Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Den fornemme teknik, som ArkivalierOnline benytter i sin gengivelse af arkivmateriale, har væsentligt lettet læsning af tingbøgerne. Men det betyder ikke, at alt nu bliver gengivet i denne ekstrakt. Der er stadigvæk tekster, der er næsten ulæselige. Og der er tilførsler, der forekommer så hyppigt, at det er for trivielt at gengive dem hver gang.

Vidner: De skal altid først tages i ed og i den forbindelse advares mod at begå mened. Det er normalt ikke med i ekstrakten.
Stævning og andre dokumenter: Der er altid et par linjer om, at de bliver modtaget og tilføjet akten, evt. som kopi på stemplet papir. Skriveren vil ofte tilføje "og lyder således:", uden at det har fået ham til at gengive indholdet. Et særligt dokument gælder klagen til amtmanden med hans påskrift om, at sagen henvises til retten. Det skal sandsynligvis altid være der, hvis det drejer sig om selvejere, datidens forsøg på at forskåne folk for unødvendige og bekostelige retssager. - Sådanne dokumenter vil ikke altid være nævnt.
Prokuratorernes diskussioner forsøges undertiden gengivet i kort form - eller udeladt.
Domme i gældssager slutter normalt med, at gælden skal betales inden 15 dage efter dommens forkyndelse og det under nam og indførsel. Det er ikke nødvendigvis med i ekstrakten.

Det vil normalt ikke være let at se, hvor jeg blot refererer, og hvor jeg gengiver så vidt muligt ordret.
Hvis jeg har lyst til at vise f.eks. særlige stavemåder, kan jeg gengive de pågældende ord med skrifttypen Courier. Andre sære stavemåder kan skyldes mine slåfejl.

Anst m. fl. herreders tingbog 1776-87

1782

Da det er kopien af tingbogen på ArkivalierOnline, der er grundlag for denne ekstrakt, vil der være henvisninger til løbenumrene i den: AO x).

366b, AO 205:

N.D.

Anno 1782 tirsdagen den 8 januar

blev Anst, Jerlev og Slaugs herreders tings ret sat, betjent og endt af Kongelig Majestæts virkelig kancelliråd, borgmester, by- og herredsfoged p.p. Hans Junghans og Simon Buhl som konstitueret udi herredsskriver Rasmus Baggeesens lovlige forfald, og til at sidde stokke- eller tingmænd for året 1782 udmeldt af Seest sogn 3½ mand, af Skanderup sogn 4½ mand, som i deres sted har lejet her af Kolding til bestandig at sidde i denne ret som stokke- eller tingmænd borgerne Hans Truelsen, Bonde Hansen, Jørgen Wejle, Frederik Vogt. Kort Andersen, Christen Johansen, Hans Waltersdorff(?) og Rasmus Jepsen, alle af Kolding, hvor da [=> fol. 367]

 1. allerunderdanigst læst plakat anlangende, at auktionsdirektører og forvaltere i Danmark /: København undtagen :/ skal herefter ej nyde mere for et auktionsskødes udstedelse ehd, hvad det stemplede papir beløber, indtil 4 rigsdalere, med videre.
 2. Læst plakat, hvormed bekendtgøres auktions holdelse den 12. ejusdem om formiddagen kl. 10 slet i Gamst by hos grænsekontrollør Vorbasse over en del efter indførsel hos ham udlagte besætning og indbo.
 3. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 25. jan. i Skanderup by hos hr. Peter Fabicius sammesteds over 2 ham der tilhørende selvejergårde med deres besætninger, alt efter dom, indførsel og udlæg.
 4. Læst plakat i det tske sprog dateret Haderslev kongelige husfogderi den 27. decemb er 1781, hvormed bekendtgøres, at den 9. jan. førstkomkmende om formiddagen kl. 10 sl. bliver ved skovfogedhuset Gammel Agebo i Stenderup skov holdt offentlig auktion over 243 favne slået og opsat bøgebrænde.
 5. Læst Peder Sørensens af Søgård i Hejnsvig sogn under dato 11. dec. 1781 udgivne pantebrev for kpital 106 rdl. 3 mk. ½ sk. hans 4 stedbørns fædrene arv til overformynderen i Koldinghus amt, amtmand Hans de Hoffmann, med pant og prioritet efter forskrivningens indhold.

For retten fremkom selvejerbonden Knud Hansen Buhl af Knudsbøl, som forlangte udlemdt tvende upartiske og skønsomme dannemænd til at syne hans skov med henblik på hugst og salg. Samme anvisning som 1781, fol. 359. Udmeldt selvejerbønderne Jens Knudsen af Lejrskov og Anders Jensen Raun af Jordrup.


Lige udmeldelse i et og alt udstedes her fra retten til næstmeldte 2synsmænd et lige syn at foretage sig over Herman Mikkelsen og Peder Pedersen i Knudsbøl deres gårdes skove og skovsparter.


367b, AO 207:

Efter rettens udmeldelse den 4. dec. 1781 indfandt sig for retten de 2 synsmænd Peder Hansen Halkiær og Niels Pedersen i Egholt med deres synsforrening over Anders Jensen Ravns skov.


På lige måde afhjemlede disse synsmænd at have synet Laurs Andersens skov af Jordrup.


Efter rettens udmeldelse den 11. dec. 1781 indfandt sig for retten de 2 synsmænd Anders Pedersen i Nebel og Poul Mogensen i Bølling, som indleverede deres synsforretning over selvejerbonden Søren Nielsen af Jordrup hans gårds tilhørende skov.


På lige måde afhjemlede disse 2 synsmænd at have synet Jens Laursen af Jordrup hans skov, item Søren Pedersen ibidem hans skov.


Efter rettens udmeldelse den 18. dec. 1781 indfandt sig de 2 synsmænd Peder Jepsen af Vester Nebel og Poul Thomsen af Lejrskov med deres synsrapport over Anders Christen Brødsgaard af Jordrup hans skov.


På lige møde afhjemlede disse 2 synsmænd at have synet Jep Jensen af Jordrup hans skov efter rettens udmeldelse 18. dec. [=> fol. 368] og ligeledes Lars Christensens enke Maren Knudsdatter ibd. hendes gårds tilhørende skov efter udmeldelse samme dato.


368:

For retten fremkom Mads Pedersen af Gamst, Lars Nielsen af Glibstrup og Mads Knudsen af Gejsing, som efter rettens udmeldelse tingdagen den 2. nov. 1781 har synet, taxeret og boniteret Roved bys jorder af ager og eng samt hedejord med videre, alt i henseende til den af bymændene forehavende udskiftning af fællesskab og over hvilke jorder de har forrfattet en skriftlig forretning under deres hænder, som er vedhæftet udmeldelsen og attesteret af Roved bymænd, at de intet haver derimod at erindre, så vel som ellers påtegnet af den kgl. beskikket landinspektør Wissenberg (Wesenberg), hvilken forretning de i retten producerede med begæring at blive læst, påskreven og til tingsvidneaktens indlemmelse, som skete, og lyder således. Og da disse syns- og taxationsmænd ermeldte forretnings indhold i alle ord og måder og ville samme med lovens ed bekræfte, så aflagde enhver for sig derpå lovens ed. Men før end de fra retten blev demitteret, påråbte rzetten de Roved mænd, om de måtte have noget til erindring imod den passerede forretning eller at tilspørge taxationsmændene, og da ingen meldte sig herudi, så blev mændene fra retten demitteret, og Hans Christiansen af Roved på egne vegne bymændenes vegne begærede sig det passerede i et lovligt ingsvidne beskreven. Som retten bevilgede.


Hospitalsforstander Hadeberg ctr. nogle af hospitalets bønder i Almind for skyldig værende restance af landgilde. Hadeberg erklærede, at da nogle af dem havde imidleretid indfunden sig med afbetaling og andre med noget til afdrag, så ville han ikke lade gå dom over dem i håb, at de efter løfte afbetalte, med reservation af nye søgsmål, om de ikke skulle indfinde sig, og således begærede sagen ophævet her ved retten, som skete.


Amtsforvalter From ctr. Palle Jensen i Egtved. Rådmand Baggesen begærede vidner afhørt. Tilstedeværende vidner: Niels Hansen fra Amhede, Jakob Andersen af Liegård og Jens Sørensen af Tågelund.

Niels Hansen, skal besvare de skr. spørgsmål, som Baggesen producerede.

 1. nej, har ikke kørt for Palle Jensen, men nok for en anden mand i Bøgvad.
 2. var taget på Christen Ebbesens skovskifte.
 3. kørte et læs.
 4. det blev henført og solgt til kø.bmand Grundet.
 5. vidste ikke, hvor mange favne.
 6. er besvaret. (=> fol. 368b, AO 209]

Jakob Andersen af Lie, samme spørgsmål:

 1. har ikke kørt derfra for Palle Jensen, men nok for Christen Ebbesen.
 2. blev taget på Cjristen Ebbesens gårds skovskifte.
 3. har kørt et læs derfra.
 4. kørte samme her til byen og aflæssede her vhos købmand Grunnet.
 5. det vidste han ikke.
 6. er allerede besvaret.

Jens Sørensen af Tågelund:

Besvarede alle 6 spørgsmål på samme måde som de idag afhørte vidner.

Ebbe Christensen og Christen Ebbesen er ikke blevet forelagt at møde idag. 22/1.


368b, AO 209:

Sagen for prokurator Høyers stervbo. Christian Fugl blev påråbt, men var ikke mødt. Dom afsiges 19/2.


Rådmand Baggesen i kommission for generalauditør Høyer til Lirupgård producerede en stævning ctr. sr. Møller på Nygård, og da man formoder, den søgte ved mindelig afgørelse vil rette for sig, så begæredes sagen opsat i 3 uger; sker det ikke, da skal den til den tid blive lovmæssig begegnet. 29/1.


Sagen, som her. kammerherre Küttichau har anlagt imod Christen Christensen Høllund, blev retten tilkendegivet, at det endnu beror på mindelig afgørelse. Udsat 8 dage. 15/1.


Anno 1782 tirsdagen den 8. januar blev følgende gæsteretter foretaget og holdt i herredstingstuen:

Kaptajn Machaelsen fra Vejle ctr. Jens Madsen af Høllund. Prokurator Lindved gav til kende, at hr. kaptajnen endnu ikke fra Hans Maj. har erholdt resolution på indgivne ansøgning, hvorom blev talt og bevist sagens sidste tægtedag, og derfor han endnu måtte begære ... ugers anstand [=> fol. 369] tirsdag 5 uger, da han til den tid, ifald sagen ej forinden skal vorde afgjort, på det videre han finder fornødent at fremme i sagen, skal forfriske den med behøring kontinuationsstævning. - Jens Madsen protesterede imod denne vidtløftighed af sagen og forbeholdt sin lovlige ret; men retten desuagtet sådan protest agtede den hidindtil skete ophold at være uforsvarlig og derfor med pålæg, at citanten tilendebringer sagen uden flere opsættelser at vente, ville endnu og alene for denne gang bevilge den begærte anstand. 12/2.


Konsumtionsvæsenet i Fredericia mod degnen Snitkier i Egtved. Det blev retten beviselig tilkendegivet, at vidnet Anne Nielsdatter hverken ved stævnemålet eller forelæggelsen har været at finde, og at Hans Østergaards kone i Egtved efter sognepræstens attest er i barselseng. De øvrige forelagte vidner var til stede.

Degnen Snitkiers tjenestepige Johanne Jørgensdatter: Estrup fremlagde skriftlige quæstioner til alle vidnerne under nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, hvoraf nr 3 og 6 som allerede meldt under sagen for idag afgår. Quæstionerne lyder fol. 369 således. Vidnets svar:

 1. ja.
 2. ja.
 3. der var spøl i de 2 kar.
 4. det vidste hun ikke.
 5. at det den dag var bragt hen i byen ved vidnet selv.
 6. hun har brændt.
 7. ja.
 8. det vidste hun ikke.

Degnen Snitkiers søn Hans Pedersen:

 1. ja.
 2. blev funden 2 bimpler og en lerkrukke med brændevin udi.
 3. det vidste han ikke, såsom han agtede på sin tjeneste udi at holde skole.
 4. vidste det ikke.
 5. nej, vidste det ikke.
 6. vidste det ikke.
 7. vidste det ikke.
 8. vidste det ikke heller.

Hans Østergaard af Egtved:

 1. ja.
 2. det vidste han ikke anderledes end han havde hørt det sige.
 3. det vidste han ikke.
 4. vidste det ikke.
 5. ej hellere vidste noget derom.
 6. vidste det ikke.
 7. vidste det ikke heller.
 8. do.
 9. Om vidnet ikke vidste i almindelighed, om der blev brændt brændevin i Snitkierhs hus? Vidnet svarede, vidste det ikke. [=> fol. 369b, AO 211]

Mølleren sr. Claus Wiuff i Nybjerg mølle skal besvare de til ham fremsatte spørgsmål under nr. 3 og 4. Vidnet svarede til 1., det er ham ubekendt. Altså henfaldt det andet spørgsmål.

Estrup begærede dette tingsvidne beskreven edddelt og begærede sagen udsat, ifald det faldt retten belejligt til på loverdag den 12. i denne måned. Retten udsatte sagen efter anmodning til idag 8 dage den 15. januar.


369b, AO 211:

De foran på folio 368 sidste tægtedag anførte quæstioner lyder på denne folio således:

(stempelmærke nr. 2 til 6 skilling)

Spørgsmål
til vidnerne Niels Hansen af Amhede, Jakob Andersen af  Liegård og Jens Sørensen i Tågelund:

 1. Om vidnet i d.a. forår eller sommer har kørt tør bøge eller andet tør favntræ fra Bøgvad bys skov eller skovskifter for indstævnte Palle Jensen af Egtved.
 2. Om vidnet ved, på hvis af Bøgvad bys gårds beboeres skovskifte omspurgte træ blev taget?
 3. hvor meget af omspurgte træ vidnet havde kørt derfra.
 4. hvor omspurgte træ blev henført og til hvem solgt.
 5. Om vidnet ved og har hørt eller selv set, hvor megen tør fanvntræ som omspurgt der udi indeværende års forår eller sommer har stået i Bøgvad skov på bonden Christen Ebbesens eller fader Ebbe Christensens skovskifter dem tilhørende.
 6. Om vidnet for sidst omspurgte mænd udi ommeldte tid har kørt tør favntræ fra deres skovskifter i Bøgvad skov og hvorhen.

Spørgsmål

til vidnerne faderen Ebbe Christensen og sønne Christen Ebbesen af Bøgvad:

 1. Hvor megen tør bøge- eller andet tør favntræ vidnet eller søn i d.a. forår eller sommer har haft stående liggende beregnet til favnemål på vidnets /: faders eller søns :/ gårds skovskifte i Bøgvad skov på samme hugget og sat.
 2. Hvor mange favne af omspurgte træ vidnet /: fader eller søn :/ har på ommeldte skovskifte i dette års forår bortført og solgt for egen regning og selv derfor taget eller tager betaling, og til hvem i Kolding sådan brænde er solgt.

De på denne folio anførte quæstioner lyder således:

Quæstioner til vidnerne i sagen anlagt mod degnen i Egtved sr. Skitkier.

No. 1, vidnet Johanne Schnitkiers tjenestepige:

 1. Om vidnet ved, at der den 1. dec. f.a. var inkvirenter fra Fredericia hos degnen sr. Schnitkier i Egtved.
 2. Om vidnet er bekendt, at der fandtes omspurgte tid 2 halve ankre og en lerkrukke fulde af brændevin.
 3. Om vidneet ikke ligeledes ved, at der blev funden 2 kar og en blje fulde af spøl.
 4. Når hr. Schnitger ikke brugte sit brændevinstøj, hvor blev det da forvaret.
 5. Hvor var det den dag, inkvirenterne fra Fredericia var der, da de ikke kunne finde det, og af hvem blev det lagt derhen.
 6. Om hr. Schnigter alene var ved, når der blev brændt hos ham, eller hvo der ellers var til stede for at hjælpe ham.
 7. Var den hos sr. Schnitger fundne brændevin brændt hos ham selv?
 8. Om vidnet ved, hvor meget korn der sidste gang blev brændt hos sr. Schnitger.

No. 2, vidnet Hans Pedersen: Han forelægges samme quæstioner som vidnet nr. 1.

No. 3, vidnet Anne Nielsdatter:

 1. Om det ikke er hende bekendt, at degnen sr. Schnitger har brændt brændevin i sit hus og haft de dertil henhørende redskaber og tøj.
 2. Hvoraf hun ved det?

No. 4, Claus Wiuff i Nye mølle: Dette vidne forelægges samme quæstioner som vidnet no. 3.

No. 5 og 6, vidnerne Hans Østergaard og kone i Egtved,  forelægges quæstioner som vidnet no. 1.

Kolding, den 8. januar 1782, Estrup.


1782 den 15. januar:

blev Anst, Jerlev og Slaugs herreders ting sat, betjent af de sædvanlige rettens betjente, nemlig hr. kancelliråd og herredsfoged Junghans og udi herredsskriver hr. rådmand Baggesens sygdom af rådmand Bahnsen tilligemed de fornødne stokkemænd.


Kammerherre Lüttichau til Engelsholm ctr. Christen Christensen i Høllund. Hans fuldmægtig hr. ... gav retten til kende, at Christen Høllund udgivet visse ... til sagens mindelige afhandling, hvis opfyldelse kammerherren, førend videre i sagen bliver foretagen, ville afvarte, og til den ende begærede Steenstrup sagens udsættelse i seks uger ... ... ... Siden Christen Høllund eller nogen på hans vegne ikke meldte sig for retten med erindeing mod den forlangte anstand, så blev samme af retten bevilget, og beror altså sagen til 26/2.


370:

Hans Poulsen Dahl af Naufling mølle ctr. Knud Pedersen af Frederiksnåde. Denne fremlagde et skriftligt indlæg. Efter hvilket indlæg og deri anbragte årsager han begærede sagens udsættelse til 29/1. - På vegne af Hans Poulsen Dahl var mødt hr. Steenstrup af Gørding mølle, som ærbødigt vil indstille til rettens eragtning, om den fra Knud Pedersens side ... svage grunde begærede anstand kan være at bevilge ... -  Retten ville endnu for denne gang bevilge Knud Pedersen den begærede anstand, dog med tilhold, at han fører sig tiden til nytte og ikke spilder samme enten for retten eller citanten, som ellers ved endelig dom i sagen vil blive ham til ansvar og bekostning. Således beror sagen til den 39. jan. d. m.


Derefter blev gæsteret sat og holdt. Konsumtionsinspektør Thonboe cr. degnen Snitcsker i Egtved. Estrup fremlagde et tingsvidne af 8/1 og et skriftligt indlæg. Prokurator Lindved lod begære den fremlagte beskreven meddelt og sagen udsat til d. 29. hujus.


1782 - 22. januar:

Læst plakat, hvorved blev bekendtgjort auktions holdelse lørdag den 2. febr. bliver ved offentlig uktion bortsolgt en del af sr. Henrik Bang i Tårup hans gårds jorder og hartkorn beliggende på Tårup mark i Taulov sogn udi den såkaldte Øster Skov.


Og blev afsagt dom udi sagen, som er anlagt for skifteretten udi afg. prokurator Høyers stervbo i Vejle imod selvejerbonden Christen Buch i Hjarup, hvilken dom på folio 371 lyder således.


Ligeledes læst plakat til licitations holdelse den 15/2 ang. reparation på Koldinghus slot, hvilken licitation bliver holdt hos slotsforvalter Lund om formiddagen kl. 10, der måtte tjene liebhaverne til efterretning.


Efter rettens udmeldelse den 8. januar 1782 indfandt sig for retten de 2 synsmænd Anders Jensen Raun af Jordrup og Jens Knudsen af Lejrskov, der afhjemlede deres syn på Peder Pedersen i Knudsbøl hans gårds tilhørende skov.


370b, AO 213:

På lige måde afhjemlede disse tvende synsmænd at have synet seselvejerbonden Herman Mikkelsen af Knudsbøl hans skov efter rettens udmeldelse den 8. januar.


Tingsvidnesagen mellem amtsforvalter From og bonden Palle Jensen i Egtved. Rådmand Baggesen lod på vegne af amtsforvalteren erklære, at han ikke fnadt fornøden at betjene sig af de sagens sidste tægtedag forelagte 2 vidner og desårsag ikke havde taget forelæggelse beskreven, men begærede tingsvidnet sluttet og sig beskreven meddelt.


For retten mødte Boldser(?) Bøeg af Sønder Stenderup, som producerede ebn skr. rettens stævning samt en mellem ham og debitor Herman Hansen på Vamdrupgård ved amthuset sket mindelig forening, og da han hermed har bevist fordringens rigtighed, så under at henholde sig til den i stævningen gjorte påstand indlod sagen til dom. Herman Hansen var ikke til stede og blev lovdaget til 5/2.


For retten fremkom selvejerbonden Søren Nicolajsen af Nordre Vilstrup, som forlangte, at retten ville udmelde tvende upartiske og skønsomme dannemænd til at syne hans skov med hugst og salg for øje. Udmeldt: selvejerbønderne sognefogeden  Jens Christensen af Højen og Jens Grøn af Jerlev. Samme anvisning som 1781, fol. 359.


371:

Den her foran sidste tingdag tilførte dom på fol. 370 lyder på denne folio således:

Dom: Det er bekendt nok, at afgangne prokurator Høyer, imidlertid han levede, var hans svoger, den saggivne Christen Buch til tjeneste ud en og anden sag her ved retten, hvilket end mere bestyrkes med den herom producerede extrakt af herredstingsprotokollen den 6. november 1781; men ubekendt og ubevist er det for retten, at bemeldte Christen Buch derfor skulle være skyldig til Høyers stervbo 145 rdl. 14 sk. ... ... ... regning af 3. januar 1776, som søgsmålet grunder sig på ... ... ikke anses for lovligt bevis imod den skete benægtelse ... ... regningen ere fundet i stervboet, som indeholder omkostninger for de frte sager i åringer 1769, 1770 og 1773 til den ermeldte summa(?), og er samme regning egenhændig skrevet af afg. prokurator Høyer, hvilket synes at kunne sætte skifteretten i en slags tvivl, men her mangler oplysning og bevis, at Christen Buch nogen tid har fået sådan regning og tilstået enten at betale det hele eller ... revision noget deraf. På Christen Buchs side er ikke fremkommet enten kvittering eller anden bevis, som kunne oplyse retten at have betalt det, som hannem nu fordres og søges for, hvilket ellers ... ... var mulig imellem svogre kunne afgøres uden kvittering; men dette og sagens videre omstændigheder samt Christen Buchs egen tilbud med ed at frigøre sig for det forstævnte krav giver grund til hermed at kende for ret, at bemeldte Christen Buch af Hjarup bør ifølge lovens 1. bogs 14. kap. 6. art. inden ... værneting med sin egen ed at fralægge sig, at han ikke er skyldig til afg. prokurator Høyers stervbo de 145 rdl. 14 sk. efter retning af 3. jan. 1776, og når sådan ed aflægges, fritages han for videre tiltale i denne sag. Skulle handerimod ikke trøste sig til denne ed, så bør han betle fordringens summa et hundrede fyrretyve og fem rigsdaler 14 sk. og udi søgsmålets bekostning seks rigsdaler. Således efterkommes inden femten dag efter denne lovs forkyndelse ...


1782 - 29. januar:

 1. Læst plakat i det tyske sprøg ... underskrevet af Lassen, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 12. febr. ved gl. Ålboe i Stenderup skov over en del tørt træ efter det kongelige rentekammers resolution.
 2. Læst Peder Pedersens i Bække pantebrev for 200 rdl. til Ebbe Nielsen i Keldberg.

 


I sagen mellem magister og rektor Jørgensen i Fredericia ... købmand anders Grunnet i Kolding på den ene side og Niels Buch i Nagbøl med de flere Skanderup sognemænd og tiendeydere på den anden side blev afsagt [=> fol. 371b, AO 215] dom lydende på folio 372 således. - Meden lod møde og begærede sig domsakten beskreven meddelt.


Hans Poulsen Dahl ctr. Knud Pedersen af Frederiksnåde. Knud Pedersen fremlagde et skriftligt indlæg mred 2 påberåbte attester og begærede sagen udsat i 8 uger. Arent Steenstrup forestillede ærbødigst retten, at Knud Pedersens contrastævning forlængst er udløbet af sin kraft, og om altså dette kontrastævne,mål længere bør forhindre og forholde hovedsagen i lovlig påkendelse. - Retten forundte Knud Pedersen 6 ugers henstand, og når han ikke til den tid skulle blive færdig med tingsvidnet, da må han til sagens forfriskning her ved retten forinden udtage en lovlig kontinuationsstævning. (En af Knud Pedersens attester siger åbenbart, at han er ved at skaffe et tingsvidne fra en anden ret). 12/3.


Sagen for generalauditør Høyer til Jorupgård i Thy imod forpagteren sr. Sonniche Møller på Nygård. Rådmand Baggesen begærede sagen udsat i 14 dage i forventning om sagens mindelige afgørelse. 12/2.


For retten fremkom selvejerbonden Ole Henriksen af Højen Stubberup og tilkendegav at have i forsæt at sælge hans ejendomsgård til 4 beboere og derefter med 2 upartiske dannemænd Niels Nielsen Vingel i Horsted og Jens Christensen i Højen, begge henhørende under disse herreder haver ladet sknne og taxere al den sædeland, engbund og høvederes græsning, som med ethvert sted skal følge, hvilket til hartkorn er anslaget, og derpå inddelt den til Hans Kgl. Maj.s kasse hæftende halve købesum, alt efter en af disse 2 mænd skriftligt forfattet forretning, som de personligen til stede for retten fremlagde og oplæste samt tilbød derpå med lovens ed at bekræfte forretningens indhold i alle måder. Efter sådan deres tilbud modtog retten enhvers edelige bekræftelse, og lyder den producerede og påskrevne taxationsforretning således, som følger. Da ingen meldte sig med noget til erindring herimod, blev bemeldte 2 dannemænd, Niels Nielsen Vingel og Jens Christensen, fra retten demitteret, og Ole Henriksen begærede det passerede i et lovligt tingsvidne beskreven, som retten bevilgede.


 

372:

For selvejeren Niels Pagh i Seest mødte prokurator Fibiger fra Snoghøj med stævning mod Christen Buch i Hjarup for 90 rdl. Afhører vidne.

Hans Andersen af Seest:

 1. Om vidnet ikke ved og har hørt Christen Buch sige og tilstå, at han var Niels Pagh 90 rdl. skyldig for 6 stk. stude, som Christen Buch havde solgt for Niels Pagh på husum marked sidst afvigte forår til en mand fra Mikkeldorph? - Vidnet svarede, at han har hørt Christen Buch sige og tilstå at have solgt på omspurgte Husum marked 6 stk. stude, som tilhørte Niels Pagh, og at samme kostede 90 rdl., men Christen Buch havde ikke fået betaling derfor hjem med sig, og derfor har sagt, at han har skrevet et par gange til en mand i Husum at indfordre dise penge og sende ham.
 2. Om vidnet kan erindre, hvor længe det ungefær kan være siden, at Christen Buch såpdant har sagt og tilstået? - Vidnet svarede, han kan erindre sig i høsttiden.

Niels Buk I Nagbøl og Lars Terpager af Skanderup er ikke mødt, blev forelagt til 12/2.


For retten fremkom selvejerbonde Hans Andersen af Seest, som på egne og lodsejeres vegne i Tandholt i Seest begærede, at retten ville udmelde 2 dannemænd til at taxere bemeldte Tantholt, som de haver under opmåling til agtende udskiftning imellem lodsejerne indbyrdes. Og blev i sådan anledning af retten udmeldt de 2 dannemænd Jens Kruse og Jørgen Jepsen, begge af Vamdrup, som efter varsel haver at indfinde sig udi alle lodsejernes overværelse og en bestemt dag og tid i indeværende uge at skønne og taxere bemeldte mark Tandholt i Seest sogn og derover sådan skriftlig forretning at forfatte, som de trøster sig til her inden retten at edeligt afhjemle iag 14 dage den 12. febr. Og haver rekvirenten at tage denne udmeldelse beskreven og vedkommende at bekendtgøre.


372b, AO 217:

Gæsteret. Prokurator Lindved lod indsende til retten et skriftligt indlæg og indlod sagen til dom. Auditør Estrup af Fredericia formedelst det slette føre var kommen så sildig i retten, at han ikke bekvemmeligen kunne besvare Lindveds indlæg, begærede en afskrift til besvaring 5/2.


Den foran sidste tingdag anførte dom på fol. 371 lyder således:

I sagen imellem rektor magister Jørgensen i Fredericia og købmand Anders Grunnet af Kolding på den ene side samt den største del af Skanderup sogns tiendeydende beboeere på den anden side er den 27. januar 1782 afsagt følgende

Dom: At Skanderup sogns kongetiende allernådigst er henlagt og perpetueret til rektors løn i Fredercia latinske skole, er noget, som ikke er fremmed eller ubekendt for ermeldte sogns samtlige beboere, da samme har været over hundrede år og de ... har erlagt tienden, endog i de sidste åringer til den, som afg. rektor magister Hans Hansen havde forpagtet tienden til for årlig afgift to hundrede rigsdaler, siden tienden formedelst sin langt fra liggenhed ikke kunne oppebæres in natura og sognemændene ikke ville give(?) ermeldte sum. I afdøde magister rektor Hansens sted beskikkes til rektor magister Simon Jørgensen efter allernådigste bestalling af 24. nov. 1779, til hvem Skanderup sognemænd betidelig burde henholdt sig, når deres atrtrå havde været at beholde tienden for penge eller kornakkord, men dette haver de forsømt, da rektor Jørgensen imidlertid forpagter tienden til købmand Anders Grunnet i Kolding på 3 år, neml. 1780, 1781 og 1782, imod årlig afgift 210 rdl. efter lovlig kontrakt af 1. juli 1780. Nogle af sognemændene har herpå indladt sig i akkord med forpagteren af denne tiende, jvilket ikke burde ske, uden det var vitterligt for dem, at han havde forpagtet samme af rektor Jørgensen. Og for hvem som ikke ville akkordere, men svare tienden in natura, befindes i sagen, at bemeldte skøbmand Grunnet havde beskikket 2 gode mænd der i sognet, navmlig Jens Nielsen Kjær i Dollerup og Steffen Jepsen i Skanderup til at modtage og i deres gårde at modtage kærvetienden, hvilket var det bekvemmeligste, som sognemændene kunne ønske sig, både i henseende til hastig befordring med kornets telgning (tælling?) og den korte kørsel dermed; dog stiller de fleste af sognet sig an som uvidende herom i følge deres forespørgsel af 11. august 1780; men magister rektor Jørgensens svar den 15. ejusdem vixer dem, til hvem de haver at henholde sig, nemlig købmand Anders Grunnet i Kolding som forpagter af den ham i løn allernådigst tillagte Skanderup sogns kongekorntiende, og var dette svar så betidelig, før end høsten i det år tog sin begyndelse, at ingen undskyldning herimod kan finde sted, allerhelst det tilligemed lovligen bevist under sagen, at forpagteren havde ladet dem vide, han var berettiget til at hæve tienden, og til [=> fol. 373] hvem de kunne levere den, neml. forberørte beskikkede Jens Nielsen Kjær og Steffen Jepsen der i sognet. Da sådant svar og efterretning var bleven sognemændene bekendt, søger så mange af dem, som ikke var bleven akkorderet, snart på en og snart på anden måde at ville tilvende sig tienden ved og med tvang, men får det endelige svar af magister rektor Jørgensen, at det ikke stod i hans magt for den gang at føje dem, da han ikke kunne vige fra en lovlig kontrakt. Herpå drister de sig til på egen hånd uden anmeldelse for nogen at afsætte tienden på marken og uden at og uden at afsætte tienden på marken efter loven at indføre kongetienden i deres huse, et optrin, som er mere end selvrådigt. Denne lovstridighed foredrages amtmanden, siden tiendeyderne alle er selvejere, til forsøg om mindelig afhandling efter de af forpagteren købmand Grunnet indleverede forligsproportioner, som i betragtning af sagens omstændigheder ikke syntes overdreven, men uagtet amtmandens mediation ville de ikke antage samme, hvorfor sagen til lands lov og ret henvistes. Søgsmålet her imod sagvolderne er falden i rette den 31. oktober 1780, hvorefter lovligt er blevet saggivet: af Nagbøl Niels Buck, Erik(?) Kock, Jørgen Jakobsen; af Dollerup: Hartvig Hansen med husmand på heden; af Lunderskov Søren Buck, Gyde Jensen, Mathias Hansen, Lars Simonsen, Jørgen Smed, Hans Larsen, Jens Hansen, Lars Nielsen, Christen Bertelsen, Lars Iversen; af Drabæk mølle Johannes Hansen; af Rolles mølle Rasmus Christensen; af Skanderup Lars Buk, Thomas Ulv, Jens Lassens enke med lavværge Hans Hansen, Jep Knudsen, Johan Nielsen Fabricius, Jep Iversen, Anton Buk, Lars Terpager, Jens Thygesen, Mikkel Jensen, Anders Hansen, Søren Andersen, Christen Jørgensen, Hans Thomsen eller eftermand Søren Pedersen. Alle disse har fra ovenmeldte tid og til den 18. december 1781, sagen blrev optaget til dom, ikke søgt andet end at forlænge og vidtløftiggøre sagen til deres større skade samt tidsspilde for retten, da al deres procedure er gået ud på forlig, men ikke opnåede endelighed formedelst deres egen ustadighed, dog ikke funden citanternes utilbøjelighed at ville have nodtaget forlig både før og under sagens drift. De have således herved pådraget sig citanternes i retten nedlagte påstand at gøre endeulig rigtighed for kongekorntienden i året 1780, både i traven og tøndetal af alle slags indavlet sæd og ikke alene betale den enkelte med endog tredobbelte tiende samt skadesløs omkostninger og anseelige mulkter med videre. Men da det under sagen er bemærket, at de saggivne haver været af de tanker, at magister Jørgensen ikke var rådig over kongetienden at udbringe den til sin bedste fordel, da det er hans løn for tjeneste og arbejde, uden først at tilbyde sognemændene samme, lige som det sker med kirketienden efter lovens 2. bogs 22. kap. 19. art., så har dette for nogen del bidraget til deres udførte selvrådighed, som og i visse måder synes at være sket med oplagt råd og derfor ikke kan tilregnes for dem alle at være handlet og begået udi enfoldighed. Altså bliver efter alle anførte sagens omstændigheder og anbragte beviseligheder hermed kendt for ret, at så mange som er sag- og navngivne, bør af deres gårdes og steders hartkorn, en for alle og alle for ,en, at betale til magister rektor Jørgensen og hans forpagter købmand Anders Grunnet for kongetiende år 1780 i betragtning [=> fol. 373b, AO 219] af kornets høje priser syv mark danske af hver tønde hartkorn. Så bør de og på lige måde, en for alle og alle for en, at betale i processens omkostninger firesindstyve rigsdaler og endelig på lige måde for deres brugte ulovlige omgang at bøde til justitskassen 10 rigsdaler og lige så meget til Anst herreds fattigkasse, hvorunder Skandrup sogn er beliggende, hvilket af dem efterkommes inden femten dage efter denne doms lovlige forkyndelse under vedbørlig tvangsmiddel ifølge loven.


373b, AO 219:

1782 - 5. februar:

Læst Henrik Poulsen af Verst hans pantebrev til hans fader Poul Jepsen sammesteds for 232 rdl. 2 ml., som er hans søskendes arv.


Baltzer Bøeg af Sønder Stenderup ctr, Herman Hansen på Vamdrupgård. Baltzer Bøeg indlod sagen under dom således,at sagvolderen bliver tilfundet at betale de forstænte 190 rdl. med renter fra søgsmålets dato, indtil betaling sker. 5/3.


Efter rettens udmeldelse den 22. januar indfandt sig for retten de 2 synsmænd, nemlig Jens Christensen af Højen og Jens Grøn af Jerlev. De afhjemlede deres syn på Søren Nikolajsens af Nørre Vilstrup hans gårds tilhørende skove.

På lige måde afhjemlede disse 2 synsmænd at have synet efter rettens udmeldelse den 22. jan. Jens Pedersen af bemeldte Nørre Vilstrup hans skove. - Rekvirentene til disse syn, Mikkel Poulsen og Jens Pedersen begærede hver for sig det passerede i et lovligt tingsvidne beskreven.


For retten fremkom selvejerbonden Jens Christensen i Højen, som forlangte udmeldt 2 upartiske og skønsomme dannemænd [=> fol. 374] til at syne hans skov med henblik på hugst og salg. Udmeldt blev selvejerbønderne Niels Bennetsen af Nørre Vilstrup og Niels Mikkel af Horsted. Anvisninger som 1781 fol. 359.


Gæsteret kontinueret efter rekvisition af auditør og prokurator Estrup i Fredericia. I stedet for skriftligt svar på Lindveds indlæg af 28/1 lod Estrup følgende protokollen tilføre: Da Estrup ikke fandt noget i bemeldte indlæg degnen sr. Snitgiers sag til fordel, så fandt Estrup aldeles unødvendigt med flere indlæg at vidtløftiggøre denne sag; kuns dette vil Estrup bemærke, at Estrup ikke vidste, hvad den i bemeldte Lindveds indlæg anførte bibelske talemåder - leder så skulle I finde - vil sige; men for ikke at blive hr. Lindved svar skyldig på denne talemåde så spørger Estrup i anledning af hr. Lindveds forklaring over forordningen 26. april 1775, hvoledes læser D..?  Dette spørgsmål kan Estrup med god grund gøre, siden den forklaring, hr. Lindved gør over bemeldte all. forordning ikke aleneste strider mod forordningens klare ord, disse neml., bøder for hver en gang, de befindes i sådan forbrydelse, men endog imod forbrydelsens natur, hvorfor hr. Sniiker her søges. På grund af anførte med mere, som under sagen foregået er, henholdt Estrup sig til den af ham forhen gjorte påstand, denne nemlig, at sr. Snitger , som selv er årsag udi, at han to gange er befunden [=> fol. 374b, AO 221] i forbrydelse imod oft benævnte all. forordning, bør bøde efter forordnigens bydende 100 rdl. og i omkostninger 50 rdl., da han har forårsaget mange rejser, som var unødvendige, da hans forbrydelse var klar. Sagen optaget til doms afsigelse 12/2.


374b, AO 221:

1782 - 12. februar:

 1. Læst den for Koldinghus amt 1781 satte kapitelstakst.
 2. Læst plakat, hvorved benekdtgøres auktions holdelse den 22. febr. i Kolding hospital over Verst sogns kongekorntiende til forpagtning.
 3. Forevist til udsletning af pantebog et pantebrev udgivet af Christen Sørensen i Amnitsbøl for 140 rdl. til Hans Buk i Rugsted.
 4. Læst plakat til advarsel mod al misbrug af søpas samt angående aligerske passers tagelse for de skibe, som passer Cap Finisterre.
 5. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 22/2 i Kolding hospital over Gesten sogns kongekorntiende til bortforpagtning.
  2 pantebreve forevist til udsletning af pantebog:
 6. Jørgen Hansen og Jakob Olesen i Bramdrup for 463 rdl. af Fredericia Hospitals midler af bemeldte hospitals forstander rådmand Egberg tilstået udslettet.
 7. Jørgen Hansen og Jakob Olesen af Bramdrup pantebrev for 178 rdl. af Fredricia hospitals midler (af sammt tilstået udslettet).
  Og således i retten antaget og påtegnet til udslettelse.

Generalauditør Høyer til Jerupgård mod forpagter sr. Zonniche Müller på Nygård. Rådmand Baggesen lod i sygdoms forfald i kommission for generalauditøren producdere hans deduktions promemoria. Den saggivne mødte for retten og begærede kopi samt sagens anstand i 4 uger. 12/3.


375:

Selvejerbonden Niels Christensen i Jordrup forlangte 2 synsmænd udmeldt til at syne hans skov med henblik på hugst og salg. Udmeldt: selvejerbønderne Niels Christensen i Knudsbøl og Niels Langgaard af Döns (Dons). Anvisninger som 1781 fol. 359.

Lige udmeldelse i et og alt her fra retten til indbemeldte 2 synsmænd et lige syn at foretage sig over Stephan Christensen i Jordrup hans gårds skove og skovsparter.


I sagen for Niels Pagh i Seest imod Christen Buck i Hjarup var mødt hr. prokurator Fibiger af Snoghøj og ærbødig tilkendegav for retten, at bemeldte sag var i mindelighed forligt og afgjort og derfor i så henseende frafalden.


Gæsteret. Og blev følgende dom afsagt, der lyder på folio således. - Estrup var mødt og begærede sig dommen beskreven. Prokurator Lindved fra Vejle var til stede på den dømte Snigters vegne og forbeholdt hans ret imod den afsagte dom til påanke og begærende akten in forma beskreven.


Gæsteretssagen ctr. Jens Madsen [=> fol. 375b, AO 223] i Høllund. Prokurator Lindved på vegne af kaptajn Michaelsen producerede en ham tilhændekommen amtmandens konstitution til at udføre sagen med det ham all. forundte beneficium pauperitatis samt en af ham udtagen stævning til sagens videre fremme. 19/2.


375b, AO 223:

Den foran på denne folio anførte dom lyder således:

Dom afsagt udi holden gæsteret den 12. februar 1782: Når de udi denne inkvisitionssag førte edelige vidner conopteres(?) med den afhjemlede forretning, som d. 1. december f.a. ... konsuntionsinspektør Tonboes af Fredericia hans forlangende er bleven foretaget hos sognedegn Snitger i Egtved sogn og by om ulovlig brændevinsredskab og brændevinsbrænden, så er det klart, at der med denne inkvisition er forefunden mere brændevin i huset, end forordningen af 15. oktober 1778 allernådigst tillader, og hvorved haver manglet ... rigtighed, som 3. kap. 15. art. og 7. kap 7. art. tilholder og befaler; ligeså oplyst er det bleven med det fundne friske spøl og tjenestepigen Johannes vidnesbyrd, at samme brændevin, kort førend bemeldte(?) inkvisition skete, er brændt der i huset, hvilket ikke kunne ske uden brændevinsredskab, som vel ikke af rekvitenterne blev funden, men er dog samme dag bleven henbragt i byen efter vidnets forklaring på citantens 5. quæstion. Dette beviser, at degnen Snitger haver handlet imod forordningen af 26. april 1776 art. 1 og 2, da han derimod burde været et eksempel for andre. At han den 6. december samme år er bleven besøgt med inkvisition fra Vejle udi lige tilfælde og formedelst det derved hos ham antruffet utilladelig brændevinsredskab er sat udi strafbøder efter forordningen, synes vel at gøre hans skæbne hård, allerhelst han er en fattig mand, som har små uopdragne børn; men dette kan dog ikke efter hans mening og påstand undskylde eller fritage ham for at anses i henseende til den første beviselige forseelse og overtrædelse af de kongelige all. befalinger. Thi kendes for ret, at bemeldte sognedegn Snitger bør betale til konsumtionsinspektør Tonboe i Fredericia et hudrede rigsdaler. Så bør og det antrufne brændevis at være konfiskeret, og endelig betaler han udi søgsmålets bekostninger tyve rigsdaler, hvilket af ham efterkommes inden 3 solemærker efter denne gæsteretsdoms lovlige forkyndelse under nam og indførsel efter loven.


1782 - 19. februar:

 1. Læst en plakat i det tyske sprog, hvormed bekendtgøres offentlig auktions holdelse ved Gammel  Ålboe i Stenderup skov over et parti tørt træ efter det højlovlige rentekammers resolution [=> fol. 376]
 2. Læst Jørgen Jensens i Vrå skøde af 15/11 1776 for ham sammesteds tilhørende selvejergård nr. 1 hartkorn ager og eng 3 tdr. 5 skp. 3 fjd. 1 alb. og af nr. 3 og 8 1 td. 3 skp. 3 fjd. solgt til sin søn Jens Jørgensen.
 3. Læst næstmeldte Jens Jørgensens i Vrå udgivne skøde af 24/1 1780 på ligledes næstmeldte selvejergård nr. 1, 3 og 8 med anførte hartkorn solgt til sin svoger Jens Andersen.

Afg. prokurator Høyers stervbo i Vejle ctr. Christian Gydesen Fugl på Margrethelund i Højen sogn. Dom blev afsagt, tilført på fol.


De 2 synsmænd Niels Bennetsen af Nørre Vilstrup og Niels Mikkel af Horsted afhjemlede deres syn på Jens Christensen af Højen hans skov.


Gæsteret: Kaptajn konsumtionsinspektør Michaelsen i Vejle ctr. Jens Madsen i Høllund. På vegne af Jens Madsen var mødt prokurator Fibiger fra Snoghøj, som forbeholdt hans lovlige ret i alle tilfælde, såvel i henseende til dette søgsmåls vidtløftighed og i henseende til de grove beskyldninger mod Jens Madsen, som stævningen omformelder. Ingen af vidnerne var mødt. De blev forelagt at møde 26/2.


Den her foran sidste tægtedag anførte dom lyder på denne folio således:

Dom: Skifteretten udi afgangne prokurator Høyers stervbo i Vejle haver her til retten funden sig forårsaget lovlig at saggive sr. Christian Fugl på Margrethelund for 31 rdl. 2 mk. 14 sk., som han befindes skyldig til ermeldte stervbo efter egen tilståelse og løfte om mindelig afgørelse den 23. dec. 1779 samt den i sagen producerede regning, og da han hverken efter rettens lovdagelse eller den ham desuden forundte tid af opsættelse haver fremført noget til lovlig afbevisning imod anførte krav, mindre søgt at opfylde hans skriftlige løfte, så bliver kendt for ret, at Christian Fugl bør betale den den civile skifteret i Vejle fordringen til afg. Høyers stervbo med tredive og en rigsdaler to mark og fjorten skilling samt søgsmålets bekostninger efter billig regning.


376b, AO 225:

1782 - 26. februar:

 1. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse fredag d. 8. marts bliver ved offentlig auktion bortsolgt en del af sr. Hvas i Andkær hans gårds jorder og hartkorn samt nogle huse.
 2. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse d. 8. marts i Skanderup by hos sr. Peter Fabricius sammesteds over 2 ham dertil havende selvejergårde med deres besætning, alt efter dom, indførsel og udlæg.

I sagen kammerherre Lüttichau til Engelsholm imod Christen Christensen Høllund i Høllund lod sr. Steenstrup af Giøding mølle begære, at sagen måtte frafaldes som afgjort.


Efter rettens udmeldelse den 12/2 afhjemlede de 23 synsmænd selvejerbønderne Niels Christensen af Knudsbøl og Niels Ly...gaard af Dons deres syn på Niels Christen af Jordrup hans skov.

På lige måde afhjemlede disse 2 synsmænd at have synet Stephen Christensen i Jordrup hans skov.


1782 - 26. februar:

Gæsteret: Konfiskationssagen ang. inkvisition om utilladelig breændevinsredskab anlagt af kaptajn konsumtionsoinspektør Michaelsen mod selvejerbonde Jens Madsen i Høllund. - Prokurator Lindved afhører vidner.

Jes Madsen af Vesterby: [=> fol. 377]

Før end Lindved fremsatte spørgsmål, fremviste og afgav han først her i retten et trædæk forsyned med rettens segl af Vejle og påtegnet fremlagt ... holdende gæsteret her i Vejle den 3. oktober 1781. G.V.A. Fleischer, hvilket er det trædæk, som medhører det hosw Jens Madsen i Høllund ved inkvisition den 5. juni 1781 antrufne brændevinsredskab, der tilligemed en kobberbrændevinshat blev forefundet skjult under en tornebusk i Jens Madsens toft tæt ved hans gård. Dette dæk bad Lindved til stede i retten og vidnerne forevist, når samme i hans fremsættende quæstioner vorder påråbt. - Prokurator Fibiger på vegne af Jens Madsen måtte i anledning af det ved hr. Lindved fremlagte såkaldte dæk ærbødigt erindre retten og påstå, at hr. Lindved blev pålagt i følge stævnemålet at fremkomme tillige med den kobberbrændevinshat, som er forstævnet tillige at skulle forevises og fremlægges her i retten, på det hr. Lindved og hans principal ikke ved at fremkomme først med et stykke og siden med et andet skulle få lejlighed til, som hidtil noksom er kendt, at vidtløftiggøre og forhale sagen den stakkels bonde til beknstning og tildsspilde fra sin lovlige nærignsvej. - Lindved ville alene svare hr. Fibiger, at han ifølge stævnemålet skal fremme de beviser og nødig til sagens tarv, benægtende, at sagen er forhalet fra hr. kaptajnens side uden lovlig og gyldige årsager, som sagen og dens endskab skal vise, vedblivende for det øvrige den begæring, han til retten har gjort. - Og Fibiger begærede, at Lindved ville ereklære sig, hvad enten han kke ville eller ikke kunne fremkomme med den forstævnte kobberbrændevinshat. - Når Lindved troede sif berettiget og pligtig at give nogen erklæring, det han ej indser, men modstår som sagen uvedkommende for denne sinde, så må han alene henføre hr. Fibiger til sagen og dens naturlige beskaffenhed, da mulig den fornødne erklæring der kunne fås. Og Lindved troede, at denne post var sagen uvedkommende og først idag unyttig; han fremkom nok ved sagens endskab med de fornødne agtende beviser og tror, at det ikke er ret, hr. Fibiger vin incomedere retten med kendelse herom. - Uagtet stævningen indeholder, at såvel den af hr. Lindved på citantens side foreviste og i retten leverede trælåg som og den ved den forstævnte inkvisition forefundne koberbrændevinshat skulle forevises vidnerne til deres derpå tagende svar, s´å antog retten for idag alene den berørte trælåg til forevisning for vidnerne. Lindved spurget først

 1. om vidnet kender Jens Madsen i Høllund og har været i hans hus. - Vidnet svarede ja.
 2. Kender voidnet da ikke og det her i retten værtfende ham nu fremvisende brændevinsdæk og ved eller har hørt, at samme er Jens Madsen tilhørende, samt at det ... er brugt til brændevinsbrænden hos ham? - Nej.
 3. Ved vidnet da ikke, at Jens Madsen ofte har brugt brændevinsbrænderi såvel før som siden den 5. juni 1781? - Vidnet svarede dertil nej, det vidste det ikke.
 4. Hvad vidnet enten med sig selv eller andre har hørt og er bekendt om den post, at Jens Madsen på ulovlig måde har søgt at skjule sandheden i forstævnte begivenhed samt formået hans ..., som tjente Jens Madsen til såvel at blive fra retten, når han blev stævnet, som at sige der andet, end hvad var sandt? - Vidnet svarede hertil nej, herom vidste han intet.
 5. Ved vidnet og har hørt sige enten af Jens Madsen eller andre, at Jens Madsen, efter at inkvisitionen hos ham den 5. juni f.a. er passeret, skal have købt brændevin fra en købmand her i Kolding, og ved vidnet da, hvor meget, og kan han navngive den købmand, når han dertil vorder stævnet? - Vidnet svarede, han vidste om det omspurgte intet. [=> fol. 377b, AO 227]

Fibiger forbeholdt sig på vegne af Jens Madsen påanke og tiltale for de i det afhørte vidnes spørgsmål nærgående og grove beskyldninger, som hr. Lindved har ladet tilspørge Jens Madsen angående. - Lindved forbeholdt i alle dele kaptajnens ret såvel imod vidnet, om det i tiden skal blive ham overbevist, at hans vidnesbyrd ikke har været rigtigt, som og imod de andre pågældende, og troede, at Fibiger indså, at et spørgsmål og indirekte beskyldning er tvende differente ting.

Den saggivne Jens Madsens moder Bodil Jesdatter af Høllund: Lindved bad hende givet de spørgsmål for først protokollen tilført det første vidne er givet. Og på det protokollen ikke blive opfyldt med alt for megen vidtløftighed, måtte Fibiger i almindelighed protestere mod de 3 første spørgsmål, da de er sådanne, at vidnet forhen ved et tingsvidne, her ved retten er ført ved hr. Lindved den 24. september 1781, har fuldkommen besvaret disse formeldte 3 quæstioner ved hendesw svgar på de den tid givne quæstioner; men Lindved var forvisset, dommeren behageligen indså forskelligeheden i de af hr. Fibiger benævnte quæstioner samt de idag med den særdeles forskel, som endog er, at dækket forevises her idag, hvilket ej er sket før. Skulle dommeren ellers finde, at de idag fremsættende quæstioner eller nogen af dem skulle være så nøje besvaret, som der fordres idag, da har Lindved ikke noget imod, at det fornødne observeres til sagens forkortelse. - Forinden vidnets svar blev taget på de begærede sørgsmål, blev af retten for vidnet oplæst de spørgsmål og swvar, som hende er givet i tingsvidnet den 24. september f.a. Og svarede på de af Lindved til forrige vidne fremsatte 3 spørgsmål således:

 1. Da den saggivne Jens Madsen er hendes søn, så er det følgelig, hun kender ham og har været i hans hus.
 2. nej.
 3. nej, vidste derom intet.
 4. er derom intet bevidst.
 5. nej, derom vidste hun intet.

Hans Buk af Rugsted (samme spørgsmål):

 1. ja.
 2. nej.
 3. nej, vidste derom intet.
 4. nej, derom var ham intet bekendt.
 5. var derom intet bekendt.
  Lindved måtte dernæst spørge for det
 6. Om vidnet ikke ved og har hørt, at der hos Jens Madsen den 5. juni 1781 foretaget inkvisition om brændevinsbrænden og -redskaber, og at der i hans toft tæt ved hans gård under en tornebusk skjult blev forefunden en kobberbrændevinshat og trædæk ham Jens Madsen tilhørende? - Vidnet svarede nej, havde ikke hørt eller vidste det omspurgte.
 7. Ved vidnet ikke og [=> fol. 378] at det brændevin, som ved forbemeldte inkvisition blev fundet skjult øverst oppe i Jens Madsens hus eller på bjælkerne, virkelig er brændt og tillavet i Jens Madsens gård og ikke købt andre steder? - Vidnet svarede nej, var derom ubevidst.
 8. Hvor vidt er det, at vidnet er beslægtet eller besvogret med Jens Madsen? - Vidnet svarede, at Jens Madsen havde hans datter til ægte.

For først bad Lindved, at det trædæk, som nu har været her i retten til afbetjening, måtte blive forsynet med rettens mærke, således som de selv finder for godt, og når samme var sket, ham det da tilbageleveret til videre afbetjening.

Vidnerne Hans Enevoldsen, tjenende Jes Madsen i Vesterby, og pigen Anne Margrethe drejlsvæver, der nu er at finde i Lejrskov, hvilke to personer af stævningsmændene såvel ved indstævning som forelæggelsen er talt da at være til stede, men har vist genstridighed i atmøde, om de ikke skulle være mødt, som det viser sig, retten da med kendelse ifølge loven 1. bog 13. kap. 7. art. conf. forordningen af 3. marts 1741ville tildømme dem at bøde deres faldsmål hver af dem kongen og sagsøgeren hver 10 lod sølv, og forelægge dem at møde om 14 dage. - Retten påtegnede det for vidnerne i retten foreviste trælåb og derefter leverede hr. Lindved samme tilbage. Derenæst påråbte retten Hans Enevoldsen, foregivet at tjene Jes Madsen i Vesterby, og pigen Anne Margrethe drejlsvæverske, som forhen har været og tjent Jens Madsen i Høllund, men nu siges at opholde sig i Lejrskov. De var ikke mødt. De skal ifølge den allegerede lovens artikel og forordning blive idmøt deres faldsmåls bøder, når det forinden af citanten lovligt godtgøres, at de rigtig og lovlig er blevet forkyndt den idag i sagen producerede forelæggelse, og ellers til dem bliver udstedt nye forelæggelse. 12/3.


378:

1782 - 5. marts:

378b, AO 229:

Og blev afsagt dom udi sagen anlagt for Baltzer Bøeg i Sønder Stenderup mod Herman Hansen på Vamdrupgård, hvilken dom på folio ... lyder således.

Den her forhen på denne folio anførte dom lyder som følger:

Dom: På amthuset er den 20. december 1781 truffen forening imellem Baltzer Bøeg af Sønder Stenderup og Hermann Hansen på Vamdrupgård om deres mellemværende haldel og regninger, hvorefter den sidste er bleven skyldig til den første 190 rdl., som han skriftlig lover at betale til 1. januar 1782, men holder ikke sådant løfte og derfor pådraget sig bemeldte Baltzer Bøegs lovlig tiltale og søgsmål. Efter hvilket såvelsom rettens lovdagelse debitor ikke haver haft noget til lovlig afbevisning mod det forstævnte krav. Det kendes altså for ret, at Hermann Hansen af Vamdrupgård bør betale til altzer Bøeg i Stenderup et hudrede og halvfemtesindstyve rigsdaler dansk courant med lovlig rente deraf fra søgsmålets datum, indtil betaling sker, og desuden alle på sagen anvendte bekostninger skadesløs efter billig regning ...


1782 - 12. marts:

 1. Læst Mourits Andersens af Hinnum i Grindsted sogn forfattede testamente og hvem af hans børn der efter hans død skal tiltræde hans ejende og påboende gård i bemeldte Hinnum hartkorn 2 tdr. 1 skp. 2 alb., og hvor meget af samme at udbetale til dens medarvinger.
 2. Læst købekontrakt imellem Erik Poulsen i Nørre Vilstrup som sæger og Morten Pedersen i Børkop som køber om 4 skp. hartkorn ager og eng og 1/4 alb. skovskyld af sælgerens påboende gårds hartkorn i bemeldte Vilstrup tilligemed en længde hus på 8 fag.
 3. Læst Erik Poulsens i Nørre Vilstrup skøde til Morgen Pedersen i Børkop på næst ommeldte omkontraherede hartkorn og hus for den summa 199 rdl.
 4. Publiceret auktions holdelse hos glarmester Nicolai Prinson(?) over hans ejendomshus og tilliggende have, som holdes 1. gang den 13.m 2. gang den 16. og 3. og sidste gang den 18. marts, og når huset ved sidste auktion er bortsolgt, bliver tilligemed solgt ved denne auktion al indboen bestående af kobber, tin, messing, kakkelovne, dragkister, stole og borde samt sengeklæder og linned med videre.

Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen i Frederiksnåde. Knud Pedersen foreviste rettens udtagne kontinuationsstævning i anledning af, at ved Skads, Gørding, Malt herreders ting ladere føre et tingsvidne til sagens oplysning, måtte [=> fol. 379] begære sagen udsat til 16/4.


379:

Generalauditør Høyer til Jerup ctr. forpagter Sonniche Møller til Nygård. Rådmand Baggesen producerede 1) den ham af generalauditøren meddelte fuldmagt til denne sags afgørelse i mindelighed eller ved søgsmål og 2) et promemoria. - Sonniche Møller var selv til stede og havde anhørt Baggesens proportioner til sagens mindelige afgørelse. Møller er lige så vel sindet til sagens forlig som rådmanden, men da 40 rdl. er over hans evne at kunne betale for de sagsøgte 70 rdl., da han haver adskillige retmæssige kontraprætentioner, så ville han dog, ligesom herved sker, tilbyde at betale tredive rigsdaler til førstkommende snapsting og imidlertid derfor stille antagelig kaution; men derimod måtte søgsmålet ophæves uden videre bekostning for ham så vel som kontrakten kvitteres og al hr. generalauditøren Høyers og hans mellemværende, i hvad navn haves kan, dermed være tilendebragt, og således forhåbede, at rådmand Baggesen i kraft af den ham meddelte fuldmagt antog dette tilbud; men i andet fald måtte han årsages at forsvare sin lovlige ret.- Baggesen ville tage det under betænkning og sådant besvare idag 14 dage. 26/3.


For retten fremkom Peder Hansen, halvgårdmand i Almind, som tilkendegav, at for 8 dage siden haver han forefunden i sin gårds toft  en fremmed hest, som er lysebrun, hvilken han har oplyst og bekendtgjort, uden at dertil haver meldt sig ejermand, og derfor ifølge loven lader oplyse denne hest her ved retten 1. gang såvelsom forevist hesten, der som meldt er lysebrun, og af 2 dannemænd, Peder Hansen og Niels Iversen, begge af Vester Nebel, blev vurderet at kunne være værd 12 rdl. Skulle lovlig ejermand hertil indfinde sig, forbeholder Peder Hansen sin ret til foderløn og anvendte bekostninger, da ellers andet og tredie efterlysning herom vorder foretaget de næstfølgende tingdage.


For retten fremkom Søren Nielsen af Vester Nebel og tilkendegav, at han havde i forsæt at sælge en trediedel af hans påboende gård i bemeldte Nebel bestående af hartkorn ager og eng 2 tdr. 3 fjd. 2 alb. og til den ende med 2 dannemænd, Peder Hansen og Niels Iversen, begge af Vester Nebel ladet skønne, syne og taxere den jord  af ager og eng samt høveders græsning, som skal følge den 3die parts hartkorn af ermeldte Søren Nielsens gård, så og hvor meget af den summa, som står i gården til Hans Maj.s kasse, der stedse skal følge ermeldte trediepart, og hvorom disse 2 dannemænd fremlagde i retten en af dem skriftlig forfattet forretning, som de selv oplæste og tilstod i al sin indhold same med lovens ed bekræftede, hvilken forretning af retten blev påskreven og lyder således. [=> fol. 379b, AO 231] Og da ikke videre var til disse synsmænd, blev de fra retten demitteret, og Søren Nielsen begærede det passerede i et lovligt tingsvidne beskreven meddelt.


379b, AO 231:

Gæsteret: Kaptajn kunsumtionsinspektør Michaelsen af Vejle ctr. Jens Madsen af Høllund. - Prokurator Lindved producerede ifølge rettens pålæg til bevis, at rettens forelæggelse under 19/2 lovlig er bleven forkyndt for de udeblevne vidner Hans Enevoldsen i Vesterby og pigen Anne Margrethe, producerede det vidnesbyrd, de 2 brugte forkyndelsesmænd, Søren Jakobsen og Peder Pedersen har aflagt ved Vejle bytings ret den 28/2. - Retten, som erfarede, at det forhen stævnte og nu mødte vidne pigen Anne Margrethe Drejlsvæver, der nu tjener i Lejrskov, er her ved retten til stede, ville anhøre, hvad hun måtte have til sin lovlige undskyldning, at hun ikke efter sidste forelæggelse som vidne da lydagtig mødte for retten. Anne Marie forklarede, at hun den tid var syg og sengeliggende af brystsyge og derfor ingen kunne møde; hun er endnui ikke fri for denne svaghed, som offentlig ved retten blev erfaret af hendes udtale, og ville derfor ikke håbe, at hun som et meget fattigt tjenestebud blev dømt til nogen straf, allerhelst hun nu efter den anden forelæggelse med et svagt helbred var mødt for at meddele sit vidnesbyrd i den indstævnte sag. - Efter sådan indhentet forklaringog ibragte erfaring af vidnets svaghed modtog retten det producerede dokument. Retten kunne ikke med nogen billighed eller føje tilkende pigen Anne Margrethe at lide faldsmåls straf, da sygdom har været årsag udi hendes udeblivelse efter den første forelæggelse; men retten tog derimod forbehold at anse den stævnte Hans Enevoldsens udeblivelse efter første forelæggelse, og ifald samme skulle kontinuere, om han ellers i herrederne beviselig er til stede, med sådan straf, som forordningen af 3. marts 1741 all. dikterer, der således ved dom i hovedsaen skal blive observeret. - Hans Enevoldsen var ikke mødt; af hvad årsag kunne retten ikke vide, men som af forelæggelsens påtegning, at de 2 uidsendte mænd ikke selv har talt med ham, og altså ligesom forhen tog retten lovlig forbehold imod ham.

Anne Margrethe: Forinden Lindved fremsatte for vidnet de fornødne agtende quæstioner, afgav han her i retten det trædæk, som er fundet ved inkvisitionen hos Jens Madsen i Høllund og efter påtegning [=> fol. 380] har været her i retten den 26/2, hvilket han bad, vidnet måtte blive forevist, når han samme i hans spørgsmål påberåber og til den ende spurgte:

 1. om vidnet ikke kender og i Jens Madsens hus har set det trædæk, som hende nu her i retten bliver forevist, og som er så meget kendelig, og ved, at dette trædæk er brugt i Jens Madsens hus ofte til brændevinsbrænderi. - Vidnet svarede, hun kendte ikke dette trælåg, ikke heller vidste, at det har været brugt i den omspurgte mands hus til brændevinsbrænden.
 2. Om hun da ikke ved, at Jens Madsen kort efter inkvistitionen fra Vejle havde været hos haml for at søge og finde hans brændevinsredskab, har købt en del potter brændevin hos en købmand i Kolding? - Nej, det vidste hun ikke.
 3. Hvor længe vidnet har tjent Jens Madsen, og når hun af hans tjeneste? - Vidnet svarede, 1 års tid, og kom af hans tjeneste sidst afvigte Mikkelsdag.
 4. Om vidnet er beslægtet eller besvogret med Jens Madsen eller kone? - Nej.

Hvad angår den endnu udeblevne Hans Enevoldsen, da kunne retten ikke vide, om han virkelig måtte være i herrederne, og derfor måtte overlade til citanten, hvorledes han bedst finder for godt at tvinge denne Hans Enevoldsen til sin pligt. - Lindved til fornøden anstands førelse mod denne halstarrige Hans Enevoldsen begærede sagens anstand til 26/3.


1782 - 19. marts:

 1. Læst plakat, hvorved bekendtgøres, at førstkommende mandag den 25. marts lader selvejerbonden Ole Henriksen i Højen Stubdrup (Stubberup) ved offentlig auktion bortsælge en del af ham tilhørende ind- og udbo samt heste, køer, stude og får.
 2. blev oplyst 2. gang den idag 8 dage af halvgårdmand Peder Hansen i Almind forefundne lysebrune hest.

For retten mødte Hans Hansen af Låge med stævning ctr. Claus Wiuff i Nybjerg mølle for gæld 100 rdl. [=> fol. 380b, AO 233] Han producerede Claus Wiuffs revers på 100 rdl. Claus Wiuff var ikke mødt. 2/4.


380b, AO 233:

1782 - 26. marts:

 1. Læst forbedret fundation for Sorø Akademi.
 2. Læst plakat anlangende, at ingen told- og konsumtionsbetjent, som er i sine embedsforretninger, må for gæld eller af anden årsag, undtagen i livs- og æressager, arresteres, med mindre hans afløsning fra hans post forhen er begæret og af hans foresatte besørget.
 3. Læst forpagtningekontrakt, hvorved rådmand Bahnsen af Kolding lejer og bortforpagter til forrige kromand Christen Andersen i Ågård sin i Ågård ejende selvejergård tillige med et hus samtg det på Donsgården købte hartkorn.

Generalauditør Høyer til Irup mod forpagter Sonniche Møller til Nygård. Rådmand Baggesen erklærede ikke at kunne modrtage bemeldte sr. Møllers sagens sidste tægtedag gjorte tilbud og begærede dom. - Møller, som uventelig måtte erfare, at det af ham gjorte anbud ikke af rådmand Baggesen kunne antages, begærede sagen udsat 14 dage, da Møller imidlertid agtede at udtage kontrastævning til sine bevisersw og prætentioners føring. 9/4.


381:

For selvejer Christen Buck i Hjarup mødte rådmand Baggesen, som producerede en stævning til indfrielsesed at aflægge efter dom. Baggesen tilkendegav ærbødigt, at bemeldte Christen Buch i efter stævningens udstedelse indløbende lovlige og uundgåelige forfald, der hindrede ham idag at møde her i retten for at aflægge den forstævnte ed, men nødsges til sammes aflæg at begære 14 dages anstand. - Prokurator Lindved, som var indstævnet til eden at påhøre, havde ikke noget imod det forlangte anstand. 9/4.


For retten fremstod selvejer Jørgen Hansen Lassen af Vester Gesten by i Gesten sogn, der som lægdsmand for landsoldaterlægdet nr. 60 i bemeldte Vester Gesten, der ærbødigst tilkendegav, at da bemeldte lægds nr. 60 dets lægdsbrødre havde bragt i erfaring, at en bemeldte lægds reservemandskab, navmlig Mathias Christoffersen, var som rytter stående ved hr. kammerherre og eskadronchef Juhls eskadron rytteri i Vejle under det slesvigste regiment rytteri, lavde de om hans løsgivelse fra bemeldte eskadron til landsoldaterlægdet for ermeldte no. 60 i Vester Gesten, da lægdet til næste session behøvede at præsentere ham som landsoldat, derom henvendt sig til amtmand de Hoffmann i Fredericia og udbedt sig hin bemeldte herres assistance til Mathias Christoffersens udlevering fra ermeldte ryttereskadron i Vejle, hvorpå dem var bleven meddelt højbemeldte herres rosolution. Komparenten lægdsmanden Lassen til den producerede resolution at efterekomme fremstillede som vidner selvgårdmand Jens Hansen og hustru Margrethe Christensdatter af Vester Gesten samt husmanden Peder Nielsen fra Jerlev by for at bære vidnesbyrd om forommeldte rytter Mathias Christoffersen har fyldt sit 4. år på selvejergården nr. 8 og 9 i Vester Gesten under landsoldaterlægdet nr. 60 sammesteds, hvilke vidner han begærede taget i ed. De forklarede enstemmende og vandt, at Mathias Christoffersen, som nu skal være rytter ved det slesvigske regiment, er som et barn lidet over 2 år gl. kommet til Vester Gesten under opdragelse og der opfyldt sit 4. års alder samt efter den tid endog været der, så at lægdet på sådan grund altid har holdt sig berettiget til ham og nu, som vidnerne har hørt, behøver ham til landsoldat. Efter sådan aflagt vidnesbyrd, og da intet videre var vidnerne at tilspørge, blev de fra retten demitteret.


381b, AO 235:

Gæsteret holdt i sagen for kaptajn Michelsen. - Prokurator Lindved tilkendegav retten, at han vel har gjort sig umage for at bringe det så læne udeblevne vidne Hans Enevoldsen til lydighed og mode her ved retten og til den ende har forlangt assistance af stedets amtmand. Og da det er foregivet derved, at denne Hans Enevoldsen af sin tjenstested varf undvigt for nogle dage siden, hvilket ikke troesw er rigtigt, men alene ... ... for at undgå vidnesbyrds aflæggelse, så kunne Lindved ej andet for det første end forbeholde citanten alt lovligt til til og imod alle vedkommende endog i den post at denne udeblevne, ulydige Hans Enevoldsen ikke straks er bleven givet den straf, forordningen af 3. marts 1741 citerer, og til at få endnu al videre mulige anstalter gjort til denne Hans Enevoldsen begærede han sagens anstand i 14 dage. - På Jens Madsens vegne måtte prokurator fibiger indstille til retten, om videre opsættelse i denne sag kunne forundes hr. citanten og hans fuldmægtig, allerhelst da det af de førte tingsvidner erfares, at det vidne, som citanten gør sig så megen umage for at få fat på, forhen har aflagt edeligt vidnesbyrd i denne sag. - Retten pålagde citanten kapotajn Michaelsen at bringe sagen til lovlig endskab udenn således som hidindtil længere at forhale den og derved bringe en fattig bonde i vidtløftige bekostninger. Med sådan erindring blev endnu sagen for denne gang bevilget og udsat til 9/4.


1782 - 2. april:

 1. Læst plakat i det tyske sprog, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 30. april og den 1. maj i Stenderup skov ved stranden og Gammel Ålboe over 700 favne bøgebrænde, alt efter det højlovlige rentekammers foranstaltning.
 2. Læst Niels Pedersens i Skandrup udgivne skøde til Jeppe Knudsen sammesteds [=> fol. 382] ham solgte selvejergård i bemeldte Skanderup under nr. 10 hartkorn ager og eng 4 tdr. 2 fjd. og skovskyld 1 fjd.
 3. Forevist Peder Pedersens i Knudsbøl pantebrev for 200 rdl. til Johan Søensen, forpagter på Skodborghus, hvitteret og betalt, påtegnet antaget til udsletning i pantebog.
 4. Læst næstmeldte Peder Pedersens pantebrev for 100 rdl. til jomfr. Elisabeth Lovise Fyhn i Kolding.
 5. Læst amtmandens konstitution til løjtnant Raun i Kolding at betjene Anst, Jerlev og Slaugs herreders tings ret udi herredsskriver rådmand Baggesens lovlige forfald så vel som andre herredsskriverembedsforretninger.

Hans Hansen på Låge ctr. mølleren Claus Wiuf i Nybjerg mølle for gæld. Indlod sagen under dom. Claus Wiuff tilstod fordringens rigtighed, men da han haver meget mere til gode hos hans svoger Hans Hansen end det, han er stævnet for, hvorfor han agter at søge ham ved sin værneting, så var han ærbødigst begærende, at sagei imod ham måtte blive udsat til den 23/4.


Den på denne folio anførte konstitution lyder således.

(stempelmærke nr. 4 til 24 skilling)

Da det som oftest forekommer, at Kolding by- og herredsting med andre anordnede og forefaldne gæste- og ekstrarets administration og andre embedsforretninger ved de mig allernådigst anfortroede skrivertjenester bestemte til end tids indløb, der hindrer, at det ikke er mig muligt selv på 2 steder tillige at betjene og besørge retten og forretningerne, hvilken hinde og kan årsages ved mig tilstødende sygdom og anden helbreds svaghed,  - af slige grunde ansøger jeg underdanitst, at Deres højvelbårenhed nådigst ville konstituere den sig her i byen opholdende og bosatte premierløjtnant af rytteriet hr. Raun, der står i Majestætens tjeneste på vartepenge, til udi foranførte mig tilkommende lovlig forfald som skriver på mit ansvar at betjene Anst, Jerlev og Slaugs samt fem sogne af Brusk herreders tings ret med andre dette mig allernådigst anfortroede herredsskriverembedes forretninger til sådant at påtage sig, han af mig er formået. Kolding, den 21. marts 1782. R. Baggesen.
Til højvelbårne hr. konferenceråd og amtmand i Koldinghus amt hr. de Hoffmann.

På herredsskriverens hr. rådmand Baggesens eget ansvar konstitueres bem.te hr. løjtnant Raun i Kolding herved til at assistere i herredsskrivertjenesten ved Anst, Jerlev og Slaugs herreders ting, når supplikanten formedelst forfald måtte behøve det. Fredericia den 23. marts 1782. H. de Hoffmann.

Fremlagt og lælst for retten på Anst, Jerlev og Slaugs herreders ting i Kolding tirsdagen den 2. april 1782. H. Junghans, Buhl, konst. skriver.


 1. Læst plakat, hvorved bekendtgøres licitations holdelse på rådstuen torsdagen den 11. april over, hvor meget der forlanges for hver 100 sten at nedtage, hele for sig og halve for sig, af det ved Koldinghus slot vælrende trappetårn ved ...

 


382b, AO 237:

1782 - 9. april:

Generalauditør Høyer til Irup ctr. forpagteren sr. Møller på Nygård. Rådmand Baggesen erklærede at være årsaget til udi anledning, at den til denne ret forhen konstituerede skriver udi hans som rettens skrivers lovlige forfald, at søge konstitution for hr. løjtnant Raun her i Kolding udi denne sag at betjene denne respektive ret som skriver, hvilken høje konstitution dateres Fredericia den 30. marts forrige måned, hjvorefter Baggesen forventede, hvad kontracitanten efter seneste opsættelse ville fremme. - Møller begærede sagens anstand i 4 uger. 7/5.


Selvejer Christen Buch i Hjarup mødte i retten for at aflægge den ed, der er ham pålagt. Han aflagde eden.


Gæsteret: Prokurator Lindved på vegne af kaptajn Michelsen begærede det passerede i sagen til dato beskreven meddelt og sagen udsat i 5 uger. - Prokurator Fibiger på vege af Jens Madsen forbeholdt Jens Madsens lovlige ret. 14/5.


1782 - 16. april:

383:

 1. Læst Henrik Schmidts til Haraldskær skøde på ham tilhørte Vester Nebel kirke og kirketiende hartkorn 11 tdr. med kirkejord hartkorn ager og eng 7 skp. 1 alb. solgt til Mads Mikkelsen Møller og Jens Andersen i Dons for den summa 780 rdl.
 2. Læst købekontrakt mellem Peder Sørensen Loft på gården Bavenholdt i Jordrup sogn som sælger og Søren jensen i Jordrup by som køber ombemeldte gård Badenholt hartkorn ager og eng 1 td. 7 skp. 3 fjd. 2 alb. og skov 2 alb. med specificeret korn og heste samt ... for købesummen 550 rdl.
 3. Furevist til udsletning af pantebog Anders Jessens i Hjarup pantebrev for 200 rdl. til hr. .Poul Markussen til Ørumgård(?).
 4. Læst Anders Jessen Vaabens i Hjarup skøde på hans sammesteds tilhørte gård nr. 11 hartkorn ager og eng 3 tdr. 5 skp. ... 2 alb og skov 2½ alb. og nr. 14 1 td. 7 skp. 1 fjd. 2 2/3 alb. og skov 1 2/3 alb. med ind- og udbo samt besætning til hans søn Jes Andersen Vaaben for summa 550 rdl.
 5. Læst Jakob Theodosiuses i Højen Stubdrup (Stubberup) pantebrev for 99 rdl. til Jens Laursen i Nørre Kollemorten.
 6. Læst plakat udstedt af hr. kancelliråd Junghans, hvorved bekendtgøres auktions holdelse d. 24. aprl i køb- og handelsmand Andreas Møllers ... bo i Kolding over en den kornvarer af rug, byg, boghvede, malt og havre samt heste, køer og svin.
 7. Læst plakat udstedt af (samme), hvorved bekendtgøres auktions holdelse i Seest mølle hos sr. Eilby den 22. april over en del hans effekter og løsøre med besætning.
 8. Læst plakat udstedt af (samme), hvorved bekendtgøres auktions holdelse i Højen hos gårdmand Jens Lassen sammesteds den 25. april over en del hans ind- og udbo samt besætning.

 


Fra amtsforvalter From fremkom til retten en promemoria, som blev oplæst og lyder således. Ifølge den promemoria bliver idag til første ting efterlyst de udi den indbemeldte personer, som har begået lejermål og derfor bør betale lejermålsbøder efter loven, om nogen måtte være deres opholdssted bekendt, de da tilkendegiver sådant her i retten eller og til hr. amtsforvalter From i Kolding. Og da ingen herom gjorde nogen anmeldelse, berør med anden lysning til næste ting den 23. dennes.


Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen i kolonien Frederiksnåde. Knud Pedersen mødte i egen person og producderede en kontinuationsstævning til vidners føring i sagen samt et skriftligt indlæg. Endnu producerede han en ansøgning til amtmanden om et forsvar i sagen. Retten påråbte de indstævnede vidner og det 3 gange, hvoraf ingen var mødt og altså blev af retten forelagt under faldsmåls straf at møde hver ved retten idag 14 dage den 30/4 [=> fol. 383b, AO 239] deres vidnesbyrd at aflægge. Denne forelæggelse tager Knud Pedersen beskreven og besørger for de forelagte vidner lovligt forkyndt. - Arent Steenstrup af Giødding mølle, som i anledning af dette fra Knud Pedersen fremkomne skr. indlæg og det deri gjorte forslag til sagens forlig, måtte give til gensvar, at ihvervel Hans Poulsen Dahl ved sagens første begyndelse haver for Knud Pedersen proponeret en lemfældig måde til udkomme af sagen, som var denne, at når stampemøllens ejer ville optage den halve del af den stivning eller slusse, som for den ganske strøm eller å er sat, og således gøre den halve strøm ryddelig(?) uden hinder eller ophold for vandets fri løb, ville Hans Poulsen Dahl dermed være fornøjet, da så stampemøllens ejere uden påtale af Løvlund møllers ejer måtte gøre hvad indretning for den anden halve strøm, de til deres stampeværks drift kunne udfinde og behøve(?); men dette tilbud den gang blev af stampemøllens ejer forsmået; s¨ville dog endnu Hans Poulsen Dahl give (gøre?) formeldte Knud Pedersen samme tilbud her for retten, og når han, nemlig Knud Pedersen, ville antage samme samt betale de bekostninger, som Hans Poulsen Dahl ved denne ... ... ... og alt har haft, og derfor stille antagelig sikkerhed, ville Steenstrup frafalde sagen, men på anden måde kunne han ikke ... ... - Knud Pedersen har for retten anhørt det tilførte, men svarer ikke noget dertil. Altså beholder sagen sit løb og beror efter forelæggelsen til idag 14 dage den 30/4.


383b, AO 239:

1782 - 23. april:

 1. Læst Maria Henriksdatter i Bindeballe hendes aftægtskontrakt på aftægt af hendes gårde ...lund, som ... hende af dens besidder, hendes svigersøn Niels Madsen.

Idag til 2. ting efterlystes de til 1. ting den 10. dennes efterlyste personer, som for at have begået lejermål er ifalden lejermålsbøde at betale, navnlig Nis Lauritsen fra Holsten, Anders Jensen fra Vesterkanten, Sivert Mathisen her ved Koldingkanten, Karen Hansdatter og Birthe Marie Madsdatter, om nogen måtte være disse personers opholdssteder bekendt, de da sådant tilkendegiver for amtsforvalter From eller her i retten. Og soms endnu ingen derom fremkom med nogen anmeldelse, beror med 3. og sidste efterlysning til den 30. førstkommende denne måned.


For sr. Claus Wiuff af Nybjerg mølle var til stede idag her ved retten prokurator Lindved fra Vejle og i anledning af det søgsmål, Hans Hansen på Låge har anlagt imod ham, ville ikke nægte at have udgivet sit bevis til Hans Hansen det, han lod tilføre sagens seneste tægtedag; men han måtte tilkendegive, at den måde, Hans Hansen har brugt mod ham, er ikke af det redelige slags, da han haver langt større summa at fordre hos Hans Hansen, hvorfor han nu og til sin tid forbeholder sig alt lovligt, da en mangel, Claus Wiuff var i for penge, har nød ham til at udgive beviset. Claus Wiuff finder sig ikke alene særdeles ... fornærmet, men han ser sig nødsaget efter [=> fol. 384] omstændighederne ved kontrasøgsmål her til retten at tilkendegive og påanke søgsmålets og sagens lovstridighed i de poster, at det er et virkeligt pengelån,hvorfor denne revers således er udstedt, og at Hans Hansen ikke alene stævner Claus Wiuff for renter deraf , men endnog under sagen påstår at vorde tildømt resterende renter, hvilket dommeen vil finde i alt er stridende mod de allernådigste forordninger af 26. nov. 1731, 14. maj 1754 og 27. nov 1775, hvilket Claus Wiuff ser sig nødsaget ... alt at påanke og som angiver derom at melde sig, at sådanne lovstridigheder ifølge de all. forordninger kan vorde vedbørligt påkendt. Til den ebde Lindved på *Claus Wiuffs vegne afgav retten et forfattet kontrastævnemål, som han ærbødigst bad dommeren behageligt ville forsyne med underskrift og segl, at samme kan vorde vedkommende forkyndt, og at sagen dernæst måtte vorde udsat til idag 3 ugzer den 14. maj. - Hans Hansen modsagde alt af hr. prokurator Lindveds tilførte og henholdt sig til hans i sagen producerede lovlige bevis for det ... 100 rdl., og hvad angår de i stævningen ommeldte renter, da er det at forstå fra søgsmæållets dato af. Har Claus Wiuff eller noget at fordre hos citanten, da får han derfor at søge ham til sit værneting, som bliver denne sag uvedkommende, således indlod sagen til dom. - Lindved gentog sit tilførte og måtte tilføje, at den erklæring, Hans Hansen har ladet gøre i protokollen, er ... urigtig og ..., thi man kan ikke vide, hvad der skal forstås, men man skal følge ordene, som stævningen og protokollen vidner, at Hans Hansen nu må være bleven oplyst, at han har forbrudt sig mod de allernådigste forordninger, det tvivler vel ingen om, og det skal eller kan han ikke fritages for. - Retten ville ikke nægte Claus Wiuff sin underskrift og forsegling på den foreviste kontrastævning så vel som sagens anstant derefter til den 14/5.


384:

1782 - 30. april:

 1. Læst amtmand de Hoffmanns promemoria, hvorved bekendtgøres ophævelse af cordonen og de ved denne anordnkng skete indskrænkninger i henseende til kommunikation imellem hertugdømmerne og Jylland.
 2. Læst næstforbemeldte herres påtegning på en genpart promemoria fra den i anledning af kvægsygen allernådigste anordnede kommission til højbemeldte herre, hvorved bekendtgøres, at om nogen kvægsyge måtte opstå, skal vedkommende i følge de kognelige anordninger ligesom hidindtil uopholdt anmelde for højbemeldte hr. amtmand hr. etatsråd Wildenrat i Fredericia og herredsfogeden.
 3. Læst Peder Jensens(?) i Lunderskov skøde på et stykke skovkrat i Lunderskov Kratskov solgt til Thomas Christensen i Vranderup by for 98 rdl. 3 mk.
 4. Læst Laurits Simonsens i Lunderskov skøde på et stykke skovkrat i Lunderskov skov solgt til Thomas Christensen i Vranderup by for 90 rdl. 3 mk.

Idag til 3. ting efterlystes de [=> fol. 384b, AO 241] efterlyste personer, navnlig Nis Lauritzen fra Holsten, Anders Jensen fra Vesterkanten, Sibert Mathisen her ved Koldingkanten, Karen Hansdatter og Birthe Marie Madsdatter, der er anmeldt at have begået lejermål og derfor bør betale lejermålsbøder, om nogen måtte være disse personers opholdssted bekendt, de da anmelder sådant for hr. amtsforvalter From her i Kolding eller her i retten. Men da ingen med sådan anmeldelse er fremkommen her i retten, sluttes dette efterlysningstingsvidne og tilstedes hr. amtsforvalter From efter begæring derom beskreven meddelt.


384b, AO 241:

Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen fra koloien Frederiksnåde. - Knud Pedersen tilkendegav, at de forelagte 2 vidner endnu befindes så svage, at det ikke var muligt, de idag personligt kunne indfinde sig, og til bevis producerede han sognepræsten hr. Lorentzens skriftlige attest. Dernæst indleverede Knud Pedersen et skriftligt indlæg, hvorudi han begærer, at de 2 vidner, som ikke formedelst anførte årsag kan møde for retten, måtte ved 2 upartiske dannemænd bliver afhørt i deres huse, og at sådant måtte af retten blive bevilget. - På vegne af Hans Poulsen Dahl var mødt Arendt Steenstrup af Giødding mølle, der, ligesom forhen så ofte er sket, reserverede sin principals ret for al den ufornødne vidtløftighed, tids- og pengespilde, som Hans Dahl ved sådan Knud Pedersens procedure forårsages. - Da Knud Pedersen ikke vidste at foreslå 2 gode dannemænd, som kunne bruges til at hre og modtage de udeblevne 2 vidners forklaring og vidnesbyrd i den forstævnte sag, så ville retten idag 8 dage dertil udnævne og beskikke 2 mænd på bemeldte Knud Pedersens bekostning og derved bestemme den dag og tid, som sådant kan indfinde sig i de forelagte 2 vidners huse og sådeqant derefter her inden retten afhjemle, der i alt sker i begge parters nærværeelse. 7/5.


1782 - 7. maj:

 1. Læst Rasmus Sørensen og hustrus i Ågård aftægtskontrakt på deres aftægt af deres gård sammesteds overdraget Jens Christensen af Kongsted.
 2. Læst Christen Jepsens i Vranderup skøde på den sønderste fjerdedel af en proprietærejendom på Seest mark, Sv... Vrå kaldet, matrikuleret for 2 3/4 fjd. solgt til Niels Nielsen Hagelund i Seest for 45 rdl.

Da ddet sidste tingdag i sagen imellem Hans Poulsen Dahl af Løvlund mølle og Knud Pedersen af kolonien Frederiksnåde er blevet bevist med sognepræsten hr. Lorentzen af Vorbasse skriftlige attest, at de udeblevne vidner, Peder Sørensen i Billund og Iver Madsen af Ankelbo formedelst alderdom og sådan svaghed som ... ... ... ikke personligt har kunnet møde for retten efter kontracitanten Knud Pedersens udtagne [=> fol. 385] stævnemål ... ... han er begærende, at disse senge- og ... liggende vidner måtte efter lovens tilladelse i første bogs 13 . kap. 4. art. hjemme med ed i tvende lovfaste mænds påhør aflægge deres vidne i sagen, og at retten dertil ville udnævne 2 dannemænd, og bliver i sådan følge hertil antaget og beskikket selvejeren Jes Pedersen af Billund og Christen Christensen af Silkeborg i Grene sogn, som på en bestemt dag og tid, derlovlig bekendtgres citanten Hans Poulsen Dahl, indfinder sig hos ermeldte Peder Sørensen og Iver Madsen i deres huse og derimod (dermed?) tage enhvers vidnesbyrd, som sagen vedkommer i følge stævnemålet, altsammen således, at de her inden retten idag 14 dage det med deres ed kan på lovlig måde fremføre, hvilket således tages beskreven og de vedkommende tilkendegivet, da sagen derefter beror til 21/5.


385:

For retten fremkom Christen Daugaard i Ris, som tilkendegav, at han agter at sælge og afhænde fra sin gård et stykke jord og dertil ant indhente tilladelse ... forinden behøvede 2 dannemænd, som samme kunne ... og taxere, hvor meget dette stykke jord udi hartkorn kan udgøre og derfor begærede, at retten behagelig ville udmelde tvende upartiske dannemænd, som sådant kunne forrette og lovlig afhjemle. Udi sådan følge udmeldte retten selvejerbønderne Peder Pedersen af ...vad og Anders Nielsen af Vork, som lader sig påvise af bemeldte Christen Daugaard det stykke jord, solm han agter at sælge fra sin gård, hvilket af dem i ... ... samt agerland og engbund antegnes og til det hartkorn, som dermed bør følge, taxerer det, således som de trøster sig til her inden retten ... den 14. maj edeligt at afhjemle. Denne udmeldelse haver rekvirenten at tage beskreven og vedkommende betidelig at tilstille.


Endvidere fremkom, som blev forebevist til udsletning i pantebog:

 1. Jørgen Tullesens i Ågård pantebrev for 180 rdl. til vagtmester Christen Sørensen i Kolding.
 2. Læst Hans Nielsen...mester i Ågård pantebrev for 200 rdl. til Maren Pedersdatter afg. Jørgen Thullesens enke sammesteds.
 3. Læst Niels Madsen Paghs og Niels Sørensen Krages i Seest mageskifte på den førstes antholt skifte imod den sidstes stykke skovhave Svinesti Maj kaldet og 60 rdl. i rede penge.

 


På sr. Møllers, forpagter for Nygård, hans lovlige forfald mødte for retten sr. Jonas Wissing her ibd. og i sagen mellem ermeldte Møller og hr. gen.aud. Høyer til Irup producerede en kontrastævning. Rådmand Baggesen meldte sig i retten for sagsøgeren og exciperede imod den forlangte stævnings antagelse på grund af lovens bydende pag. .. art. 6, siden den forsøgte gældsfordring er med lovlig håndskrift bevist, desårsag den udi producerede stævning fra forstævnte(?) afregning vidtløftig ... ... ikke lovlig finder sted, og således påstår Baggesen stævningen afvist og kontracitanten Møller henvist med sin ... til generalauditør Høyers kompetente forum. I øvrigt modsagde Baggesen Møllers i producerede stævning anførte søgsmålet ang. som aldeles urigtig og ubeviselig ærbødig forventende respektive rettens kendelse. - Wissing formodede, at den fremlagte kontrastævning ingenlunde vorder afvist, anseende at hverken retten eller kontraparten forud kan vide, hvad beviseligheder kan have at fremme, overalt var Wissing i den formening, at hr. rådmnd Baggesnes fremsatte påstand beror på dommerens kendelse ved doms afsigt. - Baggesen henholdt sig til sit forrige. - Og retten ville ikke nægte at antage stævnemålet, dog med forbehold at agte derpå ved doms afsigelse, hvorvidt samme [=> fol. 385b, AO 243] kan ankomme sagen og under denne ret antages til påkendelse. - Wissing begærede sagens anstand i 4 uger. 4/6.


385b, AO 243:

 1. Endnu læst plakat, hverved bekendtgøres auktions holdelse i Hesselballe den 11. maj hos Jørgen Pedersen over en del hans b... gårds og avls driftsredskaber samt kreaturer.

1782 - lørdagen den 11. maj:

Gæsteret begæret af grænsekontrollør Stephen Vorbasse. På hans vegne mødte rådmand Bahnsen af Kolding med stævning ctr. Christen Svendsen af Anst sogn. Før end vidnerne blev påråbt, mødte auditør Estrup fra Fredericia på Christen Svendsens vegne og fremlagde en attest fra chefen for det bornholmske infanteriregiment, højvelbårne oberst v.d. Lippe, hvoraf ses, at den indstævnte Christen Svendsen er gevorben musketer af det bornholmske regiments 4. komp., hvoraf det er klart, at sr. Vorbasse urettelig ulovligen har stævnet Christen Svendsen til at lide dom for denne ret, som ikke er den indstævntes forum. Estrup måtte derfor ærbødigst bede denne sag fra retten afvist. Skulle hr. dommeren antage stævningen, for så vidt de indstævnte vidner angår, hvilket Estrup dog ikke tror, da Christen Svendsen efter Estrups formening først burde været forhørt ved regimentet, fr end man skred til vidners føring, så måtte Estrup ærbødigt bede retten pålægge sr. Vorbasse at stille antagelig kaution for omkostninger og umage, som Estrup kan forårsages ved at møde i denne sag, i tilfælde, sr. Vorbasse ikke kan bevise det, han søger Christen Svendsen for; og før end sådan kaution af sr. Vorbasse var stillet, håbede Estrup ærbødigst, at retten end ikke antog stævningen for derefter at føre vidner. - Bahnsen ville ikke sætte i quæstion, hvad enten Christen Svendsen som brændevinssælger skal dømmes her ved retten, eller som soldat dømmes ved regimentet; ville derfor alene begære vidnerne ført efter stævnemål til et lovskikket tingsvidnes erhvervelse; hvad den forlangte kaution betræffer, da vil samme af sig selv forsvinde, som Vorbasse ikke har attrået eller foretaget mere end, hvad som hans emb ede ham befaler. - Estrup vedblev sin påstand og ydmygst bedende, retten derover ville have den godhed at kende. - Retten fik først at erfare, at det er en gevorben soldat, som grænsekontrollør Vorbasse for ulovligt krohold har saggivet til denne gæsteret og det til doms lidelse, men da retten af sådan årsag ikke imod anordningerne under den civile ret kan dømme på denne sag, ifald den måtte gå soldaten Christen Svendsen imod, der det bliver at afgøre ... ..., så blev stævnemålet antaget til derefter at afhøre de indstævnte vidner. For øvrigt vil det, om sagen går grænsekontrollør Vorbasse imod, efter lovlig kontrasaggivelse blive at påkende, hvorvidt han da bliver pligtig at svare de herved [=> fol. 386] forårsagede omkostninger.

Hvorefter fremstgod af de indstævnte vidner Knud Jepsen af Lejrskov. Hanblev tilspurgt af Bahnsen, om vidnet ved, at den stævnte Christen Svendsen eller i hans hus er solgt brændevin til lnogen for penge. - Vidnet svarede, det vidste han ikke; han havde arbejdet for ham og der bleven skænket med et glas brændevin uden derfor at give betaling.

Bahnsen begærede de stævnte udeblevne vidner forelagt under fladsmåls straf at møde den 16/5.


386:

På vegne af grænsekontrollør Vorbasse mødte Bahnsen med stævning ctr. Jep Hansen af Vejen. Bahnsen, som måtte erfare, at hverken den saggivne eller vidner er mødt, begærede, at vidnerne under faldsmåls straf måtte forelægges til at møde den 16/5 om eftermiddagen kl. 3.


1782 - 14. maj:

 1. Læst Poul Jepsens i Verst skøde på hans selvejergård sammesteds nr. 3 i alt hartkorn ager og eng 3 tdr. 3 skp. 2 fjd. 1½ alb. og skov 1½ alb. samt et stykke jord af Søren Jakobsens toft ibidem solgt til hans søn Henrik Poulsen for 175 rdl.
 2. Læst Peder Jensen Boesens i Højen Stubberup pantebrev for 186 rdl. til Laurits Lauritsen i Bredballe by.
 3. Læst købekontrakt mellem Frands Andersen som sælger og Christian Nielsen Smed, begge i Jordrup by, om 4 skp hartkorn med gårds sted toft ved gården og øvrig tillagte grund fra sælgerens selvejergård nr. 16 og 17 i Jordrup solgt til forbemeldte Christian Nielsen Smed som køber.
 4. Læst næstmeldte Frands Andersens skøde på omkontraherede 4 skp. hartkorn til Christian Nielsen Smed.
 5. Læst Christian Nielsen Smeds i Jordrup pantebrev for 240 rdl. til sognepræsten hr. Jørgen Frederik Riis i Dahler.
 6. Læst Anne Cathrine Frederiksdatters i Asbo skøde på hendes sammesteds iboende selvejer- [=> fol. 386b, AO 245] gård hartkorn ager og eng 2 tdr. 6 skp. 2 alb. solgt til hendes mand Villads Knudsen for 160 rdl.
 7. Læst Villads Knudsens i Asbo by pantebrev for 160 rdl. til Peder Poder i Bække.

 


386b, AO 245:

Efter rettens udmeldelse den 7/5 til Peder Pedersen og Anders Nielsen, begge selvejere, til at syne og taxere det stykke jord, som selvejer Christen Daugaard i Ris agter at sælge fra sin gård ... fremkom disse 2 dannemænd for retten og producerede deres skriftlige forretning, som de selv oplæste for retten og bekræftede med lovens ed hver for sig, hvilken forretning blev af retten oplæst og lyder således. Derefter blev disse synsmænd fra retten demitteret, og Christen Daugard af Ris mødte og begærede det passerede i lovlig tingsvidne beskreven meddelt, som retten bevilgede.


På Peder Iversens af Lunderskov hans vegne mødte rådmand Bahnsen af Kolding med stævning ctr. Lars Simonsen og Jørgen Henriksen, begge af bemeldte Lejrskov til tingsvidnes førelse ang. en handling, som udi sidste april måned er sket imellem citanten og de saggivne. I anledning af, amtmand de Hoffmann har tilskrevet retten, at han ikke(?) havde givet sin tilladelse til, at denne sag måte foretages under lands lov og ret, men ville endnu foretage samme(?) for amthuset til forsøg om mindelig afgørelse, altså ville retten derefter lade det bero i 14 dage og referer højbemeldte hr. amtmanden det idag passerede. Således beror til 28. maj.


Hans Hansen på Låge ved Vejle ctr. Claus Wiuf af Nybjerg mølle. Prokurator Lindved fra Vejle plroducerede en kontrastævning samt sit p.m. Indlod sagen til dom. Hr. Woydemann lod på Hans Hansens vegne begærede det passerede i tingsvidneform beskreven meddelt. 11/6.


For retten fremkom Jens Iversen af Vester Vamdrup og bekræftede med lovens ed, at han og hans folk selv haver forarbejdet 180 stk. høleer og 40 stk. hakkelsejern, som han agter at sælge og afsætte her i landet, og hvorom han begærede et lovligt tingsvidne, som retten tilstedede.


Gæsteret. [=> fol. 387] Kaptajn og konsumtionsinspektør Michaelsen af Vejle ctr. bonden Jens Madsen i Høllund ang. forbuden brændevinsbrænden og -redskab. Af de stævnte vidner var til stede Peder Frandsen husmand af Ris(?) og hustru Ane Andersdatter.

Peder Frandsen:

 1. Om vidnet kender Jens Madsen i Høllund og har været i hans hus nogle gange? - Ja.
 2. Kender vidnet da ikke og det det ham nu forevisende trædæk til brændevinsbrænden og har set samme i hans hus, nemlig Jens Madsens? - Nej.
 3. Har vidnet da set det andre steder, og da hvor? - Vidnet svarede, så vidt han kunne se og vide, har det i retten foreviste trædæk lagt ved Jens Madsens gård i en grue ved en busk.
 4. Har vidnet da set mere brændevinsredskab sammesteds? - Han havde og da set en kobberhat liggende der.
 5. Ved vidnet ikke, enten selv eller er bleven sagt af andre, at dette brændevinsredskab er Jens Madsen tilhørende? - Han vidste det ikke, men Jens Madsens tjenestekarl havde sådant sagt til vidnet, og er denne karls navn Hans Enevoldsen, som tog det ud af busken og viste vidnet det.
 6. Har denne karl Hans Enevoldsen ikke været hos vidnet, straks efter han havde aflagt vidnesbyrd her ved retten den første gang, vidner derom blev ført, og beklaget sig, at han ikke i hans vidnesbyrd havde fulgt sandheden, menaflagt en falsk ed?

På Jens Madsens vegne var til stede prokurator Fibiger af Snoghøj, og i anledning af Lindveds fremsatte 6. quæstion måtte erindre, at den i quæstionen benævnte Hans Enevoldsen ikke er stævnet til at påhøre vidner om sit aflagte vidnesbyrd her for retten, ikke heller er vidnerne indstævnte til at aflægge vidnesbyrd om, hvad der angår ens ære og velfærd, men alene om det forstævnte brændevinsredskab, hvorfor Fibiger ærbødig påstod, at retten ikke modtog vidnets svar på det fremsatte spørgsmål, men og tillige tilholdt hr. Llindved at udeblive med slige udsvævelser, der kuns sigtede til at forlænge og udstrække sagen, så vidt det var ham muligt. - Lindved ventede svar. Og retten kunne ikke forsvare at modtage vidnets svar på fremsatte 6. spørgsmål. - Under forbeholdenhed af hr. kaptajnens ret ville Lindved ej videre for denne gang.

Da igen fremstod hans hustru Ane Andersdatter. (Samme spørgsmål, det 6. undtaget):

 1. ja.
 2. har ikke set det før end nu her ved retten.
 3. er besvaret.
 4. nej.
 5. har hørt det sige af andre, især Hans Enevoldsen.

De andre vidner begærede Lindved måtte blive forelagt til idag 14 dage. [=> fol. 387b, AO 247] De blev forelagt til den 28/5.


387b, AO 247:

1782 - torsdagen den 16. maj:

Ekstraret kontinueret, rekvireret af grænsekontrollør Vorbasse ctr. Christen Svendsen fra Anst sogn. For Vorbasse mødte rådmand Bahnsen. På vegne af auditør Estrup, som er syg og sengeliggende, mødtge Jens Jørgensen Cirishe, som opholder sig hos auditøren, vor at over... vidnernes afhøring. Vidnerne skal svare på det til første vidne fremsatte quæstion og for det øvrige reserveres videre spørgsmål om fornødes.

Selvejerbonde Mads Skovgaard:

 1. nej, det vidste han ikke.
 2. Om han ej ved, at der sidste Valborg marked blev kø.bt og afhentet brændevin hos Christen Svendsen? - Nej.

Hans Jepsen i Lejrskov:

 1. nej, det vidste han ikke.
 2. frafaldet.

Thulle Hansen fra Lejrskov:

 1. nej.

Hans Sørensen og Hans Vamdrup af Gamst og Carl Knudsen af Store Anst, alle selvejerbønder:

1. ingen af dem vidste noget af det omspurgte.

Bahnsen begæredet det passerede vidneforhør sluttet ob beskreven meddelt. Brashe på auditørens vegne begærede også det beskreven meddelt.


Sagen anlagt af grænsekontrollør Vorbasse  ctr. Jep Hansen af Vejen. Bahnsen begærede vidner afhørt. [=> fol. 388] Efter forelæggelse er alle lvidner mødt undtagen Jep Andersenn og Jokum Madsen af Gamst, som beviselig er syge og sengeliggende, hvorfor de ikke kunne møde og derfor heller ikke anses på faldsmåls straf.

Gårdmand Peder Madsen:

Om vidnet ved, om Jep Hansen i Vejen har solgt brændevin, ja endog den dag da der blev hentet lyng tyil skolehuset i Gamst, og hvem da betalte? - Vidnet svarede, var var ikke der til stede, men vel har hørt sådant sige.

Anders Iversen, samme spørgsmål:

1) han kørte lyng til skolehuset i Gamst og blev skænket med brændevin hos Jep Hansen, men gav ikke penge derfor.
Bahnsen tilspurgte derefter vidnet:
2) hvem der betalte det drukne brændevin, og hvor meget derfor er betalt? - Vidnet svarede. nej, det vidste han ikke.

Hans Sørensen:

Svarede, at ungefær ved sidste Mortensdags tider, da han og nogle flere af Gamst bymænd havde været på Vejen mark for at skære lyng til skolehuset i Gamst og var bleven forfrossen, overtalte de Jep Hansen i Vejen til at overlade dem ½ potte brændevin, som han dog ikke gerne ville, men skete dog og betalte vidnet samme, men med hvorf meg et erindrede vidnet sig nu ikke.

Jens Jakobsen i Gamst:

... .... som vidnet Hans Sørensen, undtagen at dette vidne ikke betalte penge derfor til Jep Hansen i Vejen, men gav sin part deraf for det, som blev drukken. til Hans Sørensen, der havde gjort forskuddet.

Bahnsen frafaldt de øvrige stævnede og forelagte vidner og begærede det passerede beskreven meddelt og tingsvidnet sluttet.


388:

1782 - 21. maj:

Læst efterskrevne ... stykker pantebreve for børnepenge udgivet til konferenceråd de Hoffman i Fredericia som Koldinghus amts høje overformynder:

 1. af Hans Theodosius i Store Anst for 133 rdl., hans 3 børns arv og gave.
 2. af Jes Madsen i Vesterby for 200 rdl., hans stifdatter Mette Kirstine Prebensdatyters fædrene arv.
 3. af Thor Madsen i Ferup for 164 rdl. 2 mk. 15½ sk., hans børns mødrene arv. [=> fol. 388b, AO 249]
 4. af Peder Jensen i Jelling for 110 rdl. 3 mk. 2/3 sk., hans broders og 2 søstres fædrene arv.
 5. af Mathias Christiansen i Uhre for 133 rdl. 5 mk. 7 sk., hans børns mødrene arv.
 6. af Hans Madsen i Lejrskov for 83 rdl., hans børns mødrene arv.
 7. af Jens Jørgensen i Hjarup for 92 rdl. 1 mk. 14½ sk., 2de hans børns fædrene og mødrene arv.
 8. af Jørgen Johansen Winthelberg for 146 rdl. 2 mk. 15½ sk., 2de hans hans børns mødrene arv.
 9. Forevist til udsletning af pantebog et pantebrev udgivet af Peder Christensen Fitting i Vestervig for 100 rdl. til kromanden Søren Jensen Terp(?) i Randbøl.
 10. Læst Peder Christensen i Østervig skøde af 19/1 1782 på ham tilhørende halve gård i Østervig hartkorn ager og eng 1 td. ... skp. 3½ fjd. solgt til Jens Jørgensen.
 11. Læst Jens Jørgensen i Østervig pantebrev for 125 rdl. til papirmager Svend Henning Madsen Lerke i Daldover.

Mølleren i Løvlund mølle Hans Poulsen Dahl ctr. Knud Pedersen i kolonien Frederiksnåde. Knud Pedersen producerede sit promemoria. De sidste tægtedag udmeldte mænd Jes Pedersen af Billund og Christen Christiansen af Silkeborg fremstod for retten og irettelagde udmeldelsen påtegnet den af dem ifølge samme foretagne forretning og vidners afhøring, af den tilstået og forretningen af dem selv lydelig oplæst og stadfæstede med ed. - Arent Steenstrup forbeholdende sig sine lovlige erindringer mod den fremlagte og ubeedigede udlemdelsesforretning ville for denne sinde alene i anledning af Knud Pedersens fremkomne promemoria protestere mod den i samme forlangte udsættelses tid, som forekom Steenstrup at være aldeles unødig og sigter alene til sagens unødvendige forhaling  til hovedcitantens rettes spilde, hvorfor Steenstup forhåbede, dommeren forkortede tiden. - De udmeldte mænd blev demitteret. - Retten dernæst modtog og ekspederede den foreviste stævning, som falder her i rette til synsmænds udmeldelse idag 14 dage den 4/6.


1782 - 28. maj:

389:

Forevist til udsletning af panteprotokol efterskrevne pantebreve udgivne af:

 1. Peder Sørensen Buhl i Starup for 1517 rdl. til fru kammerrådinde Schelde i Starup.
 2. Hans Theodosius i Store Anst for 160 rdl. til Niels Nielsen Bundsgaard i Vester Gesten.
  Således er disse to gældsbreve i retten påtegnet antaget til udsletning.
 3. Læst Jes og Niels Andersens, Anne Jørgensdatters, sal. Anders Poulsens enke med lavværge Niels Jepsens og Niels Christensens dqato Hjarup den 28. maj 17.. udgivne afkald for den af Thones Thonesen i Hjarup udbetalte arv 90 rdl. efter hans kones søster Maria Andersdatter.

Sagen mellem Peder Iversen og Laurits Sørensen samt Jørgen Henriksen af Lejrskov. -  Sagen henvises af amtmanden til tingsvidnes førelse. Den idag 14 dage producerede stævning modtages. Bahnsen på vegne af Peder Iversen begrede, at de stævnte vidner påråbes. De var ikke mødt, blev forelagt at møde 11/6.


Gæsteret: På vegne af kaptajn Michelsen prokurator Lindved ctr. Jens Madsen i Høllund.

Jørgen Smed, kromand i Ågård:

 1. Har en person ved navn Hans Enevoldsen, lav af statur med krøllet hår, ikke været i vidnets hus afvigte år i september måned, berettet for vidnet, at han var fra Høllund by og tjente Jens Madsen sammesteds, samt at han den dag havde været her i Kolding og aflagt sit vidnesbyrd udi den sag, som kaptajn Michelsen i Vejle havde anlagt mod hans husbond, bemeldte Jens Madsen, dennes brændevinsredskab angående?
  Men forinden vidnets svar blev taget på dette spørgsmål, meldte sig prokurator Fibiger på Jens Madsens vegne og ærbødigst måtte erindre, at det af hr. Lindved fremsatte spørgsmål ikke vedkom stævningen eller sagen, ej heller var Hans Enevoldsen stævnet til at lpåjøre vidner om og imod sig på lovlig måde, hvorfor Fibiger måtte protestere mod vidnets svar at tages på denne quæstion. Men Lindved bad om svar, da stævningen viser det modsatte. [=> fol. 389b, AO 251] - Retten forefinder, at den udtagne kontinuationsstævning under 30. april sidstleden er imod Jens Madsen af Høllund og ikke imod Hans Enevoldsen, som har tjent ham, hvorfor det fremsatte spørgsmål som uforstævnet vel af retten kunne nægtes besvaret, men da samme i sig selv findes hel uskyldig, så imodtog retten vidnets svar derpå. - Vidnet svarede, ja, og at han havde set omspurgte person i sit hus med flere i førstningen af sagens begyndelse, da de havde været inde at aflægge vidnesbyrd i sagen.
 2. Hvad var denne Hans Enevoldsens fortælling for vidnet den gang Jens Madsen og hans brændevinsredskab alene angående?- Vidnet svarede, har ikke fortalt ham noget derom.

For denne siden ville Lindved ikke spørge vidnet om mere, men forbeholdt sig dette til en g... tid. - Og da vidnet har berettet, at hans hustru i disse dage skal i barselsseng, hvorfor hun ikke har kunnet møde idag, så måtte Lindved såvel i denne ... som og, at han skal føre tingsvidne ved andre retter til afbetjening under sagen, at begære anstand til idag 4 uger den 25. juni.


389b, AO 251:

1782 - 4. juni:

Hvor da blev forevist til udsletning af pantebog:

 1. Et pantebrev  udgivet af Peter Jager på Haraldskær kobberfabrik for 3300 rdl. til justitsråd Hans Henrik de Lichtenberg.
 2. Læst Peter Hylsbergs skøde på Haraldskær kobber-, søm- og hølefabrik med hartkorn 22 rdr. 5 skp. 3 fjd. 1/3 alb og skovskyld 1 fjd. på Ruhe mark udgivet af skiftekommissærerne i afg. etatsråd de Lichtenbergs stervbo, sognepræsten Hans Jørgen Esmark og forpagteren Peder Wostrup, kobesummen 1100 rdl.
 3. Læst aftægtskontrakt for selvejerbonden Lars Nielsen og hustru Agnethe Olufsdatter på aftægt af deres gård nr. 8 skødet til deres svigersøn Jens Lassen.
 4. Læst Las Nielsens i Højen skøde på ham sammesteds tilhørte gård nr. 8 hartkorn ager og eng 4 tdr. 5 skp. 2½ alb. og skov 1 alb. skødet til deres svigersøn Jens Lassen.
 5. Forevist til udsletning af pantebog frøken Elisabeth Margrethe von Bo... i Kolding pantebrev til Hans Hallesens ... ... hos generalløjtnant von der Schulenborg her sammesteds.
 6. Læst frøken Bo...s i Kolding pantebrev for 600 rdl. Kolding hospitals midler.
 7. Læst Hans Madsens i Lejrskov Højrup pantebrev for 200 rdl. til Rasmus Sørensen i Ågård.
 8. Læst næstmeldte Hans Madsens pantebrev for 200 rdl. til Jørgen Hansen i Ågård.

I sagen alnagt af Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle mødte Knud Pedersen på kolonien Frederiksnåde [=> fol. 390] og producerede et indlæg. Ifølge den af Knud Pedersen udtagne stævning til 4 uvildige og skønsomme mænds udmeldelse blev af retten udmeldt mølleren Claus Wiuf i Nybjerg mølle, mølleren Ole Dahl i Stenvad mølle, mølleren Kjeld Andersen i Nebel mølle samt sognefogeden Poul Pedersen i Bølling, hvilke 4 dannemænd haver sig at indfinde på åstedet for at syne og påskønne det forstævnte, hvortil de sammenkalder begge parter og derudi be.... dagen og tiden til forretningen, til hvilken ende Knud Pedersen, som haver forlangt dette syn, tager udmeldelsen beskreven tillige med det berørte og idag producerede stævnemål og disse udmeldt 4 mænd betidelig og beviselig lader tilstille, hvorefter samme i en skriftlig forretning deres syn med alle omstændigheder således haver at beskrive og for..., at de sådant inden retten her idag 4 uger den 2. juli edeligt kan afhjemle. Hvor meget Knud Pedersen for deres rejser og syn haver qat give dem den betaling, som loven allernådigst tillader.


390:

For retten mødte sr. Sonniche Møller fra Nygård i den mod ham af hr. generalauditør Høyer ti Irup anlagte sag og producerede et indlæg tilligemed de deri påberåbte bilag. Rådmand Baggesen på vegne af citanten henholdeende sig til sin indlagte indsigelse begærede udsættelse til 2/7.


1782 - 11. juni:

 1. Læst forordning anlangende de fornødne hjælpemidler til de blandt almuen opkomne smitsom sygdommes helbredelse og at forekomme deres udbredelse.
 2. Læst det kgl. rentekammers promemoria, hvorved bekendtgøres, at det kongelige oktrojerede Østindiske og Guineiske handelsselskab er forundt tilladelse at indføre fr... sæderug imod den bestemte told og attester med mere dets indhold. [=> fol. 390b, AO 253]
  Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve:
 3. Jørgen Hansen i Lunderskov for 60 rdl. til oberstløjtnant Friis.
 4. Hans Jensen i Lejrskov for 120 rdl. til Jens Wissing i Kolding.
  Således blev dissde 2 pantebreve i retten påtegnet antaget til udsletning.
 5. Læst Jens Madsens af Høllund pantebrev for 600 rdl. til jomfru Ane Elsebeth Linnemann i Vejle.
 6. Læst kancelliråd Frederik Vilhelm Hansens i Østerbygård pantebrev for 4800 rdl. af Århus hospitals midler.
 7. Læst rådmand Hans Peter Bahnsens pantebrev for 2388 rdl. tilsognefoged Jens Schelde i Ferup.
 8. Læst næstmeldte rådmand Bahnsens skøde på Strup kirke med hartkorn nye matrikel 22 td. 6 skp. og kirkejord 3 skp. 1 fjd. for købesum 3600 rdl. udgivet af sognepræsten til Rerslev og vindinge menigheder i sjælland hr. Jens Høyer.
 9. Læst promemoria fra det kgl. rentekammer ang. at til kvitteringer for auktionssum ... ... af faste ejendomme bruges inten stemplet papir.

390b, AO 253:

Hans Hansen på Låge ved Vejle ctr. Claus Wiuff i Nybjerg mølle. Indlæg fremlægges. Udsat til 23. juli.


Peder Iversen af Lunderskov (ved rådmand Bahnsen) ctr. Lars Simonsen og Jørgen Henriksen ibidem (ved rådmand Baggesen). - Bahnsen afhører vidner:

Sr. Christensen af Vranderup Højgård:

Hvorvidt vidnet er vidende det købmandskab, som Peder Iversen har gjort med Laurits Simonsen og Jørgen Henriksen i Lunderskov? [=> fol. 391]om de forstævnte jorder på Lunderskov mark, og hvoaf vidnet således er blevet vidende? - Vidnet svarede, han har ikke været overværende eller til stede, da deer skete nogen handel om den forstævnte lod jorder og byggeplads mellem Peder Iversen og Lars Simonsen samt Jørgen Henriksne; men den sidste, nemlig Jørgen Henriksen, har sådant sagt til vidnet, og Peder Iversen har ligeledes tilstået for vidnet samlet i hans hjem at have købt det halve af ommeldte lodder jord og byggeplads af Jørgen Henriksen for 41 rdl., hvoraf een rigsdaler skulle være til stemplet papir og omkostninger. - Baggesen tilspurge vidnet, om det var til stede ved det af Jørgen Henriksen og Peder Iversen omtalte køb og salg, og ved, at lsådant imellem dem blev lovlig afhandlet. - Vidnet reserverede sig til sit svar, at han var ikke til stede ved handelen, ikke heller vidste videre end, hvad han har vunden.

Gyde Jensen af Lunderskov:

Om vidnet ikke var nærværende, da Peder Iversen købte de forstævnte jorder og byggeplads af Lars Simonsen og Jørgen Henriksen, og dertil var lidkøbsvidne. - Vidnet svarede, at han var en aftenstund i Peder Iversens hus, hvor og Lars Simonsen var; og hørte vidnet da, at der var en handel for imellem dem og samtale derom, så at det kom til håndslag; men det blev ikke så tydeligt bekendt for vidnet, uden for så vidt vidnet kunne gætte sig til at være den halve part af forstævnte lodder jord og byggeplads, da vidnet ikke heller hørte nogen købesum imellem dem bekendt, ikke heller blev han fordret af dem som et lidkøbsvidne. - Bahnsen måtte end ydermere tilspørge vidnet, om han ej ved, at Peder Iversen er udsat uderst og tildelt forstævnte købte jorder med skel og mål af sælgerne. - Vidnet svarede, det vidste han ikke. - Baggesen tilspurgte vidnet, om der ikke ved den omvundne samtale imellem Peder Iversen og Lars Simonsen blev af dem drukken brændevin, således at de begge var beskænket. - Vidnet svarede, det kunne han ikke skønne.

Christen Bertelsen af Lunderskov (skal besvare samme fremsatte quæstion til næstforrige vidne):

Vidnet svarede, at han kom ind i Peder Iversens hus ukaldet og var derved til stede Lars Simonsen, men ikke Jørgen Henriksen. Imellem de to første skete handel og aftale om en byggeplads, hvorfor Peder Iversen skulle give 10 rdl., men om den øvrige handel, som vidnet mener er aftalt imellem dem forhen, vidste vidnet ikke noget udførlig at kunne forklare, da han ikke var kaldet som lidkøbsvidne. Vidnet hørte, at der imellem dem blev talt om en omskiftelse af jord, når det var kommen til rigtighed. - Til 2) det vidste vidnet ikke.

Hana Knudsen af Lunderskov:

Bahnsen tilspurgte vidnet, hvad og hvorvidt han erindrede om det forstævnte køb, som Peder Iversen har gjort med Lars Simonsen og Jørgen Henriksen. - Vidnet svarede, han har ikke været overværende, enten kaldet eller ukaldet ved den forstævnte handel, men har siden hørt af Peder Iversen, at Jørgen Henriksen havde solgt [=> fol. 391b, AO 255] den halve part til først ermeldte.

Bahnsen begærede tingsvidnet sluttet, og Baggesen nedlagde de sigtede mænds benægtelse in totum af det forstævnge køb og salg.


391b, AO 255:

1782 - 18. juni:

 1. Læst forordning anlangende vidners førelse med videre ved retterne i Danmark.
 2. Læst plakat af hr. kancelliråd Junghans, hvorved blev bekendtgjort auktions holdelse fredag den 28. juni 1. auktion, 2. auktion fredagen den 5. juli og 3 auktion mandagen den 8. juli over købmand Andreas Møller i Kolding hans opbuds bos faste ejendomme og ved 3. auktion tillige over bemeldte opbuds bos effekter og købmandsvarer.
  Forevist til udslettlse af pantebog efterskrevne pantebreve udgivet af:
 3. Carl Madsen i Store Anst for 200 rdl. til Thomas Lauritsen i Skøldevad i Riberhus amt.
 4. Niels Hansen i Højen for 100 rdl. til sr. Jens Feveille i Vejle.
 5. Christian Knudsen i Egholt for 49 rdl. til sadelmager Hi...t i Kolding.
 6. Læst auktionsdirektørernes skøde til Jens Andersen i Dons by på Donsgården hartkorn ager og eng 7 tdr. 4 skp. og Alminde hyrdeeng 1 fjd. ... for købesumma 1190 rdl. solgt fra dens forrige ejer Henrik Schmidt.
 7. Læst Søren Nielsens i Borlev skøde på ham sammesteds tilhørte gård nr. 3 hartkorn ager og eng 2 tdr. 7 skp. 2 fjd. 2 alb. og skov 1 alb. solgt til Johan Pedersen Smed for købesumma efter skødets videre indhold.
 8. Læst Morten Sørensens i Vranderup by pantebrev for 197 rdl. til Christen Christensen i Seest.
 9. Læst Bertel Christensen Winds i Lejrskov by pantebrev for 68 rdl. 6til sognepræsten hr. Fabricius i Lejrskov.
 10. Læst kgl. skøde for Jes andersen i Ødsted på hartkorn ager og eng 2 tdr. 4 skp. 3 fjd. 2 alb. samt skov 2 alb. af det forrige Koldingske rytterdistrikts gods.
 11. Læst Niels Hansens i Ødsted skøde på ham sammesteds tilhørte gård nr. 7 hartkorn ager og eng ... tdr. 4 skp. 3 fjd. 2 alb. og skov 2 alb. afstået og solgt til hans svigersøn Christen Christensen og datter Anne Nielsdatter. [=> fol. 392]
  Endnu forevistg til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve.
 12. Jens Pedersen Schelde i Ferup for 800 rdl. til sr. Westerholt, forvalter på Bådesgård i Lolland.
 13. Christen Christensen i Vranderup by 19 rdl. til Christen Christensen i Seest.
  Og således blev disse 2 dokumenter i retten påtegnet antaget til udslettelse af pantebog.
 14. Videre forevist til udslettelse af pantebog Hans Pedersen Roeds i Bølling panebrev for 200 rdl. til amtmand von Bülow påKoldinghus.
  Fremdeles blev fremlagt og læst 5 stykker kautionsbreve for hr. amtsforvalter From i Kolding allernådigst anfordrende oppebørsler, udgivet af:
 15. Jens Jensen, sognefoged i Ejstrup, Harte sogn for 100 rdl.
 16. Peder Asbøl i Bramdrup, sognefoged i Bramdrup sogn for 100 rdl.
 17. Poul Christensen i Seest, sognefoged i Seest sogn for 100 rdl.
 18. Knud Jessen, sognefoged i Påby, for 100 rdl.
 19. Erik Nielsen Lerholt, sognefoged i Hesselballe, Starup sogn for 100 rdl.

392:

1782 - 25. juni:

 1. Læst plakat anlangende håndskrevne codices på pergament eller papir og gamle danske bøger af første tid til midten af det 16. århundrede, som måtte forefindes ved kirker eller publique stiftelser og derfra kunne afhændes, deres overdragelse til det stgore(?) kongelige bibliotek imod billig erstatning med videre.
 2. Læst promemoria udi anledning af kvægsygen anordnede kommission angående hvorvidt sundhedsattester behøves ved kvægdrift og de.... af kvægsygen for... og mistænkte ... behøves ved kommunikation mellem hertugdømmerne og Jylland.
 3. Læst Thoer Madsens i Ferup pantebrev for 300 rdl. til Niels Nielsen i Solgården i Vester Nebel sogn.
 4. Niels Nielsens i solgård i Vester Nebel sogn pantebrev for 400 rdl. til sognepræst hr. Riis i Daler.
 5. Thomas Jepsen i Nørre Vilstrup, skibet sogn pantebrev for 200 rdl. tl fru Ramussen i Vejle.
 6. Niels Madsen Paghs i Seest for 60 rdl. til sognepræst hr. Riis i Daler. [=> fol. 392b, AO 257]
 7. Niels Paghs i Seest til sognepræst hr. Riis i Daler, tilstået udslettet.
 8. Dito for4 299 rdl. til forvalter Christensen på Bohenholm (Rosenholm?).
 9. Anders Knudsen i Hjortbjerg, Højen sogn for 365 rdl. til Christen Andersen Møller i Bredballe, tilstået udslettet.
 10. Knud Andersen i Nebel mølle for 200 rdl. til sognepræst Riis i Daler, kvitteret og betalt.
 11. Anders Jørgensen i Uhre for 260 rdl. til sognepræst Riis i Daler, kvitteret, betalt og tilstået udslettet.
 12. Peder Hansen i Vester Nebel for 600 rdl. til sognepræst Riis i Daler, tilstået udslettet.
 13. Doto for4 35 rdl. til kammerrådinde Schelde på Dronningborg gpård ... ved sluttet skifte efter kreditorinden.
 14. Morten Christiansen i Store Anst for 300 rdl. til hr. Ussing i Ribe, tilstået udslettet.
 15. Christen Damgaard på Oksviggård for 500 rdl. til jomfru Else Schmidt og Jens Christensen Schmit i Fredericia, tilstået udslettet.
 16. Christen Skøt(?) af Bramdruplund for 96 rdl. til sr. Jens Mikkelsen i Koldidng, tilstået udslettet.
 17. Christen Jepsen i Nørre Urup for 150 rdl. til Inger Cathrine Jensdatter, betaling er sket.
  Således er disse dokumenter i retten påtegnet antaget til udslettelse af pantebog.
 18. Mikkel Jensens i Store Anst pantebrev for 300 rdl. til Jens Thomsen ... ... i Ribe.
 19. Thomas Jepsens i Nørre Vilstrup pantebrov for 200 rdl. til jomfruerne Anne Sophie og Henriette Rasmussens ... i Vejle.
 20. Christen Jepsen i Nørre Urup, Grindsted sogn skøde på den ham sammesteds tilhjørte gård hartkorn ager og eng 2 tdr. 6 skp. 1 fjd. 1½ alb solgt til hans svigersøn Anders Pedersen.
 21. Læst Anders Pedersens i Nørre Urup pantebrev for 150 rdl. til Niels og Hans Thomsen i Ba..lund.

392b, AO 257:

Gæsteret. Prokurator Lindved, som erfarede, at det uafhørte Jørgen Schmidts hustru som vidne ej idag var mødt ... efterretning, at hun skal være dødelig syg efter henses barselsseng, hvorfor Lindved for ikke at opholde sagen måtte frafaldes hendes vidnesbyrd, begærer det passerede dermed sluttet og beskreven, hvad der siden i sagen er passeret. [=> fol. 393] fra den tid, sidste beskrivelse er meddelt og sagen udsat i 14 dage. 9/7.


393:

For retten fremkom Uhre og Jordrup bys lodsejere og beboere, som er bleven enige udi indbyrdes at dele de til hver by og h ver mand især tilhørende engb7und, hvor de tilligemed har skov, og derom fremlagde en skriftlig begæring til upartiske danne,mænds udmeldelse, der efter begæring blev læst, påskreve  og lyder således. I sådan følge blev af retten udmeldt sognefogeden Jens Schelde af Ferup, Niels Jensen ibidem, Niels Pedersen i Egholt og Niels Andersen ibidem, hvilke fire gode dannemænd på en bestemt dag og tid i denne uge udi alle lodsejeres nærværelse haver at skønne og dele disse enge imellem dem det retteste og bedste, muligt er, alt således, at de en skriftlig forretning ... ... edelig kan afhjemle her inden retten idag 8 dage den 2. juli.


1782 - 2. juli:

 1. Læst plakat angående straf for dem, som bortstjæle de til vejenes istandsættelse samlede sten og harpet grus.
 2. Læst en plakat angående en præmie for indenlandske .. ... mels indførsel i de søndenfjeldske stifter i Norge indtil september måneds udgang samt en ekstraordinær præmie for de ... ... deraf, som indtil juli måneds udgang indføres til det distrikt fra Christianssand til Stavanger, begge inclusive.
  Dernæst forevist til udslettelse af pantebog efterskrevne pantebreve:
 3. Ole Henriksen i Højen Stubdrup (Stubberup) for 140 rdl. til Peder Olufsen i Ulkær.
 4. Ditos for 200 rdl. til Anders Pedersen i Ulkær.
 5. Hans Jørgensen i Højen for 200 rdl. til hr. Feveille i Vejle.
 6. Jens Iversen i Gamst for 210 rdl. til sognepræsten hr. Høstmarch i Gamst.
 7. Ole Christensen i Knudsbøl for 90 rdl. og 30 rdl, er 120 rdl., til Jens Schelde i Ferup.
 8. Dito for 220 rdl. til afg. Christen Pedersen Hjortlunds enke i Trøllund(?)
 9. Laus Lausen i Roved for 200 rdl. til Jens Andersen af Lejrskov.
 10. SøreN Nielsen Storm i Borlev for 125 rdl. til Christian Lund i Kolding.
 11. Læst et kgl. skøde for Lars ... i Vrå på beboende jordløst hus af det forrige koldingske rytterdistrikts gods. [=> fol. 393b, AO 259]
 12. Læst Lars Jensens i Vrå skøde på et hus i Vrå by solgt til Niels Hansen i Ferup for 50 rdl.
 13. Læst Jens Udsens i Vrå skøde på et hus med tillagte grund sammesteds solgt til hans broder Rasmus Udsen ibidem. for 140 rdl.
 14. Læst Rasmus Udsens i Vrå pantebrev for 120 rdl. til sognepræsten Riis i Daler.
 15. Læst Peder Thomsens i Verst skøde på et hus med tillagt grund fra gården nr. 7 sammesteds solgt til Jakob Pedersen af Lejrskov Højrup for 150 rdl.
 16. Læst Jakob Pedersen Smeds i Verst pantebrev for 10 rdl. til sognepræsten hr. Riis i Daler.
 17. Læst Jep Laursens af Roved skøde på en halv gård sammesteds hartkorn ager og eng 3 tdr. 4 skp. 2 alb. solgt til hans broder Mads Lauesen for 299 rdl.
 18. Læst Mads Lauritzens i Roved pantebrev for 200 rdl. til sognepræsten hr. Riis i Daler.
 19. Christian Knudsens af Egholt skøde på en gård sammesteds nr. 6 hartkorn ager og eng samt skov 1 td. 4 skp. 1 fjd. solgt til Mads Pedersen ibidem for 240 rdl.
 20. Mads Pedersen i Egholt pantebrev for 50 rdl. til sognepræst hr. Riis i Daler.
 21. Købekontrakt mellem Jens Iversen i Gamst som sælger af sin gård sammesteds hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1½ fjed. til køberen Jep Nissen ibidem for 450 rdl.
 22. Læst næstmeldte sælgers skøde til køberen hans nabo Jep Nissen på den omkontraherede gård for 450 rdl.
 23. Jep Nissen Roulds(?) i Gamst pantebrev for 50 (500?) rdl. til sognepræst Riis i Daler.
 24. Hans Jørgensens i Højen og hustrus aftægtskontrakt læst af hans gård nr. 13 sammesteds hartkorn ager og eng 3 tdr. afhændet til sin svigersøn Jakob Hansen.
 25. Læst Hans Jørgensens i Højen skøde på ham sammesteds tilhørte gård nr. 13 hartkorn ager og eng 3 tdr. solgt til hans svigersøn Jakob Hansen.
 26. Læst Hans Nissens og hustru i Egtved aftægtskontrakt på aftægt af deres går sammesteds nr. 3 hartkorn ager og eng 3 tdr. 2 fjd. og skov 3 fjd. overdraget til hans søn Nis Hansen.
 27. Læst Hans Kejsens i Påby pantebrev for 298 rdl. til Hans Christensen i Bramdrup.
 28. Læst Søren Christensen Strangesens pantebrev dateret i Tudvad (Tudved)  for 110 rdl. til Anders Hansen af Øster Gesten.
 29. Læst købekontrakt ml. Anders Knudsen i Hjortebjerg øde møllested som sælger af ager og eng i Nørre Vistrup by 6 skp. og skov 1/3 alb. til køberen Søren Nielsen i Tvedgård i Jerlev sogn.
 30. Læst næstmeldte Anders Knudsens skøde til ommeldte Søren Nielsen på det omkontraherede hartkorn for 230 rdl.
 31. Læst købekontrakt ml. Anders Knudsen i Hjortebjerg øde møllested Højen sogn som sælger af ermeldte såkaldte steds hartkorn ager og eng 5 skp. til Nikolaj Jepsen i Nørre Vilstrup som [=> fol. 394] køber.
 32. Læst næstmeldte Anders Knudsens skøde til køberen Nikolaj Jepsen i Nørre Vilstrup på omkontraherede 5 skp. hartkorn for købesummen 294 rdl.
 33. Læst Nikolaj Jepsens i Nørre Vilstrup pantebrev for 298 rdl. til Niels Terkelsen Bredal.
 34. Læst Ole Henriksens af Højen Stubdrup (Stubberup) oprettede købekontrakt som sælger af 2 tdr. 5 skp hartkorn ager og eng med tillagte grund og bygning fra hans gård nr. 1 sammesteds solgt til køberen Anders Knudsen.
 35. Læst næstmeldte Anders Knudsens bekomne skøde af sælgeren Ole Henriksen.
 36. Læst Anders Knudsens i Højen Stubberup pantebrev for 298 fdl. til Peder Olufsen og Anders Pedersen i Ulkær.
 37. Læst købekontrakt ml. Ole Henriksen i Højen Stubdrup som sælger af 2 tdr. 5 skp. hartkorn ager og eng med tillagte bygning og grund fra hans gård nr. 1 sammesteds til køberen Christen Nielsen.
 38. Læst næstmeldte Ole Henriksens skøde til køber Christen Nielsen.
 39. Læst Christen Nielsens i Højen Stubdrup pantebrev for 98 rdl. til Peder Olufsen og Anders Pedersen i Ulkær.
 40. Læst Ole Henriksens i Kolding pantebrev for 98 rdl. til Peder Olufsen og Anders Pedersen i Ulkær.
 41. Læst købekontrakt ml. Niels Hansen i Bramdrup som sælger af et hus med tillagte fra hans gård nr. 4 og 5 sammesteds til køberen Hans Jensen dons ibidem.
 42. Læst næstmeldte Niels Hansens skøde til Hans Jensen Dons.
 43. Forevist til udsletning af pantebog Peder Madsens af Vesterby pantebrev for 106 rdl. til Jørgen Jensen.
 44. Læst et kgl. skøde for Peder Madsen i Vesterby på hartkorn ager og eng 2 tdr. 3 fjd. ½ alb. samt skov 2 alb. af det forrige koldingske rytterdistrikts gods.
 45. Læst Jakob Theodosius skøde dateret i Højen Stubdrup på hans i Vesterby tilhørte gård hartkorn under nr. 3 ager og eng 2 tdr. 3 fjd. ½ alb. og skov 2 alb. til Christen Hansen i Store Velling for købesum 363 rdl.
 46. Læst Christen Hansens i Vesterby pantebrev for 280 rdl. til Niels Malsing(?) i Fredericia..
 47. Læst næstemeldte Christen Hansens pantebrev for 70 rdl. til anders Johansen i Velling.
 48. Læst Jens Andersens i Dons pantebrev for 1000 rdl. til provst Detlef Mahl i Assens.

 


 

394:

Fra Jordrup og Uhlre begoere fremkom efterretning, at den idag 7 dage udmeldte synsmænd til at dele begge byers enge imellem dem, kumme med denne forretning blive færdig til afhjemling idag, men lovede sådant at skulle ske til i dag 14 dage, og derfor begærede af retten sådan anstand, som blev bevilget.


 

I sagen for Hans Poulsen Dahl i Løvlund mlle mod Knud Pedersen [=> fol. 394b, AO 261] på kolonien Frederiksnåde deri fremkom de 4 dannemænd, hvoraf de 3 er møllere her på amtet og i herrederne og den 4. sognefoged i Egtved. De oplæste deres synsforretning og stadfæstede den med ed. - Arndt Steenstrup modsagde deres såkaldte synsforretning som ugyldig og intetsigende. 30/7.


 

394b, AO 261:

Generalauditør Høyen til Irup mod forpagter Sonniche Møller på Nygård. Baggesen producerede en svar-promemoria. Sonniche Møller producerede et fra riberhus birketingsret udstedt stævnemål og begærede sagen opsat i 6 uger. Retten bevilgede 5 uger til 6/8.


 

1782 - 9. juli:

 1. Publiceret plakat, hvorved [=> fol. 395] bekendtgøres auktions holdelse dden 31. juli på Høneberggård over denne gårds marker inddelt i parceller, 23 i tallet.
 2. Publiceret plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse lørdag den 20. ejusdem i Store Velling hos landinspektør Bie over hans gårds ... bortsalg.
  Forevist til udsletning efterskrevne pantebreve:
 3. Peder Iversen i Lunderskov for 250 rdl. til jomfru Lang i Vilslev.
 4. Peder Maden Asbøl i Bramdrup for 400 rdl. til Hans Hansen ibidem.
 5. Dito for 200 rdl. til og af Koldinghus amts publique midler.
 6. Jørgen Pedersen af Hesselballe for 900 rdl. til Christen Møller i Bredballe.
 7. Dito til dito for 200 rdl.
 8. Niels Aspol(?) i Roved for w100 rdl. til jomfru Laurener(?) i Haderslev.
  Således blev disse pantebrev i retten påtegnet antaget til udslettelse.
 9. Læst Poul Jensen Vrås i Gamst pantebrev for 100 rdl. til jomfru Laurened(?) i Haderslev.
 10. Læst Jens Nielsen Købmands i Starup kgl. skøde på hartkorn ager og eng 5 tdr. 2 skp. 1 fjd. og skov 2 fjd. 1 alb.
 11. Læst Peder Iversens i Ågård  pantebrev for 295 rdl. til hr. Lund i Fredericia.
 12. Læst Hans Iversen Lunds i Bramdrup pantebrev for 70 rdl. til hans stifbørn Nis Hansen og Maren Hansdatter.
 13. Læst Johan Pedersen Smeds i Borlev pantebrev for 200 rdl. til sognrepræsten hr. Riis i Daler.
 14. Læst Peder Iversens i Lunderskov pantebrev for 198 rdl. til sr. Thomas Christensen på Vranderupgård.
 15. Læst Jens Knudsen i Vrå pantebrev for 120 rdl. til Hans Sørensen i Knudsbøl(?).
 16. Læst Søren Pedersens i Nordbæk i Egtved sogn pantebrev for 113 rdl. til Peder Poder i Bække.
 17. Læst Søren Sørensen Borlevs i Bramdrup kgl. skøde på brugende hartkorn 5 tdr. 4 skp. 3 fjd. og skov 3 fjd.
 18. Læst Christen Jepsens i Dons auktionsskøde på 2 ejendomme sammesteds, en eng Stamaj hartkorn 5 skp. og nye ... ... hartkorn 3 skp.
 19. ditos pantebrev for 400 rdl til jomfru Meden i Horsens.
 20. Peder A...bøls på Petersborggård pantebrev for 600 rdl. til jomfru Busch(?) på Estrup. [=> fol. 395b, AO 263]
 21. Læst Thue Hansens i Vranderup by skøde udgivet af Hans Nielsen sammesteds til ham ibid. solgte hus og hartkorn nr. 8 1 skp. 3 fjd. 2 alb.
 22. Læst næstmeldte Thue Hansens pantebrev for 200 rdl. til rådmand Buhl i Fredericia.

 


 

395b, AO 263:

I kommission for enken Ane Sophia Pagh ... Kiærs i Dollerup mødte i retten rådmand Baggesen af Kolding og producerede 1) amtmand de Hoffmanns høje konstitution til løjtnant Raun i Kolding at betjene denne resp. ret som skriver i en sag, som sal. Jens Kiærs enke i Dollerup med lavværge er beføjet at anlægge mod Niels Jensen Kiær, selvejer i Dollerup for ulovlig skovhugst med videre, 2) klage til amthuset fra formeldte enke og lavværge ang. et af Niels Jensen Kiær i Dollerup i hendes selvejergårds skove forøvet ulovlig skovhugst, 3) stævningen. Han begærede vidnere påråbt til at besvare hans skriftlige spørgsmål. De lyder på fol. ... således. - De indstævnede vidner blev påråbt og det 3 gange, nemlig Søren Laursen af Noes og Hans Nielsen tjenende i Dollerup samt Anders Nielsen Kiær i Dollerup, men da ingen af dem var mødt, blev de forelagt under faldsmåls straf at møde d. 23. juli.


 

Gæsteret: Konsumtionsinspektør Michaelsen i Vejle mod bonden Jens Madsen i Høllund, hvor da for citantens fuldmægtig prokurator Lindved blev anmeldt hans lovlige forfald formedelst sygdom og desuden overleveret dommeren en kontinuationsstævning til behageligst udbedende ekspedition. 23/7.


 

396:

De foran på fol. 395 sidste herredstingdag den 9. juli producerede skriftlige spørgsmål lyder således:

(stempelmærke)
Spørgsmål:

 1. Om vidnet kender sal. Jens Kiærs enke Anne sophia Paghs påboende selvejergård i Dollerup dens tilhørende skove, Enemærke og Royer kaldet.
 2. Hvad vidnet ved om, at der sidst afvigte forår eller vintger udi den tid, fornævnte enkes sal. mand Jens Kiær var af sygdom bestandig sengelggende, blev af foromspurgte skov Enemærke borthugget og bortført 10 stykker risege store til bjælker og spa... træer og frugtbærende og af skovhaven Royer trende risege.
 3. Om vidnet ved og så, hvem der borthuggede og bortførte disse omspurgte i alt 14 stykker risege, og om dette ulovlige skovhusgt blev forøvet af selvejerbonden Niels Jensen Kiær i Dollerup og efter hans foranstaltning.
 4. Om vidnet ved, at disse omspurgte risege var udvist og stemplet af afdøde Jens Nielsen Kiær, hans enke Anne Sophie Paghs eller den for gårdens betaling indestående kautionist og selvskyldner sr. Mads Pagh til W...
 5. Om vidnet ved noget om, at afdøde Jens Kiær var meget dødelig ... .... sands, da dette forstævnte ulovlige skovhugst blev begået.
  Videre spørgsmål forbeholdes, om fornødiges.

 


 

1782 - 16. juli:

Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve:

 1. Jens Jensen i Uhre 299 rdl. til Hans Pedersen af L...vad.
 2. Hans Nielsen af Lejrskov for 800 rdl. til Morten Spangsberg i Strandby.
 3. Iver Christensen i Lejrskov for 800 rdl. til Niels Spangsberg i Sønder ....
 4. Jørgen Hansen Ulv af Vester Gesten Mosehus for 80 rdl. til stiftsprovst Teteus i Ribe.
 5. Hans Ibrtdrn sg Brdyrt Disse 5 dokumenter blev således i retten påtegnet antaget til udsletning af pantebog.
 6. Læst købekontrakt mellem Jens Lassen i Højen som sælger og Iver Jørgensen i i Horsted som køber om en hedelod fra den førstes gård nr. 5 i Højen og med hvilken hedelod følger 2 skp. 3 fjd. hartkorn for købesumma 180 rdl.
 7. Læst næstmeldte Jens Lassens skøde til Iver Jørgensen på den omkontraherede hedelod.
 8. Læst Iver Jørgensens i Horsted pantebrev for 180 rdl. til Christen Christensen i Harboehus.
 9. Læst Niels Pedersens i Ferup pantebrev for 700 rdl. til Jens Schelde i Ferup. [=> fol. 396b, AO 265]
 10. Læst Ole Christensen i Knudsbøl pantebrev for 353 rdl. til Jens Schelde.
 11. Læst Ole Hansens i Knudsbøl(?) pantebrev til Jens Schelde i Ferup for 200 rdl.
  Endnu læst efterskrevne pantebreve for kapitaler med pant og prioritet efter forskrivningens indhold udgivet af:
 12. Iver Christensens i Lejrskov for 800 rdl. til Jens Schelde i Ferup.
 13. Johannes Hansen i Tudvaddahl for 99 rdl. til ungkarl Niels Jensen Købmand  i Vester Nebel.
 14. Jørgen Iversen i Vestere Nebel for 49 rdl. til ungkarl Niels Nielsen Bragiær(?) ibd.
 15. Hans Pedersen Roed i Bølling for 200 rdl. til Peder Hansen i Vester Nebel.
 16. Hans Hansen i Vester Nebel for 99 rdl. til ungkarl Niels Jensen ibidem.
 17. Hans Iversen i Vester Nebel for 99 rdl. til Peder Hansen ibd.
 18. Søren Knudsen af Uhre for 200 rdl. til Andreas Grunnet i Kolding.
 19. Læst Jens Jensens i Uhre skøde på ham sammesteds tilhørte gård nr. 3 hartrkorn ager og eng 2 tdr. 5 skp. 3 fjd. 2 alb. solgt til Søren Knudsen i Jordrup for købesumma 270 rdl.
 20. Læst Søren Christensens i Tudved skøde på et hus Tudvaddal kaldet med hartkorn 2 skp. 3 fjd. solgt fra hans gård i Tudved nr. 4 til Johannes Hansen.

 


 

396b, AO 265:

For retten fremkom sognefogeden Jens Schelde af Ferup tillige med Niels Jensen ibidem samt Niels Pedersen og Niels Andersen begge af Egtved, som her inden retten den 23. juni på de Uhre og Jordrup bys beboeres begæring er bleven udmeldt til at skønne og adskille fællesskabet mellem disse byers beboere. De fremlagde og beedigede deres forretning.


 

1782 - 23. juni:

Forevist til udsletning af pantebog:

 1. Flemming Ulrich Eilbye i Vranderup mølle for 1000 rdl. til Dines Nicolajsen Dinesen.
 2. Niels Pagh i Seest for 140 rdl. til Anne Marie Thomasdatter i Hjarup.
  Endvidere læst efterskrevne pantebreve for pant eller mod pant:
 3. Niels Madsen Pagh i Seest for 150 rdl. til justitsråd de Thyggesen [=> fol. 397] på Mallerup.
 4. Niels Pagh i Seest for 140 rdl. til Anne Marie Thomasdatter i Hjarup.
 5. Ole Henriksen i Kolding for 200 rdl. Koldinghus amts publique midler.
 6. Jens Christensen i Højen for 590 rdl. til Christen Christensen i Harboehus.

 


 

397:

I sagen mellem sr. Hans Hansen på Låge og sr. Claus Wiuff i Nybjerg mølle blev afsagt dom lydende folio 397 således.


 

Endvidere fremkom:

 1. Forevist til udsletning af pantebog et pantebrev af Nikolai Sørensen i Nørre Vilstrup for 99 rdl. til sr. Jens Hansen Busch i Vejle.
 2. Læst Nikolai Jepsens i Nørre Vilstrup skøde på ham sammesteds tilhørte selvejergård halvparten af nr. 8 hartkorn ager og eng 3 tdr. 1 skp. 1 fjd. 2½ alb og skov ½ alb. solgt til Nikolai Sørensen.
  Endvidere læst efteskrevne pantebreve for kapital imod pant og prioritet efter forskrivningens indhold:
 3. Nikolai Sørensen i Nørre Vilstrup for 200 rdl. til Christen Sørensen i Neder Knabberup.
 4. Niels Bennedsen i Nørre Vilstrup for 200 rdl. til Christen Sørensen i Neder Knabberup.
 5. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 29. ejusdem hos grænsekontrollør Vorbasse i Gamst over en del hans efter dom og indførsel udlagte ind- udbo og besætning.

 


 

Retten æskede i rette tingsvidnesagen mellem afg. Jens Kiers enke og hendes svigerfader Niels Kier, men da parterne ikke efter påråb eller de forelagte vidner mødte, så udgår sagen fra retten.


Gæsteret i sagen anlagt af kaptajn som konsumtionsinspektør Michelsen i Vejle imod bonden Jens Madsen i Høllund. Fra prokurator Lindved fremkom kontinuationsstævning. Begærede henstand i 14 dage på grund af hans kontinuerede svaghed og, at der den 24. dennes ved Vejle byting føres et gæsteretsvidne i sagen. 6/8.


Ovenstående sidste tingdag den 23. juli 1782 afsagte dom lyder således:

Dom: Når der ses hen til den revers, som mølleren Claus Wiuf i Nybjerg mølle den 28. dec. 1779 har udgivet til hans svoger sr. Hans Hansen på Låge, befindes alene et forbindtligt løfte, at han til bemeldte Hansen næstkommende Mikkelsdag vil betale 100 rdl., uden at denn revers enten meldte om rentes svarelse eller at summen i rede penge er blevet lånt. Det er altså ikke velgjort af Claus Wiuff, at han foruden at udeblive  med betaling til rette tid haver søgt under sagen at ville skille sin svoger ved disse penge på grund, at et sådan revers skulle stride imod de allernådigste forordninger af 26. nov. 1731 og 27. nov. 1775. Men da sådan formening er ugrundet og Claus Wiuff ikke har afbevist noget imod søgsmålet, så bliver kendt for ret, at bemeldte Claus Wiuff bør betale [=> fol. 397b, AO 267] til Hans Hansen et hundrede rdl. med g... renter deraf fra søgsmålet, indtil betaling sker. Så betaler han desuden processens omkostninger skadesløs efter billig regning ...


397b, AO 267:

1782 - 30. juli:

 1. Læst plakat i det tyske sprog dateret i Haderslev, underskrevet af Lassen, hvorved bekendtgøres, at efter det kgl. rentekammers foranstaltning bliver den 1. aug. ved Gammel Alboe i Stenderup skov foretaget offentlig auktion over 276½ favne kløvet brænde og 177½ favne fagot træ.
 2. Forevist til udsletning af pantebog Søren Henriksen i Jelling for 140 rdl. til hr. Mogens Nellemann på Lerbæk.
 3. Læst rådmand Bahnsens auktionsskøde på hartkorn ager og eng 2 tdr. 2 skp. 2 fjd. 2 alb. og skov 1½ alb. af Royegårds(?) Hovedgårds takst Baraquer kaldet for 1045 rdl. solgt fra ejeren hr. Henrik Schmidt i Dons.
 4. Læst Søren Henriksens i Jelling pantebrev for 330 rdl. til Peder Olesen i Jelling.
 5. Læst Niels Knudsens i Gejsing pantebrev for 48 rdl. til rådmand Ussing i Ribe.
  Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve:
 6. Anders Nielsen i Store Anst for 300 rdl. til Jens Jepsen i Frørup.
 7. Morten Jensen i Bække for 99 rdl. til Anders J... sammesteds.
  Således er disse dokumenter i retten påtegnet antaget til udsletning.
 8. Læst Morgen Jensens i Bække pantebrev for 20(?) rdl. til kammerherre Lüttichau på Engelsholm.

I sagen Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen af Frederiksnåde med flere var mødt Arndt Steenstrup af Giødding mølle, som i henseende til, han for få dage siden først har erholdt akten fra hans principal tilsendt,, solm retten sidste bevilgede beskreven, og altså ikke har haft tid til samme at extrahere, måtte begære sagen opsat i 14 dage. Hvorefter fremkom fra Knud Pedersens antagne forsvar birkedommer Tholstrup et indlæg, hvor han begærer det i sagen passerede beskreven meddelt og sagen udsat i 4 uger. I henseende til den forlangte beskrivelse [=> fol. 398] og dertil udfordrende tid bevilgede retten den forlangte anstand. 27/8.


 

398:

1782 - 6. august:

For retten mødte Sænicke Møller fra Nygård, som tilkendegav, at den af ham her for retten sidst foreviste stævning fra Riberhus birketings ret urettelig var bleven ham afvist i følge hr. rådmand Baggesens derpå givne påtegning; men Møller foreviste idag udtagen stævning på bem.te ret og bad sagen udsat i 5 uger. Og på det, at slig afvisning ikke oftere skulle arrivere, var Møller ærbødigst begærende, at ham måtte meddeles udtog af den af hr. rådmand Baggesen her i retten fremlagte fuldmagt for deraf at betjene sig ved stævningens hæftelse, hvortil Møller leverede lpenge til stemplet papir. - For sagsøgeren mødte som sædvanligt rådmand Baggesen af Kolding, som ærbødigt producerede en af ham forfattet skriftlig promemoria og protest mod sagens længere henstand på de udi den anførte grunde, tillige protesterende mod det forlangt udtog stgridende imod allernådigst lovens og forordnings lydende, at sådan ikke må af retten tilstedes, men forbliver til domsaktens endelige beskrivelse. - Møller var ærbødigst begærende, at ham af denne konstituerede skriver måtte meddeles en attest, at hr. rådmand Baggesen ikke aleneste fra sagens begyndelse, men endog i denne dag haver tabget ved genmæle, hvilken attest han ligeledes agtede at betjene sig af ved stævningens hæftelse ved Riberhus birk, hvortil Møller ligeledes leverede penge til det stemplede papir. - Blllaggesen henholdt sig til sine forrige protester om slige sær beskrivelser, ærbødigt bedende den respektive ret at ville hollde kontracitanten til at tage lovlig beskreven det, som udi sagen til dato er ført og fremmet som rettest og lofvormelig. Retten modtog og det af rådmand Baggesen  producerede exceptionsindlæg i anledning af sr. Sønike Møllers efter udtagen og forevist stævning til Riberhus birke, hvilket indlæg blev læst (etc.). Hvorefter retten ikke ville nægte sr. Møller den endnu forlangte tid til de agtende beviseligheder, dog med dette tillæg, at om samme skulle i sin tid befindes til sagens ufornødne vidtløftighed og tidsspilde for retten samt omkostninger for sagsøgeren, da sådant tilbørlig kan ventes at vorde anset. Den ellers forlangte genpart blev ligeledes bemeldte sr. Møller, for så vidt fuldmagten indeholder unde(?) den konstituerede skrivers udstedelse bevilget, og beror hovedsagen således her i 5 uger til den 10/9.


 

For retten fremkom Hans Hansen af Vester Nebel på egne og samtlige beboeres vegne og tilkendegav, at da fornævnte Vester Nebel by blev udskiftet, er nogen engbund ved Holms skov og flere seder ikke bleven den gang skiftet og udelukket af fællesskabet, men de nu herom er bleven enige og samme til den ende af landinspektøren opmålt, så var de begærende, at retten ville udmelde 2 dannemænd, som på en belejlig tid kunne taxere og bonitere efter lodsejernes påvisning fornævnte engjord og videre, som ikke forhen er taget under udskiftning. Hvortil af retten blev [=> fol. 398b, AO 269] udmeldt sognefogeden Poul Pedersen i Bølling og selvejerbonden Christen Jepsen i Dons, som i lodsejernes overværelse haver at foretage indbemeldte forretning og efter syn(?) og bedste skønsomhed forfatte den således, som de trøster sig til her inden retten den 27. aug. edeligt at afhjemle, til hvilken ende rekvitenterne have at tage udmeldelsen beskreven og vedkommende at tilstille.


 

398b, AO 269:

Kaptajn og konsumtionsinspektør Michelsen ctr. bonden Jens Madsen i Høllund. Fra prokurator Lindved blev indsendt et promemoria med nogle dokumenter, bl.a. en attes fra en feltsækrer om Lindveds svaghed. Den kunne ikke modtages af retten, da den var på slet papir. 3/9.


 

1782 - 13. august:

Læst plakat anlangende, hvorledes de [=> fol. 399] søfarende går post (?) på et eller andet sted måtte ... ... fra vedkommende at se sig forsynede med fornødne beviser og attester.

Forevist til udslettelse af pantebog efterskrevne pantebreve:

 1. Af Jens Jensen i Jerlev by for 749 rdl. til afgangne ridtmester Lautrups 3 sønner.
 2. Af Niels Madsen i Jerlev by for4 727 8½ rdl. til afgangne ridtmester Lautrups 3 sønner.
 3. Anders Sørensen i Jerlev by for 779 rdl. til (samme).
 4. Niels Jørgensen i Jerlev by for 739 rdl. til (samme).
 5. Niels Christensen i Jerlev by for 701 rdl. til (samme).
 6. Søren Nielsen i Jerlev by for 688 rdl. til (samme).
 7. Simon Madsen i Jerlev by for 342 rdl. 2 mk. 5 sk. til (samme).
 8. Christen Pedersen i Jerlev by for 342 rdl. 2 mk. 15 sk. til (samme).
 9. Poul Pedersen i Jerlev by for 730 rdl. 9 1/3 sk. til (samme)..
 10. Søren Christensen i Jelling for 300 rdl. til major von Lüttichau på Haraldskær.
 11. Niels Christensen Hopballe i Jelling for 200 rdl. til Lars Sørensen sammesteds.
 12. Læst Jens Emborgs af Lille Røj skøde til Christen Knudsen af Egholt på bemeldte Lille Røj, hartkorn 1 td. 4 ... for købesum 490 rdl.
 13. Læst Niels Christensen Hopb alle i Jelling skøde på hans gård nr. 1 sammesteds hartkorn ager og eng 3 tdr. 5 skp. 1 fjd. 1 alb.og anpart hartkorn af Jelling skov 4 skp. ... fjd. med Jelling bys øvrige lodsejere, solgt til sin søn Rasmus Nielsen for 300 rdl.
 14. Læst Maren Pedersdatters sal. Jens Sørensens enke i Jelling skøde på hendes gård sammesteds 3 tdr. 5 skp. 2 fjd. og skov ... ... solgt til hendes søn Peder Jensen for 400 rdl.
  Læst efterskrevne pantebreve med pant og prioritet:
 15. Christian Knudsen af Lille Røj for 400 rdl. til hr. Jens Høstmarck i Gamst.
 16. Anders Nielsen i Store Anst, 300 rdl. til Hans Hansen i Øster Gesten.
 17. Rasmus Nielsen i Jelling, 300 rdl. til jomfru Juul på Thyrestrup (Tyrrestrup).
 18. Peder Jensen i Jelling, 250 rdl. til hr. Mogens Nellemann i Lerbæk.
 19. Søren Christensen i Jelling, 300 rdl. til jomfru Juel på Thyrestrup.

 


 

1782 - 20. august:

399b, AO 271:

 1. Læst Hartvig Hansens af Dollerup pantrebrev for 143 rdl., børnepenge til afg. Anders Jensens børn i Plauborg (Plagborg) og Karen Andersdatter af Holmehauge.
 2. Læst Thomas Hansens i Rugsted pantebrev for 80 rdl. til ungkarl Hans Christensen i Hesselballe.

 


 

For retten fremstod Jakob Theodosius af Højen Stubdrup og tilkendegav at ville gøre allerunderdanigst ansøgnign om allernådigste tilladelse til at separere hans påboende selvejergård, som består af hartkorn ager og eng 7 trd. 4 skp. 1 alb., og samme at inddele i 6 parter eller lodder samt med hver lod at lade følge ager og eng, item hede og tørveskær foruden bygning til ethvert lod, begærende af retten at ville udmelde 2 kyndige dannemænd, som kunne taxere den jord af ager og eng til ethvert lod, som dertil agtes at henlægges, og samme for ethvert ... til hartkorn at ansætte så vel som iagttage, at det, som indestår til Hans Kgl. Maj.s kasse bliver henlagt til enhver lod især, således at summen bliver uforrykket. - Efter sådan begæring og til denne forretnings foretagelse så hastigt muligt udmeldte retten de 2 dannemænd selvejerbonden Niels Vinkel(?) i ..... og Hans Jensen Daugard i bemeldte Stubdrup, hvilke haver efter rekvirentens påvisning at tage gårdens hele ager og eng udi syn og taxt samt udi 6 parter at inddele og beskrive(?) den jord af ager og eng så vel som hartkorn og bygning, som dermed kan følge, alt så rigtigt som de trøster sig til her inden retten edeligt idag 14 dage den 3. sept. at afhjemle. Denne udmeldelse haver rekvirenten at tage beskreven og vedkommende betideligt at gøre bekendt.


 

1782 - 27. august:

Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve udgivne af:

 1. Laurs Andersen i Højen, 500 rdl. til Jens Feveile i Vejle.
 2. Joen Andersen i Hesselballe, 250 rdl. til ... hr. Riis i Daler.
  Således blev disse 2 pantebreve påtegnet antaget til udsletning.
 3. Læst Jørgen Pedersens i Hesselballe skøde på hans selvejergård nr. 1 ... solgte hartkorn 4 tdr. 1 skp. 1 fjd. ager og eng samt af ham indkøbt fra nogle Amnitsbøl lodsejere 1 alb. skovskyld til Laurits Andersen sammesteds.
 4. Læst kancelliråd Frederik Vilhelm Hansens til Østerbygård pantebrev for 2000 rdl. til sognepræsten hr. Riis i Daler.
 5. Læst næstmeldte hr. kancelliråd Hansens til næstmeldte kreditor hr Riis udgivne pantebrev for 2200 rdl.

 


 

Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen fra kolonien Frederiksnåde. Der fremkom et promemoria fra birkedommer Tholstrup, [=> fol. 400] som forlangte anstand efter de deri anførte grunde. Arndt Steenstrup producerede et indlæg, hvori han protesterede mod den forlangte anstand, der ligeosm de forhen begærede mange opsættelser alene sigter til sagens forsinkelse. - Siden birkedommer Tholstrup har begæret kopi af det idag fra hr. Steenstrup affatede promemoria i sagen, så kunne retten ikke nægte sådant tilligemed den endnu forlangte anstant af 14 dage; men skulle Knud Pedersen og forsvar ikke føre sig denne tid til nytte og befordre sagens endelighed, kan han vente ikke alene derfor at blive anset, men endnog at sagen bliver optagen til kendelse, om situationskort agtes nødvendig forinden dom. 10/9.


 

400:

Efter udmeldelse fra retten sidstleden 20/8, som var bestemt til afhjemling den 3/9, indfandt sig Niels Nielsen Win... i Horsted og Hans Jensen Daugaard af Højen Stubdrup, som producerede deres skriftligt forfattede forretning at taxere selvejerbonden Jakob Tjodosius i Højen Stubdrup påboende selvejergård til inddeling i lodder. De oplæste den og bekræftede den med ed.


 

For retten fremkom Laurs Andersen fra Stallerupgård i Koldinghus amt og tilkendegav, at hans stifsøn Niels Villadsen er død på skibet Kronprinsen, som nu rigtig fra Østindien er hjemkommen, for derefter lovlig at bevise .. ... afdødes sande og rette arvinger at ... foruden hans i live gl. moder Mette Hansdatter ... ... med forbemeldte Laurs Andersen foruden de 8 levende søskende, nemlig Hans - Jørgen - og Peder Villadsen døtrene Else - Dorthe - Sidsel - Anne og Mette Marie Villadsdøtre, som alle er fuldsøskende til den afdøde. Og til sådant at bevise producerede sognepræsten hr. Haagens skriftlige attest. Herforuden fremstillede Laurs Andersen for retten 2 af de ældste dannemænd i sognet, navnlig Anders Pedersen af Harte og Niels Jensen ibidem, som hver for sig med lovens aflagte ed bevidnede det selvsamme som sognepræstens attest forklarede, at afg. Niels Villadsens rette og sande arvinger er hans moder Mette Hansdatter, som lever og er i ægteskab med selvejerbonden Laurs Andersen på Stallerupgård, foruden 8 fuldsøskende, 3 brødre og 5 søæstre, hjvoraf Hans og Jørgen Villadsen er myndige og Else gift med rebslager Niels Hansen i Haderslev, men Anders, Peder Villadsen og de 4 søstre er ugifte og umyndige, som opholder sig hos forældrene. Videre var ikke til disse vidner, som derpå fra retten blev demitteret. Og begærede Laurs Andersen sig det passerede i tingsvidneform beskreven meddelt.


 

For retten fremkom borger og garver Johan Georg Fischer af Kolding fremlæggende en stævning til tingsvidnes førelse. Derefter producerede Fischer en attest udgivet af degnen sr. Andersen i Store Anst og af borgeren Niels Jørgensen i Kolding ... ... Begærede vidner påråbt: [=> fol. 400b, AO 273]

Jens Jakobsen i Gamst:

Om vidnet ved og er bekendt, at de på grænsekontrollør Vorbasses auktion den 29. juli sidstl. efter mons. Simon Buhls påstand bortsolgte bistader er og har været mange år Fischers hustru Anne Vorbasse og søster Karen Vorbasse tilhørende, og at deraf er betalt tiende til Kolding hospital, uden at grænsekontrollør Vorbasse har haft lod og del i ermeldte 5 bistader. - Vidnet svarede, at ommeldte 5 bistader har Fischers hustru og søster Karen ejet og haft tilsammen nogle år, uden at deres fader deri har haft nogen part. - Videre agtede Fischer ikke at spørge vidnet.

Peder Vorbasse: Vidnede det samme.

Søren Laursen af Dollerup:

Svarede på samme spørgsmål, at han har hørt det sige af dem selv for en tre års tid siden; men videre forklaring vidste vidnet ikke herom.

Fischer begærede tingsvidnet sluttet.


 

1782 - 3. september:

 1. Forevist til udsletning af pantebog et pantebrev af Søren Christensen i Tudvad (Tudved) for 269 rdl. til justitsråd Lichtenberg til Bidstrup.
 2. Læst Peder Mikkelsen i Gejsing hans aftægtskontrakt på aftægt af hans gård sammesteds solgt til hans svigersøn Niels Jakobsen af Drostrup.
 3. Læst næstmeldte Peder Mikkelsens skøde på ham i Gejsing tilhørte gård nr. 3 og 4 hartkorn ager og eng 5 tdr. 5 skp. 3 fjd. 2 alb. og skov 1 fjd. 2 alb, et hus nr. 11 hartkorn ager og eng 3 fjd. 1 alb, og et jordløst hus solgt til Niels Jakobsen af Drostrup for købesum 1175 rdl.
 4. Læst Mads Sørensens og hustrus i Amnitsbøl aftægtskontrakt på aftægt af hans gård sammesteds solgt til hans svigersøn Ole Lassen.
 5. Læst næstmeldte Mads Sørensens skøde på ham i Amnitsbøl tilhørte gård nr. 1 hartkorn ager og eng 3 tdr. 3 skp. 1 fjd. 1½ alb. solgt til Ole Lassen af Højen for købesum 333 rdl. 2 mk.
 6. Læst Knud Nielsens i Vesterby skøde på fra hans går sammesteds bortsolgte 2 skp. hartkorn med ager og eng i såkaldte Svindal for købesum 99 rdl. til Andreas Pedersen, en udflytter på Vork mark.

 


 

Efter udmeldelse her fra retten den 6/8 til de 2 dannemænd Anders Nielsen Riis af Vork og Jørgen Nielsen af Bølling til at syne, taxere og bonitere Verst bys lodsejeres jorder til udskiftning og fælleskabets ophævelse mødte for retten disse 2 mænd og nedlagde en skriftligt forfattet forretning (etc.)


 

Gæsteret: Konsumtionsinspektør Michelsen ctr. bonden Jens Madsen i Høllund. Prokurator Fibiger af Snoghøj foreviste lkontrastævning. 24/9.


 

1782 - 10. september:

 1. Læst Claus Clausens på Hjelmdrup pantebrev for 300 rdl. til Henning Jensen(?) sammesteds.
 2. Læst plakat angående en præmie for indenlandsk bygs og ... og havremels indførsel til Christiansand stift i Norge fra oktober måneds begyndelse indtil indeværende års udgang.

 


 

Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen på kolonien Frederiksnåde. Fra Knud Pedersens forsvar birkedommer Tholstrup på Rugballegård blev irettelagt hans promemoria med bilag. Fra Hans Poulsen Dahls forsvar fremkom et indlæg. Retten bevilgede den forlangte anstand. 24/9.


 

Generalauditør Høyer (ved rådmand Baggesen) ctr. Sønnicke Møller fra Nygård. Denne tilkendegav, at det forstævnte synsvidne ved Riberhus birketing ej endnu er b leven færdig, men opsat til 18. september, da synsmændene til den tid er pålagt at afhjemle deres forretning; begærede sagen opsat i 3 uger. For citanten mødte rådmand [=> fol. 401b, AO 275] Baggesen, som protesterede mod den forlangte anstand. - Retten æskede af sr. Sønnicke møller, om han havde noget bevis med sig fra vedkommende rettens betjent, at deraf kan erfares rigtighed for hans foregivende; men da han ikke havde andet end et brev fra den person, som på hans vegne skal have mødt, så var sådant ikke antageligt, men retten pålagde sr. Møller at tilvejebringe Riber birkedommers attest, at den forstævnte synstingsvidne der at stå under den foregivne opsættelse, og til sådant at indhente bevilgede retten 14 dages anstand. 24/9.


 

401b, AO 275:

1782 - 17. september:

1782 - 24. september:

 1. Læst plakat, hvorved konsumtionsforordningen af 15/10 1778 dens 15 kap. 5. ... extenderes til toldbetjente.
 2. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 27/9 i Højen Stubdrup hos Jakob Theodosius over hans der påboende gårds salg i parter med besætning.

 


 

For retten fremkom Christen Johnsen og Peder Andersen, selvejerbønder i Bække på deres egne og samtlige beboeres vegne og forestillede, at de til fællesskabets ophævelse havde ladet deres marker og jorder ved en kongelig landmåler opmåle og med første agtede derefter at foretage udskiftning; men forinden behøvede 2 dannemænd fra retten udmeldet, som kunne taxere og bonitere de opmålte jorder af ager og eng m.v. således, som de trøster sig til sådant edeligt her inden retten at afhjemle. Thi blev ifølge sådan begæring udmeldt selvejerbønderne Anders Riis i Vork og Jørgen Nielsen i Bølling. som efter ... varsel indfinder sig udi den kgl. landinspektør Bies nærværelse så vel som alle lodsejernes for at antegne og taxere Bække bys marker og jorder efter deres bredste skønsomhed og den forretning, som de derover forfatter, til retten at ... og afhjemle næste tingdag, eftger at samme er sluttet. Denne udmeldelse haver rekvirenterne at tage beskreven for alle vedkommende i betimelig tid at bekendtgøre.


 

Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen på kolonien Frederiksnåde. Citantens beskikkede forsvar sr. Arndt Steenstrup producerede en skriftlig promemoria, [=> fol. 402] hvorefter Knud Pedersen begærede 14 dages anstand til besvaring. 8/10.


 

402:

Møller fra Nygård mødte og atter tilkendegav, at det forstævnte syn til Riberhus birketing, og da Møller udi promemoria geleidet af expresse sidste tægtedag ved bem.te ret havde forlangt synsvidne beskrevet til afbetjening eller og, ifald samme ej kunne blive færdig, da begærede Møller af bemeldte ret en attest ligeledes til afbetjening her, men  imod al formodning erholdt ingen af delene. Altså overlod Møller til den høåje og velvise hr. dommer, om sagen længere her ved retten efter dette synsvidne kan udsættes. Til bevis om den forstævnte rugsæds læggelse, ifald ermeldte syn ej skulle erholdes, fremlagde Møller en edelig attest fra den tid havende avlskarl navnlig Søren Jensen, nu tjenende i Jernved præstegård ved ribe, hvilket attest Møller ærbødigst begærede læst (etc.), ligesom Møller også producerede en edelig attest angårende de for afg. hr. generalauditør Høyner udbetalte indkvarteringspenge. Bemeldte attes er udgivet af hr. løjtnant Johan Frederik Blunck, som den tid loå vev cordonen i Hillerup, og da denne attest har været forlagt hidtil, så påstod Møller ej alene efter sit forrige indgivende godtgørelse for udlagte indkvarteringspenge, men endog efter denne originale attest, som tydelig oplyser, hvad Møller har udlagt og betalt. - På søgsmålets vegne mødte rådmand Baggesen henholdende sig til sine forrige nedlagte indsigelser mod søgsmålets ophold samt resp. rettens eeragtning sagens sidste tægtedag imod de producerede attesters antagelse og lovgyldighed protesterede Baggesen i kraftigste måder på grund, 1) at kontrastævnemålet er længst ude af sin kraft til at noget derefter kan fremmes, 2) at attesterne ikke kan blive at reflektere, forinden attestati har afhjemlet dem, enhver for sit kompetente foro, alt i overensstemmelse med lovens a´llernådigste bydende derhen, og 3)  vedkommer det udi den benævnte løjtnants attest foregivne aldeles ikke dette søgsmål, hvorfor baggesen måtte igentage sin proitest om disse attesters modtagelse, og indlod sagen til doms. - Retten modtog de 2 producerede attester, læste og påskrev samme, hvorefter enhver for sig lyder således. Ved dom i sagen vil retten observere, hvorvidt samme kan reflekteres, især da den attest, som er udgivet af Søren Jensen, dateret Jernved den 27. juni 1782 er skrevet på stemplet papir no. 2 6 sk. 1780. Og da sr. Sønnicke Møller ikke haver efterkommet, hvad retten idag 14 dage sidstl. hannem haver pålagt. ... ... attest eller lovantagelig bevis, at det ermeldte syn ved Riberhus birketing er blevet bevilget, så måtte retten nu ligesom forhen anse, at samme er bleven afvist, og derfor holdt ulovlig, at denne sag længere prolongeres, men eftger det, som derudi pro et contra er ført, optog retten sagen til doms afsigelse 29/10.


 

Gæsteret. [=> fol. 402b, AO 277] Kaptajn og konsumtionsinspektør Michaelsen i Vejle contra bonden Jens Madsen i Høllund. Prokurator Fibiger producerede en kontrastævning og et skriftligt indl,æg med de deri påberåbte dokumenter og indlod sagen under dom. Retten påråbte konsumtionsinspektøren, om han eller prokurator Lindved på hans vegne måtte være til stede. Ingen af dem er til stede formodentlig formedelst det onde vejrlig, så ville retten udsætte sagen i 14 dage for til den tid at erfare, om noget måtte være til svar på det fremkomne, og i andet fald bliver sagen til sådan tid optagen til doms. 8/10.


 

402b, AO 277:

Endnu fremlagt til sidste tingdag henhørende samt forevist til udsletning af pantebog et pantebrev af Hans Olesen Smed for 66 rdl. til Johan Sørensen i Skodborg.


 

1782 - 1. oktober:

 1. Forevist til udsletning af pantebog aftægtskontrakt dateret Bindeballe d. 20/2 1782 udgivet af Niels Madsen i Plauslund (Plovslund) til hans svigermoder Maria Henriksdatter.
 2. Læst Jens Nielsen Hjortlunds i Store Almstok skøde til Morten Jessen på ham sammesteds bdeliggende solgte 1/3 part gård med hartkorn 1 td. 3 skp. og bygning for købesum 157 rdl. 4 mk.
 3. Læst Jep Nissen Roveds i Gamst aftægtskontrakt til Else Ivers sammesteds på hende ... ... aftægt af den ham ibd. solgte gård, som hun har tilhørt.

 


 

1782 - 8. oktober:

 1. Læst forordning om kornskatten i Danmark for året 1783 [=> fol. 403]
 2. Læst plakat angående en præmie for indenlandsk bygs, havre og havremels indførsel i Aggershus stift i Norge fra oktober måneds begyndelse indtil indeværende års udgang.
 3. Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 4. nov. i herredstingstuen i Kolding over sr. Christian Risums ... ... påboende gård samt Egtved sogns konge, korn og kvægtiende.
  Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve udgivet af:
 4. Jørgen Nielsen i Raadevad (Rådvad) for 120 rdl. af dennes ... nemlig Peder Nielsen i Kolding.
 5. Knud Hansen i Bindeballe, 60 rdl. hos Lars Jensen i Vrå.
  Således er disse 2 pantebreve i retten antaget til udsletning.
 6. Læst Jørgen Nielsens i Rådvad pantebrev for 140 rdl. til Oluf Mogensen af Almind.

 


 

403:

Sagen for Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen på kolonien Frederiksnåde blev æsket i rette, men ingen af parterne meldte sig efter rettens påråb, hvorefter retten fandt fornøden, forinden dom i denne sag afsiges, at gøre sig ... bekendt af sagens dokumenter for deraf at brlinge i erfaring, om det måtte agtes fornøden til sagens desto bedre oplysning såvel for under... ... ... at et situationskort over disse møllers ... ... og vandstrækninger(?) måtte behøves, og til den ende lod sig levere alle sagens tilhørende dokumenter, da derefter skal blive givet eragtning idag 4 8uger d. 5/11.


 

Gæsteret: Konsumtionsinspektør Michaelsen mod bonden Jens Madsen i Høllund. Og var til stede på kaptajnen v. Michelsens vegne hans forsvar prokurator Lindved, som under igentagen forbeholdenhed af hr. kaptajnens beviste(?) ret benægtede i alle dele indholdet af det indlæg, som under 24/9 fra kontraparterne er fremkommet, der er lige så urigtig som uden mindste bevis, og henholdt sig til, hvis for hr. kaptajen er sagt udi indlæg af 27/7, og således afvartede udi sagen en retfærdig dom. Efter at sagen på begge sider var indladt til doms, blev med parternes forening og formedelst andre påtrængende embedsforretninger sagen optaget til gæsteretsdoms afsigelse idag 14 dage d. 22/10.


 

1782 - 15. oktober:

Forevist til udslettelse af pantebog Johan Froms i Nybjerg mølle kongel. forvalter dato 11. juni 1710 udgivne pantebrev for 700 rdl. til toldskriver kammerråd Storm i København under dato 20. dec. 1776 kvitteret, betalt og tilstået udslettet.


 

1782 - 22. oktober:

403b, AO 279:

Læst plakat, hvorved bekendtgøres auktions holdelse den 29/11 på herredestingstuen her i Kolding over Egtved kirke med jus patronatus et vocandi p.p.


 

I kommission af pr. .professor Bützow i Odense mødte i retten rådmand Baggesen her af Kolding producerende 1) en for velbemeldte professor underdanigst ansøgt ... og fra amtmand de Hoffman erholdt konstitution til hr. løjtnant Raven (Raun?) her sammesteds at bnetjene denne respektive ret som skriver udi en gældssag, som comparenten har påtaget sig for hr. professor Butzow at udføre imod bønderne Claus Clausen og Henning Jensen på Hjelmdrup i Egtved sogn som debitorer til ham for den sum 200 rdl. og videre, 2) en klage til Koldinghus amthus over bemeldte debitorer deres mislige betaling til forfaldstiden ... påtegnet konferencerådens indkaldelse og resolution, hvorved det ... klagede er henvist til afgørelse ved lands lov og ret, 3) stævning imod forommeldte bønder efter vekselobligation, og 4) en af professor Butzow comparenten tilstillet fuldmagt til denne sags udførsel. Endvidere producerede Baggesen den angående den fordring hos Claus Clausen og Henning Jensen rekvirerte og ved af dem erklærede mislig betaling foretagne arrest og sekvestrationsforretning udi deres gods til sikkerhed for hr. kreditors fordrings veksel ret efter lovens allernådigste bydende at erholde; begærede, at denne sekvestrationsforretning blev af retten  som lovligt forrettet og lovligt forfulgt herved i alle ord og indhold vedbørlig konfirmeret og stadfæstet, samt arrestforretningen af retten påtegnet til domsaktens vedhæftelse. Hvorefter Baggesen erklærede, at han idag fra Butzow er indløben en skrivelse, hvorved ... giver forhåbning om dette søgsmåls mindelige afgørelse. Begærede sagens anstand i 4 uger. 19/11.


 

Endnu fremkom og blev læst en plakat i det tyske sprog, hvorved bekendtgøres licitations holdelse den 1. nov. .... udi Gallem Aalboe i Stenderup skov over en del [=> fol. 404] bøgetræer at hugge og sætte i favn efter det højlovlige rentekammers foranstaltning.


 

404:

Gæsteret: Kaptajn og konsumtionsinspektør Michelsen i Vejle imod bonden Jens Madsen i Høllund vedkommende inkvisition hos denne om forbuden brændevinsbrænden og -redskab på landet, hvori blev afsagt dom:

Dom afsagt i holden gæsteret tirsdagen den 22. oktober 1782.

På skriftlig begæring af konsumtionsinspektør hr. kaptajn Mikaelsen i Vejle haver herredets foged(?) hr. kancelliråd Fl... ved den ham  ... ... borger Morten Bierring ibidem den 5. juni 1781 som rettens betjent assisteret udi, at der hos selvejerbonden Jens Madsen i Høllun, Jerlev herred er foretaget inkvisition om utilladelig brændevinsredskab og brændevinsbrænden. Afhjemlingens forretning herom er sket den 9. juni derefter i Vejle, som indeholdeer, at inkvisitionen i bemeldte Jens Madsens hus intet haver antruffet, hverken af redskaber eller brændevinsbrænden, derimod under en tornebusk ved denne bondes toft funden en kobberbrændevinshat og et trædække, som de anså kunne passe tilsammen, og efter at have ... ... ... med fornævnte Jens Madsens udi huset ind ... ... kobberkedel af en halv tønde størrelse borttaget det alt tilligemed 12 potter dansk brændevin, uagtet Jens Madsen ikke var hjemme og hans kone nægtyede, at det fundne tøj hørte dem ikke til, da andre kunne lægge det på deres grund. Derefter forestilledes denne sag amtmanden, som indkalder Jens Madsen til den 21. juni a.p., hvor han på amthuset gør den samme benægtelse om det fundne af kobberhat og trædæk, som hans hustru tilforn , da inkvisition var foregået i deres hus. Sagen hvilede derpå i 3 måneder, indtil den 24. september, da velbemeldte konsumtionsinspektør kaptajn Mikaelsen først saggiver bonden Jens Madsen for at søge ham lovlig overbevist og hans hustrus benægtelse derved gendrevet. Ved de førte vidnere såvel efter hovedstævningen som adskillige kontinuationsstævnemål er undersøgningen gået således, at Jens Madsens gamle forældre, hans svigerfader, hans tjenestefolk, nogle af bymændene og andre flere har aflagt edelig vidnesbyrd, men ingen lovtilstrækkelig bevis er udkommen, at den fundne kobberhat og det endnog udi gæstgeretten foreviste trædæk haver tilhørt Jens Madsen, hvorom han endydermere for retten har gort benægtelse. Iblandt alle de afhørte vidner er den tjenestedreng Hans Enevoldsen, 17 år gl., som forhen har tjent selvejerbonden Jens Madsen, det allerførste vidne, som i sagen bliver lovligt afhørt, og efter hans edelige vidnesbyrd og svar på de til ham af citanten ved prokurator Lindved fremsatte 4 spørgsmål ved aldeles intet, hvorken at Jens Madsen skal have tilhørt det ved tornebusken fundne brændevinsredskab eller deraf betjent sig, hvilket er stadfæstet med de andre husfolk og især tjenestepigen Anna Margrethes vidnesbyrd, hvis troværdighed bør anses, og ikke den samtale og stueforhør, om Mikaelsen siden efter har haft med fornævnte Hans Enevoldsen, der efter al formodning er bleven anledning til hans undvigelse(?) og årsag til, at hans møde for retten ikke har været at få efter de siden udgivne kontinuationsstævnemål. Således er sagen fra citantens side blottet for lovlig vidnesbyrd efter lovens 1. bogs 13. kap. 1. art., og altså kendes for ret, at selvejerbonden Jens Madsen i Høllund bør for konsumtionsinspektør kaptajn Mikaelsens videre tiltale i denne sag aldeles fri at være. Dernæst bør ham udleveres den ham ved inkvisitionen den 5. juni 1781 fratagne kobberbryggerkedel i uskadtg stand, da han ikke lovlig er overbevist at have misbrugt den. Ligeledes tilbageleveres de mid forordningen af 15. oktober 1778 borttagne tolv potter brændevin, og endelig bør bemeldte ... ... efter kaptajnt Mikaelsen, som unyttig har forlænget sagen, at betale til Jens Madsen udi processens bekostninger tyve rigsdaler. [=> fol. 404b, AO 281] Men derimod forbeholdes hans formente(?) ret til Hans Enevoldsen, om han måtte komme til stede, da ikke videre i henseende til ham kan komme under denn sags påkendelse. Og da prokurator Lindved, som haver været denne sags førelse anbetroet, der af ham er begyndt den 24. september forrige år og endt den 8. oktober dette år under gæsterets holdelse, af akterne er overbevist at være årsag til sagens unyttige vidtløftighed og tidens forhaling til spilde for retten, så bør han efter allernådigste forordning af 1. maj dette år art. 4 at bøde til justitskassen to rigsdaler, hvilket således at efterkommes inden trende solemærker efter denne gæsteretsdoms lovlige forkyndelse under tvangsmiddel i følge loven.


 

404b, AO 281:

1782 - 29. oktober:

Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve udgivet af:

 1. Jens Jakobsen i Jelling for 422 rdl. til Dorthe Nielsdatters fædrene og mødrene arv.
 2. Christian Fugl på Margrethelund i Højen sogn, Hedevig Bagge Wonthers arvekapital 400 rdl.
 3. Læst  Christian Fugls i Vejle pantebrev for 543 rdl. til sognepræst Ancker Storm i Egtved.
 4. Læst købekontrakt mellem Peder Poulsen i Vester Nebel som sælger og Jens Mogensen sammesteds som køber om 4 skp. hartkorn med tillagte grund af ager og eng i Søndermarken af Graaben for købesum 99 rdl.

 


 

I sagen for generalauditør Høyer til Irupgård og forpagter på Nygård Zønniche Møller blev afsagt dom luydende på folio 405 således.


 

Læst plakat, hvorved ... samt saltet og røget flæsk forbydes at udføres fra Danmark til fremmede steder indtil den 1. juli 1783.


 

For retten fremkom selvejerbonden Rasmus Poulsen i Seest og tilkendegav, at da han er selvejer af 2 gårde i seest, som falder ham til byrde at holde under sin bedrift og deraf svare de kongelige skatter og kontribution, så er det hans agt ... forventende høje approbation at sælge denne gård, som består af nr. 9 og hartkorn ager og eng 5 tdr. 2 skp. 3 fjd. 2 alb., skovskylden medbefattet, og til den ende har ladet samme inddele i 9 lodder og til hver lod henlagt så meget hartkorn og sældeland samt engbund og videre, som den derover ved 2 upartiske dannemænd den 1. oktober sidstleden for retten taxationsforretning formelder, hvilken forretning af disse 2 mænd, navnlig Jørgen Johansen Wintermann og Jens Sørensen, begge selvejere i Seest blev produceret og oplæst samt af enhver især med lovens ed bekræftet. Forretning blev af retten påskrevet og i et lovligt tingsvidne beskreven, som retten bevilgede.


 

405:

Den sidste tingdag på næste folio 404 ommeldte afsagte dom lyder således:

Dom afsagt for retten på Anst, Jerlev og Slaugs herredsting i Kolding den 29. oktober 1782:

Imellem hr. generalauditør Høyer til Irup og sr. Sønnikke Møller, ... forpagter på Nygård er oprettet og på begge sider indgået en ... kontrakt de dato 12. juni 1780, som i sagen er produceret og ikke bleven modsagt eller på lovlig måde anderledes afbevist. Efter den 3. post af denne kontrakt tilkom det bemeldte Zonnicke Müller til 1. maj 1781 at betale den resterende afgift 70 rdl. og derimod at nyde betaling for rugsæden, som ifølge den 5. post skulle lægges med seks tønder; men når det var ... da at ... godtgørelse såvel for sæderugen efter Riber stifts kapitelstakst 1780 som for arbejdet derved(?). Under sagens førelse foregiver Muller at have udi en og anden måde kontraregning, dels udlagte indkvarteringspenge og dels, at den lagte rugsæd skal have ... 8 tønder med videre, som ... bleven modsagt og på kontracitantens side ikke således bevist, som loven befaler; følgelig måtte såant ikke have været grund til bemeldte müllers udeblivelse med betaling til rette tid af de på kontrakten resterende 70 rdl., men når han derimod havde efterkommet denne sin ... kunne han lovligt påtalt sin formente ret, hvortil han ellers så meget i ... har været beføjet, som hr. generalauditør Høyer i retten har ladet ham sagens mindelige afgørelse tilbyde, når han betalte 40 rdl. og søgsmålets bekostninger, hvilket han ikke har villet antage, men alene tilbudt ... og alt 30 rdl. og forøvrigt betjent sig af adskillige omsvøb i sagen, samt produceret en uefterrettelig attest af 27. juni dette år, skrevet på seks skillings papir 1780. Efter sådan sagens omstændigheder og beviser bliver herved kendt for ret: at Zønneche Müller bør betale til generalauditør Møyer de ham skyldig værende halvfjerdesindstyve rigsdaler, dog at derudi afgår for 6 tdr. rug, som til sæden(?) ... lagt, 14 mk. pr. tønde, der er 14 rigsdaler 3 mark; desvoruden betaler bemeldte Muller i processens bekostninger fjorten rigsdaler, og endelig, fordi han haver omgået uforsigtigt med ovenmeldte producerde attest at bøde til justitskassen een rigsdaler, hvorimod ham forbeholdes(?) hans ret til generalauditør Høyer for, hvad han lovbeviselig formener hos ham at kunne få til gode, hvilket således efterkommes inden femten dage efter denne doms lovlige forkyndelse ...


 

1782 - 5. november:

 1. Forevist til udsletning af pantebog et pantebrev af sognepræsten hr. Høyer i Verst for 300 rdl. af Kolding hospitals midler.
 2. Læst næstmeldte hr. Høyers i Verst pantebrtev for 350 rdl. til sr. Christian Matthisen Paulin sammesteds.
 3. Læst købekontrakt mellem Thomas lJørgensen i Ødsted by som sælger og Hans Sørensen i Børkop som køber om 4 skp. hartkorn ager og eng og skov ½ alb. med tillagte hus og grund som sælgeren har solgt fra sin gård nr. 2 i Ødsted til køberen for summa 150 rdl. [=> fol. 405b, AO 283]
 4. Læst næstmeldte sælgers Thomas Jørgensens skøde til køberen Hans Sørensen på omkontraherede hartkorn, bygning og specificeret grund.

 


 

405b, AO 283:

I sagen Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen fra kolonien Frederiksnåde blev efter seneste sagens udsættelse rettens belovede eragtning givet. Efter at dommeren har betjent sig af de udi denne sag udlånte dokumenter, blev samme i retten tilbageleveret med sådan kendelse: Uden at retten nøjagtigere bliver oplyst om de stders beliggenhed, hvorom denne trætte haver rejst sig, agtes fornøden, at et lovligt situationskort efter forordningen af 31/3 1719 art. 4 bliver optaget af en kyndig og upartisk kongelig landmåler, hvilket besørges af citanten Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle, da det ved dom i hovedsagen skal blive anset, hvilket af parterne det kan tilkomme at svare disse omkostninger. Åådan situationskort optaget udi begge parters overværelse må indbefatte stedernes beliggenhed, grund, mølledam(?) så og alle dertil henhørende omstændigheder, som i alt omgående på lovlig måde, hvortil retten vil bevilge den fornødne anstand. Hvorefter sagen blev udsat til idag 4 uger den 3/12.


 

For retten fremkom de 2 dannemænd Anders Nielsen Riis af Vork og Jørgen Nielsen af Bølling, som ifølge rettens udmeldelse den 24/9 har taxeret og boniteret Bække bys lodsejeres ... jorder til udskiftning af fællesskabet. Afhjemlede deres forretning.


 

For retten fremkom 2 dannemænd, navnlig Ole Jensen og Jens Pedersen, begge af Horsted, Koldinghus amt, Jerlev herred, Højen sogn, som tilkendegav, at en enke ... Marie Elisabeth Jørgensdatter, hvis ... i Horsted by haver i sit ægteskab en søn navnlig Jørgen Pedersen og ingen flere børn i live med hendes afdøde mand Peder, som ligeledes boede i Horsted by, hvilken hendes søn Jørgen Pedersen er bleven hende berettet at være ved døden afgået i det grønlandske kompagnis tjeneste i ... og til hvis efterladenskab hun som moder er den eneste i live værende arving, hvorom disse 2 mænd producerede en skriftlig attest, som for retten blev oplælst, påskreven og er således lydende. Samme attest blev af ehnver af disse tilstedeværende hver for sig med lovens ed stadfæstet, og hvorefter fra retten blev demitteret. Enken Marie Elisabeth Pedersdatter(!) begærede det passerede i lovligt tingsvidne besreven, som retten tilstedte.


 

For sognepræsten for Egtved og Ødsted menigheder hr. ... Storm mødte i retten rådmand Baggesen i Kolding, producerede 1) amtmandens konstitution til hr. løjtnant Raun her i Kolding at betjene denne respektive ret som skriver i en sag, som hr. Storm er beføjet at anlægge imod sr. Hermann Hansen på Vamdrupgård, 2) en indklage til Koldinghus amthus vedkommende formommeldte søgsmål, [=> fol. 406] 3) stævning, 4) hr. Ancker Storms fuldmagt til comparenten. ... Mislig betaling af 300 rdl. Sekvestration er foretaget til kreditors sikkerhed. Sekvestrationsforretning produceret, med påstgand, at den ved rettens kendelse bliver dømt lovlig. - Hermann Hansen kunne ikke nægte at have udgivet sin vexelobligation til hr. Storm for 300 rdl.; men samme er ikke rede lånte penge, men derimod for afkøbte stude sidste forår, på hvilken han, som almindelig er bekendt, formedelst indfalden fodertrang har haft et utåleigt tab og skade, som han håber hr. Storm tager udi consideration, da det er hans faste forsæt at søge ham tilfredsstillet, uagtet alt, hvad han ejer, er pantsat til hans svigerfader Rasmus Ankersen i Bastrup. Og for at kunne søge sagen i mindelighed afgjort ved venners hjælp, måtte han dertil udbede sig rettens anstand i 4 uger. - Det skulle være Baggesen kært, om dette søgsmål i mindelighed kunne blive afgjort. 3/12.


 1. Endnu fremlagt og læst Rasmus Ankersens i Bastrup afståelseskontrakt på Vamdrupgårds ... og forpagtning med specificeret besætning og indbo til hans svigersøn Hermann Willer Hansen fra Stenderup strand for 650 rdl.
 2. Læst Hermann Hansens på Vamdrupgård pantebrev for 490 rdl. til hans svigerfader Rasmus Anchersen i Bastrup.

 


 

1782 - 12. november:

405b, AO 285:

 1. Forevist til udsletning af pantebog et pantebrev af Christen Hansens enke Kirstine Hansdatter i Oustrup for 260 rdl. til Joen Pedersen og Peder Chrisensen i Bindeballe.
 2. Læst Søren Laursens i Oustrup pantebrev for 199 rdl. til ungkarl Andreas Johansen Skiøtte på Trudsholm.
 3. Læst Hartvig Hansens af Dollerup pantebrev for 199 rdl. til købmand Jens Wissing i Kolding.
 4. Læst Niels Sørensen Krags i Seest pantebrev for 100 rdl. til købmand Jens Wissing i Kolding.

 


 

1782 - 19. november:

1. Læst plakat, hvorved det tillades alle og enhver at haldne med norske glasvarer, som tages i partier ved fabrikkerne.

 


 

I sagen for professor Bützou i Odense imod bønderne Claus Calusen og Henning Jensen på Hjelmdrupgård i Egtved sogn mødtge for professoren som tilforn ved sagens hæftelse rådmand Baggesen, som tilkendegav, at ham ikke var indløben nogen efterretning om, at denne sag i et og alt i mindelighed er afhandlet, hvorom hr. citanten ved skrivelse til comparenten sagens tægtedag den 22. i forrige måned havde givet formodning. Således fandt Baggesen sig beføjet for citanten at producerede den forstævnte vexelobligation udgivet af sagvolderne for kapital 200 rdl. skyldig til citanten. Indlod sagen under dom. - De saggivne blev påråbt, var ikke mødt, blev lovdaget til idag 14 dage. 3/12.


 

2. Endnu fremkommen og læst et pantebrev af Jens Christensen i Ågård for 200 rdl. til madame sal. Niels Bangs enke i ...strup.

 


 

407:

1782 - 26. november:

 1. Læst plakat ang. visse foranstaltninger til at forekomme mangel og høje priser på levnedsmidler i Danmark, især i København.
  Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve udgivet af:
 2. Jens Steffensen i Ejstrup for 165 rdl. til Niels Nielsen.
 3. Jens Andersen i Braae for 197 rdl. til major Luttichau på Haraldskær.
  Og således er disse 2 pantebreve i retten påtegnet antaget til udsletning.
 4. Læst Jens Andersens i Braae skøde på den ham i Nørre Væstrup by tilhørte halve selvejergård nr. 9 hartkorn ager og eng 3 tdr. 1 skp. 2½ alb og skov 1½ alb. solgt til Niels Bennedsen for købesum 299 rdl.
 5. Læst Laurs Jørgensens i Gamst aftægtskontrakt på aftægt af hans sammesteds tilhørte 1/4 part selvejergård overdraget til hans svoger Hans Jørgensen i Vrå.
  Læst efterskrevne pantebrev imod pant og prioritet:
 6. Las Sørensen i Øster Gesten for 192 rdl. til Christian Matthiesen Paulin i Verst.
 7. Hans Christoffersen i Vorbasse by dateret 26. juli 1782 for kapital 133 rdl. til Christian Matthisen Paulin i Verst.

 


 

I kommission af amtsforvalter Lund i Skanderborg mødte for retten rådmand Baggesen i Kolding og producerede 1) amtmandens konstitution til sr. Lorentz Paabye her i Kolding at betjene denne respektive ret som skriver i en tingsvidne og hovedsage, som amtsforvalter Lund er beføjet at anlægge mod aftægtswmand, tilforn selvejergårdmand Niels Pedersen i Skanderup og svigersøn Jep Knudsen for resterende kgl. skatter og kontribution 68 rdl 1 mk. 8 sk. af velbemeldte Niels Pedersens selvejergård i Skanderup by udi årene 1769 til 1773 inclusive af hr. amtsforvalter Lund for Niels Pedersen udlagt og ham krediteret, 2) original og genpart på behørigt stemplet papir af en indklage til Koldinghus amthus påtegnet amtmandens resolution, 3) stævning til tingsvidnes førelse. Producerede 2 skriftlige attester. - Retten påråbte den saggivne Niels Pedesen af Skanderup, som personligt mødte og blev forevist amtsforvalter Lunds specificerede regning på de kgl. skatter, som han for ham har udlagt og ... i åringerne 1770 - 1771 - 1772 -1773 og en rest 1769, i alt 68 rdl. 1 mk. 8 sk.. Hvilken regning blev konfereret med Niels Pedersens forrige(?) kvitteringsbog indrettet 1749 og en senere kvitteringsbog indrettet 1775, hvilke foreviste bøger blev tilbageleveret med rettens påtegning, og da Niels Pedersen deraf blev overtydet bedre, end han tilforn har været på amthuset, og erfarer, at i disse kvitteringsbøger ingen afskrivnign er sket for anførte åringer, og de løse kvitteringer, han har, er for året 1774, så ville han ikke opholde retten med vidneføring, men tilstod fordringens rigtighed uden videre proces eller vidtløftighed, alene som en fattig mand bedende om hr. amtsforvalterens [=> fol. 407b, AO 287] moderateste behandling, hvorefter retten modtog til bevis for de anførte åringers udlagte skatter, som er forstævnet, den nu producerede regning. Baggesen begærede tingsvidne sluttet.


 

407b, AO 287:

For retten fremkom selvejerbonden Hans Hansen i Vester Nebel og tilkendegav at have i forsæt at søge kgl. tilladelse til at sælge sin ejendomsgård i 6 lodder desformedelst dens høje hartkorn og grundens langfraliggenhed falder ham for besværlig at holde under egen bedrift, til hvilken ende han ved 2 dannemænd og selvejere, Jens Jensen og Anders Pedersen af bemeldte Vester Nebel har ladet gårdens hele hartkorn og dertilhørende ager og eng med videre taxere og inddele i 6 lodder, hvorom disse2 mænd personlig var til stede for retten og fremlagde en skriftlig forretning af 16. hujus, som de selv oplæste og tilstod med deres underskrifter således efter bedste skønsomhed t have forrettet og sådant enhver for sig med lovens ed bekræftede.


 

1782 - 5. december:

1. Læst et pantebrev af Steffen Jepsen i Skanderup for 299 rdl. til Anders Andersen Smed ibiden.


 

Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle ctr. Knud Pedersen på kolonien Frederiksnåde. Arndt Steenstrup fremlagde en promemoria. Den forlangte anstand blev bevilget. 14/1-1783.


 

Professor Bytzou i Odense ctr. bønderne Claus Clausen og Henning Jepsen på Hjelmdrup. Rådmand Baggesen producerede en extraheret afskrift af en promemoria. På grundlag af dens indhold erklærede Baggesen på citantens vegne at frafalde søgsmålet så vel som også i følge deraf at den hos dem den 10/10 foretagne arrest og sekvestration ophæves og frafaldes, såsom citanten for alt er tilfredsstillet.


Sognepræsten Anker Storm i Egtved ctr. Hermann Hansen på Vamdrupgård. Rådmand Baggesen [=> fol. 408] fremviste en promemoria fra Storm, hvori han forlanger sagen udsat i 4 uger, såsom debitor på det påstævnte krav har betalt 80 rdl. og givet løfte om til den tid at betale det øvrige med omkostninger. 7/1-1783.


408:

For retten fremkom selvejerbonden Niels Clemendsen af Starup og tilkendegav, at han til sin selvejergårds bedre drift at kunne for... har af samme overladt til selvejergårdmanden Jens Pedersen i bemeldte Starup en lod jord og til den ende ladet samme ved 2 kyndige landmænd taxere og syne til hartkorns svarelse for derefter at søge det højlovlige rentekammers koncession til sådan afhændelse, og var han ærbødigt begærende, at de 2 mænd, som havde foretaget ermeldte syn og taxation, måtte ... afhjemle deres forretning. De af Niels Clemendsen fremstillede mænd, selvejerbønderne Christen Nielsen af Fredsted og Niels Kyed af Hesselballe, producerede den af dem efter hans forlangende forrettede syn og taxationsforretning over i hans gård i Starup tilhørende indhegnede jordlod. De afhjemlede forretningen, og Niels Clemendsen fik tingsvidne beskrevet.


 

1782 - 10. december:

Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve udgivet af:

 1. Jens Hansen i Vester Nebel for 66 rdl. 4 mk. til Ulrik Hansen af Nørre Bjert.
 2. Dito for 99 rdl. til Hans Møller i Bølling.
  Således er disse 2 pantebreve blevet påtegnet udslettet og kvitteret.
 3. Læst auktionsskøde for Hans Thomsen den yngre i Bramdrup på gården nr. 5 sammesteds hartkorn ager og eng 2 tdr. 6 skp. 2 fjd. ½ alb. og skov 1 fjd. 1½ alb.for købesum 620 rdl.
 4. Læst John Andersens i Hesselballe skøde på den ham sammesteds under nr. 2 tilhørte gård hartkorn ager og eng 6 tdr. 2 skp. og skov 1 alb. for købesum 560 rdl., den kongelige sum 392 rdl. ube... , til køberen Laurs Andersen sammesteds.
 5. Læst Laurs Andesens i Hesselballe pantebrev for 500 rdl. til John Andersen sammesteds.

 


 

For retten mødte auditør og prokurator Estrup af Fredericia, som fremlagde en p.m. til retten tilligemed de deri benævnte dokumenter, som er 1) en kaldsseddel, hvorved Rasmus Clausen i Hafdrup er indkaldt i retten for at lide dom for utilladelig kvæghandel og dermed fulgte toldsvig, 2) et tingsvidne ført på Anst, Jerlev og Slaugs herreds... ... den 21. august 1781 og sluttet den 9 oktober samme år, 3) en afskrift på behørigt stemplet papir af en skrivelse fra kvægsyge- [=> fol. 408b, AO 289] kommissionen af 9. nov. d.a., som den 12. ejusdem blev Estrup kommunikeret, hvorved tillige blev fremlagt den Estrup tilstillede og af konferenceråd de Hoffman underskrevne afskrift conferere med den forrige, hvornæst Estrup begærede retten have den godhed at levere sig den sidste igen tilbage med påtegning. Bad retten optage sagen til doms, såden sagvolderen har renunceret på forelæggelse. - Uagtet retten måtte erfare, at den sagsøgte Rasmus Clausen i Hafdrup ved en påtegning på kaldsmemorialen har renonceret på forelæggelse, så kunne retten dog ikke forsvare imod den allernådigst stemplet papir forordning andet end, at benævnte Rasmus Clausen, som efter rettens påråbelse 3 gange ..., måtte lovligt forelægges til idag 14 dage den 24. dec.


 

408b, AO 289:

For retten mødte auditør og prokurator Estrup af Fredericia og fremlagde en p.m. tilligemed de deri benævnte dokumenter. Begærede, at retten påråbte den sagsøgte Daniel Andersen og det 3 gange. Var ikke mødt. Blev lovdaget at møde den 24/12 for sit vorsvar imod søgsmålet at fremme.


 

For retten fremkom selvejerbonden Peder Iversen af Ågård, som tilkendegav, at han til at soutinere sig ved en del af hans i Ågård selvejergård og til dens bedre drift var sindet at bortsælge samme sin gård udi 6 lodder og til sådant at iværksætte havde formået 2 dannemænd, Christen Andesen og Poul Jørgensen, begge af Ågård, at foretage sig gårdens bygningers hartkorns(?) grunde ... ... kongelig sum til deling udi 6 lodder, hvilket de og haver ... og derved forfattet en skriftlig forretning, som de var mødt her i retten edeligt at afhjemle, hvorefter comparenten attråede med samme at ansøge det højlovlige rentekammers tilladelse til sådan hans gårds deling og salg. Efter sådan Peder Iversens begæring fremstod for retten de bemeldte 2 dannemænd Christen Andersne og Poul Jørgensen af Ågård, som producerede den af dem efter deres bedste skønsomhed over Peder Iversens selvejergård sammesteds skriftligt forfattede delingsforretning. Stadfæstede den med ed. Peder Iversen fik tingsvidne beskrevet.


 

1782 - 17. december:

409:

 1. Læst plakat, hvorefter det tillades alle kongelige undersåtter i Danmark og Norge at erholde unden bekostninger udmøntet på mønterne her og på Kongsberg hvad sort grov courant så og courantdukater de måtte forlange af hvis sølv og guld dertil måtte indleveres.
  Forevist til udsletning af pantebog efterskrevne pantebreve udgivne af:
 2. Sr. Peter Fabricius i Skanderup for 100 rdl. til madame Herløws sal. Bierrings i Vejle.
 3. bemeldtes for 260 rdl. til sr. Jens Wissing i Koldling.
 4. bemeldtes for 600 rdl. til hr. Nicolai Hansen til Søndergårde.
 5. bemeldtes for 541 rdl. 2 mk. til Christian Sibbers på Vrågård.
  Og således er disse 4 pantebreve i retten påtegnet antaget til udsletnng.
 6. Læst købekontrakt mellem Jakob Jakobsen af Uhre by i Lejrskov sogn som sælger og Ole Hansen af Kiisbølle (Kisbøl?) samme sogn som køber af et sted med 1 td. 4 skp. hartkorn og samme tillagte grund fra sælgerens gård nr. 1 i Uhre for købesum 250 rdl.
 7. Læst næstmeldte sælgers skøde på det omkontraherede sted og hartkorn til køberen Ole Hansen for købesum 250 rdl.
 8. Læst auktionsskøde på 2 selvejergårde i Skanderup nr. 1 hartkorn ager og eng 7 tdr. 1 skp. 1 fjd. 2 alb. og skov 1 fjd. 1 alb. og nr. 11 7 tdr. 1 skp. 1 alb. til Steffen Jepsen sammesteds for købesum 1520 rdl., hvorudi til den kongelige kasse indstår 1079 rdl. 4 mk. 2 sk., ved auiktion den 15. marts 1782 solgt fra forrige ejer Peder Fabricius.
 9. Læst Steffen Jepsens i Skanderup pantebrev for 3100 rdl. til købmand Jens Wissing i Kolding.
 10. Læst Jørgen Pedersens i Hesselballe pantebrev for 200 rdl. til John Andersen sammesteds.

 


 

For retten mødte rådmand Baggesen i kommission for amtsforvalter Lund i Skanderborg med stævning mod Niels Pedersen og Jeppe Knudsen, begge af Skanderup. Producerede sit deduktionspromemoria. Begærede dom. De saggivne lod begære sagens anstand i 4 uger, da de til den tid forventer mindelig mod betaling at afgøre søgsmålet. [=> fol. 409b, AO 291] På den af Niels Pedersen og svigersøn Jep Knudsen anførte grund blev den forlangte anstand til sagens mindelige afgørelse bevilget. 14/1-1783.


 

409b, AO 291:

11. Læst plakat udstedt af hr. kancelliråd Junghans, hvorved bekendtgøres auktions holdelse mandagen den 23. december i Bramdrup over den bortdøde korporal  Oberhausens hustru Anna Thuesdatters efterladenskaber.


 

1782 - 24. december:

 1. Læst Ole Henriksens i Højen Stubdrup skøde på den ham af gården nr. 1 sammesteds tilhørte solgte hartkorn ager og eng 2 tdr. 1 skp. 3 fjd. 2 alb. med dette hartkorn tillagte grund til Jens Hansen i bemeldte Højen Stubdrup for købesumma 319 rdl. 1 mk. 8 sk.
 2. Læst Hans Thomsens i Bramdrup pantebrev for 400 rdl. til købmand Jens Wissing i Kolding.

 


 

For retten mødte auditør og prokurator Estrup af Fredericia i sagen mod Rasmus Clausen i Hafdrup; beglrede sagen snarest muligt pådømt. - Rasmus Clausen mødte og havde intet imod søgsmålet, men ligeledes indlod sagen under dom, bedende og forhåbende den mildeste behandling i henseende hans som en bondes enfoldighed og ukyndighed om det passerede. 14/1 - 1783.


Samme i sagen mod Daniels Andersen i Hafdrup. Begærede sagen snarest muligt pådømt. Daniel Andersen henholdt sig til det i forhør og tingsvidne passerede og ligeledes underkastede sagen dom. 14/1-1783.


For retten fremkom selvejerbonden Poul Thomsen i Lejrskov by og sogn, som agter at gøre allerunderdanigst ansøgning om tilladelse at sælge sin påboende ejendomsgård efter afdeling og taxation udi syv lodder, enhver lod med sit behørig hartkorn, hvori ikke noget er indstående til den kgl. kasse, til hvilken ende han fremstillede for retten 2 dannemænd og selvejerbønder, Iver Hansen Koed af Lejrskov og Niels Pedersen af Egholt, som har afdelt efter deres bedste skønsomhed den hele gårds forberørte 7 lodder og derom forelagt en af dem forfatten skriftlig og underskreven forretning. De bekræftede dens indhold med ed. Poul Thomsen fik tingsvidne.


For retten fremkom selvejerbonden Hans Madsen af Lejrskov Højrup, som agtede at gøre allerunderdanigst ansøgning om tilladelse at sælge sin påboende ejendomsgård efter [=> fol. 410] afdeling i 4 lodder, enhver lod med sit behørig hartkonrn, skov(?), grund og bygning, hvorudi ikke noget er indestående til den kgl. kasse, til hvilken ende han fremstillede tvende dannemænd, Niels Jensen af Ferup og Knud Tullesen fra Lejrskov Højrup, som har afdelt efter deres bedste skønsomhed den hele gård udi forberørte 4 lodder og derom fremlagde en af dem forfattet skriflig og underskreven forretning. Hvorefter benævnte 2 dannemænd for retten bekræftede sammes indhold og rigtighed efter deres bedste skønsomhed, enhver for sig med lovens ed. Tingsvidne.½Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk