Oversigten
Forsiden

Sagen mod regimentskriver Jens Ducke

Rtk. 2215.220: Kommission af 15/2 1707

til undersøgelse af regimentskriver Jens Duckes omgang med ryttergodset.

Kong Frederik d. Fjerdes kommissorium ifølge klageskrift fra amtmand Woyda.

Jens Ducke så vel som distriktets bønder skal indstævnes

Stævningen fandtes påskreven som følger:
Denne stævning haver vi underskrevne lovlig for Coldinghus part forkyndt og deraf leveret en kopi, som parterne modtog, den os lovede hr. etatsråd selv at tilstille, hvilket vi med vore hænder bekræfter og vil være gestændig hvor fornøden gøres. Datum  Colding, den 9. maj 1707.
Så og sognefogedernes påskrift:
Her følger hver sognefogeds underskrevne erklæring om at have påhørt stævningen. Kun den første er gengivet fuldt her. Underskrift kan være skrevet fuldt ud eller med initialer. Navnene er ikke altid helt enslydende i erklæringen og underskriften:

Denne stævning er for mig Niels Pedersen, sognefoged i Vinding, lovlig forkyndt, og skal jeg vel tilsige bønderne. Datum Vinding, d. 6. maj 1707. Niels Pedersen. 
Morten Dahl, Andkær, 6/5, Morten Dahl.
Jørgen Krage, Gauerslund, 6/5, Jørgen I.I.S.K. Jensen Krage
Jens Buul, Skærup, 6/5, Jens I.S.S. Sørensen
Steffen Jørgensen, Gårslev, 6/5, Steffen S.I.S. Jørgensen
Peder Eriksen, Pjedsted, 6/5, Peder Eriksen.
Niels Andersen, Velling, 6/5, Niels Andersen
Hans Gade, Bredstrup sogn, 6/5, Hans Andersen
Jens Jensen, Kongsted sogn, Jens Jensen
Jens Hansen, Gam, - Igam (Egum?) 6/5, Jens I.H.S. Hansen
Laue Jensen, Vejlby, 6/5, Laue L.I.S. Jensen
Peder Boerlef, Erritsø, 6/5, Peder P.N.S.B. Boerlef
Hans Jensen, Taulov Nebel, - Hans Jensen
Jep Klausen, Børup, - Jep Klausen
Iver Bull, Eltang sogn, 7/5, Iver Bull
Tyge Jensen, Herslev, - Tyge Jensen
Mads Iversen (Ifversen), Sønder Vilstrup - Mads M.I.S. Jensen (!)
kvartermester Leegardt, Viuf (sgf.!)
Jakob Hvoer, - Starup, Jakob Pedersen Hvoer
Bertel Nielsen, Raysted (Rugsted), Bertel Nielsen
Hans Pedersen, Jaarup, - Hans H.P.S. Pedersen
Jens Madsen, Ferup, - Jens I.M.S. Madsen
Peder Andersen, Hejselballe, - Peder Andersen Hejselballe
Peder Iversen, Håstrup, 9/5, Peder P.I.S. Iversen
Laurids Lassen, Vester Nebel, - Laurids Lassen
Jens Lassen, Ejstrup, - Jens Lassen
Simon Sørensen, Dons, - Simon Sørensen
Jens Jepsen, Lilballe, - Jens Jepsen
Peder Poulsen, Møsvrå - Peder Poulsen
Joen Nielsen, Tiufkær - Joen Nielsen
Jens Andersen, Egtved - Jens Andersen
Søren Gregersen, Verst - Søren S.G.S. Gregersen
Mikkel Hansen, Jerlev, 10/5, Mikkel Hansen
Joen Bertelsen, Nørre Vilstrup, - Joen Bertelsen
Mads Henriksen, Højen - Mads M.H.S. Henriksen

I lige måde er denne de høje herrers citation kundbar gjort de her til dette regimente i Brand og Bindeballe sognes befindende rytterbønder.

Amtmand Woydas klage er på tysk. Hans fuldmægtig er Hans Svendsen. Klagen er bilagt 3 dokumenter:

1: et brev fra Ducke - med påskrift.

2: en klage over Ducke fra Peder Madsen af Tolstrup, dat. 22/1-1704:
Ducke har begået overlast mod dem, især mod Peder Madsens søn, som nu er død af de mange slag og stød, som ham er vederfaret i regmientskriverens hus i Oxvig. .. ".. og mest beklagede sig udi sin venstre side, og var og rødt og slaget i hans hoved  og var ganske syg den tid han kom hjem, blev så skrøbelig mere og mere, og råbte så på sit yderste, nu kommer hr. regimentskriveren og vil slå mig ihjel .." - Der er foretaget syn efter overfaldet: ".. thi vi gjorde efter hr. amtmandens befaling, og  tog tvende mænd med os til overværelse navnlig Jep Jensen i Tolstrup og Lars Nielsen i Andkær .." - ".. og var vores eneste søn, som skulle haft holdt kongens gård og grund  ved magt og skullet forsørge os i vores alderdom" - Brevet er læst for retten på Eld, Brusk og Holmans herredsting d. 26/3 1704.

3: Ligsyn på samme unge mand: Jens Pedersen foretaget 25/1 1704, ved Jens Nissen, Jørgen Nielsen, Mads Hansen Smed og Jakob Jepsen, - med påskrift: Forbem.te 4 mænd har således synet og besigtiget sl. Jens Pedersen, ligesom oven meldt er, og det udi  min og hos overværelse, Testerer Laurids Henriksen Amnitzbøll. - Læst .. herredsting 6/6 1704.

Amtmanden, Ducke og Hans Svendsen har ordet

Forhøret over bønderne: De skal svare på 5 spørgsmål:

1) Om regimentskriver Jens Ducke dem har tvungen på en eller anden måde, en del af fogedpengene, 4, 5 a 6 rigsdaler eller mere, når de enten af amtmanden eller under sessionen noget på deres kgl. maj.ts gods haver nydt i fæste.
2) Om bemeldte regimentskriver Jens Ducke for anno 1704 og 1705 mere haver oppebåret, end Deres Kongl. Maje.ts forordning befaler, eller om de ved nogen exeqverer af hvem noget videre er inddreven.
3) Om de for år 1704 og 1705 nogen lejermåls eller uvisse indkomster til bemeldte regimentskriver Jens Ducke betalt haver, hvorved Deres Kgl. Maj.ts intrader kunne svækkes?
4) Om Deres Kgl. Maj.ts rytterbønder ej haver fået det af Hans Kgl. Maj.t rækkende havre(?), bedragende på hvert læg 11 1/4 skp. havre år 1704, og om der nogen sig finder ej at være derfor fornøjet?
5) Videre, om regimentskriver Jens Ducke noget af bønderne haver aflejet, eller under hvad navn tilvundet sig noget af deres ager eller eng til sin nytte?

Da første by er blevet afhørt, og ingen har ytret nogen utilfredshed med Ducke, beder Woyda om udsættelse, for at man kan indhente kongens tilladelse til at lade bønderne  svare under eds ansvar. Ellers tror han ikke, sandheden kan komme frem. Ducke derimod holder på, at sagen allerede har trukket længe nok ud, hvorfor han ønsker den fremmet. Herefter fortsætter forhøret, men på et sent tidspunkt får man vistnok kongens tilladelse til ed (men vist uden, at det ændrer nogens forklaring særligt)
Sognefoged Peder Eriksen i Pjedsted benævnes selvejer.
Hans Svendsen begærede Tiufkær bønder afhørt igen under ed:
Hans Olufsen, som forhen er indført, berettede på examen, at sognefogeden Joen Nielsen for en 14 dage siden leverede ham tilbage igen af fogedpengene 8 rdr. som han for 4 år siden, da han som selvejerbonde tog husbondhold havde leveret regimentskr.  tillige med de foranførte 2 rdr. - Sgf. bem.te Joen Nielsen, som var imod dette påhør til stede, svarede dertil og tilstod, at de 8 rdr. som Hans Olsen har berettet ham at  være givet tilbage, har været stående hso ham i snart 4 år, eftersom reg.skr. skulle haft penge af ham for hans broder, som derudi blev kvitteret.
26/5 fremkom Brand sogn, Ringøe sogn, Lindeballe sogn og Randbøl sogn.
til post 4 svarede Brand sognemænd, at de ingen havre havde fået, såsom de havde ingen ryttere og var i reserveportioner. - Lindeballe læg havde bekommet deres fornøjelse i penge for de 11 1/2 skp havre.

Beskyldningen om, at Ducke skulle have båret sig urigtigt ad med hensyn til bøder, skulle støtte på, at han havde forsøgt at opkræve en bøde hos hestegilder Morten Orle i Jarlef (Jerlev?), fordi han havde holdt en alt for dyr begravelse over sin kone.
Duckes svar:
Rigtigt, at han i begyndelsen havde tiltalt ham. "Men herredsfoged Bertel Pedersen fandt sig dermed fornærmet, eftersom det er en politisag og ikke angik kongens interesse, men vedkom hans efter sin politiinstruktion, og stiftsamtmanden derover efter den sidste kgl. forordning har den øverste kommando ..." - så frafaldt Ducke sine prætentioner .. og bødepengene har derfor heller ikke været omme ad ham.

Den havre, der skulle refunderes bønderne, er af Hans Svendsen beregnet til 11 1/4 skp. a portion, og alle 514 tdr. 3 1/4 skp. - Regimentet har fået for meget: 29 tdr. 5/28 sk. Havresagen fylder meget og er ikke nærlæst: Det drejer sig vist om, at nogle  kompagnier el. regimenter et år havde oppebåret for meget havre, hvorfor bønderne skulle have noget refunderet. Amtsforvalteren i Haderslev er også inddraget i sagen. Johan  Liebesberg har måttet "fornøje" denne for det allerede leverede, men har ikke opnået refusion hos bønderne m.m. - Ducke havde ordnet sig forskelligt med de forskellige bønder. Nogle havde fået korn tilbage in natura, andre havde p.gr. af afstanden fået tilbudt at sælge det til ham til en pris, de blev enige om. - Ingen bønder synes at have følt sig snydt. Ducke havde ladet sognefogederne kvittere for modtagelsen og derudover fået et tingsvidne på det samme. - Her findes et par andre sognefogednavne
Erritsø, d. 28/2-1704, kvittering med flere underskrifter:
"sognefoged H.P. Hans Pedersen, fogedgård"
Tingsvidnet v. herredsfoged Bertel Pedersen (tingdag 26/2-1706):
Vester Nebel: sgf. Las Lassen, V. Nebel - Ferup: sgf. Jens Madsen, Ferup - Højen, Stulderup: sgf. Mads Henriksen - Ødsted sogn: sgf. Bertel Nielsen, Rugsted. - Verst: sgf. Søren Nielsen Vestergaard (kan ikke skrive) - Jordrup: sgf. Paaske Nielsen. - Horstrup (Håstrup?): sgf. Peder Iversen af Horstrup. - Viuf: sgf. enke Else Kads. - Lildballe: sgf. Jens Jepsen. - Vinding: sgf. Niels Pedersen. -
(Der er nævnt mange flere navne i tingsvidnet; herover kun dem, hvor det udtrykkeligt er nævnt, de de var sognefogeder. Følgende liste er forsøgt gjort komplet:).

Starup: Jacob Haar, Peder Andersen. - Dons: Simon Sørensen. - Vester Nebel: sgf. Las Lassen. - Ferup: Jens Madsen sgf. - Møsvrå: Hans Poulsen H.P.S. - Bølling, Egtved: Jens Andersen, Mikkel Andersen, Bølling. - Meisling: Mikkel Hansen, Jens Grøn, Jerlev, på Mikkel Hansens vegne. - Stulderup, Hårsted, Højen: sgf Mads Henriksen M.H.S., på hans vegne Hans Mortensen. - Nørre Vilstrup: Joen Bertelsen. - Jerlev: Mikkel Hansen (syg), på hans vegne Jens Grøn. - Ødsted, Amnitsbøl, Høllund, Vesterby, Tudvad i Ødsted sogn: Bertel Nielsen i Seest?, Niels Knudsen, Rugsted på vegne af sgf. Bertel Nielsen. - Risgård, Hjelmdrup, Ballegård, Egtved, Spjarup, Søgvad Torsted = Egtved sogn: Jens Andersen. - Verst ...: Søren Nielsen Vestergaard sgf. S.N.S. - Jorup: Påske Nielsen P.N.S. - Bindeballe: Johannes Davidsen, Bindeballe. - Falterup, Herslev, Tostrup, Højrup: Hans Tygesen, Herslev. - Pjedsted: Peder Eriksen. - Møsvrå: Hans Poulsen H.P.S. - Skovsgård, Landerupgård, Sønder Vilstrup: Mads Iversen M.I.S. - Brønsted: Morten Dahl + Peder Eriksen, Pjedsted. - Gårslev: Steffen Jørgensen S.I.S. - Horstrup: sgf. Peder Iversen, Horstrup. - Tiufkær: Joen Nielsen. - Viuf: Thomas Knudsen, Viuf, på vegne af sgf. enke Else Kads. - Eltang, Stenderup, Lilballe: Iver Bull, Anders Hansen p.v.a. sgf. Jens Jepsen, Lilballe. - Gudsø, Oddersted, Taulov Nebel: Hans Jensen - Ejstrup, Påby, Vranderup, Stubdrup i Harte sogn: Las Jensen L.I.S., Ejstrup. - Fredsted: Jakob Haar. Vrå: Jens Madsen. - Andkær, Gauerslund, Sellerup, Børkop: Morten Dahl. - Mørkholt: Steffen Jørgensen S.I.S. - Vinding: Niels Pedersen, Jens Bull, Skærup p.v.a. sgf. N.P. - Svinholt, Skærup: Jens Bull. - Velling: Peder Buck, Velling. Ved tingsvidn. optræder Rasmus Jakobsen på vegne af regimentskriveren.

En omfattende sag drejer sig om en hushandel i Horsted (Højen sogn), hvor en mand vist har solgt et hus flere gange til forskellige. Sgf. Mads Henriksen har givet Mads Jyde forbud mod at købe huset (selv om han havde betalt 100 slettedaler. Brev af 17/3-06 fra sønnen Søren Madsen på faderens vegne.

Ducke har bedt distriktets præster om en udtalelse om, hvordan ryttergodsets tilstand har udviklet sig i hans tid. Der er afskrevet breve fra en del præster. Vistnok positive (kun et enkelt læst).

Duckes brev til præsterne i Jerlev, Anst, Brusk, Holmans og Elbo herreder:
Det er de gode mænd enhver for sig vel ikke uvitterligt den proces, som har amtmand von Woyda har rejst imod mig, angående Jens Pedersens død af Tolstrup, formedelst nogle få slag, jeg af en stok skal have revset ham med, for hans næsvisede mund her i skriverstuen næstforleden 17. dec. 1703, hvoraf dog hverken er bevist, han havde skade, sygdom eller dødsårsag, mens jeg derimod fuldkommen haver beviseliggjort, at den udi byen over år og dag grasserende sprinkel hans død haver forårsaget. Og ihvorvel det både er amtmanden så vel som anden min foresatte højere øvrighed noch vitterligt, med hvad vindskibelighed jeg dette ryttergods haver bragt i stand, item at jeg ikke gerne havde revset nogen bonde, uden han sig des højere haver forset, som snart sjælden eller aldrig er sket, nu på femte års tid jeg denne regimentskrivertjeneste haver forestået. Så beder jeg tjenstskyldigt enhver for sig, at de hæderlige mænd ville om begge poster her påtegne deres sandfærdige attest, uden reflektion til enten af parterne meddele. Jeg forbliver igen, Oxvig, d. 12/5-1704, Ducke.
Erklæring fra følgende pastorater:
Vejlby, Egtved-Ødsted, Verst, Lejrskov-Jordrup, Højen-Jerlev, Harte, Nr. Vilstrup by, Starup, Eltang-Vilstrup, Herlev-Viuf, Bredstrup-Kongsted, Gauerslund, Vinding, SmidstrupSkærup, Erritsø.

Afskrift af fæstememorialer 1701-03:
12/2-1703: Peder Christensen, barnefødt i Viuf, tjent Peder Koed sammesteds og enrulleret til en dragen for det læg i Velling under lægsmand Niels Andersen ...
20/10-1703: 14. Pjedsted: Peder Eriksen fra Stovstrup og til dragon enrulleret anmelder sig at tage husbondhold på den selvejergård ibidem bestående af 7-1-0-0 htk. efter reduktionen, men efter landmålingen 8-4-1-0, som sognefoged Niels Jensen sidst beboede og fradøde, og formedelst han ægter enken på stedet godvilligt opladt. - Betaler husbondhold 6 rdr.
12/3-1703: Fæste til Jens Andersen på den gård i Vork, skylder 3-6-0-0 htk., som Knud Andersen og hustru før påboede - nu døde begge.
28/8-1704: til Rasmus Jensen, landdragon fra Skærup - husbondhold på 1/2 selvejergård i Ødsted, som Jens Roed hidtil har beboet, 4-1-2-1/2.

Oversigten

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk