Oversigten
Forsiden

 

Korrespondance mellem Koldinghus amt og Danske Kancelli

i anledning af sognefogedforordningen 1791.

Danske Kancelli, F 42, 1792, brevsag nr. 165.

Pro Memoria.
I anledning af den kongelige allernådigste forordning af 11. november sidst om
sognefogeders beskikkelse, deres forretninger og belønninger, må jeg i anledning af de forekommende særdeles omstændigheder i Koldinghus amt tage mig den frihed ærbødigst og tjenstskyldigst at forestille følgende poster til Det Kongelige Danske Kancellis behageligste resolution:

1: Da forordningens 1. par. befaler, at amtmanden skulle i ethvert sogn beskikke een sognefoged, men her i amtet findes i adskillige sogne to, og i et eneste sogn, nemlig Eltang sogn, 3 sognefogeder, som have været beskikkede før min embedstid, så skulle jeg ærbødigst og tjenstskyldigst forespørge mig: om sognefogedernes antal straks skal reduceres til een i hvert sogn, eller om det skal bero med sådan nedsættelse, indtil de nuværende sognefogeder efterhånden afgår, enten formedelst dødsfald eller ved bortflyttelse.
Med denne post må jeg ellers anmærke, at der er stor forskel på sognenes størrelse i Koldinghus amt; nogle består af mere end 3 a 400 tdr. hartkorn og have 6 a 7 byer foruden en del enlige steder og udflyttede gårde; andre sogne derimod består ikkun af 70-80 a 100 tdr. hartkorn og indeholder ikkun 1 a 2 byer. - I de første ville det næppe være muligt at een eneste sognefoged kunne bestride alle de forretninger og besørge alle de ordres, som forordningen pålægger dem, og som daglig fra amtmanden, amtstuen og retsbetjentene anbefales, da det ikke sjældent således indtræffer, at forskellige forretninger rekvireres og beordres af de forskellige øvrighedspersoner på een og den samme dag, som kan angå hele sognet, og da ville det overstige en mands evne at besørge dem alle i et stort og vidtløftigt sogn med den udfordrede nøjagtighed. - I de sidste og mindre sogne derimod kan magelig forestå det hele sogn og besørge alt det fornødne.
Jeg skulle derfor ærbødigst og tjenstskyldigst indstille, om det ikke var rådeligst, at amtmanden trådte sammen med hvert steds herredsfoged og med amtsforvalteren i en kommission for at overlægge og afgøre, i hvilke af de store sogne fremdeles burde være 2 sognefogeder, hvorom kunne holdes en skriftlig forretning, som til Det Kongelige Danske Kancellis approbation kunne indsendes. - Ved denne forretning burde tillige afgøres, hvilken af de 3 sognefogeder i Eltang sogn skulle afgå, da der i ingen sogn bør være mere end to, og hvor det er muligt, ikkun een.

2: Da adskillige sognefogeder i de store og vidtløftige sogne have hidtil efter ældgammel skik og indretning haft en halv gårds mand til budfoged, som haver assisteret sognefogeden med udenbys tilsigelse og ordres forkyndelse i sognet, hvilken budfoged hidtil haver været fri for at forrette omgangsægter, men forordningens 4. par., litr. h nu bemyndiger sognefogederne til at bruge husmændene til sådan forkyndelse og tilsigelse, så indstilles ærbødigst og tjenstskyldigst: om det ikke med bemeldte kommission måtte undersøges og afgøres, hvor slige budfogeder kunne an(!)skaffes, og hvor de derimod nødvendig måtte vedblive. Thi da der i mange sogne er såre få husmænd og i adskillige byer slet ingen, og de få husmænd altså ikke uden alt for meget at bebyrdes kunne udholde at bestride al den udenbys tilsigelse, så vil det næppe være muligt alle steder at afskaffe budfogederne. - Denne undersøgelse skulle ligeledes indsendes og underkastes det kongelige kancellis approbation.

3: Da forordningens 5. paragraf, litr. b iblandt andet fritager sognefogederne for vejarbejde, men landevejene her i amtet er i år 1775 således inddelt, at enhver enkelt bonde har fået sit stk. vej afmålt og afpælet til vedligeholdelse, hvorved sognefogederne tillige blev tildelt hver sit stk. i proportion af deres hartkorn lige med andre sognemænd; Så forespørges, om ikke sognefogedernes vejparter herefter bør istandholdes af de øvrige sognemænd uden derfor at bekoste en ny inddeling af landevejen, hvilket endog synes at være mest hensigtmæssigt, siden det ikke altid ville passe sig med forordning af sognefoged, at den afgående sognefogeds gård kunne modtage den tiltrædende sognefogeds vejpart, såsom gårdens hartkorn kunne være forskelligt.
Dernæst forespørges: om under sognefogedernes frihed for vejarbejde ikke tillige skal forstås kirkeveje, mølleveje, købstadsveje og deslige, da samme efter bemeldte litr. h. kan henregnes til det offentlige. - Derimod formenes, at sognefogederne bør tage del i byens markvejes og byens gades reparation lige som en anden bymand, da samme ikke kan henregnes til det offentlige. -
På disse poster tager jeg mig den frihed at udebede mig det kongelige danske kancellis behageligste resolution så snart muligt for derefter at kunne foranstalte det fornødne til allerhøjeste bemeldte forordnings efterlevelse.
Fredericia, den 6. december 1791. - H.D.Hoffm.

Til Det Kongelige Danske Cancellie.

(Påskrevet: Amtm. over Koldinghus amt, konferencerd. Hoffman. 8B:3295.)

165
Til konferentsråd og amtmand Hans de Hofmann.
Pro Memoria.
Da har konferentsråd i anledning af den under 11. nov. sidst ang. sognefogeders beskikkelse m.v. udgangne forordning har forespurgt:


1: Om sognefogedernes antal i de sogne, hvor flere forefindes, straks skal nedsættes til een i hvert sogn, eller om det skal bero med sådan nedsættelse indtil de nuværende sognefogeder efterhånden afgår enten ved dødsfald eller bortflyttelse?

2: Hvorledes der for eftertiden skal forholdes på de steder, hvor sognefogederne hidtil har været tilstået en halv gårds mand til budfoged, som har hjulpet den første med udenbys tisigelser og ordres forkyndelse i sognet, mod at være fri for omgangs ægt?

3: Om ikke de vejparter, som hidtil har været sognefogederne tildelte, men for hvis vedligeholdelse de med sidste anordning ere fritagne, skulle herefter istandholdes af de øvrige sognemænd, uden at derfor en ny inddeling af landevej behøves? - og endelig


4: Om der under sognefogedernes frihed for vejarbejde skal forstås alene kirke- mølle- og købstadsveje, samt deslige, der synes at kunne henføres til det offentlige, eller om de tillige bør være fritagne for istandholdelse af byveje, markveje og byernes gader?

Så skulle man i den anledning herved tjenstligst tilmelde hr. konferentsråden i henseende til 

1. punkt: At man bifalder det af Dem gjorte forslag, hvorefter De sammentræder med amtsforvalteren og ethvert steds herredsfoged, samt da ved en skriftlig forretning bestemmer, i hvilke af de store steder der bør være 2 sognefogeder (indskudt: Deres særskilte distrikter nøje må bemærkes), og eftersom der ingensteds bør være mere end 2, hvilke af de 3 i Eltang værende sognefogeder da sammesteds bør afgå, hvorefter bemeldte forretning indsendes til kancelliets approbation.

til 2. punkt bifaldes det også, at det ved bemeldte kommission undersøges og afgøres, på hvilke steder der i denne post ommeldte budfogeder kunne afskaffes og hvor de derimod nødvendig må vedblive; hvilken bestemmelse ligeledes indsendes til Kancelliets ....

til 3. punkt, da er man med Dem enig i, at sognefogedernes afmålte vejparter bør vedligeholdes af de øvrige sognemænd eller på disses bekostning.

hvad 4. punkt betræffes, da holder man her for, at sognefogederne bør være fritagne for alle vejarbejder.

Det K.d. Kancelli, den 11. januar 1792.

...

8B:3295

Henstiller til hr. Gen.Proc. Sammentrædelsen, som amtm. har foreslået, kan vel ellers bifaldes. Gadeveje og markveje hører dog nok til det offentlige.

Jeg mener, at amtmandens forslag i 1. post bifaldes, dog med den bemærkning, at hvor nødvendigheden udkræver 2 sognefogeder i et sogn, enhvers distrikt da nøje bestemmes. 2. post bifaldes vel.

3) a. sognefogedernes afmålte vejposter bør vedligeholdes af de øvrige sognemænd, eller på disses bekostning.
b. Enig med hr. konf.rd. Schou, at sognefogederne bør være fritagne for alt vejarbejde.

Det kan nok ikke anderledes være, omendskønt anes(?) noget .........., når en fuld gårdmand vælges til sognefoged.

: Amtm. tilskr. efter Gen.Proc. :

Oversigten

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk