Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 30017)

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog
1697-99

(Tingbogen er temmelig stærkt beskadiget. De misfarvede partier er uden tvivl mere læselige i originalen end på mikrofilm)

1697


1:

Autorisation den 25. maj 1697. Bogen indeholder 275 blade.

1b:

Fredag den 28. maj 1697 fortsat:

I Jesu Christi navn begyndes at skrive i denne nye tingbog Anno 1697.
Fredagen den 28. maj På Alst, Jerlev og Slaugs herredsting blev retten betjent af Bertel Pedersen, herredsfoge, Bartram Pedersen i Lejrskov, herredsskriver. Otte mænd: Niels Nielsen udi Hudsted, Nis Jepsen i Vester Gesten, Niens Munch --- , Jens Nielsen, Niels Gilladsen, Laurids Grøn --- Egtved, Christen Christen i Bøgvad og Peder Christensen i Skødebjerg.

Thyge Ursin på vegne af amtmand Schwartz har stævnet Jakob Andersen Risbøl i Vester Gesten ang. hans søn, som for kort tid siden skal være død af et slag, han havde fået af sin fader, da han kørte ploven for ham. Stævning også til Jakob Andersen Risbøls kone Gunder og alle Vester Gesten beboere --- lå syg i 3 dage --- at sal. Anders Jakobsen kom syg hjem fra marken ---

2:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden fremæskede Gertrud Møllerkone af Vranderup og tjenstepige Ide Rasmusdatter --- hendes mand ivlle ikke give ham pengene. Så slog Jens Ibsen til ham på hans ansigt. Dog slog hendes mand først til Jens Ibsen med sin hånd på hans axel. Det skete i drukkenskab, og hun vidste ikke, om det var alvor eller lystighed. De blev igen gode venner i Christen Jensens nærværelse af Drabæk mølle. - Ide Rasmusdatter: Var ikke inde i den stue.

2b:

Fredag den 4. juni 1697:

--- Murermester af Kolding (se nr. 304) ctr. Mette Poulsdatter. - Poul Gjermandsen fremlagde en attest om Mette Poulsdatters ærlige forhold samt et indlæg med hendes navn under. - Dom: Der har været irettelagt en dom af Kolding byting af 5. maj, hvori Noe Eliesen Murermester henvises til tinget, som er Mette Poulsdatter i Bølling hendes rette værneting, for at aflægge sin benægtelsesed, hvilket han også har gjort den 14. maj ---

3:

Fredag den 11. juni 1697:

3b:

Thyge Ursin på vegne af Elisabeth Sophia Rantzou ctr. Nygårds Brakkers huses beboere. Begærede opsættelse i 14 dage, for at oberst Üttervig kunne blive stævnet. Brakker huses beboere mødte og fremlagde et indlæg. De forklarede, at de til den nævnte tid havde betalt et helt års afgift.

Thyge Ursin på vegne af amtmanden i sagen med Jens Mogensen i Amnitsbøl ang. den døde Rudolf Klar. - Synsmænd har synet den døde person. De fandt på hans krop ingen tegn på dødsårsag. Der var brandmærke på hans venstre kind og i håret. Han var faldet i ilden om natten. - Der fremlægges attest fra feltskæreren. ---

4b:

Thyge Ursin har pva. amtmandet stævnet ??? --- Synsmænd: De beså den 27. maj Niels Mikkelsens afdøde hustru i Gelballe, Dorthe Ibsdatter. Ryggen var ganske blå, den venstre axel var huden to steder af, ganske sort, måske af leje, ikke af slag, ellers ingen tegn på vold. - Vidner: Da hun sidst var i Kolding, klagede hun for Oluf Sørensen, at Niels Kielde af Skanderup havde slået hende.

5:

--- Synsrapport: Udi amtmandens hosværelse har vi efter- og underskrevne mænd, nemlig Oluf Buch i Skanderup, Jens Christensen ibidem, Svend Christensen, Jep Christensen Snogdal, Jep Lassen, alle i Hjarup, Niels Jepsen i Nagbøl, Jep Buch den yngre ibidem og Mikkel Nissen Bassen i Søgård tillige med herredsfogeden og herredsskriveren været forsamlet ved Vamdrup mølle at syne møllens bygning, kværne, vand og maleværk, jord og grund --- Hvis møllen skal sælges, kan den kun være 35 eller højst 40 rdl. værd.
����Thyge Ursin pva. af amtmanden begærede tingsvidne, og Markus Nissen af Bønstrup begærede genpart.

6b:

Markus Nissen af Bønstrup fremlagde på vegne af sin svoger Iver Tullesen af Skanderup et forseglet skøde: Borgmester i Kolding Niels Baltzersen Straarup har ved offentlig auktion den 17. august 1696 købt den proprietærbondegård i Skanderup sogn, som sal. borgmester Rudolf Faust har ejet. Har nu solgt den til Iver Tullesen i Skanderup og hans hustru Maren Hansdatter og arvinger.

7:

Fredag den 18. juni 1697:

7b:

--- den døde person - flere vidner ---

8:

Thyge Mikkelsen af Vester Gesten har stævnet Joen Nielsen i Krogager ang. forbud på nogle pantsatte enge ved Stenderup å. - Jørgen Hansen af Risbøl og Christen Nielsen af Baldersbæk har efter herredsfogedens anordning været hos Joen Nielsen i Krogager på Thyge Mikkelsens vegne og forbudt ham at bruge de engskifter ved Stenderup å, som sal. velbårne Peder Norby, fordum på Donslund gård, til Niels Hansen i Krogager har pantsat. Dem har Thyge Mikkelsen fæstet af amtmanden.

Fredag den 25. juni 1697:

8b:

Thyge Ursin på vegne af Elisabeth Sophia Rantzau ctr. Nygårds brakkers huses beboere, der skal stille med hver sit fæstebrev. - Simon Jørgensen fremviser fæstebrev af 24. juli 1675 med sal. Mogens Marsvins hånd m.m. - Thyge Ursin sætter i rette, at afgiften til Valborg dag bør oberstinden nyde.

9:

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip Rask har stævnet skovrider Jens Ibsen i Jordrup ang. den ildebrand i Skanderup den 4. maj samt om hvad ord han den 10. maj skal have sagt til hr. Anders Pedersen af Nagbøl præstegård.
����Jens Christensen af ---: Straks efter skuddet så han, at det begyndte at kvalme ud af Peder Skræders hus. Han tænkte, det var af bageovnen. Straks derefter så han, at luen slog ud af vestre ende.
����Peder Hoff er mødt på vegne af Jens Ibsen.
����Daniel Rask fremlægger en attest af hr. Anders Horne i Nagbøl --- Såsom Kirsten sal. Hans Ulfs ved tvende dannemænd, Oluf Buch og Jens Christensen, begge af Skanderup, begærer min sandhed om nogle ord, som skovrider Jens Ibsen skulle have ladet falde --- et hus i Kolding ---han svarede nej, at han ikke kunne sige sig fri --- kende sig skyldig og give de fattige folk noget for deres skadelidelse.
����Jens Ibsen tilbød sin ed mod attesten. Daniel Philip protesterede derimod.

10b:

Der opnævnes 6 synsmænd til at syne brandskaden i Skanderup.

11:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden fører vidner angående den person, der døde hos Jens Mogensen i Amnitsbøl.
����Søren Jensen af Queelberg: Han havde været henne at købe sig noget sædehavre. Da kom en tysk karl til ham på Vejle gade og begærede at måtte age med Søren Jensen, så vidt kan kunne følges med ham på vejen mod Kolding. Søren Jensen svarede nej, for hans bæster var trætte. Peder (!) Knudsen af Amnitsbøl var også til stede; han sagde, at dersom han ville følges med ham og for betaling ride på hans hest, og han kunne selv gå ved, da kunne han det. De blev straks forenede. Derefter tog de ud af Vejle. Peder gik ved og bar karlens randsel. Søren Jensen indhentede dem senere. Peder Knudsen bad ham da tage karlen med, for han kunne ingen steder komme med ham. Karlen kunne ikke ride. Det afslog Søren Jensen. Han havde vel set, at karlen var drukken.

11b:

Lørdag den 3. juli 1697:

12:

Oberstinde von Bassens sag ctr. Nygård Brakker huses beboere. Opsat 8 dage.

12b:

Niels Nielsen Gunderup på vegne af regimentskriver Anders Rask lader afhjemle syn på de nedbrændte huse i Skanderup. - Peder Hoff på vegne af skovrider Jens Ibsen mener, at Thomas Bødker (en blind mand?) ikke har faret med fuld sandhed. - Niels Nielsen Gunderup: Havde ikke kendskab til Thomas Bødker, før end han sig selv idag godvillingt indfandt og foregav sin viden. Han skal snarest blive stævnet.

13:

Fredag den 9. juli 1697:

Christian Randulf i Jordrup på vegne af Jens Ibsen Skovrider har stævnet hr. Anders Horne i Nagbøl ang. den samtale de skal have haft med hinanden i --- Kyeds hus i Kolding. Opsat 8 dage.

Vidneførelse angående den tyske karl Rudolf Clar, der døde hos Jens Mogensen i Amnitsbøl.
����Maren Terkelsdatter, tilforn husværende hos Jens Mogensen. Kort før sengetid begærede han noget vand at drikke. Det fik han. Så gik hun i seng og så ham først næste morgen, da han var død. Hun og Kirsten Lasdatter fik til opgave at afføre ham hans skidne klæder. De iførte ham en skjorte, som lå på sengen.
����Regimentskriver Johan Hollænder begærede, at retten ville betænke, at Jens Mogensen i så lang tid har været under forfølgning til sin bjergnings svækkelse, og at han derfor må få den afdødes midler. - Thyge Ursin mente, at dette ikke burde bifaldes, helst efterdi Jens Mogensen selv har været årsag til den fortræd, han derved har lidt.

14:

Der opnævnes 8 sandemænd til at efterforske årsagen til Rudolf Clars død. De får forelæst dokumenterne. Mikkel Hansen i Jerlev er deres formand.

14b:

Mads Poulsen af Bække på vegne af datteren Karen Madsdatter har stævnet Christen Andersen i Bække ang. hvad fornærmende ord han skal have talt til hendes fæstemand Morten Nielsen. Opsat 8 dage.

Christen Andersen af Bække har stævnet Morten Nielsen ibidem for injurier. Opsat 8 dage.

15:

Sr. Peder Hof af Ribe på vegne af skovrider Jens Ibsen har stævnet regimentskriver Anders Rask på Visselbjerg. Han forfølger Jens Ibsen så hart med anklage for at være årsag til branden i Skanderup den 4. maj. Vidner har bevist, at hans bøsser på den tid var proppet med læder, så ingen ulykke deraf kunne forårsages. - Anders Rask er idag ved landstinget.

15b:

Thyge Ursin på vegne af oberstinde Elisabeth Sophia Rantzou von Bassens begærede dom over Nygård Brakkers huses beboere for resterende afgift. - Dom: De skal betale.

16:

Regimentskriver ved oberst Adam Markus von Üttervigs regiment, Johan Hollænder, lader afhjemle et syn på Nygård, som er foretaget på ordre fra de høje herrer deputerede i Land- og Sø Etatens General Commissariat i anledning af overdragelsen til oberst Üttervig.

18b:

Fredag den 16. juli 1697:

Peder Hof af Ribe på vegne af skovrider Jens Ibsen (nr. 15) fremlægger en attest fra oberst Detlef Brochdorf på Vamdrupgård. Derimod mødte Markus --- af Bønstrup på vegne af regimentskriver Anders Rask og begærede, at de sager, der vedrører regimentskriveren, opsættes 8 dage. - Sættefogeden tilstedte, at attesten blev læst (i dansk kopi).
����Peder Hof spurgte Mikkel Nielsen af Seest og Laurids Jensen af Lille Anst, om de ikke vidste, at de to bøsser, som skovrideren den 4/5 afskød, --- De to mænd bekræftede, at det var de samme bøsser, der blev skudt med, som blev forevist for oberst Brochdorf. - Jens Ibsen tilbød sin ed på, at det var sandt, men det blev ham ikke tilstedt i hans egen sag.

19:

Peder Hof (se nr. 13) har stævnet hr. Anders Horne. Spurgte Jep Pedersen Kyd af Kolding, om han kunne bekræfte, at Jens Ibsen i hans hus havde talt de ord, der er refereret i præstens attest. Svar: Da Anders Horne og andre fornemme folk var i hans hus, da hørte han vel, at hr. Anders Horne og Jens Ibsen talte sammen om den ulykkelige ildebrand, men han hørte ikke, at Jens Ibsen kendte sig skyldig, men som Jep Kyd hørte det, sagde Jens Ibsen, at han var ganske uskyldig.

20:

Peder Hof pva. Jens Ibsen har stævnet en del personer ang. branden i Skanderup den 4. maj. - De synsmænd, der oprindeligt synede Peder Skræders afbrændte hus, har været kaldt til syn igen. De skal forklare, hvilke forandringer der var sket med skorstenen fra det første til det andet syn.: Den første gang fandt de skorstenen opført af ler med halm blandet og træstaver imellem opsat til den søndre side hos den vestre skorsten, og den var meget ful og skiden med sod forbrændt samt sprækker og revner igennem, så der kunne ses at have været stor fare for ildsvåde, mens den således havde stået. Men da de igen så den, var den meget renere og moxen ingen sod. - Thomas Gregersen Bødker havde indfundet sig og aflagt en (tvivlsom) forklaring.

21b:

--- på vegne af amtmanden får opnævnt sandemænd i sagen ctr. Niels Hansen Kielde af Skanderup i sagen angående Niels Mikkelsen Hyrdes hustru af Gelballe, nemlig Dorete Ibsdatter hendes døds årsag. - Sandemændene får udleveret et tingsvidne af 11. juni. De skal afsige deres kendelse om 14 dage.

21:

Jens Jensen Justesen af Ørenstrup i Hatting herred har stævnet Niels Jørgensen i Sindbjerglund i Nørvang herred til at påhøre vidner ang. en sort stribelstjernet hoppe med 2 hvide bagfødder, 4 år gammel, som er ham frakommet. Nogle vidner er stævnet.
����Søren Basse: Søndag den 6. juni om morgenen kom en person, som han vel kendte, nemlig Niels Jørgensen, ridende i hans gård på en sort stribelstjernet hoppe med 2 hvide bagfødder. Han lod sig da kalde Jørgen Nielsen, og i så måder forvendte sit navn, som Søren Basse dog bedre vidste at han hed Niels Jørgensen. Han sagde, at han havde hjemme i Ølholm og skulle til Vamdrupgård med breve til oberst Brochdorf. Red så bort sønderpå ---- --- Så red Søren Basse efter Thomas Jensens begæring med ham til Grønnebæk og kom til en mand ved navn Jørgen Hansen Smed og spurgte om den stjålne hoppe. Da sagde han til dem, at han vel vidste, de søgte efter Niels Jørgensen, som han sagde havde ligget der om natten.
����Nis Sørensen Basse af Geising: som faderen.
����Jens Lauridsen af Nagbøl: Han så den 10. juli ved middagstid, at Niels Jørgensen kom gående sønderfra og gik nør ad agrene bag om Ebbe Nielsens gård, hvor ingen vej falder, og han havde en hvid --- under hans arm med noget i og noget bundet om livet under kjortelen, ligesom det kunne være en tømme eller et bidsel.
����Jep Buch den yngre af Nagbøl og Peder Jørgensen Vinter af Tårup i Hatting herred: Den 2. juli ved aftenstide red de på deres hjemvej fra Grønnebæk og ville til Bastrup, og Jens Jensen af Ørenstrup og Niels Jørgensen var i følge med dem. Da hørte de, at Niels Jørgensen sagde til Jens Jensen, at han havde den næste gang, han tilforn var her sønderude, været henne at forsætte Jens Jensens --- Da de var i Grønnebæk, hørte de, at Jørgen Smeds hustru sagde til Jens Jensen, at dersom han var kommet der tilforn, da kunne han vel have fået sin hoppe igen. Den 2. juli, da de kom i logemente hos Anders Ebbesen i Bastrup, hørte de, at Niels Jørgensen først bød Jens Jensen --- sin hoppe 4 rdl. --- --- og begærede at han så derfor ville lade alt nag være i stilhed og ej mere tale om samme --- hoppe. Jens Jensen svarede, han begærede kun sin hoppe igen, hvortil Niels Jørgensen svarede, det kunne nu ikke ske, formedelst --- var solgt for langt borte.
����To andre vidner har også hørt Niels Jørgensens tilbud. Jens Jensen Justesen havde spurgt Niels Jørgensen, hvorfor han havde stjålet hans hoppe. Niels Jørgensen svarede, at dersom han havde givet ham 100 rdl. da havde han gjort bedre, og havde han stjålet fra en anden mand, som ej var bekendt i landet, da havde han været den fortræd foruden.

23:

Fredag den 23. juli 1697:

Blandt de 8 mænd: Niels Poulsen i Vorbasse.

Thyge Ursin på vegne af amtmanden får opnævnt sandemænd i sagen ctr. Jakob Andersen Risbøl i Vester Gesten i sagen om hans søns Anders Jakobsens død. - De skal afgive deres kendelse om 6 uger.

23b:

Thyge Ursin på vegne af postmester og toldkontrollør Hans Lund af Kolding fremlægger en taxering af en vejrmølle, som Hans Lund har ladet bygge. Den er meget forsvarligt opsat. Der er hverken ager eller eng dertil, langt mindre har den nogen møllegæster. Den er opført på Hans Lunds egen grund. Den anslås til at skulle kontribuere højst 12 skp. hartkorn årligt.

24:

Fredag den 30. juli 1697:

Regimentskriver Johan Hollænder efterlyser Niels Andersen, som har beboet en ryttergård i Gårslev sogn. Han er ulovligt undveget. Hvis han ikke indfinder sig igen, vil der gå rømningsdom over ham.

Søren Andersen Haar af Vester Nebel på vegne af Peder Sørensen Koed af Højen Stubdrup og Mads Pedersen ibidem på egne vegne fremlagde en kontrakt: Min søn Mads Pedersen har opfyldt sine 25 år --- efter hans sal. moder er tilfalden 200 slettedaler. Jeg har idag forundt ham 4 af mine bedste stude, som findes i min gård for 50 slettedaler. Jeg skal føde dem førstkommende vinter --- så bliver jeg ham ikke skyldig uden 100 slettedaler. Hvis jeg dør, skal han betales af mine redeste og bedste midler, før end min hustru og mine børn kan arve noget. Sønnen skal til gengæld give arveafkald.

25:

Skovrideren for Anst herred fremlægger rapport om ulovlig skovhugst.

25b:

Sandemænd (formand: Jep Jepsen Buch den yngre af Nagbøl) afgiver deres kendelse angående Niels Mikkelsen Hyrde i Gelballe hans hustru Dorete Ibsdatters døds årsag. Niels Hansen Kielde har været mistænkt for hendes død. Det finder de ikke bekræftet hverken af dokumenterne eller af deres egne undersøgelser.

26b:

Fredag den 6. august 1697:

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip fører nye vidner i sagen om branden i Skanderup - Peder Hof på vegne af skovrider Jens Ibsen proteserer. Herredsfogeden spørger Daniel Philip, om han vil aflægge ed på, at han ikke havde kendskab til de nu indkaldte vidners vidnesbyrd ved første stævning. Det gør han.
����Et vidne: Han var i Christian Mathiesens og Søren Jensens kammer (på Drenderup), hvor de blandt andet talte om branden. Jakob Pedersen Skovrider var der, og han sagde til Christian Mathiesen og Søren Jensen, at den dag, da branden skete, da fløj der en fugl over det hus, hvor samme ildebrand først blev antændt, og Jens Ibsen Skovrider befalede sin søn at hente ham en bøsse, som hang inde i hans hus og var ladt, og som drengen havde leveret ham samme bøsse, skød han dermed. Jakob Skovrider sagde, at han ikke vidste, om ilden kom deraf, men af de andre skud kom den ikke.
����Videre vandt Christian Mathiesen, at de den 4. maj var inde i Jens Ibsens hus, da så han, at Jens Ibsen tog en lille flintebøsse og ladede krudt deri og stoppede for krudtet med blår og sagde, de ville skyde med bøssen til måls. Inde i kammeret var Jens Ibsen, Jakob Skovrider, Christian Mathiesen og Jens Ibsens hustru. Der havde også været 3 mænd af dem, som skulle syne, hvad træ der var hugget uforvist; men de var gået ud, før bøssen blev ladt.
����Peder Hof spurgte: 1) om han kan gøre sin ed på, at de mænd ikke var i huset, eller om døren imellem køkkenet og stuen var tillukket uden folks ind- og udgang, mens han var der. - Det havd han ikke lagt mærke til. - 2) Til hvem han havde fortalt Jakob Skovriders beretning ---
����Søren Jensen af Drenderupgård: Hørte, at Jakob Skovrider sagde, at han for sin person ikke skød, og at dersom ilden kom af et skud, så var det det, som skovrideren skød efter fuglen. Dog han vidste det ikke, Gud vidste det bedst. Oberforsteren havde spurgt Søren Jensen, om han ikke havde hørt Jens Skovriders ord. Da sagde han jo.
����Nogle vidner får ikke lov til at vidne, fordi de har vidnet før.
����Jakob Pedersen: Han så ikke fuglen, men efter at han var kommet ind i Jens Ibsens stue og kom ud igen, da sagde folkene derudenfor de ord.
����Peder Hof spurgte Jens Ibsen, om han ville tilstå det, som Christian Mathiesen havde vidnet, at han skulle have stoppet blår for krudtet i sin bøsse, eller om han kunne gøre sin ed derpå. Det tilbød han. Men det blev ham ikke tilsted imod edeligt aflagt vidne.

29:

Fredag den 13. august 1697:

29b:

Oluf Dreir på vegne af Elisabeth Sophia Rantzou sal. oberst Bassens og jomfru Helene von Bassen ctr. oberst Üttervig på Nygård. Vil nedlægge forbud imod, at han lader sit korn hjemføre, før end han har betalt korntiende. Den har hendes datter i fæste. - Üttervig vil have lov til at hjemføre sit korn, for det kan ikke blive stående så længe på marken, og vil derfor have afvist forbuddet. - Kendelse: For at kornet ikke skal blive udsat for stor skade, skal de to parter med hver to mænd lade kornet tælle, så det derefter kan blive ført under tag.

30:

Bertel Nielsen af Rugsted har stævnet ---.
����Niels Jensen af Egtved: Før sidste fjendtlige indfald i landet har han i 2 år tjent Thomas Pedersen i Rugsted på den gård, som Berten Nielsen nu bebor. Da var der en vandsig --- Rugsted gade næst ved samme gårds nørre lade og --- dito sig dernedenfor ved toften ---
����Jens Pedersen af Liim: Siden det fjendtlige indfald indtil for 13-14 år siden har Thomas Pedersen haft vandløbet af de 2 sige ind i sin gårds toft, og han tog også dyndet af sigene og førte det ind i sin gård.
����Rasmus Kruse af Vranderup: Som Jens Pedersen.
����Samtlige Rugsted mænd stod til vedermål.

30b:

--- Vaaben af Hjarup har stævnet --- ang. noget engslæt, som Anders Vaaben mener sig ---
����Hans Knudsen af Hjarup: Nogle engslætter på Hjarup mark, som kaldes Tyreholm --- Kan mindes, at Anders Vaabens formand, Hans Gregersen, indavlede høet af de agerender, som ligger næst ved Tyreholms moseskifter, i over 30 år. I de 11 år, han tjente Knud Iversen i Hjarup, som beboede den gård, Knud Lauridsen nu bebor, da befattede Knud Iversen sig ikke med de skifter.
����Knud Christensen af Øster Vamdrup: For 29 år siden tjente han Hans Gregersen i 3 år. Han indavlede høet fra de 4 skifter stakketjord.
����Knud Lauridsen var ikke mødt.

31:

Regimentskriver Johan Hollænder på vegne af Vanderup lodsejere har stævnet Rasmus Kruse af Vranderup.
����Alexander Leverentz fremlagde et syn på Vranderup grund, bestående af 7 poster. Det er indført på nr. 33.
����Las Jessen og Peder Jessen af Ejstrup: For 40 år siden drog de fra Vranderup by. Den grund, som Rasmus Kruse nu har ladet bygge et hus på, lå til byens fælles gadejord.
����Adskillige vidner: det samme.
����Synsrapporten: 1) Et af Rasmus Kruse nybygget rytterhus. Det står på byens fælles gadejord. - 2) Ligeså kålhaven dertil. - 3) Noget jord, som skal tilhøre Jens Bjergs gård. Derom kan Rasmus Møller i Kolding og Las Jensen og Anders Jensen i Ejstrup bedst give forklaring. - 4) --- 5-7) Forskellige jordstykker, som Rasmus Kruse har taget i brug, men som tilhører fællesskabet.

34:

Fredag den 28. august 1697:

Anders Juel af Fredericia på vegne af oberst Üttervig ctr. oberstinde von Bassens ang. korntiende (nr. 30). Mener, at hendes forbud skal underkendes. - Retten kender forbuddet gyldigt. Opsat 4 uger.

34b:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen har stævnet Rasmus Kruse af Vranderup, som skal fremvise hjemmel til sin gård. Denne beder om 14 dages udsættelse.

Bertel Nielsen af Rugsted (nr. 30). Man har synet en rende på Rugsted gade, som var tør --- Vandet havde haft sit fald ind i Bertel Nielsens gårds toft. Det blev forhindret ved en opstemning af små sten og grus etc.

35:

Jes Pedersen af Lime på vegne af amtmanden fører vidner ctr. Jakob Andersen af Vester Gesten angående hans søns Anders Jakobsens død.
����En kvinde: Da hun med andre kvinder lagde drengen i ligkisten, efter at hans moder tilforn selv havde sat og bundet på, hvad der var om hans hoved, da så hun ingen mangel ved hans legeme andet end, da de rørte ved ham, da løb blodet ud af hans næse.
����Gunder Jakobs, drengens moder: Kender ingen anden årsag til drengens død end naturlig svaghed.

36:

Jes Pedersen af Lime på vegne af amtmanden fremæskede de 8 sandemænd (formand: Mikkel Hansen af Jerlev), der var blevet opnævnt til at udlede sandhed om den fremmede. tyske karl Rudolf Clars død. Formanden fremlagde deres afsigt: Jens Mogensen har været mistænkt. Men de er nået frem til, at Rodulf Clar har haft en naturlig svaghed.

36b:

Fredag den 27. august 1697:

Blandt de 8 mænd: Thyge Andersen og Knud Christensen Buch i Hjarup.

Bertel Nielsen af Rugsted angående det omtvistede vandløb. Opsat 8 dage.

Daniel Philip Rask på vegne af regimentskriver Anders Rask har stævnet Jakob Pedersen i Almind, forordnet skovrider i Brusk og Jerlev herreder angående de ord, han skal have talt med oberforsteren, da de var på udvisning sammen, om branden i Skanderup.
����Peder Hof af Ribe på vegne af Jens Ibsen fremlagde en landsdommerstævning til den 30. september. - Retten kender, at ingen videre lovmål i sagen kan føres her.

37b:

Daniel Philip Rask på vegne af regimentskriver Anders Rask ctr. Jørgen Nielsen af Gelballe. Fremlagde en resolution af 4/8 af sessionen i Ribe: Når denne bonde beviser med feltskærerens attest kvinden at være frisk , og at hun ikke af dette slag død skulle, kan han af den iværende forhaft løs komme. Imidlertid har regimentskriveren ham ved lov og ret for sine begangne gerninger at forfølge. --- hustru Kirsten Hansdatter. --- med hug og slag, som de i deres eget hus skal have gjort sagesløs kvinde --- er Thomas Hansens hustru i Gelballe, da hun kom ind til dem, og da medhandlede hende således, at hun næppe med livet kom derfra, så og hvad ord Jørgen Nielsen på grandestævne har talt imod Thomas Hansen. - Thyge Ursin repræsenterer Jørgen Nielsen.
����Synsmænd: Blodet gik ud af hendes ene øre, og hun havde ingen hue eller klæde på hovedet.
����Peder Pedersen, som tjener Niels Poulsen: Om morgenen tidligt den dag, da Thomas Hansens hustru var blevet beskadiget, da så han, at hun kom gående ud af Jørgen Nielsens dør og græd og klagede sig. Hun havde sin hue i den ene og holdt ved hendes skørt, som var løst om hende, med den anden hånd. Hun var blodig i hovedet. Han spurgte hende, hvad hende skadede. Hun svarede, at de havde gjort det derinde. Men hun navngav ingen.
����Hans Bull: Hun kom ind i hans hus med sit åbne hoved og sin hue i den ene hånd og skreg og klagede og sagde, at Jørgen Nielsen og hustru havde slået hende.
����Til et af vidnerne har hun fortalt, at hun gik ind for at låne noget ild. Da slog Jørgen Nielsens hustru hende, og hendes mand sprang af sengen og satte krogen på døren og slog hende under øret. Siden vidste hun ikke, hvor det gik til. - Hun har ikke varet af sengen eller sin mand til nytte, siden hun fik skaden, hvilket også har forårsaget hende mand stor skade i hans næring og bjergning.
����Daniel Philip Rask fremlagde en skriftlig sigtelse fra Thomas Hansens hustru, beediget. Thyge Ursin mente ikke, at denne ed kunne modtages, men at Jørgen Nielsen skulle have lejlighed til at befri sig med ed, siden ingen af vidnerne har set ham begå volden. Dette blev tilsted ham. Han aflagde ed på, at han intet ondt havde gjort Thomas Hansens hustru. Men som hun og hans hustru havde hverandre i håret, da skilte han dem fra hinanden. - Jørgen Nielsens hustru, Kirsten Hansdatter, tilstod. - Daniel Philip begærede at hun blev sat i forvaring. Herredsfogeden svarede, at det måtte han søge amtmanden om.

40b:

Et syn efter forhen afhjemlet varsel blev opsat i 3 uger.

41:

Korporal Peder Frederiksen, logerende i Lejrskov, fremlyste en lille, sort, gammel hest og en brunstjernet stor ung hest, som rytteren for nogen tid siden havde optaget to karle med. De bortrømte fra hestene.

Fredag den 3. september 1697:

Uluf Olufsen Unger af Nyby på vegne af løjtnant Jokum Clausen i Vejen og interessenter ctr. Laurids Jensen i Lille Anst ang. uhjemmels afslæt og bortførelse af Vejen selvejeres grund i Vorup mark. Fremlagde tingsvidne af Gørding og Malt herredsting: Vidner har set, at Laurids Jensen har læsset hø på sin vogn i Sdr. Vorup mark og er kørt bort dermed over åen. - Thyge Ursin på vegne af Laurids Jensen nægter ikke, at han har slået en del græs på Vorup mark, men fremviste hjemmelsbrev fra Jens Thygesen og Laurids Perdersen. Kan Oluf Unger bevise, at græsset er slået på andres grund? - Opsat 14 dage.

41b:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen fremæskede Rasmus Kruses fæstebrev. Denne vil vide, hvad føje han har til at fremæske det efter så lang tid, helst efterdi der ingen fæstebreve blev udgivet, da han antog gården og var rytter for gården, som rytterforordningen udviser. Hans Nielsen begærer at se den forordning. - Opsat 14 dage.

42:

Thyge Ursin på vegne af Rugsted mænd ctr. --- Bertel Nielsen. Nye synsmænjd opnævnes. Opsat 8 dage.

42b:

Skovrider Jens Ibsen ctr. Kirsten Nielsdatter sal. Bertel Krogs i Bølling ang. det hus, han bebor i Jordrup samt deres derom gjorte forening. - Vidner: Noget rug er blevet ham frahøstet. - Hans Sørensen i Knudsbøl og Christian Randulf i Jordrup har talt med Kirsten Nielsdatter om det hus, Jens Ibsen har lejet for 12 slettedaler årligt, og ham skulle godtgøres skatter og afgifter for huset, og han skulle få høsten af dette års sæd, hvorimod han skulle betale sædekornet eller lige så godt havre i husets jord igen, når han huset kvitterede, og han skulle holde husenes lervægge ved magt, så måtte han bo der, så længe han lystede. De skulle opsige hinanden i rette tid efter loven.

43b:

Christen Carstensen af Hjarup fremlyste en hvid galt, som han har fundet i sit korn søndag morgen.

Thyge Ursin på vegne af amtmanden har indkaldt sandemænd (se fol. 23) i sagen ctr. Jakob Andersen Risbøl i V. Gesten ang. sal. Anders Jakobsens døds årsag. - Sandemændene lagde først fra sig 2 tingsvidner, som de havde fået i retten. De blev oplæst. - De fremlagde deres skriftlige vidnesbyrd: --- slag, som hans fader --- dog kan vi ej med god samvittigheds sandhed sige eller skønne, at forn. Jakob Andersen med sin fri vilje eller forsætlige tanke til at skade eller dræbe sin søn sligt gjort haver. Men er sket af ulykkelig våde, som i loven 6-11-1 ommeldes.

44:

Fredag den 10. september 1697:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen ctr. Rasmus Kruse i Vranderup. Andre lodsejere har søgt ham angående byens gadejord og fælles græsning. Opsat 8 dage.

Oluf Olufsen Unger af Påby på vegne af løjtnant Jokum Clausen og andre interesserede selvejere i Vejen æskede dom (se fol. 41) ctr. Laurids Jensen i Anst. Opsat 14 dage.

45:

Thyge Ursin på vegne af samtlige Rugsted lodsejere ctr. bl.a. Bertel Nielsen i Rugsted. De skal bevise adkomst til det gadeflod af Rugsted gade, som føres ind i hans toft. - Rapport fra synsmænd. - Mikkel Andersen i Bølling: I de 6 år, han tjente forrige herredsfoged sal. Bertel Krog i Rugsted, havde det vand, der flyder ned ad Rugsted gade, sit løb i byens gadedam, og når det løb deraf, havde det sit løb øster ned ad gaden i stokbrodammen, uden når stort vandløb kom, da undertiden gik Thomas Pedersen ud og stemmede en del deraf i hans toft, dog imod de andre bymænds tilladelse. Thi sal. Bertel Krog sagde ofte, at vandet skulle have sit frie løb ned ad gaden, såsom han derpå havde forhvervet dom. Mens Mikkel Andersen tjente Bertel Krog, blev ingen dyndhuller ryddet på gaden, men når de ville rydde gadedammen, da lod hver mand med sine heste og vogne tage sin del deraf. - Oluf Jensen af Boerlev: Har tjent Bertel krog i 2 år i Rugsted. Da forholdt det sig, som Mikkel Andersen har vidnet. - Synsrapport: hvis Bertel Nielsen alene skal have gavn af vandet, er det de andre til stor skade.

47:

Fredag den 17. september 1697:

47b:

Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Daniel Philip Rask på vegne af rytterbonden Thomas Hansen i Gelballe. - Opsat 3 uger.

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen på vegne af Vrandrup lodsejere ctr. Rasmus Kruse. Opsat 3 uger.

Samme ctr. Rasmus Kruse. Rasmus Kruse fremlagde en trykt forordningsbog, hvoraf blev oplæst forordning af 5/10 1672 om ryttergodset, 3. artikel samt nogle andre artikler, der befrier rytteren som gårdhaver fra fæstes udgifter. - Opsat 3 uger.

48:

Anders Juul af Fredericia på vegne af oberst Üttervig ctr. Elisabeth Sophia Rantzau til Tonderup og hendes elskelige datter jomfru Helene von Bassen --- korntiende --- Samtlige Starup sognemænd skal vidne, om Nygård nogen sinde har givet tiende. Ingen tiende er givet af Nygårds kornavl i kærven, men om der er givet tiende i rent korn, ved vidnet ikke. - Har Nygård status som en fri, priviligeret herregård, eller har dens beboere nydt den for visse rytterportioner som andet kgl. ryttergods?

49:

Thyge Ursin på vegne af amtmanden ctr. Jens Mogensen i Amnitsbøl ang. den døde Rudolf Clars midler. Stævningen er ugyldig, fordi regimentskriveren ikke er stævnet sammen med rytterbonden.

Fredag den 24. september 1697:

Sal. Bertel Jensen (Krogs enke) --- Synsmænd har synet den ejendom, skovrider Jens Ibsen bebor ---

50:

Oluf Olufsen Unger af Nyby på vegne af løjtnant Jokum Clausen og interessenter ctr. Laurids Jensen i Lille Anst. - Dom: Laurids Jensen har fremlagt hjemmel, og det er ikke bevist, at han har slået hø af andre enge end dem, hvor han havde tilladelse. Han frikendes. - Løjtnanten forbeholder sig regres til hjemmelsmændene.

Søren Nissen Krage og hans hustru Gunder Hansdatter (med børnene Nis Sørensen Krage, Hans Sørensen Krage den ældre, Peder Sørensen Krage og Hans Sørensen Krage den yngre) lovbyder deres gård til Gravers Dynesen af Store Anst og hustru Dorete Sørensdatter, deres datter..

(Opslaget 50b-51a mangler på mikrofilmen).

51b:

Søren Nissen Krage fremlagde en kontrakt med Gravers Dynesen. Han er gift med Søren Nissen Krages datter Dorete Sørendatter. Aftægtsbestemmelser.

53:

Jens Sørensen Grøn af Jerlev på vegne af Johanne Joensdatter, sal. Thomas Hansens efterleverske i Ødsted, har stævnet Mads Lauridsen i Ødsted med hans 2 myndlinge, Maren Thomasdatter og Anne Thomasdatter, til lovbydelse og skøde. --- Hans Thomsen får skøde på den halve gård, som hans forældre, Johanne Joensdatter og hendes sal. mand Thomas Hansen, har ejet og beboet. Medejer bliver hans trolovede fæstemø Kirsten Pedersdatter ibidem, hvis fader er Peder Jensen.

54:

Skødet.

54b:

Fredag den 1. oktober 1697:

Rådmand Mathias Ras af Kolding ctr. Erik Christensen i Seest og Mads Eriksen og hans søn Poul Madsen ibidem samt Niels Mikkelsen i Seest og Peder Madsen ibidem, som på sin hustrus vegne er sal. Christen Smeds arvinger, for gæld til sal. rådmand Morten Pedersen i Kolding. - Erik Christensen nægtede at være Morten Pedersen noget skyldig og fremlagde til bevis en obligation. Niels Mikkelsen nægtede sig også skyldig. - Opsat 14 dage.

56:

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen på vegne af Vranderup bymænd ctr. Rasmus Kruse. Opsat 3 uger.

Samme ctr. Rasmus Kruse om hans gårds fæste. Opsat 3 uger.

56b:

Samme fremlagde en skrivelse:
1) Laurids Nielsen Tyboe af Jordrup er undveget og har med sig taget en ko, en vogn og andet, som var ved stedet. . Han efterlyses.
2) Den rømte har efterladt sig 2 bæster og korn i laden. Gården opbydes til fæste.
3) Søren Sørensen er rømt fra en ryttergård i Gårslev. Han efterlyses.

57:

Hans Nielsen fremlagde på vegne af regimentskriver Anders Rask en skrivelse: Så ugerne af enhver må fornemmes, hvorledes det en møller navnl. Rasmus Pedersen, tilforn boet i Donslund mølle udi Vorbasse sogn i Koldinghus amt beliggende, skal have gjort sig til en mordbrænder og for nogen tid siden --- afvigte sommer nattetide skal have stukket ild på ovenmeldte mølle, så den ganske blev afbrændt, og des beboende næppelig med deres liv udkom. Og som stærkt spargeres, bemeldte mordbrænder ikke sit --- og brandmorderiske forsæt nær tilfulde skal have bragt, men ladet iblandt folk udfalde, det han deromkring liggende naboers gårde og huse ligeledes om nattetide med ildsantændelse vil begegne, hvor iblandt findes mestendel af Hans Maj.s ryttergods. Da som samme person skal have holdt sig (siden ulykken skete) i skjul, sær udi klidte, hede, moradser og deslige steder, så man ej om hans tiltagen værelse videnskab kunne erlange, helst og fordi han byer, sogne og herreder igennemstrygede og omkringløb, færdig enhver ulykke at tilføje, som endnu i disse tilstundende lange, mørke nætter må grues og skrækkes for. Til den ende jeg på Hans Maj.s ryttergodses vegne, dets skade at forhindre lader dette udgå til alles og enhvers videnhed og oplysning, om nogen ermeldte brandmordiske person neml. Rasmus Pedersen Møllers ophold og værdsted kunne være vidende, de da sådant mig ville tilkendegive, enten det hans person dem kunne forekomme, eller og de den kunne vorde overmægtig , da samme ville fastholde og udi forvaring tage, indtil jeg derom med allerforderligste kunne blive sligt adviseret. Hvorimod jeg til recompens (den, som sådant kan formå) udlover at give otte Rigsdaler --- beder om at få det oplæst 3 tingdage efter hinaden. - Det er blevet læst 1. oktober og 24. september.

Kontrakt mellem Søren --- --- Pedersen.
--- fremstod Søren I--- Koedsen af Højen Stubdrup på den anden side --- kundgjorde, at som det har behaget den almægtige, gode Gud ved pårørendes fælles venners vel--- råd og samtykke til ærlig ægte kærlighed at sammenbinde bemeldte Peder Sørensens søn Mads Pedersens og forn. Søren Iversens datters Mette Sørensdatters hjerter, så er de derom på begge --- sider i den hellige Trefoldigheds navn på de høje og --- øvrigheds gode behag kærligt, venligt og vel kontraheret og forenet således, at Søren Iversen med egne og samtlige vedkommendes fulde fri vilje, vel beråd hu og samtykke har opladt og afstanden fra sig og sin hustru Karen Sørensdatter og til forn. Mads Pedersen af Højen Stubdrup samt hans bemeldte kære fæstemø Mette Sørensdatter den kgl. maj. gård i Vork ---Søren Iversen hidindtil i fæste haft og med hans omrørte --- hustru beboet haver. - Aftægtsbestemmelser.

58:

Fredag den 15. oktober 1697:

Regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Claus Pedersen i Ferup og hans hustru til med deres ed at vedkende sig de to puder, de har tilegnet sig hos rytter Jens Brutlach i Ågård. - Vidner er indkaldt. Rytter Nikolaus Sørensens hustru i Ferup skal vidne om, hvad hun har hørt i stokkehuset af den arresterede rytter Peder Jensens mund. Nogle skal vidne om de sengeklæder, som Claus Pedersen i Ferup skal være frastjålet, om de efter Jens Brutlachs påberåbelse for 6 år siden har set de 2 puder på hans hustrus seng i Ågård, da hun lå i barselsseng. Nogle skal spørges, om de kan bekræfte, at rytterens hustru købte punderne i Middelfart marked for 13-14 år siden.
����Claus Pedersen og hustru er ikke til stede, så deres edelige vedkendelse må ske næste tingdag.
����Jens Poulsen af Ferup: Da der blev talt om, at Claus Pedersens sengeklæder vaqr stjålet, da sagde Laurids Madsen bl.a. til forn. Jens Poulsen, at eftersom Jens Poulsen var mistænkt, da dersom et vidne kunne hjælpe, skulle Jens Poulsen være fri. Noget efter, da han gik i Laurids Madsens arbejde, beklagede denne, at han havde talt om, hvem der havde taget sengeklæderne, thi af den grund havde han stor ufred i sit hus med sin indkvarterede rytter.
����Sidsel Thomasdatter: Da hun sammen med Nikolaus Sørensens hustru var i stokkehuset, da spurgte Nikolaus Sørensen, om Claus Pedersen havde fået sine sengeklæder igen. De svarede nej. Dertil svarede Peder Jensen, som også sad i arrest: "Få han skam for det. Thi dersom han havde bunden sig ved ---
����Regimentskriveren spurgte Laurids Madsen, af hvad for folk han sligt havde hørt. - Han kunne ikke navngive nogen. Det bekræftede hans hustru Mette Sørensdatter.
����Jens Andersens hustru Gertrud Christensdatter: Sidste vinter ved juletid, da rytter Peder Jensen var drukken, sagde han til hende, at det var muligt, Clauses og hendes søsters sengeklæder var kommet til Ågård; men hvem véd det.
����Regimentskriveren begærede, at den arresterede rytter Peder Jensen ville vedstå den bekendelse, han har gjort ved krigsrettens forhør angående, hvad Jørgen Guldsmed i Vejle og Barbrad Huekone har købt af Tulle Pedersens frastjålne midler. Han tilstod ledig og løs det, som han har bekendt for krigsretten: At Jørgen Henriksen Guldsmed havde købt 3 af Tulle Pedersens små guldringe, som en sten var i den ene, af Else Mikkelsdatter i Vejle. Og Peder Jensen havde selv leveret hende samme ringe til at sælge, og en del øvrigt af Tulle Pedersens frakomne tøj købte Barbra Huekone af Peder Jensen selv.

60:

Regimentskriver Anders Hansen Rask, syn og taxering --- læder --- løsholte --- et hus' træværk -- tøæmmernamd for huset at opføre --- tækkeren --- plitzfolk ---murmester ---

61:

Fredag den 22. oktober 1697:

Regimentskriver Johan Hollænder (sagen om puderne) --- Kaptajnløjtnant Rode fremstillede en rytter, Jens Brutlach, der fremviste 2 små, hvide hjemmegjorte bolster sengepuder, som var forseglet af kaptajnløjtnanten hos Jens Brutlach. Det er dem, som Claus Pedersen af Ferup og hustru Anne Christensdatter vedkender sig som frastjålet den 12. januar 1696. Hvorimod rytter Jens Brutlach tilstod, at puderne med rette tilhører ham og hans hustru, der lovligt har købt dem på Middelfart marked for ca. 11 år siden. --- Der var ingen, der på vegne af regimentskriveren var mødt for at høre vidner eller at tale noget i sagen. Derfor er Jens Brutlach frikendt for regimentskriverens stævning.

61b:

Rådmand i Kolding Mathias Ros (se fol. 55) ctr. Mads Eriksen, hans søn Poul Madsen og Peder Madsen på vegne af sal. Christens Smed og Niels Mikkelsen --- i Seest for gæld efter sal. Morten Pedersen. Opsat 8 dage.

Mads Christensen af Vester Vamdrup på vegne af Vester Vamdrup bymænd har stævnet Horskær, Habdrup og Knurborgs lodsejere til forbud mod bæsters og kvægs græsgang, lyngslæt, skovhugst m.m.

62:

Fredag den 29. oktober 1697:

Oluf Dreir på vegne af oberstinde sal. von Bassens har stævnet oberst von Üttervig. Fremlagde et forbudsvidne af 13/8 og en dom af 20/7 og en beskikkelse med oberstens påtegning. Begærede dom. Opsat til 6. uges dagen.

62b:

Sr. Mathias Rofs sag opsat 8 dage.

Regimentskriver Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen (se fol. 44, 47 og 56) på vegne af Vranderup bymænd ctr. Rasmus Kruse. Denne fremlagde en landsdommerstævning. Sagen er indstævnet til landstinget i februar 1698. Derfor kan ingen dom afsiges her, før sagen har været i landstinget.

63:

Hans Nielsen æskede dom over Rasmus Kruse for hans fæstebrev og beboelses hjemmel. - Dom: Rytterforordningens artikel 3 siger, at rytteren, som gård haver, skal have den uden fæste og deslige afgifter --- (vistnok noget om, at han har genopbygget en forfalden gård) --- med arméen udkommanderet mod kongens og rigets fjender i Pommern, for Wismar, for samme gård, og han efter udstanden møje og hjemkomst af krigen samt hans afskeds erlangelse hans i Vranderup beliggende gård på egen bekostning forsvarlig, som den endnu er, har ladet bebygge, vedligeholde og dens udgifter uden nogen forkortelse eller restance svarer, og der således nu på 24 års tid i rolighed, uden al last, klage eller tiltale for des beboelse og brug nydt, besiddet og brugt haver og i alle kommissioner det godkendt, at han bebor sin ryttergård, og hans navn findes i krigsjordebogen og i landmålingsmatriklen. Intet er iretteført, så Rasmus Kruse kan frakendes sin gård. Han bør nyde sin gård uden videre fæste.

63b:

Fredag den 5. november 1697:

Gravers Dynesen af Store Anst vedstod, at som hans kære hustru Dorete Sørensdatters fader Søren Nissen Krage --- udstedt 6/7 1667 til Peder Sørenseni Glibstrup --- 36 slettedaler --- Et beløb skal blive stående ubetalt hos Gravers Dynesen i 10 år. Der er givet pant til Hans Pedersen i Glibstrup i en otting selvejerjord. Når de 10 år er gået, skal 100 daler betales til Hans Pedersen. Søren Pedersens pantebrev skal være ophævet.

65:

Fredag den 12. november 1697:

Daniel Philip på vegne af regimentskriver Rask ctr. Jens Ibsen skovrider. På dennes vegne Peder Hoff af Ribe. - Kendelse: Daniel Philip påberåber sig en landstingsdom og tilladelse af 30/9, hvor ham skal være tiladt videre vidner i denne sag at føre, og en sådan tilladelse dog ikke er fremlagt i retten. Derfor kan jeg som en ringe sættedommer (Thyge Ursin) ikke understå mig at tilstede vidner til forhør.

66:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. Laurids Nielsen Tybo, der er bortrømt fra Jordrup. Sætter i rette, at han bør pågribes og udleveres til regimentskriveren og holdes i arrest, indtil han betaler de kgl. forstrækninger og restancer og anden gæld. Opsat 14 dag.

66b:

Herredsfoged over Gørding og Malt herreder Andreas Nielsen Saabye har stævnet Otto Knudsen og hans søn Knud Ottosen i Hvexel til at påhøre vidner samt Peder Jensen m.fl. ibidem til at vidne om, hvad der er passeret på Hastrup birtketing den 21. oktober --- Saabye ville have læst en landstingsstævning --- Birkefoged Jens Ulf og Otto Knudsen ville ikke tilstede det --- men hart med råbende røst modstod, indtil fuldmægtigen på Hastrup, Laurids Fog, sagde til birkedommeren og de andre: "Giv dog lyd, og hør, hvad manden vil sige". Da blev der noget stille, så bemeldte Saabye, hvis ord ikke før for bulder og larm kunne høres, sagde, "Jeg begærer indført, at som jeg venter mig aldeles ingen ret sandheds oplysning af disse Otto Knudsens sammensankede vidner, til en fremmed ret, hvorunder ingen af dem er tingpligtige, begæres alene imod tilbørlig betaling beskreven, hvad som i sagen passerer". Imidlertid han dette således begærede indført (det dommeren dog ikke ville befale), hviskede Otto Knudsen sagte til skriveren --- som da straks skrev i tingbogen, hvad ---. Otto Knudsen sad for bordenden mellem fogeden og skriveren --- vidnesbyrd blev afsagt uden ed --- Hans Madsen af Seest og Niels Truelsen ibidem: De hørte og så, at Søren Nielsen, som var formand for Otto Knudsens vidner, fremkom for Hastrup birketings ret, trængte sig ind og trykkede Sr. Saabye til side, slog på bordet og sagde, han ville have sit vidnesbyrd aflagt ---.

69:

Regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Tulle Pedersen m.fl. til at vidne ang. Claus Pedersens frastjålne sengeklæder i Ferup. Vidnerne kom ikke til forhør, fordi det var blevet for mørkt. Opsat 8 dage.

69b:

Regimentskriveren Johan Hollænder bad stokkemændene drages til minde, at de havde hørt, rytteren Jens Brutlach sagde til ham, at han en tidligere tingdag havde gjort vold imod ham. --- og bad om at få i tingbogen indført, at Claus Pedersen indkom for retten og beklagede sig, at Jens Brutlach havde nu idag her uden for tingdøren truet ham og sagt, at han skulle få en ulykke, hviklet Claus Pedersen sagde at kunne bevise med 2 mænd, som havde hørt det, menlig Jens Jørgensen og Peder Jensen af Jordrup.

70:

Fredag den 19. november 1697:

Sagen om Claus Pedersens stjålne sengeklæder. - Kaptajnløjtnant Rode fremlagde klage til oberst Üttervig fra Jens Brutlach. - Vidner: Laurids Pedersen har hørt 2 ryttere tale sammen. Christen Skive spurgte Niels Eriksen, hvad han ville svare, om de ville anhæfte ham for sengeklæderne. Han svarede: Dersom bødlen stod over ham, ville han ikke sige det.

71b:

Hr. Peder Jensen Bjerg, sognepræst til Hjarup og Vamdrup menigheder, har stævnet vidner til at forklare om den rettighed, som sognepræsten i Hjarup årligt har nydt af den gård i Vester Vamdrup, som Niels Lauridsen og Peder Rasmussen bebor. - Hans Madsen i Skanderup er for svag til at møde i retten, men har vidnet, at 10 år før sidste fjendtlige indfald, da sal. hr. Poul Sørensen var præst i Hjarup, da fæstede Hans Madsen af præsten den gård i Vester Vamdrup, som Niels Lauridsen og Peder Rasmussen nu bebor. - Jep Hansen af Hjarup kan mindes 40 år. Gården har været regnet for præstens annexgård.

73b:

--- Jensen af Jerlev fremlyste en sorthjelmet stud.

Fredag den 26. november 1697:

Regimentskriver Johan Hollænder fremlægger synsrapport på den halve gård i Jordrup, som Laurids Tybo sidst frarømte og efterlod øde, og som Mads Madsen nyligt har fæstet. Gården er forfalden. Tømmer vil koste 44 rdl.

74:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. Laurids Nielsen Tybo. Opsat 8 dage.

Jens Pedersen af Oustrup på vegne af postmester Hans Lund ctr. Staffen Munch, degn i Vorbasse, angående nogle får, postmesteren skal have købt af ham og penge på hånden leveret ---

74b:

Fredag den 3. december 1697:

Regimentskriver Johan Hollænder ctr. rytteren Jens Brutlach i Ågård angående hans beskyldning og hans trussel på tingstedet. - Jens Brutlach fremlagde et indlæg: indskyder sig til krigsretten. - Vidner: Da de for 14 dage siden var stokkemænd, da hørte og så de, at regimentskriveren sad ved tingbordet på bænken og havde at forrette. Da sagde Jens Brutlach, at regimentskriveren en tingdag tilforn havde gjort ham vold, idet han havde forhindret ham i at føre sine vidner og skudt dem ud fra retten. Og den 12/11 stod Claus Pedersen og Jens Brutlach og snakkede sammen uden for døren. Da sagde Jens Brutlach: "I skal få en ulykke, inden vi skilles ad". - Jens Brutlach sagde, at det var hans hund, han sagde det til. Men vidnerne havde hverken set eller hørt nogen hund dér.

75:

Regimentskriver Johan Hollænder æskede dom over Laurids Nielsen Tybo. - Dom: Han bør undgælde som en rømningsmand.

75b:

Sag ctr. Thomas Hansen og Hans Iversen i Gelballe ang. deres klammeri og slagsmål i rytter Claus Rolfs hus på Sct. Mikkelsdag.

Fredag den 10. december 1697:

76:

Anders Juel af Fredericia på vegne af oberst Üttervig, der er søgt af oberstinde von Bassens angående korntienden. Amtmanden har beordret, at Daniel Kellevig skal være sættedommer ved domsafsigelsen. - Ingen mødte på vegne af oberstinden. Opsat til 7/1.

Fredag den 17. december 1697:

Sagen ctr. Thomas Hansen og Hans Iversen i Gelballe.

---

Alt foreskr. og ej videre her for retten på Anst, Jerlev og Slavs herredsting etc.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk