Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


(Mikrofilm 30020)

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1707-09

1708


84:

I Jesu Christi Navn begyndes først at Holdes Ting og Ret På Anst, Jerlev og Slaugs herreders Ting udi dette Nye år Anno 1708, og da er passeret som efter følger:

84b:

Anno 1708 Lørdagen den 7. januar:

Bertel Pedersen på Amhede herredsfoged, Bartram Pedersen i Lejrskov herredsskriver. Otte tingmænd: Lorents Frandsen i Egtved, Anders Jensen ibm., Jens Bertelsen i Bøgvad, Christen Christensen, Jens Pedersen ibm., Christen Hansen i Seest og Bertel Nielsen ibm. og Frederik Mogensen i Egtved.

Læst forordning til de i sessionen deputerede i Vejle angående inventarium ved ryttergårdene, og hvorvidt derved skal iagttages og leveres.

Bendix Funck på vegne af Christen Hansen i Seest og hans dumme og målløse broder Jens Jørgensen ctr. Bertel Nielsen Horskær. Om de af Thomas Bang fremlagte dokumenter: Tingsvidnet beviser ikke, at Christen Hansen har overværet eller været vidne ved kontraktens oprettelse, langt mindre givet nogen fuldmagt til at indgå kontrakten. Skiftebrevet forklarer ikke de påståede poster. Det forklares ikke, at Bertel Nielsen på --- sal. Ellen Nielsdatters begravelse har bekostet, som han noget af hendes efterladte midler kunne tilkomme for. - Thomas Bang: Modpartens bevis er raderet og ganske kasseret. - Opsat 8 dage.

Fredag den 13. januar 1708:

Anders Hansen Risbøl er sættefoged.

Bendix Funck på vegne af Christen Hansen og broderen Jes Jørgensen ctr. Bertel Nielsen Horskær. Thomas Bang fremlægger en ordre fra amtmanden om, at sagen opsættes til herredsfogedens hjemkomst. Sættefogeden resolverer, at da han er anordnet som sættefoged, og det nu er 6. uges dagen fra sagens irettesættelse, så kan han ikke understå sig i at opsætte sagen længere. - Dom: Det er bevist med lovligt holdt skifte ved tingsvidners beskrivelse og fuldfærdigelse af Anst herredsting, udstedt den 24. april 1684, som alt er usvækket, at den stumme, dumme og måleløse Jes Jørgensen på skiftet efter hans stedfader sal. Hans Mikkelsen i Seest af samtlige arvinger samtykket tillagt for hans moders Ellen Nielsdatters der i boen indførte midler at skulle nyde 36 slettedaler og en seng så god som 10 slettedaler, ialt 46 daler, hvoraf ej bevises noget at være betalt, men alt endnu at indestå hos Bertel Nielsen Horskær. Han er pligtig at betale til Jes Jørgensens næste rette fødte værge Christen Hansen, hvor broderen nu opholder sig.

86:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Christensen i Vork. - Dom: Jens Christensen har afsavet og bortført en eg af Voldslunds enemærke. Han skal til kongen betale 10 rdl.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har stævnet alle i Jerlev, som har set, hvorledes Hans Nielsens lade var åbnet og deraf borttaget boghvede, item hvad spor der fra huset har været set. Peder Mortensen Orle og hustru er stævnet for at påhøre vidner. Opsat 8 dage.

86b:

Samme har stævnet Morten Andersen Orlef i Jerlev for 10 rdl., som regimentskriveren har lånt ham. Opsat 8 dage.

Fredag den 20. januar 1708:

Regimentskriverens fuldmægtige Hans Mikkelsen har stævnet Mette Nielsdatter i Egtved for lejermålsbøder. Søren Jørgensen og Peder Mikkelsen i Egtved har gjort forbud på hendes kvæg, en ko og ti får. Det er indsat til foder for at overfødes i vinter hos Hans Nielsens enke Ingeborg Svendsdatter i Egtved.

87:

Regimentskriveres sag ctr. Morten Andersen Orle opsat 14 dage.

Fredag den 27. januar 1708:

Læst forordning om matrikelskatten og rytterholdspenge samt okse- og flæskeskatten.

87b:

Knud Jørgensen af Kolding: Der er rejst en sag ctr. Hans Hansen, tjenende oberst Ingenhaven i Amnitsbøl, ang. en ko, som Knud Jørgensen har købt af Anne sal. Joen Sørensens i Mejsling, og som Hans Hansen har bemægtiget sig under det skin, at han derved ville søge betaling for, hvad han siger sig at have til gode hos hende. Knud Jørgensen begærer af Anne sal. Joen Sørensen og hendes søn Christen Joensen, som her er til stede, at de vil forklare, om de ikke har solgt ham koen.
����Maren sal. Søren Joens (!) og hendes søn Søren Joensen (!) mødte og erklærede, at de havde solgt koen til Knud Jørgensen og fået betaling for den. - Knud Jørgensen mener nu, at det må være ham og ingen anden, der kan sagsøge Hans Hansen, da gerningen er sket imod ham som koens ejer. Han ønsker tingsvidne.
����Regimentskriveres fuldmægtige Hans Mikkelsen protesterer, fordi sagen er anhængiggjort ved regimentskriverens påtale. - Herredsfogeden resolverer, at Knud Jørgensen er den rette sagsøger.

88:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke har stævnet Hans Poulsen Skovløber, boende i Geising, og skovfoged Laurids Iversen i Egholt samt Søren Pedersen i Rolles mølle (Roeløs mølle) ang. at Hans Poulsen med stød og jordskub skal have angrebet Nis Andersen af Egholt, som citanten mener skal have været årsag til hans død. Laurids Iversen skal have givet anledning og tilskyndelse til tvedragten, og han og Søren Pedersen har ikke - foruden hans uforsvarlige brændevinsskænken og krohold - forhindret sådan tvedragt og ulykke. (Citanten er regimentskriver Jens Ducke). - Knud Jørgensen fremlægger dokumenter. Hans Poulsen har stødt Nis Andersen til et bord med påliggende ildtang og dermed til blods slået ham i panden og hjerneskallen over det højre øje og dernæst graveret ham med jordskub. Tingsvidne viser, at hans kornsæk ikke af ham selv (uomgængelig af mangel på kræfter og tilføjede såremål) har kunnet til vognen udbringes ---. Der er ikke vist anden årsag til Nis Andersens bane end Hans Poulsens gerning. Det er bevist, at Nis Andersen ikke ved slæb under vognen eller hestetråd er omkommet. - Knud Jørgensen spørger retten, om ikke Hans Poulsen skal dømmes efter lovens pag. 886, art. 1. Laurids Poulsen har været tilskynder til gerningen og har ikke efter loven hidnret den; han bør lide efter lovens pag. 892, art. 11. Søren Pedersen har ved brændevinsskænken og krohold og sværmen ikke precaveret denne ulykke ved ædruelig forebyggelse og skikkelig omgængelse i sit hus og bør have lige straf som lovens pag. 892, art 11 samt lide efter forordningen af 4. juni 1689. - Opsat 14 dage.

89:

Fredag den 3. februar 1708:

Anders Hansen Risbøl er sættefoged.

89b:

Sr. Palle Christensen til Hundsbæk har stævnet Gert Madsen og Maren Madsdatter i Bække for ulovlig undvigelse fra den gård, de har beboet i Bække. Fører vidner:
����Bertel Andersen: Mandag for 8 dage siden kom hans husbond Palle Christensen, og vidnet fulgte med ham ind i Gert Madsens gård, hvor Palle Christensen spurgte Gert Madsen, hvor hans søster Maren Madsdatter var. Gert svarede, hun var borte. Palle Christensen spurgte, hvad kvæg der var ved stedet. Gert svarede, der var solgt en ko til udgifterne. Palle Christensen sagde, han skulle blive ved gården og stræbe; så ville han efter mulighed hjælpe ham til rette. Derpå tog Gert sine handske og kæp og ville gå derfra. Palle Christensen begærede, han skulle blive 14 dage, så gården ikke skulle ligge opladt og øde, men Gert Madsen forlod straks gården. - Der fandtes af besætning 1 ko og 3 får, 2 bæster, 1 vogn og en halv plov samt 1½ traver rug, 10 kærve byg og 15 kærve havre. Maren Madsdatter havde stået for husholdningen.
����Peder Madsen og Jørgen Rasmussen bekræfter vidnesbyrdet.
����Poul Pedersen, hyrde: Har som hyrde for Bække haft i sin varetægt af Gert Madsens kvæg 4 høveder, en kalv og 8 får sidste Mikkelsdag.
����Niels Christensen og Morten Pedersen har efter Palle Christensens begæring synet bygningernes brøstfældighed og vurderet den til 10 rdl.

90:

Oberforsterens fuldmægtige Isak Franck har stævnet alle Refsing beboere for det egetræ, der er fundet på Refsing mark, og som menes at være hugget i Gamst rytterbønders hovgårds skov. Regimentskriver Anders Rask er ikke stævnet. Nyt stævnemål behøves.

Bendix Funck på vegne af Anders Risbøl har stævnet Peder Hansen og Jens Christensen for deres sidste tjenestested hos Anders Hansen Risbøl i Asbo for ulovlig undvigelse om nattetide nogle dage før jul og i særdeleshed Peder Hansen for hans ved undvigelsen begangne tyveri. Opsat 8 dage.

90b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet Jens Mogensen, Jens Jensen og Rasmus Andersen i Mejsling for nogle risegeblokke, som er hugget i Amnitsbøl skov på Marquor Andersens skovskifte og kongens skov. Vil føre synsmænd og vidner. - Hans Mikkelsen på vegne af regimentskriver Jens Ducke protesterer: Der har ikke været stævnet til syn. Sættefogeden resolverer, at enten vidnerne kaldes synsmænd eller vidner, så må de afhøres.
����Mads Nielsen og Jørgen Christensen af Mejsling: Den 25/1 var de med skovfogeden Jens Bertelsen først på Mejsling gade, hvor de så et stykke tilhugget egetræ, tjenligt til remstykker i et stolpehus. Jens Mogensen havde ført det til Mejsling på sin vogn. De gik til Jens Mogensens gård, hvor de fandt et andet stykke egetræ, tjenligt til en hanebjælke. De kunne ikke sige, om det var riseg, rodhugget eller stivet. Derfra gik de til Jens Jensens gård, hvor de i møddingen fandt en egeblok, tjenlig til løsholte. Jens Jensen sagde, at han havde fået den af Markus Nielsen i Amnitsbøl. De fandt også tre stykker Halland egetræ, kun tjenligt til brændsel. Markus Nielsen var til stede og bekræftede, at Jens Jensen havde fået egeblokken af ham. - Han var til stede i retten som en af de 8 tingmænd og bekræftede dette.
����Søren Koedsen af Mejsling bekræftede, at han på sin selvejerskov havde givet Jens Jensen lov til at hugge de tre stykker egetræ til bagetræ at bage deres fælles rytters brød med.
����Bendix Funck formoder, at Markus Nielsens hjemmel ej bør anses, før end han lovmæssigt aflægger ed. - Opsat 14 dage.

91b:

Regimentskriver Jens Duckes sag ctr. Mette Nielsdatter i Egtved for lejermål opsat 8 dage.

Fredag den 10. februar 1708:

Bendix Funck på vegne af Gert Wolf i Vejle ctr. løjtnant Hans Casper Jering i Verst for gæld. Opsat 14 dage.

92:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet Jens Damsgaard og Mikkel Andersen, tjenende hr. Peder Kragelund i Starup, for en eg og en bøg i Nygårds skov. Opsat 14 dage.

92b:

Bendix Funck på vegne af Anders Hansen Risbøl ctr. to bortrømte tjenere, Peder Hansen og Jens Christensen. Sætter i rette, at de straffes efter lovens 3-19-11, og hvis de findes som løsgængere, da at lide efter lovens 3-19-16. Peder Hansen, der også er stævnet for at have stjålet et par træsko, bør desuden også lide som en tyv. - Opsat 3 uger.

Regimentskriver Jens Duckes sag ctr. Hans Poulsen, Laurids Iversen og Søren Pedersen angående Nis Andersens død. Sagen er en tvivlsom drabssag, og dertil behøves sandemænd. Opsat til 17/2.

Fredag den 17. februar 1708:

Oberforsterens sag ctr. Jens Jensen og Jens Mogensen i Mejsling opsat 14 dage.

93:

Sagen om Nis Andersens død: Herredsfogeden har til at udlede dræberen, som omtvistes, opkrævet sandemænd: Jep Vedstesen i Skanderup, Las Joensen ibidem, Hans Pedersen i Glibstrup, Hans Horskær i Seest, Niels Hansen ibidem, Jens Hansen i Refsgård, Johannes Davidsen i Bindeballe og Jørgen Jakobsen ibidem. De skal møde i retten og modtage beviselighederne for at gøre deres tov.

Regimentskriver Jens Duckes sag ctr. Mette Nielsdatter af Egtved. Bendix Funck fremlagde hr. Peder Storms attest: At Mette Nielsdatter i Egtved, efter forindgivne kommunikation for begangne lejermål, haver udstanden kirkens disciplin i Egtved kirke og dér udlagt til barnefader korporal Sivert Øvesen under hr. kaptajn Westes dragonkompagni, testeres hermed. - Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af regimentskriveren: Formedelst vidnernes uvillighed til at møde i retten at vidne om, hvad spor fra Hans Nielsens lade i Jerlev er fundet den morgen, hans boghvede om natten var borttaget, og hvorledes laden var opbrudt, derfor stævnes Mikkel Hansen i Jerlev, Niels Thomsen, Simon Knudsen og Christen Lauridsen ibidem. Stævning også til Peder Mortensen Orle, om han har noget dertil at svare.
����Mikkel Hansen: Har morgenen efter, at boghveden var borttaget, set, at en del boghvedeavner lå på jorden i Hans Nielsens toft sønden for hans lade, og ved avnerne lå en fjæl, som var afbrudt og udtaget. Der var adskillige fodspor af træsko fra gården over til byens --- og fremdeles ned ad gaden.
����Christen Lauridsen: Det samme.
����Simon Knudsen: Mener, at sporene var kendelige over i Jens Grøns toft og videre derfra i Niels Mogensens toft.
����Niels Thomsen: Har for nogen tid siden set i Hans Nielsens lade, at der var borttaget en del tærsket boghvede.

94:

Samme på vegne af samme ctr. Peder Mortensen Orle og hustru for at maintenere sin fuldmægtige Hans Mikkelsen under den respekt og beskærmelse, han i kgl. maj.s forretninger bør have, og bemeldte personer, andre til eksempel og dem til velfortjent straf, for deres store uforskammethed mod ham, da han procederede i retten den 20. januar, med mange ærerørige skældsord. Opsat 3 uger.

94b:

Ebbe Nissen og Anthoni Jakobsen af Nagbøl har på vegne af alle Nagbøl lodsejere stævnet Dollerup lodsejere til at påhøre forbud ang. lyng og strøelses eller jords afslåelse, gravelse og hjemførelse fra Nagbøl mark og grænsnings grund. - På vegne af Dollerup mænd protesterede Hans Jensen og Iver Tullesen: De er lodsejere overalt på Dollerup og Nagbøl grund. Og det forbud, som nu søges imod dem, er aldrig søgt tilforn i al mindelig forgangen tid.

95:

Fredag den 24. februar 1708:

Hans Lauridsen Holst af Kjeldberg på vegne af regimentskriver Andreas Rask som forsvar for Søren Thomsen i Kragelund. Stævning er indført på fol. 99.
����Vidner af Kragelund og Morten --- af Bække: De var den 8/2 med flere i Bække kirke og hørte, at præsten Elias Biener spurgte Dorete Mortensdatter af Verst og Anne Christensdatter af Kragelund, om de havde noget at klage over Søren Thomsen, såsom der gik spargement, at han skulle have villet voldtage dem, den ene i sidste høbjergning og den anden noget før jul. De svarede, at de kunne ikke nægte, at Søren Thomsen havde brugt gækkeri og lystighed med dem og dragende med dem i armene, men ikke i ringeste måder tilføjet dem nogen uskikkelighed og mindre utugt, hvorfor de med ret og sandhed ej i nogen måder over ham kunne have at klage.
����Bertel Andersen af Asbo og Eske Iversen af Bække: Sidste søndag i Eske Iversens hus i Bække hørte de, at Karen Anders Nissens hustru sagde, at sidste sommer, da hun gik fra Kragelund og ville gå til Skødegård, da kom Søren Thomsen løbende efter hende, tog hende ved hendes arm, trak hende op til en høj, lagde hende ned, gjorde ved hende, hvad han ville, og havde legemlig omgang med hende. Og hun kunne ikke værge sig for ham thi når han lagde sig på hendes bryst, så gjorde han, hvad han ville, forrettede hans værk og gik derfra hjem.
����Enevold Iversen af Kragelund: Den 23/2 havde han på Kragelund gade hørt, at Karen Anderskone sagde som før vidnet.
����Indstævnede Dorette Mortensdatter af Verst, Anne Christensdatter af Kragelund og Karen Anderskone af Skøde er ikke mødt. Hans Holst begærer, at Karen Anderskone for sin ubeviste ære og livs påsigelse bør stille nøjagtig kaution for sig selv til sagens uddrag. Opsat 14 dage.

96:

Bendix Funck på vegne af Gert Madsen og hans søster Maren Madsdatter i Bække har stævnet Palle Christensen til at påhøre vidner om det kvæg, som Palle Christensen tiltaler dem for, samt om den tilbydelse, som Gert Madsen gjorde Palle Christensen om hans sal. faders påboende gårds antagelse imod en billig fæste.
����Mikkel Jørgensen af Kragelund: Sidste Valborgs dags tider var han i Bække hos Gert Madsens, hørte han, at Anders Paaskesen købte af Gert Madsen en stud, og da lidkøb var gjort, spurgte vidnet om årsagen til, at han nu solgte denne stud. Han svarede, at han var nødt til det, fordi han manglede byg og boghvede til sæd, og skatterne skulle udredes. Og den stud skulle Gert Madsen tillige med en anden stud, som Anders Paaskesen havde købt af Eske Iversen, beholde hos sig på græs til Mikkelsdag ---
����Bertel Andersen af Asbo: Var med Gert Madsen på Hundsbæk og begærede, om han ikke kunne få fæste på den gård i Bække, som hans fader havde i fæste. Husbonden svarede ja, at han ville unde ham gården på billigste vilkår, og så snart, det var muligt, skulle han hjælpe ham ud af soldaterrullen.

96b:

Gert Wolf af Vejle ctr. løjtnant Hans Casper Jering af Verst for gæld. Opsat 3 uger.

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. hr. Peder Kragelunds to --- af Starup. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Anders Hansen Risbøl af Asbo ctr. de bortrømte tjenestekarle Peder Hansen og Jens Christensen. Som Peder Hansen for sin begangne forseelse har ladet tale minde, så må sagen imod ham falde af sig selv. Men over Jens Christensen begærede han dom afsagt. Opsat 14 dage.

97:

Oberforster Hans Bachmann på Drenderup i Holsten hans fuldmægtige Isak Franck har stævnet Søren Jepsen i Jordrup ang. en oplysning, som han den 24/11 har udsagt at være vidende, hvem de i Jordrup arresterede hjul havde udstjålet, og hvor meget derfor var bekommet, da de blev solgt, "enten sådan eders udsagte ord lovskikket godt at gøre på den sigtede Søren Christensen eller også derfor selv mand at være". Søren Christensen er stævnet for enten at frasige sig beskyldningen eller lide for sådan formastelse. - Søren Jepsen fremkom og svarede, at den 24/11, da han var i Hundsholt, da var han ganske drukken og beskænket og vidste ikke, hvad han havde sagt, og kunne ikke gøre forklaring om de 10 par hjul. Opsat 3 uger.

97b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen. Har agtet det nødigt at søge deling på Ødsted bys selvejeres skovs lodder mellem Hans Thomsen, Laurids Jensen og Thomas Jensen samt Hans Conrad. Delingsmænd opnævnes. Der lyses forbud imod skovhugst i de uskiftede skovparter.

98:

Samtlige Torsted bys beboere fremkom for retten med et mageskifteforlig, der siger, hvad der skal høre til de to gårde, som hører til Verst sogn, og de to, der hører til Egtved sogn. Hans Mikkelsen har godkendt mageskiftet.

98b:

Gjermand Poulsen af Bølling på vegne af sin kære, gamle fader Poul Gjermandsen gav til kende, hvorledes en hastig og ulykkelig ildebrand den 7/2 opkom i Poul Gjermandsens gård, da ingen var hjemme uden alene Poul Gjermandsens fast udlevede og skrøbelige hustru. Det brændte er: Salshuset på 9 fag, ladehuset og fæhuset, begge 21 fag, i alt 30 fag af nye, vel opbyggede og vedligeholdte huse. Alt i husene er brændt. - Vidner bekræfter det. Poul Gjermandsen er gerådet i største elendighed og har aldeles intet til opkomst, næring eller bjering. Bageovn og skorsten var tilbørligt vedligeholdt. Poul Gjermandsens andragende til regimentskriveren er sandfærdigt.

99:

Søren Thomsen af Kragelund hans stævnemål, se fol. 95.

99b:

Nagbøl beboere lyste 2. gang forbud ctr. Dollerup mænd.

Fredag den 2. marts 1708:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Jensen, Jens Mogensen og Rasmus Andersen af Mejsling. Jens Mogensen fremlagde seddel fra hr. Jens Sandager i Højen. Bendix Funck mener, at sedlen ikke egentlig siger, at det var de samme grene, som skovfogeden havde fundet hos Jens Mogensen. Opsat 3 uger.

100:

Jakob Staffensen af Seest har stævnet Else Pedersdatter sal. Simon Jakobsens i Limskov og hendes børn og Hans Nielsen Horskær i Seest. - Mons. Erik Jensen, ridefoged på Engelsholm på vegne af sit herskab som forsvar for de indstævnede arvinger mener, at rette værneting er Nørvang-Tørrild herredsting, så stævningen er spildt. - Resolution: Sal. Simon Jakobsens enke og arvinger er ikke stævnet til doms, men kun til at fremvise den i stævningen nævnte original og at påhøre vidner, hvorfor stævnemålet tillades. - Bendix Funck på vegne af Jakob Staffensen fremæsker en skriftlig obligation fra Jakob Steffensen. - Erik Jensen: Der er i boet adskillige breve, som ikke er efterset. Originalen skal fremkomme til sin tid. - Jakob Staffensen tilbød sin ed på, at han aldrig havde underskrevet slig obligation.
����Erik Kock af Højrup og --- Eriksen af Bramdrup, begge i Haderslevhus amt, vil bevidne, at Ole Staffensen i Bramdrup på sin seng med ed har benægtet for dem. - Da Erik Jensen har påberåbt sig vidner, kan benægtelsesed ikke tilstedes endnu. Opsat 6 uger.

101:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen fremstillede de delingsmænd, der blev opkrævet den 22/2, med deres syns- og delingsforretning. Der har i nærværelse af skovfoged Jens Bertelsen skiftet og delt en selvejerotting eller skovskifte i Amnitsbøl skov mellem Hans Thomsen, Lars Jensen og Thomas Jensen, begge hans gårdmænd i Ødsted. Et stykke er tildelt Hans Conrad i Ødsted, der ved skiftet påstod at være ejer deraf. - Hans Thomsen indleverer et brev i retten, at Hans Conrad ikke må tilegne sig stykket uden bevis og dom. Hvis han ikke kan bevise sin ret, bør lodden deles mellem Hans Thomsen og hans to gårdmænd. Opsat 6 uger.

101b:

Ordlyden af Jakob Staffensens skriftlige citation på fol. 100: Der spargeres, at der i hans søns, sal. Simon Jakobsens, efterladte stervbo i Limskov skal findes en af Jakob Staffensen udgiven obligation til sønnen på 100 rdl. og til Hans Nielsen Horskær i Seest med sin hustru Mette Jakobsdatter, ligeledes på 100 rdl. Jakob Staffensen selv som hovedmand og hans broder Ole Staffensen i Ødis Bramdrup vil aflægge benægtelsesed på, at de ikke ved noget derom. De indstævnede skal fremvise obligationerne i original.

102:

Regimentskriver Jens Duckes sag ctr. Mette Nielsdatter af Egtved for lejermål opsat 14 dage.

Fredag den 9. marts 1708:

102b:

Hans Lauridsen Holst af Kjeldberggård på vegne af Søren Thomsen i Kragelund ctr. Karen Andersdatter af Skøde og andre. Søren Thomsen tilbyder benægtelses ed. Bendix Funck vil på vegne af kvinderne føre vidner. Opsat 6 uger.

Christen Aalstrup på vegne af magister Jeremias Wolf af Vejle ctr. løjtnant Hans Casper Jering i Verst. Denne er "svag". Opsat 14 dage.

103:

Bendix Funck på vegne af Ole Nielsen af Verst har stævnet Simon Knudsen i Jerlev for gæld, et lån på 15 mark. Simon Knudsen tilstod gælden, men mente, at hans svoger Hans Nielsen, som nu havde hans gård og formue, og som havde lovet at betale hans gæld, burde svare for den. Opsat 4 uger.

Hans Lauridsen Holst på vegne af Palle Christensen til Hundsbæk ctr. Gert Madsen og søster Maren Madsdatter af Bække for ulovlig undvigelse fra den gårdspart, der har været dem betroet efter deres faders død. De har solgt af kvæget og dermed skaltet og valtet med det, som tilhørte det dem selv. Og Maren Madsdatter skal have ladet sig beligge og være frugtsommelig med en person ved navn Anders Paaskesen, nu værende i Jordrup. Denne stævnes for lejermålsbøder. Med henblik på forlig opsættes sagen 6 uger.

103b:

Gert Wolf i Vejle ctr. løjtnant Hans Casper Jering i Verst for gæld. (Se fol. 91-92, 96). Opsat 14 dage.

Regimentskriver Jens Duckes sag ctr. Peder Mortensen Orle og hustru i Jerlev for æreskældsord og modvillighed mod Hans Mikkelsen opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Anders Hansen Risbøl i Asbo ctr. Jens Christensen. Opsat til 16/3.

104:

Hans Olesen i Bølling, en lovbydelse. - Poul Gjermandsen af Bølling lovbød 3. gang sin gårdspart. Hans Olesen af Bølling, som har Poul Gjermandsens datter Maren Poulsdatter til ægte, begærede at købe. Det blev samtykket af Poul Gjermandsen, hans hustru Maren Jensdatter og hans søn Gjermand Poulsen.

Skødet.

105:

Gjermand Poulsen af Bølling, en lovbydelse. - Hans Olesen af Bølling lovbød 3. gang sin gård i Bølling. Gjermand Poulsen, som er broder til Hans Olesens hustru Maren Poulsdatter, begærede at købe.

Skødet.

106:

Fredag den 16. marts 1708:

Bendix Funck på vegne af Anders Hansen Risbøl ctr. den bortrømte Jens Christensen. - Dom: Han skal betale halvparten af dem ham for samme hele års tjeneste tilsagte løn.

106b:

Isak Francks sag ctr. Søren Jepsen i Jordrup opsat 8 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen ctr. Mette Nielsdatter af Egtved for lejermål. Bendix Funck fremlægger resolution fra amtmanden som svar på en skrivelse fra en kvinde ved navn Else Bertelsdatter i Egtved --- - Dom: Hun har født et uægte barn og har udstået kirkens disciplin derfor i Egtved kirke. Til barnefader har hun udlagt en dragonkorporal Sivert Øvesen. Der er lagt arrest på hendes kvæg, som er hos Hans Nielsens enke i Egtved. Mette Nielsdatter har kun fremlagt en memorial fra sin moder til amtmanden af 15/3 med hans resolution. Hun skal betale sine lejermålsbøder med 6 rdl.

107:

Regimentskriver Jens Duckes tjener Christian Wrede: Det er kommet regimentskriveren for øre, at Christian Wrede skulle have taget mere for 8 tønder vakant hartkorn fra Peder Willadsen af Stalderupgård, Niels Gydesen af Brødsgård, Anders Iversen og Hans Olesen af Bølling, end den kgl. forordning tillader. Derfor lader han de pågældende forklare sig til hans befrielse. - De forklarer, at han ikke har fordret mere af dem end 4 slettedaler månedligt for de 8 tdr. hartkorn, som af deres påboende steder har været ubelagt med indkvartering. De takker ham for alt godt og har intet på ham i nogen måder at sige og langt mindre at klage.

107b:

Forligelsestingsvidne om et skofskifte i Amnitsbøl skov. Hans Conrad af Ødsted på den ene side og Hans Thomsen, Lars Jensen og Thomas Jensen på den anden side gav til kende, at som nogen tvistighed var kommet dem imellem ang. et skovskifte, som Hans Conrad påstår hører til hans selvejergård, så har de været forårsaget til at lade dele ved uvildige dannemænd. Nu er de forligte. Skønt Hans Conrad ikke har ført purt bevis på sit krav, så har de dog for at undgå proces indrømmet ham det skovskifte, som ved delingen blev tillagt ham. Han vil ikke gøre krav på mere.

108:

Forligelsestingsvidne mellem Nagbøl og Dollerup lodsejere: Nagbøl mænd har besværet sig tid efter anden over lodsejerne i Dollerup formedelst den lyng og strøelses afslåelse, som de på Nagbøl hede har afslagen og hjemført, og især Jakob Buck, såsom heden ligger ham nærmest. - De har indgået forlig. Ingen af lodsejerne i Dollerup skal mere slå på Nagbøl hede til at lade hjemføre til byen eller til deres gårde under straf på 1 mark danske for hvert læs. Men hvad blændemøddinger angår, som behøves på fælles mark og indtægter, dermed skal forholdes som hidtil. Noget lignende gælder Nagbøl lodsejere i forhold til Dollerup hede.

Fredag den 23. marts 1708:

108b:

Oberforsterens sag ctr. Jens Jensen, Jens Mogensen og Rasmus Andersen i Mejsling. Regimentskriverens fuldmægtige Hans Mikkelsen fremstillede hjemmelsmanden Markus Nielsen, som med ed bekræftede, at han ikke havde noget at klage over Jens Jensen. Opsat 3 uger.

109:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Søren Jepsen i Jordrup. Han bør bevise sine ord eller stå til rette som medvider og medgerningsmand. Opsat 3 uger.

Søren Thomsen af Kragelund på vegne af regimentskriver Andreas Rask har stævnet Christen Poulsen i Vorbasse til opkrævelse af synsmænd. De skal syne hans gårds forsvækkelse. Opkrævet bliver Laurids Nielsen af Donslund, Peder Madsen i Rankenbjerg, Peder Nielsen i Skødegård og Peder Jensen i Fitting.

110:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har på vegne af rytterbønderne Niels Jørgensen og Anders Hjuler af Højen stævnet Søren Lassen ibidem for 14 års resterende husleje og en del af bekostningen, de har haft for ham de det nybyggede rytterhus. De fremlægger en specifikation over udgifterne: Lederne til 6 fag på begge sider og enderne: 3 rdl. 18 stænger og 18 løsholte: 3 rdl. 7 bjælker, hver 9 alen: 7 slettedaler. 4 murremmer på begge sider: 28 sldlr. 36 ducker, hver 4 sk. - er 2 sldlr. 1 mk. 14 bjælkebånd, 3 sk. stykket: 2 mk. 10 sk. 14 sparrer, hver 7 alen: 2 rdl. 2 mk. 7 svær lætter og 7 hanebjælker: 2 mk. 10 sk. Tække og lætter og tækkemandens omkostning for øl og mad og dagløn, sættes hvert fag for 1 rdl.: 6 rdl. 900 råsten til skorstenen, hver hundrede 2 mk. 8 sk. med dets vognleje og omkostning: 5 slettedaler 8 sk. 200 brændsten: 2 slettedaler 2 mk. 4 skæpper kalk til skorstenen: 1 mk. 8 sk. Muremanden for hans kost i fem dage og for arbejdsløn: 1 rdl. En kakkelovn, både for sten og muremandens arbejder enten to folk, som tjente muremanden i fem dage for kost og ave(?), Otte stænger til indbygning, stykket 4 sk., så og et stykke lede mellem stuerne: 1 slettedaler. For skelværkerne i stuerne at opsætte: 2 mk. Tømmermanden for huset at hugge 2 slettedaler og for hans kost i 12 dage: 2 rdl. 2 mk. En karl, som tjente tømmermanden i 12 dage, for kost og løn: 2 slettedaler 1 mk. Fire døre med omkostning: 1 rdl. Vinduer, vindueskarme: 1 rdl. 1 mk. 2 sk. 2½ tyldt fyrdæller til loftet: 2 rdl. 8 sk. 2 lynggavle hver 2 mk: 1 slettedaler. Stalden til hesten med hærk krybbe og tell: 2 mk. For huset at omkline tilsammen med dets omkostning, stiffeler, vender og ler: 2 rdl. Summa over forskr. hus' omkostning beløber sig tilsammen til 63 slettedaler 1 mk. 6 sk. Hvoraf Søren Lassen tilkommer at svare sin anpart af 2 tdr. 2 skp. hartkorn. Derforuden har vi været i rytterlæg tilsammen i 14 år, og da har jeg, Niels Jørgensen, ingen husleje fået af ham af 2 tdr. hartkorn, som han skylder til os. - Opsat 3 uger.

110b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsens sag ctr. Peder Mortensen Orle og hustru for skældsord m.m. er opsat i 8 dage. Da vil de gøre Hans Mikkelsen erklæring.

Samme: Anders Nielsens hidtil beboende og i fæste havende halve ryttergård i Vrå er ganske forsvækket. Hans Mikkelsen opbød gården til fæste. Anders Nielsen broder Peder Nielsen begærede gården i fæste og fremstillede til kaution Hans Pedersen og Jens Lauridsen af Vrå. Hans Mikkelsen tilsagde ham fæstet.

111:

Mads Jyde af Højen, et lovbydelsestingsvidne. - Staffen Iversen af Nørre Bramdrup lovbød 3. gang på vegne af sin søsterdatter og myndling Anne Maria Jensdatter alle de lodder, hende kunne tilfalde efter hendes sal. fader Jens Sørensen og moder Mette Iversdatter i Rugsted. Mads Sørensen Jyde af Højen begærede at købe.

111b:

Skødet.

112:

Fredag den 30. marts 1708:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen æskede, at Peder Mortensen Orle og hustru af Jerlev ville fyldestgøre den lovede erklæring for den mod ham udviste udførm og formastelse med ærerørige ord. - Peder Orle erklærede på egne og hustrus vegne, at de ved ingen skel eller årsag til de ord, de har brugt. De gjorde det for at revancere sig på ham, fordi han på regimentskriverens vegne søger at ordele dem sag for rytterbonden Hans Nielsen i Jerlev. De beder om forladelse og gør afbigt. De vil aldrig mere udførme ham enten med ord eller gerning, hemmeligt eller åbenbart. Ellers skal sagen stå dem åben for. - Peder Orles hustru kunne formedelst upasselighed ikke comparere idag. - Hans Mikkelsen vil dog modtage erklæringen og ønsker i sagsomkostninger 2 slettedaler.

113:

Fredag den 13. april 1708:

Oberforsterens sag ctr. Jens Jensen, Jens Mogensen og Rasmus Andersen af Mejsling opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Jakob Staffensen af Seest begærer, at han må aflægge sin benægtelses ed imod den omtalte af ham udgivne gældsforskrivning, og at kontraparterne vil fremvise originalen. - Ridefoged Erik Jensen fremlægger et tingsvidne af Nørvang-Tørrild herredsting af 24/3 samt et indlæg. - Bendix Funck: Originalen er ikke fremvist på Nørvang-Tørrild herredsting, men en translation på stemplet papir. Kommer med diverse indvendinger. - Jakob Staffensen har aldrig lovet at være sin nu sal. søn Simon Jakobsen 100 rdl. skyldig for hans mødrene arv. - Erik Jensen begærede skiftebrev fremlagt eller afkald. Spurgte Jakob Staffensen, om efter hans forrige hustru, sal. Simon Jakobsens moder, er holdt noget ret skifte. Opsat 3 uger.

114:

Bendix Funck på vegne af Ole Nielsen af Verst ctr. Simon Knudsen i Jerlev. Dom: Simon Knudsen har selv tilstået fordringen og beviser ikke at have betalt. Han skal betale de 15 mk.

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen for Niels Jørgensen og Anders Nielsen af Højen ctr. Søren Lassen i Højen. Likvidationsmænd opkræves til at taxere huset. Opsat 14 dage.

114b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren (se 24/2 fol. 97, 16/3 fol. 106 og 23/3 fol. 109). Sagen opsat 14 dage.

Fredag den 20. april 1708:

Hans Lauridsen Holst på vegne af kammerråd Lorents Petersen i Vejlegård fører en sag ctr. sr. Peder Jensen i Haderslev, der repræsenteres af mons. Jørgen Punch. - Anders Hansen Risbøl af Asbo føres som vidne om nogle forhold på Sønderskov. Der er bl.a. spørgsmål om en kontrakt vedr. overdragelsen af Sønderskov hovedgårds forpagtning. Var ikke nærværende, da den nye kontrakt skulle være blevet oprettet mellem sal. Jens Petersens nu sal. kæreste og hendes to sønner. Men han har adskillige gange set kontrakten i Peder Jensens hus, og kommerceråd Lorents Petersen havde adskillige gange købt stude både af vidnet selv og andre og ladet dem føre til Sønderskov for der at græsses og fodres. - Når Peder Jensen kom til gården, kaldte tjenestefolkene ham ‘Fader', og når kommerceråd Petersen kom, kaldte de ham ‘husbond'. Og hvem af dem, som kom til gården, sagde sig at kvæg, bæster og andet, som på gården fandtes, var deres, hvoraf vidnet kunne slutte, at de var i fællig med hinanden. - Vidnet var ikke til stede, da får og lam blev klippet anno 1691 på Sønderskov, men har hørt, at ulden blev leveret til deres moder, Jens Pedersens enke i Haderslev. - Vidnet ved, at der ikke blev gjort gæsteri ved fåreklipningen. Ved en lejlighed var sal. Jørgen Skeel Due til bords og undertiden Claus Sehestedt og under tiden Niels Roeager m.fl. - Der var traktement af godt mad, vin, fransk brændevin, Haderslev og Hamburg øl, og de havde til mad østers, due og dyrekød. - Vidnet omtaler en rejse til Hamburg, som Peder Jensen gjorde med okser. Problemer med en toldseddel, da de blev ført igennem Ribe, affødte en rejse til København, for at han kunne få tolden tilbage. - Vidnet var på Sønderskov, da østers og duerne blev leveret. Karlen, der leverede dem, sagde, de var fra præsten i Rejsby og skulle foræres til Peder Jensen. - Vidnet var med til at holde klapjagt i Estrup Enemærke efter vildtet efter Claus Sehesteds begæring. - Når kommerceråd Lorents Petersen kom på gården, åd og drak vidnet med ham og fik penge for studene, som blev græsset på Sønderskov. - Somme tider kom Peder Jensen til gården en gang eller to om året og var der 2-3 dage hver gang. Og hans kæreste kom i slagtetiden.

117:

Bendix Funck på vegne af amtmanden fører vidner ctr. Søren Thomsen af Kragelund. De skal forklare, hvad de har hørt om den voldtægt, Søren Thomsen er beskyldt for. Men han er ikke stævnet som hovedmand, og regimentskriveren er ikke stævnet. Ny stævning nødvendig.

Hans Holst på vegne af Søren Thomsen ctr. de 3 kvindepersoner om voldtægt. Opsat 3 uger.

117b:

Hans Holst på vegne af Palle Christensen til Hundsbæk ctr. Gert Madsen og hans medinteresserede. Den gård, som Gert Madsens far havde i fæste, og som Gert Madsen siden forestod, indtil han drog derfra, resterer med landgilde for 1705, 6 rdl. 5 mk. 3 sk. - Sætter i rette: 1) Gert Madsen og hans søster har været betroet gården og er derfor pligtige at gøre regnskab for den. - 2) De skal betale for den fra gården bortsolgte besætning, 2 stude og en ko, en kalv og 5 får, eller skaffe tilsvarende kvæg til stede. 3) Maren Madsdatter og Anders Paaskesen har brugt utugt med hverandre og bør betale deres bøder. 4) Gert og Maren bør betale resterende landgilde og brøstfældighed og straffes for deres ulovlige undvigelse, idet de ikke havde opsagt deres tjeneste. Anders Paaskesen, der har taget Maren i sin tjeneste uden pas, skal erstatte den skade, hendes herskab har lidt --- Opsat 3 uger.

118:

Hr. Peder Storm af Egtved har stævnet nogle Bølling mænd angående det stævnemål, som de lod ankyndige for ham til Brusk, Elbo og Holmans herredsting til opkrævelse af synsmænd på Fuglsang mark til konference med landmålingen. De har ikke gjort stævningen lovligt og heller ikke forfulgt den lovligt. - Stævning også til samtlige Bølling mænd med hver sin husmand i Fuglsang ang. Fuglsang mark og korn, som enhver af husmændene har vedkendt sig den 24/8 1707 ved kornets tælling.

118b:

Fredag den 27. april 1708:

Bendix Funck får dom over Søren Jepsen i Jordrup: Han har søgt Søren Jepsen, fordi han den 24/11 i Hundsholt skal have sagt, at dersom han havde fået 8 slettedaler for det træ, han blev antruffet med, lige som Søren Christensen fik for de hos ham befundne hjul, da kunne han vel have betalt sine bøder for det kvæg, han efter dom blev fravurderet iflg. tingsvidne af 2/12 1707. - Søren Jepsen har den 24/2 fragået ordene med forklaring, at han da var ganske drukken og beskænket og ikke vidste, hvad han havde sagt og ikke har nogen viden om de bortkomne hjul. Han frikendes.

119:

Hr. Peder Storm (se 20/4 fol. 118) har stævnet Thomas Ravn og Mads Jespersen i Hjelmdrup ang. den forretning, som de tirsdag den 17/4 havde på Bølling mænds vegne hr. Storms hus, da de foregav at have amtmandens befaling til at give præsten til kende, at de Bølling mænd var frafaldet det kald, hvormed de havde stævnet ham til Brusk herredsting. Afvarslingen kom for sent, 19 dage efter stævnemålets forkyndelse; rejser og omkostninger var allerede gjort. - Hans Hansen og Anne Jensdatter i præstegården er stævnet som vidner. - Hans Mikkelsen tilbyder at føre sagen for Bølling mænd; men Gjermand Poulsen på vegne af sin fader Poul Gjermandsen og andre indstævnede tilbød selv at svare: De tilbyder præsten at betale vognlejen til Brusk herredsting. Den vil præsten i alt fald have refunderet; men den forsømmelse og fortræd, der er tilføjet ham i ondt vejrlig, agter han langt højere, fornemmelig dersom man skal tage efter, hvad folk herom kan sige, nemlig at de Bølling mænd dermed allermest ville brye (?) præsten.
����Hans Hansen af Egtved: Palmesøndag den 31/3 kom to kaldsmænd fra Bølling for hr. Storms dør og stævnede ham med 14 dages varsel til Brusk herredsting til den 10/4 til synsmænds opkrævelse og den 17/4 til syns afsigelse. Vidnet tog med til Brusk herredsting onsdag den 11/4, som var næste søgnedag efter 3. påskedag. Der ventede lang tid på, at Bølling mænd skulle komme, men de kom ikke. De rejste så tilbage. - Den 17/4 drog præsten igen til tinget. Og mens han var borte, kom Thomas Ravn og Mads Jespersen af Hejlmdrup i præstegården og sagde til præstens hustru, at de Bølling mænd havde bragt dem amtmandens befaling, at de skulle sige hr. Peder, at de Bølling mænd faldt fra deres kald og varsel. Og da præstens hustru spurgte, hvorfor de ikke havde givet det til kende før nu, sagde de, at de for en time siden havde fået den befaling fra amtmanden.
����Hans Hansen er præstens broder. - Hans Mikkelsen bekræfter at have set hr. Storm ved Brusk herredsting den 17/4.
����Stævningens 2. post: Peder Storm spurgte de tilstedeværende Fuglsang mænd, om de ikke ved, at præsten var på Fuglsang mark 1707 og lod tælle deres korn, hver på sin ager. Og Gjermand Poulsen skal forklare om nogle fald og agre, om de var målt til gårdene i Bølling eller til deres huse i Fuglsang (har forbindelse med en sag for højesteret).

121b:

Niels Nielsen af Plovslund på vegne af samtlige assessor Peder Mortensen Sælles tjenere i Grene sogn har stævnet madame Knud Jørgensens angående det fordrede skattekort og gammel restance, som i hendes forrige mands, amtskriver Peder Pedersens, tid skulle være forfalden. Vil bevise, at det er betalt, og de har fået derfor kvittering, som blev opbrændt ved den nylige ildebrand hos Søren Henriksen.
����Mads Pedersen af Ankelbo foreviste en original kvittering af 23/10 1699 fra sal. Peder Pedersens fuldmægtige Jens Bennetsen på sin anpart af skattekornet. Han bekræfter, at på samme tid var flere af Peder Mortensen Sælles bønder i Fredericia (navngivne) for at betale. Kvitteringen blev givet til Søren Henriksen i Grene Krog, som skulle forvare den. - Andre bekræfter vidnet.

122b:

Oberforsterens sag ctr. Jens Jensen, Jens Mogensen og Rasmus Andersen i Mejsling opsat 8 dage.

Sagen ctr. Søren Lassen i Højen ang. hans anpart i rytterhusets bekostning og husleje opsat 14 dage.

Gjermand Poulsen og Niels Sørensen i Bølling forbød 3. gang trafik og græsning i deres enemærke, Holms enemærke.

123:

Hans Nielsen Horskjær af Seest gav til kende, at som han er forordnet til at være værge for sin søsterdatter Anne Jepsdatter i Seest af hendes fædrene arv efter faderen sal. Jep Hansen ibidem har modtaget 100 slettedaler, så har han tilbudt pengene på adskillige tider og steder til myndlingens gavn og bedste at udsætte på rente, men endnu har ingen vederhæftig meldt sig til at modtage pengene på rente. Han frembyder dem her for retten 3. gang. Deponerer dem i en pung i tinget. Pungen blev af herredsfogeden forseglet og leveret Hans Horskær i forvaring.

123b:

Lørdag den 5. maj 1708:

Regimentskriver Jens Ducke har i sagen om Nis Andersen af Egholt hans døds og banes årsag stævnet sandemændene til at modtage tingsvidner, breve og dokumenter og siden til lovmæssig visse bestemte tid, efter alleryderste usparede gjorte flid til rette sandheds udforskning deres vedbørlige sandemandsed og tov at fyldestgøre. - Sandemændene modtog dokumenterne.

124b:

Bendix Funck på vegne af kancelliråd Nicolai Nissen til Rugballegård har stævnet Poul Christensen, da værende hos Mads Tveds enke Anne Sørensdatter i Nørre Vilstrup angående, at han har ladet sig leje til Søren Simonsen af Jennum, har taget guds eller fæstepenge på hånden og tilsagt at tjene ham fra påske sidstafvigte og ej sig i tjenesten indfundet. Der føres vidner:
����Morten Nielsen af Jennum: Ca. 8 dage før sidste påske var han ved i Niels Thomsens hus i Jerlev og hørte, at Poul Christensen fri og villig lod sig for kost og løn leje til at tjene Søren Simonsen et halvt år og fik fæstepenge derpå og lovede at indfinde sig i rette tid, hvilket han dog hidtil ikke har efterlevet, hvorved Søren Simonsens arbejde ham til stor skade er blevet forsømt. - Opsat 14 dage.

125:

Oberforsterens sag ctr. Jens Jensen og Jens Mogensen i Mejsling. - Dom: Fuldmægtigen beviser, at der på Mejsling gade er fundet et stykke egetræ, 7 alen langt, på alle sider tilhugget, tjenligt til remstykker i et stolpehus, hvorfra fældet var afhugget, som Jens Mogensen i Mejsling havde hugget og på sin vogn ført til det sted, hvor det på Mejsling gade forefandtes. Derpå blev synet i Jens Mogensens gård et andet stykke egetræ, 4 alen langt, tjenligt til en hanebjælke, og fældet derfra ligledes afhugget. Hvorimod Jens Mogensen vel beviser med hæderlige hr. --- Hansen Sandagers attest af Højen præstegård, at præsten havde givet ham nogle egegrene af et træ på hans annexpræstegårds skovpart. Men som samme attest ikke kommer overens med det træ, som er synet og ikke kan anses at være grene, så skal Jens Mogensen betale til den kgl. kasse 4 rdl. - I Jens Jensens gård i møddingen er fundet en tilhugget egeblok, ca. 3½ alen lang, tjenlig til løsholter, som Jens Jensen påberåber sig at have fået af Markus Nielsen i Amnitsbøl, hvilket Markus Nielsen ham så vidt hjemmel tilstår. Men da dette blev fundet hos Jens Jensen, da vidste Markus Nielsen intet derom, at sligt var ham frahugget på hans selvejerskov; dog havde han intet at klage over Jens Jensen. Hvilken hjemmel ikke synes så lovmæssig, som ske burde. Det gør ham mistænkelig, fordi han ej efter skovforordningen i rette tide har meldt det til skovbetjentene. Jens Jensen skal betale til den kgl. kasse 4 rdl.

126:

Bendux Funck på vegne af Jakob Staffensen af Seest ctr. sal. Simon Jakobsens enke og arvinger i Limskov. Opsat 8 dage.

Fredag den 11. maj 1708:

Hans Holst på vegne af Søren Thomsen af Kragelund ctr. de tre kvinder, som har beskyldt ham for voldtægt. Sætter i rette efter tingsvidne af 24/2, hvori Anne Christensdatter og Karen Anders Nissens ikke alene beskylder Søren Thomsen for voldtægt, men endog har indgivet deres skriftlige klage til amtmanden og ikke har bevist deres beskyldning, at de derfor bør lide efter lovens pag. 1001, art. 7 eller efter pag. 937, art. 6. - Bendix Funck er anordnet til kvindernes forsvar. Opsat 3 uger.

126b:

Palle Christens sag ctr. Gert Madsen, Maren Madsdatter og Anders Paaskesen. Opsat 3 uger.

Jakob Staffensen af Seest ctr. sal. Simon Jakobsens enke og arvinger. Opsat 14 dage.

127:

Hans Lauridsen Holst på vegne af Søren Thomsen af Kragelund har stævnet Lene Mortensdatter af Skødegård til at påhøre vidnesbyrd ang. nogle ord, hun til Karen Anders Nissens kone skal have sagt og hende tilrådet, hun den skammelige og usandfærdige påsagn om voldtægt ---. Opsat til 25/5.

Hans Andersen af Højen fremstillede vidner: Søndag efter påske, den 14/4 tændtes en ulykkelig ildebrand i Hans Andersens salshus og lagde samme hus i aske, 14 fag tillige med en del husgeråd og alt æde- og sædekorn. Man kender ikke årsagen til branden.

127b:

Fredag den 18. maj 1708:

Bendix Funck på vegne af kancelliråd Nicolai Nissen ctr. Poul Christensen i Nørre Vilstrup og Mads Tveds enke Anne Sørensdatter ibidem. - Dom: Poul Christensen har ladet sig leje til at tjene Søren Simonsen i Jennum og har taget fæstepenge derpå. Han har ikke indstillet sig i tjenesten, men er modvilligt udeblevet og har derimod givet sig i tjeneste hos Mads Tveds enke i Nørre Vilstrup uden rigtigt pas eller afskeds fremvisning. Poul Christensen skal betale til Søren Simonsen en fjerdepart af et års løn, som ham var tilsagt, og tilbagelevere fæstepengene. Mads Tveds enke skal efter lovens 3-19-12 svare Søren Simonsen for al den skade, han har lidt ved Poul Christensens udeblivelse.

128:

Bendix Funck har efter amtmandens ordre stævnet Søren Thomsens hustru i Bække om, hvad hun ved om den voldtægt, hendes mand Søren Thomsen beskyldes for at have øvet imod Anne Christensdatter i Kragelund.
����Præsten hr. Elias Biener aflægger forklaring: Som ham var foresagt, hvorledes rygte og tidende gik, hvorledes Søren Thomsen, da boende i Kragelund, skulle have villet og med virkelig gerning skulle have voldtaget tre kvinder i hans menighed, og han sig derom videre havde erkyndiget, da var derpå for ham først fremkommet den 8/2 i Bække kirke Søren Madsens hustru, Dorette Mortensdatter i Verst, og i vagtmester Peder Frederiksens i Bække, Christen Kjeldsen i Kragelund og Thomas Degns i Bække deres overværelse kom til ham og klagede og bekendte, at ca. 4 uger før jul, som var 1. søndag i advent, da havde Søren Thomsen af Kragelund nogen tid tilforn en morgen tidligt kommen fra Verst, da hun og ville gå fra Verst til Gammelby samme tid, noget østen for Eskel bæk kom Søren Thomsen dertil ridende, stod af sin hest, tog hende ved hånden og begærede at have legemlig omgængelse med hende, hvilket hun nægtede. Så slog han hende om ned på jorden, tog hendes klæder nedenfra op, lagde sig på hendes bryst og ville fulddrive sin begærende vilje. Men da hun gjorde modstand og truede at ville klage ham for præsten og hendes mand, lod han det derved blive, steg så igen til sin hest, red så fra vejen over bækken, og hun fulgte efter at ville gå hendes foresatte vej. Og da hun ikke var ved ham, råbte hun og sagde, at hun ville klage. Da vendte han sig med hesten, truede hende med en kæp og sagde, at om hun ikke holdt en stille tiende mund, da skulle hun få af kæppen, hvilket hun sagde sig ved hendes ankomst for Lene Ulfs i Kragelund straks at have klaget, og dernæst for sin fader i Gammelby --- så snart hun der kom, og siden for hendes ægtemand. - Videre forermeldte tid i Bække kirke berettede Anne Christensdatter af Kragelund, som da tjente Søren Thomsen, at Søren Thomsen i sidste høavlings tid 1707 tog Søren Thomsen hende med sig ned ved åen, sigende, de der skulle opbjerge noget hø, som lå der i vandet. Men da de kom til stedet, lå høet på tørt land. Så begærede han, hun ville gøre hans vilje og have legemlig omgængelse med hende, men da hun ikke ville, kastede han hende omkuld, tog hendes klæder nedenfra op og havde sin legemlig hanlige lem ude, og da hun råbte om hjælp, og folk som gik i Rovenholdt kær var ikke langt derfra, lod han det forblive, hvilket hun ved hjemkomsten gav til kende for sin madmoder, Søren Thomsens hustru, som derpå skulle have svaret og sagt, "Må du ikke gå i ro, da djævelen måtte være hans hore". Siden i næste havrehøst derefter sagde Søren Thomsen til hende, "Mener du, at du skal være fri, fordi du har sagt det til min kone". Hun svarede, "Det mener jeg". Dertil han svarede, "Da har jeg svoret ilde", og blev det så derved. - Angående Karen Anders Nissens da er hendes bekendelse sket i tvende mænds overværelse, Mads Thomsen og Enevold Eskesen i Bække, i Peder Frederiksens hus i Bække, hvor hun har sagt og tilstået, at Søren Thomsen havde voldtaget hende. - Ydermere berettede Elias Biener, at den 8/2 i Bække kirke, da de to kvinder blev forhørt, fremstod Christen Kjeldsen af Kragelund og Peder Nielsen af Skødegård og sagde, at Karen Anders Nissens for dem havde sagt, at Søren Thomsen skulle have voldtaget hende. Dog ej gav nogen visse tid til kende, når sligt var sket. - På Hans Holsts spørgsmål svarede hr. Biener, at han ikke havde mere at forklare for denne ret.
����Vagtmester Peder Frederiksen og Thomas Madsen af Bække: Den 8/2 var de i Bække kirke og hørte, at Dorette Mortensdatter udsagde sin beskyldning mod Søren Thomsen. Men hvad angår, at Søren Thomsen imod Anne Christensdatter skulle have haft sin legemlige og lønlige lem ude, det vidste de ikke noget om at forklare. Dog bekræftede Anne Christensdatter nu i retten præstens beretning, hvad hun har sagt om Søren Thomsens lønlige lems foreviselse.
����Søren Madsen af Verst bekræfter på vegne af sin hustru Dorete Mortensdatter præstens beretning.
����Mads Thomsen og Enevold Eskesen bekræfter, at de har hørt Karen Anders Nissens klage i Peder Frederiksens hus. - Opsat til ?

130:

Jens Pedersen Damgaard af Rugsted, et lovbydelsestingsvidne. - Mads Sørensen Jyde af Højen lovbød 3. gang de lodder, som Anne Maria Jensdatter efter hendes sal. fader Jens Sørensen og moder Mette Iversdatter, som boede og døde i Rugsted, kunne tilfalde arveligt, og som Mads Sørensen Jyde har købt (efter lovbydelse og skøde af 23/3). Jens Pedersen Damgaard, nu værende i Rugsted, begærede at købe.

130b:

Skødet.

131b:

Fredag den 25. maj 1708:

Læst kgl. forbud, at ingen af hans undersåtter må sende eller lade komme breve med den svenske post, som passerer igennem Danmark og fyrstendømmerne Slesvig og Holsten til og fra Hamburg.

Bendix Funck på vegne af hr. Peder Storm ctr. bønderne i Bølling ang. den jord og grund, damme og floder, som de tillige med deres prokurator Thomas Bang har ladet syne på Fuglsang og Egtved marker ved 4 synsmænd fra Brusk herred, og som de for Fuglsangs vedkommende havde lovet at konferere med landmålingen. Peder Storm vil lade tage et andet syn med 8 synsmænd. Synsmænd opkræves. (Påstår, at Bølling mænd har trukket sagen ud med hensyn til højesteret).

132b:

Anders Iversen har stævnet Peder Bertelsen af Kolding og Jens Bertelsen i Bøgvad samt Jep Nielsen i Nybjerg mølle. Det er bekendt, hvor ulykkelig Anders Iversen har været sidste år, idet hans gård og gods tillige med hans kære svoger Peder Bertelsens hos ham til forvaring indsatte og under værgemål hafte midler, er opbrændt. Da på det jeg sammen med min svoger og hans andre pårørende kan komme til nogen endelighed, og han til sin tid kan vide, hvad han har at fordre, så stævnes han at påhøre vidner om den ulykkelige hændelse, og hvad der af hans gods er blevet bjerget fra ilden, samt at påhøre opsigelsen af det mig pålagte værgemål. - Anders Iversen fremstod: Kun 40 rdl. blev bjerget fra ilden. Hans svoger Peder Bertelsen og dennes broder Jens Bertelsen i Bøgvad og svogeren Jep Nielsen i Nybjerg mølle er i mindelighed forenet således, at de 40 rdl. skal blive stående i Anders Iversens gård uden rente, indtil Peder Bertelsen bliver myndig efter loven, og da skal kapitalen betales. Og som Anders Iversen for den ved ildebranden på Peder Bertelsens arvegods erlidte skade af Hans Kgl. Maj. allernådigst er tillagt af regimentskassen at nyde 20 rdl., og Anders Iversen foruden det ham selv under værgemål og gemme inde haft haver, af Peder Bertelsens midler har oppebåret og til egen nytte udgivet femten rigsdaler, så er de samtlige derom forenet således, at Peder Bertelsen alene sig til nytte skal og må nyde og beholde de ovenmeldte allernådigst tillagte 20 rdl. og samme hos regimentskriver Jens Ducke oppebære, og Anders Iversen derimod være fri og kraveløs for de næstbenævnte 15 rigsdalers betaling. Hvad angår et brunstribel blæsset mareplag, vurderet for 10 rdl., som Peder Bertelsen i sin arvepart er tillagt og hans broder Jens Bertelsen havde annammet, så lovede Jens Bertelsen her for retten, at han med 10 rdl. skulle betale sin broder samme plag. Anders Iversen frasagde sig nu værgemålet, og regimentskriveren skal finde en anden dygtig og vederhæftig værge.

133b:

Bendix Funck på vegne af Jakob Staffensen af Seest ctr. sal. Simon Jakobsens enke og arvinger i Limskov. - Dom: Jakob Staffensen har indstævnet dem til at fremvise original obligation, som spargeres at han til sin sal. søn skulle have udgivet på 100 rdl. Den er ikke blevet fremvist, og Jakob Staffensen har tilbudt sin ed, og med sin afdøde broder Ole Staffensen i Ødis Bramdrup hans skriftlige på sygesengen afgivne erklæring fragår han, at han med flere har underskrevet en sådan obligation til vitterlighed. Jakob Staffensen frikendes for gælden.

134:

Bendix Funck på vegne af regimentskrivers fuldmægtige Hans Mikkelsen for Anders Hjuler og Niels Jørgensen i Højen ctr. Søren Lassen fremlægger attest fra kaptajnløjtnant Horsaushy (Ihottara Soufhy). Han har taget det nyopførte rytterhus i øjesyn. Det findes vel og dygtigt opbygget. Når de vil vedligeholde det årligt, kan den indkvarterede rytter logere deri. Opsat 14 dage.

Jens Bertelsen Krog af Bøgvad på vegne af Knud Jørgensen har stævnet Hans Hansen, tjenende i Amnitsbøl, angående den af Knud Jørgensen tilforhandlede ko, som han har bemægtiget sig. Opsat 14 dage.

134b:

Fredag den 1. juni 1708:

Skovrider i Anst herred Jacob Rower af Verst frasiger sig den kaution, han den 9/12 1707 havde givet for Hans Poulsen af Geising. Han har indleveret ham til arrest på Koldinghus. Fremlagde husfoged Hans Svendsens skriftlige bevis.

Bendix Funck på vegne af hr. Peder Storm i Egtved fremstillede synsmænd. Rapporten er indført på fol. 136. Fremlagde indlæg fra Egtved bymænd. Gjermand Poulsen spurgte synsmændene, om de noget sted kunne kende noget byggested fra forrige tider. Og hvor mange damme eller dæmninger forefandt de ind i skellet på Bølling Krage mark. De henviser til synsforretningen. Germand Poulsen beder herredsfogeden pålægge dem at forklare, hvor mange damme der fandtes på Bølling Krage mark inden eller uden markskellet. Det pålægger herredsfogeden dem, men de henviser til deres aflagte synsforretning.

135:

Hans Lauridsen Holst på vegne af Søren Thomsen af Kragelund ctr. de tre kvinder ang. voldtægt. Begærede dom. - Sagen synes ærerørig. Domsmænd behøves. Opsat 3 uger.

135b:

Indlagt seddel: Koldinghus husfoged Hans Svendsens attest om, at skovrideren har indbragt skovløber Hans Poulsen i arresten.

Hans Lauridsen Holst på vegne af Palle Christensen ctr. Gert Madsen og hans søster Maren Madsdatter samt Anders Paaskesen af Jordrup. - Dom: Palle Christensen søger Gert Madsen og Maren Madsdatter først for den besætning, som har tilhørt deres afdøde faders Mads Nielsens fæstegård og efter hans død ved stedet er fundet. Der var sidste mikkelsdag 4 store høveder, en kalv og otte får, som hyrden Poul Pedersen har afvundet at have haft i sin varetægt med andet byens kvæg, hvilket under Gert Madsens og hans søsters tilsyn, som da begge var i gården, med deres viden uden husbondens vilje og samtykke er bortkommet. Herimod er intet anført til deres befrielse, som kunne eragtes lovligt. Gert Madsen og søster skal svare for kvæget og anden besætning, som var på gården ved deres fader Mads Nielsen Fynbos død, skaffe det til veje eller betale derfor efter uvildige dannemænds og næste naboers vurdering. For det andet, de prætenderede lejermålsbøder af Anders Paaskesen og Maren Madsdatter, da som de har ægtet hverandre, ses ej rettere -- Anders Paaskesen bør til herskabet derfor efter lovens 6-13-1 betale 4½ lod sølv og Maren Madsdatter halvt så meget.

136:

Det syn, som de 8 synsmænd af Ferup efter hr. Peder Storms begæring og efter opkrævelse d. 25/5 på fol. 131-132 har aflagt. (Ordlyden). - Dernæst blev fremlagt det på fol. 135 nævnte indlæg fra Egtved bymænd (ordlyden).

137:

Fredag den 8. juni 1708:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen efterlyste 1. gang nogle karle, som har tjent i rytterdistriktet og er bortdraget uden vedbørlig tilladelse: 1) Las Nielsen, sidst tjenende brigader de Legardte, født i Vork, 2) Anders Nielsen, som tjente Peder Sørensen i Brakkerhusene, født i Vork, 3) Hans Hansen, som tjente fru Capitainsche i Ågård og er berettet nu at være hos Hans Hansen i Frørup. - De skal indstille sig på ryttergodset, hvis der ikke skal tages rømningsdom over dem.

137b:

Sammes sag for Anders Hjuler og Niels Jørgensen i Højen ctr. Søren Lassen ibidem. Opsat 14 dage.

Knud Jørgensen ctr. Hans Hansen i Amnitsbøl. Opsat 14 dage.

Fredag den 15. juni 1708:

For retten fremkom de otte sandemænd tillige med Niels Hansen i Seest. De gav til kende, at som de har lovet her idag deres sandemandstov at fyldestgøre, som er fyldest sjette ugers dag, og de nu er kommet i erfaring, at flere vidner i sagen behøves til oplysning at føres, hvilket de og for regimentskriver Duckes fuldmægtige og sagsøgere har tilkendegivet med begæring, at samme vidner lovligt måtte vorde indstævnet og ført og dem til efterretning i tide leveret med hvad videre sagen i så måder til oplysning og sandemandstovs fuldbyrdelse vedbør, leveret. Til hvilken ende de og begærede, deres sandemandstovs afsigelse måtte bero og opsættes i tre uger, som og blev tilstedt, og er d. 6. juli førstkommende.

Jens Bertelsen Krog af Bøgvad betjente retten i herredsfogedens --- sag, da Bendix Funck på vegne af herredsfogeden Bertel Pedersen stævnede Jep Nissen i Øster Gesten for gæld. Opsat 14 dage.

138:

Jep Nielsen i Nybjerg mølle på vegne af svogeren Jens Jakobsen Krog, et lovbydelsestingsvidne. Bendix Funck på vegne af regimentskriver Jens Hansen Ducke lovbød 3. gang den halve gård, som Hans Pedersen i Højen forhen beboede og ejede, samt en toft med bygning, som forhen har tilhørt den anden halve part og kaldes Haralds Have, liggende vest for Horsted. Regimentskriveren har for nogen tid siden købt stedet af Hans Pedersen. - Jep Nielsen begærede på vegne af sin svoger Jens Jakobsen Krog at købe.

138b:

Skødet.

139:

Fredag den 22. juli 1708:

139b:

Regimentskriver Andreas Rasks fuldmægtige Hans Nielsen fremstillede fire synsmænd, som har synet bygningerne, som Peder Madsen og Jens Jepsen har nyopført, hvor meget af bekostningen kan agtes for imod den dertil givne hjælp og forstrækning.
����Peder Madsen: 9 fag hus i stedet for de 6½ fag, som brændte for ham, alt af nyt tømmer og tag, ikke under 4 rdl. for hvert fag, ialt 36 rdl., helst salshuset i huset er indrettet og derfor andrager sig des højere i bekostning.
����Jens Jepsen: I stedet for de 6½ fag, som brændte, har han opbygget 7 fag á 4 rdl., ialt 28 rdl.
����Jens Jepsen og Peder Nielsen, begge af Egholt, tilstod selv for retten, at de for den lidte skade af sidste ulykkelige ildebrand på deres ryttergårde efter sessionens resolution og den påfølgende allernådigste approbation til hjælp og forstrækning havde fået tilsammen for dem begge 34 rdl. 4 mk.

140:

Samme: Fire synsmænd af Skanderup har med fuldmægtigen Niels Hansen Kielde synet den bygning, som Jens Andersen i Skanderup har repareret med den ham allernådigst bevilgede hjælp. - Af det norden i gården forhen stående gamle og brøstfældige hus befandtes de 7 fag fra den vestre ende ganske med tag vel opbygget af nyt tømmer. Hvoraf de 7 fag efter vurderingen har kostet mindst 4 rdl. pr fag, ialt 20 rdl. De øvrige 2 fag, som porten går igennem, er i lige måde af tømmers dygtighed med vægges lukkelse af gode brædder vel bebygget og opsat og har ikke kostet under 8 rdl. Ialt 28 rdl. Det øvrige af samme nørre hus, som ligeledes behøver at nedbrydes, berettede Jens Andersen, at han næst Guds hjælp et andet der ville nedbryde og igen opbygge. Men dette år var det ham ikke muligt. - Ellers har Jens Andersen opsat 17 fag østerhus og 4 fag ved den øster ende til salshuset, alt af egetømmer og tag, samt repareret 4 fag ved den vestre ende --- ikke under 90 rdl. udover de nævnte 28 rdl. - Jes Andersen bekræftede at have fået 8 rdl. (!) i hjælp.

140b:

Skovfoged Jens Bertelsen Krog af Bøgvad fremstillede Jens Hansen Smed af Knudsbøl med tvende magre og usle bæster anspændt for en gammel vogn, hvorpå fandtes noget bøgetræ, som Jens Hansen var antruffet med i Egtved skov. Peder Christensen i Skødebjerg, Laurids Jensen i Torsted, Jep Snogdal i Hjarup og Jens Joensen i Ravnholt blev opnævnt til at vurdere køretøjet: Træet er ikke risbøg eller noget andet rodhugget træ, men bare nogle vandgrene, som de ej i ringeste måder kunne vurdere til at være noget værd, og ikke tjenlige til andet end at brænde. Heste og vogn kunne ikke vurderes til mere end 7 mk. - Jens Lauridsen af Knudsbøl og Christen Nielsen af Hudsted kautionerede for køretøjet, at det ville blive til stede ved hans ryttergård lige så godt som det er, såfremt det ej ulykkeligt afgår. Jens Hansen har ikke andre bæster til gårdens besætning. Han fik køretøjet med sig hjem.

Hans Lauridsen Holst på vegne af Søren Thomsen af Kragelund ctr. de tre kvinder, der har beskyldt ham for voldtægt. - På deres vegne fremfører Bendix Funck, at de som har lidt skade, ej bør straffes, men bør have en tilbørlig refusion. - Dom ved herredsfogeden og meddomsmænd (bl. a. Peder Christensen af Skødebjerg): Karen Anders Nissens, sidst værende i hus i Skødegård, har for to mænd i Bække angivet Søren Thomsen, da boende i Kragelund, at han sommeren før skulle have løbet efter hende på hendes hjemvej til Skøde og der voldtaget hende. I lige måde Anne Christensdatter af Kragelund og Dorette Mortensdatter af Verst, at have i Bække kirke den 8/2 angivet Søren Thomsen, at han ville have voldtaget dem og dog ikke fuldbyrdet sin vilje. Der er ganske ingen beviser fremført for disse hårde beskyldninger. Tilmed, om sligt skulle være sket, er det ej hverken i rette tide eller på vedbørende måde og steder angivet eller klaget efter loven 6-13-19 pag. 943, mindre i ringeste måder beviseliggjort. - Søren Thomsen frikendes for de tre kvinders beskyldning. Og ihvorvel der noksom haves føje til at kende og dømme på dem efter lovens 6-13-6 pag. 937, så dog for æren mest muligt at frelse forskånes dem derfor. Men ellers ej hvoraf dem for deres ubeviste hårde beskyldninger og denne processes forårsagede bekostning, tidsspilde og pengespilde til Søren Thomsen at betale 4 rdl. og hver af dem til de fattige 2 rdl.

141:

Drabssagen angående afgangne rytterbonde Nis Andersens død og bane af Egholt. Stævning til sandemændene og en del vidner. - Den for drab beskyldte og på Koldinghus i fængsel og jern anholdte Hans Poulsen var ikke mødt. Heller ikke nogen fuldmægtig eller ret sagsøger enten fra regimentskriveren eller andre, som kunne iretteføre og forhøre vidnerne. Hans Lauridsen Holst begærede på vegne af regimentskriveren, at for at stævnemålet ikke skulle spildes, de indstævnede blev forelagt at møde.

142:

Fredag den 29. juni 1708:

Læst rentekammerets missiv til amtmanden angående proprietærerne at indgive i december måned hver deres specifikation på, hvor mange okser hver har opstaldet, og til hvem de har solgt dem, og ved hvilke toldsteder de købende agter at udføre dem.

Hans Mikkelsen på vegne af regimentskriver Jens Ducke (se 22/6 fol. 141) ang. Nis Andersens død. Vidner føres.
����Bertel Jensen af Lunderskov: Ved aldeles intet. Men da han samme dag kom kørende fra Geising med tørv eller klyne, da kom på landevejen mellem Kolding og Store Anst --- folk kørende med tømmer på deres vogne --- som berettede, at der lå en død mand i Hesselvads hule, og de vidste ikke, hvad det var.
����Nogle vidner er udeblevet. Opsat til 13. juli.

142b:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Andreas Rask fremstiller synsmænd af Geising, som aflægger synsrapport om Christen Jensens gårds bygning, der tilforn bestod af 10 fag gammel bygning, hvoraf de 6 fag i anno -- blev ganske nedblæst af en storm og tømmeret slået i stykker, og det øvrige, der blev stående, var så forfaldent og brækkeligt, at det aldeles til intet var nyttigt uden at brænde i ilden. Christen Jensen har opbygget alle 10 fag af forsvarlige stolper, remmer, bjælker, lægter og tag. Vurderet til 3 rdl. pr. fag, ialt 30 rdl. Og Christen Jensen foregiver, at som tømmeret her i egnen er meget dyrt og moxen intet til købs at få, så er samme nyopsatte bygning ej nær derved bekostet og afgjort, som og i slig henseende for troligt kan eragtes. - Christen Jensen af Geising bekræftede at have modtaget 11 rdl. 2 mk. af regimentskriveren og takkede underdanigst derfor.

143b:

Skovfoged Jens Bertelsen Krog af Bøgvad fremstillede Mads Nielsen af Vork med 2 bæster for en vogn med en gammel forfornet bøgeblok. Den vurderes at være uden værdi. Heste og vogn takseres til højst 2 slettedaler. - Ole Jensen af Borlev kautionerede for køretøjet.

Peder Nielsen af Fredsted, et lovbydelsestingsvidne. - Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen lovbød 3. gang på vegne af major Niels West hans gård i Horsted. Peder Nielsen af Fredsted og fæstemø Sidsel Madsdatter af Horsted begærede at købe.

144:

Skødet.

145:

Fredag den 6. juli 1708:

Hans Svendsen, husfoged på Koldinghus, har stævnet Laurids Christensen Hjuler, nu igen opholdende sig i Seest, angående hans slette forhold, mens han beboede et hus i Seest, samt hans undvigelse fra huset og andre forhold, da han sidst var i Seest, med skyden i og ved husene, trusselsord m.v. - Hans Staffensen af Vorbasse er stævnet som vidne ang. det bæst, som for nogen tid siden blev stjålet fra ham og han siden fandt i Seest. Stævning også til andre vidner. - Knud Jørgensen er forsvarer for Laurids Hjuler.
����Hans Jepsen af Seest: En søndag før sidste kgl. generalmønstring var han inde i det hus i Seest, som grenader Laurids Hjuler har haft i fæste, og samme tid blev Laurids Hjuler spurgt af Otto Klæsmand, om han var god for at skyde i Otte Klæsmands søns hus. Laurids Hjuler svarede, at det var hans eget hus og ikke Klæsmands søns. Otto Klæsmand sagde, at det var hans søns hus, og han havde fæstet det af kgl. øvrighed. Dertil svarede Laurids Hjuler, han skøttede det intet om, thi han ville skyde der både nat og dag. Angående den hoppe, som skulle være stjålet fra Hans Staffensen i Vorbasse og formodes at være fundet hos Laurids Hjuler, vidste vidnet intet. Han har blot hørt i smedjen adskillige folk tale derom. - Opsat til 20/7.

146:

Hans Rasmussen i Hvolbøl fremlyste 1. gang en hest, som han har optaget i sit korn.

146b:

Knud Hansen af Vejen mølle på vegne af oberst Theodosius Levitzou har stævnet madame Margrethe Brochmanns i Ribe til opkrævelse af synsmænd til at syne det kirkeboels hus i Vester Gesten, som hun har i fæste, og som Claus Skræder nu bebor, og for utilbørlig forsiddelse og brøstfældighed. - Stævning også til Karen Jensdatter, sal. Peder Christensens enke i Øster Gesten, til syn på det kirkeboel, hun bebor og har i fæste, samt for utilbørlig beboelse og forsiddelse. - Synsmænd opkræves.

147:

Sandemændenes tovs edelige afsigelse ang. Nis Andersens døds årsag er opsat til 27/7.

Fredag den 13. juli 1708:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke ang. Nis Andersens døds årsag. Vidner føres.
����Landdragon Christen Nielsen af Lunderskov: Ved aldeles intet og har ikke kendt Nis Andersen, hverken død eller levende.
����Jep Snogdal i Hjarup: Samme dag som Nis Andersen blev fundet død, var han aftenen derefter i Rolles mølle, men hørte ikke noget om, hvad der var passeret. Men den 22/6 ved tinget havde han hørt af Maren Sørensdatter fra --- udsige, at hun den tid skulle have været i (møllen). Skovløberen Hans Poulsen skulle have slået Nis Andersen i hovedet til blods med en ildtang, og Søren Møllers tjenestepige skulle have tørret blodet af ham.
����Jørgen Nielsen af Gelballe: Som Jep Snogdal.
����Ebbe Clausen af Geising: Ved intet, mindre at Hans Poulsen derfor skulle være nogen frygt eller ville gøre sig flygtig.
����Jens Thomsen af Geising: Ved kun, hvad han allerede har vidnet.
����Mads Jepsen af Agersbøl: Om morgenen samme dag, før end Nis Andersens døde legeme af de Lejrskov mænd først blev synet, da så vidnet, at hans svoger Nis Andersen havde to huller i sin højre side og et hul i den venstre side, men hvormed det kunne være gjort, hvor dybt det kunne være ind, eller om det var årsag til hans død, vidste vidnet ikke. - Bendix Funck på vegne af Hans Poulsen erindrede retten om, at foruden at være Nis Andersens svoger så har både han og hans hustrus fader, som også er Nis Andersens enkes fader, set det døde legeme både om aftenen og om morgenen, før end han af Lejrskov mænd blev synet, og dog har han ikke forevist dem de huller i siderne, han nu vidner om.
����Udeblevne vidner forelægges at møde næste tingdag.

148:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke har stævnet samtlige Vrå bymænd til at påhøre vidner om, hvorledes de Uhre beboere i mange år har haft deres græsning på Vrå fælles mark. Vrå mænd har forment dem græsningen og indtaget deres bæster, og de har ikke villet levere dem tilbage for pant. - Opsat i 3 uger med henblik på forlig.

148b:

Bendix Funck af Amhede på vegne af Niels Sørensen og Gjermand Poulsen af Bølling har stævnet Mikkel Poulsen i Ballesgård ang. en riseg, 12 alen lang, som er hugget i Holms enemærke og barken nyligt afflået, samt 2 risege på roden stående og barken ligeledes afflået. Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Christian Wrede har tilstået varsel.
����Thomas Ravn og Mads Jespersen i Hjelmdrup: De var efter skovfoged Jens Bertelsen Krogs begæring med ham selv i Holms enemærke og så 2 små risege på roden stående og barken afflået samt en anden riseg fra roden afhugget, ca. 12 alen lang, med barken ligeledes afflået og borttaget. De så vognspor fra Ballesgård mark lige til den hugne eg, hvor samme vogn var omvendt og kørt bort igen lige til Ballesgård. De forføjede sig til Ballesgård, hvor de fandt 2 små egestolper bag ved Mikkel Poulsens lade, og barken var flået af. De fandt også et smalt og ringe tilhugget stk. eg til et remstykke i et tørvehus. Opsat 14 dage.

149:

Bendix Funck på vegne af Rasmus Sørensen i Vork ctr. Jens Christensen ibidem. Opsat 14 dage.

Knud Buck af Vejen mølle lader afhjemle syn. Madame Margrethe Brochmanns kirkeboel i Vester Gesten, som Claus Skræder bebor: Brøstfældigheden vurderet til 24 rdl. 4 mk. 8 sk. - Karen Jensdatters kirkeboel i Øster Gesten: Det består af 10 fag hus, ganske råddent og ormædt, så det ikke kan stå længere end 2 år. Karen Jensdatter havde lovet at ville stille kaution for reparation inden 2 år. - Opsat 3 uger.

149b:

Bertel Sørensen af Bindeballe, et lovbydelsestingsvidne. - --- lovbød 3. gang på egne, sin kære hustru Anne Sørensdatters samt hendes to søstre Anne og Maren Sørensdøtres vegne deres lodder i den halvanden gård i Bindeballe, som Jørgen Jakobsen og hustru endnu bebor. Bertel Sørensen af Bindeballe og forhåbende fæsteenke Anne Sørensdatter begærede at købe.

150:

Skødet. - Fæsteenken Anne Sørensdatter er af Nørre Vilstrup. Der gives skøde på alle de rettigheder, som de tre søstre, Anne Sørensdatter den ældre, Anne Sørensdatter den yngre, og Maren Sørensdatter, har.

151:

Jep Christensen Snogdal af Hjarup, et lovbydelsestingsvidne. - Christen Lassen Geising af Hjarup lovbød 3. gang den trediedel gård, som han og hans hustru Dorette Nisdatter hidtil har beboet og ejet, og som hans hustru er født på. - Jep Christensen Snogdal begærede at købe.

Skødet.

152:

Fredag den 20. juli 1708:

Husfoged Hans Svendsen (se 6/7 fol. 145-146) ctr. Laurids Christensen Hjuler af Seest. Der skal afhøres vidner om Laurids Hjulers onde forhold med tyveri m.m. samt undvigelse.
����Hans Staffensen af Vorbasse: For to år siden noget før Mortensdag var han i Vejle marked og tilforhandlede sig en sort hoppe af Mikkel Jensen i Eltang. Den tøjrede han med tøjlen af bidslet fast ved Jens Jensens dør i Vejle ved hovedstolen på et andet bæst, som stod bundet der med 5-6 andre. Han gik så ind og accorderede med værten Jens Jensen om foder og staldrum til hoppen. Og da han senere kom ud og ville trække hoppen ind i gården, var den borte. Han kunne ikke forstå andet, end at den var stjålet, helst fordi han havde ombundet den så fast, at den ikke kunne selv slide sig løs. Så søgte han med den største flid i og ved Vejle og tilsidst i Eltang hos sælgeren, men kunne ikke finde den. Rejste tilbage til Vejle. Han ledte i 14 dage, efterlyste den så på tinget. Endelig var der en vanfør kvinde, som fortalte ham, at den aften, som hans hoppe var blevet borte, da havde en karlsperson taget en hest, som stod bundet ved unge Jens Jensens dør, og den havde noget som en tværsæk eller lignende, og han var redet --- --- tænkte, den var kommet sønderpå, kom han fra Kolding til Seest ind til Bertel Hansens, og mens han var der, kom Laurids Christensen Hjuler, der da boede i Seest, kørende ind i Bertel Hansens gård med to heste for vognen. Det ene bæst, som gik fra hånden for vognen, var Hans Staffensens. Da han så det, løb han ud, tog en kniv i hånden i mening at mærke og afskære øret af sin bortkomne hest og derhos tiltalte Laurids Hjuler med vrede ord og spurgte, hvorledes han var kommet til hans hoppe, som han så længe havde eftersøgt og derved forsømt sin rugsæd; hvorfor han ville gøre ham den fortræd. Og medens vidnet sad i Bertel Hansens hus og fik mad, havde han den kniv i hånden, som han beholdt deri og løb ud i gården at mærke hoppen med. - Da vidnet således med vrede ord havde tiltalt Laurids Hjuler og ville have mærket hoppen, da sagde Laurids Hjuler, "Gud nåde mig", og bad vidnet, ikke skulle skære øret af hoppen. Så gik de sammen ind i Bertel Hansens hus, hvor Laurids Hjuler sagde, at en rytter havde leveret ham hoppen. Som de da snakkede adskilligt mere derom, og Hans Staffensen besværede sig over den store skade og forsømmelse, han ved samme hoppes mistelse havde lidt, lovede Laurids Hjuler at ville give ham noget for hans rejse og forsømmelse og skade. Derefter gik Laurids Hjuler bort og kom igen med en kobberbryggerkedel, som han ville give vidnet for hafte umage og forsømmelse og bekostning. Hvilken kedel vidnet sagde sig ikke vel at kunne modtage, helst han havde givet rede penge og lånte penge til bekostningen, som han var skyldig for. Så tog Bertel Hansens hustru kedlen til sig og betalte derfor til vidnet 3 rdl. eller 5 slettedaler, som han nu ikke egentlig erindrer, og solgte vidnet Bertel Hansens hustru kedlen for pengene. Derefter hentede Laurids Hjuler først sadlen og tømmen og lagde det på hoppen. Da blev vidnet var, at bidslets tøjle ved den yderste ende havde været afskåret og igen påny med en sær knude af en rem var sammensat. Vidnet spurgte om sin tværsæk, som var ved sadlen, da hoppen blev borte. Så kom Laurids Hjuler med en hvid pose og leverede ham det alt tillige med hoppen. Så tog Hans Staffensen det godvilligt an og drog dermed hjem til sin gård og avling, takkede Gud og var glad. - Da vidnet var hjemkommet og hans hustru eragtede, at tværsækken var ikke hans egen, da noget derefter kom Søren Kræmmer af Vittrup i vidnets hus og spurgte, om han ikke havde --- --- Den hvide pose var af et lidet sammensyet forklæde. Den vedkendte Søren Kræmmer sig, tog den med sig og sagde, at den ermeldte tid i Vejle var den blevet borte fra hans sadel og pakremme. Men vidnet fik hverken sit eget tække eller tværsæk igen. - Da han fik sin hest igen, formanede han Laurids Hjuler, at han skulle bede Gud om nåde og åbenbare denne sin misgerning for præsten.
����Knud Jørgensen forefandt Hans Staffensen som den virkelige sigter og sagvolder og mente ikke, at han burde tillades at aflægge ed på sin sigtelse, men skulle bevise alt. Herredsfogeden resolverede, at han skulle vente med at aflægge ed, til de andre vidner er hørt.
����Bertel Hansen af Seest: For ca. to år siden ved Mortensdags tider kom Hans Staffensen med hans broder Thomas Vorbasse af Kolding ind i vidnets gård, og mens Hans Staffensen sad i stuen og fik noget mad, kom Laurids Christensen Hjuler kørende ind i gården (etc.). Laurids Hjuler havde svaret, "Da kommer jeg ilde ved, dersom jeg skal miste både hoppen og mine penge, som jeg købte den for af en rytter for 7 slettedaler". Vidnet hørte Hans Staffensen beskylde Laurids Hjuler for at have stjålet hoppen, hvilket Laurids Hjuler nægtede. - Vidnet har nogle gange hørt i smedjen, at Laurids Hjuler skulle have stjålet en ko og havde optinget derfor. Efter at det med hoppen var passeret, lod Laurids Hjuler sig antage til militsen og drog til København.
����Niels Hansen af Seest: Har kun hørt om beskyldningerne i mølle- og smedehuse.
����Jens Mannsen af Seest: Ved ikke af, at Laurids Hjuler har stjålet noget så meget som en sive værd. Men for ca. 2 år siden var han i Laurids Hjulers hus ved aftenstid for at slagte en ko. Siden hørte han sige, at den var stjålet. Han har også hørt mommesnak om, at han skulle have stjålet og optinget for hoppen. - Koen blev slagtet ved lys om aftenen uden noget dølgsmål.
����Laurids Klæsmand: (Knud Jørgensen mener, at fordi Laurids Hjuler har fæstet det hus, som endnu tilhører ham efter usvækket fæstebrev, vil det være naturligt, at Laurids Klæsmand skulle være hans avindsmand. Hans Svendsen mener, det er sagen uvedkommende. Da Laurids Hjuler bortdrog fra huset og i lang til var borte og hans hustru imidlertid døde, hvorover huset stod og forfaldt, og arbejdet, som af huset skulle gøres til slottet, blev forsømt, var man højligt forårsaget at forsynet huset med en anden beboer. - Knud Jørgensen tilbyder at bevise, at Laurids Klæsmand er Laurids Hjulers avindsmand og er fortrydelig, at Laurids Hjuler sit lovligt i fæste havende hus igen agter at tiltræde. Hvad angår forsømmelse af slotsarbejdet, da tilbyder han refusion. Herredsfogeden tillader vidnet at vidne, men hvor vidt det kan anses, stilles til dommerens kendelse). Vidnet har vel hørt om både hoppen og koen. For 2 års tid siden kl. 10 eller 11 havde han set, at han på Seest mark havde nogle havrekærve under sine arme og bar dem til sin vogn; men om han havde taget kærvene af sine egne eller af andres agre, vidste han ikke. Har hørt, at der adskillige gange er blevet taget korn bort fra folks agre på Seest mark. En søndag før sidste kgl. generalmønstring, da vidnet var inde i det hus, han har fæstet, da om eftermiddagen kom Laurids Hjuler derind. Vidnets fader Otte Klæsmand spurgte Laurids Hjuler, hvorfor han havde skudt der i huset. Han svarede, at huset var hans eget; han ville skyde der, når ham lystede. Otte Klæsmand sagde videre, om Laurids Hjuler havde skudt ild i huset. Han svarede, det var derpå gjort; det skøttede han intet om; han skulle alligevel gøre en ulykke. Vidnet så vel, at der lå papir i huset, som havde været til forladning for bøsseskud. Har nok hørt tale om, at Laurids Hjuler skulle have sagt, at han ville sætte ild på huset og opbrænde det tillige med de andre næstliggende huse, men ved ikke, hvem der har sagt det. For ca. 3 uger siden ved arveøl til Hans Pedersen i Seest har han hørt, at soldat Hans Nissen havde sagt til Laurids Hjuler, at han løb til Vejle udenom en bøg og stjålet et øg. Papirspropperne er ikke samlet andetsteds, men stammer fra skud på stedet. Det havde Laurids Hjuler selv sagt. - Dette tilbyder Laurids Hjuler at benægte med ed. - Vidnet havde samme aften på taget over Mads Hansens hus i Seest, som Knud Lauridsen sidst iboede, at der lå 2 proppenniger af skud.
����Hans Jepsen Kjær af Seest: Har vidnet den 6/7 på fol. 146. Han ved ikke noget om koen; har kun hørt sladder derom. Om de bøsseskuds proppenniger, som har ligget på Mads Hansens vognskjuls tag, dem fandt vidnet og tog nogle deraf og spurgte Laurids Hjuler på tysk, om han havde skudt dem derop. Derpå Laurids Hjuler svarede ham noget på et sært sprog, som vidnet ikke kunne forstå. Vidnet har vel hørt, at Hans Nissen havde sagt på rim, at Laurids Hjuler gik uden om en bøg og tog ved et øg, hvilket skete hos Hans Pedersens, da de der drak arveøl. Hans Nissen var da beskænket.
����På grund af nattens mørke opsættes sagen til 3/8.

156:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke fører vidner i sagen om Nis Andersens døds årsag.
����Staffen Mortensen af Geising: Ved ikke andet end det, som han tidligere har vidnet sammen med Jens Thomsen i Geising.
����Maren Sørensdatter af Skanderup er ikke mødt. Knud Jørgensen fordrer hende straffet. Opsat 8 dage.

Jens Rasmussen Hjuler af Hjarup har stævnet sin ægtehustru for hendes utilbørlige forhold. Som vidner er stævnet Rasmus Madsen og hans hustru i Seest samt Dorette Hansdatter ibidem og Laurids Poulsen og hustru i Hjarup. Opsat til 27/7.

156b:

Husfoged Hans Svendsen lod lyse til skifte efter afgangne Christen Hansen i Seest den 28/7.

Fredag den 27. juli 1708:

Bendix Funck på vegne af Niels Sørensen og Gjermand Poulsen af Bølling ctra. Mikkel Poulsen af Ballesgård (se 13/7 fol. 148-149). Opsat 14 dage.

--- på vegne af Rasmus Sørensen af Vork ctr. Jens Christensen ibidem (se 13/7 fol. 149). Denne gør erklæring: Han har i ubesindig drukkenskab udsagt nogle ærerørige ord. Beder om undskyldning og gør afbigt.

157:

Jens Rasmussen Hjuler af Hjarup fører vidner mod sin hustru Anne Knudsdatter (se 20/7 fol. 156).
����Rasmus Christensen i Seest, soldat: Sidste forår, da han kom hjem til sit hus, fornam han, at en kgl. mariner ved navn Andreas Madsen, født i Hjarup, tillige med en kvindeperson, som var Jens Rasmussen Hjulers hustru, havde lånt hus af vidnets hustru. De lå sammen i en seng og blev der om natten til imod dag, hvor Jens Hjulers hustru opstod, gik noget på gulvet --- hente noget rent vand og gav marineren at læske sig på, som blev liggende, til det var lys dag. Så gik de sammen. Men hvad de bestilte i sengen, vidste vidnet ikke.
����Dorette Hansdatter af Seest, værende til huse hos forrige vidne: Det samme.
����Laurids Poulsen af Hjarup: Sidste sommer, da han ikke var hjemme, fornam han ved sin hjemkomst, at hans hustru lånte en kyrasser hus. Han lå i laden. Samme aften sent kom Anne Knudsdatter og bad om hus der samme nat at måtte være. Vidnet svarede, hun skulle gå hjem til sin mand. Hun svarede nej; hun turde ikke komme der. Efter inderlig langvarig begæring viste vidnet hende ind i sin lade; sagde hende, der lå en kyrasser, og henviste hende på et andet sted i laden at ligge. Hvor hun lagde sig ned og blev der liggende natten over til næste morgen. Men hvad de bestilte der om natten, vidste vidnet ikke. Da han viste hende ind i laden, sagde kyrasseren, hun skulle ligge for sig selv.
����Anne Knudsdatter mødte i retten og erklærede sig uskyldig i al utugt.

157b:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke i sagen om Nis Andersens døds årsag fremlagde et tingsvidne af Tystrup herredsting den 24/7. Det blev udleveret til en af sandemændene, Niels Hansen i Seest. De skal også have et krigsforhør af korporal Jokum Garp inden den 3/8. Sandemændene begærede, at deres tov måtte bero til 10/8.

158:

Fredag den 3. august 1708:

I sagen om Nis Andersens døds og banes årsag fremkom den ene af sandemændene, Las Joensen af Skanderup, og begærede på vegne af dem alle, at Maren Sørensdatter måtte vidne.
����Maren Sørensdatter: En mandag sidste sommer, som hun kom ind i Rolles mølle og var kommet fra Lejrskov, da sad de i møllerens stue, Nis Andersen, Laurids Iversen, skovfoged, og Hans Poulsen, skovløber, tillige med Søren Møller selv. De drak brændevin. Samme tid havde Nis Andersen did ført og solgt Søren Møller et læs skovæbletræer, hvorfor Søren Møller betalte ham 18 skilling. Da Nis Andersen var ude ved møllekværnen hos sit korn, som han lod male, da sagde Søren Møller til Laurids Skovfoged og Hans Poulsen inde i stuen, de skulle have halvparten af de 18 sk. til at drikke for. Og da Nis Andersen igen kom ind, spurgte både Laurids Iversen og Hans Poulsen ham ad, om han ville give dem halvparten af de 18 skilling til at drikke op. Nis Andersen svarede ja. Derefter sagde Laurids Skovfoged og Søren Møller til Nis Andersen, at de ville give ham brændevin for 2 sk., om han ville slå Hans Poulsen på munden. Nis Andersen svarede ja og slog i det samme efter Hans Poulsen og ramte ham ikke. Da sagde Søren Møller til ham, at ville han ikke slå anderledes til ham, da skulle han selv betale de 2 skilling. Så slog Nis Andersen Hans Poulsen på munden. Straks fik de hinanden i håret, tumlede omkring på gulvet og var således 4 gange med hverandre på jorden. Derefter tog Hans Poulsen en ildklemme, som lå på fyrstedet for skorstenen, og dermed slog til Nis Andersen i hans hoved, så han faldt om og besvimede --- --- og blodet løb stærkt --- rejste sig så selv op, og Søren --- --- tjenestepige tørrede blodet af ham og bandt et klæde --- --- spurgte Nis Andersen, hvem det var, som tørrede blodet af ham. Søren Møller svarede, det var en kone af byen. Nis Andersen sagde dertil, "Gud lønne hende, ihvem hun var". Samme tid stod Nis Andersens vogn uden for mølledøren, og Hans Poulsen bad en karl af Ødis ved navn Laurids, som da der var til stede, at han ville udbære Nis Andersens sække med korn i og binde dem på hans vogn, hvilket karlen også straks gjorde og bandt sækken for på vognen fast, enten med en tyreblok (?) og et nyt vognreb. Dernæst fulgte Søren Møller og Laurids Skovfoged Nis Andersen ud til hans vogn, og han satte sig selv på samme vogn og kørte fra møllen vesterpå. Ungefær en halv time eller noget mindre derefter da red både Laurids Skovfoged og Hans Poulsen fra møllen vestpå, men hvorhen de videre red, sagde dette vidne ej at være bevidst. - Da Hans Poulsen og Nis Andersen sloges i møllen, bortviste Søren Møller hende tre gange, at hun skulle gå derfra bort.
����Bendix Funck spurgte vidnet: 1) I hvilken stue personerne var forsamlet og drak brændevin? - Det var i køkkenet. - 2) Var vidnet i samme stue, og hvor sad hun? - Ja, og hun sad på fyrstedet for skorstenen. - 3) Om der da var flere personer i samme stue eller køkken end Søren Møller, Laurids Skovfoged, Hans Poulsen og Nis Andersen? - Nej. - 4) Om der var andre, som adskilte Nis Andersen og Hans Poulsen af deres klammeri end dem selv? - De skilte sig selv alene ad, hver gang de havde været sammen. - 5) Hvem af de to tvistige personer der var overmand og slog den anden ned hver gang? Det var Nis Andersen; thi han var Hans Poulsens overmand, indtil Hans Poulsen havde slået ham i hovedet med ildklemmen. - 6) På hvad sted slog Hans Poulsen Nis Andersen i hovedet med ildklemmen? - Han slog ham for i hans pande. - 7) Hvor Hans Poulsen derefter gjorde af ildklemmen? - Han lagde den fra sig på fyrstedet igen. - 8) Om Hans Poulsen brugte noget våben, kniv, kårde eller andet deslige gevær til at skade Nis Andersen med? - Nej, hun så ikke, Hans Poulsen brugte sligt til klammeriet, så længe han var i møllen, men om han sligt siden har haft eller brugt --- --- vel kommer den karl, som det skal forklare -- --- at skulle være korporal Jokum Garp af Noes. - 8) Om Nis Andersen og Hans Poulsen lå på jorden eller stod op på gulvet tilsammen, da Hans Poulsen slog Nis Andersen i hovedet med ildklemmen? - Den tid stod de ret op på jorden. - 10) Om vidnet ikke ved, at de to blev mindeligt forligt, efter de havde været i klammeri, og om Nis Andersen klagede over Hans Poulsen? - Ved intet derom. - 11) Det klæde, som blev bundet om Nis Andersens hoved, var Søren Møllers tjenestepiges, og det beholdt han om hovedet, såsom blodet ikke var stillet. - 12) Da Nis Andersen kom ud og op på sin vogn, var der 3 personer i gården foruden ham: Knud Buck i Vejen mølle, Søren Møller i Rolles mølle og Laurids Skovfoged, og vognen stod ved den vestre side af salshuset. - Vidnet var vel ½ time i møllen, efter at Laurids Skovfoged og Hans Poulsen var draget derfra. - 13) Var hun i køkkenet, da Knud Buck kom til møllen? - Hun stod i døren. - Den ildklemme, som Hans Poulsen slog Nis Andersen med, blev liggende på fyrstedet for skorstenen, og der lå en anden ildklemme på bordet.
����Bendix Funck gav til kende, at dette vidne er ganske stridigt med de forrige førte vidner og er en løs og uvederhæftig person, der hverken viser pas eller besked enten om hendes visse værelse, kristenhed eller forhold. Ejheller er Søren Møller eller Laurids Skovfoged stævnet til gensvar.
����Sandemand Las Joensen af Skanderup fik tingsvidne.

159b:

Husfoged Hans Svendsen fører vidner i sagen ctr. Laurids Christensen Hjuler af Seest (se 20/7 fol. 152).
����Søren Jensen af Vittrup: Den 7. oktober 1706 --- Vejle marked tillige med Hans Staffensen --- ind til unge Jens Jensen --- --- sin hest uden for døren og Hans Staffensen havde ombundet sin hoppe i vidnets hests bidsel ved munden. Og da de var gået ind til Jens Jensen at begære logement for dem og deres bæster og var kommet ud igen, var Hans Staffensens hoppe borte. Og fra vidnets hest var afskåret pakkeremme og en tværsæk, som var bundet dermed. Da vidnet hørte, at Hans Staffensen havde fået sin bortstjålne hest tilbage, rejste han til ham og spurgte, om det var rigtigt. Den hvide tværsæk var vidnets.
����Otte Klæsmand, Hans Nissen, Mads Hansen Mikkelsen m. fl. af Seest afhøres. Slutteligt bliver Hans Staffensen af Vorbasse taget i ed. - Opsat til 10/8.

162:

Husfoged Hans Svendsen gav til kende, at som fornemmes, at en del af Seest bys beboere understår sig i på vejen mellem Seest og Kolding tæt ved vejen at grave ler, hvor der allerede er opgravet et temmelig stort og dybt hul, hvorved der kunne forårsages de rejsende fortræd; og samme sted er igår forefundet Hans Hansens tjenestekarl af Seest, Hans Nissen, og Hans Hansens søn; så blev hermed sligt offentligt forbudt.

Samme fremlægger en advarsel: Som man fornemmer, der ved bryllupper og andre værtskaber i amtet meget unyttigt skydes, hvilket kan forårsage ildsvåde og anden ulykke, skal dette høre op.

162b:

Læst krigs- og landkommissær Hartmanns missiv om session.

Knud Hansen Buck på vegne af sit herskab ctr. madame Margrethe Brochmands i Ribe og Peder Christensens enke Karen Jensdatter i Øster Gesten. Sætter i rette, at madame Brochmands ikke holder sit fæstehus vedlige og bør have sit fæste forbrudt, reparere boligen og levere den fra sig. Huset i Øster Gesten bør repareres forsvarligt inden en bestemt tid; ellers er fæstet forbrudt. Opsat 3 uger.

--- en af sandemændene i sagen om Nis Andersens død.

163:

Fredag den 10. august 1708:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke i sagen om Nis Andersens død. Fremæskede de 8 sandemænd. Formanden Jep Vedstesen fik leveret et tingsvidne af 7/8 med begæring, at de nu ville fyldestgøre deres sandemandstov. De begærede opsættelse i 3 uger.

Husfoged Hans Svendsen fører vidner i sagen ctr. Laurids Christensen Hjuler af Seest
����Karen Hansdatter: Var i huset hos Laurids Hjuler, da en mand fra Vorbasse vedkendte sig en hoppe, der var stjålet i Vejle. Laurids Hjuler var kommet ind og havde imod sin hustrus vilje taget en kedel og var gået bort med den. - Vidnet har set, at Laurids Hjuler kom hjem med en ko og slagtede den ved nattetide. Og der kom to mænd til ham, nemlig Anker Jensen af Dalby og hans broder Søren Jensen, og talte med ham. Hun hørte ikke deres ord. - Har nok hørt tale om, at koen skulle være stjålet. Nogen tid efter drog Laurids Hjuler bort til København for at tjene under militsen. - Vidnet har set Laurids Hjuler stå uden for huset og skyde med en pistol ind i huset. Vidnet sagde til ham, at han skulle vare sig selv, thi det var et tørt vejr. Så sagde han, at han ville skyde ild derpå, at det skulle få den faldende syge.
����Niels Hansen af Seest: Har set Laurids Hjuler gå (drukken?) med en pistol på Seest gade uden for sognefogedens gård. Det var samme aften som skyderiet i Laurids Hjulers forhen beboede hus.
����Flere vidner: Har nok hørt om, at en hest var stjålet fra Christen Hansens enke.

165b:

Knud Jørgensen på vegne af oberforsteren har stævnet Jens Damsgaard i Rugsted og Mikkel Andersen, tjenende i Starup præstegård, for skovhugst i Nygård skov. Opsat 8 dage.

166:

Bendix Funck på vegne af Niels Sørensen og Gjermand Poulsen af Bølling ctr. Mikkel Poulsen i Ballesgaard. Opsat 14 dage.

Fredag den 17. august 1708:

Læst forordning om en del misbrugs og opholds afskaffelse ved tiendetælling.

Jep Hansen Faarkrog i Lejrskov fremlyste en hest.

Hans Mikkelsen af Oxvig på vegne af Søren Pedersen af Rolles mølle har stævnet nogle mænd i Skanderup for de penge, som Søren Pedersen har udlagt for dem for noget eng, der var blevet ham forundt i Skanderup nørremark, men siden frataget ham. Opsat 8 dage.

166b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har stævnet samtlige Rugsteds hele og halve gårdes beboere for deres forseelse med jords og lyngs afførelse fra Vork mark. Der føres vidner:
����Peder Jensen Krat, skovløber: Så for kort tid siden, at nogle mænd fra Rugsted havde kørt møg fra deres gårde til deres møddinger; der blev kørt jord dertil. Men vidnet ved ikke, om jorden blev taget fra Vork mark, for han ved ikke, hvor markskellet går.
����Ole Jørgensen af Vork: Nogle mænd fra Rugsted havde taget jord og strøelse fra Vork mark og med vognene ført det til Rugsted mænds møddinger, som står på deres egne agre.
����Gregers Hyrde af Vork: Som Ole Jørgensen. - Opsat 3 uger.

167:

Fredag den 24. august 1708:

Løjtnant Bonsach på den ene side og skovrider Berent Runge på den anden side gav til kende, at der har været nogen tvistighed og ordveksling imellem dem. Nu er de forligte. De kender hinanden for fromme, ærlige, skikkelige og velberømmelige gode mænd og venner.

Knud Bucks sag ctr. borgmester Brockmands enke i Ribe og Peder Christensens enke i Øster Gesten opsat i 3 uger.

167b:

Bendix Funck på vegne af Niels Sørensen og Gjermand Poulsen af Bølling ctr. Mikkel Poulsen i Ballesgård. Opsat 14 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen på vegne af Højen Stairgårds beboere og rytterbønder har stævnet Søren Lassen, der er uvillig til at betale sin anpart af det nybyggede rytterhus. Stævningen er givet for hans bopæl i hans datters nærværelse. Opsat 14 dage.

Samme ctr. Rasmus Pedersen i Højen for resterende bondeskyld, hvorved han har forbrudt det på selvejere --- meddelte fæstebrev. Han skal fremvise sit fæstebrev. Opsat 14 dage.

168:

Peder Sørensen af Bølling fremlagde regimentskriver Jens Duckes tilladelse til at erhverve tingsvidne uden foregående kald og varsel, fordi han d. 16/8 havde ulykke ved hans gårds afbrændelse. - Mænd af Bølling vidner, at hans huse nedbrændte: Salshus på 15 fag, ladehus på 14 fag, med alt indbo samt en hel del byg, som var sået i toften og stod meget vel i grøde. Desuden dragonerkorporal Sivert Øvesens krigstjenestehest, som blev græsset der på marken og formedelst bremsebid i solens og dagens varme havde slidt sig løs og var løbet ind i Peder Sørensens hus i læ og svale. Bonden med hustru og børn er gerådet i største armod.

168b:

Bendix Funck på vegne af Søren Pedersen af Rolles mølle ctr. nogle mænd i Skanderup for deres resterende anpart af betaling for, hvad eng og grund ham har været forundt af Skanderup mænd, og som siden blev frataget ham. Fremlagde en revers fra samtlige Skanderup mænd til Søren Pedersens forrige hustrus Anne Iversdatters fader sal. Iver Tullesen i Skanderup af 1697. Jorden blev efter Iver Tullesens død frataget Søren Pedersen. De deraf opståede stridigheder blev forligt i retten, så at Skanderup mænd skulle betale ham for hver otting jord en slettedaler. Dem har de indstævnede ikke villet betale. Opsat 14 dage.

169:

Hans Lauridsen Holst på vegne af alle Øster Gesten bymænd ctr. Glibstrup bymænd. De driver med hele deres hjord ind på Øster Gesten rettighed og gør stor skade, hvor engen er blød. Synsmænd opkræves. Bendix Funck på vegne af Glibstrup mænd protesterer. Regimentskriveren og de andre proprietærer er ikke stævnet. Opsat 3 uger.

169b:

Fredag den 31. august 1708:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke i sagen om Nis Andersen af Egholt hans døds og banes årsag har stævnet samtlige de førte vidner. De skal høre deres forrige afgivne vidnesbyrd oplæse og tilstå det og gøre videre edelig forklaring om alt, hvad enhver ved. - Bendix Funck begærede på vegne af den fængslede Hans Poulsen, at man først afhører de Vejen mænd, som først har fundet Nis Andersen død, og dernæst de Lejrskov mænd, som har synet den dødes legeme.
����Oplæsning af tingsvidne af 19. august 1707.
����Søren Pedersen og hans tjenestepige Mette Pedersdatter tilstod nu, at da Nis Andersen slog Hans Poulsen på munden, da stod Hans Poulsen stille på en stol. - Ellers befandtes pigen Mette Pedersdatter efter sandemændenes tilspørgsel så vidt usandfærdig, i det hun først havde sagt, at hun var ude, da slagsmålet begyndte. Ellers vedstod de to vidner deres forhen aflagte vidnesbyrd.
����Oplæsning af tingsvidne af 2. december 1707:
����Egholt mænd tilstod, at da Nis Andersen sidst var i Rolles mølle og derefter blev dødfundet, da havde han to heste for sin vogn, som ikke i ringeste måder havde for vane at blive løbske, tilmed havde den sal. mand ej nogen svaghed indvortes eller udvortes, som denne hans død kunne forårsage, men var frisk og før i alle måder.
����Oplæsning af tingsvidne af Gørding-Malt herredsting den 8. september 1707:
����Niels Jakobsen, Niels Svendsen og Peder Jepsen, alle af Vejen: Da de den 27. juni 1707 kom kørende fra Kolding med tømmer på landevejen og skulle dermed til Estrupgård, forefandt de først Nis Andersen liggende død i Hesselvad hule samt hans heste og vogn på de steder, som tingsvidnet melder, og de kunne da fuldkommen se at være slæbt på vandet i Hesselvad å og op til en stor grå sten i hulen midt på landevejen, som Nis Andersen lå død tæt vesterved, og var samme slæb ligesom af et trug eller noget andet deslige, der i sandet eller i vejen kunne have slæbt, og de kunne ingenlunde kende andet, end det jo havde været Nis Andersens legeme, som i så måder havde slæbt, helst som de ikke så enten sække eller andet deslige, som de kunne tykke samme slæb at have gjort.
����Knud Jørgensen spurgte Knud Buck af Vejen mølle, om ikke Nis Andersen, da han fra Rolles mølle bortdrog, havde det klæde bundet om hans hoved, som han var forbundet med. Knud Buck havde ikke set, at Nis Andersen havde andre klæder om sit hoved end hans hat.
����Tingsvidne af 7. oktober1707:
����De fire synsmænd vedstod deres syn. Knud Jørgensen spurgte de nævnte synsmænd af Lejrskov, om de ved synet havde Nis Andersen af klæderne og ham overalt --- --- trøje og skjorte ganske opslæbet over --- og tæt ved hans hals, så både bug og bryst var --- særdeles på bukserne, som var inden på det ene lår udrevne, kunne af slæben ses --- stinkede den døde af brændevin. Og samme tid var Nis Andersens hustrus fader Frands Andersen af Agersbøl og hans anden svoger Mads Jepsen ibidem, og da kunne de ikke gøre anden forklaring end de i deres syn. - Kan synsmændene med ed bekræfte, at alle de såremål, som Nis Andersen havde i ansigtet, var tilføjet af slæben ved vognen --- (de svarer hverken ja eller nej).
����De syv sandemænd (hvis formand er Jep Vedsesen) fremstod og aflagde deres sandemandstov: Eftersom vi efterskrevne sandemænd er udnævnte til at udgranske, hvem Nis Andersens banemand af Egholt har været, som er fundet død i Hesselvads hulvej, da eftersom tingsvidner viser, at der er stiftet et klammeri i Rolles mølle, som Søren Pedersen nu bebor, imellem Hans Poulsen og Nis Andersen, og det er beviseligt, at udi samme klammeri og slagsmål tog Hans Poulsen en ildklemme og har slået Nis Andersen i hovedet med den, så han skal være faldet til jorden og blod derefter udgik, og siden aget fra møllen med sin møllesæk og funden død i forermeldte Hesselvad hulvej. Og som ingen bevis er ført, at nogen har været i Hesselvads hulvej og der dræbt Nis Andersen, så kan vi ikke rettere skønne og kende, end jo Hans Poulsen er banemand og bør efter loven at lide. - Hans Nielsen, NHS, IHDS, LIS, Hans Pedersen, IHS, IIS. - Hvilken forindførte afsigt bemeldte syv sandemænd, navnlig Hans Nielsen Horskær af Seest, Niels Hansen ibidem, Las Joensen af Skanderup, Hans Pedersen af Glibstrup, Jens Hansen af Refsgård, Johannes Davidsen af Bindeballe og Jørgen Jakobsen ibidem nu for retten skriftligt og underskreven fremlagde og lod oplæse, såsom de den ej selv forklarligt eller tydeligt kunne oplæse, og de efter samme lydelige og tydelige således som meldt og indført er, var oplæst, tilstod og ved ed med opholdende fingre efter loven bekræftede forn. syv sandemænd dessen formelding i alle ord og punkter.
����Dernæst fremkom den ottende opkrævede sandemand i samme sag, navnlig Jep Vidstesen af Skanderup, som var opkrævet til at være formand for samtlige otte sandemænd i denne sag, og gav til kende, at formedelst han ej med de andre sandemænd om deres tov kan forenes, så havde han for sig selv forfattet og opsat sit sandemandstov skriftligt, som han nu og selv for retten lydeligt og tydeligt oplæste og ved ed med opholdne fingre efter loven bekræftede. Lydende som følger: Som jeg efter- og underskrevne Jep Vestesen i Skanderup er for retten på mit værneting opkrævet og udnævnt d. 7. februar --- at være sandemand og efter loven --- udlede og --- eller har været sal. Nis Andersens i Egholt --- --- eller døds årsag, da beder jeg mig så Gud til hjælp --- har gjort min yderste flid til samme at oplede og ud --- og efter dessens syns- og tingsvidner mig er leveret --- kan vorde anset, eftersom ingen af de tvende førte syn har noget om det såremål, som tingsvidnerne om for --- som den nu døde sal. Nis Andersen skulle have fået --- pande over det højre øje, den tid han og Hans Poulsen i Rolles mølle har været i slagsmål sammen. Derfor kan jeg ikke skønne eller tykke, at det kunne være noget dødeligt sår eller årsag til hans død, men mere --- sigter til det afvigte år 28. juni førte syn, som forklarer, at hestene skal have været løbske og den agterste halve vogn på bakken på Lunderskov mark sønden Hesselvad å skal have været stående og den døde Nis Andersen østen Hesselvad å i Hesselvad hule blev død fundet og hestene med den fremmerste halve vogn oven for Hesselvad hule på Lejrskov mark skal være fundet. Da efter dessen formelding kan jeg ikke rettere skønne og tykke, end hestene, som han har haft for sin vogn og været kørende til og fra Rolles mølle med, bør for at være hans rette bane og døds årsag. At dette er det retteste og sandfærdigste, jeg i denne sag kan skønne og tykke, som jeg ved min højeste saligheds ed nu for retten vil bekræfte, og stiller så alt øvrigt i denne sag til den højgunstige øvrighed og dommers godtbefindende. Datum Anst, Jerlev og Slaugs herredsting den 31. august anno 1708. Jep Vestesen.

171b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen på vegne af Thomas Christensen har stævnet Jørgen Hansen i Vingsted mølle angående den ko, som kyrasser Thomas Christensen --- Bartram Stock sig har tilforhandlet og der i møllen --- Jørgen Hansen --- sagt og påstået at have forkøbt sig i andre poster og derfor holder koen tilbage.
����Vidner: Har hørt, at Jørgen Hansen den 5/8 har tilstået, at Bartram Stock, som Vingsted mølle forhen beboede, havde efterladt en ko. Hvilken ko Thomas Christensen sagde af Bartram Stock at have købt og derfor begærede samme ko. Mølleren Jørgen Hansen havde svaret, at kyrasseren ikke fik koen, før end Bartram Stock havde fornøjet ham for hvad der var imellem dem.

172:

Knud Jørgensen ctr. Jens Damsgaard i Rugsted og Mikkel Andersen i Starup præstegård for skovhugst. (se 10/8 fol. 165). Opsat 8 dage.

Fredag den 7. september 1708:

Bendix Funck på vegne af Søren Møller ctr. Jes Hansen i Skanderup og hustru Mette Joensdatter for resterende betaling af den eng, som ham i Nørremark var forundt. Stævning også til Rasmus Knudsen og Peder Poulsen i Skanderup (se 24/8 fol. 168). - Rasmus Knudsen tilstod i mindelighed at have forundt til Iver Tullesen hans forhen beboende gårds anpart af det eng i Skanderup nørremark, som Søren Møller i Rolles mølle siden har brugt og igen er blevet frataget, såsom sal. Iver Tullesen for samme eng havde givet ham nøjagtig villighed. Og dersom Rasmus Knudsen havde selv beholdt sin gård længere, da havde han ikke igen taget sin part af engen. Opsat 14 dage.

172b:

Bendix Funck på vegne af Niels Sørensen og Gjermand Poulsen af Bølling ctr. Mikkel Poulsen af Ballesgård for skovhugst. Opsat 14 dage.

173:

Fredag den 14. september 1708:

Thomas Bang af Kolding på vegne af Anders Pedersen af Nørre Bjert. Varsel indføres på fol. 177. Fører vidner.
����Jakob Salmonsen og Jens Andersen af Store Anst: Den 7. august som Anders Pedersen Smed af Nørre Bjert kom fra Fredericia og de to vidner fulgtes med ham, da på deres rette farevej kom de igennem et vangeled ved Stovstrup. Bertel Hansens hustru af Stovstrup stod på et læs hø ved et rytterhus og forkede høet af, og da de tre rejsende var kommet igennem leddet, råbte hun til Anders Smed og nævnte ham ved navn og sagde, han skulle lukke leddet efter sig. Han mente, at leddet var lukket, men bad Jes Andersen om at ride tilbage og se, om det ikke var lukket, og ellers lukke det. Anders Smed sagde til Bertel Hansens hustru, "Moder lille, jeg lukker min pung for en skilling, mere bør og vil jeg lukke et led efter mig for en vang fuld af korn". Imedens lukkede Jes Andersen leddet, som stod på klem og ellers var tillukket. Så hjalp også Bertel Hansen til med at lukke leddet --- --- Hans hustru fulgte med Anders Smed med en høfork, slog efter ham og ramte hans hest og anklagede ham for skælm og tyv og sagde, han skulle få en ulykke. Anders Smed flyede fra hende det bedste, han kunne, og sagde farvel. Hun råbte efter ham, at han skulle kysse hendes rumpe.

173b:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Jens Ducke. Stævning indføres på fol. 176. Opsat 14 dage.

Bendix Funck i Knud Bucks fravær på vegne af oberst Levitzou (se 3/8 fol. 162 og 24/8 fol. 167) ctr. madame Margrethe Brockmands i Ribe og sal. Peder Christensens enke i Øster Gesten ang. kirkeboligers brøstfældighed. På vegne af madame Brockmands mødte velædle hr. Kaas af Røj og lovede, at så vidt angår det boel, som ridmesterens --- moder har i fæste, at svare til boelets brøstfældighed. Bendix Funck var tilfreds med forsikringen. Med hensyn til Peder Christensens enkes bolig er sagen opsat i 3 uger.

174:

Hans Lauridsen Holst på vegne af Øster Gesten lodsejere (se 24/8 fol. 169) begærede fire uvildige synsmænd opkrævet til at syne markskel mellem Øster Gesten og Glibstrup m.v.

174b:

Hr. Peder Fride af Lejrskov har stævnet alle husmænd og inderster i Jordrup by (undtagen Anne Clausens og Norriges Mette). De har ikke villet gøre præsten hver en dags arbejde i sidste høst efter loven, som han har tilsagt dem til ved Christian Randulf i Jordrup. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen i Bække ctr. Maren Madsdatter, fordi hun den 2. september i Bække kirke usandfærdigt har udlagt ham som barnefader til et barn, hun fødte for nogle år siden. - Vidner er stævnet.
����Christen Bertelsen i Kragelund: For ca. 2 år siden var han hos Søren Thomsen, der da boede i Kragelund, tillige med sognefogeden Christen Kjeldsen. Han så Maren Madsdatter siddende med et lidet barn i armen. Da tilspurgte sognefogeden hende, om ikke Søren Thomsen var hendes barnefader. Hun svarede og sagde frivilligt nej, Søren Thomsen var ganske uskyldig, og den karl, som havde gjort det, var derfra langt borte.
����Bertel Andersen af Asbo: Den 2. september stod Maren Madsdatter åbenbart skrifte i Bække kirke for et uægte barn, hun for mere end 2 år siden havde født. Hun udlagde offentligt for præsten og menigheden Søren Thomsen. Yderligere efter præstens tilspørgsel --- at Søren Thomsens hustru ---

175b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jep Kjær i Seest for en egeblok, som ved hans karl er henbragt til Kolding og ved et af magistraten i værk havende fartøj uden Sønderport aflagt. Opsat 8 dage.

En stævning --- Regimentskriver Jens Ducke --- contra Peder Poulsen i Morup --. Det er kommet regimentskriveren for øren, at mølleren og hans hustru i Vingsted mølle --- at Peder Poulsen i Mørup --- skiftet blev holdt efter hans sal. hustru en del --- redeste midler af stervboen har bortført og i --- indsat, for at det ikke skulle komme til skifte og deling --- Thi stævnes eder bemeldte Vingsted møller Jørgen Hansen og eders dydelskende hustru til herredstinget den 14. september. Stævningen er anmeldt for deres husbond eller fuldmægtigen Erik Jensen på Engelsholm.

176:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Jens Ducke producerede en anden stævning --- stævning til Peder Nielsen, skovfoged i Viuf skovhus, og Jørgen Skovløber i Starup for deres formastelse med at fratage selvejer Mads Nielsen i Mejsling hans heste og vogn og fratage ham øksen på hans eget skovskifte. Efter at han har ladet denne stævning udgå, skal adskillige sig i sagen have interesseret, såsom hr. oberforster Bachmann, eller hans fuldmægtige Knud Jørgensen, og sr. Anders Saabye, kgl. maj. byfoged i Kolding, efter et stævnemål, ham fra dem om en arrests påkendelse ang. det træ, bonden skal have hugget, idag er forkyndt. Item skovrideren i Alminde Berndt Runge, som regimentskriveren, uagtet han ved sin beskikkelse har tilbudt at være kaution for Mads Nielsens fratagne heste og vogn --- - Skovrider Berendt Runge er stævnet til at påhøre beviser og være dom undergivet tillige med de andre. Stævnet er også oberforster Bachmanns fuldmægtige Knud Jørgensen og byfoged Andeers Saabye og samtlige Mejsling, Stubdrup og Jerlev beboere. Opsat 8 dage.

177:

Thomas Bangs stævning på vegne af Anders Smed af Nørre Bjert (se fol. 173) ctr. Bertel Hansen og hustru i Stovstrup.

Fredag den 21. september 1708:

Bendix Funck på vegne af Søren Møller af Rolles mølle (se 7/9 fol. 172) ctr. nogle Skanderup mænd (irettesættelse på fol. 168). Jens Hansen svarede på egne vegne, at eftersom Søren Møller ikke på skiftet efter sin formand Jens Christensen har fordret --- --- Opsat 14 dage.

177b:

Hans Nielsen på vegne af regimentskriver Rask ctr. Morten Nielsen i Dyvelsrække ang. hans imod rytterbonden Mads Tuesens hustru Maren Jensdatter forøvede overlast med hug og slag, da hun ville forekomme, at deres korn ej af Morten Nielsens kvæg skulle opædes. Fører vidner.
����Karen Sørensdatter: Fredag den 7/9 så hun, at Morten var ved Maren Jensdatter, og han havde hende nogle gange om på jorden; hun var ganske blodig, da hun kom fra ham. Har set Maren Jensdatter slog Morten Nielsen på ryggen, efter at hun1. gang var kastet om på jorden.
����Lars Christensen i Kærbøl: Så, at Maren Jensdatter var blodig og klagede sig over Morten Nielsdatter. Han hjalp hende hjem. Opsat til 19/10.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige --- ctr. Peder Skovfoged i --- og Jørgen Skovløber i Starup (se 14/9 fol. 176). Fører vidner.
����Anders Hansen og Peder Jakobsen, begge af Starup, besvarer spørgsmål: 1) Om ikke Mads Nielsens heste og vogn af Mejsling den 22/8 af skovfoged Peder Nielsen og skovløber Jørgen Jensen blev indsat i Anders Hansens gård i Starup? - 2) Om skovrider Berendt Runge ikke, efter at de to skovbetjente var rejst bort, udtog vogn og heste og førte dem hid og did og endelig til Alminde? - Jo, de blev indsat om aftenen og næste morgen taget ud af skovrideren og henført til Alminde. Peder Jakobsen førte på skovriderens befaling køretøjet til Koldinghus. Han blev holdende uden for slottets vindebro, mens skovrideren gik ned til Knud Jørgensens i Kolding. Han kom tilbage med denne og spurgte, om amtmanden havde været ved vognen. Dertil svarede vidnet nej. Knud Jørgensen befalede vidnet at køre ned til byfogedens. Køretøjet blev vurderet i byfogedens gård. Vidnet fulgte så med skovrideren til Alminde, hvorfra han gik hjem. --- ---
����Jens Jensen og Mads Sørensen af Starup: Var blevet sendt af regimentskriver Jens Ducke til Almind for at vurdere køretøjet, men da skovrideren ikke var hjemme, blev sligt dem ikke tilladt videre end, at de så vognen i gården stående, og skovriderens hustru sagde, hun vidste ingen rede eller besked derom.
����Hans Mikkelsen fremlagde en beskikkelse til skovrideren, hvor regimentskriveren ligesom den 25/8 havde tilbudt at være kautionist for heste og vogn, men hvor lidt det enten til løsladelse eller den begærede vurderings tilladelse har effektueret, udviste beskikkelsesmændenens påskrift --- Opsat 14 dage.

179:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren fremstillede her uden for tingdøren en vogn med en rodhugget bøgeblok pålæsset og to hopper forspændt, som skovfoged Jens Bertelsen havde antruffet Søren Skræder af Vester Nebel med i Bølling skov. Køretøjet blev vurderet til 5 rdl. Søren Skræder berettede, at træet var leveret af Gjermand Poulsen i Bølling med begæring, han skulle føre det itl hjuleren i Nebel. - Gjermand Poulsen og hans fader Poul Gjermandsen tilbød deres ed på, at de hverken har givet eller solgt Søren Skræder bøgeblokken, og han har ikke hugget den selv. Gjermand Poulsen har selv hugget den på sin skovpart, og har bedt Søren Skræder om at køre den til hjuleren i Nebel til deres egen fornødenhed at gøre i arbejde. - Bendix Funck protesterede mod den tilbudte ed og ville om 14 dage føre vidner. Hans Mikkelsen finder hjemlen lovlig nok og tilbyder at kautionere for køretøjet. Det tager Bendix Funck imod. Opsat 3 uger.

179b:

Hans Mikkelsen beklagede for retten, at Søren Skræder her idag under rettens holdelse er sket vold på hans vogn, som her uden ved tinghuset med påhavende bøgeblok er ham voldt, hvilket han til videre udforskning og påtale vil have sig forbeholdt.

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen af Bække. Opsat til 28/9.

180:

Sagen ctr. Mikkel Poulsen af Ballesgård (se fol. 172) opsat 14 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen på vegne af Højen Stairgårds beboere ctr. Søren Lassen i Højen om rytterhuset. Opsat 14 dage.

Samme ctr. Rasmus Pedersen i Højen for resterende bondeskyld. Opsat 14 dage.

Herredsfoged Bertel Pedersen tilkendegiver, at skifte og deling efter sal. løjtnant Schönnemanns enke i Vester Gesten holdes tirsdag den 25/9.

Regimentskriver Andreas Rasks fuldmægtige Hans Nielsen: Otte synsmænd har synet Anders Kjeldsens ryttergårds bygninger i Kragelund. Gården var sidst påboet af Otto Sørensen, der afstod den i armod. Ladehuset: 11 fag, kun få stykker deraf var nyttige, det meste af huset nedfaldet på jorden, da Otto Jørgensen (?) kvitterede det. Nu repareret med 30 stolper, 36 alen remmer, 6 bjælker og 12 sparrer, som deri af Anders Kjeldsen var indsat, samt 6 fag på den ene side med nye lægter og tag forsynet. Har kostet ikke under 8 rdl. 12 sk. - Salshuset: 12 fag, hvori var 10 nye stolper, 3 bjælker og en del lægter, ikke under 2 rdl. 1 mk. --- --- Anders Kjeldsen tilstod, at regimentskriveren havde til reparationen leveret i rede penge 10 slettedaler.

180b:

Oberforster Hans Bachmanns fuldmægtige Isak Jensen Franck fremstillede Niels Rasmussen og Jens Christensen af Verst. De var med på oldensyn og så, at Isak Franck antraf Peder Pedersen Nebel den yngre af Gamst med heste og vogn og en rodhuggen risbøg, som han kom ud af Geising skov med. Han tilstod selv, at han uden ret udvisning havde hugget en bøg i Geising skov, og efterdi det var længe til tingdagen og lang vej til tinget, så syntes ham både formedelst hans arbejdes forsømmelse og anden påfølgende skade ikke være tjenligt nogen proces derom at føre, eller hans heste og vogn komme til tingstedet at vurderes, hvorfor bemeldte Peder Nebel derom med Isak Franck velvillig accorderede og straks til ham betalte 10 rdl. Af dessen årsag bør Peder Nebel uden videre på- eller eftertale selv beholdt have heste og vogn.

Samme lader afhjemle oldensyn i Anst og Jerlev herreder.

181:

Fredag den 28. september 1708:

Korporal Berent Suur på vegne af oberst Ingenhaven --- om hvad kornsæd, som i oberstens afstandne gårders jord på Amnitsbøl mark dette år ved forpagterens tiltrædelse har været sået og i næst afvigte høst af ham kan være indhøstet.

181b:

Bendix Funck på vegne af kaptajn Drewelet har stævnet Peder Bunch (Peder Bonde) og Anders Madsen, begge af Ødsted. Stævningen indføres på fol. ___. Bendix Funck fremstillede Bertel Nielsen, sognefoged i Ødsted sogn, som uden stævning tilstod at have overleveret de indstævnede amtmandens ordre, at de skulle forskaffe --- hyrde ind til Koldinghus til examen og forhør angående en geldvæder tilhørende kaptajnen, hvorfor hyrden var fordægtig. De to mænd er fremkommet hyrden i beskærmelse og forsvar at tage. Bertel Nielsen forklarede, at han tilsagde de to mænd at føre deres hyrde til Koldinghus. - Hans Mikkelsen: 1) Årsagen til hyrdens udeblivelse var, at byens kvæg fordrede hyrdens nærværelse. 2) De mente, at de ikke stod for ægt. 3) De er allerede straffet for deres forseelse og såkaldte modvillighed. - Bendix Funck tilbageviser. De bør straffes som tyves medvidere. Opsat 14 dage.

182:

Hans Holst og Øster Gesten mænd. Synsmænd. Forbud 2. gang (se 14/9 fol. 174).

Hans Nielsen på vegne af regimentskriver Rask og Glibstrup mænd fremviste en memorial fra Glibstrup mænd til amtmanden med dennes resolution. Det er Anders Risbøl, der er anordnet, men Hans Holst fører alligevel sagen for Glibstrup mænd. - Resolution: Hans Holst kan fortsætte sagen. synsmænd afleverer deres syn.

183b:

Hans Mikkelsen ctr. Peder Poulsen af Mørup. - Niels Pedersen af Højen og Christen Joensen af Mejsling vidner: For kort tid siden var de i Vingsted mølle. De hørte af Jørgen Hansen Møller og hans hustru, at Peder Poulsen af Mørup mølle, før end skiftet efter hans hustru blev holdt, i Vingsted mølle hos dem havde indsat en del kobber og tin, på det det ikke skulle komme til skifte. Godset forblev i Vingsted mølle nogen tid, indtil skiftet var sluttet, da Peder Poulsen igen lod det afhente.

184:

Tolder Hans Andersen har stævnet en del personer til at påhøre vidner om, hvad ustemplet tobak der er fundet hos dem, og Jakob Iversen og Niels Riis af Kolding til at påhøre vidner om nogle ruller ustemplet tobak, de skal have solgt. Peter Jansen Bremer i Ribe er stævnet til at påhøre vidner om 4 ruller sort tobak, han skal have solgt til Peder Frederiksen i Bække, og som alene ovenpå var forseglet.
����Niels Nielsen af Foldingbro, Jens Lauridsen ibidem og Andreas Røn af Kolding har været med på inkvisition. Der blev fundet tobak hos Enevold Iversen i Kragelund, Peder Madsen i Almstok, vagtmester Peder Frederiksen i Bække (hans) steddatter Catharina Hansdatter, --- Madsen i Donslund fiskerhuse. - Sidstnævnte fremlagde hjemmel fra Knud Andersen i Kolding. Vagtmester Peder Frederiksen fremlagde indlæg fra Peter Jansen Bremmer og attest fra Christen Clausen i Ribe og melder, at tobakken allerede er stjålet fra ham. Peder Madsen af Store Almstok vil skaffe hjemmel. Opsat 3 uger.

185:

Regimentskriver Andreas Rasks fuldmægtige Hans Nielsen har stævnet Knud Nissen i Gesten og Maren Thomasdatter, nu tjenende Christen Kjeldsen i Kragelund, samt Appolonne Poulsdatter, nu værende i Bække, for lejermålsbøder. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen i Bække ctr. Maren Madsdatter af Kragelund. Opsat 14 dage.

Alle øvrige sager er opsat til næste tingdag.

Fredag den 5. oktober 1708:

Mødte på tinget herredsfogeden Bertel Pedersen på Amhede samt i herredsskriverens Bartram Pedersens sted af Lejrskov, som er syg og sengeliggende, hans søn Jakob Bartramsen ibidem med tingbogen. Men som hverken de ordinære og dette år forordnede otte tingmænd var alle mødt til stede her idag og ej heller andre, som i de udeblevnes sted dertil kunne bruges, så er derfor med alle vedkommende parters og sagsøgeres samtykke, som noget her idag på tinget kunne have at forrette eller fremføre, alle til idag enten hidstævnede eller opsatte sager fremdeles opsat at bero i otte dage til d. 12. oktober ---

185b:

Fredag den 12. oktober 1708:

Bendix Funck på vegne af kaptajn Dreuen (se 28/9 fol. 181) ctr Peder Bonde og Anders Madsen i Ødsted. Opsat 8 dage.

Samme på vegne af Knud Buck i Vejen mølle (se 3/8 fol. 162). Opsat 8 dage.

Knud Jørgensen på vegne af oberforsteren (se 12/9 fol. 175). Opsat 8 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen (se 21/9 fol. 178-179) ctr. skovrideren, skovfogeden og skovløberen i Brusk herred ang. Mads Nielsens heste og vogn af Mejsling. Der føres vidner på, at træet er hugget på Mads Nielsens eget skovskifte. Opsat 8 dage.

186:

Bendix Funck på vegne af skovrider Berent Runge fremlægger et indlæg. Knud Jørgensen på vegne af oberforsteren protesterer. Læst en extrakt af Kolding tingprotokol 12/9. Opsat 8 dage.

Knud Jørgenen på vegne af regimentskriver Andreas Rask for rytterbønder i Hjarup, nemlig Hans Jepsen, Christen Geising, Mikkel Madsen og Jep Christensen, har stævnet Laurids Christensen, tjenende Mikkel Danielsen i Kolding, samt Jakob Rasmussen, tjenende Hans Bruun ibidem, sr. Henrik Raun, item Giefke Skomager, tjenestekarl Jokum N. tillige med vejeren og måleren Niels Lauridsen sammesteds ang. deres d. 21/9 inden Kolding Sønderport imod rytterbønderne uden årsag med såremål, stavhug, hårgreb, jordskub og anden vold, efter at porten og bommen for dem var blevet tillukket. - Stævning til flere, bl.a. portneren Gilliam Wohnmann ved Sønderport med hustru og datter samt David Vægter. - Las Poulsen, Thomas Svendsen, Las Christensen Buck og Jes Andersen, alle af Hjarup, er stævnet som vidner. Stævning til synsmændene Mikkel Jørgensen og Gregers Thomsen i Hjarup.
����Las Poulsen: Den 21. september, som han med flere af Hjarup by havde været på Koldinghus og der leveret hver et læs brændeved til slottets fornødenhed, og de derfra igen ville hjemkøre og var kommet på Kolding brogade inden for den søndre port, da kørte rådmand Mikkel Danielsens tjenestekarl, Laurids Christensen, for ved dem ned ad gaden imod porten, indtil han kom lige uden for Henrik Farvers dør. Der holdt sr. Hans Bruuns tjenetekarl med hest og vogn og en tønde på vognen, hvormed han ville køre op ad gaden fra porten af. Så blev både Mikkel Danielsens karl og Hans Bruuns karl begge med deres vogne holdende jævnsides ved hverandre på gaden, at de Hjarup mænd og karle med deres vogne ikke kunne komme dem forbi. Hvorfor dette vidne tillige med de andre hans følgere begærede, at en af de forn. Kolding karle ville køre noget frem og give dem plads til at komme forbi og ud af porten. De to Kolding-karle svarede, at de skulle blive noget holdende, thi det havde ingen hast. Og som de da ikke ville give plads og rum til de hjaruper at komme dem forbi, så holdt Jes Andersen ad sig på den venstre hånd og ville køre om og forbi. Da kom enden af hans vognstjert uforvarende og formedelst fartens snæverheds skyld i Hans Bruuns karls mellemtømme. Så sagde Hans Bruuns karl til Jes Andersen, at han skulle holde stille, som og skete. Så tog Hans Bruuns karl stjerten af hans mellemtømme og kørte --- --- (nogle af dem fra Hjarup kom uden for porten) --- --- da forn. fire personer således var kommet ud --- tilbage, om de andre deres efterfølgere, blev de var, at Mikkel Danielsens karl og Christen Geising på jorden for porten sloges med hverandre med deres svøber. Og de andre, som var af byen udkommet, forføjede sig tilbage igen fra deres vogne uden for porten, klammeri at hindre. Da de var kommet inden for porten, så de, at Hans Bruuns karl havde Hans Jepsen i håret --- og slog ham, så blodet løb ned ad hovedet og på hans klæder. Vidnet og en karl af Kolding hjalp med at skille dem ad. Straks --- hyrden i Kolding David Vægter og greb vidnet i hans hat og tillige med 2-3 andre Kolding-karle forhindrede ham i at se op eller --- hvad der passerede. Noget derefter så vidnet, at Mikkel Danielsens karl greb Hans Jepsen i håret, idet han ville gå til sin vogn, og slog ham til jorden og sparkede ham fødderne. I det samme fornam vidnet, at porten og slagbommen var tillukket for de hjaruper. Det var kl. ca. fire om eftermiddagen. Vidnet så, at vejermesteren og måleren Niels Lauridsen havde David Hyrdes kæp i sin hånd og dermed slog en af de Hjarup karle 3-4 slag uden ringeste årsag. Videre kunne vidnet ikke se formedelst den store mængde af koldingfolk, både karle og kvinder, som havde opfyldt gaden, af hvilke en del hindrede Hans Jepsen og en del gjorde ham overfald.
����Thomas Svendsen: Som Las Poulsen. Han hørte, at David Vægter sagde til koldingkarlene: "Skammer eder, at I således lader de drenge og hundsfotter af Hjarup fra eder udkomme.". Vidnet så også, at Mikkel Danielsens karl 2-3 gange var i færd med Christen Geising, som sad på sin vogn, og slog ham med et svøbeskaft af træ, som han havde i sin hånd, og gjorde alt sligt uden nogen årsag. Vidnet så, at Hans Bruuns karl havde Mikkel Madsen i håret med flere af Kolding karle, som kom til og omkring ham, så dette vidne for hans liv at frelse måtte tigge og bede ham løs. Vejermesteren løb og sprang adskillige gang til og --- og slog hvem --- ramme.
����Jes Andersen: Som de forrige.
����Las Christensen: Som Thomas Svendsen. Så at vejermesteren slog drengen --- -stensen to gange i hans hoved med hyrde- --- David Vægters kæp, så blodet kom ud.
����Ingen af de fire vidner havde bemærket, at de hjaruper havde givet årsag til klammeriet.
����Synsmændene Mikkel Jørgensen og Gregers Thomsen fremkom med en synsrapport, som Gregers Thomsen selv havde skrevet og nu oplæste for retten. De har synes Hans Jepsen og Jep Christensen. På Hans Jepsens hoved 3 hulslagne huller og på hans højre arm to store slag, så armen var ganske stor, så at han ikke kunne løfte den til sit hoved; og hans klæder var ganske blodige. Jep Christensen havde et hulslagen hul i hovedet --- . Rapporten er underskrevet af Mikkel MJS Jørgensen og Gregers Thomsen.
����Henrik Steffensen af Kolding irettelagde et indlæg og protesterede: De, som har været med i gerningen, kan ikke vidne. Det er de hjaruper, der har overfaldet Mikkel Danielsens og Hans Bruuns karle i deres lovlige ærinde. Et syn er taget af Thomas Bank. - Tingsvidne beskrives.

188b:

Hans Christoffer Rask af Gamst erklærer sig: Såsom jeg underskrevne forleden onsdag, som var den 2. oktober, i min rasende vredes hastighed og ubesindighed har ladet falde en del ubekvems ord til min kære sjælesørger, ærværdige, meget hæderlige og fornemme vellærde hr. Augustus Richter, sognepræst for Anst og Gesten menigheder --- fortryder med største vemodighed sin dårlighed og ubesindighed og beder i dybeste ydmyghed, at præsten for hans stakkels kones og børns skyld vil tilgive ham. Han lover at forskåne ham for sådan ubesindighed, og inden 9 dage vil han ryddeliggøre og fraflytte det til leje havende hus. - Under erklæringen er tilføjet, at Christoffer Rask får lov til at forblive i huset indtil førstkommende påske, og da skal han uden videre opsigelse fraflytte det.

189b:

Bendix Funck på vegne af Niels Sørensen og Gjermand Poulsen af Bølling ctr. Mikkel Poulsen i Ballesgård. - Dom: Mikkel Poulsen har ikke skaffet hjemmel til egetømmeret. Han skal betale Niels Sørensen og Gjermand Poulsen 4 rdl.

Bendix Funck på vegne af Søren Pedersen i Rolles mølle (se 14/8 fol. 166, 24/8 fol. 168, 7/9 fol. 172) ctr. Las Joensen, Espen Knudsen, Christen Sørensen, Peder Poulsen og Jens Hansen i Skanderup ang. den ham fratagne eng. - Dom: De søges for noget eng, som Søren Møller har brugt i Skanderup nørremark iflg. revers til sal. Iver Tullesen af 7/6 1697. De har bemægtiget sig engen, uanset at de for nogen tid siden havde forligt sig med ham og lovet at ville betale ham for engen af hver otting jorde til deres beboende gårde. --- hvilket de ikke i mindelighed har villet efterleve. De skal i overensstemmelse med deres forlig betale 1 slettedaler til Søren Pedersen af hver otting, de til deres beboende gårde nyder og bruger.

190:

Hr. Peder Fride efterlyste 1 gang sin annexbonde Jens Hansen, som havde halvparten af annexgården i fæste i Jordrup og med hustru og børn, bæster og kvæg er bortrømt derfra. Han lader forbyde alle og enhver at huse eller hæle Jens Hansen.

Hr. Peder Friede ctr. en del inderster og husfolk i Jordrup, som ikke har villet fyldestgøre ham for resterende høsttages arbejde (se 14/9 fol. 174). - Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen i Bække ctr. Maren Madsdatter i Kragelund. Opsat 8 dage.

Bendix Funcks sag ctr. Peder Bonde og Anders Madsen opsat 8 dage.

190b:

Hans Lauridsen Holst på vegne af Øster Gesten lodsejere ctr. Glibstrup lodsejere. Opsat 8 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen på vegne af Niels Jørgensen og Anders Hjuler i Højen Stairgård (Stoiegård?) ctr. Søren Pedersen (!) (Se 23/3 fol. 110, 25/5 fol. 134). Fremlagde ekstrakt af inkvisitionsprotokollen 1708 fol. 38: at der findes annoteret om Niels Jørgensen og Anders Nielsens rytterhus i Højen således: "Haver opbygget uden hjælp af tillægget et --- rytterhus, i hvor slet deres tilstand end været haver --- bør de efter advenant og billighed at nyde vederlag af --- tillægene for slig gjorte bekostning". - Dom: Niels Jørgensen og Anders Nielsen Hjuler beviser så vel med hr. kaptajnløjtnant Harresofhis attest dateret d. 11. maj sidst afvigte, som med en videmeret kopi extrakt af de højædle og velbårne herrer deputeredes annotation udi inquisitionsens protokol 1708, at det nye rytterhus, som af dem er opbygget, er gyldig kendt og de bekostninger uden ringeste tillæg enten i penge, materialer eller arbejde af dem til dem i rytterlægt inddelte Søren Pedersen dem har udstanden, og derfor gøres af dem påståelse -- dem igen bør at svare --- bekostningen kan tilkomme --- Søren Pedersen er pligtig --- at betale til dem 16 slettedaler. (Den sagsøgte er tidligere blevet kaldt Søren Lassen).

191:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen ctr. Rasmus Pedersen i Højen for resterende bondeskyld (se 24/8 fol. 167-168). Fremlagde Rasmus Pedersens fæstebrev af 15/2 1703. - Dom: Med kopi af det fæstebrev, som er meddelt Rasmus Pedersen på den selvejergårdspart, bevises, at Rasmus Pedersen har lovet til regimentskriveren at betale for bondeskylden årligt 4 rdl. Han har ikke betalt og er ikke fremkommet i retten med noget svar eller bevis. Han skal betale den resterende bondeskyld for 5 år.

Fredag den 19. oktober 1708:

191b:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af oberforsteren (se 14/9 fol. 179 ?). Opsat 8 dage.

Regimentskriver Andreas Rasks fuldmægtige Hans Nielsen ctr. Morten Nielsen i Dyvelsrække for vold mod Mads Tuesens hustru ibidem (se fol. 177). Sætter i rette, at Morten Nielsen uden årsag voldeligt og fast morderisk har overfaldet Maren Jensdatter med hug og slag, hvoraf hun endnu ej eller i lang tid herefter skal kunne finde sig restitueret i henseende, hun er en kone på 80 år, og at han bør lide efter lovens pag. 898, art 2 for hvert af de 7 slag på hendes højre arm trende 3 lod sølv, ligeledes for han hende til jorden har kryst og nedslagen, så hendes bryst er ophovnet, ligeledes trende 3 lod sølv, og for et hulslagen hul på hendes øverste læbe og slaget over hendes øje for hver trende 6 lod sølv, som tilsammen beløber sig til 108 lod sølv, foruden at han efter lovens pag. 901, art. 10 bør erstatte hende den forsømmelse og skade, hun og hendes mand har lidt, med 10 rdl.
����Bendix Funck tilbyder på vegne af Morten Nielsen benægtelsesed. Opsat 4 uger.

Regimentskriver Andreas Rasks fuldmægtige Hans Nielsen ctr. Knud Nissen i Gesten og Maren Thomasdatter, nu tjenende Christen Kjeldsen i Kragelund, samt Appolonne Poulsdatter, nu værende i Bække, for lejermålsbøder (se 28/9 fol. 185). Fremlagde attest fra hr. Augustus ---, at Quasimodo Geniti 1707 blev i Gesten kirke absolveret Maren Thomasdatter af Terpling, og Knud Nissen i Vester Gesten blev udlagt som barnefader. Hans Nielsen begærede dom over dem. Men der er ikke fremlagt bevis for Appolonne Poulsdatters lejermål. Opsat til 26/10.

192:

Hans Lauridsen Holst på vegne af Øster Gesten Lodsejere ctr. Glibstrup mænd ang. syn og forbud (se 29/9 fol. 182-183). Begærer, at dommeren pålægger Glibstrup mænd, at de ikke efter denne dag med hjord eller sær drift fordrister sig til at komme inden for nogen af de i synet nævnte sten og stabbel, som findes om Øster Gesten skov og mark, eng og hede. - Hans Nielsen på vegne af regimentskriver Andreas Rask som forsvar for Glibstrup mænd fremlagde en ekstrakt af sessionen i Kolding deres resolution den 15. oktober, samt to tingsvidner af Anst herredsting den 1/9 1687 og 1/12 samme år: Glibstrup mænd har ulast og ukæret i alle måder haft deres fri aurets græsning i Øster Gesten fælles --- 50 år uden nogen villighed eller minde --- Hans Holst svarede ---. Herredsfogeden resolverede, at han ikke turde understå sig i at --- nægte Øster Gesten mænd det begærede forbudstingsvidne.

193b:

Bendix Funck på vegne af kaptajn Dreuenstet ctr. Peder Bonde og Anders Madsen i Ødsted angående den bortkomne gieldevæder (se 28/9 fol. 181 og 12/10 fol. 185). - Dom: Kaptajn Dreuenstet har til obagt ladet levere Ødsted bymænds fæhyrde en gieldevæder, som under samme hyrdes gemme og varetægt er bortkommet, og kaptajnen har ganske ingen vederlag fået derfor. Med sognefogeden Bertel Nielsen af Rugsted hans her for retten d. 26/9 aflagte vidne bevises, at han efter amtmandens ordre har tilsagt Pedeer Bonde og Anders Madsen, at de skulle forskaffe hyrden ind til Koldinghus, og de derimod at være fri for en ægt og kørsel, når det dem tilkom igen at køre. Hvilket de to mænd ej har villet efterleve, men modvilligt siddet ulydig og overhørig og dermed forårsaget, at hyrden er eskaperet og bort(rømt), kaptajnen for sin væders bortkommelses betaling til skade. Peder Bonde og Anders Madsen skal for den ved deres ulydighed og hyrdens itagne beskærmelse betale kaptajnen 2 rdl. og for deres ulydighed mod øvrigheden 2 rdl. - samt sagsomkostninger.

Bendix Funck på vegne af hr. Peder Fride i Lejrskov efterlyste 2. gang Jens Hansen af Jordrup.

194:

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen i Bække. Opsat til 2/11.

Peder Madsen af Almstok fremkom for retten ang. den hos ham forefundne sorte tobak (se 28/9 fol. 184-185). Tilbød hjemmel: Har fået tobakken af sin broder Christen Madsen i Almstok. - Christen Madsen tilstod at have købt tobakken i sit hus af Niels Sørensen, borger i Kolding, fra hvem han ville skaffe bevis, om behøvedes. - Ingen var mødt på vegne af tolder Hans Andersen, hvorfor Peder Madsen er frikendt for søgsmålet.

Bendix Funck på vegne af Knud Hansen Buck af Vejen mølle ctr. madame Margrethe Brockmanns i Ribe og Karen Jensdatter i Øster Gesten. - Dom: Oberst Theodosius Levitzous fuldmægtige Knud Buck tiltaler madame Margrethe Brockmanns for et kirkeboel i Vester Gesten, hun har i fæste, dets brøstfældighed, samt og sal. Peder Christensens enke Karen Jensdatter --- et fæsteboels brøstfældighed. Ridtmester Jens Kaas --- --- svigermoder madame Brochmanns vegne d. 14/9 har lovet, at hendes hus bliver repareret så godt som et andet deslige --- med hvilken forsikring fuldmægtigen var fornøjet. Ridtmester Kaas skal fylkdestgøre sin kaution inden år og dags forløb og bevise det med lovligt syn og tingsvidne, såfremt hendes patron ikke skal være forårsaget til derefter at søge dom på hendes fæstes underkendelse. Peder Christensens enke Karen Jensdatter i Øster Gesten hendes fæsteboels brøstfældighed, så gives der hende med fuldmægtigens samtykke fra denne dags dato års og dags delation til at lade kirkeboelet reparere forsvarligt og bevise det med lovligt syn og tingsvidne.

194b:

Fredag den 26. oktober 1708:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Andreas Rask angående Karen Iversdatters ulykkelige døds årsag i Skanderup. Fremlagde memorial fra Knud Jessen til amtmanden med dennes resolution samt memorial fra regimentskriveren til amtmanden med resolution. - Synsmændene Oluf Buck, Thomas Ulf, Jep Iversen og Hans Poulsen, alle i Skanderup, afgav synsrapport. - Der føres vidner:
����Mette Hansdatter, --- Sørensens hustru af Skanderup: Forleden søndag før prædiken var begyndt i Skanderup kirke --- folkene af byen var derhen bortgået, kom hendes datter, som er liden og umyndig, råbte og sagde, at Knud Jessens søn Jes Knudsen havde skudt deres tjenestepige ihjel. Hvorpå vidnet løb hastigt om til Knud Jessens og mødte dragon Jesper Sørensen, og berettede han, hvad der var sket. Han ville gå med ind for at se, hvordan det forholdt sig. De så, at Karen Iversdater lå næsegrus på --- af skorstenen lige ved ilden og var ikke slet død, men kunne hverken mæle eller tale, som den døde lå så nær ved ilden, at der sig ild i skørtet havde antændt. Vidnet bad dragonen om at tage hende ud fra ilden. Det gjorde han, og vidnet så, at Karen Iversdatter var skudt bag ind i ryggen ved hendes venstre aksel. En lille pige, Kirsten Larsdatter, som sad i stuen med et barn, sagde, at skuddet var skudt af Knud Jessens lille umyndige søn Jes Knudsen. Vidnet så intet gevær. Har ikke mistanke til nogen andre for at have skudt. Jes Knudsen sad i stuen, da hun kom ind, og græd og klagede sig ynkeligt over, hvad han havde gjort.
����Jesper Sørensen af Øster Vamdrup: Jes Knudsen kom til ham uden for faderens port og sagde, at han havde skudt deres tjenestepige. Derpå bad forrige vidne, Mette Hansdatter, ham komme ind at se, hvorledes det forholdt sig --- Vidnet var gået ud i en anden stue, hvor han fandt en bøsse stående for enden af en kiste op til væggen. Enten samme var en flint eller fyrbøsse, eller om det var den, ulykken var gjort med, vidste han ikke.
����Lars Poulsen af Hjarup: Ved intet. Kun at den døde ved hans indkomst i Knud Jessens hus --- oprejst på hendes rumpe til væggen.
����Maren Poulsdatter, som er Knud Jessens hustru: Da hun kom ind i huset efter at have været i kirke, sad Karen Iversdatter der i stuen oprejst til væggen og var død. Har hørt sige, at bøssen tilhørte dragon Søren Andersen, som ved Mikkelstider var kommet i tjeneste hos dem.
����Christen Pedersen, tjenende --- Hansen Kield i Skanderup: Kom under prædikenen ind til Knud Jessens. Imidlertid kom Knud Jessen ind, greb sin umyndige søn og med en kæp, han havde i hånden, gav ham nogle slag og sagde, om han havde skudt pigen ihjel, og derpå spurgte barnet ad, hvor bøssen var. Derpå viste han faderen ind i en anden stue og sagde, at den stod ved kisten op til væggen. Knud Jessen tog ikke bøssen, men Jes Andersen, som er dragon Søren Andersens broder, tog den i sin hånd og sagde, at bøssen var Sørens. Men hvad for en Søren, Jes Andersen mente, vidste vidnet ikke.
����For retten fremkom Knud Jessens søn på ca. 10 år og fortalte, at da de andre var gået i kirke og han med andre små børn var hjemme med tjenestepigen, fandt han en bøsse stående bag en kiste. Han tog den og gik ind i den anden stue, som pigen og børnene --- optrækkede den, spillede og klikkede dermed, og som han holdt den imod tjenestepigen, som vendte ryggen til, traf han hende, så hun døde. Han stillede bøssen ind i den anden stue igen. Ved ikke, hvem der havde stillet bøssen der, eller hvem den tilhørte. Ingen havde vist ham bøssen eller givet ham den i hånden. - Opsat 3 uger.

196b:

Læst forordning om kornskatten for 1709 samt kgl. patent om højesteret.

Bendix Funck på vegne af regimentskriveren ctr. Knud Nissen af Vester Gesten m.fl. for lejermål. Fremlægger attest fra hr. Peder Fride i Lejrskov: Appolonne Poulsdatter har udstanden kirkens disciplin for hendes begangne lejermål. Opsat 8 dage.

197:

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen af Bække. Sagen er opsat til 2/11. Derfor kan han ikke få sit indlæg oplæst.

Hans Mikkelsen på vegne af oberforsteren i Knud Jørgensens fravær (se 14/9 fol. 175, 12/10 fol. 185 og 19/10 fol. 191) ang. noget egetømmer uden for Kolding sønderport og bro ved magistratens nyoprettede skiberums bygning. Nogle vidner er ikke mødt. Bendix Funck ønsker dem dømt for foragt for retten. Opsat til ---

197b:

Bendix Funck på vegne af hr. Peder Fride (se 14/9 fol. 174, 12/10 fol. 198) ctr. en del personer i Jordrup. De skulle efter betimelig varsel været kommet til ham sidste høst og gøre ham en høstedags arbejde, men var udeblevet. Opsat 8 dage.

Bendix Funck på vegne af hr. Peder Fride ctr. Jens Hansen, der er rømt fra annexgården i Jordrup. Begærer rømningsdom. Opsat 8 dage.

198:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen ctr. skovrider Berent Runge, skovfoged Peder Nielsen i Viuf skovhus, Jørgen Skovløber i Starup og andre ang. Mads Nielsen i Mejsling hans fratagne heste, vogn og træ. (Se 14/9 fol. 176-177, 21/9 fol. 178-179, 12/10 fol. 185-186) Fremlagde en klage til regimentskriveren fra Mads Nielsen: Jeg er af skovfogeden Peder Nielsen og skovløberen Jørgen Jensen blevet frataget heste og vogn igår, da jeg havde indsendt mine tjenestekarle dragon Laurids Pedersen og Jens Pedersen på min egen selvejerskov at hugge noget træ, som jeg behøvede til rytterhusets beklædning efter inkvisitionsherrernes forelæggelse. Skovbetjentene har også øvet gevalt, især Peder Nielsen med dragen kårde, og tvunget Laurids Pedersen til --- at give øksen fra sig ---. - Fremlagde en ekstrakt af inkvisitionsprotokollen på fol. 45: Mads Nielsen: 3 tdr. 2 skp. 2 fjd. har vel bygget, så gården nu er nogenledes. Rytterhuset er og af nye opbygget, men loftet fattes. Skal straks, inden de går ud at slå, forskaffe et nyt loft og samme lade pløje. Skal og et skillerum til et spisekammer indrettes, og rytterhuset udentil med ris og sligt beklædes. - Hans Mikkelsen sætter i rette, at de indstævnede har frataget bonden økse, heste og vogn og har ført det til et andet herred. De bør lide for fuld vold og for skældsord med afbedelses erklæring og mulkt for retten at depresse. Der bør meddeles Mads Nielsen frifindelse og erstatning. Hvad angår skovrider Berent Runge og den af ham erøvede formastelse med heste og vogns omkringbringelse hid og did fra et sted til et andet og siden forholdet i nogle dage, med hvad videre prætentioner til ham kan haves, vil have sin regres forbeholden. Opsat 14 dage.

199:

Tolderen i Vejle Hans Andersen angående det sorte tobak, som hos adskillige er befundet (se fol. 184-185, 12/10 fol. 194). Sagen er opsat i 14 dage undtagen for Peder Madsen i Almstok, der er henfundet til nyt stævnemål d. 12/10 fol. 194.

Fredag den 2. november 1708:

Rådmand Mikkel Danielsen af Kolding fremlagde en obligation fra Isak Jensen i Vejle for varer, en transport for al den arvepart, Isak Jensen Friis kan tilkomme efter hans sal. broder Rasmus Jensen Friis i Egtved, forrige degn til Egtved og Ødsted sogne.

Hr. Peder Frise ctr. Jens Hansen, annexbonden. Opsat 14 dage.

199b:

Samme ctr. nogle personer i Jordrup. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Andreas Rask ctr. nogle personer for lejermål. - Dom: Regimentskriver Rasks fuldmægtige beviser med hr. August Richters attest, at Maren Thomasdatter af Kragelund har udstået kirkens disciplin for hendes begangne lejermål og løsagtighed og til barnefader udlagt Knud Nissen i Vester Gesten, og med hr. Peder Frides attest af Lejrskov, at Appolonne Poulsdatter i Bække har udstået kirkens disciplin for sin letfærdighed. De tiltalte skal til regimentskriveren betale deres lejermålsbøder efter loven, nemlig Knud Nissen for sin person 12 rdl. og hver af kvinderne 6 rdl.

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen i Bække. Opsat til 21/11.

200:

Bendix Funck på vegne af Hans Olesen af Bølling har stævnet Niels Sørensen i Bølling angående en akkord, sal. David Nielsen har gjort med Hans Olesen, at Hans Olesen skulle lade David Nielsen ved hans dødelige afgang begrave for hans efterladte midler. Hvorimod Niels Sørensen har bemægtiget sig en del af David Nielsens midler uden vedkommendes samtykke. Opsat 3 uger.

Fredag den 9. november 1708:

Der er kun mødt 6 tingmænd, hvorfor alle sager opsættes 8 dage.

Fredag den 16. november 1708:

Bendix Funck på vegne af sr. Johannes Hauch til Juellingsholm som forsvar for Morten Nielsen i Dyvelsrække har stævnet Maren Jensdatter i Dyvelsrække til at påhøre benægtelsesed ang. usandfærdig påsigelse om vold. Anne Jensdatter i Nollund, Karen Sørensdatter i Dyvelsrække og Las Christensen i Kærbøl er stævnet til at vidne om det hold, som Maren Jensdatter mange gange har beklaget sig at have for sit bryst, og anden svaghed. - Mads Tusen af Dyvelsrække protesterede og mente, at ingen vidner kan føres, fordi regimentskriver Rask ikke er varslet. Opsat til 7/12.

200b:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af oberforsteren ctr. Jep Kjær i Seest. Opsat 8 dage.

201:

Rådmand Mathis Rof på egne og medinteressenters vegne af Kolding ctr. Jep Kjær i Seest --- træ. Opsat 8 dage.

Knud Jørgensen på vegne af oberforsteren producerede en stævning. Rådmand Rof på egne og kollegers vegne begærede, at hvad af ham forhen er proponeret vedkommende dette stævnemål, må her ord for ord indføres, hvilken af retten blev tilstedt. Og desforuden foregav rådmanden, at som fornemmes, Jep Kjær i Seest skal formelde i sit indlæg, at magistraten i Kolding skulle holde ham fri for tiltale ---

201b:

Sagen om Karen Iversdatters ulykkelige døds årsag i Skanderup (se 26/10). - Søren Andersen Dragon og Knud Jessen skal vidne ang. den flint eller bøsse, hvem der har ladt den, hvem der har indbragt den i huset, og hvem den tilhørte.
����Mikkel Hansen Kielde af Skanderup skal vidne. Men Søren Andersen protesterer: Mikkel Kielde er hans avindsmand. Vidnet bliver alligevel tilsted at fortælle, hvad han ved: Han ved ikke, hvem bøssen tilhørte, eller hvem der havde bragt den ind i Knud Jessens hus. Det aflægger han sin ed på. Dragon Søren Andersen er så vidt tilfreds med dette vidne.
����Kirsten Larsdatter på ca. 7 år: Hun var inde hos Knud Jessens, og under prædiken tog Jes Knudsen en bøsse og legede med --- vidste ikke, hvem bøssen tilhørte.
����Christen Pedersen: Bekræftede, hvad han tidligere havde vidnet. Dragon Søren Andersen protesterede, mente at Christen Pedersens vidne for 3 uger siden ikke kan komme i nogen consideration, efterdi han har for retten tilstået ikke at have været til Guds bord.
����Jens Andersen, som skal have sagt, at bøssen var Sørens, nægtede at have sagt dette.
����Knud Jessen aflagde ed på ikke at vide noget om bøssen. Han bad om nåde for sin søn og fremlagde attest fra provsten hr. Anders Horne, at denne lille dreng aldrig til nogen ulydighed eller halstarrighed har været inclineret. - Drengen er kun 11 år. - Opsat 14 dage.

202:

Bendix Funck på vegne af madame Anne Poulsdatter af Amsterdam i Holland har stævnet Isak Jensen Friis i Vejle ang. prætention på hans arv efter hans sal. broder Rasmus Jensen Friis, forrige degn i Egtved, som han efter hans pure obligation har føje til . Rådmand Mikkel Danilesen i Kolding er stævnet.
����Søren Thomsen og Lorents Frandsen i Egtved fremstod for retten: Den 6/11 gjorde de efter Bendix Funcks begæring lovlig arrest i boet efter sal. Rasmus Jensen Friis på al den arv, hans broder Isak Jensen Friis kunne tilkomme, i henseende til betaling af hans gæld til madame Anne Poulsdatter. Han bad om, at herredsfogeden ville kende arresten ved magt.
����Hans Mikkelsen på vegne af Mikkel Danielsen fremlagde Isak Jensens transport af 28/9, at Isak Jensen har overdraget Mikkel Danielsen arven til betaling af 97 rigsdaler 2 mk. Protesterer mod arresten.
����Dommeren kender arresten ved magt.

203:

På grund af aftenens mørke opsættes øvrige sager 14 dage.

203b:

Fredag den 23. november 1708:

Knud Jørgensen på vegne af oberforsteren ctr. Jep Kjær i Seest (se 16/11 fol. 200-201). Opsat 14 dage.

Knud Jørgensens sag ang. magistratens nye skiberum opsat 14 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har stævnet en person ved navn Bertel Jensen, som er født i Ejstrup og siden har været på ryttergodset i Højen sogn, Stubberup by. Han har ikke villet indfinde sig, skønt han skal præsenteres til dragon. Søger dom til hans indhentelse og pågribelse.

204:

Fredag den 30. november 1708:

Bendix Funck ang. den ihjelskudte tjenestepige i Skanderup. Sætter i rette, at Anders (!) Jessens umyndige søn Jes Knudsen har med en bøsse ihjelskudt pigen og derfor bør svare, bøde og stå til rette efter lovens 6-6-19 samt betale sagsomkostninger. Der var ingen gensvar på Jes Knudsens vegne. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af madame Anne Poulsdatter i Amsterdam ctr. Mikkel Danielsen og Isak Jensen Friis i Vejle. Opsat 8 dage.

Bendix Funck på vegne af Hans Olesen i Bølling ctr. Niels Sørensen ibidem. Opsat 8 dage.

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen af Bække ctr. Maren Madsdatter. Opsat 8 dage.

Hans Mikkelsen på vegne af rytterbonden Mads Nielsen i Mejsling ctr. skovbetjentene (se 28/10 fol. 198-99). Opsat.

204b:

Christen Poulsen af Bindeballe, en lovbydelse. - Poul Hansen af Bindeballe lovbød 3. gang sin gårdspart i Bindeballe, som han har købt af sine stedbørn Søren Christensen, Jens Christensen, Karen Christensdatter, Margrethe Christensdatter og Maren Christensdatter efter skøde af 30/10 1705. Poul Hansens søn Christen Poulsen og hustru Mette Mortensdatter begærede at købe.

Skødet.

205b:

Fredag den 7. december 1708:

Bendix Funck på vegne af madame Anne Poulsdatter ctr. Isak Jensen af Vejle. Fremlagde hans obligation til Anne Poulsdatter på 52 rdl. 5 mk. 8 sk., udgivet i Amsterdam på ustemplet papir 1693 og translateret på stemplet papir. - Hans Mikkelsen på vegne af Mikkel Danielsen: Isak Jensen fragår i retten den transport, han har gjort til Mikkel Danielsen, og bruger den finte, at transporten var indgået af frygt. Men Isak Jensen kan aldrig bevise at have været i arrest, bånd eller fængsel, som kunne tvinge ham til at udgive noget imod sin vilje --- Opsat 8 dage.

206b:

Bendix Funck på vegne af Johannes Hauch til Jullingsholm som forsvar for Morten Nielsen i Dyvelsrække (se 16/11 fol. 200) ang. rytterbonden Mads Tusen i Dyvelsrække hans kone Maren Jensdatter hendes beskyldning mod Morten Nielsen, at han med stød og slag havde forårsaget hende den gamle hold for hendes bryst. - Morten Nielsen tilbyder sin benægtelses ed imod den ubeviselige beskyldning. - Han aflagde eden: Han har ikke lagt hånd på Maren Jensdatter. Men da hun søgte at slå ham på marken og gøre ham skade, værgede han for sig med sine bare hænder. Om hun derved faldt om på jorden, erindrer han nu ikke.

207:

Dragonerkorporal Sivert --- fremstillede Poul Gjermandsen og Anders ---, som bekræftede --- tingsvidne af 24/8 ang. ildebrand, som Peder Sørensens gårds huse i Bølling --- at dragonerkorporal Sivert Øvesen hans krigstjenestehest, som formedelst dagens hede var indsat i læ og svale i Peder Sørensens gård --- Det var korporalen og andre umuligt at hjælpe hesten ud. - Vidnerne bekræftede også, at dragon Jens Tullesen, som tjente hos Peder Sørensen sidste sommer, hans dragontelt og patrontaske, hvide munderingskjortel, hat, støvler, sporer og alle andre hans klæder (undtagen de bare daglige underklæder, han havde på sin krop, da han var ude i marken at slå græs), altsammen blev brændt.

207b:

Regmentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen: Den til dragon præsenterede og siden bortrømte Bertel Jensen (se fol. 203). Bertel Jensen er barnefødt i Ejstrup og var sidst på ryttergodset hos sin fader Jens Skræder i Stubdrup i Højen sogn. Han angiver sig at være 20 år. Opsat 14 dage.

208:

Hans Mikkelsen på vegne af Mads Nielsen i Mejsling (se 14/9 fol. 176-177 og 26/10 fol. 198-199). - Dom: Skovfogeden i Brusk herred, Peder Nielsen i Viuf skovhus, tillige med Jørgen Skovløber i Starup har utilbørligt angrebet selvejerrytterbonden Mads Nielsen i Mejsling hans tjenestekarle med hans heste og vogn og noget træ på vognen, som Mads Nielsen havde ladet hugge på sin egen selvejerskov til rytterhusets fornødenhed. De har ikke alene frapantet øksen fra tjenestekarlene, men også med magt og tvang taget heste og vogn med til Kolding --- ført det af sin fri fred og frelse ud af --- herreds og bys markskel til Starup i et andet herred --- er blevet indsat, arresteret og anholdt imod ejermandens vilje ham til mærkelig stor skade, indtil han --- flittigst søgning samme sine heste og vogn --- næppelig måtte igen bekomme. Og skovfogeden og skovløberen har ej i ringeste måder bevist, at det med heste og vogn --- og bortførte træ var noget andet sted hugget end på Mads Nielsens egen skov. - Mads Nielsen bør for al videre søgning fri at være, og skovfogeden og skovløberen skal straks ham den fratagne økse tillige den for hans heste og vogn udgivne kaution ham igen forskaffe, og for deres grove og dumdristige forgribelighed og anmasselse enhver at betale 4 rdl. - Hvad angår skovrider Berent Runge, formedelst han i Starup af den i satte arrest har udtaget Mads Nielsens heste og vogn og den hid og did fra et sted til et andet omkringført uden al billig føje, ejermanden til stor skade og forsømmelse, så beholder regimentskriver Jens Ducke på vegne af kongen og rytterbonden Mads Nielsen sin regres at søge for skovriderens rette forum.

208b:

Bendix Funck på vegne af Søren Thomsen i Bække ctr. Maren Madsdatter af Kragelund. - Dom: Maren Madsdatter har i Bække kirke den 2/9 ved offentligt skriftemål for præst og menighed udlagt Søren Thomsen, nu boende i Bække, for at være hendes barnefader til det uægte barn, som hun 3 år tidligere havde født. Og af tingsvidne ses, at hun da ganske friholdt Søren Thomsen. --- Han frikendes.

209:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen fremlagde to breve. - 1) Søren Hansen af Vrå bevilges husbondhold på den halve gård, som faderen Hans Pedersen på grund af sin alderdom nu ikke længere kan forestå. Gården er på 2-3-0-0 htk., som han nu til sin søn har afhændet. Søren Hansen må nyde og beholde gården, når han holder den meget gode bygning bestående af 36 fag i god og forsvarlig stand og betaler udgiften tilbørligt og den ved stedet antegnede fulde inventarium og besætning af fuld sæd, 4 bæster, 4 køer, 2 stude, 6 får, vogn, plov og harve --- og for Peder Nielsens beboelse af den anden halve gård holder kongen skadesløs. Og når Peder Nielsen den ikke kan bebo, da samme at antage og besidde. I det øvrige har Søren Hansen imod alle de, som over ham har at befale, hørsom lydighed at bevise og ellers i alle andre måder efter loven og forordningerne at forholde sig -- samt en kendelse herimod at betale 10 rdl. - 2) Et fæstebrev til Peder Nielsen --- geråden armelige tilstand af 3-5-0-0 reduceret hartkorn --- må nyde og bruge sin livstid, når han straks reparerer de forfaldne bygninger, 28 fag, og skaffer inventarium af 4 bæster, 3 køer, 2 stude og 4 får og dens fulde sæd, betaler udgiften. Der er to kautionister, Hans Pedersen og Jens Lauridsen i Vrå, eller i Hans Pedersens sted sønnen Søren Hansen efter hans forpligt for sessionen. Han skal udvise lydighed over for dem, der har at befale over ham, og rette sig efter loven og forordningerne. Formedelst stedets ringhed er stedet ham forundt fri for indfæstning. - Jens Lauridsen og Søren Hansen bekræfter kautionen.

209b:

Fredag den14. december 1708:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Rask ctr. Jes Knudsen i Skanderup ang. den ihjelskudte Karen Iversdatter. - Dom: Det bevises, at Knud Jessens umyndige barn Jes Knudsen den 4. oktober, da gudstjenesten i Skanderup kirke blev forrettet og den umyndige drengs forældre med flere var i kirken, har af våde og barndoms misforstand ihjelskudt sin faders tjenestepige Karen Iversdatter. Hvorimod Knud Jessen på sin søns vegne har irettelagt præstens attest, der beviser, at drengen er 11 år gammel og stedse har været sine forældre hørig og lydig. Barnet bør efter lovens 6-6-9 have forbrudt sin hovedlod og desforuden straffes med ris.

210:

Bendix Funck på vegne af madame Anne Poulsdatter af Amsterdam (se 16/11 fol. 202-203 og 7/12 fol. 205-206) ctr- Isak Jensen i Vejle. Sætter i rette, at han kan tage Isak Jensens gæld betalt af den arresterede arv i broderens stervbo, helst som Isak Jensen har for retten fragået den til rådmand Mikkel Danielsen gjorte transport --- - Dom: Bendix Funck på vegne af madame Anne Poulsdatter søger Isak Jensen for gæld af lån. Isak Jensen i egen person har her i retten tilstået fordringen og videre berettet til rådmand Las Jepsen Tarm i Varde at have betalt 10 rdl. Isak Jensen skal indfri gælden på 52 rdl. 5 mk. 8 sk. I den arresterede arv skal Anne Poulsdatter have prioritet foran alle andre kreditorer. Rådmand Mikkel Danielsen har regres over for Isak Jensen med hensyn til den givne transport.

210b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige har stævnet Peder Rostrup af Amnitsbøl. Han har bortjaget to af sine folk, Jens Tuesen og Peder Nielsen. --- deres billige begæring om sådant øl og --- andre bønder plejer og recomanderer sine folk --- var så slet, at de derved umuligt kunne substituere --- Han har nægtet at tage de bortjagede karle tilbage. Han har ikke villet betale dem for den tid, de har været i hans tjeneste og dyrkede rugsæden. Opsat til 11/1.

211:

Fredag den 21. december 1708:

Hans Lauridsen Holst af Kjeldbjerggård på vegne af Palle Christensen til Hundsbæk har stævnet Laurids Frandsen på Krogsgård angående en bøsse. Fører vidner.
����Claus Bendixen af Hundsbæk: Efter Palle Christensens befaling var han nogen tid før påske på Krogsgård hos forpagteren Laurids Frandsen og spurgte efter en fyrbøsse, som efter Palle Christensens bortrejse der fra gården var tilbageblevet og efter beretning opsat i fruerstuen i Laurids Frandsens vedværelse. Laurids Frandsen svarede, at han havde ingen af Palle Christensens bøsser --- han ville ikke være tyv for --- havde selv bøsser nok.
����Anders Hansen af Asbo og Bertel Andersen ibidem: De var den 27/11 beskikket hos Laurids Frandsen fra Palle Christensen angående bøssen. Laurids Frandsen svarede, at han kendte ikke noget til bøssen. Beskikkelsesmændene så tre bøsser stå ved kakkelovnen på fruerstuen, hvoriblandt en nyskæftet med en flintelås for. De spurgte Laurids Frandsen, om bøssens løb og pibe jo ikke var årborig pibe. Laurids Frandsen sagde ja, og da fandtes på den nyskaftede bøssepibe med sølv indlagt årstallet 1684. Bertel Andersen mente, at det var lige som Palle Christensens bøsse. Dog vidste han ikke, om det var Palle Christensens bøsse.

212:

Morten Nielsen af Dyvelsrække ctr. den af Mads Tusens hustru gjorte beskyldning --- sagsomkostinger --- Bertel Andersen af Asbo --- Opsat til 18/1.

212b:

Hans Lauridsen Holst på vegne af regimentskriver Jens Ducke (i Hans Mikkelsens sted) ctr. den bortrømte Bertel Jensen. - Dom: Han er blevet efterlyst 3 gange. Han bør være rømningsmand og kan pågribes og henføres til nærmeste fæstning at arbejde i to år i jern ved skubkærren.

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk