Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


(Mikrofilm 30017)

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog
1692-97

Tingbogen er forvitret forneden ud mod hjørnet.

1695


123:

Fredag den 11. januar 1695:

I Jesu Christi Navn Begynde Vi Dette Nye Aar at skrive 1695 Og Holde Ting og Rettergang Paa Anst Jerlev og Slaugs Herreders forordnede Tingsted,

d. 11. januar, som var en fredag og rette tingdag. Da blev retten betjent af Bertel Jensen Krog i Bølling, herredsfoged, Bartram Pedersen i Lejrskov, herredsskriver, og Niels Nielsen i Hudsted, tinghører. Otte mænd: forn. Niels Nielsen i Hudsted, Peder Lauridsen i Spjarup, Niels Gilladsen i Egtved, Ebbe Poulsen i Dollerup, Peder Torbensen i Knudsbøl, Peder Jensen i Bøgvad, Laurids Iversen i Hundsholt og Søren Munch i Spjarup.

Mathias Phillipsen af Kolding pva. jægermester Brochdorf (se nr. 114, 118, 122). Æskede dom ctr. Jens Ibsen, skovrider i Anst herred.
���Dom: Mathias Phillipsen har med tingsvidner bevist, at Jens Ibsens søn Jens Jensen har skudt dyr i Verst skov uden nogen ordre, og at Jens Ibsen selv har lovet og caveret for sin søn. Han bør skaffe ham her til stede igen inden 6 uger. Ellers skal han selv undgælde for sin søns mishandlinger, såfremt øvrigheden ikke vil benåde ham.

123b:

Fredag den 18. januar 1695:

Læst forordning om matrikelskat og rytterholdspenge, okse- og flæskeskat for 1695, samt om kvindeskatters (?) efterladelse i København.

Fredag den 25. januar 1695:

Poul Gjermandsen i Bølling sættefoged. Blandt stokkemændene er Anders Olesen i Fitting.

124:

Thomas Hansen Ravn af Hjelmdrup fremstod for retten og vedstod, at han ved tinget den 18. januar i drukkenskab og misforstand har udtalt nogle ubekvems ord til herredsfogedens hustru Kirsten Nielsdatter. Gør afbigt. Hun er og har været en smuk frue, hæderlig og ærlig matrone og dannekvinde. Han vil straks betale til Verst kirkes brøstfældigheds reparation 10 slettedaler, som han til kirkeværgen Laurids Hansen i Torsted skal levere.

Fredag den 1. februar 1695:

Velbårne — Broche til Engelsholm hans fuldmægtige Christian Phillipp har stævnet Niels Clemmendsen i Løvlund for ord, han skal have sagt om Broches tjener Gravers Ibsen og hans hustru Abelone Madsdatter i Grene Krog ved barsel søndag den 20/1 hos Kjeld Jensen i Silkeborg. - Opsat 8 dage.

Christian Phillipp af Engelsholm pva. amtmanden ctr. Tulle Hansen i Knudsbøl, vedr. Rasmus Brocks friladelse. Opsat ---

125:

Fredag den 8. februar 1695:

Poul Gjermandsen i Bølling sætteskriver.

Bendix Funk pva. amtmanden ctr. Tulle Hansen i Knudsbøl. - Opsat 14 dage.

Christian Phillipp, ridefoged på Engelsholm, får tingsvidne ctr. Niels Clemmendsen i Løvlund. - Han har sagt til Gravers Ibsens hustru: "Jeg har gjort imod dig, som jeg vil forsvare for Gud. Men du er min tyv og skal være den". - Han har også sagt, at han har Gravers Ibsen mistænkt for at have stjålet penge fra ham. - Niels Clemmendsen stod til vedermål. Han mente, at vidnerne ikke kan komme ham til skade efter så lang tid.

125b:

Fredag den 15. februar 1695:

Christen Lassen af Vorbasse blandt stokkemændene.

Jens Pedersen af Varde fremlægger landstingsstævning fra borgmester Laurids Thordsen i Varde til ridtmester Otte Kruse og hans arvinger - og til Jens Jæger i Skanderup som formynder for borgmester Fausts arvinger i Kolding.

126:

Fredag den 22. februar 1695:

Morten Hansen i Vorbasse Nebel blandt stokkemændene.

Amtmanden ctr. Tulle Hansen. Opsat 4 uger.

Jens Pedersen af Varde pva. borgmester Laurids Thorsen har stævnet ridtmester Otte Kruse ang. gæld iflg. pantebrev. - Dom: Han skal betale.

126b:

Fredag den 1. marts 1695:

Christian Phillipp pva. Preborn Broch ctr. Niels Clemmendsen i Løvlund. - Nogle mænd har været i Niels Clemmendsens hus for at foreneNiels Clemmendsen og hans brodersøn Gravers Ibsen og hans hustru om hans beskyldning. De blev forligt på venligste og bedste måde. Hans ord er sket i drukkenskabs misforstand etc.

127b:

Fredag den 8. marts 1695:

Fredag den 15. marts 1695:

Mads Pedersen i Egholt har stævnet Peder Mortensen i Donslund mølle til at påhøre vidnesbyrd, som velbyrdlige Axel Bilde til Ørumgård vil føre angående Peder Mortensens indgåede forlig med Mads Pedersen om Peder Møllers gæld.
Som vidner er stævnet Peder Christensen i Skødebjerg, Jørgen Hansen i Risbøl, Anne Nielsdatter, som er Peder Møllers hustru, samt hans søn Rasmus Pedersen og hans to døtre Maren og Anna Pedersdøtre, Hans Hansen i Donslund huse og Hans Nielsen i Heinsvig.
���Mads Pedersen spurgte Rasmus Pedersen — vitterligt, at hans fader Peder Mortensen har af frygt for velb. Axel Bildes krav og søgning, efter forhvervede dom, bortflyttet og forsat sine midler, før end Mads Pedersen med dommen og rettens middel om udlæg til møllen ankom. Rasmus Pedersen svarede, at han ikke kunne benægte, hans fader jo en del af hans midler for nam og gældsfordrings skyld havde forflyttet; men han vidste ikke, hvor det blev hensat, eftersom han ikke var hjemme. Han har dog erfaret, at hans fader havde nogle af sine midler i Søgård.
���Hans Nielsen af Heinsvig: Vidste ikke meget, heller ikke, om Peder Møller af frygt for samme gældskrav med sin egen person var undveget i dølgsmål.
���Anne Nielsdatter, Peder Mortensens hustru, kan ikke nægte, at han flyttede nogle af sine midler.
���Mads Pedersen kundgjorde, at han sidste lørdag ved 2 mænd gjorde fuldkommen forbud og arrest hos Rasmus Pedersen i Donslund mølle på alle de der befindende midler, så han aldeles intet må afhænde, før den tvistige sag er afsluttet. Dette bekræftede Rasmus Pedersen.
���Ingen andre vidner er mødt.
���Yderligere fremlagde Mads Pedersen en dom af Bjerre-Hatting herredsting af 5. november 1694: Peder Mortensen søges for restance af skat, landgilde og bygfæld, som han er skyldig at betale af Svends mølle, som han har antaget og beboet for fæste og udgift. Han er modvilligt udeblevet. Tilmed er der tilforn gået dom over ham. Den tidligere dom fornyes. Han skal betale til Axel Bilde fra 1. maj 1665, da hans friheds år var forbi, og til indeværende måneds udgang. Og hvis ej ved nam og vurdering kan ske udlæg til fuld betaling, da bør Peder Mortensen for resten at være arrest og lovens tvang undergiven, til betaling sker. - Påskrift: 1694, den 26. november var jeg, Poul Germandsen i Bølling på rettens vegne tillige med 2 vurderingsmænd i Donslund mølle og søgte betaling og skulle have gjort udlæg efter denne doms indhold. Da befandtes, såsom det almindelige rygte iblandt gemene — for os før end vi til steden ankom, at Peder Mortensen Møller var bortrømt og i dølgsmål havde hensat sine midler til forvaring mellem sine venner i næst forleden uge, hvorom de ledige og tomme steder i husene, som kvæget og deres kreaturer havde standen, samt klouer bindsel, krybber, møg og andet var sand tegn fast som bevis, at det kvæg og kretter, som der udi vinter standen havde haft føde stade, nyligen derfra var bortført. Vi anslår, at der har været 11 stk. fæhøveder, 2 heste eller hopper, får og svin. Det almindelige rygte sagde, at der skulle have været 40 stk. fårehøveder og 3 fedesvin. Så begav vi os til de steder, som rygtes mæle havde given anledning på at noget af hans middel og formue skulle være komme til huset på Donslund mark, som gamle Hans Trøllund ibor, andet skulle være kommet til Heinsvig og Askær, hvor vi bad folkene der om at give til kende, om nogen af dem havde noget af Peder Mortensens formue i gemme. Det vedstod ingen —.
���Peder Mortensen mødte for retten og sagde sig at være arresteret af Mads Pedersen. - Opsat 14 dage.

129b:

Fredag den 29. marts 1695:

Bendix Funk pva. amtmanden ctr. Tulle Hansen i Knudsbøl. - Dom: Tulle Hansen har frivilligt ladet fra sig passere den stjålne hest, som Rasmus Broch af Vejle havde med sig, uden nogen øvrighedstilladelse. Han kan ikke befries for at betale til amtmanden efter lovens 1-19-9 60 lod sølv samt 4 rdl. i sagsomkostninger.

Axel Bildes sag ctr. Peder Mortensen i Donslund mølle opsættes til den 5. april med henblik på forlig.

130:

Fredag den 5. april 1695:

Skovsynsvidne for Jerlev herred vedr. ulovlig skovhugst.

130b:

Mads Pedersen af Egholt gav til kende, at Peder Mortensen af Donslund mølle efter oprettet kontrakt, dateret Søgård den 27. april 1694, her idag på tingbordet har betalt de 200 slettedaler af Svends mølles restance og bygfældighed. Kvitterer.
���Peder Mortensen af Donslund mølle vedstod, at han ifølge ovennævnte kontrakt er blevet skyldig 175 slettedaler til Axel Bilde for restance og bygfældighed af Svends mølle. Han lover på ære, tro og redelighed at betale til Mads Pedersen inden et års forløb.
���Peder Mortensen i hånd tog Rasmus Pedersen og lovede at holde ham og hans arvinger skadesløse for de 175 slettedaler. Han vil ikke forflytte nogen af sine midler, før end sønnen har fået fuld fyldest for pengene, om han skal betale dem.

Fredag den 12. april 1695:

132b: (pagineringen vistnok forkert)

Sr. Thyge Usin pva. regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Thomas Hansen Ravn i Hjelmdrup ang. den skade, han for nogen tid siden skal have tilføjet Niels Madsen i Tudeved med en kniv. - Niels Madsen vedstod, at på Hellig tre Kongers dag, som han var indkommet i Jens Venborgs hus i Borlev, da slog Thomas Ravn til ham i hans arm med en kniv og sagde, at Fanden skulle gå i Niels Madsen, for han ville gå i hans købmandsskab. - Opsat 8 dage.

133:

Niels Baltzersen, rådmand i Kolding, et lovbud. - For retten fremstod Niels Andersen Bøgvad, borger i Kolding, Jakob Berentsen ibidem på vegne af sal. hr. Anker Mogensens og hans hustru Agathe Davidsdatter og deres arvinger, samt Jep Sørensen Kjær af Seest; de lovbød til 3. ting alle de lodder, som Niels Andersen Bøgvad, hans hustru Anne Rasmusdatter og alle sal. hr. Anker Mogensens og hans hustru sal. Agatha Davidsdatters arvinger og Jep Sørensen Kjær i Seest og hans hustru Maren Hansdatter hidtil har ejet i den jord på Seest og Højrup grund, som kaldes den Kolding otting. - Niels Baltzersen på egne og kære hustru Kirsten Nielsdatters vegne samt på Peter Bahnsen Farvers og hans hustru Helvig Baldtzersdatters vegne begærede skøde.

Niels Baldtzersen og Peter Farver, skøde på ovenstående. Diverse gamle skøder er nævnt.

134b:

Synsvidne om skovene i Anst herred ang. ulovlig skovhugst.

135:

Lørdag den 20. april 1695:

Sr. Thyge Usin pva. regimentskriver Johan Hollænder ctr. Thomas Hansen Ravn i Hjelmdrup, se 12/4. - Sognefoged Anders Joensen i Egtved har med to mænd været hos Jens Venborg i Borlev og hørt hans vidnesbyrd. Han bekræftede med ed, at Hellig tre Kongers dag om eftermiddagen, som han selv sad for sin skorstensild og Thomas Ravn sad oppe ved hans bord, indkom Niels Madsen ad den nørre dør på huset og blev stående på gulvet. Da adspurgte Jens Venborg ham, om han havde noget med ham at forrette. Hvortil Niels Madsen intet svarede, men gik igen ud af den søndre dør på huset af gården og ud til byen. Og Jens Venborg ej enten så eller hørte, at Niels Madsen fik nogen skade eller havde noget klammeri med Thomas Ravn.
���Thyge Usin mente, at Thomas Ravn burde straffes for den skade, han havde tilføjet Niels Madsen med en kniv.
���Thomas Ravn sagde, at Niels Madsens beskyldning var løgnagtig. - Opsat 4 uger.

135b:

Mathias Phillippi Aal på vegne af regimentskriver Johan Hollænder har stævnet bl.a. sognefoged Paaske Nielsen i Jordrup for at aflægge synsvidne angående den døde kvinde Kirsten Jensdatter, hvem hendes banemand har været, og årsagen til hendes død. Paaske Nielsen er også stævnet til at forklare, hvorfor han ikke efter sin pligt har angivet kvindens død for regimentskriveren, før end syn og begravelse er sket.
���Bendix Funk pva. amtmanden protesterede og spurgte Mathias Philippi, om han agerede denne sag ctr. Peder Hansen og hans umyndige barn som en drabssag. Mathias Philippe svarede, at sagen i sig selv er og agtes for en dragssag, og han agter at føre flere vidner til oplysning.
���Bendix Funk spurge, om han vedbinder og beskylder forn. Niels Pedersen at være Kirsten Jensdatters banemand. Svar: at de indstævnede vidner nok skal vise, hvem Kirsten Jensdatters banemand er. - Bendix Funk anfører lovens 1-16-6 og 1-14-1. Mener, at stævningen er ulovlig.
���Kendelse: Varslet bør være magtesløst.

136:

Hans Pedersen af Alminde, skovrider i Jerlev herred, forbyder gede- og bukkehold i vildtbanen.

136b:

Erik Madsen i Bindeballe har stævnet Tørskind, Spjarup og Lies grander til forbud mod græsning og trækning, tørvegrøft og lyngslæt og al videre skade, der forårsages på Bindeballe mark.

Fredag den 26. april 1695:

137:

Jens Ibsen, skovrider i Anst herred, forbyder gede- og bukkehold i kongens vildtbane.

Ridtmester Rai Powisk, et lovbud. - Jens Sørensen Grøn i Jerlev efter fuldmagt pva. kaptajn Johan Geisler og hustru Mette Else Lützou lovbød en gård i Ødsen, Duegård, som kaptajnen og fru har ejet hidtil. Ridtmester Ray Powisk og frue Elisabeth Sophia von Bassen begærede skøde.

137b:

Skøde på ovenstående.

138:

Fredag den 3. maj 1695:

Menige Jordrup bymænd med deres hustruer og folk er mødt i retten som stævnet af Johan Hollænder til at vidne om sal. Kirsten Jensdatters død. Men ingen er mødt til at tage deres vidnesbyrd beskrevet. - De frikendes for varslet, indtil de påny bliver stævnet.

138b:

Thomas Ravn af Hjelmdrup erbød sig i retten efter stævning fra regimentskriver Johan Hollænder. Men denne er ikke mødt. - Han frikendes for varslet.

Fredag den 10. maj 1695:

139:

Fredag den 17. maj 1695:

Hans Nielsen pva. regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Niels Pedersen i Jordrup med hans værge ang. sal. Kirsten Jensdatters død. - Som vidner er stævnet menige Jordrup bymænd med deres hustruer og folk samt alle i Jordrup logerende ryttere. (Jordrup bymænd er anført med deres og deres hustruers navne).
���Mikkel Rasmussen Hyrde: Vedstod at sal. Kirsten Jensdatter — som hun ofte tilforn havde gjort, man han vidste ikke, hvad hendes svaghed var, såsom han ikke talte med hende, eftersom hun idelig var skrøbelig og af høj alder. Dagen efter, da Mikkel Rasmussen atter om aftenen kom hjem af marken, var Kirsten Jensdatter død, og han ved ikke årsagen dertil.
���Hyrdekonen Else Christensdatter med flere vidner: De havde været med til at lægge hende i hendes ligkiste og iført hende ligklæderne. Da kunne de ikke se nogen skade på hendes legeme, som kunne være årsag til hendes død. - Hans Nielsen spurgte Else Christensdatter, om Kirsten Jensdatter, sidst da hun lå syg, ikke havde klaget over Niels Pedersen, at han skulle have stødt hende omkuld. - Nej, hverken over ham eller over andre.
���Nogle mandlige vidner: De har efter sognefoged Paaske Nielsens begæring synet den døde, da hun lå i sin ligkiste. De så hendes bare legeme, alt så vidt oventil mandspersoner kunne anstå åbenbart at besigtige. De så aldeles ingen skade.
���Et vidne har hørt, at Niels Pedersen, som gik i skole i Maren Jørgensdatters hus i Jordrup, skulle tillige med en anden skoledreng have været ude af skolen i gården, da Kirsten Jensdatter gik ud fra Maren Jørgensdatters nogen tid før påske, og Kirsten Jensdatter dér havde fået noget brændevin og brød. Og da sagde Niels Pedersen, efter han igen i skolen var indkommet, at han havde stødt Kirsten Jensdatter lidt for brystet med sin hånd, og hun var omfaldet deraf. Det vedstod Knud Smed at hans umyndige datter havde fortalt ham. Men han havde ikke selv set det. - Bendix Funk spurgte Knud Smed, om han havde set, at Niels Pedersen var Kirsten Jensdatters banemand. - Nej, og hun var en gammel og skrøbelig kvinde.

140:

Hans Nielsen pva. Johan Hollænder ctr. Thomas Ravn. Sagen opsat 14 dage.

Hans Nielsen (ctr. Thomas Ravn) fører de oprindelige stævningsmænd som vidner: Da de havde stævnet Thomas Ravn for knivstikket, havde han spurgt, hvordan Niels Madsen havde det, og om det var meldt til øvrigheden. Han havde tilbudt at betale for behandling og smerte. Han kunne ikke selv komme til Tudved for at accordere, men ville gerne have arrangeret et møde hos Jens Venborg i Borlev.

141:

Hans Nielsen pva. regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Ludvig Bertelsen i Torsted for restance og bygfældighed. Der er ikke optaget synsrapport. Sagen opsat 14 dage.

Hans Nielsen har stævnet Peder Kræmmer ibidem til synsopkrævelse ang. hans ryttergårds bygfældighed.

Thomas Pedersen af Rugsted med sin kære svoger Bertel Nielsen ibidem fremlagde et aftægtsbrev. Bertel Nielsen kundgør, at Thomas Pedersen og hans hustru Dorete Mikkelsdatter har afstået deres selvejergård til ham og hans trolovede fæstemø Kirsten Thomasdatter. - Thomas Pedersen vedstår på vegne af sine sønner Jørgen og Peder Thomsen, at Bertel Nielsen har betalt til dem de nye klæder og kister, som han i kontrakten har lovet.

142:

Fredag den 24. maj 1695:

142b:

Hans Andersen pva. Johan Hollænder fører flere vidner ang. Kirsten Jensdatters død. Nogle kvinder vidner, at de aldeles intet ved om, at nogen har været årsag til hendes død. Men de har nok hørt, at Niels Pedersen havde stødt til hende, så hun var faldet om.

Bendix Funk for amtmanden pva. Jes Møller af Vranderup mølle har stævnet Rasmus Kruse angående veje, forter og gærder, som er blevet synet. Synsmændene fik på stedet oplæst et tingsvidne af Anst herredsting den 2. maj 1678. De fandt Vranderup mølles vejrettigheder bekræftet.

143:

Peder Møller af Drabæk mølle fik afhjemlet synsvidne om den skade, der er sket ved møllevandets udbrud. Store dele af dæmningen er bortskyllet. Der skal bruges mindst 400 vognlæs jord og grus. Tømmerværket er ubrugeligt. Behovet for nyt træværk er angivet. Møllen består af kun een kværn og har ganske ringe møllesøgning. Den er besværlig at vedligeholde, fordi grunden er løs og vandet derfor ofte bryder ud og gør skade. - Peder Nielsen Møller begærede tingsvidne.

143b:

Fredag den 31. maj 1695:

Hans Nielsen pva. regimentskriver Johan Hollænder (se 132, 135, 140) ctr. Thomas Ravn. Han bad om opsættelse, skønt dette er 6. uges dagen. Bendix Funk begærede dom.
���Dom: Sagen er temmelig gammel og ikke endnu bevist med uvildige vidner. Især fordi Niels Madsens egen broder, Jens Madsens vidnesbyrd på Thomas Ravns ord er aflagt vel sent. Han frikendes.

144:

Hans Nielsen pva. Johan Hollænder har stævnet Peder Andersen Kræmmer ang. en del gods, som skal være arresteret hos ham. - Peder Jensen Bonde, sognefoged i Ødsted sogn, har med 2 mænd været hos Peder Andersen Kræmmer i Amnitsbøl og gjort forbud på en del kvæg, korn og boskab ---

144b:

Bendix Funk pva. Jes Møller i Vranderup mølle har stævnet Rasmus Kruse af Vranderup ang. nogle mølle-, skov- og kirkeveje til og fra møllen. Fremlagde tingsvidner af 2/5 1678 og 24/5 1695. - Opsat 4 uger.

145:

Bendix Funk ctr. Rasmus Kruse ang. forhuggelsen af en torneindhegning østen Vranderup mølle. Spurgte Rasmus Kruse, om det ikke var hans folk, der havde afhugget indhegningen. Det benægtede han, og hverken han eller hans hustru har befalet noget sådant. Bendix Funk mener, han bør befri sig med ed eller lide efter lovens 6-14-26. - Opsat 4 uger.

Skovrider Jens Ibsen ctr. Gregers Thomsen i Skanderup. Gør forbud på indavl af noget jord, som tilhører Kolding kirke, og som Jens Ibsen har i fæste. Iver Tullesen på vegne af Gregers Thomsen mener, at Kolding kirkes værge burde have været stævnet.

Fredag den 7. juni 1695:

145b:

Jens Ibsen ctr. Gregers Thomsen i Skanderup. Gør forbud til 2. ting mod indavl af et stk. jord. - Gregers Thomsen æskede Jens Ibsens fæstebrev.

Rasmus Kruse af Vranderup ctr. Jes Møller i Vranderup mølle. Fører adskillige vidner angående vejforholdene til og fra møllen.

146b:

Hans Nielsen pva. regimentskriver Johan Hollænder begærede genpart af den dom, som er gangen mellem amtmanden og Tulle Nielsen i Knudsbøl, samt dom mellem Thomas Ravn af Hjelmdrup og Niels Madsen af Tudved. Item tingsvidner angående Kirsten Jensdatters død i Jordrup. - Rettens betjente svarede, at havd angår dommen ctr. Tulle Nielsen i Knudsbøl, så er originaldommen sidste vinter straks blevet — overleveret — at efter så langsommelig tids forløb tilstedes, er imod loven genpart deraf at beskreven give. Angående dommen med Thomas Ravn og dokumenterne om Kirsten Jensdatters død, så når der bliver for retten fornøden papir leveret, som det kan forsvarligt påskrives, skal papirerne blive udfærdiget.

147:

Jakob Andersen af Nagbøl har stævnet Marchor Nissen, Hans Pedersen og Hans Iversen, alle af Bønstrup, med deres folk og tyende til syn ved Jakob Andersens enemærke. - Synsmænd: Gærderne er nogenlunde ved magt, så stort kvæg ikke kan passere, hvis ikke det var voldskvæg. Dog kan geder og svin komme igennem. - Engen er blevet opædt af kvæg. Der er skader for 1 læs hø.

Hans Nielsen pva. regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Peder Hansen ang. en del jord, som skal tilhøåre Knud Smeds, Laurids Sørensens og Søren Jensens gårde. Peder Hansen skal fremvise sin hjemmel til jorden. Synsmænd, som afhjemlede synsrapport 16/11 1694, og adskillige andre er stævnet. - Synet opsat til 12/6.

147b:

Fredag den 14. juni 1695:

Bendix Funk har pva. Niels Pedersen i Jordrup stævnet regimentskriver Johan Hollænder ang. den beskyldning, der er rettet imod Niels Pedersen og anhængiggjort i retten. - Johan Hollænder begærer udnævnt domsmænd. Der udnævnes: Hans Sørensen i Knudsbøl, Joen Nielsen i Bølling, Poul Gjermandsen, Mikkel Andersen, Poul Eriksen, Peder Sørensen ibidem, Anders Joensen i Egtved og Laurids Christensen ibidem.

148:

Bendix Funk på vegne af Jes Møller i Vrandrup mølle ctr. Rasmus Kruse i Vranderup ang. noget jord, han fornemmer er ulovligt indhegnet. Han spørger Rasmus Kruse, om han har indhegnet noget jord ved møllevejen tilhørende den gård, som Jes Møller og Jens Bjerg har i fæste. Rasmus Kruse vil ikke benægte, at før landmålingen blev noget jord mageskiftet af ham og Jens Pedersen, som da beboede Jes Møllers gård. - Opsat 4 uger.

148b:

Bendix Funk har pva. Jes Møller stævnet nogle af Rasmus Kruses tjenestefolk ang. en selvgroet indhegnings forhuggelse om en have, som Jes Møller har i brug. Det er ikke mødt, men Rasmus Kruse tilbyder at svare for dem. Det accepterer Bendix Funk ikke. Det kendes, at de indstævnede skal møde næste tingdag eller idømmes faldsmålsbøder.

149:

Bendix Funk pva. skovrider Jens Ibsen skovrider har stævnet Gregers Thomsen i Skanderup til forbud på 3. ting mod at indavle et stykke jord uden Jens Ibsens tilladelse. - Iver Tullesen møder pva. Gregers Thomsen og fremlægger en seddel af 3/6 fra Kolding kirkes værge Hans Lund i Kolding. Den siger, at Gregers Thomsen har betale for jorden. Fremlagde et tingsvidne af 2/11 1694 samt en gammel brevkopi af et tingsvidne af Kolding byting.
���Bendix Funk begærer, Hans Lunds seddel må forblive i retten, såsom den er urigtig i sig selv og strider imod hans forhen udgivne fæstebrev.
���Kendelse: Hans Lunds brev strider imod Jens Ibsens påståede fæste. Der kan ikke tillades forbudsvidne.

149b:

Søren Hansen af Jordrup har stævnet sin bortrømte tjenestepige Lene Jepsdatter for sin egen dør samt hos hendes stedfar Mogens Knudsen og mor Karen Jeppes i Uhre. Hun er bortrømt ved nattetide. Skulle være blevet til Mikkelsdag. - Dom: Hun er rømt uden årsag. Skal betale til Søren Hansen halvt så meget, som hun skulle have haft i løn, som er 2 slettedaler 15 sk. + 1 slettedaler i omkostninger.

150:

Fredag den 21. juni 1695:

Hans Andersen har stævnet Rasmus Kruse i Vranderup for ulovlig skovhugst. Sagsøgeren er idag forhindret af ulvejagten. Opsat 8 dage.

Christen Jørgensen af Mejsling har stævnet Laurids Jensen Rytter logerende i Vester Nebel og Jens Poulsen i Borlev til afkald og kvittering på deres hustruers vegne. - Laurids Jensen Rytter gav afkald på vegne af sin hustru Karen Christensdatter og Jens Poulsen på vegne af sin hustru Gunder Christensdatter: Deres hustruers fader har betalt dem deres arv.

150b:

Rasmus Hansen Kruse af Vrandrup fremlagde et forlig med Jes Madsen Hugger i Vranderup mølle. Der har været nogen strid mellem dem om noget mageskiftet jord, om veje, om fortov og fædrift, om noget hegn, som Rasmus Kruses tjenere uden hans vidende havde hugget. Nu har de truffet en aftale i mindelighed. Den beskrives. Forliget er blevet overværet og er underskrevet af Poul Gjermandsen i Bølling i herredsfogedens fravær og af herredsskriveren. Der er påskrift af amtmanden. Retssagen skal hermed være ophævet. Aftalen skal gælde, så længe de lever.

151:

Fredag den 28. juni 1695:

151b:

Bendix Funk pva. Niels Pedersen i Jordrup ctr. regimentskriver Johan Hollænder. De 8 meddomsmænd afsiger dom sammen med herredsfogeden: Johan Hollænder har søgt Niels Pedersen for at have været årsag til Kirsten Jensdatters død. Ingen vidner har bekræftet det, og hverken mands- eller kvindepersoner, som har synet hendes lig, har fundet nogen skade, som kunne være årsag til hendes død. Hun var en gammel, skrøbelig, udlevet kvinde. Niels Pedersen frikendes.

Hans Andersen pva. regimentskriver Johan Hollænder ctr. Jens Nielsen i Torsted og Ludvig Bertelsen ibidem for brøstfældighed og restancer. - Syn afhjemles. Der fremlægges memorial af 21/3 fra ridtmester Povisk til oberst von Bassen,, at Jens Nielsen har opladt den halve part af sin gård til Ludvig Bertelsen, som ikke havde mere end 1 ko, hvilket ridtmesteren ikke mente at burde tillades, at hele gården således måtte adskilles. Med projekteret jordebog af 1692 skal bevises, at Jens Nielsen er dømt fra sin gårds fæste. Den skal forelægges for retten om 8 dage.

152:

Hans Andersen ctr. Morten Pedersen i Amnitsbøl om gårdens brøstfældighed. Synsrapport fremlægges. Opsat 8 dage.

152b:

Claus Pedersen af Ferup har stævnet Else sal. Jens Andersens i Vrå, Peder Poulsen ibidem, Rasmus Nielsen i Jordrup og Søren Nielsen i Fuglsang for gæld til sal. Jep Mogensen i Ferup og hans sal. hustru Maren Pedersdatter. Claus Pedersens børn er arvinger iflg. skiftebrev af 5. maj 1694. - Opsat 4 uger.

Rasmus Kruse af Vranderup erbød sig i retten for at svare imod ulovlig skovhugst. Ingen var mødt for at tiltale ham, så han frikendes, indtil der foreligger en ny stævning.

153:

Fredag den 5. juli 1695:

Hans Andersen på vegne af regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Peder Andersen Kræmmer i Amnitsbøl for gårdens brøstfældighed og restance. Synsrapport. Opsat 8 dage.

153b:

Hans Andersen (se nr. 151) ctr. Jens Nielsen i Torsted. Fremlagde den projekterede jordebog af 27. juli 1692 med sessionens resolution om Jens Nielsen: Manden dur intet; forholdes hermed som med Risgård. - Og ved Risgård er resolveret således: Såsom disse 2 mænd er ganske uduelige gården at besidde, så bære regimentskriveren omsorg, at en anden dygtig person kommer til gården. - Satte i rette, at som synsvidnet beviser, at Jens Nielsen ikke forsvarligt har bebygget og vedligeholdt gården, ej heller har betalt det ham forstrakte lånekorn i tide, bør han have sit fæste forbrudt, straks betale restancen og reparere gårdens brøstfældighed - eller lide efter loven på sin person. - Jens Nielsen lover at betale lånekornet, når han har høstet, men sådanne løfter han han givet før. Opsat 4 uger.

154:

Hans Andersen ctr. Morten Pedersen i Amnitsbøl. Fremlægger jordebogen, hvor der om Amnitsbøl står: "Peder Hansen tilforn, Christen Pedersen og Søren Andersen: Såsom de gården ej forsvarligt bebor, så dømmes de fra deres fæste". - Hans Andersen sætter i rette, at Morten Pedersen ikke har bebygget forsvarligt sin fæstegård, ej heller betalt lånekorn i rette tid. - Morten Pedersen svarer, at hans gård — for ca. 2 år siden blev ulykkeligt — i armod er geråden og ingen hjælp af regimentskriveren havde bekommet. - Hans Andersen: Det er fast 2 år siden, at huset brændte. - Opsat 4 uger.

154b:

Morten Andersen Oerløf (Orløf, Orle) af Jerlev har stævnet Anne Nielsdatter i Vindelev. Fører vidnesbyrd om de 20 slettedaler, hun lånte af ham for et år siden i Karen Lauridsdatters hus.

155:

Fredag den 12. juli 1695:

Blandt stokkemændene: Laurids Hansen af Vorbasse Nebel.

Fredag den 19. juli 1695:

Poul Gjermandsen i Bølling er sættefoged. Blandt stokkemændene: Jens Christensen i Vorbasse Nebel.

Rasmus Kruse og Laurids Aagesen af Vranderup erbød sig i retten at svare Mathias Phillipsen. - Denne er ikke mødt.

155b:

Fredag den 26. juli 1695:

Poul Gjermandsen sættefoged.

Hans Andersen på vegne af regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Las Hansen i Højen til synsrapport efter klammeri med Isak Thomsen ibidem. - Synsmændene: De beså et gærde om Hans Hansens og sal. Nis Hansens toft i Højen. Las Hansens part deraf var udygtig. Sal. Nis Hansens enkes part var noget bedre. Der er gjort skade på noget korn. Opsat 8 dage.

156:

Las Hansen af Højen har stævnet Isak Thomsen ibidem. Nogle kvinder er stævnet som vidner. - Stævningen kendes ulovlig, fordi varselsmændene ikke ved, hvorfor de indstævnede er blevet indkaldt.

Niels Poulsen af Vorbasse på egne og hr. Hans Kochs vegne har stævnet Mads Hansen af Vorbasse for ulovligt afslæt af Hans Kochs og Niels Poulsens eng samt ulovlig kørsel over eng. - Synsmændene Jakob Madsen af Skjoldbjerg, Jørgen Hansen i Risbøl, Anders Olesen i Fitting og Anders Jensen i Rankenberg har været i engene syd for Vorbasse, som kaldes Søvoldene, til syn. Der var ingen kendelige skel som de kunne agte som rette skel. — der var bortslået af Hans Kochs — Et engskifte lå i morads og bløde på grund af kørsel med heste og vogn. - Jens Pedersen og Hans Jensen, begge af Vorbasse: De så tirsdag aften, at Mads Hansen med heste og vogn kørte langs ad Hans Kochs og Niels Poulsens 2 engskifter, og der er ingen ret vej dér.

156b:

Claus Pedersen af Ferup ctr. nogle personer for gæld (varsel af 28/6). - Rasmus Nielsen nægter at have lånt penge af sal. Jep Mogensens hustru Maren Pedersdatter; men hans hustru havde engang lånt 3 mk. af hende; dem betalte hun tilbage med gryn og andre deslige varer. Det kalder Claus Pedersen løs snak, som ikke bør anses som lovmæssigt bevis over for pur usvækket forseglet og beskrevet skiftebrev. - Dom: De skal betale.

157:

Fredag den 2. august 1695:

Hans Nielsen på vegne af regimentskriver Johan Hollænder ctr. Peder Andersen Kræmmer i Amnitsbøl for brøstfældighed m.m. - Søren Pedersen af Glibstrup lovede på vegne af sin svoger Hans Nielsen at betale lånekornet og holde Peder Kræmmer skadesløs, såsom Hans Nielsen ved gårdens overtagelse havde lovet at betale det. Dette er derfor udeladt af søgsmålet. - Søren Pedersen lovede også at svare for gårdens brøstfældighed, Den vil blive betalt enten af Søren Pedersen eller hans fader Peder Sørensen som kautionist for Hans Nielsen. - Den resterende gæld tilbød Peder Kræmmer at betale inden 14 dage. - Opsat 14 dage.

157b:

Hans Nielsen på vegne af regimentskriveren har stævnet Søren Sørensen til synsrapport. - Synsmænd har været i Bølling for at syne Søren Sørensens og Niels Sørensens gårds bygninger. Salshuset var under genopbygning. Andre bygninger var nyligt repareret. Der er ikke angivet bygfældighed.

158:

Hans Nielsen (se nr. 151 og 153) ctr. Jens Nielsen og Ludvig Bertelsen i Torsted. - Dom: De er søgt for deres fæstes fortabelse og restance. De skal betale restancen. Angående fæstes fortabelse ---

158b:

Mathias Phillipsen af Kolding ctr. Rasmus Kruse af Vranderup for overfald i Jep Kjærs hus i Seest den 7. juli. - Johan Hollænders fuldmægtige Hans Nielsen er forsvarer for Rasmus Kruse. Han mener, at ingen vidner idag bør tilstedes, såsom det alt for vel er bekendt, at Rasmus Kruse ligger benbrudt af den skade, han fik idag for 14 dage siden på hans hjemvej fra tinget, og ikke endnu har beskikket nogen fuldmægtig.
���Der afhøres vidner. - Skovfoged Laurids Aagesen af Vranderup: Havde ikke hørt, at Rasmus Kruse og Mathias Phillipsen havde noget klammeri ved Jep Kjærs barsel i Seest. Men han så, at Mathias Phillipsen kom gående imod ham og var blodig i Jep Kjærs forstues dør. - Johan Skræder så, at Mathias Phillipsen kom ind og tildrak Rasmus Kruse med en lerpotte øl. Og da Mathias Phillipsen havde drukket og leverede Rasmus Kruse lerpotten i hans hånd, da sagde Rasmus Kruse, "Du drak mig til som en skælm", og derpå slog han til Mathias Phillipsen med samme potte i hans ansigt og sparkede ham med sin fod. Mathias Phillipsen gjorde ingen modstand. - Mads Hansen af Seest så, at Rasmus Kruse lagde Mathias Phillipsen om på jorden og sparkede ham. Og da han kom på benene igen, sagde han, at han ikke ville røre sin hånd mod Rasmus Kruse. Rasmus Kruse sagde, at dersom Mathias Phillipsen ikke gik ud af døren, da skulle han få mere. - Andre vidner har hørt, at Mathias Phillipsen sagde, "Drages til minde, og se, hvad Rasmus Kruse har flyet mig". Men der var nogen, der ikke havde set, at det var Rasmus Kruse, der havde gjort det. - Jens Hansen var til barsel hos Jep Kjær og skænkede for gæsterne. Da han havde skænket øl i en potte for Rasmus Kruse og Mathias Phillipsen og derefter vendte sig om, da fløj skårene af potten om hans øren. - Jep Kjær: var gået ud i gården med nogle gæster. Da kom folk ud af stuen og råbte, at han skulle komme ind, Rasmus Kruse slog Mads Smed. Og da Jep Kjær ville gå ind, kom Mathias Phillipsen imod ham og var blodig.

159b:

Fredag den 9. august 1695:

Poul Gjermandsen i Bølling er sættefoged. - Det er han resten af året.

160:

Skovrider Jens Ibsen ctr. Jep Knudsen i Jordrup ang. det klammeri, han har haft med Jens Andersen af Ferup hos Isak Jensens i Jordrup. - Fremlagde en skriftlig klage af 31/7 til amtmanden: At Jep Knudsen havde med hug og slag angrebet Jens Andersen af Vrå (!), som var med skovrideren at syne skovskade. Nogle ord var passeret imellem dem, og så slog Jep Knudsen Jens Andersen med sin hånd i ansigtet. Jens Andersen greb straks Jep Knudsen i håret, og så slog Jep Knudsen ham til jorden.

Jep Knudsen af Jordrup ctr. skovrider Jens Ibsen ang. hvad overlast denne skal have tilføjet ham i Isak Jensens hus i Jordrup. - Isak Jensen vidner: Da Jep Knudsen og Jens Andersen havde haft klammeri med hinanden og igen var adskilt, var Jens Ibsen fortørnet på Jep Knudsen og slog ham i ansigtet med sin hånd og ved hans øje nogle slag, og Jep Knudsen gjorde ingen modstand, men spurgte Jens Ibsen, hvorfor han slog ham. Isak Jensen førte så Jep Knudsen ud af stuen, så han kunne komme hjem. - Andre vidner bekræfter det.

160b:

Poul Pedersen af Amnitsbøl har stævnet Kirsten Sørensdatter, Maren Christensdatter og Christen Sørensen og Anne Sørensdatter, for at de skal vidne om, hvad midler og formue, sølvpenge og andet deslige som sal. Søren Pedersen Hjuler i Amnitsbøl kan have efterladt sig, for at ingen arvinger skal blive forurettet. De er ikke mødt.

161:

Fredag den 16. august 1695:

Skovrider Jens Ibsen har stævnet Mads Pedersen i Ferup og Jens Andersen ibidem til at vidne om syn på skovhugst. En del mænd af Jordrup er stævnet til at påhøre vidnesbyrd. En hel del træ er blevet hugget i Jordrup skov.

162:

Hans Nielsen på vegne af regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Bølling mænd til at vidne om et stk. eng, som hr. Søren Jensen i Egtved skal nyde fra Søren Simonsens og Niels Sørensens gård i Bølling. - Vidnerne har aldrig set, at præsten har indavlet fra den eng, men har nok hørt, at de to bønder har ladet præsten få et læs hø eller to imod til gengæld at beholde halmen af deres korntiende. De bekræfter de to. Engen ligger ubelejlig langt fra deres gård.

Hans Nielsen på vegne af regimentskriver Johan Hollænder ctr. Peder Kræmmer i Amnitsbøl.. Den store rytterkommission i 1692 har for hans udygtigheds skyld dømt ham fra gården. Og det er spargeret, at han for kort tid siden har spillet en temmelig stor sum rede penge væk i kortspil i Kolding. - Hans Nielsen påstod, at de resterende 23 rdl., som er kgl. intrader af ryttergården, straks bør betales, eller han skal være arrest undergiven og lide på kroppen til Bremerholm. Fremlagde den projekterede jordebog af 27/7 1692 til bevis på, at han er fradømt gården: Som bonden tilforn har nydt 2 års frihed og dog ej gården forsvarligt bebygget og med bæster og kvæg besat, så dømmes han derfor efter loven, og gården til en dygtig person at bortfæstes. - Peder Kræmmer svarede og sagde, at han ville betale, hvad han retteligt skyldte til kongen. - Dom: Peder Andersen Kræmmer har intet anført imod gældskravet. Han skal betale.

162b:

Skovrider Jens Ibsen fremlagde befaling fra oberforster Hans Arnoldt Jantzen: Såsom jeg fornemmer efter skovriderens udgivende, at skoven formedelst skovfoged Laurids Aagesens forsømmelse ilde medhandles, og mest i den forbudne tid, — og skovfogeden på 2 års tid for mig eller amtmanden ej det ringeste har angivet, hvad ulovligt i skoven er passeret —om ikke skovfogeden burde svare til al den ulovlige skovhugst. - Skovfogeden var ikke mødt. - Synsmænd afgav synsrapport: Der er gjort meget stor skovskade i den forbudne tid.

163:

Jens Ibsen fremlagde en attest: Laurids Skovfoged har ladet sin ubluhed bete i Vester Gesten — Anders Hansen af Asbo og Anders Andersen af Gesten fandt tømmer i skovfogedens vogn under hans kones sæde. Han havde bedt dem tie om det. Attesten er underskrevet af Anders Hansen Risbøl og Anders Andersen Risbøl.

163b:

Fredag den 23. august 1695:

Mathias Phillippi Aal af Kolding og Rasmus Kruse af Vrandrup: Der har været tvistighed mellem dem. Nu er den ordnet i mindelighed. Tvisten skal være aldeles ophævet.

164:

Maren Chrsitensdatter og Kirsten Sørensdatter, begge af Amnitsbøl, blev tilspurgt af Poul Pedersens fuldmægtige Jes Pedersen af Ravning, om noget efter sal. Søren Pedersen i Amnitsbøl er blevet fordulgt og ej offentligt er angivet på skiftet, samt om en kontrakt angående den halve selvejergård, Poul Pedersen er født på. - De svarede, at der var aldeles intet sølv, penge, korn eller andet, dem bevidst, uden hvad der blev angivet på skiftet. De ved intet om kontrakten/købebrevet.

Fredag den 30. august 1695:

Iver Lauridsen af Øster Gesten og svoger Hans Hansen ibidem: Der har været nogen tvistighed imellem dem. Nu er de blevet forenet, så at Hans Hansen med Iver Lauridsens datter Maren Iversdatter til beboelse må have den halve gård, og Iver Lauridsen vil skaffe ham fæstebrev og af de 2 tdr. hartkorn svare allle kgl. udgifter til Valborgsdag. Dog skal Hans Hansen betale omkostningerne til indfæstning.

164b:

Christen Kjeldsen af Kragelund har stævnet Lene Mortensdatter Jens Christensens med hendes mand til at vidne samt hyrdens kone i Bække med hendes mand Mikkel Hyrde angående en gris, hun har påberåbt sig at have købt af Jens Olesen i Bække. Jens Olesen er stævnet ang. tiende af hver gris hos ham dette år skulle være tillagt. - Ingen var mødt.

165:

Jens Mogensen af Fredericia og trompetér Henrik Brun fremlagde på vegne af sal. Søren Pedersens enke og arvinger af Amnitsbøl en supplique til amtmanden angående en halv selvejerbondegård i Amnitsbøl, som sal. Søren Pedersen har påboet og hans svoger Poul Pedersen Smed nu omtvister. Amtmanden har henvist sagen til lands lov og ret. - Jes Pedersen af Ravning begærede som fuldmægtig for Poul Pedersen, at samfrænder måtte blive opkrævet til taxering af gården ---

165b:

Fredag den 6. september 1695:

Løjtnant Netzou, logerende i Store Anst, har ladet stævne Hans Pedersen af Glibstrup for døren til gewaltigerhuset i Store Anst, hvor han var arresteret for den overlast, han har tilføjet rytteren Clemmend Hun (Hue?). Hans Pedersens far Peder Sørensen i Glibstrup er også stævnet. Regimentskriver Anders Rasks fuldmægtige Anders Jensen er forsvarer for Hans Pedersen.
���Vidner: Sidste mandag for 8 dage siden så de, at rytteren Clemmend Hun kom kørende fra møllen til Glibstrup. Han gik ud ved Mikkel Mikkelsens og tændte sig der en pibe tobak. Gik til sin vogn igen tillige med Mikkel Mikkelsen, og som der var kommet en rytterkone, satte de sig ned norden for vangeleddet for at snakke med hende. I det samme kom Peder Sørensens søn Hans Pedersen drivende med nogle bæster fra kornvangen. Så stod Mikkel Mikkelsen op tillige med Clemmend Hun. Da blev bæsterne bange og løb tilbage igen, hvor da Hans Pedersen sagde til Clemmend, "Hvorfor kyser I bæsterne". Mikkel Mikkelsen sagde til Clemmend, at han skulle sætte sig på sin vogn og køre hjem. Og det gjorde han. ---- hen og hente deres broder Søren. Derefter befalede Mikkel Mikkelsen sin stedsøn Erik Olsen, at han skulle hjælpe Peder Sørensens sønner at få bæsterne til byen igen. Og det gjorde de.
���Anders Rasmussen af Glibstrup: Så, at rytteren Clemmend Hun ungefær ved middagstid kørte på Glibstrup gade med en vogn med kornsække. Han kørte vesterpå, og Peder Sørensens søn Hans gik bagefter. De havde nogle ord tilsammen. Da Clemmend var kommet forbi gadedammen ved Peder Hansens gårds toft, holdt han stille og stod af vognen, tog med sin hånd om den vognkæp, som sad ved venstre side i vognen forved og fik den dog ikke ud. Rørte så ved den agterste vognkæp i samme side med sin hånd, idet han gik om derved. Imidlertid løb Hans til Peder Hansens toftegærde, tog neden ved en stav og drog den nedre ende ud til sig og fik dog ikke staven løs. Så løb Clemmend til Hans, de greb hverandre fat i armene, og Hans kastede Clemmend til jorden. De tumlede omkring, holdt hinanden fast i håret, til Hans' moder kom til, og de blev adskilt.
���Clemmend Hun gav last og klage over Hans Pedersen. Han var kommet løbende efter ham og havde udfordret ham ---
���Hans Pedersen aflagde ed på, at han ikke havde udæsket Clemmen Hun. Når han løb, var det for at indhente nogle heste, der var løbet den vej. Men han kunne jo ikke nægte, at de var kommet i klammeri med hinanden.
���Peder Sørensen på vegne af sin søn Hans begærede, at han måtte komme fri af sin arrest. Han vil stille kaution. Det bevilgede løjtnant Nætzou. Claus Pedersen af Ferup og Jens Pedersen af Oustrup tog løjtnanten i hånd og stod inde for alle de prætentioner, som kan følge af denne sag Hans Pedersens person angående.

167:

Hans Andersen på vegne af regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Anne Hansdatter i Egtved til synsrapport om hendes gårdsparts brøstfældighed. Bygningerne er små og stærkt forfaldne.

167b:

Fredag den 13. september 1695:

Skovrider Jens Ibsen begærer synsmænd opnævnt.

Ny tingdag, sikkert fredag den 20. september 1695:

168:

Sr. Christian Mathiesen på vegne af oberforster Hans Arnoldt Janssen ctr. skovfoged Laurids Aagesen i Vranderup. Sætter i rette, at han bør svare for al den ulovlige skovhugst, der er fundet i Jordrup skov. - Opsat 3 uger.

Christian Mathiesen kræver, at der stilles kaution for Laurids Aagesen. - Kendelse: Han er ikke stævnet for nogen arrest, og anklagen imod ham er endnu ikke bevist. Der kan ikke pålægges ham nogen arrest.

Skovfoged Laurids Aagesen har stævnet Jens Ibsen i Skanderup. Varslet kendes ugyldigt.

Anders Jensen lader på vegne af regimentskriver Anders Rask afhjemle en herredsfogedsstævning. - Der fremlægges et indlæg fra oberst Brochdorf: En strid mellem rytter Clemmend Hun og en bondeknægt ved havn Hans Pedersen af Glibstrup. Har hørt, at faderen har indledt proces mod løjtnant Netzou, fordi han har ladet drengen anholde. Erindrer rettens betjente om, at retten ikke kan antage en sådan sag, før end den er af sessionen henvist til lands lov og ret, iflg. forordning af 20/12 1684 art. 14 og forordning af 15/6 1686 art. 21. Løjtnanten kan kun søges for militærretten. - Anders Jensen protesterede derimod, at løjtnanten selv har gjort sagen anhængig for verdslig og civil ret, og anfører lovens 1-2-9 og 1-2-20. Forordning kan ikke stå over loven.
���Bymænd har synet Clemmend Hun. De så hverken blå mærke eller blodige sår, slag eller skade.
���Søren Nissen Krage og Jens Pedersen Krage af Store Anst så at — Hans Pedersen —. De ved ikke, hvem der har ladet ham slutte. Og gevaltigerens hustru sagde til dem, at hun i stokkeknægtens fraværelse havde lagt jern på ham, dog hun ikke havde lås sluttet ham, men bundet det på ham med et bånd, indtil stokerknægten kom hjem.
���Mænd af Store Anst: Har for 14 dage siden set, at Hans Pedersen var sluttet ved den ene hånd og den ene fod i jern, både i gevaldigerens hus i Store Anst og uden for.
���Hans Pedersen af Glibstrup beklagede, at han den 27. august ved 2 ryttere blev arresterlig ført fra sal. Mads Nielsens hus i Glibstrup, som han dér var gået ud af stuen og i forstuen og ville være gået til sin faders ager for at høste dér uden for huset. Han blev indført i løjtnant Nietzous hus i Store Anst, hvor han blev examineret, og derfra til gevaldigerens hus, hvor gevaldigerens hustru efter hans befaling bandt jern på ham med et bånd, indtil stokerknægten kom hjem og sluttede ham med lås. Hans Pedersens fader måtte give 6 sk. i slutterpenge. Han var sluttet ved hånd og fod, indtil han på 11. dagen, da han ved en rytter med skarpladt gevær blev hentet og bragt til tingstedet, hvor han mod kaution blev løsladt til sagens afslutning.
���Vidner: Peder Sørensens rug, som han dette år skulle have til sæd, blev formedelst hans søns arrest og arbejdes fraværelse stående på marken uindført. Og derved fik han det ikke så tørt indført som de andre. - Den gang generalløjtnant von Plessen og andre kgl. kommitterede herrer sidste gang var i Vamdrupgård, og Hans Pedersen red med to heste mellem Glibstrup og Store Anst, som skulle bruges til forspand til de høje herrers befordring, da kom Clemmend Hun ridende efter med med sin uddragne degen truede Hans Pedersen så vel som med ord, formedelst nogen snak og tale, han mente Hans Pedersen skulle have Clemmend Huns moder for nær talt.
���De stævnede er ikke mødt.

— faldsmålsbøder ---

171:

Fredag den 27. september 1695:

Fredag den 4. oktober 1695:

Peder Sørensen af Glibstrup på vegne af sin søn Hans Sørensen (!) har udstedt en stævning. - Korporal Phillip Korner fremlagde på vegne af generalmajor Schwanewedel, oberst Brochdorf og samtlige de sessionskommitterede et brev om, at de indstævnede vidner ikke skulle møde til tinge ---- efter at sessionens godtbefindende bliver til lands lov og ret henvist.

171b:

Fredag den 11. oktober 1695:

Skovrider Jens Ibsen fremlægger stævning til Hans Ulf og Niels Ulf i Skanderup for ulovlig skovhugst samt hug og slag mod overforsterens tjener. Oberforsterens fuldmægtige har ikke tid idag, så Jens Ibsen anmoder om, at stævningen må stå ved magt til næste tingdag. Men de indstævnede frikendes, indtil nyt varsel er givet. For de har travlt med markarbejdet.

Sag mod Laurids Aagesen opsat 14 dage.

172:

Sr. Anthoni Barchmand har stævnet samtlige gård-, boels- og husmænd i herredet. Selvejere skal fremvise deres adkomster og husbondholdsbreve, fæstere deres fæstebreve. Det sker i anledning af den påbudte familie- og folkeskat. Den har oberst Brochdorf fået i forpagtning, og han skal bruge nogle oplysninger om mange af dem. - Der gives oplysninger om alder, familie, arbejdsevne m.m. - Nogle er ikke mødt. De skal møde om 14 dage under straf for faldsmål.

174:

Peder Joensen Kyd i Ågård, et afkald. - Peder Tusen af Erritsø giver kvittering til sin svoger for modtagelsen af arv efter deres afdøde datter Maren Pedersdatter, der var Peder Joensen Kyds hustru. Hun døde uden livsarvinger.

Oberforsterens sag ctr. skovfoged Laurids Aagesen for ulovlig skovhugst opsat 14 dage.

Fredag den 18. oktober 1695:

174b:

Fredag den 25. oktober 1695

Christian Mathiesen pva. oberforster Hans Arnoldt Janssen ctr. skovfoged Laurids Aagesen i Vranderup for ulovlig skovhugst i Jordrup skov. - Dom: Det er bevist, at der er sket anselig skovskade i Jordrup skov i den forbudne tid. Og skovfogeden har ikke anmeldt det til sin foresatte øvrighed. Han bør selv svare til skovhugsten ---

Detlev Brochdorfs stævning af herredets bønder: De resterende er mødt op, men ingen er mødt på oberstens vegne. Så de fremmødte frikendes for oberstens tiltale, indtil de påny bliver hidkaldet.

175:

Thomas Hansen Ulf i Skanderup, et lovbud. - Der er stævning til Laurids Tullesen i Skanderup og hans sønner Peder, Mikkel og Jens Lauridsen vedr. den gård, Laurids Tullesen hidtil har beboet, og til Iver Godskesen i Uhre og Peder Godskesen i Lejrskov vedr. den gård, deres oldefader sal. Peder Christensen Hauerslund har beboet. - Laurids Thullesen lovbød på egne og broderen ? Godskesens vegne gården ---

175b:

Thomas Ulf, et skøde. - Det fremgår, at Peder Christensen Hauerslund var far til afdøde Beate Pedersdatter, moderen til Iver og Peder Godskesen.

176b:

Aftægtskontrakt mellem Laurids Tullesen og svigersøn Thomas Hansen Ulf.

177b:

Lørdag den 2. november 1695:

Læst forordning om kornskatten.

178:

Fredag den 8. november 1695:

Atter læst forordning om kornskatten samt andre forordninger: om højesteret, om ægteskabs forløfter, om mordere og drabspersoner.

Fredag den 15. november 1695:

Fredag den 28. november 1695:

178b:

Hospitalsforstander Jens Jensen Fly har stævnet Jep Nissen Tømmermand i Lille Anst for ulovlig undvigelse og bortflyttelse fra det sted i Knurborg i Vamdrup, som han hidtil har beboet, og for resterende afgift af samme sted. Opsat 4 uger.

179:

Jens Pedersen i Oustrup pva. regimentskriver Johan Hollænder har stævnet Anders Joensen i Egtved ang. hvad han har bortlejet af sin ryttergårds jord til andre. Opsat 8 dage.

Fredag den 29. november 1695:

Laurids Jensen Grøn af Egtved for oberforsteren: En landevej gennem Riglandseg over Drenderupgårds mark er afskaffet. Det er forkyndt i de omkringliggende sogne på sognestævner ved kirkerne.

179b:

Jens Hansen i Refsgård, et lovbud. - Han lovbød sin part af den halve gård til pant for 120 slettedaler, dog hans børns part uforkrænket. Mikkel Andersen af Oustrup tilbød for Else Christensdatter, der er barnefødt i Ollerup, i hendes fader Christen Nielsens sted pengene.

180:

Mikkel Andersen i Oustrup fik pva. Else Christensdatter pantebrev. Hun er Jens Hansens kæreste.

180b:

Fredag den 6. december 1695:

Sagen mod Anders Joensen i Egtved (se nr. 179). Vidner: Rasmus Degn i Egtved bruger nogle agre af gården. Men det er for hans børns skolehold med undervisning i læsning og gudsfrygts øvelse. Laurids Grøn har også brugt noget af gårdens jord. Det har Anders Joensen i lighed med andre hans naboer i mindelighed undt ham, fordi han betjener dem med tækning på deres huse og på andre måder, og han får ingen anden betaling for det. Og ellers er Anders Joensens gård forsvarligt vedligeholdt ligesom hans naboers.

181:

Niels Pedersen Skælde i Ferup efterlyste en plag.

Fredag den 13. december 1695:

181b:

Fredag den 20. december 1695:

David Nielsen af Bølling pva. hospitalsforstander Jens Nielsen Flye (se nr. 178) ctr. Jep Nissen Tømmermand. - Dom: Jep Nissen Tømmermand er ikke mødt frem i retten og har ikke fremlagt noget bevis imod anklagen. Trods indfæstningsakkorden har han ikke repareret Knurborgs bygninger til gengæld for 2 års landgildefrihed. Han skal svare for brøstfældigheden eller selv betale landgilden — m.m. Og fordi han har forladt gården ulovligt, skal han straffes efter lovens 3-13-1, hvor han træffes.

182:

Mathias Philippi Aal har stævnet Hans Hansen og Jep Sørensen i Seest ang. deres løfte om betaling af korn til Mathias Philippi. - Vidner har den 23. august her ved tinget overværet et forlig mellem Rasmus Kruse i Vranderup og Mathias Philippi om, hvad tvist ---- Opsat til 17/1.

182b:

En hvid orne fremlyses fra Lejrskov.

Alt forskrevne og ej videre her for denne ting ret at være beskreven passeret udi dette indeværende år 1695 fra d. 11. januar og indtil idag, som er d. 20. december, inclusive, som er den sidste tingdag, retten her dette år blev holdt, Testerer Bartram Pedersen, herredsskriver. - Gud give os alle et fredeligt, glædeligt og lyksaligt nyt år i Jesu navn. Amen.

Fortsættes
Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk