Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Koldinghus birks tingbog 1719-26

(Mikrofilm 30894)

Fol. 1:

1719

Udi denne protokol, hvorudi er 432 nummererede, igennemdragne og forseglede blade, som nu herved bliver anordnet til tingprotokol ved Koldinghus birketing, har birkeskriveren Just Christian Lund i Viuf straksen for retten at indføre alt, hvad på forbemeldte birketing passerende vorder, og intet på andet løst papir der antegne for siden at indføre imod loven, som i tingprotokollen bør indføres, men bladene fra øverst til nederst uden nogen margin at fuldskrive og sig ellers i det øvrige med ... penge samt og udi alle andre måder efter Hans Majestæts lov og allernådigst udgangne forordninger at rette og forholde under vedbørlig straf. Koldinghus den 1. december 1717. Woyda.

1b:

I den Hellige Trefoldigheds Navn.

1719 - 5. december:

1719, tirsdagen den 5. december er retten på Koldinghus birketing sat og betjent af birkedommeren Thomas Ebbesen på Holm, birkeskriveren Just Christian Lund af Viuf. Tingmænd: Christen Jensen af Håstrup, Jens Madsen af Smidstrup, Hans Frandsen af Møsvrå, Iver Poulsen af Tiufkær, Jens Madsen af Starup, Michel Schnegel og Michel Houbolt af Viuf samt Morten Nielsen af Almind.

28/11. Regimentskriver Anders Rasch (ved Jens Damgaard af Påby) for Hans Nielsen af Fuglsang ctr. Mogens Sørensen af Andkær. 12/12 (se 13/12)

Læst stiftamtmandens proklamation af 20/11 om ryttergods, som afgår på distrikterne.

28/11. Regimentskriver Anders Rasch for Bramdrup bys rytterbønder ctr. Kolding magistrat og borgere i markstrid. 19/12

2:

Regimentskriver Anders Rasch for Jep Nielsens enke i Bramdrup ctr. Niels Hansen og Anders Nielsen Skytte (dragon), begge tjenende hofjægermester Jochum Chr. Zeplin til Refstrup i Pjedsted, for hærværk. 19/12

2b:

Afskrift af stævningen i foranstående sag.

3:

Skovfogeden Svend Nielsen angav skovhugst. Nogle navne er nævnt.

1719 - 12. december:

Sættedommer Jep Nielsen Brendstrup i Nybjerg mølle, birkeskriveren Just Lund. Tingmænd: Niels Nissen af Starup, Jens Madsen af Smidstrup, ... og Michel Houbolt af Viuf, Iver Poulsen af Tiufkær, Peder ... af Håstrup, Christoffer Christoffersen af Møsvrå og Mads Nielsen (?) af Almind.

28/11. Amtsforvalter Voigt (ved Funk) for Jens Olesens hustru Anne Madsdatter af Starup ctr. Niels Lauridsen og Jens Hansen, tjenende regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen. Tingsvidne. Søren Hachsen havde sammen med sine to karle været på brændevinsinkvisition hos Anne Madsdatter, der også kaldes Anne krokone, en søndag i kirketiden. På loftet havde de fundet en kedel, som kunne bruges til både bryggen og brænden. Da karlene skulle have rakt den ned til Hachsen, der stod nedenfor, faldt den ned og ramte et spædbarn i ansigtet. Men skyldtes det, at Anne krokone havde forsøgt at rive den fra dem? Der blev fundet brændevin hos hende; men havde hun brændt den selv? Hun fører vidner på, at hun ikke har holdt kro eller brændt brændevin, siden Søren Hachsen overtog konsumtionsforvaltningen i Kolding. Tilnavnet krokone havde hun, inden hun kom til Starup. Har hun købt kedlen hos Ole Jensen for penge, som hun havde modtaget til opbygning af gården efter en ildebrand?

5:

28/11. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen ctr. ... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og Anne krokone i Starup ang. krohold. 9/1-1720

5b:

Regimentskriver Anders Rasch (ved Bendix Funk af Viuf) fører sag ctr. arresterede Jens Pedersen, forhen boende i Kongsted Torp, for tyveri. 9/1

6:

Jens Andersen i Viuf ctr. fører sag ang. skovhugst. 13/12 og 9/1

6b:

1719 - 13. december:

12/12. Jens Andersen i Viuf ctr. Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær. Se stævning fol. 8. 9/1

28/11. Regimentskriver Anders Rasch (ved Bendix Funk af Viuf) for Jens Knudsen af Øster Vamdrup får tingsvidne i en sag om tiende til hr. Jacob (Bendtsen) i Vejen. Niels Bull i Knurborg var med tiendetagerne hos Jens Knudsen, der betalte tienden med et sort lam, som Niels Bull straks skar ørene af. Det blev på gården nogle dage, hvorefter det blev bragt til Søren Deigaard. Da kom Anders Ebbesen og spurgte Jens Knudsens mor, Boeld Hansdatter, om hun ville sælge et hvidt lam, som hun havde skåret øret af for at helbrede det for en sygdom, det havde haft. Det ville hun ikke, men Jørgen Farup kom og lod præstens karl tage lammet med til Søren Deigaard.

7:

Vagtmester Jakob Mikkelsen (ved Lauge Pedersen af Skærbæk) ctr. Mette Thomasdatter, som har ladet et rygte udgå om, at hun ville udlægge Niels Jacobsen som barnefader. Men hun udlagde i virkeligheden Claus Christensen Heckenfeld. Sagen afvises p.gr. af manglende fuldmagt fra vagtmesteren. Se stævning fol. 8.

7b:

Sognefogeden Jens Andersen i Viuf er sættedommer:

28/11. Bendix Funk af Viuf p.v.a. Enevold og Jens Sørensen af Høllund (v. Bendix Funk af Viuf) ctr. Peder Mortensen Orlov (ved Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle) i markstrid. 19/12

28/11. Søren Jensen Werling, farver af Vejle, og Enevold Sørensen af Høllund anmelder forlig. Sidstnævnte tilbagetrækker beskyldninger mod Søren Jensen.

21/11. Krigsråd Eifler ctr. etatsråd Zeplin. 19/12

28/11. Sr. Ditlev Lehmeier af Kolding. 19/12

Læst plakat af 2/12-19 om told af okser og heste, som indføres til Danmark.

8:

5/12. Hans Nielsen af Fuglsang ctr. Mogens Sørensen af Andkær. 19/12

Jens Andersens stævning mod Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær, for skovhugst. Se fol. 6b.

Vagtmester Jakob Michelsens stævning ctr. Mette Thomasdatter i Skærbæk. Se fol. 7.

1719 - 19. december:

Læst patent om højesteret for 1720.

Læst stiftamtmandens proklamation af 13/12 om auktion over krongods og tiender.

13/12. Bendix Funk p.v.a. Hans Nielsen af Fuglsang ctr. Mogens Sørensen af Andkær. Under forbehold af kongens ret indgår de forlig, idet de ingen beskyldninger har imod hinanden.

13/12 (Tingbogen viser tilbage til 12/12). Sr. Ditlev Lehmeier af Kolding ctr. Niels Christoffersen og svoger Jens Olesen i Starup for gæld. 16/1

8b:

5/12 (tingbogen viser 3 uger tilbage). Regimentskriver Anders Rasch (v. Bendix Funk af Viuf) for Bramdrup bys rytterbønder ctr. Kolding magistrat og borgere i markstrid. 16/1

9b:

5/9 (?). Dom: Hospitalsforstander Christoffer Licht for Anne Matisdatter i Verst ctr. Hans Hansen i Verst. Denne (og hans hustru) har overfaldet og pryglet Anne Matisdatter. Hun blev synet af Anne Jenskone og Maren Jensdatter 3 dage efter; de fandt adskillige blå mærker og sår og mente ikke, hun kunne få sit helbred igen. Hun blev beredt til døden og anmeldte da over for præsten, at Hans Hansen var hendes banemand. Anne Mathiasdatters mand er Søren Christensen. Der blev foretaget nyt syn ved byfoged Knud Jørgensen i Kolding. - Efter lovens 6-7-8 skal Hans Hansen bøde tre seks lods sølv (det er 9 rdl.). Til Anne Thisdatter skal han desuden betale for hendes smerte 2 rdl. og sagens omkostninger med 4 rdl., ialt 15 rdl.

(15/8). Dom: Præsten Henrik Sytkam af Påby ctr. nogle husmænd og huskvinder i Bramdrup for resterende høstdage. - De har ikke efterkommet befalingen i lovens 2-12-5 og tilfindes herefter uimodsigeligt, så snart de i høstens tid bliver advaret derom, at indfinde sig til deres høstdags fuldbyrdelse. - Søren Jensen og hustru og Søren Thurstens inderste og væverpige har under sagen erkendt sig skyldige og slipper derfor at betale sagsomkostninger. Derimod skal Joen Lassen og hustru samt Peder Gundersen og hustru, som ikke har villet gå med til et mindeligt forlig, hver erstatte præstens resterende høstdag med 1 mk. og betale hver 4 mk. danske i sagsomkostninger.

10:

Se 28/11. Dom: Anders Madsens hustru Anne Sørensdatter (kaldes også Anne Madsdatter) ctr. Johanne Sørensdatter i Verst (?) for vold. - Johanne Sørensdatter har søgt Anne Madsdatter i hendes gårds gårddør med ubekvemme ord og slag. Dennes mand har har slået igen. Det var Johanne Sørensdatter, der var årsag til klammeriet, og hun dømmes til at bøde til Anne Madsdatter 2 rdl. eller også sidde på vand og brød i fangestuen på Koldinghus i 14 dage.

(13/12). Dom: (Krigsråd) Oberst Eifler til Tanderup ctr. etatsråd og jægermester Jochum Christopher Zeplin for gæld på 100 rdl. (i forbindelse med et huskøb i Pjedsted). - Han skal betale.

Amtsforvalter Voigt som forsvar for kongens forbeholdne og til Koldinghus slot beliggende gods og som ridefoged for det forbeholdne gods (ved Mathis Bekker af Seest) ctr. Anne Marie Sørensdatter, Andreas Andersen og Jochum Skytte, alle tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse, især mod 2 kvinder i Strandhuse i Nyby, nemlig Mette Hansdatter og Karen Pedersdatter. 9/1

Fol. 10b-11a mangler i mikrofilmen.

10b:

Amtsforvalter Voigt stævner jægermester Zeplin for eksekutionsgebyrer. 9/1

13/12. Enevold og Jens Sørensen af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlov i markstrid. 9/1

11:

Skøde fra generalmajor von Ingenhavens enke fru Olegaard Rantzau til Christen Jensen og hustru Karen Thomasdatter samt Søren Sørensen og hustru Anne Thomasdatter i Amnitsbøl på en delvis nedbrændt selvejergård (Hammergård) i Amnitsbøl, som generalmajorinden har beboet indtil ildsvåden.

Panteforskrivning fra ovenstående to mænd til generalmajorinden på 300 slettedaler samt pligt til at genopføre bygningerne for den derpå bevilgede frihedsydelse. For renten beholder hun et hus nord for gården. Gælden er uopsigelig fra kreditors side. Der er et notat om en kvittering af 16. juli 1740 og, at kontrakten er indført i panteprotokollen.

11b:

5/12. Jep Nielsens enke i Bramdrup ctr. Niels Hansen og Anders Nielsen Skytte (dragon), begge skytter hos hofjægermester Jochum Chr. Zeplin til Refstrup i Pjedsted, for hærværk. 9/1.

1720

1720 - 9. januar:

I Jesu velsignede navn begynder vi først at skrive og holde ting på Koldinghus birketing i dette nye år, da man skriver anno 1720. Tirsdagen den 9. januar blev retten betjent af birkedommeren Thomas Ebbesen på Holm, birkeskriveren Just Lund af Viuf med tingmænd 8, navnlig Mads Nielsen og Morten Nielsen af Almind, Peder Je... af Smidstrup, Christoffer Christoffersen af Møsvrå, Iver Poulsen af Tiufkær og Niels Nielsen (?) af Starup, Michel Schnegel og Michel Houbolt af Viuf.

12/12. Sag ctr. arresterede Jens Pedersen, forhen boende i Kongsted Torp, for tyveri. 6/2

Efter ordre af 2/12 fra amtmanden fremstillede Andreas Rasch (ved fuldmægtig Damgaard) samtlige Skærup bys beboere (mændenes navne og aldre er nævnt) til at vidne ang. et arvekrav fra Gotfrid Henrich Brosen, borger i Dresden. De kender ikke til, at nogen Michel Jensen Bull skal have boet i Skærup.

12/12. 28/11. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. ... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og Anne krokone i Starup ang. krohold. 30/1

(Se 12/12). Amtsforvalter Voigt (v. Bendix Funk) for Anne Madsdatter ctr. regimentskriver Hachsen for borttagen kedel og brændevin. 30/1

28/11. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld. 23/1

12b:

28/11. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. 23/1

12/12. Jens Andersen i Viuf ctr. Knud Høg og Mads Poulsen af Tiufkær. Se stævning fol. 13b. 23/1

13:

13/12. Jens Andersens stævning mod Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær, for skovhugst. 23/1

19/12. Amtsforvalter Voigt ctr. Zeplin i Pjedsted ang. udpantningsgebyr. 23/1

Se 19/12. Strandhuse mænd ctr. Zeplin for udpantning. 23/1

19/12. Enevold og Jens Sørensen af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlov (ved Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle) i markstrid. 23/1

13b:

Læst amtmandens ekstrakt af kammerkollegiets resolution af 23/12, at en birkefoged i rytterdistriktet nyder i besoldning en fri gård eller 30 rdl. løn og i stedet for det korn, som dommerne hidtil har nydt af hver gård pr. td. hartkorn, 2 sk. dansk, og en birkeskriver nyder en fri gård eller 20 rdl. løn og ikke andet, det være sig penge eller kornvarer.

Se fol. 12b. Jens Andersens stævning ctr. Knud Høg og Mads Poulsen af Tiufkær.

Skovrider Jacob Rouert af Verst stævner (ved Bendix Funk af Viuf) Jens Rasmussen og Jacob Jensen, begge af Gejsing, for skyldig landgilde. 16/1

Skovfoged Svend Nielsen angav skovhugst. Nogle navne er nævnt. Det drejer sig mest om hult og råddent træ.

Hans Skytte fra Fobeslet angav skovhugst.

Skovfoged Jens Nielsen angav skovhugst.

19/12. Jep Nielsens enke i Bramdrup ctr. Niels Hansen og Anders Nielsen Skytte (dragon), begge skytter hos hofjægermester Jochum Chr. Zeplin til Refstrup i Pjedsted, for hærværk. 16/1

1720 - 16. januar:

Jens Andersen i Viuf i birkedommerens lovlige absence, birkeskriveren Just Lund af Viuf. Tingmænd: Poul Olesen, Michel Schnegel, Michel Haubolt og Laurs Jensen, alle af Viuf, Søren Hansen af Møsvrå og Jens Rasmussen af Børkop, så og Anders (?) Jensen af Almind.

19/12. Sr. Ditlev Lehmeier af Kolding (v. Bendix Funk af Viuf) ctr. Niels Christoffersen og svoger Jens Olesen i Starup for gæld. 30/1

14:

9/1. Skovrider Jacob Rouert af Verst (ved Bendix Funk af Viuf) ctr. Jens Rasmussen og Jacob Jensen, begge af Gejsing, for skyldig landgilde. 23/1

19/12. Regimentskriver Anders Rasch (v. hans fuldmægtig Jens Damgaard af Påby) for Bramdrup bys rytterbønder ctr. Kolding magistrat og borgere i markstrid. 30/1

15b:

Regimentskriver Anders Rasch (v. hans fuldmægtig Jens Damgaard af Påby) ctr. Hans Pedersen i Glibstrup, stævning fol. 19. 30/1

9/1. Regimentskriver Anders Rasch for Jep Nielsens enke i Bramdrup ctr. Niels Hansen Skytte og Anders Nielsen Skytte (dragon), begge tjenende hofjægermester Jochum Chr. Zeplin til Refstrup i Pjedsted, for hærværk. Udsat til 30/1, men ikke set igen.

Skøde fra Hans Nielsen Boele, borger i Middelfart, til Iver Sørensen af Erritsø på noget jord på Erritsø mark. Tidligere ejer var Henrik Jensen, boende på Svenstrup i Bringstrup sogn på Sjælland.

1720 - 23. januar:

Jens Andersen. Just Lund. Tingmænd: Hans Købmand, Michel Houbolt, Michel Schnegel og Niels Christensen af Viuf, Niels Kreng af Håstrup og Hans Kajsen af Herslev Højrup.

Læst plakat af 6/1 ang. forandring af tiden for auktion.

9/1. Amtsforvalter Voigt ctr. Anne Marie Sørensdatter, Andreas Andersen og Jochum Skytte, alle tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. 6/2

16:

9/1. Amtsforvalter Voigt ctr. Zeplin i Pjedsted ang. udpantningsgebyr. 6/2

9/1. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld. 30/1

16b:

9/1. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. 30/1

9/1. Jens Andersen i Viuf ctr. Knud Høg og Mads Poulsen af Tiufkær. Udsat til 13/2, men ikke set igen.

9/1. Enevold og Jens Sørensen af Høllund (v. Bendix Funk af Viuf) ctr. Peder Mortensen Orlov (ved Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle) i markstrid. 6/2

16/1. Dom: Skovrider Jacob Rouert af Verst (ved Bendix Funk af Viuf) ctr. Jens Rasmussen og Jacob Jensen, begge af Gejsing, for skyldig landgilde. De skylder hhv. 24 og 11 rdl. Dem skal de betale.

17:

9/1. Jens Andersen i Viuf ctr. Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær. 6/2

1720 - 30. januar:

Birkedommer Thomas Ebbesen på Holm, Just Lund af Viuf. Tingmænd: Michel Schnegel og Michel Houbolt af Viuf, Ole Nielsen af Skærbæk, Jens Persen, Bennet Nielsen af Svinholt, Hans Persen af Studsdal, .. Nielsen af Møsvrå.

23/1. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup i Pjedsted for gæld (begge sager). 6/2

16/1. Regimentskriver Anders Rasch (v. hans fuldmægtig Jens Damgaard af Påby) for Bramdrup bys rytterbønder ctr. Kolding magistrat og borgere i markstrid. 6/2

17b:

16/1. Sr. Ditlev Lehmeier af Kolding (v. Bendix Funk af Viuf) ctr. degnen Niels Christoffersen og svoger Jens Olesen i Starup for gæld. 13/2

9/1. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. 13/2

18:

9/1. Amtsforvalter Voigt (v. Bendix Funk) for Anne Madsdatter ctr. regimentskriver Hachsen for borttagen kedel og brændevin (se stævning fol. 19). 13/2

18b:

16/1. Regimentskriver Anders Rasch (v. hans fuldmægtig Jens Damgaard af Påby) ctr. Hans Pedersen den ældre i Glibstrup, sagsøgt af broderen Hans Pedersen den yngre. Forlig. Det har drejet sig om fordeling af arven, en selvejergård i Glibstrup. Impliceret er også søsteren Gertrud Pedersdatter og broderen Christen Pedersen (sidstnævnte forrykt i hovedet). - Se stævning fol. 19.

Sl. skovfoged Niels Pedersens (også kaldt Peder Nielsen) enke Valborg i Viuf skovhus (ved Jens Andersen af Viuf) ctr. Søren Hansen, Hans Poulsen og Hans Nielsen af Møsvrå og Jens Olufsen i Starup samt Jens Ladegaard og hustru i Herslev Højrup for gæld. 20/2

19:

Christen Hansen af Lyng lod læse skøde på nogle ålegårde fra Cathrine Hansdatter, sl. Laurids Ibsens i Fredericia.

Stævning v. regimentskriver Anders Rasch for Hans Pedersen af Glibstrup som forhenværende rytter ctr. Hans Pedersen boende på ryttergården i Glibstrup. (Se fol. 18b).

Stævning v. regimentskriver og konsumtionsforpagter Søren Hachsen i sagen om inkvisitionen hos Anne krokone i Starup. Se fol. 18.

19b:

1720 - 6. februar:

Birkedommer Thomas Ebbesen på Holm, birkeskriveren Just Lund af Viuf. Tingmænd: Søren Pedersen, Per Persen, Søren Christensen og Hans Bunde ... af Starup, Michel Schnegel af Viuf, Hans Nielsen af Møsvrå, Jes Pedersen af ..., ... Nielsen af Svinholt.

Krigskommissær og præsident i Fredericia Jens Ducke (v. Ernst Rammel) stævner Peder Iversen af Børkop for gårdforsiddelse (se fol. 21b). 5/3

9/1. Sag ctr. arresterede Jens Pedersen, forhen boende i Kongsted Torp, for tyveri. 20/2

30/1. Bramdrup bys rytterbønder ctr. Kolding magistrat og borgere i markstrid. Tingsvidne.

30/1. Major Redder ctr. svigerfaderen, hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 500 rdl., den mødrende arv til Redders hustru. 20/2

30/1. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. 27/2

20:

23/1. Amtsforvalter Voigt ctr. Anne Marie Sørensdatter, Andreas Andersen og Jochum Skytte, alle tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. 27/2

20b:

23/1. Amtsforvalter Voigt ctr. Zeplin i Pjedsted ang. udpantningsgebyr. 13/2

23/1. Dom eller resolution: Enevold og Jens Sørensen af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlov ibidem i markstrid. Peder Orlov har indgivet en kontrastævning, som findes fol. 21b. Peder Orlov havde brugt en mark, som Enevold og Jens Sørensen havde fredet til høstgrøde. Nu aflægger han ed på, at han ikke havde vidst, at den var fredet. Man konkluderer, at tvisten skyldes, at byen ikke har noget videbrev eller grandestævne (der henvises til et tingsvidne af 5/6-1711). Peder Orlov ses ikke at være mere skyldig end de andre, hvorfor han frifindes for søgsmålet. Og for at lignende tvister skal undgås i fremtiden, så skal lodsejerne oprette med hinanden et lovskikket vide- og vedtægtsbrev på den måde, som til byens bedste, nytte, gavn og fremtarv kan udfindes, ligesom i andre byer brugeligt er.

21b:

Generalløjtnant Levetzous enkefrue efterlyser en Laurs Pedersen, som havde sted og fæste på fruens stavn og gods i Lille Anst, men som har absenteret sig uden lovlig afsked. Amtsforvalter Voigt gør på kongens vegne krav på rettighed over ham, siden hans fader, Peder Jepsen, boede i Lille Anst på krongods, og faderen havde hverken fordret eller fået pas og skudsmål, som han skulle have haft, før end nogen kunne tage ham i tjeneste eller fæste ham i hus eller gård. Iøvrigt finder han ikke stævningen lovlig. Se fol. 22.

Duckes stævnemål ctr. Peder Iversen af Børkop. Se fol. 19b.

Peder Orlovs stævnemål ctr. Enevold og Jens Sørensen. Se fol. 20b.

22:

Generalløjtnantenke Levetzous stævning, se fol. 21b.

23/1. Jens Andersen i Viuf ctr. Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær. Sagen ophæves, idet Niels Poder har betalt sagens omkostninger. Lars Pedersen nævnes ikke.

1720 - 13. februar:

Thomas Ebbesen, Just Lund, Tingmænd: Hans Nielsen af Møsbrå, Ole Ebbesen af Håstrup, Michel Schnegel af Viuf. Peder Nielsen af Gammelby Lykke. Terkel Terkelsen, Jens (?) Nielsen og Anders Andersen af Bredstrup.

Amtsforvalter Voigt lod læse proklamation om forpagtning af noget gods, der tilhører prins Carl.

6/2. Amtsforvalter Voigt ctr. Zeplin i Pjedsted ang. udpantningsgebyr. 20/2

30/1. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold (se fol. 24). 27/2

22b:

30/1. Dom: Sr. Ditlev Lehmeier af Kolding (v. Bendix Funk af Viuf) ctr. degnen Niels Christoffersen og svoger Jens Olesen i Starup for boggæld. Jens Olesen har aflagt ed på, at han ikke skylder mere end 4 rdl. Degnens kone har tilbudt at betale sin gæld. Degnens datter, Inger Nielsdatter, får Lehmeier regres overfor.

Jens Rasmussen af Jordrup frafalder en sag imod Iver Boesen m.fl. af Starup. Sagen synes at have drejet sig om gensidige beskyldninger for et tyveri.

23:

Hans Jespersen den ældre og Bertel Jespersen den yngre, begge i Stenderup, Eltang sogn fremlægger en kontrakt af 12/12-1711 mellem Jespersønnerne. Se stævning fol. 24. De har gjort rede og rigtighed over for medarvingerne og begærer, at de giver afkald og skøde på selvejergården. Tingsvidne.

23b:

Velagte Jep Hansen af Herslev Højrup lovbyder for 3. gang gården i Herslev Højrup, som er ham tilskødet af hans sl. fader Hans Jepsen og andre medarvinger den 29/12-1691. Velagte ungkarl Hans Kejsen af Herslev begærede skøde for sig og sin kære fæstemø Else Jepsdatter (Jep Hansens datter).

Skødet efter foranførte lovbydelse fra Jep Hansen og Kirsten Rasmusdatter til Hans Kejsen og Else Jepsdatter, idet Hans Kejsen forpligter sig til at ægte Jep Hansens ældste datter.

24:

Hans Kejsen af Herslev og Hans Ebbesen af Pjedsted anmelder, at en obligation fra Jep Hansen i Herslev Højrup til Hans Ebbesen af Hans Kejsen er blevet indfriet.

(Se fol. 22). En rettens forelæggelse i Hachsens sag om krohold til Niels Ankersen med hustru, børn og tyende m.fl.

Se fol. 23. Stævningen fra Hans og Bertel Jespersønner i Stenderup til brødrene Hans Jespersen den yngre i Varde, Bertel Jespersen den ældre i Viuf samt Christen Andersen i Vork.

1720 - 20. februar:

Riberhus ladegård opbydes til forpagtning i 3 år ved auktion, som foretages i Ribe den 27/2.

6/2. Sag ctr. arresterede Jens Pedersen, forhen boende i Kongsted Torp, for tyveri. Jens Pedersen har påstået at have en hjemmelsmand i Århus ved navn Søren Jensen. Jens Damgaard af Påby har sammen med Peder Nielsen og Søren Madsen i Horsted by haft ham med til Århus, hvor de var indlogeret hos mad. Thodberg. Her blev et antal mænd ved navn Søren Jensen fremstillet for delinkventen, men det var ikke nogen af dem. På Damgaards forespørgsel hos magistraten i Århus blev det oplyst, at der var endnu en borger ved navn Søren Jensen, nemlig skipperen Søren Jensen Broge, der imidlertid ikke kan have haft noget med sagen at gøre. Jens Pedersen kan heller ikke fremskaffe vidner for sit påståede køb på Vejle torv. Han har en lang forklaring om, at lidkøbet på grund af trængsel blev drukket i Vejle sønderport, men han ved ikke, hvem lidkøbsvidnerne har været. Det ved måske hans broder, som bor i Vester ... - Jens Andersen af Viuf, der er forsvarer for Jens Peder- sen, beder om udsættelse nogle uger, for at den mulighed kan blive undersøgt. Tingsvidne. Se igen 25/6

24b:

13/2. Amtsforvalter Voigt ctr. Jochum Christopher Zeplin i Pjedsted ang. udpantningsgebyr. 27/2

6/2. Major Redder ctr. svigerfaderen, hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 500 rdl., den mødrende arv til Redders hustru. 27/2

Regimentskriver Rasch som forsvar for rytter og kassetjener Christen Jepsen af Viuf. Se stævning på fol. ... . 27/2

25:

30/1. Sl. skovfoged Niels Pedersens (også kaldt Peder Nielsen) enke Valborg i Viuf skovhus (ved Jens Andersen af Viuf) ctr. Søren Hansen, Hans Poulsen og Hans Nielsen af Møsvrå og Jens Olufsen i Starup samt Jens Ladegaard og hustru i Herslev Højrup for gæld. 5/3

Hans Andersen Gade af Bredstrup anmelder, at han har mistet 4 heste til en værdi af hhv. 20, 26, 14 og 8 rdl. ved smitsom syge med ansøgning om hjælp fra kongens kasse.

Hein Frandsen af Smidstrup anmelder at have mistet 2 heste ved smitsom syge med ansøgning om hjælp fra kongens kasse.

Hans Pedersen den yngre af Glibstrup lod læse obligation til Hans Pedersen den ældre ibidem.

Poul Hansen af Store Anst lod læse obligation fra Hans Pedersen den ældre i Glibstrup.

25b:

Hans Pedersen den yngre af Glibstrup og søster Gertrud Pedersdatter ved lavværge Hans Poulsen i Store Anst, Jørgen Nielsen af Ødsted for hustruen Mag.. Pedersdatter lovbød for sig og broderen Søren Pedersen i Gelballe og Christen og Jens Pedersønner, hvilke to sidste er vanvittige, den gård i Glibstrup som har været beboet af deres sl. fader Peder Sørensen. Hans Pedersen den ældre begærede skøde.

Hans Poulsen af Store Anst, sønnen Poul Hansen og svigerfaderen Garvers Dinesen lovbød 3. gang den otting på Glibstrup mark, som tilforn har været pantsat fra Gravers Dinesens gård i Store Anst til den selvejerbondegård i Glibstrup, som Hans Pedersen nu påbor. Hans Pedersen den ældre af Glibstrup begærede skøde.

Skødet efter forindførte lovbydelser.

26:

Læst kgl. befaling til de kommitterede i rytter- og reluitionskommissionen ang. dragoners pligt til at tage arbejde i lægdet og ret til at modtage underhold i tilfælde af sygdom.

1720 - 27. februar:

Læst forordning af 25/12 om matrikelskatten for 1720.

Læst forordning af 3/2 om adskillige ekstrapåbud.

20/2. Dom: Amtsforvalter Voigt ctr. Jochum Christopher Zeplin i Pjedsted ang. udpantningsgebyr. Zeplin dømmes til at betale de resterende gebyrer.

26b:

6/2. Amtsforvalter Voigt ctr. Anne Marie Sørensdatter, Andreas Andersen og Jochum Skytte, alle tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. 12/3

20/2. Major Redder ctr. svigerfaderen, hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 500 rdl., den mødrende arv til Redders hustru. 12/3

6/2. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. Zeplins stævnemål på fol. ... 12/3

Søren Nielsen af Trelde (for sin hustru Inger Ovesdatter) ctr. Kirsten krokone (Kirsten Sørensdatter) ibidem for injurier. 12/3

27:

13/2. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. 19/3

20/2. Regimentskriver Rasch som forsvar for rytter og kassetjener Christen Jepsen af Viuf ctr. Poul Larsen (Boesen ?) og Christen Persen, tjenende Jørgen Rasmussen ibidem. Forlig. Jørgen Rasmussen, der er de indstævnedes husbond, lovede, at der herefter ikke skal ske Christen Jepsen nogen skade.

27b:

Peder Nielsen, skovfoged af Viuf skov, angav skovhugst.

1720 - 5. marts:

20/2. Sl. skovfoged Niels Pedersens (også kaldt Peder Nielsen) enke Valborg i Viuf skovhus (ved Jens Andersen af Viuf) ctr. Søren Hansen, Hans Poulsen og Hans Nielsen af Møsvrå og Jens Olufsen i Starup samt Jens Ladegaard og hustru i Herslev Højrup for gæld. Jørgen Rasmussen af Viuf kautionerer for Hans Poulsen. Sagen mod de øvrige udsættes til 19/3

Rytterbonden Hans Poulsen af Tiufkær ctr. Terkel Thomsen ibidem for gæld. 19/3

Rytterbonden Jep Vedstesen i Skanderup ctr. Hans Bertelsen og Hans Olesen i Vester Gesten, Søren Pedersen af Gelballe og Niels Svensk i Nagbøl for gæld. Udsat til 19/3, men ikke set igen.

Ole Madsen, Peder Madsen, Anders Christensen, Iver Nielsen, Hein Frandsen og Christen Iversen, alle af Smidstrup, tinglyser for sig og præsten Lundeman et mageskifte med Søren Rasmussen i Håstrup.

28:

Jens Pedersen Shøller i Gammelby mølle lod læse obligationer fra 1) Jep Nielsen Surkær i Pjedsted, 2) Peder Madsen og Hans Madsen i Pjedsted, og 3) Jørgen Madsen i Tolstrup.

6/2. Krigskommissær og præsident i Fredericia Jens Ducke (v. Ernst Rammel) stævner Peder Iversen af Børkop for gårdforsiddelse. Parterne er udeblevet. 19/3

1720 - 12. marts:

27/2. Major Redder ctr. svigerfaderen, hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 500 rdl., den mødrende arv til Redders hustru. Tingsvidne. Søgsmålet frafaldet.

28b:

27/2. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. (medgift). 19/3

27/2. Søren Nielsen af Trelde (for sin hustru Inger Ovesdatter) ctr. Kirsten krokone (Kirsten Sørensdatter) ibidem for injurier. 26/3

29:

27/2. Amtsforvalter Voigt ctr. Anne Marie Sørensdatter, Andreas Andersen og Jochum Skytte, alle tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. 19/3

Valborg Jensdatter, Peder Skovfogeds enke i Viuf, lod læse obligation fra Søren Hansen i Møsvrå.

1720 - 19. marts:

27/2. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. Amtsforvalter Jens Voigt har som forsvar for slottes bondekone Anne Madsdatter indgivet en stævning, se fol. ... 26/3

12/3. Amtsforvalter Voigt ctr. Anne Marie Sørensdatter, Andreas Andersen og Jochum Skytte, alle tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. Udsættes til domsafsigelse (6 uger fra irettesættelse). Se 16/4

12/3. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. (medgift). Udsættes til domsafsigelse.

29b:

5/3. Krigskommissær og præsident i Fredericia Jens Ducke (v. Ernst Rammel) stævner Peder Iversen af Børkop for gårdforsiddelse. Parterne er udeblevet. 3/4

30:

5/3. Sl. skovfoged Niels Pedersens (også kaldt Peder Nielsen) enke Valborg i Viuf skovhus (ved Jens Andersen af Viuf) ctr. Søren Hansen, (Hans Poulsen) og Hans Nielsen af Møsvrå og Jens Olufsen i Starup samt Jens Ladegaard og hustru i Herslev Højrup for gæld. 3/4

5/3. Dom: Rytterbonden Hans Poulsen af Tiufkær ctr. Terkel Thomsen ibidem for gæld. Han skal betale.

Skovfoged Svend Nielsen anmelder skovhugst.

1720 - 26. marts:

19/3. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. 9/4

30b:

12/3. Søren Nielsen af Trelde (for sin hustru Inger Ovesdatter, som også benævnes Kirsten Ovesdatter) ctr. Kirsten krokone (Kirsten Sørensdatter) ibidem for injurier. Forlig, idet de to koner erklærer, at de ikke har noget at sige hinanden på. - Byens kvinder havde været samlet hos Søren Madsen i Trelde for at lægge lig i kiste. De opdagede, at det ene lys i gildestuen var blevet borte, og de gav sig til at lede efter det, altimens de bandede og svor. En af dem, der svor, var Karen Pederstatter, til hvem Kirsten krokone havde sagt, at det behøvede hun ikke at gøre, for hun var uskyldig. Kirsten krokone havde nemlig set, at Inger Ovesdatter havde haft sin hånd oppe på hylden, hvor lyset stod; men hun kunne ganske vist ikke sige, om det kom i lommen eller på gulvet. Det var der blevet snakket videre om, da krokonens tjenestepige et par dage efter var inde for at låne et forklæde for at følge liget til kirkegården. En havde under eftersøgningen hørt Kirsten krokone sige: "Band ikke, jeg så et puds til lyset; den tobenede kat tog det". Under larmen var Søren Madsen kommet ind: "Ti stille, koner, sværger intet; det kan vel ligge på gulvet og være trådt bort".

Velagte Laurs Madsen af Håstrup for sin svoger Otte Jørgensen i Balle i Bjerre herred ctr. Niels Michelsen af Seest for gæld efter svinehandel. Se stævning fol. ... Udsat til 9/4, men ikke set igen.

31:

Hans Kejsen af Herslev Højrup fremlægger pantebrev på 100 slettedaler til Jens Pedersen, der tjener på Ødsted, søn af afdøde Peder Skovfoged.

Rytterbonden Mogens Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 9/4

1720 - onsdag den 3. april:

19/3. Sl. skovfoged Niels Pedersens (også kaldt Peder Nielsen) enke Valborg i Viuf skovhus (ved Jens Andersen af Viuf) ctr. Søren Hansen, (Hans Poulsen) og Hans Nielsen af Møsvrå og Jens Olufsen i Starup samt Jens Ladegaard og hustru i Herslev Højrup for gæld. 9/4

Claus Eriksen af Tolstrup lader læse obligation på 76 rdl. til afdøde Peder Skovfogeds søn Jens Pedersen, der tjener på Ødsted.

31b:

19/3. Krigskommissær og præsident i Fredericia Jens Ducke ctr. Peder Iversen af Børkop for gårdforsiddelse. 9/4

1720 - 9. april:

26/3. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. 16/4

26/3. Rytterbonden Mogens Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 23/4 (se 24/4)

3/4. Dom: Sl. skovfoged Niels Pedersens (også kaldt Peder Nielsen) enke Valborg i Viuf skovhus ctr. (Søren Hansen, Hans Poulsen og Hans Nielsen af Møsvrå og) Jens Olufsen i Starup (samt Jens Ladegaard og hustru i Herslev Højrup) for gæld. Jens Olufsen skal betale 20 rdl. - De øvrige har vistnok gjort afregning i løbet af sagen.

3/4. Krigskommissær og præsident i Fredericia Jens Ducke ctr. Peder Iversen af Børkop for gårdforsiddelse. Udsat til 23/4, men er først set igen 30/4

32:

Niels Hansen, jagtbetjent af Kolding, indgiver stævning for Frideric Christian Adel...

Stiftamtmanden i Sjællands stift, rektor og universitetsprofessor, stævner Peder Jensen rytter, som er Maren Hansdatters ægtemand, til at møde i tamperretten, fordi han for 4 år siden skal have forladt hende.

1720 - 16. april:

Regimentskriver Anders Rasch for Bramdrup mænd ctr. Kolding bys beboere ang. en omstridt grund. 23/4

Regimentskriver Anders Rasch ctr. Hans Hansen Købmand i Viuf. 23/4

19/3. Dom: Amtsforvalter Voigt ctr. (Anne Marie Sørensdatter,) Andreas Andersen og Jochum Skytte, tjenende jægermester Zeplin i Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. - I den formening, at strandhusmændene har oversiddet jægermesterens indkaldelse til ulvejagt, som de dog hverken skriftligt eller mundtligt har fået besked om, har de opkrævet bøder og/eller pantet strandhusmændene. Men selv om de virkelig havde været tilsagt til jagten, så måtte skytterne dog ikke have gjort det; for iflg. forordning af 18/12-1688 skal jægermesteren i så fald betales af amtskriveren, regimentskriveren eller ridefogeden, under hvis distrikt de udeblevne måtte være, til jagttøjets vedligeholdelse m.m. - Altså skal de to skytter tilbagelevere penge og panter samt betale processens omkostninger. De bliver ikke idømt videre straf, da det er første gang, det er sket. - Strandhusmændene, der aldrig har været beordret eller brugt til ulvejagt, siden de får deres føde ved strandfiskeri, befries herved for at blive tilsagt til ulvejagt, så længe kongen ikke befaler anderledes. - (De to skytter er i tjeneste hos jægermester Zeplin. Anne Marie Sørensdatter, som ikke er nævnt i dommen, er hans husholderske, der åbenbart har spillet en ledende rolle i aktionen. Da de kom til Strandhuse, havde de først henvendt sig hos sognefogeden Thomas Christensen og befalet ham at følge dem med rundt til udpantningen. Han havde bemærket, at de ikke var tilsagt til ulvejagten, men fulgte ellers med rundt i byen. Sognefogeden selv havde betalt sine 3 mk., da han blev presset dertil af husholdersken, der sagde, at udpantningen skete på deres herres befaling (skønt de ikke havde fremvist nogen skriftlig ordre). Skytterne havde slået Mette Hansdatter og Karen Pedersdatter.)

9/4. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. 30/4

32b:

1720 - 23. april:

16/4. Regimentskriver Anders Rasch for Bramdrup mænd ctr. Kolding bys beboere ang. en omstridt grund. Synsforretning afhjemles.

33:

16/4. Regimentskriver Anders Rasch ctr. Hans Hansen Købmand i Viuf. Syn afhjemles. (se 30/4)

Sl. Iver Koeds enke Malene Mortensdatter i Håstrup ctr. Hans Christensen og Peder Andersen i Tiufkær. 7/5

Regimentskriver Anders Rasch stævner ridtmester Kaas med hustru og børn på Røjgård samt mændene i Gesten sogn, Anst sogn, Ferup, Uhre, Vrå, Lejrskov, Højrup, Egholt (undtagen aftægtsmanden Jens Simonsen), Agersbøl, Hvolbøl, Asbøl, Hundsholt, Jordrup sogn og Vester Vamdrup om tyveriet af bygningsmaterialer fra Røjgård. 24/4

33b:

1720 - 24. april:

23/4. Sagen om Røjgård. Seest beboere er også stævnet. 7/5

34:

9/4. Rytterbonden Mogens Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 7/5

34b:

Læst forordning af 10/4 om markens værdi.

Læst mandat af 26/2 om østerstyveriets afskaffelse.

Læst kammerretsordningen af 10/3-20

Læst plakat fra politi- og kommercekollegiet om indløsning af sedler samt om sølv- og kobberværker i Norge.

1720 - 30. april:

Se 12/3 og 19/3. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld. 22/5

Se 12/3 og 19/3. Dom: Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 500 rdl. Han skal betale.

35:

23/4. Dom: Regimentskriver Anders Rasch ctr. Hans Hansen Købmand i Viuf for gårdforsiddelse. Han har ikke besået sin jord i foråret, bygningsbrøstfældighed er opgjort til 83 rdl. Han skylder både forstrækning og månedspenge, har ingen hest og kun 2 køer og 4 får. Han bør have sit fæste forbrudt og betale sin gæld.

35b:

16/4. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen ctr. (... Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og) Anne krokone i Starup ang. krohold. Udsættes til domsafsigelse. (Se 4/6)

Se 9/4. Dom: Krigskommissær og præsident i Fredericia Jens Ducke (v. Ernst Rammel) stævner Peder Iversen af Børkop for gårdforsiddelse. - Ducke har ved domme bevist, at han ejer Peder Iversens påboende fæstebolig, og har bevist en omfattende skovhugst, 104 bøge og 12 ege, som har fundet sted gennem årene. Peder Iversen har flyttet adskilligt bohave fra stedet og har nægtet at blive, skønt Ducke har givet ham et fordelagtigt tilbud. Han dømmes for at have holdt sit fæstebrev uefterretteligt; han skal betale for hver eg 10 rdl. og for hver bøg 6 rdl.; og desuden skal han betale afgifterne af gården for årene 1705-18. Han kunne have været dømt til straf på kroppen med fængsel og arbejde i langsommelig tid, men for denne gangs skyld slipper han med at arbejde med skubkærren i Fredericia i 2 år.

1720 - 7. maj:

Provst Henrik Pontoppidan af Fredericia får tingsvidne ang. tiende af nogle huse i Erritsø sogn.

36:

23/4. Sl. Iver Koeds enke Malene Mortensdatter i Håstrup ctr. Hans Christensen og Peder Andersen i Tiufkær. 28/5

Jørgen Nielsen af Starup og hustru Mette Jørgenskone ctr. Jep Gjermandsens hustru af Starup til fuldbyrdelse af en dom af 28/11-1719 over hende. Udsættes til 21/5, men set igen 4/6

24/4. Sagen om Røjgård. Udsat til 21/5, men set igen 4/6

24/4. Rytterbonden Mogens Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 14/5

Hans Rosborg af Harrildslund (Haraldslund) begærer tingsvidne beskrevet af en sag, som har været ført 12. og 19. november 1719 af justitsråd Axel Bille til Ørumgård vedr. en landdragon ved navn Amdi Hamborg.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig afhjemler syn på skove i Brusk herred.

Der afhjemles syn på skove i Elbo herrred.

Ditto over Holmans herreds skove.

Ditto over Anst herreds skove.

Ditto over Jerlev herreds skove.

Kyrasser Jørgen Christensen og Villum Clemmensen af Eltang anmelder arveafkald efter Kjeld Andersens hustru Kirsten Clemmensdatter af Grene.

37:

På begæring af velagte Lauge Hansen af Stovstrup anmelder Claus Eriksen af Tolstrup på vegne af sin hustru Margrethe Michelsdatter og Niels Hansen Gade af Kongsted på vegne af sin hustru Karen Michelsdatter arveafkald efter sl. Michel Madsen og hans sl. hustru Anne Andersdatter.

Lauge Hansen af Stovstrup lovbød 3. gang 1/4 af sin påboende gård i Stovstrup samt 1/4 af en del købejord, som er ham tilskødet af hans sl. hustru Margrethe Michelsdatter. Lauge Hansens trolovede fæstemø Apelone Larsdatter fra Torup begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse fra Lauge Hansen af Stovstrup til Apelone Larsdatter.

37b:

Læst forordning (af 9/4) om restancers betaling samt befaling om, at ingen skibe må begive sig i søen uden konvoj.

1720 - 14. maj:

Læst plakat om forpagtning af en del fiskesøer.

7/5. Kvartermester Mogens Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 28/5

Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. 28/5

Nicolaus Mortensen Orlof af Høllund lovbød 3. gang sin gård i Ødsted. Velagte Erik Procth og hustru Karen Jørgensdatter begærede skøde.

38:

Skødet efter foranstående lovbydelse fra Nicolaus Mortensen Olof af Ødsted og hustru Anne Rasmusdatter til Erik Procth og hustru Karen Jørgensdatter.

1720 - 22. maj:

30/4. Major Redder ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld. 4/6

38b:

Rasmus Nielsen af Andkær fremviste her ved tinget seks ulveunger, som han levende havde taget fra ulven i Andkær skov og har indbragt og ved tinget ophængt, hvoraf han nyder betaling efter forordningen.

Ligeledes har Jacob Rouer, skovrider i Verst, antruffet syv levende ulveunger i Jordrup skov, som ved landevejen i Fuglsang skov er ophængt.

Alle de øvrige sager, som til idag er indstævnet eller opsat, atter forflyttet til den 28/5.

1720 - 28. maj:

Læst kgl. befaling til stiftamtmanden d. 17/5 ang. de trafikerendes frie fart i ... og Østersøen uden fjendtligt overfald af Sveriges rige.

14/5. Kvartermester Mogens (Rasmussen) Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 11/6

7/5. Sl. Iver Koeds enke Malene Mortensdatter i Håstrup ctr. Hans Christensen og Peder Andersen i Tiufkær. 11/6

14/5. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. 11/6

39:

De øvrige sager opsat til 4/6

1720 - 4. juni:

22/5. Dom: Major Redder ctr. hofjægermester Jochum Christopher von Zeplin til Refstrup for gæld. - Zeplin har ikke villet stille sikkerhed for de 1500 rdl., som han skylder sin svigersøn. Men efter sit løfte til svigersønnen om de 1500 rdl. har han pantsat sit gods for 3400 rdl., og ved en udlægsforretning er det opgjort, at han skylder 6300 rdl. Derfor fornemmes det, at hans gæld forøges mere og mere, hvorved svigersønnens 1500 rdl. med tiden let kan blive usikre, efterdi ingen rente skal betales, inden Gud måtte forlene os med en ønskelig fred, og kapitalen først er forfalden efter Zeplins dødelige afgang. Derfor dømmes Zeplin til at give Redder prioritet i Refstrup hovedgård med underliggende jordegods.

7/5. Jørgen Nielsen af Starup og hustru Mette Jørgenskone ctr. Anne Jep Gjermandsens hustru af Starup til fuldbyrdelse af en dom af 28/11-1719 over hende. Udsættes til domsafsigelse (3/7)

7/5. Sagen om Røjgård. Tingsvidne. Regimentskriver Anders Rasch havde stævnet ridtmester Kaas med hustru og børn på Røjgård samt mændene fra adskillige byer. Disse har holdt vagt ved Røjgård og skulle fortælle, hvad de vidste om, hvordan bygningerne var blevet nedrevet og bygningsdele fjernet.

Hans Pedersen den ældre og Hans Pedersen den yngre af Glibstrup fremstod og tilstod, at de på Anst gade i overilelse havde talt Søren Christensen Hjuler af Anst noget til fornærmelse, hvorfor de af ham er stævnet til tinget. Der indgås forlig, idet de to brødre erklærer, at de ikke ved andet end godt at sige om Søren Hjuler, og denne erkender, at han skylder Hans Pedersen den yngre 20 rdl. foruden 37 slettedaler, der er gjort arrest på. Tingsvidne.

39b:

Afståelses- og aftægtskontrakt mellem Jepser Pedersen i Bjert og sønnen Niels Jespersen.

30/4. Dom: Regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen ctr. Espen Jepsen og Jep Faarkrog af Lejrskov, Peder Jensen af Ågård, Rasmus Brødsgaard og Anne krokone i Starup ang. krohold. - Forordningen til afskaffelse af krohold på landet forbyder ikke nogen på landet at brygge sit eget øl, ondt eller godt, hvormed de kan forsyne deres hus eller forsørge deres gæster. Derfor kan Espen Jepsen i Lejrskov ikke anses for at have handlet imod forordningen, fordi han har haft nogle tønder øl til sine bryllupsgæster. Men hvad angår de to bimpler brændevin, som fandtes sammen med øllet, så bør de være forbrudt til Søren Hachsen og betales efter bimplernes størrelse. De kan ansættes til 18 kander, 4 rdl. 3 mk. i penge. Men da Espen Jepsen ikke har solgt af varerne, men alene brugt dem til sine bryllupsgæster, så fritages han for den mulkt, der påhviler dem, som driver ulovligt krohold. Omkostningerne ophæves på begge sider. - Om Peder Jensen i Ågård har Hachsen påstået, at han driver offentlig kro, fordi hans forældre har gjort det, og fordi Peder Jensen selv i forrige konsumtionsforpagters tid har solgt godt øl og brændt brændevin; men Hachsen har ikke bevist, at han har gjort det siden forordningen om krohold kom. Han har bare skænket for sine naboer med, hvad han selv har købt, og de har givet ham vederlag enten med penge eller lige varer. Og hvis han har vederkvæget en tørstig rejsende med et glas øl eller brændevin, så har han ikke gjort andet end andre, som bor på kroløse veje, og det regner forordningen ikke for ulovligt krohold. Altså bør han være fri for Hachsens tiltale, og Hachsen skal tilbagelevere det træ brændevin, han har konfiskeret, eller erstatte det. - Angående Jens Olesens hustru Anne Madsdatter, hos hvem der er blevet fundet brændevinsredskaber, der nyligt var brugt, så kan det ikke befri hende, at måden, som Hachsen har inkvireret på, var utilladelig. Brændevinskedlen med dæksel og hat samt hosfølgende bimpel med brændevin bør være forbrudt til Hachsen; hun skal betale mulkt til Kolding hospital; denne modereres til 2 rdl., fordi bøden skal svare til personens formåen, og Anne Madsdatter har haft ildsvåde; hun har heller ikke brændt brændevinen for at sælge deraf, men kun for at forsyne sine håndværksfolk. - Søren Hachsens inkvisition er foregået på en helligdag i gudstjenestetiden, og det uden en øvrighedspersons nærværelse; og han har uden forudgående rettergang taget sig selv til rette. For denne egenvillige handlemåde bør han først betale helligbrøde efter lovens 6-3-1 med 3 lod sølv og lige så meget for hver af hans medbragte karle; for sin øvrige formastelse skal han betale 4 rdl. til Kolding hospital. - Søren Jensen Lynggaard (Liunggaard) har Hachsen ikke kæret over ved sin irettesættelse af 11/11-19, så retten slutter, at han har rettet for sig, og dømmer ham derfor ikke. (De øvrige er ikke nævnt i dommen).

40:

Oberforster og vildtmester Hans Bachman på Fobeslet ctr. Jens Jensen og moder Anne Jenskone. Udsat til 18/6, men ikke set igen.

1720 - 11. juni:

Læst kgl. befaling af 24/3 til stiftamtmanden, at stilstanden mellem Sverige og Danmark er til ende.

28/5. Kvartermester Mogens Rasmussen Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. 18/6

28/5. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. 25/6

40b:

28/5. Sl. Iver Koeds enke Malene Mortensdatter i Håstrup ctr. Hans Christensen og Peder Andersen i Tiufkær. 18/6

1720 - 18. juni:

Læst forordning af 1/6, som forklarer, hvorledes der skal forholdes med selvejergårde, som sælges fra ryttergodset.

11/6. Kvartermester Mogens Rasmussen Leegaard af Viuf ctr. Hans Christensen af Tiufkær for skovhugst. Hans Christensens kone indfinder og retter for sig og sin mand. Forlig.

11/6. Dom: Sl. Iver Koeds enke Malene Mortensdatter i Håstrup ctr. Hans Christensen og Peder Andersen i Tiufkær. - Peder Andersen har sigtet Malene Koeds for en hammel, som skulle tilhøre hans svoger Hans Christensen. Han har i vidners nærværelse vedkendt sig hammelen i Malene Koeds hus. Da han blev stævnet, sagde han til stævningsmændene, at hun var en tyv og skulle være tyv, indtil hun skaffede hjemmel for hammelen. Han har ikke kunnet bevise nogetsomhelst, men har blot bragt Malene Koeds navn i vanære. Han kunne være dømt efter lovens 6-21-2 og -6, men da man tager hensyn til, at det kan være hans ubesindige hastighed, der har hersket over hans talemåde, så dømmes han i stedet for efter lovens 5-18-? til 1) at udstå kirkens disciplin ved åbenbart skriftemål, første gang han vil betjene sig af nadverens sakramente, 2) at betale til Smidstrup sogns fattige 2 rdl., 3) at gøre Malene Koeds offentlig afbigt både for menigheden og her for retten, - og 4) betale hende i kost og fortæring 6 rdl. (Hans Christensen synes ikke at være blevet dømt).

Provst Peder Storm i Egtved ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 3/7

41:

Rytterbonden Søren Simonsen af Hjelmdrup ctr. Jep Faarkorg i Lejrskov for gæld. 2/7 (se 3/7)

Rytterbonde Ebbe Clausen af Gejsing for samtlige Gejsing bymænd ctr. Store Anst beboere for tørve- og klynegravning. Synsmænd udmeldes. Udsat til 25/6, men ikke set igen.

Jep Hansen af Herslev Højrup og hustru Kirsten Rasmusdatter ctr. Maren Laursdatter for vold. Udsat til 3/7, men er først set igen 10/9

41b:

1720 - 25. juni:

11/6. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. 3/7

Anders Nielsen Skytte, tjenende hos jægermester Zeplin; fremviste en gammel ulv, som han har taget i Højen skov, hvilken ved tinget blev ophængt. Han nyder derfor af birket 4 rdl.

1720 - onsdag den 3. juli:

(se 20/2). Regimentskriver Anders Rasch ctr. arrestanten Jens Pedersen af Kongsted Torp. - Jens Nielsen Storm og Søren Pedersen Storm, begge af Vester Nebel, der har holdt vagt over arrestanten, fortæller om en samtale, de har haft med ham. Han har fortalt om, hvordan han hjalp sin broder Jeppe Pedersen, da denne var i nød med Johan Fink om en stjålen hoppe. Sagen udsat til domsafsigelse (23/7).

42:

Regimentskriver Anders Rasch ctr. Anders Olesen, arresteret for hestetyveri. Han er udbrudt af fængslet. 23/7

18/6. Provst Peder Storm i Egtved ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 23/7

43b:

18/6. Rytterbonden Søren Simonsen af Hjelmdrup ctr. Jep Faarkrog i Lejrskov for gæld. Udsat til domsafsigelse. (Se 7/8).

25/6. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. 9/7

44:

Søren Sørensen i Børkop ctr. Jens Christensen ibidem ang. slagsmål. Udsat til 9/7, men ikke set igen.

4/6. Jørgen Nielsen af Starup og hustru Mette Jørgenskone ctr. Anne Jep Gjermandsens hustru af Starup til fuldbyrdelse af en dom af 28/11-1719 over hende. Dom: Hun har ikke efterlevet den dom, der er afsagt over hende for hendes formastelse over for Jørgen Nielsens hustru, og har således kastet foragt på kongens ret. Derfor dømmes hun iflg. lovens 1-24-14 atter til at betale 3 lod sølv inden 15 dage og desuden til at være ugild til at stå i rette imod nogen, så længe hun ikke har rettet for sig. Hvis hun ikke har gjort dette inden 6 uger, må hendes modpart lade hende pågribe og fængsle, indtil hun gør det.

1720 - 9. juli:

3/7. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. Forlig i vente. Se igen 27/8

45:

1720 - 16. juli:

Læst forordning af 21/6 ang. dem, som søger pension af postkassen.

Læst forordning af 24/6, hvorefter amtmænd og magistrater ikke mere må tilegne sig (?) penge af arvs udførsel fra byerne.

Læst plakat af 24/6 om moderation af tolden for snustobak, som indføres i Danmark.

Sognepræst Christian Kjærulf i Starup ctr. Starup sognemænd om kvægtiende. 23/7

Rytterbonden Hans Michelsen af Lille Velling ctr. Kirsten Andreases af Skærup ang. et ungsvin m.m. 30/7

Skovfoged Ditlev Andersen angiver skovhugst.

45b:

Skovfoged Peder Krat af Vinding angiver skovhugst.

Skovfoged Svend Nielsen do.

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø do.

Skovfoged Niels Pedersen i Viuf do.

Skovfoged Jens Krag af Oksvig do.

46:

Angivelse af skovhugst ved Højen.

Angivelse af en vogn, der er anholdt med træ.

En lignende anmeldelse.

Jacob Nielsen i Trelde angiver skovhugst.

1720 - 23. juli:

Skøde fra Hans Eifler til Tamdrup (Tandrup), Laustrup og Faddersbøl, ko. ma. brigadér til hest, til jægermester Jochum Christopher Zeplin på et hus i Pjedsted.

3/7. Regimentskriver Anders Rasch ctr. Anders Olesen, arresteret for hestetyveri. Han er udbrudt af fængslet, mens både portner og vagter sov, men er nu anholdt igen. 6/8

46b:

16/7. Sognepræst Christian Kjærulf i Starup ctr. Starup sognemænd om kvægtiende. Udsat til 6/8, men ikke set igen.

3/7. Provst Peder Storm i Egtved ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 6/8

47:

Rytterbønderne Niels Christensen og Peder Madsen af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundmand, Niels Madsen og Laurids Pedersen ibidem for vold. 6/8

47b:

3/7. Dom: Regimentskriver Anders Rasch ctr. arrestanten Jens Pedersen af Kongsted Torp. Skønt kongen ved befaling af 17/6-1720 har tilladt Jens Pedersen at eftersøge hans ved højesteret påberåbte hjemmel, og han derefter er blevet befordret til Århus og forestillet alle byens borgere ved navn Søren Jensen, som han har sagt skulle være hans købmand, så har han ikke turdet binde sig ved nogen af dem. Hans påstand om hjemmel har altså bare været en udflugt for at udsætte den straf, han har fortjent, hvorfor der ej rettere kan dømmes, end at han efter den tidligere afsagte dom af 7/3-1719 bør undgælde både på person og gods.

Gældsbrev fra birkeskriver Just Christian Lund til skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus på 50 rdl., som han har lånt af ham.

Christiane Sophie sl. Hans Marqoursens efterleverske i Fredericia transporterer en obligation på 60 rdl., som er udstedt af Peder Nielsen Quist i Egeskov, til Søren Jørgensen Skøt i Trelde.

Skovrider Jacob Rouer af Verst indgiver angivelse af skovhugst.

48:

1720 - 30. juli:

Rytterbonden Søren Jørgensen Skiøtt af Trelde ctr. Peder Nielsen Quist af Egeskov for gæld. Udsat til 13/8, men ikke set igen.

Præsten Jacob Jensen af Nr. Vilstrup for sine husmænd Niels Espensen og Espen Nielsen ctr. løjtnant Abercrone og korporal Peder Mortensen. 13/8

49b:

16/7. Rytterbonden Hans Michelsen af Lille Velling ctr. Anders Skræders hustru Kirsten Hansdatter af Skærup. Forlig. Hun erkender, at hun af hastig overilelse har vedkendt sig en gris i Hans Michelsens hus, som hun dog ingen føje havde til, og beder om forladelse og om, at han ikke vil tilregne hende denne hastighed, som let kan påkomme en kvinde. Desuden vil hun betale 2 mk. for svinet, som hun havde taget med sig, og som nu er forsvundet.

1720 - 6. august:

23/7. Provst Peder Storm i Egtved ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 13/8

52b:

23/7. Regimentskriver Anders Rasch ctr. Anders Olesen, arresteret for hestetyveri. 20/8

23/7. Rytterbønderne Niels Christensen og Peder Madsen af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundmand, Niels Madsen og Laurids Pedersen ibidem for vold. Udsat til 13/8, men er først set igen 27/8

Regimentskriver Anders Rasch ctr. jægermester Jochum Christopher Zeplin og hans folk. Vidner fra Pjedsted. På grund af aftenmørket fortsættes sagen i morgen.

53:

1720 - 7. august:

6/8.Regimentskriver Anders Rasch ctr. jægermester Jochum Christopher Zeplin og hans folk. Vidner fra Brøndsted, Børup, Taulov Nebel. 20/8

55b:

3/7. Dom: Rytterbonden Søren Simonsen af Hjelmdrup ctr. Jep Hansen Faarkrog i Lejrskov for gæld på 29 rdl. - Han skal betale.

56:

1720 - 13. august:

Læst kgl. befaling om smørfustagers indretning.

Rådmand Hans Poulsen af Ottense ctr. oberst Redder i Skærup for gæld. 24/9

Sr. Thomas Flensborg af Ottense (Odense) ctr. oberst Redder for gæld. 24/9

30/7. Præsten Jacob Jensen af Nr. Vilstrup for sine husmænd Niels Espensen og Espen Nielsen ctr. løjtnant Abercrone og korporal Peder Mortensen. - Tingsvidne. - De havde overskåret tøjret, som husmændenes heste var tøjret med, og ladet dem løbe, hvorefter de havde tøjret deres egne. Dem havde Espen Nielsen taget ind. Om natten var løjtnanten og korporalen med en flok dragoner brudt ind i huset; de havde pryglet manden og tvunget ham til at udlevere hestene m.m.

58:

6/8. Provst Peder Storm i Egtved ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. Udsat til 2/9, men se også 20/8

Hans Kyed af Bjert ctr. degnen Knud Friis i Skanderup. 27/8

Jørgen Torndal af Højen ctr. Gregers Jensen i Bramdrup for gæld. Udsat til 27/8, men ikke set igen.

58b:

1720 - 20. august:

6/8. Dom: Regimentskriver Anders Rasch ctr. Anders Olesen fra Sjælland, arresteret for hestetyveri. Der er kommet brev om, at hans herskab, Brostrup Albertin til Tølløse, ikke ønsker at lade ham hente hjem. De datoer, der er angivet i hans rejsepas, stemmer med de tider, hvor bønderne har klaget over at have mistet heste. Anders Olesen har tilbudt sin ed på, at han er uskyldig i disse hestetyverier. Men han har selv ved forhørene tilstået at have stjålet de to heste på Lejrskov mark, som han en nat blev pågrebet med, og at det var hans hensigt at tage dem med til Sjælland. Og det har han bekræftet i retten, efter at han først var flygtet derfra og siden anholdt igen. Han dømmes efter forordningen af 4/3-1690 til galgen. Skarpretteren skal have 10 rdl. derfor. Efter lovens 6-17-39 skal han have sin boslod forbrudt. For at bryde ud af fængslet idømmes han efter 1-21-17 en mulkt på 60 rdl.

59:

7/8. Regimentskriver Anders Rasch ctr. jægermester Jochum Christopher Zeplin og hans folk. Rasch har ført adskillige bønder som vidner på, at Zeplins folk uden tilladelse har brugt og skamredet bøndernes heste. De har vist opfattet det som udpantning for krybskytteri.

60:

(Se 13/8). Provst Peder Storm i Egtved ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 3/9

60b:

1720 - 27. august:

Læst krigs- og landkommissær Folsacks proklamation af 30/7 om kvarterpenge til underofficerer og tambourer.

Læst plakat om session.

Regimentskriver Anders Rasch ctr. løjtnant Wivet ved generalmajor Rantzovs regiment i Kolding. Han får tingsvidne på en episode, der forekom, da bønderne fra Taulov Nebel bragte hø til regimentet. De var ankommet til staldgården med 79 læs hø, da en del officerer kom og udsøgte sig det allermindste læs, som de henbragte til vægten. Bønderne efterkom en befaling om at læsse det af på vægten, hvorefter officererne påstod, at der manglede 6 lispund. Bønderne svarede, at de ikke forstod sig på vægten, men bad om, at man ville hidkalde regimentskriverens fuldmægtig, der skulle forestå leverancen. Så blev Jens Damgaard hentet. Overfor ham påstod officererne, at høet var for grønt, var oversprøjtet med vand m.m. Damgaard svarede, at de måtte kassere, hvad der var af dårligt hø. Samtalen foregik i al skikkelig ærbarhed. Men så kom en officer med grå klædekjole, sølvtrådsknapper, fløjlsopslag og paryk. Han udsøgte sig atter det allermindste læs og ville have det vejet. Det modsatte Damgaard sig. Denne gang burde de tage et læs af gennemsnitsstørrelse for at se, hvad det kunne holde. Løjtnanten, som hed Wivet, svarede "Hvad er det for hundsfotteri!" Damgaard kaldte de tilstedeværende til vidne på, hvilken tort han var udsat for som fuldmægtig for regimentskriveren. Men løjtnanten gentog adskillige gange med sin stok hævet mod Damgaard, "Du bist ein Hundsfot". Damgaard kaldte igen de tilstedeværende til vidne, og de svarede, at de havde hørt det. Løjtnanten: "Hvad er eders husbond andet end en skriver, og I er hans knægt, som kommer her og vil befale os, hvad vi skal gøre; gjorde jeg din ret, skulle jeg prygle din hundsfot hermed (stokken) ..". Så gik officererne, men Damgaard fulgte efter dem for at få at vide, om de ville modtage høet eller ej. Løjtnanten: "Hvad siger den skopudser. I (jeg?) har jo befalet, de skulle køre hjem med deres hø". Damgaard svarede, "Man skal være dreng, førend man bliver karl, og jeg tilstår at have været dreng og pudset en ærlig mands sko, men nu tjener jeg min husbond som en karl, så I kan bare holde inde, hr. løjtnant", og så anmeldte han, at de kunne vente en skriftlig forespørgsel om høet. Det endte med, at der skulle udmeldes uvildige synsmænd til at vurdere høet, som så blev opmagasineret hos så den ene og så den anden af byens borgere - til stort besvær og omkostning for bønderne.

61b:

13/8. Hans Kyed af Bjert ctr. degnen Knud Friis i Skanderup. Udsat til 17/9, men først set igen 24/9

9/7. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. Udsat til 3/9, men da atter udskudt til 10/9

Byfoged Peter Høeg i Fredericia er sætteskriver i følgende sag:

Birkeskriver Just Christian Lund får på vegne af sine forældre Christen Justesen og hustru Johanne de Flig tingsvidne ang. sidstnævntes broder Abraham de Flig, som for mange år siden er bortrejst her fra landet.To mænd af Jelling bevidner, at Johanne de Flig har tjent i Jelling præstegård gennem mange år, og at hun ikke havde andre søskende end Abraham de Flig, der har været borte i mange år på rejser til Holland og Østindien. Han var ugift, da han for ca. 41 år siden rejste bort. Et andet vidne har tjent på Stovgård sammen med ham. Abraham havde gået på latinskole i Slagelse.

63:

6/8. Rytterbønderne Niels Christensen og Peder Madsen af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundmand, Niels Madsen og Laurids Pedersen ibidem for vold. Udsat til 3/9, men da igen udsat til 10/9

1720 - 3. september:

Regimentskriver Anders Rasch ctr. Morten Christensen og Peder Christensen Smed af Seest for tyveri. 17/9

63b:

Læst kammerkollegiets skrivelse af 27/8, at ingen svin må indbrændes på de skove, som tilfalder (?) rytterkoblerne.

20/8. Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 17/9

67:

Da dagen var expireret og natten allerede så fremskreden, at man ikke mere uden lys kunne se at skrive og holde ting, så blev de øvrige til idag udsatte sager udsat til 10/9

1720 - 10. september:

Sr. Herman Kaltoft af Fredericia ctr. de deputerede i Skov- og jagtsessionen for gæld. 17/9

67b:

27/8. Rytterbønderne Niels Christensen og Peder Madsen af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundmand, Niels Madsen og Laurids Pedersen ibidem for vold. 17/9

27/8. Rytterbonden Mogens Hansen af Viuf ctr. Maren Simonsdatter for ærerørige ord. I præstens, rettens betjentes og andres nærværelse har de aftalt et forlig. Ved sidste retsmøde har hun betalt en mulkt på 2 mk. og i retten lagt pengene i de fattiges bøsse. Idag afgiver hun en erklæring om, at både Mogens Hansen selv, hans hustru, deres oldemor og forfædre er ærlige og skikkelige bønderfolk, som hun ikke ved andet end godt om. Og hun kan ikke gøre rede for, hvad hun har sagt til Mogens Hansens søn Iver. - Sagen var opstået, fordi Iver en dag havde slået et af hendes børn på munden med en lille pisk. Hun havde bandet ham og sagt, at hendes oldemor ikke var løbet af med kæltringer endnu. Det skal være Mogens Hansens kones oldemor, hun har sigtet til. - Hvis hun en anden gang siger noget ondt om Mogens Hansen og hans familie, skal sagen stå hende åben for. - Maren Simonsdatters mand er Ole Lauridsen.

18/6. Dom: Jep Hansen af Herslev Højrup og hustru Kirsten Rasmusdatter ctr. Maren Laursdatter for vold. - Maren Laursdatter har slået Kirsten Rasmusdatter i panden med en savrende (?) eller vedtræ, så blodet flød. Hun skal inden 15 dage betale efter lovens 6-7-2 og -6 tre tre lod sølv og dernæst halvt så meget, tilsammen 13 1/2 lod sølv eller 6 rdl. 4 mk. 8 sk. Ellers straffes hun med vand og brød i fængselstuen på Koldinghus i 14 dage. - (Ifølge vidneudsagn havde situationen været den, at Kirsten Rasmusdatter var inde i Mads Hansens rytterhus for at købe tobak for 1 sk. til sin mand. Derefter kom Maren Laursdatter til og sagde til hende: "Der står I, I fordrukne kvinde; hvornår vil I betale mig det, I er mig skyldig?". "Det skal øvrigheden dømme os imellem", svarede Kirsten, hvorefter hun tog en sengehest fra loftet og slog Maren med den i hovedet. Så kom de i slagsmål, og Kirsten fik sit sår i panden. Maren ville have bevist, at Jep Hansen og hustru havde klippet øret af et får, så blodet flød ud over hendes klæder.)

68:

Skovfoged Svend Nielsen af Bjert afhjemler oldensyn for Brusk herred.

Jens Krag af Oksvig afhjemler oldensyn for Jerlev herred.

1720 - 17. september:

10/9. Sr. Herman Kaltoft af Fredericia ctr. amtmand Ludvig Ernst von Woyda og øvrige meddeputerede i Skov- og jagtsessionen for gæld på 20 rdl. Det er tildømte omkostninger iflg. en landstingsdom af 15/12-17. Sønnen Frederik Henrik Kaltoft modtager pengene, som er deponeret i retten.

3/9. Dom: Regimentskriver Anders Rasch (v. Jens Damgaard) ctr. Morten Christensen og Peder Christensen Smed af Seest for tyveri. (Der er ikke blevet ført vidner imod Peder Smed, idet han ifølge sin forsvarer er i Haderslev). Inden domsafsigelsen spørges Morten Christensen, om han har mere at anføre. Det har han ikke, blot ønsker han, at Peder Smed får samme straf som han selv. - Morten Christensen dømmes efter lovens 6-17-32 til at stryges til kagen med ni ris, tre slag med hvert ris; derefter skal han forvises (fra) landet og efter 6-17-39 betale igæld og tvigæld til den bestjålne og til kongen sin hovedlod, om ellers noget i hans bo findes. - Angående Peder Smed, der var blevet stævnet sammen med Morten Christensen, uden at der hidtil er blevet ført noget bevis imod ham, så frifindes han nu efter sin prokurators påstand, idet Morten Christensens beskyldninger imod ham ifølge lovens 1-13-19 ikke kan stå til troende. Men Jens Damgaard reserveres ret til at sagsøge ham, hvis han mener, han kan bevise hans skyld. - (Tyveriet gjaldt noget egetømmer, der var stjålet fra Niels Trouelsen i Seest. Han eftersøgte det og fandt det i gården hos rådmand Michel Danielsen i Kolding. Denne sagde, at han kunne søge den, der havde solgt det til ham, men han kendte ikke navnet. Så spurgte Niels Trouelsen sig for i Kolding Sønderports konsumtionskontor, og her fik han at vide, at Morten Christensen var kommet igennem med et læs egetømmer. Herefter fik han fra øvrigheden en ordre på to mænd, som skulle være ham assisterlige med at indbringe Morten Christensen. Denne havde sagt, at han og Peder Smed var lige gode om det).

68b:

3/9. Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 15/10

69b:

10/9. Rytterbønderne Niels Christensen og Peder Madsen af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundmand, Niels Madsen og Laurids Pedersen ibidem for vold. Udsættes til domsafsigelse (se 1/10)

Skovrider Johan Brandt fra Hvilsbjerggård i Andkær afhjemler oldensyn for Holmans herred.

Samme afhjemler oldensyn for Elbo herred.

1720 - 24. september:

Oberforster og vildtmester Hans Bachman afhjemler ved Svend Skovfoged af Bjert oldensyn for Anst herred.

13/8. Rådmand Hans Poulsen af Ottense ctr. oberst Redder i Skærup for gæld. Og Sr. Thomas Flensborg af Ottense (Odense) ctr. oberst Redder for gæld. - Oberst Redders tjener Mads Pedersen Hvid fremlægger to kvitteringer for betalt gæld, hvorefter sagen frafaldes.

27/8. Hans Kyed af Bjert ctr. degnen Knud Friis i Skanderup. Ingen mødt. 1/10

1720 - 1. oktober:

Læst kgl. åbent brev af 21/9 om, at rytterbønder skal svare 3 mk. dansk af hver tønde hartkorn månedligt i 8 måneder om året.

24/9. Hans Kyed af Bjert ctr. degnen Knud Friis i Skanderup. 8/10

70:

17/9. Dom: Rytterbønderne (Niels Christensen og) Peder Madsen af Follerup ctr. Søren Pedersen Lundmand ibidem (og Niels Madsen og Laurids Pedersen ibidem) for vold. - Årsagen til klammeriet er ikke oplyst, men vidnerne så, at Peder Madsen og Søren Lundmand var på jorden med hinanden. Søren Lundmand sparkede Peder Madsen i hovedet 2 gange med sine træsko, så blodet flød. Der er synet forskellige sår. Søren Lundmand har fremlagt et forlig med Peder Madsen og har derfor påstået sig frifundet. Han frikendes altså for Peder Madsens søgsmål, men ikke for kongens strafbøder. Efter lovens 6-7-2 skal han for hver af de 2 såremål betale tre tre lods sølv, tilsammen 9 rdl., hvoraf bonden selv kunne have haft de 3 1/3, om han selv sin sag havde udført efter lovens 3-13-17, men det er ikke sket. Det er bekendt, at Søren Lundmand er af slet vilkår og bebor en ryttergård, og han ved ikke, hvordan kan skal betale sine strafbøder, uden at gården kommer i vanmagt. Derfor modereres straffen til 2 rdl., hvoraf kongen beregnes 10 mk. og 2 mk. til Herslev sogns fattige. (De øvrige, som er nævnt i indledningen, er ikke nævnt i dommen. På tingdagen 10/9 havde Søren Lundmand foruden sin fattigdom og status som rytterbonde også påberåbt sig, at de var lige gode om det, og at det ikke var et rigtigt slagsmål, men bare en liden tvist).

Pantebrev fra Johan Brandt, skovrider for Elbo og Holmans herreder, til Jens Pedersen i Gammelby mølle på 100 rdl. à 96 sk. med pant i Lunde møllested i Skærup sogn.

1720 - 8. oktober:

Læst rentekammerets skrivelse af 21/9 om korn til kongens tjeneste.

Læst et aftægtsbrev mellem Søren Jensen, nu boende i Bramdrup, og Inger Bertels i Skærbæk.

Sr. Johan Watson ctr. Christian Schmidt af Børkop (Børkop?) ang. mortofikation. Se mortifikation fol. 70b og stævning fol. 71.

Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. en del husmænd i Andkær ang. tiendesvig. 22/10

70b:

1/10. Dom: Hans Kyed af Bjert ctr. degnen Knud Friis i Skanderup for gæld, 4 rdl. 2 mk., som degnen har lånt. Dem skal han betale.

Rytterbonden Søren Thomsen af Jordrup anmelder ildsvåde og får tingsvidne på, at det er ham umuligt uden Guds, kongens og foresatte øvrigheds hjælp at komme på fode igen.

Christian Schmidt, forhenværende priviligeret musicus instrumentalis i Fredericia og Koldinghus amt, mortificerer et gældsbrev fra Johan Watson. Denne, som er hans svoger, overtog hans privilegium for ca. 2 år siden og forpligtede sig da til en årlig betaling på 20 rdl. Men siden har han fornøjet Christian Schmidt een gang for alle.

71:

Stævning fra Johan Watson ctr. Christian Schmidt. Se fol. 70 og 70b.

1720 - 15. oktober:

Læst kongens explikation af 21/7 om rytterbøndernes månedspenge.

Læst proclama af 28/9 ang. licitation over forpagtning af krongods som mølleenge og fiskesøer i Haderslevhus amt.

Læst stiftsbefalingsmandens plakat, om at en eller anden, der har utrykt sig anonymt, skal gøre sit navn blot.

17/9. Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 29/10

Skovrider Johan Brandt på Hvilsbjerggård stævner en del debitorer. 29/10

71b:

Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle ctr. Nis Rasmussen i Binderup vedr. en studehandel, toldsvig m.m. Som købere af stude nævnes Jens Møller, Hartvig Bundgaard og Morten Andersen i Pjedsted. Tingsvidne.

74:

1720 - 22. oktober:

8/10. Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. en del husmænd i Andkær ang. tiendesvig. 29/10

74b:

Christen Rasmussen af Almind opbyder børnepenge for Karen Andersdatter, datter af afdøde Anders Jensen i Gelballe, 1. gang.

1720 - 29. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1721.

Læst amtmandens repartition af 3/10 over de bekostninger, som skal erlægges til tyves og morderes afstraffelse her i amtet, 5 1/2 sk. pr. td. hartkorn.

15/10. Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 12/11

75:

15/10. Skovrider Johan Brandt på Hvilsbjerggård ctr. en del debitorer. Udsat til domsafsigelse (se 3/12).

75b:

22/10. Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. en del husmænd i Andkær ang. tiendesvig. 12/11

22/10. Christen Rasmussen af Almind opbyder børnepenge for Karen Andersdatter, datter af afdøde Anders Jensen i Gelballe, 2. gang.

1720 - 5. november:

Læst Haderslevhus toldkommissions plakat af 27/9, at alle tolddefraudanter i Ribe stift skal indfinde sig for kommissionen og afhandle deres forseelse.

29/10. Christen Rasmussen af Almind opbyder børnepenge for Karen Andersdatter, datter af afdøde Anders Jensen i Gelballe, 3. gang. Ingen lånere meldte sig.

1720 - 12. november:

29/10. Dom: Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. en del husmænd i Andkær ang. tiendesvig. Brandt har som tiendetager advaret sine fæstere i Andkær om, at han ville tage sin tiende af dem på ageren. Alligevel har de taget deres afgrøder (boghvede og vikke) ind uden at anmelde det. Det drejer sig om Søren Hansen, Niels Skræder, Søren Grove og Niels Laursen. Efter lovens 2-23-7 skal hver af dem give tredobbelt efter uvildige mænds udregning foruden, at de som tiendesvigere skal have deres fæste forbrudt til deres herskab.

29/10. Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. 26/11

76b:

Læst forordning af 4/11 om misbrug ved modtagelse af bl.a. skæppekorn fra bønderne.

1720 - 19. november:

Læst patent om højesteret i 1721.

Johanne Christensdatter af Hinnum ctr. Ole Jensen ibidem for gæld. Udsat til 10/12, men først set 17/12

Jens Andersen i Viuf fører vidner ang. skovhugst. Stævning fol. ...

77:

1720 - 26. november:

Regimentskriveren for rytterselvejerbonden Hans Gade i Bredstrup. Udsat til 4/12, men atter udsat til 7/1

12/11. Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. Opsat til domsafsigelse. Se 7/1-1721

1720 - 3. december:

29/10. Dom: Skovrider Johan Brandt på Hvilsbjerggård ctr. en del debitorer. En del af gælden går tilbage til Brandts formand Engvar (?) Jacobsen. Adskillige navne er nævnt. De skal betale.

77b:

1720 - 10. december:

Læst forordning af 25/10 med forbud mod handel på visse mistænkelige steder i Øster- og Vestersøen, så længe den grasserende syge varer.

Læst kgl. privilegium af 15/11 vedr. de reformerte i Fredericia.

Anders Pedersen af Hauhus (?), birkeskriver ved Skovgård birketing, og Anders Bredal, forpagter i Balle præstegård, ctr. Niels Mikkelsen i Seest for gæld. Udsat til 24/12, men atter udsat til 7/1

Niels Pedersens enke af Vrå i Lejrskov sogn ctr. svigersønnen Mads Gregersen i Tersbøl for gæld m.m. 17/12

78:

Jens Andersen i Viuf ctr. Christen Sørensen af Tiufkær og Hans Lassen i Viuf for skovhugst. 17/12

Læst reluitionskommissionens ordre vedr. hoveri. Ingen kan afløse hoveri med pengeafgift uden kongens tilladelse.

Læst afkald fra Hans Sadolin på Næs i Falster, Hans Pedersen Horne i Fåborg, Christoffer Møller i Gelskov mølle og Claus Hadager (Stadager?) i Åstrup på Falster efter deres broder og svoger Andersen Pedersen Horne til dennes enke Dorothe Mogensdatter Lucoppidan.

78b:

Læst proklamation om auktion på Håstrupgård.

1720 - 17. december:

Dragonen Niels Thomsen har fået kongebrev til ægteskab med Else Sørensdatter. Der føres vidner på, at de ikke er nærmere beslægtede end som næstsøskende. Hendes far, Søren Sørensen, var Niels Thomsens fars, Thomas Pedersens, fulde søskendebarn.

19/11. Johanne Christensdatter af Hinnum ctr. Ole Jensen ibidem for gæld. Dennes hustru, Ola Andersdatter, benægter gælden med ed.

Madame Anneke Kyds i Vester Nebel ctr. Jørgen Nielsen i Nyborg og Mickel Damgaard i Fredsted for gæld. Jørgen Nielsen har betalt og udelukkes af stævningen. Udsat til 24/12, men atter udsat til 7/1

Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. fæstebrevs misligholdelse. 14/1-1721

79:

Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. lejermål. 14/1

Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård for gæld. 14/1

10/12. Jens Andersen i Viuf ctr. Christen Sørensen af Tiufkær og Hans Lassen (Casper) i Viuf samt Christen Strangesen i Tiufkær for skovhugst. Udsættes til domsafsigelse (se 24/12).

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

10/12. Niels Pedersens enke af Vrå i Lejrskov sogn ctr. svigersønnen Mads Gregersen i Tersbøl for gæld m.m. Udsat til 24/12, men atter udsat til 7/1

1720 - 24. december:

17/12. Dom: Jens Andersen i Viuf ctr. Christen Sørensen af Tiufkær og Hans Casper i Viuf samt Christen Strangesen i Tiufkær for skovhugst. Christen Sørensen og Hans Casper har omhugget en risbøg på Jens Andersens skovskifte. Da den faldt, væltede den en anden risbøg. Christen Strangesen, som da tjente Poul Amnitsbøl i Tiufkær, kørte toppen deraf hjem til Poul Amnitsbøls gård, hvor løv og grene blev brugt til at lægge under hø og korn. Christen Sørensen og Hans Casper skal betale for hver risbøg 10 rdl. Christen Lassen og Terkel Thomsen i Tiufkær har kautioneret for Christen Sørensen; hvis hans effekter enten ikke skulle være til stede eller ikke være tilstrækkelige til betalingen, så har Jens Andersen regres over for dem. Christen Strangesen, som tilstår at have været i skoven med heste og vogn og uden tilladelse læsset risbøgtoppen, bør betale 4 rdl. i mulkt i stedet for heste og vogn, som han ved sin handling havde forbrudt.

79b:

Alle de øvrige sager forflyttet til den 7/1.

1721

79b:

1721 - 7. januar:

I Den Hellige Trefoldigheds Navn anno 1721 tirsdagen den 7. januar blev retten på Koldinghus birketing sat og betjent af birkedommeren Thomas Ebbesen på Holm og i birkeskriverens lovlige forfald efter høje øvrigheds befaling som sætteskriver Amdi Severin Jensen af Viuf. Tingmænd: Mickel Simmensen (?), Mickel Houbolt, Christen Jepsen af Viuf; Hans Nielsen af Møsvrå, Niels Christensen af Viuf, Peder Hansen af Skærbæk og Hans Kyed af Store Velling.

17/12. Niels Pedersens enke af Vrå i Lejrskov sogn ctr. svigersønnen Mads Gregersen i Tersbøl for gæld m.m. Udsat til 21/1, men er ikke set igen. Hun har gjort krav på 20 slettedaler foruden en ko, som han har tilegnet sig. Idag lover han at betale samt at give hende hendes egen ko tilbage.

26/11. Dom: Provst Peder Storm i Egtved for Michel Christensen Skræder m.fl. ctr. Rugsteds lodsejere i markstrid. Rugstedmændene har den 2. søndag efter trinitatis frapantet provstens husmand Mickel Christoffersen Skræder en messingkedel og to skorstenslænker for 4 mk. danske, halvparten til kongen og halvparten til byen, fordi han ikke har villet betale 2 mk. græspenge for 2 fæhøveder, han havde på kogangen. De har gjort det på trods af en aftale af 28/8-1704 om frit tørveskær og fri græsgang for præstens husmænds kvæg. Den ydelse var en erstatning for et stykke jord, der var fragået præsten. Husmændene har i nogle år alligevel uden præstens vidende og imod hans vilje givet græspenge. Men derved har Rugsted lodsejere ikke opnået hævd på dem, og det understøttes heller ikke af deres videbrev af 22/5-1699, som iøvrigt ikke er underskrevet af husmændene. Panttagerne tilkendes at tilbagelevere Michel Skræders panter og desuden betale provsten i kost og tæring 4 rdl. Fremover skal de overholde aftalen, dog således at det ikke overgår 4 nøds græsning. - Angående panttagningen og dens omgang, så er den i sig selv i overensstemmelse med videbrevets 26. artikel. Og der kan ikke gives Mikkel Skræders hustru nogen refusion for den behandling, hun har klaget over; hendes skader er ikke tilstrækkeligt bevist hverken ved syn eller andre vidnesbyrd. Men fordi Peder Harboe kastede de fisk på gulvet, som af Gud er beskikket til menneskers føde og underhold, ses ikke rettere, end at han og medinteressenter skal betale til Ødsteds sogns fattige og nødlidende 4 mk. danske. - De græspenge, som er blevet oppebåret i 16 år uden provstens vidende (2 mk. årligt), har provsten krævet anvendt til reparation af en påanket forte og stenbro, som både er landevej for rejsende og sognevej for præsten. Såfremt Rugsted lodsejere ikke vil fyldestgøre deres videbrevs 19. artikel (vedligeholdelse af gader, veje, stenbroer og forter) inden 1. Jacobi dag, så ses ikke, at artikel 29 kan hjemle dem enten bøder eller græspenges deling, men da skal alle de, som er stævnet, tilbagegive hver deres del af græsningspengene, så de kan anvendes på byens gades og farvejes forbedring efter lovens 3-13-32. - Til Peder Poulsen i Rugsted, som den pågældende søndag havde været til Guds bord og derfor skulle have holdt sig fra grande og gadestævne så vel som slig pantning og vidtløftig samling, har provsten sin regres efter lovlig stævning, såsom hans forseelse i så måde dependerer af kirkens myndighed. - Joen Sørensen, som Rugsted rytterbønder havde rimelig årsag til at tiltale for hans vidnesbyrd i sagen, kan ikke vente sine omkostninger godtgjort, da han selv havde forvoldt indstævningen og også inddraget Jesper Hjuler i sagen uden foregående stævning.

80:

Læst kongens forordning af 22/12 om, at ingen må indtage krongods uden kgl. bevilling.

Læst forordning om matrikelskatten for 1721.

Skovfogeden Peder Krat i Vinding angav ulovlig skovhugst.

Regimentskriver Anders Rasch og forrige fuldmægtig Hans Nielsen og rytterbønderne i Vamdrup sogn ctr. sl. Marchus Nissen af Bønstrup hans arvinger, Claus Wilhelm Claudi på Østerbygård i Haderslevhus amt, Peder Markussen i Hoskjær, Poul Markussen Værmed (?) på Vamdrupgård og Maren Markusdatter sammesteds ang. 32 rdl. 9 sk., som deres far har fået for meget. 21/1

80b:

26/11. Regimentskriveren for rytterselvejerbonden Hans Gade i Bredstrup. Udsat til 18/2, men ikke set igen.

10/12. (Anders Pedersen af Hauhus (?), birkeskriver ved Skovgård birketing, og) Anders Bredal, forpagter i Balle præstegård, ctr. Niels Mikkelsen i Seest for gæld. Udsat til 21/1, men ikke set igen.

17/12. Madame Anneke Kyds i Vester Nebel ctr. Mickel Damgaard i Fredsted for gæld. 14/1

Kammerjunker (Anders) Rosenkrantz til Tirsbæk efterlyser 2 vognheste.

Peder Nielsen Quist af Egeskov erklærer, at Søren Jørgensen Skytte har indfriet en panteobligation fra sal. Hans Markussens enke.

81:

1721 - 14. januar:

Læst rytterreluitionskommissionens katalog over krongods, som skal sælges på auktion.

Jørgen Simonsen af Nyborg og svogeren Frands Laursen af Strelde (Strellev) sogn i Riberhus amt får tingsvidne på, at Jørgen Simonsens hustru Dorthe Nielsdatter og Frands Lauridsens hustru Maren Nielsdatter i Adsbøl er den afdøde Kirsten Nielsdatters fulde søstre. Hun siges at være død i København uden livsarvinger, gift med Abraham Petersen.

Præsten Henrich Sytkam i Påby ctr. Jep Mauf, annexbonde i Bramdrup. 28/1

17/12. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. fæstebrevs misligholdelse. 28/1

81b:

17/12. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. lejermål. 28/1

17/12. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård for gæld. 28/1

Rytterbonden Jens Nielsen af Follerup ctr. dragonen Laurids Jensen for injurier. 4/2

82:

7/1. Madame Anneke Kyds i Vester Nebel ctr. Mickel Damgaard i Fredsted for gæld. 21/1.

1721 - 21. januar:

7/1. Regimentskriver Anders Rasch og forrige fuldmægtig Hans Nielsen Gundorf og rytterbønderne i Vamdrup sogn ctr. sl. Marcus Nissen af Bønstrup hans arvinger. 4/2

Skovfoged Jens Andersen af Egtved lader Egtved bymænd og lodsejere med børn og tyende over 15 år afhøre om skovhugst. Tingsvidne.

Skovfoged Jens Andersen af Egtved angiver skovhugst.

14/1. Madame Anneke Kyds i Vester Nebel ctr. Mickel Damgaard (Damsgaard) i Fredsted for gæld. Udsat til 4/2, men ikke set igen. (Se 10/6).

82b:

1721 - 28. januar:

Læst kammerkollegiets skrivelse af 18/1 ang. falske markmønter påstemplet 1718 og 1719.

14/1. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. fæstebrevs misligholdelse. 12/2

14/1. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. lejermål. Optaget til doms (11/3).

83:

14/1. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård for gæld. Optaget til doms (11/3)

14/1. Præsten Henrich Sytkam i Påby ctr. Jep Mauf, annexbonde i Bramdrup. Udsat til 11/2, se 12/2

Skovfoged Ditlev Andersen angiver skovhugst.

Skovrider Brandt angiver hugst af elle og ellestave i Mørkholt og Gårslev.

1721 - 4. februar:

Læst forordning af 10/1 om de ekstraordinære skatter.

Læst forordning af 7/1 om, hvorvidt regimentskrivere og andre betjente må være befriede for det stemplede papir og retssalær i de sager, som de fører på krongodsets vegne.

Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen i Trelde. 18/2

83b:

21/1. Regimentskriver Anders Rasch og forrige fuldmægtig Hans Nielsen Gundorf og rytterbønderne i Vamdrup sogn ctr. sl. Marcus Nissen af Bønstrup hans arvinger. Udsat til 18/2, men se allerede 12/2

14/1. Rytterbonden Jens Follerup i Højen ctr. dragon Lars Jensen. 25/2

Læst skov- og jagtsessionens plakat af 9/11 om, at proprietærer m.fl. som bor i skovegnene og har lejlighed til det, skulle i anledning af skovforordningen årligt indgive en forklaring til skov- og jagtsessionen om deres skoves tilstand m.m.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angiver skovhugst.

Skovfoged Svend Nielsen af Bjert angiver skovhugst.

1721 - onsdag d. 12. februar efter taksigelsesfest:

28/1. Præsten Henrich Sytkam i Påby ctr. Jep Mauf, annexbonde i Bramdrup. 25/2

84:

28/1. Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. fæstebrevs misligholdelse. Udsat til domsafsigelse (11/3)

84b:

Jens Andersen af Viuf stævner Christen Lassen og Terkel Thomsen af Tiufkær, der var kautionister for Christen Sørensen. 25/2

85:

4/2. Regimentskriver Anders Rasch og forrige fuldmægtig Hans Nielsen Gundorf og rytterbønderne i Vamdrup sogn ctr. sl. Marcus Nissen af Bønstrup hans arvinger. 18/2

1721 - 18. februar:

12/2. Regimentskriver Anders Rasch og forrige fuldmægtig Hans Nielsen Gundorf og rytterbønderne i Vamdrup sogn ctr. sl. Marcus Nissen af Bønstrup hans arvinger. 4/3

4/2. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen i Trelde. 11/3

85b:

Niels Jacobsen af Skærbæk ctr. Johanne Sørensdatter Riis m.fl. ibidem. Johanne har udlagt Niels Jacobsen som barnefader. Men der føres vidner på, at hun ved en forsamling hos hans moder Mette Jacobs har indrømmet, at hun var blevet presset dertil af Jens Quist, Kirsten Jørgensdatter samt Maren og Karen Rasmusdatter. Hun havde fået løfte om 10 slettedaler, til hvilket formål de to Rasmusdøtre havde pantsat en guldring. Hendes advokat interesserer sig en del for, om der blev skænket brændevin hos Mette Jacobs. Det blev der, men kun til nødtørftighed. Under samtalen hos Mette Jacobs havde Niels Foged i Børup skrevet Johannes udsagn ned, men hun havde ikke villet underskrive dem. Hun havde imidlertid indrømmet, at hun var købt af de ovennævnte til at udlægge Niels Jacobsen, som hun den aften frikendte, skønt hun siden igen har beskyldt ham derfor. Fordi hun har fremturet med usandfærdige beskyldninger så mod den ene og så mod den anden, tillader retten, at hun sættes i fængsel under sagens videre forløb. Tingsvidne. (Se igen 4/3)

86b:

1721 - 25. februar:

12/2. Præsten Henrich Sytkam i Påby ctr. Jep Mauf, annexbonde i Bramdrup. Udsat til 11/3, men ikke set igen. Præsten har krævet ham for 8 læs brændeved, han har påstået modregning, og idag har han lagt penge på bordet og tilbudt at betale det, han mener sig skyldig.

87:

4/2. Rytterbonden Jens Follerup i Højen ctr. dragon Lars Jensen. 11/3

Sr. Jens Pedersen af Gammelby mølle ctr. Jens Andersen af Skanderup for gæld. Udsættes til domsafsigelse (11/3).

87b:

12/2. Jens Andersen af Viuf ctr. Christen Lassen og Terkel Thomsen af Tiufkær, der var kautionister for Christen Sørensen. Udsat til 11/3, men ikke set igen. Ved dommen den 24/12-20 kautionerede de for, at Christen Sørensen eller hans ting ikke skulle forsvinde. Men nu er Christen Sørensen væk. Da de blev opmærksomme på, at han var ved at læsse sine ting på vognen for at køre væk, enedes de med ham om at køre gennem Viuf sammen med Christen Lassen. Jens Andersen har ønsket at de (især Christen Lassen) skal lide efter lovens 1-23-4.

Løjtnant Abercrone af Højen ctr. præsten Jacob Jensen i Vilstrup. 11/3

88:

Hospitalsforstander Christoffer Luge ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. 4/3

88b:

1721 - 4. marts:

Læst geheimeråd og oversekretær Ditlev Vibes brev af 11/2 om, at August Weydeman af Hamborg er gået bankerot med de hollandske oksekøberes penge.

89:

Læst rentekammerets proklama af 17/2 ang. falske markstykker stemplet 1718 og 1719. De, som kan angive falskmøntneren, skal få en belønning, og deres navne forblive ukendt.

Niels Madsen af Follerup fremlyser et svin.

18/2. (Afdøde) regimentskriver Anders Rasch og forrige fuldmægtig Hans Nielsen Gundorf og rytterbønderne i Vamdrup sogn ctr. sl. Marcus Nissen af Bønstrup hans arvinger. På grund af Anders Raschs død frafaldes sagen. De indstævnede arvinger var: Claus Wilhelm Claudi på Østerbygård i Haderslevhus amt, Peder Markussen i Horskær, Poul Markussen Værmed (?) på Vamdrupgård og Maren Markusdatter sammesteds. Sagen drejede sig om 32 rdl. 9 sk., som deres far har fået for meget.

25/2. Hospitalsforstander Christoffer Luge (Luchte) ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. Se præstens attest fol. 90 og degnens fol. 90b. 18/3

90:

(Se 18/2). Regimentskriverstuen ctr. Niels Jacobsen og moder Mette Jacobs af Skærbæk i Taulov Nebel sogn. Stævningen er ugyldig vedr. den fængslede Johanne Sørensdatter Riis. 18/3

Skovfoged Svend Nielsen af Bjert angiver skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angiver skovhugst.

Peder Krat af Vinding angiver skovhugst.

Præsten mag. Frederik Lehmeiers skriftlige vidnesbyrd i sagen om Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter. Se fol. 89.

90b:

Hans Jensen degns attest om samme sag.

1721 - 11. marts:

Læst rytter- og reluitionskommissionens kontrakt af 3/3 over noget reluitions- og pantegods i Slavs og Anst herreder, som ingen endnu har vedkendt sig.

Læst plakat fra amtmanden om, at mr. Jens Mortensen Kasberg er blevet udnævnt til regimentskriver i stedet for Anders Rasch.

Niels Madsen af Follerup fremlyser et svin 2. gang. Det vurderes af Søren Lundmand af Follerup og Niels Jensen af Trelde til 10 mk. danske.

Amtsforvalter Voigt får beskrevet den dom, som regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen erhvervede over Anne Madsdatter i Starup forleden år.

18/2. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen i Trelde. 18/3

25/2. Løjtnant Abercrone af Højen ctr. præsten Jacob Jensen i Vilstrup. Et forlig træder i kraft, hvis løjtnanten inden 8 dage betaler sagens omkostninger. Udsat til 18/3, men er ikke set igen.

91:

25/2. Rytterbonden Jens Follerup i Højen ctr. dragon Lars Jensen. 18/3

12/2. Dom: Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. fæstebrevs misligholdelse. Krabbe har fremlagt et dokument af 25/4-1718, som i noget var i fæstebrevsstil og i det meste i kontraktstil, og påstår på det grundlag, at Rasmus Hansen skal aflevere 7 tdr. rug, som han uden betaling har modtaget i sæd, til Philippi Jacobi dag, eftersom han foregives at være blevet opsagt af gårdens nuværende ejer Niels Thonboe. - Han dømmes til at levere de 7 trd. rug eller penge efter kapitelstaksten ved gårdens aftrædelse, og hvis han ikke gør det, skal han også betale sagens omkostninger. Men hvis han betaler, skal han ikke betale sagsomkostningerne, fordi denne proces er påført ham så længe forud, inden rugen ifølge forskrivningen var forfalden, og han har stillet Laurs Andersen i Modvig, der er bekendt for at være suffisant, som kautionist.

28/1. Dom: Christian Krabbe på Urupgård ctr. Rasmus Hansen af Urupgård ang. lejermål. - Krabbe har søgt Rasmus Hansen efter lovens 6-13-1 for 3 rdl. 2 mk. 4 sk., fordi hans hustru fødte allerede 2 dage efter brylluppet. - Krabbe har måttet tilstå, at Rasmus Hansens hustru først gjorde barsel, efter at han med hende havde haft både fæstensøl og bryllup m.v.. Så fordi lovens 5-2-32 giver til oplysning, at de skal holdes for ægtebørn, som er født af ægteviede forældre, endskønt de kunne være født før forældrene var kommet sammen i ægteskab, og Rasmus Hansen har tilbudt sin højeste saligheds ed på, at han aldrig har været hustruen så nær, inden de først havde tilsagt hinanden ægteskab, så kan han ikke dømmes til bøde efter lovens 6-13-1, som kun tager sigte på dem, som uden foregående ægteskabsløfter og copulation lægger sig sammen og føder uden at tænke på at gifte sig. Han frikendes.

28/1. Dom: Christian Krabbe på Urupgård ctr. Søren Hansen af Urupgård og Rasmus Hansen ibidem som forlover for gæld, 2 skp. rug, som Krabbe har lånt Søren Hansen for nogle år siden. Søren Hansen skal betale rugen, og hvis han ikke kan, skal Rasmus Hansen som kautionist gøre det.

91b:

25/2. Dom: Sr. Jens Pedersen af Gammelby mølle ctr. Jens Andersen af Skanderup for gæld. - Jens Pedersen har fremlagt en panteobligation fra Jens Andersen på 81 rdl. 2 mk. 8 sk. og krævet at få pengene betalt samt at overtage gården. Gælden hidrører fra en eller anden handel. Jens Andersen skal betale. Men hvad angår hans påboende gårds antagelse, som Jens Pedersen tilbyder, så må han derom henvende sig til ryttersessionen.

Skovfoged Ditlev Andersen angiver skovhugst.

1721 - 18. marts:

Læst plakat af 5/3 om det i Sjælland beliggende latterigods, som skal overleveres til dem, som ...

Læst specifikation af 17/3 fra amtsforvalteren ang. lotterisedler.

Niels Madsen af Follerup fremlyser 3. gang et svin.

4/3. Hospitalsforstander Christoffer Luge (Luchte) ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. 16/4

93:

4/3. Regimentskriverstuen ctr. Niels Jacobsen og moder Mette Jacobs af Skærbæk i Taulov Nebel sogn. l/4

94:

11/3. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen i Trelde. 1/4

11/3. Rytterbonden Jens Follerup i Højen ctr. dragon Lars Jensen. Udsættes til domsafsigelse. Se 1/4

Sr. Steen Rasmussen af Amhede ctr. ... af Vester Nebel for gæld. Udsættes 14 dage, men er ikke set igen.

94b:

1721 - onsdagen efter Mariæ bebudelsesdag 26. marts:

Læst forordning af 8/3 om jagt i de nyinddelte rytterdistrikter.

Læst forbud af 15/3 mod spil og leg p.gr. af dronningens død.

Læst plakat om vårsession i Kolding.

Poul Poulsen og hustru Johanne Christensdatter af Store Anst ctr. Hans Jensen ibidem. 8/4

Skovfoged Jens Nielsen angiver skovhugst.

1721 - 1. april:

18/3. Dom: Rytterbonden Jens Nielsen Follerup i Højen ctr. dragon Lars Jensen. Han har rettet nogle beskyldninger imod Jens Follerup og har fastholdt dem i retten, idet han har trukket tiden ud under det påskud, at han kunne bevise dem. Det har han ikke gjort. Efter lovens 6-21-2 skal han gøre offentlig afbigt for retten og betale i mulkt til hospitalet i Kolding, andre til eksempel og afsky, 10 rdl. Hvis han ikke kan betale, skal han arbejde i skubkærren i Fredericia en uge for hver rigsdaler. (Det var begyndt nytårsdags aften, da der var en forsamling hos Peder Madsen i Højen; her havde dragonen Lars Jensen sagt, at han kunne gå og få hus hos hvem han ville i Højen, undtagen hos Jens Follerup, for han var en tyv. Forinden havde Jens Follerup selv kaldt dragonen for tyv, fordi han i sin opvækst havde stjålet pølse fra Niels Pedersen. Dertil havde dragonen svaret: "Det var, inden jeg havde nogen forstand; sig mig noget, siden jeg fik forstand", og så havde han hentydet til noget, som Jens Follerup skulle have gjort i Vejle, og som han kunne føre vidner på).

18/3. Regimentskriverstuen ctr. Niels Jacobsen og moder Mette Jacobs af Skærbæk i Taulov Nebel sogn. Tingsvidne. - Sagen har drejet sig om, hvem der var far til Johanne Sørensdatter Riis' barn. Da hun opdagede, at hun var gravid, havde hun sagt til nogle bekendte, at det var Niels Jacobsen, som hun har tjent hos. Denne har selv udtalt, at han ikke kunne sige sig fri for hende, men at han ikke var ene om at have haft omgang med hende. Der er foregået nogle forhandlinger om, hvor meget hun skulle have for at udlægge en anden. Hun havde forsøgt at sætte sine krav så højt, at familien afslog, og en af de tilstedeværende havde sagt, at så måtte han hellere sætte en hest mellem benene og tjene kongen, medmindre han vidste, at han var hendes rette barnefader. Endnu om morgenen den søndag, da hun skulle gå til bekendelse i kirken, havde hun lovet ikke at udlægge Niels Jacobsen. Ved retsmødet den 18/3 har Johanne Riis sagt, at Niels Jacobsen virkelig var barnefaderen, og at hendes bekendelse på Absalon Jensen ikke var rigtig, hvorfor hun gerne ville udstå kirkens disciplin. Der har også været en del tale om dragonen Bertel Bertelsen. Se iøvrigt fol. 85.

95:

18/3. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen i Trelde. 22/4

Jægermester Jochum Christopher Zeplin skøder til sognepræst for Pjedsted og Gårslev menigheder, Christen Christensen, et hus i Pjedsted, som han for 2 år siden havde købt af brigadér Hans Eifler.

Skovfoged Svend Nielsen af Viuf angiver skovhugst.

1721 - 8. april:

95b:

26/3. Poul Poulsen og hustru Johanne Christensdatter af Store Anst ctr. Hans Jensen ibidem. 16/4

Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 22/4

96:

Læst plakat om auktion hos fru oberstløjtnant Tillisch i Follerup.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angiver skovhugst.

1721 - 16. april efter påskefesten:

Krigskommissær Folsack for sin bonde Laurids Nielsen af Refsgård ctr. Maren Thomasdatter. 29/4

96b:

18/3. Hospitalsforstander Christoffer Luge (Luchte) ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. 29/4

8/4. Poul Poulsen og hustru Johanne Christensdatter af Store Anst ctr. Hans Jensen ibidem. 29/4

Mons. Laurs Andersen fra Engelsholm ctr. Mette sl. Christoffer Krølls af Løvlund. Synsmænd udmeldes. Udsat til 22/4, men ikke set igen.

Maren Christensdatter af Viuf ctr. Maren Simonsdatter og lavværge Ole Laursen af Viuf. 29/4

97:

1721 - 22. april:

Læst forordning af 17/3 om opbrydelse af toldsegl på skibe.

Læst plakat af 16/3 om brolæggere i København.

1/4. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 29/4

8/4. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 6/5

1721 - 29. april:

Kirkeinspektør Niels Morville fra Brantbjerggård får udmeldt 4 synsmænd af hvert provsti til syn på kronens kirker.

97b:

16/4. Krigskommissær Folsack for sin bonde Laurids Nielsen af Refsgård ctr. Peder Nielsens kone Maren Thomasdatter ibidem. Udsat til 6/5, men først set igen 20/5

Velagte dannekone Malene Koeds af Håstrup ctr. Peder Andersen af Tiufkær vedr. dom af 18/6-1720, som hun forlanger efterkommet. Peder Andersen gør afbigt. Malene Koeds formoder, at dommens punkter om den gejstlige ret og bøderne til de fattige også skal efterleves.

Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. 13/5

98:

16/4. Poul Poulsen glarmester og hustru Johanne Christensdatter af Store Anst ctr. Hans Jensen ibidem. Forlig. - Poul Poulsen og hustru havde pantsat deres tøj til Hans Jensen. Da de en dag blev set forlade byen, var Hans Jensen og hans søn Jes Hansen redet efter dem. Ægteparret sås komme vandrende tilbage med Hans Jensen og søn ridende bagved med hver sin kæp i hånden. Hans Jensen havde beskyldt dem for tyveri. Nu betaler Poul Poulsen 7 slettedaler inden mikkelsdag, imod at Hans Jensen "ekstraderer" alt deres bohave og klæder og andet, som dem med rette tilhører. De erkender hinanden som skikkelige folk og tager hinanden i hænderne på det.

16/4. Maren Christensdatter af Viuf ctr. Maren Simonsdatter og lavværge Ole Laursen af Viuf. 13/5

22/4. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 20/5

98b:

16/4. Hospitalsforstander Christoffer Luge (Luchte) ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. 6/5

Læst Kolding magistrats proklama om skifte efter Hans Barsbøl i Kolding.

Oberforster og vildtmester Hans Bachman angiver skovhugst i Brusk herred. Skovsyn over Jerlev herreds og Jellings skove.

Skovsyn over Holmans herred.

Skovsyn over Elbo herred.

Skovsyn over Anst herred.

Skovfoged Jacob Nielsen af Trelde angav skovhugst.

Skovfoged Niels Hansen af Pjedsted angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

1721 - 6. maj:

Regimentskriveren ctr. Hans Jacobsen af Nordbæk i Egtved sogn for gårdens forsiddelse. Synsmænd fremlægger en synsrapport. Han er ikke begyndt på markarbejdet. Men hans slette tilstand skyldes ikke ødselhed. Ingen kan ernære sig på den gård. Han har mistet alle kreaturer undtagen en ko og de fire får. Regimentskriverens fuldmægtig kræver ham dømt til at forsyne gården med kreaturer igen og betale resterende månedspenge og tiende, og hvis ikke han kan betale, da at han sendes til nærmeste fæstning, til han har aftjent gælden. - Hans Jacobsen anfører, at han har bestræbt sig af yderste evne al den tid, han har været ved stedet. - Dom: Det er bevist, at Hans Jacobsen har forsiddet sin fæstegård og bragt kongens gård i vanmagt. Ikke alene mangler den besætning af kvæg og bæster, men avlingen er også forsømt, og der er en restance på 9 rdl. 1 mk. 4 sk. - Han bør have sit fæste forbrudt efter lovens 3-13-2. Men fordi det ikke er på grund af ødselhed eller forsømmelse, at han er kommet i denne armod, så frikendes han for straf på kroppen.

99:

29/4. Hospitalsforstander Christoffer Lucht ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. Udsættes til domsafsigelse, 27/5

Gård i Højen, som påbos af Anne Madsdatter, lovbydes 1. gang. 13/5

22/4. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 13/5

1721 - 13. maj:

29/4. Maren Christensdatter af Viuf ctr. Maren Simonsdatter og lavværge Ole Laursen af Viuf. 20/5

99b:

6/5. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 27/5

Inger Margrethe Lauridsdatter Lykke af Skærup ctr. fenrik Bonefalk (kaldes også Falck) af Pjedsted. 27/5

100:

29/4. Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. 27/5

6/5. Gård i Højen, som påbos af Anne Madsdatter, lovbydes 2. gang. 20/5

1721 - 20. maj:

Regimentskriveren fremlægger en højesteretsdom af 8/3-1721: Når Jens Pedersen (af Kongsted) aflægger sin ed på, at han ikke har stjålet de 2 plage, som han er blevet anholdt for, og heller ikke er medvider i samme tyveri, så bør han være fri for regimentskriverens tiltale. Hvis ikke han trøster sig til at aflægge eden, så bør han lide efter birketingsdommen. - Jens Pedersen fremstod for retten og oplæste selv lovens eds forklaring ord for ord og blev af dommeren tilholdt at afholde sig fra falsk ed. Han gjorde sin højeste ed på, at han hverken har stjålet eller været medvider til tyveriet af de 3 plage fra Søren Jensen og Niels Pedersen i Taulov Nebel og fra Søren Jensen i Tårup. Derefter blev han sat på fri fod.

100b:

29/4. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 10/6

101:

13/5. Mads Jensen af Vinding for sin hustru Mette Madsdatter og sin hustrus søsterdatter Maren Paulsdatter, Karen Madsdatter af Højen og Jens Madsen af Højen, Jens Damsgaard af Rugsted for hustruen Sidsel Madsdatter samt Jørgen Nielsen i Ødsted som farbror og formynder for sl. Jep Nielsens søn Niels Jepsen af Højen lovbød 3. gang den halve gård i Højen, som Anne Madsdatter nu påbor, og som deres sl. fader Mads Sørensen fik skøde på i 1674. - Ungkarl Christen Jørgensen fra Vejle med forhåbende kæreste Anne Madsdatter (der bebor stedet) begærede skøde.

Skøde på ovennævnte gård.

101b:

29/4. Dom: Krigskommissær Folsack for sin bonde Laurids Nielsen af Refsgård ctr. Peder Nielsens kone Maren Thomasdatter ibidem. - Maren Thomasdatter er hovedmanden til den blâme, som er påført Laurids Nielsen. Hun har sagt, at han førte et hvidt svin på skoven og fik et broget igen. Men der er ført vidner på, at det svin han fik hjem fra skoven, var det samme, som han havde ladet indbrænde. Maren Thomasdatter skal her for retten genkalde sine usandfærdige påsagn og gøre afbigt med en tilstrækkelig erklæring samt betale i mulkt til Egtved sogns fattige 4 mk. samt sagens omkostninger.

13/5. Maren Christensdatter af Viuf ctr. Maren Simonsdatter og lavværge Ole Laursen af Viuf. 10/6

1721 - 27. maj:

13/5. Inger Margrethe Lauridsdatter Lykke af Skærup ctr. fenrik Bonefalk (kaldes også Falck) af Pjedsted. - Tingsvidne, efter at der er ført vidner på, at fenrikken har lovet hende ægteskab. Hun har stævnet ham for Ribe konsistorium, fordi han var ustadig i sine forhen gjorte løfter og gode tanker og ikke opfyldt sit løfte til hendes æres frelse.

102:

13/5. Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. 10/6

Regimentskriveren ctr. smeden Gabriel Rode af Skærup for drab. 10/6

102b:

Regimentskriveren ctr. Frands Thomsen i Lunderskov. 10/6

103:

Kolding hospitals bønder i Almind får tingsvidne om deres slette tilstand. Vidnerne mener, at de er alt for højt skyldsat, fordi de har næsten ingen engbund, ganske ringe græsning og slet ingen skov. I de besværlige krigsår har de udstået mange indkvarteringer af de marcherende folk og dertil store og mange ægter. Så det må være umuligt for dem at blive på deres steder, hvis ikke de får hjælp. Rytterbonden Jens Jepsen af Almind bekræfter disse vidnesbyrd.

103b:

13/5. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 10/6

6/5. Dom: Hospitalsforstander Christoffer Lucht ctr. Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter i Almind. - Det er bevist, at Jens Andersen i sit ægteskab har besvangret et kvindfolk ved navn Maren Pedersdatter 2 gange og for den ene gang udstået kirkens disciplin og for den anden gang gået soldat. Efter at være blevet hjemsendt fra soldatertjenesten har han taget til sig et andet løst kvindfolk ved navn Dorthe Nielsdatter og lagt hende i sengen hos sig ved den ene side og hans egen hustru på den anden side til utugts bedrivelse og et forargeligt levneds fremdragelse. Han har hverken ved biskoppen, sognepræsten eller provsten været at formå til bod eller bedring, mindre til at afskaffe bemeldte kvinde. Den dag, da der blev gjort anstalt til at få Dorthe Nielsdatter bragt til Kolding arrest, har han udstyret sig med pistol og kårde, så at de, der var beskikket til at køre hende til Kolding, ikke turde gøre det. Da hans hustru og hans fader havde klaget over ham, havde han pryglet sin kone; Jens Andersens fader havde tilkaldt præsten, som kom og fandt hustruen Else Christensdatter med håret hængende over skuldrene og hele håndfulde deraf på gulvet. Dorthe Nielsdatter har beviseligt tilbudt 20 slettedaler i afståelse, hvis Jens Andersen kunne blive skilt fra sin kone, så at hun kunne få ham. - Altså, siden Jens Andersen 2 gange i sit ægteskab er befundet i åbenbar hor og nu 3. gang er fremturet i et sådant utugtigt levned, har slået sin fader og sin ægtehustru, forhærdet sit hjerte, forkastet alle gudelige formaninger og optaget dem med studse og stolte miner m.m., bør han derfor efter lovens 6-13-24 miste sin hals. Kvinden Dorthe Nielsdater, som således har ligget i med en ægtemand, agtes det for billigt at pågribe, hvor som helst hun er at finde, og derefter at henføre hende til arbejde i børnehuset i København på livstid. - I det øvrige ses ikke, at Jens Andersens hustrus og hans faders nu alt for sent fremkomne undskyldninger kan være de strafskyldige til nogen formildelse. - (Hustruen og faderen Anders Jensen havde selv startet sagen ved, da provsten var på visitats, at stå frem på kirkegulvet under gudstjenesten og klage over Jens Andersen. Denne havde ikke benægtet, at han havde Dorthe Nielsdatter i sin seng, men havde sagt, at hun var hans tjenestepige, og der var ikke plads til hende andre steder. Ifølge vidner var Jens Andersen undertiden gået til juleleg med Dorthe Nielsdatter. Ved den sidste retsforhandling inden dommen (18/3) benægtede Anders Jensen, Jens Andersens fader, at sønnen skulle have slået ham, og mente, at det var noget, sære folk havde udtænkt. Og hustruen benægtede ligeledes, at hun skulle have noget at klage sin mand på; der kunne nok være passeret en liden irrig mellem hende og manden, men så har hun selv været skyld deri. - Ved sagens begyndelse havde Niels Lauridsen i Amnitsbøl, Dorthe Nielsdatters fader, oplyst, at hun nu tjente hos kandestøber Peder Rasmussen på Christianshavn.)

Christen Snedker af Starup ctr. Jens Olesen og Ole Jensen ibidem ang. vold mod Christen Snedker og hustru Karen Hansdatter. 10/6

Kontrakt mellem Christen Simonsen af Dons mølle, som tilhører Nyborg ladegård, og Nyborg mænd om et mageskifte.

104:

Jens Jensen af Kongsted Torp samt Jep Udsen og Ole Hansen fremlægger på alle lodsejeres vegne en kontrakt mellem dem angående græsning for Jens Jensens gård.

Skøde fra Jens Andersen og hustru i Skanderup på en bondebolig i Skanderup, som de har købt af Anthoni Jacobsen Buck i Nagbøl, til Mads Knudsen i Skanderup.

1721 - onsdag den 4. juni efter pinsehellig:

Pantebrev fra Christen Joensen i Mejsling på 60 rdl. til Anna og Maren Larsdatter, hvis formynder er Jørgen Christensen ibidem, annulleres som betalt.

104b:

1721 - 10. juni:

Michel Damsgaard af Fredsted tilstår gæld på 8 slettedaler til madame Anneken Kyeds i Vester Nebel og lover at betale gælden samt retsbetjentenes salær til mikkelsdag.

20/5. Maren Christensdatter af Viuf ctr. Maren Simonsdatter og lavværge Ole Laursen af Viuf. Opsagt til domsafsigelse. Se 1/7

27/5. Regimentskriveren ctr. Frands Thomsen i Lunderskov. 24/6 (se 25/6)

27/5. Regimentskriveren ctr. smeden Gabriel Rode af Skærup for drab. 17/6

20/5. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 24/6 (se 25/6)

27/5. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 17/6

105:

Rytterbonden Peder Markussen af Horskær i Vamdrup sogn anmelder stormskade på sin lade, der blev ramt af en kraftig hvirvelvind den 27/5, mens den var under reparation. Anmoder om øvrighedens hjælp.

27/5. Christen Snedker af Starup ctr. Jens Olesen og Ole Jensen ibidem ang. vold mod Christen Snedker og hustru Karen Hansdatter. 25/6

27/5. Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. 17/6

1721 - 17. juni:

10/6. Regimentskriveren ctr. smeden Gabriel Rode af Skærup for drab. 25/6

10/6. Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. 1/7

Regimentskriveren for Jens Follerup i Højen ctr. landdragonen Laurs Jensen ibidem for efterlevelse af dom. 1/7

10/6. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 25/6

105b:

Sognepræst for Brørup og Lindknud menigheder Lucas Debes tilskøder sr. Peder Tonboe, ejer til Hundsbæk, en kgl. priviligeret kro, som ligger på Bække kirkes grund, og som beboes af sl. Peder Frederiksens enke, madame Bodil Pedersdatter Vosgraf. Præsten har købt kroen af Søren Lauridsen i 1715.

1721 - onsdag den 25. juni:

10/6. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 15/7

106:

10/6. Regimentskriveren ctr. Frands Thomsen i Lunderskov. 8/7

Espen Hansen Ravn (?) er sætteskriver i følgende sag:

Birkeskriver Just Lund af Viuf ctr. Jørgen Knudsen af Vinding. 8/7

Læst amtmandens brev af 23/6 om kongens resolution, at alle husmænd, inderster og andre fattige i rytterdistriktet, som ikke yder tiende til kirkerne, må være forskånede for at betale stolestadepenge.

Mette Jensdatter, Niels Sørensens enke af Bølling, lovbød sin påboende gård 1. gang.

Skovfoged Morten Pedersen angav skovhugst.

Skovfoged Jens Pedersen angav skovhugst.

10/6. Christen Snedker af Starup ctr. Jens Olesen og Ole Jensen ibidem ang. vold mod Christen Snedker og hustru Karen Hansdatter. Der er indgået forlig, idet retten tager forbehold for kongens bøder, om nogen vil påtale dem.

17/6. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. 1/7

106b:

17/6. Regimentskriveren ctr. smeden Gabriel Rode af Skærup for drab. 1/7

1721 - 1. juli:

10/6. Maren Christensdatter af Viuf ctr. Maren Simonsdatter og lavværge og ægtemand Ole Laursen af Viuf. - Tingsvidne, idet Ole Lauridsen har gjort afbigt på hustruens vegne. (Maren Simonsdatter havde væltet Maren Christensdatter på gaden og brugt udtryk som "fordrukne mær", "fulde so" og "Pismaren").

17/6. Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. 15/7

107:

17/6. Regimentskriveren for Jens Follerup i Højen ctr. landdragonen Laurs Jensen ibidem for efterlevelse af dom. 29/7

25/6. Regimentskriveren ctr. smeden Gabriel Rode af Skærup for drab. Opsat til domsafsigelse. Se 29/7

25/6. Regimentskriveren afhører vidner for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle om hærværk. Opsat til domsafsigelse, 5/8

Christen Hansen i Tystrup (Tyrstrup?) efterlyser 3. gang 2 plage.

1721 - 8. juli:

107b:

25/6. Regimentskriveren ctr. Frands Thomsen i Lunderskov. Udsat til domsafsigelse, 29/7

Jep Hansen af Bramdrup og Christen Jepsen af Ejstrup ctr. Karen Nielsdatter af Påby og hendes fader og lavværge Niels Matisen degn og moder Else degns. 15/7

108:

25/6. Birkeskriver Just Lund af Viuf ctr. Jørgen Knudsen af Vinding. Udsat til 22/7, men ikke set igen.

Peder Madsen og Frands Joensen af Bølling som lavværger for sl. Niels Sørensens enke Mette Jensdatter ibidem og formyndere for børnene Hans Nielsen og Maren Nielsdatter lovbyder Niels Sørensens gårdspart. Søren Simonsen af Hjelmdrup og hustru Maren Jensdatter (enkens søster) begærer skøde.

108b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1721 - 15. juli:

Læst kgl. befaling af 7/7, at musik igen må bruges hverken inden eller uden kirken.

Læst plakat om det anordnede lotteri til digernes reparation i hertugdømmet Slesvig og omliggende lande.

Læst rentekammerets plakat af 4/7 om bortforpagtning af konsumtionen og familieskatten.

Læst plakat om bortforpagtning af nogle fag hus tilhørende sl. hr. krigsråd Rasch.

25/6. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 29/7

109:

8/7. Jep Hansen af Bramdrup og Christen Jepsen af Ejstrup ctr. Karen Nielsdatter af Påby og hendes fader og lavværge Niels Matisen degn og moder Else degns. 29/7

1/7. Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. Udsættes til domsafsigelse, 26/8

Gældsbrev fra Hans Olesen i Bølling på 102 rdl. 2 mk. til birkedommer Thomas Ebbesen med pant i gården i Bølling.

Rytterbonden Søren Simonsen af Hjelmdrup lovbød 1. gang den selvejergård i Bølling, som han fik skøde på sidste tingdag. 22/7

1721 - 22. juli:

15/7. Gården i Bølling lovbudt 2. gang.

Jacob Iversen Skelde tilskøder som lavværge for sin svigermoder Anna Rasmusdatter, velærværdige Anders Jespersens efterleverske, sognedegnen for Gauerslund menighed Jacob Nielsen et hus i Gauerslund.

109b:

1721 - 29. juli:

8/7. Dom: Regimentskriveren ctr. Frands Thomsen i Lunderskov. - Han er blevet sagsøgt, fordi han har ladet sin hustru Malene Andersdatter begrave med de sædvanlige ceremonier, ligprædiken og jordpåkastelse, skønt hun efter regimentskriverens formening har forvoldt sin egen død. (Hun havde stukket en kniv i halsen på sig selv, men overlevede et par uger). Regimentskriveren har krævet dom på, at liget skulle graves op og igen nedgraves uden for kirkegården i henhold til lovens 6-6-21. - Hans påstand kan ikke bifaldes. For sognepræsten har i et indlæg forsikret, at Malene Andersdatter var et Guds barn, og at hun hensov salig i Herren. Hun har gjort bekendelse som en angergiven synder, der er kommet til sand pønitense og omvendelse, og er ved de forordnede salighedsmidler forsikret om Guds nåde og arvedel i det tilkommende liv. Desuden er det blevet bevist, at det salige menneske har været urigtig i sit hoved en 8 dages tid, inden hun fik sin skade, og at hun har været frisk og oven senge nogen tid derefter, så at der ved hendes død kun var et lille plaster på halsen. Det er altså ikke bevist, at hendes død er forårsaget af den skade, hun tilføjede sig selv. Men fordi hendes mand i så vigtig en sag ikke har andraget for øvrigheden sin hustrus begangne forseelse og hendes dødelige afgang, før end hun blev stedet til jorden, så agtes for billigt, at han betaler i mulkt til Skanderup sogns fattige og nødlidende 12 slettedaler, som sognepræsten og de fattiges beskikkede forstander oppebærer og uddeler efter forordningens indhold. - Skulle citanten finde årsag til at tiltale sognepræsten hr. Peder Blehr i denne sag, må han gøre det for præstens forum.

1/7. Dom: Regimentskriveren ctr. smeden Gabriel Rode af Skærup for drab på hans hustru Anna Sørensdatter. - Det er bevist, at hun aftenen før den nat, da hun døde, var ædru, frisk og sund (hun ville gerne drikke, hvis hun havde noget at købe for). Om morgenen havde smeden hentet nogle koner, der havde fundet hende liggende med adskillige sår i ansigt og på krop og med pletter på halsen. Han havde sagt, at hun havde stødt sig og havde haft ondt af opstødning. Vidner har hørt sige, at smeden levede i uforligelighed med sin hustru, som ofte har klaget over, at han slog hende. Og om natten, da hun døde, har nogen hørt hende græde og hyle uden for smedehuset. Da smeden havde budt hende komme ind, havde hun svaret, "Nu vil jeg til at komme ind til dig, du vil slå mig igen; du slog mig før; du est en skønne karl". En slægtning, der kom og ville se liget, der allerede var lagt i kiste, havde undret sig over sårene. Smeden havde sagt til ham, "Ja, Søren, du skulle ikke hugge i blodigt sår; hører du nogen tale ilde derom, da styrk til det bedste for mig". - Synsmændene har rapporteret om mange sår fra top til tå og har skønnet, at sårene har forvoldt hendes død, hvilket også kirurgen mester Lambret Engvardi i Kolding har bifaldet. - Retten kender, at smeden har ombragt sin hustru og forsøgt at skjule drabet ved straks at lægge hende i kiste med henblik på en hastig jordefærd. Han dømmes til at pågribes, hvorsomhelst han er at finde, og efter forordningen af 16/10-1697 skal han først knibes med gloende tænger uden for det sted, hvor han har myrdet sin hustru, siden tre gange mellem gerningsstedet og retterstedet og dernæst en gang på retterstedet, hvorefter hans højre hånd afhugges med en økse, og siden hovedet i lige måde med en økse, hvorpå legemet af natmandens folk henføres og lægges på en stejle og hovedet tillige med hånden fæstes på en stage oven over legemet. Desuden skal hans boslod være forbrudt iflg. lovens 6-6-1. (Da sognefogeden Niels Jensen hørte rygtet om, at smeden skulle have dræbt hustruen, anmeldte han det for skovrider Brandt og siden for amtmanden og regimentskriveren. Da han samme aften kom hjem og skulle tage smeden i arrest, var denne rømt).

110:

15/7. Jep Hansen af Bramdrup og Christen Jepsen af Ejstrup ctr. Karen Nielsdatter af Påby og hendes fader og lavværge Niels Matisen degn og moder Else degns. (Se fol. 110b). Udsat til domsafsigelse, 9/9

15/7. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. 12/8

110b:

1/7. Regimentskriveren for Jens Follerup i Højen ctr. landdragonen Laurs Jensen ibidem for efterlevelse af dom. - Tingsvidne, efter at Laurs Jensen har bedt om forladelse og gjort afbigt. Da han er fattig, modereres sagsomkostningerne til 4 slettedaler.

Se fol. 110. Mathias Nielsen og Andreas Poulsen, borgere og skomagere i Vejle, kautionerer for Karen Nielsdatter.

111:

1721 - 5. august:

Sognefogeden Jens Andersen af Viuf er sættedommer i følgende sag:

Birkedommer Thomas Ebbesen ctr. Jens Madsen i Ballesgård for skovhugst. Udsat til 19/8, men ikke set igen.

1/7. Dom: Regimentskriveren for Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle vedr. hærværk. - Under sidste ulvejagt har nogle unge mennesker væltet nogle bøgeblokke ned ad banken ovenfor møllen. En af dem ødelagde 2 bistader samt en del af huset. - Mads Jensen af Starup, Lars Jørgensen Torndal af Højen og Knud Jensen af Herslev Højrup (dragon af livkompagniet, tjener Hans Andersen) har nedvæltet den blok, som har gjort skade. De skal betale til Hans Jørgensen 6 rdl. 2 mk., hver 2 mk. i mulkt til Kolding hospital samt 2 slettedaler hver i sagsomkostninger. - Jep Christensen (dragon) af Højen, Hans Iversen og Peder Nielsen af Eltang, Frederik Willumsen, Hans Brun og Mads Jensen, Jochum Thomsen og Zidsel Jensdatter ibidem har nedvæltet nogle blokke, som dog ingen skade gjorde, idet de blev standset foran en tornebusk; de bør for denne unyttige gerning hver betale i mulkt til Vejle hospital 2 mk. og sagsomkostninger til Hans Jørgensen. - Hans Nielsen af Bjert frikendes. Ingen har set ham vælte blokke ned, og han har tilbudt sin ed på, at han er uskyldig.

1721 - 12. august:

29/7. Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hybo (eller Hyby) i Trelde. Udsat til doms, 23/9

111b:

Skovfoged Peder Krat af Vinding fremlægger skovsyn.

1721 - 19. august:

Præsten Eschild Busch, sognepræst til Vejle og Hornstrup, ctr. restanter for auktionspenge. 2/9

112:

Dom: Søren Pedersen og søskende ctr. Søren Madsen i Trelde vedr. et skifte. Modparten er ikke mødt op, men Søren Pedersen opholder sig her som gæst, idet han er i kongens tjeneste. Derfor kan en forhaling af sagen ikke tilstedes. Der dømmes, at Søren Pedersen og søskende er arvinger til afdøde Laurs Laursen i Trelde, dog på den måde, at moderen nyder med dem en broderpart. - Søren Madsen har ved skiftet erklæret at ville udstå en retskendelse vedr. deres uenighed og har derved forårsaget skifteforretningens ophold og denne proces. Derfor skal han erstatte Søren Pedersen og hans søskende deres sagsomkostninger inden 3 solemærker efter denne doms forkyndelse.

Hans Simonsen af Lilballe ctr. Hans Kyed i Bjert for gæld. 2/9

1721 - 26. august:

Jep Vidstesen af Skanderup ctr. byens øvrige lodsejere. 9/9

15/7. Dom: Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Laurs Vaaben og Christen Michelsen i Hjarup vedr. skovhugst. - De er sagsøgt for en riseg, som Bertel Jørgensen og Claus Madsen af Ødis har fundet hos dem, og som skal være fjernet fra Ødis rettighed. De havde fremlagt hjemmelsbrev (fra en Johan Funk i Tørning), men det har retten dømt misligt, hvorefter de har haft mulighed for at fralægge sig anklagen med ed. Det har Lars Vaaben ikke gjort, så han dømmes til at betale efter skovforordningen af 10/1-1710 en mulkt på 10 rdl. Christen Michelsen, som den 17/6 aflagde ed på, at han ikke havde noget at gøre med denne eg, frikendes.

Niels Pedersen af Horsted på vegne af hustruen og Jens Pedersen i Højen Stubdrup lovbød den gård ibidem, som de er født på, 1. gang.

112b:

1721 - 2. september:

Læst et forbud imod, at Eltang sogns beboere betaler tiende til nogen anden end generalfiskal Lindt eller hvem han beskikker.

19/8. Præsten Eschild Busch, sognepræst til Vejle og Hornstrup, ctr. restanter for auktionspenge. 16/9

19/8. Hans Simonsen af Lilballe ctr. Hans Kyed i Bjert for gæld. 16/9

Mr. Nis Markussen af Bønstrup ctr. Hjarup bymænd vedr. hegning. 16/9

26/8. Gården i Højen Stubdrup lovbudt 2. gang.

Skøde fra Niels Henriksen i Lille Velling til hustruen Dorthe Jensdatter på hans halve gård. Han har overtaget gården efter sin far Henrik Nielsen.

113:

1721 - 9. september:

29/7. Dom: Jep Hansen af Bramdrup og Christen Jepsen af Ejstrup ctr. Karen Nielsdatter af Påby (og hendes fader og lavværge Niels Matisen degn og moder Else degns). - Citanterne har taget hende i arrest for et sølvspænde af værdi 19 sk., som Karen Knudsdatter, Jep Hansens hustru, her ved retten har vedkendt sig, efter at Karen Nielsdatter havde fremlagt det her i retten med den forklaring, at hun havde fundet det ved en kistepude i en offentlig bryllupsforsamlig i Bramdrup og derfor ikke vidste, hvem hun skulle tilbyde det eller fremlyse det for. Hun har hårdt og dyrt edeligt fornægtet spændet og har afgivet vekslende forklaringer om, hvad der var blevet af det. - Spændet skal udleveres til Karen Knudsdatter. Og fordi Karen Nielsdatter ikke har fremlyst det efter loven, men fornægtet det under så mange høje eder, hvorved hun højligt har fortørnet den nådige Gud i himlen og vanhelliget de dyrebare ting, som han har stiftet i nåde til alle syndige menneskers salighed, eragtes for billigt, at hun derfor udstår kirkens disciplin første gang, hun vil betjene sig af det højværdige sakramente. - Angående det sølvbæger, som blev borte ved samme bryllup, og som Karen Nielsdatter også er blevet beskyldt for (idet man bl.a. har henvist til et krigsforhør om en samtale, hvor en rytter ved navn Christian Simonsen har spurgt Karen Nielsdatter om det var 18 rdl., hun havde fået for bægeret, og hun dertil havde svaret, at det var kun 11), så forhindrer lovens 1-13-1, at dette vidnesbyrd gøres gældende mod hendes benægtelse, og beskyldningen må ikke komme til hendes æres forklejnelse. - Den hårde anklage imod hende, fordi hun ikke havde fremlyst spændet efter lovens 5-9 (og det var vel mest af misforstand og på grund af spændets ringe værdi) og påstanden om sølvbægeret, der ikke er tilstrækkeligt bevist, kan ikke lædere hende på hendes ære i nogen måde, men hun er at agte og ære som andre ærlige folk efter hendes stand, såfremt de, som vil bebrejde hende noget, ikke vil lide efter loven. Processens omkostninger ophæves på begge sider. (Hendes dyre eder har bl.a. bestået i, at da hun inden arrestationen var blevet spurgt, om hun havde taget spændet, havde hun erklæret: "Næste søndag, når præsten tager folk til alters, vil jeg også lade mig betjene, og når jeg da sidder for alteret og skal annamme Jesu legeme og blod med andre Guds børn, så vil jeg ønske, at jeg må annamme djævelen i mig i stedet for Jesu legeme og blod, om jeg enten har set, fået eller ved af dette spænde at sige". Og hun havde tilføjet, at djævelen måtte tale og gale ud af hende).

Læst plakat om session.

2/9. Mr. Nis Markussen af Bønstrup ctr. Hjarup bymænd vedr. hegning. 16/9

26/8. Jep Vidstesen af Skanderup ctr. byens øvrige lodsejere. Da det er blevet aften, udsættes sagen til imorgen 10/9

113b:

1721 - 10. september:

9/9. Jep Videsen af Skanderup ctr. byens øvrige lodsejere. Udsat til 23/9, (24/9)

114:

Jep Videsen (Vidstesen) af Skanderup ctr. videfogeden Jens Andersen ibidem. Udsat til 23/9, men denne udløber af sagen er vist ikke forfulgt videre.

Jens Pedersen af Højen Stubdrup, Niels Pedersen i Horsted for hustruen Anne Pedersdatter og Mads Hansen af Skanderup for hustruen Ellen Pedersdatter lovbyder 3. gang en gård i Højen Stubdrup. Broderen, velagte ungkarl Søren Pedersen af Højen Stubdrup, og forhåbende fæstemø Maren Hansdatter fra Jennum i Skibet sogn begærer skøde.

114b:

Skøde efter ovenstående lovbydelse.

Gældsbrev fra Søren Pedersen i Højen Stubdrup til broderen Jens Pedersen ibidem.

115:

1721 - 16. september:

2/9. Præsten Eschild Busch, sognepræst til Vejle og Hornstrup, ctr. restanter for auktionspenge. Der er nævnt: Søren Jensen af Glæsbjerg, Jens Koed og Hans (Jørgensen) Møller. Opsættes til 23/9, idet betaling forventes, men sagen er ikke set igen.

2/9 og 9/9. Mr. Nis Markussen af Bønstrup ctr. Hjarup bymænd vedr. hegning. Syn afhjemles. Tingsvidne.

Sag ctr. Hans Nielsen Fynbo og Søren Jensen, begge af Fuglsang i Egtved sogn, for hestetyveri i Kalhave. 23/9

2/9. Hans Simonsen af Lilballe ctr. Hans Kyed i Bjert for gæld. 30/9

Johan Brandt, skovrider i Elbo og Holmans herreder, skøder 2 gårde i Skærup by til sin svoger Loten Muhlengracht fra Vordingborg.

115b:

1721 - 23. september:

12/8. Dom: Søren Jørgensen Skiøtte af Trelde og interessenter ctr. Niels Jensen Hyboe (eller Hybye) i Trelde. - Niels Hybye er blevet sagsøgt, fordi han ikke har villet påtage sig at svare kontribution af et stykke skov af kirkens anpart alene. Han frifindes for kravet.

116:

16/9. Sag ctr. Hans Nielsen Fynbo og arresterede Søren Jensen, begge af Fuglsang i Egtved sogn, for hestetyveri i Kalhave. 24/9

117b:

1721 - 24. september.

23/9. Sag ctr. Hans Nielsen Fynbo og arresterede Søren Jensen, begge af Fuglsang i Egtved sogn, for hestetyveri i Kalhave. 7/10

120b:

Skovrider Brandt af Skærup ctr. Peder Thomsen i Herslev. 7/10

10/9. Jep Vidstesen af Skanderup ctr. bymændene. 7/10

Afdøde Jens Koeds gård i Viuf lovbydes 1. gang. 30/9

1721 - 30. september:

Læst rentekammerkollegiets ordre af 13/9 til amtsforalter Jens Voigt om lotterisedler.

16/9. Hans Simonsen af Lilballe ctr. Hans Kyed i Bjert for gæld. Han lover at betale, og sagen opsættes til 14/10, men er ikke set igen.

Niels Skovfoged af Viuf angav Jens Jepsen af Tiufkær for skovhugst.

24/9. Afdøde Jens Koeds gård i Viuf lovbydes 2. gang. 7/10

Regimentskriveren ctr. Karen Madsdatter af Mørkholt for drab. 14/10

121:

Regimentskriveren ctr. Skanderup mænd. 14/10

121b:

Jens Møller af Gammelby mølle ctr. Mads Degn og søn Niels Madsen samt datter Anne Madsdatter, alle af Bredstrup. Opsat til 7/10, men er ikke set igen. - Jens Møller havde på deres grandestævne den 17/9 gjort forbud imod, at nogen fiskede i mølleåen. Det har de gjort alligevel, og de to unge har også forfulgt Jens Møller med kæppe.

1721 - 7. oktober:

23/9 (se 24/9). Skovrider Brandt af Skærup ctr. Peder Thomsen i Herslev. 21/10

122:

24/9. Jep Vidstesen (Videsen) af Skanderup ctr. byens øvrige lodsejere. Stævningen er blevet for gammel. (se 14/10)

Skovrider Brandt ctr. Tiufkær og Smidstrup byer beboere. 21/10

Hans Henriksen af Lille Velling fører sag om skovhugst. Udsat til 21/10, men ikke set igen. Espen Pedersen og Søren Bull skulle være mistænkt. De nægter. Søren Smed har ellers bekræftet, at Espen Pedersen den pågældende dag havde lånt hans vogn til transport af træ.

122b:

Jens Andersen sætteskriver (fordi Just Lund skal være forsvarer) i følgende sag:

24/9. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri.14/10

123b:

Skøde fra præsten Niels Munckeboe i Taulov sogn til sr. Jørgen Holm, færgemand i Snoghøj, på en ålegård ved navn Lillevig, som præsten har købt fra sin svoger i Middelfart, forrige rektor Bertel Taulovis.

30/9. Jacob Jensen Koed af Viuf, Søren Jensen Koed af Taulov Nebel, Peder Lassen ibidem for hustru Karen Jensdatter og hustrus søster Dorthe Jensdatter Koed (ugift) samt Christen Poulsen i Børup for hustru Anne Jensdatter lovbød 3. gang den gård i Viuf, som deres sl. fader Jens Koed og hustru Anne Jacobsdatter har ejet og beboet. Broderen Hans Jensen Koed af Viuf begærede skøde.

124:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Obligation fra Hans Jensen Koed af Viuf til broderen Jacob Jensen Koed og søsteren Dorthe Jensdatter.

Læst plakat om konsumtions- og familieskatten.

124b:

1721 - 14. oktober:

30/9. Regimentskriveren ctr. Karen Madsdatter af Mørkholt for drab. 4/11

Jens Andersen sætteskriver i følgende sag:

7/10. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang og Søren Jørgensen Grøn af Vork for hestetyveri. 28/10

127:

(Se 7/10). Skanderup bymænd ctr. Jep Videsen. 28/10

30/9. Regimentskriveren ctr. Skanderup mænd. Udsat til 28/10, men ikke set igen.

Laurs Madsen i Hafdrup fremlyser et svin.

Jep Nielsen af Asbøl efterlyser 3. gang en hoppe.

Skovrider Jacob Rower angiver skovhugst.

Skovfoged Jens Andersen af Egtved og Jens Pedersen angiver skovhugst.

1721 - 21. oktober:

Birkedommer Thomas Ebbesen ctr. en del debitorer. 11/11

7/10. Skovrider Brandt ctr. Tiufkær og Smidstrup byer beboere. 4/11

7/10. Skovrider Brandt af Skærup ctr. Peder Thomsen i Herslev. Tingsvidne. Skovrideren har sagsøgt ham for 2 kvartalers afgift, som han skylder fra den tid, da han boede i Follerup mølle, som da var henlagt til skovriderens løn. Peder Thomsen har ment, at han kun skylder 4 rdl., som hidrører fra den tidligere skovrider Ingver Jacobsens tid.

Hans Andersen af Ostorp (?) sønden Kolding ctr. samtlige byens beboere. Niels Nikkelsen i Eltang har beboet Hans Andersens sted og kan vidne om gårdens rettigheder.

127b:

Skovangivelse fra Niels Skovfoged og Jacob i Trelde.

1721 - 28. oktober:

128:

14/10. Skanderup bymænd ctr. Jep Videsen. 11/11

Jens Andersen af Viuf er sætteskriver:

Rytterbonden Hartvig Hansen og hustru ctr. Niels Hansen Hyrde og hustru Bodil Hansdatter og deres søn. Hyrdens kone har antydet over for Hans Skræders hustru Johanne Madsdatter, at Hartvig Hansen har klippet et lam, der tilhører birkeskriver Just Lund. Hartvig Hansens hustru Sophie Madsdatter aflægger ed på, at hun ikke har gjort det, og Just Lund erklærer, at han aldrig har mistænkt hende og hendes mand. Tingsvidne.

128b:

14/10. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang og Søren Jørgensen Grøn af Vork for hestetyveri. 4/11

129:

1721 - 4. november:

14/10. Regimentskriveren ctr. Karen Madsdatter af Mørkholt for drab. 18/11

129b:

28/10. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang og Søren Jørgensen Grøn af Vork for hestetyveri. 11/11

Regimentskriveren ctr. Niels Jepsen af Ejstrup. Udsat til 18/11, men ikke set igen. Rytterbonden Niels Jepsen havde fundet en hest. På den red han til Harte smedehus. Nogle sagde til ham, at det var præstens hest. Så stod han af og jog den gennem Harte led, så den kunne gå hjem.

21/10. Skovrider Brandt i Andkær ctr. Tiufkær (og Smidstrup) beboere for tiendesvig af hør og hamp. Forlig. De vil betale, og Christen Lassen og Hans Poulsen siger god for betaling inden 14 dage.

Oberforster Bachman fører sag ang. krybskytteri. 18/11

130:

Markor Hansens enke af Amnitsbøl lovbød sin halve gård 1. gang.

130b:

Christen Mickelsen af Påby fremlyste en hest 3. gang.

1721 - 11. november:

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle sættedommer i følgende sag:

21/10. Birkedommer Thomas Ebbesen ctr. en del (navngivne) debitorer. 25/11

Jens Andersen af Viuf sætteskriver i følgende sag:

4/11. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang og Søren Jørgensen Grøn af Vork for hestetyveri. Sidstnævnte er blevet sagsøgt på grund af Hans Nielsens hustrus udsagn samt Søren Grøns datter Else Sørensdatters frivillige bekendelse for regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard, men i retten har datteren bekræftet sin faders uskyld. Sagen mod ham frafaldes, og han forbeholder sig tiltale imod Hans Nielsens hustru (Karen Davidsdatter) for den løgnagtige skamplet, hun har sat på ham. Se igen 2/12

131:

28/10. Skanderup bymænd ctr. Jep Videsen. 18/11

Provst Pontoppidan af Fredericia fører sag ang. nogle huse i Erritsø. 18/11

131b:

Rytterbonden Hans Pedersen af Erritsø anmelder ildsvåde og søger om frihed og bygningshjælp.

132:

Obligation fra Anthony Jacobsen Buk i Nagbøl på 36 rdl. til Jens Damgaard, regimentskriver Jens Kasbjergs fuldmægtig i Kolding.

Læst reskript fra amtmanden om en kgl. kommission til at undersøge klager over forrige kommissærer i digekommissionen (?).

Krigsråd og regimentskriver Marius Ulsøe ang. skiftesalær. Nogle har gjort rigtighed, undtagen Claus Eriksen af Tolstrup. 2/12

Hans Henriksen af Lille Velling fremlyser 2 stude 1. gang.

Markor Hansens enke af Amnitsbøl lovbød sin halve gård 2. gang.

1721 - 18. november:

Læst patent om højesteret for 1722.

Læst forordning om kornskatten.

Læst stiftsamtmandens ordre af 12/11 om, at et hollands skib, som skal være befængt af pesten, ikke må anløbe nogen havn.

Læst plakat af 4/11 fra politi- og kommercekollegiet om forbud mod indførsel af varer fra Frankrig på grund af den grasserende syge.

4/11. Dom: Regimentskriveren ctr. Karen Madsdatter af Mørkholt for drab. - Hun har den 19/9 dræbt sit 11 måneder gamle drengebarn med en lille sortskaftet kniv i Hans Skousens rytterhus (ved at skære struben ud). Det har hun tilstået for Rasmus Pedersen og Jens Christensen af Mørkholt, da de synede barnet. På spørgsmål af provst Christen Christensen, der var til stede samtidigt, havde hun svaret, at barnet var så arrigt og ondt, at hun ikke kunne stille det, hvorfor hun ville gøre ende på det. - Hans Skousens hustru Anne Hansdatter har vidnet, at Karen Madsdatter havde indkaldt hende for at se det dræbte barn. Hun havde ellers fornemmet, at Karen Madsdatter var ved sin fornuft, bortset fra at hun var bekymret for føde, ildebrændsel og anden fornødenhed og dertil havde sagt, "Jeg går, ligesom jeg var fortvivlet". - Hans Skousen havde fortalt, at hun i de 20 år, han har kendt hende, har været ved sin fornuft, men havde sukket, da hun lejede sig ind hos ham, og klaget over, at hendes mand havde drukket op, hvad de havde, og solgt deres hus, så de nu var husvilde. - Sognepræst Pontoppidan, i hvis menighed hun har været i 13 år, har indgivet en attest: hun har levet et skikkeligt levned, ikke forsømt kirken eller de forordnede salighedsmidlers brugelse, og præsten kan ikke vide, hvad der har bragt hende til sådan en gerning mod det barn, hun så hjerteligt elskede, uden at den store armod, hun er kommet i, har sat hendes sind i urolighed. - Fangefogeden Peder Lambretsen har kunnet bevidne, at Karen Madsdatter har talt fornuftigt i sit fængsel, skønt hun kun har talt lidt, og han har hørt hende læse sit Fadervor nogle gange. - Sagsøgeren har krævet hende straffet efter lovens 6-6-1 og forordningen af 16/10-1697. Sidstnævnte forordning kan dog ikke bringes i anvendelse på dette mord, da den tager sigte på sådanne, som har dræbt ægtefælle, herre, husbond, frue eller madmoder. - Hendes forsvarer har forestillet, at Karen Madsdatter har været desperat og forvildet i hovedet, og har derfor refereret til lovens 6-6-17. - Retten kender, at Karen Madsdatter, der har talt fornuftigt både før og efter gerningen, skønt hun her for retten ikke har villet sige synderligt, har fortjent efter lovens 6-6-1 at bøde liv for liv. Til den ende bør hendes hoved skilles fra hendes legeme med et sværd og hovedet derefter nagles på en stage, hvornæst kroppen af natmandens folk begraves ved retterstedet og ikke på kirkegården. Hvad angår hendes boslod, såfremt hun har efterladt sig noget, så bør det tilfalde kongens kasse.

132b:

4/11. Oberforster Bachman fører sag ang. krybskytteri. Kvartermester Mogens Leegaard og Jørgen Rasmussen af Viuf beediger, at de ikke ved noget om den sag. Tingsvidne. - Ved første retsmøde har Jørgen Thomsen af Håstrup fortalt, at jægermesterens skytte Anders Nielsen og en anden ung mand, som skal have været skovriderens søn af Skoldborg, var kommet ind i hans gård med en spidshjort. Også jægermesterens skytte Jochum er set ridende med en bøsse.

11/11. Provst Pontoppidan af Fredericia fører sag ang. nogle huse i Erritsø. 25/11

11/11. Skanderup bymænd ctr. Jep Videsen. Se igen (2/12 og) 23/12

133:

Dragonen Ole Andersen af Håstrup ctr. svogeren Hein Frandsen af Smidstrup for løn og arvepart. 25/11

Marquor Nielsens enke af Amnitsbøl, Kirsten Mathiasdatter, med lavværge Niels Mogensen af Jerlev lovbød 3. gang sin halve gård. Ingen købere meldte sig. Jep Jensen af Mejsling fremstod og krævede sikkerhed for et lån.

Pantebrev på 90 rdl. efter foranstående lovbydelse.

Hans Henriksen af Lille Velling fremlyser 2 stude 3. gang.

Jørgen Nielsen af Ødsted efterlyser 2 hopper.

133b:

1721 - 25. november:

18/11. Provst Pontoppidan af Fredericia fører sag ang. nogle huse i Erritsø. Tingsvidne.

134:

18/11. Dragonen Ole Andersen af Håstrup ctr. svogeren Hein Frandsen af Smidstrup for løn og arvepart. 9/12

134b:

Karen Hansdatter i Højen ctr. landdragonen Lars Jensen ibidem. Udsat til 9/12, men ikke set igen. Da Karen Hansdatter var inde hos Søren Dreyers i Vejle, kom dragonen derind. Han gav hende nogle penge, men hun krævede nogle flere. Dem ville han ikke give hende, men slog hende i ansigtet. Hun er blevet synet for sine blå mærker, men synes ikke at have taget særlig skade.

By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen i Kolding får godkendt arrest på Mette Rasmusdatters ejendele med henblik på sagsanlæg. (se 2/12)

135:

11/11. Birkedommer Thomas Ebbesen ctr. en del (navngivne) debitorer. Udsættes til domsafsigelse, 23/12

1721 - 2. december:

11/11. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 9/12

(Se 25/11). By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Mette Rasmusdatter af Seest. 16/12

Postmester Geert Wulf af Vejle ctr. en del (navngivne) debitorer. 16/12

135b:

Jep Videsen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 16/12

11/11. Krigsråd og regimentskriver Marius Ulsøe ang. skiftesalær. Nogle har gjort rigtighed, undtagen Claus Eriksen af Tolstrup. 9/12

136:

1721 - 9. december:

25/11. Dragonen Ole Andersen af Håstrup ctr. svogeren Hein Frandsen af Smidstrup for løn og arvepart. 16/12

2/12. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 16/12

Rytterbonden Hans Simonsen af Gelballe ctr. Poul Markussen af Vester Vamdrup eller Vamdrupgård ang. studehandel. Udsat til 16/12, men ikke set igen.

136b:

Anders Bredal af Hopballe ctr. Poul Hansen i Seest. 23/12

Jens Andersen af Viuf er sætteskriver:

Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. 23/12

137b:

2/12. Krigsråd og regimentskriver Marius Ulsøe ang. skiftesalær. Nogle har gjort rigtighed, undtagen Claus Eriksen af Tolstrup. Udsat til 23/12, men ikke set igen.

1721 - 16. december:

Læst plakat af 8/12 om told.

Læst kgl. befaling til stiftsamtmanden ang. pågribelse af en morder, som har bortpraktiseret sig fra sit fængsel på Halmstad fæstning. Se ordlyden på fol. 141b.

9/12. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 13/1-1722

138:

Rytterbonden Christen Jørgensen af Harte anmelder ildsvåde.

138b:

2/12. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Mette Rasmusdatter af Seest. 23/12

2/12. Postmester Geert Wulf af Vejle ctr. en del (navngivne) debitorer. 13/1

2/12. Dragonen Ole Andersen af Håstrup ctr. svogeren Hein Frandsen af Smidstrup for løn og arvepart. 20/1

139:

2/12. Jep Videsen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 13/1

139b:

1721 - 23. december:

Kgl. forordning af 4/11-1720 læst igen.

Læst ordre af 16/12 fra kammerkollegiet ang. familie- og folkeskat. Der skal tages kopi, som skal opslås på tingdøren.

9/12. Anders Bredal af Hopballe mølle ctr. Poul Hansen i Seest. Udsat til 13/1, men ikke set igen. Poul Hansen har idag gjort sin ed på ikke at skylde Anders Bredal noget. Sagen skulle være fortsat m.h.t. sagsomkostninger.

140b:

Jens Andersen af Viuf er sætteskriver:

9/12. Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. 13/1

141:

Rytterbonden Hein Frandsen af Smidstrup anmelder ildsvåde. Har brug for kongens hjælp og andre medlidende menneskers assistance for at komme på fode igen.

18/11. Dom: Skanderup bymænd ctr. Jep Videsen. - Sagsøgerne har krævet Jep Videsen dømt til at betale deres sagsomkostninger efter hans stævning, som ikke blev ført til ende. Men Jep Videsen har anlagt sag igen, så afgørelsen om sagsomkostningerne vil blive afgjort ved den endelige dom.

16/12. Dom: By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen i Kolding ctr. Mette Rasmusdatter af Seest. - Hun har udlagt ham som barnefader til det barn, hun er frugtsommelig med; men han har på Nørvang-Tørild herredsting aflagt sin ed på ikke at være barnefader eller at have haft sådan naturlig omgængelse med hende, hvoraf dette barn kunne avles eller fødes. Hun har ikke fremført noget til bestyrkelse af sin påstand. Så Bahnsen frifindes iht. lovens 6-13-5.

141b:

Skøde fra Jep Nielsen Surkær og hustru Sidsel Hansdatter til Jeps broder Christen Nielsen Surkær og hans hustru Maren Nisdatter på en gård i Pjedsted, som kaldes Surkær.

Kong Frederik den Fjerdes brev om den dødsdømte morder Bendt Jensen, som menes undsluppet til Norge eller Danmark. Se fol. 137b.

25/11. Dom ved sættedommer Jep Nielsen Bredstrup: Birkedommer Thomas Ebbesen ctr. en del debitorer. - Så mange, som er indstævnet, og som ikke har rettet for sig under sagens forløb og heller ikke forevist noget til deres befrielse, dømmes til at betale: Christen Madsen i Riis, Anders Madsen i Vork, Hans Nielsen i Fuglsang, Frederik Mogensen ibidem, Jens Jensen i Egtved, Niels Pedersen i Vester Nebel, Anders Mickelsen i Jerlev og Peder Orlof i Høllund. Desuden skal Anders Christensen og Mickel Nielsen i Vork, som har rettet for sig under sagen, være med til at betale sagens omkostninger.

1722

142:

1722 - 13. januar:

Udi den Hellige Trefoldigheds Navn Begyndes at Skrive udi dette Nye år og ting at holde, som man skriver Anno 1722, den 13. januar.

Birkedommer Thomas Ebbesen på Holm, birkeskriver Just Lund af Viuf med tingmænd navnlig Michel Schnegel, Michel Houbolt, Hans Iversen af ..., Niels Sørensen og Per Pedersen af Viuf, Hans Jørgensen af Hjortbjerg mølle og Jens Pedersen af Viuf skovhus.

Læst forordning af 22/12 om matrikelskatten og rytterholdspenge m.v.

Læst forordning af 29/12 om, at præsterne på landet (og retsbetjente) i stedet for den hidtidige midsommerrente skal have af bonden årligt et pund ost (?) af hver td. hartkorn.

Læst specifikation om en del jordegods i Sjælland, som kongen vil bortsælge ved offentlig auktion.

Læst ditto om krongods i Jylland.

Læst plakat om bortforpagtning af kongens tre gårde i Haderslev amt, Fobeslet, Drenderup og Starup.

16/12. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 3/2

16/12. Jep Videsen (Vedstesen) af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 27/1

Arveafkald fra Jens Nielsen, kyrasser, over for Søren Simonsen af Hjelmdrup vedr. hans afdøde fader Niels Sørensen af Bølling og hans moder.

142b:

Jens Andersen af Viuf er sætteskriver:

23/12. Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. 27/1

Dydædle madame Anneken Kyd af Vester Nebel ctr. Michel Damgaard af Fredsted for gæld. Udsættes til domsafsigelse. Se 27/1

Anders Madsen i Ødsted lovbyder gård 1. gang.

16/12. Dom: Postmester Geert Wulf af Vejle ctr. en del (navngivne) debitorer. - Nogle har befriet sig ved ed. De andre skal betale.

143:

Læst skrivelse af 21/10-1721 fra de kommitterede for ryttergodsets indretning i Jylland ang. Lars Christensen i Skærup.

Læst skøde (vistnok fra H. H. Welling) til Jacob Pedersen Smed i Smidstrup på en gård på Smidstrup mark. Forrige ejer var Hans Koed i Store Velling.

Skovfoged Peder Kratt af Vinding angiver skovhugst.

Skovfoged Svend Nielsen ditto.

Niels Pedersen ditto.

1722 - 20. januar:

Konsumtionsforvalter Frederik Jørgensen i Vejle ctr. en del personer i birket for ulovligt krohold og brændevinsredskaber. 3/2

143b:

16/12. Dragonen Ole Andersen af Håstrup ctr. svogeren Hein Frandsen af Smidstrup for løn og arvepart. Udsættes til domsafsigelse, 10/3

Gården i Ødsted lovbudt 2. gang.

Læst rytterkommissionens plakat om bortforpagtning af de ferske søer.

144:

1722 - 27. januar:

Eisen (Esben?) Hansen af Viuf er sætteskriver i følgende sag, fordi Jens Andersen ibidem er sættedommer idag:

13/1. Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. 10/2

Oberforster og vildtmester Hans Bachman ctr. Follerup, Smidstrup og Drabæk, Rolles og Stenvad møller (vistnok) ang. visse restancer. Jens Pedersen Møller fra Gammelby mølle taler deres sag. De beder sig vistnok forskånede for de pågældende afgifter, da de ellers ville falde i armod. Tingsvidne.

13/1. Jep Videsen (Vedstesen) af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 3/2

13/1. Dydædle madame Anneken Kyd af Vester Nebel ctr. Michel Damsgaard af Fredsted for gæld. Denne lægger 8 slettedaler på tingbordet, men sagsøgeren vil ikke lade sig nøje med løfter om betaling af resten, da Damsgaard tidligere har givet hende løfter uden at holde dem. Så kautionerer Hans Jensen af Fredsted og Peder Loft af Ågård for betaling af de resterende 4 sldlr. inden 4 uger. Sagen ophævet.

144b:

Søren og Hans Nielssønner af Trelde ctr. Søren Jørgensen Skytte og Jeppe Madsen ibidem vedr. græsningsrettighed. Tingsvidne. (se 10/3)

145:

1722 - 3. februar:

Læst regimentskriverens proklama af 26/1 om et kvantum hø, som skal auktioneres på Drenderup gård.

13/1. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 10/2

20/1. Konsumtionsforvalter Frederik Jørgensen i Vejle ctr. (en del personer i birket) Hans Michelsen af Lille Velling for ulovligt krohold og brændevinsredskaber. 24/2

145b:

27/1. Jep Videsen (Vedstesen) af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 17/2

146:

Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. Peder Thomsen af Herslev. Udsat til 17/2, men ikke set igen.

Regimentskriveren ctr. Niels Hansen Hyrde, Poul Hjuler, Jens Hjuler, Thøger Andersen, Christen Jepsen, Michel Schnegel, Ole Laursen, Hans Hansen og Hans N. (de to sidste tjenende Bertel Jespersen i Viuf) for slagsmål. Udsat til 17/2, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om et slagsmål i Bertel Jespersens hus. Niels Hansen og Poul Hjuler var kommet i slagsmål; de havde haft noget brændevin i hovedet; en var blevet indblandet, fordi han var løbet til og ville trække dem væk fra ilden, m.m.

146b:

Regimentskriveren ctr. vagtmesteren her i Viuf, boende hos kvartermester Mogens Legaard, og Thomas Madsen ibidem. Udsat til 17/2, men ikke set igen. Jens Andersen og Hartvig Hansen, begge af Viuf, har ved ransagning fundet nogle stave hos vagtmesteren. Der aflægges forklaring om stavene.

147:

Sag ctr. Peder Pedersen Smed i Viuf for uforsvarlig medfart mod Maren Christensdatter, som er til huse hos ham, og hendes datter. Udsat til 17/2, men ikke set igen.

Læst plakat af 9/1 om forholdsregler mod den i Frankrig grasserende smitsomme syge.

Skovfoged Jens Krog angav skovhugst.

Velagte Anders Madsen af Ødsted lovbød 3. gang sin gård i Ødsted, som han og hustru Else Andersdatter i 1712 har købt af Las Jensen og hustru Mette Thomasdatter. Ingen af frænderne meldte sig for at købe, hvorefter Clemen Henriksen Fentz af Vingsted mølle begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

147b:

1722 - 10. februar:

3/2. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 24/2

149b:

Espen Hansen er sætteskriver:

27/1. Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. Udsat til 17/2, men først set igen 31/3

150:

Øvrige sager udsættes også til 17/2

Skøde fra Peder Michelsen Thusing til sønnen Jens Pedersen Thusing på noget jord på Erritsø og Malschov (?) marker.

Regimentskriveren lod tillyse offentlig auktion på bohave hos Peder Olesen i Erritsø.

1722 - 17. februar:

3/2. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 3/3

151b:

Michel Pedersen Damsgaard af Fredsted udsteder pantebrev på 100 rdl. til sin stedsøn Christen Hansen med pant i gården og en otting jord. Jep Piengaard af Starup, fra hvis gård ottingen er pantsat, erklærer sig indforstået.

Alle øvrige sager opsat til 3/3.

Christen Joensens gård i Mejsling lovbudt 1. gang.

1722 - 24. februar:

Læst forordning af 17/2 om ophævelse af krigsstyr og en del ekstraskatter.

Læst kgl. befaling til stiftsamtmanden af 13/2, at Viborg omslagstermin på grund af helligdage flyttes til 13/4.

Læst rentekammerets plakat om bortforpagtning af forstrande i Ålborg stift.

152:

3/2. Konsumtionsforvalter Frederik Jørgensen i Vejle ctr. (en del personer i birket og) Hans Michelsen af Lille Velling for ulovligt krohold og brændevinsredskaber. Udsat til 17/3, men ikke set igen.

10/2. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 10/3

153:

Gården i Mejsling lovbudt 2. gang.

Kongebrev for trompeteren Niels Eriksen, der er demitteret fra krigstjeneste og nu får tilladelse til at ernære sig som musikant med anbefaling til proprietærer og andre om at benytte ham.

1722 - 3. marts:

17/2. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 10/3

Læst en plakat af 23/2 om told.

Jens Joensen tjenende krigsråd Folsack til Kjeldkær og Knud Sørensen af Mejsling for hustruen Maren Joensdatter giver arveafkald til deres broder Christen Joensen af Mejsling efter deres fader Joen Sørensen og moder Anne Christensdatter samt efter deres sl. broder Knud Joensen. (Se fol. 154). Ligeledes arveafkald fra Poul Joensen i Varde (fol. 154) og Mads Joensen, tjenende hr. forst. Gabel (fol. 154).

153b:

Jens Joensen, tjenende krigsråd Folsack til Kjeldkær, og Knud Sørensen af Mejsling for hustruen Maren Joensdatter og Mads Nielsen af Mejsling for Søren Joensen og Poul og Mads Joensen lovbød 3. gang den gård i Mejsling, som deres sl. forældre har haft, og som nu beboes af deres broder Christen Joensen. Denne og hustru Margrethe Simonsdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

154:

Arveafkald fra Søren Joensen med fuldmagt til Hans Mikkelsen i Oksvig. Der er påskrevet en fuldmagt fra Hans Mikkelsen Folsack til Mads Nielsen i Mejsling.

Arveafkald fra Poul Joensen, borger i Varde.

Arveafkald fra Mads Joensen.

154b: (første side på filmrullen M 30895)

Skovfoged Svend Nielsen angav skovhugst.

1722 - 10. marts:

20/1. Dom: Dragonen Ole Andersen af Håstrup ctr. svogeren Hein Frandsen af Smidstrup for løn og arvepart. - Ole Andersen har bevist, at han har tjent sin svoger Hein Frandsen i 10 år og har fortjent de første 2 år mindst 8 slettedaler pr. år og de sidste 8 år 10 slettedaler pr. år, tilsammen 96 slettedaler, såsom han var flittig og duelig ved gårdens dyrkning. Hein Frandsen har herimod anført, at han ikke har fæstet Ole Andersen for nogen løn, og Ole Andersen heller ikke har været hos ham som nogen tjenestekarl, men som en søn og broder af huset har nydt ophold, klæder og skolegang og ikke gjort andet arbejde, end hvad han havde lyst til, såsom han har rådet sig selv og lært at hjule og gøre snedkerarbejde. Hein Frandsen har stillet kontraregning i udsigt, hvis ikke Ole Andersen frafaldt sagen, men en sådan er ikke fremkommet. Han har ikke bestridt, at Ole Andesen har tjent ham flittigt og dueligt. Retten dømmer ham til at betale den optjente løn, dog med moderation under hensyn til, at Hein Frandsen har været udsat for ildsvåde. Beløbet sættes derfor til 60 slettedaler. - Ole Andersen har også gjort krav på en arvepart; men han har hverken fremlagt skiftebrev eller kontrakt, der kunne vise boets stilling, da Hein Frandsen overtog stedet, eller da Ole Andersens moder døde. Så retten kan ikke tilkende ham noget.

Læst forordning af 13/2, der nærmere forklarer forordningen af 15/1-1701 om, hvad besætning der skal være til en bondegård på over 8 tdr. hartkorn.

Læst plakat af 6/2 om, at ingen vintapper eller værtshusholder i København eller andetsteds har pligt til imod sin vilje at optappe vin eller andre drikkevarer for fremmede uden kontant betaling.

24/2. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 31/3

155: (sidste side på filmrullen M 30849)

(Se 27/1). Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 24/3

Jens Pedersen af Gammelby mølle ctr. jægermester Zeplin til Refstrup. Jens Pedersen får tingsvidne ang. en revers, som han ikke håber vil være til hinder for hans lovlige køb og skøde.

155b:

3/3. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 24/3

156:

Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. 24/3

Hans Bachman ctr. en del rytterbønder i Rugsted for skovhugst. 24/3

1722 - 17. marts:

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. Jens Madsen og Stafen Iversen af Bække. 8/4

Sr. Hans Henriksen af Lille Velling ctr. Niels og Jørgen Henriksen ibidem. Han forelægger et syn samt et forlig. De sagsøgtes svin har gjort skade på hans engbund og rugland. Den skal de udbedre og herefter holde deres svin forsvarligt ringet.

Jens Simonsens påboende gård i Dons lovbudt 1. gang.

1722 - 24. marts:

10/3. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. 31/3

156b:

Oberforster og vildtmester Hans Bachman får tingsvidne ctr. Lejrskov bymænd ang. skovhugst.

157:

10/3. Hans Bachman ctr. en del rytterbønder i Rugsted for skovhugst. Stævning på fol. 166. 8/4

Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. Søren Jensen og Jens Lassen, husmænd af Fuglsang. 8/4

10/3. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 14/4

158:

10/3. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 8/4

Ædle og velvise borgmester Hans Pedersen af Kolding ctr. fru jægermesterinde Brochdorfs på Ødsted ang. en ålegård. 21/4

158b:

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

Jens Simonsens gård i Dons lovbudt 2. gang.

1722 - 31. marts:

Læst forordning af 9/3 om, at alle slags fedevarer må udføres.

24/3. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. De efterlyses 2. gang. 8/4

Thomas Vosgraf af Bække for moderen mad. Boeld Vosgraf ctr Niels Thonbo af Gammelby i Riberhus amt. 14/4

159:

10/3. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 14/4

Sognepræst til Verst og Bække menigheder, Hartvig Spleth får tingsvidne ang. anneksgården i Bække, som har været ubeboet i 8 år.

10/2. Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. 14/4

160b:

1722 - 8. april:

17/3. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. Jens Madsen og Stafen Iversen af Bække. Udsat til 21/4, men ikke set igen.

24/3 (tingbogen viser tilbage til 17/3). Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. Søren Jensen og Jens Lassen, husmænd af Fuglsang. 21/4

24/3 (tingbogen viser tilbage til 17/3). Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 21/4

31/3. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. De efterlyses igen. Udsat til 21/4, men ikke set før 28/4

24/3 (tingbogen viser tilbage til 17/3). Hans Bachman ctr. en del rytterbønder i Rugsted for skovhugst. 21/4

161b:

Christen Simonsen i Dons mølle for sig og myndlingen Anne Simonsdatter og for hans sl. søster Anne Simonsdatters arvinger og for hans svoger Frands Nielsen i Stensgård, der er gift med hans søster Kirsten Simonsdatter, samt Søren Simonsen af Hjelmdrup, Hans Simonsen i Lilballe med myndling Cathrine Simonsdatter og Jes Simonsen i Brøndsted mølle lovbød 3. gang deres sl. fader Simon Sørensens fradøde gård i Dons. Velagte Jens Simonsen af Dons begærede som søn af huset skøde.

162:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1722 - 14. april:

31/3. Thomas Vosgraf af Bække for moderen mad. Boeld (Bodil) Vosgraf ctr Niels Thonbo af Gammelby i Riberhus amt. 28/4

31/3. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 21/4

162b:

24/3. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 21/4

Skovfoged Peder Krat i Vinding angav skovhugst.

Obligation fra birkeskriver Just Christian Lund af Viuf til velagte Iver Carlsen, tjenende sognefoged Jens Andersen i Viuf, på 46 rdl. 4 mk., som er tilfaldet ham som arv efter forældrene.

Jens Andersen er sætteskriver:

31/3. Rytterbonden Hartvig Hansen af Viuf (ved birkeskriver Just Lund) ctr. enken Ellen Madsdatter af Landrupgård for gæld. - Forlig. Ellen Madsdatter er enke efter Peder Bull på Landerupgård. Ved skiftet efter denne har Hartvig Hansen påstået et større tilgodehavende, som er opstået ved deres handel. Han har allerede under Peder Bulls dødsleje erindret den døende om gælden, men ingen har hørt beløbets størrelse nævnt. Oplysning herom har kun kunnet fås hos Hartvig Hansens hustru Sophie Madsdatter, der er datter til Ellen Madsdatter og steddatter til afdøde Peder Bull. Som part i sagen har hun kun fået lov til at vidne uden edsaflæggelse. Hun har kunnet oplyse, at nogen tid inden Peder Bulls død har denne og hendes mand opgjort deres mellemværende til 309 slettedaler. Herover var Peder Bull brudt i gråd og havde sagt, at hvis han skulle betale så mange penge, måtte han sælge gården. Datteren havde sagt, at han kunne betale pengene af efterhånden. Han havde så leveret et par stude, der var blevet kvitteret med 50 slettedaler, skønt de kun var 20 værd. - Ved forliget erklærer Hartvig Hansen sig tilfreds med at få 60 slettedaler. Til gengæld lover Iver Bull af Eltang, Poul Andersen af Sønder Vilstrup, Hans Pedersen Kyed af Bjert, Jørgen Rasmussen af Viuf og Peder Iversen af Sønder Vilstrup, at den, som får Landerupgård i fæste, skal betale Hartvig Hansen pengene, inden fæstet tiltrædes. De kautionerer solidarisk for hinanden.

163:

1722 - 21. april:

14/4. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 28/4

14/4. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. Udsat til 19/5, men set igen 5/5

Læst proklama om, at Eltang sogns konge- og kirketiende, som tilhører krigskommissær Ducke, skal sælges på auktion.

8/4. Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. Søren Jensen og Jens Lassen, husmænd af Fuglsang. 5/5

163b:

8/4. Hans Bachman ctr. en del rytterbønder i Rugsted for skovhugst. Tingsvidne.

24/3. Ædle og velvise borgmester Hans Pedersen af Kolding ctr. fru jægermesterinde Brochdorfs på Ødsted ang. en ålegård. 28/4

8/4. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 5/5

1722 - 28. april:

21/4. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 12/5

8/4. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. 12/5

164:

21/4. Borgmester Hans Pedersen af Kolding ctr. fru jægermesterinde Brochdorfs på Ødsted ang. en ålegård. Udsat til 5/5, men ikke set igen. (Se dog skøde 16/6)

14/4. Thomas Vosgraf af Bække for moderen mad. Boeld (Bodil) Vosgraf ctr Niels Thonbo af Gammelby i Riberhus amt. Udsat til 12/5, men ikke set igen. Sagen drejer sig vist om opsigelse af fæste, og Bodil Vosgraf vil føre bevis for de forbedringer, hun har foretaget på huset, siden hun fik det i fæste af mag. Lucas Debes.

1722 - 5. maj:

21/3. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 12/5

164b:

Rytterbonden Claus Henrichsen Maler ctr. Niels Jensen Ottersbøl i Pjedsted for vold. 19/5

Byfoged Peder Høeg er iflg. resolution fra amtmand Woyda sættedommer i følgende sag, fordi den indeholder beskyldninger imod birkedommeren. Skønt birkedommeren mener, at dette strider imod lovens 3-4-4, viger han dog sædet af respekt for amtmanden.

Regimentskriveren ctr. inspektør Jørgen Andersen af Binderup i Haderslevhus amt for toldsvig. 12/5

166:

21/4. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 19/5

Peder Knudsen af Uhre lovbød sin gård 1. gang.

Hans Bachmans stævning af Rugsted mænd, se fol. 157.

21/4. Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. (Mikkel Andersen i Bølling) Søren Jensen og Jens Lassen, husmænd af Fuglsang. 27/5

1722 - 12. maj:

28/4. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 19/5

5/5. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 27/5, se også 19/5

167:

Byfoged Peder Høeg er sættedommer:

5/5. Regimentskriveren ctr. inspektør Jørgen Andersen af Binderup i Haderslevhus amt for toldsvig. 27/5

168:

28/4. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. 27/5

Peder Knudsen af Uhre lovbød sin gård 2. gang.

1722 - 19. maj:

12/5. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 2/6

5/5. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. 2/6

5/5. Rytterbonden Claus Henrichsen Maler af Pjedsted ctr. skovfoged Niels Hansen (Ottersbøl) ibidem for vold. 2/6

168b:

(12/5. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem.) Søren Nielsen Ougesen af Trelde erkender at have sagt nogle fornærmelige ord til Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle. Han beder om forladelse og lægger 1 mk. i det fattiges kasse i retten.

Peder Knudsen af Uhre i Lejrskov sogn lovbød 3. gang sin påboende gård. Jep Hansen Faarkrog af Lejrskov begærede skøde på vegne af Peder Knudsens hustru Kirsten Lasdatter.

169:

Skøde efter lovbydelsen.

1722 - onsdag den 27. maj efter pinsehellig.:

Skovfoged Jens Krag af Oksvig angav skovhugst for Jerlev herred.

Ditto for Brusk herred.

Ditto for Elbo herred.

Skovsyn over Anst herred.

Ditto over Holmans herred.

169b:

12/5. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 9/6

170:

Byfoged Peder Høeg af Fredericia er sættedommer:

170b:

12/5. Regimentskriveren ctr. inspektør Jørgen Andersen af Binderup i Haderslevhus amt for toldsvig. - Jørgen Andersen har fået opsyn med strand- og vadestedsriderne mellem Ribe og Kolding. En dom er blevet afsagt på Kolding byting 9/3. Der er vistnok anført nogle beskyldninger imod birkedommer Thomas Ebbesen om, at han har været med til at lægge råd op imod Jørgen Andersen. Jørgen Andersen har opfordret forskellige personer til med hans vidende at arrangere ulovlig kvægtransport over toldskellet, så at han kunne pågribe dem og blive belønnet med forfremmelse for det. Idag har der været et indlæg fra Thomas Ebbesen, der hævder, at hans eneste andel i sagen er, at han har udfærdiget stævningen, hvilket er hans embedspligt, og han kalder Jørgen Andersen for generalløgner og æretyv for at udfordre ham til stævnemål. Tingsvidne.

171:

Christen Poulsen af Rugsted lod læse en aftægtskontrakt med Søren Pedersen ibidem. Han afstår sin halve fæstegård.

5/5. Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. (Mikkel Andersen i Bølling) Søren Jensen og Jens Lassen, husmænd af Fuglsang. 16/6

12/5. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. 2/6

1722 - 2. juni:

19/5. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 16/6

Regimentskriveren ctr. Niels Aagesen Smed af Ågård. 16/6

171b:

27/5. Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen (Basse) og Iver Skolemester fra Vester Vamdrup. Udsat til domsafsigelse, 14/7

172:

19/5. Rytterbonden Claus Henrichsen Maler af Pjedsted ctr. skovfoged Niels Hansen (Ottersbøl) ibidem for vold. - Sidstnævnte erklærer Claus Maler og hustru for ærlige og skikkelige folk, og denne indrømmer, at han med sit stævnemål har reageret mere, end der var årsag til. Forlig.

19/5. Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. Udsat til domsafsigelse, 14/7

1722 - 9. juni:

Skøde fra hofjægermester Jochum Christoffer von Zeplin til Refstrup til sønnen Christian Frederik von Zeplin på en gård i Vorbasse sogn ved navn Over og Neder Skjoldbjerg, der beboes af Jens Pedersen.

Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. 16/6

172b:

27/5. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 23/6

173:

Hans Pedersen den yngre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den ældre ibidem for gæld. 23/6

Læst plakat af 6/6 fra byskriver Lunøe i Fredericia om, at Eltang sogns konge- og kirketiende skal udbydes på auktion.

Oberst og kommandant Leegel af Fredericia fremlyser 2 stude 1. gang.

Jørgen Holm af Snoghøj efterlyser 2. gang en karl ved navn Anders Hansen, som er født i Gudsø og er bortgået uden hans vilje og vidende.

Niels Jensen af Grene Krog fremviste 2 levende ulveunger, som han har fanget på heden, hvilke straks ved tinget blev ophængt og manden hans penge betalt.

173b:

1722 - 16. juni:

Sr. Jens Jensen af Haderslev får på de 8 nævningers vegne tingsvidne ctr. Jacob Nielsen af Rødding ang. nogle svin, som han har gjort forprang med. Han har købt to af Christen Madsen Wind i Vester Vamdrup og tre af Niels Christensen ibidem.

9/6. Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. 30/6

175b:

2/6. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 23/6

2/6. Dom: Regimentskriveren ctr. Niels Aagesen Smed af Ågård. Sagen var rejst på grundlag af en klage fra Christian Kjærulf, sognepræst for Starup og Nebel menigheder, for respektløshed over for præstens gudelige formaninger. Der er vidner på, at han har sagt, han sked en hund i præsten og hans kommando, og at han har levet i uforligelighed med sin kone. Hans egen kone Maren Terkelsdatter vidner, at han har solgt hendes klæder og ført hende fra hus og hjem, og dersom han ikke vil forlade sin brændevinsdrikken, kan hun ikke være hos ham. Han har sagt, at han vil forlade hende og aldrig komme igen, men hun har opfordret ham til at bede Gud om nåde og fatte et godt sind. Dertil har han svaret, at han længe har bedt Gud om nåde, men at det ikke hjalp. Og så havde han sagt: "Gid Vor Herre få en ulykke; han må have sat et falsk hjerte i mig i stedet for et godt". Da var han ganske beskænket. - Smeden har bedt om forladelse for hvad usømmeligt, han kan have sagt om præsten og hans kommando; men gudsbespottelsen har han nægtet. Han indrømmer, at der undertiden er faldet nogen misforståelse mellem ham og konen; men det er kommet af, at hun aldrig vil tie eller give ham et ord efter. - Dommen accepterer ikke konens vidnesbyrd imod ham, fordi hun snarere kan regnes for anklager end for vidne. Men det er bevist, at han har levet uforligeligt med sin kone og vist foragt for præstens gudelige formaninger til et bedre livs fremdragelse med ublu og grove ord, menigheden til største forargelse og et ondt eksempels efterladelse. Derfor eragtes for billigt, at Niels Aagesen ikke alene her for retten, men også i Starup kirke over for menigheden bør gøre præsten afbigt. Desuden skal han iflg. lovens 6-21-4 betale i mulkt til sognets fattige 4 rdl. Hvis han ikke betaler, skal han arbejde ved skubkærren i Fredericia en uge for hver rigsdaler.

176:

Christen Madsen af Velling ctr. Hans Mickelsen ibidem. Denne erklærer, at han ikke ved noget usømmeligt om Christen Madsen. Forlig.

Hans Lassen af Højen Stubdrup ctr. Christen Nissen af Højen ang. et forløfte for Lars Jensen Dragon. 30/6

Hofjægermester Bielcke får udmeldt synsmænd til at syne skovskade på Vamdrup Hovgård. Udsat til 23/6, men se 30/6 og 18/8.

27/5. Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. (Mikkel Andersen i Bølling) Søren Jensen og Jens Lassen, husmænd af Fuglsang. Udsættes til dom, 14/7

176b:

(Se 28/4). Skøde fra Hans Pedersen, borgmester i Kolding, til fru jægermesterinde Brochdorf på Ødstedgård i Bredstrup sogn på halvparten af en ålegård, som han har købt af Christen Meldal i Nykøbing d. 17/10-1698.

1722 - 23. juni:

Læst plakat om, at Håstrup hovedgård skal på auktion.

9/6. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 30/6

9/6. Hans Pedersen den yngre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den ældre ibidem for gæld. 30/6

177:

Hans Pedersen den ældre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den yngre. 7/7

177b:

16/6. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 30/6

Madame Runge af Almind ctr. Niels Andersen ibidem. Udsat til 7/7, men ikke set igen.

1722 - 30. juni:

16/6. Hans Lassen af Højen Stubdrup ctr. Christen Nissen af Højen ang. et forløfte for Lars Jensen Dragon. 14/7

178:

Sr. Hans Henriksen i Lille Velling ctr. fenrik Falck af Skærup for gæld. Udsat til 7/7, men først set 14/7

16/6. Hofjægermester Bielcke får tingsvidne om skovskade på Vranderup Hovgårds skovparter.

23/6. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 28/7 (se også 14/7)

23/6. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. Udsættes til dom, men se igen 28/7

16/6. Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. 14/7

Hans Christensen af Viuf ctr. Anne Thomasdatter ibidem. 7/7

178b:

23/6. Dom: Hans Pedersen den yngre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den ældre ibidem for gæld. - Hans Pedersen den ældre har udstedt en ren panteobligation på 142 slettedaler og har ikke bevist at have betalt det ringeste. Han skal betale inden 15 dage. - Brødrene har regres til hinanden, hvis de kan bevise at have noget til gode hos hinanden. (Se igen 7/7)

Gældsbrev fra Hans Poulsen til Jens Jensens enke Kirsten Nielsdatter i Hesselballe på 140 slettedaler med pant i hans påboende gård i Silkeborg i Grene sogn, som han har fået skøde på den 6/4-1722.

1722 - 7. juli:

179:

Hans Olesen af Andkær lod læse obligation og testamente: Oluf Jensen af Gårslev og hustru Birgitte Bertelsdatter testamenterer penge og bohave til deres børn Jens Olufsen, Mette, Marie og Karen Olufsdatter samt Hans Olufsen.

23/6. Hans Pedersen den yngre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den ældre. 21/7

179b:

23/6. Hans Pedersen den ældre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den yngre. 21/7

Poul Hansen af Store Anst lod udslette panteobligation udstedt af Hans Pedersen den ældre i Glibstrup (fol. 25), bortset fra løftet deri om, at Poul Hansen må nyde 2 dages klynegrøft og 3-4 læs gærdsel. Ellers er resten ophævet ved Nis Sørensens død.

30/6. Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. Udsat til 14/7, men først set 21/7

180:

1722 - 14. juli:

Krigsråd (Hans) Folsach får tingsvidne på det arbejde, der er udført for Kjeldkær af bønderne i Vork, Risgård, Refsgård, Oustrup og Bøgvad i Egtved sogn fra 1/10-1721 til pinsedag 1722. Hoveriet har bestået af pløjning, kløvning af brændeved, gærdselhugst og skovning. Bønderne spørges, om det hele er kommet med, idet de uden frygt kan sige det, da krigsråden ikke mere disponerer over dem som husbond. Men det bekræfter de, idet de takker krigsråden for god medfart i den tid, han har været deres husbond. De fire synsmænd, der har takseret hoveriet, skal være udmeldt den 9/7. Det er Laurids Madsen af Håstrup, Jens Andersen af Viuf, Jep Buch af Rugsted og Poul Mogensen af Ødsted.

180b:

(Se 30/6). Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 32 synsmænd udmeldes. 28/7

30/6. Sr. Hans Henriksen i Lille Velling ctr. fenrik Falck af Skærup for gæld. Udsat til 28/7, men ikke set igen. Også Inger Margrethe Lycke er stævnet. Sagsøgtes advokat tilbyder 4 slettedaler mod kvittering, men Hans Henriksen mener, tingbogen må være kvittering nok, og han vil også have for sagsomkostninger. Sagen udsættes for at Inger Lycke kan spørges, om hun vil betale dem. (NB: både en Hans Henriksen og en fenrik Falck er impliceret i Anne Hansdatters sag fol. 187).

181:

Laurids Christensens enke af Skærup lader afhøre vidner om skovhugst. 28/7

30/6. Hans Lassen af Højen Stubdrup ctr. Christen Nissen af Højen ang. et forløfte for Lars Jensen Dragon. Frafaldet, efter at Christen Nissen har lovet at betale de fordrede 4 rdl. samt 1 rdl. i omkostninger. Men han forbeholder sig regres til Hans Jensen af Højen.

Hans Kejsen af Herslev Højrup fører vidner. 28/7

30/6. Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. 21/7

181b:

2/6. Dom: Jep Vedstesen af Skanderup ctr. en del bymænd ibidem for udpantning. - Jep Vedstesen har sagsøgt de øvrige bymænd, fordi de har pantet ham for græsningspenge for overlodskvæg. Det er sket i overensstemmelse med deres videbrev af 27/9-1719 og efter en aftale på grandestævne i Thomas Ulfs hus sidste søndag før Valborgsdag 1721. Han har forsøgt at antaste selve aftalen den søndag samt videbrevet, der ikke er underskrevet af ham selv, og som i 1. post udviser nogle raderinger og rettelser. Blandt de dokumenter, han har fremlagt, er en ordre af 11/8-1721 fra regimentskriver Kasbjerg til Skanderup mænd om, at de for året 1721 skulle rette sig efter deres vide af 4/6-1700 med 1 mk. i græspenge for hvert af Jep Vedstesens overlods kvæg, samt at de skulle levere ham pantet tilbage. Om rettelsen i det nyere videbrev har videfogeden Jens Andersen forklaret, at den forrige degn Knud Friis havde renskrevet videbrevet og rettet det igen efter en fejlskrift, men rettelsen var foretaget, inden videbrevet blev ratificeret af amtmanden. Herimod har Jep Vedstesen skaffet en erklæring fra degnen, der nu er degn i Vorbasse sogn, om, at han ikke har rettet i videbrevet, og at den, som sligt påsiger ham, skal passere for ingen ærlig mand. Desuden har han fremlagt ekstrakter af det gamle videbrev af 4/6-1700 og af byens græsningsbog samt nogle erklæringer fra andre lodsejere om, at det gamle videbrev var det bedste, ligesom han har ført vidner om, at det kun var ham, man havde effektueret bestemmelsen om græsningspenge overfor. - De sagsøgte har bevist, at det nye videbrev er gyldigt, og at beslutningen om betaling af 2 mk. pr. stk. overlodskvæg er truffet rigtigt ved grandestævnet før Valborgsdag efter videfogedens forslag. Kun Jep Vedstesen har protesteret, de fleste af de øvrige har samtykket i tavshed. - I sagen indgår også en redegørelse for, hvorledes man forholdt sig med tildeling af græsning til husmændenes kvæg. - Retten kender, at Jep Vedstesen skal betale græsningspengene samt de i vedtægten fastsatte bøder til byen. Men da han ikke har underskrevet videbrevet, kan han ikke dømmes til at betale bøder til kongen, da loven ikke selv foreskriver sådanne ved udpantning. - I videbrevet af 27/9-1719 har retten ikke fundet noget, der strider imod lov og ærbarhed, så den kan ikke underkende det; Skanderup bymænd skal fortsat holde sig det efterretteligt, idet der dog ikke er noget, der forhindrer dem i at ændre det, som de kan blive enige om det til byens større nytte og opkomst. - Uoverensstemmelsen mellem videfogeden Jens Andersen, som alene har tillagt degnen Knud Friis rettelsen i videbrevets 1. artikel, og degnens svar herpå udsættes til videre lovmål, om nogen af dem ønsker revance. - De sagsøgtes påstand om, at Jep Vedstesen skal mulkteres, kan ikke efterkommes. Han har ikke i sin procedure graveret nogen. Han skal betale 4 rdl. i sagsomkostninger og ikke mere, siden det især er modpartens fuldmægtig, der har været årsag til processens langvarighed.

183:

2/6. Dom: Vildtmester Hans Bachman ctr. to krybskytter, dragonerne Nis Michelsen (Basse) og Iver Skolemester fra Øster (Vester?) Vamdrup. - Thyge Nissen og Lauge Thomsen af Bastrup har bevidnet, at de to sagsøgte er blevet antruffet i Fahres (Farris?) skov med skydevåben af Peder Bachman. Nis Michelsen havde opfordret Iver Skolemester til at skyde Peder Bachman, og han gjorde også forsøg på det, efter at han først havde slået Peder Bachmans hest i hovedet så hårdt med geværet, at skæftet gik i stykker. - De skal pågribes, hvorsomhelst de kan findes, og ifølge jagtforordningen af 8/12-1688 samt forordningen af 3/5-1717 om ulovligt krybskytteris afskaffelse i vildtbanen skal de straffes med brændemærkning i panden andre til eksempel og afsky. Skarpretterens gebyr og sagens omkostninger betales af deres gods og midler.

Skovfoged Svend Nielsen angav skovhugst.

16/6. Dom: Forrige forpagter af familie- og folkeskatten Claus Jessen på Staugård ctr. Søren Jensen og Jens Lassen (Hansen?), husmænd af Fuglsang, samt Michel Andersen og Anders Iversen af Bølling som deres husbonder. - Søren Jensen og hustru har i nogle år beboet Michel Andersens kassehus i Fuglsang. I et andet kassehus, som ejes af Anders Iversen, bor Jens Lassen og hustru. Denne har før været gift med afdøde skovfoged Jens Krog, men har nu beboet huset sammen med Jens Lassen et år. Begge ægtepar betaler husleje ved (foruden at betale den ordinære afgift til kassen) arbejde og rede penge, så at bønderne har kunnet spare løn og kost til tjenestefolk og har unddraget skatteforpagteren deres folkeskat, som de ellers skulle have betalt for deres tyende. Forordningen af 31/12-1700 befaler, at inderster og alle de, som opholder sig på landet og hverken har fæstet gård eller hus eller er i nogen virkelig tjeneste hos nogen, skal betale hver termin 3 mk. pr. mandsperson og 1 mk. pr. kvindeperson. I en rentekammerskrivelse til regimentskriver Hachsen af 25/1-1696 siges der, at ingen husmænd, som bor for selvejer, hvortil kongen har herligheden, kan anses for andet end inderster. - Derfor dømmes Søren Jensen og Jens Lassen til at betale hhv. 15 rdl. og 3 rdl. (samt sagsomkostninger). Jens Lassens hustru skal ikke betale for de år, da hun boede der sammen med sin daværende mand skovfogeden, fordi skovforordningen af 31/1-1710 befrier alle skovfogeder for ordinære og ekstraordinære skatter. - Skulle fuld betaling ikke hos Søren Jensen være at erholde, eftersom hans bæster og andet ejende er taget under sekvestration, da han er arresteret for tyveri, men endnu ikke dømt, skal Michel Andersen betale sin husmands restance og sagsomkostninger. Da det ventes, at Jens Lassen kan rette for sig, så bliver Anders Iversen sagesløs.

184:

1722 - 21. juli:

7/7. Hans Pedersen den yngre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den ældre. (vist begge sager). 4/8 (se 5/8)

Jens Pedersen af Gammelby mølle opbød for sig og broderen Rasmus Pedersen af Pjedsted som formyndere for sl. Nis Markussen i Brøndsted mølle hans børn disses efterladte arv, 880 rdl.

14/7. Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. 15/9 (se 16/9)

184b:

7/7. Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. 28/7

185:

1722 - 28. juli:

30/6. Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen af Fuglsang for hestetyveri. 4/8

185b:

Rytterbønderne Peder Jørgensen og Hans Madsen af Nørre Bjert samt Bertel Jespersen af Skanderup ctr. vadestedsriderne Gabriel Andersen Kruse og Kasten Haagensen. 4/8

186:

30/6 (se også 14/7). Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 11/8

186b:

14/7. Hans Kejsen af Herslev Højrup får tingsvidne. - Niels Michelsen var den 15/6 inde hos Maren sl. Jesper Andersens i Fredericia, hvor han købte noget salt, som han lod stå i deres poser, mens han var i byen at drikke øl for en skilling. Da han kom tilbage, var poserne borte. Værtinden foreslog at lede i nogle sække, som stod der; hvilket hun så gjorde selv, men uden at finde dem. Hans Kejsen sagde: "Da lad mig lede i mine sække, efterdi jeg har været ude i byen, at ikke nogen skal råbe efter mig". Det gjorde han, og uventet fandt han poserne der. Han svor med høje eder, at han ikke vidste, hvordan poserne var kommet der. Der nævnes nogle andre bønder, som også har været til stede.

187:

14/7. Madame Anne Hansdatter, sl. Laurids Christensens enke af Skærup, fører vidner om skovhugst. (Der er nævnt en Hans Henriksen og en fenrik Falck). 18/8

188:

Jochum Poppe, aftakket rytter, nu boende i Skanderup, ctr. Jens Skræder og Karen Laskone i Lunderskov. Disse forklarer, hvorfor de ikke har givet ham besked om Maren Steffensdatters død, og gør rede for, hvad hun har efterladt sig.

21/7. Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. 4/8

Regimentskriveren ctr. Apelone Christensdatter af Andkær for lejermål. Udsat til 11/8, men ikke set igen.

188b:

1722 - 4. august:

28/7. Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. 11/8

189:

Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

28/7. Dom: Sag ctr. Søren Jensen og Hans Nielsen (Fynbo) af Fuglsang for hestetyveri. - To heste er blevet stjålet fra Søren Pedersen og Terkel Andersen af Kalhave. De har mistænkt Søren Jensen og Hans Nielsen for tyveriet og sendt karlene Jens Pedersen af Kalhave og Christen Nissen af Højen til sognefogeden Søren Simonsen af Hjelmdrup, med hvem de arrangerede nogle vagthold i Fuglsang. Heri deltog også birkedommerens karl Frederik Mogensen og dennes søn Mogens Frederiksen. Hen mod midnat hørte de vagthavende, at der kom en (eller flere) ridende med nogle heste, og noget efter fandt de de eftersøgte heste forspændt Hans Nielsen vogn uden for hans hus. De så ingen mennesker, men mens de befandt sig der, kom Søren Jensen ridende forbi, og de vekslede nogle ord med ham. Sognefogeden lod de to karle tage hestene med tilbage til Kalhave. - Anklageren er regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard. Søren Jensen og Hans Nielsen har forsøgt at få Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle til at føre deres sag, men han har afslået. Så bliver birkeskriver Just Lund udpeget til at føre deres sag, hvilket han gør med stor ihærdighed, indtil han bliver afløst af byfoged Peder Høeg af Fredericia. - Anklageren har haft mange vidner at fremføre, og dommen gennemgår dem usædvanlig detailleret. Sognepræsten bevidner, at Hans Nielsens hustru Karen Davidsdatter over for ham har tilstået, at Søren Jensen har stjålet hestene og spændte dem for hendes mands vogn, mens han selv lå i sin seng. Desuden vidner han, at Hans Nielsen på grund af fattigdom og mange uforsørgede, hungrige børn ikke i alle måder er i stand til at ernære sig lovligt, hvorimod Søren Jensen nok har øvet sig i et og andet, selv om hans børn og nød ikke tvang ham til det. Men Karen Davidsdatters egne øvrige udtalelser stemmer ikke med det, som præsten har fortalt. Hun har i det hele taget været så ustabil i sine forklaringer, at retten beslutter at se helt bort fra hendes udtalelser. Bl.a. har hendes forklaringer en overgang ført til, at Søren Jørgensen Grøn af Vork blev tiltalt som medskyldig, idet hestene skulle have været opstaldet hos ham, efter at de var blevet ført bort fra Kalhave. - Sognefogeden Søren Simonsen har vidnet, at Søren Jensen selv har tilstået over for ham at være gerningsmanden, forført dertil af Hans Nielsen. Og et lignende vidnesbyrd har sognefogedens kone Maren Jensdatter på et langt senere tidspunkt aflagt. Begge udsagn benægtes af Søren Jensen, der nok erkender at have været hos Søren Simonsen, men det var, fordi hans kone havde hidkaldt ham. - De, som holdt vagt om natten ved Hans Nielsens hus, er ikke i overensstemmelse med hinanden i deres vidnesbyrd. I det hele taget overvejer dommeren meget nøje, hvilke uoverensstemmelser vidnesbyrdene udviser, og hans konklusion er, at de to anklagede må frikendes. Hans Nielsen, der under hele sagen har været hjemme, så han kunne passe sine børn, tilkendes vel af den grund ingen erstatning. Men heller ikke Søren Jensen, der har siddet fængslet, skal have erstatning, for de har nemlig med deres handlemåde været med til at kaste mistanke på sig selv, og i den henseende kommer præstens vidnesbyrd til at spille en rolle. - Både anklager og forsvarer vil have sagen appelleret til højesteret, anklageren for at få de to mænd dømt, og forsvareren for at få tilkendt Søren Jensen erstatning. Anklageren forlanger, at Søren Jensen skal blive i fængsel indtil sagens endelige afslutning.

194b:

28/7. Rytterbønderne Peder Jørgensen og Hans Madsen af Nørre Bjert samt Bertel Jespersen af Skanderup ctr. vadestedsriderne Gabriel Andersen Kruse og Kasten Haagensen, som har opbragt noget kvæg i skoven i den formening, at det skulle smugles over fjorden. - "Og som klokken allerede var hen imod 12 slet, så blev denne sags videre førelse opsat til imorgen kl. 6 formiddag".

195b:

1722 - 5. august:

Foranstående sag fortsat. Tingsvidne.

197b:

21/7. Hans Pedersen den yngre af Glibstrup ctr. broderen Hans Pedersen den ældre. 25/8

(21/7?). Hans Pedersen den ældre ctr. Hans Pedersen den yngre. 25/8

198:

Hans Pedersen den ældre ctr. Søren Pedersen af Gelballe. 25/8

Peder Pedersen af Rands ctr. Niels Sørensen Skouenborg af Gårslev, som har overfuset ham med ærerørige ord under høavlingen på Fredericia mark. Forlig, idet sidstnævnte gør afbigt.

198b:

Jens Pedersen, møller af Gammelby mølle, opbød 3. gang for sig og broderen Rasmus Pedersen i Pjedsted 880 rdl. i børnepenge efter sl. Niels Markussen af Brøndsted mølle.

1722 - 11. august:

Søren Simonsen af Hjelmdrup ctr. byfoged Peder Høeg af Fredericia ang. Jens Andersen og hustru af Egtved. 25/8

28/7. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 25/8

199:

Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. 1/9

200:

4/8. Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. Udsættes til dom, 1/9

1722 - 18. august:

28/7: Madame Anne Hansdatter, sl. Laurids Christensens enke af Skærup, fører vidner om skovhugst. 1/9

(Se 16/6). Jep Vedstesen og Jens Andersen af Skanderup afhjemler et syn på Vranderup Hovgårds skovpart Nørtoft.

1722 - 25. august:

200b:

11/8. Søren Simonsen af Hjelmdrup ctr. byfoged Peder Høeg af Fredericia ang. Jens Andersen og hustru af Egtved. 15/9

203:

5/8. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. (Vistnok alle sagerne). 1/9

11/8. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 1/9

1722 - 1. september:

11/8. Dom: Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. - Smedekonen har skældt Johanne Madsdater på hendes ære, bræget ad hende og lukket efter hende, og hun har skældt hendes søster for en tredobbelt hore. Det var fordi hun ikke måtte bage hos hende. Udenfor Johanne Madsdatters vindue har hun råbt: "Gudskelov, jeg er hverken tyv, skarn, horebåren eller kagstrøgen som hendes faster". Hun dømmes til at gøre afbigt i retten. (Se 10/11)

203b:

11/8. Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. 8/9

204:

Madame Anne Hansdatter, enke efter sl. Laurs Chrisensen i Skærup, får tingsvidne om en eg, som Rasmus Damkjær i Skærup for 4 år siden gav Hans Henriksen. Har den stået på Hans Lauridsens eller hans moders skovskifte?

204b:

Meulengracht af Skærup ctr. fenrik Bone Falck i Skærup. Forlig.

205:

25/8. Søren Jørgensen Skøtt og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 8/9

25/8. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. (Vistnok alle sagerne). 15/9 (se 16/9)

Niels Andersen af Ankershus fremlyste en hoppe, som smeden Niels Aagesen af Ågård har leveret ham til underpant, indtil han har betalt ham 4 rdl. for et bæst, som han har haft at ride på. Fremlysningen sker for det tilfælde, at hesten skulle tilhøre en anden.

1722 - 8. september:

Niels Andersen af Ankershus fremlyste en hoppe 2. gang.

1/9. Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. 30/9

206b:

1/9. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 6/10

Byfoged Peder Høeg af Fredericia ctr. degnen Oluf Jensen af Egtved m.fl. 15/9

208:

Regimentskriveren ctr. Marquor Sørensen af Egum, som har overfaldet ladefoged Hans Elkjær. Udsat til 22/9, men ikke set igen.

1722 - 15. september:

Skovfoged Jens Krog angav skovhugst.

Skovfoged Jens Pedersen af Hjarup angav skovhugst.

Regimentskriveren fører iht. ordre af 1/9 fra kammerkollegiet vidner over 2 rytterbønder, Frederik Christensen Raun og Jep Nielsen Snedker, begge af Pjedsted, angående deres tilstand, da de er kommet i gæld til Pjedsted kirke. Synsmænd afhjemler deres syn og bevidner, at Frederik Christensen har slæbt og stræbt nok så meget, som nogen mand i byen kunne gøre, ja forbedret bygninger og grund i de 10 år, han har været ved stedet, men han har mistet 14 plovbæster og 12 fæhøveder. Jep Nielsen Skræder har også mistet bæster m.m.

208b:

8/9 (og 25/8). Byfoged Peder Høeg af Fredericia ctr. degnen Oluf Jensen af Egtved m.fl. ang. stævning til Jens Andersen og hustru i sagen ctr. Søren Jensen. Udsættes til i morgen.

211:

1722 - 16. september:

Ovenstående sag fortsat. 30/9

212b:

8/9. (Tilsyneladende samme sag). Peder Høeg har skaffet stemplet papir, så han kan fortsætte sin sag. (30/9)

21/7. Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. 30/9

1/9. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. (Vistnok alle sagerne). 30/9

213b:

1722 - 22. september:

Regimentskriveren efterlyser 1. gang en karl ved navn Peder Christensen, som igår er bortkommet fra Seest præstegård.

1722 - 30. september, dagen efter St. Michels dag:

Læst befaling af 14/9, at ingen må fiske i kongens åer eller damme.

16/9. Byfoged Peder Høeg af Fredericia ctr. degnen Oluf Jensen af Egtved m.fl. ang. stævning til Jens Andersen og hustru i sagen ctr. Søren Jensen. 13/10

214:

16/9. Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. Udsættes i 6 uger. Se dom 10/11

8/9. Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. 27/10

215:

16/9. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. (Vistnok alle sagerne). 13/10

216:

Jes Simonsen af Brøndsted mølle tinglyser afkald for børnene Markus Nielsen, Maren Nielsdatter og Søren Nielsen, børn af afdøde Niels Markussen, som beboede Brøndsted mølle, med kvittering for 880 rdl., som er modtaget af deres moder Maren Sørensdatter og hendes nuværende mand Jes Simonsen.

216b:

Jens Lydum fra Estrup ctr. Jep Faarkrog af Lejrskov for gæld. 13/10

Regimentskriveren lader proklamere, at der skal holdes skifte i Borlev efter sl. Oluf Jensen Wenborg.

1722 - 6. oktober:

Rytterbonden Peder Nielsen af Møsvrå anmelder ildsvåde.

Regimentskriveren efterlyser 3. gang Peder Hansen af Seest, som er escaperet den 21/9.

217:

Anne Marie Jensdatter af Bølling lovbyder 1. gang gården, som Germand Poulsen påbor.

8/9. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 20/10

Læst forordning om kornskatten for 1723.

Læst plakat fra generalkommissariatet, at kornleverance af rug og havre til magasinerne skal opbydes på auktion.

1722 - 13. oktober:

30/9. Jens Lydum fra Estrup ctr. Jep Faarkrog af Lejrskov for gæld. 10/11

Oberforster og vildtmester Hans Bachman til Estrup og Skodborghus ctr. hr. doktor Johannes Fischer af Ribe om to tofter i Vorbasse. 10/11

30/9. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 3/11

218:

30/9. Byfoged Peder Høeg af Fredericia ctr. degnen Oluf Jensen af Egtved m.fl. ang. stævning til Jens Andersen og hustru i sagen ctr. Søren Jensen. - Og Søren Simonsen af Hjelmdrup ctr. Peder Høeg. Tingsvidne.

Sl. skovfoged Svend Nielsens enke i Drejers skovfogedhus lod læse kontrakt om aftægt og arv mellem Svend Nielsen og sønnen Søren Svendsen, til hvem han har afstået sin skovfogedtjeneste ved sin død. Søren Svendsen lover at give moderen nødtørftigt ophold samt 40 slettedaler til hver af søstrene Karen og Else m.m.

218b:

Anne Hansdatter, sl. Laurids Christensens enke i Skærup, lod læse obligation til ridtmester Casten Brun i Børkop på 100 slettedaler. Hendes lavværge, skovrider Johan Brandt, og hendes søn Hans Lauridsen er medunderskrivere.

1722 - 20. oktober:

6/10. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 3/11

219:

Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle på vegne af Herslev Højrup bymænd ctr. Peder Nielsen Riber af Sønder Vilstrup, som har lovet dem at holde skole. 27/10.

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle lovbyder som formynder for Anne Marie Jensdatter af Bølling den 1/4 af gården, som hun har arvet efter sine forældre, og som Germand Poulsen bebor. Denne og hans trolovede fæstemø Else Jensdatter fra Sønder Vilstrup begærer skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse. Af jordene er undtaget det, som er separeret til Jubelholm.

219b:

Jep Nielsen Bredstrup opbød 1. gang 100 rdl. for Anne Marie Jensdatter af Bølling, som han er værge for.

Peder Nielsen af Stallerup opbød 1. gang 54 slettedaler som værge for Lene Jensdatter af Kongsted.

Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. Christen Hansen ibidem for skovhugst. Denne tilstod. 3/11

Sognefoged Hans Simonsen af Lilballe efterlyste 2 stude.

Anders Poulsen Skomager i Vejle fremlyste en stud 3. gang.

1722 - 27. oktober:

30/9. Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. 10/11

Læst kgl. befaling af 5/10 til stiftamtmanden ang. en fransk snaur eller bark, som af 4 passagerer skal være bemægtiget, at anholdes, om den i nogen havn måtte indløbe.

Læst plakat om en del jordegods i Vorbasse sogn, som skal på auktion den 26. november.

220:

20/10. Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle på vegne af Herslev Højrup bymænd ctr. skolemester Peder Nielsen Riber af Sønder Vilstrup, som har lovet dem at holde skole. Den sagsøgte indleverer 6 1/2 slettedaler og får så lov til at blive i Sønder Vilstrup.

Læst afkald: Ole Pedersen Engeltoft, degn til Verst og Bække menigheder, er kommet i ægteskab med Maren Mickelsdatter af Oustrup. Hendes stedfar har udbetalt hende arven efter hendes afdøde far Mickel Andersen og også det, som kan tilkomme hende efter hendes moder Sidsel Mickels. Jens Pedersen Skovfoged anmeldte skovhugst.

Jens Olesen Riisør lovbød Amhede gård 2. gang.

De 100 rdl. børnepenge tilhørende Anne Marie Jensdatter i Bølling og de 54 slettedaler tilhørende Lene Jensdatter af Kongsted blev opbudt 2. gang.

Sognefoged Hans Simonsen af Lilballe efterlyste 2 stude 2. gang.

1722 - 3. november:

20/10. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 17/11

Sognefogeden Jep Faarkrog af Lejrskov (v. Hans Pedersen af Jordrup) ctr. Peder Andersen Koed af Hjarup. Udsat til 10/11, men er ikke set igen. Dog synes sagen at være en udløber af Jens Lydums sag ctr. Jep Faarkrog, idet denne ved retsmødet den 10/11 vil aflægge ed på, at han og Peder Koed har været fælles om et vist køb, og at han forlængst har betalt sin part til Peder Koed.

13/10. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 17/11

Niels Jensen af Eltang ctr. Hans Pedersen af Herslev med husbond og formynder Niels Pedersen ibidem. 10/11

Peder Nielsen af Stallerup opbød 3. gang 54 slettedaler børnepenge for sin myndling Lene Jensdatter af Kongsted.

220b:

Læst amtmandens plakat af 2/11 om skifte i Børkop efter ridtmester Bruns frue.

Regimentskriveren bekendtgør auktion på Fobeslet over 1201 læs hø.

Sognefogeden Hans Pedersen af Jordrup fremlyste 2 heste.

20/10. Skovrider Johan Brandt af Andkær ctr. Christen Hansen (kaldes her Jørgensen) ibidem for skovhugst. Udsat til 10/11, men ikke set igen.

Niels Nissen af Bramdrup efterlyste en hest.

Jens Olesen Risøe fra Søholme lovbød 3. gang sin påboende gård, Amhede kaldet, i Egtved sogn. Sr. Steen Rasmussen af Amhede og kæreste Birgithe Marie Malsøe begærede skøde.

Skøde efter ovenstående lovbydelse fra Jens Olesen Risøe og hustru Alheede Cathrine Bredals af Søholm til Sten Rasmussen på Amhede og hans kæreste på gården Amhede i Egtved sogn, som sælgerne har erhvervet ved skøde af 14/1-1718.

221:

1722 - 10. november:

Peder Mortensen af Haareby (Hårby) og Jørgen Sørensen af Bollers (?) af Fyn indfandt sig med rejseseddel fra deres sognepræst og ridefoged Christian Hansen af Brahesborg og vedkendte sig de to heste, som blev fremlyst 3/11. Kvartermester Mogens Leegaard af Viuf kautionerede. Retten udstedte en seddel til (sognefoged) Hans Pedersen i Jordrup om at lade dem få hestene.

13/10. Jens Lydum fra Estrup ctr. Jep Faarkrog af Lejrskov for gæld. 24/11

27/10. Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. Udsat til dom, 22/12

30/9. Dom: Møllerenken (efter sl. Thomas Christensen) Kirsten Pedersdatter af Børkop mølle ctr. Jes Simonsen af Brøndsted mølle for ulovlig vandopstemning. - Regimentskriveren har på enkens vegne sagsøgt Jes Simonsen for den skade, han tid efter anden har forvoldt ved opstemning af møllevandet. Han har brudt de tidligere indgåede forlig: Det første mellem Peder Olufsen i Børkop mølle og Jens Pedersen i Brøndsted mølle den 22/11-1698, og det andet mellem Hans Hansen i Børkop mølle og Niels Markussen i Brøndsted mølle den 12/5-1705. Begge forligene forklarer, hvor højt Brøndsted mølles beboere må stive og stemme deres mølledam. - Hvis ikke Jes Simonsen allerede har taget forholdsregler til efterlevelse af forligene, skal han gøre det inden 4 uger.

Hans Christensen Skræder og hustru Johanne Madsdatter af Viuf ctr. Peder Smeds hustru Anne Thomasdatter ibidem. - Smedekonen gør afbigt i henhold til dom af 1/9-22.

3/11. Niels Jensen af Eltang ctr. Hans Pedersen af Herslev med husbond og formynder Niels Pedersen ibidem. Hans Pedersen har taget fæstepenge af Niels Jensen, men har ikke indfundet sig i tjenesten, men sendt fæstepengene tilbage. Forlig, idet Hans Pedersen skal betale 6 mk. næste tingdag, ellers fortsætter sagen 10/11(!). Sagen er ikke set mere.

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle opbød 3. gang 100 rdl. for Anne Marie Jensdatter af Bølling, som han er værge for.

222:

13/10. Oberforster og vildtmester Hans Bachman til Estrup og Skodborghus ctr. hr. doktor Johannes Fischer af Ribe om to tofter i Vorbasse. Synsmænd udmeldes. 8/12

1722 - 17. november:

3/11. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 24/11

3/11. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 1/12

224b:

Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 1/12

225b:

Thord Jensen af Kragelund ctr. Peder Jepsen af Vester Vamdrup for gæld. 8/12

1722 - 19. november:

Protokollen er brugt i retten på Gørding-Malt herredsting efter stiftamtmand von Calmeiers ordre efter memorial fra oberforster Hans Bachmans fuldmægtig. Sagen drejer sig om en auktion over Sønderskovgård. 227b:

1722 - 24. november:

Læst patent om højesteret for 1723.

Degnen Jes Madsen af Vonsild ctr. Søren Simonsen af Hjelmdrup. 8/12

229:

10/11. Jens Lydum fra Estrup (og ladefoged Lars Nielsen) ctr. Jep Hansen Faarkrog af Lejrskov for gæld. Peder Andersen Koed tilstår, at gælden er hans. Han betaler 9 rdl. 2 mk. idag og vil betale de resterende 9 rdl. samt sagens omkostninger om 3 uger. 22/12

17/11. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 15/12

229b:

Sr. Hans Henriksen af Lille Velling ctr. Jørgen Henriksen ibidem for gæld. Udsat til 8/12, men er ikke set igen.

Samme mod samme i markstrid. Udsat til 8/12, men er ikke set igen.

1722 - 1. december:

Læst plakat om auktion i Herslev præstegård.

230:

17/11. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 15/12. Se også 8/12

17/11. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 15/12. Se også 8/12

Henrik Rover af Rolles mølle får udmeldt synsmænd. 8/12

Mads Jessen af Vranderup mølle får udmeldt synsmænd. 8/12

1722 - 8. december:

Læst forordning af 27/11 ang. en moderation vedr. pantsatte ejendomme.

Læst kgl. befaling af 1/12 til amtmanden om forsigtighed ved kvægs udførelse.

Læst partition over Bredstrup Spangs reparation, 2 1/2 sk. pr. td. hartkorn og 4 sk. for hver husmand, der har heste og vogn.

10/11. Oberforster og vildtmester Hans Bachman til Estrup og Skodborghus ctr. hr. doktor Johannes Fischer af Ribe om to tofter i Vorbasse. På grund af snevejr har syn ikke kunnet holdes. Det udsættes, til vejret er bekvemt.

1/12. Henrik Rover af Rolles mølle får tingsvidne på sin mølles tilstand. Den har kun ganske liden næring på grund af sin tilstand og de mange møller i omegnen.

231:

1/12. Mads Jessen af Vrandrup mølle får tingsvidne om sin mølles slette tilstand.

(1/12) Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 15/12

232b:

(1/12). Søren Jørgensen Skytte ctr. Jørgen Melsing af Fredericia. Tingsvidne. Se videre 15/12

233b:

24/11. Degnen Jes Madsen af Vonsild ctr. Søren Simonsen af Hjelmdrup. 15/12

17/11. Thord Jensen af Kragelund ctr. Peder Jepsen af Vester Vamdrup for gæld. 22/12

Gertrud Pedersdatter af Glibstrup lod læse en panteobligation fra Hans Pedersen den ældre ibidem.

Hans Knudsen af Dons lod læse kontrakt mellem ham og hustru og ærlige og velagte unge karl Jesper Hansen og deres datter Inge Steffensdatter, til hvem de har opladt og afstået deres gård. Bestemmelser om aftægt.

234:

Hans Jørgensen og Peder Nielsen af Stallerup lod læse panteobligation fra Hans Andersen Gade af Bredstrup på 54 sldlr.

1722 - 15. december:

Læst forordning af 27/3-1719 om unyttigt kroholds afskaffelse på landet og ligeledes læst forordning af 4/11-1720 om visse betjentes misbrug ved modtagelse af skæppekorn fra bønderne.

1/12 (og 8/12). Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 22/12

1/12. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 12/1-1723

24/11. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 12/1

234b:

Løjtnant Thøger Dyssel ctr. Hans Henriksen i Lille Velling. 12/1

Laurs Madsen af Håstrup efterlyste en stud.

Regimentskriveren ctr. Ole Nielsen og Jørgen Sørensen af Gauerslund for vold mod Niels Jørgen Krog. 12/1

235:

8/12. Degnen Jes Madsen af Vonsild ctr. Søren Simonsen af Hjelmdrup. 22/12

Skovfoged Niels Pedersen angav, at ridtmester Rods karl af Starup har hugget en bøg.

1722 - 22. december:

Læst plakat ang. auktion på amtsforvalter Voigts gård og møbler.

10/11. Dom: Præsten Mads Humblet ctr. Seest bymænd om osteafgift iflg. forordning af 29/12-21. - Seest bymænd har hidtil givet præsten noget mælk hver sommer. Nu har han krævet mælken afløst af ost iht. forordningen. Det har de ikke fundet ham berettiget til, fordi de har opfattet deres mælk som en frivillig gave, der ikke kan være omfattet af forordningen. En sådan gave vil de gerne blive ved med at give, men den skal ikke opfattes som midsommerrente eller en rettighed. Der foreligger en ordre af 1/7-22 fra regimentskriveren om at yde ost ifølge forordningen. - Retten kender, at forordningen må forstås sådan, at hvor det hidtil har været skik at give præsten mælk, skal man nu give ost, et skålpund pr. td. hartkorn. Det skal Seest bønder efterleve. - De vil appellere dommen til højesteret.

15/12. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 19/1

236:

15/12. Degnen Jes Madsen af Vonsild ctr. Søren Simonsen af Hjelmdrup. 19/1

24/11. Jens Lydum fra Estrup ctr. Jep Hansen Faarkrog af Lejrskov (nu Peder Koed af Hjarup) for gæld. Udsat til dom. (Sagen fortsætter 26/1)

8/12. Thord Jensen af Kragelund ctr. Peder Jepsen af Vester Vamdrup for gæld. Udsat til 12/1, men er ikke set igen.

1723

236:

1723 - 12. januar:

I Den Velsignede Jesu Navn Begynde vi at Skrive og Ting Holde i dette Ny Aar Anno 1723 den 12. Januar. - I birkedommerens forfald Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle, birkeskriveren Just Lund af Viuf. Tingmænd: Jørgen Jensen af Stallerup, Hans Olesen, Jens Christensen og Hans Christensen af Tiufkær, Jens Jepsen af Verst og Mickel Schnegel og Hans Iversen af Viuf og Stafen Hansen af Almind.

Læst plakat om lotteriet i København, at vedkommende skal forny deres lodder inden februar måneds udgang, såfremt de ej ville, at samme skal fortabes.

Læst forordning af 23/12-22 om matrikelskat, rytterholdspenge og flæskeskat for 1723.

Læst plakat af 19/12-22 om, hvorledes skal forholdes med skatternes ydelse af proprietærgods.

Læst plakat af 22/12-22 om forrige feltkasserer Sørensens midler og effekter m.m.

15/12. Løjtnant Thøger Dyssel ctr. Hans Henriksen i Lille Velling. 19/1

Poul Jensen Finger af Fredericia ctr. Rasmus Hansen af Urup. 26/1

236b:

15/12. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 26/1

237:

Husfogeden ved Koldinghus slot, Hans Svendsen, får udmeldt synsmænd til at syne Bredstrup Spang. 19/1

15/12. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 19/1

15/12. Regimentskriveren ctr. Ole Nielsen og Jørgen Sørensen af Gauerslund for vold mod Niels Jørgen Krog. De skal have hugget ham i hånden med en kårde. Udsat til 19/1, men ikke set igen.

Peder Pedersen af Dons fremlyser et gammelt øg.

Mickel Laursen og Iver Tullesen i Dollerup lovbyder et hus 1. gang.

1723 - 19. januar:

Læst forordning af 14/12-22 ang 9000 matrosers indrullering.

12/1. Husfogeden Hans Svendsen får tingsvidne på synet over Bredstrup Spang.

Regimentskriveren ctr. Hans Andersen Gade i Bredstrup for restance. 3/2

237b:

12/1. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 9/2

22/12. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 9/2

12/1. Løjtnant Thøger Dyssel ctr. Hans Henriksen i Lille Velling. 26/1

Mickel Laursen og Iver Tullesen i Dollerup lovbyder et hus 2. gang. 22/12. Degnen Jes Madsen af Vonsild ctr. Søren Simonsen af Hjelmdrup. 16/2

1723 - 26. januar:

Regimentskriveren fører vidner angående ryttergårde, som har nydt frihed og forstrækning på grund af ildsvåde. 3/2

238b:

Regimentskriveren fører vidner angående rytterbønder, der på grund af armod har fået lån af kassen til indkøb af plovbæster. 3/2

Niels Hansen af Herslev Højrup anmeldte ildsvåde.

239:

Peder Rasmussen af Viuf ctr. Johan Jørgensen ibidem. Udsat til 3/2, men ikke set igen før 23/2

239b:

(22/12). Ridefoged Jens Lydum på Estrup ctr. Peder Andersen Koed af Hjarup for gæld. 9/2

12/1. Poul Jensen Finger (her: Jens Fingers enke) af Fredericia ctr. Rasmus Hansen af Urup. 9/2

19/1. Løjtnant Thøger Dyssel ctr. Hans Henriksen i Lille Velling. Ingen mødte. Søgsmålet "forsvandt".

12/1. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. 3/2

1723 - 3. februar:

26/1. Regimentskriveren får tingsvidne angående ryttergårde, som har nydt frihed og forstrækning på grund af ildsvåde: 1) Johan Ludvig von Mühlen i Andkær, nu skovrider Johan Brandt, 2) Hans Andersen i Højen, nu Anders Andersen, 3) Peder Markussen af Horskær, 4) fru generalmajorinde Ingenhouens i Amnitsbøl, nu Christen Jensen og Søren Sørensen, 5) Mads Lassen af Harte, hans enke Gye Jørgensdatter, 6) Christen Hansen af Harte, 7) Peder Hansen (Hans Pedersen) af Erritsø, og 8) Lars Nielsen af Oustrup. De nuværende beboere fører vidner på gårdenes tilstand.

240:

26/1. Regimentskriveren får tingsvidne angående rytterbønder, der på grund af armod har fået lån af kassen til indkøb af plovbæster: 1) Hans Nielsen af Damkær, 2) Jørgen Christensen af Damkær, 3) Knud Sørensen af Mejsling samt 4) Jens Nielsen af Bredstrup. - Hestene fremstilles for retten, hvor det bliver vurderet, om de er de 8 rdl. værd, som er blevet betalt i forstrækning pr. hest, hvorefter hestene brændemærkes med rytterdistriktets mærke.

Læst plakat af 15/1 om, at ingen af kongens undersåtter må nyde af pensionskassen(?) til at udløse sig af det tyrdske (tyrkiske?) slaveri uden ... danske skibe og under dansk flag.

Læst plakat af 15/1 om, at amtsbetjentene uden amtmandens autorisation må eksekvere proprietærer og andre, som ikke møder med deres forspand og vogne i fadebursrejser.

19/1. Regimentskriveren ctr. Hans Andersen Gade i Bredstrup for restance. Jens Jensen af Kongsted fremlagde en namsdom af 7/7-1716 mod Hans Gade. 16/2

240b:

26/1. Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. Udsat til dom, 16/3

Mickel Laursen og Iver Tullesen i Dollerup lovbyder et hus 3. gang. Ingen ville byde på huset undtagen Peder Pedersen af Dollerup, som begærede skøde.

241:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1723 - 9. februar:

Læst plakat om auktion i Løvlund.

26/1. Poul Jensen Finger af Fredericia ctr. Rasmus Hansen af Urup. - Udsat til dom, 9/3

26/1. Ridefoged Jens Lydum på Estrup ctr. Peder Andersen Koed af Hjarup for gæld. Udsat til dom, 9/3

241b:

19/1. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. 16/2

19/1. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 16/2

Hans Nissen af Vester Gesten og Morten Ebbesen af Vester Nebel lovbød gård i Vester Nebel 1. gang.

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

1723 - 16. februar:

Læst plakat fra regimentskriveren ang. auktion over 1201 læs hø på Fobeslet.

9/2. Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. Udsat til dom, 31/3

19/1. Degnen Jes Madsen af Vonsild ctr. Søren Simonsen af Hjelmdrup. Forlig. - Degnen havde sagsøgt Søren Simonsen for ukvemsord m.m. De havde mødt hinanden inde i Kolding hos sl. Michel Davidsens enke, hvor Søren Simonsen havde afkrævet Jes Madsen nogle penge for kreaturer, der var blevet købt for 3-4 år siden. Jes Madsen havde henvist ham til Christen Møller i Dons mølle, men ville ikke betale ham en skilling selv. Dertil havde Søren Simonsen svaret, at det kun var en skælm, der ikke ville betale, hvad han skyldte, etc. - Forligets indhold, se fol. 251b. (se også 31/3).

9/2. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 2/3

Edelig erklæring af 9/2-1723 fra Jens Kasberg, der er blevet beskikket til regimentskriver uden at kunne stille kaution for et helt år, om at kongen har 1. prioritet i alt, hvad han, hans hustru og børn ejer eller kan komme til at eje.

242:

Skøde fra Mette sl. Daniel Kellinghusens til Peder Pedersen af Erritsø på halvparten af en gård i Erritsø, som hendes sl. mand afdøde by- og rådstueskriver i Fredericia, havde købt af afdøde assessor Jochum Risum på Nebbegård.

Skøde fra Mette sl. Daniel Kellinghusens til Jens Thuesen af Erritsø på halvparten af en gård i Erritsø, som hendes sl. mand afdøde by- og rådstueskriver i Fredericia, havde købt af afdøde assessor Jochum Risum på Nebbegård.

Hans Nissen af Vester Gesten og Morten Ebbesen af Vester Nebel lovbød gård i Vester Nebel 2. gang.

Auktionen i Løvlund den 4/3 publiceret 2. gang.

3/2. Regimentskriveren ctr. Hans Andersen Gade i Bredstrup for restance. 2/3

242b:

1723 - 23. februar:

(26/1). Peder Rasmussen af Viuf ctr. Johan Jørgensen ibidem. 9/3

243:

Læst amtsforvalterens ekstrakt af lotterikommissionens skrivelse af 2/2 om at forny indsatser inden udgangen af februar måned.

Niels Skovfoged af Viuf angav, at Thøger Andersen havde hugget en eg i Søren Madsens lykke.

Krigsråd og kirkeinspektør Niels Morville i Brandbjerg får udmeldt synsmænd til at foretage syn på de reparationer, der er udført på kirkerne. Der udmeldes 2 blytækkere: Søren Nielsen i Egum og Søren Jensen i Trelde, 2 smede: Niels Smed i Børup og Jørgen Smed i Skærup, 2 tømmermænd: Peder Andersen i Tiufkær og Niels Jørgensen i Gårslev, 2 murermænd: Søren Agger i Øster Gesten og Bent Murermand i Skærbæk, samt 2 snedkere: Hans Per Lassen i Vejlby og Christian Snedker i Starup. De skal afhjemle synet senere.

Hans Nissen af Vester Gesten på vegne af hustruen Anne Jørgensdatter Haar og Morten Ebbesen af Vester Nebel på vegne af hustruen Gertrud Jørgensdatter lovbød 3. gang deres hustruers lod i den gård i Vester Nebel, som deres salige forældre Jørgen Andersen Haar og hustru Maren Andersdatter tilforn ejede og påboede, og som nu beboes af deres broder Jørgen Jepsen Haar. Denne begærede skøde for sig og hustru Else Jensdatter Bunde.

Skøde efter foranstående lovbydelse. (Der er skøder tilbage til 1603).

243b:

Obligation fra Jørgen Jepsen Haar af Vester Nebel på 50 slettedaler til Hans Nissen af Vester Gesten.

1723 - 2. marts:

16/2. Regimentskriveren ctr. Hans Andersen Gade i Bredstrup for restance. 9/3

16/2. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 16/3

Edelig erklæring fra Thomas Folsach, som er beskikket til amtsforvalter uden at kunne stille kaution for et helt år, at kongen skal have første prioritet i alt, hvad han, hans hustru og børn ejer eller kommer til at eje.

244:

1723 - 9. marts:

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

23/2. Peder Rasmussen af Viuf ctr. Johan Jørgensen ibidem. 23/3

9/2. Dom: Ridefoged Jens Lydum på Estrup ctr. Peder Andersen Koed af Hjarup for gæld. Jens Lydum og medinteressent (ladefoged Lars Nielsen) havde sagsøgt Jep Faarkrog af Lejrskov for 18 rdl. 2 mk. for nogle stude. Disse penge har Peder Koed tilstået at have modtaget, og han har straks betalt de 9 rdl. med løfte om at betale resten og sagsomkostningerne. Det løfte holdt han ikke. Nu skal han betale.

9/2. Dom: Poul Jensen Finger af Fredericia ctr. Rasmus Hansen af Urup. - Poul Finger har fremlagt en dom af 19/12-1707, som Rasmus Hansen, der nu bor på Urupgård i Grindsted sogn, var tildømt at betale, for at få dommen fornyet til betaling. Rasmus Hansen har fremlagt kvittering fra Karen Jens Fingers enke på 9 mk. for en tønde boghvedegryn og har tilbudt sin ed på, at han på nær 5 mk. har indfriet gælden. Men han skal betale gælden på godt 18 slettedaler med fradrag af de 9 mk. Sagsomkostningerne slipper han for, fordi kreditor ikke i rette tid har søgt sin betaling, skønt debitor dog har boet så mange år her i amtet.

2/3. Dom: Regimentskriveren ctr. Hans Andersen Gade i Bredstrup for restance. - Han skal betale.

244b:

1723 - 16. marts:

Læst forordning af 6/3 om enrullering af 9000 søfolk.

3/2. Dom: Brødrene Hans Pedersen af Glibstrup. - Brødrene Hans Pedersen den ældre og den yngre i Glibstrup har ført sag imod hinanden vedr. forskellige tilgodehavender. Der indgår mellemregninger med Søren Pedersen og søn Peder Sørensen i Gelballe og med Gertrud Pedersdatter, Gravers Dynesen og Dynes Graversen, Søren Hjuler, og Poul Hansen i Anst. Et af tilgodehavenderne er spillepenge, andre gælder studehandel. Noget vedrører moderens begravelse, andet gælder indløsningen af en økse hos skovrider Rouert, atter andet et beløb, som Hans den ældre skal have hjulpet den yngre med, da denne var i arresten i Haderslev (?). En del fordringer er ikke blevet bevist. Retten opgør, at Hans den yngre skal betale den ældre 38 rdl.

2/3. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 31/3

245:

1723 - 23. marts:

9/3. Peder Rasmussen af Viuf ctr. Johan Jørgensen ibidem. Udsættes til dom. Se igen 4/5

245b:

Læst plakat om vårsessionen.

1723 - 31. marts:

Skovfoged Niels Hansen af Pjedsted angav skovhugst.

16/3. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. 20/4

246:

Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup. 6/4

(Se 16/2). Christen Simonsen af Dons mølle ctr. degnen Jes Madsen af Vonsild. Han får tingsvidne ang. en studetransport fra Dons mølle via Vonsild, hvor det var degnen, der modtog og eftertalte studene. 13/4

246b:

16/2. Dom: Søren Jørgensen Skytte (Skøtt) og Jep Madsen i Trelde ctr. Søren Nielsen Ougsen og Hans Nielsen Ougsen ibidem. - Sagen har drejet sig om græsningsret. Der er blandt andet ført bevis på, at sl. Jørgen Hansen i Trelde skulle give lodsejerne en tønde øl for at nyde så megen græsning på Trelde mark og skov, som han kunne føde med sit eget foder; det blev ved, til en mistede livet derved. Det bevises, at de 3/4 af det omtvistede skovmål tilkommer Ougsønnerne, mens den sidste fjerdedel tilfalder Søren Skytte og Jep Madsen. Sådan skal det fortsætte; men til gengæld skal Ougsønnerne også betale kontributioner i forhold dertil, hvad de ikke har gjort før.

247b:

Anders Iversen af Bølling lovbød et hus på Bølling eller Fuglsang mark 1. gang.

1723 - 6. april:

31/3. Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup. 13/4

Anders Iversen af Bølling lovbød et hus på Bølling eller Fuglsang mark 2. gang.

1723 - 13. april:

6/4. Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup. - Han efterlyses 3. gang. Udsat til dom, 25/5

Regimentskriveren efterlyser Niels Jepsen, barnefødt på ryttergodset i Refsinggård i Gesten sogn og rømt fra Gamst.

Ole Jensen af Starup ctr. Karen Sørensdatter af Vork, som har forladt sin tjeneste. 20/4

248:

31/3. Christen Simonsen af Dons mølle ctr. degnen Jes Madsen af Vonsild. 20/4

1723 - 20. april:

Hofjægermester Bielcke får udmeldt synsmænd til at syne Vranderup hovgårds brøstfældighed, (stævning på fol. 249b). 27/4

31/3. Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. Udsat til dom, 1/6

13/4. Ole Jensen af Starup ctr. Karen Sørensdatter af Vork, som har forladt sin tjeneste. 11/5

13/4. Christen Simonsen af Dons mølle ctr. degnen Jes Madsen af Vonsild. Han får tingsvidne ang. en studetransport fra Dons mølle via Vonsild, hvor det var degnen, der modtog og eftertalte studene. Han tilbyder sin ed på, hvad han har til gode, men skal skaffe lovligt bevis.

Jep Nielsen Bredstrup sættedommer:

Anders Iversen af Bølling lovbød et kassehus på (Bølling eller) Fuglsang mark 3. gang. Ingen bød på det undtagen birkedommer Thomas Ebbesen, der begærede skøde.

Skøde efter forantsående lovbydelse.

248b:

1723 - 27. april:

20/4. Hofjægermester Bielcke har stævnet Peder Strangesen, som ikke indfandt sig. (Se fol. 249b). Tingsvidne.

Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Kjeldsen af Kragelund for mord. 11/5

249b:

Birkedommeren lovbød 2. gang sin tilhørende halve gård i Bølling samt Jubelholm, som han påbor, samt et kassehus i Fuglsang. (se 7/9)

1723 - 4. maj:

Sognefoged Mads Dahl af Herslev på vegne af samtlige Herslev bymænd ctr. hyrden Abraham Jensen i Pjedsted. 29/6

23/3. Peder Rasmussen af Viuf ctr. Johan Jørgensen ibidem. Udsættes til dom, 11/5; men dommen kommer først 19/5

(Se fol. 248). Hofjægermester Bielckes stævning med rekvisition af synsmænd til at syne Vranderup Hovgårds brøstfældighed, fordi han efter ryttersessionens beslutning kan beholde den i fæste. Regimentskriver Søren Hacksen, af hvem gården er overdraget, adviseres. Ligeledes regimentskriver Jens Kasberg som gårdens forsvar. Peder Strangesen og Jep Jensen, tjenende på Vranderup Hovgård, indstævnes.

1723 - 11. maj:

27/4. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Kjeldsen af Kragelund for mord. 25/5

250:

Regimentskriveren for Karen Madsdatter af Strandhuse ctr. skovfoged Søren Svendsen af Drejers skov for voldtægt. 25/5

250b:

Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. 19/5

20/4. Ole Jensen af Starup ctr. Karen Sørensdatter af Vork, som har forladt sin tjeneste. Udsat til dom, 15/6

Niels Hansen skovfoged af Pjedsted fremlyste en hoppe.

Jep Nielsen Bredstrup sættedommer:

Søren Simonsen af Hjelmdrup lovbød 3. gang 1/2 gård i Bølling, som ham er tilskødet af Peder Madsen og Frands Joensen ibidem som lavværger for Niels Sørensens enke Mette Jensdatter. Ingen indfandt sig at byde på gården undtagen birkedommer Thomas Ebbesen, der begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse fra Søren Simonsen af Hjelmdrup og hustru Maren Jensdatter til Thomas Ebbesen og kæreste, madame Anna Amalia Bertelsdatter.

251:

1723 - onsdag d. 19. maj efter pinsehellig:

Morten Pedersen af Gejsing, Ditlev Andersen og skovfoged Niels Pedersen i Viuf angav skovhugst.

11/5. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. 1/6

4/5. Dom: Peder Rasmussen af Viuf ctr. Johan Jørgensen ibidem. - Peder Rasmussen har anklaget Johan Jørgensen for at have stjålet en lille økse, som han har genkendt på dens skæve hoved. - Michel Schnegel af Viuf har bekræftet, at øksen er den, som han for ca. tre år siden havde solgt til Niels Christensen for en pallask; køberen beklagede sig altid over, at den var skævøjet, og overdrog den senere til Peder Rasmussen. - Johan Jørgensens hustru har påstået, at de har fået deres økse fra hendes broder i Holsten, formodentlig bosat nær Frederikstad. Men Johan Jørgensen har ikke skaffet hjemmel. - Det kendes for ret, at øksen bør tilhøre Peder Rasmussen. Johan Jørgensen, der er forsvundet og derved yderligere har gjort sig fordægtig, burde lide efter loven, men i betragtning af tyveriets ringe værdi dømmes han til at arbejde ved skubkærren i jern på vand og brød i Fredericia fæstning 6 måneder og derefter rømme dette amt og birk.

251b:

Rytterbonden Niels Henriksen af Lille Velling ctr. broderen Hans Henriksen ibidem. 25/5

Erklæring fra Thomas Ebbesen om aftægt til sl. Niels Sørensens enke i Bølling, Mette Jensdatter, i overensstemmelse med hendes kontrakt med hendes søsters mand Søren Simonsen i Hjelmdrup.

Skovfoged Ditlev Andersen lader afhjemle skovsyn for 4 herreder.

Det den 16/2 fremlagte forlig mellem Søren Simonsen af Hjelmdrup og Jes Madsen, degn i Vonsild, ang. episoden i rådmand sl. Michel Danielsens hus i Kolding sidste Kolding marked (5/10). De har ikke noget at beskylde hinanden for.

Regimentskriveren ctr. Jens Hansen og Niels Troelsen af Velling. 25/5

1723 - 25. maj:

Læst forordning af 7/5 med nærmere forklaring om ejendom og selvejerrettighed på det af kongen bortsolgte ryttergods.

Læst kgl. befaling af 2/4 til stiftamtmanden, at ingen i Ribe stift må gøre forprang med opkøb af råhuder, men de skal køre til torvs dermed. Givet på foranledning af klage fra Vejles og Koldings skomagere.

11/5. Regimentskriveren for Karen Madsdatter af Strandhuse ctr. skovfoged Søren Svendsen af Drejers skov for voldtægt. Udsat til dom, 6/7

252b:

11/5. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Kjeldsen af Kragelund for mord. 1/6

19/5. Regimentskriveren ctr. Jens Hansen og Niels Troelsen af Velling for ulydighed. Udsat til 1/6, men ikke set igen.

19/5. Rytterbonden Niels Henriksen af Lille Velling ctr. broderen Hans Henriksen ibidem. Sagen er bilagt på den betingelse, at Hans Henriksen forpligter sig til hverken med ord eller gerning at tilføje Niels Henriksen, hans hustru, folk eller børn nogen ulejlighed, så længe Niels Henriksen ikke giver ham nogen årsag dertil.

Mads Hansen, Thomas Ulf og Jes Knudsen af Skanderup beedigede, efter aftale med Jep Vedstesen, at de og/eller deres formænd har betalt hver 9 mk. helligdagsbrøde til Jep Vedstesen (eller hans hustru Gunder Lasdatter). Pengene skulle være hjælp til at bygge et skolehus. Så betalte Jep Vedstesen, der havde glemt, at pengene allerede var betalt, 4 1/2 rdl. til Mads Hansen, der lovede at holde godt regnskab med dem.

Laurs Pedersen af Grene Krog anmelder ildsvåde. Hans fæstegård ejes af kaptajn Henrik Brahe på Engelsholm.

Skovfoged Niels Pedersen afhjemler skovsyn.

Jens Skovfoged af Hjarup anmelder skovhugst.

Søren Svendsen anmelder skovhugst.

253:

13/4. Dom: Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup, som uden at søge lovligt pas er rømt fra Koldinghus rytterdistrikt og stavn for at undgå at blive udskrevet til dragon (i stedet for Peder Sørensen Tiufkær, som skal tage fæste). Han er lovligt efterlyst 3 gange. Jens Grøn af Jerlev har erklæret, at Søren Koed har været hos ham og sagt, at han ville søge en husbond, fordi han var afsagt fra den forventede tjeneste hos amtsforvalter Folsach, og at han ville skrive hjem, når han havde fået tjeneste. Men det er ikke sket. - Ifølge befaling af 20/7-1720 skal hans navn ved skarpretteren opslås på galgen og han selv være arveløs, hvis ikke han har indfundet sig til stavns inden 6 uger efter, at denne dom er blevet forkyndt på Viborg landsting samt på hans sidste opholdssted ved hans moder Malene Koeds i Håstrup.

1723 - 1. juni:

Læst forordning af 26/5 om frihed for dem, som vil nedsætte sig på heden i Jylland.

25/5. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Kjeldsen af Kragelund for mord. 15/6

19/5. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. Udsat til 15/6, men kommer først igen 22/6

20/4. Dom: Jørgen Melsing af Fredericia ctr. Søren Jørgensen Skytte af Trelde for ukvemsord. De kræver afbigt af hinanden. Ukvemsordene er faldet ved en synsforretning i den ejendomstrætte, der har været med Ougsønnerne på Telde næs (Hans og Søren Nielsen Ougsen). Jørgen Melsing har sagt, at Søren Skytte ikke ville følge sandheden og ikke færdedes med sandhed eller ret. Søren Skytte havde svaret, "Det skal en skælm sige!". Retten eragter, at den enes forseelse har været lige så stor som den andens. Så længe ejendomstrætten ikke var afgjort ved dom, havde Jørgen Melsing ingen ret til at sige, som han gjorde. Men Søren Skyttes gensvar kunne heller ikke forsvares. - De dømmes til for deres uanstændige ord at bøde til Vejlby sogns fattige hver 2 rdl., og deres ord imod hinanden kendes døde og magtesløse.

253b:

1723 - 8. juni:

Læst plakat ang. Hagsholm, Lyngballe og Nøringgård samt om den konge- og kirketiende på den grevelige residens Frijsenborg, som skal bortforpagtes.

Michel Damsgaard af Fredsted fører vidner ang. en so, som er blevet slået ihjel. Udsat til 22/6, men ikke set igen.

1723 - 15. juni:

1/6. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Kjeldsen af Kragelund for mord. Udsat til dom, 20/7

254:

Regimentskriveren ctr. Peder Christensen, sidst tjenende i Seest præstegård, som er rømt. 27/7

11/5. Dom: Ole Jensen af Starup ctr. Karen Sørensdatter (og hendes far Søren Rasmussen) af Vork, som har forladt sin tjeneste. Hun har ulovligt og uden forudgående opsigelse eller ringeste bevis på, at der er sket hende nogen uskel, unddraget sig sin tjeneste hos Oluf Jensen og begivet sig til sin fader, der har taget hende i beskærmelse (han har hævdet, at hun var blevet lovet skolegang; men det skulle først have været senere). Iflg. lovens 3-19-11 skal hun til kongen og sagsøgeren betale halvt så meget, som var aftalt for et års tjeneste, og hendes fader skal bøde dobbelt, fordi han har modtaget hende og villet forsvare hendes forseelse, plus 8 rdl. for anden skade og sagsomkostninger.

1723 - 22. juni:

1/6. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. 29/6

Regimentskriveren ctr. skovfoged Morten Pedersen af Røj vagthus (med efterlysning) for mord på rytterbonden Simon Jensen af Egholt. 13/7 (efterlyses 29/6)

254b:

Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 6/7

256:

Rytterbonden Mogens Rasmussen Legaard af Viuf ctr. Peder Rasmussen ibidem ang. hovning og landgilde. Synsmænd udmeldes. 29/6

256b:

1723 - 29. juni:

4/5. Sognefoged Mads Dahl af Herslev på vegne af samtlige Herslev bymænd ctr. hyrden Alban Jensen i Pjedsted. - Denne havde ladet sig leje som hyrde af Herslev bymænd, men derefter brudt aftalen og var blevet lejet til Pjedsted, fordi han ikke havde været tilfreds med lønnen. Forlig, idet Alban Jensen skal betale 3 rdl., som, efter at rettens gebyr er trukket fra, skal gå til reparation af Herslev hyrdehus.

Regimentskriveren for samtlige rytterbønder i Dons ctr. samtlige Almind bys beboere og lodsejere. Synsmænd udmeldes. 6/7

22/6. Rytterbonden (kvartermester) Mogens Rasmussen Legaard af Viuf ctr. kongens husmand Peder Rasmussen ibidem ang. hovning og landgilde. Synsmænd har synet den omtvistede jord. Peder Rasmussen har nok i sin kålhave noget af Mogens Rasmussens jord. Det foreslåes udlagt Mogens Rasmussen, imod at Peder Rasmussen slipper for det krævede hoveri. Tingsvidne.

257:

22/6. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. Udsat til 13/7, men set allerede 6/7

22/6. Skovfoged Morten Pedersen af Røj vagthus (skovhus) efterlyses 2. gang for mord på rytterbonden Simon Jensen af Egholt. (se 6/7 og 13/7)

1723 - 6. juli:

Læst forordning af 4/6 om stemplet papir ved rettergang og sager, som af bønderne først skal søges forligt for ryttersessionen, m.m.

22/6. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 13/7

257b:

29/6. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. 13/7

(Se 29/6). Skovfoged Morten Pedersen af Røj vagthus (skovhus) efterlyses 3. gang for mord på rytterbonden Simon Jensen af Egholt. Tingsvidne.

25/5. Dom: Regimentskriveren for Karen Madsdatter af Strandhuse ctr. skovfoged Søren Svendsen af Drejers skovhus for voldtægt. - Hun har ved memorial af 19/6-22 til amtmanden anklaget Søren Svendsen for voldtægt, men har i retten udtalt, at hvis der ikke havde været det klammeri mellem Søren Svendsen og den mand i Strandhuse, som han havde hugget, så var voldtægten ikke blevet anmeldt. Hun kan ikke bevise, at hun straks efter voldtægten har klaget på kirkestævne, på tinge eller over for naboer og genboer; ej heller kan hun fremlægge noget bevis som f.eks. sønderrevne klæder eller blå mærker. Derimod har Søren Svendsen aflagt sin saligheds ed på, at han er uskyldig, og han frifindes derfor for anklagen. - Da ingen kan have gavn af hendes æres fortabelse, så idømmes hun i stedet for straf efter lovens 6-13-6 om tremarksbøder fængsel på vand og brød i 14 dage for sin ubeviselige og ulovdannede beskyldning. Desuden bør hun for sin åbenbare lastværdighed efter lovens 2-5-18 udstå kirkens disciplin. - (Karen Madsdatter har i retten gjort temmelig nøje rede for voldtægtens forløb og har forklaret, at hun var blevet truet til at tie stille. Bevise noget har hun ikke kunnet; men hun har ikke trukket sin anklage tilbage og har endt med at påberåbe sig Jesus).

258:

29/6. Regimentskriveren for samtlige rytterbønder i Dons ctr. samtlige Almind bys beboere og lodsejere. Forlig.

Der lyses til skifte efter Peder Mortensen Orlufs hustru i Høllund.

Der lyses til skifte efter Bertel Sørensen Skræder i Tolstrup.

Niels Andersen i Store Velling lod læse obligation fra Anders Jensen Ravn i Håstrup på 50 slettedaler med pant i en ager på Rønshave mark.

258b:

1723 - 13. juli:

Læst forordning af 30/6 om medvidere og medhjælpere i toldsvig.

6/7. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 3/8

259b:

22/6 (og 29/6). Regimentskriveren ctr. skovfoged Morten Pedersen af Røj vagthus for mord på rytterbonden Simon Jensen af Egholt. Udsat til dom, 17/8

29/6 (og 6/7) Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. Udsat til dom, 17/8

260:

1723 - 20. juli:

Læst proklama angående bortauktionering af Eltang sogns konge- og kirketiende.

Rytterbønderne Søren Jørgensen Skytte, Niels Jensen, Søren Madsen, Peder Hansen Smed, Christen Hansen, Jens Pedersen og Søren Hansen Smed, alle af Trelde, ctr. skovfoged Jacob Nielsen ibidem. 3/8

261b:

15/6. Dom: Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Anders Kjeldsen af Kragelund for mord. - Sidste Sct. Pedersdag tidligt om morgenen havde Anders Kjeldsen spist noget boghvedegrød, som hans fæstemø Elen Olufsdatter havde tilberedt. Da han havde spist, hvad han ville have, satte han potten med resten af grøden op på en hylde og gik til Kolding. Hans fæstemø og to børn (Margrethe Andersdatter og Kjeld Andersen) stod op en times tid senere og spiste levningen. Elen Olufsdatter havde nok set, at der var noget på grøden, som lignede den allun, manden undertiden brugte for sit dårlige ben. Kort efter blev de alle tre syge og kastede op. Elen gik til sengs og sendte datteren over til nabokonen Anne Madsdatter (Pedersdatter?), som kom og malkede og gav kalvene. Elen og Margrethe drak mælk mod forgiftningen, men det ville drengen Kjeld ikke have, så han fik øl, men døde i løbet af dagen. Mens naboerne var ved at lægge ham på strå, kom manden hjem. Forskellige, heriblandt sognefogeden Anders Risbøl af Asbo (også kaldet Anders Asboe) spurgte Anders Kjeldsen, om det var ham, der var skyld i forgiftningen, men det benægtede han. Sognefogeden skrev et brev til øvrigheden i Kolding om det passerede, og det blev bragt afsted af Enevold Iversen, som fulgtes med Anders Kjeldsen, der gav udtryk for interesse i at vide, hvad der stod i brevet. De skiltes ad hos Jens Andersens i Kolding, og siden har Anders Kjeldsen været forsvundet. Han havde sagt, at han ville ind at anmelde dødsfaldet til øvrigheden for at få barnet begravet. - Den døde dreng var blevet synet af Jep Nielsen Bredstrup og 4 mænd fra Kragelund, samt af 2 kirurger. - Adskillige vidner er blevet afhørt. Det er fæstemøen, der har angivet børnenes fader som den skyldige, og det har været et almindeligt rygte i byen, at det var han. - Fordi han er bortrømt og ikke har fremført noget imod beskyldningen, kender retten, at det er ham, der har forgiftet grøden og derved skilt sin egen søn ved livet, hvilket også ville have overgået det andet barn og fæstemøen, såfremt den gode Gud det ikke ved sit nådige forsyn havde hindret. Han er bortrømt og har taget skylden med sig. Han skal pågribes, hvor han er at finde, og iflg. forordningen af 16/10-1697 knibes med gloende tænger 3 gange mellem gerningsstedet og retterstedet og allersidst på retterstedet. Dernæst skal hans højre hånd levende afhugges med en økse og siden hovedet. Legemet skal lægges på stejle og hovedet samt hånden fæstnes på en stage oven over legemet. - Hvad hans hovedlod angår, da såfremt noget kan opdages at tilhøre ham (siden ifølge en registrering og vurdering af 20/5 han intet ejer), skal det hjemfalde til kongen iflg. lovens 6-6-1.

262b:

Løjtnant Thøger Dyssel i Fredericia lod læse obligation fra fenrik Bone Falch på 200 rdl. med 2. prioritet i hans påboende selvejergård i Skærup.

1723 - 27. juli:

15/6. Regimentskriveren ctr. Peder Christensen, sidst tjenende i Seest præstegård, som er rømt. Udsat til dom, 17/8

Hans Elkjær i Erritsø fremlyser en hest med ridehynde m.m. 1. gang.

1723 - 3. august:

13/7. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 24/8

20/7. Rytterbønderne Søren Jørgensen Skytte, Niels Jensen, Søren Madsen, Peder Hansen Smed, Christen Hansen, Jens Pedersen og Søren Hansen Smed, alle af Trelde, ctr. skovfoged Jacob Nielsen ibidem. Denne har opkrævet naturalieafgifter hos dem og givet nogle lov til at hugge træ. Tingsvidne.

264b:

Hans Elkjær i Erritsø fremlyser en hest med ridehynde m.m. 2. gang.

1723 - 10. august:

Hans Elkjær i Erritsø fremlyser en hest med ridehynde m.m. 3. gang.

265:

1723 - 17. august:

13/7. Dom: Regimentskriveren som eftermålsmand ctr. skovfoged Morten Pedersen af Røj vagthus for mord på rytterbonden Simon Jensen af Egholt. - Morten Pedersen har hugget Simon Jensen i hovedet med sin hirschfænger, så han faldt til jorden. Han belavede sig straks på døden og bad Mette Niskone og Anne Terkelsdatter, som havde overværet overfaldet, om at være vidner. Snart kunne han ikke mere tale, men forinden havde han betegnet skovfogeden som sin banemand. - Morten Pedersen er bortrømt. Der er synsrapport fra to synsmænd og kirurger. - Det kendes for ret, at han bør pågribes og efter lovens 6-6-1 bøde liv for liv, hans hoved med et sværd at skilles fra kroppen, hovedet at sættes på en stage, kroppen at begraves på retterstedet. Sin hovedlod skal han have forbrudt til kongen.

13/7. Dom: Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel i Viuf for ulovligt krohold. - Regimentskriveren har anlagt sagen efter ordre fra amtmanden. Michel Schnegel er en afdanket rytter og pensionist. Det er ikke bevist, at han selv har brygget og brændt; men han har skænket øl og brændevin for de mellem Kolding og Vejle rejsende. Drikkevarerne har han købt i Kolding, der ifølge milepælene kun ligger 6 fjerdingvej fra Kolding. Koldings konsumtionsforpagter har givet ham lov; men tilladelsen agtes ikke for lovgyldig, fordi den seneste forordning af 27/5-1719 befaler: "Og må ingenlunde være tilladt enten øvrigheden eller konsumtionsforpagterne i købstæderne at meddele nogen udenomboende mod en vis afgift frihed eller tilladelse på at holde kro eller brygge ..", hvorfor det kendes for ret, at Michel Schnegel ikke herefter må holde kro. Men da han ikke selv har brygget eller brændt drikkevarerne, og enhver kender hans fattige tilstand, så slipper han denne gang for den mulkt, forordningen nævner.

27/7. Dom: Regimentskriveren ctr. Peder Christensen, sidst tjenende i Seest præstegård, som er rømt. Han er uden lovligt pas og afsked den 21/9-22 undveget sin fødestavn og tjeneste i Seest, og har ikke efter efterlysning og stævning indfundet sig til dragontjeneste. - Efter kgl. befaling af 20/7-1718 bør hans navn straks opslås på galgen, og han skal være arveløs.

Johan Joachim Mejer, organist og instrumentalist i Vejle, lod læse en repartition, som stiftamtmanden på kongens befaling har foretaget til fordeling af rettighederne mellem tre musikanter i Koldinghus amt: Henrich Henrichsen i Kolding, Christian Schmit og ham selv. For hans eget vedkommende er specificeret, hvor han har eneret på at musicere ved værtskaber.

265b:

Mads Thygesen af Pjedsted for datteren Apelone Madsdatter ctr. Søren Mortensen og hans forældre Morten Andersen og Maren Olesdatter i Pjedsted. Se igen 24/8

1723 - 24. august:

3/8. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 21/9 (se også 14/9)

266:

17/8. Mads Thygesen af Pjedsted for datteren Apelone Madsdatter ctr. Søren Mortensen og hans forældre Morten Andersen og Maren Olesdatter i Pjedsted. Med henblik på stævning til tamperretten erhverves tingsvidne på, at Søren Mortensen under løfte om ægteskab har besvangret Apelone Madsdatter, som iøvrigt har ført et uberygtet levned og er barn af gode og skikkelige forældre. Der føres en del vidner fra Pjedsted. Christen Christensen har engang spurgt Søren Mortensen, om det var hans alvor, at han ville have Apelone. Dertil har han svaret og svoret på, at han aldrig vil forlade hende. En Christen Christensen, som tjener hos Apelones bror Thyge Madsen (hos hvem Apelone boede), har hørt Søren sige, at han ville have hende, hvis han kunne få hendes broders gård, eller hvis han ville give ham 200 rdl. med hende. - Vidnerne bekræfter, at de to unge holdt tvistende meget af hinanden og har opsøgt hinanden overalt, når de havde lejlighed til det. - Der har været snak om, at broderen Thyge engang er gået over til en nabo for at sove, så Søren og Apelone kunne sove sammen. Det er rigtigt, at han sov ude, men det var for at give sengeplads til en tærskerdreng, der var lejet for nogle dage. Og Søren var godt nok kommet og havde lagt sig på sengen, men han havde beholdt både støvler og sporer på, i alt fald så længe vidnet var vågent. - Efter stævnemålet er der kommet en historie (måske med Sørens far som kilde) frem om, hvad Apelone foretog sig ved en julestue, at hun da havde været i kammer med nogle ryttere, efter at de havde jaget hendes broder Thyge ud. Provstens tjenestekarl Hans Christen kan bekræfte, at hun rigtignok var til julestue sammen med andet godt folk, og at nogle karle blev jaget ud af ryttere med dragne kårder, og hun blev derinde, men hun var sammen med mange andre både kvinder og karle, og hun var ikke i kammer med nogen, så vidt han vidste. Karlen har nok hørt en vise digtet om Skovbøllings piger, men han kendte ikke dens indhold. - Alt i alt bekræfter vidnerne, at Apelone har levet skikkeligt og uberygtet, men at de to altså har elsket hianden, så hun nu er gravid. Det bekræftes også, at Sørens far har været meget kølig over for forbindelsen. - Se iøvrigt nedenfor.

268b:

Se ovenfor. Morten Andersen i Pjedsted og hans søn Søren Mortensen ctr. Apelone Madsdatter m.fl. - Faderen vil gerne bevise, at hans unge søn er blevet efterstræbt af Apelone, og at denne er tilskyndet dertil af sin familie, så hun kunne blive besvangret og ved ægteskab komme i besiddelse af Morten Andersens gård. I den forbindelse vil han også gerne bevise, at Apelone ikke er så uberygtet endda. Vidnerne bekræfter, at Apelone hyppigt har opsøgt Søren, men også, at Søren lige så tit har opsøgt Apelone. De har fulgtes med hinanden både i skov og på mark igennen godt 3 år. Men de ved stort set ikke, at deres møder har givet anledning til ukyskhed. Dog har Jens Albinsen fundet dem liggende sammen i hinandens arme i buskene på marken, som kaldes Sønder Kær, og een gang havde han set, at hun havde følt ham i bukserne; men ellers havde han ikke set andet end skikkeligt og godt. - Anne Hansdatter har hørt sige, at Apelone for ca. 5 år siden var gået til julestue med andre; og da sagde man, at hun var gået i krog eller kammer, men med hvem vidste hun ikke. Hun havde ellers hørt, at de ved julestuen havde en leg på gulvet, og en rytter sad ved Apelone, hvorfor hendes broder Thyge forsøgte at få hende ud fra julestuen, hvorover der opstod klammeri. - Maren Nielsdatter, der tjener hos Morten Andersen, har engang set Søren tage Apelone på brysterne, og hun igen har set hans (der står ikke, hvad hun så). Hun har også hørt Apelone opfordre Søren til at opsige sine forældre og herefter følge hendes råd, siden det var hende, han skulle leve og dø med. - De fleste af vidnerne kan fortælle om de vrede forbandelser, Apelones familie har udstødt mod Søren og hans familie, efter at Søren var rejst væk.

270b:

Læst plakat af 21/8 om, at to huse på Fovslet mark skal sælges ved auktion.

Henrik Hansen fra Grene opbød 70 rdl. børnepenge, som tilhører hans myndling ... Laursdatter Gjødvad, 1. gang.

Jep Christensen i Rugsted opbød 70 rdl. børnepenge, som tilhører hans myndling ... Laursdatter, 1. gang.

1723 - 31. august:

Regimentskriveren ctr. Niels Hansen Høst af Eltang for resterende afgift. Udsat til dom, 2/11

271:

Læst forordning af 20/8 med nærmere forklaring på, hvorfra pengene til delinkventers fængsel, underhold og exekution skal tages.

Rytterbonden Søren Nielsen Gye af Trelde og hans datter Maren Sørensdatter ctr. Jens Sørensen Bull af Gårslev, der under løfte om ægteskab har besvangret Maren, samt hans forældre Søren Jensen Bull og hustru Kirsten Jensdatter af Gårslev. Der føres vidner på, at Maren ellers har forholdt sig uberygtet og er født af ærlige og skikkelige forældre. Den unge mands fader blev spurgt, om han havde noget at indvende imod vidnesbyrdene, men svarede nej, han vidste ikke andet om hende end hvad ærligt og tilbørligt er. Hans søn er, så vidt han ved, nu i København. Tingsvidne.

Børnepengene opbudt 2. gang.

1723 - 7. september:

Birkedommer Thomas Ebbesen lovbød 2. gang (se dog 27/4) 1/2 gård i Bølling med dertil liggende enemærke Jubelholm samt et kassehus liggende på Fuglsang mark.

Rytterbonden Hans Simensen af Lilballe opbød som formynder for afgangne Laurs Andersens datter, forhen boende på Løvlund, Sophie Cathrine, for 3. gang 70 rdl. af myndlingens børnepenge. Sr. Henrik Mathiasen af Vejle begærede at låne pengene mod pant i hans ejendom i Vejle. Hans Simensen afstod fra at tage imod tilbudet, idet han kun kunne tage imod sikkerhed i ejendomme eller jord, som han kendte, siden han ellers ikke kunne være forsikret imod ulykkelig ildebrand. Pengene forblev under rettens forsegling med fradrag af rettens gebyr og betaling for tingsvidne: 69 rdl. 1 mk. 2 sk. - (Det var Jep Christensen i Rugsted, der foretog første opbydelse).

271b:

Henrik Hansen fra Grene opbød 3. gang 70 rdl. af sin myndling Anna Laursdatters arv efter hendes fader Laurs Andersen, som boede og døde på Løvlund. - Henrik Mathiasen i Vejle begærede at låne pengene mod 1. prioritet i hans gård ibidem. Men Henrik Hansen turde ikke tage pant i andet end jord af ejendomme af hensyn til ulykkeligt tilfælde. Så pengene forblev under rettens forsegling.

Madame sl. Laurits Risoms af Smidstrup ctr. en del rytterbønder i Smidstrup sogn for resterende korntiende. 14/9

Lauge Bennetsen af Egum ctr. Jens Hansen ibidem i markstrid. Forlig.

1723 - 14. september:

(24/8). Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. Byfoged Peter Høeg af Fredericia afhører som den anklagedes forsvarer nogle vidner, som var blevet afhørt af anklageren, inden forsvareren havde lejlighed til at møde i retten. Han vil høre, om vidnerne var til stede ved det slagsmål, der førte til Jens Christensens død, og om de har noget at sige Hans Michelsen på med hensyn til slagsmål, tyveri eller trolddom. - Der har været snak om, at han engang tog en karl med sig ud på marken og fjernede en hestesko fra en anden mands hest. Han har også været beskyldt for at have taget penge fra sl. Henrik Nielsen. Det har sønnen Niels Henriksen foreholdt ham, idet han har opfordret ham til at rense sig for beskyldningen, fordi han ellers ikke var værd at drikke af kande med. Hans Michelsen accepterede det, men gjorde aldrig noget ved det. - Han har deltaget i en del slagsmål efter grandestævner, men vist ikke mere end andre mænd i byen, og det var mange år siden. - Der har fornylig været mummesnak om trolddom om hans kone. - Tingsvidne. (Se videre 21/9)

273:

7/9. Madame sl. Laurits Risoms af Smidstrup ctr. en del rytterbønder i Smidstrup sogn for resterende korntiende. 28/9

Søren Madsen af Trelde ctr. Søren Nielsen Ougesen ibidem for vold. 28/9

273b:

Sl. Hans Jensens enke Kirsten Jesdatter og hendes søn Jes Hansen anmelder ildsvåde og får tingsvidne for at søge kongen og medlidende kristne om hjælp.

Birkedommer Thomas Ebbesen lovbød 3. gang 1/2 gård i Bølling med dertil liggende enemærke Jubelholm samt et kassehus liggende på Fuglsang mark. Sr. Herman Skuster af Kolding og kæreste mad. Anna Lasdatter Bonum begærede skøde.

274:

Skøde efter foranstående lovbydelse fra birkedommer Thomas Ebbesen og kæreste Anna Amalia Bertelsdatter til Herman Mortensen Skuster og kæreste Maren Lasdatter Bonum. Den halve gård var tilskødet Thomas Ebbesen af Søren Simonsen i Hjelmdrup d. 11/3-23 og kassehuset af Anders Iversen i Bølling.

1723 - 21. september:

24/8 (se også 14/9). Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 5/10

274b:

1723 - 28. september:

14/9. Madame sl. Laurits Risoms af Smidstrup ctr. en del rytterbønder i Smidstrup sogn for resterende korntiende. Udsat til dom, 2/11

14/9. Søren Madsen af Trelde ctr. Søren Nielsen Ougesen ibidem for vold. 12/10

Skovfoged Peder Krat angav skovhugst.

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

1723 - 5. oktober:

Læst plakat ang. bortforpagtning af familieskatten.

Christen Bjerg af Erritsø efterlyste en hest 1. gang.

Regimentskriveren ctr. Morten Johansen af Trelde om fæstes forbrydelse. Udsat til dom, 2/11

Regimentskriveren stævner Niels Christensen, Peder Madsen, Niels Madsen og Poul Poulsen af Follerup som hovedmænd i et slagsmål. 12/10

275:

21/9. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 12/10

1723 - 12. oktober:

5/10. Regimentskriveren stævner Niels Christensen, Peder Madsen, Niels Madsen og Poul Poulsen af Follerup som hovedmænd i et slagsmål. De havde været samlet for at dele byens videpenge. Udsat til 26/10, men ikke set igen.

5/10. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. 19/10

Mads Hansen af Viuf ctr. Anders Roskild ibidem. 19/10

275b:

Jens Enevoldsen i Grejs efterlyste en hoppe.

Hans Thomsen i Ødsted efterlyste en hest.

Christen Bjerg af Erritsø efterlyste en hest 2. gang.

28/9. Søren Madsen af Trelde ctr. Søren Nielsen Ougesen ibidem for vold. Niels Rasmussen har vidnet, at søndagen for 8 dage siden, fulgtes han med Søren Nielsen Ougesen ud i marken for at bygge en vangvogterhytte, og da sagde sidstnævnte til ham: Søren Madsen har været 2 gange i min gård og skændtes med mig. Kommer han 3. gang, skal en af os blive på stedet. Sagen udsat til 19/10, men er ikke set igen.

1723 - 19. oktober:

12/10. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. Udsat til dom, 9/11

Læst forordning af 24/9 om smør-, kød- og flæskefustager.

276:

12/10. Mads Hansen af Viuf ctr. Anders Roskild ibidem. 26/10

Niels Andersen i Andkær ctr. Peder Orlof i Høllund. Udsat til 2/11, men ikke set igen.

1723 - 26. oktober:

Jens Andersen af Viuf er sætteskriver i følgende sag:

Birkeskriver Just Lund ctr. Søren Nielsen Skræder ved Grindsted kirke. Søren Nielsen tilstod, at han både brændte og solgte noget brændevin for rejsende og undertiden en drik mjød og øl, men ikke dermed holdt noget uskikkeligt hus. Men det er hans tanke ikke at bo der længere end til Voldermisse, ellers vil han søge tilladelse til krohold, da der ingen købstad er nærmere end 4-5 mil. Beder derfor om tiltalefrafald. Sagen udsat til 9/11, men ikke set igen.

Regimentskriveren ctr. Hans Olufsen i Bølling for vold mod exekutanten Hans Christoffersen. - Denne kom den 29/9 til Hans Olufsen for at eksekvere ham for 10 mark resterende månedspenge. Hans Olufsen var til kros, og exekutanten fik af konen lov til at låne en seng at ligge i, da han var syg af koldesygen. Da Hans Olufsen var kommet hjem ville han give ham brændevin at drikke, men overfusede ham dernæst, fordi han ville exekvere ham. Han overfaldt ham nogle gange uden for på gaden og truede ham også med en ulykke, idet han mindede ham om Hans Michelsen, der sad på slottet. Udsat til 9/11, men ikke set igen.

276b:

Jens Jensen af Kongsted Torp stævner Hans Jørgensen Gammel i Stoustrup til at anhøre forbud mod at bygge. Forbudet konfirmeres af retten på Jens Jensens ansvar.

19/10. Mads Hansen af Viuf ctr. Anders Pedersen Roskild ibidem. Sagen kan fortsættes mod Morten Nielsen i Almind. 9/11

277:

Christen Bjerg af Erritsø efterlyste en hest 3. gang.

Thomas Houballe i Viuf fremlyste ...

1723 - 2. november:

Skovfoged Søren Svendsen angav at have optaget Hans Jensen i Taulov Nebel med 2 vogne i selvejerbonden Hans Buls gård.

Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Mette Hansdatter ibidem. 16/11

Amtsforvalter Ancher Hansen ctr. Peder Qvist og hans svigersøn Rasmus Jensen af Idskov (Egeskov?) for restance. 16/11

31/8. Dom: Regimentskriveren ctr. Niels Hansen Høst af Eltang for resterende afgift. - Han har ikke betalt afgift af sit fæstehus hverken for indeværende eller foregående år, ialt 3 rdl. 5 mk. 10 sk. Han har erkendt gælden, men ejer aldeles intet uden en hustru og 5 børn, og han har en tid lang været nødt til med øvrighedens tilladelse at besøge godtfolk om almisse. Tidligere har han betale 24 sk. om året til amtstuen og gjort arbejde for præsten for resten af pengene. - Det er ikke forsvarligt at betro ham huset længere; han bør have sit fæste forbrudt og betale restancen til regimentskriveren.

5/10. Dom: Regimentskriveren ctr. Morten Johansen af Trelde om fæstebrevs underkendelse. - Han er den 14/6-1720 forundt et jordløst hus i fæste og har dog ikke siden indfundet sig hverken for at svare afgift af huset eller for at hente fæstebrevet. Trods kald og varsel har han ikke indfundet sig i retten. - Hans fæstebrev bør være forbrudt og magtesløst, og hans hus i Trelde kan fæstes ud til andre.

277b:

28/9. Dom: Madame sl. provst Laurits Risoms af Smidstrup ctr. en del rytterbønder i Smidstrup sogn for resterende korntiende, ialt 10 rdl. 11 sk. fra Niels Henriksen i Lille Velling, Anders Michelsen ibidem, Ole Klinkhammer i Store Velling og Niels Jensen ibidem. De skal betale. (Niels Henriksen havde nok erkendt sin gæld og sin vilje til at betale, men først når hans hustru havde fået anvist et andet stolestade i kirken).

1723 - 9. november:

Læst forordning af 28/10 om mark- og udredningspenge for dragon- og soldaterlægdene i Danmark.

Læst privilegium af 1/11 for forrige trompeter Niels Eriksen af Højen til med egne hænder at ernære sig ved musikprofessionen i Koldinghus amt og købstad.

19/10. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Michelsen af Lille Velling for mord på naboen Jens Christensen i Store Velling. - De to mænd havde sammen med flere andre været forsamlet i Jørgen Jensens hus i Store Velling. Der var opkommet klammeri om nogle stave, som Jens Christensen beskyldte Hans Michelsen for at have taget. Jens Christensen havde beskyldt Hans Michelsen for tyvepak og trælpak, slængt sin kofte fra sig og var gået til angreb på ham. Mads Buhl, Jens Hansen og Niels Hansen skilte dem ad. Da Jens Christensen ville tage sin kofte på, fik han et slag i hovedet med en trebenet stol. Hans Madsen sagde, at det var Hans Michelsen, der havde gjort det. Det blev bekræftet af en pige på knapt 13 år, Susanne Jensdatter, som havde set det ske. - Straks efter ulykken har Hans Michelsen med sine bemærkninger og al sin klage bekræftet, at han var den skyldige, men i retten har han nægtet. (De fleste vidner er blevet ført, inden han endnu havde fået en forsvarer, som kunne stille kontraspørgsmål). - Feltskærer Johan Rode og Lambert Friderich Engvardi, kirurg i Kolding, har foretaget obduktion og fundet pandebenet brækket i fire stykker samt en stor del blod derunder, så Jens Christensen umuligt kunne have levet efter slaget. Det bekræftes af synsmændene. - Det er især Hans Michelsens egne udsagn lige efter ulykken, der fælder ham. Straks da han blev beskyldt for gerningen, havde han f.eks. sagt: "Han må lige så vel have noget som jeg!". Susanne Jensdatters vidnesbyrd ser man heller ikke helt bort fra, skønt hun endnu ikke er 13 år. Iøvrigt har Hans Michelsen trods sin benægtelse ikke kunnet modbevise noget af det fremførte og heller ikke kunnet udpege en af de andre som gerningsmand. - Retten opsummerer: 1) Der var intet andet klammeri end det mellem Jens Christensen og Hans Michelsen, 2) De blev adskilt, og da havde Hans Michelsen lejlighed nok til at absentere sig, og 3) han har da været uden for al fare, idet Jens Christensen var under naboernes styrelse. 4) Han har hverken kunnet afbevise eller sigte nogen af de andre, som var i stuen. 5) Han har gjort gerningen med den trebenede stol. - Hvorfor ej rettere vides at kunne kendes og dømmes, end Hans Michelsen, som agtes for rette og sande banemand, hvor misgerningen hverken kan anses for våde eller nødværge, bør straffes efter loven således: Hans hoved fra kroppen at skilles ved et sværd og nagles på en stage og kroppen ved retterstedet at begraves uden kirkegården. Hans hovedlod bør være forbrudt.

278:

Hans Michelsen erklærede sig til appel, siden han mente, at ej alt var forsvaret således, som det burde.

Rytterbonden, sognefoged Niels Pedersen af Børup i Taulov sogn anmeldte ildsvåde. Tingsvidne.

26/10. Mads Hansen af Viuf (opr. ctr. Anders Pedersen Roskild ibidem, men nu) ctr. Morten Nielsen i Almind. 23/11

1723 - 16. november:

Regimentskriveren ctr. en del unge mænd på ryttergodset, som er bortrømt for at undgå dragontjeneste. 23/11

279:

Stovstrup mænd ctr. Laurs Gammel ibidem. 23/11

Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. 23/11

280:

Peder Bendixen af Øster Gesten anmelder ildsvåde og får tingsvidne til at vise medlidende kristne for at søge deres hjælp.

2/11. Amtsforvalter Ancher Hansen ctr. Peder Qvist og hans svigersøn Rasmus Jensen af Idskov (Egeskov?) for restance. 23/11

2/11. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Mette Hansdatter ibidem. 30/11

Læst forordning om kornskatten for 1724.

Læst patent om højesteret for 1724.

Niels Madsen af Lejrskov efterlyste en plag.

Jens Enevoldsen af Bredal norden Vejle efterlyste en hoppe.

1723 - 23. november:

16/11. Regimentskriveren ctr. en del unge mænd på ryttergodset, som er bortrømt for at undgå dragontjeneste. 30/11

Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Poul Andersen og søn Peder Poulsen af Bække vedr. landsoldat Peder Svendsens død. 7/12

281:

16/11. Stovstrup mænd ctr. Laurs Jørgensen Gammel ibidem. Udsat til dom, 21/12

16/11. Amtsforvalter Ancher Hansen ctr. Peder Qvist og hans svigersøn Rasmus Jensen af Egeskov for restance. 30/11

281b:

Hans Hansen Bull af Eltang stævner en del personer for afkald, lovbud og skøde vedr. den selvejergård i Eltang, som Iver Hansen Bull påboede og fradøde. - Hans Hansen af Eltang gav afkald for sin hustru Else Hansdatter og hustrus søster Maren Hansdatter efter deres farbroder Iver Hansen Bull. - Hans Pedersen Kyed i Bjert, Hartvig Hansen i Viuf, Poul Andersen i Sønder Vilstrup gav afkald som værger for afdøde Peder Hansen Bulls børn på Landerupgård, Hans Pedersen og Mads Pedersen Bull, Iver Pedersen Bull, Else Pedersdatter Bull. - Anders Christensen af Smidstrup gav afkald for sin hustru Maren Laursdatter efter hendes morbroder Iver Hansen Bull. - Jens Andersen af Viuf gav afkald for sin hustru Maren Pedersdatter for hendes arv efter moderen sl. Maren Hansdatter. Afkaldstingsvidne.

9/11. Mads Hansen af Viuf ctr. (opr. Anders Pedersen Roskild ibidem, men nu) Morten Nielsen (her: Morten Pedersen) i Almind. - Ved et grandestævne havde Anders Roskild sagt, at Mads Hansen havde kørt boghvede ind en fredag aften. Granderne ville undersøge, om det var rigtigt, for i så fald havde han gjort det uhjemlet og skulle straffes. Det skulle have været søndag aften. Anders Roskild havde hørt det fra en mand i Almind. Det var Morten Nielsen, som ved et af retsmøderne står frem og tilstår, at han har sagt sådan, men også tilbyder sin ed på, at han kun har set Mads Hansen køre boghvede en søndag aften. Sagen udsættes idag til nyt stævnemål den 7/12, men er ikke set igen.

16/11. Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. 30/11

284:

Gården i Eltang, som sl. Iver Bul og hustru Boeld Christensdatter er fradød, lovbudt 1. gang.

Efterlysning af Agate Jensdatter fra Vester Gesten, som er rømt fra sin fæstemand Anders Pedersen ibidem. (30/11)

1723 - 30. november:

Læst forordning af 5/11 om, hvornår sigtelses- og benægtelses ed må aflægges.

23/11. Regimentskriveren ctr. en del unge mænd på ryttergodset, som er bortrømt for at undgå dragontjeneste. Efterlysning og stævning har drejet sig om Knud og Hans, der er sønner af Peder Hansen af Brøndsted, Jens Nielsen, Niels Jørgensens søn af Brøndsted, Thomas Jørgensen, der er bror til Kjeld Jørgensen i Hjarup, Lauge Laugesen og Niels Jensen i Egtved, Iver Nielsen og Johan Jacobsen af Vamdrup samt Morten Lassen i Gårslev. Nogle fædre er mødt op og har, om muligt, forklaret, hvor deres sønner opholdt sig i tjeneste, og har også afvist, at det har drejet sig om rømning for at undgå dragontjenesten. For nogles vedkommende frafaldes stævningen, andre skal stævnes til 2. tingdag efter næste påske (se 11/4-24). Sagen mod Iver Nielsen og Morten Laursen af Gårslev skal fortsætte 21/12, hvor den dog ikke er set.

16/11. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Mette Hansdatter ibidem. 14/12

284b:

Mad. Christence Hegelunds i Fredericia ctr. en del debitorer i Vejlby sogn for lånekorn og penge. 7/11

23/11. Amtsforvalter Ancher Hansen ctr. Peder Qvist og hans svigersøn Rasmus Jensen af Egeskov for restance. Udsat til dom, 21/12

23/11. Efterlysning af Agate Jensdatter fra Vester Gesten, som er rømt fra sin fæstemand Anders Pedersen ibidem. 7/12

Jens Andersen sætteskriver i følgende sag:

23/11. Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. 7/12

288:

Gården i Eltang, som sl. Iver Bul og hustru Boeld Christensdatter er fradød, lovbudt 2. gang.

Stafen Iversen i Bække fremlyste en hest 2. gang.

Hans Pedersen af Rodevad (Rådvad) efterlyste en hoppe.

Skovfoged Peder Krat angav skovhugst.

Skovfogederne Søren Svendsen og Niels Pedersen angav skovhugst.

1723 - 7. december:

23/11. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Poul Andersen og søn Peder Poulsen af Bække vedr. landsoldat Peder Svendsens (Peder Smidts) død. 21/12

30/11. Efterlysning af Agate Jensdatter fra Vester Gesten, som er rømt fra sin fæstemand Anders Pedersen ibidem. - Hun mødte selv op og forklarede årsagen til, at hun var rejst bort: Havde hørt sin fæstemand og hans moder lægge råd op sammen om, at Agate alene skulle betale gården; derefter skulle han være ond og uforligelig imod hende. De fik en aftale om, at han selv skulle lade hende køre bort; men det indgik i aftalen, at hun senere skulle komme og hente sine midler. Det gjorde hun ikke. - Fire mænd af Store Anst bekræfter præsteenkens attest om, hvornår trolovelsen skete, og at Anders Pedersen har forholdt sig ærligt og skikkeligt. Agathe har ikke stillet kaution, så hun skal blive under prokurator Jep Bredstrups opsyn og varetægt indtil sagen er blevet pådømt ved tamperretten i Ribe. Tingsvidne.

288b:

30/11. Mad. Christence Hegelunds i Fredericia ctr. en del debitorer i Vejlby sogn for lånekorn og penge. 21/12

Jens Andersen sætteskriver i følgende sag:

30/11. Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. 14/12

289b:

Mads Nielsen af Mejsling fremlyste 3 stude.

Skovrider Johan Brandt af Andkær efterlyste en stud.

Hans Hansen af Eltang m.fl. (se efterfølgende skøde) lovbød 3. gang den gård i Eltang, som sl. Iver Bul og hustru Boeld Christiansdatter har ejet og påboet. Højagtbare og velfornemme mand Hans Hansen Bul af Eltang og hustru Anna Christensdatter begærede skøde. Se også 14/12

290:

Skøde efter foranstående lovbydelse på den gård i Eltang, som Iver Bull og hustru Boeld Christensdatter er fradøde til Hans Hansen Bull af Eltang og hustru Anna Christensdatter fra: Hans Hansen af Eltang på vegne af hustruen Else Hansdatter og hustrus søster Maren Hansdatter, som er broderbørn af Iver Bul; Hartvig Hansen af Viuf, formynder for Else Pedersdatter Bull af Landerupgård, Iver Buls anden broders datter; Lauritz Madsen af Håstrup p.v.a. sin datter Maren Laursdatter, som er sl. Iver Buls søsterdatter og nu er gift med Anders Christensen i Smidstrup, som ikke selv kunne komme idag på grund af svaghed; Jens Andersen af Viuf p.v.a. sin hustru Maren Pedersdatter som arving efter hendes sl. mor Maren Hansdatter, der var født på samme gård i Eltang; Hans Markussen af Frøstrup på egne vegne efter sin sl. mor Maren Hansdatter, som og i samme gård er født; Hans Jensen af Seest med fuldmagt fra Nis Markussen af Hjermdrup med formynderen Nis Trouelsens samtykke; Knud Knudsen Horskjær, landdragon, efter hans mor Anna Hansdatter, og Jacob Bartramsen af Lejrskov som formynder for Hans Sørensen, arving efter hans sl. moder Anna Hansdatter. Der nævnes skøder tilbage til MDXC, lørdagen efter Dom. Reminiscere. (se også 14/12)

1723 - 14. december:

30/11. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Mette Hansdatter ibidem. Udsat i 14 dage (se 11/1-1724)

Møllerenken i Børkop mølle (Kirsten Pedersdatter, enke efter Thomas Pedersen) lod læse en kontrakt med mølleren i Brøndsted mølle Jes Simonsen.

290b:

7/12. Hans Kyed af Nørre Bjert og Poul Andersen af Sønder Vilstrup p.v.a. deres myndlinge Hans Pedersen og Mads Pedersen Bul af Landerupgård og Iver Pedersen Bul ibidem lovbød 3. gang den ene lod af en selvejergård i Eltang, som deres farbror Iver Bull er fradød. Hans Hansen Bul og hustru Anna Christensdatter begærede skøde.

7/12. Skøde efter foranstående lovbydelse.

Hans Pedersen i Glibstrup lovbød et gadehus med kålhave m.m. ibidem 1. gang.

Jens Sørensen af Rugsted efterlyste ...

Oluf Jensen af Starup ctr. Peder Michelsen og Thomas Pedersen, begge af Ågård. Forlig, idet de vil betale Oluf Jensen 6 rdl. inden 8 dage; ellers står sagen dem åben for. Sagen derfor udsat til 21/12, men ikke set mere.

7/12. Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. Udsat til 21/12, men ikke set før 11/1

1723 - 21. december:

7/12. Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Poul Andersen og søn Peder Poulsen af Bække vedr. landsoldat Peder Svendsens (Peder Smidts) død. - Tingsvidne. - Søndag den 17/10 havde Peder Svendsen været i hår med Poul Andersen og søn på Bække kro. Sognefoged Anders Risbøl af Asbo skilte dem ad ved andres hjælp, hvorefter han red hjem. Det gik så hurtigt med at skille dem ad, fordi præsten havde befalet det; og de nåede end ikke at give hinanden ørefigener; ingen af dem havde nogen slags våben i hånden. Peder Svendsen gik så med Bertel Ulfs enke Karen Hansdatter og hendes søn Hans Olesen hjem til Asbo. Senere gik de to unge mænd igen til Bække, hvor de var en tid lang på kroen. Der forekom intet slagsmål. Her måtte Hans Olesen befordre Peder Svendsen til sengs, fordi han var blevet for drukken til at gå hjem. Han stod op næste dag ved middagstid, gik ind til Peder Madsens for at få noget mad og kom om aftenen tilbage til sin madmor i Asbo. Næste dag var han dårlig. Han mente, det kom af et hold, han havde løftet sig til på Mattrup, og både på sognefogedens og madmoderens forespørgsel nægtede han, at det havde noget at gøre med slagsmålet på kroen. Han døde efter en uges forløb.

7/12. Mad. Christence Hegelunds i Fredericia ctr. en del debitorer i Vejlby sogn for lånekorn og penge. 11/1

291:

Hans Pedersen i Glibstrup lovbød et gadehus med kålhave m.m. ibidem 2. gang.

30/11. Dom: Amtsforvalter Ancher Hansen ctr. Peder Qvist og hans svigersøn Rasmus Jensen af Egeskov for restance. - Peder Qvist er blevet exekveret for sin restance på 15 rdl. i 1716 og 1717 og er udeblevet et par gange, hvor restancen skulle undersøges. Han skal betale. (Svigersønnen er annexbonde, og sagen imod ham er frafaldet).

23/11. Dom: Stovstrup mænd ctr. Laurs Jørgensen Gammel ibidem. - Laurs Jørgensen har opført et hus i sin skovhave sønden for Stovstrup sådan, at der ikke kan være forte, fædrift eller kørevej, uden at byens rytterbønder får skade på deres hegnede mark og korn. Han skal atter nedbryde huset. De bøder, som han kunne være pligtig til som den, der har handlet imod lovligt gjorte forbud, er der ikke blevet stillet krav om; men han skal betale sagsøgernes omkostninger.

1724

291:

1724 - 11. januar:

I Den Velsignede Jesu Navn begynde Vi at Skrive og ting holde i Dette aar Anno 1724 den 11. Januari. I birkedommerens forfald som sættedommer Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle og udi birkeskriverens lovlige absence dertil anordnet sætteskriver Jens Andersen af Viuf. Tingmænd: Michel Schnegel, Stephen Kurtz, Peder Smed og Hans Iversen, alle af Viuf, Mickel Damsgaard og Hans Madsen af Fredsted, så og Stephen Hansen af Almind.

Regimentskriveren lader nogle mænd fra Hjarup afhjemle en forretning angående noget hø på Fovsletgård.

Anders Hansen Risbøl af Asbo ctr. Samuel Eliasen i Kragelund m.fl. 25/1

21/12. Mad. Christence Hegelunds i Fredericia ctr. en del debitorer i Vejlby sogn for lånekorn og penge. - Udsat til dom, 15/2

291b:

(14/12). Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. 25/1, se 26/1

14/12. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Mette Hansdatter ibidem. 25/1

Hans Pedersen i Glibstrup lovbød et gadehus med kålhave m.m. ibidem 3. gang. Udsættelse til 25/1 (se 26/1)

1724 - 18. januar:

Regimentskriveren ctr. Henrik Eliasen i Borre mølle for restance. 25/1

Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Ditlev Andersen angav skovhugst.

Jens Nielsen af Gudsø og Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

1724 - 25. januar:

11/1. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. Mette Hansdatter ibidem. 1/2

Jens Andersen af Viuf sætteskriver i følgende sag:

Regimentskriveren ctr. Dorthe Christensdatter af Skærup for fødsel i dølgsmål og barnemord. Udsat til dom 8/2

292b:

18/1. Regimentskriveren ctr. Henrik Eliasen i Borre mølle for restance. 1/2

11/1. Anders Hansen Risbøl af Asbo ctr. Samuel Eliasen i Kragelund og Jørgen Hauftorn m.fl. - Tingsvidne. - Noget før jul var de med 4 mænd kommet til Anders Risbøls gård om aftenen og for at få staldplads og husly for et par timer. De havde besværet sig over stalden. Da de var kommet ind i stuen, havde de forlangt brændevin hentet, men de fik kun øl. Ved bordet lavede de en voldsom larm. Anders Risbøl bad nogle gange om at få fred i sit hus. Anders Ulf, en ung karl fra byen satte så Jørgen Hauftorn ud af døren og stængte den; men nogen tid efter var Jørgen Hauftorn inde igen, og døren var gået i stykker. Ingen havde set, at det var ham, der havde gjort det.

293:

Da natten trængte sig på, blev øvrige sager udsat til imorgen kl. 8.

1724 - 26. januar:

(Se lovbydelsen 11/1). Hans Glojer af Glibstrup lod læse en panteforskrivning fra Hans Pedersen i Glibstrup på 50 slettedaler med pant i et hus, som han allerede bebor. (Aftægtslignende bestemmelser).

293b:

Jens Andersen sættedommer i følgende sag:

Hans Pedersen i Glibstrup ctr. Hans Olufsen og Anders Bertelsen i Asbo ang. skovhugst. 15/2 (se 16/2)

295:

11/1. Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. 15/2

1724 - 1. februar:

Skovfogederne Peder Krat og Niels Hansen angav skovhugst.

Læst kgl. befaling til stiftamtmanden med forbud imod, at trompeteren Niels Eriksen gør ringeste indpas i Vejles musikanters privilegier. Det er Oluf Poulsen og Christian Madsen Krag. Niels Eriksen havde den 20/11-1720 af krigskancelliet fået tilladelse til at ernære sig i Kolding amt med musik.

Skovrider Brandt i Andkær og hr. jægermester Bielches skytte fremlyste en vogn, der var læsset med båndstager, 1. gang.

295b:

Amtsforvalter Thomas Folsach ctr. Peder Christensen af Hejnsvig, Niels Nielsen af Fugdal og Christen Christensen af Nollund for resterende landgilde. Synsmænd har vurderet deres eje og afhjemler deres syn. De oplyser, at de tre tiltalte ikke er i en sådan tilstand, at de kan betale landgilden. Niels Nielsens hustru går undertiden om at betle. Egnen er så slet, som den nogensteds i landet er at finde; mange steder er øde, og mange af de beboede steder betaler aldrig landgilde, men har ondt ved blot at betale skatterne. Peder Christensen og Niels Nielsen er ikke skødesløse eller onde husholdere; de har stræbt deres yderste, når de har haft deres helbred. Christen Christensen er gammel og har mange små børn. Den halve gård ved siden af Christen Christensens har i mange år ligget øde, mens han selv ved sit store arbejde og slæb dog har holdt sin gård nogenledes vedlige og udredt skatterne. - De tre mænd vedstår deres gæld; men de kan ikke betale den; øvrigheden har tit og mange gange ladet dem exekvere og tribulere. Herefter kan de ikke betale nogen landgilde, såsom de altid må købe kornet. Hvis kongen vil eftergive dem landgilden, vil de af al magt bestræbe sig på at betale skatterne. - Tingsvidne.

25/1. Regimentskriveren ctr. Henrik Eliasen i Borre mølle for restance. 15/2 (se 16/2)

25/1. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 15/2

296:

Hartvig Hansen af Viuf lod læse afkald fra Bertel Madsen af Landrupgård, som har påtaget sig svogeren Hartvig Hansens værgemål for sin søster Else Pedersdatter Bul i Landerupgård, efter farbroderen Iver Bul i Eltang.

1724 - 8. februar:

Hans Hansen af Verst, som bebor et hospitalshus, anmelder ildsvåde.

Iver Jørgensen af Verst, som bebor et hospitalshus, anmelder ildsvåde.

25/1. Dom: Regimentskriveren ctr. Dorthe Christensdatter af Skærup for fødsel i dølgsmål og barnemord. Hun har født et drengebarn i dølgsmål i sin seng og straks klemt det ihjel mellem knæene. Hun er bortrømt fra dem, som holdt vagt over hende. Hun bør pågribes og efter lovens 6-6-7 henrettes ved et sværd, hendes hoved at nagles på en stage og kroppen ved retterstedet at begraves. (I retten har hun tilstået alt og blot bedt om at komme i kristen jord. Hun har i 4 år tjent hos Hans Bock i Skærup, hvor hun også er blevet holdt i arrest).

296b:

Læst rentekammerets ordre af 1/2 om told af okser.

Skovrider Brandt i Andkær fremlyste en vogn, der var læsset med båndstager, 2. gang.

1724 - 15. februar:

26/1. Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter ctr. Poul Jensen Hjuler for voldtægt. Udsat til dom, 28/3

297:

Regimentskriveren ctr. Niels Olufsen af Børkop og Niels Pedersen Hanneberg, tjenende ibidem. 29/2

298b:

Oberstløjtnant Dileben af Fredericia ctr. rådmand Richter(?), Frederik Amager m.fl. Udsat til 22/2, men er ikke set igen. Oberstløjtnanten får udmeldt 36 mænd af birket til at syne hans hus i Fredericia. De sagsøgtes advokat, Lyder Laursen af Fredericia, tvivler på, at der kan udmeldes mænd af birket til en opgave uden for dets jurisdiktion, og mener ellers nok, at der er over 100 forstandige borgere i Fredericia, som kan foretage et sådant syn.

299:

1/2. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 29/2

Herman Skuster af Jubelholm ctr. Jørgen Jepsen af Bølling, Morten Ebbesen, Jens Hansen og Søren Sørensen af Fuglsang om skovhugst. 22/2

299b:

Kirsten Christensdatter af Lilballe og lavværge Hans Koert af Almind anmelder forlig med hendes stedbørn, Frantz og Niels Jacobsen og Anne Jacobsdatter, som har stævnet hende ang. deres arv. Med håndsrækning lover hun at give Anne 10 slettedaler, 2 får og en jerngryde; de to brødre eftergiver hende al deres arv og giver fuldkommen afkald.

11/1. Dom: Mad. Christence Hegelunds i Fredericia ctr. en del debitorer i Vejlby sogn for lånekorn og penge. - Nogle har under sagens drift betalt. Thomas Nielsen i Vejlby skal betale 17 mk. 10 sk., Hans Ladegaard i Trelde 4 mk. 9 sk. Niels Andersen har betalt. - Søren Madsen i Trelde har nægtet at betale en gæld, som stammer fra hans formand på gården. Den er ikke bevist af regnskabsbøgerne, så han frikendes.

Og som man nu havde haft ting til kl. 12 ud på aftenen, så opsættes øvrige sager til imorgen kl. 8, da parterne og tingmændene har at møde til rettens videre fremmelse.

1724 - 16. februar:

1/2 (tingbogen viser tilbage til 8/2). Regimentskriveren ctr. Henrik Eliasen i Borre mølle for restance. Udsat til dom, 28/3

Jens Andersen sætteskriver i følgende sag:

26/1. Hans Pedersen i Glibstrup ctr. Hans Olufsen og Anders Bertelsen i Asbo ang. skovhugst. Niels Andersen af Refsing bevidner, at Anders Ulf af Asbo ville have ham til at følge med ud efter noget træ. Tingsvidne.

Skovfogederne Jens Krog og Niels Pedersen angav skovhugst.

1724 - 22. februar:

Læst forordning af 8/2 om indretning af landmilitsen.

Læst rentekammerets ordre af 30/10-23 om dragonheste.

300:

Casper Johansen af Smidstrup ctr. Christen Lassen af Tiufkær. Ved gudstjenesten i Smidstrup kirke den 11/2 var Kirsten Pedersdatter segnet om i sin stol. Christen Lassen havde på det tidspunkt været ovre i kvindestolene bag ved hende. Vidner kan berette, at Kirsten Pedersdatter i flere år har skubbedes med Christen Lassens hustru og børn om pladserne. Ved et syn 2 dage efter havde man fundet nogle blå pletter på Kirsten Pedersdatters venstre knæ, og hun havde sagt, at de var blevet hende tilføjet af Christen Lassen. Sagen udsat til 7/3, men er ikke set igen.

15/2. Herman Skuster af Jubelholm ctr. Jørgen Jepsen af Bølling og Morten Ebbesen af Bølling (Jens Hansen og Søren Sørensen af Fuglsang er ikke nævnt) om skovhugst. Udsat til 7/3, men ikke set igen.

1724 - 29. februar:

15/2. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 21/3

Landdragon Peder Knudsen fremviste en gl. ulv, som han havde skudt i Bølling. Han fik straks sin betaling.

Jens Andersen af Viuf sætteskriver i følgende sag:

15/2. Regimentskriveren ctr. Niels Olufsen af Børkop og Niels Pedersen Hanneberg, tjenende ibidem. 7/3

Skovfoged Jens Krog af Oksvig ctr. Jørgen Nielsen i Ødsted for skovhugst. 14/3

1724 - 7. marts:

Læst regimentskriverens plakat af 7/3 om folkeskat.

Jens Andersen sætteskriver i følgende sag:

29/2. Regimentskriveren ctr. Niels Olufsen af Børkop og Niels Pedersen Hanneberg, tjenende ibidem. Udsat til dom, 4/4

300b:

Birkeskriver Just Lund er sættedommer og Jens Andersen af Viuf sætteskriver i følgende sag:

Regimentskriver Jens Kasbjerg, birkedommer Thomas Ebbesen og buntmager Gotskalck ctr. Christen Larsen i Taulov Nebel. Buntmageren og hans kone var ved at flytte fra Taulov Nebel til Kolding, da Christen Larsen kom og mindede dem om, at de skyldte ham noget. Da han ville tage noget ned fra flyttevognen som pant, spurgte konen ham, om han havde ordre fra regimentskriveren. Han tog en jerngryde, en balje og en vugge og fik tingene stillet ind hos Gregers Hansen. Buntmageren har påstået, at han i den forbindelse skulle have sagt noget usømmeligt om regimentskriveren og birkedommeren, men det har ingen af vidnerne hørt. - Tingsvidne. (Se videre 14/3).

301:

1724 - 14. marts:

Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for gæld på 17 rdl. Han beder om henstand i 14 dage for at klarere gælden. Sagen så udsat til 28/3, men ikke set igen.

(Se 7/3) Christen Laursen af Taulov Nebel ctr. buntmager Gotskalck i Kolding ang. gæld på 2 rdl. 4/4

302:

29/2. Skovfoged Jens Krog af Oksvig (her: oberforster Bachman) ctr. Jørgen Nielsen i Ødsted for skovhugst. 4/4

Oberstløjtnant Royan af Follerup lod læse panteobligation fra Jep Nielsen Surkjær i Pjedsted på 50 rdl. med pant i hans påboende gård.

1724 - 21. marts:

Læst plakat fra provst Peder Bering i Hjarup om auktion i skoleresidensen i Kolding over sl. mag. Anders Lunds efterladte løsøre.

Skovfoged Søren Svendsen angav ulovlig skovhugst.

Erik Lauridsen i Tudved opbød (der står: lovbød) 1. gang sin myndling Mette Lauridsdatters arv efter hendes sl. fader Laurs Andersen Gjødvad.

Hospitalsforstander Christoffer Lucht i Kolding ctr. Jens Christensen og Niels Andersen af Almind for resterende landgilde til Kolding hospital. Udsat til dom, 9/5

302b:

Kvartermester Mogens Leegaard af Viuf ctr. Laurs Nielsen, hyrde i Refsing. 4/4

29/2. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 28/3

1724 - 28. marts:

21/3. Erik Lauridsen i Tudved opbød 2. gang sin myndling Mette Lauridsdatters arv efter hendes sl. fader Laurs Andersen Gjødvad.

21/3. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 25/4

Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 19/4

303:

Peder Sørensen af Gelballe ctr. Joen Sørensen i Lynggård og Lars Sørensen i Egholt. 19/4

303b:

Regimentskriveren stævner Terkel Christensen af Egholt, Jens Pedersen og Lars Olufsen af Vrå, Lars Christensen af Mejsling og Poul Larsen af Hjarup, som uden pas og afsked er frarømt ryttergodset. Udsættes til næste tingdag efter påske (se 4/4)

16/2. Dom: Regimentskriveren ctr. mølleren Henrik Eliasen i Borre mølle for resterende landgilde, ialt 96 rdl. 4 mk. 4 sk. - Han har tilstået gælden ved synsforretningen over hans ejende og møllens tilstand. Skønt møllen er fundet i nogenledes stand, og fæstehaveren med sit fæstebrev har bevist, at hans afgifter er sat op, og at ingen vil kunne svare så streng en afgift af denne mølle, både fordi den mangler malevand, og fordi der er mange kgl. møller i nærheden, som det står møllegæsterne frit for at vælge imellem, så kan dog hverken hans fæstebrev, fattigdom eller nogen bevidnet umulighed være ham til nogen frelse, enten møllen bliver øde eller ikke (der henvises til en moderationsberegning af rytterkommissionen og kongens approbation). Derfor dømmes mølleren til at betale restancen, og da vidnerne har bekræftet, at ingen sådan forhøjet afgift af denne mølle kan svares, så beror det på kongen og vedkommende høje øvrighed, om han med hustru og små børn fra møllen skal forskydes.

15/2. Dom: Anders Smed og datter Margrethe Andersdatter i Viuf ctr. Poul Jensen Hjuler ibidem for voldtægt. - Margrethe Andersdatter, der er i sit 18. år, har beskyldt Poul Jensen Hjuler for voldtægt den 7/11; hun har forevist såremål, blå steder på lår og arme på steder, hvor ikke nogen kunne tænkes selv at have tilføjet sig dem. I et forhør har hun sagt, at han havde lokket hende med sig under det foregivende, at han ville gøre hende en tjeneste, hen til kirkegårdsmuren. Hun havde straks anmeldt overgrebet for skoleholder Jørgen Prip, som var det første hus og de nærmeste folk, hun kunne komme til, og har beklaget sig med udslået hår og skidne klæders fremvisning; men hun har ikke ladet sig syne før dagen efter; det var hende selv og ikke sognefogeden, der havde begæret synet. Klagemålet skete hos Peder Smed, hvor der blev holdt bryllupsfest, og det blev fremført af Margrethe Andersdatter sammen med Jørgen Prip. Poul Hjuler afviste anklagen. Det var ved den lejlighed blevet foreslået, at man skulle indgå forlig, og at Poul Hjuler skulle betale 2 mark. Det ville han ikke. - Poul Hjuler fragår ikke, at han var med hende ved kirkegårdsmuren og der har gøglet og brugt nogen lystighed med hende i drukkenskab. - Margrethe Andersdatters klagemål har været noget ustadigt. Dels siger hun, at hun blev i stand til at undløbe, dels siger hun, at han fuldbyrdede voldtægten. Mette Hansdatter og Hans Casper har vidnet, at hun selv har sagt, at de blå pletter på håndleddet fik hun, fordi Jørgen Prip greb hende så hårdt om armen, da han førte hende hen for at klage overfor bryllupsgæsterne, og at det klagemål aldrig ville være sket, havde det ikke været for ham. De bevidner også, at hun har talt videre med Hans Casper om, hvordan hun kunne føre Poul Hjuler i ulykke og fastholde sit klagemål, hvis hun lod sig besvangre af en anden. Desuden har Poul Hjuler ført vidner på, at hun har udspredt et rygte om at lave til barsel ved Hans Koed i Viuf. Påstanden var ikke sand, men på grund af den kom hun for tidligt af plads hos Hans Koed. - Altså er af sagen at udfinde: 1) Et klagemål over voldtægt og forevisning af skidne klæder, 2) et syn over hendes krop med sår og blå pletter, 3) Derimod dog intet tilstrækkeligt bevis i så vigtig en livssag, hverken om gerningen eller derved, at hun senere skulle være blevet frugtsommelig; 4) det er ikke bevist, at hun har gjort den modstand, som en stærk kvinde kunne bruge imod en drukken mand, såsom intet tegn fandtes på ham, da han i bryllupshuset benægtede gerningen. 5) Poul Hjuler tilbyder sin ed på, at han er uskyldig i voldtægt. - Thi vide vi ej rettere herudi at kende og dømme end, at Poul Hjuler jo bør for den usømmelige ham og enhver ærbar gift mand uanståelige gøglen udstå kirkens disciplin, det første han agter sig til alterets sakramente, og betale til Viuf sogns fattige 2 rdl. - Hvad angår hans hårde irettesættelse over Margrethe Andersdatter for at have accepteret et ublu forslag til besvangrelse m.v., så ses ikke, at hans krav kan følges; thi det var mere forargeligt af den, som var af alder og forstand mere end hun, som endnu ikke har været til Herrens nadver, at overlægge et så forargeligt anslag. Imidlertid bør hun dog for sin letsindighed i omgangen med sagen og tilbøjeligheden for det gjorte forslag irettesættes af sognepræsten for sin ungdoms dårskab. - (Margrethe Andersdatter er datter af Anders Smed. Skoleholderen har følt et vist ansvar for hende, dels fordi hun gik til kristendomsundervisning hos ham med henblik på at kunne komme til alters første gang, og dels fordi hun var barnepige for ham og hans kone den bryllupsaften. Da han var hjemme for at fodre svinene, fandt han hende grædende bag kakkelovnen. Hvad hun sagde, kunne han ikke rigtig forstå, fordi hun græd og også var så hæs. Han havde så trukket hende med til bryllupshuset og udråbt anklagen. Det var kvartermester Mogens Rasmussen Legaard, der straks efter Prips kundgørelse af voldtægten havde foreslået forliget med en bøde på 2 mk. til de fattige. - Hans Casper, der også kaldes Hans Mikkelsen, havde om aftenen den dag, da forhøret fandt sted, sammen med andre været inde hos Laurids Sørensen i Viuf. Her havde han udspurgt Margrethe Andersdatter så detailleret om, hvordan Poul Hjuler kunne fuldbyrde voldtægten, når han dog skulle bruge begge sine hænder til at holde hendes med, at hun var blevet ham svar skyldig. Hun havde bedt ham gå med udenfor. Han ville ikke gå ud med hende alene, så han fik Mette Hansdatter med. Herude havde Margrete bedt ham: "Hans, jeg beder eder om, I underretter mig noget heri. Jeg kan slet intet huske, hvorledes det er gået til". Men Hans kunne ikke underrette hende om noget, han ikke havde været vidne til. Derimod sagde han til hende, at det bedste, hun nu kunne gøre, var at få en anden til at krybe på sig, for at hun kunne blive gravid. Og hvis ikke andre ville, skulle han nok gøre det. Det forslag havde Margrethe syntes meget interesseret i. De aftalte endda nøje, hvordan hun skulle slippe forbi hundene og komme ind til ham i foderloen. I retten havde Margrethe hævdet, at hendes interesse i forslaget kun var på skrømt. - Hans Koed kaldes undertiden Store Hans. - Den sognefoged, der i dommen måske modtager en diskret bebrejdelse for ikke at have taget initiativ til syn for voldtægt, er Jens Andersen, der i denne sag fungerer som sætteskriver).

304:

1724 - 4. april:

Hans Bertelsen af Vester Gesten anmeldte stormskade på laden. Han er i en sådan tilstand, at han ikke formår at genopbygge huset uden hjælp, især da det er i en hedeegn, hvor intet bygningstømmer er at få. Tingsvidne.

304b:

Søren Jørgensen Skytte af Trelde lod læse nogle dokumenter fra Peder Quist i Egeskov, se fol. 305 og 305b.

14/3. Oberforster Bachman ctr. Jørgen Nielsen i Ødsted for skovhugst. 18/4 (se 19/4)

28/3. Erik Lauridsen i Tudved opbød 3. gang sin myndling Mette Lauridsdatters arv på 68 rdl. 3 mk. 14 sk. efter hendes sl. fader Laurs Andersen Gjødvad. Pengene blev eftertalt af retten og med fradrag for tingsvidne, stemplet papir og Erik Lauridsens kvittering (3 mk. 14 sk.) af retten lagt i en pung, forseglet og leveret Erik Lauridsen. Hvis ikke der med det første indfinder sig nogen, der vil låne pengene, skal han efter amtmandens ordre opbyde pengene på landstinget.

28/3. Regimentskriveren efterlyser 2. gang Terkel Christensen af Egholt, Jens Pedersen og Lars Olufsen af Vrå, Lars Christensen af Mejsling og Poul Larsen af Hjarup, som uden pas og afsked er frarømt ryttergodset. 11/4

14/3. Christen Laursen af Taulov Nebel ctr. buntmager Gotskalck i Kolding ang. gæld på 2 rdl. Parterne ikke mødt. 11/4

Gården i Bredstrup lovbudt 2. gang. (1. gang er ikke set).

21/3. Kvartermester Mogens Leegaard af Viuf ctr. Laurs Nielsen, hyrde i Refsing. 19/4

Krigsråd og kirkeinspektør Morville får udmeldt synsmænd af Seest og Hjarup. De skal afhjemle på anfordring.

Niels Skovfoged angav skovhugst.

7/3. Dom: Regimentskriveren ctr. Niels Olufsen af Børkop og Niels Pedersen Hanneberg dragon, tjenende ibidem, formedelst arrestanten Dorthe Christensdatters bortrømning under deres vagthold i Skærup, hvorfor regimentskriverens fuldmægtig har påstået arbejde på Bremerholm på livstid efter forordningen af 21/9-1695. - Efter dommen den 8/2 var hun stadig blevet holdt i arrest hos sin husbond Hans Buch i Skærup, idet hun har ligget i en seng, der kun havde udgang til den stue, hvor vagterne opholdt sig. - Det er bevist, at vagterne ikke kendte til nogen anden udgang. Værten Hans Buck og hustru bevidner, at heller ikke de vidste, at sengeloftets fjæle var løse, så man kunne slippe ud den vej til rummet ved siden af. Vagterne har ikke været beskænkede og har ikke sovet på vagten, og de har hørt hende klage sig i sengen, lige til det øjeblik, hvor hun var forsvundet. - Altså ses ikke, at deres forseelse kan henregnes til så hård en straf, som sagsøgeren påstår, men de skal i stedet gå i Fredericia ved skubkærren på vand og brød hver et helt år og desuden betale hver til de fattiges kasse i Holmans herreds provsti 2 rdl. eller i mangel af betaling gå hver en uge længere i Fredericia skubkærre. - Niels Olufsen vil appellere sagen til højesteret. (Det er regimentskriverens fuldmægtig Jens Damgaard, der har forestået arresten. Forskellige vagthold á 2 mand har på skift vogtet over arrestanten, idet de til hinanden skulle overlevere den besked, at de skulle stå i strikken for hende, hvis de lod hende undkomme. Men som barselskvinde har hun også været under kvindeopsyn, og hun har været så dårlig, at hun er dånet både til og fra forhøret. Jordemoder Marie Donses havde måttet gnide hende om mund og næse med et stykke rugbrød for at få hende til live igen. Hun havde ikke kunnet tåle at blive ført til arresthuset bort fra varme og kvindeopsyn. Så hun var kommet tilbage til sin arrest i sengen i Hans Buchs hus. Her havde hun ligget og skreget og klaget næsten hele tiden, indtil hun den 30/1 var borte. Det var nok på grund af hendes klagen, at ingen hørte, hvad der skete med alkovens loftsfjæle. Pludselig var der blevet stille. En af vagterne havde sagt, at nu sov hun vist. Han havde kigget ind bag forhænget, og så var hun der ikke. En af vagterne havde lånt en hest for at sætte efter hende; men det var for mørkt. De havde straks meldt det til sognefogeden Niels Buhl af Skærup, som ikke havde iværksat nogen eftersøgning, men derimod arresteret de to vagtposter. Først et par dage efter var eftersøgningen påbegyndt efter ordre fra regimentskriveren. I mellemtiden var åstedet blevet synet af Morten Dahl af Andkær og Jens Pedersen af Brejning (kendes som sognefogeder i Gauerslund sogn); de havde bl.a. forefundet, at der i det rum, som Dorthe Christensdatter var sluppet ud i, stod en lille malkestol, som hun kunne træde ned på, og derfra var der en dør ud til det fri).

305:

Se fol. 304b. Kvittering fra Peder Quist. Han har efter sin fader arvet en pantsat ejendomshave i Trelde, som har været tilhørende Jørgen Hansen og hustru i Trelde og deres gård. Den tilhører nu Søren Jørgensen Skytte, som har indløst pantet.

305b:

Se fol. 304b. Peder Nielsen Quist giver afkald på et stykke engjord og forskellige aftægtsydelser fra Søren Jørgensen Skytte.

1724 - 11. april:

4/4. Regimentskriveren efterlyser 3. gang Terkel Christensen af Egholt, Jens Pedersen og Lars Olufsen af Vrå, Lars Christensen af Mejsling og Poul Larsen af Hjarup, som uden pas og afsked er frarømt ryttergodset. 19/4

4/4. Christen Laursen af Taulov Nebel ctr. buntmager Gotskalck i Kolding ang. gæld på 2 rdl. 25/4

Hans Dæhne af Pjedsted ctr. Jep Surkjær ibidem for gæld. 2/5

Gældsbrev fra Jep Nielsen i Pjedsted til korporal Nicolaj Hermann og kæreste Barbra Mejnerts ibidem på 22 rdl. med pant i Jep Nielsens rytterhus. Søren Boll i Gårslev ejer de to fag af stalden og har ret til at nedbryde dem. - Gældsbrevet fremvist ved skifteforretningen efter sl. Nicolaj Hermandsen i Pjedsted.

306:

1724 - 19. april efter påske:

4/4. Kvartermester Mogens Rasmussen Leegaard af Viuf ctr. Laurs Nielsen, hyrde i Refsing. Udsættes til dom, 30/5

306b:

Se 30/11-23 og 4/4. Regimentskriveren ctr. det unge mandskab, der er undveget fra dragontjeneste, jvf. stævning af 23/11-23 og af 28/3-24, sidstnævnte er Terkel Christensen af Egholt, Jens Pedersen og Lars Olufsen af Vrå, Lars Christensen af Mejsling og Poul Larsen af Hjarup. Nogle af dem skal først frigives fra den tjeneste, de nu er i. 2/5

28/3. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 25/4

308:

4/4. Oberforster Bachman ctr. Jørgen Nielsen i Ødsted for skovhugst. Skovfoged Jens Krog af Oksvig begærer tingsvidne.

28/3. Peder Sørensen af Gelballe ctr. Joen Sørensen i Lynggård og Lars Sørensen i Egholt. 25/4

Hans Madsen i Egeskov, Søren Madsen i Bredstrup, Anders Sørensen ibidem for hustruen sl. Johanne Madsdatter, Christen Andersen i Bredstrup for hustruen Kirsten Madsdatter og Thomas Pedersen i Ågård for hustruen Boeld Madsdatter lovbød 3. gang gården i Bredstrup, som broderen sl. Jens Madsen fradøde. Jens Michelsen af Bredstrup, sl. Jens Madsens søskendebarn, og trolovede fæstemø Apolone Pedersdatter fra Stallerup begærede skøde. Jørgen Madsen af Tolstrup mangler endnu at lovbyde sin part. 25/4

Skøde på ovennævnte gård undtagen et hus, som ligger på et gammelt smedested og nu beboes af Anders Sørensen. Skødets udstedelse udsat til 25/4

308b:

1724 - 25. april:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf indgiver skovsyn. 2/5

28/3. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 9/5

19/4. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 2/5

19/4. Peder Sørensen af Gelballe ctr. Joen Sørensen i Lynggård og Lars Sørensen i Egholt. 9/5

11/4. Christen Laursen af Taulov Nebel ctr. buntmager Gotskalck i Kolding ang. gæld på 2 rdl. Ingen mødt. Udsat til 2/5, men ikke set igen.

19/4. Gården i Bredstrup: Jørgen Hansen er syg. Udsat til 2/5 Maren Jensdatter i Dollerup lovbyder sin selvejergård 1. gang. Udsat til 2/5, men kommer igen 9/5

1724 - 2. maj:

Syn på Holmans herreds skove.

25/4. Skovfoged Niels Pedersen af Viuf indgiver skovsyn.

19/4. Regimentskriveren ctr. det undvegne mandskab. Udsat til 16/5, men ikke set igen.

309:

11/4. Hans Dæhne af Pjedsted ctr. Jep Surkjær ibidem for gæld. 16/5

Markus Hansen af Bredstrup ctr. Hans Gade ibidem. 16/5

25/4. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 16/5

Ærværdige hr. Jesper Andersen Roesteen, rektor i Vejle og sognepræst i Vinding lod læse skøde fra nevøen Anders Lauridsen Risom, kirurg, på et gadehus i Gårslev, som Hans Clemensen har i fæste.

Christen Nielsen, Hans Poulsen og Hans Hansen af Hafdrup anmeldte ildsvåde.

19/4 og 25/4. Jørgen Madsen af Tolstrup lovbød sin part af gården i Bredstrup. Tingsvidne.

19/4 og 25/4. Skøde på ovennævnte gård.

309b:

1724 - 9. maj:

Læst reglement af 24/3 om sørgedragt.

Jørgen Bang af Stovstrup ctr. Laurs Jørgensen Gammel ibidem. Udsat til 23/5, men ikke set igen. Lars Jørgensen har boet til leje i et hus tilhørende Jørgen Bang. Han skulle betale 8 slettedaler i årlig leje og føje 4 fag til bygningen. Aftalen har han selv underskrevet i Jørgen Bangs tegnebog, men han har ikke efterlevet den.

310:

Regimentskriveren fører vidner ang. omstændighederne ved rytterbonden Hans Christensen af Tiufkær hans død. 23/5

311:

25/4. Peder Sørensen af Gelballe ctr. (før: Joen Sørensen i Lynggård og Lars Sørensen i Egholt, nu:) Jens Thomsen, der tjener Gotfried Rensel i Kolding. Tingsvidne. (se videre 30/5)

Arveafkald fra Anders Christensen af Smidstrup og Hans Jespersen ibidem for hustruen Anne Christensdatter over for deres fader Christen Simmensen i Dons mølle.

Maren Jensdatter i Dollerup lovbyder sin selvejergård 2. gang.

25/4. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 16/5

21/3. Dom: Hospitalsforstander Christoffer Lucht i Kolding ctr. Jens Christensen og Niels Andersen af Almind for resterende landgilde til Kolding hospital. De har tilstået gælden, men hævder, at de ikke kan betale på grund af vanheld og armod. Det skal de.

1724 - 16. maj:

9/5. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. 30/5

2/5. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 30/5

2/5. Markus Hansen af Bredstrup ctr. Hans Gade ibidem. 30/5

311b:

2/5. Hans Dæhne af Pjedsted ctr. Jep Surkjær ibidem for gæld. 30/5

Christen Michelsen af Påby opbød sin myndling Niels Jensens arv 1. gang.

Mølleren Jens Pedersen af Gammelby mølle lod læse mageskifte med Claus Eriksen af Tolstrup og Søren Bertelsen og hustru Anne Dorthe Abrahamsdatter ibidem.

312:

Maren Jensdatter af Dollerup med lavværge Niels Madsen af Lejrskov Højrup, Markus Nissen ibidem for Thule Sørensen som hans formynder og Iver Andersen af Gamst for hustruen Else Tulesdatter lovbød 3. gang den af enken Maren Jensdatter påboede gård i Dollerup, som hun og hendes sl. mand Iver Tullesen har fået tilskødet i 1703. Mads Iversen fra Skanderup og forhåbende fæstemø Anne Jensdatter fra Søgård begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Maren Jensdatter lod læse en aftægtskontrakt efter hendes sl. mand Iver Tullesen.

312b:

1724 - 23. maj:

Læst regimentskriverens plakat af 22/5 om udlicitation af reparationsarbejde på rytterstaldene i Kolding og Fredericia.

Christen Michelsen af Påby opbød sin myndling Niels Jensens arv 2. gang.

9/5. Regimentskriveren får tingsvidne ang. omstændighederne ved rytterbonden Hans Christensen af Tiufkær hans død i anledning af en del mummesnak og eftertale. - Der havde været selskab hos Maren Christensdatter, Joen Andersens enke. Her havde Hans Christensen lagt arm over bordet med Jens Tøgersen. Hans Christensen havde sagt noget om skælmeri, hvorefter Jens Tøgersen bød ham ud på gulvet. Maren Christensdatter (som af Hans Christensens hustru var blevet bedt om at sørge for, at ingen gjorde ham fortræd) bad ham om ikke at slå Hans, men han ville også kun danse. De var begge meget berusede. Så dansede de med hinanden i hænderne, til de faldt om. Hans kom på plads ved bordet igen og satte sig til at græde. Det gjorde han tit, når han var udsat for vederværdighed. En overgang var han lidt i hår med Christen Lassen, der nu sad over for ham, og da de blev hentet hjem, var der også en smule håndgemæng. Men Hans Christensen havde ikke klaget over at være kommet til skade. Det gjorde han derimod, da han blev ført hjem af sin kone, idet han i sin fuldskab bad hende gå til sognefogeden Laurs Madsen og få ham til at beskikke to mænd til at syne ham. Sognefogeden havde bedt hende komme igen næste dag, hvis der var mærker af slagsmål, men hun kom ikke. Og sognefogeden hørte ikke mere til sagen, før han om søndagen ved gudstjenesten hørte præsten bede for Hans Christensen og nævne Jens Tøgersen, Christen Lassen og Hans Poulsen som dem, der havde slået ham. Så tog han disse tre med hen til Hans Christensen, der imidlertid ikke havde noget at klage dem på. Det kommer også frem i forhøret, at han heller ikke har klaget over nogen som banemænd over for præsten, da han blev berettet, skønt hans moder ihærdigt søgte at få ham til det. Han havde fastholdt, at det var Gud i himmelen, der havde gjort det ved ham, og han havde formanet sin mor til ikke at eftersætte de tre, for de havde ikke gjort ham noget, og han ville have rolighed til at ligge i jorden. Iøvrigt havde han ingen blå mærker.

313:

Hans Andersen af Trelde ctr. Peder Gregersen ibidem. Udsat til 7/6, men ikke set før 13/6

316b:

1724 - 30. maj:

Skovfoged Jacob Nielsen af Trelde angav skovhugst.

Christen Michelsen af Påby opbød sin myndling Niels Jensens arv på 53 rdl. 2 mk. (de øvrige er allerede udsat) 3. gang. Pengene blev af retten (efter fradrag) indlagt i en pung og forseglet.

16/5. Hans Dæhne af Pjedsted ctr. Jep Surkjær ibidem for gæld. - De er kommet til enighed. Obligationerne på fol. 305 og 306 slettes. Ny obligation på fol. 317.

16/5. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 27/6

16/5. Markus Hansen af Bredstrup ctr. Hans Gade ibidem. 13/6

317:

16/5. Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. Udsat til dom, 4/7

Generalinde Levetzous til Bygholm ctr. Niels Andersen af Gejsing. Udsat til 13/6, men ikke set igen.

(9/5) Peder Sørensen af Gelballe ctr. Lars Sørensen i Egholt. 20/6

19/4. Dom: Kvartermester Mogens Rasmussen Leegaard af Viuf ctr. Laurs Nielsen, hyrde i Refsing. Lars Nielsen har, idet han har modtaget fæstepenge, tilsagt Mogens Leegaard sin broders tjeneste fra sidste påske til mikkelsdag 1724, men har ikke holdt sit løfte og fuldbyrdet stedsmålet. Han skal tilbagebetale de 12 sk., som han modtog i fæstepenge, samt efter lovens 3-19-14 betale trediedelen af den løn, som hans broder skulle have haft, 9 mk.

Velbårne fenrik Bone Falch lod læse panteforskrivning fra Peter Hannibal Steenberg, som er forpagter på hans gård i Skærup. Pengene er et lån til køb af heste og kvæg.

317b:

Obligationen fra Jep Nielsen Surkiær i Pjedsted til Hans Dæhne i Fredericia på 26 rdl. med pant i et hus i Pjedsted. Se fol. 316b.

1724 - 7. juni:

Christen Larsen og Ole Hansen med fl. i Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen m. fl. i Kongsted. 13/6

318b:

Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 20/6

319b:

Regimentskriveren ctr. Peder Madsen og Niels Christensen af Follerup ang. slagsmål med Poul Poulsen ibidem. Der fremlægges et syn af 29/9-23. De lover at betale deres bøder inden 20/6.

320:

1724 - 13. juni:

Læst amtmandens efterlysning efter en Friderich Hitzler (?), der er udbrudt af arresten i Haderslev.

Anders Skousen af Bredstrup fremlyser en hoppe 1. gang.

Hospitalsforstander Kaj Halknegt af Vejle efterlyser en hoppe.

30/5. Markus Hansen af Bredstrup ctr. Hans Gade og hustru Maren Laursdatter ibidem. Udsat til 27/6, men kommer igen 20/6

23/5. Hans Andersen af Trelde ctr. Peder Gregersen (her: Peder Pedersen) ibidem. 27/6

323:

7/6. Christen Larsen og Ole Hansen med fl. i Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen m. fl. i Kongsted. Da der er blevet afhørt en del vidner og der nu er blevet holdt ting så længe, at det næsten er dag, udsættes sagen til 20/6

324b:

Oberforster Bachman som forsvar for sin bonde Mads Buck af Vorbasse ctr. Hans Steffensen ibidem. 27/6

1724 - 20. juni:

Sille Cathrine af Kolding på egne og sin mand Gotschalk buntmagers vegne ctr. Christen Laursen af Taulov Nebel ang. gældsdisput. Udsat til 27/6, men ikke set igen. Hun har ført vidner på, at hun har betalt gæld af med forskellige varer.

13/6. Christen Larsen og Ole Hansen med fl. i Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen m. fl. i Kongsted ang. en markstrid. Tingsvidne. (Se igen 1/8)

328:

7/6. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 4/7

13/6. Markus Hansen af Bredstrup ctr. Hans Gade og hustru Maren Laursdatter ibidem. - Jens Pedersen af Gammelby mølle fremlægger på vegne af sin stedsøn Markus Hansen et forlig: Hans Andersen Gade vil give Markus Hansen sikkerhed for den omtvistede arvelod i sin gård og betale årlige renter, og Markus Hansen vil så give Hans Gade skøde på sin andel.

328b:

30/5. Peder Sørensen Ulf af Gelballe ctr. Lars Sørensen i Egholt. Peder Ulf oplyser, at han har været i Lejrskov Højrup med henblik på forlig med Jens Thomsen i nærværelse af dennes stedfader Gotfried Reusler i Kolding. 4/7

329:

1724 - 27. juni:

Regimentskriveren ctr. samtlige Seest bymænd og lodsejere vedr. skoven. 4/7

30/5. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. 11/7

329b:

13/6. Oberforster Bachman som forsvar for sin bonde Mads Buck af Vorbasse ctr. Hans Steffensen ibidem. Udsat til 11/7, men er ikke set igen. - Samtlige grander i Vorbasse skulle have været ført som vidner undtagen Niels Madsen og Hans Christoffer Kromand(?). Sagen drejer sig om et skænderi, der har været mellem Mads Buck og Hans Steffensen på et grandestævne den 21/5. Hans Steffensen havde påstået, at Mads Buch byggede på jord, som ikke tilhørte hans husbond oberforsteren men Viborg børnehus, og det var igen foranlediget af, at der ved et tidligere grandestævne var blevet opskrevet nogle køer på talstokken, og Hans Steffensen havde forlangt at se byens videbrev.

330:

13/6. Hans Andersen af Trelde ctr. Peder Pedersen ibidem. - Hans Andersen og hustru Karen Davidsdatter havde mistet et får, som de havde givet til deres søn Peder Hansen. Ved eftersyn hos Peder Pedersen havde Karen Davidsdatter vedkendt sig et får, som hun uden videre havde taget med sig. I løbet af sagen har får fra begge gårde været i retten, hvor de uden for rettens dør er blevet synet af mænd, der skulle udtale sig om de to gårdes bomærker. Idag erkender Hans Andersen og hustru, at fåret, som de havde vedkendt sig, ikke er deres, betaler straks på tinget 2 mk. i de fattiges bøsse og erklærer sig indforstået med at betale modpartens omkostninger.

Christen Christensen af Baldersbæk i Vorbasse sogn anmelder, at han ved uskyldig påfalden smitte, som ses i hans ansigt, er gerådet i armod og derfor er nødt til at søge medlidende kristne om hjælp til sin helbredelse. Mads Buck, Willum Christensen og Christen Christensen, alle af Vorbasse, bevidner, at han i lang tid har været behæftet med smitte, så han derover længe har været holdt afskyelig for omgængelse med andre folk og desårsag er gerådet i armod tillige med sygdom.

330b:

1724 - 4. juli:

Læst Rentekammerets skrivelse af 13/6 om Constantinus Torsager, der havde angivet at ville forekomme al toldsvig i Jylland og derfor fået kgl. tilladelse til at føre et firkantet segl med kongens chiffer og derunder ordene 'Konfiskationssignet'. Han er ved Hjørring byting dømt til voldsbøder og til at pågribes som ransmand og tyv.

30/5. Dom: Hans Nielsen Ougsen af Trelde ctr. David Hansens hustru Mette Hansdatter ibidem. - Hun har sagt til Hans Nielsen Ougsen bl.a.: "Der er ingen tyvekoster sporet til min gård, som de er til din port". Det er en insinuation, som kunne have bragt Hans Nielsen Ougsen og hans hus i vanrygte, hvis han havde ladet dem være upåtalte. - Hun skal tilbagekalde beskyldningen inden 15 dage for retten. - En del af vidnerne må der ses bort fra på grund af nært slægtskab til Hans Nielsen Ougsen. En del udeblevne vidner beholder han sin regres overfor. - Procesomkostningerne ophæves på begge sider, eftersom stridighederne kom sig af, at Hans Nielsen Ougsen ikke ville frede og i hævd holde David Hansens korn. (Ordene om tyvekosterne hentyder til, at der engang var forsvundet nogle får fra en mand i Egeskov. De blev sporet til Trelde, men uden for Ougsens port kunne de ikke længere følge sporene, fordi der var mange andre nye spor oveni).

20/6. Peder Sørensen Ulf af Gelballe ctr. Lars Sørensen i Egholt og Jens Thomsen af Kolding. - Peder Ulf har været beskyldt for at have taget et spanskrør fra stampemøllen og igen kylet det fra sig senere. Drengen Jens Thomsen har været med til at udsprede rygtet. Nu står han frem og i sin fader og læremester Gotfried Reuschs nærværelse forklarer, at hans tale herom har været grundløs, og at han ikke ved andet end godt om Peder Ulf. Laurids Sørensen af Egholdt frafalder sit søgsmål. Han ved heller intet andet end godt om Peder Ulf. Tingsvidne, efter at alle i sagen førte beviser og skrifter er blevet revet i stykker.

331:

Niels Pedersen og søn Peder Nielsen af Højen ctr. Jens Follerup ibidem. Denne nægter både vold og ærerørige ord. De giver hinanden hånd og erklærer, at de ikke har noget at sige hinanden på, men som ærlige og skikkelige dannemænd og bønderfolk herefter som tilforn vil ære og elske og tjene hinanden.

27/6. Regimentskriveren ctr. samtlige Seest bymænd og lodsejere vedr. skoven. Tingsvidne.

332:

Skovrider Johan Brandt lod læse obligation fra løjtnant Bohne Falch på 298 rdl. med pant i hans gård i Skærup.

En panteobligation på 100 slettedaler fra Anne Hansdatter, sl. Laurs Christensens i Skærup, til ridtmester Casten Bruun i Børkop (se fol. 218-219) annulleres.

En panteobligation på 200 rdl. fra fenrik Bonne Falk i Skærup (med hans svigermor Anne Hansdatter, sl. Laurs Christensens, som kautionist) til løjtnant Thøger Dyssel i Fredericia (se 20/7-1723) annulleres.

20/6. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 18/7

1724 - 11. juli:

Læst forordning af 14/6 med forbud imod indførsel af alle slags små kurantmønter.

Læst Rentekammerets plakat af 4/7 om bortforpagtning af Københavns konsumtion samt familie- og folkeskat på landet.

Læst Rentekammerets plakat af 20/6 om auktion på den færøske handel og jordebogsindkomster.

27/6. Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup. Udsættes til dom den 22/8

332b:

Skovfoged Søren Svendsen i Dreiens angav skovhugst.

Gulbrand Møller angav, at han på oberforster Bachmans vegne havde optaget to vogne med bøgeved i Dreyens, som er en uskiftet skov, Kongens Køkkenhave kaldet. Selvejeren Peder Jørgensen i Bjert er nævnt.

Markus Nissens arvinger af Bønstrup ctr. en del debitorer. 1/8 (se 2/8)

Thomas Mickelsen i Hinnum, Grindsted sogn, anmelder ildsvåde. Gården tilhører kaptajn Brahe til Engelsholm.

Hans Eskesen i Hinnum anmelder ildsvåde. Gården ligeledes under Engelsholm.

333:

Anders Christensen og Mads Pedersen af Hinnum anmelder ildsvåde. Gården tilhører justitsråd Axel Bille til Ørum Hovgård.

1724 - 18. juli:

4/7. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 25/7

1724 - 25. juli:

Læst oktroj og privilegier af 28/6 ang. den på Island faldende rå svovl.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Anders Rasmussen vangemand i Store Anst fremlyste en hest.

Laurits Hansen af Harte efterlyste en hoppe.

Jørgen Prip, den danske skoleholder i Viuf, var sætteskriver i følgende sag:

18/7. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 8/8

334:

1724 - 1. august:

Regimentskriveren får konfirmeret forbudsdomme mod Peder Sørensen Ulf af Gelballe og Oluf Hansen Klinkhammer af Store Velling. - Sognefoged Laust Thomsen Ulf af Skanderup har forkyndt forbudet på Skanderup kirkestævne d. 9/7 for alle kirkesøgende; men derefter skal Peder Ulf have bortstjålet noget hø fra gården. Synsmænd har konstateret, at hans rug står godt, men at hans vårsæd er ringe. Han undskylder sig med, at han har mistet 2 heste, men han har fået hjælp til pløjningen af andre. Hans forsømmelse menes tildels at skyldes hans mange tingrejser. Peder Ulf mener, at ingen af Gelballe mændene bør føres som vidner imod ham, fordi de allesammen er hans avindsmænd, fordi han er enlig og fremmed iblandt dem og blot har forsøgt at stå på sin ret i en markstrid. - Sognefoged Niels Andersen af Store Velling har forkyndt forbud over Oluf Klinkhammer den 23/7 på kirkestævne for Smidstrup sogns beboere. Også hans gård er der blevet holdt synsforretning over med hensyn til gårdforsiddelse.

335:

(Se 20/6). Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted. Udsættes i 4 uger (29/8)

1724 - 2. august:

11/7. Markus Nissens arvinger af Bønstrup ctr. en del debitorer. 15/8

337b:

Jens Nielsen af Lejrskov Højrup ctr. degnen Christen Aalstrup af Lejrskov. En del af stævningen, som angår degnens påstået uforsvarlige omgang i hans skoleembede, afvises. Så der føres kun vidner ang. hans påståede uforsvarlige omgang i degneembedet. - Da der den 5. søndag efter trinitatis var offergang i kirken, var sangen ved at gå lidt i stå, fordi folk kom til at le. Årsagen var, at Jens Nielsen efter at have ofret til præsten gik degnen forbi. Degnens øjne havde stået på Jens Nielsen, og han havde sagt, Bi lidt! Jens Nielsen kom selv leende ned ad kirkegulvet. Bagefter var degnen blevet bebrejdet af præsten, som havde truet med, at han ville få sin afsked, inden ugen var omme. Degnen havde forsvaret sig med, at Jens Nielsen ikke havde ofret mere end een skilling til ham siden jul. Der udstedes tingsvidne, iden Jens Nielsen agter at forfølge sagen ved den gejstlige ret.

338b:

Skovfoged Peder Krat angav skovhugst.

Der udmeldes synsmænd til at syne tinghuset i Viuf. 8/8

Thomas Jensen af Kongsted Torp lovbød halvparten af sin ejendom i Torp 1. gang.

1724 - 8. august:

Niels Solgaard fra Kolding ctr. Hans Heldt ibidem. 22/8

339:

2/8. Synsmænd afhjemler syn på tinghuset i Viuf, der er så brøstfældigt på tag og andet, at man ikke kan sidde tørt og skrive ved tingbordet, når der falder stærk regn.

Thomas Jensen af Kongsted Torp lovbød halvparten af sin ejendom i Torp 2. gang.

Anders Rasmussen Vangemand i Store Anst fremlyste 3. gang en hest.

25/7. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 22/8

340:

1724 - 15. august:

Christen Michelsen i Hjarup ctr. Peder Mortensen Orlof i Høllund. 29/8

340b:

Anne Jensdatter af Haderslev og Karen Jensdatter af Eltang, begge født i Stenderup i Koldinghus rytterdistrikt, fører vidner på deres slægtskab til broder Hans Jensen, som boede og døde på Sjælland ved Guldagerhus. Han er født i Stenderup, Eltang sogn af forældrene Jens Sørensen og hustru Karen Hansdatter, som døde der for ca. 28 år siden. Noget før deres død blev han ladefoged for amtmand Viereg på Koldinghus, og siden kom han med amtmanden til Sjælland, hvor han tjente ham på Sorø slot, til han blev gift og kom til at bo i Guldagerhus. Anne Jensdatter har en søn ved navn Johan August Nielsen, der nu er hos en glarmester i København.

2/8. Markus Nissens arvinger af Bønstrup ctr. en del debitorer. 5/9

341:

Thomas Jessen (Jensen) af Kongsted Torp lovbød 3. gang halvparten af sin ejendom i Torp, som han har fået efter sl. Jens Nielsen ved arv og medgift med hans første hustru Uhe(?) Jensdatter. Palle Bennetsen af Egum begærede skøde på vegne af sin datter Karen Palesdatter, som er gift med Thomas Jessen.

341b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Oluf Hansen af Kongsted Torp opbød sin myndling Anne Thomasdatters børnepenge på 20 slettedaler 1. gang.

1724 - 22. august:

11/7. Dom: Dorthe Laurs Risums i Smidstrup ctr. Jens Jensen Ravn i Håstrup, fordi han uden fæste og adkomst dyrker den kirkejord, som hans afdøde fader Jens Ravn fæstede den 30/11-1693, uanset at jorden var fæstefalden efter faderens død. Fæstebrevet er makuleret og raderet, og der er med anden håndskrift og blæk indsat andre ord i stedet for de udraderede. Dorthe Risums har den 24/12-1723 bortfæstet jorden til Søren Christensen i Håstrup; men han har ikke kunnet komme til at tage jorden i brug. - Såvel fæstegiveren som fæstetageren er døde, og derfor kan ingen vide, hvorledes fæstebrevet er blevet makuleret m.m. Og der er ikke blevet forevist nogen fæsteprotokol. Altså bør fæstebrevet stå ved magt, så længe sl. Jens Ravns enke lever, idet den sagsøgte Jens Ravn har erklæret, at han driver kirkejorden til sin moders aftægt, hvilket han også har gjort, mens faderen levede, efter at gården længe før hans død var givet sønnen i fæste. Det fæstebrev, der er udstedt til Søren Skræder, skal ikke komme enken til nogen skade, så længe hun svarer kongen og kirken det, som jorden er sat til.

342:

8/8. Niels Solgaard fra Kolding for Hans Frederik i Stenvad mølle ctr. Hans Heldt, feldbereder i Kolding. - Hans Frederiksen havde fået slagtet et svin, der var blevet meget fedt. Kyrasser Markus Grøner, der bor hos citanten, havde købt noget flæsk, som han tilbød at sælge til Hans Heldt. Denne havde påstået, at det var et dødt svin, hvis indvolde var blevet kastet for hundene. Der skaffes tingsvidne på, at svinet aldeles ingen svaghed havde haft.

Regimentskriveren får tingsvidne i en sag for rytterbønderne Peder Jensen og Peder Christensen, begge af Damkær i Skærup sogn, ctr. udrideren Jørgen Frandsen. - Denne var ved høslæts tider kommet til sognefogeden i Skærup, som ikke var hjemme, hvorfor sognefogedens kone henviste ham til Niels Jensen Ulf i Skærup. Denne fik besked på at følge med til Grundet og Agersbøl med en kongelig stævning, men skulle først skaffe heste. På forespørgsel, om han havde regimentskriverens ordre på at rekvirere heste, havde han trukket et brev op af tasken med de ord: "Her er kongens hånd og segl. Vil I ikke tro den!". Den mand, der stod for tur til ægt, var ikke hjemme, så sognefogedens kone henviste dem til Peder Damkjær, hvis heste dog stod hos Peder Jessen, hvor de fik dem. De kom hjem næste dags morgen. Da kom Peder Damkjærs og Jørgen Christensens hustruer og ville have rede på, om Jørgen Udrider havde regimentskriverens ordre; men de fik samme besked. Peder Jessens hustru, Anne Jepsdatter, havde set, at Jørgen Udrider med magt havde taget Kirsten Jørgensdatter hendes fader Jørgen Christensens hest og var redet bort på den. - Tingsvidne.

342b:

Oluf Hansen af Kongsted Torp opbød sin myndling Anne Thomasdatters børnepenge på 20 slettedaler 2. gang.

8/8. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. 29/8

343:

Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse og Poul Thuesen af Fredericia på egne og myndlinges vegne ctr. Jens Smedegaard og hustru Karen Hansdatter, Niels Madsen og hustru Maren Hansdatter, alle af Erritsø, samt Christen Hansen på Lyng vedr. arv. - Kirsten Hansdatter, der er enke efter sl. Anders Laursen og moder til 2 myndige sønner Laurids og Jørgen Andersen, erklærede at være villige til at indgå et forlig med sine to søstre Maren og Karen Hansdatter, da hun i sin fattige tilstand ikke så sig i stand til at udstå proces. Disse mener ikke at skylde hende noget, men vil gå med til at betale hhv. 16 og 8 slettedaler. Men Poul Thuesen af Fredericia mener ikke, at han af hensyn til sine myndlinge således kan lade sagen forsvinde. Derfor udsættes den i 14 dage, men den er ikke set igen. (Se 19/12)

343b:

Peder Larsen Basballe af Kolding lod læse en fuldmagt til regimentskriver Hachsen på at oppebære konsumtion og folke- og familieskatten samt kopulationspenge for årene 1724-26.

1724 - 29. august:

344:

1/8. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted. 19/9

344b:

22/8. Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. Udsættes til dom, 18/10 (? - den kommer allerede 3/10)

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. Mads Nielsen i Gamst. Udsat til 12/9, men ikke set igen.

345:

15/8. Christen Michelsen i Hjarup ctr. Peder Mortensen Orlof i Høllund. 12/9

345b:

Hans Pedersen Kyed af Bjert får tingsvidne ctr. landdragonen Oluf Andersen. - Søndagen den 13/8, da han kom fra mønstring med citantens hest, som var varm og svedig, havde han ved hjemkosten taget sadlen af den og slået koldt vand fra brønden over dens sadelsted. Den var senere død. Oluf Andersen siger, at sådan plejer han at gøre. To vidner har overværet, at hesten blev flået og af natmanden opskåret og undersøgt indvendigt. Han havde under eder og bander erklæret, at hesten var forfangen og havde vist dem en opsvulmet lunge. Oluf Andersen havde været tilstede og tilstået, at han havde redet i galop med den på et bøsseskud sammen med dragonen Thomas Hansen. Den tjenestekarl, der havde modtaget hesten, havde fundet den uregerlig; men han fik den tøjret, og da spiste den. Det gjorde den også, da han næste dag kom og flyttede den.

346:

Oluf Hansen af Kongsted Torp opbød sin myndling Anne Thomasdatters børnepenge på 20 slettedaler 3. gang.

Læst proklama fra provsten og magistraten i Kolding ang. 3 begravelsessteder i Kolding kirke, hvis ejere ikke kendes. De bedes melde sig, ellers henfalder begravelsesstederne til kirkens og dens forsvars disposition.

1724 - 5. september:

Læst plakat af 12/7 ang. baroniet Rosenthal i Norge skal skal sælges på auktion.

Magdalene Kirstine Carlsdatter, tjenende præsten i Smidstrup, ctr. Ole Nielsen Skærbæk i Skærbæk for brudt ægteskabsløfte. En hel række vidner skal bevidne hendes gode navn og rygte samt ægteskabsløftet. Han havde gjort forskellige forberedelser til trolovelse, og da hun blev gravid, havde han også overvejet at købe hus; men så blev han indkaldt til dragontjeneste. Han har endda tilsagt hende ægteskab i præstens nærværelse og givet hende hånden på, at han ville fuldende ægteskabet, så hun ikke skulle stå skriftemål eller vederfares nogen skam.

346b:

Læst plakat om, at der i Søren Skræders hus ved Grindsted kirke skal holdes auktion over noget tøj, som den forrige forpagter af Grindsted præstegård, Rasmus ...sen har pantsat til Christian Felitz i Hejnsvig.

15/8. Markus Nissens arvinger af Bønstrup ctr. en del debitorer. 19/9

1724 - 12. september:

29/8. Christen Michelsen i Hjarup ctr. Peder Mortensen Orlof i Høllund. 26/9

347:

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Jøllund Frederiksdatter, der har beskyldt ham for besvangrelse. Udsat til dom, 26/9

1724 - 19. september:

Læst anordning af 19/8 om, hvorledes der efter forordningen af 5/1-1714 skal forholdes med de personer på kongens gods, som har forset sig med lejermål: at der ved ret og dom skal ske aftingning for sessionen.

Læst plakat fra byfogeden i Kolding, Christian Grundal, om, at sl. borger Hans Pedersens arvinger holder auktion over hans gård m.m.

Regimentskriveren opbød noget øde kirkejord i Højen til fæste 1. gang.

29/8. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted. 26/9

Regimentskriveren ctr. Peder Sørensen Ulf i Gelballe for gårdforsiddelse. 26/9

347b:

5/9. Markus Nissens arvinger af Bønstrup ctr. en del debitorer. Udsat til dom, 31/10

Gældsbrev fra Bertram Højer, sognepræst til Anst og Gesten menigheder, til madame Anne Marie Mørch, Jens Heugs enke, med pant i præstegårdens bygninger i Gamst, som bebos af enken og hendes børn, samt i Bertram Højers tiender og afgifter. Gælden på 800 rdl. er for løsøre, som han har købt efter hendes mands død.

Kontrakt mellem Søren Nielsen og Søren Madsen, begge i Trelde. Søren Nielsen har kgl. bevilling af 29/6-1711 til færgeri over Vejle fjord. Nu skal de være fælles om både indtægter og udgifter, og de skal hjælpe hinanden med at ro.

348:

1724 - 26. september:

Læst forordning om kornskatten for 1725.

Læst kgl. plakat af 18/9 om transportskattens udsættelse i det lollandske gods' lotteri.

Læst plakat om auktion over gods m.v. som har tilhørt sl. borgmester Hans Pedersen i Kolding.

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle får tingsvidne ctr. Peder Tøgersen af Kragelund og Poul Madsen af Nordbæk for skovhugst i Bøgvad skov.

Regimentskriveren opbød noget øde kirkejord i Højen til fæste 2. gang.

Hans Zeitler Vangemand i Starup fremlyste 3 galte 1. gang.

Jægermester Bielche ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen i Kolding. (Se stævning fol. 349). 24/10

348b:

19/9. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted. 3/10

12/9. Christen Michelsen i Hjarup ctr. Peder Mortensen Orlof i Høllund. Udsat til dom, 7/11

349:

19/9. Regimentskriveren ctr. Peder Sørensen Ulf i Gelballe for gårdforsiddelse. 3/10

Oberforster og vildtmester Bachman lader afhjemle oldensyn for Jerlev herred.

Michel Jensen af Smidstrup mølle p.v.a. sin søster Anne Jensdatter, nu tjenende i København, ctr. Tøger Andersen af Viuf. Denne tilstod, at han i hastighed og drukkenskab har sagt til Anne Jensdatters svoger, Laurs Sørensen af Viuf, at han havde ingen kones søster, der havde en skorstensfejer til ægte. Men han erklærede, at han ikke havde sigtet til Laurs Sørensens (kones) søster, som nu tjener smukke mennesker i København, og som han intet usømmeligt ved om, og han ved ikke at påsige Anne Jensdatter, enten at hun har tjent, tjener eller til ægte har nogen særdeles personer, enten skorstensfejere eller andre sådanne folk, men erkender hende for en dejlig, smuk, skikkelig pige. - Tingsvidne. (Se stævningen nedenfor).

12/9. Dom: Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Jøllund (Jyllinge?) Frederiksdatter af Skodborg, der har beskyldt ham for besvangrelse. - Eftersom Hans Pedersen har aflagt sin højeste saligheds ed, at han hverken er barnefader til det foster, hun beskylder ham for, eller har haft noget med hende at bestille, hvoraf foster kunne avles eller fødes, så bør han være fri for hendes tiltale i denne sag. - (I retten har Hans Pedersen villet bevise, at pigen først har beskyldt en anden for faderskabet og at hun tidligere har stået åbenbart skrifte for lejermål. Hun erkender begge dele. Det første havde Hans Pedersen truet og lokket hende til. Det åbenbare skriftemål skyldtes, at hun havde haft legemlig omgængelse med en karl, dog uden frugt. Det blev opdaget af slægten, og derfor havde de begge i Skodborg kirke afbedt deres synd for menigheden ved åbenbart skriftemål. Hun har ikke haft omgang med andre end Hans Pedersen de sidste to år, så hun fastholder i retten sin beskyldning, hvadenten han vil sværge sig fri eller ej. For nu kan hun ikke længere udholde at være holdt i arrest. - Hans Pedersen har efter sin edsaflæggelse krævet hende straffet efter loven; men som det ses, sker det ikke).

Stævningen af Tøger Andersen af Viuf ang. de usømmelige ord, som han for nogen tid siden på hjemvejen fra Kolding skal have udsagt om Anne Jensdatter, at hun med en særdeles person skulle være gift, hendes ærlige og skikkelige stand uanståelig.

(Se 26/9). Jægermester Bielches stævning ctr. regimentskriver Søren Hachsen, fordi han har skudt i vildtbanen på Møsvrå mark, og om, hvad han har gjort og sagt, da Søren Hansen sammesteds erindrede ham derom. Hans hustru og sønnen Ole Sørensen indstævnes også.

349b:

1724 - 3. oktober:

Hans Sivers af Gejsing lader afhjemle oldensyn i Anst herred.

26/9. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted i markstrid. 10/10

(26/9. Tingbogen viser tilbage til 19/9). Regimentskriveren ctr. Peder Sørensen Ulf i Gelballe for gårdforsiddelse. 10/10

352:

29/8. Dom: Købmanden Ludvig Witroch i København ctr. oberstløjtnant Roian, nu boende i Follerup. - Royan har den 5/5-1721 udgivet en revers om, at han ville betale den gæld på 140 rdl., som han søn har pådraget sig, så snart som muligt var. Men Royan har endnu ikke fået sin pension, og han har tilbudt at betale gælden med 12 rdl. om året. Det er et rimeligt tilbud, som bør holdes, men det årlige afdrag forhøjes til 14 rdl.

Regimentskriveren opbød noget øde kirkejord i Højen til fæste 3. gang. - Ingen meldte sig. Tingsvidne.

352b:

Jens Christensen af Herslev Højrup opbød sine myndlinge Mette og Maren Pedersdatters arv efter faderen Peder Lyckemand 1. gang.

Hans Zeitler (Zeiten) Vangemand i Starup fremlyste 3 galte 2. gang.

Skovfoged Hans Siver af Gejsing angav skovhugst.

Christen Jepsen af Viuf ctr. Ole Laursens hustru Maren Simonsdatter ibidem. Der henvises til stævning fol. ... Udsat til 17/10, men ikke set igen.

Efter anmodning fra Haderslev magistrat afhøres Peder Mortensen Orlov og Enevold Sørensen, begge af Høllund, ang. hvor længe Mathias Debern sidste vinter var hos Peder Orlof.

1724 - 10. oktober:

355: (Spring i pagineringen; der synes ikke at mangle nogen tekst)

Josias Møller og Knud Andersen af Kolding indkalder som opbudsmænd i Jacob Iversens bo i Kolding alle kreditorer og debitorer.

Læst proklama fra stiftsamtmanden og amtsforvalteren i Ribe om auktion over konsumtionen i Ribe, Lemvig og Ringkøbing købstæder og familieskatten i Lundenæs og Bølling amter.

Jens Christensen af Herslev Højrup opbød sine myndlinge Mette og Maren Pedersdatters arv efter faderen Peder Lyckemand 2. gang.

Niels Jepsen af Anckershus fremlyste og fremstillede en hest, som sidste søndag er kommet løbende ind i hans gård efter en mand fra Harte, som bad ham om at skille ham af med hesten. Søndag aften kom en karl med en tværsæk og spurgte efter en hest med et reb om det ene ben. Han forsvandt, da Niels Jepsen sagde til ham, at det vist ikke var rigtig fat med ham.

3/10. Regimentskriveren ctr. Peder Sørensen Ulf i Gelballe for gårdforsiddelse. 17/10

355b:

Peder Mortensen Orlov af Høllund lovbød sin gård 1. gang.

3/10. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted i markstrid. 31/10

357:

Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem for nærgående ord. 24/10

1724 - 17. oktober:

Niels Pedersen, skovfoged af Viuf skovhus, lod afhjemle oldensyn i Brusk herred.

Regimentskriveren lovbyder Hans Andersen Gades selvejergård i Bredstrup 1. gang.

Peder Mortensen Orlov af Høllund lovbød sin gård 2. gang.

Niels Jepsen af Anckershus fremlyste en hest 2. gang.

357b:

Terkel Thomsen af Tiufkær ctr. Jens Andersens hustru ibidem for skældsord. Jens Andersen tilbagekalder sin hustrus ord og tilbyder at betale sagsomkostningerne. Tingsvidne.

Peder Damgaard af Viuf for forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen. 31/10

Jens Pedersen, skovfoged af Hjarup, angav skovhugst.

10/10. Dom: Regimentskriveren ctr. Peder Sørensen Ulf i Gelballe for gårdforsiddelse. - Peder Ulf har imod loven og rytterforordningen forhutlet sin gård med jordens efterlæggelse og ubesåelse, solgt hø og foder, lidet sat kornsæd imod andre naboer, ladet henstå en del høbjergning uden at slå og avle, ikke søgt råd og redning for sine skabede bæster og ikke villet holde hegning og lukkelse med naboerne. Altså eragtes for ret, eftersom ingen kaution for gårdens beboelse efter sessionens resolution er blevet stillet, at Peder Ulf bør have sit fæste forbrudt. Og som den personlige straflidelse efter rytterforordningens 32. artikel dependerer af ryttersessionens kommitterede, så får sagsøgeren sig derhen at adressere. I det øvrige antage sagsøgeren sig gården og dens dyrkning med rugsædens læggelse, som nu er den ydersted tid, således som han vil tilsvare. - (Natten mellem den 18. og 19. september - efter at Peder Ulf havde modtaget stævningen til selve gårdforsiddelsessagen - nedbrændte hans salshus. Da naboerne kom til for at hjælpe, fandt de ham i færd med at redde indbo, og først senere forstod de, at hans kreaturer den nat var lukket inde i salshuset. Hvis han havde sagt det til dem i tide, kunne de mageligt være reddet. Den nat havde Peder Ulf, hans moder og søster sovet i laden. Der har været rygter om, at Peder Ulf selv har forvoldt branden, og visse folk har været bange for, at han skulle skaffe dem en lignende ulykke).

358:

1724 - 24. oktober:

26/9. Jægermester Bielche ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen i Kolding. 21/11

10/10. Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem for nærgående ord. (Se igen 7/11)

Christen Jepsen af Viuf ctr. søstrene Maren og Karen Simonsdatter ibidem for nærgående ord mod Christen Jepsens hustru. Ole Laursen trækker deres ord tilbage. Tingsvidne.

358b:

Hans Jespersen i Stenderup ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. 31/10

359:

Jens Christensen af Herslev Højrup opbød sine myndlinge Mette og Maren Pedersdatters arv efter faderen Peder Lyckemand 3. gang.

Niels Jepsen af Anckershus fremlyste en hest 3. gang.

Niels Hansen af Brøndsted efterlyste 3 svin.

Regimentskriveren lovbyder Hans Andersen Gades selvejergård i Bredstrup 2. gang.

1724 - 31. oktober:

Niels Hansen af Brøndsted efterlyste 3 svin 2. gang.

10/10. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted i markstrid. 7/11

395b:

Skovrider Johan Brandt af Lunde ctr. Bone Falch, løjtnant af Skærup. 14/11

360:

Jørgen Bang af Stovstrup ctr. Lauge Hansens hustru ibidem. For 14 dage siden skulle konerne i Stovstrup til kirkefærd med Augustinus' kone fra Kobbel. Da de skulle gå ud fra præsten mag. Jens Bugendal, ville Jørgen Bangs kone følges med Maren Eriksdatter. Lauge Hansens kone kom og ville presse sig ind imellem dem. Efter at konen var indløst og de skulle i kirken, fulgtes de to igen ad ind i kirken og satte sig 10 stole foran deres egen. Så kom Lauge Hansens kone og ville sætte sig imellem dem, og da hun ikke kunne det, kom hun under hele prædikenen til at sidde på deres skød. Efter prædikenen kom den, der gik med tavlen, hen til dem og sagde, at præsidenten ville tale med dem, når de gik fra kirke. Ved offergangen gik vidnet op sammen med Lauge Hansens kone, og Jørgen Bangs kone tog en anden at gå op med, og de satte sig hver for sig, da de kom ned igen. Gertrud Pedersdatter af Fuglsang var med i kirken; hun mener, at affæren skyldtes, at Lauge Hansens kone ville indbilde sig på de to andre. - Tingsvidne. (Se 14/11)

360b:

Regimentskriveren lovbyder Hans Andersen Gades selvejergård i Bredstrup 3. gang. Hans Gade har givet et tilbud, men det kan ikke accepteres. Markus Hansen af Bredstrup anmelder et tilgodehavende vedrørende arv (se 20/6). Søren Nielsen af Egum fremviste en panteobligation af 1717 fra Hans Gade på 120 slettedaler. Jens Pedersen af Gammelby mølle anmeldte et krav på 7 slettedaler.

361:

24/10. Hans Jespersen, degn i Stenderup, ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. 14/11

361b:

(Se 28/3). Dom: Regimentskriveren ctr. mølleren Henrik Eliasen i Borre mølle for resterende landgilde. Der er blevet gjort udlægsforretning i hans ejendom og bo, og der er ikke nok til at betale kronens fordring. Hans fæstebrev af 5/5-1713 kræves tilsidesat. - Eftersom han endnu ingen kaution har kunnet stille for møllens landgilde, og der ved udlægsforretningen ikke er forefundet tilstrækkeligt at betale med, så kan hverken møllerens vemodige klagemål over forhøjelsen af landgilden og i andre måder anses, mindre kan her konsidereres, om nogen ny fæster kan udrede møllens udgifter eller ej, siden vedkommende høje øvrighed ikke vil moderere den til en tålelig afgift, men Henrik Eliasen skal have sit fæste forbrudt.

Regimentskriveren opbød Borre mølle i fæste 1. gang.

17/10. Peder Damgaard af Viuf for forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. 7/11

Peder Mortensen Orlov af Høllund lovbød sin halve gård 3. gang. - Ungkarlen Landdragon Jens Pedersen af Viuf begærede skøde.

362:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

19/9. Dom: Markus Nissens arvinger af Bønstrup ctr. en del debitorer. Der er nævnt adskillige debitorer, mest omkring Vamdrup. De har været noteret i den afdødes tegnebog. Nogle har tilstået gælden, men angivet modregninger, som de ikke har kunnet bevise. De skal betale. Nogle skal betale, hvis ikke de vil fralægge sig gælden ved ed næste tingdag. En har anført, at et skiftebrev efter afdøde Hans Hansen af Øster Vamdrup ikke nævner noget om en gæld til Markus Nissen; men det gælder ikke, fordi denne ikke har været stævnet til at overvære skiftet eller underskrive skiftebrevet. Derimod har han underskrevet et skiftebrev efter Jens Iversens hustru i Søgård og her samtykket i, at han ikke havde andre fordringer end de 100 slettedaler, som der foreligger senere kvittering for. Så denne debitor frikendes for en gæld på 5 rdl. 5 mk., der går tilbage til 1698.

362b:

1724 - 7. november:

Læst patent om højesteret i Danmark for 1725.

Augustinus Flug (Pflug) af Kobbel ctr. Anders Smed og Jens Nielsen Skousen (Jens Skou). 21/11

31/10. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted i markstrid. - Retten resolverer under henvisning til forordning af 31/3-1719, at parterne skal tilvejebringe et situationskort, inden sagen kan optages til doms. (Se igen 16/1-1725)

24/10. Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem for nærgående ord. 21/11

26/9. Dom: Christen Michelsen i Hjarup ctr. Peder Mortensen Orlof i Høllund. - Christen Michelsen har sammen med andre haft sin hest i Skanderup for at få den kastreret af Peder Orlov. Denne har skåret den, efter at den var blevet kastet om af hans folk, og da den rejste sig, lammede den på det ene bagben, der mentes at være gået af led. Så blev den kastet om igen, og Peder Orlof trak i benet for at få det i led. Men den kom sig ikke og er siden død. Christen Michelsen har villet have Peder Orlof dømt til at betale hesten på grund af uforsigtighed ved kastningen eller skæringen; men ingen kan bevidne, at hans hest er blevet behandlet hårdere eller mere uforsigtigt end de andre heste, så Peder Orlov frikendes.

31/10. Peder Damgaard af Viuf for forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. 21/11

Regimentskriveren opbød Borre mølle i fæste 2. gang.

Niels Hansen af Brøndsted efterlyste 3 svin 3. gang.

1724 - 14. november:

Regimentskriveren opbød Borre mølle i fæste 3. gang. - Ingen meldte sig.

(Se 31/10). Lauge Hansen for sin hustru Apelone Larsdatter ctr. Jørgen Bangs hustru Maren Pedersdatter. Der føres vidner om nogle tidligere situationer i Fredericia kirke, hvor Jørgen Bangs hustru har sat sig uden for Lauge Hansens i den stol, der tilhører Stovstrup by af kvindestolene. Margrethe Jespersdatter plejer at sidde yderst, og i de 13 år, hun har været i Stovstrup, har det været sædvane, at den ældst gifte sad yderst. Tingsvidne.

363:

Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Hans Frederiksen Møller i Stenvad mølle. Udsat til 28/11

31/10 (tingbogen viser tilbage til 7/11). Skovrider Johan Brandt af Lunde møllested ctr. Bone Falch, løjtnant af Skærup. De er kommet til enighed om Falchs brændsvin for dette år.

31/10. Hans Jespersen, degn i Stenderup, ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. 28/11

1724 - 21. november:

24/10. Jægermester Bielche ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen i Kolding. 5/12

7/11. (Peder Damgaard af Viuf for) forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. 28/11

7/11. Augustinus Flug (Pflug) af Kobbel ctr. Anders Smed og Jens Nielsen Skousen (Jens Skou). Udsat til dom, 28/11

7/11. Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem for nærgående ord. 28/11

1724 - 28. november:

363b:

21/11. Forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. 12/12

21/11. Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem. 12/12

Jørgen Prip, den danske skoleholder i Viuf, er sætteskriver, da Jens Andersen idag er i ryttersessionen.

14/11. Hans Jespersen, degn i Stenderup, ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. 19/12

364:

Hans Andersen Gade af Bredstrup tilstod, at han og hans hustru Maren Laursdatter skyldte Markus Hansen 24 rdl. som arvepart efter sl. Peder Laursen, som døde hos Hans Andersen Gade og var født på samme gård. Til sikkerhed pantsatte Hans Gade og hustru gården til Markus Hansen. Denne vil give dem skøde, så snart pengene er betalt.

Poul Amnitsbøls påboende otting i Tiufkær lovbudt 1. gang.

Skovfogederne Søren Svendsen og Peder Krat angav skovhugst.

364b:

21/11. Dom: Augustinus Flug (Pflug) af Kobbel ctr. Anders Smed og Jens Nielsen Skovsen (Jens Skov). - Anders Flug har sagsøgt dragonen Anders Smed, som nu tjener Jens Skov i Torup, fordi han efter lejemål ikke har indfundet sig i sin tjeneste, efter at sagsøgeren har givet ham hans fæstepenge på 1 mk. på hånden og lovet ham for hans tjeneste fra mikkelsdag til påske 4 slettedaler. Anders Smed har ikke indfundet sig, skønt han er lovligt stævnet og lovdaget. Altså bør han efter lovens 3-19-14 tilbagebetale Augustinus Flug fæstepengene og en fjerdedel af den tilbudte løn, 4 mk. samt sagsomkostninger, ialt 2 rdl. 5 mk.

(14/11. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Hans Frederiksen Møller i Stenvad mølle. Sagen ikke set før 12/12)

1724 - 5. december:

Augustinus Flug af Kobbel (ved Søren Jensen Dalmark, der tjener hos ham) anmelder et forbud hos Jens Skov i Torup på Anders Nielsen Smeds løn. 12/12

Poul Amnitsbøls påboende otting i Tiufkær lovbudt 2. gang.

21/11. Jægermester Bielche ctr. forrige regimentskriver Søren Hachsen i Kolding. Sagen frafaldet. Den har drejet sig om, at Søren Hachsen har skudt i Vildtbanen, og er blevet udsat nogle gange, fordi han har været i København bl.a. for at byde på forpagtning af konsumtionsskatten.

Læst plakat fra herredsfogeden i Tystrup herred om auktion hos Thomas Nielsen Hvid i Dalby.

Jens Pedersen af Høllund lovbød sin gård 1. gang.

1724 - 12. december:

28/11. Forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. 9/1-1725

Jens Pedersen af Høllund lovbød sin gård 2. gang.

5/12. Augustinus Flug af Kobbel anmelder et forbud hos Jens Skov i Torup på Anders Nielsen Smeds løn. - Anders Smed aflægger ed på, at han aldrig har fæstet sig til Augustinus Flug eller taget fæstepenge af ham, men blot lånt 1 mk. af ham. Han har ikke ment, det havde nogen hast med at betale pengene tilbage, da Augustinus Flug er en af hans lægdsbønder.

28/11. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Hans Frederiksen Møller i Stenvad mølle. 9/1

28/11. Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem. 19/12

365:

Skøde fra Laurs Madsen Borch, borger og handelsmand i Kolding, til Poul Hansen i Seest på 1/4 af Bøgvad have i Seest skov, som han har købt for 400 rdl. 3 mk. - Laurs Borch havde auktionsskøde efter sl. borgmester Hans Pedersen. De 3/4 af Bøgvad have ejes af byskriver Baltzer Bahnsen.

1724 - 19. december:

(Se 22/8) Kirsten Hansdatter af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. 16/1

Svend Michelsen af Jerlev ctr. Mette Madsdatter ibidem. 30/1

12/12. Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem. 30/1

365b:

28/11. Hans Jespersen, degn i Stenderup, ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. 16/1

Niels Jensen af Trelde lod læse afkald fra Søren Jørgensen Skytte ibidem for hans brodersøn Søren Jørgensen på fædrende arv. Moderen Mette Hansdatter er nu gift med Niels Jensen. Renterne af pengene skal gå til drengens opfostring og skoleløn.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav for skovhugst Niels Blæsbjerg, præstens annextjener i Vilstrup, Thomas Jørgensen af Højen og Jens Sejersen af Amnitsbøl.

Læst plakat fra byfogeden i Fredericia om auktion efter sl. Killian Hansen.

Christen Nielsen af Lindved efterlyste hoppe.

Kolding byfoged Christian Grundal efterlyser Anders Nielsen 1. gang.

Dragon Jens Pedersen af Høllund lovbød 3. gang en gårdpart i Høllund, som han har tilforhandlet sig fra Peder Mortensen Orlof den 31/10. Ærlige og gudfrygtige matrone Valborg Jensdatter, som er Jens Pedersens moder, med lavværge Jens Andersen i Viuf begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1725

366:

1725 - 9. januar:

Udi Den Hellige Trefoldigheds Navn Begynde vi at Skrive og Ting Holde I dette aar Anno 1725 Tirsdagen den 9. Januar. Birkedommer Thomas Ebbesen af Kolding, Birkeskriver Just Lund af Viuf, Tingmænd: Michel Schnegel, Hans Iversen, Stefen Kurts, Mads Hansen, Niels Jørgensen af Viuf, Michel Damgaard og Hans Madsen af Fredsted.

Anders Bertelsen af Asbo(?) ctr. Morten Poulsen og hustru af Bække og Peder Madsen og hustru ibidem. Morten Poulsen er gået ind på at betale 10 mk. og har stillet kaution. Peder Madsen aflægger ed på, at han intet skylder. Tingsvidne.

12/12. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Hans Frederiksen Møller i Stenvad mølle. Udsat til dom, 16/1

12/12. Forpagteren på Hvolgård og Låge Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. Udsat til dom, 20/2

Regimentskriveren tillyser auktion over Hans Andersen Gades gård i Bredstrup.

Skovfoged Jens Andersen af Egtved angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen ditto.

Kolding byfoged Christian Grundal efterlyser Anders Nielsen 2. gang.

Læst forordning om matrikelskatten for 1725.

Kontrakt mellem Peder Poulsen og Hans Basse af Herslev Højrup som formyndere for Mette og Kirsen Laursdatter og deres halvbroder Niels Hansen, som bebor deres forældres fæstegård sammesteds, om hvad der skal tilfalde børnene i fædrende arv.

Anders Hansen af Håstrup lod læse skiftebrev af 7/4-1706: Lars Poulsen Dragon, som er trolovet med enken Dorthe Andersdatter og udgår af rullen ved næste session, får gården i fæste og lover at give de 4 stedbørn deres fædrende arv, ialt 60 sldlr. samt gave på 40 sldlr.

Læst kontrakt mellem Dorthe Andersdatter og sønnen Niels Hansen. Hun har afstået sin ryttergård i Højrup til ham og skal modtage en aftægt, der dog kan blive indstillet og erstattet af et beløb på 50 rdl., hvis hun bliver gift igen, idet hun stadig er ung.

366b:

1725 - 16. januar:

7/11. Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted i markstrid. Udsat til dom 27/2

19/12. Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. 30/1

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

19/12. Hans Jespersen, degn i Stenderup, ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. Udsat til dom, 27/2

I henhold til den af sl. Markus Nissens arvinger fremlagte dom af 31/10-24 aflægger en del folk ed på ikke at skylde noget til den afdøde. 23/1

367:

9/1. Dom: Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Hans Frederiksen Møller i Stenvad mølle. Dom: Hans Frederiksen har for 2 år siden købt en hest for 17 rdl. af Jens Poulsen. Han skal betale.

Kolding byfoged Christian Grundal efterlyser 3. gang Anders Nielsen, som har været kusk hos amtmanden. Han skal have begået lejermål med Kirstine Madsdatter og skal betale sine lejermålsbøder.

Læst skrivelse til amtmanden ang. resolution om selvejerbønder.

Poul Amnitsbøls påboende otting i Tiufkær lovbudt 3. gang (af velagte og velfornemme Laurs Madsen af Håstrup, som er kurator og tilsynsværge for barnet Else Madsdatter i skiftet efter sl. Mads Poulsen i Tiufkær på grund af en disput mellem dødsboet og Mads Poulsens broder Poul Poulsen). Poul Poulsen af Tiufkær begærede skøde, og det blev bifaldet af Hans Michelsen, barnets stedfader, som lavværge for sin hustru Anne Knudsdatter, barnets moder, samt af Laurs Madsen.

Skøde efter foranstående lovbydelse.

Der blev fremvist et brev fra 3 af Poul Poulsens pårørende, Hans Lassen af Stensgård, Poul Jensen af Vester Nebel og Peder Poulsen af ... til broderen Poul Poulsen Amnitsbøl af Tiufkær. De bifalder skødet.

367b:

1725 - 23. januar:

16/1. I henhold til den af sl. Markus Nissens arvinger fremlagte dom af 31/10-24 aflægger endnu en påstået debitor ed på ikke at skylde noget til den afdøde.

Jens Pedersen af Gammelby mølle lod læse obligation fra Hans Andersen Gade i Bredstrup på 98 rdl. 4 mk. 5 sk., som er det beløb, han var blevet sagsøgt for af regimentskriveren. Han forklarer sin manglende betalingsevne med smitsomt skab hos hestene. Gården skulle have været til auktion den 24/1. Jens Pedersen får pant i gården med alt tilliggende i Bredstrup og Stallerup og i de huse, som beboes af Laurits Nielsen af Stallerup og Hans Nielsen og Bertel Buckholt i Bredstrup. Andre panthavere er Søren Nielsen i Egum, Markus Hansen i Bredstrup og sl. Niels Markussens børn i Brøndsted mølle.

1725 - 30. januar:

19/12. Svend Michelsen af Jerlev ctr. Mette Madsdatter ibidem, som har udlagt ham som barnefader. Han fralægger sig beskyldningen ved ed og kræver, at hun for sin ublu beskyldning bliver straffet efter loven. Hun fastholder, at han er hendes barnefader. Udsat til dom, 13/3

368:

Anders Kasberg af Kolding, der er broder til regimentskriveren, lader afhøre vidner vedr. Jerlevs hyrde Peder Olufsens død den 25/1 efter en sammenkomst hos Jørgen Nielsen i Jerlev. Hyrdens hustru, Anne Pedersdatter, bevidner, at den afdøde ikke har beskyldt nogen for andet, end der allerede er redegjort for i de fremlagte syn. Alle vidner bekræfter, at ingen gjorde hyrden noget ondt ved sammenkomsten. Men der var blevet skænket ham en drik brændevin. Han havde lænet sig op ad en dør, som gik op, så han faldt baglæns ud på gulvet. Han blev hjulpet op, men faldt så bagover og slog hovedet mod et skab. Blev lagt på en seng i et lille kammer, men kom igen og satte sig iblandt de andre med en kæp i hånden. Værten havde 2 gange forsøgt at lede ham hjem; men han havde sparket ham over benene med sine træsko. Så havde han taget ham og sat ham på en kiste, hvor han blev siddende til om morgenen og småsnakkede med sig selv, "Kælling, sæt os noget på ilden", som altid var hans mundheld. - De tre kvinder, som havde lagt ham på strå, havde klædt ham helt af, men ikke fundet tegn på vold. Tingsvidne.

16/1. Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. Udsat til dom, 13/3

Hans Hansen Købmand, tjenende Jens Andersen i Viuf, ctr. dragon Christen Flaarup ibidem. 13/2

19/12. Dom: Anders Pedersen af Viuf ctr. Laurids Sørensen ibidem. - Da Viuf bønder havde bragt rytterhø til Koldinghus slot, og vognene var på vej hjem, havde Anders Pedersens søn Tøger Andersen og Laurids Sørensen kørt om kap. Sidstnævntes vogn væltede, hvorved hans tjenestedreng Jens Nielsen brækkede armen. Laurids Sørensen havde taget fat i den smalle ende af sit svøbeskaft og havde råbt, "Djævelen fare i din rakkerknægt; det voldte du!". Men han navngav ingen, og selv har han forklaret, at det var en gammel, hvid hest, som han havde for vognen, han sigtede til. - Efter den forklaring bør han være fri for Anders Pedersen, og ordene skal iøvrigt ikke være til skade på Tøger Andersens gode navn og rygte.

368b:

Skovrider Jacob Rovert lod læse obligation fra Niels Knudsen af Øster Gesten, hvem han har lånt 54 rdl. til månedspenge og anskaffelser til gården. Fæstebrevet stilles som underpant.

1725 - 6. februar:

Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen ibidem. 20/2

1725 - 13. februar:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

30/1. Hans Hansen Købmand, tjenende Jens Andersen i Viuf, ctr. dragon Christen Flaarup ibidem. 27/2

369:

Michel Damsgaard af Fredsted ctr. Hans Olufsen af Tiufkær for gæld. 13/3

369b:

1725 - 20. februar:

6/2. Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen ibidem. 13/3

9/1. Dom: Forpagteren på Hvolgård (og Låge) Palle Møller ctr. vadestedsrideren Casten Hagensen af Seest. - Palle Møller skulle køre sine to sønner til Sommersted præstegård, hvor de gik i skole. Ved toldboden i Kolding havde han anmeldt sine fire hopper og stillet kaution for, at de kom tilbage, hvorfor han havde fået passerseddel. Denne viste han til portneren Peder Eriksen, som gav ham lov til at passere. Men vognen blev standset af vadestedsrideren, der to gange greb fat i hestene og truede med, at han ville skyde dem, hvis de kørte videre. Så Palle Møller måtte vende tilbage til Kolding. Vadestedsrideren havde ellers været til stede i porten og havde set portneren godkende passersedlen. Og han havde forlangt selv at se den, skønt han hverken kunne læse eller skrive. - Han skal bøde 4 rdl. til Kolding hospital og betale 20 rdl. til sagsøgeren for hans udgifter. Der har også været rejst krav om erstatning for nogle ubekvemme ord, vadestedsrideren havde brugt, men da det ikke er blevet bevidnet i retten, hvad de gik ud på, slipper han for at bøde for dem.

370b:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Regimentskriveren efterlyser 1. gang Niels Jensen fra Bjerre herred og Jens Christensen af Sindbjerglund. 27/2

1725 - 27. februar:

16/1. Dom: Hans Jespersen i Stenderup, ctr. Christopher Christophersen af Møsvrå for skovhugst. - Hans Jespersen har mistet 3 risbøge i sin selvejerskov, og dem har han sporet til Møsvrå byled, hvorefter samtlige huse i Møsvrå blev ransaget. Hos Christoffer Christoffersen fandt man noget bøgetræ og grene. Træet kunne passe til rodstubben i Hans Jespersens skov, men Christoffer Christoffersen har fremført selvejer Niels Hansen af Lilballe som hjemmelsmand. Denne tilstår, at han ved sidste møgagen gav ham et stykke træ så tykt som 4 stave samt nogle bøgegrene, men kan ikke med vished sige, at det er det træ, som Hans Jespersen nu gør krav på. Christoffer Christoffersens hjemmel er derfor utilstrækkelig, men han har tilbudt sin ed på, at han ikke er Hans Jespersens skademand. Han tilpligtes næste tingdag at gøre sin tilbudte ed på, at han hverken selv eller ved sine folk eller fremmede er skademanden, eller at han er vidende om at have fået noget af Hans Jepsersens træ. Ellers skal han efter skovforordningen af 21/1-1710 betale 10 rdl. for den hos ham fundne risbøg.

13/2. Hans Hansen Købmand, tjenende Jens Andersen i Viuf, ctr. dragon Christen Flaarup ibidem. Udsat til 13/3, men ikke set før 27/3

16/1. Dom: (Christen Larsen og Ole Hansen m.fl. af Kongsted Torp ctr. Søren Rasmussen og Jens Tørsten m.fl. af Kongsted) Selvejerne i Kongsted Torp ctr. krontjenerne m.fl. i Kongsted i markstrid. - Sagen har drejet sig om krontjenernes ret til at græsse på selvejernes mark i Torp, og striden har stået på de sidste 4 år. - Af de mange fremførte vidner og dokumenter uddrager retten: Krontjenerne har ingen fællig haft på Torp mark, siden Jens Nielsen 4 år før landmåligen kom til at bo i Oluf Hansens da øde gård i Tarp. - Tarp marks lodsejeres køer har været vogtet i en hjord for sig selv før og efter landmåligen på Torp mark. - Torp mark er ganske omstenet og med skelmærker adskilt fra andre marker. - En højesteretsdom af 1/7-1673 har statueret opdelingen af 20 ottinger på 5 til krongårde, 1 til et kronboel, 1 til en annexgård og de øvrige til selvejergårdene. - En dom af 17/7-1666 siger ikke andet, end at de Torp mænd skulle være fri for hyrdelag, til de Kongsteder oprettede deres gærder så forsvarligt, som de var, da deres daværende videbrev blev oprettet. - Af nogle gamle tingsvidner fra 1680 ses, at krontjenerne i de tider ikke havde nydt græsning på Torp mark som andet end en venlighed fra selvejerne til gengæld for en hegning af nogle marker. - Videbrevet af 8/8-1697 omtaler i sin 12. post en fællig på Torp mark; men når man sammenholder med 30. og 31. post, ses det, at der ikke er tale om anden fællig end der, hvor der er fælles grund. - Den græsning, som lodsejerne af Torp mark har aftalt med Jens Jensen den 22/11-1720 kommer ikke denne sag ved. - Altså kendes for ret, at selvejerne af Torp mark efterdags alene bør nyde deres egen marks græsning. Derimod bør på Kongsted mark, som Torps lodsejere er lodtagne i, ikke indsættes mere kvæg, end hver lodsejer har jords vurdering til, jvf. lovens 3-13-28. - Det situationskort, som retten havde krævet udarbejdet, og som Torps lodsejere har betalt (og som er udarbejdet af konduktør og ingeniør Thembsen), skal krontjenerne betale deres del af, mindst 6 rdl.

371:

Hans Pedersen Kyed af Bjert lod læse obligation på 91 slettedaler fra Mads Andersen i Nørre Bjert med sikkerhed i dennes fæstegård, som Hans Kyed må tiltræde, hvis ikke pengene bliver betalt.

Læst Kolding magistrats plakat af 23/2 om, at hestemarkedet i Kolding skal holdes ... i klostergaden efter stiftamtmandens ordre og gammel skik og sædvane.

Skovfogederen Peder Krat af Vinding, Niels Pedersen af Viuf skovhus og Guldbrand Møller indgav skovanmeldelse.

371b:

20/2. Regimentskriveren efterlyser 2. gang Niels Jensen fra Bjerre herred og Jens Christensen af Sindbjerglund. 6/3

1725 - 6. marts:

Hans Frandsen af Dalby ctr. sognefogeden Peder Lauridsen ibidem. 20/3

27/2. Regimentskriveren efterlyser 3. gang Niels Jensen fra Bjerre herred og Jens Christensen af Sindbjerglund. De skal betale lejermålsbøder, som de er udlagt for i Gårslev og Gauerslund kirker. Ingen har kunnet oplyse, hvor de er.

1725 - 13. marts:

30/1. Dom: Svend Michelsen af Jerlev ctr. Mette Madsdatter ibidem, som har udlagt ham som barnefader til sit foster. - Eftersom han har aflagt sin ed på, at han ikke er hendes barnefader og heller ikke har haft nogen omgængelse med hende, hvoraf barn kunne fødes eller avles, så bør Mette Madsdatters beskyldning ikke komme ham til nogen nachdel, hinder eller skade i nogen måde, men han skal være fri for hendes tiltale. (Hun har fastholdt sin påstand, og han har krævet, at hun for sin ublu beskyldning skulle straffes efter loven, men det sker ikke).

30/1. Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. Sagen skulle have været pådømt idag, men der er kommet endnu et indlæg, så den opsættes til 27/3

20/2. Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen ibidem. 20/3

13/2. Michel Damsgaard af Fredsted ctr. Hans Olufsen af Tiufkær. 27/3

1725 - 20. marts:

6/3. Hans Frandsen af Dalby ctr. sognefogeden Peder Lauridsen ibidem. - Hans Frandsen har ført Peder Iversen af Vilstrup som vidne for at få bekræftet, at Peder Lauridsen engang i Hans Frosts hus i Dalby lovede Hans Frandsen, at han ville give ham 10 daler, hvis han ville antage Niels Pedersens gård. Men vidnet husker det ikke. Det er 4-5 år siden.

372:

13/3. Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen ibidem. 4/4

Peder Thomsen af Viuf ctr. Bertel Jespersen ibidem for skovhugst. Udsat til 27/3, men ikke set igen.

1725 - 27. marts:

13/3. Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. Udsat til dom om 6 uger, 8/5

(27/2). Hans Hansen Købmand i Viuf ctr. dragon Christen Flaarup ibidem. 10/4

13/3. Michel Damsgaard af Fredsted ctr. Hans Olufsen af Tiufkær. 8/5

Ditlev Markussen af Brandtlund indgav synsforretning om skovhugst i Holmans herred.

Ditto for Elbo herred. 10/4

Andreas Wejse i København fragår på vegne af datteren Frederica Lovise Wejse arv og gæld efter hendes morfar og mormor, afdøde auditør Christian Gasman og hustru Heinriche Anthonidatter Müller i Egtved.

372b:

1725 - 4. april:

Læst forordning af 16/3 ang. det oktrojerede Grønlandske Kompagni.

Læst forordning af 16/3 med forbud imod at lægge nogen landsby eller bondegård øde.

20/3. Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen Hjarup ibidem. 17/4

Ebbe Pedersen af Omvrå på vegne af svogeren Anders Lassen af Lille Brande ctr. Apelone sl. Erik Hansens i Dal og søn Ole Eriksen. Sagen udsat i 6 uger, men er ikke set igen. Der føres vidner på, at Apelone samme nat, som hendes mand døde, fjernede fra gården plov, vogn, heste, kvæg og får m.m., skønt det bortfjernede bar husbonden Anders Lassens "brænde".

1725 - 10. april:

Læst forordning af 5/3 om lodsvæsenet sønden - og nordenfjelds.

Læst forordning af 27/3 om landmilitsen.

27/3. Thomas Fougaard af Erritsø afhjemler skovsyn.

27/3. Hans Hansen Købmand i Viuf ctr. dragon Christen Flaarup ibidem. 17/4

Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter ibidem og søn dragon Jens Pedersen. 24/4

373:

27/3. Fjerde synsmand afhjemler skovsyn for Elbo herred.

Skovsyn for Jerlev hered.

Ditto for Brusk herred.

Ditto for Anst herred.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig angav skovhugst.

1725 - 17. april:

Espen Pedersen og søster Gertrud Pedersdatter af Herslev ctr. Hans Pedersen Bull i Landerupgård. De fører vidner på, at Hans Bull for et par år siden var inde hos Espen Pedersen og søsteren i et kammer og begærede denne til ægte. Vidner, som befandt sig i en stue ved siden af kammeret havde hørt Espen Pedersen sige: "Vil du have hende, så giv hende hånden derpå", og at Hans Bull svarede "Ja". De havde drukket hinanden til, men vidnerne vidste ikke af, at Hans Bull var beskænket. Gertrud har godt rygte bortset fra hendes lejermål med Hans Bull. - Jens Jensen og Mads Dal har været på Landerupgård og forkyndt, at Mads Bull og Zidsel Stafensdatter ikke måtte begive sig i ægteskab inden afslutningen af denne sag, og forkyndt det samme for præsterne Ulrich Selmer i Stenderup og Henrik Sytkam i Påby. Retten konfirmerer forbudet.

373b:

27/3. Hans Hansen Købmand i Viuf ctr. dragon Christen Flaarup ibidem. - Forlig. - Christen Flaarup har til Bertel Jespersen i Viuf sagt, at han havde fundet et par af Hans Hansen Købmands bukser med korn i lommerne og givet indtryk af, at han havde været en utro tjener. Nu tilbagekalder han disse ord, som han ifølge vidner skal have udtalt ved et glas brændevin, og erklærer, at han intet usømmeligt ved om Hans Købmand i nogen måde.

4/4. Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen Hjarup (af Hjarup) ibidem. Udsat til dom, 29/5

Christen Simonsen af Dons mølle lovbød sin gård Ladegård på Nygårds mark 1. gang.

Skovfoged Jacob Nielsen angav skovhugst.

Lauge Jørgensen Skiøt af Trelde lod læse 2 dokumenter: 1) Fra broderen Søren Jørgensen Skiøt af Trelde, at han til medgift giver ham en mark at bruge i 20 år, idet Lauge indgår ægteskab med Boeld Hansdatter i Trelde, sl. Niels Hansens enke. 2) Samme broder og hustru Barbara Pedersdatter pantsætter i samme anledning et stk. jord for 100 rdl.

374:

1725 - 24. april:

Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. 8/5

374b:

10/4. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter ibidem og søn dragon Jens Pedersen. 8/5

Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof. 8/5

Christen Simonsen af Dons mølle lovbød sin gård Ladegård på Nygårds mark 2. gang.

375:

1725 - 1. maj:

Regimentskriveren ctr. Morten Knudsen, Jens Pedersen Dragon og Christen Thomsen i Lejrskov Højrup for vold mod Jens Nielsen. 29/5

1725 - 8. maj:

På foranledning af regimentskriveren fører rytterbonden Hans Bertelsen af Vester Gesten vidner på, at han har ladet opføre 9 fag ladehus, som var blæst ned. Han havde modtaget 9 rdl. af regimentskassen til genopførelsen.

(Her synes birkeskriveren at have glemt at lade protokollen føre, idet den efterfølgende tilførsel, som er med en anden håndskrift, savner den sædvanlige henvisning til tidligere behandling og begynder med ordene: "Herimod mødte Lyder Laursen af Fredericia ...").

(27/3). Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. Dom skulle have afsagt idag, men sagen udsættes til 23/5

375b:

24/4. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter ibidem og søn dragon Jens Pedersen. 29/5

376:

24/4. Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. 29/5

376b:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus afhjemler syn i Nygård skov og hestekobbel på nyoprettet skovgærde, som er oprettet af Ågård og Hesselballe lodsejere.

Skovfoged Jens Krog angav Anders Andersen af Højen for skovhugst.

24/4. Valborg Jensdatter af Høllund ctr. Peder Mortensen Orlof af Jerlev. Udsat til 26/6, men ikke set igen.

Johan Pedersen af Højrup ctr. Espen Pedersen af Herslev. Sagen udsat til efter pinse, men er ikke set igen.

Rasmus Nielsen i Fredsted efterlyser en plag, og Jørgen Udsen ibidem en hest 1. gang.

27/3. Michel Damsgaard af Fredsted ctr. Hans Olufsen af Tiufkær. Udsættes til dom om 6 uger, men se 29/5

Christen Simonsen i Dons mølle lovbød 3. gang sin gård Ladegård på Nygård mark i Starup sogn. Ærlige og velforstandige unge karl Michel Christensen af Påby og fæstemø Anne Madsdatter (fra Hjelmdrup) begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse fra Christen Simonsen og hustru Anne Pedersdatter.

377:

1725 - 15. maj:

Adam Levin ctr. Peder Jensen i Oddersted. 29/5

377b:

Regimentskriveren ctr. Bertel Jensen, Niels Jensen og Peder Hansen(?) af Tolstrup for afpløjning fra deres nabo Jørgen Madsen. Situationen er blevet synet af sognefoged Mads Dahl af Herslev sammen med Søren Lundemand og Poul Poulsen af Follerup. De tre lover ikke at gøre det mere.

Skovfoged Jens Andersen anmeldte skovhugst.

Rasmus Nielsen i Fredsted efterlyser en plag, og Jørgen Udesen ibidem en hest 2. gang.

Læst obligation fra Jens Andersen i Skanderup på 18 rdl. til sl. Christen Jensen Boelsmands enke Dorthe Madsdatter ibidem.

Jørgen Madsen Skræder af Vester Vamdrup ctr. Hans Nielsen Bollerhoed ibidem. 29/5

1725 - 23. maj:

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Catrine Jørgensdatter, som i Vorbasse kirke skal have skriftet og udlagt Hans Jessen som barnefader, men også har påstået, at Niels Jessen var meddelagtig, idet også han havde haft legemlig omgængelse med hende. - Hun erklærer nu, at Hans Jessen er den rette barnefader, og at hun aldrig har haft omgang med hans broder Niels Jessen, hvad hun ellers havde sagt i det åbenbare skriftemål. Men det havde hun gjort, fordi Niels Jessen havde frarådet sin broder at "gøre hende noget til gode". Sagen udsat til 5/6, men er ikke set igen.

378:

8/5. Kirsten Hansdatter Lyngs af Strandhuse ctr. Jens Smedegaard og Niels Madsen af Erritsø. - Christen Hansen og hustru af Lyng er udeblevet, og prokuratoren kræver rettens kendelse om, at de skal betale hver 20 lod sølv efter lovens 1-13-7. Ingen udsættelse er anført.

378b:

Læst plakat af 8/5 om det lollandske lotterigods, som skal tilfalde dem, der har vundet.

Rasmus Nielsen i Fredsted efterlyser en plag, og Jørgen Udesen ibidem en hest 3. gang.

1725 - 29. maj:

17/4. Dom: Sognefoged Laurids Thomsen Ulf af Skanderup ctr. landdragon Hans Jepsen Hjarup (af Hjarup) ibidem. - Hans Jepsen har til sessionen den 4/12-1724 indgivet en klage over, at Laurids Ulf har afkortet ham den løn på 5 mk., der tilkom ham af Laurids Ulfs hartkorn. Det hænger sammen med, at Hans Jepsen har nægtet at tage tjeneste hos Laurids Ulf i den mening, at han var en dårlig husbond, der slog sine ansatte og jog dem af plads m.v. - Der er ført vidner på, at Laurids Ulf ikke er den eneste, Hans Jepsen ikke ville tage tjeneste hos, og at tjenestefolkene er blevet underholdt forsvarligt med øl og mad uden udskældelse og uden at jage dem bort med fratagelse af klæder og tilbageholdelse af løn. Altså har Hans Jepsen ikke haft ret i sin klage til sessionen, og han kan ikke støtte sig til, at Mette Lasdatter var blevet afskediget, for hendes skarnagtighed er blevet bevidnet. - Altså kendes for ret, at dragon Hans Jepsen Hjarup, som var ubortlejet i 1723, da Laurids Ulf begærede ham, og siden lod sig leje af Michel Vestesen, bør miste de fordrede 5 mk. Og på næste session skal han bede Laurids Ulf om forladelse for sin fornærmelse. Hvis ikke sessionen vil tage derimod, skal han gøre det her i retten.

379:

(8/5). Michel Damsgaard af Fredsted ctr. Hans Olufsen af Tiufkær for gæld til hustruen Anna Pedersdatter. Hans Olufsen har under sagen lovet at betale hende 2 slettedaler. Det løfte indfrier han idag.

8/5. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter ibidem og søn dragon Jens Pedersen. Udsat til dom, 10/7

8/5. Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. 12/6

1/5. Regimentskriveren ctr. Morten Knudsen, Jens Pedersen Dragon og Christen Thomsen i Lejrskov Højrup for vold mod Jens Nielsen. Udsat til 12/6, men først set 19/6

15/5. Jørgen Madsen Skræder af Vester Vamdrup ctr. Hans Nielsen Bollerhoed ibidem. 5/6

15/5. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 12/6

380b:

1725 - 5. juni:

Jens Madsen af Højen ctr. Laurs Pedersen og søster Maren Pedersdatter ibidem for slagsmål. 19/6

Læst plakat af 28/5 fra byfogeden i Kolding, at sl. Knud Jørgensens gård skal på auktion.

Skovfogederne Ditlev Andersen, Niels Hansen af Pjedsted og Jens Pedersen af Gelballe angav skovhugst.

29/5. Jørgen Madsen Skræder af Vester Vamdrup ctr. Hans Nielsen Bollerhoed ibidem. 19/6

Regimentskriveren ctr. Anders Hansen, Anders Lauridsen og søn Laurids Andersen i Børup for slagsmål. 19/6

381:

Knud Sørensen af Mejsling lovbød en otting på Mejlby mark 1. gang.

1725 - 12. juni:

29/5. Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. 26/6

29/5. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 10/7

383:

Niels Jensen af Erritsø ctr. Søren Kjær m.fl. ibidem. 19/6

Jens Madsen af Højen ctr. Las Pedersen og moder Karen Madsdatter ibidem. (Se stævning nedenfor). 26/6

Knud Sørensen af Mejsling lovbød en otting på Mejlby mark 2. gang.

Regimentskriveren lod proklamere, at den 20/6 skal der holdes skifte efter selvejerbonden Hans Gade, som boede og døde i Bredstrup.

Stævning fra Jens Madsen i Højen ctr. Las Pedersen og moder Karen Madsdatter ibidem for ærerørige ord, se ovenfor.

Christen Simonsen af Dons mølle lod læse kontrakt om, at Michel Christensen på Ladegård i Starup sogn og hans fæstemø Anne Madsdatter skal holdes skadesløse for købet.

383b:

Hans Hansen (Skræder) af Nyborg lod læse obligation fra Christen Simonsen i Dons mølle i forbindelse med et mageskifte.

Jep Hansen i Gudsø lod læse en kontrakt med Jens Poulsen, som er forlovet med hans datter Mette Jepsdatter og har fået opladt hans gård, om aftægt og om underhold til Hartvig Jepsen og et beløb at udbetale enten ham eller broderen Hans Jepsen i Gudsø senere.

384:

1725 - 19. juni:

5/6. Jørgen Madsen Skræder af Vester Vamdrup ctr. Hans Nielsen Bollerhoed ibidem. Udsat til 10/7, men er ikke set før dommen den 31/7

12/6. Niels Jensen af Erritsø ctr. Søren Kjær m.fl. ibidem. Synsmænd afhjemler deres syn vedr. noget skov. Tingsvidne.

384b:

(Se 29/5. Tingbogen viser tilbage til 5/6). Regimentskriveren ctr. Morten Knudsen, Jens Pedersen Dragon og Christen Thomsen i Lejrskov Højrup for vold mod Jens Nielsen. 3/7

5/6. Regimentskriveren ctr. Anders Hansen, Anders Lauridsen og søn Laurids Andersen i Børup for slagsmål. 3/7

5/6. Jens Madsen af Højen ctr. Laurs Pedersen og søster Maren Pedersdatter ibidem for slagsmål. 26/6

Knud Sørensen af Mejsling lovbød en otting på Mejlby mark 3. gang. Christen Joensen ibidem begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse til sognefoged Christen Joensen og hustru Margrethe Simonsdatter.

1725 - 26. juni:

12/6. Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. 10/7

385:

Michel Pedersen af Haurum har stævnet amtsforvalter Jens Voigt til at påhøre, at han i henhold til kommissionsdom af 25/2-1724 (som findes indført på pag. 1202-1207 i en protokol, som ikke nøjere er defineret) aflægger ed på, at han har taget skade for mindst 70 rdl.

19/6. Jens Madsen af Højen ctr. Laurs Pedersen og søster Maren Pedersdatter ibidem for slagsmål. Her nævnes ikke slagsmål, men ærerørige ord, og de indstævnede er Laurs Pedersen og moderen, som her kaldes Karen Madsdatter. De nægter at have skældt Jens Madsens hustru eller børn for noget usømmeligt, idet de ikke ved andet end ærligt og godt om dem; men de vil gerne betale sagsomkostningerne. Jens Madsen vil gerne vise føjelighed mod sin søster og hendes søn, så hvis løftet indfries, kan der skrives tingsvidne 3/7

Tillysning af auktion den 28/6 over Hans Gades fradøde gård i Bredstrup.

Jægermester Bachman ctr. Peder Christensen og søn i Skødebjerg for ildspåsættelse i Vorbasse hede. De aflægger ed på at være uskyldige.

Jægermester Bachman ctr. Niels Skræders søn i Øster Gesten ang. ildspåsættelse. 10/7

1725 - 3. juli:

26/6. Lasse Pedersen og moder indfrier deres løfte. Tingsvidne.

19/6. Regimentskriveren ctr. Anders Hansen, Anders Lauridsen og søn Laurids Andersen i Børup for slagsmål. Udsat til dom, 14/8

Hans Nielsen Bollerhoed af Vester Vamdrup ctr. Niels Jørgensen ibidem. 17/7

Anna Andersdatter af Rue, sl. David Mathiesens enke, ctr. Niels Espersen og hustru af Blæsbjerg og Else Mogensdatter af Amnitsbøl for gæld. 17/7

385b:

Jens Pedersen af Gammelby mølle tinglyser, at han den 7/7 vil sælge en gård i Tolstrup på auktion.

Poul Poulsen af Follerup stævner sine stedbørn, for at de skal give ham og hustru afkald på fædrende og mødrende arv. Afkaldene findes indført fol. 387-388.

19/6. Regimentskriveren ctr. Morten Knudsen, Jens Pedersen Dragon og Christen Thomsen i Lejrskov Højrup for vold mod Jens Nielsen. Udsat til 10/7, men ikke set igen.

Niels Rasmussen Bager af Vejle efterlyser en hest 1. gang.

Søren Kjær i Erritsø ctr. Niels Jensen ibidem. 10/7

Malene sl. Iver Koeds af Håstrup lod læse kgl. resolution på memorial fra hendes søn Søren Iversen Koed, hvem regimentskriveren har stævnet til at indfinde sig til dragontjeneste inden 6 uger, idet han ellers vil blive gjort arveløs, fordi han er rejst fra godset uden herskabets vidende. Han vil gerne blive i sin nuværende tjeneste. Resolutionen siger, at han skal være forskånet for sin fødestavns tiltale og forblive ved kongens livgarde til hest.

386:

1725 - 10. juli:

26/6. Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. 21/8

3/7. Søren Kjær i Erritsø ctr. Niels Jensen ibidem vedr. noget skov. Sagen henvises til forligelse i sessionen iflg. forordning af 4/6-1723. Hvis ikke forlig opnås, skal retten dømme.

Peder Christensen Damgaard er sætteskriver:

12/6. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 17/7

387:

29/5. Dom: Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter ibidem (og søn dragon Jens Pedersen). - De bebor hver sin selvejerryttergård i Høllund. Iflg. kgl. forordning af 4/6-1723 forbydes sagens endelige pådømmelse ved denne ret, inden ryttersessionen har forsøgt at forene parterne. Altså bør de straks henvende sig der. Hvis de så ikke opnår enighed, kan de igen indlevere deres dokumenter til retten, som straks vil pådømme deres sag. (Sagen har drejet sig om retten til skovhugst i et bestemt skovskifte, som Enevold Sørensen mente var fælles, mens Valborg Jensdatter mente, at det var hendes alene i henhold til hendes køb af gården fra Peder Mortensen Orlof).

Markus Hansen af Bredstrup ctr. skovfoged Niels Hansen i Pjedsted. Denne erkender, at han i ubesindighed har begegnet Markus Hansen med hug og ord på landevejen ved Bredstrup Spang og frataget ham hans heste og vogn, som var læsset med træ til reparation af spanget, og henkørt vognen til Pjedsted, hvor Markus Hansens søster, Mette Markusdatter, som er gift med Rasmus Pedersen, forsøgte at få ham til at tilbagegive vognen. Dette fik ham til i samme oprør og hovedvildelse at overfalde hende med ærerørige ord. Nu beder han om forladelse. Han ved ikke andet end ærligt og godt om dem og vil betale sagsomkostningerne. Tingsvidne.

387b:

Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens enke Anne for ærerørige ord. 24/7

26/6. Jægermester Bachman ctr. Mogens Nielsen, Niels Skræders søn i Øster Gesten, ang. ildspåsættelse. Udsat til 24/7, men først set 31/7

Niels Rasmussen Bager af Vejle efterlyser en hest 2. gang.

De fem afkald, som den 3/7 på pag. 385 ommeldes: 1) Mads Andersen af Follerup har fået betaling af sin stedfader Poul Poulsen ibidem, 2) Thyge Andersen har fået betaling af sin stedmor Ingeborg Thulesdatter, 3) Hans Andersen af Follerup (med formynder Iver Nielsen af Smidstrup), 4) Dorthe Andersdatter (hendes formynder Otte Hansen i Smidstrup er død, så hun kvitterer med sin broder Mads Andersen og morbror Niels Madsen), 5) Niels Madsen i Follerup kvitterer for sin myndling Kirsten Andersdatter.

388:

1725 - 17. juli:

Læst forbud af 3/7 på kroners og anden grov mønts udførsel fra riget.

3/7. Anna Andersdatter af Rue, sl. David Mathiesens enke, ctr. Niels Espersen og hustru af Blæsbjerg (og Else Mogensdatter af Amnitsbøl) for gæld. - Niels Blæsbjerg og hustru Johanne Pedersdatter har foreslået et forlig, men deres husbond, præsten Jacob Jensen har ikke villet kautionere, så der afsiges dom: Forliget, der går ud på afbetaling af 15 slettedaler i afdrag, konfirmeres til uryggelig efterlevelse. (Ved første retsmøde tilstod Else Mogensdatter, at hun havde lånt lidt penge og noget rug samt noget lærred til sin datter Anne Christensdatter, og lovede at betale til jul).

Peder Christensen er sætteskriver i stedet for Jens Andersen, der idag er beordret til høslætten i rytterkoblerne:

10/7. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 31/7

388b:

Læst plakat af 7/7 fra generalmajor Martin Maue(?) og etatsråd Lars Benzon (revisorer?) ang. at indfinde sig på tøjhuset med regninger(?).

3/7. Hans Nielsen Bollerhoed af Vester Vamdrup ctr. Niels Jørgensen ibidem. 31/7

Niels Rasmussen (Bager) af Vejle efterlyser en hest 3. gang.

1725 - 24. juli:

Regimentskriver Søren Hachsen ctr. Bartholomæus Jacobsen. 7/8

Peder Hansen af Skærbæk får på sin moder Maren sl. Hans Henningsens enke tingsvidne ctr. regimentskriveren ang. et selvejerhus i Skærbæk, der i krigsjordebogen for et år siden er blevet taxeret som et kassehus. Der føres vidner på, at det altid har været selvejerhus og betalt afgift til Maren Hennings nu påboende gård.

389:

Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. 7/8

10/7. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens enke Anne for ærerørige ord. 21/8

389b:

Fremvist en ung, stor ulv, som Svend Rasmussens tjener af Amhede havde fanget, hvilken blev ved tinget ophængt, og tjeneren af birkedommeren betalt.

Jep Nielsen Bredstrup har også for retten fremvist en ulveunge, som er taget fra den gamle ulv i Slavs herred, der og ved tinget er blevet ophængt og ham betalt.

1725 - 31. juli:

(10/7). Jægermester Bachman ctr. Mogens Nielsen, Niels Skræders søn i Øster Gesten, ang. ildspåsættelse på heden på Ravnholt og Øster Gesten marker. - Mogens Nielsen har for nogen tid siden skåret klyne sammen med andre. De havde ild i en klyne til at tænde deres tobakspiber med, indtil de skulle have deres middagsmad. Så flyttede de mere vestpå, hvor de spiste, og de medbragte klynen. Men han ved ikke, hvem der flyttede den, og heller ikke så han nogen sætte ild på heden; da de havde sovet lidt, var ilden løs. Sagen udsat i 8 dage, men er ikke set igen.

17/7. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 7/8

390:

Præsten Jørgen Feddersen i Gauerslund ctr. velbårne løjtnant Peter Lange. Denne har til gengæld for at have overtaget øde gods i Brøndsted fået tildelt Gauerslund kirkegårds græsning, som ellers var præstens rettighed. Tingsvidne.

Jens Pedersen af Taulov Nebel ctr. Christen Lassen ibidem. 7/8

17/7. Hans Nielsen Bollerhoed af Vester Vamdrup ctr. Niels Jørgensen ibidem. Udsættes til dom, den 14/8

(19/6 - men tingbogen viser tilbage til 10/7). Dom: Jørgen Madsen Skræder af Vester Vamdrup ctr. Hans Nielsen Bollerhoed ibidem for slagsmål. - Den 6/5, som var en helligdag, kom Hans Nielsen med en klynespade, opsøgte Jørgen Madsen og slog ham over nakken med den. Jørgen Madsen løb ind og hentede en vognkæp og optog slagsmålet, der dog faldt således ud, at han med spaden fik et hårdt slag over armen, så den hang slapt ned. - Hans Nielsen bør betale bartskærerløn med 4 rdl., og efter lovens 6-7-8 skal han til kongen i straf betale 6 rdl. og efter kap. 9 om helligbrøde 1 rdl. 3 mk., tilsammen 11 rdl. 3 mk. En del af pengene har han i forvejen deponeret i retten. Jørgen Madsen har ved et forlig frafaldet den trediepart, som han kunne have krævet efter loven. - Jørgen Madsen, der efter at have fået det første slag løb ind og hentede vognkæppen, som han derpå gav sig i fægteri med, i stedet for at lukke sin dør og blive i sin rolighed, er ikke helt uden skyld i det bensår, som han derefter pådrog sig i armen; så han skal hjælpe Hans Nielsen med at betale sagsomkostningerne.

390b:

1725 - 7. august:

31/7. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 14/8

391:

24/7. Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. 14/8

24/7. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. Bartholomæus Jacobsen. - Søren Hachsen fører mølleren på slotsmøllen Søren Andersen som vidne. Men Søren Andersen kender ikke noget til, at Bartholomæus Jacobsen eller hans logerende rytter skal have fået malet noget malt, langt mindre at han derefter skal have udsmuglet det af Kolding. Tingsvidne.

Kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. 21/8

Skovrider Johan Brandt af Lunde mølle ctr. Hans Frederiksen, møller af Stenvad mølle, for gæld. 21/8

Regimentskriveren ctr. Hans Frederik(sen) af Stenvad mølle for gæld. 4/9

392:

Jens Hansen af Håstrup for Peder Hansen Skræder i Kolding ctr. Hans Frederik(sen) af Stenvad mølle for gæld. 4/9

31/7. Jens Pedersen af Taulov Nebel ctr. Christen Lassen ibidem. 28/8

392b:

Skovfoged Peder Krat angav skovhugst.

1725 - 14. august:

7/8. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. 21/8

393b:

31/7. Dom: Hans Nielsen Bollerhoed af Vester Vamdrup ctr. Niels Jørgensen ibidem. (Niels Jørgensen havde allerede ved første retsmøde tilstået, at han måske i ubesindighed og ølsmål havde forset sig mod Hans Nielsen, hvorfor han havde tilbudt at betale ham 4 slettedaler. Men ved næste retsmøde var han ikke mødt op for at fyldestgøre forliget). - Det kendes for ret, at han skal betale de 4 slettedaler samt 1 rdl. i sagsomkostninger, tilsammen 3 rdl. 4 mk.

7/8. Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. 21/8

3/7. Dom: Regimentskriveren ctr. Anders Hansen og Anders Lauridsen (og søn Laurids Andersen) i Børup for slagsmål. - Efter at de havde kastet nogle ord sammen onsdag efter pinse på marken, kom de i slagsmål, slog ikke alene hinanden til jorden, men skamferede endog hinanden med hænderne, så at blodet flød af dem begge m.v. - Så på det sådant slagsmål og mytteri ikke skal tage overhånd og andre til sligt at øve deraf fatte onde eksempler, eragtes billigt, at Anders Lauridsen og Anders Hansen, som begge er ens skyldige, efter lovens 6-7-2 betaler i brøde hver 2 tre lods sølv og sagsomkostninger.

1725 - 21. august:

14/8. Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. - De henvises til sessionen, og hvis ikke de kan opnå forlig, vil retten pådømme sagen den 2/10 (se 18/9)

394:

Poul Liebe af Kolding sætteskriver i stedet for Jens Andersen:

14/8. Adam Levin ctr. Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted. Udsættes til dom, 2/10

24/7. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens enke Anne for ærerørige ord. 4/9

Christen Hansen af Lyng ctr. Jens Poulsen og Jens Jørgensen af Erritsø. 4/9

7/8. Kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. 4/9

394b:

7/8. Skovrider Johan Brandt af Lunde mølle ctr. Hans Frederiksen, møller af Stenvad mølle, for gæld. Udsat til 28/8, men først set 4/9

Læst rentekammerkollegiets plakat af 20/7 om toldforhøjelse på fremmed kønrog, så længe som Zacharias Meigans(?) fabrik har privilegium.

10/7. Dom: Løjtnant Bone Falch af Skærup ctr. Niels Bul ibidem og Niels Christensen Frost af Damkær for skovhugst. - Sr. Steenberg har tillige med sine medhavende antruffet Niels Bul og hans svend Hans Sørensen tillige med dragonen Hans Henriksen Byssing og Jens Svoger af Skærup i Bone Falchs enemærke Terslykke ved en omhuggen eg, som de stod og savede toppen af. Sr. Steenbergs karl Jens Sørensen hjalp derefter med til at læsse træet på vognen. Hans Henriksen har tilstået, at han uden Niels Buls vidende havde omhugget egen og derefter formået ham til at afhente den med heste og vogn. Så han anses for hovedmanden, der har forlokket og forført Niels Bul til at hjælpe sig i det ulovlige arbejde. Derfor dømmes han til efter skovforordningen af 21/1-1710 at betale 10 rdl. til Bone Falch samt 4 rdl. i sagsomkostninger. - Fordi sr. Steenberg ikke har opbragt heste, vogn og redskaber, hvortil han havde største føje og anledning, men i stedet tillod sin egen karl at hjælpe til med at læsse træet og derefter lod dem køre hjem uprotesteret, da han burde have vist autoritet og myndighed, så eragtes det for billigt, at Niels Bul, som ikke kan undvære noget af sin besætning på sin påboende ryttergård, i stedet for heste og vogn, hvormed han intet havde at gøre i skoven på fremmed grund, betaler i straf til Bone Falch 2 rdl. og tilbageleverer ham det arresterede træ og betaler for det, der mangler. - Niels Christensen Frost, som sammen med Mads Jørgensen (hvis forseelse er blevet eftergivet) har hentet to grene af egetoppen og savet dem ud i fjæle, bør betale til Bone Falch 1 rdl. og levere træet tilbage. - I det øvrige frafaldes sagsøgernes påstand i lovens 6-17-22 og -28, siden skovforordningen af 21/1-1710 ej melder, at den, som således betrædes, foruden deri dikterede strafs lidelse også skal være en tyv og bøde sine tre mark. - (Peter Hannibal Steenberg er forpagter på Bone Falchs gård i Skærup. Søren Dons, der bebor et af Bone Falchs huse i Skærup var med ham i skoven den aften. Da Niels Bul havde bedt dem om hjælp til at læsse grenene, havde Søren Dons bragt ønsket videre til Peter Steenberg, hvortil denne svarede: "Nu frister I mig, nu vil jeg friste eder igen. I er lige så vel tilholden at se til løjtnantens skov som jeg. Vil I nu lade det passere?". Dertil svarede Søren Dons: "Nej, jeg hverken kan eller vil". Så sagde Steenberg, at han ikke gav dem nogen tilladelse til at tage træet, men ellers ville han ikke være den første til at afsløre det, om det ellers kunne holdes skjult, "men jeg vil lade mit øre slå på Horsens Kag, om det dølges". Så gav han sin karl lov til at hjælpe med at læsse. Næste dag lod han gøre forbud på træet).

1725 - 28. august:

7/8. Christen Lauridsen af Taulov Nebel ctr. Jens Pedersen ibidem. 4/9

1725 - 4. september:

21/8. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens Skomagers enke Anne for ærerørige ord. 18/9

28/8. Christen Lauridsen af Taulov Nebel ctr. Jens Pedersen ibidem. 18/9

395b:

7/8. Regimentskriveren ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for (gæld og) børnenes arv. 18/9

7/8. (Jens Hansen af Håstrup for) Peder Hansen Skræder i Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for gæld. 18/9

Hans Poulsen af Skanderup fremlyste en plag.

21/8. Skovrider Johan Brandt af Lunde mølle ctr. Hans Frederiksen, møller af Stenvad mølle, for gæld. 11/9

21/8. Christen Hansen af Lyng ctr. Jens Poulsen og Jens Jørgensen af Erritsø. Udsat til 11/9, men ikke set igen.

21/8. Kgl. kontrollør i Kolding, Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. Udsat til 11/9, men ikke set før 23/10

1725 - 11. september:

Adam Levin ctr. Regina Pedersdatter i Oddersted. 25/9

396b:

4/9. Skovrider Johan Brandt af Lunde mølle ctr. Hans Frederiksen, møller af Stenvad mølle, for gæld. 18/9

Hans Poulsen af Skanderup fremlyste en plag 2. gang.

Læst stiftsbefalingsmandens plakat af 31/8 om forbud mod kornprang i stiftet.

Læst sammes patent af 29/6-1718 om en torvedag i Kolding hver lørdag at holde.

1725 - 18. september:

Læst obligation fra Hans og Søren Nielsen Ougsen af Trelde til deres broder Jørgen Nielsen Melsing af Fredericia på 80 rdl. (se fol. 397).

Læst plakat om høstsessionen, som holdes i Kolding 2.-6. oktober.

4/9. Christen Lauridsen af Taulov Nebel ctr. Jens Pedersen ibidem. Sagen har drejet sig om rettigheden til en toft, men den henvises nu til sessionen med henblik på forlig. Se igen 16/10

11/9. Skovrider Johan Brandt af Lunde mølle ctr. Hans Frederiksen, møller af Stenvad mølle, for gæld. Udsat til dom, 30/10

4/9. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens Skomagers enke Anne Lauridsdatter ibidem. 25/9

4/9. Regimentskriveren ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for (gæld og) børnenes arv. Udsat til dom, 30/10

397:

4/9. Peder Hansen Skræder i Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for gæld. Udsat til dom, 30/10

(21/8). Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. - Sagen skulle have været genoptaget 2/10, hvis ikke den blev forliget ved sessionen. På grund af tidspunktet for denne, kan sagen først genoptages 20/10. (se 2/10)

Peder Hansen Skræder af Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle ang. vold. 9/10

(Se fol. 396b). Obligationen fra Søren og Hans Nielsen Ougsen (Ovesen) i Trelde til broderen Jørgen Nielsen i Fredericia på 80 rdl., som de havde lånt bl.a. til proces.

Hans Poulsen af Skanderup fremlyste en plag 3. gang.

397b:

1725 - 25. september:

18/9. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens Skomagers enke Anne Lauridsdatter ibidem. Udsat til dom, 16/10

Provst Jørgen Beske af Gammelby i Bjerre herred efterlyser hest 1. gang.

11/9. Adam Levin ctr. Regina Pedersdatter i Oddersted. Byfoged Just Lund af Fredericia vil ikke føre sagen for Regina idag, da hun holdes i arrest og ikke er blevet ført frem for retten. 2/10

398:

Der lyses til auktion i Starup over afdøde ridtmester Rodes stervbo.

1725 - 2. oktober:

By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. Jørgen Rasmussen m.fl. 16/10

Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Albert Mogensen Legardt og hustru på Amhede. 23/10

Byskriver Baltzer Bahnsen af Kolding er sætteskriver i følgende sager:

21/8 og 25/9. Adam Levin ctr. 1) Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted og 2) Regina Pedersdatter. (Se senere idag). Meddomsmænd udmeldes. Udsat til dom 9/10

398b:

Just Lund ctr. Sr. Bredahl på Søholm for resterende auktionspenge til Hans Skades stervbo i Bredstrup. (Mon ikke byskriveren har hørt forkert og det drejer sig om Hans Gade?). Udsat til 16/10, men er ikke set igen.

Peder Damgaard af Viuf ... sl. Just Majus af Fredericia ctr. Søren Madsen og hustru i Bredstrup. Udsat til 16/10, men ikke set igen.

Læst panteobligation udgivet af Søren Jensen Wenborg i Borlev til Christen Rasmussen i Almind. Se nedenfor.

(Se 18/9). Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. Udsat til 16/10, men først set 30/10

Obligationen fra Søren Jensen Wenborg til Christen Rasmussen i Almind med pant for 20 rdl. i et boel i Borlev. Det er børnepenge fra myndlingen Karen Andersdatter. De har nogle år stået frugtesløst under rettens forsegling.

399:

Skovfogederne Peder Krat af Vinding og Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

21/8 og 25/9. Adam Levin ctr. 1) Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted og 2) Regina Pedersdatter. (Se tidligere idag). Sagen om Adam Levins kortspil med Peder Jensen m.v. skal pådømmes sammen med hans sag imod Regina idag 8 dage.

1725 - 9. oktober:

2/9. Adam Levin ctr. 1) Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted og 2) Regina Pedersdatter. - Dommerne vil ikke pådømme sagen, da et par af meddomsmændene er udeblevet. 30/10

399b:

18/9. Peder Hansen Skræder af Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle ang. vold. Udsat til dom, 20/11

1725 - 16. oktober:

Læst memorial fra birkedommer Ebbesen.

Læst plakat fra byfoged Peter Høeg om adskilligt samt en plakat om auktion på sl. ridtmester Johan Rodes bohave i Starup.

(18/9). Jens Pedersen af Taulov Nebel ctr. Christen Larsen ibidem. 30/10

Kyrasser Andreas Jensen ctr. Hans Frederik Skiøtte i Stenvad mølle. 30/10

400:

Skovrider Jacob Rowert af Verst ctr. Hans Frederiksen i Stenvad mølle. 30/10

400b:

Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. 23/10

2/10. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. Jørgen Rasmussen m.fl. Udsat til dom, 27/11

401:

25/9. Dom: Hans Jensen af Tiufkær ctr. Thomas Pedersens Skomagers enke Anne Lauridsdatter ibidem. - Denne opholder sig på aftægt hos sin søn Peder Thomsen. Hun er blevet sagsøgt for at have bagtalt Hans Jensens hustru og familie og lavet om på deres navne. Bl.a. har hun sagt, at sl. Knud Høeg, der er Hans Jensens svigerfar, har taget 9 rugneg fra Christen Lassens ager, mens denne lå og sov. Og hun har sagt, at Hans Mikkelsen kaldes "den store høg", Hans Jensen "den skaldede høg" og Hans Mortensen "spurvehøg". De er alle tre svigersønner af Knud Høeg. - Hun har gennem sin søn Peder Thomsen tilbudt en erklæring om, at hun ikke vidste andet om disse tre, end at de var smukke og skikkelige folk, men om Knud Høeg har hun ikke tilbudt nogen erklæring, skønt sagen især har drejet sig om hendes bagtalelse af ham. - Hun skal næste tingdag her for retten tilbagekalde sin ubeviselige beskyldning så tilstrækkeligt, at sl. Knud Høeg kan ligge ulovskæmmet i sin grav og hans svogre og familie kan passere uden bebrejdelse af vedernavn, som til deres fornærmelse således er udspredt.

1725 - 23. oktober:

2/10. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Albert Mogensen Legardt og hustru på Amhede. 20/11

401b:

Regimentskriveren ctr. Maren Bennedsdatter af Egtved. 6/11

402:

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

16/10. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. 6/11

(4/9). Kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. 6/11

Peder Michelsen og Hans Jørgensen af Stallerup opbød børnepenge for børnene efter sl. Jens Pedersen i Kongsted.

1725 - 30. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1726.

9/10. Dom: Adam Levin ctr. 1) Peder Jensen og Jørgen Larsen i Oddersted og 2) Regina Pedersdatter. - Retten blev betjent af følgende meddomsmænd: Hans Henriksen af Lille Velling, Lars Madsen af Håstrup, Jens Jensen i Torp, Hans Simonsen i Lilballe, Rasmus Pedersen i Pjedsted, Jens Hansen i Store Velling og Anders Christensen i Smidstrup. Jens Andersen i Viuf var sætteskriver. Dommen findes på fol. 403-404.

402b:

(2/10). Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. 20/11

16/10. Jens Pedersen af Taulov Nebel ctr. Christen Larsen ibidem. 20/11

16/10. Dom: Skovrider Jacob Rowert af Verst ctr. Hans Frederiksen i Stenvad mølle for gæld på 20 rdl. - Han skal betale.

16/10. Kyrasser Andreas Jensen af Horsens ctr. Hans Frederik Skiøtte i Stenvad mølle. 20/11

403:

Jacob Nielsen i Bølling lod fremlyse 2 plage.

Markvogteren Niels Sørensen i Fredericia fremlyste en hoppe og 4 svin.

Byfoged Høeg af Fredericia fremlyste en hoppe.

18/9. Dom: Peder Hansen Skræder i Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for gæld. Peder Hansen beviser ved købmand og rådmand Peder Bruuns regning, at han som kautionist har betalt en restgæld på 7 rdl. 1 mk. 4 sk., som Hans Frederiksen har fået varer for. - Han skal betale.

18/9. Dom: Skovrider Johan Brandt af Lunde mølle ctr. Hans Frederiksen, møller af Stenvad mølle, for gæld på 14 rdl., som Johan Brandt i København med postpenge har udlagt for ham til hans copulations indløsning. - Han skal betale.

18/9. Dom: Hans Frederiksen af Stenvad mølle er ved regimentskriveren blevet sagsøgt af sin hustrus søskende for de ydelser, han ved kontrakt af 25/7-1723 havde lovet dem ved antagelsen af møllen. - Markus Jensen skulle have 150 slettedaler, heraf mangler 50 slettedaler. Kirsten og Maren Jensdatter, begge ubefriede, skulle have hver 100 slettedaler og desuden, når de blev gift eller i andre måder var trængende: hver en god seng af værdi 20 slettedaler, en kiste til 6 slettedaler og en brudeklædning til 20 slettedaler, tilsammen for begge pigerne 292 slettedaler. Mads Jensen, som Gud har betaget hans syn, skulle have 170 slettedaler (heri inkluderet en seng), hvis han ikke hos Hans Frederiksen og efterkommere skulle nyde ophold. Til gengæld skulle Hans Frederiksen beholde alle effekter og løsøre i boet. - Hvis Markus Jensen, der er myndig, endnu ikke har fået de resterende 50 slettedaler, så kan han søge Hans Frederiksen. - Hvad angår de 2 døtre, så skal Hans Frederiksen enten stille kaution eller udbetale pengene til deres formyndere 6 uger efter denne doms forkyndelse, især da han søges af så mange kreditorer for misbetaling og ikke kan anses for vederhæftig. - Mads Jensen burde iflg. kontrakten have ophold på livstid på møllen, og hvis ikke Hans Frederiksen kan stille sikkerhed for dette, så skal han udbetale 170 slettedaler til hans formynder Christen Nielsen, imod at Mads Jensen søger tilhold hos sine venner, for at hans midler ikke til sin tid skulle blive uvisse og han i en sådan tilstand omsider lide nød, ifald mølleren måtte kvittere møllen.

Peder Michelsen og Hans Jørgensen af Stallerup opbød børnepenge for børnene efter sl. Jens Pedersen i Kongsted, 2. gang.

Anno 1725, den 30. oktober dømt: Som Adam Levin, borger og parykmager fra Fredericia, der sig en tid lang formedelst hans fattige tilstand i Oddersted har haft ophold, befindes at være først kommet i kiv og trætte med Peder Jensen ibidem den 30/4 om pistolvisitation, som ermeldte Peder Jensen skulle have haft hos sig i sengen og undsagt Adam Levin med, da han fordrede 1 mk., som han i kortspil havde vundet fra Peder Jensen, og under samme sags drift erbudt sig at bevise, hvad for slags folk ermeldte Peder Jensen og hustru efter ry og rygte var, har han efter det sidste tagne stævnemål den 4/9 fremført følgende beviser: 1) Et tingsvidne af 12/6, hvori vidnerne tillægger Peder Jensen og hustru rygte for at være taskenspillere. Lars Nielsen af Oddersted har hørt andre fortælle, at Regina har sagt, at der skete hende uret, når man kaldte hende taskenspiller, for hun var ikke taskenspiller men lommenøkker. Christen Hansen ibidem har fortalt, at hun har været antastet på Middelfart marked og blev ført til byfogeden, og at drengene forfulgte hende og kastede sten efter hende, men han vidste ikke, om der fandtes ulovlige koster hos hende. - 2) Et udtog af denne rets tingprotokol af 7/8 1725, hvori skoleholder Jørgen Prip bevidner, at Regine har ry for at være taskenspiller, altså lommetyv på markeder. Jep Bredstrup har bevidnet noget lignende. - 3) Et tingsvidne af Fredericia stadsting den 11/9-1725. Her har tre vidner bekræftet rygtet om taskenspilleri, og Peder Till har fortalt, at Regina for 7-8 år siden blev antastet med en pengepung indviklet i forklædet, hvorfor hun af bønderne blev pryglet ned ad Vesterport. Jakob Pedersen har fortalt, at han for 7-9 år siden ved sin bod på Vejle marked så Regina med hånden i en bondekones lomme. Han slog hende med sin bismer så hårdt, at hun faldt til jorden. - 4) Et udtog af Thisted bytings justitsprotokol, hvor hun tillige med Maren Nielsdatter for lommetyveri den 25/7-1711 er dømt til kagen og forvisning fra Thylands distrikt og desuden at betale igæld og tvigæld til Jens Taufgaard. Den straf undveg Regina og Maren, og de satte fangefogeden i det jern, de selv havde været lænket med. Regine har selv tilstået her i retten, at de drak fangefogeden fuld i brændevin, inden de kom fri af jernet og satte det over på ham. Men hun nægter at have begået tyveri andre steder end på Thisted og Skive markeder. - Retten kender, at der nok er ført bevis for, hvilket rygte Regina har, men at der ikke er to overensstemmende vidner, der kan bevidne, hvad hun i gerning har forøvet, hvorfor hun ikke kan tildømmes så hård en straf, som Adam Levin har krævet. Men da han ved udtoget af Thisted bytings justitsprotokol har bevist, at hun er dømt til kagstrygning m.v., så bør hun ingenlunde tillades at bo her på rytterdistriktet, men hun skal inden 3 solemærker rømme landet og må ikke komme igen, og hun må ikke huses eller hæles af nogen her. - Byfoged Ludvig Lem i Thisted har ved brev af 18/9 erklæret, at der ikke er midler til at lade hende afhente og afstraffe for noget, som hun er dømt for i hans formands tid. Og Adam Levin har ikke bevist, at hun har stjålet noget enten fra ham eller andre her i amtet, og han har heller ikke fuldmagt fra nogen til at søge hende for tyveri her. - Peder Jensen, Reginas mand, har Adam Levin ikke overbevist om lommetyveri eller andet lignende, så han frifindes for Adam Levins tiltale. - Hvad angår sagens omkostninger, så tager retten i betragtning, at Adam Levin har erhvervet to resolutioner fra amtmanden; den ene autoriserer ham til at søge bevis over Peder Jensen og hustru, og den anden tillader ham at tage Regina under forvaring, indtil hun kan blive bragt hen, hvor hun skal udstå sin straf. Han har ført sådan oplysnsing i sagen, at sligt et menneske er blevet bekendt, der ellers i så mange år har opholdt sig på distriktet blandt ærlige folk gild og grif, og han har givet hende underhold i hendes arrest; men efter brevet fra Thisted byfoged kan han ikke vente nogen refusion herfor. Derfor bestemmer retten, at Regina Pedersdatter bør betale ham 20 rdl. under nam og udlæg i hendes ejendele, hvor de findes og opdages kan. - Dommen er underskrevet af Thomas Ebbesen og meddomsmændene. - (Det, der opr. førte til Adam Levins sagsanlæg, var en situation, hvor Adam Levin havde spillet kort med Peder Jensen, der lå i sin seng i den stue, hvor han boede hos Jørgen Larsen i Oddersted. Adam Levin havde vundet 1 mk. fra Peder Jensen, som ikke ville betale. Så ville Levin pante ham i kongens navn. Ifølge hans eget vidne kom nu nogle kvinder og tog frem fra sengens fodende en pistol, som de løb ind i en anden stue med, hvorefter nogle folk blev hidkaldt til at undersøge pistolen. Lars Jensen Dragon var i færd med det, da Jørgen Larsen kom og tog pistolen fra ham med den bemærkning, at den var hans og dragonen ikke havde noget at bestille med den. Den var iøvrigt ikke funktionsdygtig. Ifølge andre vidner havde Adam Levin truet med at slå Peder Jensens søster i hovedet med en ildskovl, hvis ikke han fik sine penge. Det havde Helmut Otte fået ham fra, hvorefter Levin var gået ud og havde fået fat i Lars Nielsen, hvem han befalede at følge med ind i regimentskriverens navn. Lars Nielsen ville først se en ordre fra regimentskriveren, men gik alligevel ind for at se, hvad der var på færde. - Afhøringen af Regina foregår den 11/8, efter at hun er blevet arresteret. Her udspørges hun bl.a. om nogle forsvundne personer: Apelone Jens Ladegaards, Margrethe og Cathrine, der før boede i Højrup, Maren Nielsdatter. Og så forklarer hun de nærmere omstændigheder om arrestationen i Thisted: Hun og Maren Nielsdatter var blevet arresteret; men byfogeden havde lånt Maren nøglen til den hængelås, som de var lænket med. De drak fangefogeden fuld med brændevin, og da han sov, låste de op for lænken og gik til byfogeden, hvorefter de alle tre satte lænken på fangefogeden, "med hvilket jern hun siden har hørt sige at fangefogeden gik omkring med og hoppede i tre dage". Byfogeden havde også givet dem deres pas tilbage. - Regine bliver ved afhøringen spurgt, hvem ellers her i egnen bruger lommetyveri og lignende skarnsstreger. Hun angiver Henrik Bastian og broderen Gregers Lorendorph. Og Anna Dorthea, som nu er forsvundet, har sagt, at hun har været med til at begå indbrud sammen med Gregers, som iøvrigt dette år har skåret og trakteret hende ilde).

404:

1725 - 6. november:

Læst forordning af 8/10 om kirketyverier.

Læst patent om højesteret for 1726.

23/10. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. 20/11

23/10. Regimentskriveren ctr. Maren Bennedsdatter af Egtved. Meddomsmænd udmeldes. Dom afsiges 20/11

Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. 27/11

405b:

23/10. Kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. 20/11

406:

Skovrider Jacob Rowert ctr. debitorer. 20/11

Jacob Nielsen i Bølling lod fremlyse 2 plage 2. gang.

Markvogteren Niels Sørensen i Fredericia fremlyste en hoppe og 4 svin 2. gang.

Byfoged Peter Høeg fremlyste en hoppe.

Peder Michelsen og Hans Jørgensen af Stallerup opbød børnepenge for børnene efter sl. Jens Pedersen i Kongsted, 3. gang. Pengene har været på rente hos sl. Hans Gade i Bredstrup. På grund af boets slette tilstand er der sket afkortning i tilgodehavender, så der nu er 39 rdl. 5 mk. 3 sk. tilbage.

406b:

1725 - 13. november:

Kirsten Lasdatter af Hygum ctr. Mads Madsen af Mejsling. Hun får tingsvidne på, at han har besvangret hende under ægteskabsløfte. Løftet er blevet bekræftet i nærværelse af krigsråd Folsach.

Jørgen Prip er sætteskriver i stedet for Jens Andersen:

(Se 6/11). Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse ctr. byfoged Grundahl og Peder Barsbol af Kolding. De fører vidner på, hvor skikkeligt de havde opført sig, da de efter at have drukket et glas mjød hos Barsbol blev forsøgt arresteret af byfogeden.

410:

Jacob Nielsen i Bølling lod fremlyse 2 plage 3. gang.

Markvogteren Niels Sørensen i Fredericia fremlyste en hoppe og 4 svin 3. gang.

1725 - 20. november:

23/10. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Albert Mogensen Legardt og hustru på Amhede. Sagsøgte er i krigstjeneste, hvorfor han skal søges ved et andet forum. Tingsvidne.

30/10. Søren Kjær af Erritsø ctr. Jens Nielsen m.fl. ibidem. Der indgås forlig, idet Jens Nielsen tilbagekalder beskyldninger imod Søren Kjær.

410b:

6/11. Kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. 4/12

6/11. Skovrider Jacob Rowert ctr. debitorer. 4/12

6/11. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. 4/12

30/10. Kyrasser Andreas Jensen af Horsens ctr. Hans Frederik Skiøtte i Stenvad mølle. 4/12

411b:

Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem. 27/11

9/10. Dom: Peder Hansen Skræder af Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle, fordi han skal have overfaldet ham med hug og slag en aften på hans tingvej hjem fra Viuf. Peder Hansen har tilbudt sin sigtelsesed eller krævet modpartens benægtelsesed. Det er beviseligt, at Peder Hansen den 4/9 havde trætte med Hans Frederiksen om en gældsfordring, og at han efter lovens 1-4-1 straks har rejst sin sag og beklaget sin nød til birkedommeren og andre. Derimod har Hans Frederiksen ikke bevist, hvor han var, da hændelsen skulle have fundet sted. Han skal aflægge sin benægtelsesed eller tage imod sagsøgerens sigtelsesed. Hvis han vil appellere til højesteret, hviler sagen så længe.

6/11. Dom: Regimentskriveren ctr. Maren Bennedsdatter af Egtved. - Det er ryttersessionen, der har beordret sagen ført. - Maren Bennedsdatter, der retteligt hedder Maren Sørensdatter, har ladet sig besvangre 4 gange, hver gang ved een person. Altså eragtes for billigt, at hun efter loven bør stuppes for kagen andre sådanne løsagtige mennesker til eksempel og afsky. Da det er en æressag, skal dommen bringes for højesteret til konfirmation og videre påkendelse, hvor hun kan ansøge kongen om at befri hende fra kagen for hendes tre små børns skyld, at de ikke derover deres livstid skulle lide forhånelse.

412:

Mads Jepsen af Egeskov lod læse skøde fra svogeren Søren Jørgensen Skytte iTelde på en skovhave.

Niels Rand af Fredericia efterlyser en hoppe.

1725 - 27. november:

20/11. Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. 4/12

412b:

6/11. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. 18/12

Regimentskriveren ctr. Jørgen Christensen af Mejsling. Udsat til 4/12, men ikke set igen. Han skulle gøre rigtighed for sine børns arv på 200 slettedaler.

16/10. Dom: By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. Jørgen Rasmussen, Lars Sørensen og Niels Sørensen, alle af Viuf, samt Niels Sørensen, skovfoged i Høllund for en kaution for Hans Casper på 16 rdl. - De skal betale beløbet, men ikke renter, da kreditor ikke i rette tid har protesteret deres veksel.

1725 - 4. december:

20/11. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. 11/12

413:

20/11. Skovrider Jacob Rowert ctr. debitorer. Udsat til dom, 11/12

27/11. Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. 11/12

20/11. Kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert. Udsat til dom, 15/1

20/11. Kyrasser Andreas Jensen af Horsens ctr. Hans Frederik Skiøtte i Stenvad mølle. Udsat til dom, 8/1-1726

Jørgen Prip af Viuf ctr. Niels og Jensen Sørensen ibidem. Sagen udsat til 11/12, men er ikke set igen. Den drejer sig om et svin, som er blevet slået til skade.

Læst aftægtskontrakt mellem Michel Andersen og Niels Christensen, begge af Nyborg.

413b:

1725 - 11. december:

4/12. Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. 8/1-1726

414:

Byfoged Peter Høeg af Fredericia ctr. Hans Michelsen af Lille Velling og Søren Jensen af Fuglsang for gæld. De tilstår gælden. Dom den 18/12

4/12. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. 18/12

4/12. Dom: Skovrider Jacob Rowert af Verst ctr. debitorer. - Jens Christensen af Verst skal betale 13 rdl. - (Søgsmål mod Eske Iversen i Bække og Søren Andersen i Gejsing var frafaldet).

Niels Rand af Fredericia efterlyser en hoppe 3. gang.

1725 - 18. december:

11/12. Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf. Udsat til dom om 6 uger, 5/2

27/11. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. 8/1

414b:

Søren Madsen af Trelde lod læse kgl. bevilling til at holde færgepram over fjorden mellem Trelde og Bjerre herred.

11/12. Dom: Byfoged Peter Høeg af Fredericia ctr. Hans Michelsen af Lille Velling og Søren Jensen af Fuglsang for salær og udgifter ved retssager, han har ført for dem. - Søren Jensen skylder 53 rdl. 3 mk. 6 sk., som kreditor har tilbudt at moderere til 40 rdl., hvis han ville betale inden 8 dage. Det beløb skal han betale. - Hans Michelsen, som var sagsøgt for mordet på Jens Christensen i Store Velling, har afdraget sin gæld med 3 rdl. 3 mk., så der resterer 16 rdl. 3 mk., som kreditor har villet moderere til 10 rdl. Det beløb dømmes han til at betale.

Skovfogederne Niels Pedersen og Søren Pedersen angav skovhugst.

Christen Jepsen i Viuf ctr. Jens Jensen Smed i Tiufkær for gæld. Sagen udsat til 8/1, men er ikke set igen.

415:

Søren Hachsen i Kolding efterlyser en hest.

1726

415:

1726 - 8. januar:

I Den Hellige Trefoldigheds Navn begyndes at skrive og Ting holde Dette Nyaar Anno 1726, den 8. januar, og da retten betjent af birkedommer Thomas Ebbesen af Kolding, birkeskriveren Just Lund af Viuf. Tingmænd: Michel Schnegel, Steffen Kurts, Christen Jepsen, Niels Jørgensen af Viuf, Michel Damsgaard, Søren Mogensen og Hans Madsen af Fredsted, Item og Jens Jensen Ravn af Håstrup.

Læst forordning af 8/12-25 om matrikelskat, rytterholdspenge og okse- og flæskeskat for 1726.

Hans Jessen af Vorbasse, tjenende under Estrupgård, anmeldte ildsvåde.

Læst afkald til skovrider Johan Brandt på 1200 rdl. fra J. A. Rosteen på vegne af myndlingen Jacob Ingvarsen Elling.

Læst obligation fra Hans Jensen i Seest til svogeren Christen Michelsen i Påby. Fæstegården stilles som sikkerhed, idet den ikke skal blive afstået til nogen uden hans vilje og minde.

415b:

4/12. Dom: Kyrasser Andreas Jensen af Horsens ctr. Hans Frederik Skiøtte (Hans Frederiksen) i Stenvad mølle på vegne af hustruen Anna Christensdatter for gæld på 30 rdl., som han har lovet hende formedelst ægteskabs prætention. Hans Frederiksen har påstået at have en modregning på 29 rdl. Men han dømmes til at betale hende de 30 rdl., og hvis han kan bevise sin fordring, må han søge hende ved krigsretten. (Hans Frederiksen har åbenbart været forlovet med Anne Christensdatter og har ikke kunnet blive gift med sin nuværende kone, før han fik Anne Christensdatters afståelse, som han havde lovet hende beløbet for).

Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

Jacob Nielsen Lund af Trelde angav skovhugst.

Søren Hachsen i Kolding efterlyser en hest 2. gang.

11/12. Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. 15/1

Regimentskriveren begærer 4 mænd udmeldt til at syne reparationen af birketinghuset. Udsat til 15/1, men ikke set igen.

27/11 og 18/12 (se også 13/11). Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. 15/1

Assessor Svend Krag af København ctr. Søren Jensen af Fuglsang. 22/1

416:

1726 - 15. januar:

Læst plakat om vårsession, som holdes i Vejle og Kolding 19.-21. og 28. februar.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Regimentskriver Søren Hachsen i Kolding efterlyser en hest 3. gang.

8/1. Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. 29/1

Hans Steffensen af Knurborg ctr. Søren Rasmussen af Grene. Udsat til 29/1, men først set 5/2

Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. 29/1

Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Laurids og Niels Christensen ibidem. 29/1

416b:

Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter og søn Jens Pedersen ibidem. 29/1

8/1. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. 29/1

4/12. Dom: Toldofficianterne ved kgl. kontrollør i Kolding Jens Riis ctr. Niels Jespersen Griis af Nr. Bjert for toldsvig. - De har fundet 10 skp. salt hos ham og forseglet dem. Først sagde Niels Griis, at han havde købt saltet af en borger ved navn Mathis Clausen i Fredericia. Men det holdt ikke stik. Dagen efter angav han sin rette hjemmelsmand, hvilket han dog ikke havde været skyldig at gøre, før han var blevet sagsøgt for vanhjemmel og toldsvig. Det er Søren Andersen i Strandhuse, han har købt saltet af, og han vil sværge på, at han ikke vidste, at det var ufortoldet, eller at Søren Andersen ikke havde tilladelse til at sælge det, hvorfor han påstår, at det er Søren Andersen, der skal undgælde. Denne har ikke svaret. - Det kendes for ret, at saltet, som blev fundet hos Niels Griis uden told- eller passerseddel, bør være konfiskeret til angiveren, men at han iøvrigt ikke har overtrådt nogle af de gældende regler. Han har ikke indført noget til købstæder, eller ført det med båd i land på forbudte steder eller smuglet det ind eller holdt det gemt under hø eller halm, ejheller købt det i løndom eller drevet forprang med det, hvorfor han skal være frikendt for toldofficianternes påstand. De beholder deres ret over for Søren Andersen, der er den rette hovedmand, ifald han ikke kan skaffe bevis på, at saltet er retteligt fortoldet. Niels Griis har også regres over for ham med hensyn til betalingen for saltet og sagsomkostningerne.

417:

1726 - 22. januar:

8/1. Dom: Assessor Svend Krag af København ctr. Søren Jensen af Fuglsang. - Iflg. revers af 8/5-24 skylder han 41 rdl. Dem skal han betale.

1726 - 29. januar:

15/1. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. 12/2

15/1. Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. Udsat til dom, 12/3

Bertel Davidsen af Strandhuse og medinteressenter i kongens ørredgård lader afhjemle syn over den skade, der er sket ørredgården og vagthuset ved den ved oversvømmelsen julenat.

15/1. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Laurids og Niels Christensen ibidem. 12/2

418:

15/1. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter og søn Jens Pedersen ibidem. 12/2

418b:

15/1. Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. 5/2

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

Søren Svendsen ditto.

1726 - 5. februar:

15/1. Hans Steffensen af Knurborg ctr. Søren Rasmussen af Grene for slagsmål og skældsord. Han havde overfuset Hans Steffensen Degn af Knurborg, da han kom ind i Henrik Hansens hus i Grene for at hente nøglen til kirken. Nu tilstår han, at ordene var faldet i ubesindig hastighed og drukkenskab, og at han ikke ved andet end ærligt og skikkeligt at sige om degnen.

29/1. Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. 19/2

419b:

Hans Steffensen af Knurborg ctr. Grene og Vorbasse sognemænd. 19/2

Feldberedersvend Claus Jensen får tingsvidne på, at han er født af ærlige forældre: Jens Thomsen Winter og Maren Nielsdatter. Deres bryllup stod i Gejsing by for ca. 34 år siden, og hans moder blev da ført til Anst kirke "med hendes udflettede hår, brudesko og følge, som reputerligt var og det sømmer sig for en ærlig mø", og i kirken blev hun viet til sin fæstemand for den hele menighed med de sædvanlige ceremonier. I deres ægteskab har de bl. a. avlet deres kære søn Claus Jensen, som nu har lært sit håndværk i Kolding.

Skovfoged Jens Nielsen af Gudsø angav skovhugst.

Niels Pedersen Frismands påboende gård i Hjarup lovbudt 1. gang.

Regimentskriveren lod bekendtgøre, at kongens ferske søer i Kolding rytterdistrikt skal bortforpagtes.

420:

18/12. Dom: Regimentskriveren ctr. Michel Schnegel og Jørgen Rasmussen i Viuf for ulovligt krohold m.v. - Sagen var blevet anlagt efter ordre fra amtmanden, imod Jørgen Rasmussen for at brygge øl og brænde brændevin til forhandling, og imod Michel Schnegel for krohold, hvilket allerede er blevet ham forbudt efter dom af 10/8-1723. - Michel Schnegel har fremlagt kvittering af 1/12-1725 fra borgeren Morten Juul for 3 tdr. øl og 10 kander brændevin. Han mener iøvrigt ikke, at han holder kro, for han har ikke altid haft noget at udskænke, og der er endog rejsende, der har beklaget sig over, at de intet kunne få på dette det eneste bedested mellem Kolding og Vejle. Han har ingen krostue, staldrum, hestefoder, logementer eller senge, og der er ingen anden mad at få end det, som et enligt menneske af tvang ville være fornøjet med. Der har heller ikke været klammerier i hans hus bortset fra, at Jørgen Udrider, som kom fuld derind og indvæltede sig på Hans Casper, af den grund efter fortjeneste fik et par ørefigener. - Jørgen Rasmussen har fremført, at han nok har brygget og brændt, men kun udlånt drikkevarer til Michel Schnegel, når han ikke kunne få noget fra andre, lovlige steder. Han er nødt til at brygge og brænde, fordi han undertiden skal holde natteleje for både skytter og andet godtfolk (uden betaling), og fordi han må hjælpe sine kreaturer. Den fundne brændevinshat bruger han til at lægge over bryggerkedlen, så den kan knapt nok kaldes brændevinsredskab. Og forøvrigt begriber han ikke, at han skal forfølges mere end sine naboer. - Det kendes for ret, at Michel Schnegels kvittering kun angår indkøb fra 10/10-25 og ikke beviser lovligt indkøb af drikkevarer tilbage til 10/8-23. Altså skal han fuldstændigt og straks afskaffe alt krohold, hvis ikke han efter søgsmål vil dømmes som ugild efter lovens 1-24-14. På grund af hans fattige tilstand modereres hans sagsomkostninger til 1 rdl., og han befries således for videre straf, eftersom dommen af 10/8-23 aldrig efter sit indhold er blevet ham forkyndt. - Jørgen Rasmussen har selv tilstået at have brygget og brændt, og han er under mistanke for at have solgt til Michel Schnegel, der kun kan fremvise lovlig kvittering for en ganske kort periode. Han har imod forordningerne af 14/6-1689 og 13/8-1710 m.fl. uden tilladelse brændt brændevin og brygget godtøl til salg i Michel Schnegels hus. Han skal have sine brændevinsredskaber forbrudt, og desuden betaler han til Kolding hospital 10 rdl. samt 4 rdl. i sagsomkostninger.

1726 - 12. februar:

29/1. Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse. Dom om 6 uger, 12/3

29/1. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter og søn Jens Pedersen ibidem. Dom om 6 uger, 12/3

29/1. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Laurids og Niels Christensen ibidem. 5/3

420b:

Kontrakt om afståelse og aftægt mellem Peder Jensen og hustru Anna Sørensdatter til Svend Sørensen og førstnævntes datter Mette Pedersdatter.

421:

Niels Pedersen Frismands påboende gård i Hjarup lovbudt 2. gang.

Jens Krog angav skovhugst.

1726 - 19. februar:

Læst kgl. plakat af 28/1 med nærmere forklaring af konsumtionsforordningen vedr. de adelige personer.

Læst kapitelstakst for 1725.

Regimentskriver Søren Hachsen ctr. en del debitorer for gæld (lån). 5/3

421b:

Regimentskriver Søren Hachsen ctr. sl. Espen Jepsens enke af Lejrskov ang. en dom af 4/6-1720. 5/3

Regimentskriver Søren Hachsen ctr. debitorer for resterende månedspenge m.m. 5/3

5/2. Hans Steffensen af Knurborg ctr. Grene og Vorbasse sognemænd. 12/3

Regimentskriveren efterlyser Thyge Jensen 1. gang.

422:

5/2. Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. 26/2

Christen Jørgensen af Højen ctr. (unavngivne). Forlig, idet Anders Andersen betaler for træ og rettens gebyr. Jep Møller kautionerer.

Ditlev Andersen angav skovhugst.

1726 - 26. februar:

Palle Møller af Hvolgård ctr. Hans Lauridsen af Vejlby. 12/3

Mads Henriksen af Højen ctr. sine søstres børn og arvinger. 5/3

422b:

19/2. Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. 5/3

Baltzer Bahnsen er sætteskriver:

Lars Rasmussen af Fredericia ctr. Augustinus Pflug, skarpretter af Fredericia. 5/3

Peder Nielsen Frismand lovbød 3. gang Niels Pedersen Frismands påboende gård i Hjarup, som han og hustru Anne Eskildsdatter har fået tilskødet af sl. Knud Christensen Buchs enke Anne Jepsdatter i 1717. Hans søn Niels Pedersen Frismand begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse til sønnen Niels Pedersen Frismand og hustru Catrine Knudsdatter i Hjarup.

423:

Niels Christensen og Hans Nielsen, begge af Damkær i Skærup sogn, anmeldte ildsvåde.

1726 - 5. marts:

Skovfoged Peder Krat af Vinding og Jacob Nielsen af Trelde angav skovhugst.

12/2. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Laurids og Niels Christensen ibidem. 19/3

26/2. Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. Udsat til dom, 19/3

423b:

19/2. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. en del debitorer for gæld (lån). 12/3

19/2. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. sl. Espen Jepsens enke af Lejrskov ang. en dom af 4/6-1720. Udsat til dom den 16/4

19/2. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. debitorer for resterende månedspenge m.m. 12/3

26/2. Lars Rasmussen af Fredericia ctr. Augustinus Pflug, skarpretter af Fredericia, vedr. ejendommen Kobbel, som Lars Rasmussen har købt af ham og først derefter ladet taksere. Tingsvidne.

424:

Augustinus Flug (Pflug) ctr. birkeskriver Just Lund som fuldmægtig for Lars Rasmussen af Frederica. Lars Rasmussen har selv tilbudt 400 rdl. for gården. Tingsvidne.

424b:

26/2. Mads Henriksen af Højen ctr. sine søstres børn og arvinger. - Arveafkald fra Søren, Christen og Henrik Jensen og søsteren Maren Jensdatter, alle af Store Velling, ved Mogens Frandsen af Sønder Vilstrup, fra Karen Jensdatter ved hendes mand Hans Buch af Skærup, fra Dorthe Jensdatter ved hendes mand Mogens Frandsen efter deres moder Zidsel Henriksdatter. Iver Hansen af Eltang gav afkald på vegne af sin hustru Bodil Henriksdatter.

Jens Pedersen i Bredstrup lod læse auktionsskøde til mølleren Jens Pedersen i Gammelby mølle på Hans Andersen Gades fradøde gård i Bredstrup, herunder 2 huse i Bredstrup og 1 i Stallerup. Gården blev tilslået ham for 340 rdl.

425:

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

1726 - 12. marts:

19/2. Hans Steffensen af Knurborg ctr. Grene og Vorbasse sognemænd. 26/3

26/2. Palle Møller af Hvolgård ctr. Hans Lauridsen af Vejlby. 2/4

5/2. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. en del debitorer for gæld (lån). Udsat til dom, 24/4

Egum bymænd får tingsvidne imod Hans Møller i Egum mølle på, at det er mølleren, der selv holder kørevejen til Egum mølle.

426:

Hans Jensen af Tiufkær ctr. Anne Lauridsdatter. 26/3

Berndt Frederiksen af Nollund Kloster, som tilhører Jens Bertelsen på Urup, anmelder ildsvåde.

Panteobligation fra Niels Pedersen Frismand og hustru Cathrine Knudsdatter i Hjarup til Mads Christensen Paaby, som tjener regimentskriver Jens Kasbjerg, på 200 rdl.

426b:

Læst kontrakt mellem Jens Nielsen Vejlby og hans forældre Niels Nielsen og hustru Barbara Jensdatter om afståelse, aftægt og ydelse til 5 søskende.

12/2. Dom: Enevold Sørensen af Høllund ctr. Valborg Jensdatter og søn Jens Pedersen ibidem. - Enevold Sørensen har med et tingsvidne af 3/6-1711 ført bevis vedr. fællesskab om brug af skoven. Det var et forlig, som blev indgået med Hans Mortensen Orlov, der senere solgte sin gårdspart til broderen Peder Orlof, fra hvem Valborg Jensdatter har købt den. Hun har ved købet fået at vide, at gærdselhugst alene tilkom hendes gårdspart, idet der kun var fællesskab om de store træer. Det var ikke rigtigt. Hun har regres over for Peder Orlof. Enevold Sørensens sagsomkostninger skal hun kun erstatte med 4 rdl. 4 mk. 6 sk., da Enevold Sørensen er en lovkyndig mand, der ikke havde behøvet bruge en fuldmægtig til at føre sin sag.

427:

29/1. Dom: Jens Pedersen i Taulov Nebel ctr. Christen Lauridsen ibidem i markstrid. - Christen Lauridsen har frapløjet ham to små furer i Pauls toft og slået hø i hans bostoft m.v. - Der citeres en hel del vidner. - Han skal fralægge sig både de to furer og sin påståede andel af bostoften, som han ikke kan bevise nogen adkomst til.

427b:

12/2. Dom: Byfoged Christian Grundahl af Kolding ctr. fiskerne Jørgen og Niels Andersen af Strandhuse for overfald og slagsmål og banden. - De var kommet ind til Peder Barsbol i Kolding for at drikke et glas mjød. Her havde de sat sig ind i en stue, som alene var anvist hæderlige præstefolk og deres hustruer, og røget tobak og sunget gemene bådsmandssange. Da de blev vist ud i dønset, blev Niels vred og smed sit glas mod gulvet. Han betalte for det. Men Barsbol tilkaldte byfogeden, som først viste dem ud og dernæst på Barsbols begæring forsøgte at arrestere dem. De havde revet sig løs og var flygtet. - Retten finder det ubestrideligt, at Niels og Jørgen Andersen har opført sig genstridigt, men finder ikke, at Barsbol havde haft rimelig grund til at lade dem arrestere, da de jo var bekendte folk og nemt kunne være opsøgt hos deres mor i Strandhuse. Det kendes for ret, at de har sat sig op mod byfogeden og derfor skal gøre ham afbigt på Kolding byting samt betale 2 rdl. til Eltang sogns fattige samt 16 rdl. i sagsomkostninger. De har regres over for Peder Barsbol.

428b:

5/3. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. debitorer for resterende månedspenge m.m. Udsat til 26/3, men ikke set før 16/4

1726 - 19. marts:

Amtsforvalter Thomas Folsach får på rentekammerets ordre tingsvidne på, hvad hovedlod Karen Madsdatter i Mørkholt kan have efterladt sig. Hun blev den fradømt ved højesteret for mordet på sit eget drengebarn 1721. Vidnerne bekræfter, at hun var en fattig tiggerstakkel, der gik fra hus til hus og bad godtfolk om almisse.

5/3. Dom: Fenrik Jens Aagaard af Vester Nebel ctr. Peter Hannibal Stenberg. - De har haft en kontrakt om, at Stenberg skulle levere Aagaard noget korn, som han modtog 40 rdl. for. Han mangler endnu at levere 11 tdr. 6 skp. byg og 30 tdr. 7 skp. havre, men har påberåbt sig at have lånt Aagaard penge. Det er ifølge vidner sket i kortspil (hypkenspil) en dag, Aagaard var kommet at hente korn. Her havde Stenberg i spillets løb lånt ham en del til at spille videre for. - Stenberg skal straks levere Aagaard det resterende korn eller godtgøre det med penge efter årets kapitelstakst, og Aagaard frikendes iflg. lovens 5-14-55 for at tilbagebetale de dobbelpenge, han er blevet skyldig i kortspillet.

429:

5/3. Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Laurids og Niels Christensen ibidem. Udsat til dom den 2/4

1726 - 26. marts:

12/3. Hans Steffensen af Knurborg ctr. Grene og Vorbasse sognemænd. Udsat til dom om 4 uger, men dommen kommer 16/4

12/3. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Anne Lauridsdatter. 16/4

Skovrider Jacob Rowert af Verst lod ved tinget ophænge en gammel ulv, som han havde skudt.

1726 - 2. april:

429b:

19/3. Dom: Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Laurids og Niels Christensen ibidem. - (Tredie juledags aften blev der holdt julestue for de unge mennesker hos Søren Jensen Koed i Taulov Nebel. Mens de unge i al fredsommelighed holdt sig lystige med dans og deslige, sad Søren Koed og andre i dønset. Herind kom Jens Poulsen (der også kaldes Jens Iversen efter sin forfader), og snart efter blev han overfuset af Niels, der kaldte ham skælm og løgner, og siden kom det til et slagsmål, som Laurids deltog i. Det, som Jens Poulsen skal have sagt, var, at Niels Christensen har siddet og grædt hos præsten. Da de er i retten den 19/3 tilbyder Laurids forlig med en erklæring om, at Jens Poulsen er en ærlig mand. Nu er Niels død, og skønt Jens Poulsen gerne vil tage imod forliget, er han for sit gode navns og rygtes skyld nødt til at lade sagen gå til doms). - Eftersom Laurs Christensen har forliget sig med Jens Poulsen for 14 dage siden, så bliver herved samme forlig af retten til uryggelig efterlevelse konfirmeret. Og som broderen Niels Christensen under sagen er død, bør hans ord og øvede imod Jens Poulsen hverken komme ham eller hans til nogen fornærmelse på gode navn og rygte ejheller at præjudicere afdøde Niels Christensen det ringeste i hans grav. Hans øvede ord i denne sag skal være som ugjorte og utalte.

12/3. Palle Møller af Hvolgård ctr. Hans Lauridsen af Vejlby. 9/4

Købmand Peder Barsbol ctr. Niels Pedersen Kusk af Store Anst. 16/4

Peder Hansen af Stenderup (på præstegårdens grund) anmelder ildsvåde.

Jørgen Thomsen af Fredsted lovbød sin gård 1. gang.

Laurids Jensen af Store Velling på vegne af hustruen Kirsten Madsdatter ctr. Hans Michelsens hustru Anna Høegs af Håstrup for nogle beskyldninger om noget hø. Forlig, idet de erklærer kun at vide godt om hinanden.

Christen Simonsen af Dons mølle lod læse 3 dokumenter: 1) Obligation fra Jacob Nielsen af Bølling på 47 rdl. med pant i en enghave ved navn Høllets have. 2) Obligation fra Morten Ebbesen af Bølling på 100 rdl. efter en handel med Herman Skuster på Holm. 3) Arveafkald fra Simon Christensen Møller, født i Sønderjylland, Almind sogn, Dons mølle, efter moderen Anne Christensdatter.

430:

Skovfoged Jens Krog, og Niels Pedersen og Søren Svendsen angav skovhugst.

1726 - 9. april:

Ditlev Markussen, der tjener skovrider Johan Brandt af Brandtlund skulle afhjemle en skovsynsforretning, men Lars Christensen af Kongsted Torp var ikke mødt. 24/4

Samme lod afhjemle skovsynsforretning for Holmans herred.

Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. debitorer. 24/4

430b:

2/4. Palle Møller af Hvolgård ctr. Hans Lauridsen af Vejlby. 16/4

Kontrollør Jens Riis af Kolding og tolder Rachlow fører sag om toldsvig. 24/4

Skovfoged Peder Krat af Vinding angav skovhugst.

1726 - 16. april:

2/4. Købmand Peder Barsbol ctr. Niels Pedersen Kusk af Store Anst. Udsat til dom den 30/4

5/3. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. sl. Espen Jepsens enke af Lejrskov ang. en dom af 4/6-1720. 30/4

12/3. Regimentskriver Søren Hachsen ctr. debitorer for resterende månedspenge m.m. 30/4

431:

9/4. Palle Møller af Hvolgård ctr. Hans Lauridsen af Vejlby. Udsat til dom om 6 uger, 28/5

26/3. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Anne Lauridsdatter. 24/4

Skovfoged Niels Hansen af Pjedsted angav skovhugst.

Synsmænd fremlagde synsforretning over ulovlig skovhugst i Anst herred og Jerlev herred.

26/3. Dom: Hans Steffensen af Knurborg ctr. Grene og Vorbasse sognemænd. - De har i et brev af 9/12-1725 til biskop Thura i Ribe beskyldt ham for at synge "barmhjertigt ilde", så han ikke i forhold til Søren Rasmussen vel kunne værdiges Vorbasse og Grene sognes vakante degneembede. Det skal være på grund af en sag, som foreligger i et tingsvidne af 13/6-1724, hvor Hans Steffensen og Mads Buch har skælmet hinanden i en sag, der er denne ganske uvedkommende. De har ikke haft nogen føje til deres anklage, hvormed de tilsigtede at skille Hans Steffensen fra det degneembede, han havde søgt. Derfor skal så mange, som har underskrevet memorialen, betale til ham i mulkt og omkostninger 5 rdl. Deres fornærmelige ord skal være ganske døde og magtesløse og i ingen måde komme Hans Steffensen til bebrejdelse på hans gode navn og rygte.

Jørgen Thomsen af Fredsted lovbød 3. gang (2. gang er ikke set) deres påboende gård, som de har fået tilskødet af sl. Christen Nielsen. Hans Iversen af Smidstrup og forlovede fæstemø Maren Jensdatter af Fredsted begærede skøde.

431b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

1726 - 24. april:

16/4. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Anne Lauridsdatter. 30/4

9/4. Hospitalsforstander Christopher Lucht af Kolding ctr. debitorer. Udsættelsesdatoen er ulæselig (7/5)

432:

9/4. Kontrollør Jens Riis af Kolding og tolder Rachlow fører sag om toldsvig. - Hans Hansen af Varmark havde bedt Peder Christensen Smed af Seest om at hente nogle stude fra Landerupgård. Men det blev Jep Skræder og Lytke Jessen af Seest, der kom til at udføre hvervet. Da studene var kommet til Påby, bad vadestedsrider Casten Gotfred Hagensen dem om at hente dem tilbage. Tingsvidne.

432b:

Skovsyn afhjemles for Brusk herred.

Søren Jensen af Borlev lovbød sin gård 2. gang. (1. gang ikke set).

12/3. Dom: Regimentskriver Søren Hachsen ctr. en del debitorer for gæld (lån). - Peder Thomsen i Starup, Hans Købmand ibidem, Maren Mortensdatter af Stubdrup og Niels Pedersen af Vester Nebel har tilstået deres gæld. De skal betale. - Christen Hansen i Gelballe, som har fået afdøde Jørgen Nielsens sted i fæste, kender ikke noget til gælden, så han frifindes, men Søren Hachsen beholder regres til arvingerne. - Nis Poulsen i Bramdrup hævder at have betalt noget uden kvittering. Han skal betale resten; men hvis Søren Hachsen vil aflægge ed på, at betaling ikke er sket, skal Nis Poulsen betale det hele. - Michel Damsgaard af Fredsted mener at have betalt for meget i skiftegebyr, men har ikke bevist det, så han skal betale det hele, idet han dog beholder regres over for Søren Hachsen.

Bekendtgørelse om, at der skal holdes auktion over afdøde Jens Madsen bohave i Verst.

Jens Hansen af Gamst lod læse aftægtskontrakt med Peder Olufsen. Den findes indført på fol. 1 i den nye tingprotokol.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk