Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Mikrofilm 30018)

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog
1699-1703

1699

(De angivne sidetal er rekonstruktioner, idet det øverste hjørne af siderne er ulæseligt).


1:

Amtmandens autorisation den 19. december 1699. Bogen indeholder 262 blade.

1b:

Fredag den 15. december 1699:

Anders Rasks sager ctr. 1) skovrider Jens Ibsen af Geising for vold mod rytterbonden Jens Rasmussen i Geising, 2) Christen Smed i Store Anst og Knud Andersen i Gesten for lejermål og 3) Jens Lukassen og Jakob Hansen i Store Anst, som har byttet boliger, udsættes til tingdagen efter Hellig Tre Kongers dag.

Skovrider Jens Ibsen i Geising fremlægger syn på de skovparter til skovridergården i Geising, hvoraf Jens Rasmussen nu bebor den halve part, som forrige skovrider Poul Felding tilforn beboede og fradøde, og Jens Ibsen bebor den anden halvdel.. - Der er påvist en hel del skovhugst. - Jens Rasmussen svarede, at han ikke var vidende om, langt mindre årsag til skovhugsten, men en del er blevet udvist til Koldinghus' fornødenhed, og det øvrige er forsvundet uden hans vidende om natten, eller mens han var optaget ved sin plov.

2b:

Christen Nielsen i Vesterby lovbyder halvparten af sin gård på vegne af sig selv og de 2 sønner Poul Christensen og Niels Christensen og steddatteren Mette Simonsdatter. Iver Christensen af Store Anst begærede skøde på vegne af sin søster Kirsten Christensdatter. Anders Nielsen af Vesterby gav samtykke på vegne af sin broderdatter og myndling Mette Simonsdatter.

3:

Skøde på Christen Nielsens halve gård til Kirsten Christensdatter af Store Anst, som er Christen Nielsens trolovede fæstemø.

4:

1700


I Jesu Christi navn ---

Fredag den 12. januar 1700:

Bertel Pedersen, herredsfoged, Bartram Pedersen, herredsskriver. Otte tingmænd: Niels Nielsen i Hudsted, Peder Lauridsen i Spjarup, Jens Nielsen, Niels Gilladsen, Thomas Knudsen, Frederik Mogensen, alle i Egtved. Christen Paaskesen i Knudsbøl, Mikkel Sørensen ibidem.

Oluf Mortensen af Bølling på vegne af apoteker Mads af Kolding ctr. Anders Nielsen i Vrå angående noget mel, som han efter aftale har solgt og lovet apotekeren sr. Bendix Thode i Kolding og dog ikke har leveret ham samme mel, men har solgt det til Christen Madsen, bager i Kolding. Opsat 14 dage.

Anders Rasks sager ctr. 1) skovrider Jens Ibsen af Geising for vold mod rytterbonden Jens Rasmussen i Geising, 2) Christen Smed i Store Anst og Knud Andersen i Gesten for lejermål og 3) Jens Lukassen og Jakob Hansen i Store Anst, som har byttet boliger, udsættes 14 dage.

4b:

Fredag den 19. januar 1700:

Skovfoged Jonas Krøger fremlagde skovsyn.

5b:

Fredag den 26. januar 1700:

Søren Pedersen af Højen Stubdrup på vegne af faderen Peder Sørensen stævner sal. Søren Iversens enke i Vork for gæld til Peder Sørensen og hans søn Mads Pedersen. Opsat 14 dage.

(Bartram Pedersen) har stævnet --- Nielsen i Jordrup for korn, de har lånt.

6:

Anders Rasks sager ctr. 1) skovrider Jens Ibsen af Geising for vold mod rytterbonden Jens Rasmussen i Geising, 2) Christen Smed i Store Anst og Knud Andersen i Gesten for lejermål og 3) Jens Lukassen og Jakob Hansen i Store Anst, som har byttet boliger: De indstævnede er mødt, men sagsøgeren ikke. De indstævnede beklager sig over at være indkaldt adskillige gange og på grund af regimentskriverens udeblivelse at have måttet rejse hjem med uforrettet sag til skade på deres næring ot bjering. De ønsker endelig dom. - Dommerens kendelse: De er frikendt, til de blive stævnet igen.

Hr. apoteker Bendix Tudes sag ctr. Anders Nielsen i Vrå opsat 14 dage.

Lørdag den 3. februar 1700:

6b:

Hans Nielsen af Gelballe lovbød halvdelen af den halve gård, som Hans Bull og Anders Jensen bebor. - Gyde Jensen af Gelballe og forhåbende fæstemø Else Andersdatter begærer at købe Hans Bulls gårdspart. Det blev tilstået af Else Andersdatters sal. moders fader Hans Nielsen Bull og hendes egen fader Anders Jensen.

Skøde: Hans Nielsen Bull og hustru Johanne Mikkelsdatter giver skøde på deres gårdspart til Gyde Jensen og forhåbende fæstemø Else Andersdatter. Det er den gård, som Hans Bull og hustru hidtil har beboet lige ved Anders Jensen.

7b:

Fredag den 9. februar 1700:

Peder Sørensen Kordtsen af Højen Stubdrup ctr. sal. Søren Iversens enke af Vork. Opsat 14 dage.

8:

Bartram Pedersen ctr. --- -mus Nielsen og Oluf Lassen af Jordrup. Opsat 14 dage.

Fredag den 16. februar 1700:

Jens Ducke, regimentskriver ved oberst von Üttervigs regiment, varsler, at alle rytterbønder og tjenestekarle, der er underlagt dette regiment, skal inden 8 dage betale deres resterende skatter og afgifter.

(NB: i året 1700 gik Danmark over fra den julianske til den gregorianske kalender. Det betød, at man sprang direkte fra 18. februar frem til 1. marts).

Fredag den 5. marts 1700:

Skovfoged Laurids Christensen af Skærum får afhjemlet skovsyn.

9:

Peder Sørensen Kordsen ctr. sal. Søren Iversens enke. Opsættes 14 dage med henblik på forlig.

Fredag den 12. marts 1700:

Jens Madsen Møller i Vranderup mølle fremlyser en hest.

9b:

Fredag den 19. marts 1700:

Anders Pedersen af Nørre Bjert på vegne af broderen Hans Pedersen i Seest har stævnet Erik Christensen, Christen Eriksen og Mads Hansen i Seest angående den selvejergård, Hans Pedersen bebor. Den er en selvejergård, som er gået i arv, indtil Hans Pedersen som en nær frænde købte den af Anders Hansen, som havde den før ham.
����Knud Jørgensen af Kolding på vegne af de stævnede spørger: 1) Hvad er hensigten med denne stævning? 2) Vil han tilvidne sig nogen grund og fravidne andre den? 3) Hvorfor er amtmanden ikke stævnet.
����Anders Pedersen: 1) Hensigten er at spørge vidnerne, om de kan mindes at nogen afgift af Hans Pedersens sted er blevet givet til Mads Hansens og Christen Eriksens gård. 2) Angår kun det, som af arilds tid har tilhørt Hans Pedersens sted. 3) Amtmanden er ikke stævnet, fordi han selv med sin underskrift har tilladt, at denne sag føres.
����Stævningen afvises, fordi Anders Pedersen ikke kan fremvise den tilladelse, som han har påberåbt sig.

10b:

Regimentskriver Jens Ducke efterlyster Laurids Sørensen i Jordrup, som natten mellem 9. og 10. marts er bortrømt fra sit hjem og har medtaget alt, hvad der fandtes på stedet.

11:

Peder Sørensen af Højen Stubdrup. Sagen opsat 14 dage.

Fredag den 26. marts 1700:

Læst kgl. forbud mod, at nogen undersåtter med deres skibe på fremmede steder farer eller handler til medio maj.

Fredag den 2. april 1700:

Læst forordning om krohold på landet.

Christian Mathiesen, fuldmægtig for oberforsteren på Drenderup, har stævnet Anders Olesen i Geising ang. syn på hans gård.

Amtmand Woidas fuldmægtige Knud Jørgensen ctr. Else Hansdatter af Seest, der er arresteret på Koldinghus, for hendes ulovlige og tyvagtige forhold. Hun skal om natten have bestjålet Peder Madsen og Mads Hansen Mikkelsen fra deres tillukkede huse.
����Vidner var den 25. marts i Laurids Albrechtsens hus i Seest, og der så de en del havrekærver, der stod oprejst i en krog. Laurids Albrechtsens hustru Else Hansdatter sagde selv frivilligt, at det var 8 kærver, og at hun havde stjålet dem, 4 fra Peder Madsens lade og de andre fire fra Mads Hansen Mikkelsens lade, og at hun var gået hemmeligt ind i laderne uden deres vidende.
����Hun er natten mellem 31/3 og 1/4 hemmeligt undveget fra arresten. - Opsat 14 dage.

12:

Fredag den 16. april 1700:

Amtmandens fuldmægtige Knud Jørgensen fremlægger regning for Else Hansdatters fængselsophold, som bør betales af hendes bo. Opsat 8 dage.

12b:

Stævning til Niels Sørensen i Lunderskov. Han er ude at køre i ægt. Opsat.

Oberforster Hans Arnold Jantzens fuldmægtige Christian Mathiesen fremlagde en granskning, registrering og vurdering af den gårdspart i Geising, som Anders Olesen bebor. - Nogle gamle, pjaltede, udygtige sengeklæder, som den gamle mand begærede at måtte nyde, blev ikke vurderet, fordi de intet var værd. En lille ege halvkiste vedkendte hans datter sig. Anders Olesen beklagede sig over, at Søren Sørensen har bortført hø og halm imod hans vilje. Han havde også borttaget den eneste ko. Men han kom med den igen idag. Søren Sørensen vedstod at have gjort det efter skovrider Jens Ibsens befaling. - De samlede aktiver udgør 24 rdl. 9 sk. Husets brøstfældighed er vurderet til 10 Rdl. + 9 Rdl. Gæld til Jens Ibsen 3 Rdl. Gæld ialt: 22 Rdl. 3 mk.

13b:

Fredag den 23. april 1700(?):

Dom over Else Hansdatter i Seest: Hun skal for sådan hendes sniveri og forgribelse, hvor hun antræffes, bøde og undgælde efter lovens 6-17-32 samt betale i sagsomkostninger 4 rdl. samt bøde til hendes rette husbond efter lovens 6-17-39.

Regimentskriver Jens Duckes efterlysning af Laurids Sørensen i Jordrup atter læst.

14:

Fredag den 30. april 1700:

Læst tilladelsesbrev af forrige regimentskriver Anthoni Barchmand til Mikkel Jakobsen i Vester Vamdrup på halvdelen af hans broders, Niels Jakobsens, havende hus ibidem,, som Niels Jakobsen for alderdoms og skrøbeligheds skyld har afstået til sin bemeldte broder. Dateret Nagbøl den 13/6 1681.

Læst skadesløshedsbrev fra Søren Nissen Basse i Geising til hans broder Mikkel Basse, nu boende i Søgård, på 40 slettedaler for Mikkel Basses arvepart og hvad der ellers har været imellem dem. Til vitterlighed underskrevet bl.a. af deres fader Nis Basse. Dateret Geising den 26/4 1680.

Lørdag den 8. maj 1700:

Læst generalkommissariatets ordre til regimentskriver Jens Ducke angående kørsler og indkvarteringssedler på ryttergodset ved oberst Üttervigs regiment.

Læst Jens Duckes tillysning om en del skifter, som skal holdes i maj efter adskillige afdøde på regimentets ryttergods.

Tulle Hansen af Knudsbøl har stævnet hr. Peder Fride angående Mette Hansdatters lejermål. Fremlagde en dom af Viborg landsting den 28. og 29. juni 1699 om Mette Hansdatter, som har fragået sin udlæggelse af Tulle Hansen som barnefader, hvorfor han er frifundet.

14b:

Fredag den 14. maj 1700:

Tulle Hansen i Knudsbøl er sættefoged.

Christen Christiansen af Store Anst har stævnet Markus Nissen i Bønstrup, Morten Skuster, Hans Vraa, Jep Kjeldsen og Christen Knudsen, alle i Store Anst om deres syn på Christen Christiansens og Peder Jessens fæstegård. Nyt syn skal føres. Nye synsmænd udnævnes.

15:

Fredag den 21. maj 1700:

Fredag den 28. maj 1700:

Fredag den 4. juni 1700:

15b:

Læst kgl. anordning om rostjeneste og amtmandens to breve, det ene om, at hunde i vildtbanen skal lemmes på den ene fod, og det andet om stendiger og grøfter i stedet for gærder.

Fredag den 11. juni 1700:

Læst forordning om landeværn, bavnevagt og mønstring.

Regimentskriver Jens Ducke lod læse forbud om, at ingen må beså bøndernes jord uden husbondens minde, ej heller føre sæden derfra imod forbud. Da, som formenes, en del dette år har besået de forommeldte rytterbønders jord, da forbydes enhver at høste korn eller hø på nogen rytterbondes grund.

16:

Ligeledes læst amtskriver Niels Hansens brev om det samme, hvad angår det til amtstuen beliggende bøndergods.

Laurids Grøn af Egtved fremviste 5 ulveunger, som han har fanget i Egtved skov. Han prætenderer i henhold til kgl. forordning betaling af herredernes indvånere, 1 rdl. for hver ulveunge. - Ulveungerne blev ophængt ved tinget.

Fredag den 18. juni 1700:

Amtskriver Niels Hansen og regimentskriver Jens Ducke lyste deres forbud 2. gang.

Fredag den 25. juni 1700:

Oberforster Hans Arnold Jantzens fuldmægtige Thomas Bang har stævnet Knud Lauridsen Skræder i Hjarup for ulovlig skovhugst i Fobeslet enemærke og pensionsskov. Fremlagde tingsvidne af Tystrup herredsting af 27/5. Fremlagde kaution af Lauge Sørensen, provst i Haderslev. Opsat 3 uger.

17:

Skovrider Jens Ibsen har stævnet Jens Rasmussen, Hans Hansen og Søren Sørensen i Geising for afgift af deres gårde, der er tillagt ham i hans løn. Opsat 3 uger.

17b:

Jens Ibsen fremlagde en memorial til Rentekammeret angående hans tillagte hartkorn. Vedr. den gård i Geising, han selv bebor med sin gårdmand, fremlægger han Rentekammerets resolution med kopi af matriklen. Jens Rasmussens gårdspart er anført ringere i amtstuens matrikel, end kopien formelder, med 2 skp. 3 fjd. 1 album, for hvilket Jens Rasmussen ikke vil betale afgift.

18:

Las Seirsen af Uhre stævner samtlige Vrå bymænd til syns opkrævelse.

Regimentskriver Jens Ducke og amtskriver Niels Hansen lyste deres forbud til 3. ting.

18b:

Fredag den 2. juli 1700(?):

Las Seirsen af Uhre lod afhjemle syn på markskel. - Vidnet Niels Hansen af Verst: For 48 år siden, da han var en lille dreng og vogtede Uhre bys hjord med sin fader, da blev ham af gamle folk sagt, hvor skellet gik mellem Uhre og Vrå. - På vegne af Vrå lodsejere mødte Niels Sørensen med et skriftligt svar. - Opsat 3 uger.

19:

Fredag den 9. juli 1700:

Fredag den 16. juli 1700:

Regimentskriver Jens Ducke lod forkynde --- Anders Nielsen i Vork ---

19b:

Oberforster Hans Arnold Jantzens fuldmægtige Thomas Bang ctr. Knud Lauridsen Skræder i Hjarup for ulovlig skovhugst - Da sagen synes ærerørig, opnævnes meddomsmænd. Opsat 3 uger.

Samme ctr. Niels Bendixen i Hjarup for gæld til oberforsteren på 10 slettedaler, som oberforsteren har lånt ham for 10 år siden. Opsat 14 dage.

20:

Samme ctr. Niels Nielsen Hjuler i Vamdrup mølle for en esketræ, han har modtaget af oberforsteren til at arbejde på efter hans behag. Men han har hverken betalt eller leveret noget arbejde. Opsat 14 dage.

Skovrider Jens Ibsen har stævnet Jens Rasmussen i Geising. Han skal fremvise sit fæstebrev på den halve gård, som han bebor i Geising, og som er henlagt til skovriderens løn. - Jens Rasmussen fremlagde fæstebrevet, dateret 19/2 1696. - Jens Ibsen begærer, at oberforsterens fuldmægtige vil fremlægge ekstrakt af skovriderjordebogen, som findes på det kgl. Rentekammer og er approberet af kongen. - Jens Ibsen kræver dom. Til bevis på, at Jens Rasmussen ikke har efterlevet sit fæstebrev, fremlægger han et tingsvidne af 15/12 1699 om, at gårdens skovpart var forhugget. Opsat 3 uger.

20b:

Mikkel Hansen i Jerlev lovbød til 3. ting på vegne af Anne Mortensdatter ibidem hendes halvpart af den gård i Jerlev, som hun er pårødt og bebor. - Christen Sørensen i Jerlev begærede skøde.

21:

Fredag den 23. juli 1700:

Jens Sørensen Grøn i Jerlev har stævnet Johan Buck i Høllund med hans kæreste Tebea von Werden og samtlige hendes og hendes forrige salige mands, løjtnant Cort Prats børn og arvinger og deres formyndere, som er Mads Nielsen i Vesterby og Christen Nielsen ibidem og Mads Sørensen i Tudved., for at påhøre obligation af 27/3 1686 og saggivelse angående den selvejergård, Johan Buck og hans kæreste bebor, og som er pantsat til Jens Grøn for 30 Rdl. Gården er den, som sal. løjtnant Cort Prat påboede og fradøde i Høllund.
����Johan Buck og hans kæreste Tebea von Werden svarede, at som skiftebrevet efter hendes sal. mand ej så hastigt kan bekommes beskrevet, og tilmed hendes broder løtjant von Werne er ude med armadien, og fra ham ej så hastigt kan erlanges besked derom, bedes sagen opsat. Opsat 3 uger.

21b:

Mathias Phillip Aal af Kolding har på vegne af regimentskriver Jens Ducke stævnet Niels Christensen i hans arrest på Koldinghus. Han skal fremvise lovlig hjemmel til den sorte hest, han onsdag for 8 dage siden blev anholdt med i Ødsted by i Jerlev herred.
����Jens Bonde af Ødsted: Den 14. juli tidligt, som han gik ud på marken, kom en person ridende til ham på en sort hest. Der var en miile i munden på hesten, en pose på dens ryg med mel og gryn i, og over samme pose hang et sort hårreb ned ved begge sider af hesten, som han havde sine fødder i i stedet for stigebøjler. Da spurgte Jens Bonde samme gamle mand, hvor han hørte hjemme. Han svarede, han havde hjemme i Seest. Hvor han havde været? I Fredericia med breve, hos en ridtmesters frue. Dernæst red den gamle mand med Jens Bonde til Ødsted i Jens Rods gård. Jens Rod stod op af sin seng og kom ud til dem i gården. Og da Jens Rod og Jens Bonde tvivlede på, om den gamle mand var kommet lovligt til hesten, anholdt de ham og sendte bud til deres naboer, Jørgen Nielsen, Hans Thomsen og Peder Jensen Bonde, som straks kom til dem. I deres påhør gentog han sin forklaring. Så kom ridtmester Povisk til og spurgte den gamle mand, hvor han havde stjålet den sorte hest, han red på. Han svarede, at han havde stjålet den på Stenderup mark. Så anholdt de ham og førte ham til regimentskriver Ducke og siden til Koldinghus. Imidlertid sagde han også, at han havde hjemme nør inde ved Viborg.
����I retten forklarer han, at han hedder Niels Christensen og har hjemme i --- i Haderslevhus amt. Han har siddet i lejehus for Mads Jessen i Rødding i mange år, men har nu ingen værelse; dog har han været til skrifte og Guds bord hos hr. Mikkel i Rødding og hr. Christian ibidem noget før Taksigelsesfest i februar.
����Han tilstod nu for retten, stående med en sort hest ved hånden, at han havde taget samme hest på Vilstrup mark, natten før han blev optaget på Ødsted mark, i den mening, at han dermed for sin svagheds skyld ville forthjælpe, og at han ingensinde før havde stjålet heste.
����Hesten blev vurderet til 8 Rdl. - Oluf Andersen af Sdr. Vilstrup østen for Kolding vedkendte sig hesten. Hans fader Anders Olesen havde købt den i --- marked af en mand i Harsle by ved navn Jens Pedersen Hvid.
����Mathias Phillip Aal satte i rette, at den gamle mand skulle dømmes til galgen samt betale igæld og tvigæld og omkostyninger.
����Niels Christensen ville skyde sig ind under krigsrettens nåde og unåde, idet han har været rytter i 2 år. - Opsat 14 dage.

23:

Mikkel Hansen af Jerlev giver efter lovbydelse 16/7 på vegne af Anne Mortensdatter skøde på halvdelen af hendes hele gård til Christen Sørensen af Jerlev. Han er hendes kæreste.

23b:

Fredag den 30. juli 1700:

24:

Thomas Bang, fuldmægtig for oberforster Hans Arnold Jantzen på Drenderup, begærede dom over Knud Lauridsen af Hjarup. - Denne fremlagde et indlæg. Thomas Bang formodede, at dommeren og meddomsmændene ikke anså Knud Skræders utidige indlæg og udflugter imod fremlagte beviseligheder. - De tiltagne meddomsmænd fremkom og afsagde dom sammen med herredsfogeden: Et vidne, som sr. Christian Brun på Foveslet har aflagt på Tystrup herredsting den 15. juni, melder, at han selv har antruffet og optaget Knud Lauridsen Skræder og indbragt ham med heste og vogn til Koldinghus, fordi han skal have taget læs på at træ. - Han skal ifølge lovens 6-17-28 have forbrudt hans --- optagne ---

24b:

Thomas Bang får dom over Niels Bendixen i Hjarup: Han skal betale sin gæld.

Thomas Bang får dom over Niels Hjuler i Vamdrup mølle: Han skal levere oberforsteren det omtvistede esketræ eller betale.

Frands Ludvig Skøts, fuldmægtig for jægermester Brochdorf, har indkaldt en del personer, som skal vidne om de krybskytter, som for ca. 3 uger siden har skudt vildt i Mejsling og Amnitsbøl skove, hvordan de var klædt, da de så dem ved Høllund, og hvad de havde på vognen. - Alle undtagen to erklærede, at de ikke har hørt skud eller set krybskytter i Amnitsbøl skov eller Mejsling skov, ejheller har set nogen døde dyr eller dyr på vogne eller heste. De ved slet intet derom.
����Poul Pedersen og Jens Olesen af Starup: De var for ca. 4 uger siden udskikket af skovrideren Jakob Pedersen at komme til ham i Høllund med hver en bøsse, hvorefter de en søndag aften sammesteds mødte. Mens de gik på vejen mod Høllund, så de en vogn med to store sortebrune bæster for og en karl i vognen kom kørende op imod Amnitsbøl skov. Natten derefter kom en vogn kørende gennem Høllund med ligesådanne bæster med 3 karle i, og da stod noget op i vejret af det, som var i vognen, ligesom det kunne --- bøsser eller ben af dyr. De havde hørt 7 skud i Amnitsbøl skov og --- 5 skud. De tre personer på vognen havde grå klædekjortler på.

Fredag den 6. august 1700:

Mathias Phillip Aal af Kolding på vegne af Jens Ducke ctr. Niels Christensen, der er anholdt på Koldinghus for tyveri. - Niels Christensen stod med den sorte hoppe ved hånden og vedstod og henholdt sig til det den 23/7 indførte.
����De forordnede meddomsmænd fremkom og afsagde dom: Niels Christensen har taget hoppen på Sdr. Vilstrup mark. Han blev antruffet med den af Jens Jensen Bonde i Ødsted --- Hesten er blevet vurderet til 8 rdl. Oluf Andersen bør have sin hest igen, og tyven bør have forbrudt sit liv og hænges i galgen efter kgl. forordning af 4/3 1690. Af hans midler skal han bøde igæld og tvigæld, og hans boslod skal være forbrudt. Skarpretteren skal have 10 rdl. for at hænge tyven.

26:

For retten fremstod skovrider Jens Ibsen af Geising på den ene side og Jens Rasmussen ibidem på den anden side og gav til kende, at de formedelst godtfolks venlige mellemhandling er blevet forligt. Jens Rasmussen skal inden 15 dage betale den fordrede restance og herefter betale den hele afgift i rette tid af sin gårds hartkorn iflg. den fremlagte extrakt af skovriderjordebogen, som findes på Rentekammeret.

26b:

Fredag den 13. august 1700:

Jens Sørensen Grøn i Jerlev (se nr. 21) sag ctr. løjtnant Cort Prats enke opsat 8 dage.

Kirkeværge Mikkel Andersen af Oustrup har stævnet en del folk for Egtved kirkes resterende korntiende. Han forbyder dem at hjemføre deres korn, før end de har betalt tienden både af indeværende og af foregående år.

27:

Fredag den 20. august 1700:

Jens Grøn af Jerlev har stævnet regimentskriver Jens Ducke til at påhøre en taxering af den halve gård i Høllund, som Johan Buck påbor og hans sal. formands enke har pantsat for 50 rdl. til Jens Grøn. - Synsmænd: 6 fag nyt hus er nedbrudt og bortført, skoven er forhugget. Derfor er den ikke mere værd end 80 rdl. - Derimod mødte Johan Buck og hustru Tebea von Werne og fremlagde en panteforskrivning af Jens Sørensen Grøn på 300 rdl. til sal. løjtnant Cort Prat, dateret Høllund 16/12 1679. - Jens Grøn protesterede og mente, at den var dødet og gjort magtesløs på Tebeas obligation. Opsat.

28:

Fredag den 27. august 1700:

Niels Poulsen i Vorbasse ctr. Christen Willumsen ibidem ang. rug, han har frahøstet Niels Poulsen. - Jes Thomsen af Vorbasse og Peder Christensen af Skødebjerg har synet en ager i Præstepøt fald. Den tilhører Niels Poulsen og har været besået med møndt rug. Christen Willumsens hosliggende ager var afhøstet over ren, nogle steder i bredelse som en plovfure, nogle steder mindre. - Under synet sagde Christen Willumsen til Niels Poulsen, "Kanske I vil nu have min ager, lige som I har engen, og lige som I fik de ringe og kjoler". - Niels Poulsen satte i rette, at Christen Willumsen bør lide for det frahøstede og desuden forklare, om Niels Poulsen ulovligt enten er kommet til noget eng eller til nogen ringe eller kjoler. - Christen Willumsen tilbød at betale 3 gange så meget, som det rug var værd. Men hvad de omrørte ord angik, så havde han ingen skældet. Opsat 3 uger.

28b:

Jens Grøn af Jerlev (fol. 27-28) indleverede en skriftlig specifikation vedr. gården i Høllund, som Cort Prats enke har pantsat. Han tilbød, at hvis Johan Buck og hustru nu straks indløser pantet i ejendommen, så kan de gøre det. Ellers vil han skaffe sig dom på den. - De var ikke mødt.
����Dom: Det er bevist, at Cort Prats enke skylder Jens Grøn 50 rdl. med renter, og det forrige pantebrev skal ikke komme Jens Grøn til hinder, men er kræveløst ifølge obligationen til Jens Grøn. Enken bør inden 4 uger betale gælden og sagsomkistninger. Ellers må Jens Grøn antage gården til eje. Dog hvis ejendommens værdi overgår gælden, skal der forholdes efter lovens 5-7-11 og 5-7-12.

29b:

Fredag den 3. september 1700:

Las Poulsen af Refsgård har stævnet Jens Hansen i Refsgård for vold. Synsmænd har synet hyrdedrengen Christen Graversen, som beklagede sig at være slået af Jens Hansen og med fødderne trådt i hans venstre side og frataget ham hans hat. - Opsat 14 dage.

31:

Fredag den 10. september 1700:

31b:

Thomas Bang ctr. Jens Rasmussen af Geising ang. hvad ankomst han har haft til at tiltræde og uden foregående skifte og deling at bemægtige sig forrige skovrider sal. Poul Feldings efterladte bo og gods. Jens Rasmussen svarede, at han ved boets tiltrædelse tog hans datter til ægte og med hendes forældres og andre vedkommende venners samtykke blev overladt og frivilligt forundt al sal. Poul Feldings formue i Poul Feldings levende live iflg. kontrakt herom. Denne er ved indfæstningen blevet forevist oberforsteren og af ham for nøjagtighed befundet. Han vil fremvise kontrakten om 8 dage. Opsat til 17. august(!).

Thomas Bang ctr. Jens Rasmussen af Geising ang. restance til skovrider Jens Ibsen. Kontrakten af 6/8 blev oplæst. Han mener ikke, at Jens Rasmussen har efterlevet den, og at sagen derfor bør stå ved magt efter det forrige stævnemål, så at Jens Rasmussen skal betale det fulde beløb. - Jens Rasmussen deponerede de 5 rdl. i retten, som han iflg. kontrakten havde lovet at betale skovrideren. - Jens Ibsen formodede, at han ikke var pligtig at modtage pengene, fordi Jens Rasmussen ikke havde efterlevet kontrakten. Opsat 3 uger.

32:

Fredag den 17. september 1700:

32b:

Thomas Bang ctr. Jens Rasmussen af Geising. Denne fremlagde en kontrakt af 3/2 1696. Thomas Bang spurgte, om den var oprettet i Poul Feldings levende live, og om det var hans egen hånd, af ham selv skrevet. Jens Rasmussen svarede ja. - Opsat 3 uger.

Thomas Bangs videre sagsøgning på vegne af skovrider Jens Ibsen blev opsat 3 uger.

Thomas Bang har på vegne af oberforsteren stævnet nogle mænd i Verst, Hunderup og Egholt, for at de skal fragå eller tilstå ulovlig skovhugst. Stævningen afvises, fordi regimentskriveren ikke er stævnet.

33:

Christen Willumsen af Vorbasse fremstod for retten: Der har været nogen tvistighed mellem ham og Niels Poulsen angående noget afhøstet rug og ord, som Niels Poulsen formente sig at være fornærmet ved. Christen Willumsen erklærede, at han ikke havde noget at påsige Niels Poulsen, og gentog sit forrige tilbud om betaling af kornet.

Las Poulsen i Refsgård ctr. Jens Hansen ibidem. Opsat 14 dage.

Thomas Bang på vegne af regimentskriver Rask har stævnet Jens Jepsen, Mads Jensen, Laurids Hansens enke, Niels Sørensen, Christen Lassen, Jens Christensen, Morten Hansen, Mads Nielsen, Jørgen Jensen og Jens Nielsen, alle i Vorbasse Nebel, for deres ulovlige medfart over for ... Opsat 4 uger.

33b:

Fredag den 24. september 1700:

Oberforsterens fuldmægtige Thomas Bang fremstillede 4 synsmænd af Egholt. De var i Geising for at syne den til skovrider Jens Ibsen anviste gårdspart, som Jens Rasmussen bebor. Salshuset er på 14 fag, hvoraf Jens Rasmussen bebor de 9. Stor brøstfældighed. Bageovnen er ganske udygtig og farlig for ildebrands skade. De gjorde forbud imod brug af ovnen, før den var blevet repareret. Ladehuset er forfaldent. - Jens Rasmussen svarede: Siden forbuddet har han ikke gjort ild i ovnen; men hans nabo Jens Ibsens folk har straks efter forbuddet to gange haft ild deri og både bagt og efter særdeles ild og varme tørret korn deri.

34:

Jakob Staffensen i Seest har stævnet nogle andre mænd fra byen, fordi de har frataget ham en kobberkedel. Opsat 14 dage.

Fredag den 1. oktober 1700:

34b:

Hans Mortensen af Silkeborg har stævnet Niels Clemendsen af Løvlund og hans hustru Anne Kathrine for overlast, han har øvet mod ham sidste søndag efter gudstjenesten på hans hjemrejse fra kirken i Christen Mortensens hus i Grene. Og hustruen har sagt at --- . Stævningen afvises, fordi regimentskriveren ikke er varslet.

Hans Mortensen af Silkeborg har stævnet Kirsten Jepsdatter i Grene, fordi hun ulovligt har indtaget sit korn uden nogen varsel til Hans Mortensen, der har den kgl. anpart af korntienden. Hun har indført kornet uden at få det talt på kærven. Mener, hun skal lide som for uhjemlet og bevise med lovlige vidner, hvad hun har avlet, og deraf betale tredobbelt, samt betale til straf 2 rdl. samt sagsomkostninger. Opsat 3 uger.

35:

Niels Clemendsen i Løvlund har stævnet Hans Mortensen i Silkeborg for syn og helligdagsbrøde. Også stævning til Terkel Olesen og Mikkel Nielsen, begge tjenende i Silkeborg, for den ulovlige gerning, der blev gjort den 4. søndag efter Trinitatis, da de gik og skar på Løvlund grund. - Hans Mortensen anførte, at den hjorddreng, som var den ene kaldsmand, ikke har været til alters og sidste mikkelsdag blev udvist af præsten, hvorfor han formodede, at stævningen var ugyldig. Den blev afvist.

Fredag den 8. oktober 1700(?):

35b:

Kvartermester Poul Benfeld på vegne af oberst von Üttervig forbød, at bæster, kvæg og svin kom i Jerlev herreds skove uden oberstens tilladelse, idet han havde dem i forpagtning.

Jens Rasmussen af Geising erbød sig i retten at svare på oberforsterens fuldmægtige Thomas Bangs sagsøgning angående den resterende afgift af hans gårdspart til skovrideren Jens Ibsen. Han tilbød rede penge, som han lagde på tingbordet, efter deres overenskost af 6/8. Sagsøgeren er ikke mødt.
����Kendelse: Jens Ibsen bør modtage pengene, og Jens Rasmussen skal være angerløs, når de overholder aftalen. - Herredsfogeden tog pengene (6 slettedaler) i forvaring.

36:

Samme Jens Rasmussen mener sig fri af Thomas Bangs tiltale (se 17/9 på nr. 31), fordi han med lovgyldig kontrakt har bevist at være kommet til sal. Poul Feldings bo og midler. - Han kendes fri for tiltalen, indtil han påny bliver stævnet.

Laurids Nielsen af Oustrup har indgået aftægtskontrakt med sin svigermoder Kirsten Pedersdatter, Jens Pedersens efterleverske. Han skal giftes med deres datter Mette Jensdatter og har overtaget gården. Enkens lavværge er Poul Lassen i Jerlev.

37:

Laurids Nielsen af Oustrup gav til kende, at som hans forhåbende fæstemø Mette Jensdatters mor Kirsten Pedersdatter har opladt ham gården, så lover han at give sin fæstemøs to brødre, Peder Jensen den ældre og Peder Jensen den yngre, al den arvelod, der er tilfaldet dem efter deres sal. fader, og som vil tilfalde dem efter deres endnu levende moder, hver i rede penge 30 slettedaler. Til Peder den ældre skal de udbetales 2 år efter denne dato, 1702 i oktober måned. Og til Peder den yngre 3 år efter denne dato, 1703 i oktober. Indtil da bliver pengene stående hos Laurids Nielsen uden rente. - --- af Vork på egne og Søren Christensen --- rette og næstfødte værger på forn. --- to børns vegne. Niels Pedersen af Vork begærede tingsvidne i overværelse af Poul Lassen af Jerlev, som er Kirsten Pedersdatters lavværge.

37b:

Fredag den 15. oktober 1700:

Peder Christensen af Store Anst og Jens Andersen ibidem: Der har været nogen tvistighed mellem dem, og Peder Christensen har den 26/9 om aftenen til bryllup i Hans Pedersen Vraas hus i Store Anst talt nogle ord, som Anders Jessen, sognedegn til Anst og Gesten menigheder, formener sig samt sin søn Jes Andersen og deres anrørende på ære at være for nær talt. Peder Christensen tilstår nu, at om nogen forgribelige ord af ham er udsagt, så er det sket i drukkenskabs ubesindig hastighed og misforstand. Han ved intet ondt at sige om dem. Beder om forladelse.

38:

Oberforster og vildtmester Hans Arnold Jantzens fuldmægtige Thomas Bang har stævnet Morten Poulsen i Bække, der skal fremvise hjemmel til noget bøgetræ. Han foregiver at have fået det fra hr. amtmand Jørgen Skeel Dues skov. - Morten Poulsen fremlagde en seddel fra Skeel Due. Thomas Bang mener, sedlen er ugyldig iflg. lovens pag. 98. 3. artikel. - Kendelse: ---

38b:

Thomas Bang har stævnet nogle mænd i Jordrup for ulovlig skovhugst. De skal frevise hjemmel. - Søren Hansen svarede, at træet, der blev fundet i hans gård, var af udviste bøgegrene, han havde opsamlet i skoven til husets fornødenhed, etc.

39:

Unge Peder Andersen af Vorbasse Nebel har stævnet de andre bymænd. Fremstillede som synsmænd Christen Nielsen af Vorbasse og Peder Madsen af Rankenbjerg. De så en mandag morgen, Nebel bys kvæg og fårehjord gik og drev på Nebel ager, som rugen var afhøstet af, og unge Peder Andersens rugstubbe var urevne, så rivningen lå derpå og var hverken afreven eller afført af 6 agre, men alle kærve og neg var afførte og borte. Rivningen kunne have været 3 skp. rug værd. Derefter forføjede de sig til unge Peder Andersens hus, hvor de så, en lægte havde været slagen for en dør, som de andre bymænds heste havde været indtaget. Samme lægte havde været fastslaget ved den ene ende med en trænagel, som var afbrudt, og en stenger ved enden løsgjort. Men de ved ikke, hvorledes lægten og stænger var løsgjort. - Søren Hansen af Vorbasse Nebel vidnede, at en søndag efter middag, før end Vorbasse Nebel --- at kornet ikke var indført. - Gl. Peder Andersen: Samme aften stod der rug ude i kærven på unge Peder Andersens agre. Det kom ind før søndag aften. - Niels Sørensen og Jens Jepsen på egne og de andres vegne mente, at synet var en del vildigt og ikke ført efter loven. De begærede sagen opsat i 4 uger.

39b:

Peder Nielsen Skielde af Ferup, en lovbydelse. - Niels Pedersen Skielde af Ferup lovbød den gård, som han og hustru Sidsel Hansdatter bebor. Hans søn Peder Nielsen Skielde og hustru Gunder Jensdatter begærede skøde. - Tulle Nielsen Skielde af Harte, trompeter Albrecht Habersbæk på sin hustru Karen Nielsdatter Skieldes vegne, Tulle Nielsen af Lejrskov på sin hustru Kirsten Nielsdatter Skieldes vegne, og Jens Jensen af Hesselballe på sin hustru Kirsten Nielsdatter Skieldes vegne samtykkede.

40:

Niels Pedersen Skielde og hustru gav skøde til deres kære søn Peder Nielsen Skielde og hans hustru Gunder Jensdatter.

41:
Morten Skuster i Store Anst opbød til 5% i rente den arvepart, han i rede penge er værge for som formynder for hr. Laurids Nielsen Aagaards datter Maren Lauridsdatter (børnepenge).

41b:

Fredag den 22. oktober 1700:

Iver Lauridsen af Øster Gesten har stævnet Peder Jepsen i Vester Gesten ang. en galt, som Peder Jepsen har solgt til en Jørgen Smed i Linnet, hvilken galt Iver Lauridsen igen har købt og betalt Jørgen Smed. Han skulle hente den hos Peder Jepsen, som ikke ville lade ham få den. Peder Jepsen er ikke mødt. - Opsat 8 dage.

Oberst Hans Arnold Jantzens fuldmægtige Thomas Bang har stævnet sal. Poul Feldings enke i Geising med hendes lavværge Jens Rasmussen ibidem på sin hustrus vegne samt Poul Feldings børn, angående skovrider Jens Ibsens løn. Af 1 td. 6 skp. 1½ album hartkorn har Poul Felding ikke betalt afgift i 6 år til Jens Ibsen. Det er 42 rdl. 2 mk. 4 sk. Mener, at arvingerne er pligtige til at betale. - Jens Rasmussen og begge Hans Poulsønner mener, at samtlige deres søskende skal stævnes. To søstre er ikke stævnet. - Hans Poulsen den ældre mener, at da han ganske intet har arvet, er han heller ikke skyldig at svare til nogen sådan gæld. - Kendelse: Alle arvinger skal indstævnes.

42b:

Thomas Bang ctr. Christen Sørensen Hjuler i Geising, der skal vedgå eller nægte, at han har høstet nogen kornsæd af Jens Rasmsusens gårds jord i Geising. Gav ham til sag, fordi han adskillige år har haft kornsæd i Jens Rasmussens jord, og det uden øvrighedens befaling høstet og hjemført til sine egne huse. Christen Sørensen Hjuler svarede, at han i 2 år har haft 4 skp. havresæd i noget udbrugt og udslæbt jord af Jens Rasmussens, som denne havde forundt ham. Det vedgår Jens Rasmussen. Opsat 3 uger.

Læst forordning om kornskatten for 1701.

43:

Morten Skuster i Store Anst opbød børnepenge 2. gang.

Hr. Peder Fride i Lejrskov opbød 1. gang børnepenge, som han har i værgemål af sal. hr. Laurids Aagaards datter.

Hans Mortensen på Silkeborg ctr. Kirsten Jepsdatter for tiendekorn. Se nr. 33 og 34. Opsat 14 dage.

Fredag den 29. oktober 1700:

Morten Skuster af Store Anst opbød til 3. ting børnepenge. Ingen ønskede at låne dem.

43b:

Hr. Peder Fride opbød børnepenge 2. gang.

Fredag den 5. november 1700:

Kvartermester Lauch Haar på vegne af oberst Üttervig har stævnet Niels Lauridsen af Hesselballe for gæld. Han resterer med 2 dages arbejde hver uge fra jul eller nytårsdag 1698 til påske samme år samt en pengeafgift. Opsat 14 dage.

44:

Hr. Peder Fride i Lejrskov opbød børnepenge 3. gang. Ingen ønskede at låne dem.

Sr. Hans Mortensen af Silkeborg ctr. Kirsten Jepsdatter. Se fol. 33, 34 og 42. Opsat 14 dage.

44n:

Fredag den 12. november 1700:

Knud Jørgensen af Kolding er skriver.

Læst kgl. patent om højesteret 1701.

Læst forordning om de nye stempler til det stemplede papir.

Rytterbonden Peder Andersen af Vorbasse Nebel ved regimentskriver Rasks fuldmægtige Daniel Phillip fik oplæst af tingbogen det, der var passeret den 15. oktober. - De indstævnede tilbød ved Jens Jepsen at betale, hvad skade de havde forvoldt. - Peder Andersens hustru havde indtaget 7 heste, indtil skaden kunne blive vurderet ved upartiske mænd og indløst. Men straks en stunds tid efter deres indtagelse kom mændene undtagen Mads Jensen, som var svag, i hans sted hans hustru, og tog uden tilladelse hver sin hest ud af hans stald, og det med vold og magt, idet de brækkede en del af huset, inden de kom derind. Og da de kom ud i gården, råbte med med hujende høj røst, at de igen ville samme heste og hele deres hjord slå påny løs i hans kornkaader. - Nierls Madsen af Ouslund (Auslund) vidnede, at han var hos Peder Andersen, da de syv heste blev udtaget. Opsat 14 dage.

45b:

Fredag den 19. november 1700:

Læst forordning om matrikelskatten for 1701.

Laurids Grøn af Egtved på vegne af oberforster Hans Arnold Jantzens fuldmægtige Thomas Bang (opsat fra 22/10) ctr. Christen Sørensen Hjuler i Geising (se fol. 41). - Dom: Han skal have sået korn i Jens Rasmussens skovriderbondegårds jord og selv ladet høste grøden. Han har foregivet at have haft jorden med Jens Rasmussens tilladelse, hvilket Jens Rasmussen har tilstået. Der er ikke bevist noget lovligt forbud på disse jorders brug. Christen Hjuler frikendes.

46:

Laurids Grøn af Egtved på vegne af Hans Mortensen på Silkeborg (se fol. 33, 34, 42 og 43) ctr. Kirsten Jepsdatter ved Grene kirke. - Dom: Hans Mortensen på Silkeborg er berettiget til den kgl. part af korntienden i Grene sogn. Kirsten Jepsdatter har selvrådigt indhøstet sit korn uden advarsel til tiendetælling. Hans Mortensen må i overværelse af 2 uvildige mænd lade kaste og rigtigt tælle hendes indavlede korn i laden. Desuden skal hun ved upartiske vidner bevise, eller om hun det ikke kan lovgyldigt bevise, bekræfte ved ed, hvor meget korn af hver slags hun har avlet ved sidste høst i kærven. Deraf bør hun svare til Hans Mortensen tredobbelt så meget, som af hende forsveget er af den kgl. korntiende samt for hendes forgribelse imod loven betale ham 2 rdl.

46b:

Fredag den 26. november 1700:

Fredag den 3. december 1700:

Thomas Bang på vegne af oberforster Hans Arnold Jantzen af Drenderup har stævnet kgl. maj. husfoged i Haderslev Frederik Cliner (?) og kgl. maj. ridefoged Nicolaus Rye til at påhøre tingsvidne af 1/9 1699 og Mikkel Jepsens tilståelse af Limeskov ang. det rette markskel mellem tinder og agre (?) og Drenderupgårds marker. - Mikkel Jepsen af Limskov, der skal vedgå tingsvidnet, kan ikke møde i retten formedelst svaghed. Opsat 8 dage.

47:

Fredag den 10. december 1700:

Læst kgl. tilladelse til Vingsted mølles bros vedligeholdelse af alle rejsende, som derover kommer, nemlig af en karet eller hommel kaarr (?) 3 sk., af en beslagen vogn 2 sk., af en bondevogn 1 sk., af hver ridende person 1 sk. og flere end en hest, hoppe eller okse, der overføres, ½ sk.

Sr. Knud Jørgensen af Koldinghus har stævnet amtskriver Niels Hansen til at påhøre benægtelsesed ang. amtskriverens vinduer, som skal være indslagen for nogen tid siden. - På vegne af amtskriveren mødte hr. Peter Sonnicksen af Fredericia, fremlagde et indlæg, et tingsvidne af Kolding byting den 24/1 og en udskrift af Kolding tingbog i samme sag. - Knud Jørgensen protesterer og mener, at da han ikke er stævnet i denne sag, kan dokumenterne ikke anses. - Peter Sonnichsen anfører, at de tjener til sagens oplysning, og at Knud Jørgensen ikke bør tilstedes at aflægge benægtelsesed, eftersom der allerede foreligger lovfaste vidner på, at han er en af gerningsmændene.
����Kendelse: Som interlocutoriekendelse i denne sag er faldet og afsagt på Kolding byting den 24. november og desuden vidner i samme sag ved ed er aflagt både for krigsretten og på Kolding byting, så ses ingen benægtelsesed derimod nu her for retten at kunne tilstedes, men videre derom at gås på behørige steder.

49:

Sr. Thomas Bank på vegne af oberforsteren (se fol. 46) - om Mikkel Jepsens tilståelse. Opsat 3 uger.

Fredag den 17. december 1700:

For retten fremlagt en kontrakt dateret Skanderup den 15. januar 1689 mellem Anders Sørensen af Skanderup og hans stedsøn Knud Jessen ibiden angående ½ selvejerbondegård, som er overladt af Knud Jessen til Anders Sørensen for 20 slettedaler.

Og så er dette den sidste tingdag, som her i indeværende år 1700 bliver holdt ting og ret. Den almægtige, gode Gud være æret og priset for samme gamle år og give os et glædeligt og lyksaligt tilkommende mye år i Jesu navn. Amen.

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk