Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1712-16

1712

1:

Amtmand Woydas autorisation af tingbogen den 18. august 1712 til brug for herredsskriver Bartram Pedersen.

1b:

1712 - fredagen d. 26. august:

Bertel Pedersen på Amhede, herredsfoged, og Bartram Pedersen i Jordrup, herredsskriver, samt otte tingmænd, nemlig Peder Lauridsen i Spjarup, Laurids Grøn i Egtved, Mikkel Rasmussen ibidem, Enevold Nissen i Rugsted, Peder Andersen i Ågård, Jørgen Nielsen i Verst, Rasmus Nielsen i Hejnsvig og Mads Slot af Revsinggård.

Sag fortsat fra tidligere tingbog. Fuldmægtig Niels Pedersen af Bjerlev pva. Brochdorph til Stougård ctr. ridtmester Arenstorf. 2/9

3:

Sag fortsat fra tidligere tingbog. Mons. Baltzer Bahnsen ctr. en del mænd i Seest. Udsat til 2/9, men først set 16/9

Sag fortsat fra tidligere tingbog. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. 9/9

Mejsling bymænd og lodsejere tinglyste 3. gang et forbud mod Højen Stubdrup mænds græsning, drift, kørsel og fart på Mejsling mark. Ingen protest fra disse. Tingsvidne.

Sag fortsat fra tidligere tingbog. Mons. Bendix Funk af Amhede pva. Hans Jensen i Store Anst ctr. Hans Poulsen Tømmermand ibidem. - Dom: Hans Poulsen Tømmermand har brugt ærerørige ord mod Hans Jensen. Det har han gjort afbigt for. Nu dømmes han til at betale sagsomkostningerne.

3b:

Sag fortsat fra tidligere tingbog. Mons. Thomas Ebbesen, fuldmægtig ved Koldinghus amtstue ctr. Abelone Madsdatter, forhen tjenende amtsforvalter sr. Anker Hansen i Kolding. - Dom: Der er gået rygter om, at Thomas Ebbesen skal have besvangret hende i uære. I retten har han aflagt sin benægtelses ed: at han hverken er hendes barnefader eller i ringeste måde har haft legemlig eller naturlig omgøngelse med hende, hvoraf barn kunne avles. Han frikendes for beskyldningen.

4:

1712 - 2. september:

Regimentskriver Søren Hacksens fuldmægtig Peter Høeg efterlyste 1. gang Hans Tusen i Verst, som er fraræmt sin ryttergård.

26/8. Fuldmægtig Niels Pedersen af Bjerlev pva. Brochdorph til Staugård ctr. ridtmester Arenstorf. - Ridtmester Arenstorf havde ligget i kvarter med sit kompagni i Vindelev. Bønderne fik hverken betaling eller kvittering for udgifterne. Aftenen inden de skulle bryde op, havde ridtmesteren sagt til Jep Madsen, hos hvem han selv lå i kvarter, at der blev brug for 4 vogne til transport af bagagen, 1 fra Brandbjerg gods, 1 fra Hulbæk gods og 2 fra Stougård gods, men om morgenen ændrede han det til, at de alle fire skulle være fra Stougård gods, fordi de var så mange. Jep Madsen bad nogle gange om at se en ordre fra amtsforvalteren herom, men fik ikke nogen at se. Bønderne sendte en mand afsted til deres ridefoged på Stougård for at høre, om de skulle køre denne ægt, og imens forsøgte ridtmesteren at tvinge dem dertil. Inde i Jens Lauridsens og Peder Thomsens gård svarede disse, at de først ville se deres herskabs ordre. Det fik ridtmesteren til at slå læs på Jens Lauridsen så længe, at stokken skraldrede. Jens Lauridsen rev sine klæder op og sagde, at han bedre kunne tilgive ridtmesteren, om han stak ham ihjel, end sådan at blive pryglet. Så greb ridtmesteren Peder Thomsen i håret, trak ham med udenfor og truede med, at han skulle sendes igennem håndkværnen. Så sneg bonden sig bort, og ridtmesteren beordrede nogle af sine undergivne at tage gårdens heste og vogn til transporten. Den varede fire dage, og bagefter var den ene hest ødelagt af det tunge arbejde. - Jens Smed ville heller ikke køre. Ridtmesteren red så rundt i gården efter ham og slog med sin stok. Tilsidst flygtede Jens Smed ind i stalden, for ellers ville ridtmesteren have redet ham ned. Ridtmesteren blev ved med at ride rundt ude i gården og brugte onde ord og truede med ulykke, og tilsidst turde Jens Smed ikke stå imod mere. - Jørgen Rasmussen havde også været med i transporten. Vognen var alt for hårdt læsset. Først blev han nødt til at leje en anden hest. Siden gik hans vogn i stykker, og rytterne lejede en anden; men senere tvang de ham til at betale også for den ved at trække hans kjortel af ham som pant. - Mons. Mads Hansen, der var fuldmægtig for ridtmesteren, ville ikke i retten forevise nogen ordre om ægten. Men Claus Jensen, Stougårds ridefoged, havde forespurgt hos amtsforvalteren, og dennes svar blev fremlagt i retten. Der blev forelagt et forslag til forlig: Ridtmesteren skulle godtgøre bønderne vognleje efter kgl. forordning, betale for de ødelagte heste samt for indkvarteringen. Desuden skulle han betale sagsomkostninger og afgive en erklæring om sine ærerørige ord til bønderne. Men der kom ikke svar på det forslag. - Tingsvidne.

6:

Sag fortsat fra tidligere tingbog. Glibstrup mønd ctr. Hans Pedersen ibidem. 9/9

1712 - 9. september:

6b:

26/8. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. 23/9

8:

Tove Nielsdatter tjenende på Vranderup Hovgård ctr. Sivert Jensen af Borlev. 23/9

Jens Sørensen af Høllund ctr. Tove Poulsdatter og Niels Lauridsen. 23/9

8b:

2/9. Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 16/9

9:

1712 - 16. september:

26/8. Baltzer Bahnsen af Kolding. En synsforretning om hans skovpart er ikke blevet afhjemlet. Herredsfogeden resolverer, at sagen henvises til overretten både med hensyn til afhjemling af synet og til straffen for synsmændenes ulydighed. (se 7/10)

9b:

Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. Anne Sørensdatter i Bølling. 23/9

11b:

9/9. Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 30/9

12b:

Regimentskriver Søren Hacksens fuldmægtig Peter Høeg efterlyste 3. gang Hans Tusen i Verst, som er frarømt sin ryttergård. Tingsvidne.

1712 - 23. september:

Mons. Claus Jessen, ridefoged på Stougård, (ved Niels Pedersen af Bjerlev) ctr. mons. Mathias Hansen, herredsskriver i Nørvang-Tørrild herred. 7/10

14b:

9/9. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. 14/10

15:

9/9. Tove Nielsdatter tjenende på Vranderup Hovgård ctr. Sivert Jensen af Borlev. 14/10

16/9. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. Anne Sørensdatter i Bølling. 7/10 (se også 30/9)

15b:

9/9. Jens Sørensen af Høllund ctr. (Tove Poulsdatter og) Niels Lauridsen. 30/9

16:

1712 - 30. september:

23/9. Jens Sørensen af Høllund ctr. (Tove Poulsdatter og) Niels Lauridsen, der nu tjener i Oxvig. - De to sagsøgte havde ladet sig fæste af Jens Sørensen og modtaget fæstepenge, men ville ikke indfinde sig i tjenesten. Ved første retsmøde kom Tove Poulsdatter, der nu er i tjeneste hos Hans Thomsen i Ødsted, sig og bad om forladelse; hun ville inden Kolding marked betale Jens Sørensen 2 slettedaler i erstatning. Idag afsiges der dom over Niels Lauridsen. Jens Sørensen havde før Sct. Hansdag fæstet ham til et års tjeneste for 10 slettedaler. Desuden skulle han holde ham skattefri (3 sk.), give ham 1 mk. i fæstepenge, lærred til en skjorte samt holde ham i skole i 3 uger (dette regnes af Jens Sørensen til en værdi af 5 mk.). Jens Sørensen har forlangt ham dømt til at betale 1/4 af årslønnen (2 rdl.) samt sagsomkostningerne. - Det kendes for ret, at Niels Lauridsen, der har tilsagt sin tjeneste og modtaget fæstepenge, men ikke har villet indfinde sig i tjenesten, skal betale 1/4 af et års løn, 2 rdl., samt sagens omkostninger.

(Se 23/9). Maren Jensdatter af Hjelmdrup gør afbigt over for møllerdatteren i Egtved, at hun skulle have haft det omstridte livstykke, som var blevet borte for Lene Mikkelsdatter i Boerlev. Hun har ikke beskyldt hende og har kun godt at sige om hende, alt det, som er ærligt, lovligt, høfligt og berømmeligt, og som en smuk, ærlig matrones velgerninger anstår i alle måder. Tingsvidne.

16b:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Hans Tusen i Verst. 14/10

17:

Laurids Iversen af Jordrup, skovfoged i Anst herred lader afhjemle oldensyn i Jerlev herreds og Jellings skove.

17b:

16/9. Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 21/10

1712 - 7. oktober:

Niels Hansen Normand i Seest ctr. nogle mænd ibidem. Udsat til 28/10, men ikke set igen. - Niels Normand havde klaget til amtsforvalteren over, at hans grander havde forringet hans andel af kvæggræsningen. Han har hidtil haft græsning til en ko mere, end hans forholdsvis lille gårds lod berettigede til, og til gengæld havde han så ydet fuld ægt og arbejde i lighed med en hel gård af tre otting jord. Hans egen gård er kun på een otting. Denne græsning har naboerne nu taget fra ham, og de havde taget hans ko ud af græsningen og sat den i en fold, hvor de beholdt den, indtil der kom en ordre fra amtstuen. Det er amtsforvalterens fuldmægtig, der har indstævnet bønderne, og det indgår også i sagsanlægget, at en af dem, nemlig Hans Ibsen Kjær, skal have forholdt sig "noget uhøfligt" til amtstuens ordre. - Om den reducerede græsning forklarer bønderne, at deres hovning og arbejde er blevet afløst af et pengebeløb i forhold til hver gårds hartkorn, og derfor kunne de ikke mere yde Niels Normand den ekstra græsning. - Om den påståede uhøflighed forklarer Normand, at da han havde hentet amtstuens ordre, havde han leveret den ind til sognefogeden Christen Eriksen, og derefter kom han hen til naboerne oppe ved folden på gaden. Da stod de med sedlen, læste den og lo imellem hverandre. Så rev Hans Jepsen Kjær sedlen i stykker og kastede stykkerne over i folden. Men hans naboer forklarede derimod, at de lo ad Normand, fordi han ikke ellers plejede at komme til grandestævne, og der var ingen, der havde set Hans Jepsen Kjær vise despekt mod sedlen. De havde også straks lukket hans ko ud af folden, så de vidste ikke, at de alligevel skulle have givet møde i Kolding.

19:

23/9. Mons. Claus Jessen, ridefoged på Stougård, (ved Niels Pedersen af Bjerlev) ctr. mons. Mathias Hansen, herredsskriver i Nørvang-Tørrild herred. Claus Jessen får tingsvidne vedr. en episode, der fandt sted den 2/9 efter tingets afslutning: Da han sad på den vogn, der skulle befordre ham, var han blevet anråbt af Mathias Hansen (Mads Hansen), der bl.a. havde sagt, at hvis ridefogeden var en ærlig karl, skulle han komme hen til ham; ellers var han en hundsfot. Han havde også truet med sin kårde, som han nogle gange havde trukket et stykke ud af bælgen.

19b:

23/9. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. Anne Sørensdatter i Bølling. 21/10

Oberforster og vildtmester Hans Bachman lader ved fuldmægtig Philip Stephens afhjelme oldensyn.

20:

Jep Nielsen af Nybjerg mølle pva. Hans Hansen den ældre af Seest ctr. Christen Eriksen ibidem. 21/10

(Se 16/9). Mons. Baltzer Bahnsen ctr. en del mænd i Seest ang. skovhugst i Bahnsens skovpart. Der er tingsvidne fra landstinget. (25/11)

21:

Hans Olesen af Ravnholt efterlyser sin kone 1. gang. 14/10

1712 - 14. oktober:

21b:

23/9. Tove Nielsdatter tjenende på Vranderup Hovgård ctr. Sivert Jensen af Borlev. - Tove Nielsdatter har krævet, at Sivert Jensen skulle opfylde en dom af 1/4. Idag står han frem og erkender, at han i sin misforstand har fornærmet hende med de ærerørige ord, han er blevet dømt for. Han beder om forladelse og gør afbigt.

Ridtmester Kaas ctr. Nis Basse i Gejsing, som har hugget en eg på den skovpart på Kaas' formentlige skovpart. Synsmænd udmeldes.

22:

23/9. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. 21/10

22b:

30/9. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Hans Tusen i Verst. 28/10

7/10. Hans Olesen af Ravnholt efterlyser sin kone 2. gang. 21/10

1712 - 21. oktober:

23:

30/9. Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 4/11 (se også 28/10)

7/10. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. Anne Sørensdatter i Bølling. Udsat til 4/11, men først set igen 11/11

Bendix Funk pva. Christen Eriksen af Seest ctr. Hans Hansen den ældre. 4/11

23b:

7/10. Jep Nielsen af Nybjerg mølle pva. Hans Hansen den ældre af Seest ctr. Christen Eriksen ibidem. 4/11

14/10. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. Udsat til 11/11, men først set igen 25/11

24:

Mads Hansen i Skanderup efterlyser en hoppe og fremlyser en anden hoppe.

Hans Hansen af Vinding og Claus Sørensen af Stovstrup pva. deres myndlinge ctr. Maren Clausdatter af Fuglsang. 11/11

24b:

14/10. Hans Olesen af Ravnholt efterlyser sin kone 3. gang. - Hun er adskillige gange gået bort fra ham, og det har kostet ham stor møje, omkostning og besværing at få hende til sig igen. Nu er hun undveget igen, mens de var på vej til kirke. Han vil have rømningsdom over hende, hvis hun ikke vender tilbage. Hun er ikke kommet. Idag får han tingsvidne.

1712 - 28. oktober:

Skovfoged Jens Bertelsen Krog i Fuglsang ctr. nogle mænd, der har synet olden. 11/11

25:

(Se 21/10). Hans Pedersen i Glibstrup lader afhjemle syn på gærder, jord og indelukker. (se 4/11)

25b-26: mangler på mikrofilmen.

14/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Hans Tusen i Verst. 4/11

26b:

1712 - 4. november:

Læst forordning ang. kornskatten for 1713.

21/10 (se også 28/10). Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 18/11

28/10. Hans Pedersen, Glibstrup, ctr. andre Glibstrup mænd. 11/11

21/10. Jep Nielsen af Nybjerg mølle pva. Hans Hansen den ældre af Seest ctr. Christen Eriksen ibidem. Denne aflægger ed på, at han ikke skylder Hans Hansen penge.

27b:

21/10. Thomas Ebbesen pva. Christen Eriksen af Seest ctr. Hans Hansen den ældre. Denne aflægger ed på, at han har betalt en gældspost.

28:

28/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Hans Tusen i Verst for rømning. - Dom: Hans Tusen er bortdraget fra sin ryttergård i Verst og er blevet efterlyst 3 gange, men udeblevet. Ihvor han findes eller antræffes, bør han anses for, lide og undgælde som en rømningsmand efter lovens 3-13-7.

1712 - 11. november:

28b:

(21/10). Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. Anne Sørensdatter i Bølling. 25/11

29:

21/10. Hans Hansen af Vinding og Claus Sørensen af Stovstrup pva. deres myndlinge ctr. Maren Clausdatter af Fuglsang. 25/11

28/10 og 4/11. Hans Pedersen, Glibstrup, ctr. andre Glibstrup mænd. 18/11

31:

28/10. Skovfoged Jens Bertelsen Krog i Fuglsang ctr. nogle mænd, der har synet olden. 18/11

31b:

1712 - 18. november:

11/11. Hans Pedersen, Glibstrup, ctr. andre Glibstrup mænd. Tingsvidne.

32:

4/11. Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 2/12

Thomas Ebbesen, amtstuen, pva. Hans Pedersen Vranderup i Glibstrup ctr. Hans Pedersen ibidem. 2/12

33b:

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Hans Pedersen Vranderup ibidem og hans tjenestepige. Hans Pedersen hævder, at de den 26/10 har overfaldet ham med slag og æreskænden, da han var på vej ud på marken for at hente sine bæster. Den 5/11 rekvirerede han sognefoged Iver Christensen fra Anst til med to tiltagne mænd at syne hans sår i hovedet. Der aflægges synsrapport, og synsmændene kan bekræfte, at Hans Pedersen beskyldte Hans Vranderup og hans tjenestepige som gerningsmændene. Tingsvidne.

34:

Peder Nielsen af Skødegård har de to foregående tingdage fremlyst en hest, som han nu får vurderet til 4 rdl.

Amtsforvalter Anker Hansen (ved sin fuldmægtig Thomas Ebbesen) fremstiller vidner om tabene i Seest på grund af smitsom hestesyge. De ramte bønder vil komme bagud med skatter m.m., hvis ikke kongen behager at hjælpe dem til anskaffelse af andre heste.

34b:

1712 - 25. november:

35:

Regimentskriver Søren Hacksen tillyste 3. gang, om nogen vil føste den ryttergård i Verst, som Hans Tusen er frarømt. Ingen meldte sig. Tingsvidne.

Se 21/10. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. 2/12

36:

11/11. Hans Hansen af Vinding og Claus Særensen af Stovstrup pva. deres myndlinge ctr. Maren Clausdatter af Fuglsang. 2/12

36b:

Amtsforvalterens fuldmæ4gtig Thomas Ebbesen ctr. Anst sogns rytterbønder. Sagen udsat til 9/12, men ikke set igen. Nogle bønder, heriblandt sognefoged Iver Christensen i Anst, skal forklare, hvorfor nogle vogne udeblev, da kongens suite skulle transporteres til Snoghøj. Orla Nielsen og Jens Pedersen i Gamst kunne fremvise en ordre fra regimentskriver Anders Hansen Rask om, at disse to bønder, så længe krigen påstår, ikke må gøre nogen anden ægt end med ham selv og hans breve, hvorfor sognefogeden skulle undlade at tilsige dem ellers.

37:

Christen Willumsen af Vorbasse fremlyste en hest 1. gang.

11/11. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. (Anne Sørensdatter) Mette Jørgensdatter og Kirsten Jensdatter i Bølling. 9/12

37b:

(7/10). Baltzer Bahnsen ctr. en del mænd i Seest ang. sagsomkostninger i tvisten om skovhugst. 9/12

38:

1712 - 2. december:

18/11. Glibstrup mænd ctr. Hans Pedersen ibidem. 16/12

18/11. Thomas Ebbesen, amtstuen, pva. Hans Pedersen Vranderup i Glibstrup ctr. Hans Pedersen ibidem. Udsat til 16/12, men ikke set igen. - Hans Vranderup havde klaget over at være blevet overfaldet af Hans Pedersen, mens han gik og pløjede på sin mark. Hans Pedersen forsvandt, da Vranderups karl og pige kom derud. Disse har vidnet, at Hans Pedersen greb fat i Vranderups halsdug og svang sin spanskrørsstok over ham, dog uden at ramme. Han skældte ham for rakker og skælm og sagde, at han skulle give ham så meget, at katte skulle ikke tage det fra ham, og rev også Vrandrups ærme i stykker. Vrandrup havde råbt og bedt om fred ved sin plov og på sin egen ager. Dagen efter, da Vrandrup kom ridende fra Gejsing, og Hans Pedersen var ved at så rug, sprang denne efter ham: "Nu er du ikke på din egen grund, kom nu hid". Men Hans Vranderup red fra ham.

25/11. Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. - Da granderne var forsamlede i Christian Randulfs hus i Jordrup, slog Poul Paaskesen Søren Thomsen i hovedet med en ildklemme. Da denne senere ville gå hjem i mørkningen, turde han ikke gå forbi de to, der stod ude på gaden, så han bad den rytter, der bede hos Christian Randulf, om at holde øje med ham, indtil han var kommet sikkert forbi. Han blev alligevel forfulgt, og det kom til slagsmål. Tingsvidne. (16/12)

38b:

25/11. Hans Hansen af Vinding og Claus Sørensen af Stovstrup pva. deres myndlinge ctr. Maren Clausdatter af Fuglsang. 16/12

39:

1712 - 9. december:

25/11. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. (Anne Sørensdatter) Mette Jørgensdatter og Kirsten Jensdatter i Bølling. 16/12

39b:

Albrecht von Hagen af Vranderup får tingsvidne på, at han er blevet ramt af den smitsomme hestesyge og har brug for hjælp.

40:

Regimentskriver Anders Rask lader afhjemle syn på de genopførte bygninger hos Hans Sørensen i Gejsing, der har været ramt af ildsvåde. Han har bygget 11 fag hus for 18 rdl. Af regimentskriveren har han fået 8 rdl. og han takker for god betaling.

40b:

25/11. Baltzer Bahnsen ctr. en del mænd i Seest ang. sagsomkostninger i tvisten om skovhugst. Udsat til 16/12, men ikke set igen. (Bahnsen har en skovpart i Seest skov).

Lene Bertelsdatter af Rugsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

Laurids Hansen af Harte efterlyste en hoppe.

Mads Jensen af Nygård Brakker fremlyste en hoppe 1. gang.

41:

1712 - 16. december:

2/12. Dom: Glibstrup mænd (Jens Sejrsen, Hans Pedersen Vranderup og Laurids Jørgensen) ctr. Hans Pedersen ibidem. - Ved de indgivne synsforretninger ses, hvorledes Hans Pedersens og andre lodsejeres tofter, havegærde og enemærker tilforn forsvarligt har været omlukkede og indhegnede med gærder og grøfter, så at de kunne vogte, vange og hegne sig selv for ufred af bæster og kg, men nu befindes disses indhegninger ganske udygtige og på de fleste steder ude. Derfor ses ikke rettere at kunne dømmes i den post, end at enhver Glibstrup lodsejer og beboer er pligtig til hver for sig at lukke og hegne deres med rette tilhørende anparter, som tidligere har været hegnede, hvis de selv vil have nogen fred på korn, eng og afgrøde; ellers må de have skade for hjemgæld. Og de må ikke sætte gærder eller grøfter længere ud, end der, hvor de med rette har været sat af alders tid. Hvis de er blevet sat for langt ud, bør de straks igen flyttes ind på deres sædvanlige gamle sted, uden at der sker nogen overpløjning af gærder eller anden lignende tilegnelse. Da Hans Pedersen og Laurids Jørgensen skal have pløjet for langt ud i agrene østen for Glibstrup by, bør de igen udlægge jorden til den forrige, gamle brug. Det stykke hedejord, som Hans Pedersen har tilsået, bør han atter udlægge til samtlige lodsejeres fælles fædrift og nytte. Angående den omtvistede tørvemose og det deri øvrige ulodskiftede, så bør samme ulodskiftede mosepart skiftes og deles mellem samtlige lodsejere efter enhvers rette lod og ottingstal. Ligeså det andet i samme mose, der forhen er skiftet og delt. Hvad angår Glibstrup bys fælles fædrift og græsning, som ved Hans Pedersens forhold er blevet hindret, både omkring hans større havegård (hauggård) og ved botofter og andre steder, så bør samme fædrift være uforhindret af Hans Pedersen og alle vedkommende i alle måder ligesom forhen efter rigtig ligning og græslæg i forhold til enhvers lod og ottinger. - Hermed bør parterne være fornøjede, og denne proces ophæves tillige med omkostningerne på begge sider.

41b:

2/12. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. (Anne Sørensdatter) Mette Jørgensdatter og Kirsten Jensdatter i Bølling. 13/1-1713

42:

Lene Bertelsdatter af Rugsted lovbød sin påboende gård 2 gang.

(Se 2/12). Søren Thomsen af Jordrup ctr. Poul Paaskesen og Hans Pedersen ibidem. Udsat til 13/1, men ikke set igen.

2/12. Hans Hansen af Vinding og Claus Sørensen af Stovstrup pva. deres myndlinge ctr. Maren Clausdatter af Fuglsang. Udsat til 13/1, men ikke set igen. - Sagen har drejet sig om arven efter Anders Hansen, Maren Clausdatters afdøde mand. Der er mistanke om, at registreringen af dødsboet ikke er gået rigtigt for sig. Mads Jespersen af Hjelmdrup har i retten erklæret, at han ikke har haft noget at boet i forvaring bortset fra nogle få får og lam, som han nu ikke kan gøre rede for. Han havde også noget sædekorn i forvaring, men ved ikke hvor meget. Der var også noget korn, som var blevet sået i nogle naboers jord. Der er ingen, der vedkender sig, at de har haft penge i forvaring.

Og er så al dette års tingholden her ved stedet endet. Gud give os alle et glædeligt, fredeligt og lykkeligt nyt år. Det bede vi alle i Jesu navn. Amen.

 

1713

42b:

1713 - 13. januar:

I Jesu Christi Navn Begyndes at Holde Ting og Ret Her paa Andst Jerlev og Slaugs herreders ting, udi dette Nye aar, da der skrives efter Christi fødsel Anno 1713 - Fredagen d. 13. Januraii. Samme tid og sted blev Retten sat, holdet og betjent af Bertel Pedersen paa Amhede, Herredsfoged, og Bartram Pedersen i Jorup, Herredsskriver, - otte Tingmænd, Christen Poulsen i Rugsted, Søren Rasmussen i Vork, Peder Andersen i Ågård, Niels Andersen i Egtved, Steffen Nielsen i Jordrup, Christen Ballesen i Tågelund, Jep Jakobsen og Gabriel Pedersen ibidem.

16/12. Mads Jespersen og hustru Maren Jensdatter af Hjelmdrup ctr. (Anne Sørensdatter) Mette Jørgensdatter og Kirsten Jensdatter i Bølling. - Da der var "velkom" hos Bunde Olesen i Borlev, havde hans kone Lene Mikkelsdatter mistet et livbånd. Det blev senere fundet uden for Ballesgårds lade, og man sagde, at Jørgen Ballesgaard og hans kone vidste, hvem der havde lagt det der. Lene Mikkelsdatter mente, at bæltet "var fulgt med fremmede klæder", og en del af naboerne, som havde været med til velkomsten, kom da til hende og tilbød at sværge på deres uskyld, hvis hun selv først ville svørge, at hun havde lagt livbåndet i sit skrin. Det ville hun, og hun ville have alle, som havde været med, til også at sværge. Der er nævnt en del personer, som har været henne at sværge hos hende. Eden foregik på den måde, at man spiste et stykke brød med salt, idet man erklærede, at dersom man var skyldig i denne sag eller havde tage livbåndet, da skulle der fare så mange djævle i en, som der var krummer i og saltkorn på det brød, man åd. Hendes mand havde senere erklæret, at denne "salts og brøds ædelse og sværelse" i hans hus var uden hans vilje og vidende. - En søndag fulgtes Lene Mikkelsdatter med Jørgen Ballesgaards datter og Bertel Nielsen fra Hjelmdrup fra kirke. De talte om, hvem der nu havde gjort sig rene. Der manglede kun dem fra Hjelmdrup. Det var Anne Sørensdatter, der var kommet til at kaste mistanke på dem, og derfor var det i første omgang hende, der enten måtte bevise sin påstand eller lide dom. Hun har henvist til de to, der derefter kom i søgelyset, og de har igen henvist til Annes gamle moder, der var for svag til at møde i retten. - Idag falder der dom: Maren Jensdatter har ført sag til bevis på sin uskyldighed imod den mommesnak, der er gået; men det fremgår ikke af vidnesbyrdene, at Maren Jensdatter er blevet beskyldt for tyveriet. Altså kendes og dømmes, at Maren Jensdatter som en ærlig dannekone bør fri at være og sligt ej at komme eller være hende eller hendes pårørende til nogen hinder, præjudits eller forklejnelse i nogen måder.

43:

Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre. 27/1

Hans Eriksen af Tørskind gør afbigt over for Søren Rasmussen af Vork. Hvis han skulle have sagt nogle ærerørige ord, så er det sket i uforstandig drukkenskabs iver og hastighed. Han beder om forladelse, og de forsoner sig i retten. Tingsvidne.

43b:

Hans Thomsen af Ødsted lovbyder en pantsættelse af sin gård for 200 rdl. 1. gang.

44:

Hans Olesen af Ravnholt lovbyder sin halve gård til salg 1. gang.

Jørgen Thomsen af Fredsted og Peder Thomsen af Viuf lovbød pva. deres kære søsterdatter og myndling Lene Bertelsdatter af Rugsted halvparten af den gård, hun har arvet efter sin far Bertel Nielsen og moder Kirsten Thomasdatter. Hendes trolovede kære fæstemand Jep Christensen Buch af Nagbøl begærede skøde.

44b:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

45b:

Skovfoged Jens Bertelsen Krog af Fuglsang angav skovhugst.

46:

Øvrige sager, som var opsat til idag, beror i valeur til 27/1.

1713 - 20. januar:

Ridefoged Jens Holm på Sønderskov bekendtgjorde offentlig auktion på forpagtningen af Sønderskov hovedgård. Auktionen foregår i sr. Lars Ærstanders gård "her på Nytorvet", hvor major Albrecht Christoffer Due til Torstedlund har logement.

46b:

Hans Thomsen af Ødsted lovbyder en pantsættelse af sin gård for 200 rdl. 2. gang.

Hans Olesen af Ravnholt lovbyder sin halve gård til salg 2. gang.

1713 - 27. januar:

13/1. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre. 10/2

47b:

Skovfoged Peder Jakobsen Krog i Oxvig angav skovhugst.

48:

Skovfogederne Jens Jakobsen Krog og Peder Jensen angav skovhugst.

Hans Olesen af Ravnholt begærer, at hans lovbydelse må stå i valeur. Det tilstedes.

Ligeledes Hans Thomsens lovbydelse.

1713 - 9. februar:

Læst forordning af 20/1 om krigsstyr.

Hans Thomsen af Ødsted lovbyder en pantsættelse af sin halve gård for 200 rdl. 3. gang. - Christen Pedersen af Ammeledsbølle begærer pantet for 200 rdl. på vegne af sin søster Kirsten Pedersdatter, Hans Thomsens trolovede fæstemø. - Hun skal indføre beløbet i hans bo og har dertil alle vedkommendes samtykke, særdeles Peder Jensen i Ødsted på vegne af hans salige datter Kirsten Pedersdatters efterladte datter Mette Hansdatter.

49:

Kirsten Pedersdatters pantebrev iht. ovenstående.

50:

1713 - 10. februar:

27/1. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. Udsat til 17/2, se 24/3

50b:

Skovfoged Jens Bertelsen Krag af Fuglsang angav skovhugst.

1713 - 17. februar:

Foruden skriveren er der kun Jep Nielsen af Nybjerg mølle til stede som sættefoged. De 8 tingmænd tillige med alle andre her i distriktet og herrederne er forhindrede i ægt og kørsler med de norske tropper, der marcherer gennem landet. - Alle sager beror i fuld valeur til 25/2

1713 - 25. februar:

Af de otte tingmænd mødte alene Bunde Olesen af Borlev og Poul Nielsen af Vorbasse, hvorfor ingen ting blev holdt. - Alle sager udsættes til 3/3

51:

1713 - 3. marts:

Knud Christensen Buch af Hjarup lod læse et mageskiftebrev om et stykke jord, som han har udskiftet med de øvrige lodsejere til fælles gavn.

1713 - 10. marts:

Ebbe Christensen af Trøllund og Jens Jacobsen af Hejnsvig efterlyser en vogn, som blev stjålet nær Asbo i Bække sogn, 1. gang.

51b:

1713 - 17. marts:

Jep Nielsen i Nybjerg mølle er sættefoged og Johan Henrik Lohmeyer i Jordrup sætteskriver.

Sognepræst Jacob Bendtsen af Vejen ctr. nogle folk i Ø. Vamdrup, Bønstrup og Søgård. 24/3

52b:

Højen Stubdrup mænd tinglyser forbud for Mejsling mænd mod ulovlig færdsel over Stubdrups marker 1. gang.

53:

1713 - 24. marts:

Læst skrivelse af 21/3 fra kammerkollegiet om avanceskat, som skulle have været afkortet i årets kontributioner.

10/2. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. 7/4

53b:

Fæstebonde Steffen Mortensen af Gejsing får tingsvidne om ildsvåde. Han vil geråde i største fattigdom uden kongens og øvrighedens hjælp.

54:

17/3. Sognepræst Jacob Bendtsen af Vejen ctr. nogle folk i Ø. Vamdrup, Bøønstrup og Søgård. 31/3

Højen Stubdrup mænd tinglyser forbud for Mejsling mænd mod ulovlig færdsel over Stubdrups marker 2. gang.

1713 - 31. marts:

Amtsforvalteren ctr. Vamdrup sognemænd. 21/4

54b:

Thomas Ebbesen lyser til skifte efter sl. Bertel Madsen i Seest og skovløber sl. Mikkel Nielsen ibidem.

Hans Bruun i Kolding ctr. Jep Nielsen i Øster Gesten. 7/4

55:

24/3. Sognepræst Jacob Bendtsen af Vejen ctr. nogle folk i Ø. Vamdrup, Bønstrup og Søgård. - Dom: Jep Christensens enke i Øster Vamdrup har lånt 4 mk., Peder Hansen i Bøstrup er i restance for tiendekornet 1708, svarende til 4 sldlr. 3 mk., og Mikkel Basses enke i Søgård er ligeledes i restance for tiendekorn for 5 sldlr. 4 sk. - Enhver skal betale sin gæld.

55b:

Højen Stubdrup mænd tinglyser forbud for Mejsling mænd mod ulovlig færdsel over Stubdrups marker 3. gang.

Skovfoged Jens Jacobsen Krag angiver skovhugst.

56:

1713 - 7. april:

31/3. Hans Bruun i Kolding ctr. Jep Nielsen i Øster Gesten. 21/4

24/3. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. 21/4

1713 - 21. april:

31/3. Amtsforvalteren ctr. Vamdrup sognemænd. 12/5, se 13/5

56b:

7/4. Hans Bruun i Kolding ctr. Jep Nielsen i Øster Gesten. 5/5

7/4. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. 5/5

57:

Peder Andersen af Bække ctr. Dorthe Mikkelsdatter i Vittrup, Lindkund sogn. 19/5

57b:

1713 - 28. april:

Jens Jacobsern af Hejnsvig og Ebbe Jepsen af Trøllund ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. 12/5, se 13/5

58:

Bendix Funk af Egtved ctr. Mads Iversen og Sivert Jensen, begge i Borlev. 5/5

1713 - 5. maj:

21/4. Hans Bruun i Kolding ctr. Jep Nielsen (Nissen) i Øster Gesten. 12/5, se 13/5

58b:

21/4. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. 12/5, se 13/5

28/4. Bendix Funk af Egtved ctr. Mads Iversen og Sivert Jensen, begge i Borlev, for betaling af advokatbistand. Sagen er blevet forligt.

1713 - lørdagen den 13. maj:

21/4. Amtsforvalteren ctr. Vamdrup sognemænd. 26/5

59:

28/4. Jens Jacobsern af Hejnsvig og Ebbe Jepsen af Trøllund ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. 26/5

5/5. Ridtmester Jens Kaas på Roj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. 19/5

59b:

5/5. Hans Bruun i Kolding ctr. Jep Nielsen (Nissen) i Øster Gesten. 19/5

1713 - 19. maj:

Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 26/5

61:

21/4. Peder Andersen af Bække ctr. Dorthe Mikkelsdatter i Vittrup, Lindkund sogn. 2/6

62:

Thomas Ebbesen, amtstuen, lyser til skifte i Niels Jep Andersens bo i Seest og efter sl. Jep Hansen Mikkelsen ibidem.

Marie Elisabeth sl. August Richters og medarvinger i Gamst ctr. debitorer. 2/6

62b:

13/5. Ridtmester Jens Kaas på Røj ctr. Sejr Lassen og sl. Las Christensens ældste søn i Uhre Thomas Lassen. - Vagtmester Peter Støcker har bevidnet, at han har set dem søndag den 21/12 under gudstjenesten ved noget fældet træ i Rojskov. Andre vidner har set dem samme formiddag med heste og vogn. Sejr Lassen har til sit forsvar fremlagt en skriftlig erklæring fra nogle mænd i Jordrup, at de søndag den 18/12 har set ham i smedjen der, da han skulle afhente en so, der havde været til orne. Underskriverne har senere i retten selv beediget deres erklæring. Sejr Lassen havde forladt byen inden gudstjenesten; der var den dag førsteprædiken Jordrup kirke. Vagtmesteren har senere berigtiget sin forklaring derhen, at datoen ikke var den 21/12 men 18/12. Det er blevet oplyst, at der den søndag var sidstprædiken i Lejrskov kirke. - Kaas' advokat finder det bevist, at de to sagsøgte har været i Roj skov den søndag med heste for en vogn og med skovredskaber, og at der på samme tid er blevet afsavet de risege, som er blevet angivet i et skovsyn. De sagsøgte har ikke villet aflægge benægtelsesed, og at Sejr Lassen samme morgen har været i Jordrup, er ikke noget modbevis, for han kunne let have været i Roj skov under den sene gudstjeneste i Lejrskov kirke efter at have forladt Jordrup om morgenen. - Dom: De bør for den afsavede eg, der er befundet ved med en sav liggende hos sig, begge tilsammen betale efter skovforordningen 10 rdl.

13/5. Hans Bruun i Kolding ctr. Jep Nielsen (Nissen) i Øster Gesten. - Dom: Jep Nissen er ved dom af 25/9 1711 blevet dømt til at betale en gæld på 5 sldlr. plus sagsomkostninger, men har ikke betalt. Nu dømmes han igen til at betale det skyldige plus nye sagsomkostninger.

63:

Hans Jepsen Kjær fremlagde en revers fra Mads Hansen af Seest, der vil give sin datter Else Madsdatter og hendes mand Hans Jepsen Kjær 50 sldlr. og nogle af hans sl. søsters klæder, hvorefter han gav arveafkald på vegne af sin hustru.

63b:

Skovfoged Laurids Iversen Hundsholt af Jordrup lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst.

Skovfoged Jens Bertelsen Krag af Fuglsang ligeledes.

64:

Gregers Thomsen Hyrde i Uhre fremviste uden for tinghuset 2 ulveunger, som han havde fanget, og derfor fordrede betaling efter jagtforordningen.

1713 - 26. maj:

Læst forordning af 15/4 om insulentiers exationers afskaffelse og forordning af 9/5 om København stads proviantering for 1713.

13/5. Amtsforvalteren ctr. Vamdrup sognemænd. 16/6

Christen Kjeldsen af Kragelund lod på vegne af regimentskriver Anders Rask afhjemle syn i Søgård på Mikkel Basses hidtil påboende og nu fradøde 2 halvgårde. Brøstfældigheden er stor. Kvæget var fradået ham år efter andet, hvorfor hans armod var stor. Han resterer med månedspenge og krigsstyr. Tingsvidne.

64b:

Christen Simonsen af Dons mølle lader afhjemle en syns- og granskningsforretning i Nyborg over den gård og jord m.v., som han har forbeholdt sig af den ene rytterportion, han har afhændet.

65b:

Byfoged Knud Jørgensen, Kolding, ctr. Peder Nielsen, skovfoged ved Viuf skov. 2/6

19/5. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 2/6

13/5. Jens Jacobsern af Hejnsvig og Ebbe Jepsen af Trøllund ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. 9/6

1713 - 2. juni:

Regimentskriver Søren Hacksen lader afhjemle syn på, hvor mange høveder der kan græsses på Vranderup mark. Synsmændene har vurderet græsningen til 100 kvægs høveder. Eet høved er lig med 1 hest, 6 får eller 2 ungnødskalve.

66:

26/5. Byfoged Knud Jørgensen, Kolding, ctr. Peder Nielsen, skovfoged ved Viuf skov. Byfogeden havde haft i kommission at lade hente tre vognfulde spalter af nogle stubbe i Bramdrup skov, men vognene var blevet jaget bort af skovfogeden, som også havde taget 5 økser. Overforster Bachman, der er forsvar for alle skovfogeder i amtet, har indgivet en erklæring om, at processen er lovstridig, og at vognene var læsset med andet træ end stubbene. Tingsvidne. Se 9/6

67:

26/5. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 9/6

19/5. Marie Elisabeth sl. August Richters og medarvinger i Gamst ctr. debitorer. 16/6

19/5. Peder Andersen af Bække ctr. Dorthe Mikkelsdatter i Vittrup, Lindkund sogn. 16/6

Hans Steffensen af Vorbasse fremviste uden for tinget tre ophængte ulveunger, som han havde opsøgt og fanget, og fordrede derfor betaling efter jagtforordningen.

1713 - 9. juni:

67b:

(Se 26/5). Anders Hansen Risbøl af Asbo har stævnet Christen Jellesen og hustru Karen Mortensdatter ibidem for nogle ord, de skulle have sagt om to bortblevne vogne. De erklærer begge overensstemmende, at de aldeles ikke ved noget om de to vogne andet, end at de var blevet stående på Asbo mark, og at de ikke har udspredt snak derom. Tingsvidne. - Jens Jacobsen af Hejnsvig og Ebbe Jepsen af Trøllund havde stævnet bl.a. Christen Jellesen til at vidne om deres bortblevne vogn, og Anders Risbøl var blevet stævnet for det tilfælde, at der skulle blive ham noget påsagt. Vognen havde været i anvendelse under transporten af de norske tropper og var forsvundet, efter at den var blevet efterladt på en mark ved Asbo.

68:

Oberforster Bachman på Fobeslet stævner samtlige Bølling bys lodsejere og beboere med tyende og børn til en synsforretning på en skovskade som følge af ildspåsættelse i Bølling sønderskov. 16/6

2/6. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 16/6

68b:

2/6. Byfoged Knud Jørgensen, Kolding, ctr. Peder Nielsen, skovfoged ved Viuf skov. Udsat til 16/6, men ikke set igen. - Se fol. 66.

Christen Simonsen af Dons mølle lovbød 3. gang en selvejerryttergårdsportion. Jørgen Simonsen, Hans Pedersen, Mikkel Andersen, Skammel Sørensen, Hans Hansen, Peder Hansen, Jens Sørensen og Mads Jensen, alle af Nyborg, begærede at købe.

69:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

69b:

1713 - 16. juni:

(Blandt tingmændene: Laurids Nielsen af Donslund og Christen Pedersen ibidem)

2/6. Peder Andersen af Bække ctr. Dorthe Mikkelsdatter i Vittrup, Lindkund sogn, der har udlagt ham som barnefader. Han aflægger sin benægtelses ed. Dorthe Mikkelsdatters advokat fremlægger en consistorialstævning dateret Ribe den 10/6.

9/6. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 7/7

70:

9/6. Oberforster Bachman på Fobeslet har stævnet samtlige Bølling bys lodsejere og beboere med tyende og børn til en synsforretning på en skovskade som følge af ildspåsættelse i Bølling sønderskov. Tingsvidne.

70b:

26/5. Amtsforvalteren ctr. Vamdrup sognemænd. 23/6

2/6. Marie Elisabeth sl. August Richters og medarvinger i Gamst ctr. debitorer. - Dom: De skal betale.

Christen Simonsen af Dons mølle på egne vegne og pva. samtlige interesserede i Nyborg og Nygård ladegård tinglyser forbud for Hesselballes, Borlevs og Venborgs beboere mod færdsel m.v. på Nyborg og ladegårdens marker 1. gang.

71:

Skovrider i Anst herred Jacob Rower og skovfogederne Laurids Hundsholt og Hans Poulsen angav ulovlig skovhugst.

71b:

1713 - 23. juni:

16/6. Amtsforvalteren ctr. Vamdrup sognemænd. - Dom: Amtsforvalteren har sagsøgt dem for deres omgang med det proviantkorn, de efter tilsigelse skulle have transporteret fra Drabæk og Rolles møller til proviantkommissæren i Fredericia, hvilket de ikke så tilbørligt og forsvarligt som ske kunne har efterkommet, men den første tilsigelse modvilligt og forsømmeligt oversiddet, og siden efter yderligere tilsigelse ved henkørsel med melet kørte ud i vandåer og bække, så en del af melet er blevet fordærvet. Ja, endog da de dermed til Fredericia var ankommet, har de indlagt melet i kommandantens forstue, uden at nogen af vedkommende betjente var hosværende, og uden al afsked eller kvitterings søgelse derfra ud af staden bortkørt. Bønderne har vel fremlagt ryttersessionens resolution af 30/3, som de regner sig til befrielse; men amtsforvalteren beviser derimod med generalkommissariatets ordre af 10/1, at han skulle lade melet male og levere uforsømmeligt i Fredericia, og han beviser ved overkommandant Palle Krags attest, at det har været kongens befaling, at rytterbønderne i de indfaldende besværlige tider i januar og februar ikke mere end proprietærbønder i så måde skulle "minageres". For deres forsømmelse og mishandling skal bønderne betale amtsforvalteren for det fordærvede mel.

72:

Christen Simonsen af Dons mølle på egne vegne og pva. samtlige interesserede i Nyborg og Nygård ladegård tinglyser forbud for Hesselballes, Borlevs og Venborgs beboere mod færdsel m.v. på Nyborg og ladegårdens marker 2. gang.

72b:

1713 - 30. juni:

Christen Simonsen af Dons mølle på egne vegne og pva. samtlige interesserede i Nyborg og Nygård ladegård tinglyser forbud for Hesselballes, Borlevs og Venborgs beboere mod færdsel m.v. på Nyborg og ladegårdens marker 3. gang.

Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 14/7

74:

Søren Pedersen af Venborg får tingsvidne vedr. nogle løse ord, som hans søster Mikkel Andersens hustru Else Pedersdatter af Nyborg skulle have sagt om ham. Hun nægter at have sagt dem, men erklærer sin broder, hans hustru og børn for samtlige at være ærlige, fine, fromme og uberygtede godtfolk i alle måder, og hun har aldrig hørt andet om den end alt det, som lovligt, kristeligt, ærligt og skikkeligt er, og smukke, ærlige folk i alle måder vel og berømmeligt anstår. De tog hinanden i hånden til forlig.

1713 - 7. juli:

16/6. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 28/7

74b:

Jens Hansen af Morsbøl fremviste en gl. ulv.

Valborg Andersdatter af Verst ctr. Mette Nielsdatter af Husted. Udsat til 28/7, men ikke set igen. Valborg Andersen har i retten fået godkendt en arrest på Mette Nielsdatters resterende løn hos Christen Nielsen i Husted. Det er for en gæld, som hendes mand Carsten Rytter har hos Valborg Andersdatter.

75:

1713 - 14. juli:

30/6. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 28/7

Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. 21/7

76:

Rytterbonden Peder Nielsen af Skødegård får tingsvidne ang. sin avls tilstand, efter at hans rugsæd er blevet slået ned af hagl og uvejr. Et stykke land, der kunne være besået med 8 tdr. rugsæd, var blevet ødelagt. Det kunne have avlet 28 tdr. rug foruden vinterfoder til hans kvæg, ialt for 10 rdl., hvorfor han er gerådet i armod.

76b:

Jens Jensen af Hesselballe pva. samtlige Hesselballe, Borlevs og Venborgs beboere tinglyser forbud mod færdsel m.v. for beboere i Nygård 1. gang.

77:

1713 - 21. juli:

77b:

14/7. Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. 11/8

78:

Hans Olesen af Gesten, forhen boende i Ravnholt, lovbød 3. gang sin forhen beboede gård i Ravnholt. Hans Nielsen, nu boende i Ravnholt, begærede skøde for sig og hustru Barbara Knudsdatter.

79:

Skødet fra Hans Olesen og hustru Anne Nielsdatter Hans Kjærs (Horskjærs?).

79b:

1713 - 28. juli:

14/7. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. Formedelst Hans Kgl. Majestæts ankomst til Kolding samt det kgl. herskabs og medhavende suites opvartning og rejses befordring udsat til 4/8

7/7. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 4/8

Jens Jensen af Hesselballe pva. samtlige Hesselballe, Borlevs og Venborgs beboere tinglyser forbud mod færdsel m.v. for beboere i Nygård 3. gang.

80:

Peder Hansen af Bønstrup får tingsvidne ang. sine nedfaldne 10 fags ladehus med hensyn til, hvad en reparation vil koste. Han er af så slet og armelig tilstand, at han umuligt ved egne midler kan bekoste reparationen.

80b:

1713 - 4. august:

28/7. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. 11/8

81:

28/7. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 18/8

81b:

Amtsforvalteren og vedkommende arvinger fører tingsvidne ang. behandlingen af arven efter sl. Jep Hansen Mikkelsen. 18/8

83:

Oberforster Bachman ctr. Jens Rasmussen i Gejsing. 18/8

84:

Regimentskriver Søren Hacksen på Vranderup hovgård fremlyser 2 stude og 8 svin 1. gang.

Ridtmester Jens Kaas på Roj efterlyser en hoppe.

1713 - 11. august:

4/8. Mads Hansen af Seest ctr. sønnen Ole Madsen ibidem. - De har været i trætte om, hvad Ole Madsen har fået af sin far. Han har modtaget gård og besætning, ialt 467 rdl. 5 mk., og desuden 4 år fra dato at nyde den ham forundte jord. Og når hans fader betaler ham 80 rdl., skal jorden gå tilbage. Hvis Ole Madsen behøver de 80 rdl. tidligere, skal faderen betale dem med en måneds varsel. Til gengæld giver Ole Madsen afkald efter både sin fader og sin moder Lene Olesdatter.

84b:

Regimentskriver Anders Rask får tingsvidne ang. en ildsvåde, som har ramt Markus Nissen, Mikkel Laugesen og Iver Tullesen i Dollerup. Nu har de ingen midler uden, hvad Gud og den høje øvrighed dem af nåde vil give og tillade.

85:

21/7. Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. 25/8

85b:

Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. 18/8

Regimentskriver Søren Hacksen på Vranderup hovgård fremlyser 2 stude og 8 svin 2. gang.

86:

Regimentskriver Rask stævner ved varselsmændene Christen Lassen af Slav og Christen Willumsen af Vorbasse Christen Christensen af Vorbasse til syn på hans gårds store brøstfældighed og ilde vedligeholdelse. Tillige stævnes Jes Willumsen og Jes Thomsen. Der udmeldes synsmænd: Peder Andersen af Fitting, Peder Nielsen i Skøde, Niels Pedersen i Vorbasse Nebel og Jens Jepsen ibidem. De skal foretage synet torsdag d. 17/8, velnok med henblik på afhjemling i retten dagen efter. Men sagen er ikke set mere.

1713 - 18. august:

Henrik Hansen Setzfang, boende ved Bredsten kirke, får tinglyst et skøde, udgivet af Mikkel Danielsen, rådmand i Kolding, på en bondegård i Hejnsvig, som Christian Fællit har i fæste.

4/8. Oberforster Bachman ctr. Jens Rasmussen i Gejsing. 25/8

86b:

4/8. Amtsforvalteren og vedkommende arvinger fører tingsvidne ang. behandlingen af arven efter sl. Jep Hansen Mikkelsen i Seest. - Denne boede i tiden ved sin død hos broderen Mads Hansen Mikkelsen, der har forklaret, at han gav husfoged Hans Svendsen i Kolding besked om dødsfaldet ca. en uge efter, at det indtraf. Han har ikke befattet sig med boets midler, men alt blev nedlagt i en kiste og et skrin og bevaret der indtil registreringen. Midlerne blev efterset af de pårørende undtagen brodersønnen Carl Christensen, der var i København. Under eftersynet blev borttaget forskelligt: Hans Kjær i Seest tog nogle gamle sengeklæder, unge Hans Hansen ibidem et par gamle læderbukser med seks sølvknapper, Niels Hansen Kruse i Vranderup et lille hængeskab, som han dog straks bragte tilbage til huset. Desuden oplyste denne broder, at Hans Tingeling i Vonsild skyldte den afdøde 25 rdl. - Hans Hansen den yngre forklarede, at han af Mads Hansen Mikkelsen var blevet tilsagt at komme ned i hans hus. Da han kom, var Rasmus Kruse af Vranderup der, og af egen tiltagen myndighed uden nogen rettens middels nærværelse udråbte han offentligt og solgte ved auktion alt sl. Jep Mikkelsens efterladte gods og klæder, og selv købte han og tiltog sig noget deraf. I den forbindelse havde Hans Hansen den yngre købt de gamle læderbukser. Det eneste, der ikke blev bortauktioneret, var en gammel brun hoppe. - Bertel Hans Kjær af Seest bekræftede at have købt de gamle sengeklæder. - Rasmus Kruse af Vranderup kunne ikke oplyse noget om bohavet. - Vidnerne skal også afgive forklaring om afdødes arbejdsevne i den tid, han boede hos broderen. - Tingsvidne.

87:

11/8. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. 1/9

4/8. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 1/9

88:

Regimentskriver Søren Hacksen på Vranderup hovgård fremlyser 2 stude og 8 svin 3. gang.

88b:

Anne Christensdatter af Nørre Vilstrup ctr. Johanne Madsdatter ibidem for beskyldning om utugt og letfærdighed med sidstnævntes mand Niels Poulsen. Der føres vidner på hendes beskyldning. - Niels Poulsen står frem og erklærer, at han ikke har haft nogen legemlig omgængelse med Anne Christensdatter, og hvad hans hustru derom har udsagt, er sket i kvindelig ubesindig iver og misforstandig hastighed, hvorfor han beder om forladelse og gør afbigt. Tingsvidne.

89:

1713 - 25. august:

18/8. Oberforster Bachman ctr. Jens Rasmussen i Gejsing. 8/9

90:

11/8. Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. 1/9

Ole Jensen af Hinnum og medinteressenter ctr. fæstebønder under Aksel Bilde til Ørumgård og Niels Bertelsens arvinger. 1/9

90b:

1713 - 1. september:

25/8. Ole Jensen af Hinnum og medinteressenter ctr. fæstebønder under Aksel Bilde til Ørumgård og Niels Bertelsens arvinger. - Der har været udmeldt synsmænd til at syne den grøft og dige, som Hans Eskildsen og Thomas Mikkelsen har opkastet et andet sted end i det sædvanlige skel. Grøften er til hinder for pløjning så langt ud som hidtil. Mads Jensen af Dal har på vegne af sl. Niels Bertelsens arvinger ladet synet afhjemle og får nu tingsvidne.

91:

18/8. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. Ny stævning nødvendig. Se 15/9

91b:

18/8. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 8/9

25/8. Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. 8/9

1713 - 8. september:

Anne Christensdatter af Nørre Vilstrup ctr. sin mand Christen Pedersen, som forlod hende for 8 år siden og fratog hende alle midler. Hensigten er at søge skilsmisse. Manden var rytter og var blevet kommanderet til Holland med andre tropper. Præsten og alle vidner giver hende godt skudsmål.

92b:

Skolemester Poul Hansen Bull i Højen ctr. nogle sognemænd. 15/9

93:

1/9. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 22/9

1/9. Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. Udsat til 22/9, men ikke set igen. - Peder Orlov har overfaldet Christen Joensen med sin kårde og tilføjet ham sår ved hug gennem klæderne. Synsmænd har synet Christen Joensen under overværelse af sognefoged Mikkel Hansen. Slagsmålet fandt sted dagen efter, at Christen Joensen havde været til Nicolaj Orlovs bryllup i Jerlev. Christen Joensen har forlangt betaling for dragen gevær, to slag, bartskærerløn samt for bondens sinkelse og skade foruden sagsomkostninger.

25/8. Oberforster Bachman ctr. Jens Rasmussen i Gejsing. 22/9

1713 - 15. september:

1/9. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. 30/9

8/9. Skolemester Poul Hansen Bull i Højen ctr. nogle sognemænd. 30/9

94:

1713 - 22. september:

8/9. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. 6/10

8/9. Oberforster Bachman ctr. Jens Rasmussen i Gejsing. Tingsvidne. Jens Rasmussen har solgt tørv og klyne, som han har skåret på naboernes tilskiftede grunde.

94b:

Bertel Jensen i Haderslev efterlyser en stud.

Regimentskriver Anders Rask får tingsvidne ang. ildsvåde på den meget velbyggede og vedligeholdne gård i Vester Vamdrup, som beboedes af Jørgen Rasmussens enke Karen Pedersdatter og børn. Ilden opstod under prædikenen den 17/9.

96:

1713 - lørdag den 30. september:

Skovfoged Laurids Hundsholt angav skovhugst. Han har frapantet Jens Rasmussen i Gejsing en økse, fordi han havde hugget en bøg.

15/9. Skolemester Poul Hansen Bull i Højen ctr. nogle sognemænd. 6/10

15/9. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. 13/10

Forrige familie- og folkeskatsforpagter Mathias Hansen ctr. Mads Hansen Mikkelsen af Seest. 13/10

96b:

Amtsforvalter Anders Hansen søger tingsvidne om tyveri fra Hans Clausen Smed i Seest. 13/10

98:

1713 - 6. oktober:

30/9. Skolemester Poul Hansen Bull i Højen ctr. nogle sognemænd for resterende skolepenge ifølge kontrakt. - Han har bl.a. fremlagt kontrakten i retten, og den er afskrevet i sin fulde ordlyd: "Såsom jeg formedelst den grovhed, der findes hos ungdommen her i sognene har antaget en smuk karl en studiosus til at oplære sognefolkenes børn og ungdom i deres catech. og børnelærdom så vel som i skrive og anden læsning, så vidt enhver kan forfremmes, hvilken karl jeg med kost, kammer og lys lover at forsyne og de selv med ildebrand, da på det skolemesteren kan have det, han kan klæde sig i, da vil han under enhvers hånd, som har ladet sine børn anskrive til at gå i skole, være forsikret om sin løn, enten de blev nogen uger eller dage ude, hvilket skal være deres egen skade, eller de kom til stede. Han derimod lovet med enhver at gøre sit bedste til deres forfremmelse .......". Der er angivelse af, hvor mange børn hver underskriver vil have undervist. - Enhvers skolegæld er specificeret. - Dom: De sagsøgte har ikke besvaret søgsmålet. Enhver skal betale sin gæld.

98b:

22/9. Mikkel Iversen af Gelballe ctr. nogle folk i Seest. - Fire vogne fra Seest var kørt hen over Mikkel Iversens fredeeng. Da han forsøgte at hindre dem deri, overfaldt nogle af karlene ham og tilføjede ham adskillige slag og sår med stave, som de havde revet ud af det nærmeste gårde. Mikkel Iversen faldt om ved en le, han havde haft med. Den tog en af karlene, men Anne Rasmusdatter af Gelballe greb fat i den for at hindre, at der skete Mikkel Iversen yderligere skade. Så kørte de videre. - Mikkel Iversen har i retten under ed navngivet så mange, som han kendte af de Seest folk. - Christen Pedersen tilstod sin meddelagtighed. De havde været ude at hente lyng, da de på hjemvejen kørte over Mikkel Iversens engskifte. En af vognene blev kørt af Stodder Anders; han slog til Mikkel Iversen med en sten. - Dom: Så mange som i denne formastelige gerning har været med i flok og følge, og som er navngivet, skal hver for sig være pligtig at betale voldsbøder efter loven for den voldelige overkørsel af Mikkel Iversens fredeng og dernæst for hans skade og forsømmelse hver 4 rdl. Desuden skal samtlige betale 6 rdl. i sagsomkostninger. - Dommen er afsagt af sættefoged Jep Nielsen Møller og meddomsmændene: Jens Andersen, Søren Thomsen, Anders Jensen, Laurids Christensen, Peder Mikkelsen, Peder Pedersen Ougstrup, Anders Joensen og Peder Pedersen Vestergaard, alle boende i Egtved.

99:

Peder Mikkelsen af Egtved lovbød pva. sin søster Anne Mikkelsdatter, sl. Mads Dues enke ibidem, halvparten af hendes påboende gård 1. gang.

Hans Nielsen af Fuglsang ctr. Ole Nielsens hustru ibidem. Udsat til 13/10, men ikke set igen.

99b:

1713 - 13. oktober:

30/9. Forrige familie- og folkeskatsforpagter Mathias Hansen ctr. Mads Hansen Mikkelsen af Seest for skyldige 7 rdl. 2 mk. iflg. dom af 24/1 1711. - Dom: Iflg. attest af 1710 fra (præsten) Mads Hummelt har Mads Hansen Mikkelsen i 7 år haft en tjenestekarl og i 2½ år en husmand med hustru og datter til inderster, hvoraf der ikke er betalt folke- eller indersteskat. I sit indlæg den 19/9 1710 påstår han, at det sted, han bebor i Seest, svarer landgilde og hovningspenge til en gård i Hejls i Haderslevhus amt, som Jes Sørensen og Mads Jensen nu bebor, hvilket bekræftes af husfogeden i Haderslev og herredsfoged Christian Rosbach. Men det vedkommer ikke hans folke- og indersteskatter, der bør svares af alle, der bygger, bor og holder folk eller inderster i Koldinghus amt og andre steder. Derfor dømmes han til at betale den resterende skat til amtsforvalteren eller skatteforpagteren. Denne tidligere afsagte dom fornyes i alle punkter.

100:

Peder Mikkelsen af Egtved lovbød pva. sin søster Anne Mikkelsdatter, sl. Mads Dues enke ibidem, halvparten af hendes påboende gård 2. gang.

30/9. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. 20/10

30/9. Amtsforvalter Anders Hansen søger tingsvidne om tyveri fra Hans Clausen Smed i Seest. 24/10

100b:

1713 - 20. oktober:

13/10. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. 27/10

Peder Mikkelsen af Egtved lovbød pva. sin søster Anne Mikkelsdatter, sl. Mads Dues enke ibidem, halvparten af hendes påboende gård 3. gang. - Peder Mikkelsen Ougstrup i Egtved begærede skøde. Niels Mikkelsen ibidem og Søren Thomsen og hustru Maren Mikkelsdatter og hendes broder Lauge Mikkelsen tiltrådte.

101:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

102:

Peder Mikkelsen Ougstrup af Egtved, der indtræder i ægteskab med Anne Mikkelsdatter, lover at stå hendes umyndige søn Jens Madsen i faders sted og forsørge ham med klæde, føde, optugtelse, tilsyn og skolegang efter skiftebrevet uden afkortning i hans fædrene arv.

Regimentskriver Anders Rask får tingsvidne vedr. Mikkel Basses fradøde gård i Søgård. Mikkel Basse havde vøret ramt af mange uheld og havde selv tilbudt at gå fra gården i mindelighed, men det havde regimentskriveren ikke kunnet acceptere, før han havde fundet en anden fæster. Det har han forsøgt ved flere tillysninger, men uden held. Vidner bekræfter, at det ikke ville have hjulpet noget at lade Mikkel Basse gå fra gården, for så ville gården være blevet fuldstændig øde og slet ingen månedspenge at få.

104:

Oldensyn i Anst herred afhjemles ved Laurids Iversen Hundsholt.

104b:

Skovfoged Jens Jacobsen Krog lader afhjemle oldensyn i Jelling og Jerlev herred.

105:

1713 - 27. oktober:

Peder Rostrup af Kjeldkær huse pva. ridtmester Godske von Brincken til Haraldskær ctr. Christen Nielsen, sidst opholdende sig i Glæsbjerg. 10/11

20/10. Hans Hansen af Nyborg ctr. naboer. - Dom: Hans Hansen har sagsøgt sine naboer for at få dem dømt for noget hø, de skal taget fra ham af den jord for enderne af Svinget kærskifte, som han påstår at have. Den jord er uskiftet, og det bevises ikke, at den tilhører enten Hans Hansen eller de andre medinteresserede citanter. Tilmed bevises heller ikke, at noget forbud i så måde er gjort. De indstævnede bør betale til Hans Hansen og medcitanter så meget hø, som efter fire uvildige mænds nøjeste skønsomhed kan være avlet på deres part af jorden sidste sommer.

105b:

Skovfoged Jens Jacobsen Krag af Oksvig anmelder skovhugst: To mænd har synet 7 risbøge, som fandtes i trompeterens gård i Højen. Deraf vedkendte Jens Lassen sig de fire og sagde, han havde lånt trompeteren dem til at drive et hus med; men de øvrige tre fandtes ingen hjemmel til. Desuden har Niels Jørgensen hugget en gammel eg.

1713 - 3. november:

106:

Læst forordning om kornskatten for 1714.

Oberforster Bachman ctr. Hans Pedersen af Glibstrup og Jakob Andersen af Vester Gesten for gæld. Udsat til 17/11, men ikke set igen.

106b:

Christen Jensen af Gelballe ctr. Jørgen Nielsen ibidem for ærerørige ord. Sidstnævnte erklærer, at de var sagt i drukkenskab, og gør afbigt.

107:

Niels Pedersen Møller i Lunderskov fremlyser en stud 1. gang.

1713 - 10. november:

27/10. Peder Rostrup af Kjeldkær huse pva. ridtmester Godske von Brincken til Haraldskær ctr. Christen Nielsen, sidst opholdende sig i Glæsbjerg, nu i Skjoldberg. 24/11

108:

Skovfoged Hundsholt i Jordrup ctr. Niels Sørensen Basse i Gejsing for modvillighed mod retten, idet han ikke har villet indfinde sig til oldensyn. Sagen udsat til 1/12, men ikke set igen.

Peder Andersen af Bække ctr. Dorthe Mikkelsdatter i Vittrup, Lindknud sogn. 24/11

108b:

Oberforster Bachman ctr. Niels Lauridsen i Ferup. 24/11

109:

1713 - 17. november:

Læst forordning om anskaffelse og levering af en dygtig rytterhest eller at betale 50 rdl. af hver 50 tdr. hartkorn bestående i hovedgårdes, præstegårdes og degneboligers takster.

109b:

1713 - 24. november:

Jørgen Bang af Vorbasse og andre medinteresserede (ved Bendix Funk af Egtved) stævner nogle rytterbønder. De skal erklære, om de sammen med de andre bymænd vil underholde og lønne en hyrde til at vogte al byens kvæg og i så måde holde vide og vedtægt efter loven og forfatte og opsætte et skriftligt vide- og vedtægtsbrev til alles nytte og tarv. Hvis ikke, skal Jørgen Bang begære af retten udmeldt 2 mænd, som kan ligne imellem dem efter ret og billighed. Retten udmelder Jens Ebbesen af Gilbjerg og Peder Madsen i Store Almstok, der skal indfinde sig i Vor- basse torsdag den 30. november og gøre en sådan forsvarlig ligning imellem og derefter på næste tingdag vidne herom. Deres fremkomst for retten den 1/12 er ikke set.

110:

10/11. Peder Rostrup af Kjeldkær huse pva. ridtmester Godske von Brincken til Haraldskær ctr. Christen Nielsen, sidst opholdende sig i Glæsbjerg, nu i Skjoldberg. 8/12

Generalinde Ingenhowen af Ammeltzbolle (ved Jens Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle) ctr. Jørgen Jepsen, Christen Terkelsen, Jens Poulsen og Anders Mundt (Munk?), alle i Torsted, for resterende korntiende til Egtved kirkes patron general Ingenhowen. Sagen udsat til 8/12, men ikke set igen.

Jens Andersen af Skanderup fremlyste en stud 1. gang.

Regimentskriver Rask får tingsvidne ctr. Christen Kjeldsen i Kragelund for overfald på broderen Anders Kjeldsen ibidem, som har klaget til amtmanden. Et par vidner har set dem i slagsmål og også hørt Christen bede sin broder om fred.

111:

10/11. Oberforster Bachman ctr. Niels Lauridsen i Ferup til fornyelse af en dom af 29/7 1712. Niels Lauridsen har påstået, at skovsessionen havde eftergivet ham sagen, hvorfor han ikke har villet udlevere visse effekter, der var gjort udlæg i. Han har igen i denne omgang krævet sagen opsat til skovsessionen. - Dom: Ved dommen 1712 blev Niels Lauridsen dømt til at betale 60 lod sølv plus 4 rdl. i omkostninger. Der er gjort udlæg for 12 rdl. i hans bo, men det er forblevet i boet. Dommen fornyes, og der kommer 2 rdl. oveni til de nye sagsomkostninger.

10/11. Peder Andersen af Bække ctr. Dorthe Mikkelsdatter i Vittrup, Lindknud sogn. - Dom: Peder Andersen har aflagt sin benægtelses ed for beskyldning om faderskab, og Dorthe Mikkelsdatter har ikke fremlagt noget til svækkelse af hans ed. Så han bør være aldeles fri for hendes beskyldning.

111b:

Sognefoged Anders Andersen af Vester Gesten giver med fuldmagt fra Joen Nielsen, Hans Nielsen af Krogager og Hans Jensen af Stenderup arveafkald til Hans Jensen i Vester Gesten efter hans sl. hustru Kirsten Nielsdatter.

112:

1713 - 1. december:

Jens Andersen af Skanderup fremlyste en stud 2. gang.

1713 - 8. december:

(Blandt tingmændene: Christen Lassen i Slav, Peder Nielsen i Skøde og (som ofte ellers) Poul Nielsen i Vorbasse).

24/11. Peder Rostrup af Kjeldkør huse pva. ridtmester Godske von Brincken til Haraldskær ctr. Christen Nielsen, sidst opholdende sig i Glæsbjerg, nu i Skjoldberg. - Dom: Christen Nielsen er sagsøgt, fordi han ulovligt skulle have begivet sig af sin tjeneste hos Las Madsen i Glæsbjerg, hvor han da var i tjeneste, hvorimod det bevidnes af 2 vidner, som har afhørt Las Madsen derom på hans seng syg liggende, at Las Madsen ved sin ed for dem har udsagt og forklaret, at Christen Nielsens fader Niels Hansen af Skjoldbjerg ved sidste midsommertide har været hos ham og på sin søns vegne opsagt sin søns tjeneste. Og desuden bevises med to vidner, at Las Madsen havde givet Christen Nielsen lov til at gå hjem 2-3 dage m.v. Hvoraf ikke ses at Christen Nielsen ulovligt eller som en rømningsperson har begivet sig af sin tjeneste, men det at være sket med hans husbonds vilje og tilladelse, så Christen Nielsen bør være fri for tiltale.

112b:

Mads Pedersen af Egholt ctr. Knud Hansen Faarkrog ibidem. 19/1 1714

113b:

Christen Christensen af Bøgvad fremlyste et bæst 3. gang.

1713 - 15. december:

Jakob Andersen af Billund fremlyste en hest 1. gang. Den blev vurderet til 2 rdl.

Skovfoged Jens Andersen i Egtved angav ulovlig skovhugst.

Og er dette den sidste dag, her i dette år 1713 holdes ting og ret. Gud give os alle et glædeligt, fredeligt og lykkeligt nyt år.

 

1714

114:

1714 - 12. januar:

I Jesu Christi Navn Begynde vi i dette Nye aar først at Holde Ting og Ret Her paa Anst, Jerlev og Slavs Herreders ting, og da blev Retten holdt Anno 1714 Fredagen d. 12. Januarii, af Jep Nielsen Bredstrup i Nybjerg mølle, forordnede sættefoged udi Kgl. Majs. Herredsfogeds Sr. Bertel Pedersens absence og lovlige forfald, og Bartram Pedersen i Jorup, Herredsskriver. Syv tingmænd: Bunde Olesen i Borlev, Christen Christensen i Bøgvad, Jens Pedersen ibidem, Christen Poulsen i Knudsbøl, Peder Hansen ibidem, Poul Nielsen i Vorbasse, Peder Christensen i Skødebjerg.

Efter trende ganges lydelig påråbelse og fremæskning lod sig ingen finde, som her idag noget havde at iretteføre uden alene Laurids Nielsen af Oustrup på vegne af medinteressenter i Oustrup lod læse et forbudstingsvidne udstedt 13/1 1711 ctr. Refsgårds, Spjarups og Vollunds beboere ang. al fædrift, græsning, tørvegrøft, lyng og strøelses slæt på Oustrup grund og rettighed.

1714 - 19. januar:

8/12. Mads Pedersen af Egholt ctr. Knud Hansen Faarkrog ibidem. 3/2

115b:

1714 - 26. januar:

116:

Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer. 9/2

117:

Amtsforvalteren efterlyser Hans Hansen, Anders Pedersen og Morten Nielsen, alle af Seest. 9/2

117b:

Amtsforvalteren får tingsvidne vedr. syn på Vamdrup mølle, der er fæstet af Markus Nissen i Bønstrup. Mølledæmningen er blevet skadet ved det påkommende store og forfærdelige vandløb. Synsmændene angiver en del dimensioner og gør overslag over, hvad trævørk der bliver brug for til en grundlæggende reparation, ialt 198 rdl. Hvis der ikke repareres fra grunden af, vil det være forgæves arbejde. Tingsvidnet skal bruges til ansøgning om kgl. bevilling til udsætning af det fornødne træværk.

118b:

1714 - lørdagen den 3. februar:

Krigskommissær Nicolaus Nissen til Rugballegård for Peder Christensen i Skødebjerg ctr. samtlige Kragelunds beboere. 16/2

119b:

19/1. Mads Pedersen af Egholt ctr. Knud Hansen Faarkrog ibidem. - På tingdagen den 19/1 har Mads Pedersen oplæst sit eget klageskrift. Han beskriver sig selv som en fæstebonde, der har antaget en øde gård og med sine egne midler har sat den i tilbørlig stand, hvorfor han føler sig berettiget til at leve i fred; men nu hænger sagen i retten under opsættelse til sessionens kendelse og endelig dom, som ventes i marts. Han har til huse i en stue hos Knud Hansen Faarkrog, der flere gange har overfaldet ham om natten. Knud Hansens kone og tjenestepige har en nat ikke haft kræfter nok til at styre ham væk fra Mads Pedersens seng ind i den anden stue, men til alt held overnattede en Peder Madsen (Mads Pedersens uægte søn) den nat i huset, og han kom til hjælp. En anden nat kom Knud Hansen igen og slog ham med en ildtang. Hans kone og tjenestepige skubbede ham så langt væk fra sengen, at Mads Pedersen nåede at flygte ind i en anden stue og låse døren. Den nat talte han om Mads Pedersens bier, der skulle være råd til. De skulle ud af bihaven, ellers ville han slå dem med og træde dem ned i kuberne og kuberne med. Og han ville ikke have Mads Pedersen i huset længere; han havde ikke noget der at bestille, og han kunne bare gå til hvilken by, han ville. Da hans kone spurgte, hvorfor han tog så farligt på vej, svarede han, at han var tilfreds, om de ville sætte ham til enten rytter, dragon eller soldat den dag imorgen. - Tjenestepigen kan imidlertid ikke bekræfte, at hun har set Knud Hansen slå Mads Pedersen, men hun havde været med den gang, da Peder Madsen hjalp til at forhindre, at Knud Hansen skulle gøre Mads Pedersen skade. - Knud Hansens Faarkrogs svarskrift foreligger den 3/2. Han afviser beskyldningerne, som er urigtige og ubeviste, og beder sig derfor frikendt, hvorimod Mads Pedersen som en trættekær person bør have en bøde. Han mener, at Mads Pedersen vil have ham fordrevet fra ryttergården for selv at overtage den, hvorfor han foreslår sagen henvist til sessionen. Her slutter sagen med tingsvidne.

120:

1714 - 9. februar:

Ridtmester Jens Kaas på Røj ctr. Peder Skødebjerg og Jes Thomsen og søn Niels Jessen af Vorbasse for ulovlig skovhugst i Røj skov. Hans avlskarl Hans Hansen har en aften truffet dem der, men har ikke formået andet end pante begge deres økser. Den ene økse er mærket N.I.S., den pantede han fra rytterbonden Nis Jessen. Den anden mand kendte han ikke, men en pige havde sagt, at det var Peder Skødebjerg. Jes Thomsen har i retten afvist, at hans heste og vogn var i Røj skov den aften; de var hjemme i hans gård, og han selv var bortrejst for nogle dage. Også hans søn har afvist at være den skyldige; men da var avlskarlen ikke til stede i retten; og da han så i næste retsmøde fastholder sin påstand, er Nis Jessen der ikke, fordi han er i ægt for regimentskriverens folk. Udsat til 23/2, men ikke set mere.

120b:

26/1. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer. 23/2

121:

26/1. Amtsforvalteren efterlyser Hans Hansen, Anders Pedersen og Morten Nielsen, alle af Seest. 23/2

122b:

1714 - 16. februar:

Generalmajor Levetzau (ved Knud Hansen Buch af Vejen mølle) stævner bønder i Nagbøl, Dollerup og Gejsing til fornyet rebning af deres skov, da han mener, at hans kirkers skovparter er forfordelte. Men de indstævnedes advokat erindrer om, at man ikke kan stævne til en ny rebning uden at stævne de forrige rebningsmænd. Nyt stævnemål er nødvendigt.

124:

3/2. Krigskommissær Nicolaus Nissen til Rugballegård for Peder Christensen i Skødebjerg ctr. samtlige Kragelunds beboere. 9/3

Regimentskriver Hacksen lyser til skifte efter Jens Bertelsen Krog i Fuglsang.

124b:

Laurids Iversen Hundsholt i Jordrup pva. oberforster Hans Bachmann stævner Uhre beboere vedr. ulovlig skovhugst. Udsat til 2/3, men ikke set igen.

1714 - 23. februar:

9/2. Ridtmester Jens Kaas på Røj ctr. (Peder Skødebjerg og) Jes Thomsen og søn Niels Jessen af Vorbasse. 9/3

125:

9/2. Amtsforvalteren efterlyser Hans Hansen, Anders Pedersen og Morten Nielsen, alle af Seest. 2/3

9/2. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer. 9/3

Skovfoged Jens Jakobsen Krog af Oxvig angav skovhugst. En del personer er antruffet og pantet.

125b:

Regimentskriveren lod lyse til ryttergodssession i Kolding.

Hans Jensen af Vester Gesten begærede tingsvidne beskrevet af et afkald, som Anders Andersen ibidem tinglyste 24/11-13.

1714 - 2. marts:

Mons. Thomas Bang af Kolding og medforpagtere af de ferske søer i Koldinghus amt ctr. provst Hover af Nagbøl, som skal have ladet fiske i Dollerup sø. Præsten fremlægger et tingsvidne af 11/4 1672, som beviser hans ret dertil. Sagen frafaldes.

126b:

23/2. Amtsforvalteren efterlyser Hans Hansen, Anders Pedersen og Morten Nielsen, alle af Seest. 9/3

1714 - 9. marts:

127:

2/3. Amtsforvalteren efterlyser Hans Hansen, Anders Pedersen og Morten Nielsen, alle af Seest. 6/4

23/2. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer. 6/4

16/2. Krigskommissær Nicolaus Nissen til Rugballegård for Peder Christensen i Skødebjerg ctr. samtlige Kragelunds beboere. Udsat til 6/4, men er ikke set der. - Søndag den 28. januar kom Kragelunds beboere til Peder Christensen i Skødebjerg, hvor de så godt som med magt (med hårde ord og tilskyndelser) borttog hans hyrdedreng Niels Nielsen. Dennes moder Karen Hyrdekone har forklaret i retten, at hun af fri vilje havde bortfæstet sin 12- årige søn til mikkelsdag, såfremt hun selv kunne undvære ham, og Peder Christensen skulle give ham 3 slettedaler i løn, hvoraf hun havde fået 6 sk. i fæstepenge. Peder Christensen havde på Kragelundbeboernes krav foreslået, at han beholdt drengen i 14 dage; så skulle denne sag være død og magtesløs. Nicolaus Nissens advokat har fremført, at loven siger, man skal dele sig til rette og ikke tage sig til rette, og krævet, at hyrdedrengen leveres tilbage i sin tjeneste, samt at beboerne betaler erstatning samt en bøde for herreværk og helligdagsbrøde. Sognefoged Christen Kjeldsen af Kragelund bad så om udsættelse. Både han og Peder Christensen var tingmænd den dag, da sagen skulle have været for igen.

127b:

23/2. Ridtmester Jens Kaas på Røj ctr. (Peder Skødebjerg og) Jes Thomsen og søn Niels Jessen af Vorbasse. 23/3

128:

1714 - 16. marts:

Skovrider Jacob Rover af Verst lod fremvise en gammel ulv.

Jens Andersen af Skanderup har to tingdage fremlyst en stud og fremlyser den nu 3. gang.

128b:

1714 - 23. marts:

9/3. Ridtmester Jens Kaas på Røj ctr. (Peder Skødebjerg og) Jes Thomsen og søn Niels Jessen af Vorbasse. 13/4

1714 - 6. april:

(Blandt tingmændene både Peder Christensen af Skødebjerg og Christen Kjeldsen af Kragelund).

9/3. Amtsforvalteren efterlyser Hans Hansen (som tilforn har tjent Christen Eriksen), Anders Pedersen (som tilforn har tjent Søren Madsen) og Morten Nielsen (som tilforn har tjent Hans Horskjær), alle af Seest. - De har nogle gange været indkaldt til præsentation for rekrutteringskommissionen, men er ikke mødt. Oberst Hegemann havde bedt amtsforvalteren sørge for det nye mandskabs præsentation, men amtsforvalteren havde svaret, at når han tidligere havde tilsagt bønderne i sligt anliggende, så blev en sådan tilsigelse kun i ringe eller ingen grad efterkommet. Derfor havde amtmanden udstedt en ordre til sognefoged Christen Eriksen i Seest om at tilsige de tre karle, men uden resultat. Derefter havde Thomas Ebbesen sendt sognefogeden en ny ordre om at tilsige karlene til en senere dato; men denne ordre var kommet tilbage med den påskrift, at det ikke havde været muligt at finde nogen af dem. - På tingdagen den 9/2 mødte Anders Pedersen og Hans Hansen op med hver sit skriftlige indlæg: Hans Hansen havde ikke været i stand til at møde, for han var hjemme hos sin fattige hustru, der var i barselseng, "da vi fattige folk kun har få gode venner, der min hustru kan opvarte". Han har iøvrigt tidligere været på session, men er blevet kasseret for sin udygtighed. Og han forsikrer, at det ikke har været i hans tanke at undvige fra byen, hvor han har hustru og børn. Anders Pedersen forklarede, at han ikke var undveget, men endnu er hos sin svoger og husbond Søren Madsen i Seest. Han havde ikke kunnet møde til sessionen, fordi han var sendt ud at hente noget sæderug. - Amtsforvalterens fuldmægtig Thomas Ebbesen har på grund af deres udeblivelser krævet, at de stillede kaution for deres tilstedeblivelse. - Idag fældes der dom: Det er bevist, at de to gange er tilsagt, men ikke har efterkommet tilsigelsen. Anders Pedersen og Hans Hansen har vel indgivet hver sit skriftlige indlæg; men deres undskyldning kan ikke regnes for gyldig. De har endog tilbudt at skaffe kaution for deres tilstedeblivelse, hvilket ej er sket. De dømmes til at stille den tilbudte kaution eller borge for sig selv. For udeblivelsen fra sessionen skal de betale sagsøgeren til mulkt og omkostning ialt 8 rdl.

129:

9/3. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer for resterende skat. - Listen over indstævnede har oprindeligt været ret omfattende, men flere har klaret frisag i mellemtiden. Der er blandt andet Anne Rasmusdatter af Gelballe, der holder skole. Sagen mod hende synes at være frafaldet, da hendes virkelige status bliver forklaret: hun er en fattig kvinde, der nyder sin føde og underholdning om vinteren for at læse for bymændenes børn og om sommeren vogter byens vange for ufred i korn og enge. En del af de andre viser sig at være betlere. Nogle grovsmede er blevet stævnet. De møder op og erklærer, at de ikke tidligere har været sagsøgt for familieskat og mener sig fritaget for den efter forordningen af 31/12 1700; men det er ifølge Jens Regelsens advokat, Thomas Ebbesen, en misforståelse. Ingen er forskånet, som har midler og evne til at betale. Så betaler Jens Smed i Skanderup i mindelighed. - På den sidste tingdag er der kun tre tiltalte ægtepar tilbage: Thomas Træskomand og hustru i Skanderup, Eskel Jensen Smed og hustru i Nagbøl og Anders Smed og hustru i Gelballe. - Dom: De søges for resterende familie- og indersteskat, og ihvorvel 2 smede påstår som grovsmede efter forordningen at være fri, ses dog ikke, at de med hustruer kan befries for indersteskatten, helst de bor i bøndernes huse og ikke er fæstere. Alle tre ægtepar skal betale skatten.

129b:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 20/4

130:

1714 - 13. april:

23/3. Ridtmester Jens Kaas på Røj ctr. (Peder Skødebjerg og) Jes Thomsen og søn Niels Jessen af Vorbasse. 28/4

1714 - 20. april:

6/4. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 28/4

130b:

Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer i Hjarup sogn. 4/5

131:

Regimentskriver Anders Rask får tingsvidne om ildsvåde på tre gårde i Nagbøl: Niels Jepsen, Niels Ebbesen og Anne sl. Jep Buk den yngres enke. De, som før var vel ved magt, er nu i den største armod og kan ikke klare genopbygningen, hvis den almægtige, gode Gud, Hans Kgl. Maj., den højgunstige øvrighed dem af nåde og andre medlidende gode kristne af medynk og for Guds skyld dem vil give.

132:

1714 - lørdagen den 28. april:

Skovrideren i Anst herred foreviste en gl. ulv, han havde skudt.

20/4. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 4/5

1714 - 4. maj:

132b:

Niels Hansen i Seest foreviste 4 ulveunger.

20/4. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer i Hjarup sogn. 25/5

Regimentskriver Hacksen får tingsvidne ctr. Jens Juel i Tapsuhre, der uden hans tilladelse har taget en af hans stude fra folden ved Røj. - Søren Gregersen af Verst har forklaret sammenhængen: Af ham havde Jens Juel ved pinsetide købt 6 stude. Købesummen var 30 rdl., men da aftalen blev indgået, fik Søren Gregersen 1 slettedaler, og siden fik han 14. Det var med i aftalen, at studene indtil afhentningen skulle gå på græs på Røj mark. Ved høstbjærgningens tid kom Jens Juhl og bad Gregersens kone om at lade et af børnene følge med for at hente et par af studene; men hun svarede, at det ikke kunne lade sig gøre, medmindre han tog dem alle og betalte købesummen. I det samme kom Søren Gregersen selv hjem. Han red til Røj mark, hvor han fandt Jens Juel, hvem han gav tilladelse til at tage så mange, han ville, og hvornår han ville, når blot han betalte hele beløbet med det samme. Derefter red Søren Gregersen videre til ridtmester Kaas og frue, hvem han advarede om ikke at lade Jens Juel tage studene, før Gregersen havde givet ham tilladelse og havde fået sin betaling. Et par dage efter kom ridtmester Kaas' frue kørende over til Søren Gregersen og fortalte, at Jens Juel om morgenen, før end de selv var stået op, havde borttaget den ene af hans stude sammen med en, som tilhørte Søren Hacksen. Så gik Søren Gregersen til Røj, hvor ridtmesteren forklarede det samme. Gregersen lånte en hest og red til Gejsing, idet han havde erfaret, at forrige skovrider Jens Ibsens søn Jacob Jensen havde været med til at hente studene. Nogen tid efter mødte han på Kolding marked Jens Juel og foreholdt ham sagen. Jens Juel gav ikke noget egentligt svar. Men dagen efter talte de sammen på Kolding bjerge, hvor Søren Gregersen ikke alene krævede sin betaling, men også formanede ham til at tale med regimentskriveren for at stille ham tilfreds i mindelighed. Jens Juel ville hellere have Søren Gregersen til at tale med regimentskriveren; men det ville Søren Gregersen ikke, medmindre Jens Juel som hovedmanden var med. Jens Juhl havde undslået sig.

134:

28/4. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 11/5

Knud Andersen og medinteressenter tinglyser mod Henrik Bahnsen og andre af Kolding et forbud mod at bruge og dyrke Stejlbjerg mark mere end andre Kolding borgere.

135:

1714 - 11. maj:

4/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 18/5

135b:

Jes Thomsen og søn Niels Jessen af Vorbasse ctr. Hans Steffensen ibidem for voldeligt overfald mod Niels Jessen natten mellem 27. og 28. april på hans rette vej til hans hjem. Hans Steffensen skal også truet med ihjelskyden. To synsmænd, nemlig Jes Willumsen og Christen Christensen, begge af Vorbasse, er rede til at aflægge forklaring i retten, men Jep Nielsen Møller af Nybjerg mølle, der er advokat for Hans Steffensen, nedlægger protest. Dommeren resolverer, at da Jes Willumsen er citantens fulde søskendebarn, og da der ikke har foreligget nogen lovlig citation inden synets afholdelse, så strider det mod lovens pag. 29, art. 1 at modtage synet i retten, før end dermed lovligt omgåes. Desuden er et af vidnerne, Ole Jensen fra Tofterup i Starup sogn (uden for retskredsen) ukendt af retten. Sagen udsættes til 25/5, men kommer ikke igen.

136:

Krigskommissær Sporring i Fredericia søger tingsvidne om en kornleverance fra det haderslevske magasin til Fredericia og Middelfart for derved at føre bevis for visse påpegede mangler ved leverancen. Et par embedsmænd stævnes til den 18/5, men sagen er ikke set igen.

136b:

Skovfoged Laurids Iversen Hundsholt af Jordrup lader afhjemle syn på skovskade siden sidste skovsyn. Der er nævnt en lang række navne med angivelse af, hvad enhver har hugget. Bl.a. Mikkel Jørgensen af Hjarup.

137b:

1714 - 18. maj:

11/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 25/5

138b:

Skovfoged Laurids Iversen Hundsholt af Jordrup lader afhjemle syn på skovskade siden sidste skovsyn.

139:

Jens Jakobsen Krog i Oxvig angav ulovlig skovhugst.

139b:

Regimentskriver Søren Hacksen tinglyser forbud mod færdsel over Vranderup hovgårds jorder 1. gang.

Jep Nielsen Bredstrup lovbød sin fjerdepart af Refsgård 1. gang.

140:

1714 - 25. maj:

18/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved. 2/6

4/5. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer i Hjarup sogn. 8/6

140b:

Niels Olufsen af Kærbølling (ved Søren Gat) ctr. Dorthe Poulsdatter ibidem. 8/6

141b:

Regimentskriver Anders Rask ctr. Peder Nielsen Skanderup i Vrå(?), som skal have spoleret sin ryttergård. Nyt stævnemål nødvendigt. (Se 15/6).

Jep Nielsen Bredstrup lovbød sin fjerdepart af Refsgård 2. gang.

Regimentskriver Søren Hacksen tinglyser forbud mod færdsel over Vranderup hovgårds jorder 2. gang.

142:

Jørgen Jepsen af Torsted giver arveafkald til Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle, der har haft under værgemål den arvepart, som hans hustrus moder Dorthe Hansdatter havde efter sin broder Thomas Hansen Raun på Hjelmdrup.

Skovrider i Anst herred Jacob Rover angav skovhugst.

Skovfoged Hans Poulsen i Gejsing angav skovhugst.

142b:

Skovfoged Laurids Iversen Hundsholt angav skovhugst.

143:

Skovfoged Jens Andersen i Egtved angav skovhugst.

1714 - 2. juni:

25/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. arresterede Niels Christoffersen af Egtved, der er mistænkt for at have stjålet en hoppe fra Rasmus Andersen i Rugsted og derefter solgt den. I retten har Rasmus Andersen erklæret, at hoppen var 16 rdl. værd. Efter rygte har han mistænke Niels Christoffersen, men kan egentlig ikke beskylde ham for tyveriet. Anders Iversen af Bølling har sammen med Søren Grøn og Anders Jensen af Egtved været med på Vranderup hovgård, da Niels Christoffersen blev afhørt der. Han var adskillige gange blevet spurgt, om han havde stjålet hoppen, men havde svaret nej. Han indrømmede, at han havde været i Haderslevhus amt i Fourvrå hos sin forrige husbond Jes Jepsen, men det var for at hente noget resterende løn. Han hævdede, at han ikke var redet derned, men var gået. Så blev han udfrittet så mange gange, at han faldt i gråd og sagde, at hvad ondt ham var overkommet, det havde hans kones moder bedt ham på, og han bad øvrigheden hjælpe ham til rette på bedst mulige måde. Vidnerne kan fortælle, at da Niels Christoffersen skulle føres til Kolding, forsøgte han at flygte, så folkene igen måtte opsøge ham i marken. - I retten har Niels Christoffersen erklæret sig uskyldig. I fangenskabet kan han have tilstået noget, men det var af frygt for trusler, og det nægter han her i retten. - Følgende blev tiltaget til meddomsmænd: Jep Jakobsen i Tågelund, Gabriel Pedersen ibidem, Hans Jacobsen i Nordbæk(?), Laurids Pedersen i Spjarup, Jens Hansen, Christen Pedersen, Christen Mikkelsen og Niels Jensen, alle af Spjarup. - Dom: Regimentskriveren har ladet Niels Christoffersen arrestere, fordi han efter rygte og tidende skulle have fra Rasmus Andersen i Rugsted borttaget en hoppe og afhændet den andetsteds, hvilket ham dog ikke med så tilstrækkelige vidner er blevet overbevist, som loven og forordningerne tilholder, og Niels Christoffersen her for retten på fri fod uden fængsel stående sligt benøgter; altså bør Niels Christoffersen så vidt være fri for anklagen og stilles på fri fod; dog alligevel som han ikke ses fri for mistanke at være ganske uskyldig, bør han ej alene sin forhen beboede gårds fæste i Egtved at have forbrudt, men endog inden 14 dage undvige fra dette tings tilhørende herreder og sig deri ej at lade videre finde under påfølgende straf efter lov og rettes gemæs(?).

143b:

Regimentskriver Søren Hacksen tinglyser forbud mod færdsel over Vranderup hovgårds jorder 3. gang.

144:

Jep Nielsen Bredstrup lovbød sin fjerdepart af Refsgård 3. gang. - Niels Joensen Griis af Hjelmdrup begærede skøde pva. Claus Hansen af Reichlandseg og hans forhåbende kære fæstemø Else Joensdattter Griis.

144b:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

145:

Regimentskriver Hacksen får beskrevet tingsvidne om takseringen af Vranderup bys mark og græsning, jvf. fol. 65-66.

Niels Madsen af Højrup fremviste en ulveunge.

1714 - 8. juni:

145b:

25/5. Niels Olufsen af Kærbølling (ved Søren Gat) ctr. Dorthe Poulsdatter ibidem. Udsat til 22/6, men ikke set mere. Dorthe Poulsdatter har fåået et efter Søren Gats mening ulovligt tingsvidne imod Niels Olufsen om faderskab til hendes barn. Man kan forvente en overretsstævning.

146:

25/5. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer i Hjarup sogn. 22/6

Nis Basse i Ferup(?) fremviste 4 ulveunger.

1714 - 15. juni:

146b:

Regimentskriver Hacksen for Morten Trompetter og datter Anna Steen af Vinding ctr. Jens Pedersen og hustru og Thomas Pedersen i Ågård. 29/6

148:

(Se 25/5). Regimentskriver Rask ctr. Peder Nielsen Skanderup i Vrå. 29/6

150:

Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Jep Andersen i Seest. 29/6

151:

Skovfoged Jens Andersen af Egtved angav skovhugst.

1714 - 22. juni:

Anne Nielsdatter Horskjær af Vester Gesten ctr. sin ægtemand Hans Olesen. 6/7

153:

Jens Jensen Flye, hospitalsforstander i Kolding, får tingsvidne vedr. begge hospitalstjenerne i Vorbasse, Hans Hansen og Hans Steffensen. Disse fremstiller to synsmænd, Jens Hansen og Jes Willumsen, begge af Vorbasse, som bekræfter, at der er sket skade af sandflugt på de to halve gårdes enge. De kan ikke forklare, hvor mange læs hø der var gjort skade for, thi det var de ikke blevet bedt om at taxere. Halvgårdene ligger i skarp hedeegn, og de to fæstere erklærer, at såfremt de uden restance skal svare alle kontributioner til kongen og magasinkorn m.m., så kan de ikke svare mere i landgilde end 2 tdr. 2 skp. rug. Hvis de bliver ansat til mere, frygter de at komme i armod og blive nødt til at forlade deres steder og ganske derfra at gå med bettelstaven. Hvilket alt forvolder de store kgl. skatter med anden pålæg, som nu er langt større end i forrige tider, før end gården blev lagt i aske. Hospitalsforstanderen fremlægger i retten en jordebog, hvor gårdens landgilde før afbrændingen er indført. Der er i marginen tilføjet: Ingen vil denne gård antage, for den er for højt skyldet og i en skarp hedeegn.

153b:

8/6. Familie- og folkeskatsforpagter Jens Regelsen ctr. en del debitorer i Hjarup sogn, Christen Nielsen og hustru, Niels Jessen og hustru samt Hans Madsen og hustru, som alle går ved deres børn og svogre og gør deres tilkommende arbejde og dog lader sig anføre for aftægtsfolk, samt Knud Lauridsen og hustru, som ingen aftægt nyder, men som enhver mand i Hjarup holder plov og bæster. - Jep Christensen, Las Poulsen og Christian Madsen af Hjarup vidner: Niels Christensen er hos sin fader Christen Nielsen og der med ham på mad og mål søger dug og disk. - Niels Chri- stensen har gården i fæste og er ugift; forældrene holder gården vedlige. Las Nielsen er hos sine forældre, ugift, og har husbondhold på gården. - Hans Madsen og hustru er i gården hos deres svigersøn Jens Sørensen, hvor de gamle folk nyder deres levneds ophold, såsom de formedelst alderdom og svaghed intet kan fortjene, men er ganske uformuende. - Knud Lauridsen og hustru er ved deres svigersøn Morten Sørensen og datter Maren Knudsdatter og nyder deres husværelse i et aftægtshus til dem oplukket og har til levneds ophold noget af gårdens underliggende agre og engjord, som Knud Lauridsen selv dyrker og avler med to gamle bæster, som han har. - Dom: Som mons. Thomas Ebbesen pva. familie- og folkeskatsforpagteren Jens Regelsen tiltaler Niels Christensen i Hjarup og Laurids Nielsen ibidem, formedelst de enhver er ugifte og opholder sig hos deres forældre og dog ikke har betalt de 2 sidste forfaldne terminer folkeskat fra 1713 og 1714 i den mening at være fri, fordi de har fæstet forældrenes gårde. De skal betale de to terminer plus en sjettepart iflg. kgl. anordning samt sagsomkostninger, hver 4 mk. - Knud Lauridsen og hustru, fordi de ikke nyder andet end bare husværelse og noget af gårdens jord, som de selv lader drive og dyrke til deres levneds føde og ophold, tilmed Knud Lauridsen er en gammel, vanfør mand, der intet kan fortjene, bør være fri for denne søgning.

154:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 6/7

154b:

Regimentskriver Hacksen søger tingsvidne ang. græsning for rytterheste. 29/6

Regimentskriver Rask udbyder 2. gang den halvgård i fæste, som Peder Skanderup i Vrå er sat fra.

1714 - 29. juni:

15/6. Regimentskriver Hacksen for Morten Trompetter og datter Anna Steen af Vinding ctr. Jens Pedersen og hustru og Thomas Pedersen i Ågård. 13/7

155:

15/6. Regimentskriver Rask ctr. Peder Nielsen Skanderup i Vrå. 13/7

155b:

15/6. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Jep Andersen i Seest. 13/7

156:

Stiftsprovst Søren Seerup af Ribe som husbond ctr. Søren Eeg i Kragelund. Udsat til 13/7, men ikke set igen. Sagen gjaldt nogle års resterende landgilde.

156b:

Søren Simonsen af Dons ctr. Søren Pedersen af Venborg. 13/7

157b:

22/6. Regimentskriver Hacksen får tingsvidne ang. græsning for rytterheste i Ødsted og Egtved sogne.

158:

Regimentskriver Rask udbyder 3. gang den halvgård i fæste, som Peder Skanderup i Vrå er sat fra.

1714 - 6. juli:

22/6. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 20/7

159:

Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. Udsat til 20/7, men set igen 13/7

160:

22/6. Anne Nielsdatter Horskjær af Vester Gesten ctr. sin ægtemand Hans Olesen. - Anne Horskjær har stævnet sin mand for at føre vidner om hans utilbørlige og uforsvarlige forhold med hug og slag og fratagelse af hendes klæder og andet tøj. Ægteparret har sidste vinter boet hos Anne sl. Peder Bøgvads i Øster Gesten, der kan bevidne, at manden utallige gange har slået sin kone, der måtte flygte ind til Anne Bøgvads seng. Han har også brudt hendes kiste op og fjernet hendes klæder og andet tøj. Tilsidst ville hun ikke have ham i huset mere, om han så betalte dobbelt leje. - Hendes tjenestekarl sov om natten i samme stue som ægteparret, men i en anden seng, og har tit hørt manden skælde sin kone ud for hore og tæve og jage hende af sengen, så tjenestekarlen måtte beskytte hende. - Andre vidner kan tilføje, at manden krævede af sin kone, at hun skulle skaffe ham penge. - To vidner har været med sognefoged Anders Andersen hos Anne Bøgvads og hentet en kiste tilhørende Hans Olesen, hvori Anne Horskjær sagde, at hendes tøj var. De kørte kisten til Peder Pedersens gård, og ægteparret hjalp til med at få kisten på vognen; men det var vidneres indtryk, at det ikke var med Anne Horskjærs vilje, at kisten blev kørt bort, inden hun havde fået sit eget tøj ud af den. - Idag tager mand og kone hinanden i hænderne og enedes om at lade deres sag voldgive. Hun valgte på sin side herredsfoged Bertel Pedersen og Peter Høeg, og han valgte herredsskriver Bartram Pedersen af Jordrup og Jep Nielsen i Nyborg Mølle. De skal efter stævning samles, hvornår og hvor stævningen melder, for at dømme endeligt i sagen. - Begge ægtefæller får tingsvidne.

160b:

Amtsforvalteren ctr. bønder på strøgodset i Grindsted sogn. 20/7

Regimenstkriver Søren Hacksen får udskrift af den dom, han den 2/6 fik afsagt over Niels Christoffersen.

161:

1714 - 13. juli:

29/6. Regimentskriver Rask ctr. Peder Nielsen Skanderup i Vrå, der har spoleret sin ryttergård og truet sine naboer og derfor har været arresteret under processen. I de ca. 5 år, han har boet i Vrå, har han aldeles intet bygget eller forbedret. Han har ikke udbedret sine gærder og har tilmed lejet ud af sin jord. Til mikkelsdag kørte han gødning ud til ruglandet men der fik det lov til at ligge uspredt, hvorfor naboerne efter befaling har spredt den og pløjet en del af hans jord. Da en af hans køer havde gået længe i grandernes eng og mark, havde de foreholdt ham at hegne ordent- ligt; men han skældte dem bare ud for skælme og tyve; og da de sagde, at de så ville gå til Kolding og anmelde det, truede han dem, så de ikke turde gøre det. Da der den 14/5 blev taget syn på gården, havde han truet med at afbrænde dem, der havde anmeldt ham. - Idag falder dommen, der afsiges af herredsfogeden og tiltagne meddomsmænd, Peder Pedersen Vestergaard, Peder Mikkelsen Due, Laurids Christensen, Anders Jensen, Peder Pedersen Oustrup, Peder Mikkelsen, Søren Grøn og Anders Jensen, alle af Egtved. - Han har ladet sin gård forfalde (som angivet ovenfor) og skylder desuden en del lånekorn og månedspenge. Han har fårt et meget uskikkeligt levned i omgang med sine grander og har hverken holdt vide eller vedtægt, hegning eller fred i korn eller eng. Og når de ham derom har anmodet, har ham dem ej alene med ærerørige ord udskældt, men endogså truet og undsagt dem ulykke. Han bør have sit fæste forbrudt, betale restancerne og aflevere gården forsvarligt, eller også skal han stille kaution derfor og for sine trusler. Og hvis han ikke tilvejebringer fuldkommen kaution, da må han borge for sig selv og gp i skubklrren i nlrmeste flstning, indtil han det altsammen fornæjeligt har fyldestgjort.

161b:

29/6. Regimentskriver Hacksen for Morten Trompetter og datter Anna Steen af Vinding ctr. Jens Pedersen og hustru og Thomas Pedersen i Ågård. Udsat til 27/7, men først set 17/8

162:

29/6. Søren Simonsen af Dons ctr. Søren Pedersen af Venborg. 20/7

29/6. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Jep Andersen i Seest. 27/7

6/7. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. 27/7

163b:

Seest grander stævner Overholm grander. 3/8

164:

Erik Olesen, forpagter på Nygård, får tingsvidne på, at han gerne vil forlænge forpagtningskontrakten for 3 år, men ikke længere vil have at gøre med tilsynet af skoven.

164b:

1714 - 20. juli:

6/7. Amtsforvalteren ctr. bønder på strøgodset i Grindsted sogn. 3/8

13/7. Søren Simonsen af Dons ctr. Søren Pedersen af Venborg. 27/7

6/7. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 27/7

165:

1714 - 27. juli:

13/7. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Jep Andersen i Seest. 3/8

20/7. Søren Simonsen af Dons ctr. Søren Pedersen af Venborg. 10/8

166b:

13/7. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. 17/8

167:

Provst Peder Storm af Egtved ctr. skovfoged Jens Andersen og skovløber Frederik Mogensen ibidem. 10/8

168b:

Amtmand Ludvig Ernst von Woyda og oberforster og vildtmester Hans Bachman på Fobeslet (ved mons. Hans Aarøe af Kolding) ctr. Baltzer Bahnsen af Kolding. 3/8

169:

Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. 10/8

169b:

Regimentskriver Søren Hacksen lader afhjemle ligsyn over Laurids Grøn af Egtved, som er fundet død i marken mellem Egtved og Fuglsang. Han lå næsegrus i en lille mose, men med noget af munden over vandet. Han blev afklædt og synet, men der var ingen spor af vold. Aftenen før er han gået ud efter to bæster, og er da styrtet om. Han har i mange år været så svag og skrøbelig, at han snart ikke kunne gå uden at styrte om. Og hvor han faldt, havde han ikke kræfter til at rejse sig op igen, men måtte blive liggende, til folk kom og rejste ham op.

170:

20/7. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 10/8

Madame Anne Lund og søn Jacob Lund, tolder i Fredericia, samt medarvinger får tingsvidne over for Søren Lauridsen i Bække. Der er blevet holdt syn på Bække vejrmølle og vedliggende kro, som Søren Lauridsen skal bruge og bebo. I vejrmøllen er den underste sten mindre end den øverste, hvorfor den skal udskiftes. Ejerne skal også levere 18 alen sejldug samt byggematerialer og arbejdsløn til istandsættelse af kroen.

171:

1714 - 3. august:

171b:

Mikkel Andersen af Bølling får tingsvidne om ildsvåde. Nu er han i største fattigdom og er nødt til at bede Gud, kongen og andre medlidende kristne om hjælp og redning.

172:

27/7. Amtmand Ludvig Ernst von Woyda og oberforster og vildtmester Hans Bachman på Fobeslet (ved mons. Hans Aarøe af Kolding) ctr. Baltzer Bahnsen af Kolding for ulovlig skovhugst. Idag afhjemler synsmænd deres syn. Bahnsen har ladet sine tjenere hugge træ i nogle bønders skifter, blandt andet måske i det skifte, der tilhører Niels Truelsen; denne er dog hørt sige, at han ikke rigtig vidste, om det var hans. Tingsvidne. (Se igen 21/9).

173b:

27/7. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Jep Andersen i Seest. - Sagen synes begyndt med, at Niels Jep Andersen har indtaget noget af Baltzer Bahnsens kvæg. Derefter samler interessen sig om en episode, der fandt sted i Niels Jep Andersens gård. Vidnet Niels Nordmand af Seest har set, at Baltzer Bahnsen holdt i porten på sin hest. Niels Jep Andersen kom gående ind, lukke porten, gik forbi Bahnsen ind i stalden og kom så straks ud igen hen til Bahnsen. Hvad han havde at gøre i hans stald, når han selv ikke var hjemme? Det var forkert af ham, at han ikke tidligere havde klippet det kvæg i stalden; dër havde han gjort som en hundsfot. Og han spurgte ham igen, hvad han havde at gøre i stalden, alt imens han holdt fast i Bahnsens kappe og stod og sprang imod ham med bulders ord, sigende til Bahnsen, "Dersom I truer mig med eders kårde, så vil jeg nok finde på et andet råd". Så kom hans kone og datter løbende til og fik ham med ind i huset. - Bahnsen og også i retten fremlagt en attest, hvor nogle mænd fra Haderslev amt under ed har underskrevet et eller andet vidnesbyrd. Den vil Niels Jep Andersens advokat have afvist, indtil underskriverne selv har aflagt ed på den i retten enten her eller ved deres værneting, men dommeren resolverer, at siden attesten i sig selv er beediget, så mener han ikke, han kan pålægge underskriveren nogen anden ed, især da de ikke er under hans jurisdiktion. - Bahnsen vil have ham dømt efter lovens pag. 999, art. 2 (6-21-2), pag. 1001, art. 6 (6-21-6) samt pag. 919, art. 24 (6-9-24) samt dømt til at stille kaution for undsigelse (trussel). - Dom: Baltzer Bahnsen har tiltalt Niels Jep Andersen for ærerørige ord, trussel og andet deslige, men beviserne er ikke så udførlige, som loven tilholder. Dog kan deraf fornemmes, at Niels Jep Andersen med ukvemsord og deslige i sin gård har fornærmet Bahnsen. Derfor skal han betale 2 slettedaler foruden 2 slettedaler i omkostninger.

13/7. Seest grander stævner Overholm grander. Sagen drejer sig om to stude, som var blevet optaget og indsat hos Niels Normand, men derefter stjålet efter 1. fremlysning. Mads Poulsen af Seest står idag frem og erklærer, at han intet ved om de to stude, der blev taget ud af Niels Normands hus. Tingsvidne.

174:

Regimentskriver Anders Rask ctr. Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen i Revsing. 17/8

174b:

20/7. Amtsforvalteren ctr. bønder på strøgodset i Grindsted sogn. 10/8

1714 - 10. august:

27/7. Provst Peder Storm af Egtved ctr. skovfoged Jens Andersen og skovløber Frederik Mogensen ibidem. 24/8

175b:

27/7. Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. 24/8

176b:

27/7. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 31/8

Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. 24/8

177:

3/8. Amtsforvalteren ctr. bønder på strøgodset i Grindsted sogn. - Ved sidste kongeægt fra Kolding til Haderslev var der udeblevet 1½ vogn fra sognet. De stævnede er Hans Pedersen i Loft, Jens Jensen i Nollund samt Jørgen Christensen og Søren Christensen i Horsbøl. Og sognefoged Mads Jensen i Dal har skullet aflægge forklaring om tilsigelsen. - Dom: De stævnede har ikke villet møde i kongeægt og har modvilligt oversiddet, hvad ægt og kørsel de var blevet tilsagt til med kongens fadebord fra Kolding til Haderslev. De skal betale dobbelt vognleje til amtsforvalteren plus sagsomkostninger.

177b:

27/7. Søren Simonsen af Dons ctr. Søren Pedersen af Venborg. - Søren Simonsen mener, at han har aftalt med Søren Pedersen, at denne skulle afstå sin fæstegård i Venborg til ham for 40 slettedaler. Han har også betalt 4 mk. på hånden, da handelen blev indgået; men dem leverede Søren Pedersen tilbage dagen efter med den forklaring, at han havde været drukken og ikke vidste, hvad han havde sagt eller gjort, og hans egen datter skulle have Venborg. Søren Pedersen har indrømmet, at han hos regimentskriveren er blevet skrevet for en gård i Starup, og et af vidnerne, Christen Simonsen i Dons mølle, bevidner også, at han i Kolding har hørt ham faldbyde sin gård til afståelse for 50 slettedaler. Siden retssagens start er han da også flyttet til Starup med hele eller det meste af sin besætning og bohave, og nu sidder i Venborghus et mand ved navn Jens Guldsmed fra Ågård med hustru og børn. Men det forklarer Søren Pedersen med, at husmanden, eller guldsmeden, bare har til opgave at holde tilsyn med gården. - Idag falder der dom: Retten accepterer forklaringen om, at Søren Pedersen var drukken og efter at have sovet rusen ud tilbagelevere- de håndpengene, idet han så nægter at kendes ved handelen. Og der er heller ikke blevet fremlagt nogen skriftlig kontrakt i retten. Så Søren Pedersen bør være fri for Søren Simonsens tiltale. Men formedelst Søren Pedersen ved sin med Søren Simonsen i drukkenskab gjorte accord og penges tagelse har forvoldt proces og omkostninger, så skal han betale 2 rdl.

178:

1714 - 17. august:

(Se 27/7). Amtsforvalteren får som forsvar for Niels Truelsen af Seest tingsvidne ctr. Baltzer Bahnsen ang. det mellemgærde, tvisten står om. Baltzer Bahnsen påstår, at Niels Truelsen skal oprette og vedligeholde det, uanset øvrigheden derom faldne resolution og byens derefter gjorte vedtægt i højeste grad sådant forbyder. Det bevidnes, at alle havegårdes mellemgærder har været vedligeholdt af lodsejerne med hver den halve del, indtil mellemgærderne blev ødelagt efter øvrighedens befaling herom. Men en del selvejere har selv gærdet deres mellemgærder. Intet vidne kan dog bekræfte, at Baltzer Bahnsen selv har ladet gærde. Mindst et af vidnerne kan bekræfte, at Niels Truelsen i mange år har forestået hegningen. Se efterfølgende.

179b:

27/7. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. 24/8

180:

Joachim Schirmer af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 24/8

3/8. Regimentskriver Anders Rask ctr. Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen i Revsing. 31/8

180b:

(13/7). Regimentskriver Hacksen for Morten Trompetter og datter Anna Steen af Vinding ctr. Jens Pedersen og hustru og Thomas Pedersen i Ågård. 24/8

1714 - 24. august:

181:

17/8. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. 14/9

17/8. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 7/9

10/8. Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. 7/9

181b:

10/8. Provst Peder Storm af Egtved ctr. skovfoged Jens Andersen og skovløber Frederik Mogensen ibidem. Udsat til 7/9, men ikke set igen. - Jens Andersen og Frederik Mogensen havde af bymændene fået lov til at græsse deres heste på bymændenes marker. Men derimellem havde provsten også en mark, som de ikke måtte græsse på. Alligevel fandt man provstens egne heste flyttet ud i fælleden og skovfolkene græssende på provstens mark. Man kan ikke finde ud af, hvem de skyldige er. Bendix Funk af Egtved har været hos provsten sammen med skovfolkene for at få sagen ordnet i mindelighed, hvilket provsten ville gå med til på een af tre betingelser: 1. De skulle aflægge deres saligheds ed på, at de hverken selv havde flyttet provstens heste ud på fælleden, eller vidste, hvem der havde gjort det, eller 2. hvis de ikke ville det, og det mod Jens Andersens vilje var hans dreng, der havde gjort det, så skulle drengen (Christian Hansen) hentes, og hvis det var ham, der havde gjort det, skulle han i sin moders og deres nærværelse straffes og piskes med ris; eller for det 3. kunne de give noget til de fattiges kasse. - De to skovfolk ville ikke acceptere nogen af mulighederne og gik deres vej.

10/8. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. Udsat til 14/9, men først set 21/9

182:

17/8. Regimentskriver Hacksen for Morten Trompetter og datter Anna Steen af Vinding ctr. Jens Pedersen og hustru og Thomas Pedersen i Ågård ang. nogle klæder, som er blevet stjålet fra Anne Steen og købt af de indstævnede. - Da sagen blev indledt, fremførte man tyven Birgitte Lauridsdatter, som var blevet arresteret, efter at stævningen var udgået. Hun forklarede, at hun var fra Foersom by i Eg sogn. Sammen med en rytter var hun brudt ind i Morten Steens hus i Vinding. Rytteren havde taget et lille skrin, men indholdet kendte hun ikke, for mens rytteren åbnede det, gik hun omkring i huset og tog, hvad hun ville have. Der var bl.a. en søgrøn kjortel med sølvgalloner om halsen, forneden og for hænderne og med tre sølvsløjfer ved hver side. Den solgte hun til Jens Pedersens hustru Johanne Olesdatter i Ågård for 5 mk. 4 sk. En anden kjortel skar hun i stykker og syede af den en trøjegjorde; det øvrige af denne kjortel solgte hun Peder Thomsens enke Bodil Peders i Ågård for 2½ mark smør, og noget af den solgte hun til en hyrdekone i Ågård ved navn Karen Hansdatter. - Siden dette tyveri har hun stjålet fra Jørgen Madsen i Tolstrup noget linned og gangklæder, som hun blev taget med. Tidligere har hun stjålet fra rytterbonden Peder Jepsen i Vester Vamdrup. Her havde hun taget tjeneste under navnet Anne og blev der i 5-6 dage. Så stjal hun en brun indsprængt sarsis trøje med 10 sølvknapper, en brun plydses trøje med 7 sølvknapper, et fiolee (violet?) brunt skørt. et par nye kvindesko med sølvspænder, et par røde kvindestrømper, 4 alen kniplinger, et sort hovedtoft og et pandestykke (pandesmæk) m.m., bl.a. to børnebleer af en vugge. En del har hun solgt til Mette Brændevins i Herslev. Noget bærer Birgitte Lauridsdatter endnu på sig. - Jens Pedersens hustru Johanne Olesdatter kunne ikke nægte at have købt den nævnte kjortel. Men hun vidste ikke, at den var stjålet, idet Birgitte Lauridsdatter havde den på' sin krop, da hun tilbød den og sagde, at hun var rytterenke og opholdt sig hos nogle ryttere i byen. Dette havde Johanne Olesdatter dog ikke angivet for regimentskriveren, for hun vidste ikke, at man skulle det. Bodil Peders indrømmede også sit køb. Regimentskriverens fuldmægtig har påstået, at køberne måtte anses for medvidere i tyveriet, siden de havde betalt så lidt for varerne, der var meget mere værd, og heller ikke havde indberettet, at den fremmede Birgitte Lauridsdatter havde taget ophold i byen. - Dom: Det er bevist, at de to kvinder har købt de nævnte varer. Det er ikke bevist, at de har vidst, at det var tyvekoster. Altså bør de miste de penge, de har købt for, og uden vederlag levere tingene tilbage til Anne Steen, når hun sligt hos dem forderligst og inden 15 dage lader affordere. Og de skal for denne sags videre på- og eftertale at være og blive angerløse.

182b:

1714 - 31. august:

Thomas Bang af Kolding får tingsvidne for Hans Olesen af Vester Gesten over for dennes hustru Anne Nielsdatter Horskjær vedr. deres tvistighed, der er under voldgift på Amhede. - Niels Jepsen og Anders Andersen af Vester Gesten vidner, at den 15/8 var Hans Olesen til stede, og da kom Anne Horskær derind, og de to blev i venlig mindelighed forligede. De gav hinanden deres hænder og bad de to vidner om at lægge deres hænder ovenpå. Derefter bad Anne Horskjær sin mand om at give hende hendes tøj tilbage. Han gav hende sine nøgler, og hun gik bort og tog tøjet til sig. Så kom hun igen ind i Hans Nissens hus til Hans Olesen og vidnerne, og Hans Olesen gav hende sin pung med penge, hvoraf hun tog nogle få skillinger. Hans Olesen sagde til hende, at hun skulle forhøre sig om et sted, hvor de kunne bo og leve med hinanden, og de begge sagde og lovede at være hos hinanden og leve og omgås, som smukke, skikkelige, ærlige ægtefolk hørte og burde. Hans Olesen sagde, at han ville være og blive hos hende, hvor de bedst kunne komme, undtagen i Seest og Hjarup, thi der ville han ikke være. Og så skulle al tvist og uenighed imellem dem være ophævet og aldeles død og magtesløs. - Anders Andersen lånte hende sin vogn, så hun kunne bringe sit generhvervede tøj op til Niels Olesen i Øster Gesten. Thomas Bang konstaterer, at de er fuldstændig forligte.

183b:

17/8. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 14/9

10/8. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 7/9

184:

1714 - 7. september:

31/8. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 21/9

24/8. Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. 21/9 (se også 14/9)

28/8. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 14/9

1714 - 14. september:

184b:

31/8. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 28/9

24/8. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. 28/9

7/9. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 5/10

185b:

Stiftsbefalingsmand von Calneins kammertjener Christoffer Lucht får tingsvidne ctr. forpagter Otto Dideriksen på Sønderskov om de trusler, han har udtalt.

186b:

Peder Mortensen Orlev i Jerlev anmelder ildsvåde.

187:

(Se 7/9). Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. Denne får udmeldt synsmænd til nyt syn. 21/9

187b:

Skovrider Jakob Rovert af Verst lader afhjemle oldensyn.

188:

Skovfoged Jens Jacobsen Krog af Oksvig lader afhjemle oldensyn.

188b:

1714 - 21. september:

14/9. Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. Denne får afhjemlet nyt syn med 8 synsmænd.

190:

7/9 (Se også ovenfor). Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. 5/10

190b:

(Se 3/8). Amtmand Ludvig Ernst von Woyda og oberforster og vildtmester Hans Bachman på Fobeslet (ved Thomas Bang af Kolding) ctr. Baltzer Bahnsen af Kolding for ulovlig skovhugst. 5/10

191:

Amtsforvalteren ctr. et lægd i Slavs herred. 5/10

191b:

Ridtmester Kaas på Røj ctr. Christen Tømmermand i Verst. 28/9

192:

7/9. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 12/10

24/8. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. 5/10

1714 - 28. september:

Sognepræst Peder Fride i Lejrskov og Jordrup sogne fremlyser en hoppe.

192b:

21/9. Ridtmester Kaas på Røj ctr. Christen Tømmermand i Verst. Udsat til 12/10, men ikke set igen. - Peder Lauridsen af Verst og Simon Jensen af Egholt vidner, at de den 13/9 om aftenen efter solnedgang har set Christen Tømmermand komme kørende sydfra på Verst gade med heste og vogn og hans kone gående bagefter. På vognen var der to risbøge. De var redet til Røj og havde angivet det. - Christen Tømmermand svarer, at dette er blevet ham påsagt af had, idet Peder Lauridsen er hans avindsmand. Men for at undgå proces vil han inden 8 dage betale 3 rdl., og herefter vil han hverken ved dag eller nat, hemmeligt eller åbenbart, hugge eller save noget træ, lidet eller stort, uden fuldkommen hjemmel og vinde i Røj skov.

193:

Regimentskriver Rask for Hans Thomsen af Gelballe ctr. Hans Clausen Smed af Seest. Udsat til 12/10, men ikke set igen. - Sagen har drejet sig om gæld.

14/9. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 12/10

193b:

14/9. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. Udsat til 5/10, men ikke set før 12/10.

1714 - 5. oktober:

21/9. Amtmand Ludvig Ernst von Woyda og oberforster og vildtmester Hans Bachman på Fobeslet (ved Hans Aarøe af Kolding) ctr. Baltzer Bahnsen af Kolding for ulovlig skovhugst. Der er ført nye vidner herom. Tingsvidne.

194:

21/9. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. 19/10

21/9. Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. 12/10

195:

14/9. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på' Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 26/10

21/9. Amtsforvalteren ctr. et lægd i Slavs herred. 26/10

Amtsforvalteren for Kirsten Jacobsdater ctr. Hans Madsen i Seest. Sagen udsat til 12/10, men er ikke set igen. Hans Madsen skal afgive forklaring om det ægteskabsløfte, som han har givet til Kirsten Jacobsdatter, og som han ikke har befriet sig for, inden han vil indgå ægteskab med Christen Eriksens datter. Mod dette ægteskab er der gjort forbud hos præsten. Denne og Else Christensdatter er også stævnet.

196:

1714 - 12. oktober:

5/10. Højen bymænd ctr. Peder Madsen ibidem. - Tvisten har drejet sig om en sig (en dam) på Højen bygade, hvorfra Peder Madsen har hentet mudder til gødning imod forbud og imod byens videbrev. Der er blevet afholdt en synsforretning, som viser, at sigen ligger på adelgade, og at den ligger i vejen for trafik og kreaturdrift, så den bør opfyldes med grus og sten. Sigen ligger langt fra Peder Madsens gård, og derfra er der ikke noget udflød til sigen, men snarere den anden vej. Synsmændene mener ikke, at nogen har ret til at tage dynd deraf, og regimentskriveren har også forbudt det indtil sagens udgang. - Efter dette syn har Peder Madsen fået udmeldt 8 mænd til et modsyn, og ifølge dette ligger sigen lige ved hans eget toftegærde. - Dom: Peder Madsen har uden de andre bymænds samtykke til egen nytte taget og ført dynd af sigen, der ligger på Højen bys fællesgade og har tilflåd derfra og ikke fra enten Peder Madsens eller nogen andens gård. Det ses af synet, at Peder Madsens toftegærde desuden befindes at være udsat en del mere med oven og neden ved sigen, hvorimod Peder Madsens syn ikke så kraftigt modbeviser bymændenes, og skønt Peder Madsen påstår sin ret til at tage dynd af sigen, har han ikke givet noget upartisk bevis derfor. Han dømmes til at opfylde sigen igen, og herefter må han ikke befatte sig med at tage mere dynd af den, end han som medlodsejer kan tilkomme som sin anpart.

196b:

28/9. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 26/10

197:

Regimentskriver Rask for Jep Hattesen af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup. 26/10

197b:

21/9. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 26/10

28/9. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. Idag resolverer dommeren, at nyt stævnemål er nødvendigt inden domsafsigelse. - Niels Truelsen havde indtaget noget af Bahnsens kvæg, der var kommet uden for hans skifte; men det var sket, fordi Niels Truelsen ikke havde hegnet mellemgærdet, som han plejede. Synsmænd, som havde været ude at besigtige gærdet, havde hørt Niels Truelsen sige, at hvis ikke Bahnsen havde pantet hans folk for skovhugst, ville han vel have gærdet igen iår. Truelsens advokat har søgt at finde en undskyldning i en ældre øvrighedsbeslutning om at ødelægge visse gærder "for ikke at minagere kongens skove", og at ejere af naboskifter plejede at deles om arbejdet. Men vidnerne husker ikke andet, at dette mellemgærde plejede at blive holdt af Niels Truelsen. - Se igen 16/11.

198:

Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. Synsmænd udmeldes til at syne hans kirkehus i Jerlev. 19/10

198b:

Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 26/10

1714 - 19. oktober:

5/10. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. 9/11

199:

12/10. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. Synsmænd afhjemler syn på hans kirkehus i Jerlev. Huset er stærkt forfaldent og gærderne dårligt vedligeholdt. Tingsvidne.

199b:

Ulovlig skovhugst angives af skovfogederne Jens Jacobsen krog, Oksvig, Laurids Hundsholt, Jens Andersen i Egtved, Jens Krog og Hans Poulsen i Gejsing.

200:

1714 - 26. oktober:

200b:

5/10. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 9/11

201:

12/10. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 2/11

201b:

12/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 2/11

Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) ctr. bønder i Nagbøl og Nis Sørensen Basse i Gejsing. 9/11

202b:

12/10. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 16/11

12/10. Regimentskriver Rask for Jep Hattesen (Hartvigsen) af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup. Udsat til 23/11, men kommer igen 16/11

5/10. Amtsforvalteren ctr. et lægd i Slavs herred. 2/11

1714 - 2. november:

Samuel Eliasen Biener af Verst ctr. Anne Mikkelsdatter af Vittrup, Lindknud sogn. 16/11

203b:

26/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 16/11

26/10. Amtsforvalteren ctr. et lægd i Slavs herred. - Lægdet er på 60 tdr. hartkorn og omfatter bl.a. Niels Jensen og Jens Nielsen i Fitting; men der er delvis brugt navne fra matriklen, og disse er ikke de samme som de nuværende bønder. De bliver sagsøgt for omkostningerne i forbindelse med, at Mikkel Mortensen i 1710 skulle pågribes og indrulleres som landsoldat. - Dom: Udgifterne skal fordeles på Billund med 2 rdl., Silkeborg med 7 mk. 11 sk. og Grene Krog med 5 mk. 13 sk. Bønderne har ikke villet betale godvilligt, men er ikke kommet med noget til deres befrielse. De skal betale.

204:

26/10. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 9/11. Se også nedenfor.

Se ovenfor. Jens Grøn i Jerlev ctr. generalmajor Ingenhowen i Amnitsbøl får udmeldt synsmænd. 9/11

204b:

1714 - 9. november:

Niels Jørgensen af Vester Gesten fremlyser en hest 2. gang.

205:

2/11. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. - Jens Grøn får afhjemlet synsforretning med 8 synsmænd. 23/11

206b:

26/10. Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) ctr. bønder i Nagbøl og Nis Sørensen Basse i Gejsing. 23/11

208:

26/10. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 7/12

19/10. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. 30/11

1714 - 16. november:

2/11. Samuel Eliasen Biener af Verst ctr. Anne Mikkelsdatter af Vittrup, Lindknud sogn. 30/11

208b:

Anders Andersen i V. Gesten er sættedommer i følgende sag:

Herredsfoged Bertel Pedersen (ved Jep Nielsen Bredstrup) ctr. Karen Pedersdatter (Poulsdatter?) i Hjelmdrup. 23/11

209:

Niels Jørgensen af Vester Gesten fremlyser en hest 3. gang.

209b:

26/10. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 14/12

26/10. Regimentskriver Rask for Jep Hattesen (Hartvigsen) af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup. 14/12

2/11. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 7/12

Se 12/10. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. 7/12

210:

1714 - 23. november:

Søren Pedersen af Seest (ved byfoged Knud Jørgensen) ctr. Jes Tækker på Fovslet mark. Som forsvar for denne lader oberforster Hans Bachman Hans Aarøe af Kolding møde. Hans Aarøe protesterer imod, at varselsfristen kun har været 14 dage; den burde være 6 uger, fordi Jens Tækker bor i "provins Holstein". Knud Jørgensen erklærer sig ganske ignorant om nogen provincial separation mellem Seest og Fovslet mark, men ved godt, at de to steder er syd for Kolding å, kun ½ mil fra hinanden. - Dommeren resolverer, et varsel på 14 dage er ugyldigt af ovennævnte årsag. Så kræver Knud Jørgensen tingsvidne beskrevet; men det kan han ikke få, idet Hans Aarøe henviser til bestemmelsen om interlocutoriekendelser.

211b:

Jens Festler af Fredericia får på vegne af rådmand Henrik Richter ibidem tinglyst et gældsbrev på 299 rdl. fra præsten Jens Andersen Høeg, Anst og Gesten sogne. Gælden skyldes køb af præstegården, som rådmandens broder August Richter har beboet. Præsten giver pant i korntienden, sit offer på de tre højtidsdage samt i alt sit rørende og urørende gods.

212:

9/11. Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) ctr. bønder i Nagbøl og Nis Sørensen Basse i Gejsing. 30/11

212b:

9/11. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 7/12. Se også 30/11

Mads Hansen af Seest lovbyder sin gård 3. gang til sin søn Hans Madsen og dennes trolovede fæstemø Else Christensdatter. Disse begærer skøde. Sønnen Ole Madsen og Hans Jepsen Kjær på sin hustru Else Madsdatters vegne samtykker.

213b:

Skødet efter foranstående lovbydelse.

214b:

16/11. Herredsfoged Bertel Pedersen (ved Jep Nielsen Bredstrup) ctr. Karen Poulsdatter (Pedersdatter?) i Hjelmdrup. 30/11

1714 - 30. november:

Se 23/11. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 16 synsmænd udmeldes. 7/12

215:

23/11. Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) ctr. bønder i Nagbøl og Nis Sørensen Basse i Gejsing. 21/12

216:

16/11. Samuel Eliasen Biener af Verst ctr. Anne Mikkelsdatter af Vittrup, Lindknud sogn. - Samuel Biener har stævnet hende for at aflægge benægtelses ed om faderskab til det barn, hun siger at hun er frugtsommelig med. På sagens første dag mødte Christen Jensen af Vittrup for hende for at begære sagen udsat i 6 uger, fordi hun nu lå i barselseng. Men han kunne ikke fremvise nogen fuldmagt til at tale på hendes vegne, så der blev ikke taget hensyn til begæringen, men Samuel Biener fik allerede den dag lov til at aflægge sin ed på, at han ikke var fader til "det foster, Anne Mikkelsdatter nu sidst var frugtsommelig med". - Næste tingdag var begge parter mødt op. Samuel Biener krævede Anne Mikkelsdatter straffet, mens hun indgav et indlæg. Idag har han krævet dom i sagen, men hun har bedt om udsættelse i 4 uger, fordi sagen nu er blevet indstævnet til domkapitlets ret i Ribe. Herefter tør dommeren ikke understå sig i at dømme, men henfinder ydmygst sagen did.

9/11. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. Udsat til 21/12, hvor den ikke er set, men se 7/12

23/11. Herredsfoged Bertel Pedersen (ved Jep Nielsen Bredstrup) ctr. Karen Poulsdatter (Pedersdatter?) i Hjelmdrup. Sagen er udsat til 21/12, men ikke set igen. - Karen Poulsdatter har haft 40 rdl. til gode hos Søren Simonsen i Hjelmdrup. Dem har Bertel Pedersen lagt arrest på. Søren Simonsen må ikke udbetale dem, før Bertel Pedersen har fået sit tilgodehavende på 40 rdl. for salg af en fjerdepart af Refsgård. Arresten er blevet kendt ved magt.

Simon Jensen af Egholt gør efter tilsigelse afbigt over for skovrider Jacob Rover og skovfogederne Jens Andersen og Laurids Iversen Hundsholt for nogle ærerørige ord, han skal have sagt.

216b:

1714 - 7. december:

16/11. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest. Udsat til 11/1-1715, men kommer først 25/1.

217:

16/11. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. 21/12

217b:

30/11. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 16 synsmænd afhjemler syn. 21/12

218b:

30/11. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 21/12

(30/11). Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. 11/1. Se 18/1

9/11. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. 11/1

219:

1714 - 14. december:

Salomon Jacobsen Lund af Kolding og søn Jens Lund af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Gammelby mølle ang. et forlig sidste år i Claus Apotekers hus i Kolding i overværelse af Thomas Bang, Hans Christensen Aarøe og byskriver Morten Lehmeier med håndspålæggelse om, at den sag, der var blevet pådømt ved landsretten var forligt. - Jens Pedersen i Gammelby mølle erklærer, at Salomon Lund forfølger ham ved det ene ting efter det andet om dette påståede forlig; men han har aldrig gjort et sådant forlig. Det er rigtigt, at der blev talt om forlig over et glas brændevin dengang hos Claus Apoteker. Og han fremlagde en højesteretsdom af 6/11-1713. Dommeren resolverede, at da sagen allerede er pådømt ved højesteret, og der er aflagt kendelse herom ved Kolding byting, så skal stævningen ikke nyde fremme.

220:

Amtsforvalteren får tingsvidne vedr. et syn på Seest mølle om dens tilstand og nødvendige reparationer for 99 rdl. 5 mk.

221:

16/11. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. 21/12

16/11. Regimentskriver Rask for Jep Hattesen (Hartvigsen) af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup. 21/12

221b:

1714 - 21. december:

7/12. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 11/1

222:

Jens Hansen af Ballesgård fremlyser 3. gang en gammel ko.

7/12. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. nogle folk fra Egtved og Ødsted sogne. - De var blevet tilsagt til den 8/10 at befordre nogle svenske krigsfanger fra Kolding til Vejle eller Bredsten sogn samt nogle rekrutter fra Kolding til Haderslev. Af de ialt 28 tilsagte vogne mødte kun få eller ingen. Der nævnes en lang række navne på de forsømmelige. Nogle af dem har forsvaret sig med, at de havde været ude efter sæderug eller var udrejst andetstedshen. - Den 7/12 har Mads Christensen i Vork fået tingsvidne på en forklaring om, hvorfor Vork mænd ikke var mødt til ægterne. To mænd af Tiufkær vidner, at da de var i ægt med de svenske krigsfanger, mødte de undervejs ved stenbroen mellem Kolding og Bramdrupdam Vork-mændenes vogne. Da var der en svensk oberstløjtnant, der med magt tiltvang sig vognene fra Vork. Vidnerne havde dog ikke set, om der var andre end Mads Christensens vogn, der blev beslaglagt. Og på spørgsmålet om, hvor højt på dagen det var, da de mødte vognene fra Vork, måtte de svare, at det var om formiddagen, og da vidnerne selv kørte fra Kolding port, var de blandt de sidste, som var ankommet og fik tildelt ægtkørsel, og de fleste svenske krigsfanger var udmarcheret, inden de kom. - Dom: Det er kun Mads Christensen, der har fremlagt noget til sin befrielse, idet han mod sin vilje blev optaget, da han ville være kørt til Kolding for at gøre ægt efter tilsigelsen, samt Jens Hansen Rou i Vesterby, der samme dag fik stjålet sin hest. De frikendes for tiltale. De øvrige skal til regimentskriveren betale for hver vogn, der var blevet tilsagt, pr. mil så meget, som er blevet givet til de "forremænd"(?), der kom til at køre ægterne.

222b:

Hans Olesen af Bølling ctr. Anders Madsen i Vork for mishandling den 9/12, da Anders Madsens svigerfar sl. Søren Suen(?) blev nedsat. Synsmænd udmeldes til at syne den skade og fornærmelse, der er sket på Hans Olesens sl. moders begravelse på Egtved kirkegård. De skal møde til synet, når de bliver tilsagt, og derefter afhjemle synet i retten. Datoen 11/1 er nævnt.

223:

30/11. Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) ctr. bønder i Nagbøl og Nis Sørensen Basse i Gejsing. 18/1

223b:

Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) angiver ildsvåde hos nogle bønder, som har hans kirkejorder i fæste: Niels Ebbesen, Niels Jepsen og Jep Bucks enke i Nagbøl.

Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. 11/1

224b:

Anne Nielsdatter Horskjær nu i Seest ctr. sin mand Hans Olesen, sidst boende hos Peder Jensen i Vester Gesten. 11/1

225:

14/12. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. Udsat til 18/1, men først set 25/1

14/12. Regimentskriver Rask for Jep Hattesen (Hartvigsen) af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup. Udsat til 18/1, men først set 25/1

Og så er nu idag den sidste tingdag her på Anst, Jerlev og Slavs herredsting vorden holdt ting og ret udi dette gamle år 1714. Gud give os alle et godt, glædeligt, fredeligt og lykkeligt nyt år udi dette næst forestående 1715. Det bede vi alle i Jesu Christi hellige navn. Amen.

¨

1715

225:

1715 - 11. januar:

I Jesu Christi hellige navn begynde vi at holde ting og ret her på Anst, Jerlev og Slavs herredsting udi dette nye år anno 1715, fredagen den 11. januar, da retten blev betjent af herredsfogeden Bertel Pedersen på Amhede og Bartram Pedersen i Jordrup herredsskriver. Otte tingmænd: Arendt Pedersen i Kragelund, Christen Poulsen, Jens Jørgensen i Knudsbøl, Peder Pedersen ibidem, Christen Poulsen i Bøgvad, Nis Pedersen i Vork, Jep Jacobsen i Tågelund og Gabriel Pedersen ibidem.

21/12. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 25/1

226:

21/12. Anne Nielsdatter Horskjær nu i Seest ctr. sin mand Hans Olesen, sidst boende hos Peder Jensen i Vester Gesten. - Hun får tingsvidne om sin mands vold m.m. den 10/11 i Niels Olesens hus i Øster Gesten. Her overfusede hendes mand hende med onde ord, så hun måtte fortrække til en anden stue. Han fulgte efter hende og sparkede hende flere gange, så hun dagen efter næppe kunne gå på sine ben. Hans Olesen var en aften også kommet ind til Niels Knudsen af Øster Gesten, blå og blodig: "Jeg har fået noget, men min kone hun fik meget igen på hendes ene ben, som hun vist skal føle".

226b:

21/12. Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. 25/1

Peder Christensen af Jerlev fremlyser en hest 1. gang.

227:

Knud Andersen af Kolding, fuldmægtig hos regimentskriver Rask, ctr. Bennet Christensen og hustru i Uhre for voldeligt overfald på Knud Andersen i deres gård, uanset at han var i kongens tjeneste. Udsat til 8/2, men ikke set mere.

227b:

Generalmajor Ingenhowen ctr. Anders Madsen i Vork. 25/1

7/12. Joachim Schirmer, tobaksspinder af Kolding ctr. Jens Sørensen af Høllund, Anders Jensen på Kjeldkær og Anders Mortensen af Mejsling. - Dom: Joachim Schirmer har sagsøgt dem på grundlag af et tingsvidne i Kolding byting af 1/8 1714, ifølge hvilket Jens Høllund og Anders Jensen skal have røbet kendskab til, hvor nogle ting, der er stjålet fra sagsøgeren, er blevet af. Herimod har Jens Sørensen irettelagt en erklæring fra byskriver Morten Lehmeier, der befrier ham for den formodning. Der er ikke overensstemmelse mellem de to vidner, der har udtalt sig derom, og derfor frikendes Jens Sørensen fra Schirmers tiltale. - Om Anders Jensen, der frivilligt har givet sig ind under denne ret, viser tingsvidnet, at han har udtalt sig om tyvekosterne, og han bør for forårsagede omkostninger betale 6 rdl. til Schirmer. - Anders Mortensen har ifølge tingsvidnet teet sig på bytinget med banden og bulder og uskikkelighed og skal derfor bøde til dommeren 3 lod sølv.

228b:

Alle øvrige sager er formedelst aftenens og nattens mørke, at her ikke længere kan ses at skrive eller holde ting, opsat at bero og stå i valeur i 14 dage til d. 25/1.

1715 - 18. januar:

21/12. Generalmajor Theodosius Levetzau (v. Knud Hansen Buck af Vejen) ctr. bønder i Nagbøl og Nis Sørensen Basse i Gejsing. - Det drejer sig om de bønder, der har kirkejord i fæste eller leje, idet Levetzau ejer Skanderup og Anst kirker og nu stævner dem for at få foretaget syn og rebning, så at han kan vide, hvilke jorder (især skov) det drejer sig om. Det har han allerede forsøgt i 1711, men da havde bønderne ikke ville følge med til udvisning; de havde holdt synsmændene og de tilstedeværende rettens repræsentanter hen med snak og vrange forvendinger, og Nis Basse i Gejsing havde udvist forkert. I første omgang (16/2) blev stævningen afvist på grund af den formalitet, at hvis der een gang har været synet, så skal de daværende synsmænd stævnes til det nye syn, og det var ikke sket. - Da sagen så endelig er kommet i gang, vil Levetzaus advokat bruge en landstingsdom af 31/8 1700, der nævner en række fæstebreve vedrørende fæste af kirkejorderne. Det forsøger bøndernes advokat Thomas Ebbesen at sætte sig imod; han mener, man må henholde sig til det kongelige skøde, der ikke nævner noget om skovparter; men Knud Buck argumenterer med, at dette skøde i det hele taget ikke specificerer jorderne nøjere. - Dom: Levetzau har stævnet bønderne, fordi de ikke har villet udvise, hvad de hver for sig har i fæste af de kirkejorder, ager, eng og skov, som han har købt af generalmajor Detlev Brochdorph, som tidligere har købt kirkerne af kongen efter skøde af 8/7 1698. Thomas Ebbesen har påstået, at det ikke burde og heller ikke kunne ske. Men Levetzaus hensigt er ikke at forhøje fæsterne eller at fratage dem de bønder, der hidtil har haft dem. Landstingsdommen viser, hvorledes jorderne tidligere har været fæstet (der nævnes nogle eksempler, først et fæstebrev fra 1583), og af den nye matrikel ses, at kirkens jorders hartkorn er adskilt fra bøndergårdenes, og derfor følger det af sig selv, at grundene må kunne påvises (separeres) hver for sig i skov og mark. - Altså er Nagbøl beboere pligtige til at udvise hver sin havende og brugende anpart af kirkejorderne efter lovens 5-10-11, når det kræves. Enhver, som findes modvillig, skal lide, hvad der kan følge af loven. Og for de hidtidige procesomkostninger skal hver betale 2 rdl. - Hvad angår den toft, som Nis Sørensen Basse i Gejsing bruger, og som kaldes Kirketoften, så har han benægtet, at den var kirkejord, og har i stedet angivet et lille stykke trindeng uden skel, som ligger i hans skovpart. Men naboerne har dertil endrægtigt svaret, at de aldrig har hørt, at den eng var kirkejord. Og Nis Basse har ikke i så lang tid bevist sin påstand. Derfor bør Kirketoften i sin bredde og længde, som den nu forefindes og er indhegnet, tilhøre Anst kirke, indtil han lovligt beviser, at den aldrig har hørt dertil. Hvis det mod forhåbning sker, da skal han være pligtig til med lovlige beviser at udlægge til kirken kirkejorden af sin gårds jorder. Desuden skal han for denne modvillige proces' bekostning betale 2 rdl. til sagsøgeren.

230:

7/12. Tove Nielsdatter af Kolding (ved Jep Nielsen af Nybjerg mølle) ctr. Peder Thomsen af Borlev. Udsat i 3 uger til 1/2(!). Ikke set mere. Sagen har drejet sig om gæld.

230b:

Peder Christensen af Jerlev fremlyser en hest 2. gang.

1715 - 25. januar:

11/1. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 8/2

231b:

11/1. Generalmajor Ingenhowen ctr. Anders Madsen i Vork. 8/2

232b:

11/1. Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. 1/2

21/12. Regimentskriver Rask for Jep Hattesen (Hartvigsen) af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup. 15/2

Peder Christensen af Jerlev fremlyser en hest 3. gang.

21/12. Regimentskriver Anders Rask ctr. (Peder Andersen i Revsing, Niels Jørgensen i V. Gesten, Niels Andersen og Anders Pedersen - nu:) Peder og Niels Andersen i Revsing. - De to arrestanter Peder Nielsen Skanderup og Birgitte Lauridsdatter er undsluppet af arresten på Koldinghus, og derfor sagsøges de bønderkarle, der skulle have bistået med bevogtningen, efter at der er holdt 2 forhør herom på Koldinghus. Vagterne gik på skift og varede fra en middag og et døgn frem. - Niels Jørgensen forklarer, at han rigtignok var blevet tilsagt af sognefoged Anders Andersen i Gesten, men det var fra 24/7. Derimod skulle Peder Andersen og hans broder Niels Andersen holde vagt fra 23/7. Niels Jørgensen havde ellers givet den gamle Anders Skomager i Revsing 1 mk. for at tage hans døgnvagt. - Herefter har kun de to brødre været tiltalt. - Peder Andersen forklarer i retten, at han har haft vagt i det døgn, da fangerne undslap. Hans broder Niels var også tilsagt, men han havde givet Peder penge med til at leje en vagt for. De penge, 8 skilling, modtog portneren Hans Hansen, der så lovede at holde vagt i stedet for Niels. Portneren havde iøvrigt den nat ladet både fængselsdøren og slotsporten stå åbne. Peder Andersen tilbyder sin ed på, at han af yderste flid har stræbt at passe på fangerne; men som han natten igennem til i dagningen havde våget, så påkom ham en liden søvn, og han tænkte også, at portneren havde vedbørligt opsyn, siden han havde sovet hele natten. - Dom: Af de to forhør ses, at portneren Hans Hansen ej alene har taget penge for at holde vagt, men endog har ladet både fængselsdøren og slottets port stå åbne, hvorved fangerne både kunne vide og have lejlighed til at undvige, da Peder Andersen faldt i søvn. - Så vides ikke egentlig, at Peder Andersen og Niels Andersen er fuldkommen skyldige i fangernes undvigelse, men fordi de dog er undveget i deres bevogtningstid, så bør de for deres forsømmelse og uagtsomhed betale til sagsøgeren 4 rdl., hvori er inkluderet sagsomkostninger.

233:

7/12. Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Niels Truelsen af Seest vedr. mellemgærdet i skoven. (Se fol. 178 og 197b). - Dom: Baltzer Bahnsen har bevist, at Niels Truelsen frivilligt har sagt, at dersom Bahnsen ikke havde pantet hans folk, så skulle gærdet lige så vel som forhen have været tillukket. Og han beviser ved mange vidner, at så længe de kunne mindes, har Niels Truelsen altid gærdet og vedligeholdt mellemgærdet. Thomas Ebbesens argumenter herimod har ikke været så kraftige og lovgyldige, at de har kunnet svække Bahnsens beviseligheder. - Niels Truelsen skal nu og fremdeles herefter årligt og i rette tid opsætte og vedligeholde gærdet, enten med grøft eller gærde, og han skal for sin modvillighed og proces betale Bahnsen 5 rdl.

233b:

1715 - 1. februar:

Amtsforvalter Anker Hansen (v. Thomas Ebbesen, Kolding amtstue) ctr. Søren Pedersen af Seest, nu arresteret på Koldinghus. Stævningen afvises, fordi den er underskrevet af Thomas Ebbesen og ikke af varselsmændene. Se 26/4

234:

25/1. Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. 15/2

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle giver på vegne af to søstre (niecer?) til sal. Thomas Ravn i Hjelmdrup arveafkald til enken Karen Poulsdatter.

234b:

1715 - 8. februar:

25/1. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 22/2

235:

25/1. Generalmajor Ingenhowen ctr. Anders Madsen i Vork. 22/2

236:

Skovfogederne Jens Jakobsen Krog af Oksvig og Jens Andersen af Egtved angav skovhugst.

236b:

1715 - 15. februar:

1/2. Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. Udsat til 1/3, men først set 8/3.

25/1. Regimentskriver Rask for Jep Hattesen (Hartvigsen) af Vester Vamdrup ctr. nogle bønder i Hjarup, Niels Vaaben, Gregers Thomsen, Laurids Poulsens enke, Knud Buch og Christen Nielsen. Udsat til 1/3, men ikke set mere. De sagsøgte har uden forudgående advarsel og uden at angive det for vedkommende øvrighed eller søge dom indtaget kornet fra en bestemt ager. Jep Christen Snogdal har ladet kornet vurdere.

1715 - 22. februar:

8/2. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 8/3

237:

8/2. Generalmajor Ingenhowen ctr. Anders Madsen i Vork. 8/3

Skovrider Jakob Rover fremviste en stor, gammel ulv.

Skovfoged Jens Andersen i Egtved angav skovhugst.

237b:

Skovfoged Hans Poulsen i Gejsing angav skovhugst.

Oberforster Hans Bachman (v. Hans Aarøe, Kolding) ctr. Poul Hansen af Seest. 1/3

238:

Anthoni Jacobsen af Nagbøl og søskende lovbød 1. gang den bolig i Skanderup, som Mikkel Kielde påbor, og som de har arvet efter deres sl. far Jacob Andersen i Nagbøl hans farbror sl. Jens Jepsen i Lilballe. Jens Andersen af Skanderup og hustru Mette Poulsdatter begærede skøde.

1715 - 1. marts:

238b:

Jens Lassen Saltum, ridefoged på Nørholm, pva. Andreas Brønsdorph til Estvedgård for Kjeld Jensen i Gammelgård ctr. Eg bymænd. 8/3

239:

22/2. Oberforster Hans Bachman (v. Hans Aarøe, Kolding) ctr. Poul Hansen af Seest. 15/3

Oberforster Hans Bachman for Dorthe Jensdatter, sl. Jens Bertelsens i Stenvad mølle ctr. Søren Joensen i Lynggård. Synsmænd udmeldes til syn på græsning på Lynggård mark. Søren Joensen mener, at Dorthe Møllers vil have det, der tilhører ham og er ham forundt af Gud og kongen. Der foreligger en høj- og landstingskendelse, som endnu er usvækket, og der er i 1712 foretaget et syn. Udsat til 8/3, men ikke set igen.

240:

Jep Jakobsen og Gabriel Pedersen i Tågelund lyser forbud for Bøgvad beboere mod græsning og færdsel på Tågelund mark 1. gang.

240b:

Anthoni Jacobsen og søskende lovbød hus 2. gang.

1715 - 8. marts:

22/2. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. 22/3

241:

22/2. Generalmajor Ingenhowen ctr. Anders Madsen i Vork. 22/3

241b:

1/3. Jens Lassen Saltum, ridefoged på Nørholm, pva. Andreas Brønsdorph til Estvedgård for Kjeld Jensen i Gammelgård ctr. Eg bymænd. 29/3. Se også nedenfor.

243:

Se ovenstående sag. Christen Pedersen Skovlund af Eg får tingsvidne ctr. Kjeld Jensen i Gammelgård ang. den arrest, der blev gjort på hans vogn og læs den 16/2.

244:

Jens Jensen af Nollund får tingsvidne om sin fattigdom på grundlag af vidner og præstens attest: Han er i en bedrøvelig og jammerlig tilstand, både han selv, som er brusten, og hans søn, som på 2. år er sengeliggende af værk og brud i det ene knæ, hvilket forårsager den fattige mand at besøge miskundelige kristne her på egnen om nogen hjælp til badskærerløn. De, som han henvender sig til, bedes være ham behjælpelig med en liden almisse i Jesu navn.

Søren Jepsen Kjær af Hundsholt får tinglæst skøde fra Niels Hansen Lund, løjtnant i flåden. Løjtnanten har arvet den pågældende skov og eng efter sin fader Hans Lund, forrige postmester og kontrollør i Kolding.

244b:

Sl. Thomas Jacobsens enke Anne Sørensdatter i Bindeballe lovbød sin gård 1. gang.

Generalmajor Theodosius Levetzau (ved Knud Hansen Buck af Vejen mølle) ctr. Peder Jessen Basse i Store Anst med flere. 5/4

245:

Samme ctr. mænd i Rovet og Lille Anst. 5/4

246:

Skovfoged Jens Andersen af Egtved angav skovhugst.

Tågelund beboere lyser forbud for Bøgvad beboere mod græsning og færdsel på Tågelund mark 2. gang.

15/2. Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. 22/3

1715 - 15. marts:

246b:

1/3. Oberforster Hans Bachman (v. Hans Aarøe, Kolding) ctr. Poul Hansen af Seest. 5/4

247:

Ole Nielsen Smed af Øster Gesten giver arveafkald til Ebbe Clausen i Gejsing efter Ebbe Clausens hustru Karen Hansdatter for sig, sine børn Niels og Hans Olesen og deres afdøde søster Else Olesdatter, der havde Anders Andersen i V. Gesten til ægte. - Afdødes broder Hans Hansen af Ø. Gesten gav ligeledes arveafkald.

247b:

Jep Jakobsen og Gabriel Pedersen i Tågelund lyser forbud for Bøgvad beboere mod græsning og færdsel på Tågelund mark 3. gang.

Sl. Thomas Jacobsens enke Anne Sørensdatter i Bindeballe lovbød sin gård 2. gang.

1715 - 22. marts:

8/3. Generalmajor Ingenhowen af Amnitsbøl ctr. Jens Grøn i Jerlev. - Ingenhowen har med fire synsmænd ladet afholde syn på den kirkebolig, som Jens Grøn har i fæste. Synsmændene fandt huset stærkt forfaldent. Herimod har Jens Grøn ladet afhjemle et modsyn med 8 mænd, der var mere milde i deres bedømmelse. Med lidt reparation kan huset godt stå en vinter over; skorstenen er ikke nedfaldet, men mangler 4-5 sten; gærderne er lige så forsvarlige som naboernes. Og synet ledsages af en attest fra naboerne, der bekræfter, at Jens Grøn har drevet sin gård nøje og flittigt, har svaret vide og vedtægt og hegnet; og han har ikke fjernet besætning eller bortlejet jord. Naboerne betegner ham som en god og ærlig mand. Dernæst lod Ingenhowen foretage et syn med 16 mænd, men det er også langt mindre kritisk end det første. Nu findes blandt andet skorstenen og ovnen forsvarlige, mens de i første syn var uduelige, og indhegningen er lige så forsvarlig som naboernes. Synsmændene svarer imidlertid ikke på det spørgsmål, om gården og tilliggende altså er så forsvarligt vedligeholdt, som loven foreholder. - Ingenhowens ønske er, at Jens Grøn skal have sit fæste forbrudt. Herimod tilbyder Jens Grøn nu at stille kautionister for, at gården skal blive bragt i forsvarlig stand. Det tilbud har Ingenhowen øjensynligt ikke megen lyst til at antage, idet han har planer om at bortforpagte sit gods i Amnitsbøl og i den forbindelse godt kunne bruge kirkeboligen i Jerlev til en fuldmægtig. Men han ender dog med at acceptere tilbudet om kaution som udtryk for en indrømmelse af, at ejendommen faktisk ikke har været i lovmæssigt vedligeholdt stand. Den ene af kautionisterne må han imidlertid afvise. Det er handelsmanden og borgeren i Kolding Herman Skuster; han sidder nemlig p.t. i fængsel i Fredericia. Så kautionerer en anden handelsmand i Kolding, Knud Andersen, sammen med Christen Simonsen af Dons mølle. - Kort inden domsafsigelsen har Jens Grøn forsøgt at undgå denne, idet han gerne vil have forlig. Men det viser sig så, at han allerede havde været hos generalen efter det første syn for at bede om forlig, men straks derefter havde ført sagen videre ved at foranstalte modsyn. - Dom: Jens Grøn har stillet to vederhæftige mænd, der vil kautionere for, at gården bringes i forsvarlig stand, og det er accepteret af Ingenhowen. Så er Jens Grøn pligtig til inden år og dag at have grunden forsynet med 16 fag dygtigt hus samt bringe dyrkning og indhegning i så forsvarlig stand, at det kan stå for et fuldt syn efter lovens krav. Da han ved sit kontrasyn og anden vidtløftighed har forårsaget øgede sagsomkostninger, skal han til Ingenhowen betale 2 rdl. 4 mk.

248:

8/3. Generalmajor Ingenhowen ctr. Anders Madsen i Vork. - Ingenhowen ejer Egtved kirke, og han har sagsøgt Anders Madsen, fordi han har ladet kirkens klokke ringe uden tilladelse. Episoden fandt sted den 9/12, da Anders Madsen skulle have sin svigerfar begravet. Niels Bødker af Vork red da i ligfølget sammen med Niels Andersen af Egtved. Anders Madsen bad dem om at ride i forvejen og ringe med klokken, og da de var kommet til kirkedøren, var denne lukket. Så tog Niels Andersen og nogle andre ligbåren, som stod i våbenhuset, og bar den ud til ligets påsættelse. Imidlertid stod der en lille dreng, Mads Christensens søn i Ris, i våbenhuset. Han sagde, at han kunne få kirkedøren op, thi han havde ofte set den blive oplukket uden nøgle. Så lukkede han den op med enden af sin kæp. De gik så ind og ringede med klokken for liget. - Degnen Ole Jensen Wørling havde på denne søndag været i Ødsted kirke, og da han kom tilbage til Egtved, hørte han klokken ringe. Da han kom ind i sit hus, fandt han kirkenøglen hængende på sit sædvanlige sted. Den tog han så og forføjede sig til kirken, hvor han fandt kirkedøren åben. Han mener ikke, at dåren får i hans degnetid er blevet åbnet, som den er blevet det denne gang. - Generalmajor Ingenhowens advokat har påstået, at Anders Madsen for denne sin dristige formastelse burde betale til patronen 6 rdl. samt sagens omkostninger, men næste tingdag forelægges en stævning fra Anders Madsen, der vil føre vidner om den tilladelse, som Ingenhowens udskikkede bud i forrige tider har lovet til klokkeringning til gengæld for "den villighed, I nydt haver". Denne stævning kendes ugyldig, fordi det udskikkede bud ikke er nævnt ved navn. Men idag frafaldes sagen i mindelighed, især fordi Anders Madsen er en fattig og enfoldig mand og ikke har gjort sligt i modvillighed. Han skal inden 8 dage betale Ingenhowen 2 slettedaler.

8/3. Thomas Ebbesen har gjort arrest på 50 sldlr., som Jens Viufs enke i Ravnholt skylder Hans Olesen og hustru Anne Horskjær i Gesten. - Dom: Thomas Ebbesen har sagsågt ægteparret for de penge, han har udlagt for dem ifølge voldgiftsdommen af 5/11 1714, 30 rdl., og for andre udlagte penge, 2 rdl. Han tilkendes indførsel, udlæg og betaling af de 50 slettedaler.

249:

Sl. Jørgen Jacobsens (Thomas Jacobsens) enke Anne Sørensdatter i Bindeballe med lavværge Johannes Davidsen ibidem lovbød sin gård 3. gang. - Enevold Nielsen og hustru Helvig Nielsdatter begærede skøde.

Skødet iht. ovenstående lovbydelse. (Her er den afdødes navn også Jørgen).

250:

Enevold Nielsen af Bindeballe tinglyser aftægtskontrakt med Anne Sørensdatter. Hun får 50 sld. 2 mk. samt til aftægt 20 rdl., såfremt hun gifter sig inden 4 års forløb. I modsat fald skal hun ikke have de 20 rdl., men skal bl.a. have 2 skp. land af hver af gårdens indtægter, som han skal pløje, så og høste for hende. Så længe Jørgen Jakobsens moder Maren Christensdatter lever, skal hun nyde aftægt i aftægtshuset, som hun nu bebor. Siden tilfalder det gården.

250b:

Andreas Jacobsen Buck, født i Nagbøl, og Anthoni Jacobsen Buck, Nagbøl, samt søskende Peder og Jacob Jacobsen Buch og Anne Kirstine Jacobsdatter Buck lovbød 3. gang den bolig i Skanderup, som Mikkel Kielde påbor, og som de har arvet efter deres sl. far Jacob Andersen i Nagbøl hans farbror sl. Jens Jepsen i Lilballe. Jens Andersen af Skanderup og hustru Mette Poulsdatter begærede skøde.

Skødet efter foranstående lovbydelse.

251:

1715 - 29. marts:

8/3. Jens Lassen Saltum, ridefoged på Nørholm, pva. Andreas Brønsdorph til Estvedgård for Kjeld Jensen i Gammelgård ctr. Eg bymænd. 12/4

251b:

Skovfoged Jens Andersen i Egtved angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Iversen Hundsholt af Jordrup angav skovhugst.

1715 - 5. april:

8/3. Generalmajor Theodosius Levetzau ctr. fæstere i Anst, Roved med flere. 26/4

252:

15/3. Oberforster Hans Bachman (v. Hans Aarøe, Kolding) ctr. Poul Hansen af Seest for overlast med hug, slag og skældsord mod Bachmanns tjener Laurids Sørensen, boende på Fobeslet mark, på landevejen mellem Haderslev og Kolding, da han den 5/9 kørte i sin husbonds tjeneste. Udsat til 26/4, men ikke set igen. - Der er blevet fremlagt et tingsvidne af 6/11 fra Tyrstrup herredsting. Vidner har forklaret, at nogen tid efter mikkelsdag kom de kørende fra Haderslev ad kongevejen på Laurids Sørensens vogn. Poul Hansen kom agende på en vogn foran med sin ridehest løbende bagefter. Inde i skoven var et led blevet lukket foran hesten, så den måtte blive stående. Vidnerne kan ikke forklare, hvordan leddet blev lukket. Da Poul Hansen så, at hans hest ikke kunne komme igennem leddet, løb han hen til Laurids Sørensen, spurgte, "Hvorfor lukkede du leddet for mit bæst?" og slog ham med sit piskeskaft oven i hovedet. Så kom de i slagsmål. Tilsidst gik Poul Hansen hen til sin hest og red væk. Et af vidnerne bliver spurgt, om der, da vidnerne rejste sig op fra deres slagsmål, skulle være blevet sagt disse ord af Poul Hansen: "Det skal du have for det puds, du gjorde mig på Ostorp mark, da du tog de fire stude fra mig!". Men de ord var ikke blevet sagt der. Men da de var kommet ind til Peder Volf i Vonsild skov og talte forlig med hinanden, da sagde Poul Hansen til Laurids Sørensen, at han slog ham ikke for dette formeldte, men for en gammel pick(?), han havde til ham.

1715 - 12. april:

Nis Knudsen Basse i Ferup er sætteskriver.

29/3. Jens Lassen Saltum, ridefoged på Nørholm, pva. Andreas Brønsdorph til Estvedgård for Kjeld Jensen i Gammelgård ctr. Eg bymænd. 26/4

253:

Christen Smed og Christen Jensen i Vesterby (ved Hans Aaråe af Kolding) ctr. Rasmus Sørensen og søn Jørgen Rasmussen samt Laurids Nielsen med broder Niels Nielsen, alle af Vork. 26/4

253b:

Enevold Sørensen af Høllund ctr. Morten Mikkelsen af Limskov (Lejrskov?). 26/4

254:

Hans Bachman af Fobeslet lod afhjemle skovsyn for Anst herred og Jerlev herred samt Jelling skov.

254b:

Skovrider Jacob Rover angav ulovlig skovhugst.

1715 - 26. april:

12/4. Jens Lassen Saltum, ridefoged på Nørholm, pva. Andreas Brønsdorph til Estvedgård for Kjeld Jensen i Gammelgård ctr. Eg bymænd. 7/6

256b:

12/4. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Morten Mikkelsen af Limskov (Lejrskov?) for 4 stude, som denne har solgt til Enevold Sørensen, men ikke har villet levere. Hans tjenestefolk har været lidkøbsvidner og kan fortælle, at det var stude, som Morten Mikkelsen havde købt af Peder Nielsen i Horsted, der skulle levere dem i Høllund og havde fået 2 rdl. på købet. Beskikkelsesmænd har været hos Morten Mikkelsen for at få forklaring på, at han ikke havde leveret dem. Han havde svaret, at han ikke vidste, om de endnu var i behold hos Peder Nielsen i Horsted, eller om han havde solgt dem til en anden. Han ville betale de 2 rdl. tilbage, men det havde beskikkelsesmændene ikke fået besked om. Dommeren resolverer, at beskikkelsesmændenes vidne ikke kan antages, uden at Peder Nielsen er indstævnet. Tingsvidne.

257:

5/4. Generalmajor Theodosius Levetzau ctr. fæstere i Anst, Roved med flere. 4/5

257b:

12/4. Christen Smed og Christen Jensen i Vesterby ctr. Rasmus Sørensen og søn Jørgen Rasmussen samt Laurids Nielsen med broder Niels Nielsen, alle af Vork. 11/5

Se 1/2. Amtsforvalteren (ved mons. Ole Jensen af Egtved) ctr. Søren Pedersen af Seest, nu arresteret på Koldinghus. 11/5

258:

1715 - 4. maj:

258b:

26/4. Generalmajor Theodosius Levetzau ctr. fæstere i Anst, Roved med flere. - Dom: Levetzau har sagsøgt fæsterne for resterende landgilde og kirketiende, og de har frivilligt tilstået gælden. De skal betale.

Skovfoged Jens Jakobsen Krog af Oksvig angav skovhugst.

259:

1715 - lørdagen 11. maj:

Niels Pedersen og Morten Jensen af Amhede fremviste 6 ulveunger.

26/4. Christen Smed og Christen Jensen i Vesterby ctr. Rasmus Sørensen og søn Jørgen Rasmussen samt Laurids Nielsen med broder Niels Nielsen, alle af Vork. 18/5

Knud Madsen Smed af Bindeballe med søn Mads Knudsen gav arveafkald til Enevold Nielsen ibidem for sig og hustru Helvig Nielsdatter for den arv, som han og søn og arvinger var berettiget til efter hans (sin?) afdøde moder Maren Jakobsdatter i Bindeballe.

259b:

26/4. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 18/5

1715 - lørdagen den 18. maj:

11/5. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 31/5

11/5. Christen Smed og Christen Jensen i Vesterby (ved Hans Aarøe af Kolding) ctr. Rasmus Sørensen og søn Jørgen Rasmussen samt Laurids Nielsen med broder Niels Nielsen, alle af Vork, for en eg, der er blevet dem frastjålet på deres skovskifte. - Rasmus Sørensen har i retten nægtet at have taget egen, og selv om han nok vidste, hvem der havde afsavet den, så fandt han det ikke nødvendigt at sige det. - Idag vidner nogle folk, at de har set Laurids Nielsen og Jens Pedersen af Vork stå ved savladen ved Laurids Nielsens gård og save egeblokke op. Tingsvidne.

260:

Christen Mikkelsen pva. datteren Maren Christensdatter ctr. Hans Jørgensen i Hjortbjerg mølle og Dorthe Jørgensdatter af Højen for ærerørige ord. - Hans Jørgensen og Christen Nissen af Højen pva. sin tjenestepige Dorthe Jørgensdatter tilstår, at de i drukkenskab har beskyldt Maren Christensdatter for tyveri, og gør afbigt. Tingsvidne.

260b:

1715 - 24. maj:

Niels Truelsen af Seest fremlyste en gildingshest 1. gang.

261:

Jep Nielsen Bredstrups karl fremviste 4 ulveunger.

1715 - 31. maj:

18/5. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. Udsat til 7/6, men først set igen 23/8

Niels Truelsen af Seest fremlyste en gildingshest 2. gang.

1715 - 7. juni:

Mads Sørensen af Roved fremlyste en hest 1. gang.

261b:

26/4. Jens Lassen Saltum, ridefoged på Nørholm, pva. Andreas Brønsdorph til Estvedgård for Kjeld Jensen i Gammelgård ctr. Eg bymænd. - De er blevet stævnet for den "ran og voldsgerning", de har øvet mod Kjeld Jensen, idet de frarøvede ham en del gods og vogn på hans rette hjemvej. Som vidner var indkaldt Christen Madsen og Jens Christensen i Lille Almstok (Almstokvad). Det var dem, der på Eg-mændenes vegne havde gjort arrest på Kjeld Jensens vogn og vognlæs. De vidner, at de den 16/2 var i Eg i Niels Nielsens gård og efter Eg mænds begæring gjorde forbud mod, at Kjeld Jensen førte sin vogn bort fra gården. På vognen var en tønde tjære, 33 hjulfælge, 12 hjuleger og 2 stk. bøgekløft. De hørte, at Eg mændene oplæste en dom for Kjeld Jensen, som sagde, at den havde han allerede læst. Dette forbud var for 4 rdl., som Kjeld Jensen skyldte dem ifølge dommen, og Kjeld Jensen sagde, at han ville betale dem, hvad billigt og ret var. Saltum har i retten påstået, at vognen ikke tilhørte Kjeld Jensen, men denne havde for Eg-mændene erklæret at alt var hans undtagen tønden med tjære. Eg-mændenes talsmand i retten er Christen Pedersen Skovlund, om hvem Saltum på et tidspunkt siger, at han er forundret over, at han som en gammel forfaren prokurator vil indføre så meget fyldekalk, som slet intet tjener til. På et tidspunkt ønsker Saltum, at sagen opsættes, med det påskud, at han vil undersøge mulighederne for forlig. Det kalder Christen Pedersen udflugter, men dommeren giver ham dog 14 dages opsættelse. Ved næste retsmøde søger Saltum igen udsættelse, denne gang med den forklaring, at han skal have et vigtigt dokument, som fru Brønsdorph har taget med til Viborg snapsting, og hvis han ikke får udsættelsen, vil kan klage på højere steder over at være blevet overilet med retten. Igen protesterer Christen Pedersen, især fordi Saltum ikke engang har navngivet det dokument, der skulle være så vigtigt; men dommeren bevilger igen udsættelse i 14 dage. - Da de mødes næste gang, har Saltum skaffet et tingsvidne af 26/3 fra Øster Nørherreds ting om, at den ene af forbudsmændene, Christen Madsen var så beskænket den 16/2, da han gjorde forbud, at han intet sansede, hvorfor Saltum mener, at forbudet skal regnes for intet, og nu er Kjeld Jensen sammen med sin søn rede til at sværge på, at der ikke blev gjort forbud. Men det får de ikke lov til, for der er allerede blevet ført vidner om den sag. - Dom: Efter en dom af 24/8 1711 ved Øster Nørherreds ting (fornyet 26/3 1715) er Kjeld Jensen dømt til at betale Eg mænd 4 rdl., og de har i Niels Nielsens gård ladet samme dom oplæse for Kjeld Jensen, der erklærede, at han kendte indholdet, samt at vognen med dens læs var hans eget undtagen tjæretønden. Eg mændene har også efter den gjorte arrest "til næst efterfølgende tingdag, som ske kunne" bragt sagen for tinget. Arresten findes lovlig efter lovens pag. 138, art. 8, 19 og 20, og det, som af modparten er anført, findes ikke så tilstrækkeligt, at det kan formene bymændene det arresterede gods. Altså bør Kjeld Jensens vogn med de varer, han har sagt at tilhøre ham selv, forblive i arrest, indtil han efter dommens indhold har fornøjet Eg mændene, og det inden 15 dage, såfremt de ikke skal gøre sig betalt af det arresterede gods og da lade det øvrige komme ejermanden til gode. Den hårde irettesættelse, som er gjort mod Eg mænd, skal ikke komme dem til nogen hinder eller præjudice.

262:

1715 - 14. juni:

Efter trende ganges tydelig påråbelse og fremæskning af retten lod sig ingen i ringeste måder finde, som her idag havde noget at i rette føre.

1715 - 21. juni:

Jens Andersen i Egtved er sættefoged i stedet for Jep Nielsen Bredstrup i følgende sag:

262b:

Jep Nielsen Bredstrup får tingsvidne mod Salomon Jacobsen Lund af Kolding om, hvad der var passeret i retten i sagen mellem sidstnævnte og Jens Pedersen i Gammelby mølle den 14/12. De 8 tingmænd, der var til stede den dag, bekræfter, at Salomon Jacobsen Lund fik tilbudt at få tingsvidne beskrevet, men afslog det. Og da han siden sendte beskikkelsesmænd til Jep Nielsen Bredstrup (der på det tidspunkt var på rejse), havde denne efter sin hjemkomst bedt disse om at sige til Salomon Lund, at han kunne få tingsvidne ved at henvende sig i retten. Men det havde de ikke sagt til ham, da han ikke havde spurgt derom.

264b:

Bække bymænd ctr. Christen Hansen, ladefoged på Endrup, m.fl. 5/7

266:

1715 - 28. juni:

Præsten Jens Høeg af Gamst ctr. Gamst grander. Udsat til 12/7, men ikke set igen. - Præsten har stævnet Peder Hansen som videfoged samt de andre grander, fordi de har pantet ham for to tinfade efter hans mening uden ret føje til hyrdeløn for kvæg, som ikke har været til græsning på Gamst mark, langt mindre under byhyrdens varetægt. - Gamstmændene nægter ikke, at de har pantet præsten, men det er sket af 3 årsager: 1) fordi hans karl har pløjet i Samfuld agerfald ½ dag før de andre, og 2) hans folk har, dengang de lignede deres hyrdes løn, fordulgt 2 kvæg- høveder af hans kvæg, som var under hyrdens tilsyn, og 3) da granderne lignede og lagde hyrdens vinterløn, sagde præsten selv, at han havde 40 høveder; dog lod granderne det være og beregnede ikke mere end 30 høveders hyrdeløn, hvilket kunne beløbe sig til 15 fjerdingkar mel. - Præstens advokat Bendix Funk anfører, at loven forbyder, at nogen tager sig selv til rette, men man skal dele sig dertil. Heroverfor refererer granderne til byens vedtægt af 22/12 1692 og dets poster om udpantning m.v. Videbrevet er også underskrevet af daværende præst og approberet af amtmanden. Men Bendix Funck mener ikke, at videbrevet er kraftigt nok til den formastelse, de har begået. Videbrevet kan anses som en kontrakt, der bør være underskrevet af alle vedkommende, og det er ikke underskrevet af præsten Jens Høeg, hvilket burde være sket efter lovens 5-1-3. Granderne henholder sig stadig til deres videbrev; men de vil nødigt have trætte med deres præst og vil gerne have forlig.

267:

1715 - 5. juli:

21/6. Bække bymænd ctr. Christen Hansen, ladefoged på Endrup, m.fl. 12/7

268b:

1715 - 12. juli:

5/7. Bække bymænd ctr. Christen Hansen, ladefoged på Endrup, Anders Hansen Risbøl i Asbo, Niels Grisbæk i Lykkesgård, Ingvor Nielsen i Omme og Ib Thomsen i Gammelby. Udsat til 19/7, men ikke set igen. - Bække bymænd havde stævnet dem for deres voldelige overlast, idet de havde bortført byhyrden, idet de har gjort ulovlig fart over marker og rejst vildtet i kongens vildtbane. Men Hans Aaråe af Holsted (herredsskriver ved Gørding-Malt herredsting) har pva. madame Anne Steffensdatter (Anne sl. Niels Nielsens) på Endrupholm fået resolution på en memorial til stiftamtmanden. Og der er et tingsvidne fra Gørding-Malt herredsting om Bække-mændenes formastelse den 5/5 på udsendingene fra Endrupholm .

Christen Mikkelsen af Spjarup ctr. Niels Jensen ibidem. 26/7

269:

1715 - 19. juli:

269b:

Hans Hansen Snedker af Gejsing ctr. Hans Poulsen og hustru Sidsel Jørgensdatter for skældsord, der blev udtalt i Hans Poulsens hus i Gejsing for 14 dage siden. ægteparret gør afbigt.

270:

Jacob Sørensen i Uhre ctr. Søren Jepsen m.fl. af Jordrup. Udsat til 26/7, men ikke set igen. - Jacob Sørensen er blevet frastjålet en stor del af sine tørv, og Søren Jepsen har haft tørvene på sin vogn.

270b:

Regimentskriver Anders Rask får tingsvidne om nogle gårde, der har været brændt, men som er genopbygget med kongens hjælp: Karen sal. Jørgen Rasmussens gård i Vester Vamdrup, Markus Nissens, Mikkel Laugesens og Iver Tullesens gårde i Dollerup. - Gårdene er beskrevet med hensyn antal af fag i sals- og udhuse, bygningsmateriale og i et vist omfang indbo.

271:

Regimentskriver Anders Rask får tingsvidne om den store skade, der ved et uvejr er sket nogle gårde i Gelballe med disse beboere: Mads Buch, Hans Thomsen, Jørgen Nielsen, Niels Iversen og Christen Jensens enke.

271b:

1715 - 26. juli:

Forhenværende kyrasser Peder Nielsen Ravn i Lejrskov får tingsvidne mod sin forhenværende (været) hustru Lene Jepsdatter, nu i Jordrup, ang. hendes utilbørlige og letfærdige forhold i ægtemandens fravær, da han var udkommanderet i kongens tjeneste i Holland, idet hun da tre gange lod sig besvangre og ved andre, fremmede karle avlede og fødte uægte børn imod lovens og ægteskabets pligt. Der er attest fra sognepræsten om, at hun første gang blev besvangret i 1712 ved en rytter ved navn Hans Vorbasse, med hvem hun avlede 2 børn, og dernæst i 1714 blev besvangret af en rytter ved navn Peder Jensen, med hvem hun bortgik af sognet og fulgte med ham sønderud. Da denne rytter havde fået sin afsked, kom hun tilbage med ham og fødte det 3. slegfredbarn. - Der foreligger stævning fra Ribe domkapitel til tamperdagen den 18/9.

272b:

12/7. Christen Mikkelsen af Spjarup ctr. Niels Jensen ibidem for skældsord på grandestævnet forleden søndag. Niels Jensen har bl.a. givet Christen Mikkelsen vedernavn og skældt ham ud for en fuxsvans. - Idag bliver der indgået forlig og gjort afbigt.

Forpagteren på Amnitsbølgård Markus Sonniksen fremlyser en hest 1. gang.

273:

1715 - 2. august:

Hospitalsforstander Jens Flye af Kolding tinglyser opbydelse og advarsel ctr. hospitalsbønderne Hans Steffensen og Hans Hansen i Vorbasse 1. gang.

Forpagteren på Amnitsbølgård Markus Sonniksen fremlyser en hest 2. gang.

1715 - 9. august:

273b:

Forpagteren på Amnitsbølgård Markus Sonniksen fremlyser en hest 3. gang.

Mette Pedersdatter, sal. Christen Jensens enke af Drabæk mølle ctr. debitorer. 23/8

274b:

Hospitalsforstander Jens Flye af Kolding tinglyser opbydelse og advarsel ctr. hospitalsbønderne Hans Steffensen og Hans Hansen i Vorbasse 2. gang.

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Niels Pedersen af Højen for vold mod trompeter Hans Andersens hustru ibidem. Varselsmændene ikke mødt til at afhjemle stævningen. Nyt stævnemål nødvendigt.

1715 - 16. august:

Jes Andersen af Store Anst får tingsvidne om et mageskifte, han indgik med Hans Jensen ibidem for 6 år siden. Det er vel muligt, at de havde hver fået en drik brændevin både tilforn og siden efter forliget, men ingen af dem var drukne i ringeste måde.

277:

Hans Olesen af Bølling ctr. Kirsten Nielsdatter ibidem, der skal have beskyldt ham for at udsprede et rygte om hendes datter Else Poulsdatter. Udsat til 30/8, men forinden er han selv blevet stævnet af Else Poulsdatter. Se 23/8

277b:

Enevold Sørensen af Høllund ctr. Hans Mortensen Orlov ibidem. 23/8

279:

Der lyses til offentlig auktion hos sognefoged Christen Eriksen i Seest over en del varer fra Niels Truelsen.

Hospitalsforstander Jens Flye af Kolding tinglyser opbydelse og advarsel ctr. hospitalsbønderne Hans Steffensen og Hans Hansen i Vorbasse 3. gang. - Fæsterne har ikke kunnet betale fuld landgilde, men har ydet årligt noget rug for dette ringe sted, for efterhånden at komme i stand og svare fuld landgilde, jvf. tingsvidne af 22/6 1714. Men som der er givne mangelsposter, må hospitalsforstanderen opbyde gården, om nogen vil tage den i fæste uden nogen fæstepenges erlæggelse og årligt svare til hospitalet fuld landgilde, som den blev svaret, inden den i polakkernes tid blev lagt i aske. Hvis en interesseret fæster henvender sig, skal de to mænd fra Vorbasse stævnes til tinget og der forpligte sig til at betale fuld landgilde. Og hvis de ikke vil, siger de sig selv fra deres gårde. - Der er nævnt et brev af 20/9 1691 fra Ribe til Jens Flye, om en person ved navn Hans Hansen af Vorbasse, der vil fæste en del af gården og leje den anden del.

279b:

1715 - 23. august:

280:

Amtsforvalteren ctr. Niels Truelsen af Seest. 30/8

16/8. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Hans Mortensen Orlov ibidem. 6/9

280b:

31/5. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 6/9

281:

Se 16/8. Regimentskriver Søren Hacksen for Else Poulsdatter af Bølling ctr. Hans Olesen ibidem. 6/9

283:

9/8. Mette Pedersdatter, sal. Christen Jensens enke af Drabæk mølle ctr. debitorer. 13/9

1715 - 30. august:

23/8. Amtsforvalteren ctr. Niels Truelsen af Seest. 13/9

283b:

1715 - 6. september:

23/8. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Hans Mortensen Orlov ibidem. 20/9

23/8. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 20/9

23/8. Regimentskriver Søren Hacksen for Else Poulsdatter af Bølling ctr. Hans Olesen ibidem. 20/9

284:

Regimentskriver Hacksen for Kirsten Pedersdatter af Ågørd (Peder Lofts datter og Søren Torsteds kone) ctr. Jørgen Skovløber og hustru af Ågørd. 20/9

285:

Oberforster Hans Bachman lader afhjemle syn på Rolles mølle med taxering af reparationsomkostninger.

285b:

1715 - 13. september:

23/8. Mette Pedersdatter, sal. Christen Jensens enke af Drabæk mølle ctr. debitorer. 20/9

286:

Thomas Jakobsen af Bindeballe ctr. Johannes Davidsen ibidem for vold mod Thomas Jakobsens hustru Else Thomasdatter, da hun ville genne hans bæster af deres toft. Forlig tilstræbes. Udsat til 20/9, men ikke set igen.

30/8. Amtsforvalteren ctr. Niels Truelsen af Seest. 11/10

286b:

1715 - 20. september:

Kgl. Maj.s herredsfoged Thomas Ebbesen fremløgger kgl. bestalling til at være herredsfoged her ved tinget.

6/9. Regimentskriver Hacksen for Kirsten Pedersdatter af Ågård (Peder Lofts datter og Søren Torsteds kone) ctr. Jørgen Skovløber og hustru af Ågård. Udsat til 11/10, men først set igen 2/11

287:

6/9. Regimentskriver Søren Hacksen for Else Poulsdatter af Bølling ctr. Hans Olesen ibidem. 11/10

6/9. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Hans Mortensen Orlov ibidem. 27/9

6/9. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 27/9

287b:

13/9. Mette Pedersdatter, sal. Christen Jensens enke af Drabæk mølle ctr. debitorer. 27/9

288b:

Regimentskriveren for Christen Nielsen af Verst ctr. Morten Nielsen ibidem. 11/10

290b:

Anders Hansen Risbøl af Asbo får tingsvidne ctr. Christian Bagger i Ribe og hans søn Frands Jørgensen. De begge har købt 8 kvier og 2 køer af ham, og de lovede at betale 66 sldlr. efter Tønder marked. Straks efter kom sønnen og købte en grå hest, og samtidig hentede han de kvierne og køerne.

291:

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. alle Bække bymænd. 11/10

291b:

1715 - 27. september:

20/9. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 11/10

20/9. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Hans Mortensen Orlov ibidem. 18/10

20/9. Mette Pedersdatter, sal. Christen Jensens enke af Drabæk mølle ctr. debitorer. - En af debitorerne er hendes svoger Eskil Jensen Smed i Nagbøl. Han har villet stille kontraregning, men kan intet bevise. Dette mellemværende blev afgjort i retten med, at de to parter lod deres fordringer gå lige op. - Dernæst gjaldt sagen kun Jep Nissen i Ø. Gesten og Niels Poulsen i Gelballe. - Dom: De to har haft gæld til Christen Jensen Møller. Den skal de betale.

292:

1715 - 4. oktober:

Mads Jensen af Dal pva. samtlige Dals beboere ctr. Thomas Mikkelsen og Hans Eskelsen i Hinnum. 18/10

293:

1715 - 11. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1716.

20/9. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. alle Bække bymænd. 25/10

293b:

20/9. Regimentskriver Søren Hacksen for Else Poulsdatter af Bølling ctr. Hans Olesen ibidem. 2/11

20/9. Regimentskriveren for Christen Nielsen af Verst ctr. Morten Nielsen ibidem. 18/10

13/9. Amtsforvalteren ctr. Niels Truelsen af Seest. 18/10

294:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Koed og Jens Christensen i Hjarup. 18/10

294b:

27/9. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 18/10

Hjarup mænd ctr. toldbetjente i Kolding. 25/10

295:

1715 - 18. oktober:

27/9. Enevold Sørensen af Høllund ctr. Hans Mortensen Orlov ibidem for hans forhold i markarbejdet til skade for naboerne. Han er sendrægtig med pløjen, sæd, engslæt, kornhøst og andet deslige og hegner ikke så godt som de andre. Et par af hans bæster er blevet taget ind i Enevold Sørensens gård, fordi de har gået i hans korn, men Hans Mortensen Orlovs kone har taget dem ud igen. Og da Enevold Sørensens kone protesterede og sagde, at det var imod loven, skal hun havde sagt noget om, at hun ikke agtede loven. Hans Mortensen Orlov skal også have truet Enevold Sørensens dreng med så mange ulykker, som der var hår på hans hoved, og kaldt ham en rakkerknægt. - I retten er et vidne blevet spurgt, om Høllund by havde nogen vide eller vedtægt, der forpligtede bønderne til at gøre mark- arbejde til bestemte tider, men det vidste vidnet ikke af. På spørgsmålet om, hvad skade naboerne kunne have af, at Hans Mortensen Orlev gjorde markarbejdet senere end de andre, svarede samme vidne, at naboerne er nødt til at holde kvæget væk fra marken på de steder, hvor Hans Orlovs korn står ude eller uhøstet; ellers tager han kvæget ind. - Hans kone, Anne Kortsdatter, har tilstået i retten, at hun havde taget mandens heste tilbage fra Enevold Sørensens gård, men det var, fordi hun mente, de ikke havde gjort ham nogen skade. At hun skulle have sagt noget, der kunne forurette kongen eller loven, benægter hun. - Idag bliver der indgået forlig. De tager hinanden i hånden, og Hans Orlov lover at holde fred med Enevold Sørensen og hustru, både med ord og tale, hegning, fredning, pløjning, sædhøst, engslæt og i alle andre optænkelige måder og det i rette tid uden al påklage. - Tingsvidne.

296:

Amtsforvalteren ctr. Søren Lauridsen i Bække. 25/10

Christen Møller af Dons mølle ctr. Søren Lauridsen i Bække. 8/11

296b:

4/10. Mads Jensen af Dal pva. samtlige Dals beboere ctr. Thomas Mikkelsen og Hans Eskelsen i Hinnum. 2/11

Mons. Christoffer Krøll i Løvlund ctr. Jakob Andersen i Billund for skældsord. Der gøres afbigt.

297:

11/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Koed og Jens Christensen i Hjarup. 25/10

297b:

11/10. Regimentskriveren for Christen Nielsen af Verst ctr. Morten Nielsen ibidem. 25/10

11/10. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 25/10

11/10. Amtsforvalteren ctr. Niels Truelsen af Seest for bygfældighed og restancer. Synsmænd har vurderet brøstfældigheden til 44 rdl. 4 mk. 6 sk. imod værdi af indbo, bæster m.v. for 127 rdl. Der er en restance på 177 rdl. 2 mk. 8 sk., så Niels Truelsen er ialt skyldig 181 rdl. 3 mk. 10 sk. - Dom: Han skal betale gælden og skaffe sin gård forsvarligt bebygget og i fuldkommen stand efter lovens 3-13-1 inden 15 dage - eller have sit fæste forbrudt.

1715 - 25. oktober:

298:

Laurids Henriksen Ammeletsbøl, byfoged i Fredericia og herredsfoged i Elbo, Brusk og Holmans herreder, er anordnet til sættefoged i følgende sag:

18/10. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. 8/11

298b:

11/10. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. alle Bække bymænd. Udsat til 2/11, men først set 8/11

18/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Koed og Jens Christensen i Hjarup. 8/11

18/10. Regimentskriveren for Christen Nielsen af Verst ctr. Morten Nielsen ibidem. - I stævningen har regimentskriveren ikke blot anklaget Morten Nielsen for vold mod Christen Nielsen men også for ulydighed mod regimentskriverens ordrer. Tvisten har drejet sig om et stykke jord, som skulle tilhøre Christen Nielsen (Christen Mosegaard), men som Morten Nielsen har taget fra ham trods regimentskriverens forbud til ham mod at befatte sig dermed. På et grandestævne en søndag i september havde Morten efterlyst noget boghvede, som var blevet tyvstjålet fra hans ager. Christen Mosegaard svarede, at det havde han taget efter øvrighedens befaling, men Morten blev ved: det var tyvstjålet, og hvis han havde truffet Christen på ageren, så skulle en af dem have fået en ulykke. Hvortil Christen svarede, "Du skulle have kysset mig i min røv". Og så kom de i slagsmål. De andre skilte dem ad. Men det kom til fornyet skænderi og påfølgende slagsmål. Mortens søster Maren Nielsdatter kom løbende til med en stav, som hun slog Christen over benet med. Jens Madsen, et af vidnerne, tog den fra hende. Hun greb en anden stav, som en af de andre havde i hånden. Den var rådden, og den tog Jens Madsen også fra hende. Så tog hun sine træsko på fødderne og sparkede Christen på benene, mens han lå på jorden. Så fik granderne dem skilt ad igen, men Morten sagde, at den, der havde skilt dem ad, skulle have skam, thi ellers skulle en af dem have fået en ulykke. Christen Nielsen spurgte nu, om de ville myrde ham på grandestævne, men granderne svarede ham, at han skulle hente videbrevet i sit eget hus, så skulle der ske ham ret. Han kom ikke med det, hvorfor to mænd blev sendt til hans hus for at hente det; men de fik det ikke, for da var Christen allerede taget afsted til regimentskriveren for at klage. - Rasmus Hansen, sognefogeden i Verst havde den 15/5 med flere grander været forsamlet på den omtvistede ager, men parterne havde været uvillige, så der intet synderligt blev forrettet. Men efter regimentskriverens yderligere ordre havde han med to mænd gjort forbud for Morten Nielsen mod at befatte sig med ageren. - Idag beklager Morten Nielsen sin ubesindighed og uvillighed mod sin øvrighed og beder både regimentskriveren og Christen Nielsen om forladelse og gør afbigt.

299:

18/10. Amtsforvalteren ctr. Søren Lauridsen i Bække. 2/11

299b-300:

Disse tvende sider papir, nemlig denne på folio 299 - og denne på folio 300 - er af forseelse og udi hast ved aftenens mørkning omkast og ingen rettergangssager derpå bleven skrevet, eller kan skrives. Bartram Pedersen, pria.

300b:

11/10. Regimentskriver Anders Rask for en del rytterbønder i Hjarup ctr. toldbetjente i Kolding. 2/11

301:

1715 - 2. november:

301b:

18/10. Mads Jensen af Dal pva. samtlige Dals beboere ctr. Thomas Mikkelsen og Hans Eskelsen i Hinnum. 15/11

Se 20/9. Regimentskriver Hacksen for Kirsten Pedersdatter af Ågård (Peder Lofts datter og Søren Torsteds kone) ctr. Jørgen Jensen Skovløber og hustru Mette Jensdatter af ÅgÅrd. - Man har hØrt Mette Jensdatter kalde Kirsten Pedersdatter for en tyv. Bendix Funck, der er de indstævnedes forsvarer, har forsøgt sig med det spørgsmål, om ikke Kirsten Pedersdatter først havde kaldt Mette for en kanalje og hore, men det havde ingen hørt, og heller ikke, at Peder Loft havde tilskyndet sin datter til at få et skænderi igang. Derimod er der vidner på følgende ordskifte: "Du er en tyv". - "Det skal du selv være, indtil du mig sligt lovligt overbeviser". - "Du er dog en tyv, for dine træskospor står kendt, som du besteg mit havegærde". - Dom: Mette Jensdatter af Ågård har uden ringeste grund overvældet Kirsten Pedersdatter med mange grove ubekvemsord hende til fortræd og skår på ærlige navn og rygte. Hun skal for sin ublu skældsord gøre Kirsten Pedersdatter fornøjelig og offentlig erklæring og afbigt på behørige steder. Hendes påsagn bør aldrig komme Kirsten Pedersdatter til nogen præjudice eller æres forklejnelse. Se 20/12

302:

11/10. Regimentskriver Søren Hacksen for Else Poulsdatter af Bølling ctr. Hans Olesen ibidem. - Sagen er i retten begyndt med, at Hans Olesen har sigtet Else Poulsdatters mor Kirsten Nielsdatter, fordi hun skulle have beskyldt ham for at udsprede et rygte om datteren. Men i resten af sagens forløb er det datteren, der er sagsøger, og Hans Olesen, der sagsøgt. - Efter sidste Olufdags marked i Kolding har der været en sammenkomst hos Niels Sørensen i Bølling, og her skulle efter rygtet Hans Olesen have sagt, at Else Poulsdatter havde fået et barn med en af de svenske krigsfanger og kastet barnet fra sig. Hendes broder Otte Andreas Poulsen af Bølling havde forsøgt at efterspore rygtet; men Niels Sørensen havde været drukken og kunne intet huske, og hans kone havde også nægtet kendskab dertil. Han havde også spurgt Hans Olesen, om han ville stå ved, hvad han havde sagt, og Hans Olesen havde talt om, at han kunne udlægge den, der havde sagt det til ham. En ekstra afhøring af Niels Sørensen og hans hustru havde ikke bragt sandheden nærmere. Nogle har hørt, at Hans Olesen skulle have udspredt rygtet, men ingen har hørt ham selv fremsætte påstanden mod Else Poulsdatter. - Dom: Hans Olesen har tilbudt sin benægtelses ed, og ingen har kunnet bevidne, at han enten hemmeligt eller åbenbart skulle have sagt noget til Else Poulsdatters nachdel. Så bør han være fri for hendes tiltale. Og siden rygtet alene flyder af løs snak, som ingen rimelighed og beviselig sammenhæng har, så bør ikke heller sligt komme til skade for Else Poulsdatters gode navn og rygte.

302b:

25/10. Amtsforvalteren ctr. Søren Lauridsen i Bække. - Dom: Søren Lauridsen har tilstået sine restancer, ialt godt 50 rdl., på den selvejergård, han har ejet og beboet i Harte (for landgilde og hoveri til kongen). Han skal betale inden 15 dage eller lide nam i sit gods og midler. Amtmanden har udsat 9 rdl. til moderation. Hvis kammerkollegiet godkender denne post, skal amtsforvalteren vederlægge Søren Lauridsen beløbet.

Regimentskriver Søren Hacksen for Jens Sørensen i Høllund ctr. Maria Andersdatter, nu i Vork. 15/11

303:

25/10. Regimentskriver Anders Rask for en del rytterbønder i Hjarup ctr. toldbetjente i Kolding. - Rytterbønderne havde indstævnet nogle toldbetjente fra Kolding og vadestedsrideren Henrik Mandra i Seest for den formastelige gerning, at de skulle have forsøgt at bemægtige sig 28 stk. kvæg fra Hjarup mark og bagefter vidnet i egen sag på Kolding byting og krævet en bod på 50 rdl. - Med Anders Hansen Risbøl fra Asbo som formand for synsmændene Christen Kjeldsen i Kragelund, Jens Andersen i Skanderup, Jens Hansen i Horskjør og Peder Pedersen i Øster Vamdrup er der blevet holdt syn på de marker, hvor kvæget er blevet antruffet, samt på selve kvæget. Synsmændene har fået påvist skellet til Reichlandseg, som ligger på den holstenske side, og til Øster Vamdrup, hvor mænd derfra har bekræftet skellene. De har foretaget en del opmålinger i gaid (á 3 alen) og har således konstateret, at det sted, hvor kvæget blev opbragt, var langt fra landeskellet. Og vidner fra Øster Vamdrup har bekræftet, at så længe de kan mindes (op til 50 år), har Hjarup bymænds kvæg gået i fællesgræsning med Øster Vamdrups hvert år af alle upåanket. Først har kvægets ejermænd udpeget hver deres kreaturer, som er beskrevet på hår og lød: Jens Snogdal 6 stk., Christian Madsen 4 stk., Knud Buch 4 stk., Morten Sørensen 4 stk. og Svend Christensen 10 stk. - Toldbetjentene var blevet stævnet til at overvære synet, og først efter at man havde ventet på dem fra kl. 10 formiddag til kl. 3 eftermiddag, var man gået i gang med synet. - I sagen ved Kolding byting var Christian Madsen blevet nævnt som en af dem, der havde været med til at hindre toldbetjentene i at tage kvæget med sig, hvorfor han i retten har tilbudt sin ed på, at det var han ikke, hvilket han vil kunne bevise ved Jesper Sørensen og Jens Christensen af Hjarup. Og han tilbyder sammen med de øvrige, der er dømt ved Kolding byting, nemlig Svend Christensen, Christen Svendsen, Knud Buch og Jens Snogdal ed på, at det kvæg, der er nævnt i synet og specificeret på hårlød, tilhørte dem selv, samt at de ikke vidste, at det var kgl. toldbetjente, eller hvem det var, der ville borttage kvæget, og det var på grund af aftenens mærke. De blev først klar over deres identitet, da de vendte tilbage næste dag for at bese kvæget i nærværelse af amtmandens fuldmægtig. Men de fik ikke lov til at aflægge ed om noget, der var ført vidner om i Kolding byting. - Christen Thomsen, byens fæhyrde, bekræfter, hvad der er sagt om ejerforholdet. Kvæget har gået i græsning hele sidste sommer overalt på Hjarup mark, særdeles når auret var opgivet, da alt byens ledige kvæg går ude både nat og dag og undertiden bliver tilset af byens hyrde, indtil det indbindes på vinterfoder. Hyrdens udsagn bekræftes af Mikkel Jørgensen, Hans Jepsen, Gregers Thomsen, Laurids Jepsen, Laurids Nielsen og Jep Christensen, alle af Hjarup. De fortæller også, at dagen efter episoden kom toldbetjentene igen til Hjarup i følge med amtmandens fuldmægtig Hans Svendsen, og da blev kvæget fremvist uden modsigelse eller hindring. Det var ikke alt kvæget, der kunne samles, og det var fordi nogle af ejerne ikke var hjemme; men toldbetjentene kunne få kvæget at se på forlangende, som det kunne være sket ved synet. - Tingsvidne.

306:

1715 - 8. november:

18/10. Christen Møller af Dons mølle ctr. Søren Lauridsen i Bække. 15/11

306b:

25/10. Amtsforvalteren ctr. Søren Pedersen af Seest. - Den første stævning blev erklæret ugyldig, fordi den ikke var blevet underskrevet af varselsmændene, men af amtsforvalterens fuldmægtig Thomas Ebbesen. Sagen er trukket i langdrag, bl.a. fordi Niels Lottrup, herredsfoged for Nørvang-Tørrild herreder, der var blevet anordnet som sættefoged, ikke mødte. Så blev Fredericias byfoged Laurids Henriksen Ammeldsbølle anordnet som sættefoged, og idag afsiger han dom med følgende meddomsmænd: Anders Joensen, Peder Michelsen, Laurids Christensen, Anders Jensen, Peder Pedersen, Søren Jørgensen, Peder Pedersen Vestergaard og Peder Christensen, alle af Egtved. - I tingsvidne af 15/1 fra Tystrup herredsting forklares med Jes Tækkers og hustrus egen bekendelse i deres egen sag, at Søren Pedersen af Seest, nu boende i Skalborg, i 1714 skulle have til Jes Tækker og hustru solgt et slagtenød, som borgeren Henrik Raun af Kolding har vedkendt sig, idet han afskar det ene øre og tog det med sig m.v. Men Søren Pedersen tilstår ikke at have solgt slagtenødet til Jes Tækker og hustru eller at have handlet med dem i nogle år, og langt mindre vil han hjemle dem denne ko, og vidnerne i denne sag har kun vidnet om, hvad de har hørt af ægteparrets mund. Så eragtes ikke, at det nævnte tingsvidne er så tilstrækkeligt, at beskyldningen kan præjudicere ham, men han frifindes for tiltale i denne sag, og Jes Tækker og hustru må selv efter lovlig gænge og medfart være ansvarlige for den ko, som borgeren Henrik Ravn har vedkendt sig, om han formener sig derom videre prætentioner for bemeldte ko at påtale lade.

307:

25/10. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Koed og Jens Christensen Snogdal i Hjarup. Udsat til 15/11, men ikke set igen. - Regimentskriveren (der ikke er regimentskriver for rytterbønderne i Hjarup sogn) har ved Kolding byting søgt konfiskation af 8 stude, der er blevet attrapperet syd for åen. Anklagen gælder vistnok smugleri, "hvormed I meget dumdristigt har søgt at kongens interesse besvige".

25/10. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. alle Bække bymænd. 22/11

1715 - 15. november:

8/11. Christen Møller af Dons mølle ctr. Søren Lauridsen i Bække for gæld. Udsat til 29/11, men ikke set igen.

2/11. Regimentskriver Søren Hacksen for Jens Sørensen i Høllund ctr. Maria Andersdatter, der nu er hos sin stedfar Laurids Lauridsen i Vork. Udsat til 6/12, men ikke set igen. - Hun har to gange fået fæstepenge af Jens Sørensen, men har dog ikke indfundet sig i tjenesten i rette tid. Stævningen gjaldt også Laurids Lauridsen, der har huset og hælet hende.

2/11. Mads Jensen af Dal pva. samtlige Dals beboere ctr. Thomas Mikkelsen og Hans Eskelsen i Hinnum. - De er blevet stævnet af Dals beboere, fordi de ikke længere vil være med til at levere lyng til reparation af kirkevejen. Vidner fra Hinnum har bekræftet, at hver gård der plejer at levere et læs hø årligt, når vejen skal repareres, og det har de lovet at blive ved med. Men Thomas Mikkelsen har hævdet, at de ikke må gøre det for deres husbond (kaptajn Brahe til Engelsholm). Så har Mads Jensen krævet, at de to bønder enten er med som tidligere eller afholder sig fra at benytte kirkevejen. - Dom: Som Mads Jensen for alle beboere i Dal beviser, at Hinnum bymænd altid, når det gjordes fornødent, har anskaffet til deres fælles kirkegangstis vedligeholdelse årlig af hver gård et læs lyng og derimod den af Dal bymænd repareret, hvilket Hinnum bymænd forbinder sig til fortsat at efterkomme undtagen Thomas Mikkelsen og Hans Eskelsen, og da det bevises, at disse i forrige åringer har contribueret til stiens vedligeholdelse og uden modsigelse har haft gang og fart frem og tilbage, og at de ikke lovligt har frasagt sig deres videre betjening, så bør de af deres påboende gård herefter tillige med deres naboer at anskaffe ermeldte lyng årligt til dens reparation, efter at de derom i rette tid er blevet advaret, helst det befindes til hele Hinnums bys gavn og nytte. Hvis de forsømmer af modvillighed, da skal de udpantes til arbejdets betaling, for så vidt det med rette vedkommer deres anpart.

307b:

Regimentskriver Rask får tinglæst et ligsyn: Fire synsmænd har været forsamlet på Vranderupgård efter herredsfogedens anmodning for at syne i hans overværelse et kvindfolk eller betler, Karen Nielsdatter af Hjarup, som fandtes død liggende i en bageovn. Da de fik hende ud og hendes klæder aftrukket, fandtes hun overalt oventil, ansigt, bryst, ryg og arme, ganske af ovnens varme at være ligesom stegt og huden i særdeleshed på ryggen i store lapper sprukken, men hvad fødderne og benene angår, derpå var ingen kendetegn til dødsfald, såsom samme lå ud til ovnmunden. Hvorledes hun der var indkommet, berettede en fra først til sidst hos hende værende betler, Anne Jesdatter af Øster Vamdrup: hun havde, formedelst hun var frossen, søgt varme for ovnen og de var omsider krøbet derind begge to. Anne Jesdatter lå hos hende en times tid og gik så ud, mens den anden var faldet i søvn og blev liggende. Det berettes, at den dødfundne har været som den, der ikke har sin fulde fornuft og altid var gået i barndom. Synsmændene mener, at ovnens varme efterhånden har tilredt hende således, at hun med det samme i søvnen er bortdød.

308:

1715 - 22. november:

308b:

8/11. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. alle Bække bymænd. 29/11

Jens Andersen af Skanderup fremlyser 2 plage 1. gang.

Bendix Christensen i Uhre fremlyser en stud.

Oluf Jensen af Borlev får tinglyst en kontrakt (aftægts- eller måske rettere fledføringskontrakt). Karen Poulsdatter, enke efter sal. Thomas Ravn tilforn boende på Hjelmdrupgård, skøder og overdrager iht. lovens pag. 670-671, art. 9 til Oluf Jensen og hustru Else Joensdatter Griis (hendes sal. søsters datter), boende i Borlev i Starup sogn, alle sine midler, hvad hun ejer eller kan komme til at eje, mod skikkeligt ophold, klæde og føde og alt andet til nødtørftigt livsophold hos dem selv på deres gård i Borlev med forsvarligt husværelse for sig selv og en pige (samt yderligere specifikationer).

309b:

1715 - 29. november:

Jens Bindeballes arvinger får (ved Jep Nielsen Bredstrup) tingsvidne om arveret. Søren Christensen Bindeballe er fuldbroder og Christen Poulsen i Bindeballe og Hans Poulsen Bindeballe halvbrødre. Karen, Margrethe og Maren Christensdatter er hans helsøstre, og Anne Margrethe Poulsdatter halvsøster. Der er ingen nærmere arvinger. Christen Sørensen i Bindeballe er død for ca. 30 år siden og deres moder for 6 år siden.

310:

Jens Andersen af Skanderup fremlyser 2 plage 2. gang.

22/11. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. alle Bække bymænd ang. 40 slettedaler, som han har sagt god for hos madame sal. Niels Nielsens på Endrupholm. - Efterhånden har alle betalt, og nu mangler kun Poul Andersen. - Dom: Jep Nielsen Bredstrup har fremvist en forskrivning underskrevet 14/7 af alle Bække bymænd, også af Poul Andersen. Han skal betale.

310b:

Regimentskriver Anders Rask for tinglæst et ligsyn. To synsmænd har i Jørgen Nielsens gård i Gelballe synet den døde Jørgen Nielsen i overværelse af herredsfogeden og regimentskriverens fuldmægtig Knud Andersen. Jørgen Nielsen lå på strå, og efter at man havde afklædt ham, fandt man ikke det allerringeste sår, der kunne medføre døden. Men synsmændene har hørt, at Jørgen Nielsen i nogen tid har været svagelig og af besvimelse meget incommoderet, så de slutter, at da han kom til det morads på Gejsing gade, er han blevet angrebet af sin svaghed og i sådan en alteration er bortdød. En skade på hans venstre ben fik han, da han var med i Vamdrup at indbrænde svin på olden, idet hesten trådte på ham. Siden har han gået ved sin plov med et låddent stykke skind om benet, men det sår har ikke forvoldt hans død. - Man havde fundet ham i et morads inde i gyden ved Peder Jørgensen Basses gård, hvor han var faldet af sin hest. Han blev taget op, afklædt og renvasket, og man fandt intet tegn på dødsårsag. - Christen Jensen af Gejsing havde den 20/11 set Jørgen Nielsen komme ridende over sin toft vestpå og senere om aftenen, da han stod og skar hakkelse, så han ham komme ridende sydpå gennem Peder Jørgensen Basses gård ad gyden. Og næste dag ved middag, da vidnet kom fra mølle og ville køre forbi gyden, så han noget ligge derinde. Han gik så fra sin vogn og ville se, hvad det var, og fandt så Jørgen Nielsen ligge død der. Han gik omkring til beboerne i byen og fortalte, hvad han havde fundet. Så forsamlede alle bymændene sig og så, hvad der forefandtes. De sendte straks bud til hustruen i Gelballe. På spørgsmålet, om Jørgen Nielsen havde været drukken, svarede vidnet, at da han så ham komme ridende, huggede han til fremme på hestene, men enten det var af drukkenskab eller for den stærke modvind, vidste vidnet ikke. - Sidsel Jørgensdatter (Hans Poulsens kone) har vidnet om omstændighederne forinden: Jørgen Nielsen var kommet for at købe 2 skp. sæderug. Da var han vød og kold og holdt sig til varmen, og derfor gav hun ham på begæring brændevin for ca. 1 sk. Noget efter ville han have talt med Hans Poulsen, der ikke var hjemme. Der blev sendt bud efter ham, men han kom ikke, hvorfor Jørgen Nielsen gik hen til ham. Siden kom Jørgen Nielsen tilbage sammen med Hans Poulsen og Morten Basse, og han beklagede sig, at han endnu var meget kold, og bad hende inderligt om noget brændevin, hvori hun sig undskyldte. Men de flyede hun for hans inderlige begærings skyld dem så meget som for 1½ sk. brændevin, hvilket de alle tre uddrak og noch lige så meget, som de ligeledes uddrak, og derpå tog Jørgen Nielsen afsted, idet han takkede for god medfart og skænk, og red så bort før aften, så han mageligt med dagen kunne være kommet hjem til Gelballe. - Der er også vidner, der bekræfter, hvorledes han fik sit sår på benet.

312b:

1715 - 6. december:

Jep Nielsen Bredstrup får på vegne af Christian Ratken af København tingsvidne om Jens Christian Bindeballes rette arvinger. (Se 29/11). Christian Ratken får fuldmagt til at indkassere arvelodderne.

313:

1715 - 13. december:

Amtsforvalteren ctr. Appolonia Poulsdatter i Vranderup. 10/1-1716

314b:

Søren Lauridsen af Bække for tinglæst et skøde fra Niels Lomholt, fourageskriver for hæren, på det kirkeboel i Bække, der kaldes Bække kro, som han har arvet efter sin svigerfar Hans Lund, fordum kontrollør i Kolding, på vegne af sin hustru Johanne Lucia Lund. Skødet er til Søren Lauridsen og hustru Sidsel Pedersdatter. - Dernæst får Søren Jensen af Vittrup på vegne af provst Lucas Debe i Præstkær tinglæst skøde på samme kro til Lucas Debe og hustru Ellen Simonsdatter Kjærulf.

316:

1715 - 20. december:

Musikant Henrik Henriksen i Kolding får tinglæst sit kgl. privilegium med stiftamtmandens repartition, om at Henrik Henriksen frem for alle andre skal betjene og opvarte til alle bryllupper og værtskaber i en række nærmere angivne sogne (bl.a. hele Anst herred), hvor aldeles ingen med musikalske instrumenters betjening eller opvartning må gøre Henrik Henriksen nogen indpas eller der i så måder lade sig bruge under 10 rdl. til straf for hver gang sligt befindes.

Regimentskriver Anders Rask ctr. Arendt Pedersen fra Kragelund. 10/1

316b:

Se 2/11. Jørgen Skovløber gør på vegne af sin hustru Mette Jensdatter afbigt over for Peder Lofts datter af Ågård Kirsten Pedersdatter, og betaler 2 rdl. - Tingsvidne.

Og så er dette idag den sidste tingdag, her vorden holdt i dette gamle år 1715 ting og ret. Den almægtige, gode Gud forlene udi det tilkommende nye år 1716 et glædeligt, fredeligt og lykkeligt år.

 

1716

317:

1716 - 10. januar:

I Jesu Christi navn begynde vi her på Anst, Jerlev og Slavs herredsting at holde ting og ret første tingdag udi dette nye år, da der skrives anno 1716, fredagen d. 10. januari, hvor retten samme tid og dag blev besat og betjent af Thomas Ebbesen på Amhede, herredsfoged, og Bartram Pedersen i Jordrup, herredsskriver, med 8 tingmænd: Christen Poulsen, Søren Jepsen, Laurids Tyboe, Mogens Madsen, alle i Jordrup, Jens Jørgensen i Knudsbøl, Peder Pedersen ibidem, Niels Nielsen i Vork og Niels Pedersen ibidem.

13/12. Amtsforvalteren ctr. Appolonia Poulsdatter i Vranderup. 24/1

20/12. Regimentskriver Anders Rask ctr. Arendt Pedersen fra Kragelund. 17/1

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. ridtmester Brinck til Haraldskær. 24/1

318b:

1716 - 17. januar:

10/1. Regimentskriver Anders Rask ctr. Arendt Pedersen fra Kragelund. 24/1

1716 - 24. januar:

10/1. Amtsforvalteren ctr. Appolonia Poulsdatter i Vranderup. 7/2

319:

10/1. Regimentskriver Anders Rask ctr. Arendt Pedersen fra Kragelund. 7/2

10/1. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. ridtmester Brinck til Haraldskær. 7/2

319b:

Peder Mortensen Orlev af Jerlev ctr. Hans Mortensen Orlev af Høllund. 14/2

1716 - 31. januar:

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg møller får tingsvidne på vegne af præsten Jens Andersen Høeg i Gamst, der må afstå fra at ægte tolder Jacob Lunds datter i Fredericia, Sidsel Margrethe Barmer. Tolderen synes at havde forsøgt at nedlægge forbud imod, at præsten indgår andet ægteskab. To breve læses i retten og gengives i deres fulde ordlyd, et fra præstens far Anders Jensen i Ålborg, og et, som præsten selv har sendt tolderen med beskikkelsesmænd. Præsten hævder, at han ikke har givet ægteskabsløfte, og at han må afstå fra ægteskab, da det viser sig, at han og jomfruen er beslægtede i tredie led, idet de er næstsøskendebørn.

322:

1716 - 7. februar:

24/1. Regimentskriver Anders Rask ctr. Arendt Pedersen fra Kragelund. Udsat til 21/2, men først set 28/2

322b:

Regimentskriver Rask ctr. Hans Pedersen i Glibstrup og Maren Smedekone. Udsat til 28/2. Se ogsø 21/2.

Amtmanden ctr. Søren Deiegaard i øster Vamdrup og Christen Poulsen i Bøgvad. 21/2

323:

24/1. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. ridtmester Brinck til Haraldskær. 21/2

323b:

Tøger Pedersen af Kragelund får tingsvidne på sin arveret efter sønnen Christen Tøgersen, som sidst tjente på kongens orlogsflåde.

24/1. Amtsforvalteren ctr. Appolonia Poulsdatter i Vranderup. 21/2

1716 - 14. februar:

24/1. Peder Mortensen Orlev af Jerlev ctr. Hans Mortensen Orlev af Høllund. 28/2

324:

Hans Hansen af Verst ctr. Karen Jensdatter på Røjgård. 28/2

325:

1716 - 21. februar:

7/2. Amtsforvalteren ctr. Appolonia Poulsdatter i Vranderup. - Hun er Rasmus Kruses tjenestekvinde og har den 15. april med heste og vogn overkørt Poul Hansens steddatter i Seest. På vejen gennem Seest uden for Niels Truelsens havegærde blev hestene noget selvrådige og ville ind i Bertel Hansens port, som stod åben. Her lå der nogle børn, og idet hestene sprang til siden, skete ulykken. Herom har bl.a. Mads Jessen af Seest og Vranderup mølle vidnet. Han var undervejs kommet med på vognen, hvor han havde siddet med benene ud til den ene side. Appolonia havde gjort sit bedste for at styre hestene. Hun havde ikke kunnet se børnene, før end de var lige foran hestenes fødder. Et større barn havde taget et af de små, men det tredie barn kom under hestene. Det var sl. Bertel Madsens barn og Poul Hansens steddatter Anne Bertelsdatter. - Amtsforvalteren har krævet hende dømt efter lovens 6-11-1, og hvis ikke hun kunne betale, skulle hun lide på kroppen. - Dom: Ihvorvel amtsforvalterens fuldmægtig har påstået, at Appolonia Poulsdatter skulle betale for Poul Hansens steddatter, som hun har overkørt sidste sommer, for vådesgerning m.m., så ses ikke, slig påstand kan bifaldes, idet hun i sit indlæg 7/2 edeligt bekræfter, at barnet, mens hestene var i fuldt løb, kom ud fra Niels Truelsens kålhavegårde og løb lige ind under hestenes fødder og i så måde selv har været årsag til sit dødsfald. Poul Hansen har også frafaldet den prætention, han som eftermålsmand efter lovens 6-11-1 kunne have på den dødes arvingers vegne. - Thi bør Appolonia Poulsdatter derfor fri at være og hun alene at betale til de fattiges kasse for hendes uforsigtighed til en afsoning fire lod sølv.

325b:

Se 7/2. Hans Pedersen af Glibstrup har stævnet Maren Smedekone (enke efter Johan Smed), der opholder sig hos Jes Degn i Store Anst, fordi hun har sigtet ham som barnefader i Anst kirke ved sin deceptions udstelse. Han aflægger sin benægtelses ed. Maren vil fremlægge attest fra præsten, men den er på ustemplet papir og bliver derfor afvist. Se 28/2

326:

7/2. Amtmanden ctr. Søren Deiegaard i Øster Vamdrup og Christen Poulsen i Bøgvad. 6/3

7/2. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. ridtmester Brinck til Haraldskær ang. Laurs Jensen, som har taget tjeneste hos Ole Balle i Rue på kort tid imod sin husbonds og Brincks forsikring om, at han ikke skulle blive indrulleret til soldatertjeneste. Brincks advokat Jens Lottrup har forsøgt at afvise søgsmålet med den begrundelse, at Laurids Jensen allerede er blevet overbevist om undvigelse af tjeneste fra Haraldskærs gods. Men Peter Høeg (for regimentskriveren) kan afvise, at det er tilfældet, da der ikke foreligger nogen stævning til Laurids Jensen på hans nuværende bopæl hos Søren Madsen i Horsted. - Laurids Jensen har selv i retten beskrevet, hvad der er sket. Det var 8 dage før sidste påske, da han var hjemme hos sin fader Jens Lassen, en rytterbonde i Højen. Da kom Hans Jørgensen af Hjortbjerg mølle og begærede, at han skulle komme med til Ole Balle af Rue, som da var i Nr. Vilstrup. Laurids fulgte med, men da de kom til Nr. Vilstrup, var Ole Balle vendt tilbage til Rue. Så fulgte Laurids med til Rue. Her bad Ole Balle ham om at tage tjeneste fra påske til mikkelsdag, hvilket Laurids samtykkede i på den måde, at ridtmester Brinck ville give ham sin hånd på stemplet papir, at han, når ham behagede, igen måtte drage derfra til ryttergodset uden al forhindring. Det lovede Ole Balle i to mænds tilstedeværelse at ville sikret ham. Så begav Laurids sig i tjeneste hos ham. Men Ole Balle skaffede ham ikke den ønskede friseddel, hvorfor han selv gik til ridtmester Brinck og begærede den af ham. Brinck svarede, at sådan en seddel havde han udgivet to gange før, og det ville han ikke gøre igen; men han ville forsikre ham, at ingen tog ham til soldat, hvis blot han ville blive i sin tjeneste. Så en søndag før mikkelsdag kom der tre karle, som var udsendt af ridtmesteren, til Laurids i Tved, og de bad ham følge med til Vejle og hjælpe med at drive noget kvæg. Han fulgte med. I Vejle kom ridtmesteren til ham og talte med ham om kvægdriften og bad ham ellers om at følge med hans folk ud på et skib for at hjælpe noget gods i land, som tilhørte etatsråd Krabbe på Bjerg. Da han var kommet ud på skibet, gik de andre i land igen, og han måtte blive på skibet. Der bad man ham om at stille sig tilfreds; han skulle være soldat, og imorgen skulle han få 10 rdl. Dem nægtede han at modtage, for hvis han endelig skulle tjene kongen, da ville han have tjent på ryttergodset, som han havde forladt uden pas. - Sagen har været udsat et par gange, den ene fordi regimentskriveren og hans fuldmægtig var forhindret på grund af durchmarch. Idag afsluttes sagen med, at der optages tingsvidne.

326b:

1716 - 28. februar:

14/2. Hans Hansen af Verst ctr. Karen Jensdatter på Røjgård. 13/3

327:

14/2. Peder Mortensen Orlev af Jerlev ctr. Hans Mortensen Orlev af Høllund. Udsat til 6/3, hvor den ikke er set. Sagen har drejet sig om gæld. Debitor har tilbudt forlig og afregning.

7/2. Regimentskriver Rask ctr. Hans Pedersen i Glibstrup og Maren Smedekone. 6/3

327b:

7/2. Regimentskriver Anders Rask ctr. Arendt Pedersen fra Kragelund. - Arendt Pedersen er rømt fra sin ryttergård i Kragelund, som han har efterladt i forfalden tilstand og med restancer. Han forlod gården noget før Valborgsdag 1715 og medtog alt, hvad der fandtes af bæster, kvæg, plov, vogn, harve og andet boskab inde og ude. Nu er gården øde og forfalden. Regimentskriveren havde ladet indkøbe sædekorn. Heraf havde Arendt Pedersen selv sået rugen, men det øvrige måtte hans naboer så. De havde også foretaget indavlingen. Så havde gården stået uden fæster, fordi det ikke havde været regimentskriveren muligt at finde en. Husene var faldet sammen om det indavlede korn, der derved delvis rådnede, så det måtte sælges på auktion og kun indbragte godt 7 rdl. - Dom: Arendt Pedersen har forladt gården uden ringeste tilbageblivelse af besætning og uden at søge pas, hvorover bygningen skal være ganske ruinerede og avlingen svækket; desuden er restancerne vokset, siden han rømte. - Hvis ikke han indfinder sig inden 6 uger, efter at dommen er blevet forkyndt for hans hidtidige bopæl, og straks klarerer restancen og sætter gården i stand med besætning og avl - eller stiller kaution derfor, så bør han pågribes, hvorsomhelst han er at finde, og arbejde i jern på livstid på Bremerholm eller i nærmeste fæstning efter lovens pag. 462, art. 7.

328:

1716 - 6. marts:

28/2. Regimentskriver Rask ctr. Hans Pedersen i Glibstrup og Maren Smedekone. - Dom: Det bevist, at Maren Smedekone har begæet lejermål og har udlagt Hans Pedersen som barnefader. Denne har aflagt benægtelses ed og bør efter lovens 6-13-5 være fri for lejermålsbøder, men Maren Smedekone skal bøde inden 15 dage eller arbejde i spindehuset, til hun har aftjent bøden.

328b:

21/2. Amtmanden ctr. Søren Deiegaard i Øster Vamdrup og Christen Poulsen i Bøgvad. 20/3

329:

1716 - 13. marts:

28/2. Hans Hansen af Verst ctr. Karen Jensdatter på Røjgård. 27/3

1716 - 20. marts:

6/3. Amtmanden ctr. Søren Deiegaard i Øster Vamdrup og Christen Poulsen i Bøgvad. Udsat til 3/4, men først set 25/4

Tolder Jacob Lund i Fredericia ctr. Søren Lauridsen i Bække. 3/4

329b:

1716 - 27. marts:

Husfoged Hans Svendsen og tolder Peder Hansen ctr. en del bønder, som ikke har indbrændt svin i kronens skove. Udsat til 17/4. Se 1/5.

331b:

Husfoged Hans Svendsen og tolder Peder Hansen ctr. en del bønder, som ikke har betalt oldengæld. 3/4

13/3. Hans Hansen af Verst ctr. Karen Jensdatter på Røjgård. - Karen Jensdatter har sagt til Jørgen Christensen på Røjgård, at hun den 2/2 om natten har set Hans Hansens hest stående bundet i en port på Røjgård. Hun havde været henne ved hesten og havde rørt ved den. Da hun senere gik derud, var den borte. To dage senere, da Hans Hansens hest blev forevist på Røjgård, sagde hun, at det var den samme hest. Jens Smed og Peder Rytter af Verst har været hos ridtmester Kaas (på Røjgård) for at høre, om han havde noget at beskylde Hans Hansen for; men det havde han ikke. - I retten har Karen Jensdatter fastholdt, at det var samme hest. - Hans Hansen har stævnet hende for hendes ublu og ubeviselige påsagn, hvormed hun har gjort ham mistænkelig for noget usømmeligt, og krævet hende idømt en bøde. - Dom: Karen Jensdatter har ladet spargere, at Hans Hansens hest skulle være befunden om natten i hendes husbonds port, og har tilstået det i retten, hvorved Hans Hansen finder sig at være tuxeret, men hun har ikke forklaret, hvortil hun har hensigtet. Derfor og på grund af ridtmester Jens Kaas' skudsmål bør hendes ubeviselige udsagn holdes for utroværdigt og ikke komme Hans Hansens ære til forklejnelse.

332b:

Andreas Frederik Opitz på Lydumgård (ved Hans Hansen af Verst) får udmeldt fire synsmænd til at bevise, i hvad stand han har antaget Urupgård. Afhjemlingen af synet skulle foregå 3/4, men findes først 17/4.

333:

Skovfoged Hans Poulsen i Gejsing angiver skovhugst. (Bl.a. er Mikkel Jørgensen af Hjarup antruffet med et læs større grene).

333b:

1716 - 3. april:

334:

27/3. Husfoged Hans Svendsen og tolder Peder Hansen ctr. en del bænder, som ikke har betalt oldengæld. 17/4

334b:

20/3. Tolder Jacob Lund i Fredericia ctr. Søren Lauridsen i Bække for en gæld på 120 rdl. og 2 tdr. rugmel ä 9 mark. Gælden er for købet af vejrmøllen og et beboelseshus i Bække. Idag har Søren Lauridsen lovet inden 14 dage at tilbagelevere vejrmøllen bortset fra den ene arm, der nu er i stykker. Ellers fortsætter sagen den 17/4, hvor den ikke er fundet.

1716 - 17. april:

Skovrider Jacob Rover fremstiller Christen Jørgensen og Hans Jørgensen, begge af Risbøl, der bevidner, at et skelpæl mellem kongens vildtbane og Risbøl mark var bortblevet, men at skovrideren nu i stedet har opsat en dygtig skelpæl.

335:

3/4. Husfoged Hans Svendsen og tolder Peder Hansen ctr. en del bønder, som ikke har betalt oldengæld. 25/4

Anne Marie Jensdatter af Bølling lod lovbyde den gårdspart i Bølling, som er tilskødet hende af Germand Poulsen. (1. gang).

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Jørgen Jepsen og Christen Terkelsens enke Anne Nielsdatter i Torsted. 24/4. Se 25/4

335b:

Se 27/3. Andreas Frederik Opitz på Lydumgård (ved Hans Hansen af Verst) lader afhjemle syn på Urupgård i Grindsted sogn. Junker Christian Krabbe residerer selv i det store hus, og det andet hus beholder han også sin livstid, hvorfor disse to huse ikke er blevet synet, idet Krabbe har forpligtet sig til selv at vedligeholde dem. Et salshus, orienteret øst-vest, beboes af Peder Jacobsen. Det trænger til ny dør og vinduer. Der nævnes nogle andre huse, som alle er aldeles brøstfældige, færdige til at falde ned.

336b:

Anders Hansen Risbøl af Asbo pva. Mette Sørensdatter i Bække har stævnet nogle kvinder i Bække for ærerørige ord ang. en skjorte, som skulle være bortkommet på Hundsbækgård. Der er attest fra Peder Thonboe på Hundsbøkgård med godt skudsmål. De indstævnede beder om forladelse.

337:

Skovfoged Laurids Iversen Hundsholt angav ulovlig skovhugst.

1716 - lørdagen den 25. april:

Kyrasser Jens Rasmussen i hånd tog Bendix Funck af Egtved og gav ham fuldmagt til i hans fravær at være værge og forsvar for hans datter Anne Marie Jensdatter og handle på hendes vegne med hendes anpart selvejergård i Bølling og lovbyde og bortskøde den. (2. gang).

337b:

Se 20/3. Amtmanden ctr. Søren Deiegaard i Øster Vamdrup og Christen Poulsen i Bøgvad. Udsat til 9/5, men ikke set igen. - Sagen har drejet sig om krohold og brændevinsbrænden. Jens Andersen af Skanderup var lige før jul med Jørgen Udrider fra Koldinghus i Søren Deiergaards hus, hvor de så en brændevinskedel med hat og piber på ilden og en brændevinstønde med piber stående derved. Jørgen Udrider havde trukket et bånd igennem brændevinshatten og forseglet den. Redskaberne var blevet stående i huset.

17/4. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Jørgen Jepsen og Christen Terkelsens enke Anne Nielsdatter i Torsted. 15/5

338:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Godskesen i Ferup. 15/5

339:

27/3. Husfoged Hans Svendsen og tolder Peder Hansen ctr. en del bønder, som ikke har indbrændt svin i kronens skove. 1/5

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. Hans Mortensen Orlev i Høllund. 15/5

339b:

1716 - 1. maj:

25/4. Husfoged Hans Svendsen og tolder Peder Hansen ctr. en del bønder vedr. oldengæld. Udsat til 22/5, men ikke set igen. - Der er blevet ført to sager, som nok er blevet slået sammen efterhånden. Den ene gjaldt dem, der ikke havde indbrændt svin i kronens skove, skønt der var olden nok. Og den anden gjaldt dem, der havde indbrændt svin, men ikke betalt. En del har haft svin på olden i Engelsholms skove. - Peder Mikkelsen og Peder Pedersen i Egtved har kun haft 1 svin på olden. Det var blevet indbrændt af Jørgen Udrider og Gabriel Kruse af Kolding. Bønderne havde straks betalt 4 sk. i brændepenge. Oldengælden havde de betalt på anfordring med 2 mk. 4 sk. til sognefoged Anders Iversen i Bølling, hvilket deres naboer kan bekræfte.

340b:

Skovrider Jacob Rover af Verst lader afhjemle syn på ulovlig skovhugst. Rapporten vedr. Hjarup skov ser således ud: Jep Christensen: 1 stor riseg, 1 risbøg, 1 gl. bøg. Poul Christensen: 4 risbøge, 1 gl. bøg, 2 bestivet. Morten Sørensen: 1 stor riseg, 1 risbøg, 1 bøg bestivet. Hans Degn: 4 risbøge, 1 gl. bøg, 1 tværstivet. Laurids Degn: 2 risbøge, 1 gl. bøg, 1 bestivet, 1 tværstivet. Jørgen Jepsen: 1 risbøg, 1 tværstivet. Las Clemmensen: 1 gl. bøgestump, 1 bestivet. Jens Halkjær: 2 risbøge, 1 gl. bøg. Christen Nielsen: 3 risbøge, 1 bestivet. Niels Christoffersen: 1 risbøg, 1 gl. bøg. Mikkel Jørgensen: 2 risbøge, 1 tværstivet, 1 gl. bøg. Las Poulsen: 1 risbøg, 2 bestivet, 1 gl. bøgestump. Jens Væver (Wefuer): 2 risbøge, 1 gl. bøgestump. Laurids Poulsens enke: 1 risbøg, 3 bestivet. Selvejere: Knud Buck: 21 risbøge, 5 risege, 2 gl. bøge. Svend Christensen: 3 risbøge, 1 gl. rådden bøgestump. Jens Snogdal: 3 gl. bøgestumper, 2 risbøge. Peder Koed: 8 risbøge, 3 gl. bøge, 3 tværstivet. Niels Vaaben: 11 risbøge, 1 stor bøg, 2 gl. bøge. Gregers Thomsen: 14 risbøge, 2 gl. bøge, 3 tværstivet. Jes Vaaben: 13 risbøge, 6 tværstivet, 3 gl. bøge, 2 bestivet. Præsten: 3 risbøge, 1 gl. bøg. Skoven består i gl. bøgestumper, nogle risbøge og risege. Slet underskov. (Der er tilsvarende rapporter og tilstandsbeskrivelser af de øvrige skove).

341b:

Jens Madsen har pva. broderdatteren Karen Thomasdatter af Bække (Thomas Madsens datter) stævnet Jørgen Rasmussen og hustru i Bække for beskyldninger ang. et stort sølvspænde, som hun ulovligt skulle have taget. Jørgen Rasmussen erklærer, at beskyldningen er sket i ubesindig hastighed efter Lars Qualders snak, og gør afbigt.

342:

Søren Lauridsen af Bække ctr. Niels Jørgensen i Urup og Jens Poulsen ibidem. 22/5

343:

1716 - lørdagen den 9. maj:

Regimentskriver Søren Hacksen får tingsvidne om ildsvåde i Amnitsbøl hos Jens Mogensen Ulf, der selv er blevet ubodeligt brændt både på hænder og klæder.

343b:

Regimentskriver Søren Hacksen lader sognefoged Jep Christensen i Rugsted og Enevold Sørensen i Høllund afhjemle en synsforretning vedr. Jens Hansen Rougs gårds tilstand i Vesterby.

Skovfoged Jens Jakobsen Krog af Oksvig lader afhjemle syn på ulovlig skovhugst.

344b:

Skovfoged Jens Andersen af Egtved angiver ulovlig skovhugst.

345:

Regimentskriver Søren Hacksen på Vranderup Hovgård får udmeldt 4 mænd til at syne sin gårds tilstand.

Peder Thonboe til Hundsbækgård ctr. Knud Nielsen og Christen Jensen i Bække. 22/5

345b:

Regimentskriver Søren Hacksen for Hans Nielsen i Borlev ctr. Peder Thomsen ibidem. Denne har opkastet et dige på Hans Nielsens ager og har ikke villet tilbagekaste det trods sessionens resolution. - Der er blevet indgået forlig. Diget er blevet kastet tilbage, efter at Peder Thomsen har modtaget stævningen, og Hans Nielsen skal igen have kørsel og fart der. Peder Thomsen har også nedtaget et gærde, han havde sat mellem husene, så de nu igen har fart igennem hinandens gårde.

346:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Søren Thomasen i Jordrup. 22/5

346b:

1716 - 15. maj:

347:

25/4. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. Hans Mortensen Orlev i Høllund. 22/5

25/4. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Jørgen Jepsen og Christen Terkelsens enke Anne Nielsdatter i Torsted. 22/5

25/4. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Godskesen i Ferup. 22/5

1716 - 22. maj:

9/5. Peder Thonboe til Hundsbækgård ctr. Knud Nielsen og Christen Jensen i Bække. 5/6

1/5. Søren Lauridsen af Bække ctr. Niels Jørgensen i Urup og Jens Poulsen ibidem. 12/6

348:

Christen Pedersen af Fitting ctr. Abild Hansdatter og hendes datter Sidsel Nielsdatter samt Henrik Nielsen, alle af Vorbasse. 5/6

349:

Peder Christensen af Skødebjerg ctr. Niels Poulsen af Vorbasse for gæld. 5/6

9/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Søren Thomasen i Jordrup. 12/6

349b:

15/5. Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle ctr. Hans Mortensen Orlev i Høllund vedr. en gæld på 40 sldlr. - Dom: Ved revers af 16/1 beviser Jep Nielsen Bredstrup, at han er gået i kaution for Hans Mortensen Orlev for 40 sldlr. Denne har selv erkendt det her i retten, men alligevel ikke betalt. Han skal betale.

15/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Jørgen Jepsen og Christen Terkelsens enke Anne Nielsdatter i Torsted for gårdforsiddelse. Sognefoged Anders Iversen af Bølling har overværet synsforretningen. Anders Munck er blevet tilsagt til at overtage gården, men har erklæret, at han gerne vil lade sine to forgængere beholde alt løsøre, mens han selv kun overtager selve gården, som han vil genopbygge, idet han dog ikke kan svare til restancerne. - Dom: Ved syn er det blevet bevist, at Jørgen Jepsen og Anne Nielsdatter ved balanceregning bliver skyldige henholdsvis (godt) 35 rdl. og 40 rdl., som de ikke har kunnet skaffe eller stille kaution for. De bør have deres fæste forbrudt. Hvad angår straf på personer, så remitteres sligt til vedkommende respektive sessionsdeputerede efter kgl. rytterforordning af 10/8 1695, art. 32.

350:

15/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Peder Godskesen i Ferup for gårdforsiddelse. - Sognefoged Jens Madsen i Ferup har overværet synsforretningen og har vidnet i retten, at han ikke vidste af, at Peder Godskesen har udlejet noget af sin jord bortset fra 2 skp. kornsæd, som skolemester Nis Basse ibidem har fået for at lære og læse for hans børn, og undertiden en agerende eller to engslæt til andre fattige folk. Hans svigerfader Søren Andersen nyder aftægt af gården. Desuden har han udlejet en eng til Nebel mølle. Vurderingen af gården har udvist en gæld på godt 57 rdl. - Inden dommen idag har regimentskriverens fuldmægtig fremlagt en missiv fra generalkommissariatet til bevis på, at Peder Godskesen og hans hustru ikke er af den kapacitet, at de kan og vil stræbe med gården. - Dom: Regimentskriveren har bevist den gæld, Peder Godskesen har i gården, og har fremlagt generalkommissariatets ordre af 17/9 1712 til regimentskriveren om at forsyne gården med en dygtig beboer efter et års forløb, om Peder Godskesen ikke lod se bedre flittighed, som endnu ikke sket er, endskønt langt over den tid er expireret, og desuden bevises, at han har lejet både kornland og engbund fra gården og ligeledes forhen har bragt en anden gård i vanmagt, for hvilke kgl. prætentioner han vel har lovet at stille kaution, men dermed endnu ikke fremkommet, skønt sagen tid efter anden har været opsat af den grund. - Peder Godskesen skal have sit fæste forbrudt og skal betale den manglende besætning på (godt) 57 rdl. inden 15 dage. Hvis ikke han betaler, da skal han søges hos vedkommende øvrighed for straf på kroppen efter rytterforordningen.

350b:

Regimentskriver Søren Hacksen på Vranderup Hovgård får afhjemlet syn på sin gård.

Skovfoged Jens Jacobsen Krog angav skovhugst.

351:

Jep Nielsen Bredstrup er sættefoged i følgende sag:

Germand Poulsen af Bølling har 9/5 og 15/5 lovbudt og lovbyder nu 3. gang sin hidtil påboede 1/4 gård i Bølling. Herredsfoged Thomas Ebbesen og kæreste Anna Amalie Bertelsdatter begærer skøde.

351b:

Skøde efter foranstående lovbydelse. Til gården hører bl.a. et enemærke kaldet Holm.

352:

Poul Germandsen af Bølling og søn Germand Poulsen ibidem får tinglæst en kontrakt med Thomas Ebbesen om dennes køb af gården fra Germand Poulsen. Thomas Ebbesen skal betale 100 rdl., og Germand Poulsen må føre alt løsøre (levende og dødt) bort. Hans gl. forældre skal nyde aftægt. Der er et forbehold vedr. prisen, hvis nogle vil byde mere.

352b:

1716 - 29. maj:

Jens Hansen af Refsgård på den ene side og Peder Mikkelsen af Egtved på vegne af steddatteren Margrethe Sørensdatter på den anden side tinglyser en aftale: Der har været nogen tvistighed ang. Margrethe Sørensdatter, som efter forhen gjorte lejemøl var i tjeneste hos Jens Hansen og skulle tjene ham til Mikkelsdag, har efter en uenighed forladt sin plads. Nu er der indgået forlig, så at Jens Hansen skal og vil betale hende nu straks halvparten af lønnen til Mikkelsdag, 4 slettedaler, foruden at hun må borttage og tage med sig, hvorhen hun lyster, hvad hun har af penge, klæder, bohave og andet i Jens Hansens hus. Såfremt hun straks vil indfinde sig i tjenesten igen og flittigt og troligt udtjene den til Mikkelsdag, skal hun få det hele års løn. Ellers skal det stå hende frit for at være og tjene, hvor hun lyster.

1716 - 5. juni:

353:

22/5. Peder Thonboe til Hundsbækgård ctr. Knud Nielsen og Christen Jensen i Bække. 12/6

22/5. Peder Christensen af Skødebjerg ctr. Niels Poulsen af Vorbasse for gæld. Udsat til 19/6, men er ikke set igen. Sagen er måske inkluderet i det forlig, der indgåes den dag.

22/5. Christen Pedersen af Fitting ctr. Abild Hansdatter og hendes datter Sidsel Nielsdatter samt Henrik Nielsen, alle af Vorbasse. 12/6

354b:

1716 - 12. juni:

22/5. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Søren Thomsen i Jordrup. 26/6

355:

22/5. Søren Lauridsen af Bække ctr. Niels Jørgensen i Urup og Jens Poulsen ibidem. 10/7

355b:

5/6. Christen Pedersen af Fitting ctr. Abild Hansdatter og hendes datter Sidsel Nielsdatter samt Henrik Nielsen, alle af Vorbasse. Bendix Funck afhører vidnet Maren Hansdatter af Vorbasse. 26/6

356:

5/6. Christen Pedersen af Fitting ctr. Abild Hansdatter og hendes datter Sidsel Nielsdatter samt Henrik Nielsen, alle af Vorbasse. 26/6

5/6. Peder Thonboe til Hundsbækgård ctr. Knud Nielsen og Christen Jensen i Bække. - De er bortrømt fra deres stavn og deres forældre uden husbonds tilladelse. Knud Nielsens far Niels Christensen Thyboe har fremført, at hans søn ikke kunne blive hjemme, da han, faderen, er en fattig mand, hvorfor hans søn måtte søge sit brød, hvor han kunne. Terkel Andersen, der er stedfar til Christen Jensen, har anført, at hans stedsøn er født pø ryttergodset i Vester Gesten og har været der, indtil han for 1½ år siden kom til sin stedfar. Her kunne han ikke blive, fordi Peder Thonboe ville nøde og tvinge ham til at tage sin stedfars gårdspart i fæste, hvilket han ikke var dygtig nok til. Men Thonboes advokat Bendix Funck har hertil svaret, at Niels Thyboe aldrig har klaget til Thonboe over, at hans søn ikke kunne nyde sit ophold hjemme. Heller ikke Terkel Andersens forklaring finder han hold i. Dernæst fremskaffer Terkel Andersen en attest fra regimentskriver Rasks fuldmægtig. Den er på ustemplet papir, og den er ikke beediget, men beholder dog sin gyldighed, da den er fra en kgl. embedsmand. Niels Thyboe har foruden ovenstående også forklaret, at sønnen næsten kun var et barn, da han kom hjemmefra. - Dom: De to karle er sagsøgt, fordi de har forladt deres stavn imod kgl. forordning af 19/2 1701. Faderen Niels Christensen har påstået, at det ikke var nødvendigt at søge pas for sådanne personer, der ikke var kommet til håjere alder, hvilken påstand han dog ikke har godtgjort enten med vidnesbyrd eller med sognepræstens attest. Knud Nielsen skal inden 15 dage efter denne doms forkyndelse for hans sidste tilholdssted indfinde sig til stavns. Hvis det ikke sker, da at pågribes, hvor han kan antræffes, og desuden at betale procesomkostninger med 2 sldlr. - Se også 14/8.

356b:

1716 - 19. juni:

Regimentskriver Anders Rask fører vidner om den voldsgerning, som Casper Gabriel har begået mod Anders Jensen mellem Sørens mølle og Lejrskov mark. - Peder Bertelsen og Niels Lassen af Lunderskov vidner, at den 29/4 kom Niels Iversen af Gelballe kørende med heste og vogn ind i Lunderskov by, og på samme vogn var en person ved navn Anders Jensen, som var ramt af to hug i hovedet, så de gik igennem til hjernen. Af det ene udflød saft og materie. Et tredie hug var gået igennem kæbebenet. Huggene syntes at være gjort med en hugdegen eller pallask. Anders Jensen havde sagt, at det var gjort af en kyrasser eller rytter ved navn Casper Gabriel. Nogle dage derefter kom oberstløjtnant Rojan og bad dem gå med til Anders Jensen for at høre hans ord. Det gjorde de. Da lå Anders Jensen i Niels Lassens fæhus. Oberstløjtnanten spurgte ham, om han ikke selv havde været årsag til klammeriet og skaden. Han svarede, at han vel i det første var noget årsag, men ikke siden. Anders Jensen levede så kun 11 dage, efter at han havde fået sin skade. Oberstløjtnanten spurgte ham, om han, hvis han døde, ville klage på Casper Gabriel som dødsårsag. Han svarede, at endskønt han ikke kunne leve, så begærede han dog ej, at noget blod derfor skulle udgydes, men ville Casper Gabriel i mindelighed med ham forliges og give hans hustru 8 slettedaler, så var han i alt dermed tilfreds. - Anders Jensens enke Ide Ludvigsdatter og datteren Anne Catharina Andersdatter har forklaret, hvordan det gik til: Den 29/4 noget før aften kom de tre gående på vejen fra Rolles mølle og ville til Lejrskov. Da kom der imod dem en rytter eller kyrasser af oberstløjtnant Rojans kompagni, Casper Gabriel, og bød dem god dag. Rytteren blev stående hos Anders Jensen, og de snakkede noget sammen; men hvad de talte om, eller hvad de blev uenige om, hørte kvinderne ikke, da de gik noget længere fremme ad vejen. Så så de, at Anders Jensen havde fået et hug på sin højre kind; men hvem der slog først, ved de ikke. De løb hen og ville skille dem ad. Så slog Anders Jensen til kyrasseren med sin kæp, så han styrtede til jorden, og kæppen sprang i stykker. Kyrasseren rejste sig op igen og gav Anders Jensen et hug i hovedet, så han styrtede til jorden, og løb derefter efter Ida Ludvigsdatter og huggede efter hende, hvilket hug hun optog med sin kæp. Hun gav ham et slag over hans højre arm. Han gav hende et kraftigt hug i hovedet, så hun faldt til jorden, og dernæst gav han sit til at forfølge datteren, der løb væk og skjulte sig i buskene. Så gik Casper Gabriel bort. - Anders Jensen var 60 år, havde tjent i flåden i 36 år og havde siden boet i Haderslevhus amt i Fjelstrup sogn, og ellers opholdt og ernærede sig af, at han gik omkring, gjorde og forfærdigede sålde (solgte?) for godtfolk, som det behøvede og af ham begærede. - Enken klagede ikke over Casper Gabriel, "derfor henstillede det nu til den respektive ret".

357:

Ebbe Clausen lovbød 3. gang halvdelen af sin påboende gård. Søren Nielsen af Bastrup begærede skøde på vegne af sin datter Mette Sørensdatter, som er Ebbe Clausens kæreste.

357b:

Skøde efter foranstående lovbydelse.

358:

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle er sættefoged i følgende sag:

Herredsfoged Thomas Ebbesen på Amhede lovbyder 1. gang en gårdspart i Bølling. Han vil reservere sig det øvrige af gården, bl.a. et enemærke nord og øst for Fuglsang samt et hus i Bølling Kroge, som beboes af Søren Simonsen.

358b:

1716 - 26. juni:

12/6. Christen Pedersen af Fitting ctr. Abild Hansdatter og hendes datter Sidsel Nielsdatter og søn Henrik Nielsen, alle af Vorbasse. - Sagen begyndte med, at Christen Pedersen ved varselsmændene Anders Pedersen af Skødebjerg og Niels Madsen af Fitting indstævnede de ovennævnte samt en del vidner på grund af nogle ukvemsord, de indstævnede skulle have sagt. - De indstævnede vidner var: Christen Willumsen og hustru Kirsten Nielsdatter, Else Pedersdatter, Appolone Buckes, Hans Madsen, Niels Jessen og Anne Madsdatter samt Jørgen Christensen, Hans Hansen og Christen Christensen, alle af Vorbasse. - De skal vidne om det, der skete onsdag den 8. maj ved trolovelsen i Hans Hansens gård i Vorbasse. - Christen Willumsen havde hørt, at Niels Poulsens hustru Abild Hansdatter sagde til Christen Pedersen af Fitting, at han gjorde som en skælm. Andet kunne han ikke huske, bortset fra at Christen Pedersen havde hævet sin kæp i vejret; den tog vidnet fra ham, og han så ikke, at Christen Pedersen slog med den. Ellers så han også, at Christen Pedersen med foden sparkede efter Niels Poulsens hustru, men så ikke, om han ramte. - Niels Jessen har hørt, at der forefaldt nogen uenighed mellem Christen Pedersen og Abild Hansdatter og hendes søn Henrik Nielsen. De to sidstnævnte kom efter nogen tid ind i den stue, hvor vidnet og andre sad, og da hørte vidnet, at Abild Hansdatter sagde, at Christen Pedersen havde gjort som en skælm og var en skælm, og dersom hendes mand havde været til stede, skulle han nok have forsvaret hende. - Christen Christensen: Havde hørt, at Christen Pedersen og Niels Poulsens søn Henrik Nielsen talte sammen angående nogle penge, som Niels Poulsen skulle skylde, og efter nogen samtale hævede Christen Pedersen sin kæp i vejret; den blev taget fra ham, så slaget blev forhindret, men Henrik Nielsen slog efter Christen Pedersen og ramte Jørgen Christensen over hovedet med sin kæp og slog tobakspiben af hans mund, og efter at kæppen var blevet taget fra ham, tog han en sten og truede med; men vidnet så ham ikke slå nogen, helst som stenen blev taget ham af hånden. Derefter kom både Niels Poulsens hustru og datter ud og mængede sig med mange ord i samme sag og tvistighed, og endelig udbrød Abild Hansdatter med disse ord til Christen Pedersen, han gjorde som en skælm og var en skælm. Det skete både ude og inde, og vidnet så nok, at Christen Pedersen sparkede efter hende, men så ikke, at han ramte hende. Vidnet forklarede, at han var begge parter lige nært besvogret. - Jørgen Christensen havde set, at Abild Hansdatter greb Christen Pedersen bagfra i håret. Else Jensdatter havde derimod intet at fortælle. - Over for disse vidnesbyrd anmeldte Bendix Funck på vegne af Niels Poulsen, at han havde andre vidner at føre, og de blev så hørt næste tingdag. Varselsmændene var Hans Kock af Bindeballe og Gyde Christensen af Slav. De har stævnet vidner, som skal vidne om de hug og slag, som er givet Niels Poulsens hustru og søn. Dette er ifølge Abel Hansdatters klagemål sket den 13/5 i Hans Hansens gård i Vorbasse. - Christen Poulsen af Vorbasse: Han havde set, at Christen Pedersen med en kæp først slog Henrik Nielsen over hans skulder og derhos sparkede ham med sin fod på hans krop, idet han sagde, at det var, formedelst Henrik Nielsens fader Niels Poulsen Skræder ikke ville sy for Christen Pedersen. Vidnet så også, at Christen Pedersen sparkede Abel Hansdatter. - Karen Hansdatter: Christen Pedersen og Henrik Nielsen var drukne, de stod og skændtes med hinanden, fordi Henrik Nielsens far ikke ville sy for Christen Pedersen, og da slog denne hin med en kæp og derhos sparkede ham med sin fod. Så kom Henrik Nielsens moder hen til dem og spurgte, hvad der var på færde, hvor da efter nogen samtale og skændsord dem imellem Christen Pedersen sparkede hende med sin fod for på hendes liv og på hendes lår. Da sagde hun til ham, "Du sparker mig som en skælm". Så slog han hende med en kæp, som vidnets mand Christen Willumsen tog fra ham. Vidnet husker, at Christen Pedersen var drukken og sansede moxen intet. - Kirsten Willumsdatter og Sidsel Jørgensdatter vidnede næsten det samme. - Appolonne Hansdatter vidnede det samme og kunne tilføje, at søndagen derefter så hun og andre, at Abel Hansdatter var blå på det tynde liv og jisten, hvilken blåhed da efter hendes begæring ikke blev aftoet, fordi dette vidne og de andre vedværende syntes, det var unødigt og ikke kunne hjælpe. Vidnet så også, at Abel Hansdatter var gul og blå på sin højre skulder. - Abel Hansdatter hævder nu, at de ord, som Christen Pedersen har sagsøgt hende for, gjaldt hans egen mishandling. - Idag bliver der så indgået forlig.

359:

Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Isak Thomsen, Christen Madsen og Jens Lassen af Højen for gårdforsiddelse. Synsmænd udmeldes. Se 3/7

12/6. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Søren Thomsen i Jordrup. 3/7

Enkerne Anne Sørensdatter og Maren Christensdatter af Bindeballe (ved Enevold Sørensen af Høllund) ctr. Enevold Nielsen af Bindeballe. 10/7

360:

1716 - 3. juli:

Christen Willumsen af Vorbasse (ved Bendix Funck) ctr. Hans Staffensen ibidem. 24/7

361b:

Hans Staffensen af Vorbasse ctr. Christen Willumsen ibidem. 24/7

26/6. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Søren Thomsen i Jordrup. 10/7

26/6. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Isak Thomsen, Christen Madsen og Jens Lassen af Højen. Udsat til 10/7, men ikke set der. Sagen har drejet sig om gårdforsiddelse.

362:

1716 - 10. juli:

12/6. Søren Lauridsen af Bække ctr. Niels Jørgensen i Urup og Jens Poulsen ibidem. 24/7

26/6. Enkerne Anne Sørensdatter og Maren Christensdatter af Bindeballe (ved Enevold Sørensen af Høllund) ctr. Enevold Nielsen af Bindeballe. 24/7

Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle er sættefoged i følgende sag:

Herredsfoged Thomas Ebbesen på Amhede vil lovbyde 2. gang en gårdspart i Bølling. Han vil reservere sig det øvrige af gården, bl.a. et enemærke nord og øst for Fuglsang samt et hus i Bølling Kroge, som beboes af Søren Simonsen. Germand Poulsen har tidligere ejet og beboet stedet sammen med Anne Marie Jensdatter. Samtlige Egtved bymænd er blevet indstævnet. - Degnen Ole Jensen i Egtved bifalder planen på vegne af provst Peder Storm, idet der dog tages forbehold mht. et stykke jord, hvis rettigheder han forbeholder sig. Det gør også Egtveds bymænd, idet de tager forbehold mht. tilsyneladende det samme stykke jord, idet de mener, at det fejlagtigt er blevet tilkendt præstegården. De mener, at synsmænd har angivet markskellet fejlagtigt, og vil derfor forbeholde sig deres stilling, til engang det rigtige markskel opdages.

363:

Herredsfoged Thomas Ebbesen på Amhede lovbyder 3. gang en gårdspart i Bølling. Han vil reservere sig det øvrige af gården, bl.a. et enemærke nord og øst for Fuglsang samt et hus i Bølling Kroge, som beboes af Søren Simonsen. - Germand Poulsen af Bølling begærer skøde.

363b:

Skødet fra Thomas Ebbesen og kæreste Anna Amalie Bertelsdatter til Germand Poulsen i Bølling. Gården har tidligere tilhørt Germand Poulsen og Anne Marie Jensdatter.

364b:

3/7. Regimentskriver Søren Hacksen ctr. Søren Thomsen i Jordrup. Denne har i 4 år nydt frihed til fæstehusets genopbyggelse efter ildsvåde. Men der er intet byggearbejde udført undtagen 6 stolper med nogle rammer på, og 2 af stolperne er moxen omfaldet. Søren Thomsen har hævdet, at han har samlet en del tømmer derudover, og har iøvrigt tilbudt at skaffe kaution. - Senere i sagen fremstiller han to mænd, der vil kautionere for, at der skal blive opbygget 6 dygtige fag hus. - Dom: Søren Thomsen har ikke anskaffet den manglende bygning på det hus, han i Jordrup har i fæste, skønt han har nydt 4 rdl. til husets opbyggelse. Han har fremstillet to annexbønder, Morten Nielsen og Niels Mortensen af Jordrup, til kaution. Men det er overalt bekendt, at disse to kautionister er insuffisante og står for skyld og landgilde og ikke ejer deres gårds herlighed. Så er slig kaution, som den ene bonde for en anden i sådant fald indgår, ikke at modtage. Søren Thomsen bør have sit fæste forbrudt og betale de 4 rdl. bygningshjælp til kongens kasse. Hvad straf han ellers kan være undergivet, remitteres til de vedkommendes påkendelse efter forordning af 10/8 1695, art. 32.

365:

1716 - 17. juli:

Christian Møller, kongl. maj. strandvisitør mellem Ribe, Kolding og Fredericia, lod læse sin instruks fra rentekammeret.

Regimentskriver Søren Hacksen fremlyste 3. gang en hoppe.

Amtmanden (ved Jep Nielsen Bredstrup) ctr. Peder Jensen af Ågård for brændevinsbrænden og krohold. Sagen udsat til 31/7, men ikke set mere.

365b:

1716 - 24. juli:

Maren Sørensdatter af Vorbasse for retten fremstillede efterskrevne fire vidner, navnlig Hans Staffensen, Jens Hansen, Niels Poulsen og Christen Willumsen, alle af Vorbasse, som vandt ved ed med opholdne fingre efter loven, dem i al Guds sandhed er bevidst, med mange flere der af Vorbasse sogn og i egnen deromkring, at bemeldte Maren Sørensdatter havde en søn ved navn Niels Jensen, som tjente i Møgeltønder (Møltønder) sogn og amt og var barnefødt i Koldinghus amt i Vorbasse sogn og by, og samme Niels Jensen som han tjente i bemeldte Møgeltønder sogn og amt, blev hyret og antaget til at tjene på Kongel. Maj.s krigsflåde for matros og siden den tid ej har været hjemme, men siges nu at være død bleven i allerhøjst bemeldte Kongel. Maj.s tjeneste på flåden, og ellers udi øvrigt vandt og tilstod forn. 4 vidner overensstemmende ved ed efter loven, at ovenrørte Maren Sørensdatter af Vorbasse er forn. Niels Jensens kødelige moder og er næste sande arving samt en gammel fattig kvinde, som har intet at leve af, uden hvis Gud og godtfolk hende af godhed vil meddele, hvorefter Maren Sørensdatter af Vorbasse var tingsvidne begærende, som blev tilstedt.

3/7. Hans Staffensen af Vorbasse ctr. Christen Willumsen ibidem. Efter at sagen var blevet udsat til 14/8, blev der indgået forlig. - De to havde den 3/7 anlagt sag imod hinanden. Først var Bendix Funck fremstået på vegne af Christen Willumsen. Han fremstillede varselsmændene Hans Madsen og Henrik Nielsen af Vorbasse, der havde stævnet Hans Staffensen for den overlast havde øvet mod Christen Willumsen den 24. juni med hug og slag, hårgreb og jordskub samt ubekvemsord både i Jes Thomsens hus og andre steder. Som vidner er indstævnet: Christen Christensen, Niels Jessen og Johanne Jesdatter af Vorbasse, Niels Pedersen og Mads Nielsen i Vorbasse Nebel, samt Jes Willumsen, Hans Jakobsen, Jens Jensen og Jørgen Christensen i Vorbasse. - Hans Jacobsen og Jørgen Christensen: Sct. Hansdag den 24/6 havde de synet Christen Willumsen og fundet forskellige sår i hans ansigt. På Hans Staffensens spørgsmål oplyste de, at Hans Jacobsens datter er gift med Christen Willumsens broder, og Jørgen Christensen har haft trolovelse med Christen Willumsens søsterdatter. Synet var foregået i Hans Jacobsens hus, hvor øl og brændevin solges for penge. - Mads Nielsen var ikke til stede i retten, men han var under ed blevet afhørt af Jens Hansen og Jens Jensen, begge af Vorbasse. De videregav hans forklaring: Hans Staffensen havde sagt til ham, at Christen Willumsens hus var besmittet med pokker. Mads Nielsen er dobbelt søskendebørn med Christen Willumsens hustru. - Vidnet Niels Pedersen havde bedt Niels Poulsen af Vorbasse og Knud Jørgensen af Klink om at møde ham i Hans Jacobsens hus sidste mandag for at afhøre ham om hans forklaring i denne sag, og da ved ed udsagde Niels Pedersen for dem, at de talte om, der var pokker i Vorbasse, og Hans Staffensen havde sagt til ham, at Christen Willumsen var ikke fri. Niels Pedersen er Christen Willumsens hustrus fulde søskendebarn. - Jens Jensen af Vorbasse kom den 24/6 ind i Jes Thomsens hus, hvor han så og hørte, at Hans Staffensen og Christen Willumsen var i tvistighed, og da sagde Christen Willumsen til Hans Staffensen, "Kys mig i min røv". Dertil svarede Hans Staffensen, "Gid Fanden kysse en skælm". Christen Willumsen bad de tilstedeværende drages til minde, at Hans Staffensen skældte ham for en skælm. Hans Staffensen svarede, "Nej, jeg siger ikke så, men dette, Gid Fanden kysse en skælm; dersom jeg vil kysse nogen, da vil jeg kysse en ærlig mand". Christen Willumsen derpå svarede, "Hvor meget kan en skælm koste?", og videre svarede sig selv, "Den koster ikke uden 3 mark". Da sagde Hans Staffensen, "Er det mig ment?". Christen Willumsen svarede, "Det siger jeg ikke". Dette vidne har Christen Willumsens søsterdatter til ægte. - Christen Christensen havde været i Jes Thomsens hus den 26/6. Bl.a. talte han med Hans Staffensen og Christen Willumsens hustru om et af hendes børn, nemlig en dreng, som hun sagde var syg af orme i livet. Dertil svarede vidnet først og sagde hende sit råd med svovls indgivelse. Så stod Christen Willumsen op og slog Hans Staffensen på hans mund under hans øre. Derimod opstod Hans Staffensen af sit sæde og slog Christen Willumsen til jorden. Så kom de i håret på hinanden, og Christen Willumsens hustru deltog. Vidnet og Niels Jensen skilte dem ad. Så slog Hans Staffensen med sin hånd til Christen Willumsen under hans øre og sagde, "Det skal du have for den første, du gav mig". Derpå Christen Willumsen tog hånd på Hans Staffensen, og Hans Staffensen da slog Christen Willumsen til jorden. Da Christen Willumsen derefer igen opkom, var han blodig i hans ansigt, både på hans kindben og næste. Så gik Christen Willumsen op og satte sig ved bordenden, og Hans Staffensen gik til den nedre bordende og satte sig. Da slog Christen Willumsen med sin næve for ham på bordet og sagde, "Hvor meget kan du koste?". Hans Staffensen svarede og sagde, "Er det mig ment, eller hvem er det ment?". Christen Willumsen svarede og sagde, "En skælm kan ikke koste uden 3 mark". Videre sagde Christen Willumsen til Hans Staffensen, han skulle drage vesterpå, der kunne han se, hvad han var for en karl. Hans Staffensen bad de nærværende drages til minde. Christen Willumsen sagde til Hans Staffensen, "Kys mig i min røv". Hans Staffensen svarede og sagde, "Vil jeg kysse nogen, da gid Fanden kysse en skælm, men hellere kysse en ærlig mand". Videre sagde Christen Willumsen, "Min moder er ikke sat i band". Derpå spurgte Hans Staffensen og sagde, "Er da min?". Christen Willumsen svarede og sagde, "Det siger jeg ikke". Og videre sagde Christen Willumsen, "Mit navn er ikke opskrevet på galgen". Hans Staffensen svarede og sagde, "Er da mit?". Dette vidner mener ikke, at Hans Staffensen først gav årsag til klammeriet. Vidnets broder har Christen Willumsens søsterdatter til ægte fæstemø. - Johanne Jesdatter vidnede omtrent som Christen Christensen. Hendes far er søskendebarn til Christen Willumsen. Hans Staffensen havde stævnet Christen Willumsen ved varselsmændene Jep Pedersen i Skødebjerg og Niels Madsen af Fitting. Også hans anklage lød på hug, slag og ukvemsord i Jes Thomsens hus. Vidnerne skulle være Christen Christensen, Niels Jessen, Johanne Jesdatter, Anne Hansdatter, Karen Thomaskone, Christen Jensen, Karen Hansdatter, Hans Jacobsen og hustru Maren Christensdatter, alle af Vorbasse. Desuden vil Hans Staffensen havde Niels Pedersen og Mads Nielsen af Nebel konfronteret med dem, der på deres vegne havde aflagt forklaring i retten. - Mads Nielsen af Vorbasse Nebel tilstod at have hørt Hans Staffensen sige, at Christen Willumsens hus i Vorbasse var besmittet af pokker, men tiden eller stedet, eller hvor længe det er siden, kan han ikke erindre. Men Hans Staffensen sagde det i Niels Pedersens toft i Vorbasse Nebel, og vidnet hørte derpå. Hans Staffensen spurgte vidnet, hvor han stod, mens han hørte sådanne ord. Han stod i en klynegrav tæt uden for Niels Pedersens toft, som var på Nebel fællesgrund, men hvem Hans Staffensen snakkede med, vidste han ikke nu at kunne forklare. Vidnet er Christen Willumsens hustrus dobbeltsøskendebarn. Han tilbyder sin ed på den givne forklaring, men den kan ikke modtages, da han allerede har aflagt ed, og de to vidnesbyrd ikke helt synes at stemme overens. - Niels Pedersen af Vorbasse Nebel: Da de gravede klynetørv, da kom Hans Staffensen, og der blev bl.a. talt om pokkers smittelse i Vorbasse. Efter Niels Pedersens hustrus forespørgsel sagde Hans Staffensen om en dreng, som sagdes at have dermed været befængt, at det var vistnok pokker, og Hans Fynboe samt hans pige var ikke fri, og Christen Willumsens hus var heller ikke fri. Dette har Niels Pedersen sagt til Christen Willumsen i Vorbasse kro sidste påske. Vidnets hustru er søskendebarn til Christen Willumsens hustru. - Christen Christensen har allerede vidnet, men tilføjer nu, at den 25/6 kom Christen Willumsen til ham ved vidnets tørvestak og sagde, han ville forliges med Hans Staffensen. Dertil vidnets hustru sagde, "Han vil ikke forliges med eder, formedelst I lader ham altid høre de 3 mark". Og hun tilføjede, at Hans Staffensen ikke var ene om den sag, thi de var 12 mænd. Da sagde Christen Willumsen, han kunne drage vesterud og tage en kopi af tingbogen. - Niels Jessen af Vorbasse vidnede, som Christen Christensen tidligere havde gjort det, men han så dog ikke, at Christen Willumsen havde Hans Staffensen i håret, og ellers så han, at da Christen Willumsen var slået om på jorden, sparkede Hans Staffensen ham i hans ansigt, og siden da de to havde sat sig ved bordet, hørte han også deres samtale der, dog ikke det om navne at være opskrevet på galgen. Vidnet har ikke set Hans Staffensen give nogen årsag til klammeriet, uden alene Christen Willumsen. - Da sagen nu skulle udsættes, blev der spurgt om forlig. Da efter rettens betjentes og andre tilstedeværende godtfolks og gode venners bedste råd og tilskyndelse om mindelig og venlig forlig i denne sag for retten fremstod Christen Willumsen af Vorbasse, som kendtes og tilstod, at hvis udførm han efter førte vidner og tingsvidners formelding her af retten udstedt idag så vel som den 3. juli sidst, haver fornærmet Hans Staffensen i Vorbasse med, både med ord og gerninger, er altsammen sket, gjort og udsagt udi overflødig drukkenskabs uforstand og galenskabs hastighed. Han bad derfor om forladelse, og nu hermed udsagde og tilstod, at han mod ermeldte Hans Staffensen eller nogen af hans ej i nogen måder andet ved eller med sandhed kan sige end alt det ærligt, lovligt og skikkeligt er, og smukke ærlige folk i alle måder vel og berømmelig egner og anstår, og lovede Christen Willumsen nu straks uden al undsigelse eller forvendinger til forn. Hans Staffensen for denne proces' omkostning at betale rede penge 2 rdl., hvorom forberørte Christen Willumsen nu stod her for retten til vedermålsting med Hans Staffensen og udi hånden tog hverandre, til venlig og mindelig forligt bekræftelse, samtykkede og tilstod og lovede i alle måder som for er meldt. Derefter i alt Hans Staffensen af Vorbasse var tingsvidne begærende, og Christen Willumsen begærede genpart, som alt blev tilstedt.

367:

10/7. Søren Lauridsen af Bække ctr. Niels Jørgensen i Urup og Jens Poulsen ibidem. 14/8

Anders Andersen (og Hans Nissen) af Vester Gesten ctr. Øster Gestens beboere, som skal have ladet med deres bæster opåde eng og græs af et skovskifte i Øster Gesten skov, som tilhører sagsøgerne. Udsat til 7/8, men ikke set mere.

367b:

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Jep Rovedt i Gamst. Han har stævnet ham, fordi han voldeligt har indsat sine bæster i Hans Pedersens fredenghave, men anmelder, at de nu har indgået forlig, hvorfor han vil frafalde sagen. Men da der er stævnet for vold, kan herredsfogeden (af hensyn til evt. kgl. bøder) ikke lade sagen hensvinde. Den udsættes til 7/8, hvor den dog ikke er set.

10/7. Enkerne Anne Sørensdatter og Maren Christensdatter af Bindeballe (ved Enevold Sørensen af Høllund) ctr. Enevold Nielsen af Bindeballe. 7/8

368:

1716 - 31. juli:

Christen Poulsen af Bindeballe lovbød 3. gang halvparten af sin gård. Maren Pedersdatter af Ø. Gesten, hans trolovede fæstemø, begærede skøde.

Skøde efter foranstende lovbydelse.

369:

1716 - 7. august:

24/7. Enkerne Anne Sørensdatter og Maren Christensdatter af Bindeballe (ved Enevold Sørensen af Høllund) ctr. Enevold Nielsen af Bindeballe. 14/8

Hans Pedersen af Glibstrup ctr. Jens Rasmussen af Gejsing. Der udmeldes synsmænd til at syne noget engslæt, som er slået og bortført. De skal møde efter advarsel, men ingen dato er nævnt.

369b:

1716 - 14. august:

24/7. Søren Lauridsen af Bække ctr. Niels Jørgensen i Urup og Jens Poulsen ibidem. Udsat til 4/9, hvor Søren Lauridsen indleder en tingsvidnesag mod en Hans Kock.

Se 12/6. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Christen Jensen af Bække. 21/8

370b:

7/8. Enkerne Anne Sørensdatter og Maren Christensdatter af Bindeballe (ved Enevold Sørensen af Høllund) ctr. Enevold Nielsen af Bindeballe. 28/8

Bertel Sørensen af Bindeballe lovbød 3. gang pant i sin gårdspart for 80 slettedaler. Hans hustru Dorete Nielsdatter begærede pantet for de i gården til ham indførte midler.

Pantebrev iht. ovenstående.

371:

1716 - 21. august:

Strandinspektør Simon Petersen Basse lod læse sit bestallingsbrev med instruks og spurgte de tilstedeværende, om de vidste om nogen her i herrederne, som gjorde landprang med okser, svin, krohold eller i andre måder, at de da ville åbenbare ham det. Ingen svarede.

371b:

Jagtbetjent Jens Jensen, boende på Tolstrup Tammestrup ved Horsens (ved beediget prokurator Niels Soelgaard af Kolding), en stævning. 4/9

14/8. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Christen Jensen af Bække. 28/8

Provst Peder Storm i Egtved ctr. Søren Simonsen i Hjelmdrup. 4/9

372b:

1716 - 28. august:

Hr. Jacob Bendtsen af Vejen producerer et kgl. benådningsbrev på Vamdrup kirkes korn- og kvægtiende.

Jens Nielsen Follerup i Højen ctr. Mette Hansdatter i Drejegård (Deigesgård?) for ærerørige ord ang. en randsel. Hun gør afbigt, og Rasmus Pedersen af Brejning(?) forklarer, at han havde efterladt den på loftet, da Jens Follerup overtog gården efter ham, fordi den ikke var af nogen værdi.

373:

Sognepræst Jacob Bendtsen i Vejen og nogle beboere af Vamdrup sogn tinglyser et forlig, de har indgået om levering af korn- og kvægtiende, så at de 18 gårde i Øster og Vester Vamdrup skal levere tienden i hans præstegård inden hvert års Hellig Tre Kongers dag.

373b:

Peder Jørgensen af Gejsing ctr. Niels Garp. 11/9

21/8. Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Christen Jensen af Bække, der er bortrømt fra sin stavn og sidst har opholdt sig hos sin stedfader Terkel Andersen i Bække. Der er blevet fremskaffet et tingsvidne af Gørding-Malt herredsting d. 23/7. Anders Hansen Risbøl af Asbo har vidnet, at han for ca. 5 år siden havde Christen Jensen i tjeneste som dreng til at vogte køer og kalve; efter drengens udseende at dømme kunne han vel være ca. 12-13 år, så at han altså nu måtte være ca. 17 år gammel. - Dom: Tingsvidnet fra Gørding-Malt herredsting beviser, at Christen Jensen er bortrømt fra Hundsbæks stavn uden at søge om pas. Han har været hos sin stedfader ca. 5 år. Han skal efter lovens 3-19-16 pågribes, hvorsomhelst han vorder at antræffe, og straffes med fængsel og jern i nærmeste fængsel så mange måneder, som han har været bortrømt, samt betale procesomkostninger med 2 rdl. inden 15 dage. Hvad angår den, der har antaget, huset og hælet ham uden forevist pas og afsked fra husbonden og skudsmål fra sognepræsten, så har Peder Thonboe sin regres til dem forbeholdt.

374:

Hans Staffensen af Vorbasse (ved Jep Nielsen Bredstrup) ctr. Jørgen Christensen Fynbo, Hans Hansen Fynbo og Mads Hansen med deres hustruer Anne Hansdatter, Kirsten Willumsdatter og Appolonne Hansdatter samt Hans Madsen og Sidsel Jørgensdatter, alle af Vorbasse, samt Jørgen Christensens moder Johanne Jørgensdatter af Vorbasse, og Niels Hansen og hustru Johanne Jensdatter af Askær. 11/9. Se også 18/9

375b:

24/7. Enkerne Anne Sørensdatter og Maren Christensdatter af Bindeballe (ved Bendix Funck) ctr. Enevold Nielsen af Bindeballe. 11/9

376:

Hans Olesen af Bølling ctr. Frands Joensen Thorsen og Otto Andreas Poulsen ibidem. Sagen udsat til 4/9, hvor den ikke er set. Sagsøgeren mener, de har hæstet ham for nlr i det enemlrke, som de har fllles med ham. Synsmlnd udmeldes.

376b:

1716 - 4. september:

Llst plakat af 17/8 om tienders og gods' indlæsning, som med reluitionsrettighed fra kongen til nogen kan vlre solgt, som kongen efter pr og dags forlæb igen vil indlæse.

21/8. Jagtbetjent Jens Jensen, boende pp Tolstrup Tammestrup ved Horsens (ved beediget prokurator Niels Soelgaard af Kolding), en stlvning. - Hans Poulsen forklarer, at for 7-8 pr siden kom Jens Jensen, der da boede i Ødsted i Haderslevhus amt, tillige med Peder Simonsen i Lært i vidnets hus og bad vidnet om at sende bud til Hans Pedersen i Glibstrup, at han ville komme, så Jens Jensen kunne betale ham nogle penge, som han skyldte ham. Hans Pedersen kom, og Jens Jensen talte ham penge til, nemlig 40 rdl. Hans Poulsens hustru kan huske, at da han havde betalt pengene, gik han om på gulvet og sagde, at han fortrød, han havde leveret alle pengene til Hans Pedersen; muligvis ville han ikke give dem videre til deres rette ejermand. - Jens Jensens kreditorer er Niels Knudsen og Niels Olesen i Øster Gesten, og deres mellemværende skyldes studehandel. - Hans Pedersen forklarer om sin andel af handelen. Han har ikke drevet stude til Jens Jensen, men handlet fra sin egen gård. - Niels Knudsen og Niels Olesen har 2 gange været med Hans Pedersen hos Jens Jensen i Ødsted for at fordre penge for kvæg, de har solgt ham. Jens Jensen havde sagt, at han havde leveret Hans Pedersen penge, men det benægtede denne. Så sagde Jens Jensen, at de skulle have tålmodighed, han ville komme med det første og gøre rigtighed for hvad han skyldte dem alle og hver især. Men han kom ikke. Tingsvidne.

377b:

21/8. Provst Peder Storm i Egtved ctr. Søren Simonsen i Hjelmdrup. Udsat til 18/9, hvor den ikke er set. - Peder Storm har haft 2 svenske krigsfanger i sin tjeneste, Christoffer Bryngelsen og Anders Persen, som ulovligt har taget tjeneste hos Søren Simonsen. Provsten har haft to beskikkelsesmænd hos denne for at spørge ham, med hvad ret han havde gjort det, og hvad løn de skulle have, og for at lægge forbud på deres løn. Søren Simonsen havde svaret, at han havde talt med Christoffer Svensk på sidste Olufs marked i Kolding og havde spurgt ham, om han blev længere i tjeneste hos provsten. Det benægte Christoffer Svensk, hvorfor Søren Simonsen bad ham og hans kammerat om at komme og tærske for ham. De kom dagen efter. Lønnen skulle være 8 sk. om dagen og frit øl og mad.

Og så er denne tingbog, med hvis der udi indført er og hidindtil for retten passeret, til endelighed sluttet og udskreven, og hvis videre herefter passerer, udi den nye dertil forordnede tingbog skal vorde indført. Testerer herredsskriveren Bartram Pedersen.

(Filmrulle 30021 slutter her).

 


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk