Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

 

Tingbogen 1726-1737

(Filmrulle M 30895)

1726 fortsat

fol. 1: (stærkt beskadiget)

Amtmand Woydas autorisation og instruks til birkeskriver Just Lund.

1b:

(1726 - 24. april)

Aftægtskontrakt mellem Jens Hansen og Peder Olufsen af Gamst.

1726 - 30. april:

... af Gelballe angiver ulovlig skovhugst, ligeledes Niels Pedersen af Viuf skovhus.

Tingsvidne for Søren Thomsen og Knud Nielsen af Rugsted i Ødsted sogn, som har skiftet og delt deres påboende gårds botoft.

16/4. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. debitorer for resterende månedspenge m.m. Udsat til ? (det må være 12/6)

2:

16/4. Regimentskriver Søren Hachsen (vistnok ctr. sl. Espen Jepsens enke af Lejrskov ang. en dom af 4/6-1720). Udsat 6 uger, men ikke set igen.

24/4. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Anne Lauridsdatter ibidem om fyldestgørelse af en dom af 16/10-1725. Udsat til 7/5, men ikke set igen.

Skovfoged Jens Pedersen af Gelballe angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

16/4. Dom: Købmand Peder Larsen Barsbol ctr. Niels Pedersen Kusk af Store Anst for gæld. - Han skal betale.

Søren Jensen af Borlev lovbød 3. gang et boel i Borlev. Søren Kyed af Starup begærede skøde for Else Sørensdatter.

Hans Lauridsen af Vejlby lod læse skøde på en gård i Vejlby fra Anne Poulsdatter, afgangne Mads Lumholts i Vejlby til Hans Lauridsen og hendes datter Johanne Madsdatter.

1726 - 7. maj:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovrider Jacob Rowert ctr. Ole Rasmussen i Hvolbøl for gæld. 14/5

En vanskeligt læselig tilførsel. Der nævnes oberstløjtnant Porte(?), ridtmester Lytzou, Peder Madsen Basse. Sagen drejer sig vistnok om, at en karl, måske Søren Jørgensen, har været taget i tjeneste hos en af parterne. Udsat til 21/5, hvor sagen dog ikke er fundet.

2b:

Christen Svendsen af Bjert ctr. Mads Andersen ibidem for gæld på 30 slettedaler. Udsat til 4/6, men ikke set igen.

Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof. 28/5

Efter amtmandens ordre udmeldes tømmermænd til at syne ??. De skal møde hos Mathias Hansen i Vejle og afhjemle synet ved påkrav.

Tingsvidne på, at Claus Jensen, som i Kolding har lært feldberederhåndværket, er født i Gejsing af forældrene Jens Thomsen Winther og Maren Nielsdatter, der endnu lever. De blev viet i Anst kirke. Også attest fra præsten.

3:

24/4. Hospitalsforstander Christopher Lucht ctr. debitorer. 14/5

1726 - 14. maj:

Jep Rasmussen af Seest ctr. Poul og ?? Hansen ibidem for beskyldning om toldsvig med stude. 28/5

Etatsråd Bielche efterlyser 3 plage 1. gang.

7/5. Skovrider Jacob Rowert ctr. Ole Rasmussen i Hvolbøl for gæld. Udsat til dom 21/5

7/5. Hospitalsforstander Christopher Lucht ctr. debitorer. 21/5

1726 - 21. maj:

Dragon Jens Michelsen af Vork ctr. Johanne Jensdatter ibidem. 4/6

Anders Pedersen af Tiufkær og Jens Hansen af Håstrup (og Hans Jensen) anmelder ildsvåde.

3b:

Etatsråd Bielche efterlyser 3 plage 2. gang.

14/5. Skovrider Jacob Rowert ctr. Ole Rasmussen i Hvolbøl for gæld. - Sagen skulle have været pådømt idag, men er blevet afgjort i mindelighed.

Mads Nielsen af Mejsling lovbød sin gård 1. gang.

14/5. Dom: Hospitalsforstander Christopher Lucht ctr. debitorer. - Niels Nielsen Nyemand, Jens Christensen, Jens Sort, Niels Andersen, Anders Hansen, Morten Nielsen, Morten Henriksen og Jens Reebecks enke af Almind, Jørgen Christensen af Vorbasse, Peder Nielsen i Brøndsted og Morten Pedersen af Skærup har været søgt for restancer vedrørende årene 1722-1725. De skal betale.

Søren Jensen Borlev af Borlev tilskøder sin trolovede fæstemø Else Margrethe Sørensdatter Kyed halvparten af sit påboende boel. Det er tilfaldet ham efter hans sl. broder Oluf Jensen i Borlev efter afkald af 1723 og ældgammelt skøde udgivet af dronning Dorothea. Lovbydelsestingsvidne af 30/4.

1726 - 28. maj:

7/5. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof. 4/6

Peder Sørensen og Peder Pedersen af Billund bragte 4 levende ulveunger, som de havde taget på deres egen mark, hvilke ved tinget blev ophængt og mændene deres penge derfor betalt.

Mads Nielsen af Mejsling lovbød sin gård 2. gang.

16/4. Palle Møller på Hvolgård ctr. Hans Lauridsen i Vejlby. Sagen skulle have været pådømt idag, men parterne har ikke indfundet sig, hvorfor sagen er bortsvundet. Den har drejet sig om, at Palle Møller har krævet betaling for 10 høleer. Men Hans Lauridsen har påstået, at han kun har haft dem i kommission.

14/5. Jep Rasmussen af Seest ctr. Poul og Hans Hansen ibidem for beskyldning om toldsvig med stude. Forlig.

1726 - 4. juni:

Lars Jepsen af Søgård ctr. Bønstrups og Søgårds beboere. 12/6

4:

21/5, Dragon Jens Michelsen af Vork ctr. Johanne Jensdatter ibidem. - Hun har udlagt ham som barnefader. Jens Michelsen har tilbudt sin ed på, at han aldrig har haft legemlig omgængelse med hende undtagen een eneste gang, nemlig den 9/7-25, da de var ude i rytterkoblerne på Røj mark at slå græs. Idag aflægger hun ed på, at det er ham, der er barnefaderen, og at hun ikke har haft omgængelse med andre. Tingsvidne.

28/5. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof af Nørre Vilstrup. 12/6

Mads Nielsen af Mejsling lovbød sin gård 3. gang. Sønnen Mads Madsen og hans fæstemø Anne Christensdatter af Tiufkær begærede skøde.

Skøde fra Mads Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter af Mejsling til deres søn Mads Madsen og hans fæstemø, hvis far er Christen Larsen af Tiufkær.

4b:

Mads Nielsen af Mejsling lod læse kontrakt med sønnen (se ovenfor) om aftægt og forsørgelse af hans andre børn.

1726 - 12. juni:

4/6. Lars Jepsen af Søgård ctr. Nis Markussen og øvrige Bønstrups og Søgårds beboere om græsningsret. Tingsvidne.

5:

4/6. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof af Nørre Vilstrup. 3/7

Bekendtgørelse af, at der i nærværelse af sognefogeden i Bredstrup skal holdes auktion over effekter, der er pantet for skovbøder.

30/4. Dom: Regimentskriver Søren Hachsen ctr. debitorer for resterende måneds- og fouragepenge m.m. - Thomas Bertelsens enke og arvinger (af Gårslev?) er ikke blevet stævnet ordentligt, så for deres vedkommende afvises sagen. Anders Munk er nu 3. mand på gården efter Thomas Bertelsen. Dette krav har drejet sig om skiftesalær efter Thomas Bertelsen; det var ikke blevet betalt af hans eftermand Hans Olesen. - Jes Nielsen i Gårslev er blevet søgt for en gæld, som hans forgænger Hans Olufsen skal have haft. Denne har nægtet en gæld i månedspenge, men erkendt at have fået nogle fouragepenge, som han dog hævder atter at have betalt. Så han frikendes, da Søren Hachsen ikke har bevist sin sigtelse. - Hans Madsen (Hans Lauridsen?) ibidem benægter gælden. - Søren Bull ibidem hævder at have leveret noget hø og halm til (lægdsmanden) Jep Surkjær, hvilket denne bekræfter; men også han klarer frisag. De tre frikendes for Søren Hachsens tiltale. (Teksten er vanskeligt læselig).

1726 - 18. juni:

Christen Andersen i Bredstrup lovbyder sin påboende gård 1. gang.

Læst forbud mod udførsel af alle slags kornvarer.

5b:

Læst patent om søenrullering samt plakat af 1/6 om, at alene København nyder oplagsfrihed for brændevin, salt og tobaksblade.

1726 - 25. juni:

Regimentskriveren ctr. nogle af Egum bymænd for slagsmål. Det viser sig at være brødrene Palle, Lauge og Peder Bennedsen. 9/7

Sag ctr. Peder Thonboe til Hundsbæk for misrøgt af Bække kirke. 9/7

7:

Christen Andersen i Bredstrup lovbyder sin påboende gård 2. gang.

Søren Jensen af Tved efterlyser en hest.

Niels Jespersen Stenderup af Nørre Bjert lod læse obligation på 25 rdl. fra Mads Andersen ibidem.

1726 - 3. juli:

12/6. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof af Nørre Vilstrup. 23/7

Regimentskriveren ctr. Hans Rasmussen af Lindeballe for skovhugst. 16/7

7b:

Regimentskriveren ctr. bortrømte Jens Knudsen, nu i Haderslev. 9/7

Jens Pedersen i Ferup ctr. Joen Nielsen i Lejrskov om stolestade. Vidner gør rede for, hvem der plejede at sidde i det 4 stade i den omtvistede stol. Det skal have tilhørt den gård, som Jens Pedersen nu bebor, og som før var beboet af Mads Jessen; men konen fra gården har ofte trykkedes med Joen Nielsens formands kone om stadet. Joen Nielsens formand var sognedegn i Lejrskov sogn. Engang, da degnens kone stod inden for Mads Jessens kone, kom degnen, tog hende i hånden og satte hende uden for Mads Jessens kone med besked om, at der skulle hun sidde. Så sad de sådan den dag, men siden skubbedes de igen. Dengang havde Mads Jessen skaffet vidner på, at stadet i 40 år havde tilhørt konen på hans gård; men præsten havde ikke sagt noget til det og ikke afgjort sagen. Iøvrigt er der plads til syv i stolen, selv om den kun er skrevet for fire. - Et andet vidne kan fortælle, at når degnens kone havde sat sig i det 4. stade, så gik pigerne fra Ferupgården inden for hende, men når konen fra Ferupgården selv var i kirke, så var det hende, der sad i det 4. stade, og degnekonen sad indenfor. - Iøvrigt har Jens Pedersens kone også en stol med to stader oppe under prædikestolen. I den omtvistede stol er det Jep Faarkrogs hustru af Lejrskov, der har gangstadet; 2. stade tilkommer Egholt; 3. stade tilkommer Asbøl; og det 4. menes af alle vidner at tilkomme Jens Pedersens gård. Tingsvidne.

8:

Arveafkald og skøde til Hans Hansen i Eltang fra Niels Nissen af Bramdrup på vegne af hans 2 stedbørn, Peder Pedersen og Maren Pedersdatter, efter deres fader Peder Hansen.

Hans Hansens gård i Eltang lovbudt 1. gang.

1726 - 9. juli:

25/6. Sag ctr. Peder Thonboe til Hundsbæk for misrøgt af Bække kirke. Han har nedtaget blytaget af våbenhuset og erstattet det med teglsten. En del af kirkens tagplader har han ladet nedtage og udklappe og også på den måde fået bly tilovers til salg. Han har undskyldt sig med, at han ikke havde forstand på blytækning, men havde stolet på blytækker Christen Gabbel fra Lindknud. Han har erkendt at have solgt lidt af blyet for at få penge til andre materialer, men indrømmer også, at en del af blytækkerens løn skulle bestå i blyasken af den ild, som blev brugt til omsmeltning af blyet. Inde i kirken har han fra et par kirkestole fjernet noget træværk, som sognemænd havde anbragt som knæleskamler (Thord Jensens og Boeld Krokones), for at bruge det til loft i våbenhuset. Det regner ned i kirken. En kone, der skulle introduceres, har ikke kunnet stå i kirkedøren uden at blive overregnet; men præsten er heller ikke fri. Der er også blevet klaget over, at der efter Peder Thonboes køb af kirken har manglet lys ved altergangen. - Idag har synsmænd afhjemlet deres syn. Blandt dem har været de to blytækkere, Søren Jensen og Jens Jepsen fra Trelde. De bevidner bl.a. at blytaget over kirken ikke var lagt forsvarligt nok; pladerne går ikke langt nok ind over hinanden. - Tingsvidne. (Se 30/7)

8b:

25/6. Regimentskriveren ctr. de 3 Bennedssønner fra Egum. 23/7

3/7. Regimentskriveren ctr. bortrømte Jens Knudsen, nu i tjeneste hos Bertel Jensen i Haderslev. Idag foreligger præstens attest. Han er født i Hjarup og har siden sit 2. år været hos Gregers Thomsen i Hjarup, der er gift med Jens Knudsens moster. Herefter kom han i tjeneste hos Lars Jepsen af Søgård, der kvittede ham, da han fik et dragonlægd. Han har forladt ryttergodset uden pas og afsked for at undvige dragontjeneste.

Hans Hansens gård i Eltang lovbudt 2. gang.

Søren Jørgensen Skyttes halve gård i Trelde lovbudt 1. gang.

Jacob Andersen Buks enke i Nagbøl lovbyder med sønnen Jacob Buk og datteren Kirsten Jacobsdatter deres gård i Nagbøl 1. gang.

Thomas Pedersen af Ågård lovbød på vegne af sin hustru Boeld Madsdatter og andre en halv gård i Bredstrup, som Christen Andersen påbor, 3. gang. Christen Andersen, som er gift med Boeld Madsdatters søster Kirsten Madsdatter, begærede skøde.

Thomas Pedersen af Ågård fremlagde arveafkald og skøde fra Søren, Hans og Jørgen Madsen efter deres brødre Bertel og Jens Madsen, som boede og døde i Bredstrup.

9:

Christen Andersen af Bredstrup tilkendegav gæld til børnene af Anders Skousen i Bredstrup, børnepenge efter deres morbrødre Bertel og Jens Madsen.

Christen Andersen af Bredstrup tilkendegav gæld til korporal Hans Dæhne, der nu bor i Andkær.

1726 - 16. juli:

3/7. Regimentskriveren ctr. Hans Rasmussen af Lindeballe for skovhugst. Han var blevet antruffet af regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard og sognefoged Christen Joensen af Mejsling, da de en morgen kom fra Jelling. Han kom fra Skærup i rytterdistriktet og havde frisk eg på vognen, som han hævdede at have købt af løjtnant Bone Falch. Træet blev beslaglagt og kørt til sognefogedens gård og siden til Kolding, efter at det var blevet vurderet. Nogle af vidneudsagnene går på, om Bone Falch har solgt eller givet ham træet. - Tingsvidne.

9b:

De to gårde i Trelde og Nagbøl lovbudt 2. gang.

1726 - 23. juli:

Læst forordning om reduktion af 12- og 2-skillingstykker, 12 til 10 sk. og seks 2-skillinger fra 1711-25 til 10 sk.

Læst plakat af 11/7 om forpagtning af familieskatten.

Laurs Pedersen af Grene Krog fører vidner på genopførelsen af hans gård, som for 3 år siden aldeles blev lagt i aske. Hans herskab har givet ham tømmeret.

Oluf Bogøe af Pjedsted har stævnet Niels Jensen ibidem og Søren Nielsen i Egum samt Søren Lundemand og Niels Madsen i Follerup ang. sin afståelse af sin gård til Niels Jensen. Oluf Bogøe kan ikke nægte, at han har fået 430 slettedaler for afståelsen foruden den lovede årlige aftægt, men mener, at han skulle have haft 105 slettedaler mere. Sagen henvises til sessionen.

10:

Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. 6/8

Thomas Michelsen af Hinnum i Grindsted sogn fører på egne vegne og på vegne af de øvrige Engelsholms tjenere i byen, Laurs Thomsen og Hans Eskelsen, vidner på genopbygningen af deres huse, som nedbrændte for 2 år siden. De har fået træ af deres husbond.

Rasmus Jørgensen og Anders Lassen af Lunderskov lader på egne og øvrige lodsejeres vegne i Lunderskov synsmænd afhjemle syn på den skade, som hagl og torden har forvoldt på deres kornmarker.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Poul Hansen af Seest ctr. Hans Hansen den ældre ibidem. 30/7

Peder Mortensen Orlof af Nr. Vilstrup ctr. Valborg Jensdatter af Høllund. 6/8

10b:

3/7. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof af Nørre Vilstrup. 6/8

Peder Mortensen Orlof af Nr. Vilstrup ctr. Valborg Jensdatter af Høllund ang. vanhjemmel i købekontrakten. 6/8

Niels Henriksen i Lille Velling lod læse skøde til sin hustru Johanne Christensdatter på halvparten af gården.

Mads Hansen af Skanderup som lavværge for afdøde Jacob Andersen Buchs enke Gertrud Pedersdatter af Nagbøl og Ole Jepsen Buk i Nagbøl som lavværge for Anne Kirstine Jacobsdatter lovbød 3. gang sl. Jacob Andersen Buks gård i Nagbøl. Anthony Jacobsen Buch og hustru Sara Jepsdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse. Men der kan først udstedes tingsvidne, efter at der er indhentet tilladelse fra Jacob Jacobsen. 6/8

11:

Læst skrivelse af 17/7 fra de tilforordnede for de kgl. finanser i rentekammerkollegiet til regimentskriveren med forbud mod, at han antager 12-skillingstykker fra året 1720 for mere end 10 skilling danske i de kgl. oppebørsler.

9/7. Regimentskriveren ctr. de 3 Bennedssønner fra Egum. 30/7

Lauge Jørgensen af Trelde på egne vegne og på vegne af søsteren Dorthe Jørgensdatter af Gammelby i Bjerre herred, Niels Jørgensen i Trelde på egne vegne og på vegne af Jørgen Jørgensens arving Søren Jørgensen, Hans Jørgensen ibidem, Hans Jensen Ladegaard ibidem på vegne af hustruen Johanne Jørgensdatter, Hans Pag i Egeskov på vegne af hustruen Maren Jørgensdatter og Mads Jepsen ibidem på vegne af Anne Jørgensdatter lovbød 3. gang den gård i Trelde, som deres sl. forældre har haft. Halvparten er i 1712 solgt til deres broder Søren Jørgensen Skytte i Trelde. Det er den anden halvpart, der lovbydes. Søren Jørgensen Skytte og forhåbende fæstemø Dorthe Pedersdatter begærede skøde.

11b:

Skøde efter foranstående lovbydelse. Her repræsenteres Anna Jørgensdatter af sin mand Anders Jensen af Håstrup. Gården har før tilhørt sl. Jørgen Sørensen Skytte. Der er skøder fra 1680 og 1649.

Jens Udsen af Viuf på vegne af hustru Dorthea Hansdatter og hendes søster Johanne Hansdatter og Niels Nielsen af Bramdrup på vegne af sl. Peder Hansens børn, Peder Pedersen og Maren Pedersdatter løvbød 3. gang den gård i Eltang, som deres hustruers forældre, Hans Hansen og Maren Pedersdatter Kyed er fradøde. Hans Hansen og hustru af Eltang begærede skøde.

12:

Skøde efter foranstående lovbydelse til Hans Hansen og hustru Else Hansdatter af Eltang, som bor på gården.

Hans Hansen af Eltang tilkendegiver gæld til søsteren Johanne Hansdatter i Viuf for arv efter forældrene.

12b:

Søren Jørgensen Skytte af Trelde lod læse afkald fra Rasmus Poulsen i Gammelby, Bjerre herred, på vegne af dennes hustru Dorthea Jørgensdatter.

Samme lod af pantebogen udslette en obligation, som han i 1712 har udgivet til brødrene Niels, Lauge, Jørgen og Hans Jørgensen.

13:

1726 - 30. juli:

Regimentskriveren mod nogle mænd i Trelde for slagsmål. 13/8

23/7. Poul Hansen af Seest ctr. Hans Hansen den ældre ibidem. 13/8

Skovfoged Peder Krat af Vinding indgav skovangivelse.

Jens Damgaard af Kolding ctr. Anders Madsen og Christen Christensen af Vork, fordi de ikke vil betale deres andel af sagsomkostningerne i en proces, der er blevet ført for Vork mænd imod kaptajn Brahe. De lover at betale, hvorfor sagen frafaldes.

Jørgen Jensen af Starup anmelder stormskade.

13b:

(Se 9/7) Peder Thonboe af Hundsbæk får udmeldt synsmænd til at syne Bække kirke. 6/8

23/7. Regimentskriveren ctr. de 3 Bennedssønner fra Egum. Udsættes til dom, 13/8

1726 - 6. august:

Læst fororodning af 31/7 om devaluering af 16-skillingstykker. De må kun antages for 15 skilling.

Markvogter Søren Pedersen af Velling fremlyste en hoppe.

23/7. Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. 13/8

30/7. Peder Thonboe af Hundsbæk lader afhjemle syn på Bække kirke. Han reserverer sig evt. sagsanlæg mod Jens Blytækker. Synsmændene var Christen Andersen, som forstår blytækkerarbejdet, og sognefoged Hans Pedersen, begge af Jordrup. - Tingsvidne.

23/7. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof af Nørre Vilstrup. - Peder Orlofs to stævninger er sikkert indbefattet her. Der indgås forlig, idet Peder Orlof skal betale Valborg Jensdatter for vanhjemmel ved gårdhandelen og sagsomkostninger 35 slettedaler. Forliget skal bekræftes ved dom.

14:

23/7. Anthony Jacobsen Buch fremlægger afkald og skøde fra broderen Jacob Jacobsen Buch på gården i Nagbøl. Der nævnes skøder fra 1487, 1498, 1513, 1528 etc.

Søren Hansens gård lovbudt 2. gang (1. gang er ikke set).

1726 - 13. august:

6/8. Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. 10/9

15:

30/7. Regimentskriveren mod nogle mænd i Trelde for slagsmål. 27/8

15b:

30/7. Poul Hansen af Seest ctr. Hans Hansen den ældre ibidem. 27/8

30/7. Regimentskriveren ctr. Palle, Laurids og Peder Bennedsen fra Egum. - Det er bevist, at de ved pinsegilde første pinsedag i Egum denne sommer har været i klammeri og hårgreb med hinanden, hvorved de dog ingen skade har gjort hinanden. - De har undskyldt sig med, at de ikke har gjort hinanden nogen skade, og at det ifølge lovens pag. 469 art. 17 (3-13-17) tilkom dem selv at anlægge sag. Dog kan de ikke ganske frikendes, men de bør for sådan deres begangne forargelse på en højtidsdag, hvoraf andre kunne tage ondt eksempel og stor ulykke forårsage, betale i mulkt til kongens kasse 4 rdl. - (Jens Nielsen af Egum har vidnet, at festen foregik hos Ebbe Nielsen. Det var deres sædvanlige pinsegilde, og de havde ikke fået andet at drikke end deres sædvanlige gildeøl, der var finansieret ved bøder i korn og penge det foregående år; korn fra dem, der blev opskrevet på viden, og penge for forskellige små forseelser (som ikke at møde til grandestævne). På den måde stilede man hvert år efter 12 skp. byg, der blev samlet hos oldermanden, og 1 daler i penge, som blev brugt til humle. Heraf blev der brygget 2 tønder øl. Hvis bøderne ikke nåede op på en daler, blev der samlet ind. Øllet blev drukket 1. pinsedag om eftermiddagen, efter at den, som var oldermand, havde givet et måltid mad. Resten af øllet drak man 2. pinsedag. - De tre brødre havde været i Fredericia kirke 1. pinsedag og i alt fald 2 af dem gået offergang).

1726 - 20. august:

Læst forordning af 14/8 om, hvad mønt købmandsregninger og fordringer, som var forfaldne før mønternes reduktion, skal betales med.

1726 - 27. august:

13/8. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 10/9

13/8. Regimentskriveren mod nogle mænd i Trelde for slagsmål. Udsat til 17/9, men set igen allerede 10/9

Henrik Jepsen af Sønderskov ctr. Anders Hansen i Asbo (Anders Risbøl). 10/9

Peder Tonboe til Hundsholt ctr. Anders Hansen Risbøl, Anders og Hans Ulf samt Iver Eskildsen af Asbo. 10/9

16:

Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan ?, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. 3/9

17b:

Hans Sørensen af Almind lovbød for faderen Søren Hansen og hustru Kirsten Simonsdatter 3. gang gården i Møsvrå. Sønnen Oluf Hansen og hustru Anne Nielsdatter begærede skøde.

18:

Skøde efter foranstående lovbydelse. Søren Hansen og hustru har købt gården af Hans Jensen og Jochum Ravn i 1694.

Hans Sørensen af Almind fremlagde afkald til broderen Oluf Sørensen i Møsvrå efter forældrene.

Niels Pedersen, skovfoged af Luttergavl, lod læse obligation fra Oluf Sørensen.

18b:

1726 - 3. september:

Læst kgl. plakat af 20/8 ang. de for København bevilgede 4 species af vin, brændevin, salt og tobak.

Læst plakat om session.

27/8. Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan Ditløf, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. 1/10

19:

1726 - 10. september:

19b:

Skovfoged Jacob Nielsen Lund af Trelde angav skovhugst.

13/8. Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. 1/10

Stormskade anmeldt af Mads Christensen i Ris, Jens(?) Christen for faderen Christen Christensen af Bøgvad og Christen Christensen af Vork.

27/8. Henrik Jepsen af Sønderskov ctr. Anders Hansen i Asbo (Anders Risbøl). 24/9

Kirsten Andersdatter af Refsgård, Søren Christensens enke, anmeldte ildsvåde.

20:

27/8. Peder Tonboe til Hundsholt ctr. Anders Hansen Risbøl, Anders og Hans Ulf samt Iver Eskildsen af Asbo. 1/10

Regimentskriveren ctr. samtlige Store Anst bymænd. 17/9

27/8. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 17/9

Anne sl. Ove Pedersens i Fredericia fremlyste en plag.

27/8. Regimentskriveren mod nogle mænd i Trelde (Peder Pedersens sønner m.fl.) for slagsmål. Udsat til 17/9, men ikke set igen. De anklagede er Peder Pedersen (Peder Ladegaards søn), Niels Pedersen, Peder Jørgensen og Søren Jørgensen af Trelde. De har ved en bryllupsfest været i slagsmål med farveren Christen Madsen af Fredericia. Det var begyndt med, at Peder Jørgensen og farveren gik og gøgledes. Peder Jørgensen havde taget en kande for at drikke farveren til, men denne havde undslået sig. "Enten skal du drikke eller slås med mig", havde førstnævnte sagt. Farveren havde svaret, at han gerne måtte binde hans hånd på ryggen, og så kunne han alligevel klare ham. Så begyndte slagsmålet, der vist i begyndelsen var i spøg.

Jacob Rolf af Praltz tilstod afkald til Jens Christensen i Herslev Højrup for den arv, der tilfaldt hans hustru Mette Pedersdatter efter hendes fader Peder Nielsen i Gammellykke.

1726 - 17. september:

Læst plakat om bortforpagtning af Ribe stifts forstrande.

10/9. Regimentskriveren ctr. samtlige Store Anst bymænd. Udsat til 1/10, men først set igen 15/10

20b:

Løjtnant Abercrone (ved Jens Krog af Oksvig) ctr. Maren Thomasdatter af Rugsted. Hun havde lovet at tjene ham et år for 6 slettedaler og havde fået 10 sk. i fæstepenge. Efter 8 dage ville hun hjem at hente sit tøj, men kom ikke tilbage. - Hendes broder Søren Thomasen erklærer på hendes vegne, at hun ikke vil tilbage, men hellere tilfredsstille ham med penge for sin forseelse. - Løjtnanten erklærer ikke at ville tvinge nogen i sin tjeneste, så hun må være fri og frank for hans prætention. Sagen frafaldet.

Søren Madsen af Viuf ctr. skoleholder Jørgen Ibsen Prip ibidem. Han fører vidner på, at Jørgen Prip en dag er kommet ind til Søren Madsens gård og har kaldt hans kone Maren (Sørensdatter?) ud til døren, hvor han har skældt hende ud for enten heks eller troldkone og lovet hende en ulykke. Det ene vidne forsøger Prip at afvise med, at hun er et svagt menneske, som mere må leve af godtfolks almisse end af eget arbejde, og at hun er et besovet kvindfolk. Det andet vidne vil han have underkendt, fordi hun er i tjeneste hos sagsøgeren. Han forsøger at lade, som om ordene har været udtalt i spøg, og tilbyder dernæst sin benægtelses ed. Slutteligt skyder han sig ind under sit gejstlige forum. (se 5/11)

21:

Præsten Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. 2 Vestervig beboere for tiendeafgift. 1/10

10/9. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 8/10

Sr. Schach N. af Ørsted i Oksenvad sogn efterlyser en hest.

Poul Hansen Felding i Store Anst lovbød sin gård 1. gang.

Læst obligation fra Oluf Sørensen af Møsvrå til søstrene Anne og Elsebeth Sørensdatter, hvem han har lovet hver 50 slettedaler i forbindelse med, at han har overtaget forældrene Søren Hansen og Kirsten Simonsdatters gård.

21b:

1726 - 24. september:

10/9. Henrik Jepsen af Sønderskov ctr. Anders Hansen i Asbo (Anders Risbøl). 1/10

Regimentskriveren ctr. mølleren Daniel N. i Vingsted mølle. 1/10

Regimentskriveren ctr. Jep Jørgensen af Ågård. 8/10

22:

Anders Hansen Ravn af Lejrskov lovbød sin gård 1. gang.

1726 - 1. oktober:

17/9. Præsten Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. (Hans Pedersen og Peder Poulsen samt) Samuel Eliasen Biener af Vestervig i Vorbasse sogn for tiendeafgift. 15/10

24/9. Regimentskriveren for Peder Thomsen af Ødsted ctr. mølleren Daniel Revent (?) i Vingsted mølle. - Synsforretning afhjemles. Der er ikke sket nogen skade på kronens jord, siden bonden er vel aflagt med de skæpper tør rug, som mølleren vil levere inden 8 dage. Hvis ikke han gør det, fortsætter sagen 8/10. Ellers frafaldes den.

10/9. Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. Udsat til 12/11, men dommen forekommer 5/11

22b:

3/9. Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan Ditløf, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. 15/10

24/9. Henrik Jepsen af Sønderskov ctr. Anders Hansen i Asbo (Anders Risbøl). 29/10

10/9. Peder Tonboe til Hundsholt ctr. Anders Hansen Risbøl, Anders og Hans Ulf samt Iver Eskildsen af Asbo. 29/10

Anders Hansen Ravn af Lejrskov lovbød sin gård 2. gang.

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Læst amtmandens proklama om skifte efter ridtmester Rode i Starup.

Poul Hansen Felding af Store Anst lovbød sin påboende gård 3. gang. Hans Laursen af Roved begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse fra Poul Hansen Felding og hustru Maren Grauersdatter. Der er fragået en otting, som Hans Pedersen i Glibstrup har købt.

23:

Hans Laursen af Store Anst tilkendegav gæld på 100 slettedaler til Poul Hansen Felding.

1726 - 8. oktober:

Amtsforvalter Folsach for Iver Eskilsen ctr. Anders Hansen og Anders Bertelsen af Asbo. 22/10

24:

Jægermester Hans Bachman ctr. Hans Baltzer. 22/10

Anders Hansen Ravn af Lejrskov lovbød sin gård 3. gang. Jep Buk af Nagbøl og hustru Lene Andersdatter begærede skøde.

24b:

Skøde fra Anders Hansen Ravn og hustru Else Nielsdatter(?) til deres svigersøn Jep Buk.

25:

17/9. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 15/10

24/9. Regimentskriveren ctr. Jep Jørgensen af Ågård. Udsat til 22/10, men ikke set igen. - Peder Henriksen og Jens Nielsen af Ågård havde den 13/9 været med amtmandens tjener Anders Eliasen inde hos Jep Jørgensens, hvor Anders Eliasen bad konen om brændevin for en skilling. Det fik han, hvorefter han gav sig til at søge efter brændevinsredskaber. De redskaber, som han fandt, forseglede han og satte i Jep Jørgensens kakkelovnsstue, hvor de kunne stå i fred. Til konen sagde han, at hun godt kunne blive ved med at klare af, så ville han vente i byen så længe, hvortil hun svarede, "Nej, dersom Fanden tager hesten, så må han tage grimen med". Vidnerne havde ikke smagt på vædsken i kedlen, så de vidste ikke med sikkerhed, om det var brændevin.

Søren Nielsen af Vorbasse Nebel efterlyst.

1726 - 15. oktober:

Læst plakat af 24/9 fra rentekammerkollegiet om forhøjelse af tolden på blå ... farve.

Læst plakat af 8/10 fra Rentekammeret ang. betaling af udenlandske varer med den reducerede mønt.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

8/10. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 29/10

1/10. Præsten Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. (Hans Pedersen og Peder Poulsen samt) Samuel Eliasen Biener af Vestervig i Vorbasse sogn for tiendeafgift. 29/10

17/9. Regimentskriveren ctr. samtlige Store Anst bymænd. Udsat til 22/10 i forventning om mindelig afgørelse. Ikke set igen.

1/10. Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan Ditløf, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. 29/10

Søren Nielsen af Vorbasse Nebel efterlyst 2. gang.

Bertel Nielsen i Vejle efterlyste en hest.

Niels Knudsen af Nr. Bjert fremlagde arveafkald for sin trolovede Anna Jensdatter til hendes formynder Hans Jørgensen i Stallerup.

1726 - 22. oktober:

Postmester Gert Wulf i Vejle ctr. Niels Jørgensen af Mørkholt for landgilderestance til mad. Sophie Jeremiasdatter Wulf. Han tilstår sin gæld på 50 rdl. 4 mk. 4 sk., som han gerne vil afbetale efterhånden. Der afsiges straks dom: Han skal betale sin gæld.

25b:

8/10. Dom: Jægermester Hans Bachman ctr. Hans Baltzer, aftakket rytter i Håstrup. - Der er hos ham fundet 5 skp. agern, som han tilstår at have samlet i skoven tid efter anden. Han skal efter lovens 6-17-30 betale tre lod sølv i mulkt til kongen, som ejer krontjenernes skov og har herligheden til selvejernes.

Ridefoged Jens Nielsen ved Estrupgård efterlyste 3. gang Søren Nielsen af Vorbasse Nebel, som er rømt fra sit fæstested og har forladt hustru og børn.

8/10. Amtsforvalter Folsach for Iver Eskilsen ctr. Anders Hansen og Anders Bertelsen af Asbo (Anders Risbøl og Anders Ulf). Udsat til 4/11, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om, at de anklagede skulle have ladet en bygager opæde og nedtræde. Der har også været lidt voldsomhed i Anders Risbøls hus.

1726 - 29. oktober:

Læst plakat af 16/10 ang. udførsel af kornvarer til fyrstendømmet Slesvig.

1/10. Peder Tonboe til Hundsholt ctr. Anders Hansen Risbøl, Anders og Hans Ulf samt Iver Eskildsen af Asbo. 10/12

15/10. Præsten Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. (Hans Pedersen og Peder Poulsen samt) Samuel Eliasen Biener af Vestervig i Vorbasse sogn for tiendeafgift. 10/12

15/10. Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan Ditløf, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. 12/11

Jægermester Bachman har indstævnet samtlige beboere i Hvolbøl og Amnitsbøl samt Jens Sørensen af Rugsted for at vidne om et stk. vildt, som er fundet dødt. Ingen vidste noget. Tingsvidne.

26:

1/10. Dom: Henrik Jepsen af Sønderskov ctr. Anders Hansen i Asbo (Anders Risbøl). Henrik Jepsen har søgt Anders Risbøl for 8 rdl. arvemidler, der skal indestå hos ham siden 1720. Risbøl har ikke gjort noget for at modbevise kravet. Han skal betale.

15/10. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 19/11 1726 - 5. november:

Læst regimentskriverens proklama af 4/11 om skifte efter Barbara Pedersdatter, Søren Skyttes afdøde hustru af Trelde (se næste side).

Vidneførelse ang. genopførsel af brandlidtes ejendom. 12/11

26b:

(Se 17/9). Søren Madsen af Viuf ctr. priviligeret skoleholder Jørgen Ibsen Prip ibidem. Jørgen Prip tilkendegiver forlig. Han mener ikke selv, at hans udsagn til Søren Madsens kone har været helt sådan, som vidnerne har sagt. Men hvis han har sagt noget sådant, så er det sket i overilelse.

1/10. Dom: Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter ibidem. - Endskønt Else Laursdatter vel har bevist ved sin moder, søster, svogerskab og andre det, som gør Jens Follerup meget mistænkelig for legemlig omgængelse med Else Laursdatter og faderskab til hendes sidste foster, og ligeså til det første, som hun ikke har udlagt ham for, så kan alligevel intet reflekteres på de nævnte vidner, da det ville stride imod lovens 1-13-16 (moder, søster m.m.), og de øvrige vidner har kun vidnet om noget, som er sagt uden tilståelse fra Jens Follerups side, at han skulle kunne være barnefader. Desuden har han straks indstævnet hende for at aflægge benægelses ed. - Altså bør det være Jens Follerup tilladt efter hans tilbud iflg. lovens 6-13-5 at værge sig med sin ed, om han drister sig derved. Dog at han derforinden lovligt påny lader hende stævne, siden stævnemålet af 16/7 er over fatalia. - (Inden retssagen har parterne været indstævnet for amtmanden, hvor bl.a. Jørgen Torndal har sagt, at Jens Follerup havde tilbudt Else penge for ikke at udlægge ham. Det bekræfter han senere i retten. Han er morbror til Else. Andre har hørt noget lignende, samt hørt ham sige, at han aldrig ville forlade Else. Kirsten Lauridsdatter, der er hendes halvsøster, har vidnet i retten, at hun somme tider ikke kunne komme i seng, fordi Jens Follerup lå der. Han har svoret på, at han ville ægte Else, når hans kone døde, og tilbudt penge for ikke at udlægge ham. Sidste vinter kom han til Kirsten med noget hvidt pulver i et stykke papir. Det skulle Else spise på noget smørrebrød, så ville hendes foster blive fordrevet. Kirsten havde svaret, at det var for sent, fordi hun allerede var halvgående, men Jens Follerup havde hævdet, at det kunne alligevel fordrives. Kirsten havde taget pulveret med i retten, men det blev afvist, da det ikke var nævnt i stævningen. Elses mor er Sidsel Hansdatter, der også bl.a. fortæller om, at Jens Follerup har ligget med hende, og at han har lovet at vedkende sig børnene. - Disse vidner er altså familiemedlemmer. Jens Nielsen Follerup har nogle gange tilbudt sin ed på, at deres vidnesudsagn var løgn, har iøvrigt betegnet Else som en hore og har undertiden fremhævet, at det var vigtigt for ham at få sagen afsluttet hurtigt, fordi han ikke kunne komme til alters, så længe sagen stod på). (Se 24/12)

(Se forrige side). Ordlyden af regimentskriverens proklama om skifte efter Barbara Pedersdatter i Trelde. Hendes mand, Søren Jørgensen Skytte, har giftet sig igen uden først ved skifte at have gjort op med kreditorer og arvinger.

27:

1726 - 12. november:

5/11. Vidneførsel ang. brandlidtes ejendom. 19/11

29/10. Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan Ditløf, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. 24/12

Tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jens Poulsen af Erritsø. 26/11

27b:

Niels Pedersen i Viuf skovhus angav skovhugst.

Læst et dokument om forlig mellem Børkop bymænd og møller om græsningsret. Først amtmandens befaling til 4 sognefogeder (Jens Jensen i Kongsted Torp, Morten Dahl i Andkær, Stephen Jørgensen i Gårslev og Hans Gade i Bredstrup) om at syne og taxere. Dernæst en erklæring fra bymændene og mølleren om deres forlig. Sognefogederne har underskrevet til vitterlighed (Navnet Mogens Sørensen forekommer i stedet for Hans Gade). Forliget er konfirmeret ved ryttersessionen den 27/9-1723.

1726 - 19. november:

12/11. Vidneførsel ang. brandlidtes ejendom. Regimentskriveren har stævnet nogle bønder, som har haft frihed og bygningshjælp efter ildsvåde. De fører vidner på bygningernes genopførelse. Det drejer sig om: Niels Hansen af Herslev Højrup, Hans Hansens enke og søn Jens Hansen i Store Anst, Jens Pedersen i Gelballe, Niels Hansens eftermand Peder Christensen, Peder Nielsen af Møsvrå, Niels Pedersen af Børup samt Peder Sørensen, Hans Hansen og Anders Jensen af Hafdrup. Tingsvidne.

29/10. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. 3/12

Christen Jensen af Vesterby fremlyste en hoppe.

28:

Skovrider Jacob Rover lod læse obligation fra Hans Pedersen i Glibstrup for lån til skatter og gårdens vedligeholdelse. Tilførslen er senere overstreget med notat om indfrielse.

Søren Kyed i Starup efterlyste en plag.

1726 - 26. november:

Læst forordning af 8/11 om, at den, som køber eller sælger en kirke, inden en måned efter handelen skal indberette den til Danske Kancelli og til stedets biskop.

Læst forordning af 15/11 om kornskatten for 1727.

12/11. Tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jens Poulsen af Erritsø. 3/12

Hans Ottesen af Skærbæk ctr. Jens Thomsen ibidem. 10/12

1726 - 3. december:

Læst plakat med forbud mod udførsel af de reducerede 12 skilling-stykker.

26/11. Dom: Tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jens Poulsen af Erritsø. - Ifølge en dom af 9/10 ved Fredericia byting har Jens Poulsen tilstået at have ladet sig overtale af Jørgen Rørup til at opkøre to læs gods fra stranden i den tro, at hans fartøj var læk. Godset hentede han ved Fusdam vest for Snoghøj, hvor han af to ubekendte karle modtog ti forseglede sække, som han indsatte i sin stald uden at skjule dem og uden at have mistanke om toldsvig, før end tolderne af Fredericia dagen efter kom og tog sækkene. Han dømmes til at gøre sin ed på, at han var uvidende om toldsvig, men kun mente at hjælpe skibbruden mand ifølge forordningen af 21/3-1715, samt at han ikke kendte de to mænd, der var ved båden. Hvis ikke han tør trøste sig til en sådan ed, skal han dømmes som medvider og medhjælper til toldsvig og betale 200 rdl. i straf, andre til eksempel og afsky. Hvis han ikke kan betale, skal han i så fald arbejde ved skubkærren i Fredericia i 20 måneder. Og siden han ikke straks gav øvrigheden eller tolderne denne handling til kende efter forordningen af 21/3-1705, så bør han betale sagsomkostningerne.

28b:

19/11. Poul Hansen af Seest ctr. faderen Hans Hansen den ældre ibidem. - Forlig. Sagen har drejet sig om 13 års renter af en kapital på 100 rdl., som tilfaldt Hans Bertelsen, Poul Hansens stedsøn, efter hans mor. Nu erklærer Poul Hansen, at hans fader har tilfredsstillet ham med betaling, og Hans Hansen erklærer, at Poul Hansen har opfostret sin søn forsvarligt. Hvad de i løbet af retssagen har sagt imod hinanden, tilbagekaldes.

1726 - 10. december:

29/10. Dom: Peder Tonboe til Hundsholt ctr. Anders Hansen Risbøl, Anders og Hans Ulf samt Iver Eskildsen af Asbo. - Disse har vel ved deres fæstebreve af 1724 og 1725 bevist at være tilfæstet noget af kongens forbeholdne i lang tid værende øde gods, hvorefter Hans Ulf og Anders Risbøl skal nyde frihed i 12 år for alt, hvad navn det have kunne, og Andersen Bertelsen Ulf og Iver Eskildsen for alle skatter og påbud, hvad navn de have kan; og de mener, at de både efter disse fæstebreve og efter forordningen af 20/5-1723 skal friholdes for tiende til kirkens ejere. Men som hverken loven eller forordningen betager præst eller kirkeejer deres tiende af hvad kornvarer, som avles på det med frihed bortfæstede gods, så bør de sagsøgte give tiende til mr. Tonboe for alt det korn, de har avlet på den øde fæstejord, og det så oprigtigt og tilforladeligt, så de kunne bestyrke det med ed, om sagsøgeren ikke anderledes vil lade sig nøje med deres angivelse. Hvis tienden ikke skulle kunne erholdes i kærven dette år, så betaler de med penge efter vurdering af fire uvildige mænd, som så vil blive udmeldt af retten. Og da de sagsøgte kun har tilbageholdt tienden i den tro, at forordning og fæstebrev fritog dem derfor, så modereres deres sagsomkostninger til 4 slettedaler.

29/10. Dom: Præsten Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. (Hans Pedersen og Peder Poulsen samt) Samuel Eliasen Biener af Vestervig i Vorbasse sogn for tiendeafgift. Biener har ikke givet tiende af sin avl, siden han kom til Vestervig at bo, og mener, at forordningen af 26/4-1723 befrier ham herfor som den, der har antaget et øde sted i heden at opbygge; han påstår til forskel fra de to andre, der er kommet til enighed med præsten, at blive frikendt. Men forordningen nævner kun frihed fra alle kongelige skatter og kontributioner og ikke for præstens tiende. Derfor bør Samuel Eliasen Biener give præsten tiende af al den kornavl, han har haft på jorden, siden han kom til Vestervig, og det så retfærdigt som han med sin ed trøster sig til at bekræfte, ifald sognepræsten ikke med hans angivelse vil være fornøjet.

Provst Peder Storm af Egtved ctr. Niels Jensen af Rugsted for skovhugst. (se fol. 29b) 24/12

29:

Organist Johan Jochum Mejer af Vejle ctr. trompeter Niels Eriksen af Højen. 24/12

Adam Levin af Sønder Bjert (ved Søren Birk af Viuf) ctr. Niels Hansen Bjerg af Skærbæk for gæld. 7/1

Jacob Pedersen i Hygum og Jacob Jensen Buch i Skoldborg (v. Jens Krog af Oksvig) ctr. Anthoni Jacobsen Buk i Nagbøl for gæld. 24/12

Regimentskriveren ctr. Søren Larsen af Kongsted for gæld. Udsat til 24/12, men først set igen 7/1

Christen Svendsen af Nørre Bjert ctr. Mads Andersen ibidem for gæld. 24/12

29b:

26/11. Hans Ottesen af Skærbæk ctr. Jens Thomsen ibidem for injurier. Forlig.

(Se fol. 28b). Provst Peder Storms stævning af sin mensalbonde Niels Jensen, på hvis grund to esketræer er blevet fældet.

1726 - 17. december:

Barbara Nielsdatter af Fredericia ctr. Maria Pedersdatter m.fl. af Oddersted. Udsat til 7/1, men ikke set igen.

Jens Sørensen af Egum lod læse obligation fra Hans Hansen i Egeskov, som nu agter at bebo Søren Nielsens gård i Egum på den betingelse, at han ægter Søren Nielsens datter Maren Sørensdatter. Jens Sørensen, som er hendes broder, skal have 70 slettedaler, som er hans fulde medgift.

Anders Bertelsen Ulf af Asbo lod læse obligation fra Dynes Graversen af Store Anst på 106 slettedaler.

30:

Jens Damgaard i Kolding lod læse obligation på 99 rdl. fra Ulrich Selmer, sognepræst for Eltang og Vilstrup menigheder, med pant i hans påboende præstegårdsbygning i Stenderup.

1726 - 24. december:

Læst forordning af 10/12 om ophævelse af handel med Hamburg og forbud mod indførsel af hamburgsk mønt.

12/11. Dom: Regimentskriveren ctr. Otto Ottosen og Johan Ditløf, skytter hos hofjægermester Bielche, for vold mod dragonen Poul Hansen af Bølling. De har angrebet ham på landevejen over Rådvad, da han kom kørende med et læs træ (sørre eller forfumet træ), og har villet tvinge ham til at køre til Bramdrup med det i stedet for til Kolding, som han frivilligt ville have fulgt dem til. Da han vægrede sig, tog Otto Ottosen hans pisk og slog ham i hovedet med den store ende, og Johan Ditlev trak sin hirchfænger og svang den over dragonen, så han blev skamferet i sin ene hånd. - Da altså dragonen (hvis fader er selvejerbonde) havde mere ret til at begære skytterne at følge med til Kolding, hvor både amtmanden og anden øvrighed var til stede, som kunne have talt parterne til rette, end skytterne havde til at tvinge ham til Bramdrup, især da det af skovforordningen af 21/10 1710 fremgår, at bonden og andre ikke må tvinges, overfaldes eller pantes med deres læs på torve eller landevej, og da de, som vil håndhæve loven, også må kende den, så kendes for ret, at Otto Ottosen skal betale i bøde efter lovens 6-7-8 for de slag, han gav dragonen oven i hans hoved med svøbeskaftet, tre seks lods sølv, og Johan Ditlev, som ikke var beføjet til at trække sin hirschfænger andre til skade, skal bøde efter lovens 6-7-3 tre tre lod sølv plus efter 6-7-6 halvt så meget til. Af disse bøder tilkommer der kongen de to trediedele og den forurettede een trediedel. Desuden skal Johan Ditlev betale dragonen for svie 3 og for bartskærerløn 6 rdl. - Hvad angår en protest fra jægermester Bachman, så er det op til ryttersessionen, om den vil sætte enten dragonen eller hans fader i nogen told (?) for træet.

Jens Damgaard begærede dommen beskrevet og lovede inden årets udgang at skaffe papir til diverse dokumenter i sagen.

10/12. Christen Svendsen af Nørre Bjert ctr. Mads Andersen ibidem for gæld. 7/1

30b:

10/12. Organist Johan Jochum Mejer af Vejle ctr. trompeter Niels Eriksen af Højen. 4/2

(Se 5/11). Jens Nielsen Follerup af Højen ctr. Else Laursdatter. Han aflagde ed på, at han ikke er hendes barnefader.

Jens Rasmussen Viborg af Nyborg har stævnet sin hustru Kirsten Albertsdatter i Borlev for at føre vidner på, at hun har nægtet ham sin ægteskabelige pligt. De blev gift for 12 år siden. Tingsvidne.

31:

10/12. Provst Peder Storm af Egtved ctr. Niels Jensen af Rugsted for sko vhugst. Udsat til 7/1, men ikke set igen. (se dog 4/3-1727)

10/12. Jacob Pedersen i Hygum og Jacob Jensen Buch i Skoldborg (Skodborg?) ctr. Anthoni Jacobsen Buk i Nagbøl for gæld. Udsat til 28/1, men ikke set igen.

Skovfoged Niels Pedersen i Viuf angav skovhugst.

1727

31:

1727 - 7. januar:

I Den Hellige Trefoldigheds Navn Begyndes at Skrive og Holde Ting I dette nye aar Anno 1727 den 7. Januar. Hvortil Indfandt sig Birkedommer Thomas Ebbesen af Kolding og Birkeskriveren Just Lund af Viuf med Tingmænd: Michel Schnegel, Mads Hansen, Mogens Jensen og Theit Pedersen af Viuf, Michel Damsgaard, Søren Mogensen og Hans Madsen af Fredsted og Oluf Sørensen af Møsvrå.

10/12. Adam Levin af Sønder Bjert (ved Søren Birk af Viuf) ctr. Niels Hansen Bjerg af Skærbæk for gæld. 21/1 (22/1)

10/12. Regimentskriveren ctr. Søren Larsen af Kongsted for gæld. 21/1

Hans Griesen af Trelde fremlyste 2 kvier.

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

24/12. Dom: Christen Svendsen af Nørre Bjert på sin formands stervbos vegne ctr. Mads Andersen ibidem for gæld. - Mads Andersen har udstedt en obligation til sl. Hans Kyed i Bjert og desuden fået et lån på nogle sølvknapper. Han skylder endnu 50 slettedaler og 2 års renter. Dem skal han betale.

31b:

Jens Jensen af Kongsted Torp lod læse obligation fra Niels Pedersen, sognefoged i Børup, på 157 slettedaler for varer og penge. Hans svoger Frederik Bredahl på Holmegård og sognefoged Hans Jensen i Taulov er vitterlighedsvidner.

1727 - 14. januar:

Læst forordning om matrikelskat, rytterholdspenge og okse- og flæskeskat for 1727.

Læst plakat om at omslagsterminen den 2/4 i Jylland udsættes til efter påske, den 18/4.

Læst plakat fra kammerkollegiet om, at kongen har besluttet at lade forhandle noget af sit gamle forbeholdne ryttergods på Sjælland.

1727 - 21. januar:

Læst konditioner, hvorefter kongens gamle ryttergods på Sjælland bortauktioneres.

Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen. 12/2

33:

7/1. Regimentskriver Hachsen ctr. Søren Larsen af Kongsted for gæld. 28/1

Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Smed og hustru ibidem. Da klokken nærmer sig 10 om natten, udsættes sagen til imorgen.

33b:

1727 - 22. januar:

Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Smed og hustru ibidem. 4/2

36b:

Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Hans Hansen Lund og hustru ibidem for gæld. 4/2 (5/2)

7/1

7/1. Adam Levin af Sønder Bjert (ved Søren Birk af Viuf) ctr. Niels Hansen Bjerg af Skærbæk for gæld. 28/1

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle lod læse afkald fra Jens Andersen Boerlof på vegne af dennes hustru Marie Jensdatter, som Jep Nielsen Bredstrup er formynder for.

37:

Iver Jensen af Bindeballe lod læse obligation på 80 slettedaler for varekøb fra Michel Vedstesen af Stenderup.

1727 - 28. januar:

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

22/1. Dom: Adam Levin af Sønder Bjert (ved Søren Birk af Viuf) ctr. Niels Hansen Bjerg af Skærbæk for gæld. - Niels Hansen Bjerg har selv tilstået at være skyldig til Peder Jensen i Oddersted 10 rdl. iflg. en revers. Denne er ved sekvestrationen i Peder Jensens bo ved retssagen mod hans hustru Regina faldet i Adam Levins hænder. Regina blev ved dom af 30/10-1725 dømt til at betale Adam Levin 20 rdl. Niels Bjerg skal betale de 10 rdl.

21/1. Dom: Regimentskriver Hachsen ctr. Søren Larsen af Kongsted for gæld. - Søren Larsen har udstedt en veksel in blanco til Søren Hachsen på 12 rdl. og har ikke kunnet bevise at have betalt af derpå. Han skal betale.

Anne Laursdatter af Store Anst ctr. Hans Poulsen og hustru ibidem for gæld. 18/2

37b:

Børkop mølles beboere fremviste en dom af 10/11-1722 om møllevand med påtegning om forlig med Brøndsted mølles beboere.

1727 - 4. februar:

Regimentskriveren ctr. arresterede Ole Ebbesen af Håstrup. 18/2

21/1 (22/1). Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 5/2

41:

Øvrige sager udsat til imorgen kl. 9.

1727 - 5. februar:

4/2. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 4/3

43b:

21/1. Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Hans Hansen Lund og hustru ibidem for gæld. 18/2

44:

Tilsyneladende samme sag. 18/2

24/12. Dom: Organist Johan Jochum Mejer af Vejle ctr. trompeter Niels Eriksen af Højen. - Vel er organist Johan Jochum Mejer i Vejle af det Danske Kancelli den 30/11-1712 bestalliget, at han såvel som de to andre instrumentalister, Christen Madsen Krog og Oluf Poulsen ibidem med sine musikinstrumenter må gøre opvartning der i byen og to mil deromkring på landet til bryllupper, barsler og andre værtskaber, hos hvem det kunne behøve og begære, så vidt det ej strider mod andres givne privilegier, som siden den 9/12-1715 af sl. stiftamtmand von Calmeier efter kongens befaling af 12/10 forhen er repartieret, udi hvilke sogne omkring Vejle det skulle være, foruden og af kongens den 24/12-1723 på Oluf Poulsens klage over gjorte indpas i det meddelte privilegium af en og anden og især af trompeter Niels Eriksen, befalet den sl. stiftsbefalingsherre, at han skulle maintenere dem ved sit privilegium, som derpå havde kongens egenhændige udstedte benådning, der og i dessen følge den 12/1-1724 har gjort sin forretning til indpas' afskaffelse, af hvilket organisten mener, Niels Eriksen ikke har ret i hans distrikt at opvarte; men som Niels Eriksen derimod har indlagt kongens beneficium fra krigskancelliet under det kongelige segl dateret 1/11-1720, som tillader ham at måtte opvarte med sin trompet og anden egenhændig musik i Koldinghus amt til sit brøds søgning, uden nogens påtale, i hvilken profession øvrigheden skal se ham at håndhæve på bedste måde; Altså ses ikke, at bemeldte aftakkede trompeter Niels Eriksen kan formenes opvartning i Koldinghus amt hos alle dem, som med hans egne hænders arbejde til noget værtskab vil være fornøjet, og organistens påstand således at være frafalden, som tilkommer og bør nyde de opvartninger hos dem, det af ham måtte forlange og begære efter hans bestallings indhold. Hvorefter trompeteren da bør sig entholde og ej i hans opvartninger at indtrænge.

Læst tre afkald: 1) Til Christen Eriksen og hustru Else Madsdatter i Seest fra svigersønnen Hans Hansen Bull på vegne af dennes hustru Anna Christensdatter; de har indløst kravene i den gård, som sl. Iver Bul i Eltang beboede. 2) Til samme fra svigersønnen Hans Madsen af Seest og hustru Else Christensdatter. 3) Til Christen Eriksen fra Hans Poulsen af Tiufkær. Christen Eriksen har på vegne af sin fader Erik Christensen udbetalt ham hans arv efter hans fader Poul Christensen.

44b:

1727 - 12. februar:

Læst plakat om vårsession.

21/1. Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen (og Johanne Clausdatter). Udsat til imorgen.

46:

1727 - 13. februar:

12/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen (og Johanne Clausdatter). 11/3

47b:

Mogens Frandsen af Sønder Vilstrup ctr. Hans Buch i Skærup. 25/2

Læst obligation fra Søren Jørgensen Skytte i Trelde til hans broder sl. Jørgen Jørgensens efterladte søn Søren Jørgensen på dennes fædrende arv, som Søren Jørgensen Skytte har fået udleveret som formynder.

48:

Hans Greisen af Trelde fremlyste en kvie 3. gang.

1727 - 18. februar:

4/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Ole Ebbesen af Håstrup. 4/3

49:

Lauge Hansen af Stovstrup ctr. Birthe Christensdatter af Erritsø for injurier. Forlig.

Amtsforvalter Thomas Folsach af Kolding ctr. major von Redder og løjtnant Grosman. - Den 11/12 kom en del vogne fra strøgodset i Brande sogn og andre steder kørende med skattehavre til Kolding torv. Man var begyndt at bære kornet op på amtshusets loft fra de forreste vogne. Major Redder kom og tog en prøve fra en af vognene, og lidt efter kom han tilbage og satte en rytter til at spærre vejen for dem, der bar korn op. Det kom så op på slottet. Et af vidnerne var Peder Andersen af Fitting i Vorbasse sogn. Han var inde på amtshuset og hørte amtsforvalteren råbe ud af vinduet til officererne: "Vil I tage det med magt; ellers får I det ikke". Tingsvidne.

49b:

Jens Poulsen af Erritsø ctr. tolder Jacob Lund i Fredericia. Han aflægger sin ed ifølge dom af 3/12.

Læst plakat af 6/2 ang. toldsvig med oksetolden.

28/1. Anne Laursdatter af Store Anst ctr. Hans Poulsen og hustru ibidem for gæld. 25/2

5/2. Hans Nielsen Ougesen af Trelde hans to sager opsat til 25/2, for at retten kan erfare, om sagerne er blevet forligt. De var blevet rejst mod Hans Hansen Lund ibidem og hustru for gæld.

1727 - 25. februar:

13/2. Mogens Frandsen af Sønder Vilstrup ctr. Hans Buch i Skærup. 18/3

50:

18/2. Dom: Anne Laursdatter af Store Anst ctr. Hans Poulsen og hustru ibidem for gæld. - De har lånt 4 rdl. 2 mk. 1 sk. af hende. Dem skal de betale.

Hans Jensen Gade af Egeskov lod læse obligation fra Søren Jørgensen Skytte i Trelde.

Mette Jacobsdatter i Seest m.fl. lovbød gård 1. gang.

1727 - 4. marts:

Læst forordning af 21/2, at forordningen om ophævelse af handel med Hamburg strikte skal holdes.

Læst patent af 20/2 om, at det skal have sin forbliven ved ophævelsen af handelen med Hamburg.

Læst rentekammerets plakat af 24/2 om toldfri indførsel af fremmede kornvarer.

18/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Ole Ebbesen af Håstrup. 18/3

50b:

(Se 24/12). Provst Peder Storm af Egtved ctr. Niels Jensen af Rugsted for skovhugst. - Et vidne er afgået ved døden. Provsten begærer tingsvidne.

Læst obligation fra Anthonius Jacobsen Buch i Nagbøl på 340 rdl. til Nis Marcussen i Bønstrup og Jacob Bartramsen i Lejrskov med pant i gården, der ellers kun er pantsat til hans broder studiosus Jacob Jacobsen Buch. Anthoni Buch har bedt regimentskriver Jens Kasbjerg og husfoged Hans Svendsen om at underskrive som vitterlighedsvidner; men sidstnævnte har undslået sig, hvorfor Jens Damgaard har underskrevet i hans sted.

Anthoni Jacobsen Buch lod udslette en obligation til Jens Jepsen Buch.

Samme lod udslette en obligation til Jens Damgaard i Kolding.

51:

Erklæring fra Karen Jensdatter af Bønballe mølle eller Smidstrup mølle om, at hun med bifald fra alle sine venner og sin tiltagne lavværge Lauritz Madsen, sognefoged i Håstrup har indgået forlig med Morten Iversen Koed af Håstrup, som efter tamperretsdom i Ribe den 8/6-1718 har været forpligtet til at indgå ægteskab med hende efter at have besvangret hende. Han har givet hende erstatning og må så i alle måder være fri for hende og indlade sig i ægteskab med hvem han lyster.

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Gården i Seest lovbudt 2. gang.

5/2. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 26/3

1727 - 11. marts:

13/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen (og Johanne Clausdatter). 18/3

Søren Knudsen i Vrå lovbød noget jord på Lejrskov mark 1. gang.

Erik Christensen af Seest lod læse afkald til sig og sin svigermoder Mette Jacobsdatter fra: 1) Oluf Tøgersen i Bjert for hustruen Mette Hansdatters søsterlod efter hendes fader Hans Horskær og moder Mette Jacobsdatter. 2) Oluf Madsen i Seest for hustruen Anna Hansdatter. 3) Hans Andersen Ravn i Skanderup for hustruen Else Hansdatter.

Oluf Madsen af Seest som lavværge for sl. Hans Horskiærs hustru Mette Jacobsdatter og på vegne af sin egen hustru Anna Hansdatter, Oluf Tøgersen i Bjert på vegne af Mette Hansdatter og Hans Ravn på vegne af sin hustru Else Hansdatter lovbød 3. gang den gård, som sl. Hans Horskjær har beboet med sin hustru Mette Jacobsdatter, samt en enghave. Erik Christensen af Seest og forhåbende fæstemø Karen Hansdatter, som er Hans Horskjærs datter, begærede skøde.

51b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Aftægtskontrakt mellem Mette Jacobsdatter i Seest og svigersønnen Erik Christensen og datteren Karen Hansdatter.

52:

1727 - 18. marts:

Læst plakat af 28/2 om, at restancer til kirken ligesom de kongelige kontributioner skal inddrives ved exekution.

4/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Ole Ebbesen af Håstrup. - Dom ved birkedommeren og meddomsmændene: Mogens Rasmussen og Jens Andersen af Viuf, Hans Simonsen af Lilballe, Mads Bek af Eltang, Jacob Pedersen Haar og Søren Kyed af Starup, Hans Hansen Bul i Eltang og Jens Simonsen af Dons: Det er bevist, at Oluf Ebbesen Bels har levet i et uforligeligt ægteskab med sin gamle hustru Else Poulsdatter. Denne er set rørig og frisk om aftenen den 23/1, som hun om morgenen den 24/1 fandtes død i sin seng. Man har hørt skrig fra hende om natten, sidste gang var det, ligesom hun ikke kunne skrige igennem. Ved synsforretningen er der bl.a. fundet tegn på, at hun kunne være kvalt med en strikke. Oluf Ebbesen var straks blevet arresteret for gerningen, men kom i begyndelsen med forskellige ustadige forklaringer, indtil han den 5/2 på Koldinghus forklarede, at han havde kvalt sin hustru med en gammel, skiden klud, som hun havde om halsen. Da hun var død, havde han lagt hende på sengen med tøjet på og tørret blodet af hendes ansigt, inden han gik ud. - Thi bør Oluf Ebbesen Bels andre til afsky og eksempel som en grov morder at straffes efter forordningen af 16/10-1697: Først knibes han af skarpretteren uden for huset, hvor gerningen er gjort, med gloende tænger, siden 3 gange mellem gerningsstedet og retterstedet, og allersidst een gang på retterstedet. Dernæst afhugges først hans højre hånd og siden hans hoved, begge dele med en økse. Derefter lægges kroppen af natmandens folk på en stejle, og hovedet fæstes tillige med hånden på en stage oven over legemet. Skarpretteren skal have sin betaling efter taksten. - (Karen Nielsdatter, der er i tjeneste hos Oluf Ebbesen, havde hørt skrig om natten og igen om morgenen. Oluf Ebbesen var kommet ud, havde tændt sin pibe og bedt hendes datter om senere at spænde hestene for vognen og komme ud i skoven, hun kunne få Else til at hjælpe. Da datteren så var gået ind til Else, fandt hun hende liggende på sengen. Mor og datter gik ud til Oluf Ebbesen i skoven med den besked, at hun var enten dånet eller død. "Da er jeg meget vanheldig eller ulykkelig. Jeg har mistet mit sosvin og min hest, og nu min kone!", havde han sagt. Han havde bedt Karen om at hente nogle koner for at lægge hende på strå, men det havde hun nægtet. Hun mente, at Else var ca. 80 år gammel).

Regimentskriveren ctr. skarpretteren Augustinus Flug og hustru Katrine Seilers samt Poul Tuesen og Rasmus Henningsen Slagter i Fredericia. De konfronteres med arrestanterne Jens Pedersen og Johanne Clausdatter, hvis tilståelser har belastet dem. Var det skarpretterens kone og knægt, der havde givet Jens Pedersen anledning til at logere hos sognefoged Jens Pedersen i Brejning, for at han kunne stjæle sølvtøj m.m. fra hans skab? Og havde de holdt ham skjult på loftet, da han blev eftersøgt af Knud Andersen fra Kolding? Havde skarpretteren, da Johanne Clausdatter var arresteret i Haderslev, mod betaling indfundet sig for at erklære, at det ikke var et tyvsmærke, hun havde i panden? - Tingsvidne.

53:

11/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen (og Johanne Clausdatter). 1/4

Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding for hospitalsbonden Jens Poulsen af Almind ctr. dragonerne Anders Knudsen (Christensen) og Knud Hansen og Peder Nielsen og Anders Smed af Øster Vamdrup samt Peder Jepsen i Vester Vamdrup. 1/4

54b:

Søren Knudsen i Vrå lovbød noget jord på Lejrskov mark 2. gang.

25/2. Dom: Mogens Frandsen af Sønder Vilstrup ctr. Hans Buch i Skærup. - Det er ved skiftekontrakt af 8/11-1724 efter afgangne Jens Christensen i Store Velling bevist, at den af hans 4 børn (2 sønner og 2 døtre) som fik hans gård til beboelse skulle give hver af de andre 100 daler, ialt 300 daler, og hvis det var en af døtrene, der ved ægteskab fik gården, skulle de to sønner, hvis de forlod den, foruden den nævnte sum have hver kvæg til en værdi af 10 sldlr. Da altså Mogens Frandsen er blevet befriet med en af døtrene, nemlig Dorthe Jensdatter, og ikke har fået mere end 80 slettedaler, så tilfindes formynderen Hans Buch at betale sagsøgeren de resterende 20 sldlr. Han beholder sin regres til den af Jens Christensens børn, som har fået gården til beboelse. Med hensyn til, at Dorthe Jensdatters medarvinger vil sige, at hun har fået eet og andet af boet, som hun burde afkorte de 20 slettedaler for, så skal de også have regres til Mogens Frandsen og hustru.

1727 - 26. marts:

55:

Læst forordning af 29/3 ang. forekommelse af toldsvig med de til København henlagte 4 specier af vin, brændevin, salt og tobak.

Læst plakat af 25/2 om forbud mod indførsel af stentøj og det såkaldte kölnske gods.

Skovfoged Ditlev Andersen angav skovhugst.

Jacob Nielsen i Trelde angav skovhugst.

Rasmus Høg angav skovhugst.

Peder Smed af Trelde får tingsvidne ctr. Søren Madsen ibidem. Jens Nielsen, der tjener hos Christen Hansen i Trelde, vidner om den omtvistede kalv. Har set, at Søren Madsen slog den løs. (se 8/4)

4/3. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 8/4

Knud Sørensen af Vrå lovbød på vegne af sin fader Søren Knudsen 3. gang noget jord på Lejrskov mark. Jep Jepsen Buch og hustru Lene Andersdatter af Lejrskov begærede skøde.

55b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1727 - 1. april:

Hans Hansen Greisen (Gregersen) af Trelde fremstillede Hans Jensen af Almind, som sammen med Jens Andersen af Viuf har synet en kalv. Hans Greisen har fået den ved Fredericia marked, som den gik ved det tyske sogns hjord, og fremlyst den på tinge og kirkestævne. Jens Damgaard mindede om, at Hans Greisen med to tiltagne karle havde afhentet kalven fra hyrdens folk og i hyrdens nærværelse. Hyrden troede, det var på Peder Smeds vegne. Mener ikke, at Greisen har grund til at fremlyse, langt mindre beholde, kalven, men levere den tilbage til hyrden. Da Jens Andersen er syg idag, skal sagen udsættes til 8/4, men kommer først 16/4. Den er en udløber af sagen mellem Søren Madsen og Peder Smed i Trelde.

56:

Søren Birch i Viuf er sætteskriver i stedet for den sengeliggende Jens Andersen.

18/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen (og Johanne Clausdatter). 22/4

Provst Mouritz Højer af Vejle ctr. Mads Knudsen og hustru Kirsten Lauritzdatter af Rugbjerg. 22/4

56b:

18/3. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding for hospitalsbonden Jens Poulsen af Almind ctr. dragonerne Anders Knudsen (Christensen) og Knud Hansen og Peder Nielsen og Anders Smed af Øster Vamdrup samt Peder Jepsen i Vester Vamdrup. 22/4

57b:

Valborg Jensdatter af Høllund lovbød sin gård 1. gang.

Skovfoged Jens Krog angav skovhugst.

Niels Pedersen i Viuf ditto.

1727 - 8. april:

Læst plakat af 2/4 med forbud mod indførsel i Fyn og Nørrejylland af fremmede høleer og skæreknive.

Læst plakat af 24/3 med forbud mod indførsel af fremmed svovl.

Valborg Jensdatter af Høllund lovbød sin gård 2. gang.

Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Seiler, som forhen har boet i Starup sogn og by. 16/4

58b:

Jens Krog af Oksvig lod afhjemle synsforretning på skovhugst.

(Se 26/3). Søren Madsen af Trelde ctr. Jens Nielsen og Peder Smed af Trelde. Han får tingsvidne på, hvordan Peder Smed har fået Jens Nielsen til at vidne om deres omtvistede kalv. Søren Madsens pige har hørt Jens Nielsen fortælle, at Peder Smed havde sagt til ham, "Vil du vidne mig den kalv til, som står til Søren Madsens, vil jeg give dig det, som er 20 rdl. værd", - "og så fik han munden fra mig". Peder Smeds kone skal have lovet ham værdi for 4 rdl. Christen Skytte er hørt sige til Peder Smed, "Forfør ikke min dreng", og til Jens Nielsen: "Ved du så vist, at det er Peder Smeds kalv, som at denne so med hendes to grise er min, så kan du vidne det". Og dertil havde Jens Nielsen svaret, Nej. - Jens Nielsen er også hørt sige, at han ikke ville tage imod det, som Peder Smeds kone havde lovet, men det var vist ikke hans alvor, mener Søren Hansen af Trelde, som har talt med drengen sammen med Søren Madsen. Søren Hansen havde foreslået Søren Madsen at give drengen noget for at vidne ham kalven til. Det ville Søren Madsen ikke, men sagde dog, at hvad Søren Hansen lovede ham, ville han give. Hvorefter Søren Hansen lovede ham et par nye sko.

59:

26/3. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 20/5

Las Michelsen af Sellerup fremlyste en hest.

Regimentskriveren opbød kirkejord til fæste 1. gang.

1727 - 16. april:

8/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Seiler, som forhen har boet i Starup sogn og by. 22/4

59b:

Anders Bertelsen Ulf af Asbo ctr. Dynes Graversen af Store Anst for gæld iflg. obligation af 28/9- 1726 på 106 slettedaler. - Jens Damgaard oplyste, at Dynes Graversen i marts-april har frasagt sig sin fæstegård under foregivende af, at han hverken havde at æde eller så, og at han var i stor gæld, og at Anders Ulf ikke kan få godtgørelse i gård eller besætning, som han utilladeligt har taget i pant. Han mener også, at gælden til Anders Ulf ikke skyldes, at denne har forstrakt ham til gårdens vedligeholdelse, men at den alene hidrører fra en studehandel, som har ruineret Dynes Graversen. - Der afsiges straks dom: Debitor skal betale sin gæld.

60:

Jens Jepsen af Herslev ctr. Anders Roskilde af Viuf angående en hest. Jens Jepsen har gjort krav på en hest, som Anders Roskilde har taget til sig uden at lade den fremlyste, idet han mente, at den var hans egen. Han har tidligere vist Jens Jepsen en hoppe, men Jens Jepsen havde ikke vedkendt sig den. Men Jørgen Rasmussen af Brond (Boed? Bode?) bevidner, at han har solgt en hest til Jens Jepsen, og da den bliver fremvist uden for tinghuset, bevidnes det, at det er den samme hest. Jens Jepsen får så hesten, men af hensyn til skadeserstatning og sagsomkostninger skal sagen fortsætte 13/5, hvor den ikke er set.

60b:

Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. Jens Christensen af Almind for gårdforsiddelse. 22/4

61:

Bekendtgørelse af, at der hos postmester Gert Wulf skal holdes offentlig auktion over en i Gauerslund beliggende gård, som bebos af Jørgen Sørensen, samt en gård i Mørkholt, som bebos af Niels Jørgensen.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus lader afhjemle synsforretning over ulovlig skovhugst i Brusk og Anst herreder.

Skovfoged Niels Hansen af Pjedsted og skovfogeden af Gelballe indgav skovangivelse.

1/4. Jens Andersen af Viuf vidnede, at han sammen med Hans Jensen Smed af Almind har synet og takseret en sort kviekalv, som Hans Gregersen af Trelde har ladet fremlyse. Værdien er sat til 10 mk.

Jens Michelsen (Skræder) af Trelde lod læse obligation fra Søren Jørgensen Skytte i Trelde med pant i det hus, Jens Michelsen bebor.

61b:

Skovfoged Jens Pedersen af Høllund lovbød for sin moder Valborg Jensdatter hendes gård 3. gang. Jes Madsen fra Vranderup mølle og forhåbende fæstemø Cathrina Pedersdatter (Jens Pedersens søster) begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

62:

Aftægtskontrakt mellem ovenstående to parter.

Læst aftægtskontrakt mellem Peder Nielsen af Børkop og hans kommende svigersøn Hans Thomsen af Gårslev og hans datter Kirsten Pedersdatter, til hvem han har opladt sin ryttergård.

62b:

Regimentskriveren opbød kirkejord til fæste 2. gang.

Las Michelsen af Sellerup fremlyste en hest 2. gang.

1727 - 22. april:

1/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Jens Pedersen fra København (og Johanne Clausdatter). Dom ved birkedommeren og meddomsmænd: Lars Madsen og Jens Hansen af Håstrup, Jørgen Rasmussen af Viuf, Anders Christensen af Smidstrup, Jørgen Haar af Nebel, Christen Rasmussen af Almind, Jep Hansen og Gregers Jensen, begge af Bramdrup: Jens Pedersen har afgivet skiftende forklaringer om sin opvækst og tidligere færden, først at han er født i København, og siden at han er født i Nørre Jærløse sogn i Holbæk amt; han har en overgang hævdet at have været i hjulmagerlære. Han har oplyst, at han i København som dreng havde vogtet får for en slagter, men blev indsat i børnehuset, da fire af fårene blev væk. Her havde han stukket en dreng med en kniv, hvorfor han kom i slutteriet. Her stak han en vogter med en kniv og kom på Holmen. Han slap ud 3 gange, men blev indfanget igen. Da dronningen for nogle år siden var kommet i barselsseng, blev han løsladt sammen med nogle andre fanger. Der er blevet holdt forhør over ham i Fredericia den 28/12-1726 og 3/1-1727. Han var ved arrestationen i besiddelse af et pas, dateret 28/8-1726, som han først har påstået var givet ham af præsten, da han tjente hos mag. Knud Tommerup som kusk. Men mag. Tommerup har skrevet, at passet er falsk, og at Jens Pedersen aldrig har været i tjeneste hos ham. Så har han tilstået, at Johanne Clausdatter (som er en kagstrøgen, brændemærket kvinde) har skaffet ham det for en daler. Han har været i besiddelse af 8 dirke og en fil. Dem har han brugt til tyveri hos sognefogeden Jens Pedersen i Brejning, Knud Andersen i Kolding og Josias Møller i Middelfart, skønt han havde påstået, at han kun havde brugt dem een gang. Fire lagener har han givet til skarpretterens hustru i Fredericia. - Eftersom Jens Pedersen således er befundet i den ene løgnagtige bekendelse efter den anden, har tilvendt sig et falsk pas og betjent sig deraf til at strippe riger og lange igennem, givet sig i kompagni med en brændemærket, kagstrøgen kvinde, haft de punge hos sig, da han blev pågrebet, som ikke kan skønnes at han er kommet til anderledes, end at han har stjålet dem fra godtfolks lommer, ført sig så skikkeligt op i klædedragt, at ingen udvortes kunne anse ham for at være en gavtyv, pågrebet med de instrumenter, for hvilke godtfolks låse og lukkelser ej har kunnet holde, stjålet i få dage før sidste jul i Brejning, Kolding og Middelfart for ca. 20 rdl. og således ikke anvendt sin tid til andet end skarnvornhed i stedet for, at han som et ungt menneske kunne have søgt sit brød og fortjent det på lovlig måde og eftertænkt den kongelige nåde, der var vederfaret ham ved løsladelsen fra Bremerholm, - så bør han også derfor, andre slige mennesker til eksempel og afsky, efter lovens 6-17-36 at stryges til kagen med 9 ris, 3 slag af hvert, samt at brændes på panden med tyvemærke inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse og derefter sendes til Bremerholm for der i jern at arbejde på livstid, for at sådan en gavtyv efter denne dag ikke skal berøve og skade nogen. Iøvrigt betaler han efter lovens 6-17-39 igæld og tvigæld, foruden at han skal have sin hovedlod forbrudt, om der med tiden måtte tilfalde ham nogen arvemidler. - (Jens Pedersens mest sandfærdige forklaring er måske den, som forekommer den 12/2. Ifølge den er han født og døbt i Nye Jærløse (Nørre Jernløse) på Roskilde Duebrødre klosters gods. Han var 10-11 år, da han kom til København; da kunne han læse print, og han kunne sin katekismuslærdom udenad. Efter flugten fra Bremerholm var han soldat i 2 1/2 år og vovede sig så tilbage til København, hvor han fik hyrekusketjeneste hos bager Jacob Sørensen i Nørregade. Det varede 1/2 år, så blev han afsløret i forbindelse med, at han stødte sammen med en anden kusk, og igen indsat. Her blev han kvæstet i det ene ben og kom på kvæsthuset, hvorefter han blev løsladt ved dronningens benådning. Siden traf han Johanne Clausdatter, som han rejste en del med, idet hun indkøbte kniplinger i Sønderjylland. - Det sølvbæger, som han stjal i Brejning, solgte han til jøden Moses Valentin i Fredericia. Lagenerne gav han til skarpretter Flugs hustru, fordi han skyldte hende en daler. - Johanne Clausdatter har i 1715 stjålet en del penge fra Vibeke Rødsteen i Viborg og blev derfor stuppet til kagen og brændt med tyvemærke i panden. Hun tog da til skarpretteren i Fredericia, hvor hun fik såret helet. Hun har tre døtre på Fyn, gift ved militsen, og en søn Peder Christian. Det var hende, der skaffede pas til Jens Pedersen; det købte hun hos Bente Skrivers. Hun fik også et til Christian, der da tjente hos skarpretteren. Engang, da hun var arresteret i Haderslev, kom skarpretter Flug og erklærede, at det ar, som hun havde i panden, ikke var et tyvemærke. Det forlangte han 2 rdl. for, da de kom tilbage til Fredericia. - Johanne er ikke nævnt som anklaget i dommen).

63:

16/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Seiler, som forhen har boet i Starup sogn og by, men har pas og afsked dateret Esrumkloster 17/3-24. - Dom ved birkedommeren og meddomsmænd: Lars Madsen og Jens Hansen, begge af Håstrup, Anders Christensen i Smidstrup, Jørgen Haar i Vester Nebel, Jørgen Rasmussen i Viuf, Christen Rasmussen i Almind, Jep Hansen og Gregers Jensen, begge af Bramdrup: Hans Seiler har sammen med Christian Nobe (som flygtede, inden stævningen var forkyndt for hans hustru) stjålet og hjembragt til Seilers hus en okse, som de tog ved Gravens natten mellem 12. og 13. marts. Dagen efter slagtede de den og delte med deres hustruers hjælp kødet imellem sig. Huden og tællet solgte de i Vejle for 8 mk., hvorfor de købte salt, som de saltede kødet med. Da de hørte, at oksen skulle eftersøges, gravede de baljerne med kødet ned. Da den hollandske købmand Johan Themsen Vogel lod oksen efterlyse, foretog Jens Simonsen en ransagning og fandt de to baljer i Seilers og Nobes fårestier. Anklageren har krævet Seiler straffet efter forordningen af 4/3-1690, men forsvareren har påstået, at straf efter lovens 6-17-32 vil være tilstrækkelig soning, og han har med Seilers pas bevist, at han har tjent kongen som kyrasser i 28 år og ikke nyder nogen pension. - Thi som den ene ej mere end den anden i dette arbejde er at undskylde, men været lige delagtige i den stjålne og slagtede okse, altså bør Christian Nobe at pågribes, hvor han opsøges, og han derefter såvel som hans medinteressent Hans Seiler for det begangne tyveri, hver for sig efter lovens 6-17-36 at stryges til kagen med 6 ris, 3 slag af hvert ris, og dernæst med tyvsmærke at brændes på deres pander. Og de fritages således denne gang fra at blive dømt til galgen efter forordningen af 4/3-1690, såsom det ikke er bevist, at de tidligere har begået tyveri. På hovedlods forbrydelse samt igælds og tvigælds betaling efter 6-17-39 er ufornødent at dømme, eftersom disse to aftakkede ryttere intet ejer.

63b:

Begge disse nu dømte, Jens Pedersen og Hans Seiler, udbad sig, at enhver sin dom, inden exekutionen derefter sker, allerunderdanigst måtte Hans Kgl. Maj. forestille, om derudi ikke nogen høj kgl. nåde til formildelse kunne være at udbede.

16/4. Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. Jens Christensen af Almind for gårdforsiddelse. 29/4

1/4. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding for hospitalsbonden Jens Poulsen af Almind ctr. dragonerne Anders Knudsen (Christensen) og Knud Hansen og Peder Nielsen og Anders Smed af Øster Vamdrup samt Peder Jepsen i Vester Vamdrup. 6/5

1/4. Provst Mouritz Højer af Vejle ctr. Mads Knudsen og hustru Kirsten Lauritzdatter af Rugbjerg. 6/5

Regimentskriveren opbød 3. gang til fæste noget kirkejord i Verst, som præsten der har haft i brug, i Vork, som Søren Rasmussen har haft i brug, og i Højen, som sidst blev brugt af Jørgen Sørensen. Man kan få det i fæste uden at betale indfæstning. Ingen meldte sig.

Las Michelsen af Sellerup fremlyste en hest 3. gang.

64:

1727 - 29. april:

22/4. Dom: Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. Jens Christensen af Almind for gårdforsiddelse. - Ikke alene har Jens Christensen pådraget sig restance (udover hvad der ham for året 1722 er eftergivet) og ladet stedet forfalde, men han har også bortsolgt af besætning og bohave uden at meddele noget herom til forstanderen. Han skal betale til hospitalet i Kolding de resterende 23 rdl. 4 mk. 13 sk. og have sit fæste forbrudt. Skulle Jens Christensen ikke kunne finde udvej for betaling af pengene, bør han for manglende betaling og stedets bygfældighed arbejde i jern på vand og brød i Fredericia fæstning et fjerdingår, andre deslige onde husholdere til eksempel.

Søren Pedersen Lundmand i Follerup ctr. Maren Amme(?). 6/5

Anders Pedersen Roskilde af Viuf ctr. Jens Jepsen af Herslev. Han får tingsvidne på, at Jens Jepsen engang har været inde i hans gård for at bese en brun hest, som han imidlertid ikke ville vedkende sig.

64b:

Løjtnant Bone Falch af Skærup (ved Thomas Hansen ibidem) ctr. Peder Jessen ibidem ang. nogle gærder. Synsmænd udmeldes, og sagen udsættes til 6/5, hvor den ikke er set.

Ditlev Markussen af Brandtlund lader afhjemle syn over skovhugst i Elbo og Holmans herreder.

65:

Læst obligation fra Jens Sørensen af Nørre Vilstrup til pige Mette Pedersdatter af Høllund på 100 sldlr.

Thomas Hansen af Herslev Højrup fremlyste et svin.

Hans Jepsen af Vinding efterlyste en plag.

1727 - 6. maj:

22/4. Provst Mouritz Højer af Vejle ctr. Mads Knudsen og hustru Kirsten Lauritzdatter af Rugbjerg. 20/5

29/4. Søren Pedersen Lundmand i Follerup ctr. Maren Amme(?), som bor hos Poul Poulsen ibidem. Sagen bliver frafaldet, efter at hendes mand Anders Madsen, en fattig, aftakket krigsmand, har tilbagekaldt hendes beskyldninger og lovet at betale sagsomkostningerne.

22/4. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding for hospitalsbonden Jens Poulsen af Almind ctr. dragonerne Anders Knudsen (Christensen) og Knud Hansen og Peder Nielsen og Anders Smed af Øster Vamdrup samt Peder Jepsen i Vester Vamdrup. 27/5

Peder Smed af Trelde ctr. Søren Madsen ibidem. 20/5

66:

Jens Andersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. 13/5

Peder Poulsen af Herslev Højrup efterlyste en hoppe 1. gang.

Hans Jepsen i Hjarup efterlyste en hoppe.

Thomas Hansen af Herslev Højrup fremlyste et svin 2. gang.

Jens Thorsen af Kongsted lod læse obligation fra Søren Laursen ibidem på 40 rdl.

1727 - 13. maj:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Thomas Hansen af Herslev Højrup fremlyste et svin 3. gang.

66b:

6/5. Jens Andersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. 20/5

Hans Jepsen i Hjarup efterlyste en hoppe 2. gang.

1727 - 20. maj:

Læst plakat af 16/5 om kirkesession.

6/5. Provst Mouritz Højer af Vejle ctr. Mads Knudsen og hustru Kirsten Lauritzdatter af Rugbjerg. 1/7

6/5. Peder Smed af Trelde ctr. Søren Madsen ibidem. Peder Smed har afhørt nogle vidner i sagen om den omtvistede kalv. Har bl.a. været interesseret i, om Søren Madsen, da han besøgte den såkaldt kloge mand på Fyn, havde spurgt denne til råds om, hvem der kunne være ejermand til kalven. Men hans ærinde hos den kloge mand synes at have været svigermoderens sygdom.

67:

8/4. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 4/6

13/5. Jens Andersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. 27/5

67b:

Christen Hansen af Bramdrup ctr. Mads Bech og Hans Hansen af Eltang. 1/7

Jens Christen Snogdal af Hjarup lovbød sin gård 1. gang.

Læst aftægtskontrakt: Hans Iversen af Smidstrup er tilsagt et kærligt ægteskab med Maren Jensdatter, søsterdatter til Sidsel Christensdatter i Fredsted. Ved ægteskabet tiltræder han den gård, som Jørgen Thomsen og hustru Sidsel Christensdatter i Fredsted har beboet. Dem skal han give aftægt.

1727 - 27. maj:

Korporal Søren Knudsen af Kolding har stævnet præsten Jørgen Fædder af Gauerslund og Maren Nielsdatter af Brøndsted eller Brejning angående, at pigen har lovet ham ægteskab. Han har haft beskikkelsesmænd til præsten med forbud imod, at pigen indgår ægteskab med andre. Men hendes formynder, Rasmus Pedesen Møller af Pjedsted, anfører, at korporalen aldrig hos ham som formynder eller hos hendes mor eller stedfar har begæret ægteskab, og nu er der holdt trolovelse med Jens Pedersen, hvis ryttergård vil tage skade, hvis ægteskabet skal udskydes.

68:

Oluf Pedersen af Højen ctr. Maren Pedersdatter ibidem for slagsmål. Sagen frafaldes.

Hans Jensen af Fredsted fremlyste en hoppe, som Mads Christensen havde fundet tøjret i Tiufkær eller Blåkær Krog.

20/5. Jens Andersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. Udsættes til dom, 15/7

68b:

Læst ordre af 24/5 fra amtmand von Jessen, om at udrideren Peder Jensen formedelst klage over ham er afskaffet, og at ingen herefter skal antage ham for udrider.

Jens Christen Snogdal af Hjarup lovbød sin gård 2. gang.

Bekendtgørelse af auktion i Bredstrup under overværelse af sognefogeden Markus Hansen.

6/5. Dom: Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding for hospitalsbonden Jens Poulsen af Almind ctr. dragonerne Anders Christensen og Knud Hansen og Peder Nielsen (Peder Niels Bennedsen) og Anders Smed af Øster Vamdrup samt Peder Jepsen i Vester Vamdrup. - (Begivenhedsforløbet, der er baggrund for dommen, er omtrent følgende: På en rejse noget før sidste jul var Jens Poulsen kommet til Vamdrup med en pose på ryggen; han indlogerede sig på kroen (hos Anne og Christen Sørensen Deigaard). Næste morgen spurgte han, om han måtte ligge over, hvilket han fik lov til. Han ville gerne have solgt et par sko, så Anne Deigaard sendte bud efter Peder Pedersens søn, som kom og prøvede skoene, men ikke købte dem. Dragonen Anders Christensen kom og købte et par gamle sko for 6 lybske. Så kom Peder Jepsen af Vester Vamdrup; han aftalte at købe skoene for 2 mk. plus at give Jens Poulsen befordring til Haderslev. Nu kom en del flere ind, bl.a. igen Anders Dragon, og indbød Jens Poulsen til et spil kort. Men han ville hellere give en skilling til øl i stedet for at tabe den i kortspil. Anders Dragon mente ikke, at Jens Poulsen kunne være kommet ærligt til skoene, siden han kunne sælge dem så billigt. De ville se hans skrifteseddel og opdagede, at han ikke havde været til alters i 4 år. Så talte de om at bringe ham til Kolding. For en sikkerheds skyld ville krokonen hente Poul Sottrup, der imidlertid undslog sig. Peder Bennedsen, der ellers hedder Peder Nielsen, tog Jens Poulsens pose. Anders Dragon ville tage hans lange lærredspung med penge fra ham, og den sloges de om. Imidlertid var der kommet en ny logerende, en fremmed mand fra Bred Uhre i Haderslev amt; han tog pungen fra dragonen og gav den tilbage til Jens Poulsen, som tog nogle penge ud og stak dem i lommen. Han bar en kamisoltrøje med sølvknapper. Den bad han nu krokonen om at gemme i bageovnen i fremmerset. Dragonerne og de andre havde forladt kroen med posen og en kande øl og var gået hen til Anders Dragons hus. Her gik Jens Poulsen hen for at hente sin pose, idet han efterlod pengepungen. Men Anders Dragon sikrede sig nu hans trøje fra bageovnen med den begrundelse, at så var han sikker på, at Jens Poulsen ikke forlod dem. Han havde een gang givet dem penge for at slippe væk og en anden gang brændevin. Det lykkedes ham tilsidst at slippe tilbage til kroen, hvorfra han sneg sig bort fra byen. Dragonerne og de, som var sammen med dem, forsøgte at finde ham uden held. Maren Iversdatter havde været med til at få ham bort, og hun røbede ikke, hvor han var gået hen, selv om flokken forsøgte at presse hende til det. De holdt auktion over det tøj, som de havde frataget Jens Poulsen. Pengene blev drukket op på stedet. De penge, som de havde fået fra Jens Poulsen, blev fordelt mellem de implicerede; bl.a. fik Peder Jepsen en hel slettedaler, som han skulle have delt med en fremmed mand fra Skustrup, som dog betakkede sig). - Det er bevist, at de to dragoner Anders Christensen og Knud Hansen har været hovedmændene, som skilte Jens Poulsen af med hans penge og gods i stedet for, hvis de tvivlede på, at han var kommet lovligt dertil, at de kunne have bragt ham til øvrigheden. Af hans penge havde de beholdt 4 rdl., efter at de havde tilbageleveret ham trøjen (sølvknapperne havde været skåret af, men var påsyet igen). Anders Dragons hustru havde fået en skjorte, og en anden skjorte blev på deres auktion solgt til Anna Deigaards for 24 sk. De to dragoner skal betale til sagsøgeren Christopher Lucht de 4 rdl. i samme mønt, som de fik fra Jens Poulsen. De skal tilbagelevere en brystdug med sølvknapper og 2 skjorter i lige så god stand, som de var, da de fik dem, og ellers efter sagsøgerens regning. De skal betale i sagsomkostninger 4 rdl. og yderligere på grund af deres uforsvarlige adfærd, da de sammen med Anders Smed med ondt i sinde ledte efter Jens Poulsen, en mulkt på 2 mk. til Kolding hospital. - Peder Nielsen Bennedsen, som har været med i denne uforsvarlige handel og drikkelag og modtaget 2 mk. af Jens Poulsens penge foruden de penge, som dragonerne fik, samt udtaget af Jens Poulsens pose 2 nathuer og en skjorte, hvoraf Jørgen Hansen (en broder til Knud Hansen Dragon) fik den ene og Anders Smed den anden, skal tilbagebetale de 2 mk. og 4 mk. i sagsomkostninger. - Anders Smed, der også tog del i drikkelaget og modtog 2 mk. og på den ulovlige auktion tilkøbte sig en af Jens Poulsens huer for 1 mk. (der blev drukket op), bør tilbagelevere pengene og huen samt betale 4 mk. i sagsomkostninger. - Peder Jepsen, som tog en skjorte af Jens Poulsens pose og gav den til Anders Dragons hustru og desuden tog imod 4 mk. af pengene, hvoraf manden fra Skustrup skulle have haft de to (som han ikke ville tage imod), bør tilbagebetale pengene og betale sagsomkostninger med 4 mk. - Den anden hue, som alle ovennævnte sagsøgte har solgt til Jørgen Hansen, skal de skaffe tilbage eller erstatte med 23 sk. - Peder Nielsen Bennedsen, Anders Smed og Peder Jepsen skal som dem, der har delt Jens Poulsens penge imellem sig, også een for alle og alle for een fyldestgøre, hvad enhver af dem er tildømt. Den sidste hue skal betales af dem alle fem. - Angående skoene, som Jens Poulsen solgte til Peder Jepsen for 2 mk. plus en transport til Haderslev: denne handel agtes ikke for at være ulovlig, men skal stå ved magt, idet Peder Jepsen kan betale de aftalte 2 mk. og fyldestgøre Jens Poulsen med en rejse til Haderslev på en lige så bekvem tid på året, som da aftalen skete. - Et par strømper, som Jens Poulsen har krævet 24 sk. for, er der ikke belæg for i vidneudsagnene, så de penge kan han ikke tildømmes.

69:

1727 - 4. juni:

Søren Christensen af Kragelund ctr. Thrine Jacobsdatter. 17/6

Mads Beck af Eltang lod læse to kvitteringer: 1) Iflg. forligstingsvidne af 9/1-1714 er der betalt 100 sldlr. til Iver Buhl. Når de andre to stedbørn har fået deres arvepart, skal Mads Beck få skøde på deres andel af gården. 2) Kvittering fra Hans Hansen Bull, stedsøn til Mads Beck, for 300 sldlr., hvoraf 23 rdl. skal betales til Hans Bulls to søstre.

Peder Thomsen af Viuf lod læse et forelæggelsestingsvidne udstedt 29/6-1697 ang. aflysning af ulovlige gangstier over hans botoft.

20/5. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. Parterne er udeblevet. 17/6

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Ditlev Markussen af Brandtlund frembragte 5 levende ulveunger, som han havde taget i skovrider Brandts beridt. De blev straks ophængt ved tinget.

Jens Christen Snogdal af Hjarup, som er syg og sengeliggende, lovbød ved Niels Pedersen Friismand ibidem sin gård 3. gang. - Christen Hansen Snogdal af Hjarup, en søstersøn, begærede skøde.

69b:

Skøde efter ovenstående lovbydelse.

1727 - 10. juni:

70:

Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed ibidem, stævning af 26/5 om kalven. 25/6

71:

1727 - 17. juni:

Læst bestallingsbrev af 26/5 for Christian Schmidt af Fredericia til at være musikant i Fredericia i stedet for den forrige musikant, Johan Watzen, og i det på landet tildelte distrikt efter stiftamtmandens repartition.

Læst forordning af 15/5 med påbud til de i Viborg afbrændte kirkers og offentlige huses opbygning.

4/6. Søren Christensen af Kragelund for hustruen Anna Christensdatter ctr. Thrine Jacobsdatter. 25/6

Søren Sørensen af Bække ctr. Hans Jensen af Horskær. 1/7

Niels Hybye af Trelde ctr. Peder Iversen af Sønder Vilstrup og Bertel Madsen af Landerupgård. 25/6

Søren Jørgensen Skytte af Trelde ctr. Peder Iversen af Sønder Vilstrup og Bertel Madsen af Landerupgård. 25/6

4/6. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 25/6

Sognefoged Lars Lassen af Vester Nebel efterlyste en so.

71b:

1727 - 25. juni:

17/6. Søren Jørgensen Skytte af Trelde ctr. Peder Iversen af Sønder Vilstrup og Bertel Madsen af Landerupgård for gæld. Udsat til 8/7, men ikke set igen.

17/6. Niels Hybye af Trelde ctr. Peder Iversen af Sønder Vilstrup og Bertel Madsen af Landerupgård for gæld. Udsat til 8/7, men ikke set igen.

10/6. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed ibidem, stævning af 26/5 om kalven. Handler bl.a. om Søren Madsens konsultation af den kloge mand på Fyn. Tingsvidne.

72:

17/6. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 5/8

Anders Pedersen Roskilde af Viuf ctr. Jens Udesen ibidem. 8/7

Søren Andersen Lærke af Gejsing fremlyste en død flået ulv, som han har skindet uden for sin toft.

Michel Christensen af Nygård lovbød sin gård 1. gang.

Skovfoged Jens Andersen i Egtved lovbød halvparten af sin gård 1. gang.

Læst panteforskrivning fra Nis Basse i Gejsing til broderen Morten Basse.

17/6. Dom: Søren Christensen af Kragelund for hustruen Anna Christensdatter ctr. Cathrine (Thrine) Jacobsdatter. - Det er bevist, at Cathrine Jacobsdatter har sagt, at Anna Christensdatter var gået ind til hendes børn, mens hun selv var fraværende, og havde fjernet noget mel i sit forklæde, samt at hun lige så gerne kunne have stjålet melet. Denne påstand har Cathrine Jacobsdatter fastholdt, skønt hun ikke har kunnet bevise den,og Anna Christensdatter nægter at have gjort det. Hun skal for retten gøre afbigt, så Anna Christensdatter efterdages kan passere for en ærlig kone iblandt sine venner og andre henne og hjemme.

72b:

1727 - 1. juli:

20/5. Christen Hansen af Bramdrup ctr. Mads Bech og Hans Hansen af Eltang. 12/8

17/6. Søren Sørensen af Bække ctr. Hans Jensen af Horskær for beskyldninger. Hans Jensen trækker sine ord tilbage og vil betale 6 rdl. til den 29/7. Hvis ikke, skal der ske udlæg i hans bo 15 dage efter dommen.

73:

Regimenskriveren ctr. Peder Thomsen af Ødsted for gårdforsiddelse. 8/7

20/5. Dom: Provst Mouritz Højer af Vejle ctr. Mads Knudsen og hustru Kirsten Lauritzdatter af Rugbjerg. - (Mads Knudsen kom en dag til Helvig Nielsdatter i Bindeballe og ville sælge nogle skåle og et sammenbrækket låg til en sølvkande. Det bar Mouritz Højers og sl. hustrus navnetræk. Sølvet blev vejet på en rundvægt, og Mads Knudsen fik foreløbig 3 1/2 slettedaler, idet den endelige betaling skulle ske, når sølvet var vejet andetsteds. Guldsmeden i Vejle genkendte sølvet og tog Helvig Nielsdatter med til provsten, der vedkendte sig det. Mads Knudsen har sagt, at han har fået sølvet fra en rytterkone i Egtved. Men hans kone har også overfor Christen Pedersen og Mathis Jensen i Fitting talt om, at de havde fået låget fra taterne. Og ved det første retsmøde har de beklaget at have købt fra tatere og skarnsmennesker uden at eftertænke, hvorledes de var kommet til sølvet. Og de havde tilbudt at betale provsten 18 rdl. inden den 22/4, hvilket han havde accepteret; men de havde ikke holdt deres løfte). - Sagsøgeren har kun krævet dom på de 18 rdl. Dem skal de betale.

De to gårde, Nygård ladegård og Jens Andersens i Egtved, lovbudt 2. gang.

1727 - 8. juli:

1/7. Dom: Regimenskriveren ctr. Peder Thomsen af Ødsted for gårdforsiddelse. - Peder Thomsen har ladet gården forfalde, lejet noget af jorden bort, forsømt indhegningen, så en rugager er blevet opædt, og besætningene er meget ringe. Det skyldes ikke ladhed, drik eller anden ond husholdning, men langvarig svaghed. Dog det er ingen undskyldning for en fæster, der jo skal fyldestgøre sit fæstebrev og loven i alle måder. Han bør have sit fæste forbrudt. Regimentskriveren har påstået straf over ham efter rytterforordningen af 10/8-1695, men denne post må afgøres af ryttersessionen.

73b:

Jens Udesen af Viuf (ved Hans Sørensen af Oustrup) ctr. Anders Roskilde og søn Tøger Andersen ibidem for slagsmål. 15/7

Anna Poulsdatter af Højen (ved Christen Nissen ibidem) ctr. Peder Olesens hustru Maren Lasdatter for skældsord. Hun tager sine ord i sig og lover at betale sagsomkostningerne inden 15/7. Sagen er ikke set igen.

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Hans Poulsen og tjenestefolk ibidem for voldeligt overfald. 22/7

25/6. Anders Pedersen Roskilde af Viuf ctr. Jens Udesen ibidem for skældsord. 15/7

Michel Christensen af Nygård ladegård lovbød sin gård 3. gang. Broderen Mads Christensen fra Råby og kæreste, mad. Anna Kirstine Hansdatter Amnitsbøl begærede skøde.

Skøde fra Michel Christensen og hustru Anna Madsdatter til ovenstående.

74:

1727 - 15. juli:

Læst plakat af 7/7 om ophævelse af toldfrihed på indførte kornvarer.

Læst plakat om bortforpagtning af konsumtions-, familie- og folkeskatten for 1728-30.

Læst rentekammerkollegiets resolution af 5/7 til familieskatsforpagteren Søren Arndrup om tolkning af en post i kontrakten.

Peder Michelsen af Egtved ctr. Peder Pedersen og Peder Christensen ibidem ang. enghaven Hagens. Der forelægges en sessionsresolution af 27/2, og en synsforretning afhjemles. Tingsvidne.

8/7. Jens Udesen af Viuf (ved Hans Sørensen af Oustrup) ctr. Anders Roskilde og søn Tøger Andersen ibidem for slagsmål. 5/8

75:

Hans Iversen Koed af Håstrup får på sin moder Malene Koeds vegne tingsvidne imod Ole Madsen af Smidstrup om et stolestade i Smidstrup kirke. Det drejer sig om den 3. stol af mandsstaderne fra prædikestolen nedad. Her havde Andreas Ravn i Håstrup tidligere det yderste stade, dernæst et stade til sl. Iver Koeds gård, og det 3. stade havde den gård, som Anders Olesen i Smidstrup forhen har beboet. Det 4. stade havde Mads Olesen og hans søn Ole Madsen. Ole Madsens gård havde 2 karlestader i kapellet. Mads Olesens karle gik ikke ind i den stol, hvor Iver Koed var. 5/8

75b:

(Jens Pedersen af Bredstrup) ctr. markvogter Gotlev Styrholt af Pjedsted. 5/8

76:

Knud Sørensen af Vrå ctr. Jens Knudsen af Asbøl. 5/8

25/7. Anders Pedersen Roskilde af Viuf ctr. Jens Udesen ibidem for skældsord. Jep Nielsen gik med til at være kautionist for Jens Udesen med 4 rdl. (Sagen har drejet sig om nogle nærgående ord, som Jens Udesen skulle have udtalt. Han ville ved første retsmøde trække ordene tilbage, idet de var faldet i en forsamling (hos Hartvig Hansens enke), hvor det gode traktement af æde- og drikkevarer betog ham noget meget af hans forsigtighed, så han kom til at tale for meget. Han havde lovet at betale 4 rdl. inden 8/7).

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Jens Andersen Ravn, skovfoged i Egtved, lovbød 3. gang sin gård. Hans hustrus fader, Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle, begærede skøde på vegne af Jens Andersens hustru, Anna Jepsdatter.

76b:

Skøde efter ovenstående lovbydelse. Der er skøder tilbage til 1656.

27/5. Dom: Jens Andersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. - Jens Andersen har tre tingdage kundgjort forbud imod færdsel over hans lykke og gærde nord for kørevejen. Her har nogen dannet gangsti og taget stave ud af gærdet for at danne gangsti over renden i stedet for at bruge den almindelige gangsti syd for. Retten bekræfter Jens Andersens forbud. Den, som handler imod det, kan efter lovens 6-14-1 og -5 blive idømt voldsbøder med tre fyrre lods sølv, hvoraf de to trediedele vil tilfalde kongen og den ene trediedel Jens Andersen eller hvem der herefter måtte have hans gård, foruden erstatning af skaden. Hans Kaad, som har part i samme lykke, kan nyde sin fart og kørsel lige med Jens Andersen til og fra lykken. Jens Andersen giver alle bymændene en kopi af dommen.

77:

1727 - 22. juli:

Læst forordning af 9/7 om nedsættelse af de kurante dukater, eller 2 rdl.-stykker, og opsættelse af nogle af de reducerede 2-skillingstykker til deres forrige værdi.

Læst forordning af 9/7 om indkøb af sølv og de reducerede skillingstykkers levering til mønten i København og på Kongsberg.

8/7. Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Hans Poulsen og tjenestefolk ibidem for voldeligt overfald. 5/8

1727 - 29. juli:

1727 - 5. august:

15/7. Enken Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. markvogter Gotlof Styrholt af Pjedsted. 19/8

77b: (Første side på filmrullen M 30896)

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Oluf Madsen af Smidstrup m.fl. 19/8

78: (Sidste side på filmrullem M 30895)

15/7. Knud Sørensen af Vrå ctr. Jens Knudsen af Asbøl. Udsat til 26/8, men er sikkert afgjort ved nedenstående.

78b:

15/7. Knud Sørensen af Vrå ctr. Jens Knudsen af Asbøl. - Jep Faarkrog af Lejrskov stævner på vegne af sig selv og Jens Knudsen af Asbøl Laurs Gregersen i Vrå, Jep Nielsen af Asbøl og Hans Thomsen af Lejrskov. - Hans Thomsen har sagt, at Knud Sørensen skulle have gjort noget utilbørligt på skriverstuen, hvorfor han skulle have fået en hoben hug. Rygtet herom er ifølge Jep Asbøl gået i Anst sogn. Her har Jep Asbøl hørt det hos Hans Poulsen i Glibstrup af en tiggerkvinde, men nu erklærer han, at det er et gement skarn, der har opdigtet den historie. Regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard kender Jep Asbøl som en gammel, troværdig mand, og fornemmer, at rygtet er opspundet af rendekællinger og løse folk, som er lige så lidt at finde, som de kan forklejne en ærlig mands ære. Han vil til 12/8 skaffe regimentskriverens erklæring, men den er ikke set pågældende tingdag.

25/6. Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. 16/9

79:

15/7. Magdalene (Malene) sl. Iver Koeds af Håstrup ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 19/8

Cathrine Jacobsdatter af Kragelund tilbagekalder beskyldninger efter dom af 25/6.

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Læst amtmand von Jessens ordre af 1/8 om, at der skal holde auktion på oldenen i kronens skove i amtet.

Læst dokument fra Hans Pedersen i Glibstrup, at han har lånt 40 rdl. af fhv. rytter Diderik von Ohlen, der får pant og beboelse i et hus i Glibstrup.

79b:

Læst kontrakt om aftægt mellem Hans Pedersen i Glibstrup og hans søster Gertrud Pedersdatter. Den skal afløse en tidligere kontrakt, ifølge hvilken Hans Pedersen havde pantsat til hende et hus i Glibstrup med ophold der samt årligt underhold. Nu må hun bo på gården.

1727 - 12. august:

Læst kongens åbne brev af 21/7 om forældreløse børns underhold på Vajsenhuset.

Læst plakat om session.

Jes Hansen af Mørkholt ctr. Jens Christensen ibidem for beskyldninger. Denne trækker sine ord tilbage og tilbyder sammen med sin søn Christen Jensen, at Jes Hansen fremover må benytte en kørevej gennem Jens Christensens gårds toft, så længe han ikke tilføjer korn og eng nogen skade.

80:

1/7. Christen Hansen af Bramdrup ctr. Mads Bech (og Hans Hansen) af Eltang. 19/8

Læst panteobligation på 100 sldlr. fra Mads Beck af Eltang til Mette Pedersdatter fra Høllund. Pengene er udbetalt af hendes broder, skovfoged Niels Pedersen.

1727 - 19. august:

5/8. Enken Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. markvogter Gotlof Styrholt af Pjedsted. 2/9

80b:

5/8. Magdalene (Malene) sl. Iver Koeds af Håstrup ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 2/9

5/8. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Oluf Madsen af Smidstrup m.fl. 2/9

Laurs Sørensen af Viuf fremlyste en hoppe.

(Se 12/8). Christen Hansen af Bramdrup fremlagde sit afkald til Mads Madsen Bech af Eltang for modtagen arvepart til hustruen Maren Hansdatter(?).

1727 - 26. august:

81:

Regimentskriveren ctr. Hans Jensen af Tiufkær for vold mod Peder Jespersen ibidem. Hans Jensen tilbød mulkt på 4 rdl. samt 2 rdl. til drengen Peder Jespersen for svie og smerte inden 30/9. Og han har kun godt at sige om Peder Strangesen, der er drengens stedfar. Retten konfirmerer hans tilbud. Der skal ske exekution i hans bo, hvis ikke han betaler til tiden.

Laurs Sørensen af Viuf fremlyste en hoppe 2. gang.

1727 - 2. september:

19/8. Dom: Magdalene (Malene) sl. Iver Koeds af Håstrup ctr. Ole Madsen af Smidstrup. - Malene Kaads har bevist, at Oluf Madsens gårds beboere ikke i de sidste 40 år har haft mere end eet (nemlig det 4.) stade for en mandsperson i den 3. mandsstol fra prædikestolen af i Smidstrup kirke, hvor han nu gør krav på stade for sine børn og tyende, hvilket er udover den karlestol i kapellet, som han har part i. - Anders Ravns gårds beboere har haft gangstadet, og Malene Koeds gårds beboere 2. stade, samt stade for begge gårdes mandfolk og husmænd i de sidste 40 år. - Niels Hansen i Smidstrup har i vidnernes mindetid haft det 3. stade i stolen til sin gård. - Altså bør Oluf Madsen og hans efterkommere på gården lade sig nøje med eet mandsstade i den pågældende stol, idet han ikke har bevist at være berettiget til flere stader i den stol. Som den, der har forvoldt trætten, skal han betale Malene Koeds omkostninger med 2 rdl.

19/8. Dom: Enken Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. markvogter Gotlof Styrholt af Pjedsted. - Han har slået Børkop møllerdreng Niels Henriksen med en kæp, der var fingertyk i den ene ende og noget tykkere i den anden. Synsmænd har fundet blå og blodige mærker på armen, og desuden er der attest af 15/7 fra Peder Ravn, som erklærer, at armen foruden at være blå og blodig også er brækket, hvilken skade han har påtaget sig at læge for mindst 3 rdl., idet drengen kommer til kur hos ham en gang om dagen. - Gotlof Styrkholt har ikke fremført noget til modbevis. Han skal for stavshug efter lovens 6-7-8 betale 3 seks lod sølv, hvoraf tilfalder kongen 2/3 og sagsøgeren 1/3 efter lovens 1-24-4, og ikke mere, idet vangvogteren ikke har været varskoet til at overvære synet på drengen. Det er heller ikke bevist ved andet syn af kunstbefaren læge, at drengens arm har været knust, som Peder Ravn i sin attest ubeediget foredrager. - Markvogteren skal betale 1 rdl. i lægeløn, eftersom der ikke er tilstrækkeligt bevis for, hvad kuren ville koste hos en befaren læge. I sagsomkostninger betaler han 3 rdl. - Angående det hos Christen Hansen, videfoged i Pjedsted, den 7/7 gjorte forbud på Gotlof Styrholts løn indtil denne sags afslutning, som sagsøgeren har forlangt påkendt, så konfirmeres det af retten.

81b:

19/8. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Oluf Madsen af Smidstrup. 16/9

Niels Solgaard af Kolding for Markus Jensen, tjenende på Stenvad mølle, ctr. Hans Frederik af Stenvad mølle for arvepart. Michel Christensen, der nu bor på Stenvad mølle, lovede at betale sagsøgeren 26 sldlr. næste tingdag. Lars Jensen af Lejrskov Højrup og Jens Jensen af Ejstrup lovede at betale inden 14 dage 10 slettedaler. Så frafalder Markus Jensen alle krav til Hans Frederik Møller, og han vil give ham afkald og kvittering, når pengene betales.

Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. 9/9

82b:

Prokurator Niels Solgaard af Kolding for Niels Kilde af Skanderup ctr. Niels Friismand af Hjarup. 30/9

Læst aftægtskontrakt mellem Svend Nielsen af Hesselballe og Oluf Bertelsen af Asbo, til hvem han har afstået sin krongård.

1727 - 9. september:

2/9. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. 23/9

84:

Regimentskriveren ctr. kornet Smaltz og vagtmestrene Mørch og Breule for vold imod dragonerne Mads Jørgensen, der tjener mr. Muhlengrat i Skærup, og Jens Madsen, der tjener Anders Christensen i Smidstrup. - Ved høbjergningen på Hønneberg ladegård var nogle karle i færd med at stakke hø. Kornet Smaltz kom ridende hen til dem og spurge, om de gjorde det ordentligt. Mads Jørgensen svarede ja og tog på begæring noget hø op til kornetten. Denne sagde, at det var vel tørt, og at de måtte røgte vel, og de skulle arbejde, til de blev sorte af det. Dertil svarede Mads Jørgensen, "Det kan vi snart blive, om vi skal være her ret længe". "Svarer du mig", spurgte kornetten. "Nej", svarede han. Så trak kornetten sin kårde mod Mads Jørgensen, der trak sig baglæns med en fork i hånden. Kornetten stod af hesten og fik en stok af rytterne og gik imod Mads, der løb væk. Kornetten red hen og spurgte efter sognefogeden, kom så igen, og rytterne forsøgte at tage en fork fra Mads, der dog ikke ville slippe, da han selv skulle bruge sin fork. Kornetten red væk igen, og noget efter kom vagtmester Mørch. "Hvad har du imod en officer at tale!", sagde han til Mads, der svarede, "Jeg har intet imod ham at tale". I det samme slog vagtmesteren ham med stokken, og da han ville undløbe, slog han ham i hovedet, så han faldt om, hvorefter han gav ham en stor hoben hug, mens han lå på jorden. - Da høet blev kørt ind til Fredericia, skulle noget at det indleveres hos Jacob Kiøberg. Her holdt dragonen Jens Madsen for hullet og havde allerede næsten fået sit svøbereb af for at forke høet ind, da vagtmester Breule kom og sagde til ham, at han skulle køre væk fra hullet igen, fordi han havde "kørt om", og at han skulle bie, til hans formand havde aflæsset, så skulle han komme til. Så kørte han forbi, og da hans formand havde aflæsset, ville han til; men vagtmesteren sagde nu, at han skulle bie til allersidst. Det protesterede Jens Madsen imod, idet han henholdt sig til, hvad vagtmesteren før havde sagt. Derpå slog vagtmesteren Jens med sin stok, til knoppen gik af. En havde hørt, at der var blevet klaget over, at Jens havde brudt rækken ved at køre foran. Et andet havde hørt, at han havde fået lov af den, der holdt foran. En havde set, at dragonen havde taget sin hat af og sagt til vagtmesteren, "Således vil I vel have, jeg skal stå for Eder!". - Tingsvidne.

85b:

1727 - 16. september:

5/8. Dom: Søren Madsen af Trelde ctr. Peder Hansen Smed og hustru ibidem. - Søren Madsen har med to overensstemmende vidner (Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatter) bevist, at den sorte kviekalv, som han, efter at den var sat på græs i foråret 1726, med nogle pigers hjælp havde mærket i venstre øre med et 'filekiør', er hans og ikke Peder Smeds. - Men Maren Jørgensdatter, som er Peder Smeds broderdatter, har kontravidnet, at Søren Madsen og hans tjenestepige Karen Nielsdatter var i stor tvivl om, hvorvidt kalven var deres eller ikke. Dette benægter Karen Nielsdatter dog, og Maren Nielsdatter af Vejlby, hvis kniv Søren Madsen lånte til at mærke kalven med, har ikke vidnet noget herom. - Peder Smed har ført vidner på, at det er ham, der ejer den mærkede kalv. - Der er således vidne imod vidne. Men dommen anfører tre forhold, der svækker Peder Madsens stilling: 1) Jørgen Melsing af Fredercia (Søren Madsens svoger) har vidnet, at Jep Madsen, før end han vidnede på tinge for Peder Smed, havde sagt, at han ikke var vis på, hvem kalven tilhørte, hvilket Jep Madsen dog benægter. 2) Hans Hansen Gregersen har været ude at søge efter Peder Smeds kalv, før end han vidnede på tinge. Han har sammen med nogle andre været ved Fredericia hjord og dér påstået, at en heløret sort kviekalv med hvide hår mellem lårene var Peder Smeds; og da han kom hjem, tilbød han Søren Madsen den, idet han sagde, at den var hans, hvilket Søren Madsen dog nægtede. Derefter har Hans Hansen Gregersen antaget kalven og ladet den fremlyse både på kirkestævne og ved tinge, skønt det ikke tilkom ham at fremlyse den, såfremt han ikke var sikker på, at det var Peder Smeds kalv, men hyrden i Fredericia, fra hvem han havde taget den uden dennes tilstedeværelse eller minde. 3) Det er bevist, at Jens Nielsen, der også vidnede til fordel for Peder Smed, inden han aflagde sit vidnesbyrd, har sagt, at Peder Smed havde lovet ham for 20 dalers værdi, hvis han ville vidne ham kalven til, og at han desuden, inden han vidnede ved tinget, havde indrømmet, at han ikke var sikker på, hvis kalven var. - Så efter slige omstændigheder kan formeldte tre vidner, hvis ord og tale om kalven burde havde været eet både før og efter, ikke antages for noget gyldigt bevis. Ejheller de øvrige vidner, som har vidnet efter deres egne gisninger, tanker og tykke. - Da altså Peder Smed hverken har ladet lyse til tinge eller kirkestævne efter sin kalv, ejheller begyndt nogen sag imod Søren Madsen om den kalv, som han vidste ikke var blevet mærket i dølgsmål, inden Søren Madsen havde indgivet sag, men i stedet var søgt til Fredericia og havde sagt til Jens Pedersen, at han havde mistet en kalv og havde hørt, at der var en sådan ved Fredericia hjord, som var hans, så bør Peder Smed være fornøjet med den sorte kviekalv med hvide hår mellem lårene, som Hans Hansen Gregersen havde bragt til ham fra Fredericia hjord, og Søren Madsen skal beholde sin sorte kviekalv, som han havde mærket, efter at den var kommet på græs.

86:

Peter Høeg fandt på vegne af Peder Smed, at dommen var meget ulovgrundet, og erklærede at ville lade den indstævne til appel.

Der anmeldes ildsvåde for Christen Nielsen, Jes Christensen og Niels Christensen, der bebor en gård i Store Almstok, som tilhører præsidenten i Fredericia, Christopher Poul Beenfelt.

2/9. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Oluf Madsen af Smidstrup. Udsat til 28/10, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om, hvorfra Oluf Madsen har fået noget ege- og ellebark, som han har solgt i Fredericia i to omgange, idet han hver gang medbragte en lille slump bag i vognen. Han har hævdet, at det var bark, som han havde pillet af nogle grene. Egegrenene skulle han have fået fra Hans Henriksen i Lille Velling. En anden hjemmelsmand skulle være Mads Nielsen Ulf af Skærup. Men idag har Oluf Madsen erkendt, at han havde fundet en omhugget eg i Skærup skov og havde taget nogle grene.

86b:

Niels Gris(?) af Kolding ctr. Hans Henriksen af Lille Velling. Udsat til 30/9, men ikke set igen. Har drejet sig om vold.

(9/9. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem). Oberstløjtnant Rojan lader stævne en del vidner. 23/9

88:

Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Pedersen (Peder Smed) ibidem. 23/9

88b:

Hans Pedersen og Lauge Hansen af Follerup anmelder forlig i en tvistighed. Da de efter øvrighedens, deres forældres og husbonders ordre var ved at reparere Fredericia vej, var det kommet til gensidige beskyldninger. Nu tager de deres ord tilbage og vil herefter leve fredeligt og skikkeligt, som det tilkommer rette naboers børn og tyende. Hvis der igen opstår tvist mellem dem, skal den skyldige betale 1 mk. til de fattige og desuden lide tiltale efter loven. Hans Pedersen, der har været mest overilet, skal betale 1 mk. til sognets fattige; pengene skal leveres til sognepræsten næste søndag. Søren Pedersen bekræftede forliget på begges vegne.

1727 - 23. september:

16/9. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. 7/10

93:

16/9. Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Pedersen Smeds hustru ibidem. 30/9

1727 - 30. september:

2/9. Dom: Niels Kilde af Skanderup ctr. Niels Pedersen Friismand af Hjarup. Han skylder Niels Kilde 69 rdl. plus et års renter og har ikke holdt sit løfte om at betale. Det skal han.

23/9. Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Pedersen Smeds hustru Anne Pederskone ibidem. 14/10

93b:

1727 - 7. oktober:

Ditlev Markussen af Brandtlund lod afhjemle oldensyn for Holmans herred.

Ditto for Elbo herred.

Oldensyn for Anst herred.

23/9. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. 8/10

97b:

Oldensyn afhjemles for Skærup selvejere.

1727 - 8. oktober:

7/10. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. Tingsvidne. Sagen har drejet sig om Rojans ret til at køre over Holdt skifte. (Se 9/12)

98:

1727 - 14. oktober:

Læst forordning om kornskatten.

Oldensyn afhjemles for selvejerene i Nagbøl og Dollerup.

Regimentskriveren ctr. Hans Lassen og datter Karen Hansddatter af Højen Stubberup for overfald på Søren Sørensen Krage og hustru ibidem. Udsat til 11/11, men først set 9/12

98b:

30/9. Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Pedersen Smeds hustru Anne Pederskone ibidem. Forlig. Anna Smeds tilbagetrækker beskyldninger.

Christen Nissen i Højen efterlyste en hest 1. gang.

1727 - 21. oktober:

Regimentskriveren ctr. en del rytterbønder for skiftesalær. 11/11 (se 25/11)

99:

Jep Vidstesen af Skanderup ctr. Dorthe Madsdatter af Donslund. 4/11

Poul Hansen af Store Anst ctr. Niels Pedersen ibidem. 4/11

1727 - 28. oktober:

Forvalter Anders Stær ctr. Niels Pedersen Friismand i Hjarup for gæld. - Niels Friismand har udstedt en veksel på 178 rdl. til Niels Andersen i Limskov, som har overgivet den til Anders Stær. Vekslen skulle have været betalt 6 uger efter den 3/9, men er ikke blevet indfriet. Der afsiges dom straks: Han skal betale.

99b:

Hans Lassen af Højen Stubberup ctr. Søren Krag ibidem. 11/11 (se 25/11)

100:

1727 - 4. november:

Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Læst patent om højesteret for 1728.

Læst plakat af 8/10 om, hvor de konfiskationssager skal indstævnes og pådømmes, som forefalder vedr. udsmugling af okser og heste ved Kolding.

Læst plakat af 15/10 om, at alle slags kornvarer må udføres.

Læst kammerkollegiets plakat om ny auktion på en del gammelt ryttergods på Sjælland.

Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen. 11/11

100b:

21/10. Jep Vidstesen af Skanderup ctr. Dorthe Madsdatter af Donslund. 25/11

21/10. Poul Hansen af Store Anst ctr. Niels Pedersen ibidem. 25/11

Regimentskriveren ctr. Hans Olesen af Tiufkær for vold mod Hans Jensens hustru. 18/11

101:

Peder Madsens fradøde gård i Pjedsted lovbudt 1. gang.

Læst obligation fra Niels Pedersen Friismand i Hjarup til hans hustrus søskende på den arv, der tilfalder dem efter deres forældre af den gård, som han bebor med Knud Buks datter. Det er Knud Buks børn: Christen Knudsen Buk og Anna Kirstine Knudsdatter.

Læst kontrakt: Søren Jørgensen Skytte i Trelde har ægtet Dorthe Pedersdatter, som han har tilskødet den halve gård. Hendes moder Maren Jensdatter, enke efter sl. Peder Pedersen, lover til gengæld at oplade sin fæstegård til Søren Jørgensen Skyttes broder Hans Jørgensen Skytte, som nu snart skal ægte hendes anden datter, Kirsten Pedersdatter. Hun selv skal nyde forsvarligt ophold.

101b:

1727 - 11. november:

Læst plakat af 29/10 om, at Kolding å skal være toldskel indtil Kongeåen.

4/11. Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen. 25/11

Øvrige sager udsættes til 25/11

Gården i Pjedsted lovbudt 2. gang.

102:

Birkedommeren fremlyste en kalv.

1727 - 18. november:

4/11. Regimentskriveren ctr. Hans Olesen af Tiufkær for vold mod Hans Jensens hustru. 2/12

Niels Pedersen af Store Anst ctr. Hans Pedersen i Glibstrup. 25/11

Hans Madsen og Christen Christensen af Pjedsted lovbød 3. gang en halv gård for deres myndlinge Kirsten Pedersdatter og Maren Nielsdatter ibidem. Hans Nielsen af Pjedsted og fæstemø Johanne Jørgensdatter begærede skøde.

102b:

Skøde efter ovenstående lovbydelse på den gård, som sl. Peder Madsen fradøde.

103:

Birkedommeren fremlyste en kalv 2. gang.

1727 - 25. november:

4/11. Poul Hansen af Store Anst ctr. Niels Pedersen ibidem. 2/12

18/11. Niels Pedersen af Store Anst ctr. Hans Pedersen i Glibstrup. 2/12

28/10. Hans Lassen af Højen Stubberup ctr. Søren Krag ibidem. 9/12

Regimentskriveren ctr. Anders Jensen Dragon af Hjarup for vold mod Jes Lauridsen ibidem. 16/12

103b:

Mads Jensens aftægtskontrakt med svigermoderen Anna Iversdatter, sl. Mogens Hansens enke i Viuf, som har afstået ham og hans hustru sin selvejergård, ligesom Markus Hansen i Bredstrup har lovet sin svigermor aftægt.

104:

4/11. Dom: Jep Vidstesen af Skanderup ctr. Dorthe Madsdatter af Donslund. - Ved skiftebrev af 7/4-1725 er bevist, at Jep Vidstesen har ladet sig overtale til at være Dorthe Madsdatters lavværge, da der blev holdt skifte mellem hende og hendes børn efter hendes afdøde husbond Christen Jensen. Han har haft en del møje med at få inddrevet gæld fra adskillige onde og slette betalere, inden han kunne opgøre regnskabet med børnenes formyndere, så hun kunne indgå nyt ægteskab. Dorthe Madsdatter har ikke haft grund til at vente, at han skulle gøre det uden betaling, og hendes nuværende mand har også for retten erklæret, at det var rimeligt, han blev belønnet. Men Dorthe Madsdatter har nægtet at betale; hun har hævdet, at det har hun gjort, og at der ikke står noget i loven om, at der skulle tillægges en lavværge betaling. Men hun har ikke fremvist nogen kvittering, og der kan ikke reflekteres på hendes indvending. Hun dømmes til at betale Jep Vidstesen 4 rdl. plus sagsomkostninger.

Niels Købmand i Starup fremlyste en hoppe 2. gang.

4/11. Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen. 2/12

Birkedommeren fremlyste en kalv 3. gang.

Mons. Poulsen til Refstrup efterlyste en stud.

21/10 (tingbogen viser tilbage til 4/11). Regimentskriveren ctr. en del rytterbønder for skiftesalær. 9/12

104b:

1727 - 2. december:

Løjtnant Thøger Dyssel får over for skarpretteren Augustinus Flug i Fredericia og Jep Mouridsen i Kobbel udmeldt synsmænd til at syne Kobbelgård. 9/12

25/11. Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen. 9/12

105:

25/10. Poul Hansen af Store Anst ctr. Niels Pedersen ibidem. 16/12

18/11. Regimentskriveren ctr. Hans Olesen af Tiufkær for vold mod Hans Jensens hustru. 9/12

Læst forordning om matrikelskat og rytterholdspenge samt om okse- og flæskeskatten for 1728.

Søren Nissen af Erritsø anmeldte ildsvåde.

Mads Christensen Paabye af Nygård ctr. Niels Pedersen Friismand i Hjarup for gæld på 200 rdl. iflg. panteobligation af 8/3-1726. Niels Friismand er ikke mødt. Dommen falder med det samme: Han skal betale.

105b:

Hans Nielsen af Pjedsted lod som indfriet udslette en obligation, som var udstedt af hans formand, afdøde Mads Pedersen, til Christen Christensen ibidem.

25/11. Dom: Niels Pedersen af Store Anst ctr. Hans Pedersen i Glibstrup for en gæld på 17 rdl. 4 mk. til Hans Poulsens stervbo i Store Anst. Hans Pedersen har hævdet at have betalt. Men det har han ikke bevist, så han dømmes til at betale.

Læst obligation fra Hans Nielsen af Pjedsted til Christen Christensen ibidem på 50 sldlr. Gælden hidrører fra hans formænd Mads Pedersen og Peder Madsen.

Mads Jessen i Vranderup mølle lod læse afkald fra Jes Madsen i Hølling (Høllund i Ødsted sogn) og hustru Cathrine Pedersdatter på arv fra hans fader Mads Jessen og moder Anna Mathisdatter i Sæsted mølle.

106:

Læst panteobligation fra Søren Bertelsen af Tolstrup og hustru Anna Dorthe Abrahamsdatter på 20 rdl. til oberstløjtnant Rojan i Follerup.

1727 - 9. december:

25/11. Regimentskriveren ctr. en del rytterbønder for skiftesalær. 20/1-1728

2/12. Regimentskriveren ctr. Hans Olesen af Tiufkær for vold mod Hans Jensens hustru. 23/12

(Se 14/10). Regimentskriveren ctr. Hans Lassen og datter for vold mod Søren Krage. 16/12

106b:

2/12. Løjtnant Thøger Dyssel får over for skarpretteren Augustinus Flug i Fredericia og Jep Mouridsen i Kobbel afhjemlet syn på Kobbelgård.

2/12. Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen. 16/12

25/11. Hans Lassen af Højen Stubberup ctr. Søren Krag ibidem. 16/12

(Se 8/10). Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. 16/12

107:

Regimentskriveren lod læse skiftebrevet efter Søren Jørgensen Skyttes hustru af Trelde, Barbara Pedersdatter. Arv til sønnen Jørgen Sørensen og datteren Anna Sørensdatter.

107b:

Læst kontrakt mellem Augustinus Pflug, skarpretter i Koldinghus amt, boende i Fredericia, og Jeppe Mogensen, borger i Fredericia, angående udleje af Pflugs gård Kobbel i Ullerup sogn for 8 år.

108:

1727 - 16. december:

9/12. Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen. Udsat til dom den 27/1

9/12. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem. 13/1

110:

25/11. Regimentskriveren ctr. Anders Jensen Dragon af Hjarup for vold mod Jes Lauridsen ibidem. 27/1

110b:

9/12. Regimentskriveren ctr. Hans Lassen og datter for vold mod Søren Krage. 27/1

9/12. Hans Lassen af Højen Stubberup ctr. Søren Krag ibidem. 23/12

Bekendtgjort, at der skal holdes offentlig auktion over Niels Friismands gård i Hjarup.

2/12. Poul Hansen af Store Anst ctr. Niels Pedersen Kusk ibidem. 27/1

1727 - 23. december:

Læst plakat af 12/12 om, at de varer, der behøves fra fremmede steder, skal forskrives fra første hånd.

Bekendtgjort 2. gang, at der skal holdes offentlig auktion over Niels Friismands gård og bohave i Hjarup.

Gyde Jensen af Gelballe lovbød sin gård 1. gang.

9/12. Regimentskriveren ctr. Hans Olesen af Tiufkær for vold mod Hans Jensens hustru. 20/1

111:

Borgmester Jens Riis af Kolding for sin tjenestekarl Jens Madsen ctr. debitorer. 13/1

Skovfoged Hans Sievers af Røj fremlyste en død ulv, som var skudt i Røj skov. Den blev ophængt ved tinget.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

16/12. Hans Lassen af Højen Stubberup ctr. Søren Krag ibidem. 20/1

1728

111:

1728 - 13. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde udi nærværende Aar, Da man Tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1728, den 13. Januar.

Thomas Ebbesen af Kolding birkedommer, Just Lund af Viuf birkeskriver. Tingmænd: Gyde Andersen af Børkop, Mads Lassen af Tolsltrup, Niels Christensen af Herslev i sin fader Christen Nielsens sted, Michel Schnegel, Mads Hansen, Christen Jepsen (overstreget: Søren Madsen) af Viuf, Hans Madsen og Michel Damsgaard af Fredsted.

Auktionen den 21/1 over Niels Friismands gård i Hjarup proklameret igen.

Gyde Jensen af Gelballe lovbød sin gård 2. gang.

Skovfoged Peder Krat angav skovhugst.

23/12. Borgmester Jens Riis af Kolding for sin tjenestekarl Jens Madsen ctr. debitorer. 24/2

111b:

Kgl. kontrollør ved Kolding toldsted, borgmester Jens Riis, ctr. Niels Ebbesen af Nagbøl og Niels Christensen af Katbøl. 27/1

112:

16/12. Søren Lundemand af Follerup får tingsvidne ctr. oberstløjtnant Rojan ibidem angående vejret.

113:

Maren Kjeldsdatter af Bølling lovbød sin gård 1. gang.

Jep Madsen af Rugsted lovbød sin gård. 1. gang.

Oluf Pedersen af Horsted efterlyste en plag.

Jep Mauf(?) af Bramdrup efterlyste 2 svin.

Læst kontrakt mellem Søren Laursen i Kongsted og Jens Nielsen af Erritsø. Søren Laursen har på grund af nogle års vanheld og misvækst - med samtykke fra hustru og to stedbørns formyndere - afstået halvparten af sin selvejergård til ungkarl Jens Nielsen, der inden et år skal ægte Søren Laursens steddatter Mette Loransdatter og betale til hendes broder Johan Loransen halvparten af dennes arv efter hans fader Lorang Cynatt, idet Søren Laursen betaler den anden halvpart.

113b:

1728 - 20. januar:

Krigs- og landkommissær Hans Folsach på Kjeldkær ctr. nogle mænd i Vork. 27/1

Læst forordning af 9/1 om, hvorledes der skal forholdes med huskapellaners vokationer samt subsistensembedet.

Læst forordning 15 19/12 om pension fra generalpostkassen.

9/12. Dom: Regimentskriveren ctr. en del rytterbønder for skiftesalær, idet de ikke har villet indløse deres skiftebreve, skønt ingen af dem har kunnet modsige fordringens rigtighed. Iver Buck i Dollerup har dog ment, at han burde slippe med de 10 slettedaler, som han allerede har betalt, idet han ingen havde haft at skifte med andet end sin svigermor, som kunne have sagsøgt ham, hvis hun ikke havde været tilfreds med delingen. Men det er ikke rigtigt, for hans afdøde hustru har haft to brødre, Niels og Anders Christiansen, som var arveberettigede sammen med deres mor. - Følgende dømmes til at betale: Jørgen Michelsen i Hjarup, Jens Andersen i Skanderup, Peder Pedersens enke i Trelde, Søren Skytte ibidem, Niels Knudsen i Bjert, Jens Laursen i Knudsbøl. Af Iver Buch i Dollerup har regimentskriveren forlangt 20 sldlr. Det modereres til 10 slettedaler, fordi der mangler en skriftlig aftale. Så er han ikke blevet gået for nær; for hans bo fandtes i god stand, og hvis der var blevet foretaget en ordentlig registrering og vurdering, var han kommet til at betale mere til skifteforvalteren.

23/12. Dom: Regimentskriveren ctr. Hans Olesen af Tiufkær for vold mod Hans Jensens hustru. - Hans Olufsen har slået Hans Jensens hustru til jorden, og hun har straks derefter fremvist slag og skidne klæder. Hans Olufsens hustru har desuden ubeviseligt beskyldt Hans Jensens kone for, at hendes faders navn stod i tingbogen for tyveri. For de to forseelser skal Hans Olesen betale mulkt til Smidstrup sogns fattige med 4 mk. og sagsomkostninger 2 sldlr., ialt 2 rdl., idet der tages hensyn til deres fattige tilstand.

114:

23/12. Dom: Hans Lassen af Højen Stubberup ctr. Søren Krag ibidem. - Da Hans Lassens datter var henne hos Søren Krage for at sige til ham, at han skulle tage sine gæs væk fra hendes faders toft, havde han sagt til hende, at hun skulle sige til sin far, at hau skulle tage Laurs Jensen med sig og lade fårene og vognen blive hjemme. Dermed har han bebrejdet Hans Lassen med Laurs Jensen, der er hans brodersøn, som på den tid var dømt for tyveri af nogle får. Men det har Hans Lassen ikke været delagtig i, hverken med råd, dåd eller gerning. Derfor skal Søren Krage betale i mulkt og sagsomkostninger til Hans Lassen 3 rdl. 15 dage efter første vårryttersession, såfremt sagen ikke der kan være at forlige anderledes.

Gårdene i Bølling og Rugsted lovbudt 2. gang.

Gyde Jensen og hustru Mette Pedersdatter af Gelballe lovbød 3. gang halvparten af deres påboende gård. Søren Thomsen af Gelballe begærede skøde.

Skøde efter ovenstående lovbydelse til Søren Thomsen og hustru Kirsten Andersdatter.

114b:

1728 - 27. januar:

Thomas Hansen af Herslev bevidner at have overværet, at Anders Jacobsen i Røjle har betalt Christoffer Christoffersen i Herslev Højrup for en hest.

115:

Regimentskriveren får på vegne af nogle sognemænd i Gauerslund sogn tingsvidne ctr. sognedegnen Jacob Ursin vedr. udpantning for resterende kornafgift efter tilladelse af 13/11-1727 fra amtmanden. Et af vidnerne er Johanne Pedersdatter af Vinding, enke efter forrige degn, sl. Christen Toft, som er død for 26 år siden. Hendes mand plejede at lade varsko fra prædikestolen, når det var tid at indsamle det bevilgede korn. Så gik han omkring med en sæk eller pose og fik hos sognemændene det, som de ville give ham, idet de selv bestemte art og mængde. Nogle gav ham intet. Hvad han fik, tog han imod med taknemmelighed og gjorde til gengæld sognemændene de tjenester, han kunne, og holdt skole for børnene, som han tog vare på, at de ikke skulle komme ud for uheld. Han var også til tjeneste ved deres bryllupper og andre værtskaber. Det var bevillingskorn, en ydelse, som sognemændene gav af velvilje, og degneenken kendte ikke til nogen øvrighedsbefaling herom. Jens Bang, der havde været degn tidligere, var nok den første, der fik det. Andre ydelser modtog degnen som en rettighed: en skp. rug af hver gård, 2 sk. ringepenge og en snes æg til påske. Af rugen skulle de aflevere 6 trd. til Fredericia skole, så der blev ca. 10 skp. til dem selv. Ringepengene var for at ringe med klokken. Æggene gik vidnets mand om og sang for. (Jacob Ursin betvivler hendes vidnesbyrd, fordi hun har ophold af sognet og måske kan have været udsat for trusler, hvis ikke hun ikke vidnede til fordel for sognemændene). - Andre vidners forklaring er i overensstemmelse med enkens. Sådan har det også været, da Jesper og siden Christen Toft var degne. Et af vidnerne kan huske Jesper, at han nærmest gik rundt og tiggede kornet. Somme tider gav han ham noget, somme tider intet, alt efter, hvilke tjenester degnen havde gjort ham. - Jacob Ursin har vistnok erhvervet en resolution fra amtmanden om, at han måtte nyde samme gunst som sin forgænger, - og dernæst skaffet sig tilladelse til at inddrive kornet ved eksekution.

116b:

13/1. Kgl. kontrollør ved Kolding toldsted, borgmester Jens Riis, ctr. Niels Ebbesen af Nagbøl og Niels Christensen af Katbøl. 9/3

Rytteren Morten Michelsen i Kolding får tingsvidne ctr. Tubra Hansdatter i Jerlev på, at hun har ligget i seng med Erik Gjermandsen i Michel Hansens hus i Jerlev. Da havde Morten været meget syg, og Tubra havde været der for at våge over ham. Ved sengetid gik hun ikke hjem til den gård, hvor hun tjente. Mortens søster Anna havde sagt, at hun kunne ligge hos søsteren Johanne, men Tubra havde svaret, at hun ville ligge hos Erik. Der lå hun så til om morgenen. Ingen havde lagt mærke til, hvor meget tøj hun tog af, heller ikke Gjermand Nielsen, der lå i en anden seng i samme stue. - Tubra selv hævder, at hun ikke lagde sig hos Erik for at drive utugt, men fordi Johanne var syg. Hun havde villet være hos Morten Michelsen, der havde besvangret hende, da hun ikke vidste, om han kunne leve eller ej.

117b:

16/12. Dom: Regimentskriveren ctr. Hans Lassen og datteren Karen Hansdatter i Højen Stubdrup for vold mod Søren Sørensen Krage ibidem. Der er kun eet vidne, der har set, at Hans Lassen stødte Søren Krage for brystet, inden de fik hinanden i håret, og at Hans Lassens datter da slog Søren Krages hustru oven i hovedet med en fork. Og de to sagsøgte vil ikke tilstå. Altså skal det være dem tilladt at aflægge deres saligheds ed på, at de ikke har gjort det. Eller - hvis de ikke trøster sig dertil - de skal i mulkt og omkostning betale for deres uforsvarlige adfærd 2 rdl., for at de kan leve fredeligt med hinanden herefter. Og så skal de iøvrigt holdes angerløse for al anden straf, fordi Søren Krage og hustru ikke har præsteret synsrapport eller andet bevis på, at de har fået nogen skade. - (Det ene vidne, som havde overværet slagsmålet, var Mads Jensen af Horsted. Han sad ved Hans Lassens brønd og var ved at blive barberet af Søren Krage, da Hans Lassen kom og protesterede imod, at de brugte hans brønd. Mads Jensen skilte de to ad, da de var kommet i slagsmål, og gik siden ind til Søren Krage for at blive barberet færdig).

16/12. Dom: Regimentskriveren ctr. Anders Jensen Dragon af Hjarup for vold mod Jes Lauridsen ibidem. - Jens Lauridsen havde ved et drikkelag i Hjarup siddet og snakket om, at han ville leje en svinehyrde og give ham 40 rdl. i løn. Den snak havde dragonen bedt ham om at holde op med, ellers ville de skifte det på timen (?). Så sprang Jes Lauridsen over bordet og gik på dragonen. De kom i slagsmål; andre skilte dem ad, men de rev sig løs og gik på hinanden igen. Jes Lauridsen fik et blåt øje og næseblod. - Det kendes for ret, at Jes Lauridsen, der kunne være blevet siddende ved bordet, for denne gangs skyld skal betale i mulkt til Hjarup sogns fattige 4 mk. og i sagsomkostninger 1 rdl. Dragonen, der ikke havde haft føje til at opirre Jes Lauridsen, hvis snak ikke var ham til fornærmelse, til klammeri eller at tilrede hans ansigt så ilde, skal betale det samme. - (Drikkelaget fandt sted den 12/10 hos Christen Michelsen, der holdt arveøl efter sin afdøde mor. Jes Lauridsen havde nok gentaget sig selv temmelig længe, inden dragonen bad ham holde op. De to slagsbrødre blev skilt ad af Peder Halkjær (dragonens bror) og Lars Michelsen).

16/12. Dom: Poul Hansen af Store Anst ctr. Niels Pedersen Kusk ibidem. - Poul Hansen har sagsøgt Niels Pedersen for manglende betaling af en hest; men har derpå meddelt, at betalingen havde fundet sted, så sagen nu kun gjaldt betaling af sagsomkostningerne. Disse skal de betale solidarisk, idet de begge har forladt sagen uklargjort.

16/12. Dom: Jens Pedersen af Bredstrup og interessenter ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen vedr. uretmæssig opkrævning af familie- og folkeskat. - Jens Pedersen af Bredstrup, Jens Poulsen af Taulov Nebel, Søren Skytte af Trelde, Lauge Hansen i Stovstrup, Jens Jepsen af Trelde og Hans Bertelsen af Stovstrup har ved gamle skøder og lovgyldige adkomster bevist, at deres gårde er sådanne selvejergårde, som lovens 3-12 omhandler. De har fremlagt fæstekontrakter vedr. de huse, som ligger under deres gårde enten i samme eller i andre byer samt en usvækket dom af 28/1-1710, hvorefter fæstere af sådanne huse er fri for at svare indersteskat. - Herimod har den forrige regimentskriver og nuværende skatteforpagter Søren Hachsen fremlagt forskellige (specificerede) dokumenter og resolutioner, der er baseret på hans egen fremstilling af sagen, og som han ikke har vovet at få bekræftet ved dom. - På det grundlag erkender retten at kunne udfinde: 1) At selvejere efter lovens 5-3-1 må efter forudgående lovbydelse sælge deres gårde til hvem de vil, og efter art. 27 tilkøbe sig deres gårdes herlighed. 2) At disse selvejergårdes bortfæstede boliger har været af alders tid, gårdene til hjælp. 3) At der aldrig er svaret familieskat af dem. 4) Der er ikke indgivet nogen af præsternes mandtaller, hvoraf kunne erfares, om de er antegnede til at svare indersteskat. 5) Der har tidligere været proces her, og den er faldet ud til fordel for bønderne. 6) De pågældende huse kan ikke nedlægges uden skade for gårdene, da jorden ikke kan avles under disse gårde. 7) Ingen kan fæste, leje eller bebo sådanne boliger, hvis de skulle betale familie- og folkeskat deraf, da det kunne beløbe sig til lige så meget, som de betaler for boligerne. 8) Nogle ordrer fra rentekammeret er at forstå om gadehuse og om inderster, som lejer sig ind for et år eller et halvt og derefter flytter fra det ene gadehus til det andet. 9) Søren Hachsen har ikke alene ladet sådanne ordrer henligge upådrevet, men også udstedt exemption efter den tid, han ikke kunne lade eksekvere, og det skal også være forekommet, efter kongens resolution om dem, som bor i de på rytterbøndernes gårdes grund opbyggede huse og svarer til kassen og bonden. - Altså frikendes følgende fæstere for Søren Hachsens krav om familieskat: Thomas Sørensen, som har fæstet Jens Poulsens selvejerhus i Taulov Nebel, Christen Eriksen i Hans Bertelsens hus i Stovstrup, Mads Gregersen i et af Lauge Hansens huse ibidem, Jens Michelsen, Poul Hansen, Peder Rasmussen og Jens Pedersen i Søren Skyttes huse, Niels Christensen og Christen Holm i Jens Jepsens huse i Trelde, Jens Hansen i samme Jens Jepsens hus i Vejlby, Laurits Nielsen i Stallerup i Jens Pedersens bolig, samt Hans Nielsen i Follerup og vagtmester Bühringer i samme Jens Pedersens to boliger i Bredstrup. De har regres over for Søren Hachsen over for dennes eget forum med hensyn til godtgørelse af sagsomkostninger. - Beboerne af Søren Skyttes øvrige 2 huse, nemlig Kasper ? og Jørgen Nielsens enke, som ikke bevises at have fæstet dem på livstid, kan ikke fritages for skatten. Ejheller Jørgen Pedersen, som bebor 4 fag hus, der tilhører Jens Jensen, såfremt mandtallerne og deres fattigdom ikke kan undskylde dem.

118b:

20/1. Krigs- og landkommissær Hans Folsach på Kjeldkær ctr. nogle mænd i Vork, Christen Madsen, Anders Madsen og Niels Pedersen. Sagen udsat til 24/2, men er ikke set igen. Den har drejet sig om gæld for æde- og sædekorn.

Søren Pedersen af Rugsted, Ole Sørensen af Vesterby og Anders Nielsen af Nørup præstegård lovbød 3. gang deres lodder i gården i Rugsted, som deres svoger Jep Madsen påbor. Denne begærede skøde.

Skøde efter ovenstående til Jep Madsen og hustru Anna Cathrine Ingenatziidatter. Gården ejedes før af sl. Mads Jepsen og hustru Maren Sørensdatter.

119:

Kjeld Jørgensen og Thomas Jørgensen af Hjarup og Peder Madsen og Morten Ebbesen af Bølling som formyndere for arvingerne til sl. Frands Joensens fire umyndige børn, Joen, Kjeld, Johanna og Anna Marie, lovbød 3. gang halvparten af gården i Bølling, som før var ejet af deres sl. far. Bertel Andersen, som næst Guds forsyn ægter Frands Joensens enke Maren Kjeldsdatter, bor på stedet, begærede skøde.

Skøde efter ovenstående på Frands Joensen Griis' gård.

119b:

Læst panteobligation fra Bertel Andersen af Bølling på 200 rdl. til de fire ovenstående børn. (Teksten er siden blevet overstreget).

120:

1728 - 3. februar:

1728 - 10. februar:

Læst skøde fra Søren Nielsen af Egum og hans hustru, der har solgt til sin datters mand Hans Hansen i Egum 3 stk. jord på Egum mark.

Mortificeret obligation af forrige sognepræst til Eltang og Vilstrup sogne, afdøde Ulrich Selmer til Jens Damsgaard.

1728 - 17. februar:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf og Søren Nielsen(?) af Bjerg angav skovhugst.

120b:

1728 - 24. februar:

Læst plakat af 19/2 om vårsessionen, som holdes 5/3. Hvem der har nogen sag at fremføre, skal 8 dage forinden indfinde sig i regimentskriverstuen samt indvarsle sin kontrapart.

13/1. Dom: Borgmester Jens Riis af Kolding for sin tjenestekarl Jens Madsen ctr. debitorer. - Niels Nielsen Nyemand, Morten Nielsen (eller Morten Henriksen) og Niels Andersen af Almind samt Jens Christensen af Herslev har lånt nogle beløb, som de dømmes til at betale.

Forrige regimentskriver Hachsen tillyser, at han den 1/3 agter at lade sin gård i Kolding bortforhandle ved offentlig auktion.

Pantebrev fra Claus Eriksen og hustru Margrethe Michelsdatter i Tolstrup til Jens Pedersen i Gammelby mølle på 112 sldlr., som han har lånt dem i deres nød og trang og til indløsning af gården, som har været pantsat til skovfogedens søn Jens Pedersen af Viuf skovhus.

Gældsbrev fra Peder Hansen og hustru Elisabeth Pedersdatter til Tolstrup til Jens Pedersen, som nu bor i Bredstrup, på 123 sldlr., som han har lånt til deres 'forvæser' sl. Kirsten Christensdatter, samt til Peder Hansens formand afd. Bertel Sørensen Skræder og hans hustru Elisabeth Pedersdatter.

121:

1728 - 2. marts:

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

1728 - 9. marts:

Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen og Jens Ebbesen af Bredstrup samt Christen Hyrde af Egum. 23/3

123:

27/1. Dom: Kgl. kontrollør ved Kolding toldsted, borgmester Jens Riis, ctr. Niels Ebbesen af Nagbøl og Niels Christensen Katbøl af Vester Vamdrup. - Toldbetjentene har bevist ved ekstrakt af Tystrup herreds tingprotokol, at Niels Ebbesen af fodertrang har hensat 2 stude hos Hans Nissen i Ødis. De er blevet dømt til konfiskation sammen med to stude, som Niels Christensen Katbøl har solgt på den søndre side til Jens Ebbesen i Bastrup. Toldofficianterne påstår tolden betalt og bønderne straffet efter forordningen af 4/4-1702. Niels Ebbesen har tilbudt sin ed på, at han ikke vidste, at det var forbudt at forsætte kvæget til den søndre side, når man var i fodertrang og der ingen hjælp var at finde på den nordre side, og man heller ikke agtede at lade dem blive der, men ville tage dem hjem til sig på vårgræsning, idet kongen derved ikke mistede noget i sin toldrettighed. - Det er ikke bevist, at Niels Ebbesen har udsmuglet heste af riget eller taget imod købmandsvarer, som er smuglet ind i landet, hvilke tilfælde den nævnte forordning alene sigter til. Så han kan ikke dømmes til den strafbøde på 200 rdl., som tolderne havde krævet. Men da han uden at anmelde det eller søge tilladelse dertil ved toldkammeret egenrådigt har ført de 2 ham fratagne og konfiskerede høveder over landskellet, så bør han derfor betale tolden med 4 rdl. - Niels Christensen Katbøl, hvis fattige tilstand er noksom bekendt, har vel været nødt til at sælge sit kvæg til betaling af månedspenge for ikke at lade sig udmatte ved exekutions tvang. Men det var ham ikke tilladet at bringe de to stude over landskellet uden at betale told og sælge dem til Jens Ebbesen. Derfor skal han efter toldrullen betale det samme i told som Niels Ebbesen, hvortil kommer en strafbøde på 20 rdl.

123b:

Læst obligation fra Laurids Leeh, sognepræst i Kolding, Jens Riis, borgmester i Kolding, Ebbe Christensen Leeh og Peder Hansen Brun, rådmænd sammesteds, samt Jørgen Sørensen Haar, nuværende kirkeværger for Kolding kirke. De har som forsvar for Kolding kirke og latinskole og til dennes opbyggelse lånt af skovrider Jacob Rovers i Verst 300 rdl. med pant i jordegods i Bramdrup sogn (beboet af Niels Iversen og Hans Nielsen) og Harte (beboet af Laurids Hansen).

1728 - 16. marts:

Skovfoged Jacob Nielsen af Trelde angav skovhugst.

1728 - 23. marts:

9/3. Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen og Jens Ebbesen af Bredstrup samt Christen Hyrde af Egum. Sagen ender idag med tingsvidne. - Jens Jensen af Kongsted Torp har vidnet, at han i oktober efter birkedommerens ordre og på begæring af Jens Pedersen af Bredstrup var i Egum sammen med næsten alle Bredstrup bymænd for at foretage en ransagning hos Christen Hyrde (der efter hans kones oplysning hedder Christian Døbkjær), hvem han forelæste sin ordre og spurgte, om han havde noget af Jens Pedersens gods. Hyrden og hustru svor, at det havde de ikke, og man måtte gerne ransage både ude og inde. Så blev en halvkiste oplukket. Her fandt de noget honning og et stk. lærred; det var underdelen af en skjorte, som man mente var Jens Pedersens, men hyrdekonen sagde, at hun havde fået det ved Stralsund af sin mands løjtnant eller vagtmester, og at hun havde det, før Jens Pedersen kom til Bredstrup. De fandt bl.a. også en sæk, som hyrdekonen sagde Søren Lundmand i Follerup havde lånt til at hente sæderug i fra Fyn, og derfor var der med rødt kridt skrevet hans navn derpå. Kisten blev aflåst, og Jens Jensen fik nøglen. I to senge fandt de nogle æbler, som viste sig at være stjålet fra Hans Hansens have. Der var en brændevinskedel af kobber med dæksel og hat (værdi ca. 10 rdl.). Indeni var der en messinghåndkedel. Jens Pedersen fik den forseglet, og den blev sammen med kisten båret over til nærmeste nabo, Hans Jensen, som var byens videfoged. - Der kom hyrden og tilstod, at de havde taget honningen fra Jens Ebbesens i Bredstrup; men den havde de optinget med ham for 4 slettedaler. Et lam, som han havde stjålet fra Jens Sørensen, havde han ligeledes fået optinget, for 8 mk. plus 2 mk. til Hans Jensen, som havde haft umage med at finde det. - Hans Jensen havde ikke villet have de konfiskerede ting i sit hus, så Jens Pedersen ville tage kisten med hjem. Før de skiltes, lovede Jens Pedersen at indberette det passerede for øvrigheden i Kolding. Dagen efter havde Jens Pedersen ladet nøglen til kisten afhente. - Efter ransagningen havde hyrdekonen jamret sig meget, og hun fik nogle af Egum bymænd til at tage med over til Jens Pedersen i Bredstrup for at få et forlig i stand, så hun og hendes mand ikke skulle blive angivet for øvrigheden. De fandt Jens Pedersen liggende på sin seng. Hyrdekonen bad ham mange gange om forlig og lovede tilsidst 12 slettedaler, hvilket han dog afslog, idet han mente, at det var mindre end det, som var blevet stjålet fra ham. Hyrdekonen var bange for, at Christen Laursen i Nebel skulle få nys om sagen. Da hendes ledsagere forstod, at forlig ikke var muligt, ville de gå hjem, men på vejen ud sagde hyrdekonen, at hun ville give Jens Pedersen brændevinskedlen, hvis han gik med til forlig. Så gik de ind igen. "Når jeg tier, så tier vel Christen Laursen i Nebel også", sagde Jens Pedersen. Samme nat lod han tingene bringe tilbage til hyrden, som så lod ham beholde brændevinskedlen. - Jens Pedersen (Jens Møller) nægtede i retten, at han havde lovet hyrden at holde ham fri for nogens tiltale; men han havde måske sagt, at han ville holde ham fri for sin egen tiltale, ikke for øvrighedens eller Christen Laursens. Og han nægtede også, at det havde været hans sag at gøre indberetning hos øvrigheden.

124:

Auktionsskøde til Hans Lauridsen Buk og forlovede fæstemø Sara Christensdatter på den gård i Hjarup, som Niels Pedersen Frismand har ejet. Til gården hører et selvejerhus og et rytterhus, hvoraf 1/4 tilhører Laurs Vaaben i Hjarup. Det var Hans Lauridsen Bucks far, Laurids Madsen af Håstrup, der på sin søns vegne bød på gården, som han fik for 454 rdl.

124b:

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

Niels Hansen i Pjedsted angav skovhugst.

1728 - 31. marts:

Læst stiftbefalingsmandens plakat af 15/3 om nedsættelse af toldskelpæle fra Kolding å til Konge- eller Skoldborgåen.

Peder Hansen af Brøndsted har indklaget, at Jørgen Thomsen ibidem ved deres grandemål ved et uheld var kommet til at omkaste ham, hvorved hans ben var kommet til skade. Jørgen Thomsen bad om, at hans bøder til kongen måtte aftinges på mildeste måde. Han bør dog betale 2 rdl. til kongens kasse iflg. lovens 1-24-1.

Skovfogederne Ditlev Andersen og Jens Nielsen i Gudsø angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus lod afhjemle et syn over skovhugst i Brusk herred.

Jens Krog af Oksvig lod afhjemle syn over skovhugst i Jerlev herred.

125:

Mads Lassen af Tolstrup lod læse en købekontrakt: Jens Pedersen i Bredstrup har solgt til Mads Lassen og hustru af Meng i Aller sogn sin gård i Tolstrup, som han har købt af Christen Hansen og Hustru i Herslev.

1728 - 6. april:

Mads Nielsen Ulf af Skærup lod læse afkald fra Oluf Bertelsen Ulf for hustruen Kirsten Rasmusdatter for hendes arv efter hendes sl. far Rasmus Jensen Damkjær og hendes mor Kirsten Jensdatter, der nu er gift med Mads Ulf.

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

1728 - 13. april:

Synsforretning på skovhugst i Elbo, Holmans og Anst herreder.

125b:

1728 - 20. april:

Læst panteobligation på 52 rdl. fra Anders Iversen i Bølling til Christen Simonsen i Dons mølle.

1728 - 28. april:

Løjtnant Dyssel i Fredericia ctr. skovrider Johan Brandt af Brandtlund og løjtnant Bone Falch i Skærup. 11/5

Jes Simonsen af Brøndsted mølle ctr. Søren Holtum af Børkop. 4/5

126:

1728 - 4. maj:

28/4. Jes Simonsen af Brøndsted mølle ctr. Søren Holtum af Børkop. 19/5

Læst panteobligation på 39 rdl. fra Hans Olufsen og Poul Hansen i Bølling til birkedommer Thomas Ebbesen.

Læst panteobligation på 440 rdl. fra Lorentz von Muhlengracht og hustru Karen Geertsdatter Londemann til skovrider Jacob Rovert i Verst med pant i deres iboende gård i Skærup.

1728 - 11. maj:

28/4. Løjtnant Dyssel i Fredericia ctr. skovrider Johan Brandt af Brandtlund og løjtnant Bone Falch i Skærup. 1/6

126b:

Lars Lassen i Vester Nebel lovbød sin påboende gård 1. gang.

1728 - 19. maj:

Lars Lassen i Vester Nebel lovbød sin påboende gård 2. gang.

Panteobligation af 25/8-1724 (fol. 347) fra Bartram Højer i Gamst til madame Anne Marie Mørch udslettet.

4/5. (Tingbogen viser tilbage til 12/5). Jes Simonsen af Brøndsted mølle ctr. Søren Holtum af Børkop. Denne hævder, at det er Niels Markussen, der bør betale de fordrede 8 slettedaler. Men dommen fældes: Søren Holtum har ikke villet betale, men har gjort kontraregning på adskillige fordringer hos sin formand, sl. Niels Markussen. Han skal betale, men har ret til at bevise sin kontraregning.

Jens Andersen af Skanderup ctr. Kirsten Hansdatter af Holm tillige med Herman Skuster ibidem og Jens Hansen af Skanderup. 1/6

1728 - 25. maj:

127:

Lars Larsen af Vester Nebel lovbød 3. gang den selvejergård, som han og hans hustru Anna Nielsdatter har ejet. Den yngste søn Hans Lauridsen og hustru Sidsel Pedersdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående.

127b:

Læst aftægtskontrakt mellem Hans Lauridsen i Vester Nebel og hans forældre, Laurids Lassen og Anna Nielsdatter.

128:

1728 - 1. juni:

Sr. Mads (Christensen) Paabye fra Nygård fremlagde kgl. bestalling af 14/5 på birkeskrivertjenesten i Koldinghus birk, hvorefter han selv betjente retten som skriver.

19/5. Jens Andersen af Skanderup ctr. Kirsten Hansdatter af Holm tillige med Herman Skuster ibidem og Jens Hansen af Skanderup. 15/6

11/5. Løjtnant Dyssel i Fredericia ctr. skovrider Johan Brandt af Brandtlund og løjtnant Bone Falch i Skærup. 15/6

Jægermester Bachman fører vidner om nogle risege, som er stjålet fra Egtved skov. Jens Lauridsen af Knudsbøl kørte pinseaften gennem skoven sammen med Søren Lauridsen. Han gik selv foran vognen; hørte øksehug, og der stod Knud Christensen af Knudsbøl ved en omhugget riseg sammen med en karl, han ikke kendte, og huggede grene af. "I er dristige; sådan turde jeg ikke gøre", sagde han, og kørte så hjem. - Knud Christensen forklarede, at han den aften var kommet gående fra Bindeballe igennem skoven. Her fandt han egen og en ham ubekendt karl, der, efter at de to var kørt videre, spurgte, om han ville hjælpe ham med at læsse egen på vognen. Det ville han godt, hvis han fik grenene. - Den forklaring var Knud Christensen rede til at aflægge ed på. 128b:

1728 - 8. juni:

Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan m.fl. - Får udmeldt 28-30 synsmænd. 15/6

Skovrider Johan Brandt af Lund møllested og videfoged Ole Jensen af Skærup ctr. Thøger Lauridsen af Skærup. 29/5

129:

Tjenestedrengene Hans Pedersen og Mathias, som tjener Mads Jensen i Viuf, fremviste 4 ulveunger, som de havde fundet i Viuf skov og dødet. De blev ophængt uden for tinghuset i den dertil ordinerede galge.

129b:

Afdøde Hans Pedersens arvinger i Seest opbød hans selvejergårdpart i Seest 1. gang.

Jens Kræmmer af Amnitsbøl fremlyste 2 plage.

1728 - 15. juni:

1/6. Løjtnant Dyssel i Fredericia ctr. skovrider Johan Brandt af Brandtlund og løjtnant Bone Falch i Skærup. Sagen frafaldes. Den drejede sig om gæld.

En obligation fra løjtnant Bone Falch i Skærup til skovrider Brandt annulleres som indfriet.

Løjtnant Falch af Skræup fremlagde skøde af 17/11-21 fra svigermoderen på gården i Skærup.

Panteobligation af 14/6-27 på 600 rdl. fra løjtnant Falch til oberstløjtnant Søren Brinch i Fredericia.

Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. (Se varslet fol. 132b). 29/6

130:

8/6. Søren Lundemand af Follerup ctr. oberstløjtnant Rojan m.fl. - Synsmænd afhjemler deres forretning om vej. Tingsvidne.

131:

1/6. Jens Andersen af Skanderup ctr. Kirsten Hansdatter af Holm tillige med Herman Skuster ibidem og Jens Hansen af Skanderup. - Kontrastævning fra dragonen Jens Hansen Dollerup af Skanderup. Han fører vidner på, at han har søgt forlig med Jens Andersen, hvis tjeneste han havde forladt. Han havde erklæret sig villig til at komme tilbage, dersom det kunne ske uden knur og mur. Men Jens Andersen havde svaret, at som hans husbond måtte han kunne sætte ham irette i hans arbejde, når det var nødvendigt. Denne

sag henvises til dragonsessionen.

131b:

1/6. Jens Andersen af Skanderup ctr. Kirsten Hansdatter af Holm tillige med Herman Skuster ibidem og Jens Hansen af Skanderup. (Se ovenfor). Jens Andersen har krævet hovedsagen udsat til 29/6, men sagen er ikke set igen.

Jens Kræmmer af Amnitsbøl fremlyste 2 plage 2. gang.

Afdøde Hans Pedersens arvinger i Seest opbød hans selvejergårdpart i Seest 2. gang.

Hyrden i Spjarup fremviste 4 ulveunger. De blev ophængt i galgen.

(Se fol. 129b). Skødet af 17/11-1721 fra Anne Hansdatter, enke efter Laurits Christensen, til hendes svigersøn Bone Falch, fenrik, og hans kæreste Inger Margrethe Lauridsdatter på Prunkgård(?), som Laurits Christensen og Jørgen Steffensen Hautorn og Peder Jessen tidligere har beboet, samt på hendes egen gård. Til gårdene hører 10 huse, som beboes af oberstløjtnant Redder, Thomas Brun, Søren Pedersen Dons, Melkior Thomassen, Jørgen Knudsen, Peder Pedersen Sort, Nicolaj Weiher, Peder Hjuler, Hans Krejbjerg og Niels Ulf, samt 2 øde byggesteder.

132:

Læst obligation af 14/6-1728 på 600 rdl. fra løjtnant Bonus Falch til oberstløjtnant Søren Brinch.

132b:

(Se 129b). Varselsmemorialet fra Peder Thonboe til Hundsbæk til Anders Hansen Risbøl i Asbo om fæstes forbrydelse.

1728 - 22. juni:

Jens Kræmmer af Amnitsbøl fremlyste 2 plage 3. gang.

Afdøde Hans Pedersens arvinger i Seest opbød hans selvejergårdpart i Seest 3. gang. Det er hans hustru Mette Madsdatter og søn Bertel Hansen i Seest. Peder Hansen, som er Mette Madsdatters søn, og hans fæstemø, Kirsten Hansdatter, begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

133:

1728 - 29. juni:

8/6. Skovrider Brandt og Ole Jensen af Skærup ctr. Thøger Lauridsen ibidem. 13/7

Jørgen Petter, der er fuldmægtig hos sorenskriveren Edvard Boring i Norge, stævner Niels Henriksen. Sagen udsat til 6/7, men er ikke set igen.

15/6. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. 6/7

133b:

Skovfoged Niels Pedersen i Viuf skovhus angav skovhugst.

1728 - 6. juli:

Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Lundemand ibidem. Han får udmeldt 60 synsmænd. 13/7

134:

Borgmester, postmester og kontrollør Jens Riis af Kolding fremlyste 4 stude.

29/6. Dom: Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. - Anders Risbøl har ikke haft heste til gården, hvorfor sidste vinters gødning ikke er blevet aget ud. Han har udlejet 3 skp. htk. land uden sin husbonds minde. Han har sået rug i grønt land efter een pløjning, hvorfor væksten er blevet ringere end naboernes. Han har ladet land ligge udyrket. Bygningerne har han ladet forfalde for 30 rdl. Han har pådraget sig en restance til kongens kasse på 6 rdl. 3 mk. 2 sk. foruden skattekornet in natura for 1728. Desuden har han pådraget sig forskellig gæld til sin husbond, ialt 121 rdl. 4 mk. 10 sk. Han dømmes til at betale sin gæld og at have sit fæste forbrudt. Angående en påstået "forløftning": da Risbøl ikke er overbevist nogen undsigelse eller sådan skarnvornhed at ville stille i værk, så fritages han for en kautionsstillelse.

1728 - 13. juli:

6/7. Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Lundemand ibidem. Udsat til 3/8, men først set igen 10/8

135:

Simon Pedersen af Gauerslund ctr. Anne Poulsdatter af Rans m.fl. 27/7

29/6. Skovrider Brandt og Ole Jensen af Skærup ctr. Thøger Lauridsen ibidem. 27/7

135b:

Poul Markussen på Drenderup ctr. debitorer. 27/7

Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. hospitalsbønder. 27/7

1728 - 20. juli:

Jægermester Bielche ctr. Gulbrandt Møller, skytte på Estrup. 3/8

136:

Læst kgl. befaling af 21/6 om, at tyvagtige mennesker, som dømmes til kagstrygning og brændemærkning, for mændenes vedkommende skal sendes til Bremerholm og for kvindernes vedkommende til spindehuset at arbejde på livstid.

1728 - 27. juli:

13/7. Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. hospitalsbønder. 10/8

13/7. Poul Markussen på Drenderup ctr. debitorer. Udsat til 10/8, men ikke set igen.

13/7. Skovrider Brandt og Ole Jensen af Skærup ctr. Thøger Lauridsen ibidem. 7/9

13/7. Simon Pedersen af Gauerslund ctr. Anne Poulsdatter af Rans m.fl. - De vil betale 33 rdl. 2 mk. hos sign. Jens Pedersen Boller af Bredstrup i Simon Pedersens nærværelse til extradering af Simon Pedersens skifte- og fæstebreve. Dermed skal Simon Pedersens krav til enken og hr. Bolvig være frafaldet. Bolvig erklærer, at han ingen krav har mod Simon Pedersen, men at han kan flytte og fare, hvor og når ham lyster, samt at han ved Simon Pedersen har modtaget 2 ungnød for fæste og skifte efter Anne Poulsdatters afdøde mand. Hun skal få skiftebrevet udleveret og for den modtagne betaling nyde fæstebrev uden at give yderligere til Bolvig.

136b:

1728 - 3. august:

20/7. Jægermester Bielche ctr. Gulbrandt Møller, skytte på Estrup. 10/8

139:

1728 - 10. august:

13/7. Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Lundemand ibidem. 31/8

3/8. Jægermester Bielche ctr. Gulbrandt Møller, skytte på Estrup. Tingsvidne. - Skovrider Jacob Rovert i Verst og Hans Henrik (skytte hos jægermesteren) havde været ude på Bække mark for at skyde nogle urkokke. Da havde de hørt et skud, som kom fra Bække mose (Jesper mose). Hans Henrik red afsted og kom først derhen, skovrideren lidt senere. De fandt Gulbrandt Møller med to jagthunde; han befandt sig næsten i skellet mellem vildtbanen og manggodset (proprietærgodset), men mest i vildtbanen. Da Hans Henrik beklagede sig over, at Gulbrandt både ville skyde ham og hugge ham med sin hirschfænger, havde skovrideren sagt: "Læg din flinte ned; du skyder vel ikke mere end een; eller jeg skyder dig, så dampen skal stå af din hals, og du bliver ulykkelig". Den bedste urkokkejagt var i den mose, hvor Gulbrandt havde skudt.

139b:

Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Zitzfang ved Grene kirke. 14/9

140:

27/7. Dom. Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. hospitalsbønder. - De anførte bønder skylder landgilde for 1722-25 iflg. dom og har dertil pådraget sig restance for 1726-27: Niels Nielsen, Knud Sørensen, Jens Sort, Niels Andersen, Søren Nielsen, Anders Hansen, Morten Nielsen, Morten Henriksen og Jens Poulsen af Almind, Peder Nielsen af Brøndsted, Morten Pedersen i Skærup, samt Jens Tuesen og Jørgen Christensen i Vorbasse, ialt 137 rdl. 11 sk. - De skal betale.

1728 - 17. august:

Mag. Thura i Lejrskov anmeldte ildsvåde på præstegården.

141:

1728 - 24. august:

Læst plakat af 3/8 om høstsession.

Sognepræst Henrik Sytkam af Påby ctr. nogle husfolk. 7/9

Espen Hansen af Herslev ctr. Søren Jensen Buhl ibidem. Udsat til 7/9, men ikke set igen.

141b:

Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. nogle husfolk. 7/9

142:

Læst aftægtskontrakt: Mette Madsdatter(?) af Seest har afstået sin selvejergård til sin søn Poul Hansen og hans hustru Kirsten Hansdatter og skal have aftægt.

1728 - 31. august:

10/8. Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Lundemand ibidem. 14/9

142b:

Christen Nielsen Biere af Erritsø ctr. Jens Michelsen ibidem. Denne gør afbigt for sine ukvemsord, der må være udtalt i ølsmål. Tingsvidne.

Tobia Hansdatter af Jerlev ctr. Erik Gjermandsen ibidem. 7/9

1728 - 7. september:

Maren Therkildsdatter i Røgelse i Vejlby sogn på Fyn efterlyser sin mand Niels Aagesen. 14/9

143:

24/8. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. nogle husfolk. 14/9

Peder Madsen af Follerup ctr. sign. Hans Henriksen i Velling for ukvemsord, som han dog over for beskikkelsesmændene har nægtet at have udtalt. Tingsvidne.

31/8. Tobia Hansdatter af Jerlev ctr. Erik Gjermandsen ibidem. Tingsvidne. Morten Michelsen er nævnt som hovedmand i sagen (se 27/1). Erik Gjermandsen kan ikke nægte, at han har haft med Tobia at bestille. Men det var hende, der søgte ham først. Det var en dag, da der var fæstensøl i Andkær med Svend Michelsen af Jerlev, hos hvem hun tjente. Da hun var alene hjemme, havde hun bedt ham om at komme; hun havde brændevin og køge at give ham. Men han efterkom ikke invitationen før om aftenen, da hun var gået i seng. Hun lukkede op, da han bankede på. Så lagde han sig i seng med hende og sagde, "Jeg kan nok lefle med dig noget; der er ingen hjemme". Dertil svarede Tobia: "Der er ikke den dristighed i dig; du ser ikke ud dertil". Så beviste han sin dristighed og drev utugt med hende, idet han ikke vidste, at hun havde tilhold med Morten Michelsen. Men den gang, da hun gik i seng til ham i Michel Hansens enkes hus, havde han ikke noget med hende at bestille. Det var den gang, da Morten Michelsen var syg. - Den forklaring vil Erik Gjermandsen aflægge ed på. Men det protesterer Tobia imod, idet den forklaring afveg fra det, som han havde bekendt over for præsten iflg. dennes attest. Der er nævnt en tamperretskendelse af 18/2. Den ligger i Ribe Domkapitel. Retten tillader ikke Erik Gjermandsen at aflægge ed, så han sværger sig selv en sag på og Tobia Hansdatter yderligere vanære.

143b:

24/8. Dom: Sognepræst Henrik Sytkam af Påby ctr. nogle husfolk. - Eftersom Jens Christensen og Jesper Christensen af Stubdrup og Anders Poulsen og Poul Poulsen af Rodevad (som ikke har bevist at have nogen avling til deres påboende steder, hvoraf de tiender) ikke efter forlangende og tilsigelse har villet gøre deres sognepræst den ham efter lovens 2-12-5 tilkommende høstedag uden alene Jens Christensens hustru, så tilfindes enhver af husmændene for sådan deres modvillige udeblivelse at betale til sognepræsten 8 sk. for hver mand og hver 4 sk. for deres hustruer. - (Jepser Christensen havde forklaret, at han fik tilsigelsen en søndag aften, hvor han om lørdagen havde aftalt at arbejde hos Niels Pedersen på Stallerupgård. Men den kunne han nu ikke aflægge ed på. Anders og Poul Poulsen havde forklaret, at de var henlejet til at gøre arbejde nogle dage om ugen hos deres husbond).

27/7. Dom: Skovrider Brandt og Ole Jensen af Skærup ctr. Thøger Lauridsen ibidem. - Vangvogteren i Skærup havde 2. pinsedag på videstævne angivet til opskrivning bl.a. 2 af løjtnant Falchs bæster. Men Thøger Lauridsen, som er løjtnant Falchs svoger, begærede optegningen udsat til søndagen derefter, og det blev samtykket af de øvrige bymænd. Inden den søndag sagde skovrider Johan Brandt til videfoged Ole Jensen: "Skriver du ikke vangvogterens angivelse på pinde, skal jeg skrive på papir, og du skal betale", hvorpå de to heste blev skrevet for 8 sk. på stævnet af videfogeden. Da sagde Thøger Larsen til ham, "En skælm har bedt jer skrive dem, og en skælm har skrevet dem; du skal have 8 dygtige rap". Idet han forlod grandestævnet, råbte han og spurgte de tilstedeværende, om der var andre, der ville have hans svogers heste skrevet; men ingen svarede ham. - Sagsøgerne har krævet ham dømt som tremarksmand m.v. - Han dømmes til næste tingdag her for tinget at give dem så tilstrækkelig en afbigt, som de kan være tjent med, samt betale i mulkt til Skærup sogns fattige 2 rdl. samt 4 rdl. i omkostninger.

Jens Christensen i Vinding fremlyste 2 svin.

1728 - 14. september:

Steffen Iversen af Bække anmeldte ildsvåde.

144:

10/8. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Zitzfang ved Grene kirke. 28/9

David Bertelsen af Pjedsted ctr. Anne Olufsdatter af Mørkholt for injurier. Hendes fader Ole Simonsen af Mørkholt gør afbigt for hende. Frafaldet.

144b:

Peder Pedersen og hans to søstre af Højen ctr. Ole Pedersen og Ole Petter(?) ibidem. Udsat til 28/9, men er ikke set igen.

31/8. Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundemand ibidem. 21/9

145:

Peder Poulsen af Bække anmelder ildsvåde.

7/9. Dom: Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. nogle husfolk. - Præsten har krævet, at Peder Smed og hustru, Erik Svenske og hustru, Poul Jepsens og Mogens Dragons hustruer (alle af Viuf) betaler 10 sk. for hver mand og 8 sk. for hver kvinde, fordi de er udeblevet fra deres høstedag. De har ikke kunnet bevise deres undskyldninger, så de skal betale. - (Peder Smed havde forklaret, at han ingen høle havde selv, og at han desuden den dag måtte stene høleer for Viuf bymænd, der også ville høste den dag; hans hustru var ikke blevet tilsagt og var heller ikke blevet det tidligere. Erik Svenske undskyldte sig med, at han var blevet forhindret af sin husbond Mogens Rasmussen, med hvem han den dag måtte høste, siden han tjente ham 3 dage om ugen; hans hustru var ikke blevet tilsagt, og hun kunne heller ikke for svaghed den dag. Poul Jepsens hustru havde forklaret, at hendes mand var blevet lejet for kost og løn af Niels Nielsen i Møsvrå; så han var ikke inderste, men virkelig tjenestebud; hun selv havde ikke kunnet forlade sit barn, der var sygt, hvilket var alle bekendt, da der fra prædikestolen nogle søndage er gjort bøn for barnet. Mogens Dragon og hans hustru havde undskyldt sig med sygdom. Lars Skræder i Viuf, som også var stævnet, havde forklaret, at han ikke var tilsagt; men det var hans hustru, der lå på sygesengen. Birthe Rasmusdatter af Viuf var også stævnet sammen med sin (unavngivne) mand. Hun og Lars Skræder har tillige med Niels Mortensen og Knud Jensen med hustruer af Højrup inden dommen været hos præsten og aftinget sagen. Så mod dem er tiltalen blevet frafaldet.

7/9. Maren Therkildsdatter i Røgelse i Vejlby sogn på Fyn efterlyser sin mand Niels Aagesen 2. gang. 21/9

Jens Christensen i Vinding fremlyste 2 svin 2. gang.

Læst købebrev og skøde: Peder Bertelsen Krog i Oksvig har solgt huset Plundsgård syd i Vork, som han har arvet efter sine forældre, til Henrik Henriksen(?) Brochhagen og hans hustru Catrine Sophia Jacobsdatter.

145b:

1728 - 21. september:

14/9. Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundemand ibidem. 2/11

14/9. Maren Therkildsdatter i Røgelse i Vejlby sogn på Fyn efterlyser sin mand Niels Aagesen 3. gang. - Han er bortrendt. De havde bryllup i Ågård i 1722, hvor de boede hos Søren Larsen på det vilkår, at han, som var smed, skulle forestå byens smedearbejde. Det gjorde han til Mikkelsdag, da han gik ud for at sælge 5 uldsaxter(?). Siden har de ikke set ham i Ågård. Han holdt et ondt hus med citantinden, når han kom fuld hjem og hun ikke kunne skaffe ham øl. Hun måtte tage imod hug og slag, og hun var rejst fra ham for at undgå det, der var værre. Da var hun taget til Starup. Hun har forevist sit pas og skudsmål til bevis på, hvorledes hun har forholdt sig på de steder, hvor hun har været.

Jens Christensen i Vinding fremlyste 2 svin 3. gang.

1728 - 28. september:

14/9. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Zitzfang (Sidzfang) ved Grene kirke. Udsat til 2/11, men først set 9/11

Michel Christensen af Anst anmeldte, at hans hustru Maren Lauridsdatters broder Thomas Lauridsen var afgået ved døden. Han tjente på en lille ø ved navn Strand på den vestre havside hinsides Husum. Han var død på hjemrejsen fra et besøg hos moderen Lisbeth Nielsdatter i Anst. Efter at hun havde ladet hente hans skriftefaders bigtseddel i Holsten til bevis på hans levnedsforhold kunne hun få ham begravet på Anst kirkegård. Lisbeth Hansdatter er enke efter Laurids Jensen Buch. Den afdødes eneste helsøster er Maren Lauridsdatter. Desuden er der 4 levende halvsøskende: Knud Lauridsen, Jep Lauridsen, Maren Lauridsdatter, som alle bor i Bliksbøl syd for Tønder, samt Jens Lauridsen, der bor i Bosbølle by (Bosbül?) i Bliksbøl sogn.

146:

Peder Thomsen og Michel Pedersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. 12/10

146b:

Byfoged Peder Høeg af Fredericia ctr. degnen Christen Thomsen i Ålstrup(?) i Lejrskov. 12/10

Peder Jepsen fra Ribe, som har lært skræderhåndværket, fremlagde attest fra sognepræsten i Grindsted-Hejnsvig præstekald. Se nedenfor.

Sognepræsten for Grindsted og Hejnsvig sogne attesterer, at ovennævnte Peder Jepsens forældre boede i Trøllund og blev viet 25/5-1697, og han er således født af ærlige og gudfrygtige forældre og een ret ægteseng. Han er døbt i Hejnsvig kirke 13/11-1698.

1728 - 5. oktober:

Anthoni Bertelsen Holm af Kolding er sættedommer.

Skovfoged Niels Hansen af Pjedsted angav skovhugst.

1728 - 12. oktober:

28/9. Peder Thomsen og Michel Pedersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. 26/10

147:

Christen Christensen i Bramdrup efterlyste 2 heste for en mand ved navn Niels Jensen af Horne sogn 1. gang.

28/9. (Byfoged Peder Høeg for) Peder Foss af København ctr. degnen Christen Alstrup i Lejrskov. 2/11

Læst skarpretter Vit Wagners brev på at holde folk til at betjene undersåtterne i amtet, når kreaturer dør, for at renholde skarpretteren.

Ordlyden af ovennævnte brev. Det er fra amtmanden. Efter at forrige skarpretter Augustinus Flug er afgået ved døden, har stiftamtmanden udnævnt Vit Wagner, der er skarpretter i Ribe. Amtmanden tillader at holde de fornødne folk på betingelse af, at han opholder sig enten i Fredericia eller i Kolding.

1728 - 19. oktober:

Læst forordning om skattekorn.

Læst plakat af 1/10 ang. at de autoriserede sedler ikke skal gælde længere end til årets udgang.

Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Bertelsen Ulf i Asbo. 2/11

1728 - 26. oktober:

Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase(?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. 30/11

149:

12/10. Dom: Peder Thomsen og Michel Pedersen af Viuf ctr. øvrige bymænd. - Peder Thomsen og Michel Pedersen i Viuf beviser med tingsvidner af 16/6-1666 og 29/6-1697, at deres bostoft er lyst i fred for al gang og stis gørelse bortset fra den gamle tingsti, som sagsøgerne ikke har forment nogen at gå ad, men som mange dog ikke vil lade sig nøje med, idet de har anlagt stier uden for tingstien til ikke ringe skade på deres eng og grøde. Sagsøgerne skal have deres bostofter fri for al gang uden for tingstien. Og hvem der handler herimod, skal foruden voldsbøder på tre 40 lods sølv erstatte ejerne den skade, som gøres på deres jord. Dommen skal forkyndes for alle Viufs beboere, og enhver lodsejer skal have en kopi af den.

Søren Madsen af Bredstrup lovbyder (der står 'opbyder') sin gård i Bredstrup 1. gang.

1728 - 2. november:

12/10. Peder Foss af København ctr. degnen Christen Alstrup i Lejrskov. 30/11

19/10. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Bertelsen Ulf i Asbo. 16/11

149b:

21/9. Dom: Oberstløjtnant Rojan af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundemand ibidem. - Sagen har drejet sig om Rojans ret til at benytte en vej over Lundmands skifte. Lundmand har gravet den op for at forhindre Rojan i at bruge den. Til erhvervelse af tingsvidner har Lundmand bl.a. fået udmeldt 30 synsmænd, og Rojan 60, og en konduktørløjtnant Bech har været engageret til at tegne en kortskitse. - Søren Lundmand har bevist, at der ikke var kørevej over hans skifte fra Rojans bolig ud til landevejen, før end sl. oberstløjtnant Tille for over 30 år siden fik det sted til beboelse. Rojan har bevist, at der har været vej over skiftet fra hans bolig i 36 år, og at den var blevet benyttet uden anke, indtil denne trætte begyndte. - Retten dømmer, at Rojan skal kunne benytte vejen, hvilket Lundemand heller ikke har klaget over de første 10 år, han boede der. Men vejen bør ikke være bredere end 3 alen. - Den afgrøftning, som Lundemand havde foretaget over vejen, var sket uden lovlig advarsel og forbudssøgning ved tinget, så Rojan har ikke forbrudt noget ved at sløjfe den. Lundmand har ikke haft føje til denne vidtløftige proces, der kunne have været bilagt ved øvrighedens mægling. Han har afvist et tilbud om en mk. om året til erstatning for tabt avling, og han har ikke villet være med til at betale for udarbejdelse af situationskortet. Han dømmes til at betale ialt 34 rdl. i sagsomkostninger.

150:

Søren Madsen af Bredstrup lovbyder (der står 'opbyder') sin gård i Bredstrup 2. gang.

1728 - 9. november:

Læst plakat af 13/10 om at proprietærers fuldmægtige skal stille på skiftestederne med vogn og heste for det gods, der er betroet dem.

28/9. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. 7/12

Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 23/11

150b:

Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen i Bredstrup. 23/11

Søren Nielsen af Egum ctr. Hans Bertelsen i Stovstrup og Jens Poulsen i Taulov Nebel. 23/11

151:

Jens Sørensen af Egum ctr. Jep Mouridsen i Kobbelgård. 7/12

Anne Marie Lunds, enke efter birkeskriver Just Lund, ctr. debitorer. 23/11

Søren Madsen og hustru Anna Katrina Eriksdatter af Bredstrup lovbød 3. gang deres påboende gård. Peder Mortensen fra Pjedsted og fæstemø Sidsel Jacobsdatter (Søren Madsens steddatter) begærede skøde.

Skøde ifølge ovenstående fra Søren Madsen og hustru samt fra Hans Iversen af Håstrup på vegne af hans hustru Dorthe Jacobsdatter. Da Søren Madsen ikke har noget skøde på sit eget navn, indestår Jens Pedersen af Bredstrup for hans hjemmel.

151b:

Læst aftægtskontrakt indgået med ovennævnte Søren Madsen og hustru af Morten Andersen af Pjedsted Hvolgård, hvis søn imod skøde på Søren Madsens gård skal ægte hans steddatter. Der skal betales 20 slettedaler til hver af Søren Madsens stedbørn, Erik, Hans og Christen Jacobsen, når de bliver gift.

152:

Niels Pedersen af Luttergavl lod afhjemle oldensyn for Brusk herred.

152b:

Ditto ved Jens Krog af Oksvig for Jerlev herred.

1728 - 16. november.

Læst plakat om højesteret i Danmark for 1729.

Læst skrivelse af 6/11 til stiftamtmanden og biskoppen om, at de, der vil yde hjælp til dem, der i København er blevet ramt af den store, ulykkelige ildebrand, bør gøre det med rede penge.

2/11. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Bertelsen Ulf i Asbo. - Vagtmester Gotfred har klaget over, at Anders Ulf har slået eller stødt ham, da han var inde hos ham for at eksekvere ham. Der er blevet afhørt nogle vidner. Idag vidner Anders' mor, Karen Hansdatter Ulf: En helligdag kom hun fra Bække kirke ind i kroen, hvor vagtmesteren gik frem og tilbage og klagede over, at Anders havde slået eller stødt ham. Da hun kom hjem, spurgte hun Anders, som nægtede det.

1728 23. november:

9/11. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 7/12

9/11. Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen i Bredstrup. 7/12

153:

9/11. Søren Nielsen af Egum ctr. Hans Bertelsen i Stovstrup og Jens Poulsen i Taulov Nebel. 14/12

Peder Basbolle i Kolding ctr. vadestedsrider Carsten Hagensen og Jep Skræder, begge af Seest. 7/12

153b:

9/11. Anne Marie Lunds, enke efter birkeskriver Just Lund, ctr. debitorer. 30/11

1728 - 30. november:

Læst kgl. befaling af 15/11 om, at ingen må komme ind i København fra provinsen eller andre steder uden rigtigt pas og uden at bevise, at de har vigtigt ærinde at forrette i staden.

2/11. Peder Foss af København ctr. degnen Christen Alstrup i Lejrskov. 7/12

Skovrider Brandt har ved skovfoged Ditlev Andersen af skovfogedhuset ved Laues Himmerige stævnet Niels Poulsen af Erritsø til enten at vidne om en riseg, som er borttaget fra Hønneberg ladegårds skov, eller at påhøre vidner derom. Han forklarer, at han var gået ind i skoven for at se efter sine bæster og der fandt en omhuggen riseg. Christen Bjerre af Erritsø havde mødt ham på Erritsø mark med et egevas på sin skulder. Han havde forklaret, at den var fra en omhuggen riseg. På Christen Bjerres formodning, at det nok var skovfogeden, der havde fået den, havde Niels Poulsen svaret, at det havde skovfogeden ikke, for han var lige så bange for skoven som han selv.

154:

26/10. Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase (Schollemose?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. 7/12

23/11. Anne Marie Lunds, enke efter birkeskriver Just Lund, ctr. debitorer. 14/12

154b:

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

1728 - 7. december:

Postmester Wolf i Vejle ctr. debitorer. 21/12

23/11. Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen i Bredstrup. 21/12

30/11. Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase (Schollemose?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. 14/12

155:

30/11. Peder Foss af København ctr. degnen Christen Alstrup i Lejrskov. 11/1-1729

9/11. Jens Sørensen af Egum ctr. Jep Mouridsen i Kobbelgård. 21/12

9/11. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. 21/12

23/11. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 21/12

23/11. Dom: Peder Lauridsen Basbolle i Kolding ctr. vadestedsrider Carsten Hagensen og Jep Skræder, begge af Seest. - De er blevet sagsøgt for boggæld. De skal betale.

Regimentskriveren ctr. Jørgen Rasmussen og Michel Schnegel af Viuf. De er blevet sagsøgt efter ordre fra amtmanden med henblik på fornyelse af en dom af 5/2-1726. Sagen påkendes straks: Dommen fornyes til efterlevelse inden 15 dage.

155b:

Regimentskriveren ctr. Hans Adam Stickbuur, Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen, alle af Viuf. 11/1

156:

Regimentskriveren lader afhøre vidner fra Gamst om skovhugst hos Niels Ebbesen af Nagbøl. 21/12

156b:

1728 - 14. december:

7/12. Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase (Schollemose?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. 21/12

157b:

30/11. Dom: Anne Marie Lunds, enke efter birkeskriver Just Lund, ctr. debitorer. - Enken har sagsøgt Hans Jensen i Horskær for 2 rdl. Han har ikke svaret. Hun har søgt Jens Christensen i Herslev for 2 rdl. 8 sk. Han har tilstået gælden, men erklæret at være så fattig, at han intet havde at betale med, hvilket påskud ikke kan være ham til nogen frelse. De skal betale. (Nogle andre debitorer har ordnet deres mellemværende i løbet af sagen).

Hans Andersen af Påby fremlyste en stud 1. gang.

Christoffer Nielsen af Vester Vamdrup fremlyste en stud 1. gang.

Rasmus Hansen i Gelballe lovbød sin påboende gård 1. gang.

23/11. Søren Nielsen af Egum ctr. Hans Bertelsen i Stovstrup og Jens Poulsen i Taulov Nebel. 21/12

1728 - 21. december:

7/12. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. 25/1

7/12. Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen i Bredstrup. 1/2

158:

7/12. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 11/1

7/12. Regimentskriveren lader afhøre vidner fra Gamst om skovhugst hos Niels Ebbesen af Nagbøl. 11/1

158b:

7/12. Jens Sørensen af Egum ctr. Jep Mouridsen i Kobbelgård. 11/1

14/12. Søren Nielsen af Egum ctr. Hans Bertelsen i Stovstrup og Jens Poulsen i Taulov Nebel. 11/1

Regimentskriveren ctr. Hans Olufsen, Anders Iversen og Jørgen Jepsen, alle af Bølling, for betaling af effekter, de har købt på auktionen i Fuglsang. Dommen falder straks: De skal betale.

159:

7/12. Dom: Postmester Wolf i Vejle ctr. debitorer for boggæld. De sagsøgte er Laurids Ulf i Vinding, Jørgen Knudsen ibidem, Hans Nielsen i Damkær, Hans Nielsen i Jerlev og Knud Sørensen i Mejsling. De har ikke svaret på søgsmålet. De skal betale.

Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Søren Nielsen (kaldet Jensen) på annexgården i Viuf. 11/1

159b:

14/12. Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase (Schollemose?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. 18/1

Rasmus Hansen i Gelballe lovbød sin påboende gård 2. gang.

Hans Andersen af Påby fremlyste en stud 2. gang.

1729

159b:

1729 - 11. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges At skrive og Ting Holde udi Nærværende Aar, Da Man Tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1729, Den 11. Januar.

Thomas Ebbesen af Kolding birkedommer og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Thede Pedersen, Hans Iversen, Søren Madsen, Mogens Jensen og Niels Jørgensen af Viuf, Michel Damsgaard og Hans Madsen af Fredsted, Niels Iversen af Håstrup.

Ridtmester Baronapikes ctr. Magdalene Koeds og søn Morten Iversen Koed af Håstrup. 25/1

160:

21/12. Søren Nielsen af Egum ctr. Hans Bertelsen i Stovstrup og Jens Poulsen i Taulov Nebel. 25/1

160b:

21/12. Jens Sørensen af Egum ctr. Jep Mouridsen i Kobbelgård. 25/1

21/12. Regimentskriveren lader afhøre vidner fra Gamst om skovhugst hos Niels Ebbesen af Nagbøl. Samtlige Gamst bymænd med børn og tyende over 15 år har været stævnet. Niels Ebbesen havde sammen med nogle naboer sporet sine 3 omhugne risege lige til Gamst, hvor sporene forsvandt under andre spor. Under ransagningen her havde man fundet frisk egesavsmuld, bl.a. på tænderne af en sav, der var blå af træets saft. Tingsvidne.

7/12. Regimentskriveren ctr. Hans Adam Stickbuur, Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen, alle af Viuf. 25/1

21/12. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 18/1

21/12. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Søren Nielsen (kaldet Jensen) på annexgården i Viuf. 1/2

Skovfoged Søren Svendsen af Nørre Bjert angav skovhugst.

161:

Læst forordning af 21/12 om udskrivning af brandstyr for 1729-31.

Læst forordning af 7/11 om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat.

Læst plakat af 1/12 om, at folk og familier, som siden den 21/10-1728 er draget ud af København og nedsat sig på landet, skal være fri for konsumtions- folke- og familieskat, og de, som opholder sig i købstæderne, for folkeskat.

Læst forordning af 26/11 om prisen på det sølv, som leveres til mønten i København.

Læst plakat af 8/12 om handelen på Finmarken.

Læst specifikation for Finmarkenhandel af tørfisk, laks og tran.

Læst rentekammerets skrivelse af 25/10 om, at tiendepenge af udenrigs penge herefter skal være aldeles ophævet.

7/12. Dom: Peder Foss af København ctr. degnen Christen Aalstrup i Lejrskov. Christen Aalstrup har den 20/8-1716 skrevet under på at ville skaffe Foss 30 rdl. og har siden i brev meldt at have fået dem fra tolder Hans Andersen i Vejle og at ville betale dem inden påfølgende måneds udgang gennem mons. Bent Bentsen, om ikke allerede hans søster havde betalt. Siden har han den 7/6-1727 skrevet til tolder Laurids Nielsen i Middelfart, at pengene i 1717 var blevet betalt til præsten Peder Fride i Lejrskov efter mons. Foss' assignation. Og i et andet brev af 26/5-28 har han skrevet, at han ikke kunne give ham andet svar end før, da han havde tænkt, at denne sag var aldeles død og magtesløs; og at han selv ville komme til tolderen, som så ville finde, at alt var tilfredsstillende. Thi at fare med uret var ej alene skammeligt, men og syndigt, ja, evig saligheds forlis, hvilket var alt for stort et tab for så liden en vinding. Han har siden gentaget den forklaring, at pengene skulle være blevet betalt til pastor Fride, men at kvitteringen sammen med hans øvrige ejendele var brændt ved hans ildsvåde i 1719. Det ville han aflægge sin saligheds ed på. Men det kan ikke tillades ham; dels vil den være imod hans egen hånd og forskrivning; og dels ville den være en ed imod sl. Peder Fride (en død mand) uden stævning til ham eller hans arvinger og uden ringeste bevis fra stervboet, at den sl. mand havde fået besked fra Foss om at modtage pengene. Og hvis kvitteringen brændte for Aalstrup i 1719, så havde han haft lejlighed nok til at få den fornyet, da præsten levede nogle år derefter. Altså skal Christen Aalstrup betale de 30 rdl. samt 4 rdl. i omkostninger.

1729 - 18. januar:

21/12. Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase (Schollemose?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. 1/3

161b:

11/1. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 25/1

Skovfoged Niels Pedersen i Viuf skovhus angav skovhugst.

Læst aftægtskontrakt: Rasmus Hansen i Gelballe afstår til sin søn Hans Rasmussen og hans trolovede Anna Andersdatter sin selvejergård imod aftægt. Sønnen skal beholde sin vanføre søster hos sig og skal til gengæld nyde hendes arvepart.

162:

Rasmus Hansen af Gelballe lovbød sin gård 3. gang. Hans søn Hans Rasmussen og fæstemø Anna Andersdatter begærede skøde.

Skøde iflg. foranstående.

162b:

1729 - 25. januar:

Læst plakat om, hvilke certifikater der skal følge varer fra Altona.

Læst amtsforvalter Folsachs plakat om bortforpagtning af en pensionsgård i Hopballe.

Læst krigsråd Folsachs plakat om vårsession.

11/1. Søren Nielsen af Egum ctr. Hans Bertelsen i Stovstrup og Jens Poulsen i Taulov Nebel. Med Hans Bertelsen er sagen blevet afgjort i mindelighed. - Dom: Jens Poulsen skylder til aftægtsbonden Søren Nielsen i Egum 41 slettedaler for afborgede stude, hvilket debitor hverken har villet tilstå eller fragå. Han skal betale. Kreditor har den 18/1 frafaldet sin sag imod Hans Bertelsen.

11/1. Regimentskriveren ctr. Hans Adam Stickbuur, Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen, alle af Viuf. 8/3

163:

18/1. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 1/2

11/1. (Ridtmester Baronapikes for) vagtmester Mørch ctr. Magdalene Koeds og søn Morten Iversen Koed af Håstrup. Udsat til 8/2 , men først set igen 22/2

Morten Nielsen af Bække får tingsvidne ctr. Hans Pedersen i Skanderup vedr. Maren Mortensdatter, der er blevet svanger under sin tjeneste hos Michel Vedstesen i Skanderup. Hun beskylder Hans Pedersen for at være barnefader. Med vidner og attest fra sognepræsten dokumenteres, at hun ikke er berygtet for løsagtighed bortset fra besvangrelsen. Hans Pedersen vil reservere sig sin modsigelse, til Maren har født sit barn.

Oberstløjtnant Rojan af Follerup får tingsvidne imod Hans Henriksen Amnitsbøl af Lille Velling. (Birkeskriver Mads Paabye afgiver under mild protest men af respekt for amtmandens resolution tingbogen til Koldings byskriver Baltzer Bahnsen som sætteskriver. Denne kan så indføre, hvad der er at indføre, og udfærdige, hvad ske bør; men det skal være enten her på tinget eller i Paabyes hus og i dennes overværelse, da han alene er ansvarlig for bogen). Hans Henriksen havde holdt uden for Christen Jensen i Velling, da Rojan kom ridende forbi, da han til denne sagde: "Havde jeg gjort mod eder, som I har gjort mod mig, så havde jeg ikke gjort som en ærlig mand". Han mente, at Rojan var skyld i, at hans (Henriksens) karle nu gik i skubkærren i Nyborg; men det benægtede Rojan, som så red videre. Hans Henriksen sprang af slæden og trak vognkæppen med sig gennem sneen hen efter oberstløjtnanten, men lod den falde efter advarende tilråb fra de andre på slæden. "Drages til minde", sagde Rojan og red sin vej. Hans Henriksen havde også råbt til forbipasserende: "Var jer for den nye skovløber!", men han havde ikke direkte navngivet nogen. - I retten erklærer Hans Henriksen, at han ikke har villet slå oberstløjtnanten, hvilket han heller ikke har haft grund til, da Rojan altid har vist ham kærlighed og venskab.

165:

21/12. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. 8/3 (se også 15/2)

11/1. Dom: Jens Sørensen af Egum ctr. proprietærbonden Jep Mouridsen i Kobbelgård for gæld på 10 rdl. lånte penge. Jep Mouridsen har ikke besvaret sigtelsen. Han skal betale.

1729 - 1. februar:

21/12. Dom: (Jævnfør denne sag med tingsvidnesagen 23/3-28). Regimentskriveren ctr. Jens Pedersen i Bredstrup. - Jens Pedersen (en lovkyndig mand) har ikke mindeligt villet extradere hyrden Christian Dybkjærs ulovligt tilkomne brændevinsredskab efter ryttersessionens d. 29/10-28 givne og ham bekendtgjorte resolution. Det skal bruges, så vidt dets værdi rækker, til forplejningsudgifter og sagsomkostninger i forbindelse med regimentskriverens sag imod Christian Dybkjær, der er arresteret for tyveri. Efter at der så er rejst sag mod Jens Pedersen, har denne ladet brændevinskedlen med tilbehør bringe til tinghuset sammen med 1 rdl. 1 mk. 1 sk., hvilket efter hans egen mening kunne være tilstrækkeligt i sagsomkostninger. Men det er for lidt. Regimentskriverens fuldmægtig har krævet 16 rdl. samt mulkt til Jens Pedersen for den ulovlige handel, han havde gjort med tyven. - Han dømmes til at betale sagsomkostningerne, der dog modereres til 8 rdl.

11/1. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Søren Nielsen (kaldet Jensen) på annexgården i Viuf. - Søren Nielsen, der er over 80 år gammel, fremstod og sagde, at han for længe siden havde afstået annexgården til sin søn Niels Sørensen. Denne tilstod gælden, som kvartermester Mogens Leegardt ville kautionere for indtil 1/7. - Tingsvidne.

165b:

Skovfoged Peder Krat i Vinding angav skovhugst.

25/1. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 22/2

1729 - 8. februar:

Præsten Morten Thomsen af Bredstrup fremlagde panteobligation af 28/11-28 på 42 rdl. fra Christen Andersen ibidem, se nedenfor.

Christen Andersen af Bredstrup lod sin panteforskrivning af 9/7-26 til mons. Dehn mortificere som indfriet.

Henrik Lichtenberg og Hans Christensen af Horsens ctr. degnen Christian Mulvad i Jelling. 22/2

Læst obligation fra Christen Andersen i Bredstrup til præsten Morten Thomsen ibidem, se ovenfor.

166:

1729 - 15. februar:

(Se 25/1). Christian Lund fra Refstrup fører kontrastævning for Henrik Hansen Sitzfang fra Grene. 22/2

Lars Pedersen af Follerup ctr. Hans Olufsen i Tiufkær og Søren Bertelsen med hustru Anne Dorthe af Tolstrup. 1/3

1729 - 22. februar:

8/2. Henrik Lichtenberg og Hans Christensen af Horsens ctr. degnen Christian Mulvad i Jelling. 8/3

166b:

15/2. Christian Lund fra Refstrup fører kontrastævning for Henrik Hansen Sitzfang fra Grene: Det er ikke Henrik Stizfang, men mons. Bredal i Hopballe, der er rette debitor. Henrik Sitzfang har ikke selv købt svin af Reimert Clausen og Ole Lauridsen. 8/3

(25/1). (Ridtmester Baronapikes for) vagtmester Mørch ctr. Magdalene Koeds og søn Morten Iversen Koed af Håstrup. 8/3

167:

Jens Hansen af Håstrup som lavværge for Peder Iversens enke af Sdr. Vilstrup ctr. Niels Iversen i Håstrup. 8/3

167b:

1/2. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. Hyrden har ingen forsvarer. 8/3

1729 - 1. marts:

15/2. Lars Pedersen af Follerup ctr. Hans Olufsen i Tiufkær og Søren Bertelsen med hustru Anne Dorthe af Tolstrup. 15/3

Christen Hansen Faarkrog i Hjarup lovbød sin påboende gård 1. gang.

18/1. Dom: Forrige regimentskriver Søren Hachsen, nu boende på Schalleraase (Schollemose?) i Fyn, (og Peder Basbolle) ctr. jægermester Bielke. - Kammerkollegiet har den 17/6-1724 meddelt Peder Barsbol i Kolding forpagtningskontrakt for 1724-26 på konsumtion-, familie- og folkeskat i Kolding rytterdistrikt, og den 28/6-24 har Barsbolle givet forrige regimentskriver Søren Haxen fuldmagt til at oppebære og inddrive dette påbud. På den baggrund har Søren Hachsen påstået en restance på 139 rdl. hos jægermester Bielke i de tre forpagtningsår. Han grunder sit krav på et punkt i kontrakten samt en resolution af 25/11-24 fra kammerkollegiet på en besværing af 16/9 fra Barsbolle samt på nogle ubeedigede attester, hvormed han vil godtgøre, at jægermestrene Ratlow og Zeplin havde svaret påbuddet. Desuden har han fremlagt nogle breve, hvoraf nogle var rene og andre makulerede. - Men hovedmanden for forpagtningen, Peder Barsbolle, har ganske frasagt sig sagen og erklæret, at han hverken havde del i restancen eller råd og dåd med Søren Hachsen i denne sag. Og efter at begge parter har henvendt sig til kammerkollegiet og undergivet sig dets afgørelse, har kammerkollegiet decideret, at jægermester Bjelke var ganske fri for dette krav, da det ville stride både imod den kgl. meddelte frihed for jagt- og skovbetjente og imod kontraktens ordlyd. Denne afgørelse burde Søren Hachsen have indbragt for kongen til allernådigst forandring efter forordningen af 20/2-1717, hvis han fandt sig fornærmet med den og mente, at de høje herrer havde afsagt den forhastet. Desuden er Hachsens generalregnskab for restancen misligt; der er uoverensstemmelse mellem to forskellige regninger. I nogle mandtaller, som han belægger sit krav med, findes fem navne med forandret hånd og blæk, og de findes at være blevet forbedret, efter at præsten har givet dem fra sig, hvilket bevises ved de kopimandtaller, der så har været fremlagt. - Altså frifindes jægermester Bjelke (som bebor en rytterbonde-fæstegård, der kontribuerer på lige fod med andre, til forskel fra de to ovenmeldte jægermestre, der boede på deres herresæder, to skattefrie hovedgårde) for at betale de af Hachsen imod hovedmanden sr. Barsbols vilje og minde ham ej tilkommende og uvedkommende krævede 139 rdl. 24 sk.

168:

1729 - 8. marts:

22/2. Jens Hansen af Håstrup som lavværge for Peder Iversens enke af Sdr. Vilstrup ctr. Niels Iversen i Håstrup. 22/3

22/2. (Ridtmester Baronapikes for) vagtmester Mørch ctr. Magdalene Koeds og søn Morten Iversen Koed af Håstrup. - Sagen slutter idag med tingsvidne, efter at der er blevet ført en del vidner, som ikke tilstrækkeligt har bevist Mørchs sag. Han har så tilbudt at aflægge sigtelsesed; men det har han ikke fået lov til, idet han fra begyndelsen har villet bevise sin sag ved vidnesbyrd. Begivenhedsforløbet har ifølge vidnerne været omtrent følgende: Sidst i november var vagtmester Mørch kommet ind til Else Iversdatter (der synes at drive lidt krovirksomhed) i Håstrup og bad om at få hentet Søren Koed. Ham bad han om at følge med til Laurids Madsen for at se på nogle heste. Så kom de tilbage og tog sig et glas brændevin sammen. Omsider drak de dus med hinanden, og Mørch sagde til Søren Koed: "Jeg mener, jeg har en god kammerat i dig; jeg har ikke een ved kompagniet, som kan skrive, når jeg er ude". "Mener du det", svarede Søren Koed,"skulle jeg tjene, så ville jeg straks være korporal". Den samtale fik Else Iversdatter til at sende bud til Søren Koeds mor, Malene Koed, og snart efter kom Morten Iversen Koed ind sammen med sin svoger Hans Poulsen af Tiufkær. Morten bebrejdede sin broder: "Vil du nu være en slet og ret rytter, holder jeg dig for en liderlig karl". Han mente, at den, der havde været ved livgarden til hest, måtte rangere over en korporal ved rytteriet, og at han skulle tænke sig om to gange, inden han tog imod en post som vagtmester! Vagtmester Mørch hævdede, at en garder rangerede på linje med en korporal ved rytteriet, men Morten holdt fast ved sit. "Det siger en hundsfot!", svarede vagtmesteren. Så slog Morten ham under øret og skubbede ham tilbage op mod væggen. Han havde fat i hans bryst med den ene hånd og i hans bukser fortil med den anden. "Sådan tager jeg fat i en karl", sagde Morten. "Jeg estimerer jer ikke ved det skarn, jeg træder på", sagde vagtmesteren. Morten smed sine vanter og bød ham udenfor på de bare næver. Broderen Hans var også kommet til: "Er han ikke god nok, så er jeg!". Men så bad vagtmesteren om forligelsesmål, og Morten slængte 10 skilling på bordet til betaling for brændevin. Mens de drak, sagde Morten til vagtmesteren, "Vil I klage, så må I klage, hvor I vil". "Det gør en hundsfot", svarede denne, "det lader så kællingeligt at komme hjem og klage for sine officerer". - Nu kom brødrenes mor, Malene Koed, ind, svingende med en ildrager. Sønnen Hans søgte at få fat i den, men fik sin finger i klemme. Så jog hun sine sønner hjem med de ord, at de ikke havde noget at bestille her, og de kunne få øl og brændevin hjemme. Dernæst gik hun løs på vagtmesteren (der hævdede, at hun havde slået ham over armen med et nøgleknippe) og bebrejdede ham, at han ville forføre hendes søn enten til rytteri eller fylderi. - Der var andre til stede hos Else Iversdatter, bl.a. Peder Hansen, der var kommet løbende med vagtmesterens kårde og havde givet den til Thyge Jensen med de ord: "Der har du vagtmesterens kårde; var du den; jeg bier min sjæl ikke længere her", hvorefter han forlod stedet. Da vagtmesteren fik sin kårde tilbage, havde han prist sig lykkelig for, at han ikke havde haft den under slagsmålet, for så kunne han nemt have stukket 2-3 mennesker ihjel. Han var iøvrigt blodig på kind og hage, og der var et stykke afhugget hud. Men ingen havde set nogen gøre ham noget ondt bortset fra den ørenfigen, Morten havde givet ham.

169:

22/2. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. Kontrastævning. 22/3

170b:

25/1 (og 22/2). Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. 5/4

22/2. Henrik Lichtenberg og Hans Christensen af Horsens ctr. degnen Christian Mulvad i Jelling. 15/3

25/1. Regimentskriveren ctr. Hans Adam Stickbuur, Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen, alle af Viuf. 5/4

171:

Læst obligation fra Anders Iversen i Bølling til Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle på 23 rdl. 1 mk. til kgl. udgifter samt æde- og sædekorn.

Anders Clausen Møller, skovfoged i Egtved, angav skovhugst.

1729 - 15. marts:

1/3. Lars Pedersen af Follerup ctr. Hans Olufsen i Tiufkær og Søren Bertelsen med hustru Anne Dorthe af Tolstrup. 5/4

8/3. Dom: Henrik Lichtenberg og Hans Christensen af Horsens ctr. degnen Christian Mulvad i Jelling. - Degnen har tilstået at have modtaget varer for 32 rdl. 2 mk. 1 sk. i 1720. Han skal betale.

Christen Hansen Snogdal af Hjarup lovbød 3. gang (de foregående lovbydelser har været 1/3 og 8/3; ikke set) sin halve påboende gård. Hans hustru Mette Jesdatter begærede skøde.

171b:

Skødet efter foranstående lovbydelse. Gården er tidligere tilskødet af Niels Pedersen Friismand efter fuldmagt fra Jens Christensen Snogdal.

Jacob Nielsen Lund, skovfoged i Trelde, angav skovhugst.

1729 - 22. marts:

8/3. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. Kontrastævning. 29/3

172:

Læst krigsråd og kirkeinspektør Morvilles plakat af 8/3 om kirkesession.

8/3. Jens Hansen af Håstrup som lavværge for Peder Iversens enke af Sdr. Vilstrup ctr. Niels Iversen i Håstrup. 5/4

Læst amtmandens proklama om skifte i Andkær efter sl. ridtmester Peter Reetz.

Læst obligation fra Niels Toxen, sognepræst i Verst og Bække, til madame Dorthe sl. Hartvig Spleths på 200 rdl. for løsøre og præstegårdens bygning.

172b:

Niels Hansen, skovfoged i Pjedsted, angav skovhugst.

1729 - 29. marts:

22/3. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 5/4

173:

Læst obligation fra Anders Iversen i Bølling til amtsforvalter Folsach i Kolding på 24 rdl.

Læst aftægtskontrakt for Christen Nielsen Bjerg (Biere) i Erritsø. Han har afstået sin selvejergård til sin stedsøn Thomas Nielsen Bjerg og hans kommende hustru Johanne Nielsdatter.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Skovfoged Jens Nielsen i Gudsø angav skovhugst.

1729 - 5. april:

8/3. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. 20/4

15/3. Lars Pedersen af Follerup ctr. Hans Olufsen i Tiufkær og Søren Bertelsen med hustru Anne Dorthe af Tolstrup. 20/4

22/3. Jens Hansen af Håstrup som lavværge for Peder Iversens enke af Sdr. Vilstrup ctr. Niels Iversen i Håstrup. Tingsvidne. Jens Hansen vil søge sin ret ved skifteretten. Niels Iversen er Peder Iversens bror. Sagen har drejet sig om gæld og tilgodehavende i sidstnævntes stervbo.

29/3. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 26/4

173b:

Knud Nielsen af Bække, tjener til Peder Thonboe på Hundsvæk, anmeldte ildsvåde.

8/3. Dom: Regimentskriveren ctr. Hans Adam Stickbuur, Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen, alle af Viuf. - Skønt Jørgen Rasmussen den 5/2-1726 blev dømt for ulovligt krohold i Michel Schnegels hus (der tilhører Jørgen Rasmussen) og den 16/10 derefter fik dommen forkyndt, har han alligevel forsynet Michel Schnegels eftermand Hans Adam Stickbuur i samme hus med mindst 20 tdr. godt øl foruden brændevin både i anker og i kandevis. Deraf skulle Stickbuur betale de 19 tønder øl med 10 mk. pr. tønde (idet den 20. var gratis), og af 20 kander brændevin skulle han betale de 19 kander med 3 rdl. 1 mk., som om Jørgen Rasmussen havde et fast og tilstrækkeligt privilegium til bryggen og brænden og forsyning af krohold. - Altså bør han betale i mulkt til nærmeste hospital 10 rdl. Hans brygge- og brænderedskaber skal konfiskeres, hvor som helst de findes; men retten frafalder et krav om betaling af øllets og brændevinens værdi. Han skal betale 6 rdl. i sagsomkostninger. - Hans Andersen Stickbaur, der har nedsat sig i Jørgen Rasmussen hus og ernæret sig ved krohold uden at have privilegium, bør også betale 10 rdl. samt 2 rdl. i sagsomkostninger. - Michel Schnegel er også sagsøgt for krohold. Men han har ikke tilstået sig skyldig, og der er heller ikke tilstrækkeligt bevis derfor, bortset fra at han har hentet noget brændevin til andre. Han frikendes.

Ditlev Andersen angav skovhugst.

174:

1729 - 12. april:

Jægermester og oberforster Bachman til Sønderskov ctr. Lejrskov bymænd for skovhugst. Hans Sivert, skovfoged i Røj, var af Jens Jensen, Hans Jensen og Ebbe Clausen i Gejsing blevet anmodet om at efterspore noget træ. Sporene gik til Lejrskov præstegård. Tingsvidne.

174b:

Niels Skovfoged i Viuf angav skovhugst.

1729 - 20. april:

5/4. Reimert Clausen af Oddesund færgegård og Ole Lauridsen i Odby på Thyholm ctr. Henrik Hansen Sitzfang ved Grene kirke. Sagen har drejet sig om betaling for en grisehandel. Nu frafaldes den, idet Henrik Hansen sammen med Anders Bredal fra Hopballe har udstedt en obligation.

5/4. Lars Pedersen af Follerup ctr. Hans Olufsen i Tiufkær og Søren Bertelsen med hustru Anne Dorthe af Tolstrup. Udsættes til dom, 10/5

1729 - 26. april:

5/4. Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. 3/5

Ole Sørensen Vandel af Asbo ctr. Eske Iversen af Bække. 10/5

175:

Eske Iversen af Bække ctr. Ole Sørensen Vandel af Asbo. 10/5

176b:

1729 - 3. maj:

26/4. Dom: Regimentskriveren ctr. hyrden Christian Dybkjær og hustru Maren Bertelsdatter fra Egum. - Meddomsmænd: Laurids Madsen, Jens Hansen, Jørgen Thomsen, Jens Lassen, Søren Rasmussen, Bertel Sørensen, Hans Iversen og Hans Sørensen, alle af Håstrup. - Christian Dybkjær har selv tilstået at have stjålet fra Jens Ebbesen i Bredstrup. Der var blevet foretaget inkvisition og sekvestration af Jens Jensen i Torp med tiltagne mænd. Og da fandt man honningen fra bistadet afskåret og liggende i en gryde i en kiste. Om denne stjålne honning havde han gjort hemmelig optingning med Jens Ebbesens bror, Ebbe Nielsen i Egum, for 4 sldlr. og således befriet sig for igæld og tvigæld i den mening, at alting dermed havde sin rigtighed. Men da sådan hemmelig optingning lige så lidt som Jens Pedersens løfte om friholdelse fra tiltale kan være Christian Dybkjær til nogen frelse, så kender vi for ret at være, at Christian Dybkjær efter lovens 6-17-32, andre til eksempel, bør miste sin hud ved hudstrygning af slutteren i fæng- slet og ikke for denne gang være hjemfalden i skarpretterens og natmandens hænder. Desuden skal hans hovedlod være hjemfalden til kongen iflg. art. 39, om ellers der vil være noget til overs, når hans gæld er betalt, og omkostningerne i forbindelse med hans fangenskab er udredet. Dermed skal han være angerløs. - Det øvrige i denne sag overdrages til birkedommeren, såsom det ikke angår nogens ære. Hvorudi han således fandt for ret: Det tilstås, at Jens Pedersen havde ret til at ransage efter det ham påstået stjålne gods, og ligeså havde han ret til at gøre arrest på Christian Dybkjærs ejendele og lade dem forsegle, da Dybkjær tilstod, at den honning, der blev fundet i kisten, var stjålet. Derimod gjorde han ikke ret i på så ulovlig måde at tilvende sig Dybkjærs brændevinsredskab, som stod under rettens forsegling i anden mands gemme. Det var heller ikke ret, at han lod hente nøglen til den forseglede kiste og gav Dybkjær eller hustru lov til at disponere over den. Thi med åbningen burde man have forholdt sig lige så lovligt som med forseglingen. Det var heller ikke ret, at Jens Pedersen foretog en hemmelig optingning med Dybkjær og frisagde ham for tiltale, især da han intet beviseligt havde fundet af sit eget gods i Dyrkjærs gemmer. Han burde have sagsøgt ham til afstraffelse eller leveret ham med kosterne til øvrigheden efter lovens pag. 969, art. 4. Altså bør Jens Pedersen for sin lovstridige mishandling betale i mulkt til Kolding hospital, con moderatione, 4 rdl. og dermed være angerløs. - Ebbe Nielsen, som har gjort hemmelig optingning med Dybkjær om den stjålne honning, har også gjort optingning om et lam for 10 mk. Men det har man ikke fundet hos Dybkjær, og i retssagen har man bevidnet, at han ikke er berygtet for noget andet tyveri end det af honningen. Altså betaler enhver af dem (Ebbe Nielsen og Jens Sørensen) for slig mishandling mod lovens pag. 969, art. 4 i mulkt 2 rdl. til hospitalet, foruden at Jens Sørensen giver de 10 mk. tilbage til regimentskriveren; de skal anvendes til Dybkjærs forplejning og omkostninger i hans fangenskab.

177:

Læst obligation på 300 rdl. fra Anne Nielsdatter, enke efter Poul Jensen i Taulov Nebel, med lavværge Hans Jensen ibidem samt børn og svogre: Niels Christensen af Dons, Anders Bjerg af Oddersted, Niels Jepsen og Anders Hansen af Børup, til Jens Damgaard i Kolding. Pengene har været til betaling af gæld efter sl. Poul Jensen. (Tilførslen er senere blevet overstreget).

Ditlev Markussen fra Brandtlund indgav synsforretning på skovhugst i Holmans og Elbo herreder.

Niels Pedersen, skovfoged af Viuf, ditto.

177b:

Skovrider Jacob Rovert i Verst indgav synsforretning over skovhugst i Anst herred.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig ditto for Jerlev herred.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

Hans Pedersen af Østervig i Vorbasse sogn anmelder ildsvåde og søger almissebrev.

Markus Nissens enke af Dollerup ml.fl. lovbød hans fradøde gård 1. gang.

1729 - 10. maj:

Jægermester og oberforster Bachman på Sønderskov får tingsvidne ang. skovhugst. Han har været på ransagning sammen med Christen Nielsen og Niels Andersen af Husted og Thord Jensen af Kragelund. Hos Søren Eg i Kragelund fandt de 6 risege og hos Thyge Pedersen fire.

178:

Tingsvidne ctr. Sejer Lassen af Uhre for skovhugst. Skovfoged Anders Eliasen og medhavende synsmænd, Hans Thomsen og Jep Buch af Lejrskov, havde på Jacob Bertramsens forlangende sporet træet fra Mølkjær enghave. De sporede det til Sejr Lassens gård. Sejr Lassen havde sagt til Jacob Bertramsen, at han skulle lade det falde og forliges med ham. Men det ville Jacob Bertramsen ikke. Sejr Lassen mente, at det var Hans Thomsen, der havde gjort det forslag, at det var bedst at drikke det træ op i en pot brændevin. Hans Thomsen indrømmer, at der blev talt om brændevin, fordi de ikke havde fået noget til frokost; men det var der ikke blevet noget ud af; de var gået hjem hver til sit.

178b:

26/4. Eske Iversen af Bække ctr. Ole Sørensen Vandel af Asbo. Tingsvidne.

179b:

26/4. Ole Sørensen Vandel af Asbo ctr. Eske Iversen af Bække. 24/5

180:

20/4. Dom: Lars Pedersen af Follerup ctr. Hans Olufsen i Tiufkær og Søren Bertelsen med hustru Anne Dorthe af Tolstrup. - Hans Olufsen skylder 6 rdl. 2 mk. Dem skal han betale. Søren Bertelsen har betalt sin gæld under sagen, men ikke sagsomkostningerne. Dem skal han betale sin part af.

Markus Nissens enke af Dollerup ml.fl. lovbød hans fradøde gård 2. gang.

1729 - 17. maj:

Mads Hansen, borger i Vejle, ctr. Peder N., der tjener Jens Hansen i Velling. 31/5

Christen Surkjær af Pjedsted fremlyste en hest.

180b:

1729 - 24. maj:

10/5. Ole Sørensen Vandel af Asbo ctr. Eske Iversen af Bække. 21/6

Løjtnant Dyssel af Fredericia ctr. Jep Mouridsen på Kobbel for gæld på 40 rdl. iflg. revers. Dom: Han tilstår sin gæld, men foregiver, at han ikke har råd til at betale, hvorfor han har bedt om henstand. Men det vil løjtnant Dyssel ikke give ham. Han skal betale.

181:

Christen Eriksen af Seest fremlægger brev fra Laurids Madsen og hustru af Håstrup til birkedommeren: De vil sælge deres gård til deres søn Poul Lauridsen og har givet svogeren Christen Eriksen fuldmagt. Brevet er underskrevet af Laurids Madsen og Maria Nielsdatter Roden(?). Der er skøder tilbage til 1600.

181b:

Christen Surkjær af Pjedsted fremlyste en hest 2. gang.

1729 - 31. maj:

17/5. Mads Hansen, borger i Vejle, ctr. Peder N., der tjener Jens Hansen i Velling. 14/6

Hans Madsen af Bjert ctr. Hans Jensen fra Vonsild og Peder Nielsen i Horsted. 14/6

182:

1729 - 14. juni:

31/5. Mads Hansen, borger i Vejle, ctr. Peder Madsen, der tjener Jens Hansen i Velling. Jens Hansen beder idag sagsøgeren om enten at fremme eller frafalde sin sag. Den drejer sig om, at Mads Hansen har gjort krav på Peder Madsens tjeneste. Jens Hansen finder kravet uberettiget, da Peder Madsen ikke havde pas hverken fra øvrigheden eller fra sin forrige husbond, Anders Hansen i Nyborg. Desuden havde Jens Hansen givet Peder Madsen fæstepenge, før end Mads Hansen gav ham noget. Mads Hansen vil forsøge at skaffe yderligere bevis og får sagen udsat til 28/6, men den er ikke set igen.

Mads Lassen af Tolstrup ctr. Hans Christensen Balle i Pjedsted. 28/6

31/5. Dom: Hans Madsen af Bjert ctr. Hans Jensen fra Vonsild, logerende i Vejle, og Peder Nielsen i Horsted. - Hans Jensen har udgivet en veksel til Hans Madsen på 90 rdl., hvoraf han har afdraget 39 rdl. 2 mk. Men resten skylder han endnu. Hans Madsen har gjort arrest på nogle stude, som Peder Nielsen havde i forvaring, og den arrest fik kan konfirmeret af retten den 31/5 (men alligevel har Peder Nielsen ladet studene sælge til anden side). Hans Jensen skal betale den resterende gæld foruden arrestens omkostninger med 6 rdl. De 7 stude bør komme til offentlig auktion, og hvis de indbringer mere end fordringen, bør det komme kreditor til gode. - Peder Nielsen havde lovet at holde studene til stede til sagens afslutning. Han bør efterkomme sit løfte eller svare til studenes værdi efter gode mænds sigelse.

182b:

Proklameret, at der den 20/6 skal holdes offentlig auktion i Bølling over Anders Iversens gård, besætning og løsøre til betaling af hans gæld.

Jens Andersen af Skanderup lovbød et boel i Skanderup.

Jens Andersen af Viuf fremviste 7 ulveunger, som han og folk har fundet i Viuf skov og dødet. De blev ophængt i galgen udenfor.

183:

1729 - 21. juni:

(24/5). (Anders Bertelsen Ulf af Asbo) ctr. Eske Iversen af Bække. 19/7

Selvejerrytterbønder ctr. de deputerede i skov- og jagtsessionen. 5/7

Jørgen Rasmussen af Viuf ctr. Søren Jensen og Christoffer Christoffersen i Møsvrå. 5/7

183b:

Jens Andersen af Skanderup lovbød et boel i Skanderup 2. gang.

Niels Pedersen, hyrde i Spjarup, fremviste 8 ulveunger, som han har fundet på Spjarup mark. De blev dødet og ophængt i galgen.

Samtlige Stovstrup bymænd fremlyste ved Hans Bertelsen en plag.

Anders Iversens gård i Bølling proklameret til auktion 2. gang.

184:

1729 - 28. juni:

Læst proklama om skifte på Herrildskær (Haraldskær) efter ridtmester Godsche von Brinches (Godske v.d. Brinckens) frue.

Læst amtmandens plakat af 21/6 om, at enhver skal fraholde sig at fiske i kongens søer i rytterdistriktet.

Samtlige Stovstrup bymænd fremlyste ved Hans Bertelsen en plag.

Regimentskriveren for Ole Rasmussen og hustru i Herslev ctr. Jens Jepsen ibidem. 19/7

185:

14/6. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Hans Christensen Balle i Pjedsted. 5/7

Jens Bertelsen, boende i Herslev, giver afkald til sin fader Bertel Jensen i Tolstrup på arv efter denne og moderen Sidsel Pedersdatter.

Jens Andersen af Skanderup lovbød et boel i Skanderup 3. gang. Mads Knudsen og hustru Beritte Nielsdatter Skrøder begærede skøde.

185b:

Skødet efter ovenstående lovbydelse.

186:

Bertel Jespersen i Stenderup lovbød en gårdspart 1. gang.

1729 - 5. juli:

Jep Nielsen og Jonas Sørensen, begge boende i kassehuse, der tilhører kronen, anmeldte ildsvåde.

Krigsråd Folsach til Kjeldkær får tingsvidne ctr. adskillige skovskadere.

186b:

Jægermester og oberforster Bachman til Sønderskov ctr. Niels Poulsen og Peder Willumsen af Rue. 19/7

28/6. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Hans Christensen Balle i Pjedsted. 19/7

21/6. Selvejerrytterbønder ctr. de deputerede i skov- og jagtsessionen. 19/7

21/6. Jørgen Rasmussen af Viuf ctr. Søren Jensen og Christoffer Christoffersen i Møsvrå. Sagen frafaldes mod løfte om, at de sagsøgte betaler en erstatning. Den har drejet sig om, at Søren Jensen har forladt sin tjeneste hos Jørgen Rasmussen og er gået i tjeneste hos Christoffer Christoffersen. Han har erkendt, at han havde forladt tjenesten ved pinsetide. Da var han blevet indkaldt af sine officerer i Fredericia, hvor han blev demitteret med pas fra sin soldatertjeneste. Derfra gik han til Almind, hvor han blev trolovet med et kvindemenneske, og 3. pinsedag var han gået til Viuf og havde fortalt Jørgen Rasmussen, hvad der var sket. Han havde bedt om et løntillæg for at blive til fardag; ellers kunne han ikke blive, da klæderne nu var taget ham af kroppen. Jørgen Rasmussen ville holde sig til den opr. aftalte løn: 9 sldlr. og uld til et par strømper. Hos Christoffer Christoffersen havde han aftalt at arbejde til mikkelsdag for 4 1/2 sldlr. og et læs tørv. Her havde han ikke vist pas.

187:

Samtlige Stovstrup bymænd fremlyste ved Hans Bertelsen en plag 3. gang.

Bertel Jespersen i Stenderup lovbød en gårdspart 2. gang.

Jens Mogensen i Amnitsbøl lovbød sin halve gård 1. gang.

Læst obligation på 51 rdl. fra Niels Knudsen i Øster Gesten og hustru Gunder Iversdatter til skovrider i Anst og Slavs herreder Jacob Rovert i Verst.

1729 - 12. juli:

Læst krigsråd Folsachs plakat om høstsession.

Oberstløjtnant Søren Brinch i Fredericia ctr. løjtnant Bone Falch i Skærup. 26/7

187b:

Jens Mogensen i Amnitsbøl lovbød sin halve gård 2. gang.

Bertel Jespersen i Stenderup lovbød 3. gang en gårdspart, som beboes af broderen Hans Jespersen. Denne og hustru Anne Christensdatter begærede skøde.

Skødet efter ovenstående.

188:

Jens Jensen af Tiufkær fremviste en ulveunge, som blev ophængt i galgen.

1729 - 19. juli:

Læst kammerkollegiets plakat om bortforpagtning af familie- og folkeskat samt kopulationspenge for 1730-32.

5/7. Selvejerrytterbønder i Bramdrup ctr. de deputerede i skov- og jagtsessionen. 2/8

28/6. Regimentskriveren for Ole Rasmussen og hustru i Herslev ctr. Jens Jepsen ibidem. 2/8

188b:

Jens Pedersen Møller af Bredstrup ctr. skovfoged Peder Krat i Vinding. 26/7

5/7. Jægermester og oberforster Bachman til Sønderskov ctr. Niels Poulsen og Peder Willumsen af Rue. Sagsøgerens fuldmægtig er ikke mødt, hvorfor sagen er forsvundet. De to mænd har været til marked i Varde og Holstebro med nogle trævarer. Men de har hævdet, at det var træ, som de var kommet lovligt til. Peder Willumsen har hugget træ i sin egen have, og Niels Poulsen har fået træ fra sin husbond, ridtmester Brincke. Idag har dennes hjemmelsbrev været fremlagt.

21/6. (Anders Bertelsen Ulf af Asbo) ctr. Eske Iversen af Bække. 2/8

5/7. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Hans Christensen Balle i Pjedsted. 26/7

189:

Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen m.fl. af Sellerup møllested. 2/8

Jens Mogensen i Amnitsbøl lovbød sin påboende halve gård 3. gang. Hans søn Jens Jensen og kommende hustru Maren Jensdatter af Amnitsbøl begærede skøde.

189b:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

190:

Jens Pedersen af Bredstrup lovbød 1/2 gård 1. gang.

1729 - 26. juli:

12/7. Dom: Oberstløjtnant Søren Brinch i Fredericia ctr. løjtnant Bone Falch i Skærup. - Han skal betale sin panteforskrivning på 600 rdl.

19/7. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Hans Christensen Balle i Pjedsted. 2/8

19/7. Jens Pedersen (Møller) af Bredstrup ctr. skovfoged Peder Krat i Vinding. Synsforretning afhjemles vedr. skovhugst. Tingsvidne.

190b:

Christen Jepsen i Viuf ctr. Anne Smedekone. 16/8

191:

Jens Pedersen af Bredstrup lovbød 1/2 gård 2. gang.

Hans Lauridsen af Vester Nebel fremlyste en hoppe.

1729 - 2. august:

Oberstløjtnant Søren Brinch af Fredericia begærede annulleret en på fol. 132 noteret panteforskrivning fra løjtnant Bone Falch på 600 rdl.

Læst kongens forordning af 20/7 om assignationer, der herefter udstedes på de kgl. kasser.

19/7. Selvejerrytterbønder i Bramdrup ctr. de deputerede i skov- og jagtsessionen. Bønderne mener vistnok, at de har ret til skovning uden offentlig udvisning. De høje herrer har ikke svaret. Jens Damgaard, der har været bøndernes advokat, får tingsvidne med henblik på fornyet henvendelse til ryttersessionen.

191b:

26/7. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Hans Christensen Balle i Pjedsted. Sagen sluttes med tingsvidne, efter at Diderich Andersen af Pjedsted kautionerede for en gæld på 35 rdl. og gav hånd derpå. Tidligere har han også tilbudt sin kaution, men da ville han ikke give hånd.

19/7. (Regimentskriveren for) Ole Rasmussen og hustru i Herslev ctr. Jens Jepsen ibidem. 16/8

19/7. Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen m.fl. af Sellerup møllested. 23/8

19/7. Ole Vandels enke ctr. Eske Iversen af Bække. 13/9

Peder Smed af Viuf ctr. Christen Jepsen og Karen Christenskone ibidem. 23/8

192b:

Læst obligation på 600 rdl. fra løjtnant Bone Falch til generalmajor Christian Libman Leegel.

193:

Læst obligation på 36 rdl. 4 mk. fra Hans Christensen Balle i Pjedsted til svogeren Diderik Andersen ibidem, hans kaution til Mads Lassen i Tolstrup. Hvis han ikke betaler, skal han have forbrudt sit fæste, og svogeren må tage fæste på gården.

Hans Lauridsen af Vester Nebel fremlyste en hoppe 2. gang.

1729 - 9. august:

Læst forordning af 22/6 ang. ryttergodset.

Præsten mag. Lundeman af Smidstrup ctr. Rasmus Bødker og Jens Nielsen, Thomas Sørensen og Anne Andersdatter, alle af Tiufkær. Da præstens karl tilsagde Anders Sørensen til græsslæt, havde denne svaret, at han ikke kunne, før end han havde fået fri fra sin husbond. Men nu lover han at komme og at tage sin kone med. De øvrige lover også at komme, og Anne Andersdatter vil tage sin mand med. Tingsvidne.

193b:

Sr. Hermand Kaltoft fra Fredericia ctr. skipper Josias Møller i Middelfart. Han får tingsvidne på, at skipperen i 1724 fik to fjerdinger smør af Kaltoft. Den ene blev brugt på skibet; den anden blev solgt i København for 4 rdl. 2 mk., som blev givet til tømmermestrene på fartøjet, Anders Jepsen og Mads Thomsen, boende i København.

Henrik Sitzfang i Grene ctr. Søren Rasmussen feldbereder ibidem for gæld. Sagen udsat til 20/9, men er ikke set igen.

Løjtnant Muhle ctr. bonden Nis Basse af Gejsing. 23/8

194b:

Hans Lauridsen af Vester Nebel fremlyste en hoppe 3. gang.

Peder Jepsen af Ferup lovbød sin gård 1. gang.

1729 - 16. august:

26/7. Christen Jepsen i Viuf ctr. Peder Smed og Anne Smedekone. 30/8

Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Niels Andersen af Almind. 30/8

2/8. Ole Rasmussen og hustru i Herslev ctr. Jens Jepsen ibidem. 27/9

Peder Jepsen af Ferup lovbød sin gård 2. gang.

Niels Jepsen af Nagbøl lovbød sin gård 1. gang.

Niels Lauridsen i Brejning opbød børnepenge 1. gang.

1729 - 23. august:

2/8. Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen m.fl. af Sellerup møllested. 4/10

195:

Regimentskriveren ctr. arresterede Iver Lauridsen. 6/9

195b:

9/8. Løjtnant Muhle ctr. bonden Nis Basse af Gejsing for ukvemsord. (6/9)

197:

Regimentskriveren for Christen Christensen ctr. nogle mænd i Seest. 6/9

2/8. Peder Smed af Viuf ctr. Christen Jepsen og Karen Christenskone ibidem. 6/9

Niels Jepsen af Nagbøl lovbød sin gård 2. gang.

Niels Lauridsen i Brejning opbød børnepenge 2. gang.

1729 - 30. august:

16/8. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Niels Andersen af Almind. 20/9

197b:

16/8. Christen Jepsen i Viuf ctr. Peder Smed og Anne Smedekone. 11/10

Niels Jepsen af Nagbøl lovbød sin påboende gård 3. gang. Hans søn Jep Nielsen og fæstemø Kirsten Christensdatter fra Påby begærede skøde.

198:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

1729 - 6. september:

Niels Lauridsen i Brejning opbød børnepenge 3. gang for sin myndling Jens Pedersen fra Vejlby.

198b:

23/8. Regimentskriveren ctr. arresterede Iver Lauridsen. 20/9

23/8. Regimentskriveren for Christen Christensen ctr. nogle mænd i Seest. 20/9

199:

Provstinde Risoms i Smidstrup ctr. Frederik Raun af Pjedsted. 13/9

199b:

(23/8). Løjtnant Muhle ctr. bonden Nis Basse af Gejsing for ukvemsord. Den 20/7 var nogle vogne fra Anst rode inde på slottets ladegård med hø. Nogle af mændene fra Anst var på loftet for at tage imod høet, som Nis Basse stak op til dem. Så kom nogle vogne fra Viuf rode. Viuf-boerne syntes, det gik for langsomt og beklagede sig til løjtnant Muhle, der først fik nogle kvinder til at hjælpe Nis Basse med det hø, som var faldet ned fra vognen. Men han ville ikke tage imod hjælp og skubbede høet ned igen. Han kunne nok selv forke sit hø. Så beorderede Muhle vognene fra Viuf frem, og det fik Nis Basse til at sige så højt, at Muhle kunne høre det: "De er store karle, de har nok givet løjtnanten noget til et glas vin." Dernæst fik Nis Basse en mængde prygl af løjtnanten.

200:

23/8. Peder Smed af Viuf ctr. Christen Jepsen og Karen Christenskone ibidem. 27/9

200b:

Læst obligation på 133 rdl. 2 mk. fra sognepræst Christian Kjærulf i Starup og Vester Nebel menigheder til borgmester Jens Riis i Kolding.

Peder Jepsen af Ferup lovbød sin påboende gård 3. gang. - Christen Andersen og fæstemø Margrethe Pedersdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

201:

Læst obligation fra Christen Andersen i Ferup: Eftersom Peder Jepsen for alderdom og svaghed har afstået sin gård til Christen Andersen og sin datter Margrethe Pedersdatter, så skal Christen Andersen udbetale nogle beløb til dennes søskende, Mads, Rasmus, Karen, Anders og Thomas foruden aftægt til deres forældre.

Læst aftægtskontrakt for Peder Jepsen med tilforhåbende svoger Christen Andersen og datter. (Overstreget med notat om, at den er indfriet og betalt).

201b:

1729 - 13. september:

6/9. Provstinde Risoms i Smidstrup ctr. Frederik Raun af Pjedsted. 20/9

Madame sl. rådmand Danielsens enke i Kolding ctr. debitorer. 27/9

202:

Regimentskriveren ctr. Peder Andersen og Knud Sørensen af Verst. Der er blevet holdt syn over Knud Sørensen. - Jens Christensen af Ravnholt, der tjener Knud Sørensen 2 gange om ugen havde den 30/8 været med ham ude på Verst mark for at læsse havre. Knud Sørensen gav ham to knipper blødt bånd, som han skulle bringe over til kvindfolkene, der gik og bandt havre lidt derfra. Så kom Peder Andersen gående forbi; han søgte efter nogle bånd, som havde ligget på hans agerende, og gik fra dem over mod kvindfolkene. Lidt efter sagde Knud Sørensen, "Jeg tror, Peder Andersen tager båndene fra mine kvinder; jeg skal over at høre, hvorfor han gør det". Så sprang han ned fra kornlæsset, greb sin pisk og løb over mod Peder Andersen, der nu gik med to knipper bånd, han havde taget fra kvinderne. Da Jens Christensen nåede hen til dem, var de i slagsmål. De blev adskilt ved, at præsten kom og holdt sin kæp imellem dem med de ord, at de skulle begge to skamme sig, og hvis de havde noget at skifte, så kunne de søge lands lov og ret. Jens Christensen havde givet Peder Andersen et slag over ryggen med en plovstryge, men det var først bagefter, og det var fordi han havde beskyldt ham for at have stjålet båndene. Sagen skulle have været fortsat 27/9, men er ikke set igen.

203b:

Mads Lassen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen af Bredstrup om en gårdhandel. 20/9

204:

Læst proklama om skifte og auktion efter sl. Morten Rytter i Jelling

2/8. Dom: Ole Vandels enke ctr. Eske Iversen af Bække. - (Baggrunden for søgsmålet er omtrent følgende: Den 29/3 kom en oksedrift forbi Asbo ind over rugmarken. Derfor gik Anders Bertelsen Ulf med sin karl, Ole Sørensen Vandel og Iver Eskesen ud og pantede en stud fra oksedriften til skadeserstatning. De tog den med til Anders Ulfs hus, og de to kvægdrivere fulgte efter. De betalte for skaden, og der blev drukket noget brændevin, så de to drivere blev drukne. Den ene satte sig til at sove ved bordet med hovedet på armene. I mellemtiden var Eske Iversen også kommet til. Iver Eskesen tog nu den sovende drivers randsel med ind i kviststuen, åbnede den og udtog et stykke flæsk, som Anders Ulf og Ole Vandel fik hver et stykke af. Anders Ulf gav brød til. Så blev randslen bundet til igen. Noget ud på aftenen vågnede driveren og opdagede, at der var forsvundet noget tøj fra hans randsel. Lyset blev tændt, og man fandt tøjet spredt rundt omkring. Det blev lagt tilbage i randslen. Driveren gav ondt af sig. Nu ville Eske Iversen drikke med ham, men han ville ikke, hvorfor Eske Iversen to gange slog brændevin i hans øjne. Så fulgte Anders Ulf driveren til sengs, hvor han blev liggende til han havde sovet ud hen på natten. Så stod han op, undersøgte sin randsel og gik bort uden at klage over at have mistet noget. De tilbageværende gav sig til at drikke igen. Det var foruden de allerede nævnte Hans Olesen Ulf af Asbo og Søren Jepsen Nyemand af Drostrup. Ole Vandel og Iver Eskesen gav sig til at danse. Så kom de i slagsmål. Siden drak de forligelsesmål igen. Derpå sagde Anders Ulf til Ole Vandel, at han skulle betale for brændevinen og gå hjem. Han greb i lommen efter sine penge, men de var borte. Nu foreslog Anders Ulf ransagning. Ole Vandel tog sine klæder af ind til den bare skjorte og med bukserne nede om hælene; hans lommer blev vendt, men man fandt ikke pengene. De øvrige lod sig også visitere. Da det var ovre, og de allesammen havde fået bukserne bundet op igen, slog Eske Iversen Ole Vandel på munden tre gange med de ord, "Vi skal lade os visitere for din skyld!". Eske og sønnen kom så i slagsmål med Ole Vandel. Herunder blev der revet hul i Ole Vandels skjorte. Hans penge faldt ud på gulvet, men det vides ikke, hvor de faldt fra. Pengene blev samlet op og eftertalt. Iblandt pengene var et 4 sk. stykke med hul i. Anders Ulf lagde pengene på bordet og bad de tilstedeværende erindre sig, hvor mange der var, hvorefter han ledsagede Ole Vandel hjem. Eske Iversen havde lagt sin hånd over pengene og forlangt, at de blev drukket op, og til tjenestepigen Mette Jørgensdatter sagde han, at hun skulle forvare pengene; men det ville hun ikke. Anders Ulf kom nu tilbage og eftertalte pengene. Nu manglede skillingstykket med hul. Alle erklærede, at de ikke vidste, hvor det var. Man gav sig til at lede rundt om bordet med lys, og imens så tjenestepigen, at Eske Iversen tog det frem, lagde det på bordet og med sin venstre hånd strøg det ned på gulvet. Det klirrede. Så blev det samlet op og af Anders Ulf forvaret sammen med de øvrige penge. - Eske Iversen overnattede hos Anders Ulf. Næste morgen kom sønnen for at se efter ham. Han stod op og ville straks have fat i Ole Vandel. Da Eske Iversen kom tilbage med Ole Vandel, ville han drikke brændevin med ham, men Ole Vandel betakkede sig, for han havde fået nok aftenen i forvejen. "Holder du dig bedre end mig?", spurgte Eske Iversen. "Nej", sagde Ole Vandel, "men lige så god". "Nej, du er ikke; det har ikke drattet således fra mig som fra dig. Du var en tyv og en skælm, før du kom her, og det er du endnu". "Drages til minde!", sagde Ole Vandel til de tilstedeværende. - Jep Mogensen af Asbo og Niels Knudsen af Drostrup var dem, der skulle overbringe Eske Iversen stævningen for disse injurier. Foran hans dør begyndte Niels Knudsen at læse stævningen op. Men Eske Iversen rev den ud af hans hånd, tog hans stok og forfulgte ham med hug og slag ud af gården. Så kylede han kæppen efter ham og gik tilbage til sit arbejde. - Ole Vandel er død inden sagens afslutning). - Eske Iversen dømmes til at på birketinget at give en tilstrækkelig afbigt, så han, der er død, kan ligge ærlig i sin grav og hans efterlevende kan passere blandt smukke folk uden bebrejdelse for denne beskyldning, samt at betale i mulkt til nærmeste hospital 4 rdl. For sin adfærd mod stævningsmændene skal han betale tre 15 lod sølv, altså 22 rdl. 3 mk. For stavhug betaler han tre 6 lod sølv, 9 rdl. Og i sagsomkostninger betaler han 5 rdl.

204b:

1729 - 20. september:

6/9. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Iver Lauridsen. - Meddomsmænd: Jens Andersen, Bertel Jespersen, Michel Pedersen, Hans Koed, Laurids Sørensen, Niels Sørensen, Søren Madsen og Jens Udsen, alle af Viuf. - Den til rytterdistriktet uden pasbord ankomne og sig navngivende Iver Lauridsen har godvilligt bekendt fra Peder Thomsen i Tiufkær at have stjålet et par gamle støvler og et par sko med messingspænder, og fra Peder Hansen i Tiufkær en gl. lædervest og 2 gamle halsklude foruden at have stjålet af klæder og deslige hos Hans Andersen ibidem, hvormed han sagde at han havde villet rømme sønderud, om han ikke var blevet anholdt dermed i Skanderup. Desuden har han ved et forhør på regimentskriverstuen tilstået, at han ved sin rømning fra Niels Andersen i Lystrup i Elsted sogn har stjålet forskellig beklædning og taget med sig sin løn på 10 mk., som han ikke havde gjort tjeneste for. Han har også stjålet tøj fra sine medtjenere. Noget deraf har han solgt i Horsens og Århus. Under et ophold i Århus har han stjålet fra sin vært Anders Kraiberg en gl. dyne, en pude og noget tøj, som han selv har slidt op. Fra en soldat, som han var i kompagni med, og fra tamburen har han stjålet penge. - Det kendes for ret, at Iver Lauridsen, der som en stærk karl, der kunne have tjent sit brød i stedet for bare at have lagt vægt på at bedrage og bestjæle godtfolk, efter lovens 6-7 bør stuppes ved kagen med 9 ris, 3 slag af hvert ris, hvorfor skarpretteren nyder sin betaling efter taksten. Derefter forsendes han til Bremerholm for at arbejde i jern på livstid. Da han aldeles intet ejer, dømmes han ikke denne gang for igæld, tvigæld og boslods fortabelse.

205:

Poul Liebe af Kolding ctr. Niels Nielsen fra Lejrskov Højrup. 4/10

6/9. Regimentskriveren for Christen Christensen ctr. nogle mænd i Seest. 11/10

205b:

30/8. Dom: Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Niels Andersen af Almind efter namsdom af 10/8-28. - Niels Andersen har ikke kunnet svare sin restance, hvorfor hans bo blev vurderet og sekvesteret og leveret til forstanderen på de fattiges vegne. Han har ikke kunnet skaffe kaution og ved ikke udvej til at betale. - Han bør have sit fæste forbrudt og betale sine restancer, om han herefter kommer til at eje noget. Ang. den krævede personlige straf (skubkærre) for stedets forsiddelse, så fritages Niels Andersen derfor, eftersom det ikke er bevist, at han selv har forvoldt sin armod ved ørkesløshed, drukkenskab eller andre deslige udyder.

13/9. Dom: Provstinde Risoms i Smidstrup ctr. Frederik Raun af Pjedsted. Med dom af 23/12-1710 og skiftebrev af 30/6-16 eftr sl. provst Risum bevises, at sl. Niels Raun i Pjedsted har været debitor til dette stervbo, hvis datter Frederik Raun har fået og derfor efter skiftebrevet af 17/12-11, som han selv har underskrevet, burde have afdraget gælden efterhånden i stedet for ved sit indlæg af 13/9 at have disputeret gælden. Altså skal han betale den fordrede restance på 17 rdl. 2 mk. plus renter og sagsomkostninger.

206:

Læst obligation fra Christian Kjærulf, præst til Starup og Nebel, på 100 slettedaler til borgmester Jens Riis af Kolding.

13/9. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen af Bredstrup om en gårdhandel. 4/10

Jens Kræmmer af Amnitsbøl fremlyste en kvie 1. gang.

1729 - 27. september:

13/9. Madame sl. rådmand Danielsens enke i Kolding ctr. debitorer. 11/10

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Michel Juncher i Lille Anst. 11/10

206b:

6/9. Peder Smed af Viuf ctr. Christen Jepsen og Karen Christenskone ibidem. 11/10

(Se 30/8). Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Smed. 11/10

Mads Jensen af Viuf ctr. Hans Poulsen af Tiufkær. Udsat til 11/10, men er ikke set igen.

207:

16/8. Dom: Ole Rasmussen og hustru i Herslev ctr. Jens Jepsen ibidem. - Oluf Rasmussens hustru Maren Christensdatter har uimodsagt klaget over, at Jens Jepsen, en gift mand, den 8/6 i hendes mands fravær og mens folk sov, havde sneget sig ind i huset og lagt sig i sengen hos hende. Da hun vågnede af sin søvn, blev hun klar over, at det ikke var hendes egen mand, der lå der. Hendes gråd og råb blev straks hørt. - Altså bør Jens Jepsen for denne gerning, der strider imod al ærbarhed og gode sæder, hvilke dyder enhver ærekær bør lægge vind på, arbejde i skubkærren i Fredericia i 4 uger. Og fordi han skældte hende ud, skal han give tilstrækkelig afbigt for dom og ret. Sognepræsten forbeholdes sin ret over ham for den begangne forargelse i hans menighed. - (Maren Jørgensdatter, der er Maren Christensdatters mor, havde meget tidligt om morgenen hørt en karl komme ind ad stuedøren. Hun havde spurgt, hvem det var. "Det er jeg", blev der svaret. Så troede hun, det var hendes svigersøn; for han er fra Sjælland og siger 'jeg', hvor andre bønderfolk her på egnen siger 'A'. - Jens Jepsen har i retten forsikret, at han ikke har tilføjet Ole Rasmussen nogen skade. Han vidste ikke, hvordan han var kommet ind i huset, men tænkte, det kan have været forårsaget af drukkenskab. Thi samme aften var han med flere andre til barselsgilde i byen ved siden af Ole Rasmussens gård, hvor også Maren Christensdatter var, og der har han taget en del mere til sig af drikkevarer, end han vel kunne tåle).

Niels Hansen, skovfoged i Pjedsted, angav skovhugst.

1729 - 4. oktober:

Sign. Tonboe på Hundsbæk ctr. Eske Iversen af Bække. 18/10

Præsten Cronius i Vorbasse ctr. Anne Christensdatter af Hejnsvig, nu tjenende i Skjoldbjerg. Udsat til 18/10, men er ikke set igen.

Mag. Jens Bergendal i Fredericia ctr. Anders Andersen i Egeskov, Hans Iversen og Jens Pedersen i Trelde. 11/10

20/9. Poul Liebe af Kolding ctr. Niels Nielsen fra Lejrskov Højrup. 18/10

20/9. Mads Lassen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen af Bredstrup om en gårdhandel. Udsat til 11/10, men er ikke set igen.

23/8. Dom: Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen, hans moder Mette Madsdatter og hans søster Kirsten Nielsdatter af Sellerup møllested. - De har med hug og jordskub overfaldet videfogeden Thomas Pedersen i Sellerup og flere mænd, da de søgte at pante Thomas Nielsen for, hvad han havde handlet imod deres vide og vedtægtsbrev. Thomas Nielsen skal bøde til nærmeste hospital 2 rdl. og dernæst 4 rdl. til Sellerup bymænd.

1729 - 11. oktober:

207b:

27/9. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Michel Juncher i Lille Anst for skovhugst. Tingsvidne.

Jægermester Bachman ctr. løjtnant Bone Falch. 25/10

208:

27/9. Madame sl. rådmand Michel Danielsens enke i Kolding ctr. debitorer. 8/11

208b:

20/9. Regimentskriveren for Christen Christensen ctr. nogle mænd i Seest. 8/11

27/9 og 30/8. Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Smed og vice versa. De to sager pådømmes under eet 25/10

209:

Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster og mand Jens N. i Elkær. 25/10

Læst sessionens forbud af 24/9 mod skydning ved bryllup og barsel.

4/10. Mag. Jens Bergendal i Fredericia ctr. Anders Andersen i Egeskov, Hans Iversen og Jens Pedersen i Trelde. Udsat til 25/10, men ikke set igen.

1729 - 18. oktober:

Læst kammerkollegiets plakat af 8/10 ang. bortforpagtning af kongens fiskeri af søer og damme.

Regimentskriveren får tingsvidne vedr. nogle jorder i Vork, Pjedsted, Harte Stubdrup og Ferup efter kammerkollegiets antegnelse på hans regnskab for 1728.

209b:

4/10. Sign. Tonboe på Hundsbæk ctr. Eske Iversen af Bække. 8/11

Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 8/11

Niels Jensen Hyboe af Trelde ctr. Søren Madsen ibidem for injurier. Sidstnævnte gør afbigt.

210:

Retten blev betjent af byfoged Christian Grundal af Kolding i følgende sag:

Birkedommer Thomas Ebbesen af Kolding ctr. vagtmester Mørch. Denne har på ryttersessionen den 24/9 indgivet en klage over birkedommeren, som er blevet beskyldt for at have lagt vidner deres ord i munden i en sag, som Mørch har haft. Thomas Ebbesen havde rejst sig fra sin plads og bedt Mørch være varsom med, hvad han sagde. Men da Mørch gentog sin anklage, sagde Ebbesen, "Det skal en skælm sige!". "Den skælm er I", svarede Mørch, "og om jeg havde eder udenfor, skulle I have næsestyver!". Det var sagen med Malene Kyeds og sønner i Håstrup, der havde været anledningen til Mørchs klage.

210b:

4/10. Dom: Poul Liebe af Kolding ctr. Niels Nielsen fra Lejrskov Højrup for gæld på 10 sldlr. - Poul Liebe har kautioneret for Niels Nielsen over for rådmand Peder Hansen Bruun i Kolding, der har lånt Niels Nielsen 2 trd. rug for 10 sldlr., og har måttet betale pengene. Niels Nielsen skal betale.

Læst obligation fra Jørgen Thomsen i Håstrup til hans hustrus søsterdatter Lene Jørgensdatter, der er gift med Hans Christian i Flensborg, på 66 rdl. 4 mk. (Annulleret 3/6-1747).

211:

Læst afkald og kvittering fra samtlige arvinger efter sl. Peder Pedersen i Torup til deres stedfar Thomas Sørensen i Torp. Det er Morten Pedersen, Michel Pedersen p.v.a. hustruen Anna Pedersdatter og Steffen Nielsen p.v.a. hustruen Maren Pedersdatter.

1729 - 25. oktober:

11/10. Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster og mand Jens N. i Elkær. 8/11

211b:

11/10. Jægermester Bachman ctr. løjtnant Bone Falch. 8/11

11/10. Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Smed og vice versa. De to sager pådømmes under eet 6/12

212:

1729 - 8. november:

Sejer Andersen af Roved fremlyste en hest 1. gang.

25/10. Jægermester Bachman ctr. løjtnant Bone Falch. 22/11

25/10. Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster Lisbeth Jensdatter og mand Jens Nielsen i Elkær. 22/11

212b:

18/10. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 22/11

(Hans Thomsen af Fredericia) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 22/11

214:

11/10. Madame sl. rådmand Michel Danielsens enke i Kolding ctr. debitorer. 22/11

18/10. Sign. Tonboe på Hundsbæk ctr. Eske Iversen af Bække. Udsat til 22/11, men ikke set igen.

Jens Jensen af Kongsted Torp ctr. smeden Ernst August Hansen ibidem. 22/11

214b:

Læst aftægtskontrakt for Peder Thomsen og hustru i Viuf med deres søn Mikkel Pedersen og hans kæreste Mette Lauridsdatter.

215b:

Læst aftægtskontrakt for Anders Pedersen i Viuf med sønnen Tøger Andersen.

216:

Læst obligation fra Christian Kjærulf, sognepræst til Starup og Nebel sogne, til Niels Pedersen Gudme, sognepræst til Herslev og Viuf.

Læst revers fra samme til samme.

Peder Thomsen af Viuf lovbød sin gård 1. gang.

Jens Pedersen af Bredstrup lovbød en gård i Sølsted 1. gang.

216b:

Læst patent om højesteret for 1730.

Læst en af mons. Høeg fremlagt vurderingsseddel på 2 læs træ.

11/10. Dom: Regimentskriveren for Christen Christensen ctr. Thomas Andersen og Hans Christian Seest. - Da Thomas Andersen og Hans Christian med flere drak arveøl efter Hans Jepsens hustru, har de indbyrdes brugt ganteri sammen for at få fat på Christen Christensen, til hvem de havde had. Da de begyndte at skubbes, kom han til dem og sagde, at de skulle lade sådant narreri være, for deraf kunne snart blive alvor. Så faldt de over ham med hug og slag og jordskub, så at blodet flød af ham. En lille dreng, Hans Andersen, broder til Thomas Andersen, tog Christen Christensen i håret, da han var blevet kastet over en blok i gården. - Thomas Andersen og Hans Christian bør betale for deres forøvede misgerning og for herefter at elske fred og rolighed hver 2 rdl. til nærmeste hospital, hvilken straf er således modereret af hensyn til deres bekendte uformuenheds skyld. Desuden betaler de begge 4 rdl. i sagsomkostninger. - Den mindreårige Hans Andersen, som intet havde med Christen Christensen at gøre og dog faldt ham i håret over blokken, bør for sådan gerning piskes med ris af forældrene, og om de ikke vil gøre det, da skal han stå skoleret i Seest skole, for at han som et ungt menneske herefter kan vogte sig for at udøve det, som kunne være mange til forargelse, ham selv og andre til skade samt timelig velfærds spilde.

1729 - 15. november:

Peder Thomsen i Viuf og Jens Pedersen af Bredstrup lovbød deres gårde 2. gang.

Forstander Christoffer Lucht i Kolding ctr. Hans Andersen i Almind. 29/11

Hesten blev fremlyst 2. gang.

217:

1729 - 22. november:

8/11. Jægermester Bachman ctr. løjtnant Bone Falch. Tingsvidne. - Jens Jensen af Skærup kørte en dag Bone Falch med frue fra Fredericia. På vejen traf de skovfoged Niels Hansen af Pjedsted. Falch spurgte ham, om han ikke havde fået en seddel fra ham, og hvorfor han ikke havde svaret. Falch var steget ned af vognen og havde bedt skovfogeden om at slå ild til en pibe tobak. Efter at de havde røget deres piber, red skovfogeden bort; men Falch kaldte ham tilbage, tog hans bøsse fra ham og slog den i stykker mod jorden. Baggrunden synes at være, at skovfogeden har opbragt nogle husmænd, der ulovligt førte træ til Fredericia.

8/11. Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster Lisbeth Jensdatter og mand Jens Nielsen i Elkær. 6/12

8/11. Madame sl. rådmand Michel Danielsens enke i Kolding ctr. debitorer. 20/12

8/11. (Hans Thomsen af Fredericia) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 6/12

218b:

8/11. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 6/12

Jens Pedersen af Bredstrup lovbød 3. gang sin halve gård i Tolstrup. Ingen begærede skøde.

Auditør Johan Adolph Rigder (Richter) i Fredericia ctr. Hans Lomholt i Egeskov. 13/12

8/11. Dom: Jens Jensen af Kongsted Torp ctr. smeden Ernst August Hansen ibidem. - Jens Jensen har lovligt udsagt Ernst August Hansen af det hus, han har haft i leje, men han har alligevel ikke villet forlade det. - Han skal rømme både huset og smedjen samt betale sagens omkostninger. Ang. den mulkt, som sagsøgeren har påstået, så frifindes smeden på grund af sin fattige tilstand og ulovkyndighed.

Peder Thomsen af Viuf lovbød 3. gang sin påboende gård. Hans søn Michel Pedersen og dennes forhåbende fæstemø Mette Lauridsdatter af Håstrup begærede skøde.

219:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

1729 - 29. november:

15/11. Forstander Christoffer Lucht i Kolding ctr. Hans Andersen i Almind. 13/12

Jens Andersen af Viuf er sætteskriver i følgende sag:

Birkeskriver Mads Paabye får tingsvidne ctr. major Redder, ridtmester Lietzov, løjtnant Muhle og korporal Peter Momsen. - Mads Paabye har haft to beskikkelsesmænd hos korporal Momsen i Ågård for at spørge ham, hvem der havde givet ham lov til at tilspigre birkeskriverens led i den vestre side af rytterkoblet, hvorigennem han har sin kirkevej og tingvej. Han havde gjort det efter ordre fra ovennævnte tre officerer, fordi ingen skulle have fart derigennem, og kunne han få folk at leje, ville han lade grøfte, hvor leddet var. - Der føres vidner på, at der i mange år har gået en adelfarvej mellem Fredericia, Ringkøbing og Varde. Der har været en fuldkommen stenbro gennem rytterkoblet mellem Ågård og Nygård med levende træer på begge sider. Stubbene er der endnu. Da koblet blev omdiget, blev der sat led mod både Ågård og Nygård. Begge led har birkeskriveren haft til kirke-, ting-, købstad- og møllevej i to år, siden han kom til at bo i Nygård. Hans formand har brugt vejen uden anke. Under store vande både sommer og vinter er der heller ikke nogen anden vej at benytte. På Nygård har der boet både oberster og generaler, og de er ikke blevet forment deres gennemkørsel.

220:

Læst aftægtskontrakt for Else Iversdatter, sl. Markus Nissens, der har afstået sin selvejergård til svigersønnen Mads Lauridsen Buch og datteren Kirsten Markusdatter.

220b:

Hans Iversen på Skanderupgård lovbød som lavværge for sl. Markus Nissens enke Else Iversdatter af Dollerup 3. gang hendes gård. Mads Lauridsen og Kirsten Markusdatter begærede skøde. (De to foregående lovbydelser angives at være sket 3. og 10. maj).

Skødet efter foranstående lovbydelse.

221:

1729 - 6. december:

Obligation fra Jens Sørensen i Vilstrup til Mette Pedersdatter af Høllund mortificeret.

22/11. Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster Lisbeth Jensdatter og mand Jens Nielsen i Elkær. 13/12

22/11. (Hans Thomsen af Fredericia) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 10/1-1730

221b:

22/11. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 20/12

Morten Dahl af Andkær ctr. Mette Madsdatter af Skærup. - For 9 år siden tjente Mette Madsdatter hos Jens Pedersen i Brejning samtidigt med Hans Sørensen, en aftægtsrytter, og hun holdt sig til Hans Sørensen både nat og dag. Jens Pedersen har tit set dem ligge på sengen sammen. Mest kom hun til ham om morgenen, når drengen var gået ud at flytte hestene. Men Jens Pedersen har dog ikke set dem under dyne sammen, kun oven på sengen. Hun er også sommetider om natten gået ud uden at sige hvorhen. Og den sommer, da de var ude at rive hø, gik Mette og Hans Sørensen ind i skoven med hinanden alene, så at Jens Pedersen nåede at rive 2 læs hø, inden de kom ud igen. - Jens Christensen af Vinding har tjent Hans Jensen i Brejning på gården ved siden af Jens Pedersens på den tid, da Mette tjente der. Hans husbond gjorde barselsgilde den sommer, og dagen efter var de fleste bymænd til marked i Vejle. Hans Sørensen havde lovet at spille violin, men kom ikke. Jens Christensen gik over efter ham, men fandt lodøren låset. Igennem stalddøren kunne han se, at Hans lå i sengen med et kvindfolk. Det sagde han til gæsterne, men de sendte ham hen efter ham igen. Han kom så ind ved at benytte stalddøren og kravle over hestekrybben. Her fandt han Hans Sørensen i sengen, som stod i foderloen, i brystdug og bar skjorte med Mette Madsdatter under dynen. Hun havde sine gangklæder på. Jens spurgte Hans, hvorfor han lå der; han havde jo lovet at spille. Men Mette sagde til ham, "Ti stille, broder, han er syg og skarn, og derfor lagde jeg mig lidt hos ham, at han skulle komme sig". Så tog Jens Mette ud af sengen og dansede med hende på logulvet, og han fik Hans til at spille på sin fiol, hvorefter Mette straks hentede noget mjød og gav dem at drikke; og så fulgte han med til barselsgildet. Ingen af de to vidner mener, at Mette var berygtet med Hans Sørensen, og de ved ikke af, at de to skal have haft nogen legemlig omgængelse. Et vidne, der tjente som dreng dengang, husker, at Hans en nat kom ind og lagde sig i Mettes seng, hvor både drengen og en lille pige også var. - Mette Madsdatter beklager sig i retten over, at hun for ca. 6 år siden er blevet krænket af Peder Mortensen Dahl, som da lovede hende ægteskab; men nu søger han at komme ud af det ved at blamere hende endnu mere ved stævnemål. Hun tilbyder sin ed på, at da hun kom i med Peder Mortensen Dahl, var hun en ærlig pige. Men hun kan også føre vidner. Og derfor er der tale om en kontrastævning om 14 dage. Den er imidlertid ikke set i dette år.

222b:

25/10. Dom: Christen Jepsen af Viuf ctr. Peder Smed og vice versa. - Peder Smeds hustru Anne Margrethe har, da hendes børn bad om at måtte gå over til Christen Jepsens børn, sagt: "Nej, det skal I ikke, I skal gå til ærlige folk og ikke til skarn". Til Maren Pouls har hun sagt: "Gid kålene var hakket og kaget, og I i dem, og djævelen ovenpå" med tillæg som "Lange Maren" og "Skiden Karen", det sidste dog uden at sætte navn på, refererende til en kålplantesag, som ikke er andet end snak, der ikke er at regardere på. - Peder Smed har på sin hustrus vegne bevist, at Christen Jepsens hustru Karen har skældt Peder Smeds hustru Anne ud for en skidtfot, hvortil hun svarede, "Det var en skidtfot, der sad på din næse og gjorde i din mund; gak hjem og tag vare på din søster, den kanalje; hun er en skidtfot, jeg er en ærlig kone". - Thi som den enes brøst efter sådan beskaffenhed eragtes at være lige så grov som den andens, så befindes enhver af dem for herefter at holde rolighed og ikke bruge sådanne højstlastværdige ord og talemåder, den ærbare verden og godtfolk til forargelse, at betale til Viuf sogns fattige 2 rdl. hver. Skulle de ikke have råd til det, skal de straffes med 14 dage i distriktets arresthus på vand og brød. Christen Jepsens hustru beholder regres ang. den beskyldning, smedekonen har rejst mod hendes søster. - (Kålplantesagen drejer sig om, at Peder Smeds kone efter Maren Beriders (beriers) påstand havde bedt hende om at tage nogle planter til hende i Peder Thomsens plantebed. Men det har Maren Berider senere benægtet. Skænderiet mellem de to koner foregik efter kirketid hos Niels Jørgensen, hvor en del koner havde indfundet sig. Smedekonens ordvalg var nok lidt grovere end ovenfor angivet. Hendes ord var foranlediget af, at Karen Christenskone havde sagt: "Min mand tjener kongen som en brav mand, men din skidtfots mand tjener hvermand!").

223:

Rasmus Damkjær af Andkær fremlyste en hest.

Ole Ebbesen af Nagbøl opbød børnepenge 1. gang.

Søren Hansen og Jens Sørensens enke lovbød deres gårdspart 1. gang.

1729 - 13. december:

29/11. Forstander Christoffer Lucht i Kolding ctr. Hans Andersen i Almind. 10/1

22/11. Auditør Johan Adolph Rigder (Richter) i Fredericia ctr. Hans Lomholt i Egeskov. Tingsvidne. - Auditør Richter har lejet en hingst hos Hans Lomholt til en tur til Holsten. Den var ved magt, da han fik den, men ødelagt, da den blev bragt tilbage. Sadlen havde tilredt den sådan, at ryggen var blodigt kød. To gange har Richter forsøgt at tilbagelevere den, men den er begge gange blevet afvist. (Se 10/1)

223b:

Iver Eskesen af Asbo på egne vegne og p.v.a. sin husbond Peder Thonboe til Hundsbæk. 20/12

6/12. Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster Lisbeth Jensdatter og mand Jens Nielsen i Elkær. 20/12

Søren Hansen og Jens Sørensens enke lovbød deres gårdspart 2. gang.

En hest fremlyst 2. gang.

Ole Ebbesen af Nagbøl opbød børnepenge 2. gang.

Jens Grøn af Jerlev fremlyste 2 stude 1. gang.

Læst aftægtskontrakt for Karen Madsdatter, enke efter sl. Lars Hansen i Højen, med datteren Johanne Larsdatter, sl. Christen Nissens ibidem. Moderen afstår med samtykke fra sin broder Jens Madsen af Starup sin gård til datteren.

224:

(Synes at være en tilføjelse til foranstående kontrakt). Johanne Larsdatter skal betale sin mormor(?) Karen Møller, sl. Hans Eriksens. Karen Madsdatters bror, Jens Madsen af Starup, har samtykket.

1729 - 20. december:

6/12. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 10/1

13/12. Thomas Michelsen af Hinnum ctr. Jens Madsen og Anders Madsen med søster Lisbeth Jensdatter og mand Jens Nielsen i Elkær. 17/1.

Hans Lauridsen Skytte i Bjert ctr. Niels Knudsen ibidem. 10/1

224b:

13/12. Iver Eskesen af Asbo på egne vegne og p.v.a. sin husbond Peder Thonboe til Hundsbæk. 31/1

Ole Ebbesen af Nagbøl opbød 3. gang sin myndling Maren Markusdatters fædrende arv på 200 rdl. Ingen ville modtage pengene, så de blev forseglet og tilbageleveret til Ole Ebbesen.

22/11. Dom: Madame Dorthe sl. rådmand Michel Danielsens enke i Kolding ctr. debitorer for boggæld. - Peder Hjuler i Seest, Michel Nielsen i Vork, Bertel Andersen i Bølling, Hans Christensen i Bramdrup, Søren Skræder i Eltang, Jep Andersens enke i Strandhuse, Thomas Pedersen i Tiufkær eller søn Peder Thomsen, og Dorthe Abrahams eller Søren Bertelsen i Tolstrup, som har datteren, skal betale. Andre har under retssagen afvist kravet.

225:

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

Niels Olesen i Gårslev efterlyste en stud.

Tolder Lunds søn mons. Banner i Fredericia efterlyste en sølvhirschfænger, som han den 5/11 har tabt mellem Bredstrup og Andkær.

Læst regimentskriverens plakat om bortforpagtning af Lerbæk hovedgård.

Søren Hansen i Nørre Vilstrup lovbød 3. gang sin påboende gård. Jes Simonsen af Brøndsted mølle og hustru Maren Sørensdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse. Der er skøder tilbage til 1632.

225b:

Jens Sørensens enke Anne Nielsdatter med lavværge Niels Poulsen af Nørre Vilstrup lovbød 3. gang sin påboende gård. Hendes fæstemand Laurids Sørensen fra Stensgård begærede skøde.

1730

226:

1730 - 10. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn anfanges at Skrive og Ting Holde, udi Nær- værende Aar, Da man tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1730, den 10. Januar:

Thomas Ebbesen af Kolding birkedommer, Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Michel Schnegel af Viuf, Thede Pedersen, Hans Iversen og Mogens Jensen ibidem, Hans Madsen og Laurids Christensen af Fredsted, Jens Lauridsen af Kongsted, Mads Hansen af Erritsø.

6/12. (Hans Thomsen af Fredericia) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 24/1

(Se 13/12) Hans Lomholt i Egeskov ctr. auditør Johan Adolph Richter i Fredericia. 24/1

20/12. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 24/1

20/12. Hans Lauridsen Skytte i Bjert ctr. Niels Knudsen ibidem. Udsat til 24/1, men er ikke set igen. Niels Knudsen har ikke villet levere, eller betale for et læs hø, som han skyldte Hans Skytte.

Læst forordning af 29/11-29 om matrikelskat og rytterholdspenge.

Læst plakat af 21/12 om forbud mod indførsel af al slags kvæg, kød, huder og hår fra fremmede steder.

Læst kammerkollegiets plakat af 20/12 om bortforpagtning af kronens ferske søer i nogle sjællandske amter.

226b:

Niels Skovfoged af Viuf angav skovhugst.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

Peder Krat ditto.

13/12. Dom: Forstander Christoffer Lucht i Kolding ctr. Hans Andersen i Almind. - Ved registreringen efter hans kones død har han nægtet at lade et spejl komme til vurdering og i vrede slået det i stykker, hvorfor Christoffer Lucht måtte ophøre med registreringen. Han skal gøre Lucht afbigt og betale omkostningerne.

Læst kontrakt: Søren Jensen Basse afstår sin gård til Hans Pedersen Dahl, der skal ægte hans datter Karen Sørensdatter og udbetale noget til hendes søskende Jens og Anna. Hans Pedersens broder, Jørgen Pedersen, skal ægte kærestens søster Maren Sørensdatter, som skal have diverse ydelser.

Læst gældsbrev fra Søren Jørgensen Skytte i Trelde til Søren Jensen Ladegaard ibidem.

227:

1730 - 17. januar:

20/12. Præsident Beenfeldt af Fredericia ctr. Thomas Michelsen i Hinnum. 7/2

Gjermand Poulsens enke lovbød 2. gang sin gård i Bølling (1. gang ikke set).

1730 - 24. januar:

Læst amtmandens ordre af 21/12 til alle og enhver om at pode og plante æble- og kirsebærtræer.

Læst kammerkollegiets plakat af 14/1 ang. bortforpagtning af Lillinge hovedgård.

Læst stiftamtmandens og biskoppens plakat om auktion på en del af Ribe hospitalsgods.

Læst regimentskriverens plakat af d.d. om 2. auktion på Lerbæk hovedgård.

10/1. (Hans Thomsen af Fredericia for) Peder Jørgensen ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 7/2

10/1. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. 7/2

227b:

10/1. Hans Lomholt i Egeskov ctr. auditør Johan Adolph Richter i Fredericia. 7/3

Regimentskriveren ctr. Knud Hansen m.fl. af Øster Vamdrup. 31/1

228b:

Peder Nielsen Skielde af Ferup ctr. Jep Hansen Faarkrog i Lejrskov. Han har i Vrå skolehus fornærmet Peder Skjelde. Gør afbigt.

Jakob Nielsen, skovfoged i Trelde, angav skovhugst.

Læst aftægtskontrakt: Jens Nielsens forældre i Egum har afstået deres fæstegård til ham og skal have aftægt.

229:

Niels Jensen i Tolstrup lovbød sin halve gård.

Jens Madsen i Bølling giver arveafkald til stedfaderen Peder Michelsen i Egtved.

Anders Hansen af Herslev og Søren Hansen af Tolstrup giver arveafkald til deres stedfar Niels Jensen i Tolstrup efter deres afdøde far og endnu levende mor.

Gjermand Poulsens enke Else Jensdatter af Bølling med lavværge Peder Madsen af Vilstrup lovbød 3. gang sin påboende partgård. Jens Madsen af Bølling begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

229b:

1730 - 31. januar:

24/1. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen m.fl. af Øster Vamdrup. Sagen udsat til 28/2, men ikke set igen. Nytårsdags aften efter midnat kom Knud Hansen, Jørgen Hansen og Anders Tversted af Øster Vamdrup samt Nikolaj Regelsen af Østerby og ville ind til Anders Nielsen Smed. Der er sket noget hærværk og vold. Knud Hansen havde kaldt smeden for en tredobbelt hareunge. Knud Hansen er identisk med Knud Hansen Dragon; hans far er Hans Knudsen, der har været mødt op på sine sønners vegne.

230:

20/12. Iver Eskesen af Asbo på egne vegne og p.v.a. sin husbond Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. samtlige Asbo lodsejere. Synsforretning er blevet afhjemlet af synsmænd. Original landmålingsforretning foretaget af konduktør Heglund. Tingsvidne.

231:

Regimentskriveren (for Hans Sørensen) ctr. Ole Madsen i Smidstrup. 14/2

232:

Niels Jensen i Tolstrup lovbød sin halve gård 2. gang.

Læst obligation fra Jens Madsen af Høllund i Ødsted sogn til Thomas Christensen i Nørre Vilstrup eller til myndlingen Maren Nielsdatter.

1730 - 7. februar:

Læst skrivelse af 17/1 om at angive dem, der øver toldsvig, til de anordnede kommissorier til videre undersøgelse og påkendelse.

Christen Thomsen Alstrup af Vrå for Peder Andersen i Verst ctr. præsten Niels Tøxen af Verst. Udsat til 21/2, men er ikke set igen. Søren Gydesen i Verst bevidner, at den 19/1 var præsten inde i Peder Andersens hus for at berette Rasmus Murmester, der lå for døden. Søren Gydesen var derinde efter begæring som nabo. Efter berettelsen begærede Anne Clauses, at præsten ville tage hende til skrifte. Men det afviste han: "Hvor skulle jeg det? Eders barnefader er her i huset, og hvis I ikke vil skille eder fra hverandre, så vil jeg sætte eder i band". Peder Andersen svarede, "Det frygter jeg ikke for; det formår I ikke". "Jeg skal overbevise eder," svarede præsten, "at I er hendes barnefader". Uden for hørte Søren Gydesen, at præsten bad om fred, for han var ikke kommet for at skændes. - Søren Gydesen kan ikke bekræfte, at præsten offentlig har forbudt Peder Andersen at gå til "foder" og offer med børn, eller at han offentligt har sagt, at Peder Andersen var barnefader til Anne Clauses sidste barn; ejheller, at præsten har forbudt Anne Clauses at opholde sig i Verst. (Se igen 13/6)

233:

Løjtnant Dyssel af Fredericia ctr. Jep Mouridsen af Kobbel. 21/2

24/1. Hans Thomsen af Fredericia (for Peder Jørgensen) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 28/2

233b:

Laurids Sørensen for Søren Nielsen af Vorbasse Nebel ctr. Maren Christensdatter, som er rømt fra ham til Fyn og siden er flyttet til Hedegård i Give sogn, hvor hun har født et uægte barn og således brudt sin ægteskabelige pligt mod Laurids Sørensen, med hvem hun var ægteviet. Vidnerne sorterer under Nørvang-Tørrild herredsting. Sagen bliver opsat til 28/2, men er ikke set igen. (Se dog 23/1-1731).

Læst aftægtskontrakt mellem Niels Jensen, hans hustru Maren Sørensdatter og sønnen Jens Nielsen af Tolsltrup på den ene side og Peder Jensen, hans hustru Anne Hansdatter og disses ældste datter Maren Pedersdatter af Højrup. Jens Nielsen skal ægte Maren Pedersdatter; så snart hendes medgift er indført i gården i Tolstrup, skal hun have tilskødet halvdelen af den. Niels Jensen og hustru vil selv stå for gården, så længe de begge lever.

234:

17/1. Dom: Præsident Beenfeldt af Fredericia ctr. Thomas Michelsen i Hinnum og Thomas Michelsen ctr. Jens og Anders Madsen samt Jens Nielsen af Elkær. - Vel har præsident Beenfeldt ladet indlægge en ekstrakt af sin skifteprotokol, hvormed han vil bevise, at der var mere gæld end formue, når jorddrottens krav var afdraget. Men det fremgår ikke af ekstrakten, at kreditorer og debitorer var indkaldt til skiftet ved nogen proklama enten ved ting eller ved kirkestævne, og der er heller ikke foregået en speciel registrering ved rettens middel. Desuden har arvingerne ikke frasagt sig arv og gæld. Derfor bør Jens og Anders Madsen samt deres søsters mand Jens Nielsen af Elkær, som har delt deres forældres eje imellem sig, imod at moderen skulle nyde ophold på stedet, betale de fordrede 10 sldlr. til sagsøgeren Thomas Michelsen. Jens Nielsen skal kun betale en søsters lod af beløbet.

24/1. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. provst Christen Christensen af Pjedsted. - Kendelse: Begge parter tilstår, at åen mellem Pjedsted og Bredstrup enge nu har gang og fald gennem Pjedsted bys eng alene på en vis distance og ikke flyder mellem Pjedsted og Bredstrup eng langs igennem som i alders tid. Jens Pedersens fæstebrev af 1711, der grunder sig på et ældre fæstebrev af 27/9-1656, hjemler ham alene ret til et fiskeri fra Peder Thomsens "tiensted" i Pjedsted til Kongsted bro. Ingen af parterne har ved situationskort bevist, hvordan åen går, eller hvor langt der er imellem Kongsted bro og Peder Thomsens "tiensted" m.m. Altså tilfindes parterne efter forordning af 31/3-1719 ved en konduktør at fremskaffe situationskort, før end sagen kan pådømmes endeligt.

Niels Jensen af Tolstrup lovbød 3. gang halvparten af sin påboende gård. Peder Jensen af Højrup begærede skøde for sin datter Maren Pedersdatter.

Skødet efter foranstående lovbydelse på halvparten af den gård, som Niels Jensen og hustru Maren Sørensdatter hidtil har beboet, og som er tilskødet hendes sl. mand Hans Andersen fra Søren Hansen af Brejning i 1701.

234b:

1730 - 14. februar:

Læst plakat af 26/1 om østerstyveri.

Læst krigsråd Folsachs plakat af 6/2 om ryttersession.

31/1. Regimentskriveren (for Hans Sørensen) ctr. Ole Madsen i Smidstrup. 7/3

Regimentskriveren ctr. Jens Christensen i Vinding. Udsat til 14/3, men ikke set igen. - Peder Nielsen, der er sognefoged i Vinding, bevidner, at natten mellem 4. og 5. februar kom Kirsten Madsdatter og beklagede sig over, at Jens Christensen havde slået hendes søn Hans Henriksen (Jens Christensens tjenestedreng) fordærvet. Sognefogeden lod 4 mænd syne drengen, der fortalte, at Jens Christensen havde slået ham, mens han lå nøgen i sin seng. Jens Christensen havde forklaret, at han havde overladt drengen at have opsyn med huset, mens han selv var i Vejle for at levere havre til rytterne, og da han kom hjem, var der blevet et lagen borte fra en seng. Da han spurgte drengen derom, havde denne svaret, at det vidste han ingenting om, og hvis han ville beskylde ham for at være tyv, så kunne han selv være det. Drengen havde lagenet i sin egen seng.

235:

1730 - 21. februar:

7/2. Løjtnant Dyssel af Fredericia ctr. Jep Mouridsen af Kobbel. 14/3

Espen Hansen af Herslev og Hans Hansen Koed ibidem ctr. Karen Pedersdatter og lavværge Thomas Hansen af Herslev. 4/4

235b:

Skovfoged Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

1730 - 28. februar:

Læst kammerkollegiets plakat af 21/2 ang. bortforpagtning af dronningens hovedgård i Lellinge på Sjælland.

Læst regimentskriverens plakat af 22/2 om forpagtning af Lerbæk hovedgård.

7/2. Hans Thomsen af Fredericia (for Peder Jørgensen) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 7/3

236:

1730 - 7. marts:

14/2. Regimentskriveren (for Hans Sørensen) ctr. Ole Madsen i Smidstrup. 14/3

Læst forordning af 24/2 om omslagsterminen for Nørrejylland.

Hans Pedersen, aftakket dragon fra Bredstrup, ctr. Jep Nielsen Surkær ibidem vedr. resterende løn for 1728 på 4 rdl. 3 mk. Sagen udsat til 21/3, men ikke set igen.

Regimentskriveren for Christen Jensen i Mørkholt ctr. Mette Sørensdatter af Store Velling. 21/3

237:

Skovrider Brandt ctr. Peder Hansen Gris, værende hos Niels Iversen i Hornstrup. 21/3

237b:

28/2. Hans Thomsen af Fredericia (for Peder Jørgensen) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 21/3

238:

Skovfoged Søren Svendsen i Bjerg angav skovhugst.

Bekendtgørelse af auktion over mons. Meulengrachts påboende går i Skærup, Østergård.

24/1. Dom: Hans Lomholt i Egeskov ctr. auditør Johan Adolph Richter i Fredericia. - Richter har bevist, at han har haft en aftale med Lomholt om, at denne skulle købe en hest af ham for 4 rdl., når han først havde gjort en rejse til Holsten med den, og på betingelse af, at den ved hjemkosten var uforringet og ganske nybeslået. - Hans Lomholt har bevist, at hesten ved hjemkomsten var så forarmet, at den ikke mere var nyttig til nogen tjeneste, ja således sadelbrudt at ryggen mange steder var i blodigt kød, og derfor ikke blev antaget hverken af ham eller andre, men blev jaget af gården ud på fællesmarken og også tilbudt auditøren igen i Fredericia. - Richter har altså ingen føje haft til denne trætte. Lomholt frifindes for hans tiltale og skal have sine sagsomkostninger dækket.

Hans Iversen af Fredsted opbød børnepenge for sin myndling Maren Hansdatter af Starup 1. gang.

1730 - 14. marts:

Regimentskriveren ctr. arresterede Jacob Ottesen. 21/3

239:

7/3. Regimentskriveren (for Hans Sørensen) ctr. Ole Madsen i Smidstrup. 28/3

Hans Iversen af Fredsted opbød børnepenge for sin myndling Maren Hansdatter af Starup 2. gang.

Mogens Rasmussen Legaard lovbød sin svoger Christian Vredes gård i Ødsted 1. gang.

7/2. Løjtnant Dyssel af Fredericia ctr. Jep Mouridsen af Kobbel. 28/3

1730 - 21. marts:

7/3. Regimentskriveren for Christen Jensen i Mørkholt ctr. Mette Sørensdatter af Store Velling. Tingsvidne. Se kontrastævning 4/4

7/3. Hans Thomsen af Fredericia (for Peder Jørgensen) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 4/4

239b:

14/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Jacob Ottesen. Meddomsmænd udmeldt: Jens Andersen, Bertel Jespersen, Hans Koed, Michel Pedersen, Mads Jensen, Laurids Sørensen, Søren Madsen og Jens Udsen, alle af Viuf. 28/3

7/3. Skovrider Brandt ctr. Peder Hansen Gris, værende hos Niels Iversen i Hornstrup. 4/4

Hans Iversen af Fredsted opbød børnepenge for sin myndling Maren Hansdatter af Starup 3. gang. Ingen ville låne dem.

Læst kgl. bestallingsbrev for skovrider Adolph Coburger til at være skovrider for Anst og Slavs herreder i stedet for Jacob Rovert, hvem han skal give en årlig pension på 40 rdl.

240:

Løjtnant Bonsbeks gård i Ødsted lovbudt 2. gang (1. gang ikke set).

Bekendtgørelse af offentlig auktion den 27/3 på mons. Meulengrachts gård i Skærup.

1730 - 28. marts:

21/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Jacob Ottesen. Dom fol. 240b

Peder Strangesen af Tiufkær fremstillede sin slegfredsøn Christian Pedersen, avlet ved Kirsten Iversdatter i Håstrup, nu 13 år, og erklærede ham i kuld og køn iht. lovens 5-2-70.

Jens Sørensen af Hjarup ctr. Christen Michelsen, Jørgen Michelsen og Knud Lauridsens enke med søn Christen Knudsen ibidem. 18/4

240b:

14/3. Regimentskriveren (for Hans Sørensen) ctr. Ole Madsen i Smidstrup. 25/4

Skovfoged Ditlev Andersen angav skovhugst.

Se ovenfor. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Jacob Ottesen. - Jacob Ottesen har bekendt, at hans agt var at stjæle hos Laurids Madsens enke i Håstrup, hvis han ikke var blevet grebet og anholdt. I Håstrup har han også stjålet fra Poul Smed, Anders Hansen og Jørgen Hansen. Fra Peder Andersen i Holtum har han stjålet, da han tjente der for ca. et år siden. Fra Søren Kjær i Erritsø, fra Oluf Buchs tjenestekarl i Nagbøl og fra en skræder i Henning sogn har han også stjålet. Det har drejet sig om beklædning og et par salmebøger. Tyvekosterne har han solgt eller drukket op. Noget efter sidste mikkelsdag gav han sig i tjeneste hos natmanden i Haderslev, hvor han blev i ca. 6 uger, hvorefter han løb bort derfra. - Retten kender, at han ikke har foretaget sig andet end at flakke fra det ene sted til det andet for at bestjæle godtfolk, når han kunne finde lejlighed til det; han har holdt sig fra alterets sakramente i 2 år og givet sig til natmandstjeneste i stedet for at tjene sit brød lovligt og sømmeligt, stærk og rørig som han er. Han bør efter lovens 6-17 stuppes for kagen med 9 ris, tre slag af hvert ris, og derefter forsendes til Bremerholm for at arbejde i jern på livstid iflg. kgl. befaling af 21/6-1728. - Angående igæld og tvigæld samt boslods fortabelse efter 6-17-39 så udsættes denne post for denne gang, eftersom han ikke ejer noget. Hans underhold i arresten og denne doms eksekution m.v. må rytterdistriktet betale.

14/3. Dom: Løjtnant Dyssel af Fredericia ctr. Jep Mouridsen af Kobbel. - Ved revers har Jep Mouridsen påtaget sig forskellige forpligtelser over for løjtnant Dyssel. Han skulle køre Dyssels kone til Fredericia efter udavling og udtærksning, men det har han ikke gjort, hvorfor Dyssel har haft udgift til 8 vogne. Han skulle opfodre 2 ungnøds stude samt 13 får og lam og levere dem på påkrav; men det har han ikke opfyldt. Han skulle også gøre en rejse til Viborg med sin vogn, efter at kornet var indavlet; det har han heller ikke efterkommet, hvorfor Dyssel har måttet leje vogn til rejsen. - Jep Mouridsen er vel mødt op i retten for at begære udsættelse til gendrivelse af kravene, men der er ikke kommet noget indlæg fra ham. - Han skal betale Dyssel hans udgifter og opfylde resten af sine forpligtelser.

241:

1730 - 4. april:

21/3. Hans Thomsen af Fredericia (for Peder Jørgensen) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. 16/5

(Se 21/3). Mette Sørensdatter af Store Velling ctr. Christen Jensen af Mørkholt. Kontrastævning. Se igen 25/4

242:

21/2. Espen Hansen af Herslev og Hans Hansen Koed ibidem ctr. Karen Pedersdatter og lavværge Thomas Hansen af Herslev. 16/5

Hans Hansen af Sellerup ctr. Karen Nielsdatter ibidem. 18/4

21/3. Skovrider Brandt ctr. Peder Hansen Gris, værende hos Niels Iversen i Hornstrup. 18/4

Læst obligation fra Mads Jensen i Viuf til Jens Andersen ibidem på 95 rdl. 2 mk., som han har forstrakt ham med til betaling af arveparter til hustruen Maren Mogensdatters to søstre, Johanne og Margrethe Mogensdatter. (Tilførslen er senere blevet overstreget).

242b:

Læst forskrivning fra Aaslou (Aadslou) Christensdatter i Børkop: Der er holdt skifte efter hendes første mands død. Dernæst er hun kommet i ægteskab med Jens Knudsen, som p.gr. af gårdens slette tilstand endnu ikke kan indløse børnenes arv og derfor ikke kan få skøde på gården. Hun specificerer, hvad han har indført på gården. Det attesteres af hendes stedfar Peder Thygesen Raun og Niels Olesen, begge ibidem.

Mogens Rasmussen Legaard lovbød 3. gang en gård i Ødsted, som hans svoger sl. Christen Nielsen Vrede hidtil har haft. Løjtnant Bartol Bonsach og frue Anne Margrethe Lofere Bulvile begærede skøde.

Skødet til ovenstående. Christen Vrede har fået gården tilskødet af Hans Conradt Brinch i 1711.

243:

1730 - 18. april:

28/3. Jens Sørensen Bastrup af Hjarup ctr. Christen Michelsen, Jørgen Michelsen og Knud Lauridsens enke med søn Christen Knudsen ibidem. Bortset fra Jørgen Michelsen har de ordnet sagen i mindelighed. Idag aflægger han ed på, at han har betalt det skyldige beløb til sl. Laurids Poulsen i Hjarup, inden han døde. Sagen frafaldet.

4/4. Hans Hansen af Sellerup ctr. Karen Nielsdatter ibidem. 2/5

243b:

4/4. Skovrider Johan Brandt ctr. Peder Hansen Gris, værende hos Niels Iversen i Hornstrup. 9/5

Skovfoged Hans Sivert fra Røj lod afhjemle synsforretning på skovhugst i Anst herred.

Jægermester Bachman ditto for Brusk herred.

Ditto for Jerlev herred.

244:

Jakob Krog af Lund mølle ditto for Holmans herred.

Samme ditto for Elbo herred.

Jens Pedersen(?), skovfoged af Gelballe, angav skovhugst.

Andreas Eliasen, skovfoged i Egtved, angav skovhugst.

Niels Pedersen, skovfoged i Viuf, ditto.

Peder Krat, skovfoged i Vinding, ditto.

Niels Hansen i Pjedsted, ditto.

Ditlev Andersen, ditto.

1730 - 25. april:

Undersøgelsesforhør vedr. bortblevet brænde. 2/5

(Se 4/4). Christen Jensen af Mørkholt ctr. Mette Sørensdatter af Velling med lavværge, stedfaderen Niels Sørensen. Sagen (en faderskabssag) var opr. rejst af regimentskriveren for rytterbonden Christen Jensen, og det skulle bevises, dels at Mette Sørensdatter havde været i seng med musikantsvend Frederik Christian Hansen Mejer, nu Horsens, og dels at hun led af fald eller lignende sygdom. - Musikantsvenden havde sammen med Anders Jensen, der tjener stadsmusikanten i Fredericia, opvartet til et bryllup i Mørkholt sidste sommer. De fik anvist natlogi i Christen Jensens hus, hvor der blev anvist dem en stue med seng. Anders gik ind til pigerne i deres kammer og hilste på dem, men gik straks ud. Musikantsvenden afførte sig kjortel og kamisol og gik så ind til dem. Den ene af dem var Karen Pedersdatter af Gauerslund, et søskendebarn til Christen Jensen. Hun kunne fortælle, at svenden var kommet ind, afklædt til brystdug og bukser, og med de ord, "Nu må jeg til det!", havde han lagt sig yderst i sengen. Karen, der lå inderst, stod op, gik ud og lukkede døren; tilbage hos svenden blev Mette Sørensdatter. De blev liggende til dag. - Svenden selv har allerede ved stævningen tilstået at have været i seng med Mette, men har også tilbudt sin ed på, at han ikke havde brugt nogen legemlig omgængelse med hende. - Christen Jensens søster Johanne kan ikke selv bevidne, at Mette har været i seng med andre, men hun har hørt om det, og hun skal ikke kunne sige, om det er hendes bror eller en anden, der er hendes barnefader. - Christen Nielsen af Mørkholt, der er søskendebarn til Christen Jensen, har bevidnet, at sidste Kristi Himmelfartsdag kom Mikkel Jensen af Gårslev og ville have ham med ind til Christen Jensen. Derinde var Mette Sørensdatter og Karen Olufsdatter af Børkop. Christen Nielsen gik bort en times tid, og da han kom tilbage, så han Mikkel Jensen og Mette Sørensdatter komme ud af pigernes kammer, og Mette sagde, at han ikke skulle fortælle det til nogen. - Om den påståede sygdom har hendes morbroder, Hans Olufsen af Andkær berettet, at for ca. 6 år siden, da Mette førte ploven for ham, var hun ved at besvime og lagde sig på jorden, men kom straks til rette igen. Han havde haft hende med til den såkaldte kloge mand på Fyn, Anders i Brodgård. Denne havde forbudt hende at spise fedt flæsk, drikke brændevin og at lægge sig mod sønden sol, og efter hans recept havde morbroderen købt noget på Fredericia apotek til hende. Det havde han også gjort, mens hun tjente hos Jens Christensen i Mørkholt. - Peder Sørensens hustru Anne Therkildsdatter i Allerup har forklaret, at sl. Maren Madsdatter af Mørkholt (Mettes mormor) engang har spurgt hende til råds om et "fald", og hun havde givet hende det bedste råd, hun kunne, men vidste ikke, det blev fulgt. - Under Mette Sørensdatters kontrastævning er der blevet ført vidner om en aftale, der den 27/11 blev truffet i Christen Jensens hus. Repræsentanter for Mette havde spurgt Christen Jensen, hvordan han ville have det med Mette, som da var svanger. Han vidste ikke, hvordan det kunne gå, hvis ikke de kunne få kongebrev. Men de forsikrede ham om, at det kunne de godt, og de aftalte at spørge rådmand og postmester Skov i Fredericia derom. Kongebrevet kom, og de skulle ind til Mads Pag i Fredericia at indløse det. Der havde Mads Olufsen af Mørkholt set Jens Christensen og Niels Sørensen tale sammen om, hvordan de skulle beramme fæstensøl, men Jens Christensen havde svaret, at det havde de tid nok til at tale om, når de fik kongebrevet. Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev var med Christen Jensen inde at indløse det. Andre vidner kan bevidne Mettes uberygtethed bortset fra hendes besvangrelse med Christen Jensen. Og de siger også god for hendes sundhed. - Ved kontrastævningen stod Mette Sørensdatter frem og erklærede, at hun med frelst samvittighed kunne aflægge sin saligheds ed på, at hun ikke havde haft legemlig omgængelse med andre end Christen Jensen, hvoraf barn kunne avles. Hertil havde denne svaret, at han aldrig havde aftalt noget ægteskabsløfte med Mette Sørensdatter. - Idag har Christen Jensen igen ført vidner. Hyrden Hans Olesens hustru Anne Pedersdatter af Mørkholt, der allerede een gang har vidnet, kan idag fortælle, at otte dage før sidste midsommer gik hun på Mørkholt fællesmark og ledte efter en kvie. Da hørte hun en sige: "Hvad, om der kom nogen og så, hvordan vi lå?" Den anden svarede, "Der kommer ingen sligt til dags". Det var ved middagstide. I det samme fik vidnet øje på Mette Sørensdatter og Mikkel Jensen liggende ved en ellebusk, Mikkel oven på Mette. Hendes knæ var blottede, og han havde sine bukser nede. Men om de havde legemlig omgængelse, så vidnet ikke. - Både Mikkel og Mette erklærede, at dette var en løgnagtig beskyldning. Et par andre vidner har hørt sige, at de to var i ord for hinanden. - Tingsvidne.

244b:

Hans Christensen af Viuf ctr. Mogens Frandsen af Sønder Vilstrup. 2/5

Niels Johansen i Herslev ctr. Thomas Hansen ibidem. 2/5

28/3. Dom: Regimentskriveren (for Hans Sørensen) ctr. Ole Madsen i Smidstrup. - Da de var hos præsten i Smidstrup med deres tiendekorn, havde Ole Madsen tilføjet klageren Hans Sørensen forskellige sår, idet han slog ham og sparkede ham med sine træsko. Men Hans Sørensen var selv årsag til klammeriet, idet han havde indæsket sig på Ole Madsen med stolte ord. - Ole Madsen tilfindes at betale i straf til Smidstrup sogns fattige 4 mk. og i sagsomkostninger 16 mk. Han havde ikke haft føje til at fælde, slå, sparke og så ilde medhandle Hans Sørensen, efter at de første gang var kommet op på benene igen og han så og fornam, at han var overlegen. Dernæst tilfindes Hans Sørensen at betale i lige måde 4 mk. til Smidstrup sogns fattige, fordi han selv forårsagede den ham tilføjede overlast, idet Ole Madsen havde bedt om fred, inden han begyndte gerningen. - (Der havde været flere bønder inde på præstegården med deres tiendekorn, og de var blevet beskænket i præstegårdens køkken. Niels Kreng havde stået og ævlet på Ole Madsen, der bad om at få fred og ville gå ud. Så udfordrede Hans Sørensen ham med de ord, at sådan to kunne han ordne på een gang. Det ville Ole Madsen godt se! Hans Sørensen tog fat på ham; de tumlede om på gulvet, og hjalp så hinanden op igen. Men så tog Ole Madsen fat i Hans Sørensen, slog ham til jorden og gav ham et par spark. Det var Hans Rasmussen af Smidstrup, der kunne fortælle det. Niels Christensen fra præstegården havde hørt på Niels Krengs ævlen og Jens Rauns bibelske spørgsmål. Jens Raun havde fået travlt med at holde fast i en, som ville have været med i slagsmålet).

245:

1730 - 2. maj:

Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. 16/5

25/4. Niels Johansen (Dragon) i Herslev ctr. Thomas Hansen ibidem. Forlig. Thomas Hansen betaler den 24/6 14 rdl. til Niels Johansen. Der nævnes et skiftebrev efter Thomas Hansens hustru. (Se 27/6)

Thomas Hansen af Herslev ctr. en del debitorer. 16/5

Læst forordning af 21/4 om overholdelse af sønog helligdage.

Læst plakat af 22/3 om forbud mod indførsel af gemene tobaksblade.

18/4. Hans Hansen af Sellerup ctr. Karen Nielsdatter ibidem. - Jordemoder Anne Hansdatter i Andkær har sammen med andre kvinder vidnet, at Karen Nielsdatter en fredag 5 uger før sidste juleaften fødte et pigebarn, der syntes at være fuldbårent. Ved den lejlighed blev der ikke talt om, hvem barnefaderen kunne være. Hun har tidligere født et uægte barn. Karen Nielsdatter har i retten erklæret, at der ikke kunne være nogen anden barnefader end Hans Hansen af Sellerup. Han havde i høavlingstiden 1728 sendt bud efter hende gennem sin datter, for at hun skulle hjælpe med at tage hø fra. Ved den lejlighed fik han hende til at begå legemlig omgængelse. Anden gang var i 6. uge før påsken 1729. Men dette bestrides af nogle kvindelige vidner, til hvem hun skal have sagt, at det var så sent som 14 dage før påske. - Hans Hansen tilbød sin ed på, at han kun havde haft legemlig omgængelse med Karen Nielsdatter 2 gange: første gang for nogle år siden og sidste gang skærtorsdag 1729, og derfor ikke kunne være hendes barnefader. Den ed har han fået tid til at betænke sig på til idag. Han får dog ikke lov til at sværge, at han ikke er hendes barnefader, men kun om tidspunkterne for deres omgængelse. Så er det tamperrettens afgørelse, om han skal regnes for barnefader.

25/4. Undersøgelsesforhør vedr. bortblevet brænde. 16/5

Christen Andersen i Vester Vamdrup opbød sin myndling Kirsten Larsdatters arv efter hendes sl. fader Lars Jepsen i Søgård.

245b:

25/4. Dom: Hans Christensen af Viuf ctr. Mogens Frandsen af Sønder Vilstrup. Mogens Frandsen har udstedt en forskrivning på 100 slettedaler over ni år til Else Pedersdatter, der nu er Hans Christensens hustru. Der resterer 12 sldlr. Dem skal han betale.

1730 - 9. maj:

Regimentskriveren ctr. ridtmester Lytzou. 16/5

246:

Hans Hansen, skoleholder i Vester Vamdrup, ctr. Jens Andersen af Skanderup. 23/5

246b:

Christen Andersen i Vester Vamdrup opbød sin myndling Kirsten Larsdatters arv efter hendes sl. fader Lars Jepsen i Søgård 2. gang.

18/4. Dom: Skovrider Johan Brandt ctr. Peder Hansen Gris, værende hos Niels Iversen i Hornstrup. - Hans Pedersen Gris (!) er ulovligt rømt af sin tjeneste hos skovrider Johan Brandt og har begivet sig til Niels Iversen i Hornstrup, inden han havde aftjent sin aftalte årsløn. Han skal betale et halvt års løn efter lovens 3-9-11, 5 sldlr. 2 mk., plus i sagsomkostninger 5 sldlr.

Hans Madsen Raun af Bjert, g.m. Peder Jørgensens datter Karen Pedersdatter ibidem, Anders Andersen, g.m. Johanne Pedersdatter ibidem, Jep Jensen, g.m. Mette Pedersdatter ibidem, og Iver Pedersen ibidem gav arveafkald til faderen Peder Jørgensen af Bjert for deres arv efter ham og deres afdøde moder Maren Iversdatter.

1730 - 16. maj:

9/5. Regimentskriveren ctr. ridtmester Lytzou. Sagen er blevet rejst efter memorial til sessionen fra rytterbonden Laurids Nielsen i Egholt og drejer sig om den behandling, der er blevet givet Niels Jacobsen. - Vidnet Frands Danielsen har fortalt, at han en dag sidste vinter var i Kolding uden for ryttervagten, der holdtes i rådhuset på torvet. Her kom ridtmester Lytzou og kaldte Niels Jacobsen, der samme dag var blevet indsat, ud. På et spørgsmål fra ridtmesteren svarede Niels Jacobsen, at han ikke ret vel ville følge med dem. Lytzou sagde så til sergenten: "Tag ham med eder, og når I kommer uden byen, vil han så ikke den rette vej, så bind hans hænder på hans ryg, prygl ham bravt undervejs, og når han kommer til Flensborg, lad ham så løbe dygtigt spidsrod". Så gav ridtmesteren Niels Jacobsen et slag over hovedet med sin stok og gik. - Laurids Nielsen af Egholt fortalte, at da Niels Jacobsen kom fra(?) Flensborg sammen med en sergent og en soldat, var de inde i hans hus. Her havde Niels fortalt, at han var blevet forført af sit søskendebarn Laurids Christensen, en rytter i Kolding, til at tage ryttertjeneste, men det var ikke blevet til noget. I stedet var han af en korporal blevet ført til Flensborg, og da de kom ind i et værtshus, sagde korporalen til de soldater og underofficerer, der var der: "Slå brændevin i hans øjne", og de ville have pryglet ham, hvis han ikke havde villet tage tjeneste. Den forklaring havde sergenten og soldaten ikke modsagt. En korporal og 2 ryttere havde sidst i februar været i vidnets hus for at ransage efter Niels Jacobsen, og de havde trukket i vidnets kones hår i den tro, det var Niels, der lå i sengen. Nogle naboer, som Laurids Nielsen havde indkaldt, kunne bevidne det samme. Ved Hjarup havde de set amtmandens ransagningsordre, men den var kun til sognefogeden i Seest. - Niels Jørgensen selv forklarede, at da han var blevet ført afsted, var han blevet bagbundet i Kolding sønderport i konsumtionsboden med noget hampehysing, og han måtte under store smerter følge med til Vonsild, hvor han på krokonens indstændige forbøn blev løsgjort. - Under afhøringen er der blevet fremlagt et brev fra kaptajn Brockhusen, der meddeler, at Niels Jacobsen har taget tjeneste godvilligt. Niels Jacobsen indrømmer, at han har sagt sådan til kaptajnen; men nøden havde tvunget ham dertil, fordi han ellers ville have fået stokkeprygl.

247:

2/5. Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. 6/6

2/5. Undersøgelsesforhør vedr. bortblevet brænde. Udsat til 6/6, men er ikke set igen. Brændet har stået i birkedommer Ebbesens skov. Forskellige har tilstået, at de har taget noget af det.

247b:

2/5. Thomas Hansen af Herslev ctr. en del debitorer. 13/6

4/4. Dom: Espen Hansen af Herslev og Hans Hansen Koed ibidem ctr. Karen Pedersdatter og lavværge Thomas Hansen af Herslev. - Eftersom formynderne Espen Hansen og Hans Hansen Koed ikke har fået udbetalt deres myndlinge Bertel Christensens, Maren Christensdatters og Dorthe Christensdatters fædrende arv, ialt 40 rdl., som efter skiftebrev var forfaldne til 1/11 til indsættelse på rente, så bør moderen Karen Pedersdatter, som har modtaget værdien for disse arvemidler, betale de 40 rdl. med renter fra 1/11-29.

4/4. Dom: Hans Thomsen af Fredericia (for Peder Jørgensen) ctr. skovfoged Jacob Nielsen af Trelde. - Hans Thomsen ejer Peder Jørgensens bolig i Trelde, som er matrikuleret for 1 skp. hartkorn, og han beviser, at skovrider Tyge Jacobsen, da han boede i huset, lod indrette 2 stole i Vejlby kirke, een for mandfolkene og een for kvindekønnet (i koret), alt uden bevis af kirkebogen eller anden oprettet kontrakt med daværende kirkeforsvar, at stedet skulle være uden stol efter hans død, og stolene alene pro officio skulle følge efterkommende skovbetjente, enten de var skovridere eller skovfogeder, og hvadenten de kom til at bo i gårde eller andre huse i Trelde med stolestader i kirken. Efter sognepræstens attest er der nede i kirken stole til det sted, som Jacob Nielsen bebor, og dem kunne begge køn ellers bekvemt betjene sig af til Guds ords hørelse. Der har tidligere været strid om stolene. Det var da Hans Fynboe beboede det hus, som Peder Jørgensen nu har. Da skulle parterne have været indkaldt til Fredericia ved sognefogeden, men Hans Fynboe fik ikke besked. Jacob Nielsen erhvervede sig da en resolution, der forbød Hans Fynboe at benytte stolene. Men den var baseret på en attest fra sognemændene, som mestendels var underskrevet med bogstaver i stedet for navne. Nogle af mændene havde ikke selv skrevet under; mange havde end ikke hørt eller læst attestens indhold, og de fleste var enten ufødte eller ganske små børn, da disse stolestader blev indrettet. Det kom så til et forlig, hvor de to familier nogle år deltes om stolene. Men det er også konstateret, at skønt de høje herrers resolution af 23/1-1719 tilsidesatte Hans Fynboes fæstebrev, så har kirkeskriveren, byfoged Vedste Thomsen Lund i Ribe alligevel hævet afgift af huset. Disse penge burde være blevet givet tilbage, da Hans Fynboe fik forbud mod at benytte stolene. - Det kendes for ret, at Peder Jørgensen og hustru samt hans efterkommere på stedet bør nyde frit stolestade i de to omtvistede stole for så mange, som deri kan rummes af begge familier (!), efter den aftale, som præsten mag. Bergendahl een gang mindeligt har afhandlet, såsom lovens 2-22-46 forbyder, at de, som er bevilget stolestader, formener andre godtfolk plads, så længe der er rum i stolene, og art. 48 befaler, at stolestaderne på landet skal følge gårdene. - Jacob Nielsen har påberåbt sig en resolution af 6/7-1693 fra sl. stiftamtmand Sneckhaus og en attest fra 24 mæglingsmænd, som kirkesessionen har påberåbt sig, men han har ikke villet fremlægge disse dokumenter i retten. Derfor ses der bort fra dem. - Da Jacob Nielsen iflg. præstens attest må have tilbageholdt stiftamtmandens indvarslingsordre i 1719 for at være fri for modsigelse fra sin kontrapart og desuden har betjent sig af den attest fra bønderne, som er fundet mislig, så betaler han i mulkt til Vejlby sogns fattige 2 rdl., for at han kan afholde sig fra sådanne ulovskikkede attesters søgning, og i omkostninger skal han betale 6 rdl. I det øvrige forbeholdes vedkommende øvrigheds ret imod ham, som på så lovstridig en måde har søgt og tilvendt sig disse resolutioner.

248:

Christen Andersen i Vester Vamdrup opbød sin myndling Kirsten Larsdatters arv efter hendes sl. fader Lars Jepsen i Søgård 3. gang.

1730 - 23. maj:

Christen Jensen m.fl. af Vinding fremkom med 7 ulveunger, som ved tinget i ulvegalgen blev ophængt.

Læst amtmandens repartition af 15/4 på fangepenge, som beløber sig til 10 1/2 sk. pr. td. hartkorn.

Skovfoged Niels Hansen af Pjedsted ctr. Tyge Madsen ibidem. Udsat til 6/6, men ikke set igen. Da skovfogedens kone Kirsten Sørensdatter kom gående forbi smedehuset, sagde hun, "Godmorgen, vil I ikke drive med gæssene idag?", hvortil Tyge Madsen svarede, "Lik min mås, din skidengæst, det Djævelen farer i dig".

9/5. Hans Hansen, skoleholder i Vester Vamdrup, ctr. Jens Andersen af Skanderup. 6/6

248b:

1730 - 6. juni:

16/5. Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. 20/6

249:

23/5. Hans Hansen, skoleholder i Vester Vamdrup, ctr. Jens Andersen af Skanderup. 20/6

Else Mortensdatter af Andkær lovbød sin halve påboende gård 1. gang.

1730 - 13. juni:

(Se 7/2). Præsten Niels Tøxen til Verst og Bække menigheder ctr. Peder Andersen og Anne Rasmusdatter af Verst. 27/6

252:

16/5. Thomas Hansen af Herslev ctr. en del debitorer. 27/6

Regimentskriveren for Peder Mikkelsen i Erritsø ang. stjålet esketræ. 27/6

Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Bertelsen Ulf m.fl. 27/6

252b:

Else Mortensdatter af Andkær lovbød sin halve påboende gård 3. gang. Ingen begærede skøde.

1730 - 20. juni:

Læst kammerkollegiets plakat af 27/5 ang. bortforpagtning af konsumtionen i købstæderne og familie-skatten på landet.

Læst krigsråd og kirkeinspektør Morvilles kontinuationsplakat af 16/6, hvormed indkaldes på Kolding rådhus den 5/7 alle, som vil antage skolehusene i rytterdistriktet og vedligeholde dem.

6/6. Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. 11/7

253:

6/6. Hans Hansen, skoleholder i Vester Vamdrup, ctr. Jens Andersen af Skanderup. 18/7

Mads Buch af Vorbasse fremkom med 8 ulveunger, som blev ophængt i den dertil ordinerede ulvegalge.

Else Mortensdatter af Andkær lovbød sin halve påboende gård 3. gang (!). Hendes mand Søren Hansen begærede skøde.

Skødet i henhold til foranstående. Der er skøder tilbage til 1640.

253b:

1730 - 27. juni:

13/6. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Bertelsen Ulf m.fl. 11/7

13/6. Præsten Niels Tøxen til Verst og Bække menigheder ctr. Peder Andersen og Anne Rasmusdatter af Verst. - Idag har Peder Andersen indleveret nogle vidners svar på nogle kontraspørgsmål og dernæst fået tingsvidne. Sagen har drejet sig om Peder Andersens hor med Anne Rasmusdatter, der også kaldes Anne Clauses. Der har været holdt provsteret i Anst kirke den 7/6, og præsten har skullet skaffe bevis for, at det ikke først er med hans ankomst til sognet, at de to er kommet i ord og usømmeligt rygte for hinanden, samt at han i tide og utide har formanet dem til at holde sig fra hinanden. - Anne Rasmusdatters mand, Claus Poulsen, er for nogen tid siden bortrømt, og regimentskriveren har fået rømningsdom på ham (den er ikke set i birkets tingbøger siden 1719). Hun har skrevet til kongen om sin situation, og dette brev er blevet oplæst i retten som bevis på, hvordan hun har understået sig i over for vor fyrste og høje øvrighed at beskæmme sin uskyldige mand og at begære en anden til ægte, mens hun endnu ikke var skilt fra sin første mand. Der er også et brev fra præsten i Bækbølling om, at hun har fået døbt et barn, som hun i løsagtighed skal have avlet med en Hans Hansen af Emmerlev sogn (hun har i et brev til biskoppen hævdet, at hun var blevet krænket af vedkommende, da hun var ude at lede efter sin mand). - Rasmus Hansen af Verst og Christen Nielsen af Husted har som præstens medhjælpere været indkaldt til kirken den 15/2-28 for at overvære præstens formaning af Peder Andersen og Anne Rasmusdatter. Her spurgte præsten Peder Andersen, på hvilken måde han havde åbnet sit hus for Anne Rasmusdatter. De svarede begge, at det var for et ærligt og oprigtigt ægteskabs skyld. Den forklaring afviste præsten, for Anne Rasmusdatter var gift, og hendes mand levede; og de var allerede i ondt rygte, inden Peder Andersens kone døde (og inden Claus Poulsen forsvandt). De havde henholdt sig til, at regimentskriveren havde fået rømningsdom på Claus Poulsen; men præsten indvendte, at det var for gården, og det var ikke en skilsmissedom. De skulle aldrig komme i ægteskab med hinanden, ejheller skulle de komme til alterets sakramente, medmindre de holdt sig fra hinanden og hun blev forligt med sin mand. De lovede, at de til foråret ville skille sig fra hinanden. Men det løfte havde de kun holdt delvist. Foruden den nævnte samtale i kirken har der været forhør, hvortil samtlige sognemænd har været stævnet. - Allerede dagen efter, at Peder Andersens kone var begravet, havde hendes far (Christen Nielsen Moesgaard) sagt til Christen Nielsen, at nu ville Peder Andersen have Anne Clauses. - Jochum Johansen Smed har i retten refereret en samtale, han havde haft i smedjen med Peder Andersen forleden sommer. Han havde opfordret ham til at sørge for at have en god samvittighed, da han jo godt vidste, at han var berygtet med Anne Rasmusdatter. Hertil havde han bl.a. svaret, at om han end havde krøbet på hende og af hende 10 gange eller 100 gange, så skulle det dog være højere, og der var ikke noget om, at han ikke kunne få hende, lige så lidt som han ville gå hen og brække sine ben, og så måtte præsten og de andre sige, hvad de ville. - Et par af vidnerne har indgivet deres svar på præstens spørgsmål skriftligt. Anders Bertelsen Ulf af Asbo og Iver Eskildsen er blevet udmeldt til at skaffe deres skriftlige svar på kontraspørgsmålene. Det er dem, der er blevet indleveret idag.

Peder Møller af Børkop mølle for moderen Kirsten Pedersdatter ctr. samtlige Børkop mænd om græsningsret. Udsat til 4/7, men ikke set igen.

Peder Hansen Smed af Trelde ctr. oldermændene eller videfogederne Hans Jørgensen og Christen Hansen ibidem m.fl. 4/7

254:

13/6. Regimentskriveren for Peder Mikkelsen i Erritsø ang. stjålet esketræ. - Sagen mellem Peder Mikkelsen Møller og Niels Madsen er forligt. Førstnævnte har ikke noget at sige sidstnævnte på. Men sagen fortsætter. 11/7

13/6. Regimentskriveren for Peder Mikkelsen i Erritsø ang. stjålet esketræ. 11/7

(Se 2/5). Niels Johansen (Dragon) i Herslev ctr. Thomas Hansen ibidem. Denne har ikke holdt sit løfte. 4/7

13/6. Thomas Hansen af Herslev ctr. en del debitorer. Udsat til 25/7, men ikke set igen.

254b:

1730 - 4. juli:

27/6. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. oldermændene eller videfogederne Hans Jørgensen og Christen Hansen ibidem m.fl. om et skovskifte. Tingsvidne.

256:

Jens Rasmussen Dragon af Gelballe ctr. Nis Jensen Smed og hustru Maren Jensdatter samt Ole Jensen ibidem. 25/7

Niels Johansen af Herslev ctr. Mads Kajsen ibidem. 18/7

257:

27/6. Niels Johansen (Dragon) i Herslev ctr. Thomas Hansen ibidem. Udsat til dom den 25/7, men ikke set igen.

Læst aftægtskontrakt for Jens Sørensen og hustru. De har afstået deres gård i Nyborg til Poul Nielsen på den betingelse, at han skulle have ægtet deres datter Karen Hansdatter(?), der imidlertid er afgået ved døden. Han overtager gården og yder aftægt.

1730 - 11. juli:

20/6. Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. 8/8

257b:

27/6. (Regimentskriveren for Peder Mikkelsen i Erritsø ang. stjålet esketræ) Niels Madsen af Erritsø ctr. Peder Mikkelsen m.fl. Forskellige har gjort afbigt over for Niels Madsen. Det har Peder Mikkelsen også, men han har ikke ment, at han skulle være med til at betale denne sags omkostninger, fordi det var ham, der havde mistet noget. Derfor udsættes sagen til 25/7, men den er ikke set igen.

27/6. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Bertelsen Ulf m.fl. 1/8

258:

Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Thomas Hansen og hustru ibidem. 25/7

1730 - 18. juli:

Hans Hansen Buhl af Eltang anmelder ildsvåde.

258b:

4/7. Niels Johansen af Herslev ctr. Mads Kajsen ibidem. Udsat til 25/7, men ikke set igen.

259:

Sognepræst Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. Christen Nielsen. 1/8

20/6. Dom: Hans Hansen, skoleholder i Vester Vamdrup, ctr. Jens Andersen af Skanderup. - Han har lånt 4 rdl. Dem skal han betale tilbage.

Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

1730 - 25. juli:

11/7. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Thomas Hansen og hustru ibidem. 8/8

259b:

Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle. 29/8

262:

Læst amtmandens indkaldelse af kreditorer og debitorer til sl. oberst Brochdorfs dødsbo i morgen den 26/7.

Læst forordning af 14/7 om, hvorledes der herefter skal forholdes med militærpersoners skifter.

262b:

Regimentskriveren ctr. nogle rytterbønder for resterende skiftegebyr. 8/8

4/7. Jens Rasmussen Dragon af Gelballe ctr. Nis Jensen Smed og hustru Maren Jensdatter samt Ole Jensen ibidem. 15/8

1730 - 1. august:

Berent Everholdt, gl. aftakket krigsmand, anmelder ildsvåde. Han er derved bragt til betlende armod og må søge almisse.

11/7. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Bertelsen Ulf m.fl. - Ved tingsvidne og ekstrakt af landmålingsforretningen bevises, at Anders Ulf og flere Asbo mænd har taget jord under dyrkning af Iver Eskildsens boel efter Karen Jelleses mands død uden leje og afgift. Heri har Anders Ulf sået 2 skp. rugsæd, Hans Ulf 10 skp. og Oluf Vandels enke 2 skp. og det uden husbondens vilje. - Altså bør Peder Thonboe herefter nyde til fæstehaveren Iver Eskildsens boel, hvad landerier landmålingsforretningen tilegner daværende beboer Iver Christensen. De tre sagsøgte skal have deres arbejde og de 14 skp. rug forbrudt til Peder Thonboe efter lovens 6-15-11. Angående hvad gribsjord der af fællig er inddraget under avl, så bør Iver Eskildsen til sit sted have, hvad han efter ottingsmål og uvildige mænds tykke kan tilkomme. Fordi Ulvene og Ole Vandels enke ikke frivilligt har indrømmet sagsøgeren hans grund og ejendom, da de så landmålingen og hørte beviserne, hvorved de har bragt ham i anselige omkostninger, så betaler hver af dem i sagsomkostninger 4 rdl. og ikke mere, siden Thonboe først har rejst sagen i december 1729. - Anders Ulf mødte og begærede tingsvidnet og akten beskrevet.

263:

Jens Bertelsen i Herslev ctr. Kirsten Justdater eller Kirsten Jenskone. 15/8

18/7. Sognepræst Jørgen Cronius af Vorbasse ctr. Christen Nielsen. Udsat til 8/8, men ikke set igen.

Der anmeldes ildsvåde hos følgende beboere i Bække: Mathias Møller, Steffen Iversen, Eske Iversen, Søren Nissen, Jens Thomsen, Morten Jensen, Peder Poulsen og Jens Madsen. Steffen Iversen og Peder Poulsen havde også ildsvåde for 2 år siden. De var alle ude at slå foder på Hundsbæk, da ilden opstod, undtagen Steffen Iversen, som var på Bække mark, og Morten Jensen, der lå syg i sin seng. Mathias Møller var ude på vejrmøllen uden for byen.

263b:

1730 - 8. august:

Regimentskriver Hans Langsted af Odense for rytterbonden Jens Rasmussen af Nymark på Fyn ctr. Peder Henriksen i Trøllund. 22/8

268:

25/7. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Thomas Hansen og hustru ibidem. 15/8

25/7. Regimentskriveren ctr. nogle rytterbønder for resterende skiftegebyr. 19/9

Trelde bymænd og lodsejere i Trelde skov ctr. Peder Hansen Smed. 15/8

Jens Poulsen af Taulov Nebel, madame Munckeboe, Christen Udsen og Peder Lassen af Torup ctr. Niels Skov i Nebel som formynder for Peder Skovs børn i Torup og Jens Hansen ibidem. Synsmænd udmeldes. Sagen skulle være fortsat 15/8, men er ikke set igen.

Mons. Arrendrup tinglyser på vegne af sin broder i København, at alle, som resterer af folke- og familieskat, straks skal indfinde sig og betale i hans logement hos Peder Barsbol i Kolding, hvis de ikke vil udsættes for eksekution.

11/7. Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. 22/8

268b:

1730 - 15. august:

Læst amtmandens ordre af 3/6 om, at Dal marked den 28/8 skal flyttes og holdes den 29/8 i Vorbasse, hvor markedet har været af gammel tid.

25/7. Jens Rasmussen Dragon af Gelballe ctr. Nis Jensen Smed og hustru Maren Jensdatter samt Ole Jensen ibidem. 5/9

8/8. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Thomas Hansen og hustru ibidem. 5/9

269:

1/8. Jens Bertelsen i Herslev ctr. Kirsten Justdater eller Kirsten Jenskone for gæld. - De 10 mk. kender hun ikke til, da hendes bortrømte mand ikke har sagt noget om denne gæld; men hun tilstod at have fået 8 sldlr. Dem vil hun gerne give tilbage imod at få det tøj, kreditor har i pant. Der indgås forlig, idet Mads K.. i Herslev lover at afdrage gælden. Jens Bertelsen beholder sin regres til manden for de 10 mk.

Mons. Arrendrup gentog sin tillysning.

8/8. Trelde bymænd og lodsejere i Trelde skov ctr. Peder Hansen Smed. Sagen drejer sig om græsning. Tingsvidne.

272b:

1730 - 22. august:

8/8. Regimentskriver Hans Langsted af Odense for rytterbonden Jens Rasmussen af Nymark på Fyn ctr. Peder Henriksen i Trøllund. 5/9

273:

Knud Pedersen af Gamst anmelder ildsvåde efter lynnedslag.

8/8. Rasmus Bundesen til Søvig m.fl. ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov. Udsat til 12/9, men ikke set igen. Rasmus Bundesen, der er amtsforvalter i Ribe, har sammen med andre proprietærer i Vester herred sagsøgt Jep Faarkrog for nogle penge, han havde fået til vognleje til en fadebursægt, da kongen var i Kolding. Han har ført adskillige vidner, der kan bekræfte, at Jep Faarkrog straks havde adviseret dem og givet dem pengene. De havde også holdt klar med forspændte vogne (nogle i 3 dage), da der kom besked om, at kongen rejste en anden vej.

Mons. Arrendrup tinglyser 3. gang på vegne af sin broder i København, at alle, som resterer af folke- og familieskat, straks skal indfinde sig og betale i hans logement hos Peder Barsbol i Kolding, hvis de ikke vil udsættes for eksekution.

1730 - 29. august:

Anne Pedersdatter, sl. Christen Simonsens enke af Dons mølle, ctr. debitorer. 12/9

274:

25/7. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle. 5/9

Hans Mikkelsen af Kolding ctr. Peder Pedersen Smed i Viuf. 12/9

274b:

1730 - 5. september:

Claus Svitser fra Juellingsholm ctr. Søren Iversen i Urup. 19/9

15/8. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Thomas Hansen og hustru ibidem. 3/10

22/8. Regimentskriver Hans Langsted af Odense for rytterbonden Jens Rasmussen af Nymark på Fyn ctr. Peder Henriksen i Trøllund. Udsat til 19/9, men er ikke set igen. - Jens Rasmussen af Nymark havde mistet en hoppe for nogen tid siden. Han havde sammen med en anden været i Jylland for at lede efter den, og mente at have fundet den hos Peder Henriksen i Trøllund. Den hest, som de fandt der, var brændemærket med en hestesko oven i det oprindelige brændemærke. Peder Henriksen påstod, han havde købt hesten af Hans Nielsen Skræder i Vorbasse, og red afsted under foregivende af at ville hente ham som sin hjemmelsmand; men han kom ikke tilbage, mens fynboerne var der. Til stede hos Peder Henriksen var sognedegnen Hans Steffensen fra Knurborg. Han foreslog, at de skulle skære et øre af hesten, hvis de ville lægge hånd på den og vedkende sig den, og iøvrigt tage tilbage til Fyn for at skaffe bedre bevis på deres adkomst til hesten. De kom ikke tilbage til den tid, de havde talt om; men da de kom, var hesten der ikke mere; den var blevet solgt til degnen. Da de så opsøgte degnen, fik de at vide, at han netop var ude for at sælge hesten. Retten har til slut resolveret, at Peder Henriksen har haft ret til at sælge hesten, da fynboerne ikke havde vedkendt sig den og lagt arrest på den.

275b:

Anders Nielsen af Herslev får tingsvidne på, at Jacob Hansen, som nu siges at være død på Sjælland, er født i Herslev. Forældrene var Hans Jensen og Maren Jacobsdatter. Han har en helbroder ved navn Jens Hansen, der bor nord for Ribe i et hus, som kaldes Klosterhus og er under Ribe hospital. Anders Nielsen og Mette Nielsdatter i Herslev samt Maren Nielsdatter, der tjener Jacob Bartramsen i Lejrskov, er kun halvsøskende, idet deres moder efter at være blevet enke giftede sig med Niels Andersen. Det 82-årige vidne Christen Madsen fortæller bl.a. at den afdøde har været enkedronningens livkusk, og at han efter hendes død blev livkusk hos prins Carl, så længe denne levede. Efter prinsens død har Jacob Hansen ikke skrevet hjem.

276b:

29/8. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle vedr. en markstrid. Ved sagens begyndelse indfandt herredsfoged Gotfred Schumacher af Tyrstrup herred sig og gjorde opmærksom på, at Skovstrup mark lå under Haderslevhus amt. Men tingsvidnesagen er blevet ført her i birket, fordi vidnerne var herfra og ikke kunne forlanges til at møde ved et fremmed ting. Se igen 28/11

278b:

15/8. Jens Rasmussen Dragon af Gelballe ctr. Nis Jensen Smed og hustru Maren Jensdatter samt Ole Jensen ibidem. 19/9

1730 - 12. september:

Niels Pedersen af Stallerup ctr. sin trolovede fæstemø Maren Christensdatter af Tårup med lavværge Christen Udsen ibidem. Hun er efter trolovelsen den 12/1 blevet tåbelig i hovedet og har mistet mund og mæle, skønt hendes forældre har søgt råd og hjælp såvel i Fyn og i Fredercia som andre steder hos forfarne mænd og læger. - Christen Udsen, der er pigens fader, tilstår datterens tilstand og vil gerne, Niels Pedersen frigøres for forlovelsen.

279:

Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. 26/9

Enken Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Jes Madsen ibidem. 26/9

29/8. Anne Pedersdatter, sl. Christen Simonsens enke af Dons mølle, ctr. debitorer. Alle har fået ordnet deres mellemværende undtagen Hans Christensen Skræder af Viuf; derfor udsættes sagen til 24/10, men den er ikke set igen.

279b:

Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Johanne Jepsdatter ibidem. 3/10

280b:

1730 - 19. september:

281:

5/9. Dom: Claus Svitser fra Juellingsholm ctr. Søren Iversen i Urup, der er sagsøgt for restancer på kgl. kontribution og lånepenge. Han skal betale 16 rdl. 3 mk. 5 sk. samt have sit fæste forbrudt.

8/8. Dom: Regimentskriveren ctr. nogle rytterbønder for resterende skiftegebyr. - Følgende skal indløse deres skiftebreve og betale sagens omkostninger: Hans Madsens enke i Velling, Christen Svenskes enke, Søren Smeds enke og Niels Christensen i Herslev, Søren Buhl i Lunderskov, Gjermand Hansen i Jerlev samt Jens Hansens enke i Horskær.

5/9. Dom: Jens Rasmussen Dragon af Gelballe ctr. Nis Jensen Smed og hustru Maren Jensdatter samt Ole Jensen ibidem. - Ole Jensen har erklæret Jens Rasmussen for tyv, efter at Jens Rasmussen havde tilbageleveret ham et par handsker, han aftenen i forvejen uforvarende havde fået i sin lomme. Han har hverken kunnet bevise, hvad tøj han mistede den aften, eller hvem der skulle have taget det fra ham. Han skal gøre afbigt i retten for sin forsmædelige adfærd og betale 1 rdl. i mulkt til de fattige i Skanderup sogn. - Angående Nis Jensen Smed, som havde sagt til dragonen, at han skulle komme med det øvrige tøj og være tyv derfor, så har han allerede gjort afbigt i retten. Men det har hans hustru Maren Jensdatter ikke, idet hun ikke har villet møde op i retten. Hun dømmes til at gøre afbigt.

Læst krigsråd Folsachs plakat af 26/8 om efterhøstsession i Vejle.

281b:

Læst skøde fra birkedommer Thomas Ebbesen af Kolding og Mads Christensen Paabye på Nygård, der som de højstbydende den 24/5-30 på auktion efter derom udgangen plakat til tinge og kirkestævne som de højstbydende har købt sl. Jens Pedersens efterladte sted i fornævnte(!) Nyborg og atter overladt det til hans broder Steffen Nielsen.

Læst obligation fra Steffen Nielsen i Nyborg, Starup sogn, til sl. Jens Pedersens efterladte, umyndige søn Peder Jensen på 40 rdl.

Løst obligation på 58 rdl. 4 mk. 15 sk. fra Søren Pedersen, boende i Nyborg, til Søren Skammelsen i Nyborg. Det er af hans myndling Peder Jensens arv.

282:

1730 - 26. september:

12/9. Enken Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Jes Madsen ibidem. 17/10

282b:

12/9. Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. 10/10

1730 - 3. oktober:

Læst Claus Hagens rekvisition af 28/9, at de, som har skelbrevet mellem Hejnsvig og Trøllund mark, fremskaffer det inden seks uger eller står til rette derfor.

Regimentskriveren for Jens Nielsen af Højrup ctr. vadestedsriderne Christian Møller og Johan Manningerode. Jens Nielsen havde bedt sin broder Anders om at hente noget kvæg, han havde på græs i Ravnholt. Denne red afsted men besluttede undervejs at besøge sin søster i Øster Gesten. Hendes mand Hans Hansen lovede at stille en tjenestedreng til rådighed, hvis Anders Nielsen ikke kunne drive kvæget hjem alene. Så red han til Ravnholt, hvor han fandt, at kvæget var på to forskellige marker. Hyrden Jens Nielsen var der ikke; han måtte hente ham i hans hjem, da han havde erfaret, at han ikke kunne skille sin broders kvæg ud fra hjorden alene; det blev ved med at søge tilbage til den øvrige hjord. Så fulgte hyrden med til Øster Gesten. Det var regnvejr, og solen var ikke at se, så Anders Nielsen vidste ikke, hvad klokken var. Men her i Øster Gesten måtte de vente på tjenstedrengen et stykke tid, fordi han var ude på marken med et læs gødning. Derfra blev han assisteret af tjenestedrengen. På landevejen ind mod Kolding blev de standset af vadestedsriderne Christen Møller af Uhre og Johan Mønningrode af Kolding. De skulle forklare, hvorfra de kom, hvor de skulle hen, og hvorfor de kom så sent. Og hvorfor drev de ikke kvæget gennem Røj rytterkobbel? Det turde de ikke dels for rytterne og dels p.gr. af det kvæg, som går i koblet, og som deres eget kunne blande sig med. De fik så besked om at drive ad Kolding til. Da de kom ned mod Trudså, hvor vejen løber op til Højrup, ville Anders Nielsen styre sit kvæg den vej; men Mønningrade tog sin pistol og sagde, at han ville skyde ham, hvis ikke han drev kvæget til Kolding. De nåede ind til byen, da klokken slog ti.

284:

Knud Pedersen af Gårslev ctr. Hans Hansen i Gårslev og Poul Thomsen i Børkop. 17/10

284b:

12/9. Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Johanne Jepsdatter ibidem. Parterne skal søge ryttersessionen i Vejle den 14/10 med henblik på forlig. Sagen fortsætter 17/10

5/9. Sognepræst Niels Gudme af Herslev ctr. Thomas Hansen og hustru ibidem. Sidste gang omtaltes et forlig, idet Thomas Hansen havde tilstået en gæld på 20 rdl. 2 mk. 5 sk. - Idag har præsten ladet tingsvidne beskrive.

26/9. Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. 17/10

285:

1730 - 17. oktober:

285b:

3/10. Knud Pedersen af Gårslev ctr. Hans Hansen i Gårslev og Poul Thomsen i Børkop. 14/11

286:

10/10. Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. 24/10

26/9. Enken Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Jes Madsen ibidem. 31/10

Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 31/10

286b:

Maren Jesdatter i Gårslev ctr. Knud Pedersen ibidem. Denne gør afbigt for nogle udsagn i skovrider Brandts hus. De var udtalt af ubesindighed og for meget bekommen drikketår. Tingsvidne.

287:

3/10. Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Johanne Jepsdatter ibidem. 31/10

Læst obligation fra Hans Christensen i Pjedsted Bolle. Han har lånt nogle penge af sin svoger Diderich Andersen ibidem til betaling af gæld, bl.a. til Mads Lassen i Tolstrup.

1730 - 24. oktober:

17/10. Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. Sagen udsættes til domsafsigelse om 5 uger (5/12), men parterne kan forinden indlevere mere materiale. Det sker den 21/11

287b:

Læst forordning af 17/10 om sørgeklæder at bære for sl. Kong Frederik IV.

Læst forordning af 17/10 om ringen med klokkerne overalt i Danmark og Norge for sl. konge og forbud mod spil og leg i kirkerne og udenfor.

Læst patent om højesteret for 1731.

1730 - 31. oktober:

17/10. Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Johanne Jepsdatter ibidem. 14/11

Christen Svendsen af Bjert ctr. broderen Thomas Svendsen af Hjarup. 14/11

17/10. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 21/11

288:

17/10. Enken Valborg Jensdatter af Høllund ctr. svigersønnen Jes Madsen ibidem om aftægt. Der anmeldes forlig. Valborg Jensdatter skal indtil 1. maj lade sig nøje med husværelse hos svigersønnen, men dernæst skal hun have bolig i gårdens rytterhus.

Gyde Jensen og Søren Thomsens enke Kirsten Andersdatter med lavværge Laurids Christensen af Gelballe lovbød et hus 1. gang.

1730 - 7. november:

Arvingerne efter Jep Lauridsen (død i Viuf) ctr. debitorer. 5/12

288b:

Læst forordning af 30/10 om landmilitsens ophævelse.

Læst amtmandens skrivelse af 6/11 om, at kong Frederik IV's stemplede papir skal gælde, indtil andet papir er blevet fremstillet.

Gyde Jensen og Søren Thomsens enke Kirsten Andersdatter med lavværge Laurids Christensen af Gelballe lovbød et hus 2. gang.

1730 - 14. november:

289:

Jægermester og oberforster Hans Bachman lader fremlægge en forretning, der viser, hvorledes vildtbanen er indstaget med vildtbanepæle på vestre og nordre side.

17/10. Knud Pedersen af Gårslev ctr. Hans Hansen i Gårslev og Poul Thomsen i Børkop. 5/12

31/10. Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Johanne Jepsdatter ibidem. 21/11

31/10. Christen Svendsen af Bjert ctr. broderen Thomas Svendsen af Hjarup. 28/11

Peder Andersen af Fitting ctr. Jens Madsen og tjenestekarl Christen Christensen i Slav. Udsat til 28/11, men ikke set igen.

Gyde Jensen og Søren Thomsens enke Kirsten Andersdatter med lavværge Laurids Christensen af Gelballe lovbød et hus 3. gang. - Jacob Christensen og hustru Bodil Nielsdatter af Gelballe begærede skøde.

289b:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

Læst skøde fra Jens Pedersen i Bredstrup til Mads Lassen i Tolstrup på en halv gård i Tolstrup.

290:

Læst kgl. befaling af 3/11 om, at alle betjente skal lade deres bestallings- og slige breve forny.

1730 - 21. november:

(24/10). Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. Indlæg fra Christen Søbye. (5/12)

14/11. Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Johanne Jepsdatter ibidem. 19/12

291:

31/10. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 12/12

293:

1730 - 28. november:

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert ctr. hestedoktoren Laurids Snedker. 5/12

293b:

Markus Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Pjedsted ctr. Christen Hansen og hustru ibidem. 12/12

295:

(Se 22/8). Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 19/12

Skovrider Jakob Rovert ctr. debitorer. 12/12

295b:

Hans Henrik Skytte i Seest ctr. vadestedsrider Casten Hagensen. 12/12

14/11. Christen Svendsen af Bjert ctr. broderen Thomas Svendsen af Hjarup. 12/12

Lars Pedersen i Follerup fremlyste en hest.

Anne Jørgensdatter i Håstrup lovbød sin gård l. gang.

Knud Andersen i Kolding fremlyste en hest 1. gang.

Læst forskrivning fra Jacob Nielsen i Seest, at han vil give sine søskende arvepart af deres fødegård, som han selv bebør. Det er Hans Nielsen, som bor hos en morbror i København, samt Maren, Doret og Anne Nielsdatter.

296:

Læst aftægtskontrakt for Niels Troelsen i Seest. Han har overdraget sin gård til sønnen Jacob Nielsen, der skal give ham aftægt.

1730 - 5. december:

Enken Maren Jesdatter af Gårslev ctr. Knud Pedersen ibiden. 16/1-1731

296b:

14/11. Knud Pedersen af Gårslev ctr. Hans Hansen i Gårslev og Poul Thomsen i Børkop. 9/1

297b:

Iver Madsen i Eg efterlyser sin bortrømte hustru Dorthe Catrina Hansdatter 1. gang.

7/11. Arvingerne efter Jep Lauridsen af Vonsild ctr. debitorer. 19/12

Lars Pedersen i Follerup fremlyste en hest 2. gang.

Sl. Anders Jensen Rauns enke Anne Jørgensdatter i Håstrup lovbød sin gård 2. gang.

Knud Andersen i Kolding fremlyste en hest 2. gang.

Greven af Schel efterlyste en hest.

Jacob Nielsens hustru Kirsten Sørensdatter i Bølling lovbød sin halve gård 1. gang.

28/11. Dom: Skovfoged Søren Svendsen af Bjert ctr. hestedoktoren Laurids Snedker, logerende i Viuf. - Hestedoktoren Laurids Snedker fra Holsten har påtaget sig at skære Søren Svendsens hoppe for spat med den forsikring, at han ville svare for hoppen. Imod hans forsikring er den alligevel død, fordi han tillige havde overskåret en sene. Laurids Snedker bør erstatte Søren Svendsen hoppens værdi med 20 sldlr. og tilbagegive ham den 1 rdl., som han havde fået for kuren. - (Jep Jensen af Bjert var med, da hesten skulle opereres. Det skete hos kvartermester Mogens Rasmussen Legaard i Viuf. Efter at hesten var blevet kastet om, skar doktoren 3 huller i hvert bagben, og han havde en lille egepind, som han gravede i hullerne med temmelig længe. Så afskar han et stykke af den såkaldte spatåre, og da det var overstået, sagde han, at nu kunne man ride med hoppen og lade den trække det tungeste læs. Søren Svendsen havde ladet Jep Jensen ride noget på den og vaske den med ølbærme, madsuppe(?) og fransk brændevin m.m. Men nogle dage efter var den ophovnet i det højre lår og under livet. - Jens Christensen af Bjert var til stede, da natmanden fra Kolding tog huden af den døde hest og da havde påvist, at en sene i låret var overskåret. Han havde desuden set den rette åre, som for spat var afskåret og kortet).

21/11. Dom: Jørgen Prip af Almind ctr. hr. Christen Søebye, præst for Harte og Bramdrup menigheder. - Jørgen Ibsen Prip har krævet et beløb for 63 prædikener og for hans arbejde med Præstekærs auktion, ialt 18 rdl. 3 mk. 1 sk. Men præsten har bevist ved kreditors tidligere regning, at aftalen har været 2 mk. for en vinterprædiken og 28 sk. for en sommerprædiken. Det bliver for 24 vintermåneder 8 rdl. og for 27 sommermåneder 7 rdl. 5 mk. 4 sk., og derfra skal trækkes, hvad Prip tilstår at have modtaget for årene 1728-30. Angående Præstkærs auktionsvæsen, som Søebye den 6/8-29 har forlangt, så agtes det for rimeligt, at denne møje betales ham efter hans regning med 2 rdl. plus 4 rdl. i befordringspenge, fordi Søebye i sine skrivelser har forsikret Prip om skadesløs betaling og befordring, ellers havde han været for ringe aflagt med de fordrede prædikenpenge, når han skulle befordre sig selv 3 mil hen og hjem. De øvrige poster, at skrive bryllupsvers og at holde vagt i præstens hus, frafaldes, eftersom derom hverken er tilståelse eller tilstrækkeligt bevis.

298:

1730 - 12. december:

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert får stadfæstet arrest på hestedoktoren Laurids Snedker, der logerer hos kvartermester Mogens Rasmussen Legaard i Viuf. Sammen med Hans Simonsen af Lilballe og skovfoged Niels Hansen af Pjedsted har Jens Lydum fra Holme skovhus den 30/11 på birkedommerens vegne været hos doktoren ledsaget af Søren Svendsen, der først har forsøgt at få betalt sit tilgodehavende eller stille kaution for sin egen tilstedeværelse, til sagen (se 5/12) var overstået. Men det havde han ikke fundet nødvendigt, da han lå i seng med et brækket ben. Så forkyndte Jens Lydum ham i kongens navn arresteret og forbød Mogens Legaard at lade ham rejse bort. Det ville han ikke være ansvarlig for, så han bad Søren Svendsen tage doktoren med sig, hvis han ville have ham. Men Lydum foreholdt ham, at hvis han ville af med ham, skulle det ske på lovlig vis. Da de tog afsked, sagde Hans Simonsen til Mogens Legaard: "Findes vi ikke før, så Gud lade os samles i Guds rige". Det har modpartens advokat forstået som en afskedshilsen til døden, idet Mogens Legaard lå heftigt syg med sår omkring munden.

299:

Ole Tøgersen af Bjert stævner alle bymænd og tjenestekarle og drenge over 15 år til at vidne om en forsvunden riseg. 9/1

299b:

28/11. Skovrider Jakob Rovert ctr. debitorer. 23/1

28/11. Hans Henriksen Skytte i Seest ctr. vadestedsrider Casten Hagensen af Seest. 19/12

Iver Madsen i Eg efterlyser sin bortrømte hustru Dorthe Catrina Hansdatter 2. gang.

28/11. Markus Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Pjedsted ctr. Christen Hansen og hustru ibidem. 9/1

28/11. Christen Svendsen af Bjert ctr. broderen Thomas Svendsen af Hjarup. 19/12

Greven af Schel efterlyste en hest 2. gang.

Jacob Nielsens hustru Kirsten Sørensdatter i Bølling lovbød sin halve gård 2. gang.

21/11. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 9/1

Læst skøde fra Jacob Jørgensen i Svinholt til Hans Jensen og hustru Anne Jepsdatter i Egeskov på 1/4 af Havelykkes have ved Trelde.

300:

Læst aftægtskontrakt for Hans Jørgensen i Stallerup. Han har afstået gården til sin stedsøn Niels Pedersen, der skal give ham aftægt.

Tillæg til foranstående aftægtskontrakt.

300b:

1730 - 19. december:

Iver Madsen af Eg ctr. hans husbond Mads Jensen Dahl i Modvig. Udsat til 9/1, men ikke set igen.

12/12. Christen Svendsen af Bjert ctr. broderen afdøde Thomas Svendsen af Hjarup. 9/1

Iver Madsen i Eg efterlyser sin bortrømte hustru Dorthe Catrina Hansdatter 3. gang.

Søren Iversen af Urup ctr. Anne Rasmusdatter af Hejnsvig. Præsten Claus Hagen af Grindsted var til stede i retten og forsøgte af få afværget vidneafhøringen, idet han mente, at han burde have været stævnet. Men retten resolverer, at sagen bør fremmes, da sagen kun gælder vidnesbyrd på Anne Rasmusdatters mund. Dernæst bevidner Peder Christensen Darum og Jens Poulsen, begge af Hejnsvig, at de har været med Søren Iversen hos Anne Rasmusdatter for at høre, hvem hun ville udlægge som barnefader. Hun svarede, at hun hverken kunne sige sig fri af Søren Iversen eller Niels Nielsen Blytækker. Men det sagde hun først, efter at hun havde været i enrum med Søren Iversen. Hendes første svar havde været, at hun udlagde Søren Iversen. Det var hende selv, der havde ønsket at tale med ham i enrum. Sagen skulle være udsat til 9/1, men så erkendte man, at de øvrige vidner måtte høre ind under Skovgård birk, hvorfor sagen her slutter med tingsvidne.

301:

28/11. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 16/1

301b:

21/11. Sognedegn Espen Hansen i Herslev ctr. Søren Buhls hustru Johanne Jepsdatter ibidem. Udsat til 9/1, men er ikke set igen. - Espen Hansen havde anlagt sag for injurier mod Johanne Jepsdatter, der havde brugt udtryk som skælm over for ham, da han havde foreslået en forsoning, mens de og andre fra byen var i Kolding og var inde hos Peder Kusk. Siden var en del af selskabet kommet ind hos Anders Jørgensen i Kolding, og her foreslog nogle igen, at de skulle blive forsonede. Og det så ud til, at det lykkedes. De drak brændevin sammen og talte endda om at drikke dus. Men bagefter havde degnen sagt, at det forlig ikke var alvorligt ment fra hans side, ikke hvad angik hendes skældsord imod ham, men kun om den anden sag, som havde været årsag til Johanne Jepsdatters vrede. Denne sag havde sin oprindelse i, at vangmanden havde opbragt degnens hest i Søren Buhls korn. Han havde så taget den ind ("indtægtshesten") som pant. Men i stedet for at indløse den var degnen kommet til Buhls gård, mens denne var væk, og havde taget sin hest. Bagefter var Johanne Jepsdatter kommet grædende til nabogården og havde fortalt, at degnen havde slået hende. Det har han benægtet. Men en tjenestekarl har på afstand hørt deres samtale og set, at hun pludselig faldt omkuld og dernæst grædende rejste sig op igen. Han havde hørt degnen sige, "Est du fornøjet, ellers skal du få noget mere!", hvortil hun svarede, at hun havde fået nok. De ord ville degnen i retten have udlagt sådan, at han havde tilbudt konen en tømme som pant og gerne ville give mere, hvis hun ønskede det. Men det kunne tjenestekarlen ikke bekræfte. Degnen foregav så, at konen havde angrebet ham. Regimentskriverens fuldmægtig spørger ham, om han vil vedgå, at han har - om ikke slået konen omkuld så dog puffet hende omkuld. Det indrømmer degnen næsten, idet han vil gå med til den forklaring, at da hun angreb ham, skubbede han lidt til hende; det faldt hun ikke af, men hun lagde sig bare ligeså stille ned på gulvet og rejste sig så op igen. Den forklaring fandt fuldmægtigen så usandsynlig, at han ikke fandt det nødvendigt at modbevise den.

5/12. Arvingerne efter Jep Lauridsen af Vonsild ctr. debitorer. 16/1

12/12. Hans Henrik Skytte i Seest ctr. vadestedsrider Casten Hagensen af Seest. 16/1

Regimentskriveren ctr. Niels Lambertsens enke i Drabæk mølle. 16/1

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Læst afkald fra Jens Christensen i Torup for arv efter moderen Gertrud Hansdatter og faderen Christen Udsen i Torup.

Læst afkald fra Jep Andersen til hustruens (Anne Jacobsdatter) stedfar Christen Iversen i Smidstrup for arv efter hendes sl. fader Jacob Pedersen og efterlevende moder Mette Nielsdatter.

302:

Jacob Nielsens hustru Kirsten Sørensdatter i Bølling lovbød sin halve gård 3. gang. Hendes mand begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

1731

302b:

1731 - 9. januar:

I Den Høj og Hellige Guds Navn anfanges at Skrive og Ting holde udi Nærværende Aar, Da Man tegner efter Christi fødsel

Anno 1731, d. 9. Januar

Birkedommeren Thomas Ebbesen af Kolding og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Michel Schnegel, Søren Madsen, Mogens Jensen, Mads Jensen og Rasmus Jørgensen af Viuf, Hans Madsen og Laurids Christensen af Fredsted samt Jens Nielsen af Kongsted.

5/12. Knud Pedersen af Gårslev ctr. Hans Hansen i Gårslev og Poul Thomsen i Børkop. 20/2

Poul Mikkelsen i Store Velling anmeldte ildsvåde.

12/12. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 23/1

12/12. Markus Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Pjedsted ctr. Christen Hansen og hustru ibidem. Udsat til 30/1, men kommer igen 23/1

303:

12/12. Ole Tøgersen af Bjert har stævnet alle bymænd og tjenestekarle og drenge over 15 år til at vidne om en forsvunden riseg. Michel Jensen af Eltang tilstår, at han er skademanden, og tilbyder at underkaste sig skov- og jagtsessionens straf samt at betale sagens omkostninger inden 14 dage.

Jens Boesen i Stovrup fremlyste en hoppe.

Hans Olesen i Bølling lovbød sin gård 1. gang.

19/12. Dom: Christen Svendsen af Bjert ctr. broderen afdøde Thomas Svendsen af Hjarup. Christen Svendsen har 43 rdl. til gode hos sin broder. Det er ikke blevet modsagt af denne, da han levede, og heller ikke af arvingerne efter hans død. Dødsboet skal betale gælden.

1731 - 16. januar:

19/12. Arvingerne efter Jep Lauridsen af Vonsild ctr. debitorer. Sagen udsat til 27/2, hvor der skulle have været afsagt dom over Jep Udsen af Viuf, der er den eneste skyldner, der endnu ikke har rettet for sig. Men sagen er ikke set mere. Arvingerne efter Jep Lauridsen er Anne Kirstine og Bodil Jepsdatter. Jep Lauridsen er død i Viuf, og alle skyldnerne har også været fra Viuf.

303b:

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert ctr. Mogens Rasmussen Legaard af Viuf. 30/1

19/12. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 13/3

Jens Biering af Ødis Bramdrup ctr. Karen Olufsdatter i Ødsted sogn. - Jep Madsen og Mads Nielsen, begge af Rugsted, har efter rettens befaling den 4/1 været hos Karen Olufsdatter i Tudved og spurgt, om hun ville vedstå sin beskyldning mod Jens Biering, at han var barnefader til det barn, hun fødte i Jordrup 1729. Dertil havde hun svaret nej. - Hun havde ikke selv indfundet sig i retten, og der afsiges dom med det samme: Efter tiltale og ingen gensvar dømmer retten, at eftersom hun har nægtet for de to beskikkelsesmænd, at Jens Biering var fader til det barn, hun udlagde ham for i Jordrup kirke i 1729, eller at han har haft legemlig omgængelse med hende til barns avling, så bør Jens Biering være fri for hendes beskyldning og i dette fald være angerløs. Iøvrigt forbeholdes vedkommende øvrighed dens tiltale til hende efter loven til afstraffelse for sådan gjort falsk bekendelse.

304:

5/12. Dom: Enken Maren Jesdatter af Gårslev ctr. Knud Pedersen ibiden. - Da Knud Pedersen allerede frivilligt har gjort afbigt for den beskyldning, han har lagt på Maren Jesdatter i skovrider Brandts hus, da han foregiver at have været drukken, så har det derved sit forblivende. Men som han ved sådan adfærd har forvoldt Maren Jesdatter denne trætte, så skal han betale hendes sagsomkostninger.

19/12. Dom: Hans Henrik Skytte i Seest ctr. vadestedsrider Casten Hagensen af Seest. Iflg. revers af 13/5-1730 skylder Casten Hagensen 22 rdl. Dem skal han betale.

Jens Boesen i Stovrup fremlyste en hoppe 2. gang.

Hans Olesen i Bølling lovbød sin gård 2. gang.

19/12. Regimentskriveren ctr. Niels Lambertsens enke i Drabæk mølle. Udsat til 30/1, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om skiftegebyr.

1731 - 23. januar:

(Se 7/2-30). Otto Diderik Bierum fra Gravengård fremstillede på vegne af Laurids Sørensen af Vorbasse Nebel to varselspersoner, som havde været i Hedeby for at forkynde varslet for Maren Christensdatter, der holder til hos sin fader Christen Hansen. Maren Christensdatter har forladt sin mand Laurids Sørensen for ca. 4 år siden i sidste høbjergningstid, mens manden var ude at køre for Donslund møller. Siden har hun ladet sig besove og har født et barn hjemme hos sine forældre for godt et år siden. Laurids Sørensen havde ikke givet hende anledning til rømningen, og han har ført et skikkeligt og uberygtet levned.

304b:

9/1. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 6/2

9/1. Markus Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Pjedsted ctr. Christen Hansen og hustru ibidem om et gangstade i Pjedsted kirke i 3. kvindestol fra koret. Parterne anmelder idag et forlig. Så længe to navngivne gamle koner lever, så må Christen Hansens hustru Barbara Jensdatter bruge gangstadet, og Markus Nissens kone Anne Pedersdatter skal vige for hende. Men når de to gamle er døde, så skal Anne Pedersdatter og hendes efterkommere på Markus Nielsens gård have gangstadet, og så er det Barbara Jensdatter, der skal vige for hende. Til den tid har så Markus Nielsens gård 1. og 3. stade i den pågældende stol, mens Christen Hansens gård har 2. og 4. stade i stolen. Hvis nogen af parterne gør noget, der strider imod denne overenskomst, skal de bøde 10 rdl. til Pjedsted sogns fattige og desuden have deres stolestade i stolen forbrudt. Begge parter fik tingsvidne beskrevet.

305:

Jørgen Bang af Stovstrup ctr. Hans Madsen Kyed af Nørre Bjert for gæld på 64 rdl. Sagen udsat til 6/2, men ikke set igen.

Hans Jensen af Fredsted ctr. Iver Nielsen og hustru Maren Hansdatter og Karen Hansdatter, alle af Smidstrup. Udsat til 6/2, men ikke set igen. Sagen skulle have drejet sig om, hvad midler og bohave afdøde Hans Pedersen og hustru Dorthe Ottesdatter har efterladt sig.

Iver Tullesen af Øster Gesten og medarvinger ctr. Peder Olufsen i Gamst. 6/2

12/1. Dom: Skovrider Jakob Rovert ctr. debitorer. - Følgende skal betale deres boggæld: Niels Nielsen i Lejrskov Højrup, Søren Lærke i Gejsing, Niels Andersen i Refsing, Hans Bertelsen, tjenende Hans Nissen i Vester Gesten, Laurids Skræder i Vester Gesten, Christen Kalbæk i Bække, Søren Østergaard i Kragelund, Anders Iversen i Fuglsang samt Herman Skuster og hustru i Holm.

305b:

Hans Olesen i Bølling lovbød sin gård 3. gang. - Hans søn Poul Hansen af Bølling og hustru Maren Michelsdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

306:

1731 - 30. januar:

Læst forordning af 5/1 om politiens administration og kommercen.

Læst patent af 5/1 om, at undveget mandskab må vende tilbage uden straf.

16/1. Skovfoged Søren Svendsen af Bjert ctr. Mogens Rasmussen Legaard af Viuf. Udsat til 20/2, men ikke set igen. Hestedoktoren Laurids Snedker har logeret hos Mogens Rasmussen Legaard, og denne er blevet gjort ansvarlig for hans tilstedeværelse i en erstatningssag, men har alligevel ladet ham rejse. Glarmesteren Markus Christian Fleb af Kolding havde arbejde på gården, da afrejsen skete, og var på hestedoktorens begæring med til at hjælpe Laurids Snedker (der havde brækket benet) på vognen. Da Laurids Snedker sagde farvel til Legaard, vendte denne sig i sengen og begyndte at græde: "Vil du tage fra mig, nu da min mund er så slet!", men hestedoktoren lovede at komme igen om en tre ugers tid. Legaard var syg og talte undertiden i vildelse. På een nat var han oppe af sin seng 20 gange. Peder Isaksen, en husmand der tjente Legaard tre dage om ugen, havde været kusk. Det var Legaards hustru, der havde befalet afrejsen.

308:

Jørgen Lyng i Strandhuse ctr. Jens Davidsen i Trelde for gæld. Udsat til 13/2, men ikke set igen.

Lauge Nielsen og hustru Else Madsdatters fradøde gård lovbudt 1. gang.

1731 - 6. februar:

Læst forordning af 19/1 om helligholdelse af sabbatten og andre helligdage.

Rasmus Sørensen i Gammelby mølle anmeldte bygningsskade ved vandflod.

23/1. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 20/2

23/1. Iver Tullesen af Øster Gesten og medarvinger ctr. Peder Olufsen i Gamst. 20/2

308b:

Afkald fra Mette Nielsdatter med lavværge Morten Nielsen og Maren Nielsdatter med lavværge Mads Dahl til broderen Anders Nielsen (alle af Herslev) for deres arv efter halvbroderen Jacob Hansen efter skiftet i Saltø og på Sjælland.

Skovfoged Søren Svendsen i Drejers skovhus anmelder skovhugst.

Jens Boesen i Stovrup fremlyste en hoppe 3. gang.

Lauge Nielsen og hustru Else Madsdatters fradøde gård lovbudt 2. gang.

Sl. Andreas Jensen Rauns enke Anne Jørgensdatter i Håstrup med lavværge Hans Sørensen ibidem og børnenes formyndere lovbød sin gård 3. gang. Jep Jensen af Håstrup og hustru Else Andreasdatter begærede skøde. Formynderne er Hans Iversen Koed af Håstrup (for Jens Andreasen Ravn), Niels Jørgensen af Trelde (for Jørgen Andreasen Raun), Jens Jensen Raun af Håstrup (for Maren Andreasdatter) og Morten Iversen ibidem (for Maren Andreasdatter (sic)).

309:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

309b:

1731 - 13. februar:

Læst kammerkollegiets ordre af 3/2 til regimentskriver Kasbjerg med bekendtgørelse, at kongen ved resolution af 29/1 har ophævet march- og udredningspengene, som ved forordning af 28/10-23 var påbudt.

Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. 27/2

Morten Sadelmager af Viuf fremlyste en plag.

Læst obligation fra Jep Jensen i Håstrup til Jens Simonsen i Dons på 61 rdl. 1 mk. 8 sk. Det er et lån af myndlingen Kirsten Pedersdatters arv. (Tilførslen er senere blevet overstreget).

310:

Læst obligation fra Jep Jensen i Håstrup til hustruens søskende for arv af gården i Håstrup. Disse søskende er Jens Andreasen, Jørgen Andreasen, Maren Andreasdatter og Maren Andreasdatter den yngre. (Senere overstreget).

Læst regimentskriver Jens Mortensen Kasbjergs proklama af skifte på Søholm efter afdøde Ingeborg Pedersdatter, der er død uden at have efterladt sig livsarvinger. Hendes efterladte mand er Christian Bredahl.

Anders Sørensen Skovsen af Bredstrup fremlyste en hest.

310b:

1731 - 20. februar:

Læst forordning af 10/2 om adskilligt vedrørende jordegods, samt om at fremmedes penge, som indføres til Danmark, må være befriet for 6. og 10. penges afdrag.

Læst kammerkollegiets plakat af 13/2 om forpagtning af kongens ferske søer i Københavns, Kronborgs og Frederiksborgs amter.

Christen Jensen i Gadbjerg aflagde ed på, at Thomas Svendsen i Hjarup var ham 15 rdl. 10 sk. skyldig for stude. 6/3

6/2. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 6/3

311:

6/2. Iver Tullesen af Øster Gesten og medarvinger efter Kirsten Pedersdatter i Gamst ctr. Peder Olufsen i Gamst. Tingsvidne. Bodil Jensdatter, der tjener Peder Olufsen, har erklæret, at hun ikke af sin husbond er blevet befalet at skjule noget af bohavet ved skifteregistreringen efter hans hustru. Noget var blevet lagt i et skrin, men det var til opbevaring; andet var lagt i en ovn, men det var fordi det skulle tørres.

Niels Skovfoged i Viuf skovhus angiver skovhugst og afhjemler synsransagning efter 2 ege, der er stjålet i Nygård rytterkobbel.

9/1. Dom: Knud Pedersen af Gårslev ctr. Hans Hansen i Gårslev og Poul Thomsen i Børkop. - En kurv, der tilhørte Poul Thomsen af Børkop, var blevet sat i Knud Pedersens vogn i Fredericia, uden at denne vidste af det. Kurven indeholdt "speceri". Hans Hansen har sagt, at Knud Thomsen havde kurven indbundet i sit sædeknip, og derefter udråbt, at nu havde de ikke nødigt at gå i byen at købe speceri, hvoraf onde og ildesindede mennesker havde taget anledning til at påføre Knud Pedersen og hans familie tort og blâme. - For at Hans Hansen herefter skal afholde sig fra sådan ubeviselig æreklik, skal han betale til Gårslev sogns fattige 2 rdl. foruden 4 sldlr. i sagsomkostninger. I øvrigt bør Knud Pedersen være tilfreds med den forklaring, Hans Hansen har givet i retten, såsom slig løs snak ikke bør eller kan være ham eller hans efterkommere til ondt eftermæle uden straf for dem, som måtte indlade sig derpå.

Læst obligation på 40 sldlr. fra Christen Andersen og hustru Kirsten Madsdatter i Bredstrup til vagtmester Nicolaj Böhringer ibidem.

Læst aftægtskontrakt for Søren Sørensen og hustru Bodil Davidsdatter, som afstår deres påboende gård i Dons til Peder Jacobsen og deres datter Anna Cathrina Nielsdatter.

311b:

1731 - 27. februar:

Niels Jørgensen af Gårslev, tjener til Enevold Madsen Bolvig på Nebbegård, anmeldte ildsvåde.

13/2. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. 13/3

312:

Lauge Nielsen og hustru Else Madsdatters fradøde gård lovbudt 3. gang af deres fælles børns formyndere, Knud Madsen af Taulov Nebel (for Jacob Lauridsen) og Niels Hansen Juul i Skærbæk (for Gisel Lauridsdatter). Michel Hansen af Lille Velling og fæstemø Maren Lauridsdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

312b:

Morten Sadelmager af Viuf fremlyste en plag 3. gang.

1731 - 6. marts:

Læst forordning af 16/2 om ophævelse af forbud mod indførsel af okser (og?) hopper(?).

Læst kammerkollegiets skrivelse af 24/2 til amtmanden om, at de reducerede landsoldater og dragoner med deres hustruer indtil videre skal være fritaget for at svare familie- og folkeskat.

Læst amtmandens og amtsforvalterens plakat af 23/2 om 2. auktion over kgl. forbeholdent gods og ryttergods på Koldinghus slot den 29/3.

Rasmus Jørgensen af Viuf anmelder for sin moder, sl. Jørgen Rasmusens enke, ildsvåde. Man antager, at det drejer sig om mordbrand, idet der i et andet hus var blevet lagt ild ind under en seng. Den blev dog slukket.

20/2. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen m.fl. 17/4

313:

20/2. Dom: Christen Jensen i Gadbjerg ctr. Thomas Svendsens enke i Hjarup. Enken Ølgaard Bruun har ved skifteforretningen forpligtet sig til at betale enhver kreditor det, som retmæssigt tilkommer ham. Christen Jensen har i hendes lavværges overværelse for retten aflagt sin ed på, at han har 15 rdl. 10 sk. til gode. Dem skal hun betale.

Niels Hansen, skovfoged i Pjedsted, anmeldte skovhugst.

Ditlev Markussen, skovfoged i Skærup, ditto.

Anders Sørensen Skovsen af Bredstrup fremlyste en hest 3. gang.

1731 - 13. marts:

Læst forordning af 5/3 om at holde det unge mandskab ved jordegodset.

Mouritz Mouritzen anmeldte på vegne af amtsforvalter Thomas Folsach ildsvåde på gammelt ryttergods i Jelling hos Niels Gregersen, Iver Jensen, Peder Jensen og Niels Jensen.

313b:

Anders Nielsen af Herslev får som broder og lavværge tingsvidne for søsteren Maren Nisdatter ctr. Friderich Sumo (Schmo, Sihmo ?), der i 1721 er bortrømt fra hende, efter at han havde haft fæstensøl med hende. Det var ved midsommertide, og brylluppet var berammet til lysning i kirken. Folk siger, at han skal være taget til Tyskland, hvor han er kommet fra. Maren Nisdatter har ført et ærligt og kristeligt levned og har ikke givet anledning til hans rømning.

314:

27/2. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. 3/4

16/1. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 10/4

Læst krigskommissær Duckes skrivelse af 3/3 til amtmanden og krigskommissær Folsach samt disses skrivelse af 10/3 til regimentskriveren.

Niels Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 1. gang.

Læst obligation på 100 sldlr. fra Jeppe Udsen, Ude Jepsen og Peder Jepsen af Kongsted til Morten Thomsen, præst i Bredstrup.

Læst obligation på 80 sldlr. fra Hans Bertelsen i Stovstrup til morbroderen Knud Madsen i Taulov Nebel. Det er et lån af myndlingen Jacob Lauridsen i Børup.

314b:

1731 - 20. marts:

Læst amtmandens og krigsråd Folsachs ordre af 16/3 om, at vedkommende rytterbønder og selvejere skal møde i Kolding den 30/3 for at vedstå deres underskrift på den klage over jægermester Bachman m.fl., der den 24/1 er blevet indgivet til kongen.

Læst byfoged Christian Grundahls plakat af 18/3, hvori han tilkendegiver, at stiftsbefalingsmanden den 14/3 har resolveret, at Kolding andendags påskemarked er forflyttet til nærmeste søgnedag efter 3. påskedag, en onsdag, samt at det forestående Olufdags marked skal flyttes til 30/7, en mandag, fordi Olufsdag falder på en søndag.

Niels Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 2. gang.

Læst obligation på 28 rdl. fra Casten Hagensen, vadestedsrider i Seest, til Poul Hansen ibidem. Det er et lån til betaling af kreditorer. Obligationen er også underskrevet af Hagensens hustru Boel Marie Jesdatter.

1731 - 3. april:

Læst anordning af 23/2 om, at der skal holdes 3 højesteretskommissioner i København vedr. de for højesteret indstævnede og efterstående sager.

13/3. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. 24/4

Jørgen Rasmussens enke i Viuf får tingsvidne ctr. kromand Hans Hansen i Vejstrup Røj i Haderslev amt vedr. gæld for nogle heste. Et af vidnerne er den afdødes broder Mogens Rasmussen Legaard.

315b:

Niels Pedersen af Viuf skovhus begærer på vegne af søsteren Mette Pedersdatter udslettet af protokollen hendes obligation af 10/8-27 fra Mads Bech i Eltang.

Læst obligation på 200 rdl. fra Mads Madsen Bech i Eltang til Rasmus Jørgensen i Viuf. Men sin kurator Mogens Legaards samtykke har han lånt pengene til afbetaling af gæld.

Læst revers på 21 rdl. fra skovfoged Niels Hansen til præsten Niels Gudme, sognepræst for Herslev og Viuf menigheder, med pant i et fæstehus i Pjedsted, som præsten må tiltræde i tilfælde af manglende betaling.

316:

Jægermester og oberforster Bachman lader afhjemle syn på Anst herred skove.

Synsforretning på Brusk herreds skove.

Ditto Holmans herred.

Ditto Elbo herred.

Skovfoged Jacob Nielsen angav skovhugst.

1731 - 10. april:

13/3. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 17/4

Skovfoged Jens Krog af Oksvig lader afhjemle syn på skovene i Jerlev herred.

Hans Jørgensen af Hjortbjerg mølle ctr. Jens Nielsen Follerup i Højen. 24/4

316b:

Niels Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 3. gang. - Ingen bød på den.

Skøde til Niels Pedersen på hans påboende gård i Højen. Det er regimentskriveren, der giver skødet, og forinden er afskrevet en brevveksling. 1) Fra amtmanden og krigskommissær Folsach til krigskommissær Ducke i København: Niels Pedersen har i mange år klaget over, at han manglede skøde på gården. 2) Fra Ducke i København til dem: Det er rigtigt, at Ducke for 24 år siden solgte Niels Pedersen den halve gård, men han betalte ikke just straks, og derfor fik han ikke skøde på den. Siden har det trukket i langdrag med skødeudstedelsen, fordi Ducke i 1710 forlod stillingen som regimentskriver. Ducke finder det helt umuligt at rejse helt til Kolding amt for at udstede skødet, og han tror heller ikke, at Niels Pedersen har råd til at betale hans rejse; så han giver regimentskriver Kasbjerg fuldmagt til at udstede skødet, som Niels Pedersen selv skal betale for.

317:

Christen Jørgensens enke Anna Madsdatter af Højen lovbød sin halve gård 1. gang.

1731 - 17. april:

Læst patent af 18/4 om, at den ekstraordinære bededag fremdeles holdes.

Læst landetatens ordre af 10/4 om, at et vist antal rytterheste skal sælges ved offentlig auktion, den 2/5 i Vejle, den 4/5 i Fredericia og den 7/5 i Kolding.

Regimentskriveren ctr. den for tyveri arresterede Ole Joensen Brandt fra Kristiansand i Norge. 1/5

317b:

Jægermester og oberforster Hans Bachman får tingsvidne ctr. Hans Pedersen i Glibstrup for skovhugst.

318:

10/4. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 1/5

319b:

6/5. Dom: Enevold Sørensen af Høllund ctr. Jens Thomsen af Vork m.fl. - De sagsøgte er foruden Jens Thomsen Mathias Hansen og Anders Sørensen, men vist også Kirsten Thomasdatter af Ødsted. Det drejer sig om, at Enevold Sørensen er blevet beskyldt for at have været i seng med sin tjenestepige Marie Christensdatter. Det har der været holdt forhør om i Ødsted kirke. Christen Joensen af Mejsling og Peder Christensen af Jerlev har været ude på Enevold Sørensens gård for at spørge de tre ovennævnte karle, som har bekræftet, at de har hørt den beskyldning. Men søndagen derefter har Kirsten Thomasdatter i kirken bekendt, at hun har fremsat beskyldningen efter udsagn fra en lille hyrdepige på 8 år ved navn Lene Jensdatter. Kirsten har sammen med to andre piger været ude at afhøre hyrdepigen om formiddagen den søndag, da der var forhør i kirken. En af Enevold Sørensens daværende karle, Niels Hansen, har fortalt, at Jens Thomsen ikke var hjemme den dag, da snakken opstod, for han var med sin madmoder på Vejle bjerge at sælge øl og brændevin. Da de kom hjem, havde Niels Hansen fortalt Jens Thomsen derom. Marie Christensdatter har tilbudt sin ed på, at Enevold Sørensen aldrig har været i seng hos hende. - De sagsøgte frikendes, fordi de har bevist, at det var den ulovaldrede hyrdepige, der var første kilde til beskyldning. Men Enevold Sørensen beholder sin regres til hyrdepigen for at søge hende afstraffet efter loven. Beskyldningen må ikke komme Enevold Sørensen til skade. - Der har været et mellemspil med nogle beskyldninger mod den koncipist, Jens Thomsen har brugt. De har været fremsat af Enevold Sørensens fuldmægtig, byfoged Peder Høeg af Fredericia. Denne er i mellemtiden afgået ved døden. Disse beskyldninger skal være ganske døde og magtesløse.

320:

Christen Jørgensens enke Anna Madsdatter af Højen lovbød sin halve gård 2. gang.

1731 - 24. april:

Læst amtmandens ordre af 21/4, at auktionen over rytterheste er ophævet for denne gang.

3/4. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. 8/5

10/4. Hans Sørensen af Hjortbjerg mølle ctr. Jens Nielsen Follerup i Højen. 22/5

Christen Jørgensens enke Anna Madsdatter af Højen og lavværge Niels Pedersen ibidem lovbød den halve gård 3. gang. - Jørgen Christensen og Kirsten Christensdatter af Højen begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

320b:

Niels Pedersen af Højen lovbød 2. gang en halv gård i Højen (?).

1731 - 1. maj:

17/4. Regimentskriveren ctr. den for tyveri arresterede Ole Joensen Brandt fra Kristiansand i Norge. 22/5

17/4. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 22/5

321:

Søren Skytte i Trelde lovbød sin halve gård 2. gang. (1. gang ikke set).

1731 - 8. maj:

24/4. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. 19/6

321b:

Bertel Thomsen af Vinding ctr. Anne Pedersdatter ibidem. 29/5

Peder Pedersens enke af Starup ctr. Christen Joensen af Mejsling. 22/5

322:

Søren Jørgensen Skytte af Trelde lovbød 3. gang sin halve gård. Hans tilforhåbende fæstemø Anne Nielsdatter af Trelde begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

322b:

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

1731 - 22. maj:

Læst kammerkollegiets plakat af 7/4 om betaling af told.

1/5. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 5/6

8/5. Peder Pedersens enke af Starup ctr. Christen Joensen af Mejsling. Idag stod Christen Mortensen af Mejsling frem og tilstod, at det var ham, der med hjælp fra Niels Lauridsen Svensk ibidem havde omhugget en gammel eg i Starup skov og kørt den til Mejsling, hvor de havde lagt den på Christen Joensen savlade, mens han ikke var hjemme. Regimentskriverens fuldmægtig, Jens Damgaard, der har repræsenteret enken, meddeler, at amtmanden og jægermester Bachman og krigsråd Folsach har bestemt, at Christen Mortensens forseelse skal afhandles ved skovsessionen, hvorfor han må overlade sagens eventuelle videre førelse til enkens søn Anders Pedersen eller hendes svoger (svigersøn) Jens Iversen. Denne udtrykker sin forundring over, at regimentskriveren, der skulle være bondens forsvar, vil frafalde en så retmæssig sag uden grund i lov eller forordninger, og reserverer sin svigermors ret deroverfor. Sagen opsættes til 5/6, men er ikke set igen.

323:

1/5. Regimentskriveren ctr. den for tyveri arresterede Ole Joensen Brandt fra Kristiansand i Norge. 12/6

24/4. Hans Sørensen (Jørgensen) af Hjortbjerg mølle ctr. Jens Nielsen Follerup i Højen. 3/7

Læst obligation på 12 rdl. fra Poul Hansen af Store Anst til Albret Pedersen, skoleholder i Anst.

Læst aftægtskontrakt: Oluf Rasmussen og hustru har afstået deres fæstegård i Herslev til Niels Johansen, der skal give dem aftægt. De har forpligtet sig til at yde aftægt til Dorthe Svenskes og betale hendes jordefærd. Den forpligtelse har de stadig, men hvis de dør inden Dorthe Svenskes, overtager Niels Johansen forpligtelsen.

323b:

1731 - 29. maj:

Niels Pedersen, skovfoged i Luttergavl, fremkom ned en gammel hunulv og 3 unger, som han har dræbt og fanget i Viuf skov. De blev ophængt i galgen.

8/5. Bertel Thomsen af Vinding ctr. Anne Pedersdatter ibidem. Nogle synsmænd havde efter sognefogedens ordre været i Bertel Thomsens hus at syne hans gamle mor Else Jespersdatter og fundet blå pletter. De var tilføjet hende af Anne Pedersdatter, Jens Pedersens hustru. De to havde været inde hos Anne Jochumsdatter. "Hvad er det for parti, I skælder os for?", havde Anne Pedersdatter sagt, "gjorde jeg eder ret, slog jeg jer på munden". "Da har ingen slået mig endnu". Så skubbede Anne til Else, så hun faldt om på et skrin, og sagde til hende, "Du er en hore og en skælm, indtil du overbeviser os det, som du har skældt os for!". Idag har Jens Pedersen undskyldt sin kones ord og gerning, og sagen er frafaldet.

Regimentskriveren ctr. oberst Rojan og Søren Pedersen Lundemand, begge af Follerup, til at påhøre synsmænd. Der udmeldes 120 (navngivne) synsmænd. 5/6

324:

Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. Sidsel Jørgensdatter og Hans Henrik Skytte og hustru. 12/6

325:

Niels Jespersen i Berisbierre(?) fremlyste en hest 1. gang.

1731 - 5. juni:

22/5. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 26/6

325b:

Otto Diderik Bierum fra Gravengård stævner på vegne af Niels Bertelsen Ulf af Bække Eske Iversen, Morten Poulsen, Peder Andersen og Morten Jensen. Sagen bliver udsat til 19/6, men er ikke set igen.

29/5. Regimentskriveren ctr. oberst Rojan og Søren Pedersen Lundemand, begge af Follerup, til at påhøre synsmænd. De seks udmeldte formænd (af de 120 synsmænd) afhjemler synet, som har angået den ejendomstrætte, der er imellem Rojan og Lundemand (vedr. bredden af en vej). Tingsvidne.

326b:

Hr. kaptajnløjtnant Jungo fremlyste en hoppe.

Skovfoged Mejer i Pjedsted angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert ditto.

Maren Lasdatter og søn Mikkel Hermandsen Skuster lovbød en halv gård i Bølling, som Morten Ebbesen bebor, 1. gang.

1731 - 12. juni:

Dorthe Sørensdatter af Hjarup og hendes søster Gertrud Sørensdatter i Bønstrup ctr. Jørgen Michelsen i Hjarup. 26/6

Augustinus Poulsen af Rands ctr. Thomas Madsen hos Hans Lund i Vejlby. Peder Dahl i Børkop og Hans Lund er forenet med Augustinus Poulsen: til mikkelsdag vil de betale sl. Mads Jensens gæld på 18 rdl. Det tog de hinanden i hånden på.

29/5. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. Sidsel Jørgensdatter og Hans Henrik Skytte og hustru. 26/6

327:

Læst forligelseskontrakt af 21/7-1712 mellem lodsejerne i Nagbøl og Dollerup: I et tingsvidne af 16/3-1708 er om lyngslætten og blanding af mødding på fælles mark anført, at det hermed skal blive som sædvanligt. Men nu er der kommet tvist om ordet 'sædvanligt', idet en af Dollerups mænd i 1712 har blandet mødding øst for Dollerup og dertil taget både dynd og strøelse fra Nagbøl hede, hvorved Nagbøl lodsejere er blevet fornærmet på deres græsning. Det har været imod sædvane, og kontrakten definerer nøjere, hvor man kan hente dynd til møddingsblandingen.

327b:

Hr. kaptajnløjtnant Jungo i Vejle(?) fremlyste en hoppe 2 gang.

Maren Lasdatter og søn Mikkel Hermandsen Skuster lovbød en halv gård i Bølling, som Morten Ebbesen bebor, 2. gang.

22/5. Regimentskriveren ctr. den for tyveri arresterede Ole Joensen Brandt fra Kristiansand i Norge. 3/7

1731 - 19. juni:

Hr. Sytkams enke ctr. efterfølgeren hr. Christen Søbye i Påby. 3/7

Læst anordning af 25/5 om, hvorledes man herefter skal forholde sig med de sager, til hvis afhandling kongen bevilger kommissærer.

Læst obligation fra Jacob Nielsen i Bølling til Søren Nielsen i Vester Nebel.

Læst obligation fra Poul Hansen i Bølling til Søren Nielsen i Vester Nebel.

328:

8/5. Dom: Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Hans Jørgensen og Christen Hansen af Trelde som videfogeder på samtlige Trelde lodsejeres vegne. - Peder Smed har bevist at have et skovskifte på Klint i Trelde skov til sin halve gårds brug. Det er blevet opmålt af synsmænd efter anvisningsmændenes underretning. Anvisningmændene har været med til at rebe Trelde skov, men skiftet blev ikke afpælet med de dertil ophugne pæle formedelst anden påkommende forhandling. Desuden har Peder Smed 2 skovskifter, den ene ved Snogbæk og det andet vest for Kragbæk. Der har været ført vidner på, hvor mange bæster og fæhøveder der har kunnet græsses på sådanne skifter. Modpartens kontrasynsmænd har synet hele Trelde skovs græsning og anset, at der kun kunne græsse 8 bæster og 22 fulde fæs høveder til en fuld lod, medmindre de såkaldte lodløse blev udelukket, og Peder Smeds lod var ikke større end andres. Det kendes for ret, at Peder Smeds lod bør tillægges så mange bæster og fæhøveder, som hans halve otting årligt kan græsse, når lodsejerne lægger græslæg, hvilket bør være sket til hvert års Philippi Jacobi dag, og de må ikke pålægge ham flere af boelsmændenes kreaturer end andre.

Maren Lasdatter på Holm (ved sin lavværge skoleholder Peder Damgaard af Egtved) og søn Mikkel Hermandsen Skuster lovbød en halv gård i Bølling, som Morten Ebbesen bebor, 3. gang. - Morten Ebbesen og hustru Christence Mickelsdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

328b:

1731 - 26. juni:

12/6. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. Sidsel Jørgensdatter og Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 10/7

12/6. Dorthe Sørensdatter (gift med Hans Christensen) af Hjarup og hendes søster Gertrud Sørensdatter i Bønstrup ctr. Jørgen Michelsen i Hjarup. 10/7

329:

Løjtnant Bone Falchs obligation (protokolleret 2/8-1729) på 600 rdl. til generalmajor Legel blev mortificeret som indløst.

5/6. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 10/7

Læst obligation på 600 rdl. fra løjtnant Bonus Falch til Rebecca Elisabeth Ginding, løjtnant Larsens frue.

1731 - 3. juli:

19/6. Hr. Sytkams enke ctr. efterfølgeren hr. Christen Søbye i Påby. 10/7

12/6. Regimentskriveren ctr. den for tyveri arresterede Ole Joensen Brandt (Bradt) fra Kristiansand i Norge. Sagen udsat til 7/8, men er ikke set igen. Sagen har udløbere til Ribe og Holstebro. Han er blevet beskyldt for forskellige tyverier, bl.a. af en hoppe fra Jørgen Bang. Det har han nægtet. (Se igen 25/11-1732)

22/5. Hans Jørgensen (Sørensen?) af Hjortbjerg mølle ctr. Jens Nielsen Follerup i Højen. Udsat til 17/7, men ikke set igen. De havde aftalt et mageskifte, så Jens Follerup skulle have møllen og Hans Jørgensen til gengæld Follerups gård. Den aftale havde de bekræftet med håndsrækning og mange forpligter og det med den tilføjelse, at den, som brød aftalen, skulle betale 20 sldlr. til den anden.

Mads Jensen af Vinding, formynder for Jørgen Christensen i Højen, og Niels Pedersen af Højen, lavværge for Kirsten Christensdatter ibidem, lovbød deres halve gård i Højen 1. gang.

329b:

1731 - 10. juli:

Læst kongens plakat af 26/6 om, at de, som har indstævnet sager til højesteret for de anordnede 3 kommissioner, skal anmelde sig hos justiciarium inden 12 uger.

Læst amtmandens proklama af 25/5 ang. skifte efter afdøde ridtmester Godsche von Brincken, som boede og døde på Harrildskær.

26/6. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. Sidsel Jørgensdatter og Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 24/7

26/6. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 17/7

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. jægermester Bachman til Sønderskov, Poul ... i Noes og Nis Basse i Gejsing. Han får udmeldt synsmænd til at syne et skel mellem skovparter i anledning af skovhugst. Udsat til 17/7, men er ikke set igen.

Sl. Just Lunds arvinger ctr. en del debitorer. 24/7

330:

Mads Jensen af Vinding, formynder for Jørgen Christensen i Højen, og Niels Pedersen af Højen, lavværge for Kirsten Christensdatter ibidem, lovbød deres halve gård i Højen 2. gang.

3/7. Dom: Hr. Sytkams enke ctr. efterfølgeren hr. Christen Søbye i Påby. - Ved udtog af Brusk herreds provsteprotokol d. 16/6 har Mad. Sytkam bevist, at Søbye har antaget præstegårdens bygnings betaling til nådsensårets udgang med 333 rdl. 2 mk., som var forfaldet d. 6/2-31. Desuden opregner dommen andre gældsbyrder: præstegårdens halve vårsæds dyrkning, sæds anskaffelse, indavling, pension, en rest af hendes andel af korntiende, gæld for effekter, han har købt på auktion efter hendes sl. mand, hans andel af Københavns brandstyr, hendes andel af oste i nådsensåret og hendes anpart af et bistade hos Else Buchs i Stubberup. - Han skal betale sin gæld med renter fra forfaldsdatoen. Angående at Søbye ikke har afregnet uvisse indtægter for barnedåb, kirkegangskoners indlæsning og bryllupper, så bør han gøre tilbørligt regnskab og betale kontant. En debet, som Søbye har hævet hos anneksbonden i Bramdrup, skal han betale til enken; men den andel af 17 læs brænde, som Bramdrup årligt skal have ydet, beregnet til 2 rdl. 12 sk. på enkens part, frafaldes, siden ingen af en dusør kan gøre sig et lovgyldigt krav. Ligeledes frafaldes 2 rdl. for tiende af ænder og kyllinger, efterdi her ikke foreligger tiendegivernes tilståelse. Søbye skal betale sagsomkostningerne med 5 rdl.

26/6. Dom: Dorthe Sørensdatter (gift med Hans Christensen) af Hjarup og hendes søster Gertrud Sørensdatter i Bønstrup ctr. Jørgen Michelsen i Hjarup. - Eftersom Jørgen Mickelsen i skiftekontrakt af 1/9-1721 efter sin sl. hustru (Sidsel Sørensdatter) har vedtaget at betale hendes søstre deres arvemidler i stervboet i to terminer, til påske 1722 og til nytårsdag 1723, hver gang 5 rdl. 3 mk. 8 sk., og Gertrud Sørensdatters andel 11 rdl. 1 sk. til 1727 års udgang, og han denne sin forpligtelse ikke har efterkommet, men alene har betalt til Dorthe Sørensdatter 14 mk. sidste mortensdag 1730, så tilfindes han at betale sin resterende gæld med 5 procent i rente årligt fra forfaldsdagen.

1731 - 17. juli:

Borgmester Riis af Kolding ctr. Søren Skræder og hustru Ingeborg Waber af Vranderup for gæld. Udsat til 31/7, men ikke set igen.

330b:

10/7. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 31/7

Niels Pedersen af Højen, der har lovbudt sin halve gård 17/4 og 24/4, lovbød idag 3. gang gården. Hans søn Peder Nielsen og fæstemø Bold Olufsdatter af Højen begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Aftægtskontrakt ml. Christen Jørgensens enke af Højen Anne Madsdatter (med lavværge Niels Pedersen ibidem) og Jacob Sørensen Smed i Højen, til hvem hun har afstået sin selvejergård.

331:

1731 - 24. juli:

10/7. Sl. Just Lunds arvinger ctr. en del debitorer, som har købt på auktionen i Viuf. Jørgen Prip af Almind har betalt idag. De to andre er Hans Jørgensen og Peder Jensen af Dons. Sagen udsættes til 7/8, men er ikke set igen.

10/7. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. Sidsel Jørgensdatter og Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 31/7

Bertel Nielsen i Skærbæk lovbød sin halve gård 1. gang.

Mads Jensen af Vinding, formynder for Jørgen Christensen i Højen, og Niels Pedersen af Højen, formynder og lavværge for Kirsten Christensdatter ibidem, lovbød deres halve gård i Højen 3. gang. - Jacob Sørensen af Højen begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

331b:

1731 - 31. juli:

Jep Jensen og Jens Jensen af Amnitsbøl anmeldte ildsvåde. De er blevet bragt fra velstand til vestand.

Lauridsen Jensen og Niels Mortensen i Amnitsbøl anmeldte ildsvåde. Før branden var deres gårde i en sådan forfatning, at de kunne klare sig uden at betle.

17/7. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 11/9

332:

24/7. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. (Sidsel Jørgensdatter og) Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 18/9

Læst obligation fra Christen Søbye, sognepræst for Harte og Bramdrup sogne, til mad. Johanne Margrethe Holmested, sl. hr. Henrik Sytkams enke, på 100 rdl.

332b:

Obligation på 50 sldlr. fra Jacob Sørensen i Højen til Peder Pedersen Hauge ibidem.

Peder Pedersen Hauge af Højen kautionerer for Jacob Sørensen.

Bertel Nielsen i Skærbæk lovbød sin halve gård 2. gang.

Søren Raun i Brejning fremlyste 2 svin 1. gang.

1731 - 7. august:

Mogens Rasmussens enke af Viuf ctr. Jep Jensen af Håstrup, der tilstod, at han havde skovet 2 risbøge, fordi han vidste, at han ikke kunne få sådant træ for penge, og ikke heller evnede at købe det. Han skulle bruge træet til sin forfaldne gård. Han beder om forladelse og lover ikke at gøre det igen, betaler 2 rdl. 10 sk. til sagsomkostninger, og enken frafalder sagen.

Søren Raun i Brejning fremlyste 2 svin 2. gang.

Niels Hansen af Skærbæk med kurator Hans Madsen af Taulov Nebel lovbød 3. gang sin arveligt tilfaldne gård. Bertel Nielsen af Skærbæk og hustru Dorthe Jensdatter, som bebor gården, begærede skøde.

333:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

1731 - 14. august:

Jægermester Bachman ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 28/8

333b:

Anders Jensens hustru i Harte Stubdrup ctr. Niels Frandsen ibidem vedr. skælden. Sagen udsat til 28/8, men ikke set igen.

Hyrden i Spjarup fremkom med 6 ulveunger, som han havde fanget på Spjarup mark. De blev ophængt.

334:

1731 - 21. august:

Læst kammerkollegiets skrivelse af 11/8 til generalmajor Frisch ang. kornets indbjergning på rytterkoblerne.

Læst kammerkollegiets tilsvarende skrivelse til regimentskriveren.

Søren Raun af Brejning fremlyste svin 3. gang.

Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 11/9

1731 - 28. august:

14/8. Jægermester Bachman ctr. Hans Pedersen af Glibstrup vedr. skovhugst. Hans Pedersen har forsøgt at foregive, at sagen er jægermesteren uvedkommende, idet bøgene er hugget på kirkens grund, og har i den anledning medbragt en protest mod stævnemålet fra Mads Hansen på vegne af generalmajorinde Lebbetzou. Men nu har synsmænd konstateret, at der ikke findes bøgetræer på kirkens grund. Tingsvidne.

334b:

Søren Svendsen angav skovhugst.

1731 - 4. september:

Hans Nielsen Raun af Eltang fremlyste nogle svin 1. gang.

1731 - 11. september:

21/8. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 25/9

31/7. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 25/9

337:

1731 - 18. september:

Sl. Rasmus Nielsens arvinger i Kolding ctr. debitorer. 2/10

31/7. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. (Sidsel Jørgensdatter og) Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 25/9

Jacob Jensen Krog på Lund mølle på vegne af korporal Hans Dehn ctr. Hans Christensen i Pjedsted. 2/10

1731 - 25. september:

Præsident Christopher Benfelt af Fredericia som husbond for bønderne Søren Henriksen og Christen Sørensen i Grene Krog ctr. Jens Hansen Smed ibidem. 2/10

337b:

11/9. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 23/10

338:

18/9. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. (Sidsel Jørgensdatter og) Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 23/10

11/9. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 16/10

339:

Rasmus Jørgensen af Viuf og medarvinger ctr. debitorer. 9/10

339b:

1731 - 2. oktober:

18/9. Sl. Rasmus Nielsens (mad. Bechs) arvinger i Kolding ctr. debitorer. 9/10

25/9. Præsident Christopher Benfelt af Fredericia som husbond for bønderne Søren Henriksen og Christen Sørensen i Grene Krog ctr. Jens Hansen Smed ibidem. 16/10

342:

Regimentskriveren for Niels Johansen og hustru ctr. Laurids Nielsen og Christen Nielsen af Nyborg. 9/10

18/9. Jacob Jensen Krog på Lund mølle på vegne af korporal Hans Dehn ctr. Hans Christensen i Pjedsted. 16/10

Skovfoged Kaltoft angav skovhugst.

Læst kgl. befaling af 21/9 til geheimeråd Gabel om, at jøderne i Fredericia ej må strippe om på landet med, hvad de efter privilegium af 30/3-26 er bevilget.

Deklareret skifte efter afdøde mad. Lund på Kolding slot.

342b:

1731 - 9. oktober:

2/10. Regimentskriveren for Niels Johansen og hustru ctr. Laurids Nielsen og Christen Nielsen af Nyborg. 23/10

2/10. Sl. Rasmus Nielsens (mad. Bechs) arvinger i Kolding ctr. debitorer. 23/10

25/9. Jørgen Rasmussens søn Rasmus Jørgensen af Viuf og medarvinger ctr. debitorer. 20/11

Læst obligation på 100 rdl. fra Hans Jespersen i Eltang sogn, Stubdrup by, til svigerfaderen Christen Simonsen Møller i Dons mølle.

343:

Læst obligation på 35 rdl. 3 sk. fra Jørgen Michelsen i Hjarup til Morten Sørensen ibidem. Lånet skal bruges til at indløse børnepenge efter dom af 12/6-31.

Jens Andersen i Viuf anmelder ildsvåde på sin gård i Fredsted, der er matrikuleret under hans gård i Viuf.

1731 - 16. oktober:

2/10. Præsident Christopher Benfelt af Fredericia som husbond for bønderne Søren Henriksen og Christen Sørensen i Grene Krog ctr. Jens Hansen Smed ibidem. - Sidstnævnte har oprettet en ålegård, hvis inddæmning har været til gene for de andre to bønder og for rejsende. Han har ikke råd til at fortsætte med sagen, så nu lover han at føre vandet tilbage til det gamle åløb, så snart han kommer hjem. Tingsvidne.

343b:

Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 30/10

25/9. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 30/10

Ebbe Clausen af Gejsing får inkvisitionstingsvidne om skovhugst.

344:

2/10. Dom: Jacob Jensen Krog på Lund mølle på vegne af korporal Hans Dehn ctr. Hans Christensen i Pjedsted. - Denne har udstedt revers på 20 rdl. til Hans Dehn. Han skal betale.

1731 - 23. oktober:

Læst kammerkollegiets ordre af 13/10 til regimentskriveren om, at kongen ikke dette år vil købe kornvarer af bønderne, der så må sælge, hvor de vil.

9/10. Regimentskriveren for Niels Johansen og hustru ctr. Laurids Nielsen og Christen Nielsen af Nyborg. 6/11

Niels Kielde af Skanderup på vegne af sønnen Hans Nielsen af Gejsing ctr. Hans Iversen på Skanderupgård. 6/11

344b:

25/9. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 20/11

25/9. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. (Sidsel Jørgensdatter og) Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 20/11

345b:

9/10. Sl. Rasmus Nielsens (mad. Bechs) arvinger i Kolding ctr. debitorer. 6/11

1731 - 30. oktober:

Berrigte (Birgite) Rasmusdatter af Verst på vegne af søsteren Anna Rasmusdatter stævner dennes undvegne mand Claus Poulsen til at møde i retten den 8/1

16/10. Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 27/11

16/10. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. (attest fra en del Pjedsted beboere). 20/11

Læst kongens konfirmation til Henrik Henriksen, at han fremdeles må være musikant i Kolding og må opvarte overalt i amtet, hvis ingen har privilegium.

346:

Skovfoged Hans Jørgen Mejer af Pjedsted angav skovhugst.

1731 - 6. november:

23/10. Regimentskriveren for Niels Johansen og hustru ctr. Laurids Nielsen og Christen Nielsen af Nyborg. 20/11

23/10. Niels Kielde af Skanderup på vegne af sønnen Hans Nielsen af Gejsing ctr. Hans Iversen på Skanderupgård vedr. en arvepart, han som formynder for Hans Nielsens hustru Maren Sørensdatter skal udbetale (skifte af 1716). Han har forevist kvittering for 8 rdl. og lovet at betale resten af de 64 rdl., så snart Hans Nielsen foreviser skøde og hans hustru er indskødet i ejendommen. Niels Kielde forsikrer, at det også har været hans mening. Han vil være tilfreds, hvis han får pengene inden 8 dage plus 4 rdl. i sagsomkostninger. Men dem vil Hans Iversen ikke betale, da han ikke har forvoldt sagen. Denne udsættes så til 20/11, men er ikke set igen.

346b:

Thomas Justesen af Gauerslund (v. Peder Damgaard) ctr. Hermand Kaltoft af Teglgård ved Fredericia. De tilkendegav, at de havde indgået forlig. Kaltoft skal betale 4 rdl. 1 mk., og Thomas Justesens søn beholder hesten på egen risiko, enten den kan kureres eller ikke. Hvis betaling ikke sker, fortsættes sagen 20/11, hvor den ikke er set.

23/10. Sl. Rasmus Nielsens (mad. Bechs) arvinger i Kolding ctr. debitorer. Udsat til dom den 18/12, men er ikke set igen. En del har afregnet i løbet af sagen.

Læst obligation på 99 sldlr. (børnepenge) fra Nis Sørensen Basse af Gejsing til Christen Andersen Smed i Vester Vamdrup. (Senere overstreget)

1731 - 13. november:

Peder Damgaard af Kolding for Dorthe Olufsdatter af Pjedsted ctr. Hans Christensen, gæld. 27/11

347:

Læst privilegium til Jens Krog (Krag) på at holde kro i Anst i det hus, som Margrethe afdøde Jørgen Nielsens nu har i fæste og vil afstå til ham. Han må falholde alle slags ædende og drikkende varer for alle og enhver, som det måtte behøve og begære, og skal til gengæld være forpligtet til at holde huset i forsvarlig stand. Foruden sædvanlig afgift skal han svare 2 rdl. årligt.

Læst obligation på 40 rdl. fra Christian Lassen i Egtved sogn, Ballesgård, til svogeren Peder Tullesen i Hesselballe.

1731 - 20. november:

23/10. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. 4/12

23/10. Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. (Sidsel Jørgensdatter og) Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. 18/12

347b:

6/11. Regimentskriveren for Niels Johansen og hustru ctr. Laurids Nielsen og Christen Nielsen af Nyborg. - Sagen frafaldes, idet Laurids Nielsen har betalt Maren Jensdatter for svie og smerte 3 slettedaler samt 4 slettedaler til feltskæreren for kur. Hans fattigdom tillader ham i ingen måde at betale mere. - Søndag den 23/9 over middag var Laurids Nielsen kommet ind til Niels Johansen, der lå i sin seng, og havde råbt, at han skulle skifte en pæl brændevin med ham, og at de skulle "riste palterne på hinanden". Før Niels Johansen havde fået sine træsko på, væltede Laurids ham baglæns i sengen og greb ham i halsen, trak ham op og gav ham 3-4 ørefigener. Så blev de skilt ad af Jørgen Simonsen, hvis kone hentede Niels Johansens kone Maren Jensdatter, der var i byen. Hun kom straks. "Vil I myrde min mand", råbte hun. Jørgen Simonsen fik fat i en fork og ville jage Laurids Nielsen af sin gård med den. Men Laurids fik fat i en bøgeslyde i et gærde og forfulgte Jørgen den modsatte vej. Denne slap ind ad en dør; men udenfor stod nu Maren. Hende slog Laurids med bøgeslyden, så hun klagede over, at armen var gået i stykker. Han ville nok have slået igen, hvis ikke Johanne Joen Nielsens havde hindret ham i det. - Det synes ikke at fremgå, hvilken andel Christen Nielsen har haft i slagsmålet.

30/10. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. (Afhøring om underskrifter på attest). 4/12

348:

Rasmus Jørgensen af Viuf og medarvinger ctr. Christen Andersen af Viuf for gæld. 27/11

9/10. Dom: Jørgen Rasmussens søn Rasmus Jørgensen af Viuf og medarvinger ctr. debitorer for boggæld. - Jørgen Ibsen Prip af Almind har ikke modsagt kravet. Niels Nielsen ibidem vil betale i to terminer til jul og påske, men det vil kreditor ikke bie på. Hans Hansen ibidem har påstået kontraregning, men har ikke trøstet sig til at aflægge ed derpå. De skal betale.

1731 - 27. november:

30/10. Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 4/12

13/11. Peder Damgaard af Kolding for Dorthe Olufsdatter af Pjedsted ctr. Hans Christensen, gæld. 4/12

Laurids Jensen af Roeding på vegne af ladefoged Jens Pedersen af Harritskjær (Haraldskær?) ctr. Peder Krat af Vinding for en gæld på 6 rdl. Sagen udsat til 11/12, men ikke set igen.

348b:

20/11. Rasmus Jørgensen af Viuf og medarvinger ctr. Christen Andersen af Viuf for gæld. 11/12

Fenrik Wechs fra Rønshave lod annullere en obligation, som Anders Rasmussen af Håstrup har udgivet til Niels Andersen i Store Velling (i protokollen den 6/7-23).

Læst obligation fra Jep Jensen i Håstrup til fru Cathrine Margrethe sl. kaptajn Huschens enke i Odense med pant i en gård i Rønshave. (Senere overstreget).

Læst kontrakt af 8/11-1729, hvori Christian Kjærulf, sognepræst for Starup og Vester Nebel sogne, bortforpagter sin korntiende for 1730-32 til Christen Simonsen i Donslund mølle for 309 rdl.

349:

Kvittering for det resterende af de 309 rdl., som Anna Pedersdatter, enke efter sl. Christen Simonsen skyldte. (Se ovenfor).

1731 - 4. december:

20/11. Christen Eriksen og Mads Hansen af Seest ctr. Mads Jessen i Vranderup mølle. - Resolution: Efter sidste opsættelse er forordningen af 31/3-1719 efterset, og retten kan ikke afsige endelig dom i parternes ejendomstrætte, før end der er fremstillet et situationskort. (Se videre 8/7-32)

27/11. Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 18/12

Hans Siverts af Røj skovhus vedr. skovhugst i Gejsing. 18/12

349b:

20/11. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 18/12

Regimentskriveren for Jep Jensen i Trelde ctr. Hermand Hermandsen Kaltoft af Teglgård ved Fredericia. - Maren Christensdatter, der tjener hos Niels Pag i Fredericia vidner om, hvad hun så en dag, da hun kom ud til Kongens Port for at jage sin husbonds køer væk fra volden. Hun hørte, at der var en, der på tysk sagde - og det mange gange - "Hug til, Hermand!". Da hun kom op på banken, så hun, at Kaltoft den yngre huggede Jens Jepsen mange gange med sin kårde eller hirschfænger, så det for vidnet var gruseligt at se på, ja blodet løb så stærkt af Jens Jepsen, at der lå store spor efter ham ind i byen, og havde en anden ved ham værende mand ikke kommet til hjælp og reddet Jens Jepsen at komme til undrendelse, troede vidnet ikke, han havde kommet fra Kaltoft med sit liv. Denne mand var Hans Jørgensen af Trelde. Senere hørte vidnet den unge Kaltoft sige til sin far, som også var der, "at Jens Jepsen fik en dygtig skramme, som han skulle huske en Tag". Vidnet havde spurgt, hvorfor han huggede ham sådan, og faderen svarede, "Så skal han have, den skælm". Det næste vidne er Hans Jørgensen af Trelde, der havde været i følge med Jens Jepsen, der havde nogle pile-, eske- og æblegrene på sin vogn. Selv havde Hans Jørgensen tørv og ellevas på sin vogn. Tæt uden for porten til Fredericia kom Kaltoft den yngre ridende og red ind i Jens Jepsens forspand, idet han krævede, at han gjorde holdt. Men Jens Jepsen svarede, at han kun havde pilevas. Så gik Kaltoft løs på ham med hirschfængeren. - Andre vidner bekræfter indholdet af Jens Jepsens vogn. - Der har været holdt syn på Jens Jepsens sår, og der foreligger attest fra skarpretter Vitus Wagner i Fredericia, hos hvem han har været i kur. - Tingsvidne. (Se videre 22/1-32).

350b:

Læst kontrakt mellem Johanne Nielsdatter, sl. Thomas Nielsen Bjergs enke på den ene side og Lauge Michelsen med søn Niels Laugesen på den anden side, alle af Erritsø: Johanne Nielsdatter skal indtræde i ægteskab med Niels Laugesen, så snart det bliver på begge sider samtykket og øvrigheden har skiftet mellem enken og hendes børn. Hun er tilfreds med, at Niels Laugesens person ikke indfører ringeste bohave i gården. Han skal blive indskødet med hende i hendes påboende halve selvejergård. Hans fader skal indtage sl. Thomas Nielsen Bjergs ældste søn Niels Thomsen på sin gård og opfostre ham som sit eget barn. Faderens gård skal Niels Thomsen overtage, når han bliver myndig og ægter en af hans to døtre, Ingeborg og Maren Laugesdatter, uden ringeste modsigelse. Så skal faderen have aftægt. Der er også bestemmelser om, hvorledes de skal forholde sig, hvis enten Niels Thomsen eller døtrene ikke er tilfredse med aftalen.

27/11. Dom: Peder Damgaard af Kolding for Dorthe Olufsdatter af Pjedsted ctr. Hans Christensen for gæld. - Han skal betale.

351:

1731 - 11. december:

27/11. Rasmus Jørgensen af Viuf og medarvinger ctr. Christen Andersen af Viuf for gæld. Udsat til 8/1-1732, men ikke set igen. Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf har aflagt ed på, at denne fordring ikke angik et pant, som Christen Andersen har nævnt.

Iver Tullesen af Øster Gesten ctr. Peder Olesen af Gamst. 8/1

Christen Thomsen i Sellerup ctr. Jens Henriksen ibidem. Der blev fremlagt en forlig underskrevet af Jens Henriksen og formynder Jørgen Henriksen m.fl. Efter at Jørgen Henriksen havde givet Christen Thomsen hånd, blev der skrevet tingsvidne.

1731 - 18. december:

351b:

Læst kgl. befaling af 7/12 til stiftsbefalingsmanden om gældssager.

4/12. Hans Siverts af Røj skovhus vedr. skovhugst i Gejsing. 8/1

4/12. Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 8/1

4/12. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 15/1

Læst obligation på 66 rdl. 4 sk. fra Jep Hansen i Seest til broderen Hans Hansen ibidem (til hans myndling Christen Hansen).

20/11. Dom: Bertel Hansen den yngre af Seest ctr. (Sidsel Jørgensdatter og) Hans Henrik Skytte og hustru Karen Pedersdatter. - Karen Pedersdatter har ved afhøring den 16/5 i sit hjem måttet tilstå den sigtelse, som Christopher Jægers hustru Sidsel Jørgensdatter har rejst mod hende: at hun er rette sagnsmand til den udstrøede skamfulde æresblame, at Bertel Hansens hustru Maren Markusdatter skulle leve i løsagtighed med skovrider Coburger. Først efter at have nægtet to gange tilstod hun, og da angav hun sin mand Hans Henrik Skytte som sagnsmand. Siden har to vidner fra Vranderup hovgård erklæret, at det var Christen Smed i Seest, der havde bragt rygtet om lille Bertel Hansens kone til Karen Pedersdatter og hendes mand. Men det godtager retten ikke, for i så fald ville hun ikke i første omgang have angivet sin egen mand. Desuden har Christen Smed tilbudt sin ed på, at han intet vidste om denne sag før stævningen. - Hun dømmes til for lov og ret at gøre Maren Markusdatter en så sømmelig og tilstrækkelig erklæring, at hun uden tort, blame og bebrejdelse kan passere mellem skikkelige, honette folk efter hendes stand efterdags som forhen. Hun skal betale i mulkt til Seest sogns fattige 1 rdl. til erindring, at hun efter sin kristendoms pligt herefter entholder sig fra sådan bebrejdelig tale. Desuden skal hun betale 4 rdl. i sagsomkostninger. - Otto Diderich Bierum begærede på Karen Pedersdatters vegne tingsvidne beskrevet. - (Afhøringen af Karen Pedersdatter er blevet beskrevet af nogle af vidnerne: Skoleholder Anders Koed var sammen med nogle andre mænd af Seest med birkedommeren og regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard inde hos Karen Pedersdatter. Sidsel Jørgensdatter var også med. - Damgaard: "Lille Mor, her er en kone, som siger, at I er den første, som har sagt til hende, at Bertel Hansens hustru Maren Marcusdatter og hr. skovrider Coburger ligger i ondt levned sammen, nemlig en utidig plovfællig". Det benægtede hun to gange. Birkedommer Thomas Ebbesen: "Den ærlige mand Bertel Hansens kone er sat en blame på. Vi må vide, hvorfra den er kommet". Sidsel Jørgensdatter slog hænderne sammen og svor, at det var Karen Pedersdatter. Så sagde Karen til sidst, "Ja, jeg har sagt det, og min mand har sagt mig det; hvorfra han har det, må han selv forklare, og derfor gør han nok rede, når han kommer hjem". - Hendes forsvarer har gjort en del ud af, at hun nok ikke forstod, hvad der kunne være ment med det ord plovfællig. Desuden forsøger han at få klaring på, hvorledes vidnerne er beslægtede med Bertel Hansen. Det gælder bl.a. degnen Hans Christian Trane, der åbenbart får mere at vide om sine familieforhold, end han har vidst i forvejen).

1732

352:

1732 - 8. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting holde udi Nærværende Aar, Da Man tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1732, Den 8. Januar

Birkedommer Thomas Ebbesen af Kolding og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Michel Schnegel, Søren Madsen, Mogens Jensen, Mads Jensen og Rasmus Jørgensen af Viuf, Hans Madsen og Laurids Christensen af Fredsted.

Læst forordning af 24/12 om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1732.

Læst forordning af 17/12 om misbrug af anordningen om stemplet papir.

18/12. Hans Siverts af Røj skovhus vedr. skovhugst i Gejsing. Tingsvidne.

11/12. Iver Tullesen af Øster Gesten ctr. Peder Olesen af Gamst. 5/2

352b:

Niels Pedersen Basse af Pjedsted ctr. Michel Christen Skræder. 22/1

30/10. Claus Poulsen af Verst påråbt 3 gange, ikke mødt. Opsættelsesdatoen er ikke nævnt. Se 29/1

Jacob Skovfoged angav skovhugst.

18/12. Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 22/1

1732 - 15. januar:

18/12. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 22/1

1732 - 22. januar:

8/1. Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 4/3

(Se 4/12). Hermand Kaltoft fra Teglgård ved Fredericia ctr. Jens Jepsen og Hans Jørgensen af Trelde for overfald i hans embede som skovfoged. Regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard gør indsigelse at der skulle være tale om overfald fra de to bønders side, samt at Hermand Kaltoft skulle være blevet udnævnt til sognefoged. Men dennes sagfører Christian Grundahl kan fremlægge brev om hans udnævnelse fra jægermester Bachman. Det drejer sig om den tidligere behandlede episode den 13/11 på landevejen uden for Fredericia. Denne gang vidner Jens Michelsen af Trelde. Han fulgtes med de to fra Trelde by ad landevejen til Fredericia. Da de var ved Kaltofts haveplads, som nu kaldes præsidentens have, kørte de fra vidnet. Imellem kodammen og Fredericia stod den gamle Kaltoft. Han løb efter Hans Jørgensens vogn, tog fat i en gren på vognen, faldt med den, og da han var kommet op igen, løb han efter Hans Jørgensen og slog og ramte ham i hovedet med grenen. Så slog Hans Jørgensen nok igen efter Kaltoft, mener vidnet, for Kaltoft trykkede sin lue ned på hovedet. Hans Jørgensen var kommet ned fra sin hest og løb efter vognen, der af sig selv fulgte Jens Jepsens. Den unge Kaltoft red ind mod Jens Jepsens forspand. Jens Jepsen sprang af hesten, og så så vidnet ikke mere. Men han kan bekræfte, at der ikke var risbøge på vognene, og at gamle Kaltoft ikke var faldet på grund af hug eller slag. - Christian Grundahl vil bevise, at skovbetjente har ret til at opbringe vogne med skovet og læsset træ på landeveje, og har derfor medbragt nogle afskrifter af skov- og jagtsessionens protokol af 28/11-1710 og 13/10-1711, men da de dels er på ustemplet papir og den savner ratifikation, afvises de af retten. - Tingsvidne.

353b:

Jægermester Bachman ctr. Trelde og Egeskov beboere for skovhugst. Skovfogederne Jacob Nielsen af Trelde og Hermand Kaltoft af Teglgård optræder som vidner. Jacob Nielsen har truffet Hans Jørgensen af Trelde i færd med at hugge en eg og har derfor pantet hans økse. Men den har Hans Jørgensen taget tilbage igen, mens skovfogeden og hans kone var borte fra huset. Hans Jørgensen siger, at skovfogedens børn lukkede ham ind, og at han har lovet at betale for øksen. Sagen opsat uden angivelse af dato. Det må være 5/2

354:

Hans Poulsen og Niels Strangesen af Tiufkær tinglyser et mageskifte.

(8/1 og 15/1). Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 12/2

Hermand Kaltoft i Teglgård angav skovhugst.

1732 - 29. januar:

8/1. Anne Rasmusdatter af Verst ctr. hendes mand Claus Poulsen, som er bortrømt. 12/2

354b:

1732 - 5. februar:

Kst. fuldmægtig for regimentskriveren Jens Damgaard ctr. major Johan Georg von Redder. 12/2

357b:

22/1. Jægermester Bachman ctr. Trelde og Egeskov beboere for skovhugst. Skovfoged Jacob Nielsen Lund har indgivet anmeldelse af skovhugst og beklager sig desuden over den modstand, han har mødt. Skovfoged Kaltoft og søn har den 15/10-1731 antruffet Jens Jepsen, Hans Jørgensen, Peder Ladegaards søn, Jens Davidsen, Jørgen Smed, Hans Sørensen og Peder Smed, alle af Trelde, undervejs til Fredericia uden for Prinsens Port med pålæssede bøge- og egegrene; men de havde taget hver en gren fra deres læs og truet dermed, så Kaltoft og søn måtte undvige. De er også blevet mødt med skældsord og trusler i skoven. - Samtlige Trelde og Egeskov bymænd svarede, at de ikke har skovet andet end det, som er forklaret ved angivelse og syn. De kan ikke forklare, hvem der har hugget det øvrige, men de påpeger, at alle og enhver har adgang til skoven. - Tingsvidne.

358:

Hans Jensen Pag af Egeskov ctr. Bertel Madsen og Mads Madsen Beck på Landrupgård. 19/2

358b:

8/1. Dom: Iver Tullesen af Øster Gesten ctr. Peder Olesen af Gamst. Skønt Peder Olufsen foregiver, at han før sin hustrus død med en kjortel betalte Iver Tullesen for det tøj, som han lod stampe og kradse i Haderslev, og har tilbudt sin ed derpå, så hjælper det ham ikke, for det har Iver Tullesen ikke villet tilstå ham. Tøjet findes heller ikke opført i Peder Olufsens skiftebrev af 9/9-30. Han bør betale Iver Tullesen tøjet, som har været 12 alen, efter at det var kommet fra mesterens(?). Herfra trækkes det, som er givet i arbejdsløn. Peder Olesen forbeholdes sin ret til at sagsøge Iver Tullesen, hvis han mener, han har ret til den.

Skovfoged Jacob Nielsen i Trelde anmeldte skovhugst.

Skovfoged Hans Jørgen Mejer i Pjedsted anmeldte skovhugst.

Læst vurderingsseddel af 28/11 på Poul Poulsens heste og vogn af Follerup.

1732 - 12. februar:

5/2. Kst. fuldmægtig for regimentskriveren Jens Damgaard ctr. major Johan Georg von Redder. Der har skullet optages tingsvidne på grund af nogle klager fra bønder. Majoren protesterede herimod, idet sagerne allerede var ordnet i mindelighed af nu afdøde regimentskriver Kasbjerg. Men der foreligger beslutning fra ryttersessionen om, at sagen skal undersøges. - Den første sag drejer sig om majorens behandling af nogle bønder ved høbjergningen i rytterkoblerne. Bønderne fra Lunderskov var et par timer før solnedgang kommet til Fobeslet for at bjerge hø. De standsede på stenbroen for at aflæsse deres arbejdsredskaber, øl og mad. Så kom major Redder ridende henne fra Lejrskov sogns folk og spurgte, hvorfor de ikke ville køre til Svanemose. Der blev svaret, at de ville aflæsse deres arbejdsredskaber m.m., fordi det ellers var så langt at bære dem fra Svanemose. Majoren gav sig til at slå nogle af mændene med et spanskrør. Så spurgte han en rytter, hvem den rebel var, der ikke ville køre til Svanemose. Rytteren pegede på Peder Andersen, som majoren så slog med sit spanskrør, til det gik i stykker; så fik han en hasselkæp af en rytter og slog og forfulgte med den Peder Andersen, der flygtede til skrænten ved Svanemose. Her lod majoren ham af en rytter trække til Fobeslet. Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup gik nu over på marken til sognefoged Jacob Bartramsen af Lejrskov for at høre regimentskriverens ordre, og mens han stod og læste regimentskriverens ordre, kom majoren ridende og spurgte Laurids Ulf, hvorfor han ikke havde bedre justits over sine folk. Han svarede, at han ikke vidste af, at de havde forset sig med noget. Så slog majoren ham 4-5 slag med et spanskrør. Laurids Ulf fortrak bag en høstak; majoren forlod ham og beordrede en rytter til at slå ham, hvilket rytteren dog ikke gjorde. Så blev Laurids Ulf arresteret og ført til Fobeslet sammen med Peder Andersen og siden til Kolding. Laurids Ulf er en af de klagende, og han har fået optaget synsrapport om sine kvæstelser. - Der har også været optaget synsrapport på den anden klager. Det er Peder Knudsen af Skanderup, som imod sin vilje er blevet hvervet til rytteriet. Nogle dage inden jul havde rytterne Søren Christensen og Anders Jørgensen overtalt ham til at følge med ind til løjtnant Grosman, hvor der blev skænket brændevin for ham. Løjtnanten havde givet ham 10 sk., som han dog ikke antog for håndpenge, idet løjtnanten havde sagt, at han bare kunne tage dem og drikke dem op, og hvis han ikke havde lyst til at være rytter i morgen, så måtte han have sin frie vilje i det. Så gik han til marketenderen og spiste og drak. Siden sov han hos rytteren Frederik Møller, og tidligt næste morgen gik han hjem til sin husbond. Vidnet Hans Thomsen Ulf af Skanderup kan så fortælle, at han sammen med andre var i trækørsel for husfogeden, og efter at han havde fået aflæsset, var han inde hos Christen Brøgger i Kolding. Der så han gennem vinduet, at Peder Knudsen kom jagende på sin vogn forfulgt af to korporaler. Vidnet fulgte efter, og da han kom forbi Jørgen Haars hjørnehus, så han uden for Peder Liebes hus Peder Knudsen og de to korporaler. Disse ville i kongens navn arrester3 ham, men han nægtede; han var i sin husbonds tjeneste og ville køre vognen hjem. De greb fat i tøjlerne og ville trække heste og vogn ind i Henrik Rauns gård; men han trak i tømmen så hårdt, at de ikke kunne flytte dem. Så skar de tømmerne over og fik på den måde deres vilje. Her i gården kom der et par ryttere og en underofficer; denne bad Peder Knudsen komme ned af vognen, og da han ikke ville, stødte rytterne til ham med koblerne af deres karabiner, indtil han kom ned. - Erik Christensen af Seest havde sammen med Peder Knudsens husbond Hans Andersen Raun af Skanderup om aftenen været inde i Saalenburgs hus i Kolding, hvor der var forsamlet en del ryttere, og hvor Peder Knudsen også var iblandt dem. Da Hans Raun spurgte sin karl, hvordan han var kommet så ilde afsted, havde denne grædt og svaret, at de havde taget ham med magt, slået ham og holdt ilde hus med ham. Snart efter kom der den rytter og satte de to besøgende på døren.

22/1. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 18/3

359:

Hans Elkjær af Erritsø ctr. Christen Svendsen af Nørre Bjert for gæld på 30 rdl. for kvæg. Udsat til 4/3, men ikke set igen.

29/1. Anne Rasmusdatter af Verst ctr. hendes mand Claus Poulsen, som er bortrømt. Idag udstedes der tingsvidne. Hendes mand har haft en ryttergård i fæste. For 5 år (1727) siden 2. påskedag rømte han under gudstjenesten fra gård, kone, 2 børn og konens gamle forældre. Konen var frugtsommelig, da han rømte. Vidnet Rasmus Hansen af Verst kan fortælle, at han inden sin rømning havde klaget over, at hans kone havde slået ham; men vidnet kan dog ikke aflægge ed på, at hun var årsag til mandens rømning. Tre år efter rømningen har Anne Rasmusdatter forset sig med lejermål. Der foreligger attest fra præsten Niels Tøxen.

359b:

1732 - 19. februar:

5/2. Hans Jensen Pag af Egeskov ctr. Bertel Madsen og Mads Madsen Beck på Landerupgård. 11/3

Læst obligation fra Jep Udsen og Peder Jepsen, begge af Kongsted, til sognepræst Morten Thomsen i Bredstrup.

1732 - 26. februar:

Kirsten Jensdatter af Dyvelsrække ctr. hendes mand Johan Friderich Fridtz, som er bortrømt for 4 år siden. (4/3)

1732 - 4. marts:

Mons. Rasmus Høj ctr. præsten Christen Søbye for resterende folke- og familieskat. Udsat til 18/3, men ikke set igen.

360:

Christen Simonsens enke Anna Pedersdatter i Dons mølle ctr. debitorer. 18/3

22/1. Dom: Mourids Mouridsen, fuldmægtig ved Kolding amtstue, ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. - Anders Ulf har benyttet sig af Mourids Mouridsen til at erhverve skøde fra rentekammeret på noget jordegods. Det kan ikke koste mindre end angivet i Mourids Mouridsens regning. Så Anders Ulf skal betale, og dernæst skal han have sit skøde.

360b:

26/2. Kirsten Jensdatter af Dyvelsrække ctr. hendes mand Johan Friderich Fridtz, som er bortrømt for 4 år siden. Efterlysning. 11/3

1732 - 11. marts:

19/2. Hans Jensen Pag af Egeskov ctr. Bertel Madsen og Mads Madsen Beck på Landerupgård. 1/4

Christen Lauridsen af Taulov Nebel ctr. Hans Nielsen Ougesen af Trelde. 1/4

Skov- og jagtsessionen ctr. Peder Jagt m.fl. af Fredericia. 1/4

361:

Læst aftægtskontrakt: Hans Madsen Lund fra Skærbæk skal giftes med Else Christensdatter, datter af Christen Lauridsen i Taulov Nebel og overtage fæstegården. Men de gamle skal selv stå for den, så længe de begge lever.

361b:

Skovfoged Ditlev Andersen angav skovhugst.

4/3. Kirsten Jensdatter af Dyvelsrække ctr. hendes mand Johan Friderich Fridtz, som er bortrømt for 4 år siden. Efterlysning 3. gang. 18/3

1732 - 18. marts:

4/3. Christen Simonsens enke Anna Pedersdatter i Dons mølle ctr. debitorer. 1/4

12/2. Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. 1/4

Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

11/3. Kirsten Jensdatter af Dyvelsrække ctr. hendes mand Johan Friderich Fridtz, som er bortrømt for 4 år siden. Efterlysning 3. gang. 1/4

362:

1732 - 1. april:

18/3. Kirsten Jensdatter af Dyvelsrække med lavværge Hans Jensen af Morsbøl ctr. hendes mand Johan Friderich Fridtz, som er bortrømt for snart 5 år siden. Hun får tingsvidne på, at han rømte fra hende og 3 børn uden ringeste årsag, og at hun har ført et kristeligt og skikkeligt levned og opdrættet sine børn som en ret moder. Foruden præstens attest er der attest fra tre Vardeborgere.

11/3. Skov- og jagtsessionen ctr. Peder Jagt m.fl. af Fredericia. 29/4

362b:

11/3. Christen Lauridsen af Taulov Nebel ctr. Hans Nielsen Ougesen af Trelde. 22/4

Jes Madsen Degn af Vonsild ctr. Knud Nissen Kock af Ostorp og Jes Ebbesen af Vonsild samt Nis Kock i Ostorp. 22/4

363:

18/3. Christen Simonsens enke Anna Pedersdatter i Dons mølle ctr. debitorer. 8/4

363b:

Erik Lauridsen, skoleholder i Skærup, androg, at hans hustru Maren Sørensdatters broder Christopher Sørensen er død i Holland. Han sejlede på Østindien for det Østindiske Kompagni. Han rejste dertil som ungkarl i 1724 og har sidst haft logi hos Hans Lorintzen. Erik Lauridsen får tingsvidne på, at den afdødes forældre var Søren Hansen og Maren Hansdatter (begge døde); han rejste her fra landet for at tjene i Haderslev amt og siden derfra til Holland; han har ingen andre arvinger end Maren Sørensdatter og en broder Kaj Sørensen, som bor i Seest. Arvingerne overdrog birkedommer Thomas Ebbesen at varetage deres fordringer i Amsterdam. Og det lovede han at gøre gennem sin kommissionær sign. Schadelt Berg imod en rimelig provision.

Læst aftægtskontrakt, hvori Jep Hansen i Seest lover at give sine forældre aftægt.

364:

18/3. Dom: Michel Christensen Skræder af Pjedsted ctr. Niels Pedersen Basse ibidem. - Michel Skræder har bevist, at Niels Basse i hans eget hus har udskældt ham for at være tyv og at have stjålet det tøj, som Johanne Iversdatter havde mistet. Det skete, før der kom to beskikkelsesmænd ind fra Christen Christensens tjenestepige, og efter at Michel Skræder havde erklæret, at hans indgang (dommen bruger ikke ordet indbrud) i Christen Christensens hus ikke var sket med henblik på at stjæle, men det var for at gøgle med pigen, idet han var fuld. Niels Basse har ikke bevist det ringeste af sin beskyldning, men kun, at Michel Skræder i fuldskab var gået ind til Christen Christensens om natten, efter at de om dagen havde drukket arveøl efter den sl. provst i Pjedsted. Men det har Michel Skræder selv vedgået, og det er ikke Niels Basses men Christen Christensens sag. - I betragtning af, at Niels Basse i sit indlæg den 30/10-31 har erklæret, at han ikke ved at kunne tillægge Michel Christensen nogen beskyldning for tyveri, hverken i rygte eller i gerning, så bør sidstnævnte være tilfreds med det, og den frafaldne beskyldning bør ikke være ham til ringeste æres forklejnelse. - Niels Basse har på en meget underfundig og ulovskikket måde søgt det irettelagte skrift af 16/10-31 underskrevet af de fleste bymænd, først på slet papir og siden på stemplet papir, Michel Skræder til største beskæmmelse. Dette skrift har de efter tingsvidnet den 22/1 fragået, idet de dels ikke selv har underskrevet det og dels ikke hørt det læst op. Og i sit indlæg af 30/10 har Niels Basse selv erklæret, at han intet ondt rygte har hørt om Mickel Skræder, og at han alene sigtede til hans indgang hos Christen Christensen. Sidstnævnte har også beskyldt ham for at have forfalsket hans ord ("dine ord har du gjort til mine, og mine til dine"). Det har været imod den ærbarhed og den kristendomspligt, vi skylder vor næste både efter Guds, kongens og naturens lov. For denne gang dømmes han til at betale en mulkt til Pjedsted sogns fattigkasse på 1 rdl. samt 2 rdl. i sagsomkostninger. Straffen er modereret således, fordi han i sit indlæg den 30/10 selv siger, at han i sin høje alder så godt som er gået i barndom. - (Natten efter arveøllet for den afdøde provst havde Christen Christensens hustru Maren Christensdatter hørt et brag i deres bryggers; hun sprang op og fandt, at Michel Christensen stod bag døren; han skubbede til hende, så hun tørnede mod væggen, og forsvandt. Han havde knust et vindue. Udenfor havde han efterladt sin stok, som blev genkendt. Maren Christensdatter havde straks troet, at Kirsten Jesdatters lærred var forsvundet; men da hun råbte op om det, hørte hendes tjenestepige Karen Sørensdatter det, og hun råbte tilbage, at det lå inde på kisten hos hende. Næste dag er Michel Christensen blevet spurgt, om han var gået ind i Christen Christensens hus for at stjæle, myrde eller hore, og han har sagt, at han nok var gået derind for at gøgle med tjenestepigen (Karen Sørensdatter). Det har fået hende til at sende beskikkelsesmænd til ham (med sognefoged Rasmus Pedersen i spidsen) for at få rede på, om han ville fastholde denne ærekrænkelse, men den frafaldt han. Imidlertid var Niels Basse kommet til ham før beskikkelsesmændene, og han havde hævdet, at når Michel Skræder sådan kunne bryde ind hos Christen Christensen, så havde han des lettere kunnet være den, der havde stjålet fra Johanne Iversdatter, der boede i hans eget hus. I løbet af sagen har Niels Basse fået udfærdiget et skrift med beskyldninger mod Michel Skræder. Først har det været forelagt på slet papir, som retten ikke kunne modtage, men dernæst kom det i retten på ordentligt, stemplet papir. Nu er byfoged Christian Grundahl af Kolding blevet engageret af hospitalsforstander Christopher Lucht til at repræsentere Michel Skræder, der nemlig er hospitalstjener, og skrivelsen bliver grundigt gennemgået. Alle underskrivere skal høre skrivelsens indhold og erklære, om de vedkender sig dette indhold og deres egen underskrift. Sognefoged Rasmus Pedersen vedkender sig både indhold og underskrift; men de fleste nægter, at de har skrevet under på det stemplede papir, kun på det slette papir. Desuden viser det sig, at en del ikke har kendt indholdet af skriftet, inden de skrev under. Niels Jensen fortalte, at Niels Basse var kommet til ham og havde sagt, at de ville have garanter for Michel Skræder; det havde han skrevet under på, men ikke på noget om tyvagtighed. Hans Madsen havde nok skrevet under på det slette papir, men kunne ikke huske indholdet. Søren Sørensen havde nok lovet at underskrive, men havde ikke fået det gjort. Da Niels Basse var kommet til Claus Lauridsen, havde denne sagt, at han ikke kunne skrive, men at hans lille søn gerne måtte skrive under; han kendte ikke indholdet og havde ikke hørt det læst op. Christen Christensen, hos hvem Michel Skræder var brudt ind, havde underskrevet på slet papir, og han havde også læst det, men han havde ikke forstået det anderledes, end at det alene drejede sig om det indbrud, der var foregået hos ham selv. Hans Nielsen havde skrevet under uden at få skriftet læst op; han troede også, at det kun drejede sig om indbruddet hos Christen Christensen. David Bertelsen havde givet Niels Basse lov til at skrive under for sig; han havde selv holdt ved pennen; men han havde ikke vidst, hvad der stod på papiret. - Niels Basse selv skal i retten forklare, hvem der har skrevet skriftet for ham. Han har forklaret, at det var en dreng af den danske skole i Fredericia, der havde skrevet, men at det var ham selv, der havde optænkt det meste af skriftet. Det skulle være sket inde hos en rytter, men Niels Basse kendte ikke rytteren eller den gade, hvor han boede).

11/3. Dom: Hans Jensen Pag af Egeskov ctr. Bertel Madsen og Mads Madsen Beck på Landerupgård. - De skal betale en gæld på 65 rdl. 5 mk.

Hans Henningsens enke i Skærbæk lovbød et hus i Skærbæk 1. gang.

1732 - 8. april:

1/4. Christen Simonsens enke Anna Pedersdatter i Dons mølle ctr. debitorer. 22/4

Hans Henningsens enke i Skærbæk lovbød et hus i Skærbæk 2. gang.

Hans Jørgen Mejer af Pjedsted angav skovhugst.

Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

1732 - 22. april:

1/4. Christen Lauridsen af Taulov Nebel ctr. Hans Nielsen Ougesen af Trelde. Der anmeldes forlig: Hans Nielsen Ougesen skal betale 22 rdl. med renter til mikkelsdag og de øvrige 22 rdl. med renter til mikkelsdag 1732.

364b:

1/4. Jes Madsen Degn af Vonsild ctr. Knud Nissen Kock af Ostorp og Jes Ebbesen af Vonsild samt Nis Kock i Ostorp. Tingsvidne. Sagen drejer sig om nogle stude, som sidste vinter blev taget ud af Nis Kocks kobbel ved nattetide og bragt til Kolding i den tanke, at der skulle være begået toldsvig med dem. Knud Kock har ved sagens begyndelse henvist til, at han allerede ved tingsvidne i Tystrup herredsting den 31/10-31 har bevist, at studene ikke var fra Jylland, men fra Haderslev amt. - Der er her i retten blevet afhørt en del vidner fra Vorbasse og omegn, idet sagsøgeren vil bevise, at studene er blevet købt på Vorbasse marked den 28/8. Vidnerne erkender, at de har set Jes Ebbesen på markedet, men Knud Kock har de ikke set, og de har ikke set, at Jes Ebbesen skulle have samlet en del opkøbte stude i Fitting. Jes Ebbesen selv har dog overnattet en nat hos Christen Pedersen i Fitting. Den første tingdag er vidnet Thor Jensen fra Kragelund udeblevet. Idag har han vidnet på en måde, der sætter spørgsmålstegn ved de første vidners troværdighed. Han har set både Jes Ebbesen og Knud Kock på Vorbasse marked den 29/8. Selv har han i 1730 drevet nogle stude fra Utugt (det skal nok være Utoft) i Grindsted sogn; det blev sagt, at de var Jes Ebbesens. Med en ukendt karl drev vidnet dem til Fitting til Mathias Jensens gård (han er en af dem, der som vidne ikke har kunnet oplyse noget til sagen), hvorfra karlen drev dem videre til vidnets gård i Kragelund. Thor Jensen kan også bestyrke sagsøgerens mistanke om, at de sagsøgte efter stævningen har været rundt hos vidnerne for at påvirke dem. Jens Ebbesen har i alt fald været hos ham selv. Men han får ikke lov til at aflægge ed, for de sagsøgtes advokat kan henvise til, at han er under tiltale for mened efter en sag, der blev pådømt den 6/3-1727 i den Koldingske Toldinkvisitions- og Konfiskationskommission. Retten resolverer, at Thor Jensen er fældet i den nævnte dom, og at han ikke kan tages i ed, før tiltalen mod ham er afsluttet, eller han kan forevise kgl. oprejsning.

365:

Jacob Devantier (Devante) af Fredericia ved Christian Jæger ibidem ctr. Hans Jensen af Vilstrup m.fl. 20/5

367b:

Læst obligation på 65 rdl. 4 mk. fra Laurids Pedersen i værtshuset ved Engelsholm til Niels Andersen i Limskov. Niels Olufsen kautionerer.

Læst obligation på 80 rdl. fra Mathias Jessen i Skygeberig(?) til Mette Sl. Jørgen Rasmussens enke i Viuf med pant i jord på Tiufkær mark. Obligationen er også underskrevet af lånerens kone Anne Jørgensdatter Svartz.

Skovfoged Herman Kaltoft angav skovhugst.

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup angav skovhugst.

368:

8/4. Dom: Christen Simonsens enke Anna Pedersdatter i Dons mølle ctr. debitorer. - Følgende skal betale: Maren Simonsdatter og mand i Viuf, Hans Iversen ibidem, Morten Sadelmager ibidem, Hans Skræder ibidem, Thomas Pedersen i Ågård, Jep Pedersen ibidem, Henrik Kluges datter ibidem, Peder Michelsen ibidem, Peder Henriksen ibidem, Michel Stockholm ibidem, Tulle Jørgensen ibidem, Anders Smed ibidem, Jørgen Prip i Almind, Anders Pedersen i Tiufkær, Peder Thomsen i Ferup samt Niels Soldat i Velling.

1732 - 29. april:

1/4. Skov- og jagtsessionen ctr. Peder Jagt m.fl. af Fredericia. 13/5

Regimentskriver Søren Hachsen ved fuldmægtig Simon Møller af Kolding for Ole Christensen og hustru Maren Andersdatter m.fl. ctr. Margrethe Knudsdatter m.fl. af Tiufkær. 13/5

370b:

Hans Jensen m.fl. af Tiufkær ctr. Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 13/5

372b:

Niels Pedersen, skovfoged af Viuf skovhus, lader afhjemle skovsyn for Brusk herred.

Ditto for Elbo herred.

Ditto for Holmans herred.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig lader afhjemle skovsyn for Jerlev herred.

Jacob Nielsen Lund, skovfoged i Trelde, angav skovhugst og indgav 5 vurderingssedler på opbragte heste og vogne, som er anholdt på Fredericia vej.

1732 - 6. maj:

Arvingerne efter Mads Termendsen fra Nielsby ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. 13/5

374:

Michel Nielsen af Vork indbragte en gl. hunulv, som blev ophængt i galgen.

Læst obligation på 10 rdl. fra Bertel Andersen i Bølling til Ole Bertelsen Ulf i Hesselballe.

Niels Pedersen, skovfoged af Viuf skovhus, lod afhjemle skovsyn for Anst herred.

Hans Henningsens enke af Skærbæk med lavværge Jens Lydum af Holm Skov lovbød et hus i Skærbæk 3. gang. Ole Hansen af Skærbæk og hustru Lisbeth Hansdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

374b:

1732 - 13. maj:

Læst anordning af 18/3 om, hvad der herefter årligt skal betales til universitetet i København.

Læst generalpardon for alle desertører og rømte.

Læst forordning af 11/4 om jagten.

29/4. Regimentskriver Søren Hachsen ved fuldmægtig Simon Møller af Kolding for Ole Christensen og hustru Maren Andersdatter m.fl. ctr. Margrethe Knudsdatter m.fl. af Tiufkær. 10/6

375:

29/4. Hans Jensen m.fl. af Tiufkær ctr. Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 10/6

29/4. Skov- og jagtsessionen ctr. Peder Jagt m.fl. af Fredericia. 17/6

375b:

Viuf bymænd og lodsejere ctr. Håstrup bymænd og lodsejere. 20/5

Laurids Ulf af Skanderup for svigermoderen Else Hansdatter Koed ibidem ctr. hendes søn Hans Poulsen af Tiufkær, (se beskikkelsen fol. 376). 27/5

Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. 27/5

376:

6/5. Dom: Arvingerne efter Mads Termendsen fra Nielsby ctr. Anders Bertelsen Ulf af Asbo. - Hvis Anders Ulf vil gøre sin saligheds ed på, at han ikke har underskrevet vekselen, som er blevet stemplet i rentekammeret den 14/2 og før stemplingen var in blanco, så bør han være angerfri. Ellers skal han betale de 37 rdl. 4 mk. (Hans sagfører har i retten henvist til, at vekselen først var dateret efter Mads Termendsens død og derfor ikke kunne være ægte; herimod har arvingerne henvist til, at det drejede sig om en blanco veksel). Se 25/6.

(Se fol. 375b). Beskikkelsen fra Else Hansdatter Koed i Skanderup til hendes søn Hans Poulsen i Tiufkær. Beskikkelsesmændene skal stille Hans Poulsen nogle spørgsmål og nedskrive svarene på brevet. 1) Om han i mindelighed vil betale hende det, som hun har til gode, og som hun trænger så hårdt til, da hun bestandig må holde sengen af alderdoms svaghed. 2) Hvorfor han aldrig har villet komme til hende som en søn, der er sin moder forbunden, for at gøre afregning med hende. 3) Hun erklærer for Gud og mennesker, at han skylder hende 40 sldlr., så menigmand kan vide det efter hendes død, og han har ikke betalt mere end 3-4 sldlr., som er afskrevet på renten. Beskikkelsen er underskrevet af Else Hansdatter og lavværge Laurids Thomsen Ulf. - Svarene: 1) Hun skal aldrig få en skilling, 2) Hun havde ikke været sådan mod ham, at han havde årsag at besøge hende. Gid Fanden kom til hende og Djævelen regere hende, jeg skulle ikke bande min egen moder. 3) Hun havde en sølvkande, som tilhørte ham efter hans sl. fader; den har hun solgt til den kanaljeknægt af en jøde i Fredericia, og når han fik den, skulle hun få hver skilling, som han skylder hende.

Jens Andersen af Viuf opbød 100 rdl. af sl. Just Lunds børns arvelod 1. gang.

1732 - 20. maj:

22/4. Jacob Devantier (Devante) af Fredericia ved Christian Jæger ibidem ctr. Hans Jensen og Jens Nielsen af Vilstrup. 10/6

13/5. Viuf bymænd og lodsejere ctr. Håstrup bymænd og lodsejere. Syn på grænserne mellem deres marker afhjemles. Håstrupperne forsøger at få det svækket med henvisning til, at de ikke selv overværede synet. Men de var blevet adviseret. Deres videfoged Hans Iversen var ude at samle dem sammen til synet, men kom tilbage og sagde, at de ikke kunne komme idag. Da han så blev bedt om selv at overvære synet, svarede også han, at han ikke kunne idag.

378b:

Bennet Nielsen i Svinholt bragte 6 levende ulveunger, der blev ophængt i galgen.

Gregers Thomsen i Hjarup fremlyste en plag.

Skovfoged Jens Pedersen af Gelballe angav skovhugst.

1732 - 27. maj:

13/5. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. Denne lover at betale sin gæld på 80 rdl. inden 14 dage; ellers skal der samme dag afsiges dom. Men sagen fortsætter 1/7

13/5. Laurids Ulf af Skanderup for svigermoderen Else Hansdatter Koed ibidem ctr. hendes søn Hans Poulsen af Tiufkær. 10/6

379:

Vadestedsrider Mads Holt af Kolding ctr. Iver Jacobsen Buch af Dollerup. 10/6

379b:

Regimentskriver Søren Hachsen får ved sin fuldmægtig Simon Møller af Kolding udmeldt 14 mænd til at syne rytterkoblerne m.m. 10/6

Læst kaution: Kongen har givet kaptajn Palemon Laurberg regimentskrivertjenesten over Antvorskov rytterdistrikt, og Jens Andersen i Viuf kautionerer for ham med 200 rdl.

380:

Skovfoged Søren Svendsen fremlagde skovsyn over Jørgen skovlykke.

1732 - 10. juni:

20/5. Jacob Devantier (Devante) af Fredericia ved Christian Jæger ibidem ctr. Hans Jensen og Jens Nielsen af Vilstrup. 22/7

27/5. Vadestedsrider Mads Holt af Kolding ctr. Iver Jacobsen Buch af Dollerup. 17/6

13/5. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær ctr. Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 1/7

Regimentskriver Søren Hachsen ctr. Søren Skytte og Hans Ougesen af Trelde. 1/7

380b:

27/5. Regimentskriver om syn på rytterkoblerne. 17/6

Regimentskriveren ctr. Mads Jepsen og Niels Hansen Lomholt af Egeskov for overfald på Vejlbys skoleholder Henrik Drejers søn Peder Henriksen på hans lovlige hjemvej fra Egeskov til Fredericia. Udsat til 1/7, men ikke set igen.

27/5. Laurids Ulf af Skanderup for svigermoderen Else Hansdatter Koed ibidem ctr. hendes søn Hans Poulsen af Tiufkær. 17/6

381:

Læst obligation på 26 rdl. fra Oluf Sørensen af Møsvrå til mademoiselle Birgita Johanne Lund af Kolding. (Senere overstreget).

1732 - 17. juni:

10/6. Regimentskriver Søren Hachsen lader ved sin fuldmægtig Simon Møller af Kolding 14 synsmænd afhjemle syn på de syv rytterkobler ved Henneberg ladegård, Fredericia, Vejle, Nygård, Røj, Kolding og Hjarup enemærke.

10/6. Laurids Ulf af Skanderup for svigermoderen Else Hansdatter Koed ibidem ctr. hendes søn Hans Poulsen af Tiufkær. 1/7

10/6. Dom: Vadestedsrider Mads Holt af Kolding ctr. Iver Jacobsen Buch af Dollerup. - Iver Buch skal betale en gæld på 24 rdl. 4 mk. 2 sk.

381b:

Madame Johanne Margrethe Holmsted, sl. Henrik Sytkams enke i Kolding, ctr. præsten Christen Lauridsen Søbye af Påby. 1/7

Læst forskrivning: Poul Hansen i Bølling vedstår gæld på 14 rdl. 4 mk. til Peder Knudsen i Hesselballe.

13/5. Dom: Skov- og jagtsessionen ctr. Peder Jagt og Jørgen Nielsen af Fredericia m.fl. - Peder Jagt og Jørgen Nielsen har søndag den 17/2 indlagt sig med 3 både til Trelde strand. Bådene fandtes lastet med 49 risbøge og en riseg, som var hugget i kronens skov. Desuden blev fundet 3 buløkser, støvler, gamle klæder m.m. Peder Jagt var gået til angreb på skovfogeden med en stav, men sidstnævnte afbødede slagene med sin hirschfænger. Andre retirerede sig ud på vandet med de to både men blev landjaget af Trelde mænd, som roede ud i den tredje båd. De flygtede ind i skoven. - Peder Jagt og Jørgen Nielsen samt deres medfølgere, hvor de kan findes og opdages, dømmes til een for alle og alle for een at betale 10 rdl. pr. træ, ialt 500 rdl. eller at stille kaution for, at pengene bliver betalt til næste Viborg snapsting 1733. Hvis ikke de betaler, skal de pågribes og arbejde i jern ved skubkærren i Fredericia fæstning i år og dag, siden den øvede skovskade og indgreb i kongens enemærke er af så stor betydning, andre ligesindede skovtyve og skovhadere til eksempel og afsky. De tre både og de fundne økser skal være konfiskerede. (Søndag den 17/2 var skovfoged Herman Kaltoft kommet ridende til Niels Nielsen Dragon af Trelde og havde bedt om hans assistance til at opbringe nogen fra Fredericia, som lå under Trelde næs. Han og Søren Madsen og flere fra Trelde var så fulgt med Kaltoft og Jacob Skovfoged. De kunne høre, at der blev skovet, og fulgte lyden, til de fandt de tre både. Peder Jagt og Jørgen Nielsen blev genkendt; desuden var der en, der kaldte sig Peder Nielsen, og denne kaldte en anden karl Therkild. Foruden disse er Henrik Mou og Laurids Bådbygger blevet nævnt i sagen).

382:

Læst kaution: Kongen har antaget Andreas Rachlov til at være tolder i Kolding og betroet ham toldens oppebørsel. Følgende kautionerer for ham: Hans Madsen, selvejer i Seest, Mads Lauridsen, selvejer i Dollerup, og Hans Lauridsen Buch, selvejer i Hjarup.

1732 - 25. juni:

(Se 13/5). Anders Bertelsen Ulf af Asbo ctr. byfoged Christian Grundal af Kolding som fuldmægtig for Mads Termendsens arvinger. 22/7

382b:

Jægermester Bachmans skytte Adser Jørgensen kom med en hanulv, som blev ophængt i galgen.

1732 - 1. juli:

17/6. Madame Johanne Margrethe Holmsted, sl. Henrik Sytkams enke i Kolding, ctr. præsten Christen Lauridsen Søbye af Påby. 15/7

10/6. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær ctr. Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 29/7

383:

27/5. Dom: Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. - Da den kgl. forordning melder, at retten ikke må dømme mellem rytterbønder indbyrdes, uden at tvisten er forestillet øvrigheden til forlig, så får kreditor henvende sig til amtmanden, om han kan afhandle tvisten. Hvis sådant er uden frugt, kan han vente endelig dom den 15/7.

17/6. Laurids Ulf af Skanderup for svigermoderen Else Hansdatter Koed ibidem ctr. hendes søn Hans Poulsen af Tiufkær. 12/8

Michel Muhle af Andkær får udmeldt synsmænd til at syne hans skov og ejendom. 8/7

383b:

Mads Lauridsen Buch i Dollerup ctr. Poul Hansen og Hans Bertelsen af Seest. 15/7

Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf m.fl. af Asbo. 22/7

385b:

Sognefoged Anders Andersen af Vester Gesten anmeldte ildsvåde. Onde mennesker har natten mellem 8/6 og 9/6 påsat ild, mens beboerne lå i deres trygge søvn. De var allesammen nær brændt inde. Han, som tilforn var en velhavende, oprigtig, ærlig mand, er gerådet i største armod. (Foranstående sag handler herom).

Jep Pedersen i Ågård fæstede i 1704 en ryttergård. For 12 år siden blev han ramt af en sygdom, der holdt ham i sengen i 4 år, og da han endelig kom sig, døde alle hans kreaturer. For tre år siden måtte han afstå noget af sit hartkorn til Jakob Baltzersen i Ågård, idet hans venner hjalp ham med det øvrige hartkorn. Men den almægtige Gud har hjemsøgt ham med vanheld, så at han nu ikke har eet eneste plovbæst. Han kan ikke føde sin hustru og sine tre små børn og kan ikke komme på fode igen uden hjælp fra kongens kasse. Hvis ikke han får hjælp, må han forlade stedet i betlende armod. Naboer bevidner, at både mand og kone er ædruelige og flittige. Tingsvidne.

386:

10/6. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. Søren Skytte og Hans Ougesen af Trelde. Udsat til 15/7, men ikke set igen.

Jep Jensens påboende gård i Amnitsbøl lovbudt 1. gang.

1732 - 8. juli:

1/7. Michel Muhle af Andkær lader synsmænd afhjemle syn på hans skov og ejendom.

(Se 4/12-31). Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle. 12/8

386b:

Prokurator Anders Hansen af Odense får på vegne af kyrasser Søren Hansen tingsvidne om dennes hustru Abelone Andersdatter og lavværge samt hendes barns formynder. Jordemoderen Ellen Hansdatter, sl. Hans Haugaards i Erritsø, og nogle kvinder bevidner, at det barn, som Abelone Andersdatter, der opholder sig hos Jep Mouridsen i Erritsø, fødte en nat i maj (det var nok natten mellem 6. og 7. maj), var fuldbårent; men jordemoderen kan ikke dermed sige, om moderen har været gravid i 40 uger. Barnet blev døbt Store Bededag trediedagen efter fødslen. Søren Hansen har en mistanke om, at hans kone ville have ham til at tro, at barnet ikke var fuldbårent, og at hun skulle have bedt jordemoderen om hjælp dertil; men det kan ikke bekræftes. (Se igen 2/9).

387:

Peder Pedersen af Viuf ctr. Jens Udsen ibidem. Denne gør afbigt over for hans hustru Sidsel Christensdatter. Hvad han har sagt om hende, må være sket i overflødig drukkenskab.

Ole Vandels enke Margrethe Bennetsdatter af Asbo anmeldte ildsvåde natten mellem 27. og 28. juni. De syv umyndige børn blev reddet, men hun er bragt til betlende armod. Gården var øde, da hun og hendes mand antog den til opbyggelse af kongens forbeholdne gods. Nu ejes den af Anders Ulf.

Jep Jensens påboende gård i Amnitsbøl lovbudt 2. gang.

Knud Pedersen i Vester Nebel lovbød sin gård 1. gang.

1732 - 15. juli:

Peder Markussen af Højen for Ole Pedersen ibidem ctr. Jep Hansen af Seest. 29/7

387b:

1/7. Mads Lauridsen Buch i Dollerup ctr. Poul Hansen og Hans Bertelsen af Seest. 29/7

1/7. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. 22/7

1/7. Dom: Madame Johanne Margrethe Holmsted, sl. Henrik Sytkams enke i Kolding, ctr. præsten Christen Lauridsen Søbye af Påby. - Christen Søbye har ikke efter provsterettens dom den 19/2-31 betalt 30 rdl. i pension. Han skal betale.

Mads Jessen af Vranderup mølle (på vegne af sine myndlinge Niels og Simon Markussen), Christen Pedersen Fynbo af Amnitsbøl (på vegne af sine myndlinge Mathias og Hans Markussen) og Jep Christensen Buch i Rugsted (på vegne af sine myndlinge Maren og Anne Markusdatter) lovbød 3. gang den gård i Amnitsbøl, som Jep Jensen (børnenes stedfar) nu påbor. Han og hans hustru Johanne Christensdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

388:

Knud Pedersen i Vester Nebel lovbød sin gård 2. gang.

1732 - 22. juli:

25/6. Anders Bertelsen Ulf af Asbo ctr. byfoged Christian Grundal af Kolding som fuldmægtig for Mads Termendsens arvinger. 12/8

388b:

1/7. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. - Anders Ulfs tjenestekarl Hans Hansen har ved forhør på Koldinghus gjort adskillige bekendelser, hvorfor sagen udsættes til 12/8

389:

Peder Markussen i Horskær ctr. Iver Buch i Dollerup. 5/8

10/6. Dom: Jacob Devantier (Devante) af Fredericia ved Christian Jæger ibidem ctr. Hans Jensen og Jens Nielsen af Vilstrup. - Jacob Devante (af den reformerte koloni) har sagsøgt de to for vold og overlast, men har ikke kunnet bevise nogetsomhelst, da hverken han selv, heste, vogn eller hans medhavende er set eller synet at være beskadiget og frakommet. Tværtimod forstås det, at han selv har kørt for nær til Jens Nielsen, så denne er styrtet af vognen og dernæst har søgt Devante, men uden at gøre skade. Siden, da alting var kommet i sin rolighed og Devante havde fået sit gods igen (som han havde forladt og tabt undervejs), har han endda i Stovstrup med sin fork søgt klammeri med dem uden årsag, som dog ej blev til andet end det samme og det samme. - Altså bør de for Jacob Devantes tiltale være fri, og de nærgående udtryk, som han og hans fuldmægtig har anvendt mod dem og deres fuldmægtig, må ikke være dem til skade på deres gode navn og rygte. - (Christian Jæger har indledt retssagen med at fremlægge en beediget attest om overfaldet, og da den underkendes af retten, vil han straks have sagen udskudt, fordi aftenen trængte sig på. Men det kunne forsvareren Christian Grundahl afvise under henvisning til, at vidnerne var til stede, og at solen iøvrigt skinnede klar og bar for hans øjne. Det første vidne var Søren Gregersen af Stovstrup. Da han en dag var på vej tilbage fra Fredericia og var kommet ind i rytterkoblet, kom Jacob Devante løbende imod ham og vinkede. "Min kære Søren, kom afsted; her står tre karle, som vil myrde mig af!". Så fulgte vidnet med ham til hans vogn, der stod ca. et musketskud derfra. Der stod Hans Jensen af Vilstrup, som sagde, "Jeg tror, Fanden rider den karl, han løber både fra heste og vogn". Så hjalp vidnet Devante til rette med hans vogn, hvis tømme var kommet i hjulene og stjerten faldet ned. Hans Jensen fik lov til at komme med på vidnets vogn, som så kørte i retning af Stovstrup. Ved næste led lå Jens Nielsen på jorden ved siden af vejen. "Der kan I se", sagde Hans Jensen, "her ligger en forslået karl". Ved siden af stod en balje med viktualier. Jens Nielsen rejste sig op: "Kunne jeg stå, kunne jeg gå, så skulle jeg slå!", og så gik han mod Devante med sin hånd om pisken i den tynde ende. Han ramte ikke. Devante var sprunget af sin vogn, og nu løb hans heste løbsk. Han løb bagefter og indhentede dem ved rytterleddet; han satte sig op på den til hånd hest og kørte overmåde stærkt, så han tabte noget fra vognen, nogle havrekærver og en fork. Dem samlede vidnet op, og da de nåede til Stovstrup smedje, gav han tingene tilbage til Devante. Lidt efter kom de tre karle (den tredje var Iver Nielsen af Vilstrup, et af vidnerne). Devante løb imod mod Hans Jensens vogn med sin fork i hånden og råbte Holdt! "Skal jeg holde?", sagde Hans Jensen, steg ned af vognen og søgte med sin svøbe Devante, der stak for sig med forken og sagde, "Bliv mig fra livet, ellers stikker jeg dig durch und durch. Så kom Jens Nielsen til. Devante bad om fred og slængte forken fra sig. Den tog Jens Nielsen og forfulgte ham med. Men vidnet sagde til ham, at han ikke måtte slå sig til rette. Efter at de tre karle var kørt, kom Jep Udsens søn Peder Jepsen af Kongsted og Søren Gadbjerg af Bredstrup kørende. De havde baljen med viktualier med. Den fik Devante imod 8 sk. og en pæl brændevin. - Iver Nielsen var den der kunne vidne om, at han havde set noget, der tydede på, at Devantier havde påkørt Jens Nielsens vogn, så han styrtede af den. Da havde der også været lidt optræk til slagsmål, og det var endt med, at Devantier var rendt væk hen i retning af Søren Gregersen).

15/7. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. 5/8

1732 - 29. juli:

Præsten Johan Jepsen af Taulov Nebel ctr. et stort antal (navngivne) husfolk i Skærbæk, Børup skov, Oddersted, Studsdal, Gudsø og Taulov Nebel. 12/8

389b:

15/7. Peder Markussen af Højen for Ole Pedersen ibidem ctr. Jep Hansen af Seest. 19/8

1/7. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær ctr. Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 12/8

Læst obligation på 100 sldlr. fra Jens Christensen i Drabæk mølle, Skanderup sogn, til kyrasser Jens Nielsen Lejrskov med pant i fæstet af møllen.

Læst obligation på 32 rdl. fra Poul Nielsen i Nyborg, Starup sogn, til Christen Pedersen Fynbo af Amnitsbøl hans myndlinge Mathias Markussen og Hans Markussen.

390:

15/7. Mads Lauridsen Buch i Dollerup ctr. Poul Hansen og Hans Bertelsen af Seest. 12/8

1732 - 5. august:

22/7. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. 19/8

22/7. Peder Markussen i Horskær ctr. Iver Buch i Dollerup. 19/8

Læst aftægtskontrakt: Søren Pedersen Buhl har med sin kæreste overtaget forældrenes selvejergård og skal yde dem aftægt.

Hans Pedersen af Vilstrup på egne vegne og Anders Lauridsen af Hesselballe på vegne af hustruen Karen Pedersdatter tilstod, at de af deres stedfader Knud Pedersen af Vester Nebel havde modtaget den arv, som tilkom dem efter deres sl. fader Peder Hansen og endnu levende mor Maren Joensdatter. - Peder Knudsen af Håstrup på egne vegne og Knud Jensen af Ravnholt på vegne af hustruen Kirsten Knudsdatter tilstod, at de fra Knud Pedersen har modtaget deres arv, så at de ikke har noget at fordre af bohave og gård, der nu alene tilhører deres broder Søren Pedersen.

390b:

Knud Pedersen af Vester Nebel lovbød 3. gang sin gård. Søren Pedersen Buhl, hans stedsøn, og hustru Mette Pedersdatter Skjelde begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

1732 - 12. august:

22/7. Anders Bertelsen Ulf af Asbo ctr. byfoged Christian Grundal af Kolding som fuldmægtig for Mads Termendsens arvinger. - Anders Ulf har tilbudt sin ed på, at han ikke skyldte til Mads Termandsens arvinger 37 rdl. 4 mk., men han er ikke mødt. Hans advokat Otto Diderich Bierum har for birkedommeren og Grundahl forevist en kvittering, hvormed han har villet legitimere den omtvistede vekselsum, skønt kvitteringen var på et højere beløb. Og således tilstår han vekslen, påstår Grundahl. Men han påstår videre, at Anders Ulf er en mand uden samvittighed ifølge de forhør, der er foregået på Koldinghus og som har vist, at han er medskyldig i en mordbrand mod Anders Andersen i Vester Gesten, og at han har øvet adskillige tyverier. Grundahl formoder derfor, at hans sekvestrerede gods udlægges til Termandsens arvinger til dommens fuldbyrdelse. Her griber Otto Diderich Bierum af Gravengård, der er til stede i retten som advokat i sagen for Christen Eriksen og svoger contra mølleren Mads Jessen, ind og henviser til, at sagen mod Anders Ulf er indappelleret til landstinget til den 20/8. Efter at Anders Ulf var blevet påråbt 3 gange, fremstod hans hustru Anna Enevoldsdatter og svarede, at hendes mand ikke vidste, han skulle møde idag, såsom sagen var indstævnet til landstinget, og han var efter foregivende rejst til København om eftergivelse af nogle penge, som amtsforvalteren havde ladet ham eksekvere for. Tingsvidne.

391:

Jens Simonsen af Dons ctr. Jep Hansen af Seest. 26/8

8/7. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle. 23/9

391b:

29/7. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær versus Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 26/8

29/7. Præsten Johan Jepsen af Taulov Nebel ctr. et stort antal (navngivne) husfolk i Skærbæk, Børup skov, Oddersted, Studsdal, Gudsø og Taulov Nebel. 19/8

22/7. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 19/8

393b:

29/7. Mads Lauridsen Buch i Dollerup ctr. Poul Hansen og Hans Bertelsen af Seest. 19/8

1/7. Dom: Laurids Ulf af Skanderup for svigermoderen Else Hansdatter Koed ibidem ctr. hendes søn Hans Poulsen af Tiufkær. - Else Hansdatter har med sin søns tilladelse aflagt sin saligheds ed på at have 40 sldlr. til gode hos ham for et lån for 21 år siden. Han bør betale pengene, dog uden renter, siden ingen skadesløshedsforskrivning er blevet oprettet imellem dem. Angående at han har bandet sin moder, at Djævelen skulle regere hende og Fanden komme til hende m.m., så bør han, første gang han agter sig til alterets sakramente, stå åbenbart skrifte og afbede denne hans grove forseelse for Gud og menigheden.

394:

1732 - 19. august:

12/8. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 26/8

Læst proklama af 7/8 fra August Martfelt på vegne af stiftsbefalingsmanden i Odense til amtmanden angående pågribelse af tre delinkventer, som er udbrudt af Odense arrest. Det er Jens Sørensen Jyde, hans søn på 16 år og en student Laurids Pedersen Mørck. Dusør udloves.

Ædle Johan Risum i Dal ctr. en del debitorer for boggæld og tiende. 2/9 (se også 26/8)

Michel Muhle på Hvilsbjerggård ctr. Hans Hansen Lund i Sellerup. 2/9

394b:

12/8. Dom: Præsten Johan Jepsen af Taulov Nebel ctr. et stort antal (navngivne) husfolk i Skærbæk, Børup skov, Oddersted, Studsdal, Gudsø og Taulov Nebel. - Deres sognepræst har sagsøgt dem, fordi de ikke har opfyldt deres forpligtelse efter lovens 2-12-5 til at yde ham en høstdag, så snart han tilsiger dem dertil. Det skal de. En lang række husfolk er nævnt, og til slut nævnes protestanterne Oluf Hansen Smed i Skærbæk og Christen Jacobsen ibidem, som også er undergivet forpligtelsen, såfremt de ikke beviser, at de tiender på kærven af deres påboende boliger.

12/8. Dom: Mads Lauridsen Buch i Dollerup ctr. Poul Hansen og Hans Bertelsen af Seest. - De sagsøgte har i fællesskab handlet med Mads Lauridsen Buch. De skylder ham 40 rdl. 3 sk. Dem har de ikke betalt hverken efter indstævning eller efter amtmandens resolution. De skal betale en for begge og begge for en.

29/7. Dom: (Peder Markussen af Højen for) Ole Pedersen ibidem ctr. Jep Hansen af Seest. - Jep Hansen har ikke efter amtmandens resolution tilfredsstillet sagsøgeren. Han skal betale 14 rdl. 2 mk.

5/8. Dom: Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Mads Bech i Eltang. - Denne har ikke efter stævning eller efter amtmandens resolution betalt sin gæld på 80 rdl. Han skal betale.

5/8. Dom: Peder Markussen i Horskær ctr. Iver Buch i Dollerup. - Denne har ikke modbevist kravet og ikke efter amtmandens resolution stillet kreditor tilfreds. Han skal betale 23 rdl. 4 mk.

395:

1732 - 26. august:

(Se 19/8). Sognepræst Claus Hagen i Grindsted ctr. Johan Risum i Dal (kontrastævning). 2/9

395b:

Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Bertelsen Ulf i Asbo. 9/9

396:

12/8. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær versus Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 9/9

Thomas Mikkelsen i Hinnum ctr. Anders Olufsen ibidem. 9/9

Jes Madsen degn i Vonsild ctr. svogeren Hans Tinglev. 9/9

396b:

19/8. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 2/9

12/8. Jens Simonsen af Dons ctr. Jep Hansen af Seest. Efter at amtmandens resolution er blevet fremlagt, afsiges dom: Jep Hansen skal betale sin gæld på 179 rdl.

Læst forskrivning fra præsten Christen Lauridsen Søbye til Johanne Margrethe Holmsted, sl. Henrik Sytkams enke i Kolding, på 86 rdl. 2 mk. 9 sk. Det er gæld for køb af præstegårdsbygningen og for hendes resterende pension for 1731 og 1732 efter namsdom af 10/7-31 og 15/7-32. Hun får første prioritet i præstens part af korntienden i Harte og Bramdrup sogne.

397:

1732 - 2. september:

(Peder Pedersen af Viuf er sættedommer).

19/8. Michel Muhle på Hvilsbjerggård ctr. Hans Hansen Lund i Sellerup. 16/9

397b:

Jægermester får oplyst ulovlig skovhugst i Verst skov. Skovfoged Hans Sivert har aflagt rapport: Peder Andersen af Verst har for ham bekendt at have hugget 20 små risege. Tingsvidne.

19/8 og 26/8. Johan Risum i Dal ctr. en del debitorer for boggæld og tiende. 16/9

398:

Regimentskriveren ctr. Hans Jørgensen af Trelde. Synsmænd afhjemler syn på Hans Nielsen af Trelde, som synes at være blevet slået med en sten. Der havde været slagsmål den 12/8 i Lauge Jørgensens hus mellem denne og hans broder Hans Jørgensen. Hans stedsøn Hans Nielsen var kommet ind til Mads Nielsen og havde bedt ham om at komme og skille de stridende ad, men det havde han afvist, fordi de var brødre. En halv time senere var drengens moder Boeld Hansdatter (Lauge Jørgensens hustru) kommet og havde bedt om noget eddike til at to sin søns sår i, idet hun sagde, at han var blevet slået af Hans Jørgensen med en sten. En anden stedsøn, Søren Nielsen, havde været inde hos Søren Gris med den samme anmodning om at skille de stridende ad, men også han havde afslået. Sagen afslutter med tingsvidne uden dom, idet regimentskriveren agter at få sagen afhandlet på høstsessionen.

398b:

Regimentskriveren for Jens Daugaard i Højen Stubdrup ctr. Niels Mikkelsen ibidem. 16/9

399:

(Se 8/7). Abelone Andersdatter af Erritsø ctr. sin mand Søren Hansen, rytter i Odense. 16/9

399b:

26/8. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 16/9

1732 - 9. september:

26/8. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær versus Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 21/10

26/8. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Bertelsen Ulf i Asbo. - Mette Bøjesdatter har udlagt Anders Ulf som barnefader, og amtsforvalteren ønsker sikkerhed for hans lejermålsbøder m.v. med 1. prioritet i hans sekvestrerede bo. Herimod gør regimentskriveren krav på 1. prioritet til dækning af den retsforfølgning, der forventes imod ham i anledning af de bekendelser, der er kommet frem ved afhøringerne om mordbranden mod Anders Andersen. Retten godkender sekvestrationen, indtil endelig dom er afsagt. - Hans Olesen Ulf af Asbo har givet til kende, at han ikke længere kunne svare til det sekvestrerede gods, især ikke bierne og de sekvestrerede kreaturer; men han blev ikke fritaget for sin forpligtelse. Tingsvidne.

26/8. Thomas Mikkelsen i Hinnum ctr. Anders Olufsen ibidem. 30/9

26/8. Jes Madsen degn i Vonsild ctr. svogeren Hans Tinglev ibidem. Niels Henriksen af Lille Velling er stævnet som vidne, men er ikke mødt. Retten afsiger dom over ham: Han har ikke villet møde for enten at fragå eller tilstå den attest, som han har skrevet. For sin foragt for retten idømmes han en bøde på 20 lod sølv iht. lovens 1-13-7. Iøvrigt pålægges han at møde i retten 23/9.

400:

Læst proklama om skifte efter afdøde Enevold Sørensen i Høllund. - Krigsråd og krigskommissær Hans Folsach samt provst Peder Storm er efter Enevold Sørensens enke Gertrud Hansdatters ansøgning af kongen udpeget til skiftekommissærer. De indkalder arvinger og kreditorer til skiftet. Hvis nogen ønsker deres egne kommissærer, skal de henvende sig til Vejle posthus og tilkendegive det.

1732 - 16. september:

2/9. Abelone Andersdatter af Erritsø ctr. sin mand Søren Hansen, rytter i Odense. Hun får tingsvidne på, at hun har ført et skikkeligt og kristeligt liv i de 4-5 år, hun har boet i Erritsø, og at hun var i Odense hos sin mand i sommeren 1731, og han i Erritsø i 8 dage ved mikkelsdags tide.

400b:

2/9. Michel Muhle på Hvilsbjerggård ctr. Hans Hansen Lund i Sellerup. 14/10

401:

2/9. Regimentskriveren for Jens Daugaard i Højen Stubdrup ctr. Niels Mikkelsen ibidem. 23/9

Karen Thomasdatter, tjenende amtsforvalter Folsach i Kolding, ctr. Ole Knudsen af Gelballe. Udsat til 30/9, men ikke set igen. Bodil Madsdatter, Niels Iversens kone i Gelballe, bevidner, at da Ole Knudsens kone lå på sit yderste, sagde hun, at hendes søster Karen Thomasdatter skulle have deres ko for det, som hun skyldte hende. Anne Hanskone har nok hørt, at Ole Knudsens kone havde lånt 10 sldlr. af Karen Thomasdatter (dennes arvepart af gården), men vidste ikke, at hun kunne snakke, da hun lå på sit yderste.

401b:

Søren Terpager i Skanderup ctr. Iver Buch i Dollerup. 30/9

2/9. Johan Risum i Dal ctr. en del debitorer for boggæld og tiende. 30/9

2/9. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 30/9

1732 - 23. september:

12/8. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle. 30/9

Regimentskriveren ctr. Karen Pedersdatter af Egtved. 7/10

402b:

9/9. Jes Madsen Degn i Vonsild ctr. svogeren Hans Tinglev ibidem. Niels Henriksen af Lille Velling er mødt. Han bekræfter, at han har underskrevet en attest (den skal ifølge sagsøgerens oplysning gå ud på, at Hans Tinglev ved et forlig har erkendt, at han skylder ham 200 mk.). Men denne attest er ifølge kontraparten skrevet i 1730, over 30 år efter den begivenhed, som den handler om) med vedholden af pennen, men hvad indholdet var, husker han ikke, såsom han er en gl. mand og kort af hukommelse. Han kan ellers vidne, at han har gået parterne imellem til forlig, men har ikke været overværende ved selve forliget, som efter hvad han har hørt skal være indgået i præstens hus i Vonsild. Tingsvidne.

Karen Christensdatter af Vester Vamdrup ctr. Nis Jensen ibidem. 7/10

403:

Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Ulf af Asbo. Synsmænd udmeldes. 30/9

16/9. Regimentskriveren for Jens Daugaard i Højen Stubdrup ctr. Niels Mikkelsen ibidem. 7/10

1732 - 30. september:

403b:

23/9. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. Mads Jessen af Vranderup mølle. 11/11

16/9. Johan Risum i Dal ctr. en del debitorer for boggæld og tiende. 14/10

23/9. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Ulf af Asbo. 14/10

404:

9/9. Thomas Mikkelsen i Hinnum ctr. Anders Olufsen ibidem. - Ved rughøsten mente Anders Olufsen, at Thomas Mikkelsen havde slået hans forslæt, og overfusede ham derfor som tyv og skælm. Det kom til slagsmål. Idag gør Thomas Mikkelsen afbigt, og de giver hinanden hånden på forlig. Tingsvidne.

16/9. Søren Terpager i Skanderup ctr. Iver Buch i Dollerup. 14/10

16/9. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 14/10

Poul Lauridsen af Håstrup lovbød sin gård 1. gang.

Læst kvittering fra korporal Jørgen Fuhrvad (han underskriver sig selv Vorwa) til formynderen Hans Henriksen Amnitsbøl i Lille Velling for fædrende og mødrende arv. 1732 - 7. oktober:

23/9. Regimentskriveren ctr. Karen Pedersdatter af Egtved. Meddomsmænd udpeges. 21/10

404b:

23/9. Regimentskriveren for Jens Daugaard i Højen Stubdrup ctr. Niels Mikkelsen ibidem. 28/10

23/9. Karen Christensdatter af Vester Vamdrup ctr. Nis Jensen ibidem. Hun har påstået, at han har besvangret hende under ægteskabsløfte, og krævet arrest på ham, hans arvemidler og hans resterende årsløn for at hindre ham i at undslippe sine forpligtelser ved at flytte uden for amtet, når han til mikkelsdag er færdig med sin tjeneste hos Christen Vind i Vester Vamdrup. Niels Jepsen Hjuler i Hjarup kautionerer for arresten. Denne arrest er blevet konfirmeret af retten. Hun har spurgt ham, om han vil holde sit ægteskabsløfte, hvortil han har svaret, at han vil holde, hvad hun kan bevise at han har lovet, men at han i ingen måde var resolveret til at binde sig til ægteskab. Idag er der blevet ført vidner på hendes kristelige og sømmelige levned, indtil hun kom i ord for Nis Jensen. Vel har en korporal friet til hende, men man har ikke hørt noget utugtigt i den anledning. Nis Jensen er i mellemtiden kommet i tjeneste hos Peder Markussen i Horskær. - Tingsvidne.

Rasmus Sørensen af Gammelby mølle møder frem og oplyser, at han har været indstævnet af Peder Pedersen for en uge siden og nu igen idag. Retten frikendte ham for sagsøgerens tiltale.

405:

Læst aftægtskontrakt: Søren Skammelsen af Nyborg har afstået sin selvejergård til Hans Hansen ibidem. Denne skal opfostre Søren Skammelsens søster Anne Skammelsdatter, til hun bliver 16 år, og give hende en medgift, når hun skal giftes. Han skal ægte søsteren Kirsten Skammelsdatter og indestå som formynder for Søren Skammelsens søsters barn Peder Jensen. Og hans levende moder Anne Skammels skal han yde aftægt.

Poul Lauridsen af Håstrup lovbød sin gård 2. gang.

Hans Henningsens enkes fradøde gård i Skærbæk lovbudt 1. gang.

1732 - 14. oktober:

16/9. Michel Muhle på Hvilsbjerggård ctr. Hans Hansen Lund i Sellerup. 28/10

Poul Lauridsen af Håstrup lovbød sin gård 3. gang. Peder Knudsen og hustru Maria Nielsdatter begærede skøde.

405b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Hans Henningsens enkes fradøde gård i Skærbæk lovbudt 2. gang.

30/9. Dom: Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Ulf af Asbo. - Der er bevist brøstfældighed på den gård, som Anders Ulf har i fæste af Peder Thonboe. Istandsættelsen er vurderet til mindst 20 rdl. 2 mk., som Anders Ulf skal betale, og siden regimentskriveren og amtsforvalteren har ladet hans ejendom sekvestrere, så bør husbonden have prioritet mellem regimentskriveren og amtsforvalteren.

30/9. Dom: Johan Risum i Dal ctr. en del (navngivne) debitorer i Hinnum, Nollund, Urup, Eg, Horsbøl, Morsbøl, Hejnsvig, Fugdal og Klink for boggæld og tiende. - De skal betale. Angående annexgårdens beboere i Hejnsvig, Christen Pedersen og Hans Mortensen, der har anført modregning, så frafaldes begge parters påstand, da kreditor ikke har søgt mindelig betaling ved beskikkelse. Den ene annekstjener har søgt modregning (bl.a.) i sin datters løn og den anden i sin søsters; så bør de også holde kreditor fri for det krav i fremtiden og selv være ansvarlige derfor.

30/9. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 4/11

406:

30/9. Søren Terpager i Skanderup ctr. Iver Buch i Dollerup. 21/10

1732 - 21. oktober:

Læst forordning af 6/9 om udgifter til delinkventer.

Læst patent af 3/10 om højesteret for 1733.

Læst forordning af 10/10 om kornskatten for 1733.

Jesper Nielsen af Stovstrup ctr. Maren Hansdatter af Erritsø i en faderskabssag. Han vil bevise, at han ikke er den eneste, der har haft omgang med hende. Christen Pedersen af Fredericia kan fortælle om en episode inde hos Niels Pedersen i Fredericia, hvor nogle var forsamlede, bl.a. Niels Christensen, der nu tjener Jørgen Bang i Stovstrup. Da Jesper Nielsen kom derind, blev han hilst af Niels Christensen med ordene, "God morgen, svoger!". På spørgsmålet, hvori det svogerskab bestod, sagde Niels: "Det består i, at jeg lige så vel som du har haft legemlig omgængelse med Maren Hansdatter", og han forklarede, at hun, da hun tjente Jørgen Bang, havde væddet en pot mjød med ham på, at han ikke kunne komme ind til hende igennem det firkantede hul i bryggersvæggen. "Da Maren Hansdatter gik til dig, var barnet alt gjort, og det af mig!". - Jens Hansen af Torup er hørt sige, at Jesper Nielsen ikke var ene om at have gjort det barn. De ord vedstår han i retten, men forklarer, at det var sket i lystighed, og at meningen var, at Gud havde været med til hjælp. - Jens Andersen, som dengang tjente Ditlev Skovfoged, er også nævnt. I sommer har han været på vagt i hestekoblet på Fredericia mark sammen med Jens Nielsen. Da tilbød han Jens Nielsen en pæl brændevin, hvis de kunne bytte vagt, så han selv kom til at stå ved Stovstrup led; og det ønske forklarede han med, at så kunne han komme til at have letfærdighed med Maren Hansdatter. Men de byttede nu ikke. - Skovfoged Ditlev Andersen af Erritsø har sammen med et par andre mænd været med Maren Hansdatter inde hos Jesper Nielsen og spurgt, om de ville have hinanden. Det var Jesper Nielsen ikke indstillet på, selv om han ikke kunne nægte, at han havde haft med hende at bestille. Maren er blevet spurgt, om han havde lovet hende ægteskab, men det har hun ikke svaret på. - Tingsvidne.

406b:

7/10. Dom: Regimentskriveren ctr. Karen Pedersdatter af Egtved. - Det er bevist, at Karen Pedersdatter den 7/9 i dølgsmål har født på Egtved mark et fuldbårent foster, hvilket hun efter fødslen nedgravede i en tørvepyt, hvor det fandtes dødt den 9/9, da hun ikke længere kunne dølge sin gerning. Hun har hverken for den hyrde, hun hjordede med, eller for Anders Iversen, der kom forbi og hilste, da hun var i barnsnød, åbenbaret sin vånde, så at de kunne have ført hende til byen eller hentet fostermoder og koner ud til hende. Retten reflekterer ikke på hendes påstand om, at barnet var dødfødt, og dømmer hende til at miste sit hoved ved et sværd, kroppen at begraves ved retterstedet, og hendes hoved at nagles på en stage efter lovens 6-6-7 og -8, hvorfor skarpretteren nyder betaling efter taksten. Angående hendes hovedlod, som skulle hjemfalde til kongen, efter at alle omkostninger forlods var fratrukket, så bortfalder den post af sig selv, da hun intet ejer. - Underskrevet af birkedommer Thomas Ebbesen, Jens Andersen, Hans Koed, Bertel Jespersen, Michel Pedersen, Laurids Sørensen, Christen Andersen, Jens Udesen og Mads Jensen (alle af Viuf). - (Hyrdens søn Peder Hansen havde søndagen den 7/9 hjordet sammen med hende. Da han lagde mærke til, at hun blev dårlig, foreslog han, at hun gik hjem. Hun svarede intet, men faldt i gråd og gik ad byen til. Det var om formiddagen. Ved middagstid kom hun tilbage og sagde, at hun bare havde haft lidt ondt i hovedet. Så drev de køerne hjem, og om eftermiddagen hjordede de sammen igen. Han kunne ikke mærke noget på hende. Hun var imidlertid ikke gået hjem, men havde gjort holdt ved Egtved tofter. Mens hun lå i sine veer, var Anders Iversen kommet ridende forbi; han havde hilst, og hun havde hilst igen. Da barnet kom, skar hun selv navlestrengen over med en kniv, gemte barnet under sit forklæde og satte det ned i tørvepytten. Det var efter hendes oplysning dødt ved fødselen. - Det var almindeligt bekendt, at hun var gravid; både det og hvem barnefaderen var, havde hun bekendt både for sin madmor og for præsten. Da hun kom hjem fra marken om søndagen, havde hendes madmor Anne Michelsdatter sagt til hende, at det ikke var rigtigt fat med hende; hun havde fået noget, enten levende eller dødt, og hun skulle bringe det til stede, for ellers gik det hende ilde. Men hun hævdede, at der ikke var sket noget. Dagen efter var hun i arbejde som sædvanligt. Men om tirsdagen blev hun kaldt til provsten, der afhørte hende i overværelse af nogle koner. Her nægtede hun stadig, men da konerne malkede hende, kunne kun ikke længere skjule sandheden. - I retten har Hans Jensen af Egtved tilstået, at han har haft legemlig omgang med hende, men han vidste ikke, om han var barnefaderen).

14/10. Dom: Søren Terpager i Skanderup ctr. Iver Buch i Dollerup. - Efter at amtmandens resolution er fremlagt, dømmes Iver Buch til at betale en gæld på 26 rdl. for købt kvæg.

Læst forskrivning på 120 slettedaler fra Hans Jørgensen Skytte i Trelde til broderen Søren Jørgensen Skytte ibidem. Det er for et krav fra broderen og svigermoderen Maren sl. Peder Pedersens på vegne af hans sl. hustru Dorthe Pedersdatter.

9/9. Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær versus Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. 28/10

1732 - 28. oktober:

7/10. Regimentskriveren for Jens Daugaard i Højen Stubdrup ctr. Niels Mikkelsen ibidem. 9/12

407:

14/10. Michel Muhle på Hvilsbjerggård ctr. Hans Hansen Lund i Sellerup. Sagen slutter idag. Michel Muhle har beskyldt Hans Lund for at have hugget en riseg i hans botoft og under arbejdet hermed at have nedtrådt to favne gærde. Risegen var kendelig på sin krogede top, og nu sidder der en kroget bjælke i Hans Lunds nyopførte lade. Muhle har ført to vidner på, at risegen er blevet sporet til Hans Lunds gård. Det tredie vidne er Jens Henriksen, der kun er 14-15 år, og som er i tjeneste hos Hans Lund. Han har endnu ikke været til Herrens bord, og Muhles advokat foreslår, at hans vidnesbyrd først modtages, efter at han har fået undervisning af sin sognepræst i sin kristendom, så at han kan forstå at tage sin salighed i agt og efter at have været antaget til den høje saligheds middels nydelse bedre vide, hvad en edsaflæggelse betyder. Det har forsvareren ikke fundet nødvendigt, men retten giver Jens Henriksen besked på at søge kristendomsundervisning hos præsten og dernæst efter at have været til alters at indfinde sig som vidne fire uger senere. I mellemtiden aflægges der vidnesbyrd af Jens Pirum, skønt Hans Lunds advokat har advaret imod at antage ham som vidne, idet han tidligere har været fra sin forstand og måske ikke er så godt oplyst om, hvad en ed gælder. Men retten modtager hans vidnesbyrd, og han aflægger ed på, at han ikke har været med til at hjælpe Hans Lund og ikke ved, hvem der ellers har gjort det. Efter de fire uger er Jens Henriksen igen i retten for at vidne, men endnu har han ikke været til Guds bord, og Muhle foreslår, at afhøringen udsættes til efter mikkelsdag, når drengen ikke længere er i tjeneste hos Hans Lund. Retten giver ham endnu en frist på 4 uger, til 14/10, til at få forudsætningerne for edsaflæggelsen i orden, at han kan vide, hvad sådan en gruselig ed betyder og medfører. Så kommer Jens Pirum frem igen og beklager sig hjerteligt, at han for 14 dage siden ikke havde vidnet den rette sandhed. Det skyldes, at Hans Lund og hustru, før de rejste til tinget, gav ham koldt øl og brændevin sammenblandet, så han blev noget beskænket. Hans Lund og hustru havde sagt til ham, at han nok kunne aflægge en skrøm ed i denne sag, det skulle Vorherre nok forlade ham. Og da de kom til Viuf, gav Lund ham mere brændevin, så han blev drukken. Og siden han således har vidnet, har han ingen rolighed haft i sind og samvittighed. Sandheden er, at sidste forår, da byggen og havren var opløbet, var han på Hans Lunds begæring sammen med Jens Henriksen med til at afsave og bortføre den riseg, som Muhle har ladet stævne for. De havde lagt den i Hans Lunds abildgård, og han var med til at slinde den sammen med Jens Henriksen, Christen Tuesen og Laue Michelsen af Gauerslund. Efter at de havde slindet den, blev den oversmurt med ... for at blive gjort ukendelig, og nu ligger den som bjælke i Hans Lunds lade. Jens Pirum tilbyder at udstå kirkens disciplin for sin forseelse. Simon Møller, der er Hans Lunds advokat, protesterer imod, at man antager denne erklæring, idet han henviser til lovens 1-13-20 og spørger stokkemændene, om de havde observeret nogen beruselse, da Jens Pirum afgav vidne. Det havde de ikke; de husker blot, at han havde spurgt om, hvad han skulle sige, eller hvordan han skulle holde sine fingre. - Først idag er Jens Henriksen mødt for at vidne. Nu har han været til alters, og han er i tjeneste hos Niels Skougaard i Andkær. Han bekræfter, at han holdt vagt, mens Hans Lund og Jens Pirum afsavede risegen, samt at Hans Lund havde opfordret ham til at aflægge falsk ed. Så går Muhle i forbøn for Jens Pirum og frafalder iøvrigt sit krav mod Hans Lund, nu da han har fået sagen oplyst.

407b:

Rasmus Sørensen Møller af Gammelby mølle gør afbigt overfor Jens Pedersen af Bredstrup for noget, han skal have sagt den 9/9. Tingsvidne.

21/10. Dom: Hans Jensen, Hans Mortensen og Knud Pedersen samt hustruer af Tiufkær versus Ole Christensen og Peder Thomsen og deres hustruer ibidem. - Det er ved tingsvidner bevist, at Margrethe Knudsdatter og Maren Knudsdatter, Lisbeth Andersdatter og Maren Andersdatter har del i det klammeri, der begyndte den 3/4 og fortsatte to dage med skældsord og slagsmål imod al ærbarhed og gode sæder. Enhver kunne være gået hjem fra gaden uden skælden og klammeri, og andre kunne være blevet hjemme i stedet for at løbe til og være med i en sådan lastværdig, foragtelig handel. Ingen af dem kan tilkomme revanche; det må gå lige op. - Oluf Christensen, der har slået Hans Jensens hustru (Maren Knudsdatter) og stødt hende op og ned i håret og udskældt manden for kæltring og knægt, over hvem og hustru han og hustru ville have rang og gang, samt slået Hans Mortensen til jorden med et stykke træ, så han derefter måtte ledsages hjem af andre, og desuden forfulgt Knud Pedersens hustru Karen Sørensdatter gaden langs med hug og slag af en kæp, så blodet flød, burde vel for disse udgivne stavhug imod de to personer, som ingen del i klammeriet har haft, efter lovens pag. 900 art. 8 bøde 6 lod sølv pr. slag, hvoraf enhver af dem skulle tilkomme 1/3 og kongen 2/3. Men som han ingen formue dertil har, såfremt kongens gård, som han besidder, skal bevares, så skal han (kun) til hver af dem bøde 1 rdl. og betale omkostninger med 2 rdl., tilsammen 4 rdl., og desuden gøre afbigt for Hans Jensen. - Angående Lisbeth Andersdatter, som har blameret afdøde Knud Høeg for tyv imod en dom af 16/10- 1725, så bør sådant udsagt være som utalt og uskrevet, og Lisbeth Andersdatter, der således imod dom og sandhed har handlet, skal skriftligt på egen regning til protokollen her i retten afbede sin formastelige adfærd imod den døde. Og for ydermere at entholde sig fra sådan æreskælden bøder hun til Smidstrup sogns fattigkasse 1 rdl. og betaler i sagsomkostninger 2 rdl. - (Striden har som nævnt drejet sig om rang og gang, eller om "højheden", som et af vidnerne siger. Et af vidnerne har sagt, at klammeriet drejede sig om Maren Knudsdatters offergang og sæde til bryllupper og barsler. I forbindelse med et af slagsmålene sagde Ole Christensen til Hans Jensen: "Du skal aldrig leve den dag, da min kone skal gå under din kone, og jeg skulle gå under din kæltringknægt!". Hertil har Hans Jensen svaret, Jo, for hans kone var ældre gift end hans. Dette synes altså at være en af stridighederne om kirkens stolestader. Maren Knudsdatter kaldes også Maren Høegs eller Maren Knudsdatter Høegs. Peder Thomsen kaldes også Peder Skomager. Han er gift med Lisbeth Andersdatter. Og det var hans mor, der i 1725 blev dømt bl.a. for at have beskyldt Knud Høeg for tyveri. Imens slagsmålene stod på, har kvinderne iøvrigt brugt både økse, ildklemmer, træsko og skovl som våben. Ole Christensens støden Maren Knudsdatter op og ned bestod i, at han med et greb i hendes hår dunkede hendes hoved mod jorden nogle gange. Kvinderne fandt især anledning til deres slagsmål, når de havde drevet kvæget ud eller hjem).

408:

1732 - 4. november:

14/10. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 16/12

Læst obligation på 100 sldlr. fra Søren Jørgensen Skytte i Trelde til Niels Jensen Hyboe ibidem.

408b:

1732 - 11. november:

Læst plakat af 10/10 fra generaldirektøren for finanserne og rentekammeret om auktion på nogle hovedgårde.

Læst kongens befaling af 31/10 til amtmanden om, at prokuratorer skal autoriseres, før de procederer i retterne.

30/9. Dom: Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest ctr. møller Mads Jessen af Vranderup mølle. - Især sagsøgerne har fremlagt en række dokumenter, heriblandt en del skøder. - Retten finder det bevist, at omløbsåen ved møllen er blevet flyttet. Den skal Mads Jessen føre tilbage til dens gamle leje. Han skal erstatte sagsøgerne 2 års grøde fra Møgelmajer, som han egenrådigt har taget fra dem. Og for sådan selvtægt skal han bøde 4 rdl. til Seest sogns fattigkasse. Situationskortet skal han betale med 20 rdl., og i sagsomkostninger skal han betale 10 rdl. - Han beder om at få dommen beskrevet, da han vil appellere til højesteret.

409:

Tor Jensen i Kragelund fremlyste 2 heste 1. gang.

1732 - 18. november:

Thor Jensen i Kragelund fremlyste to heste 2. gang.

1732 - 25. november:

(Se 3/7-31). Regimentskriveren ctr. portneren på Kolding slot Ulrich Schlegel og hustru Margrethe Augustinusdatter. 16/12

409b:

Madame Karen Terkelsdatter, sl. rådmand Michel Danielsens efterleverske i Kolding, ctr. debitorer. 9/12

Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd. 9/12

410b:

Læst kontrakt: Hans Gløjer har antaget en ryttergård i fæste. Den skulle han have overdraget til Hans Pedersen, men denne har ikke efter beskikkelse villet udløse ham. Derfor forpligter Hans Gløjer sig til at frifrelse og hjemle Laurids Andersen kontrakten, indtil Hans Pedersen udløser ham. (Stedet er vistnok Anst).

1732 - 2. december:

Søren Koed af Håstrup fremlyste en hoppe 1. gang.

1732 - 9. december:

Læst forordning af 24/11 om matrikelskat og rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1733.

Læst søetatens generalkommissariats plakat af 17/11 om, at en del regnskabsførere, som i sidste krig har stået i kongens tjeneste, skal fremkomme med deres regnskaber.

Læst plakat af 24/11 om ophævelse af forbud på indførsel af huder og hår af kvæg fra fremmede steder.

Læst stiftsbefalingsmandens befaling af 25/11 om landeprang og afskaffelse af alt unyttigt krohold på landet.

25/11. Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd. 16/12

411:

Jens Jepsen af Trelde får tingsvidne ctr. Hermand Kaltoft og søn Hermand Hermandsen Kaltoft i Teglgården. - Nogle mænd fra Trelde havde noget før mikkelsdag været i Vejle. På hjemvejen sluttede Hermand Kaltoft den yngre sig til dem. De tog ind til Søren Hansen i Andkær, og her spurgte Kaltoft, hvad de havde bestilt i Vejle. En af dem fortalte, at de ville have købt stude. Kaltoft tilbød dem fire stude, som han havde gående i Fredericia rytterkobbel, købt af Stenderup præst, hvis de ellers ville handle med ham. Jens Jepsen sagde: "Jo, jeg vil nok købe med eder, men måske I vil ikke sælge mig dem, fordi vi har været i trætte sammen". Men Kaltoft ville lige så gerne handle med ham som med nogen anden. Så købslog de. Søren Madsen af Trelde var mægler imellem dem. Da de nåede til prisen 36 rdl. 3 mk., ville den ene ikke betale de 3 mk. og den anden ikke afstå dem, så Søren Madsen ville lægge dem til, for at de ikke skulle skille dem ad. Derefter lagde de begge 2 sk. til de fattige. Dem modtog konen i huset med forsikring om at give dem til et nødtørftigt lem. Så lagde de yderligere 2 sk. hver til brændevin og mad til lidkøb. Det blev aftalt, at studene skulle betales ved afhentningen, idet det var en forudsætning, at Kaltoft den ældre ikke allerede nu havde solgt dem til Jørgen Nielsen Melsen af Fredericia. - Siden er der alligevel blevet handlet med de stude, der nu var udlagt til Jens Jepsen. Og Kaltoft den ældre har erklæret, at studene var hans, og hans søn havde ikke andet at bestille med dem, end at han købte for ham. (Se 3/2-1733)

411b:

25/11. Madame Karen Terkelsdatter, sl. rådmand Michel Danielsens efterleverske i Kolding, ctr. debitorer. 20/1-1733

Regimentskriveren for Jens Christensen i Trelde ctr. Jens Davidsen ibidem. 23/12

412:

Anders Rasmussen fra Rodevad ctr. Søren Buhl i Lunderskov. 23/12

28/10 Dom: Regimentskriveren for Jens Daugaard i Højen Stubdrup ctr. Niels Mikkelsen og Hans Lassen ibidem. - Det er bevist, at Niels Mikkelsen har beskyldt Jens Daugaard for at have taget hans hø som en tyv og en skælm, og at han lige så gerne kunne have taget det i hans hus og lade. Men allerede på første tingdag den 2/9 har han gjort afbigt. Den erklæring bør sagsøgeren være fornøjet med, og beskyldningen bør ikke komme ham til skade på hans gode navn og rygte. Dog som slig forgribelse imod hans næste strider imod ærbarhed og gode sæder, så bør Niels Mikkelsen efter sit eget tilbud bøde til de fattiges kasse i Højen sogn 1 rdl. samt betale en rdl. i kost og tæring. - Hans Lassen, som nægter at have været den, der har bidt Jens Daugaards finger til skamme, da lyset var gået ud, bør værge sig med sin ed eller bøde til klageren i omkostning og lægeløn 1 rdl. 2 mk. inden 6 uger fra dommens forkyndelse. - (Niels Mikkelsen havde fremsat sin beskyldning om søndagen den 17/8, da han og andre bymænd var ude på deres enemærke at samle hø til hyrden. Dernæst kørte man høet til Hans Lassen. Alle gik ind i Hans Lassens stuehus, hvor hyrden skænkede dem en pot brændevin, og de lagde hver en skilling til noget mere, så de blev noget beskænkede. Jens Daugaard og Jens Jensen kom op at skændes, og Hans Lassen bad Ole Christensen om at gå ud og bede dem være rolige. Det gjorde han. Så gik de ind med hinanden og forligtes. Siden var der skænderi mellem Hans Lassen og Jens Daugaard. De kom i slagsmål på gulvet, et lys gik ud, og da det blev tændt igen, fremviste Jens Daugaard sin blødende hånd og sagde, at det var Hans Lassen, der havde bidt ham i tommelfingeren, idet han bad de tilstedeværende drages til minde. Derefter var han nogen tid delvis uarbejdsdygtig. I høsten var han med ude at tilse sine folk, og han har sat korn sammen, men han kunne ikke selv høste. Hans Lassen har erklæret, at han var en gammel, udlevet mand, der ikke var i stand til at bide).

Søren Koed af Håstrup fremlyste en hoppe 2. gang.

Hans Michelsen i Lille Velling fremlyste en hoppe 1. gang.

Claus Christensen af Horskær fremlyste en hoppe og en hest 1. gang.

412b:

1732 - 16. december:

4/11. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m.fl. af Asbo. 13/1

25/11. Regimentskriveren ctr. portneren på Kolding slot Ulrich Schlegel og hustru Margrethe Augustinusdatter. 13/1

413:

9/12. Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd. 20/1

414:

Søren Koed af Håstrup fremlyste en hoppe 3. gang.

Hans Michelsen af Lille Velling fremlyste en hoppe 2. gang.

Hans Madsen af Pjedsted lovbød sin halve gård i Pjedsted 1. gang.

Læst obligation på 34 rdl. 2 mk. fra Bertel Andersen i Bølling til Søren Nielsen i Vester Nebel. Senere overstreget.

414b:

Læst kontrakt: Peder Bennedsen og hustru (Maren Knudsdatter) af Tved i Vejlby sogn indgår kontrakt med Hans Jensen Pag af Egeskov om, at Jes Jørgensen, der er i familie med Peder Bennedsens og opfødt på deres gård, skal giftes med Hans Pags datter Maren Hansdatter, og de to unge skal have Peder Bennedsens fæstegård efter hans og hans hustrus død. Peder Bennedsen lover, at hvis hans kone dør, vil han ikke gifte sig igen på gården, men han lover ikke, at han ikke vil gifte sig på aftægt (som de unge skal give ham). Han har idag modtaget 120 sldlr. af Hans Pag, for at hans datter skal nyde gården. Hvis Jens Jørgensen dør, "skal hun tage os gamle i råd og lade os vide, hvad for en som hende igen skulle ægte". Underskrevet af Peder Bennedsen og Maren Knudsdatter.

1732 - 23. december:

9/12. Regimentskriveren for Jens Christensen i Trelde ctr. Jens Davidsen ibidem. 20/1

415:

Regimentskriveren ctr. Hans Jørgensen af Trelde. Udsat til 20/1, men ikke set igen. Det drejer sig om en arvepart på 20 sldlr. med 8 års rente, som arveligt skal være tilfaldet Hans Jørgensens formand Hans Gregersen.

9/12. Anders Rasmussen fra Rodevad ctr. Søren Buhl i Lunderskov. 13/1

Birkeskriver Mads Paabye på Nygård lovbød 1/2 gård i Bølling.

415b:

Læst afkald og kvittering fra Ude Christensen i Torp. Han har modtaget sin arv efter sin sl. moder Gertrud Hansdatter og sin fader Christen Udsen i Torup.

Hans Madsen af Pjedsted lovbød sin halve gård i Pjedsted 2. gang.

Hans Michelsens søn Peder Hansen af Lille Velling fremlyste en hoppe 3. gang.

Læst angivelse af skovhugst fra Jens Krog af Oksvig.

1733

415b:

1733 - 13. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde udi Nærværende Aar, Da Man tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1733, Den 13. Januar

Birkedommeren Thomas Ebbesen af Kolding og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Michel Schnegel, Søren Madsen, Mogens Jensen, Peder Pedersen og Rasmus Jørgensen af Viuf, Hans Madsen og Laurids Christensen af Fredsted.

Læst forordning af 29/12 om frihed for de af kongens krigstjeneste reducerede og demitterede militære, at de må ernære sig af deres egne hænders arbejde samt være befriet såvel for borgerlig tynge og pålæg i købstæderne som for inderste- folke- og familieskat på landet.

Læst kammerkollegiets skrivelse af 23/12 til regimentskriver Søren Hachsen ang. oppebørsel af folke- og familieskat i Kolding rytterdistrikt for 1733.

16/12. Regimentskriveren ctr. portneren på Kolding slot Ulrich Schlegel og hustru Margrethe Augustinusdatter. 27/1

416:

16/12. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 24/2

416b:

Laurids Nielsen af Refsing i Gesten sogn lyste i kuld og køn sin slegfreddatter Anne Lauridsdatter, som han har avlet med Anne Pedersdatter ibidem. Tingsvidne.

Hans Madsen af Pjedsted lovbød sin halve gård i Pjedsted 3. gang. Hans søn Hans Hansen og fæstemø Anne Nielsdatter ibidem begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

417:

23/12. Dom: Anders Rasmussen fra Rodevad (Rådvad) ctr. Søren Buhl i Lunderskov. - Han har lånt 2 rdl. Dem skal han betale.

Morten Ebbesen af Bølling fremkom med en gammel hunulv, som han havde dræbt i Bølling by. Den blev ophængt ved tinget i den ordinerede ulvegalge.

Læst Niels Skovfogeds angivelse af skovhugst.

Birkeskriver Mads Paabye lovbød en halv gård i Bølling 2. gang.

1733 - 20. januar:

Læst forordning af 12/1, der forbyder, at bønderkarle eller andre ubekendte personer passerer ud af landet, uden at de er forsynet med rigtigt pas og afsked.

16/12. Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd (med stævning af Mads Hansen af Roved). 10/2

418b:

23/12. Regimentskriveren for Jens Christensen i Trelde ctr. Jens Davidsen ibidem. 10/2

419:

Sognedegn Ole Jensen af Egtved får tingsvidne på vegne af Søren Christensen ctr. dennes hustru Anne Mathiasdatter. Der er attest fra sognefogeden Jep Christensen i Rugsted, og 4 mænd bevidner, at hun for 3 år siden ved nytårstide om natten uden årsag bortrømte. Hun var berygtet for løsagtighed. Søren Christensen har levet ærligt og skikkeligt.

Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Jørgen Davidsen og søn David Jørgensen på Løvlund. 3/2

Læst fæstebrev: Selvejer Hans Jørgensen i Stallerup steder og fæster til Peder Christensen Vinter og hans hustru Karen Jensdatter et hus ved sin gård. Det består af 4 fag, hvortil fæsterne har føjet 3 fag, foruden kålhave og noget jord, som Hans Jørgensen har lagt til.

419b:

9/12. Dom: Madame Karen Terkelsdatter, sl. rådmand Michel Danielsens efterleverske i Kolding, ctr. debitorer. - Følgende skal betale: Jonas Vadriders enke i Seest, Christian Møller i Uhre, Christen Christensen og datter i Gesten, Anders Sørensen i Amnitsbøl, Niels Rasmussen ibidem, Lorentz Lassen i Viuf, Peder Skomager i Tiufkær (efter dom af 20/12-1729), Hans Skræder i Gudsø, Niels Mørchs enke i Bjert og Laurs Jensen i Strandhuse. - Peder Skomager har modstået fordringen, men det gælder ikke imod ovennævnte dom (?). - Enhver skal betale 2 mk. i sagsomkostninger, undtagen Peder Skomager. - Niels Sørensens arvinger af Viuf er ikke blevet stævnet, men det er en mand af samme navn, så de kan ikke dømmes. Hans Christensen, som tjener på Gram, bør søges ved sit eget forum.

Mads Christensen Paabye på Nygård lovbød 3. gang sin halve gård i Bølling. Mads Jessen og hustru begærede skøde.

420:

Skøde efter foranstående lovbydelse til Mads Jessen og hustru Johanne Mogensdatter. Paabye har købt gården på auktion i 1729.

Læst obligation på 66 rdl. 4 mk. fra Mads Jessen i Bølling til Mads Paabye på Nygård.

1733 - 27. januar:

420b:

Jens Thomsen af Bække på vegne af sin husbond Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Hans Ulf og tjenestekarl Morten Christensen af Asbo. Udsat til 10/2, men er ikke set igen.

Jens Thomsen af Bække på vegne af sin husbond Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Hans Ulf af Asbo. Synsmænd udmeldes. Udsat til 3/2, men er ikke set igen.

13/1. Regimentskriveren ctr. portneren på Kolding slot Ulrich Schlegel og hustru Margrethe Augustinusdatter. 10/2

Skovfoged Hans Sivert af Røj skovhus fremkom med en hunulv, som han havde skudt og dræbt. Den blev ophængt ved tinget.

Therkild Madsen i Andkær opbød sin myndling Inger Mogensdatters arvepart, 48 rdl. 8 1/2 sk.

1733 - 3. februar:

20/1. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Jørgen Davidsen og søn David Jørgensen på Løvlund. 17/3

(Se 9/12-32). Hermand Kaltoft fra Teglgård ctr. Jørgen Melsen i Fredericia. Hermand Kaltoft vil gerne bevise, at Jørgen Melsen og Jep Jensen i Trelde har aftalt at skade ham i den tidligere behandlede studehandel; men det lykkes ikke. Mølleren Rasmus Sørensen i Gammelby mølle kan ikke bekræfte, at de to havde aftalt at få de fire stude fra ham. Jens Hansen af Pjedsted kan fortælle, at han søndag efter Hellig Tre Kongers dag var inde hos Jens Mouridsen Kobbelmand i Erritsø og drak en halv pot brændevin, hvorefter Jens Kobbelmand kom til ham med nogle vikker i hånden og sagde, at han kunne få to skæpper sådanne vikker, hvis han ville vidne på Kaltofts side. Siden har han foreslået det samme to gange, idet han ifølge Jens Hansen havde væddet om, at han kunne få ham til det, og ville tabe derved, hvis det ikke lykkedes. Jens Kobbelmand selv vidste ikke af de to skp. vikker at sige, men han vidste heller ikke af, at Jørgen Melsen og Jep Jensen havde aftalt at skille Kaltoft af med studene.

421:

Therkild Madsen i Andkær opbød sin myndling Inger Mogensdatters arvepart, 48 rdl. 8 1/2 sk. 2. gang.

1733 - 10. februar:

421b:

Christen Henningsen af Vejlby får tingsvidne på, at han i sommeren 1732 har indavlet på Vejlby mark fra sin egen tobaksplantage 1068 skm. tobaksblade, som han har solgt til Henrik Josef Jøde i Fredericia iflg. vejerseddel.

(Se 22/4-32). Nis Kock af Binderup ctr. Jes Madsen Degn i Vonsild. 24/2

422b:

Peder Pedersen af Viuf er sættedommer i stedet for byfoged Christian Grundahl i følgende sag:

20/1. Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd (med stævning af Mads Hansen af Roved). 10/3

27/1. Regimentskriveren ctr. portneren på Kolding slot Ulrich Schlegel og hustru Margrethe Augustinusdatter. 17/2

20/1. Regimentskriveren for Jens Christensen i Trelde ctr. Jens Davidsen ibidem. Udsat til 10/3, men ikke set igen. Jens Christensen (Fisker) var blevet synet efter begæring fra sognefoged Niels Lauridsen af Vejlby. Det var efter et bryllup 1/11 hos Peder Hansen Smed i Trelde. Efter måltidet var Jens Christensen kommet gående ind i en anden stue. "Sidder du her, din fiskerknægt, som jeg er", sagde han. Jens Davidsen ville ikke være hans fiskerknægt. Jens Christensen slog i bordet og bød Jens Davidsen med udenfor, hvis han ville ham noget. Dernæst så man ham bløde efter et slag med en lysestage, der gik i stykker ved det. Da smedekonen kom ind og krævede betaling for stagen, sagde Jens Davidsen, at det var han mand for.

Therkild Madsen i Andkær opbød sin myndling Inger Mogensdatters arvepart på 48 rdl. 8 1/2 sk. efter hendes sl. fader Mogens Sørensen i Andkær 3. gang.

1733 - 17. februar:

Skoleholder Jørgen Ibsen (Jepsen) Prip af Almind ctr. Hans Jensen Smed i Almind. 3/3

423:

Peder Hjortlund lod proklamere skifte efter sin afbøde bonde Jacob Andersen i Plovslund.

10/2. Dom ved birkedommer Thomas Ebbesen og tiltagne meddomsmænd, Jens Andersen, Bertel Jespersen, Hans Koed, Michel Pedersen, Laus Sørensen, Søren Madsen, Thomas Jensen og Christen Andersen, alle af Viuf: Regimentskriveren ctr. portneren på Kolding slot Ulrich Schlegel og hustru Margrethe Augustinusdatter. - Forordningen af 21/9-1695 indeholder alene bestemmelser om, hvilken straf den skal lide, som enten ved hemmelig tilladelse eller af uforsigtighed lader de for mord eller drab arresterede delinkventer undkomme, og den kan således ikke anvendes i tilfældet Oluf Joensen Brat. I sin flugt fra sine forfølgere søgte han slotssøen, og her flød han død op, efter at isen dette år var optøet. For så vidt frafaldes sagsøgerens påstand. Men som det holdes mistænkeligt med jernenes låsning (stangen var alene sat igennem de to ører på bøjlerne og ikke på alle fire) og ligeså mistænkeligt med håndklavernes oplukkelse og andre nøglers eftergørelse, hvortil en nøgle har passet, som var trykket ned i det efter Brat fundne stykke voks, så bør de begge aflægge deres højeste saligheds ed på, at de ikke har haft råd og dåd i denne gerning, og dermed skal de være angerløse. Dog som fangefogedens hustru har omgåedes fangen alt for løseligt ved at lade ham låse og løse sig selv samt tilladt ham og andre udgang, uden selv at undersøge låsenes rigtighed m.v., så bør han med hustru at betale i mulkt til de fattiges kasse på rytterdistriktet 4 rdl. for at påagte sit embede så kært, og han skal ikke have refusion for arrest, sold og fangefogedgebyr af amtet i denne sag.

1733 - 24. februar:

Læst forordning af 4/2 om indrettelse af en ny landmilits.

Læst skovforordning af 26/1.

Præsident Beenfelt af Fredericia ctr. en del af hans bønder: Jens Christensen af Almstok, Christen Christensen og Peder Andersen af Plovslund samt Jens Nielsen, Peder Christensen og Jens Madsen i Elkær for resterende landgilde. Udsat til 10/3, men ikke set igen.

423b:

Portnerens hustru på Kolding skot, Margrethe Augustinusdatter, aflagde ed efter dommen af 17/2.

10/2. Nis Kock af Binderup ctr. Jes Madsen Degn i Vonsild. Nis Kock får tingsvidne på, hvorledes nogle stude i sommeren 1731 ved nattetide blev fjernet fra hans have i Vonsild skov. Peder Smed har vidnet, at han var med til det sammen med vadestedsriderne Gabriel Kruse og Hans Knudsen med hjælp fra Jes Madsen Degn, der havde udpeget studene for dem og sagt, at det var Nis Kocks og Jes Ebbesens stude. Det var sket, efter at vadestedsrider Christian Møller fra Uhre ved Vorbasse marked 1731 havde fået kendskab til en ulovlig udførsel af stude og talt med Jes Madsen Degn om det.

13/1. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 17/3

424b:

Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Niels Nielsen ibidem. Sidstnævnte gør afbigt for, hvad man måtte have sagt, og vil betale 2 kvint sølv til de fattige. (Se igen 4/8)

425:

Otto Diderik Bierum af Gravengård ctr. Karen Christensdatter af Vester Vamdrup. 10/3

1733 - 3. marts:

Peder Barsbol af Kolding ctr. Anders Hansen Handskemager i Anst. 17/3

Peder Jensen af Ågård ctr. Morten Pedersen. Denne gør afbigt, han har udtalt sig i drukkenskab.

17/2. Skoleholder Jørgen Ibsen (Jepsen) Prip af Almind ctr. Hans Jensen Smed i Almind. 17/3

1733 - 10. marts:

10/2. Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd (med stævning af Mads Hansen af Roved). 21/4

425b:

24/2. Otto Diderik Bierum af Gravengård ctr. Karen Christensdatter af Vester Vamdrup. 24/3

426:

1733 - 17. marts:

24/2. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 24/3

3/3. Skoleholder Jørgen Ibsen (Jepsen) Prip af Almind ctr. Hans Jensen Smed i Almind. 31/3

426b:

3/3. Peder Barsbol af Kolding ctr. Anders Hansen Handskemager i Anst. 31/3

3/2. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Jørgen Davidsen og søn David Jørgensen på Løvlund. 5/5

Mads Bechs gård i Eltang lyst 3. gang til auktion den 26/3.

1733 - 24. marts:

17/3. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 14/4

431:

10/3. Otto Diderik Bierum af Gravengård ctr. Karen Christensdatter af Vester Vamdrup. 14/4

Niels Skovfoged af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Ditlev Andersen ditto.

Skovfoged Hans Jørgen Mejer i Pjedsted ditto.

Niels Ebbesen af Nagbøl lovbød sin gård 1. gang.

1733 - 31. marts:

17/3. Skoleholder Jørgen Ibsen (Jepsen) Prip af Almind ctr. Hans Jensen Smed i Almind. 21/4

431b:

Læst obligation på 200 rdl. fra Peder Knudsen og hustru Maria Nielsdatter i Håstrup til Christiane Sophie Clemmendsdatter, sl. Hans Marchussens efterleverske i Fredericia. (Overstreget som indløst i 1741).

Læst auktionsproklama fra Maria Elisabeth Udsdatter, sl. Frands Rorups enke fra Stadil præstegård, på to gårde i Pjedsted, der skal til auktion 16/4.

Skovfoged Ditlev Markussen i Skærup angav skovhugst.

17/3. Dom: Peder Barsbol af Kolding ctr. Anders Hansen Handskemager i Anst. - Anders Handskemager skylder 24 rdl. 1 mk. 4 sk. - Dem skal han betale.

Niels Ebbesen af Nagbøl lovbød sin gård 2. gang.

1733 - 14. april:

Læst krigsråd og landkommissær Folsachs sessionsplakat, dateret Randers den 9/4: Session i Vejle 16. og 18. maj og i Kolding 20/5.

Jens Lambertsen af Kolding p.v.a. Jens Christensen af Drabæk mølle ctr. Lunderskov mænd og lodsejere. 21/4

Jens Jepsen, Søren Jørgensen Skytte og Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Gregersen ibidem om et stykke fælles fædriftjord, som Hans Gregersen skal have indtaget til pløjeland. Udsat til 21/4, men ikke set igen.

432:

24/3. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 2/6

433b:

24/3. Otto Diderik Bierum af Gravengård ctr. Karen Christensdatter af Vester Vamdrup. 19/5

1733 - 21. april:

Læst forordning af 10/4 ang. forekommelse af misbrug, som bevirker postintradernes forringelse.

31/3. Skoleholder Jørgen Ibsen (Jepsen) Prip af Almind ctr. Hans Jensen Smed i Almind. - En kedelfører fra Flensborg ved navn Adrian Ejersen havde været i Almind for at opkræve sit tilgodehavende hos Jørgen Prip, der dog ingen penge havde og derfor lånte et beløb hos Hans Jensen Smed med pant i et fyrbækken og to messingkedler. Dem solgte smeden senere til Anders Pedersen Roskilde, og med det forbehold, at handelen kunne gå tilbage. Jørgen Ibsen mener, at han selv skulle have haft overskuddet af den handel. Idag er der blevet indgået forlig: Prip skal indfri pantet inden 1/5 med 4 rdl. 3 mk. Hvis ikke han gør det, kan smeden sælge pantet på auktion, idet Prip får overskuddet.

434:

Jens Damgaard af Kolding ctr. Jep Christensen Buch i Rugsted. 28/4

14/4. Jens Christensen af Drabæk mølle ctr. Lunderskov mænd og lodsejere. 28/4

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

10/3. Dom: Forvalter Peder Norlem af Bygholm for sit herskab generalinde Lebbetzow ctr. en del Anst sognemænd (med stævning af Mads Hansen af Roved). - Det bevises med Mads Hansens klagemål af 7/7-31 med amtmandens resolution, at der er givet sognemændene ordre til materialekørsel for Anst kirke, såfremt de overhørige ikke ville betale lejevogne i de udeblevnes sted og straffes for modvillighed, hvilket dog ikke har frugtet hos en del af Gejsing mænd. Det bevises også med murermesterens og hans folks attest af Haderslev, den 10/1, ratificeret af notarius publicus, at sognemændene har nægtet kørsel med kirkematerialer, så han og hans folk måtte ligge uden arbejde 11 dage, og at kirkens patronesse måtte betale 7 rdl. 8 sk. for deres ledighed, selv om sognemændene (de indenbys hver dag og de udenbys hver kirkedag) for deres øjne kunne se kirketårnets store brøst. - Sognemændene forsvarer sig med, at deres vægring ved kørsel var retmæssig i henhold til kongens befaling af 1/5-1730, fordi begæringen om kørsel skete i deres høslæt og først i kornhøsten. Men de har fra den 7/7 imellem høavlingen og kornhøsten haft tid og lejlighed nok til at hente de fornødne manglende materialer, idet vejen til Aurbæk ikke er længere end 4 mil (et døgns rejse) og til Kolding 2 mil (en dags rejse), hvilket på ingen måde faldt dem for tungt, da Mads Hansen på patronessens vegne aftalte med dem 3 mk. for en Aurbæk-rejse og 24 sk. for en Kolding-rejse, som de måtte indeholde i deres tiendepenge. - Altså tilfindes de, så mange som efter register og beregning ikke har forrettet deres kørsel med kirkemateriale, een for alle og alle for een, at betale 43 rdl. 5 sk. samt i kost og tæring 6 rdl. Gejsing mænd skal desuden betale de 7 rdl., som patronessen har udlagt til håndværkerne for 11 dages lediggang i mangel af materialer, eftersom det var dem, der først vægrede sig ved kørselen, hvoraf de øvrige tog ondt eksempel, idet de ikke ville køre, før end de, der først stod for, havde kørt. - Et krav på andre 7 rdl. 8 sk., som håndværkerne skal have fået for 5 dages lediggang, bortfalder, idet det ikke er stadfæstet ved ed. - (Sagen startede egentlig med et krav fra sagsøgeren om betaling af resterende kirketiende, som sognemændene så ville have modregnet med kørsel, de havde gjort for hende. Et af vidnerne har været sognefogeden Christen Iversen i Store Anst. Han har efter ordre fra regimentskriverens fuldmægtig på kirkestævne tilsagt mændene til materialekørsel. De kørte alle i første omgang, men da de blev tilsagt på kirkestævne 2. gang, sagde Gejsing mændene nej. Og så ville de øvrige ikke køre, fordi det var Gejsingerne, der stod for tur. Så havde Mads Hansen af Roved på sit herskabs vegne spurgt, om de ville køre for penge, hvilket de altså ville. Gejsingerne var først blevet tilsagt af budfogeden Anders Hansen Handskemager i Anst og anden gang af sognefogeden selv på kirkestævnet).

1733 - 28. april:

21/4. Jens Christensen af Drabæk mølle ctr. Lunderskov mænd og lodsejere. Udsat til 5/5, men ikke set igen.

21/4. Dom: Jens Damgaard af Kolding ctr. Jep Christensen Buch i Rugsted. - Han skal betale sin gæld på 320 rdl. iflg. panteobligation.

434b:

Læst aftægtskontrakt: Niels Ebbesen og hustru Bodil Eriksdatter afstår deres selvejergård i Nagbøl til deres svigersøn Poul Lauridsen Buch og hans hustru Kirsten Nielsdatter. De skal yde aftægt.

Niels Ebbesen af Nagbøl lovbød sin gård 3. gang. Svigersønnen Poul Lauridsen Buch og hustru Kirsten Nielsdatter begærede skøde.

435:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1733 - 5. maj:

17/3. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Jørgen Davidsen og søn David Jørgensen på Løvlund. 19/5

1733 - 12. maj:

På vegne af skovrider Jacob Rovert lod skovfoged Lars Jensen i Seest afhjemle syn på digning og pileplantning i Anst herred.

1733 - 19. maj:

(Birkedommer Thomas Ebbesen er afgået ved døden).

5/5. Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Jørgen Davidsen og søn David Jørgensen på Løvlund. 9/6

435b:

14/4. Otto Diderik Bierum af Gravengård ctr. Karen Christensdatter af Vester Vamdrup. Dommen, der skulle være afsagt idag, er på grund af birkedommerens død udsat til 2/6, men sagen er ikke set igen. Bierum havde stævnet hende for den betaling han skulle have haft for at føre hendes ægteskabssag imod Nis Jensen i Horskær. De er blevet enige om at gifte sig, og det er allerede sket. 1733 - 2. juni:

Efter velædle hr. krigsråd og regimentskriver Hachsens ordre af dato 1/6 er retten betjent af Jens Andersen i Viuf som sættedommer ...

Læst kammerkollegiets plakat af 9/5 ang. auktion på forpagtning af konsumtionen i købstæderne og folke- og familieskatten på landet for 1734-37.

14/4. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 23/6

Skovfogederne lader afhjemle skovsyn for Jerlev herred, Anst herred, Holmans herred, Elbo herred og Brusk herred.

436:

Regimentskriveren lader afhjemle syn på rytterkoblerne. 9/6

Læst obligation på 19 rdl. fra Michel Andersen i Bølling til Peder Andersen i Hesselballe.

Mads Jensen i Lie fremkom med 8 levende ulveunger, som blev ophængt i galgen.

Christen Rasmussen i Almind fremkom med 3 ulveunger, der blev ophængt i ulvegalgen.

1733 - 9. juni:

Læst landkommissær Folsachs plakat af 29/5 om session i Kolding 22-23/6 og 25-26/6.

2/6. Regimentskriveren lader afhjemle syn på hegning af rytterkoblerne ved Røj, Nygård, Vejle, Fredericia, Henneberg ladegård samt (idag) Kolding.

Degnen i Knurborg Hans Staffensen fremkom med en ulveunge, der blev ophængt.

19/5. Dom: Jens Pedersen af Bredstrup ctr. Jørgen Davidsen og søn David Jørgensen på Løvlund. - David Jørgensen skal som fæstehaver og hans fader som kautionist betale landgilderestancer på ialt 72 rdl. 4 mk.

436b:

1733 - 16. juni:

Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Thor Jensen af Kragelund. 23/6

Jesper Drejer, sognedegn for Starup og Nebel menigheder, ctr. Maren Knudsdatter, Jens Nielsen, Knud Nielsen og Maren Nielsdatter af Ågård. Udsat til 30/6, men ikke set igen. - Jesper Drejer var om aftenen den 24/4 kommet til en gård i Ågård og havde bedt om at måtte blive der om natten samt bedt om, at døren måtte blive låst, så ingen kom ind. Der skal i tusmørket, da de alle var i seng, have udspundet sig en samtale om, hvem Jesper Drejer har lovet ægteskab og hvem ikke; men ingen har rigtig hørt noget. På et tidspunkt er der opstået alarm med Drejer, og en af mændene har taget degnens kårde fra ham og lagt den på sin søsters seng.

437:

Læst forskrivning fra Tyge Madsen i Pjedsted. Hans forældre har overdraget ham deres gård på den betingelse, at han skal betale sine andre søskende. Der er nævnt søsteren Johanne Madsdatter, der skal have 50 sldlr. plus 10 sldlr. som broderen Hans Madsen har givet hende af sin arv. Forskrivningen er underskrevet 30/7-1724. Tilføjelse: "Eftersom min broder Tyge Madsen befrygter sig at blive besveget med pengenes straks betaling, da derimod lover jeg Johanne Madsdatter, at min arvepart, 60 sldlr., bliver bestående i 2 år uden rente".

Læst obligation på 120 rdl. fra Jep Christensen Buch i Rugsted til Jens Damgaard i Kolding.

1733 - 23. juni:

Regimentskriver Hachsen lod annullere en obligation på 200 rdl. udgivet af Mads Bech i Eltang til Rasmus Jørgensen i Viuf, indført i tingbogen 3/4-31.

2/6. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 7/7

438b:

Læst obligation på 200 rdl. fra Jep Christensen Buch i Rugsted til krigsråd og regimentskriver Søren Hachsen.

16/6. Dom: Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Thor Jensen af Kragelund for lejermål. - Det bevidnes, at Thor Jensen i sit ægteskab har begået lejermål med Kirsten Pedersdatter, en enke af Skøde, og så syndigt forset sig, hvorfor amtsforvalter Thomas Folsach påstår sekvestrationsforretningen, som efter amtmandens ordre påfulgte den 5/6, konfirmeret til hans bøders betaling. - Thor Jensen beviser ved skiftebrev af 25/6-22 at være skyldig til sine stedbørn 90 rdl. 5 mk. 15 sk., ligesom formynderen Hans Simonsen i Lilballe på vegne af sl. Just Lunds børn, der ejer Thor Jensens fæstegård, gør påstand om det, der er nødvendigt til gårdens besætning og bygfæld. Altså konfirmeres sekvestrationen således, at de umyndiges arvemidler, gårdens besætning og bygfæld samt anden retmæssig gæld der hidrører fra tiden, før han havde begået den syndige gerning, skal have første prioritet i de sekvestrerede effekter.

1733 - 30. juni:

439:

1733 - 7. juli:

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle for Niels Madsen og Hans Nielsen Dahl (af Morsbøl?) ctr. Søren Skræder af Loft. 5 mænd udmeldes til at foretage et syn i Morsbøl Krog. Det skal de afhjemle 14/7, men da er ingen sager anført i tingbogen.

23/6. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 4/8

439b:

Jakob Krog af Brandtlund lod på vegne af skovrider Brandt afhjemle syn på grøftning og plante... i Elbo og Holmans herreder.

440:

Læst kongens bestalling af 6/6 af Hans Pank til at være birkedommer i Koldinghus birk.

1733 - 14. juli:

1733 - 21. juli:

Sognepræst Niels Gudme i Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen af Viuf og Peder Smed af Starup. 28/7

1733 - 28. juli:

Peder Rasmussen Snedker af Viuf og Niels Rasmussen af Fredsted fremlagde synsforretning på tinghusets brøstfældighed.

21/7. Sognepræst Niels Gudme i Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen af Viuf og Peder Smed af Starup. 25/8

1733 - 4. august:

440b:

7/7. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 6/10

Regimentskriveren for hyrden Niels Christensen i Bredstrup ctr. Søren Tygesen af Skærup. 18/8

441:

Peder Jensen Haugaard og hustru Ellen Sørensdatter af Erritsø ctr. Niels Lauridsen ibidem. Denne havde ved pinsedagstide med beskikkelsesmænd været hos ægteparret for at spørge, om der var kommet nogle penge derover, sådan som drengen Jep Thomsen ifølge rygtet skal have sagt. Ægteparret gav deres samvittigheds ed på, at det var der ikke. Så blev Jep Thomsen hentet ud. På spørgsmålet, om han havde båret penge derover, svarede han ja, og han havde givet dem til Ellen Sørensdatter. Da drengen kun var 10 år gammel, tog hans formynder Hans Michelsen Holdt ham i enrum for at lokke sandheden ud af ham, men han holdt fast på det, han havde sagt. Niels Lauridsen bemærkede, at der var mange, der kunne sværge, hvad de ville, fordi de ikke havde samvittighed, og så spurgte han Ellen Sørensdatter, hvem der havde byttet den 8-skilling, som drengen havde båret over til hende. Men hun svor, at hun aldrig havde set den, for hun var i kirke, da hendes lille dreng byttede den. Nu rejste Niels Lauridsen sig og slog i bordet: "Det er ikke det alene, men I har også lokket drengen til at bære de knapper herover, som er skåret af mine og andres klæder". Ellen Sørensdatter tog sin mands vest op og viste den frem, om han ville vedkende sig nogen af dens knapper. Men det ville han ikke. Var der så mere, de beskikkede havde i tanke? Jo, der gik det rygte i byen, at den gamle mand sl. Christen Nielsen Biere skal have stukket nogle penge ind under en lægte på Niels Lauridsens loft, og dem skulle Jep senere have taget. - I retten tilbyder Peder Jensen Haugaard og hustru deres ed på, at de ikke har taget noget; men det kan de ikke komme til, medmindre de vil stævne med henblik på edsaflæggelse.

441b:

Regimentskriveren for Hans Sørensen i Trelde ctr. Hans Jørgensen ibidem. 18/8

422:

(Se 24/2). Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Niels Nielsen. 18/8

1733 - 11. august:

Ole Jensen og hustru Mette Hansdatter i Strandhuse får tingsvidne på deres arveret efter Laurids Knudsen. Denne er søn af Mette Hansdatter og tidligere mand, sl. Knud Lauridsen. I hendes nuværende ægteskab er der en datter ved navn Maren Olufsdatter. I 1729 rejste Laurids Knudsen til Holland og kom i tjeneste ved det Østasiatiske Kompagni som matros på skibet Bastbarstein, der sejlede til Østindien. På rejsen afgik han ved døden. Inden sin udrejse af Danmark blev han forlovet med Maren Pedersdatter af Emmerlev. - Arvingerne giver fuldmagt til sr. Giert von de Linde(s) købmandsbud, sr. Thomas Skipper, der bor i Medelborig, som skal modtage den afdødes ejendele og levere til dem til Hans Winter i Amsterdam, som har lovet at sende pengene til sr. Jens Osterup i Hjerting.

1733 - 18. august:

Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. kommerceråd Lichtenberg ctr. Thomas Jensen af Ødsted. 1/9

443:

Jonas Wissing p.v.a. tolder Anders Rachlov af Kolding ctr. Jep Hansen af Seest. 1/9

4/8. Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Niels Nielsen. 25/8

Niels Jensen Hyboe af Trelde ctr. Jep Hansen af Seest. 1/9

443b:

4/8. Regimentskriveren for Hans Sørensen i Trelde ctr. Hans Jørgensen ibidem. 8/9

4/8. Regimentskriveren for hyrden Niels Christensen i Bredstrup ctr. Søren Tygesen af Skærup. 8/9

444:

Mag. Laurids Lundemand, sognepræst for Smidstrup og Skærup menigheder, ctr. en del husmænd. 1/9

444b:

1733 - 25. august:

Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 8/9

445:

28/7. Sognepræst Niels Gudme i Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen af Viuf og Peder Smed af Starup. Christen Andersen har betalt en del af sin gæld, og Hans Jensen Smed af Almind kautionerer for resten.

18/8. Dom: Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Niels Nielsen. - Niels Nielsen har ikke efterkommet sit løfte om at afgive en erklæring samt betale stemplet papir dertil foruden mulkt til de fattige. - Han skal betale ialt 1 rdl. 4 mk.

1733 - 1. september:

18/8. Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. kommerceråd Lichtenberg ctr. Thomas Jensen af Ødsted. 6/10

446:

18/8. Niels Jensen Hyboe af Trelde ctr. Jep Hansen af Seest. 8/9

18/8. Jonas Wissing p.v.a. tolder Anders Rachlov af Kolding ctr. Jep Hansen af Seest. 8/9

Regimentskriveren for Jens Christensen af Mørkholt ctr. Jes Hansen. Denne gør afbigt over for Jens Christensen og familie og vil betale 2 mk. til fattigkassen i Gårslev sogn.

446b:

Iver Henriksen Amnitsbøl af Hjortsvang i Silkeborg amt får tingsvidne på arveret efter Dorthe Sørensdatter, som var født af forældrene Søren Sørensen og Kirsten Lauridsdatter. Hun rejste her fra landet ugift for at tjene i Holsten, hvor hun skal være blevet gift med Claus Hansen Topfer i Husum. Hun efterlod ingen livsarvinger. Iver Henriksen har fuldmagt fra en række personer, hvoraf de fleste bærer navnet Amnitsbøl. Deres hjemsteder er Fredericia, Horsens og Erritsø.

Jens Jepsen af Almind fremstod og tilkendegav, at Vorherre har hjemsøgt ham med storm og stor hvirvelvind, som omblæste hans ladehus. Tømmeret er ganske i stykker, og han kan ikke komme på fode igen uden hjælp. Der skal købes tømmer for mindst 40 rdl.

18/8. Mag. Laurids Lundemand, sognepræst for Smidstrup og Skærup menigheder, ctr. en del husmænd. 15/9

1733 - 8. september:

447:

25/8. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 6/10

449:

1/9. Dom: Jonas Wissing p.v.a. tolder Anders Rachlov af Kolding ctr. Jep Hansen af Seest. - Denne skal betale en gæld på 30 rdl.

1/9. Dom: Niels Jensen Hyboe af Trelde ctr. Jep Hansen af Seest. - Denne skal betale en gæld på 89 rdl.

Læst obligation på 28 sldlr. fra Jep Udsen og søn Peder Jepsen af Kongsted til Thomas Sørensen i Torup.

449b: (første side på filmrullen M 30897)

18/8. Regimentskriveren for hyrden Niels Christensen i Bredstrup ctr. Søren Tygesen af Skærup. 22/9

18/8. Regimentskriveren for Hans Sørensen i Trelde ctr. Hans Jørgensen ibidem. 22/9

1733 - 15. september:

1/9. Mag. Laurids Lundemand, sognepræst for Smidstrup og Skærup menigheder, ctr. en del husmænd. 6/10

1733 - 22. september:

Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. Lichtenberg for hans to bønder Rasmus Sørensen af Klarlund og Niels Sørensen af Balle ctr. Peder Madsen af Vollund m.fl. 6/10

(450a er sidste side på filmrullen M 30896)

451b:

Hans Christian Møller af Horsens på vegne af Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 3/11

453:

8/9. Regimentskriveren for hyrden Niels Christensen i Bredstrup ctr. Søren Tygesen af Skærup. 6/10

Regimentskriveren for Mette Bøjesdatter i Asbo ctr. Peter Henriksen Skjøllermand ibidem. 6/10

453b:

8/9. Regimentskriveren for Hans Sørensen i Trelde ctr. Hans Jørgensen ibidem. Udsat til 13/10, men ikke set igen. - Hans Sørensen havde fået synet sine sår på begæring af sognefoged Niels Lauridsen i Vejlby. Det var efter, at de havde været til andendagsbryllup hos Hans Nielsen i Egeskov. På hjemvejen ville de to prøve hinanden ved en brydekamp, men det blev til slagsmål, så blodet flød af Hans Sørensen. Han blev hjulpet hjem, hvor han lagde sig i laden, fordi han ikke ville ind til sin kone, som han så ud. Næste dag kom han i seng, og der blev sendt bud efter mester Fiet (det er nok skarpretter Vitus Wagner) i Fredericia, der forbandt ham. Så lå han i seng nogle dage. Hans Jørgensen har nok villet vedkende sig brydekampen, men ikke sårene.

Anders Hansen af Nyborg stævner for skovhugst. 6/10

1733 - 6. oktober:

454:

1/9. Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. kommerceråd Lichtenberg ctr. Thomas Jensen af Ødsted for skovhugst i Kjeldkær skov. Christen Joensen af Mejsling har idag indgået forlig på Thomas Jensens vegne, der i bøde og sagsomkostninger skal betale 3 rdl. Sagen skal være aldeles mortificeret. En pantsat økse og nogle klæder udleveres til Christen Joensen. - Skovfoged Jochum Nielsen ved Kjeldkær har ifølge sagsøgeren søndag den 2/8, da der var ringet til kirke i Ødsted kirke, set, at der var blevet hugget 6 træer. Thomas Jensen havde allerede fået dem over åen, så skovfogeden kunne ikke komme til at pante ham på fersk gerning. Men Thomas Jensens tjenestekarl Mikkel Jensen var i færd med at hugge endnu et træ; han slængte en økse fra sig, og den tog skovfogeden. Mikkel Jensen er blevet afhørt som vidne i sagen, selv om den sagsøgte har advaret imod det; men han er 30 år gammel og har været til alters nogle gange. Han indrømmer, at han den søndag, efter at han var gået hjemme fra sin moster i Ravning, havde været inde hos skovfogeden for at få et glas øl, og derefter var han gået videre til sin husbond Thomas Jensen på Vingsted mølle. Husbond gik og rev hø på engen, og han havde heste og vogn med for at hente hø til hyrden. Mikkel ved ikke, om husbond har haft en økse med. Der lå 6 elletræer i kæret; dem hentede de næste morgen. Iøvrigt nægter han, at han selv har hugget noget træ. Hans Christian Møller havde nævnt muligheden af at indbringe sagen for overretten.

4/8. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 17/11

22/9. Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. Lichtenberg for hans to bønder Rasmus Sørensen af Klarlund og Niels Sørensen af Balle ctr. Peder Madsen af Vollund m.fl. 3/11

454b:

8/9. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 27/10

22/9. Regimentskriveren for hyrden Niels Christensen i Bredstrup ctr. Søren Tygesen af Skærup. Forlig, idet hyrden erklærer, at han ikke har noget at sige Søren Tygesen på. - De var kommet i slagsmål med hinanden, da Søren Tygesen og andre var på vej hjem fra Fredericia og havde gjort holdt uden for Bredstrup. Hyrden var kommet drivende med noget kvæg, og da han havde fået det ind i byen, var han kommet tilbage og havde skældt Søren Tygesen ud for en skælm. Efter slagsmålet var hyrden blevet synet efter sin kones begæring. Idag gav de hinanden hånd på forliget.

22/9. Anders Hansen af Nyborg stævner for skovhugst. Udsat til 20/10, men ikke set igen. Idag er der indgået forlig mellem sagsøgeren og Steffen Nielsen af Nyborg, som inden 14 dage skal betale sagsomkostninger.

15/9. Mag. Laurids Lundemand, sognepræst for Smidstrup og Skærup menigheder, ctr. en del husmænd. 17/11

455:

Regimentskriveren ctr. Hans Madsen i Strandhuse. 27/10

455b:

22/9. Regimentskriveren for Mette Bøjesdatter i Asbo ctr. Peter Henriksen Skjøllermand ibidem. Der afsiges dom over udeblevne vidner: Hans Ulf, Iver Eskildsen og Peder Henriksen Skjøllermands tjenestekvinde Karen Jensdatter af Asbo. For deres foragt for retten skal de hver bøde 20 lod sølv til kongen og sagsøgeren og iøvrigt møde igen 20/10

1733 - 13. oktober:

Søren Thomsens enkes gård i Gelballe lovbudt 1. gang.

Niels Nielsen i Ejstrup fremlyser en hest 1. gang.

1733 - 20. oktober:

Læst forordning af 7/10, hvorved al skænden og larmen på prædikestolene i særdeleshed imod de såkaldte pietister forbydes.

Læst patent af 6/10 om højesteret for 1734.

6/10. Regimentskriveren for Mette Bøjesdatter i Asbo ctr. Peter Henriksen Skjøllermand ibidem. 10/11

456:

Hans Olesen Ulf af Asbo fik beskrevet den dom, der blev afsagt 6/10.

(Se 6/10). Jep Nielsen Basse af Tårup ctr. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen ibidem samt Jens Poulsen af Taulov Nebel. 27/10

456b:

Boeld Olufsdatter med mand og lavværge Niels Thomsen af Pjedsted og formynderne Jens Lassen af Håstrup og Christen Lassen af Tiufkær (på vegne af børnene Las, Niels og Ole Christensønner samt Karen Christensdatter, alle af Pjedsted) tilskøder Mads Lassen og hustru Johanne Nielsdatter af Pjedsted den gård i Pjedsted, som Boeld Olufsdatter og børn hidtil har haft, og som var tilskødet hendes forrige mand sl. Christen Lassen af Gert Olufsen af Fredericia.

Søren Thomsens enkes gård i Gelballe lovbudt 2. gang.

Niels Nielsen i Ejstrup fremlyser en hest 2. gang.

1733 - 27. oktober:

Læst forordning af 16/10 om kornskatten.

6/10. Regimentskriveren ctr. Hans Madsen i Strandhuse. 8/12

457:

6/10 og 20/10. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel versus Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 10/11

460b:

Læst aftægtskontrakt for Christen Christensen af Ejstrup, der har afstået sin fæstegård til forhåbende svoger (svigersøn) Christen Nielsen af Lilballe og datteren Karen Olufsdatter.

Læst aftægtskontrakt for Kirsten Andersdatter sl. Søren Thomsens af Gelballe. Hun afstår sin selvejergård til sin søn Anders Sørensen og hans forhåbende fæstemø Catharina Madsdatter af Seest.

461:

Søren Thomsens enke Kirsten Andersdatter af Gelballe, hendes lavværge Lars Christensen ibidem og hendes medarvinger og børn, Karen Sørensdatter (ved dennes mand Jørgen Christensen ibidem), Ole Sørensen (ved formynderen Jens Andersen af Harte) og Else Sørensdatter (ved formynderen Hans Rasmussen af Gelballe), lovbød 3. gang deres gård i Gelballe. Anders Sørensen, som er Kirsten Andersdatters søn, og hans fæstemø Cathrina Madsdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

461b:

Jørgen Christensen af Gelballe, Jens Andersen af Harte og Hans Rasmussen af Gelballe gav på vegne af deres myndlinge (se lovbydelsen ovenfor) arveafkald til Anders Sørensen af Gelballe for fædrende og mødrende arv.

Niels Nielsen i Ejstrup fremlyser en hest 3. gang.

Skovrider Brandt lod ved sin karl Jacob Krog afhjemle oldensyn på Henneberg ladegård.

1733 - 3. november:

(Peder Pedersen af Viuf er sættedommer, og Jens Andersen ibidem sætteskriver).

6/10. Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. Lichtenberg for hans to bønder Rasmus Sørensen af Klarlund og Niels Sørensen af Balle ctr. Peder Madsen af Vollund m.fl. 17/11

22/9. Hans Christian Møller af Horsens på vegne af Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 17/11

Jens Krog lader afhjemle oldensyn for nogle skove.

Skovfoged Laurids Jepsen i Seest lader afhjemle oldensyn for Anst herreds skove.

462:

1733 - 10. november:

(Hans Pank er birkedommer for første gang, Jens Andersen af Viuf har sædvanligvis været sættedommer og er det atter nogle af de følgende tingdage).

27/11. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel versus Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. Sagen henvises idag til behandling på ryttersessionen. Den har drejet sig om et hus, som Jep Nielsen Basse efter modpartens mening har opført uberettiget. Disses advokat har været Christian Grundahl. Basses advokat, Otto Diderik Bierum af Gravengård, har på et tidspunkt rejst spørgsmålet, om Grundahl opfyldte de kriterier for advokater, der var sat i kongens forordning herom. Retten resolverede, at Grundahl som edsvoren mand kunne fortsætte sin sag den dag og derefter søge stiftamtmandens autorisation, hvorimod Bierum selv blev underkendt.

464b:

Læst anordning af 30/10 om, at der for kontinuationsstævninger skal betales til rettens betjente lige så meget som for en hovedstævning.

20/10. Regimentskriveren for Mette Bøjesdatter i Asbo ctr. Peter Henriksen Skjøllermand ibidem. Udsat til 1/12, men ikke set igen. - Mette Bøjesdatter havde været på vej ud til Anders Ulfs lille toft, da hun blev angrebet af Skjøllermands søn; dennes moder kom ud og deltog i slagsmålet, og så kom også Skjøllermand selv i bar skjorte. Mette fik en del prygl, men synsmændene har ikke fundet alvorlige skader på hende.

1733 - 17. november:

6/10. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 15/12

3/11. Hans Christian Møller af Horsens på vegne af Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 8/12 (Se også 1/12)

465:

3/11. Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. Lichtenberg for hans to bønder Rasmus Sørensen af Klarlund og Niels Sørensen af Balle ctr. Peder Madsen af Vollund m.fl. 8/12

465b:

Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Lauge Jørgensen i Trelde. 15/12

467b:

6/10. Dom: Mag. Laurids Lundemand, sognepræst for Smidstrup og Skærup menigheder, ctr. en del husmænd og inderster i Smidstrup og Skærup sogne. - Først sr. Hans Henrichsen i Velling hans tilhørende husmænd, nemlig Peder Buch, Palle Hjuler, Hans Roskilde(?) og Niels Soldat i Store Velling: Hans Henrichsen har fremlagt deres fæstebreve m.m., men han har ikke fremlagt nogen ekstrakt af jordebogen til bevis på, at disses huse er matrikuleret med noget hartkorn under hans såkaldte proprietærgods. Derfor kan de ikke anses for andet end lejehuse, hvortil fæsterne har lejejord; og som beboere af umatrikulerede huse skal de altså gøre præsten en årlig høstdag. - De øvrige husmænd har ikke fremlagt noget i retten til deres befrielse. Det er Niels Koed og Johan Diderichsen med hustruer i Store Velling, Christian Deth og hustru af Skærup og Hans Smed og Laurids Rasmussen med hustruer af Håstrup. Også de skal efter lovens 2-12-5 gøre deres høstdag til Smidstrup præstegård.

1733 - 24. november:

Ole Mønster, der er fuldmægtig hos jægermester Bielche på Vranderup hovgård får tingsvidne ang. en aftakket rytter ved navn Hartvig Joachim Ebbert, der er arresteret i Haderslev for krybskytteri.

468:

Christen Jensen af Højen ctr. Jens Nielsen Follerup ibidem. 8/12

468b:

Læst obligation på 100 sldlr. fra Søren Jørgensen Skytte i Trelde til Frederik Amager, rådmand i Fredericia; lånet skal bruges til at indfri en gæld til Christiane Sophie sl. Hans Marcussens.

1733 - 1. december:

Læst forordning med forbud mod udførsel af heste.

(Se 17/11). Regimentskriveren for Anders Lauridsen af Hesselballe ctr. Jørgen Sørensen af Sillehus. 8/12

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

1733 - 8. december:

24/11. Christen Jensen af Højen ctr. Jens Nielsen Follerup ibidem. 19/1-1734

469:

17/11. Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. Lichtenberg for hans to bønder Rasmus Sørensen af Klarlund og Niels Sørensen af Balle ctr. Peder Madsen af Vollund m.fl. 19/1

17/11 (se også 1/12). Hans Christian Møller af Horsens på vegne af Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 19/1

469b:

17/11 og 1/8. Regimentskriveren for Anders Lauridsen af Hesselballe ctr. Jørgen Sørensen af Sillehus. 19/1

471:

I stedet for Peder Pedersen af Viuf var Mads Nielsen af Follerup stokkemand i følgende sag:

Peder Pedersen af Viuf ctr. Johan Hyrde ibidem. Udsat til 22/12, men ikke set igen.

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Hans Gløjer af Lille Anst og Laurids Andersen og Diderich von Ohlen i Glibstrup. 22/12

Niels Pedersen af Møsvrå anmeldte ildsvåde.

471b:

Niels Nielsen af Fugdal i Hejnsvig sogn anmeldte ildsvåde.

27/10. Dom: Regimentskriveren ctr. Hans Madsen i Strandhuse. - Han har med et stykke træ slået Jørgen Lyngs tjenestepige Birthe Hansdatter, da hun var ved at uddrive sin husbonds svin. Samme dag har han mødt Iver Pedersens hustru Karen Andersdatter af Bjert, da hun var på vej hjem fra Strandhuse. Da hun spurgte ham, hvem det var, der skreg og klagede sig, slog han også hende, så hun skal have opspyttet blod. - Hans Madsen har tilstået og højligt fortrudt sin gerning. Han bør efter lovens pag. 900 art. 8 bøde til hver af dem tre 6 lods sølv, hvoraf der tilkommer dem 1/3 og kongen 2/3. Desuden skal han stå vedkommende til rette, hvis de får men af slagene, og til erstatning for arbejdes forsømmelse skal han betale 1 rdl. til hver af dem.

1733 - 15. december:

Læst forordning af 30/11 om matrikelskat og rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1734.

Læst amtmand von Linstows missiv af 8/12, at ingen må brænde brændevin på landet uden privilegium.

472:

17/11. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 19/1

17/11. Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Lauge Jørgensen i Trelde og brødre. Udsat til 19/1, men ikke set igen. - For 6 år siden havde Lauge Jørgensen købt 4 stude af Hans Gade sammen med sine brødre Niels og Hans Jørgensen og Søren Jørgensen Skytte. Det var den gang, da Peder Pedersens gård i Trelde skulle have ny fæster og den daværende regimentskriver havde noteret Gregers Hansen for den. Gregers Hansen var fæster på en gård i Tved under Enevold Madsen Bolvig på Nebbegård. Brødrene Jørgensen ville forhindre dette fæste, fordi de ønskede, at Hans Jørgensen skulle have gården. De havde derfor lovet Bolvig 4 stude for at lade være med at give Gregers Hansen pas. Siden sendte Bolvig så sin avlskarl Hans Skovenberg og Søren Gartner til Søren Skytte, for at de skulle brænde de 4 stude. De fik brændemærket tre; den fjerde var stumprumpet. Da Bolvig om efteråret sendte bud efter studene, ville Søren Skytte ikke af med dem, men fik i stedet en aftale med Hans Gade om levering af 4 stude. Men de blev uenige, og derefter ville Hans Gade ikke handle med Hans og Søren Skytte, heller ikke om hans brødre kautionerede for dem. Så købte Lauge og Niels to stude hver for ialt 50 slettedaler, og brødrene aftalte indbyrdes, hvorledes de skulle fordele betalingen. De havde ikke betalt.

Peder Thonboe af Hundsbæk lader Jens Skræder af Bække skaffe tingsvidne på, at de gårde i Bække, som Christen Jensen, Steffen Iversen, Poul Andersen, Hans Jessen, Jens Madsen, Morten Jensen, Eske Iversen og Niels Jepsen beboede, og som brændte for 2 år siden eller længere tilbage, igen er forsvarligt opbygget og bedre end før. Bønderne har alle nydt 2 års frihed for skat.

Hans Peiter Klods, der nu bor i Fredericia, får tingsvidne vedr. sin vandel. Den 3/5-1727 kom han til Starup med et barn, og et andet barn blev bragt ham; det var blevet fundet på Starup mark, hvor moderen havde forladt det. Hans Peiter Klods har været i Starup til udgangen af 1732 og har betalt Christen Pedersen for børnenes kost, klæder og skolegang. Dette bekræfter Christen Pedersen af Starup. Hans Peiter Klods var ankommet med et pigebarn på 7-8 år, og Johan Jørgensen bragte ham et ca. 4-årigt pigebarn, som han havde fundet på Starup mark efter solens nedgang. Barnet havde fortalt, at moderen var gået til Christen Pedersen. Der var han så gået hen med barnet, hvis storesøster vedkendte sig det.

Læst skøde fra Peder Thonboe på Hundsbæk til sl. Jens Madsens enke Catrine Hansdatter og hendes arvinger på et rytterhus i Bække nord for kroen.

472b:

Læst aftægtskontrakt for Lars Sørensen (og hustru) i Viuf. Han afstår sin fæstegård til Michel Jensen af Smidstrup mølle. Denne er bror til Lars Sørensens hustru.

1733 - 22. december:

Læst skøde fra Hans Iversen i Skanderup til Iver Jepsen ibidem på hans lille påboende proprietærgård (af hartkorn 6-4-3-2).

473:

Frederik Svartz af Vejle ctr. hans kære mama Catrine sl. kornet Svartzes og svigersøn, citantens svoger Mathias Jensen ibidem. 12/1

473b:

8/12. Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Hans Gløjer af Lille Anst og Laurids Andersen og Diderich von Ohlen i Glibstrup. 26/1

474b:

Læst obligation på 80 sldlr. fra Michel Vedstesen i Skanderup til Hans Thomsen i Lejrskov, et lån af de midler, hans søn Tulle Hansen har arvet efter sin mor Kirsten Tullesdatter.

Læst skøde fra Jørgen Holm på Snoghøj til Hans Christian Frost i Erritsø på 4 agre.

Læst forskrivning på 24 rdl. 1 mk. fra Jens Udsen i Viuf til Jens Andersen ibidem.

Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

475:

Regimentskriveren bekendtgjorde skifte den 7/1 efter sl. Hans Madsen Kyed i Bjert samt skifte den 8/1 efter Hans Jespersen i Stenderup.

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle fremlyste en hest.

1734

475:

1734 - 12. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde udi Nærværende Aar, Da Man tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1734 - den 12. Januar

Birkedommeren Hans Pank af Håstrup og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Peder Pedersen, Michel Snegel, Søren Madsen, Mogens Jensen og Rasmus Jørgensen af Viuf, Hans Madsen og Laurids Christensen af Fredsted, Christen Jensen af Håstrup.

Mads Jessen af Vranderup mølle ctr. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest. 26/1

22/12. Frederik Svartz af Vejle ctr. hans kære mama Catrine sl. kornet Svartzes og svigersøn, citantens svoger Mathias Jensen ibidem. 26/1

475b:

Arvingerne efter sl. Enevold Madsen Bolvig ctr. debitorer. 26/1

Sl. Herman Skusters enke Maren Lasdatter af Holm lovbød sin påboende gård 1. gang.

Mathias Jessens påboende sted Skygeberg lovbudt 1. gang.

Maren Eriksdatter af Stovstrup lovbød sin påboende gård 1. gang.

1734 - 19. januar:

Peder Nielsen Knoer, skoleholder i Ågård, ctr. Lauge Knudsen, skoleholder i Harte. Denne gør afbigt. Hans ord må være blevet sagt i drukkenskab og hastighed.

15/12. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 9/2

476:

8/12. Hans Christian Møller af Horsens på vegne af Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 16/2

Byskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Laurids Sørensen i Viuf. 9/2

8/12. Christen Jensen af Højen ctr. Jens Nielsen Follerup ibidem. - Der skulle have været afsagt dom idag; men nu gør Jens Follerup afbigt. Hans ord er sagt i drukkenskab. Niels Pedersen af Højen kautioner for hans betaling af sagsomkostningerne. - Sagen har drejet sig om en episode, der fandt sted, da de og andre var på vej hjem fra Horsens. Jens Follerup havde sagt til Christen Jensen, at han var en tyveknægt, der havde stjålet af kongens skov. De havde været oppe at slås lidt med de kæppe, de havde med.

8/12. Dom: Hans Christian Møller af Horsens p.v.a. Lichtenberg for hans to bønder Rasmus Sørensen af Klarlund og Niels Sørensen af Balle ctr. Peder Madsen af Vollund m.fl. - Det er bevist ved tingsvidner og ved vidnesbyrd fra feltskærer sr. Christian Galten i Vejle og synsmænd, at Peder Madsen i Vollund med hug og slag har overfaldet Rasmus Sørensen af Klarlund på hans lovlige hjemvej fra Vorbasse marked (den 28/8). Rasmus Sørensen har forsvaret sig med sin vognkæp; men da Mads Pedersen af Tågelund kom til, blev de Rasmus Sørensen for stærke. - Peder Madsen og Mads Pedersen skal bøde efter lovens pag. 900, art. 8 tre seks lod sølv, og efter pag. 919, art. 24 to fyrre lod sølv samt efter lovens pag. 898, art. 2 bøde for 16 såremål og blå slag hver 3 tre lod sølv. Denne bøde deles efter lovens pag. 155, art. 4 i 3 parter; den første tilkommer sagsøgeren, den anden hans husbond og den tredie kongen. Desuden betaler de begge til bartskærerløn 6 rdl. samt til processens omkostninger 4 rdl. Og skulle de ikke have formue til bødernes betaling, skal de efter lovens pag. 157, art. 11 arbejde i skubkærren i Fredericia fæstning 6 måneder. For de nærgående ord, der er passeret i samme tummel, tilfindes Peder Madsen her for tinget at gøre Rasmus Sørensen afbigt samt for sine ubesindige ord at betale i bøde til Egtved sogns fattige 2 rdl., som præsten modtager og uddeler til sognets fattige. (Da feltskæreren havde synet Rasmus Sørensen, vidste han endnu ikke, om patienten ville dø af sine sår. Kirsten Jensdatter af Nordbæk er en af dem, der har vidnet. Da hun ville hjem fra Vorbasse marked, mødte hun Peder Madsen og spurgte ham, om de skulle følges ad. Han havde svaret ved at spørge, om hun ville sekundere ham, for de tyve og skælme, der ville overfalde ham, og om hun ville svare dertil, hvis han slog nogen ihjel. Søren Andersen af Lihme havde også set Peder Madsen ved afrejsen fra markedet. Da han red derfra, kom Peder Madsen ham i møde lidt uden for Vorbasse; han red og svang med en svøbe, og da Søren Andersen spurgte, om han vil med hjemad, svarede han hujende nej, idet han nogle gange tilføjede, at der var nogen, der skulle myrdes. Så råbte Søren Andersen til dem, der var bagude, at de ikke skulle befatte sig med Peder Vollund. Kirsten Jensdatter (Peder Christensens hustru) og hendes svoger Hans Pedersen af Nordbæk fulgtes ad fra markedet, og de kom til Rasmus Sørensen og hans broder Niels, der holdt på vejen. De spurgt Hans Pedersen, om de havde mødt nogen på vejen, og dertil svarede han ja, han havde mødt Peder Madsen. Så fortalte de, at Peder Madsen havde antastet dem og beskyldt Rasmus Sørensen for at være en tyv og kanalje, og han havde slået efter Rasmus Sørensen med sin pisk, men denne var sprunget ned af vognen, havde taget sin vognkæp og kylet den efter Peder Madsen, der blev ramt på skulderen og så red bort. Så fulgtes de ad til det punkt, hvor vejen deler sig i to (den ene til Spjarup og den anden til Nybjerg mølle). Her var Peder Madsen og Mads Jensen af Lie og nogle flere. De to fra Nordbæk red videre. Hans Pedersen vendte sig om en enkelt gang og så, at Peder Pedersen Vestergaard slog Rasmus Sørensen, men mere så han ikke, for han turde ikke vende sig om igen. Kirsten Jensdatter havde bedt dem om at holde fred, men også hun var blevet så bestyrtet og bange, da hun hørte de mange slag. "Slå digt!", råbte de i munden på hinanden. - Peder Hansen Brinch (?) af Spjarup havde været i følge med Peder Vestergaard og Gabriel Pedersen af Egtved og Mads Jensen af Lie på deres hjemvej. De var kommet til Peder Madsen, som holdt ved Slavsten. Han spurgte dem, om de havde set en vogn undervejs, og klagede over, at han var blevet slået. Han bad dem om at vente sammen med ham, til vognen kom. Så red de ganske langsomt fremad, indtil vognen med Rasmus Sørensen og hans broder indhentede dem. "Kommer du nu, din kanalje!", sagde Peder Madsen, "nu skal du få en ulykke, fordi du har slået mig". Så fulgte han efter vognen og slog nogle gange Rasmus Sørensen med sin pisk. Rasmus Sørensen bad om fred og spurgte så de andre om vej. "Hvad er det for nogle hundsfotter, der spørger om vej?", sagde Mads Jensen af Lie. Så så Peder Hansen, at Rasmus Sørensen steg ned af sin vogn, tog sin vognkæp og slog efter Mads Jensen, der red frem og tilbage i heden. Rasmus Sørensen satte sin vognkæp på plads igen og ville køre videre, men så red nogle af mændene om og tog fat i tømmerne, så vognen ikke kunne køre. Da kom Rasmus Sørensen til at slå Peder Vestergaard, som han ikke kendte, med sin svøbe. Peder Vestergaard havde ellers hverken sagt eller gjort noget hidtil; men nu sagde han, "Vil du ikke have fred, så skal du få noget mere". Så steg Rasmus igen af vognen og greb efter sin vognkæp, som han ikke fik fat i, og nu tog Peder Vollund og Peder Madsen fat i ham og slog ham til jorden. Han kom op igen og råbte på fred. Så kom Peder Madsen af Vollund, Mads Jensen af Lie og Peder Vestergaard og slog på ham, så han faldt til jorden og lå som død; men han råbte om fred igen, nu havde han fået nok. Så kom Mads Pedersen af Tågelund. "Jeg kender dig nok, Rasmus Klarlund; du skal, gode karl, minsæl have noget mere", sagde han og slog ham med sin pisk, mens han lå på jorden. Og det til trods for, at Rasmus Sørensen ikke havde noget udestående med ham. På det tidspunkt red Peder Hansen Brinch og andre videre. - Andre vidner har fortalt om, hvordan de siden fandt Rasmus Sørensen og hans broder. - På tingdagen den 17/11 frafaldt Rasmus Sørensen anklagen imod Peder Pedersen Vestergaard af Egtved og Mads Jensen af Lie, vistnok på grund af bevisets stilling. - Peder Madsen har forsøgt at få sagen trukket ud, fordi hans husbond oberst Beenfeldt ikke var stævnet).

476b:

De tre steder, nemlig Holm, Skiøgeberig samt Maren Eriksdatters halve gård i Stovstrup blev idag til andet ting lovbudt.

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

1734 - 26. januar:

12/1. Mads Jessen af Vranderup mølle ctr. Christen Eriksen og Hans Madsen af Seest. - Sagen afvises, indtil der ifølge lovens pag. 114, art. 27 fremlægges kgl. bevilling.

477:

12/1. Frederik Svartz af Vejle ctr. hans kære mama Catrine sl. kornet Svartzes og svigersøn, citantens svoger Mathias Jensen (Jessen) af Skiøgeberig. - Forlig. - Sagen har drejet sig om Frederik Svartzes arv. Nu får han i retten udbetalt 30 rdl., og svogeren Mathias Jessen skal give ham en forskrivning på 10 rdl. Så har Frederik Svarts ikke flere fordringer i arven efter sine forældre. Hvis der er mere at få i afregningspenge for faderens tjeneste i Brabrant, tilfalder de Frederik Svarts. Og denne må også søge Mads Hacks hustru i Vonsild for de 20 rdl. hun har fået i Haderslev. Men hvis han ikke får noget ud af det, kan han ikke gøre krav gældende hos sin svoger og moder.

Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 16/2

477b:

Seest Nederholms lodsejere ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem. 9/2

479:

Anthoni Jacobsens tjenestekarl Jens Nielsen af Nagbøl ctr. Jens Christensen af Drabæk mølle. 9/2

479b:

22/12. Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Hans Gløjer af Lille Anst og Laurids Andersen og Diderich von Ohlen i Glibstrup. Udsat til 9/2, men ej set. - De sagsøgte er nogle af Hans Pedersens husmænd. De har skullet gøre rede for de kontrakter, de har på husene.

12/1. Arvingerne efter sl. Enevold Madsen Bolvig ctr. (debitorer) Diderich Buch, guldsmed i Vejle, for gæld efter den offentlige auktion på Nebbegård. Degnen Ursiin i Gauerslund har betalt. - Dom: Diderich Buch har ikke holdt sit løfte til stævningsmændene om betaling. Nu dømmes han dertil.

480:

Frederik Svartz af Vejle på egne vegne og på vegne af sin kære moder madame Katrine Svartzes af Skiøgeberg samt Jacob Svartz af Vonsild på egne vegne lovbød 3. gang den selvejerotting, som Mathias Jensen har i brug til sit påboende sted i Tiufkær, Skiøgeberg kaldet. Mathias Jessen, som er Frederik Svartz' svoger, og hans hustru Anna Jørgensdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Mads Jensens påboende gård i Viuf lovbudt. Ingen bød på den.

480b:

Læst aftægtskontrakt for Therkild Thomsen af Tiufkær, der har afstået sin ryttergård til sønnen Peder Therkildsen. Denne skal give sine forældre aftægt samt betale til brødrene Thomas, Otte og Hans Therkildsen hver 20 sldlr. og til søsteren Karen Therkildsdatter 60 sldlr. plus en kiste og en seng.

1734 - 9. februar:

Læst forordning af 29/1 med forbud imod at modtage gaver fra de unge karle, der henhører til nationalmilitsen.

26/1. Seest Nederholms lodsejere ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem. 16/2

484:

19/1. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 23/2

19/1. Byskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Laurids Sørensen i Viuf. 16/2

Laurids Sørensen af Viuf ctr. Thomas Ebbesens enke i Kolding. 16/2

26/1. Anthoni Jacobsens tjenestekarl Jens Nielsen af Nagbøl ctr. Jens Christensen af Drabæk mølle. Udsat til 23/2, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om gæld.

Mads Jensens påboende gård i Viuf lovbudt 2. gang.

Lars Jepsen, skovfoged af Seest, angav skovhugst.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

484b:

Læst obligation på 18 rdl. 2 mk. fra Niels Andersen af Refsing til naboen Niels Larsen ibidem, et lån af dennes myndling Claus Rasmussens arv efter hans far sl. Rasmus Madsen.

Læst aftægtskontrakt for Thomas Hansen og hustru af Lille Velling. De har afstået fæstegården til sønnen Hans Thomsen og fæstemø Lisbet Nielsdatter.

1734 - 16. februar:

9/2. Seest Nederholms lodsejere ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem. 2/3

486b:

19/1. Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 9/3

Sognefoged Nis Pedersen Lejrskov af Hjarup ctr. husmand Christen Levitsen ibidem. Udsat til 2/3, men ikke set igen. - Der har været ransagning i Hjarup efter en eg, som var forsvundet fra Nis Pedersen. Hos Christen Levitsen havde de fundet 69 opkløvede hjuleger af grønt træ, efter at han havde sagt, at der ikke var noget at finde. Han er også set kløve egetræ sammen med husmanden Hans Agermand søndag morgen, da egen var forsvundet om natten.

487:

9/2. Byskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Laurids Sørensen i Viuf. 9/3

I følgende sag sad Anders Pedersen af Viuf som 8 mand:

9/2. Laurids Sørensen af Viuf ctr. Thomas Ebbesens enke i Kolding. Tingmændene Michel Schnegel af Hjarup og Hans Madsen af Fredsted bevidner, at Laurids Sørensen for 6-7 år siden her ved retten betalte birkedommer Thomas Ebbesen de den 27/11-25 tildømte 4 rdl., og da Laurids Sørensen havde betalt pengene, sagde Ebbesen, at han skulle betale 1 rdl. i omkostninger, hvad han straks gjorde. Så begærede Laurids Sørensen kvittering, men birkedommeren slog sig for sit bryst og rakte ham sin hånd med de ord, at han aldrig skulle blive krævet for pengene; det skulle han være mand for. - Tingsvidne.

26/1. Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 9/3

487b:

Sl. Mogens Hansens enke Anne Iversdatter af Viuf med lavværge Christen Joensen af Mejsling, Iver Mogensen, Jørgen Christensen på vegne af sin hustru Mette Mogensdatter af Mejsling, Mads Jessen af Bølling på vegne af sin hustru Johanne Marie Mogensdatter og Jens Jørgensen af Starup på vegne af sin hustru Margrethe Mogensdatter lovbød 3. gang den dem tilhørende og Mads Jensen påboende gård i Viuf. Mads Jensen og hustru Maren Mogensdatter af Viuf begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1734 - 23. februar:

(Se 12/8-32). Simon Madsen af Vejen mølle og medarvinger efter Mads Termandsen fra Nielsby ctr. Anders Bertelsen Ulf fra Asbo. 9/3

488:

9/2. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 16/3

489b:

Læst forskrivning af 24/10-29 fra Søren Rasmussen Sandemand af Håstrup på 66 rdl. 4 mk. til Niels Strangesen af Tiufkær.

Læst aftægtskontrakt for ??? og hustru Maren Pedersdatter, der afstår fæstegården til Jørgen Hansen Broch, som skal giftes med mandens steddatter Anne Sørensdatter. Dennes søster skal i penge have 20 rdl. Underskrevet Tiufkær, den 3/12-1732. Første navn er Hans Olesen.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

1734 - 2. marts:

Jens Andersen i Viuf er sætteskriver i følgende sag:

Birkeskriver Mads Paabye på Nygård fører vidner ang. stolestader i Starup kirke. 16/3

492b:

16/2. Seest Nederholms lodsejere ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem. 9/3

493b:

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup angav skovhugst.

Hans Jespersens enke Anne Christensdatter i Stenderup lovbød sin gård 1. gang.

1734 - 9. marts:

Præsten Niels Tøxen lader annullere en obligation til mad. Dorthe sl. Hartvig Splets. Den er protokolleret 22/3-24.

Jens Simonsen af Nørre Vilstrup ctr. Jens Jørgensen af Vester Nebel mølle. 30/3

494:

16/2. Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. 20/4

494b:

2/3. Baltzer Bahnsen og Seest Nederholms lodsejere ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem. 23/3

16/2. Byskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Laurids Sørensen i Viuf. 20/4

495:

16/2. Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 23/3

23/2. Dom: Simon Madsen af Vejen mølle og medarvinger efter Mads Termandsen fra Nielsby ctr. Anders Bertelsen Ulf fra Asbo. - Siden Anders Bertelsen Ulf ikke i så lang tid efter den ergangne landstingsdom af 17/9-1732 på den her ved retten forhen af sl. birkedommer Ebbesen afsagte dom har indfundet sig for at tilfredsstille kreditor, Simon Madsen og medarvinger, så fornyes landstingsdommen til betaling: Hvis han ikke har betalt inden 15 dage, må han lide nams indførelse i sit bo. - Hvad angår Otto Diderich, da henvises sagsøgerne til at søge ham ved hans eget forum. - (Det er prokuratoren Otto Diderich Bierum fra Gravengård, der synes at være nævnt i landstingsdommen. Anders Ulfs nuværende prokurator er birkedommeren Joen Seerup fra Hunderup, der har anført det betænkelige i at føre sag mod en arresteret mand, der ikke kan komme til tinge).

Hans Jespersens enke Anne Christensdatter i Stenderup lovbød sin gård 2. gang.

Jep Udsen i Kongsted lovbød sin halve gård 1. gang.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

1734 - 16. marts:

2/3. Birkeskriver Mads Paabye på Nygård fører vidner ang. stolestader i Starup kirke. 30/3

Læst forordning af 5/3 ang. besvangrelser og det deraf påstående ægteskab.

Læst forordning af 24/3 ang. den gæld, som af officerer efterdags gøres.

Konsumtionsforpagter Henrik Ravn i Kolding ctr. David Madsen og moder med lavværge af Seest. 30/3

495b:

23/2. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 23/3

496:

Skovfoged Hans Jørgen Mejer af Pjedsted angav skovhugst.

Skovfoged Jesper Jespersen af Trelde angav skovhugst.

Jep Udsen i Kongsted lovbød sin halve gård 2. gang.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

1734- 23. marts:

Peder Pedersen af Viuf aflægger ed på, at han i sommeren 1733 i sin have på Viuf gade og mark har indavlet af sin egen tobaksplantage 300 skpp. tobaksblade, som han har solgt til køb- og handelsmand Knud Andersen i Kolding. Denne får tingsvidne.

16/3. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 30/3

499:

9/3. Baltzer Bahnsen og Seest Nederholms lodsejere ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem. Markstrid. Tingsvidne.

Baltzer Bahnsen og Seest Nederholms lodsejere (ctr. Christen Pedersen og Christen Hansen ibidem). Synsmænd udmeldes. Udsat til 30/3, men ikke set.

9/3. Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 6/4

499b:

Læst skøde fra Jens Jensen i Kongsted Torp på 1/2 gård i Stovstrup vesten Bolbro til hans yngste søn Hans Jensen.

Hans Jespersens enke Anne Christensdatter i Stenderup med lavværge, hendes nuværende mand Poul Nissen Garp af Noes, lovbød sin gård 3. gang. - Anders Hansen af Lilballe og fæstemø Kirstina Jesdatter fra Smidstrup begærede skøde på een part, og Bertel Jespersen og hustru Mette Sørensdatter af Stenderup begærede skøde på en anden part.

Skøde til Anders Hansen og fæstemø efter foranstående lovbydelse.

500:

Skøde til Bertel Jespersen og hustru efter foranstående lovbydelse.

500b:

Jep Udsen i Kongsted lovbød sin halve gård 3. gang. - Hans søn Peder Jepsen og fæstemø Dorthe Nielsdatter fra Pjedsted begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

501:

1734 - 30. marts:

16/3. Konsumtionsforpagter Henrik Ravn i Kolding ctr. David Madsen og moder med lavværge af Seest. 20/4

Læst kammerkollegiets skrivelse af 27/3 til amtmanden, at aftakkede og dimitterede dragoner og soldater skal svare konsumtion og folke- og familieskat efter forordningen af 4/2-1733.

23/3. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 13/4

9/3. Jens Simonsen af Nørre Vilstrup ctr. Jens Jørgensen af Vester Nebel mølle. 13/4

501b:

Birkedommer Joen Seerup af Hunderup fremlægger amtmandens autorisation til at virke som sættedommer i en sag mellem Mads Jessen Møller af Vranderup mølle og Christen Eriksen med svoger Hans Madsen af Seest. Men birkedommer Pank vil give ham autorisationen tilbage, idet han erklærer, at han ikke vil vige sit dommersæde i denne sag, siden den forrige interlocutoriekendelse er således, som han for højere ret vil være ansvarlig, og han vil forblive ved den, indtil han bliver underkendt af højere ret, eller en kgl. tilladelse fremlægges. Seerup vil ikke tage imod autorisationen, så den forbliver ved retten til indførelse i protokollen. Seerup får tingsvidne.

16/3. Birkeskriver Mads Paabye på Nygård får tingsvidne ang. stolestader i Starup kirke. - Hans Hansen af Nyborg vidner: Indtil 1708 havde Nygård de to første stole nærmest prædikestolen til fruentimmerne. Gårdens husmænd søgte stolestade hist og her, hvor der var plads i kirken, og hvor præsten anviste dem plads. Det var general Leegart, der dengang beboede gården. Nu har Paabye de 6 parter af gården, mens de 5 parter beboes af 13 beboere. Der skete en fordeling af kirkens stole i 1712 eller 1713 af kirkens daværende forsvar. I 1718 eller 1719 blev Nygårds to mandsstole ændret til 3 stole. Nu har gården 3 mandsstole og 3 kvindestole; der kan sidde 5 personer i hver. Panks formand (Christen Møller?) havde 12 tdr. hartkorn, og Peder Poulsen havde 4 tdr. hartkorn; sidstnævnte havde den mellemste stol. Nygårds kvindestole er de snævreste i kirken, så snævre, at en frugtsommelig kvinde knapt kan trænge sig ind. Nogle af Nygårds lodsejere havde indtil for 3 år siden desuden haft den 5. stol fra mandsstolen af; da blev den tillagt 3 andre uvedkommende fruentimmere. Der er ingen i hele sognet, der har så stor mangel på stolestader som birkeskriveren og familie, og der er beboere, som ikke holder tjenestefolk, der har lige så mange sæder og stader i kirken som birkeskriveren, der dog har en af de største gårde i sognet og holder 6-7 tjenestefolk. - Da general Leegart i 1718 el. 1719 rejste fra Nygård, gav han til kirken en fruentimmerstol, som han havde ladet opbygge, men som han ved sin afrejse ville nedbryde. Den blev sat på pulpituret, og Nygårds beboere gav 20 rdl. til pulpiturets opbygning, og de fik løfte om stolestader. - Den lukkede stol på pulpituret blev lavet af den stol, som generalen havde givet. - Efter at birkeskriveren havde fået de ønskede svar, blev vidnet også udspurgt af byfoged Christian Grundahl, der repræsenterede præsten Johan Soltau: Stolene på pulpituret var blevet fordelt i overværelse af provsten, præsten og kirkeværgerne. Der er ingen, der har taget stolestader fra birkeskriveren, blot har han for få af dem. Foruden de tre mands- og tre kvindestole er der nederst i kirken 3 mands- og 4 kvindestole til Nyborgs beboere, og birkeskriveren har også stader på pulpituret, men her er staderne ikke inddelt. Derimod har han nede i kirken sammen med Peder Poulsen en mands- og en kvindestol; heraf svarer Peder Poulsens andel til 4 tdr. hartkorn, hvorimod birkeskriveren har 8 tdr. hartkorn. Møllerenken har også part her med 4 tdr. hartkorn, så birkeskriveren har halvdelen af staderne, ialt 5 af de 10 stader. Det var sognepræst Christian Kjærulff, der fik generalen til at skænke sin lukkede kvindestol til kirken, da han havde nedtaget den og ville have ført den bort. Generalen var også med til at forære det nye pulpitur, idet en del af sognemændene skød resten til. Vidnet ved ikke, hvem der fik tildelt den lukkede stol på pulpituret, men den er aldrig blevet brugt af andre end præstens familie. Og den kunne måske godt have været præstens anpart, fordi det var ham, der havde skaffet den. Ingen i sognet har nogensinde påanket præstens brug af den stol. - Et andet vidne kan huske, at sognets beboere var blevet kaldt til kirken for at drøfte opbygning af pulpituret, og da havde de vedtaget at give 20 rdl. Præsten havde foreslået, at der blev kvindestole på den ene side af den lukkede stol og mandsstole på den anden og i midten den lukkede stol, så generalen kunne bruge den, om han engang måtte komme tilbage til sognet. Dette vidne kan bekræfte, at de foromtalte snævre stole har været benyttet af højfrugtsommelige kvinder, og at det ikke blot er birkeskriveren, men alle Nyborgs beboere, der mangler sæder. - Nu foreslog Johan Soltau for at forebygge store disputter og den påanke som kunne komme, hvis nogen skal afstå deres stader til birkeskriveren, og for at fremme kærligheden, at birkeskriveren og hans hustru, så længe de var i Starup sogn, måtte benytte halvdelen af sæderne i den lukkede stol, som tilhørte præstegården, uden at det dog må være til præjudice af præstegårdens rettighed. Birkeskriveren erklærede, at heller ikke han ønskede andet end at leve i kærlighed og enighed med hr. Soltau, hans sjælesørger og gode ven. Han ville være tilfreds, hvadenten han kunne få plads for sig og familie i den lukkede stol sammen med præstens, eller han kunne som en rettighed få anvist en plads i kirken, hvor han kunne opbygge sin egen stol.

1734 - 6. april:

23/3. Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 13/4

1734 - 13. april:

30/3. Mølleren Jens Simonsen af Nørre Vilstrup ctr. Jens Jørgensen af Vester Nebel mølle. Forlig. Sagen har drejet sig om skovhugst.

30/3. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 20/4

502:

6/4. Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. Udsat til 4/5, men ej set. Det har drejet sig om nogle kirkejorder.

1734 - 20. april:

Hans Jensen Pag m.fl. af Egeskov ctr. Hans Jensen Gade m.fl. ibidem. 4/5

Læst forordning af 13/4 om, hvorledes der skal forholdes med dem, der deserterer fra de til udmarch kommanderede regimenter.

Regimentskriveren ctr. arrestanten Søren Nielsen af Haurum. 4/5

504:

13/4. Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke m. fl. af Asbo. 1/6

504b:

30/3. Konsumtionsforpagter Henrik Ravn i Kolding ctr. David Madsen og moder med lavværge af Seest. 18/5

Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. Jens Jepsen, Søren Jørgensen Skytte og Niels Jensen, alle af Trelde. 4/5

505:

Skovfoged Hans Jørgensen Mejer af Pjedsted angav skovhugst.

9/3. Dom: Byskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Laurids Sørensen i Viuf. - Bahnsen har stævnet Laurids Sørensen for at få dommen af 27/11-1725 fornyet til inddrivelse af en gammel gæld. Men Laurids Sørensen har ført vidner på, at han efter dommen betalte pengene til daværende birkedommer Thomas Ebbesen, som modtog pengene på Baltzer Bahnsens vegne. Da det vidne blev ført, havde prokurator Grundahl tilbudt at betale Bahnsen pengene på birkedommerenkens vegne, men det blev afslået. Laurids Sørensen frikendes for Bahnsens krav, som enken bør betale, men uden sagsomkostninger, fordi Bahnsen havde afslået Grundahls tilbud. Enken forbeholdes sin ret over for Banhsen, hvis hun kan finde noget til bevis på, at pengene er blevet betalt.

9/3. Dom: Jørgen Sørensen af Sillehus ctr. Anders Lauridsen af Hesselballe. - Jørgen Sørensen har sagsøgt sin hustru Maren Andersdatters stedfader for arv efter hendes broder uagtet hans arveafkald af 13/8 1728, der er ugyldigt, fordi det er skrevet på slet papir og skal være skrevet, inden han efter sit ægteskabs indgåelse havde opnået myndighedsalderen 25 år. - Der er af modparten ført vidner på, at Jørgen Sørensen og hustru efter arveafkaldet havde erklæret sig fornøjet. Ligeledes, at Anders Lauridsen har givet ægteparret en ko, et får og en kjortel. Karlen, der bragte koen til Jørgen Sørensen i Vingsted mølle, har vidnet, at denne ved modtagelsen bad ham hilse og sige Anders Lauridsen mange tak, han var godt fornøjet. Det var i 1732, da Jørgen Sørensen forlængst var blevet myndig. - Hvis han vil aflægge ed på, at han ikke var fornøjet, da han modtog koen, så skal Anders Lauridsen udbetale det, som ægteparret med rette endnu kan have til gode. Men ellers bør han være fri for dette krav. Sagsomkostningerne kan der først dømmes om, når Jørgen Sørensen har gjort sin ed eller fralagt sig den. (Se igen 28/9).

505b:

Niels Sørensen af Pjedsted fremlyste en hest 1. gang.

1734 - 4. maj:

Regimentskriveren ctr. arrestanten Niels Christensen. 11/5

506:

20/4. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. Jens Jepsen, Søren Jørgensen Skytte og Niels Jensen, alle af Trelde. 18/5

506b:

20/4. Regimentskriveren ctr. arrestanten Søren Nielsen af Haurum. Sagen afsluttes idag med tingsvidne, efter at der er blevet fremlagt nogle attester fra proprietærerne der på egnen samt fra sognepræsten med tilføjet vidnesbyrd fra sognemændene. - Søren Nielsen har skudt korporal Svend Pedersen Lund. Omstændighederne omkring drabet er især blevet beskrevet af Jens Ibsen Hyrde af Haurum. Om natten (aftenen) mellem 10. og 11. marts var han og Laurids Thomsen inde hos Søren Nielsen, da korporalen, der logerede der, kom ind. De hilste venligt på hinanden og drak en pot varmt øl med brændevin sammen i dagligstuen. Så ville korporalenn i seng, men han blev overtalt til at blive, og så drak de igen. På et tidspunkt, da korporalen igen vil til sengs, kommer de i snak, og det udvikler sig til skænderi. Korporalen greb sin kårde, der lå på bordet, og trak den af bælgen; men Søren Nielsen greb den med sin bare hånd om klingen. De blev skilt ad, men kom i slagsmål igen. Så sendte Søren Nielsens kone tjenestepigen ud efter karlen (en landsoldat ved navn Niels Sørensen), for at han skulle komme og hjælpe til med at styre hendes mand. Mens så dennes kone, karl og pige, samt de to besøgende stod om ham, fik korporalen lejlighed til at gå ud ad forstuedøren. Men i døren vendte han sig om og stak kårdespidsen ind ad den med de ord, at hvis Søren Nielsen nu gik til angreb på ham, så skulle kan komme til at løbe ind i kården, "og så skal jeg se hans hjerteblod". "Har du en kårde, så har jeg en flinte", svarede Søren Nielsen og greb op til bjælken efter sit gevær. Det gik af. Korporalen tumlede ind i stuen og faldt næsegrus til gulvet ved skorstenen med kården under sig. Ingen havde set, at Søren Nielsen havde haft begge hænder på flinten, eller at han havde trukket hanen på den eller havde taget til stilpinden. Man ved, at korporalen havde brugt flinten, når han skød spurve og skader ude i byen. (Se igen 18/5).

13/4. Dom: Hans Jensen Gade af Egeskov ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. - Trods løfter og opsættelser har Søren Skytte ikke indfundet sig til mindelig betaling af den obligation, han har udstedt den 9/12-26. Han skal betale.

1734 - 11. maj:

4/5. Regimentskriveren ctr. arrestanten Niels Christensen. 25/5

507:

Gregers Hansen af Skanderup ctr. Bodil Hansdatter af Gelballe. Han aflægger ed på, at han ikke er hendes barnefader.

Niels Sørensen af Pjedsted fremlyste en hest 3. gang.

1734 - 18. maj:

(Se 4/5). Regimentskriveren ctr. Søren Nielsen af Haurum. 1/6

507b:

Hans Iversen på Skanderupgård ctr. Jens Madsen i Vesterby. - Denne gør afbigt overfor Hans Iversens datter. Forlig.

508:

Jacob Pedersen og Bennet Nielsen i Svinholt fremkom med 8 ulveunger, som blev ophængt i galgen.

20/4. Dom: Konsumtionsforpagter Henrik Ravn i Kolding ctr. David Madsen og moder med lavværge af Seest. - Det er med tingsvidne af 30/3 bevist, at David Madsen og moder med andre Seest beboere sorterer under Koldinghus amt, og at konsumtionsforpagteren har haft føje til efter forordningen af 31/12-1700 at udvirke en ordre fra amtmanden til en inkvisition i Seest for at se, hvad øl og brændevin der måtte findes til Søren Thomsens bryllup, der efter forordningen burde havde taget konsumtion i Kolding. Til den ene har sognefoged Christen Eriksen i Seest efter ordre sammen med to tiltagne mænd og konsumtionsbetjentene indfundet sig for at inkvirere hos David Madsen, som formastede sig til ikke at parere sin høje øvrigheds ordre, og moderen havde taget en stor kæp i hånden og havde truet med at slå den i panden, som først kom ind ad døren til det rum, hvor der lå øl og brændevin. Så de beskikkede måtte gå med uforrettet sag. - David Madsen og hans moder tilfindes for det første at gøre amtmanden afbigt og betale til Anst herreds fattigkasse 2 rdl. mod kvittering fra sognepræsten, og for det andet skal de betale 20 rdl. til kongens kasse og konsumtionsforpagteren, idet de ikke har bevist, at der er betalt konsumtion, eller at varerne er købt i nærmeste købstad.

4/5. Dom: Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. (Jens Jepsen, Niels Jensen og) Søren Jørgensen Skytte af Trelde. - De to andre har tilfredsstilet Grundahl. Søren Skytte skal betale de krævede 3 rdl. 2 mk. 20 sk. for udgifter ved retssag.

Michel Iversens gård i Gelballe blev lovbudt 1. gang.

1734 - 25. maj:

11/5. Regimentskriveren ctr. arrestanten Niels Christensen. 1/6

Regimentskriveren lader afhjemle syn over rytterkoblernes hegning.

508b:

Søren Kyed af Starup afhører vidner ang. en forsvundet riseg. Ingen ved noget.

Hans Michelsens søn Peder Hansen af Lille Velling ctr. Hans Henriksen af Velling. Udsat til 8/6, men ej set. - Ved grandestævnet i Store Velling søndag den 9/5 om eftermiddagen hos Jørgen Jensens havde Hans Henriksen sagt, at Anders Michelsen modtog kvæg til græs af Michel Hansen i Børup, hvilket han ikke måtte; det skulle tilbage. Han havde givet Peder Hansen et lille slag med en kæp, da denne havde sagt, at kvæget skulle blive.

509:

Michel Iversens gård i Gelballe blev lovbudt 2. gang.

1734 - 1. juni:

18/5. Regimentskriveren ctr. Søren Nielsen af Haurum. 8/6

509b:

25/5. Regimentskriveren ctr. arrestanten Niels Christensen. 22/6

Hans Svartz af Røj skovhus lod afhjemle synsforretning.

Jacob Krog af Brandtlund ditto.

Samme ditto.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig ditto.

Skovrider Jacob Romeli fremlægger sit bestallingsbrev af 26/4-1734 til at være skovrider i Anst herred.

510:

Skovfoged Niels Pedersen lod afhjemle synsforretning.

Hans Staffensen af Knurborg fremviste 6 ulveunger; de blev ophængt i galgen.

20/4. Dom: Regimentskriveren ctr. Anders Bertelsen Ulf, Niels Ulf og Ole Vandels enke Margrethe Bennedsdatter m. fl. af Asbo. - 1: Ved tingsvidne af 1/7-1732 bevises, at der er ransaget i Asbo efter trævarer, som var blevet stjålet fra Niels Lauridsen i Refsing, Hans Pedersen i Glibstrup og Ebbe Lauridsen i Keldbjerg. En del blev fundet hos Ole Vandels enke og hos Anders Ulf og henbragt til sognefoged Anders Andersen i Vester Gesten. - 2: I tingsvidnet af 2. sept. 1732 angående Anders Andersens afbrændte gård i Vester Gesten findes tilført en bekendelse fra Anders Ulfs tjenestekarl Hans Hansen samt bekendelser fra Niels Ulf og Margrethe Bennedsdatter, som de har vedgået for retten. (Dommen nævner ikke, hvad de har bekendt, men nok at deres bekendelser er blevet bekræftet af nogle vidner). - 3: Den 13. januar 1733, da sagen skulle have været pådømt, har Niels Ulf og Ole Vandels enke vedstået deres bekendelse i nærværelse af Anders Ulf. - 4: Tingsvidnet af 14. april 1733 indeholder forhøret af Anders Ulf, og det bekræfter, at han var rejst bort af frygt for pågribelse. Tingsvidnet indeholder også nogle vidnes- byrd angående Anders Ulfs forøvede gerninger og onde ry og rygte om, at han har været medvider og tilskynder til afbrændingen af Anders Andersens gård, samt vidnesbyrd om hans medvirken til Kirsten Jørgensdatters rømning. - 5: Tingsvidne af 7. juli 1733 viser, at Kirsten Jørgensdatter er bortrømt og rejst ned i landet. Vidnet Peder Poulsen har fortalt, at hun over for ham har bekendt, at det var Anders Ulf, der havde forført hende til at afbrænde gården. Et andet vidne har fortalt, at Anders Ulf til ham havde sagt, at hvis han vidste noget om Kirsten Jørgensdatter, så skulle han tie stille med det. - 6: Et tingsvidne af 18. juni 1733 fra Gørding-Malt herredsting viser, at Anders Ulf har været sydpå for at tærske og da kaldt sig Hans Bertelsen. - 7: Ved tingsvidnet af 31. marts 1734 fra Kolding byting bevises, at afdøde Ole Vandels enke i sin sidste dødstime fastholdt sin tidligere bekendelse. - Altså tilfindes Niels Bertelsen Ulf for sådan sin forøvede udædiske mordbrand og tyveri efter lovens 6-19-1 at miste sit hoved med en økse, hovedet at nagles på en stage og kroppen at lægges på stejle. Kirsten Jørgensdatter idømmes samme straf, som skal udføres, når hun findes. Ingen af dem ejer noget, så der bliver ingen boslod at beregne til kongen. - Ole Vandels enke Margrethe Bennedsdatter, der var blevet besvangret (af Niels Ulf) i sin arrest og døde i barselseng, efter at hun havde født et dødt barn, og som er blevet hensat i jorden efter den høje øvrigheds foranstaltning, burde vel efter loven have været stuppet til kagen og arbejdet i spindehuset på livstid, men hendes efterladte boslod henfalder til kongen. - Angående Anders Bertelsen Ulf, som har været medvider i tyveriet og Kirsten Jørgensdatters bortrømning og har haft råd og dåd i sådanne ugudelige og udædiske gerninger, som han som en kristenmenneske burde have afværget, skal miste sin hud efter lovens 6-17-32 og arbejde i Bremerholms jern på livstid efter forordningen af 21. sept. 1695. Hans boslod skal være forbrudt til kongen, når al hans beviselige gæld er blevet betalt. Disse boslodder søger regimentskriveren inddrevet og beregnet til indtægt for kongens kasse. Anders Ulf er sagsøgt i en lejermålssag af amtsforvalteren, og der er faldet en sekvestrationsdom af 26. aug. 1732. Men de hans boslod kun kan betales eet sted, så kan amtsforvalteren ikke beregne den til indtægt. - For de eksekutioner, der efter dommen tilfalder skarpretteren, betales efter taksten. - Angående Anders Ulfs hustru (Anne Enevoldsdatter) så er der ikke ført tilstrækkeligt bevis imod hende. Hun frikendes. - Dommen er underskrevet af birkedommer Hans Pank og meddomsmændene Jens Andersen, Peder Knudsen, Morten Iversen Koed, Jens Jensen, Søren Iversen, Bertel Jespersen, Hans Koed og Michel Pedersen. Anders Ulf blev fremstillet her for retten løs og ledig uden nogen fængsels bånd, som efter at han havde hørt oplæst forestående dom, begærede samme med akten beskreven meddelt det snareste muligt.

(Det var Niels Ulf og Kirsten Jørgensdatter, der natten mellem den 8. og 9. juni 1732 afbrændte sognefoged Anders Andersens gård i Vester Gesten. Niels Ulf havde haft svært ved at få ilden til at fænge og havde foreslået, at de opgav det; men Kirsten turde ikke komme hjem med uforrettet sag, så hun forsøgte et par gange og havde så held med sig. - Denne meget indholdstunge sag er blevet beskrevet veloplagt og i mange enkeltheder af Koldinghistorikeren redaktør P. Eliassen, hvis artikel er gengivet i John Kvist: Bække Sogn, hvortil interesserede kan henvises. - Her skal så blot noteres nogle enkeltheder, som Eliassen ikke har taget med. - Da sagen var i sin vorden, brændte også Ole Vandels enkes gård (natten mellem 27. og 28. juni 1732). Ingen synes at have sat den brand i forbindelse med nogen forbrydelse. Gården tilhørte iøvrigt Anders Ulf. Enken og hendes 7 umyndige børn blev reddet ud. En af redningsmændene var Henrik Skjøllermand af Asbo, og han var siden blevet bebrejdet af Anders Ulf, fordi han ikke havde ladet hende brænde inde. -

Efter at Niels Ulf og Ole Vandels enke i forhørerne havde peget på Anders Ulf som den, der havde fået dem til at forøve ugerningerne, forsvandt denne og blev først pågrebet i begyndelsen af 1733. Otto Diderich Bierum fra Gravengård, der på nogle tingdage har virket som hans advokat, har optrådt på en måde, som har fået anklageren til at antyde, at han kunne have været medvirkende til Anders Ulfs forsvinden. Niels Hansen af Gørklint har haft besøg af Anders Ulf på et tidspunkt. Han var ude at tælle præstetiende. Da der kom bud om, at han var eftersøgt, og at ingen måtte huse eller hæle ham, var han forsvundet på en hest, der blev hentet fra Gravengård. - Kirsten Jørgensdatter var kun 17 år, da hun begik ildspåsættelsen. Hendes flugtrute synes at være gået over Østervig og Tarm. Samuel Eliasen Biener fra Østervig har hørt sige, at Kirsten Jensdatter, der er gift med Peder Poulsen i Østervig, havde givet besked til Karen, som er en søster til Kirsten Jørgensdatter, at hun skulle komme til Østervig, så ville hun blive hjulpet med flugten. Senere har Kirsten Jensdatter sagt til Biener, at hun havde vist hende ned ad landet til sine gode venner, og ville hun nu se sig for, skulle hun ikke komme i næsen på nogen. Kirsten Jensdatters stedfar, Christen Christensen af Østervig, havde fortalt Biener, at Kirsten Jørgensdatter var kommet til Christen Andersen i Stadil. Siden havde Biener ikke hørt til Kirsten Jørgensdatter før ved påsketide. Da havde Kirsten Jensdatters søster Ingeborg været i Tarm med sin bortrømte broder Jens Pedersen fra Mejsling. Da havde Ingeborg talt med Kirsten Jørgensdatters søster Mette og hilst hende fra "den, som hun vidste vel selv". Kirsten Jensdatter har også sagt, at hun har skrevet med Kirsten Jørgensdatter og fået brev fra hende, at hun har forandret sit navn til Kirstina. - Da Kirsten Jensdatter af Østervig senere bliver afhørt, bekræfter hun, at Kirsten Jørgensdatter har været hos hende. Da havde denne sagt, at hun havde været i Tønder og nu ville til Stadil sogn. Hun var gået bort om aftenen, og Kirsten Jensdatter hævder, at hun ikke siden har hørt fra hende eller fået brev fra hende. På et spørgsmål, om ikke regimentskriverens fuldmægtig i egen person havde været hos dem og forlangt, at de skulle anholde Kirsten Jørgensdatter, svarede hun benægtende. Det var nemlig deres nabo Christen Christensen, fuldmægtigen havde været inde hos. Naboen bor i en anden stue i samme hus. - Anne Christensdatter, der er tjenestepige hos Anders Ulf, har fortalt, at Kirsten Jørgensdatter pludseligt dukkede op hos dem en aften ved Mikkelsdags tide. Foruden tjenestepigen var Anders Ulfs hustru Anne Enevoldsdatter og Kirstens søster Karen der. Lidt efter bankede det på døren. Anne Enevoldsdatter og tjenestepigen gik ud for at se, hvem det var; men der var ingen i gården. Så gik madmoderen ud i toften og kom tilbage med den besked, at det var Anders Andersen fra Gesten. Da de kom ind igen, havde Kirsten skjult sig i en kakkelovn, og da hun hørte, hvem der havde været der, brød hun i gråd, og hun bad sin søster om at følge med sig på vejen. Så gik de to søstre, men Karen kom snart tilbage; hun turde ikke. - Tjenestepigen har iøvrigt fortalt, at da Anders Ulf var hjemme, havde han sagt, at han skulle betale folk, som de havde fortjent det, "og kommer A ikke før, så kommer A på St. Stefans nat og ligger for deres dør som en vinter". - Mette Bøjesdatter, der nu bor i Asbo, har været et af de vidner, der i almindelighed har skullet vidne om Anders Ulfs onde væsen. Hun har fornylig udlagt ham som barnefader. Hun har stået i forhold til ham i lang tid, og han havde engang lovet hende, at så længe hun ville gå ved ham, så ville han ikke gifte sig med nogen anden, og han ønskede at få så mange ulykker med den, han tog, som han havde gået over sædekorn, siden han kom af moders liv. Men han giftede sig, og da hun blev gravid, bad han hende om at udlægge en anden som barnefader, så skulle hun få en toft i Asbo med fire fag hus til beboelse på livstid plus en ko og et lam. Da havde hun udtrykt sin frygt for, at han heller ikke denne gang ville holde sit løfte. Men han havde tilbudt, at Fanden skulle tage ham, om han ikke holdt sit løfte. Og til gengæld måtte hun forpligte sig med høje eder, som han lagde hende i munden: at dersom hun udlagde ham som barnefader, så ønskede hun aldrig at arve himmerige. Dernæst havde hun aflagt falsk skriftemål for præsten i Verst. Da hun var svanger med det første barn, havde Anders Ulf tilbudt hende en drik. Det havde hun afslået, hvortil han havde sagt, at hun ikke var klogere end at hun ville drages med et lille barn. Hun havde tænkt meget over det, men havde valgt at lade være, da det kunne koste hendes eget liv. Dagen inden fødselen havde Anders Ulf og hans nuværende kone tvunget hende til at forlade deres hus. Halvandet år senere kom hun igen i løsagtighed med ham og blev igen gravid. Han gav hende nye løfter, som han ikke holdt. Og denne gang har hun både i sin sidste barnsnød og ved barnedåben i Bække kirke udlagt ham som barnefader til både det første og det sidste barn. - Et af vidnerne har været Anders Hansen Risbøl, der er velkendt fra tingbogen, og som nu bor i Drostrup. Efter at han var blevet fradømt sin fæstegård i Asbo, er han åbenbart forblevet på stedet i nogen tid, og da har han set, at Anders Ulf kom og fjernede gødning fra gården. - Niels Ulfs moder Anne Andersdatter af Bække har i retten fortalt om, hvordan hun havde været ude hos Anders Ulf efter hendes søns arrestation; der havde ikke været nogen hjælp at hente. Så havde hun sagt til ham, at hun havde hørt, hendes søn skulle på pinebænken, og så måtte han jo sige sandheden, "og så går sagen dig på". - Birkedommer Joen Seerup fra Hunderup har været Anders Ulfs hovedforsvarer under sagen. Han har hen imod sagens afslutning anført, at Niels Ulf skulle have fragået sine beskyldninger mod Anders Ulf, hvorfor han ønsker, at de to må blive konfronteret i retten, idet han ikke mener, at konfrontationen, som allerede har fundet sted, kan være gyldig, da Anders Ulf ingen forsvarer havde på det tidspukt. De to mødes også i retten, og Anders Ulf spørger Niels Ulf, om han vil vedgå sin tidligere bekendelse. Men denne afhøring bliver afbrudt af regimentskriverens advokat Simon Møller, der hævder, at en fragåelse vil være i modstrid med lovens pag. 118, art. 1 (Danske Lov 1-15-1: Hvis nogen for dom og ret vedgår det, som han sigtes og beskyldes for, da må han det ej siden fragå), "helst da denne Niels Ulf noksom er bekendt både af retten og andre som et overgivent, skarnagtigt, ugudeligt menneske, der hverken skøtter, hvad han siger eller gør". Det nytter ikke, at Joen Seerup foreholder, at den nævnte paragraf handler om tilståelse af egne gerninger, ikke af andres. Retten resolverer, at fragåelsen vil være i strid med loven. Af den påfølgende diskussion mellem prokuratorerne kan man se, at Niels Ulf faktisk nåede at fragå beskyldningen, men at dette blot ikke måtte føres til protokols. - Thomas Bang af Kolding har været forsvarer for Niels Ulf og Ole Vandels enke. Da disse allerede efter andet politiforhør har tilstået "med vemodig klage", har hans forsvar mest bestået i et forsøg på at kaste skylden på Anders Ulf som den, der havde tvunget eller overtalt dem til det, samt i en bøn om at lade nåde gå for ret i Jesu navn, "derfor den nådefulde Gud vil retten og alle vedkommende i mange fold belønne").

510b:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Jesper Jespersen ditto.

Skovfoged Hans Mejer i Pjedsted ditto.

Iver Michelsen af Harte på egne og broders vegne, Søren Michelsen, tjenende justitsråd Folsach, Karen Michelsdatters mand Laurids Hansen af Harte, og Maren Michelsdatters mand Jens Jepsen af Hjarup lovbød 3. gang deres forældres sl. Michel Iversens og hustrus fradøde halve gård i Gelballe. Michel Iversens søn Peder Michelsen og hans hustru Kirsten Mortensdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

511:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

1734 - 8. juni:

Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. 22/6

511b:

1/6. Regimentskriveren ctr. Søren Nielsen af Haurum. 29/6

512b:

Jens Follerups påboende halve gård i Højen lovbudt.

1734 - 22. juni:

8/6. Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. 6/7

Regimentskriveren ctr. fangefoged Ulrich Schlegel på Koldinghus slot og vagthavende. 6/7

513b:

Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 6/7

Forvalter Jens Damgaard af grevskabet Vedelsborg ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 6/7

Læst forskrivning på 50 rdl. fra Jeppe Nielsen Surkjær til David Bertelsen i Pjedsted.

514:

Læst forskrivning på 66 sldlr. fra Hans Jessen og hustru Mette Clausdatter, nu boende på Frederik Ravns halve gård i Pjedsted, til David Bertelsen.

1/6. Dom: Regimentskriveren ctr. arrestanten Niels Christensen. - Siden han blev befriet fra skubkærren i Fredericia, har han vandret omkring og ikke været i stadig tjeneste. I sin tjeneste hos Hans Lauridsen i Anst har han bestjålet denne og afhændet de stjålne varer, som er vurderet til godt 7 rdl. - Han har ikke bevist, hvorfor han var dømt til skubkærren. Derfor skal han miste sin hud på kagen og brændes på sin ryg efter lovens pag. 984 art. 33 for utro tjeneste mod sin husbond efter forordningen af 4/3 1690 og efter kgl. befaling af 21/6 1728 arbejde i Bremerholms jern på livstid. Da han ikke ejer noget, kan han ikke betale sagens omkostninger. Skarpretteren skal have betaling efter taksten. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene: Niels Andersen, Niels Hansen (Store Velling), Jep Jensen, Jørgen Thomsen (Håstrup), Niels Hansen (Store Velling), Ole Madsen (Smidstrup), Jens Hansen (Store Velling), Christen Jensen Grøn (Håstrup).

Jens Follerups halve gård i Højen lovbudt 2. gang.

1734 - 29. juni:

Læst kgl. befaling af 2/6 om skattefritagelse for pårørende til militærpersoner, som udmarcherer til den kejserlige tjeneste.

Præsten Bartram Højer af Gamst ctr. præsten Nielx Tøxen af Verst ang. betaling af 10 rdl. for to følplage. Tøxen skal forsøge forlig for provsten, ellers kan parterne indfinde sig igen 13/7. Det gør de ikke.

515:

8/6. Dom: Regimentskriveren ctr. Søren Nielsen af Haurum. - (Se under fol. 516b). - Korporal Lund er fundet ihjelskudt i Søren Nielsens hus. Denne har forhindret ham i at gå til sengs, og efter at han sagte har udtalt nogle ord, har korporalen trukket sin kårde og sagt, at han tjenete kongen som en karl. (Slagsmålet beskrives). - Søren Nielsen, der efter de tilstedeværendes bøn skulle have ladet sig råde og være gået til side og ikke grebet til våben, dømmes til at miste sit hoved med sværd efter lovens 6-6-1. Derefter skal hovedet med legemet henlægges i kristen jord, og hans hovedlod skal være henfalden til kongen, efter at der først er fratrukket lovlige krav i hans fæstegård. Skarpretteren skal have sin løn efter taksten. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmænd: Jens Andersen (Viuf), Hans Hansen Bull (Eltang), Hans Jensen, Mikkel Jensen, Peder Jensen (Fredsted), Niels Jensen (Eltang), Jørgen Udsen (Fredsted), Hans Nielsen.

515b:

Jes Madsen Stouager, sognedegn for Vonsild og Dalby menigheder, lyser i kuld og køn sin slegfreddatter Kierstina Jesdatter, som nu har til ægte Anders Hansen i Stenderup, jvf. lovens pag. 711, art. 70. Det testamente, som han og hans hustru Anna Kierstina har oprettet, konfirmeres.

Peder Pedersen på egne vegne og på vegne af myndlingen Mette Gydesdatter, Jørgen Hansen af Vester Gesten på egne vegne og på vegne af brødrene Joen og Jens Hansen samt Hans Jensen af Egtved på egne vegne og på vegne af myndlingen Else Jensdatter, samt Peder Andersen af Ravnholt på egne vegne og på vegne af myndlingene Dorthe og Else Jensdatter lovbød 3. gang den halve gård i Højen. - Jens Nielsen Follerup og fæstemø Bold Jensdatter begærede skøde.

Skødet i henhold til foranstående lovbydelse.

516:

1734 - 6. juli:

22/6. Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 13/7

22/6. Forvalter Jens Damgaard af grevskabet Vedelsborg ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 13/7

22/6. Regimentskriveren ctr. fangefoged Ulrich Schlegel på Koldinghus slot og vagthavende. 20/7

22/6. Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. 13/7

1734 - 13. juli:

Hans Christensen af Kragelund ctr. Jep Eskesens hustru Bold Jensdatter af Bække. 27/7

516b:

6/7. Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. 3/8

517:

6/7. Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 20/7

6/7. Forvalter Jens Damgaard af grevskabet Vedelsborg ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 27/7

1734 - 20. juli:

13/7. Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 17/8

6/7. Regimentskriveren ctr. fangefoged Ulrich Schlegel på Koldinghus slot og vagthavende. 27/7

Daniel Michelsen af Kolding ctr. Anna Terkildsdatter af Gudsø. Udsat til 3/8, men ej set. - Sagen har drejet sig om en arv, som var lovet til Anna Terkildsdatters søn Terkild Hansen til vederlag for det udstyr, hun gav datteren. Der er skiftebrev efter hendes afdøde mand Hans Jørgensen.

517b:

Regimentskriveren ctr. Morten Smed i Herslev. 3/8

Regimentskriveren bekendtgør offentlig auktion over selvejergården nr. 1 i Glibstrup, som beboes af Hans Pedersen.

518:

Læst obligation på 80 rdl. fra Søren Bertelsen og hustru Anna Dorthea Abrahamsdatter og deres svoger Hans Stephensen, alle boende i Tolstrup, til madame Mette sl. Jørgen Rasmussens enke i Viuf.

1734 - 27. juli:

13/7. Hans Christensen af Kragelund ctr. Jep Eskesens hustru Bold Jensdatter af Bække. 10/8

518b:

20/7. Regimentskriveren ctr. fangefoged Ulrich Schlegel på Koldinghus slot og vagthavende. 3/8

Regimentskriveren for Claus Møller i Pjedsted ctr. Hans Nielsen Grau ibidem. 17/8

519:

Regimentskriveren for Jens Jensen af Håstrup ctr. Mathias Jessen i Skiøgeberg. 10/8

519b:

13/7. Dom: Forvalter Jens Damgaard af grevskabet Vedelsborg ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. - Hans Pedersen skal indfri sin obligation af 25/6 1720 samt betale 5 års renter.

Hans Pedersens gård i Glibstrup lovbudt 2. gang.

1734 - 3. august:

27/7. Regimentskriveren ctr. fangefoged Ulrich Schlegel på Koldinghus slot og vagthavende. 10/8

Regimentskriveren ctr. nogle mænd i Højen. 17/8 (se også 10/8).

522:

13/7. Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. 17/8

20/7. Regimentskriveren ctr. Morten Smed i Herslev. Udsat til 17/8, men ej set. - Der var blevet stjålet noget hørlærred fra degnen Espen Hansen ibidem. Morten Smed har tilstået at have udlånt penge på nogle alen lærred, og da låneren ikke indfandt sig efter 8 dage, havde han ikke gjort sig flere tanker om det, allermindst at lærredet skulle være stjålet fra Espen Hansen. Den forklaring vil han aflægge ed på, og hans kone Anne Jepsdatter kan også bekræfte, at de ikke vidste noget om tyveriet.

Der proklameres offentlig auktion over Hans Pedersens gård i Glibstrup samt hans øvrige ejende 11/8

Læst kvittering fra Christen Pedersen: Donslunds gårds nuværende beboere har indløst det stk. eng og ålegård, som forrige beboer Peder Norby har pantsat til sl. Peder Ebbesen for 80 rdl. Pantebeviset har været leveret til Peder Ebbesens sl. husbond fordum kancelliråd Lassen, men har hidtil ikke været at finde. Der kvitteres for de 80 rdl. med det forbehold, at hvis det senere viser sig, at pantebrevet lyder på speciepenge, så skal gårdens nuværende beboere betale det resterende. Kvitteringen er underskrevet af Jens Lydum og Morten Nielsen af Klelund som vitterlighedsvidner.

Hans Pedersens gård i Glibstrup lovbudt 3. gang. Den skal til auktion den 11/8.

522b:

1734 - 10. august:

Lucas Knop, sognepræst for Pjedsted og Gårslev menigheder, ctr. Hans Grau. 24/8

(Se 3/8). Peder Nielsen og Hans Jensen m.fl. af Højen ctr. Poul Hansen af Bølling m.fl. 24/8

525b:

27/7. Hans Christensen af Kragelund ctr. Jep Eskesens hustru Bold Jensdatter af Bække. Udsat til 17/8, men ej set. - Bold Jensdatter havde beskyldt Hans Christensen for at have taget en af deres heste og redet til Drostrup med den. Det havde hun sagt, da Dorthe Andersdatters søn havde trolovelse i Bække. Nogle havde ment, at det var Niels Ulf, der havde taget den; men det havde hun benægtet og fastholdt at det var Thors Hans, der havde gjort det.

Læst obligation på 100 sldlr. fra Mads Jessen i Bølling til hr. Knud Storm, sognepræst til Egtved og Ødsted menigheder.

3/8. Dom: Regimentskriveren ctr. fangefoged Ulrich Schlegel på Koldinghus slot og de vagthavende, Niels Madsen og Peder Andersen af Børup, Thomas Pedersen af Erritsø og Knud Aand af Kolding angående Niels Bertelsen Ulfs undvigelse den 29/5. Ulrich Schlegel har ikke forrettet sin tjeneste, som han burde, og han har været forsømmelig med lås og lukke for Niels Ulf og andre arrestanter. Han dømmes til at arbejde i Bremerholms jern på livstid. De vagthavende Knud Aand og Niels Madsen, som efter portnerens foranstaltning har gået ærinde for fangen, da de burde være blevet ved deres post og holdt forsvarlig vagt, skal aflægge deres korporlige ed på, at de i ingen måde enten direkte eller indirekte har vidst noget om mordbrænderen Niels Ulfs undvigelse før end om morgenen, da han blev savnet, og for at de herefter bedre kan forrette deres vagt, når de dertil måtte beordres, bør de betale til de fattiges kasse her i distriktet hver 1 rdl. - Angående de andre to vagthavende, Peder Andersen af Børup og Thomas Pedersen af Erritsø, som på samme tid skal have vagtet hos de øvrige arrestanter på Koldinghus slot, skal også de aflægge deres korporlige ed på, at de ikke kendte til Niels Ulfs undvigelse før om morgenen, da der blev gjort alarm, og dermed skal de vagthavende være angerløse. - Dommen underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Christen Hansen, Hans Ebbesen, Laue Jensen (Pjedsted), Hans Poulsen, Christen Lassen, Jens Joensen, Peder Strangesen (Tiufkær) og Niels Joensen (Smidstrup). - (Knud Aand er af Kolding, han er tidligere blevet kaldt Knud And og en enkelt gang Knud Andersen. Til hans forsvar er blevet anført, at han er en svag, affældig mand, blind på det ene øje og meget svagtsynet på det andet. Niels Hansen er blevet betegnet som en meget enfoldig mand, der har ladet sig sende efter brændevin hos portneren, som bor på slottets portstue. Ulrich Sclegels hustru plejede at have øl og brændevin til salg for de arresterede og vagterne. Men alle fire vagtposter havde ifølge et vidne været ædru).

526:

27/7. Regimentskriveren for Jens Jensen af Håstrup ctr. Mathias Jessen i Skiøgeberg. Udsat til 24/8, men ej set. - Han har fået nedlagt forbud på nogle tørv, som Mathias Jessen har gravet.

1734 - 17. august:

Læst plakat, der tillader udførsel af heste.

27/7. Regimentskriveren for Claus Møller i Pjedsted ctr. Hans Nielsen Grau ibidem. 7/9

526b:

3/8 (se også 10/8). Regimentskriveren ctr. nogle mænd i Højen. 7/9

527:

Knud And af Kolding aflagde ed i h.t. dom af 10/8.

Forstander Kaj Stalknecht af Vejle ctr. madame Anne Kirstine afgangne Christen Lauridsen Søbyes enke. 31/8

527b:

3/8. Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. 31/8

20/7. Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. 28/9

528:

1734 - 24. august:

Læst afkald fra kyrasser Michel Hillebrandt til svogeren Jochum et Lauritz Bolvig på Nebbegård for arv til hans hustru Kierstine Bolvig, 726 rdl. 4 mk. 5 sk.

Rådmand Morten Juel af Kolding ctr. mad. Anne Kierstine sl. hr. Christian Søbyes enke. 31/8

528b:

Niels Madsen og Peder Andersen af Børup samt Thomas Pedersen af Erritsø aflagde ed iflg. dom af 10/8.

529:

10/8 (se også 17/8). Peder Nielsen og Hans Jensen m.fl. af Højen ctr. Poul Hansen af Bølling m.fl. 7/9

530:

Læst amtsforvalter og krigs- og landkommissær Hans Folsachs plakat af 3/8 om session i Vejle.

Laurids Leeh, provst af Brusk herred og sognepræst i Kolding, med tiltagne assessorer Friderich Lehmeyer, sognepræst for Almind og kapellan i Kolding, og Johan Otto Solthau, sognepræst for Starup og Vester Nebel menigheder, bekendtgør skifte efter forrige sognepræst for Harte og Bramdrup menigheder Christen Søbye.

10/8. Dom: Lucas Knop, sognepræst for Pjedsted og Gårslev menigheder, ctr. Hans Grau. - Hans Grau har tilstået en gæld på 36 rdl. 2 mk. 2 sk. for et lån samt resterende afgift af fæstegården, men har påstået, at han ikke kunne betale på grund af fattigdom. Han skal betale.

1734 - 31. august:

17/8. Dom: Forstander Kaj Stalknecht af Velje ctr. madame Anne Kirstine afgangne Christen Lauridsen Søbyes enke. - Hun skal betale en gæld på 66 rdl. 4 mk. iflg. en veksel samt 8 rdl. for særlig gæld.

530b:

17/8. Major Hans Sondorph og tolder Jacob Lund af Fredericia ctr. Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse. Udsat til 7/9, men ej set. - Jørgen Lyng har fisket i Dons lille og store sø. Han har sagt, at han har været lejet dertil af tolder Rachlow, idet den rytter, der bragte ham beskeden, sagde, at de havde tilladelse fra Jacob Lund. De fisk, de fangede, var af general Schaffalitzky de Muckadells kusk blevet kørt i et oksehoved til generalens hyttefad.

24/8. Dom: Rådmand Morten Juel af Kolding ctr. mad. Anne Kierstine sl. hr. Christian Søbyes enke. - Hendes lavværge, præsten Rubech Locopidan af Kolding, har tilstået hendes gæld på 65 rdl. 2 mk. 10 sk. - Den skal hun betale.

Læst obligation fra Peder Markussen i Horskær til skoleholder Hans Hansen i Vester Vamdrup på 100 sldlr. Det er lån fra tid til anden til betaling af skatter af hans påboende gård og Vamdrup mølle.

Michel Skiønberg i Fredericia fremlyste en stud og en kvie. 1734 - 7. september:

Læst kgl. forbud af 20/8 imod udførsel af skind og landprang dermed.

17/8. Regimentskriveren for Claus Møller i Pjedsted ctr. Hans Nielsen Grau ibidem. 19/10

531b:

17/8 (se også 24/8). Regimentskriveren ctr. nogle mænd i Højen. 21/9

533:

24/8 (se også 17/8). Peder Nielsen og Hans Jensen m.fl. af Højen ctr. Poul Hansen af Bølling m.fl. - Denne kontrastævning sluttes idag med tingsvidne, (se videre 21/9).

534:

Regimentskriveren ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 21/9

535:

1734 - 14. september:

1734 - 21. september:

7/9. Regimentskriveren ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. Denne sag slutter idag med tingsvidne. Husmanden Jens Sørensen af Tårup har bevidnet, at Jens Poulsen et par gange har brugt utilbørlige ord om regimentskriveren. Det var sket i forbindelse med en stridighed, efter at Jens Sørensens broder Thomas Sørensen var død. Denne havde beboet et sted i Tårup, der tilhørte Jens Poulsen. Regimentskriveren havde sat Jens Sørensen til at føre tilsyn med den afdødes hus. Der var Jens Poulsen en aften kommet og havde spurgt om, hvor besætningen var blevet af. "Giv dig tilfreds", havde vidnet svaret, "vi har givet det i øvrighedens hænder", og hvis han ville ham noget, skulle han henvende sig til regimentskriveren. "Jeg skider i regimentskriver Hachsen", havde Jens Poulsen sagt, og vidnet havde advaret ham om, at det ville gå ham ilde, hvis regimentskriveren hørte dette. - Senere, i sidste høst, da vidnet gik og slog rugen på den mark, som den afdøde broder havde haft, var Jens Poulsen kommet ridende og havde sagt til ham, "Det var ret, broder, du høster mit rug; men jeg giver dig ikke noget i dagleje; høst det lovligt og forsvarligt". Vidnet svarede, at han nok skulle høste det af; han havde høstet før. "Den skurk, den knægt, den bagerdreng", udbrød Jens Poulsen, "hvad har han med mit jordegods at bestille". Og da vidnets kone spurgte, hvem han sigtede til, svarede han, regimentskriveren. Der var også en tredie gang, da Jens Poulsen havde udtalt sig på samme måde. - De øvrige vidner var ikke i stand til at bekræfte Jens Sørensens udsagn, hvorefter Jens Poulsen erklærede, at han aldrig havde sagt noget fornærmende om regimentskriveren, hvorfor Jens Sørensens beskyldning smertede ham i hjertet. Han bad om, at regimentskriveren ikke ville antage det for andet end en ubeviselig beskylding fra Jens Poulsens avindsmand. Han vidste ikke at påsige regimentskriveren andet end alt ærligt og godt, og bad ham for den alvidende og barmhjertige Guds skyld tilgive ham alt, hvad hans avindsmand havde påvidnet ham, og som en gunstig og from øvrighed ikke tilregne ham nogen last i så måde. Så ville Jens Poulsen forpligte sig til at være regimentskriveren hørig og lydig i alle optænkelige måder. Regimentskriverens fuldmægtig reserverede sig sin principals tiltale imod ham på sine behørige steder for Jens Poulsens skamfulde og unyttige ord.

535b:

7/9. Regimentskriveren ctr. nogle mænd i Højen (og disse ctr. Nyborg mænd). Nogle vidner er udeblevet. Højen-mændenes advokat Christian Grundahl af Kolding beklager sig over forgæves rejse og reserverer sig sin ret, hvorefter sagen sluttes med tingsvidne. - Den har drejet sig om et voldsomt slagsmål ved et bryllup den 18/7 i Venborg, hvor Christen Jensen blev gift med Anne Sørensdatter. Peder Poulsen i Nyborg var blevet synet for såremål, og da var han så tilredt, at han næsten ikke kunne sige noget, og altså heller ikke, hvem der havde tilredt ham. Synsmændene havde desuden synet Søren Peitersen på Nygård og hyrden Johan Skrøder af Bølling samt endelig også Henrik Sondergelts fiol, der var istykkerslaget og ganske uduelig. De brøstholdne har anklaget Christen Jensen, Hans Jensen og Jørgen Rans af Højen samt Søren Jensen, der tjener i Oksvig. Søren Peitersen var blevet passet op på hjemvejen af brudgommen og Jørgen Rans samt een til. Han skulle følge med tilbage til Venborg, ellers ville han blive parteret på stedet, og så fik han nogle slag af en stok. Og da de kom tilbage til bryllupsgården, væltede de ham og gik over ham. - Imidlertid påpeger Højen-karlenes advokat, at en del af de vidner, som regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller vil føre, selv har været part i sagen. Fra deres side kommer der en kontrastævning, og nu er nogle af Højen-mændene også blevet synet. Bl.a. har Christen Jensen fået et blåt øje, og Peder Nielsen er blevet så ukristeligt behandlet, at han har fået brok. Det har bl.a. betydet, at han har måttet afslå en venskabelig brydekamp med en anden karl den dag, da der blev kørt hø ind fra Vejle rytterkobbel. - Anledningen til slagsmålet har været, at Jørgen Rans og Lars Pedersen af Højen havde klaget over musikken og deri havde de fået medhold fra andre mænd af Højen. Musikanten gav ikke musik nok for deres penge; han spillede for korte stykker. Men Søren Peitersen og Morten fra Nygård (birkeskriverens karl) ville forsvare musikanten (musikanterne) og sagde, han spillede godt nok, og at han havde spillet i 34 år uden klage. Så gik Lars Pedersen og hans mor Maren Lasdatter af Højen løs på Morten (eller også var det Morten, der begyndte). Poul Hansens kone af Bølling ville skille dem ad, men hun blev slået til jorden af Maren Lasdatter. Da Poul Hansen, der havde været ude at hente en butelje brændevin til selskabet, kom ind og hans kone sagde til ham, "Poul lille, hvor bliver I af; de er færdige at myrde mig", så tog han Maren Lasdatter og slæbte hende ud og trykkede hende ned i møddingen. Der var også andre, der blev trykket eller trådt ned i møddingen i det slagsmål, der udviklede sig mellem de Højener og de Nyborger, og på et tidspunkt har karlene fra Højen forsynet sig med stave fra et gærde. Døren til stuehuset er blevet slået ind, da karlene fra Højen ville ind at eftersøge en eller anden. En del vidneudsagn angår et slagsmål mellem Peder Nielsen af Højen og Søren Hansen af Nyborg. De var kommet til, da der blev klaget over spillemanden. De havde på et tidspunkt hinanden i håret, men Søren Hansen kun med den ene hånd; for Peder Nielsen bed i ham hans ene finger. Peder Nielsens forklaring var, at Søren havde villet trykke ham en finger i øjet, og da han så vred hovedet for at undgå det, var fingeren smuttet ind i munden, og så havde han bidt. De var blevet skilt ad, Søren havde forsynet sig med en stav fra gærdet og var flygtet hjemad; da han mærkede, at nogle Højen-karle var ved at indhente ham, havde han gemt sig. Da han og en anden karl var nået hjem til Nyborg, havde de fået nogle naboer til at tage til Venborg for at redde de Nyborgere, der var tilbage. De var ankommet ved solopgang bevæbnet med fork, vognkæp og hammer; Søren Hansen og Christen Jensen havde udvekslet nogle ørefigener. Men på det tidspunkt var folkene fra Højen væk. Efter at Søren Hansen var sluppet fra Peder Nielsen, var denne blevet slæbt til møddingen og trampet ned i den. Maren Lasdatter, der har spillet en aktiv rolle i slagsmålet og måske har startet det, har forklaret sin advokat, at hun var en gammel, svag kone nær de 60 år, og at det ikke var troligt, at hun skulle have overfaldet en stærk, ung mand som Søren Hansen. - Brudens far, Søren Pedersen af Venborg, var en gammel mand på 78 år. Han havde derfor ikke turdet gå ud i salen (laden) eller i gården og havde altså ikke set ret meget. Men han kunne fortælle, at hans kone og datter havde forsøgt at holde døren til stuehuset, da den blev rendt ind af 2 mænd.

Læst obligation på 30 rdl. fra Søren Sørensen Smed, der bebor et kassehus i Trelde, til regimentskriver Søren Hachsen i Kolding.

536:

Læst afkald fra Søren Sørensen af Trelde til regimentskriveren for en arvepart efter broderen Thomas Sørensen, der boede og døde i Tårup.

Læst afkald fra Jens Sørensen i Tårup til regimentskriveren for arv efter samme broder.

Læst afkald fra Enevold Osten af Slesvig til regimentskriveren for arvepart til hans kone Marie Sørensdatter efter samme broder.

Laue Michelsens påboende gård i Erritsø lovbudt 1. gang.

Niels Lauridsens gård i Erritsø lovbudt 1. gang.

1734 - 28. september:

(Se 20/4). Jørgen Sørensen af Sillehus erklærer, at den disput, som hidtil har svævet mellem ham og hans hustrus stedfader Anders Lauridsen i Hesselballe om hendes arv, er ophævet. Anders Lauridsen har gjort fornøjelig rede og rigtighed for den arv, der tilkom hende efter hendes sl. fader Anders Iversen i Hesselballe og hendes sl. broder Anders Andersen. De mortificerer den såkaldte afkaldskvittering, som Jørgen Sørensen har udstedt i sine umyndige år d. 13/7-1728, og Anders Lauridsen betaler rettens betjente. De tager hinanden i hænderne på, at den den 20. april afsagte dom ikke skal komme nogen af parterne til skade.

536b:

Der afhjemles oldensyn for Brusk herred.

17/8. Dom: Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen af Glibstrup. - Hans Pedersen, der har beboet en selvejergård i Glibstrup, er blevet sagsøgt for gårdens forsiddelse, skovens forhuggelse og restancers pådragelse. Gården med besætning er ved Hans Pedersens foranstaltning blevet solgt på offentlig auktion for 97 rdl., idet ingen af frænderne har budt på gården. I auktionsbetingelserne er tilført som første prioritet de kgl. påhæftende restancer samt anskaffet kornsæd. Dernæst følger panthaveren i gården, forvalter Jens Damgaard, efter dom af 27/7. Siden følger en del andre uprioriterede kreditorers fordringer. - Altså kendes for ret, at restancen bliver betalt af købesummen og dernæst det, som Damgaard har til gode, hvorefter de øvrige kreditorer kan få. Køberen skal besætte gården og dyrke, istandsætte og vedligeholde den forsvarligt. - Da Hans Pedersen har forsiddet sin gård og forhugget og ødelagt skoven, bør han arbejde i skubkærren ved Fredericia fæstning i seks måneder samt betale sagsomkostningerne.

537:

De to gårde i Erritsø lovbudt 2. gang.

1734 - 5. oktober:

Regimentskriveren ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 26/10

538:

Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jens Sørensen Skræder af Tårup. 26/10

539:

Mads Jessen Møller af Vranderup mølle får tingsvidne på den skade, som møllen har lidt ved den stærke vandflod 11-12/9.

1734 - 12. oktober:

1734 - 19. oktober:

Læst patent om højesteret for 1735.

Læst forordning af 8/10 ang. en vis takst på skind og i hvilke tilfælde de må udføres af landet, samt at de ikke må sælges ved landprang på landet.

Regimentskriveren ctr. delinkventen Niels Bertelsen Ulf. Han er blevet indbragt til Koldinghus den 1/10, og der er blevet holdt forhør på Kolding slot. Dette bliver oplæst og bekræftet af Hans Jepsen Kjær og Niels Michelsen af Seest. Niels Ulf er blevet pågrebet hos Hans Jepsen i Gejsing. Denne skal bevidne, at Simon Møller på arrestationsaftenen spurgte Niels Ulf om, hvem der havde skrevet de uforskammede og lovstridige indlæg for ham, som han havde indgivet til retten. Niels Ulf havde erklæret, at det skulle aldrig nogen få at vide; thi om en ærlig karl eller mand skrev noget for ham, og han igen røbede den, gjorde han som en skælm, og det skulle aldrig ske. Niels Ulf har tjent ved vidnet Hans Jepsen i Hjarup, og han er kendt med både Koldinghus og Haderslevhus amt (han har sagt, at han ikke kendte de steder, hvor han havde været). Christen Regelsen, Mads Andersen og Joen Hansen har også overværet forhøret.

539b:

7/9. Dom: Regimentskriveren for Claus Mahler i Pjedsted ctr. Hans Nielsen Grau ibidem. - Hans Grau har slået Claus Møller. Sagen var blevet opsat til 7/9, for at der kunne ske mindelig afhandling ved amtmanden iflg. forordningen af 4/6-1723. Der er sagen blevet afgjort således, at Hans Grauf skal betale sagens omkostninger og til Claus Mahler 2 rdl. for tilføjet skade og tidsspilde samt til de fattige 1 rdl. - Da Hans Grau ikke har bevist, at han har betalt, hvad han burde, dømmes han nu til det, idet sagsomkostningerne bliver 5 rdl.

540:

1734 - 26. oktober:

5/10. Regimentskriveren ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 9/11

5/10. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jens Sørensen Skræder af Tårup. 9/11

Læst forordning om kornskatten i Danmark.

På amtmandens foranledning vidner nogle mænd af Bindeballe i Randbøl sogn, at for ca. 16 år siden forlod en dreng ved navn Søren Jørgensen Bindeballe. Han var da 12-13 år. Han er ikke blevet set siden, og vidnerne ved ikke, hvor han er. Han er født i Bindeballe, der er ikke tilfaldet ham nogen arvepart, og det sker formentlig heller ikke..

1734 - 2. november:

1734 - 9. november:

26/10. Regimentskriveren ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 23/11

26/10. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jens Sørensen Skræder af Tårup. 23/11 (se under modpartens sag)

Sognefogeden Peder Knudsen af Håstrup ctr. Jep Hansen og datter Mette Jepsdatter af Vester Nebel. Udsat til 23/11, men ej set. - Der har været fremlagt en ordre fra regimentskriveren til sognefoged Hans Lauridsen i Vester Nebel.

540b:

1734 - 16. november:

Læst forskrivning på 40 rdl. fra Peder Ebbesen af Omme Vrå (Omvrå) til Niels Mortensen i Plagborg i Grindsted sogn med pant i den halvpart af stedet, som han nu selv bebor.

1734 - 23. november:

Regimentskriveren lader afhøre vidner. 30/11

9/11. Regimentskriveren ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. Udsat til 7/12, men ikke set igen. - Regimentskriverens sag har drejet sig om, at Jens Poulsen har indbjerget rugen på den mark, som var blevet tilsået af hans afdøde lejer Thomas Sørensen. Det har han ment sig berettiget til, idet han havde tilbudt 8 slettedaler i frøgæld og pløjeløn. Men regimentskriveren havde ikke accepteret dette tilbud, da de to tønder rugsæd der i distriktet vurderes til 16 rdl. Derfor havde han sat høsten på auktion, og Jens Sørensen Skræder havde budt de 16 rdl. Den pris havde Jens Poulsen fået tilbudt at overtage rugen til, men det havde han afslået. Regimentkriveren skal til sognefogeden have sendt en seddel med forbud imod, at Jens Poulsen høstede rugen, men det pågældende vidne ved ikke, om Jens Poulsen har fået den. - I sin sag mod Jens Sørensen fører Jens Poulsen vidner på, at Jens Sørensen havde været i sin afdøde broders stervbo et par dage efter dødsfaldet for at fjerne brevskaber og andet, hvad Jens Poulsen forbød. Da denne selv ville have skrinet med papirerne åbnet, nægtede Jens Sørensen af udlevere nøglen, hvorfor Jens Poulsen åbnede det ved et let slag med en økse. De havde skubbedes lidt. I en resolution af 9/4 har amtmanden tilkendt Jens Poulsen høsten.

Hans Poulsen af Bramdrup lovbød sit halve sted 2. gang.

1734 - 30. november:

23/11. Regimentskriveren lader afhøre vidner. Disse kunne ikke møde sidste gang, da de var i Fredericia med skattekorn. Idag vidner mænd fra Taulov Nebel, at de ikke mindes nogen karl fra deres by ved navn Jens Pedersen, som har været bådsmand. Der har tjent en karl ved det navn i Taulov præstegård; han døde sidste marts, men han har ikke tjent andre steder end i præstegården og har slet ikke været bådsmand.

541:

Læst afkald og kvittering fra Jep Hansen af Bramdrup, der er beskikket til at være formynder for afdøde Jens Hansen i Bramdrup hans søn Niels Jensen. Han har modtaget 40 slettedaler fra Hans Poulsen den ældre.

Afkald fra Hans Poulsen til Hans Poulsen den ældre for Jens Hansen i Bramdrup hans to efterladte pigebørn Maren og Anne Jensdatter.

Niels Poulsen af Bramdrup og hustru Johanne Nielsdatter, Jep Hansen ibidem på vegne af myndlingen Niels Jensen, og Hans Poulsen den yngre ibidem på vegne af myndlingene Maren og Anne Jensdatter lovbød 3. gang den halve gård i Bramdrup, som Hans Poulsen den ældre påbor. Denne og hustru Mette Jensdatter begærede skøde.

541b:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

1734 - 7. december:

Hans Poulsen den yngre af Bramdrup opbød myndlingene Maren og Anne Jensdatters arveparter 1. gang.

542:

Læst forskrivning fra nogle lodsejere i Egeskov, at de har indgået forlig med Jens Hansen Lomholt om, at de sørger for, at han har drift fra sin gård for sine kreaturer.

Læst obligation på 70 sldlr. fra enken Anne Madsdatter, selvejer i Store Velling, til oberstløjtnant Rojan i Follerup. (Senere udslettet).

Læst gældsbrev på 40 sldlr. fra Lave Hansen i Stovstrup til svigersønnen Peder Sørensen i Erritsø, en rest af den arv, der er tilfaldet hans datter Ingeborg Lauridsdatter.

542b:

Læst gældsbrev på 20 sldlr. fra Søren Nielsen i Loft, Grindsted sogn til Hans Nielsen. Gælden forrentes årligt med 2 læs hø, som Hans Nielsen selv skal bjerge.

1734 - 14. december:

Læst forordning af 26/11 om matrikelskat og rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1735.

Læst kgl. befaling af 3/12 til amtmanden om, at drukkenskab og fylderi iflg. lovens pag. 263 og 264 bør straffes og afskaffes.

Peder Pedersen af Viuf p.v.a. Hans Nielsen i Dal ctr. Niels Pedersen Degn i Morsbøl. 11/1-1735

Læst skøde: Poul Jensen Thuesen, borger i Fredericia, har for nogle år siden solgt en ager på Husby mark til Laurids Gammel, nu boende i Stovstrup.

543:

Læst skøde fra Frederik Amager, rådmand i Fredericia. Hans formand Niels Madsen Pag, fordum borger og handelsmand, har i levende live afhændet til Laurids Gammel, nu boende i Stovstrup, nogle agre på Husby søndre og nørre Reslev marker.

Læst forskrivning: Jens Jørgensen Gammel i Roeslet, Peder Jørgensen i Andslev og Mads Lauridsen i Volby har indgået kontrakt med Christen Jensen og hustru Maren Jensdatter i Stovstrup: Det har tildraget sig, at Laurids Jørgensen Gammel er blevet Christen Jensen og hustru en anselig kapital skyldig, nemlig 272 sldlr. i løn og lån. Derfor har Laurids Gammel med underskrivernes samtykke pantsat til dem til evindelig arv og eje nogle jorder på Reslev marker på den kondition, at de forplejer Laurids Gammel med føde og klæder, og at han råder i alt, hvad findes hos ham, lige som før. Han har testamenteret sine kreaturer til sine arvinger; men når de efter hans død får udbetalt 50 sldlr., så skal Christen Jensen og hustu nyde alt, hvad der forefindes efter hans død.

543b:

Hans Poulsen den yngre af Bramdrup opbød myndlingene Maren og Anne Jensdatters arveparter 2. gang.

1734 - 21. december:

Knud Andersen af Kolding ctr. Peder Nielsen i Møsvrå, Søren Bertelsen og hustru i Tolstrup samt Karen sl. Hans Jepsens enke i Seest. 11/1

Ridtmester Pogrell i Kolding får tingsvidne på, at Niels Sørensen Quist er eneste rette arving efter Søren Quist og Kirstine Jørgensdatter.

544:

Anders Pedersen Roskilde af Viuf ctr. Mads Jørgensen og hustru ibidem. Disse gør afbigt. Hvad de måtte have sagt, må være udtalt i ubesindig hastighed og et glas brændevin.

1735

544:

1735 - 11. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde udi Nærværende Aar, Da Man tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1735 - den 11. januar

Birkedommeren Hans Pank af Håstrup og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Peder Pedersen, Søren Madsen, Mogens Jensen, Rasmus Jørgensen, Michel Snegel af Viuf, Hans Madsen og Laurids Christensen af Fredsted samt Niels Iversen af Håstrup.

14/12. Peder Pedersen af Viuf p.v.a. Hans Nielsen i Dal ctr. Niels Pedersen Degn i Morsbøl. 18/1

21/12. Knud Andersen af Kolding ctr. Peder Nielsen i Møsvrå, Søren Bertelsen og hustru i Tolstrup samt Karen sl. Hans Jepsens enke i Seest. 25/1

544b:

Skovrider Jacob Rimling angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest ditto.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf ditto.

1735 - 18. januar:

545:

Anders Pedersen af Starup ctr. Mads Christensen og hustru Maren Christensdatter ibidem. 1/2

11/1. Dom: (Peder Pedersen af Viuf p.v.a.) Hans Nielsen i Dal ctr. Niels Pedersen Degn i Morsbøl. - Niels Pedersen Degn er udeblevet fra retten, men har med påskrift på lovdagelsen tilstået, at han skylder de søgte 21 sldlr. 5 sk. - Dem skal han betale.

1735 - 25. januar:

11/1. Knud Andersen af Kolding ctr. Peder Nielsen i Møsvrå, Søren Bertelsen og hustru Anne Dorthe i Tolstrup samt Karen sl. Hans Jepsens enke i Seest. - Det drejer sig bl.a. om en 16 år gammel regning. Anne Dorthe havde været med Peder Nielsen for at udtage nogle varer til dennes bryllup i Møsvrå. Hans Jepsens enke har betalt i løbet af sagen. Peder Nielsen har betalt den del, som han selv vedkender sig. Nu har man indgået et forlig, så at Anne Dorthe betaler ialt godt 6 rdl. i to omgange. Hendes svigersøn Hans Steffensen i Tolstrup kautionerer.

Jens Jensen Thorsen af Håstrup ctr. Peder Skomager i Tiufkær. 8/2

Maren Eriksdatter af Stovstrup og hendes medarvinger lovbød hendes påboende gård i Stovstrup 1. gang.

1735 - 1. februar:

Afdøde Henrik Sytkams enke madame Johanne Margrethe Holmsted ctr. madame Søbye og sognedegnen Christen Nielsen. 15/2

545b:

18/1. Anders Pedersen af Starup ctr. Mads Christensen og hustru Maren Christensdatter ibidem. - Disse gør afbigt over for Mads Christensen og hustru Karen Olufsdatter. I samme forlig indgår en aftale om, hvorledes det skal være med udkørslen fra Mads Christensens gård. Han skal ikke køre ud gennem Anders Pedersens gård, men der oprettes et mellemgærde mellem deres gårde, så enhver kan beholde deres kreaturer i deres egen gård. I mellemgærdet er der en brønd, som de begge er lige lodtagne i. Anders Pedersen beholder den skorsten, som de begge er lodtagne i, samt det fag hus, hvor skorstenen står, uden betaling til Mads Christensen, undtagen for en vindueskarm med vinduer.

546:

Maren Eriksdatter af Stovstrup og hendes medarvinger lovbød hendes påboende gård i Stovstrup 2. gang.

Peder Hansen af Seest lovbød sin gård 1. gang.

1735 - 8. februar:

Jens Madsen af Horsbøl får på vegne af sin broder Iver Madsen tingsvidne ctr. dennes hustru Dorthea Catharina, der blev efterlyst den 25. november 1730. Hun bortgik uden føje fra sin mand og to børn natten mellem 19. og 20. november 1730. Iver Madsen har måttet forlade sin fæstegård, fordi han savnede hjælp.

25/1. Jens Jensen Thorsen af Håstrup ctr. Peder Skomager i Tiufkær. Sagen udsat til 22/2, men er ikke set igen. Den har drejet sig om gæld for jordleje.

546b:

Læst forskrivning fra Niels Hansen i Stovstrup og hustru Maren Eriksdatter på de 130 rdl. 2 mk. 7 1/2, som ved arv er tilfaldet sl. Hans Bertelsens tre børn Sidsel Hansdatter og Bertel og Claus Hansen.

Claus Eriksen af Tolstrup for myndlingen Claus Hansen af Stovstrup, Niels Pedersen af Skærbæk for myndlingen Bertel Hansen af Stovstrup og Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted for Sidsel Hansdatter lovbød 3. gang Hans Bertelsens halve gård i Stovstrup. Niels Hansen, som bebor gården, begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse. Bertel Hansen har købt gården af Claus Sørensen i 1719.

547:

Læst forskrivning fra Lauge Hansen i Stovstrup på 20 sldl. til Niels Pedersen af Erritsø.

Peder Hansen af Seest lovbød sin gård 2. gang.

547b:

1735 - 15. februar:

Thor Jensen af Kragelund fører vidner på, at landsoldaten Niels Poulsen retteligt tilhører sl. Just Lunds arvingers gods. Han blev født i Bække hyrdehus og kom med sine forældre til Fredericia, da faderen blev soldat der. Senere flyttede moderen med ham til Skøde og siden til Kragelund, hvor de boede på Just Lunds gods.

548:

1/2. Afdøde Henrik Sytkams enke madame Johanne Margrethe Holmsted ctr. madame Søbye og sognedegnen Christen Nielsen. 1/3

Læst forskrivning på stedsønnen Jens Nielsens arv efter hans fader Niels Markussen i Brøndsted mølle og hans sl. broder Hans Nielsen. Underskrevet 1733 i Nørre Vilstrup af Jes Simonsen Møller.

Kvittering fra amtmand Linstow på 354 rdl. 3 mk., som Jes Simonsen har betalt ham som overformynder.

548b:

Jens Sørensen Krage er beskikket til at være formynder for Jes Simonsens stedsøn Jens Nielsen. Pengene er deponeret hos amtmanden. Jes Simonsen kvitteres for pengene.

Arveafkald og kvittering fra Erik Christensen i Seest på et beløb, som hans far Christen Eriksen ibidem har betalt ham i medgift.

Skovfoged Søren Svendsen angav ulovlig skovhugst.

Peder Hansen af Seest lovbød sin gård 3. gang. - Poul Christensen af Seest begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

549:

1735 - 22. februar:

Læst forordning af 21/1 om, at det hidtil årligt holdte hestemarked i Nykøbing på Falster på Langfredag og næstfølgende dag i Maribo skal være ophævet, og at der herefter skal holdes et marked for Sjælland og Falster torsdagen før Dimmelugen i Maribo.

Læst forordning af 31/12 ang. taksten for breve, som sendes med posten mellem stæderne.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1734.

Borgmester og postmester Frederik Amager af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte i Trelde. 8/3

1735 - 1. marts:

Bekendtgjort auktion på de ferske søer.

Bekendtgjort bortforpagtning af Lerbækgårds hovedgård med underliggende tiender i 6 år.

Bekendtgjort bortforpagtning af kongens sorte(?) fangster i Vejle for 12 år.

Søren Mikkelsen får tingsvidne på, at han på sin gård i sin egen tobaksplantage har avlet en stor del tobak, hvoraf han har solgt 3500 skålpund til Knud Andersen, køb- og handelsmand.

549b:

15/2. Dom: Henrik Sytkams enke madame Johanne Margrethe Holmsted ctr. madame Søbye og sognedegnen Christen Nielsen. - Madame Søbye har ikke indfriet sin sl. mands obligation af 31/7 1731 på 100 rdl. ejheller betalt hendes tilfaldne pension af kaldets indkomme, hvoraf resterer 25 rdl. - Hun skal betale, og hvis ikke hun gør det, tilfindes sognedegnen Christen Nielsen og Hans Andersen af Påby, som har oppebåret Harte sogns korntiende efter den med dem oprettede kontrakt, hvori mad. Sytkam prioriteres for pensionens mislige betaling, at betale mad. Sytkam de 25 rdl.

1735 - 8. marts:

22/2. Borgmester og postmester Frederik Amager af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte i Trelde. 22/3

550:

Oberst Brink af Fredericia ctr. Jep Udsen af Kongsted. 19/4

550b:

Regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller af Kolding får tingsvidne ang. Peder Sørensen Ulfs forhold og ærlige navn og rygte. Han beboede tidligere en ryttergård i Gelballe, som han blev fradømt for ca. 10 år siden på grund af sin slette tilstand og pådragne restancer, hvorefter han blev soldat. Han har altid opført sig ærligt, kristeligt og skikkeligt. Hans forældre var Søren Pedersen Ulf og Malene Poulsdatter, også ærlige og skikkelige folk. Navnet Ulf har han fået efter gården, hvor der engang har levet to mænd, som har haft navn af Ulve. Men han er ikke i familie med den familie Ulve, som i nogle år har siddet på Koldinghus for begangne gerninger.

Regimentskriveren ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 22/3

Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 22/3

551:

Skovfoged Hans Sivertsen angav skovhugst. 1735 - 15. marts:

Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 29/3

551b:

Peder Andersens påboende gård i Ravnholt lovbudt 1. gang.

Sl. Christopher Christophersens enke af Herslev Højrup lovbød sin påboende gård 1. gang.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

1735 - 22. marts:

Læst forordningen af 12/3 om sabbattens og andre helligdages tilbørlige helligholdelse.

8/3. Regimentskriveren ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 5/4

552b:

8/3. Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 5/4

Anne Andersdatter, der tjener Jørgen Haar af Vester Nebel, og denne ctr. Peder Jepsen og fader Jep Hansen af Vester Nebel ang. det ægteskabsløfte, som Peder Jepsen med sin faders samtykke har givet Anne Andersdatter den 14/10. - Jep Hansen indrømmede, at de havde givet ægteskabsløftet, men hans søn har bedre overvejet sin tilstand. Han har antaget en brøstfældig gård og tør ikke indgå hastigt i ægteskab, men vil bie lidt, til Gud giver ham bedre lykke. Han vil give hende 16 sldlr. og erklærer, at de ikke ved noget usømmeligt at påsige hende. Det tilbud modtager Anne Andersdatter og Jørgen Haar. Det konfirmeres af retten, og hvis nogen handler imod det til hendes æres bebrejdelse, så må de vente at lide straf. - Tingsvidne.

553:

Hans Jensen Smed af Almind anmelder et forlig med Anders Pedersen Roskilde af Viuf, der ved et glas brændevin har udtalt nogle fornærmende ord. Sidstnævnte gør afbigt; han husker ikke ordene, som må være udtalt i overflødig drukkenskab. Tingsvidne.

8/3. Dom: Borgmester og postmester Frederik Amager af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte i Trelde. - Søren Skytte har ikke indfriet sin obligation på 100 sldlr. Dem skal han betale, men med henblik på de øvrige gældssager imod Søren Skytte, så tilkender retten enhver kreditor prioritet i henhold til en attest, som birkeskriveren har udarbejdet.

Peder Pedersens (Andersens?) påboende gård i Ravnholt lovbudt 2. gang. Ligeledes sl. Christoffer Christoffersens enkes påboende gård i Herslev Højrup.

Skovfoged Anders Elias Møller angav skovhugst.

1735 - 29. marts:

Præsident Benfeldt af Fredericia får tingsvidne ctr. sin bonde Christen Christensen af Fugdal i Hejnsvig sogn for gårdforsiddelse. Det bevidnes bl.a., at han har truet med en ulykke over den, som overtager stedet.

553b:

Regimentskriveren ctr. Jens Jepsen af Tiufkær. 19/4

554:

15/3. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 5/4

554b:

Christoffer Christoffersen af Møsvrå for sig og moder Ingeborg Simonsdatter af Herslev Højrup, Simon Christoffersen, Jens Christensen for sin hustru Anne Marie Christoffersdatter, og Peder Christoffersen, alle af Herslev Højrup lovbød 3. gang gården i Højrup. - Rudolph Christoffersen og fæstemø Maren Pedersdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

555:

Hans Jensen af Egtved, Niels Rasmussen af Verst p.v.a. hustru Else Jensdatter, Peder Pedersen af Egtved p.v.a. hustru Maren Jensdatter, Hans Olesen af Vester Gesten p.v.a. hustru Dorthe Jensdatter og Iver Tullesen af Øster Gesten p.v.a. myndlingen Else Jensdatter lovbød 3. gang gården i Ravnholt. - Peder Andersen, som bebor gården, og hustru Johanne Jensdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Læst forskrivning fra Rudolph Christoffersen i Herslev Højrup på gæld til søsteren Anne Christoffersdatter: 100 sldlr. samt noget tøj og indbo.

555b:

Læst forskrivning, en aftale mellem Simon Christoffersen og broderen Rudolf Christoffersen. Rudolph afstår til Simons arvepart af gården et byggested med et stykke jord. Simon holder plov og heste m.m.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

556:

1735 - 5. april:

22/3. Regimentskriveren ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 19/4

22/3. Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 19/4

29/3. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 19/4

559b:

Degnen Espen Hansen af Herslev fredlyser for ulovlig farvej. 19/4

Læst aftægtskontrakt for Hans Madsen og hustru, der afstår deres i fæste havende selvejergård til sønnen Hans Hansen og trolovede fæstemø. Underskrevet 1732 i Pjedsted.

560:

Læst forskrivning fra Kirsten Hansdatter af Donslund, Anders Christensen, Niels Christensen og Anders Lauridsen ibidem til deres broder Peder Christensen i Kvie, som har indløst 4 stk. eng.

Læst forskrivning fra Donslunds beboere til deres broder og slægtning Knud Christensen i Agervig, Næsberg sogn, som har udlagt penge til panthaveren Christen Pedersen i Hovborg for et stk. eng, som var pantsat. - Ratificeret af amtmanden.

Christen Hansen angav skovhugst.

Skovfoged Hans Jørgen Mejer af Velling angav skovhugst.

skovfoged Ditlev Markussen af Skærup angav skovhugst.

560b:

1735 - 19. april:

5/4. Regimentskriveren ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 26/4

5/4. Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 26/4

29/3. Regimentskriveren ctr. Jens Jepsen af Tiufkær. 3/5

5/4. Degnen Espen Hansen af Herslev fredlyser for ulovlig farvej. 26/4

8/3. Dom: Oberst Brink af Fredericia ctr. Jep Udsen af Kongsted. - Inden dommen har Jep Udsen betalt sin gæld. Han dømmes til også at betale sagsomkostningerne.

561:

5/4. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 10/5

Læst aftægtskontrakt for Gyde Andersen og hustru Zidsel Jensdatter, der har afstået deres fæstegård i Børkop til Peder Hansen i Børkop mølle. Peder Hansen kan uden hindring søge fæste på gården.

561b:

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

1735 - 26. april:

Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf om fredlysning mod færdsel. 3/5

563b:

19/4. Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 10/5

564:

19/4. Regimentskriveren ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 10/5

19/4. Degnen Espen Hansen af Herslev og interessenter fredlyser 3. gang for ulovlig farvej.

Læst forskrivning fra Christen Jepsen i Glibstrup til regimentskriveren på gæld i forbindelse med overtagelse af Hans Pedersens gård.

565:

Peder Pedersen af Store Velling fremkom med tre levende ulveunger, som blev ophængt i den dertil ordinerede ulvegalge.

1735 - 3. maj:

19/4. Regimentskriveren ctr. Jens Jepsen af Tiufkær. 17/5

565b:

Christen Lassen af Tiufkær ctr. Hans Olesens enke Dorthe Sørensdatter ibidem og Bodil Olufsdatter og mand Niels Thomsen af Pjedsted for gæld. Dorthe Sørensdatter lover at betale inden 8 dage. Kravet til Bodil Olufsdatter vedrører en skifteforretning af 1697 efter Ole Hansen i Tiufkær. Bodil Olufsdatter tilkendegav, at hun havde fået udbetalt sin arvepart af stedfaderen Christen Lassen efter sin fader og efterlevende moder Maren Hansdatter, og at hun ville meddele Christen Lassen og søn Ole Christensen arveafkald, så snart de gav hende skøde på den halve otting, som Ole Christensen nu har i brug. Sagen opsættes i 8 dage med henblik på at se, om Dorthe Sørensdatter holder sit løfte.

26/4. Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf fredlyser mod færdsel 2. gang. 10/5

566:

1735 - 10. maj:

3/5. Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf fredlyser mod færdsel 3. gang i sag mod Anne Margrethe og Michel Pedersen. 7/6

Regimentskriveren ctr. adskillige for gæld til afdøde Christen Laursens stervbo i Taulov. 24/5

567b:

19/4. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 24/5

26/4. Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. 7/6

568:

26/4. Dom: Regimentskriveren ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. - Inden dommen har Søren Jørgensen Skytte anmeldt, at han vil lade sin gård gå på auktion for at kunne betale de skyldige børnepenge. Der fældes dom i det øvrige: Han har ikke indfriet sin obligation til overformynderen på den arv, der tilfaldt hans brodersøn Søren Jørgensen, og heller ikke betalt sine 2 børn Jørgen og Anne deres arv efter deres mor Barbra Pedersdatter. Han har også indestående den arv, som hans to børn Peder og Barbra fik efter deres moder Dorthe Pedersdatter. Søren Jørgensen Skytte har i retten indleveret en kaution dateret den 16/4 og underskrevet af Poul Jensen Fenger, Gregers Hansen, Niels Jørgensen, Lauge Jørgensen og Hans Jørgensen. Men kautionisterne er ikke selv mødt frem i retten for at vedstå kautionen, og deres signeter findes ikke under kautionen, ligesom der heller ikke er underskrift af vitterlighedsmænd; så der kan ikke reflekteres på den. Søren Skytte dømmes til at betale sin gæld eller stille regimentskriveren tilfredsstillende kaution.

Læst obligation fra birkedommer Hans Pank i Påby til Bertel Jespersen af Viuf, Niels Jespersen af Bjert og Bertel Jespersen af Stenderup på et beløb, som tilhører sl. Hans Jespersens børn i Stenderup, nemlig Anne, Mette og Anne Marie Hansdøtre.

568b:

1735 - 17. maj:

Læst obligation fra sognepræst Jørgen Jensen Cronius, Vorbasse, til sognepræst Knud Storm, Egtved.

Regimentskriveren lader afhjemle syn på alle rytterkoblernes indhegning med grøft, gærder og led.

Skovrider Römeling lader afhjemle syn på ulovlig skovhugst i Anst herred.

Jægermester Bachman lader afhjemle syn på ulovlig skovhugst i Brusk herred.

Niels Pedersen af Horsted afhjemler syn på ulovlig skovhugst i Jerlev herred.

569:

Syn på ditto i Elbo herred.

Syn på ditto i Holmans herred.

Skovfoged Jens Krog angav ulovlig skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav ulovlig skovhugst.

3/5. Dom: Regimentskriveren ctr. Jens Jepsen af Tiufkær. - Jens Jepsen har ikke præsteret, hvad han lovede for retten den 29/3, og har heller ikke besiddet sin fæstegård, som han burde; men han har ladet bygningerne forfalde og pådraget sig restance af kgl. kontributioner samt bortlejet af sin jord til andre. Det kendes for ret, at han har forbrudt sit fæste og straks skal overlevere sin gård til regimentskriveren med iværende besætning efter registrering af 10/3 til beboelse og istandsættelse ved en anden, god beboer, så kongens gård kan komme i stand og restancen blive betalt. Og da det er bevist, at Jens Jepsen ikke formedelst sin og hustrus efterladenhed og forsømmelse er kommet i armod, men at vanheld har forvoldt deres slette armelige tilstand, så frifindes Jens Jepsen som en arm og fattig mand med hustru og mange små børn for sagsomkostninger og andre krav fra regimentskriveren.

1735 - 24. maj:

Læst regimentskriverens proklamation af auktion over afdøde Jens Pedersen Bollers gård og indbo den 16/6.

Proklameret auktion i Trelde den 15/6 over Søren Jørgensen Skyttes gård og indbo.

Regimentskriveren har stævnet samtlige Almind bys lodsejere for at afhøre dem om, hvem der har hugget gærdsel i det fredlyste krat på Viuf rettighed. Tingsvidne.

570:

10/5. Regimentskriveren ctr. adskillige for gæld til afdøde Christen Laursens stervbo i Taulov. 7/6

571:

10/5. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 7/6

Skovrider Brandts karl Jacob Krog af Brandtlund fremkom med 7 levende ulveunger, som blev ophængt i den dertil ordinerede ulvegalge.

1735 - 7. juni:

Poul Thuesen af Fredericia ctr. Appelonne Henningsdatter af Bredstrup. 21/6

571b:

(Se 10/5). Sl. Mogens Rasmussens enke Anna Margrethe Cathrine af Viuf ctr. sl. Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter ibidem ang. benyttelse af to veje. De opnår forlig som broderenker og gode venner. Anne Margrethe Cathrine skal altid beholde sin vej over Mette Jensdatters Basse have. Når to vogne mødes, skal den ledige vige for den, som har læs. Ligeledes beholder Michel Pedersen af Viuf sin vej. (Se efterfølgende sag).

10/5. Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf fredlyser mod færdsel 3. gang i sag mod Anne Margrethe og Michel Pedersen. 21/6

24/5. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. 21/6

10/5. Hans Pedersen Ladegaard, Søren Pedersen og Hans Sørensen Skovenborg af Gårslev ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde. Udsat til 21/6, men ikke set igen. Det var en gældssag. Søren Skytte har idag påstået, at der er indgået forlig, men sagsøgernes prokurator har krævet sagen opsat.

572:

Læst og påskrevet Viuf og Håstrup lodsejeres aftale om oprettelse af markskelsgrøft. (Hele dokumentet er gengivet).

572b:

Læst plakat om auktion over Søren Skyttes gård i Trelde den 15/6.

Proklameret auktion i Bredstrup på alt, hvad Jens Pedersen Boller har efterladt.

Læst obligation fra Hans Jørgen Mejer, skovfoged i Pjedsted, til Jacob Jensen Krog hos skovrider Brandt.

Læst afkald fra Søren Madsen i Vesterby til moderen og stedfaderen på arv efter sl. fader Mads Sørensen.

Jes Madsen i Høllund, Ødsted sogn, er blevet beskikket til formynder for mademoiselle Mette Lauridsdatter Gødvad i stedet for Erik Lauridsen af Tudvad og har modtaget arvemidlerne sikkert indsat. Den tidligere formynder befries hermed for krav som formynder.

24/5. Regimentskriveren ctr. adskillige for gæld til afdøde Christen Laursens stervbo i Taulov. 21/6

1735 - 14. juni:

1735 - 21. juni:

7/6. Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf fredlyser mod færdsel. 19/7

573:

Sognepræst Mourids Mouridsen af Vejle proklamerer skifte i Nye Kirke præstegård efter sl. hr. Hans Jørgensen Jelling.

7/6. Regimentskriveren ctr. adskillige for gæld til afdøde Christen Laursens stervbo i Taulov. 5/7

7/6. Regimentskriveren for Knud Madsen af Taulov Nebel ctr. Jens Poulsen ibidem. - Idag indgås der forlig, idet regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller beder retten om at annullere sagen og kende magtesløse de ord, der var sagt mod Jens Poulsen og familie. Jens Poulsens sagfører Christian Grundahl har fra starten bedt om, at sagen måtte frafaldes, idet han havde fremlagt et forlig mellem de to parter; men det har regimentskriveren ikke villet anerkende, idet et sådant forlig ikke kunne fritage den sagsøgte fra bøder til kongen (for gærdselhugst og slagsmål). - Baggrunden for søgsmålet var, at Jens Poulsen den 25/2 havde sendt bud til Knud Madsen for at spørge, om han ville med ud at hugge gærdsel for nu kunne han ikke vente længere. Knud Madsen havde undskyldt sig med, at han den dag havde besøg af hjuleren (Laurids Jepsen af kirkehuset ved Taulov); så sendte Jens Poulsen sine karle ud, men noget efter tog Knud Madsen alligevel derud for at se, hvor de huggede (de havde vist et fælles skovskifte). Han fik så skovfogeden til at tage med derud og ville pante Jens Poulsens heste og vogn. "Lader du ikke min vogn stå, som står på min egen ejendom, skal jeg lade dig slutte ved den, lige som Anders Ulf er sluttet", truede Jens Poulsen. Knud Madsen svarede med at kalde ham en horebuk og skovtyv. Så kom det til lidt slagsmål, og da de kom tilbage til byen, var der lidt råben mellem de to gårde. Et af vidnerne var Carl Jensen, som for retten erklærede, at han ikke kunne holde Knud Madsen for så oprigtig en mand som hans andre bymænd. For på et grandestævne en søndag eftermiddag havde han svoret på, at han ikke kendte noget til et vist træ, som var blevet hugget. Men næste dag var bymændene sammen med deres karle gået ud til stubben, for at de allesammen skulle sværge på deres uskyld; da havde Knud Madsens karl ikke villet sværge, men havde forklaret, at han havde hugget træet efter sin husbonds påvisning. Så var de gået hjem, og Knud Madsen havde bødet efter byens vedtægt. - Idag har regimentskriverens fuldmægtig erklæret, at han ville standse sagen, hvis de to bønder ville erstatte sagens udgifter. Men Christian Grundahl har stået fast på, at hvis sagen skulle fortsætte til dom, så måtte han på sin klients vegne forlange erstatning for både slag, skældsord og sagsomkostninger. Forliget kommer i stand, da Grundahl lover at forsøge at få sin klient til at betale lidt af sagsomkostningerne.

573b:

7/6. Poul Thuesen af Fredericia ctr. Appelonne Henningsdatter af Bredstrup. Degnen Rasmus Toft af Bredstrup vidner idag om, hvad han overværede i Bredstrup kirke den 6/4: Jordemoderen Anne Catrine Eriksdatter af Bredstrup frembar Appelone Henningsdatters uægte barn og nævnte, at barnefaderen var en soldat ved navn Poul Hansen. Præsten havde spurgt hende, hvor kvinden var blevet besvangret, og fik til svar, at hun da tjente i Fredericia hos Poul Thuesen. - Dette vidnesbyrd bekræfter Appelone Henningsdatter. Hun ved ikke, hvor Poul Hansen nu er.

574:

Læst obligation fra Jørgen Mørch, sognepræst for Harte og Bramdrup menigheder, til sr. Hans Lauridsen Buch af Hjarup, der af sin myndling Laurids Jensen Wellings arvepart har lånt ham penge til præstegårdens indløsning.

Læst afkald fra Michel Andersen i Bølling til Erik Lauridsen i Tudvad på den arvepart, som var tilfaldet hans sl. kones sl. broder Jens Sørensen af den gård i Tudvad, som Erik Lauridsen nu påbor.

1735 - 28. juni:

Hans Jensen Boesen af Fredsted opbød sin myndling Mads Sørensens fædrende arvemidler.

1735 - 5. juli:

Hans Steffensen af Almind ctr. Karen Dahls ibidem. Denne og fæstemand Jens Madsen gør afbigt for nogle fornærmelige ord, som hun skal have sagt mod citantens hustru Inger Christensdatter. Det er sket i hastighed og ubesindighed.

574b:

Hans Jensen Boesen af Fredsted opbød sin myndling Mads Sørensens fædrende arvemidler 2. gang.

Hans Hansen af Nyborg opbød sin myndling Peder Jensens arv 1. gang.

21/6. Dom: Regimentskriveren ctr. adskillige for gæld til afdøde Christen Laursens stervbo i Taulov. - Jens Hansen af Hoit (?) i Taulov sogn og Jep Udsen af Kongsted skal betale. (Andre debitorer har betalt i løbet af sagen).

1735 - 12. juli:

Hans Jensen Boesen af Fredsted opbød sin myndling Mads Sørensens fædrende arvemidler 3. gang.

Hans Hansen af Nyborg opbød sin myndling Peder Jensens arv 2. gang.

Hans Jensen af Fredsted er stokkemand i følgende sag i stedet for Rasmus Jørgensen:

Peder Pedersen i Viuf ctr. Hans Skræder ibidem. Denne indfinder sig og gør afbigt. Hvad han ved et bryllup måtte have sagt om husmændene i Viuf, og som først skulle være sagt af Rasmus Jørgensen, er sket i drukkenskab og ubesindighed.

575:

Læst en skelforretning, som birkedommer Hans Pank med tiltagne mænd har foretaget i Høllund skov vedrørende rytterbonden Jens Jørgensens og selvejerne Søren Michelsens og Jes Madsens skovskifter.

1735 - 19. juli:

Hans Hansen af Nyborg opbød sin myndling Peder Jensens arv 3. gang.

21/6. Dom: Jørgen Rasmussens enke Mette Jensdatter af Viuf fredlyser mod færdsel. - Hun har fredlyst to lykker, den ene ved hendes gård og den anden kaldet Basse have. De, som har færdedes over dem, har gjort det i mindelighed eller af selvtagen frihed. Sl. Mogens Rasmussens enke Anne Margrethe Cathrine og Michel Pedersen har frihed til at køre der til og fra deres Basse have. Og Christen Jepsen husmand skal også som hidtil have fri gangsti over samme Basse have til og fra sin lille have. Ellers skal hun have sine to lykker fri for gang og kørsel. Den, som handler herimod, kan idømmes voldsbøder iflg. lovens 6-14-5 samt skadeserstatning. Denne dom skal forkyndes for alle Viuf beboere, som alle skal have en kopi heraf.

575b:

1735 - 26. juli:

1735 - 2. august:

Synsforretning afhjemles vedr. en person, som hang død på Jens Hansens hølad i Tårup.

Synsforretning afhjemles vedr. Håstrup markvogter Jørgen Sirmester (?), som hang død i et bøgetræ i Vejle skov.

Skovrider Brandts karl Jacob Krog af Brandtlund angav skovhugst.

Christen Hansen af Kolding angav skovhugst.

Læst dokument om Velling skovs deling.

576:

1735 - 9. august:

Jens Hansen af Trelde ctr. Niels Hyboes tjenestepige Kirsten Lasdatter og hustru Maren Bertelsdatter for nærgående ord om Jens Hansens hustru Birthe Pedersdatter. De gør afbigt.

1735 - 16. august:

Regimentskriveren ctr. Peder Hansen af Andkær. Hans Møller af Andkær og Jacob Krog af Brandtlund har i Andkær skov set en karl begå sodomi med en kvie. Jacob Krog var straks løbet efter karlen efterfulgt af Hans Møller, der var kommet med et forskrækket udråb, som advarede karlen, der nåede at flygte. Vidner sikrer Peder Hansens alibi, og han frigives. - Tingsvidne. (Se igen 6/9).

578:

Skovrider Brandts karl Jacob Krog af Brandtlund stævner ang. skovhugst. 30/8

578b:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Regimentskriveren ctr. Morten Hansen af Højen for klammeri med afdøde Knud Andersen ibidem. 30/8

1735 - 23. august:

1735 - 30. august:

Læst plakat om landmilitssession i Århus og Ribe stifter for Koldinghus amt i Vejle.

16/8. Regimentskriveren for afdøde Knud Andersen af Højen ctr. Morten Hansen ibidem. 13/9

580b:

16/8. Skovrider Brandts karl Jacob Krog af Brandtlund stævner ang. skovhugst. Hans Steffensen i Tolstrup har sammen med sin svigerfar Søren Bertelsen skovet i Pjedsted sogn. Fra dem blev den stjålet, da den lå i lergraven, og toppen fik skovfogeden. Tingsvidne.

Jægermester Bachman ctr. Jens Skov og søn Jørgen Jensen af Jennum. 20/9

582:

Provst Peder Storm af Egtved ctr. Søren Rasmussen af Vork, der selvrådigt har indtaget sit korn uden at lade det tælle og give tiende, samt ctr. en del husmænd, som ikke vil gøre præsten den høstdag, de skylder ham efter loven. De bad om forladelse.

582b:

Læst afkald fra Oluf Jensen til hustruen Anne Rasmusdatters stedfar Mads Nielsen Ulf i Skærup for hendes arvepart efter hendes far Rasmus Jensen Damkjær og endnu levende mor Kirsten Jensdatter.

1735 - 6. september:

Læst forskrivning: Søren Jørgensen Skytte i Trelde har ved et skovsyn i Trelde skov den 2/11 1722 brugt nogle ærerørige ord mod Jørgen Nielsen Melsen i Fredericia. Rettens kendelse herom blev indanket for højesteret, der den 12/3 1727 kendte, at Søren Skytte skulle gøre afbigt. Hvilket han hermed gør. Erklæringen er underskrevet i 1727.

Læst auktionsskøde for Jørgen Nielsen Melsen og hustru Ingeborg Madsdatter af Fredericia på Søren Jørgensen Skyttes halve gård i Trelde. Skøder tilbage til 1649.

583:

Læst auktionsskøde for Niels Jensen Hyboe af Trelde på Søren Jørgensen Skyttes frie ejendomshave Skullebæk.

Jens Andersen af Viuf er sættedommer i Hans Panks lovlige forfald:

(Se 16/8). Niels Dahls søn Peder Nielsen Dahl af Andkær ctr. Hans Møller ibidem og Jacob Krog af Brandtlund. Prokurators konstitution og stævningen er ikke i orden. Sagen afvist. (Se igen 27/9).

584:

Søren Pedersen af Tågelund fremlyste en hest 1. gang.

1735 - 13. september:

Sognefoged Niels Madsen i Dal bevidner den ildsvåde, der ramte hans jordegods i Jerrig hos Niels Michelsen og Jens Christensen Løvlund.

584b:

Læst forordning af 19/8 om vedkendelse eller fragåelse af arv og gæld.

30/8. Regimentskriveren for afdøde Knud Andersen af Højen ctr. præstens husmand Morten Hansen ibidem ang. klammeri den 10/7 ved et barselsgilde hos sognefoged Henrik Madsen i Højen. Da Knud Andersen blev berettet af præsten, angav han Morten Hansen som sin banemand, og regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller mener, at hvad den afdøde har bekendt for provsten, der betjente ham i hans saligheds sag, måtte være sandhed. Men de synsmænd, der havde synet ham forinden, havde ikke fundet noget dødssår på ham, og han havde talt frisk til dem, så at de ikke havde fået den tanke, at han skulle dø. Efter klammeriet var Knud Andersen blevet ved gildet og havde drukket øl og brændevin uden at beklage sig over Morten Hansen, og dagen efter var han taget til Vejle for at købe tømmer. Først derefter havde han lagt sig til sengs. Årsagen til klammeriet var, at Morten Hansen havde sagt, at Knud Andersen havde høstet i Oksvig som en hundsfot; det havde fået sidstnævnte til at angribe. - Idag bevidnes det igen, at Knud Andersen var gået frisk og før hjem fra festen, og regimentskriveren lader sagen afslutte med tingsvidne. Men se igen 22/11.

588:

Christen Jepsen af Egeskov ctr. Thomas Jensen ibidem. 20/9

588b:

Hans Mortensen af Tiufkær anmelder ildsvåde. Han er en vanfør mand og behøver hjælp fra kongens kasse.

Regimentskriveren lader efterlyse Preben Hansen af Nørre Vilstrup, som er bortrømt fra gård, hustru og børn.

589:

Christen Hansen angiver skovhugst. 1735 - 20. september:

Magister Laurids Lundemand, sognepræst for Smidstrup og Skærup ctr. major Dischlow vedr. en kirkeeng. Alt det, som er henlagt til vin og brød, har majoren ingen krav på, men han skal så heller ikke svare afgift deraf. Tingsvidne.

589b:

13/9. Christen Jepsen af Egeskov ctr. Thomas Jensen ibidem om vejret. Forlig, begge vedligeholder gærderne, så de er i overensstemmelse med byens vide og vedtægt.

590:

30/8. Jægermester Bachman ctr. Jens Skov og søn Jørgen Jensen af Jennum for skovhugst. Mogens Skytte, skovfoged ved Rugballegård tilbyder sin ed på, at træet er derfra. Ingen er mødt på jægermesterens vegne. Sagen kan ikke fortsætte uden nyt stævnemål.

Peder Jespersen Gris' påboende gård i Bjert lovbudt 1. gang.

Birkeskriver Mads Paabye fremlyste en hest.

Preben Hansen af Nørre Vilstrup efterlyst 2. gang.

1735 - 27. september:

Sognepræst Claus Hagen af Grindsted ctr. Christen Ebbesen af Nollund. 11/10

590b:

Læst forordning af 16/9 om kornskatten for 1736.

Læst forbud af 16/9 på indførsel af alle fremmede kornvarer.

Læst kaution fra Jens Andersen af Viuf kammerkollegiet for regimentskriver Laurberg for resten af indeværende år og ikke længere.

(Se 6/9). Peder Nielsen Dahl vil anlægge sag for at rense sig for en beskyldning om sodomi og får vidnesbyrd om sin færden og påklædning den dag. Han vil have Jacob Krog og Hans Møller til at gøre afbigt, men det vil de ikke, da de ikke har beskyldt ham for gerningen. Tingsvidne. (Se igen 22/11).

592b:

Preben Hansen af Nørre Vilstrup efterlyst 3. gang.

Indsendt amtmandens resolution på madame Ebbesens memorial vedr. en synsforretning.

Peder Jespersen Gris' påboende gård i Bjert lovbudt 2. gang.

1735 - 4. oktober:

Læst proklama om auktion og skifte efter løjtnant Peder Grundet.

Løjtnant Lorentz Klesmand ctr. Søren Jepsen Kjær af Hundsholt. 18/10

593:

1735 - 11. oktober:

27/9. Sognepræst Claus Hagen af Grindsted ctr. Christen Ebbesen af Nollund. 8/11

Peder Hansen Bundgaard og Hans Nielsen af Erritsø anmelder ildsvåde. De kom nøgne ud og havde end ikke beholdt det, de kunne skjule deres syndige legemer i.

593b:

Læst afkald fra Christen Pedersen af Bjert på arv til Peder Jespersen Gris og hans hustru Gertrud Hansdatter.

Kvittering fra Peder Pedersen af Bjert til samme.

594:

Sl. Peder Jørgensens arvinger af Bjert, Hans Pedersens formynder Christen Svendsen, Maren Pedersdatters formynder Bertel Nielsen, Mette Pedersdatters formynder Jep Jepsen af Bjert, Jørgen Pedersens formynder Niels Thomsen af Oddersted, Gertrud Pedersdatters formynder Jens Christensen samt Jens Jepsen på vegne af sin hustru, Hans Madsen p.v.a. sin hustru, Anders Andersen Kjær p.v.a. sin hustru, Iver Pedersen, Christen Pedersen og Peder Pedersen på egne vegne, alle af Bjert, lovbød 3. gang den gård, som Peder Jespersen Gris og hustru Gertrud Hansdatter Ravn nu påbor. Disse begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelser. Der er skøder tilbage til 1630.

594b:

1735 - 18. oktober:

4/10. Løjtnant Lorentz Klesmand ctr. Søren Jepsen Kjær af Hundsholt. 15/11

595b:

Jens Christensen af Spjarup og søskende får tingsvidne vedr. Peder Christensen, som nu siges at være død i Holland. Han er født i Spjarup. Hans far er Christen Pedersen og moder Else Lauridsdatter, der forlængst er døde. Han har en halvbroder (Jens Christensen) og to halvsøstre, Else, der tjener hos Mads Pedersen i Gamst, og Mette, som nu ikke vides hvor er. De har alle haft samme fader, men ikke moder. Øvrige søskende er døde. Peder Christensen drog for 10-11 år siden til Holsten, hvor han tjente i 5-6 år. For 4 år siden begav han sig til skibs til Holland. Til at opkræve hans evt. arv befuldmægtiges Jens Hansen af Hejsager, der skal nyde 1/3 af arven imod at svare alle pågående omkostninger.

Johan Risom af Dal ctr. Otto Nielsen af Hinnum og forlover Niels Andersen af Nollund. 8/11

Læst skrivelse til birkedommer Hans Pank fra mænd i Sønderby, Grindsted og Hejnsvig. De er ikke blevet affordret fogedkorn, siden de blev solgt fra Skovgård gods og birketing, og beder om at blive antaget under Koldinghus birk.

596:

1735 - 25. oktober:

Madame Lobidantz af Fredericia ctr. Peder Jepsen af Kongsted. 6/12

Hans Nielsen Ravn af Eltang opbød sin myndling Johanne Hansdatters arv 2. gang. (Første gang var 18/10, hvor opbydelsen dog ikke er set).

1735 - 8. november:

11/10. Johan Risom af Dal ctr. Otto Nielsen af Hinnum og forlover Niels Andersen af Nollund. 29/11

597b:

Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Hans Sørensen. 22/11

11/10. Dom: Sognepræst Claus Hagen af Grindsted ctr. Christen Ebbesen af Nollund. - Christen Ebbesen har uden tilladelse indaget sin boghvede, før end han deraf havde svaret tiende. Han har ikke bevist, hvor meget der tilkom præsten. To uvildige mænd skal vurdere, hvor meget han skal betale. Desuden skal han for sin forseelse betale 2 mk. til Grindsted sogns fattigkasse.

Læst forskrivning fra Jakob Nielsen i Bølling for gæld til Peder Andersen i Hesselballe.

598:

Christen Hansen i Bramdrup opbød sin myndling Peder Pedersens arv efter farbroderen Niels Hansen i Eltang 1. gang.

Christen Hansen angav skovhugst.

Christen Laursen angav skovhugst.

Hans Nielsen Ravn af Eltang opbød sin myndling Johanne Hansdatters arv 3. gang.

1735 - 15. november:

Læst kgl. plakat af 31/10 om forhøjelse af tolden på krap og karteboller.

Regimentskriveren ctr. Thomas Bertelsen, der er arresteret på Kolding slot for sit forsøg på rømning. Nogle mænd afhøres om deres meddelagtighed. Skoleholder Henrik Drejer af Egeskov benægter, at Thomas Bertelsen har rådført sig med ham om, hvorledes han bedst kunne følge Henrik Drejers søn til København. Thomas Bertelsen var i Hans Bangs hus i Fredericia fredag den 16/9, da skoleholderen skulle overfærge sin søn til Strib, og Thomas Bertelsen fulgte hans søn til færgestedet. Færgemanden havde spurgt om pas, men Søren Dahl havde sagt, at det ville han svare til. - Jørgen Hansen Gade og Hans Nielsen Ougsen benægter også, at de har været i råd og dåd med Thomas Bertelsen. Han havde vel talt om at rejse, men Jørgen Gade vidste ikke hvornår. Og til Ougsen havde han sagt, at han med sin tilfaldne arvepart på 2 rdl. enten ville rejse til Holsten eller med Søren Dahl. Ougesen havde sagt, at han ikke skulle rejse nogen steder hen, for så blev han soldat; men drengen havde svaret, at det var lige meget, han kunne lige så godt blive gevorben soldat, som han til sin tid skulle blive landsoldat. - Tingsvidne.

599:

Regimentskriveren ctr. debitorer for skyldige auktionspenge. 29/11

Der bekendtgøres skifte efter Peder Mortensens hustru i Andkær.

599b:

Erik Sørensen i Kongsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

18/10. Løjtnant Lorentz Klesmand ctr. Søren Jepsen Kjær af Hundsholt. 6/12

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1735 - 22. november:

(Se 27/9). Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen af Andkær ctr. Jacob Krog af Brandtlund og Hans Møller af Andkær. 20/12

600:

8/11. Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Hans Sørensen. De anmelder idag forlig.

600b:

Peder Lauridsen Lemvig, sognedegn i Smidstrup, får tingsvidne på, at Lorentz Pedersen Lemvig, som nu agter at lære kirurgiprofessionen, er født af kristelige og skikkelige forældre, Peder Lauridsen Lemvig og Johanna Jensdatter.

(Se 13/9). Regimentskriveren ctr. Morten Hansen af Højen. 6/12

Læst forskrivning fra birkedommer Hans Pank, at han har modtaget fra Hans Hansen i Nyborg dennes myndling Peder Jensens arv.

Christen Hansen i Bramdrup opbød sin myndling Peder Pedersens arv efter farbroderen Niels Hansen i Eltang 3. gang. (2. gang er ikke set).

601:

Erik Sørensen i Kongsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

Skovrider Brandts karl Jacob Krog af Brandtlund fremlagde synsforretning over opbyggede huse i Vejlby sogn.

1735 - 29. november:

8/11. Johan Risom af Dal ctr. Otto Nielsen af Hinnum og forlover Niels Andersen af Nollund. 20/12

15/11. Regimentskriveren ctr. debitorer for skyldige auktionspenge. 13/12

Regimentskriveren lader afhøre vidner til et slagsmål i Vork mellem Niels Andersen og Mads Andersen. - Bymændene havde været forsamlet den 12/11 hos Knud Nielsen for at dele deres videpenge, som var skrevet på videpindene med skurer. Mads Andersen havde sagt til videfogeden Niels Andersen, at han havde skrevet som en hundsfot, skønt der ikke var skrevet videre på pindene, end der skulle skrives efter byens vide og vedtægt og bymændenes sigelse. Så var de kommet i slagsmål.

602:

Erik Sørensen i Kongsted lovbød sin påboende gård 3. gang. - Hans søn Christen Eriksen og forhåbende fæstemø Lene Jensdatter fra Erritsø begærede skøde.

602b:

Læst afkald fra Peder Madsen af Stovstrup for hustruen Birthe Eriksdatter til Christen Eriksen for fædrende og mødrende arv af den gård, som Erik Sørensen og nu havende hustru Johanne Christensdatter har afstået til Christen Eriksen og forhåbende fæstemø Lena Jensdatter, Jens Tuesens datter af Erritsø.

Læst kontrakt: Bertel Jespersen af Viuf har med sin hustrus billigelse afstået selvejergården til Søren Sørensen Kyed af Starup og mandens steddatter Mette Pedersdatter.

603:

Bertel Jespersen i Viuf lovbød sin gård 1. gang.

Skovrider Brandt lod angive skovhugst.

1735 - 6. december:

22/11. Regimentskriveren ctr. Morten Hansen af Højen. 20/12

15/11. Løjtnant Lorentz Klesmand ctr. Søren Jepsen Kjær af Hundsholt. Denne gør afbigt; hans ord imod løjtnantens hustru Katrine Klesmands har været sagt i overilelse og ubetænksomhed. - Den 12/9 sidst på morgenen søgte Klesmands hund døren. Da den blev ved, gik fruen ud for at se, hvad hunden søgte efter, og da så hun Søren Jepsen Kjær stå derudenfor. Hun bød ham ind og spurgte, om han idag havde brændevin at slå i hendes øjne. Det havde han ikke. Tjenestepigen gik i bryggerset, men kom tilbage, da fruen råbte efter hende. Da så tjenestepigen fruen retirere med Søren Kjær efter sig. De slog på hinanden. Vidnet sprang til, og Søren Kjær holdt op. Så gav fruen ham et rap af sin kæp og satte ham ud af døren. Sådan havde tjenestepigen forklaret. - Men Søren Kjær havde kaldt sin handling nødværge. Til sin søn Jep Sørensen af Hundsholt havde han fortalt, da han kom hjem fra Jordrup, at han havde været hos fru løjtnanten idag. - Har I det! - Ja, jeg har så; jeg stod uden for hendes hus og ladte mit vand, da hun kom og kaldte mig ind. Der fik han hug, og sønnen havde set, at hænderne var blå og ophovnede, og at der var en rød stribe i ansigtet. Fruen og hendes tjenestepiger skulle have slået ham med skaghånd og mangletræ. Hans datter kan endda efter hans beretning vidne, at fruen slog skaghånden i stykker på ham, og at hun også havde bedt om en økse. - Dagen inden slagsmålet, søndagen den 11/9, skal Søren Kjær have begegnet fruen meget ilde i Anne Paaskesdatters hus i Jordrup. Her sad han sammen med en anden og drak et glas brændevin. Fruen var kommet ind og havde spurgt ham, om han var i kællingelauget. Han havde taget sit brændevinsglas, men ingen så ham slå indholdet i ansigtet af hende.

603b:

Beboerne af Tiufkær anmeldte den store skade, som var sket på deres hornkvæg ved den grasserende smitsomme syge lungesot.

604:

25/10. Dom: Madame Lobidantz, sl. rådmand Nicolaj Lobidantz' enke af Fredericia ctr. Peder Jepsen af Kongsted. - Han har ikke holdt sit løfte om at betale en gæld. Det dømmes han nu til.

Bertel Jespersen i Viuf lovbød sin gård 2. gang.

Herman Skusters enke Maren Lasdatter på Jubelholm og svoger Christian Risom i Dons mølle lovbød hendes påboende gård 1. gang.

1735 - 13. december:

Læst forordning af 5/12 om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat.

Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 20/12

Jens Sørensen Buhl af St. Velling ctr. Martha Christiansdatter Brogers ibidem. 10/1-1736

29/11. Regimentskriveren ctr. debitorer for skyldige auktionspenge. 10/1

604b:

Rytterbønderne fra Vinding anmeldte deres tab ved den grasserende kvægsyge. Den rammer dem særlig hårdt, fordi deres ernæring er kvægopdræt og smørsalg.

605:

Bertel Jespersen i Viuf lovbød sin gård 3. gang. Søren Sørensen Kyed og fæstemø Mette Pedersdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse fra Bertel Jespersen og hustru Kirsten Sørensdatter.

Erklæring fra Jens Bertelsen i Egeskov om, at han overtager en gæld til Jens Lauridsen, som har tjent på gården i 11 år, i forbindelse med at han har fået gården overdraget fra sin moder Dorthea Jensdatter.

605b:

Herman Skusters enke Maren Lasdatter på Jubelholm og svoger Christian Risom i Dons mølle lovbød hendes påboende gård 2. gang.

Christen Hansen angav skovhugst.

1735 - 20. december:

6/12. Regimentskriveren ctr. Morten Hansen af Højen. 31/1

22/11. Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen af Andkær ctr. Jacob Krog af Brandtlund og Hans Møller af Andkær. 10/1

607:

13/12. Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 10/1

607b:

Der afhjemles en udlægsforretning mod Anne Enevoldsdatter af Asbo med lavværge Otto Diderich Bjerrum på Gravengård. Der var udlæg til regimentskriveren, Simon Madsen i Vejen mølle, sognets fattigkasse og Peder Thonboe. En af gældsposterne har været Anders Ulfs arrest og underhold.

29/11. Dom: Johan Risom af Dal ctr. Otto Nielsen af Hinnum og forlover Niels Andersen af Nollund. - Otto Nielsens hustru har lovet Risom til opslag på det hus, som Otto Nielsen havde købt i Nollund, 4 rdl. Niels Andersen havde lovet, at pengene nok skulle blive betalt; men det er ikke sket. Otto Nielsen skal betale, og hvis ikke han gør det, skal kautionisten.

Christian Risom af Dons mølle lovbød på vegne af sin hustru og som lavværge for sin svigermoder Maren Lasdatter dennes gård Jubelholm. Hendes søn Michel Hermansen af Jubelholm og forhåbende fæstemø Maren Pedersdatter af Bramdrup begærede skøde.

608:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1736

608:

1736 - 10. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde udi Nærværende Aar Da Man tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1736, Den 10. Januar

Birkedommer Hans Pank af Håstrup og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Hans Jørgensen af Trelde, Lauge Hansen af Gårslev, Peder Pedersen, Søren Madsen, Mogens Jensen og Peder Hansen(?) af Viuf, Hans Madsen af Fredsted og Niels Iversen af Håstrup.

Læst forordning af 9/12 ang. landmilitsen.

608b:

Læst kammerkollegiets ordre af 31/12 til amtmanden ang. skifter og børnepenge samt skatternes inddrivelse og eksekutions udstedelse.

20/12. Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen af Andkær ctr. Jacob Krog af Brandtlund og Hans Møller af Andkær. 24/1

20/12. Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 17/1

609b:

20/12. Jens Sørensen Buhl af St. Velling ctr. Martha Christiansdatter Brogers ibidem. Denne gør afbigt overfor citantens hustru Else Hansdatter.

610:

13/12. Dom: Regimentskriveren ctr. debitorer for skyldige auktionspenge. - Samuel Eliasen af Kragelund, Erik Væver af Velling og Gregers Mortensen af Skærup har ikke besvaret søgsmålet. De skal betale. Ligeledes Hans Christensen Skræder af Viuf. - Kravet til Jens Poulsen af Taulov Nebel vedrører den rugsæd, som han har indavlet, og den gødning, han har taget, men som var tilslået Jens Sørensen af Tårup. Ifølge kongens forordning af 4/6-26 henvises dette søgsmål til ryttersessionen. Hvis ikke der kan opnås en ordning der, kan sagen rejses her for tinget igen.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

Skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

Skovrider Brandt ditto.

Bekendtgørelse, at Jakob Nielsens gård og andre ejendele i Bølling skal til auktion den 19/1.

1736 - 17. januar:

10/1. Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 31/1

611b:

Læst kvittering fra Hans Hansen Koed i Store Velling, at Christen Iversen i Smidstrup har betalt ham tiendepenge af en vis otting jord, så længe han har ejet den ifølge sit skøde.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Læst plakat om auktion på Jakob Nielsens gård i Bølling.

1736 - 24. januar:

Læst forordning af 12/12 ang. deserterede, som nogle midler efterlader.

10/1. Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen af Andkær ctr. Jacob Krog af Brandtlund og Hans Møller af Andkær. 7/2

Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. byfoged Christian Grundahl, Jens Damgaard og sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke af Kolding. Jens Lydum besvarer spørgsmål vedr. et interessentskab som den af interessenterne, der har faret på Norge som købmand. De har bragt korn til Norge og taget tømmer med tilbage. Christoffer Lucht synes interesseret i at bevise, at han ikke var interessent. Tingsvidne.

614:

Michel Muhle på Hvilsbjerggård på vegne af skoleholder Peder Mousing af Andkær ctr. provst Jørgen Fædder i Gauerslund. 7/2

615b:

Læst obligation fra Niels Pedersen Lejrskov i Hjarup til Hans Vraae i Store Anst og Albret Pedersen, skoleholder ibidem.

Læst obligation fra Poul Hansen i Store Anst til Hans Vraae og skoleholder Albret Pedersen ibidem.

616:

1736 - 31. januar:

17/1. Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 14/2

618b:

Læst aftægtskontrakt for Magdalene Andersdatter Bogøl: Hendes mand Ole Simonsen Bogøl er afgået ved døden, og hun har ingen venner eller arvinger, hvorfor hun har formået Lave Jensen til at tage sig på aftægt. Kontrakten er underskrevet i Pjedsted.

20/12. Dom: Regimentskriveren på vegne af afdøde Knud Andersen af Højen ctr. Morten Hansen ibidem. - De var til barselsgilde hos sognefoged Henrik Madsen i Højen den 10/7-35, hvor de kom i klammeri (se tidligere beskrivelse, 13/9- 35). Ingen af de 6 vidner har set Morten Hansen med noget skadeligt våben i hånden eller set ham slå eller sparke eller træde på Knud Andersen, men han har alene haft ham i håret, og således er de i hårdrag faldet til jorden med hinanden. De skal efter lovens pag. 900 art. 8 begge bøde tre 6 lod sølv, hvoraf Knud Andersens bo betaler det halve og Morten Hansen den anden halvpart til kongens kasse. - Underskrevet af Hans Pank, Jens Andersen (Viuf), Peder Knudsen (Håstrup), Hans Hartvigsen, Michel Pedersen (Viuf), Morten Iversen Koed (Håstrup), Hans H. Koed, Jens Jensen og Hans Iversen Koed.

619:

1736 - 7. februar:

Læst forordning af 23/12 ang. justitskassens indretning.

Læst forordning af 23/12 om lovens skærpelse mod Termere Litigantes samt uretvise dommere og prokuratorer.

Læst forordning af 23/12 om nøjere kirkedisciplin med skandaløse synder.

Læst forordning af 13/1 ang. den tilvoksende ungdoms konfirmation og bekræftelse i deres dåbs nåde.

24/1. Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen af Andkær ctr. Jacob Krog af Brandtlund og Hans Møller af Andkær. 6/3

24/1. Michel Muhle på Hvilsbjerggård på vegne af skoleholder Peder Mousing af Andkær ctr. provst Jørgen Fædder i Gauerslund. 21/2

En tingsvidnesag ang. nogle tyverier i Asbo. Bymændene har tænkt, at det var Peder Henriksen Skøllermands hustru og børn, der havde stjålet. Mændene var i hans hus sidste vinter for at eftersøge noget kål, som var taget fra Anders Pedersens, og fandt en børnekål, som deres datter Lene på 12 år havde taget. De sendte hende til Anders Pedersens hustru med den, men hun lod hende beholde den og sagde, at hun skulle tage den med hjem, koge og spise den. Derefter har bymændene på grandestævne advaret Skøllermand om at holde sin hustru og børn fra slige skarnvorne gerninger. Siden har hans kone truet og undsagt bymændene, når de efterlyste noget. Især bevidnes, at hun skal have truet med at stikke Hans Ulf med en kårde, hvis han kom. - Der meldes også om andre ting, som er blevet taget, blandt andet børneris og børnetørv.

620:

Skovrider Brandt lod anmelde skovhugst.

1736 - 14. februar:

620b:

31/1. Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 21/2

Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel, Niels Hansen af Børup og kautionist Michel Hansen ibidem samt Morten Markussen Smed i Bjert. 28/2

1736 - 21. februar:

Læst forordning af 30/12 ang. det oprettede General Lands Økonomi og Kommerce Kollegium.

Læst forbud af 16/9-35 på indførsel af alle slags fremmede kornvarer.

Læst patent af 23/9-35 om højesteret.

14/2. Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. 6/3

621b:

7/2. Michel Muhle på Hvilsbjerggård på vegne af skoleholder Peder Mousing af Andkær ctr. provst Jørgen Fædder i Gauerslund. - Muhle vil have provsten til at fragå, at skoleholderen nogen sinde har pantet eller plaget sognets fattige eller besværet nogen af distriktets beboere, samt at han vil ophøre med at hade skoleholderen og fraholde ham hans ret til at blive antaget til skrifte og alterets sakramente. Provsten har nægtet at have sagt noget sådant eller at have hadet ham, men har fastholdt sin embedspligt til at holde opsyn med ham. Der er blevet ført en del vidner i skoleholderens faveur: Han lever skikkeligt, lever ikke i fylderi, horeri, tyveri, spil, dobbel eller uforligelighed, og han søger gudstjenesten som andre af sine naboer; undertiden kommer konen i stedet for ham. Tidligere er han blevet tilbage efter kirketjenesten og har mange søndage stået ved kirkedøren efter gudstjenesten og læst med ungdommen. Gudstjenesten er ikke på nogen fast tid hver søndag, men den kan holdes kl. 12, 1 eller 2, ligesom der er i kirken at forrette, og sådan har det været, så længe vidnerne kan mindes, idet Gauerslund er et vidtløftigt sogn. Med hensyn til de fattige bekræfter vidnerne, at han ikke har været streng mod de egentlige fattige, altså dem som findes anført til sognealmisse. Men de tre inderstekvinder Karen Fiskers, Anne Hansdatter og Maren Sørensdatter er ikke rigtige fattige. De er besovede kvinder, Karen Fiskers endda to gange med hver sin ægtemand, og de kan spinde, vinde og væve, så at de alle tre meget vel kan fortjene deres klæde og føde. - Heroverfor anfører provsten, at han ikke har beskyldt skoleholderen for andet end hårdhed mod de fattige, som har klaget over ham for hans krav om plidsarbejde, samt påtalt, at han ikke kom så flittigt til kirke. - Idag melder parterne, at de har indgået forlig i amtmandens overværelse.

Jens Andersen af Viuf opbød de af ham modtagne landgildepenge af sl. birkeskriver Just Lunds arvingers gods.

Christen Hansen angav skovhugst.

1736 - 28. februar:

Niels Pedersen Hagelund af Seest har stævnet Karen Jacobsdatter, der nu tjener hos rådmand Bahnsen i Kolding, for at aflægge ed på, at han ikke er fader til hendes barn. Hun har udlagt ham derfor i Seest kirke, og da har han selv ved udtræden på kirkegulvet offentlig for menigheden benægtet det. Retten forklarer ham, at hans benægtelsesed ikke blot skal angå faderskabet, men også omfatte en benægtelse af, at han har haft legemlig omgængelse med moderen. Niels Pedersen Hagelund vil dog kun aflægge den ed, som er nævnt i hans stævning, og den tager retten ikke imod.

623:

14/2. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel, Niels Hansen af Børup og kautionist Michel Hansen ibidem samt Morten Markussen Smed i Bjert. Niels Hansen har betalt. Udsat til 13/3, men dommen kommer 6/3

Læst obligation fra Søren Jørgensen Skytte af Trelde til broderen Lauge Jørgensen ibidem for et lån i den arv, der er tilfaldet Søren Skyttes søn Jørgen Sørensen.

623b:

Jens Andersen af Viuf opbød de af ham modtagne landgildepenge af sl. birkeskriver Just Lunds arvingers gods 2. gang.

Peder Smed af Trelde opbød sin myndling Søren Jørgensen arvepart 1. gang.

Lauge Jørgensen af Trelde opbød sin myndling Jørgen Sørensens arvepart 1. gang.

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

Bekendtgørelse, at Jep Christensen Buchs gård og ejende i Rugsted skal på auktion.

1736 - 6. marts:

Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 20/3

624b:

Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter af Mørkholt. 20/3

627:

Jens Andersen af Viuf opbød de af ham modtagne landgildepenge af sl. birkeskriver Just Lunds arvingers gods 3. gang.

Bekendtgørelse, at Jep Christensen Buchs gård og ejende i Rugsted skal på auktion.

Peder Smed af Trelde opbød sin myndling Søren Jørgensen arvepart 2. gang.

Lauge Jørgensen af Trelde opbød sin myndling Jørgen Sørensens arvepart 2. gang.

21/2. Dom: Regimentskriveren ctr. Jakob Nielsen af Bølling. - Det er ikke tilstrækkeligt bevist, at Jakob Nielsen enten ved skud på sig selv eller på andre måder har forøvet noget, hvorfor han kan dømmes efter regimentskriverens irettesættelse. Men det er vel bevist, at han sidste sommer har været forrykt i sit hoved, hvilket desværre for ham nu undertiden continuerer. Dog bevises det også, at han i al sin urolighed har ladet sig styre og råde og ikke i nogen måde gjort nogen noget ondt. Det er hans hustru Kirsten Andersdatter, der ved sin tale og andragende til naboerskerne og sognefogeden har forårsaget, at hendes mand blev arresteret. - Det kendes for ret, at Jakob Nielsen skal løsgives fra sin arrest med tilhold til hans hustru, at hun både efter Guds og kongens lov føjer og forholder sig imod sin mand, som hun i alle måder bør, såfremt hun ikke vil vente straf, om hun ikke omgås ham i hans svaghed, som hun bør. - Da det er hende, der har forvoldt processen, skal hendes mand betale omkostningerne. - (Konen har bl.a. fortalt, at hendes mand havde våben med sig i seng, og at han havde lagt ild på en aften, da andre var i seng. Dette har skabt frygt for ildsvåde, og sognefoged Søren Simonsen har på gadestævne sagt til ham, at han ikke måtte rejse sig om natten og gøre unyttig ild. Men i retten bliver det bevidnet, at han kun havde lagt ild på en aften, da han var oppe, og at han havde slukket ilden igen, inden han gik i seng. Over for sognefogeden har han forklaret sine våben i eller under sengen med, at han var bange for et spøgelse, der havde skikkelse som en hovedløs hund. Hans sindsforvirring har været åbenbar på hans arbejde; han kunne f.eks. komme til at pløje i andres jord. En dag var kone og tjenestefolk blevet tilkaldt af et brag inde fra huset. De fandt Jakob Nielsen siddende på en seng og en bøsse liggende på den anden. Da de fik tøjet af hans overkrop, fandt de et lille rødt mærke, der måske havde været der i forvejen. Regimentskriverens fuldmægtig ville have det forstået som selvmordsforsøg, og ville formode, at bøssen faktisk havde været skarpladt, men Jakob Nielsens advokat, byfoged Christian Grundahl, har herimod indvendt, at hvis flinten havde været skarpladt og rettet imod Jakob Nielsens bryst, så måtte han jo "være knald og fald død på stedet", og med hensyn til våbnene i sengen har han påpeget, at det ikke var anderledes, end mange andre bønder gjorde. - I begyndelsen af sagen har regimentskriveren villet have Jakob Nielsen fradømt sin gård, som han ikke kunne passe. Den del af tiltalen er blevet frafaldet, idet han har stillet sin gård til auktion.

627b:

7/2. Dom: Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen af Andkær ctr. Jacob Krog af Brandtlund og Hans Møller af Andkær. - Jacob Krog og Hans Møller har i Andkær skov set en sodomitisk gerning af en karlsperson, der skal have haft med et høved at bestille og begået blodskam. Der er herom holdt forhør den 28/7 1735. De to vidner har sagt, at de ikke har hørt, at Søren Sørensen mere end andre unge karle, især Niels Dahls søn og hans svogers tjenestedreng Peder der i byen, var berygtet for denne gerning. Peder Hansens uskyld er bevist, hvorfor han blev frigivet fra sin arrest. Derefter har Peder Nielsen Dahl bevist sin uskyld. De to karle har sagsøgt Jacob Krog og Hans Møller, for at opnå satisfaktion, men disse har bevist at de to var berygtet for gerningen inden forhøret. De kan ikke anses for andet end vidner, ikke for sagvoldere eller saggivere, thi de har alene forklaret, hvad de har set og vidst, og de har bevidnet, at de ikke genkendte personen. De frifindes. Peder Nielsen Dahl og Peder Hansen, der med så lovfaste vidnesbyrd har bevist deres uskyld, skal være aldeles fri for berygtelse for denne sodomitiske gerning; og skulle nogen beskylde dem derfor, kan de forvente sig søgsmål og straf.

628:

Bekendtgørelse af skifte efter Inger Madsdatter, sl. Hans Fobes(?) kæreste i Vejle.

Hans Jensen i Herslev får tingsvidne ang. sin søster Dorthea Jensdatter, som boede i København i Lavendelstræde og døde 30/11-35 uden at efterlade sig livsarvinger. Hun er barnefødt i Herslev, datter af Jens Mikkelsen og Anne Jensdatter, som begge er døde. Der nævnes nogle brødre og deres efterlevende børn.

28/2. Dom: Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel, Niels Hansen af Børup og kautionist Michel Hansen ibidem samt Morten Markussen Smed i Bjert. (Niels Hansen har betalt). - De er blevet sagsøgt for prokuratorudgifter, men er ikke mødt op i retten. De skal betale.

628b:

Peder Hansen Smed af Trelde opbød sin myndling Søren Jørgensen arvepart 3. gang.

Lauge Jørgensen af Trelde opbød sin myndling Jørgen Sørensens arvepart 3. gang.

Bekendtgørelse, at Jep Christensen Buchs gård og ejende i Rugsted skal på auktion den 21/3.

1736 - 20. marts:

Læst forordning af 10/2 om, hvorledes herefter skal forholdes med examinibus juridices ved universitetet i København til justitsens befordring.

6/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 10/4

6/3. Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter af Mørkholt. 27/3

632b:

Læst købebrev: Hans Johansen og hustru i Seest har solgt til Hans Johansens broder Christen Johansen og hans hustru deres anpart af proprietærjord på Seest mark.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1736 - 27. marts:

20/3. Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter af Mørkholt. 10/4

635b:

Sl. Jens Pedersen i Bredstrup hans halvsøskende og deres børn ctr. sl. Jens Pedersens enke Mette Hansdatter i Bredstrup. Sagen ophæves, da det bliver klart, at Rasmus Pedersen Møller ikke har beskadiget stervboet.

636b:

Læst obligation fra Peder Hansen i Børkop mølle til farbroderen Rasmus Pedersen i Pjedsted og hustru Mette Markusdatter for et lån til køb af en gård i Børkop, som sidst har været beboet af Anders Hansen Skovsen.

Læst revers fra Peder Hansen i Børkop mølle og moderen Kirsten Pedersdatter for et lån af Rasmus Pedersen og hustru Mette Markusdatter i Pjedsted.

Læst aftægtskontrakt mellem Hans Jensen og Niels Christensen og søster Mette Christensdatter. Niels Christensen har afstået sin gård til Hans Jensen og skal have aftægt. Underskrevet i Skærbæk.

637:

Læst obligation fra Peder Christensen Thonboe til Hundsbæk til regimentskriver Søren Hachsen.

637b:

Læst kaution: Peder Storm i Egtved kautionerer over for kongens kasse for Anker Storm vedr. de ham betroede oppebørsler.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

1736 - 10. april:

20/3. Regimentskriveren (ved sin fuldmægtig Simon Møller) ctr. Barbara Christensdatter af Mørkholt. Denne sag får idag en foreløbig afslutning med, at der skrives tingsvidne. Regimentskriveren havde ladet Barbara Christensdatter arrestere for et pengetyveri hos Jørgen Hansen i Mørkholt. Hans fuldmægtig Møllers hovedvidne skulle have været Maren Jakobsdatter, der fra starten har beskyldt Barbara Christensdatter for tyveriet. Men efter Michel Muhles anmodning (han er Barbara Christensdatters forsvarer, fordi hun er født på Nebbegårds gods, som Muhle er kurator for) udskydes hendes vidnesbyrd, idet han vil bevise, at hun er den egentlige anklager og måske også den egentlige gerningsmand. - Det første vidne har været Sidsel Jensdatter af Follerup, moder til Maren Jakobsdatter. Hun havde en søndag sammen med sine to døtre og en del andre indfundet sig hos Barbara i Jes Hansens hus, da hun stod og skulle til kirke. "Hvorledes er det, du og Maren Jakobsdatter har holdt hus med de penge, som I har skilt eders farbroder ved?", begyndte hun. Men Barbara nægtede. Imens søgte Maren rundt i huset og fandt en lille økse; den kom hun med, idet hun spurgte Barbara, om ikke det var den, hun havde vristet Jørgen Hansens skrin op med. Barbara nægtede. Men så tog Sidsel sine to forklæder af, et hørgarns og et blårgarns, og viftede ad Barbara med dem. Hun mente, at Barbara forsøgte at tage dem fra hende. Hun havde nemlig taget dem med som bevis. Det skulle være nogen, Barbara havde givet til Maren for at tie stille med tyveriet. Maren havde fortsat med sine beskyldninger, ret detaljeret, bl.a. at Barbara først skulle have skjult pengene i Jes Hansens lade og siden under sin seng, hvorfra de var forsvundet. - Et vidne havde været inde hos Jørgen Hansen, efter at pengene var forsvundet. Han havde hørt ham sige disse ord til Barbara: "Barbara, jeg ville nødig have eder eller eders beklikket i nogen måde, eller at Fanden skulle vinde nogen sjæl for mine penge, som jeg er af med; thi da ville jeg hellere miste dem; men sig selv eders sandhed, så I kan blive lige så god, som I har været". Barbara skulle have svaret: "Hvad skal jeg sige. Jeg nægter ikke, at jeg jo har haft med pigen Maren Jakobsdatter at bestille med pengene; men hvor de blev af, eller hvor de nu er, ved jeg ikke". - Jes Hansens hustru, Berrit Jepsdatter af Mørkholt (hvor Barbara tjente) kunne fortælle, at Maren omkring sidste mikkelsdag kom med nogle penge i en klud, som hun ville have hende og hendes mand til at tælle; men de havde sagt, at de ikke ville have noget med hendes penge at bestille. Hun havde sagt, at hun havde fundet dem under en hyld i toften til deres gård. - Et par vidner har bemærket de kønne klæder, som Barbara havde, og en mener at have hørt, at hun skulle have talt om, at hun ejede 50 daler, for lang tid siden, da hun og en karl pjattede sammen om at gifte sig. - Michel Muhle har forsøgt at få klarlagt, om det fra første færd har været Maren Jacobsdatter, der har kastet mistanke på Barbara Christensdatter, samt om Maren har været berygtet for tidligere at have taget penge fra sin onkel. Det ender med, at retten afviser Maren som vidne, fordi det er hende der har beskyldt Barbara, og fordi forklaringerne tyder på, at hun selv har været til stede, da skrinet blev brudt op. - Barbara Christensdatter har hidtil været fængslet. (Der er ikke angivet nogen ny dato, men det er måske denne sag, der fortsætter 17/4).

639b:

20/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 24/4

Kirkeinspektør Morville ctr. Anders Andersen, blytækker af Kolding. Tingsvidnesag. Hovedsagen har været for Skovgårds birketing, og der er stævnet til landstinget. Den synes at dreje sig om noget, blytækkeren skal have sagt, da Gauerslund kirke blev repareret: At alle de håndværksmestre, som har været ved kongens kirkers reparationer, var spidsbuer, skælme og bedragere. Det var i en situation, hvor han ved sognefogeden og to mænd havde ladet gøre forbud imod den blytækker, som var ved at reparere kirken.

642:

(Se fol. 637b). Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup. Udsat til 24/4, men se også 17/4

Hans Christensen af Drostrup ctr. Thor Jensen af Kragelund. 24/4

Læst obligation fra Hans Iversen af Fredsted til Dorthe Christensdatter ibidem.

Skovrider Jacob Rimling angav skovhugst.

Skovfoged Hans Sivers ditto.

Skovfoged Anders Eliassen af Egtved ditto.

Skovfoged Niels Pedersen ditto.

Skovfoged Søren Svendsen ditto.

642b:

1736 - 17. april:

10/4. Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter af Mørkholt. 24/4

646b:

Skovrider Brandts karl Jakob Krog angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen i Seest ditto.

1736 - 24. april:

10/4. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup (og vistnok Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter). 8/5

650:

10/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 1/5

10/4. Hans Christensen af Drostrup ctr. Thor Jensen af Kragelund. Denne gør afbigt. Der har været strid om betaling for et par stude samt en arvepart. Hans Christensen forpligter sig til at give arveafkald til sin moder og sin stedfar Thor Jensen efter sin sl. fader Christen Kjeldsen.

650b:

Søren Mikkelsens hustru Gertrud Hansdatter af Høllund lovbød sin halve gård 1. gang.

1736 - 1. maj:

Læst forbud af 16/4 mod at bære juveler, guld og sølv m.m.

Krigs- og landkommissær Hans Folsach af Randers (ved Simon Møller) ctr. sognedegn Hans Steffensen af Vorbasse. 15/5

24/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 8/5

651:

Søren Mikkelsens hustru Gertrud Hansdatter af Høllund lovbød sin halve gård 2. gang.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Læst obligation fra Poul Hansen i Seest til Jens Simonsen i Dons.

651b:

1736 - 8. maj:

24/4. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup (og vistnok Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter). 29/5

654:

1/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 15/5

Regimentskriveren for Ole Olesen i Egtved ctr. Ole Andersen og fader Anders Jensen ibidem. 15/5

655:

Ole Andersen og fader Anders Jensen af Egtved ctr. sognefogeden Søren Simonsen af Hjelmdrup og hans tjenestekarl Jens Jensen ibidem. - Stævningen afvises.

656:

Søren Christensen Kyed af Starup lovbød på vegne af myndlingen Søren Sørensen det boel, som Mads Eriksen Borlev påbor, 1. gang.

656b:

Iver Jepsen af Skanderup ctr. Nis Pedersen Lejrskov af Hjarup. 29/5

Kongebrev af 6/4 for Hans Henrik Fertig, som vil ernære sig som kok i Kolding. Han må betjene alle og enhver, som måtte ønske det, til bryllupper og andre værtskaber.

Søren Mikkelsens hustru Gertrud Hansdatter af Høllund med lavværge Søren Simonsen af Hjelmdrup lovbød 3. gang gården i Høllund. - Hendes mand Søren Michelsen begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

657:

1736 - 15. maj:

Frands Nielsen, tjenende i Skanderup, ctr. Peder Knudsen, tjenende Iver Jepsen ibidem. Peder Knudsen gør afbigt.

8/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. 12/6

1/5. Krigs- og landkommissær Hans Folsach af Randers (ved Simon Møller) ctr. sognedegn Hans Steffensen af Vorbasse. 5/6

659:

8/5. Regimentskriveren for Ole Olesen i Egtved ctr. Ole Andersen og fader Anders Jensen ibidem. 29/5

659b:

Rasmus Nielsen i Andkær mødte med 9 ulveunger, som blev dræbt og ophængt i ulvegalgen.

Læst følgende transporter: Thøger Dyssel i Fredericia har på vegne af Anne Nielsdatter, som boede i Taulov Nebel, samt en del af hendes børn og svogre betalt et beløb til underskriveren Jens Damgaard af Kolding, som til gengæld transporterer hendes (med fleres) panteforskrivning til Thøger Dyssel.

Thøger Dyssel af Fredericia transporterer samme obligation til mad. Kirsten Gudme, sl. Niels Gudmes enke af Herslev. Der er pant i en gård i Taulov, som nu beboes af Jens Poulsen, Anne Nielsdatters søn. Skovfoged Detlev Andersen, boende i skovhuset på Rerslev mark ved landevejen mellem Fredericia og Kolding, er kautionist.

Mads Eriksens påboende gård i Borlev lovbudt 2. gang.

1736 - 29. maj:

8/5. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Nis Pedersen Lejrskov af Hjarup. 19/6

660:

8/5. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup (og vistnok Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter). 12/6 (se også 5/6)

661:

Regimentskriveren for Kirsten Jensdatter i Vester Vamdrup ctr. Søren Nielsen Skræder, nu på Bygholm gods i Vester Gesten. 12/6

662b:

Nis Pedersen og Jep Hansen af Bramdrup afhjemler en synsforretning på en kvinde, som er fundet død (det står der ikke i notatet) af hyrden Lorentz Block af Bramdrup. De pjalter, hun havde, var så besat af lus, at hun umuligt kunne "reterere sig at være imellem nogle mennesker i huse". Sognefoged Hans Elkjær af Erritsø havde set hende Kristi Himmelfartsdag, da han så, at hun lå inden for kirkegården, da han og præsten kom fra kirke. Han havde talt med hende, men kunne ikke i ringeste måde forstå hende, og hun tegnede for sig med hænderne. Derefter gik enhver hjem til sit hus, og han så hende ikke før fredag aften, da der kom bud til ham, og hun lå vesten byen ved et gærde, hvor vidnet da straks opgik og fik degnen med sig for at optage hende, og da de kom til gærdet, var hun gået op til byen og stod da på gaden. Vidnet bestilte straks en vogn og lod hende køre til sognefogeden Niels Pedersen i Børup til videre befordring. Vidnet vidste ikke, hvad nation hun var fra.

Regimentskriveren ctr. landsoldaten Jens Olesen, tjenende Niels Lassen i Kongsted. 5/6

663:

Jens Madsen af Askær i Hejnsvig sogn anmelder ildsvåde. Hans fæstegård tilhører kancelliråd Poulsen til Refstrupgård. Ilden opstod, mens han var i ægt for sin husbond.

15/5. Regimentskriveren for Ole Olesen i Egtved ctr. Ole Andersen og fader Anders Jensen ibidem. Sagen har drejet sig om nogle fornærmelige ord, der den 22/4 er blevet sagt i Anders Eliassens hus. Dem fortryder begge parter hjerteligt. Anders Jensen var ikke med ved sidste retsmøde. Idag tilslutter han sig forliget.

Skovrider Jakob Rimling af Jordrup lader afhjemle syn på ulovlig skovhugst i Anst herred.

Syn på skovhugst i Jerlev herred.

Læst obligation fra Jens Poulsen i Taulov Nebel til Rasmus Pedersen i Pjedsted.

663b:

Søren Christensen Kyed af Starup lovbød på vegne af myndlingen Søren Sørensen 3. gang det boel, Mads Eriksen påbor, og som Søren Sørensen har arvet efter sine forældre i Borlev. Mads Eriksen og hustru Wus Christensdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

664:

1736 - 5. juni:

15/5. Krigs- og landkommissær Hans Folsach af Randers (ved Simon Møller) ctr. sognedegn Hans Steffensen af Vorbasse. 26/6

(Se 29/5). Regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter af Mørkholt. Vidnet Maren Pedersdatter af Mørkholt (Jens Thomsens hustru) fortæller, at hun har engang talt med Rasmus Hyrdes kone, Inger hyrdekone, der skal have sagt at Barbara Christensdatter og Maren Jakobsdatter en aften kom med en huefuld penge, som de kastede ind i overhyrdens seng, da der kom en gående. De ville have pengene delt, fordi de ville til marked morgenen efter. - Maren Sørensdatter af Gårslev (Knud Hjulers hustru) vidner, at hun har været i hyrdens hus, da hun så Barbara og hendes moder komme gående op ad gaden. "De går nu i råd om Jørgen Hansens penge", sagde hyrdekonen og tilføjede, at Barbara engang kom til hende med 50 daler, som hun skulle opbevare. Det var ikke så underligt, at Barbara holdt sig så kønt i tøjet, og i Andkær har hun en fin klædetrøje med spitzer på og sølvknapper i og en gylden stykkeshue, så der er ikke dens lige i dette sogn eller Gauerslund sogn, og hun har rare kniplinger og fint lærred. - Niels Jørgensen af Mørkholt ville regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller gerne have til at bevidne, at Barbara engang havde talt med sin husbond Jes Hansen om, at han havde Jørgen Hansens penge på kistebunden. Men det kunne han ikke. - Så blev Inger Knudsdatter afhørt, ovennævnte kone til Rasmus Markvogter i Håstrup. Hun bekræftede, at både Maren Jakobsdatter og Barbara Christensdatter havde været hos hende, men vist aldrig sammen, og det havde været for at spørge til får og kvæg. Hun havde dog set nogle penge, som ikke lå i en hue men i en hat (linhat? lyshat?). Dem havde hendes søns kone båret ind, og Maren Jakobsdatter kom bagefter og fik pengene og gik med dem til Kolding marked. Barbara var ikke med. Hun har aldrig sagt til Knud Hjulers kone, at Barbara og moder lagde råd op om Jørgen Hansens penge. Har hverken sagt det, som hun eller Maren Sørensdatter har vidnet. Derimod har hun sagt til Maren Pedersdatter, at hun vidste at hendes søns kone havde haft nogle penge i forvaring for Maren Jakobsdatter, dem havde denne fået tilbage til marked. Og til Maren Sørensdatter har hun sagt det samme, at de havde fået kønne klæder. - Simon Møller insinuerer, at dette vidne lyver, og mener, at hendes ord ikke kan stå fast overfor to lovfaste vidners påstand. Men hendes mand bekræfter, at hans kone ikke har talt om penge i forbindelse med Barbara Christensdatter. Denne stævning afsluttes med tingsvidne.

667:

Regimentskriveren ctr. Anders Nielsen Smed, nu i Bølling. 12/6

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus lod afhjemle skovsyn for Brusk herred.

Skovrider Brandts karl Jakob Krog af Brandtlund lod afhjemle skovsyn for Elbo og Holmans herreder.

667b:

29/5. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Jens Olesen, tjenende Niels Lassen i Kongsted. Udsat til 19/6, men ikke set igen.

Skovfoged Hans Siverts af Røj leverede 2 ulveunger, som blev hængt i ulvegalgen.

1736 - 12. juni:

5/6. Regimentskriveren ctr. Anders Nielsen Smed, nu i Bølling. 26/6

668:

29/5. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup. 10/7

668b:

29/5. Regimentskriveren for Kirsten Jensdatter i Vester Vamdrup ctr. Søren Nielsen Skræder, nu på Bygholm gods i Vester Gesten. Udsat til 19/6 men ikke set igen. Han har været anklaget for at have slået Kirsten Jensdatter med sin alen. Hun havde begivet sig til Kolding for at klage til regimentskriveren, og først ved hjemkomsten havde kun ladet sig syne. Skrædderen var ikke blevet stævnet til synet, for han var samme dag flyttet til Vester Gesten.

Jens Jørgensen, friskrædder i Haderslev, får med 12 vidner tingsvidne på, at han er barnefødt i Tolstrup, født af de ærlige forældre Jørgen Madsen og Karen Jensdatter.

669:

15/5. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Jesper Christensen. - Han har ulovligt bortført en hoppe fra Anders Munkgaard i Kuftrup på Fyn og i Vejerslev kro bortbyttet den med ladefogeden på Urslevgård for en anden hoppe og nogle penge. Denne hoppe solgte han til kromanden. Fra Peder Frederiksen i Kongsted Torp har han taget en hoppe, som han red til Grejs med. Der byttede han den hos en husmand for en gammel sort hest og nogle penge. Denne hest solgte han i en landsby mellem Skanderborg og Århus. - De to stjålne hopper er vurderet til hhv. 10 rdl. og 2 rdl. 2 mk. - Det kendes for ret, at han skal kagstryges og have tyvsmærke på sin pande og arbejde i Bremerholms jern på livstid. Han skal betale igæld og tvigæld samt have sin boslod forbrudt til kongen, hvis der er noget tilbage, når omkostningerne er blevet dækket. Underskrevet af Hans Pank, Mads Christensen Dahl (Herslev), Peder Madsen, Lars Pedersen, Poul Poulsen (Follerup), Jens JJS Joensen, Peder PSS Strangesen (Tiufkær), Niels Joensen, Oluf Madsen (Smidstrup).

Trelde bymænd fremlyste 3 svin.

1736 - 19. juni:

29/5. Dom: Iver Jepsen af Skanderup på vegne af hustruens fader Jep Vedstesen ibidem ctr. Nis Pedersen Lejrskov af Hjarup. - Han skal betale sin gæld.

669b:

Læst slutningen af skiftebrevet af 19/8 1731 efter afdøde Thomas Svendsen i Hjarup. Den umyndige datter skal have 100 rdl. (samt noget bohave), når hun fylder 18 år. Bohavet bliver i enkens gård indtil da.

Læst obligation fra Søren Hansen og hustru Else Mortensdatter af Andkær til Jochum Anrentzen ibidem.

Trelde bymænd fremlyste 3 svin 2. gang.

1736 - 26. juni:

670:

Syn afhjemles på Jørgen Hansen Smed i Trelde, som er fundet druknet under Trelde land. - Den afdøde har altid levet skikkeligt; han har søgt gudstjenesterne så vel som andre naboer, indtil han blev svag sidste vinter. Han har været svag siden sidste rugsæd og undertiden været tausig i hovedet og svag og elendig af kræfter og har ikke kunnet gøre noget arbejde. Han gik jævnligt til stranden for at hente sig lidt fisk, siden han ikke kunne spise brød eller andet, og for at drikke af noget kildevand, som vældede ud der; han var altid hidsig og meget tørstig. Om han end har sat sig på revlen eller er faldet om, så har han ikke været i stand til at bjerge sig for vandfloden, som kommer hurtigt både ud og ind. Han var 60 år.

5/6. Krigs- og landkommissær Hans Folsach af Randers (ved Simon Møller) ctr. sognedegn Hans Steffensen af Vorbasse. 10/7

670b:

Jens Jensen Thorsen af Håstrup lod annullere en af hans formand udgivet obligation, indført i protokollen fol. 489.

Læst kvittering og afkald fra Peder Andersen af Tiufkær til konens stedfar Christopher Olesen ibidem, som har udbetalt hans hustru Mette Nielsdatter hendes arv efter hendes fader Niels Strangesen.

12/6. Regimentskriveren ctr. Anders Nielsen Smed, nu i Bølling . Udsat til 24/7, men ikke set igen. - En Morten Pedersen havde mindeligt overtaget Anders Smeds hus i Ågård, hvorefter Anders Smed flyttede til Bølling. Da regimentskriveren opdagede, at Morten Pedersen tilhørte Lerbæk gods, beordrede han ham til at forføje sig og Anders Smed til at vende tilbage til sit hus. Det gjorde han ikke, så huset har stået tomt og er blevet forfaldent. Nu har en aftakket korporal antaget det, men regimentskriveren vil have Anders Smed til at betale for brøstfældigheden og har krævet synsmænd udmeldt. Anders Smed kunne fremvise en resolution fra amtmanden, men regimentskriveren ville fortsætte sagen.

1736 - 3. juli:

Læst kongens konfirmation af 30/4 på en fundats til indretning af en enkekasse for kirkebetjente(?) i Danmark.

Læst Land Etats General Kommissariatets plakat af 26/6 om bortsalg af en del kavalleriheste.

Lars Sørensen, Jens Nielsen, Christen Jørgensen og Iver Madsen i Egholt anmeldte ildsvåde. Ilden startede hos Christen Jørgensens aftægtskone Karen Nielsdatter, da hun søndag aften den 24/6 var ude at luge hør.

671:

Trelde bymænd fremlyste 3 svin 3. gang. - De har optaget dem i deres skov.

1736 - 10. juli:

12/6. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup - og regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter. 7/8

671b:

26/6. Krigs- og landkommissær Hans Folsach af Randers (ved Simon Møller) ctr. sognedegn Hans Steffensen af Vorbasse. 24/7

Hans Jensen i Skøde leverede en ulveunge, som blev ophængt i galgen.

Læst plakat om, at oberst von Ustov holder auktion i Vejle.

Skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

1736 - 17. juli:

1736 - 24. juli:

10/7. Krigs- og landkommissær Hans Folsach af Randers (ved Simon Møller) ctr. sognedegn Hans Steffensen af Vorbasse. Sagen er idag afgjort i mindelighed. Den har drejet sig om betaling af tiende og af to gange vognleje i tilfælde, hvor Hans Steffensen har nægtet at køre i ægt. Ægtkørsel har han ment sig fri for, idet han beboede en ødegård, som han stadig var i færd med at opdyrke. Tienden har han fundet for højt ansat, men her har han ikke været enig med sine medinteressenter.

Jens Sørensen af Rygbjerg indleverede en ulveunge, som blev ophængt i ulvegalgen.

Ebbe Andersen af Morsbøl anmeldte ildsvåde. Hans fæstegård tilhører Horsens hospital.

672:

1736 - 31. juli:

Enevold Nielsens enke Heilvig Nielsdatter af Bindeballe ctr. Mads Hansen Ødegaard i Asbo. 14/8

Søren Lundemands enke Karen Jensdatter af Follerup ctr. Niels Madsen, hans hustru og to døtre ibidem for nærgående ord. De gør afbigt og betaler 1 mk. til de fattige.

1736 - 7. august:

Læst plakat om session i Vejle.

10/7. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup - og regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter. 21/8

673:

1736 - 14. august:

31/7. Enevold Nielsens enke Heilvig Nielsdatter af Bindeballe ctr. Mads Hansen Ødegaard i Asbo. 21/8

673b:

Jens Andersen af Viuf fremlyser en so med 6 grise.

674:

Hans Hansen i Nyborg opbød sin myndling Peder Jensens arv 1. gang.

1736 - 21. august:

7/8. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup - og regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter. 4/9

14/8. Enevold Nielsens enke Heilvig Nielsdatter af Bindeballe ctr. Mads Hansen Ødegaard i Asbo. - Der indgås forlig idag. Mads Ødegaard gør afbigt for de ord, han måtte have sagt i drukkenskab. Han skal have sagt til Anders Ulfs hustru Anne Enevoldsdatter i Asbo, at det ikke var så godt med hendes mor i Bindeballe, for hun havde taget en sølvkande eller et låg (eller købt det af tatere) og havde måttet betale 8 sldlr. for at få sagen ud af verden. Guldsmeden i Vejle skulle have genkendt låget som tilhørende provsten der. Der har også været snak om, at hun skulle have taget et stykke damask fra madame Karen Therkildsdatter i Kolding, og at de havde slået hende og taget det fra hende igen. Og Drostrupperne har talt om, at hun skulle have taget fejl af et stykke jern i Kolding hos Hans Mikkelsen, men at jernet blev byttet igen ude ved vognene, så at Drostrupperne fik deres og hun sit. - Måske er snakken gået, fordi folk i Asbo bærer nag til Anne Enevoldsdatter, der har søgt dem straffet hos øvrigheden for deres modvillighed. To af konerne i byen havde talt sammen den dag, da mændene var i Kolding, om, hvad straf de ville få. Og da havde de også gentaget rygterne.

Jens Andersen af Viuf fremlyser en so med 6 grise 2. gang.

Hans Hansen i Nyborg opbød sin myndling Peder Jensens arv 2. gang.

1736 - 28. august:

1736 - 4. september:

Regimentskriveren efterlyser Preben Hansen af Nørre Vilstrup. 25/9

674b:

Regimentskriveren får tingsvidne ang. noget ubefindtligt jord i Pjedsted.

675b:

21/8. Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup - og regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter. 16/10

676:

Jens Andersen af Viuf fremlyser en so med 6 grise 3. gang.

Hans Madsen af Seest opbød Hans Jepsen Kjærs børns arv 1. gang.

1736 - 11. september:

Hans Madsen af Seest opbød Hans Jepsen Kjærs børns arv 2. gang.

Læst afkald og forskrivning: Arvingerne Mads Pedersen og hustru Johanne Pedersdatter i Gamst, Christen Poulsen og hustru sl. Maren Pedersdatter af Bindeballe og Mads Jensen og hustru Sidsel Pedersdatter af Lie er forligt med deres stedfader Iver Tullesen og deres moder Anne Bøgvads i Øster Gesten om fædrende og mødrende arv og har ikke mere at fordre.

1736 - 18. september:

Hans Madsen af Seest opbød Hans Jepsen Kjærs børns arv 3. gang.

Peder Jensen i Herslev Højrup fremlyste en galt 2. gang.

1736 - 25. september:

676b:

Kirkeinspektør Morville stævner synsmænd til syn af kirker og skoler i distriktet. 16/10

Peder Jensen i Herslev Højrup fremlyste en galt 3. gang.

4/9. Dom: Regimentskriveren ctr. Preben Hansen af Nørre Vilstrup. - Han har forladt gård, hustru og børn og har ikke indfundet sig til sin fæstegård efter at være efterlyst ved tinget og fra prædikestolen. Efter lovens 3-13-7 skal han have sit fæste forbrudt, betale gårdens brøstfældighed og som en rømningsmand pågribes og arbejde et år i Bremerholms jern.

1736 - 2. oktober:

Læst forordning af 7/9 om, hvorledes supplikanter og koncipister til supplikker til kollegierne under straf skal forholde sig, samt om straf for at fordølge sit navn og tilnavn, når der søges kopulationsbreve i den danske kancelli til vielse hjemme i huset.

Læst kgl. befaling af 14/9 til stiftsbefalingsmanden om omløbende betlere.

677:

1736 - 9. oktober:

Hans Iversen i Fredsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

1736 - 16. oktober:

25/9. Kirkeinspektør Morville stævner synsmænd til syn af kirker og skoler i distriktet. 23/10

Hans Iversen i Fredsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

4/9. Dom: Barbara Christensdatter, tjenende Jes Hansen i Mørkholt, ctr. Jørgen Hansen ibidem og Maren Jacobsdatter af Follerup - og regimentskriveren ctr. Barbara Christensdatter. - Regimentskriveren har bevist, hvad føje han har haft til at lade Barbara Christensdatter arrestere, søge og tiltale for de fra aftægtsmanden Jørgen Hansen af Mørkholt under lås og lukkelse af hans skrin borttagne penge: Maren Jakobsdatters beskyldninger mod hende. - Derimod har Barbara Christensdatters forsvarer Michel Muhle bevist, at Maren Jakobsdatter har været beskyldt for at have beskadiget Jørgen Hansen med penges fratagelse og båret penge tilbage til Jørgen Hansen, før Maren Jakobsdatter beskyldte Barbara Christensdatter. Og det er bevist, at Barbara Christensdatter ikke har været berygtet enten for Jørgen Hansens penge eller anden ugerning, før Maren Jakobsdatter beskyldte hende for Jørgen Hansens penge. - Det kendes for ret at være, at eftersom der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for noget af det, som Maren Jakobsdatter så ubeviseligt har påsagt Barbara Christensdatter, nemlig at hun skulle have opbrækket Jørgen Hansens skrin og taget penge deraf, så frikendes Barbara Christensdatter for beskyldningen. Og Maren Jakobsdatter, som så ubeviseligt har beskyldt hende for stort tyveri, hvorfor hun har været arresteret, skal bøde efter lovens 6-21-7 sine 3 mark og desuden tre 40 lod sølv, hvilke bøder efter lovens 1-24-4 deles, de to parter til kongens kasse og den tredie part til Barbara Christensdatter. - I lige måde betaler krigsråd Hachsen til Barbara Christensdatter forplejningspengene for den tid, hun sad i arrest, med 1 rdl. 12 sk. - Processens omkostninger betaler Maren Jakobsdatter til Barbara Christensdatter med 8 rdl., alt inden 15 dage. - For resten beholder Jørgen Hansen sin regres og tiltale til Maren Jakobsdatter for utro tjeneste og de fra ham tagne penge. - Underskrevet af: Hans Pank, Jørgen Haar, Hans Lauridsen (Vester Nebel), Anders Thomsen (Dons), Niels Pedersen, Søren Jensen, Carl Jensen (Taulov Nebel), Hans Madsen, Niels Lauridsen (Dons). - (Regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller synes under hele sagen have strakt sig til det ydereste for at holde Maren Jakobsdatter fri af mistanke. Han forsøgte bl.a. at forhindre, at hendes broder Hans Jakobsen blev ført som vidne, idet han ikke skulle være fornuftig nok til at forstå edens betydning. Han blev nemlig kaldt Gale Hans. Men Michel Muhle har skaffet attest fra hans præst på at Hans Jakobsen går til alters som andre. Da han bliver afhørt, kan han fortælle, at han en dag kom uventet hjem til sin moders hus og der så denne sammen med de to døtre i færd med at tælle penge; de forsøgte at skjule det for ham og gav ham så 8 skilling, for at han skulle tie stille derom. Siden har de tilbudt ham 5 slettedaler, for at han ikke skulle vidne sin sandhed i retten. Simon Møller får ud af ham, at han er vred på sin moder, fordi hun hidtil har forholdt ham hans arvepart efter en broder i Fredericia, mens hans søstre har fået deres. Det får endnu en gang Møller til at opfordre retten til at se bort fra dette vidne, der nærer had til sin moder. Men Hans Jakobsen nægter dog, at han hader sin moder, og aflægger sin ed. - Michel Muhle har ført vidner på, at Maren Jakobsdatter kom af tjenesten hos sin bestjålne onkel på grund af tyveriet. Derefter tjente hun hos Maren Olufsdatter, men forlod snart sin tjeneste (efter Muhles mening fordi hun var bange for at blive antastet af sin onkel Jørgen Hansen). Maren Olufsdatter havde ikke krævet Maren Jakobsdatter tilbage, for hun havde ikke haft megen nytte af hende, idet hun altid gik i byen).

Læst kontrakt mellem Rasmus Pedersen Smed og hans sl. kones moder Cathrine sl. Peder Smeds. Rasmus Smed tilstår, at han skylder sin kones moder 40 rdl. De må blive stående i huset, hvor svigermoderen må nyde ophold. Underskrevet i Hjarup 1734.

677b:

1736 - 23. oktober:

Læst anordning af 6/10 vedr. forordningen, som forbyder at bære juveler, guld og sølv.

16/10. Kirkeinspektør Morville lader afhjemle syn af kirker og skoler i distriktet.

678:

Hans Iversen i Fredsted lovbød sin påboende gård 3. gang. - Peder Pedersen af Fredsted og hustru Karen Jensdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

678b:

1736 - 6. november:

Jep Madsen af Rugsted opbød sin myndling Inginatius Pedersens arv efter faderen Peder Madsen Damgaard i Bøgvad 1. gang.

Læst indstævning fra Nørrejyllands landsdommere til skifte efter fru Lucie Emerence sl. oberstløjtnant Hierunimus de Camaris til Agersbølle.

1736 - 13. november:

Niels Hansen af Dal på vegne af moder og medarvinger ctr. debitorer. 27/11

679:

Jep Madsen af Rugsted opbød sin myndling Inginatius Pedersens arv efter faderen Peder Madsen Damgaard i Bøgvad 2. gang.

1736 - 20. november:

Michel Muhle på Hvilsbjerggård får tingsvidne for Gert Jensen, tjenende junker Brochdorf på Ødstedgård, ctr. hans hustru Maria Elisabeth Nicolausdatter og hendes lavværge og fader Nicolaj Dehn i Fredericia. Hun er undveget fra sin mand for 7 år siden imod sin mands vilje. Al den tid, Gert Jensen har været i Bredstrup sogn, har han opført sig skikkeligt og kristeligt.

679b:

Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 4/12

Læst aftægtskontrakt: Mod aftægt afstår Jep Udsen af Kongsted og hustru deres halve gård til sønnen Peder Jepsen og den anden halvdel til Mads Laugesen.

680:

Jep Madsen af Rugsted opbød sin myndling Inginatius Pedersens arv efter faderen Peder Madsen Damgaard i Bøgvad 3. gang.

Læst obligation fra Hans Pedersen i Nyborg, Starup sogn, til Jens Simonsen i Dons.

680b:

Obligation fra Peder Poulsen i Nyborg til Jens Simonsen i Dons.

1736 - 27. november:

13/11. Niels Hansen af Dal på vegne af moder og medarvinger ctr. debitorer. 11/12

681:

Læst obligation fra Jens Jensen Krog i Anst til Laurids Pedersen i Glibstrup.

Søren Lassen af Jelling opbød sin myndling Maren Pedersdatters mødrende arv 1. gang.

1736 - 4. december:

20/11. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 18/12

Søren Lassen af Jelling opbød sin myndling Maren Pedersdatters mødrende arv 2. gang.

1736 - 11. december:

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup får tingsvidne på, at han ved plantør Johan Fornis af Fredericia har ladet plante en del tobak af vægt 3180 pund. Det er blevet solgt til Johan Lindemand i Vejle.

681b:

Læst obligation fra Christen Jensen Møller i Viuf til Michel Pedersen ibidem.

Søren Lassen af Jelling opbød sin myndling Maren Pedersdatters mødrende arv 3. gang.

27/11. Dom tilsendt af birkedommer Pank: Niels Hansen af Dal på vegne af moder og medarvinger ctr. debitorer. - En del debitorer fra Hinnum, Kærbøl og Urup skal betale.

1736 - 18. december:

Læst forordning af 17/10 om kornskatten for 1737.

Læst forordning af 13/11 om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1737.

4/12. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 8/1-1737

682b:

Nicolaj Boysen i Kølholdt bekendtgør at ville sælge sin påboende Kølholtgård på auktion.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovrider Johan Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen i Seest angav skovhugst.

1737

682b:

1737 - 8. januar:

I Den Høje og Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde udi Nærværende Aar, Da Man Tegner Efter Christi Fødsel

Anno 1737, den 8. Januar

Udi birkedommer Hans Panks svaghed Jens Andersen af Viuf og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Peder Pedersen, Mogens Jensen, Niels Jacobsen, Peder Isaksen og Søren Madsen af Viuf, Hans Madsen af Fredsted samt Niels Iversen af Håstrup.

18/12. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 15/1

Christen Pedersen af Starup fremlyste en hoppe 2. gang (1. gang ikke set).

Læst forordning af 21/12 om tingskrivernes løn m.v.

1737 - 15. januar:

8/1. Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 12/2

683:

Peder Møller af Børkop mølle lod på vegne af samtlige Børkop lodsejere tinglyse et originalt vide- og vedtægtsbrev af 12/6-1723 forsynet med ryttersessionens approbation. (Den fulde ordlyd er gengivet).

683b:

Læst forskrivning fra Niels Ebbesen i Erritsø til sønnen Ebbe Nielsen på hans arv efter moderen Karen Jensdatter. Drengen skal bl.a. have et lille sølvbæger og 2 sølvskeer, "som jeg med det første skal lade gøre og stikke min søns navn på".

1737 - 22. januar:

684:

Jægermester von der Lieth lod advare alle i Koldinghus om at rette sig efter kongens forordning og lade deres hunde stå bundne, så de ikke går løse i vildtbanen.

Christen Pedersen af Starup fremlyste en hoppe 3. gang.

Skovfoged Hans Andersen Lyng i Gudsø angav skovhugst.

1737 - 29. januar:

Anders Pedersen i Tiufkær angav stormskade.

684b:

Læst proklama om skifte efter forrige tolder og byfoged i Vordingborg sl. Hans Kirchmann og hans efter ham bortdøde enke sl. Anna Maria Londemann.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1736.

Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

1737 - 5. februar:

Læst fornyelse af 13/12 af det om østerstyveriets afskaffelse udgangne mandat.

Skovrider Jacob Rimling angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliassen Møller i Egtved angav skovhugst.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

1737 - 12. februar:

15/1. Dom: Peder Hansen Smed af Trelde ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. - Eftersom Jens Poulsen, der har beholdt sin sl. fader Poul Jensens gård m.v., som skiftet efter denne i 1729 formelder, ikke har bevist, at Peder Smed har nydt mere end 14 rdl. af den fordring på 27 rdl. 2 mk., som skiftebrevet udviser, dømmes han til at betale resten. Afdraget på de 14 rdl. har Jacob Nielsen Lund modtaget på Peder Smeds vegne ifølge kvittering på skiftebrevet.

Læst obligation fra Jep Nielsen Snedker i Pjedsted til Jørgen Thomsen i Brøndsted.

685:

Peder Møller af Børkop mølle og medinteressenter lader tinglyse en amtmandsresolution, der befaler kongens bønder at bruge kongens møller. På grundlag af lister, som kongens møllere skal føre, vil der årligt blive givet ordre til sognefogederne om at udpante de modvillige, der har ladet male andetsteds, så at de kommer til at betale deres mølletold til de kgl. møllere, selv om de evt. ikke har benyttet dem. Amtmandens resolution skal læses til tinge samt bekendtgøres på alle sogne- og kirkestævner.

1737 - 19. februar:

Tømmermændene Niels Jespersen Gris og Ole Andersen af Bjert og 2 andre synsmænd afhjemler syn på de nyoprettede broer over Anst, Hesselvad og Truds åer.

685b:

Bekendtgjort auktion over en del varer på Vranderup hovgård.

1737 - 26. februar:

Skovfoged Hans Sivert angav skovhugst.

Niels Jacobsens arvinger i Trelde, Jacob Nielsen Lund i Trelde og Jens Nielsen i Fredericia lovbød et hus i Trelde, som Hans Nielsen har beboet, 1. gang.

Bertel Hansen den yngre af Seest opbød sin myndling Karen Lauridsdatters arv 1. gang.

1737 - 5. marts:

Hans Nielsens påboende sted i Trelde lovbudt 2. gang.

Bertel Hansen den yngre af Seest opbød sin myndling Karen Lauridsdatters arv 2. gang.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1737 - 12. marts:

Andkær lodsejere får udmeldt synsmænd til at syne byens veje m.m. 19/3

Michel Pedersen og Søren Kyed i Viuf stævner Tiufkær lodsejere til afhøring om skovhugst. Forskellige tilstår, at de har hugget lidt. Anders Pedersen tilstår at have hugget 2 stringeler udskud fra nogle risbøge af Michel Pedersens skovskifte, men han vil vente, at han ikke bliver efterstræbt derfor, da han er en fattig mand og træet af ringe værdi. Tingsvidne.

686:

Læst mageskifte mellem Hans Andersen Skammelsen og Søren Pedersen i Lunderskov.

686b:

Jacob Nielsen Lund i Trelde og Jens Nielsen i Fredericia lovbød 3. gang et dem tilhørende hus i Trelde. Deres broder Hans Nielsen af Trelde begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Bertel Hansen den yngre af Seest opbød 3. gang sin myndling Karen Lauridsdatters arv efter hendes forældre, der boede i Dollerup.

687:

1737 - 19. marts:

Andkær lodsejere afhjemler syn på byens veje m.m.

Skovrider Brandts karl Jacob Krog angav skovhugst.

1737 - 26. marts:

Skovfoged Anders Eliassen Møller af Egtved angav skovhugst.

1737 - 2. april:

Læst forordning af 8/3 om den i København oprettede Assignations- Veksel- og Lånebank.

Regimentskriveren får tingsvidne ctr. 2 kyrasserer, Hans Hansen Gris, der nu er i tjeneste hos sin fader Hans Gris i Børup, og Peder Hansen Gris, der bebor et selvejerhus i Viuf. Efter at Michel Hansen i Børup havde bekræftet, at han en nat havde været ude med Ditlev Skovfoged, havde de to kyrasserer pryglet ham med en vognkæp, til han mistede bevidstheden.

688b:

Læst obligation fra Jes Madsen Høgger i Høllund til Jep Madsen i Rugsted af Ignatius Pedersens fædrende arv.

689:

Læst obligation fra Jens Poulsen i Taulov Nebel til sognepræst Jørgen Seidelin.

Skovfoged Jens Krog angav skovhugst.

1737 - 9. april:

1737 - 16. april:

Jens Krog opbød sin myndling Søren Svendsens fædrende arv af Højen 1. gang.

Erik Prat af Ødsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

689b:

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest lod afhjemle skovsyn for Anst herred undtagen Knudsbøl skov.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig ditto for Jerlev herred.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus ditto for Brusk herred.

Skovrider Brandts karl Jacob Krog ditto for Holmans og Elbo herreder.

1737 - 30. april:

Erik Prat af Ødsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

Jens Krog i Oksvig opbød sin myndling Søren Svendsens fædrende arv af Højen 2. gang.

Skovrider Rømeling i Jordrup angav skovhugst.

1737 - 7. maj:

Hans Christensen Skræder af Viuf ctr. Laurids Christensen Høg i Skovsgård. Denne gør afbigt.

690:

Erik Prat i Ødsted og Clemmend Henriksen Fent af Fredericia lovbød 3. gang den dem tilhørende gård i Ødsted. Hans Jensen af Ødsted og hustru Mette Jensdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

690b:

Læst obligation fra Christen Rasmussen i Almind til Jens Simonsen i Dons. Han skal bruge lånet til at indløse det hus, som han har købt af Hans Smed i Almind. Christoffer Lucht kautionerer.

Læst obligation fra Peder Nielsen i Højen til Jens Krog i Oksvig. Lånet er af hans myndling Søren Svendsens fædrende arv.

691:

1737 - 14. maj:

Læst kgl. bevilling af 21/3 til birkedommer Thomas Ebbesens enke til at holde kro i Viuf.

Jacob Krog i Brandtlund indleverede 8 ulveunger, som blev ophængt i ulvegalgen.

1737 - 21. maj:

Simon Christensen Møller af Kolding fremstillede to selvejere, Hans Simonsen af Lilballe og Jens Simonsen af Dons, som sine kautionister. Han har været fuldmægtig for afdøde regimentskriver Søren Hachsen og konstitueres nu som fuldmægtig ved regimentskriverstuen for Kolding rytterdistrikt, indtil en regimentskriver bliver bestallet.

1737 - 28. maj:

Søren Steffensen og Hans Pedersen af Bække angav ildsvåde.

691b:

Niels Christensen i Venborg fremlyste en plag.

1737 - 4. juni:

Læst afkald til amtmand Eggert Christopher von Lindstov, som har udbetalt "min kone" Sophie Cathrine Giødvads fædrende arv. Også afkald til hendes tidligere værge Hans Simonsen i Lilballe.

Kommerceråd Lichtenberg af Engelsholm ctr. Anna Enevoldsdatter af Asbo. 25/6

693:

Niels Christensen i Venborg fremlyste en plag 2. gang.

1737 - 12. juni:

Læst reskript af 10/5 om inddrivelse af bøder til justitskassen.

Læst reskript af 10/5, at væver må bo på ladet (landet?).

1737 - 18. juni:

Niels Christensen i Venborg fremlyste en plag 3. gang.

Jep Nielsen Snedker af Pjedsted lovbød sin gård 1. gang.

1737 - 25. juni:

Læst reglement af 3/5 om sørgedragt.

Læst anordning og patent om, hvorledes der skal forholdes med skibspassage og varer fra Danzig og Königsberg med hensyn til de i Polen grasserende farlige sygdomme.

693b:

Læst kgl. patent af 27/5 hvorved ophæves friheden for konsumtions- og familie- og folkeskat, som de, der flyttede fra København p. gr. af branden i 1728 har nydt.

4/6. Kommerceråd Lichtenberg af Engelsholm ctr. Anna Enevoldsdatter af Asbo. 9/7

Søren Sørensen Kyed af Viuf stævner vidner til afhøring om skovhugst. 9/7

694:

Jep Nielsen Snedker af Pjedsted lovbød sin gård 2. gang.

Læst skøde fra Niels Jensen Hyboe i Trelde og hustru Maren Bertelsdatter til borgmester Hans Thomsen af Fredericia på ejendomshaven Skullebæk, som Niels Hyboe købte ved auktionen over Søren Jørgensen Skyttes ejendom.

1737 - 9. juli:

25/6. Søren Sørensen Kyed af Viuf stævner vidner til afhøring om skovhugst. Forskellige har tilstået. Tingsvidne.

694b:

25/6. Kommerceråd Lichtenberg af Engelsholm ctr. Anna Enevoldsdatter af Asbo. 23/7

695:

Christian Grobol til Urupgård får tingsvidne for sin bonde Johan Rasmussen af Lunderskov ctr. kyrasseren Andreas Orlef. - Johan Rasmussen har sammen med en anden været hos Niels Skovenborg for at skære grise og heste. Mens han var der, kom kyrasseren og begærede for en skilling brændevin. Derefter lagde han sig på en bænk. Så gik Johan Rasmussen og hans ledsager ud i gården for at skære en so. Da den begyndte at skrige, kom Andreas Orlev ud, og uden at mæle et ord gav han Johan Rasmussen 2 hug med sin pallask. Johan Rasmussen flygtede, men da han ville lukke et led efter sig, gav Orlev ham endnu et slag over hånden. Da Johan Rasmussen beklagede sig over, at han nu var lemlæstet og måtte betle, svarede Orlev, at han fortrød, han ikke havde hugget hånden helt af, så han kunne putte den i lommen. Han havde sagt, at hans broder var Morten Orlev, hesteskæreren her i amtet. - Hans advokat havde forsøgt at hindre vidneafhøringen med en påstand om, at samtlige vidner havde været med til at overfalde ham, så at han kun havde handlet i nødværge.

696b:

Anthony Jacobsen Buhl af Nagbøl lod udslette en obligation til Nis Markussen i Bønstrup og Jacob Bartramsen i Lejrskov.

Læst obligation fra Anthony Jacobsen Buhl til Bartram Højer, sognepræst i Gamst.

Læst obligation fra samme til Oluf Jepsen Buch, ibidem.

697:

Jes Madsen Højer i Høllund lovbød sin påboende gård 1. gang.

1737 - 16. juli:

Læst kgl. reskript til amtmanden om betlere, som opholder sig i krohusene på landet.

Skovrider Rømling af Jordrup stævner samtlige Gejsing og Glibstrup beboere. Men Gejsing beboere arbejder idag ved rytterkoblerne, og de er ikke navngivet, så nyt stævnemål er nødvendigt.

Michel Muhle p.v.a. Poul Poulsens hustru Johanne Christensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensens hustru Maren Knudsdatter ibidem. Denne gør afbigt med en meget ordrig erklæring. Hun har overfuset Johanne, da hun drev sine køer på marken, med ord som kætterkvinde og kætterhore. Hun vil betale sagsomkostninger samt en bøde på 2 mk. til Smidstrup sogns fattige.

697b:

Rasmus Jørgensen af Rugsted stævner vidner til afhøring om skovhugst. Udsat til 30/7, men ikke set der. (Se 13/8)

Regimentskriver Nicolaj Hansen efterlyser rytterbonden Ole Larsen, som hidtil har beboet 1/4 gård i Velling. Han har gjort sig usynlig for 8-10 dage siden og har bl.a. fjernet 2 heste og en vogn.

Skovrider Rømlings karl af Jordrup indleverede en ulveunge, der blev ophængt.

698:

Jes Madsen (Højer) i Høllund lovbød sin påboende gård 2. gang.

Lauge Hansens enke i Stovstrup lovbød sin påboende gård 1. gang.

Jep Nielsen Snedker af Pjedsted lovbød sin halve gård 3. gang. Hans søn Niels Jepsen og dennes hustru Anne Margrethe Jensdatter begærede skøde.

Skøde iflg. ovenstående lovbydelse.

Læst obligation fra Iver Jacobsen Buch i Dollerup til svigerfaderen Mads Jessen i Seest mølle.

698b:

Læst afkald fra Iver Jacobsen Buch i Dollerup på vegne af hustruen Gertrud Madsdatter, som har fået sin arv efter sin fader Mads Jessen og moder Anne Mathiasdatter i Seest mølle.

1737 - 23. juli:

9/7. Kommerceråd Lichtenberg af Engelsholm ctr. Anna Enevoldsdatter af Asbo. Udsat til 6/8, men ikke set der. - Hun er blevet stævnet for ulovlig skovhugst i Lichtenbergs enemærke i Bindeballe. Træet er blevet sporet til Asbo og genkendt hos Mads Hansen Ødegaard, der var i færd med at skære det.

Peder Knudsen fra Uhre i Lejrskov sogn får tingsvidne ctr. Marcus Madsen og svoger Rasmus Nielsen vedr. en enghave, Skrædderhave, i skellet mellem Uhre og Vrå marker.

700:

Regimentskriveren efterlyser Ole Lauridsen fra Velling 2. gang.

Lauge Hansens enke i Stovstrup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Jes Madsen i Høllund lovbød (opbød) sin påboende gård 3. gang.

1737 - 30. juli:

Læst forordning af 17/7 ang. mandskab henlagt til marinen i Riberhus og Ålborg stifter.

Amtsforvalter Christian Roed af Kolding ctr. Hans Ulf m.fl. af Asbo. 13/8

700b:

Regimentskriveren efterlyser Ole Lauridsen fra Velling 3. gang.

Niels Christensen i Skærbæk lovbød sin påboende gård 1. gang.

Lauge Hansens enke i Stovstrup Apolone Larsdatter med lavværge Jørgen Bang ibidem lovbød sin påboende 1/4 gård 3. gang. Hendes fæstemand Bertel Jensen af Stovstrup begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

701:

1737 - 6. august:

Læst krigs- og landkommissær Hans Folsachs plakat af 29/7 om session.

Regimentskriveren ctr. Ole Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Skærup. 20/8

704:

Læst obligation fra Jes Hansen i Store Anst til svogeren Laurids Pedersen af Uhre i Lejrskov sogn.

Læst angivelse og syn på et ulovligt opført hus i Amnitsbøl.

Niels Christensen i Skærbæk lovbød sin påboende gård 2. gang.

1737 - 13. august:

30/7. Amtsforvalter Christian Roed af Kolding ctr. Hans Ulf m.fl. af Asbo. 24/9

704b:

Jægermester får tingsvidne ctr. Ole Jensen i Gejsing ang. krybskytteri. Skovrideren Jacob Rimling af Jordrup blev opsøgt 2. pinsedag af Jens Lauridsens søn Jens Jensen af Vrå. Han klagede over, at der var blevet skudt efter ham i skoven. Skuddet gik lige hen over hestens hoved. Næste dag foranstaltede skovrideren en ransagning i Gejsing. Hos Oluf Jensen fandt de på loftet skindet af et rålam. Oluf Jensen sagde, at han uforvarende var kommet til at dræbe det med en spade i mosen, og at han ikke vidste, hvad det var for et kreatur. - Der er også fundet en dødskudt hjort i Gesten skov.

706b:

(Se 16/7). Rasmus Jørgensen Leegardt af Rugsted ctr. Peder Madsen af Vork. 27/8

Niels Christensen i Skærbæk lovbød sin påboende gård 3. gang. Hans Jensen fra Oddersted og hustru Dorthe Poulsdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

707:

Læst kontrakt: Jens Rasmussen, der tjener i Andkær hos sin tilforhåbende svigerfar Oluf Pedersen og hustru Sidsel Thomasdatter, skal yde disse aftægt, når han og hans tilforhåbende hustru Maren Olufsdatter overtager gården.

707b:

1735 - 20. august:

Læst forordning af 19/7 om auktionssalær.

Læst plakat med forbud imod indførsel af messingplader og andet uforarbejdet messing samt messingtråd og udførsel af gammelt kobber og messing.

6/8. Regimentskriveren ctr. Ole Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Skærup. (Se 29/10)

711b:

Læst obligation fra sognepræst Anders Werlin i Vorbasse til David Revendt i Vingsted mølle, Bredsten sogn.

Niels Jensen af Dons lovbød sin påboende 1/2 gård 1. gang.

1737 - 27. august:

13/8. Rasmus Jørgensen Leegardt af Rugsted ctr. Peder Madsen af Vork for skovhugst. Forlig.

712:

Niels Jensen af Dons lovbød sin påboende 1/2 gård 2. gang.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1737 - 3. september:

Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup. 24/9

713b:

Niels Jensen af Dons lovbød sin påboende 1/2 gård 3. gang. Palle Christensen, som har gården i husbondhold, og hans kone Karen Hansdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse. Gården har tilhørt Niels Jensens tidligere hustru Sidsel Andersdatter og hendes forrige mand Jørgen Christensen.

714:

1737 - 10. september:

Læst forordning af 26/8 om forskud til det i København oprettede magasin (?) for indenlandsk fabrikerede uld- og silkevarer.

Efterlyst 2 bæster, som er stjålet fra en rytterbonde i det Skanderborgske distrikt.

Læst afdøde regimentskriver Søren Hachsens frues plakat om auktion i Eltang på en del indbo, vogne, heste og kvæg.

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

1737 - 17. september:

Læst kgl. reskript af 26/8 til stiftsbefalingsmanden ang. manufakturers .. sættelse i København.

Efterlyst en soldat og to fanger fra Fredericia, Adser og Daniel. De skal føres til Kolding eller Fredericia mod god og rimelig betaling.

Læst obligation fra Jens Nielsen i Kongsted og hustru Birgitte Eriksdatter til Markus Hansen, sognefoged i Bredstrup. Sognefoged Jens Jensen i Kongsted Torp kautionerer.

714b:

1737 - 24. september:

3/9. Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup. 8/10

Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop. 8/10

715b:

Staffen Hansen af Højen ctr. Jens Nielsen Follerup og hustru Bodil Jensdatter ibidem. Disse hævder, at de aldrig har beskyldt Staffen Hansen for at have stjålet nogle klæder fra dem, og vil have deres sagsomkostninger dækket. Men da sagen truer med at fortsætte, gør de afbigt og tilbyder at betale 1 rdl. i omkostninger.

716:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus lod afhjemle oldensyn for Brusk herred.

716b:

13/8. Dom: Amtsforvalter Christian Roed af Kolding ctr. Hans Ulf m.fl. af Asbo. (Inden domsafsigelsen er der blevet fremlagt en ansøgning fra Kirsten Enevoldsdatters moder til amtmanden med dennes resolution). - Hans Olufsen Ulf har begået lejermål (hor) med sin broder Anders Bertelsen Ulfs hustrus søster, Kirsten Enevoldsdatter, hvorfor amtsforvalteren efter amtmandens ordre har sagsøgt ham. Det er bevist ved en sekvestrationsforretning den 18/7, at Hans Olufsen Ulf intet ejer, når besætning og sædekorn m.v. skal forblive ved hans fæstegård (ejet af Anne Enevoldsdatter). - Det kendes for ret, at som Hans Ulf ikke har nogen boslod, når al hans beviselige gæld bliver fradraget, men han skal betale sine lejermålsbøder efter loven med 12 rdl., og hvis han ikke præsterer betalingen inden 15 dage, skal han lide efter forordningen af 5/1-1717. Desuden skal han for sin store, syndige gernings bedrivelse og forargelse i menigheden stå åbenbart skrifte. - Kirsten Enevoldsdatter, om hvem her idag er fremlagt amtmandens resolution, bliver ikke dømt.

Søren Lauridsen og stedsøn Johan Loransen af Kongsted lovbød deres gård 1. gang.

1737 - 1. oktober:

Læst forordning af 13/9, at forordningen om ligs begravelse skal efterleves, især bestemmelserne om brug af egekister.

Læst patent af 30/8 om efterlevelse af forordninger og om beskikkelse af fiskaler i hvert stift til at have opsyn med, hvad der handles derimod.

Søren Lauridsen og stedsøn Johan Loransen af Kongsted lovbød deres gård 2. gang.

Afdøde regimentskriver Søren Hachsens enke lovbød sin gård i Eltang 1. gang.

717:

Skovrider Jacob Brandt af Brandtlund lod afhjemle oldensyn i Elbo og Holmans herreder.

1737 - 8. oktober:

Læst kgl. reskript af 4/10 til amtmanden ang. skoleholderne og undervisning af ungdommen til deres kristendoms oplysning.

24/9. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop. 29/10

24/9. Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup. 5/11

De to selvejergårde (Eltang og Høllund) lovbudt 2. gang.

Hans Boesen i Fredsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

Læst forskrivning: Hans Pedersen af Tolstrup giver arveafkald til sine forældre, som har opladt ham deres påboende gård i Tolstrup, og forpligter sig til nogle ydelser til sine to halvsøskende Jens Bertelsen og Kirsten Bernhartsdatter.

717b:

Poul Hansen i Bølling fremlyste en hoppe 1. gang.

1737 - 15. oktober:

Poul Hansen i Bølling fremlyste en hoppe 2. gang.

Hans Boesen i Fredsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

Læst skøde fra Hans Madsen Raun og Anders Hansen Sandemand og hustru Mette Madsdatter af Bjert på en bondebolig i Bjert, som de har arvet efter deres sal. fader Mads Mathiasen, til Iver Pedersen og hustru Maren Thomasdatter.

1737 - 22. oktober:

718:

Poul Hansen i Bølling fremlyste en hoppe 3. gang. - En tidlig morgen havde han mødt en karl på vejen til Kolding, og da karlen hverken havde sadel eller ridetøj og heller ikke kunne gøre rede for, hvor han hørte til, så mente Poul Hansen, at hesten var stjålet, tog karlen med hjem og lod to af sine egne karle holde vagt over ham om natten. Men de havde sovet, og den fremmede karl var undsluppet.

Søren Lauridsen og hustru med (sted)søn Johan Loransen Cunat af Kongsted med kurator Jep Udsen lovbød deres gård 3. gang. Jens Nielsen og hustru Berret Eriksdatter, som nu bebor gården, begærede skøde.

718b:

Hans Jensen Boesen af Fredsted lovbød 3. gang sin halve gård i Fredsted. Jacob Haar af Starup begærede skøde på vegne af datteren Kirsten Jacobsdatter, som er Hans Boesens hustru.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

719:

Jes Madsen af Høllund lovbød 3. gang sin halve gård. Søren Kielbech og hustru Karen Iversdatter af Kolding begærede skøde.

719b:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1737 - 29. oktober:

(Se 20/8). Regimentskriveren ctr. Ole Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Skærup. 26/11

720:

8/10. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop. 5/11

721:

Læst obligation fra Søren Kieldbech i Høllund, Ødsted sogn, til Iver Carlsen.

Læst obligation fra Søren Kieldbech i Høllund til Jep .. .. af hans myndling Ignatius Pe ... (De sidste blade af tingbogen er noget beskadigede. Kreditor må være Jep Madsen i Rugsted, der er formynder for Ignatius Pedersen).

721b:

1737 - 5. november:

Læst kgl. patent af 1/10 om at anordne en generalkirkeinspektion, som bestandigt har opsigt med kirkerne og gejstligheden.

Læst forskrivning fra Frederik Christian Bredahl til søstersønnen Niels Bredahl Rüsol. Niels Pedersen af Børup kautionerer.

722:

8/10. Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup. 3/12

29/10. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop. 19/11

Jørgen Haar af Vester Nebel ctr. Niels Knudsen af Bjert for en gæld på 6 rdl. 2 mk. Sagen udsat til 19/11, men ikke set igen.

Afdøde regimentskriver Søren Hachsens enke Margrethe Kirstine lovbød sin gård i Eltang 3. gang (2. gang er ikke set). Peder Olesen Nyborre og hustru Anne Jensdatter begærede skøde.

722b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

723:

1737 - 12. november:

Læst forordning af 12/10 om ... skatten for 1738.

Læst forordning om ... mundering ..

Læst kgl. patent af 11/10 om højesteret.

Læst amtmandens ... mons. Iver Munthe at modtage og forrette amtets forretninger ...

Læst kontrakt: Hans Iversen af Fredsted afstår sin selvejergård til svogeren Peder Pedersen ibidem og hustru Karen Jensdatter, der skal have aftægt samt yde noget til nogle moderløse børn.

Erklæring fra birkedommeren og birkeskriveren om, at denne tingbog den 12. november 1737 er afsluttet i overværelse af ting- og stokkemændene (deres navne er nævnt).

 

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk