Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Koldinghus birks tingbog 1761-70

1761

(Filmrulle: M 30901)

1:

1761 - 8. september:

Læst landkommissær Folsacks plakat om ryttersession.

18/8. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 15/9

2:

Hans Pedersen i Højen ctr. flere i Højen vedr. slagsmål. Sagen afvises i.h.t. en forordning af 1723, der forudsætter amtmandens tilladelse til søgsmål.

2b:

Læst kgl. reskript af 26/6, at ingen proprietærer herefter ved salg af jordegods må forbeholde det unge mandskab til pasgivelse, men det skal følge godset.

18/8. Regimentskriveren ctr. Lauge Hansen Lund og Christen Olesen, begge af Trelde, for slagsmål. 22/9

1761 - 15. september:

Thøger Sterm af Søviggård ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 6/10

3:

Søren Sørensen Slot af Bramdruplund ctr. Markus Pedersen Ulf af Nørre Bjert og Jørgen Jørgensen ibidem. 6/10

8/9. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 13/10

3b:

18/8. Regimentskriveren ctr. Jens Ducke, som var arresteret for tyveri af økse. Sagen frafaldet. (Jens Ducke var kommet ind i Eltang smedehus og havde bedt om ild til sin tobakspibe. Et af vidnerne havde set, at han bar en økse skjult under sin kjortel. Han påstod, at han havde købt den af Anders Hansen i Stenderup, og gik så ud. Smeden havde fundet øksen stukket ned i gærdet. Siden kom kirkeinspektør Bertelsens to karle fra Stenderup, de genkendte øksen som kirkeinspektørens og ville tage drengen med til denne. Drengen ville ikke bære øksen og smed den fra sig, hvorfor en af karlene havde taget den og bundet den fast på hans ryg. Jens Ducke har tilstået sit tyveri. Øksen er blevet vurderet til 24 sk.)

1/9. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om fæstes forbrydelse (?). 6/10

4:

1/9. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om beskyldninger (?). 6/10

4b:

18/8. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 22/9

18/8. Dom afsagt således: Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Mads Møllers, mons. Ulrich Frich, mons. Michel Wissing og sl. rådmand Daniel Michelsens arvinger, alle af Kolding, har sagsøgt Villads Nielsen på Stallerupgård i den formening, at de på ryemager Dørrings vegne (med en sjettedel hver) har lånt ham den sum 33 rdl. 2 mk., som Jens Riis har afskrevet på en kontrakt af 26/6-52 mellem Villads Nielsen og de to farvere og ryemager Døring om bygningen af en ny stampemølle i Dybvad. Ulrich Frich har frafaldet kravet om sin sjettepart, hvorefter der består et krav om 27 rdl. 4 mk 10 2/3 sk. - Villads Nielsen har henholdt sig til, at kontrakten var mellem ham og de to farvere samt ryemageren, så at citanterne slet ikke har føje til at søge betaling hos ham, men må holde sig til den, som har givet dem kommission til at levere ham den. På det grundlag frikendes han. Sagsøgerne må søge deres regres hos ryemageren, for hvem de har betalt.

Sign. Holtzendorf foreviste en gammel ulv, som han har skudt i Viuf skov.

1761 - 22. september:

8/9. Regimentskriveren ctr. Lauge Hansen Lund og Christen Olesen, begge af Trelde, for slagsmål. 3/11

5:

25/8. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 6/10

15/9. Sentence i amtsforvalterens sag ctr. Peder Jensen, husmand af Asbo i Bække sogn, formedelst hans ublu, løsagtige og voldsomme omgængelse med hyrde Anders Olesens datter Margrethe Andersdatter i hendes alders 11. år den 19/1 mandag aften i hans eget hus, og ctr. hans hustru Maren Lauridsdatter, der imod rettens sekvestrationsforretning over deres bohave, vurderet ialt til 5 rdl. 13 mk., har fjernet bohavet og er bortrømt med det. - Aftenen efter sin onde gerning har Peder Jensen tilstået, at han i sit eget hus har voldtaget pigen, først over sine knæ og siden i sengen. Voldtægten er bekræftet i retten af koner, der har synet pigen, samt siden af pigen selv, der i retten har gentaget den forklaring, som hun havde givet ved synet. Peder Poder, der er Peder Jensens husbond, har indleveret hans fripas med vedkommende præsts påtegnede skudsmål. Der foreligger attest fra pastor Hagelund angående de saggivnes skudsmål og opførsel i menigheden. - I henhold til lovens 6-13-16 og 6-13-18 bør den bortrømte Peder Jensen miste sit liv og være fredløs. Han skal pågribes og indbringes, hvor han end måtte findes. Konen skal i.h.t. 2-21-17 betale sin voldsbod med tre fyrre lod sølv (60 rdl.) iflg. 1-24-4, når hun pågribes. I mangel deraf skal hun lide straf på kroppen. Desuden skal hun betale det sekvestrerede gods med 5 rdl. 13 sk. Ægteparret skal betale sagens omkostninger. Men da de ikke har noget at betale med, påhviler udgiften amtet. - Meddomsmænd: Hans Jensen og Bertel Christensen af Ferup, Jep Pedersen og Peder Sørensen af Højrup, Jørgen Jensen og Ole Jensen af Vrå samt Hans Hansen og Christen Hansen af Seest.

1761 - 6. oktober:

15/9. Thøger Sterm af Søviggård ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 3/11

5b:

15/9. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested, tingsvidnesag om beskyldninger (?). 27/10

15/9. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om fæstes forbrydelse (?). 17/11

7:

15/9. Søren Sørensen Slot af Bramdruplund ctr. Markus Pedersen Ulf af Nørre Bjert og Jørgen Jørgensen ibidem. Disse tilbagekalder deres beskyldninger. Forlig.

7b:

Niels Jensen af Stovstrup ctr. Hans Møller ibidem. 20/10

22/9. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 13/10

1761 - 13. oktober:

15/9. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 27/10

6/10. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 27/10

8:

1761 - 20. oktober:

6/10. Niels Jensen af Stovstrup ctr. Hans Møller ibidem. Forlig.

Niels Nielsen af Refsgård m.fl. lovbyder en gård i Refsgård 1. gang.

1761 - 27. oktober:

8b:

6/10. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested, tingsvidnesag om beskyldninger (?). 24/11

13/10. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 24/11

Niels Nielsen af Refsgård m.fl. lovbyder en gård i Refsgård 2. gang.

13/10. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 10/11

1761 - 3. november:

Læst forordning om kornskatten for 1762

Hans Møller af Stovstrup ctr. Peder Christensen, husmand af Erritsø, for skovhugst. 17/11

9:

6/10. Thøger Sterm af Søviggård ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 24/11

Niels Nielsen af Refsgård, Anders Nielsen af Risgård, Peder Pedersen, Jens Iversen af Vindelev p.v.a. hustru Else Pedersdatter lovbød 3. gang gården i Refsgård, som nu beboes af Poul Pedersen. Denne og hustru Anna Nielsdatter begærede skøde.

9b:

22/9. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført ctr. Lauge Hansen Lund (Laue Lund) og Christen Olesen (Olufsen), begge af Trelde, for slagsmål imellem dem den 3/7 på Middelfart marked. Laue Lund var kommet ind i Mette Hansdatters gård for at lede efter sin kone. Da han gik derfra, mødte han Christen Olesen. Laue Lund holdt sin kæp op imod ham. Men Christen Olesen tog fat i den. Så tog de fat på hinanden, og Laue Lund kastede Christen Olesen til jorden. Da Laue lå oven på Christen, kaldte denne ad sin datter Ellen (Mette ?), der kom til, tog Laues stok og slog ham over ryggen med den. Så kom Christens kone gående. Laue truede ad hende, "Du skal få en ulykke, din tykbenede kvinde", og slog Christen over armene med kæppen. På et vist tidspunkt var Søren Labois (Laboris) af Trelde kommet til. Da lå de på jorden og havde hinanden så fast i håret, at han ikke kunne skille dem ad liggende, så han var nødt til at rejse dem op først. Christen Olesen havde også fået fat i en pilegren, der lå på jorden. Med den lykkedes det ham at ramme Laue i ansigtet. - De to slagsbrødre har i løbet af sagen bedt om, at sagen måtte blive frafaldet; de var blevet henvist til amtmanden. Men de kunne ikke senere fremvise nogen resolution fra ham, hvorfor sagen fortsatte. - I dommen kendes de begge skyldige i jordskub. De bør efter lovens 6-7-8 begge bøde for jordskub 3 seks lod sølv, 9 rdl. For det blodige sår, som Christen Olesen har tilføjet Laue Lund i ansigtet, skal han bøde halvdelen mere, altså 27 lod sølv, som er 13 rdl. 3 mk. Hans datter Ellen skal i.h.t lovens 6-7-8 bøde 3 seks lod sølv, 9 rdl. for de blå mærker på Laues ryg. Det hele skal af regimentskriveren føres kongen til indtægt. De to skal sammen udrede sagens omkostninger med 5 rdl.

1761 - 10. november:

10:

Læst patent om højesteret.

27/10. Sentence i sagen, som sl. Peter Iversens enke i Haderslev som kreditor har rejst mod Hans Nissen i Egtved for boggæld for købmandsvarer, han har fået, mens han boede i Favstrup i Haderslevhus amt, ialt 6 rdl. 3 mk. 6 sk. - Han skal betale sin gæld samt sagens omkostninger.

1761 - 17. november:

3/11. Hans Møller af Stovstrup ctr. Peder Christensen, husmand af Erritsø, for skovhugst. Frafaldet.

6/10. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om fæstes forbrydelse (?). Udsættes, fordi der endnu ikke er afhørt vidner i tingvsidnesagen, til 22/12

1761 - 24. november:

Jægermester og oberforster Peter Bachman fremlægger extrakt af skov- og jagtsessionens protokol for 1761 og stævner til edsaflæggelse. Der nævnes Jørgen Maug, Engelbret Poulsen og Bertel Hansen af Gejsing samt Christen Jepsen af Pjedsted.

10b:

3/11. Thøger Sterm af Søviggård ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 12/1-62

11:

27/10. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 12/1-62

27/10. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested, tingsvidnesag om beskyldninger (?). Vidnerne er ikke mødt. Tingsvidne.

Isak Jensen af Egum fremlyser en hoppe 1. gang.

1761 - 1. december:

Isak Jensen af Egum fremlyser en hoppe 2. gang.

11b:

Jens Gregersen i Bramdrup fremlyser en hest 1. gang.

1761 - 8. december:

Jens Gregersen i Bramdrup fremlyser en hest 2. gang.

Eskild Jull af Vester Vamdrup for datteren Maria Eskildsdatter ctr. Rasmus Hansen ibidem. Peder Schaurup af Hjarup og Hans Hansen af Vester Vamdrup aflægger ed på en attest, de har underskrevet. Rasmus Hansen afstår fra at udspørge disse to vidner, da han ikke forstår det og ikke har noget forsvar. Tingsvidne.

1761 - 15. december:

Anders Joensen af Nygård fremviste en gammel ulv.

Poul Pedersen og broderen Mads Pedersen lovbød en gård i Rugsted, som Peder Lassen og hustru Sidsel Pedersdatter nu påbor.

Jens Gregersen i Bramdrup fremlyser en hest 3. gang.

1761 - 22. december:

Poul Pedersen og broderen Mads Pedersen lovbød en gård i Rugsted, som Peder Lassen og hustru Sidsel Pedersdatter nu påbor, 2. gang.

17/11. Assessor Bredahl i Vinderslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om fæstes forbrydelse (?). Bredahls advokat Hans Paabye har ikke fået nogen tilkendegivelse fra Bredahl om udsættelse. Han frafalder sagen med reservation af nyt stævnemål, om det skulle blive nødvendigt. - Oprindeligt har Christen Skræder rejst en ret diffus sag mod flere forskellige (se især 18/8-61), idet der er gjort forsøg på at sætte ham ud af Jelling møllested til fordel for Hans Justesen af Jelling. Et af formålene med hans søgsmål synes at have været, at finde ud af, hvem der nu ejede stedet. Han havde tilbudt at deponere penge til fæsteydelse i retten, så at rette vedkommende kunne få dem, når han havde dokumenteret sin adkomst til Jelling møllested. - Den 11. august 1761 stævnes han af assessor Bredahl af Vinderslevgård, der nu fremstår som ejer. Denne repræsenteres i retten af Hans Paabye, den tidligere birkeskriver, der på det tidspunkt er efterfulgt som skriver af sønnen Mads Paabye. Christen Skræder påviser, at stævningen er ukorrekt, og det er vist grunden til, at sagen deles i to, hvoraf den ene kaldes en tingsvidnesag, som vistnok drejer sig om injurier, hvorimod den anden gælder fæstes forbrydelse. Men der er ingen, der kan vidne andet, end at Christen Hansen Skræder i sin tid havde overtaget et sted, hvor der kun voksede kratværk og græs, og at han selv havde opført bygninger på stedet og taget jorden under avl. Han er bl.a. blevet anklaget for at have ryddet unge risbøge og risege bort og således at have skadet skovs fremelskelse. Men ingen kender til, at der skulle have været andet end hasselbuske og tjørn, da han overtog stedet. Under retsforhandlingerne har han følt sig dårligt behandlet af både modparten og retten. Han har kaldt Bredahl for en kapitalist og (vistnok) rendonist, og efter en irettesættelse fra dommeren har han beklaget sig over sin position som en fattig mand, hvor fader og søn har protokollen imellem sig. Det får Hans Paabye til at bede de 8 stokkemænd om at huske, hvad de har set og hørt, så at han senere kan tage denne fornærmelse op. Derefter løber sagen ud i sandet.

Hans Jensen af Tiufkær opbyder og lovbyder et selvejerhus i Tiufkær.

Søren Nissen af Hafdrup tages i ed som kvægopsynsmand for Vamdrup m.m. i stedet for Søren Pedersen af Horskær.

1762

1762 - 12. januar:

12:

Hans Pank, byfoged og birkedommer, Mads Paabye, by- og rådstue- samt birkeskriver. - Tingmænd: Hans Jensen i Bjert, i hans sted Rasmus Rasmussen, Jørgen Jensen af Bjert, i hans sted Simon Andersen, Thomas Knudsen af Skærup (?), i hans sted Kort Andersen, Mads Nielsen i Eltang, i hans sted Søren Lorendsen, Christen Enevoldsen og Ole Jensen ..., i deres sted Anker Eriksen, Iver Jørgensen i Vester Nebel, i hans sted Søren Munch, Knud Andersen i Vester Nebel, i hans sted Bunde Hansen, Jens Jørgensen i Ejstrup, i hans sted Jens Steffensen. (Alle stedfortræderne bor i Kolding).

Læst kgl. gentaget mandat af 31/10-1740 om lediggængeres og deserterede soldaters eksaminering, anholdelse og indbringelse.

24/11. Thøger Sterm af Søviggård ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 9/2

12b:

24/11. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 23/2

Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. 9/2

13:

Hans Jensen af Tiufkær opbyder og lovbyder et selvejerhus i Tiufkær 2. gang.

Ude Pedersen af Fredsted m.fl. lovbyder 1/2 otting i Fredsted, som Jens Pedersen har i husbondhold, 1. gang.

Nis Pedersen Lejrskov af Hjarup tages i ed som kvægopsynsmand i stedet for Niels Jepsen ibidem.

Poul Pedersen af Refsgård og hans broder Mads Pedersen lovbyder 3. gang en gård i Rugsted, som deres svoger Peder Lassen har i husbondhold. Denne og hans hustru Sidsel Pedersdatter begærer skøde.

1762 - 19. januar:

13b:

Ude Pedersen af Fredsted m.fl. lovbyder 1/2 otting i Fredsted, som Jens Pedersen har i husbondhold, 2. gang.

Niels Madsen i Sønder Kollemorten, Nykirke sogn, lovbyder gård i Rugsted, som Mads Sørensen bebor, 1. gang.

Peder Sørensen i Vinding m.fl. lovbyder gård i Højen Stubberup 1. gang.

Jens Sørensen af Mejsling m.fl. lovbyder gård i Mejsling, som Christen Nielsen påbor, 1. gang.

Mads Hansen af Mejsling m.fl. lovbyder gård i Mejsling, som Søren Madsen har i husbondhold, 1. gang.

1762 - 26. januar:

Hospitalsforstander Christian Hadberg, Kolding hospital, ctr. Jens Andersen, som er rømt. 16/2

14:

Niels Madsen i Sønder Kollemorten, Nykirke sogn, lovbyder gård i Rugsted, som Mads Sørensen bebor, 2. gang.

Peder Sørensen i Vinding m.fl. lovbyder gård i Højen Stubberup 2. gang.

Jens Sørensen af Mejsling m.fl. lovbyder gård i Mejsling, som Christen Nielsen påbor, 2. gang.

Mads Hansen af Mejsling m.fl. lovbyder gård i Mejsling, som Søren Madsen har i husbondhold, 2. gang.

Den gård i Bramdrup, som Hans Hansen påbor, lovbudt 1. gang.

Den gård i Bramdrup, som Christen Hansen påbor, lovbudt af Johan Hansen 1. gang.

Den gård i Bramdrup, som Niels Hansen påbor, lovbudt 1. gang.

Jens Gregersens påboende gård lovbudt 1. gang.

Ude Pedersen af Fredsted på egne vegne og på vegne af søsteren Anna Pedersdatter, sl. Bertel Sørensens enke af Håstrup, og søsteren Valborg Pedersdatter, gift med Jens Strangesen i Tiufkær, samt Jesper Bertelsen af Fredsted på vegne af hustruen Kirsten Pedersdatter lovbød 3. gang 1/2 otting i Fredsted mark. Jens Pedersen af Fredsted og hustru Anna Maria Jensdatter begærede skøde.

14b:

Hans Jensen af Tiufkær lovbød 3. gang et hus. Hans broder Anders Jensen og dennes hustru Anna Maria Christensdatter begærede skøde.

1762 - 9. februar:

Sognepræsten i Grejs Peder Borch på vegne af Christen Christensen i Høllund, med hvem han er medinteressent i Vorbasse kirke og noget beslægtet, ctr. to mænd i Vorbasse sogn, nemlig Niels Christensen i Donslund og Hans Nielsen i Nebel, som skal have tilredt citanten på hans ærlige navn og rygte. Deres advokat fremlægger deres egenhændige erklæring med tilbud om sagens mindelige afgørelse: de tilbyder at betale noget til de fattige i Vorbasse sogn samt sagens omkostninger. De lover aldrig mere at antaste Christen Christensen med nogen uretfærdig æreskænden; pengene til de fattige skal de levere førstkommende søndag til sognets præst til uddeling til de fattige. Desuden betaler de samtlige sagsomkostninger, som er specificeret grundigt. På det grundlag forlig og tingsvidne.

15b:

12/1. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. 23/2

12/1. Thøger Sterm af Søviggård ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 23/3

Den gård i Bramdrup, som Hans Hansen påbor, lovbudt 2. gang.

Den gård i Bramdrup, som Christen Hansen påbor, lovbudt 2. gang.

16:

Den gård i Bramdrup, som Niels Hansen påbor, lovbudt 2. gang.

Jens Gregersens påboende gård lovbudt 2. gang.

Mads Joensen af Rugsted på vegne af Niels Madsen af Sønder Kollemorten lovbød 3. gang den gård i Rugsted, som Mads Sørensen påbor. Denne og hans hustru Maren Madsdatter begærede skøde.

Peder Sørensen af Vinding, Christen Jensen af Højen Stubberup, Christen Olesen i Tiufkær på vegne af hustruen Anne Sørensdatter, Thomas Nielsen i Højen på vegne af hustruen Karen Jensdatter samt førnævnte Christen Jensen som formynder for søsteren Lene Jensdatter lovbød 3. gang gården i Højen Stubberup, som Hans Jensen påbor. Denne begærede skøde.

16b:

Jes Sørensen på egne vegne og på vegne af brødreen Anders Sørensen og Søren Christensen af Mejsling og Søren Madsen ibidem lovbød 3. gang den gård i Mejsling, som Christen Nielsen påbor. Denne og hans hustru Maren Sørensdatter begærede skøde.

Mads Madsen og Jens Madsen af Mejsling lovbød 3. gang den gård i Mejsling, som Søren Madsen påbor. Denne og hans hustru Berte Andersdatter begærede skøde.

17:

1762 - 16. februar:

26/1. Hospitalsforstander Christian Hadberg, Kolding hospital, ctr. Jens Andersen, som er rømt. 23/2

Regimentskriveren ctr. Hans Larsen af Follerup, Jens Spesberg i Højrup og Laurids Torsen i Erritsø. 2/3

Jep Pedersen af Øster Vamdrup tages i ed som kvægopsynsmand i stedet for Christen Hansen.

Johan Hansen, tjenende i Kolding, lovbød 3. gang den gård i Bramdrup, som hans broder Christen Hansen påbor. Denne og hans hustru Maren Hansdatter begærede skøde.

17b:

Jep Hansen og søn Søren Jepsen af Bramdrup samt Mads Hansen Skov ibidem på vegne af hustruen Maren Jepsdatter lovbød 3. gang den gård, som Niels Hansen påbor. Denne og hustruen Mette Jepsdatter begærede skøde.

Enken Johanne Rasmusdatter med lavværge Jep Hansen af Bramdrup, Jep Christensen i Højen på vegne af hustruen Karen Gregersdatter, Severin Jakobsen af Vejle på vegne af hustruen Margrethe Gregersdatter og førnævnte Jep Christensen som formynder for Anna Margrethe Gregersdatter lovbød den gård i Bramdrup, som Jens Gregersen påbor. Denne begærede skøde.

Jep Hansen og Niels Hansen af Bramdrup med moder Sidsel Jepsdatters lavværge Villads Nielsen på Stallerupgård, som er gift med hendes datter Mette Hansdatter, Anders Thomasen af Holmhauge på vegne af hustruen Maren Hansdatter og Søren Jepsen af Bramdrup på vegne af hustruen Else (Elise ?) Hansdatter lovbød 3. gang den gård i Bramdrup, som Hans Hansen påbor. Denne begærede skøde.

18:

1762 - 23. februar:

Læst plakat af 16/2 om forbud mod kornvarers udførsel af Danmark.

Læst plakat af 29/1 om, hvad der herefter ved landstingsretten i Nørrejylland skal svares til domhuset og dets vedligeholdelse, hvorved plakaten af 24/8-42 genkaldes.

9/2. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. 9/3

Jens Andersen af Skærbæk, som bebor et selvejerkassehus, anmeldte ildsvåde. Almissebrev i henhold til kgl. reskript af 23/8-1745.

18b:

12/1. Sentence i sagen, som regimentskriveren har rejst mod Mads Hansen Skov og Hans Christiansen af Bramdrup for slagsmål ved Holm vadestedbanke på Bjert mark, da de var på hjemrejse fra Fredericia, hvor de havde leveret skattehavre. Der var blevet fremlagt 2 synsforretninger over Hans Christiansen. Ved den første var han sengeliggende med to små rifter, et lille sår på venstre ben og hudafskrabninger på begge ben. Han havde forklaret, at han på hjemvejen var gående ved siden af vognen op ad Holm vadestedbanke. Mens han selv kørte på jordvejen, kom Mads Skov kørende, siddende på sin vogn, op ad stenbroen. De kørte side om side; Mads Skov kom for tæt på Hans Christiansen, ramte ham med vognen, så han kom ind under den. Da han kom op på banken, holdt han stille, hvorfor Hans løb til og gav Mads nogle slag med sin pisk og tog ham i håret. Mads steg så af vognen, tog også Hans i håret og lagde ham ned på stenbroen. Så var striden til ende, og de kørte hver hjem til sit. Mads har beklaget at have modtaget nogle slag af Hans, men har betegnet det hele som sket i forvildelse og utidig overilelse og uskyldighed. En senere synsforretning er kommet til, fordi Hans Christiansen har beklaget sig over at have taget skade af slagsmålet. - Begge har i retten vedkendt sig deres forklaringer, og på det grundlag har regimentskriverens advokat gjort påstand om, at Hans Christiansen skulle idømmes en slagsmålsbøde på 9 rdl., mens Mads Skov skulle dømmes til at betale 58 rdl. 3 mk. samt bartskærerløn og Hans Christiansens kost i den tid, han lå syg, et rimeligt beløb for lyde og skade samt sagens omkostninger. - Det har fået Mads Skov til at føre vidner, der skulle vise sagens rigtige sammenhæng, så at Hans Christiansen kunne dømmes til at betale 22 rdl. 3 mk. i slagsmålsbøder, en bøde på 60 rdl. for vejfred og processens omkostninger. Hvilket igen har fremkaldt modpåstand fra Hans Christiansen. - Det eneste i sagen, som fuldkomment findes bevist, er, at Hans Christiansen med sit piskeskaft har givet Mads Skov nogle slag i hovedet, så blodet er løbet ned på hans klæder. - Men følgende rekonstruktion af begivenhedsforløbet er ikke blevet modsagt af nogen af parterne: 1) De kørte begge ud fra Bjert, Hans foran og Mads bagved, indtil de kom ned til banken vest for Bjert; da kørte Hans på jordvejen og Mads på stenbroen op ad Holm vadestedbanke, begge ganske stille, indtil de kom op; da forsøgte den ene at komme før den anden. 2) Derved kom deres vogne hinanden for nær, så at hammelrebene kom ind i hjulnavene, og Hans kom ind under sin vogn. 3) Det kunne let have været undgået, hvis de havde holdt sig lidt væk fra hinanden. 4) Derpå gav Hans Mads nogle slag med sit piskeskaft, så blodet kom ud af hovedet bagtil; og han tog ham i håret og trykkede ham ned i vognen, skønt Mads bad om at lade ham være. 5) Derefter kom de i slagsmål på jorden. - Der findes ingen tilstrækkelig oplysning om Hans Christiansens foregivne sygdom, eller om hvorledes han har fået de ubetydelige rifter og sår. - Mads Skov dømmes til at betale 9 rdl. for jordskub, idet han kørte Hans Christiansen ned. Hans Christiansen skal bøde 9 rdl. for stavhug, 9 rdl. for hårgreb, 4 rdl. 3 mk. for de tilføjede sår i hovedet (lovens 6-7-7 og 6-7-8). Pengene skal tilfalde kongens kasse og betales på regimentskriverstuen. For den modvillighed at ville køre hinanden forbi og at køre på hinanden skal de betale til Brusk herreds fattigkasse 2 rdl. hver. Til processens omkostninger 3 rdl. hver. Doktor, feltskærer og apoteker betaler Hans Christiansen selv.

19:

16/2. Dom: Ved tingsvidne er bevist, at Jens Andersen af Almind er undveget fra ryttergodset uden pas, men ikke at han tilhører Kolding hospitalsgods. Thi kendes for ret, at denne Jens Andersen efter den 19. art. i forordningen af 4/2-33 bør pågribes, hvor han forefindes, og komme det gods til gode, som han befindes at tilhøre. (Denne kortfattede dom, der her er afskrevet næsten ordret, gennemgår ikke den stedfundne bevisførelse, men nøjes med konklusionen. Af tingbogens tilførsler den 26/1-62 ses, at det er hospitalsforstander Christian Hadberg, der har stævnet Jens Andersen. Hans far, Anders Hansen af Almind, bekræfter, at Jens er barnefødt på hospitalsgodset og opført i reserverullen, lige som de andre unge mænd. Han kom i tjeneste sidste mikkelsdag hos Mads Kyed i Eltang, men er bortgået derfra uden pas. Mads Nielsen Kyed i Eltang har hørt, at han er blevet rytter i ridtmester Geislers kompagni. Han er blevet efterlyst af provst Seidelin i Stenderup og hr. Westfahl i Kolding fra deres prædikestole ifølge attester og desuden efterlyst tre tingdage, men disse efterlysninger er ikke noteret i tingbogen).

1762 - 2. marts:

16/2. Regimentskriveren ctr. Hans Larsen af Follerup, Jens Spesberg i Højrup og Laurids Torsen (Thuesen) i Erritsø. Sagen frafaldet.

1762 - 9. marts:

23/2. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. 23/3

(Se 10/3-61). Videfogeden Niels Hansen af Stovstrup ctr. Hans Larsen ibidem ang. et vejforbud. Hans Larsen har fået beneficium pauperitatis. Hans advokat er Levin Struer af Stovstrup. 23/3

19b:

Hofjægermester Bachmans fuldmægtig Otto Hagen fremstiller Hans Mickelsen, Anders Jessen, Anders Halkjær, Søren Mortensen, Jep Jessen og Niels Jepsen, alle af Hjarup, som ifølge skovsessionen for Haderslevhus amt ved ed skal befri sig for beskyldning om ulovligt at have fået en del risege fra Fobeslet skov. De var mødt, men bad om udsættelse i 8 uger for at få sessionens resolution svækket, idet de fandt sig fornærmet ved den og ventede at blive fritaget for eden. 4/5

1762 - 16. marts:

En sag ctr. Hans Hansen fra Hvejsel og afdøde Laurids Jensen fra Rue, der er mistænkt for tyveri. 23/3

20b:

Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl i Jordrup sogn anmelder ildsvåde. Almissebrev.

21:

Læst forbud af 5/3 på udførsel af flæsk, levende svin, smør og ost.

1762 - 23. marts:

9/3. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. 6/4

16/3. En sag ctr. Hans Hansen fra Hvejsel og afdøde Laurids Jensen fra Rue, der er mistænkt for tyveri i Skanderborg amt. Efter ordre fra amtmand Bülow (Koldinghus) og på anmodning af amtmand Woyda (Skanderborg) er vidner blevet indkaldt til at besvare 28 spørgsmål forfattede af regimentskriver Mollerup samt en del kontraspørgsmål, som er opsat af den beskikkede forsvarer. Spørgsmålene er kun angivet med nummmer. - Tingsvidne.

9/3. Videfogeden Niels Hansen af Stovstrup ctr. Hans Larsen ibidem ang. et vejforbud. 20/4

22b:

9/2. Sentence i sagen, som sign. Thøger Sterm af Søvig eller Skrumsager har rejst mod færgeforvalter og prokurator Carl Lindom i Snoghøj, fordi han ikke har villet udlevere nogle ting, som sr. Sterm har stående hos ham. - Det drejer sig om en kuffert, nogle klæder og andre ting, som Lindom har nægtet at udlevere, fordi Sterm har afvist en regning, som han finder urimelig. Sterm har haft ophold hos Lindom i 1760-61 imod en aftalt ugentlig betaling på 2 rdl. Han har betalt til påske 1761 104 rdl. og har forladt Snoghøj noget efter påske samme år. Han har haft en hest på foder i 18 uger. Efter at han havde forladt Snoghøj, sendte han hr. Fibiger dertil den 10/6 og igen i juli for at hente hans ejendele imod en betaling på 30 rdl. samt kaution for det, som Lindom yderligere måtte have til gode. Men Lindom har krævet 167 rdl. 3 mk. og har ikke villet udlevere tøjet, medmindre han fik pengene udbetalt. - Under retssagen har Lindom tilbudt, at tøjet kunne hentes for 67 rdl. 3 mk., og siden strakt sig så vidt i sit tilbud, at det kunne vente med betalingen, indtil retten havde afsagt dom i sagen. Men Thøger Sterm har efter hr. Fibigers to forgæves rejser til Snoghøj krævet, at tøjet nu blev leveret ham på Søvig. - De 67 rdl. 3 mk. drejer sig om den husleje, som Lindom mener at have til gode, samt hestens fodring og udlæg til en skræder. De 100 rdl. vil Lindom have som betaling for den rådgivning, Sterm har modtaget hos ham. Sterm har ifølge Lindoms forklaring været hos ham for at øve sig i pennen og dygtiggøre sig til sine kommende opgaver. Og Lindom har også hjulpet ham i et par konkrete sager. Sterm var kommet til at love et lån på 8000 rdl. til Frands Rausch, der siden var gået fallit. Her havde Lindom hjulpet ham med nogle koncepter til breve, som hjalp ham ud af den knibe, og han havde formået sr. Ivorsen i Middelfart til at tage pengene på rente i 4 år til 4 1/2 procent. Lindom mener også, at det er hans koncepter og forslag, der har sikret Sterm en god udgang af hans ægteskabsaffærer, så at han beholdt sin brud. - Men sådan ser Sterm ikke på det. Han har ikke været i vanskeligheder med de 8000 rdl., for hans løfte var betinget af sikkert pant. Og i ægteskabssagen ved han noget om Lindom, som kunne skade denne, hvis det kom frem. Det viser sig siden, at han hermed sigter til, at Lindom har foreslået ham at stævne jomfru Bundesen til at lide dom ved Vester herredsting, hvilket efter Sterms mening ville have været ulovligt. Han synes ellers nok, at Lindoms rådgivning er blevet rigeligt betalt ved de dusører, han har givet hans børn, og han synes, at Lindom nu udskriger for alverden, at han tager sig betalt for at samtale med sine gæster. Han mener, at Lindom har handlet ulovligt ved at tilbageholde hans ejendele uden at gøre lovlig arrest og ved at afvise den kaution, som hr. Fibiger havde tilbudt ham. - Lindom derimod mener, at ved indlogering er den logerendes ejendele hypoteca tauta, som den logerende ikke har ret til at fjerne, før end han har betalt sin vært. Og han har heller ikke været i stand til at sagsøge Sterm for hans gæld, fordi han ikke kunne vide, hvilket værneting han havde. Det afviser Sterm imidlertid med, at han nu bor på Søvig og med det snareste agter at bosætte sig på Skrumsager. - Undervejs i hændelsesforløbet har Lindom søgt at få et forlig i stand ved mellemkomst af forvalter Meiner på Grubersholm (Grubbesholm i Nørre Bork sogn?). Det er også kommet frem, at han på vegne af Sterm har modtaget et beløb på 100 rdl. fra en person i Åbenrå, og at han endnu ikke har aflagt regnskab for det. Lindom har iøvrigt antydet, at han kunne underbygge sine krav bedre, hvis han i retten fremlagde nogle af Sterms breve, som er i hans besiddelse, men at han vil forsøge at undgå det for ikke at kompromittere ham for stærkt! - Retten finder ikke, at Sterm har haft længere opsigelsesvarsel end til en uges udgang. Ved beregningen af udgifterne til hestens pasning tages der hensyn til, at det drejer sig om den trangeste fodringstid fra påske til midsommer. Retten giver Lindom ret i, at hr. Fibiber, der for denne ret er en ganske ubekendt person, kunne afvises som kautionist. Sterm bør betale til Lindom for sit logement fra 22/3 til 25/7 1761, atten uger, 36 rdl. og for hestens pasning i 12 uger 15 rdl. 3 mk. foruden Lindoms udlæg til skræderen på 12 rdl. 4 mk., tilsammen 63 rdl. 7 mk. (eller 64 rdl. 1 mk. danske). Imod sådan betaling skal Lindom frigive Sterms ejendele. Hvad Lindoms rådgivning angår, findes ikke andet bevist, end at Lindom har givet Sterm koncepter på et par ark papir i ægteskabssagen, og det har Sterm givet ham 10 rdl. for. Retten kan ikke tilkende ham mere, men forbeholder ham hans ret, hvis han vil søge Sterm ved hans nu havende værneting. De usømmelige talemåder, som parterne har brugt imod hinanden, mortificeres, og processens omkostninger ophæves.

24:

1762 - 30. marts:

Læst generalpardon af 10/3 for dem, som er deserteret fra tropperne i Danmark og de tyske provinser.

1762 - 6. april:

6/4. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. 20/4

1762 - 20. april:

Jægermester von der Lieht ctr. Jens Nielsen af Hvolbøl ang. krybskytteri. 4/5

24b:

23/3. Videfogeden Niels Hansen af Stovstrup ctr. Hans Larsen ibidem ang. et vejforbud. 4/5

25:

6/4. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Bertel Olufsen Ulf i Hesselballe. Han er nu i kongens tjeneste i Holsten. Der optages tingsvidne til bevaring, til han kommer hjem.

1762 - 27. april:

Hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. 4/5

Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede Peder Hansen af Fredericia for tyveri. 18/5

27b:

Hofjægermester Bachmans skytte Rasmus Nielsen af Viuf fremlægger skovsyn.

Hans Madsen i Skanderup tages i ed som kvægopsynsmand i Skanderup i stedet for Hans Pedersen ibidem.

28:

Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård ang. funktionsforstyrrelser på Dybvad stampemølle. 11/5

Hr. Blicher i Gauerslund ctr. Jørgen Jensen Nyemand i Starup. 11/5

28b:

1762 - 4. maj:

27/4. Hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. 25/5

Læst plakat 19/4, hvorved det under 5/3 gjorte forbud mod udførsel af smør, flæsk og svin ophæves.

Læst forordning af 2/4, at ingen ugifte og ledige kvindepersoner må begive sig til fremmede lande og steder uden lovligt pas og afsked fra vedkommende øvrighed, hvor de sidst har opholdt sig.

Dernæst var borgmester og byfoged Hans Junghans sættedommer:

20/4. Jægermester von der Lieht ctr. Jens Nielsen af Hvolbøl ang. krybskytteri. 18/5

29:

9/3. Hofjægermester Bachmans fuldmægtige Otto Hagen ctr. Hans Mickelsen m.fl. af Hjarup for skovhugst. 16/6

Hofjægermester Bachman har ladet indkalde vidner om skovhugst. Tingsvidne.

20/4. Videfogeden Niels Hansen af Stovstrup ctr. Hans Larsen ibidem ang. et vejforbud. Tingsvidne. (se fol. 30b).

30:

Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. 18/5

30b:

Alexander Jensen af Trøllund i Hejnsvig sogn, som bebor en proprietærpartsgård, der tilhører Christen Smed i Almstok, anmelder ildsvåde. Almissebrev.

20/4. Kendelse angående den til 20/4 fremlagte kontrastævning, som Hans Larsen af Stovstrup har udtaget i den sag som videfogeden Niels Hansen m.fl. har rejst imod ham, fordi han en del af året kører ud gennem et hul i et dige i stedet for at køre ud fra sin gård ad byens gade. Kontrastævningen kan antages.

1762 - 11. maj:

27/4. Hr. Blicher i Gauerslund ctr. Jørgen Jensen Nyemand i Starup. 25/5

31:

27/4. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård ang. funktionsforstyrrelser på Dybvad stampemølle. 8/6

31b:

Jens Christensen, smed i Herslev, ctr. Bartram Højer i Vester Gesten. 8/6

32:

Nis Jørgensens enke Maren Madsdatter på Hjelmdrup ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. 8/6

Nis Jørgensens enke Maren Madsdatter på Hjelmdrup ctr. Hans Roued i Ødsted for gæld. Sagen skulle komme igen 25/5, idet man afventer amtmandens tilladelse til søgsmål. Men den er ikke fundet nævnte dato.

1762 - 18. maj:

Læst forordning af 13/5 ang. skærpet straf for dem, som hemmeligt udfører rede penge af riget og til den ende veksler penge med bankosedler.

4/5. Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. (Her kaldes de Steffen og Jep Steffensen). Udsat til 25/5, forudsat at vidnerne ikke møder. Men det gør de. Se fol. 33b

4/5. Jægermester von der Lieht ctr. Jens Nielsen af Hvolbøl ang. krybskytteri. Tingsvidne. (Skovfogeden Adolf Walter har været inde på Noesgård hos Laurids Jensen. Han hørte et skud og gik ud med Laurids Jensen for at se, hvad det kunne være. Så en mand slæbe et dyr ind i buskadset. Bad Laurids Jensen om at komme med hans hest; men kan kom ikke. Løb så selv ud til krybskytten. Holdt ham fast, men han rev og sled i hans ansigt for at hindre ham i at råbe om hjælp. Skovfogeden holdt ham fast en tid i forventning om, at der måtte komme hjælp fra Noes, men der kom ingen. Så måtte han lade ham løbe med geværet. Dyret bragte han til von der Lieth. - Vidnerne har nok set skovfogeden og en anden mand have fat i hinanden, men de kan ikke sige, at det var Jens Nielsen). - Hans Andersen fra Lejrskov og Niels Andersen af Egholt kautionerede for Niels Jensens tilstedeværelse til sagens afslutning.

33:

27/4. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede Peder Hansen af Fredericia for tyveri. 29/6

33b:

Se fol. 32. Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. 8/6

34:

1762 - 25. maj:

Hans Pedersen af Knurborg tages i ed som kvægopsynsmand i Vester Vamdrup m.v. i stedet for Søren Nissen af Hafdrup, som er flyttet til Harte.

11/5. Dom i den sag, som hr. Blicher i Gauerslund har ført ctr. Jørgen Jensen Nyemand i Starup, fordi denne havde lovet ham at levere en hest til Hans Majestæts tjeneste. I et revers har han bekræftet at have modtaget penge til betaling af en hest og dermed overtaget ansvaret for leverancen. På en ordre fra amtmanden om at møde i Kolding med henblik på forlig har han anført, at han har givet mere for hesten, end hr. Blicher har betalt ham, og at hesten er blevet syg. Men det har han ikke bevist. Han bør betale hr. Blicher 75 rdl.

25/5. Dom: Hospitalsforstander Christian Hadberg har stævnet hospitalsbønderne i Almind for deres restance, tilsammen 344 rdl. 4 mk. 1 sk. - De skal betale. Bønderne er: Jens Pedersen Amhede, Jep Nielsen, Niels Andersen, Rasmus Christensen, Frederik Pedersen, Christen Christensen, Jørgen Christensen, Niels Madsen, Knud Andersen, Christen Iversen og Niels Sørensen.

1762 - 8. juni:

18/5. Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. 15/6

11/5. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård ang. funktionsforstyrrelser på Dybvad stampemølle. 29/6

34b:

Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 22/6

11/5. Jens Christensen, smed i Herslev, ctr. Bartram Højer i Vester Gesten. 29/6

11/5. Nis Jørgensens enke Maren Madsdatter på Hjelmdrup ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. 29/6

1762 - 15. juni:

4/5. Hofjægermester Bachmans fuldmægtige Otto Hagen ctr. Hans Mickelsen m.fl. af Hjarup for skovhugst. 10/8

35:

8/6. Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. 29/6

1762 - 22. juni:

Borgmester Junghans sættedommer i følgende sag:

8/6. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 13/7

35b:

Mons. Meden var sættedommer i følgende sag:

Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen, efter klage fra provst Jens Storm i Højen, vedr. slagsmål med Jørgen Rytter, der døde. 13/7

37:

1762 - 29. juni:

Regimentskriveren ctr. Niels Vævers enke Mette Jacobsdatter i Erritsø, som har overskåret halsen på sin datter Lisbeth Nielsdatter. 13/7

38:

18/5. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede Peder Hansen af Fredericia for tyveri. Han er undsluppet. 13/7

15/6. Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. 13/7

8/6. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård ang. funktionsforstyrrelser på Dybvad stampemølle. 6/7

8/6. Dom: Smeden i Herslev, Jens Christensen har sagsøgt Bertram Højer af Vester Gesten for en gæld på 18 rdl. - Den skal han betale.

8/6. Dom: Nis Jørgensens enke Maren Madsdatter på Hjelmdrup har sagsøgt Bertram Højer af Vester Gesten for en gæld på 17 rdl. 3 mk. Den skal han betale nu.

38b:

1762 - 6. juli:

Læst fornyelse af 1/7 af den under 10/3-62 udgangne generalpardon.

29/6. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård ang. funktionsforstyrrelser på Dybvad stampemølle. 20/7

40b:

Laurids Jensen af Noes og Christian Regelsen i Gejsing ctr. Bertram Højer af Vester Gesten for gæld. 20/7

Søren Christensen af Mejsling ctr. Bertram Højer af Vester Gesten for gæld. 20/7

41:

Jens Krages enke Karen Jørgensdatter, boende i Kolding, får tingsvidne på arveret. Hendes moder, Margrethe Jørgens født Vosgrave, var helsøster til løjtnant Peter Vosgrave.

1762 - 13. juli:

Sag ctr. Frands Danielsen i Store Anst, sergent Otte Friderich i Vester Gesten og Bartram Højer ibidem for resterende auktionspenge efter Christen Jepsen i Glibstrup. 27/7

29/6. Regimentskriveren ctr. Mette Jacobsdatter i Erritsø. 27/7

41b:

29/6. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen af Fredericia for tyveri. 3/8

22/6. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 3/8

22/6. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 3/8

42:

Niels Hjortlund og Las Møller af Løvlund (ved Niels Madsen af Hinnum) ctr. Ole Jensen af Grene. 27/7

(29/6. Bertram Højer af Vester Gesten ctr. Jørgen Stephansen, Stephen Andersen og Jep Andersen, alle af Bække. Sagen er ikke set idag. Den har især drejet sig om injurier. Om aftenen den 7/4 havde Bartram Højer været på vej hjem fra Kolding sammen med Poul Poulsen, sognefogeden i Lejrskov. De havde været inde for at præsentere heste for amtmanden til kronens tjeneste. På hjemvejen var de blevet indhentet af de tre indstævnede. Bartram Højer var blevet overfaldet med hug og slag og vistnok også forsøgt væltet ned fra hesten. Det var nok især Staffen Andersen, der var aggressiv. Bartram Højer var blevet kaldt skælm og spion, og både sognefogeden og Mads Pedersen af Uhre, der også var til stede, havde sagt til ham, at hvis han ikke fralagde sig disse beskyldninger, så kunne ingen ærlig mand drikke af kande eller krus med ham. Allerede den 15/6 har Bartram Højer bedt om udsættelse af sagen i forventning om en mindelig afgørelse.)

1762 - 20. juli:

6/7. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård ang. funktionsforstyrrelser på Dybvad stampemølle. 17/8

43b:

Tolder Skybergs dødsbo ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for resterende auktionspenge. 3/8

6/7. Laurids Jensen af Noes og Christian Regelsen i Gejsing ctr. Bertram Højer af Vester Gesten for gæld. 17/8

6/7. Søren Christensen af Mejsling ctr. Bertram Højer af Vester Gesten. 17/8

1762 - 27. juli:

44:

13/7. Regimentskriveren ctr. Mette Jacobsdatter i Erritsø. 3/8

13/7. Sag ctr. (Frands Danielsen i Store Anst,) sergent Otte Friderich i Vester Gesten og Bartram Højer ibidem for resterende auktionspenge efter Christen Jepsen i Glibstrup. 10/8

13/7. Niels Hjortlund og Las Møller af Løvlund (ved Niels Madsen af Hinnum) ctr. Ole Jensen af Grene, der har tilbagekaldt sine beskyldninger. Sagen frafaldes.

1762 - 3. august:

20/7. Tolder Skybergs dødsbo ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for resterende auktionspenge. 17/8

27/7. Regimentskriveren ctr. Mette Jacobsdatter i Erritsø. 10/8

13/7. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen af Fredericia for tyveri. 17/8

13/7. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 17/8

13/7. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 17/8

44b:

Regimentskriveren ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 17/8

Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling for hestetyveri. 21/9

1762 - 10. august:

15/6. Sagen ctr. de 6 mænd i Hjarup for skovhugst. 21/9

45:

3/8. Regimentskriveren ctr. Mette Jacobsdatter i Erritsø. 17/8

Sognepræst Claus Haagen af Grindsted og samtlige lodsejere i Morsbøl får tinglæst en skifteforening.

27/7. Dom i sagen ctr. (Frands Danielsen i Store Anst,) sergent Otto Friderich i Vester Gesten og Bartram Højer ibidem for resterende auktionspenge efter Christen Jepsen i Glibstrup. - Sergenten har købt en blå vadmels mandskjortel for 8 mk. 12 sk. og Bartram Højer et spanskrør med sølvring for 8 mk. De skal betale deres gæld og sagens omkostninger. Frands Danielsen betalte allerede ved stævningen.

1762 - 17. august:

20/7. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen. 14/9

3/8. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 31/8

3/8. Regimentskriveren ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 31/8

45b:

3/8. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 31/8

3/8. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen af Fredericia for tyveri. 31/8

10/8. Regimentskriveren ctr. Mette Jacobsdatter i Erritsø. 31/8

Tingsvidne på arveret efter afdøde borger Jørgen Andersen i Fredericia.

46:

20/7. Dom: Søren Christensen af Mejsling ctr. Bertram Højer af Vester Gesten for gæld på 50 rdl. Han skal betale, samt 5 rdl. i sagsomkostninger.

3/8. Dom: Tolder Skybergs dødsbo ctr. Bertram Højer af Vester Gesten for gæld på 78 rdl. i auktionspenge. Han skal betale med 5 % rente fra dato, samt 4 rdl. i sagskomkostninger.

20/7. Dom: Laurids Jensen af Noes og Christian Regelsen i Gejsing ctr. Bertram Højer af Vester Gesten for gæld, 20 rdl. til Lars Jensen og 4 rdl. til Christen Riggelsen. Han skal betale, samt 5 rdl. i sagsomkostninger.

1762 - 24. august:

Læst plakat af 4/8, hvorved forbudet på kornvarers udførsel ophæves.

1762 - 31. august:

Oberforster Bachmans skytte Rasmus Nielsen af Viuf fremlægger oldensyn.

17/8. Regimentskriveren ctr. Mette Jacobsdatter i Erritsø. 5/10

46b:

17/8. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 21/9

47:

17/8. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 21/9

17/8. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 21/9

Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus, fordi Peder Hansen er undveget. 21/9

47b:

17/8. Regimentskriveren ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 21/9

1762 - 7. september:

48:

Hans Hansen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. 14/9

Markus Madsen på Skovdrupgård fremlyser 2 plage.

1762 - 14. september:

Læst forordning af 3/9 om foranstaltninger mod kvægsygen i Jylland og på Fyn.

Læst efterlysning fra amtmanden ang. en mand ved navn Laurids Jørgensen fra Bygebjerg i Hejls sogn, som er undveget, og som skal have slået sin nabo Hans Jensen i hovedet, så han er død.

17/8. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen. 5/10

48b:

7/9. Hans Hansen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer i Vester Gesten. 28/9

Markus Madsen på Skovdrupgård fremlyser 2 plage 2. gang.

1762 - 21. september:

Læst forordning af 4/9 om nye bankosedler.

Læst plakat af 10/9 om session.

10/8. Sagen ctr. de 6 mænd i Hjarup for skovhugst. 12/10

31/8. Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus. 12/10

31/8. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 12/10

31/8. Regimentskriveren ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 19/10

49:

3/8. Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 19/10

50b:

31/8. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 12/10

31/8. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 12/10

Maren Rasmusdatter af Tiufkær, enke efter Mads Thomsen, og sønnen Thomas Mathiesen i København bevidner slægtskab til Anders Mathiesen, som rejste til Holland og er død.

51:

1762 - 28. september:

14/9. Hans Hansen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer i Vester Gesten. 12/10

1762 - 5. oktober:

Læst forordning af 23/9-62 om ekstra ..... påbud i Danmark.

14/9. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen. 2/11

Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. 19/10

Sag ctr. Søren Christensen, sognefoged i Mejsling. Han er ikke mødt op og bliver lovdaget til 19/10. Men sagen er ikke set herefter.

Mads Christensen af Starup lovbød sin påboende gård 1. gang.

Hyrden Peder Jørgensen i Fredsted fremlyser en ko.

51b:

31/8. Dom i sagen, som regimentskriveren har rejst ctr. Niels Vævers enke Mette Jacobsdatter af Erritsø, fordi hun har skåret sin datter Lisbeth Nielsdatter således i halsen, at hun dagen derefter døde. Den 3/6 er Lisbeth fundet i sin seng blodig og svag, næsten uden bevægelse og målløs af et sår i halsen, hvorved luftrøret ganske og spiserøret næsten var overskåret. Mads Physicus i Fredericia og doktor Ingversen har i deres betænkning erklæret såret for i sig selv dødeligt. Hun døde da også dagen efter, skønt hun snarest muligt var blevet forbundet. Hendes moder har ved forhør og senere i retten tilstået, at hun har gjort det med frit forsæt og beråd hu alene for at dræbe hende og derved selv miste sit liv, som hun var ked af, fordi alle folk foragtede og forhånede hende på grund af en kræftskade, hun havde i ansigtet. - Det kendes for ret, at Mette Jacobsdatter bør i de daglige klæder, hun har brugt i fængslet, med blottet hoved, strikken om halsen og med sammenbundne hænder, udføres på natmandens sluffe, knibes 5 gange med gloende tænger på de steder, som amtmanden anordner, og bringes hen til retterstedet, hvor hendes højre hånd levende og siden hendes hoved skal afhugges med en økse, og af natmandens folk lægges på stejle. Hovedet og hånden skal fæstnes på en stage oven over legemet. Skarpretteren skal for denne doms fuldbyrdelse have ialt 33 rdl. imod selv at anskaffe alle dertil behøvende redskaber. Delinkventindens lidet ejende, eller hovedlod, anvendes, så vidt det strækker, til sagens omkostninger, som for det øvrige udredes af Koldinghus amt efter amtmandens foranstaltning. Dommen er underskrevet af H.A.G. Sonnin og meddommerne: Svend Gydesen og Ebbe Nicolaisen af Seest, Anders Poulsen og Claus Jels af Hjarup, Jørgen Wind i Vester Vamdrup, Nis Bertelsen i Øster Vamdrup, Hans Pedersen i Skanderup og Niels Jensen i Dollerup. - Mette Jacobsdatter ville ikke appellere dommen, men bad alene om, at den måtte forestilles for kongen, så hun håbede at få opfyldt den bøn, at hendes legeme måtte komme i kristen jord. - (Fra vidneførelsen: Jens Nielsen og Mads Nielsen havde sammen med sognefogeden været inde i huset for at syne forbrydelsen. Da de kom ind, havde Lisbeth trukket dynen op over halsen, så at de ikke så hendes sår. Johanne Hieronimusdatter og Kirsten Christensdatter havde våget hos pigen til hun døde. "Gud nåde mig for en mor, jeg har haft". "Du skal tilgive din moder den onde gerning, hun har gjort dig," sagde Kirsten Christensdatter, "og bede Gud, at han vil omvende hende". "Jo, det vil jeg også". Hun havde været bange for, at hendes moder skulle komme ind til hende.)

1762 - 12. oktober:

28/9. Hans Hansen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer i Vester Gesten. 26/10

21/9. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. Opsat til 23/11 (men der føres et tingsvidne i sagen allerede 2/11).

21/9. Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus. 26/10

21/9. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 9/11

52:

21/9. Sagen ctr. de 6 mænd i Hjarup for skovhugst i Fobeslet skov. De skal frigøre sig med ed for mistanke om den ulovlige skovhugst. Jep Jessen og Anders Jessen aflægger ed. Hans Mikkelsen, Søren Mortensen og Niels Jepsen gør det ikke, og de meddeler, at Anders Halkjær er død for 6 uger siden.

21/9. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 19/10

Mads Christensens påboende gård i Starup lovbudt 2. gang.

Hyrden Peder Jørgensen i Fredsted fremlyser en ko 2. gang.

1762 - 19. oktober:

21/9. Regimentskriveren ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 2/11

5/10. Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. 16/11

Hans Nielsen af Egeskov ctr. Hans Nielsen af Vejlby. 2/11

52b:

Hans Nielsen af Egeskov ctr. Karen Jepsdatter med lavværge af Vejlby. 2/11

12/10. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 26/10

53:

21/9. Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 26/10

Mads Christensen af Starup og hustru Maren Christensdatter lovbød 3. gang deres påboende gård. Ole Madsen, som er Mads Christensens søn, og hans hustru Mette Kirstine Nielsdatter Kyed begærede skøde.

1762 - 26. oktober:

Sag ctr. Peder Villumsen af Jelling. 9/11

19/10. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 23/11

12/10. Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus. 2/11

19/10. Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 23/11

Apoteker Eilschou ctr. Lars Jensen af Noes. 2/11

12/10. Hans Hansen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer i Vester Gesten. 23/11

Niels Christensen af Vester Vamdrup fremlyser en hest.

1762 - 2. november:

5/10. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen. 30/11

(12/10). Tingsvidne føres i sagen regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 9/11

54b:

26/10. Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus. 23/11

26/10. Apoteker Eilschou ctr. Lars Jensen af Noes. Udsat til 9/11, men der findes den ikke.

19/10. Hans Nielsen af Egeskov ctr. Hans Nielsen af Vejlby. Forlig.

19/10. Hans Nielsen af Egeskov ctr. Karen Jepsdatter med lavværge af Vejlby. Tingsvidne. (Stævningsmændene var Nicolai Drejer og Jens Pedersen af Stovstrup. Lørdag den 9/10 kom de til Karen Jepsdatter, hilste hende og sagde, at de havde en stævning at forkynde. Nicolai Drejer begyndte derpå at oplæse stævningen, og da han var kommet ungefær til midten af samme, hvor der stod, at Hans Nielsen af Egeskov havde betalt 350 slettedalter til hendes søn, Hans Nielsen, til afdrag på den belovede medgift, som han skulle have med hans datter, sprang hun op, rev ham stævningen af hænderne, rykkede på den, som om hun ville rive den i stykker. Ville ikke give den tilbage, men tog et stykke træ, greb Nicolai Drejer i brystet og lod, som om hun ville slå ham. Viste dem ud af huset, uden at de kunne få stævningen med).

19/10. Regimentskriveren ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 16/11

1762 - 9. november:

26/10. Sag ctr. Peder Villumsen af Jelling. 30/11

12/10. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 23/11

Sag ctr. arresterede Hans Henriksen for tyveri af 2 gæs m.m. 23/11

55:

2/9. Tingsvidne sluttes i sagen regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. (23/11)

Søren Pedersen af Hafdrup tages i ed som kvægopsynsmand i Vester Vamdrup m.m. i stedet for Peder Hansen af Horskær.

1762 - 16. november:

19/10. Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. 30/11

55b:

Poul Buch af Nagbøl ctr. Christen Jensen, møller ved Drabæk mølle, ang. bortført riseg. 23/11

56:

Hans Paabye sættedommer i følgende sag:

2/9. Regimentskriveren (amtmanden og Verst beboere) ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 30/11

1762 - 23. november:

26/10. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 14/12

2/11. Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus. 11/1-63

56b:

26/10. Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 14/12

9/11. Sag ctr. arresterede Hans Henriksen for tyveri af 2 gæs m.m. 30/11

9/11. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 14/12

12/10 (og 9/11). Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 30/11

16/11. Poul Buch af Nagbøl ctr. Christen Jensen, møller ved Drabæk mølle ang. bortført riseg. Tingsvidne. (Blandt vidnerne havde været Poul Jepsen, møller i Rolles mølle. Han mente sig fritaget for at vidne, fordi han havde hørt, at Christen Jensen havde beskyldt ham for at være hovedmanden. Hans tjenestekarl, Peder Nielsen, lagde sig i sin forklaring tæt op ad ham: På spørgsmålet om, hvem der havde taget risegen, svarede han, at det kunne han ikke svare på, før end det blev vist ham, hvem der var hovedmanden. Men da han så blev spurgt, hvad han mente med en hovedmand, måtte han svare, at det vidste han ikke. Han fik betænkningstid til næste retsmøde, men da svarede han igen udenom. Poul Buch rejser sagen igen, se 7/12).

Mons. Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup. 7/12

Læst plakat om højesteret for 1763.

57:

Anne Jørgensdatter og medarvinger Rasmus Mathiasen og Jørgen Mathiasen lovbød den selvejerotting i Tiufkær, som Jes Mathiasen har haft i fæste.

26/10. Dom: Hans Hansen i Øster Gesten har søgt Bartram Højer i Vester Gesten for en gæld på 30 rdl. Det er bevist, at Bartram Højer har lovet Hans Hansen 32 rdl. for en hoppe. Bartram Højer har ikke bevist, at han har betalt, men Hans Hansen tilstår, at han har fået 10 mk. Bartram Højer skal betale de resterende 30 rdl. 2 mk. samt 5 rdl. i sagsomkostninger. (Et af vidnerne var Anders Christiansen Falch af Øster Gesten. Han fortalte, at Bartram Højer hentede ham fra skolen til Hans Hansens hus, hvor der blev drukket lidkøb på en hoppe til 32 rdl. Hans Hansen drak Bertram Højer samme hoppe til og sagde, at han skulle have sine penge søndagen derefter. Bartram Højer havde sagt, at han skulle give 32 rdl., men havde ikke sagt noget om tiden. Bartram Højer selv har forsøgt at argumentere med, at hoppen ikke var til ham selv, og vistnok, at den havde nogle fejl).

1762 - 30. november:

Læst forordning om kornskatten for 1763.

23/11. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 14/12

23/11. Sag ctr. arresterede Hans Henriksen for tyveri af 2 gæs m.m. 14/12

2/11. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen. 14/12

57b:

16/11. Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. 11/1-63

Søren Thygesen af Kongsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld på 80 rdl. På vegne af sidstnævnte fremstod Mads Pedersen af Sdr. Vilstrup og tilstod, at han skyldte pengene sammen med Thomas Knudsen. 21/12

Rådmand Hans Paabye sættedommer i næste sag:

16/11. Regimentskriveren (amtmanden og Verst beboere) ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 11/1-63

58:

Ottingen i Tiufkær lovbudt 2. gang.

1762 - 7. december:

Søren Christensen i Mejsling ctr. Iver Hansen i Tiufkær for gæld. 21/12

Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem. 21/12

23/11. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 21/12

58b:

Nis Michelsen i Favrvrå i Tyrstrup sogn ctr. Erik Andersen af Tyrstrup stævner skræderen Jep Hansen af Smidstrup til vidne. 21/12.

(23/11). Poul Buch af Nagbøl stævner en del vidner (ikke mindst fra Rolles mølle), men de er ikke mødt. Sagen udsættes til 21/12, hvor den ikke forekommer.

1762 - 14. december:

23/11. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 11/1-63

30/11. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 11/1-63

59:

23/11. Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 11/1-63

30/11. Sag ctr. arresterede Hans Henriksen for tyveri af 2 gæs m.m. 21/12

23/11. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 11/1-63

60:

30/11. Ryemageren Mickel Christian Dørring af Kolding ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. Forlig. Sagen frafaldet. (Ryemageren havde rejst sag mod Villads Nielsen, fordi Dybvad stampemølle ved Stallerupgård havde fungeret utilfredsstillende den foregående vinter. Han havde fået nogle af sine varer ødelagt ved stampningen. Årsagen har været brud på dæmningen under vinteres stærke vejr, og Villads Nielsen har ført vidner på sine bestræbelser på at hele dæmningen. Ved retsmødet den 30/11 har han anmeldt et forlig gående ud på, at Ryemageren får ophævet sin kontrakt om at lade stampe ved Dybvad stampemølle og desuden får sine sagsomkostninger godtgjort med 20 rdl. og en tønde rug).

Jørgen Steffensen af Bække ctr. Ib Thomsen af Asbo. 11/1-63

Sign. Jens Ring i Gråmølle ved Århus ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 11/1-63

Jørgen Mathiasen, tjenende i Fredsted, og hans moder Anna Jørgensdatter og øvrige medarvinger erklærede sig fornøjet med fædrende og mødrende arv af den otting på Tiufkær mark, som Jes Mathiasen har i brug. Den lovbydes 3. gang. Mathias Jessens søn Jes Mathiasen og hustru Anne Olesdatter fik skøde.

60b:

1762 - 21. december:

Johan Schiønberg af Lille Velling ctr. Jes Mathiasen af Tiufkær for gæld. Udsat til 11/1, hvor sagen ikke er fundet.

30/11. Søren Thygesen af Kongsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld på 80 rdl. 11/1

Søren Thygesen af Kongsted ctr. Mads Pedersen af Sdr. Vilstrup for gæld. 11/1

61:

7/12. Nis Michelsen i Favrvrå i Tyrstrup sogn ctr. Erik Andersen af Tyrstrup. Skræderen Jep Hansen af Smidstrup beediger en erklæring ang. et stolestade. Tingsvidne.

Peter Lorentzen af Fredericia ctr. Thomas Thomsen af Vinding for auktionspenge. 11/1

7/12. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 18/1

Hans Paabye sættedommer i følgende sager:

7/12. Søren Christensen i Mejsling ctr. Iver Hansen i Tiufkær for gæld. 18/1

7/12. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 18/1

61b:

14/12. Dom i sagen, som regimentskriveren har rejst ctr. en person, som kalder sig Hans Henriksen og foregiver at være født i Nebel ved Åbenrå, og som er arresteret på Koldinghus for tyveri. Han har ikke bevist at have ernæret sig på lovlig måde og kan ikke gøre rede for, hvor han har opholdt sig de sidste 3-4 år. Han har stjålet 2 gæs i Bølling (vurderet til 2 mk.). Må tiltales for både løsgængeri og tyveri. Efter lovens 6-17-32 og 6-17-39 bør han miste sin hud i fængsel, betale i tvigæld 4 mk. danske, have sin hovedlod forbrudt, og han skal arbejde 4 år i Viborg tugt- og manufakturhus. Udgifterne til hans afstraffelse må udredes af Koldinghus amt. - Hans Henriksen ønskede ikke at appellere dommen, men takkede for nådig straf. - Meddomsmænd: Hans Hansen af Påby, Christen Jepsen og Iver Hansen Buhl af Harte, Mads Hansen Skov og Laue Poulsen af Bramdrup, Lars Jensen og Christen Pedersen og Jesper Nielsen Gris af Bjert.

1763

61b:

1763 - 11. januar:

Hans Albrecht Gotlob Sonnin, birkedommer, Mads Paabye, rådmand, by-, rådstue- samt birkeskriver. Tingmænd: Jens Møller i Skærbæk, i hans sted Rasmus Rasmussen, Jep Thomasen af Erritsø, i hans sted Peder Christensen, Hans Pedersen af Kongsted Torp, i hans sted Søren Munch, Jep Udsen af Stallerup, i hans sted Friderich Vogt, Niels Hansen af Stovstrup, i hans sted Kort Andersen, Peder Pedersen i Vejlby, i hans sted Bunde Hansen, Jens Poulsen i Rands, i hans sted Jens Staffensen, Marcus Nielsen af Pjedsted, i hans sted Simon Andersen.

Læst kgl. gentaget mandat af 31/10-40 om lediggængeres og deserterede soldaters eksaminering, anholdelse og indbringelse.

62:

Læst forordning af 17/12-62, hvorved de forrige anstalter vedr. kvægsygen gentages, forandres og forbedres.

14/12. Sign. Jens Ring i Gråmølle ctr. Søren Christensen af Mejsling. 8/2

14/12. Regimentskriveren ctr. Peder Hansen i Fredericia. 22/2

14/12. Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 25/1

14/12. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna. 25/1

23/11. Sag ctr. fangefogeden Jens Knudsen på Koldinghus. 22/2

Regimentskriveren ctr. Søren Sørensen. 25/1

21/12. Søren Thygesen af Kongsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang. 22/2

62b:

21/12. Søren Thygesen af Kongsted ctr. Mads Pedersen af Sdr. Vilstrup. 22/2

14/12. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 25/1

63:

21/12. Peter Lorentzen af Fredericia ctr. Thomas Thomsen af Vinding. 25/1

30/11. Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. 25/1

14/12. Jørgen Steffensen af Bække ctr. Ib Thomsen af Asbo. 1/2

Hans Paabye sættedommer i følgende sag:

63b:

30/11. Regimentskriveren (amtmanden og Verst beboere) ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. 25/1

64:

Laurids Thuesen af Erritsø fremlyser en plag 1. gang.

1763 - 18. januar:

21/12. Søren Christensen i Mejsling ctr. Iver Hansen i Tiufkær for gæld. 1/3

21/12. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 1/2

21/12. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 1/3

Plagen fremlyst 2. gang.

1763 - 25. januar:

Læst den atter gentagne fornyelse af udgangne generalpardon af 29/12-62.

Læst pardonpatent af 30/12-62 for alle af Danmark og Norge rejste og uden eller med tilladelse udeblevne søfolk.

Læst plakat af 30/12-62 om pardon med dem, som er udeblevet og herefter udebliver med mandtallene og generalregistrene til den under 23/9-62 påbudne ekstraskat.

Læst plakat af 29/12 fra ober....

Læst rentekammerets skrivelse af 11/1 til amtmanden ang. ekstraskatten.

11/1. Sag ctr. Søren Sørensen, skovfoged Søren Svendsens søn af Bramdruplund. Klageren er Jørgen Jørgensen af Bjert. 22/2

64b:

11/1. Regimentskriveren ctr. kvindemennesket Anna og flere af Lejrskov sogn. 8/3

11/1. Regimentskr. ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling. 8/3

11/1. Regimentskriveren ctr. Jep Raun af Højen. 22/2

65:

Stenderup bys lodsejere lader afhjemle landmålingsforretning med udmåling af byens agerjord og græsning. De gør bl.a. rede for, hvorledes de har opmålt den jord, som kan have været rund, aflang eller bugtet eller kantet. Denne opmåling i kvadratalen siges at være forstået af alle undtagen Hans Buch af Rugsted og Mads Eriksen af Høllund.

65b:

11/1. Peter Lorentzen af Fredericia ctr. Thomas Thomsen af Vinding. 22/2

11/1. Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. 8/2.

Rådmand Hans Paabye sættedommer i følgende sag:

11/1. Regimentskriveren (amtmanden og Verst beboere) ctr. Adolf Walter, skovfoged i Hundsholt. Denne har rejst en kontrastævning, som omfattede amtmanden, men sættedommeren resolverer, at amtmanden er fritaget for søgsmål ved retten i h.t. lovens 1-2-8. Prokurator Struer fandt, at Adolf Walter dermed var forhindret i at skaffe sig de for forsvaret nødvendige oplysninger, hvorfor han fandt sig beføjet til at indanke sagen, medmindre amtmanden ville frafalde den. Det ville dennes advokat, prokurator Lindom ikke; han ville endda skærpe den på grund af Adolf Walters mange unyttigheder. Tingsvidne.

66:

Lauritz Thuesen af Erritsø fremlyste plag 3. gang.

1763 - 1. februar:

11/1. Jørgen Steffensen af Bække ctr. Ib Thomsen af Asbo. Udsat til 15/2, men sagen kommer ikke igen.

66b:

18/1. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup. 15/2

1763 - 8. februar:

Læst general land- og com. kollegiets skrivelse af 29/1 til amtmanden ang. kvægsvagheden.

11/1. Sign. Jens Ring i Gråmølle ctr. Søren Christensen af Mejsling. 22/2

25/1. Jens Iversen, slagter af Fredericia, ctr. Niels Larsen, bager ibidem, og Johannes Fink i Gammelby mølle. Sagen frafaldet. (Niels Larsen er ved Fredericia byting dømt til at betale en gæld på 16 rdl. 2 mk. 4 sk. til Jens Iversen, som også har gjort forbud hos Johannes Fink på en sæk hvedemel, der står i møllen. Det var dette forbud, retten skulle have konfirmeret).

1763 - 15. februar:

Læst plakat af 1/2, hvorved forbud mod hestes udførsel ophæves.

Rasmus Poulsen af Seest stævner vidner til at bevise hans uskyld i forhold til den forbrydelse, der blev begået mod Marcus Madsen på Skovdrupgård den 16/1-54. Hans modpart er den undersøgelseskommission, der blev nedsat i den anledning. Vidnerne oplyser om Rasmus Poulsens færden den aften. Tingsvidne.

67b:

Lars Jensen af Bjert ctr. Tue Nielsen ibidem ang. en risbøg. 1/3

68:

1/2. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup. 1/3

1763 - 22. februar:

25/1. Regimentskriveren ctr. Jep Raun af Højen. 8/3

Læst kapitelstaksten for 1762.

8/2. Sign. Jens Ring i Gråmølle ctr. Søren Christensen af Mejsling. 29/3

25/1. Sag ctr. Søren Sørensen, skovfoged Søren Svendsens søn af Bramdruplund. Klageren er Jørgen Jørgensen af Bjert. 1/3

25/1. Dom: Peter Lorentzen af Fredericia ctr. Thomas Thomsen af Vinding for skyldige auktionspenge, 6 rdl. 3 mk. 9 sk. - Sagsøgeren har ikke fremlagt ringeste bevis på, at Thomas Thomsen skylder pengene, så denne frikendes.

11/1. Dom: Søren Thygesen af Kongsted ctr. Mads Pedersen af Sdr. Vilstrup for gæld på 250 rdl. Han har erkendt sin gæld og skal betale.

11/1. Dom: Søren Thygesen af Kongsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang. Han skal betale sin gæld på 30 rdl.

11/1. Dom: Regimentskriveren ctr. slotsportneren og fangefogeden Jens Knudsen, fordi han har ladet undvige den ham til forvaring overleverede Peder Hansen af Fredericia, der var fastsat formedelst søgsmål for tyveri. Peder Hansen var undveget fra slottets arrestkammer, som portneren ikke havde låst. Det er ikke bevist, at der er nægtet ham noget, som han behøvede til delinkventens sikre forvaring. En fangefoged, der nyder varetægtspenge, anses for at være lige så forpligtet på at svare for en varetægtsfange som en mand, der er gået i borgen for sådan en. - Iflg. lovens 1-23-6 bør han bøde 60 lod sølv, samt de 4 rdl., som Peder Hansen idag er idømt, ifald disse 4 rdl. ikke kan betales af Peder Hansens bo. I mangel af betaling skal han lide på kroppen efter amtmandens bestemmelse. (Allerede inden retsmødet den 27/4 havde Peder Hansen været en tur væk fra fængslet. Han havde forklaret, at det var sket af tåbelighed, og at han ville være gået hen at tale med kammeråd Richter og borgmester Lund for dernæst at vende tilbage til sit fængsel; men han var blevet pågrebet ude i byen).

68b:

11/1. Dom: Regimentskriveren ctr. Peder Hansen af Fredericia formedelst en i hans varetægt fundet skindvest, som Christen Nielsen af Mejsling har vedkendt sig. - Skindvesten var blevet fundet under en ransagning hos Peder Hansen. Skræderen Jens Sørensen af Vester Nebel har forklaret, at han har syet sådan en vest med den slags knapper for Christen Nielsen. Der er vidner på, at vesten er blevet stjålet fra Christen Nielsen, mens han tjente i Holmehave. Følgelig er Peder Hansen tyv efter lovens 6-17-11, især da han har skudt på hjemmel, som er bristet for ham. Men da det ikke er behørigt bevist, enten at han har gjort indbrud, eller at der før er overgået ham tyvsdom, og skindvesten, som i retten er vurderet til 2 rdl., er til stede, så bør han efter lovens ?-32-39 miste sin hud i fængsel, bøde i tvigæld 4 rdl., have forbrudt sin hovedlod til kongen og betale sagens omkostninger eller i mangel heraf straffes på kroppen efter amtmandens nærmere bestemmelse. Skindvesten bør udleveres til Christen Nielsen i Mejsling. - Meddomsmænd: Jens Nielsen i Dons, Jens Grøn Jensen og Christen Iversen af Almind, Hans Rasmussen af Møsvrå, Uldrich Michelsen og Rasmus Sørensen af Viuf, Anders Hansen af Stenderup og Peder Nielsen af Eltang.

1763 - 1. marts:

18/1. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 26/4

22/2. Sag ctr. Søren Sørensen, skovfoged Søren Svendsens søn af Bramdruplund. Klageren er Jørgen Jørgensen af Bjert. Sagen udsættes til 29/3 med henblik på opfyldelse af en resolution fra amtmanden. Den kommer ikke igen.

15/2. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 12/4

69:

Laurids Jensen af Bjert ctr. Tue Nielsen ibidem ang. en risbøg. Der tilbydes et forlig gående ud på, at Tue Nielsen betaler til Laurids Jensen 4 rdl. og 2 læs træ inden 14 dage, ellers optages sagen igen 15/3

Hofjægermester Bachman lader indstævne til edsaflæggelse Christen Hansen af Tolstrup, Mads Hansen af Tiufkær, Peder Zakariasen af Vinding, Michel Hansen Faugaard af Erritsø, Ole Andersen, Anders Olesen og Niels Olesen, alle af Vester Gesten; disse aflagde ed på skov- og jagtsessionens resolution. Lars Jacobsen af Vester Gesten var ikke mødt.

18/1. Dom: Søren Christensen i Mejsling ctr. Iver Hansen i Tiufkær for gæld. Han skal betale sin gæld samt sagsomkostningerne.

1763 - 8. marts:

22/2. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 22/3

Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. for slagsmål. 12/4

69b:

25/1. Dom: Regimentskriveren ctr. Ove Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Bølling, som begge er bortrømt, fordi han har stjålet en hest fra Hans Jørgensen i Nyborg Brakker med hende som medvider. Claus Christensen i Ågård og Ole Krabbe i Bølling bevidner, at han har tilstået at have stjålet hesten fra Hans Jørgensens stald og solgt den til møllersvenden Frederik Christoffersen i Donslund mølle. De var rejst til møllen, hvor de fik tilståelsen bekræftet. - Anklageren har påstået ham dømt til galgen. Men han har ikke stjålet den på marken og har heller ikke beviseligt begået indbrud; ejheller er han tidligere blevet brændt med tyvemærke. Derfor kan han ikke dømmes til galgen. Han bør pågribes, hvor han end findes, og efter lovens 6-17-36 og 6-17-39 kagstryges og have tyvemærke på sin pande, for hvilken eksekution skarpretteren skal have 9 rdl. Han skal betale tvigæld med 72 rdl. Ejeren har fået sin hest tilbage i stedet for igæld. Han skal have sin hovedlod forbrudt til kongen og skal arbejde i jern i Fredericia på livstid. Desuden skal han betale for processen og eksekutionens fuldbyrdelse. I mangel af betaling skal den udredes af Koldinghus amt efter amtmandens nærmere bestemmelse. - Det er ikke bevist, at Maren Jørgensdatter har haft del i sin mands tyveri, så hun frikendes. Dog forbeholdes vedkommende sin ret til at tiltale hende, hvis der senere opdages noget, der beviser hendes skyld, fordi hun ved sin opførsel og rømning har gjort sig mistænkelig. - Meddomsmænd: Gyde Andersen, Peder Mouritzen, Mads Jepsen, Mikkel Hansen, H. Larsen, Jens Rasmussen, Kej Madsen, Gregers Madsen. Måske identiske med dem, der blev udmeldt d. 25/1: Gyde Andersen i Lilballe, Mads Jepsen, Peder Mogensen og Mickel Hansen i Sønder Vilstrup, Jens Spetsberg og Kej Madsen af Herslev Højrup, Gregers Dahl i Herslev og Hans Larsen i Follerup.

70:

25/1. Dom i sagen, som regimentskriveren har rejst dels ctr. et fremmed kvindemenneske, der har kaldt sig Anne og været nogen tid i Lejrskov sogn, formedelst hun menes at have født et barn i Lejrskov kirkes våbenhus og henlagt det på kirkegården, hvor det er fundet dødt, og dels mod Lars Pedersen af Vrå og Peder Christensen Høst af Højrup i Lejrskov sogn, fordi de ulovligt har huset hende. Kvinden har opholdt sig omtrent et par måneder i Lejrskov sogn under navnet Anne. Her har hun lavet til barsel efter sit eget udsagn. Hun er bortgået fra sit sidste opholdssted hos Peder Høst netop dagen før, end der i kirkens våbenhus blev fundet tegn på, at der var sket en barnefødsel. Obduktionen af det døde barn godtgør, at det er født levende, men døde på grund af manglende pleje ved fødslen. Alt dette gør den tiltalte stærkt mistænkelig for at have født det dødfundne barn i dølgsmål og om ikke forsætligt så dog ved en højst strafværdig omgang have skilt det af ved livet; men det er ikke bevist. Derfor frikendes Anne for anklagerens påstand. Dog forbeholdes vedkommende sin ret til at anholde og påny at tiltale hende, om der opdages noget imod hende i fremtiden. Det skyldes, at hun efter lovlig stævning ikke er mødt i retten og ikke har fralagt sig mistanken, som også forøges derved, at hun efter skrivelse fra præsten hr. Jensen i Ansager ikke har hjemme i hans menighed, som hun havde foregivet. - Lars Pedersen og Peder Høst har begge forset sig deri, at de ikke har anmeldt hendes ankomst for sognepræsten. Det var også en forseelse, at Peder Høst havde ladet hende gå i den tilstand, hun var i, uden at kere sig om, hvor hun blev af. Det har givet anledning, om ikke til den ulykkelige barnefødsel så dog til denne proces. Lars Pedersen skal betale 2 rdl. til Anst herreds fattigkasse, og Peder Høst 4 rdl. dertil. Peder Høst skal desuden betale sagens omkostninger.

70b:

1763 - 15. marts:

1/3. Lars Jensen af Bjert ctr. Tue Nielsen ibidem ang. en risbøg. Udsat til 29/3, men er ikke set der.

1763 - 22. marts:

8/3. Regimentskriveren ctr. Jep Raun i Højen. 12/4

Jes Pedersen og Niels Raun i Skærup ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 29/3

Rasmus Jespersen af Elsted under Havreballegård ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 29/3

Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. 12/4

Niels Hansen af Stovstrup ctr. Hans Larsen ibidem vedr. vejret. 12/4

72b:

1763 - 29. marts:

Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 12/4

73:

22/3. Jes Pedersen og Niels Raun i Skærup ctr. Søren Christensen i Mejsling. 12/4

22/3. Rasmus Jespersen af Elsted ctr. Søren Christensen af Mejsling. 12/4

Hans Griis i Nr. Bjert ctr. svogeren Anders Jørgensen ibidem for gæld. 19/4

73b:

Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup vedr. salg af en ko. 19/4

74b:

22/2. Dom: Sign. Jens Ring i Gråmølle ved Århus ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld på 120 rdl. Han skal betale gælden og sagsomkostningerne.

1763 - 12. april:

75:

29/3. Jes Pedersen og Niels Raun i Skærup ctr. Søren Christensen i Mejsling. 3/5

29/3. Rasmus Jespersen af Elsted ctr. Søren Christensen af Mejsling. 3/5

22/3. Regimentskriveren ctr. Jep Raun af Højen. 17/5

29/3. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 3/5

8/3. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. for slagsmål. 3/5

22/3. Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. 3/5

75b:

22/3. Niels Hansen af Stovstrup ctr. Hans Larsen ibidem vedr. vejret. Niels Hansen og medinteressenter tilbyder forlig: De vil afstå fra deres krav m.h.t. voldsbøder for brud på forbudet om at køre gennem diget, og de vil tilbyde ham en bekvem udkørsel fra hans gård der, hvor hans svoger Struer kører, og ellers hvor de andre lodsejere kører. Forlig.

76:

1/3. Dom i sagen Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for en gæld på 21 rdl. 3 mk. 1 sk. i prokuratorsalær. Søren Koed har i en memorial til amtmanden anført, at sr. Goldbech ikke har ført den sag, han kræver salær for, så ordentligt; men han har ikke bevist noget desangående og har heller ikke modsagt nogen post i regningen. Han skal betale sin gæld samt sagsomkostninger.

76b:

1763 - 19. april:

Peder Hansen Høeg af Taulov Nebel ctr. Jens Skov af Tårup. 10/5

29/3. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 10/5

77:

29/3. Hans Griis i Nr. Bjert ctr. Anders Jørgensen ibidem for gæld. 26/4

Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 3/5

1763 - 26. april:

1/3. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 10/5

Jægermester og oberforster Bachmans skytte Rasmus Nielsen fremlægger skovsyn.

19/4. Hans Nielsen Griis i Nr. Bjert ctr. Anders Jørgensen ibidem for gæld. 31/5

77b:

Hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. 10/5

1763 - 3. maj:

12/4. Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. 17/5

12/4. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 17/5

12/4. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. for slagsmål. 17/5

19/4. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 17/5

12/4. Dom i sagen Jes Pedersen og Niels Raun i Skærup ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld på 62 rdl. Han skal betale med renter plus sagsomkostningerne.

78:

12/4. Dom i sagen Rasmus Jespersen af Elsted under Havreballegård ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld på 130 rdl. Han skal betale gælden og sagens omkostninger.

1763 - 10. maj:

26/4. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 31/5

19/4. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 31/5

78b:

19/4. Peder Hansen Høeg af Taulov Nebel ctr. Jens Skov af Tårup. Ingen mødt. Jens Skov havde ved første retsmøde tilstået, at hans karl havde hugget ca. et læs tørv (?), og havde tilbudt betaling derfor.

Skovfoged Jens Jørgensen af Oksvig indleverede en ulv, som birkedommeren straks betalte 4 rdl. for.

26/4. Dom i sagen hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. Restance tilstået for Jep Nielsen af hans hustru, for Knud Andersen af hans fader, for Frederik Pedersen af Rasmus Christensen, og for de øvrige navngivne mænd af dem selv. Mogens Sørensen alene er undtaget. Gælden er ialt 219 rdl. 2 1/2 sk. Enhver skal betale til hospitalet det, som i specifikationen er anført. Mogens Sørensen er ikke blevet overbevist om sin gæld, men hospitalsforstanderen forbeholder sig ret til videre tiltale, om de høje herrer direktører finder det for godt.

1763 - 17. maj:

3/5. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 31/5

Amtmanden lader ved regimentskriveren udmelde nogle synsmænd til at efterse en tvistighed mellem Verst lodsejere og skovfoged Adolf Walter på Hundsholt ang. en indhegning ved Adolf Walters Skræder skov. Udmeldt blev sognefoged Søren Terpager og Iver Jepsen af Skanderup, samt sognefoged Poul Buch i Nagbøl og Niels Jensen i Dollerup. Når de afhjemler deres syn i retten, skal det ikke være tilladt at udspørge dem det mindste, ejheller at protestere imod afhjemlingen, alt i henhold til landvæsenskommissionens instruktion af 4/10-61. (14/6)

79:

3/5. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 7/6

Jens Christensen af Utoft i Grindsted sogn ctr. Hans Bertelsen af Sønderby. De indstævnede vidner er ikke fremmødt. Sagen bliver opsat til 31/5, men forekommer ikke der.

3/5. Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. 7/6

3/5. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. for slagsmål. 7/6

79b:

12/4. Dom i sagen, som regimentskriveren har ført ctr. Jep Raun i Højen. Teksten er for vanskelig at læse på mikrofilm. Men vidneafhøringerne i sagens løb viser, hvad sagen har drejet sig om: Regimentskriveren har rejst sagen efter en klage fra provst Jens Storm i Højen. Søndag den 9/5-62 var Jep Raun kommet i slagsmål med Jørgen Rytter i dennes hus, og Jørgen Rytter døde snart derefter. Jørgen Rytters kone, Johanne Jørgensdatter, bevidner, at de to mænd ikke tidligere har haft nogen ufred med hinanden, og at hendes mand på dødslejet heller ikke havde ønsket at kaste nogen skyld på Jep Raun; han havde sagt, at det var synd at føre nogen i fortræd. Der har været en del mennesker forsamlet hos Jørgen Rytter den søndag. Da Jep Raun ganske fredeligt var kommet ind, havde Jørgen Rytter skældt ham ud: "Du er en skælm, fordi du har forvoldt, at jeg er blevet udlagt som barnefader af den besovede pige, som har tjent hos dig, og hvem du har givet 20 daler, for at hun skulle udlægge mig". Jep Raun havde sagt, at det ikke var sandt. Og så kom slagsmålet i gang. De blev senere skilt ad af de tilstedeværende, som snart derefter forlod huset for at gå til grandestævne. De havde bedt Jep Raun om at gå med, men det havde han nægtet. Jørgen Rytters kone derimod forlod huset sammen med de andre. Lisbeth Christensdatter af Ødsted har i mange enkeltheder beskrevet det påfølgende slagsmål, der undertiden blev afbrudt, "som om de havde været gode venner". Til sidst bliver de adskilt ved pigens mellemkomst, og snart efter kommer de to mænds koner ind. Dernæst har Jep Raun tilsluttet sig grandestævnet, hvor han skulle have udtalt sig om, at han nu havde givet Jørgen Rytter så meget, han kunne hjælpe sig med, og at han rent kunne have myrdet ham. - Men i løbet af sagen kommer det frem, at Jørgen Rytter på sit sidste havde talt om, at det var en af de mænd, der havde skilt dem ad, der havde påført ham den kvæstelse, som han senere døde af. Det var Jep Lauridsen Hjuler i Hattenborg; han havde taget ham i håret og rendt ham baglæns ind i en kiste. Men det var efter, at Jørgen Rytter havde væltet både sin egen kone og Jep Lauridsen i deres forsøg på at holde ham, og konen havde skreget om, at hendes ryg var i stykker. - Der synes ikke at være andre end Jep Raun, der bliver dømt. Retten konstaterer, at der har fundet adskillige jordskub og hårgreb sted, og Jep Raun dømmes til foruden sagsomkostningerne at bøde 20 rdl., som skal gå til kongens kasse.

80b:

1763 - 31. maj:

10/5. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 14/6

17/5. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 14/6

Rådmand Hans Paabye sættedommer i følgende sag:

Birkedommer Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup ang. en af denne til kongen indgiven memorial. 14/6

81:

10/5. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 21/6

26/4. Hans Nielsen Griis i Nr. Bjert ctr. Anders Jørgensen ibidem for gæld. 14/6

Jens Jepsens enke, Johanne Sørensdatter af Trelde m.fl. lovbyder halvdelen af gård i Trelde 1. gang.

Søren Christensen af Mejsling, som er sindet at sælge sin påboende gård, lovbyder den 1. gang.

81b: (Rulle 30902 begynder her)

1763 - 7. juni:

Der afhjemles syn over vildtbanepæle.

17/5. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 21/6

17/5. Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. 21/6

82: (Filmrulle 30901 slutter med denne side).

17/5. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. for slagsmål. 21/6

Skoleholderen i Herslev, Thomas Christensen, ctr. Jochum Pedersen af Follerup. Sagen forligt.

Jens Jepsens enke, Johanne Sørensdatter af Trelde m.fl. lovbyder halvdelen af gård i Trelde 2. gang.

Søren Christensen af Mejsling lovbød sin gård 2. gang.

1763 - 14. juni:

31/5. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 12/7

Nis Hansen i Gamst ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. 21/6

31/5. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. Mads Pedersen tilstod sin del af gælden. 21/6

82b:

17/5. Synsmænd aflægger rapport om syn af Skræder skov i tvisten mellem Verst beboere og skovfoged Adolf Walter. Tingsvidnet afsluttet.

Christen Kyed af Højen Stubberup ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 29/6

Mads Olesen af Højen Stubberup ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 29/6

Niels Hjortlund i Løvlund ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 5/7

31/5. Hans Nielsen Griis i Nr. Bjert ctr. Anders Jørgensen ibidem for gæld. 5/7

83:

Sættedommer: Hans Paabye

31/5. Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. 12/7

Jens Jepsens enke Johanne Sørensdatter og arvinger Jep Jensen, Peder Jensen, Johanne Jensdatter, Sidsel Jensdatter, Laurids Jensen, Søren Jensen og Anne Jensdatter lovbyder 3. gang gården i Trelde. Søren Hansen, som ægter enken, begærer skøde.

Søren Christensens gård i Mejsling lovbudt 3. gang. Ingen meldte sig som købere.

1763 - 21. juni:

Christen Mortensen af Mejsling ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 5/7

83b:

Regimentskriveren ctr. grænsekontrollør Frederik Zahn for auktionspenge til Frederik Skræders stervbo i Gelballe. 5/7

Mickel Nielsen, Jens Christensen og Niels Thomsen i Amnitsbøl ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 5/7

Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri. 29/6

84b:

7/6. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. af Tiufkær for slagsmål. Christen Ravn, Mads Hansen, Johan Nielsen og Hans Strange har indgivet memorial til amtmanden. Dennes resolution af 6/6 fremlægges. Der nævnes også som repræsenteret ved en anden prokurator: Mads Hansen, Hans Hansen og Mikkel Hansen. De vil efterleve amtmandens resolution, ellers genoptages sagen 12/7.

85:

7/6. Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. 12/7

7/6. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 12/7

Jens Simonsen i Dons ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 5/7

Jørgen Sørensen af Jerlev ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 5/7

85b:

31/5. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. Kontrastævning. 19/7

Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for resterende landgilde og gæld. 5/7

Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for hans søns udeblivelse fra militærtjeneste. 5/7

(14/6. Nis Hansen i Gamst ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. Sagen ikke fundet idag, men kommer igen 5/7)

86:

14/6. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 5/7

1763 - 29. juni (onsdag):

21/6. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri. 12/7

86b:

14/6. Christen Kyed af Højen Stubberup ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 5/7

14/6. Mads Olesen af Højen Stubberup ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 5/7

1763 - 5. juli:

21/6. Jørgen Sørensen af Jerlev ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 12/7

21/6. Regimentskriveren ctr. grænsekontrollør Frederik Zahn for auktionspenge til Frederik Skræders stervbo i Gelballe. 12/7

21/7. Christen Mortensen af Mejsling ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld. 12/7

Jægermester Bacmann lader afhøre vidner på, at Ole Andersen i Øster Gesten har hugget gærdsel i det fredlyste Krorslund. 19/7

87:

21/6. Mickel Nielsen, Jens Christensen og Niels Thomsen i Amnitsbøl ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 12/7

21/6. Jens Simonsen i Dons ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld. 12/7

21/6. Nis Hansen i Gamst ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. 12/7

14/6. Hans Nielsen Griis i Nr. Bjert ctr. Anders Jørgensen ibidem for gæld. 12/7

14/6. (Niels Hjortlund i Løvlund) ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 2/8

Johan Jocum Eriksen af Verst ctr. skovfoged Adolf Walter på Hundsholt for vold. 2/8

87b:

21/6. Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for resterende landgilde og gæld. 26/7

88:

21/6. Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for hans søns udeblivelse fra militærtjeneste. Lægdsmanden Jens Christensen af Eg havde bedt ham om at følge med til Jerrig, hvorfra han med nogle andre unge mænd skulle til session i Varde; men han havde unddraget sig. Tingsvidne.

88b:

21/6. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 26/7

Jens Andersen af Harte lovbød sin gård 1. gang.

Poul Lauridsen Buch af Nagbøl lovbød sin gård 1. gang.

Peder Bull i Starup fremlyste en hest 1. gang.

29/6. Dom: Mads Olesen af Højen Stubberup ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld på 37 rdl. 3 mk. Han skal betale.

29/6. Dom: Christen Kyed af Højen Stubberup ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld på 48 rdl. Han skal betale.

89:

1763 - 12. juli:

21/6. Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen. Dom 23/8

21/6. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 2/8

21/6. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. af Tiufkær for slagsmål. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup har endnu ikke efterlevet amtmandens resolution. 26/7

89b:

14/6. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. Kontrastævning. 9/8

90b:

Hans Paabye sættedommer.

29/6. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri. 2/8.

14/6. Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. 26/7

91:

Generalmajor von der Schullenburg ctr. Johan Wintermand og søn Jørgen Johansen i Seest. 26/7

Jens Andersen af Harte lovbød sin gård 2. gang.

Poul Lauridsen Buch af Nagbøl lovbød sin gård 2. gang.

5/7. Nis Hansen i Gamst ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. 26/7.

Peder Bull i Starup fremlyste en hest 2. gang.

5/7. Dom: Mickel Nielsen, Jens Christensen og Niels Thomsen i Amnitsbøl ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld på 112 rdl. Han skal betale.

91b:

5/7. Dom: Christen Mortensen af Mejsling ctr. Søren Christensen af Mejsling for gæld på 32 rdl. 3 mk. Han skal betale.

5/7. Dom: Jørgen Sørensen af Jerlev ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld på 15 rd. 4 mk. Han skal betale.

5/7. Dom: Jens Simonsen i Dons ctr. Søren Christensen i Mejsling for gæld på 8 rdl. Søren Christensen var ikke mødt frem i retten, men Jens Simonsen har selv fremlagt en kvittering for de 7 rdl. Altså skal Søren Christensen betale 1 rdl.

5/7. Dom: Regimentskriveren ctr. grænsekontrollør Frederik Zahn for auktionspenge til Frederik Skræders stervbo i Gelballe. Han skal betale.

5/7. Dom: Hans Nielsen Griis i Nr. Bjert ctr. Anders Jørgensen ibidem for gæld 73 rdl. 3 mk. Han har tilstået at skylde 73 rdl. 4 mk., men har påstået at kunne fremlægge en kontraregning. Det har han ikke gjort. Han skal betale.

92:

1763 - 19. juli:

21/6. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 16/8

5/7. Jægermester Bacmann lader afhøre vidne på, at Ole Andersen i Øster Gesten har hugget gærdsel i det fredlyste Krorslund (Krogslund). Tingsvidne.

Jens Andersen af Harte lovbød 3. gang sin gård. Sønnen Søren Jensen og hustru Maren Pedersdatter begærede skøde.

Poul Lauridsen Buch af Nagbøl lovbød sin gård 3. gang. Hans søn Niels Poulsen Buch begærede skøde.

92b:

1763 - 26. juli:

12/6. Nis Hansen i Gamst ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. 30/8

5/7. Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen i Eltang og Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. 9/8

Regimentskriveren lader afhjemle syn på Seest Overholms enge efter memorial til amtmanden fra Mads Sørensen. Tingsvidne.

93:

Niels Hansen af Andkær ctr. Jens Pedersen Ulf i Gårslev. 23/8

93b:

12/7. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. af Tiufkær for slagsmål. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup har endnu ikke efterlevet amtmandens resolution. 23/8

Regimentskriveren ctr. Mads Pedersen af Sønder Vilstrup for gæld på 9 rdl. 8 sk. til Carl Jensens stervbo i Børup. 9/8

5/7. Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for resterende landgilde og gæld. 2/8

12/7. Generalmajor von der Schullenburg ctr. Johan Wintermand og søn Jørgen Johansen i Seest. 9/8

Hans Paabye sættedommer.

12/7. Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. 16/8

94:

Peder Bull i Starup fremlyste en hest 3. gang.

1763 - 2. august:

12/7. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 23/8

12/7. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri. 16/8

26/7. Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for resterende landgilde og gæld. 9/8

94b:

5/7. Sagen ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 13/9

5/7. Johan Jocum Eriksen af Verst ctr. skovfoged Adolf Walter på Hundsholt for vold. 30/8

1763 - 9. august:

26/7. Regimentskriveren ctr. Mads Pedersen af Sønder Vilstrup for gæld på 9 rdl. 8 sk. til Carl Jensens stervbo i Børup. 23/8

12/7. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 23/8

26/7. Generalmajor von der Schullenburg ctr. Johan Wintermand og søn Jørgen Johansen i Seest, som skal have taget noget tøj i pant af rytteren Bertel Andersen. Forlig. Sagen er frafaldet.

2/8. Dom: Hr. Claus Hagen af Grindsted ctr. Niels Christensen Brun i Morsbøl for resterende landgilde og gæld, samt fordi han har bortlejet noget af ejendommens eng til andre. Det har han gjort adskillige gange uden sin husbonds tilladelse. Han har tilstået en regning på 22 rdl. 2 mk. 13 sk. og han skylder ca. 20 rdl. i landgilde. Han har forbrudt sit fæste. Gælden skal han betale, og gården skal han aflevere uden brøstfældighed.

95:

26/7. Dom: Poul Pedersen af Herslev Højrup ctr. (Thomas Knudsen i Eltang og) Mads Pedersen i Sdr. Vilstrup for gæld. Thomas Knudsen har betalt på et tidligt tidspunkt, så at sagen derefter kun gjaldt Mads Pedersen. Hans gæld er på 3 rdl. 2 mk. 8 sk. Den skal han betale.

1763 - 16. august:

19/7. Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. 27/9

2/8. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri. 23/8

95b:

Hans Linnet af Kolding sættedommer i stedet for den befalede sættedommer, Hans Paabye, som er ude at rejse.

26/7. Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. 30/8

96:

Hans Pedersen af Sønder Vilstrup fremlyser en hest.

1763 - 23. august:

16/8. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri. Meddomsmænd udpeges. 30/8

26/7. Niels Hansen af Andkær ctr. Jens Pedersen Ulf i Gårslev. Der var berammet trolovelse for Niels Hansen og Anna Sørensdater af Andkær 5. søndag efter trinitatis. Men samme søndag skete der forbud fra Jens Pedersen Ulf i Gårslev, som også kaldes Jens Lundemand. Han har påstået, at Niels Hansen skulle have været forlovet med hans datter Kirsten Jensdatter. Der har været skriftlige indlæg fra provst Høstmark i Pjedsted, som i den afsluttende retsforhandling forbeholder sig sin ret og antyder, at han vil kunne skaffe tingsvidne på Niels Hansens utilladelige omgang i denne sag.

96b:

2/8. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 6/9

26/7. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling m.fl. af Tiufkær for slagsmål. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup har endnu ikke efterlevet amtmandens resolution. 6/9

9/8. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 13/9

Hest fremlyst 2. gang.

Niels Pedersen af Børup lovbød sin gård 1. gang.

Christen Poulsen af Børup lovbød sin gård 1. gang.

12/7. Dom: Regimentskriveren for Maren Mortensdatter af Bjert mod hendes søn Marcus Pedersen, fordi han har skældet, bandet og ilde begegnet hende. Efter vidneførelse er han blevet overbevist og har selv tilstået, at han har skældt sin moder for en skarnskvinde, dutset og bandet hende med de ord, at djævelen skulle partere hende, ja endog taget fat på hende for at støde hende ud af stuen. - Efter lovens 6-5-2 og forordning af 27/11-1739 skal han straffes med jern og arbejde i Fredericia fæstning sin livstid, miste arv og betale denne proces' omkostninger.

9/8. Dom: Regimentskriveren ctr. Mads Pedersen af Sønder Vilstrup for gæld på 9 rdl. 8 sk. til Carl Jensens stervbo i Børup. Han skal betale.

97:

1763 - 30. august:

2/8. Johan Jocum Eriksen af Verst ctr. skovfoged Adolf Walter på Hundsholt for vold. 27/9

Anders Hansen i Stenderup, Koldinghus amt og birk, fører vidner vedr. en hest, som var blevet ham frastjålet. Efter tyveriet var den straks blevet eftersøgt. Den blev fundet hos sognefoged Hans Pedersen Barsen i Alslev under Løgumkloster amt. Denne havde udleveret hesten mod kaution fra to mænd på, at Anders Hansen ville skaffe sig tingsvidne på, at hesten tilhørte ham og var blevet stjålet.

Hans Linnet sættedommer (nu ordentligt konstitueret).

16/8. Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. 13/9

Niels Pedersen i Børup lovbyd sin gård 2. gang.

97b:

Christen Poulsen i Børup lovbød sin gård 2. gang.

Afdøde Jørgen Jepsen Haars gård i Vester Nebel lovbudt 1. gang.

23/8. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Hansdatter for tyveri mod hendes husbond Niels Marcussen i Dons samt ctr. Johann Waxmuth og hans hustru Anne Cathrine Ollmann i Dons, formedelst de skal have været medvidere i tyveriet. Hun har stjålet 3 dukater og noget tøj. De to dukater har Niels Marcussen fået igen. Det stjålne tøj er bragt tilbage og vurderet til 6 mk. 6 sk. Anne Hansdatter har tilstået, at hun uden lovligt pas og skudsmål og uden at gå til alters har opholdt sig 3-4 år adskillige steder i landet. Tyverierne har hun også tilstået. Johann Waxmuth og hustru har tilståt, at de har taget imod det stjålne tøj for 3 mk. 12. sk. og at Waxmuth efter hendes begæring har vekslet en dukat til 2 rdl. Men han vidste ikke, at sagerne var stjålet. - Det kendes for ret, 1) at Anne Hansdatter efter lovens 6-17-32 og -39 bør miste sin hud, betale igæld til Niels Marcussen for den ene dukat, han ikke har fået igen, på 2 rdl., samt til kongens kasse tvigæld for både dukaten og de stjåle varer: 14 rdl. 12 sk. Hun skal have sin hovedlod forbrudt og betale processens omkostninger. Hvis hun ikke kan det sidste, udredes de efter amtmandens resolution af amtets kasse. Som løsgænger og utro tjener dømmes hun efter lovens 3-19-16 til at indsættes i Viborg tugt- og manufakturhus at arbejde i 3 år og desuden aftjene de bøder, som hun ikke betaler. - 2) Johann Waxmuth og hans hustru bør miste, hvad de har leveret delinkventinden for det af hende modtagne tøj, men i øvrigt være frie for tiltale i denne sag. - Meddomsmænd: Hans Andersen i Oddersted, Peder Hansen Høj i Taulov Nebel, Jep Hansen Gris i Børup, Hans Andersen ibidem, Jens Christensen og Hans Hansen i Skærbæk, Peder Andersen og Niels Thomsen i Erritsø. - Anne Hansdatter erklærede sig for fornøjet med dommen og forlangte ikke, at den skulle indstævnes for højere ret.

(23/7. Dom: Nis Hansen i Gamst ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld. Sagen er blevet pådømt idag, men den ses ikke at være blevet indført i protokollen. Der henvises til dommen i en anden dom over Bartram Højer. Se fol. 107b dommen i sagen, som Claus Pedersen har rejst.)

98:

1763 - 6. september:

23/8. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 27/9

23/8. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup for slagsmål. 27/9

Afdøde Jørgen Jepsen Haars gård i Vester Nebel lovbudt 2. gang.

Niels Pedersen af Børup lovbød sin gård 3. gang. Hans søn Laurids Nielsen og hustru Anne Carlsdatter begærede skøde.

98b:

Christen Poulsen af Børup lovbød sin gård 3. gang. Hans søn Poul Christensen og hustru Johanne Hansdatter begærede skøde.

1763 - 13. september:

23/8. Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup. 25/10

99:

2/8. Sagen ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 4/10

Kromanden Anders Horsbøl i Bække ctr. Jørgen Steffensen ibidem for vold. 4/10

99b:

Gertrud Nausche af Kolding ctr. Ludvig Knudsen af Jelling. 27/9

Hans Paabye sættedommer.

30/8. Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. 27/9

100:

Afdøde Jørgen Jepsen Haars enke Maren Jensdatter, nu gift med Jens Rasmussen Damkjær i Vester Nebel, lovbyder 3. gang gården i Vester Nebel sammen med sine medarvinger: Marie Jørgensdatter Haar, Jens Jørgensen Haar, Anders Jørgensen Haar, Anna Jørgensdatter Haar. - Peder Lassen Vaaben og hustru Else Jørgensdatter Haar (datter af afdøde) begærer skøde.

Tulle Hansen i Lejrskov lovbød sin gård 1. gang.

1763 - 20. september:

Tulle Hansen i Lejrskov lovbød sin gård 2. gang.

Claus Pedersen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld på 66 rdl. 4 mk. 2/11

100b:

Jens Bertelsen af Herslev ctr. Hans Madsen ibidem for gæld på 40 rdl. Jens Bertelsen får et tilbud, som han vil tænke over, hvorfor sagen udsættes til 18/10, men den kommer ikke igen.

1763 - 27. september:

6/9. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup for slagsmål. De har nu betalt bøden, men ikke omkostningerne. 18/10

6/9. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 18/10

101:

Højesteretsprokurator Mattias Brun ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 18/10

30/8. Johan Jocum Eriksen af Verst ctr. skovfoged Adolf Walter på Hundsholt for vold. 8/11

13/9. Gertrud Nausche af Kolding ctr. Ludvig Knudsen af Jelling. 4/10

Thulle Hansen af Lejrskov lovbød 3. gang sin gård. Knud Jepsen, som bebor gården, og hustru Johanne Jensdatter begærede skøde.

101b:

16/8. Dom: Peder Christensen Nyborg af Jelling ctr. Enevold Sørensen ibidem ang. tiendetagelse. I sommeren 1762 har Enevold Sørensen af Tofthøj mark borttaget noget rug uden at have givet Peder Christensen Nyborg nogen tiende deraf. Han havde haft 14 kærve og 2 neg stående, og imod lovens 2-23-1 og -5 borttog han alt undtagen 4 neg. Peder Christensen Nyborg har akkord på Gadberg kirkes tiende, men han har hverken fået korn eller vederlag af kornet. Enevold Sørensen har ikke forsøgt nogen mindelig afgørelse, men har ladet sig både stævne og lovdage, han har været årsag til mange opsættelser, som har været bekostelige for modparten. Af kornet skal han betale i tiende 8 skilling danske; dertil kommer 24 rdl. i sagsomkostninger. Og til justitskassen skal han foruden 3 rdl., som han er blevet idømt under retssagen, betale yderligere 1 rdl. Han har påberåbt sig, at Christen Knudsen i Tofthøj har givet ham tilladelse til at bortføre kornet, og han har ret til at sagsøge denne.

13/9. Dom: Birkedommer Gotlob Sonnin ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup (som her kaldes Hans Lassen) ang. en under hans navn til kongen indsendt memorial med beskyldninger mod Sonnin. Hans Lauridsen har ved ed benægtet enhver andel i denne memorial, men ved udeblivelser har han selv forårsaget procesomkostningerne. Dem skal han betale, ialt 6 rdl.

102:

1763 - 4. oktober:

Hr. Høstmark i Gamst ctr. Peder Nielsen ibidem. 18/10

103b:

13/9. Niels Hjortlund af Løvlund ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 18/10

27/9. Gertrud Nausche af Kolding ctr. skomageren Ludvig Knudsen af Jelling. Denne har tilbagekaldt nogle beskyldninger. Forlig. Sagen frafaldet.

104:

Søren Nielsen og Hans Laugesen Kjær af Harte fremlyser en hoppe 1. gang.

13/9. Kromanden Anders Horsbøl i Bække ctr. Jørgen Steffensen ibidem for vold. 18/10

1763 - 11. oktober:

Søren Nielsen og Hans Laugesen Kjær af Harte fremlyser en hoppe 2. gang.

1763 - 18. oktober:

27/9. Højesteretsprokurator Mattias Brun ctr. prokurator Carl Lindom af Snoghøj. 29/11

27/9. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 8/11

Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 8/11

105:

4/10. Niels Hjortlund af Løvlund ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 29/11

4/10. Hr. Høstmark i Gamst ctr. Peder Nielsen ibidem. 25/10

4/10. Kromanden Anders Horsbøl i Bække ctr. Jørgen Steffensen ibidem for vold. Sagen udsat til 8/11, men ikke set igen.

Søren Nissen og Hans Laugesen Kjær af Harte fremlyste 3. gang en hoppe, som en person, der kaldte sig Jens Rasmussen fra Skærup (?) ved Skanderborg, havde sagt var hans, men han var undveget fra dem.

27/9. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup for slagsmål. 8/11

105b:

Der anmeldes ildsvåde hos Hans Pedersen og Niels Thullesen af Højen. Degnen Melchior nævnes også. Tingsvidne.

1763 - 25. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1764.

18/10. Hr. Høstmark i Gamst ctr. Peder Nielsen ibidem. Præsten havde indklaget Peder Nielsen, fordi denne havde behandlet sin kone dårligt. De to præstemedhjælpere Niels Jensen og Niels Olesen har påhørt præsten formane ham til at forbedre sit liv med konen. Han havde svaret afvisende, og på præstens advarsel om indberetning til øvrigheden havde han sagt, at det eneste amtmanden kunne tænkes at gøre var at idømme ham den spanske kappe, og den var han karl for. I løbet af sagen har han dog lovet bedring. Og sagen ender med et forlig: 1) Peder Nielsen skal tilstå sin forseelse og love at leve et kristeligt liv med sin kone. 2) Han skal love at omgås sin præst kærligt og ikke foragte hans formaninger, som sigter til hans timelige og evige velfærd. 3) Han skal betale Høstmark sagens omkostninger. Det går Peder Nielsen ind på, dog med nogle forbehold om hans kones medskyld i ufredeligheden. Således frafaldes sagen.

106:

Søren Christensen af Mejsling ctr. Niels Thomsen og Michel Nielsen af Amnitsbøl. 8/11

Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 8/11

107:

13/9. Dom: Søren Andersen Smed af Nr. Bjert ctr. Kej Madsen i Herslev Højrup vedr. en ko, som Kej Madsen har købt af smeden, men ikke betalt. Prisen skulle have været 26 rdl. hvis koen havde levet 14 dage efter leveringen. Den har gennemgået en sygdom, som ser ud til at være den grasserende kvægsyge. Jens Griis af Bjert har bevidnet, at smeden havde lovet at dele halv skade med køberen, hvis koen døde inden 14 dage af den grasserende kvægsyge. Men Kej Madsen har foregivet, at han i det tilfælde slet ikke skulle betale noget, samt at koen døde inden for de 14 dage. Det har han ikke bevist, men imod lovens 1-14-3 og -6 har han tilbudt med sin ed at benægte det af Jens Gris edeligt aflagte vidnesbyrd. Kej Madsen har handlet ubilligt, trættekært og lovstridigt, især i betragtning af, at han havde sat den købte ko ind til sygt kvæg og ikke bevist, at han havde tilladelse dertil af Søren Andersen. 26 rdl. er en ganske almindelig pris for en ko, der har været syg. - Kej Madsen bør betale 26 rdl. til Søren Andersen, medmindre han inden 4 uger efter denne doms forkyndelse gør sin ed på, at koen døde inden 14 dage efter modtagelsen. I så fald skal han betale 14 rdl. Han skal betale sagens omkostninger med 16 rdl. samt en bøde til justitskassen på 1 rdl.

107b:

1763 - 2. november (onsdag):

20/9. Dom: Claus Pedersen af Øster Gesten ctr. Bartram Højer af Vester Gesten for gæld på 100 slettedaler. Bartram skal betale sin gæld med renter inden 15 dage, hvis han ikke vil lide nam og indførelse. Hvis pengene ikke kan fremskaffes, skal han være pligtig til, hvis vedkommende høje øvrighed vil tillade det, at fratræde sin fæstegård til sagsøgeren, dog således at der ikke sker nogen krænkelse af de rettigheder, som Nis Hansen i Gamst har erhvervet til gården ved den dom, der blev afsagt her ved retten den 30. august d.a. Claus Pedersen skal lade sig nøje, når han nyder sin betaling enten ved Nis Hansen, som kan korte pengene i de 15 rdl., som Bartram Højers hustru skulle have haft i medgift, eller ved anden høje øvrigheds foranstaltning.

108:

1763 - 8. november:

Amtsforvalter Møller ctr. Thomas Knudsen af Eltang. 15/11

18/10. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 15/11

18/10. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 6/12

18/10. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup for slagsmål. Udsættes 4 uger. 6/12

25/10. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 29/11

109:

Læst plakat om højesteret i Danmark.

Læst forordning af 14/10 om, at den, som er fader til et uægte barn, skal lige med moderen bære omsorg for dets opdragelse og efter hans formue erlægge i det mindste halvdelen af de omkostninger, som barnets underholdning kræver, indtil det er 10 år gammelt.

Læst plakat af 24/10 om indføsel af smør og ost.

Søren Hansen i Vrå lovbød sin gård 1. gang.

Hans Jensen i Jelling fremlyste en ko 1. gang.

27/9. Dom: Johan Jocum Eriksen af Verst ctr. skovfoged Adolf Walter på Hundsholt, fordi han med sin hirschfænger har såret ham i hænderne. Adolf Walter havde truffet Johan Jocum Eriksen i færd med at hugge gærdsel og havde villet konfiskere hans økse. Men denne svarede, at han havde fået tilladelse af skovrideren (hvilket skovrideren siden har bekræftet), hvorefter skovfogeden slog ham på hænderne med hirschfængeren. Da Adolf Walter fik forkyndt amtmandens indkaldelse til amtshuset desangående, svarede han enten, at det ikke var rigtigt, eller at han fortrød, at han ikke havde hugget næsen af Eriksen. Derimod har han ikke bevist mindste føje til sin handling. Da der derfor ikke ses at være nogen anden årsag til hans handling end modvillig ondskab, så kendes for ret, at han for sin gerning skal bøde efter lovens 6-7-6 og -15 samt 1-24-4 36 rdl., de 3o rdl. til Eriksen og det øvrige til kongens kasse, og desuden Eriksens omkostninger til proces og bartskærer. For de af ham udsagte ord skal han bøde til Anst herreds fattigkasse 5 rdl. og lige så meget til justitskassen.

(25/10. Søren Christensen af Mejsling ctr. Niels Thomsen og Michel Nielsen af Amnitsbøl. Sagen er ikke set idag.)

1763 - 15. november:

109b:

Læst forordning, hvorved det kgl. generalkrigsdirektorium bliver konstitueret, 28/10

Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 6/12

Regimentskriveren ctr. delinkventen dragon Henrich Mathiasen. Denne vedkender sig et i forvejen afholdt forhør. Der nævnes en synsforretning vedr. et dødt barn Ulrich Sørensen, vistnok af Bjert. Dragonens fader er Mathias Jepsen. To af hans mostre, Anders Christensens enke Kirsten Christoffersdatter og Niels Olesens hustru Mette Lauridsdatter, begge af Kolding, bevidner, at Henrich Mathiasen for 3 år siden lå syg af sprinklerne, og at han da mistede sin forstand og var så urolig og rasende, at der måtte holdes vagt hos ham. Siden den tid har han af og til været ligesom forvildet i hovedet. - Tingsvidne. (Se 10/1-64)

110:

8/11. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. Forlig i sigte. 6/12

Hans Jensen, Nis Jespersen, Michel Sørensen og Anders Pedersen, alle af Bastrup, ctr. Hans Pedersen af Knurborg og Jørgen Danielsen af Hafdrup. 22/11

110b:

8/11. Amtsforvalter Møller ctr. Thomas Knudsen af Eltang. 29/11

Søren Hansen af Vrå lovbyder sin gård 2. gang.

Hans Jepsen i Jelling fremlyser ko 2. gang.

1763 - 22. november:

15/11. De 4 mænd fra Bastrup ctr. Hans Pedesen og Jørgen Danielsen. 6/12

Hans Jepsen af Jelling fremlyser ko 3. gang.

111:

Søren Hansen af Vrå lovbyder 3. gang sin gård, som hans svigersøn Ole Jensen har i husbondhold. Denne og hustru Johanne (?) Sørensdatter begærer skøde.

1763 - 29. november:

Offentligheden for Kirstine Christensdatter ctr. hendes bortrømte mand Peder Larsen med henblik på skilsmisse. Han er bortrømt for 3-4 år siden efter 2 års ægteskab. Det bevidnes, at Kirstine Christensdatter har levet kristeligt og skikkeligt både før og efter rømningen, og at hun ikke har givet ham årsag til rømningen.

111b:

8/11. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 10/1-64

112:

18/10. Niels Hjortlund af Løvlund ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. 20/12

Peder Hjelm i Kolding ctr. Mads Pedersen i Sønder Vilstrup for gæld. 20/12

Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. 13/12

Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 6/12

15/11. Amtsforvalter Møller ctr. Thomas Knudsen af Eltang. 6/12

Hans Iversen af Bramdrup fremlyser en hoppe 1. gang.

18/10. Dom: Højesteretsprokurator Mattias Brun ctr. færgeforvalter prokurator Carl Lindom af Snoghøj vedr. fordring af salær for en sag, som Brun har udført ved højesteret mod Peder Ditlevsen i Erritsø. - Der er fremlagt en skrivelse af 28/9-59 med kongelig befaling til Mattias Brun om uden betaling at udføre den sag ved højesteret, som Carl Lindom ved hjemtinget har anlagt mod Peder Ditlevsen. Desuden et brev af 27/10 samme år fra Lindom, som skriver til Brun, at han kunne fortjene et skikkeligt honorar, men at han ej kan sætte sig i flere depenser for samme sag. - Altså ses det ikke, at Mattias Brun med føje kan kræve sig betalt for sit arbejde. Derimod er det ikke meningen, at han selv skulle udrede de udgifter, som processen har medført. Altså skal Lindom betale til Brun 8 rdl. og 2 mk. som han har udlagt.

112b:

1763 - 6. december:

8/11. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 20/12

15/11. Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 10/1

113:

8/11. Regimentskriveren ctr. Johan Christoffersen af Velling og Hans Christoffersen af Skærup for slagsmål. Frafaldet.

29/11. Amtsforvalter Møller ctr. Thomas Knudsen af Eltang. 10/1

Søren Bertelsen, Peder Nielsen, Peder Christensen, Peder Michelsen, og Peder Andersen, alle af Eltang, ctr. Hans Christensen ibidem. 10/1

15/11. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 10/1

114:

22/11. De 4 mænd fra Bastrup ctr. Hans Pedersen og Jørgen Danielsen. 13/12

29/11. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 13/12

1763 - 13. december:

Hjøllesmed Christen Sørensen af Øster Vamdrup fører vidne på, at han har færdiggjort 12 stk. høleer, som er indført til Jylland.

6/12. De 4 mænd fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen og Jørgen Danielsen. 10/1

114b:

6/12. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 10/1

115:

29/11. Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. 10/1

115b:

Peder Andersen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. Denne vil stræbe at betale. 17/1

Jørgen Staffensen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. Hvis ikke sagen er ordnet i mindelighed forinden, udsættes den til 17/1

Hans Iversen af Bramdrup fremlyste hoppe 3. gang.

Hans Buch i Rugsted, som på offentlig auktion har købt Søren Christensens halve gård i Mejsling, lovbød samme 1. gang.

1763 - 20. december:

6/12. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 10/1

Jørgen Ancher Brochman af Grindsted ctr. Thomas Christian Nielsen og hustru i Grindsted. 10/1

116:

29/11. Peder Hjelm i Kolding ctr. Mads Pedersen i Sønder Vilstrup for gæld. 17/1

Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem. 10/1

Hans Buch i Rugsted, som på offentlig auktion har købt Søren Christensens halve gård i Mejsling, lovbød samme 2. gang.

116b:

29/11. Niels Hjortlund af Løvlund ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. Et anmeldt forlig er ikke blevet bekræftet. Ingen er mødt. 31/1

1764

116b:

1764 - 10. januar:

Hans Albrech Gotlob Sonnin birkedommer, Mads Paabye, rådmand, by- og rådstue- samt birkeskriver. Tingmænd: Thomas Pedersen i Brøndsted (i hans sted Rasmus Rasmussen), Bennet Nielsen af Vinding (i hans sted Bunde Hansen), Jes Pedersen i Skærup (i hans sted Peder Christensen), Niels Joensen (?) i Smidstrup (i hans sted Søren Munch), Christen Kyed i Stubberup (i hans sted Jens Steffensen), Anders Sørensen i Jerlev (i hans sted Simon Andersen), Peder Pedersen i Tudved (i hans sted Frederik Vagt) og Poul Pedersen i Bølling (i hans sted Kort Andersen).

20/12. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 31/1

(15/11). Regimentskriveren ctr. delinkventen dragon Henrich Mathiasen. Niels Olesens kone Mette Lauridsdatter vidner igen. Tingsvidne.

117:

6/12. Søren Bertelsen, Peder Nielsen, Peder Christensen, Peder Michelsen og Peder Andersen, alle af Eltang, ctr. Hans Christensen ibidem, der har indgivet en klage til amtmanden ang. en kørevej. Tingsvidne.

117b:

13/12. De 4 mænd fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen og Jørgen Danielsen. 24/1

6/12. Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 27/3

118:

6/12. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 31/1

118b:

29/11. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 24/1

Sign. Jens Lassen til Hundsbæk ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. 24/1

20/12. Jørgen Ancher Brochman af Grindsted ctr. Thomas Christian Nielsen og hustru i Grindsted. 24/1

20/12. Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem. 24/1

6/12. Amtsforvalter Møller ctr. Thomas Knudsen af Eltang for skyldige auktionspenge. Frafaldes, da pengene nu er betalt.

13/12. Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. 31/1

119:

13/12. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 24/1

1764 - 17. januar:

(Anders Olesen af Hinnum for) Maurids Andersen af Hinnum ctr. Peder Jørgensen af Ansager sogn og by. 31/1

13/12. Peder Andersen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 31/1

13/12. Jørgen Staffensen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 31/1

Markus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest vedr. skovhugst. Denne tilstår at have hugget nogle elletræer, men på en grund, der tilhører det ryttergods, som han har i fæste. Da det ser ud til at blive en ejendomssag, skal regimentskriveren indkaldes. (7/2)

119b:

29/11. Dom: Peder Hjelm i Kolding ctr. Mads Pedersen i Sønder Vilstrup for gæld på 30 rdl. ifølge veksel. Den skal betales.

1764 - 24. januar:

10/1. De 4 mænd fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen og Jørgen Danielsen. 7/2

10/1. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 14/2

10/1. Sign. Jens Lassen til Hundsbæk ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. 7/2

120:

10/1. Jørgen Ancher Brochman af Grindsted ctr. Thomas Christian Nielsen og hustru i Grindsted. Sagen ventes forligt. 14/2

Mogens Jørgensen af Bølling fører vidner på et tilgodehavende hos Ove Hansen og hustru, som sad i et af hans huse, men er bortrømt for hestetyveri. Det drejer sig om husleje og rede penge, som de havde lånt, og nu vil han gerne have gjort udlæg i deres efterladenskaber. Vidnet henviser til en situation for et par år siden, da Mogens Jørgensen var meget syg og derfor havde ladet sende bud til Ove Hansen for at få opgjort gælden. Tingsvidne.

120b:

10/1. Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem. 31/1

10/1. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 7/2

1764 - 31. januar:

Læst kgl. gentaget mandat om lediggængeres og deserterede soldaters examinering, anholdelse og indbringelse, dat. 31/10-1740

Læst forordning af 11/1-64 ang. visse forandringer i ekstraskatten.

Kst. regimentskriver Rasmus Dreier ctr. landsoldaten Christen Andersen Snogdahl af Hjarup, som har ihjelskudt grænsekontrollør Zahns hund. 13/3

122:

10/1. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 14/2

20/12. Niels Hjortlund af Løvlund for enken Mette Larsdatter ctr. Peder Nielsen i Hinnum for gæld til Christen Ørres stervbo i Elkær i Ringive sogn. Forlig.

17/1. Maurids Andersen af Hinnum ctr. Peder Jørgensen af Ansager sogn og by. Niels Pedersen Hjortlund af Løvlund og Niels Pedersen degn af Morsbøl har været beskikkelsesmænd. Inden beskikkelsen har Maurids Andersen gjort nogle forgæves forsøg på dels at få Peder Jørgensen til at betale skyldig landgilde og dels at få en ordning vedr. betaling for Maren Jepsdatters (Ibsdatter) underhold hos Peder Jørgensen. Denne havde tilbageholdt hendes tøj et års tid, efter at hun var flyttet fra ham.

122b:

17/1. Jørgen Staffensen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 14/2

17/1. Peder Andersen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 28/2

123:

10/1. Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. 21/2

Hr. Claus Haagen af Grindsted ctr. 2 ham tilhørende unge mænd, Anders Jespersen fra Hejnsvig og Christen Nielsen Brun af Morsbøl, som er bortrømt fra hans gods. 28/2

10/1. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 14/2

24/1. Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem. 7/2

Hans Christian Høgsbro ctr. Thomas Knudsen i Eltang for gæld. 7/2

123b:

Afskrift af en erklæring af 26/1-64, som sognefoged Søren Bunde af Eltang har indgivet på stemplet papir. Heri tilstår han, at han nogle gange har forset sig imod krigs- og landkommissær de Folsacks ordrer til ham ang. nogle rekvirerede vogne og forspand, idet han har været forledt af slette rådgivere. Nu er han blevet klar over sin forseelse og lover fremover at respektere ordrerne. Han beder om fritagelse for straf. Og for at hans kammerater, nemlig de øvrige sognefogeder i Koldinghus amt, ikke skal mangle oplysning herom til deres skyldigheds iagttagelse, må hans erklæring føres til bogs, når og hvor de Folsack ønsker det.

1764 - 7. februar:

Læst plakat om, at plakat af 30/12-62 om generalpardon for alle, der har forladt riget med eller uden tilladelse, er blevet forlænget.

Kirsten Pedersdatter, nu gift med Christen Jepsen i Gelballe, fører vidner på arveret efter sin søn Jacob Thomsen, som i året 1760 skal være draget fra Amsterdam til Surinam og være død på rejsen. Han er en søn af hendes tidligere ægteskab med Thomas Christensen i Skanderup.

124:

24/1. Sign. Jens Lassen til Hundsbæk ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. 28/2

31/1. Hans Christian Høgsbro ctr. Thomas Knudsen i Eltang for gæld. 21/2

31/1. Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem. 21/2

124b:

24/1. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 21/2

24/1. Hans Jensen m.fl. fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen af Knurborg og Jørgen Danielsen af Hafdrup. 21/2

(17/1). Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 21/2

Peder Rasmussen af Pjedsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 21/2

125:

Knud Sørensens påboende gård i Vrå lovbudt 1. gang.

Thomas Knudsens påboende gård i Eltang lovbudt 1. gang.

Jep Pedersens påboende gård i Højrup lovbudt 1. gang.

1764 - 14. februar:

31/1. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 21/2

125b:

24/1. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 28/2

24/1. Jørgen Ancher Brochman af Grindsted ctr. Thomas Christian Nielsen og hustru i Grindsted. Forlig.

31/1. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 21/2

31/1. Jørgen Staffensen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 28/2

126:

Jens Spesbiere af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 27/3

Sellerup bys lodsejere ctr. Søren Olesens enke Karen Nielsdatter i Sellerup Møllested og lavværge Knud Rasmusen af Brejning. 28/2

Hans Christensen, møller af Borre mølle, ctr. Hans Poulsen af Seest for køb af ko, der nu er død af kvægsygen. 28/2

Knud Sørensens påboende gård i Vrå lovbudt 2. gang.

Thomas Knudsens påboende gård i Eltang lovbudt 2. gang.

Jep Pedersens påboende gård i Højrup lovbudt 2. gang.

Niels Andersens påboende gård i Bredstrup lovbudt 1. gang.

Laurids Jørgensens påboende gård i Lilballe lovbudt 1. gang.

126b:

Bertel Nielsens otting i Lejrskov Højrup lovbudt 1. gang.

Anders Jensens gård i Bramdrup lovbudt 1. gang.

1764 - 21. februar:

Nis Jensen af Øster Vamdrup taget i ed som opsynsmand i stedet for Hans Pedersen ibidem.

14/2. Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning i Folby sogn under Frisenborg gods. 28/2

7/2. Peder Rasmussen af Pjedsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 6/3

14/2. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 17/4

127:

7/2. Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem. 6/3

7/2. Hans Christian Høgsbro ctr. Thomas Knudsen i Eltang for gæld. 6/3

127b:

31/1. Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. 20/3

7/2. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. Udsat til 20/3, men kommer allerede igen 13/3

128b:

7/2. Hans Jensen m.fl. fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen af Knurborg og Jørgen Danielsen af Hafdrup. 6/3

7/2. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 6/3

Bertel Nielsens otting i Lejrskov Højrup lovbudt 2. gang.

Anders Jensens gård i Bramdrup lovbudt 2. gang.

Laurids Jensens påboende gård i Lilballe lovbudt 2. gang.

Niels Andersens påboende gård i Bredstrup lovbudt 2. gang.

Jørgen Nielsens påboende gård i Skærbæk lovbudt 1. gang.

Jens Christensens påboende gård i Skærbæk lovbudt 1. gang.

Niels Sørensens påboende gård i Tolstrup lovbudt 1. gang.

129:

Bertel Jepsens påboende gård i Tolstrup lovbudt 1. gang.

Søren Bertelsens påboende gård i Eltang lovbudt 1. gang.

Jens Sørensen af Vrå, broderen Hans Sørensen (opholdssted ukendt), Mette Sørensdatter og afdøde Kirsten Sørensdatters børn lovbød 3. gang den gård, som Knud Sørensen påbor i Vrå. Knud Sørensen og hustru Else Jensdatter begærede skøde.

Jep Lauridsen af Højrup og Johanne Lauridsdatter af Egholt lovbød 3. gang den gård i Højrup, som Jep Pedersen påbor. Denne og hustru Maren Lauridsdatter begærede skøde.

129b:

Anna Sørensdatter af Eltang og Jens Knudsen ibidem lovbød 3. gang den gård i Eltang, som Thomas Knudsen har i husbondhold. Thomas Knudsen og hustru begærede skøde.

Kancelliråd Lautrup til Estrup ctr. kromanden Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. til kammerassessor Lautrups stervbo. 6/3

1764 - 28. februar:

Jørgen Nielsens påboende gård i Skærbæk lovbudt 2. gang.

Jens Christensens påboende gård i Skærbæk lovbudt 2. gang.

Niels Sørensens påboende gård i Tolstrup lovbudt 2. gang.

Bertel Jepsens påboende gård i Tolstrup lovbudt 2. gang.

Søren Bertelsens påboende gård i Eltang lovbudt 2. gang.

130:

14/2. Sellerup bys lodsejere ctr. Søren Olesens enke Karen Nielsdatter i Sellerup Møllested og lavværge Knud Rasmusen af Brejning. 13/3

14/2. Jørgen Staffensen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 6/3

7/2. Sign. Jens Lassen til Hundsbæk ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. 13/3

14/2. Hans Christensen, møller af Borre mølle, ctr. Hans Poulsen af Seest for køb af ko, der nu er død af kvægsygen. 20/3

14/2. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 13/3.

Jens Olesens påboende gård i Højen lovbudt 1. gang.

Knud Hansens påboende gård i Harte Stubdrup lovbudt 1. gang.

Niels Knudsens påboende gård i Harte Stubdrup lovbudt 1. gang.

130b:

21/2. Dom: Regimentskriveren ctr. Jens Jørgensen af Tinning (Tinnet) i Folby sogn under Frisenborg gods, Skanderborg amt, Hans Hansen og Peder Bennedsen af Eltang, Peder Madsen af Sønder Vilstrup samt sr. Hans Frideriksen Brun af Gudsø mølle for ulovlig kvæghandel. - Jens Jørgensen var kommet til Gudsø mølle med en flok kvæg uden sundhedsbevis og anden befalet rigtighed for at sælge det. Heraf købte Hans Hansen ti, Peder Bennedsen to, Peder Madsen tre og Hans Brun een ko. Jens Jørgensen havde haft fuldmagt fra Svenning Valentinsen af Femmerup på Dollunds gods på Fyn til at indkøbe kvæg i Jylland. Han havde også indkøbt kvæget på sunde steder og fået sundhedsattest for det. Men da han kom tilbage til Valentinsen, havde denne ikke haft penge til flere end 36 af kreaturerne. Derfor var Jens Jørgensen kommet hertil for at sælge de tiloversblevne, hvor han bedst kunne. Handelen har været ulovlig, men dog ikke så graverende, som myndighederne i begyndelsen havde troet. Køberne burde ikke have købt, men de skulle have bragt Jens Jørgensen til amtmanden. - Jens Jørgensen har været sat i arresten. Han slipper for yderligere straf, idet kan blot skal betale sit fængselsophold og halvdelen af procesomkostningerne. samt et beløb til stemplet papir. Køberne skal i forhold til det antal køer, de har købt, betale den anden halvdel af procesomkostningerne, samt pr. ko 2 mk. til Elbo herreds fattigkasse.

31/1. Dom: Hr. Claus Haagen af Grindsted ctr. 2 ham tilhørende unge mænd, Anders Jespersen fra Hejnsvig og Christen Nielsen Brun af Morsbøl, som er bortrømt fra hans gods. De har ikke indfundet sig. De bør pågribes, hvor de befindes, og hjembringes til det lægd, som de tilhører. De skal betale omkostningerne ved proces og tilbagebringelse.

31/1. Dom: Peder Andersen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld på 16 rdl. 1 mk. Han skal betale gælden og sagsomkostningerne.

Sognefoged Søren Borlef af Bramdrup, som har til ægte afgangne Niels Nissens enke Anna Kirstine Christensdatter, lovbød for 3. gang den gård, som Anders Jensen påbor i Bramdrup. Denne og hans hustru Maren Iversdatter begærede skøde.

131:

Jens Andersen, Malene Andersdatter og Mette Andersdatter lovbød (ved formyndere) 3. gang den halve otting, som Bertel Nielsen har i husbondhold, og som sidst tilhørte afdøde Anders Nielsen. Bertel Nielsen af Lejrskov Højrup og hustru Mette Jensdatter begærede skøde.

Marcus Rasmussen af Viuf lovbød 3. gang den gård i Bredstrup, som hans søster og svoger Niels Andersen påbor. Sognefoged Niels Andersen og hustru Maren Rasmusdatter af Bredstrup begærede skøde. De havde i forvejen den anden halvpart af gården.

Anders Hansen af Stenderup og Christen Hansen ibidem, formyndere for deres afdøde broder Simon Hansens børn i Lilballe, lovbød 3. gang den gård i Lilballe, som deres moder og afdøde far sidst ejede, og som nu bebos af børnenes mor og stedfar Laurids Jensen. Disse begærede skøde. Moderen hedder Anna Marie Christensdatter.

131b:

1764 - 6. marts:

Jens Olesens påboende gård i Højen lovbudt 2. gang.

Knud Hansens påboende gård i Harte Stubdrup lovbudt 2. gang.

Niels Thomsens påboende gård i Harte Stubdrup lovbudt 2. gang.

21/2. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 20/3

21/2. Hans Jensen m.fl. fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen af Knurborg og Jørgen Danielsen af Hafdrup. De sagsøgte har endnu ikke meddelt deres sagfører, hvad han skal gøre ved sagen. 20/3

21/2. Kancelliråd Lautrup til Estrup ctr. kromanden Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. til kammerassessor Lautrups stervbo. 20/3

132:

Hans Sørensen Raun af Brejning ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 3/4

Jep Bertelsens påboende gård i Tolstrup lovbudt 1. gang.

Peder Mikkelsens påboende gård i Eltang lovbudt 1. gang.

28/2. Jørgen Staffensen af Bække ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. Forlig.

Theodosius Jacobsens påboende gård i Store Anst lovbudt 1. gang.

21/2. Dom: Hans Hansen Raun i Eltang ctr. Thomas Knudsen ibidem for gæld. Den skal han betale.

21/2. Dom: Hans Christian Høgsbro i Kolding ctr. Thomas Knudsen i Eltang for gæld. Han skal betale.

21/2. Dom: Peder Rasmussen af Pjedsted ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. Han skal betale.

132b:

Hans Nielsen af Skærbæk, Niels Nielsen, tjenende på Søholm, og Karen Nielsdatter lovbød 3. gang den gård i Skærbæk, som Jørgen Nielsen påbor. Denne og hustru Anna Pedersdatter begærede skøde.

Peder Nielsen af Fredericia, Jens Nielsen af Skærbæk og Bodil Nielsdatter lovbød 3. gang den gård i Skærbæk, som Jens Christensen påbor. Denne og hustru Sidsel Sørensdatter begærede skøde.

Peder Hansen, Hans Hansen og Jens Hansen lovbød (ved formyndere) 3. gang den gård i Tolstrup, som Niels Sørensen påbor. Denne og hustru Mette Jensdatter begærede skøde.

133:

Michel Clausen, Jens Hansen for sig og kone, Jens Jepsen for sig og kone, Jacob Hansen for sig og kone Karen Clausdatter, arvinger efter Claus Eriksen af Tolstrup, lovbød 3. gang den gård i Tolstrup, som Bertel Jepsen påbor. Denne og hustru Sidsel Clausdatter begærede skøde.

Hans Hansen Buhl af Herslev, Iver Hansen Buhl af Harte, Hans Hansen, Bertel Hansen, Simon Hansen, Peder Hansen, Anna Hansdatter og Else Hansdatter lovbød 3. gang den gård i Eltang, som deres afdøde far Hans Hansen Buhl sidst beboede, og som nu påbos af Søren Bertelsen. Denne og hustru Anna Hansdatter (Hans Hansen Buhls enke) begærede skøde.

133b:

1764 - 13. marts:

Hans Hansens påboende gård i Herslev Højrup lovbudt 2. gang.

Peder Mikkelsens påboende gård i Eltang lovbudt 2. gang.

31/1. Regimentskriver ctr. landsoldaten Christen Andersen Snogdahl af Hjarup, som har ihjelskudt grænsekontrollør Zahns hund. 3/4

Jep Bertelsens påboende gård i Tolstrup lovbudt 2. gang.

Theodosius Jacobsens påboende gård i Store Anst lovbudt 2. gang.

28/2. Sellerup bys lodsejere ctr. Søren Olesens enke Karen Nielsdatter i Sellerup Møllested og lavværge Knud Rasmusen af Brejning. 10/4

28/2. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. Kontrastævning. 3/4

134b:

28/2. Sign. Jens Lassen til Hundsbæk ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. 20/3

21/2. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. Sagen skulle først have været behandlet næste tingdag, men Marcus Madsen har taget fejl i sin blindhed. 3/4

Christen Hansens påboende gård i Tolstrup lovbudt 1. gang.

135b:

Hans Madsens påboende gård i Håstrup lovbudt 1. gang.

Degnen sr. Erik Binderups påboende gård i Store Anst lovbudt 1. gang.

Niels Thomsen p.v.a. sin hustru Gertrud Jensdatter lovbyder 3. gang gården i Højen, som hun sidst har beboet med sin forrige mand Hans Jensen, og som nu bebos af Jens Olesen. Denne og hustru Kirsten Hansdatter begærer skøde.

Hans Mortensen af Uhre og Just Pedersen af Pjedsted lovbød 3. gang på vegne af afdøde Bodil Madsdatters arvinger den gård i Harte Stubdrup, som Knud Hansen bebor. Denne og hustru Sindet Pedersdatter begærer skøde.

De samme lovbød for 3. gang den gård i Harte Stubdrup, som Niels Knudsen påbor. Denne og hustru Anne Nielsdatter begærede skøde.

136:

1764 - 20. marts:

Christen Hansens påboende gård i Tolstrup lovbudt 2. gang.

Hans Madsens påboende gård i Håstrup lovbudt 2. gang.

Degnen sr. Erik Binderups påboende gård i Store Anst lovbudt 2. gang.

Søren Tygesens påboende gård i Kongsted lovbudt 1. gang.

21/2. Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. 1/5

Regimentskriveren ctr. Bertel Bertelsen Rytter og hustru samt Peder Poulsen af Bjert for tyveri af korn fra Søren Hansen i Bjert. 3/4

137b:

Søren Bertelsen, Peder Nielsen, Peder Christensen og Peder Mikkelsen af Eltang ctr. Hans Christensen ibidem. 3/4

138b:

13/3. Sign. Jens Lassen til Hundsbæk ctr. Bartram Højer i Vester Gesten for gæld. Forlig

6/3. Hans Jensen m.fl. fra Bastrup (og Krogsgård) ctr. Hans Pedersen af Knurborg og Jørgen Danielsen af Hafdrup. Forlig.

6/3. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 3/4

28/2. Hans Christensen, møller af Borre mølle, ctr. Hans Poulsen af Seest for køb af ko, der nu er død af kvægsygen. 1/5

139:

6/3. Kancelliråd Lautrup til Estrup ctr. kromanden Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. til kammerassessor Lautrups stervbo. 1/5

Skovrider Lebergs skytte Christian Olesen af Jordrup fremviste en gammel ulv, som han havde skudt. Han fik straks af birkedommeren udbetalt 4 rdl.

Maren Madsdatter og medarvinger Mads Michelsen af Eltang, Maren Michelsdatter af Vilstrup, Mette Michelsdatter af Vilstrup, Mette Michelsdatter af Eltang og Karen Michelsdatter af Bjert lovbød 3. gang den gård i Eltang, som Peder Michelsen påbor. Denne og hustru Mette Iversdatter begærede skøde.

Hans Hansen af Herslev Højrup m.fl. lovbød 3. gang den gård i Herslev Højrup, som Hans Hansen påbor. Han og hustru Dorthe Madsdatter begærede skøde.

139b:

Sidsel Bertelsdatter, Jens Bertelsen i Herslev og Mads Bertelsen i Taulov Nebel samt enken Kirsten Madsdatter lovbød 3. gang den gård i Tolstrup, som Jep Bertelsen påbor. Denne og hustru Johanne Nielsdatter begærede skøde.

Søren Jensen Krog af Vester Gesten, Jørgen Jensen Krog af Højrup, Hans Jensen Krog og Cathrine Jensdatter af Kolding lovbød 3. gang den gård i Store Anst, som Theodocius Jacobsen påbor. Denne og hustru Maren Jensdatter begærede skøde.

1764 - 27. marts:

Søren Thygesens påboende gård i Kongsted lovbudt 2. gang

140:

10/1. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. Kontrastævning. 17/4

Jens Christiansen af Store Anst lovbød 3. gang den gård i Store Anst, som degnen Erik Binderup påbor. Denne og hustru Maren Hansdatter Seest begærede skøde.

Dorthe Hansdatter, Anna Hansdatter og enken Kirsten Christensdatter lovbød 3. gang den gård i Tolstrup, som Christen Hansen påbor. Denne og hustru Maren Jensdatter begærede skøde.

14/2. Dom: Jens Speesbjerg (Spesbiere) af Herslev Højrup ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. Han skal betale.

1764 - 3. april:

140b:

13/3. Regimentskriver ctr. landsoldaten Christen Andersen Snogdahl af Hjarup, som har ihjelskudt grænsekontrollør Zahns hund. 17/4

20/3. Regimentskriveren ctr. Bertel Bertelsen Rytter og hustru samt Peder Poulsen af Bjert for tyveri af korn fra Søren Hansen i Bjert. - Anklagen for tyveri er blevet rejst efter en ransagning, som Søren Hansen har ladet foretage. Der var blevet fundet byg både under sengen og i en kiste. I retten har Bertel Bertelsen delvist ændret sin forklaring i forhold til politiforhøret, men det har han forklaret med, at han var beskænket under politiforhøret. Nogle vidner har forklaret, at de nogle gange har set Bertel Bertelsens kone komme fra Søren Hansens kone med en pose, der godt kunne være byg. Søren Hansens kone fastholder dog, at hun kun een gang har solgt byg til hende, men forklarer, at Bertel Bertelsens kone flere gange har været ovre hos hende for at male sit eget byg med hendes håndkværn. Sagen ender her med et tingsvidne, som amtmanden har forlangt udstedt.

141b:

13/3. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 17/4

20/3. Søren Bertelsen, Peder Nielsen, Peder Christensen og Peder Mikkelsen af Eltang ctr. Hans Christensen ibidem. Tingsvidne. Sagen har drejet sig om sagsøgernes ret til at køre med gødning ud fra gaden til deres tofter mellem Hans Christensens og Peder Christensens gårde. Der føres vidner på, hvordan det har forholdt sig med den sag gennem tiden.

142:

20/3. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 1/5

6/3. Hans Sørensen Raun af Brejning ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld. 1/5

13/3. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. 17/4

Amtmanden ctr. kromanden Andreas Horsbøl i Bække. 15/5

Iver Hansen og Laurids Hansen lovbød 3. gang den gård i Håstrup, som før var beboet og ejet af Hans Iversen Koed og nu påboes af Hans Madsen. Denne og hustru Else Lauridsdatter begærede skøde.

142b:

Jens Nielsen lovbød 3. gang den gård i Kongsted, som Søren Thygesen påbor. Denne og hustru Anna Margrethe Jensdatter begærede skøde.

1764 - 10. april:

Forstander Hadberg af Kolding Hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for gammel restance. De indstævnte bønder mødte og tilstod deres restancer undtagen Peder Hansen, som udeblev; men Jep Nielsen, som forhen har beboet gården, tilstod hans. 1/5

143:

13/3. Dom: Sellerup bys lodsejere ctr. Søren Olesens enke Karen Nielsdatter i Sellerup Møllested, fordi hun ikke vil holde orne eller tyr for sagsøgerne. - Bymændene har ladet fremlægge et udtog af landmålingsforretningen, som viser, at Jens Thygesen, der da beboede møllestedet, har haft et de menige bymænd tilhørende stykke jord til leje. Desuden har de fremlagt en klage af 10/11 1717 fra Sellerup bymænd om at holde tyr og orne for dem. Den var blevet påtegnet af ryttersessionen den 23. samme måned med en resolution, at den i klagen specificerede bymænds jord, som var indhegnet i 2 af Niels Thomsens tofter, skulle forblive under hans brug, imod at han og hans eftermænd uforanderligt holdt tyr og orne. - Karen Nielsdatter har erklæret sig villig til at overholde bestemmelsen på den betingelse, at hun måtte nyde den græsning på Sellerup mark, som fra gammel tid har været til møllestedet. Men det nævner ryttersessionens resolution ikke noget om, og hun har heller ikke ellers bevist en sådan rettighed. - Altså: Hvis hun vil beholde den jord, hun har af Sellerup bymænd, skal hun anskaffe en forsvarlig tyr og orne inden 15 dage, eller også skal hun betale1 mk. dansk for hver ko og so, som nogen af dem må tage andet steds hen med. Har hun ikke betalt inden 15 dage, har hun forbrudt den jord, som hun har af Sellerup bymænd. Hun skal betale sagsomkostningerne samt de beviselige omkostninger, som de har haft på at bringe deres køer og søer andet steds hen. Desuden bøder hun 1 rdl. til justitskassen.

1764 - 17. april:

Hans Buch af Rugsted ctr. Peder Poder fra Bække ang. køb af en gård i Mejsling. 8/5

3/4. Andreas Jørgensen af Nørre Bjert ctr. Hans Nielsen Griis. Udsat til 1/5, men der er sagen ikke set.

21/2. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 8/5

27/3. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 8/5

143b:

3/4. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 8/5

144b:

3/4. Regimentskriver ctr. landsoldaten Christen Andersen Snogdahl af Hjarup, som har ihjelskudt grænsekontrollør Zahns hund. Christen Snogdahl indleverer egenhændigt indlæg. 1/5

Sr. Struers påboende gård i Stovstrup lovbudt 1. gang.

Peder Hansen Høgs påboende gård i Taulov Nebel lovbudt 1. gang.

Jep Mikkelsens påboende gård i Kongsted lovbudt 1. gang.

1764 - 1. maj:

Læst forordning af 13/4 ang. landmilitsens indretning.

Levin Struers påboende gård i Stovstrup lovbudt 2. gang.

Peder Hansen Høgs påboende gård i Taulov Nebel lovbudt 2. gang.

Jep Mikkelsens påboende gård i Kongsted lovbudt 2. gang.

145:

20/3. Kancelliråd Lautrup til Estrup ctr. kromanden Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. til kammerassessor Lautrups stervbo. Han har tilstået sin gæld. Sagen frafaldet.

3/4. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 15/5

20/3. Hans Christensen, møller af Borre mølle, ctr. Hans Poulsen af Seest for køb af ko, der nu er død af kvægsygen. 8/5.

Hans Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 1. gang.

Niels Jørgensens påboende gård i Højen lovbudt 1. gang.

Niels Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 1. gang.

17/4. Dom: Regimentskriver ctr. landsoldaten Christen Andersen Snogdahl af Hjarup, som har ihjelskudt grænsekontrollør Zahns hund. - Christen Snogdahl har tilstået, at han på et sted, hvor ingen plejer at ride, har skudt hunden uden nogen hensigt at gøre enten grænsekontrolløren, som da var til hest, eller nogen anden skade. Han mener ikke, at han dermed har forbrudt sig, men at han tværtimod har efterlevet forordningen af 17/12 1762, som befaler, at på de med kvægsygdommen befængte steder skal løse hunde ødelægges. Han har endvidere fremført, at stedet, hvor hunden blev skudt, ligger ved den kgl. vildtbane, hvor efter jagtforordningen 26. artikel ingen løse hunde må være. Og da slige løse hunde altså ej anses at have større frihed i vildtbanen end ulve- og bjørnehvalpe, der vorder løse og dræbes, hvorfor gerningsmanden efter lovens 5-13-10 ikke bøder, så kendes Christen Andersen Snogdahl for videre tiltale fri, og der forbeholdes ham hans ret til at søge grænsekontrolløren for den fornærmelse, han mener sig af ham at være tilføjet. (Under sagens behandling er det blevet oplyst, at Anders Snogdahl skød hunden fra Anders Poulsens gård i Hjarup med en flint, der var ladt med skrå af bly. Han gjorde det, fordi han ikke kunne gå i fred til sin exercerplads. Hans løjtnant havde givet ham lov til at skyde hunden, fordi den tidligere havde revet hans soldaterkjole i stykker. Grænsekontrolløren havde sagt til Anders Poulsen og Christen Buch, at han ville skyde Christen Snogdahl med en af sine pistoler, hvis han skød hunden. Så det var foregået gennem et hul i Anders Poulsens port. Til sit forsvar havde Christen Snogdahl indleveret sit egenhændige indlæg!)

20/3. Dom: Provst Lorents Buchholtz af Balle for Kirsten Arensberg, sl. Jens Mandix' enke i Hvejsel, ctr. Nicolaj Goldbech i Jelling for auktionspenge. Dem skal han betale.

145b:

10/4. Dom: De forhen navngivne hospitalsbønder i Almind skal betale deres gæld på ialt 309 rdl. og 2 1/2 sk.

3/4. Dom: Hans Sørensen Raun af Brejning ctr. Thomas Knudsen af Eltang for gæld på 14 rdl. 3 mk. Dem skal han betale.

1764 - 8. maj:

17/4. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 22/5

Sr. Lindom af Snoghøj fremlyste en hoppe.

17/4. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 5/6

17/4. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 22/5

146:

Mad. Margrethe Matfelts arvinger ctr. Søren Skræder i Skærup for boggæld på 3 mk. 1 sk. 22/5

Mad. Margrethe Matfelts arvinger ctr. Abraham Jensen i Skærbæk for boggæld på 1 rdl. 2 mk. 12 sk. 22/5

1/5. Hans Christensen, møller af Borre mølle, ctr. Hans Poulsen af Seest for køb af ko, der nu er død af kvægsygen. 19/6

146b:

Hofjægermester og oberforster Bachman lader afhjemle synsforretning.

Hans Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 2. gang.

Niels Jørgensens påboende gård i Højen lovbudt 2. gang.

Niels Pedersens påboende gård i Højen lovbudt 2. gang.

Enken Apeolone Larsdatter, Hans Lauridsen af Stovstrup, Anne Lauridsdatter af Påby og afdøde Lars Lauridsens søn Laurids Larsen af Lejrskov lovbød 3. gang den gård i Stovstrup, som Levin Struer bebor. Denne og hustru Karen Lauridsdatter begærede skøde.

Jens Poulsens hustru Bodil Lauridsdatter af Taulov Nebel, som foregav, at hendes mand var syg, lovbød 3. gang den gård i Taulov Nebel, som de har ejet og beboet, og som nu beboes af Peder Hansen Høg. Denne og hustru Anna Jensdatter begærede skøde.

147:

Lauge Andersen og Mickel Laugesen af Kongsted lovbød 3. gang den gård i Kongsted, som Jep Mickelsen påbor. Denne og hustru Dorthe Hansdatter begærede skøde.

17/4. Hans Buch af Rugsted ctr. Peder Poder fra Bække ang. køb af en gård i Mejsling. 15/5

1764 - 15. maj:

1/5. Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld. 5/6

8/6. Hans Buch af Rugsted ctr. Peder Poder fra Bække ang. køb af en gård i Mejsling. 29/5

Ole Jensen af Grene ctr. hans bonde Hans Jensen ibidem. 29/5

147b:

Nis Hansen på Fobesletgård efterlyser 2 plage.

Sr. Lindom fremlyser hoppe 2. gang.

3/4. Dom: Amtmanden ctr. kromanden Anders Horsbøl i Bække for gæld på 100 slettedaler. Anders Horsbøl havde solgt en gård, som har været pantsat for 100 slettedaler børnepenge. Degnen sr. Brøgger i Verst havde nogle penge at indkassere for ham. Amtmanden har så ladet lægge arrest på 100 rdl. af samme penge den 22. marts. Denne arrest kendes gyldig, og sr. Brøgger er pligtig at betale til amtmanden af de indkasserede penge 66 rdl. 4 mk. og i procesomkostninger 10 rdl. Anders Horsbøl skal betale det manglende.

1764 - 22. maj:

Nis Hansen på Fobesletgård efterlyser 2 plage 3. gang. (!)

8/5. Mad. Margrethe Matfelts arvinger ctr. Abraham Jensen i Skærbæk for boggæld på 1 rdl. 2 mk. 12 sk. 29/5

8/5. Mad. Margrethe Matfelts arvinger ctr. Søren Skræder i Skærup for boggæld på 3 mk. 1 sk. 29/5

8/5. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 19/6

8/5. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 19/6

148:

Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. 19/6

148b:

Ole Krabbe i Verst indleverede 10 ulveunger, og sidste ting kom en stor ulv.

Hans Pedersen Buch af Nørre Vilstrup lovbød sin påboende gård 1. gang.

Jesper Bertelsen af Fredsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

1764 - 29. maj:

Hans Pedersen Buch af Nørre Vilstrup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Jesper Bertelsen af Fredsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

8/5. Hans Buch af Rugsted ctr. Peder Poder fra Bække ang. køb af en gård i Mejsling. 5/6

15/5. Ole Jensen af Grene ctr. hans bonde Hans Jensen ibidem. 26/6

149:

Søren Andersen af Tiufkær, Iver Andersen af Børkop og Anders Andersen af Ågård på vegne af dem selv og deres afdøde broder Lars Andersen af Højen lovbød 3. gang den gård i Højen, som Niels Pedersen nu bebor. Denne og hustru Else Christensdatter begærede skøde.

22/5. Dom: Mad. Margrethe Matfelts arvinger ctr. Søren Skræder i Skærup for boggæld på 3 mk. 1 sk. Sagsøgerne har både søgt og lovdaget Søren Skræder, men har ikke leveret ringeste bevis på fordringen, så Søren Skræder frikendes.

22/5. Dom: Mad. Margrethe Matfelts arvinger ctr. Abraham Jensen i Skærup for boggæld på 8 mk. 12 sk. Sagsøgerne har erkendt, at Abraham Jensen har betalt gælden, men de vil have ham til at betale sagsomkostningerne. Det frikendes han for.

149b:

1764 - 5. juni:

8/5. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. Kontrastævning. 19/6

29/5. Hans Buch af Rugsted ctr. Peder Poder fra Bække ang. køb af en gård i Mejsling. Udsat til 19/6, men der er sagen ikke set.

15/5. Dom: Jens Pedersen af Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld på 10 rdl. Niels Kyed har købt en hoppe af Jens Pedersen for 62 rdl., hvoraf han har betalt de 52 rdl. Niels Kyed ville bevise, at hoppen havde lyde, da han købte den, men det har han ikke gjort. Han skal betale de 10 rdl. samt sagsomkostninger plus 1 rdl. til justitskassen.

Maren Hansdatter og Peder Pedersen af Højen lovbød 3. gang den gård i Højen, som Hans Pedersen påbor. Denne og hustru Margrethe Olufsdatter begærede skøde.

Christen Nielsen og hustru Mette Olufsdatter af Højen, Mads Henriksen, Ole Henriksen, Hans Henriksen, Søren Henriksen, Dorthe Henriksdatter, Karen Henriksdatter og Mette Henriksdatter (med formyndere) lovbød 3. gang den gård i Højen, som Niels Jørgensen påbor. Denne og hustru Dorthe Nielsdatter begærede skøde.

150:

Hans Pedersen Buch af Nørre Vilstrup lovbød 3. gang sin påboende gård. Christen Pedersen Hopballe og kæreste Mette Kirstine Hansdatter (Hans Pedersen Buchs datter) begærede skøde.

Jesper Bertelsen af Fredsted lovbød 3. gang sin påboende gård. Hans hustru Anne Pedersdatter begærede skøde.

1764 - 19. juni:

Læst plakat af 9/4 med nogle bestemmelser om handel på de kgl. amerikanske øer.

Læst plakat af 4/6, hvorved forbydes import af fremmed krudt.

Læst forordning af 9/4 om handel på de amerikanske øer og om toldbestemmelser i den forbindelse.

22/5. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 17/7

150b:

22/5. Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. 3/7

22/5. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 10/7

5/6. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 10/7

151:

8/5. Dom: Hans Christensen, møller af Borre mølle, ctr. Hans Poulsen af Seest for køb af ko, der nu er død af kvægsygen. Teksten er for vanskelig at læse på mikrofilm.

1764 - 26. juni:

29/5. Ole Jensen af Grene ctr. hans bonde Hans Jensen ibidem. Forlig. Ole Jensen har ført vidner på, at Hans Jensen har misligholdt sit fæstebrev. Han har bl.a. med fri vilje ofte ladet sit kvæg æde af Mikkel Christensens rugager. Han har også tiltalt sin husbond ilde.

1764 - 3. juli:

19/6. (Tingbogen viser dog tilbage til 22/5). Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. 24/7

151b:

Peder Andersen af Erritsø ctr. enken Dorthe Olufsdatter af Sønder Vilstrup. 17/7

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Thomas Holdt og Iver Andersen af Erritsø for gæld. 17/7

152:

Christen Jensen af Skærbæk lovbød sin forhen påboende gård 1. gang.

Anders Pedersen af Erritsø lovbød sin forhen påboende gård i Erritsø 1. gang.

1764 - 10. juli:

19/6. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 7/8

19/6. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 7/8

152b:

Christen Jensen af Skærbæk lovbød sin forhen påboende gård 2. gang.

Anders Pedersen af Erritsø lovbød sin forhen påboende gård i Erritsø 2. gang.

1764 - 17. juli:

19/6. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 7/8

3/7. Peder Andersen af Erritsø ctr. enken Dorthe Olufsdatter af Sønder Vilstrup. Tingsvidne. Det er ikke undersøgt, hvad sagen egentlig har drejet sig om. Men der er ført vidner på, hvad hendes afdøde mand Søren Hansen har sagt på sit dødsleje. Bl.a. om han angrede, at han gav afkald på Javnsgård.

3/7. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Thomas Holdt og Iver Andersen af Erritsø for gæld. 7/8

Christen Jensen af Børup lovbød sin forhen påboende gård i Skærbæk 3. gang. Hans Nielsen af Skærbæk og hustru Maren Andersdatter begærede skøde.

Anders Pedersen af Erritsø lovbød 3. gang sin forhen påboende gård i Erritsø. Hans søn Peder Andersen af Erritsø og hustru Maren Christensdatter begærede skøde.

153:

1764 - 24. juli:

Læst forordning, at delinkventer i stedet for at dømmes til nærmeste fæstning herefter skal dømmes til arbejde i Københavns fæstning.

Thomas Pedersen af Ødsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

3/7. Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. 7/8

1764 - 31. juli:

Thomas Pedersen af Ødsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

Jochum Christian Christensen af Adserbøl ctr. hans svigerfar Niels Ebbesen i Kieldbiere (Keldbjerg) ang. køb af en halvgård i Adserbøl. 14/8

1764 - 7. august:

153b:

17/7. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 21/8

10/7. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 21/8

24/7. Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. 21/8

17/7. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Thomas Holdt og Iver Andersen af Erritsø for gæld. 4/9

10/7. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 21/8

Peder Christensens enke Maria Pedersdatter af Erritsø ctr. Jens Jepsen i Erritsø for gæld. 21/8

Thomas Jørgensen af Ødsted lovbød 3. gang halvdelen af sin gård i Ødsted. Hans fæstemø Johanne Thomasdatter begærede skøde.

154:

1764 - 14. august:

31/7. Jochum Christian Christensen af Adserbøl ctr. hans svigerfar Niels Ebbesen i Keldbjerg ang. køb af en halvgård i Adserbøl. Udsat til 11/9, men ikke set der.

154b:

Laurids Olesen, møller i Nebbegård mølle, anmelder ildsvåde. Almissebrev.

155:

1764 - 21. august:

7/8. Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. Han har frataget kaldsmændene kaldssedlen. 4/9

Sr. Levin Struer ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård, fordi han har frataget kaldsmændene deres kaldsseddel. 4/9

Regimentskriveren begærer udmeldt 4 kyndige synsmænd til at taxere kornsæden på de kongen tilhørende jorder i Kolding distrikt. Udmeldt blev Rasmus Sørensen af Viuf, Anders Hansen af Stenderup, Mads Jepsen af Sønder Vilstrup og Mads Kyed af Follerup.

155b:

Iver Jepsen i Skanderup og Christen Buch i Hjarup søger tingsvidne om det kvæg, som de den 12/4 lod drive til Wiolde (Wioler) marked (kan det være Mjolden?). Det bevidnes, at den grasserende kvægsyge ikke var i Skanderup på den tid, da kvæget blev drevet derfra, at en Jørgen Christensen i Toldsted fik en sortbroget stud, m.m.

156:

7/8. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 4/9

7/8. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 4/9

7/8. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 4/9

7/8. Peder Christensens enke Maria Pedersdatter af Erritsø ctr. Jens Jepsen i Erritsø for gæld. 4/9

Frederik Nielsen af Møsvrå anmeldte ildsvåde. Tingsvidne.

1764 - 28. august:

Hofjægermester Bachmans skytte Rasmus Nielsen af Viuf afhjemler oldensyn.

156b:

1764 - 4. september:

Læst plakat af 28/8 om prinsessestyr.

21/8. Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. 18/9

21/8. Sr. Levin Struer af Stovstrup ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård, fordi han har frataget kaldsmændene deres kaldsseddel. 18/9

21/8. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 2/10

21/8. Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for gæld. 16/10

21/8. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 2/10

21/8. Peder Christensens enke Maria Pedersdatter af Erritsø ctr. Jens Jepsen i Erritsø for gæld. 2/10

Anders Lauridsen af Hesselballe søger tingsvidne ang. penge, som han har til gode i stervboet efter afdøde Peder Christensen i Nebel mølle.

157b:

7/8. Dom: Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Thomas Holdt og Iver Andersen af Erritsø for gæld på 8 rdl., som han iflg. kvittering skal have betalt for Thomas Holt til sr. Niels Lund, en rådmand i Ribe. Iver Andersen er ikke overbevist at være pligtig til at betale disse penge og frikendes efter sin på lovdagelsen tagende påstand. Thomas Holt derimod har vel tilstået, at han har skyldt pengene, men har tillige tilbudt sin ed på, at han har aftjent gælden ved arbejde hos sagsøgeren. Denne har imod lovens 5-14-53 ladet sagen være upåtalt i over 17 år, og da sagens rette oplysning derved er gjort om ikke umulig så dog såre vanskelig, så kendes for ret efter lovens 1-14-6 og -7, at Thomas Holt ligeledes bør være fri for dette søgsmål, dersom han aflægger den ed, som han har tilbudt, her for retten inden 4 uger. Hvis det ikke sker, skal sagsøgeren aflægge ed ved sit værneting på, hvor meget han lovligt har til gode. Derefter skal der betales inden 8 dage.

1764 - 11. september:

Sognefoged Niels Bang i Stovstrup får tingsvidne i en sag mod skoleholder Nicolai Dreiers hustru af Stovstrup. Hun er kommet ind til ham og har talt ilde til ham og slået i bordet, så han blev nødt til at vige for hende ud af sit eget hus. Grunden synes at være nogle påstande om, at hendes børn har skåret korn på marken. Der er også en antydning til, at hun selv skal have stjålet korn fra Niels Bang for et par år siden. (Se 22/1-1765).

158:

Niels Thomsens påboende gård i Erritsø lovbudt 1. gang.

1764 - 18. september:

Niels Thomsens påboende gård i Erritsø lovbudt 2. gang.

4/9. Stovstrup lodsejere ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård. Forlig. - Sagen var vistnok foranlediget af, at Hans Jørgensens kreaturer havde ædt skoleholderens byg, men har vist også drejet sig om hans forpligtelser over for Stovstrup skole i almindelighed. Stovstrup lodsejere har været repræsenteret af Levin Struer, en prokurator, der havde gård i Stovstrup.

4/9. Sr. Levin Struer af Stovstrup ctr. Hans Jørgensen på Kobbelgård, fordi han har frataget kaldsmændene deres kaldsseddel. Sagen er ikke speciel nævnt denne tingdag. Den er vel omfattet af foranstående forlig.

Søren Christensen af Mejsling ctr. Hans Buch af Rugsted. Det drejer sig om, at Søren Christensen mener, Hans Buch ikke har holdt nogle løfter ved handelen med en gård i Mejsling, som han ved offentlig auktion har købt. Stævningen kendes ugyldig, fordi Hans Buch er (selvejer-)rytterbonde, og stævnemålets hensigt er at vinde en ryttergård for sagsøgerens søn Christen Sørensen samt aftægt til sagsøgeren selv, hvilket betyder, at også regimentskriveren som rytterbondens værn skulle have været stævnet. Tingsvidne.

158b:

Mikkel Hansens påboende gård i Erritsø lovbudt 1. gang.

Niels Pedersens påboende gård i Erritsø lovbudt 1. gang.

1764 - 25. september:

Niels Pedersens påboende gård i Erritsø lovbudt 2. gang.

Mikkel Hansens påboende gård i Erritsø lovbudt 2. gang.

Skovfoged Adolf Walter af Hundsholdt får tingsvidne vedr. omstændighederne ved opbringelsen i 1750 af 104 stude, tilhørende Christian Claudie og Hans From, på Dollerup hede. Adolf Walter havde i Marcus Madsens overværelse bedt Hans Jepsen og Mads Lerke af Gejsing om at komme og tælle studene, men på grund af vejret var de ikke kommet længere end til et dige uden for byen, da de så Adolf Walter, Marcus Madsen og Peder Jensen af Vrå drive afsted med dem. De kan ikke sige, om der havde været flere med. Anders Jensen af Gejsing var blevet bedt om at følge med ud til studene på Dollerup hede. Han så dem drive afsted med dem mod Kolding.

159:

Niels Laugesen af Erritsø, Hans Elkjærs enke, Peder Mikkelsens hustru af Erritsø og Jens Laugesens enke lovbød 3. gang den gård i Erritsø, som Niels Thomsen påbor. Denne og hustru Ingeborg Laugesdatter begærede skøde.

1764 - 2. oktober:

4/9. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 16/10

159b:

4/9. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 16/10

Regimentskriveren ctr. brødrene Niels Mikkelsen og Peder Mikkelsen af Erritsø. Forlig vil blive forsøgt. 16/10

4/9. Peder Christensens enke Maria Pedersdatter af Erritsø ctr. Jens Jepsen i Erritsø for gæld. 30/10

Thomas Hansen Faugaard af Erritsø, Hans Nielsens hustru Johanne Hansdatter af Erritsø og Hans Jensens hustru Dorthe Hansdatter ibidem lovbød 3. gang den gård i Erritsø, som Mikkel Hansen Faugaard påbor. Denne og hustru Karen Hansdatter begærede skøde.

Peder Jensen af Erritsø lovbød 3. gang den gård i Erritsø, som hans søn Niels Pedersen Haugaard bebor. Denne begærede skøde for sig selv og arvinger.

160:

1764 - 9. oktober:

1764 - 16. oktober:

Læst forordning om kornskatten.

2/10. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 30/10

2/10. Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. 27/11.

2/10. Regimentskriveren ctr. brødrene Niels Mikkelsen og Peder Mikkelsen af Erritsø. Forlig vil blive forsøgt. 30/10

Fogeden sr. Ernst Braath fra Elvadgård på Fyn ctr. Ulrich Mikkelsen Bonde i Viuf. 30/10

160b:

4/9. Dom: Christian Claudie på Østerbygård ctr. Niels Buch i Nagbøl for 300 rdl., som Niels Buch har modtaget for Claudie hos Simon Prahl i Husum. Niels Buch har erkendt, at han har modtaget pengene fra Simon Prahl, men påstået, at han havde leveret pengene til nu afdøde Morten Jensen på Vamdrupgård. Dette er blevet bekræftet af de to uvildige vidner Ebbe Nicolaisen i Seest og Matthias Højkjær af Flensborg. Claudie har nok erkendt, at han har fået 300 rdl. af Morten Jensen ved Vamdrup kirke, men hans sagfører har forsøgt at hævde, at det var penge, som Morten Jensen havde fået til Claudie fra Hans Laursen i Favrvrå. Men der foreligger skriftlig erklæring fra Morten Jensen om, at dette var pengene fra Niels Buch. Og det er også blevet bekræftet af flere vidner. Niels Buch kendes derfor fri for søgsmålet.

1764 - 23. oktober:

Hospitalsforstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønderne i Almind. 30/10

161b:

1764 - 30. oktober:

23/10. Hospitalsforstander Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønderne i Almind. Sagen er blevet afgjort i mindelighed. Den har drejet sig om, at hospitalsbønderne var blevet tilsagt til ægtkørsel med tørvejord til hospitalet, men var udeblevet. Det var de vist blevet enige om på et grandestævne.

Læst plakat ang. højesteret.

16/10. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 27/11

162:

Kammerråd Riis i Kolding ctr. Hans Christensen, møller i Borre mølle, for gæld. 13/11

16/10. Regimentskriveren ctr. brødrene Niels Mikkelsen og Peder Mikkelsen af Erritsø. 27/11

16/10. Fogeden sr. Ernst Braath fra Elvadgård på Fyn ctr. Ulrich Mikkelsen Bonde i Viuf for gæld. 13/11

Jørgen Hansen af Strandhuse ctr. Jens Andersen Kunde ibidem. 13/11

162b:

2/10. Dom: Peder Christensens enke Maria Pedersdatter af Erritsø ctr. Jens Jepsen (her kaldes han Jens Pedersen) i Erritsø for gæld på 5 rdl. 2 mk. 10 sk. Dem skal han betale.

1764 - 6. november:

Hans Rasmussens påboende gård i Møsvrå lovbudt 1. gang.

1764 - 13. november:

30/10. Jørgen Hansen af Strandhuse ctr. Jens Andersen Kunde ibidem. 27/11

30/10. Kammerråd Riis i Kolding ctr. Hans Christensen, møller i Borre mølle, for gæld. Sagen frafaldet.

163:

Læst plakat om session.

Læst genpart af skrivelse fra general-krigs-direktøren til krigs- og landkommissær oberst de Falsen vedr. kgl. resolution om, at proprietærerne ingen ret har til de børn, hvis forældre tilhører de gevorbene regimenter.

Hans Rasmussens påboende gård i Møsvrå lovbudt 2. gang.

30/10. Dom: Fogeden sr. Ernst Braath fra Elvadgård på Fyn ctr. Ulrich Mikkelsen Bonde i Viuf for gæld på 100 rdl. Dem skal han betale.

1764 - 20. november:

Hr. Peder Mollerup ctr. Mads Jacobsen i Skærup for resterende auktionspenge. 4/12

Rasmus Christensens hustru Abelone Rasmusdatter af Almind og Peder Thomsens hustru Mette Rasmusdatter af Herslev og Poul Hansens afdøde hustru Karen Rasmusdatter i Møsvrå, hendes børn, lovbød 3. gang den gård i Møsvrå, som Hans Rasmussen påbor. Denne og hustru Gyde Hansdatter begærede skøde.

163b:

1764 - 27. november:

Mads Eriksen af Høllund lovbød sin påboende gård 1. gang.

Jørgen Raun på Fobesletgård (Fovsletgård) efterlyser 8 stude.

Sag. ctr. den arresterede Mads Pedersen for en række tyverier. 11/12

165b:

30/10. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 11/12

166:

Sag ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 29/1-1765

166b:

13/11. Jørgen Hansen af Strandhuse ctr. Jens Andersen Kunde ibidem. Fordi birkedommer Sonnin skulle være ført som vidne, skulle sr. Lindom have været sættedommer, men denne har undskyldt sig. Jens Andersen Kunde har indgivet en momorial til sessionen og henviser til dennes resolution samt til en resolution fra kammerkollegiet, der har afgjort, at Jens Kunde bør beholde sit i fæste havende hus (med jordbrug) i rolig besiddelse, hvorfor efter hans sagførers mening ingen sag bør rejses herom. Da det er langt ud på aftenen, beslutter dommeren at fortsætte dagen efter. (28/11)

Sager, der er opsat til 27/11, kan søges under efterfølgende tingdag.

1764 - 28. november: (onsdag, retten kontinueres)

(27/11). Ovenstående sag fortsættes og opsættes så til 11/12

167:

30/10. Regimentskriveren ctr. brødrene Niels Mikkelsen og Peder Mikkelsen af Erritsø. De har betalt deres gæld. Sagen frafaldes.

167b:

Christen Jensen af Amnitsbøl lovbød sin gård til sin søn Jens Christensen og hustru 1. gang.

Johanne Christensdatter lovbød Mikkel Nielsens påboende gård i Amnitsbøl 1. gang.

Thomas Jørgensen af Ødsted lovbød Christen Madsens påboende gård i Ødsted 1. gang.

Helvig Mortensdatter lovbød Niels Pedersens påboende gård i Ødsted 1. gang.

16/10. Dom: Hr. Friis i Hjarup præstegård ctr. Hans Michelsen i Hjarup. Sagen er anlagt af amtmanden efter kgl. befaling af 3/9-62 mod rytterbonden Hans Mikkelsen i Hjarup, formedelst en i brug værende eng, som sognepræsten hr. Friis har andraget at være præstegården tilhørende. Mons. von Meden, præstens sagfører, har fremlagt 1) et udtog af landmålingsforretningen over Hjarup, der viser, at til Hjarup præstegård er målt en eng kaldet Stubberup Kroe, taxeret for et læs hø, 2) en skriftlig forening mellem Hjarup bymænd, at de ville holde sig landmålingsforretningen efterrettelig, 3) en af Preben Hansen på regimentskriverens vegne med 4 mænd tagen synsforretning, efter hvilken Hans Mikkelsen har en eng i brug, som kaldes Stubberup Krog og er taxeret for 7-8 læs hø, og 4) et indlæg, hvori han påstår Hans Mikkelsen tilfundet at levere samme eng fra sig til Hjarup præstegård. - Hans Mikkelsens sagfører, hr. Lindom, har derimod på regimentskriverens vegne påstået, at Hans Mikkelsen måtte frifindes fra søgsmålet, fordi han har bevist med vidner, at Stubberup, som af 4 af retten udmeldte mænd er taxeret for 9 læs hø, i over 40 år har været brugt til hans Mikkelsens gård, og fordi efter de fire mænds synsforretning Hans Mikkelsen fattes 9 agre og 2 læs hø, som han efter landmålingsforretningen skulle have, hvorimod der til præstegården findes en eng ved navn Sandmai på 2 læs hø, som den efter landmålingsforretningen ikke skulle have. Det har hr. Friis modsagt. Det er iøvrigt ikke bevist, enten at Hjarup præstegård har mindre, end der er tillagt den ved landmålingen, eller at den til Hans Mikkelsens gård liggende Stubberup Krog, som af synsmændene er taxeret til 9 læs hø, er den samme, som i landmålingsforretnigen er taxert til 1 læs hø, hvilket ikke synes at være rimeligt. På den anden side vides ikke, om Sandmai med rette tilhører præstegården. Og da Hans Mikkelsens gård ingen Stubberup Krog er tilskrevet, så ses ingen årsag til, hvorfor samme dertil skulle bruges, helst om det i sin tid måtte befindes, at præstegården eller nogen af Hans Mikkelsens medtjenere havde bedre ret dertil. - Sagen findes ikke således oplyst, at man kan have nogen vished om, hvortil den omtvistede Stubberup Krog henhører. Efter disse omstændigheder, og da sagen er en af kongen befalet sag, finder dommeren sig endnu ikke i stand til at afsige endelig dom, men må pålægge parterne, så snart det ske kan, at tilvejebringe den behørige oplysning til endelig påkendelse. (Se 30/4-65)

1764 - 4. december:

Læst plakater af 12/12 og følgende datoer om auktion på Tystrup, Fovslet, Refsø, Drenderup, Vorgård, Tågerup og Strårup gårde.

20/11. Hr. Peder Mollerup ctr. Mads Jacobsen i Skærup for resterende auktionspenge. Pengene er betalt. Sagen frafaldes.

Peder Poder i Bække ctr. Christian Matthiasen Møller i Bække m.fl., arrestforretning. 18/12

168:

Nis Jespersen og Christen Hansen i Bastrup ctr. Søren Mortensen i Hjarup for gæld. 18/12

Lars Sejrsen Møller i Løvlund mølle ctr. Alexander Jensen i Trøllund. 18/12

Jørgen Raun på Fobesletgård (Fovsletgård) efterlyser 8 stude 2. gang.

Mads Eriksen af Høllund lovbød sin påboende gård 2. gang.

Jens Christensens påboende gård i Amnitsbøl lovbudt 2. gang.

Niels Pedersens påboende gård i Ødsted lovbudt 2. gang.

Christen Madsens påboende gård i Ødsted lovbudt 2. gang.

Mikkel Nielsens påboende gård i Amnitsbøl lovbudt 2. gang.

Hans Jensen Koeds enke lovbyder Hans Pedersen Koeds påboende gård i Viuf 1. gang.

Anna Nielsdatter m.fl. lovbyder Hans Hansens påboende gård i Pjedsted 1. gang.

Birthe Marie Steensdatter m.fl. lovbyder sin påboende gård Amhede 1. gang.

168b:

Jacob Christensen af Ødsted lovbyder Peder Iversens påboende gård i Ødsted 1. gang.

1764 - 11. december:

Hans Pedersen Koeds påboende gård lovbydes 2. gang.

Hans Hansens påboende gård i Pjedsted lovbydes 2. gang.

Niels Hansens påboende gård i Amhede lovbydes 2. gang.

Peder Iversens påboende gård i Ødsted lovbydes 2. gang.

Jørgen Raun på Fovslet efterlyser 8 stude 3. gang.

Johan Jørgensen af Seest lovbyder sin påboende gård til sønnen Jørgen Johansen 1. gang.

28/11. Jørgen Hansen af Strandhuse ctr. Jens Andersen Kunde ibidem. Tingsvidne. Jens Andersen Kunde er Jørgen Hansens stedfar. Han har med dyre eder lovet at overlade sit hus med jordbrug til Jørgen Hansen. Alle aftaler er truffet. Vidner kan fortælle, at han har talt om, at han ville afstå sit hus til stedsønnen og også sælge et lille hus, som dennes hustru har. Nogle har advaret ham imod at sælge svigerdatterens hus, inden de unge folk havde fået hans hus, for at de ikke skulle blive husvilde, men han har erklæret, at han ville kaldes både tyv og skælm, hvis han bragte dem i den situation. Så solgte han svigerdatterens hus til Lars Larsen, og for ca. 6 uger siden måtte de unge flytte ud af Jens Kundes hus, så de nu ikke mere har noget hus.

27/11. Sag. ctr. den arresterede Mads Pedersen for en række tyverier. Tingsvidne. 8/1-65

169:

Sag ctr. rytterbonden Mads Hansen Høeg for krybskytteri i vildtbanen. 8/1

169b:

27/11. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. Tingsvidne. 8/1-65

170:

Mads Eriksen af Høllund lovbød halvdelen af sin påboende gård 3. gang. Hans hustru Bodil Jensdatter begærede skøde.

Sidsel Nielsdatter af Ødsted lovbød 3. gang halvdelen af sin gård i Ødsted. Hendes mand Christen Madsen begærede skøde.

170b:

Johanne Christensdatter, Christen Jepsen, Jens Jepsen og Anna Jepsdatter lovbød 3. gang halvdelen af Mikkel Nielsens påboende gård. Denne og hustru Johanne Christensdatter begærede skøde.

Christen Jensen af Amnitsbøl lovbød 3. gang sin forhen påboende gård i Amnitsbøl. Hans søn Jens Christensen og hustru Else Nielsdatter begærede skøde.

1764 - 18. december:

Johan Jørgensen af Seest lovbyder sin påboende gård til sønnen Jørgen Johansen 2. gang.

171:

4/12. Lars Sejrsen Møller i Løvlund mølle ctr. Alexander Jensen i Trøllund. Forlig.

4/12. Nis Jespersen og Christen Hansen i Bastrup ctr. Søren Mortensen i Hjarup for gæld. 29/1

4/12. Peder Poder i Bække ctr. Christian Matthiasen Møller i Bække m.fl., arrestforretning. 15/1

Jacob Jensens hustru i Skærup Anna Jensdatter og Sidsel Christensdatter lovbød 3. gang den gård i Ødsted, som Peder Iversen bebor. Denne og hustru Maren Pedersdatter begærede skøde.

Birthe Marie Steensdatter Leegaard og hendes børn med Jens Madsen, Karen Jensdatter og Jens Jensen lovbød 3. gang gården Amhede. Niels Hansen og hustru Birthe Marie Steensdatter begærede skøde.

171b:

Hans Jensens enke Anna Nielsdatter, Pjedsted, Niels Hansen ibidem og Karen Hansdatter lovbød 3. gang Hans Hansens påboende gård i Pjedsted. Denne og fæstemø Karen Sørensdatter begærede skøde.

Hans Jensen Koeds enke Maren Jepsdatter i Viuf lovbød 3. gang sin sl. mands gård i Viuf. Hans Pedersen Koed og hustru Anna Maria Hansdatter (enkens datter) begærede skøde.

Hans Buch i Rugsted lovbød 3. gang den gård i Mejsling, som han på auktion har købt af Søren Christensen. Peder Poder begærede skøde. De to foregående lovbydelser skete den 13. og 20. december 1963.

1765

172:

1765 - 8. januar:

Hans Albrecht Gotlob Sonnin, birkedommer, Hans Paabye, rådmand og adjungeret birkeskriver, begge af Kolding. Tingmænd: Rasmus Rasmussen for Almind sogn, Peder Christensen for Seest sogn, Bunde Hansen for Hjarup sogn, Søren Munk for Vamdrup sogn, Frideric Vogt for Skanderup sogn, Cort Andersen for Anst sogn, Simon Andersen for Gesten sogn og Jacob Møller for Lejrskov sogn, hvilke mænd alle er af Kolding og lejede af de udmeldte sognemænd.

Læst reskript af 10/12-64 om, at skrædere, som imod lovens 3-13-23 forarbejder købstadsklæder og dog bor på landet, skal straffes med et halvt års fæstningsarbejde.

Læst kgl. gentaget mandat om lediggængeres og deserterede soldaters examination, anholdelse og indbringelse, 31/10-1740.

11/12. Sag. ctr. den arresterede Mads Pedersen for en række tyverier. 15/1

11/12. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 5/2

11/12. Sag ctr. rytterbonden Mads Hansen Høeg for krybskytteri i vildtbanen. 5/2

1765 - 15. januar:

Prokurator Levin Struer af Stovstrup ctr. Adolf Walter på Hundsholt for gæld. 29/1

172b:

8/1. Sag. ctr. den arresterede Mads Pedersen for en række tyverier. Meddomsmænd udmeldes: Peder Lassen og Søren Nissen i Harte, Peder Gydesen i Påby, Mads Jørgensen Buk i Rådvad, Villads Nielsen på Stallerupgård, Hans Carlsen i Stubdrup, Steffen Jensen og Villads Nielsen af Estrup. 29/1

Borgmester Danielsen af Kolding ctr. Hans Christensen, møller i Borre mølle, for gæld. 26/2

Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Jens Nielsen Hvolbøl på Hvolbølgård. 29/1

173:

18/12. Peder Poder i Bække ctr. Christian Matthiasen Møller i Bække m.fl. 12/2

1765 - 22. januar:

Læst forlængelse af generalpardon for dem, som fra landlægder og tropper er deserterede, 26/12-1764

Læst rapels- og generalpardonpatent, at patent af 19/1-64 gentages: om de af riget undvegne.

173b:

Hans Nicolaisen af Vejstrup Røj får tingsvidne om 16 stude, som han har købt af Ole Jensen Hvejsel i Horsted. De var friske og sunde, da de blev drevet fra Horsted, og der var ingen grasserende kvægsyge der.

(Se 11/9-64). Afskrift af erklæring med vedhæftet stemplet papir fra Anna Louise Eleonora Giehler, hvori hun genkalder de fornærmelige ord, hun i ubesindighed har udtalt imod Niels Bang i Stovstrup.

1765 - 29. januar:

Gyde Andersens påboende gård i Lilballe lovbydes 1. gang.

15/1. Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Jens Nielsen på Hvolbølgård. 5/2

27/11. Sag ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 5/2

174b:

15/1. Prokurator Levin Struer af Stovstrup ctr. Adolf Walter på Hundsholt for gæld. 19/2

18/12. Nis Jespersen og Christen Hansen i Bastrup ctr. Søren Mortensen i Hjarup for gæld. 5/3

Læst plakat af 21/1-65 om auktions holdelse på en del kgl. forbeholdt gods, kirker og tiender i Kolding og Dronningborg rytterdistrikter. Auktion begæres over det koldingske distrikt 30. maj.

Jens Mikkelsen i Lille Velling lovbyder sin halve gård 1. gang.

Skovfoged Anders Eliassen i Egtved lovbyder halvdelen af sin påboende gård til sønnen Jep Andersen 1. gang.

Samme lovbyder den anden halvdel til datteren Emarentze Andersdatter 1. gang.

15/1. Dom i den sag, som hr. Lunde på Engelsholm har ladet anlægge mod Mads Pedersen, født i Ryeberg (Rydbjerg?), formedelst heste- og andre tyverier. - Han har tilstået, at han har stjålet en hest i en skov nordvest for Ågård, en hoppe fra Joen Pedersen i Bindeballe, et par støvler, et hestedækken og et bidsel fra Jacob Andersen i Lie, samt at han har taget et bæst i Egtved skov og sluppet det i Lindeballe skov. - Han har solgt en hest til Hans Hansen i Uhre, det var den, som tilhørte Peder Hansen i Ågård. Den fra Joen Pedersen stjåle stjålne hoppe har han solgt til Svend Poulsen i Gullestrup. . - Mads Pedersen bør efter forordningen af 4/3-1690 for hestetyveriet miste sit liv i galgen; efter lovens 6-17-39 og -40 skal han bøde 6 mk. til kongens kasse for at have taget hesten i Egtved skov og redet derpå til Lindeballe skov. Han skal erstatte dem, han har stjålet fra, den derved forårsagede skade: Igæld til Peder Hansen i Ågård 4 rdl., til Joen Pedersen i Bindeballe 6 rdl., og til Jacob Andersen i Lie for støvlerne 5 mk., for dækkenet 1 mk. og for bidslet, som han ikke har fået igen, 4 mk. Tvigæld til hr. Lunde på Engelsholm, der har ladet tiltale sagen: 61 rdl. Og han skal have sin hovedlod forbrudt til sin husbond. Han skal betale omkostningerne til hans pågribelse, tiltale, fængsel, underhold og dommens fuldbyrdelse. Den bekostning, der ikke kan udredes af ham selv, skal udredes af Koldinghus amt efter øvrighedens nærmere foranstaltning. - Meddomsmænd: Peder Gydesen (Påby), Villads Nielsen (Stallerupgård), Mads Jørgensen (Mads Jørgensen Buch i Rådvad), Hans Karlsen (Stubdrup), Steffen Jensen (Estrup), Villads Nielsen (Estrup) og Søren Nissen (Harte). (I denne liste mangler Peder Lassen af Harte, som også blev udmeldt). - Delinkventen, som havde hørt dommen afsige, forlangte, at den måtte indstævnes til højesteret.

175:

1765 - 5. februar:

Jens Mikkelsen i Lille Velling lovbyder sin halve gård 2. gang.

Gyde Andersens påboende gård i Lilballe lovbydes 2. gang.

Skovfoged Anders Eliassen i Egtved lovbyder halvdelen af sin påboende gård til sønnen Jep Andersen 2. gang.

Samme lovbyder den anden halvdel til datteren Emarentze Andersdatter 2. gang.

Hans Pedersen Roeds påboende halve gård i Bølling lovbudt 1. gang.

8/1. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen af Seest for skovhugst. 19/3

8/1. Sag ctr. rytterbonden Mads Hansen Høeg for krybskytteri i vildtbanen. 19/2

175b:

29/1. Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Jens Nielsen Hvolbøl på Hvolbølgård. 19/2

29/1. Sag ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 12/2

176:

Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for tyveri. 12/2

Jørgen Nielsens påboende gård i Bølling lovbudt 1. gang.

176b:

Niels Ebbesens påboende gård i Bølling lovbudt 1. gang.

Mogens Jørgensens påboende gård i Bølling lovbudt 1. gang.

Jørgen Lauridsen af Ågård anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

Johan Jørgensen af Seest lovbyder 3. gang sin påboende gård til sønnen Jørgen Johansen, som begærer skøde.

1765 - 12. februar:

Jens Thomsens påboende gård i Lilballe lovbudt 1. gang.

Jens Gjermandsens påboende gård i Egtved lovbudt 1. gang.

Ole Buch af Nagbøl lovbyder sin forhen påboende gård i Nagbøl 1. gang.

177:

5/2. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for tyveri. 26/2

177b:

5/2. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 5/3

Jørgen Nielsens påboende gård i Bølling lovbudt 2. gang.

15/1. Peder Poder i Bække ctr. Christian Matthiasen Møller i Bække m.fl. Udsat til 5/3, men ikke set der.

Anna Kirstina Olesdatter og hendes to børn i ægteskabet med Henrik Jørgensen, Anna og Else Henriksdatter, samt Kirsten og Bodil Kathrine Henriksdatter lovbyder 3. gang halvdelen af hendes salige mands gård i Lille Velling til hendes nu havende mand Jens Mikkelsen, som sammen med hende begærer skøde.

178:

Hans Nielsen af Vesterby, Jens Nielsen af Oddersted og Søren Nielsen i Børup lovbyder 3. gang Gyde Andersens påboende gård i Lilballe. Denne og hustru Else Nielsdatter begærer skøde.

Skovfoged Anders Eliassen af Egtved og hans stedsøn Christian Jensen Ravn i Bøgvad lovbød 3. gang sin halve gård til sønnen Jep Andersen, som begærede skøde.

Samme lovbød den anden halve gård til datteren Emarence Andersdatter, på hvis vegne hendes broder begærede skøde.

178b:

1765 - 19. februar:

Laurids Jensen på Noes lovbød en gård i Gejsing til Hans Iversen 1. gang.

Mads Enevoldsens påboende gård i Bredstrup lovbudt 1. gang.

Peder Pedersens påboende gård i Tudvad lovbudt 1. gang.

Kirstine Maria Madsdatter af Ølgård (med beneficium pauperitatis) ctr. Claus Thiesen Jacobsen i Rødemis ved Husum. Dennes advokat, landsretsprokurator Bondo af Viborg, kræver, at sagsøgerens advokat skal godtgøre sin adkomst til at føre denne sag, som vist drejer sig om en eller anden misgerning. Dertil får han udsættelse indtil 19/3, men da forekommer sagen ikke. (Se imidlertid fol. 194b).

179b:

5/2. Sag ctr. rytterbonden Mads Hansen Høeg for krybskytteri i vildtbanen. Tingsvidne.

29/1. Prokurator Levin Struer af Stovstrup ctr. Adolf Walter på Hundsholt for gæld. 2/4

180:

5/2. Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Jens Nielsen Hvolbøl på Hvolbølgård. 5/3

Jens Thomsens påboende gård i Lilballe lovbudt 2. gang.

Jens Gjermandsens påboende gård i Egtved lovbudt 2. gang.

Ole Buch af Nagbøl lovbyder sin forhen påboende gård i Nagbøl 2. gang.

Morten Ebbesens enke Christence Michelsdatter, Karen Mortensdatters arvinger, Maren Mortensdatter, Anna Sofia Mortensdatters børn Martin Jensen og Dorthe Jensdatter, Johanne Mortensdatter, Michel Mortensen af Bølling, Jørgen Mortensen af Kolding og Ebbe Mortensen lovbød Jørgen Nielsens påboende gård i Bølling 3. gang. Denne og hustru Anna Mortensdatter begærede skøde.

1765 - 26. februar:

12/2. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for tyveri. 12/3

15/1. Borgmester Danielsen af Kolding ctr. Hans Christensen, møller i Borre mølle, for gæld. Frafaldet.

180b:

Peder Pedersens påboende gård i Tudvad lovbudt 2. gang.

Mads Enevoldsens påboende gård i Bredstrup lovbudt 2. gang.

Laurids Jensen på Noes lovbød en gård i Gejsing til Hans Iversen 2. gang.

Poul Pedersen af Bølling lovbød enemærket Jubelholm til Christen Henriksen på Hjelmdrup 1. gang.

Anders Mikkelsen af Refsgård, Dorthe Mikkelsdatter, Mette Mikkelsdatters arvinger samt Søren Mikkelsen af Oustrup og Kirsten Mikkelsdatter lovbød 3. gang den gård i Bølling, som Niels Ebbesen bebor. Denne og hustru Maren Mikkelsdatter begærede skøde.

1765 - 5. marts:

Poul Pedersen af Bølling lovbød enemærket Jubelholm til Christen Henriksen på Hjelmdrup 2. gang.

19/2. Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Jens Nielsen Hvolbøl på Hvolbølgård. Tingsvidne. Vorbasses sagfører har bl.a. afhørt vidner vedr. en "såkaldt have" Hauggård syd for toldskelåen. Vidner har forklaret, at den tilhører Jens Nielsen på Hvolbølgård og er mageskiftet fra Hans Nielsens gård i Lejrskov.

Laurids Thuesen og Peder Thuesen af Erritsø ctr. Jens Jepsen ibidem for gæld. 16/4

Regimentskriveren lader udmelde synsmænd til at se på Vamdrup kirkes bro og vej. Sagen udsættes herefter til 19/3, men der er den ikke set. Det er vist hr. Friis af Hjarup, der har klaget, og sagen har været omme ad kammerkollegiet. Synsmændene er sognefoged Jens Skjelde af Ferup, Rasmus Sørensen af Viuf, Svend Gydesen af Seest og Jep Sørensen af Gelballe.

181:

Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem. 19/3

12/2. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 19/3

181b:

Hans Buchs påboende gård i Rugsted lovbudt 1. gang.

Sammes tilhørende gård ibidem lovbudt af Peder Lassen fra Refsgård 1. gang.

Maren Poulsdatter, Anne Marie Poulsdatter, Anne Poulsdatter, Jens Poulsen og Hans Poulsen, som alle er børn af afdøde Poul Hansen af Bølling, lovbød 3. gang hans gård i Bølling, som nu bebos af Magnus Jørgensen. Denne og hustru Marie Jørgensdatter begærede skøde.

Dorthe Jespersdatter, enke efter Jens Eriksen, og deres børn, Jesper Jensen, Erik Jensen, Anne Jensdatter, Laurids Jensen og Jens Jensen lovbød 3. gang gården i Tudved til hendes nu havende mand Peder Pedersen, som sammen med sin hustru begærede skøde.

182:

Iver Thomsen af Lilballe og broderen Niels Thomsen samt Knud Mortensens hustru af Hjarup Anna Thomasdatter lovbød 3. gang Jens Thomsens påboende gård i Lilballe. Denne og hustru Margrethe Laursdatter begærede skøde.

Dorthe Madsdatter, Jens Madsen og Iver Madsen, børn af afdøde Mads Jessen og nu afdøde Maren Iversdatter, samt Mads Jessens børn af forrige ægteskab, nemlig Mogens Madsen af Sønder Vilstrup og Niels Christoffersens hustru af Vester Nebel Maren Madsdatter lovbød 3. gang den gård i Bølling, som nu bebos af Hans Pedersen Roed. Denne begærede skøde.

182b:

Niels Sørensens hustru Anna Cathrine Pedersdatter af Bredstrup og søstrene Karen og Maren Pedersdatter lovbød 3. gang den gård i Bredstrup, som beboes af Mads Enevoldsen. Denne og hustru Mette Thygesdatter begærede skøde.

Ole Buch af Nagbøl lovbød sin forhen påboende gård i Nagbøl 3. gang. Christen Olesen og hustru Anne Kirstine Sørensdatter begærede skøde.

29/1. Dom: Nis Jespersen og Christen Hansen i Bastrup ctr. Søren Mortensen i Hjarup for gæld på 36 rdl. 3 mk. Dem skal han betale.

183:

1765 - 12. marts:

Afdøde Mads Buchs enkes påboende gård lovbudt 2. gang. (1. lovbydelse er ikke set).

Hans Buchs påboende gård i Rugsted lovbudt 2. gang.

Peder Lassens forhen påboende gård i Rugsted lovbudt 2. gang.

26/2. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for tyveri. 19/3

Mads Hansen lovbød enemærket Jubelholm på Bølling mark 3. gang. Christen Henriksen og hustru Karen Hansdatter i Hjelmdrup begærede skøde.

183b:

Thomas Pedersens påboende gård i Rugsted lovbudt 1. gang.

Søren Jacobsens påboende gård i Rugsted lovbudt 1. gang.

1765 - 19. marts:

Thomas Pedersens påboende gård i Rugsted lovbudt 2. gang.

Søren Jacobsens påboende gård i Rugsted lovbudt 2. gang.

12/3. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for tyveri. 2/4

5/3. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 2/4

Henrik Markussen, møller af Schifdrup mølle, ctr. Jens Pedersen Skov i Tårup for gæld. 2/4

5/3. Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem. 2/4

184:

Velædle hr. Pashou på Brandtlund ctr. Hans Laborsen og Anders Roskilde, begge af Skærup, for skovhugst. Sagen udsat til 2/4, men der forekommer den ikke.

184b:

Ingeborg Jesdatter i Hjarup ctr. Elisabeth Jensdatter ibidem. 2/4

19/3. Dom: Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Lytsen (Lytksen) af Seest, formedelst han har hugget nogle elletræer i Åkær, som Marcus Madsen påstår at eje. Marcus Madsen har dels villet have rettens kendelse på, at han ejede den pågældende grund, og dels have Søren Lytksen idømt bøde for skovhugst. I den vidtløftige proces har han forsøgt at bevise sin hjemmel med tingsvidner, skøder og udtog af landmålingsforretning, men har ikke bevist andet, end at hans kvæg har græsset på en del af Seest mark i 40 år, ikke på hans ejendomsgrund, men i fællesskab med Seest Overholms beboere, hvilken fælles græsning endog synes at kunne gøres ham disputabel efter bemeldte udtog af landmålingsforretning, hvorefter nr. 37, som formenes at være det, som Marcus Madsen besidder, er ganske udelukket fra græsning og skovpart på Seest mark. Han har uberettiget beskyldt Søren Lytksen for at føre vidner, der ikke var uvildige.- Han skal betale 30 rdl. i sagsomkostninger til Søren Lytksen. For sin unyttige vidtløftighed og beskyldningerne mod Søren Lytksen skal han betale 5 rdl. til Anst herreds kasse (fattigkasse?) og lige så meget til justitskassen.

185:

Mads Buchs enke Kirsten Markusdatter af Dollerup og Laurids Buch på Grundet, Søren Haars hustru Mette Madsdatter af Viuf og Mads Paghs hustru Else Marie Madsdatter ibidem lovbød 3. gang afdøde Mads Buchs gård i Dollerup. Iver Madsen Buch begærede skøde.

1765 - 26. marts:

Hospitalsforstander Hadberg af Kolding hospital ctr. en del hospitalsbønder i Almind for gammel restance. 16/4

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Peder Madsen i Skærbæk for gæld. Udsat til 16/4, men se næste side.

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. Udsat til 16/4, men ikke set der.

185b:

(Se foregående side) Peder Madsen af Skærbæk mødte i retten og tilstod gælden til Markus Rasmussen. Han bad om udsættelse til 7/5

Hans Buchs kone Maren Poulsdatter af Rugsted og Else og Johanne Lauridsdatter lovbød 3. gang halvdelen af Hans Hansen Buchs nu påboende gård i Rugsted. Denne og hustru Maren Poulsdatter begærede skøde.

Ellen Christensdatter af Rugsted, Anna Margrethe Jepsdatter og Anna Jepsdatter lovbød 3. gang halvdelen af Søren Jacobsens påboende gård i Rugsted. Denne og hustru Ellen Christensdatter begærede skøde.

Poul Pedersen af Jerlev og Hans Madsens hustru Maren Pedersdatter af Vork lovbød 3. gang Thomas Pedersens påboende gård i Rugsted. Denne og hustru begærede skøde.

186:

1765 - 2. april:

19/3. Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for tyveri. Meddommere udmeldes: Hans Hansen, Jens Gregersen, Søren Jepsen og Hans Jepsen Wang (Mang?) af Bramdrup, Peder Sørensen, Anders Jensen, Jens Christensen, Christen Pedersen den yngre og Peder Pedersen af Bjert. 16/4

19/3. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 23/4

186b:

Sag ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 16/4

19/3. Henrik Markussen, møller af Schifdrup mølle, ctr. Jens Pedersen Skov i Tårup for gæld. 23/4

187:

19/3. Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem. 23/4

19/3. Ingeborg Jesdatter, opholdende sig hos Søren Mortensen i Hjarup, ctr. Elisabeth Jensdatter, tjenende hr. Friis ibidem. Dennes far Jens Iversen af Vamdrup lover at ville betale sagens omkostninger, hvorefter sagen kan frafaldes.

(19/2. Prokurator Levin Struer af Stovstrup ctr. Adolf Walter på Hundsholt for gæld. Sagen er ikke set idag, men den pådømmes 16/4)

187b:

1765 - 16. april:

2/4. (Tingbogen henviser vist til 3/4). Sag ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 23/4

2/4. Dom: Regimentskriveren ctr. den på Koldinghus arresterede landsoldat Jens Pedersen Tiufkær fra Lunderskov for kvægtyveri. I Viuf har han stjålet to kvier tilhørende hhv. Iver Jensen i Håstrup og Christen Jensens enke Maren Knudsdatter i Viuf, de er vurderet til 9 og 10 rdl. Han har gjort sig mistænkelig, at han ikke lovligt er kommet til 2 stude, som han har solgt til hhv. Knud Mortensen i Hjarup og Jens Lassen i Skanderup. - Efter forordning af 4/3-1690 skal han for kvægtyveriet miste sit liv i galgen. Efter lovens 6-17-39 skal han betale i tvigæld 38 rdl. og have sin hovedlod forbrudt til den kgl. kasse, betale omkostninger til sin pågribelse, tiltale, fængsel og dommens fuldbyrdelse. Så vidt omkostningerne ikke kan tages af hans egne midler, udredes de af Koldinghus amt efter høje øvrigheds foranstaltning. Skarpretteren skal nyde 10 rdl. for at eksekvere dommen. Meddommere: Hans Hansen, Jens Gregersen, Søren Jepsen og Hans Jepsen Wang (Mang?) af Bramdrup, Peder Sørensen, Jens Christensen, Anders Jensen og Christen Pedersen af Bjert.

5/3. Dom: Laurids Thuesen og Peder Thuesen af Erritsø ctr. Jens Jepsen ibidem for gæld. Han skal betale.

188:

26/3. Dom: (Hospitalsforstander Hadberg af Kolding hospital ctr. en del hospitalsbønder i Almind for gammel restance). De "forhen navngivne mænd" skylder tilsammen 316 rdl. 2 mk 2 sk. Dem skal de betale. (Som sædvanligt inden 15 dage, hvad de nok aldrig gør).

2/6. Dom: Prokurator Levin Struer af Stovstrup ctr. Adolf Walter på Hundsholt for gæld. Det drejer sig om udgifterne til en højesteretsstævning, hvor højesteretsprokurator Bruun har medvirket. Adolf Walter har ikke modsagt fordringen og skal betale.

1765 - 23. april:

Hans Hansen Koed i Herslev lovbyder sin påboende gård til Hans Nielsen ibidem, 1. gang.

2/4. Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem. 30/4

2/4. Henrik Markussen, møller af Schifdrup mølle, ctr. Jens Pedersen Skov i Tårup for gæld. Kontrastævning. Sagen opsat til doms 4/6, men er ikke set der.

188b:

Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 21/5

189:

2/4. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 14/5

16/4. Sag ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 7/5

Jens Madsens enke Johanne Pedersdatter i Bølling, Else Jensdatter, Maren Jensdatter og Jens Jensen lovbød 3. gang Jens Gjermandsens påboende gård i Egtved. Denne og hustru Maren Christensdatter begærede skøde.

1765 - 30. april:

Hans Hansen Koed i Herslev lovbyder sin påboende gård til Hans Nielsen ibidem, 2. gang.

189b:

Regimentskriveren lader afhøre vidner i anledning af, at skovfoged Rasmus Sørensen er fundet død. Tingsvidne. (Se fol. 198b).

190:

(Se 28/11-64). Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 7/5

190b:

23/4. Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem. 7/5

Synsmænd udmeldes til at syne marker mellem Jens Skjelde i Ferup og Hans Carlsen og Jens Jensen i Stubdrup. 14/5

1765 - 7. maj:

Syn over kgl. skove i Elbo, Brusk, Jerlev, Holmans og Anst herreder.

Syn på vildtbanepæle i Jerlev og Tørrild herreder samt syn på Jelling skov.

Syn på vildtbanepæle i skovrider Lerbergs beridt.

Pilesyn i Elbo og Holmans herreder.

Pilesyn i Anst herred.

Pilesyn i Jerlev og Brusk herreder.

191:

Jægermester Bachman lader tinglyse ekstrakt af skov- og jagtsessionens protokol.

30/4. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 21/5

30/4. Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem. 18/6

191b:

Regimentskriveren ctr. delinkventinden Johanne Mortensdatter, som har født og nedgravet et barn på Rugsted mark. 14/5

192:

Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 21/5

192b:

26/3. Dom: Markus Rasmussen af Viuf ctr. Peder Madsen i Skærbæk for gæld på 7 rdl. Han skal betale.

23/4. Sag ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 18/6

1765 - 14. maj:

30/4. Sag mellem Jens Skjelde af Ferup og Hans Carlsen og Jens Jensen af Harte Stubdrup. 21/5

23/4. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 11/6

7/5. Regimentskriveren ctr. delinkventinden Johanne Mortensdatter, som har født og nedgravet et barn på Rugsted mark. 29/5.

193:

1765 - 21. maj:

14/5. Sag mellem Jens Skjelde af Ferup og Hans Carlsen og Jens Jensen af Harte Stubdrup. Tingsvidne.

193b:

23/4. Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 4/6

7/5. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 18/6

194:

7/5. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 4/6

1765 - 29. maj: (onsdag)

14/5. Regimentskriveren ctr. delinkventinden Johanne Mortensdatter, som har født og nedgravet et barn på Rugsted mark. 4/6

Dernæst gæsteretten sat af birkedommer Sonnin samt birkeskriver Paabye under overværelse af 3 testes: Bunde Hansen, Cort Andersen og Simon Andersen af Kolding.

Grænsekontrollør Roikjær ctr. Peder Maltesen fra Kørup på Urupgårds gods og Thomas Knudsen i Eltang. Forlig. De betaler begge 4 rdl. til Brusk herreds fattigkasse.

1765 - 4. juni:

29/5. Regimentskriveren ctr. delinkventinden Johanne Mortensdatter, som har født og nedgravet et barn på Rugsted mark. 11/6

194b:

21/5. Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 18/6

(Se fol. 178b). Efter en memorial fra Mads Smed i Ølgård til amtmanden skaffer sr. Hans Tronberg fra Endrupholm mølle tingsvidne for Mads Smed og datter Kirstine Marie Madsdatter i en sag, der svæver mellem hende og Claus Thiesen Jacobsen i Rødemis ved Husum. Vidner skal svare på spørgsmålet, om Claus Thiesen Jacobsen før har været gift med en anden end sin nuværende kone, og om han blev skilt fra den første.

195:

21/5. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 18/6

1765 - 11. juni:

4/6. Regimentskriveren ctr. delinkventinden Johanne Mortensdatter, som har født og nedgravet et barn på Rugsted mark. Medommere udmeldes: Knud Jensen, Jørgen Johansen, Hans Bertelsen, Søren Lytkesen, Jep Jørgensen, Mads Olesen, Niels Christensen og Johan Nielsen, alle af Seest. 18/6

14/5. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 9/7

1765 - 18. juni:

4/6. Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 9/7

4/6. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 9/7

21/5. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 16/7

11/6. Dom: Regimentskriveren ctr. delinkventinden Johanne Mortensdatter af Vonsild, som har født og nedgravet et uægte barn på Rugsted mark. - Der er blevet holdt forhør i Haderselv. Hun har tilstået, at hun har ladet sig besvangre af avlskarlen i Vonsild præstegård Hans Jacobsen og den 4/4 efter hendes regning 6-7 uger for tidligt fødte et pigebarn på marken mellem Hesselballe og Rugsted uden nogens hosværelse eller hjælp, at barnet er kommet til verden uden livstegn, og at hun ca. 1 time efter fødslen har taget barnet i sit forklæde for at gå med det til sin broder Anders Mortensen og lade det ordentligt begrave, men af frygt for sine slægtninge har hun nedgravet det med sine bare hænder ved Rugsted, hvor det også efter hendes egen påvisning den 17. ejusdem er forefundet. Den 18. samme måned er der foretaget obduktionsforretning af stadsfysikus i Fredericia doctor Inguersen og to kirurger. - Hun har desuden forklaret, at hun et par dage inden fødslen ikke kunne mærke, at barnet var levende, at hun ikke selv kunne tage det op før en time efter fødslen, og at hun gik med det i sit forklæde til Amnitsbøl, hvor hun mente at hendes broder var, men da hun var kommet dertil og havde erfaret, at han var flyttet til Rugsted, gik hun dertil og nåede frem ved solnedgang. Så fik hun i sinde at begrave barnet. Hun har ikke sagt til andre end barnefaderen, at hun var gravid, skønt mange havde udfrittet hende, for hun ville først bekende det for sin broder. - Obduktionsforretningen siger imidlertid, at barnet har været fuldbårent, er kommet levende til verden og har draget ånde, og at det formentlig er død ved kvælning. - Sagsøgeren påstår hende dømt til døden efter lovens 6-6-10. Forsvareren forestiller sig derimod, at barnet må være dødfødt, kvalt i fødslen eller omkommet af kulde i den første time efter fødslen, da moderen lå som i en besvimelse. Da fødslen efter hendes eget udsagn er kommet uventet, har hun altså været på vej til sin broder for at åbenbare ham sin tilstand, og mens hun befandt sig på vildmark, hvor kun ikke kunne søge hjælp hos nogen til barnets frelse, er fødslen sket. - Retten konstaterer, at Johanne Mortensdatter ikke er overbevist, at hun har ombragt sit foster, og at det er muligt, at fødslen er kommet så pludseligt, at hun ikke har kunnet nå frem til en by, så barnet døde af den kulde (og haglvejr), som var den dag. "Men alt dette er ubevist, og derimod af hende tilstået, at hun har lagt dølgsmål på sin besvangrelse, født i enrum uden at bruge de ordentligt beskikkede midler og hemmeligt begravet sit foster uden at tilkendegive det for nogen". Derfor ses ikke rettere, end at hun bør agtes efter lovens 6-6-8, som har hun med vilje ombragt sit foster. Det kendes for ret, at hun efter 6-6-1 og 6-6-7 bør miste sin hals og hendes hoved sættes på en stage, så og have sin hovedlod forbrudt og betale omkostningerne ved hendes pågribelse, fængsel og tiltale så vel som dommens eksekution. Hvis de ikke kan udredes af hendes egne midler, bliver de udredt af Koldinghus amt efter høje øvrigheds nærmere foranstaltning. Skarpretteren nyder for at eksekvere denne dom, ifald den sker, 10 rdl. efter allernådigste reskript af 12/3-1698. - Meddommere: Hans Bertelsen, Knud Jensen, Jørgen Johansen, Niels Christensen, Jep Jørgensen, Johan Nielsen, Søren Lytsen (Lytkesen) og Mads Olesen (alle af Seest). - Johanne Mortensdatter agtede at søge kongens formildelse og begærede derfor ikke sagen indstævnet til højesteret.

196:

7/5. Dom: Elisabeth Poulsdatter sl. Udes af Taulov Nebel ctr. Lotte Jensdatter tjenende Mads Hansen Smed ibidem for ærerørige beskyldninger. Disse gik ud på, at Elisabeth Poulsdatter ofte er kommet til Lotte Jensdatter i Mads Hansen Smeds hus og har fået hende til at give hende adskillige fødevarer, idet hun havde lovet hende en stribet trøje derfor. Men Lotte har ikke fremført det ringeste til bevis. Ifølge attest er hun ikke mere end 14 år. Hun skal miste sin hud, og hendes påsagn skal ikke være Elisabeth Poulsdatter til hendes æres forklejnelse.

7/5. Dom: Hr. Meden på Koldinghus ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld på 20 rdl. Dem skal han betale.

1765 - 25. juni:

1765 - 9. juli:

11/6. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 23/7

18/6. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 23/7

196b:

18/6. Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 23/7

Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 16/7

Oberstinde Falk af Skærup ctr. Jens Hansen i Vinding for skovhugst. 23/7

197b:

David Johansens enke Else Andersdatteraf Nørre Bjert ctr. Thue Nielsen ibidem. 6/8

Iver Jepsen af Skanderup og afdøde Mads Buchs arvinger af Dollerup ctr. Laurids Jensen på Noes for gæld. 6/8

1765 - 16. juli:

9/7. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 13/8

198b:

(Se fol. 189b). Til efterforskning af drabet på Rasmus Sørensen i Amnitsbøl lader regimentskriveren udnævne 8 lovfaste dannemænd til sandemænd. Deres sandemandstov er at eftersøge og udforske alle omstændigheder ved drabet, for at gerningsmanden kan findes. Deres afhjemling skal finde sted om seks uger, 27/8. Følgende udpeges som sandemænd: Jørgen Sørensen af Jerlev, Christen Nielsen af Mejsling, Mads Eriksen af Høllund, Thomas Jørgensen af Ødsted, Jørgen Christensen af Vesterby, Søren Jacobsen af Rugsted, Peder Pedersen af Tudved og Mikkel Nielsen af Amnitsbøl. 27/8

18/6. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 13/8

199b:

Christen Olesen og Jep Nielsen af Nagbøl ctr. Mads Jensen af Vester Vamdrup for skovhugst i Roved Maj. Udsat til 30/7, men ikke set der.

200:

1765 - 23. juli:

9/7. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 6/8

9/7. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 6/8

200b:

9/7. Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 3/9

Hans Lauridsen af Harte og Hans Sørensen ibidem fører vidner vedr. afdøde Søren Hansen Krage, der var gift med Karen Hansdatter i Krage. I deres ægteskab var adskillige børn, deriblandt Hans Sørensen, som har boet 25 år i Haderslev og har lært handskemagerprofessionen (arv?).

9/7. Oberstinde Falk af Skærup ctr. Jens Hansen i Vinding for skovhugst. 6/8

201:

Niels Christensen af Håstrup ctr. Anders Dideriksen af Pjedsted vedr. arvepart. 3/9

1765 - 30. juli:

Peder Poder af Bække ctr. Hans Andersen Lie ibidem vedr. en eng og en toft. Peder Poder vælger blandt sine to sager at fremme den om toften. 20/8

202:

1765 - 6. august:

23/7. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 3/9

23/7. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 20/8

23/7. Oberstinde Falk af Skærup ctr. Jens Hansen i Vinding for skovhugst. Udsat til 3/9, men ikke set der.

9/7. Iver Jepsen af Skanderup og afdøde Mads Buchs arvinger af Dollerup ctr. Laurids Jensen på Noes for gæld. 20/8

Anders Jensen af Tiufkær ctr. Christen Hansen af Håstrup. Udsat til 3/9, men ikke set der.

203:

9/7. David Johansens enke Else Andersdatter af Nørre Bjert ctr. Thue Nielsen ibidem. Opsat til domsafsigelse 17/9, men dommen findes først 1/10

1765 - 13. august:

16/7. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 10/9

16/7. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 3/9

1765 - 20. august:

6/8. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 3/9

30/7. Peder Poder af Bække ctr. Hans Andersen Lie ibidem vedr. en toft. 3/9

203b:

6/8. Iver Jepsen af Skanderup og afdøde Mads Buchs arvinger af Dollerup ctr. Laurids Jensen på Noes for gæld. 1/10

1765 - 27. august:

Ebbe Olesen på Landerupgård ctr. Jes Mathiasen i .......... for gæld. Udsat til 24/9, hvor den dog ikke er set.

16/7. Sandemænd og vidner afhøres om drabet på Søren Iversen i Amnitsbøl. (Teksten er vanskelig at læse). 17/9

204:

Assessor Boldvig til Nebbegård ctr. Ole Lauridsen, hans fæstemøller af Nebbegårds mølle, for skovhugst. Udsat til 17/9, men ikke set der.

Jens Mikkelsen af Erritsø ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg. 24/9

Oberst de Falsen ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg Ladegård. 24/9

1765 - 3. september:

204b:

Læst forordning om kornskatten 1766.

23/7. Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld. På grund af birkedommerens sygdom er dommen udsat til 17/9. Men den findes først indskrevet 1/10

20/8. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 17/9

20/8. Peder Poder af Bække ctr. Hans Andersen Lie ibidem vedr. en toft. 17/9

13/8. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 1/10

23/7. Niels Christensen af Håstrup ctr. Anders Dideriksen af Pjedsted vedr. arvepart. 17/9

De Falsen ctr. fæstebonden Christen Hansen af Håstrup. 15/10.

205:

Hans Madsen af Vester Gesten ctr. Esben Nielsen af Ferup. Udsat til 17/9, men ikke set der.

Christian Danielsen af Egtved ctr. Søren Jensen ibidem. 15/10

6/8. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 10/9

1765 - 10. september:

13/8. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 1/10

205b:

Sr. Nellemann på Fyn ctr. Ulrich Mikkelsen af Viuf for gæld. 1/10

206:

3/9. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 17/9

207:

1765 - 17. september:

Jonas Wissing er sættedommer, fordi birkedommer Sonnin er syg. Et par domme er udsat til senere.

3/9. Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. Udsat til 1/10, men er ikke set før 15/10

3/9. Niels Christensen af Håstrup ctr. Anders Dideriksen af Pjedsted vedr. arvepart. 8/10

3/9. Peder Poder af Bække ctr. Hans Andersen Lie ibidem vedr. en toft. Udsat til 1/10, men er ikke set før 15/10

10/9. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 24/9

Der skaffes tingsvidne på, at Peder Andersen Kjær er barnefødt i Nørre Bjert, og at han for nogen tid siden ugift er bortrejst her fra landet til Amsterdam, hvorfra han med skibet De Jongste Elias rejste til Surinam, men døde på rejsen. Han har efterladt sig een helsøster, Karen Andersdatter Kjær, der er gift med borger og feltbereder Anders Hansen Woller i Kolding. Denne konstituerer mons. Jan Bartelsen i Amsterdam til af skibets kaptajn, reder eller andre at fordre alt, hvad Peder Andersen Kjær måtte have efterladt sig.

207b:

27/8. Undersøgelse af mordet på Søren Iversen af Amnitsbøl. 24/9

1765 - 24. september:

17/9. Undersøgelse af mordet på Søren Iversen af Amnitsbøl. Tingsvidne.

208:

17/9. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 8/10

27/8. Jens Mikkelsen af Erritsø ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg. 1/10

27/8. Oberst de Falsen ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg Ladegård. 1/10

208b:

1765 - 1. oktober:

10/9. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 29/10

10/9. Sr. Nellemann på Fyn ctr. Ulrich Mikkelsen af Viuf for gæld. Sagen opsat til doms den 12/11, men dommen kommer først 19/11.

209:

3/9. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 15/10

24/9. Jens Mikkelsen af Erritsø ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg Ladegård. 15/10

24/9. Oberst de Falsen ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg Ladegård. 15/10

20/8. Iver Jepsen af Skanderup og afdøde Mads Buchs arvinger af Dollerup ctr. Laurids Jensen på Noes for gæld. Skulle pådømmes 12/11, men det sker først 19/11

Christen Eriksen af Seest ctr. Svend Aagaard ved Kolding. 8/10

209b:

3/9. Dom: Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder Poder i Bække for gæld på 95 rdl. Peder Poder har ikke modsagt fordringen, men har fremlagt et bevis med Lorents Hansens navn under, hvori forsikres, at ved betaling af de 95 rdl. skulle blive godtgjort 45 rdl. enten i varer eller i penge. Dette bevis har en påtegning af Peder Poder til Nis Jacobsen i Åbenrå med anvisning på betale 51 rdl. med formodning om, at de 45 rdl. bliver "delauteret". Enken nægter, at dette bevis er underskrevet af hendes mand, og at Nis Jacobsen har betalt ham noget. Hun har fremlagt et brev fra sin mand til deres søn, og deraf kan man se, at hans underskrift er anderledes end på Peder Poders bevis. Hun har også fremlagt en erklæring fra Nis Jacobsen om, at han ikke har betalt noget til hendes mand. Peder Poder har svaret, at det er ham lige meget, om Lorents Hansen selv har skrevet og underskrevet beviset, eller om han har ladet andre gøre det, og så har han fremlagt et bevis på, at Nis Jacobsen skylder ham 51 rdl. - Peder Poder dømmes til at betale.

6/8. Dom: David Johansens enke Else Andersdatter (kaldes her Else Sandemands) af Nørre Bjert ctr. Thue Nielsen ibidem for 4 års resterende renter af en kapital på 200 rdl. Dem skal han betale.

1765 - 8. oktober:

210:

1/10. Christen Eriksen af Seest ctr. Svend Aagaard ved Kolding. 22/10

17/9. Niels Christensen af Håstrup ctr. Anders Dideriksen af Pjedsted vedr. arvepart. 19/11

24/9. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 22/10

1765 - 15. oktober:

1/10. Jens Mikkelsen af Erritsø ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg Ladegård. Forlig.

1/10. Oberst de Falsen ctr. Hans Ditlevsen af Henneberg Ladegård. Forlig, efter at Hans Ditlevsen, som er hans fæstehusmand, har forsikret, at han vil sætte sit hus i forsvarlig stand. Jens Mikkelsen har under sagen fremlagt et dokument, der viser, at Hans Ditlevsen til ham har pantsat alt, hvad han ejer eller kan komme til at eje, som sikkerhed for sin gæld til ham.

Ignatius Pedersen af Bjert ctr. Hans Hansen, husmand ibidem for gæld. 5/11

211:

Kammerråd Richter ctr. smeden Bent Hansen af Trelde for hans steds brøstfældighed. 29/10

1/10. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 29/10

3/9. Christian Danielsen af Egtved ctr. Søren Jensen ibidem. Frafaldet, da gælden er betalt.

17/9. Peder Poder af Bække ctr. Hans Andersen Lie ibidem vedr. en toft. Udsat til 29/10, men ikke set der.

17/9. Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 29/10

3/9. Dom: Oberstløjtnant de Falsen ctr. fæstebonden Christen Hansen af Håstrup formedelst gårdens brøstfældighed og iværende gæld. Synsmænd har vurderet gårdens brøstfældighed til 175 rdl. 1 mk. 11 sk. imod værdien af Christen Hansens løsøre (kvæget undtaget), som er sat til 78 rdl. 70 sk. Desuden er der en skriftlig erklæring fra Anders Jensen i Tiufkær, at en af denne mod Christen Hansen anlagt sag er blevet afgjort mellem ham og sr. Fugl. De Falsen ønsker Christen Hansen dømt fra sit fæste og dømt til at betale gårdens brøstfældighed samt gælden til Anders Jensen. - Christen Hansen har været repræsenteret af Jens Thorsen i Håstrup, som har fremlagt hans ønske om at blive ved gården og hans løfte om at reparere gården og sætte sit løsøre ind som sikkerhed for gælden. - Christen Hansen er pligtig efter loven at holde sin gård ved hævd og bygning og efter hans fæstebrev at forbedre dens bygning samt dernæst at holde samme i den stand, at den kan udstå uvildige mænds syn, hvilket alt anses for det samme som at holde gården i den stand, at de dertil hørende folk og kreaturer med korn og fodring kan have fornøden husveje. Det er ikke bevist, at Christen Hansens gård ikke er i en sådan stand, eller at den ikke er bedre, end da han fik den i fæste, heller ikke, at han har handlet imod sit fæstebrev eller begået noget, hvormed hans fæste er blevet forbrudt. Vel giver det ikke ringe formodning imod ham, at brøstfældigheden er blevet takseret til 175 rdl.; men det er dog ikke videre end en formodning, efter hvilken i dette tilfælde så meget mindre ses at kunne dømmes, da bondens bygninger synes at kunne repareres med ringere end i synsforretningen anslået, hvor f.eks. er 170 alen fodstykker til udhusene a 28 sk., over 60 traver tag eller halm at tække med a 40 sk, sten, kalk, ler og grus til en bageovn og skorsten med arbejdsløn for 20 rdl., og da dog helst ved fattige og trælbønder findes udhuset uden fodstykke, tagene tækket med lyng og bageovnen opsat af ler. Efter disse omstændigheder kendes for ret, at Christen Hansen bør sætte og holde sin gård i tilbørlig stand, bør holde sit løsøre til stede uden at afhænde eller forringe noget deraf til sikkerhed for hans husbond og til Anders Jensen, såfremt han ikke vil have forbrudt sit fæste.

211b:

1765 - 22. oktober:

8/10. Christen Eriksen af Seest ctr. Svend Aagaard ved Kolding. Tingsvidne. Christen Eriksen har leveret halm til eskadronen i Kolding , imod at han måtte beholde gødningen fra eskadronens heste. Denne gødning er blevet fjernet. Han har med vidner været hos vagtmesteren for at spørge, hvem der har taget gødningen. Vagtmesteren har svaret, at det vidste han ikke. - Formodningen er, at det er Svend Aagaard.

212:

Niels Christensen, smed af Herslev Højrup, ctr. en del af byens beboere. 5/11

8/10. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 29/10

1765 - 29. oktober:

22/10. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 3/12

15/10. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 12/11

212b:

1/10. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 26/11

Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen. 12/11

213:

Hans Jensen af Tiufkær ctr. Erik Jensen (kaldes også Erik Sørensen) af Kolding komarks hus. Det er usikkert, om sidstnævntes værneting er birketinget eller Kolding byting. Sagen derfor udsat i 6 uger. 10/12

213b:

15/10. Kammerråd Richter ctr. smeden Bent Hansen af Trelde for hans steds brøstfældighed. 26/11

214:

15/10. Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 19/11

1765 - 5. november:

22/10. Niels Christensen, smed af Herslev Højrup ctr. en del af byens beboere. 19/11

15/10. Ignatius Pedersen af Bjert ctr. Hans Hansen, husmand ibidem for gæld. 19/11

Madame Moreille og sl. mands arvinger ctr. Rasmus Nielsen af Uhre for gæld. 19/11

1765 - 12. november:

Læst patent om højesteret.

29/10. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 26/11

29/10. Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen. 26/11

215:

1765 - 19. november:

5/11. Ignatius Pedersen af Bjert ctr. Hans Hansen, husmand ibidem for gæld på 98 rdl. 3 mk. Frafaldet.

29/10. Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. Udsat til 3/12, men nævnes igen 26/11

Hans Madsen af Håstrup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 3/12

5/11. Niels Christensen, smed af Herslev Højrup ctr. en del af byens beboere. Hans Hansen, Jens Spesbjerre og Jep Hansen ibidem fremlagde en aftale mellem beboerne og smeden, hvorefter sagen blev frafaldet med reservation af smedens rettigheder.

Sr. Scheldemose ctr. Carsten Andersen af Seest for gæld. 3/12

215b:

5/11. Madame Moreille og sl. mands arvinger ctr. Rasmus Nielsen af Uhre for gæld. Blev opsat til 3/12 i forventning om mindelig afhandling, men er ikke set igen, før sagen pådømmes 17/12

1/10. Dom: Niels Nellemann på Baagegaard på Fyn ctr. Ulrich Fridrich Michelsen af Viuf for gæld på 400 rdl. Den sagsøgte har udstedt en panteforskrivning til sr. Anders Jensen på Broholm, der skal være hr. Nellemanns formand i ægteskabet. Han skal betale.

1/10. Dom: Iver Jepsen af Skanderup og afdøde Mads Buchs arvinger af Dollerup ctr. Laurids Jensen på Noes for gæld på 800 rdl. Han skal betale.

8/10. Dom: Niels Christensen af Håstrup ctr. Anders Dideriksen af Pjedsted vedr. arvepart, en gæld på 93 rdl. 5 mk. - Han skal betale.

1765 - 26. november:

216:

12/11. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 10/12

216b:

29/10. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 10/12

217b:

12/11. Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen. 10/12

218:

29/10. Kammerråd Richter ctr. smeden Bent Hansen af Trelde for hans steds brøstfældighed. Udsat til 24/12, men ikke set der.

19/11. Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 10/12

1765 - 3. december:

19/11. Hans Madsen af Håstrup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 17/12

19/11. Sr. Scheldemose ctr. Carsten Andersen af Seest for gæld. 17/12

218b:

Sag ctr. arresterede Karen Pedersdatter for tyveri. 10/12

Hans Mikkelsen af Lille Velling ctr. Mads Lomholt af Store Velling. 17/12

219:

29/10. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 17/12

1765 - 10. december:

26/11. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. 17/12

26/11. Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. Udsat til 24/12, men ikke set der. Kommer igen 21/1

3/12. Sag ctr. arresterede Karen Pedersdatter for tyveri. 24/12

219b:

26/11. Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen. 17/12

26/12. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 24/12

220b:

29/10. Hans Jensen af Tiufkær ctr. Erik Jensen (kaldes også Erik Sørensen) af Kolding komarks hus. Det er usikkert, om sidstnævntes værneting er birketinget eller Kolding byting. Sagen har derfor været udsat i 6 uger. Efter fremlæggelse af et indlæg fra borgmester Junghans i Kolding udsættes sagen til 21/1, hvor den dog ikke er set.

Hr. Bergendal af Fredericia ctr. annexbonden Jens Mikkelsen af Erritsø for gæld. 24/12

221:

1765 - 17. december:

3/12. (Tingbogen viser tilbage til 29/10). Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 28/1

10/12. Sag ctr. den for tyveri arresterede Niels Sørensen. Som meddomsmænd udpeges de 8 stokkemænd. 24/12

10/12. Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen. 24/12

3/12. Hans Mikkelsen af Lille Velling ctr. Mads Lomholt af Store Velling. 7/1

221b:

19/11. Dom: Madame Moreille og sl. mands arvinger ctr. Rasmus Nielsen af Uhre for gæld på 32 rdl. 12 sk. Dem skal han betale.

3/12. Dom: Hans Madsen af Håstrup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld på 78 rdl. 3 mk. Dem skal han betale.

3/12. Dom: Sr. Scheldemose i Nagbøl ctr. Carsten Andersen af Seest for gæld på 24 rdl. Dem skal han betale.

1765 - 24. december:

17/12. Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen. Som meddomsmænd udpeges de 8 stokkemænd. 7/1

222:

10/12. Sag ctr. arresterede Karen Pedersdatter for tyveri. 7/1

10/12. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 7/1

222b:

10/12. Hr. Bergendal af Fredericia ctr. annexbonden Jens Mikkelsen af Erritsø for gæld. 4/2

Morten Pedersen Quist af Gauerslund ctr. Hans Hansen Schauenborg af Herslev Højrup for gæld. 4/2

17/12. Dom: Sag ctr. den for kirketyveri arresterede landstryger Niels Sørensen. - Niels Sørensen har først foregivet at være født på Holmsland, senere at hans fødested er Fredbjerg i Farsø sogn. Øvrigheden har ikke fundet grund til at få denne oplysning bekræftet, da det ikke vil få indflydelse på dommen. Han er to gange pågrebet med sager, som han har røvet, nemlig fra Jelling kirke en messehagel og en salmebog den 24/6, og natten mellem den 5/11 og 6/11, da han var brudt ud af jern og fængsel, fra Viuf kirke en messehagel, en messesærk, 6 vokslys og 9 salmebøger. Disse sager har vedkommende fået igen, efter at de er blevet vurderet: Den ene messehagel til 12 rdl., den anden 6 rdl., messesærken 2 rdl., lysene 4 mk., salmebøgerne 7 mk. Tilsammen 21 rdl. 5 mk. - Efter lovens 6-6-4 og 6-17-38 og -39 bør han straffes med galgen, betale tvigæld 43 rdl. 4 mk., have forbrudt sin hovedlod samt betale omkostningerne, som er blevet forårsaget af hans misgerninger. Såfremt omkostningerne ikke kan dækkes af ham, udredes de af Koldinghus amt. Skarpretteren nyder for at eksekvere dommen, såfremt sådant sker, 10 rdl. - Meddomsmænd: Simeon Andersen, Cort Andersen, Søren Munk, Jacob Møller, Rasmus Rasmussen, Johan Henriksen Hageberger, Friedrich Vagt og Peder Christensen (det er de 8 stokkemænd, som alle bor i Kolding). - Delinkventen erklærede at være fornøjet med denne dom og forlangte den ikke indstævnet for højesteret.

1766

223:

1766 - 7. januar:

Hans Albrecht Gotlob Sonnin birkedommer, Hans Paabye rådmand og adjungeret birkeskriver. Tingmænd: Claus Pedersen af Øster Gesten, for Gesten sogn i hans sted Rasmus Rasmussen, Johan Jørgensen af Verst, for Verst sogn i hans sted Johan Hageberg, Jørgen Steffensen af Bække, for Bække sogn i hans sted Jacob Møller, Christen Chrisensen af Høllet, for Vorbasse sogn i hans sted Cort Andersen, Ole Jensen af Grene, for Grene sogn i hans sted Friderik Vagt, Christen Nielsen af Grindsted, for Grindsted sogn i hans sted Simon Andersen, Peder Østergaard af Henjsvig sogn, i hans sted Søren Munk, og Johan Pedersen af Bindeballe, for Randbøl sogn, så vidt det sorterer her under birket, item for Jelling by i hans sted Peder Christensen. Alle de lejede stokkemænd er af Kolding.

Læst kgl. gentaget mandat af 31/10-1740 om lediggængere og deserterede soldaters examinering, anholdelse og indbringelse.

24/12. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. Dommeren udsiger en kendelse mod præstegårdens prokurator, Levin Struer af Stovstrup, om at han unyttigt har forlænget sagen. Men da den er publik, tillades en ny udsættelse på trods af hans forsømmelser. Dog vil han blive gjort økonomisk ansvarlig. 14/1

223b:

17/12. Hans Mikkelsen af Lille Velling ctr. Mads Lomholt af Store Velling. 14/1

24/12. Sag ctr. arresterede Karen Pedersdatter for tyveri. 21/1

Justitsråd Larsen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 4/2

Peder Jørgensen af Trelde, som bebor et hus, der tilhører Søren Hansen ibidem, anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

224:

24/12. Dom: 17/12. Sag ctr. den for hestetyveri arresterede Jens Pedersen af Gesten sogn. Han er blevet pågrebet med 2 heste, som er stjålet fra Poul Pedersen i Refsgård og Peder Sejersen i Oustrup, og har desuden tilstået at have stjålet 6 andre. Dem har han solgt på Husum marked til ubekendte folk. - Han bør efter forordningen af 4/3-1690 miste sit liv i galgen, efter lovens 1-17-39 have sin hovedlod forbrudt. For de to heste, som han er pågrebet med, og som ejermændene har fået tilbage, bør han betale tvigæld på 24 rdl. For to, som han har stjålet i Lejrskov, skal han betale igæld på 48 rdl. og tvigæld på 96 rdl. og for hver af de øvrige heste 20 rdl. i igæld og 40 rdl. i tvigæld, ialt 408 rdl. Hovedlod og tvigæld tilfalder den kgl. kasse, igælden til ejermændene. Desuden skal han betale de omkostninger, som hans misgerninger har forvoldt. Hvad han ikke selv kan betale heraf, udredes af Koldinghus amt. - Skarpretteren nyder for at exekvere dommen, ifald det sker, 10 rdl. - Meddomsmænd: Rasmus Rasmussen, Kort Andersen, Peder Christensen, Johan Henrik Hageberger, Simon Andersen, Søren Munk, Jacob Møller, Friedrich Vagt (det er de 8 stokkemænd). - Jens Pedersen begærede, at dommen måtte indstævnes til højesteret.

1766 - 14. januar:

7/1. Hans Mikkelsen af Lille Velling ctr. Mads Lomholt af Store Velling. Forlig. Hofjægermester Bachman har ved sagens begyndelse protesteret mod stævningen, da begge bønder tilhører ham.

7/1. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. Der er tovtrækkeri om en stævning, som præstegårdens prokurator Levin Struer har foretaget. Struer bliver vred og forlader tinget. De vidner, som han har indkaldt, kan derfor ikke blive afhørt, så de kræver ham dømt efter forordning af 3/3-41. 4/2

226:

1766 - 21. januar:

Læst forordning af 16/1-1766 om ringen med klokkerne for sl. kong Frederik den Femte, samt forbud på spil og leg i kirkerne og udenfor.

Læst forordning af s.d. om sørgeklæder at bære for den sl. konge.

7/1. Sag ctr. arresterede Karen Pedersdatter for tyveri. 4/2

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Thomas Jensen i Mørkholt for skovhugst. Sagen udsat til 28/1, men er ikke set igen.

10/12 (Tingbogen viser tilbage til 24/12). Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 18/2

Sr. Tornelund på Røjgård fremlyser en hoppe 1. gang.

226b:

1766 - 28. januar:

Sr. Tornelund på Røjgård fremlyser en hoppe 2. gang.

Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. Mads Olesen ibidem for skovhugst.18/2

227:

17/12. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 4/2

Jacob Hansen af Viuf fremlyser galt og so 1. gang.

227b:

1766 - 4. februar:

7/1. Justitsråd Larsen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 18/2

Jens Simonsen af Dons, ctr. Jacob Olesen i Nyborg Brakker med kautionist Christen Eriksen af Seest for gæld. 18/2

28/1. Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem. 18/3

228:

14/1. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 4/3

Sag ctr. den arresterede Claus Christensen med hustru Maren Jørgensdatter og moder Else Hansdatter, alle af Ågård, for slagtning af et svin, der tilhørte Niels Sørensen ibidem. 18/2

228b:

Hans Nielsen Larsen af Erritsø ctr. Søren Christensen ibidem for gæld. 18/3

229:

Hans Nielsen Gris af Nr. Bjert ctr. Jørgen Jørgensen ibidem for en gæld på 83 slettedaler. Han vil betale i morgen, hvorfor der indgås forlig.

21/1. Dom: Sag ctr. arresterede Karen Pedersdatter af Nebel sogn og by i Vester herred for tyveri. Hun har stjålet fra Jep Nielsen i Ejstrup en papirssnustobaksdåse, fra Hans Jensen i Vranderup et par stykker bånd og en saks, fra Niels Olesen ibidem en kyse og et tørklæde, fra Søren Jensen og hans pige i Harte (?) et tørklæde, et par handsker og en strimmel samt fra Vranderup Hovedgård en særk og et pudevår. Tyvekosterne er vurderet til ialt 84 sk. og leveret tilbage til ejermændene. - Efter lovens 6-17-32 og -39 bør hun miste sin hud og have sin hovedlod forbrudt. Hun skal betale i tvigæld 10 mk. 8 sk. Desuden skal hun betale sagens omkostninger, som udredes af Koldinghus amt, hvis hun ikke selv kan. - Hun erklærede, at hun ikke forlangte dommen indstævnet til højesteret.

24/12. Dom: Morten Pedersen Quist af Gauerslund ctr. Hans Hansen Schauenborg af Herslev Højrup for gæld på 200 rdl. Den skal han betale.

Sr. Tornelund på Røjgård fremlyser en hoppe 3. gang.

229b:

24/12. Dom: Sognepræsten hr. Bergendal af Fredericia ctr. annexbonden Jens Mikkelsen af Erritsø for gæld på landgilde og forstrækning m.v., ialt 23 rdl. 2 mk. 8 sk. Han skal betale.

1766 - 18. februar:

4/2. Justitsråd Larsen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 4/3

4/2. Sag ctr. den arresterede Claus Christensen med hustru Maren Jørgensdatter og moder Else Hansdatter, alle af Ågård, for slagtning af et svin, der tilhørte Niels Sørensen ibidem. 25/2

230:

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 4/3

4/2. Jens Simonsen af Dons, ctr. Jacob Olesen i Nyborg Brakker med kautionist Christen Eriksen af Seest for gæld. 8/4

230b:

Anders Nielsen af Store Velling ctr. Peder Sørensen Quist af Skærup. 4/3

28/1. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. Mads Olesen ibidem for skovhugst. 11/3

231b:

Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. samtlige bymænd ibidem vedr. skovhugst. 18/3

Laurids Andersen af Smidstrup ctr. Knud Mortensen af Hjarup for gæld. 8/4

232:

Laurids Andersen af Smidstrup ctr. Iver Hansen af Tiufkær for gæld. 8/4

21/1. Anders (Andreas) Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. Sagen udsat til 4/3, men først set igen fol. 271b

Amtsforvalter Møller lader efterlyse en syd for Tønder værende kniplingskræmmer ved navn Hans, som af kvinden Anna Henriksdatter er udlagt til barnefader iflg. hr. Claus Haagens attest, 1. gang.

1766 - 25. februar:

Amtsforvalter Møller lader efterlyse en syd for Tønder værende kniplingskræmmer ved navn Hans, som af kvinden Anna Henriksdatter er udlagt til barnefader iflg. hr. Claus Haagens attest, 2. gang.

Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. kromanden sr. Castensen i Store Anst vedr. bøde for brændevinsredskaber. 8/4

Knud Hansen i Knudsbøl ctr. Ole Christensen, Jørgen Madsen og Niels Chrisensen ibidem. Sagen vil blive søgt afgjort i mindelighed og udsættes til 18/3, hvor den ikke er fundet.

232b:

18/2. Sag ctr. den arresterede Claus Christensen med hustru Maren Jørgensdatter og moder Else Hansdatter, alle af Ågård, for slagtning af et svin, der tilhørte Niels Sørensen ibidem. 4/3

Stævning ctr. Jørgen Poulsen i Snoghøj. Tingsvidne.

Læst kapitelstaksten for 1765.

1766 - 4. marts:

Læst kgl. reskript af 7/2-66 vedr. bestallingers og benådningers indløsning og konfirmation.

18/2. Justitsråd Larsen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 25/3

25/2. Sag ctr. den arresterede Claus Christensen med hustru Maren Jørgensdatter og moder Else Hansdatter, alle af Ågård, for slagtning af et svin, der tilhørte Niels Sørensen ibidem. 11/3

233:

18/2. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 18/3

4/2. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. Der indleveres en liste med spørgsmål, som præstegårdens prokurator Levin Struer vil stille vidnerne. Den er indskrevet fol. 236. 18/3

234b:

Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 25/3

235b:

18/2. Anders Nielsen af Store Velling ctr. Peder Sørensen Quist af Skærup. 25/3

Jørgen Danielsen af Hafdrup ctr. Nis Pedersen Møller i Vamdrup. 11/3

Lejrskov forrige fæstebønder ctr. beboerne i Uhre ang. et kassehus på Lejrskov eller Uhre mark. 18/3

Amtsforvalter Møller lader for 3. gang bekendtgøre ekstrakt af observationsposter i hans regnskab for 1764 til indlemmelse i tingsvidne. Tidligere bekendtgørelse er sket 18/2 og 25/2 sammen med efterlysningen af den syd for Tønder boende kniplingskræmmer Hans, der af kvinden Anna Henriksdatter er udlagt til barnefader iflg. hr. Claus Haagens attest. Ham har retten ikke fået nogen oplysning om.

236:

(Se fol. 233). Sytten spørgsmål, som Levin Struer i sagen for Hjarup præstegård vil stille til vidnerne.

1766 - 11. marts:

18/2. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 25/3

4/3. Jørgen Danielsen af Hafdrup ctr. Nis Pedersen Møller i Vamdrup mølle. 25/3

236b:

Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 8/4

237:

Jens Feveille af Vejle ctr. Thomas Nielsen, Niels Jørgensen Røns og Peder Piengaard af Højen vedr. gærdselhugst i Vester Slette i Højen skov. 25/3

237b:

4/3. Dom: Sag ctr. den arresterede Claus Christensen med hustru Maren Jørgensdatter og moder Else Hansdatter, alle af Ågård, for tyveri af et svin, der tilhørte Niels Sørensen ibidem, og som ved ransagning blev fundet hos dem. Claus Christensen havde fundet svinet i sin stald og sparket det på trynen, så den døde med det samme, og bragt det ind i køkkenet til sin moder og kone, som gav sig til at tilberede det. Vel foregiver Claus Christensen, at det ikke er sket i den hensigt at stjæle det, men da han ikke har bevist sådant, eller at han har været betænkt på at tilkendegive hændelsen for vedkommende og betale for svinet, så anses han efter lovens 6-17-10 og -11 som tyv. - Efter lovens 6-17-32 og -39 bør han miste sin hud, betale igæld på 4 rdl., som svinet er vurderet til, til dets forrige ejer samt tvigæld på 8 rdl. til kongens kasse. Sin hovedlod skal han have forbrudt til samme kgl. kasse, eftersom husbonden iflg. art. 23 i forordningen af 6/12-1743 ingenlunde kan tilfalde bøder af de sager, som han ikke selv forfølger. Desuden skal han erstatte de ved hans tyveri forårsagede omkostninger. - Hans moder og hustru har tilstået, at de har taget fat på svinet for at gøre det rent i den tanke, at det var så godt som deres, siden Claus Christensen havde sagt, at han fik betale det. Det er så meget mere troligt, at de har gjort sådant i deres enfoldighed, da de af deres sognepræst har fået henholdsvis et godt og et ikke ondt skudsmål, og de efter tingsvidnets formelding har tilbudt betaling for svinet, da det blev fundet hos dem. De er ikke overbeviste om at have fjælet og dølget med tyven, så de dømmes kun for, at de ej behørigt har bekendtgjort, hvad med svinet var forefaldet, til en bøde til Brusk herredskasse (fattigkasse?) på hver 2 rdl. Hvad af de nævnte bøder og omkostninger ikke betales, straffes vedkommende for på kroppen efter høje øvrigheds resolution. - Claus Christensen erklærede, at han ikke forlangte dommen indstævnet til højere ret.

1766 - 18. marts:

18/2. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. samtlige bymænd ibidem vedr. skovhugst. 8/4

238:

4/3. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 8/4

238b:

4/3. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 8/4

4/3. Lejrskov forrige fæstebønder ctr. beboerne i Uhre ang. et kassehus, som for tiden bebos af grænsekontrollør Zahn. Synsmænd har skullet afgøre, om det lå på Lejrskov eller Uhre mark. Forlig.

4/2. Dom: Hans Nielsen Larsen (og Mads Nielsen) af Erritsø ctr. Søren Christensen ibidem for gæld på 26 rdl. 4 mk. - Han skal betale.

4/2. Dom: Regimentskriveren ctr. Poul Hansen af Gelballe og Jørgen Hansen Bjerre ibidem formedelst tyveri. - Efter at Hans Christensen i Seest havde mistet en stud, blev der ved ransagning i Poul Hansens hus fundet noget nyslagtet kød ved mortensdags tide 1764. Hans kone havde foregivet, at det var af en stud, som hendes mand havde hentet nordfra, og hun havde vist en attest, der var dateret Thyregod præstegård allehelgensdag 1764. Denne attest er blevet undersøgt og fundet at være rigtig, men det er blevet bevist, at den stud, som den handler om, ikke er kommet længere end til Ågård, 2 mil nord for Gelballe. Ved ransagningen har Poul Hansens kone først sagt, at kødet var af en grå stud, men da hun hørte, at der blev ransaget efter en grå stud, sagde hun, at kødet var af en sort. Efter at Sara Madsdatter og Poul Nielsen har vidnet, har hun tilstået, at hendes mand havde stjålet studen vistnok fra Seest skov, og at han og Jørgen Hansen Bjerre havde solgt huden til sadelmager Johan Kohl i Lejrskov. Denne har bekræftet at have købt en hud af dem med samme mærke som den, der var kommet bort for Hans Christensen. - Poul Hansen selv er bortrømt ved begyndelsen af denne sag og har dermed forøget den stærke formodning, som det foranførte giver om, at han har stjålet det nød, hvoraf kødet, som blev fundet hos ham, kommer. Men siden ikke sådant tilstrækkeligt er bevist, så kendes for ret, at den saggivne Poul Hansen bør pågribes, hvor kan kan overkommes, og såfremt han ikke straks tilvejebringer behørig hjemmel for det fundne kød, skal han fængsles, tiltales og dømmes efter de forekommende omstændigheder. - Imod Jørgen Hansen Bjerre foreligger kun Poul Hansens kones og Johan Kohls udsagn om, at han har været med til at sælge huden af et nød til ham, samt at han er bortrømt på samme tid som Poul Hansen. Dette giver vel nogen formodning om, men intet bevis på, at han er impliceret i bemeldte tyveri. Han frikendes derfor for dette søgsmål, dog således at det er vedkommende tilladt at tiltale ham igen, fald dertil i sin tid skulle findes skellig årsag. - Til det i Poul Hansens hus fundne kød ses ingen at være nærmere berettiget end Hans Christensen i Seest, som det derfor skal leveres til på det vilkår, at hvis nogen skulle findes at have bedre ret dertil, skal han erstatte dem dets værdi, som så skal vurderes af to uvildige mænd.

239:

1766 - 25. marts:

Læst rentekammerets plakat af 8/2-66 ang. auktions holdelse over en del af kongens forbeholdne gods, kirker og tiender i Nykøbing og Stubbekøbing distrikter.

4/3. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 8/4

4/3. Justitsråd Lausen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. Kontrastævning. 8/4

239b:

11/3. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 22/4

Sag ctr. brødrene Mads og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for at være delagtige i skovfoged Rasmus Sørensens død. Et af vidnerne er prokurator Levin Struer af Stovstrup. Han kan bevidne, at Mads Hansen var kommet til ham en nat, efter at der ved ransagning var blevet fundet dyrekød i hans hus. Han var blevet sagsøgt, men var bange for at møde op i retten og talte om at rømme. Strange Christensen af Tiufkær havde været med skovrideren, da ransagningen fandt sted. Til ham havde Mads Hansen grædende sagt, at han for dette dyrekøds skyld blev nødt til at rømme så langt bort, at ingen kunne høre eller spørge ham. Tingsvidne. (se fol, 241)

240:

Hospitalsforstander Hadberg af Kolding hospital ctr. en del af hospitalsbønderne i Almind for restance. 8/4

11/3. Jørgen Danielsen af Hafdrup ctr. Nis Pedersen Møller i Vamdrup mølle for gæld. 6/5

240b:

Søren Pedersen Quist af Vinding ctr. Niels Nielsen af Gauerslund vedr. gårdkøb. Niels Nielsen lover at holde sin kontrakt. Sagen udsat til 22/4, men er ikke set igen.

4/3. Anders Nielsen af Store Velling ctr. Peder Sørensen Quist af Skærup. 8/4

11/3. Jens Feveille af Vejle ctr. Thomas Nielsen, Niels Jørgensen Røns og Peder Piengaard af Højen vedr. gærdselhugst i Vester Slette i Højen skov. 15/4

Niels Nielsen af Møsvrå ctr. Peder Hansen af Ågård, Hans Jørgensen Jordrup og Jep Andersen af Nygård Brakker. 15/4

1766 - 2. april:

1766 - 8. april:

25/3. Justitsråd Lausen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 15/4

241:

18/3. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. samtlige bymænd ibidem vedr. skovhugst. 22/4

18/3. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 22/4

(se fol. 239b). Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg af Tiufkær og Mikkel Hansen Høeg (af Pjedsted), som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. Et af vidnerne er Hans Nielsen af Velling, som skal forklare, om brødrene havde været bevæbnet med stave, da de fulgte ham og Hans Bertelsen til Tiufkær å, eller om der kunne være taget stave fra noget gærde i nærheden af det sted, hvor de red over åen. (22/4)

242:

18/3. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 22/4

243:

25/2. Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. kromanden sr. Castensen i Store Anst vedr. bøde for brændevinsredskaber. 15/4

25/3. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 15/4

11/3. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 15/4

25/3. Anders Nielsen af Store Velling ctr. Peder Sørensen Quist af Skærup. 15/4

25/3. Dom: Hospitalsforstander Hadberg af Kolding hospital ctr. en del af hospitalsbønderne i Almind for restance. De har hver for sig tilstået deres restance, som er tilsammen 256 rdl. 41 1/2 sk. De skal betale.

243b:

18/2. Dom: Jens Simonsen af Dons, ctr. Jacob Olesen i Nyborg Brakker med kautionist Christen Eriksen af Seest for gæld. Ifølge panteforskrivning af 1762 har Hans Jørgensen i Nyborg Brakker givet Jens Simonsen 1. prioritet i sit selvejersted for et lån på 150 rdl. Det er bevist, at Jacob Olesen har overtaget gælden, og at Christen Eriksen har kautioneret. De skal solidarisk betale.

18/2. Dom: Laurids Andersen af Smidstrup ctr. Iver Hansen af Tiufkær for gæld på 266 3/4 rdl. Dem skal han betale.

18/2. Dom: Laurids Andersen af Smidstrup ctr. Knud Mortensen af Hjarup for gæld på 31 rdl. Dem skal han betale.

1766 - 15. april:

8/4. Justitsråd Lausen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 22/4

25/3. Niels Nielsen af Møsvrå ctr. Peder Hansen af Ågård, Hans Jørgensen Jordrup og Jep Andersen af Nygård Brakker. 27/5

244:

8/4. Anders Nielsen af Store Velling ctr. Peder Sørensen Quist af Skærup. 27/5

8/4. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 22/4

8/4. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 29/4

25/3. Jens Feveille af Vejle ctr. Thomas Nielsen, Niels Jørgensen Røns og Peder Piengaard af Højen vedr. gærdselhugst i Vester Slette i Højen skov. 29/4

Abraham Jensen af Skærup ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld. 29/4

8/4. Dom Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. kromanden sr. Castensen i Store Anst vedr. bøde for brændevinsredskaber, der er blevet fundet hos ham og konfiskeret. Han skal betale bøden på 20 rdl. samt sagsomkostninger.

1766 - 22. april:

15/4. Justitsråd Lausen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vamdrup mølle. 13/5

244b:

8/4. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 13/5

8/4. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg af Tiufkær og Mikkel Hansen Høeg (af Pjedsted), som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 13/5

245b:

8/4. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 13/5

Kancelliråd Clausen ctr. Niels Buch af Nagbøl for fæstes forbrydelse. 13/5

Sag ctr. arresterede Niels Hansen af Lunderskov. 13/5

246:

8/4. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. samtlige bymænd ibidem vedr. skovhugst. 27/5

246b:

25/3. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 6/5

247:

Tilio Frich ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård for gæld til Ulrich Frichs dødsbo. 29/4

247b:

Anders Christensen af Skærup ctr. Christen Jepsen af Amnitsbøl for gæld. 3/6

15/4. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 13/5

1766 - 29. april:

15/4. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 27/5

15/4. Jens Feveille af Vejle ctr. Thomas Nielsen, Niels Jørgensen Røns og Peder Piengaard af Højen vedr. gærdselhugst i Vester Slette i Højen skov. 27/5

15/4. Abraham Jensen af Skærup ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld. 6/5

Præsten magister Borch af Grejs præstegård som lavværge for Mette Hansdatter af Nørre Vilstrup ctr. Nis Pedersen (kaldes senere Prebensen) ibidem vedr. aftægt. 13/5

22/4. Tilio Frich ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård for gæld til Ulrich Frichs dødsbo. 6/5

248:

1766 - 6. maj:

29/4. Abraham Jensen af Skærup ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld. 27/5

29/4. Tilio Frich ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård for gæld til Ulrich Frichs dødsbo. 13/5

22/4. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 27/5

Hr. agent Iversen ctr. oberst de Falsen for gæld. 13/5

25/3. Jørgen Danielsen af Hafdrup ctr. Nis Pedersen Møller i Vamdrup mølle for gæld på 117 rdl. Pengene er blevet betalt og sagen ophævet.

248b:

1766 - 13. maj:

22/4. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 27/5

Sr. Lund lod forevise 2 ulveunger, som hyrden i Kragelund har taget på Kragelund mark. Birkedommeren betalte 2 rdl.

29/4. (Præsten magister Borch af Grejs præstegård som lavværge for) Mette Hansdatter af Nørre Vilstrup ctr. Nis Prebensen ibidem vedr. aftægt. 10/6

249:

22/4. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 27/5

22/4. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 27/5

22/4. Sag ctr. arresterede Niels Hansen af Lunderskov. 27/5

6/5. Hr. agent Iversen ctr. oberst de Falsen for gæld. 27/5

249b:

22/4. Kancelliråd Clausen ctr. Niels Buch af Nagbøl for fæstes forbrydelse. 27/5

6/5. Tilio Frich ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård for gæld til Ulrich Frichs dødsbo. 17/6

22/4. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 27/5

Peder Rasmussen af Mørkholt ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld. 27/5

22/4. Dom: Justitsråd Lausen af København ctr. Peder Dinesen af Fredericia ang. hans fæstes forbrydelse på Vranderup mølle. - Ifølge fæstebrev af 26/6-55 har han inden et år skullet istandsætte møllens bygning og maleværk og derefter holde dem i en sådan stand, at de kunne stå for uvildige mænds syn, og iøvrigt forholde sig efter loven som en fæster. En synsforretning over møllen godtgør, at møllens bygning overalt er kun mådeligt solid og maleværket så brøstfældigt, at der er brug for 109 rdl. 3 mk. 8 sk. til dets nødvendige reparation. Desuden er tilkendegivet, at Peder Dinesen aldrig selv har beboet eller brugt den ham tilfæstede mølle, hvorfor sagsøgeren påstår ham tildømt at have sit fæste forbrudt. - Peder Dinesen har tilstået, at han aldrig selv har beboet møllen, og hævdet (uden bevis) at vedkommende øvrighed havde billiget, at han holdt sin broder i møllen. - Da lovens 3-13-1 og -2 menes at gælde også for fæstere, har Peder Dinesen forbrudt sit fæste ved overtrædelse heraf, idet han har ladet sin broder bruge møllen. Desuden har han tilstået, at møllens og værkets brøstfældighed ikke kan repareres for de 109 rdl., så de kan modstå uvildige mænds syn. Så han har altså også misligholdt sit fæstebrev. - Han skal aflevere møllen inden en måned og erstatte brøstfældigheden. - Hans sagfører, prokurator Struer, vil appellere dommen.

250:

1766 - 27. maj:

13/5. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 10/6

13/5. Sag ctr. arresterede Niels Hansen af Lunderskov. Som meddomsmænd udpeges de 8 stokkemænd: Rasmus Rasmussen, Johan Hageberg, Peder Christensen, Simon Andersen, Cort Andersen, Jacob Møller, Søren Munk og Frederik Vagt, alle af Kolding. 3/6

13/5. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 10/6

250b:

13/5. Hr. agent Iversen ctr. oberst de Falsen for gæld. 10/6

13/5. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 10/6

251:

13/5. Kancelliråd Clausen ctr. Niels Buch af Nagbøl for fæstes forbrydelse. 10/6

13/5. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 10/6

29/4. Jens Feveille af Vejle ctr. Thomas Nielsen, Niels Jørgensen Røns og Peder Piengaard af Højen vedr. gærdselhugst i Vester Slette i Højen skov. 17/6

29/4. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 17/6

251b:

6/5. Abraham Jensen af Skærup ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld. 8/7

13/5. Peder Rasmussen af Mørkholt ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld. 8/7

Niels Thomsen af Brejning ctr. Mads Sørensen af Gauerslund vedr. gårdhandel. 10/6

252:

6/5. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 17/6

22/4. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. 2 bymænd ibidem vedr. skovhugst. 17/6

Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen ibidem. 3/6

15/4. Dom: Anders Nielsen af Store Velling ctr. Peder Sørensen Quist af Skærup for gæld på 18 rdl. Dem skal han betale.

252b:

15/4. Dom: Niels Nielsen af Møsvrå ctr. Peder Hansen af Ågård, Hans Jørgensen Jordrup (Jaarup) og Jep Andersen af Nygård Brakker for gæld på 66 rdl. 4 mk. (de to sidstnævnte som kautionister). De skal betale solidarisk.

1766 - 3. juni:

27/5. Dom i sagen ctr. arresterede Niels Hansen af (Lunderskov) Vester Gesten, som har skrevet falske bankosedler. Han var blevet arresteret i Åbenrå for at have brugt en falsk bankoseddel med falsk stempel og har tilstået, at han har lavet ialt 6 sådanne. For en af dem har han fået et piberør, som han solgte for 3 1/2 mk. Dernæst var sedlen leveret ham tilbage som falsk, og han havde da lovet at tilbagebetale beløbet, men har ikke holdt sit løfte. I Haderslev har han forsøgt at købe noget for de falske sedler, men der blev de erkendt som falske. Anklageren vil have ham straffet på liv og ære efter lovens 6-18-2, hvorimod forsvarerens påstand har været, at både sedler og stempel var så tåbeligt gjort, at ingen let dermed kunne bedrages, hvilket er ganske øjensynligt. Imidlertid er dog et menneske blevet bedraget med den ene af sedlerne, og da desuden ikke kendes nogen anordning om, at en misgerning skal betragtes mildere, fordi den er begået på en tåbelig måde, så kendes for ret, at Niels Hansen af Vester Gesten skal dømmes efter lovens 6-18-2 og efter art. 8 i forordningen af 8/3-1737 på ære, liv og gods, af hvilket sidste de ved hans misgerning forårsagede omkostninger skal godtgøres. Hvad der mangler i betaling heraf, udredes ved høje øvrigheds foranstaltning. - Meddomsmænd: Simon Andersen, Rasmus Rasmussen, Jacob Møller, Cort Andersen, Søren Munk, Frederik Vagt, Peder Christensen, Johan Henrik Hageberger (det er de 8 stokkemænd, som alle er af Kolding). - Delinkventen forlangte ikke dommen indstævnet til højesteret, men indstillede den til kongens nåde i forhåbning om en formildelse i henseende til hans ungdom, vankundighed og enfoldighed. - (Det er under sagen oplyst, at Niels Hansen er født i Vester Gesten som søn af nu afdøde halvgårdsmand Hans Jørgensen. Siden konfirmationen har han tjent ved bondearbejde, indtil han ved sidste mikkelsdag blev skoleholder i Lunderskov. Hans kone hedder Anne Kirsten Jacobsdatter. Han har sidst været til alters for mere end et år siden, da han tjente Knud Mortensen i Hjarup).

22/4. Dom: Anders Christensen af Skærup ctr. Christen Jepsen af Amnitsbøl for gæld på 18 rdl. 4 mk. Han skal betale.

(27/5. Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen ibidem. De kommer først igen næste uge, 10/6)

253:

1766 - 10. juni:

27/5. Hjarup præstegård ctr. Hans Mikkelsen i Hjarup. 22/7

27/5. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 17/6

27/5. Kancelliråd Clausen ctr. Niels Buch af Nagbøl for fæstes forbrydelse. 17/6

27/5. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Niels Pedersen Smed af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. 22/7

6/5. (Præsten magister Borch af Grejs præstegård som lavværge for) Mette Hansdatter af Nørre Vilstrup ctr. Nis Prebensen ibidem (med husbond Peder Terkelsen) vedr. aftægt. Udsat til 1/7, men er først set igen 12/8

253b:

Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 1/7

Ignatius Pedersen af Erritsø ctr. Hans Justesen og Søren Christensen ibidem. 1/7

27/5. Hr. agent Iversen ctr. oberst de Falsen for gæld. 5/8

254:

27/5. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 1/7

27/5. Niels Thomsen af Brejning ctr. Mads Sørensen af Gauerslund vedr. gårdhandel. 1/7

255:

3/6. Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen ibidem. De var kommet for sent sidste uge og vil nu gerne have sagen opsat til 17/6

1766 - 17. juni:

10/6. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 1/7

Vamdrup sognemænd ctr. kancelliråd Clausen og mons. Claudie. 1/7

255b:

10/6. Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen ibidem. 25/6

10/6. Kancelliråd Clausen ctr. Niels Buch af Nagbøl for fæstes forbrydelse. 22/7

Jep Jensen, Jens Nielsen, Jens Sørensen, Søren Hansen og Hans Jørgensen af Trelde ("disse genstridige, opsætsige og rebelske bønder") ctr. kammerråd Richtor af Fredericia. 1/7

256:

27/5. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. 2 bymænd (Niels Tullesen og Niels Olesens enke) ibidem vedr. skovhugst. 8/7

256b:

27/5. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 8/7

27/5. Jens Feveille af Vejle ctr. Thomas Nielsen, Niels Jørgensen Røns og Peder Piengaard af Højen vedr. gærdselhugst i Vester Slette i Højen skov. De mænd, hvis skovskifte støder op til den omstridte skovfogedhave i Højen skov, har ved deres skriftlige tilståelse frafaldet den prætention, som de forventede at have i samme have. Sagen er dermed frafaldet.

257:

27/5. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 8/7

Jens Sørensen, Jens Nielsen og Jep Jensen af Trelde ctr. kammerråd Richtor af Fredericia. 1/7

Friderik Otto Bager af Kolding ctr. Mads Jepsen nu boende i Krybily. 1/7

Hans Clausens enke Sophia Jespersdatter af Dons lovbød sine ejende effekter og midler til Niels Hansen i Dons mod hendes livs ophold, 1. gang.

13/5. Dom: Tillio Frich ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård for gæld på 5 rdl. 2 mk. 2 sk. til broderen Ulrich Frichs dødsbo. Tilio har fremlagt sin egen attest om, at Villads Nielsen findes indført i broderes bog. Men da sådant ingenlunde kan anses for et lovgyldigt bevis, frikendes Villads Nielsen for Tillio Frichs tiltale.

257b:

1766 - 25. juni:

17/6. Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen ibidem. 1/7

Mad. Mette Mønster sl. Niels Linds enke i Viuf kro ctr. Christen Rasmussens hustru Anne Jensdatter af Viuf. 8/7

Hans Clausens enke Sophia Jespersdatter af Dons lovbød sine ejende effekter og midler til Niels Hansen i Dons mod hendes livs ophold, 2. gang.

Poul Johansen af Hjarup fremlyste en hoppe 1. gang.

1766 - 1. juli:

10/6. Niels Thomsen af Brejning ctr. Mads Sørensen af Gauerslund vedr. gårdhandel. 22/7

258:

10/6. Mads Jacobsen Boll af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 22/7

10/6. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 22/7

17/6. Jens Sørensen, Jens Nielsen og Jep Jensen af Trelde ctr. kammerråd Richtor af Fredericia. 22/7

17/6. Jep Jensen, Jens Nielsen, (Jens Sørensen,) Søren Hansen og Hans Jørgensen af Trelde ctr. (kammerråd Richtor af Fredericia) Thomas Knudsen af Trelde skovfogedhus. 22/7

259:

10/6. Ignatius Pedersen af Erritsø ctr. Hans Justesen og Søren Christensen ibidem ang. markstrid. 22/7

17/6. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 22/7

17/6. Vamdrup sognemænd ctr. kancelliråd Clausen og mons. Claudie. 8/7

Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 15/7

259b:

17/6. Friderik Otto Bager af Kolding ctr. Mads Jepsen nu boende i Krybily. 22/7

260:

Arvingerne efter sl. kammerassessor Lautrup ctr. Andreas Horsbøl af Bække for gæld. 26/8

25/6. Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen ibidem. 29/7

Kammerråd Richtor ctr. Claus Christensen i Ågård ang. en synsforretning. Tingsvidne.

Iver Knudsen af Nørre Bjert ctr. Hans Iversen af Bramdrup for gæld på 50 slettedaler. Denne nægter gælden og hævder ikke at have skrevet under på det fremlagte gældsbevis. Sagen udsat til 15/7, men er ikke set igen.

Rådmand Bruun af Fredericia ctr. Anders Dideriksen af Pjedsted for gæld på 30 rdl. Udsat til 15/7, men er ikke set igen.

260b:

Hans Clausens enke Sophia Jespersdatter af Dons lovbød sine ejende effekter og midler til Niels Hansen i Dons mod hendes livs ophold, 3. gang.

Poul Johansen af Hjarup fremlyste en hoppe 2. gang.

1766 - 8. juli:

25/6. Mad. Mette Mønster sl. Niels Linds enke i Viuf kro ctr. Christen Rasmussens hustru Anne Jensdatter af Viuf. Hun har tilstået, at hun har udbredt et eller andet. Forlig.

17/6. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. 2 bymænd (Niels Tullesen og Niels Olesens enke) ibidem vedr. skovhugst. 5/8

261b:

1/7. Vamdrup sognemænd ctr. kancelliråd Clausen og mons. Claudie. De vil føre bevis på, at Clausen inden auktionen over ryttergodset havde lovet dem, at hvis de lod være med at byde ham op, så skulle de beholde deres gårde på samme vilkår som hidtil, ja endog meget bedre vilkår end nogen sinde. Ved første vidneførsel var det ikke rigtig muligt at få vidnerne til at bekræfte dette, men Lauge Pedersen af Vester Vamdrup kunne dog sige, at hr. Claudie havde sagt, at de ville få det lige så godt som Østerbygårds bønder. Ved retsmødet idag rejses der tvivl om vidnernes uvildighed, idet jo samtlige sognemænd står som sagsøgere, men de får dog lov til at vidne. Et par af dem kan fortælle, at Clausens løfte blev afgivet samme dag som auktionen, da de var samlet hos Ferdigs enke i Kolding. Et enkelt vidne mangler endnu. Det er Christen Hansen af Bastrup. Han skal afhøres ved sit eget værneting. Retshandlingen afsluttes så med tingsvidne.

262b:

Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 22/7

263:

Christen Jensen af Gudsø ctr. Jens Nielsen Møller af Skærbæk vedr. hesteslagsmål. Udsat til 29/7, men ikke set igen.

263b:

17/7. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 22/7

17/6. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 22/7

Poul Johansen af Hjarup fremlyste en hoppe 3. gang.

27/5. Dom: Peder Rasmussen af Mørkholt ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld på 80 rdl. Dem skal han betale.

27/5. Dom: Abraham Jensen af Skærup ctr. Thomas Sørensen af Andkær for gæld på 85 slettedaler. Han skal betale.

264:

1766 - 15. juli:

Hr. Iver Pedersen Haglund af Verst ctr. beboerne i Verst Husted og Ravnholt ang. jorder til præstegården. 29/7

1/7. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 29/7

1766 - 22. juli:

1/7. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 5/8

8/7. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 29/7

265:

8/7. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 5/8

1/7. Ignatius Pedersen af Erritsø ctr. Hans Justesen og Søren Christensen ibidem ang. markstrid. Forlig.

1/7. Jep Jensen, Jens Nielsen, (Jens Sørensen,) Søren Hansen og Hans Jørgensen af Trelde ctr. (kammerråd Richtor af Fredericia) Thomas Knudsen af Trelde skovfogedhus. Begge sager, som er udsat fra 1/7 er vistnok indbefattet her. Denne gang nævnes Jep Jensen, Jens Sørensen, Søren Hansen og Hans Jørgensen, alle af Trelde. Kammerråd Richtor har indgivet en kontrastævning. Hans Jørgensen har meddelt, at han frafalder den begyndte sag, beder om forladelse og lover at betale 4 mk. til Vejlby sogns fattige. Anders Knudsen af Trelde skovfogedhus føres som vidne på, hvordan hoveriet var, da bønderne stod under regimentskriveren. Hvis de da udeblev fra arbejdet, kunne de også blive pantet eller straffet på anden måde. F.eks. kunne ladefogeden tage den forsømmeliges høle, som så måtte indløses inden høslættet. Forsømmelige bønder kunne også blive belagt med militær exekution. - Richtor forsøger at bevise, at Søren Hansen har forsøgt at få de andre bønder til at nægte hoveriarbejde, og at Jens Sørensen udlejer noget af sin fæstejord til Søren Fisker. Sagen bliver udsat til 5/8, men derefter stiller Richtors sagfører prokurator Lindom den endnu tilstedeværende citant Jep Jensen, et spørgsmål vedr. hans stævnemål. Men da retten påråber ham, er han forsvundet, hvorefter Lindom konstaterer, at citanterne har forladt sagen, og derfor begærer tingsvidne, så at han kan skaffe Richtor ret og satisfaktion. (5/8)

266:

1/7. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. Det er blevet meddelt, at Mads Høeg skal være til stede iflg. en indberetning fra sognefogeden Hans Nielsen af Velling og 6 mænd. 2/9

1/7. Niels Thomsen af Brejning ctr. Mads Sørensen af Gauerslund vedr. gårdhandel. 5/8

266b:

1/7. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 5/8

8/7. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 5/8

1/7. Friderik Otto Bager af Kolding ctr. Mads Jepsen boende i Krybily (Holmshave). 2/9

Peder Hansen af Gamst ctr. Niels Olesen ibidem. 12/8

267:

Peder Hansen af Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem. 12/8

10/7. Dom i den sag, som efter kgl. befaling for Hjarup præstegård er anlagt mod Hans Mikkelsen sammesteds for en eng, Stubberup Krog kaldet, som han er angivet at have i brug. Sagen har tidligere været for retten, men de bevisligheder, der dengang blev fremlagt, blev ikke anset for tilstrækkelige til at afgøre sagen (se dommen den 28/11-1764). Årsagen til tvisten har været, at præsten, hr. Friis af Hjarup, havde fundet ud af, at der i landmålingsforretningen var tillagt præstegården et engstykke ved navn Stubberup Krog, der var vurderet til et læs mosehø, og da han ikke længere havde sådan et engstykke, men Hans Mikkelsen derimod havde et engstykke (ganske vist vurderet til 9 læs hø) af det navn, så havde præsten påstået, at dette engstykke retteligt tilhørte præstegården. - Nu har nye undersøgelser vist, at den eng, som Hans Mikkelsen bruger, ikke hedder Stubberup Krog, men Stubberup Kær, og det er også bevist, at der til præstegården er et skovskifte i Stubberup Krog, hvor 2 engkær nu er udlagt til græsning. Det kan være det, som tidligere har været udlagt til høavl. Det betydningsfuldeste i præstegårdens argumentation har været, at landmålingsforretningen nævner en Stubberup Krog til præstegården. Men det ses ikke, at dette giver præstegården nogen slags ret til Hans Mikkelsens Stubberup Kær, der er takseret til 9 læs hø. Derfor frikendes Hans Mikkelsen fra præstegårdens krav, så meget mere som præstegården allerede har en Stubberup Krog, og det ikke er bevist, at denne ikke på landmålingstiden har været engkær. - Herefter følger en detailleret og skarp påtale af den fremfærd, som præstegårdens sagfører, prokurator Levin Struer af Stovstrup, har udvist. Skønt han efter allernådigste befaling er blevet tilholdt at bringe sagen til lovforsvarlig endskab, så har han fundet på at opholde den fra 13/8-65 indtil 10/6-66 uden at fremføre det allermindste til sagens fremme. Men sine forhalinger af sagen har han forhindret andre folk i at fremme deres sager til belejlig tid, og han har forøget akten med 3 tingsvidner på 68 ark papir, som er af et sådant indhold, at man ikke kan begribe, hvorledes han deraf har kunnet vente sagen oplyst. Det har været nødvendigt at erindre ham om hans sagførered, og man har ligefrem været nødt til at lade ham aflægge den påny, og det er blevet ham pålagt at erstatte modparten al den skade, som er blevet forvoldt denne på grund af hans forsinkelser. Blandt andet har han den 14. januar ladet indstævne 9 vidner til at bevidne noget, som modparten allerede rent havde tilstået, og så havde han forladt retten uden hverken at høre vidnerne eller afstå fra at føre dem. Syv af disse vidner har påstået ham dømt til at betale 2 rdl. til hver af dem samt det samme til justitskassen. Ikkedestomindre har han indstævnet fem af dem igen, for at de skulle vidne om det, som de allerede een gang havde været indstævnet for. - For sådant lovstridigt forhold tilkendes prokurator Levin Struer 1) efter billig regning at erstatte al den skade, som den saggivne Hans Mikkelsen har lidt, 2) at erlægge til hvert af de 5 vidner (Kjeld Jørgensens enke, Jens Halkjær, Niels Jepsen, Anders Poulsen og Knud Mortensen), som to gange er stævnet at vidne om en sag, 4 rdl. (eller står der: 1 rdl.?), 3) til Anst herreds fattigkasse 2 og til justitskassen 2 rdl. - Struer ville appellere sagen både på egne og præstegårdens vegne.

267b:

10/6. Dom: Kammerråd Richtor (Richter) af Fredericia ctr. Niels Pedersen (Smed) af Trelde vedr. markstrid med Bertel Madsens enke. Niels Pedersen bruger en eng ved navn Stenballe Maj, som den 22/2-46 ved Koldinghus birketing blev tilskødet Bertel Madsen og hans hustru, som nu er enke. Kammerråden foregiver at være hendes husbond. Niels Pedersen har fremlagt en forskrivning af 19/5-47 fra Bertel Madsen til Hans Nielsen Ousen for et lån på 80 slettedaler på den måde, at hvis pengene ikke var betalt året efter, skulle engen tilhøre ham. Det er ikke bevist, at Bertel Madsen har betalt sin gæld, så Niels Pedersen frikendes for Richtors tiltale.

17/6. Dom: Kancelliråd Clausen ctr. Niels Buch af Nagbøl for ulydighed, fordi han som fæster af et lidet sted i Vester Vamdrup ikke vil svare enten frihedspenge eller hoveri. Niels Buch har fremlagt kvittering for en del penge, som han kalder skatte-, hus- og arbejdspenge. Kancelliråden har tilstået, at pengene er betalt, dog ikke som hus- og arbejdspenge, men i stedet derfor som kassepenge. Hvad dette ukendte ord vil sige, er ikke forklaret, heller ikke er det bevist, at Niels Buch er pligtig til videre, end han har svaret af det pågældende sted. Han frikendes for tiltale.

268:

1766 - 29. juli:

Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. Sagen opsat til senere på dagen, idet man afventer, at et vidne skal komme tilbage. (Se fol. 269).

268b:

15/7. Hr. Iver Pedersen Haglund af Verst ctr. beboerne i Verst, Husted og Ravnholt ang. jorder til præstegården. Synsmænd afhjemler deres forrretning. Tingsvidne.

15/7. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 19/8

22/7. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 19/8

269:

Kirstine Christoffersdatter med formynder Jørgen Christoffersen af Vorbasse ctr. Mads Hansen boende på Rygbjerg eller Frederikshåb. 12/8

(Se fol. 268). Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. 12/8

269b:

1/7. Dom: Jørgen Jørgensen af Bjert ctr. Andreas Jørgensen og hustru ibidem, fordi denne ikke vil flytte fra en ham tilhørende gård i byen. - Noget før påske har Jørgen Jørgensen sagt til Anders Jørgensen og hustru, som boede i en stue i gården, der næstforrige vinter var blevet overtaget af Jørgen Jørgensen, at de skulle flytte og gøre huset ryddeligt. Skønt han ikke var dem noget skyldig, havde han tilbudt dem, at siden de havde nydt aftægt af gården, ville han give dem hver 10 slettedaler årligt til deres død. - Da Anders Jørgensen ikke har bevist, at han og hustru har nogen ret til at bo i sagsøgerens gård, så kendes efter lovens 6-14-7 for ret, at de inden 15 dage flytter derfra med hvad de har i huset, imod at Jørgen Jørgensen efter sit tilbud giver dem årligt 5 sldlr. hver til deres dødsdag. (Anders Jørgensens hustru kaldes Maren Griises. Jørgen Jørgensen har købt gården ved auktion af Christen Pedersen).

1766 - 5. august:

Peder Nielsen af Gamst ctr. Nis Poulsen og søn Hans Nissen ibidem. Nis Poulsen tilstår, at en dag, da hans søn var kommet i ord sammen med Peder Nielsen, havde sønnen sagt adskillige ubetænksomme ord, som han ikke har ment. Beskyldningerne trækkes tilbage, og Nis Poulsen tilbyder at betale sagsomkostningerne, hvorefter sagen frafaldes.

270:

22/7. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 19/8

Kammerråd Richtor og øvrige i Trelde skov lodtagere tinglyser en udskiftning af Trelde skov, som Preben Hansen af Høllund og Hans Pedersen Buch af Nørre Vilstrup efter lodsejernes begæring har foretaget.

22/7. Kammerråd Richtor i sagen mod kammerrådens bønder af Trelde. 19/8

10/6. Hr. agent Iversen ctr. oberst de Falsen for gæld. Gælden på 90 rdl. 2 mk. 12 sk. er betalt, og sagen dermed frafaldet.

270b:

8/7. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. 2 bymænd (Niels Tullesen og Niels Olesens enke) ibidem vedr. skovhugst. 26/8

22/7. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig vedr. gærde i Højen skov. 26/8

271:

22/7. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 2/9

271b:

22/7. Niels Thomsen af Brejning ctr. Mads Sørensen af Gauerslund vedr. gårdhandel. De er blevet forenede ved en kontrakt, som tinglyses idag (den findes afskrevet på fol. 272). I retten suppleres kontrakten med en aftale specielt om de senge, der skal følge med i handelen. Sagen frafaldes. Den var blevet rejst af Niels Thomsen, der mente, at han havde løfte om at købe Mads Sørensens gård, og allerede havde udbetalt 80 rdl. i forskud. Han og Mads Sørensens søster Mette havde aftalt, at de skulle giftes, men inden kontraktens underskrift havde hun nægtet at blive gift med ham, fordi han var mere forgældet, end hun havde regnet med. Det er ret nøje beskrevet, under hvilke omstændigheder aftalen var blevet indgået. Niels Thomsen får altså gården, men sagen melder ikke, om han også fik Mette.

22/7. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. 26/8

(Se 18/2). Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 26/8

272:

Afskrift af brev til amtmanden fra oversekretær O. Thott i Danske Kancelli: Efter auktionen over krongodset har der været en tvist mellem retsbetjentene i Fredericia og ved Kolding distrikts birketing ang. auktionssalær for en del kornsæd, der ved auktion sidste år blev solgt på Trelde kobbel. Retsbetjentene i Fredericia mente sig berettigede til auktionssalæret, siden godset var blevet solgt til Fredericia. Imidlertid er der i konditionerne for salget af krongodset ikke blevet bestemt noget med hensyn til jurisdiktionen, så man har anset det for billigt, at salget ikke skal gå ud over de rettigheder, som birkets retsbetjente hidtil har haft.

(Se fol. 271b). Afskrift af kontrakt mellem Niels Thomsen i Brejning og Mads Sørensen i Gauerslund ang. salg af dennes gård. Blandt aftalerne er der også en, hvorefter Niels Thomsen vil overholde den aftægtskontrakt, som Mads Sørensen har indgået med sin fader.

272b:

1766 - 12. august:

(10/6?). Præsten magister Borch af Grejs præstegård som lavværge for Mette Hansdatter af Nørre Vilstrup ctr. Nis Prebensen ibidem vedr. aftægt. 26/8

Håstrup mænd ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 19/8

12/8. Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. 19/8

22/7. Peder Hansen af Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem vedr. et engskifte ved navn Holm. 9/9

273b:

22/7. Peder Hansen af Gamst ctr. Niels Olesen ibidem vedr. et engskifte ved Gamst sø. 9/9

274:

29/7. Kirstine Christoffersdatter med formynder Jørgen Christoffersen af Vorbasse ctr. Mads Hansen boende på Rygbjerg eller Frederikshåb. Sagen er udsat til 19/8, men er ikke set igen. Sagen har drejet sig om, hvorvidt Mads Hansen ved skiftet efter degnen Hans Munk, der døde i Knurborg, har fået udleveret 7 rdl. Det skulle være for brændevinstøj, som Hans Munk havde fået efter Kirstines moder.

274b:

1755 - 19. august:

29/7. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 2/9

29/7. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 2/9

5/8. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 2/9

275:

5/8. Kammerråd Richtor i sagen mod kammerrådens bønder af Trelde, Jep Jensen, Søren Hansen og Jens Sørensen. 16/9

12/8. Håstrup mænd ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 26/8

275b:

Præsten Jens Højer i Starup ctr. en del husmænd i Vester Nebel. 2/9

12/8. Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. 16/9

276:

1766 - 26. august:

1/7. Arvingerne efter sl. kammerassessor Lautrup ctr. Andreas Horsbøl af Bække for gæld. 16/9

12/8. Præsten magister Borch af Grejs præstegård som lavværge for Mette Hansdatter af Nørre Vilstrup ctr. Nis Prebensen ibidem og/eller hans husbond Peder Terkelsen på Keldskær vedr. aftægt. Sagen bliver udsat til 9/9, men er ikke set igen. Peder Terkelsen er i sagen blevet betegnet som ejer af Nr. Vilstrup. Han har hævdet, at hans bonde var fattig og efter auktionen over krongodset ude af stand til at holde aftægtskontrakten. Peder Terkelsen selv er ved auktionen ikke blevet tilpligtet at betale nogen aftægt. Men han har tilbudt at tage hendes mindste søn til sig og endog sørge for, at hun årligt nyder halvdelen af de kornvarer og penge, som aftægtskontrakten omtaler. Men hun skal sige ja med det samme, for senere vil han måske ikke gentage dette gode tilbud. Sådan lød det ved retsforhandlingen den 13/5. Men sr. Brandt, hendes sagfører, fandt sig ikke befuldmægtiget til at træffe en sådan aftale. Den nye udsættelse idag skyldes også at Peder Terkelsen endnu en gang vil undersøge, om enken vil tage imod hans gode tilbud.

5/8. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 9/9

5/8. Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 9/9

5/8. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig. 9/9

5/8. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen i Velling vedr. gæld. Udsat til 16/9, men er ikke set igen før 7/10

276b:

19/8. Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 2/9

1766 - 2. september:

19/8. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 16/9

22/7. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. Dommen skulle have været afsagt idag, men der savnes et dokument. 16/9

277:

5/8. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 23/9

19/8. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 9/9

19/8. Præsten Jens Højer i Starup ctr. en del husmænd i Vester Nebel. 9/9

26/8. Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 16/9

278:

Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 16/9

19/8. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 9/9

Niels Iversen af Vesterby anmelder ildsvåde i et hus ved hans gård. Det var beboet af en gammel mand ved navn Rasmus ..., hyrden Niels Hansen og en kone ved navn Gertrud Andersdatter. Også gårdens udhuse brændte. Den gamle mand døde dagen efter af sine forbrændinger. Tingsvidne.

22/7. Dom: Friderik Otto Møller (tidligere kaldt Bager) af Kolding ctr. Mads Jepsen boende i Krybily (tidligere er nævnt Holmshave) for en gæld på 11 rdl. 7 sk. Sagsøgeren har fremlagt en regning, hvorefter nogen skal have 11 rdl. 7 sk. til gode hos Thomas Hyrde. På den har Mads Jepsen skrevet, at han vil betale denne gæld til vedkommende, når byens skatter falder. Men der er ikke nævnt noget om, hvem der har pengene tilgode, og det er ikke blevet bevist, at byens skatter er faldet, så den fremlagte regning kan ikke tages som bevis på, at sagsøgeren har noget at fordre hos Mads Jepsen, som altså frikendes. - Friedrich Otto Bager begærede dommen beskrevet.

278b:

Afdøde Mads Buchs enke af Nagbøl lovbød en hende tilhørende gård i Smidstrup 1. gang.

1766 - 9. september:

Afdøde Mads Buchs enke af Nagbøl lovbød en hende tilhørende gård i Smidstrup 2. gang.

26/8. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig. 7/10

2/9. Præsten Jens Højer i Starup ctr. en del husmænd i Vester Nebel. 16/9

2/9. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 23/9

26/8. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 23/9

2/9. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. 7/10

279:

12/8. Peder Hansen af Gamst ctr. Niels Olesen ibidem vedr. et engskifte ved Gamst sø. 7/10

12/8. Peder Hansen af Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem vedr. et engskifte ved navn Holm. 7/10

26/8. Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 7/10

Hans Linnet af Kolding sætteskriver i følgende sag:

Rådmand Hans Paabye af Kolding ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl for beskyldninger. 30/9

279b:

Læst forordning af 21/7-77, hvorefter handel med te forbydes matroser på skibe til England.

Læst Vestindiske og Guineiske samt generaltoldkammerets plakat af 27/8 om, at håndværksfolk, daglønnere og tjenestefolk herefter må være fri for at svare kopulationspenge.

1766 - 16. september:

Hans Madsen Boll af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft for gæld. 28/10

19/8. Kammerråd Richtor i sagen mod kammerrådens bønder af Trelde, Jep Jensen, Søren Hansen og Jens Sørensen. Sagen synes nu at være blevet delt op i to. 30/9

280:

2/9. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 30/9

9/9. Præsten Jens Højer i Starup ctr. en del husmænd i Vester Nebel. 28/10

2/9. Sag ctr. brødrene Mads Hansen Høeg og Mikkel Hansen Høeg af Tiufkær, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. 30/9

2/9. Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 23/9

Niels Jepsen af Amnitsbøl ctr. Peder Andersen og broder Niels Andersen Asbo af Rugsted. Peder Andersen står frem og trækker nogle beskyldninger tilbage, han lover at tilbagelevere den uden tilladelse tagne "randvæder", at betale sagens omkostninger med 2 rdl. samt 4 mk. til de fattige. Tingsvidne.

280b:

19/8. Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Hansen Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. 7/10

26/8. Dom: (Arvingerne efter sl. kammerassessor Lautrup nævnes ikke mere) Sr. Feveille af Vejle ctr. Andreas Horsbøl af Bække for gæld. Anders Horsbøl har udstedt en panteforskrivning, iflg. hvilken sl. dommerassessor Lautrup har lånt ham 600 rdl. Han har tilstået gælden og dømmes nu til at betale den til sr. Feveille, der er panteobligationens retmæssige ihændehaver.

1766 - 23. september:

2/9. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 30/9

281b:

9/9. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 21/10

9/9. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 21/10

16/9. Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 30/9

Borgmester Danielsen af Kolding ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst for gæld. 4/11

1766 - 30. september:

282:

23/9. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 21/10

23/9. Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. 14/10

282b:

16/9. Kammerråd Richtor i sagen mod kammerrådens bønder af Trelde, Jep Jensen og Jens Sørensen. Disse er repræsenteret af sr. Brandt af Grejs, der på forlangende af Richters sagfører afvises, indtil han kan fremlægge ordentlig autorisation. Richtors sagfører mener, at han er i familie med præsten hr. Borch i Grejs, som skal have sat disse bønder op imod deres husbond, "og denne proces alene sigter til at oprøre almuen og gå bønderne til hånde i ulydighed og opsætsighed imod deres husbond". 14/10

16/9. Kammerråd Richtor i sagen mod Søren Hansen af Trelde. 14/10

16/9. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 14/10

283b:

Hans Linnet af Kolding sætteskriver i følgende sag:

9/9. Rådmand Hans Paabye af Kolding ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl for beskyldninger. 28/10

284:

16/9. Dom i sagen ctr. brødrene Mads Høeg af Tiufkær og Mikkel Høeg af Pjedsted, som er mistænkt for drabet på skovfoged Rasmus Sørensen. - Skovfogeden blev den 20/1-66 fundet død på Pjedsted mark efter 3 dages eftersøgning, som sognefoged Hans Nielsen af Velling havde foranstaltet på begæring af skovfogedens kone, der havde fortalt, at hans hest var hjemkommet med sønderrevet tøjr. Aftenen i forvejen, da Hans Nielsen sammen med Hans Bertelsen af Seest havde været henne at se en hestetyv blive hængt, skulle de over den tilfrosne å ved Tiufkær. Her fik de hjælp af rytterbonden Mads Høeg og hans broder Mikkel, som ellers tjente i Pjedsted. De var i selskab med skovfogeden; han ville ikke lade sig hjælpe over, men red over åen adskillge gange frem og tilbage for at vise, at det var ingenting. Han ville ikke fortsætte sammen med Hans Nielsen og Hans Bertelsen, skønt de erindrede ham om det. Siden er han ikke blevet set af nogen, før end han blev fundet død. På det sted, hvor han blev tilbage sammen med de to brødre, har det set ud, som om en hest var væltet, og der er fundet en del blod samt en knap som den, skovfogeden havde i sin kjortel. Et lille stenkast derfra fandt man en stor egestav, dog uden blod eller andet sligt. Et par bøsseskud derfra er fundet et stykke reb, som finderen syntes at være skovfogedens skydegrime, og der har gået en hest med 4 sko, og på hver side af den har der gået et menneske, den ene med støvler og den anden med træsko. Hist og her er der fundet en dråbe blod i sporet, der førte til et kær ved Smidstrup, hvor der også var en del blod. Og det var tydeligt, at her har et menneske i grønne klæder ligget fastfrosset, da der fandtes grøn luv i isen. Skovfogedens hest var netop fireskoet, og han er dødfundet i grønne klæder ca. en fjerdingvej derfra. - De to brødre, hvoraf den ene har haft støvler på, har været hjemme den nat, da skovfogedens hest kom hjem, men de bortrømte, dagen efter at han blev fundet. Da havde Mikkel Høeg fortalt, at skovfogeden var blevet ved med at ride frem og tilbage over åen, indtil han faldt af hesten og blev hængende i stigbøjlen, de havde hjulpet ham op igen, hvorefter han red op ad agrene. Mikkel Høeg havde også givet udtryk for, at han var bange for, at han og broderen skulle komme i fortræd for skovfogedens skyld. - Den dødfundne er ved obduktion blevet efterset på det nøjeste både udvendig og indvendig, og der er ikke fundet tegn på, at han skulle være blevet taget af dage på en voldsom måde. Doktor Ingversen af Fredericia, der har foretaget obduktionen, har indgivet sin medicinske betænkning, hvori han skønner, at skovfogeden er død af en blodstyrtning. - Efter anklagerens formening derimod giver de foranførte omstændigheder og brødrenes rømning en grundig formodning om, at de er den afdødes banemand, og han påstår dem tildømt at fralægge sig mistanken ved deres ed. - Forsvareren har bevist, at Mads Høeg har været tiltalt for vildttyveri, og at han til adskillige har sagt, at han blev nødt til at rømme af den grund. Han påstår dem ikke bare frikendt, men også tilkendt erstatning. - "Sagens omstændigheder er helt forvirrende, og efter al anseelse er de saggivne på en eller anden måde deri indviklede. Men på hvad måde det egentlig er, kan de ventelig selv bedst forklare, og sådant holdes fornødent, før end en endelig dom kan afsiges". Men det står fast, at de er bortrømt, hvorfor de har fortjent at straffes som rømningsmænd. Altså kendes for ret, at Mads og Mikkel Høeg bør anholdes, hvor de kan overkommes, tages under forhør ang. denne sag,, hvorefter der kan dømmes, hvad ret er.

284b:

1766 - 7. oktober:

Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 4/11

285:

9/9. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem for skovhugst. Opsat til 28/10, men ikke set før 4/11

9/9. Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig. 18/11

(26/8). Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 21/10

9/9. Peder Hansen af Gamst ctr. Niels Olesen ibidem vedr. et engskifte ved Gamst sø. Forlig indgået. Nu skal det ratificeres af deres husbond kammerråd Richter. 28/10

9/9. Peder Hansen af Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem vedr. et engskifte ved navn Holm. Som ovenfor. Også opstat til 28/10, men er først set igen 18/11

16/9. Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Hansen Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. 14/10

285b:

1766 - 14. oktober:

7/10. Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Hansen Junker og hustru af Lille Anst vedr. inkvisition for brændevinsredskaber. 25/11

30/9. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 28/10

30/9. Kammerråd Richtor i sagen mod Søren Hansen af Trelde. Nu er det en tingsvidnesag imod kammerråd Richter. 28/10

30/9. Kammerråd Richtor i sagen mod Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 28/10

30/9. Håstrup fæstebønder ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg Ladegård. Ebbe Olesen fra Landrupgård og Mads Jepsen fra Sønder Vilstrup beediger den opmålingsforretning, som de har foretaget. Tingsvidne.

Niels Pedersen af Vamdrup mølle ctr. præsten hr. Friis af Hjarup. 11/11

286:

Sag (ved sr. Meden) ctr. Peder Poder i Bække. Opsat til 28/10, men er ikke set igen.

1766 - 21. oktober:

23/9. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. 11/11

286b:

30/9. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 11/11

23/9. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 2/12

7/10. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 2/12

1766 - 28. oktober:

14/10. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Søren Hansen af Trelde. 18/11

287:

14/10. Kammerråd Richtor i sagen mod Jep Jensen og Jens Sørensen af Trrelde. 18/11

287b:

7/10. Peder Hansen af Gamst ctr. Niels Olesen ibidem vedr. et engskifte ved Gamst sø. 18/11

16/9. Dom: Præsten Jens Højer i Starup ctr. husmændene Peder Iversen, Hans Iversen, Jens Sørensen, Mads Christensen, Jacob Michelsen og Michel Bertelsen i Vester Nebel formedelst de og deres hustruer har nægtet at gøre ham deres høstdag efter lovens 2-12-5. De skal herefter efterleve lovens bestemmelse samt erstatte sagsøgeren den ved deres uvillighed forårsagede skade.

16/9. Dom: Hans Madsen Boll (Bul) af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft for gæld på 146 rdl. 4 mk. Dem skal han betale.

288:

14/10. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 18/11

Rasmus Poulsen af Seest ctr. tjenestekarlen Niels Hansen, som tjener Mads Jepsen i Sønder Vilstrup. 11/11

(30/9) Hans Linnet skulle være sættedommer i en sag, men da han ikke er mødt, ophæves sagen for denne gang. (Det må være sagen rådmand Hans Paabye af Kolding ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl for beskyldninger. Den er ikke set senere).

1766 - 4. november:

(7/10). Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 18/11

288b:

7/10. Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 18/11

Læst plakat af 6/10 ang. prinsessestyr.

23/9. Dom: Borgmester Danielsen af Kolding ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst for gæld. Han har i 1754 udstedt en panteobligation på 70 rdl. til sl. Mads Banhsen. Dem skal han betale.

Med samme håndskrift som foranstående dom er indført et notat, der holdt i jegform begrunder den følgende tilførsel. Det er amtmanden, der har foreholdt rentekammerkollegiet de besværligheder, som det vil forårsage bønderne, hvis de, der har købt deres gårde, alle skal have deres skøder tinglyst på Viborg landsting.

289:

Afskrift af brev fra O. Thott i det Danske Kancelli til amtmanden: Bøndergods skal tinglæses ved birketinget, mens friherre- og sædegårdsgods stadig skal tinglæses ved landstinget.

1766 - 11. november:

21/10. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. Imod at betale bøde får Jerrig mændene opættelse til 2/12

289b:

21/10. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 2/12

14/10. Niels Pedersen af Vamdrup mølle ctr. præsten hr. Friis af Hjarup. Opsat til 25/11, men nævnes allerede 18/11

28/10. Rasmus Poulsen af Seest ctr. tjenestekarlen Niels Hansen, som tjener Mads Jepsen i Sønder Vilstrup. Opsat til 25/11, men ikke set igen. Drengen havde fæstet sig til Rasmus Poulsen et helt år for 14 (eller måske 13) slettedaler. Han har forsøgt at komme ud af engagementet ved at sende pengene tilbage, men det er ikke blevet accepteret. Jep Andersen er hans formynder og farbroder.

290:

Jørgen Nielsen og Mads Andersen af Gilbjerg anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

290b:

Kolding byhyrde Christen Pedersen fremlyser 2 kvier 1. gang.

1766 - 18. november:

28/10. Kammerråd Richtor af Fredericia ctr. Søren Hansen af Trelde. Der er indgået forlig. Richter frafalder sin sag mod Søren Hansen, og denne sin mod ham. Både denne og den efterfølgende sag har været foranlediget af kammerråd Richters krav til bønderne om hoveri. Se især denne ekstrakts fol. 265.

28/10. Kammerråd Richtor ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 13/1-1767

291b:

28/10. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 2/12

4/11. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 2/12

28/10. Peder Hansen af Gamst ctr. Niels Olesen ibidem vedr. et engskifte ved Gamst sø. Opsat til 9/12, men ikke set igen.

(7/10). Peder Hansen af Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem vedr. et engskifte ved navn Holm. Opsat til 9/12, men ikke set igen.

Læst forordning af 27/10, der gentager et ældre forbud mod at bære guld og sølv.

Læst patent om højesteret.

292:

4/11. Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 25/11

Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 2/12

11/11. Niels Pedersen af Vamdrup mølle ctr. præsten hr. Friis af Hjarup. 25/11

7/10. Dom: Jens Feveille af Vejle ctr. skovfoged Jens Jørgensens enke af Oksvig formedelst hun har optaget et gærde, der indhegnede noget skovfogedjord i Højen skov, som han udgiver for sit. Derved er det efter hans mening lagt i fælled. Han påstår sig berettiget til at modtage jorden i samme stand som den var ved ryttergodsets auktion i foråret 1765. Modparten har taget til genmæle, men ikke bestridt hans beviser. Hun har også tilstået at have nedtaget noget af det pågældende gærde, hvorved andre kan have følt sig foranlediget til at benytte sig af resten. - Hun bør aflevere den pågældende skovfogedjord inden næstkommende marts måneds udgang til Jens Feveille. Ellers er han berettiget til at lade jorden indhegne på hendes regning.

1766 - 25. november:

292b:

Hans Madsen Skræder af Vork ctr. Thomas Villumsen på Oksvig og Peder Møller og Peder Mikkelsen af Rugsted. 9/12

18/11. Andreas Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. 13/1

18/11. Niels Pedersen af Vamdrup mølle ctr. præsten hr. Friis af Hjarup. 23/12

Læst plakat af 3/10 ang. straf over dem, der skødesløst omgås ild på hederne i Jylland.

Jørgen Pedersen Krag i Børkop efterlyser en plag 1. gang.

14/10. Dom: Grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Mikkel Hansen Junker og hustru af Lille Anst, fordi de er blevet forhindret i inkvisition for brændevinsredskaber. Mikkel Junkers hustru har forment rådmand Paabye og grænsekontrollørerne adgang til hendes hus ved at stå uden for døren med en vognkæp i hånden og true med, at den, som ville gå ind i huset, skulle hun slå med kæppen midt imellem øjnene. Med vognkæppen har hun forfulgt dem ud af gården. Dette giver den største formodning om, at der i huset har været ulovlig brændevinshandel. Mikkel Junker har vel ikke gjort modstand, men man kan ikke slutte andet, end at han har været medvider, og han har opholdt sagen med unyttige udsættelser. Efter lovens 1-24-9 skal de, der griber til modværge, når de søges med nam eller indførsel, bøde 60 lod sølv. Efter forordn. af 20/11-1757 skal de, der gør modstand imod, truer eller overfalder dem, som foretager inkvisition, uden nogen forskånelse undgælde med fæstningsarbejde eller anden straf, og efter fundatsen for Viborg manufaktur- og tugthus må alle gemene folk i Jylland, der ej betaler, hvad mulkt de tildømmes, forsendes til nævnte tugthus. Mikkel Junker bør betale i procesomkostninger 10 rdl. og her for retten aflægge sin ed på, at der ingen ulovlige brændevinsredskaber eller -handel har været i hans hus den dag, da inkvisitionen skulle finde sted, eller bringe de ulovlige brændevinsredskaber her til tinge, for at de kan blive gjort ubrugelige. Efter forordningen af 30/4-34 skal han betale sin sagsøger 6 rdl. Hans hustru skal bøde 20 rdl. til den kgl. kasse og 10 til sagsøgerne, alt inden 15 dage. Hvis ikke hun har betalt, skal hun sættes i Viborg tugthus og være der så længe, indtil hun efter vedkommendes skøn har aftjent de idømte bøder, ialt 30 rdl. Han derimod skal lide nam og indførsel i sit gods, hvis han ikke betaler det, som han er tildømt.

293:

1766 - 2. december:

Sag ctr. Niels Jensen af Gelballe for krybskytteri. 16/12

18/11. Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup for fæstes forbrydelse. 13/1

18/11. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 27/1

293b:

21/10. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 13/1

294:

21/10. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 16/12

18/11. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 16/12

11/11. Ole Andersen af Loft ctr. Jacob Christensen, Poul Madsen, Hans Poulsen, Søren Pedersen og Niels Madsen af Jerrig ang. tørveskær. Forlig. Jerrig mændene betaler til Ole Andersen processens omkostninger med 8 rdl. samt for hvert af de 8 læs tørv, de har taget, 1 mk.

11/11. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 23/12

294b:

1766 - 9. december:

Læst kgl. reskript af 21/11 til stiftsbefalingsmanden og biskoppen om beskikkelse af skoleholdere i rytterdistriktet i Koldinghus amt.

25/11. Hans Madsen Skræder af Vork ctr. Thomas Villumsen på Oksvig og Peder Møller og Peder Mikkelsen af Rugsted. 23/12

Efter amtmandens ordre udmeldes mænd til en delingsforretning mellem Jens Skjelde i Ferup og Jens Jensen og Hans Karlsen i Harte Stubdrup. Forretningen skulle afhjemles 16/12, men er ikke set der.

295:

Jørgen Pedersen Krag i Børkop efterlyser en plag 3. gang. (2. efterlysning er ikke set.)

1766 - 16. december:

2/12. Sag ctr. Niels Jensen af Gelballe for krybskytteri. 13/1

Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 13/1

2/12. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 13/1

295b:

2/12. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 13/1

1766 - 23. december:

Oberstløjtnantinde Falch af Skærup ctr. karlen Jens Christoffersen, der har ladet sig hverve til dragonerne på Fyn, skønt han har været på Falchs gods, siden har var en lille dreng, og ikke har lært noget håndværk. Tingsvidne.

296:

9/12. Hans Madsen Skræder af Vork ctr. Thomas Villumsen på Oksvig og Peder Møller og Peder Mikkelsen af Rugsted. Hans datter Maren Hansdatter og Mikkel Nielsen skulle have holdt forlovelse d. 12/11. Men så har de tre hos præsten Knud Storm i Egtved gjort forbud imod forlovelsen, da både præsten og gæsterne var indbudt og alt var rede, dem til spot og udgift. Forbudet skulle kendes ulovligt og de skyldige tilkendes at betale ersatning. Nu frafaldes sagen, efter at Thomas Villumsen har afgivet en skriftlig erklæring.

2/12. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters af Viuf. 3/2

Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 13/1

296b:

25/11. Niels Pedersen af Vamdrup mølle ctr. præsten hr. Friis af Hjarup. 13/1

297:

Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Anders Jepsen og Nicolai Skræder m.fl. af Hjarup. 13/1

1767

297:

1767 - 13. januar:

Hans Albrecht Godlob Sonnin, birkedommer, Mads Christensen Paabye, rådmand, by- og rådstue- samt birkeskriver. Tingmænd: Peder Nielsen i Eltang, i hans sted Friderik Vagt, Ebbe Olesen på Landerupgård, i hans sted Johan Henrik Hageberger, Hans Lassen i Follerup, i hans sted Rasmus Rasmussen, Mads Pagh i Viuf, i hans sted Simon Andersen, Niels Kyed i Starup, i hans sted Søren Munk, Peder Lassen i Vester Nebel, i hans sted Kort Andersen, Hans Hansen i Påby, i hans sted Peder Christensen, og Søren Jepsen i Bramdrup, i hans sted Jacob Møller.

18/11. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 24/2

Sag ctr. den for krybskytteri tiltalte Niels Jensen af Gelballe. Tingsvidne. (10/3)

297b:

16/12. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Malene Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 10/2

23/12. Niels Pedersen af Vamdrup mølle ctr. præsten hr. Friis af Hjarup. Tingsvidne. Nis Pedersen har ført vidner på, hvad præsten sagde til ham en dag, da han efter at have indskrevet sig ville til skrifte. Præsten har afvist ham "med mange grove ord". Det har drejet sig om, at Nis Pedersen iflg. præstens ord imod kongens forordninger havde huset og hælet en pige, der ikke havde skudsmål. Han ville ikke tage ham til skrifte, før den sag var i orden. Præsten skal også have sagt, at Nis Pedersen var berygtet for det kvindemenneske, han havde i huset.

16/12. Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 10/2

298:

2/12. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 3/2

16/12. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 27/1

23/12. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 3/2

298b:

23/12. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Anders Jepsen og Nicolai Skræder m.fl. af Hjarup. 27/1

2/12. Dom: Kancelliråd Clausen ctr. Søren Hansen, Mads Jensen og Iver Jensen af Vester Vamdrup, fordi de ikke efter hans ordre har kørt en ægt. - De skulle hente hver et læs deller fra Binderup til Østerbygård, hvilket de ikke gjorde, hvorfor kancelliråd Clausen påstår dem for deres ulydighed og genstridighed dømt fra deres fæste m.m. - Bønderne tilstår, at de ikke har efterlevet deres husbonds ordre, dog har det ikke været af ulydighed, men fordi de ikke var i stand dertil på grund af travlheden med boghvedesæden og deres hestes ringhed. Hestene ville ikke kunne udstå at hente dellerne fra et sted, som de havde 3 mil til. Det havde de sagt til den, der bragte dem ordren, og da de ikke fik bud igen, så kerede de sig ikke mere om det. De har anført, at de siden den tid har gjort adskillige besværlige ægter til samme Østerbygård, som ellers ikke er deres husbonds, og alligevel har de betalt ikke alene deres landgilde, men endogså frihedspenge. Ifølge deres fæstebreve skulle de ikke være forpligtet til noget hoveri, og skønt de deraf slutter, at de burde være fri, så har de alligevel gjort alt det, som deres husbond har forlangt, undtagen denne ene gang. - Clausens sagfører har sagt, at hvis de havde givet deres forklaring om, hvorfor de ikke kunne køre den pågældende ægt, til Clausen selv og ikke blot til hans bud, så kunne det være anset for et lydighedstegn. - Altså synes bøndernes forseelse at bestå deri, "at de ej har været høflige nok, men opført sig noget burisk eller bondeagtigt, hvilket lignes deres stand, og anses ikke af den vigtighed, at de derfor skulle miste deres velfærd, hvilket er ungefær det samme som at dømmes fra deres fæste." De er ikke overbeviste om at have begået nogen forseelse, ulydighed eller genstridighed. Deres forseelse anses derfor ikke større, end at den fuldkommen er afstraffet ved den dem påførte proces, og de frikendes altså for videre tiltale.

25/11. Dom: Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder Poder. Denne har købt Bække kro af Anders Horsbøl for 600 rdl., men nægter at betale under det påskud, at noget af kroen henhører under Bække kirke, som han ejer. Til bevis herfor har han fremlagt en kopi af et skøde, der er påtegnet "Rigtig efter originalen, tester H. Lund". Denne kopi har modparten protesteret imod som uefterrettelig. - Peder Poder skal betale til Anders Horsbøl de 600 rdl. med rente fra Viborg omslagstermin 1764, indtil betaling sker, samt den afgift af Bække kro, som Anders Horsbøl beviser at have betalt, endnu mens Peder Poder har benyttet sig af kroen. Processens omkostninger skal han betale med 5 rdl. Det er hans ret som ejer af Bække kirke at indtale dens ret til det, som ulovligt måtte være kommet derfra.

299:

Læst plakat af 29/12-66 om håndværkersvende, daglejere og tjenestefolk.

Læst plakat af 19/12 om auktion over en del forbeholdent gods, kirker og tiender i Skanderborg rytterdistrikt.

1767 - 20. januar:

Frederik Markussen (Mortensen ?) af Børup fører på vegne af sin hustru Rebekka Jepsdatter og hendes moder sammesteds Karen Jensdatter samt hans hustrus søster Anne Dorthe Jepsdatter ibidem bevis på arveret efter Karen Jensdatters søn Niels Jepsen, der som matros er død på skibet Grevinde Molkte, da det kom hjem fra Østindien til København. Tingsvidne.

Oberstløjtnant de Falsen ctr. rådmand Hans Paabye for gæld. 17/2

Rådmand Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Niels Jensen Smed og Sejer Jespersen af Jordrup vedr. brændevinsinkvisition. 10/2

299b:

1767 - 27. januar:

Kammerråd Søren Fogh til Låge fører en tingsvidnesag ctr. hr. konrektor magister Halse, sådan som han har gjort det ved en del andre retter. Her skal Niels Kyed af Starup bevidne, hvad han, da han på en rejse ang. studehandel var omme ad Bergenhusen og inde at tale med Niels Fogh på Skovgård, har hørt om afdøde kancelliråd (Christian) Moths planer om, hvem der efter hans død skulle have Kvistrup gård. Niels Kyeds vidnesbyrd går ud på, at det var Søren Fogh, gården var tiltænkt.

300:

Hans Jensen i Tved ctr. Jens Hansen ibidem ang. en arvesag. Jens Hansens hustru Ingeborg Jensdatter er søster til sagsøgeren og altså datter af Jens Jørgensen, der døde for 1/2 år siden. Hans Jensen skulle have haft 20 rdl., noget tintøj, en seng og nogle gangklæder og gav til gengæld afkald, imod at Hans Nielsen i Egeskov som kautionist indestod for, at han fik, hvad der var aftalt. De indstævnte vidner er ikke mødt, og skønt de lovdages til 10/2, er sagen ikke set igen.

300b:

2/12. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 10/2

Jep Hansen af Hjarup fører bevis på sin arveret efter sin afdøde søn Hans Jepsen, bryggersvend i København, hvor han har tjent brygger Nicolai Castensen i 12 år. Vidnerne er Niels Nielsen og Poul Hansen, begge af Hjarup. Sidstnævnte har adskillige gange skrevet brev med Hans Jepsen. Denne har en halvbroder i København ved navn Christen Nielsen, som er brændevinsmand. Det er ham, som har skrevet til broderen gårdmand Niels Jepsen om Hans Jepsens død. - Jep Hansen erklærede, at han var for gammel til selv at tage til København for at modtage sin søns ejendele, hvorfor han gav sin søn Niels Jepsen fuldmagt.

13/1. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Anders Jepsen og Nicolai Skræder m.fl. af Hjarup. 17/2

301:

13/1. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 17/2

Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Hans Nielsen, Knud Jepsen og Jep Nielsen af Lejrskov. Men Paabye melder, at der var taget fejl af Jep Nielsens navn, ham har de ikke noget at klage over, så tiltalen mod ham frafaldes. 3/2

1767 - 3. februar:

Assessor Bolvig på Nebbegård og øvrige arvinger beviser arveret efter Dorthea Bang, som før var gift med præsten Lauritz Damstrøm, tidligere præst i Visby sogn, men nu er død på Vestergård i samme sogn.

301b:

13/1. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 24/2

27/1. Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Hans Nielsen m.fl. af Lejrskov. 24/2

13/1. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 17/3

23/12. Dom: Rådmand og konsumtionsforpagter Bahnsen af Kolding ctr. Niels Linds enke Mette Mønsters i Viuf kro, fordi hun har købt et oksehoved brændevin af ham, men ikke betalt. Hun har købt det af ham og lovet ham 13 sk. pr. potte, men nægter nu at betale, dels fordi brændevinen ikke var af den lovede kvalitet, og dels fordi Bahnsen ikke har villet holde hende skadesløs, da brændevinen blev konfiskeret af grænsekontrollørerne. - Der er ikke ført tilstrækkeligt bevis på, at brændevinen var ringere end lovet, eller at den er blevet konfiskeret, ejheller at Bahnsen har været skyldig i konfiskationen eller var pligtig til at holde hende skadesløs ved konfiskation. Et oksehoved holder efter Søren Mathiasens regnebog 240 potter. Hun skal betale 13 sk. pr. potte, ialt 32 1/2 rdl. samt sagens omkostninger.

1767 - 10. februar:

13/1. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Malene Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. Kontrastævning. 10/3

Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Frederik Jørgensen af Glibstrup for auktionspenge. 24/2

302:

27/1. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 31/3

13/1. Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 3/3

20/1. Rådmand Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Niels Jensen Smed og Sejer Jespersen af Jordrup vedr. brændevinsinkvisition. 3/3

1767 - 17. februar:

Hr. Sølling ctr. Hans Bondesen i Lilballe og Anders Hansen i Nr. Bjert for auktionspenge efter skoleholder Hans Baers (?) afdøde hustru i Eltang. 3/3

302b:

27/1. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 3/3

Rådmand Bahnsen ctr. Jens Knudsen i Egholt. 3/3

Christen Nielsen af Fredsted ctr. Hans Jensen Broch i Tiufkær. Udsat til 31/3, men ikke set igen. Da vidnerne skulle afhøres, blev der nedlagt protest imod det første vidne, Jep Lauritsen af Hattenborg (?). Denne har tidligere været på ransagning i Hans Brochs hus efter træ. Og da han ikke fandt noget, lovede han på anden måde at "gøre Hans Broch et pus".

303:

Oberstløjtnant de Falsen på Henneberggård ctr. nogle af hans bønder i Håstrup. Morten Andersen ladefoged har leveret til hver af gårdmændene 3 pund hør, og til hver halvgårdsmand 2 pund hør samt til hver huskone 2 pund blår, hvilket de modtog - undtagen: Niels Pedersens, Jens Lundemands, Iver Jensens og Iver Jørgensens koner, der afviste at tage imod det og spinde med forskellige begrundelser, især at de selv fik spundet ude for betaling. Tingsvidne.

303b:

Kammerråd Møller lader efterlyse nogle personer for lejermål, 1. gang. 24/2

27/1. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Anders Jepsen og Nicolai Skræder (Godske) m.fl. af Hjarup. 10/3

304:

20/1. Dom: Oberstløjtnant de Falsen ctr. rådmand Hans Paabye i Kolding for gæld, skyldige auktionspenge 42 rdl. 5 mk. 2 sk. Han skal betale.

Læst kapitelstaksten for 1766.

1767 - 24. februar:

17/2. Kammerråd Møller lader 2. gang efterlyse nogle personer for lejermål. 3/3

10/2. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Frederik Jørgensen af Glibstrup for auktionspenge efter Jens Jørgensen på Oxvig. 10/3

Amtmanden ctr. de bønder, der har købt deres gårde på auktion over ryttergodset. Alle, som ikke har betalt den forfaldne købesum, skal have forbud imod at hugge i de skove, der er tilslået dem. Der nævnes adskillige navne. 10/3

305:

Hofjægermester Bachman ctr. Hans Hermandsen (og Hermand Kaltoft) i Store Velling for skovhugst. 10/3

Søren Knudsen af Nørre Bjert ctr. Jens Henningsen ibidem for gæld. 10/3

3/2. Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Hans Nielsen m.fl. af Lejrskov. 3/3

3/2. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 10/3

13/1. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 7/4

305b:

Anders Antonsen i Nagbøl fremlyste en hoppe 1. gang.

1767 - 3. marts:

Der udmeldes synsmænd til at syne skovhugst. 17/3

17/2. Rådmand Bahnsen ctr. Jens Knudsen i Egholt. Udsat til 17/3, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om, at Jens Knudsen var blevet antruffet af konsumptionsbetjente, da han ville køre ind ad Låsby port, med et anker dansk brændevin gemt i sin fodersæk. Det var, da han kørte i ægt med den seneste kgl. suite.

17/2. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 17/3

10/2. Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 17/3

17/2. Hr. Sølling ctr. Hans Bondesen i Lilballe og Anders Hansen i Nr. Bjert for auktionspenge efter skoleholder Hans Baers (?) afdøde hustru i Eltang. 10/3

24/2. Kammerråd Møller lader 3. gang efterlyse følgende personer for lejermål: Christen Udsen af Gauerslund, Hans Rasmussen af Pjedsted, Johan Sørensen af Eltang og Laurids Nielsen fra Skøde, Bække sogn. De er ikke mødt i retten. Tingsvidne.

306:

24/2. Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Hans Nielsen og Knud Jepsen af Lejrskov. Jørgen Mortensen af Kolding og Peder Thomsen Vorbasse var med ved inkvisitionen efter brændevinsredskaber. Knud Jepsen havde lukket sin dør og sagt, at ingen skulle komme ind i hans hus for at inkvirere. Hans Nielsen havde gjort det samme og begrundet med, at de havde købt sig selv. En del mennesker havde samlet sig med stave og prygler. Inkvisitørerne kunne ikke komme til at gøre deres forretning og måtte forlade byen. De blev forfulgt til præstegården. Stævningen gjalt opr. også Jep Nielsen, men ved første tingdag meldte Hans Paabye, at det var en fejl, og at de ikke havde noget at klage over ham for. Tingsvidne.

10/2. Rådmand Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Niels Jensen Smed og Sejer Jespersen af Jordrup vedr. brændevinsinkvisition. 17/3

Anders Antonsen i Nagbøl fremlyste en hoppe 2. gang.

Læst forordning, at af de penge, som herefter udsættes, må ikke tages mere end 4%.

1767 - 10. marts:

Kommerceråd og postmester Jens Riis ctr. Anders Joensen på Nygård for gæld. 24/3

306b:

24/2. Søren Knudsen af Nørre Bjert ctr. Jens Henningsen ibidem for gæld. Udsat til 24/3, men ikke set igen.

3/3. Hr. Sølling ctr. Hans Bondesen i Lilballe og Anders Hansen i Nr. Bjert for auktionspenge efter skoleholder Hans Baers (?) afdøde hustru i Eltang. 24/3

(13/1). Sag ctr. Niels Jensen i Gelballe for krybskytteri. Jørgen Christensen og Lars Rasmussen kautionerer for ham. 24/3

Sag ctr. kammerråd Richter i Fredericia for skovhugst i dyrehaven. Synsmænd udmeldes. 24/3

10/2. Ole Nielsen af Øster Gesten søgt af Niels Tullesen og Malene Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 31/3

Hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønder i Almind for restance. Christen Christensen, Knud Andersen, Jørgen Christensen, Rasmus Christensen og Jep Nielsen har for sig selv og de øvrige tilstået gælden, idet de beklagede ikke at kunne betale. 7/4

24/2. Hofjægermester Bachman ctr. Hans Hermandsen (og Hermand Kaltoft) i Store Velling for skovhugst. 7/4

307:

24/2. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 7/4

Anders Ditlevsen af Erritsø ctr. Christen Christensen ibidem ang. en buløkse. 24/3

307b:

Borgmester og byfoged Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

17/2. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Anders Jepsen og Nicolai Skræder (Godske) m.fl. af Hjarup. 24/3

24/2. Dom: Amtmanden ctr. de bønder, der har købt deres gårde på auktion over ryttergodset. Alle, som ikke har betalt den forfaldne købesum, skal have forbud imod at hugge i de skove, der er tilslået dem. De enkelte bønder nævnes ikke ved navn, for de er allerede navngivet 2 gange i akten. De eneste, der har frigjort sig for forbudet, er Poul Jepsen i Rolles mølle og Niels Hansen af Bramdrup, som med amtstuens kvittering har bevist, at deres steder er behørigt betalte. De har frihed til at benytte sig af deres dertil beliggende skove i medfør af auktionsbetingelserne. Men de andre skal afholde sig fra al skovhugst i de dem tilslagne skove, indtil de får amtmandens tilladelse dertil.

24/2. Dom: Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Frederik Jørgensen af Glibstrup for auktionspenge efter Jens Jørgensen på Oxvig, 18 rdl. 2 mk. 9 sk. - Dem skal han betale til Johan von Meden på Koldinghus.

Anders Antonsen i Nagbøl fremlyste hoppe 3. gang.

1767 - 17. marts:

3/3. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 24/3

3/3. Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 24/3

308:

3/2. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 31/3

Jørgen Mathiasen af Tiufkær ctr. Gertrud Pedersdatter af Ågård vedr. faderskab. 31/3

3/3. Synsmænd afhjemler syn på skovhugst i Fauholt, Seest by tilhørende.

3/3. Rådmand Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Niels Jensen Smed og Sejer Jespersen af Jordrup vedr. brændevinsinkvisition. 31/3

308b:

Hans Hansen Høst af Kolding fører på vegne af sin hustru Maren Hansdatter og medarvinger bevis på slægtskab med deres broder Mads Hansen, som iflg. breve skal være død på en østindisk rejse fra Amsterdam. Forældrene er Hans Jørgensen og Sophia Jespersdatter i Dons, som har haft 9 børn.

1767 - 24. marts:

17/3. Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 7/4

309:

17/3. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 7/4

10/3. Sag ctr. kammerråd Richter i Fredericia for skovhugst i dyrehaven. Synsmænd afhjemler deres syn. Tingsvidne.

Mads Pagh i Viuf ctr. Johan West i Viuf ang. arv. 31/3

309b:

10/3. Anders Ditlevsen af Erritsø ctr. Christen Christensen ibidem ang. en buløkse. Forlig. Christen Christensen beholder buløksen og betaler dens værdi 1 rdl. 8 sk. samt halvdelen af sagsomkostningerne med 1 rdl. Og begge bekræfter, at de ikke har noget at sige hinanden på. Ved retsmødet for 2 uger siden skulle øksen have været synet af 2 smede fra Kolding. Det har vist været i den anledning, at smeden Diderich Ronge var til stede. Men han bandede sådan i retten, at han blev tildømt at betale 9 mk. til Erritsø sogns fattigkasse. Da han blev ved med at råbe op mod dommeren, blev han vist mulkteret også til justitskassen og sat i slottets arrest. Så var sagen blevet udsat af mangel på smede til at syne øksen.

10/3. Sag ctr. Jørgen Christensen af Gelballe og Lars Rasmussen af Vranderup, som har kautioneret for Niels Jensen i Gelballe i krybskytterisagen. 7/4

10/3. Kommerceråd og postmester Jens Riis ctr. Anders Joensen på Nygård for gæld. 28/4

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

10/3. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Anders Jepsen og Nicolai Skræder (Godske) m.fl. af Hjarup. 7/4

310b:

10/3. Dom: Hr. Sølling i Kolding ctr. Hans Bondesen i Lilballe (og Anders Hansen i Nr. Bjert) for auktionspenge efter skoleholder Hans Baers (?) afdøde hustru i Eltang. Det drejer sig om 15 mk. 1 sk., som Hans Bondesen dømmes til at betale. (Anders Hansen er ikke nævnt).

1767 - 31. marts:

24/3. Mads Pagh i Viuf ctr. Johan West i Viuf ang. arv. 14/4

Magister Borch af Grejs har indstævnet nogle vidner, deriblandt sognefogeden Peder Rasmussen og hans karl Jørgen af Pjedsted. 14/4

10/3. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Malene Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 14/4

311:

Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged. 14/4

10/2. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. Sagen udsat en time. Se fol. 312

311b:

17/3. Rådmand Hans Paabye og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. Niels Jensen Smed og Sejer Jespersen af Jordrup vedr. brændevinsinkvisition. Tingsvidne. De har været sigtet for at have ydet modstand ved brændevinsinkvisitionen i Jordrup. Anklagerne mener, at der har været en aftale i Jordrup om, at i tilfælde af brændevinsinkvisition skulle der møde mindst en af hvert sted for at modstå forretningen. Smeden har stået med en stor stav over skulderen ved Peder Lassens led og sagt, at han ville slå den i panden, som vovede sig ind. Da kontrollørerne gik til sognefogeden, fulgte han med, lukkede døren i for dem og viste dem hen til en anden dør. Det samme gentog sig, da de ville ind i Anders Lauridsens bryggers. (se 12/5)

312:

Se fol. 311. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 14/4

17/3. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 12/5

17/3. Jørgen Mathiasen af Tiufkær ctr. Gertrud Pedersdatter af Ågård, som skal påhøre, at han ved ed fralægger sig hendes beskyldning om at være fader til hendes barn. Ved det første retsmøde har hendes sagfører advaret derimod, idet hun selv dels ville føre vidner på sit anstændige levned, og dels ville aflægge ed på, at hun ikke havde haft legemlig omgang med andre end Jørgen Mathiasen. Et vidne kan idag endda fortælle, at hun nærmest har været nødet dertil, når han har haft hende med på enlige steder, hvor det ikke var ret let at råbe om hjælp. Men hun får ikke lov til at aflægge sigtelsesed. Derimod aflægger Jørgen Mathiasen sin benægtelsesed og får tingsvidne.

1767 - 7. april:

312b:

24/3. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 14/4

24/3. Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. 5/5

10/3. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 5/5

24/3. Sag ctr. Jørgen Christensen af Gelballe og Lars Rasmussen af Vranderup, som har kautioneret for Niels Jensen i Gelballe i krybskytterisagen. 5/5

24/2. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 19/5

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

24/3. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. en del beboere i Hjarup. 28/4

Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes vedr. arv. 28/4

313:

10/3. Dom: Hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønder i Almind for restance. De skal betale.

10/3. Dom: Hofjægermester Bachman ctr. Herman Kaltoft og hans søn Hans Hermansen i Store Velling for skovhugst. Sønnen har tilstået at have hugget 2 risbøge i Bachmans enemærke Ravenhage og solgt dem i Fredericia. Han skal betale efter skovforordningen og 5 rdl. i sagsomkostninger. Han har hævdet, at det skete uden faderens vidende. Denne frikendes, da der ikke er bevist andet.

1767 - 14. april:

31/3. Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Malene Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. 26/5

31/3. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 28/4

Laurids Jensen, Niels Rasmussen, Samuel Samuelsen, Jens ... , Niels Hansen og Peder Jensen af Lilballe ctr. smeden Johan Bochwalt ang. dennes afskedigelse. Udsat til 28/4, men ikke set igen. Opsigelsen var sket, mens Lilballe lodsejere var forsamlet i Laurids Jensens gård en måned før jul. Smeden skulle flytte til næste Voldborg dag (i maj). Det var Laurids Jensen, der gav ham opsigelsen, og spørgsmålene til vidnerne går bl.a. på, om de øvrige tilstedeværende lydeligt protesterede mod eller bifaldt opsigelsen. Smedens påstand er, at opsigelsen er ulovlig, siden hans løn fra sognet som helhed består i kornsæd, og han kan ikke forlade de 2 1/2 tønde rug, som han har udsået. Hvis han kan blive et år, så er han villig til at forlade smedehuset og tilbagelevere smedejorden sådan, som han modtog den.

314:

31/3. Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen (Borre mølle) ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged. 5/5

31/3. Mads Pagh i Viuf ctr. Johan West i Viuf ang. arv. 28/4

7/4. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 28/4

Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 28/4

31/3. Magister Borch i Grejs for sin bonde Anders Jensen Grarup ctr. Mads Thygensen i Pjedsted. Sagen blev udsat til 5/5, men er ikke set igen. Søgsmålet har drejet sig om vold. Vidnerne kan godt bekræfte, at der har fundet et slagsmål sted, men ikke at det var Mads Thygesen, der havde overfaldet Anders Jensen. Denne havde derimod en aften været ude at drikke brændevin. Da han var kommet hjem til Mads Thygesens gård, hvor han for tiden havde tærskearbejde, fandt han på at bede om at få sin løn udbetalt. Han fik det og blev af den grund så vred på sin husbond, at han gik løs på ham. Sent om aftenen kom Anders Jensen til sognefoged Peder Rasmussen for at blive synet, og da denne gjorde opmærksom på, at folk allerede var gået i seng, lod han sig nøje med et syn ved sognefogeden selv og hans karl. De kunne godt se lidt blod i ansigtet og på en finger og nogle hudafskrabninger; men de så bl.a. ikke et ophovnet øje, der ifølge sagsøgeren stod i fare for at blive blindt. Sognefogeden kunne fortælle, at Anders Jensen havde tærsket på forskellige gårde i sognet, og at han kaldte sig enten Anders Grarup, Anders Østergaard eller Anders Lundfod. (Det er nok den samme Anders Jensen, som magister Borch starter en ny sag for den 19/5)

316:

Peder Høeg af Højen Stubberup ctr. Thomas Nielsen, hvis formynder er Niels Madsen i Tiufkær. 19/5

Forvalter From af Frederiksnåde ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 28/4

316b:

1767 - 28. april:

14/4. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 5/5

14/4. Mads Pagh i Viuf ctr. Johan West i Viuf ang. arv. 12/5

14/4. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 12/5

Jep Larsen af Ødsted ctr. Marcus Madsen på Skovdrupgård ang. nogle stude. Opsynsmændene Hans Pedersen Juhl og Hans Johansen i Seest aflægger vidnesbyrd om deres attest vedr. kvægsygen. Tingsvidne.

317:

14/4. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 5/5

7/4. Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes vedr. arv. 12/5

14/4. Forvalter From af Frederiksnåde ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 19/5

317b:

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

7/4. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. en del beboere i Hjarup. 12/5

24/3. Dom: Kommerceråd og postmester Jens Riis ctr. Anders Joensen på Nygård for gæld på 1800 rdl. Han havde bedt om udsættelse, idet han var i færd med at sælge gården, men har ikke betalt. Det skal han.

1767 - 5. maj:

28/4. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 12/5

7/4. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 19/5

14/4. Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen (Borre mølle) ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged. 19/5

28/4 (tingbogen viser 14 dage tilbage). Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 19/5

Læst forordning af 27/4-67 ang. den frihed i handelen, som frihavnene St. Thomas og St. Jan indtil videre er blevet forundt.

7/4. Dom: Sagen ctr. Niels Jensen i Gelballe for krybskytteri samt ctr. hans forlovere Jørgen Christensen af Gelballe og Lars Rasmussen af Vranderup. Niels Jensen er blevet pågrebet med en ladt bøsse i Gelballe skov, og han har tilstået, at han ville skyde en hare, men har også erklæret, at han aldrig har skudt noget vildt. Anklageren har krævet ham dømt til at betale 50 rdl. Men da han kun har gået med en bøsse med det forsæt at skyde en hare, men ikke har skudt, så skal han bøde 25 rdl. til den kgl. kasse samt sagsomkostninger. Hans to kautionister skal stå inde for hans tilstedeværelse, indtil han har betalt. Hvis han rømmer, skal de selv betale.

318:

7/4. Dom: Nis Pedersen af Vamdrup mølle ctr. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup for usandfærdigt påsagn. Niels Lauridsen har udfærdiget og underskrevet en attest, iflg. hvilken Nis Pedersen skal have sagt, at de Vamdrup mænd har slået i mølledammen som tyve og skælme. Han nægter at have beskyldt Nis Pedersen, men tilstår dog, at han på forlangende af sin sjælesørger, der havde spurgt, om Nis Pedersen havde sagt noget usømmeligt, har tilkendegivet, hvad han vidste derom. Han kan ikke bevise attestens rigtighed. - Dens fornærmelige beskyldninger bør anses som usagt og uskrevet, så at den ikke kan komme til Nis Pedersens æres forklejnelse. Niels Lauridsen skal betale til Anst herreds kasse 2 rdl. og lige så meget til justitskassen samt sagsomkostninger.

1767 - 12. maj:

Michel Keller fra Fredericia fremlyste en hoppe 1. gang.

Hans Nissen i Egtved ctr. Morten Nielsen ibidem. 26/5

318b:

28/4. Mads Pagh i Viuf ctr. Johan West i Viuf ang. arv. 23/6

28/4. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 26/5

31/3. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 7/7

5/5. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 19/5

28/4. Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes vedr. arv. 2/6

(Se 31/3). Niels Jensen Smed i Jordrup ctr. Jørgen Mortensen i Kolding, Peder Steffensen Vorbasse i Gamst, Hans Paabye samt grænsekontrollørerne Vorbasse i Gamst og Reichart i Glibstrup for urigtigt vidnesbyrd i tingsvidne af 17/3. 26/5

Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 26/5

319:

Niels Knudsen og Peder Mikkelsen af Gelballe ctr. samtlige lodsejere i Vranderup ang. et stykke jord. 26/5

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

28/4. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. en del beboere i Hjarup. 2/6

1767 - 19. maj:

319b:

12/5. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 16/6

5/5. Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru af Ø. Vamdrup. 30/6

5/5. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 26/5

14/4. Peder Høeg af Højen Stubberup ctr. Thomas Nielsen, hvis formynder er Niels Madsen i Tiufkær. Sagen udsat til 2/6, men ikke set igen.

Hr. magister Borch i Grejs for sin bonde Anders Jensen ctr. Peder og Henrik Orluf (Orlev?). 2/6

5/5. Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen (Borre mølle) ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged (kammerråd Richters folk). 2/6

320:

7/4. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 30/6

28/4. Forvalter From af Frederiksnåde ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 2/6

1767 - 26. maj:

12/5. Niels Knudsen og Peder Mikkelsen af Gelballe ctr. samtlige lodsejere i Vranderup ang. et stykke jord. 16/6

12/5. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 2/6

320b:

19/5. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 16/6

12/5. Niels Jensen Smed i Jordrup ctr. Jørgen Mortensen i Kolding, Peder Steffensen Vorbasse i Gamst, Hans Paabye samt grænsekontrollørerne Vorbasse i Gamst og Reichart i Glibstrup for urigtigt vidnesbyrd i tingsvidne af 17/3. - Tingsvidne. - Han får bevidnet, at han overhovedet ikke har haft nogen stav over skulderen, langt mindre truet nogen med at slå nogen. Han var ganske rigtigt fulgt med inkvisitørerne til sognefoged Anders Larsens gård. Her havde de ikke kunnet finde vej fra forstuen. Han havde vist dem den rigtige dør ind til stuen.

321:

12/5. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 16/6

12/5. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 30/6

14/4. Dom: Ole Nielsen af Øster Gesten ctr. Niels Tullesen og Malene Niels Olesens enke ibidem vedr. skovhugst. - Ole Nielsen havde sagsøgt de øvrige 5 medgrander i Øster Gesten, fordi de imod hans forbud skulle have hugget træ i hans skovskifte. Men han har ikke bevist, at det var hans særskilte ejendom. Han har haft en ryttergård i fæste, som ikke var matrikuleret for skovskyld. Ved auktionen over ryttergodset i foråret 1765 blev Øster Gesten tilslået sognemændende. Det havde Ole Nielsen ikke været med til, og bagefter stod det til ham, om han ville indtræde i det køb, som hans medgrander havde gjort, ligesom det stod til dem, om de ville have ham med. De kom til enighed ved en kontrakt i 1765. I den trykte specifikation, som hele ryttergodset er solgt efter, er der 3 skp. 2 album skov under eet til hele byen, og i skøderne er der tildelt hver lodsejer en sjettepart deraf. Følgelig tilkommer også hver af dem en sjettepart af skoven, og den ene tilkommer en lige så god del som den anden. Alligevel vil Ole Nielsen have den første part af skoven for sig selv alene og kræver den indgåede kontrakt kuldkastet under det påskud, at han er blevet tvunget til at indgå kontrakten, og at den omtvistede skovpart altid har hørt hans gård til. Tre af de sagsøgte har forliget sig med Ole Nielsen, men Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Tullesen holder sig til deres skøder og til kontrakten og påstår, at de alle skal have en lige god part i skoven. Det er de i deres gode ret til. Denne ret tilkendes dem altså i dommen. - Sagen blev anlagt den 18/2-66 og er blevet ført med mange udflugter, ubeviste beskyldninger og uanstændige talemåder til 19/4-67, hvorved de saggivne, der bor 3 mil fra tinget, er blevet nødet til mange besværlige rejser og store omkostninger, og der findes intet i det, som sagsøgeren har anført, der kan vise, at han har haft anden årsag til denne proces end trættekærhed. Han skal give de to sagsøgte 25 rdl. og for den lovstridige sag bøde 2 rdl. til Anst herreds fattigkasse og lige så meget til justitskassen.

321b:

1767 - 2. juni:

Læst plakat af 21/5-67 om told og konsumption af alle friske frugter.

26/5. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 16/6

Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 23/6

Smeden Iver Jensen af Vester Vamdrup aflægger ed ang. 60 stk. høleer, som han vil indføre i Jylland. De er alle blevet fremstillet af ham og hans folk i Vester Vamdrup.

322:

19/5. Hr. magister Borch i Grejs for sin bonde Anders Jensen af Lundfod i Brande sogn ctr. Peder og Henrik Orluf (Orlev?). Anders Jensen beskrives af modpartens sagfører som en person, der som en anden landstryger rejser rundt i landet bl.a. for at rejse kiv og trætte. De to brødre Orlev er sagsøgt for at have givet ham nogle meget alvorlige hug med en hirschfænger i hoved og på skuldre. Da han sad og spiste på den gård i Stubberup, hvor han arbejdede, kom brødrene ind og spurgte, om det var ham, der havde skåret præstens plag i Starup. Det bekræftede han, hvorpå de kaldte ham en tyv, der havde stjålet brødet fra dem, og spurgte, hvordan han vovede at gå ind i deres håndtering. Han foreslog, de skulle sagsøge ham, hvis de mente, han havde gjort noget forkert, og så bad han madmor om at hente nogle folk fra byen, men der kom ingen, for de var allesammen væk. Brødrene ville se hans skæretøj. Han foregav at ville hente det i udhuset, men forsøgte at stikke af, da han kom ud. Brødrene forfulgte ham, den ene til fods og den anden til hest. Den ene havde en hirschfænger. Da Anders Jensen kom tilbage, havde han sårene. Madmor sendte bud efter Peder Høj i Stubberup, som kom og forbandt ham. - Det var Christen Hansen (Skræder) fra Jelling møllested, der førte sagen for Anders Jensen. Da han havde hørt nogle af vidnerne, erklærede han sig tilfreds og bad om at få tingsvidne beskrevet, hvorefter han forlod retten uden at tilkendegive, om han frafaldt de øvrige vidner eller stadig ønskede at høre dem.

323:

19/5. Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen (Borre mølle) ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged (kammerråd Richters folk). 16/6

Hans Nielsen i Vejlby ctr. Hans Sørensen i Trelde ang. gæld. 16/6

323b:

Svend Pedersen af Vamdrup mølle ctr. hr. Friis i Hjarup. 23/6

324b:

19/5. Forvalter From af Frederiksnåde ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 14/7

12/5. Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes vedr. arv. 23/6

325:

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

12/5. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. en del beboere i Hjarup. 23/6

325b:

Iver Buchs fradøde gård i Dollerup lovbudt 1. gang.

1767 - 16. juni:

326:

19/5. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 7/7

26/5. Niels Knudsen og Peder Mikkelsen af Gelballe ctr. samtlige lodsejere i Vranderup ang. et stykke jord. 7/7

2/6. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 14/7

2/6. Hans Nielsen i Vejlby ctr. Hans Sørensen i Trelde ang. gæld. 7/7

326b:

2/6. Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen (Borre mølle) ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged (kammerråd Richters folk). 7/7

26/5. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 30/6

26/5. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 30/6

Iver Buchs fradøde gård i Dollerup lovbudt 2. gang.

327:

1767 - 23. juni:

Sag ctr. den for tyveri arresterede Jens Hansen Wilhelm. 7/7

328:

2/6. Svend Pedersen af Vamdrup mølle ctr. hr. Friis i Hjarup. 30/6

328b:

Hans Christensen, Peder Andersen, Mads Andersen og Jørgen Nielsen af Gilbjerg ctr. kolonisterne i Frederiksnåde eller forvalter From ang. Sønder Gilbjerg kær. 30/6

329:

2/6. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 7/7

2/6. Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes vedr. arv. 7/7

Arvingerne efter Iver Buch af Dollerup: Søren Haars hustru Mette Madsdatter af Viuf, Mads Paghs hustru Else Marie Madsdatter af Viuf, og Laurids Buch på Grundet lovbød 3. gang Iver Buchs fradøde gård i Dollerup. Laurits Mikkelsen Viuf og hustru Mete Madsdatter Pagh begærede skøde.

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

2/6. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. en del beboere i Hjarup. 14/7

12/5. Dom: Mads Pagh i Viuf for sine myndlinge Sidsel og Mette Rasmusdatter ctr. deres stedfar Johan West i Viuf, der vægrer sig ved at give ham den forlangte sikkerhed for deres indehavende fædrende arv. - Ifølge skiftebrev efter Rasmus Nielsen af Viuf var der tillagt de to døtre hver 156 rdl. 3 mk. 4 sk. plus det, som deres moder Susanne Jørgensdatter har forbedret deres arv med. Pengene skulle indestå, til børnene blev 18 år. ... Hendes nuværende mand Johan West vil have arven kendt ugyldig, 1) fordi den skal være imod lovens 5-4-8 og -9, 2) fordi Susanne Jørgensdatter i sin enkestand skal have forringet boet stærkt. - Boets formue var ved skiftet opgjort til 2504 rdl. 4 mk 1 sk. Moderens forbedring af døtrenes arvelodder var så stor, at der skulle tilfalde dem ialt 2200 rdl., så at der kun blev 304 rdl. 4 mk. tilbage til hende selv. Det er en usædvanlig stor gave, men moderen har dog forbeholdt sig selv så meget, som kun tilfalder få enker af hendes stand ved skifte. De lovartikler, som Johan West har anført, passer altså ikke på dette tilfælde, og hvad han har anført om boets forringelse, har han ikke bevist. Hans hustrus løfte bør holdes efter lovens 5-1-1. - Johan West bør svare hver af Mads Paghs myndlinge 420 rdl. Derimod bør Mads Pagh lade sig nøje med den 1. prioritet, der er nævnt i skiftebrevet, hvilken dog bør gives ham ved ordentlig panteforskrivning ifølg. forordning af 23/6-1719.

329b:

1767 - 30. juni:

23/6. Hans Christensen, Peder Andersen, Mads Andersen og Jørgen Nielsen af Gilbjerg ctr. kolonisterne i Frederiksnåde eller forvalter From ang. Sønder Gilbjerg kær, som kolonisterne har villet tilegne sig. Synsmænd har set på kæret og erklærer, at det vel må være det, som er tillagt byen i landmålingen under navnet Gilbjerg bys søndermark.

19/5. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 4/8

16/6. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 28/7

16/6. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 7/7

330b:

23/6. Svend Pedersen af Vamdrup mølle ctr. hr. Friis i Hjarup. 14/7

Hans Pedersen i Sønder Vilstrup anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

331:

26/5. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. Sagen skulle have været pådømt idag, men den er begæret udsat til 11/8

Hofjægermester Bachman har ved sin fuldmængtig Johannes Seest stævnet Jep Knurborg i Lille Velling, fordi der ved ransagning i hans smedebælge er fundet noget bleget hørgarn, som var bortkommet fra Hans Koed ibidem. Jep Knurborg havde ved ransagningen nægtet ethvert kendskab til hørgarnet og påstået, at det måtte være lagt der af en fjende, der ville styrte ham i fortræd. Ifølge lovens 6-17-18 aflægger han ed på, at det ikke er ham, der har lagt garnet i bælgene, og heller ikke ved, hvem der har gjort det. Tingsvidne.

331b:

Hans Christensen i Kragelund fremlyser hest 1. gang.

19/5. Dom: Rådmand Hans Paabye ctr. Niels Mortensen og hustru Grete i Øster Vamdrup for ulovlig brændevinshandel og modstand. Ved inkvisitionen blev hustruen antruffet med brændevinstøj over ilden i fuld gang. Hans Paabye ville have bemægtiget sig brændevinstøjet, men blev forhindret af hende og andre, som tog det fra ham. Det er bevist, at hun har solgt brændevin. Efter lovens 1-24-29 skal de, der griber til modværge, når de søges ved nam eller indførsel, bøde 60 lod sølv. Ifølge nogle forordninger skal de, der yder modstand ved inkvisition om ulovlig brændevinshandel, undgælde med fæstningsarbejde, og den, hos hvem utilladeligt brændevinstøj findes, bøde 6 rdl. og redskabet gøres ubrugeligt, og de, der holder nogen slags ulovlig kro, skal bøde 20 rdl. - Niels Mortensen bør inden 15 dage bringe det hos hende fundne brændevinstøj til retten, for at det kan gøres ubrugeligt, eller betale til kongen sit faldsmål med 13 1/2 rdl. For sin modstand skal hun betale 20 rdl. til den kgl. kasse og til hr. Paabye 10 rdl., for brændevinstøjet 6 rdl., for brændevinssalget 20 rdl. og i sagsomkostninger 6 rdl.

332:

1767 - 7. juli:

23/6. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. Han er undveget fra fængslet. 28/7

16/6. Mølleren Peder Christensen af Skovmøllen (Borre mølle) ctr. Jes Gundersen og Anders Skovfoged (kammerråd Richters folk). Udsat til 4/8, men ikke set igen.

16/6. Niels Knudsen og Peder Mikkelsen af Gelballe ctr. samtlige lodsejere i Vranderup ang. et stykke jord. Tingsvidne.

30/6. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 21/7

332b:

16/6. Hans Nielsen i Vejlby ctr. Hans Sørensen i Trelde ang. gæld. 14/7

Peder Hansen og Søren Hansen i Kolding ctr. Niels Nielsen i Borlev for gæld. 18/8

12/5. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. Opsat til 4/8, men er først set igen 24/11

23/6. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 21/7

16/6. Hans Linnet ctr. grænsekontrollør Vorbasse for gæld. 18/8

333:

23/6. Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes, Anders Pedersens enke af Seest, vedr. arv. 18/8

Hest fremlyst 2. gang.

Læst forordning af 8/6-67 om, at det i loven for lejermål anordnede åbenbare skriftemål herefter skal være ophævet.

Læst plakat ang. konsumption på te.

1767 - 14. juli:

16/6. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 25/8

333b:

Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 28/7

7/7. Hans Nielsen i Vejlby ctr. Hans Sørensen i Trelde ang. gæld. Forlig.

334:

30/6. Svend Pedersen af Vamdrup mølle ctr. hr. Friis i Hjarup. For denne ret afsluttes sagen idag med et tingsvidne, efter at Svend Pedersen har ført en række vidner på, hvordan hr. Friis har udført sin præstelige pligt ved mølleren Nis Pedersens sygdom og død. (Nis Pedersen har fornylig ført proces mod præsten). Under sin sygdom havde Nis Pedersen ladet sende bud til præsten for at få nadveren. Præsten tog Jørgen Wind og Anders Skoleholder i Vester Vamdrup med sig som vidner (de har vistnok status som præstemedhjælpere). Hos den syge havde han stampet frem og tilbage over gulvet, mens han talte med ham. "Der har I frugten af Eders opførsel!". Om han fortrød sin synd? - Ja. - Om han ville stå åbenbart skrifte? - Nej. - Så tog præsten kalk og disk og ville være gået igen. Men Nis Pedersens søster sagde til ham: "I kommer ikke som en præst, men som en, der vil bestorme huset." Præsten viste hende ud. På et spørgsmål fra en af den andre svarede han, at det var for Nis Pedersens brændevinspimpdrikkens skyld, at han skulle stå åbenbart skrifte. Så viste han alle ud undtagen sine egne to vidner. Kort efter døde Nis Pedersen, og da Svend Pedersen kom for at bestille jordpåkastelse, havde præsten sagt, at Svend kunne komme med liget, hvilken prædikedag han ville, men der blev ikke kastet jord på liget før efter prædikenen og det uden klang og sang (ellers plejede man at holde jordpåkastelsen inden prædikenen (gudstjenesten), hvis man da ikke var kommet for sent med kisten). Han havde også sagt, at hvis Nis Pedersen havde levet, ville han ikke være kommet til alters, fordi han ikke havde villet holde op med sin pimpdrikken, og fordi han havde haft et kvindfolk i huset uden skudsmål.

334b:

Svend Pedersen af Vamdrup mølle ctr. hr. Friis i Hjarup.4/8.

336:

Hans Junghans sættedommer i følgende sag:

23/6. Hans Paabye af Kolding og grænsekontrollørerne Vorbasse og Reichart ctr. en del beboere i Hjarup. Sagen slutter idag med, at der bliver beskrevet et tingsvidne. Oprindeligt var det primært Anders Jepsen og Nicolai Skræder (også kaldet Godske), der var stævnet. Hjarups beboere havde bedt om en sættedommer i sagen, og det var fordi birkedommer Sonnin selv havde været med til den brændevinsinkvisition, som det handler om. Hans Paabye har forsøgt at bevise, at der er blevet ydet modstand mod inkvisitionen, og at inkvisitørerne var blevet forfulgt ud af byen af en flok, der slog dem med sten eller kæppe, men det har været svært. Den 24/3 afhørtes Jens Poulsen af Hjarup. Birkedommeren havde bedt om, at han og sognefoged Christen Buch ville være vidner til, hvad der passerede, men han havde ikke set noget. Han havde nok hørt, at der blev oplæst en forordning i sognefogedens hus, men huskede ikke indholdet. Mikkel Christensen, et andet af de lokale vidner, havde nok set, at der var en flok unge mennesker, men ikke at disse gjorde noget usømmeligt. Den 12/5 skulle man have afhørt nogle af de vidner, som inkvisitørerne selv havde medbragt fra Kolding, men de var ikke mødt, for de skulle til borgerparade i anledning af det kongelige besøg, og af samme grund kunne sognefoged Christen Buch ikke være der, for han var med i kongerejsen. Den 2/6 kunne sognefogeden vidne. Han havde set Hans Mikkelsens tjenestedreng slippe en sten, da birkedommeren talte til ham. Havde også set nogle drenge kaste med sten, men han vidste ikke hvorfor de gjorde det. De to vidner fra Kolding, Hans Jepsen og Hans Basse, kunne derimod fortælle, at de havde hørt Jes Vaabens enke sige til inkvisitørerne, "at der nok skulle komme dem, der skulle følge dem af byen". Da forordningen blev læst op i sognefogedens hus, var der en del til stede. Nogle havde sagt, at de mente sig berettigede til at brænde brændevin, efter at de havde købt sig selv. Andre mente, at forordningen var forældet, fordi den konge, der havde givet den, var død. Ved afhøringen idag kunne Claus Jepsen Smed af Kolding fortælle, at der ikke blev fundet brændevinsredskaber undtagen hos en skræder, hvis navn han ikke huskede. Hos ham observerede de noget, der godt kunne ligne mæskning. Og her havde han hørt en mand, der vist hed Anders Jessen, råbe på gården, da skolebørnene kom ud fra skolen, men han kunne ikke forstå, hvad manden sagde. Der samlede sig også andre folk, og der var nogle, der kastede med jord og sten.

336b:

Hans Christensen i Kragelund fremlyser hest 3. gang.

2/6. Dom: Forvalter From af Frederiksnåde ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld på 18. rdl. Han skal betale.

1767 - 21. juli:

337:

7/7. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 4/8

Jep Andersen og myndling Karen Andersdatter af Nyborg Barakker ctr. Anders Joensen, nu opholdende sig i Starup, ang. arv. 1/9

Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. Jep Griis i Børup ang. skovhugst. 1/9

337b:

7/7. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 4/8

338:

Læst oberstløjtnant de Falsens plakat om landmilitssession.

1767 - 28. juli:

7/7. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. Han er blevet anholdt igen efter nye tyverier. 11/8

Niels Hansen af Store Anst fremstiller en hoppe, som blev frastjålet ham ifjor. Han fået den igen i Husum hos Købmand Hans Pedersen, der havde købt den på Varde marked. Han fører vidner på, at hoppen er hans.

Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde i tingsvidnesag ctr. Kammerråd Richter. 4/8

338b:

14/7. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 11/8

339b:

Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 11/8

340:

30/6. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 4/8

340b:

Præsten hr. Hagelund af Verst ctr. Niels Christensen og Christen Nielsen i Husted. 11/8

Læst rentekammerets skrivelse af 6/6-67 til amtmanden ang. justitskassens bøder.

1767 - 4. august:

Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. 18/8

21/7. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. Udsat til 18/8, men kommer igen allerede 11/8

28/7. Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem om aftægt. 15/9

28/7. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde i tingsvidnesag ctr. Kammerråd Richter. 18/8

341b:

30/6 (Tingbogen viser 6 uger tilbage). Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 15/9

14/7. Svend Pedersen af Vamdrup mølle ctr. hr. Friis i Hjarup. Svend Pedersen har ført vidner på, at præsten har hindret ham i at komme til alters under forskellige påskud og bl.a. med henvisning til, at Svend Pedersen førte proces imod ham. Tingsvidne.

21/7. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 18/8

1767 - 11. august:

342:

28/7. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. 25/8

28/7. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 25/8

28/7. Præsten hr. Hagelund af Verst ctr. Niels Christensen og Christen Nielsen i Husted. 25/8

342b:

28/7. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 25/8

4/8. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 1/9

30/6. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 8/9

1767 - 18. august:

4/8. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 1/9

4/8. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde i tingsvidnesag ctr. Kammerråd Richter. 25/8

7/7. Grænsekontrollør Jens Andersen ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes, Anders Pedersens enke af Seest, vedr. arv. 15/9

4/8. Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. 8/9

343:

7/7. Dom: Hans Linnet i Kolding ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst for gæld på 162 rdl. 5 mk. 8 sk. Hans Linnet har fremlagt to regninger, og Vorbasse har tilstået, at Linnet har foretaget det, som regningerne omtaler, undtagen 5. post i første regning, men indvender derimod, dog uden bevis, dels at Linnet har beregnet sig for meget derfor, og dels, at de fleste poster er ham uvedkommende, siden det drejer sig om toldsager, hvilke tolderen eller hans fuldmægtige, Linnet, har pligt til at udføre for intet. Hertil henregner han også en post ang. en overlast, der er sket Søren Hansen, som er Vorbasses karl. Dernæst har Vorbasse fremlagt en kontraregning på 100 rdl. 1 mk. 8 sk., som Linnet på 9 rdl. nær aldeles modsiger. Linnet har fået bekræftet, at det ikke er tolderens eller hans fuldmægtiges pligt at udføre toldsager for grænsekontrollørerne. Vorbasse har ikke modsagt det af Linnet fremførte, og han har ikke bevist sin regnings rigtighed, ejheller påpeget nogen urimelighed i Linnets regninger. - Altså skal Vorbasse betale de to regninger efter en afkortning på 9 rdl.

7/7. Dom: Peder Hansen og Søren Hansen i Kolding ctr. Niels Nielsen i Borlev for gæld. på 100 slettedaler. Dem skal han betale.

1767 - 25. august:

11/8. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. 8/9

Generalmajor Lütichou og kaptajn Benfeldt, begge i Fredericia, ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg ang. samme gårds kirke- og kongetiende. 1/9

343b:

14/7. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 8/9

11/8. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 1/9

18/8. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde i tingsvidnesag ctr. Kammerråd Richter. 1/9

345:

11/8. Præsten hr. Hagelund af Verst ctr. Niels Christensen og Christen Nielsen i Husted. 8/9

11/8. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 8/9

Lars Thuesen fra Erritsø ctr. Jens Jepsen for gæld. 6/10

Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Lars Nissen af Holsted m.fl. om Lars Nissens eller hans far Nis Pedersens transport af kreaturer over toldskellet. Tingsvidne.

346:

1767 - 1. september:

21/7. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. Jep Griis i Børup ang. skovhugst. 6/10

346b:

25/8 (tingbogen viser 14 dage tilbage). Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 6/10

348:

25/8. Generalmajor Lütichou og kaptajn Benfeldt, begge i Fredericia, ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberg ang. samme gårds kirke- og kongetiende. 22/9

348b:

25/8. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde i tingsvidnesag ctr. Kammerråd Richter. Tingsvidne.

Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ang. noget under Erritsø sogn matrikuleret hartkorn. 22/9

18/8. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 6/10

11/8. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 15/9

349:

21/7. Dom: Jep Andersen og myndling, søsteren Karen Andersdatter af Nyborg Barakker ctr. Anders Joensen i Starup ang. arv. Han har tilstået en panteforskrivning på 100 slettedaler, men beklaget, at han ikke var i stand til at betale. Det skal han.

1767 - 8. september:

25/8. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. 22/9

25/8. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 22/9

25/8. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 22/9

18/8. Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. 6/10

25/8. Præsten hr. Hagelund af Verst ctr. Niels Christensen og Christen Nielsen i Husted. 20/10

11/8. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. Kontrastævning. 6/10

349b:

Hans Hansen Møller af Stovstrup ctr. Jørgen Sørensen. Sagen udsat til 22/9, men er ikke set igen.

Læst forordning af 21/8 ang. landmilitsen samt aflevering af rekrutter til de gevorbene regimenter.

1767 - 15. september:

1/9. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 6/10

18/8. Grænsekontrollør Jens Andersen af Lintrup ctr. svigermoderen Bodil Marie Ottes, Anders Pedersens enke af Seest. Sagen frafaldes indtil videre. Jens Andersen har optrådt på vegne af sin hustru Dorthea Christine Andersdatter og svogeren Casten Andersen. Iflg. et skiftebrev skulle der være tilagt hustruen 100 rdl. Desuden har enken lånt 62 rdl. til betaling af skovhaven Bøgvad have.

Læst rentekammerets plakat af 27/8 om auktion over Skanderborg slot m.m.

4/8. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 27/10

Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 30/9

350b:

4/8. Dom: Henning Jochumsen og hans kone i Andkær ctr. Thomas Sørensen ibidem, fordi han ikke vil betale Henning Jochumsens hustru den aftægt, som han har lovet ifølge aftægtskontrakt. Denne blev indgået i 1763 og året efter forelagt ryttersessionen. Thomas Sørensen har anført, at han ikke er i stand til at holde kontrakten, fordi han på ryttergodsauktionen har købt den gård, hvoraf aftægten er lovet, så dyrt, at han næppe kan betale renterne af købesummen; at gården er solgt til ham fri og ubehæftet for deslige byrder; at sagsøgerens hustru er frisk og stærk og ikke behøver aftægt; at hun og hendes mand liderligt øder aftægten m.v. - Men da han ikke har bevist noget af det, som han har anført, så kendes for ret, at skønt aftægten ikke anses som en byrde, der hæfter på gården, hvilket kontrakten heller ikke siger noget om, så bør han dog efter lovens 5-1-1 og -2 efterkomme, hvad han ved kontrakten har lovet. Eller også skal han bevise, at gården, hvoraf aftægten er lovet, nu findes i de omstændigheder, at det udlovede deraf ej kan svares. I så fald står det Henning Jochumsen frit for efter Thomas Sørensens tilbud herom igen at tiltræde gården imod at tilbagebetale de penge, som han fik til minde for gårdens afståelse. Føres et sådant bevis ikke inden 5 måneder efter denne doms afsigelse, så bør Thomas Sørensen uden videre henstand svare den udlovede aftægt.

351:

1767 - 22. september:

8/9. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. 6/10

1/9. Generalmajor Lütichou og kaptajn Benfeldt og oberauditør Seidelin i Fredericia, ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberggård ang. samme gårds kirke- og kongetiende. 13/10

351b:

1/9. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. kammerråd Richter i Fredericia ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 6/10

8/9. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 3/11

8/9. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 6/10

1767 - 30. september:

15/9. Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 27/10

352:

1767 - 6. oktober:

22/9. Sag ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. 13/10

22/9. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. kammerråd Richter i Fredericia ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 3/11

1/9. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 27/10

22/9. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 13/10

1/9. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. Jep Griis i Børup ang. skovhugst. 3/11

8/9. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 20/10

353:

1/9. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 20/10

15/9. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 13/10

8/9. Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. 27/10

Hr. Son.... af Fredericia ctr. Jens Nielsen Møller af Skærbæk. 20/10

Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 20/10

353b:

Peder Pedersen af Herslev Højrup ctr. Jens Spedsberg ibidem. 20/10

354:

25/8. Dom: Peder og Lars Thuesen fra Erritsø ctr. Jens Jepsen for gæld. - Han skal betale.

1767 - 13. oktober:

22/9. Generalmajor Lütichou og kaptajn Benfeldt og oberauditør Seidelin i Fredericia, ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberggård ang. samme gårds kirke- og kongetiende. 24/11

6/10. Dom i sagen ctr. hestetyven Jens Hansen Wilhelm. Efter at dommeren har stillet delinkventen nogle spørgsmål, oplæser han dommen, som findes indført fol. 354b. Wilhelm ønsker ikke at appellere dommen til højesteret.

6/10. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 3/11

354b:

6/10. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 27/10

Læst rentekammerets plakat af 10/10 om ny auktion over en del af det gods, der blev solgt ved auktionen i 1765.

(Se fol. 354). Dom i sagen, som justitsråd de Lichtenberg har anlagt ctr. Jens Hansen Wilhelm i Koldinghus fængsel for heste- og andet tyveri. - Anders Pedersen af Høllund har eftersøgt en ham frastjålet hoppe og fundet den hos Christen Evertsen (?) i Tønder, som havde købt den af indvånere der. Wilhelm har tilstået at have stjålet den nær ved en kobbermølle, som Høllund mark støder op til. I en bondegård nærved har han taget et hestedækken med grime, som Jep Nielsen af Amnitsbøl har vedkendt sig. Efter at han var blevet arresteret i Tønder, har adskillige folk klaget over, at de var blevet bestjålet. Der blev så fundet hos ham en del ting, som var stjålet i Møgeltønder, Højer og Nørre Løgum. - Den 6/7 undveg han fra fængslet og stjal så noget fra Thomas Jespersen i Skodborg. Han blev pågrebet med tyvekosterne og igen fængslet. Han er tre gange tidligere straffet for tyveri: 1. gang med at løbe stigrem i Odense, 2. gang efter overrettens resolution med fængsel på vand og brød i 6 uger og med at stå 3 dage i halsjern i Haderslev, 3. gang i Fredericia, hvor han var dømt til galgen, men efter kgl. resolution blev dømt til fæstningsarbejde og landsforvisning. - De tyvekoster, som er blevet fundet, er blevet vurderet til 49 rel. 76 sk og leveret tilbage til ejermændene. Det, som ikke er fundet igen, er blevet vurderet til 18 rdl. 64 sk. - Han er mistænkt for yderligere tyverier, men en efterforskning heraf findes ufornøden, da den blot vil belaste amtskassen, idet delinkventen aldeles intet ejer. - Han har begået en hel del af tyverierne ved at opbryde vinduer. Efter forordningen af 4/3-1690 bør han miste sit liv i galgen, og efter lovens 6-17-39 have sin hovedlod forbrudt, betale igæld 18 rdl. 64 sk og tvigæld 136 rdl. 88 sk. samt erstatte de af hans misgerninger forvoldte omkostninger. Dem udreder Koldinghus amt, så vidt han ikke selv kan. Skarpretteren nyder for at eksekvere dommen 10 rdl., hvis det sker. - Meddomsmænd: Simon Andersen, Bunde Hansen, Kort Andersen, Friderik Vagt, Jacob Møller, Søren Munk, Peder Christensen og Rasmus Rasmussen. (Det er tingmændene). I begyndelsen af sagen har Wilhelm oplyst, at han er født på Mors (i Wiberg sogn ??), men opdraget i Hygum sogn ved Harreyb fra sit 16. år, idet han blev overladt til Anders Madsen, der handlede med heste. Var soldat i mange år. Er nu omkring de 70, har en kone i Tønder, ingen børn. Har ernæret sig ved at købe kniplinger omkring Højer og sælge dem i Jylland

355:

1767 - 20. oktober:

6/10. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 3/11

355b:

Apoteker Eilschou ctr. Seest bønder. 27/10

6/10. Peder Pedersen af Herslev Højrup ctr. Jens Spedsberg ibidem. 3/11

356:

6/10. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 3/11

Sr. Mathias Christian Bundgaard af Sommersted ctr.Christen Katbøl ang. gæld. 1/12

6/10. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 10/11

6/10. Hr. Sondorff (?) af Fredericia ctr. Jens Nielsen Møller af Skærbæk. Sagen udsat til 3/11, men ikke set igen.

Læst forordning om kornskatten for 1768.

8/9. Dom: Præsten Iver Hagelund af Verst ctr. Niels Christensen og Christen Nielsen i Husted, som skal have noget præstegården tilhørende eng i brug. Der fattes ifølge tingsvidne præstegården 1/2 læs hø, som uden beboernes skade kunne tages fra Tagkærhale (?). Præsten påstår de to bønder tilkendt at afstå et stykke svarende til 1/2 læs hø samt betale sagens omkostninger. De har ikke anført noget imod tingsvidnets rigtighed. De skal inden 6 måneder aflevere fra deres del af Tagkærhale til den tilgrænsende Pisselbæk, der tilhører præstegården, så meget, som svarer til 1/2 læs mosefoder iflg. landmålingen.

356b:

1767 - 27. oktober:

6/10. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 24/11

6/10. Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. 17/11

13/10. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 10/11

20/10. Apoteker Eilschou ctr. Seest bønder. 10/11

30/9. Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 10/11

15/9. Kammerråd Richter ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 8/12

1767 - 3. november:

22/9. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere (ved Jørgen Jepsen og Jens Hansen). 17/11

357:

6/10. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. kammerråd Richter i Fredericia og nogle bønder i Kongsted og Erritsø ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 24/11

6/10. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. Jep Griis i Børup ang. skovhugst. 1/12

20/10. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 17/11

Jep Sørensen Buch af Gelballe ctr. nogle mænd ibidem for ulovlig pantning. 17/11

357b:

20/10. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 17/11

13/10. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 17/11

358:

20/10. Peder Pedersen af Herslev Højrup ctr. Jens Spedsberg ibidem. Forlig. Gensidige beskyldninger skal være døde og magtesløse.

Laurits Knudsen i Vinding ctr. Morten Mathiasen i Svinholt. 17/11

Grænsekontrollør Stephan Vorbasse af Gamst ctr. grænsekontrollørerne Jens Andersen af Lintrup og Andreas Areit (?). 17/11

358b:

Alexander Jensen i Trøllund ctr. Christen Hjortlund ibidem. 17/11

1767 - 10. november:

20/10. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 17/11

Mads .....sen i Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling. Sagen udsat til 24/11, men der er den ikke fundet.

27/10. Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 1/12

27/10. Apoteker Eilschou ctr. Seest bønder. 22/12

359:

27/10. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 8/12

Frederik Mortensen og Sakarias Jensen i Børup og deres hustruer Rebekka og Anne Dorthea Jepsdatter samt disses moder Karen Jensdatter har ved tingsvidne af 20/1 (se der) bevist, at de er arvinger til den afdøde matros Niels Jepsen af Gudsø. Hans dødsbo er under skifteretten i København. De tinglyser, at de har givet sr. Niels Jensen Grøn i Christianshavn fuldmagt til at antage sig deres sag ved skifteretten.

Samtlige lodsejere i Gelballe ctr. Vranderup bys lodsejere ang et markskel. 24/11

360:

1767 - 17. november:

Læst plakat om højesteret.

3/11. Jep Sørensen Buch af Gelballe ctr. nogle mænd ibidem for ulovlig pantning. Udsat til 1/12, hvor sagen ikke er set. Den pådømmes 22/12

3/11. Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Herslev af Skærbæk og Peder Høg af Taulov Nebel ang. noget kirkejord. 22/12

3/11. Alexander Jensen i Trøllund ctr. Christen Hjortlund ibidem. 1/12

361:

3/11. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 8/12

3/11. Laurits Knudsen i Vinding ctr. Morten Mathiasen i Svinholt. Frafaldet.

3/11. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 8/12

362:

10/11. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 8/12

27/10. Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. 8/12

3/11. Grænsekontrollør Stephan Vorbasse af Gamst ctr. grænsekontrollørerne Jens Andersen af Lintrup og Andreas Areit (?). Vorbasse kan ikke få en sagfører og lader sagen afslutte med et tingsvidne.

Læst plakat af 9/11 ang. rekrutter.

(3/11. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. Sagen er ikke set idag, men den kommer igen 1/12)

1767 - 24. november:

10/11. Samtlige lodsejere i Gelballe ctr. Vranderup bys lodsejere ang. et markskel. Tingsvidne.

362b:

27/10. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 8/12

363b:

7/7. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 15/12

13/10. Generalmajor Lütichou og kaptajn Benfeldt og oberauditør Seidelin i Fredericia ctr. oberstløjtnant de Falsen på Henneberggård ang. samme gårds kirke- og kongetiende. Sagen udsat til 15/12, men ikke set igen før 19/1, hvor det må være samme sag, der fortsætter.

3/11. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. (kammerråd Richter i Fredericia og nogle bønder i Kongsted og Erritsø) tiendeejerne ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 8/12

Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 15/12

364:

Søren Madsen og Mads Sørensen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem. 15/12

Niels Pedersen i Ødsted lovbød sin gård 1. gang.

1767 - 1. december:

3/11. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 15/12

364b:

Jep Madsen i Sønder Stenderup ctr. Iver Knudsen i Nørre Bjert ang. gæld. 12/1-1768

10/11. Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 22/12

365:

17/11. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 8/12

17/11. Alexander Jensen i Trøllund ctr. Christen Hjortlund ibidem. 8/12

Knud Jessen af Skanderup ctr. Hans Laugesen ibidem. 15/12

365b:

Læst plakat af 30/10 angående, hvorledes der skal forholdes med indkassering af stervboers midler.

20/10. Dom: Sr. Mathias Christian Boegaard af Sommersted ctr. Christen Katbøl ang. gæld på 30 rdl. - Han skal betale.

1767 - 8. december:

10/11. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 12/1

366:

1/12. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. 19/1

24/11. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 12/1

17/11. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 22/12

1/12. Alexander Jensen i Trøllund ctr. Christen Hjortlund ibidem. 22/12

17/11. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 22/12

17/11. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 19/1

366b:

Hans Christoffersen af Vorbasse gav til kende, at han var blevet stævnet af Morten Nielsen i Egtved for at aflægge vidnesbyrd i sagen mellem denne og Hans Nissen. Da han har erfaret, at der ingen vidner skal føres idag på grund af stævningens urigtighed, så beder han om at blive fri for at møde igen eller også at få betaling for sin rejse hertil.

17/11. Gertrud Pedersdatter i Nørre Bjert ctr. hendes mand Hans Sørensen. Udsat til 19/1, men er ikke set mere. Hun havde stævnet sin mand efter anmodning fra sin søsters mand Jørgen Jørgensen, og sagen skulle dreje sig om, at hendes nuværende mand skulle skylde sin stedsøn Ulrik Hansen 150 rdl.

Sr. Petter Terkelsen i Åbenrå ctr. Clemmen Jensen Møller i Stradvig (?) for gæld. 22/12

24/11. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. kammerråd Richter i Fredericia og nogle bønder i Kongsted og Erritsø ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 12/1

27/10. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jep Jensen og Jens Sørensen i Trelde. Udsat til 26/1, hvor sagen imidlertid ikke er set. Derimod forekommer en ny forhandling den 19/1

Peder Nielsen af Eltang fremlyser kvie 1. gang.

1767 - 15. december:

24/11. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. (kammerråd Richter i Fredericia og nogle bønder i Kongsted og Erritsø) tiendeejere ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 22/12

367:

24/11. Søren Madsen og Mads Sørensen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem. 12/1

24/11. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 19/1

24/11. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 26/1

Peder Nielsen af Eltang fremlyser kvie 2. gang.

1/12. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 22/12

1/12. Knud Jessen af Skanderup ctr. Hans Laugesen ibidem. 12/1

1767 - 22. december:

1/12. Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 19/1

367b:

10/11. Apoteker Eilschou ctr. Seest bønder. Forlig.

8/12. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 19/1

15/12. Kammerråd Lütichou og kaptajn Benfelt, begge i Fredericia, ctr. (kammerråd Richter i Fredericia og nogle bønder i Kongsted og Erritsø) tiendeejere ang. tiende af noget hartkorn i Erritsø sogn. 12/1

15/12. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 12/1

8/12. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 19/1

8/12. Alexander Jensen i Trøllund ctr. Christen Hjortlund ibidem. 19/1

8/12. Sr. Petter Terkelsen i Åbenrå ctr, Clemmen Jensen Møller i Stradvig (?) for gæld. 19/1

Læst forordning af 8/12 om udskrivning af rug.

Peder Nielsen af Eltang fremlyser kvie 3. gang.

17/11. Dom: Præsten Barthold Hoe i Taulov Nebel ctr. Ole Hansen og Niels Nielsen Herslev af Skærbæk (Peder Høg af Taulov Nebel er ikke nævnt) ang. noget kirkejord på Børup mark i Dunmose eng, som de uberettiget skal have brugt. Præsten ejer Taulov kirke, og da han beviser, at den pågældende jord tilhører kirken, skal Ole Hansen og Niels Herslev holde sig fra den under den straf, som loven sætter for dem, som befatter sig med fremmed mands gods. - Argumentationen er især foregået udfra landmålingsforretningen, og der er nævnt adskillige navne til identifikation af jordlodder.

368:

(17/11). Dom: Jep Sørensen Buch af Gelballe ctr. nogle mænd ibidem for ulovlig pantning. - Anders Hansen, Michel Jensen, Søren Andersen, Christen Jørgensen, Niels Poulsen, Anders Lauridsen, Gyde Jepsen og Morten Pedersen har ved sidste kornhøst ved pantning taget 2 tinfade og 6 tintallerkner fra ham imod hans vilje, og han vil havde dem dømt til at tilbagelevere tingene og betale sagsomkostningerne samt bøde for boran. Inden sagsanlæggelsen har han fået resolution fra øvrigheden, der havde befalet, at tingene blev tilbageleveret, men de har ikke adlydt. - De saggivne påstår, at pantningen har været ifølge deres videbrev. Men de har ikke bevist at have et lovligt videbrev, eller at Jep Buch har handlet imod det såkaldte videbrev, som de har fremlagt i retten. Dette er et uefterretligt papir, som ikke kan begrunde pantefrihed i henhold til lovens 3-13-31, hvorfor deres forseelse kunne anses for ran. Men foranførte påstand bør ikke komme dem til æres forklejnelse. Man kan ikke forlange, at ulovkyndige bønder så nøje kan vide, hvor vidt de må gå i slige ting, og deres forseelse kunne holdes for undskyldelig, dersom de straks havde rettet sig efter den høje øvrigheds resolution. Men da de ganske har tilsidesat samme, ladet sig søge til tinge og ikke overbevist sagsøgeren om nogetsomhelst ulovligt, så anses deres handling for en forsætlig misbrug af deres pantefrihed, der kunne forvolde megen ufred og uorden, dersom den blev gængs. De skal een for alle og alle for een inden 15 dage tilbagelevere pantet, betale sagsomkostninger med 6 rdl. og bøde til Anst herreds fattigkasse 8 rdl. og til justitskassen 5 rdl. Hvis pantet ikke er tilbageleveret inden 15 dage, skal de bøde endnu 8 rdl. til fattighassen.

1768

368b:

1768 - 12. januar:

Hans Albrecht Gotlob Sonnin, birkedommer, Mads Christensen Paabye, rådmand, by- og rådstue- samt birkeskriver. Tingmænd: Niels Basse i Tårup, i hans sted Kort Andersen, Søren Tygesen i Kongsted, i hans sted Friderich Vaagt, Niels Thomsen i Erritsø, i hans sted Jacob Møller, Niels Markussen i Bredstrup, i hans sted Simon Andersen, Hans Laugesen i Stovstrup, i hans sted Søren Munk, Søren Ougesen i Trelde, i hans sted Peder Christensen, Jens Pedersen i Gårslev, i hans sted Rasmus Rasmussen, Anders Didricsen i Pjedsted, i hans sted Bunde Hanen. De i stedet for de udmeldte tingmænd antagne er alle af Kolding og fik hver 1 rdl. for at betjene retten.

Læst forordning af 18/12-67 om afstraffelse af delinkventer, som uden foregående årsag alene for at gøre en ulykke og derved at miste livet ombringer andre.

Læst plakat af 4/12-67, at ingen slags lotterier eller såkaldte lykkespil må bruges.

Læst plakat af 22/12-67 ang. auktion over en del kgl. jordegods i Antvorskov rytterdistrikt.

22/12. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 26/1

(24/11). Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 19/1

8/12. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 26/1

369b:

15/12. Knud Jessen af Skanderup ctr. Hans Laugesen ibidem. Forlig. Tingsvidne. Sagen har drejet sig om en aftægtskontrakt for Knud Jessens og hans 5 søskendes forældre. Hans Laugesen går stort set ind på alle Knud Jessens krav, hvis punkter er nævnt i retsforhandlingen.

370:

15/12. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 9/2

8/12. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 9/2

8/12. Ejerne af Erritsø sogns konge- og kirketiende ctr. kammerråd Richter m.fl. 23/2

Amtmand Bülow ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 26/1

Hans Lassen af Follerup efterlyser hest 1. gang.

1/12. Dom: Jep Madsen i Sønder Stenderup ctr. Iver Knudsen i Nørre Bjert ang. gæld på 200 rdl. Han skal betale.

Læst kammerherre von Klingenberg i Haderslev hans plakat om licitation den 29/1 over Aller vandmølles forpagtning.

Sr. Tjørnelund på Røj fremlyser en hest 1. gang.

1768 - 19. januar:

8/12. Niels Knudsen og Jørgen Christensen af Vesterby ctr. hr. Knud Storms annexbonde Mads Olesen ibidem ang. Vesterby skov. Sagen har udviklet sig til at dreje sig om, hvorvidt skoven skal rebes påny. Knud Storm har sagsøgt de 8 synsmænd, der har erklæret, at det ikke skulle gøres. Dommen findes indskrevet på fol. 371b. Der tales om appel til højesteret.

370b:

22/12. Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. 1/3

Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 9/2

(8/12). Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. Ved en sag for Fredericia byret er Richter blevet frikendt for bøndernes søgsmål. Disse har imidlertid appelleret. 9/2

12/1. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 26/1

371:

15/12. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. Kontrastævning. 9/2

8/12. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 9/2

Oberstløjtnant og krigslandkommissær de Falsen ctr. Peder Christiansen i Borre mølle. 16/2

22/12. Von der Lieht i Vranderup ctr. Vranderup bys lodsejere. 1/3

Hans Madsen i Håstrup ctr. Iver Melkiorsen i Tiufkær. 9/2

Peder Andersen af Amnitsbøl ctr. Niels Jepsen ibidem. 9/2

22/12. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund ctr. Alexander Jensen ibidem. 16/2

22/12. Alexander Jensen i Trøllund ctr. Christen Hjortlund ibidem. 16/2

22/12. Sr. Peder Terkelsen (Frelsen ?) i Åbenrå ctr. Clemmen Jensen Møller i Stradvig (Strasvig ?) for gæld. 1/3

(Se fol. 370). Dom i den sag, som hr. Knud Storm har anlagt imod Jens Jensen og Poul Pedersen af Jerlev, Preben Hansen og Anders Pedersen af Høllund, Hans Pedersen Buch og Poul Prebensen af Nørre Vilstrup samt Christen Kyed og Jens Boesen af Højen Stubdrup, fordi de ikke har kendt Vesterby skov til reb. Af synsforretninger og tingsvidner er det klart, at de forrige selvejere har "tilholdt sig" skovens østerste, annexgården den vesterste og de forrige krontjenere den mellemste part. Men det er ikke bevist, at skoven er lovligt skiftet og forsynet med skel, og det er ikke klart, hvor vidt hver part strækker sig. De indstævnede 8 synsmænd har den 31/3-67 her ved retten svoret, at Vesterby annexgård er brøstholden i byens skov, men desuagtet har de givet deres edelige eragtning om, at de ikke understod sig i at kende skoven til reb, fordi de af de i sagen førte tingsvidner vist sluttede, at skoven forhen må have været lovligt skiftet. Men da samme deres slutning findes ubegrundet, og modparten heller ikke har bevist deres foregivende, at annexgårdens skov er forhugget, så tilsidesættes de 8 mænds omtvistede eragtning aldeles, og det kendes for ret, at Vesterby annexgård i byens skovs vestre ende bør have lige så god en part, som der med rette tilkommer den. Denne part bør tildeles dem ved reb, enten ved de indstævnede 8 mænd eller af andre udmeldte mænd, ligesom hr. Knud Storm finder det for godt. - Sagsøgeren har påstået synsmændende dømt til bøde og straf; men deres forseelse formodes at være begået af dem som ulovkyndige og uerfarne i slutningskunsten i deres enfoldighed, og da de ikke frivilligt har påtaget sig det, som de har forrettet, men var blevet det pålagt, og de heller ikke er blevet overbevist om nogen forsætlig ulempe, så frikendes de for denne tiltale, så meget mere som slige forretninger sjældent forefalder og det er vanskeligt for vedkommende just at træffe det retteste. (Se 31/1-69)

Hans Lassen af Follerup efterlyser plag 2. gang.

Sr. Tjørnelund på Røj fremlyser en hest 2. gang.

Søren Borlev af Bramdrup fremlyser en hest 1. gang.

1768 - 26. januar:

12/1. Amtmand Bülow ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 9/2

Peder Christensen og Anders Jensen af Bramdrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 9/2

372:

19/1. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 23/2

12/1. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 23/2

372b:

Andreas Gydesen i Ødsted ctr. Mads Jensen, som tjener på Vamdrupgård. 16/2

373:

Laurits Jensen af Bjert ctr. nogle Strandhuse folk. 16/2

Lars Jensen som lavværge for Else Davids ctr. Iver Knudsen om aftægt. 9/2

373b:

15/12. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. 23/2

12/1. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 9/2

Hans Lassen af Follerup efterlyser plag 3. gang.

Søren Borlev af Bramdrup fremlyser en hest 2. gang.

Sr. Tjørnelund på Røj fremlyser en hest 3. gang.

1768 - 9. februar:

12/1. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 23/2

19/1. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 16/2

19/1. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 1/3

19/1. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 1/3

374:

26/1. Lars Jensen som lavværge for Else Davids ctr. Iver Knudsen om aftægt. 1/3

Niels Thulesen og Niels Olesens enke Maline Sørensdatter af Gesten ctr. Ole Nielsen ibidem. 23/2

374b:

26/1. Peder Christensen og Anders Jensen af Bramdrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 8/3

19/1. Hans Madsen i Håstrup ctr. Iver Melkiorsen i Tiufkær. Udsat til 23/2, men er ikke set igen.

375:

19/1. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl. 1/3

375b:

12/1. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 8/3

26/1. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 16/2

19/1. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 22/2

Grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst (vistnok) ctr. prokurator Hans Linnet. Sagen udsat til 12/4, men er ikke set igen.

376:

Læst kapitelstaksten for 1767.

376b:

Læst amtmandens bekendtgørelse af 4/2 om, at ingen må jage i det distrikt, som er overladt ham selv til jagt.

Søren Borlev af Bramdrup fremlyser en hest 3. gang.

26/1. Dom: Amtmand Bülow ctr. Peder Poder i Bække for 32 rdl., der er skyldige renter af en obligation på 800 rdl. Dem skal han betale.

1768 - 16. februar:

19/1. Christen Pedersen Hjortlund af Trøllund og Alexander Jensen ibidem. Deres sager imod hinanden er blevet afgjort ved forlig. Det var begyndt med, at Christen Hjortlund anlagde sag mod Alexander Jensen og førte vidner på, at denne en nat i september var kommet ind i Christen Hjortlunds soveværelse og havde trukket dynen af ægteparret. Den sad han med hele natten. Hjortlunds kone var blevet syg og lod præsten komme til hjemmealtergang, men havde vist ikke ligefrem meldt Alexander Jensen til præsten som den, der ville være skyld i hendes eventuelle død. Der har også været andre konflikter. Dem belyser Alexander Jensen i sit stævnemål.

9/2. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 15/3

Niels Hansen i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Viuf. 1/3

377:

9/2. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. Kontrastævning. 1/3

377b:

26/1. Andreas Gydesen i Ødsted ctr. Mads Jensen, som tjener på Vamdrupgård. 23/2

19/1. Oberstløjtnant og krigslandkommissær de Falsen ctr. Peder Christiansen i Borre mølle. 8/3

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Anders Tygesen ang. skovhugst. Sagen er udsat til 15/3, men er ikke set igen.

378:

26/1. Laurits Jensen af Bjert ctr. nogle Strandhuse folk. 1/3

1768 - 23. februar:

26/1. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 15/3

9/2. Niels Thulesen og Niels Olesens enke Maline Sørensdatter af Gesten ctr. Ole Nielsen ibidem. 22/3

378b:

26/1. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. 22/3

9/2. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 1/3

Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Anders Kaalbæk (?) og hustru af Hafdrup. 8/3

9/2. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 15/3

16/2. Andreas Gydesen i Ødsted ctr. Mads Jensen, som tjener på Vamdrupgård. 29/3

26/1. Mads Jacobsen Boll (Buhl) af Skærup ctr. Hans Pedersen Smed i Velling vedr. gæld. Sagen udsat til 12/4, men ikke set igen.

379:

Kirsten Mathiasdatter af Skanderup ctr. Peder Rasmussen ibidem ang. underholdsbidrag. 8/3

Anders Hansen og Hans Jørgensen af Vester Gesten ctr. Hans Madsen ibidem ang. gæld. 8/3

12/1. Dom i sagen, som kammerherre og generalmajor von Lüthchou samt kaptajn Benfeldt i Fredericia og oberauditør Seidelin har anlagt mod kammerråd Richter i Fredericia formedelst urettelig oppebåren tiende og mod nogle bønderfolk i Erritsø og Kongsted formedelst urettelig ydet tiende af Kongsted mark. Richter har oppebåret tiende af nogle agre, som ligger på Konsted mark, men er matrikuleret under Erritsø sogn. Dette sogns konge- og kirketiende har sagsøgerne købt ved auktionen i 1765. Richter har svaret, at Kongsted tiende ikke er hans, men at han har den i kommission for justitsråd Lauson, men det har han ikke bevist. Han bør erstatte sagsøgerne den pågældende tiende efter uvildige mænds vurdering, betale deres sagsomkostninger samt betale 1 rdl. til justitskassen. - Bønderne: Niels Thomsens enke og Peder Andersen af Erritsø samt Anders Jacobsen og Niels Gade i Kongsted eragtes i uskyldighed at have ydet tienden til dem, som har oppebåret den øvrige tiende af Kongsted mark. De frikendes.

1768 - 1. marts:

379b:

9/2. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 22/3

9/2. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 22/3

9/2. Lars Jensen som lavværge for Else sl. David Johansens ctr. Iver Knudsen om aftægt. 22/3

16/2. Niels Hansen i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Viuf. 15/3

380:

16/2. Laurits Jensen af Bjert ctr. Mogens Nielsen i Strandhuse ang. fratagne gærdestave. Sagen udsat til 31/5, men er ikke set igen. Måske er den forspil til den sag, der snart starter ang. delingen af en skov.

9/2. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl ang. aftægt. 15/3

381:

16/2. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 22/3

381b:

Tolder Hertz ctr. Steffen Vorbasse i Gamst ang. told af opbragte stude. 15/3

23/2. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 15/3

Forstander Hadberg, Kolding hospital ang. restance. 29/3

382:

19/1. Dom: Peder Pedersen og Søren Johansen af Knudsbøl ctr. Ole Christensen og Niels Christensen ibidem ang. skovhugst. De har hugget risbøge i et skovskifte, som sagsøgerne mener er deres. Sagsøgerne har som bevis på deres adkomst til skovskiftet ført vidnerne Lars Jensen og Anders Jensen af Bjert samt Søren Olesen af Vester Nebel. De har samstemmende bevidnet, at de aldrig har hørt, at de saggivne har del i den pågældende skovpart, og at de aldrig har hørt andet, end at den har ligget til sagsøgernes gård. Sagsøgernes formænd har været dømt af sessionen til edsaflæggelse eller bøder vedr. denne skovpart. De saggivne har fremlagt en ekstrakt af den trykte specifikation, hvorefter ryttergodset er solgt. Den viser, at der ikke er matrikuleret skov til sagsøgernes gård, hvorimod der er 2 album skovskyld til de gårde, som de selv har købt. Sagsøgerne har herimod anført, at der kan være blevet fremelsket skov siden landmålingens tid, og at skov, der dengang var der, siden kan være helt forsvundet. - At sådant er muligt, derpå tvivler vel ingen, men det er ikke blevet bevist, at det forholder sig således med parternes steder. Og da de tre førnævnte vidnesbyrd ikke er så sikre, så frikendes de saggivne for tiltale.

19/1. Dom: Sr. Peder Frelsen i Åbenrå ctr. Clemmen Jensen Møller i Strasvig for gæld på 22 rdl. 6 sk. - Han skal betale.

19/1. Dom: Hofjægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård ctr. Vranderup bys lodsejere, fordi de har nægtet ham gærdsel, som han behøver til sin ejendom. Han mener at have ret dertil, dels fordi han har fået gærdsel af Vranderup mark i over 20 år, og dels fordi de saggivne skal have indgået en overenskomst om, at hvis byen blev højstbydende ved auktionen over ryttergodset 1765, så skulle alt blive ved den gamle skik, hvilket så vel også må gælde gærdselet.. - Det er rigtigt, at Vranderup beboere lige så vel som andre fæstere på ryttergodset tidligere fik udvist gærdsel efter skovforordningen og skovrullen. Men denne gamle skik er aldeles afskaffet med auktionen, og lige så lidt ret Vranderup lodsejere nu har til gærdsel på andre byers marker, lige så lidt har von der Lieth fanget hævd på gærdselhugst i Vranderup mark. Desuden er det blevet bevist, at han ikke nær har fået alt sit gærdsel fra Vranderup mark tidligere. De saggivne har fremlagt 3 fæstebreve af 1/7-1742, udstedt af daværende ryttersession. Iflg. det ene har von der Lieth efter kgl. resolution afstået en del af gårdens hartkorn, og det tilbageværende er beskrevet som 4 små indhegnede tofter til ialt godt 5 tdr. hartkorn. Von der Lieht har ikke bevist, at han har nogen rettighed herudover i de øvrige lodsejeres fælles mark, så disse frikendes for tiltale.

382b:

Læst plakat af 15/1 om, hvorledes man skal forholde sig med arv, der måtte tilfalde nogen, som er gået i slaveri.

Læst en ratifikation af 17/12-67 om en forlængelse af et kartel med Englands konge og Brunsvig-Lüneburgs fyrste.

Læst en indkaldelse i stervboet efter hr. Krabbe i Ødis fra herredsfoged ... i Haderslev.

1768 - 8. marts:

Sillio Frich af Kolding ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst for gæld. 22/3

383:

9/2. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 12/4

9/2. Peder Christensen og Anders Jensen af Bramdrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 29/3

23/2. Anders Hansen og Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. Hans Madsen ibidem. 12/4

23/2. Kirsten Mathiasdatter af Skanderup ctr. Peder Rasmussen ibidem ang. underholdsbidrag. 12/4

23/2. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Anders Kaalbech og hustru af Hafdrup. 29/3

383b:

16/2. Oberstløjtnant og krigslandkommissær de Falsen ctr. Peder Christiansen i Borre mølle. 22/3

Hans Lassen af Follerup fremlyser plag 2. gang.

1768 - 15. marts:

16/2. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 22/3

1/3. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl ang. aftægt. 29/3

384:

Thomas Nielsen af Skærbæk ctr. Jens Christensen ibidem ang. gærdselhugst. 29/3

384b:

23/2. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 29/3

23/2. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 22/3

385:

1/3. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 22/3

1/3. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. 29/3

Ludvig Knudsen Skomager i Jelling ctr. Peder Jensens hustru Maren Poulsdatter ibidem. Sagen udsat til 29/3, men ikke set igen.

1/3. Tolder Hertz ctr. Steffen Vorbasse i Gamst ang. told af opbragte stude. 29/3

385b:

Anders Jensen af Håstrup ctr. Iver Jensen ibidem for gæld. Sagen udsat til 22/3, men ikke set igen.

Hans Lassen af Follerup fremlyser plag 3. gang.

Læst herredsfoged Dauds (?) plakat af 10/3 om auktion over skovrider Wegers effekter.

1768 - 22. marts:

15/3. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 29/3

23/2. Hans Nissen i Egtved ctr. aftægtsmanden Morten Nielsen ibidem. Forlig. Sagen har drejet sig om aftægt. Sagen begyndte med, at Hans Nissen ville have Maren Lauridsdatter ind i 4 fag hus, som Morten Nielsen og hustru beboede udover de 7 fag, de skulle have ifølge aftægtskontrakten. De ville ikke afstå de fire fag.Det viser sig, at Hans Nissen har henholdt sig til en ny aftægtskontrakt, der skulle være blevet indgået på Egtved skole, og som skulle gå ud på, at Morten Nielsen skulle nøjes med den halve aftægt.

15/3. Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem. 3/5

386:

1/3. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 12/4

23/2. Niels Thulesen og Niels Olesens enke Maline Sørensdatter af Gesten ctr. Ole Nielsen ibidem. 12/4

386b:

1/3. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 19/4

1/3. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 19/4

387:

1/3. Lars Jensen som lavværge for Else sl. David Johansens ctr. Iver Knudsen om aftægt. Iver Knudsen har ikke betalt hende, hvad han skulle, og han har fået et par opsættelser i sagen for at søge forlig ved sr. Christian Lunds mellemkost. Johan Meden, der så er kommet ind som advokat for enken, har protesteret mod forhalingerne, fordi enken imens må savne sit underhold. Men idag meddeles der så et forlig, hvor det opregnes, hvad hun herefter kan få.

8/3. Sillio Frich af Kolding ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst for gæld. 3/5

8/3. Oberstløjtnant og krigslandkommissær de Falsen ctr. Peder Christiansen i Borre mølle. 3/5

387b:

15/3. Præsten hr. Hoe i Taulov Nebel ctr. provst Laurits Schade i Stadil (for Jep Griis i Børup) ang. skovhugst. 3/5

Hans Lassen af Follerup får den fremlyste plag vurderet.

1768 - 29. marts:

8/3. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Anders Kaalbech og hustru af Hafdrup. 10/5

15/3. Thomas Nielsen af Skærbæk ctr. Jens Christensen ibidem ang. gærdselhugst. 26/4

388:

8/3. Peder Christensen og Anders Jensen af Bramdrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 26/4

Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 19/4

15/3. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl ang. aftægt. 26/4

388b:

22/3. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 12/4

15/3. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 19/4

389:

15/3. Tolder Hertz ctr. Steffen Vorbasse og søn Peder Steffensen i Gamst ang. told af opbragte stude. 12/4

15/3. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. 12/4

23/2. Dom: Andreas Gydesen i Ødsted under Haderslevhus amt ctr. Mads Jensen, som tjener på Vamdrupgård, og som hører til et strølægd i Uhre under Koldinghus amt, fordi han har ladet sig fæste til sagsøgeren og taget fæstepenge, men ikke har indfundet sig i tjenesten. - Mads Jensen har fremlagt attest fra Uhre lodsejere, at det ikke er ham tilladt at tjene i Haderslevhus amt, og berettet, at han betimeligt har meldt sagsøgeren dette samt tilbageleveret fæstepengene. - Efter forordningen af 4/2-1733 må ingen bondekarl begive sig bort fra det gods eller lægd, hvortil han hører, og ingen antage ham, uden hans husbonds skriftlige tilladelse. Karlen anses altså i den henseende som umyndig, der ikke kan forpligte sig til at tjene uden for det lægd, han hører til; og sagsøgeren er som en, der har handlet med en umyndig, ubeføjet til den påstand, han har gjort mod ham, hvorfor karlen frikendes for sagsøgerens påstand. - Men karlen har forset sig deri, at han har bortfæstet sig uden vedkommendes tilladelse. Derfor dømmes han - sig selv og andre ligesindede til advarsel - til at bøde 10 mk. danske til Anst herreds fattigkasse, samt dommens fuldbyrdelse, hvis han lader det komme dertil.

1/3. Dom: Forstander Hadberg, Kolding hospital ctr. nogle (unavngivne) bønder ang. restance. De har tilstået deres gæld til Kolding hospital og skal betale, hvad de skylder.

1768 - 12. april:

29/3. Erritsø sogns tiendeejere ang. tiende af Henneberg. 17/5

389b:

29/3. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. 26/4

22/3. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 26/4

8/3. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 26/4

Læst forordning af 15/2 om, at General landets økonomi- og kommercekollegium og Det Vestindiske og Guineiske rente- samt General toldkammer er blevet slået sammen under navnet General toldkammer og kommercekollegium.

22/3. Niels Thulesen og Niels Olesens enke Maline Sørensdatter af Gesten ctr. Ole Nielsen ibidem. Parterne er blevet enige om at lade være med at hugge træ i den omtvistede skovpart, indtil den derom tidligere afsagte dom er blevet påkendt ved højesteret.

Kej Madsen af Herslev Højrup ctr. Søren Olesen i Store Velling ang. køb af ko. 26/4

29/3. Tolder Hertz ctr. Steffen Vorbasse og søn Peder Steffensen i Gamst ang. told af opbragte stude. 17/5

390:

Læst forordning af 12/2 ang. forhandling af silke og uldne varers forhandling på markederne.

8/3. Dom: Kirsten Mathiasdatter af Skanderup ctr. Peder Rasmussen ibidem ang. underholdsbidrag. Han har nægtet at give hende noget til deres sammen havende barns opdragelse. Pigebarnet, der hedder Anna Sophia, er døbt 22/11-1763 i Skanderup kirke. Efter forordningen af 14/10-63 skal Peder Rasmussen for hvert år siden forordningens dato, indtil barnet fylder sit 10. år, betale moderen 4 rdl., altså 16 rdl. Processens omkostninger skal han betale med 5 rdl. De næstfølgende 4 år skal han ved oktober måneds udgang betale hende 4 rdl.

8/3. Dom: Anders Hansen og Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. Hans Madsen ibidem for gæld på ialt 42 rdl. 24 sk. Han skal betale.

1768 - 19. april:

22/3. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 10/5

22/3. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 10/5

390b:

29/3. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 10/5

29/3. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 26/4

1768 - 26. april:

12/4. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 10/5

19/4. Søren Madsen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 10/5

12/4. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 3/5

12/4. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. 10/5

29/3. Peder Christensen og Anders Jensen af Bramdrup ctr. Jens Pedersen ibidem. Udsat til 17/5, men ikke set igen.

29/3. Thomas Nielsen af Skærbæk ctr. Jens Christensen ibidem ang. gærdselhugst. I kommission af rådmand Lorentzen af Fredericia fremlægges et skriftligt indlæg bilagt extrakt af landmålingsforretning. 31/5

29/3. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl ang. aftægt. 10/5

12/4. Kej Madsen af Herslev Højrup ctr. Søren Olesen i Store Velling ang. køb af ko. Der er ført vidner på, om koen har haft den grasserende kvægsyge. Tingsvidne.

Læst von Klingenberg i Haderslev hans plakat af 20/4 at Gielstoff skal på auktion til bortforpagtning.

1768 - 3. maj:

391:

22/3. Oberstløjtnant og krigslandkommissær de Falsen ctr. Peder Christiansen i Borre mølle. 17/5

26/4. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 17/5

Espen Hansen af Skanderup tages i ed som kvægopsynsmand i stedet for Mads Hansen sammesteds.

22/3. Dom: Knud Olesen i Herslev Højrup ctr. Lars Jensen ibidem, fordi han bruger et hus og noget jord, som tilhører sagsøgerens gård. - Knud Olesen har fået skøde på sin gård i 1766, og skønt han har påtegnet skødet en kontrakt af 1835 mellem hans formand Rudolph Christophersen og dennes broder Simon Christophersen om, at der af gården er overladt et hus og en del jord til brug for Simon Christoffersen og hans arvinger, så påstår han dog nu, at Simon Christophersens svigersøn Lars Jensen, der nu bebor huset og bruger jorden, er uberettiget dertil, både fordi kontrakten er ulovlig og fordi Lars Jensen er kontrakten uvedkommende.. - Heroverfor har Lars Jensen påstået, at da Rudolph Christoffersen og Knud Olesen var rytterbønder, var de selvejere, og sådanne havde lov til at overlade lige så vel en part som en hel gård; og desuden er kontrakten over 30 år gammel. - Lovens 3-12-1 siger udtrykkeligt, at een mand skal bruge hele gårdens eje, og ingen andre end arvingerne må bruge noget af gårdens tilliggende. - Kontrakten er aldrig blevet godkendt, hverken af kongen, der var gårdens herlighedsejer, eller af den høje øvrighed. Og den er allerede blevet kendt ugyldig ved 2 skrivelser fra kammerkollegiet til amthuset. Den må betragtes som ulovlig. - Det kendes for ret, at Lars Jensen til næste Voldermisse bør flytte fra huset og ikke befatte sig mere med jorden bortset fra, at han indavler grøden, som han beholder, dog uden at føre foder eller gøde fra stedet under straf af lovens 2-12-2 og 6-14-7, når Knud Olesen tilsiger ham derom i henhold til 3-13-3 inden Sct. Hansdag og betaler ham efter kontraktens 18. post 50 slettedaler så vel som beviselige omkostninger til forbedringer i by og i mark.

391b:

22/2. Dom i den sag, som hr. provst Laurits Schade i Stadil har ført imod hr. Barthold Hoe i Taulov for at tage sin bonde Jep Hansen Griis i Børup i forsvar. - Barthold Hoe har tiltalt Jep Hansen Griis, der har noget af præstens jord i fæste, for ulovlig omgang med noget i brug havende jord på Taulov Nebel mark, som Hoe, der ejer Taulov kirke, påstår tilhører kirken, hvilket han også har bevist. Provst Schades sagfører (rådmand Montagne af Ringkøbing) har vel udøst en del nærgående beskyldninger mod Hoe, men ikke gendrevet hans beviser, ejheller bevist, at Schade ejer jord på Taulov Nebel mark eller bygning til sit på Børup mark ejende hartkorn. - Det kendes for ret, at den omtvistede bygning er Schade uvedkommende og tilhører Taulov kirke. Schade skal betale 20 rdl. til Hoe i sagsomkostninger. Hans advokat skal for sine fornærmelige ord mod Hoe og sin lovstridige omgang betale 5 rdl. til justitskassen.

22/3. Dom: Sillio Frich af Kolding ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst for gæld iflg. panteforskrivning på 800 rdl. til sagsøgerens broders umyndige børn. Vorbasse skal betale.

1768 - 10. maj:

19/4 Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 17/5

19/4. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 31/5

392:

26/4. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. 31/5

26/4. Søren Madsen og Mads Sørensen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 17/5

26/4. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 31/5

19/4. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 31/5

26/4. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl. 17/5

Søren Nielsen af Gauerslund ctr. Niels Thomsen sammesteds ang. vold. 17/5

392b:

Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder om hoveri. 7/6

Søren Buch og Gyde Jensen af Lunderskov begærer udmeldt synsmænd ang. skellet mellem dem og deres naboer i Gelballe skov. 21/6

393:

Læst forordning af 15/4 ang. landvæsenets forbedring.

Læst forordning af 12/4 ang. silke og uldne varers forhandling på markederne.

Læst forordning af 8/4, at arvinger i stervboer må forundes beneficium inventarii.

Markmanden Materinsen i Højrup fremlyser en plag, som står hos Kej Madsen.

29/3. Dom: Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Anders Kaalbech og hustru af Hafdrup for ulovlig brændevinshandel. - Vorbasse har nogle gange været i deres hus og fundet brændevinstøj over ilden. Anders Kaalbech har indrømmet, at han undertiden har givet håndværksfolk brændevin mod betaling. Altså har han ikke blot fremstillet brændevin, men også solgt deraf. Så han er dobbelt straf skyldig. Han skal 1. eller 2. tingdag herefter indbringe sine ulovlige brændevinsredskaber til tinget, for at de kan gøres ubrugelige eller også bøde 10 rdl. til den kgl. kasse, medmindre han en af tingdagene aflægger sin ed på, at han har skilt sig af med redskaberne. For brændevinshandelen skal han bøde til Anst herredskasse og sagsøgeren hver 6 rdl. For unyttig trætte skal han bøde til justitskassen 5 rdl. Desuden skal han betale sagsøgerens sagsomkostninger med 5 rdl.

1767 - 17. maj:

3/5. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 31/5

Rådmand Richter ctr. Laurids Jensen og Jens Kunde i Strandhuse. 31/5

393b:

10/5. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 31/5

10/5. Søren Madsen og Mads Sørensen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 28/6

10/5. Søren Nielsen af Gauerslund ctr. Niels Thomsen sammesteds ang. vold. 31/5

394:

10/5. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl. 31/5

Henrik Nielsen og Peder Nielsen af Møsvrå ctr. oberauditør Seidelin i Stenderup. 7/6

394b:

3/5. Oberstløjtnant og krigslandkommissær de Falsen ctr. Peder Christiansen i Borre mølle. Udsat til 7/6, men ikke set igen.

10/5. Markmanden Materinsen i Højrup fremlyser en plag, som står hos Kej Madsen, 2. gang.

Læst forordning af 3/5 ang. forpagtning af brændevinsbrænderi på landet.

12/4. Dom: Kammerherre von Lüttichou, kaptajn de Benfeldt og oberauditør Seidelin ctr. oberstløjtnant de Falsen til Hønneberg ladegård, fordi han ikke har svaret dem (ejere af Erritsø sogns konge- og kirketiende) tiende af sin gård, men har påstået, at den er tiendefri. Begge parter har accepteret de trykte konditioner for ryttergodssalget som rettesnor, og her nævnes de 7 hovedgårde, der, når de sælges som hovedgårde med bøndergods tildelt, er skatte- og tiendefri, men når disse hovedgårdes "taxter" bortsælges separat, bliver de at anse for ukomplette hovedgårde. Der henvises til en dom af 30/5-1682. De Falsen skal herefter svare tiende af gården.

12/4. Dom: Tolder Hertz ctr. Steffen Vorbasse (og søn Peder Steffensen) i Gamst ang. toldpenge af 76 opbragte stude, ialt 183 rdl. 73 sk. - Han skal betale.

1768 - 25. maj:

395:

Amtmand Bülows fuldmægtig Johan v. Meden som inkassator i stervboet efter Johan Westes afdøde hustru i Viuf ctr. jøden Abraham Leiser i Fredericia. 7/6

1768 - 31. maj:

17/5. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 14/6

17/5. Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl. 28/6

17/5. Søren Nielsen af Gauerslund ctr. Niels Thomsen sammesteds ang. vold. 14/6

17/5. Rådmand Richter ctr. Laurids Jensen og Jens Kunde i Strandhuse. 14/6

10/5. Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. 28/6

395b:

17/5. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 7/6

10/5. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 21/6

10/5. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 21/6

26/4. Thomas Nielsen af Skærbæk ctr. Jens Christensen ibidem ang. gærdselhugst. De fremlægger et forlig, der skal indføres i skøde- og panteprotokollen.

Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 14/6

396:

10/5. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. 7/6

Niels Thomsen i Fredericia ctr. Peder Jensen i Erritsø for gæld. 14/6

Hr. Lauritz Satterup i Fredericia ctr. sin annexbonde i Erritsø Peder Jensen. 7/6

1768 - 7. juni:

31/5. Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høg med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter. 19/7

31/5. Hr. Lauritz Satterup i Fredericia ctr. sin annexbonde i Erritsø Peder Jensen for fæstes forbrydelse. 14/6

396b:

10/5. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder om hoveri. 28/6

398:

25/5. Amtmand Bülows fuldmægtig Johan v. Meden som inkassator i stervboet efter Johan Westes afdøde hustru i Viuf ctr. jøden Abraham Leiser i Fredericia. 14/6

Sr. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 21/6

398b:

17/5. Henrik Nielsen og Peder Nielsen af Møsvrå ctr. oberauditør Seidelin i Stenderup. Forlig. Seidelin vil overlade dem deres gårde på nærmere angivne betingelser.

31/5. Niels Hansen Viis og søn Søren i Andkær ctr. den såkaldte Anders Pedersen Biering, doktor i Smidstrup. Sagen ender idag med, at der bliver beskrevet et forlig. Den begyndte med, at der havde været indbrud hos justitsråd Michael Muhle på Hvilsbjerg. For at finde tyven havde han sendt bud efter doktoren Anders Pedersen Biering. Denne sendte bud efter Niels Hansen Viis. De skulle holde et sold imellem sig, doktoren nævnte forskellige navne, uden at der skete noget, men når han nævnte Niels Viis' og søns navn, gav det sig til at løbe omkring, hvorefter doktoren påstod, at Niels Viis og hans søn var tyvene. Det er for denne beskyldning, sagen er anlagt, og den ender med, at doktoren indleverer en skriftlig erklæring og lover at betale sagsøgerens sagsomkostninger. Det fremgår af sagen, at Michael Muhle undertiden benyttede sig af denne doktor.

Christen Pedersen, glarmester i Skærbæk, har stævnet Søren Madsen i Håstrup for at aflægge ed på, at han ikke er far til det barn, som afdøde Kirsten Sørensdatter har født. Denne var datter af Søren Madsen, og hun havde udlagt Christen Pedersen.

399:

Læst forordning af 14/5 om personlig afgift i stedet for told og konsumption på fremmed salt.

Læst amtmand von Klingenbergs plakat af 2/6 om forpagtning af Østergårds vandmølle.

1768 - 14. juni:

31/5. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. Udsat til 28/6, men kommer allerede igen 21/6

399b:

31/5. Rådmand Richter ctr. Laurids Jensen (Peder Lauridsen) og Jens Kunde i Strandhuse. 5/7

31/5. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 21/6

31/5. Søren Nielsen af Gauerslund ctr. Niels Thomsen sammesteds ang. vold. 28/6

Iver Jensen i Håstrup ctr. Anders Jensen for gæld. 12/7

400:

31/5. Niels Thomsen i Fredericia ctr. Peder Jensen i Erritsø for gæld. 28/6

Frederik Jørgensen i Glibstrup ctr. sr. Wickmann på Hundsholt for gæld. 28/6

Læst forordning af 14/5 om skat på kontribuerende hartkorn.

Læst forordn. af 14/5 om ekstrapåbud af gejstliges og verdsliges embedsindkomster.

7/6. Dom: Amtmand Bülows fuldmægtig Johan v. Meden som inkassator i stervboet efter Johan Westes afdøde hustru i Viuf ctr. jøden Abraham Leiser i Fredericia. Han har købt for 33 rdl., og dem skal han betale.

400b:

7/6. Dom: Hr. Lauritz Satterup i Fredericia ctr. sin annexbonde i Erritsø Peder Jensen for ulovligt forhold i gården, marken og skoven. Gården er ganske forfalden. Han har i år ikke besørget byg- og boghvedehøsten, og han har hugget en del træ i annexgårdens skov uden sin husbonds tilladelse. - Han har forbrudt sin gård og skal betale resterende landgilde med 8 mk. samt sagens omkostninger.

1768 - 21. juni:

14/6. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 5/7

14/6. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 28/6

31/5. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 19/7

31/5. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 19/7

7/6. Sr. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 12/7

401:

10/5. Søren Buch og Gyde Jensen af Lunderskov ctr. Gelballe mænd. 19/7

401b:

Læst reskript af 27/5 ang. transport af delinkventer.

Læst Geheimeconseillets ordre af 10/6 til stiftsbefalingsmanden vedr. ansøgninger om kgl. resolution.

Apoteker Christian Eilschou fremlyser en galt 1. gang.

1768 - 28. juni:

17/5. Søren Madsen og Mads Sørensen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 12/7

7/6. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder om hoveri. 26/7

14/6. Frederik Jørgensen i Glibstrup ctr. sr. Wickmann på Hundsholt for gæld. 12/7

Levin Struer og Niels Bang i Stovstrup begærer synsmænd til fællesskabets ophævelse. 12/7

402:

21/6. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 26/7

Amtmanden begærer synsmænd udmeldt til et syn ml. Lunderskov bymænd og mølleren på Rolles mølle. 12/7

Apoteker Christian Eilschou fremlyser en galt 2. gang.

31/5. Dom: Niels Christensen og Ole Christensen af Knudsbøl ctr. Søren Johansen ibidem ang. injurier i en tvist om skoven. Det er bevist, at han har skældt dem ud for tyve, æsler, slyngler og knægte. Han nægter at have villet skælde dem på ære, navn og rygte, men det gælder ikke efter lovens art. 21, pag. 111 og 112. Han har også hævdet, at han har sagt ordene til sine hunde (som ville gå i madkassen), men det har han ikke bevist. - Hans utilbørlige ord er et strafværdigt forhold af den slags, der let kan forårsage farlige slagsmål. Hvis han i tide havde indgivet sin erklæring om, at han ikke ved nogen grund til at skælde dem på ære, navn og rygte, og at han ikke ved andet om dem, end hvad ærligt og skikkeligt er, så kunne sagen sikkert have været bilagt med det samme, men en sådan erklæring er først indgivet den 26/4-68, hvorved han har forårsaget sagens forlængelse. Hans utilbørlige ord skal ikke komme Ole og Niels Christensen til deres æres forklejnelse. Han skal erstatte dem sagens omkostninger med 15 rdl. For sit uskikkelige forhold skal han bøde 5 rdl. til Anst herreds fattigkasse, og for sagens unyttige forlængelse 1 rdl. til justitskassen.

402b:

31/5. Dom: Peder Andersen af Rugsted (før Amnitsbøl) ctr. Niels Jepsen af Amnitsbøl for gæld. Peder Andersen har fremlagt 2 "foreninger" mellem dem, hvorefter Niels Jepsen skylder ham 208 slettedaler. Levin Struer har på Niels Jepsens vegne anført mange indvendinger, men da de ikke anses for andet end urimelige udflugter, så kendes for ret, at Niels Jepsen skal betale de 208 slettedaler med rente samt i procesomkostninger 10 rdl. For sin lovstridige omgang bøder han til justitskassen 1 rdl.

14/6. Dom: Niels Thomsen i Fredericia ctr. annexbonden Peder Jensen i Erritsø for gæld på 26 rdl. 4 mk. Han skal betale.

14/6. Dom: Søren Nielsen af Gauerslund ctr. Niels Thomsen sammesteds for nævehug. Han har givet Søren Nielsen en ørenfigen. Efter lovens art. 8 pag. 900 (6-7-8) og 4. art. pag 155 (1-24-4) skal han bøde til den kgl. kasse 6 rdl. og til sagsøgeren 3 rdl.

1768- 5. juli:

21/6. Laurids Jensen, Hans Olesen og andre lodsejere i Bjert ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert ang. et skovskifte. 26/7

403:

14/6. Rådmand Richter ctr. Laurids Jensen (Peder Lauridsen) og Jens Kunde i Strandhuse. 19/7

Mads Andersen af Gilbjerg og øvrige Gilbjerg mænd ctr. kolonisterne. Udsættes til næste tingdag. (2/8)

Læst rentekammerets plakat af 30/6 om takst på al slags salt.

Apoteker Christian Eilschou fremlyser en galt 3. gang.

Brev fra amtmanden, hvori han meddeler rentekammerets retningslinjer for skattefrihed i tilfælde af ildebrand.

403b:

1768 - 12. juli:

28/6. Søren Madsen (Hvid) og Mads Sørensen i Gauerslund ctr. Niels Thomsen ibidem ang. aftægtskontrakt. 19/7

21/6. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 19/7

14/6. Iver Jensen i Håstrup ctr. Anders Jensen for gæld. 2/8

28/6. Frederik Jørgensen i Glibstrup ctr. sr. Wickmann på Hundsholt for gæld. 9/8

28/6. Synsmænd afhjemler et syn ml. Lunderskov bymænd og mølleren på Rolles mølle, Poul Møller. 19/7

404:

28/6. Synsmænd afhjemler det af Levin Struer og Niels Bang i Stovstrup begærede syn ang. fællesskabets ophævelse. Memorial fra etatsråd de Hoffman. Tingsvidne.

Læst plakat af 3/7 om, at rekrutter, som årligt skal leveres til gevorbene regimenter, kan antages, skønt de er noget ældre end de fastsatte 30 år.

Læst rentekammerets konditioner af 27/6 ang. brændevinsbrænderiets forpagtning på landet iflg. forordn. af 3/5-68.

1768 - 19. juli:

21/6. Søren Buch og Gyde Jensen af Lunderskov ctr. Gelballe mænd. Det foretagne syn findes uforståeligt og uefterretteligt. Der anmodes om nyt syn i dommerens overværelse. 2/8

404b:

12/7. Sagen ml. Lunderskov bymænd og mølleren på Rolles mølle, Poul Møller. Tingsvidne.

Jens Hansen i Vester Gesten ctr. sin broder Peder Hansen i Gamst for gæld. 2/8

12/7. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 2/8

5/7. Rådmand Richter ctr. (Laurids Jensen) Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 26/7

406:

21/6. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 30/8

21/6. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 2/8

Læst plakat af 18/6 ang. norsk salt (?).

7/6. Dom: Anders Rasmussen af København ctr. Peder Hansen Høj (Høg) med svigerforældre i Taulov Nebel, Jens Poulsen og Bodil Larsdatter for gæld. Han har fremlagt en skrivelse af 1/1-62, hvori Peder Høj melder ham, at han har fået at vide af sin svoger, at prokurator Smit har inddrevet hans penge fra Christen Kohl, og at hans moster, Anders Rasmussens hustru, dertil på hans vegne har udlagt 25 rdl.. Peter Høj har bedt om, at hun eller hendes mand vil tage imod hans penge fra prokurator Smit, tage sig betalt deraf og dernæst melde Peder Høj, hvad han får til overs. Desuden har Anders Rasmussen fremlagt en revers af 11/8-52 med Peder Højs svigerforældres navn under, iflg. hvilken de skulle skylde Margrethe Anders Rasmussens 30 rdl. - Anders Rasmussen har påstået, at da Peder Høj nu har fået sine svigerforældres gård, skal han betale begge regninger, ialt 55 rdl. - Svigerforældrene har tilbudt deres ed på, at de ikke har underskrevet reversen. Peder Høj har anført, at hans svigerforældres eventuelle gæld er ham uvedkommende. - Lovens 6. art. pag. 669 (5-1-6) tillader enhver at befri sig med ed, hvis han ikke vil vedgå en underskrift. Så svigerforældrene kan befri sig ved at aflægge deres ed inden 8 uger. - Peder Højs skrivelse er en takkeskrivelse, hvori han beder sin moster om at tage de udlagte 25 rdl. ud af de 75 rdl., som hun har inddrevet for ham. Han har bedt dem om at meddele ham, hvor meget der blev til overs, og det kunne man vel ikke med lov og dom tvinge dem til at gøre. Men at efterlade brevet i 6 år og derefter lade ham stævne, det viser ikke sådan kærlighed, der kunne bevæge ham til nu at antage sin svogers beretning som sandhed og derefter at betale, hvilket han heller ikke ved lov og dom kan tvinges til, og da der ikke findes andet bevis på, at hans moster har udlagt de 25 rdl., eller at han bør betale sine svigerforældres gæld, så frikendes han for denne tiltale.

406b:

12/7. Dom: Mads Sørensen og Søren Madsen (Hvid) i Gauerslund ctr. Niels Thomsen sammesteds, fordi han ikke har svaret aftægt til førstnævnte. - Mads Sørensen har overladt sin fæstegård i Gauerslund til sin søn ved en aftægtskontrakt af 16/1-1675. Samme gård har Søren Madsen igen overdraget til Niels Thomsen, som den 3/2-1767 har forpligtet sig til at opfylde aftægtskontrakten. Dette nægter Niels Thomsen ikke, men alligevel har han under adskillige urimelige udflugter ikke alene hidtil vægret sig ved at opfylde kontrakten, men også opholdt sagen et halvt år. Det kendes for ret: 1) Han skal betale til Mads Sørensen iht. en i retten fremlagt regning med 27 rdl. 3 mk. 5 sk., erstatte ham sagsomkostningerne med 15 rdl. og bøde for sin lovstridige omgang 1 rdl. til justitskassen. 2) Herefter skal han ubrydeligt holde aftægtskontrakten under straf på 2 rdl. for hver gang, han befindes at misligholde den, til Holmans herreds fattigkasse. Retten fastsætter dernæst nogle terminer for ydelsen af forskellige aftægtsleverancer for at forebygge yderligere proces. - Til gengæld dømmes Mads Sørensen til at betale Niels Thomsen den halm, som han har ladet bortføre, og Søren Madsen til at meddele Niels Thomsen skøde på gården inden udgangen af august under straf af 2 rdl. for hver måned, der går derudover, samt til - under samme straf - at erstatte ham det, som han har bortført fra gården.

1768 - 26. juli:

Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle begærer 8 mænd udmeldt til at rebe Vinding skov. 9/8

407:

28/6. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder om hoveri. 2/8

19/7. Rådmand Richter ctr. (Laurids Jensen) Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 2/8

28/6. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 9/8

408b:

Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd ang. pantede tinfade. 2/8

Højesteretsprokurator Matthias Bruun ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 9/8

409:

Christen Pedersen og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 2/8

5/7. Dom i sagen, som (Laurids Jensen, Hans Olesen og andre) lodsejere i Bjert har anlagt ctr. Niels Jensen i Nørre Bjert for at få deres skov Hestholm ligeligt skiftet imellem sig. - Oprindeligt har lodsejerne vedtaget at få skoven udskiftet og fået forretningen foretaget af 2 uvildige mænd. Denne forretning var alle tilfredse med undtagen Niels Jensen, hvorfor man lod udmelde 4 mænd af retten til at foretage en ny udskiftningsforretning. Denne forretning synes at være blevet foretaget så ligeligt som muligt, men Niels Jensen har alligevel ved de fire mænds afhjemling af forretningen erklæret, at hans godkendelse af den var betinget af, at han fik tilbageleveret et pant, som de øvrige lodsejere havde taget fra ham på grund af to bøge, som han havde hugget. Det tilbud har de ikke taget imod, hvorefter han har rejst forskellige ubetydelige eller ubeviste indvendinger imod udskiftningsforretningen. - Sagsøgerne har hverken nægtet at have taget pantet eller vist, men hvad føje de har gjort det. - Inddelingsforretningen bør stå ved magt. Bekostningerne dertil bør udredes af samtlige lodsejere efter den part, enhver er blevet tildelt. Det pant, man har frataget Niels Jensen, skal ubeskadiget tilbageleveres.

409b:

1768 - 2. august:

26/7. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd ang. pantede tinfade. 9/8

5/7. Mads Andersen af Gilbjerg og øvrige Gilbjerg mænd ctr. kolonisterne. Der har været holdt syn over en bestemt eng: dens bevoksning egner sig ikke til foder. Tingsvidne.

Hans Buch af Rugsted ctr. Søren Møller, Vingsted mølle. Udsat til i eftermiddag. Se fol. 411

410:

19/7. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 23/8

26/7. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 9/8

410b:

19/7. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 16/8

411:

Se fol. 409b. Hans Buch af Rugsted ctr. Søren Møller, Vingsted mølle. 9/8

26/7. Christen Pedersen og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 9/8

411b:

26/7. Rådmand Richter ctr. (Laurids Jensen) Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 9/8

19/7. Jens Hansen i Vester Gesten ctr. sin broder Peder Hansen i Gamst for gæld. Sidstnævnte tilbyder en afdragsordning, og sagen udsættes til 23/8, men er ikke set igen.

12/7. Iver Jensen i Håstrup ctr. Anders Jensen for gæld. 9/8

Peder Jepsen i Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem for gæld. 17/8

Læst oberstløjtnant og krigs- og landkommissærens plakat af 29/7 om session.

Læst forordning af 9/7 ang. ny landmåling i Danmark.

1768 - 9. august:

26/7. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle har begæret 8 mænd udmeldt til at rebe Vinding skov. Sagen udsat, til høsten er forbi, men dommeren vil undersøge muligheden for forlig. Se 29/11

412:

2/8. Hans Buch af Rugsted ctr. Søren Møller, Vingsted mølle. 6/9

412b:

12/7. Frederik Jørgensen i Glibstrup ctr. sr. Wickmann på Hundsholt for gæld. 6/9

2/8. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 16/8

2/8. Rådmand Richter ctr. (Laurids Jensen) Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 16/8

2/8. Christen Pedersen Hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 16/8

413:

26/7 og 2/8. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd ang. pantede tinfade og græsning. Synsmænd udmeldes. 23/8

2/8. Iver Jensen i Håstrup ctr. Anders Jensen for gæld. 6/9

413b:

26/7. Højesteretsprokurator Matthias Bruun i København ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 6/9

Hans Hansen Møller af Stovstrup ctr. Ole Olesen Bøgvad af Erritsø for gæld. 23/8

414:

Læst generallandvæsenskollegiets intimation af 2/5 ang. landvæsenets forbedring.

1768 - 16. august:

9/8. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 23/8

9/8. Rådmand Richter ctr. (Laurids Jensen) Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 23/8

9/8. Christen Pedersen Hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen (Jensen), skovfoged i dyrehaven, for vold. 23/8

2/8. Peder Jepsen i Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem for gæld. 6/9

Thyge Pedersen Raun i Børup ctr. Rasmus Jensen ibidem ang. aftægt. 30/8

414b:

2/8. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 23/8

1768 - 23. august:

Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. 27/9

9/8. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd ang. pantede tinfade og græsning. 20/9

415:

2/8. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 13/9

16/8. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 6/9

16/8. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 20/9

415b:

9/8. Hans Hansen Møller af Stovstrup ctr. Ole Olesen Bøgvad af Erritsø for gæld. 6/9

16/8. Rådmand Richter ctr. (Laurids Jensen) Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 6/9

Hans Hansen af Vester Vamdrup skaffer tingsvidne ctr. sognefoged Anders Christensen i Ødis. Denne har købt en ko hos ham og har lovet 20 rdl., hvis koen ikke døde af kvægsygen inden 6 uger, men om så skete, ville han skaffe ham tingsvidne derpå og et af koens horn. Koen har gået sygdommen igennem.

416:

16/8. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 6/9.

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 6/9

416b:

1768 30. august:

19/7. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 27/9

16/8. Thyge Pedersen Raun i Børup ctr. Rasmus Jensen ibidem ang. aftægt. 13/9

1768 - 6. september:

9/8. Iver Jensen i Håstrup ctr. Anders Jensen for gæld. 20/9

417:

23/8. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 13/9

23/8. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 13/9

9/8. Højesteretsprokurator Matthias Bruun i København ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 20/9

9/8. Hans Buch af Rugsted ctr. Søren Møller, Vingsted mølle. Sidstnævnte tilbyder at afstå et kirkeboel, Knurborg, på nærmere angivne betingelser vedr. afståelsessum og årlig aftægt. Han får en advarsel fra dommeren for vidtløftig tilførsel til protokollen, og sagen udsættes til 20/9, men er ikke set igen.

418:

23/8. Hans Hansen Møller af Stovstrup ctr. Ole Olesen Bøgvad af Erritsø for gæld. 20/9

23/8. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 20/9

418b:

23/8. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 20/9

Der føres vidner på arveret efter Mads Hansen af Dons, der bortrejste som ungkarl til Amsterdam, hvor han blev hyret til fart på Østindien. Han var søn af Hans Jørgensen og Sophia Jespersdatter, som nu begge er døde. Adskillige navne er nævnt. Der gives fuldmagt til to mænd i Amsterdam til at tage vare på den afdødes efterladte ejendele.

419b:

16/8. Dom: Peder Jepsen i Gamst ctr. Søren Nielsen ibidem for gæld iflg. et bevis, hvorefter Søren Nielsen skylder 120 rdl. til sagsøgerens søn Jep Pedersen, at betale til denne eller hans formynder Anders Jepsen i Hjarup. Men da Jep Pedersen har en anden formynder, og Peder Jepsen ikke har bevist sin adkomst til pengene, der tilhører hans søn, så frikendes Søren Nielsen for tiltalen.

9/8. Dom: Frederik Jørgensen i Glibstrup ctr. sr. Wickmann på Hundsholt, fordi han ikke har efterkommet et hos ham gjort forbud. Frederik Jørgensen havde nedlagt forbud imod, at Wickmann af sin gæld til rådmand Hans Paabye betalte 56 rdl. Men Wickmann har fremlagt en kvittering af 24/5-68 fra Paabye. Sagsøgeren har ikke bevist, at den er urigtig, så Wickmann frikendes for tiltalen.

1768 - 13. september:

6/9. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 20/9

Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 27/9

420:

6/9. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 20/9

30/8. Thyge Pedersen Raun i Børup ctr. Rasmus Jensen ibidem ang. aftægt. Udsat til 27/9, men ikke set igen.

Andreas Roos på Bjerningroj i Haderslevhus amt ctr. Jens Viuf i Skanderup for gæld. 27/9

Læst plakat af 27/8 ang. oppebørselsmåden for den ved forordn. af 14/5-68 påbudte fjerdedel procent.

23/8. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jep Jensen og Jens Sørensen af Trelde. 27/9

1768 - 20. september:

23/8. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd ang. pantede tinfade og græsning. 4/10

13/9. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 11/10

420b:

13/9. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 27/9

6/9. Iver Jensen i Håstrup ctr. Anders Jensen for gæld. 4/10

421:

6/9. Højesteretsprokurator Matthias Bruun i København ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 27/9

Jep Pedersen af Vinding ctr. Peder Zakariasen og Andreas Jepsen ibidem for skovhugst. Udsat til 20/12, men ikke set igen.

421b:

6/9. Hans Hansen Møller af Stovstrup ctr. Ole Olesen Bøgvad af Erritsø for gæld. 11/10

23/8. Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst. 11/10

422:

6/9. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 27/9

6/9. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 27/9

1768 - 27. september:

20/9. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 11/10

422b:

23/8. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. 8 mænd afhjemler forretning. 4/10

423:

Søren Hansen i Trelde ang. hans gårds rettighed i Trelde skov. 4 mænd udmeldes. 4/10

423b:

13/9. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og (Jep Jensen og) Jens Sørensen af Trelde. Jep Jensen har afgjort sagen i mindelighed. 11/10

Steffen Jensen af Ejstrup ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup for gæld. Sagen udsættes til senere på dagen. Se fol. 424

13/9. Andreas Roos på Bjerningroj i Haderslevhus amt ctr. Jens Viuf i Skanderup for gæld. 25/10

20/9. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 11/10

20/9. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 11/10

Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 11/10

424:

13/9. Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 4/10

(Se 423b). Steffen Jensen af Ejstrup ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup for gæld. 25/10

Anders Jensen af Gejsing skaffer tingsvidne på arveret efter Morten Andersen Gejsing, der for 4 år siden er rejst til Holland og for nogle måneder siden er død som matros. Han var søn af Anders Jensen og hustru Maren Jensdatter. Fuldmagt til to mænd i Holland til at tage sig af den dødes efterladte ejendele.

20/9. Dom: Højesteretsprokurator Matthias Bruun i København ctr. Peder Poder i Bække for gæld. Peder Poder har i 1764 udgivet en forskrivning på 580 rdl. Der foreligger også et bevis på 7 rdl. 4 mk., som han skal betale på forlangende. Peder Poder har forsinket sagen uden at fremme den med andet end en seddel af 26/5-65, hvori Jens Nielsen melder om sagsøgerens bevis på 210 rdl., som Peder Poder skal have betalt til Matthias Bruun. Men da han ikke har bevist, at det drejer sig om afdrag på den fordring, han er stævnet for, så dømmes han til at betale 125 rdl. i rente og renters rente af gælden samt 7 rdl. 4 mk. Desuden får han en bøde på 2 rdl. til justitskassen for at opholde så klar en sag.

424b:

30/8. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 18/10

1768 - 4. oktober:

27/9. Søren Hansen i Trelde ang. hans gårds rettighed i Trelde skov. 18/10

425b: (Første side på filmrullen 30903)

20/9. Iver Jensen i Håstrup ctr. (Anders Jensen og) Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. 8/11

20/9. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 11/10

Fogeden ved Søndervang Niels Borck som lavværge for provstinde Schade ctr. præsten hr. Hoe i Taulov. Udsat til 25/10, men ikke set igen.

426: (Sidste side på filmrullen 30902)

27/9. Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 18/10

27/9. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. 18/10

1768 - 11. oktober:

426b:

27/9. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 25/10

27/9. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 25/10

27/9. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 25/10

20/9. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 25/10

27/9. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jens Sørensen af Trelde. 8/11

4/10 (Tingbogen viser 14 dage tilbage). Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 25/10

427b:

Borgeren Hans Feldbereder i Vejle ctr. Anders Lauritzen i Vindelev sogn. 8/11

27/9. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 25/10

Sr. Stephen Nissen Bruun fremlyser 2 stude.

20/9. Dom: Hans Hansen Møller af Stovstrup ctr. Ole Olesen Bøgvad af Erritsø for gæld på 13 rdl. 5 mk. - Han skal betale.

20/9. Dom: Albrecht Philip Fugl i Viborg ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse i Gamst, fordi denne har nægtet at fraflytte sin påboende fæstegård. - Fugl har bevist, at han har købt gården af kammerråd Richter i Fredercia. Han har før Sct. Hansdag 1767 ladet melde Vorbasse, at han som gårdens husbond, der ingen bopæl havde, ville besidde gården selv. Vorbasse har opholdt sagen uden at føre bevis på nogen rettighed. - Det kendes for ret, at han skal aflevere gården, svare til dens brøstfældighed, betale efterstående landgilde og anden skyld, erstatte sagens omkostninger og den skade, som Fugl har lidt ved, at Vorbasse ikke har afleveret gården i rette tid. Desuden idømmes han en bøde på 2 rdl. til justitskassen for sin lovstridige omgang i sagen.

428:

1768 - 18. oktober:

27/9. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. 29/11

4/10. Søren Hansen i Trelde ang. hans gårds rettighed i Trelde skov. Problemet synes opstået, fordi man for ca. 20 år siden ryddede en del skov og lagde jorden under plov. Dengang fik Søren Hansens formand Jens Jepsen sin andel i pløjeland og skov. Tingsvidne.

4/10. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. 8/11

Johan Mieke af Bastrup ctr. Søren Pedersen af Hafdrup for gæld på 10 rdl. Sagen opsat til 25/10, men ikke set igen.

4/10. Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 25/10

Læst rentekammerets skrivelse af 8/10 til oberst Diderich von der Schulenborg ang. jagtrettigheder i Hjarup, Lejrskov og Jordrup sogne.

428b:

1768 - 25. oktober:

11/10. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 22/11

11/10. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 8/11

429:

11/10. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 8/11

11/10. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 8/11

11/10. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 2/11

11/10. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 8/11

18/10. Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 8/11

27/9. Dom: Jens Steffensen (opr. var nævnt Steffen Jensen) af Ejstrup ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup for gæld på 114 rdl. 6 sk. Han skal betale.

27/9. Dom: Andreas Roos på Bjerningroj i Haderslevhus amt ctr. Jens Viuf i Skanderup for gæld på 45 rdl. - Han skal betale.

429b:

Læst amtmandens plakat af 3/10 ang. skatterug.

1768 - 2. november: (onsdag)

25/10. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 8/11

1768 - 8. november:

25/10. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. (Hans Linnet er beskikket til at være herredsfoged i Hammerum herred, hvorfor sagen for bønderne overtages af Carl Lindom, Snoghøj). 22/11

11/10. Sagen mellem kammerråd Richter af Fredericia og Jens Sørensen af Trelde. Richter vil ikke længere lade Carl Lindom føre sin sag, men kræver den afvist fra retten. Den udsættes til 20/12, men er ikke set igen.

430:

2/11. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 22/11

25/10. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 15/11

25/10. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 29/11

25/10. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. 29/11

25/10. Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 15/11

4/10 (Tingbogen viser 14 dage tilbage). Iver Jensen i Håstrup ctr. (Anders Jensen og) Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. 22/11

11/10 (Tingbogen viser 14 dage tilbage). Borgeren Hans Lauridsen Feldbereder i Vejle ctr. Anders Lauritzen i Vindelev sogn. Udsættes til 22/11, men ikke set igen.

18/10. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. 22/11

1768 - 15. november:

8/11. Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld. 29/11

430b:

8/11. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 29/11

Præsten magister Kleist af Sdr. Bjert ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup for gæld. 29/11

Henrik Amitsbøl i Fredericia ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 29/11

Mads Nissen i Ødis, Haderslevhus amt, efterlyser en hoppe 1. gang.

1768 - 22. november:

25/10. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 6/12

431:

8/11. Iver Jensen i Håstrup ctr. (Anders Jensen og) Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. 6/12

8/11. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 6/12

8/11. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 6/12

8/11. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. 6/12

Amtmandens fuldmægtig v. Meden ctr. bonden Mads Jensen i Vester Vamdrup. 6/12

431b:

Jens Pedersen Skov af Torup og Peder Jensen, en broder til Jens Skovs afdøde hustru Anne Jensdatter, får tingsvidne på slægtskab.

Mads Nissen i Ødis, Haderslevhus amt, efterlyser en hoppe 2. gang. Her står dog "oplyser" (=fremlyser). 29/11

Læst forordning om kornskatten for 1769.

Læst patent om højesteret i 1769.

1768 - 29. november:

18/10. Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem for skovhugst. Udsat til 21/2-1769, men er ikke set mere før 6/3-1770

8/11. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 13/12

8/11. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Peder Christensen, hyrdens søn af Kolding. Denne sag sluttes her med et tingsvidne. Richter ejer dyrehaven og har således ovennævnte skovfoged Mads Jessen i sin tjeneste. Hans sagsanlæg synes at være et forsøg på at dreje ovenstående sag i en anden retning. Under protest fra hyrdens sagfører har han ladet skovfogeden og dennes dreng Niels Sandager optræde som vidner imod Peder Christensen. Han har villet bevise, at Peder Christensen undertiden har hugget træ i dyrehaven, og at han endog har truet skovfogeden på livet. Men det lykkes tilsyneladende ikke.

9/8. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ang. rebning af Vinding skov. 10/1

432:

Anders Pedersen, Peder Madsen, Hans Pedersen og Jens Jepsen i Sønder Vilstrup ang. Sdr. Vilstrup skovs deling. 10/1

15/11. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 13/12

Knud Madsen i Bæk (Vonsbæk sogn i Haderslev amt) ctr. Jens Ankersen Viuf af Skanderup. 13/12

15/11. Præsten magister Kleist af Sdr. Bjert ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup for gæld. 13/12

15/11. Henrik Amitsbøl i Fredericia ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 13/12

432b:

22/11. Mads Nissen i Ødis, Haderslevhus amt, efterlyser en hoppe 3. gang.

15/11. Dom: Sr. Christian Risom af Ballesgård ctr. Christen Hansen Buch af Hjarup for gæld på 36 rdl. Han skal betale.

1768 - 6. december:

22/11. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 20/12

Præsten Jacob Holm i Højen ctr. Christen Eriksen i Seest. Han får tingsvidne ang. en karl ved navn Hans Mortensen, der er søn af Morten Hansen skræder i Højen. Han er født på Højen præstegårds grand og var over 9 år gammel, da han kom derfra.

433:

22/11. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 13/12

22/11. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 10/1

22/11. Amtmandens fuldmægtig v. Meden ctr. bonden Mads Jensen i Vester Vamdrup 20/12

433b:

22/11. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. Har Anders Hansen i Børkop solgt en del træ? 20/12

22/11. Iver Jensen i Håstrup ctr. (Anders Jensen ibidem og) Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. 10/1

Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 13/12

434:

Læst plakat af 19/11 ang. nærmere anstalter til efterlevelse af salttakster.

Læst kgl. reskript af 25/11 til amtmanden om birker på de tidligere rytterdistrkiter: Så længe birkedommeren lever og betjener embedet, skal den nuværende jurisdiktion bevares.

1768 - 13. december:

6/12. Rådmand Richter ctr. Peder Lauridsen og Jens Andersen Kunde i Strandhuse. 10/1

6/12. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 10/1

434b:

29/11. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 20/12

29/11. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 10/1

435:

29/11. Dom: Præsten magister Kleist af Sdr. Bjert ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup for gæld på 200 rdl. - Han skal betale.

29/11. Dom: Henrik Amitsbøl i Fredericia ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld på 20 rdl. - Han skal betale.

29/11. Dom: Knud Madsen i Bæk (Vonsbæk sogn i Haderslev amt) ctr. Jens Ankersen Viuf af Skanderup for gæld. Han skal betale.

1768 - 20. december:

6/12. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 17/1

Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. 17/1

435b:

Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. 10/1

En del lægdsmænd får tingsvidne ang. deres unge mandskab: Ejstrup: Smeden Ole Pedersens søn Peder Olesen under Steffen Jensens lægd; Pjedsted: Jørgen Jørgensen husmands søn Hans Jørgensen under Søren Skouenborg af Mørkholt hans lægd; Herslev: husmanden Jens Bertelsens søn Bertel Jensen i Herslev enemærkehus ved åen under Hartvig Hansen af Follerup hans lægd; Børup: Eisper Eispersen under Søren Nielsens lægd; Eltang: Frederik Christian Kronfelt under Hans (?) Hansen Rauns og Peder Nielsens lægd; Bjert: Jep Nielsen, født på lægdsmand Niels Jensens gård; Mads Nielsen født på Søren Jensen Enemærkes lægd.

436b:

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen i Taulov Nebel for gæld. 17/1

6/12. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. Udsat til 10/1, men ikke set igen før 24/1

437:

13/12. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 10/1

Jens Simonsen i Dons lovbyder sin gård til Niels Hansen Grundet ibidem 1. gang.

6/12. Amtmandens fuldmægtig v. Meden ctr. bonden Mads Jensen i Vester Vamdrup. 10/1

Jes Pedersen af Skærup fremlyser plag 1. gang.

1769

437:

1769 - 10. januar:

Birkedommer Hans Albrecht Gotlob Sonnin, rådmand Hans Paabye, adjungeret birkeskriver, begge af Kolding. Tingmænd: Hans Madsen af Håstrup, i hans sted Christen Frandsen, Markus Ditlefsen af Skærup, i hans sted Jacob Møller, Peder Dahl i Andkær, i hans sted Simon Andersen, Rasmus Markussen i Vinding, i hans sted Bunde Hansen, Søren Nikolajsen af ... Vilstrup, i hans sted Rasmus Rasmussen, Jørgen Nielsen i Jerlev, i hans sted Frederik Vagt, Thomas Nielsen i Højen, i hans sted Cort Andersen, Anders Pedersen af Høllund, i hans sted Hans Troelsen, alle af Kolding.

20/12. Amtmandens fuldmægtige v. Meden ctr. Mads Jensen i Vester Vamdrup. 24/1

29/11. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ang. rebning af Vinding skov. ( 8 mænd skal rebe skoven, og sagen udsættes til rebningen er forbi. Se 28/2

437b:

20/12. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. 24/1

6/12. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 17/1

13/12. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 24/1

438:

29/11. Anders Pedersen, Peder Madsen, Hans Pedersen og Jens Jepsen i Sønder Vilstrup ang. Sdr. Vilstrup skovs deling. Sagen udsat til 24/1, men er ikke set igen.

20/12. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 17/1

Prokurator Levin Struer af Stovstrup ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst. 24/1

13/12. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 17/1

6/12. Iver Jensen i Håstrup ctr. Christen Hansen og Anders Jensen ibidem samt Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. Dom kan ikke afsiges, før det er oplyst, hvem af de to fra Dørup der kaldes Søren Dørup. (7/2)

Læst forordning af 26/11-68 ang. forhandling af udenlandsk fabrikerede kobber- og messingvarer.

Læst rentekammerets plakat ang. takst på alle slags salt for 1769. Plakaten blev dels opslået og dels indført i kopibogen.

Læst plakat af 1/11-68 ang. de i forordnignen af 24/1-61 om brandvæsenet i Danmark opregnede vigtige sager, som skal indstævnes til højesteret.

Jens Simonsen i Dons lovbyder sin gård til Niels Hansen Grundet ibidem 2. gang.

Jes Pedersen af Skærup fremlyser plag 2. gang.

Efter begæring af Peder Hansen i Bindeballe og med hans herskabs tilladelse lovbydes hans påboende gård 1. gang.

438b:

13/12. Dom: Rådmand Richter ctr. Peder Larsen (Lauridsen) og Jens Andersen Kunde i Strandhuse, fordi de har nægtet at udbåde træ for ham. - Richter har fremlagt 2 reverser, iflg. hvilke de har forpligtet sig til i lighed med andre husmænd i Strandhuse at udbåde så meget favntræ, som Richter eller hans arvinger vil lade udskibe fra dyrehaven ved Kolding, for 8 sk. pr. favn, eller i mangel deraf at betale, hvad andre i deres sted kunne blive givet derfor. - De saggivne har indrømmet, at de har nægtet det, men påstået, at de ikke lægere var forpligtet til det, fordi de havde bevist, at nogle af Strandhuse husmænd ikke har udbådet så meget som de andre, og de foregiver, at Richter har lovet dem frihed fra denne udbådning, dersom nogen anden husmand i byen blev givet fri. Denne påstand synes at være ugrundet, da det ikke fuldstændig er bevist, hverken at han har fritaget nogen for byrden, eller at han har lovet denne frihed, hvis en eller anden ikke efterkom sin pligt. men der er stærk formodning om, at sagsøgeren har givet løfte om, at byrden skulle deles ligeligt imellem dem. - Det kendes for ret, at de sagsøgte skal betale Richter det, som han kan bevise at have udlagt til dem, som han har lejet i deres sted. Hvis de inden 4 uger edeligt bekræfter, at Richter har givet dem de nævnte løfter, bør efter rigtig ligning på samtlige husmænd i Strandhuse og Nyby, efter de hus- og arbejdspenge, som deres huse er solgt for, udbådes så meget træ, som dem efter lingingen kan tilkomme. Men hvis de ikke aflægger eden, så skal de udbåde så meget af træet, som de tilsiges til, for 8 sk. pr. favn, eller betale hvad andre skal have for at gøre arbejdet for dem.

1769 - 17. januar:

Selvejerrettigheden af Peder Hansens påboende gård i Bindeballe lovbudt 2. gang.

20/12. Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. en del af hans bønder i Gårslev om hoveri. 14/2

10/1. Peder Jensens enke Karen Markusdatter i Kongsted Torp ctr. øvrige bymænd. 14/2

439:

10/1. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 24/1

20/12. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen i Taulov Nebel for gæld. 28/2

20/12. Niels Olesenss enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. 31/1

10/1. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 31/1

Jes Pedersen af Skærup fremlyser plag 3. gang.

439b:

Hans Hansen af Pjedsted anmelder ildsvåde og får alminssebrev.

Jens Simonsen af Dons får tingsvidne på sin lovbydelse af gården, så han kan skøde den til Niels Hansen Grundet.

Markus Rasmussen af Viuf fremstillede for retten en gl. hoppe (fremlysning).

1769 - 24. januar:

10/1. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 7/2

17/1. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 14/2

440:

10/1. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. 21/2

20/12. Assessor Bolvig til Nebbegård, provst Høstmark i Pjedsted, Anders Sørensen Nyemand, Laurs Jacobsen og Jørgen Krage i Børkop ang. rebning af Børkop skov. Sagen udsat til 21/2, men ikke set igen.

10/1. Prokurator Levin Struer ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst. 7/2

Ieng Zakariasdatter af Tiufkær ctr. hendes undvegne mand Jørgen Hansen. 7/2

Markus Rasmussen af Viuf fremlyser hoppe 2. gang.

10/1. Dom: Amtmandens fuldmægtige v. Meden ctr. Mads Jensen i Vester Vamdrup, fordi han har forhindret ham i at komme frem på landevejen fra Kolding til Vejle i hans lovlige ærinde. - Mads Jensen gik den 6/12 ind på inden 14 dage at bøde 10 rdl. for sin forbrydelse og at betale sagens omkostninger. Det har han ikke overholdt. Han skal betale von Meden hans sagsomkostninger efter regning og bøde 5 rdl. til justitskassen og 5 rdl. til Anst herreds fattigkasse.

1769 - 31. januar:

440b:

(Se 19/1-68). Præsten Knud Storm i Egtved får 8 mænd udmeldt til at rebe Vesterby skov i dommerens overværelse. 14/3

Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Vinding bys lodsejere for skovhugst i Vinding skov. 21/2

441:

Niels Jensen og hustru i Andkær ctr. hyrden Søren Pedersens kone Maren Sørensdatter ibidem for skældsord. 14/2

17/1. Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og Søren Johansen i Knudsbøl. 14/2

Sr. Christian Lund ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 14/2

Kammerråd Richter af Fredericia lader afhjemle synsforretning. Tingsvidne.

441b:

17/1. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. Dommeren tilbageleverer nogle dokumenter og advarer de sagsøgte om, at på grundlag af dem kan han ikke befri dem for sagen.

Poul Pedersens hustru Anne Christensdatter af Bølling og hendes søster Maren Christensdatter Roesen lovbyder Peder Hansens påboende gård i Bindeballe 3. gang til Peder Hansen og hans fæstemø Maren Roesen, der får skøde. Der henvises til en erklæring af deres herskab sr. Steenstrup på fol. 442.

Læst forordning af 5/1, hvori gentages, at den i forordningen af 14/5-68 nævnte fjerdedel procents skat skal svares af kreditorer uden at komme debitorer til last.

1769 - 7. februar:

24/1. Ieng Zakariasdatter af Tiufkær ctr. hendes undvegne mand Jørgen Hansen. 28/2

24/1. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 28/2

Sr. Steenstrup på Engelsholm ctr. Anders Christensen i Vork. 21/2

442:

Sr. Steenstrup på Engelsholm for Joen Pedersen i Bindeballe ctr. Inger Christensdatter ibidem. 21/2

10/1. Iver Jensen i Håstrup ctr. Christen Hansen og Anders Jensen ibidem samt Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. Den Søren Dørup, der har lovet Iver Jensen 100 rdl., er Søren Jensen, også kaldet Store Søren. 28/2

24/1. Prokurator Levin Struer ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst. 21/2

Markus Madsen på Skovdrupgård fremlyser en hest 1. gang.

Se fol. 441b. Erklæring fra sr. Steenstrup på Engelsholm, der som herlighedsejer lover fæstebrev på selvejerbondegården i Bindeballe til Peder Hansen, der har betalt hosbondhold.

442b:

1769 - 14. februar:

Hr. Jacob Holm af Højen ctr. sr. Christian Fugl på Oxvig. 7/3

24/1. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 28/2

31/1. Niels Jensen og hustru i Andkær ctr. hyrden Søren Pedersens kone Maren Sørensdatter ibidem for skældsord. Vidner kan bekræfte, at de har hørt de to koner bruge mund imod hinanden, men de har ikke hørt, hvad de sagde. Sagen bliver opsat til 28/2, men så enes parterne om at lade sagen falde, idet de ikke har noget at sige hinanden på.

Markus Madsen på Skovdrupgård fremlyser en hest 2. gang.

Amtsforvalter Møller lader efterlyse nogle personer 1. gang. 21/2

443:

17/1. Dom: Assessor Bolvig til Nebbegård ctr. 8 bønder i Gårslev, fordi de ikke skal have efterkommet deres pligt imod ham som deres husbond. - Bolvig har opr. sagsøgt 20 bønder i Gårslev, hvis gårde han har købt på auktionen den 27/11-67, fordi de ikke skal have efterlevet en den 31/12-67 indgået aftale om, hvad penge og hoveri enhver af dem skulle svare, idet de har nægtet at tage imod en grøft til vedligeholdelse, men tilbudt til dens istandsættelse hver 2 folks arbejde i een dag. - De sagsøgte har vedstået at have indgået den nævnte kontrakt, men kun for et år. Og de er senere blevet forligt med Bolvig, undtagen disse otte: Winther Jensen, Jacob Sørensen, Niels Sørensen, Peder Jensen, Peder Sørensen Væver, Hans Nielsen, Anders Hansen og Anders Sørensen, som påstår sig frifundet, især fordi kontrakten ikke er sluttet med dem samtidigt på een dag, som den lyder, men med enhver for sig, tid efter anden, og at deres navne er underskrevet, uden at teksten er oplæst for dem, og uden at de har vidst, hvad det var. To af dem, nemlig Jacob Sørensen og Niels Sørensen, har tilbudt deres ed på, at aftalen var, at kontrakten bestemmelser om, hvad de skulle gøre og give, ikke skulle vare længere end et år, og at de ikke vidste andet, end at dette var anført i kontrakten. - Dokumentet anses for at være ikke uden fejl. Og da sådant har forårsaget, at sagen er tvivlagtig, så kendes for ret, 1) at de sagsøgte 8 mænd bør betale til deres husbond for grøftens istandsættelse hver 1 rigsort, 2) at Jacob Sørensen og Niels Sørensen, såfremt de aflægger den tilbudte ed inden 4 uger, - og så mange af de øvrige 6 mænd, som inden for samme frist edeligt bekræfter, at de ikke har skrevet deres navne på den fremlagte kontrakt, - bør være frie for videre tiltale i denne sag, 3) og at enhver af dem, der ikke trøster sig til den således tilladte edsaflæggelse, bør efterleve så meget af kontrakten, som Bolvig inden 4 uger derefter edeligt (endeligt?) forsikrer at de har indgået, under straf for ulydighed efter loven.

17/1. Dom: Peder Jensens enke Karen Marcusdatter i Torp ctr. hendes medgrander: Hans Pedersen, Jens Jensen og Mads Christensen sammesteds, samt Søren Thygesen, Jens Lauritsens enke Dorthe Olesdatter, Jep Mickelsen, Anders Mikkelsen og Jørgen Hansens enke, alle af Kongsted, fordi de har frataget hende noget tintøj. - De har vedgået, at de har frataget hende 2 tinfade og 7 tintallerkner, fordi hun efter deres mening ulovligt har tøjret 5 køer og 7 heste på Torp mark. Både en kontrakt af 22/11-1720 og nogle (daterede) resolutioner fra ryttersessionen samt de sagsøgtes foregivende om en kontrakt af 1754 viser tilstrækkeligt, at der i lang tid har været tvist om den hendes gård tilhørende græsning. I landmålingsforretningen er bemeldte gård nr. 1 tilskrevet noget lær lige så meget græsning som gård nr. 2 i Torp, men ved den af ryttersessionen stadfæstede kontrakt er der aftalt, at den skal nøjes med halvt så meget på Torp mark. - Det er ikke bevist, at Karen Marcusdatter har sat flere kreaturer på græs, end kontrakten tillader, hvorfor hun ikke menes at have forset sig. Men hendes modstandere har, om sagen tages på det mildeste, villet afgøre den tvist ved udpantning og således taget sig selv ret uden lov og dom, hvortil den anførte lovens 31. art. pag. 477 (= 3-13-31) ej giver dem nogen frihed, og siden ved unyttig og vidtløftig proces forsøgt at forsvare sådant. Deres sagfører sr. Brandt af Grejs har foruden anden lovstridig omgang i sagen ubeføjet beskyldt sagsøgeren for list og svig, uretsindighed, uretfærdighed o.a. - Det kendes for ret, 1) at de sagsøgte skal tilbageleverede det udpantede inden 15 dage og i mangel heraf dels betale ialt 8 rdl. til Elbo herreds fattigkasse, foruden at hun ved rettens middel må (skaffe sig det tilbage) på deres bekostning. 2) De skal betale hendes sagsomkostninger med 20 (?) rdl. samt bøde 8 rdl. til fattigkassen samt for unyttig trætte 1 rdl. til justitskassen. 3) Deres sagf'ørers grove beskyldninger må ikke komme til hendes æres forklejnelse, men han skal betale til fattigkassen 5 rdl. og lige så meget til justitskassen. 4) Foranførte penge skal være betalt inden 15 dage.

443b:

31/1. Dom: Prokurator Hans Linnet af Kolding ctr. Hans Nissen i Egtved, Alexander Jensen i Trøllund og (Søren Johansen i Knudsbøl er ikke nævnt) Niels Thomsen i Gauerslund for tilgodehavende salær. Alexander Jensen har påstået, at han allerede har betalt, men det har han ikke bevist. De skal betale.

31/1. Dom: Sr. Christian Lund i Kolding ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld på 250 rdl. Han skal betale.

1769 - 21. februar:

31/1. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Vinding bys lodsejere for skovhugst i Vinding skov. Sagen forligt med en aftale om skovens rebning, undtagen med Markus Rasmussen, der har hugget træ i denne vinter. 7/3

444b:

Rasmus Markussen i Vinding ctr. hr. Neuchs i Vejle m.fl. ang. Vinding skov. 7/3

445:

24/1. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. 7/3

7/2. Forvalter Steenstrup på Engelsholm ctr. Anders Christensen i Vork for skovhugst. 7/3

445b:

7/2. Sr. Steenstrup på Engelsholm for Joen Pedersen i Bindeballe ctr. Inger Christensdatter ibidem. Denne tilbagekalder beskyldninger. Tingsvidne.

14/2. Amtsforvalter Møller lader efterlyse nogle personer 2. gang.

7/2. Prokurator Levin Struer ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst. 21/3

Læst kapitelstaksten for 1768.

1769 - 28. februar:

14/2. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 21/3

446:

17/1. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen i Taulov Nebel for gæld. Kontrastævning. 21/3

7/2. Iver Jensen i Håstrup ctr. Christen Hansen og Anders Jensen ibidem samt Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. Den Søren Dørup, der har lovet Iver Jensen 100 rdl., er Søren Jensen, også kaldet Store Søren. 21/3

7/2. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 14/3

Hospitalsforstander Hadberg, Kolding hospital, for hospitalsbonden Søren Christensen Grøn af Almind ctr. løjtnant Carelsen af Nyborg Brakker og Niels Kyed i Starup. Sagen udsat til 14/3, men ikke set igen.

10/1. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ang. rebning af Vinding skov. De 8 mænd fremlægger deres rebningsforretning, som alle har underskrevet bortset fra Rasmus Markussen. Skoven var temmelig forhugget. Det idag og tidligere passerede blev af lodsejerne begæret beskrevet for at være hos dem til en bestandig regel og rettesnor mellem dem i den kommende tid.

446b:

7/2. Ieng Zakariasdatter af Tiufkær ctr. hendes undvegne mand Jørgen Hansen. 7/3

21/2. Amtsforvalter Møller lader for 3. gang efterlyse nogle personer: 1) Marie Larsdatter af Refsing i Gesten sogn, som i 1766 er angivet at have begået lejermål med Poul Jepsen af Askov i Maltbæk sogn, 2) Mads Pedersen, en ubekendt person, som Bodil Jensdatter af Erritsø i 1767 har udlagt som barnefader, 3) Anders Andersen, som i året 1767 er udlagt som barnefader af Ellen Christensdatter i Seest.

1769 - 7. marts:

21/2. Sagen mellem Rasmus Markussen i Vinding ctr. hr. Neuchs i Vejle m.fl. ang. Vinding skov. 21/3

14/2. Hr. Jacob Holm af Højen ctr. sr. Christian Fugl på Oxvig. 21/3

447:

Sag ctr. Christen Skytte af Vranderup Hougård med kgl. lejdebrev. 21/3

Peder Jensens enke af Torp ctr. Levin Struer af Stovstrup. Hun får tingsvidne på, at noget jord i Stokkebros fald altid i hendes og hendes mands tid har tilhørt gården.

447b:

Se 31/1. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. 21/3

28/2. Ieng Zakariasdatter af Tiufkær ctr. hendes undvegne mand Jørgen Hansen. De har beboet et hus, der tilhørte Anders Jensen i Håstrup. Det bevidnes, at hun før og efter mandens bortgang har levet et kristeligt og skikkeligt liv. Tingsvidne.

21/2. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. 4/4

Niels Madsen af Smidstrup ctr. Jens Viuf i Skanderup for gæld. 21/3

21/2. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Markus Rasmussen for skovhugst. 14/3

Peder Høg af Højen Stubberup stævner nogle folk ang. en ham frataget ildersaks, men stævningen afvises, da den ikke nævner nogen hovedmand. I stedet efterlyses saksen.

448:

21/2. Dom: Forvalter Steenstrup på Engelsholm ctr. Anders Christensen i Vork for skovhugst. Steenstrup har i Anders Christensens under arbejde værende nye bygning fundet 5 nyhugne risege, hvis toppe var befundet at passe akkurat til de 5 topstykker af ege, der var hugget på Lienskovs (?) grund. Anders Christensen har først foregivet at have hugget dem på egen grund, og dernæst, at han kunne skaffe hjemmel for dem, men det har han ikke gjort. Han skal betale til justitsråd de Lichtenberg 50 rdl. samt sagsomkostninger og bøde for unyttig trætte, medmindre han aflægger sin benægtelses ed.

1769 - 14. marts:

28/2. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. Kontrastævning. 21/3

31/1. Præsten Knud Storm i Egtved m.fl. om rebning Vesterby skov. Den udsættes til april. 25/4

(Se f.eks. 7/3). Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten (ctr. Ole Nielsens enke og arvinger) får udmeldt 8 mænd til rebning af Øster Gesten Skov. 18/4

448b:

7/3. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Markus Rasmussen for skovhugst. Vidnerne endnu ikke kommet, se længere nede på siden.

Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 4/4

Se ovenfor. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Markus Rasmussen for skovhugst. 4/4

449:

Læst plakat af 28/2 ang. en ny toldforordning.

449b:

1769 - 21. marts:

7/3. Hr. Jacob Holm af Højen ctr. sr. Christian Fugl på Oxvig. Sagen frafaldet.

7/3. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 11/4

450:

28/2. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen i Taulov Nebel for gæld. Kontrastævning. 11/4

452:

7/3. Sagen mellem Rasmus Markussen i Vinding ctr. hr. Neuchs i Vejle m.fl. ang. Vinding skov. Rebningsforrretning er afleveret 28/2. Der kan ikke tilstedes syn eller vidnesbyrd derimod, før end den er lovligt påanket eller svækket. Prokurator Højers lovstridige adfærd påtales. Han påstår nu, at man med originale tingsvidner kan bevise, at Vinding skov blev lovligt skiftet for over 100 år siden. Tingsvidne.

7/3. Niels Madsen af Smidstrup ctr. Jens Viuf i Skanderup for gæld. 11/4

28/2. Iver Jensen i Håstrup ctr. Christen Hansen og Anders Jensen ibidem samt Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. 4/4

7/3. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. 18/4

28/2. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 4/4

452b:

14/3. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. Kontrastævning. 4/4

21/2. Dom: Prokurator Levin Struer ctr. grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst for gæld. Han skal betale 80 rdl.

1769 - 4. april:

Jens Andersen Bruun af Kolding får tingsvidne om afdøde Henrik Henriksen, der tjente som møllersvend i Haderslev. Han var født på Borre mølle, og hans forældre var Henrik Johansen Theilman og hustru Anne Nielsdatter, der havde 4 børn, hvis navne og ægtefæller nævnes.

21/3. Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i dyrehaven, for vold. 18/4

453:

14/3. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Markus Rasmussen for skovhugst. 18/4

21/3. Iver Jensen i Håstrup ctr. Christen Hansen og Anders Jensen ibidem samt Søren Jensen og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. 25/4

7/3. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld på 600 rdl. 2/5

21/3. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. Kontrastævning. 11/4

Oberauditør Seidelin ctr. Anders Lauritsen i Sdr. Vilstrup for krybskytteri. 25/4

14/3. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 11/4

454:

Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 11/4

454b:

1769 - 11. april:

21/3. Niels Madsen af Smidstrup ctr. Jens Viuf i Skanderup for gæld. 25/4

Claus Viuf i "Jarup" (Jordrup? Hjarup?) ctr. Christen Jensen i Drabæk mølle for gæld. Hvis ikke betaling har fundet sted forinden, pådømmes sagen 23/5

21/3. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen i Taulov Nebel for gæld. Kontrastævning. 9/5

455:

21/3. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 9/5

455b:

4/4. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 2/5

4/4. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. Kontrastævning. 2/5

4/4. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 2/5

456:

Amtsforvalter efterlyser nogle personer 1. gang. 18/4

1769 - 18. april:

Forstander Hadberg, Kolding hospital ctr. en del hospitalsbønder for restance. Knud Andersen var ikke mødt. 25/4

4/4. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Markus Rasmussen (her står: Markus Markussen) for skovhugst. 2/5

21/3. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. Forlig på vej, men hvis det ikke indgås, pådømmes sagen 2/5

14/3. Af samme årsag udsættes sagen om Øster Gesten skovs rebning til 2/5

11/4. Amtsforvalterens efterlysning 2. gang. Sidste efterlysning skal være 2/5, men den kommer allerede 25/4

Peder Poder som lavværge for enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 2/5

456b:

4/4. Dom: Christen Pedersen hyrde og søn Peder Christensen i Kolding ctr. Mads Jessen, skovfoged i Dyrehaven, for overlast imod hyrdens hustru og søn. - Det er bevist, at han har slået sønnen med et piskeskaft i juli måned 1768. Han har også tilstået at have taget en økse fra hyrdens kone, fordi hun efter hans påstand ville slå ham i hovedet med den; men det har han ikke bevist. Han har igen slået Peder Christensen blodig i september 1768. - Skovfogeden dømmes til 1) for stavshug iflg. art. 8, pag. 900 (6-7-8) og art. 12 (?), pag. 155 at bøde 6 rdl. til den kgl. kasse og 3 rdl. til sagsøgeren, 2) at tilbagelevere øksen i hyrdens hus inden 15 dage; ellers er hyrden berettiget til at lade sig den levere ved rettens middel og på skovfogedens bekostning. For hans selvrådighed i denne sag bøder han 3 (?) rdl. til Brusk herreds fattigkasse. 3) For det sår, han har tilføjet Peder Christensen, bøder han efter 2. art, pag. 898 (6-7-2) og 4. art., pag. 155 (1-24-4) til den kgl. kasse 3 rdl. og til sagsøgeren 9 mk., og han skal betale feldskærer Møller 3 rdl. i badskærerløn. Denne post henfalder, hvis ikke Peder Christensen inden 15 dage bekræfter et vidnesbyrd af Hans Christensen med sin ed. 4) Skovfogeden betaler sagens omkostninger med 5 rdl.

1769 - 25. april:

(Se 14/2). Assessor Bolvig til Nebbegård stævner 6 bønder til at påhøre hans edsaflæggelse. Men iflg. forordning af 5/11-1723 afvises sagen, så længe dommen af 14/2 endnu kan appelleres til højesteret. Tingsvidne.

457:

14/3. Præsten Knud Storm i Egtved m.fl. om rebning Vesterby skov. 23/5

18/4. Forstander Hadberg, Kolding hospital ctr. en del hospitalsbønder for restance. Knud Andersen mødte og tilstod sin gæld. 9/5

Niels (?) Theisen og Niels Nielsen i Bastrup ctr. Peder Nielsen i Gamst for skovhugst. Denne har tilbudt et forlig. Hvis det ikke realiseres, falder dommen den 9/5

457b:

Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Christian Fugl på Oxvig. 23/5

Hans Nissen af Egtved for datteren Kirstine Hansdatter ctr. Mads Clemmensen på Ballesgård. 9/5

Kirsten Christen Iversens enke af Store Anst ctr. Morten Christensen ibidem om aftægt. Dom skal afsiges 6/6, men den kommer allerede 30/5

Iver Hansen Kræng i Håstrup ctr. Niels Christensen ibidem. 9/5

Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. hans søn Diderik Markussens mødrende arv. 6/6

458:

Amtsforvalterens 3. efterlysning af nogle personer: 1) Marie Larsdatter af Refsing i Gesten sogn, som i 1766 er angivet at have begået lejermål med Poul Jepsen af Askov i Maltbæk sogn, 2) Mads Pedersen, en ubekendt person, som Bodil Jensdatter af Erritsø i 1767 har udlagt som barnefader, 3) Anders Andersen, som i året 1767 er udlagt som barnefader af Ellen Christnsdatter i Seest, han har været husar og er blevet overført til et andet regiment.

4/4. Dom: Iver Jensen i Håstrup ctr. Christen Hansen (nævnes ikke her) og Anders Jensen ibidem samt Søren Jensen (også kaldet Søren Dørup eller Store Søren) og Søren Rasmussen i Dørup for gæld. - Det er bevist, at Søren Jensen har lovet Iver Jensen 100 rdl., da Christen Jensens gods blev vurderet til offentlig auktion. Der foreligger lovligt gældsbevis fra Christen Jensen til Iver Jensen på 120 rdl., hvoraf de 20 er betalt. - Søren Jensen bør betale til Iver Jensen 100 rdl. med regres til hans skyldnere, Christen Hansen, Søren Rasmussen og Anders Jensen.

4/4. Dom: Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. Mads Jepsens tjenestekarl Anders Lauritsen i Sdr. Vilstrup, fordi han i Seidelins jagtdistrikt er truffet med en ladt bøsse. - Han har tilstået, at han på Vor Frue dag er gået til Holm sø i Vilstrup sogn for at skyde en odder. Seidelin har krævet ham dømt for krybskytteri til 3 års fæstningsarbejde, men da han kun har gået med den ladte bøsse uden at begå egentligt krybskytteri, så idømmes han en bøde på 25 rdl. at betale til Seidelin.

11/4. Dom: Niels Madsen af Smidstrup ctr. Jens Andersen Viuf i Skanderup for gæld. Han skal betale Niels Madsen 32 rdl. i resterende aftægt til hans svigerforældre. Og herefter skal han hvert år den 11/11 betale til disse 14 rdl., så længe de begge lever. Når den ene dør, skal årligt betale 10 rdl.

458b:

1769 - 2. maj:

Peder Christensen, hyrdens søn i Kolding tilbød sin ed som pålagt ham i dommen af 18/4, men det blev ham nægtet, fordi det ikke var bevist, at vedkommende var lovligt stævnet til at påhøre eden. (Se igen 9/5)

18/4. Sognepræst Hans Henrik Neuchs i Vejle ctr. Markus Rasmussen for skovhugst. Sagen udsættes, indtil man ved, om Rasmus Markussen vil indanke rebningen af Vinding skov.

4/4. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld. 30/5

18/4. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten. Forlig afventes stadig. 30/5

18/4. Sagen om Øster Gesten skovs rebning udsættes til 30/5

11/4. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 9/5

11/4. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 23/5

18/4. Peder Poder som lavværge for enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 23/5

459:

11/4. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 9/5

1769 - 9. maj:

2/5. Peder Christensen, hyrdens søn i Kolding tilbød sin ed som pålagt ham i dommen af 18/4, efter at have stævnet skovfoged Mads Jessen. Dennes sagfører påstår, at det nu er for sent iflg. dommen. Dommeren kan ikke afgøre spørgsmålet, før han har set en udskrift af dommen. 30/5

25/4. Hans Nissen af Egtved for datteren Kirstine Hansdatter ctr. Mads Clemmensen på Ballesgård. 6/6

11/4. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 30/5

459b:

11/4. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 30/5

2/5. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 23/5

25/4. Iver Hansen Kræng i Håstrup ctr. Niels Christensen ibidem. 23/5

460:

2/5. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 23/5

Niels Mortensen af Øster Vamdrup ctr. Nis Bertelsens hustru Bodil Hansdatter ibidem. 23/5

25/4. Niels Theisen og Niels Nielsen i Bastrup ctr. Peder Nielsen i Gamst for skovhugst. Skal pådømmes 30/5, men det sker først 6/6

Læst forordning af ? om at bære sølv, guld, m.m. på udenlandsk fremstillede varer.

Læst plakat af 4/4 ang. auktion over en del krongods på Møen m.m.

25/4. Dom: Forstander Hadberg, Kolding hospital ctr. en del hospitalsbønder for restance. ? Pedersen Ankelbo, Jep Nielsen, Rasmus Christensen, Knud Andersen, ? Iversen, Frederik Pedersen, Christen Christensen, Jørgen Christensen, Niels ?, alle hospitalsbønder i Almind skal til Kolding hospital betale hver sin part af den specificerede restance.

1769 - 17. maj: (onsdag)

460b:

Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk begærer syn over Ødstedgård og de løjtnant Frandsen overladte møbler. 23/5

1769 - 23. maj:

9/5. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 6/6

25/4. Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Christian Fugl på Oxvig. 20/6

9/5. Niels Mortensen af Øster Vamdrup ctr. Nis Bertelsens hustru Bodil Hansdatter ibidem. Sagen frafaldes.

461:

9/5. Iver Hansen Kræng (Kring) i Håstrup ctr. Niels Christensen ibidem om aftægt. Jens Lundemand af Håstrup, der er Iver Krængs svoger, accepterer et forslag til forlig.

25/4. Præsten Knud Storm i Egtved m.fl. om rebning Vesterby skov. Sagen færdig.

2/5. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 6/6

17/5. Det af justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk begærede syn over Ødstedgård og de løjtnant Frandsen overladte møbler afhjemles. Tingsvidne.

2/5. Peder Poder som lavværge for enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 4/7

9/5. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 6/6

Jens Jensen af Vork ctr. Jens Jørgensen ibidem ang. skovhugst. Udsat til 20/6, men er ikke set igen.

461b:

Læst forordning af 6/5 om hoveriets bestemmelse i generalhoverireglement.

11/4. Dom: Claus Viuf i Jordrup ctr. mølleren Christen Jensen i Drabæk mølle for gæld på 200 rdl. Han skal betale.

1769 - 30. maj:

2/5. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld. 27/6

2/5. Peder Christensen, hyrdens søn i Kolding tilbyder sin ed som pålagt ham i dommen af 18/4, idet han nu fremlægger udskrift af dommen. Dommeren vil afsige kendelse 6/6

2/5. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 27/6

2/5. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes stadig. 27/6

462:

Steffen Christensen i Rugsted ctr. Jens Lauridsen i Nørre Vilstrup for gæld. 13/6

9/5. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 6/6

9/5. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 13/6

Læst plakat om, at der den 28/6 sælges af den ... nogle tusinde tønder rug.

25/4. Dom: Christen Iversens enke Kirsten Sørensdatter af Store Anst ctr. Morten Christensen ibidem om aftægt. (Teksten er for vanskelig for læseapparat). Kirsten Sørensdatter har fremlagt en aftægtskontakt af 15/2-54, som ikke blot var blevet påtegnet af ryttersessionen samme år, men også den 9/6-68 underskrevet af Morten Christensen. Den indeholder en bestemmelse om, at hun i høstens tid årligt gør ham 6 dages arbejde, så længe hun forundes kræfter dertil. Hvis ikke han efterlever kontrakten, skal han bøde 2 rdl. til Anst herreds fattigkasse. Så længe hun kan arbejde, skal hun for hver dag, hun ikke efterkommer aftægtskontraktens bestemmelse om de 6 dages høstarbejde, betale ham 12 sk.

462b:

1769 - 6. juni:

23/5. Apoteker Eilschou ctr. Christen Eriksen af Seest. 27/6

30/5. Peder Christensen, hyrdens søn i Kolding, tilbyder sin ed som pålagt ham i dommen af 18/4. Dommerkendelse, at han skal have lov til at aflægge eden, hvis ikke modparten vil appellere sagen til højesteret. Det vil modparten så, hvorfor hyrdesønnen iflg. forordning af 15/11-1723 formenes edsaflæggelse.

23/5. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 20/6

23/5. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 20/6

30/5. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 4/7

463:

Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Svend Pedersen af Horskær og sr. Peder Marcussen til Agersbøl. 20/6

Hans Nielsen Høll af Egeskov ctr. kammerråd Richter af Fredericia m. fl. om sønnen Niels Hansen. 20/6

463b:

25/4. Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. hans søn Diderik Markussens mødrende arv. 20/6

Læst forordning af 13/5 om selvejerbønder og de dem forundte fordele.

9/5. Dom: Hans Nissen af Egtved for datteren Kirstine Hansdatter ctr. Mads Clemmensen tjendende sr. Risom på Ballesgård, fordi han ikke har villet give hende noget til hendes ved ham avlede barns opdragelse. - Han har tilbudt at yde til barnet efter evne, men beklaget, at han ikke havde synderlig formue dertil. - Det kendes for ret, at han årligt skal bidrage til barnets opdragelse med 4 rdl., indtil det fylder 10 år, om det lever så længe. Inden 15 dage skal han betale moderen, hvad han skylder fra barnets fødsel.

464:

9/5. Dom: Niels Theisen og Niels Nielsen i Bastrup ctr. Peder Nielsen i Gamst for skovhugst. Peder Nielsen har her for retten tilbudt at beale til sagsøgerne 5 rdl. 4 mk. 1 sk. Men det har han ikke gjort. Han skal betale.

1769 - 13. juni:

(Der vises 14 dage tilbage, men der er sagen ikke set). Aftægtsmanden Hans Jensen (Hans Nielsen ?) i Tufkær ctr. Anders Jensen. Et skøde skal udstedes til Hans Jensen. Thomas Christensen er med i et forlig om aftægtsydelser. Med henblik på aftalens efterlevelse udsættes sagen til 27/6

30/5. Steffen Christensen i Rugsted ctr. Jens Lauridsen i Nørre Vilstrup for gæld. 25/7

30/5. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 4/7

465:

1769 - 20. juni:

6/6. Hans Nielsen Høll af Egeskov ctr. kammerråd Richter af Fredericia m. fl. om sønnen Niels Hansen. 18/7

465b:

6/6. Rådmand Bahnsen af Kolding ctr. Svend Pedersen af Horskær og sr. Peder Marcussen til Agersbøl. Ved første retsmøde kom et ubekendt menneske i grønne klæder og slængte noget papir på bordet, hvorefter han straks gik bort uden at lade noget tilføre. Det viste sig, at være en meddelelse fra sr. Marcussen om, at dette ikke var hans rette værneting. Derfor blev stævningen kun opretholdt for Svend Pedersen. Nu er der indgået forlig.

17/5. Grænsekontrollør Vorbasse af Gamst ctr. Christian Fugl på Oxvig. Tingsvidne.

6/6. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 4/7

6/6. Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. hans søn Diderik Markussens mødrende arv. 4/7

466:

6/6. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. Her kaldes hun hans hustru. 27/6

Læst forordning af 6/6 ang. straffens nærmere bestemmelse for dem, som har ødelagt eller herefter ødelægger bøndergårde eller lader sådanne ødeblevne bøndergårde henligge ubebyggede.

1769 - 27. juni:

Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 8/8

20/6. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 11/7

Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 11/7

13/7. Sagen om aftægt mellem Thomas Chrisensen i Tiufkær, Hans Jensen ibidem og Anders Jensen i Håstrup. Udsat til 11/7, men er ikke set igen.

30/5. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 25/7

30/5. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes. 25/7

30/5. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld. 25/7

Lægdsmanden Christen Raun af Tiufkær ctr. hofjægermester Bachmans fuldmægtig Johannes Seest i Lille Velling. 11/7

466b:

6/6. Dom: Apoteker Eilschou i Kolding ctr. Christen Eriksen af Seest, fordi han ikke inden Kolding Olufdags marked 1768 havde gjort engen Kloster Maj ryddelig. Apotekeren havde lejet engen, og Christen Eriksen skulle ifølge kontrakt af 13/12-68 have fjernet høet inden markedsdagen, om vejret tillod det. Det var ikke sket, og apotekeren havde derfor mistet en indtægt på 10 rdl. ved at indleje markedsheste. Dommen argumenterer en del imod apotekerens påstand, at det var undladt af ringeagt. Efter almanakken faldt markedsdagen på den 22/7 i 1768. Høet blev slået den 15/7, halmet dagen efter, og noget deraf opgjort i str før den 19/7. Den 20/7 kom ingen af Christen Eriksens folk, fordi det så ud til regnvejr, og det halmede græs blev liggende, skønt der var 16 mennesker fra Bramdrup for at gøre det til strøhø. Dommeren kender Christen Eriksen fri for tiltale.

1769 - 4. juli:

467:

Kammerråd Richter af Fredericia og Peder Knudsen af Vamdrup mølle ctr. Peder Nicolaisen ang. betaling af møllen. 18/7

20/6. Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. hans søn Diderik Markussens mødrende arv. 25/7

20/6. Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter. 25/7

6/6. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 18/7

13/6. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 18/7

Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter og hans skovfoged Thomas Knudsen. Spørgsmål til vidnerne er indført fol. 467b. 18/7

467b:

23/5. Peder Poder som lavværge for enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 15/8

Se ovenfor: Interrogation, spørgsmål til vidnerne.

468:

1769 - 11. juli:

27/6. Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 18/7

27/6. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 25/7

27/6. Lægdsmanden Christen Raun af Tiufkær ctr. hofjægermester Bachmans fuldmægtig Johannes Seest i Lille Velling. 25/7

Justitsråd Muhle på Hvilsbjerggård for Mickel Andersens hustru Marie Thomasdatter i Sellerup ctr. Peder Jensens hustru Marie Sørensdatter for overlast begyet i kirken. Sagen udsat til 18/7, men er ikke set igen.

1769 - 18. juli:

Læst plakat af 27/6, hvorefter tolden på fremmede ... forhøjes.

11/7. Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 1/8

Sr. Kaldager på Rugballegård ctr. sr. Seest i Lille Velling. 1/8

20/6. Hans Nielsen Høll af Egeskov ctr. kammerråd Richter af Fredericia m. fl. om sønnen Niels Hansen. 8/8

468b:

4/7. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 8/8

4/7. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 8/8

4/7. Kammerråd Richter af Fredericia og Peder Knudsen af Vamdrup mølle ctr. Peder Nicolaisen i Vamdrup ang. betaling af møllen. 1/8

469:

4/7. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter og hans skovfoged Thomas Knudsen. 8/8

Læst løjtnant og adjudant Blochs fremlysning af et føl.

1769 - 25. juli:

469b:

Hans Hansen af Sønder Stenderup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 8/8

Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 8/8

470:

27/6. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 8/8

27/6. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes. 8/8

27/6. Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl i Bække for gæld. Udsat til 8/8, men er ikke set igen.

470b:

(11/7). Hovedparten af teksten er ulæselig, men det må være sagen: Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk, som var udsat til 25/7. Udsættes til 8/8

4/7. Dom: Thomas Sørensen i Andkær ctr. Henning Jochumsen og hustru Karen Hansdatter sammesteds for aftægt. - Thomas Sørensen har efter dom af 15/9-1767 bevist, at han må svare årligt omtrent 18 rdl. af hver af sin fæstegårds tønde hartkorn, og påstår sig frikendt for at efterkomme en i 1763 med Henning Jochumsen og hustru oprettet aftægtskontrakt, siden hans udgifter ved ryttergodsets salg er blevet så høje, at det ikke længere er ham muligt. Han tilbyder dog at tage aftægtskonen og hendes barn til sig i gården og forsørge dem med deres underhold, imod at hun arbejder med ham, og at barnet ligeledes gør det, når det bliver gammelt nok til at kunne. Henning Jochumsen har ladet fremlægge ovennævnte dom uden at erindre noget imod Thomas Sørensens bevis på udgifter. - Det kendes for ret, at Thomas Sørensen ikke er pligtig at holde aftægtskontrakten, men bør derimod holde det angivne tilbud eller overlade Henning Jochumsen hans påboende gård, imod at denne tilbagebetaler ham de penge, som han har fået til minde af gården.

4/7. Dom: Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. børnepenge (hans søn Diderik Markussens mødrende arv). Markus Rasmussen har tilstået, at han efter skiftebrev af 27/10-59 er blevet sin søn 300 rdl. skyldig, nemlig i mødrende arv 184 rdl. 3 mk. 4 sk. og i udlovet gave 115 rdl. 2 sk., på det vilkår, at samme hos ham skulle blive stående uden rente, til sønnen opnår sit 25. år. Men han beklager, at han dels på grund af vanheld og dels, fordi han har købt sin gård så dyrt på ryttergodsauktionen, uden egen skyld er kommet i den fattigdom, at han ikke kan betale denne gæld. - Intet af dette andragende er blevet modsagt, og kendes altså for ret, at det påberåbte skiftebrev bør efterleves som en usvækket dom, og at Markus Rasmussen følgelig behodler de 300 rdl. til den i skiftebrevet fastsatte tid uden rente, imod at han på myndlingens bekostning giver sagsøgeren en lovlig panteforskrivning.

11/7. Dom: Lægdsmanden Christen Raun af Tiufkær ctr. hofjægermester Bachmans fuldmægtig Johannes Seest i Lille Velling, fordi han har oppebåret 20 rdl. for rekrutten Niels Jensen. Han har modtaget pengene til Niels Jensen og skal have undladt at betale ham dem. Men sagsøgeren har ikke bevist, at han har Niels Jensens fuldmagt eller nogen anden rettighed til at oppebære pengene, så Seest frikendes.

Læst oberst og krigskommissær Falsens plakat af 11/7 om session den 23/10

13/6. Dom: Steffen Christensen i Rugsted ctr. Jens Lauridsen i Nørre Vilstrup for gæld på 10 rdl. Han skal betale.

471:

1769 - 1. august:

Peder Andersen af Gilbjerg lader på vegne af en del Hejnsvig sognemænd afhjemle et syn på heden, der er maj måned brændte.

18/7. Sr. Kaldager på Rugballegård ctr. sr. Seest i Lille Velling. 29/8

18/7. Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 22/8

18/7. Kammerråd Richter af Fredericia og Peder Knudsen af Vamdrup mølle ctr. Peder Nicolaisen i Vamdrup ang. betaling af møllen. 29/8

Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 8/8

471b:

Oberauditør Seidelin ctr. Anders Pedersen og Iver Nielsen. De tilstår, at Niels Christensen var født i et hus, som, så længe de kunne huske, har skattet og skyldet til sognepræst Højer. De vidste ikke, hvad et mensalhus var, og kunne derfor ikke vidne om det, de var stævnet for. Sagen afvist for at blive forelagt amtmanden. Tingsvidne.

1769 - 8. august:

25/7. Hans Hansen af Sønder Stenderup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 22/8

25/7. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 22/8

472:

25/7. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 15/8

Sognefogeden Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 22/8

472b:

18/7. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter og hans skovfoged Thomas Knudsen. 29/8

18/7. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 29/8

18/7. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 29/8

18/7. 20/6. Hans Nielsen Høll af Egeskov ctr. kammerråd Richter af Fredericia m. fl. om sønnen Niels Hansen. 19/9

Indlæg mellem siderne 472b og 473: Ansøgning af 19/12-68 fra Jens Simonsen i Dons om, at hans gård må blive lovbudt 3 gange, inden han udsteder skøde til Niels Hansen Grundet.

473:

Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 29/8

473b:

Lægdsmanden Jens Knudsen fra Egholt får tingsvidne angående dragonen Laurids Joensen, der tilhører lægdet. Han er født i lægdet, og han blev der, til han kunne høste og slå. Da var han 15 år gammel.

27/6. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 19/9

Niels Lauridsen af Vester Vamdrup får tingsvidne ang. en ko, som han har købt af Jens Mortensen i Bække på hans forsikring om, at den havde overstået kvægsygen.

Nellemand på Lerbæk ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld. Udsat til 29/8, men er ikke set igen.

474:

1/8. Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 5/9

25/7. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 22/8

25/7. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes. 22/8

1769 - 15. august:

Sr. Hvass i Viuf får tingsvidne ang. karlen Hans Madsen, som er taget til dragen, men som tilhører hans broder justitsråd de Lindenpalms gods i Viuf.

De Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen i Follerup for gæld. 12/9

474b:

Christen Christensen af Vorbasse, nu Frederiksnåde, ctr. Jørgen Christoffersen Nørgaard i Vorbasse. 29/8

8/8. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 22/8

4/7. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 12/9

Læst forordning af 28/7 om fællesskabets videre ophævelse.

Læst Rentekammerets plakat af 28/6 ang. bortforpagtning af fiskeri i København, Fredensborg samt Kronborg amter.

Læst Christian Martfeldt selskabets udtog af planen for det kgl. danske landhusholdningsselskab.

Læst conditioner af 27/7 vedr. auktionen over krongods på Møen m.v.

1769 - 22. august:

15/8. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. 5/9

475:

8/8. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 5/9

8/8. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 12/9

8/8. Hans Hansen af Sønder Stenderup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 19/9

8/8. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 19/9

8/8. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes. 19/9

1/8. Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 5/9

Anne Marie Jørgensdatter af Seest søger tingsvidne om hendes undvegne mand Johan Frederik Christian. 12/9

475b:

1769 - 29. august:

15/8. Christen Christensen af Vorbasse, nu Frederiksnåde, ctr. Jørgen Christoffersen Nørgaard i Vorbasse. 12/9

8/8. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 19/9

8/8. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 19/9

8/8. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter og hans skovfoged Thomas Knudsen. 24/10

476:

8/8. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 19/9

476b:

Læst jordebog over krongods på Møen m.v.

Læst forordning af 8/8 om havre, hø og halm til militæret.

1/8. Dom: Kammerråd Richter af Fredericia og Peder Knudsen af Vamdrup mølle ctr. Peder Nicolaisen, der nu bebor møllen, fordi han ikke har betalt den. Iflg. kontrakt af 8/10-68 har han forpligtet sig til at betale 600 rdl. til Richter og 400 til Peder Knudsen til snapsting 1769 med renter. Han har betalt 500 rdl. til den kgl. kasse og 100 til Peder Knudsen. Amtsforvalter Møller skal have betalt 215 rdl. for ham. Hvis han beviser dette sidste, skal han til Richter betale 170 rdl. Ellers skal han betale 385 rdl.

477:

1/8. Dom: Sr. Kaldager til Mejlgård og Rugballegård ctr. sr. Seest i Lille Velling for gæld. Skovrider Langsted har den 12/2-66 transporteret Seests obligation til Kaldager, hvem Seest altså skyder 98 rdl. 2 mk. Dem skal han betale.

1769 - 5. september:

22/8. Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 17/10

22/8. Christen Thomsen i Andkær ctr. Else Marie Nielsdatter og dragonen Johan Mathiasen Virk. Sagen slutter med tingsvidne. Christen Thomsen blev i foråret 1767 trolovet til Else Marie Nielsdatter, men hen på sommeren blev dragonen afsløret hos hende. Nogen tid efter forsvandt hun, og vidnesbyrdene har især drejet sig om hendes færden derefter.

22/8. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 19/9

8/8. Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 26/9

1769 - 12. september:

22/8. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 17/10

22/8. Anne Marie Jørgensdatter af Seest søger tingsvidne om hendes undvegne mand Johan Frederik Christian. 26/9

15/8. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 26/9

477b:

15/8. De Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen i Follerup for gæld. Frafaldet.

29/8. Christen Christensen Søndergaard af Vorbasse, nu Frederiksnåde, ctr. Jørgen Christoffersen Nørgaard i Vorbasse. 19/9

Læst konditionerne for bortforpagtning af de kgl. fiskerier i København m.fl. amter.

Hans Lauridsen og Jørgen Pedersen af Skanderup får tingsvidne ang. 3 køer, som de har købt af Jesper Stephensen i Åstrup by, Føvling sogn, Skanderborg amt med ganranti for, at de havde overstået kvægsygen, men som nu er døde deraf inden fristen på 6 uger.

1769 - 19. september:

Landvæsenskommissær i Koldinghus amt etatsråd Hoffman og kancelliråd Deichman, begge af Fredericia begærer udmeldt synsmænd til at taksere en ejendom i Eltang.

22/8. Hans Hansen af Sønder Stenderup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 17/10

478:

8/8. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 31/10

Jens Ankersen af Binderup får tingsvidne vedr. en ko, som han har købt af Hans Hansen i Sønder Stenderup. Den er død af kvægsygen i Seest, hvor han havde udlånt den til malkning til Johan Nielsen, som selv havde mistet alle sine køer.

29/8. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 17/10

29/8. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 17/10

478b:

29/8. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 17/10

8/8. Hans Nielsen Høll af Egeskov ctr. kammerråd Richter af Fredericia m. fl. om sønnen Niels Hansen. 17/10

22/8. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 17/10

22/8. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes. 17/10

5/9. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 3/10

12/9. Christen Christensen Søndergaard af Vorbasse, nu Frederiksnåde, ctr. Jørgen Christoffersen Nørgaard i Vorbasse. 3/10

479:

1769 - 26. september:

Søren Nissen af Harte får tingsvidne vedr. en ko, som han havde købt af Anders Terkelsen i Kalhave, Hornborg sogn. Den ¨skulle have gennemgået kvægsygen, men er nu død.

5/9. Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 24/10

12/9. Anne Marie Jørgensdatter af Seest søger tingsvidne om hendes undvegne mand Johan Frederik Christian. 10/10

Jep Jacobsen af Skærbæk ctr. Niels Bertelsen ibidem. 10/10

479b:

Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder Poder i Bække. 10/10

12/9. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 24/10

480:

Hr. magister Kleist ctr. Johannes Seest af Lille Velling for gæld. 10/10

Christen Henriksen af Hjelmdrup fremlyser galt 1. gang.

1769 - 3. oktober:

19/9. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 24/10

Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle. 17/10

480b:

Hans Jensen af Ejstrup får tingsvidne vedr. 2 køer af Lars Sørensen i Bjerre by, Bjerre herred. Den skulle have gennemgået kvægsygen.

Christen Henriksen af Hjelmdrup fremlyser galt 2. gang.

19/9. Dom: Christen Christensen Søndergaard af Vorbasse, nu Frederiksnåde, ctr. Jørgen Christoffersen Nørgaard i Vorbasse for gæld. Der er fremlagt et bevis på 39 rdl. 2 mk.; men der er kun stævnet for 10 rdl. Dem skal sagsøgte betale.

1769 - 10. oktober:

26/9. Hr. magister Kleist ctr. Johannes Seest af Lille Velling for gæld. 7/11

26/9. Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder Poder i Bække. 31/10

481:

26/9. Jep Jacobsen af Skærbæk ctr. Niels Bertelsen ibidem. Forlig. Sagen har drejet sig om, et svin, som Niels Bertelsen skal have slået og revet halen af.

26/9. Anne Marie Jørgensdatter af Seest får tingsvidne om hendes undvegne mand Johan Frederik Christian.

Christen Henriksen af Hjelmdrup fremlyser galt 3. gang.

1769 - 17. oktober:

3/10. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle (Nye mølle). 31/10

19/9. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 14/11

19/9. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter og Niels Thulesen i Øster Gesten ctr. Ole Nielsens enke og arvinger i Øster Gesten om skovhugst. Forlig afventes. Udsat til 14/11, men er ikke set mere.

5/9. Ole Jensen i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld. 24/10

481b:

Hans Marcussen får tingsvidne imod løjtnant Frandsen på Ødstedgård. Han skal et par gange have overfaldet ham med skældsord og spark. Det var i forbindelse med levering af hørtiende og rugtiende. Et spørgsmål om nedgravning af døde kreaturer indgår i sagen.

482:

19/9. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 31/10

482b:

19/9. Hans Nielsen Høll af Egeskov ctr. kammerråd Richter af Fredericia m. fl. om sønnen Niels Hansen. Kongen har beskikket kommissærer i sagen. Derfor slutter den her med tingsvidne. Foruden Richter har Jes Gundersen og skovfoged Thomas Knudsen været sagsøgt. Ved disse mænds hjælp har Richter ladet Niels Hansen bortføre fra hans hjem en nat og bringe han hen til en af Riichters fæstebønder, Laue Lund i Trelde. Næste dag måtte Laue Lund bringe ham til Richters gård i Fredericia, hvor han holdtes indelukket, til han senere blev transporteret til en gård i Vinding. Her indfandt sig Hans Nielsen Høll sammen med andre mænd fra Egeskov. De forsøgte at få han søn med tilbage, men Richter trak ham ved håret ind på et værelse, og skovfogeden forhindrede dem i at gribe ind deroverfor. Siden blev Niels taget til Vejle, hvor han blev set i et vindue i et hus, som sagdes at være apoteket, og næste dag lod Richter ham fremstille for sessionen. Her fik Egeslov lægdsbrødre ham imidlertid indskrevet som henhørende under deres lægd.

19/9. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 14/11

19/9. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 14/11

Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 31/10

483:

19/9. Hans Hansen af Sønder Stenderup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. 14/11

12/9. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 31/10

Læst rentekammerets koncitioner af 19/8 vedr. brændevinsbrænderi i købstædernes frihedsdistrikter på landet.

Læst borgmester Junghans og øvrige Kolding magistrats inddeling af 7/10 på frihedsdistrikter.

1769 - 24. oktober:

26/9. Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 7/11

26/9. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 21/11

Hans Jepsen og Knud Jepsen af Lejrskov får tingsvidne ang. en ko, som de har købt af Søren Nissen i Harte. Den skulle have udstået kvægsygen, men er nu blevet angrebet deraf, så den har kastet sin kalv og er meget lidt værd. De vil gerne være frie for at betale den høje pris.

483b:

Forstander Hadberg, Kolding hospital, anmelder ildsvåde for hospitalsbonden Knud Andersen i Almind. Tingsvidne.

Kammerråd Richter lader afhjemle syn på Dyrehaven.

3/10. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 7/11

Christen Christensen Søndergaard af Frederiksnåde ctr. Søren Mogensen i Vorbasse for gæld. 7/11

29/8. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter og hans skovfoged Thomas Knudsen. 14/11

17/10. Dom: Ole Jensen Hvejsel i Horsted ctr. Christen Buch i Hjarup for gæld på 80 rdl. Han skal betale.

484:

1769 - 31. oktober:

17/10. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 28/11

19/9. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 28/11

17/10. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 14/11

17/10. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 28/11

10/10. Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder Poder i Bække. 14/11

17/10. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle (Nye mølle). 14/11

1769 - 7. november:

10/10. Hr. magister Kleist ctr. Johannes Seest af Lille Velling for gæld. 19/12

484b:

24/10. Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. Ole Nielsen Krag m.fl. af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. 14/11

24/10. Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder Poder i Bække for gæld. Sagen er afgjort.

24/10. Christen Christensen Søndergaard af Frederiksnåde ctr. Søren Mogensen i Vorbasse for gæld. 19/12

Læst forordning om kornskatten for 1770.

Læst patent om højesteret for 1770.

Læst plakat af 19/10 ang. skifter under søetaten.

Læst stiftsbefalingsmandens plakat af 24/10 om, at der igen hver tirsdag skal holdes torvedag i kolding.

1769 - 14. november:

31/10. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 28/11

17/10. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 28/11

485:

24/10. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter og hans skovfoged Thomas Knudsen. 28/11

17/10. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 28/11

Christen Jensen Grøn af Håstrup ctr. Iver Melchiorsen i Tiufkær for gæld. 5/12

485b:

Stævning fra de kreditorer, der har ladet holde auktion hos grænsekontrollør Vorbasse i Gamst i januar. 21/11

31/10. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle (Nye mølle). 28/11

31/10. Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder Poder i Bække. 28/11

17/10. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig i vente. 5/12

Niels Jensen af Harte får tingsvidne ang. 2 køer, som han har købt af Anders Terkelsen i Kalhave, Horneborg sogn i forventning om, at de havde gennemgået kvægsygen. Nu er de døde af den.

17/10. Dom: Hans Hansen af Sønder Stenderup ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. Hans Hansen har ifølge kvittering betalt hr. Stjernholm 164 rdl. for 12 stude til Christen Buch. Denne har hævdet, at han kun skylder 82 rdl. 2 mk. Det beløb skal han betale, hvis han inden 4 uger med ed bekræfter, at han ikke skylder mere. Ellers skal han betale det, som Hans Hansen inden for de fire følgende uger aflægger ed på, at han skylder ham.

486:

7/11. Dom: Præsten hr. Neuchs af Vejle ctr. sin husmand Niels Jensen Ulf (Ole Nielsen Krag er ikke nævnt her) af Vinding ang. skovhugst i Vinding skov. Han har tilstået at have hugget 2 risbøge. Dem skal han efter skovforordningen betale Neuchs med 20 rdl.

1769 - 21. november:

Lægdsmanden Jens Thomsen i Lilballe for tingsvidne vedr. lægdets ret til Christen Hansen Slott, som er blevet antaget til dragon. Han er født i Lilballe i et hus, som tilhører Lars Jensens gård.

486b:

14/11. Stævning fra de kreditorer, der har ladet holde auktion hos grænsekontrollør Vorbasse i Gamst i januar, contra debitorerne. Thomas Knudsen i Gamst har gjort rigtighed. Tilbage er Albrecht Fugl. 28/11

24/10. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 5/12

Christian Fugl af Oxviggård for sin broder Albrecht Fugl af Gamst får tingsvidne ang. en del korn i Steffen Vorbasses forhen beboede gård. Grænsekontrollørerne Streich og Andersen er nævnt.

487:

Christen Knudsen af Bække anmelder ildsvåde. Tingsvidne.

487b:

Læst stiftsbefalinsmandens plakat af 24/10 om, at der hver tirsdag skal holdes torvedag i Kolding.

1769 - 28. november:

14/11. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hougård. 9/1-1770

14/11. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 12/12

21/11. Kreditorerne til grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst ctr. Albrecht Fugl. Udsættes til eftermiddagen. Se fol.488

31/10. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 9/1

14/11. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle (Nye mølle, Nyberg mølle). 12/12

14/11. Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder Poder i Bække. 19/12

14/11. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter. 12/12

488:

14/11. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 12/12

31/10. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 12/12

31/10. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 12/12

Se fol. 487b, opsat fra formiddagen. Kreditorerne til grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst ctr. Albrecht Fugl. 12/12

Niels Pedersen Grobe (?) af Andkær fremlyser en plag 1. gang.

1769 - 5. december:

Søren Andersen Snedker af Vejle ctr. Mads Hansen Kyed i Follerup for gæld. 16/1

488b:

Lægdsmanden Peder Nielsen af Eltang får tingsvidne på lægdsret til Jens Thomsen, født i Bjert og søn af Thomas Jensen og Mette Hansdatter.

Sr. Niels Hansen Dreier fra Gamtofte sogn på Fyn får tingsvidne ang. en ko, som han havde sat på prøve i sin gård for at se, om den kunne komme sig over kvægsygen. Den døde.

Anders Jepsen af Hjarup ctr. Søren Nielsen i Gamst (kaldes også Søren Jepsen). 12/12

14/11. Christen Jensen Grøn af Håstrup ctr. Iver Melchiorsen i Tiufkær for gæld. 9/1

21/11. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 19/12

14/11. Sagen om Øster Gesten skovs rebning. Forlig indgået.

489:

Niels Pedersen Grobe (?) af Andkær fremlyser en plag 2. gang. Tredie fremlysning skulle ske næste tingdag, men er ikke set.

Hans Hansen i Gelballe fremlyser en plag 1. gang.

Præsten hr. Sølling i Grindsted ctr. Hans Bounsen (Hans Bondesen) i Brøndsted. 19/12

1769 - 12. december:

28/11. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 9/1

489b:

Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 9/1

28/11. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter. 9/1

490:

28/11. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 9/1

28/11. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 9/1

28/11. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 23/1

Husmanden Iver Pedersen af Dollerup blev fremstillet af Anders Antonsen i Nagbøl og taget i ed som opsynsmand for Nagbøl og Dollerup.

Hr. Høstmark og øvrige Gamst bys lodsejere ctr. Vester Gesten bys lodsejere ang. markskel. 19/12

490b:

5/12. Anders Jepsen af Hjarup ctr. Søren Nielsen i Gamst. 16/1

28/11. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle (Nye mølle, Nyberg mølle). 16/1

Læst forordning af 21/11 om at holde kyrasser- og dragonheste i beredskab til kgl. tjeneste.

Jep Jørgensen i Seest fremlyser en hoppe 1. gang.

Simon Stub i Brøndsted mølle efterlyser en plag 1. gang. Efterlysningen skulle 19/12, men er ikke set der.

28/11. Dom: Kreditorerne til grænsekontrollør Steffen Vorbasse af Gamst ctr. Albrecht Fugl i Oxvig for skyldige auktionspenge. Sr. Fugl har på auktionen over Steffen Vorbasses ejendom den 18/1 og 19/1 1769 købt for 170 rdl. 28 sk., og der er efter hans egen tilståelse overdraget ham korn for 87 rdl. 74. sk. Han skal betale.

1769 - 19. december:

Sag ctr. den fængslede Christen Christensen. 9/1

491b:

Christen Buch af Hjarup aflægger ed i henhold til dommen af 14/11 i sagen mellem ham og Hans Hansen i Sønder Stenderup.

12/12. Hr. Høstmark og øvrige Gamst bys lodsejere ctr. Vester Gesten bys lodsejere ang. markskel. Synsmænd afhjemler deres forretning. Tingsvidne.

5/12. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 16/1

5/12. Præsten hr. Sølling i Grindsted ctr. Hans Bounsen (Hans Bondesen) i Brøndsted. 16/1

12/12. Jep Jørgensen i Seest fremlyser en hoppe 2. gang. Tredie fremlysning skulle være 9/1, hvor den ikke er set.

Læst amtmandens efterlysning af 15/12 af en fra Sverige (?) undvegen person ved navn Jean Henry Helleday, som har været kommissionær i banken og der gjort underslæb.

7/11. Dom: Christen Christensen Søndergaard af Frederiksnåde ctr. Søren Mogensen i Vorbasse for gæld på 17 rdl. 2 mk. Han skal betale.

492:

28/11. Dom: Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder Poder i Bække for gæld. Ifl.g. købekontrakt på en halv gård i Vorbasse skylder Peder Pder 92 rdl. Dem skal han betale.

7/11. Dom: Hr. magister Kleist i Bjert ctr. Johannes Seest af Lille Velling for gæld på 16 rdl. Han skal betale.

1770

492:

1770 - 9. januar:

Hans Albrecht Gotlob Sonnin, birkedommer, Mads Christensen Paabye, rådmand, by- og rådstue- samt birkeskriver. Tingmænd: Christen Hansen i Seest, (i hans sted) Rasmus Rasmussen, Anders Poulsen i Hjarup, i hans sted Christen Frandsen, Jørgen Wind i Vamdrup, i hans sted Jacob Møller, Niels Jensen i Ferup, i hans sted Simon Andersen, Anders Andersen i Gesten, (i hans sted) Kort Andersen, Mickel Christensen i Glibstrup, i hans sted Bunde Hansen, Knud Hansen i Knudsbøl, i hans sted Hans Troelsen, Lars Viuf i Dollerup, i hans sted Frederik Vagt, alle ....

19/12. Sag ctr. den fængslede Christen Christensen. 16/1

28/11. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 30/1

12/12. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter. 23/1

492b:

28/11. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård. 23/1

12/12. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 23/1

493:

12/12. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 23/1

12/12. Jep Pedersen af Vinding sogn ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. 6/2

12/12. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. 23/1

Marcus Jensen Ulf af Vinding fremlyser en plag. 16/1

Læst amtmandens skrivelse af 4/12 til rettens betjente i amtet om dokumenter på stemplet papir.

5/12. Dom: Christen Jensen Grøn af Håstrup ctr. Iver Melchiorsen i Tiufkær for gæld. Søren Basse i Tiufkær har udstedt obligation til Christen Grøn på 53 rdl. På samme obligation har Iver Melchiorsen forpligtet sig til at betale 40 rdl. i rater af 10 rdl. Han mangler at betale 20 rdl., som var forfaldne sidste mikkelsdag. Han skal betale de 20 rdl. og herefter 10 rdl. hver mikkelsdag.

493b:

1770 - 16. januar:

9/1. Sag ctr. den fængslede Christen Christensen. 23/1

12/12. Anders Jepsen af Hjarup ctr. Søren Nielsen i Gamst. 30/1

12/12. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nyborg mølle (Nye mølle, Nyberg mølle). 23/1

19/12. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 30/1

19/12. Præsten hr. Sølling i Grindsted ctr. Hans Bounsen (Hans Bondesen) i Brøndsted. 27/2

Marcus Jensen Ulf af Vinding fremlyser en plag 2. gang. 23/1 (?)

5/12. Dom: Søren Andersen (Snedker) af Vejle ctr. Mads Hansen Kyed i Follerup for gæld på 47 rdl. 4 mk. 12 sk. Han har undskyldt sig med, at han har sat pengene på rente hos en mand i Fredericia og nu hverkan kan få kapitalen eller renterne. Han skal betale inden udgangen af februar.

1770 - 23. januar:

494:

16/1. Amtmanden ctr. en del personer for gæld til stervboet efter Anders Nielsen i Nye mølle (Nyborg mølle, Nyberg mølle). Sagen bortfalder indtil videre, da sagføreren Johan von Meden ikke har kunnet fremskaffe beviserne mod de indstævnte personer.

16/1. Sag ctr. den fængslede Christen Christensen. 30/1

9/1. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård. 20/2

9/1. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 20/2

9/1. Selvejerbønder i Trelde ctr. kammerråd Richter. Forlig. Sagen har drejet sig om Richters benyttelse af sin part af Trelde skov. De mener, at han har forsømt at hegne mellen sin part og deres, at han har ført for mange kreaturer ind til græsning, og det uden attest for kvægsyge. Kreaturerne skal være gået ind på bymændenes skovpart, og her har man fundet en død ko i Kåse mose.

494b:

9/1. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 6/2

Mads Olesen af Højen Stubberup får tingsvidne ang. 3 køer, som han har købt af Niels Rasmussen i Flendsted. De skulle have udstået kvægsygen, men er nu alle døde.

Anders Poulsen i Hjarup ctr. Rasmus Andersen i Øster Vamdrup. 6/2

495:

12/12. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 20/2

495b:

En hest, der er blevet fremlyst 9/1 og 16/1, fremlyses idag 3. gang. Ingen var mødt, hvorfor tingsvidne udsættes.

496:

9/1. Dom: Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Mads Hansen smed i Taulov Nebel for gæld. - Richter har fremlagt en den 21/12-65 under Mads Hansens navn udgivet revers til Richter på 29 rdl. 27 sk. Mads Hansen har nægtet at have underskrevet den. Efter lovens 53 art. pag 854 (5-14-53) burde sagsøgeren have indstævnet bonden hvert år efter reversens udgivelse og taget gældsætningsvidne over ham. Derfor frikendes Mads Hansen for tiltalen. Ellers har både Richter og Mads Hansen inddraget Barthold Hoe i Taulov Nebel og fremsat svare irettesættelser imod ham. Sådant eragtes at være sagen uvedkommende, og de fremsatte beskyldninger kendes døde og magtesløse. - Prokurator Lindom begærer sagen beskrevet til appel. (Det har under retssagen været forsøgt bevist, at Richter inden ryttergodsauktionen har modtaget "stikpenge" af bønderne i Taulov Nebel, 5 rdl. pr. tønde hartkorn, for at lade være med at byde deres gårde op på auktionen. Pastor Hoe, der vistnok er svoger til Richter, har på en eller anden måde været mellemmand).

1770 - 30. januar:

23/1. Sag ctr. den fængslede Christen Christensen. 13/2

9/1. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 27/2

496b:

16/1. Anders Jepsen af Hjarup ctr. Søren Nielsen i Gamst. 27/2

16/1. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 13/3

Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen af Taulov Nebel. 6/2

Lægdet nr. 33 af Andkær ctr. Hans Pedersen Møller, som er rømt fra lægdet. 20/2

497:

Læst landvæsenskolleigiets skrivelse af 13/1 til amtmanden, at retsbetjentene skal have nøje indseende med bryllupper og værtskaber, at der ikke går for meget til. Hvis sådant sker hos bønderne, så søges og tiltales de derfor.

1770 - 6. februar:

23/1. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 20/2

30/1. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel. 20/2

Oberauditør Seidelin af Stenderup søger tingsvidne ang. en bondekarl Niels Christensen, som Seidelin gør krav på imod bønderne Anders Pedersen med flere af Sønder Vilstrup. 20/2

497b:

Mads Pedersen af Hedensted ctr. Jes Poulsen af Gelballe for gæld. 20/2

23/1. Anders Poulsen i Hjarup ctr. Rasmus Andersen i Øster Vamdrup. Denne har tilbudt sin ed på, at han ikke har hugget det træ, der er stævnet for. Men Anders Poulsen vil kun være tilfreds med en ed på, at han heller ikke har ladet det hugge og ikke har sendt en hestevogn til dets afhentning, og han nægter at skulle have erklæret sig tilfreds med en ed som den, Rasmus Andersen har tilbudt. Dommeren kalder tinghørerne til vidne på, hvad der er blevet sagt. Der begæres tingsvidne udskrevet i domsform, for at sagsøgeren kan appellere til højesteret.

498:

Læst kapitelstaksten for 1769.

9/1. Dom: Sognefogeden Jep Pedersen af Vinding ctr. Peder Zakariasen og Anders Jepsen i Vinding for skovhugst. - De har hugget nogle bøge på et sted i Vinding skov, som er tillagt Jep Pedersen ved en usvækket, endelig rebniningsforretning. Gerningen er sket før rebningsforretningen, og gerningsmændene foregiver, at de har hugget bøgene på deres egne gårdes skovskifter. Men akterne viser, at der ingen vished har været om skifternes skel, og træerne er blevet hugget, efter at der af retten lovligt var udmeldt 8 mænd til at granske, om skoven burde rebes. - De skal betale Jep Pedersen de 11 træers værdi efter uvildige mænds vurdering samt sagens omkostninger. Bøder: for deres trættekærhed 1 rdl. til justitskassen og for deres egenrådighed 2 rdl. til Holman herreds fattigkasse og lige så meget til justitskassen. Prokurator Højer, der på en lovstridig måde har gjort denne simple sag vidtløftig, skal bøde til hver af kasserne 2 rdl. Højer vil appellere dommen til højesteret, hvad hans egne bøder angår.

498b:

1770 - 13. februar:

Magister Jens von Haven, sognepræst for Vester Velling og Skjerning (Skjern) sogne, ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup og kautionist Kej Poulsen i Vejen mølle for gæld. 27/2

Magister Jens von Haven, sognepræst for Vester Velling og Skjerning (Skjern) sogne, ctr. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter i Øster Gesten og Kej Poulsen i Vejen mølle for gæld. 27/2

499:

30/1. Dom: Sagen ctr. den fængslede Christen (Christensen) af Aale for tyveri. Han er den 5/12 taget med en del efter hans egen tilståelse stjålne og her ved retten siden vurderede koster i hænde, nemlig fra Jens Madsen i Seest, skomageren Fritz i Kolding, Anders Chrisensen og Ole Christensen, og han har desuden bekendt, at han har solgt en fra Ole Pedersen i Brora (?) stjålen økse. - Han skal efter lovens 36 art. pag. 983 (6-17-36) og forordningen af 19/11-67 kagstryges, have tyvemærke i panden og arbejde sin livstid i jern i nærmeste fæsntning, betale igæld til Ole Pedersen i Brora 1 mk., tvigæld til den kgl. kasse 31 rdl. 5 mk. 2 sk., samt denne proces' omkostninger og dommens fuldbyrdelse. Skarpretteren skal have 9 rdl. for at eksekvere dommen, hvis det sker. De omkostninger, som delinkventen ikke selv kan betale, udredes af Koldinghus amt. - Meddomsmænd: Rasmus Rasmusen, Simon Andersen, Bunde Hansen, Kort Andersen, Jacob Møller, Christen Frandsen, Hans Troelsen, Frederik Vagt (det er de lejede tingmænd). Delinkventen forlangte ikke dommen appelleret til højesteret, men ville underkaste sig kongens nåde i håb om straffens formildelse.

1770 - 20. februar:

6/2. Oberauditør Seidelin af Stenderup får tingsvidne ang. bondekarlen Niels Christensen, som Seidelin gør krav på imod bønderne Anders Pedersen med flere af Sønder Vilstrup.

499b:

30/1. Lægdet nr. 33 af Andkær ctr. Hans Pedersen Møller, som er rømt fra lægdet. 20/3

23/1. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård. 6/3

23/1. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 20/3

23/1. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 20/3

6/2. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel. 20/3

6/2. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 6/3

500:

6/2. Mads Pedersen af Hedensted ctr. Jes Poulsen af Gelballe for gæld. 20/3

Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen. 6/3

501:

Læst forordn. af 23/1, at alt sukker fra St. Croix til Europa skal sendes til København.

Se fol 500. Spørgsmål til vidnerne i sagen Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen.

1770 - 27. februar:

13/2. Magister Jens von Haven, sognepræst for Vester Velling og Skjerning (Skjern) sogne, ctr. Niels Olesens enke Malene Sørensdatter i Øster Gesten og Kej Poulsen i Vejen mølle for gæld. 10/4

13/2. Magister Jens von Haven, sognepræst for Vester Velling og Skjerning (Skjern) sogne, ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup og kautionist Kej Poulsen i Vejen mølle for gæld. 10/4

30/1. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 27/3

30/1. Dom: Anders Jepsen af Hjarup som værge for Jep Pedersen i Gamst ctr. Søren Nielsen i Gamst for gæld på 120 rdl. - Han skal betale gælden med renter eller stille forsvarlig kaution for den, idet pengene så kan blive stående, til Jep Pedersen bliver myndig.

501b:

16/1. Dom: Præsten hr. Sølling i Grindsted ctr. Hans Bonesen (Hans Bondesen) i Brøndsted. Han blev den 24/3-1767, da han boede i Lilballe, dømt til at betale 15 mk. 1 sk. til sagsøgeren, hvilket han ikke har gjort endnu. Han skal betale.

1770 - 6. marts:

(Se 29/11-68). Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem og Niels Nielsen i Tersbøl. 3/4

Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. en del Vinding beboere. 10/4

502:

20/2. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård. 20/3

Iver Hansen af Høllund ctr. Knud Jensen for skovhugst. Tingsvidne.

20/2. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 20/3

20/2. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen. 3/4

502b:

Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. nogle (navngivne) folk i Skærup. 20/3

Læst plakat af 13/2 om salttakster.

Læst reskript af 9/2, at om vinteren skal bønderne befordre posten afsted, når der er stærk sne og snefog.

1770 - 13. marts:

Sognepræsten i Hjarup hr. Friis ctr. Christen Buch ibidem for gæld. 27/3

30/1. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 24/4

Læst amtmandens efterlysning af 2 kvinder, Anna Margrethe Jørgensdatter og Mette Hansdatter, som er brudt ud af arresten i Ribe, hvor de var arresteret for tyveri.

Læst Thotts skrivelse af 24/2 fra kancelliet ang. efterlysning af Johan Ehremstrøm fra Sverige, der er rømt med en anselig del penge.

Læst geheimeråd Thotts skrivelse af 3/3 ang. efterlysning af en ... (kammerherre?), som har stået i tjeneste ved banken i Sverige.

503:

Læst amtmandens skrivelse af 12/3 om, at der igen skal holdes auktion over de to gårde i Starup, som beboes af hhv. Jacob Iversen og Anders Jensen.

1770 - 20. marts:

Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 3/4

Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer (en del personer fra Øster og Vester Gesten er nævnt). 3/4

6/3. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. nogle (navngivne) folk i Skærup. 24/4

6/3. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård. 3/4

6/3. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 3/4

503b:

Konsistorieråd Brosen ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn. 3/4

Magister Kleist ctr. Morten Kristoffersen i Vintmølle for gæld. Dom den 1/5, hvis ikke gælden er betalt forinden.

504:

Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Laugesen ibidem. 3/4

20/2. Mads Pedersen af Hedensted ctr. Jes Poulsen af Gelballe for gæld. 24/4

20/2. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel. 3/4

Forstander Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønder for restance. 10/4

Iver Hansen af Holme ctr. Knud Jensen i Holmenshave. 10/4

20/2. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 27/3

20/2. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 10/4

504b:

Borgeren Peder Broe af Vejle ctr. Jens Eskildsen i Jelling. 27/3

Læst anordning af 1/2 om sø-enrullering i Danmark.

20/2. Dom: Lægdet nr. 33 af Andkær ctr. Hans Pedersen Møller, som er rømt fra lægdet. Det er bevist, at han har fyldt sit 9. år hos Peder Ladegaards i Andkær og er bortrømt. Han skal pågribes og leveres tilbage til lægdet.

1770 - 27. marts:

13/3. Sognepræsten i Hjarup hr. Friis ctr. Christen Buch ibidem for gæld. 10/4

20/3. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 10/4

27/2. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 10/4

20/3. Borgeren Peder Broe af Vejle ctr. Jens Eskildsen i Jelling for gæld. Sagen udsat til 10/4, men ikke set igen.

1770 - 3. april:

505:

20/3. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer. 24/4

Lægdsmanden Peder Andersen af Starup får tingsvidne ang. karlen Bertel Pedersen. Som vidner optræder hans forældre Peder Bertelsen og Anna Cathrine Berg af Ågård.

20/3. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 24/4

20/3. Sag ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård. 1/5

20/3. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 24/4

20/3. Konsistorialråd Brosen i Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn. 24/4

505b:

20/3. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel. 24/4

6/3. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 24/4

20/3. Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Laugesen ibidem. 24/4

506:

6/3. Dom: Ole Christensen og Niels Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Pedersen ibidem (Niels Nielsen i Tersbøl er ikke nævnt) for skovhugst. Peder Pedersen har tilstået, at han fra et sted i Knudsbøl skov, som han uden bevis påstår er hans, har solgt 20 risbøge. - Efter forordningen af 26/1-1733 skal han bøde 100 rd., hvoraf sagsøgerne efter uvildige mænds sigende får erstatning for deres træers værdi. Det overskydende går til Anst herreds fattigkasse.

Læst amtmandens foranstaltning af 23/2 til amtsforvalteren til Peder Poder i Bække om krohold samt til de andre to, nemlig Holmeshave og Stovstrup. Findes indført fol. 507.

1770 - 10. april:

6/3. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. en del Vinding beboere. Kontrastævning. 22/5

27/3. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 24/4

27/3. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 1/5

506b:

20/3. Iver Hansen af Holme ctr. Knud Jensen i Holmenshave. 1/5

507:

20/3. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 24/4

507b:

27/3. Sognepræsten i Hjarup hr. Friis ctr. Christen Buch ibidem for gæld. 22/5

Læst forordning af 20/3 ang. mønter på de kgl. amerikanske øer.

Læst forordning af 23/3 ang. tjenestefolks opsigelses- og tjenestetid på landet.

20/3. Dom: Forstander Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønder for restance på ialt 256 rdl. 41 1/2 sk. De har den 20/3 tilstået hver sin gæld. De skal betale.

27/2. Dom: Provsten i Medelsom herred, magister Jens von Haven, sognepræst for Vester Velling og Skjerning (Skjern) sogne, ctr. Jens Ankersen Viuf i Skanderup og kautionist Kej Poulsen i Vejen mølle for gæld på 1600 rdl. De skal betale een for begge og begge for een.

27/2. Dom: Samme ctr. Malene Sørensdatter i Øster Gesten og Kej Poulsen i Vejen mølle for gæld på 900 rdl. Sidstnævnte er kautionist og værge. De skal betale een for begge og begge for een.

Se fol. 506. Skrivelsen ang. Peder Poders krohold i Bække og Niels Bangs i Stovstrup samt krohold i Holmshave.

508:

1770 - 24. april:

10/4. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 15/5

20/3. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. nogle (navngivne) folk i Skærup. 22/5

508b:

3/4. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 1/5

3/4. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 8/5

3/4. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer. 15/5

20/3. Mads Pedersen af Hedensted ctr. Jes Poulsen af Gelballe for gæld. Udsat til 15/5, men sagen er ikke set igen.

3/4. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel om aftægt. 15/5

509:

3/4. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 1/5

3/4. Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Laugesen (Lauridsen) ibidem. 22/5

13/3. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 29/5

Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. 8/5

509b:

10/4. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 1/5

3/4. Konsistorialråd Brosen i Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn. 8/5

1770 - 1. maj:

10/4. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 15/5

24/4. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 15/5

24/4. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 12/6

510:

10/4. Iver Hansen af Holme ctr. Knud Jensen Skov i Holmenshave. 15/5

24/4. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 15/5

Sognefoged Jep Pedersen og Rasmus Markussen m.fl. af Vinding fører tingsvidnesag ctr. Hans Christian Berg m.fl. af Vejle. 8/5

Rekrutlægdsmanden Rasmus Sørensen af Ågård får tingsvidne på lægdsret til Peder Mogensen.

510b:

Laurids Pedersen af Øster Gesten på vegne af datteren Maren Lauridsdatter ctr. hendes broder Hans Lauridsen ibidem for gæld. 15/5

Amtsforvalteren efterlyser en besovet kvinde 1. gang. 8/5

20/3. Dom: Magister Kleist ctr. Morten Kristoffersen i Vintmølle for gæld på 100 rdl. Han skal betale.

3/4. Dom i sagen ctr. Christen Carstensen, skytte på Vranderup Hovgård, som den 25/9-68 skal have skudt en dreng ved navn Christen Christensen i låret og den 20/4 en karl ved navn Mads Nielsen af Lejrskov, så han nogle timer senere døde deraf. - Han har fortalt både jomfru Harthe og Maren Andersdatter, der begge tjente på Vranderup Hovgård på den tid, at han har skudt en dreng i låret. Ligeledes til Eibert Smed af Gelballe og geheimeråd von der Lieth. - Hvad Mads Nielsen angår, har skovfoged Rasmus Kjær bevidnet, at skytten i hans påsyn har skudt en karl i Gelballe skov. Det samme har skytten fortalt til Jep Kusk, men navnet var ikke angivet. Mads Nielsen har sagt på sit yderste, at det var Vranderup skytte, der skød ham. Dertil kommer, at skytten ulovligt er rømt, skønt han havde fået kgl. lejdebrev. Han har således gjort sig selv yderst mistænkt for at være Mads Nielsens banemand. Det kendes for ret, at han skal tages fast og sættes i sikker forvaring, for at han kan blive lovligt forhørt og derefter dømmes, som ret kan være.

511:

1770 - 8. maj:

24/4. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 29/5

Søren Jensen af Jordrup anmelder ildsvåde. Han får tingsvidne at fremlægge for amtmanden i forventning om nådig hjælp til istandsættelse af gården.

24/4. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. 15/5

511b:

1/5. Jep Pedersen og Rasmus Markussen m.fl. af Vinding fører tingsvidnesag ctr. Hans Christian Berg m.fl. af Vejle. 15/5

512:

1/5. Amtsforvalteren efterlyser en besovet kvinde 2. gang. 15/5

24/4. Dom: Konsistorialråd og domprovst Brodersen i Ribe ctr. Christen Christensen Høllund af Vorbasse sogn for gæld. Iflg. kontrakt af 7/7-67 har Christen Høllund fæstet de fire kongekorntiender for Grindsted, Hejnsvig, Grene og Vorbasse sogne på livstid imod en betaling på 340 rdl. om året at erlægge hvert års martini. Det er med i kontrakten, at for hver uge, betalingsfristen overskrides, skal han betale 4 rdl. Han resterer at betale 78 rdl. for året 1768 og alle 340 rdl. for 1769, ialt 418 rdl. Dem skal han betale med renter samt de 4 rdl. ugentligt. Desuden skal han erstatte domprovsten, hvad han måtte have tabt ved ikke at få pengene i tide, samt 20 rdl. i sagsomkostninger.

1770 - 15. maj:

24/4. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 12/6

512b:

1/5. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 12/6

24/4. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel om aftægt. 29/5

513:

1/5. Iver Hansen af Holme ctr. Knud Jensen Skov i Holmenshave. 12/6

Niels Gris m.f. (navngivne) af Herslev ctr. Søren Holst m.fl. (navngivne) af Fredericia. 12/6

514b:

1/5. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 29/5

8/5. Jep Pedersen og Rasmus Markussen m.fl. af Vinding fører tingsvidnesag ctr. Hans Christian Berg m.fl. af Vejle. 22/5

8/5. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. 22/5

515:

Peder Christensen af Borre mølle søger tingsvidne om vandhjulene i møllen. 29/5

1/5. Laurids Pedersen af Øster Gesten på vegne af datteren Maren Lauridsdatter ctr. hendes broder Hans Lauridsen ibidem for gæld. 12/6

1/5. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 22/5

Læst plakat af 24/4 om toldstederne.

8/5. Amtsforvalteren efterlyser 3. gang en besovet kvinde ved navn Maren Jensdatter, som har begået lejermål i Højen sogn i året 1769. Hun meldte sig ikke.

24/4. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer. 19/6

515b:

1770 - 22. maj:

Madame Berg på Sofienlund ctr. Hans Krog i Nørre Bjert. 12/6

10/4. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. Kontrastævning. 3/7

Sognefoged Christen Buch i Hjarup ctr. degnen mons. Høg ibidem. 12/6

15/5. Jep Pedersen og Rasmus Markussen m.fl. af Vinding fører tingsvidnesag ctr. Hans Christian Berg m.fl. af Vejle. 29/5

516:

10/4. Sognepræsten i Hjarup hr. Friis ctr. Christen Buch ibidem for gæld. Sagen afgjort i mindelighed. Det har indgået i sagen, at degnen Laue Høg i Hjarup skulle have afkøbt Christen Buch en hoppe under foregivende af, at den var til pastor Friis, som altså skulle betale.

24/4. Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Laugesen (Lauridsen) ibidem. 29/5

15/5. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. 29/5

På grund af birkedommer Sonnins svaghed er rådmand Hans Paabye sættedommer i følgende sag:

24/4. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. nogle (navngivne) folk i Skærup. 12/6

15/5. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 29/5

1770 - 28. maj: (mandag)

Gæsteretten sat på Koldinghus birketingstue af borgmester og byfoged Hans Junghans af Kolding som kst. sættedommer i vakancetiden samt rådmand og adjungeret birkeskriver Hans Paabye tillige med 2 testes, Bunde Hansen og Hans Basse af Kolding.

516b:

Kontrollør Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Laursen Kjergaard om indsmugling af 28 stude. 1/6

517b:

1770 - 29. maj:

Hans Junghans er sættedommer, efter at birkedommer Sonnin er afgået ved døden.

15/5. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel om aftægt. 12/6

518:

15/5. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 26/6

518b:

8/5. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 12/6

22/5. Jep Pedersen og Rasmus Markussen m.fl. af Vinding fører tingsvidnesag ctr. Hans Christian Berg m.fl. af Vejle. 19/6

520:

Jens Bastrup af Hjarup ctr. Mickel Christensen og Jes Jessen ibidem. 19/6

22/5. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. 19/6

22/5. Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Laugesen (Lauridsen) ibidem. 19/6

Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 19/6

22/5. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 12/6

15/5. Peder Christensen af Borre mølle får tingsvidne om vandhjulene i møllen.

Borgerne Mads Christensen og Peder Madsen af Vejle ctr. Hans Jepsen i Jelling. 19/6

520b:

24/4. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 26/6

Smeden Iver Jensen af Vester Vamdrup får tingsvidne om 90 stk. høleer, som han vil indføre til salg i Jylland. De er forfærdiget af ham selv og hans folk i Vester Vamdrup.

Thomas Nielsen og Niels Rans i Højen efterlyser 4 plage 1. gang. 12/6

1770 - 1. juni (fredag):

28/5. Gæsteret. Sagen mod Peder Poder i Bække. 29/6

521:

1770 - 12. juni:

15/5. Laurids Pedersen af Øster Gesten på vegne af datteren Maren Lauridsdatter ctr. hendes broder Hans Lauridsen ibidem for gæld. 26/6

15/5. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 3/7

1/5. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 10/7

521b:

15/5. Iver Hansen af Holme ctr. Knud Jensen Skov i Holmenshave. 10/7

15/5. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 10/7

29/5. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel om aftægt. 10/7

29/5. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 10/7

15/5. Niels Gris, Niels Iversen, Hans Brems, Jens Christensen og hustru og Bertel Thomsen og hustru, alle af Herslev, ctr. Søren Holst, Jes Gundersen, Gunder Gundesen, Niels Hansen og rådmand Lindberg, alle af Fredericia vedr. en brændevinsinkvisition. Tingsvidne.

Mads Olesen af Højen Stubdrup ctr. sin fæstebonde Markus Rasmussen i Viuf. Udsat til 19/7, men kommer først igen 31/7

522:

22/5. Madame Berg på Sofienlund ctr. Hans Krog i Nørre Bjert. 26/6

22/5. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. Markus Detlevsen og andre i Skærup. Spørgsmål til vidnerne, se fol. 523. 10/7

522b:

29/5. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 26/6

523:

22/5. Christen Buch i Hjarup ctr. degnen mons. Høg ibidem. 26/6

Borgeren Peder Broe i Vejle ctr. ?. 26/6

Henning Uldrich Nees på Haughus ctr. forvalter From i Nybjerg mølle. 26/6

Læst forbud af 28/5 på spil og leg formedelst enkedronning Sophia Magdalenas død.

29/5. Thomas Nielsen og Niels Rans i Højen efterlyser 4 plage 2. gang. 19/6

Se fol. 522. 25 spørgsmål til vidnerne i kontrastævning i sagen ml. Berg og Skærup folk.

523b:

Laue Hansen Lund (?) af Trelde anmelder ildsvåde med tab på ca. 300 rdl. Tingsvidne. (Se fol. 548b)

1770 - 19. juni:

29/5. Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Laugesen (Lauridsen) ibidem. 3/7

29/5. Jens Bastrup af Hjarup ctr. Mickel Christensen og Jes Jessen ibidem. Forlig.

15/5. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer. 3/7

29/5. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. 10/7

29/5. Mads Christensen og Peder Madsen af Vejle ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld. 10/7

524:

Forpagter Johan Sørensen på Skjoldborghus ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl for gæld. 10/7

29/5. Sognefoged Jep Pedersen og Rasmus Markussen m.fl. af Vinding får tingsvidne ctr. Hans Christian Berg m.fl. af Vejle. Hans Christian Berg har holdt brændevinsinkvisition i Vinding bistået af en hel del vejlensere, der rendte rundt som gale hist og her og tog, hvad de havde lyst til. De havde ikke fremvist nogen skriftlig ordre, og der var ingen rettens betjent med inde i husene. Fra sognefogeden tog de et par brændevinspiber. Fra Peder Sørensen tog de en bryggerkedel, der dog ellers tidligere var kendt lovlig. Fra Rasmus Markussen havde de taget et kobberbrændevinslåg. Christian Rode fra Vejle var så fuld, at han faldt om på et iskær på gaden. Ingen skubbede. Rasmus Markussen fik sit låg tilbage uden tvang. Andre fik også deres tilbage.

29/5. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 3/7

524b:

12/6. Thomas Nielsen og Niels Rans i Højen efterlyser 4 plage 3. gang.

Læst amtmand von Klingenbergs plakat af 7/6 om licitation over Fovslet, Revsø, Tapdrup (Taabdrup), Voergård (?, Vaargaard), Drenderup og Strårup.

1770 - 26. juni:

29/5. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 10/7

12/6. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. Jep Raun i Højen. 3/7

Peder Poder i Bække ctr. prokurator Lindom af Snoghøj. 29/6

525:

Apoteker Folmer Holm af Fredericia ctr. Niels Christensen (kaldes her først Niels Christian og senere Jens Christian) af Håstrup. 10/7

12/6. Henning Uldrich Nees på Haughus ctr. forvalter From i Nybjerg mølle med kautionister fru kancelliråd Deichman og borgmester Thomsen i Fredericia. 10/7

Hans Jensen af Højen Stubberup får tingsvidne ang. en ko, som han har købt af Jørgen Jespersen i Kalhave. Den skulle have udstået kvægsygen, men er nu død af den.

525b:

12/6. Borgeren Peder Broe i Vejle ctr. Niels Madsen af Hjortebjerg mølle. 10/7

12/6. Christen Buch i Hjarup ctr. degnen mons. Høg ibidem. 3/7

29/5. Enken Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen. 10/7

Amtsforvalteren efterlyser Karen Nielsdatter af Gamst, som i 1769 er besvangret af Søren Jensen fra Vester Højst i Tønder amt. Hun er bortrømt. 3/7

12/6. Dom: Laurids Pedersen af Øster Gesten på vegne af datteren Maren Lauridsdatter ctr. hendes broder Hans Lauridsen ibidem for gæld. Ved overtagelsen af selvejergården fra faderen har han bl.a. forpligtet sig til at udbetale søsteren 200 slettedaler, når hun enten blev gift eller efter opsigelse forlangte pengene. Han har ikke villet betale, skønt hun har givet opsigelse. - Han skal iflg. lovens 5-1-1 og -2 holde sin kontrakt og betale gælden.

12/6. Dom: Madame Berg på Sofienlund ctr. Hans Krog i Nørre Bjert for gæld på 350 rdl. Han skal betale.

526:

1770 - 29. juni (fredag):

1/6 (og 26/6). Gæsteret. Sagen mod Peder Poder i Bække. 10/8

1770 - 3. juli:

19/6. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 17/7

22/5. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 31/7

19/6. Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Lauridsen (Laugesen) ibidem. 24/7

526b:

26/6. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. fæstebonden Jep Raun i Højen. 10/7

12/6. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 31/7

19/6. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer. 17/7

26/6. Christen Buch i Hjarup ctr. degnen mons. Høg ibidem. 24/7

Peder Nørskov i Overby, Skanderborg amt, ctr. Jens Jensen Lundemand i Håstrup og kautionist Ole Jensen Hvejsel i Horsted. 17/7

527:

26/6. Amtsforvalteren efterlyser 2. gang Karen Nielsdatter af Gamst, som i 1769 er besvangret af Søren Jensen fra Vester Højst i Tønder amt. Hun er bortrømt. 10/7

1770 - 4. juli (onsdag):

Politiret. Sag ctr. Bramdrup beboere for ulovlig tømmerhandel. 16/7

527b:

1770 - 10. juli:

19/6. Forpagter Johan Sørensen på Skjoldborghus ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl for gæld. 7/8

12/6. Borgmester Junghans af Kolding for frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. 24/7

12/6. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 7/8

26/6. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 24/7

528:

12/6. Iver Hansen af Holme ctr. Knud Jensen Skov i Holmenshave. 7/8

12/6. Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel om aftægt. 7/8

26/6. Apoteker Folmer Holm af Fredericia ctr. Niels Christensen af Håstrup. 24/7

528b:

12/6. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 24/7

26/6. Henning Uldrich Nees på Haughus ctr. forvalter From i Nybjerg mølle med kautionister fru kancelliråd Deichman og borgmester Thomsen i Fredericia. 17/7

529:

19/6. Kammerråd Richter af Fredericia ctr. Jens Hansen af Vinding for skovhugst. Tingsvidne.

26/6. Borgeren Peder Broe i Vejle ctr. Niels Madsen af Hjortebjerg mølle. 24/7

3/7. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. fæstebonden Jep Raun i Højen. 14/8

12/6. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. Markus Detlevsen og andre i Skærup. 31/7

529b:

Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 24/7

Læst forordning af 12/6 ang. fremdeles ekstrapåbud af gejstlige og verdslige betjentes gage m.m.

3/7. Amtsforvalteren efterlyser 3. gang Karen Nielsdatter af Gamst, som i 1769 er besvangret af Søren Jensen fra Vester Højst i Tønder amt. Hun er bortrømt.

19/6. Dom: Mads Christensen og Peder Madsen af Vejle ctr. Hans Jepsen i Jelling for gæld. De har været kautionister for et lån på 94 rdl., som Hans Jepsen har optaget hos majorinde fru Bülow, som nu er i ægteskab med major von Lüttichau til Haraldskær. Kautionisterne har stævnet Hans Jepsen, efter at kreditor har erindret dem om gælden. - Han skal betale.

26/6. Dom: Afdøde Niels Rasmussens enke Dorthe Fridsteds i Asbo ctr. Ib Thomsen ibidem, som har villet fratage hende den jord, som hører til det fæstehus, hun bebor iflg. fæstebrev, som blev udstedt af daværende ejer af Hundsbæk (? Huusbech). Ib Thomsen grunder sig derpå, at jorden skal være kommet af hans fæstegård i hans formands tid, uden at der er sket noget afslag i landgilden; men det har enken modbevist. - Så længe Dorthe Fristed er enke efter sin mand, bør hun efter loven beholdet huset med tilliggende jord imod årlig afgift ifølge fæstebrevet til den, som dertil er berettiget. Ib Thomsen bør forene sig med hende om den fornærmelse, hun ved ham er tilføjet. Hvis han ikke gør det, skal det gøres på hans bekostning ved uvildige mænd. - Ib Thomsen vil appellere sagen til højesteret.

530:

1770 - 16, juli (mandag):

4/7. Politiret. Sag ctr. Bramdrup beboere for ulovlig tømmerhandel. 23/7

1770 - 17. juli:

10/7. Henning Uldrich Nees på Haughus ctr. forvalter From i Nybjerg mølle med kautionister fru kancelliråd Deichman og borgmester Thomsen i Fredericia. 24/7

3/7. Peder Nørskov i Overby, Skanderborg amt, ctr. Jens Jensen Lundemand i Håstrup og kautionist Ole Jensen Hvejsel i Horsted. 14/8

530b:

Lægdsmanden Niels Quist af Herslev får tingsvidne om lægdsret til Thomas Hansen. Både han og hans fader Hans Thomsen er født i Herslev.

Sognepræst Jens Højer i Starup får tingsvidne på, hvordan tambour Friderich Johansen Gemming har begegnet hans annexbonde Iver Bech af Vester Nebel.

531:

3/7. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer, Ole Andersen m.fl. af Gesten. 31/7

3/7. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 31/7

Arvingerne efter Peder Thomsen Raufs enke Anna Jørgensdatter i Andkær ctr. Thomas Jørgensen (Damkjær) for gæld. 24/7

Peder Hjelm som indkasserer i afdøde Peder Henriksens stervbo ctr. Poul Nissen, Bramdrup for gæld. 31/7

531b:

Samme ctr. Lars Jensen i Nørre Bjert for gæld. 31/7

1770 - 23. juli (mandag):

16/7. Politiret. Sag ctr. Bramdrup beboere for ulovlig tømmerhandel. 30/7

1770 - 24. juli:

10/7. Birkedommer Stephensen i Grundet birketing konstitueret til at afsige en dom mellem frk. Reuter og sl. oberst Roses enke og stervbo, se fol. 533.

10/7. Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. 21/8

532:

10/7. Apoteker Folmer Holm af Fredericia ctr. Niels Christensen af Håstrup. 7/8

10/7. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 7/8

533:

17/7. Henning Uldrich Nees på Haughus ctr. forvalter From i Nybjerg mølle med kautionister fru kancelliråd Deichman og borgmester Thomsen i Fredericia. Gælden på 700 rdl. er betalt og sagen frafaldet.

10/7. Borgeren Peder Broe i Vejle ctr. Niels Madsen af Hjortebjerg mølle. 4/9

3/7. Christen Buch i Hjarup ctr. degnen mons. Høg ibidem. 7/8

10/7. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 7/8

533b:

3/7. Dom: Anders Hansen af Øster Gesten ctr. Hans Lauridsen (Laugesen) ibidem. Udfra rytterdistriktets skifteprotokol er bevist, at der i Hans Lauridsens gård er indestående 16 rdl. 5 mk., der tilhører Anders Hansen som arv og gave. Dem skal han betale.

17/7. Dom: Arvingerne efter Peder Thomsen Raufs enke Anna Jørgensdatter i Andkær ctr. Thomas Jørgensen i Damkjær for gæld på 20 slettedaler. Han skal betale.

Hans Knudsen af Hinnum i Grindsted sogn tinglyste i.h.t. forordn. af 13/5-69 sit testamente. Den ældste søn Knud Hansen skal beholde gården. Aftægtsbestemmelser.

10/7. Dom: Frk. Reuter i København ctr. oberst Roses arvinger i Follerup. Frk. Reuter har været i tjeneste hos obersten til hans død. Det er bevist, at han har lånt 90 rdl. af hende. En kontrakt med Peder Larsen i Follerup er nævnt samt en skriftlig bestemmelse fra obersten om, at hun skulle have nogle møbler til gengæld for den løn, han ikke har udbetalt hende. Disse er med hendes tilladelse blevet solgt på auktion for godt 229 rdl., efter at hun ved brev til amtmanden havde meldt, at hun udrejste af landet. - Oberstens familie har forsøgt at få hendes krav underkendt og bl.a. hævdet, at hun ved sin bortrejse har afstået fra alle krav. Hovedargumentet synes at have været et brev fra madame Montaigne i Fredericia, der bl.a. hævder, at oberstens såkaldte gavebrev må være ugyldigt, da det ikke er belagt med stemplet papir, savner vitterlighedsvidners underskrift og ikke er tinglyst; hun afviser også gælden på 90 rdl. m.m. Hendes indlæg erkendes uefterretteligt. Gavebrevet går ud på, at frk. Reuter skulle have møblerne for hendes redelige tilsyn i hans hus og store møje med ham i hans svaghed. Dommen forklarer, hvilke slags breve der skal være belagt med stemplet papir m.m., og hvilke slags der ikke behøver det, og godkender oberstens brev. Det er bevist, at hvadenten frk. Reuter skal kaldes husholderske eller husfrøken, så har den sl. herre i 8 år i sin frues fraværelse ikke haft andre til at forestå huset end frk. Reuter. Oberstens enke skal altså betale hende: 1) for de solgte møbler 222 rdl. 1 mk. 5 1/2 sk., 2) iflg. den med Peder Larsen oprettede kontrakt 46 rdl., 3) de 90 rdl., som obersten havde lånt, 4) 10 rdl. i sagsomkostninger, 5) 5 mk. 4 sk. til justitskassen, så meget som dommen og seglet har kostet. - De anstødelige skrivemåder, som prokurator Lindom har brugt, bør ikke komme frk. Reuter til fornærmelse.

534:

1770 - 30. juli (mandag):

23/7. Politiret. Sag ctr. Bramdrup beboere for ulovlig tømmerhandel. 2/8

534b:

1770 - 31. juli:

10/7. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. Markus Detlevsen og andre i Skærup. 7/8

17/7. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer, Ole Andersen m.fl. af Gesten. 14/8

3/7. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 21/8

3/7. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 21/8

12/6. Mads Olesen af Højen Stubdrup ctr. sin fæstebonde Markus Rasmussen i Viuf ang. opsigelse af gården. Mads Olesen har købt gården ved auktion i 1769. Han har påstået, at fæsteren har forringet gården, og bedt om, at Søren Haar og Rasmus Sørensen Soel af Viuf måtte blive udmeldt til at syne den. De skulle have afhjemlet deres syn den 19/7, men har ikke haft tid på grund af den landmålingsforretning, der er foretaget i deres by. Nu afhjemler de synet. Tingsvidne.

17/7. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 14/8

17/7. Peder Hjelm som indkasserer i afdøde Peder Henriksens stervbo ctr. Poul Nissen, Bramdrup for gæld. 14/8

535:

17/7. Samme ctr. Lars Jensen i Nørre Bjert for gæld. 14/8

Christen Christensen og hustru Maren Christensdatter af Seest tinglyser i.h.t. forordn. af 13/5-1769 deres testamente. Ældste søn, Christen Christensen, skal have gården og svare 200 rdl. til hver af de andre søskende: Niels, Jeppe og Mads Christensen. Aftægtskontrakt nævnes.

1770 - 2. august (torsdag):

Politiretten sat:

30/7: Dom: Sag ctr. Bramdrup beboere for ulovlig tømmerhandel. De har allerede i nogen tid dristet sig til at opkøbe favntræ på landet for igen at sælge til skippere med profit og således overtrådt forordningen af 25/8-1741 til skade for Kolding bys indvånere. Dette burde allerede have været påtalt og straffet, men da det ikke er sket, så har byens borgere nu taget initiativ til at få Bramdrup mændene tiltalt i sagen. Man har stævnet Hans Maug, Mads Skov, Peder Bjerre, Thue Sørensen og Hans Christensen, alle af Bramdrup. Under sagen er det kommet frem, at Lars Jensen på Noes er med i sagen. 51 favne af det beslaglagte træ er kommet fra ham, og hans svoger Hans Maug har samarbejdet med ham. Lars Jensen har sagt, at han forhen har solgt og også fremover vil sælge til skippere. Derved kan hans skov hurtigt blive ødelagt, og han er så medinddraget i sagen. Men selve skovens forhugning er en sag for sig, der ikke skal påkendes her. - Hovedmændene er altså Lars Jensen og Hans Maug; men da de ikke er kommet til at fuldføre deres forsæt med at sælge favntræet til skippere, så kendes for ret, at enhver af dem såvelsom de øvrige indstævnede i Bramdrup bør holde sig plakaten af 24/10-69 efterrettelig ved at sælge det beslaglagte træ til indvånerne i Kolding. Lars Jensen og Hans Maug bør formedelst deres omgang i sagen betale hver for sig 2 rdl. til fattigkassen i det herred, hvor de bor. Sagsomkostningerne fordeles på Lars Jensen med 13 og på Hans Maug med 7 rdl.

535b:

1770 - 7. august:

24/7. Apoteker Folmer Holm af Fredericia ctr. Niels Christensen af Håstrup. 21/8

536:

10/7. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 11/9

24/7. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 21/8

10/7. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 4/9

536b:

31/7. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. Markus Detlevsen og andre i Skærup. 21/8

24/7. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 21/8

24/7. Christen Buch i Hjarup ctr. degnen mons. Høg ibidem. 4/9

10/7. Dom: Forpagter Johan Sørensen på Skjoldborghus ctr. Søren Johansen Smed i Knudsbøl for gæld på 310 rdl. Han skal betale.

10/7. Dom: Enken Elisabeth sl. Udes ctr. Mads Hansen smed af Taulov Nebel om aftægt. Afdøde Ude Jepsen af Taulov Nebel og Mads Hansen Smed ibidem havde indgået en tinglyst kontrakt af 1755, hvorved sidstnævnte er kommet i besiddelse af førstnævntes fæstegård imod at betale 450 slettedaler samt nogle aftægtsydelser: Ude Jepsen måtte bruge 3 stykker af gårdens jord og 1 stk. eng, bygge et 6 fags hus og dertil udlægge en 12 alen lang kålhave, have 12 læs tørv om året m.m. Og når Ude Jepsen og hustru afgik ved døden skulle deres arvinger være berettiget til huset. - Mads Hansen Smed har ment, at han som selvejer, siden han købte sin gård på den kgl. auktion i 1765, ikke har overtaget sådanne byrder, så han har taget al gårdens jord under brug og mener ikke at være pligtig til at yde enken noget. Derfor har enken sagsøgt ham og krævet kontrakten efterlevet samt vederlag for de efterstående 5 år, hvor græsning har været hende forment. - Under sagen har Mads Smed tilbudt enken forsvarligt ophold ved sit eget bord, eller at han kunnne overlade hende gården for, hvad den har kostet ham, men det har hun ikke accepteret. - Når det nu betragtes, i hvilken tid kontrakten er indgået, hvor dyrt denne fæsteafståelse er blevet betalt, hvad forskel der nu er på de årlige kontributioner og renter imod før, at her er en selvejer imod tilforn en fæster, og at loven tilholder bonden selv at dyrke sin jord ..., så skal det snart være tiltstrækkeligt til at tilintetgøre enkens påstand, og viser, at Mads Hansen Smeds tilbud, især det første, da enken nu er ene efter sin mands død, ikke vel kunne forkastes. Men når herimod overvejes, hvad fremgang den begyndte uenighed mellem disse to stridende ville få ved daglig sammenkomst i eet hus, så og den billighed, som ligger i, at kontrakten ikke aldeles kan tilsidesættes, men i sine grænser efter omstændighederne bør forandres, så eragtes hermed for ret, at Elisabeth afdøde Ude Jepsens beholder huset til beboelse, så længe hun lever, med den derved beliggende kålhave; men når hun ved døden er afgået, da i fald hendes arvinger vil bebo selv eller ved andre huset, bør de at svare årlige huspenge til gårdens ejere, på hvis grund huset er bygget, således som derom kan anordnes. Og står det da i Mads Smeds eller efterkommeres frihed at undtage kålhaven derfra. For hendes levetid græsser og fodrer Mads Smed hendes ene ko lige med sine egne, og fordi jorden, som bør være ved gården, fragår hende, betaler han årligt til hende hver mikkelsdag 4 rdl. såvel i tørvetiden hvert år 6 gode læs tørv, lige som han selv eller andre plejer at køre på vognen, alt uden nogen klage. For de efterstående 5 år betaler Mads Smed 12 rdl.

537:

1770 - 10. august (fredag):

29/6. Gæsteret. Sagen mod Peder Poder i Bække. 24/8

537b:

1770 - 14. august:

31/7. Peder Hjelm som indkasserer i afdøde Peder Henriksens stervbo ctr. Lars Jensen i Nørre Bjert for gæld. 21/8

31/7. Peder Hjelm som indkasserer i afdøde Peder Henriksens stervbo ctr. Poul Nissen, Bramdrup for gæld. 28/8

31/7. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer, Ole Andersen m.fl. af Gesten. 28/8

31/7. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 4/9

Læst kancelliets skrivelse af 4/8 til stiftsbefalingsmanden ang. et hollandsk skib ved navn Die Schnelle Soepost, som skal være kommet fra Alexandria til Tunis og er afgået videre derfra med pest ombord.

10/7. Dom: Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden ctr. fæstebonden Jep Raun i Højen, som ved dom af 17/5-63 blev tilkendt at betale 20 rdl. til den kgl. kasse samt sagsomkostningerne. Det har han ikke efterkommet. Han har sagt, at han har betalt bøden til sr. Drejer i Dons, men har ikke forevist kvittering. Han dømmes påny til betalingen med tillæg af de nye sagsomkostninger, såfremt han ikke kan fremvise Drejers kvittering.

538:

17/7. Dom: Peder Nørskov i Overby, Skanderborg amt, ctr. Jens Jensen Lundemand i Håstrup og kautionist Ole Jensen Hvejsel i Horsted for gæld på 400 rdl. De skal betale.

1770 - 21. august:

Niels Bang i Stovstrup får tingsvidne ang. 3 køer, som inspektør Bager på Fri...sendal har tilsendt. De er døde. Horn og klove med brændemærker forevises.

7/8. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. Markus Detlevsen og andre i Skærup. 18/9

(Fol. 538b-539a mangler i mikrofilmen).

31/7. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 4/9

7/8. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 11/9

539:

14/8. Peder Hjelm som indkasserer i afdøde Peder Henriksens stervbo ctr. Lars Jensen i Nørre Bjert for gæld. Frafaldes.

31/7. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 18/9

Niels Basse i Tårup ctr. Christian Blangsted ibidem for gæld. 2/10

539b:

Christian Blangsted i Tårup ctr. Niels Basse ibidem for gæld. 2/10

Søren Jensen i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 11/9

7/8. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 11/9

540b:

7/8. Dom: Apoteker Folmer Holm af Fredericia ctr. Niels Christensen af Håstrup for gæld på 306 rdl. 14 sk. Han skal betale.

24/7. Dom: Henrik Jørgensen af Børkop ctr. Anders Sørensen Nyemand ibidem. Henrik Jørgensen af Børkop har ved kontrakt af 13/10-67 solgt sin derboende gård til Anders Sørensen Nyemand af Kærbølling for 600 rdl. Heraf er 40 rdl. ikke betalt. Debitor har påstået, at de 40 rdl. var betalt til Niels Hansen i Andkær, som skulle have det beløb til gode hos Henrik Jørgensen. Men det holdt ikke. Så har debitor forsøgt at bevise, at Henrik Jørgensen ikke efter kontrakten havde dyrket havresæden til gården eller besørget forårshegningen så godt, som han burde; men det har han ikke godtgjort eller fået vurderet. - Han skal betale de 40 rdl. og forbeholdes ret til at søge erstatning for den skade, som han mener at have lidt.

1770 - 24. august (fredag):

10/8. Gæsteret. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 11/9

541:

1770 - 28. august:

Læst generalkammerkollegiets skrivelse af 11/8 til amtmanden om foranstaltninger mod kvægsygen.

14/8. Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer, Ole Andersen m.fl. af Gesten. 25/9

Læst kancelliets skrivelse af 18/8 til stiftsbefalingsmanden, at der foruden det hollandske skib også skal være et svensk skib ankommet fra Alexandria til Livorno med pest ombord. Det har destination til London.

14/8. Dom: Peder Hjelm som indkasserer i afdøde Peder Henriksens stervbo ctr. Poul Nissen, Bramdrup for gæld på 333 rdl. 2 mk. Han skal betale.

1770 - 4. september:

7/8. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 2/10

Lægdsmanden Hans Carlsen af Stubdrup i Harte sogn får tingsvidne ang. lægdsret til en karl ved navn Jep Jacobsen.

541b:

21/8. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 18/9

14/8. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 18/9

24/7. Borgeren Peder Broe i Vejle ctr. Niels Madsen af Hjortebjerg mølle. Forlig. Niels Madsens hustru Kirsten Olesdatter skulle være vidne, men der har fra starten været lagt op til forlig.

7/8. Dom: Christen Buch i Hjarup ctr. degnen Laue Høg ibidem, der skal skylde penge for købet af en hoppe. Men han har oplyst, at han har købt den til sognepræst Friis, hvilket denne har tilstået og tilbudt at betale de 24 rdl. i en mellemregning. Lauge Høeg frikendes derfor for videre tiltale.

1770 - 11. september:

Hospitalsbonden Frederik Pedersen af Almind og Christen Nielsen og Jep Orlof, begge annexbønder til sognepræsten i Almind, anmelder ildsvåde. Alle tre gårde er nedbrændt. Tingsvidne.

542:

21/8. Søren Jensen i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 2/10

7/8. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 16/10

542b:

21/8. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 18/9

21/8. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 2/10

24/8. Gæsteret. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 2/10

1770 - 18. september:

Anders Christensen i Donslund, Vorbasse sogn, får tingsvidne på arveret efter sønnen Christen Andersen, som for 2 1/2 år siden er gået i hollandsk tjeneste, hvor han skal være afgået ved døden. Fuldmagt til Sybrandt Møller (?) i Amsterdam til at modtage den dødes ejendele.

543:

11/9. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 2/10

21/8. Konsumtionsforpagter Berg i Vejle mølle ctr. Markus Detlevsen og andre i Skærup. 2/10

4/9. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 30/10

543b:

4/9. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 9/10

21/8. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 16/10

Enkegeneralmajorinde Brochdorff i Vejle ctr. sr. Aschou i Nørre Vilstrup for gæld. 2/10

544:

1770 - 25. september:

Lægdsmanden Jens Nielsen Grunnet af Bjert får tingsvidne ang. karlen Christen Hansen af Gudsø. Han er barnefødt i Herslev Højrup og kom med sine forældre derfra til Gudsø.

Lægdsmanden Hans Christensen af Kragelund får tingsvidne ang. karlen Peder Nielsen. Han er født i Revsing og fyldte sit 9. år i Kragelund.

Lægdsmanden Mads Christensen af Torp søger tingsvidne ang. karlen Poul Hansen.. 9/10

544b:

Christian Fugl på Oksviggård ctr. Jens Jacobsen og Nis Poulsen af Gamst for en udpantning, som de har foretaget mod hans broder Albrecht Philip Fugl i den tid, da han boede i Gamst. Under henvisning til selvejeres rettigheder henvises sagen i første omgang til amtmanden.

Læst amtmandens ordre af 18/9 om, at der på grund af kvægsygen ved kvægdrifter bør være en forløber, der undersøger forholdene på stedet, hvor driverne har planlagt at græsse hjorden.

545:

28/8. Dom: Amtmandens fuldmægtig Johan von Meden for arvingerne efter Hans Jørgensen i Vester Gesten ctr. dødsboets debitorer (for beløb mellem godt 1 rdl. og godt 46 rdl.): 1) Hans Iversen i V. Gesten eller hans efterfølger på gården Jep Simonsen, 2) Christen Christensen Rand og Hans Madsen, men nu Jens Hansen i V. Gesten, der har fået deres steder, 3) Peder Pedersen ibidem, 4) Hans Hansen i Ø. Gesten, 5) sognefoged Ole Andersen i V. Gesten, 6) enken Malene Sørensdatter i Ø. Gesten, 7) Johannes Skæder i V. Gesten, 8) hyrden Niels Langkjær i V. Gesten. - Nogle har nægtet og lovet afbevisning, andre har tilstået gælden, men kun Ole Andersen har endnu betalt noget, nemlig 10 rdl. Jens Hansen og Peder Pedersen er kommet med ubeviselige modkrav. Hans Iversen havde ved stævningen henvist til Bertram Højer, der havde fået hans gård og også skulle overtage hans gæld, men derefter er Jep Thomsen blevet ejer af gården, og han har ikke ment sig bundet til at betale sådan gæld. Derfor bør Hans Iversen selv betale sin gæld. Ole Andersen har hævdet, at han kun skyldte de 10 rdl. Det skal han bekræfte ved ed; ellers skal han betale den resterende del af gælden. De øvrige dømmes til at betale de beløb, de er stævnet for. (Se fol. 557b og 562)

1770 - 2. oktober:

Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 9/10

545b:

18/9. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 9/10

4/9. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 16/10

546:

11/9. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 16/10

18/9. Enkegeneralmajorinde Brochdorff i Vejle ctr. sr. Aschou i Nørre Vilstrup for gæld. 23/10

11/9. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 16/10

11/9. Gæsteret. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 9/10

21/8. Dom: Niels Basse i Tårup ctr. Christian Blangsted ibidem for gæld på 3000 rdl., der er en rest af købesummen på Basses gård i Tårup. Dertil kommer 30 rdl. i renter. Han har undskyldt sig med den pengemangel, der for tiden er i landet. Men han skal betale.

546b:

18/9. Dom: Konsumtionsforpagter Berg i Vejle (mølle) ctr. en del beboere i Skærup. - På forlangende af konsumtionsforpagter Berg har herredsfoged Gaardmann i Vejle været med i Skærup til inkvisition for brændevinsredskaber. Skærup ligger under Vejles frihedsdistrikt. Der har været nogle uroligheder, som dommeren for en stor del giver Gaardmann skylden for, han har nemlig ikke været med inde i husene, hvor inkvisitionen foregik. Bønderne, der har erfaring i at blive inkvireret, havde ventet, at deres herredsfoged var med; nu kendte de ingen af de fremmede mennesker, der kom til deres by. Desuden burde herredsfogeden havde medbragt to vidner, der ikke selv deltog i inkvisitionen og derfor kunne optræde som uvildige vidner i retten til forskel fra de vidner, der har været engageret i hændelsen på en af siderne. Konsumtionsforpagter Berg var også ukendt for beboerne i Skærup. Han burde have tinglyst sin konsumtionskontrakt ved Koldinghus birketing eller have forevist den ved inkvisitionen. På grund af disse mangler kan Skærup beboeres forhold ikke henføres til de hårde beskyldninger, sr. Berg ved prokurator Højer har fremsat mod dem: røvere, oprørere m.v. Berg har også krævet dem straffet, fordi nogle af beboerne fra Skærup på vejen tilbage til Vejle standsede dem og pantede dem. Vejlensernes vogne har ikke kørt på vejen, men hen over markerne, dem til skade. Det er derfor, de er blevet pantet af folk, der kom til dem på to slæder på deres vej til skoven. Det kalder loven ikke ran, da enhver må værge sin jord og skaffe den fred. - Men hovedsagen er, 1) at der blev fundet brændevinsredskaber hos Niels Madsen, Jes Pedersen og Thomas Gregersen, og 2) at Marcus Detlevsen, Peder Quist og andre iflg. Bergs påstand har begået sammenrotning og forhindret inkvisitionens fremgang. - De tre mænd, hos hvem der blev fundet brændevinsredskaber, har tilbudt betaling efter forordningen for at undgå proces, skønt de ikke har anset inkvisitionen for lovlig. Det har Berg ikke villet modtage. Urolighederne ville næppe have fundet sted, hvis inkvisitionen var foregået på ordentlig måde. Dog kan ikke aldeles undskyldes, hvad der skete, da folk kom ind i Niels Møllers hus, hvor herredsfoged Gaardmann opholdt sig, og hvor de blev bekendt med, hvad der foregik og blev formanet til at holde sig i ro. Deres forhold går ikke til overfald, slagsmål eller lignende, men de har sluppet nogle heste løs, og de har brugt mund på det sted, hvor herredsfogeden var. - Det kendes derfor for ret, 1) at Niels Madsen, Jes Pedersen og Thomas Gregersen bør betale til citanten 6 rdl. hver, og de fundne brændevinsredskaber skal indleveres, slås i stykker og derefter tilbageleveres. 2) Marcus Detlevsen, Peder Quist, Jes Pedersen, Thomas Gregersen, Hans Nicolajsen, Peder Jensen og Søren Detlevsen skal een for alle og alle for een betale i mulkt 4 rdl. til Holmans herreds fattigkasse og 10 rigsdaler i sagsomkostninger. De af citanten og hans prokurator benyttede nærgående udtryk bør ikke komme de sagsøgte eller deres forsvarer til allerringeste præjudice. - Prokurator Højer fik dommen beskrevet med henblik på appel for højesteret.

547:

1770 - 9. oktober:

2/10. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 16/10

547b:

25/9. Lægdsmanden Mads Christensen af Torp får tingsvidne ang. karlen Poul Hansen, som lægdsmanden Anders Jacobsen i det nyoprettede lægd nr. 16 i Kongsted gør krav på. Karlens far er Hans Poulsen i Nyborg Brakker i Starup sogn.

548b:

2/10. Gæsteret. Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 23/10

18/9. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 30/10

2/10. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 23/10

(Se 523b). Vidner er indkaldt til at forklare ang. værdien af det brændte ved ildsvåden hos Laue Hansen i Trelde.

Læst forordning af 14/9 om, hvorvidt degn, præst eller anden beneficarius skal have erstatning af sin efterfølger for de omkostninger, der er brugt til landvæsenets forbedring.

1770 - 16. oktober:

549:

18/9. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 23/10

2/10. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 27/11

11/9. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 6/11

2/10. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 6/11

2/10. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 23/10

Maren Greiesdatter i Brejning ctr. halvbroderen Niels Thomsen i Gauerslund for gæld. 6/11

549b:

9/10. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 23/10

Læst kancelliets skrivelse af 22/9 om smitsom sygdom adskillige steder i Polen. Hvis der kommer jøder eller andre fremmede rejsende derfra uden sundhedsattest, skal de straffes.

1770 - 23. oktober:

Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 6/11

550:

16/10. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 30/10

550b:

Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 6/11

9/10. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 6/11

16/10. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 13/11

9/10. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 27/11

551b:

Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 13/11

16/10. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 13/11

Peder Nielsen af Gamst ctr. oldermændene ibidem for ukvemsord og udpantning. 6/11

Mads Olesen af Viuf ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld. 30/10

552:

Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. Jens Jørgensen i Smidstrup og hans kautionister. 6/11

Madame Haar af Kolding ctr. sr. Finsten i Jelling for gæld. 6/11

2/10. Dom: Enkegeneralmajorinde Brochdorff i Vejle ctr. sr. Peder Aschou i Nørre Vilstrup for gæld på 30 rdl. Han skal betale.

552b:

1770 - 30. oktober:

Oberstløjtnant Claudius (?) af Haderslev ctr. Jes Jensen af Lunderskov for gæld. 13/11

Jacob Frederik Bjørnsen af Åbenrå ctr. Laurids Christensen Smed i Gelballe for gæld. 13/11

23/10. Mads Olesen af Viuf ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld. 13/11

9/10. Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. 13/11

Mad. sl. Jørgen Haars i Kolding ctr. degnen sr. Brockmann i Eltang for gæld. 13/11

553:

18/9. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 27/11

23/10. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 6/11

553b:

Gyde Jensen fra Lunderskov fremlyste 2 hopper 1. gang. 6/11

Christen Poulsen Bang af Bække ctr. Christen Christensen Smed i Store Almstok for gæld. 20/11

Jens Jørgensen Spedsberg af Herslev Højrup ctr. Thomas Pedersen ibidem. 20/11

Læst forordning af 8/10 om saltafgifters ophævelse.

Læst obersekretær Thotts skrivelse af 16/10 om, at varer, der kommer fra udlandet, såsom uld, hamp og hør, ikke må indføres, uden at de har ligget et år på magasin, af frygt for pesten, der grasserer i de polske grænser.

Læst forordning om kornskatten for 1770.

554:

1770 - 6. november:

30/10. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 13/11

554b:

23/10. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 27/11

16/10. Maren Greiesdatter i Brejning ctr. halvbroderen Niels Thomsen i Gauerslund for gæld. 27/11

23/10. Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 20/11

23/10. Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. Jens Jørgensen i Smidstrup og hans kautionister. 4/12

555:

16/10. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 27/11

16/10. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 27/11

23/10. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 27/11

Knud Hansen af Ravnholt ctr. Peder Nielsen af Gamst. 27/11

555b:

23/10. Peder Nielsen af Gamst ctr. oldermændene ibidem for ukvemsord og udpantning. Forlig. Blandt de indstævnte var videfogeden Nis Poulsen, der har hævdet, at Peder Nielsens udpantning var i overensstemmelse med Gamst bys vide og vedtægt. Forliget går ud på, at Peder Nielsen inden 14 dage indløser pantet hos oldermanden i Gamst for 7 mk 8 sk., og dernæst skal alle de ord, der måtte være faldet på begge sider, være døde og magtesløse.

23/10. Madame Haar af Kolding ctr. sr. Finsten i Jelling for gæld. 20/11

Madame Haar af Kolding ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle for gæld. 20/11

556:

Madame Haar af Kolding ctr. Knud Jensen Raun i Skanderup for gæld. 20/11

Læst forordning af 26/10 om, at nogle af de årlige fest- og helligdage afskaffes eller henlægges til den påfølgende søndag.

1770 - 12. november (mandag):

Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. 19/11

556b:

1770 - 13. november:

30/10. Oberstløjtnant Claudius (?) af Haderslev ctr. Jes Jensen af Lunderskov for gæld. 4/12

30/10. Jacob Frederik Bjørnsen af Åbenrå ctr. Laurids Christensen Smed i Gelballe for gæld. 8/1-1771

6/11. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 20/11

557:

23/10. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 27/11

557b:

23/10. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 27/11

23/10. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 27/11

(Se fol. 545). Hans Iversen af Vester Gesten ctr. von Meden på Koldinghus som prokurator for sl. Hans Jørgensens arvinger. 27/11.

558:

Sr. Østergaard af Vejen mølle ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 27/11

Dorthea Jepsdatter, enke efter Jørgen Steffensen i Bramdrup, tinglyste sit testamente.

Læst plakat om højesteret for 1771.

Læst forordning af 5/10 ang. tjenestefolks skiftetid i København og købstæderne.

558b:

Læst forordning af 5/11, hvorved udførsel af alle slags kornvarer indtil videre forbydes.

30/10. Dom: Lars Jensen af Bjert ctr. jagtbetjenten Hans Krog ibidem. Der var en aftale imellem dem om, at Hans Krog måtte opføre et aftægtshus på Lars Jensens ager imod at erstatte ham jorden et andet sted. Hans Krog har ikke villet efterkomme sin pligt, men tværtimod udbyttet sit hus sådan, at Lars Jensen har fået vanskelighed ved at benytte sin jord og ikke kan have den i fred for små kreaturer fra Hans Krogs hus. Han har heller ikke villet gå ind på et forlig om at betale Lars Jensen 2 rdl. for den skade, han har lidt. - Hans Krog skal efter uvildige mænds skøn erstatte Lars Jensen jorden med et stykke jord af lige størrelse, godhed og bekvemmelighed, og han skal flytte det gærde, han har sat ved huset, så at Lars Jensen kan benytte sig af sin ager. Han skal betale 2 rdl. for ageren samt sagsomkostninger.

30/10. Dom: Mads Olesen af Viuf ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld på 65 rdl. Han skal betale.

30/10. Dom: Mad. sl. Jørgen Haars i Kolding ctr. degnen sr. Brockmann i Eltang for gæld på 7 rdl. Han skal betale.

1770 - 19. november (mandag):

12/11. Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. 4/12

559:

1770 - 20. november:

6/11. Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 11/12

30/10. Jens Jørgensen Spedsberg af Herslev Højrup ctr. Thomas Pedersen ibidem. Udsat til 18/12, men afsluttes allerede 11/12

13/11. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 27/11

559b:

6/11. Madame Haar af Kolding ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle for gæld. 4/12

6/11. Madame Haar af Kolding ctr. Knud Jensen Raun i Skanderup for gæld. 4/12

30/10. Christen Poulsen Bang af Bække ctr. Christen Christensen Smed i Store Almstok for gæld på 8 rdl. Forlig.

Ribe bys magistrat ctr. Mads Clausen i Nr. Bjert for gæld. 11/12

560:

Christen Krog af Mejsling ctr. Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. 11/12

Sr. Lund i Kolding ctr. Hans Hermandsen i Store Velling for gæld. 18/12

6/11. Dom: Madame Haar af Kolding ctr. en person ved navn Fentsteen (Finsten), som forhen har været i Fredericia, men nu bor i Jelling, for gæld på 5 rdl. 2 mk. for varer, han har fået. Han skal betale.

560b:

Ole Andersen af Lyngård lovbyder sine midler til Søren Pedersen og hustru ibidem. 27/11

1770 - 27. november:

23/10. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 4/12

30/10. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 11/12

6/11. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 18/12

6/11. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 18/12

561:

6/11. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 18/12

16/10. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 18/12

13/11. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 4/12

6/11. Maren Greiesdatter (Griesdatter) i Brejning ctr. halvbroderen Niels Thomsen i Gauerslund for gæld. Forlig. Hun har oprindeligt krævet 49 rdl., mens han mente, at han kun har lovet 20 slettedaler, hvorfra skulle trækkes de lejermålsbøder, han har betalt for hende. Forliget beror på, at han nu tilbyder hende 40 rdl., som sognepræst Schoubo kautionerer for.

6/11. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 18/12

561b:

13/11. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. 18/12

20/11. Ole Andersen af Lyngård lovbyder sine midler til Søren Pedersen og hustru ibidem 2. gang. 4/12

13/11. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 11/12

6/11. Knud Hansen af Ravnholt ctr. Peder Nielsen af Gamst. 11/12

13/11. Hans Iversen af Vester Gesten ctr. von Meden på Koldinghus som prokurator vor sl. Hans Jørgensens arvinger. 18/12

562:

13/11. Sr. Østergaard af Vejen mølle ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 18/12

(Se fol. 545). Ole Andersen af Vester Gesten aflægger den i dommen af 25/9 tilladte ed.

Knud Jepsen og Hans Jensen, begge af Lejrskov, har været lidt i slagsmål, men opnår forlig.

Skoleholderens søn af Store Anst Søren Hansen Horskjær fremlyser en hest 1. gang.

(20/11. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. Er ikke set idag, men kommer igen 4/12)

1770 - 4. december:

Johan von Meden på Pedersholm ctr. Peder Nielsen, Peder Aschou, Mickel Poulsen, Jens Lauridsen, Søren Nicolajsen, Nis Prebensen Smed og Niels Sørensen Tvede i Nørre Vilstrup samt Peder Nielsen i Andkær for gæld. 15/1

562b:

27/11. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 11/12

563:

Apoteker Eilschou ctr. løjtnant Wildenrat. 8/1

13/11. Oberstløjtnant Claudius (?) af Haderslev ctr. Jes Jensen af Lunderskov for gæld. 18/12

27/11. Søren Jensen Hjuler i Håstrup ctr. Jens Lycke i Rønshave. 8/1

Rådmand Bahnsen i Kolding ctr. Hans Lauridsen i Skanderup for gæld. 18/12

Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. prokurator Anders Bagger i Håstrup. 18/12

563b:

19/11. Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. 18/12

Skoleholderens søn af Store Anst Søren Hansen Horskjær fremlyser en hest 2. gang.

6/11. Dom: Oberauditør Seidelin i Stenderup ctr. Jens Jørgensen i Smidstrup og hans kautionist, præsten Jacob Elling, for gæld på 60 rdl. De skal betale.

20/11. Dom: Madame Haar af Kolding ctr. Knud Jensen Raun i Skanderup for gæld på godt 12 rdl. for købmandsvarer. Han skal betale.

20/10. Dom: Madame Haar af Kolding ctr. Anker Viuf i Stenvad mølle for gæld på godt 13 rdl. for købmandsvarer. Han skal betale.

564:

27/11. Ole Andersen af Lyngård lovbyder sine midler til Søren Pedersen og hustru ibidem 3. gang imod hans livs ophold. Tingsvidne.

Apoteker Eilschou i Kolding ctr. Anders Bjerning i Smidstrup for gæld. 18/12

(27/11. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. Sagen skulle have været på idag, men er først set den 11/12)

1770 - 11. december:

Nicolaj Dinesen af Vester Højst ctr. Peder Larsen Møller af Vranderup mølle for gæld. 8/1

4/12. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 18/12

564b:

Sag ctr. fængslede Jørgen Hagemand for tyveri. 18/12

565:

27/11. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 18/12

4/12. Rasmus Sørensen af Brøndsted ctr. Thomas Pedersen ibidem. 8/1

20/11. Justitsråd Lindenpalm til Tirsbæk ctr. Peder Larsen af Follerup og kautionist Niels Smidt ibidem. 15/1

565b:

20/11. Jens Jørgensen Spedsberg af Herslev Højrup ctr. Thomas Pedersen ibidem. De har i mindelighed nået til forlig i deres jordtrætte. Thomas Pedersen havde indpløjet ca. 3 alen jord i citantens skovskifte. Nu er de blevet enige om, at Jens Jørgensen beholder jorden, indtil Thomas Pedersen har bevist sin lovlige ret til den.

Anders Hansen af Stenderup ctr. degnen Brochman v. Eltang kirke for gæld. 18/12

27/11. Knud Hansen af Ravnholt ctr. Peder Nielsen af Gamst. 22/1

20/11. Ribe bys magistrat ctr. Mads Clausen i Nr. Bjert for gæld. 8/1

Claus Viuf i Jordrup ctr. Knud Jensen i Skanderup for gæld. 8/1

20/11. Christen Krog af Mejsling ctr. Mads Henriksen ibidem ang. aftægt. 8/1

27/11. Ellen Christensdatter af Jegerup ctr. Kirsten Lauridsdatter af Seest, hendes brors enke. 15/1

566:

Anders Hansen af Børkop ctr. Laurids Jacobsen ibidem og provst Høstmark i Pjedsted for gæld. 15/1

Lægdsmanden Niels Hansen i Amhede ctr. rekrut Mads Steffensen i Ravnholt. Han får tingsvidne ang. hans helbred.

Læst kgl. befaling til Hans Jacob Gerchen, byfoged i Fredericia og nu tillige herredsfoged i Elbo, Holmans og Brusk herreder. Da Albrecht Gotlob Sonnin er afgået ved døden, skal distriktets jurisdiktion herefter være som før birkets oprettelse i 1718. De nævnte herreder skal være henlagt til byfogeden i Fredericia. Appel af domme skal foregå som ved andre herredsting: de skal indstævnes til landstinget. Gerchen skal betale 25 rdl. årligt til tidligere birkefoged Hans Panks enke m.m.

567:

Læst kgl. befaling til Hans Junghans, borgmester og byfoged i Kolding og nu tillige herredsfoged i Anst, Jerlev og Slavs herreder. Indhold som ovenfor.

1770 - 18. december:

(Allerede fra denne tingdag betegnes Hans Junghans som herredsfoged i Anst, Jerlev og Slavs herreder).

11/12. Sag ctr. fængslede Jørgen Mankesen fra Starup for manddrab. 8/1

567b:

11/12. Sag ctr. fængslede Jørgen Hagemand for tyveri. 8/1

11/12. Auditør Seidelin i Stenderup ctr. provst Knud Storm i Egtved ang. noget kirkejord. 8/1

27/11. Apoteker Eilschou ctr. hr. Friis i Hjarup. 8/1

568:

4/12. Oberstløjtnant Claudius (?) af Haderslev ctr. Jes Jensen af Lunderskov for gæld. Sagen frafaldet.

4/12. Rådmand Bahnsen i Kolding ctr. Hans Lauridsen i Skanderup for gæld. 15/1

27/11. Hans Jørgensen af Trelde ctr. kammerråd Richter af Fredericia. 8/1

27/11. Ridtmester Blom fra Skærup ctr. Rasmus Markussen i Vinding for skovhugst. 15/1

27/11. Iver Hansen af Holme gård ctr. Knud Jensen Skov i Holmehave. 15/1

568b:

27/11. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder Poder i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. 15/1

4/12. Politiretten. Grænsekontrollør Vorbasse ctr. Johannes Bentsen (Bennedsen) af Hvejsel m.fl. ang. nogle råhuder. 15/1

569:

27/11. Hans Iversen af Vester Gesten ctr. von Meden på Koldinghus som prokurator vor sl. Hans Jørgensens arvinger. Sagen appelleres.

Johan von Meden spurgte (Hans Iversens prokurator) Poul Østergaard af Vejen mølle, om han havde flere sager, der nævnte hans person. Østergaard nævner en sag med Anders Bagger i Håstrup, der er udsat til idag. Den udsættes til 15/1

569b:

27/11. Sr. Østergaard af Vejen mølle ctr. Peder Poder i Bække for gæld. 15/1

27/11. Konsumtionsforpagter Hans Christian Berg i Vejle ctr. Jep Pedersen, Rasmus Marcussen og andre Vinding beboere. Udsat til 8/1, men er ikke set igen 22/1

20/11. Sr. Lund i Kolding ctr. Hans Hermandsen i Store Velling for gæld. 29/1

11/12. Anders Hansen af Stenderup ctr. degnen Brochman v. Eltang kirke for gæld. 8/1

Jørgen Raun af Fobeslet ctr. adskillige debitorer. Nicolaj Skræder og Søren Jensen af Hjarup mødte og tilstod gælden, som de vil betale efter jul. Nis Bertelsen og Jørgen Danielsen meldte, at de ville fremlægge kontraregning. 8/1

570:

4/12. Apoteker Eilschou i Kolding ctr. Anders Bjerning i Smidstrup for gæld. 8/1

Christen Hansen Askjær af Hejnsvig ctr. Karen Pedersdatter ibiden. Udsat til 15/1, men er ikke set siden.

----

Tingbogen føres videre som tingbog for Anst-Jerlev-Slavs herredsting, hvis herredsfoged nu er den hidtidige birkedommer, borgmester Hans Junghans i Kolding. Alle de sager, der er påbegyndt ved birketinget, synes fortsat under dette herredsting, uanset om de sagsøgtes værneting herefter skulle være Elbo-Holman-Brusk herredsting i Fredericia. .


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk