Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 30020)

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1707-09

17071a:

Anno 1707 den 30. april er denne bog, hvori befindes trehundrede og tredive og to nummererede igennemdragne og forseglede blade (siger 332), anordnet til tingprotokol ved Anst, Jerlev og Slaugs herreders ting, hvori herredsskriveren Bartram Pedersen haver at indføre alt, hvis for retten på samme ting passerer, og alle bladene fuldskrive, uden nogen margin, og intet på løst papir, af hvis som udi tingbogen bør indføres, skrive. og ellers med brevpenge samt i alle andre måder efter loven og hans eds pligt sig at rette og forholde. Og når denne tingprotokol er fuldskreven, da den her igen at indlevere. Koldinghus ut supra. Woyda.

1b:

I Jesu Christi Navn Begyndes Først For Ret --- På Anst, Jerlev og Slaugs Herreders Ting at skr--- udi Denne Nye Tingbog Anno 1707

Lørdagen d. 21. Maj:

Samme tid og sted blev retten Holden og Betjent af Kgl. Maj.s Herredsfoged Bertell Pedersen på Amhede og Sætteskriver Jacob Bartramsen af Lejrskov udi sin faders herredsskriver Bartram Pedersens sted og svagheds forfald. Med otte tingmænd, navnlig Peder Lauridsen i Spjarup, Lorents Frederiksen i Egtved, Peder Torbensen i Knudsbøl, Jens Knudsen i Uhre, Nis Pedersen af Højen, Mads Henriksen ibidem, Jens Pedersen i Bøgvad og Jep Nielsen i Nybjerg mølle.

Bendix Funck på vegne af tolder Hans Andersen af Vejle (se 6/5 fol. 257) ctr. en del Nørre Vilstrup beboere for ulovlig brændevinsbrænden og krohold. Sagsomkostninger vil beløbe sig til mindst 8 rdl. til vognleje, fortæring og bekostning på 5 personer i to dage at omrejse og inkvirere samt vognleje for 2½ mil til tinget samt stemplet papir og skrivepenge. - Regimentskriverens fuldmægtige Hans Mikkelsen mener, at da tolderen ikke har fundet bønderne i nogen virkelig brændevinsbrænden med deres kedler, ej heller overbeviser dem, at de har begået ulovligt krohold eller i nogen måde forset sig imod forordningen, bør de frikendes og have refusion for deres omkostninger. Opsat 14 dage.

2a:

Samme har stævnet Bodil Bachskovs og Christen Gregersen i Vesterby, Niels Jensen i Rugsted, Markus Nielsen og Christen Pedersen i Amnitsbøl, Peder Bunde, Jens Bunde og Hans Conrad i Ødsted og Peder Orle i Jerlev. Mikkel Sørensen af Vilstrup skal vidne. - De sigtes for brændevinskedler samt brændevins udsælgelse, som d. 6. maj sidst hos dem blev befunden, og de derfor gæsteretsdom skal lide. Stævning også til kyrasser Bartel Bille i Rugsted.
����Christen Hansen og Jens Gregersen af Vejle vidner: De var med tolderen i Vesterby for at inkvirere om brændevinskedler og brændevinsbrænden. Et sted forefandt de en brændevinstønde stående for skorstenen. Hos Christen Gregersen en brændevinshat, som hans hustru selv kom ned fra loftet med og lod dem se, og derhos sagde, at det var deres egen. De fandt ikke brændevinshatten i brug, men de fik brændevin til købs der i huset. - Herimod mødte Christen Gregersen, som forklarede, at hvad brændevin hans hustru havde skænket, det var købt i Kolding til husets fornødenhed og ej til noget kroholds udtapning. - Bendix Funck spurgte ham, hvem i Kolding han havde købt det af. Det kunne han ikke svare på, før end han havde spurgt sin hustru.
����Vidnerne havde samme dag tillige med Ole Jensen, Niels Jensen og Holger Sørensen af Vejle været i Hans Conrads hus i Ødsted, Jens Bunde, Peder Bunde - - fandt nogle brændevinsredskaber. --- Kyrasser Bartel Bille havde brændevinsredskaber og desuden både brændevin og tobak at sælge. --- Hos Peder Orle i Jerlev fik de brændevin til købs. Han sagde at have fået det i Fredericia.
����Bendix Fuck sætter i rette, at de skal have deres redskaber forbrudt og betale bøde på 20 rdl. hver. - I henseende til mindeligt forlig opsættes sagen i 14 dage.

3a:

Hans Pedersen, landdragon af Nygårds brakkerhuse (se 6/5) ctr. Mikkel Andersen ibidem. På dennes vegne anfører Hans Mikkelsen, at Mikkel Andersen havde føje til den sag, han førte mod Hans Pedersen. Sligt burde ej påny igen oprippes, helst som den sag en gang ved endelig dom er påkendt. Med dommen havde Hans Pedersen erklæring nok. Hans Pedersen forblev ved sin formodning. Opsat 14 dage.

b:

Niels Pedersen af Vork har stævnet Maren Markvogter for hendes sidste bopæl i Vork ang. hendes beskyldning, at han er hendes barnefader. Stævning også til Maren Thomasdatter i Vork, der holdt barnet til dåben og udlagde Niels Pedersen, samt til Anne Gjermandsdatter i Vork, som skal vidne som fostermoder, der var hos Maren Markvogter i hendes barnefødsels nød. Maren Markvogter er bortrømt fra sin bopæl.
����Christen Madsen og Søren Olesen: Har været hos Maren Thomasdatter for at høre hendes forklaring. Hun sagde, at Maren Markvogter havde sagt, at hun skulle udlægge Niels Pedersen. Og Kirsten Iversdatter havde sagt til hende, de skulle høre og se sig vel for, hvem de beskyldte, så de ikke gjorde Niels Pedersen uret. Så Maren Thomasdatter sagde at have skikket hende visse bud om til Maren Markvogter for at høre tilvisse, hvem hun skulle udlægge, og da blev hun ved sine ord. Derpå aflagde Maren Thomasdatter ed for de to mænd.
����Anne Gjermandsdatter: Havde ikke tilspurgt Maren Markvogter, da hun sidst var hos hende i hendes barnefødsels nød for at betjene hende som fostermoder, og hun hørte ikke Niels Pedersens navn.
����Mette Nielsdatter af Vork: Var hos, da Maren Markvogters fødte sit sidste barn. Hørte ikke nogen spørge hende om barnefaderen, heller ikke at Niels Pedersens navn blev nævnt af nogen der i huset. Opsat 8 dage.

a:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Andreas Rask (se 8/4 fol. 245-246) ctr. en del rytterbønder i Anst og Slavs herreder for stedernes forsiddelse og restancer. - Dom: De indstævnede (navngivne; i Vorbasse Jes Thomsen) har hver for sig vedstået restancen, men formedelst deres slette tilstand, deres kvægs og bæsters ulykkelige frafald, forrige åringers misvækst og andre deslige tilfaldende vanheld har det ikke været dem muligt at betale. Af forberørte omstændelige årsager ses nu ej rettere heri at dømme, end jo alle indstævnede er pligtige at betale gælden.

b:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Rask ctr. Christen Pedersen i Klink (se 6/4 fol. 246). - Dom: Daniel Philip beviser med Knud Jørgensen og Morten Sørensen, begge af Klink, at Christen Pedersens gård på bygningen ialt består af 11 fag, meget brøstfældig og ganske udygtig; avlingen og jorden er for størstedelen udyrket; ringe og slet besætning, hvilket Christen Pedersen selv for retten har tilstået. Han har ikke leveret nogen beviselighed til sin frelse. Han har imod rytterforordningen forsiddet og ruineret sin gård og bør have forbrudt sit fæste og levere den forefundne besætning fra sig med gården samt betale den skyldige forstrækning og restance.

a:

Samme ctr. Peder Jessen i Store Anst (se 8/4 fol. 247). - Dom: Det er bevist, at hans gårds bygning er meget forfalden både for tømmer og tag; der findes en aldeles ringe besætning, der til stedet; jorden i marken til sommersæd udyrket. Peder Jessen kan ikke skaffe sig æde- eller sædekorn, og han resterer med februar og marts måneders ordinære penges udgivelse ---

b:

Samme ctr. Knud Andersen i Vester Gesten og Eske Iversen og Jens Gabrielsen i Bække angående Knud Andersens skabede bæsts tilskiftelse. (se 8/4 fol. 249). - Dom: Det er bevist, at Knud Andersen selv velvidende af Eske Iversens med Jens Gabrielsens forførlige hjælp og tilskyndelse har tilskiftet sig et skabet bæst, og hans andre dygtige plovbæster derved er blevet befængt med skab og udygtige til avl og arbejde, så hans ryttergård derved er faldet i vanmagt og han selv faldet i armod. Og skønt han af sin nabo Peder Jensen er blevet i fortrolighed advaret at holde sig fra samme skifte, har han ikke villet agte det, men har gjort skiftet i drukkenskab. Han bør have sit fæste forbrudt og levere gården fra sig med besætnings, avlings og bygningers vedligeholdelse eller stille vederhæftig kaution. - Eske Iversen og Jens Gabrielsen, som underfundigt og ved drukkenskab har lokket Knud Andersen til skiftet, skal betale til ryttergårdens besætnings hjælp 10 slettedaler.

6a:

Fredag den 27. maj 1707:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke for rytterbonden Jep Pedersen i Vester Nebel ctr. Johan Fink i Tårning, Haderslevhus amt (se 13/5 fol. 261). Har stævnet Thomas Ravn i Hjelmdrup som vidne: Han har for rum tid siden afkøbt Jep Pedersen en brun hoppe, som han havde betalt ham, og som Jep Pedersen berettede at have købt af Johan Funck i Tårning. Jep Pedersen erklærede nu som før, at han ville være fast hjemmel for hoppen. så vidste Thomas Ravn ikke andet med Jep Pedersen end alt det, som ærligt og lovligt er. - Opsat 8 dage.

Gertrud Pedersdatter sal. Jakob Andersens i Nagbøl lovbød 1. gang sin gård og hendes søn Anthoni Jakobsen den fjerdepart af sin del i samme gård.

b:

(Opslag mangler, sandsynligvis fol. 6b-7a).

b:

--- hvilket forskr. Peder Jessen --- her for retten har tilstået og ingen andre beviseligheder iretteført. Peder Jessen er pligtig at betale til regimentskriver Andreas Rask de resterende 2 måneders udgifter og at stille kaution for gårdens vedligeholdelse og drift ---

Bendix Funck på vegne af Søren Jepsen ctr. Søren Paaskesen i Jordrup for skældsord, som han den 15. maj på Jordrup grandestævne skal have angrebet Søren Jepsens hustru med, samt for hårgreb. - Fører vidner.
����Niels Rasmussen: Da de var forsamlede til grandestævne hos Laurids Pedersen om græslæg, hørte han ikke, hvad passerede inde i stuen mellem Søren Paaskesen på den ene side og Søren Jepsen samt hans hustru på den anden side; men siden de var kommet ud i gården, hørte han vel, at Søren Paaskesen sagde til Søren Jepsens hustru, hun var en rakkerkvinde, og han så, at Søren Paaskesen kastede en sten efter hende.
����Søren Christensen: -- og af rakkerpak. Han slog efter Søren Jepsens hustru med en kæp, men vidnet så ikke, at han ramte hende mere end een gang. Hvorimod hun tog en lime og slog efter ham med den. I samme tumult sagde hun, at han var selv en skælm, thi hun havde hverken stjålet fisk eller flæsk.
����Søren Thomsen: Søren Paaskesen sagde til Søren Jepsen, at han var en skælm, og til hans hustru, at hun var en rakkerkvinde og kommet af rakkerpak. Hun svarede, han selv skulle være en skælm, indtil han overbeviste hendes mand om nogen skælmestykker. - Opsat 14 dage.

a:

Niels Pedersen af Vork ctr. Maren Vangvogterske (se 21/5 fol. 3-4). Sætter i rette, at han frikendes, og at hun, hvor hun findes, skal være en løgner og bøde sine 3 mark. - Opsat 8 dage.

b:

Knud Hansen Buck af Vejen mølle på vegne af oberst Theodosius Levitzou har stævnet nogle bønder i Lille og Store Anst, Geising, Vester og Øster Gesten, og Skanderup for resterende korntiende til hver deres sognekirke samt anden resterende tiende. Opsat 14 dage.

8a:

Søren Paaskesen af Jordrup på vegne af regimentskriver Jens Ducke for rytterbonden sal. Joen Sørensens enke i Mejsling og hendes søn Christen Joensen. Fremlagde en stævning til Bendix Funck. Hans Mikkelsens skriftlige begæring om frifindelse findes indført i forrige tingbog fol. 255. - Opsat 3 uger.

8b:

Bendix Funck på vegne af Maren Lasdatter sal. Mikkel Jespersens efterleverske (se 15/4 fol. 251 og 13/5 fol. 261) ctr. Lene Peder Nielsens hustru i Skødegård. - Dom: Gælden er bevist med udskrift af hendes købhandelsbog. Der er udbragt adskillige varer for ialt 4 slettedaler 1 mk. 5 sk. Der har aldeles intet gensvar været fra hende eller hendes mand. Hun skal betale.

Jens Bertelsen Krog af Bøgvad har stævnet Jens Hansen og Jakob Pedersen af Vesterby for en fersk bøg, som de har hugget i kgl. skov. - Bendix Funck som fuldmægtig for oberforster Bachmand fremstiller to synsmænd. Opsat 14 dage.

9:

For retten blev fremvist og her uden for tinghuset ophængt syv ulveunger, som Bølling bymænds fæhyrde havde fanget og dødet på marken og derfor af herredernes beboere æskede betaling.

9b:

Fredag den 3. juni 1707:

Læst forordning om de misbrug, som foregår på kongens rejser, og ellers om rejsendes befordring med forspand og vogne.

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke for Jep Pedersen i Nebel (13/5 fol. 261 og 27/5 fol. 6) har stævnet Thomas Ravn i Hjelmdrup og Johan Funck i Tårning. Opsat 8 dage.

Bendix Funck på vegne af Niels Pedersen af Vork ctr. Maren Markvogters. - Dom: Hun har ikke bevist, at Niels Pedersen er hendes barnefader, og har ikke turdet blive til stede for at vedstå sin beskyldning, men er ulovligt bortrømt. Niels Pedersen, der har tilbudt sin benægtelses ed, frikendes.

10:

Mathias Pedersen af Grene Krog fremviste her uden for tinghuset og lod ophænge 5 ulveunger, som han på heden har fanget og dødet, for hvilke han fordrede betaling af herredernes beboere.

Bendix Funck på vegne af tolder Hans Andersen (se 6/5 fol. 257) ctr. en del Nørre Vilstrup bymænd for brændevinsredskaber, brænden og krohold (se 21/5 fol. 1-2). - Dom: --- Redskaberne bør være forbrudt. De skyldige skal hver betale for misbrug og overtrædelse af kgl. forordning til sagsøgeren og for omkostning hver 3 rdl. Hos nogle af bønderne er der ikke bevist noget misbrug med kedler eller hatte. Så ses nu ikke derfor, at kedlerne i sig selv, som er bøndernes daglige hus brugende redskab, til nogen forbrydelse at henkende. Men de på hvert sted fundne brændevinshatte og piber skal være forfalden, og enhver af de nævnte mænd skal betale 1 rdl. i sagsomkostninger.

11:

Samme ctr. de andre på fol. 2-3 stævnede vedr. brændevinsbrænden. Kun Markus Nielsen og Christen Pedersen af Amnitsbøl var mødt. De påberåbte sig at have tilladelse fra forrige konsumptionsforpagter sal. Rasmus Sørensen i Vejle og hans efterleverske til, at de måtte til deres hus' fornødenhed brænde og have brændevin. Opsat 14 dage.

Landdragon Hans Pedersen af Nygårds brakkerhuse ctr. Mikkel Andersen. Opsat til 10/6.

Søren Paaskesen af Jordrup på den ene side og Søren Jepsen ibidem på den anden side fremkom for retten og tilkendegav, at der har været nogen tvist imellem dem, særdeles angående hvad Søren Paaskesen og Søren Jepsens hustru ved Jordrup grandelaugs forsamling kan være passeret imellem dem. Søren Paaskesen tilstod, at hvad han havde sagt imod Søren Jepsen og hustru, var sket i ubesindig drukkenskabs hastighed, og der var ingen anden årsag dertil end, hvad han har hørt sige efter løse folks spargement, men selv ved han kun alt det, som er ærligt og lovligt om dem. Tilsvarende tilstod Søren Jepsens hustru om Søren Paaskesen.

11b:

Fredag den 10. juni 1707:

Læst forordning om skifter og auktionsforretninger efter overofficerer ved militsen i Danmark.

Bendix Funck på vegne af oberforster Bachmann ctr. Jens Hansen og Jakob Pedersen i Vesterby (se 27/5 fol. 8-9) for ulovlig skovhugst. - Jens Hansen: Det bøgetræ, som er ved hans hus, har han fået af sin svoger og nabo, selvejeren Christen Nielsen Smed. - Jakob Pedersen: Han har fået træet af sin broder Hans Pedersen i Høgsholt nord for Vejle i Hover sogn. - De skal vise hjemmel. Opsat 14 dage.

12:

Knud Hansen Buck på vegne af oberst Theodosius Levitzou fremlagde restanceliste (se 27/5 fol. 7). Opsat 14 dage.

12b:

Landdragon Hans Pedersen af Nygårds brakkerhuse ctr. Mikkel Andersen ibidem (se 6/5 fol. 258 og 21/5 fol. 3). - Mikkel Andersen svarede, at hvad han havde angrebet ham med ved sagsøgning, er altsammen sket af ubesindig og ubetænkelig hastighed og iver. Han kan ikke sige noget om Hans Pedersen end alt, hvad lovligt, ærligt, forsvarligt og berømmeligt er m.m. - De tog hinanden i hånden og tilstod at være forsonede i mindelighed. Mikkel Andersen betalte tingsvidnet for Hans Pedersen.

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke for Jep Pedersen i Vester Nebel (se 13/5 fol. 261, 27/5 fol. 6 og 3/6 fol. 9) ctr. Thomas Ravn i Hjelmdrup og Johan Funck i Tårning. - Dom: Jep Pedersen har ladet Thomas Ravn tiltale, fordi han har gjort Jep Pedersens køb og hjemmel mistænkelig ang. en brun hoppe, som Jep Pedersen skal have købt af Johan Funcke i Tårning og siden solgt den til Thomas Ravn. Denne har i retten tilstået, at han om Jep Pedersen intet andet vidste end det, som er lovligt og ærligt. Derfor frikendes Thomas Ravn for mistænkeliggørelse. - Med tingsvidne af Kolding byting 23/2 bevises med Hans Olesen af Follerup og Jens Pedersen af Kongsted deres vidnesbyrd, at de for 4 år siden har været i Jep Pedersens hus i Vester Nebel, hvor Johan Fincke samme tid var, og de hørte Johan Funcke på Jep Pedersens tilspørgsel svare, at han havde solgt ham den brune hoppe og derfor at have til gode 12 rigsdaler, som han begærende måtte afkortes i det, han skyldte Jep Pedersen. Og Jep Pedersen svarede på Johan Funckes tilspørgsel, at han igen havde solgt hoppen til Thomas Ravn. For det andet bevises med Hans Nielsen af Pjedsted og Simon Simonsen af Kongsted deres vidnesbyrd, at de i Mikkelsdags marked i Middelfart så og hørte, at Jep Pedersen og Johan Fincke der stod og talte med hinanden, og Jep Pedersen da krævede Johan Funcke for, hvad han skyldte ham, og Johan Funcke svarede, at det var ikke noget, når de 12 rigsdaler først --- som Jep Pedersen skulle betale ham for den brune hoppe, som han fik af ham i hans eget hus i Tårning for nogle år siden. Der er ganske intet anført imod sådanne klare beviser. Jep Pedersen frikendes for mistanke og æres og lempes vanrøgt.

13b:

Fredag den 17. juni 1707:

Sagen for Christen Joensen og hans moder i Mejsling er opsat 3 uger.

Bendix Funck på vegne af tolder Hans Andersen ctr. en del Vesterby, Ødsted og Amnitsbøl beboere ang. brændevin (se 21/5 fol. 2-3) opsat 8 dage.

14:

Bendix Funck på vegne af regimentskriver Jens Ducke fremlægger memorial fra Søren Hansen i Jordrup: Han har lidt overlast af sin tillægsmand Niels Nielsen for hans korn, han skulle give rytteren i denne måned. Han har indført sig på mig og sagt, jeg har skyld i, at han ikke ville tage hans korn, og mens vi talte om det, har han taget et stykke træ og slået min venstre arm fordærvet. - Stævning til Niels Nielsen for den overlast, han har tilføjet sin nabo og gårdmand. Synsmænd har på Søren Hansens hustrus begæring synet et hul i hans venstre arm ved håndleddet. - Opsat 8 dage.

14b:

Knud Hansen Buck af Vejen mølle på vegne af Theodosius Levitzou har stævnet Knud Andersen i Vester Gesten for resterende skyld og landgilde af kirkejord. Han er ikke mødt. Der udstedes forbud imod, at han nyttiggør sig jorden.

15:

Christen Jørgensen af Mejsling og hans søn Jørgen Christensen fremlægger en afståelses- og aftægtskontrakt af 24/2 1706.

Lørdag den 25. juni 1706:

Knud Hansen Bucks sag (se 27/5 fol. 7 og 10/6). Opsat 14 dage.

15b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Hansen og Jakob Pedersen af Vesterby (se 27/5 fol. 8-9 og 10/6 fol. 11). Opsat 14 dage.

Jens Ibsen af Geising, forrige skovrider, har stævnet Hans Hansen Snedker, Jens Rasmussen og Hans Poulsen Felding, alle i Geising, til at vidne om, hvad afgift af skovridergodset i Geising der blev betalt til Jens Ibsen, da han var skovrider, og hvor meget hans formand Poul Felding deraf nød (siden Jens Ibsen var blevet skovrider) for 2 halve gårde, som han selv beholdt udkomsten af.
����Vidnerne: Jordegods i Geising, som er udlagt til skovridergods: Margrethe sal. Henrik Staffensens halve gård tillige med forrige skovrider Poul Feldings beboede halve gård, 4-1-2-2 ht. - Sal. Anders Olesens og Hans Hansens Snedkers to halve gårde, tilsammen 7-0-2-1, og for skov 0-0-2-0. Deraf havde Jens Ibsen i de første 5 år ej fået andet end af Anders Olesens og Hans Hansen Snedkers hartkorn, og den gamle skovrider Poul Felding beholdt alt udkommet af Margrethe sal. Henrik Staffensens gård og Poul Feldings gård, hvorom han efter beretning med hans efterfølger Jakob Krog var forenet med øvrighedens samtykke. Og siden Poul Felding oplod Margrethe Henriks halve gård til Peder Tækker, fik Jens Ibsen ikke videre, indtil Peder Tækker døde, da Jens Ibsen overtog den ganske forfalden ifølge tingsvidne af 4/8 1699.

16:

Bendix Funck på vegne af tolder Hans Andersen ctr. Bodil Bæckskov og Christen Gregersen i Vesterby med flere (se 21/5 fol. 2-3). - Dom: De skal have deres brændevinsredskaber forbrudt. Og de, som har holdt kro, får en bøde på 20 rdl. Men kedlerne som et brugeligt husredskab beholder de. - Kyrsasser Bartel Belle er en militærperson og skal søges ved krigsretten.

17:

Fredag den 1. juli 1707:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Hansen og Jakob Pedersen i Vesterby. - Jens Hansen fremstillede sin svoger Christen Nielsen, der vedstod at have givet Jens Hansen (for villighed, han har gjort ham med pløjning) en bøg på hans selvejergårdspart; men han ved ikke, om det er det samme bøgetræ, som han nu søges for. - Jakob Pedersen fremstillede sin broder Hans Pedersen af Høgsholt, som vedstod at han sidste forår gav sin broder et læs bøgetræ. Men om det er det samme, som nu er fundet hos ham, ved han ikke. - Bendix Funck finder ikke hjemlen lovgyldig. Opsat 14 dage.

17b:

Knud Hansen Buck (se 17/6 fol. 14) forbød 3. gang Knud Andersen i Vester Gesten at befatte sig med kirkejorden, som han hidtil har haft i fæste. Satte i rette, at som Knud Andersen de sidste 3 år (1704-06) ikke har betalt fæstepenge for kirkejorden, så bør han have sit fæstebrev forbrudt og levere jorden fra sig. Opsat 14 dage.

18:

Oluf Lassen af Knudsbøl lod ophænge en ulveunge ved tinget.

18b:

Fredag den 8. juli 1707:

Regimentskriveren for Christen Joensen i Mejsling ctr. oberforsteren (se 22/5 fol. 8 og 17/6 fol. 13). Opsat 14 dage.

Knud Hansen Buck får dom i restancesagen (se 27/5 fol. 7 og 10/6 fol. 12). - Dom: Knud Hansen Buck har på vegne af oberst Theodosius Levitzou sagsøgt Hans Ulv i Skanderup, Niels Jepsen Svenske i Nagbøl, Mikkel Jepsen i Lille Anst, Mads Knudsen i Store Anst, Jens Rasmussen i Geising, Christen Graversen i Øster Gesten og Jep Nissen ibidem for restance. De er ikke mødt. De skal betale.

19:

Fredag den 15. juli 1707:

Peder Christensen af Skødebjerg og Jens Nielsen af Søgård lod ophænge hver en ulveunge, som de har fanget og dødet.

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Hansen og Jakob Pedersen i Vesterby. Disse fremlagde et indlæg af regimentskriverens fuldmægtige Hans Mikkelsen. Bendix Funck protesterer imod, at de får lov til at aflægge ed; det burde deres hjemmelsmænd have gjort. Opsat 8 dage.

19b:

Bendix Funck på vegne af Peder Pedersen af Egtved har stævnet Anne Madsdatter i Egtved med hendes mand. Hun har ladet sig leje til Peder Pedersen og tilsagt ham arbejdstjeneste og har dog ikke villet indfinde sig i tjeneste. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Knud Hansen Buck ctr. Knud Andersen i Vester Gesten (se 17/6 fol. 14 og 25/6 fol. 15 og 1/7 fol. 17). - Dom: Han skal betale de 3 års resterende landgilde og restancen til landmilitsens konservation samt have sit fæste forbrudt.

20:

Fredag den 22. juli 1707:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Hansen og Jakob Pedersen i Vesterby. - Dom: De har ikke iretteført nogen nøjagtige beviseligheder til deres befrielse, idet deres hjemmel er conditional og ikke så forklarlig som vedbør. De skal betale 8 rd.

20b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen for sal. Joen Sørensens enke og hendes søn Christen Joensen ctr. oberforsteren. - Isak Franck tilbyder nyt stævnemål til yderligere oplysning. Hans Mikkelsen afviser. Det er nu på 16. uge siden oberforsterens første tiltale. Isak Frank gentager sin begæring: Forsinkelsen skyldes hans rejse til Norge. - Dom: Sagens domssøgning blev frafaldet af oberforsterens da brugte fuldmægtige Bendix Funck den 13/5, hvorimod regimentskriverens fuldmægtige indgav stævning til doms søgning til forsvar for rytterbonden og hans moder den 29. april og førte kontrasyn. Intet er fremkommet til dets svækkelse. Sagen tåler ikke længere opsættelse. De frikendes for tiltalen.

21b:

Oberforster Hans Bachmands fuldmægtige Isak Franck har stævnet Christen Joensen i Mejsling ang. de 3 ege, som er befundet ved hans gård, og som formenes at være hugget i kgl. skov. Der skal opkræves synsmænd ang. hans selvejerskovs formentlige forhuggelse. Jens Jessen og Søren Thomsen i Rugsted skal vidne om de tre stk. egetræ. - Dommerens kendelse: Af stævnemålet fornemmes, at de vidner, som forhen i sagen har vidnet, ikke er stævnet imod disse vidners førelse. Ej heller er Joen Sørensens enke, som gården virkeligt bebor og bruger, stævnet imod synsmænds opkrævelse. Stævnemålet er ikke gyldigt.

22b:

Fredag den 29. juli 1707:

Amtsforvalter Niels Hansens fuldmægtige Anker Hansen har stævnet Hans Iversen på Skanderupgård, som har oversiddet en ægt i kgl. tjeneste, hvorfor han længst forhen har været stævnet til retten, og der dog endnu ingen nøjagtighed er gjort enten med betaling eller i andre måder. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af Peder Pedersen i Egtved ctr. Anne Madsdatter i Egtved (se 15/7 fol. 19). Med henblik på forlig opsættes sagen 14 dage.

23:

Mandag den 1. august 1707:

Retten er sat i Amhede på begæring af inspektør Jørgen Jellings fuldmægtige Laurids Jørgensen i en konfiskationssag ctr. Jørgen Skot, der siger sig at have tilhold hos forpagteren på Estrupgård, tillige med den person, som siges at være Christian boende i Rekkelands Eg (Riglandseg), ang. de 10 heste og en hoppes udførsel og antræfning, som de tilsammen den 29/7 blev antruffet med ved Randbøl, hvilket er imod toldrullen, hvorfor der søges gæsteretsdom.
����Andreas Ravn af Kolding, Jørgen Jensen Glimminge af Holstebro og Ole Jensen af Vejle vidner. Sidste fredag om eftermiddagen, som de alle tre var i Randbøl og og havde afsluttet en inkvisition om toldsvig, ankom for dem to ridende personer, den ene Jørgen Skot med fem heste i en snor og selv ridende på den sidste, tillige med Christian Danielsen af Ræckelands Eg, ridende på en hest og med 6 bæster i en snor efter sig. - Vidnerne spurge dem, hvor de ville hen med hestene. De svarede begge, at de tjente på Estrupgård. Vidnerne sagde, at de burde fremvise rigtig attest og bevis til bæsternes fremførelse, både hvor de var kommet fra, og hvor de ville hen. De svarede, at deres husbond kom straks bagefter, enten samme aften eller næste morgen. Vidnerne førte dem så med sig ind til Randbøl. Imidlertid kendte Andreas Ravn Christian Danielsen og sagde til ham nogle gange, "I er en holstener og er hestepranger; jeg kender eder vel". Så kendte også Ole Jensen samme person, at han var en holstener og handlede med heste. Derfor lagde Jørgen Jensen Glimminge arrest på hestene og de to personer. Vidnerne ville have dem til Norbæk, men det vægrede de sig ved, de ville lige ad vejen til Bække. På vejen til Nordbæk flygtede Christian Danielsen. Vidnerne sagde, Jørgen Skot skulle svare for ham; men han sagde, at han ikke kendte ham; han var stødt på ham på vejen.
����Fire mænd blev opnævnt til at syne og vurdere hestene.
����Fuldmægtigen sætter i rette, at hestene, at hestene skal konfiskeres til angiveren, og at de to personer for hver hest skal betale 10 rdl.
����Herimod mødte Jørgen Skot med sine medtjenere Thyge Jensen Skytte og Christen Sørensen Staldbetjent, som på deres principals, Christen Lauridsen Braeholdts vegne begærede sagen opsat 8 dage, ja indtil husbondens hjemkomst. - Fuldmægtigen mente, en opsættelse ville være imod forordningens pure ord. Spurgte Thyge Jensen og Christen Lauridsen, om de ville cavere for Jørgen Skotte. Og havde de noget skriftligt bevis på at skulle købe hestene. De svarede, at de ikke ville cavere, men blot begærede sagen opsat. Jørgen Skot svarede, at han ikke havde noget skriftligt bevis.
����Dom: --- Dommeren tør ikke imod den kgl. forordning opsætte sagen længere, da ingen tilbørlig kaution er frembudt; ejheller at frikende hestene for konfiskation; de skal være forbrudt til angiveren. Og Jørgen Skotte skal for de 5 heste, som han først har ført alene, betale 10 rdl. for hver til den kgl. kasse. Christen Danielsen skal for hver af de 6 heste, som han førte, betale ligeledes 10 rdl. pr. stk. Om hvilke bøders betaling vedkommende sig selv på bedste måde har at lade forsikre.

26b:

Fredag den 5. august 1707:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke har stævnet Laurids Jespersen (?), skovfoged i Egholt, og Hans Poulsen i Geising for overfald i Rolles mølle imod afgangne Nis Andersen af Egholt. Stævning også til mølleren Søren N. i Rolles mølle og hans hustru og tjenestepige Mette Pedersdatter samt tjenestekarlen N.N. - Oberforster Hans Bachmann vedgår at være stævnet, så vidt angår skovbetjentene og beboerne af Rolles mølle, der er udlagt til skovridergodset. - Opsat 14 dage.

27:

Fredag den 12. august 1707:

Anders Hansen Risbøl af Asbo er sættefoged.

Bendix Funck på vegne af Anker Hansen af Kolding ctr. Hans Iversen i Skanderupgård for ægt. Opsat til 26/8.

27b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet Knud Pedersen i Vester Nebel og hans tjenestekarl Morten Eriksen for ulovlig skovhugst. Heste og vogn med læs er blevet konfiskeret og synet af vidner i Amhede. Vidnerne: Læsset var 6 små bøgevandgrene. Køretøjet er vurderet til 20 slettedaler. Morten Eriksen har ikke selv hugget grenene, men opsanket dem på jorden. Isak Franck havde sagt, at han havde skåret dem af en bøg, der lå på jorden og alene afhugget en liden kroget gren fra et bøgetræ ved siden af. Grenene på vognen var ikke værd at agte eller vurdere for en skilling.
����Hans Mikkelsen på rytterbondens vegne mener, at søgsmålet er slet funderet og tilsigter bondens ruin med konfiskation af heste og vogn. Hvis sagsøgeren ville rejse tiltale for, at heste og vogn var fundet i skoven, kunne han have gjort det langt lemfældigere med skovforordnigens 29. artikel. Han fremlægger en skrivelse af 1/6 (1/1?) 1706 fra det kgl. generalkommissariat. Formoder, sættedommeren henviser sagen til optingning. - Bendix Funck svarer, at oberforsteren har fulgt forordningen og lovens 6-17-28, og sætter i rette, at Knud Pedersen bør have heste og vogn forbrudt samt straffes for ulovlig skovhugst.
����Kendelse: Stævningen ses ikke så retteligt at være givet for indbyggere og bosiddende naboer. Og med generalkommissariatets resolution bevises, at slige skovsager, som rytterbonden med ulovlig skovhugst kan have begået og antræffes med, ved amtstuen skal aftinges. Knud Pedersen bør aftinge på amtstuen. Og da Knud Pedersen ikke kan undvære heste og vogn i denne hans avlings og høsts tid, så tillades det ham at hjemføre dem uhindret.

29:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen fremstiller synsmænd: De har synet skaden af den ulykkelige ildebrand, der forleden mandag om natten af Anders Iversens skorsten, da de var gået i seng, antændtes. Anders Iversens gård bestod af: stuehus 17 fag, staldhus 5 fag, ladehus 12 fag, portrum 3 fag, østre fæhus 10 fag, søndre hus 15 fag, tilsammen 62 fag. Og som ilden antændtes hos ham og havde taget overhånd over al gården, før end han selv eller nogen opvågnede, så bekom han ikke det allerringeste af sit bohave reddet. Det blev altsammen fortæret af ildens lue tillige med 6 læs hø, 3 spædkalve, item hans myndlings, sal. herredsfoged Bertel Krogs børns arvepart, som bestod i 2 fulde pakkede kister af sølv og andre rede midler. Så blev hans i tjeneste havende dragon Jens Sørensen, som søgte at redde sin grenadermundering, i ilden til døde brændt og munderingen opbrændt. Samme mands toft, som var besået med rug og lå næst ved gården, blev af ildens lue opsvedet og forbrændt.
����Mikkel Andersens gårds bygning, som og er opbrændt, bestod af salshus 10 fag, stald 10 fag, norden i gården 8 fag, endnu et ladehus 7 fag, fæhus 6 fag, tilsammen 41 fag. Denne mand bekom vel noget af sit boskab reddet, men dog ikke synderligt at regne imod det, som ildens lue fortærede ---.
����For Niels Sørensen blev brændt ladehus 17 fag, staldhus 5 fag, øster hus 7 fag, hans forældres aftægtshus 9 fag, ialt 38 fag. Og hans forældres ganske bohave.
����For Hans Olesen blev brændt 10 fag nyopbygget ladehus.

29b:

Samme har stævnet Poul Madsen i Ferup for restance. Opsat 14 dage.

30:

Samme har stævnet Peder Olesen i Horsted til syn på reparationen af det hus, Poul Hansen sidst beboede.

30b:

Fredag den 19. august 1707:

Læst forordning om exominibus og vocation til prædikeembedet.

Regimentskriver Christian Albrecht Korck har stævnet Morten Pedersen i Amnitsbøl ang. den kgl. tamburs kjortel, som siden den 3/8 er bortblevet i Amnitsbøl skov.
����Tambur Niels Christensen af Amnitsbøl fortalte, at han d. 3/8 tillige med sin kammerat Mathias Mathiasen Tambur havde leveret Morten Pedersen sin liberitamburkjortel, at han den ville forvare. Den er forsvundet. Samme tid havde Morten Pedersen (Mads Mathiasen?) leveret ham hans munderingskjortel, og begge kjortler lå på jorden, da de bad ham tage dem i forvaring.
����Jens Tuesen, avlskarl hos oberst Ingenhaven, og Søren Mortensen: De havde hørt, at da Niels Christensen spurgte om sin kjortel, at Mads Pedersen sagde, at dersom der var en pibe tobak eller to at spendere, så kom kjortelen vel igen til stede. Thi da var der vel en anden, som havde den.
����Morten Pedersen tilstod, at han havde taget kjortlerne, som de lå på jorden, og båret dem hen og lagt dem igen tilsammen på det sted, hvor Mathias- kjortel fandtes. Han tilbød sin ed på, at han ikke havde bortvendt den forsvundne kjortel - Opsat 3 uger.

31b:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke ctr. Hans Poulsen Skovløber og Laurids Iversen, skovfoged i Anst herred (se 5/8 fol. 26-27). Fremlagde en klage af 11/7 samt et syn ved fire mænd i Ferup. Bendix Funck mødte på vegne af den arresterede Hans Poulsen. Denne forklarede ledig og og løs, at han sad fængslet på Koldinghus i bolt og jern og derfor ikke tidligere har kunnet møde for retten, og han havde ikke fået tilbudt befordring med heste og vogn.
����Synsmændene: De har forrettet synes efter regimentskriverens begæring i sognefoged Jens Madsens hosværelse. Som Nis Andersen siges at være død den 27/6, så synede de hans døde legeme den 3. juli.
����Vidner: Søren Pedersen i Rolles mølle og hans tjenestepige Mette Pedersdatter og tjenestedreng Mads Nielsen (?).
����Søren Pedersen: Den 27. juni var Nis Andersen af Egholt i hans hus tillige med Laurids Iversen og Hans Poulsen og flere. Der var også en mand af Kolding, Jens Hjuler. Som de sad der hver for sig, stod Nis Andersen og vredeligt holdt sin hånd op og sagde til Jens Hjuler: "Hvad er du for en?". Jens Hjuler svarede, "Hvad kommer det eder ved; jeg har intet med eder at bestille". Dermed gik Nis Andersen fra samme mand og rørte ham ikke. Straks derpå gik han til skovfoged Laurids Iversen og sagde til ham, "Om du fandt mig i skoven, ville du da vel pante mig?. Skovfogeden svarede, at han det da vel turde vove. Dertil svarede Nis Andersen, "Ja, havde jeg ikkun min økse". Straks derpå gik han til skovløberen Hans Poulsen og sagde, om han kom til ham i skoven, om han da ville pante ham. Hans Poulsen svarede, at han det vel turde vove. Nis Andersen svarede igen og sagde, "Ja, havde jeg ikkun min buløkse, og du kommer til mig og vil pante mig, da skal jeg hugge begge dine arme fra dig". Hans Poulsen svarede, at han troede det ikke. Nis Andersen svarede, "Det du nok tror!", og i det samme slog han Hans Poulsen på hans venstre kind. Hans Poulsen tog fat på ham og ville skyde ham fra sig. I det samme tog Nis Andersen fat i hans ene øre og i håret. Så skød Hans Poulsen ham over til bordet, hvor der da lå en ildtang, så der kom et hul over hans højre øje, og blod randt ud. Men om hullet kom af enden af ildklemmen eller af kanten af bordet, vidste vidnet ikke. Vidnet (Søren Møller) adskilte dem. Og der var ikke mere klammeri, mens de var i møllen. Som der var blod på Nis Andersens klæder, befalede vidnet sin tjenestepige at tørre blodet af ham med en våd klud. så gik Nis Andersen hen foran spejlet og sagde, "Ha, ha, skader jeg ikke andet, da er der ingen fare ved", og begærede derefter brændevin for en skilling, hvad han ikke fik. Mølleren lod så udbære ved en fremmed karl Nis Andersens sæk til hans vogn, og Nis Andersen fulgte selv med sammen med skovfogeden. Kørte så bort. Og da han ville køre, sagde han til skovfogeden, "Far nu vel, broder". Skovfogeden og skovløberen forblev vel 3 timer efter Nis Andersens afgang. - Mølleren tilstod, at han havde skænket både Nis Andersen og de andre i møllen med noget brændevin.
����Mette Pedersdatter: Som mølleren. Nis Andersen havde slået Hans Poulsen på munden.
����Mads Hansen: Var ikke hjemme, da det skete; men han så Nis Andersen køre bort i skikkelighed.
����Bendix Funck begærede Hans Poulsen løsladt mod kaution, og Hans Poulsen af Store Anst og Jens Rasmussen af Geising tilbød at kautionere. Knud Jørgensen kunne ikke tage imod det uden amtmandens billigelse.

34:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har stævnet Niels Madsen og Mads Pedersen i Nørre Vilstrup for ulydighed ved ægters oversiddelse. Hans Mikkelsen fremlagde sognefoged Joen Bertelsens attest: Han har rigtigt tilsagt Niels Madsen, som stod for ægt, at køre med regimentskriverens fuldmægtige til Kolding; men Niels Madsen ville ikke, hvorfor ægten gik om ham. Og siden har sognefogeden tilsagt Mads Pedersen at køre med ham til Rugballegård. Han udeblev også. - Hans Mikkelsen sætter i rette, at de bør have deres fæste forbrudt. Opsat 14 dage.

Samme har stævnet Morten Pedersen i Amnitsbøl til at lide dom for den optingning, han har gjort med Hans Thomsen i Ødsted for det ham for 3 år siden frastjålne lærred, samt for forbud på de to med rug besåede agre på Ødsted mark, som formenes at henhøre til denne omkostnings erstatning. - Der føres vidner.
����Peder Jensen og Tomas Jensen af Ødsted: Har gjort forbud til Morten Pedersen om de to agre. - Hans Mikkelsen fik dommerens tilladelse til i denne høstens tid at høste rugen og lade den ved kærven rigtigt talt og opbevare den på et sikkert sted.
����Jens Jensen Thybo af Amnitsbøl: Var hos, da Morten Pedersen blev forenet med Hans Thomsen i Ødsted om lærredet, som Morten Pedersen da sagde sig at have fundet i en rugager. De blev akkorderet, at Morten Pedersen lovede at betale til Hans Thomsen 10 mk. og til forsikring pantsatte ham en af de nævnte rugagre. - Opsat 14 dage.

34b:

Samme har stævnet Peder Olesen i Horsted (se 12/8 fol. 30) ang. syn på reparation af det hus, Poul Hansen i Horsted sidst har beboet. Den kan højst vurderes til 1 slettedaler. Huset er brøstfældigt.

35:

Fredag den 26. august 1707:

35b:

Bendix Funck på vegne af oberforster Bachmann ctr. Søren Thomsen i Jordrup og Niels Nielsen ibidem for skovhugst. Opsat 14 dage.

Samme har stævnet Søren Jepsen i Jordrup for skovhugst. Der er gjort syn på heste og vogn. - Vidner: Skovfogeden havde bedt Søren Jepsen om at køre vognen ind i Christen Randulfs gård eller i sal. Paaske Nielsens gård. Det ville han ikke, men kørte den hjem i sin egen gård. Opsat 14 dage.

36b:

Bendix Funck på vegne af Anker Hansen ctr. Hans Iversen af Skanderup (se 29/7 fol. 22 og 12/8 fol. 27). Opsat 8 dage.

Fredag den 2. september 1707:

Knud Jørgensen af Kolding på vegne af regimentskriver Jens Ducke ang. sal. Nis Andersens døds årsag (se fol. 33). - Der føres vidner:
����Karen Bertelsdatter af Noes: Da Nis Andersen blev dødfundet i Hvejsel Hule, var hun på Noes mark, hvor hun passerede forbi en vogn med 3 personer, som havde adskillige spilleinstrumenter hos dem. De spurgte hende, om de samme dags aften kunne komme til Asbo. Og i samtalen sagde de til hverandre, "Mon de fik livet af den stakkels mand",. Men hvem de mente, vidste vidnet ikke. Det var en times tid før solens nedgang.
����Bendix Funck på vegne af Hans Poulsen begærede, at Knud Jørgensen ville modtage en frembudte kautionister. Knud Jørgensen henholdt sig til sin tidligere erklæring.

37:

Læst amtmandens proklamation om skifte i Skærup den 23/9 efter sal. oberstinde Dehn.

Søren Pedersen Møller i Rolles mølle fremkom for retten på egne og Jep Iversen af Skanderup hans vegne og fuldmægtigen Hans H--- af Kjeldberg på samtlige indstævnede Skanderup beboeres vegne og tog hinanden i hånd til forlig om noget hedejord med nogle engpletter, som årligt er brugt til høavling, Skanderup by tilhørende, som sal. Iver Tullesen og arvinger har været forundt. Hvem som af Iver Tullesen eller af hans arvinger kan have oppebåret nogle penge, skal give dem tilbage til arvingerne. De, som kan aflægge ed på, at hverken de eller deres formænd har modtaget penge, er befriet ---

37b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen ctr. Poul Madsen i Ferup (se 12/8 fol. 30). Fremlagde fæstebrev. Satte i rette, at som efter så lang tids forløb rytterbonden Poul Madsen sin faders gård i fæste forundt er, efter nu fremviste fæstebrev af sessionen i Kolding den 7/6 1706, og han siden den tid hverken har betalt de ansatte penge, stemplet papir eller skriverpenge, bør han være undergivet nam og udvurdering i sit gods. Opsat 14 dage.

Samme ctr. Niels Madsen og Mads Pedersen i Nr. Vilstrup (se 18/8 fol. 34). Opsat 14 dage.

Samme ctr. Morten Pedersen i Amnitsbøl (se 19/8 fol. 34). Der føres vidner.
����Niels Knudsen af Rugsted: Sidste forår ca. ved Sct. Peders dags tider, sagde Morten Pedersen til ham, at han havde fundet det lærred, som fra Hans Thomsen i Ødsted var bortblevet, i en rugager i Jørgen Nielsens toft, og Morten Pedersen sagde, at han selv beholdt lærredet.
����Inger Jensdatter og Anne Jensdatter, begge af Amnitsbøl: Har hørt af Morten Pedersen, at han havde fundet lærredet i rugageren i en pose, og han havde lagt det ind i Jørgen Nielsens ladehus og siden ført det til Bække, hvor han leverede det til sin søster Mette Pedersdatter. Opsat 8 dage.

38:

Samme har stævnet Jørgen Simonsen af Brakkerhuse for skældsord mod Søren Christensens hustru ibidem. - Vidner af Brakkerhuse.
����Hans Hansen: Stod i sin lade (led?) og hørte klammeri mellem Søren Skræder og Jørgen Simonsen. Han gik til dem for at stille dem til rette. Så blev Søren Skræders hustru af Jørgen Simonsen skældet for en kanalje, og at hendes fader ej havde talt urette, da han tilforn havde skældt hende for en forløben soldaterkvinde. Vidnet så, at Jørgen Simonsen slog Søren Skræder på hovedet men en kæp eller et svøbeskaft.
����Jens Sørensen: Har hørt Jørgen Simonsen sige, "Du bed mig, din kanalje". - Opsat 14 dage.

38b:

Bendix Funck på vegne af Anker Hansen (se 29/7 fol. 22) får dom over Hans Iversen i Skanderup: Han var tilsagt til at køre oberkonduktør Dilleben fra Kolding til Haderslev efter kgl. befaling om fri befordring. Har aldeles intet gensvar givet. Han skal betale til Anker Hansen dobbelt vognleje, fire mil for 3 rdl.

39:

Knud Jørgensen af Kolding betjente retten under den efterfølgende panteforskrivning: Hans Olufsen af Bølling erklærede at skylde herredsfogeden Bertel Pedersen på Amhede rede lånte penge 44 rdl. På ære, tro og redelighed lover han at betale med gode danske kroner d. 11/12, når Gud vil der skrives efter Christi fødsel 1711. Pant i den hans selvejergård i Bølling tilhørende del af det enemærke, som ligger imellem Egtved og Bølling byer og kaldes Holms Enemærke. Bertel Pedersen må straks antage sig jorden til brugelighed. Ingen af dem må hugge eg eller bøg i ringeste måder på enemærket uden begge parters fulde samtykke, og skoven skal holdes i god hævd og fred. Hans Olufsen har højligt behøvet forstrækningen både til hans udgifter til hans brændte hus' genopbygning og til betaling af hans fader Oluf Bøgvads aftægtshus.

40:

Fredag den 9. september 1707:

Regimentskriver Andreas Rasks fuldmægtige Hans Nielsen for rytterbonden Rasmus Hansen i Gelballe har stævnet toldkontrollør Hans Lund i Kolding ang. de 4 stude, der skal være konfiskeret. Som vidner er stævnet Rasmus Kruse i Vranderup m.fl. Stævning også til Anders Lauridsen og Christen Nielsen, der begge tjener på Vranderupgård. - Knud Jørgensen på vegne af Hans Lund fremlagde en dom af Kolding byting af 26/8: Anders Lauridsen og Christen Nielsen har allerede vidnet, og de er ikke stævnet til at påhøre vidner. - Kendelse: De skal stævnes lovligt.

41:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen lod oplæse et tingsvidne af 2/9 om noget lærred, som Morten Pedersen i Amnitsbøl har fundet i en rugager, og som var blevet borte for Hans Thomsen i Ødsted. - Hans Thomsen tilstod nu, at som samme sag var af helt ringe, fast ingen, importance, og vedkommende tilholdt sig den ruggrøde af de ommeldte tvende agre, så er sagen i mindelighed bilagt og forbliver uden videre tiltale.

Samme har stævnet Jens Larsen og Christen Paaske i Knudsbøl ang. den ulovlige medfart med hug og slag, som blev forøvet på en søndag mod Jens Hansen i Knudsbøl under en udpantning. Der føres vidner.
����Jens Hansen: Var med Jens Lauridsen og Christen Paaskesen søndag for 8 dage siden hos unge Jens Hansen for at pante for noget i deres vide og vedtægt. Jens Larsen tog en høle, som han ville tage i pant, og da han havde taget pantet, tog unge Jens Hansen --- --- høleen. - Hans Mikkelsen mente, vidnet var noget partisk; han har været med i handlingen.
����Unge Jens Hansen: Han havde i mindelighed forsøgt at få høleen tilbage, da han ikke kunne undvære den i nuværende høsttid.
����Hans Mikkelsen sætter i rette, at de indstævnede skal bøde helligdagsbrøde og de, som forøvede slagsmålet skal straffes som vedbør. - De indstævnede nægtede at have øvet vold. Opsat 14 dage.

42:

Samme har stævnet Niels Hansen i Vranderup for slag mod Abraham Rasmussens hustru den 25/8. Karen Mikkelsdatter af Vranderup, hyrde, tilstod, at hun havde taget på Vranderup mark eller kær et neg rug, som hun om natten indlagde i Abraham Rasmussens lade, uden at han eller hans hele hus vidste det, før det blev fundet. - De fleste af bymændene havde tilgivet hende det i henseende til hendes små børn. - Det tilstod hun frivilligt og utvunget. - Tingsvidne.

42b:

--- en sag opsat til 23/9 ---

43:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Søren Jepsen i Jordrup for skovhugst og opsætsighed mod skovfogeden. - Dom: Det er bevist, at Søren Jepsen er antruffet med heste og vogn stående på Jordrup gade belæsset med en rodhuggen risbøg og nogle grene. Skovfogeden befalede ham, at han skulle køre ind i Christen Randulfs eller sal. Paaske Nielsens gård, hvilket han dog ikke ville, men derimod modvilligt kørte hen i sin egen gård. Han ville hverken lade sig anholde eller pante. Han har ikke fremvist nogen lovlig hjemmel til træet. Han bør betale for risegen 8 rdl. og for sin genstridighed 6 rdl.

Bendix Funck ctr. Søren Thomsen og Niels Nielsen i Jordrup for skovhugst (se 26/8 fol. 35). Opsat 8 dage.

Fredag den 16. september 1707:

43b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har på vegne af Søren Lassen i Højen og Niels Sørensen og Peder Sørensen af Vejle stævnet Søren Lunds arvinger og efterleverske for at bevise, hvor nært de var beslægtede med sal. Søren Lund i Kolding. Stævning til magistraten i Kolding.
����Vidner af Højen: Søren Lassen i Højen og sal. Søren Lund i Kolding var fulde søskendebørn på fædrene side, idet Søren Lassen er ægtefødt af sal. Søren Lunds morbroder og ægte hustru navnlig Sidsel Hansdatter, og Søren Lassen i så måder er en ret og sand arving efter sal. Søren Lund. - Niels Sørensen og Peder Sørensen i Vejle er begge sal. Søren Lunds fornævnte morbroder Las Sørensens datters Anne Lasdatters ægte sønner, så vel som deres broder Laurids Sørensen, som nu er i København. - Ingen mødte for sal. Søren Lunds enke og arvinger eller for magistraten.

44:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke ctr. Lars Iversen, skovfoged i Anst herred, og Hans Pedersen (Poulsen?) i Geising ang. afgangne Nis Andersen af Egholt hans rette døds årsag. Opsat.

Knud Jørgensen på vegne af oberforsteren ctr. Søren Thomsen og Niels Nielsen i Jordrup (se 9/9 fol. 43). Opsat 14 dage.

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen ctr. Poul Hansen (Madsen?) i Ferup ang. resternde fæste, stemplet papir og skriverpenge (se 26/7 fol. 36). - Poul Madsen fremlagde et indlæg. Hans Mikkelsen svarede, at Poul Madsen kun havde betalt 4 rdl., som han godvilligt gav regimentskriveren ved indskrivelsen som fogedpenge. Hvis han har betale mere, bør det bevises ved kvittering. Opsat 14 dage.

44b:

Samme ctr. Jørgen Simonsen i Nygårds brakkerhuse (se 2/9 fol. 38). Opsat 3 uger.

Samme ctr. Niels Madsen og Mads Pedersen i Nr. Vilstrup (se 2/8 fol. 37). Opsat 3 uger.

Forligstingsvidne mellem Niels Hansen og Abraham Rasmussen af Vranderup. Der har været nogen tvistighed ang. at Niels Hansen skulle i hastighed have slået Abraham Rasmussens hustru nogle slag, fordi han havde truffet hende i sin kålhave, hvor hun havde aftaget nogle kål. Niels Hansen foregiver at være på marken af hans ager frataget nogle rugkærve, som med mere skulle være fundet i Abraham Rasmussens lade. Hvilke rugkærve hyrdekvinden i Vranderup, Karen Mikkelsdatter her for retten selv har tilstået om nattetide at have taget på Vranderup mark og indlagt i Abraham Rasmussens lade, ham, hans hustru og hans gesinde ganske uafvidende. Så tilstod nu derfor Niels Hansen og Abraham Rasmussen, at al hidtil værende tvistighed mellem dem at være venligt forligt, og Abraham Rasmussen frafalder sin klage til regimentskriveren, og Niels Hansen ligeledes frafalder sine prætentioner både for rugkærvene og kålene. De erklærede hinanden for at være ærlige mænd og redelige godtfolk.

45:

Borgmester Peder Skielde i Fredericia lod proklamere og advare alle arvinger efter sal. Søren Lund, som boede og døde i Kolding, om at indfinde sig i stervboet den 3/10 med god bevis til arverettighed at nyde.

Fredag den 23. september 1707:

Bendix Funck på vegne af oberforster Bachmann har stævnet Jordrup bys beboere med deres hustruer, børn og tyende samt husmænd med hustru, børn og tyende til at vidne om 10 par hjul, som fuldmægtigen Isak Frank med skovfogeden Laurids Iversen har fundet hos Søren Christensen, og som de gjorde arrest på og indsatte hos Hans Iversen, hvor de samme dag fra hans hus skal være bortstjålet. Søren Christensen i Jordrup er stævnet med sin fader Christen N. - Opsat 14 dage.

45b:

Bendix Funck på vegne af Jens Lauridsen og Christen Paaskesen af Knudsbøl har stævnet Mette Jepsdatter med hendes lavværge Jens Hansen ang. hvad der er passeret med ord og håndgerning ved den udpantning, de er sagsøgt for. Nogle personer er stævnet til at vidne om udpantningen. - Jens Hansen tilstod sin forseelse og lovede både at gøre tilbørlig forklaring for sig og hustru til Jens Lauridsen og andre og at erstatte omkostninger tilbørligt. Opsat 14 dage med henblik på forlig.

46:

Fredag den 30. september 1707:

Regimentskriver Christian Albrecht Chorck (Corck) har stævnet løjtnant Withet og Anna Catharina og hendes moder dydædle Anna Sophia Lind. De er ikke mødt. Der føres vidner:
����Anders Madsen af Ødsted: Sidste forår, da han agede ris til sine gærder, og en dag da han var hjemkommet fra skoven og var indkommet i sit hus at spise, fandt han der i huset løjtnant Withe og Anne Cathrine, tjenende hr. regimentskriver Corck som husholderske, at være hos hverandre og snakkede tilsammen i vidnets liden stue inden lukkede døre for dem selv alene to. Løjtnant Withe var først i hans hus og lod efter begæring hente Anna Cathrine ved budskikning af vidnets hustru til sig. Og samme tid ved ermeldte bud blev Anna Cathrina affordret ud af regimentskriverens hus i Amnitsbøl og til Ødsted.
����Kirsten Simonsdatter, tjenende regimentskriver Corck: Mens regimentskriveren var fraværende i kgl. forretninger, kom Anders Madsens hustru og begærede, at Anna Cathrine ville følge med hende. Dertil svarede hun ja og begærede, at vidnet, som var hendes medtjener, ville følges med hende. Vidnet svarede, de kunne ikke således lade huset være øde, men ville siden komme efter. Så fulgte Anna Cathrine med Anders Madsens hustru til Ødsted. - Det var noget før middag. Et par timer senere gik vidnet fra Amnitsbøl til Anders Madsens hus og befandt, at løjtnant Withe og Anna Cathrine var alene to tilsammen i den liden stue, og døren var for dem tillukket. Efter kort tid red løjtnanten bort, og noget efter gik vidnet og Anna Cathrina hjem til Amnitsbøl med hinanden. Hvad der passerede i Anders Madsens hus, vidste vidnet ikke. Mens de var i Anders Madsens hus, vidste vidnet ikke, at nogen var i huset i Amnitsbøl, som gjorde nogen skade eller kunne gøre skade, såsom dørene var tillukkede med lås for. Eller ved hun vel, at adskilligt af både regimentskriverens sal. kærestes klæder og andet deslige, som da i huset var, er blevet borte; men hun ved ikke, hvem der har taget det. Hun selv er ikke skyldig deri. Opsat 4 uger.

47:

Ædle Sr. Palle Chritensen til Hundsbæk har stævnet Anders Hansen Risbøl i Asbo angående, hvad modstand han gjorde sin husbonds (Palle Christensens) tjenere i deres lovlige ærinde. Og han skal nægte eller vedstå det løfte, som han har gjort på Hundsbæk med sin anden karl til soldaterenrullering at preservere. - Bendix Funk på vegne af Anders Risbøl protesterer imod varslet. Stævningsmanden Claus Bendixen har selv været med i gerningen og vil lade sig bruge som vidne i samme sag. - Der føres vidner:
����Hans Fender, tjenende Palle Christensen: For 8 dage siden blev vidnet tillige med tre af sine medtjenere henvist af sin husbond til Asbo for der at tage Anders Asbos anden svend, Jens Jensen, og bringe ham til Hundsbæk, hvor han da skulle have været præsenteret på sessionen til landsoldat. Og da de kom ridende, mødte de Anders Asbo, hvor hans folk(?) pløjede, og de fortalte ham, hvad deres ærinde var. Anders Asbo svarede nej. Og da de påstod at karlen skulle følge med dem, tog Anders Asbo en kæp, som han stod med i hånden og vendte den store ende op. Han sagde til dem, at om de end havde et næb hvassere end et skadenæb, så skulle vi lade ham gå, om end vores husbond var her selv. Og husbonden havde ikke nødig at lægge ham øde på den måde. Thi ville han det begære, så ville Anders Hansen for ham afstå sin gård. På hans begæring fulgte de med ham til hans hus, hvor han dem fornøjeligt accommocerede, og noget derefter red vidnet igen fra Asbo, og så, da de red på vejen, at ploven gik i sin fulde drift. Men om karlen var der eller ej, vidste vidnet ikke.
����Jens Jensen, tjenende på Hundsbæk: Som forrige vidne. Anders Asbo sagde, at han fra ploven ej kunne miste sin anden svend, og da han sagde det, tilbød Hans Fender at ville skaffe ham en anden til at gå så længe ved sin plov, indtil hans karl kom tilbage. Hvortil Anders Hansen svarede, at han ville, ingen anden skulle gå med hans plov end den, han havde lejet, og at han ikke kunne tage sin husbonds karl til at gå med sin plov.
����Anders Hansen tilbød vidner på sin uskyldighed.

47b:

Thomas Bang af Kolding på vegne af regimentskriver Rask har stævnet postmester og kontrollør Hans Lund angående de fire stude, som han har optaget på Gelballe mark og bragt til Kolding imod ejeren Rasmus Hansens vilje. Han vil godtgøre, at de ej på ngoen ulovlig sted er antruffet og heller ikke er kommet til Rasmus Hansen ulovligt. Der er stævnet vidner af Gelballe og Vranderup samt Anders Larsen Soldat, der tjener på Vranderup hovgård, og Christen Nielsen ibidem, der har vidnet før.
����Vidner: De fire stude har gået hele sommeren til græs blandt byens kvæg, og i foråret havde Rasmus Hansen stået, da de med hinanden gjorde græslæg, og de blev da angivet til hans græslod. Studene er ikke kommet til ham på nogen ulovlig måde. Efter at Rasmus Hansen havde lyst og ledt efter studene, fil man at vide, at Hans Lund havde indbragt dem til Kolding.
����Rasmus Hansen Kruse og Christen Pedersen af Vranderup: De bliver spurgt, om de nogen sinde har hørt, at Rasmus Hansen med soldaten Anders Larsen og Christen Nielsen har udsagt, at de skulle være kommet ulovligt over, og at Anders Larsen havde fået penge, for at han ikke skulle angive studene til postmesteren. Svar: Knapt efter, at folkene var hjemkommet fra generalmønstringen, kom Rasmus Hansen til dem og foregav, at fire af hans stude var optaget af Anders Larsen, og at han begærede 1 rdl. i indtægtspenge. Derpå gik vidnerne med Rasmus Hansen til hovgården for at tale med Anders Larsen om studene, og da prætenderede han af Rasmus Hansen 1 rdl. og sagde, at dersom Rasmus Hansen ikke ville betale de penge, ville han angive studene for postmesteren. Da han ikke ville udlevere studene, måtte Rasmus Hansen betale ham 15 mk. og sagde derhos, at det var ikkun et lån, og de skulle betales tilbage, når som helst Rasmus Hansen fik noget af deres kræ på Gelballe mark.
����Knud Jørgensen spørger alle vidnerne, om de med saligheds ed kan bekræfte, at de fire tude enten hos Rasmus Hansen selv eller sønden Kolding å er kalvdragen. - Nej, de kender hverken naboernes eller genboernes kalve, men de ved, at Rasmus Hansen ikke er set på nogen ulovlige steder med de fire stude.

49:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet Erik Larsen i Tudved for tre læs træ. Det formenes at være hugget af en rytter ved navn Johan Brennert, indkvarteret i Borlev. - Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen fremførte Erik Laursens erklæring: At han på sit selvejerskovskifte havde optaget rytteren Johan Bereinert. Han lod sig for sine prætentioner befalde. Men som rytteren nu for bondens velgjorte søger at føre ham i fortræd, formoder Hans Mikkelsen, at hvad rytteren bekender, kommer ham til velfortjent straf. - Heste og vogn er lånt af Mads Pedersen i Borlev. Opsat 14 dage.

49b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Søren Christensen i Jordrup ang. de 10 par forsvundne hjul. - Christian Randulf og Søren Paaskesen i Jordrup vidner: De var den 10/9 i Søren Christensens gård for at syne ulovligt hugget træ, enten det var gjort til hjul eller ikke. Ved deres første ankomst fandt de dørene for husene tillukket og fast sluttet. Men noget efter, da dørene blev oplukket, forefandt de i fæhuset 10 par nygjorte hjul. De 9 var færdiggjort med fælg og gang. De 11 var uden fælg og gang. Og før end de ret søgte eller ransagde, spurgte Isak Franck ham, hvor mange hjul han havde. Han svarede, at han havde bare et par for sig selv og 2 par for sin nabn Hans Iversen, hvilket dog anderledes befandtes. Og Hans Iversen tilstod, at til hans hjul var leveret egenav, som ikke fandtes på nogen af de fundne hjul. Vidnerne har ikke hørt imellem folk at være snakket og omtalt, at Søren Christensen skulle have bortført hjulene.

50b:

Bendix Funck på vegne af Rasmus Sørensen af Vork har stævnet Jens Christensen i Vork for ærerørige ord, at han havde taget et lam fra Christen Christensen ibidem og solgt det til en kyrasser. Opsat 14 dage.

Alle øvrige sager er formedelst nattens mørke opsat 8 dage.

51:

Fredag den 7. oktober 1707:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen fører vidner i sagen om Niels Andersen af Egholt, hans døds årsag.
����Jens Thomsen af Geising: Da han var med til at stævne Knud Hansen Buck af Vejen mølle, sagde han, at han kun vidste det samme, som allerede var blevet vidnet. Thi da han kom til møllen, kørte Nis Andersen bort. Han så vel noget blod, som dryppede ned på Nis Andersens trøje, men vidste ikke, på hvilken side det var. Han havde bl.a. spurgt Hans Poulsen, hvad han havde gjort. Denne svarede, "Se, det, jeg har gjort, var jeg nødt til; thi han har moxen afrykket mit øre". Da man inde i Lars Møllers stue omtalte blodet på Nis Andersens klæder, foreviste de, der før var inde i stuen, en ildklemme på bordet og sagde, at Hans Poulsen havde stødt Nis Andersen fra sig, og han derved var kommet til blods på ildklemmen. - Knud Buck var selv til stede i retten og bekræftede vidnet. Han havde fortalt, hvad han vidste, ved sit eget værneting, Gørding-Malt herredsting. Han var i møllen kl. 2 og 4, og i den tid forblev Hans Poulsen og Laurids Skovfoged der.
����Poul Basse af Gamst: Da Nis Andersen kørte, råbte han tilbage til Laurids Skovfoged, "Fly mig for en skilling brændevin". skovfogeden svarede, "Her får du intet mere brændevin. Vil du have mere, får du bie, til du kommer hjem. - Knud Buck bekræfter vidnet.
����Christen Jensen af Geising: Christen Jensen af Drabæk mølle havde for nogen tid siden sagt til ham, at andre havde sagt, at Hans Poulsens hustru havde været hos Søren Pedersen i Rolles mølle og da straffede ham med ord for det, som var passeret. Søren Møller havde svaret, at dersom han og Laurids Skovfoged ikke havde ved været, da havde det været afgjort med ham på stedet.
����Maren Madskone af Egholt: Hun var i Niels Svenskes gård i Nagbøl, hvor adskillige andre var til stede. De snakkede om Nis Andersens død. De talte om, hvilken straf der kunne påfølge, at de lod således Nis Andersen, da han var drukken, komme af deres hus. Dertil svarede Christen Møllers svend af Drabæk mølle, "End Hans Poulsen".

53:

Bendix Funck fører vidner i sagen ctr. Søren Christensen angående de ti par hjul, som blev indsat hos Hans Iversen, men bortkom.
����Hans Iversen: Hjulene blev vel hos ham indsat, men imod hans vilje igen borttaget, mens han og hustru var i marken. - Andre vidner: Vidste intet.

Samme for samme ctr. Søren Thomsen i Jordrup og Niels Nielsen ibidem. Opsat 14 dage.

Dom over Niels Madsen og Mads Pedersen i Nr. Vilstrup for ægters oversiddelse (se 19/8 fol. 34). - Niels Madsen skulle have kørt fra Oxvig til Kolding, 3 mil, og Mads Pedersen fra Oxvig til Rugballegård og tilbage, 2 mil, hvorom de af sognefoged Joen Bertelsen betimeligt er blevet advaret. De har intet fremlagt til undskyldning. Niels Madsen skal til regimentskriveren betale dobbelt vognleje med 10 mk. 8 sk., Mads Pedersen for de 2 mil med 7 mk.

53b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen ctr. Poul Madsen i Ferup for resterende fæstepenge (se 12/8 fol. 30, 2/9 fol. 37). - Dom: Poul Madsen har i sit indlæg erklæret at have betalt 13 rdl. til regimentskriveren og 2 mk. til hans tjener og har bedt om udsættelse for at bevise det. Men han har ikke bevist det, og fuldmægtigen tilstår ikke, at der er betalt mere end 4 rdl., som han for sit navns indskrivelse til gården godvilligt har givet regimentskriveren til fogedpenge, hvilket Poul Madsen også selv har tilstået for retten, og samme 4 rdl. derfor ej anderledes anses end efter sædvanlighed til foged- og skriverpenge samt fæstebrevets stemplede papirs betaling, helst efterdi de er givet frivilligt. Han skal betale de i fæstebrevet ansatte 12 rdl. fæstepenge.

54:

Bendix Funck på vegne af den arresterede Hans Poulsen Skovløber af Geising har stævnet Anders Hansen Ravn, Peder Hansen, Tulle Nielsen og Christen Thomsen, alle af Lejrskov, til at bevidne deres syn på den i Hesselvad Hule dødfundne Nis Andersen af Egholt. - Peder Nielsen Skjelde, Poul Madsen, Søren Lauridsen og Peder Godskesen, alle i Ferup, som sidst har synet liget, er stævnet for at påhøre vidnesbyrdet.
����Synsrapport: Den 28. juni ved solens opgang har de efter amtmandens befaling været med herredsskriveren for at syne et dødt menneske, som befandtes i Hesselvad Hule østen for Hesselvad å på landevejen. Det døde menneske var Nis Andersen, rytterbonde i Egholt. De kunne ikke skønne rettere, end jo hestene, som han havde haft for sin vogn, har været hans døds årsag, såsom den agterste halve vogn fandtes stående sønden for Hesselballe å, og den fremmerste halve vogn med hestene forspændt her på Lejrskov mark østen for Hesselvad å, hvor de har med den halve vogn hist og her omkring på marken tumlet og været løbske, hvilket kunne og kendes på det døde legeme, som havde slæbt næsegrus på jorden ved den fremmerste halve vogn, at næsen og ansigtet på jorden var meget opslæbt og skamferet; den højre side var af vogn og hjul ganske blodig og forstødt. Hans skjorte, trøje og halsklæde så fast om halsen og over hovedet omknebet, at han deraf var blevet kvalt. De kunne aldeles ingen anden årsag til døden fornemme. Det døde legeme lå midt på landevejen i hulen til hinder for rejsende folk, så på øvrighedens behag blev det taget af stedet og lagt oven for hulen på ageren og beobagtes til øvrighedens videre anstalt. Heste og vogn, som til ryttergårdens konservation uomgængeligt behøves, blev af den dødes enkes tjener sammensanket og hjemført ---
����På Hans Mikkelsens spørgsmål bekræftede synsmændene, at Nis Andersen havde haft en hvid vadmels trøje på, som var noget blodig forpå. Hvilken trøje hans enke nu fremviste for retten, og blodet kunne endnu ses på den. Hans Mikkelsen vil konferere synsrapporten med det originale syn, som er indsendt til Koldinghus.

55:

Skovfoged Laurids Iversen lod afhjemle oldensyn i kgl. skove i Anst herred. (Hjarup skov er takseret til 2 svins olden).

55b:

Skovfoged Jens Bertelsen Krog lader afhjemle oldensyn i Jerlev herreds og Jelling skove.

Forlig mellem Jens Hansen den yngre af Knudsbøl og Jens Lauridsen og Christen Paaskesen. Jens Hansen har for nogen tid siden indgivet en klage til regimentskriveren og dernæst rejst sag for retten. Han har klaget over udpantning og især klaget over to af hans naboer, Jens Lauridsen og Christen Paaskesen i Knudsbøl. Jens Hansen kan ikke lovmæssigt bevise klagens indhold og frafalder det altsammen og tilstår, ej i ringeste måde af sine naboer og andre bymænd at være forurettet. Han og hans hustru har i hastighed forgrebet sig imod sine naboer med adskillige skældsord og beder dem nu om forladelse og lover, at de hverken i ord eller gerning herefter skal lade sig finde eller bete deres naboer eller bymænd til skade eller fortræd, men forholde sig upåklagelige med vide, vedtægt og i alle andre måder, som naboer bør. De er alle ærlige og oprigtige godtfolk. - Jens Lauridsen og Christen Paaskesen erklærede ligeledes Jens Hansen og hustru for ærlige folk. De tog hinanden i hånden.

56:

Hans Pedersen af Jordrup lod fremlyse en hoppe til 1. ting.

56b:

Fredag den 14. oktober 1707:

Bendix Funck på vegne af Rasmus Sørensen af Vork (se 30/9 fol. 50) ctr. Jens Christensen ibidem.
����Christen Christensen af Vork: Efter hans nabo Jens Christensens spargement skulle der være stjålet et lam fra ham, som Rasmus Sørensen skulle have taget og solgt til en kyrasser. Men i indeværende år er der aldeles ingen får eller lam bortkommet fra ham. Beskyldningen, som er påsagt Rasmus Sørensen er aldeles usandfærdig.
����Bendix Funck fremlagde en attest fra kyrasserkorporal Thomas Skuhart.
����Jens Bertelsen Krog af Bøgvad: For nogen tid siden var han hos korporalen i Rugsted. Da kom Jens Christensen også derind. Vidnet spurgte ham, hvad nyt der var i Vork. Jens Christensen svarede, han vidste intet nyt der var, uden at de sagde, at der var blevet et lam borte for Christen Christensen, hvilket sagdes at Rasmus Sørensen havde taget og solgt til en kyrasser, og at Christen Christensen skulle have vedkendt sig skindet, da lammet var blevet slagtet. Jens Christensen sagde, at hans hustru havde sagt det til ham.
����Bendix Funck sætter i rette, at han bør lide efter lovens 6-21-2. Opsat 3 uger.

57:

Oberforsterens sag ctr. Søren Christensen i Jordrup ang. de 10 par hjul opsat 14 dage.

Hans Pedersen af Jordrup fremlyste en hoppe 2. gang.

Jens Madsen af Lie efterlyste 1. gang en hoppe.

57b:

Fredag den 21. oktober 1707:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Christen Sørensen af Jordrup ang. de 10 par hjul. Alle Jordrup beboere med hustru og børn er stævnet. - Et vidne ved, at Christen Sørensen sidste Varde marked var uden for byen med en ledig vogn og havde der bagefter nogle hjul løbende, ca. 2 par. Men om det var de arresterede hjul, ved vidnet ikke. - Et andet vidne har nok hørt almindelig snak om, at de bortførte hjul skulle være kommet til Varde. - Opsat 8 dage.

58:

Bendix Fuck på vegne af den på Koldinghus arresterede skovløber Hans Poulsen erbød sig i retten for at svare på, hvad sagsøgeren ville iretteføre. Ingen sagsøger er mødt. Ny stævning er nødvendig.

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Niels Nielsen og Søren Thomsen i Jordrup for skovhugst (se 26/8 fol. 35). - Niels Nielsen svarede, at han intet ulovligt havde hugget, men kun opsamlet nogle rådne grene og kvas til sit behov, hvilket ikke kunne være af nogen værdi. Søren Thomsen svarede ligeledes, at han ikke havde begået nogen skovskade, og hvad der er fundet ved hans gård, skulle bruges til reparation af hans kgl. ødegård. - Dom: Det er ikke forklaret, hvad træ der var på Niels Nielsens vogn, og heste og vogn er ikke blevet vurderet. Niels Nielsen frikendes. - Søren Thomsen har påberåbt sig hjemmel til de 7 rodhugne unge ege, der er fundet ved hans gård; men han har ikke fået hjemmel. Han skal for hvert træ bøde 10 rdl., såfremt han ikke derfor i mindelighed kan optinge.

58b:

Hans Pedersen af Jordrup fremlyste 3. gang en hoppe. Den blev vurderet til 10 rdl.

59:

Fredag den 28. oktober 1707:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Søren Christensen i Jordrup ang. de 10 par hjul. Fører vidner:
����Niels Rasmussen: Den samme dag, hjulene blev fjernet, så han imod aften, at Søren Christensen stod ved sit eget hus med en royer --- i navet på et hjul, og et andet hjul stod der op til huset. Vidnet har nok hørt, at Søren Christensen har været med hjul i Varde.
����Maren, Hans Iversens hustru: Hendes umyndige børn havde sagt, at de hjul, som var blevet indsat i hendes mands hus, var samme eftermiddag blevet udtaget deraf af et kvindfolk, som børnene ikke kendte. Samme kvinde havde omvendt sine klæder. Vidnet og hendes mand var i marken.
����Kirsten Madsdatter: Havde sidste Varde marked set, Søren Christensen var kørende med en ledig vogn og havde 2 par hjul efter vognen løbende.

60:

Samme ctr. samme, der skal fremvise hjemmel til det træ, som de 10 par hjul var gjort af. Opsat 14 dage.

Las Poulsen af Refsgård fremlagde et brev: Han har opladt sin fæstegård til unge karl Søren Nielsen og sin datter Sidsel Lasdatter med alt boens middel: 2 heste, 2 køer, 2 stude og en studekalv, 15 får, 7 lam, 2 vogne, plov og redskab og alt anden boskab og al avlen, som er vel dyrket og vedligeholdt så god som nogen af mine naboers. Og har mine andre børn efter vores død intet at arve eller fordre her i boet. Herimod forpligter sig Søren Nielsen og hans trolovede fæstemø Sidsel Lasdatter sig til at give deres kære forældre Las Poulsen og Mette Hansdatter deres forsvarlige klæde og føde deres livstid og en hæderlig og forsvarlig begravelse ---

60b:

For retten fremstod Hans Bartramsen af Djernæs by i Haderslevhus amt og vedkendte på vegne af sin fader Bartram Hansen den hoppe, som Hans Pedersen har fremlyst. Det beviste han med attest fra sine naboer. Hoppen blev ham nu her ved tinget tilstillet og udi hånd leveret, så han ubehindret dermed herfra bortred.

Fredag den 4. november 1707:

61:

Bendix Funck på vegne af Rasmus Sørensen af Vork ctr. Jens Christensen i Vork ang. et lam. Opsat 14 dage.

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet Søren Christensen i Jordrup i sagen om de 10 par hjul til at påhøre tingmændenes og andre vidners ord om, hvad han har sagt ved tinget om, hvad hjul han skal have haft med sig til Varde marked. - De den 21/10 forordnede tingmænd: De hørte, at Søren Christensen selv sagde, at han var kommet ud til Varde med en ledig vogn og ville købe sig et par slagtenød, og han havde ingen andre hjul med sig. Og senere, da hjulene blev omtalt, sagde han, at han havde et par med sig, som han havde sløbet for en mand i Varde, og ej mere.

61b:

Læst forordning om proviantskatten for 1708. I stedet for korn in natura skal skatten betales med 3 mk. for hver td. hartkorn.

Hans Lauridsen Holst af Kjeldbjerg på vegne af regimentskriver Jens Ducke fører vidner i den drabssag, som Hans Poulsen med flere tiltales for.
����Christen Jensen af Drabæk mølle: Ved intet. Har hørt megen snak om sagen, men kan ikke gøre rede for, hvem der har sagt hvad.
����Anne Hvolbøls: Var vel i Rolles mølle om formiddagen den dag, da Nis Andersen om eftermiddagen blev dødfundet. Hun så Hans Poulsen sidde i møllerens stue, samt 2 mænd, som hun ikke kendte.
����Bendix Funck på vegne af den arresterede Hans Poulsen begærede, at da sagen nu har stået i proces i 14 uger, og Hans Pedersen tre gange har tilbudt kaution for sin tilstedeblivelse, at Hans Holst som tredje fuldmægtig i denne sag ville behage at tage imod kautionen. Christen Jensen af Drabæk mølle og Hans Poulsen af Store Anst tilbød kaution. Hans Holst ville ikke tage imod den, før end alle påberåbte vidner er ført. - Opsat 3 uger.

62b:

Bendix Funck på vegne af Christen Hansen af Seest, en stævning. Fremlagde et tingsvidne af 24/10 1684 ang. en skifteforretning efter sal. Hans Mikkelsen i Seest mellem enken Ellen Nielsdatter og deres arvinger --- den Jens Jørgensen tilfaldne arv. Fremlagde en raderet og makuleret kontrakt af 20/6 1703 under Bertel Nielsens bomærke. Vidner føres:
����Søren Madsen og Peder Madsen af Seest: De var for 14 dage siden hos Jens Jørgensen af Seest i Christen Hansens hus ibidem og synede efter amtmandens ordre, hvad klæder Jes Jørgensen samme tid havde på sig, nemlig en gammel valmes kjortel og en ditto noget bedre, i det højeste en rdl. værd. En hvid valmes trøje var højst 8 sk. værd. To par læderbukser og en gammel læderbrystdug; det bedste par var højst 3 mk. værd. Det andet par bukser og brystdugen var ikke af nogen værdi. Et par gamle sko til højst 2 mk. - Jes Jørgensen havde altid, så længe Bertel Nielsen havde haft gården, som han endnu påbor, gjort fuldt arbejde som en anden tjenestekarl så vidt muligt --- - Det tilstod Bertel Nielsen selv i retten, og han havde intet at klage over Jes Jørgensen.
����Johan Hansen og Jep Mikkelsen af Seest og Rasmus Kruse af Vrandrup: De havde været hos Bertel Nielsen straks efter, at sal. Ellen Nielsdatter var død, for at fornemme, om han ville lade hende begrave. Han svarede nej, han ville hverken lade hende begrave eller have noget af lhendes efterladte midler. - Opsat 3 uger.

63b:

Anders Hansen Risbøl er forordnet sættefoged i efterfølgende sag efter oberforsterens fuldmægtige Isak Francks memorial til amtmanden og dennes påfølgende resolution.

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet dragonkorporal Sivert Øvesen, logerende i Ballesgård, for en bøg, som han har hugget i Holms enemærke. Stævning til Niels Sørensen og Hans Olesen i Bølling samt herredsfoged Bertel Pedersen på Amhede.
����Synsmænd: De har efter Isak Francks begæring været i Ballesgård at syne et stk. nyhugget bøgetræ. Forføjede sig så ud i Holms enemærke og befandt der at være hugget en fersk bøg, hvoraf noget var bortført og noget lå på stedet. Korporal Sivert Øvensen var der. Han bekræftede, at træet ved Ballesgård var af samme træ, og at Niels Sørensen i Bølling havde givet ham lov til at hugge en bøg i enemærket, men han havde i stedet hugget en anden.
����Bertel Pedersen og Hans Olesen: De havde ikke givet korporalen lov til at hugge bøgen.
����Niels Sørensen: Havde givet ham lov til at hugge en anden gammel bøg i Holms enemærke, men ikke den, som Sivert er befundet med.

64:

Fredag den 11. november 1707:

Oberforsterens fuldmægtige Isak Franck fører vidner ctr. Søren Christensen i Jordrup ang. de 10 par hjul. - Johanne Hansdatter af Jordrup: Hun ved ikke, hvor hjulene er blevet af. Men den dag, da de blev fjernet, da hjalp hun Søren Christensen med at rydde og rode to par hjul. Derefter gik hun ud i marken og holdt vagt ved kornet for vildtets og deslige skade natten over. Og om morgenen, da hun kom hjem fra marken, så hun ikke Søren Christensens fader --- hvor han var.

65:

Samme ctr. samme. Søren Christensen afæskes hjemmel til det træ, hjulene blev lavet af. Han svarer, at hans nabo og gårdmand Hans Iversen har leveret ham træ til to par, Laurids Pedersen til to par, Erik Lauridsen i Tudved til en del. Videre forklarede han, at det træ, som han har fået af Erik Lauridsen, var et stykke bøg, og han har også fået noget egetræ af ham. - Opsat 8 dage.

Fredag den 18. november 1707:

Bendix Funck på vegne af Rasmus Sørensen af Vork ctr. Jens Christensen ibidem ang. hans beskyldninger vedr. et lam. Jens Christensen fremlagde et indlæg. Opsat 8 dage.

65b:

Oberforster Bachmanns fuldmægtige Isak Franck har stævnet Jens Christensen i Vork for den eg, han om natten har afsavet i Volslund og bortstjålet. Det er blevet fundet i hans hus i et kammer i stykker kløvet og fordulgt. Han har opbrudt gærder for Volslunds enemærke for at køre træet bort. - Skovfoged Jens Bertelsen i Bøgvad og skovløber Peder Jensen i Vork Krat m.fl. er stævnet som vidner.
����Jens Bertelsen: De så en stor eg afsavet og gærderne opbrudt. Hos Jens Christensen fandt de i et kammer ved en seng under en gammel kappe skjult 17 stk., lange som til harvebulle, og 3 stykker noget kortere. Isak Franck havde spurgt ham, hvordan han alene kunne afsave, oplade og bortføre en sådan eg fra Volslund. Han svarede, at det kunne han og hans dreng vel gøre, om end egen havde været større. Han bekræftede, at den var savet i Volslund, og han ville vel komme til rette med Bertel Nielsen, på hvis skovpart egen var hugget.
����Bertel Nielsen af Rugsted bekræfter vidnet.
����Andre: Bertel Nielsen havde sagt til Jens Christensen, "Broder, jeg havde ikke troet dig til, at du skulle have gjort mig sådan et puds og bortstjålet min eg". Jens Christensen svarede, "Jo, vi er gode venner og vil vel komme til rette derom". - Opsat 14 dage.

66b:

Isak Franck får dom over Søren Christensen i Jordrup i sagen om hjemmel: Der er fundet 10 par hjul hos Søren Christensen, nogle med fælg på og nogle uden. Han har påberåbt sig hjemmel, men har efter 6 uger ikke skaffet den. Det er ikke bevist, at Søren Christensen er blevet antruffet med ulovlig skovhugst; men da han ikke har skaffet hjemmel, bør han betale 3 rdl.

67:

Fredag den 25. november 1707:

Bendix Funck på vegne af Christen Hansen og hans stumme, dumme og målløse broder Jes Jørgensen af Seest. Tingsvidne af 4/11 forklarer, at der den 24/4 1684 er holdt skifte efter sal. Hans Mikkelsen i Seest, og samme tid blev hans dumme, stumme og måleløse stedsøn Jes Jørgensen af samtlige arvinger tillagt af boet at nyde 36 daler og en seng så god som 10 rdl. Det samme bevises ved en kontrakt og forskrivning af Kolding den 20. juni 1703, hvori hans tillagte findes med blæk og pen tillige med mere overstreget. Bemeldte forskrivning findes med Bertel Nielsen Horskærs navn og mærke underskrevet, og han fragår ikke, at han har fået fuld fyldest i boet af forefundne midler for Jes Jørgensens tillagte arvepart, og han tilstår, at Jes Jørgensen i Bertel Horskærs tjeneste, al den tid han har været der, har gjort dygtig karls fuldkommen bondearbejde, og har ej i ringeste måder over ham noget at klage. Og som Bertel Horskær foruden at have inde beholdt Jes Jørgensens arvepart også har nægtet at lade moderen sal. Ellen Nielsdatter begrave, ej heller ville have noget af hendes efterladte midler, og dog han af hendes tilhørende har tiltaget sig og hidtil beholdt hendes efterladte aftægtsko, som var en dygtig malkeko, og fire får. Så sætter Bendix Funck i rette, at Bertel Nielsen bør aflevere arven, som er på 46 daler, koen og fårene til Jes Jørgensen og hans myndige broder og næste værge Christen Hansen i Seest.
����Thomas Bang på vegne af Bertel Nielsen: Da tingsvidne er ført til Kolding byting og ej endnu har været fuldfærdiget, begærer han sagen opsat 14 dage.

68:

Læst kgl. patent om højesteret.

Bendix Funck på vegne af Rasmus Sørensen i Vork ctr. Jens Christensen ibidem ang. hans beskyldning vedr. et lam. Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen mener, at da Jens Christensen allerede i retten har erklæret Rasmus Sørensen for en ærlig mand, er det ikke nødvendigt at gå videre med sagen. - Dom: Jens Christensen har sagt til kyrasserkorporal Thomas Skuehart og skovfoged Jens Bertelsen Krog, at Rasmus Sørensen havde stjålet et lam fra Christen Christensen i Vork og solgt det til en kyrasser. Christen Christensen, som skulle have mistet lammet, har selv i egen person her for retten erklæret, at der ikke er blevet frastjålet ham noget lam, og holdt Rasmus Sørensen uskyldig. Jens Christensen har ganske intet fremført til bevis eller til sin befrielse, skønt sagen har været opsat i 6 uger efter hans begæring til fremskaffelse af bevis. Han skal for sin ubeviselige og ærerørige beskyldning gøre Rasmus Sørensen tilbørlig og lovmæssig erklæring.

68b:

Bendix Funck på vegne af oberforsteren har stævnet Laurids Pedersen i Jordrup for skovhugst. Synsmænd har synet 2 kåbel eller 4 stykker sparrer af bøgegrene, som var opsat til højnødvendig husbygning og til forbedring på Laurids Pedersens ryttergård. Synsmændene skønnede, at de ikke var af nogen værdi eller i ringeste måde til nogen skovskade.

69:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen på vegne af Anne Joens i Mejsling: En ko er bortkommet for hende. Sammen med 2 mænd har hun to dage senere fundet den stående i Jørgen Christensens hestestald i Mejsling. Hun måtte ikke få den igen. - Stævning til Jørgen Christensen med hustru og til Hans Hansen, der nu tjener oberst Ingenhaven i Amnitsbøl. De skal medbringe bevis, der hjemler dem koen. - Morten Pedersen og Jens Jensen vidner: Da Anne Joen var blevet vidende om, hvor hendes ko var, gik de med hende til Jørgen Christensen og fandt i hestestalden bundet en sorthjelmet ko med en klokke om halsen, som Anne Joens vedkendte sig. Jørgen Christensen havde sagt, at koen skulle blive der indtil videre. Hans hustru havde sagt til Anne Joens: "Hvad har du, din laptaske og skændegæst, i min gård at bestille". - Mikkel Hansen på vegne af Hans Hansen begærede sagen opsat 14 dage.

69b:

Hans Mikkelsen på vegne af Anders Mortensens hustru i Mejsling har stævnet Jørgen Christensen og hustru i Mejsling for skældsord. Opsat 14 dage.

70:

Hans Mikkelsen har stævnet Jep Knudsen i Torsted ang. børnepenge, som står hos ham og tilhører afgangne Peder Munks børn, som Søren Nielsen i Spjarup og Anders Nielsen i Torsted er formyndere for. De har ofte begæret at tage imod betaling af børnepengene, men har ikke kunnet få dem fra ham. Efter hans egen forskrivning angår det hans gårds fæste. Opsat 14 dage.

Ole Nielsen i Højen får lovbydelsestingsvidne. - Nis Gydesen af Højen agter at lovbyde sin gård og give skøde til sin broder Ole (Oele, Orle?) Nielsen og hans hustru Karen Madsdatter. Han lovbyder halvdelen af sin gård, som hans broder Niels Gydesen hidtil har beboet. Broderen Oele Nielsen og hustru Karen Madsdatter begærer at købe. Det bifaldes af Niels Gydesen i Højen, Jørgen Nielsen i Jerlev og Iver Jensen af Knabberup på vegne af hans hustru Kirsten Nielsdatter.

70b:

Skødet fra Nis Gydesen til hans brodersøn Oele Nielsen i Højen og hustru. De pårørende lovede at holde deres fader Niels Gydesen og moder Mette Madsdatter og deres farbroder Nis Gydesen fri for alle yderligere arvekrav.

72:

Sagen om den dødfundne Nis Andersen af Egholt opsat 8 dage efter sagsøgerens begæring.

Fredag den 2. december 1707:

Læst amtmandens advarsel og tillysning af auktion på kongens ferske søer i Koldinghus amt.

Oberforsterens sag ctr. Jens Christensen i Vork opsat 14 dage.

72b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsens sag ang. Nis Andersens døds årsag. Der føres vidner.
����Jens Simonsen af Egholt: Da det sidste syn ved de 4 mænd fra Ferup fandt sted, var han hosværende. Sårene var efter hans mening tilføjet den døde af stød og slag mere end slæb ved vognen. Særligt fordi et hul, som fandtes i ansigtet på den venstre side under kindbenet, fandtes ind i hovedet ---
����Simon Jensen: Så liget, da det var iført jordskjorten. Fandt ikke, at huden var slæbt. På klæderne var der ikke tegn på, at den døde var blevet slæbt eller af jord eller skarn besudlet. Nis Andersens bukser var indenpå imellem benene udrevet.
����Ole Andersen, Nis Andersens broder: Som Jens Simonsen.
����Lene Nielsdatter er blevet afhørt af to mænd: Hun havde af løjtnant Hans Casper i Verst hørt, at Hans Poulsen havde ligget og sovet ved sin hest imellem to bakker den dag, Nis Andersen var fundet død, hvilket løjtnanten skulle have hørt af Knud Møller i Vejen mølle.
����Lene Jensdatter: Det samme.
����Bendix Funck begærede på vegne af Hans Poulsen, at Laurids Iversen skulle afhøres. Det vil Hans Mikkelsen ikke; for af den klage, som Nis Andersens hustru ved sin fader Frands Andersen har indgivet, er at se, at han holdes for suspekt. Det er en fejl, at han er blevet stævnet som vidne. Bendix Funck argumenterer med, at skovfogeden nu på en 18 ugers tid ikke er blevet beskyldt eller tiltalt. - Kendelse: Han kan ikke vidne.
����Bendix Funck tilbød kaution for Hans Poulsen. Skovrider Jakob Rovert i Verst og Hans Poulsen i Store Anst tilbød at kautionere. Men Hans Mikkelsen vil først have afhørt de idag udeblevne vidner. Herredsfogeden vil ikke afgive kendelse herom.

75:

Oberforsterens fuldmægtige Isak Franck har stævnet Søren Jepsen i Jordrup ang. de ord, han har udsagt den 24/11 i Hundsholt om, hvor mange penge Søren Christensen i Jordrup havde fået for de 10 hjul. som vidner er stævnet kyrasserkorporal Casper Blats i Jordrup, Jakob Bartramsen i Lejrskov, Søren Jepsen Kjær og Søren Hansen af Hundsholt. - Søren Christensen er stævnet.
����Søren Jepsen Kjær: Hørte den 24/11 i Hundsholt, at Søren Jepsen sagde, at dersom han havde fået 18 daler for det træ, han blev antruffet med, lige som Søren Christensen fik for de hos ham befundne hjul, da kunne Søren Jepsen ved have betalt sine bøder for det kvæg, han efter dom blev fravurderet. Og da Isak Franck så spurgte ham, hvorfor han ikke havde sagt det i retten, da han skulle vidne, svarede han, at han somme tider ikke vidste det, som han siden fik at vide.
����Kyrasserkorporal Casper Blats bekræfter vidnet. - Søren Jepsen er ikke mødt.

76:

Fredag den 9. december 1707:

Bendix Funck på vegne af Christen Hansen af Seest ctr. Bertel Nielsen Horskær i Seest ang. den dumme og stumme Jens Jørgensens arv (se 4/11 fol. 63 og 25/11 fol. 67). - Thomas Bang fremlagde på vegne af Bertel Nielsen et skiftebrev efter Bertel Horskærs sal. hustru Karen Hansdatter d. 22/9 1704, hvori findes indført en kontrakt, som Thomas Bang bad måtte blive konfereret med den af kontraparten producerede. De stemte ikke overens på alle punkter. Han fremlagde et tingsvidne af Kolding byting den 23/11, hvormed bevises, af hvem den gamle raderede forskrivning er raderet, og hvem det har begæret. Thomas Bang mener, at det fremlagte skiftebrev er så kraftigt, at det ikke kan svækkes af den raderede og kasserede kontrakt. Christen Hansen har selv været med ved skiftet, også Jep Mikkelsen, der har ladet kontrakten forandre. Formoder, at Christen Hansen igen skal forskaffe Jens Jørgensen. - Bendix Funck: Kontakten er ikke indgået og samtykket af Christen Hansen, der er den stummes værge. - Brødrene ( Jep Mikkelsen og Christen Hansen) svarer, at de vel overværede skiftet efter deres sal. søster Karen Hansdatter, men blev afvist, de måtte intet have at sige --- Opsat til efter jul.

77:

Christen Kjeldsen af Kragelund på egne og Bække sognemænds vegne har stævnet hr. Elias Biener i Verst til at påhøre vidner om den kontrakt, han havde tilsagt dem om hans anpart af korntienden, at han ville forunde dem den på samme måde, som hr. August og flere tilforn har haft den.
����Peder Nielsen af Skødegård i Bække sogn: Første søndag i advent var han i Peder Frederiksens hus i Bække, og der sagde hr. Biener efter prædikenen, at han ville forunde Bække sognemænd sin korntiende, når de ville deraf svare ham, hvad han årligt havde fået af hr. Jakob i --- og hr. August i Gamst. Vidnet svarede, at det var vel. Og de ville svare ham deraf enhver advenant enten i 2 eller 3 terminer i penge, efter som kornet kostede. Hr. Elias sagde, at han var fornøjet --- Vidnet sendte så sin dreng ned til Thomas Madsen Degn --- som og kom der i huset --- tog hr. Elias i hånd, og derefter gik Peder Nielsen efter --s begæring til Christen Kjeldsen i Kragelund og bad ham samle alle sognemændene at møde hr. Elias næste onsdag og gøre skriftlig kontrakt. Og før end vidnet gik til Christen Kjeldsen, spurgte han hr. Elias om han ikke havde lovet tienden enten til hr. Jakob eller andre, hvilket kunne forårsage, at når de blev samlet, deres umage skulle gøres forgæves. Det benægtede hr. Biener med ed. - Derpå mødtes de i Bække den aftalte dag, men hr. Elias udeblev. - Spørgsmål til vidnet: 1) Om han ikke selv ville indgå kontrakten med præsten i Bække kro. 2) Havde han ikke to mænd i Verst præstegård for at fornemme, om præsten ville holde sit løfte og slutte kontrakt, og om præsten da ikke svarede, at det blev der aldeles intet af. - Svar: Han mødte med de øvrige sognemænd hos Peder Frederiksen for at slutte kontrakt med deres sognepræst, men da han udeblev, sendte de 2 mænd til præsten, og hvad han svarede dem, forklarer de vel selv, når de skal vidne. (De to mænd var Steffen Iversen i Bække og Enevold (?) Iversen i Kragelund.
����Vagtmester Peder Frederiksen af Bække m.fl. bekræfter vidnet.
����Andre vidner: Første søndag i advent kom til dem Peder Nielsens dreng Christen Jensen af Skøde og begærede, at de kom til sognepræsten hos Peder Frederiksen, såsom han ville forunde dem sin korntiende. Da de kom, sagde han til dem, at han ville forunde dem og sognemændene sin tiende imod afgift, således som han var forenet med Peder Nielsen. Derpå tog han dem i hånd, og han bad dem ydermere om at bestille de andre naboer at møde ham næste onsdag i Bække om morgenen tidligt og gøre skriftlig kontrakt.
����Søren Sørensen af Kragelund er syg og sengeliggende af et fald med en hest og er derfor blevet afhørt af to mænd: Mandag for 8 dage siden kørte hr. Elias forbi hans gård og spurgte, om han ej vidste, om Christen Kjeldsen var hjemme. Og da han ej var hjemme, begærede præsten, at Søren Sørensen ville være bud til ham, at han bestilte samtlige sognemænd at møde i Bække den omtalte dag, næste onsdag, da han ville gøre akkord med dem om sin tiende, ikke alene på et år, men på flere. Den skulle være bestandig.
����Samtlige sognemænd ville være tilfredse med at indgå kontrakt med præsten om hans præstelige anpart af korntienden der i sognet for lige afgift, som hr. Augustus eller hr. Jakob forhen har givet ham, og ikke en rigsdaler mere. - Biener svarede, at det kunne han ikke modtage, helst som han har overdraget tienden for vedkommende år. Han mener, at vidnerne er ugyldige, og at sagsøgerne skal betale sagsomkostninger. Og tienden vil tilfalde sr. Palle Christensen efter kontrakt af 26/11. - Dommeren resolverer: Si vidt vidnerne beskyldes for at være villige, så ses ikke, at de efter loven --- gyldighed vil blive observeret ved domsafgørelsen. Opsat til første tingdag efter jul.

78b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen har stævnet hospitalsforstander Jens Flye og Jørgen Buck og hans følgere i Rådevad. - Der føres vidner på, at Jokum Skultes søn Jokum Jokumsen sidste mikkelsdag for 5 år siden tjente på ryttergodset hos Hans Hansen og Hans Jepsen --- og drog derfra mikkelsdag 1702. Mikkelsdag 1707 indstillede han sig igen på ryttergodset til tjeneste hos Mads Kyd i Eltang. Han er født på ryttergodset og har været der stedse bortset fra de 5 år. - Han er blevet borttaget af hospitalsbonde Jørgen Buck i Rådvad og en korporal ved landmilitsen, Claus Mikkelsen, med beretning, at han skulle være soldat for landmilitsen. Han var ellers allerede antaget til dragontjeneste. - Jens Flye fremlægger brev fra amtmanden. - Hans Mikkelsen mener, at pågribelsen var ulovlig.

79:

Samme ctr. Hans Hansen, tjenende oberst Ingenhaven i Amnitsbøl, og Jørgen Christensen og hustru i Mejsling (se 25/11 fol. 69). Jørgen Christensen skal skaffe hjemmel til den ko, som Anne Joens har vedkendt sig. - Hans Hansen tilstod, at han havde indsat koen hos sin svoger Jørgen Christensen. - Hans Mikkelsen indstiller, at Hans Hansen skal borge for sig selv eller stille kaution. Mikkel Hansen og Gjermand Hansen af Jerlev kautionerer.

Samme har stævnet Peder Orlev i Jerlev for hans og hans hustru Kirsten Nielsdatters skældsord og slag imod Hans Nielsen ibidem, da han inkvirerede for en del ham fratagen urenset boghvede. Peder Orlev har påberåbt sig Senser (?) Nielsen og Peder Nielsen, dragoner i Jerlev, som nægter at have solgt den boghvede, der blev fundet hos Peder Orlev. Hans Nielsen mener, at Peder Orlev enten bør undgælde for den ham tilføjede skade ved hans ladedørs opbrydelse og boghvedens fjernelse ved nattetide eller skaffe til stede den, der har øvet gerningen. - Senster Nielsen i Jerlev og Peder Nielsen i Mejsling er stævnet til at tilstå deres benægtelse eller påhøre vidner derom. Opsat 8 dage.

80:

Søren Thomsen i Gelballe, et lovbydelsestingsvidne. - For retten fremstod sal. Anders Jensen af Gelballe samtlige hans efterladte umyndige børn værger og formyndere, nemlig Niels Andersen af Lilballe, værge for Jens Andersen og Dorette Andersdatter, Mads Jørgensen af Refsgård, værge for Jørgen Andersen, Christen Rasmussen af Alminde, værge for Karen Andersdatter, Christen Jørgensen af Harte, værge for Las Andersen, Gyde Jensen af Gelballe, værge for Mette Andersdatter, og Christen Jensen i Gelballe, værge for Kirsten Andersdatter, som alle lovbød til 3. ting alle de lodder, børnene kan tilkomme efter deres sal. fader Anders Jensen og moder sal. Kirsten Jørgensdatter, i den gård, som deres forældre sidst påboede og fradøde i Gelballe. - Søren Thomsen af Harte og forlovede fæstemø Kirsten Andersdatter, som er sal. Anders Jensens ældste datter, begærede at købe.

80b:

Skødet - efter kontakt af 8/12 1707, at værgerne har modtaget fuld betaling for arven.

81b:

Fredag den 16. december 1707:

Knud Jørgensen på vegne af regimentskriver Jens Ducke ctr. den arresterede Hans Poulsen af Geising. Der føres vidner:
����Karen Hansdatter af Egholt: Nogle dage efter, at Niels Andersen (Nis Andersen) var blevet hjemført fra Hvejsel hule til sit hus, kom hun ind og så, hans døde legeme var blåt over brystet og i ansigtet, og på det venstre kindben lige ind i hovedet et hul. Hullet var omtrent så bredt som en toskilling, og rundt om hullet var huden ganske hel og ej enten riflet eller videre beskadiget.
����Maren Larsdatter af Egholt: Bekræftede Karen Hansdatters udsagn. Hun afklædte Nis Andersen, da han kom ind, og fandt ingen rifter (refler) eller såremål, kunne heller ikke af klæderne se, at de var blevet slidt ved slæben, men fandt vel et hul på bukserne inden på lårene.
����Flere andre kvinder: Det samme.
����Peder Jepsen, nu tjenende i Drabæks mølle, men som ved Nis Andersens død tjente i Rolles mølle hos Søren Møller (Søren Pedersen): Ved ingenting.
����Bendix Funck på vegne af Hans Poulsen spurgte Knud Jørgensen og Niels Andersens enke Mette Frandsdatter, om de kendte til flere vidner i sagen, at de så ville blive navngivet idag. Det gjorde de ikke. Bendix Funck fremlagde skriftlig kaution fra skovrider Jakob Rovert. Knud Jørgensen vil acceptere den, hvis dommeren godkender den. Det gør dommeren. Hans Poulsen kan sættes på fri fod, indtil kautionens lovlige opsigelse.
����Portneren af Koldinghus Hans Hansen på vegne af etatsråden og den kgl. husfoged begærede, at Hans Poulsen måtte følge med ham her fra tinget igen til sin værende arrest i Koldinghus. Knud Jørgensen sagde sig intet derimod at have videre til gensvar denne gang. Bendix Funck formodede, dommerens forindførte frikendelse uden videre ophold vorder anset.

82b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige fører vidner i sagen om den bortblevne boghvede (se 9/12 fol. 81).
����Mikkel Hansen: Den 26/11 kom løjtnant Damblet og begærede, at han med flere ville medfølge og ransage om en del boghvede, der skulle være frataget Hans Nielsen i Jerlev om natten. De ransagede hos kyrassererne den 26/11 og fandt intet der. Men andendagen mødte vidnet efter løjtnantens begæring i et rytterhus, da videre ransagning blev over al byen foretaget, og som de da kom til Peder Mortensen Orles hus og berettede deres forretning, hvortil Peder Orle svarede, at om der skulle ransages overalt, måtte de og ransage hos ham, hvorpå de opkom på loftet, efter godvillig oplukkelse, og der fandt en del boghvede med avner og strå, som vidnet ikke kunne se nogen tid havde været kastet eller fra tærskningen rengjort. Hvilken boghvede Peder Orle berettede at have tilforhandlet sig fra Zandtzer Nielsen, dragon i Jerlev, Peder Nielsen Dragon i Mejsling og noget af en mand i Spjarup, som han ikke kunne navngive, hvorpå korporalen Frederik Schneider medtog en prøve, som nu under forsegling i et papir her for retten blev fremvist og ikke fandtes efter tærskning at være renset. Da de igen af loftet nedkom og videre talte derom, sagde Hans Nielsen til Peder Orle, "har du købt boghvedet for rede penge, da har en skælm renset og solgt dig det. Der ytredes nogle tvistige ord mellem Hans Nielsen og Peder Orles kone, hvorpå denne slog Hans Nielsen under det højre øje med hånden til blods. Hvorpå Hans Nielsen hævede sin kæp, men den rørte ikke nogen, fordi vidnet gik imellem. Nu gik de til dragon Zintzer Nielsen for at fornemme, om han havde solgt Peder Orlev boghveden. Han svarede, at han vel havde solgt ham boghvede, men det var ikke sådan. Og den boghvede, han havde solgt, var kommet til Fredericia. Det boghvede, de ellers havde set i byen, var rent.
����Simon Knudsen: Som Mikkel Hansen. Han havde med Thomas Nielsen været hos Peder Nielsen Dragon i Mejsling og forevist ham boghvedeprøven. Han nægtede at have solgt det til Peder Orlev, men havde vel solgt ham noget renset boghvede.
����Thomas Nielsen: Som Simon Knudsen. - Opsat til 13/1.

83b:

Regimentskriver Jens Duckes fuldmægtige Hans Mikkelsen fører vidner på, at foruden den ulykkelige ildebrand i Bølling den 25/7 opstod igen ved nattetide en meget hastig ildebrand i Niels Sørensens rytterhus i Bølling. Der nedbrændte 9 fag velbygget hus og kyrasserhestens furage og, hvad ellers der fandtes. For Niels Sørensen opbrændte 32 traver af hans allerbedste indavlede rug samt tag og halm. Niels Sørensen havde selv bygget 6 fag, og en indkvarteret trompeter havde tilføjet 3 fag, og ved trompeterens afmarch til Holland med regimentet havde Niels Sørensen måttet betale ham derfor. Niels Sørensen er gerådet i armod. Årsagen til branden kender vidnerne ikke. Skorstenen var nyopsat sidste sommer.

Bendix Funck på vegne af oberforsteren ctr. Jens Christensen i Vork (se 2/12 fol. 72). Opsat til efter Hellig Tre Kongers Dag.

Alt forskr. og ej videre her for retten i Anst, Jerlev og Slavs herredsting beskreven at være verseret fra d. 21. maj 1707 og til d. 16. december samme år, begge bemeldte tingdage med- og indberegnet, testerer Bartram Pedersen.

Gud give os alle et glædeligt, fredeligt og lyksaligt godt nyt år. Det ønsker vi alle i Jesu navn. Amen.

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk