsen af Geising fremlyser en gammel sortebrun hest. En mand, der kaldte sig Anders Thomsen og sagde at bo i Nostrup, kom til Geising med den og solgte ham den. Sælgeren ville skaffe lovlig hjemmel. Men det gjorde han ikke. Hesten blev vurderet til 4 slettedaler.

129b:

Fredag den 22. juli 1698:

Peder Christensen i Skødebjerg er en af de 8 mænd.

Daniel Philip (se fol. 126, sagen mod Jens Ibsen) - beskyldningseden. - Herredsfogeden tilspurgte Peder Skræder og Hans Ulf, om de den 4/5 1697 så, at Jens Ibsen skød ild på Peder Skræders hus. Svar: De kunne ikke se, at han skød ild derpå, men de ved ingen anden årsag dertil. De fremlagde deres skriftlige beretning. Fik ikke lov til at aflægge ed. Opsat 14 dage.

130b:

Thyge Ursin på vegne af Niels Bendixen af Hjarup ctr. samtlige Hjarup lodsejere. Får opnævnt synsmænd til at syne grøfter, gamle vejes oppløjning.

131:

Niels Hansen af Seest ctr. Jep Sørensen Kjær ibidem. synsmænd udmeldes til at syne den skovslod i Søndermark skov, som Jep Kjær skal have tilegnet sig af byens fælles græsgang, som Niels Hansen mener er hans skovpart.

Fredag den 29. juli 1698:

131b:

Niels Bendixen i Hjarup blandt de 8 mænd.

Jep Jensen, kirkeskriver, på vegne af Jordrup kirke ctr. Kirsten sal. Bertel Krogs i Bølling ang. det kirkebolig, hun har i fæste. Sætter ir ette, at dydige matrone Kirsten Nielsdatter for nedbrydelse og fraflyttelse bør stå til rette. - Thyge Ursin på vegne af enken: Jep Jensen beviser ikke, at der mangler huse eller er brøstfældighed. - Opsat 4 uger.

Thyge Ursin på vegne af enken æskede dom (se fol. 128-129). Opsat 8 dage.

132:

Samme på vegne af samme får opkrævet 6 synsmænd til at syne hendes kirkeboel, som Jens Ibsen bebor.

Thyge Ursin på vegne af Niels Bendixen i Hjarup skal have afhjemlet syn, men kun 3 af synsmændene er mødt. Også deres formand, Markus Nissen af Bønstrup er udeblevet. De forelægges at møde næste tingdag.

132b:

Fredag den 5. august 1698:

Postmester Hans Lund på vegne af Kirsten sal. Bertel Krogs. Kirkeskriver Jep Jensen er ikke mødt. Synsforretning på fol. 138.

Samme fremlægger Kirsten Nielsdatters skriftlige beretning angående bygningerne på kirkeboelet. Jep Jensen skal have tilladet, at kvisten blev nedtaget. - Vidner: Da sal. herredsfoged Bertel Krog nedtog kvisten, var Jep Jensen i Jordrup og gjorde ingen hindring eller forbud.

143:

Samme på vegne af samme begærede dom i sagen ctr. Jens Ibsen. Opsat 8 dage.

Thyge Ursin på vegne af Niels Bendixen i Hjarup fremlægger synsrapport ang. veje, vangeled m.m. - Et vidne kan huske, at der har været et led på det sted, for Hjarup rugvang, hvor hullet med ris og stave nu er lukket. - Oluf Buch bekræfter, at for ca. 10 år siden, når han kom ad vejen mellem Hjarup og Ødis, så var der et led på det sted. - Synsmændene har været med i et forligsforsøg med Markus Nissen af Bønstrup og Svend Christensen af Hjarup på vegne af Niels Bendixen på den ene side og Oluf Buch af Skanderup og Jep Snogdal af Hjarup på vegne af de andre lodsejere om, at Niels Bendixen skulle have sit pant tilbage; men lodsejerne krævede, at han indløste det. De havde drukket for pengene.

135b:

Peder Hof på vegne af Jens Ibsen ctr. Bertel Krogs enke. Kirkeskriver Jep Jensen har lovet ham at sikre ham lejemålet: "Har hun kun givet dig forlov at bebo det et år, da vil jeg give dig endnu forlov at bebo det et år til. Luk du ikkun gærderne, pløj og så. Jeg skal være dig mand derfor" ---

136:

Daniel Philip Rask på vegne af rytterbonden Markus Nissen af Bønstrup ctr. Christen Jensen Møller i Drabæk mølle, Søren Pedersen i Rolles mølle og Jens Madsen i Vranderup mølle ang. deres klage til rentekammeret om Vamdrup vand og den af Markus Nissen begærede opsættelse af en vejrmølle. - Møllerne fremlagde deres skriftlige svar, dateret Stenvad mølle. - Daniel Philip beder dem bevise deres klage, men de har ikke noget bevis udover deres indlæg. - Markus Nissen forklarer, at han ikke har opsat vejrmøllen af overmod, men på grund af hans vandmølles udygtighed. Han tilbyder at ophæve den ene vandmølles kværn og gøre den udygtig i stedet for vejrmøllen. De sædvanlige møllegæster ---.
����Hans Knudsen af Øster Vamdrup: Før det kejserlige indfald i Jylland tjente han i Vamdrup mølle, som Markus Nissen nu har i fæste, først som dreng, siden som møllesvend. Da har Vamdrup mølle hvert år om sommeren i tørvejr og om vinteren i bar frost og tør vinter været udygtig på grund af vandmangel, så møllegæsterne har været nødt til at søge andre møller.
����Det bekræftes af andre vidner, bl.a. Hjarup sognemænd (Mads Sørensen, Oluf Jensen, Jep Lassen Halkjær, Mikkel Jørgensen, Poul Lassen, Knud Lauridsen, Jep Snogdal, Svend Christensen, Niels Vaaben, Anders Vaaben, Jørgen Jepsen, Hans Madsen, Christen Nielsen, Christen Lassen og Søren Mortensen). De har måttet bruge Drabæks og Rolles møller.
����Vamdrup sognemænd: De har ofte måttet lade deres korn ligge i Vamdrup på grund af vandmangel og senere bringe det umalet til andre møller.

138:

Markus Nissen af Bønstrup ctr. Christen Jensen i Drabæk mølle for gæld (en møllesten og et lån). Opsat 14 dage.

Den på fol. 133 indmeldte synsforretning ang. det kirkeboel, skovrider Jens Ibsen bebor i Jordrup. Bygningerne er ved magt. Jorden er en lille, ringe avlsgrund, der ikke nær kan opfylde de 3 fag af den østre lade med hø og korn, som kan avles på jorden. Hvis boelet havde været beboet af en almindelig bonde, kunne bygningerne ikke være således vedligeholdt. Bygningerne er langt mere og bedre, end det behøvet til grundens avling. Der sås intet at være nedbrudt eller bortført af bygningerne.

139:

Fredag den 12. august 1698:

139b:

Jens Bertelsen Krog af Bølling på vegne af moderen sal. Bertel Krogs enke æskede dom ctr. Jens Ibsen. - Opsat 14 dage.

Christen Mathiesen, fuldmægtig for oberforster Hans Arnold Joensen ctr. Hans Ulf, Peder Skræder og Rasmus Knudsen i Skanderup, som skal vise hjemmel for noget tømmer i deres huse. - Hans Ulfs og Peder Skræders gårde er genopført efter brand. Hans Ulf fremlagde amtmandens tilladelse til at tilforhandle sig tømmer i amtet. Rasmus Knudsen fremlagde to sedler ---

140b:

Samme ctr. Hans Madsen i Hjarup, der skal fremvise hjemmel for tømmer. - Synsmændene Jep Hansen og Las Clemmendsen af Hjarup har synet 16 risbøge i Hans Madsens toft. - Han fremlagde hjemmel fra Jep Christensen, Knud Christensen, Svend Christensen, Anders Vaaben og Christen Lassen i Hjarup.

Jep Christensen af Vork fremlyste 3. gang en bærbrunstjernet hoppe, som han har købt i Lime af en mand, der kaldte sig Jens Nielsen i Trøjborg ved Viborg. Jep Christensen skulle give 16 slettedaler for hoppen, betalte straks de 7 slettedaler, såsom han var ved en halv rus --- fortrød købet ---. Sælgeren sneg sig bort derfra med de 7 slettedaler og har ikke siden bragt hjemmel. - Hoppen blev vurderet til 10 slettedaler.

141:

Fredag den 19. august 1698:

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip Rask har stævnet Sr. Peder Hof på Sneumgård og hans principal Jens Ibsen skovrider boende i Jordrup, en af dem at fremlægge den original, som af Anders Lærke i Øster Vamdrup skal være tilstillet og skal være fremlagt på Viborg landsting, underskrevet af Anders Lærke. - Peder Hof protesterede mod varslet. Hsns rette forum er Skads herred.

141b:

Morten Andersen på vegne af oberstløjtnant von Knut har stævnet --- for injurier. Fremlagde tingsvidne af 10/6. Løjtnant Brachel stod til vedermål. Opsat 14 dage.

142:

Thyge Ursin på vegne af amtmand --- har stævnet Søren Madsen i Oxvig og Christen Paaskesen i Knudsbøl for ulovlig skovhugst. Opsat 8 dage.

Jep Vidstesen af Skanderup ctr. Knud Jessen ibidem lader aflægge synsrapport vedr. jord, som er ham frapløjet.

143b:

Amtmanden ctr. Oluf Bøgvad i Bølling ang. det på fol. 142 indførte om en vogn med risbøge, som han har optaget fra Laurids Christensen i Jordrup. Desuden stævning til Erik Eng, Peder Maug og Anders Christensen i Torsted for ulovlig skovhugst.

144b:

Postmester og toldkontrollør Hans Lund, lavværge for sal. Bertel Krogs enke, dydelskende matrone Kirsten Nielsdatter, gav til kende, at som en tvist mellem hende og skovrider Jens Ibsen ang. kirkebolig i Jordrup blev opsat med henblik på mindeligt forlig, og Jens Ibsen har henstillet til upartiske dannemænd at forlige sagen, vil hun være tilfreds med et billigt forlig. Den sag, som kirkeskriver Jep Jensen i Vester Nebel har anlagt mod hende, og hendes sagsøgning med skovrideren kan forenes i eet forlig, og hun skal have kompensation for sagens udgifter ---

145:

Fredag den 16. august 1698:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden og amtsirver Peder Pedersen lod oplæse en proklamation om opbydelse af en del krongods til købs i Vindelev og Kollerup sogne.

Thyge Ursin på vegne af amtmanden (se fol. 144) har stævnet skovrider Jakob Pedersen til at forklare om den vogn --- risbøge. Han refererede sig til den mand ved navn Laurids Christensen af Jordrup, som af Oluf Bøgvad skal være angrebet. - Laurids Christensen: For 4-5 uger siden var han med heste og vogn kørt ind i Bølling skov og havde taget nogle bøgeråller med løv på til at lægge under hø. så kom Oluf Bøgvads søn Hans Olufsen gående til ham, og Søren ---. De tog både heste og vogn fra ham og førte dem til Oluf Bøgvads gård og beholdt dem der næste nat og dag. Så gik Laurids Christensen til Oluf Bøgvad og akkorderede om en betaling på 4 Rdl. og fik så lov til at køre hjem med henste og vogn. Han måtte efterlade træet i Oluf Bøgvads gård.
����Oluf Bøgvad svarede, at det var hans selvejerskov.
����Thyge Ursin begærede, at skovrideren og skovbetjentede ville forklare, hvori Søren Madsens forseelse bestod. En skovløber beretter, at han antraf Søren Oxvig --- Søren Osvig erklærede, at han aldeles ingen risbøge havde hugget eller hjemført, ikke heller var ham nogen risbøge udvist.
����Sagen mod Erik Eng, Christen Mauch og Anders Christensen af Torsted og Christen Paaskesen af Knudsbøl. Skovbetjentene skal forklare deres forseelse. - Skovløber Laurids Grøn: Ved midsommers tid så han, at Erik Eng havde hugget en risbøg som til en bjælke. Derfor pantede han ham hans økse, som han endnu har. Samme tid antraf han Anders Christensen med et læs rodhuggen bøg og pantede hans økse. Ligeledes Peder Munch ---

146:

Thyge Ursin på vegne af regimentskriver Johan Hollænder, en stævning vedr. Laurids Iversen og en jordstrid. Stævningen er ugyldig.

147:

Thyge Ursin på vegne af Niels Bendixen af Hjarup for afhjemlet stævning til alle Hjarup lodsejere ang. grøfters opkastelse og gamle vejes tillukkelse.

Mindeligt forlig mellem forrige herredsfoged sal. Bertel Krogs enke Kirsten Nielsdatter og kirkeskriver Jep Jensen i Vester Nebel og skovrider Jens Ibsen ang. det kirkeboel, som de har omtvistedes. Jens Ibsen må beholde huset til påske 1699 og forlade det, som han antog det. Han skal betale hende 7 Rdl. i omkostninger og tidsspilde. - Kirkeskriver Jep Jensen frafalder sin sag om, at hun skal have bortført nogle bygninger fra boelet. Hun har konserveret boligen vel.

148b:

Fredag den 2. september 1698:

Morten Andersen af Vejle på vegne af oberstløjtnant von Knut (se fol. 141) begærede dom ctr. løjtnant Brachel. Denne var ikke mødt. Opsat 14 dage.

Daniel Philip Rask på vegne af regimentskriver Anders Rask ctr. skovrider Jens Ibsen. Opsat.

149b:

Preben Brochs fuldmægtige Laurids Andersen på Engelsholm ctr. Diderik Andersen i Randbøl, sønnen Hans Dideriksen og svogeren Jørgen Poulsen, alle i Randbøl, samt Niels Poulsen i Aast og hans hustru og Peder Poulsen ibidem ang. tørvegrøft, som Diderik Andersen i nogle år har ladet grave på Aast hede.
����Sønnen havde ikke efterkommet Diderik Andersens befaling om at ride til Niels Poulsen i Aast og give ham et ord for, at de måtte grave tørv i Aast hede. Niels Poulsen kom så og spurgte, hvem de gravede for. "Dersom I ikke var mine gode venner, så skulle jeg pante eder, men nu vil jeg dog ikke gøre det, enddog han her vores hede --- gør skade for 100 daler". Dermed red (Niels Poulsen ?) fra dem, og som de om aftenen hjemkom til Randbøl og berettede Diderik Andersen, hvad passeret var, og han fornam, at hans søn ikke havde talt med Niels Poulsen derom, før end de gravede, sagde han, at det ikke ville blive vel optaget.
����Peder Nielsen af Almstok: Var hos på Aast hede, hørte samtalen mellem Niels Poulsen og Hans Dideriksen samt Peder Christensen af Almstok.
����Niels Poulsen af Aast: Kan ikke huske, hvad der passerede.
����Laurids Andersen på vegne af sin højgunstige herre begærede tingsvidne. Niels Poulsen begærede genpart.

150:

Thyge Ursin på vegne af Niels Bendixen i Hjarup begærede dom (se fol. 147). - Regimentskriverens fuldmægtige Daniel Philip svarede: Niels Bendixen har ikke villet bekvemme sig til at forfærdige det omvundne led, og grøftens angåelse var sket til alle bymændenes gavn og bedste - både på hans og de andres grund. Niels Bendixen har villet forbigå sit rette forsvar, regimentskriveren, og det er lovstridigt. - Thyge Ursin: Hverken regimentskriveren eller nogen kan kyse en bonde fra den beskærmelse, som enhver af kongen er forundt.

150b:

Skovløber Thøger Andersen af Hjarup på vegne af ædle Hans Jantzen ctr. Hans Ulf og Peder (Skræder) for skovhugst. synsvidne af 12/8. - Hans Ulf påstår hjemmel til det tømmer, der findes i hans nyopbyggede huse. - Opsat 3 uger.

151:

Christen Pedersen af Klink på vegne af alle Klink lodsejere har stævnet Jens Nielsen i Søgård og alle Vorbasse Nebel lodsejere til forbudsvidne. Forbød dem at lade deres heste og kvæg komme i græsgang på Klink bys mark og grund.

151b:

Regimentskriver Rasks fuldmægtige Daniel Philip Rask på vegne af samtlige Hjarup lodsejere har stævnet Niels Bendixen i Hjarup til opkrævelse af nye synsmænd.

152:

Fredag den 9. september 1698:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden (se fol. 144) ctr. Peder Munch, Erik Eng og Anders Christensen i Torsted for skovhugst.

Niels Mikkelsen af Gelballe har stævnet Anne Thomasdatter, værende hos sin fader Thomas Gregersen i Skanderup. Han, hendes ægtemand, agter at tage tingsvidne beskrevet for hendes ulovlige bortrømmelse fra ham. Fremlagde en stævning fra kapitelsretten. - vidner bekræfter, at Anne Thomasdatter efter ca. 9 ugers ægteskab, da hun var frugtsommelig, bortrømte, og hun udlagde ved åbent skrifte i Skanderup kirke en rytter ved navn Hans Henrik, logerende i Skanderup. Hun var, både før og efter at hun kom i ægteskab, berygtet for letfærdighed. Men Niels Mikkelsen har altid forholdt sig smuk, skikkelig, ærlig og sømmelig.

Fredag den 16. september 1698:

Regimentskriver Rasks fuldmægtige Daniel Philip ctr. skovrider Jens Ibsen - om branden i Skandrup. Spurgte Jens Ibsen, om han ikke skød efter en fugl, enten en ørn eller en ---, som fløj mellem hans iboende væring og Peder Skræders hus. - Jens Ibsen refererede sig til de førte vidner. - Spørgsmål: Hvorfor han skød de omvundne skud i det blæsende vejrlig og tørre vejr, som da var. - Svar: Det var vel at forundre, at Daniel Philip ville vide, mindre at kunne forbyde ham som en skovrider at rense og prøve sine bøsser, om han dem ville løsne, fornemmelig imod Hans Majestæts ankost, som da her til slottet var formodende. - Spørgsmål: Hvorfor Jens Ibsen ikke da, omendskønt han ville prøve sine bøsser, gik på de steder, som det kunne ske uden skade, og ej så tæt ved huse, som skade og fare for ildebrand ved var. - Svar: Synsrapporten viser, at han ikke var for nær ved huse, mindre havde gjort nogen skade derved. - Spørgsmål: Vil Jens Ibsen udsige sandfærdigt, hvem han ved sådan skyden gjorde gavn? - Svar: Vil ikke svare mere. - Daniel Philip begærede dom.
����Peder Hofs tjener Niels Andersen forundrede sig over, at Daniel Philip havde taget sine dokumenter til sig --- Skads herredsting --- landstinget.
����Sættefogedens kendelse: Tilsteder Jens Ibsens fuldmægtige genpart af de dokumenter, Daniel Philip har fremlagt. Hovedsagen udsættes 14 dage.

154:

Knud Jessen af Skanderup har stævnet Vedsted Mikkelsen og hans søn Jep Vedstedsen til opkrævelse af synsmænd.

154b:

Mikkel Poulsen af Ballesgård har stævnet Søren Nielsens enke i Egtved Apolone Madsdatter og hendes svend Peder Knudsen til at påhøre vidner om hendes bæster, som hendes søn, efter at de var taget i hus i Ballesgård, havde udtaget. - Varslet er ugyldigt, fordi hendes værge ikke er stævnet.

Vicebyfoged Morten Andersen i Vejle på vegne af oberstløjtnant von Knut (se fol. 141-142, 148) ctr. løjtnant Fransiskus Brochel i Amnitsbøl. - Dom: Løjtnanten skal for sine udsagte ord mod kompagniets officerer eller gemene karle bede von Knut ydmygest om forladelse.

155:

Fredag den 23. september 1698:

Læst kgl. befaling til politimester Claus Rask ang. forprangs afskaffelse på landet samt politimesterens befaling til herredsfogederne om forprangs nøje opsyn og forhindring.

Thyge Ursin på vegne af amtmanden (se fol. 144) ctr. Peder Munch. Manden undskylder sig med uvidenhed. Har intet hugget og vidste ikke, at han havde forset sig ved at opsamle det, der lå på jorden. Opsat 14 dage.

155b:

Thyge Ursin begærede, at Erik Eng og Anders Christensen af Torsted måtte enten vedstå Laurids Grøns beskyldning eller befri sig lovmæssigt. Anders Christensen tilstod at have hugget et stk bøgetræ til bageved; han tog toppen på sin vogn og kørte den hjem. Men bommen befattede han sig ikke med, men lod den blive liggende på stedet. - Erik Eng tilstod at have hugget et egetræ til bygningstømmer. Opsat 14 dage.

Thyge Ursin ctr. Oluf Bøgvad i Bølling. (Se fol. 145).

Sagen ctr. Hans Ulf og Peder (Skræder) opsat 3 uger.

156:

Thyge Ursin på vegne af Knud Jessen i Skanderup får opkrævet synsmænd ang. ager og engjord, som Knud Jessen og Jep Vedstesen omtvistes. En af synsmændene er Jep Halkjær i Hjarup.

Fredag den 30. september 1698:

Læst 2. gang kgl. befaling om forprangs afskaffelse og politimesterens ordre herom.

Trompeter Tobias Helwert på vegne af sal. løjtnant Cort Prats enke af Høllund får opkrævet synsmænd i tvist med Poul Pedersen Smed i Amnitsbøl. Opsat 8 dage.

156b:

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtig æskede dom i sagen ctr. skovrider Jens Ibsen. Opsat 14 dage.

157:

Fuldmægtig Daniel Philip fremlagde regimentskriver Rasks ydmyge supplik til hans højgrevelige excellence af Shache (?) ang. en del kokumenter i ovennævnte sag, hvorpå grevens fuldmægtige har resolveret, at rettes betjente skal give regimentskriveren al den efterretning, som behøves til sagens oplysning. Begærede at få udleveret sine dokumenter, som var indleveret til dom. De blev ham tilbageleveret. Han lovede at give dem tilbage næste tingdag. - Peder Hof begærede beskrevet, hvad der idag var passeret. Han kan ikke aflevere sine papirer, fordi regimentskriveren har stævnet ham til Skast herredting ---

157b:

--- regimentskriver Johan Hollænder lod til 3. ting læse et lysningsbrev, t Niels Mikkelsen Bonde, som beboede et kgl. rytterhus i Vranderup by iHarte sogn, er undveget for et år siden, og hans hustru har begivet sig bort og har begivet sig i tjenestestand og indsat en gammel kvinde dertil og har således forladet huset uden øvrighedens vidende. Niels Mikkelsen efterlyses. Han skal komme tilbage. - Rasmus Kruse af Vranderup mødte på vegne af Niels Mikkelsen og hustru Kirsten Hansdatter. Fremlagde et skrift på stemplet papir underskrevet af Kirsten Hansdatter, samt et missiv af Niels Mikkelsen, dateret Kalundborg.

158:

Fredag den 7. oktober 1698:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden har stævnet Jørgen Nielsen af Gelballe ang. den tyv med en hoppe, som for nogen tid siden skal være optaget. Alle Gelballe beboere samt rytteren Jørgen Jokum skal vidne.
����Hans Bull og Peder Nielsen har hverken hørt eller set den person, som siges at være optaget med en stjålen hoppe; men de så dagen efter hoppen stå på marken.
����Søren Pedersen: --- da sagde Laurids Poulsen Ulf til ham, at han havde været i Jokum Jørgensens hus, og der var en tyv, som Jokum Jørgen og Jørgen Nielsen havde optaget med en hoppe, og næste morgen hørte Søren Pedersen folkene i byen tale om, at tyven var bortløbet.
����Et vidne: så en aften, at en person kom ridende på en brun hoppe, og rytteren Jokum Jørgen kom løbende efter ham, og Jørgen Nielsen løb bagefter.
����Et af vidnerne forklarer, at han har hørt rygtet af en lille døv dreng, som er vangmandens søn, og som tigger sit brød.

159b:

Thyge Ursin begærede dom ctr. Peder Munch i Torsted (se fol. 152). Opsat 14 dage.

Thyge Ursins sager ctr. Oluf Bøgvad i Bølling, Laurids Christensen i Jordrup, Erik Eng og Anders Christensen i Torsted opsat 14 dage.

Regimentskriver Anders Rask lod ved sin tjener Peder Pedersen udlevere alle de dokumenter, som hans fuldmægtige Daniel Philip den 2/9 i retten lod producere der ctr. skovrider Jens Ibsen ang. den ulykkelige ildebrand i Skanderup den 4/5 1697, hvilke dokumenter Daniel Philip den 30/9 modtog.

Fredag den 14. oktober 1698:

160:

Daniel Philip ctr. Jens Ibsen. Fremlagde et tingsvidne af 16/9 med nogle spørgsmål til Jens Ibsen og hans svar, som Daniel Philip anser for hans egen tilståelse, idet han henholder sig til de i sagen aflagte vidnesbyrd. Fremlagde en specifikation på skaderne, som beløber sig til 524 Rdl. 4 mk. 10 sk., samt specifikation på den skade, som Hans Ulf og hans mor og broder og Peder Skræder har lidt. Dokumenter ang. Anders Lærkes indlæg til landstinget. Tingsvidne af Tyrstrup herredsting. - Begærede dom.
����Jens Ibsen har ikke noget at svare idag, da hans fuldmægtige Peder Hof har alle beviselighederne. Og han er ikke mødt op idag.
����Dom: --- Viborg landsting mandagen den 4. oktober 1697 kender, at regimentskriver Anders Rask bør, såfremt han eragter noget videre til sagens oplysning ---, da det ham ubehindret at tillades, førend det af Landstingets ret endeligt herudi kan kendes, og jeg ej anderledes i den post allerydmygeligst ser eller forstår end sådan, allerhøjgunstigst kendelse jo alene hensigter og skal forstås til de i sagen førte vidnesbyrd, som både efter samme doms indhold der til landstinget var indstævnede, så vel som de siden den tid til hjemtinget --- hvilke ej endnu af mine overdommere endeligt er påkendt. Og ihvorvel sagen nu til idag i 6 uger har været opsat, og ved hver gangs opsættelse parterne på begge sider forelagt alle i sagen havende dokumenter, oplysninger og beviseligheder at fremlægge, det alt uagtet --- hverken nu eller forrige forelagte tingdage --- lovgyldig bevises fra skovrideren Jens Ibsens fuldmægtige Peder Hof for mig derefter i rette kommen, som jeg her nu endelig kunne dømme efter, så turde jeg mig derfor ikke understå imod velbemeldte højrespektive landstingsdoms anledning efter de foromrørte til hjemtinget førte vidnesbyrd i denne hovedsag endelig dom at afsige, men allerydmygest med vidnesbyrdenes examen til nærmere approbation for mine højgunstige overdommmere henfinder.

161:

Fredag den 21. oktober 1698:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden (se fol. 155, 145) æskede dom ctr. Oluf Bøgvad i Bølling og Laurids Christensen i Jordrup for utilbørligt forhold mod loven og skovforordningen. Oluf Bøgvads søn Jens Olesen af Bølling mødte og begærede opsættelse, da hans fader var sengeliggende. Opsat 8 dage.

161b:

Thyge Ursin ctr. Peder Munch, Erik Eng og Anders Christensen af Torsted for ulovlig skovhugst. Opsat 8 dage.

Sammes sag ctr. Hans Ulf opsat 8 dage.

Trompeter Tobias Hilbert på vegne af sal. løjtnant Cort Prats enke af Høllund hr stævnet regimentskriver Johan Hollænder til opkrævelse af taxeringsmænd. De skal taxere en enghave, der var pantsat til Cort Prat og tilkendt enken. Afgiften skal fastsættes. Peder Pedersen Smed af Amnitsbøl mødte til vedermål.

162:

Fredag den 28. oktober 1698:

162b:

Læst kgl. patent ang. højesterets holdelse.

Torben von Werden på vegne af Cort Prats enke af Høllund og hendes umyndige børn og Poul Pedersen af Amnitsbøl på egne vegne: Taxeringsmænd har taxeret en enghave i Amnitsbøl skov, der har tilhørt Poul Pedersens selvejergård og ved dom er overgået til Cort Prats enke. De er forenede på denne måde: --- Det står Poul Pedersen frit for at indløse enghaven for 40 slettedaler inden for 5 år. Derefter kan enken gøre sig den nyttig og hvert år betale til Poul Pedersen en --- Rdl.

163:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Alexander Leverentz ctr. Niels Mikkelsen Bonde, der sidst boede i Vranderup by, men er rømt. Kræver hans fæstes forbrydelse og dom for rømning. - Rasmus Kruse begærede sagen opsat. Opsat 3 uger.

163b:

Thyge Ursin på vegne af oberforster Hans Arnold Jantzen æskede dom ctr. Hans Hansen Ulf og Peder Skræder i Skanderup for tømmer i deres nyopsatte huse. - Dom: Deres tømmer er hugget uden lovlig udvisning. (De har påberåbt sig hjemmel, men har ikke fremvist den?). De bør fremvise deres hjemmel for oberforsteren eller undgælde efter skovforordningen.

164:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden ctr. Oluf Bøgvad i Bølling og Laurids Christensen i Jordrup. - Oluf Bøgvad kan ikke benægte, at hans søn Hans Olufsen og nabo Søren Simonsen i skoven har antruffet og optaget Laurids Christensen med heste og vogn og et læs risbøge, som han havde hugget på Oluf Bøgvads skovpart. Men at Oluf Bøgvad skulle have modtaget penge og derpå givet ham løs med henste og vogn, det kræver han bevis for. - Dom: Laurids Christensen har tilstået, at han blev optaget af Oluf Bøgvads søn Hans Olufsen og Søren Simonsen med heste og vogn og et læs små risbøge, hvilket Oluf Bøgvad ikke benægter. Laurids Christensen vedstår videre, at han måtte betale til Oluf Bøgvad 4 Rdl., før end han igen kunne hjemtage sine heste og vogn, foruden at Oluf Bøgvad beholdt træet. - Oluf Bøgvad er ikke bemyndiget til at oppebære skovhugstbøder og har ingen ret til for penge at løslade dem, der er anholdt for ulovlig skovhugst. Han burde have ført Laurids Christensen til skovbetjentene. Han skal betale 4 Rdl. til amtmanden samt 2 Rdl. i sagsomkostninger, fordi har har bemægtiget sig skovbøder og frigivet den anholdte.

164b:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden ctr. Anders Christensen, Erik Eng og Peder Munck. - Dom: Erik Eng, Anders Christensen og Peder Munch i Torsted tiltales for at have taget noget træ i Egtved skov, som skovløberen Laurids Grøn har antruffet dem med og frapantet dem deres økser og ladet dem uhindret køre hjem med heste, vogne og træ. Det er hidtil forblevet upåtalt i stilhed. De kan ikke idømmes anden straf end den, som amtmanden vil tilkende dem på kroppen.

165:

Fredag den 4. november 1698:

Velbårne Christian Krabbe ctr. Maren Jensdatter og hendes fader Jens Nielsen i Eg for lejermål på hans gods. Opsat 14 dage.

Fredag den 11. november 1698:

Regimentskriver Johan Hollænder har stævnet --- Nielsen og Søren Jensen i Vork, som ikke har indfundet sig for at indfri deres skiftebreve. - De er ikke mødt.

166:

Jens Godiksen af Spjarup ctr. Jens Poulsen i Boerlev for gæld. Opsat 14 dage.

Fredag den 18. november 1698:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. den bortrømte Niels Mikkelsen Bonde i Vranderup. Han har ikke efter Rasmus Kruses løfter indstillet sig til sit fæstehus. - Dom: Han har været efterlyst, men har ikke indstille sig til sit fæstebolig. Han bør have sit fæste forbrudt og agtes for rømningsmand.

167:

Christian Krabbe til Urup ctr. Maren Jensdatter for lejermål. Forlig. Hun har lovet at betale ham 3 slettedaler til jul og resten, 4 slettedaler, til påske.

Oluf Christensen og Jørgen Nielsen af Gelballe ctr. Søren Pedersen ibidem, som skal have frapløjet dem jord over ren.

167b:

Vidne, at Søren Hansens gård i Jordrup er brændt.

168:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. Søren Svendsen i Vork (se fol. 165). Opsat 8 dage.

Oluf Christensen og Jørgen Nielsen af Gelballe ctr. Søren Pedersen ibidem, som skal have frapløjet dem jord over ren. Synsmænd opkræves. Se fol. 167.

168b:

3. lovbydelse af den gård, som sal. Jakob Thomsen i Bindeballe beboede. Enken er Maren Christensdatter. Parrets ældste søn Jørgen Jakobsen og forhåbende fæstemø Anne Sørensdatter begærede skøde. Enkens lavværge og hendes sal. mands broder Søren Thomsen af Kærbølling, som er farbror og rette værge for Anne, Mette, Sofie, Søren og Thomas, samtykkede og gav skøde.

170:

Fredag den 25. november 1698:

Oluf Christensen og Jørgen Nielsen af Gelballe fremstillede synsmænd.

171:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen ctr. Tulle Hansen af Knudsbøl for lejermål med Mette Hansdatter, hans forrige tjenestepige. Opsat 8 dage.

Samme ctr. Tulle Hansen af Knudsbøl for opsætsighed, han den 14. november øvede mod regimentskriverens tjenere, da de skulle have optegnet hans bo og midler. - Paaske Nielsen og Christian Hansen Randulf irettelagde deres skriftlige vidnesbyrd: De har skullet registrere hans midler, fordi han af et kvindfolk, Mette Hansdatter, er beskyldt for at have lokket hende. Tulle Hansen havde svaret, at han ikke tillod nogen registrering, før der var ført vidner efter loven. --- Tulle Hansen mødte til vedermål og svarede, at Mette Hansdatters beskyldning er løgnagtig, og hans bo derfor ikke burde registreres. - Hans Nielsen: Der er taget lovligt tingsvidne af Mette Hansdatters beskyldning ved Kolding byting. Opsat 8 dage.

171b:

Hans Nielsen efterlyste en person Peder Andersen, der er undveget fra fængslet, hvor han var arresteret for en --- han skal have tilføjet --- Jakob Krog, som nu er under bartskærerens behandling.

172:

Fredag den 2. december 1698:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. Tulle Hansen for lejermål. Fremlægger et tingsvidne af Kolding byting samt en attest fra hr. Peder Fride af Lejrskov. Mette Hansdatter har tilstået, at ---. Sætter i rette, at han bør have forbrudt sin boslod, fordi han har besvangret Mette Hansdatter, mens han var i ægteskab. Og han bør betale omkostningerne både på Mette Hansdatter med kost, underhold, processen, hendes afdøde barns begravelse. - Tulle Hansen begærede sagen opsat i 4 uger. - Regimentskriveren: Han har haft tid nok, og mere tid kan han måske bruge til sine midlers forflyttelse.

172b:

Amtskriver Peder Pedersens fuldmægtige Jens Bennedsen ctr. Peder Madsen i Seest for resterende landgilde og arbejdspenge. - Mads Hansen og Jep Sørensen Kjær skal vidne om deres registreringsforretning. De fremlægger en fortegnelse over kvæg, korn og andet løsøre. - -- Kgl. Maj. nådigst havde benådet afgangne Christian Ridefoged samme gårds landgilde. Efter dennes død har han trods mange mindelige advarsler ikke villet betale. Opsat 3 uger.

173b:

Fredag den 9. december 1698:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden efterlyser Peder Andersen Ladefoged ved Koldinghus, som er undveget af arrest for at have beskadiget Herman Jakobsen, som ligger under bartskærers hånd.

Thyge Ursin på vegne af Frederik Christian Faust ---- ctr. ---- Tullesens enke af Skanderup ang. en del gods, som Faust har leveret hendes sal. mand i forvaring under lås og lukke, og en del deraf er forsvundet. - Markus Nissen af Bønstrup mødte på vegne af sal. Iver Tullesens enke. Skiftebrevet efter Iver Tullesen vil vise, hvad der var i hans bo. Opsat 6 uger.

174:

Alexander Leverence på vegne af Johan Hollænder har stævnet trompeter Jakob Angelmann og hans kæreste Kirstine Pedersdatter af Hjarup til at vidne ang. en liden sort hoppe med en hvid snippe på næsten, som en afdanket rytter ved navn Peder Tit --- De aflagde ed på deres skriftlige vidnesbyrd: Den 7/11 var en afdanket rytter, Peter Tit --- havde på sit hoved en gammel paryk og en gl. hat, på kroppen en gl. mørk klædekjortel med mesingknapper i, og en degen på siden, med en halv stikplade i fæstet, item at ride på en liden sortstjernet hoppe med snippe på næsen, hvorpå var en ny blår sadel hynde og en bræntze, hvormed han var i deres hus og efter hans begæring bekom og drak for 2 sk. brændevin og ved hans bortrejse begærede, at om nogen --- spurgte efter ham, de da ville sige (at de hver)ken havde set ham eller talt med ham, eller set hoppen.

174b:

Alexander Leverence ctr. Tulle Hansen af Knudsbøl ang. hans her for retten d. 2/12 udsagte ord og beskyldning, at kvindemennesket Mette Hansdatter skulle have været --- ham at udlægge --- Nogle vidner af Egtved, der den dag var stokkemænd, bekræftede, at de hørte Tulle Hansen sagde til regimentskriveren, at Mette Hansdatter var tvunget til at udlægge ham som barnefader.

175:

Alexander Leverence ctr. Tulle Hansen. Se fol. 172. Æskede dom ---

175b:

Søren Nielsen af Oustrup, et afkaldstingsvidne. - For retten fremstod Søren Nielsen af Oustrup på den ene og Mikkel Andersen af Bølling på den anden side, der begge gav til kende og kundgjorde, at som forn. Søren Nielsen var forordnet til at være værge og formynder for sal. afdøde Iver Jensens tvende umyndige drengebørn i Refsgård, nemlig Søren Iversen og Iver Iversen, som til fædrene arv efter forn. deres sal. fader tilfaldt penge 38 Rdl. 3 mk. 10 sk. efter registrering, vurdering, skifte og delings videre udvisning af dato 26. august 1691 og 19. juli 1692, så tilstod nu idag her for retten bemeldte Mikkel Andersen af Bølling, at som han efter forn. sal. Iver Jensens død og afgang til ægte bekom hans efterladte hustru --- Sørensdatter, som han endndu har --- forn. tvende umyndige børn tillige med deres --- tildelte fædrene arv altsammen --- hendes bo, som han tiltrådte, forblev og er, og den forordnede værge og formynder Søren Nielsen ej det allerringeste deraf har til sig taget eller bekommet, hvorfor forskr. Mikkel Andersen nu her for retten i hånd tog bemeldte Søren Nielsen af Oustrup, lovede og bepligtede for sig og sin hustru, arvinger og alle vedkommende at holde Søren Nielsen, hans hustru og arvinger ganske og aldeles kvit, fri uden al krav, skade og skadesløst i alle optænkelige måder både for ommeldte tvende drengebørns og deres forn. tilfaldne fædrene arveparter, samt alle de prætentioner derfor tilføjes. --- Søren Nielsen begærede tingsvidne.

176:

Fredag den 16. december 1698:

Jægermester Brochdorfs fuldmægtige Hans Jensen af Moesvrå ctr. Christen Sørensen Hjuler i Amnitsbøl for voldelig overlast i Amnitsbøl skov mod skovfogeden Laurids Christensen af Skærup. - Vidner: --- Såsom han befandt ham at have hugget adskillige risege uforvist, havde han taget heste og vogn, efter at de var blevet tilbageholdt --- Christen Hjuler var rendt efter vognen og havde slået efter skovfogeden med en svøbe, mens denne havde slået efter ham med en pisk. - Poul Pedersen af Amnitsbøl: Christen Hjuler kom løbende til ham i hans gård og klagede sig, at skovfogeden havde taget hans vogn fra ham og stødt ham for hans bryst. Han gik med Chr. Hjuler til Jep Pedersens gård, hvor skovfogeden var taget ind. Skovfogeden forbød Christen Hjuler at tage heste og vogn igen inden sagens uddrag. Men det gjorde han alligevel.

177:

Samme ctr. Christen Sørensen Hjuler. Lader opkræve synsmænd og vil have Christen Hjuler dømt til at straffes og erstatte skovfogeden for hug og slag samt spot. Opsat 4 uger.

177b:

Fredag den 23. december 1698:

Amtskriver Peder Pedersens fuldmægtige Jens Bendixen ctr. Peder Madsen i Seest for restance (se fol. 173). - Dom: Han skal betale.

178:

Bartram Pedersen ctr. Jørgen (?) Mikkelsen i Kragelund for gæld. Opsat til efter jul.

Skovfoged Hans Jensen på vegne af jægermester Brockdorf (se fol. 177) ctr. Christen Sørensen Hjuler i Amnitsbøl. Synsmænd afhjemler deres forretning. De var i det enemærke, som tilhører Christen Sørensen Hjuler og hans gårdmand i den selvejergård, som sal. Søren Hjuler forhen beboede. De synede 31 egestubbe hugget i år samt en del stubbe af træ, som var fældet sidste år.

179:

Christen Nielsen af Vorbasse, et tingsvidne. - For retten fremstod Jens Thomsen, Jens Hansen, Hans Jensen og Jes Willumsen, alle af Vorbasse: Den 8. december ved midnatstide, som folkene lå i deres senge og sov, opstod en ildebrand i Christen Nielsens gård. Den ødelagde hans salshus på 16 fag, velbygget, 7 fag hus østen i gården samt alt indbo, 16 traver utorsken rug, 9 traver byg, 6 fuldkommen store læs boghvede og i rent, tærsket korn 4 skp. rug, 4 skp. byg, 3 skp. boghvede, 4 fulde fag hø fra jorden og indtil det øverste i huset. Item af hans kvæg 11 gamle får, 3 gildevæddere, 6 geder, alle senge- og gangklæder, vogne, plov og harve tillige med hans indkvarterede rytterhests havre, som var 3 tdr. 2 skp. topmål, og alt indlavlet fodring, så folkene selv næppelig fra ilden undkom. Christen Nielsen er derved gerådet i fattigdom ---.

179b:

Markus Nissen af Dollerup, en lovbydelse: Ebbe Nissen af Nagbøl lovbød på vegne af sin fader Nis Ebbesen i Dollerup og hans arvinger den selvejergårdspart, som Nis Ebbesen hidtil har ejet. Hans søn Markus Nissen af Dollerup og trolovede fæstemø Else Iversdatter begærede skøde. - Ebbe Nissen på egne og faderens vegne, Anders Nissen af Bønstrup, Niels Hansen Kielde af Skanderup på vegne af sin hustru Maren Nisdatter, Ib Hansen af Lunderskov på vegne af sin hustru Lene Nisdatter, - de samtykkede og gav Markus Nissen og hans fæstemø skøde. (Tilføjelse: q: samt Jørgen Rasmussen af Vester Vamdrup og hustru Karen Pedersdatter).

180:

Skødet.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk