Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Anst-Jerlev-Slavs herredsting

Tinget blev genoprettet efter nedlæggelsen af Koldinghus birketing 1770. Egentlig betegner den hidtidige birkedommer sig allerede som herredsfoged fra tingdagen den 18/12-70. Det er den hidtidige justitsprotokol for birketinget, der nu benyttes af herredstinget. Tinget skulle bestå af de nævnte tre herreder, men iflg. reskript af 13/6-1771 tilføjedes 5 sogne fra Brusk herred, se denne ekstrakts fol. 601b og 602b. Byerne Jelling og Nørre Vilstrup hørte også ind under tinget, skønt de ikke lå i de tre herreder. Den 3/9-1774 afgav Danske Kancelli en resolution om, at de skulle være under Anst-Jerrlev-Slavs herredsting, så længe Hans Junghans var herredsfoged. Inden da kan nogle sager være blevet behandlet under Nørvang-Tørrild herredsting, idet resolutionen er svar på en klage fra Hans Junghans over, at det andet herredsting ikke afviste sager fra de to byer. (I nedenstående ekstrakt er i domme om gældssager normalt ikke anført beløb under 1 rdl., og i almindelighed er det ved domme ikke noteret, hvem der pålægges at betale sagsomkostninger).

1771

(Mikrofilm M 30903)

Fol. 570b:

1771 - 8. januar:

Hans Junghans, borgmester og byfoged i Kolding samt herredsfoged i Anst, Jerlev og Slavs herreder, Mads Christensen Paabye, rådmand, by- og rådstueskriver i Kolding samt birkeskriver. Tingmænd: Tre af Egtved sogn, to af Ødsted sogn, to af Højen sogn og een fra Jerlev sogn, som frembragte i deres sted: Rasmus Rasmussen, Frederik Vagt, Bunde Hansen, Hans Trauelsen, Christen Frandsen, Simon Andersen, Jørgen Vejle samt Kort Andersen, alle af Kolding.

18/12. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 15/1

18/12. Sag ctr. fængslede Jørgen Hagemand for tyveri. 15/1

18/12. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 22/1

11/12. Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen Møller af Vranderup mølle for gæld. 19/2

4/12. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 15/1

Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 29/1

571:

4/12. Apoteker Eilschou ctr. løjtnant Wildenrat. Forlig.

18/12. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 22/1

11/12. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 12/2

18/12. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 22/1

571b:

11/12. Christen Krog af Mejsling ctr. Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. 22/1

11/12. Claus Viuf i Jordrup ctr. Knud Jensen i Skanderup for gæld. 22/1

18/12. Apoteker Eilschou i Kolding ctr. Anders Bjerning i Smidstrup for gæld. 22/1

Læst forordning af 30/11-70 om ophævelse af kvartprocentskatten.

572:

Læst forordning af 7/12-70, der bekendtgør, at det hidtilværende General Landvæsens Kollegium er ophævet og føjet sammen med General Landvæsens Kommissionen.

13/11. Dom: Jacob Frederik Bjørnsen af Åbenrå ctr. Laurids Christensen Smed i Gelballe for gæld på 15 rdl. Han skal betale.

18/12. Dom: Anders Hansen af Stenderup ctr. degnen Brochmann v. Eltang kirke for gæld på 30 rdl. Anders Hansen har kautioneret for degnen hos oberauditør Seidelin i Fredericia, men har bragt i erfaring, at degnens pant er blevet forringet. Degnen skal betale ham de 30 rdl.

11/12. Dom: Ribe bys magistrat ctr. Mads Clausen i Nr. Bjert for gæld på 1000 rdl. Han har tilstået fordringens rigtighed, men beklaget, at han på grund af kvægsygen ikke kan bestride renten og langt mindre låne kapital andre steder. - Han skal betale.

Fuldmægtig Lund ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl for gæld. 22/1

18/12. Jørgen Raun af Fobeslet ctr. adskillige debitorer. 29/1

Læst Fredericia magistrats plakat af 29/12, at der skal holdes torvedag hver torsdag med alle slags varer, som bonden har at sælge.

Læst kongens befaling af 30/11-70 til amtmanden om birketingets deling. Når birkeskriver Hans Paabye afgår ved døden eller fratræder sit embede, skal tjenesten overgå til byskriverne i Fredericia og Kolding.

572b:

Læst reskript af 14/12, at bønder og andre jordegodsejere gratis skal hjælpe postryttere og postillonerne i vintervejr.

Læst kancelliets foranstaltninger af 15/12-70 mod pesten.

1771 - 15. januar:

4/12. Johan von Meden på Pedersholm ctr. Peder Nielsen, Peder Aschou, Mickel Poulsen, Jens Lauridsen, Søren Nicolajsen, Nis Prebensen Smed og Niels Sørensen Tvede i Nørre Vilstrup samt Peder Nielsen i Andkær for gæld. 26/2

8/1. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 22/1

8/1. Sag ctr. fængslede Jørgen Hagemand for tyveri. 22/1

573:

Prokurator Lindom ctr. kammerråd Richter i Fredericia og Mads Hansen Smed m.fl. for løgnagtige beskyldninger. Tingsvidne.

18/12. Rådmand Bahnsen i Kolding ctr. Hans Lauridsen i Skanderup for gæld. 29/1

11/12. Anders Hansen af Børkop ctr. Laurids Jacobsen ibidem og provst Høstmark i Pjedsted for gæld. 29/1

18/12. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 22/1

574:

18/12. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 22/1

574b:

18/12. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 29/1

8/1. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 22/1

11/12. Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 29/1

Kammerråd Richter af Fredericia tinglyser syn på Dyrehaven ved Kolding.

18/12. Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen (Bennedsen) af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. 22/1

18/12. Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. prokurator Anders Bagger i Håstrup. 29/1

11/12. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 22/1

Peder Poder i Bække ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld. 22/1

575:

18/11. Dom: Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. Peder Poder i Bække for gæld på 37 rdl., hvoraf 20 rdl. er afskrevet ved betaling til Jonas Wissing. Peder Poder har ikke bevist en påstand om, at han skulle have leveret nogle varer til Poul Østergaards broder som afdrag på den resterende gæld. Han skal betale, men reserveres sin ret til søgsmål for det, som han måtte have tilgode hos sr. Østergaard.

Læst forordning af 27/2 ang. forbudte ægteskabsgrader.

1771 - 22. januar:

15/1. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 29/1

575b:

15/1. Sag ctr. fængslede Jørgen Hagemand for tyveri. 29/1

8/1. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 12/2

8/1. (Tingbogen viser 8 dage tilbage). Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 5/2

8/1. (Tingbogen viser 8 dage tilbage). Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 12/2

15/1. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 12/2

576:

15/1. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 12/2

15/1. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 12/2

576b:

15/1. Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen (Bennedsen) af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. 29/1

18/12. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 12/2

15/1. Peder Poder i Bække ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld. 5/2

15/1. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 29/1

8/1. Christen Krog af Mejsling ctr. Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. 29/1

8/1. Fuldmægtig Lund ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl for gæld. 19/2

11/12. Dom: Knud Hansen af Ravnholt ctr. Peder Nielsen af Gamst for 5 rdl., som forlængst skulle være betalt. Peder Nielsen har ikke bevist en påstand om, at betalingen burde sættes ned, fordi koen ikke var så god, som det var blevet ham lovet. Han skal betale.

11/12. Dom: Claus Viuf i Jordrup ctr. Knud Jensen i Skanderup for gæld på godt 29 rdl. Han skal betale.

8/1. Dom: Apoteker Eilschou i Kolding ctr. Anders Bjering (Bjerning) i Smidstrup for gæld på godt 5 rdl. for modtagne varer. Posten har stået ubetalt nogle år, skønt han har fået regning hvert år. Han skal betale.

577:

1771 - 29. januar:

22/1. Dom: Sag ctr. fængslede Jørgen Hagemand for tyveri. Delinkventen påhørte dommen og erklærede, at han ikke ville appellere, men lyde efter den afsagte dom. (Se fol. 578)

22/1. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 19/2

8/1. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 12/2

577b:

15/1. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. Der indgås forlig. Sagen har drejet sig om indsmugling af nogle stude.

15/1. Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 12/2

22/1. Christen Krog af Mejsling ctr. Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. 12/2

22/1. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 12/2

15/1. Anders Hansen af Børkop ctr. Laurids Jacobsen ibidem og provst Høstmark i Pjedsted for gæld. 12/2

15/1. Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. prokurator Anders Bagger i Håstrup. 5/2

8/1. Jørgen Raun af Fobeslet ctr. adskillige debitorer. 19/2

578:

22/1. Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen (Bennedsen) af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. Vorbasse meddeler, at da sagen er blevet for besværlig at udholde og han er kommet i bedre erfaring, vil han tilbyde forlig, hvilket modtages.

Læst stiftsbefalingsmandens plakat af 22/1 om, at der på Fanø birketing skal holdes licitation over digernes eller søværkernes istandsættelse med fyrretømer og arbejdsløn for tømmermænd og smede m.v. for husene ved Odden i Nordby sogn.

(Se fol. 577). Dom over Jørgen Henriksen Hagemand af Strandhuse, der er arresteret for tyveri. Han har en nat stjålet 2 får fra Niels Thomsens fåresti i Nørre Bjert og slagtet dem. Han bør efter lovens 6-17-32 miste sin hud, betale igæld og tvigæld, have sin hovedlod forbrudt og betale for arrest og proces. Birthe Skiøtz og Kirsten Hagemands anses for uskyldige i denne gerning. - Tingmændene er meddomsmænd.

18/12. Dom: Sr. Christian Lund i Kolding ctr. Hans Hermandsen i Store Velling for gæld på 40 rdl. Han skal betale.

15/1. Dom: Rådmand Bahnsen i Kolding ctr. Hans Lauridsen i Skanderup for gæld på 17 rdl. Han skal betale.

1771 - 5. februar:

578b:

22/1. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 19/2

579:

Jørgen Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Peder Nielsen i Gamst for gæld. 19/3

29/1. Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. prokurator Anders Bagger i Håstrup. 19/2

Peder Nielsen af Gamst ctr. Søren Pedersen af Hafdrup for gæld. 5/3

579b:

22/1. Dom: Peder Poder i Bække ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld på 1000 rdl., der er købesummen for den gård, Mads Henriksen købte i 1769. Han har tilstået at være 800 rdl. skyldig, idet han har betalt 200 rdl. i Kolding amtstue for gårdens selvejerrettigheder. Dette beløb har han ikke forevist kvittering for. - Han skal betale de 1000 rdl. til Peder Poder med fradrag af 200 rdl., hvis han beviser, at disse penge er blevet betalt. Renter skal han kun betale fra stævningens dato, da Peder Poder ikke har fremlagt nogen forskrivning, som forpligter til rente.

1771 - 12. februar:

Læst forordning af 23/1, hvorved forordning af 13/2-67 om rentens nedsættelse til 4 % ophæves.

29/1. Anders Hansen af Børkop ctr. Laurids Jacobsen ibidem og provst Høstmark i Pjedsted for gæld. 26/2

29/1. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. Ellen Christensdatter har villet gøre krav på 5o rdl., som hun skal have lånt sin broder for 2-3 år siden; men hendes sagfører melder idag, at hun ikke har sagt ham, hvilke vidner og beviser han skal føre. Sagen udsættes til 12/3, men er ikke set igen.

29/1. Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 5/3

22/1. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 19/2

580:

22/1. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 26/2

22/1. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 12/3

22/1. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 19/3

580b:

29/1. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 26/2

Læst rentekammerets skrivelse af 2/2, at suppliker og memorialer til kongen skal være på stemplet papir.

Læst kapitelstaksten for 1771.

29/1. Christen Krog af Mejsling ctr. Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. 5/3

Forpagter Sørensen på Skodborghus ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl ang. forbud mod skovhugst. 26/2

581:

22/1. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 26/2

Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov. 5/3

Provst Winter ctr. Niels Buch i Nagbøl. Stævningen er påført et forlig mellem parterne. Tingsvidne.

22/1. Dom: Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. Han har hugget og bortført fra ridtmesterens skovskifte Brødskifte 3 unge risege. De blev fundet i Rasmus Markussens have i Vinding, Træhave. Han har påstået sig ganske uvidende og tilbudt sin benægtelses ed. - Altså bør han befri sig ved ed, at han hverken selv eller ved nogen anden i eller uden hans tjeneste har hugget og ladet bortføre de tre risege og lagt dem i Træhave. I så fald bør han være fri for tiltalen. Ellers skal han betale 10 rdl. for hver eg til ridtmester Blom.

581b:

8/1. Dom: Husmanden Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. hospitalsbonden Thomas Pedersen ibidem ang. et lille stykke eng. Efter kgl. skøde af 10/7-67 er Rasmus Sørensen blevet ejer af det ham påboende hus med hartkorn 1 album, hvorefter han har erfaret, at til dette hus og hartkorn skal henhøre en engkile i Små Majers 1. skifte, ansat til 2 bundter; det har i nogle år været brugt af Thomas Pedesen. Huset blev i landmålingstiden beboet af Niels Hjulmands enke, og da havde det den pågældende engkile. Thomas Pedersen har ikke ment at skulle afstå fra den efter lang tids rolig brug. Der er blevet holdt syn, hvor engen er blevet konfereret med landmålingsforretningen. Rasmus Sørensen tilkendes kilen. Modpartens sagfører vil appellere til højesteret.

582:

1771 - 19. februar:

5/2. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 5/3

29/1. Dom i sagen ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. Han påhørte dommen og ville underkaste sig kongens nåde i forventning om formildelse af dødsstraffen. (Se fol. 582b)

12/2. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 12/3

5/2. Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. prokurator Anders Bagger i Håstrup. 5/3

Christen Sørensen fra Grundet ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld. 12/3

582b:

29/1. Jørgen Raun af Fobeslet ctr. adskillige debitorer. 12/3

(Se fol. 582). Dommen over Jørgen Mankesen: Jørgen Mankesen og Hans Olesen, begge husmænd i Starup, var mandag den 10/9 kommet i trætte med hinanden, fordi den første som markmand havde ansat den sidste for videpenge højere, end denne fandt for billigt. I sergentens forstue overfaldt Hans Olesen Jørgen Mankesen med nogle øredask. Denne klagede til sognefoged Peder Bull, der straks med tiltagne mænd skred til udpantning hos Hans Olesen. Den næste dag skød Jørgen Mankesen Hans Olesen, mens denne gik i en lille toft tæt ved Jørgen Mankesens hus for at drive nogle heste ud. Han er kommet med forskellige udflugter: at han ikke vidste, at bøssen var ladt, at han skød efter en skade i det pilekrat, der var mellem ham og Hans Olesen, og at han ikke havde haft til hensigt at dræbe ham, men kun skade ham; men han har også selv bekendt, at han har gået med et forbitret sind mod Hans Olesen. - Han skal efter lovens 6-6-1 miste sit liv, have sin hovedlod forbrudt. Han skal henrettes med en økse, og hans hoved og hånd sættes på en stage, og hans legeme skal af natmanden nedgraves på retterstedet. - Tingmændene var meddomsmænd.

583:

8/1. Dom: Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen Møller af Vranderup mølle for gæld på 2020 rdl. Heraf skulle 520 rdl. være betalt til mikkelsdag. Dem skal han betale.

22/1. Dom: Fuldmægtig Christian Lund ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl for gæld på 141 rdl. Han har betalt 38 rdl. De øvrige dømmes han nu til at betale.

1771 - 26. februar:

12/2. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 26/3

583b:

12/2. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 26/3

12/2. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 12/3

584b:

Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 12/3

(Der er to blade med folio-nummer 584)

584:

12/2. Anders Hansen af Børkop ctr. Laurids Jacobsen ibidem og provst Høstmark i Pjedsted for gæld. 12/3

12/2. Forpagter Johan Sørensen på Skodborghus ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl ang. forbud mod skovhugst. Denne vil holde sig forbudet efterretteligt, idet han håber, at hans morbror ikke søger hans undergang, men vil give ham 3-4 ugers frist til at søge udvej for betalinge. Retten konfirmerer forbudet og udsætter sagen i 3 uger (til 19/3), men den er ikke set mere.

584b:

Læst forordning af 11/2 med forbud mod at brænde brændevin af rug indtil videre.

Læst amtmand von Klingenbergs plakat af 4/2 om, at der skal sælges 33 favne træ fra Fobeslet skov.

15/1. Dom: Johan von Meden på Petersholm ctr. debitorer. - Nis Prebensen Smed, Jens Laursen, Mickel Poulsen og Peder Nielsen, alle af Nørre Vilstrup, har (med deres respektive kautionister: degnen Niels Sørensen Tvede og Søren Nicolajsen i Nr. Vilstrup, Peder Nielsen i Andkær og Peder Aschou i Nr. Vilstrup) købt deres gårde fra sl. Peder Terkelsen til Petersholm ved købekontrakt af 28/3-1760. De skulle have betalt hver sin købesum den 26/4-70, men ikke gjort det. De har tilstået deres gæld, men undskyldt sig med, at der ikke var penge at låne. Derfor har de med kreditors samtykke fået længere opsættelse i sagen end sædvanligt. Men ingen af dem har rettet for sig. De skal betale.

1771 - 5. marts:

19/2. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 12/3

585:

5/2. Peder Nielsen af Gamst ctr. Søren Pedersen af Hafdrup for gæld. 19/3

12/2. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 26/3

585b:

19/2. Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. prokurator Anders Bagger i Håstrup ang. en hestehandel. Tingsvidne.

12/2. Dom: Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. Gælden har været på 500 rdl. til 4 % pro anno. Der er sket afdrag under sagen. Nu skal debitor og kautionist betale det resterende.

12/2. Dom: Christen Krog af Mejsling ctr. hans forrige svigersøn Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. Der er den 24/4-68 og 24/4-69 oprettet kontrakt mellem dem, begge tinglyste, om den årlige aftægt og penge til Christen Krogs afdøde hustrus tre søskende til gengæld for, at han overlod Mads Henriksen sin gård. Mads Olesen i Viuf har på den sidste kontrakt tegnet sig som kautionist. Kontrakten er ikke blevet efterlevet. Derfor har Christen Krog søgt Mads Henriksen og Mads Olesen for pengene til sine tre børn. - Mads Henriksen har ikke nægtet sin forpligtelse, men undskyldt sig med, at han er overfaldet af fattigdom og ikke har kunnet låne penge til sin gårds bealing. Dette kan dog ikke fritage ham fra at opfylde, hvad han med hånd og mund har indgået. Han skal holde de to kontrakter, og hvis han ikke kan opfylde løftet om udbetaling af penge, så skal Mads Olesen betale.

586:

1771 - 12. marts:

12/2. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 9/4

586b:

5/3. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 26/3

19/2. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 23/4

26/2. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 26/3

587:

19/2. Christen Sørensen fra Grundet ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld. 23/4

26/2. Anders Hansen af Børkop ctr. Laurids Jacobsen ibidem og provst Høstmark i Pjedsted for gæld. Forlig. Af en gæld på godt 63 rdl. betaler Lars Jacobsen straks de 20. Resten betaler han den 1/5 i år eller næste år med renter.

26/2. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 26/3

587b:

19/2. Dom: Jørgen Raun af Fobeslet ctr. adskillige debitorer. - Forpagteren på Fobeslet Jørgen Raun har sagsøgt 1) Christen Jensens enke i Drabæk mølle, nu i ægteskab med sr. Teubner, for en gæld på 40 rdl. samt 10 rdl., der er renter af en gæld på 200 rdl., 2) Nis Bertelsen i Vamdrup for 6 rdl., 3) samme mand og Jørgen Danielsen i Hafdrup for 11 rdl., 3) Hans Pedersen i Vamdrup for 2 rdl., 4) Nicolaj Skræder i Hjarup for 3 rdl. og 5) Søren Jensen i Hjarup for 6 rdl. - De skal betale.

1771 - 19. marts:

5/2. Jørgen Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Peder Nielsen i Gamst for gæld. 26/3

5/3. Dom: Peder Nielsen af Gamst ctr. Søren Pedersen af Hafdrup for gæld på 17 rdl. Han har anført som grund til den manglende betaling, at han har mistet sit kvæg, og har iøvrigt påpeget en regnefejl i regningen. Han skylder kun godt 16 rdl. Dem skal han betale.

12/2. Dom: Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. - Hans Christian Berg har den 13/2-68 foranstaltet en inkvisition efter brændevinsredskaber i Vinding. Ifølge indberetning fra herredsfoged Gaardmann i Vejle fandtes følgende: Hos Jep Pedersen en svaletønde med piber, hos Jens Hansen omtrent en tønde frisk spøl tildækket med rughalmshakkelse, hos Mads Jyde en svalekedel med piber, hos Peder Sørensen en kedel af halv tøndestørrelse, der ikke var sådant beskaffen på randen, som almindeligvis bruges, og hos Niels Bentsen en kedel af samme indretning, men desuden hat og dæksel. - Denne forretning lod Berg upåtalt næsten et år, så enhver med rimelighed kunne tænke, at vedkommende havde afgjort, hvad deraf kunne flyde indbyrdes med hinanden uden den vidtløftige proces, som begyndtes med stævningen den 21/2-70. - I stævningen har Berg tillige sigtet Niels Pedersen, Mads Jydes tjenestekarl Søren Pedersen, Lars Skræder, Niels Bennedsens tjenestekarl Hans Tambour, Jørgen Olufsen og Niels Jensen, som han beskylder for på inkvisitionsdagen at have forsamlet sig for at tage de fundne brændevinsredskaber væk fra byfogedens vogn tilbage til ejerne. - Bønderne har ved indkaldelse til amtmanden foreslået at betale Berg for hvert redskab der blev fundet hos dem, men det har Berg afslået, skønt det er det højeste, han kan opnå. - Herredsfoged Gaardmann har ikke været med inde i ethvert hus, hvor der blev foretaget inkvisition; det kan have forført bønderne i deres enfoldighed. Mads Jyde har stået med en stok, da inkvisitørerne gik ind i hans hus, og spurgt, hvor mændene blev af, men det er ikke bevist, at han ikke har ment herredsfogeden, som blev siddende på sin vogn på gaden. - Imidlertid er den dristighed, de sagsøgte har vist ved at borttage det anholdte brændevinstøj, ganske utilladelig. Derfor kendes for ret, at Rasmus Marcussen, Jep Pedersen, Mads Jyde og Niels Bennedsen bør betale til sagsøgeren 6 rdl. hver og indlevere de fundne redskaber, for at de kan blive slået i stykker og leveret tilbage. Derimod frikendes Peder Sørensen, da det ikke er blevet bevist, at hans kedel var indrettet til brændevinsbrænden. Ligeledes frikendes Jens Hansen, der kun er blevet berørt under sagen, men ikke er blevet stævnet til dom. Hans spøl kan være enten købt eller givet ham. I almindelighed fritages de nævnte for at betale sagsomkostninger, idet de havde tilbudt forlig på amthuset. - Men Niels Pedersen, Mads Jydes tjenestekarl Søren Pedersen, Lars Skræder og Niels Bennedsens daværende tjenestekarl samt Hans Tambour, Jørgen Olufsen og Niels Jensen, der blev genkendt i det tilløb, som skete, bør betale alle for een og een for alle en mulkt på 4 rdl. til Holmans herreds fattigkasse og lige så meget til justitskassen. Og Lars Skræder betaler desuden til justitskassen 2 rdl. Ved manglende betaling skal de lide på kroppen efter forordningen af 6/12-1743. Denne sidstnævnte gruppe skal betale sagsomkostninger.

588:

1771 - 26. marts:

588b:

26/2. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 9/4

12/3. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 9/4

19/3. Jørgen Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Peder Nielsen i Gamst for gæld. 7/5

5/3. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 16/4

Afdøde ... Nielsens enke af Gejsing ved lavværge Peder Mikkelsen og børnenes formynder Iver Hansen fremlægger den afdødes testamente.

589:

12/3. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 9/4

12/3. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 9/4

26/2. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 16/4

Christen Sørensen fra Ådum (?) ctr. Peder Østergaard i Hejnsvig for gæld. 9/4

Læst kgl. reskript af 27/12-70 ang. Geheime Stats Conseillets ophævelse.

Læst anordning om hoveri.

1771 - 2. april:

Niels Pedersen i Skanderup ctr. Mads Davidsen i Seest for gæld. 16/4

589b:

1771 - 9. april:

26/3. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 23/4

590b:

26/3. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 23/4

26/3. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 23/4

591:

12/3. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 7/5

26/3. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 23/4

Karen Sørensdatter i Verst ctr. hendes søn Christen Jensen ibidem ang. aftægt. 23/4

26/3. Christen Sørensen fra Ådum ctr. Peder Østergaard i Hejnsvig for gæld. 23/4

591b:

Læst generallandvæsenskommissionens plakat af 20/3, at af den destinerede fond for landvæsenet bliver udsat 30 præmier til dem, som flytter deres gårde.

1771 - 16. april:

26/3. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 21/5

26/3. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 14/5

2/4. Niels Pedersen i Skanderup ctr. Mads Davidsen i Seest for gæld. 14/5

592:

Enken Maren Sørensdatter i Seest får tingsvidne vedr. sin søn ved navn Peter Jansen Vinter, som er død i sin tjeneste for det Østindiske Kompagni på skibet De Jonge Liere. Hans fader Johan Jørgensen Vinter er død allerede 1738. Hans søster Stynse Jansdatter Vinter er ugift og umyndig og bor i Amsterdam. Fuldmagt til mons. Hermanns Soet i Amsterdam til at tage sig af den afdødes efterladte ejendele. Iflg. den afdødes testamenter er søsteren eneste arving.

592b:

1771 - 23. april:

9/4. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 7/5

Læst forordning af 3/4 ang. memorialer.

Læst forordning af 3/4 ang. hidtil forbudte ægteskabsgrader.

9/4. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 7/5

12/3. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 21/5

593:

9/4. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 7/5

593b:

Hans Hansen i Sønder Stenderup ctr. Iver Jepsen i Skanderup. 7/5

9/4. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 7/5

594:

12/3. Christen Sørensen fra Grundet ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld. 7/5

594b:

9/4. Karen Sørensdatter i Verst ctr. hendes søn Christen Jensen ibidem ang. aftægt. 7/5

9/4. Christen Sørensen fra Ådum ctr. Peder Østergaard i Hejnsvig for gæld. 7/5

Anders Olesen af Vester Gesten fremlagde testamente efter sin afdøde fader Ole Andersen.

1771 - 30. april:

Læst plakat af 8/4, at justits i alle gældssager uden hensyn til debitors stand eller særlige anseelse promte skal admitteres.

Læst plakat af 8/4, at den under 5/1-1741 udgivne plakat, hvorefter det blev forældre tilladt uden lov og dom at sætte deres børn i tugthuset til forbedring, herefter skal være aldeles ophævet.

Henrik Sørensen i Amhede ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl. 14/5

595:

Læst konstitution af Christen Woydemann som assisterende herredsfoged.

1771 - 7. maj:

23/4. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 14/5

23/4. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 21/5

595b:

9/4. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. Der blev fremlagt et kgl. kommissorium af 27/4, hvorefter etatsråd Hoffman og rådmand Lorentzen i Fredericia har fået i kommission at dømme i denne sag. Tingsvidne.

23/4. Hans Hansen i Sønder Stenderup ctr. Iver Jepsen i Skanderup. 21/5

Niels Andersen i Øster Vamdrup ctr. Hans Hansen ibidem. Niels Andersen er med flere andre forpagter af Østerbygård. Der er kommet disput om, hvorvidt Hans Hansen har antaget Nis Hansen ibidem i stedet for Morten Sørensen Skov i Skudstrup som lejer af en eng. Hans Hansen aflægger beediget forklaring. Tingsvidne.

596:

23/4. Karen Sørensdatter i Verst ctr. hendes søn Christen Jensen ibidem ang. aftægt. 21/5

23/4. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 21/5

23/4. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 21/5

23/4. Dom: Christen Sørensen Hopballe fra Grundet ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld på 20 rdl. Han skal betale.

26/3. Dom: Jørgen Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Peder Nielsen i Gamst for gæld på 17 rdl. Han skal betale.

596b:

23/4. Dom: Christen Sørensen fra Ådum (Oddum ?) sogn ctr. Peder Østergaard i Hejnsvig for skyldige auktionspenge, 3 rdl. Han skal betale.

1771 - 14. maj:

Læst forordning af 27/4, hvorved dødsstraf for groft tyveri ændres til kagstrygning og brændemærken.

7/5. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 28/5

30/4. Henrik Sørensen i Amhede ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl. 28/5

16/4. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 28/5

597:

Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. Peder Hansen i Gamst for gæld. 28/5

16/4. Dom: Niels Pedersen i Skanderup ctr. Mads Davidsen i Seest under Haderslevhus amt for gæld på 100 rdl., som er den resterende købesum for et engkær i Skanderup. Han er stævnet her iht. lovens 1-2-18. Han skal betale.

1771 - 21. maj:

7/5. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 18/6

597b:

16/4. Søren Jensen (Hjuler) i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 4/6

7/5. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 4/6

7/5. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 11/6

598:

7/5. Karen Sørensdatter i Verst ctr. hendes søn Christen Jensen ibidem ang. aftægt. 18/6

7/5. Hans Hansen i Sønder Stenderup ctr. Iver Jepsen i Skanderup. 4/6

23/4: Dom: Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. Richter købte gården ved ryttergodsauktionen i 1765 sammen med nogle andre gårde i Trelde. Hans Jørgensen har kgl. fæstebrev af 21/1-42, og ifølge det skal han i årlig landgilde betale det, der svarer til 7 rdl. 65 sk. Richter har pålagt Hans Jørgensen og fire andre fæstebønder omfattende hoveri, hvorom der blev ført en tingsvidnesag i 1766. Derefter skal der været indgået en aftale mellem parterne. Næsten 3 år senere har Hans Jørgensen så stævnet Richter, fordi denne har forhøjet hans landgilde til mere end det dobbelte, bebyrdet ham med utåleligt hoveri samt bortskiftet en del af hans skovskifte til andre. Hans prokurator har gjort påstand om, at han skal have sin fæstegård, som den var, inden Richter købte den, samt en erstatning på 2000 rdl. for den fornærmelse og skade, han har lidt. - Der er blevet ført en del tingsvidner, især ved Fredericia stadsting, hvor Richter har villet bevise, at Hans Jørgensen har fået tilstrækkelig erstatningsjord for det, som han mistede af skovskiftet, samt at der var en (anden) aftale mellem Richter og Hans Jørgensen om forhøjet landgilde og hoveri. Den er blevet fremlagt i retten og har samme dato som den førstnævnte, nemlig 15/7-1766. Rådmand Lindberg, der er Richters svoger, har skrevet denne aftale i Richters hus, og Hans Jørgensen, der hverken kan læse eller skrive, hvilket man kan se af hans underskrift, har tilbudt sin ed på, at han aldrig har indgået den aftale. Retten finder det mistænkeligt, at Richter så længe har tilbageholdt denne aftale, når han ventede sig nogen nytte deraf. Byrderne er utålelige i forhold til gårdens hartkorn, og det skal ikke komme fæsteren til skade, at husbond har købt gården for dyrt, og iøvrigt strider den forhøjelse imod det kongelige fæstebrev. - Det kendes for ret, at Hans Jørgensen alene skal betale den landgilde, som han betalte, da han var rytterbonde, og hvis Richter har fået mere, så bør han betale det tilbage. Derimod skal Hans Jørgensen, hvad hoveriet angår, rette sig efter forordningen af 10/2 (?) 1771 om hoveri. Richters øvrige fæstebønder i Trelde har ikke klaget sammen med ham denne gang, og han har ikke bevist, at han er trykket mere end de andre. (Vedrørende skovskiftet er konklusionen vistnok, at Hans Jørgensen ikke har grund til klage.)

599:

1771 - 28. maj:

Læst reskript af 27/4 om prokuratorers pligter i konfiskationssager.

Læst rentekammerets ordre af 11/5 til amtmanden ang. nogle falske mønter.

14/5. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 18/6

14/5. Henrik Sørensen i Amhede ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl. 18/6

14/5. Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. Peder Hansen i Gamst for gæld. 18/6

14/5. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 18/6

Sr. Nees på Fyn ctr. forvalter From i Nybjerg mølle. 18/6

1771 - 4. juni:

599b:

Fru Seest i Kolding ctr. Hans Pedersen i Vrå for gæld. 16/7

Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. 2/7

Præsten mag. Borch i Grejs ctr. Hans Justesen i Jelling for gæld. 18/6

600:

21/5. Søren Jensen (Hjuler) i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 16/7

21/5. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. Kendelse om, at sagen skal behandles ved dette ting, fordi den angår grund og jord. 18/6

21/5. Hans Hansen i Sønder Stenderup ctr. Iver Jepsen i Skanderup. 18/6

Hr. mag. von Haven af Vester Velling ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup og kautionist Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. 18/6

Smeden Iver Jensen af Vester Vamdrup får tingsvidne om 112 stk. høleer, som han agter at indføre i Jylland til forhandling. De er forfærdiget af ham selv og hans folk i Vester Vamdrup.

600b:

1771 - 11. juni:

Jørgen Raun af Fobeslet ctr. møller Johan Vilhelm Teubner i Drabæk mølle for gæld. 25/6

Mads Pedersen af Uhre ctr. Jens Jensen ibidem i markstrid. 25/6

601:

Lars Jensen af Noes ctr. Søren Møller m.fl. af Lunderskov. 25/6

21/5. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. 25/6

Læst rentekammerets plakat om straf over kgl. oppebørselsbetjente, som udebliver med deres regnskaber.

Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Jes Raun i Skanderup for gæld. 25/6

601b:

1771 - 18. juni:

Læst reskript af 13/6, at 5 sogne i Brusk herred (Bramdrup, Harte, Almind, Starup og Nebel) herefter skal sortere under Anst-Jerlev-Slavs herredsting.

21/5. Iver Hansen af Holme gård (Søholm gård) ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 9/7

4/6. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 9/7

4/6. Hr. mag. von Haven af Vester Velling ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup og kautionist Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. 9/7

4/6. Præsten mag. Borch i Grejs ctr. Hans Justesen i Jelling for gæld. 9/7

602:

4/6. Hans Hansen i Sønder Stenderup ctr. Iver Jepsen i Skanderup. 9/7

28/5. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 2/7

4/6. Præsten mag. Borch i Grejs ctr. Hans Justesen i Jelling for gæld. 9/7

602b:

28/5. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 16/7

28/5. Sr. Nees på Fyn ctr. forvalter From i Nybjerg mølle (Nye mølle). 25/6

Oberauditør Seidelin ctr. Christen Hansen i Kielbech (?) og kautionist Søren Bertelsen i Refsgård m.fl. 9/7

Kongens brev af 13/6 om de 5 sogne, der skal tilhøre retskredsen.

603:

21/5. Dom: Karen Sørensdatter i Verst ctr. hendes søn Christen Jensen ibidem ang. aftægt. En aftægtskontrakt af 2/11-1762 har ryttersessionens godkendelse. Hvis ikke Christen Jensen var gået ind på dens vilkår, ville han ikke have fået gården, som hans moder forhen havde. Han skal betale det, som han skylder hende fra foregående år, og iøvrigt holde kontrakten.

28/5. Dom: Henrik Sørensen, som nu tjener på Amhedegård, men forhen har tjent Søren Johansen Smed i Knudsbøl, har stævnet denne for 10 rdl. 8 sk., som han har til gode i løn. Debitor har henvist til betaling hos sin morbroder Johan Sørensen, som dog hverken er stævnet eller har noget med sagen at gøre. Søren Johansen skal betale.

603b:

28/5. Dom: Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. Peder Hansen i Gamst for gæld på 40 rdl. Han skal betale.

1771 - 25. juni:

Læst kabinetsordre af 6/6 om indretning af et finanskollegium og tre adskilte kamre, nemlig for Danmark, for Norge og for de tyske provinser.

18/6. Sr. Nees på Fyn ctr. forvalter From i Nybjerg mølle (Nye mølle). for gæld. 9/7

604:

11/6. Lars Jensen af Noes ctr. Søren Møller m.fl. af Lunderskov. Sagen frafaldet, idet Christen Buch, Jes Jensen, Lars Jensen, Søren Buch og Søren Møller, alle af Lunderskov, stod frem og erklærede, at de var forenede med Lars Jensen. De vil betale ham 8 skp. godt rug.

11/6. Mads Pedersen af Uhre ctr. Jens Jensen ibidem i markstrid. 2/7

11/6. Jørgen Raun af Fobeslet ctr. møller Johan Vilhelm Teubner i Drabæk mølle for gæld. 23/7

604b:

11/6. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Jes Raun i Skanderup for gæld. 6/8

11/6. Christian Fugl på Oksvig ctr. Jens Jacobsen og Niels Poulsen af Gamst for pantning. Ingen mødt. Sagen afvist. De to bønder havde taget en beslagen undervogn og en jernharve, som tilhørte Christian Fugl og var på den gård, hans broder Philip Fugl havde i Gamst. Udpantningen skete på grund af manglende betaling af tiendepenge.

Søren Pedersen af Fitting fremviste 7 ulveunger, hvilke efter Bunde Hansens og Hans Trouelsens attest er blevet druknet og ødelagt i Kolding slotssø.

1771 - 2. juli:

Læst forordning af 13/6 ang. bøders og al anden strafs eftergivelse for lejermål samt om slige børns dåb m.v.

Læst forordning af 13/6 om, at alle skibe, der kommer fra havne i Østersøen og Middelhavet, skal være forsynet med sundhedsattester.

18/6. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 23/7

605:

25/7. Mads Pedersen af Uhre ctr. Jens Jensen ibidem i markstrid. Der er indgået et forlig, der også omfatter den tredie beboer, Matthias Christensen.

4/6. Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. 16/7

Kammerråd Møller i Kolding ctr. mølleren mons. Theufner i Drabæk mølle for gæld. 16/7

Oberstløjtnant von Kuratius ctr. mølleren sr. Theubner i Drabæk mølle for gæld. 16/7

Niels Christensen Katbøl af Vester Vamdrup ctr. Mads Jensen ibidem for gæld. 23/7

605b:

Hans Thomsen Ulf af Skanderup ctr. Jes Raun ibidem for vold. 16/7

1771 - 9. juli:

606:

Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. 23/7

25/6. Sr. Nees på Fyn (Kielkjær ?) ctr. forvalter From i Nybjerg mølle (Nye mølle). for gæld. 6/8

18/6. Iver Hansen af Holme gård (Søholm gård) ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 20/8

18/6. Oberauditør Seidelin ctr. Christen Hansen i Kielbech (? - her kaldes han Christen Hansen Kieldberg i Egtved) og kautionist Søren Bertelsen i Refsgård m.fl. 23/7

18/6. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 23/7

606b:

Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 23/7

Hans Jørgensen og hustru Anne Madsdatter af Horsted fremlægger testamente; men de får det tilbage for at indrette det efter, at hun er stedmor til sønnen.

Niels Jørgensen af Højen ctr. Poul Lauridsen ibidem om skovhugst. 30/7

607:

18/6. Dom: Provst mag. von Haven af Vester Velling ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup og kautionist Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. Provsten fik den 10/4-70 dom over skyldneren og hans kautionist, at de skulle betale 1600 rdl. Men der mangler endnu 504 rdl., som pantet ved de offentlige auktioner ikke har kunnet indbringe. Den tidligere dom er udløbet fatalia executionis. Derfor denne fornyelsesdom til exekutionskraft.

18/6. Dom: Hans Hansen i Sønder Stenderup ctr. Iver Jepsen i Skanderup. Hans Hansen har betalt for ham 28 rdl. til Jens Viuf, som igen skulle godtgøre Henrik From i deres mellemhandel. Iver Jepsen skal betale.

607b:

18/6. Dom: Præsten mag. Borch i Grejs ctr. Hans Justesen i Jelling for gæld på 3 rdl. Han skal betale.

1771 - 16. juli:

Læst forordning af 15/6 ang. Københavns hof- og statsret.

Læst plakat af 14/6 ang. de i kommissorier hidindtil indførte almindelige klausuler.

2/7. Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. 6/8

608:

18/6. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 6/8

2/7. Hans Thomsen Ulf af Skanderup ctr. Jes Raun ibidem for vold. 13/8

4/6. Kammerrådinde Seest i Kolding ctr. Hans Pedersen i Vrå for gæld. 13/8

Læst Danske Kammers plakat af 12/7 om kvægtransport fra Jylland og Fyn.

Læst Haderslevhus amtmands plakat af 4/7 om nogle licitationer.

4/6. Dom: Søren Jensen (kaldes ikke Hjuler her) i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. - Søren Jensen fik kgl. skøde den 24/3-70 på et hus med hartkorn 1 skp. 2 album. Han har opdaget, at hartkornet vedrører en toft i vestermarken på Rønshave mark, som han påstår sig udlagt, da han ingen andre steder kan finde sin jord end hos Jens Lyke af Rønshave, der har 4 tdr. 5 skp. 1 album ifølge skøde fra hans formand Niels Pedersen Smed. Jorden er taget under indhegning siden ryttergodsauktionen. Jens Lycke har fremført, at ingen tidligere lejere af Søren Jensens hus har gjort påtale. Men da det ikke kan betage selvejeren Søren Jensen i hans ret, og da det heller ikke kan vides, hvilke aftaler der har været mellem forrige fæstere af Rønshave og af huset, og da Jens Lycke ikke under sagen har bevist, hvor ellers Søren Jensen skal have den jord, som bør følge hans hartkorn, så kendes for ret, at Søren Jensen skal have sin jord i vestermarken efter det mål, som i landmålingen er anført. Den bør overleveres, så snart indeværende års høst er tilendebragt.

608b:

2/7. Dom: Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. mølleren mons. Teubner i Drabæk mølle for gæld på 384 rdl., der er restance på møllens købesum og kgl. skatter m.v. Teubner har tilstået gælden, men beklaget, at han ikke har været i stand til at låne. - Han skal betale.

2/7. Dom: Oberstløjtnant von Curtius i Haderslev ctr. mølleren sr. Teubner i Drabæk mølle for gæld på 40 rdl. Han skal betale.

1771 - 23. juli:

2/7. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 3/9

609:

9/7. Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. 6/8

Palle Jensen i Egtved ctr. Christen Hansen Kielberg ibidem i markstrid. 6/8

9/7. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 13/8

609b:

9/7. Oberauditør Seidelin ctr. Christen Hansen Kieldberg i Egtved og kautionist Søren Bertelsen i Refsgård m.fl. 13/8

2/7. Niels Christensen Katbøl af Vester Vamdrup ctr. Mads Jensen ibidem for gæld. 13/8

9/7. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 13/8

610:

Læst promemoria af 20/7 om, at Struensee er udnævnt til allerhøjeste geheimekabinetsminister.

25/6. Dom: Jørgen Raun af Fobeslet ctr. møller Johan Vilhelm Teubner i Drabæk mølle for gæld. - Teubner er kommet i ægteskab med sin formand Christen Jensens enke og har dermed forbundet sig til at betale hans gæld. Han skal således betale de 2000 rdl., han skylder Jørgen Raun.

Læst bekendtgørelse af 13/7 fra landkommissionen i Gottorp om auktion på en gård.

610b:

1771 - 30. juli:

9/7. Niels Jørgensen af Højen ctr. Poul Lauridsen ibidem om skovhugst. 13/8

1771 - 6. august:

16/7. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 27/8

16/7. Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. 13/8

Hr. Borch i Grejs og Christen Høllund i Høllund ctr. en del beboere i Vorbasse sogn for skyldig tiende. Ingen af de indstævnede var mødt, og sagen blev udsat til 27/8, hvor den ikke er set.

611:

23/7. Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. 3/9

23/7. Palle Jensen i Egtved ctr. Christen Hansen Kielberg ibidem i markstrid. Forlig.

Jørgen Pedersen af Meien i Flensborg amt fører tingsvidnesag ctr. Peder Madsen i Kietterup (?) i Vendsyssel angående nogle svin, som skulle have været leveret ham i Stubberup.

611b:

Jacob Christensen m.fl. af Jerrig ctr. Ole Andersen af Loft vedr. lyngslæt. 27/8

612:

Konsistorialråd Broersen af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. 20/8

612b:

Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup. 13/8

9/7. Dom: Sr. Henning Uldrich Nees på Vedelsborg, Fyn (Kielkjær ?) ctr. forvalter From i Nybjerg mølle (Nye mølle). for gæld på 3000 rdl. Han har tilstået fordringen, men beklaget, at han på grund af den i landet bekendte pengemangel ikke på sit gode pant har kunnet låne kapitalen. Han og kautionisterne enkefru Deichman og borgmester Thomsen i Fredericia skal betale.

25/6. Dom: Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Jes Raun i Skanderup for gæld på 50 rdl. Han skal betale.

613:

1771 - 13. august:

6/8. Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. 3/9

6/8. Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup (el. ibidem?). 20/8

23/7. Niels Christensen Katbøl af Vester Vamdrup ctr. Mads Jensen ibidem for gæld. 27/8

Hans Christian Høxbroe ctr. Søren Johansen Smed i Kundsbøl for gæld. 27/8

23/7. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 3/9

613b:

30/7. Niels Jørgensen af Højen ctr. Poul Lauridsen ibidem om skovhugst. Frafaldet.

23/7. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 10/9

23/7. Oberauditør Seidelin ctr. Christen Hansen Kieldberg i Egtved og kautionist Søren Bertelsen i Refsgård m.fl. 24/9

16/7. Dom: Hans Thomsen Ulf af Skanderup ctr. Jes Raun ibidem for vold. Jes Raun har den 4/7 overfaldet Hans Thomsen Ulf i de andre bymænds påsyn. De kom til et forlig om, at han skulle betale Hans Ulf 5 rdl. inden 8 dage, men det har han ikke overholdt. - Han skal iflg. lovens 6-7-8 bøde tre 6 lods sølv samt bartskærerløn på 2 rdl og 5 rdl. til Hans Ulf for skaden.

614:

16/7. Dom: Kammerrådinde Seest i Kolding ctr. Hans Pedersen i Vrå for gæld på 66 rdl. Han skal betale.

1771 - 20. august:

6/8. Konsistorialråd Broersen af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. 10/9

13/8. Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup (?). 3/9

614b:

Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 27/8

615:

9/7. Dom: Iver Hansen af Holme gård (Søholm gård) ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave (kaldes også Krybily). Sagen begyndte med, at Knud Jensen havde hugget en bøg, som Iver Hansen mente var hugget på hans grund, hvorimod Knud Jensen mente, at det var fællesgrund, idet han har henvist til en deling i 1732 mellem de to svogre Frederik Bredahl og Jens Lydom. Det er rigtigt, at ager og eng blev delt, men skoven var dengang kongens herlighed. De to steder blev solgt ved ryttergodsauktionen 1765. Da omfattede Iver Hansen skøde 3 fjd. skovskyld. Jep Iversen, Knud Jensens formand, fik et skøde, hvor der ikke var nævnt skovskyld. Derfor holder Iver Hansen på, at skoven tilhører ham. Jens Lydoms fæstebrev nævnte ikke skovskyld. Han har nok ført tingsvidne på, hvordan praksis har været, men at hans formænd som fæstere kan have sneget sig til at hugge træ eller gærdsel i Søholmgårds skov i den tid, da kongen ejede godset, det har ingen beviskraft. Det er en fejltagelse at tro sig berettiget til skovhugst, når hverken skødet melder noget derom, og man ejheller betaler skat af skov. Hvis den, der købte stedet ved den kgl. auktion, havde forespurgt sig om om skovens deling, så var problemet nok ikke opstået for Knud Skov. Det kendes for ret, at Iver Hansen beholder al den skov, som følger Søholmgård, men hvad der er af gærdsel og ungskov, eller hvad der med tiden kan fremkomme på den jord, der efter afpælingen ligger til Knud Skov, den bør tilhøre Krybily. Og da Knud Skov har manglet oplysning om, hvordan det lå med skovdelingen, så bortfalder skovbøderne, som sagsøgeren havde krævet.

615b:

1771 - 27. august:

Læst forordning af 18/7 om det forhenværende generalkommercekollegies ophævelse.

Læst forordning af 27/7 ang. børns hjemmedåb m.v.

Læst reskript af 16/8 til amtmanden om mærkning af fustager.

Læst Danske Kammers cirkulære til amtmanden om, at alle efterretninger vedr. landvæsenet skal indgives til kammeret.

6/8. Jacob Christensen m.fl. af Jerrig ctr. Ole Andersen af Loft vedr. lyngslæt. 24/9

616:

6/8. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 24/9

13/8. Niels Christensen Katbøl af Vester Vamdrup ctr. Mads Jensen ibidem for gæld. Frafaldet.

Sr. Claus Viuf af Jordrup ctr. Søren Jensen ibidem for gæld. 10/9

20/8. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 3/9

617:

13/8. Hans Christian Høxbroe ctr. Søren Johansen Smed i Kundsbøl for gæld. 10/9

1771 - 3. september:

6/8. Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. 17/9

20/8. Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup (?) for gæld. 24/9

27/8. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 10/9

617b:

13/8. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 17/9

13/8. Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. 8/10

23/7. Dom: Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. provst, sognepræst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. - Seidelin har ved ryttergodsauktionen i 1765 købt Egtved kirke og herunder noget jord, der bruges til præstegården, og nu mener han ikke, at præsten kan bruge denne jord uden fæstebrev eller anden adkomst, hvorimod Storm har hævdet, at denne jord fra gammel tid har ligget til præstegården for vin og brød; og ingen af jordens ejere har forlangt fæstebrev af ham eller hans forgængere før nu. Så har Seidelin stævnet ham, vel vidende, at det påhviler ham som kirkeejer at forsyne kirken med vin og brød imod, at han til gengæld kan bruge sin jord, som han vil. - Knud Storm har fremlagt et såkaldt lovhævd, som sognepræst hr. Anders Pedersen i 1503 har erhvervet; det er med i en landstingsdomsakt af 15/6-1769, "hvilket gamle dokument vel er usædvanligt i vore tider og ikke almindeligt forekommer i rettergang, men derfor ikke kan forkastes, da samme viser, at Egtved kirkes jord i den tid er henlagt og brugt under præstegården, og da den således er blevet anset uden forskel med præstegårdens egen jord, så må det være årsag, at præstegårdens bygning er blevet opført på kirkens jord". Ifølge synstingsvidne kan der for tiden fra lovhævdet til landmålingen ikke anføres noget for, at andre skal have haft denne jord i brug, og i landmålingen er jorden blevet tilmålt præstegården, dog med den forskel, at der er 4 agre, som hører til præstegårdens toft, mens derimod 4 stk. jord, som kaldes Refsgårds tofter, er kirkejord, der bruges af hr. Søren. Altså er der ikke taget fæste af nr. 12, men nok af nr. 13. Knud Storm tilstår også, at både hr. Søren Jensen og mag. Peder Storm har haft fæste, men ingen har krævet det af ham selv. - Provst Peder Storm har d. 8/12-40 indsendt en forklaring om, at kirkejorden på Egtved mark fra arilds tid har ligget til præstegården for brød og vin, og at hr. Søren i 1690 skal have besværet sig over, at samme kirkejord var meget skarp og sandig, og at han siden landmålingen har måttet svare skat deraf, så at han derefter kun har haft lidt til brød og vin for så stor en menighed, hvorfor han af kirkens forsvar er blevet forundt en hjælp af kirken på årligt 2 ørter rug, som i disse tider har været 20 skæpper, hvilket er blevet forandret til, at kirken foruden jorden årligt har betalt 4 rdl. 8 1/2 sk. til vin og brød, mens kongen ejede kirken. Knud Storm har til bevis herpå fremlagt en original specifikation ved krigsråd Morveille af 28/11-35. - Det erkendes altså, at jorden under nr. 12 både før, under og efter landmålingen har været brugt til præstegården for brød og vin, og at præst efter præst har svaret skat og landgilde deraf, hvilket synes at være tilstrækkelig byrde på så lille et hartkorn. Tidligere præster har fået situationen forbedret, først med rug og så med penge. Fæstebrev på denne jord har man ikke tænkt på som nogen fornødenhed. - Det kendes for ret, at af den kirkejord på htk. 0-5-2-1, som hører til nr. 12, bør Knud Storm og efterfølgere i embedet ifølge lovens 2-22-57 og -25 fremdeles nyde på samme måde og med samme afgift som hidindtil; dog at hans efterfølgere tager fæstebrev derpå af kirkens patron og giver, om forlanges, en kendelse til fæste. Men hvad angår kirkejorden til nr. 13, da bør Knud Storm søge fæstebrev derpå, og hvis han ikke kan få det, så bør han fralægge sig jorden til kirkeejeren førstkommende mikkelsdag.

618b:

1771 - 10. september:

Læst plakat af 5/8 om fremmed korns frie indførsel med den modererede told.

Læst kgl. resolution af 27/8, at når en fæstebonde aftaler med proprietæren om at blive selvejer af nogen bondegård, så vil kongen låne bonden 36 rdl. på 1. prioritet i hver td. hartkorn til 4 % pro anno og med en tiendedels afdrag hvert år.

Læst plakat af 23/8 om licitation på en del til kongens tjeneste fornødne kornvarer.

Læst plakat af 30/8 om auktion i Ribe over forpagtning af kongens forstrandsrettigheder i Ribe stift og amt.

27/8. Sr. Claus Viuf af Jordrup ctr. Søren Jensen ibidem for gæld. 22/10

20/8. Konsistorialråd Broersen af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. 1/10

27/8. Hans Christian Høxbroe ctr. Søren Johansen Smed i Kundsbøl for gæld. 24/9

3/9. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 8/10

619:

Mons. Lund, fuldmægtig på Kolding amtstue, ctr. Anders Vadestedriders enke og søn Karsten Andersen af Seest. 24/9

13/8. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 24/12

619b:

Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 24/9

1771 - 17. september:

620:

3/9. Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. 8/10

3/9. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 8/10

Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. 8/10

620b:

1771 - 18. september (onsdag):

Politiretten sat. Dom: Grænsekontrollør Vorbasse har ved offentligt advertissement efterlyst ejerne til en vogn med 8 træer smør, som han har beslaglagt for landprang. De var undveget ved opbringelsen og har ikke meldt sig. Nu kan han ikke vente længere, fordi smørret allerede er ved at blive fordærvet. Det kendes for ret efter forordningen af 21/8-1745, at smørret skal tilfalde Vorbasse, som foreløbig skal betale sagsomkostningerne. Også hest og vogn tilkendes ham. Hvis ejerne opdages, skal de betale mulkt foruden sagsomkostningerne.

621:

1771 - 24. september:

10/9. Mons. Lund, fuldmægtig på Kolding amtstue, ctr. Anders Vadestedriders enke og søn Karsten Andersen af Seest. 8/10

3/9. Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld. 15/10

27/8. Jacob Christensen m.fl. af Jerrig ctr. Ole Andersen af Loft vedr. lyngslæt. 8/10

621b:

27/8. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 8/10

13/8. Oberauditør Seidelin ctr. Christen Hansen Kieldberg (Kieldbek) i Egtved og kautionist Søren Bertelsen i Refsgård m.fl. Sagen udsat til 8/10, men er ikke set igen.

10/9. Hans Christian Høxbroe ctr. Søren Johansen Smed i Kundsbøl for gæld. 8/10

Lægdsmanden Carl Knudsen i Store Anst ctr. Morten Carlsen Rode om lægdsret til denne. Han er født i Roved som søn af Carl Jensen.

10/9. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 8/10

623:

1771 - 1. oktober:

Læst plakat af 3/9 om nedsættelse af tolden på de i hertugdømmet Slesvig m.m. fabrikerede varer.

Læst kabinetsordre af 19/9 om de forretninger, der er overført fra kancellikollegierne til finanskollegiet.

Læst kancelliets ordre af 14/9 og 17/9 ang. forsigtighed med den i Sverige og på et hollandsk skib grasserende pest.

10/9. Konsistorialråd Broersen af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. 22/10

1771 - 8. oktober:

623b:

17/9. Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. 12/11

24/9. Mons. Lund, fuldmægtig på Kolding amtstue, ctr. Anders Vadestedriders enke og søn Karsten Andersen af Seest. 5/11

17/9. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld på 100 rdl. Sagen udsat til 5/11, men Peder Andersen kommer senere på dagen og får den udsat til 29/10.

10/9. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 5/11

24/9. Hans Christian Høxbroe ctr. Søren Johansen Smed i Kundsbøl for gæld. 5/11

24/9. Jacob Christensen m.fl. af Jerrig ctr. Ole Andersen af Loft vedr. lyngslæt. 15/10

624:

Anne Jørgensdatter søger skilsmisse fra sin mand Hans Christensen, som i året 1766 skal være bortrejst fra hende. Hun får tingsvidne på mandens rømning samt sit eget kristelige, uforargelige og skikkelige liv og levned.

17/9. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 29/10

24/9. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 29/10

24/9. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 29/10

624b:

Læst Kolding magistrats proklama af 5/9 om indkaldelse af alle debitorer og kreditorer til Sillio Frichs dødsbo.

3/9. Dom: Offentligheden ctr. Peder Madsen og Hans Andersen af Vorbasse. Det er bevist, at de har indladt sig i handel med den nu bortrømte kolonist Hans Schukraft. Peder Madsen har købt en ko, og Hans Andersen 5 får tvært imod de offentlige forbud. Vel har de undskyldt sig med, at den undvegne kolonist var dem en del skyldig, og at de derfor i deres enfoldighed har søgt at komme til deres betaling; men det kan ikke befri dem, hvorfor det kendes for ret, at de bør tilbagelevere kreaturerne til forvalter From, og hvis det ikke kan ske in natura, så skal koen betales med den der på egnen sædvanlige pris, der er 8 rdl, og fårene med 1 mk. pr. stk. Dernæst bør de for deres forhold og ulydighed, andre til eksempel, hver for sig sidde på vand og brød i 8 dage.

17/9. Se tidligere på dagen. Jacob Iversen (kaldes her Andersen) af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. 29/10

1771 - 15. oktober:

Lægdsmand Niels Jensen af Harte ctr. lægdsmanden Niels Pedersen i Ferup om lægdsret til karlen Anders Hansen, der nu tjener i Ferup. Han fyldte sit 9. år i Harte, hvortil hans forældre flyttede i 1759 og blev der i 4 år.

625:

24/9. Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld. 22/10

Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen af Vranderup mølle for gæld. 29/10

Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen af Vranderup mølle. 29/10

625b:

8/10. Jacob Christensen m.fl. af Jerrig ctr. Ole Andersen af Loft vedr. lyngslæt. Parterne enes om at voldgive sagen til Niels Hjortlund i Løvlund (for Jerrigmændene) og Christen Christensen Skjødt af Nollund (for Ole Andersen), og hvis ikke de to kan blive enige, så vil de antage Jens Christensen Utoft som opmand i sagen. De skal meddele retten resultatet den 12/11, men sagen er ikke set igen.

Arvingerne efter Søren Ryegaard til Hesselmed ctr. Peder Hansen i Gamst for gæld. 29/10

626:

Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 29/10

1771 - 22. oktober:

1/10. Konsistorialråd Broersen af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. 29/10

Læst plakat vedr. forordningen af 23/1-70 om indførsel af råsukker fra Sct. Croix.

626b:

Læst plakat af 2/10 om forbud mod handel med fremmed glas.

Læst forordning om kornskat for 1772.

15/10. Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld. 19/11

10/9. Dom: Sr. Claus Viuf af Jordrup ctr. Søren Jensen ibidem for gæld på 50 rdl. Han skal betale.

1771 - 29. oktober:

8/10. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. 12/11

Thomas Madsen og Niels Terkelsen i Sellerup ctr. Jens Jørgensen Haar i Bølling og hans kautionister, Mogens Jørgensen ibidem og Niels Jensen i Ferup, for gæld. 12/11

627:

15/10. Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen af Vranderup mølle for gæld. 12/11

15/10. Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen af Vranderup mølle. 12/11

8/10. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 12/11

22/10. Konsistorialråd Broersen af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. 12/11

15/10. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 12/11

15/10. Arvingerne efter Søren Ryegaard til Hesselmed ctr. Peder Hansen i Gamst for gæld. 12/11

627b:

Peder Jensen af Stubberup ctr. Hans Hansen i Påby, Niels Brødsgaard af Brødsgård og Søren Pedersen Lougaard. 26/11

8/10. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 26/11

8/10. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 26/11

628:

Johanne sl. Jep Madsens enke i Sønder Stenderup ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle og kautionist Claus Viuf i Jordrup. 12/11

1771 - 5. november:

Jens Hansen af Nyborg Brakker og Jens Christensen af Amnitsbøl ctr. Hans Lauridsen og Jørgen Pedersens enke Anne Margrethe af Skanderup for gæld. 19/11

8/10. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 17/12

628b:

Fuldmægtig på Østerbygård Otto Daniel Clausen ctr. fæstebonde Hans Pedersen af Øster Vamdrup. Udsat til 26/11, men er ikke set inden dommen den 3/12

Kammerråd og borgmester Richter afhjemler syn på Dyrehaven. Tingsvidne.

Jep Andersen af Egtved ctr. Jep Nielsen af Oustrup samt enken Kirsten Lauridsdatter og datter Karen ibidem. 19/11

8/10. Dom: Mons. Christian Lund, fuldmægtig på Kolding amtstue, ctr. Anders Vadestedriders enke og søn Karsten Andersen af Seest for gæld på 50 rdl. Citanten mener, at Karsten Andersen alene skal betale iflg. de betingelser, hvorpå han har overtaget moderens gård. De dømmes til at betale begge.

629:

8/10. Dom: Købmanden Hans Christian Høxbroe ctr. Søren Johansen Smed i Kundsbøl for gæld på 12 rdl. for købmandsvarer. Han skal betale.

1771 - 12. november:

29/10. Johanne sl. Jep Madsens enke i Sønder Stenderup ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle og kautionist Claus Viuf i Jordrup. 26/11

629b:

29/10. Thomas Madsen og Niels Terkelsen i Sellerup ctr. Jens Jørgensen Haar i Bølling og hans kautionister, Mogens Jørgensen ibidem og Niels Jensen i Ferup, for gæld. 10/12

29/10. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 3/12

29/10. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 26/11

630:

29/10. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. 3/12

29/10. Dom: Konsistorialråd og stiftsprovst Broersen (Brodersen) af Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. - Christen Høllund har fæstet kongekirketienderne for de 4 sogne i Slavs herred imod at betale årligt 340. rdl foruden de kgl. skatter og kontributioner. Aftalen siger, at han skal betale 1 rdl. for hver tiendeafgift for hver uge, han kommer for sent med betalingen. Christen Høllund er blevet dømt for afgiftens udeblivelse i 1769. Der var en udeblivelse på 26 uger = 104 rdl. Dem blev han eftergivet på det vilkår efter hans revers af 14/5-1770, at når han herefter udebliver med betaling til rette tid, forbinder han sig påny både til at lide efter fæstebrevet og at betale til konsistorialråden disse 104 rdl. - Nu er han blevet stævnet, fordi han atter har overskredet fristen, for den årlige afgift på 340 rdl. samt for de nævnte 104 rdl. Christen Høllund har indvendt, at han har måttet betale 4 % skatten af tiender uden at blive godtgjort dem, og han mener ikke, at kravet om de 104 rdl. kan holde, da han har kvittering for afgift. Det er rigtigt, at han har kvittering for afgiften, men deroverfor står hans egen revers af samme dato. Af en likvidationsberegning af 29/4-1769 ses det, at Christen Høllund har accepteret 4 % skatten. - Han skal betale de 444 rdl. og holde sit fæstebrev herefter, samt betale de 4 rdl. ugentligt for uvillig betaling fra martine 1770.

630b:

29/10. Dom: Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen af Vranderup mølle for gæld på 2020 rdl. Han skulle have betalt 520 rdl. til mikkelsdag 1770 og er blevet dømt til at betale. De øvrige 1500 rdl. er blevet opsagt. Debitor har forringet pantet ved at nedbryde noget af bygningen m.v. Retten konfirmerer, at kreditor tager pantet under sekvestration, og Peder Larsen dømmes til at betale de skyldige 1500 rdl. Desuden skal han betale både sekvestrationens og processens omkostninger.

29/10. Dom: Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. mølleren Peder Larsen af Vranderup mølle for gæld på 47 rdl. Dem skal han betale.

631:

8/10. Dom: Anders Jessen af Hjarup ctr. Oluf Sørensens enke Lene Lauridsdatter ibidem. - Mellem Lene Larsdatter som ejer af en trediepart gård af hartkorn ager og eng 1-7-1-2 2/3 og skovskyld 0-0-0-1 2/3 er oprettet en kontrakt, hvorved hun overlader ham sin gård med bl.a. den bestemmelse, at hun må forblive uden betaling på gården til michaelis 1770, men at han iøvrigt straks må tiltræde gården. Denne kontrakt har hun forsøgt at modstå ved at forblive på gården over tiden og nægte at give ham skøde. Hverken hun eller hendes lavværge har kunnet anføre noget, som skulle gøre kontrakten omstødelig, men nok vist, at hun er blevet forledt til at fortryde handelen. Iflg. lovens 5-1-1 og -2 bør hun holde kontrakten i alle ord og punkter og meddele ham skøde på gården samt udflytte af gården, såfremt de ikke kan komme til anden aftale derom. For sin selvrådigheds skyld skal hun betale 1 rdl. til Anst herreds fattigkasse, hvorimod Anders Jessen bør holde hende forsikret for alt, hvad han efter kontrakten og skiftebrevet skal udbetale.

29/10. Dom: Arvingerne efter Søren Ryegaard til Hesselmed ctr. Peder Hansen i Gamst for gæld på 600 rdl. Peder Hansen er død under sagen. Hans enke og arvinger dømmes til at betale.

1771 - 19. november:

5/11. Jens Hansen af Nyborg Brakker og Jens Christensen af Amnitsbøl ctr. Hans Lauridsen og Jørgen Pedersens enke Anne Margrethe af Skanderup for gæld. 17/12

631b:

5/11. Jep Andersen af Egtved ctr. Jep Nielsen af Oustrup samt enken Kirsten Lauridsdatter og datter Karen ibidem. Forlig.

22/10. Dom: Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld på 83 rdl. Han skal betale.

1771 - 26. november:

29/10. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 10/12

632:

29/10. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 17/12

29/10. Peder Jensen af Højen Stubberup ctr. Hans Hansen i Påby, Niels Brødsgaard af Brødsgård og Søren Pedersen Lougaard. 17/12

12/11. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 17/12

12/11. Johanne sl. Jep Madsens enke i Sønder Stenderup ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle og kautionist Claus Viuf i Jordrup. 10/12

Sag ctr. arresterede 5 personer: Mette Marie, Maren Laursdatter, Christen Christensen og hustru Mette Jensdatter samt Margrethe Laursdatter, for tyveri. 3/12

632b:

Niels Madsen af Floes og Niels Rasmussen af Fousing ctr. Steffen Jepsen i Skanderup for gæld. 10/12

633:

Læst stiftsbefalingsmandens plakat af 16/11 om auktion på kongens forstrandsrettigheder.

1771 - 3. december:

26/11. Sag ctr. arresterede 5 personer: Mette Marie, Maren Laursdatter, Christen Christensen og hustru Mette Jensdatter samt Margrethe Laursdatter, for tyveri. 10/12

12/11. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 17/12

633b:

Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 24/12

12/11. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. 17/12

Jep Poulsen Buch af Gelballe ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl. 17/12

Jørgen Nicolajsen og Søren Nicolajsen af Nørre Vilstrup fremlyser 2 plage 1. gang.

Se fol. 628b: Dom: Fæstebonden Hans Pedersen i Øster Vamdrup har pådraget sig restance af kgl. skatter og landgilde fra 1768 til 1771, ialt 62 rdl. og er derfor stævnet til fæstes forbrydelse af sit herskabs fuldmægtig sr. Clausen på Østerbygård. Han skal betale restancen eller have sit fæste forbrudt.

634: (en læser har rettet tallet til 635)

1771 - 10. december:

26/11. Niels Madsen af Floes og Niels Rasmussen af Fousing ctr. Steffen Jepsen i Skanderup for gæld. 24/12

3/12. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 17/12

12/11. Thomas Madsen og Niels Terkelsen i Sellerup ctr. Jens Jørgensen Haar i Bølling og hans kautionister, Mogens Jørgensen ibidem og Niels Jensen i Ferup, for gæld. 24/12

26/11. Johanne sl. Jep Madsens enke i Sønder Stenderup ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle og kautionist Claus Viuf i Jordrup. 24/12

26/11. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 17/12

1771 - 17. december:

5/11. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 4/2-1772

Hans Laugesen og Jørgen Pedersens enke, begge af Skanderup, ctr. Christen Katbøl af Knurborg for gæld. 7/1

636: (folienummer 635 findes ikke)

26/11. Peder Jensen af Højen Stubberup ctr. Hans Hansen i Påby, Niels Brødsgaard af Brødsgård og Søren Pedersen Lougaard. 14/1

Borgmester Frichs i Ribe ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. 14/1

10/12. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 24/12

636b:

26/11. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 7/1

3/12. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 24/12

Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 7/1

10/12. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 7/1

Amtmandens fuldmægtig Nicolaj ... ctr. Espen Nielsen i Ferup med kautionister Niels Jensen ibidem og Jep Pedersen i Højrup. 7/1

19/11. Jens Hansen af Nyborg Brakker og Jens Christensen af Amnitsbøl ctr. Hans Lauridsen og Jørgen Pedersens enke Anne Margrethe af Skanderup for gæld. 21/1

3/12. Jep Poulsen Buch af Gelballe ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl. 24/12

637:

26/11. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 14/1

(3/12. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. Ikke set idag, men kommer igen 24/12)

1771 - 24. december:

10/9. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 25/2

3/12. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 28/1

17/12. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 7/1

637b:

17/12. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. Jacob Iversen blev gift med Peder Andersens søster for 4 år siden og mener da at have fået lovning på en medgift på 100 rdl. De når til enighed, imod at Peder Andersen betaler 90 rdl. til maj. Derfor udsættes sagen til 5/5

10/12. Niels Madsen af Floes og Niels Rasmussen af Fousing ctr. Steffen Jepsen i Skanderup for gæld. 7/1

10/12. Johanne sl. Jep Madsens enke i Sønder Stenderup ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle og kautionist Claus Viuf i Jordrup. 28/1

638:

10/12. Thomas Madsen og Niels Terkelsen i Sellerup ctr. Jens Jørgensen Haar i Bølling og hans kautionister, Mogens Jørgensen ibidem og Niels Jensen i Ferup, for gæld. 14/1

17/12. Jep Poulsen Buch af Gelballe ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl. 14/1

17/12. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 14/1

1772

Fol 638:

1772 - 7. januar:

Hans Junghans, borgmester og byfoged i Kolding samt herredsfoged i Anst, Jerlev og Slavs herreder så og 5 sogne i Brusk herred, Harte, Bramdrup, Starup, Nebel og Almind, Mads Christensen Paabye, råd..., by- og rådstue- samt birkeskriver. Tingmænd: 3 af Lejrskov sogn, i deres sted Rasmus Rasmussen, Hans Trouelsen, Kej Pedersen, 3 fra Store Anst, i deres sted Kort Andersen, Anders Frandsen, Frederik Vagt, og 2 af V. Gesten sogn, i deres sted Jørgen Vejle og (navnet mangler), alle af Kolding.

24/12. Niels Madsen af Floes og Niels Rasmussen af Fousing ctr. Steffen Jepsen i Skanderup for gæld. 28/1

638b:

17/12. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 21/1

17/12. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 21/1

17/12. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 21/1

24/12. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 21/1

639:

17/12. Hans Laugesen og Jørgen Pedersens enke, begge af Skanderup, ctr. Christen Katbøl af Knurborg for gæld. 21/1

Hans Klemmensen af Ødis Bramdrup ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten om injurier. 21/1

639b:

Læst skiftekommissærernes indkaldelse af debitorer og kreditorer til skiftet mellem kancelliråd Lautrup i Skanderborg og hans afdøde kones børn i sr. Uldrich Tolstrups hus i Skanderborg.

17/12. Dom: Amtmandens fuldmægtig ctr. Espen Nielsen i Ferup med kautionister Niels Jensen ibidem og Jep Pedersen i Højrup, som af amtets børnepenge har lånt 200 slettedaler. Lånet er blevet opsagt. De har beklaget ikke at kunne låne penge. De skal betale.

1772 - 14. januar:

17/1. Borgmester Frichs i Ribe ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. 11/2

17/12. Peder Jensen af Højen Stubberup ctr. Hans Hansen i Påby, Niels Brødsgaard af Brødsgård og Søren Pedersen Lougaard (Lyngaard). Forlig. Hans Hansen betaler for en kaution 10 rdl. og de andre to hver 10 rdl.

640:

24/12. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 21/1

17/12. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. Synsmænd har meddelt, at de ikke kan gennemføre synet på grund af vintervejret. Sagen udsættes, indtil synet kan lovforsvarligt holdes. (18/2)

24/12. Jep Poulsen Buch af Gelballe ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl. 21/1

Hermand Andersen af Vester Gesten anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

24/12. Dom: Thomas Madsen og Niels Terkelsen i Sellerup ctr. Jens Jørgensen Haar i Bølling og hans kautionister, Mogens Jørgensen ibidem og Niels Jensen i Ferup, for gæld. Jens Jørgensen Haar skylder afdøde Mads Mikkelsens børn af Skikballe, Mikkel, Hans og Anne Marie, et beløb, og er derfor blevet stævnet af deres formyndere Thomas Madsen og Niels Terkelsen. Han og kautionister skal betale.

640b:

1772 - 21. januar:

7/1. Hans Laugesen og Jørgen Pedersens enke, begge af Skanderup, ctr. Christen Katbøl af Knurborg for gæld. 4/2

Fabrikant Peder Sager på Haraldskær kobberfabrik ctr. kobbersmed Peter Rothaus ibidem. 3/3

7/1. Politiretten sat: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg og Jørgen Larsen af Uhre. 11/2

641:

7/1. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 18/2

7/1. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 28/1

14/1. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. 18/2

14/1. Jep Poulsen Buch af Gelballe ctr. Jens Nielsen i Hvolbøl. Sidstnævnte erklærer, at han ikke ved andet end godt at sige om Jep Poulsen Buch og hustru. Forlig. Tingsvidne.

641b:

7/1. Hans Klemmensen af Ødis Bramdrup ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten om injurier. De erklærer gensidigt, at de ikke ved andet end godt at sige om hinanden og deres hustruer. Kej Poulsen vil betale Hans Klemmensen skyldige 6 rdl. 4 mk. 10 sk., imod at denne tilbageleverer en gildering.

17/12. Dom: Jens Hansen af Nyborg Brakker og Jens Christensen af Amnitsbøl ctr. Hans Lauridsen og Jørgen Pedersens enke Anne Margrethe af Skanderup for gæld på 116 rdl. - De skal betale.

7/1. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 11/2

1772 - 28. januar:

24/12. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 18/2

642:

21/1. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 4/2

642b:

Apoteker Eilschou af Kolding ctr. Lars Jensen af Noes med kautionister. 18/2

Sr. Gregers Eriksen af Fredericia anmoder retten om at udmelde 4 synsmænd til at vurdere Nyberg mølle, fordi den ikke ved 3 auktioner har kunnet sælges. 11/2

Sag mod kroejerenken Mette Mønsters i Viuf vedr. brændevinsredskaber. Men hendes forum er Brusk herred. Tingsvidne.

643:

Amtsforvalteren ctr. Poul Steffensen i Vrå. 11/2

24/12. Dom: Johanne sl. Jep Madsens enke i Sønder Stenderup ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle og kautionist Claus Viuf i Jordrup for gæld på 100 rdl. - Pengene er blevet betalt under sagen. Enkens søn Mathias Jepsen havde bedt hendes prokurator om at få sine sagsomkostninger dækket hos skyldnerne; men de har ikke betalt. Det dømmes de til nu.

643b:

7/1. Dom: Niels Madsen af Floes og Niels Rasmussen af Fousing ctr. Steffen Jepsen i Skanderup for gæld på 100 rdl. Han skal betale.

1772 - 4. februar:

28/1. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 11/2

644:

Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). 11/2

644b:

17/12. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 18/2

21/1. Hans Laugesen og Jørgen Pedersens enke, begge af Skanderup, ctr. Christen Katbøl af Knurborg for gæld. 10/3

Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Iver Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 11/2

Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 25/2

Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 18/2

645:

(Der er ikke set nogen retsforhandling forud). Dom: En kvindeperson ved navn Karen Pedersdatter er efter amtets ordre blevet arresteret for tyveri. I Ferup har hun stjålet et par blå strømper fra Søren Jensen, en rød nathue fra Bendt Mikkelsen og et stribet tørklæde fra Esben Nielsens pige. - Hun bør efter lovens 6-17-32 miste sin hud og efter lovens 6-17-39 betale igæld og tvigæld samt have sin hovedlod forbrudt. - Hun fandt sig fornøjet med dommen og bad alene om, at samme jo før jo kærere måtte vorde eksekveret.

1772 - 11. februar:

28/1. Amtsforvalteren ctr. Poul Steffensen i Vrå for gæld. 25/2

645b:

28/1. Sr. Gregers Eriksen af Fredericia for sr. Nees og de to kautionister for forvalter From i Nye mølle, borgmester Thomsen og fru Deichmann i Fredericia, lader afhjemle vurdering af Nyberg mølle. Tingsvidne.

21/1. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 25/2

4/2. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 18/2

646:

4/2. Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). 25/2

14/1. Borgmester Frichs i Ribe ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. 25/2

4/2. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård på vegne af kancelliråd Hansen ctr. Iver Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 18/2

Christen Husted i Husted ctr. skoleholder Jens Friis i Bække for gæld. 25/2

21/1. Dom i politisagen, Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Christen Gregersen af Hvelplund, Jens Gregersen af Skovbjerg i Sdr. Felding sogn og Jørgen Larsen af Uhre i Brande sogn. Kongen har bevilget til lettelse for bønder og andre, som bor langt fra købstæderne, at et årligt marked med kvæg og andre varer må holdes i Vorbasse. Sådan et marked er efter publikation i almanakken blevet holdt den 28. august 1771, og hertil har indfundet sig de tre, som Vorbasse har sagsøgt, Christen Gregersen med 7 stude, Jens Gregersen med 1 ko og en stud samt Jørgen Larsen med 13 stude, 4 køer og 2 kvier, idet de ikke vidste, at kvægmarkeder længere var forbudt, siden de bliver holdt uhindret andre steder i landet, og idet de havde sundhedsattester på deres kvæg. Christen og Jens Gregersen havde attester fra deres sognepræster, mens Jørgen Larsen havde attest fra sognefoged Peder Pedersen i Uhre, udgivet i sognepræstens fravær. - Men grænsekontrollør Vorbasse, som også havde besøgt dette marked, har anset disse tre mænd for landprang og konfiskeret deres kvæg og bragt det til sin egen gård i Gamst, hvorfra det dog efter rettens kendelse blev tilbageleveret ejerne mod sikker kaution for det beløb, de var blevet vurderet til, 201 rdl. Vorbasse har beskyldt dem for landprang og krævet deres kvæg konfiskeret, og han har henholdt sig til en bestemmelse om, at der skulle have været sundhedsattester fra deres amtmænd. De sagsøgte har bevist, at de er bosiddende mænd og ejer sådanne gårde, som kan fodre en hel del kvæg. De påstår uvidenhed om kvægmarkeders ophævelse, idet de er blevet misledt af almanakken. Desuden mener de, at præsternes attester bør være lige så gyldige ved markeder som ved toldstedet i Kolding, hvilket tolder Hertz har bekræftet. Desuden mener de, at Vorbasse er ganske og aldeles uberettiget til at fiskalisere over deslige sager ifølge sin instruks, som de har skaffet sig genpart af. - Vorbasse har henvist til en forordning af 3/9-1762, hvorefter kvægmarkeder indtil videre forbydes. Men der er ingen befaling om, at kvæget skal konfiskeres, hvis nogen forser sig derimod, eller at en grænsekontrollør er sat til at have indseende dermed, så han imens blotter sit eget distrikt. Forordningen viser, i hvilke tilfælde amtmandens sundhedsattest er krævet. Men hvis en bonde i et sygdomsfrit område har så meget held med sin kreaturavl, at man må sælge deraf, så er sognepræsternes sundhedsattester altid antagelige. - Altså er der ikke grundlag for at dømme dem for landprang eller til at konfiskere deres kvæg. Men Jørgen Larsens sundhedsattest var fra sognefogeden, og han har ikke bevist, at sognepræsten ikke var hjemme på den tid, da den blev skrevet. Han har fremlagt erklæringer fra både sognepræst, sognefoged og andre mænd om kvægets sundhed. - Altså kendes for ret, at alle tre, som har overtrådt forordningen af 3/9-1762, bør betale hver 1 rdl. til justitskassen og lige så meget til Slavs herreds fattigkasse. Desuden skal Jørgen Larsen, som har betjent sig af sognefogedens sundhedsattest og derved gjort sin del af sagen mere mistænkelig, end den ellers kunne have været, betale 3 rdl. til justitskassen og erstatte Vorbasses rejser og umage med 30 rdl. - De skal også betale sagsomkostningerne.

647:

1772 - 18. februar:

21/1. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 17/3

28/1. Apoteker Eilschou af Kolding ctr. Lars Jensen af Noes med kautionister. 17/3

647b:

11/2. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 25/2

648:

14/1. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 3/3

28/1. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 25/2

4/2. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 10/3

648b:

Jep Poulsen af Gelballe ctr. Peder Sørensen ibidem. 3/3

11/2. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård på vegne af kancelliråd Hansen ctr. Iver Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 3/3

4/2. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 10/3

21/1. Dom: Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Niels Knudsen i Gamst for gæld. Richters fæstebonde Niels Knudsen skylder for 5 års landgilde og hoveripenge, ialt 45 rdl. efter deres kontrakt. I stedet for at søge en mindelig afgørelse har han villet disputere kontrakten om landgilde. - Han skal betale de 45 rdl. og herefter årligt svare sine afgifter i rette tid eller have sit fæste forbrudt. Sagsomkostningerne skal han betale, dog med et fradrag på 6 rdl., som har været for meget på Richters regning.

649:

1772- 25. februar:

Sr. Jens Schou af Horsens ctr. Peder Findsten af Jelling og Hans Møller ibidem. 10/3

649b:

11/2. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 10/3

18/2. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 10/3

4/2. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 3/3

24/12. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 10/3

11/2. Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). 10/3

18/2. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 10/3

650:

11/2. Borgmester Frichs i Ribe ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. 24/3

650b:

11/2. Christen Husted i Husted ctr. skoleholder Jens Friis i Bække for gæld. 10/3

11/2. Dom: Amtsforvalteren ctr. Poul Steffensen i Vrå for gæld. Han skylder 39 rdl. i skat og renter til kongens kasse. Dem skal han betale.

1772 - 3. marts:

Niels Poulsen af Gelballe og Niels Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Jep Poulsen Møller i Gelballe. 17/3

21/1. Fabrikant Peder Sager på Haraldskær kobberfabrik ctr. kobbersmed Peter Rothaus ibidem. 24/3

651:

25/2. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 17/3

18/2. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 24/3

18/2. Jep Poulsen af Gelballe ctr. Peder Sørensen ibidem. 31/3

Læst forordning af 13/2 om oprettelsen af et geheimestatsråd.

18/2. Dom: Fuldmægtig Clausen på Østerbygård på vegne af kancelliråd Hansen ctr. Iver Jensen af Vester Vamdrup for gæld. Han har pådraget sig restance af landgilde og skat, ialt 62 rdl. - Han skal betale eller have sit fæste forbrudt.

651b:

1772 - 10. marts:

Amtsforvalterens fuldmægtige ctr. Niels Pedersen i Ferup for gæld. 24/3

25/2. Sr. Jens Schou af Horsens ctr. Peder Findsten af Jelling og Hans Møller ibidem. 24/3

25/2. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 24/3

25/2. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 17/3

25/2. Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). 17/3

18/2. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 24/3

652:

18/2. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 21/4

25/2. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 24/3

Hospitalsforstander Christian Hadberg, Kolding hosiptal, ctr. hospitalsbønder. 31/3

25/2. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 24/3

Jesper og Hans Christiansen af Gejsing ctr. bymændene. 17/3

652b:

4/2. Dom: Hans Laugesen (Laursen) og Jørgen Pedersens enke, begge af Skanderup, ctr. Christen Katbøl (Karbel) af Knurborg for gæld. - Han skal betale.

25/2. Dom: Christen Husted (Christen Nielsen) i Husted ctr. skoleholder Jens Friis i Bække for gæld på 19 rd. - Han skal betale.

1772 - 17. marts:

Læst forordning af 27/1, der ophæver forordning af 13/6-71 om afskaffelse af bøder for lejermål.

3/3. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 24/3

10/3. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 31/3

10/3. Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). 24/3

10/3. Jesper og Hans Christiansen af Gejsing ctr. bymændene. 24/3

653:

3/3. Niels Poulsen af Gelballe og Niels Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Jep Poulsen Møller i Gelballe. 7/4

18/2. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 31/3

18/2. Apoteker Eilschou af Kolding ctr. Lars Jensen af Noes med kautionister. 31/3

653b:

1772 - 24. marts:

17/3. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 14/4

3/3. Fabrikant Peder Sager på Haraldskær kobberfabrik ctr. kobbersmed Peter Rothaus ibidem. 14/4

654:

10/3. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksvig for gæld. 31/3

17/3. Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). 7/4

10/3. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 31/3

17/3. Jesper og Hans Christiansen af Gejsing ctr. bymændene. 28/4

10/3. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 14/4

10/3. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 14/4

654b:

Sag ctr. hestetyven Johan Peter Hauenskieldt. 31/3

3/3. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 14/4

25/2. Dom: Borgmester Frischs i Ribe ctr. Kej Poulsen i Øster Gesten for gæld. Kaj Poulsen har i 1768 ved auktion i Bække tilforhandlet sig 3 gårdsparter og et hus i Asbo by og skulle have præsteret betalingen næste snapsting derefter i 1769, men har ladet det komme til gældsdom, mens han boede i Vejen mølle, og efter at indførsel var gjort og godset forsøgt solgt ved auktion, uden at der derpå blev gjort bud. - Kaj Poulsen har accepteret regningen og henvist til betaling hos hr. magister Borch i Grejs i en eller anden mellemregning, der også omfatter hr. magister Jens von Haven i Vester Velling. - Kaj Poulsen bør betale 747 rdl. til borgmester Frisch, men forbeholdes regres til magister Borch.

655:

10/3. Dom: Sr. Jens Schou af Horsens ctr. Peder Findsten af Jelling og Hans Møller ibidem. Peder Findsten skylder sl. Peder Møller på Skovdallund 950 rdl., som er tilfaldet dennes søster i arv. Hendes formynder er Jens Schou i Horsens; han har lovligt opsagt lånet. Peder Findsten har ikke betalt, men solgt pantet til sr. Hans Møller. Retten konfirmerer en sekvestration hos Peder Findsten. Hans Møller har ved sekvestrationsforretningen lovet at indestå for betalingen som selvskyldner. Derfor er han inddraget i søgsmålet. - De skal betale.

10/3. Dom: Amtsforvalterens fuldmægtig Christian Lund ctr. Niels Pedersen i Ferup for gæld på 200 rdl. Han skal betale.

655b:

1772 - 31. marts:

Christen Hansen, Laurids Simonsen (?), Jens Viuf, Peder Rasmussen og Morten Mortensen, alle af Vonsild, ctr. Jørgen Raun på Vamdrupgård. 14/4

17/3. Apoteker Eilschou af Kolding ctr. Lars Jensen af Noes med kautionister. 12/5

24/3. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 21/4

17/3. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 7/4

656:

24/3. Sag ctr. hestetyven Johan Peter Hauenskieldt. 14/4

Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 14/4

17/3. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 21/4

656b:

3/3. Jep Poulsen af Gelballe ctr. Peder Sørensen ibidem. 14/4

Sognefogeden Lars Sørensen i Jelling ctr. Hans Jepsen ibidem for gæld. 14/4

Musikant Thomsen af Kolding ctr. Kaj Poulsen og Lars Braquer i Øster Gesten. 14/4

10/3. Dom: Hospitalsforstander Christian Hadberg, Kolding hosiptal, ctr. hospitalsbønder i Almind for restance i landgilde og arbejdspenge. Følgende dømmes til at betale det rigsdalerbeløb, der står i parentes: Jens Pedersen Amhede (25), Jep Nielsen (2), Rasmus Christensen (48), Christen Iversen (5), Frederik Pedersen (29), Christen Christensen (41), Jørgen Christensen (29) og Niels Madsen (23), ialt 206 rdl. 61 1/2 sk. De har tilstået hver sin gæld og beklaget, at de har haft tab ved kvægsygen, hvilket dog ikke kan fritage dem.

657:

24/3. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 7/4

1772 - 7. april:

31/3. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 28/4

31/3. Sag ctr. arresterede 5 personer for tyveri. 5/5

657b:

Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 14/4

17/3. Dom: Niels Poulsen af Gelballe og Niels Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Jep Poulsen Møller i Gelballe. Foruden anden gæld har han indestående en del børnepenge iflg. skiftebreve af 1763 og 1769 tillige med nogle senge o.a. Myndlingernes formyndere, Niels Poulsen og Mikkel Jensen af Gelballe, Niels Buch af Nagbøl samt Søren og Christen Buch af Lunderskov, har alle søgt i mindelighed at få nøjagtig sikkerhed, og det havde Jep Poulsen lovet, men ikke holdt. De har så taget hans gård under sekvestration, hvilket retten godkender; og han dømmes til at betale 708 rdl. samt de i skiftebrevene til børnene specificerede sengeklæder, kister m.m.

24/3. Dom: Sag ctr. den arresterede Peder Thomsen af Bøgballe (?). - Sognefoged Lars Haar og Hans Pedersen af Vester Nebel har indbragt en person, som kalder sig Peder Thomsen, som er 60 år gammel og født på Rosenvold gods. Han har været i besiddelse af et falsk pas eller tingsvidne på, at han har lidt brandskade, og heri er anført navnet Niels Pedersen. Han har brugt dokumentet til betleri og påstår, at han har købt det af en ukendt mand i Varde. Det er urigtigt, at han hører hjemme på Rosenvold gods i Bøgballe. - Den gamle og usle hest, som han har ført med sig, kan efter de førte vidner ikke antages at være stjålet. Men ligesom hans løgnagtige angivelse har været om hans hjem, så kan han også have lagt skjul på rette navn og skrevet dette falske dokument. Efter lovens 6-18-6 dømmes han til at have forbrudt sin hånd, ære og boslod og at betale udgifterne til sin arrest og dom og dennes fuldbyrdelse. - Formedelst arrestanten var så syg i sin arrest, at han ikke kunne møde her for retten, så blev dommen oplæst for anklager og forsvarer. Sidstnævnte kunne ikke erklære, hvorledes arrestanten med denne dom var fornøjet.

658:

1772 - 14. april:

31/3. Sognefogeden Lars Sørensen i Jelling ctr. Hans Jepsen ibidem for gæld. 28/4

24/3. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 5/5

31/3. Christen Hansen, Laurids Simonsen (?), Jens Viuf, Peder Rasmussen og Morten Mortensen, alle af Vonsild, ctr. Jørgen Raun på Vamdrupgård. 5/5

24/3. Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. 26/5

31/3. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 21/4

658b:

7/4. Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 21/4

31/3. Sag ctr. hestetyven Johan Peter Hauenskieldt. 21/4

24/3. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 12/5

24/3. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 5/5

31/3. Jep Poulsen af Gelballe ctr. Peder Sørensen ibidem. 12/5

659:

31/3. Musikant Thomsen af Kolding ctr. Kaj Poulsen og Lars Braquer i Øster Gesten. 12/5

24/3. Dom: Fabrikant Peder Sager på Haraldskær kobberfabrik ctr. kobbersmed Peter Rothaus ibidem. - Ihvor mange ophold og udflugter kobbersmed Peter Rothaus har brug for at ville modsige og tilintetgøre citanten Peder Zagers prætention til ham for husleje og overladt kobber, så er deraf ikke noget indkommet til lovlig afbevisning med de fordringer, som han er sagsøgt for, nemlig husleje 24 rdl. og nyt kobber 26 rdl., ialt 50 rdl. I stedet for at betale, som han havde lovet, har han ifølge tingsvidne fra Nørvang-Tørrild herredsret vist usømmelig omgang mod sin kreditor. Han skal betale sin gæld samt bøde 2 rdl. til justitskassen for rettens tidsspilde.

1772 - 21. april:

31/3. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 19/5

10/3. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 2/6

659b:

31/3. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 12/5

14/4. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 12/5

14/4. Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 12/5

14/4. Sag ctr. hestetyven Johan Peter Hauenskieldt. 12/5

Rådmand Bahnsen i Kolding er sættedommer:

Kancelliråd Lautrup i Skanderborg og oberinspektør Bagger på Frydendal ctr. Poul Østergaard. 19/5

660b:

1772 - 28. april:

7/4. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 12/5

24/3. Dom: Jesper og Hans Christiansen af Gejsing ctr. bymændene. - Disse to selvejere har imod de øvrige lodsejere i byen, nemlig Peder Mickelsen, Iver Hansen, Jep Hansen, Jens Nielsen, Anders Jensen, Hans Jessen og Peder Ferups enke med værge, ført en sag ang. markernes deling. Der skal fra gammel tid være en deling efter ottingstakst, når fælleden indtages eller i andre tilfælde, der angik byens almindelige nytte. Der foreligger 2 resolutioner fra ryttersessionen af 1740 og 1741. Der er ikke ført tilstrækkeligt bevis om senere ændring heraf, og sagen kan ikke pådømmes, før de tilstrækkelige beviser er til stede. Indtil da forbliver det ved de nævnte resolutioner.

661:

14/4. Dom: Sognefogeden Lars Sørensen i Jelling ctr. Hans Jepsen ibidem for gæld på 29 rdl. Han skal betale.

1772 - 5. maj:

14/4. Christen Hansen, Laurids Simonsen (?), Jens Viuf, Peder Rasmussen og Morten Mortensen, alle af Vonsild, ctr. Jørgen Raun på Vamdrupgård. 12/5

14/4. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 2/6

24/12-71. Jacob Iversen af Starup ctr. Peder Andersen ibidem for gæld. Udsættes til 19/5, idet det dog forventes, at pengene er betalt forinden. Sagen er ikke set igen. Den har drejet sig om, at Jacob Iversen, da han for 4 år siden ægtede Peder Andersens søster, fik lovning om en medgift på 100 rdl. Det kan bevidnes, at både Peder Andersen og hans far Anders Pedersen har givet dette løfte, da der blev givet jaord. På tingdagen den 24/12 havde Peder Andersen nægtet at have skrevet under på en revers, men de var blevet enige om, at han skulle betale 90 rdl. inden maj 1772.

14/4. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 19/5

7/4. Dom: En samling af 5 personer, nemlig Mette Marie Hansdatter, Maren Larsdatter, Christen Christensen og hustru Mette Jensdatter samt Margrethe Larsdatter, er alle blevet indbragt og arresteret for begået tyveri omkring på landet og især på 2 steder: hos Hans Mathiasen og hyrden Iver Jensen i Roved. De stjålne varer er vurderet til 23 rdl. Tyveriet hos de forannævnte har Mette Marie Hansdatter, Maren Larsdatter og Christen Christensen været fælles om, uagtet at det begåede indbrud kun er foretaget af de 2 kvinder, for Christen Christensen har opholdt sig uden for husene og taget imod de stjålne varer og har derefter taget imod en trediedel deraf. De to kvinder ville ikke have gjort så dristig en gerning, hvis ikke de havde trøstet sig til hans ungdom og styrke. - Det er ellers erfaret, at Mette Marie er forhen straffet og dømt for tyveri, og at hun ved indbringelsen efter det sidste tyveri har villet undvige, men igen blev pågrebet. Ligeledes har Christen Christensen i sin herværende arrest praktiseret jernet af sig og var undveget, men blev igen pågrebet og taget under stærkere forvaring. - Margrethe Larsdatter er moder til Mette Marie Hansdatter. Det er vel ikke blevet bevist, at hun har været delagtig i det af hendes datter og de andre to begangne indbrudstyveri, men hun er dog sådan en tyveperson, som for forhen begangne tyverier er kagstrøgen på Riber torv og derefter bragt til Viborg tugthus, hvorfra hun er undveget. Dernæst er hun befundet i tyvekomplottet, og ved anholdelsen var hun i huset hos sin datter; hun har strejfet omkring i landet uden pas og bevis og givet sig et falsk navn; derfor kan hun ikke slippe med at blive sendt tilbage til Viborg tugthus. Hun hedder i virkeligheden Anne Margrethe Jørgensdatter. - Mindre skyldig i tyveriet befindes Christen Christensens hustru Mette Jensdatter, som ikke var med til indbruddet i Roved. Men hun er antruffet i deres komplot og har kendt til deres tyveri uden at gøre anmeldelse derom og således gjort sig selv mistænkelig. - Det kendes for ret, at Mette Marie Hansdatter, Maren Larsdatter og Christen Christensen efter loven og forordningen af 27/4-1771 bør kagstryges, have tyvsmærke på deres pander og arbejde i jern deres livstid. Anne Margrethe Jørgensdatter bør efter samme forordning og lovens 6-17-3 kagstryges og arbejde i jern på livstid. Disse 4 personer bør (kun) betale tvigæld, siden det stjålne er til stede, og iøvrigt have deres hovedlod forbrudt. - Mette Jensdatter bør arbejde i Viborg tugthus et år. - Defensor erklærede, at de dømte ville appellere dommen til landsretten.

661b:

1772 - 12. maj:

Kaj Musmand (?) af Haderslev ctr. Jep Poulsen Buch Møller i Gelballe. 26/5

662:

Læst plakat af 23/4, der ophæver plakat af 3/9-71 ang. nedsættelse af told på varer, der er fremstillet i de kgl. tyske provinser.

5/5. Christen Hansen, Laurids Simonsen (?), Jens Viuf, Peder Rasmussen og Morten Mortensen, alle af Vonsild, ctr. Jørgen Raun på Vamdrupgård. 19/5

Prokurator Lindom ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberggård. Han fører vidner på, hvorledes hans tærskekarl Hans Hansen er blevet overfaldet af de Falsen og medfølgende mænd i Lindoms skov, som er et enemærke. De Falsens fuldmægtig er sr. Hutfelt, der anfører, at de Falsen har jagtretten i Erritsø sogn, og at den ikke indskrænkes af, at jorden deles op i enemærker. Han finder det underligt, at Lindom vil være bekendt at sige, at han tit har sendt sin karl ud for at skyde, thi når sådant skulle have gænge, at slige personer uden at have bevis måtte øve jagten, kunne jo hver bonde gå på jagt og, når man antraf dem, sige, at de var fra en eller anden. Hvad angår de få slag, som denne næsvise tærsker for sit uberettigede skytteri bekom, da var de dog mere tålelige for ham, end hvis han iflg. forordningen var blevet arresteret og dømt. - Lindom vil senere legitimere sin rettighed til jagten på sin enemærke. Tingsvidne. (Det er uklart, hvorfor denne sag er ført her ved tinget).

662b:

14/4. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 2/6

21/4. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 19/5

21/4. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 19/5

663:

21/4. Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 19/5

28/4. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 2/6

663b:

14/4. Dom: Jep Poulsen af Gelballe ctr. Peder Sørensen ibidem for hugst af en eg og fire risbøge. Ved forlig på amthuset havde Peder Sørensen lovet at give Jep Poulsen fem favne bøgetræ og deraf at føre de fire favne til Kolding og opsætte dem der, mens den 5. favn skulle være opsat i Gelballe skov. Men det har han ikke villet efterleve, idet han har påstået, at træet er hugget i skellet mellem hans og Jep Poulsens skovparter. Det har han ikke bevist. - Han bør holde det indgåede forlig og levere de 5 favne eller 10 mark pr. favn, 8 rdl. 2 mk.

14/4. Dom: Stadsmusikant Nicolaj Thomsen af Kolding, som efter bestalling af 30/7-1757 samt ifølge kgl. befaling af 17/10-1715 (?) og ved repartition ved stiftsbefalingsmanden den 9/12 næstefter er tillagt 22 sogne af Koldinghus amt og derunder Gesten sogn for der til bryllupper at forrette sin tjeneste med musikaliske intstrumenter og deraf har levebrød for sig og familie samt svende og drenge uden forsætlig og ulovlig indpas af nogen, har bragt i erfaring, at Kaj Poulsen i Øster Gesten i februar måned har haft et bryllup i sit hus og derved betjent sig af en uberettiget person ved navn Laurs Bracher til at opføre musikken over borde og til dans og således gjort stadsmusikanten indpas i hans levebrød. Sidstnævnte har forsøgt at få sagen afgjort på amthuset og derfor ladet Kaj Poulsen indkalde, men denne er ikke mødt op. I retten har han ved sin fuldmægtig Jens Lassen i et skriftligt indlæg tilstået at have betjent sig af hyrden Lars Bracher til at spille ved brylluppet. Han bør betale til stadsmusikanten den mulkt på 10 rdl., som hans bestalling pålægger dem at betale, som gør indpas i hans hverv.

31/3. Dom: Apoteker Eilschou af Kolding ctr. Lars Jensen af Noes med kautionister. - Hvad er mere lovligt og billigt, end at en kreditor, når han ser sit pant svækket og forringet, hans renter til forfaldstider at udeblive det ene år efter det andet, og debitors egne kautionister at provokere ham, at han da i tide opsiger sin kapital og anlægger sag, hvis ikke kapitalen betales til tiden. - Lars Jensen har lånt 1500 rdl. af apotekeren. Han har forhugget sin skov og derved forringet pantet. Hans grund til at nægte betaling har været, at lånet skulle stå uopsagt i 4 år, og at han havde kontraregning over for apotekeren. Han har indgivet en dristig klage til kongen og heri brugt fornærmelige expressioner af overgydende bitterhed, men intet bevist, heller ikke vist, hvori kontraregningen skulle bestå. - Han bør betale sammen med sine kautionister Christen Eriksen af Seest og Bertel Christensen Wind af Lejrskov. Hans beskyldninger og fornærmelige skrivemåde bør anses for døde og magtesløse. For rettens tidsspilde bør han bøde til justitskassen 2 rdl. og lige så meget til Anst herreds fattigkasse.

664:

21/4. Dom: Sag ctr. hestetyven Johan Peter Hauenskieldt (Hauskielt). Det er bevist, at han har stjålet en brun hest fra Jens Hansen Kruuses stald i Vranderup (Vamdrup?) samt et dækken med gjord og grime, ialt vurderet for 10 rdl. 1 mk. Hesten har ejeren fået tilbage i lige så god stand, som da den blev ham frastjålet, men ikke dækken m.v. - Det er ikke bevist, at Hauenskieldt har begået tyveri før, ellers skulle han foruden den øvrige staf have haft tyvsmærke i panden. Nu dømmes han til at kagstryges og arbejde i jern på livstid og efter lovens 6-17-39 betale tvigæld for hesten, som ejeren har fået igen, men både igæld og tvigæld for dækken med gjord og grime, samt have sin hovedlod forbrudt.

1772 - 19. maj:

5/5. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 9/6

12/5. Christen Hansen, Laurids Simonsen (?), Jens Viuf, Peder Rasmussen og Morten Mortensen, alle af Vonsild, ctr. Jørgen Raun på Vamdrupgård. 16/6

Fuldmægtig på Kolding amtstue mons. Lund ctr. Peder Sørensen i Gelballe for gæld. 9/6

664b:

21/4. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 2/6

12/5. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 2/6

12/5. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem. 2/6

12/5. Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 2/6

Doctor Wernike i Ribe ctr. Thomas Christian Nielsen i Grindsted som ejer af Hejnsvig kirke. 2/6

665:

Christen Jensen af Vorbasse Nebel ctr. Christen Hansen af Hejnsvig. 2/6

Kammerråd Riis af Kolding ctr. Poul Steffensen og hustru Anna Olufsdatter i Vrå for gæld. 2/6

Retten betjent af sættedommer:

665b:

21/4. Kancelliråd Lautrup i Skanderborg og oberinspektør Bagger på Frydendal ctr. Poul Østergaard.30/6

666b:

1772 - 26. maj:

12/5. Kaj Musmand (Musmoe ?) af Haderslev ctr. Jep Poulsen Buch Møller i Gelballe. 16/6

14/4. Dom: Peder Hansen af Store Anst ctr. Jens Mikkelsen og Henrik Hansen ibidem, vedr. tørveskær. Han har ikke med lovfaste beviser oplyst retten om, at han har ejendomsret til den omtvistede tørvegrund Brochebjerg, hvortil de sagsøgte holder sig berettigede. - Altså afvises sagen til lovligere bevis og grundigere oplysning på citantens side, idet de sagsøgte fremdeles anses for berettigede til at betjene sig af grunden indtil da.

667:

1772 - 2. juni:

19/5. Doctor Wernike (Wencke) i Ribe ctr. Thomas Christian Bundsgaard Nielsen i Grindsted som ejer af Hejnsvig kirke. 23/6

5/5. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 30/6

21/4. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 14/7

19/5. Kammerråd Riis af Kolding ctr. Poul Steffensen og hustru Anna Olufsdatter i Vrå for gæld. 9/6

19/5. Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 14/7

667b:

19/5. Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 16/6

19/5. Mads Pedersen af Skanderup ctr. Steffen Jepsen ibidem om en gårdhandel. Forlig.

19/5. Christen Jessen (Jensen) af Vorbasse Nebel ctr. Christen Hansen af Hejnsvig. 14/7

12/5. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 30/6

668:

19/5. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 16/6

12/5. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 30/6

1772 - 9. juni:

Niels Nissen Port i Mjolden i Riberhus amt ctr. Peder Sørensen af Gelballe med kautionister. 23/6

668b:

19/5. Fuldmægtig på Kolding amtstue mons. Lund ctr. Peder Sørensen i Gelballe for gæld. 23/6

19/5. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 23/6

Hans Lauridsen af Varde ctr. Kaj Poulsen af Øster Gesten for gæld. 30/6

669:

Johanne Margrethe Walter af Gamst ctr. Hans Sørensen ibidem. 23/6

2/6. Dom: Kammerråd Riis af Kolding ctr. Poul Steffensen og hustru Anna Olufsdatter i Vrå for gæld på 150 rdl. og 3 års renter. De skal betale.

1772 - 16. juni:

Christen Eriksen af Seest ctr. Rasmus Christian (Christensen ?) i Vranderup mølle. 30/6

669b:

2/6. Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christine Mortensdatter, hendes søn Christoffer samt en anden dreng ved navn Christen Nielsen. 7/7

2/6. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 23/6

Jens Thybo af Fiskerhuse i Hejnsvig sogn ctr. Christen Høllet i Vorbasse sogn for gæld. 7/7

Borgmester og herredsfoged Junghans angiver, at han af forvalter From på Amhede er stævnet her til retten uden at vide for hvad. Det drejer sig om nogle ulovlige beskyldninger angående auktioner, der er holdt over Nyberg mølle. From er ikke mødt op. Junghans begærer stokkemændene at drage sagen i minde. Tingsvidne.

670:

19/5. Dom: Christen Hansen, Laurids Simonsen, Jens Viuf, Peder Rasmussen og Morten Mortensen, alle af Vonsild i Haderslevhus amt, ctr. Jørgen Raun på Vamdrupgård, for hvem de har indladt sig i kaution, da han var forpagter på kongens gård Fobeslet i samme amt. Ved fratrædelsen af den forpagtning blev han 921 rdl. skyldig, hvoraf de endelig har fået 34 rdl., så der endnu mangler 581 rdl. Jørgen Raun er flyttet til Vamdrupgård i Anst herred uden at betale dem. Retten godkender den sekvestrationsforretning, de har foretaget ved rettens middel, og dømmer Jørgen Raun til at betale dem de 581 rdl.

26/5. Dom: Kaj Musmann af Haderslev ctr. Jep Poulsen Buch Møller i Gelballe for gæld på 22 rdl. Han skal betale.

1772 - 23. juni:

9/6. Fuldmægtig Clausen på Østerbygård ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. 4/8

9/6. Niels Nissen Port i Mjolden i Riberhus amt ctr. Peder Sørensen af Gelballe med kautionister. 30/6

2/6. Doctor Wernike (Wencke) i Ribe ctr. Thomas Christian Bundsgaard Nielsen i Grindsted som ejer af Hejnsvig kirke. 30/6

Sr. Nissen i Ribe ctr. Morten Pedersen i Gelballe for gæld. 7/7

670b:

16/6. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. 4/8

Amtsforvalter Just Lund i Thisted ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 7/7

Borgmester Flensborg i Horsens ctr. Peder Christensen Bonde i Jelling for gæld. 7/7

671:

9/6. Johanne Margrethe Walter af Gamst ctr. Hans Sørensen ibidem. Forlig.

9/6. Dom: Fuldmægtig på Kolding amtstue mons. Christian Lund ctr. Peder Sørensen i Gelballe for efterstående kgl. skatter og lånte penge. - Han skal betale.

1772 - 30. juni:

2/6. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 28/7

2/6. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 28/7

2/6. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 14/7

16/6. Christen Eriksen af Seest ctr. Rasmus Christian (Christensen ?) i Vranderup mølle. 28/7

671b:

Magister von Haven af Vester Velling ctr. Peder Bertelsen af Ravnholt og kautionist Kaj Poulsen. 28/7

672:

Magister von Haven af Vester Velling ctr. Søren Buch i Lunderskov og kautionist Kaj Poulsen. 14/7

23/6. Doctor Wernike (Wencke) i Ribe ctr. Thomas Christian Bundsgaard Nielsen i Grindsted som ejer af Hejnsvig kirke. Gælden betalt. Sagen frafaldet.

Erik Sørensen af Kolding komark, Christen Sørensen af Nyborg Brakker, Henrik Sørensen af København, Gregers Madsen af Ødsted samt Knud Nielsen af Vesterby ctr. Niels Knudsen i Vesterby. 14/7

672b:

9/6. Hans Lauridsen af Varde ctr. Kaj Poulsen af Øster Gesten for gæld. 14/7

Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. Hans Iversen i Vester Gesten. Stævningen er ugyldig, og retten pålægger ham at fremlægge kontinuationsstævning om 14 dage. 14/7

Bahnsen er sættedommer:

673:

19/5. Kancelliråd Lautrup i Skanderborg og oberinspektør Bagger på Frydendal ctr. Poul Østergaard. 21/7

Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Hans Nielsen af Egtved for gæld. 14/7

Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Hans Andersen af Slav for gæld. 14/7

23/6. Dom: Niels Nissen Port i Mjolden i Riberhus amt ctr. Peder Sørensen af Gelballe med kautionisterne Gyde Jepsen, Niels Poulsen, Mickel Jensen, Hans Hansen, Morten Pedersen og Jeppe Buchs enke for gæld på 400 rdl. til jomfru Maren Hesseldahl i Ribe. - De skal betale.

673b:

1772 - 7. juli:

23/6. Borgmester Flensborg i Horsens ctr. Peder Christensen Bonde i Jelling for gæld. 21/7

23/6. Sr. Nissen i Ribe ctr. Morten Pedersen i Gelballe for gæld på 50 rdl. Gælden er betalt og sagen frafaldet.

Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 21/7

16/6. Jens Thybo af Fiskerhuse i Hejnsvig sogn ctr. Christen Høllet i Vorbasse sogn for gæld. 21/7

Jens Mikkelsen af Store Anst ctr. Peder Nielsen af Gamst. 21/7

23/6. Amtsforvalter Just Lund i Thisted ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 21/7

674:

Niels Hjortlund af Løvlund for Anders Christensen Søgaard af Hejnsvig sogn ctr. Maren Jepsdatter, tjenende i Store Almstok. 21/7

Amtmanden rekvirerer 8 synsmænd udmeldt til at taksere et stykke hedeland, som skal anvises til koloni- og fabriksanlæg. Der er lodsejere i Egtved, Jordrup og Verst sogne. 14/7

16/6. Dom: Sag ctr. 3 tyve fra Jelling: Christoffer Nagelsmed af Jelling hans hustru Christina Mortensdatter og hendes umyndige søn Christoffer, 13 år gl., og en anden dreng ved navn Christen Nielsen, 16 år gl., er befundet at have begået adskillige tyverier der i byen, og det er derhos bevist, at de har forøvet betleri og levet et skarnagtigt levned, især konen, der ej alene har sølet sig i drukkenskab, men endog har forført de unge til tyveri og anden liderlighed. Det kendes for ret, at de tre efter lovens 6-17-32 og -39 skal miste deres hud, betale igæld og tvigæld af det stjålne og have deres hovedlod forbrudt. Desuden skal Christina Mortensdatter, som så foragteligt har forført sit eget umyndige barn og levet i drukkenskab og andre laster, arbejde i Viborg tugthus i 6 år, men de to drenge hver i et år. - Derimod frikendes Christoffer Lehmann Nagelsmed, som ikke er lovligt overbevist om at have været vidende til eller delagtig med dem i tyverierne.

674b:

1772 - 14. juli:

30/6. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 11/8

30/6. Erik Sørensen af Kolding komark, Christen Sørensen af Nyborg Brakker, Henrik Sørensen af København, Gregers Madsen af Ødsted samt Knud Nielsen af Vesterby ctr. Niels Knudsen i Vesterby. Forlig.

2/6. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 25/8

30/6. Magister von Haven af Vester Velling ctr. Søren Sørensen Buch i Lunderskov og kautionist Kaj Poulsen. 25/8

675:

7/7. De 8 synsmænd afhjemler det af amtmanden rekvirerede syn på et stykke hedeland. Tingsvidne.

30/6. Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Hans Nissen (Nielsen) af Egtved for gæld. 25/8

30/6. Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. Hans Iversen i Vester Gesten. Stævningen er ugyldig. Sagen, der vist skulle have drejet sig om skovhugst, bliver ikke til noget. Retten pålagde Poul Østergaard at holde sig skikkelig for retten og vise den ærbødighed, han er den pligtig.

30/6. Hans Lauridsen af Varde ctr. Kaj Poulsen af Øster Gesten for gæld. 28/7

675b:

30/6. Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Hans Andersen af Slav for gæld. 25/8

2/6. Dom: Kammerråd Richter i Fredericia ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld i forbindelse med køb af Tulstrup kirke og nogle huse i Ry. Hr. og fru Mundberg i Horsens indgår i sagen med mellemhandeler. Christian Fugl har ved konstrastævning forsøgt at gøre en kontraregning gældende, men har ikke ført bevis for den. - Det kendes for ret, at han bør efterkomme den kontrakt, han har sluttet med Richter om køb af Tulstrup kirke og husene i Ry, og derefter betale til ham den resteren de sum 1966 rdl. med renter 112 rdl. samt 77 rdl., hvis han ikke har kvittering fra Mundbergs i Horsens. For ufornøden trætte og rettens uforsvarlige ophold skal han bøde 4 rdl. til justitskassen.

676:

2/6. Dom: Christen Jessen af Vorbasse Nebel ctr. Christen Hansen af Hejnsvig. - Christen Hansen Askjær af Hejnsvig har til sikkerhed for sin søn Hans Christensens hos ham indestående mødrende arv efter skiftebrev af 24/2-66 udgivet til formynderen Christen Jessen af Nebel i Vorbasse sogn en panteobligation af 5/12-71 på ialt 36 rdl. Denne kapital har Christen Jessen opsagt, fordi han ikke holder sin gård i forsvarlig stand og ikke heller kristeligt og skikkeligt omgås sit barn efter faderlig pligt. - Han skal betale de 36 rdl. til Christen Jessen, som forsvarligt skal værge den efter loven.

676b:

1772 - 21. juli:

7/7. Amtsforvalter Just Lund i Thisted ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld. 4/8

7/7. Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 4/8

7/7. Jens Thybo af Fiskerhuse i Hejnsvig sogn ctr. Christen Høllet i Vorbasse sogn for gæld. 25/8

7/7. Niels Hjortlund af Løvlund for Anders Christensen Søgaard af Hejnsvig sogn ctr. Maren Jepsdatter tjenende i Store Almstok. Hun mødte med sin far og tilstod offentligt, at hun havde udtalt den beskyldning imod Anders Søgaard noget efter, at hun var kommet fra han tjeneste, og det fordi hun var blevet vred på ham, fordi han havde afkortet hende noget i hendes løn. Hun genkalder ordene, idet hun ikke ikke ved andet end ærligt og godt om Anders Søgaard og hustru. Tingsvidne.

677:

7/7. Jens Mikkelsen af Store Anst ctr. Peder Nielsen af Gamst. 4/8

Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld. 11/8

Bahnsen sættedommer:

30/6. Kancelliråd Lautrup i Skanderborg og oberinspektør Bagger på Frydendal ctr. Poul Østergaard. 11/8

7/7. Dom: Borgmester Andreas Flensborg i Horsens for arvingerne efter sl. Michel Rind, forhen boende på Skovdallund, ctr. Peder Christensen Bonde i Jelling for gæld på 240 rdl. - Han skal betale.

1772 - 28. juli:

677b:

30/6. Christen Eriksen af Seest ctr. Rasmus Christian (Christensen ?) i Vranderup mølle. Møllens ejer er Nicolaj Dinesen. 25/8

30/6. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 25/8

30/6. Magister von Haven af Vester Velling ctr. Peder Bertelsen af Ravnholt og kautionist Kaj Poulsen. 25/8

30/6. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, nu Stougård, og Christian Fugl. 25/8

Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted. 18/8

678:

14/7. Hans Lauridsen af Varde ctr. Kaj Poulsen af Øster Gesten for gæld. Kaj Poulsen har erhvervet et kgl. kommissorium af 10/7 og forlanger derfor sagen afvist fra retten. Sagsøgeren protesterer, fordi dette er en ren gældssag. Sagen sluttes her med tingsvidne, idet retten anmoder kommissærerne om at overveje, om de kan antage sagen.

1772 - 4. august:

21/7. Jens Mikkelsen af Store Anst som formynder for Peder Nielsens søn ctr. Peder Nielsen af Gamst. 25/8

678b:

23/6. Dom: Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder Poder i Bække. - Arvingerne efter kammerassessor Lautrup fik den 16/9-66 ved birketinget dom over Anders Horsbøl på en gæld på 600 rdl. Denne dom har Anders Horsbøl påtegnet med et notat om, at kreditorerne får henholde sig til pantet, da han har solgt kroen til Peder Poder, der endnu ikke har betalt. Den 13/1 året efter har han så erhvervet dom over Peder Poder på de samme 600 rdl. - Den over Anders Horsbøl den 16/9-66 erhvervede dom fornyes herved i henhold til forordning af 14/5-1660 i alle ord og måder til eksekutions kraft.

679:

23/6. Dom: Fuldmægtig Clausen på Østerbygård på vegne af kancelliråd og inspektør Hansen ctr. fæstebonden Mads Jensen af Vester Vamdrup for gæld. - Han er i restance med 3 års landgilde á 16 rdl. 4 mk. 8 sk. og skylder desuden 29 rdl, som Clausen har forstrakt ham med. - Der er blevet fremlagt original fæstekontrakt af 13/4-67, som er sluttet med Otte Frederik Clausen, efter at denne havde købt bl.a. denne gård på den kgl. auktion i 1765. Kontrakten er underskrevet af Mads Jensen og er desuden blevet lovligt tinglæst og protokolleret. Den siger, at enhver fæster på godset (Hafdrup bys beboere undtaget), skal betale årligt for landgilde og befrielse for hoveri, ægter og arbejde 3 rdl. pr. td. hartkorn, altså for Mads Jensen 16 rdl. 4 mk. 8 sk. - Han har undskyldt sig med kvægsyge og misvækst på kornet og har ellers formodet, at landgilden ikke burde være højere, end da kongen havde godset. Han har også villet henholde sig til en paragraf i kontrakten, som lover herskabets beskyttelse og hjælp ved påkommende fataliteter, - men det er noget, som må søges på antagelig måde og ikke med selvrådighed og genstridighed, da sådant kan afholde husbonden fra den godhed, han ellers kunne have betænkt at vise. - Mads Jensen skal betale sin gæld og herefter svare sin årlige afgift til tiden, hvis ikke han vil anses på sit fæste.

21/7. Dom: Amtsforvalter Just Lund i Thisted ctr. Christian Fugl på Oksviggård for gæld på 300 rdl. - Han skal betale.

679b:

21/7. Dom: Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. kromanden Peder Poder i Bække for gæld på 99 rdl. af kgl. skatter, som Lund har udlagt for ham. Han har efter sagsanlægget betalt 13 rdl. - Han skal betale resten.

1772 - 11. august:

21/7. Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld. 25/8

14/7. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 18/8

Læst forordning af 16/7 ang. en af Collegio Medico i København forfattet Pharmacopoca og Toxa, som skal indføres i kongens riger og lande.

Læst plakat af 16/7 ang. hvad autoriserede landmålere skal have i betaling for opmålinger.

Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted. Synsmænd udmeldes. 18/8

680:

Rådmand Bahnsen sættedommer:

21/7. Kancelliråd Lautrup i Skanderborg og oberinspektør Bagger på Frydendal ctr. Poul Østergaard. i Vejen mølle. 1/9

Hr. Friis af Hjarup fremlyser 4 heste (?) 1. gang.

1772 - 18. august:

11/8. Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted. Synsforretning. 29/9

28/7. Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted, gæld. 29/9

680b:

11/8. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 15/9

Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 8/9

Hr. Friis i Hjarup fremlyser en plag 1. gang.

1772 - 25. august:

14/7. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 6/10

28/7. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 29/9

681:

28/7. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, Stougård, og Christian Fugl. 29/9

28/7. Christen Eriksen af Seest ctr. Rasmus Christian Mattiasen i Vranderup mølle. Møllens ejer er Nicolaj Dinesen af Vester Højst. Denne har erhvervet et kommissorium til at dømme i sagen, der har drejet sig om et stykke jord, som fæstemølleren har taget i brug, som som Christen Eriksen gør krav på som kirkejord, idet han ejer Seest kirke.

Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Christen Eriksen af Seest, et forbud. 1/9

681b:

Hans Hansen af Påby ctr. Jørgen Johansen Vintermand af Seest. 8/9

11/8. Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld. 15/9

4/8. Jens Mikkelsen af Store Anst som formynder for Peder Nielsens søn ctr. Peder Nielsen af Gamst. 8/9

682:

Jens Lassen ctr. madame Ingeborg Øllegaard fra Varde. 15/9

Amtmanden bekendtgør, at kongen har stillet 100 tdr. rug til rådighed for fattige og trængende. Rugen kan fås på amtstuen for 20 mk. pr. tønde eller 2 mk. 8 sk. pr. skæppe.

Læst oberstløjtnant, krigs- og landkommissær de Falsens plakat ang. landmilitssession i Vejle den 16/10.

14/7. Dom: Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Hans Nissen af Egtved for gæld. Ifølge to tinglyste panteforskrivninger skylder Hans Nissen ialt 407 rdl. til Hans Christoffersen. Gælden er kommet ned på 394 rdl. Dem skal Hans Nissen betale. Han skal også betale renter, men der er ikke påført pantebrevene nogen afskrivning af renter, så her kommer det an på, om Hans Nissen kan fremvise kvitteringer.

14/7. Dom: Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Hans Andersen af Slav for gæld på 250 slettedaler. Han skal betale. Om renter gælder det samme som i dommen ovenfor.

14/7. Dom: Provst, magister von Haven af Vester Velling ctr. Søren Sørensen Buch i Lunderskov og kautionist Kaj Poulsen i Øster Gesten for gæld på 400 rdl. - Søren Buch har beklaget, at han ikke har kunnet låne penge. Kaj Poulsen har med spinkle grunde forsøgt at slippe for sin kautionspligt. - De skal betale.

682b:

21/7. Dom: Jens Thybo af Fiskerhuse i Hejnsvig sogn ctr. Christen Christensen Høllet i Vorbasse sogn for gæld. Det drejer sig om en arv på 25 rdl., der er tilfaldet hans hustru, som Christen Høllund er formynder for. Han har i et indlæg dels henvist til kancelliråd Lautrup, den forrige ejer af Estrup, som overformynder (der mangler vist et par sætninger i dommen), og dels har han anført, at han har forsynet sin myndling med nogle klæder og andet, hvilket han dog ikke har bevist. - Christen Høllund skal betale de 25 rdl. Dog kan afkortes, hvad han beviseligt har lagt ud på myndlingen af penge og varer; men det skal han dokumentere inden 4 uger. Han forbeholdes sin ret over for overformynderen.

28/7. Dom: Provst, magister von Haven af Vester Velling ctr. Peder Bertelsen af Ravnholt og kautionist Kaj Poulsen i Øster Gesten for gæld på 500 rdl. De skal betale.

1772 - 1. september:

25/8. Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Christen Eriksen af Seest, et forbud. Synsmænd afhjemler deres taksationsforretning over den omstridte mark. Nu står kornet færdigt til indhøstning, og de finder en foreløbig ordning, så kornet ikke skal gå til. Tingsvidne.

683:

Jens Nielsen Købmand af Starup ctr. Søren Thygesens hustru ibidem. 22/9

Rådmand Bahnsen sættedommer:

683b:

11/8. Kancelliråd Lautrup i Skanderborg og oberinspektør Bagger på Frydendal ctr. Poul Østergaard i Vejen mølle. Sagen drejer sig om, hvordan det er gået til ved auktionen på Estrup over Skodborg og Vejen kirke. Kaj Poulsen af Øster Gesten har været indblandet som kautionist. Poul Østergaard havde budt på godset, men havde vist problemer med kaution. Rasmus Drejer af Dons mølle havde været med Poul Østergaard hos oberauditør Seidelin i Nr. Stenderup for at bede om et lån. Tingsvidne.

Niels Pedersen af Skanderup ctr. Mads Davidsen af Seest, fornyelsesdom. 15/9

1772 - 8. september:

25/8. Hans Hansen af Påby ctr. Jørgen Johansen Vintermand af Seest. Denne erklærer, at han ikke skylder de 16 rdl., han er stævnet for, og tilbyder sin ed derpå. Den vil retten tage imod; men inden det sker, kommer parterne til et forlig, ifølge hvilket Jørgen Vintermand betaler sagsøgeren ialt 5 rdl. for fordringen og omkostningerne, da han alligevel hellere vil betale end aflægge ed.

684:

18/8. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 22/9

684b:

25/8. Jens Mikkelsen af Store Anst som formynder for Peder Nielsens søn ctr. Peder Nielsen af Gamst. 29/9

Iflg. forordningen af 13/5-69 mødte Anders Christensen af Store Anst ved Hans Teodosius og Peder Hansen, begge af Store Anst, samt hans broder Jesper Christensen, som alle gav til kende, at Anders Chrisensen var så syg, at han ikke selv kunne møde for retten. De tilkendegav hans vilje, hvorledes der skal forholdes med hans gård efter hans død til bedste for hans hustru og børn. Tingsvidne.

1772 - 15. september:

1/9. Niels Pedersen af Skanderup ctr. Mads Davidsen af Seest, fornyelsesdom. 29/9

685:

18/8. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 13/10

25/8. Jens Larsen (Lassen) ctr. madame Ingeborg Øllegaard fra Varde. 29/9

25/8. Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld. 29/9

1772 - 22. september:

1/9. Jens Nielsen Købmand af Starup ctr. Søren Thygesens hustru ibidem. 13/10

Sag ctr. den på Koldinghus arresterede Lene Rasmusdatter for tyveri. 29/9

685b:

8/9. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 13/10

686:

1772 - 29. september:

18/8. Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted, gæld. 20/10

25/8. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, Stougård, og Christian Fugl. 27/10

18/8. Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted, tingsvidnesag. 20/10

Sag ctr. 4 personer, der er arresteret for tyveri på Vorbasse marked: Anders Jensen, Bodil Sophia Jensdatter, Susanne Andreasdatter og Peder Jensen. 6/10

687b:

25/8. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 27/10

Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 13/10

688:

15/9. Jens Larsen (Lassen) af Kolding ctr. madame Ingeborg Øllegaard fra Varde. 13/10

15/9. Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld. 13/10

Hørkræmmer Rasmus Riber af København ctr. præsten Henrik Bytzow. 13/10

688b:

22/9. Dom: Sag ctr. den på Koldinghus arresterede Lene Rasmusdatter for tyveri. - Hun er antruffet i betleri og småtyveri på landet. Hos Jep Pedersen i Ferup har hun stjålet to gamle hestedækkener, der er blevet vurderet til 2 mark. - Iflg. lovens 6-17-32 og -39 skal hun for tyveriet miste sin hud, betale igæld og tvigæld samt have sin hovedlod forbrudt. For betleriet og som den, der ingen pas har, skal hun arbejde i Viborg tugthus et år og derefter blive så længe, at hun får aftjent udgifterne på arrestation, proces m.m. - Hun erklærer, at hun ikke vil appellere dommen for tyveriet, men nok for, at hun skal til Viborg tugthus, hvilket hun synes er for hård en straf for betleriet. (Hendes forsvarer, rådmand Bahnsen har anført til hendes forsvar, at hun har været fra sin forstand og måske stadig er det, siden hun kunne begå et tyveri til kun 2 mark).

689:

8/9. Dom: Jens Mikkelsen af Store Anst ctr. Peder Nielsen i Gamst. Jens Mikkelsen er beskikket tilsynsværge for Peder Nielsens søn Anders Pedersen. Han har set sig nødsaget til at kræve sikkerhed for sønnens mødrende arv på 120 rdl. - Peder bør betale de 120 rdl. samt hvad der videre er tillagt sønnen ifølge skiftebrev, eller også skal han give en sådan sikkerhed, at tilsynsværge og myndling derved kan være trygge.

15/9. Dom: Niels Pedersen af Skanderup ctr. Mads Davidsen af Seest, fornyelsesdom. Niels Pedersen har den 14/5-1771 fået dom over Mads Davidsen. Den er ikke blevet efterkommet og fornyes hermed til exekution.

1772 - 6. oktober:

25/8. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 17/11

29/9. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 13/10

689b:

Nicolaj Dinesen af Højst ctr. Christen Eriksen af Seest. 20/10

690:

1772 - 13. oktober:

29/9. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 3/11

22/9. Jens Nielsen Købmand af Starup ctr. Søren Thygesens hustru ibidem. 10/11

29/9. Hørkræmmer Rasmus Riber af København ctr. præsten Henrik Bytzow i Starup. 20/10

690b:

6/10. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 20/10

691:

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Niels Olesen i Gamst for gæld. 10/11

Præsten Jacob Holm af Højen ctr. Lars Jensen husmand i Jerlev. 27/10

29/9. Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld. 10/11

29/9. Jens Larsen (Lassen) af Kolding ctr. madame Ingeborg Øllegaard fra Varde. Tingsvidne.

22/9. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 27/10

691b:

15/9. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 1/12

1772 - 20. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1773.

Læst Danske Kammers forbud af 7/10 mod udførsel af alle fedevarer.

29/9. Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted, gæld. 10/11

692:

13/10. Hørkræmmer Rasmus Riber af København ctr. præsten Henrik Bytzow i Starup. Udsat til 10/11, men er ikke set igen før dommen den 17/11

13/10. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 27/10

6/10. Nicolaj Dinesen af Højst ctr. Christen Eriksen af Seest. Tingsvidne. Fire synsmænd har synet noget jord ved Vranderup mølle.

692b:

1772 - 27. oktober:

29/9. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 24/11

20/10. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 3/11

693:

Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. 10/11

693b:

13/10. Præsten Jacob Holm af Højen ctr. Lars Jensen husmand i Jerlev. 10/11

29/9. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, Stougård, og Christian Fugl. 24/11

13/10. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 24/11

694:

Jens Pedersen af Frederikshåb fremlyser en hest 1. gang.

1772 - 3. november:

13/10. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 10/11

27/10. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 10/11

694b:

1772 - 10. november:

3/11. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 24/11

695:

3/11. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 17/11

695b:

27/10. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. Iver Jepsen erklærer, at han ikke har noget med sagen at gøre. 24/11

27/10. Præsten Jacob Holm af Højen ctr. Lars Jensen husmand i Jerlev. 24/11

13/10. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Niels Olesen i Gamst for gæld. 24/11

696:

13/10. Dom: Peder Bertelsen af Ravnholt ctr. Steffen Andersen i Bække for gæld på 2 slettedaler. - Han skal betale 1 rdl. 2 mk.

20/10. Dom: Søren Møller i Vingsted mølle ctr. Jes Andersen i Ødsted for gæld på 350 rdl., som er opsagt, fordi han har forringet pantet med skovhugst. Han har over for amtmanden nægtet at betale lånet tilbage, da det skulle stå på livstid, medmindre kreditor ville ophæve et gjort mageskifte, hvorved debitor ville få et mageskiftet kær tilbage. Under retssagen har han dog lovet at betale kapitalen, men ikke gjort det. - Han skal betale.

13/10. Dom: Selvejerbonden Jens Nielsen Købmand af Starup ctr. Søren Thygesens hustru ibidem. Hun har talt om, at der i hans hus skulle være en pose med kontrabandevarer. For amtmanden har hun tilstået, at hun ikke har sagt andet, end hvad hun har hørt af andre, men har ikke villet bekvemme sig til at genkalde beskyldningerne. Hendes forseelse bliver at anse efter lovens 6-21-14, hvorefter hun bør betale til Brusk herreds fattigkasse 2 rdl. - Hendes tale skal ikke være Jens Nielsens gode navn og rygte til skade.

696b:

1772 - 17. november:

6/10. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 22/12

Christen Eriksen af Seest ctr. beboeren på Vranderup mølle Rasmus Christian Mathiesen. Denne har indhøstet noget rug samt høstgrøde fra kirketoften, men han har set sig berettiget dertil iflg. sin lejekontrakt med Nicolaj Dinesen for det ham fratagne hø og korn. Tingsvidne.

10/11. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 24/11

697:

Junker Lautrup til Estrup ved Jens Lassen fra Vester Gesten ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst og Peder Vorbasse ibidem om opbragte kreaturer. 24/11 og 15/12

697b:

Søren Knudsen af Verst ctr. Anders Pedersen ibidem for gæld. 1/12

20/10. Dom: Hørkræmmer Rasmus Riber af København ctr. præsten Henrik Bytzow i Starup for gæld på 43 rdl. Efter at have fremlagt en modregning har han bevist, at gælden nu kun er på 37 rdl. Dem skal han betale.

698:

1772 - 24. november:

17/11. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 15/12

27/10. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 15/12

698b:

10/11. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. 1/12

10/11. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 22/12

27/10. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 15/12

17/11. Junker Lautrup til Estrup ved Jens Lassen fra Vester Gesten ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst og Peder Vorbasse ibidem om opbragte kreaturer. Tingsvidne. (Se igen 15/12)

27/10. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. kammerråd Richter, Albrecht Philip Fugl, Stougård, og Christian Fugl. Ingen mødte. - Sagen begyndte den 29/1-1771. Der havde været holdt offentlig auktion på den gård, som Vorbasse havde beboet som fæster i Gamst. Vorbasses klage har bl.a. gået ud på, at brødrene Fugl havde bortført noget fra gården uberettiget, og især at de med vold og trusler havde forhindret andre interesserede i at byde på det, der skulle sælges. Ved auktionen har de ifølge Vorbasses påstand haft en stridsmand stående med draget sidegevær for at holde liebhavere tilbage. En af brødrene Fugl skal også personligt have været i håndgemæng ved auktionen. Et andet element i sagen har været Vorbasses påstand om, at Albrecht Philip Fugl aldrig selv har beboet gården reelt. Denne fik nemlig den 11/10-68 dømt Vorbasse til at fraflytte gården, idet han havde købt den af Richter med henblik på selv at bebo den.

10/11. Præsten Jacob Holm af Højen ctr. Lars Jensen husmand i Jerlev. 8/12

10/11. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Niels Olesen i Gamst for gæld. 22/12

699:

1772 - 1. december:

13/10. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 15/12

699b:

Niels Pedersen i Skanderup ctr. Svend Gydesen i Seest. 15/12

700:

24/11. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. 15/12

(Se ovenfor). Degnen Lauge Høegs 7 spørgsmål til vidnerne i sagen om Hjarup markers udskiftning.

700b:

17/11. Dom: Søren Knudsen af Verst ctr. Anders Pedersen ibidem for gæld på 66 rdl. Han skal betale.

1772 - 8. december:

24/11. Præsten Jacob Holm af Højen ctr. Lars Jensen husmand i Jerlev. 15/12

1772 - 15. december:

24/11. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. Ingen mødt. 22/12

701:

1/12. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. De to sager behandles herefter under eet, idet Niels Pedersens stævning betragtes som kontrastævning. 12/1-1773

Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 12/1

24/11. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 22/12

701b:

24/11. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 12/1

Mads Nielsen i Ågård ctr. Hans Olesen Ulf i Hesselballe. 12/1

1/12. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 12/1

702b:

17/11 (og 24/11). Junker Lautrup til Estrup ved Jens Lassen fra Vester Gesten ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst og Peder Vorbasse ibidem om opbragte kreaturer.22/12

703:

8/12. Præsten Jacob Holm af Højen ctr. Lars Jensen husmand i Jerlev. Ingen mødte. Stævningen udløbet.

Promemoria fra amtmanden, at forpagtning af brændevinsbrænderi på landet aldeles skal ophøre fra 1/1-73. Forordning kan ventes snarest.

1772 - 22. december:

15/12. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 12/1

15/12. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 12/1

703b:

24/11. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 19/1

17/11. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 26/1

15/12. Junker Lautrup til Estrup ved Jens Lassen fra Vester Gesten ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst og Peder Vorbasse ibidem om opbragte kreaturer. 12/1

704:

Kammerråd Riis ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle for gæld. 19/1

24/11. Dom: Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Niels Olesen i Gamst for gæld på 416 rdl. Han skal betale.

1773

704b:

1773 - 12. januar:

Retten blev sat, holdt og endt af borgmester, by- og herredsfoged Hans Junghans samt den beskikkede skriver, rådmand Hans Paabye. Tingmænd: 2 af Starup sogn, i deres sted Rasmus Rasmussen og Hans Trouelsen; af Nebel sogn een mand, i hans sted Bunde Hansen; af Almind sogn 2 mænd, i deres sted Frederik Vagt og Christen Frandsen; af Harte sogn 2 mænd, i deres sted Cort Andersen og Jørgen Vejle; og af Bramdrup sogn 1 mand, i hans sted Kej Pedersen, alle lejet af Kolding.

22/12. Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. 26/1

15/12. Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. 16/2

705:

15/12. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 26/1

Ole Andersens enke i Vester Gesten med søn Anders Olesen ctr. Iver Hansen, tjenende Jens Iversen i Gamst og Peder Bennedsen, tjenende bemeldte enke i Vester Gesten, samt Poul Østergaard i Vejen mølle. Peder Bennedsen tilstår, at det var uden hans husbonds vilje og vidende, at han tog det træ, som sagen drejer sig om. Iver Hansen var i følge med ham. Da han havde bragt favntræet ind i gården, havde Anders Olesen og hans mor straks beordret det ud igen. Tingsvidne.

705b:

15/12. Mads Nielsen i Ågård ctr. Hans Olesen Ulf i Hesselballe. 9/2

706:

15/12. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 26/1

Peder Andersen af Børup ctr. Christen Poulsen i Starup. Sekvestration konfirmeret. 23/2

706b:

22/12. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 19/1

707:

15/12. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. 19/1

707b:

22/12. Junker Lautrup til Estrup ved Jens Lassen fra Vester Gesten ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst og Peder Vorbasse ibidem om opbragte kreaturer. 19/1

Richter af Fredericia får tingsvidne på syn over Dyrehaven.

Læst candidatus chirurgiæ Johan Carlsagers bestalling af 26/11-72 til at være kirurg og at praktisere i Kolding og Koldinghus amt.

1773 - 19. januar:

Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 9/2

Nicolaj Dinesen af Højst ved Tønder ctr. Christen Eriksen af Seest. Rasmus Christian Mattiasen har bemægtiget sig den omstridte toft. Tingsvidne.

708:

Christen Eriksen af Seest ctr. Nicolaj Dinesen af Højst og Rasmus Christian Mattiasen i Vranderup mølle. Tingsvidne.

709:

12/1. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 2/2

22/12. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 2/2

Johannes Olesen af Jordrup ctr. Jørgen Ring i Verst. 2/2

709b:

12/1. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. 2/2

22/12. Kammerråd Riis ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle for gæld. 2/2

Fuldmægtig Niels Ussing ved skifte- og amtskontoret i Ribe ctr. Esben Nielsen i Ferup for gæld. 2/2

12/1. Junker Lautrup til Estrup ved Jens Lassen fra Vester Gesten ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst og Peder Vorbasse ibidem om opbragte kreaturer. Sagen udsat til (ingen dato anført), siden ingen mødte.

1773 - 26. januar:

22/12. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. 9/3

710:

Sag ctr. Jonas Jensen og Christen Jonassen, der er arresteret på Kolding arretshus. Vidner fra Ejstrup afhøres, om de har hørt, at skytten Samuel Bagger har truet Jonas Jensen med at skyde ham ned som en hund eller kat, hvor end han traf ham. Episoden skal have fundet sted pinselørdag 1771, da vidnerne indbragte Christen Jonassen til arresten. Tingsvidne.

12/1. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 23/2

710b:

12/1. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 16/2

12/1. Dom: Sag ctr. 4 personer, der er arresteret på Vorbasse marked. - Susanne Andersdatter, hendes datter Bodil Sophia Jensdatter og to sønner Peder Jensen og Anders Jensen er sådanne omløbere, som landet nu i almindelighed og Koldinghus amt i særdeleshed er opfyldt med. De er mistænkt for på Vorbasse marked at have frastjålet Lars Jensen i Nørre Bjert en tegnebog. Efter at have tømt den, menes de at have kastet den bort; men nogle papirer, som Lars Jensen har genkendt, blev fundet for fødderne af en af drengene, da de blev anholdt. Der blev fundet en anden tegnebog hos dem, men Susanne Andersdatter påstår, at det er hendes egen, og hun og børnene nægter at have stjålet Lars Jensens tegnebog. Beviserne imod dem er ikke tilstrækkelige. Derimod er det under sagen kommet frem, at de har boet til leje i et hus tilhørende Peder Brems i Gudsø. Her har de en nat stjålet 2 får fra Christen Ussings fåresti og slagtet dem. Da de blev afsløret, fik de en ordning, hvorefter de betalte det ene får med 3 rdl. og det andet med 1 rdl. 4 mk. For at fremskaffe disse penge havde Susanne Andersdatter solgt noget af sit tøj. Derefter sneg de sig bort fra Gudsø om natten uden at betale husleje. Dernæst er de vandret omkring uden pas og skudsmål, indtil de endelig kom til huse hos Poul Nielsen i Lustrup ved Ribe. Ved anholdelsen på Vorbasse marked havde de påstået, at deres pas lå i Lustrup, men da deres bohave der blev sekvestreret (og vurderet til 10 rdl. 3 mk. 11 sk.), fandt man ingen pas, så denne løgn ligner deres øvrige forhold, liv og levned. Man har også fundet ud af at Peder Jensen er befundet i utroskab, mens han stod i lære som skomagerdreng i Kolding, idet han var løbet af pladsen et halvt års tid inden læretidens udløb. Engang fandt han også en messingkedel, og siden han ikke straks fremlyste den, må han formodes at have stjålet den. - Efter sådanne beviser og sagens beskaffenhed kendes for ret, at Susanne Andersdatter med sin datter Bodil Sophia Jensdatter og søn Peder Jensen bør, dels som tyv og dels som medvider, for tyveriet af fårene i Gudsø efter lovens 6-17-32 miste deres hud og efter -39 betale tvigæld samt have deres hovedlod forbrudt. Dernæst skal de for deres mistænkelige opførsel på Vorbasse marked, og fordi de er at anse for landstrygere, der ikke kan fremvise pas og skudsmål, sendes til Viborg tugthus, moderen i 8 år og datteren og sønnen Peder i hver 7 år, men drengen Anders, der ikke er fyldt 13 år og kan anses for at være forført af sin moder og søskende, skal kun have 2 år. - De dømte forlangte ikke straffen appelleret med hensyn til fåretyveriet; men i henseende til tugthusstraffen på så mange år begærede de den appelleret.

711:

1773 - 2. februar:

19/1. Fuldmægtig Niels Ussing ved skifte- og amtskontoret i Ribe ctr. Esben Nielsen i Ferup for gæld. 23/2

711b:

19/1. Svend Gydesen af Seest ctr. Iver Jepsen og Niels Pedersen i Skanderup. Forlig. Gensidige beskyldninger skal være magtesløse.

19/1. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 16/2

19/1. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 9/2

712:

19/1. Johannes Olesen af Jordrup ctr. Jørgen Ring i Verst. Sidstnævnte tilbagekalder beskyldninger.

19/1. Dom: Kammerråd Riis ctr. mølleren Anker Viuf i Stenvad mølle for gæld på 4 rdl. Han skal betale.

1773 - 9. februar:

Læst forordning af 21/1 om, at rentekammeret skal genoprettes.

19/1. Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 23/2

712b:

Provst Elling og sr. Frederik Holtzendorf får tingsvidne ctr. inspektør og landmåler Weselberg (Wesenberg ?) i Fredericia. Han har i Smidstrup i manges påhør sagt, at de to oplagde skælmestykker med hverandre.

Poul Christensen Hattemager i Middelfart ctr. købmand sr. Geding og postmester og købmand Brandt i Middelfart. 23/2

713:

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Nielsen af Gamst for gæld. 23/2

Højesteretsprokurator Uldahl ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 23/2

713b:

2/2. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 2/3

Niels Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten. 23/2

Assessor Christian Ryegaard ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten og kautionister Kaj Poulsen og Hermand Andersen i Vester Gesten. 23/2

12/1. Dom: Mads Nielsen i Ågård ctr. Hans Olesen Ulf i Hesselballe. - De har indgået en kontrakt af 28/10-1772 med hinanden (og stadfæstet den med gave til de fattige), om at bytte gårde. Et af punkterne sagde, at de havde betænkningstid til næstfølgende dags aften, idet den, som ikke måtte ønske at vedgå kontrakten, så kunne slippe ud af aftalen ved at betale 10 rdl. til den anden. Efter den tid skulle kontrakten stå ved magt. Efter fristens udløb og uden at betale de 10 rdl. har Hans Olesen Ulf frasagt sig kontrakten. - Han kunne være sagsøgt efter lovens 5-1-1 og -2, men det har Mads Nielsen ikke gjort påstand om i søgsmålet. Så han dømmes efter Mads Nielsen billige påstand kun til at betale de 10 rdl., hvis ikke han efterlever kontrakten.

1773 - 16. februar:

714:

26/1. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 9/3

2/2. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 2/3

Vagtmester Sørensen i Horsens ctr. Jens Hansen af Vester Gesten. 2/3

Poul Falch af Kolding ctr. Jens Hansen i Vester Gesten. 2/3

714b:

Anders Andersen af Lunderskov ctr. Christen Buch i Hjarup. 2/3

12/1. Dom: Niels Poulsen og Anders Lauridsen m.fl. af Gelballe ctr. Søren Nielsen i Lunderskov, markstrid. Sagen er opstået på grund af skovhugst og gærdselshugst. Søren Nielsen har med gamle mænds vidnesbyrd bevist, at den grund, hvorpå han har hugget, i ældre tid er mageskiftet fra Gelballe til Lunderskov, og han har fremlagt kopi af et sådant mageskifte fra 6/5-1687. Det har Gelballe mænd accepteret, men de påstår, at det kun gælder græsning og ikke hugst. Men de har ikke fremlagt de nødvendige beviser. Sagen henvises til lovligere behandling.

1773 - 23. februar:

715:

Jens Simonsen i Kjelstrup under Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen i Seest. 9/3

12/1. Peder Andersen af Børup ctr. Christen Poulsen i Starup. 2/3

2/2. Fuldmægtig Niels Ussing ved skifte- og amtskontoret i Ribe ctr. Esben Nielsen i Ferup for gæld. 9/3

9/2. Poul Christensen Hattemager i Middelfart ctr. købmand sr. Geding og postmester og købmand Brandt i Middelfart. Han har ført vidner på, at han ikke har fjernet noget fra dødsboet efter skipper Steffen Jensens enke i Middelfart.

715b:

26/1. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 9/3

9/2. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Nielsen af Gamst for gæld. 2/3

9/2. Højesteretsprokurator Uldahl ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 16/3

9/2. Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 16/3

716:

9/2. Niels Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten. 9/3

9/2. Assessor Christian Ryegaard ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten og kautionister Kaj Poulsen og Hermand Andersen i Vester Gesten. 9/3

1773 - 2. marts:

716b:

16/2. Vagtmester Sørensen i Horsens ctr. Jens Hansen af Vester Gesten. 16/3

16/2. Poul Falch af Kolding ctr. Jens Hansen i Vester Gesten. 16/3

9/2. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 16/3

23/2. Peder Andersen af Børup ctr. Christen Poulsen i Starup. 9/3

23/2. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Nielsen af Gamst for gæld. 9/3

16/2. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 16/3

16/2. Anders Andersen af Lunderskov ctr. Christen Buch i Hjarup. 16/3

717:

Mads Nielsen af Løvlund fremlagde sin fars testamente.

Lars Sejrsen af Løvlund mølle fremlagde sit testamente.

1773 - 9. marts:

23/2. Jens Simonsen i Kjelstrup under Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen i Seest. 20/4

16/2. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 30/3

23/2. Assessor Christian Ryegaard ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten og kautionister Kaj Poulsen og Hermand Andersen i Vester Gesten. 6/4

23/2. Niels Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten. 6/4

717b:

2/3. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Nielsen af Gamst for gæld. 30/3

Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 16/3

718b:

23/2. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 23/3

Forstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder. 30/3

719:

Christen Pedersen af Hejnsvig fremlagde testamente for sig og hustru.

23/2. Fuldmægtig Niels Ussing ved skifte- og amtskontoret i Ribe ctr. Esben Nielsen i Ferup for gæld. 16/3

26/1. Øster Gesten beboere ctr. Vester Gesten beboere i markstrid. Sagen ophæves som forældet, indtil der udtages ny stævning.

2/3. Dom: Peder Andersen af Børup ctr. Christen Poulsen i Starup for gæld. Peder Andersen har solgt sin ejendom til Christen Poulsen for 1033 rdl. Køberen har ikke afdraget, hvad han skulle, men derimod forringet gården på den lagte rugsæd og forhugget skoven. Peder Andersen har ladet foretage sekvestration og efter Christen Poulsens begæring underkastet gården offentlig auktion, men den blev ikke solgt. - Christen Poulsen skal betale købesummen og stille kaution for den del af gælden, som skulle have været afdraget til dette års snapsting.

1773 - 16. marts:

2/3. Anders Andersen af Lunderskov ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. Sagen frafaldet.

9/3. Fuldmægtig Niels Ussing ved skifte- og amtskontoret i Ribe ctr. Esben Nielsen i Ferup for gæld. Frafaldet.

23/2. Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 23/3

9/3. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 23/3

720:

2/3. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 30/3

2/3. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 23/3 og 6/4

720b:

2/3. Dom: Poul Falch af Kolding ctr. Jens Hansen i Vester Gesten for gæld på 350 rdl. Han skal betale.

2/2. Dom: Vagtmester Sørensen i Horsens ctr. Jens Hansen af Vester Gesten. Han skal betale.

23/2. Dom: Højesteretsprokurator Uldahl ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst for gæld på 52 rdl. Der er betalt 30 rdl. under sagen. Han skal betale resten.

721:

1773 - 23. marts:

Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Peder Møller i Asbo for gæld. 30/3

9/3. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 6/4

721b:

16/3. Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 13/4

16/3. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 30/3

722b:

16/3. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 6/4

1773 - 30. marts:

16/3. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 6/4

723:

9/3. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 13/4

Amtsforvalter Møller ctr. Anders Pedersen i Høllund for gæld. 13/4

723b:

Amtsforvalter Møller ctr. enken Anne Chrisensdatter i Hesselballe for gæld. 13/4

Amtsforvalter Møller ctr. enken Karen Pedersdatter i Hesselballe for gæld. 13/4

724:

23/3. Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Peder Møller i Bække (tidligere er nævnt Asbo) for gæld på 15 rdl. 13/4

23/3. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 6/4

724b:

9/3. Dom: Forstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder i Almind for restance på årlig landgilde og arbejdspenge. Følgende dømmes til at betale det beløb i rigsdaler, der er anført i parenthes: Jens Pedersen Amhede (25), Jep Nielsen, (2), Rasmus Christensen (?), Christen Iversen (5), Frederik Pedersen (29), Jørgen Christensen (29) og Niels Madsen (23).

9/3. Dom: Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Nielsen af Gamst for gæld, et lån til gårdkøb på 224 rdl. Richter har lovet at lade lånet stå uopsagt i 6 år imod årlig rente på 5 %. Da Peder Nielsen ikke har betalt renten, har løftet ingen kraft, men kapitalen anses for at være opsagt. Han skal betale.

725:

1773 - 6. april:

Justitsråd Bruun til Krogsgård mortificerer obligationerne til interessenterne i Starup sogns kongetiende (se fol. 726b).

16/3 og 23/3. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 13/4

725b:

30/3. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 27/4

23/3. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 4/5

726:

30/3. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 13/4

726b:

Justitsråds Bruuns mortifikation afskrevet (se ovenfor).

727:

9/3. Dom: Niels Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten for resterende rente af kapital 500 rdl. iflg. transport fra Kaj Poulsen. Obligationen er opr. udstedt til Kaj Poulsen, og i den står, at renterne skal betales til ham; derfor har hun ikke villet betale dem til Niels Bundsgaard. Men for disse 500 rigsdalers vedkommende er Niels Bundsgaard indtråd i Kaj Poulsens sted, så hun skal betale renterne.

9/3. Dom: Assessor Christian Ryegaard ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten og kautionister Kaj Poulsen og Hermand Andersen i Vester Gesten for gæld på 200 rdl. - De skal betale.

727b:

Amtsforvalteren efterlyser 1. gang Poul Nielsen i Egtved sogn. Han er udlagt som barnefader af Zidsel Lauridsdatter i Skibet sogn.

1773 - 13. april:

30/3. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 18/5

23/3. Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 4/5

6/4. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 20/4

728:

Kammerråd Richter ctr. Peder Christensen, møller i Borre mølle. 27/4

6/4. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 20/4

728b:

30/3. Dom: Amtsforvalter Møller ctr. Anders Pedersen i Høllund for resterende afgift af hans gård til kongens kasse, 144 rdl. Han har ladet gården sekvestrere, hvilket konfirmeres. Anders Pedersen beklager, at både misvækst og kvægsyge har svækket og sat ham tilbage. Han har længe følt, at han i sin enfoldighed har købt denne gård alt for dyrt: 420 rdl. pr. td. hartkorn (hvoraf han har betalt den halve købesum på 1804 rdl. til kongens kasse); men foruden frygten for at blive uddrevet med kone og 9 små børn fra den gård, som han havde lagt sin sved og møje i og, mens kongen ejede gården, opført de fleste af bygningerne, var der den særlige årsag til hans skæbne, at forrige ejer til Engelsholm, hr. Christian Linde som en rig mand, der ikke regnede penge, opdrev prisen pr. td. hartkorn til en så uhyrlig sum. Af sådanne grunde beder han om, at kongen vil moderere den restance, der søges hos ham, til 60 rdl. og allernådigst nedsætte den årlige afgift til 30 rdl., som er det allerhøjeste, han eller nogen anden kan tåle at svare af denne gård, når der må henses til den store sum, som allerede er erlagt i kongens kasse. - Men da det ikke står i rettens magt at reflektere noget på denne Anders Pedersens bevægende grunde, så bliver kendt for ret, at han skal betale.

729:

30/3. Dom: Amtsforvalter Møller ctr. enken Anne Christensdatter i Hesselballe for resterende afgift af hendes gård til kongens kasse, 152 rdl. - En sekvestration konfirmeres. - Hun har beklaget, at hun ikke kan betale på grund af stor gæld og som en enfoldig enke ikke har indset, at det var alt for højt og overdrevet at betale for hver td. hartkorn 251 rdl. (hvoraf hun har betalt den halve købesum 784 rdl.). Kvægsygen har 3 gange siden 1767 borttaget alt hendes kvæg, og der har i 3 år efter hinanden været misvækst på gårdens kornavl. Hun sidder med 3 uopdragne (uforsørgede) børn, hvoraf to er vanføre, og således har det været hende byrdefuldt at udrede og afbetale gårdens skatter til denne tid. Hun beder om, at kongen vil moderere den restance, der søges hos hende, til 52 rdl. 18 sk., idet hun håber at kunne skaffe dette beløb ved sine venners hjælp; allerhelst når kongen efter hendes bøn og sukke allernådigst ville nedsætte den årlige rente. - Men da det ikke står i rettens magt at reflektere noget på denne enkes bevægende grunde, så kendes for ret, at hun skal betale.

30/3. Dom: Amtsforvalter Møller ctr. enken Karen Pedersdatter i Hesselballe for resterende afgift af hendes gård til kongens kasse, 152 rdl. - En sekvestration konfirmeres. Enken har tilstået fordringens rigtighed under gråd og beklagelse, at det var hende umuligt at betale gælden, da hun er behæftet med 700 rdl. gæld. Som en enfoldig enke havde hun ikke indset, at det var alt for højt og overdrevet at betale 251 rdl. pr. td. hartkorn (hvoraf hun har betalt den halve købesum til kongens kasse, 785 rdl.). Kvægsygen har 3 gange berøvet hende kvæget, og hun har som bekendt haft misvækst på kornavlen nogle år efter hinanden. Hun beder af sådanne grunde om, at kongen vil moderere restancen til 52 rdl. 43 sk., som hun håber at kunne skaffe ved venners hjælp, og allerhelst at nedsætte den årlige rente. - Men da det ikke står i rettens magt at reflektere noget på denne enkes bevægende grunde, så kendes for ret, at hun skal betale. 729b:

729b:

30/3. Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Peder Møller i Bække (tidligere er nævnt Asbo) for gæld på 15 rdl. 4/5

Amtsforvalteren efterlyser Poul Nielsen 2. gang.

1773 - 20. april:

9/3. Jens Simonsen i Kjelstrup under Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen i Seest. 18/5

13/4. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 27/4

730:

13/4. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 11/5

730b:

Spørgsmål til Anne Elisabeth Pedersdatter fra Kragelund om synet på Binnerholt mose ved Bække i forbindelse med ovenstående sag.

Spørgsmål til vidner fra Bække og Amnitsbøl i sagen.

731:

Spørgsmål til vidner fra Bække i samme sag.

731b:

Amtsforvalteren efterlyser 3. gang Poul Nielsen fra Egtved, som er udlagt til barnefader af Zidsel Larsdatter fra Skibet sogn. Ingen har indfundet sig med oplysning om hans opholdssted.

1773 - 27. april:

6/4. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid. 25/5

Provst C. A. Dyssel i Hygum ctr. præsten Henrik Bützow i Starup for gæld. 11/5

732:

13/4. Kammerråd Richter ctr. Peder Christensen, møller i Borre mølle. En synsforretning bekræftes. Poul Christensen fremlægger et forlig af 29/7-67 mellem parterne. Tingsvidne.

20/4. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. Udsættes til 11/5, skønt to af vidnerne er tilsagt til 4/5

732b:

1773 - 4. maj:

13/4. Hans Christoffersen af Vorbasse ctr. Peder Møller i Bække (tidligere er nævnt Asbo) for gæld på 15 rdl. Forlig.

Præsten i Egtved ctr. Ebbe Christensen i Bøgvad. 18/5

27/4. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. Anklageren møder og erfarer, ikke alene at ingen af de pålagte vidner er mødt, men endog i hensigt til idag herværende marked, hvorved er en overmåde stor samling af mennesker, som hindrer og gør det fast umuligt at få delinkventerne frem for retten uden alt for meget at risikere deres undvigelse, hvorfor actor og defensor begærede sagen udsat til 11/5

6/4. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 11/5

13/4. Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem. 18/5

733:

Smeden Iver Jensen af Vester Vamdrup får tingsvidne ang. 100 stk. høleer og 60 stk. hakkelsesjern, som han agter at indføre til forhandling i Jylland. Han aflægger ed på, at de er forfærdiget af ham selv og hans folk i Vester Vamdrup.

1773 - 11. maj:

Anders Hansen af Gelballe ctr. Niels Poulsens enke ibidem i markstrid. 25/5

4/5. Landsdommer de Leth ctr. (Anders Horsbøl) Peder Poder i Bække. 1/6

733b:

27/4 og 4/5. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 18/5

20/4. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 25/5

734b:

27/4. Dom: Provst C. A. Dyssel i Hygum på egne og medarvingers vegne ctr. præsten Henrik Bützow i Starup for gæld på 1500 rdl. Han har afdraget de 100 rdl. og dømmes nu til at betale resten.

1773 - 18. maj:

13/4. Degnen Lauge Høeg af Hjarup m.fl. ctr. Anders Jessen m.fl. ibidem. 1/6

20/4. Jens Simonsen i Kjelstrup under Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen i Seest. 15/6

4/5. Præsten i Egtved ctr. Ebbe Christensen i Bøgvad. 1/6

11/5. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 1/6

735:

4/5. Dom: Christen Jensen i Bække ctr. Peder Poder ibidem for gæld på 16 rdl. Christen Jensen har ikke kunnet bevise sin fordring. Derimod har Peder Poder med vidner bevist, at de har gjort afregning, og at han ved citanten skal have fået penge tilgode. Christen Jensen har tillige påanket, at Peder Poder forholdt ham hans pas, fordi citanten har forpligtet sig til med familie at underkaste sig Peder Poder som husbond og til den ende at tage fæste på et hus, som skulle forundes ham uden indfæstning. Men ingen af parterne har fremlagt fæstebrev. Det kendes for ret, at Peder Poder bør udlevere til Christen Jensen hans pas, da det ikke er kommet til opfyldelse med fæstebrev på huset, men derimod bør Peder Poder være fri for videre tiltale fra Christen Jensen, hvad de 16 rdl. angår.

Læst plakat af 10/5 om toldforordningens bestemmelser om konfiskation af kvæg.

735b:

1773 - 25. maj:

11/5. Anders Hansen af Gelballe ctr. Niels Poulsens enke ibidem i markstrid. Synsmænd har konstateret, at enken ved opsætning af gærde egenrådigt har frataget Anders Hansen en flere alen bred stribe af hans skovhave. Der indgås forlig: enken skal inden førstkommende lørdag aften flytte gærdet tilbage til dets gamle sted og herefter love at gærde og hegne det halve, og desuden betaler hun 7 rdl. i sagsomkostninger. Tingsvidne.

27/4. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid (og vold). 6/7

736:

11/5. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 22/6

1773 - 1. juni:

11/5. Landsdommer de Leth ctr. (Anders Horsbøl) Peder Poder i Bække. 8/6

736b:

18/5. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 8/6

Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. 15/6

737b:

Anker Poulsen i Ødis Bramdrup ctr. Anders Andersen af Lunderskov. Attest fra sognefoged Christen Buch i Hjarup og Terkel Jørgensen i Kalhave. Tingsvidne.

738:

18/5. Præsten i Egtved ctr. Ebbe Christensen i Bøgvad. Ingen mødt. Sagen ophævet.

Læst det Vestindiske og Guineiske Rente- og General Toldkammers plakat af 26/5 om udførsel af kornvarer og fedevarer.

18/5. Dom: Degnen Lauge Høeg af Hjarup, Peder Kyhl af Dalby, Jens Poulsen og Mickel Christensen af Hjarup ctr. Anders Jessen og Søren Baastrup m.fl. ibidem. - Da lodsejerne i Hjarup sogn og by i 1768 blev enige om fællesskabets ophævelse og deres markers opmåling og afdeling, aftalte de at beskikke Lauge Høeg og Peder Kyhl til opmålingen og Jens Poulsen og Mickel Christensen til boniteringen. De førstnævnte skulle have 3 mk. danske af hver tønde hartkorn, og de sidste skulle have 1 mk. dansk pr. dag, så længe tjenesten vedvarede. De vigtigste af lodsejerne såsom sognefogeden m.fl. har været tilfredse med opmålernes og takseringsmændenes forretning og har betalt dem; men nogle har ved Anders Jessen og Søren Baastrup klaget til amtmanden den 13/1-72 med beskyldninger mod forretningen. I klagen har de meddelt, at de kongelige landkommissærer har befalet dem, at når delingen befandtes urigtig, skulle opmålerne ej alene ingen betaling nyde, men endog erstatte alle påfulgte omkostninger. Den påstand har de ikke bevist. Tværtimod er det blevet vist, at deres arbejde har været stort, og at udmålingen er foretaget på det grundlag. Det er heller ikke bevist, at nogen er blevet gået for nær. De er beføjede til at få deres betaling. Altså skal Anders Jessen og de øvrige modparter betale efter aftalen samt en omkostning på 11 mk. 4 sk., som mændene har haft til deres håndlangere. De betaler sagsomkostningerne med 10 rdl.

1773 - 8. juni:

738b:

1/6. Landsdommer de Leth ctr. (Anders Horsbøl) Peder Poder i Bække. 22/6

1/6. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 22/6

Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 22/6

739:

1773 - 15. juni:

18/5. Jens Simonsen i Kjelstrup under Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen i Seest. 27/7

Peder Jørgensen af Fredsted ctr. Peder Jensen ibidem for gæld. 29/6

1/6. Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. 29/6

739b:

Jep Andersen af Egtved ctr. Hans Pedersen og Jens Nielsens enke ibidem. 6/7

Niels Hansen og Niels Jørgensen i Højen anmelder ildsvåde. Et af de nedbrændte huse var beboet af Christen Nielsen. Tingsvidne.

740:

1773 - 22. juni:

8/6. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 13/7

740b:

8/6. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 29/6

741:

8/6. Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. 27/7

741b:

Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 13/7

25/5. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 27/7

Læst Danske Kancellis efterlysning af 12/6 af 2 svenskere, Neumand og tjener Niels Pedersen, som er undveget fra Lund rådhus, hvor de var arresteret.

1773 - 29. juni:

742:

15/6. Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. 20/7

742b:

22/6. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 20/7

15/6. Peder Jørgensen af Fredsted ctr. Peder Jensen ibidem for gæld på 50 rdl. Gælden er betalt, og sagen frafaldet.

Hans Hansen af Gammelby mølle ctr. Poul Hansen i Møsvrå for gæld. 27/7

1773 - 6. juli:

743:

15/6. Jep Andersen af Egtved ctr. Hans Pedersen og Jens Nielsens enke ibidem. 27/7

743b:

Christoffer Nielsen af Bredsten sogn, Allerup by, ctr. Jens Gjermandsen i Egtved for gæld. 20/7

Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld. 3/8

(25/5. Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup, markstrid (og vold). Dom er blevet afsagt idag, men den er først indført 13/7).

1773 - 13. juli:

Læst forordning af 17/6 ang. kvart procents skatten.

22/6. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 20/7

Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen af Hafdrup. Dom kræves fornyet. 20/7

744:

22/6. Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 20/7

Videfogeden Hans Nissen af Egtved ctr. Palle Jensen ibidem. 27/7

6/7. Dom: Søren Pedersen og Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen, Anders Nielsen og Daniel Andersen af Hafdrup. - Søren Pedersen og Peder Hansen har sagsøgt mændene fra Hafdrup, fordi disse har nedkastet et dige, som de førstnævnte efter deres opfattelse har opført på deres egen bys grund inden for markskel. Hafdrupmændene mener derimod, at skellet går et andet sted; men de har ikke leveret et situationskort, som kunne have belyst situationen. Desuden har kancelliråd Hansen skrevet til retten, at det er imod hans vidende og vilje, hvad de har foretaget sig. - Da altså retten har erfaret, at de 3 Hafdrup-mænd uden lovligt bevis og dom har nedkastet et dige og forfulgt sagen uden deres husbonds vidende, ja forsømt at lade tegne situationskort, så kendes for ret, at denne sag ikke må komme de Horskær mænds ret til skade, men Hafdrupmændene bør betale til Anst herreds fattigkasse 3 rdl. - Dommen er underskrevet den 6. juli.

744b:

1773 - 20. juli:

29/6. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 3/8

13/7. Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 17/8

745:

13/7. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 3/8

745b:

29/6. Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. 3/8

13/7. Dom: Peder Hansen af Horskær ctr. Søren Pedersen af Hafdrup. Gældsdom af 19/11-71 fornyes, så der kan gøres lovlig exekution.

6/7. Dom: Christoffer Nielsen af Bredsten sogn, Allerup by, ctr. Jens Gjermandsen i Egtved for gæld på 366 rdl. Denne har beklaget, at han som en fattig mand ikke var i stand til at betale. Det skal han.

746:

1773 - 27. juli:

6/7. Jep Andersen af Egtved ctr. Hans Pedersen og Jens Nielsens enke ibidem. 17/8

29/6. Hans Hansen af Gammelby mølle ctr. Poul Hansen i Møsvrå for gæld. 17/8

13/7. Videfogeden Hans Nissen af Egtved ctr. Palle Jensen ibidem. 3/8

22/6. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 10/8

15/6. Dom: Jens Simonsen i Kjelstrup under Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen Juul i Seest for gæld på 133 rdl. Hans Pedersen har i 1756, mens han var fæstebonde, udstedt en panteobligation til Jens Simonsen med pant i gården, hvilket ikke stod i hans magt, da gården tilhørte ryttergodset. Også opsigelsen af gælden er urigtig, idet den dels er forældet og dels mangler påskrift om tilståelse af opsigelsens rigtighed. Ved ryttergodsauktionen i 1765 har Jens Simonsen ikke gjort erindring om sin fordring efter det pant, han formente at have i gården. Følgelig kan det alene tjene kreditor til gode, at debitor, der siden er blevet fattig, har tilstået for retten, at han skylder de 133 rdl., som han ikke nægter at betale, hvis han kunne. Den ugyldige obligation berettiger iøvrigt ikke til renter. - Hans Pedersen Juul bør betale de 133 rdl. med fradrag af de 26 rdl., som han har betalt i rente.

746b:

22/6. Dom: Landsdommer de Leth ctr. Peder Poder i Bække. Der henvises til domme af 13/1-67 og 4/8-72. - Anders Horsbøl har lånt 600 rdl. på Bække kro, og da han solgte den til Peder Poder, betalte denne ikke. - Peder Poder har ikke anført noget til at svække den tidligere dom, men har blot trukket tiden ud. Dommen af 13/1-67 fornyes til eksekutions kraft til afbetaling på Anders Horsbøls gæld, der nu med renter er oppe på 847 daler.

747:

1773 - 3. august:

20/7. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 17/8

20/7. Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. 17/8

Svend Pedersen af Horskær ctr. Peder Eskildsen af Vester Vamdrup. Peder Eskildsen forsøger at komme uden om, at der er en aftale med Svend Pedersen om at afstå gården til ham. Hvis der har været en samtale mellem dem, så har det været i sus og dus ved en begravelsessamling hos en mand der i byen. Desuden skyder han sig ind under, at han er fæster under Østerbygårds ejer og defor ikke har lov til at træffe aftale om afståelse. Men det modbevises ved at fremlægge den kontrakt, som kancelliråd Hansen til Østerbygård har oprettet med bønderne i Vester Vamdrup. - Inden man begynder at føre vidner, kommer parterne imidlertid til enighed. Peder Eskildsen indrømmer, at han ganske rigtigt har indladt sig i en aftale med Svend Pedersen om afståelse af fæstegården straks imod, at Svend Pedersen betalte 600 rdl. og ville holde aftægtskontrakten med den gamle Niels Katbøl; men Peder Eskildsen havde glemt at kræve, at Svend Pedersen også skulle svare aftægt til Peder Eskildsens mor. Nu tilføjes så en aftale om dette. Peder Eskildsen modtager imorgen 550 rdl. og fraflytter så gården. Svend Pedersen skal overholde kancelliråd Hansens kontrakt med Vester Vamdrups bønder og kan iøvrigt forvente at få såkaldt fæstebrev af kancelliråden.

748:

27/7. Videfogeden Hans Nissen af Egtved ctr. Palle Jensen ibidem. 17/8

6/7. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld. 24/8

20/7. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 10/8

748b:

1773 - 10. august:

27/7. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 24/8

3/8. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 21/9

Konstitueret amtsforvalter Lund ctr. Jens Nielsen i Fredsted. 17/8

1773 - 17. august:

10/8. Konstitueret amtsforvalter Lund ctr. Jens Nielsen i Fredsted. 14/9

749:

3/8. Videfogeden Hans Nissen af Egtved ctr. Palle Jensen ibidem. 31/8

27/7. Jep Andersen af Egtved ctr. Hans Pedersen og Jens Nielsens enke ibidem. 14/9

3/8. Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. Dom er indført fol. 750.

20/7. Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 21/9

3/8. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 31/8

749b:

Grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst ctr. Anders Dahl af Dal og Jens Videbæk af Plagborg. 31/8

27/7. Dom: Hans Hansen af Gammelby mølle ctr. broderen Poul Hansen i Møsvrå for gæld på 100 slettedaler. Det halve er penge iflg. afståelseskontrakt af 4/3-1742 og den anden halvdel er optjent løn. Gælden er tilstået i skiftet efter Poul Hansens hustru. Det nægter Poul Hansen ikke, men han påstår, at han for en del år siden overlod sin broder en sortbroget kvie, som var durksyget, og som var af 40 rdl. værdi. Men det har han ikke bevist. Han skal betale, men hans lovlige ret forbeholdes, hvis han kan bevise sin påstand om kvien.

3/8. Dom: Hans Nielsen i Knudsbøl og Johan Sørensen af Skjoldborg ctr. arresterede Søren Johansen Smed. - Smeden Søren Johansen købte på den kongelige auktion i 1765 ved sin morbroder Johan Sørensens hjælp (den forrige forpagter på Skodborghus) en lille gård i Knudsbøl på hartkorn ager og eng 2-3-1-1/2. Men på grund af hans slette husholdning og forhold opsagde morbroderen kapitalen lovligt med efterfølgende søgsmål, dom, indførsel og auktion. Da blev gården ved offentlig auktion i 1771 solgt til sr. Erich Wickmann, der dernæst drev gården, indtil han for et års tid siden solgte den til Hans Nielsen. Denne har beboet den med sin familie i rolighed indtil den 11/5 sidst: Mens Hans Nielsen var til en auktion i Verst, kom Søren Johansen og flyttede ind med kone børn og gods fra sit hus i Jordrup og bemægtigede sig gården med hus, bo, kreaturer med videre. Da Hans Nielsen kom hjem om aftenen, blev han forment adgang og måtte drage til Jordrup. Hans Nielsen viste tålmodighed, skønt det var i den travleste vårsæd, i håb om, at Søren Johansen skulle besinde sig, idet både han og andre frygtede dette menneske. Så søgte han hjælp hos Søren Johansens morbroder Johan Sørensen. Men det hjalp ikke. Søren Johansen opslog på Jordrup kirke en plakat med fornærmelige udsagn imod Hans Nielsen og hustru Dorthe Jensdatter. Så klagede Hans Nielsen og Johan Sørensen til amtmanden, og den 18/5 blev der grebet ind og Søren Johansen indsat i amtets arresthus. Det er blevet bevist, at Søren Johansen har bemægtiget sig gården, malket gårdens 3 køer og sat sit brændemærke på dem. Han ville også have brændemærket hestene, hvis ikke gårdens tjenestekarl havde sagt, at han ikke kunne finde dem. Da Hans Nielsen kom hjem fra auktionen, havde Søren Johansen sagt til ham, at han skulle vise lovlig adkomst og pas, og at han var en landløberknægt og voldsmand, hvorfor Søren Johansen havde tilegnet sig gården. Noget lignende var indholdet af den plakat, han havde opsat, hvor han har bedt sognemændene om hjælp til at fordrive Hans Nielsen. I huset havde han forskanset sig med en boløkse og en bøsse i stuen; tjenestepigen var blevet jaget væk, og tjenstekarlen kunne kun komme ind, når han i forvejen havde pikket på ruden ind til stuen. Her havde Søren Johansen opbrudt et hængeskab, hvor Hans Nielsen bl.a. opbevarede sit skøde. Det havde Søren Johansen fjernet tilligemed nogle penge. Tjenestekarlen, Søren Jørgensen, havde fået besked om ikke at sige noget til Hans Nielsen, idet han nu selv var hans husbond. - Søren Johansens eneste begrundelse for denne bemægtigelse af gården har været det kgl. skøde, som han fik ved ryttergodsauktionen. Iøvrigt har han blot ytret sig i retten med uanstændige forhold. - Og da det således er bevist, at Søren Johansen er et ondt, farligt og skadeligt menneske for offentligheden, så bliver de strafbøder, som følger af hans mange forseelser ikke straf nok, da han ikke ejer nok til at betale dem. Det kendes for ret, at han ifølge forordningen af 29/6-64 bør arbejde i Københavns fæstning på livstid. Han skal af sit sekvestrerede bo erstatte Hans Nielsens tab samt betale for arrest, proces m.v., så vidt hans midler rækker. - Søren Johansen svarede på dommen, at han ikke var fornøjet med den. (Af vidneafhøringen fremgår det bl.a. at Hans Nielsens naboer i Knudsbøl ikke kunne komme ham til hjælp, fordi de havde travlt med vårsæden!).

750b:

1773 - 24. august:

751:

Kammerråd Riis ctr. præsten Henrik Bützow. 14/9

10/8. Vester Gesten mænd ctr. Bække mænd, markstrid. 28/9

Hans Olesen ctr. rådmand Bahnsen. 14/9

Læst forordning af 12/8 om nøjere bestemmelse af hoveriet.

Læst Danske Kancellis promemoria af 7/8 med efterlysning af underofficer og viceregimentskvarter mester Damsberg, der er undveget fra sin arrest i Skåne.

3/8. Dom: Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Søren Pedersen i Hafdrup for gæld på 25 rdl. hvoraf han har afdraget de 10. Han skal betale resten.

751b:

1773 - 31. august:

Christian Fugl på Oksvig på egne og Jerlev bys lodsejeres vegne beder om, at 2 mænd må blive udmeldt til at taksere heden og fædriften mellem Jerlev og Oksviggård.

17/8. Videfogeden Hans Nissen af Egtved ctr. Palle Jensen ibidem. 5/10

17/8. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 14/9

752:

17/8. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst ctr. Anders Dahl af Dal og Jens Videbæk af Plagborg. Søgsmålet ubeføjet. Sagen afgjort i mindelighed.

1773 - 7. september:

Kaj Poulsen af Hoven mølle under Lundenæs amt ctr. enken Magdalene Sørensdatter i Øster Gesten for gæld. 21/9

752b:

1773 - 14. september:

17/8. Konstitueret amtsforvalter Lund ctr. Jens Nielsen i Fredsted. 28/9

24/8. Kammerråd Riis ctr. præsten Henrik Bützow i Starup. 28/9

31/8. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 21/9

753:

24/8. Hans Olesen ctr. rådmand Bahnsen. Hans Olesen, der nu opholder sig i Hornelund på Nørholmgårds gods, har været skriverdreng hos rådmand Bahnsen. Hans vidne er Jens Thygesen af Skanderup, der har været gårdkarl hos Bahnsen. Hans Olesen beskriver en situation, hvor Bahnsen først har pryglet ham med et spanskrør og dernæst sendt ham ud til gårdskarlen for at hente tyrepisken. Først gav Bahnsen karlen besked om at give Hans nogle slag med den, og dernæst tog han selv fat og pryglede ham, efter Hans Olesens mening af alle kræfter. Vidnet husker ikke, at han havde blod i ansigtet bagefter.

753b:

17/8. Dom: Jep Andersen af Egtved ctr. Hans Pedersen og Jens Nielsens enke ibidem. - Jep Andersen har været lige ved at dø af sprinklersygen. I den situation opreddede han en kontrakt med sin to svogre Hans Pedesen og Jens Nielsen den 2/3-72, som blev tinglæst den 9/3, om afståelse af gården. Siden er han blevet rask og har fortrudt handelen, hvorfor han har forsøgt at bevise, at han var fra sin forstand, da han skrev under på kontrakten. Men det er ikke lykkedes. Det kendes for ret, at han efter lovens 5-1-11 og -2 bør holde det, som han har indgået. Og det beneficium pauperitatis, som han havde erhvervet til sagsanlægget, skal ikke komme ham til gode. Desuden skal han for den unødige trætte betale 1 rdl. til Egtved sogns fattige.

1773 - 21. september:

Læst forordning af 2/9 om afskaffelse af brændevinsbrænderiets forpagtning på landet og ulovligt krohold.

10/8. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 12/10

17/8. Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 12/10

14/9. Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. 19/10

754:

7/9. Kaj Poulsen af Hoven mølle under Lundenæs amt ctr. enken Magdalene Sørensdatter i Øster Gesten for gæld. 12/10

1773 - 28. september:

24/8. Dom: Vester Gesten (her står der Øster Gesten) mænd ctr. Bække mænd, markstrid. - Tvisten drejer sig om noget mosehø. Der er tre skelsten, som man ikke har undersøgt så nøje som man burde, idet man ikke har set efter, om der var kul og flint under dem. Så forpligtes Bække bys lodsejere herved til på lovlig måde og inden den i loven foreskrevne tid, højst 6 uger under mulkt af 1 rdl. dagligt over den tid, at lade ved syn efterse, om der skulle være kul og sten under de tre sten. Når sådant syn foreligger, skal der falde lovlig dom fra retten i sagen og alle dens omstændigheder.

754b:

14/9. Dom: Kammerråd Riis ctr. præsten Henrik Bützow i Starup. - Hr. Bützow har udstedt et pantebrev til Andres Møller i Kolding. Det er blevet transporteret til kammerråd Riis. Af et lån på 400 rdl. har har forpligtet sig til at afdrage 50 rdl. hvert år. Det har han ikke gjort sidste gang. Han dømmes til at betale sit afdrag.

14/9. Dom: Konstitueret amtsforvalter Lund ctr. Jens Nielsen i Fredsted for gæld på 208 rdl. Han skal betale.

1773 - 5. oktober:

Læst plakat af 15/9 om opdagelse og anmeldelse af de effekter, som måtte tilhøre forrige amtsforvalter Hans Andersen Møller og Christian Scuboe Ostrup.

31/8. Dom: Videfogeden Hans Nissen af Egtved ctr. Palle Jensen ibidem. Teksten er ulæselig med læseapparat. - Kort før rugen begyndte at skride, var tre af Palle Jensens heste ude i Egtveds rugvang. De blev optaget af Hans Nissen. Palle Jensen har brudt ind i hans stald og taget sine heste. Hans Nissen har tilbudt ham et forlig; men det har han åbenbart ikke accepteret.

755:

1773 - 12. oktober:

Anna Maria Iversdatter af Skanderup ctr. broderen Jep Iversen ibidem. 19/10

21/9. Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 26/10

21/9. Kaj Poulsen af Hoven mølle under Lundenæs amt ctr. enken Magdalene Sørensdatter i Øster Gesten for gæld. 9/11

755b:

21/9. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 26/10

Kaj Poulsen af Hoven mølle ctr. Hermand Andersen i Vester Gesten. 2/11

Læst forordning om kornskatten for 1774.

756:

1773 - 19. oktober:

12/10. Anna Maria Iversdatter af Skanderup ctr. broderen Jep Iversen ibidem. 2/11

21/9. Dom: Sag ctr. 6 personer, der er arresteret for tyveri. (De 6 arresterede er: Jep Poulsen og hustru Mette Bertelsdatter af Lunderskov, Peder Randberg, Christian Cornelius Smed og hustru Marianne Poulsdatter af Grønninghoved (Grønninghoe) samt Else Poulsdatter af Rolles mølle). De er arresteret for grove tyverier hos både provst provst Peder Winther i Nagbøl og pastor Friis i Hjarup. Tyveriet hos provst Winther af guld, sølv, klæde, linned og andet er vurderet til 121 rdl. Det blev begået af Peder Randberg og Jep Poulsen natten mellem 21. og 22. januar sidst. Peder Randberg havde taget en rude ud, lukket skodderne ned, var gået ind, havde tændt lys og opbrudt chatol og dragkiste. Jep Poulsen stod uden for vinduet og tog imod tyvekosterne. De efterlod dem ved et gærde nær Jep Poulsens hus, formentlig fordi dagen kom dem på. Nogle af tyvekosterne blev fundet hos Else Poulsdatter, som havde fået dem indpakket fra Peder Randberg. Noget blev fundet i Jep Poulsens hus (bl.a. i et musehul). Ved tyveriet har Peder Randberg haft to usædvanlig store knive med sig; han og Jep Poulsen havde slebet dem aftenen inden tyveriet. I sit hus havde han en skarpladt bøsse, hvilket vidner om deres videre onde forsæt. Randberg har været dragon; der er kommet en erklæring fra regimentet, at han var blevet afskediget, fordi hans nummer kunne besættes med en bedre og indfødt rekrut (Peder Randberg er fra Skåne). Han har forklaret, at alt det stjålne skulle have været bragt til Christian Cornelius i Grønninghoved under Haderslevhus amt for at blive delt der. - Tyveriet hos hr. Friis blev begået af samme Peder Randberg og Christian Cornelius, og Peder Randberg er kommet ind som i Nagbøl. Cornelius har stået udenfor og taget imod tyvekosterne. Han har haft dem i sit hus og også solgt deraf 67 lod sølv for 2 mk. 8 sk. loddet til en jøde ved navn Hirtz, som man ikke har kunnet skaffe oplysninger om. Christian Cornelius havde villet skjule sig hos sin svigerfar i Rolles mølle; han gemte sig i høet, men hans klæder afslørede ham. Fra regimentet er der kommet oplysning om, at han er blevet afskediget efter at have udstået straf for en del tyverier. Man formoder, at det er i regimentet, Peder Randberg og Christian Cornelius har lært hinanden at kende. - Hvad angår Jep Poulsens hustru Mette Bertelsdatter, da er det ikke bevist, at hun har haft en sådan delagtighed, at hun kan anses for tyv, men hun har vel bragt sig under mistanke for de 6 pund garn, som blev fundet i deres hus, og som Anne Sørensdatter i Drabæk mølle har vedkendt sig. Men hendes benægtelse af at kende noget til tyveriet kan ikke forkastes. Peder Randberg har beskyldt hende for at være medvider til tyveriet hos provsten; men det er ikke blevet bevist, og det kan han have sagt af ondskab, fordi hun ved eftersøgningen åbenbarede tyveriet og det stjålne. - Christian Cornelius' hustru Marianne Poulsdatter erkender, at hun i sin dragkiste og kiste har haft de tyvekoster, som siden blev fundet i skjul; men hun nægter at kende noget til tyveriet. - Ligeledes er heller intet bevis faldet imod Else Poulsdatter af Rolles mølle. Hendes forseelse består i, hun har taget nogle ting i forvaring for Peder Randberg uden at vide, hvad det var , og uden at åbenbare det ved den første undersøgelse. - Det kendes for ret, at Peder Randberg, Jep Poulsen og Christian Cornelius efter lovens 6-17-36 og forordning af 27/4-71 bør kagstryges, have tyvsmærke på deres pander og arbejde i jern på livstid, og efter lovens pag. 986 .... have deres hovedlod forbrudt .. (utydelig tekst, det handler om igæld og tvigæld). - Jep Poulsens og Christian Cornelius' hustruer frikendes for at haft del i deres mænds tyverier, dog siden de ikke har gjort anmeldelse derom hos øvrigheden, bør hver af dem til straf arbejde et år i Viborg tugthus. Ligeledes frikendes Else Poulsdatter, hvis forseelse og uforsigtighed anses for at være straffet med hendes arrest under processen. - Jep Poulsen, Peder Randberg og Christian Cornelius samt deres hustruer begærede dommen appelleret, mens Else Poulsdatter erklærede at være fornøjet med den afsagte dom. - (Christian Cornelius Smed har haft ry for at kunne skaffe bestjålne deres ejendele igen, idet han mod betaling påtog sig at "vise igen" eller endog skaffe det igen. Et af vidnerne var Mattias Christian Bundgaard fra Ødis Bramdrup. Han var en af dem, der troede på Christian Cornelius, og havde anbefalet hr. Friis i Hjarup at forsøge. Men denne havde nu svaret, det kun var tyve og tyves medvidere, der kunne vise igen. Han ville selv have gjort forsøget, idet der var nogle småting, der var blevet stjålet fra ham, men det blev dog ikke til noget. Men han havde besøgt Christian Claudius, der havde forklaret ham, at han kun kunne vise igen, så længe tyvekosterne ikke var blevet solgt, thi hvad som var solgt, var den købendes eje og frelste ejendom. Han havde under samtalen sagt, at ingen hørte dem uden Gud, de selv og Fanden.)

757:

1773 - 26. oktober:

12/10. Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 7/12

Provst Andreas Bredstrup i Nørre Vilstrup ctr. sognepræsten Jacob Holm for Jerlev og Højen menigheder. 21/12

757b:

12/10. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. 9/11

1773 - 2. november:

Læst forordning af 26/10 om teologisk eksamen.

Læst etatsråd de Hoffmans bestalling af 21/10 på at være amtmand over Koldinghus amt i geheimekonferentsråd von Bülows sted.

19/10. Anna Maria Iversdatter med fader og formynder Iver Jepsen af Skanderup ctr. broderen Jep Iversen ibidem. 14/12

758:

12/10. Kaj Poulsen af Hoven mølle ctr. Hermand Andersen i Vester Gesten. Forlig.

1773 - 9. november:

Læst kgl. bestalling af 28/10 til forvalter Johan From til herefter at være amtsforvalter i Koldinghus amt i stedet for forrige amtsforvalter kammerråd Møller.

26/10. Dom: Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. 4 mænd for resterende forpagtningsafgift. - Kancelliråden har sagsøgt Rasmus Andersen, Jep Pedersen, Nis Jensen og Hans Christensen, alle af Øster Vamdrup for 1/5 resterende forpagtningsafgift af Østerbygård. De har først henskudt sig til en mand ved navn Bundgaard og dernæst til skovrider Gynther, som skulle være trådt ind i forpagtningen, hvilket de dog ikke har bevist. Sagen er blevet afgjort i mindelighed ved overenskomst mellem dem og skovrider Gynther ved kancelliråd Hansens mellemkomst, hvorefter Gynther betaler den resterende afgift. Herefter har søgsmålet alene drejet sig om sagsomkostningerne. - Dem skal de 4 mænd som sagvoldere betale.

12/10. Dom: Kaj Poulsen af Hoven mølle under Lundenæs amt ctr. Niels Olufsens enke Magdalene Sørensdatter i Øster Gesten for gæld. Hun har udstedt et pantebrev på 900 rdl. til Kaj Poulsen. Heraf har denne transporteret til Niels Bundsgaard i Vester Gesten 500 rdl. Altså skylder hun Kaj Poulsen 400 rdl. Kaj Poulsen har alligevel opsagt hele kapitalen på 900 daler, hvilket han ikke var berettiget til, og han har blandet nogle andre mellemregninger ind i søgsmålet. Men han har rettet fejlen, så at han nu kun har søgt dom for de 400 rdl. Dem skal hun betale.

1773 - 16. november:

Læst forordning af 20/10 om, hvilke sager skal henhøre under det Danske Kancelli, og hvilke under Rentekammeret og de øvrige kollegier.

758b:

Læst forordning af 27/10 om, at ingen fremmed omløber må indfinde sig i riget med dyrekunster og andet deslige at lade se for penge.

1773 - 23. november:

1773 - 30. november:

1773 - 7. december:

Peder Nielsen af Gamst ctr. sin svigermor Helvig Pedersdatter ibidem. 21/12

26/10. Dom: Christen Pedersen Smed af Vindum ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. Teksten er vanskelig at læse. Deres mellemværende synes at hidrøre fra studehandel, som de har drevet sammen uden at føre ordentligt regnskab dermed. Christen Buch dømmes til at betale et beløb, hvis størrelse afhænger af, om han tør aflægge ed på, at han ikke skylder mere. Hvis ikke han tør fortrøste sig til en sådan ed, får Christen Pedersen Smed lejlighed til at aflægge sin ed på, hvad han har til gode.

759:

1773 - 14. december:

2/11. Dom: Anna Maria Iversdatter med fader og formynder Iver Jepsen af Skanderup ctr. broderen Jep Iversen ibidem. - Jep Iversen har ikke overtaget sine forældres gård på anden måde end ved at opfylde den lovlige kontrakt, der er oprettet mellem dem den 23/4-71. Ifølge den skal han betale til sin søster 180 rdl. til 1. maj 1772 foruden nogle nærmere angivne møbler. Det har han ikke opfyldt. Han undskylder sig med, at søsteren enten har fået eller bortført nogle andre møbler, men det har han ikke bevist. Han skal udbetale kapitalen og udlevere møblerne eller betale deres værdi i penge. Derimod skal Anne Marie Iversdatter give afkald. Jep Iversen forbeholdes sin ret, hvis kan kan bevise sin påstand om, at hun har fået møbler, som hun ikke skulle have haft.

759b:

1773 - 21. december:

Læst plakat af 27/11 om konsumtion af kalve i købstæder uden for København.

26/10. Provst Andreas Bredstrup i Nørre Vilstrup og jomfru Karen Krog Holm af Vejle ctr. sognepræsten Jacob Holm for Jerlev og Højen menigheder. 15/2-1774

Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 1/2

760:

Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 11/1

Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 11/1

760b:

Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 11/1

Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 11/1

761:

Poul Østergaard fra Kastoft ctr. Ole Andersens enke Kirsten Nielsdatter og søn Anders Olesen af Vester Gesten. Enken er stævnet uden lavværge. Derfor afvises stævnemålet.

7/12. Peder Nielsen af Gamst ctr. sin svigermor Helvig Pedersdatter ibidem. Fejl i stævnemålet.

1774

761b:

1774 - 11. januar:

Retten blev sat, holdt og endt af borgmester, by- og herredsfoged Hans Junghans samt den konstituerede skriver rådmand Hans Paabye af Kolding. De nævnte 8 stokkemænd er af Vorbasse, Grene, Grindsted, Hejnsvig og Verst sogne samt Jelling by ... i deres sted besørget Rasmus Rasmussen ... (de fleste navne ulæselige).

21/12. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 1/2

762:

21/12. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 1/2

21/12. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 1/2

21/12. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 1/2

762b:

1774 - 18. januar:

1774 - 25. januar:

Læst plakat af 31/12-73 om, at bankosedler og kgl. obligationer, der ikke lyder på navn, skal sendes med den kgl. post og det til en ringere takst end forhen.

1774 - 1. februar:

11/1. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 15/2

11/1. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 15/2

763:

11/1. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 15/2

21/12. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 15/2

11/1. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 22/2

Christen Eriksen af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 15/2

1774 - 8. februar:

763b:

1774 - 15. februar:

21/12. Provst Andreas Bredstrup i Nørre Vilstrup og jomfru Karen Krog Holm af Vejle ctr. sognepræsten Jacob Holm for Jerlev og Højen menigheder. 22/2

1/2. Christen Eriksen af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 1/3

1/2. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 1/3

764:

1/2. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 1/3

1/2. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 1/3

1/2. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 1/3

Rådmand Bahnsen af Kolding sættedommer:

Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. vedkommende. Det er vist pigen Anne Henriksdatter af Almind. Derimod er provst Carsten Wolqvart, som skulle være rette vedkommende, ikke stævnet. 1/3

765:

Sognefogeden Christen Bol af Spjarup ctr. Anders Jepsen i Torsted. 1/3

1774 - 22. februar:

765b:

Læst kapitelstaksten for 1773.

Jens Bruun i Kolding ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle med kautionist Claus Viuf i Nybjerg mølle. 8/3

15/2. Provst Andreas Bredstrup i Nørre Vilstrup og jomfru Karen Krog Holm af Vejle ctr. sognepræsten Jacob Holm for Jerlev og Højen menigheder. Sagen frafaldet.

1/2. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 8/3

766: (ligger i tingbogen efter fol. 767)

1774 - 1. marts:

15/2. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 15/3

15/2. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 15/3

15/2. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 15/3

766b:

15/2. Christen Eriksen af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 15/3

767:

15/2. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 15/3

Poul Østergaard til Nørre Kastoft ctr. Ole Andersens enke Kirsten Nielsdatter og søn Anders Olesen af Vester Gesten. 15/3

767b:

Rådmand Bahnsen er sættedommer:

15/2. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. vedkommende. 15/3

15/2. Sognefogeden Christen Bol af Spjarup ctr. Anders Jepsen i Torsted. Sognefogeden havde tilsagt Anders Jepsen til en ægt og vil føre vidner på, at denne har skældet, overfaldet og slået ham. Til vidnet Claus Viuf af Nybjerg mølle skal Anders Jepsen have fortalt, at sognefogeden kom til ham i hans hus, mens han var ved at tælle brik, og sparkede til ham, hvorpå Anders Jepsen gav sognefogeden et par rap. Vidnet har hørt, at sognefogeden kom blodig hjem. Vidnet Mads Pedersen af Tågelund har talt med Anders Jepsens kone, der har sagt, at tilsigelsen var sket til børnene, da de var på vej hjem til skole, og en sådan tilsigelse ville de ikke tage imod. Ved det første retsmøde havde sognefogedens prokurator afstået fra at afhøre Anders Jepsens kone, fordi hendes frækhed i retten kunne tyde på, at hun ikke ville tage eden alvorligt. Tignsvidne.

768:

Rådmand Bahnsen ctr. mølleren i Borre mølle, skovmøllen, Peder Christensen. 8/3

768b:

Gæsteret: Grænsekontrollør Zahn ctr. Jens Rytter i Ågård for brændevinsbrænden. 8/3

1774 - 8. marts:

1/3. Rådmand Bahnsen ctr. mølleren i Borre mølle, skovmøllen, Peder Christensen, vedr. et udbrud, der er sket ved møllens nyindrettede vandløb.

769b:

1/3. Gæsteret: Grænsekontrollør Zahn ctr. Jens Rytter i Ågård for brændevinsbrænden. Dom skulle afsiges 15/3, men den er ikke indført i protokollen. Jens Rytters navn er egentlig Jens Eriksen, og hans kone hedder Dorthe Pedersdatter. Hun vidnede idag uden at have aflagt ed. Hun nægter ikke anklagen for brændevinsbrænderi, men siger, at hendes mand solgte brændevinsredskaberne samme dag. Hun ved ikke, til hvem og for hvor meget.

22/2. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 15/3

22/2. Jens Bruun i Kolding ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle med kautionist Claus Viuf i Nybjerg mølle. Sagen frafaldet.

1774 - 15. marts:

770:

1/3. Poul Østergaard til Nørre Kastoft ctr. Ole Andersens enke Kirsten Nielsdatter og søn Anders Olesen af Vester Gesten. 29/3

Rådmand Bahnsen sættedommer:

1/3. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. vedkommende. Den hovedsagsøgte synes at være Anna Henriksdatter af Almind. Men sagen drejer sig også om, at han er udsagt af sin fæstegård i forbindelse med, at den af provst Carsten Walqvart er blevet solgt. Gården har været annexgård. Tingsvidne. (Se 12/4)

770b:

1/3. Christen Eriksen af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 14/6

771:

8/3. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 29/3

1/3. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 29/3

Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 29/3

771b:

1/3. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 29/3

1/3. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 29/3

1/3. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 29/3

1774 - 22. marts:

Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret i Store Anst. 5/4

772:

Forstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder i Almind for restance. 5/4

772b:

1774 - 29. marts:

15/3. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 19/4

15/3. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 12/4

15/3. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 12/4

773:

15/3. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 12/4

15/3. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 12/4

15/3. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 12/4

15/3. Poul Østergaard til Nørre Kastoft ctr. Ole Andersens enke Kirsten Nielsdatter og søn Anders Olesen af Vester Gesten. 12/4

773b:

1774 - 5. april:

Læst forordning af 14/3, hvormed fremmede kornvarers indførsel til Sydnorge indtil videre forbydes.

22/3. Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret (Boret) i Store Anst. 19/4

774:

Brev fra amtmanden om, at der 3 tingdage i træk skal bekendtgøres et spørgsmål, om nogen har noget tilgode for den rug, der er blevet leveret efter forordningen af 15/10-71.

22/3. Dom: Forstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder i Almind for restance af landgilde og arbejdspenge. Der nævnes: Jep Nielsen, Rasmus Christensen, Christen Iversen, Frederik Pedersen, Jørgen Christensen og Niels Madsen. De skal betale.

1774 - 12. april:

Bahnsen er sættedommer:

(se 15/3). Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. provst Carsten Walqvart. 26/4

29/3. Poul Østergaard til Nørre Kastoft ctr. Ole Andersens enke Kirsten Nielsdatter og søn Anders Olesen af Vester Gesten. Tingsvidne.

774b: (Første side på filmrullen M 30904)

29/3. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 26/4

775: (Sidste side på rullen M 30903)

29/3. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 26/4

29/3. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 26/4

29/3. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 26/4

29/3. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 26/4

775b:

1774 - 19. april:

29/3. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 14/6

5/4. Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret (Boret) i Store Anst. 10/5

1774 - 26. april:

776:

Rådmand Bahnsen er sættedommer:

12/4. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. provst Carsten Walqvart. 10/5

12/4. Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. 10/5

776b:

12/4. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 10/5

12/4. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 10/5

12/4. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 10/5

12/4. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 10/5

777:

1774 - 3. maj:

Læst Danske Kancellis plakat af 15/4 om, at den kgl. oktrojerede bank i København forbliver i sit forrige væsen og forfatning.

Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Hans Hansen af Øster Vamdrup. 17/5

777b:

Vidneafhøring i en sag, der drejer sig om en herredsfoged, der mod betaling har udstedt sundhedsattester på kvæg o.a. Vidnet er Thyge Nissen i Lunderskov. Der nævnes en Niels Simonsen, som har modtaget betaling. 10/5

778:

Tolder Normany i Svendborg ctr. Niels Clemendsen i Starup og Rudolf Mikkelsen af Ødsted for gæld. 17/5

1774 - 10. maj:

3/5. Vidneafhøring i en sag, der drejer sig om en herredsfoged, der mod betaling har udstedt sundhedsattester på kvæg o.a. - Grænsekontrollør Steffen Vorbasse aflægger forklaring. Husmanden Niels Gilbjerg har været mellemmand for herredsfogeden. (se igen 31/5)

778b:

26/4. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 24/5

26/4. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 24/5

26/4. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 24/5

26/4. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 24/5

Rådmand Bahnsen sættedommer:

26/4. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. provst Carsten Walqvart (og Anne Henriksdatter). 24/5

779b:

19/4. Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret (Boret) i Store Anst. 24/5

26/4. Dom: Sag ctr. Hans Olesen og fader Ole Bertelsen i Hejselballe med kautionister Hans Madsen og Hans Thomsen i Skanderup samt kancellirådinde Dichman og borgmester Thomsen i Fredericia for gæld til kongens kasse. - Gården nr. 4 i Hejselballe blev ved auktionen anden gang i 1767 købt af afdøde kancelliråd Diechman i Fredericia for 1126 rdl., hvorfor borgmester Thomsen i Fredericia indestod som kautionist. Derefter har Diechman afstået gården til stedets beboer Ole Bertelsen, som på grund af mislig betaling måtte afstå den i 1769. Ved auktion blev den købt af hans søn Hans Olesen for 626 rdl., altså med et underbud på 500 rdl. Heraf har kongen ved resolution af 16/1-70 eftergivet forrige købere 250 rdl. Afdøde Diechmans enke og borgmester Thomsen indestår altså for 250 rdl. - De 626 rdl. skal derimod Hans Olesen og kautionisterne Hans Madsen og Hans Thomsen betale.

780:

1774 - 17. maj:

Læst plakat af 21/4 om angivelse af midler, som amtsforvalter Mathias Zeuter i Ålholm og Maribo klosters amt ikke selv allerede har angivet.

3/5. Tolder Normany i Svendborg ctr. Niels Clemendsen i Starup og Rudolf Mikkelsen af Ødsted for gæld. 31/5

3/5. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Hans Hansen af Øster Vamdrup for gæld. Sagen frafaldet.

Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 14/6

780b:

1774 - 24. maj:

10/5. Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 14/6

781:

10/5. Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse. 14/6

10/5. Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionist rådmand Lundberg for gæld til kongens kasse. 21/6

10/5. Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionist rådmand Lundberg i Fredericia for gæld til kongens kasse. 21/6

781b:

10/5. Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret (Boret) i Store Anst. 31/5

Rådmand Bahnsen sættedommer:

10/5. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. provst Carsten Walqvart (og Anne Henriksdatter). 7/6

782b:

1774 - 31. maj:

17/5. Tolder Normany i Svendborg ctr. Niels Clemendsen i Starup og Rudolf Mikkelsen af Ødsted for gæld. 14/6

24/5. Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret (Boret) i Store Anst. 28/6

(10/5). Vidneafhøring i en sag, der drejer sig om en herredsfoged, der mod betaling har udstedt sundhedsattester på kvæg o.a. - Man ønsker afhørt Peder Andersen af Jarup og Jens Bastorph i Jaruplund. En Peder Andersen erklærer, at han ikke kender Søren Christensen. Sognefoged Anders Lauridsen af Jordrup møder frem og erklærer, at der ikke i hans sogn eller distrikt er nogen ved navn Jens Bastorph eller noget sted kaldet Jaruplund, men at der vel i Hjarup var en mand ved navn Jens Bastrup, som er død for et par år siden.

783:

Amtmandens ordre til sognefoged Jens Jensen i Ejstrup, at han skal meddele Anker Ankersen Viuf (Anker Møller) i Stenvad mølle rentekammerets resolution om at pardonnere ham for begangen skovhugst, imod at han betaler den halve straf, nemlig 10 rdl., eller i mangel deraf sidder på vand og brød på Kolding porthus på egen bekostning. Vedr. en risbøg, som er blevet fundet hos ham, skal han aflægge ed på sin uskyld og i mangel heraf betale 10 rdl. Ordren er først påført sognefogedens bekræftelse på, at han har udført den, dernæst amtmandens besked til herredsfogeden om at lade Anker Viuf aflægge den ønskede ed og tilsidst herredsfogedens erklæring om, at det er sket.

1774 - 7. juni:

Peder Jepsen af Vester Nebel fremlyser et svin 1. gang.

Rådmand Bahnsen sættedommer:

24/5. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 21/6

784:

1774 - 14. juni:

Lars Jensen af Nørre Bjert ctr. Peder Sørensen og søn ibidem. 28/6

17/5. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 28/6

15/3. Christen Eriksen af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 30/8

784b:

19/4. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 28/6

785b:

Peder Jepsen af Vester Nebel fremlyser et svin 2. gang.

31/5. Dom: Tolder Normany i Ringkøbing (tidligere har stået: Svendborg) ctr. Niels Clemmensen i Starup og Rudolf Mikkelsen af Ødsted for gæld på 360 rdl. Niels Clemmensen er ene besidder af pantet. Der er afdraget 50 rdl. Rudolf Mikkelsen fritages for alle krav. Niels Clemmensen skal betale de resterende 310 rdl.

24/5. Dom: Sag ctr. Peder Jensen Boesen i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld til kongens kasse på 372 rdl. Peder Jensen Boesens far købte gården på ryttergodsauktionen i 1765, men på grund af mislig betaling kom gården igen på auktion i 1769, og her købte Peder Jepsen Boesen gården og denne gang til en langt lavere pris end første gang. Af forskellen på summen ved 1. og 2. auktion (kaldes underbud) har kognen eftergivet 385 rdl. Men det resterende "underbud" skal Peder Jensen Boesen svare for, hvilket han havde troet sig fritaget for. Men det viser hans enfoldighed til at indse og forstå det ansvar, som den 16. post i auktionskonditionenre har pålagt hans afdøde far, og som nu påhviler ham som arving og køber. - Han skal betale de 372 rdl.

786:

24/5. Dom: Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld på 327 rdl. til kongens kasse. Gælden hidrører fra den forskel, der var i købesummerne ved auktionerne i 1765 og 1769, hvor gården begge gange blev købt af Christen Kyed (idet den kom på auktion 2. gang, fordi han ikke var i stand til at betale). Der var ved anden auktion et "underbud" på 518 rdl., hvor af kongen har eftergivet 386 rdl., altså til rest 131 rdl., der med renter og afgift bliver til 327 rdl. - Christen Kyed, som er en gammel. udlevet mand, der har lidt utrolig skade ved ofte at miste alt sit kvæg foruden at have haft misvækst på korn i en del år, har ment, at siden han betalte gården med det beløb, den blev solgt til på 2. auktion i 1769, burde han være fritaget for at betale forskellen efter 1. auktion. I sådanne tanker har han for et par år siden solgt gården til sin søn uden reservation af noget ansvar og dermed tilkendegivet sin enfoldighed i at forstå post 16 i auktionsbetingelserne. - Han skal betale.

786b:

1774 - 21. juni:

Rådmand Bahnsen sættedommer:

7/6. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 12/7

787:

Peder Jepsen af Vester Nebel fremlyser et svin 3. gang.

24/5. Dom: Sag ctr. Anders Jensen i Starup med kautionister (rådmand Lundberg) Peder Andersen og Ole Madsen ibidem for gæld på 321 rdl. til kongens kasse. Han var selv køber ved auktionerne i 1765 og 1770. Gælden hidrører fra forskellen på 1. og 2. auktions købspris. Det var en høj pris, gården, som ligger i en skarp egn, blev solgt til, og Anders Jensen har været overfaldet af fattigdom på grund af kvægdød og misvækst. Han har ment sig fritaget for at svare til andet end det, som han fik gården til på 2. auktion. Sligt viser hans enfoldighed til at forstå 16. post i auktionsbetingelserne. Rådmand Lundberg frikendes. Det gør også de to andre kautionister. For deres kaution vedrører kun de forpligtelser, som Anders Jensen har pådraget sig ved at købe gården 2. gang. Og dem har han opfyldt. Han skal betale gælden.

787b:

24/5. Dom: Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionister (rådmand Lundberg i Fredericia) Peder Andersen og Ole Madsen af Starup samt Ude Pedersen af Fredsted og Peder Jensen i Nyborg) for gæld på 295 rdl. til kongens kasse. Gælden hidrører fra forskellen på købesum ved 1. auktion i 1765 og 2. auktion i 1770. - Det var Jacob Iversens nu afdøde far, Iver Andersen, der købte gården 1. gang, men som på grund af den overmåde høje købesum, kvægdød og misvækst måtte lade den gå på auktion igen. Da købte Jacob Iversen den. Han har ment sig fritaget for forpligtelserne efter 1. auktion, hvilket viser hans enfoldighed i at forstå 16. post i auktionsbetingelserne. Den forpligtelse hviler på ham som arving og køber. Kautionisterne frikendes, da deres kaution kun gjaldt 2. auktion, hvor Jacob Iversen har opfyldt sine forpligtelser. Han skal betale de 295 rdl.

788:

1774 - 28. juni:

31/5. Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Baret (Boret) i Store Anst. 12/7

Synsmænd udmeldes til at vurdere den udskiftning, som er sket i Bramdrup, hvor de fleste beboere har klaget over, at sognefogeden Peder Arsbøl og hans svoger Morten Jensen har fået de bedste lodder, hvorimod Kolding kirkes bønder, Hans Steffensen og Jens Hansen, har fået jord, der ikke kan dyrkes. (12/7)

788b:

Hans Hovinghof af Egebjerg mølle i Skanderborg amt ctr. Anker Viuf, der nu bor på Vamdrupgård. Udsat til 12/7, men først set igen 19/7

14/6. Lars Jensen af Nørre Bjert ctr. Peder Sørensen og søn ibidem. Forlig.

14/6. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 26/7

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. 12/7

14/6. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 5/7

790b:

1774 - 5. juli:

Hans Gundorph til Skodborghus ctr. Jørgen Mikkelsen af Lille Anst. 19/7

791:

28/6. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 26/7

1774 - 12. juli:

28/6. Synsmænd afhjemler deres vurdering af den udskiftning, som er sket i Bramdrup, hvor de fleste beboere har klaget over, at sognefogeden Peder Arsbøl og hans svoger Morten Jensen har fået de bedste lodder, hvorimod Kolding kirkes bønder, Hans Steffensen og Jens Hansen, har fået jord, der ikke kan dyrkes. Inspektør Bie og landmåler Haar nævnes.

Sognefoged Lars Jensen i Lilballe og Peder Hosbøl af Bramdrup afhjemler et syn på Piledam. Tingsvidne.

28/6. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. 19/7

21/6. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 26/7

792:

28/6. Dom: Rådmand Bahnsen ctr. kromanden Knud Barret i Store Anst. - Apoteker Eilschou har ved skøde af 7/3-67 solgt Store Anst kro til borgeren Rasmus Jepsen i Kolding, som i 1770 har solgt den til Knud Barret, der nu bebor stedet. Knud Barret havde søgt om et lån på 200 rdl. hos oberstløjtnant Curtius i Haderslev. Det var kommet så vidt, at Knud Barret allerede havde udstedt panteobligation med Bahnsen som kautionist, da Curtius uventet afstod fra at entrere i lånet. - Knud Barret skal betale Bahnsen de 200 rdl. m.m.

1774 - 19. juli:

5/7. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. Jørgen Mikkelsen af Lille Anst. Forlig.

Peder Knudsen i Ravnholt ctr. de øvrige beboere vedr. vejret gennem hans skovhave Lund. Tingsvidne.

793:

12/7. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. 2/8

Sognefoged Jens Skjelde i Ferup, Niels Jensen ibidem, sognefoged Poul Pedersen af Bølling og Christen Olesen af Nagbøl afhjemler en forretning. Søren Jepsen og Jep Hansen Maug begærer tingsvidne.

Vagtmester Pedersen i Skanderup ctr. sognefoged Lars Terpager ibidem. 9/8

793b:

Drenderup beboere ctr. Gelballe beboere vedr. et gærde. Tingsvidne.

794:

28/6. Hans Hovinghof af Egebjerg mølle i Skanderborg amt ctr. Anker Viuf, der nu bor på Vamdrupgård. 26/7

1774 - 26. juli:

5/7. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 20/9

794b:

28/6. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 9/8

795:

Von Bülow og overauditør Seidelin ctr. landindspektør Wesenberg ang. nærgående ord om dem som landvæsens- kommissærer. Tingsvidne.

796:

Bahnsen sættedommer:

12/7. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 16/8

796b:

Selvejerbonden Christen Nielsen af Husted vil dele sin gård mellem 2 af sine sønner, Albrecht og Jørgen Christensen . Delingsmændene skal afhjemle deres forretning, når de er færdige. (2/8)

797:

19/7. Dom: Hans Hövinghof af Egebjerg mølle i Skanderborg amt ctr. Anker Viuf, forhen møller i Stenvad mølle men nu boende på Vamdrupgård, for gæld på 21 rdl. - Han skal betale.

1774 - 2. august:

19/6. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. 16/8

Niels Kyed af Starup ctr. afdøde Henrik Mortensen og hustrus arvinger ang. nogle penge, som han skal have lånt til Henrik Mortensen. Men han har til gengæld fået en ko og et ungnød af Henrik Mortensen. Tingsvidne.

797b:

Generalmajorinde Brochdorf ctr. Laurids Viuf i Dollerup for gæld. 16/8

798:

(26/7). Selvejerbonden Christen Nielsen af Husted vil dele sin gård mellem 2 af sine sønner, Albrecht og Jørgen Christensen . Delingsmændene afhjemler deres forretning.

Hans Nielsen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen Smed. 9/8

798b:

1774 - 9. august:

2/8. Hans Nielsen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen Smed. Synsmænd afhjemler deres vurdering af den skade, der er overgået Hans Nielsen ved Søren Johansens besættelse af hans gård. Den skal han have erstattet iflg. landstingsdom af 13/4. - Tingsvidne.

26/7. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 20/9

19/7. Vagtmester Pedersen i Skanderup ctr. sognefoged Lars Terpager ibidem. 23/8

1774 - 16. august:

Ole Nielsen Krag af Vinding ctr. inspektør Wesenberg m.fl. 30/8

800b:

2/8. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. 23/8

2/8. Generalmajorinde Brochdorf ctr. Laurids Viuf i Dollerup for gæld. Sagen frafaldet.

26/7. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 30/8

801:

Christian Lund efterlyser som tidligere konstitueret amtsforvalter 3. gang et besvangret kvindemenneske ved navn Mette Sørensdatter fra Verst.

1774 - 23. august:

9/8. Vagtmester Pedersen i Skanderup ctr. sognefoged Lars Terpager ibidem. 6/9

16/8. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. 27/9

801b:

Læst kgl. Vestindiske og Guineiske rente- og generaltoldkammers promemoria af 13/8 ang. udførsel af huder.

Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 6/9

1774 - 30. august:

Laurids Buch til Randerupgård ctr. Niels Pedersen i Skanderup. 20/9

Kammerråd Riis ctr. præsten Bützow. 20/9

802:

16/8. Ole Nielsen Krag af Vinding ctr. inspektør Wesenberg m.fl. 13/9

Hans Tullesen i Lejrskov (Skovgård) ctr. Mads Clemmensen i Lejrskov. 13/9

802b:

14/6. Christen Eriksen af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 20/9

803:

Bahnsen sættedommer:

16/8. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 20/9

803b:

Gelballe lodsejere ctr. Vranderup lodsejere. 13/9

804:

1774 - 6. september:

23/8. Afskedigede vagtmester Pedersen i Skanderup ctr. sognefoged Lars Terpager ibidem. 20/9

23/8. Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 4/10

1774 - 13. september:

Læst Danske Kancellis resolution af 3/9, hvorefter byerne Jelling og Nørre Vilstrup skal henhøre under Anst-Jerlev-Slavs herredsting, så længe borgmester Junghans har tjenesten som herredsfoged. (Se fol. 810)

30/8. Ole Nielsen Krag af Vinding ctr. inspektør Wesenberg m.fl. 20/9

804b:

30/8. Hans Tullesen i Lejrskov (Skovgård) ctr. Mads Clemmensen i Lejrskov. 4/10

805:

30/8. Gelballe lodsejere ctr. Vranderup lodsejere. 27/9

806b:

1774 - 20. september:

Læst forordning af 31/8 om, at umyndiges midler kan placeres i ekstraskattens kasse.

Læst forordning om kornskatten i Danmark for 1775.

30/8. Laurids Buch til Randerupgård ctr. Niels Pedersen i Skanderup. 1/11

30/8. Kammerråd Riis ctr. præsten Bützow. 11/10

9/8. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 18/10

807:

Bahnsen sættedommer:

30/8. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 4/10

6/9. Afskedigede vagtmester Pedersen i Skanderup ctr. sognefoged Lars Terpager ibidem. Sagen forligt.

807b:

13/9. Ole Nielsen Krag af Vinding ctr. inspektør Wesenberg m.fl. Provst Neuchs er indblandet i sagen. Sagen sluttes med et tingsvidne, der af hensyn til mensalbonden Bertel Jørgensen må indankes til overretten.

26/7. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 11/10

30/8. Christen Eriksen og (nygifte) Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 11/10

808b:

1774 - 27. september:

Læst forordning af 14/9 om en ny og bedre indretning af landmilitsen.

13/9. Hans Bramsen af Gelballe på egne og øvrige lodsejeres vegne ctr. Vranderup bymænd ang. gærdselhugst. Tingsvidne.

810:

Kopi af brevet af 3/9 fra Danske Kancelli (se fol. 804), der besvarer en klage fra herredsfoged Junghans over, at herredsfoged Gaardman i Vejle ikke henviser sager om Jelling og Nørre Vilstrup til Anst-Jerlev-Slavs herredsret. Junghans har henholdt sig til, at Jelling by ved reskript af 31/3-1719 blev underlagt Slavs herred, hvorimod Gaardman har anført, at da birkedommertjenesten i Kolding blev ophævet ved befaling af 30/11-1770 og de 6 herreder blev tillagt byfogederne i Kolding og Fredericia, da blev der ikke meldt, om Jelling og Nr. Vilstrup, som i 1719 blev taget fra Nørvang-Tørrild herredsting, skulle tilbageføres dertil, hvorfor Junghans havde beholdt de to byer, skønt Jelling ligger i Tørrild herred kun 1 mil fra Vejle, men 5 mil fra Kolding. - Kancelliet resolverer, at de to byer skal forblive under Anst-Jerlev-Slavs herredsting, så længe borgmester Junghans har tjenesten, og derefter henlægges under Nørvang-Tørrild herredsting.

810b:

23/8. Dom: Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Lassen af Søgård med kautionister Anders Jessen og Poul Johansen, begge af Hjarup. - Efter underretsdom af 30/3-73 og overretsdom af 11/8-73 er Peder Nielsen i Gamst tildømt at betale en kapital i hans gård i Gamst. Gården er så blevet udbudt på 3 auktioner. Ved den 3. auktion 24/1-74 modtog Jep Lassen i Søgård gården for et bud på 823 rdl. med kaution fra Anders Jessen og Poul Johansen. Af købesummen var 224 rdl. reserveret til kongens kasse, så at Jep Lassen efter auktionsbetingelsernes 7. post havde at udbetale den 24/4-74 593 rdl. til Richter og Peder Nielsens andre kreditorer. Men han har kun afdraget 100 rdl. - Her følger en omstændelig redegørelse for, hvad der skal og ikke skal betales. Jep Lassen og hans kautionister dømmes til at betale 255 rdl.

1774 - 4. oktober:

13/9. Hans Tullesen i Lejrskov (Skovgård) ctr. Mads Clemmensen i Lejrskov. 18/10

6/9. Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 1/11

811:

Rådmand Bahnsen sættedommer:

20/9. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. 18/10

Læst plakat af 21/9 om opdagelse og angivelse af de midler og effekter, som måtte tilhøre forrige amtsforvalter fra Duehold, Ørum og Vestervig amter, afdøde Laurids Davidsen Foghs stervbo.

1774 - 11. oktober:

Peder Jensen af Store Almstok anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

20/9. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 29/11

811b:

20/9. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 1/11

812b:

20/9. Dom: Kammerråd Riis ctr. præsten Bützow i Starup. Denne har en gæld på 400 rdl. til købmand Anders Møller. Den er blevet transporteret til kammerråd Riis, der efter afdrag nu har 350 rdl. til gode. Dem skal præsten betale.

1774 - 18. oktober:

20/9. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 15/11

Niels Christensen af Seest fremlægger testamente, hvorefter den eneste datter, Gertrud Pedersdatter (!) skal have gården for 1362 rdl., hvoraf de 877 rdl. er den indestående halve købesum iht. kgl. skøde.

4/10. Hans Tullesen i Lejrskov (Skovgård) ctr. Mads Clemmensen i Lejrskov. 25/10

813:

Bahnsen sættedommer:

4/10. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter. Tingsvidne. (Ny stævning den 14/2-1775). Se nedenfor.

813b:

Spørgsmål til vidnerne i Jep Mortensen Orlef i Almind hans sag ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter ibidem samt herredsfoged Junghans og fuldmægtig Woydeman af Kolding. Spørgsmålene viser, at Jep Orlef har været fæster af den ene halvdel af annexgården i Almind. Henrik Mortensen (Hjuler) og hustru købte den, og Jep Orlef blev sat ud uden ved dom at være blevet fradømt sit fæste. Hans bohave blev sat ud på en hensynsløs måde, og hans kone blev syg. Gården har været ramt af ildsvåde, og Jep Orlef har selv ladet opføre (og måske bekostet) 2 bygninger.

1774 - 25. oktober:

18/10. Hans Tullesen i Lejrskov (Skovgård) ctr. Mads Clemmensen i Lejrskov. 8/11

814:

1774 - 1. november:

Læst plakat af 5/10, hvorved det såkaldte væddespil (veddespild) på tallotteriets trækninger aldeles forbydes.

11/10. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 10/1-1775

814b:

4/10 (tingbogen viser tilbage til 20/9). Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 13/12

Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Søren Pedersen i Horskær. 8/11

20/9. Dom: Laurids Buch til Randerupgård ctr. Niels Pedersen i Skanderup for gæld på 140 rdl. Han skal betale.

1774 - 8. november:

25/10. Hans Tullesen i Lejrskov (Skovgård) ctr. Mads Clemmensen i Lejrskov om et mageskifte. Tingsvidne.

815:

1/11. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Søren Pedersen i Horskær. 22/11

1774 - 15. november:

18/10. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 20/12

1774 - 22. november:

Jens Simonsen af Kjelstrup ctr. Hans Pedersen af Seest. 6/12

8/11. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Søren Pedersen i Horskær. 13/12

1774 - 29. november:

815b:

11/10. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. 13/12

1774 - 6. december:

22/11. Dom: Jens Simonsen af Kjelstrup i Haderslevhus amt ctr. Hans Pedersen af Seest. Jens Simonsen har den 27/7-1773 fået gældsdom over Hans Pedersen Juul i Seest. Dommen fornyes til exekution.

816:

1774 - 13. december:

22/11. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Søren Pedersen i Horskær. 10/1

1/11. Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 10/1

816b:

29/11. Hans Gundorph til Skodborghus ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse og søn Thomas Vorbasse i Gamst. Forlig.

1774 - 20. december:

15/11. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 17/1

Kammerråd Richter af Fredericia lader afhjemle syn på Dyrehaven.

Vranderup beboere ctr. Gelballe beboere. 17/1

1775 (-1776)

817:

1775 - 10. januar:

Retten blev sat, holdt og endt af virkelig kancelliråd, borgmester, by- og herredsfoged Hans Junghans samt rådmand, by- og herredsskriver Hans Paabye. De udmeldte 8 stokkemænd er af Vester Vamdrup sogn 3 mænd, Hjarup sogn 1 1/2 mand, Jordrup sogn 1 1/2 mand og Bække sogn 2 mænd. I deres sted lejet Hans Trouelsen, Rasmus Rasmussen, Frederik Vagt, Bonde Hansen, Jørgen Vejle, Hans Basse, Christen Joensen og Kaj Pedersen, alle af Kolding.

Læst patent om højesteret for 1775 og efterfølgende år.

13/12. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Søren Pedersen i Horskær om brændevinsredskaber. Sagen afgjort i mindelighed.

1/11. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 31/1

13/12. Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 24/1

817b:

Gæsteretten: Sag ctr. Peder Henneberg i Møsvrå for ulovligt krohold. 17/1

1775 - 17. januar:

20/12. Vranderup beboere ctr. Gelballe beboere. 14/2

20/12. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 14/2

10/1. Gæsteretten: Sag ctr. Peder Henneberg i Møsvrå for ulovligt krohold. 31/1

818:

Peder Christensen af Hovborg begærer vurderet en hoppe, som er optaget på Vorbasse marked. Hoppen er tidligere blevet fremlyst.

1775 - 24. januar:

10/1. Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. 28/2

Forvalter Saabye i Vejle ctr. Lars Buch på Skanderupgård for gæld. 7/2

Peder Larsen af Vester Nebel får som største lodsejer i lægdet nr. 582 tingsvidne ang. lægdsret til Peder Sørensen.

818b:

1775 - 31. januar:

10/1. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 28/3

17/1. Gæsteretten: Sag ctr. Peder Henneberg i Møsvrå for ulovligt krohold. Ingen mødt. Sagen ophævet. Sagen blev rejst, fordi en mand i Fredericia ved navn Jakob Henriksen havde indsendt en skriftlig angivelse om, at Peder Henneberg drev ulovligt krohold og solgte brændevin.

1775 - 7. februar:

24/1. Forvalter Saabye i Vejle ctr. Lars Buch på Skanderupgård for gæld. 14/2

819:

1775 - 14. februar:

17/1. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. 14/3

17/1. Vranderup beboere ctr. Gelballe beboere. Sagen udsættes til 28/3, fordi et forlig endnu ikke er fremlagt. Den er ikke set igen.

Læst kapitelstaksten for 1774.

Bahnsen sættedommer:

(18/10). Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. (provst Carsten Walqvart og) Anne Henriksdatter m.fl. Stævningen afvist. Anne Henriksdatter er død. (Se igen 18/4)

819b:

7/2. Dom: Forvalter Saabye i Vejle ctr. Lars Buch på Skanderupgård for gæld på 280 rdl. - Han skal betale.

1775 - 21. februar:

820:

Sognefogeden Jens Mikkelsen af Store Anst ctr. Jens Andersen og Søren Henriksen ibidem. 7/3

820b:

Læst plakat af 2/2 om, at skifteforvaltere årligt skal aflægge regnskab for kassens indtægter.

1775 - 28. februar:

Læst rentekammerets ordre af 21/2, at der herefter ikke må modtages nogen kapital under 100 rdl. af de umyndiges arvekapitaler.

24/1. Dom: Kaptajn Rotenborg i Hvejsel ctr. Lars Buch i Skanderup for gæld. Det drejer sig om et gældsbevis opr. stort 595 rdl. En Anders Høst kan bevidne, at han ved nytårstide 1770 bragte 350 rdl. fra Lars Buch til kaptajnen, men ikke fik kvittering med tilbage. Der er også ført vidner på, at kaptajnen tid efter anden har modtaget heste og kvæg af Lars Buch. Det kendes for ret, at Lars Buch bør betale 245 rdl., hvis kaptajnen vil aflægge ed på, at han ikke har fået heste og kvæg for det beløb. Hvis kaptajnen ikke vil trøste sig til den ed, er Lars Buch fri for tiltale.

821:

1775 - 7. marts:

Læst forordning af 13/2, der forbyder al omløben med handelskram og galanteri samt håndværkervarer.

21/2. Sognefogeden Jens Mikkelsen af Store Anst ctr. Jens Andersen og Søren Henriksen ibidem. 21/3

1775 - 14. marts:

14/2. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. Jep Lassen i Søgård. Sagen frafaldes, imod at Jep Lassen betaler 20 rdl. i sagsomkostninger.

Vester Gesten ctr. Bække beboere. 28/3

821b:

Rådmand Bahnsen og 8 andre gårdejere i Starup begærer synsmænd til fornyet taksation og bonitering af jorden. 21/3

1775 - 21. marts:

7/3. Sognefogeden Jens Mikkelsen af Store Anst ctr. Jens Andersen og Søren Henriksen ibidem. Der er blevet indgået forlig, idet Søren Henriksen betaler sagsomkostningerne samt en mulkt til sognets fattige. - Søren Mikkelsen bor hos sine forældre i Store Anst. Den 2/2 var bymændene forsamlede for at udrede hyrdens løn. Søren Mikkelsen var kommet for at bringe sine forældres andel deraf. Han havde slået sognefogeden under det ene øre, så huen faldt af. Nogle havde hørt ham sige, "I må ikke tænke at have min gamle fader for eder, men nu skal I finde karl for eder". Der blev vist talt om soldateriet. - Jens Andersen, der er svoger til Søren Henriksen, sagde, at han ikke ville vide af sognefogedens rævestreger eller mikkelerier.

14/3. Rådmand Bahnsen og 8 andre gårdejere i Starup begærer synsmænd til fornyet taksation og bonitering af jorden. Fem lodsejere har protesteret, idet der allerede er sket udskiftning ved landinspektør Westerholt på grundlag af en taxering, som er foretaget ved to gode mænd, og som lodsejerne har erklæret sig tilfredse med. Rentekammeret har forkastet delingen, og retten kender, at der påny kan udmeldes taxationsmænd under forudsætning af, at Westerholt er stævnet. Tingsvidne. (Se 23/5)

822b:

Højen lodsejere ctr. degnen mons. Melchior i Højen. 11/4

823:

1775 - 28. marts:

Maren Gris af Nørre Bjert ctr. landinspektør Wesenberg. 4/4

824:

31/1. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 18/4

14/3. Vester Gesten ctr. Bække beboere. 11/4

Forstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder i Almind for gæld. 25/4

1775 - 4. april:

824b:

28/3. Maren Gris af Nørre Bjert ctr. landinspektør Wesenberg. Tingsvidne. (Se fol. 825)

825:

En person ved navn Henrik Rasmussen stævner Niels Bundsgaard i Vester Gesten. Men han har ikke ved lovligt pas kunnet gøre rede for, hvor han boede, og stævningen var ikke bilagt stemplet papir, hvilket han sagde at han ikke havde råd til. En Peder Loft af Hundsholt er nævnt. Sagen afvist.

(Se fol. 824b). Spørgsmål til vidnerne i sagen, som Hans Gris' enke har rejst.

825b:

1775 - 11. april:

28/3. Vester Gesten ctr. Bække beboere. 25/4

21/3. Højen lodsejere ctr. degnen mons. Melchior i Højen. 25/4

Jep Hansen af Gejsing fører vidner på arveret efter sin broder Bartrum Hansen, som er død på Jægersborg på Sjælland. Foruden moderen, Lene Hansdatter, nævnes adskillige søskende.

826:

Claus Viuf af Nyeberg mølle ctr. Søren Jensen i Jordrup for gæld. Tingsvidne.

Læst amtmandens promemoria af 4/4 til nærmere forklaring af forordningen af 13/2. Kobberførere og kniplingshandlere kan stadig løbe omkring og falbyde deres varer under forudsætning af, at de medbringer pas og evt. andre nødvendige papirer.

1775 - 18. april:

28/3. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 9/5

826b:

Provst Walquart ctr. Lejrskov sognemænd. 9/5

(Se 14/2). Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. herredsfoged Junghans m.fl. 9/5

827:

1775 - 25. april:

11/4. Vester Gesten ctr. Bække beboere. 9/5

11/4. Højen lodsejere ctr. degnen mons. Melchior i Højen. 9/5

827b:

28/3. Dom: Forstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder i Almind for restance. De skal betale det beløb, der er anført i parenthes: Jep Nielsen (2 rdl.), Rasmus Christensen (48 rdl.), Christen Iversen (5 rdl.), Frederik Pedersen (29 rdl.), Jørgen Christensen (29 rdl.), Niels Madsen (23 rdl.).

1775 - 2. maj:

Læst forordning af 3/4 om sæbegyderiet.

1775 - 9. maj:

25/4. Vester Gesten ctr. Bække beboere. Sagen udsat til domsafsigelse den 6/6, men dommen findes først indført den 20/6

25/4. Højen lodsejere ctr. degnen mons. Melchior i Højen. 23/5

828:

18/4. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 6/6

18/4. Provst Walquart ctr. Lejrskov sognemænd. 23/5

Niels Tullesen og Søren Nissen af Øster Gesten klager over udskiftning ved inspektør Westerholt. Synsmænd udmeldes.

828b:

Rådmand Bahnsen sættedommer:

18/4. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. herredsfoged Junghans og afdøde Anne Henriksdatter m.fl. 20/6

1775 - 16. maj:

Læst plakat af 1/5 om indkaldelse af de danske toskillingstykker af 1761 og de gamle kobberhalvskillinger.

1775 - 23. maj:

(Se 21/3). Udskiftningssagen i Starup. Den tidligere opmåling er foretaget af landinspektør Westerholt med Niels Jensen i Ferup og Ude Pedersen i Fredsted som taxeringsmænd. Kendelse om ny taxering skal falde 6/6

829b:

Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertelin, arresteret for tyveri. 6/6

830:

9/5. Højen lodsejere ctr. degnen mons. Melchior i Højen. 20/6

9/5. Provst Walquart ctr. Lejrskov sognemænd om tiende. 6/6

830b:

1775 - 30. maj:

Læst forordning af 11/5 om, at et vist antal af den kgl. københavnske banks billetter må have kurs på de kgl. danske amerikanske ejlande.

Læst forordning af 3/4 om sæbegyderierne.

Poul Jepsen af Verst anmelder ildsvåde. Branden opstod i Morten Nielsen Juhls aftægtshus, som var sammenbygget med Poul Jepsens hus. Tingsvidne.

Enken Birthe Hans Christoffersen Smeds af Verst anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

831:

1775 - 6. juni:

23/5. Udskiftningssagen i Starup. Den tidligere opmåling er foretaget af landinspektør Westerholt med Niels Jensen i Ferup og Ude Pedersen i Fredsted som taxeringsmænd. Skønt der er skriftlig erklæring om tilfredshed med første udskiftning, udmeldes nye takseringsmænd. Det var rådmand Bahnsen og 8 andre lodsejere i Starup, der imod de øvrige lodsejeres protest havde forlangt det. Se 20/6

9/5. Christen Eriksen og Christen Flynder af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 11/7

831b:

23/5. Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertelin, arresteret for tyveri. 20/6

23/5. Provst Walquart ctr. Lejrskov sognemænd om tiende. Tingsvidne.

1775 - 13. juni:

832:

Læst forordning af 24/5 om nye bankosedler på 5 rdl. og kassering af de gamle.

1775 - 20. juni:

6/6. Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertelin, arresteret for tyveri. 11/7

832b:

(Se 6/6). Vurderingsmænd afhjemler taxering af Starup jorder. Tingsvidne.

833:

Provst Anker Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn vedr. 10 rdl. 4/7

Provst Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn vedr. leje af hus. 4/7

Rådmand Bahnsen sættedommer:

9/5. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. herredsfoged Junghans og afdøde Anne Henriksdatter m.fl. 18/7

23/5. Dom: Højen lodsejere ctr. degnen mons. Melchior i Højen. - Ved den passerede jorddeling blev der udlagt til degnen et stykke jord ved navn Grøft, som han har taget i brug, besået og begyndt at indgrøfte. Men der er ikke matrikuleret hartkorn af ager og eng til degneboligen, og degnen har ikke tilkøbt sig jord, hverken ved auktionen i 1765 eller senere. Så det jordstykke, der er blevet ham udlagt, er taget fra deres marker. Han har ikke villet afstå jordstykket, og derfor har Laurs Andersen og Niels Pedersen af Højen på egne og øvrige lodsejeres vegne anlagt sag og fremlagt et forbud. - Det er bevist, at jordstykket tilhører Højen bys lodsejere, som betaler skat deraf. Degnen har blot anført, at siden denne jord var ham udlagt til græsning, kunne han bruge og beholde samme; men denne måde at komme til anden mands jord er lovstridig. Sagen bliver altså at anse efter lovens 6-15-11. Degnen skal udlægge jordstykket i samme stand som det var i, før end han lod det indgrøfte, og herefter ifølge det nedlagte forbud, som hermed konfirmeres, aldeles holde sig derfra.

9/5. Dom afsagt den 6/6: Vester Gesten ctr. Bække beboere. I henseende til markskelstriden mellem de Vester Gesten og Bække byer er der faldet dom den 28/9-1773. Den er ikke blevet efterkommet. Et elemenent i sagen har været, at landsoldaten Niels Nørgaard af Bække har slået Nicolaj Laursen, da denne ville tage i tømmen på hans heste (i forbindelse med Bækkemændenes forsøg på at bortføre høet fra den omstridte eng). Nicolaj Lauridsen blev behandlet af daværende amtskirurg , regimentfeltskærer Sørensen og har rejst krav om erstatning for kur og forplejning m.m. Men det rette beløb er svært at fastsætte, fordi der ikke har været holdt lovlig synsforretning ved rettens middel. - Det kendes for ret, at Niels Nørgaard efter lovens 6-7-8- bør bøde tre 6-lods sølv eller 9 rdl., som deles efter lovens befaling. Han betaler også de 18 rdl., som feltskærerens regning lyder på. I sagsomkostninger betaler han til Nicolaj Laursen 12 rdl., og hvis han ikke kan, så bør så mange af Bække-mændene, som har deltaget i markskelsagen, gøre det.

834:

1775 - 27. juni:

1775 - 4. juli:

20/6. Provst Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn vedr. 10 rdl. 25/7

20/6. Provst Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn vedr. leje af hus. 25/7

Niels Knudsen af Gejsing ctr. Hans Teodosius i Store Anst for gæld. 26/9

Christen Hansen af Nørre Stenderup og øvrige medarvinger får tingsvidne på arveret efter afdøde Jens Simonsen i Dons.

834b:

Sognefoged Jens Skjelde af Ferup får tingsvidne på arveret efter afdøde Jens Simonsen i Dons.

1775 - 11. juli:

6/6. Christen Eriksen (og afdøde Christen Flynder) af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 25/7

20/6. Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertolin, arresteret for tyveri. 25/7

835:

Christen Nielsen af Fredsted får tingsvidne på arveret efter afdøde Jens Simonsen i Dons.

1775 - 18. juli:

Læst plakat af 13/7 om, at toskillingerne ikke kan antages som betaling til de kgl. kasser efter udgangen af oktober.

Lars Andersen af Stallerupgård får tingsvidne på arveret efter afdøde Jens Simonsen i Dons.

Anders Andersen i Hesselballe ctr. Jep Iversen i Skanderup for gæld. 1/8

Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere. 1/8

836:

Bahnsen sættedommer:

20/6. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. herredsfoged Junghans og afdøde Anne Henriksdatter m.fl. 29/8

1775 - 25. juli:

11/7. Christen Eriksen (og afdøde Christen Flynder) af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 19/9

11/7. Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertolin, arresteret for tyveri, samt Peder Orlef i Mejsling og Henrik Orlef i Amnitsbøl. 8/8

836b:

Dorthe Poulsdatter af Gejsing får tingsvidne på arveret efter afdøde Jens Simonsen i Dons.

4/7. Provst Anker Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn vedr. 10 rdl. Sagen udsættes til 22/8, men forliges dernæst i forbindelse med den efterfølgende sag. - Lindenhahn havde sagt bl.a. til Claus Viufs kone (Nyberg mølle), at han havde lånt en 10 rdl. bankoseddel af provsten, men at den var falsk, og at han alligevel havde brugt den på Vorbasse marked, som om den var god.

4/7. Provst Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn vedr. leje af hus. - Lindenhahn havde lejet det såkaldte Aftensangsted i Egtved af provsten, men havde ikke taget det i brug, hvorfor det blev ødelagt. Nu indgåes der et forlig, hvorefter Lindenhahn vil tilbagebetale provst Storm de ovenfor omhandlede 10 rdl. og sagsomkostninger, hvorimod provsten vil frafalde søgsmålet om lejen af hus.

Knud Andersen af Vester Nebel Mølle ctr. Knud Træskomand i markstrid. 1/8

837:

Notat: Forevist og efterset, Kolding rådstue den 25. juli 1775. H. d. Hoffman.

1775 - 1. august:

18/7. Anders Andersen i Hesselballe ctr. Jep Iversen i Skanderup for gæld. Forlig.

25/7. Knud Andersen af Vester Nebel Mølle ctr. Knud Træskomand i markstrid. 29/8

837b:

18/7. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere. 29/8

1775 - 8. august:

838: (Siden er defekt)

... en sag (måske: 25/7. Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertolin) udsættes til 22/8

... (Sr. Torslev nævnt) ctr. Christen Buch af Hjarup. Udsat til 22/8, set igen fol. 844b

Knud Andersen Gårdmand af V. Nebel (se 19/9)

838b: (siden er defekt)

.... grænsekontrollør Vorbasse ...

... der anmeldes ildsvåde i Lille Anst. Tingsvidne.

1775 - 22. august:

839-839b: (mangler)

(1775 - 29. august:)

(1/8: Knud Andersen af Vester Nebel Mølle ctr. Knud Træskomand i markstrid. Set igen 12/9)

(18/7. Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. herredsfoged Junghans og afdøde Anne Henriksdatter m.fl. Udsat til 10/10?)

840:

1/8. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere. 19/9

8/8. Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bertolin, arresteret for tyveri, samt Peder Orlef i Mejsling og Henrik Orlef i Amnitsbøl. 19/9

1775 - 12. september:

(29/8). Knud Andersen af Vester Nebel Mølle ctr. Knud Træskomand i markstrid. Udsat til 19/9, men ikke set igen, medmindre træskomanden er den samme som Knud Andersen Gårdmand.

1775 - 19. september:

8/8. Knud Andersen Gårdmand af Vester Nebel ctr. Knud Andersen Møller ibidem. 10/10

840b:

25/7. Christen Eriksen (og afdøde Christen Flynder) af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 31/10

29/8. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere. 10/10

Niels Thomsen af Amnitsbøl ctr. Hans Christian af Gejsing for gæld. 3/10

29/8. Dom: Sag ctr. Johan Frederik Pedersen Bartolin fra Nørre Lyndelse på Fyn, arresteret for tyveri (samt Peder Orlef i Mejsling og Henrik Orlef i Amnitsbøl). - Tyven har bestjålet Thomas Sørensen af Agervig og Jakob Pedersen i Lille Almstok. Han blev pågrebet af Henrik Mortensen Orlef og Niels Thomsen, begge af Amnitsbøl, i Amnitsbøl, hvor han havde skjult sig under en mands tag. Ifølge eget udsagn har han opholdt sig et års tid i Jylland adskillige steder og spillet violin. Under sagen har han angivet, at han har været sammen med Peder og Henrik Orlev om et røveri mod købmanden sr. Raben i Haderslev, da denne kom ridende fra Vejle marked gennem Blåkær skov, og at de fratog ham 2500 rdl., hvoraf tyvens andel blev 500 rdl. I den anledning er der blevet holdt undersøgelsesforhør, men intet er blevet bevist, heller ikke er der kommet noget frem om, hvad pengene er blevet brugt til (tyven har selv påstået at have tabt dem på handel med svin, flæsk og heste). Men det er kommet frem, at Peder Orlef har haft tyven logerende, da han boede i Højen. Og Henrik Orlef har også haft ham boende uden anden betaling end et piberør og nogle servietter, alt uden at bekymre sig om, hvorvidt personen havde pas, eller hvordan han var kommet til det, som han gav ham. - Johan Bartolin bør for tyverierne efter lovens 6-17-32 og -39 miste sin hud og betale tvigæld for det stjålne med 19 rdl., men ikke igæld, siden ejerne har fået deres ting tilbage. Han skal have sin hovedlod forbrudt og betale sagens omkostninger m.m. Som en løsgænger skal han for den offentlige sikkerheds skyld sendes til Viborg tugthus, hvor han skal blive på livstid. - Peder Orlev, der har huset ham i 4 uger, skal efter lovens 3-19-? (siden er defekt) have sit fæste forbrudt. En lignende dom får Henrik Orlev. De skal også betale en bøde til sognets fattige. - Delinkventen vil appellere dommen.

841:

1775 - 26. september:

4/7. Niels Knudsen af Gejsing ctr. Hans Teodosius i Store Anst for gæld. 24/10

Købmand Kaj Muusmand af Haderslev ctr. sognefogeden Christen Buch. 10/10

841b:

Prokurator Højer i Vejle sættedommer:

Rådmand Bahnsen på egne og øvrige Kolding magistrats vegne skaffer tingsvidne på, om provst Seidelin er egnet til at være værge for andres børn (Frichs børn). Der føres vidner på, hvordan han har opdraget sine egne 4 sønner og 6 døtre. Blandt andet oplyses det, om de har gjort bondearbejde, og om de har spist med tjenestefolkene.

844:

1775 - 3. oktober:

Læst plakat af 19/9 med forbud mod at brænde brændevin af rug.

Læst forordningen om kornskatten for 1776.

19/9. Niels Thomsen af Amnitsbøl ctr. Hans Christian af Gejsing for gæld. 24/10

(?). Dom: Korporal Vogellund ctr. sognefogeden Christen Buch i Hjarup. - Christen Buch har ved et bryllup i Hjarup den 24/6-74 overfaldet og ilde medhandlet korporalen. På amthuset gik Christen Buch ind på at betale 4 rdl. til korporalen. Men det løfte har han ikke holdt, selv om øvrigheden har beordret ham dertil. Og han har dristet sig til at udeblive, da han blev indkaldt. Heller ikke i retten har han besvaret sagen. - Han dømmes til at betale korporalen de 4 rdl. samt sagens omkostninger. Og for de øvrige forhold idømmes han en bøde på 2 rdl. til Anst herreds fattigkasse.

844b:

(se fol. 838). Dom: Hr. Tørslef i Viborg ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld på 20 rdl. - Han skal betale.

1775 - 10. oktober:

19/9. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere, hvoraf Niels Sørensen er arresteret. 31/10

19/9. Knud Andersen Gårdmand af Vester Nebel ctr. Knud Andersen Møller ibidem. 24/10

845b:

26/9. Købmand Kaj Muusmand af Haderslev ctr. sognefogeden Christen Buch. 17/10

Anne Daugaard, nu Kolding, ctr. hr. Friis i Hjarup, som kræver sagen bragt ind under gejstlig ret. 17/10

846:

Rådmand Bahnsen sættedommer:

(29/8?). Dom: Jep Mortensen Orlef af Almind ctr. afdøde Anne Henriksdatter og formynder samt herredsfoged Junghans og fuldmægtig. Den tidligere anneksgård i Almind til Kolding sognekald blev købt af Henrik Mortensen i 1771. Jep Orlef har haft fæste på den halve gård, og på grund af købet blev han den 17/1-72 opsagt til fraflytning Voldermisse 1773. Jep Orlev har erhvervet sig beneficium pauperitatis og har haft prokurator Struer til at føre sin sag. Men da der efter flere stævnemål ikke er bevist andet end det, som udsættelsesforretningen af 6/8-1773 melder, så kendes for ret, at da udsættelsesforretningen ikke til lovlig tid og sted er påtalt og af overretten svækket, så afvises sagen her fra retten, og Jep Orlef tilkendes at betale de sagsøgte deres omkostninger. - Jep Orlef vil appellere dommen.

1775 - 17. oktober:

Læst forordning af 4/10 med forbud imod indtil videre at føre ammunition og våben til de danske vestindiske øer.

10/10. Anne Daugaard, nu Kolding, ctr. mad. Friis i Hjarup. Præsten kræver sagen bragt ind under gejstlig ret. 31/10

846b:

10/10. Købmand Kaj Muusmand af Haderslev ctr. sognefogeden Christen Buch. 31/10

Poul Østergaard fra Nørre Kastoft ctr. Ole Andersens enke Kirsten Nielsdatter og søn Anders Olesen i Vester Gesten ang. noget favnbrænde, som blev stjålet og anbragt i deres gård. Tingsvidne.

847:

1775 - 24. oktober:

10/10. Knud Andersen Gårdmand af Vester Nebel ctr. Knud Andersen Møller ibidem. 14/11

3/10. Dom: Niels Thomsen af Amnitsbøl ctr. Hans Christian af Gejsing for gæld 4 rdl., som han er kommet til at skylde ham i en kvæghandel for nogle år siden. Hans Christian har henvist til, at Peder Mickelsen i Gejsing var indblandet i handelen, og at der har været et forlig, iflg. hvilket de begge skulle betale Niels Thomsen 1 rdl. Men ingen af dem har efterlevet forliget. Hans Christian dømmes til at betale de 4 rdl. med regres til Peder Mikkelsen.

847b:

26/9. Dom: Niels Knudsen af Gejsing ctr. Hans Teodosius i Store Anst for gæld på 8 rdl. - Han skal betale.

1775 - 31. oktober:

17/10. Anne Daugaard, nu Kolding, ctr. mad. Friis i Hjarup Præsten kræver sagen bragt ind under gejstlig ret. Forlig hos provst Winter forsøgt. 14/11 (bladet mangler).

Jens Andersen Snogdal af Store Anst ctr. Niels Buch i Nagbøl. 7/11

10/10. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere, hvoraf Niels Sørensen er arresteret. 14/11

848:

19/9. Christen Eriksen (og afdøde Christen Flynder) af Seest ctr. grænsekontrollør Vorbasse af Gamst. 12/12 (bladet mangler).

17/10. Dom: Købmand Kaj Muusmand af Haderslev ctr. sognefogeden Christen Buch for gæld på 90 rdl. - Han skal betale.

1775 - 7. november:

31/10. Jens Andersen Snogdal af Store Anst ctr. Niels Buch i Nagbøl. Tingsvidne.

Hr. Storm i Egtved ctr. koloniinspektør Lindenhahn om uopfyldt forlig. 21/11 (bladet mangler).

848b:

1775 - 14. november:

24/10. Knud Andersen Gårdmand af Vester Nebel ctr. Knud Andersen Møller ibidem. 5/12 (bladet mangler).

31/10. Kancelliråd Hansen til Østerbygård ctr. grænsekontrollør Vorbasse i Gamst og håndlangere, hvoraf Niels Sørensen er arresteret. Udsat til ?

849-856: bladene mangler.

857:

(1776 - 13. februar:)

... en sag med grænsekontrollør Vorbasse. 12/3

(?). Dom: Jep Lassen i Søgård skylder sr. Johan Sørensen i Skodborg 80 rdl. Han skal betale.

1776 - 20. februar:

Generalkrigskommissær Hilmerene til Engelsholm ctr. sagvoldere af Lihme. 5/3

(?). Dom: Sognepræst Humbel i Seest har anmeldt, at en kvinde der i sognet ved navn Mette Pedersdatter har født det 4. uægte barn. Det er anbragt hos pårørende i Grindsted sogn. Hun er undveget. - For utugt og forargeligt liv og levned skal hun efter forordningen af 19/3-1751 arbejde 8 år i Viborg tugthus. Dommen skal eksekveres, når nu bliver indbragt.

1776 - 27. februar:

857b:

Jens Simonsens dødsbo i Dons ctr. Iver Jensen på Venborg. 12/3

Jens Simonsens dødsbo i Dons ctr. Niels Markussen af Fredsted for gæld på 71. rdl. 12/3

Jens Simonsens dødsbo i Dons ctr. Johan Buchvalt af Nyborg Brakker for gæld. Udsat til ?


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk