Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

 

Koldinghus birks tingbog 1737-48

1737

(Filmrulle M 30897 fortsat).

(1737 - 12. november:)

(Nogle sider mangler).

... slutningen på en obligation med pant i en selvejergård i Nørre Vilstrup. Underskrevet af J. Sten.

1737 - 19. november:

5/11. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop. 26/11

Joen Nielsen i V. Gesten fremlyste en plag 1. gang.

1737 - 26. november:

19/11. Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop. 17/12

2b:

29/10. Regimentskriveren ctr. Ole Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Skærup. 24/12

Læst obligation fra Anne Tullesdatter af Ferup, enke efter Jens Madsen, til Søren Hachsens enke Margrethe Christine Hachsens i Kolding.

Læst obligation fra Laurids Jensen af Knudsbøl til Anders Nielsen Møller i Nybjerg mølle.

3:

1737 - 3. december:

Læst forordning af 23/11 om en vis bestandig agio på kroner imod kurant mønt.

5/11. Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup. 14/1-1738

Lichtenberg ctr. Anders Madsen af Vork og Jens Ulf af Amnitsbøl. 17/12

4b:

Mads Christensen af Starup fremlyste en hest 1. gang.

Læst forskrivning fra Jens Jensen Boesen af Højen Stubdrup til søsteren Kirsten Jensdatter.

5:

1737 - 10. december:

Skovfoged Anders Eliassen angav skovhugst.

Læst kontrakt: Anna Bertelsdatter Krog og hendes sl. mand Jep Nielsen Bredstrup har afstået Nybjerg mølle til svigersønnen Anders Nielsen og datteren Hedevig Christine Jepsdatter mod visse aftægtsrettigheder. I kraft af kontrakten og i medfør af lovens pag. 670 art. 9 beslutter hun sig til at bo hos sin svigersøn Anders Eliassen i Egtved, i langstuen.

5b:

Læst aftægtskontrakt: Søren Christensen Kyed og hustru i Starup har afstået deres selvejergård til sønnen Niels Sørensen Kyed og hustru Sophia Pedersdatter, som skal yde aftægt.

6:

1737 - 17. december:

Læst forordning om matrikelskat, rytterholdspenge og okse- og flæskeskat for 1738.

Jens Christensen Møller af Drabæk mølle lod annullere en obligation til Jens Nielsen, fol. 389 i tidligere protokol.

3/12. Lichtenberg ctr. Anders Madsen af Vork og Jens Ulf af Amnitsbøl. 24/12

6b:

Regimentskriveren ctr. Ole Larsen af St. Velling. 7/1

7:

Læst obligation fra Jens Christensen i Drabæk mølle til Søren Hansen i Vester Vamdrup.

Læst obligation fra Jens Nielsen og hustru Birgitte Eriksdatter i Kongsted til Markus Hansen, sognefoged i Bredstrup.

7b:

26/11. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Anne Nielsdatter, husmand Niels Pedersens hustru af Børkop, for drab. - Hun har frivilligt bekendt, at hun har slængt sit umyndige barn Pernelle Nielsdatter (2 år, 3 måneder) i en tørvemose, hvor det druknede. Vidner har forklaret, at de straks derefter blev kaldt til hende, og at hun bekendte sin gerning, idet hun gerne ville dø. Hendes forsvarer Christian Grundahl har bevist, at hun har været syghjernet siden en tidligere fødsel, samt at hun har levet skikkeligt og kristeligt indtil denne onde gerning. - Der er ikke ført eet eneste vidne, som har set gerningen ske, men vidnerne udtaler sig alene på grundlag af hendes egen bekendelse. - Hun dømmes til efter lovens 6-6-1 og -10 at have sit liv forbrudt og miste sit hoved med sværd. Hoved og legeme nedlægges i kristen jord, formedelst hun næppe ville have ombragt sit barn, dersom hun havde været ved sin fulde fornuft. Hendes hovedlod hjemfalder til kongen, efter at der er foretaget fradrag for beviselig gæld. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene: Peder Knudsen, Jens Jensen, Morten Iversen Koed, Hans Iversen, Hans Hartvigsen, Søren Sørensen Kyed, Ole Madsen og Mads Olesen.

Egholts beboere lod fremlyse 2 stude.

Fra Nebbegård fremlyses 3 stude og fra Hvilsbjerggård 1 stud.

Skovrider Römling angav skovhugst.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

1737 - 24. december:

17/12. Lichtenberg ctr. Anders Madsen af Vork og Jens Ulf af Amnitsbøl for skovhugst. Tingsvidne.

Regimentskriveren ctr. rytterne Jens Bastholm og Niels Nielsen. 7/1

8:

26/11. Dom: Regimentskriveren ctr. Ole Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Skærup. - Præsten Laurids Lundemand af Smidstrup har den 22/7-37 indsendt en relation til amtmanden, på hvis ordre sagen er blevet rejst, idet der er gået rygte om, at Ole Jensens spædbarn på 5 uger skulle være blevet druknet af sin moder i en brønd. Ved et forhør den 22/7 har ægteparret frivilligt bekendt, at barnet var faldet af moderens arm ned i brønden, mens hun med den anden hånd ville trække en spand vand op. Derfor har hun siddet arresteret på Koldinghus slot indtil den 20/8, hvor hun blev løsladt mod kaution. Efter amtmandens ordre er der blevet afhørt en del vidner i Skærup (ialt 68), men der er ikke et eneste vidne, der bevidner, at Anne Rasmusdatter er skyldig i forsætligt drab; men til alle, som hun har talt med, har hun sagt, at det var sket af vanvare, hvorfor hun græd og jamrede sig meget, og alle vidner har givet hende godt skudsmål, at hun har levet kristeligt og skikkeligt, og at hun har elsket sit barn, som en moder burde. Det onde rygte er udsprunget af Anna Olufsdatters og tjenestekarlen Jens Albretsens udsagt til en og anden, og skoleholder Erik Larsen og hustru har været behjælpelig dermed. - Det kendes for ret, at da der ikke er det ringeste skin af forsætligt drab, men barnet er druknet af vanvare, så bør hun for sådan sin forseelse og vådesgerning stå åbenbart skrifte efter lovens pag. 929, art. 13 og betale til Skærup sogns fattigkasse 1 rdl. Processens omkostninger skal hun betale med 6 rdl. - Iøvrigt beholder Ole Jensen og hustru deres ret og tiltale til Anne Olufsdatter, Jens Albretsen og Erik Laursen og hustru så vel som andre, der beviseligt har udspredt det ry og rygte, som førte til Anne Rasmusdatters arrestation og torts lidelse. - (Da Anne Rasmusdatter tabte sit barn i brønden, løb hun ind til sin mand, der gik over til sin datter (ovennævnte) Anne Olufsdatter, som skulle hente Anne Rasmusdatters moder. Først da denne kom, tog de barnet op af brønden. Forældrene havde ikke ment, at et så spædt barn havde haft nogen chance for at overleve faldet i brønden. De fire havde straks talt om, at de for at få barnet begravet skulle fortie ulykken og i stedet forklare, at barnet var dødt i moders seng. Den rådslagning havde moderen været for fortvivlet til at deltage i; hun havde bare indstillet sig på at gøre, hvad de andre sagde).

Hans Simonsen af Lilballe efterlyste en ko 1. gang.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Studene fra Nebbegård og Hvilsbjerggård fremlyst 2. gang.

 

1738

8:

1738 - 7. januar:

I Den Hellige Trefoldige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi fødsel

Anno 1738, Den 7. Januar.

Hans Pank af Håstrup birkedommer og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Peder Pedersen, Søren Madsen, Mogens Jensen, Peder Jacobsen(?) og Niels Jacobsen af Viuf, Hans Madsen af Fredsted, Niels Iversen og Peder Sørensen af Håstrup.

17/12. Regimentskriveren ctr. Ole Larsen af St. Velling. 4/2

24/12. Regimentskriveren på vegne af en del rytterbønder i Bramdrup ctr. rytterne Jens Bastholm og Niels Nielsen. 21/1

8b:

Generalfiskal Casper Wilhelm Smith ctr. Jørgen Kollerup. 21/1

10:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1738 - 14. januar:

3/12. Dom: Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup, som er anklaget for at have huset og herberget desertører. - Imod Christen Christensen er fremlagt to krigsforhør; men de rummer ikke tilstrækkeligt bevis. Christen Christensen og hustru må aflægge ed på, at de ikke har set de pågældende to desertører i deres hus eller udenfor, og at de ikke har givet dem øl, mad eller natteleje, ejheller vist dem vej. - Imod Peder Jensen er det bevist, at han har købt en soldaterkjole for 8 sk. og at soldaten har fået den igen; men det er ikke bevist, at Peder Jensen vidste, at han handlede med en desertør. Han må aflægge ed på, at han ikke vidste det. - Søren Iversen Koed har huset to desertører. De to soldater kom til ham i fuld mundering og fortalte, at de skulle til Ribe at afhente en desertør; de havde forevist deres pas, som var skrevet på tysk og var forsynet med segl. Sådan har Søren Koed og hustru Else Jensdatter forklaret det, og den forklaring må de aflægge ed på. - Hos sadelmageren Martin Valdskov har en desertør opholdt sig i to nætter, og han havde fortalt, at han var desertør, ifølge Martin Valdskovs hustrus tilståelse (han selv er rejst bort til Holsten). - Han skal efter forordningen af 3/12 1734 betale til den pågældende kaptajn 30 rdl. og arbejde i skubkærren i Fredericia fæstning 2 år. Og fordi han havde tilforhandlet sig desertørens mundering (hat, kjole, kamisol og snore), skal han iflg. lovens pag. 145, art. 37 straffes efter lovens pag. 983, art. 32 med at miste sin hud.

10b:

Læst obligation fra Hans Lauridsen i Vejlby til Peder Poulsen, handelsmand i Fredericia.

11:

Læst forskrivning fra Jep Hansen til broderen Peder Hansen, der ellers kaldes Henningsen.

Læst afkald fra Christian Raffel Hüschen til svogeren løjtnant Claus Langhaar Weiss på arv efter moderen Catrine Margrethe Hüschen, som døde i Rønshave.

Læst afkald fra Claus Langhaar Weiss på vegne af hustru til svogeren Christian Raffel Hüschen på arv efter svigermoderen Catrine Margrethe Hüschen.

11b:

1738 - 21. januar:

7/1. Generalfiskal Casper Wilhelm Smith ctr. Jørgen Hansen Kollerup. 4/2

12:

Rådmand Daniel Michelsen i Kolding ctr. skoleholder Jørgen Collerup. 28/1

7/1. Regimentskriveren på vegne af en del rytterbønder i Bramdrup ctr. rytterne Jens Bastholm og Niels Nielsen, som skal have frataget dem en del svin, der var på olden i Bramdrup skov og slottets dyrehave. Tingsvidne.

13:

Læst obligation fra sl. Søren Kjærs enke Maren Andersdatter i Erritsø til sønnen Lauge Pedersen fra København.

Skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

1738 - 28. januar:

Læst kapitelstaksten for Ribe stift 1737.

Læst kongens konfirmation på en forskrivelse: Frederik Greve von Oertz, der er kommet i ægteskab med frue Maria Svane til Svenstrupgård, oberst Jesper Friis' enke, fraskriver sig retten til at stifte nogensomhelst gæld eller sælge noget gods uden sin hustrus vidende og samtykke. Forskrivningen har påtegning fra de tingsteder, hvor den hidtil er blevet tinglyst.

13b:

Læst obligation fra Bertel Nielsen i Nørre Bjert til sognepræst Jørgen Seidelin i Stenderup.

14:

21/1. Dom: Rådmand Daniel Michelsen i Kolding ctr. skoleholder Jørgen Collerup. - Den forhenværende skoleholder Jørgen Hansen Collerup i Bjert skal have pådraget sig en gæld på 8 rdl. 2 mk. for varekøb. Den skal han betale.

1738 - 4. februar:

Rasmus Jensen, der bebor anneksgården i Egeskov, får på vegne af sin hustru Malene Pedersdatter Qvist og medarvinger tingsvidne vedr. hendes broder Niels Pedersen Qvist, der er født på anneksgården af forældrene Peder Nielsen Qvist og Anne Sørensdatter og som 14-årig rejste til Holsten at tjene. Efter nogle år begav han sig til søs i Amsterdam på de lange rejser. Han skal være død for 3-4 år siden. Arvingerne er Malene Pedersdatter Qvist, Søren Pedersen Qvist, der nu er i kongens livspand, Johanne Pedersdatter Qvist, i tjeneste i kongens sølvpop i København, Hans Pedersen Qvist, i liberi hos kongens overstaldmester Hartmand i København, Jens Pedersen Qvist, nu skræddersvend i Fredericia. Disse er hans fulde søskende. Desuden har han to halvsøskende af faderens første ægteskab, Anne og Maren Pedersdatter, begge enker, samt Marie Pedersdatter, der er gift ved Rendsborg. Arvingerne giver Lucas Fabricius i Amsterdam fuldmagt til at oppebære hans efterladte bo.

14b:

21/1. Generalfiskal Casper Wilhelm Smith ctr. Jørgen Hansen Kollerup. 4/3

Selvejerne Niels Sørensen Kyed og Mads Christensen af Starup ctr. Jens Iversen ibidem. 18/2

15:

Peder Andersen Egholt af Tiufkær ctr. Jens Strangesen Veilling ibidem for injurier. Sidstnævnte gør afbigt.

7/1. Dom: Regimentskriveren ctr. Ole Larsen af St. Velling, som er bortrømt fra sin kvarte fæstegård i Velling. Han har været efterlyst 3 tingdage. Har ved sin rømning bortranet fra gården 2 bæster, en vogn med behørigt drættetøj og alle de stedet tilhørende jernredskaber. Det er bevidnet, at han er bortrømt på grund af gæld. Der er holdt sekvestration den 28/8-37, og passiverne overstiger aktiverne med 5 rdl. 3 mk. 7 sk. - Dette beløb dømmes han til at betale, og som den, der ved sin rømning har begået ran, skal han efter lovens pag. 956, art 1 betale igæld og tvigæld, dernæst dobbelt så meget foruden en bøde på 3 mk. Desuden skal han efter lovens pag. 463, art. 7 som en rømningsmand pågribes, have sit fæste forbrudt samt arbejde i Bremerholms jern et år.

15b:

Skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

1738 - 18. februar:

4/2. Selvejerne Niels Sørensen Kyed og Mads Christensen af Starup ctr. Jens Iversen ibidem for skovhugst. Jens Iversen har indrømmet at have hugget en riseg, men hævdet at have fået tilladelse af selvejeren Anders Pedersen. Idag bliver der indgået forlig. Jens Iversen betaler sagsomkostningerne.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1738 - 25. februar:

Læst forordning af 31/1 om, at de sager, som hhv. kongen og proprietærerne må føre for at holde mandskabet samlet til landmilitsens konservation, skal påkendes ved sessionerne.

Hans Jensen, Jens Pedersen og Jens Hansen af Skøde ctr. vagtmester Stahl i Bække. 18/3

16b:

Jens Sørensen i Egum opbød myndlingen Jens Nielsens fædrende arv 1. gang.

1738 - 4. marts:

Læst anordning af 31/1 om, hvad der skal betales for notarialinstrumenter og beskikkelser samt for dommes og tingsvidners beskrivelse.

Læst forordning af 7/2 om indretning af pantebøger m.m.

Læst patent af 24/1 vedr. det mandskab, som har stået i kongens krigstjeneste i 14 år.

Læst plakat om ryttersession.

Læst obligation fra Christen Andersen af Ferup til sl. Godske Iversens enke.

4/2. Dom: Generalfiskal Casper Wilhelm Smith ctr. forrige skoleholder Jørgen Hansen Collerup (fra Bjert). - Det er bevist, at han har skrevet et falsk pas med skudsmål, et tiggerbrev, et kopulationsbrev på stemplet papir samt en kopi af et forslidt militært pas. Bortset fra kopien har han forsynet dokumenterne med øvrighedspersoners navne og stemplet med signet. - Han bør efter lovens pag. 84, art. 8 og pag. 990, art. 6 som en falskner at frahugges sin højre hånd med en økse og have sin ære forbrudt. Hånden skal slås på en stage. Hans boslod er hjemfalden til kongen, efter at hans gæld er betalt. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Jørgen JHS Henriksen (Lille Velling), Søren Olesen (Store Velling), Ole Christensen, Peder PSS Strangesen (Tiufkær), Christopher Christophersen, Ole Sørensen (Møsvrå), Jens JJS Jensen og Mads MJS Jensen (Viuf). - (Ved sagens begyndelse har sognefoged Jens Christensen med to mænd foretaget sekvestrationsforretning over hans bo. Det ene pas og kopulationsbrevet havde han fået fra Anne Laursdatter af Assens. Signetet havde han arvet efter sin sl. moder).

17:

Skovrider Römeling af Jordrup angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

Jens Sørensen i Egum opbød myndlingen Jens Nielsens fædrende arv 2. gang.

1738 - 11. marts:

Regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller for Johannes Nielsen af Eltang hans søn Niels Johansen, som tjener Jens Olesen i Eltang, ctr. skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø. - Sognefoged Hans Hansen Buhl af Eltang har med to mænd og skovfogeden været på inkvisition hos Jens Olesen for noget træ. De fandt noget i gården, men det sagde Jens Olesen han havde fået fra selvejeren Peder Olesen. Så gik de ind i laden, hvor tjenestekarlen Niels Johansen stod og tærskede. Skovfogeden påstod, at der var andet træ end det ude i gården; men det nægtede karlen, og da skovfogeden gentog sin påstand, svarede karlen, at det var løgn. Så greb skovfogeden ham i håret, og karlen skovfogeden. De blev adskilt, og inkvisitørerne gik ud i gården. Men skovfogeden trak sin hirschfænger og stak den ind ad ladedøren mod karlen, som veg tilbage for stødet og slog med sin plejl hirschfængeren ud af skovfogedens hånd. "Kom herud", råbte skovfogeden, "der Djævelen regere dig, og gå hjem at smøre dig med flæsk". Karlen kom ud og slog igen med sin plejl hirschfængeren fra skovfogeden, som fik fat i den igen og angreb karlen med den. Denne tog med sin bare hånd fat om bladet og bøjede hirschfængeren sammen. Så fik de hinanden i håret igen. Sognefogeden tog hirschfængeren og rettede den ud, og da de to var blevet skilt ad, bemærkede han, at der kunne være sket en ulykke. Dertil svarede skovfogeden, at det var ligemeget, om han havde stukket karlen ihjel, og han var tilfreds, han levede ikke længere, end han kom op til leddet. Inden han forlod gården havde han også sagt til karlen, at han nok skulle varte ham op, når han kørte til Fredericia med træ. Hans ord om flæsket har indeholdt en anklage for tyveri. Efter at vidnerne har talt, gør Hans Lyng afbigt for fornærmelige ord. Simon Møller bemærker, at han nok kunne have ønsket sig, også af Hans Lyngs broder Jørgen Lyng, at det var sket noget før; men hvis Hans Lyng vil bede karlen og hans fader om forladelse for ord og gerning og betale sagsomkostningerne, så vil han bede regimentskriveren om at lade sagen falde.

18b:

Michael Muhle på Hvilsbjerggård får tingsvidne ctr. Poul Rasmussen Damkjær (eller måske lige så meget imod broderen Peder). - Poul Damkjær, der er rytter i Højen, var hjemme lidt før jul hos sin fader Rasmus Damkjær i Andkær. Her havde han spurgt sin broder Peder, om ikke hans husbond havde avlet meget tobak, og da Peder bekræftede det, bad han ham om at skaffe ham en hoben af denne tobak, som han kunne få, når han kom tilbage efter jul for at hugge gærdsel for sin far. Peder fik så løsnet et par brædder i gavlen på husbonds lade og tog et par bundter tobak ud. Det gentog sig nogle gange senere. Til sin mor sagde han, at han havde noget tobak til Poul, hvortil hun svarede, at det kunne han få, når han kom for at hugge gærdsel. Så stjal han også æbler og nødder fra sin husbond. Og fra Teglgården stjal han en potte og en pande, som moderen fik. Han havde fortalt, hvor han havde taget det, og sagt, at ingen ville savne det. En dag havde han forladt gudstjenesten under prædikenen for at stjæle mere tobak. - Faderen erkender under forhøret, at han tre gange har fået tobak af Peder; men moderen kan ikke huske, at hun har talt med Peder om tobak til Poul. - Michael Muhle har vidner på, at Peders tilståelse af tyverierne har været frivillig og uden tvang.

19b:

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Hans Sivert af Roj angav skovhugst.

1738 - 18. marts:

25/2. Hans Jensen, Jens Pedersen og Jens Hansen af Skøde ctr. vagtmester Stahl i Bække. 1/4

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1738 - 1. april:

Læst birkedommerens plakat om auktion på alle sl. løjtnant Langes effekter i Gauerslund kirkes kassehus.

18/3. Hans Jensen, Jens Pedersen og Jens Hansen af Skøde ctr. vagtmester Stahl i Bække. 15/4

Skovrider Jacob Römeling angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen i Seest angav skovhugst.

Skovfoged Jens Krog i Oksvig angav skovhugst.

1738 - 9. april:

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup får tingsvidne på, at han på Skærup og Sellerup marker har avlet 2562 pund tobak, som er solgt til Peder Thuesen af Fredericia.

20:

Michael Muhle får tingsvidne på, at han på Andkær mark har avlet 2899 skålpund tobak, som er solgt til Peder Thuesen af Fredericia og med skipper Hans Christensen af Marstal indskibet til København. Det beediges af plantør Michel Wilcken af Andkær.

1738 - 15. april:

1/4. Hans Jensen, Jens Pedersen og Jens Hansen af Skøde ctr. vagtmester Stahl i Bække. 13/5

Niels Jensen Hyboe af Trelde ctr. Niels Jørgensen ibidem. 29/4

20b:

Magistraten af Kolding får udmeldt 4 mænd, som sammen med 4 mænd fra Kolding skal taksere græslæg.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjerg angav skovhugst.

Hans Krog angav skovhugst.

21:

1738 - 22. april:

Sergent Michael Dahlman af Skærup for sin hustru Inger Johansdatter ctr. Oluf Qvist af Damkær. Denne gør afbigt.

1738 - 29. april:

15/4. Niels Jensen Hyboe af Trelde ctr. Niels Jørgensen ibidem. Denne gør afbigt for nogle beskyldninger om, at Niels Jensen Hyboe skulle have fjernet byens landmåling og en ekstrakt fra Søren Madsens hus, hvor dokumenterne var lagt under lås og lukke til samtlige bymænds efterretning og eftersyn i nødige tilfælde.

1738 - 6. maj:

Læst anordning af 11/4 om brug af fløjl og andet silketøj.

Læst forordning af 21/3 om, at ingen komediantspiller, linedanser, taskenspiller eller de, som holder såkaldte lykkepotter, må indfinde sig i riget eller udøve deres spil og eksersitser nogetsteds.

Læst forordning af 18/4 ang. den forandring, der er gjort i forordningen om justitskassens indretning med hensyn til, at kassen herefter skal være under opsyn af de deputerede for finanserne.

21b:

Læst regimentskriverens plakat efter kammerkolleigets ordre af 26/4 om offentlig auktion på Kolding rådstue over 16 furagekitler, 16 par læderbukser, 80 par støvler med sporer og 80 par handsker.

Læst amtmandens plakat om auktion over bortfæstelse af Gauerslund kirkehus.

Læst plakat om bortforpagtning af 3 års kongetiender af Grindsted, Vorbasse, Grene og Hejnsvig.

Sag ctr. tyven Christen Sørensen. 3/6

23:

Jørgen Krog lader på vegne af skovrider Brandt afhjemle syn på skovhugst i Elbo herred.

Jørgen Krog ditto for Holmans herred.

1738 - 13. maj:

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert lader afhjemle syn på skovhugst i Brusk herred.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig ditto for Jerlev herred.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

15/4. Dom: (Jens Andersen af Viuf for) Hans Jensen, Jens Pedersen og Jens Hansen af Skøde ctr. vagtmester Stahl i Bække. - Jens Andersen har bevist, at så længe nogen kan mindes, har Skødegårds beboere været berettiget til de to nederste stole i Bække kirke, en mands- og en kvindestol, begge indelukkede, og ingen har nogen sinde tilegnet sig sæde deri uden Skødes beboere, før end nu vagtmester Stahl og hustru sidst i november måned efter påvisning (af provsten Peder Blehr i Nagbøl, sognepræst Niels Tøxen og kirkeejeren sr. Thonboe på Hundsbæk) har søgt til disse stole. Stolene kan næppe rumme de Skøde beboere, og der kan kun side deri rummeligt fire personer, og med trang fem. Vagtmester Stahls forgængere har aldrig søgt disse stole, men søgt deres egne stolestader andetsteds i kirken. Der er i kirken rum til flere stole, som kunne opbygges for dem, som havde trang. På en memorial har forrige amtmand resolveret, at Skødegårs beboere efter lovens pag. 394, art. 48 skal nyde, bruge og beholde stolene lige som deres formænd. Denne resolution har Stahl ikke holdt sig efterrettelig. Den nye amtmand von Oertz har på en ny memorial resolveret som sin forgænger, samt at Stahl skal lade sig anvise sine formænds stol eller en anden stol i kirken. Denne resolution er blevet forkyndt for Stahl, og han har meddelt, at han vil rette sig efter den. - Det kendes for ret, at efter lovens pag. 394, art. 48 skal de to indelukkede stole alene tilhøre Skødegårds beboere. Vagtmester Stahl og hustru skal lade sig anvise stole andetsteds af kirkens ejer og betale Skødes beboere 3 rdl. i sagsomkostninger. Han har sin regres til dem, der har anvist ham stolestader på de steder, hvor der ikke kan rummes flere end de rette ejere, som af alders tid har været berettigede til stolene.

23b:

1738 - 20. maj:

Regimentskriveren ctr. Niels Madsen af Erritsø. 3/6

24:

Peder Thomsen Skomager af Tiufkær ctr. Peder Strangesen og hustru ibidem. Disse gør afbigt.

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved lader afhjemle syn over Anst herreds skove.

Skovrider Jacob Römeling angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen ditto.

Skovfoged Laurids Jepsen ditto.

Fra Andkær blev leveret 7 ulveunger, som blev ophængt i ulvegalgen.

1738 - 3. juni:

Læst forordning om, at ved landmilitsen skal kompagnisamlingen herefter lægges til bataljonsamlingen, således at der det ene år er kompagnisamling i 3 dage og det andet år bataljonsamling i 9 dage, marchdagene iberegnet.

Hans Lauridsen i Torsted indleverede 4 ulveunger, som blev ophængt i ulvegalgen.

6/5. Sag ctr. tyven Christen Sørensen. 17/6

20/5. Regimentskriveren ctr. Niels Madsen af Erritsø. 17/6

24b:

1738 - 10. juni:

Hans Pedersen Fisker af Starup ctr. Jens Jørgensen Nyemand ibidem. Sidstnævnte gør afbigt.

Jes Simonsen, møller af Vejle mølle, får udmeldt 4 mænd til at syne møllen. 17/6

25:

Jens Simonsen i Dons opbød sin myndling Bertel Iver Bertelsens fædrende arv 1. gang.

Hans Poulsen af Skanderup fremlyste en hoppe 1. gang.

1738 - 17. juni:

10/6. Jens Simonsen, møller af Vejle mølle, får afhjemlet syn på møllen, for at det kan være bevidnet, i hvad stand møllen var, da han modtog den i fæste. Hans husbond provst Mourids Højer har forsøgt at afværge dette syn med henvisning til, at han selv havde haft et par møllere til at syne møllen (men uden stævning).

25b:

Selvejerbønderne i Nagbøl og Dollerup ctr. Morten Pedersen, Anders Pedersen og Søren Kolbech i Lille Anst. 1/7

3/6. Sag ctr. tyven Christen Sørensen. 29/7

3/6. Regimentskriveren ctr. Niels Madsen af Erritsø. 29/7

26:

Jens Simonsen i Dons opbød sin myndling Bertel Iver Bertelsens fædrende arv 2. gang.

Hans Poulsen af Skanderup fremlyste en hoppe 2. gang.

Oberstløjtnant Rojan af Follerup opbød sin myndling Claus Odes arv 1. gang.

Regimentskriveren lod afhjemle syn på rytterkoblernes indhegning.

1738 - 1. juli:

17/6. Selvejerbønderne i Nagbøl og Dollerup ctr. Morten Pedersen, Anders Pedersen og Søren Kolbech i Lille Anst. 15/7

26b:

Jens Simonsen i Dons opbød sin myndling Bertel Iver Bertelsens fædrende arv 3. gang.

Hans Poulsen af Skanderup fremlyste en hoppe 3. gang.

Oberstløjtnant Rojan af Follerup opbød sin myndling Claus Odies arv 2. gang.

27:

1738 - 8. juli:

Konsumtionsforpagterne Henrik Raun og Christian Ulrich Jensen ctr. Hans Christensen, møller af slottets mølle, og hans svigerfar Søren Møller. 22/7

29:

Oberstløjtnant Rojan af Follerup opbød sin myndling Claus Odes arv 3. gang. Claus Ode er rejst til Østindien.

1738 - 15. juli:

1/7. Selvejerbønderne i Nagbøl og Dollerup ctr. Morten Pedersen, Anders Pedersen og Søren Kolbech i Lille Anst. 29/7

1738 - 22. juli:

Løjtnant Deutscher p.v.a. oberst Muhle ctr. Jørgen Andreasen. 29/7

30:

8/7. Konsumtionsforpagterne Henrik Raun og Christian Ulrich Jensen ctr. Hans Christensen, møller af slottets mølle, og hans svigerfar Søren Møller. 29/7

1738 - 29. juli:

22/7. Løjtnant Deutscher p.v.a. oberst Muhle (vistnok) ctr. Jørgen Andreasen. Sagen afsluttes her ved tingsvidne, idet der er blevet ført vidner på, hvad der skete hos sognefoged Peder Knudsen af Håstrup en dag kort efter påske. En rytter ved navn Ditlev Holst havde franarret Jørgen Andreasen hans pas, idet han havde sagt, at han skulle få det tilbage, når rytteren havde været hjemme hos sin far i Viuf for at få det læst. Han havde imidlertid ikke fået det tilbage, og det bevirkede, at regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller og en kornet indfandt sig hos sognefogeden for at få klaring på sagen. Ved den lejlighed kom rytteren ind i sognefogedens forstue sammen med Jørgen Andreasen og dennes moder, en gammel vanfør kvinde, der måtte gå med stok. Mellem disse tre skal der have været slagsmål, og rytteren har beklaget sig over, at den gamle kone havde slået ham, så han fik næseblod. Et af vidnerne er Morten Iversen Koed, der ikke kunne møde sidste tingdag, fordi han var på vagthold på Kolding slot for de arresterede delinkventer; idag bekræfter han, at han den dag gik gennem sognefogedens gård på vejen hjem og så, at rytteren havde fat i den gamle, vanføre Anne Jørgensdatters kæp, så den gamle kone var lige ved af falde, hvorfor hendes søn også havde grebet fat i kæppen og givet rytteren et slag med sin bare hånd. - Regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller foreslog ved sagens begyndelse, at denne blev klaret ved, at Jørgen Andreasen fik sit pas tilbage imod tilbagelevering af to pallasker.

15/7. Selvejerbønderne i Nagbøl og Dollerup ctr. Morten Pedersen, Anders Pedersen og Søren Kolbech i Lille Anst om gærdselhugst. Sagen frafaldet.

22/7. Konsumtionsforpagterne Henrik Raun og Christian Ulrich Jensen ctr. Hans Christensen, møller af slottets mølle, og hans svigerfar Søren Møller. - Idag frafaldes sagen. Konsumtionsforpagterne havde foranstaltet inkvisition på møllen, der også kaldes Kolding maltmølle, og havde fundet brændevinsredskaber, der var klar til brug. De havde også spurgt om en maltsæk med bogstaverne H.H.B., men havde ikke fået tilfredsstillende svar på, hvem den tilhørte; mølleren ville dog sværge på, at den ikke tilhørte nogen i Kolding. De havde forseglet sækken, og da der næste dag kom bud om, at sækkens ejermand var kommet, indfandt de sig igen. Thue Sørensen af Bramdrup havde sagt, at det var hans sæk. - Møllerens forsvarer mener ikke, der er noget forbud imod, at møllere brænder brændevin til deres møllegæster.

Mads Iversen af Dollerup anmeldte ildsvåde ved lynnedslag. Han kan ikke genopbygge sin gård uden hjælp fra kongens kasse.

30b:

17/6. Dom: Regimentskriveren ctr. Niels Madsen af Erritsø. - Niels Madsen har en ryttergård i fæste. Hans gæld består af restancer, børnepenge og sagsomkostninger, ialt 148 rdl. 3 mk. Han har ikke kunnet stille kaution og dømmes til at betale sin gæld samt have sit fæste forbrudt, så gården kan bortfæstes til en god beboer.

17/6. Dom: Sag ctr. tyven Christen Sørensen. - Christen Sørensen har frivilligt bekendt, at han natten mellem 17. og 18. marts har stjålet fra Christen Jensen i Gadbjerg en hest, en sadel og en pude, som han er blevet opbragt med på frisk fod af Christen Jensens søn og en medhjælper. Han har betjent sig af et falsk pas med påtegnet falsk skudsmål. Tyvekosterne er vurderet til ialt 8 rdl. 3 mk. - Det kendes for ret, at Christen Sørensen som en falskner skal miste sin hånd, ære og boslod efter lovens 6-18-6 og -7 og efter lovens pag. 985, art. 36 som en tyv stryges til kagen og med tyvemærke brændes på sin pande samt efter reskript af 21/6-1728 arbejde i Bremerholms jern på livstid. Desuden skal han efter lovens pag. 986, art. 39 betale igæld og tvigæld. - Dommen er underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Hans Ebbesen, Laue Jensen, Diderik Andersen, Christen Hansen (Pjedsted), Mads Hansen, Jens JNSA Nielsen Aagaard, Laurids LTS Thomsen (Store Velling) og Michel MHS Hansen (Lille Velling). - (Christen Sørensen har forklaret, at han er 28 år, født i Assedrup, Nørlev sogn, Hads herred af forældrene Søren Christensen og Anne Sørensdatter. Han har været hjemme, til han i en alder af 25 år kunne begynde at handle med heste på Sjælland i samarbejde med Michel Nielsen i Aars. Han gik bankerot og tog så tjeneste hos madame Mørch i Århus og siden hos madame Vissing. De sidste to år har han været sydpå i Pilwurm. Han ville hjem for at komme til alters og bad mad. Vissing om pas dertil, men det nægtede hun ham, hvorfor han fik det falske pas og rejste til Holsten. I marts ville han være rejst hjem, men hørte, at man ville tage ham til soldat, hvorfor han straks rejste igen. Der var en kone ved navn Mette, der hjalp ham med at tage hesten hos Christen Jensen. Passet, som han blev anholdt med, var forsynet med et skudsmål underskrevet af en Adam Levin. Christen Sørensen har hævdet, at det var en skoleholder i Aars, der skrev det for ham; han kunne ikke huske hans navn, men han blev undertiden kaldt den lamme og undertiden den tyske skoleholder. Pas og skudsmål var forsynet med påtrykte signeter. Den ene signet havde skoleholderen selv, den anden havde hans kone lånt i byen, hvor hun også købte det stemplede papir. Det er den skoleholder, som for nogle år siden var arresteret, fordi han ikke ville tage natmandens børn i skole. I retten havde Christen Jensen hævdet, at hesten i sig selv var 10 rdl. værd, og at den var bedre i stand, da den blev stjålet, end nu. Men det forblev ved den vurdering, der var foretaget, hvorefter han modtog hest, sadel og pude og rejste hjem. Sagen skulle egentlig have været forfulgt af pastor Lundemand, Ringive præstegård, som er Christen Jensens husbond; men han havde bedt sig fritaget).

Morten Dahl i Andkær opbød sin myndlings arv 1. gang.

1738 - 5. august:

Morten Dahl i Andkær opbød sin myndlings arv 2. gang.

Bekendtgørelse af auktion i Gudsø mølle over en del sølv, kobber, tin, messing og bohave.

31:

1738 - 12. august:

Morten Dahl i Andkær opbød sin myndling Mette Hansdatters arv 3. gang.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

1738 - 19. august:

1738 - 26. august:

Læst reskript af 8/7 om, at alle delinkventer, som hidtil har været dømt til Bremerholm, herefter skal dømmes til at arbejde i nærmeste fæstning, medmindre forseelsen er stor.

Regimentskriveren for Zakarias Hansen, Store Anst, ctr. hans sognepræst Bertram Højer. 16/9

33:

Christen Lauridsen af Vinding ctr. Elsken Jokumsdatter. Hendes mand Søren Sørensen af Vinding gør afbigt.

33b:

1738 - 2. september:

Regimentskriveren for Viuf lodsejere ctr. madame Ebbesen i Kolding. 16/9

37:

Jens Madsen i Vejlby får tingsvidne om sin søn Hans Jensen, der for nogle år siden rejste til Holsten og senere til Amsterdam, hvorfra han sejlede til Østindien. Sidst sejlede han som matros på skibet Ostrøst, hvor han døde. I Amsterdam kaldte han sig Hans Jonsen von Hadersleven. Hans fader er Jens Madsen, og moderen er Anne Thomasdatter, som døde for ca. 30 år siden. Han havde en helbroder, Jens Jensen, som for ca. 12 år siden er rejst til Frankrig, og det vides ikke, om han er i live. Af halvsøskende er der Mads Jensen, som nu er i København, og Niels Jensen samt Anne Jensdatter, der er hjemme hos faderen. Peiter Lauritzen Timmermand i Amsterdam får fuldmagt til at modtage den afdødes efterladte bo.

37b:

1738 - 9. september:

Tingsvidne vedr. vadestedsriderne Hans Knudsen, Anders Pedersen og Niels Sørensen Becker. Hovedsagen foregår ved Gørding-Malt herredsting og drejer sig om drabet den 14/4 på kromand Hans Nielsen i Vejen. Der afhøres nogle vidner. Det ser ud til, at kromanden havde overfaldet vadestedsriderne og samlet nogle folk imod dem. Hans Hansen af Seest havde talt med Niels Sørensen Becker dagen efter drabet. Han havde sagt, at kromanden havde fået et par ørefigener, og at der var samlet en del folk, som ville have slået dem ihjel. "Så skød vi", sagde han, "og jeg traf; landflygtig er jeg, men det bliver vel godt". Så red han straks sin vej. Christen Hansen af Seest havde hørt af Niels Becker, at Anders Pedersen skød først og dernæst han selv; og det var ham, der var så ulykkelig at ramme. De to andre var ikke flygtet, men havde fortsat deres arbejde som vadestedsridere. De havde ikke troet sig under anklage, før end arrestordren var blevet læst op ved kirken.

40b:

Lars Pedersen i Follerup og myndling Peder Jespersen ctr. Bold Sørensdatter i Tiufkær. 23/9

1738 - 16. september:

26/8. Regimentskriveren for Zakarias Hansen, Store Anst, ctr. hans sognepræst Bertram Højer. Denne har fra starten krævet sagen behandlet ved sit eget forum provsteretten. Men retten har resolveret, at det kunne den tage stilling til, når vidnerne var blevet afhørt. Regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller anfører så, at Bartram Højer skal have afvist Zakarias Hansen, hans kone og hans gamle fader fra skriftemål og nadver, da de havde anmeldt sig tillige med andre sognelemmer. Det har Zakarias klaget over til amtmanden, til hvem præsten har afgivet forklaring. I Simon Møllers øjne er der sket det, at da Zakarias Hansen med hustru og fader havde indfundet sig i kirken søndag den 22/6 for sammen med andre sognets lemmer at ville forlige sig med Gud og søge deres synders forladelse ved skriftemål og det højærværdige sakramentes meddelelse, som de inderlig skal have attrået, er de på kirkegulvet for øjnene af alle tilstedeværende skriftefolk blevet forment sådant. Tjenestekarlen Niels Pedersen var ikke i kirke den dag, men har hørt sin madmor tale om det bagefter. Han kan fortælle, at Zakarias Hansen og hans gamle fader Hans Poulsen ofte er borte hele ugen for at arbejde som tømrere; så kommer de hjem lørdag aften eller nat eller søndag morgen, og om søndagen bliver de ret ofte hjemme fra kirken, fordi de er trætte, og så tager de undertiden for 1 eller 2 skilling brændevin. De kommer hjem for at se, hvordan det står til derhjemme og for at ordinere avlingens fortsættelse m.v. Præsten havde en torsdag sendt bud til Zakarias Hansen, at de skulle møde ham i kirken mandagen efter, men de var ikke kommet, da Zakarias og hans fader var ude at arbejde. Karlen og de andre vidner skal også fortælle om de to mænds adfærd ved et bryllup hos Christian Skuster i Store Anst. Her var et bord væltet, så maden faldt på gulvet. Christian Skuster havde sagt, at det var Zakarias Hansen og hans far, der var skyld i det. Om natten, da de gik hjem fra brylluppet, var Zakarias uforvarende kommet til at gå ind i præsteenken madame Spleths hus, hvor han tidligere har boet, og var begyndt at tage tøjet af ved tjenestepigens seng; hun var straks sprunget op, og da han forstod, at han var gået forkert, havde han forladt huset uden alarm. Den episode har madame Spleth ikke klaget over; hun sendte bare bud til ham dagen efter, for at han skulle komme og reparere den dør, han havde slået i stykker. Zakarias og især hans fader er ret ofte set berusede. Faderen er endog engang kommet drukken i kirke, så drukken at han knapt nok kunne se at komme ud igen. Anden pinsedag er Zakarias set på Anst gade, hvor han spillede kegler sammen med drengene og ungkarlene, men den eftermiddag var der ikke grandestævne. Ellers synes han også at være noget forsømmelig med grandestævnerne søndag eftermiddag, skønt han ellers allerede er kommet hjem aftenen eller natten forinden. Sidste gang, han og konen var til alters, havde de et sygt barn derhjemme; de var begge gået hjem at se til det under gudstjenesten, og de kom først igen kort tid inden prædikenens slutning, så lang tid som det tager at bede et Fadervor. - Idag nævnes det henmod slutningen af sagsbehandlingen, at stævningen egentlig angår en udpantning, som Zakarias Hansen har været genstand for på grund af sin udeblivelse fra præsten. Retten resolverer dernæst, at da sagen har sin oprindelse i kirkens myndighed efter lovens pag. 265, art. 10, må den regnes for en gejstlig sag iflg. lovens pag. 16, art. 16. - Tingsvidne.

43:

2/9. Regimentskriveren for Viuf lodsejere ctr. madame Ebbesen i Kolding. 23/9

43b:

1738 - 23. september:

16/9. Regimentskriveren for Viuf lodsejere ctr. madame Ebbesen i Kolding. 7/10

9/9. Lars Pedersen i Follerup og myndling Peder Jespersen ctr. Christen Strangesens hustru Bold Sørensdatter i Tiufkær. Hun gør afbigt, vil betale sagsomkostninger samt 8 sk. til Smidstrup sogns fattige.

Erik Christensen af Seest ctr. Christen Strangesen og hustru Bodil Sørensdatter. De gør afbigt, vil betale sagsomkostninger samt 4 mk. til Smidstrup sogns fattige. Beskyldningerne har drejet sig om et bæst, der for nogle år siden frakom dem, samt om et bæst, der forsvandt forleden år.

44:

Skovrider Römeling angav skovhugst.

1738 - 30. september:

Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen af Andkær. 21/10

44b:

1738 - 7. oktober:

Læst Cartel og Convention af 31/3 mellem kongerne af Danmark og Sverige.

23/9. Regimentskriveren for Viuf lodsejere ctr. madame Ebbesen i Kolding. Idag slutter sagen med tingsvidne. Den gamle birkedommers enke har af afdøde birkeskriver Just Lunds arvinger købt det hus, som han i sin tid lod opføre som tilbygning til tinghuset. Lodsejerne nægter ikke, at huset var Just Lunds, men grunden har han aldrig købt af dem. Den havde de stillet til rådighed for ham som en venlighed. Oprindeligt havde Just Lund, ca. et år efter at han var blevet birkeskriver, bedt om at måtte indrette en have ved tinghuset. Det blev ham bevilget. Grunden tilhørte ikke tinghuset, heller ikke gevaldigerhuset før det.

46b:

Poul Nielsen af Nyborg lod udslette en obligation til Christen Pedersen i Amnitsbøl.

Christen Pedersen Roed, hattemager i Kolding, og rytterbonden Niels Pedersen Roed af Erritsø får tingsvidne angående deres broder Poul Pedersen Roed, som skal være død på Fyn i Bukkerup by. Han rejste dertil for ca. 38 år siden og skal være død ugift. Hans forældre var Peder Poulsen Roed og Maren Olufsdatter, som boede i Erritsø. Der nævnes slægtninge i Holsten, Flensborg, Erritsø, Kolding og Ribe.

1738 - 14. oktober:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1738 - 21. oktober:

30/9. Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen af Andkær. 11/11

47:

Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 4/11

48:

Jens Pobel af Starup ctr. Hans Madsen af Velling og hans kautionist Ole Madsen af Smidstrup. 28/10

48b:

1738 - 28. oktober:

21/10. Jens Pobel af Starup ctr. Hans Madsen af Velling og hans kautionist Ole Madsen af Smidstrup. 11/11

1738 - 4. november:

21/10. Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 11/11

Lars Pedersen af Follerup ctr. Espen Hansen, degn af Herslev. 18/11

Søren Pedersens arvinger i Nyborg lovbød deres gård 1. gang.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1738 - 11. november:

Læst forordning af 31/10 om skattekornet for 1739.

28/10. Jens Pobel af Starup ctr. Hans Madsen af Velling og hans kautionist Ole Madsen af Smidstrup. 18/11

4/11. Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 18/11

50:

Hans Rasmussen fra Hvolbøl får tingsvidne om sin søn Mads Hansen, der er fundet druknet i en tørvegrøft. Mads har godt skudsmål, har altid holdt sig ædru, og han levede i et kærligt og endrægtigt ægteskab. Ved det bryllup, som han havde været med til, havde han været lige så villig som andre til at søge sit hjem. Han havde fulgtes med andre til stenen ved Nørskov have vest for Lejrskov kirke. Her gik de andre, som havde sko på, forbi vandsigene, mens Mads, der var i støvler, gik ligefrem. Man fandt ham i Lejrskov mose. Der var ingen mærker af slag eller sår på hans legeme. Ulykken må være sket af våde.

50b:

Stedet i Nyborg lovbudt 2. gang.

21/10. Dom: Regimentskriveren ctr. Thomas Nielsen af Andkær. - Han har restancer og skylder børnepenge og har ikke stillet kaution. Han skal betale sin gæld til kongen samt børnepengene, og efter lovens pag. 459-460, art. 1-2 skal han have sit fæste forbrudt, så gården kan bortfæstes til en god beboer, så at kongen ingen tab lider.

1738 - 18. november:

Læst patent af 3/10 om højesteret for 1739.

11/11. Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 9/12

51b:

11/11. Jens Pobel af Starup ctr. Hans Madsen af Velling og hans kautionist Ole Madsen af Smidstrup. 2/12

Niels Olesen og Niels Pedersen af Højen anmeldte ildsvåde.

52:

4/11. Dom: Lars Pedersen af Follerup ctr. Espen Hansen, degn af Herslev. Han skal betale sin gæld på 10 rdl. 4 mk.

1738 - 23. november:

52b:

Læst anordning og patent af 7/11 om, hvorledes der skal forholdes med passagerer og varer fra Danzig, Kønigsberg og omkringliggende steder på grund af de i Polen og Ungarn grasserende farlige, smitsomme sygdomme.

1738 - 2. december:

Sognefoged Jørgen Bang af Stovstrup og Søren Kjærs enke af Erritsø ctr. Niels Jepsen af Børup m.fl. 16/12

Søren Sørensen af Fuglsang anmeldte ildsvåde.

18/11. Dom: Jens Pobel af Starup ctr. Hans Madsen af Velling (og hans kautionist Ole Madsen af Smidstrup). - Degnen Jens Pobel har holdt auktion i Herslev, hvor Hans Madsen købte nogle varer for 3 rdl. 5 mk. 12 sk. Disse penge er i løbet af sagen blevet betalt af hans svoger Jens Hansen af Vejlby. Nu dømmes han til også at betale sagsomkostningerne.

Jacob Römeling angav skovhugst.

53:

1738 - 9. december:

Læst forordning af 18/11 om matrikelskat, rytterholdspenge, okse- og flæskeskat.

Læst plakat af 27/11 om, at kongens hovedgård Højgård skal på auktion.

18/11. Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 23/12

(Peder Pedersen Nyemand af Viuf p.v.a.) præsident Christopher Poul Benfeldt af Fredericia ctr. hans bonde Peder Madsen af Vollund for gårdforsiddelse. Udsat til 23/12, men ikke set igen.

Jens Pedersen af Dons, formynder for Anne Sørensdatter, og Peder Poulsen af Nyborg, formynder for Maren Sørensdatter, begge arvinger efter afdøde Søren Pedersen, som beboede en gård i Nyborg, lovbød 3. gang gården. - Hans Pedersen, myndlingenes stedfar, begærede skøde.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

53b:

1738 - 16. december:

2/12. Sognefoged Jørgen Bang af Stovstrup og Søren Kjærs enke af Erritsø ctr. Niels Jepsen af Børup m.fl. 13/1-1739

54:

Ridefoged Peder Kjeldsen fra Tirsbæk ctr. en del rytterbønder fra Gauerslund og Andkær. 13/1

55:

(Peder Pedersen af Viuf for) hr. Peder Vinding af Præstkær ctr. Niels Christensen af Mosegård i Vorbasse sogn. 13/1

Jørgen Frederiksen af Vejle for korporal Hans Henrik Orlef ctr. organisten Johan Jochum Mejer. Denne har købt en gammel hoppe af Søren Nissen af Erritsø, som han angiver som sin hjemmelsmand. Men denne hoppe, som fremvises på tinget, er på Vejle markeds tredie markedsdag blevet købt af korporal Hans Henrik Orlev og siden bortkommet for ham. Han købte den af en mand ved navn Christen Skøde, boende på denne side af Vorbasse. Et af hoppens kendetegn er, at den slår ud, når man vil ride den eller gribe den. - Tingsvidne. (Se igen 27/1-1739)

57b:

1738 - 17. december:

Christen Juel i Tabs Uhre i Haderslevhus amt ctr. hans nabo Eskild Juel. Anders Madsen af Lilballe, som har været i tjeneste hos dem begge aflægger vidne om skellet mellem deres skovparter i en sag om skovhugst. Tingsvidne.

58b:

1738 - 23. december:

9/12. Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 13/1

Joen Andersen af Egtved ctr. sergent Jacob Christian Lassen af Ballesgård, der har beskyldt ham for at have taget noget boghvede, men nu gør afbigt.

Knud Jepsen i Ågård fremlyste en plag 3. gang.

Skovfoged Jacob Krog af Oksvig angav skovhugst.

Jørgen Bangs påboende gård i Stovstrup lovbudt 2. gang.

 

1739

58b:

1739 - 13. januar:

I Den Hellige Trefoldigheds Guds Navn Anfanges At Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1739, den 13. januar

Hans Pank i Håstrup birkedommer og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Peder Pedersen, Peder Isaksen, Jens Hansen og Mogens Jensen af Viuf, Hans Madsen af Fredsted, Niels Iversen og Peder Sørensen af Håstrup, samt Christen Pedersen af Vork.

23/12. Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. 10/2

59:

(Jonas Wissing af Kolding p.v.a.) toldofficianterne i Kolding ctr. Anders Sørensen af Gelballe. Vadestedsriderne Hans Knudsen og Anders Pedersen var ikke mødt. Anders Sørensen skal i henhold til en byretsdom af 15/10 aflægge ed på, at han ikke er ejer af nogle stude, ejheller har haft at gøre med driften og ikke ved, hvorfra studene er kommet. Han aflagde sin ed.

16/12. Sognefoged Jørgen Bang af Stovstrup og Søren Kjærs enke af Erritsø ctr. Niels Jepsen af Børup m.fl. 24/2

16/12. Ridefoged Peder Kjeldsen fra Tirsbæk ctr. en del rytterbønder fra Gauerslund og Andkær. 10/2

59b:

16/12. Dom: (Peder Pedersen af Viuf for) hr. Peder Vinding af Præstkær ctr. Niels Christensen af Mosegård i Vorbasse sogn. - Han skylder for landgilde, indfæstning, korn- og pengehjælp ialt 40 rdl. Dem skal han betale, og han skal have sit fæste forbrudt.

Bertel Jensen af Stovstrup og Peder Andersen af Børkop p.v.a. hustruen Anne Kirstine Jensdatter gav arveafkald til deres stedfar Jørgen Bang i Stovstrup af den gård, som denne nu bebor.

Bertel Jensen af Stovstrup, Niels Hansen ibidem p.v.a. sl. Hans Bertelsens arvinger og Peder Andersen af Børkop p.v.a. hustruen Anne Kirstine Jensdatter lovbød 3. gang den gård i Stovstrup, som Jørgen Bang nu bebor og deres sl. forældre sidst beboede. - Jørgen Bang og hustru Maren Pedersdatter begærede skøde.

60:

1739 - 20. januar:

Niels Andersen af Velling ctr. Peder Buchs hustru Karen Buchs ibidem om stolestade i kirken (Smidstrup kirke). Niels Andersen fører vidner på, at hans kone og moder upåanket har haft det 2. stade i den 7. kvindestol fra koret indtil sidste sommer, da Peder Buchs kone begyndte at bruge samme. Da Niels Andersens moder levede, brugte hun 1. stade, mens hans kone brugte 2. stade. Et af vidnerne er sognefoged Mads Hansen Lomholt. Han har sammen med to mænd været hos Peder Buchs for at forkynde en resolution fra amtmandens fuldmægtig om, at Karen Buchs ikke skulle bruge det omtvistede stolestade, men både mand og kone havde erklæret, at de absolut ikke ville vige sædet, og før hun skulle vige det, ville de søge kongen selv. Efter at vidnerne er blevet afhørt, bliver der indgået forlig. Niels Andersens hustru og kvindekøn beholder som hidtil det 2. stade i stolen, og Karen Buchs betaler sagsomkostningerne. Men forliget angår ikke evt. tiltale fra amtmanden, fordi Karen Buchs ikke havde efterlevet fuldmægtigens resolution.

60b:

Jørgen Melsen af Fredericia lovbød den halve gård i Trelde, som Carel Gotlef Slegel påbor.

Peder Skjelde i Ferup fremlyste to gamle bæster 1. gang.

1739 - 27. januar:

61:

Læst plakat af 30/12 om, hvilken straf der overgår de rettens betjente, der ikke i rette tid aflægger regnskab for, hvad der er indgået i justitskassen.

Læst plakat om ekstraordinær kornudskrivning for 1739.

Gert Hansen Lichtenberg af Horsens (ved Christian Grundahl) ctr. præsten Johan Risom og doktor Anchersen af Ribe. 17/2

61b:

(Se 16/12). Organist og instrumentalist Johan Jokum Mejer af Vejle (ved Rasmus Brun Humble af Vejle) ctr. Søren Nissen af Erritsø. Denne forklarer, at han på den første dag af Vejle marked i 1737 købte af to mænd fra Barrit en gammel brun hoppe, som han senere solgte til organisten. Det er den selvsamme hoppe, som er bragt til tinget, og som også har været forevist den 16/12. Det var uden for guldsmeden på Vejle torv, at han købte den gamle helmisse, og lidkøbsvidnerne var fire trompeterer, Adolf Bret, nu i Vinding, Fretoft, Gertener og Ament. Søren Nissen vil godt hjemle organisten hoppen, men ikke være med til at betale sagens omkostninger. - Tingsvidne.

62b:

Jørgen Frederiksen af Vejle p.v.a. broderen byskriver Søren Rasmussen Egtold af Vejle ctr. korporal Heile Olesen og hustru i Tiufkær. 3/2

63:

Hans Madsen af Fredsted og søster Anne Madsdatter ctr. Søren Thomsen i Rugsted. 3/2

Peder Skjelde i Ferup fremlyste to gamle bæster 2. gang.

Jørgen Melsen af Fredericia lovbød den halve gård i Trelde, som Carel Gotlef Slegel påbor, 2. gang.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

1739 - 3. februar:

27/1. Dom: Jørgen Frederiksen af Vejle p.v.a. broderen byskriver Søren Rasmussen Egtved (Egtold?) af Vejle ctr. korporal Heile Olesen og hustru i Tiufkær. Han har i 1733 købt hør for 2 rdl. 4 mk. 8 sk. og har ikke bevist, at han har betalt. Han har påstået, at han har betalt med et stykke drejl til byskriver Egtveds kæreste; men det kan han ikke bevise, og som debet findes i hovedbogen uden udgørelse, makulering eller radering, så skal han betale.

63b:

27/1. Dom: Hans Madsen af Fredsted og søster Anne Madsdatter ctr. Søren Thomsen i Rugsted. Han skal betale sin gæld på 5 rdl. 10 sk.

Peder Skjelde af Ferup fremlyste 2 gl. bæster 3. gang.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog af Oksvig angav skovhugst.

1739 - 10. februar:

Jægermester von der Lieth ctr. Morten Falske af Håstrup. 17/2

13/1. Dom: Simon Christensen Møller befalet actor ctr. Anders Nielsen, portner på Koldinghus. - Eftersom den af actor alligerede forordning af 21/9 1695 alene indeholder, hvad straf de skal lide, som enten ved hemmelig tilladelse eller af uforsigtighed lader de for mord eller drab hægtede delinkventer undkomme, og således ikke kan anvendes på den undvegne tyv Christen Sørensen, som er dømt den 29/7, så bortfalder for så vidt actors påstand. Derimod bevises, at portneren ikke har nydt vagthold til tyvens varetægt længere end, til de andre delinkventer blev overladt til deres strafs lidelse, endskønt han såvel som forgængere alle tider har nydt fornøden vagthold til at vogte de arresterede delinkventer; men han har dog bekendt, at han om aftenen kl. ca. 8 havde løsladt fangen af hans jern, for at han kunne iføre sig rene klæder, og at han da ikke havde været så forsigtig, som han burde. For denne forseelse bør han miste sit embede og betale til justitskassen 2 rdl. samt betale sagsomkostningerne med 8 rdl. foruden at erstatte den sold og fangefogedgebyr, der er anvendt på hans arrest og varetægt, som ikke bør komme amtets beboere til besværing i denne sag. - Iøvrigt tilsiges han at befri sig ved ed på, at han ikke med fri vilje, samtykke eller råd, hemmeligt eller åbenbart, for gunst, gave eller venskab har ladet tyven undslippe, og dermed være angerløs. Skulle fangefogeden ikke præstere en sådan ed, bør han for sin forseelse arbejde i Fredericia fæstning et år. Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Las Pedersen, Peder PMS Madsen (Follerup), Mads Olesen (Smidstrup), Søren Olesen (St. Velling), Henrik Jensen, Hans Jensen, Jens JSW Strangesen Welling, Mathias MJS Jessen (Tiufkær). - (Afhøringerne rummer en beskrivelse af slottets fængselsfaciliteter. Der havde været et 2 mands vagthold, indtil kvinden fra Børkop var blevet henrettet og skoleholderen fra Bjert sendt til København. Regimentskriverens fuldmægtig Simon Møller (som også er anklager i sagen) havde sagt, at fangefogeden ikke kunne få vagthold til Christen Sørensen, fordi denne var fra proprietærgods. Simon Møller mener at have sagt til fangefogeden, at han skulle passe godt på fangen, så han ikke selv til sin tid skulle lider derunder. Det mener fangefogeden ikke, men han havde fået besked om at passe godt på. Det bevises under sagen, at der ellers altid har været ydet vagthold, uanset hvad gods fangerne kom fra. Fangen var stærk og frisk, men fangefogeden gammel og tung, så det havde været ham umuligt at hindre hans flugt. Han havde straks begivet sig til regimentskriverstuen for at bede om hjælp til eftersættelse. Regimentskriveren havde ikke været der, men Simon Møller havde svaret, at det ikke var hans sag, og hvor skaffede man folk til det så sent på aftenen? Så Anders Nielsen måtte gå trøstesløs fra regimentskriverstuen til sit hjem).

64:

13/1. Dom: Ridefoged Peder Kjeldsen fra Tirsbæk ctr. en del rytterbønder fra Gauerslund og Andkær for resterende oldengæld for 1737. - Vel har bønderne tilbudt at betale den resterende oldengæld efter kongens forordning af 26/1- 1733, art. 41 med 1 mk. 8 sk. af hvert fuldt svin, som de havde på olden. Men forordningen forbyder ingen at tage mere end dette beløb. Så da de sagsøgte rytterbønder havde hensat deres svin fra ryttergodsets skove til proprietærskov, burde de først have aftalt med ejeren, hvad de skulle betale. Altså tilfindes de at betale 2 mk. pr. fuldt svin som krævet af sagsøgeren. Dommen nævner hver enkelt bonde med angivelse af, hvad han skal betale.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

Læst kapitelstaksten for Ribe stift for 1738.

1739 - 17. februar:

27/1. Gert Hansen Lichtenberg af Horsens (ved Christian Grundahl) ctr. præsten Johan Risom og doktor Anchersen af Ribe. 17/3

64b:

10/2. Jægermester von der Lieth ctr. Morten Falske af Håstrup. 24/2

66b:

1739 - 24. februar:

Læst instruktion af 23/1 for degne og skolemestre på landet.

Læst forordning af 23/1 om skolerne på landet og hvad degne og skoleholdere derfor må nyde.

Læst plakat om session i rytterdistrikterne.

17/2. Jægermester von der Lieth ctr. Morten Falske af Håstrup. 10/3

68:

13/1. Dom: Sognefoged Jørgen Bang af Stovstrup og Søren Kjærs enke af Erritsø ctr. Niels Jepsen af Børup, Jep Basse og Jens Knudsen af Tårup, Hans Jensen af Kongsted, Jørgen Jensen af Kongsted Torp, og Knud Nielsen og Søren Nielsen Smed af Stovstrup. - Jørgen Bang og Søren Kjærs enke har på egne og medinteressenters vegne bekostet et søgsmål mod en soldat ved navn Laurids Jørgensen i Fredericia, som har begået tyverier hos dem, og mod hans hælere (ved Fredericia byting) og har herved fået 12 rdl. 3 sk. til gode. Men Jep Basse har anført at han ikke har været med i retsforfølgelsen, og hans navn findes heller ikke anført i det pågældende stævnemål. Derfor skal han være angerløs for interessentskabet. Knud Nielsen og Søren Smed har ikke fået noget af det, der var blevet stjålet fra dem. Udgifterne fordeles på de øvrige.

Skovrider Jacob Römeling angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

1739 - 3. marts:

1739 - 10. marts:

Læst generalplakat af 23/2 om pardon for alle fra armeen deserterede.

24/2. Jægermester von der Lieth ctr. Morten Falske af Håstrup. 17/3

69b:

(Peder Pedersen af Viuf for sin husbond) Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer. 24/3

Skovfoged Hans Sivert angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog, Oksvig angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

1739 - 17. marts:

Læst forordning af 26/2 om straf over de regnskabsbetjente, som herefter bliver noget skyldige på deres oppebørsler.

10/3. Jægermester von der Lieth ctr. Morten Falske (Falsko?) af Håstrup for krybskytteri. Sagen slutter idag med tingsvidne. - Skovfoged Niels Pedersen af Luttergavl har angivet ham for jægermesteren, hvorefter der er blevet foranstaltet inkvisition på hans bopæl. Her fandt man 5 ræveskind og et hareskind. I kålgården lå der en død hund, og der var opført en hytte, hvorfra man kunne skyde gennem gærdet ud mod et ådsel, som lå nogle skridt fra gærdet. Hareskindet hævder Morten Falske at have fået af en kokkepige, da han for 6-10 år siden tjente på Vranderup hovgård. Den ene ræv havde hans søn, et barn, fundet på vejen, dødbidt af hunde. Drengen havde skindet den og givet sin far skindet. De andre nægter han ikke at have skudt selv, når de kom til ådslet, som lå uden for hans gærde. Han vidste ikke af, at det skulle være kongens vildtbane. Når ådslet lå der, var det ingenlunde for at tiltrække ræve; men det var en gammel hest, som han havde ladet natmanden slå ned og flå. Hytten, hvorfra der kunne skydes gennem et hul i gærdet, hævdede han var opført til opbevaring af kål og andre afgrøder. Der hang nogle ådselrester i et træ i kålhaven; men det var efter Morten Falskes forklaring noget, som han havde bevaret til hundefoder fra den dræbte hest, bl.a. lungerne. Den døde hund i kålhaven havde tilhørt skovfoged Niels Pedersen. Den nægter Morten Falske at have skudt. Den var kommet rendende ind i haven, og så havde han slået den med sin fork og havde ikke lagt mærke til, om den døde af det eller noget andet. Et af vidnerne er sognefoged Peder Knudsen af Håstrup. Han har lagt mærke til en død hund ude ved ådslet og noget, der kunne ligne en ræv. Iøvrigt bekræftes det af vidner, at kreaturer plejede at blive flået på det sted, hvor de var styrtet, og at der ikke i Håstrup by var anvist nogen særlig plads til henlæggelse af ådsler. Enhver beholdt sine ådsler på sin egen jord. - Morten Falske har tidligere boet i Viuf, hvorfra der også føres vidner. Han er set stående over et dødt dyr i skoven. Han har med sin bøsse i hånden forsøgt at skjule sig for en person bag et dige og siden sagt til ham, at han skulle blive fra ham en anden gang; det tjente ham ikke at komme nærmere. Men ingen har egentlig set ham begå krybskytteri. - Under sagen har Morten Falske siddet arresteret på Koldinghus. Sagsøgeren har frafaldet sit ønske om at få rettens konfirmation af arrestationen. Så den bliver ikke konfirmeret og må være på sagsøgerens egen risiko, indtil sagen bliver pådømt af vedkommende dommere.

70b:

Den forrige portner på Koldinghus Anders Nielsen aflægger den ed, som var pålagt ham i dommen den 10/2.

17/2. Gert Hansen Lichtenberg af Horsens (ved Christian Grundahl) ctr. præsten Johan Risom og doktor Anchersen af Ribe. 14/4

71:

1739 - 24. marts:

10/3. Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer. 7/4

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1739 - 7. april:

24/3. Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer. 12/5

71b:

(Peder Pedersen af Viuf for sin husbond) Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer. 21/4

Peder Rasmussen Snedker af Viuf ctr. Maren Beriders ibidem. Hun (en fattig enke) gør afbigt. Når hun havde sagt, at han havde haft lejermål med hende og var skyld i hendes besvangrelse, så har det været sagt i lystighed, ubesindighed og hastighed.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

Hans Henriksen Skiøt angav skovhugst.

Skovfoged Hans Sivert lod afhjemle skovsyn for Anst herred.

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert lod afhjemle skovsyn for Brusk herred.

72:

Skovfoged Jacob Krog af Oksvig lod afhjemle skovsyn for Jerlev herred.

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup lod afhjemle skovsyn for Holmans herred.

Skovsyn afhjemles for Elbo herred.

1739 - 14. april:

17/3. Gert Hansen Lichtenberg af Horsens (ved Christian Grundahl) ctr. præsten Johan Risom af Nebel og doktor Anchersen af Ribe. 28/4

Hans Krog angav skovhugst.

Ebbe Clausens enke i Gejsing lovbød sin påboende halve gård 1. gang.

1739 - 21. april:

Læst extensionsplan og fundation af 19/12-39 til en enkekasse for adskillige stænder.

7/4. (Peder Pedersen af Viuf for sin husbond) Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer. 12/5

Peder Pedersen af Viuf ctr. Peder Hansen Smed af Højen og Jens Hansen af Velling for resterende auktionspenge. Udsat til 5/5, men ikke set igen.

72b:

Gården i Gejsing lovbudt 2. gang.

1739 - 28. april:

Læst forordning af 20/3, som tillader soldater, der har lært en profession, at udøve denne, for så vidt som de kan gøre det med egne hænder uden brug af svende eller drenge.

14/4. Gert Hansen Lichtenberg af Horsens (ved Christian Grundahl) ctr. præsten Johan Risom af Nebel og doktor Anchersen af Ribe. 2/6

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

Ebbe Clausens enke Mette Sørensdatter af Gejsing med broder og lavværge samt formynder for hendes datter Mette Catrine Ebbesdater, nemlig Jens Sørensen Bastrup af Hjarup, lovbød 3. gang sin påboende gård i Gejsing. Niels Jensen Viuf af Gejsing begærede skøde.

1739 - 5. maj:

(Peder Pedersen af Viuf er sættedommer).

Justitsråd Lemvig lader ved fuldmægtig Christian Uldrich Jensen af Kolding afhjemle syn på kronens kirker og skoler i Koldinghus amt.

73:

Jens Krog af Oksvig opbød sin myndling Søren Svendsens arv 1. gang.

1739 - 12. maj:

Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Hans Nielsen og Hans Hansen ibidem. 26/5

73b:

Regimentskriveren får tingsvidne for Jens Lydum i Holme skov ctr. sognefoged Hans Elkjær og Anders Pedersen af Erritsø angående en øde ålegård.

75:

7/4. Dom: Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer. - Sagen er frafaldet m.h.t. Anders Iversen af Bølling og Apelone ibidem, Christen Madsens enke af Vork (nu i Viuf) og Søren Grøns enke i Vork (nu i Starup). Følgende dømmes til at betale: skovrider Brandt i Brandtlund, Peder Bundegaard i Erritsø, Peder Smed i Starup, Jep Andersen i Smidstrup, Peder Mus i Egtved, Jacob Nielsen og hustru i Egtved, Iver Buch i Dollerup og Niels Rasmussen i Verst.

75b:

21/4. Dom: Madame Anna Amalia sl. birkedommer Thomas Ebbesens enke ctr. en del debitorer (skiftegebyr). - Graue Nielsens eftermand Jes Iversen af Gamst har betalt. Jens Madsen af Velling og Carl Jensen af Taulov dømmes til at betale.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Niels Christensen, der tjener gl. Bertel Hansen i Seest, indleverede 6 ulveunger, som blev ophængt i ulvegalgen.

Jens Krog af Oksvig opbød sin myndling Søren Svendsens arv 2. gang.

1739 - 26. maj:

Læst forordning af 17/4 om latinskoler m.v.

Læst forordning af 1/5 om de breve, som indleveres på posthusene til portofri befordring.

Læst kammerkollegiets plakat af 1/5 om bortforpagtning af konsumtion og folke- og familieskatten til nytår 1740.

Læst patent af 8/5 om, at foranstaltningerne i anledning af den i Polen og Ungarn grasserende smitsomme sygdom ophæves ved juni måneds begyndelse.

Læst reskript af 27/4 ang. delinkventsager.

Simon Møller lader afhjemle syn på en på Hjarup mark dødfunden hyrde.

12/5. Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Hans Nielsen og Hans Hansen ibidem. 9/6

77b:

Niels Andersen af Andkær indleverede 6 ulveunger.

Erik Jørgensen og Knud Sørensen af Verst indleverede 2 ulveunger.

Christen Andersens søn af Fuglsang, Anders Christensen, som tjener i Torsted, indleverede 8 ulveunger.

Skovfoged Jacob Krog af Oksvig angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf angav skovhugst.

Skovfoged Jens Krog af Oksvig opbød sin myndling Søren Svendsens arv 3. gang.

1739 - 2. juni:

28/4. Gert Hansen Lichtenberg af Horsens ctr. præsten Johan Risom af Nebel og doktor Anchersen af Ribe. 16/6

Sognefoged Mads Hansen af Store Velling ctr. Jørgen Henriksen og søn Henrik Jørgensen af Velling. 16/6

Peder Pedersen af Viuf ctr. Johan Kobbersmed af Kolding for resterende auktionspenge. Udsat til 16/6, men ikke set igen.

1739 - 9. juni:

26/5. Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Hans Nielsen og Hans Hansen ibidem. Markstrid. Tingsvidne.

79b:

Regimentskriveren for Peder Madsens hustru Else Vorbeck i Vork ctr. Jacob Madsen ibidem. 23/6

Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. 23/6

80:

1739 - 16. juni:

2/6. Gert Hansen Lichtenberg af Horsens ctr. præsten Johan Risom af Nebel og doktor Anchersen af Ribe. 28/7

80b:

2/6. Sognefoged Mads Hansen af Store Velling ctr. Jørgen Henriksen og søn Henrik Jørgensen af Velling. Forlig.

Christian Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg og svigersøn Jep Basse. 23/6

82:

Christian Nielsen, grovsmed i Gamst, får tingsvidne på, at han i 1738 har forarbejdet 40 høleer i sit smedehus med egne folk. Dem har han solgt i rytterdistriktet; de er ikke indbragt fra fremmede steder.

1739 - 23. juni:

16/6. Christian Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg og svigersøn Jep Basse. Tingsvidne. (Se 10/11)

83:

9/6. Regimentskriveren for Peder Madsens hustru Else Vorbeck i Vork ctr. Jacob Madsen ibidem for vold. Forlig.

9/6. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. 7/7

Jens Hansen Hyrde i Almind indleverede 4 ulveunger.

Hans Krog angav skovhugst.

1739 - 30. juni:

Skovfoged Hans Andersen Lyng af Gudsø angav skovhugst.

1739 - 7. juli:

83b:

Tolder Jacob Lund og kontrollør Weber fra Fredericia ctr. løjtnant og inspektør Tautenberg m.fl. af Fredericia. 14/7

88:

23/6. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. 14/7

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1739 - 14. juli:

Læst plakat af 15/6 om toldforhøjelse for blikkenslagerarbejde, alle slags overtrukne, kufferter, skrive- og flaskefade, gørtlerarbejde og stueure.

Læst generalpardonpatent af 18/6 for alt undveget mandskab i sømilitsen.

7/7. Tolder Jacob Lund og kontrollør Weber fra Fredericia ctr. løjtnant og inspektør Tautenberg m.fl. af Fredericia. En tingsvidnesag, hvor sagsøgerne vil bevise, at Tautenbergs moder og søster har forsøgt at tvinge deres tjenestepige Dorthe Jørgensdatter, nu i Stallerup, til at aflægge falsk vidnesbyrd i Fredericia byret. Hovedsagen har drejet sig om vold og æreskænden, og Dorthe Jørgensdatter vidner nu om, at hun ikke har set Tautenberg skadet efter et besøg på skipper Mogens Rasmussens fartøj. Hun ved ikke af, at tolder Lund skulle have sagt til ham, at han ikke skulle inkvirere så stærkt ombord på de fartøjer, der lå i Fredericia strøm, eller at Lund eller Weber skulle have lagt ham hindringer i vejen for hans embedsforretninger. Hun var blevet indkaldt til at vidne i Fredericia byting, men stævningen blev frafaldet, da hun forlod sin tjeneste samme dag. Det var efter Tautenbergs mening sket på en underfundig måde, idet hun havde sagt, hun skulle til bageren. Grunden til hendes rømning var, at inspektørens søster havde bedt hende om at vidne i pågældende sag imod kontrollørerne mere end hun vidste. Da hun nægtede, lovede søsteren hende en kartun til en kåbe; så sagde Dorthe Jørgensdatter, at hun skulle tænke over det; det var for at få fred i tjenesten; men da hun stadigvæk nægtede, fik hun prygl af løjtnantens søster. Derefter forlod hun tjenesten og rejste hjem til sine gamle forældre i Stallerup. Undertiden er hun blevet straffet for forsømmelser af madame Tautenberg med den bare hånd, men en enkelt gang med et stykke brænde; det skulle efter de sagsøgtes advokats påstand være, fordi hun ikke ville holde sig ren med at kæmme og tvætte sine klæder. Hun har stadig mén af den medfart, løjtnantens søster gav hende, fordi hun ikke ville vidne.

91b:

7/7. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. 21/7

Peder Rasmussen af Viuf ctr. Maren Beriders ibidem. 28/7

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup får tingsvidne på, at han i 1738 avlede 3224 pund tobak på Skærup, Sellerup og Gauerslund marker. Tobakken er blevet udskibet i skipper Andreas Hansen Kjærs jagt af Fredericia for at blive forhandlet i København.

1739 - 21. juli:

14/7. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. Regimentskriver Nicolaj Hansen indfinder sig i retten og beder om udsættelse, idet hans fuldmægtig Simon Møller er afgået ved døden. 4/8

Regimentskriveren for Jens Andersen af Skanderup ctr. Jens Jensen af Skanderup og sognefogeden Las Thomsen (Laurids Thomsen Ulf) ibidem for overlast. Jens Andersen er blevet forsonet med Jens Jensen med en kendelse til satisfaktion, men sagen skal fortsættes mod sognefogeden, der har været tilskyndende i slig omgang. Han skal stille i retten med sin sognefogedinstruks. Sagen udsættes til 4/8, men er ikke set igen.

92:

Jens Sørensen af Nyborg lovbød sin påboende gård 1. gang.

1739 - 28. juli:

14/7. Peder Rasmussen af Viuf ctr. Maren Beriders ibidem. 4/8

92b:

Jens Sørensen af Nyborg lovbød sin påboende gård 2. gang.

Samtlige beboere i Vorbasse Nebel, som er 13 mænd, indleverede 4 ulveunger, som de den 26. juli tog på deres mark. Der blev ophængt udi den dertil her ved tinget ordinerede ulvegalge.

16/6. Dom: Gert Hansen Lichtenberg af Horsens ctr. præsten Johan Risom, medtjener i ordet for Nebel og Lydum og doktor Ancher Anchersen af Ribe. - Lichtenberg har fremlagt auktionsskøde af 15/2 1737 på Hejnsvig kirke og Johan Risoms skøde af 5/12 1737 på Grene kirke, læst på landstinget 22/10 1738, og dermed bevist, at han har købt kirkerne med klausul for alle donationer eller behæftelser. - Dr. Anchersen har fremlagt kong Christian V's fundats og skøde af 21/11 1670 på alle de indkomster, doktoren i Ribe er benådet med, samt en beregning af 19/11 1670 af forrige renteskriver Samuel Biener, hvormed bevises, at forrige doktor Ludvig Pouch, medicus i Ribe, til vederlag for forrige kanonikat har fået tillagt (og efter ham hans efterfølgere i embedet) af Hejnsvig, Vorbasse og Grene kirkeregnskaber 6 rdl. Derefter har dr. Anchersen krævet af få 2 rdl. af hver af kirkerne i Hejnsvig og Grene, som resterer for 10 år, ialt 40 rdl. - Johan Rison har fremlagt kong Frederik IV's skøder af 28/10 1720 og 20/7 1723 samt kirkernes regnskabsbøger, Grene 1672-1720 og Hejnsvig 1669-1711, hvori ikke findes anført, at der nogen sinde er betalt noget til den i Ribe residerende doktor. - Det kendes for ret, at da begge de to sidstnævnte skøder indeholder en passus om, at kgl. kontributioner m.v. forbliver som hidtil, og Risom ikke har fremlagt bevis på, at kirkerne er solgt fri for afgift til doktoren i Ribe, så skal Risom betale til Anchersen de 40 rdl. men ikke omkostningerne, siden Anchersen selv har forårsaget restancens pådragelse. - Og da Risom har solgt kirkerne uden at tilkendegive, at der skulle svares afgift til doktoren, så bør han undgælde og betale til Lichtenberg af købesummen for begge kirker 80 rdl. samt hans sagsomkostninger.

93:

1739 - 4. august:

Læst plakat om efterhøstsession for landmilitsen.

Niels Jensen af Vorbasse indleverede en ulveunge, som blev ophængt i den ved tinget ordinerede ulvegalge.

Skovfoged Niels Pedersen, Viuf skovhus, angav skovhugst.

21/7. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. Ingen mødte. 18/8

28/7. Dom: Peder Rasmussen Snedker af Viuf ctr. Maren Beriders ibidem. - Med tingsvidne af 7/4 er det bevist, at Maren Beriders har udspredt rygte om, at Peder Rasmussen skulle være hendes barnefader, hvilket hun her for retten har genkaldt og sagt ham ganske fri for at have haft legemlig omgængelse med hende. Derefter har hun igen beskyldt ham og udlagt ham til barnefader. - Da siden Maren Beriders, der er et løsagtigt og skarnagtigt menneske, hvis ord er variable og ganske uefterrettelige, såsom hun idag siger et og imorgen et andet og snart siger nej og snart siger ja, ja også for retten har erklæret, at hun ikke kunne bevise sin påstand mod Peder Snedker, så kan hendes grove og ubevislige beskyldning mod Peder Snedker ikke eragtes for troværdig, og den bør ikke komme Peder Snedker til hinder eller nagdel i nogen måde. Og Maren Beriders, som er fundet løgnagtig i sin tale og bekendelse, bør ikke mere være troende, men hun skal som en løgnagtig og ond kvinde efter lovens pag. 1000, art. 5 undvige Viuf by og herredet, dog at regimentskriveren først skal søge hende for hendes lejermålsbøder eller lade hende tilbørligt afstraffe på kroppen.

Jens Sørensen af Nyborg lovbød 3. gang sin gård. Poul Nielsen af Nyborg og fæstemø Maren Nielsdatter begærede skøde.

93b: (første side på filmrullen M 30898)

1739 - 11. august:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

1739 - 18. august:

By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. 8/9

(filmrulle 30897 afsluttes på fol. 94).

94b:

Regimentskriveren p.v.a. Borlev beboere ctr. Vork og Ris beboere. 1/9

Hans Jensen af Tiufkær ctr. Peder Thomsen Skomager ibidem, som gør afbigt.

95:

Aftægtsmanden Niels Madsen af Follerup anmelder ildsvåde på vegne af sin svigersøn Mads Nielsen. Denne og hans tjenestekarl Hans Jensen blev så forbrændte, at man ikke ved, om de kan leve.

4/8. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl. Ingen mødte. Ny stævning nødvendig.

Jes Simonsen af Nr. Vilstrup lovbød sin gård 1. gang.

1739 - 25. august:

Anders Pedersen af Tiufkær ctr. Peder Strangesen og hustru af Tiufkær, nu i Fredericia. Udsat til 1/9, men ikke set igen.

Jacob Sørensen i Uhre ctr. Sejr Lassen ibidem. 1/9

95b:

Jes Simonsen af Nr. Vilstrup lovbød sin gård 2. gang.

1739 - 1. september:

25/8. Jacob Sørensen i Uhre ctr. Sejr Lassen ibidem i sag om markstrid. Udsat til 15/9, men ikke set igen.

18/8. Regimentskriveren p.v.a. Borlev beboere ctr. Vork og Ris beboere. De har dannet vej hen over Borlev bønders kornmark. Idag anmelder de, at de uden videre proces vil betale erstatning inden 14 dage; til gengæld ønsker de ved en synsforretning at få fastslået, hvor deres rette vej til Kolding går. Hvis de ikke betaler, fortsætter sagen den 15/9, hvor den ikke er set.

96:

Regimentskriveren ctr. Jacob Madsen af Vork. 22/9

Regimentskriveren ctr. sognefogeden Hans Pedersen Elkjær af Erritsø. 6/10

96b:

Jens Andersen af Viuf ctr. Thyge Jensen af Tiufkær. 8/9

97:

Søren Jepsen Kjær af Hundsholt p.v.a. datteren Maren Sørensdatter ctr. Maren Lauridsdatter af Jordrup. Denne gør afbigt.

Skovfoged Anders Eliasens af Egtved angav skovhugst.

1739 - 8. september:

1/9. Jens Andersen af Viuf ctr. Thyge Jensen af Tiufkær for skovhugst. Denne fremstiller idag Jens Hansen Koed af Store Velling som sin hjemmelsmand. Han har leveret Thyge Jensen noget træ, men ved ikke om det er det samme, som han nu er søgt for. Tingsvidne.

97b:

18/8. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. 22/9

Junker Brundorf på Ødstedgård får tingsvidne på, at han i 1738 har avlet 2064 pund tobak, som nu er solgt til skipper Henrik Moue i Fredericia, som på sin jagt fører den til København.

Niels Pedersen angav skovhugst.

Jes Simonsen af Nr. Vilstrup (nu boende i Vejle mølle) lovbød sin gård 3. gang. Hans stedsøn Jens Nielsen og hustru Maren Pedersdatter begærede skøde.

1739 - 15. september:

Læst anordning af 17/8, hvorefter kongens betjente og især landsfiskalerne skal rette sig.

Læst forordning af 17/8 om misbrug ved oksehandel.

Peder Sørensen af Nr. Bjert ctr. Søren Hansen ibidem. 30/9

98:

Søren Sørensen Kyed i Viuf fremlyste en plag 1. gang.

1739 - 22. september:

8/9. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. 6/10

Jens Sørensen og hustru Karen Hansdatter af V. Nebel ctr. Lene Nielsdatter, Jokum Smeds hustru ibidem. Denne tilstår, at hun ved et mundklammeri har talt om en sølvske, som var blevet omspurgt hos Karen Hansdatter. Hun tilbyder at gøre afbigt imod en erklæring fra Karen Hansdatter, men da sagen så truer med at fortsætte, gør hun sin afbigt.

98b:

1/9. Regimentskriveren ctr. Jacob Madsen af Vork. 30/9

1739 - 30. september:

Læst forordning af 11/9 om, hvorledes der skal forholdes med døde kreaturer på landet, som befindes på veje og marker henliggende, deres nedgravelse eller bortfjernelse.

Læst forbud af 18/8 imod, at nogen - kongens jagtbetjente undtaget - i kongens vildtbane enten lægger luder (liider?) eller fanger ræve med jern eller skyder.

Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Eskesen af Asbo. 13/10

15/9. Peder Sørensen Ulf af Nr. Bjert ctr. Søren Hansen ibidem. Sagen frafaldes.

99:

22/9. Regimentskriveren ctr. Jacob Madsen af Vork. 13/10

1739 - 6. oktober:

22/9. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. 20/10

Niels Sørensen og hustru Kirsten Bertelsdatter af Tolstrup ctr. Jens Bertelsens kone Anne Mortensdatter i Herslev. 13/10

100b:

1/9. Regimentskriveren ctr. sognefogeden Hans Pedersen Elkjær af Erritsø. Udsat til 27/10, men ikke set igen. Sognefogeden har modsat sig at skaffe befordring for grev Danneskjold Samsø fra Snoghøj til Kolding med tre par heste og to vogne. Han har i retten undskyldt sig med, at der i rekvisitionen (passet) var nævnt borgervogne, og iøvrigt skudt sig inder under sin enfoldighed og bedt om forladelse. Regimentskriveren får bekræftet, at han ikke selv er medskyldig i vægringen, og vil spørge greven, om sagen kan frafaldes.

1739 - 13. oktober:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovrider Römeling angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen, Egtved angav skovhugst.

30/9. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Eskesen af Asbo. 3/11

101b:

Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Hans Olufsen Ulf af Asbo. 3/11

6/10. Niels Sørensen og hustru Kirsten Bertelsdatter af Tolstrup ctr. Jens Bertelsens kone Anne Mortensdatter i Herslev. Denne gør idag afbigt. Hun har udspredt et rygte om, at Kirsten Bertelsdatter havde bedrevet utugt. Hun havde fortalt, at hun var kommet forbi et tørvehus i Tolstrup og havde hørt at der var nogen sammen derinde, en mand og en kvinde. Hun navngav ingen, men nøjedes med at sige, at det var et tørvehus, der lå ud mod gaden, og at der var mange huller i døren. Og så kunne det ikke være andet end Niels Sørensens. Det var også blevet sagt, at det drejede sig om en kone, der af en mand ville låne 2 daler til at købe hør (hø?) for. Da de implicerede var i Kolding hos regimentskriveren for at få sagen afhandlet, havde Anne Mortensdatter forsøgt at påvirke to af vidnerne ved at sige til hvert enkelt af dem, at hvis vedkommende var den eneste, der førte rygtet tilbage til hende, ville hun erklære vedkommende for løgner.

102:

30/9. Regimentskriveren ctr. Jacob Madsen af Vork. 27/10

1739 - 20. oktober:

6/10. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. 3/11

102b:

Skovrider Römeling stævner p.v.a. jægermester Bachman en del rytterbønder. 3/11

103:

Sognefoged Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. hans bønder David Jørgensen og Anthoni Jørgensen på Løvlund gård og mølle. 3/11

Hans Sivert, skovfoged i Roj, angav skovhugst.

Jens Hansen i St. Velling lovbød sin påboende halve gård 1. gang.

1739 - 27. oktober:

Læst kgl. bestalling af 14/8 til byfoged Christian Grundahl af Kolding og byfoged Niels Christensen Forsum af Ringkøbing til tillige at være landfiskaler i Ribe stift.

Læst stiftbefalingsmandens deling af 15/9 over landfiskalernes steder i Ribe stift.

Læst kgl. ordre af 9/10 om delinkventer og deres vognleje fra og til tingene.

Sergent Mads Nielsen Ulf af Skærup og skovfoged Ditlev Andersen, Laues Enemærke ctr. Jens Knudsen, Jens Pedersen Skov og hustruens søster Bodil Jensdatter af Tårup. De har overfaldet sagsøgerne, da de kom ridende fra Fredericia. Den ene blev revet ned fra sin hest, og begge fik de prygl. Der indgås forlig, idet de sagsøgte erkender deres skyld, lover at bøde noget til de fattige og erstatter noget til sergenten, hvis hest løb fra ham. Der reserveres for bøder til kongen.

103b:

Jens Hansen i St. Velling lovbød sin påboende halve gård 2. gang.

104:

13/10. Regimentskriveren ctr. Jacob Madsen af Vork. Udsat til 10/11, men ikke set igen. Ved første retsmøde lovede Jacob Madsen at betale et beløb til forlig. Næste gang stillede han med et afdrag.

1739 - 3. november:

20/10. Sognefoged Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. hans bønder David Jørgensen og Anthoni Jørgensen på Løvlund gård og mølle. 17/11

Læst kgl. reskript af 14/10 til von Gabel om faddere til barnedåb og bønderfolkene at bære guldblommede samt guld og sølv på huerne, som de nu har.

20/10. Skovrider Römeling stævner p.v.a. jægermester Bachman en del (navngivne) rytterbønder, som ifølge skov- og jagtsessionens bestemmelse skal frigøre sig ved ed ang. skovhugst.

Regimentskriveren p.v.a. Vork beboere i sag om vejret. 10/11

104b:

20/10. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. 15/12

13/10. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Eskesen af Asbo. 10/11

13/10. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Hans Olufsen Ulf af Asbo. 10/11

Christen Iversen af Egtved ctr. Anders Hansen Faarkrogs enke Else Tullesdatter af Lejrskov med lavværge Peder Thulesen af Hesselballe. De lovede at betale 8 sldlr. og sagsomkostninger. Lavværgen kautionerer. Forlig.

Jep Hansen Faarkrog af Lejrskov ctr. Anders Hansen Faarkrogs enke i Lejrskov. Hun lover at betale 6 sldlr. Forlig.

105:

Skovfoged Laurids Jepsen af Seest angav skovhugst.

1739 - 10. november:

3/11. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Hans Olufsen Ulf af Asbo. 1/12

3/11. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Eskesen af Asbo. 1/12

(Se 23/6). Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckebo med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 8/12

106:

3/11. Regimentskriveren p.v.a. Vork beboere i sag om vejret. 17/11

106b:

1739 - 17. november:

Landfiskal Christian Grundahl ctr. Peder Sørensen Ulf af Nr. Bjert. 8/12

107:

Regimentskriveren ctr. Hans Elkjær og interessent Anders Pedersen, begge af Erritsø. Deres hustruer mødte, men dem ville regimentskriveren ikke forhandle med. 8/12

10/11. Regimentskriveren p.v.a. Vork beboere i sag om vejret. En del vidner er blevet afhørt om, hvilken vej Vork beboere skal tage for at komme til Kolding. Tingsvidne.

108:

3/11. Dom: Sognefoged Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. hans bønder David Jørgensen og Anthoni Jørgensen på Løvlund gård og mølle. - De har ikke indfundet sig for at modbevise gældskravet. De skal betale deres restance på 50 sldlr. 2 mk. og sagsomkostningerne. De skal have deres fæste forbrudt.

1739 - 24. november:

Jens Joensen af Tiufkær lovbød et hus 1. gang.

Jørgen Henriksen af Lille Velling p.v.a. broderen Hans Henriksen i Amnitsbøl ctr. Peder Thomsen Skomager i Tiufkær for skovhugst. Denne tilstod, at hans karl havde hugget risbøgen, og at han selv havde været med til at køre hjem. Han beder om forlig i betragtning af, at han er en fattig mand og selv har tilstået. Sagen udsættes til 8/12, men er ikke set igen.

108b:

1739 - 1. december:

Læst forordning af 30/9 om privilegier for søfolket i Danmark, som lader sig indrullere i søtjeneste på orlogsflåden.

Regimentskriveren p.v.a. Jep Basse, Peder Lassen, Jens Pedersen og Jens Knudsen af Tårup ctr. Christen Udsen i Tårup. 8/12

Jens Pedersen af Herslev Højrup fremlagde et forlig af 20/11 vedr. en udspredt spargement og tale om ham og Jens Christensens datter Karen Jensdatter. Han vil betale sagens omkostninger og noget til de fattige. Jens Christensen og dennes broder Jens Christensen Skræder, begge af Højrup, gav ham hånd på forlig.

109:

Margrethe Kirstine Hachsens af Kolding (ved Peder Pedersen af Viuf) ctr. Christen Jepsen i Glibstrup for resterende auktionspenge. Udsat til 15/12, men ikke set igen.

10/11. Dom: Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Eskesen af Asbo. - Det er bevist, at Johan Stahl den 20/9 var med Bække bymænd i grandestævne hos Morten Jensen i Bække, hvor også Iver Eskesen var. Og som de allermest sad uden nogen alarm eller uenighed, har Iver Eskesen efter at have siddet der en times tid taget træskoen af sin ene fod og med den slået Stahl i ansigtet, så blodet flød, og derefter grebet ham i håret med begge hænder. Dem fjernede de tilstedeværende, og efter at de havde sat ham ud, råbte han 'hundsfot' efter Stahl. Iflg. lovens 6-7-2 pag. 898 skal han betale i bøde for hvert sår 3 tre lod sølv og efter pag. 889, art. 6 halvt mere. Og som Iver Eskesen sådant har forøvet på en helligdag, betaler han efter lovens 868, art. 1 og pag. 919 art. 22 3 lod sølv i helligdagsbrøde. Bøden deles efter lovens pag. 155, art. 4. Og som Iver Eskesen, da han var frataget Johan Stahl, har udtalt ukvemsord, som ikke anstår sig for en kristen, så tilfindes han at gøre Stahl afbigt. Hvis han ikke har formue til at betale bøderne, skal han arbejde i skubkærren (skufkorden) i Fredericia fæstning 8 måneder.

109b:

10/11. Dom: Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Hans Olufsen Ulf af Asbo for gæld. - Johan Stahl har bevist, at de 9 mk., som den karl var ham skyldig, skulle Hans Ulf betale ham, og Hans Ulf tilstår, at han ikke har betalt til Johan Stahl, men foregiver, at han har betalt pengene til en karl, hvis navn han ikke kendte. Siden han ikke kan legitimere pengenes rigtige betaling, så tilfindes han at betale de 9 mk. til Stahl plus sagsomkostninger med 8 mk. - (Laurids Clausen af Asbo har vidnet, at noget efter Vorbasse marked, mens han stod i sin lade, kom der en karl til ham og sagde, at Hans Ulf havde købt en hest af ham og nu skyldte ham 9 mk. "Sig til vagtmester Staal, at han der kan tage de 9 mk., som jeg skylder ham, og han skal give eder 1/2 pund tobak for eders umage". Den besked havde Laurids Clausen givet videre til Stahl og også fået det halve pund tobak).

Jens Joensen af Tiufkær lovbød et hus 2. gang.

Jens Jensen Ulf i Amnitsbøl fremlyste en hest 1. gang.

Niels Joensens påboende gård i Smidstrup, som Iver Nielsen fradøde, blev lovbudt 1. gang.

1739 - 8. december:

17/11. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Peder Sørensen Ulf af Nr. Bjert. 22/12

110b:

10/11. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckebo med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 12/1-1740

1/12. Regimentskriveren p.v.a. Jep Basse, Peder Lassen, Jens Pedersen og Jens Knudsen af Tårup ctr. Christen Udsen i Tårup. 12/1

111:

17/11. Regimentskriveren ctr. Hans Elkjær og interessent Anders Pedersen, begge af Erritsø ang. opbyggelsen af en ålegård. De modsætter sig ikke opførelsen, når det kan ske uden skade for dem selv. Tingsvidne.

Peder Pedersen, kromand i Viuf, ctr. Michel Schnegels enke, Anne Schnegels ibidem. Hun kan ikke nægte at have solgt for en skilling brændevin eller to. Søren Sørensen Kyed af Viuf og Hans Jensen Smed af Fredsted kautionerer for hende. Hun er huskone hos Søren Kyed, og hvis hun sælger brændevin igen, skal hun ikke blive boende en dag længere i hans hus.

111b:

Jens Jensen Ulf i Amnitsbøl fremlyste en hest 2. gang.

Niels Joensens påboende gård i Smidstrup, som Iver Nielsen fradøde, blev lovbudt 2. gang.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen angav skovhugst.

Jens Joensen af Tiufkær lovbød 3. gang et hus i Tiufkær. Hans Jensen Smed af Fredsted og hustru Karen Jensdatter begærede skøde.

1739 - 15. december:

Regimentskriveren for Carl Gotlef Slegel af Trelde ctr. Maren Sørensdatter ibidem. 12/1

112b:

Skovfoged Niels Pedersen, Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

Læst plakat af 5/12 fra borgmester Henrich Munch i Viborg som forstander for Viborg bys fattigkasse om, at kassens bøndergods i Grindsted og Hejnsvig sogne skal på auktion.

3/11. Dom: By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Poul Hansen af Seest. - Vel har Bahnsen fremlagt et tingsvidne af 1/8-1731, hvormed bevises, at Poul Hansen uden for Kolding har indestået for Bahnsen at betale inden førstkommende mikkelsdag de 100 sldlr., som Søren Knudsen af Seggelund på samme tid og sted tilstod at være skyldig. Men det er ikke bevist, hvad det var for penge, eller hvorfor Søren Knudsen skyldte ham dem. Bahnsen har også fremlagt en skrivelse til herredsfoged Schumacher med herredsfogedens svar af 22/7, at han i 1730 skulle gøre udlæg hos Søren Knudsen for 106 rdl. til Anders Clemendsen i Jylland, men at ingen forretning var påfulgt, og at der efter Søren Knudsens død heller ikke var noget at få, hvorfor Bahnsen kræver, at Poul Hansen som kautionist skal betale. Men Bahnsen har ikke fremlagt den i hans brev ønskede forskrivning af 23/5-1725 til Anders Clemendsen i Hillerød i Thyholms herred på de 106 rdl., hvoraf fornævnte gæld skal have sin oprindelse, og dens prioritet i Søren Knudsens bo og effekter, og heller ikke bevist, at gælden har været fordret i hans bo, og at det var et fallitbo. Han har heller ikke fyldestgjort lovens pag. 838 og 839, art. 21, som han burde have gjort, når kreditor vil søge sin betaling alene hos kautionisten og ikke hos debitor, og gælden kunne have været påtalt forhen og ikke, som sket er, henhvilet i 8 år fra det nævnte tingsvidne, til der blev sagsøgt for betaling. Altså frikendes kautionisten Poul Hansen for de søgte 100 sldlr. efter lovens pag. 839, art. 29.

Jens Jensen Ulf af Amnitsbøl fremlyste en hest 3. gang.

Niels Andersen af Store Velling og hustru Maren Hansdatter og svoger Hans Iversen lovbød 3. gang den gård, som Niels Joensen i Smidstrup påbor, og som sidst var beboet af Niels Andersens hustru Maren Hansdatter og Hans Iversens afdøde forældre Niels Joensen og hustru Kirsten Iversdatter. - Iver Nielsen begærede skøde.

113:

1739 - 22. december:

Læst reskript af 4/12 ang. bøndernes bryllupper, ligbegængelser samt andre deres samkvem og gilder alt at rette sig efter kongens derom udgangne forordninger.

Læst forordning af 17/11 ang. adskillige varer, som ikke må indføres uden attest fra det almindelige magasins direktører.

Læst forordning af 17/11 om forhøjelse af tolden på adskillige fremmede kramvarer.

Læst forordning af 26/11 om matrikelskat, rytterholdspenge og okse- og flæskeskat for 1740.

Læst forordning af 27/11 om, at delinkventer skal dømmes til arbejde i nærmeste fæstning i stedet for at dømmes til Bremerholm.

8/12. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Peder Sørensen Ulf af Nr. Bjert. 12/1

 

1740

113:

1740 - 12. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1740, den 12. Januar.

Hans Pank af Håstrup birkedommer og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Mads Christensen af Jerlev, Mads Nielsen i Vilstrup, Jørgen Jørgensen af Højen, Jens Hansen, Peder Isaksen, Mogens Jensen og Peder Pedersen af Viuf og Hans Madsen af Fredsted.

Læst patent om højesteret for 1740.

Læst forordning om kornskatten for 1740.

22/12. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Peder Sørensen Ulf af Nr. Bjert. 23/2

114:

15/12. Regimentskriveren for Carl Gotlef Slegel af Trelde ctr. Maren Sørensdatter ibidem. Maren Sørensdatter har udspredt det rygte, at det er Carl Slegel, der har besvangret hende. Han har villet aflægge sin benægtelses ed, skønt hun endnu ikke har født. Hendes advokat har antydet, at det kan være for at skræmme hende fra at bekende sin sandhed, når hun skal udlægge barnefader. Eden må vente, til efter at Maren Sørensdatter enten i sin barnenød eller ved kirkedåben eller det åbenbare skriftemål for den alvidende Gud skal udlægge barnefaderen. Slegel har villet aflægge sin ed allerede inden fødslen, fordi han som en gift mand vil fralægge sig det rygte, der er udspredt om ham. Idag er Maren Sørensdatter i en sådan tilstand, at hun ikke kan møde i retten og påhøre eden, så nu udsættes eden til efter fødslen. Tingsvidne.

8/12. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 9/2

115:

1740 - 19. januar:

Læst regimentskriverens plakat om auktion over Lerbækgård.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1739.

Regimentskriveren for Peder Jensen af Gudsø ctr. Terkild Hansen ibidem. 9/2

Regimentskriveren ctr. Jens Andersen Sabroe i Skanderup. 26/1

116:

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Skovrider Brandt angav skovhugst.

1740 - 26. januar:

Niels Jespersen Gris af Bjert frembragte en gl. ulv, som hans søn havde dræbt i Anders Hansen lade i Stenderup.

19/1. Regimentskriveren ctr. Jens Andersen Sabroe og Iver Jepsen i Skanderup. 16/2

1740 - 9. februar:

12/1. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 22/3

116b:

Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup. 23/2

19/1. Regimentskriveren for Peder Jensen af Gudsø ctr. Terkild Hansen ibidem. Forlig, idet sagsøgte vil betale den skade, han har gjort i Peder Jensens æblehave og udenfor.

Læst forordning af 14/1 med forbud imod at landsbyer eller gårde lægges øde. De skal vedligeholdes med bygning og besætning.

Læst forordning af 2/1 ang. fiskeri i Limfjorden.

Læst stiftbefalingsmandens plakat af 22/1 om auktion på østersbænke i Ribe stift og hertugdømmet Slesvig.

1740 - 16. februar:

26/1. Dom: Regimentskriveren ctr. Jens Andersen Sabroe og Iver Jepsen i Skanderup. - Der er indgået til retten en skriftlig ordre af 12/2 fra amtmanden, men regimentskriverens fuldmægtig Simon Seest kræver alligevel dom. Og dommeren resolverer, at skønt han vel i alle tilfælde bør honorere sin superiørs højrespektive ordre, så understår han sig ikke i at hensætte sagen imod kongens lov og forordninger, da sagen allerede er udageret og optaget til doms. - Der er hos Jens Andersen Sabroe gjort registrering og vurdering i anledning af gårdforsiddelse og restancer den 24/12-39 og i den forbindelse gjort forbud imod, at noget blev fjernet fra boet. Han tilfindes at have sit fæste forbrudt samt at betale de kgl. prætentioner, idet de registrerede effekter skal sælges ved offentlig auktion. Hvis de indbringer mere end vurderet, så kommet det Jens Sabroe til gode i den manglende sum. Regimentskriveren skal forsyne gården med sådan en beboer, at kongen derved ikke lider noget tab. Den nye beboer skal regimentskriveren forestille ryttersessionen til approbation og fæstes givelse. - Angående Iver Jepsens forseelse med at have handlet imod forbudet (som han selv overværede), idet han har leveret til Hans Pedersen en hest, som var registreret og vurderet til 4 mk., samt også ladet tærske af laden havre til skattehavres levering, både for Jens Sabroes gård og Iver Jepsens gård, så bør han for at have handlet imod lovens pag. 142, art. 17 og pag. 144, art. 22 betale sine voldsbøder efter lovens pag. 950, art. 1, som er tre 40 lod sølv.

117:

Jep Andersen og Niels Christensen i Gamst anmeldte ildsvåde.

117b:

1740 - 23. februar:

9/2. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup samt Jørgen Andersen. 5/4

Anders Nielsen Møller i Nyborg mølle ctr. Mathias Jensen i Fitting og Jens Høllund ibidem samt Frederik Mogensen og Jens Sørensen i Fuglsang vedr. gæld. Udsat til 8/3, men ikke set igen.

118:

12/1. Dom: Landfiskal Christian Grundahl ctr. Peder Sørensen Ulf af Nr. Bjert, der er sagsøgt for 3 gange lejermål, 1) med en enke Appelone Sørensdatter, 2) med en pige Mette Andersdatter, der er hans søskendebarn, og 3) en pige Maren Mortensdatter. For de tre lejermål er han i Eltang kirke offentligt absolveret. Mette Andersdatters fader Anders Hansen af Bjert har forklaret, at Mette i 1737 fik et uægte barn, og at hun er beslægtet med Peder Ulf i 3 lige led, hvilket Peder Ulf påstår at han ikke vidste. - Det kendes for ret, at Peder Sørensen Ulf, som har ført et så forargeligt og horagtigt levned, efter lovens pag. 938, art. 7-8 bør bøde sine tre mark og arbejde i skubkærren i Fredericia fæstning 3 år samt have sin hovedlod forbrudt. Hans bohave skal sælges ved offentlig auktion, og det, som auktionen indbringer, tilfalder kongen, når beviselig gæld er fradraget. Nogle kreditorer, der tidligere er nævnt i sagen, har ikke bevist deres fordringer med protokollerede gældsbreve; de skal ikke nyde noget, medmindre enhver af dem bekræfter sin fordring med korporlig ed. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Christen Kyed, Jens Damgaard (Højen Stubdrup), Ole Christensen, Niels NSS Sørensen (Tiufkær), Søren Koed, Jens Torsen (Håstrup), Mads MNS Nielsen Buhls navn, og Michel Jensen (Store Velling). - (Ved et af retsmøderne har nogle kreditorer indfundet sig for at anmelde deres tilgodehavende, som det er ret sædvanligt, når hovedlodden tildømmes kongen. Peder Ulf synes at have været meget large med at tilstå gældsfordringerne).

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Hans Krog angav skovhugst.

Christen Nielsen i Husted fremlyste en hoppe 1. gang.

1740 - 1. marts:

118b:

Anna Tulesdatter af Ferup med lavværge Jørgen Haar i Vester Nebel samt hendes børn Mads Jensen i Ferup, Carel Jensen i Taulov Nebel, Peder Jensen i Ødsted, Niels Jensen i Ferup, Else Jensdatter, som er gift med Knud Sørensen i Vrå, og Maren Jensdatter, der er gift med Jørgen Haar i Vester Nebel, får tingsvidne på deres arveret efter Anna Tulesdatters søn Tor Jensen, der i 1737 rejste til Emmerlev og derfra drog til Holland, da skibene afgik den 22/2 1738. Fra Holland rejste han med kaptajn Petersen til Vestindien og kom igen til Amsterdam, hvor han døde. Hans sovested var hos Clement Cornelius i König von Engelandt in de Juncher Strat. Hos Clement Cornelius er der et stykke papir på, hvad Thor Jensen havde ladet stå hos Jacob Kreg på Bomfloet. - Et af vidnerne er sognefoged Peder Skjelde i Ferup. Thor Jensens forældre var Jens Madsen og Anne Thulesdatter. Han selv var ugift. Arvingerne giver fuldmagt til Hans Nielsen i Emmerlev til at modtage Thor Jensens efterladenskaber.

Hoppen fremlyst 2. gang.

Skovfoged Laurids Jepsen i Seest angav skovhugst.

119:

1740 - 8. marts:

Peder Hansen af Børkop mølle får tingsvidne på, at han har avlet 624 pund tobak, som han har solgt til Johan Lindeman i Vejle. Plantøren er Michel Hvalken i Sellerup.

Christen Nielsen i Husted fremlyste en hoppe 3. gang.

Skovfoged Anders Eliasen i Egtved angav skovhugst.

1740 - 15. marts:

Skovfoged Hans Sivert i Roj indbragte en gl. ulv, som han havde skudt i Gesten skov.

Skovfoged Hans Sivert angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

Jens Hansens påboende gård i Store Velling lovbudt 1. gang.

Niels Olesen i Ågård ctr. Mads Jessen i Bølling. Udsat til 29/3, men ikke set igen.

1740 - 22. marts:

Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. Nyt stævnemål nødvendigt. (Se 5/4).

119b:

9/2. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 12/4

Jens Hansens påboende gård i Store Velling lovbudt 2. gang.

1740 - 29. marts:

Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 20/4

120:

Skovrider Jacob Römeling angav skovhugst.

1740 - 5. april:

(Se 22/3). Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 20/4

121:

23/2. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup samt Jørgen Andersen. 26/4

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen i Bjert angav skovhugst.

Skovfoged Hans Andersen Lyng i Gudsø angav skovhugst.

1740 - 12. april:

22/3. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 3/5

121b:

Skovrider Brandt angav skovhugst.

Skovfoged Laurids Jepsen i Seest angav skovhugst.

Henrik Jensen af Tiufkær, Jens Nielsen Aagaard af Velling for hustruen Maren Jensdatter, Ditlev Markussen af Skærup p.v.a. forrige hustru Karen Jensdatter, Mogens Frandsen af Vilstrup for hustruen Dorthea Jensdatter, Anders Lauridsen af Herslev for myndlingene Sidsel og Maren Sørensdatter lovbød 3. gang den gård i Velling, som Jens Hansen nu påbor, og som forhen har været beboet af Jens Christensen og hustru. - Jens Hansen og hustru Anne Madsdatter begærede skøde.

1740 - 20. april:

29/3. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 10/5

122:

5/4. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 10/5

123:

Hans Kejsen i Herslev Højrup, Mads Kejsen og Christian Kejsen i Herslev får tingsvidne på arveret efter deres sl. faster Rebeca sl. kaptajn Wellings, som er død i København. Brødrenes far var Kej Hansen og deres moder Maren Madsdatter. De er arvinger til en broderlod, da den afdøde var fuldsøster til Kej Hansen.

1740 - 26. april:

5/4. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup samt Jørgen Andersen. 17/5

124:

Gl. Bertel Hansen i Seest lovbød sin gård 1. gang.

1740 - 3. maj:

Jægermester von der Lieth (ved Jacob Larsen af Kolding) ctr. arresterede Julius Berbom (Berenbom). 10/5

126:

12/4. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 10/5

Gl. Bertel Hansen i Seest lovbød sin gård 2. gang.

1740 - 10. maj:

3/5. Jægermester von der Lieth (ved Jacob Larsen af Kolding) ctr. arresterede Julius Berbom (Berenbom). 17/5

127b:

3/5. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 21/6

129:

20/4. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 31/5

129b:

20/4. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 17/5

Anders Pedersen af Jerlev ctr. Morten Pedersen Orlef. 17/5

Poul Nielsen i Nyborg lovbød sin gård 1. gang.

Regimentskriveren opbød arvelod for Søren Andersens to børn af slottets mølle 1. gang.

Bertel Hansen af Seest lovbød 3. gang sin påboende gård. Jens Pedersen Huger og fæstemø Johanne Jepsdatter begærede skøde.

130:

1740 - 17. maj:

Læst plakat af 29/4 ang. skolerne(?) på landet.

Læst kgl. extension og forbedring af 25/4 til den sub 22/5-39 udgivne fundats til en ny pensionskasse for enker og børn af landmilitæretaten.

Læst forordning af 7/4 ang. kvægtiende.

10/5. Jægermester von der Lieth (ved Jacob Larsen af Kolding) ctr. arresterede Julius Berbom (Berenbom). 8/6

10/5. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 14/6

131b:

26/4. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup samt Jørgen Andersen. 14/6

10/5. Anders Pedersen af Jerlev ctr. Morten Pedersen Orlef. 14/6

Skovfoged Jacob Krog af Højen lod afhjemle skovsyn for Jerlev, Holmans og Elbo herreder.

Regimentskriveren opbød arvelod for Søren Andersens to børn af slottets mølle 2. gang.

132:

Poul Nielsen i Nyborg lovbød sin gård 2. gang.

1740 - 24. maj:

Poul Nielsen i Nyborg lovbød sin gård 3. gang. - Steffen Nielsen af Nyborg og hustru Else Hansdatter begærede skøde.

Mads Iversen af Dollerup lovbød sin påboende gård 1. gang.

Regimentskriveren opbød arvelod for Søren Andersens to børn af slottets mølle, Anders Sørensen og Maren Sørensdatter, 3. gang.

1740 - 31. maj:

Læst plakat af 6/5 om toldforhøjelse for trykte og farvede lærreder.

Læst plakat af 6/5 med forbud mod indførsel af fremmede spåner.

Præsten Bartram Højer i Gamst ctr. Hans Hansen Seest og Iver Kock, begge af Verst. 14/6

132b:

10/5. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 14/6

Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 14/6

133:

Mads Iversen af Dollerup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Niels Madsen i Tiufkær indleverede 5 ulveunger.

Christen Christensen i Vranderup indbragte 1 ulveunge.

1740 - 8. juni:

17/5. Jægermester von der Lieth (ved Jacob Larsen af Kolding) ctr. arresterede Julius Berbom (Berenbom). 21/6

133b:

Johan Scharnet til Kobbelgård i Stovstrup sogn får tingsvidne på, at han har avlet 2210 skålpund tobak, som han har solgt til skipper Hans Hansen Kjær i Fredericia, som har indskibet den på sin jagt til København.

134:

Sag ctr. Peder Nielsen af Knudsbøl. 28/6

1740 - 14. juni:

Carl Gotlef Slegel af Trelde ctr. Maren Sørensdatter ibidem. 28/6

135:

31/5. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 12/7

136:

31/5. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 28/6

17/5. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 21/6

136b:

31/5. Præsten Bartram Højer i Gamst ctr. Hans Hansen Seest og Iver Kock, begge af Verst. 5/7

137:

17/5. Anders Pedersen af Jerlev ctr. Morten Pedersen Orlef. 5/7

Iver Thorsen af Sønder Vilstrup opbød sin myndling Laurids Poulsen af Nyborg hans mødrende arv 1. gang.

17/5. Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup samt Jørgen Andersen. 26/7

1740 - 21. juni:

137b:

8/6. Jægermester von der Lieth (ved Jacob Larsen af Kolding) ctr. arresterede Julius Berbom (Berenbom) for krybskytteri. Vidneafhøringen sluttes idag med tingsvidne. - Skovrider Skøts tjener i Skodborg Peder Christensen havde anholdt Julius Berbom med hjælp af Bendix Pedersen af Ødis. Han havde set ham lægge an mod nogle svaner i Vamdrup mølledam, men bøssen slog klik. Så fik han Bendix Pedersen til at følge med, og de nåede ham ved Skodborg vad, hvor han smed sin bøsse i vandet. Da Berbom ville springe i vandet for at tage den op igen, blev han holdt tilbage af Peder Christensen, mens hans medhjælper samlede den op. De kradsede ladningen ud og fandt, at den bestod af store blyskrå, eller huggenkantede hagl, samt en paskugle. Ladningen lagde de på plads igen uden krudt, og bøssen har således været fremlagt i retten. Berbom havde forsøgt at angribe Peder Christensen med sin foldekniv, men var blevet ført til Vamdrup ind hos Niels Kartbøl, der nægtede at give hjælp til at få arrestanten til Kolding. Da Peder Christensen så red videre til sognefogeden, undslap arrestanten. Han har selv påstået, at han ikke vidste, han var arresteret. Men forinden havde han tilbudt de tilstedeværende en potte brændevin, hvis de ville give ham bøssen tilbage og lade ham slippe. I enrum havde han også tilbudt Peder Christensen penge. Berbom har sagt, at han var ude at skyde oddere, men han har også forklaret, at han bare var på vej til smeden i Bastrup for at få sin gamle bøsse skåret op til fjederbomme eller hængelåse. Den var nemlig skadet på skæftet. Det bliver senere bevidnet, at skaden er kommet, fordi han har slået et vildsvin med den. Forklaringen om smeden holder ikke, for det sted, hvor han blev anholdt, var ikke på den rette vej til Bastrup. Der er efterhånden blevet ført en del vidner på, at Julius Berbom har drevet krybskytteri.

138:

10/5. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. Udsat til 5/7, men først set 12/7

139:

14/6. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 28/6

140:

Regimentskriveren opbød arven til Jens Knudsens 5 børn af Vamdrup efter Poul Laursen Sotterups kone ibidem 1. gang.

Iver Thorsen af Sønder Vilstrup opbød sin myndling Laurids Poulsen af Nyborg hans mødrende arv 2. gang.

1740 - 28. juni:

14/6. Carl Gotlef Slegel af Trelde ctr. Maren Sørensdatter ibidem. 12/7

21/6. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog. 12/7

141:

8/6. Sag ctr. Peder Nielsen af Knudsbøl. 12/7

14/6. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 5/7

Iver Thorsen af Sønder Vilstrup opbød sin myndling Laurids Poulsen af Nyborg hans mødrende arv 3. gang.

Mads Iversen af Dollerup lovbød sin påboende halve gård 3. gang (2. gang ikke set). - Mads Lauridsen af Dollerup og hustru Kirsten Markusdatter begærede skøde.

141b:

Regimentskriveren opbød arven til Jens Knudsens 5 børn af Vamdrup efter Poul Laursen Sotterups kone ibidem 2. gang.

1740 - 5. juli:

14/6. Præsten Bartram Højer i Gamst ctr. Hans Hansen Seest og Iver Kock, begge af Verst. 26/7

142:

28/6. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 12/7

Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Peder Madsen Basse og Anders Mortensen ibidem. 12/7

Præsten Lucas Knop ctr. Peder Clausen ibidem. 19/7

Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Herup i Børup. Stævningen i uorden, ny stævning nødvendig. (Se 19/7).

142b:

Hejler Olufsen af Tiufkær ctr. Thyge Jensen ibidem. 26/7

14/6. Anders Pedersen af Jerlev ctr. hesteskæreren Morten Pedersen Orlef. Der indgås forlig. Morten Orlef betaler 20 rdl.

143:

Præsten Niels Friborg af Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen i Viuf. 19/7

Regimentskriveren opbød arven til Jens Knudsens 5 børn af Vamdrup efter Poul Laursen Sotterups kone ibidem 3. gang.

Peder Iversen, hyrde i Bække, indbragte en ulveunge.

1740 - 12. juli:

Læst anordning af 20/7 om hø- og halmleverancer til kavalleriregimenter.

Læst stiftsbefalingsmandens plakat af 4/4 ang. toldsvig med okser, heste og svin. Opslået i tingstuen.

Amtmandens fuldmægtig Jacob Lauson af Kolding fremstillede de opsynsmænd, der ifølge kongens reskript af 22/3 og ovennævnte plakat på tingdøren er udnævnt for de 4 sønden for Kolding toldsted i friheden liggende sogne, nemlig Seest, Hjarup, Skanderup og Vamdrup: Ole Madsen og Poul Pedersen (for Seest by), Peder Ejstrup og Hans Jensen (for Vranderup by og mølle), Mads Christensen og Hans Roved af Vester Vamdrup (for Vester Vamdrup, Hafdrup, Knurborg, Vamdrupgård, Horskær og Vamdrup mølle), Hans Hansen og Iver Andersen i Øster Vamdrup (for Øster Vamdrup, Bønstrup og Søgård), Hans Andersen Raun og Iver Jepsen i Skanderup (for Skanderup), Poul Nielsen og Peder Mickelsen i Gelballe (for Gelballe), Bertel Pedersen og Rasmus Jørgensen i Lunderskov (for Lunderskov undtagen Rolles mølle, som tillige med Drabæk mølle ligger norden for toldskellet og uden for friheden), Anthoni Jacobsen Buch i Nagbøl og Niels Jensen i Dollerup (for Nagbøl og Dollerup undtagen Drabæk mølle), samt Anders Halkjær og Jens Baastrup (for Hjarup sogn). - Disse 18 mænd blev taget i ed til deres embedes tiltrædelse.

143b:

21/6. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 26/7

144b:

28/6. Carl Gotlef Slegel af Trelde ctr. Maren Sørensdatter ibidem. 23/8

146:

28/6. Hospitalsforstander Kaj Stalknegt i Vejle ctr. skovfoged Jacob Krog vedr. en eg, som er bortkommet fra hospitalsgodset. Der er afhørt en del vidner, men ingen har kunnet bekræfte, at Jacob Krog har været meddelagtig, eller at egen skulle være kommet ham til nytte.

146b:

5/7. Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Peder Madsen Basse og Anders Mortensen ibidem. 19/7

14/6. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 26/7

147b:

5/7. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 9/8

Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt Jens Andersen af Skanderup og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup. 26/7

148:

28/6. Dom: Sag ctr. Peder Nielsen af Knudsbøl for resterende auktionspenge efter auktionen hos Poul Nielsen i Nyborg. - Han skal betale de 6 rdl. 5 mk. på Nygård til birkeskriver Paabye, der er indkasserer for Poul Nielsens auktionerede varer.

Christen Snogdals enke af Hjarup lovbød halvdelen af sin påboende gård 1. gang.

Henrik Christian Hyrde i Skanderup indbragte en ulveunge.

Ditlev Markussen af Skærup får tingsvidne på, at han i 1739 har avlet 2544 skålpund tobak, som er solgt til Poul Finger i Fredericia og indskibet i skipper Henrik Maus jagt til København.

1740 - 19. juli:

Læst plakat af 5/7 med forbud mod udførsel af alle slags kornvarer.

Læst plakat af 1/7 fra landsdommerne i Nørrejylland om betaling til landstinget for indstævnede sager til domhusets reparation.

(Se 5/7). Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. madame Herup i Børup. 2/8

149b:

5/7. Præsten Lucas Knop ctr. Peder Clausen ibidem. 9/8

150b:

12/7. Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Peder Madsen Basse og Anders Mortensen ibidem. 26/7

5/7. Præsten Niels Friborg af Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen i Viuf. 26/7

1740 - 26. juli:

5/7. Præsten Bartram Højer i Gamst ctr. Hans Hansen Seest og Iver Kock, begge af Verst. Sagen slutter idag med tingsvidne. De to sagsøgte, som er hospitalsbønder havde udført et stykke arbejde for præsten, men da de var kommet ind i køkkenet for at få deres betaling, kom det til skænderi, vistnok fordi præsten beskyldte dem for at have taget noget tøj. Præsten ville have et par vidner indkaldt, men Hans Seest sagde, at dem kunne han selv hente. Præsten har nok på et tidspunkt slået Hans Seest, for ved slutningen af alarmen har de to bønder bemærket, at det var betalingen for deres sure arbejde og sved, og præsten har spurgt, hvem der havde slået dem, hvortil Hans Seest sagde, om det ikke var Bertram Højers hånd, eller det var den onde ånd Asmedeus, der regerede ham. Under skænderiet har de to bønder angrebet præsten med en kløjenfork (ildfork), og han har slået dem over hænderne med en køkkenkniv, som han under sit tilbagetog greb fra bordet. Et af vidnerne til episoden var præstens tjenestedreng, der havde siddet i en krog af stuen ved køkkendøren, hvor han syede eller vævede på et fiskegarn. Det andet vidne var Anne Dorthe Spleth, der har til huse hos præsten. Hun har aflagt sit vidne skriftligt, og i den mundtlige afhøring har det været svært at få hende til at udtale sig yderligere, idet hun hele tiden har henholdt sig til sin attest, som hun bedyrer at have både skrevet og underskrevet selv. Præsten har tilsyneladende haft noget svært ved at lade være med at fortælle sine to vidner, hvordan de skulle svare på spørgsmålene.

155:

12/7. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 23/8

12/7. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 2/8

19/7. Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Peder Madsen Basse og Anders Mortensen ibidem. 9/8

155b:

5/7. Hejler Olufsen af Tiufkær ctr. Thyge Jensen ibidem. 9/8

19/7. Præsten Niels Friborg af Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen i Viuf. 2/8

12/7. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt Jens Andersen af Skanderup og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup. 9/8

14/6. Dom: Landfiskal Christian Grundahl ctr. Jep Jensen, Iver Jørgensen, Christen Ravn, Morten Koed og Hans Koed af Håstrup (samt Jørgen Andersen). - Sagen er blevet rejst iflg. kgl. reskript af 31/7-39 til amtmanden og dennes derpå følgende ordre til byfoged og landfiskal Christian Grundahl. De fem rytterbønder skal på vejen mellem Håstrup og Fredericia den 9/4-38 have overfaldet 2 ryttere, Ditlev Holst og Bonde Hermandsen, under den beskyldning, at de uretmæssigt skulle have hvervet en bondekarl af Håstrup ved navn Jørgen Andersen, og taget deres pallasker fra dem. Blandt de vidnesbyrd, der er blevet fremlagt i retten er et par krigsforhør. Rytter Ditlev Host har (uden ed) erklæret, at Jørgen Andersen havde tilbudt sig til ryttertjeneste og til den ende udleveret sit pas. Løjtnant Weises frue i Rønshave har fortalt, at de to ryttere søgte i sikkerhed i hendes hus, men at de fem bønder gik derind; da hun hørte alarm, kiggede hun ind i stuen; der lå Ditlev Holst på jorden, og bønderne gik bort med to pallasker. - De fem bønder har selv tilstået, at de forlod deres plove på marken for at gå efter rytterne. - Dommen lyder for Jørgen Andersens vedkommende på, at han nu er indrulleret som landsoldat, og der bør han forblive, såsom han ikke har navn af en fri karl. (Det pas, som han havde overladt rytterne, lød ikke på hans eget men på Jørgen Jensen Rauns navn. Den side af sagen tages der ikke stilling til). - De fem bønder, som havde forladt deres plove for at få passet tilbage (som de dog ikke fik, men i stedet tog de to pallasker), dømmes, fordi de har handlet på en måde, der ikke var lovtilladelig, og i stedet skulle have anmeldt sagen til deres øvrighed, til at betale 24 lod sølv hver iflg. lovens 6-2-2 og -5. Bøden deles efter lovens 1-24-4. Desuden betaler de 8 rdl. i sagsomkostninger. - (Ved retsmødet den 26/4 har Iver Jørgensen givet sin version af episoden: De gik og pløjede, da Else Andersdatter (Jens Jepsens hustru) kom og sagde, at Ditlev Holst var kommet til hendes broder Jørgen og spurgt, om han ikke ville være rytter, og han havde fået hans pas, som han ville forevise sin fader; men Jørgen ville ikke være rytter. Hun havde bedt dem om at skaffe passet tilbage. Det afslog Iver Jørgensen, og Else gik så grædende hen til de andre. Så forlod de deres plove; nogle af dem havde taget deres plovstave med, men dem stillede de uden for døren, da de kom til Rønshave. Da de var kommet ind i stuen, bad de rytterne om passet, men fik det ikke. De bad så rytterne om at følge med til øvrigheden eller til Håstrup, men det nægtede de, og da Ditlev Holst tog til sin pallask, tog de den fra ham. Den anden afleverede frivilligt sin. De fem bønder havde forlangt at se rytternes pas; det nægtede de, og rytterne lod det så blive derved, da de kendte de to ryttere. - Ditlev Holsts far er Hans Baltzer Holst. - Se iøvrigt 29/7-1738).

156:

Hans Lauridsen Buch af Hjarup som lavværge for Mette Jepsdatter, afdøde Christen Snogdals enke af Hjarup, lovbød 3. gang halvparten af hendes påboende gård. Anders Jensen Halkjær, som nu er gift med hende, begærede skøde.

1740 - 2. august:

26/7. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 9/8

158b:

19/7. Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Jes Herup og madame Herup i Børup. 23/8

Regimentskriveren ctr. Thomas Pedersen i Ågård, Søren Thomsen i Rugsted, Niels Pedersen Lykkemand i Store Velling og Jakob Knudsen i Gamst. 16/8

159:

26/7. Præsten Niels Friborg af Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen i Viuf. 16/8

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Kst. skovrider Jacob Elling angav skovhugst.

1740 - 9. august:

2/8. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 6/9

162b:

26/7. Præsten Lucas Knop af Pjedsted ctr. Peder Madsen Basse og Anders Mortensen ibidem. Strid om et tørveskær. Forlig. De to bønder betaler sagsomkostningerne.

19/7. Præsten Lucas Knop ctr. Peder Clausen ibidem. 23/8

26/7. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt Jens Andersen af Skanderup og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup. 23/8

163:

12/7. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 23/8

Jacob Ursin lovbød et sted i Gauerslund 1. gang.

26/7. Hejler Olufsen af Tiufkær ctr. Thyge Jensen ibidem. 16/8

1740 - 16. august:

Læst forordning af 21/7 om hø- og halmleverancer til kavalleriregimenter.

Regimentskriveren bekendtgjorde auktion over eftergræsning i rytterkoblerne.

163b:

2/8. Regimentskriveren ctr. Thomas Pedersen i Ågård, Søren Thomsen i Rugsted, Niels Pedersen Lykkemand i Store Velling og Jakob Knudsen i Gamst. 23/8

9/8. Hejler Olufsen af Tiufkær ctr. Thyge Jensen ibidem. Idag frafaldes sagen, idet Thyge Jensen tilbyder at betale 2 rdl. Sagen har drejet sig om en so, der var blevet dræbt med slag. På den tid, da der var mønstring for kongen på Kolding bjerg, var Thyge Jensen set løbe efter et svin i Peder Skomagers toft med en kæp i hånden. Han havde også talt om at slå nogle svin ihjel, fordi ingen kunne holde dem ude af toften.

2/8. Præsten Niels Friborg af Herslev ctr. anneksbonden Christen Andersen i Viuf for resterende landgilde. Idag indgås forlig, idet Christen Andersen betaler i retten 10 rdl. og lover 3 kvier og et studungmød til indbindingstid. Resten vil han betale senere.

Stedet i Gauerslund lovbudt 2. gang.

1740 - 23. august:

9/8. Præsten Lucas Knop i Pjedsted ctr. Peder Clausen ibidem. 4/10

164:

9/8. Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. 4/10

164b:

26/7. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 20/9

2/8. Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Jens Herup og madame Herup i Børup. 6/9

9/8. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt Jens Andersen af Skanderup og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup. 6/9

165:

16/8. Regimentskriveren ctr. Thomas Pedersen i Ågård, Søren Thomsen i Rugsted, Niels Pedersen Lykkemand i Store Velling og Jakob Knudsen i Gamst. Sagen mod Thomas Pedersen frafaldes, idet han har betalt sin restance. 6/9

12/7. Dom: Carl Gotlef Slegel af Trelde ctr. Maren Sørensdatter ibidem. - Carl Slegel har ved ed fralagt sig faderskabet til Maren Sørensdatters barn efter opsættelse til den 28. juni, dels fordi Maren Sørensdatter ikke var mødt i retten, og dels for Carl Slegel des bedre kunne betænke sig på, om han trøstede sig til at gøre sin ed således, som det var pålagt ham ved rettens kendelse. - Det kendes for ret, at siden Carl Slegel har aflagt ed på ikke at være Maren Sørensdatters barnefader eller i så måde have haft legemlig omgængelse med hende, så bør han efter lovens 6-13-5 være fri og aldeles angerløs for den straf, loven i så måde pålægger ham, om han ikke havde kunnet trøste sig til eds gørelse, og Maren Sørensdatters beskyldning må ikke i nogen optænkelig måde komme ham til hinder eller nagdel på hans ærlige navn og rygte. Og som Carl Slegel ved sin forsvarer, regimentskriver Nicolaj Hansen, har gjort irettesættelse på Maren Sørensdatter, at hun burde blive dømt efter lovens 6-13-6 og -26, da har hun ikke påløjet sig selv, idet hun har født et barn, hvorfor hun ikke kan dømmes efter art. 6. Og da det ikke med vidnesbyrd er bevist, hverken hvem hendes barnefader til det avlede barn er eller har været, og heller ikke, at hun har været berygtet for letfærdighed med nogen anden mandsperson, så kan hun ikke dømmes efter art. 26, før end sådant bevis er ført; indtil sådant sker, bør hun være fri for lovens bydende i så måde samt for erstatning af sagsomkostninger. - (Dette sagsanlæg er kommet, efter at Maren Sørensdatter både ved fødslen og senere ved dåben har udlagt Carl Slegel som barnefader. Det er et forhold, som hendes forsvarer Christian Grundahl har lagt megen vægt på: Hun har bekendt til sin sjæls og samvittigheds frelse i sin barnenød, da hun måtte forestille sig døden nærmere end livet, at hun ikke vidste anden end Carl Slegel som den, der havde lokket og forført hende, mens hun var i hans tjeneste; og da Gud gav hende liv og helbred bekendte hun det igen ved det åbenbare skriftemål i Vejlby kirke for menigheden og præsten i tillid til sine synders nådige forladelse. I retten har præsten selv været til stede for at formane Carl Slegel til ikke at aflægge mened, og Christian Grundahl har forlangt en bestemt formulering, som han skulle bruge med håndspålæggelse på Maren Sørensdatters hoved, hvilket krav retten antog. Efter at han så havde aflagt sin ed, krævede regimentskriveren, at Maren Sørensdatter skulle kagstryges og idømmes tremarksbøden).

165b:

Jacob Ursin, sognedegn for Gauerslund menighed og skoleholder i Andkær, lovbød 3. gang den ham tilhørende bolig i Gauerslund. - Erik Thomsen, som nu bebor den, og hustru Anna Detlefsdatter begærede skøde.

1740 - 6. september:

9/8. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 20/9

166b:

23/8. Regimentskriveren ctr. (Thomas Pedersen i Ågård), Søren Thomsen i Rugsted, Niels Pedersen Lykkemand i Store Velling og Jakob Knudsen i Gamst. 11/10

23/8. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. (Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt) Jens Andersen af Skanderup (og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup). 11/10

167:

23/8. Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Jens Herup og madame Herup i Børup. 20/9

Christen Christensen Paaske af Refsgård ctr. Hans Madsen og hustru Dorthe Pedersdatter og søn Mads Hansen ibidem. Konen og sønnen har kaldt Christen Paaske tyv og sagt, at han skulle komme med det lærred, han havde stjålet fra dem. De gør afbigt og betaler sagens omkostninger.

1740 - 13. september:

Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 27/9

167b:

1740 - 20. september:

23/8. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 11/10

6/9. Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Jens Herup og madame Herup i Børup. 25/10

6/9. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 4/10

168:

1740 - 27. september:

Svend Gydesen af Seest tages i ed som opsynsmand i Seest by i stedet for Poul Pedersen, der er afgået ved døden.

Præsten Johan Saltov ctr. Iver Buck i Vester Nebel. 11/10

168b:

13/9. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 4/10

1740 - 4. oktober:

20/9. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 25/10

169:

27/9. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 18/10

23/8. Dom: Præsten Lucas Knop i Pjedsted ctr. Peder Clausen ibidem. - Peder Clausen har pløjet en hovedager i Fiskebæk enetoft, der efter landmålingsforretningen er tilmålt præsten. Der er ikke pløjet nogen hovedager der, før hans formand for 15 år siden begyndte derpå, hvilket daværende præst påankede. Da var bymændene ude at syne, men da det ikke kom til forlig, faldt sagen dengang bort. Samme hovedager er år efter år tilpløjet og forbedret i bredden. - Det kendes for ret, at siden Peder Clausen ikke kan bevise nogen ret til denne Fiskebæk enetoft, men samme altid har tilhørt præstegården, så bør den herefter tilhøre præstegården, og Peder Clausen må ikke befatte sig med den.

169b:

23/8. Dom: Oberstløjtnant Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld (ved fuldmægtig Niels Skovbøl fra Kærbølling) ctr. Nr. Vilstrup beboere. - Sagen har drejet sig om digning og grøftning mellem Glasbjerg og Vilstrup marker. Ved beskikkelse har en del af Vilstrup beboere erklæret, at de nok ville kaste og dige deres part, hvis det var med deres øvrigheds minde; men deres forsvarer, regimentskriveren, har modsat sig det og protesteret imod domsafsigelse om grøftning, indtil oberstløjtnanten samtykkede i at indrette markskel mellem Haraldskærs og Jerlev marker. - Der har ikke tidligere været oprettet markskelsgrøft mellem Glasbjerg og Vilstrup, og provst Jacob Jensen i Nørre Vilstrup har ikke været indstævnet til retten. Sagsøgeren har heller ikke bevist, om der falder fælled imod hegnet, eller om der er fælled på begge sider. Derfor kendes det for ret, at Vilstrups beboere efter lovens 3-13-13 skal være befriet for sådan grøftning og hegning, indtil loven bliver i alt fuldkommet. Sker sådant ikke, og lodsejerne på begge sider ikke samtykker i at oprette markskelsgrøftning og -gærde, skal begge parter holde sig lovens 3-13-41 efterrettelig.

1740 - 11. oktober:

6/9. Regimentskriveren ctr. (Thomas Pedersen i Ågård), Søren Thomsen i Rugsted, Niels Pedersen Lykkemand i Store Velling og Jakob Knudsen i Gamst. 25/10

170:

20/9. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 25/10

6/9. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. (Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt) Jens Andersen af Skanderup (og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup). 25/10

27/9. Præsten Johan Otto Saltov ctr. Iver Buck i Vester Nebel. 25/10

Mads Hansen Lomholt af Store Velling fremlyste en hoppe 1. gang.

1740 - 18. oktober:

Peder Jensen af Lille Velling ctr. Peder Hansen ibidem. Denne vil aflægge ed på, at han ikke har skrevet eller ladet skrive en i retten fremlagt seddel, og at han ikke ved noget uskikkeligt at tillægge Peder Jensen eller hans hustru Johanne Christensdatter. Han gør afbigt og vil betale tingsvidnet.

170b:

Mads Hansen Lomholt af Store Velling fremlyste en hoppe 2. gang.

4/10. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 8/11

Anders Thomsen af Dons ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup og Søren Koed i Håstrup. 8/11

1740 - 25. oktober:

11/10. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 8/11

171:

11/10. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. (Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt) Jens Andersen af Skanderup (og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup). 22/11

4/10. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. Sagen har drejet sig om en markstrid. Nu slutter den her med tingsvidne, idet regimentskriveren har opnået at få nedsat en kommissionsdomstol.

11/10. Dom: Regimentskriveren ctr. (Thomas Pedersen i Ågård), Søren Thomsen i Rugsted, Niels Pedersen Lykkemand i Store Velling og Jakob Knudsen i Gamst. Der har været holdt sekvestrationsforretning på Niels Pedersen Lykkemands, Jakob Knudsens og Søren Thomsens bo, og deres gæld overgår aktiverne. De har ikke betalt deres restancer og ikke kunnet stille kaution. De bør efter lovens pag. 460, art. 2 have deres fæste forbrudt, medmindre de betaler inden 15 dage. Regimentskriveren skal så forsyne gårdene med sådanne beboere, så kongen intet tab lider. (Thomas Pedersen har i løbet af sagen betalt sin gæld).

20/9. Dom: Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Jens Herup og madame Herup i Børup angående Gudsø mølles fruentimmerstolestade i Taulov Nebel kirke. - Det er bevist, at Terkild Hansens fader, som er forrige beboer af Gudsø mølle, har bekostet og opbygget den omtvistede fruentimmerstol i Taulov kirke efter påvisning af daværende kirkeejer, og at Gudsø møllerkone altid har været berettiget til gangstadet uantastet, indtil nuværende degnekone begyndte at bruge det. Forrige kirkeejer Jørgen Holm i Snoghøj har forklaret, at han med samtykke af biskoppen og præsten i 1718 gav mølleren tilladelse til at betjene sig af de 2 yderste stader i den øverste karlestol samt det uderste af fjerde stade i fruentimmerstolen, den 2. stol oven for præstekonens stol, og at Gudsø møller altid har været berettiget til gangstadet og sædet i omtvistede stol; han har også forklaret, på hvad måde den forrige degnekone har søgt det 2. sæde i stolen og nu i sin enkestand søger sit sæde nederst (inderst) i stolen; mons. Herups kone har ikke haft nogen ret til denne fruentimmerstol, men er blot blevet bevilget at søge stolestade der indtil videre. - Det kendes for ret, at Gudsø mølles beboere iflg. lovens pag. 394, art. 48 bør nyde gangstadet i den omtvistede fruentimmerstol, som med rette hører møllen til, og degnens kone må ikke deri tilholde sig nogen rettighed, men skal hos vedkommende øvrighed gøre ansøgning om at få anvist plads andetsteds i kirken. - (Frederik Bredahl på Søholmegård har forklaret, hvordan problemet er opstået: Da han kom til sin gård i 1718, fik han at vide af sin kone, at der kort tid forinden var blevet opbygget en ny stol af daværende Gudsø møller, 3. stol ovenfor, og derved var der taget noget af Bredahls fruentimmerstol. Han kiggede på det og fandt, at hans kones stol ikke var helt så bred som før, men dog bred nok, så han lod det gå upåtalt. Fra 1718 sad daværende Gudsø møllerkone i det yderste stolestade i stolen, og konen til den daværende degn, der beboede et kassehus, sad i det andet stade, og Gregers Hansens kone i det tredie. Alle tre søgte deres sæder som en rettighed. Bredahl ved ikke, hvem der havde ret til de øvrige stader i stolen. Nogle år senere havde møllerkonen fået lov til at sidde sammen med sin lille datter i Bredahls fruentimmerstol, fordi datteren var noget læderet i ansigtet og undså sig for folk. Bredahls fruentimmerstol var nemlig indelukket bagtil og øverst i kirken. Til gengæld kunne Bredahls kvinder betjene sig af to stader i møllerens fruentimmerstol, nemlig gangstadet og et stade inden for de tre ovennævnte koner. Indtil 1730 gik Bredahls huskoner så i møllerens stol, og da huskonen da holdt sig til gangstadet, bad daværende degn Morten Hansen Bredahl, om ikke hans kone måtte bruge gangstadet, og så kunne huskonen bruge hendes 2. stade. Det gav han lov til. I 1730 blev Bredahl gift med møllerens datter, og siden den tid har møllerkonen siddet i Bredahls fruentimmerstol sammen med sin datter, Bredahls kone. Degnens kone blev ved med at sidde i gangstadet i møllerens stol, og nuværende degns kone havde han også givet lov til det, så længe det var ham, der rådede over stolen på sin svigermors vegne. Bredahl ved ikke, om det 2. stade i stolen tilhører enhver tids degnekone, eller det tilhører det kassehus, som den forrige degn boede i; men Morten Hansens enke har siden sin mands død siddet ved muren i stolen. - Et andet vidne fortæller, at den forrige møller, som hed Hans Jørgensen, opbyggede 2 stole, en til mandfolk og en til fruentimmer. Karlestolen blev bygget i den nordre side bag fruentimmertolene, og fruentimmerstolen blev opbygget som nr. 3, med kun een stole mellem den og præstekonens. - Gregers Hansen, hvis kone har plads i den omtvistede stol, oplyser, at den gang, da mølleren havde opbygget stolene, og Gregers Hansen og hans kone manglede stolestader, da tilbød mølleren dem et stade hver i mands- og kvindestolen. - Degnen Morten Hansens enke Karen Pedersdatter fortæller, at hun tidligere var gået ind i præstekonens stol, men da møllerens stole blev opbygget, sagde hendes mand til hende, at hun derefter skulle bruge det 2. sæde i møllerstolen. - Staffen Jensen Smed i Børup har sammen med Anders Hansen som beskikkelsesmænd været hos den nuværende degnekone og spurgt hende, hvad ret hun havde til at sidde i møllerkonens stol. Hun havde svaret, at der ville hun sidde; præsten og kirkeværgen havde givet hende lov til det. - Niels Pedersen i Børup er den, der som kirkeværge har givet den nuværende degnekone lov til at sidde der, men kun indtil videre, nemlig så længe møllerkonen sad i Bredahls stol. - På et sent tidspunkt i sagen har degnen forsøgt at skyde sig ind under gejstlig ret; men da sagen ikke drejer sig om hans embede, får han ikke held til det).

171b:

11/10. Dom: Præsten Johan Otto Saltov ctr. landsoldaten Iver Buck i Vester Nebel. - Eftersom landsoldaten Iver Buck ikke efter sit tilbud har fornøjet Johan Otto Soltov for den resterende høstdag, da - idet han sidder i lejehus og ernærer sig som en anden inderste og husmand og ikke har givet præsten tiende - bør han betale præsten den resterende høstdag med 1 mk. - (Iver Buck bor til leje i et hus tilhørende Iver Buhl og ernærer sig som væver og landsoldat. Han kan ikke arbejde stadigt for bønderne i sit lægd, da han ikke er ret stærk og derfor bor uden for sit lægd. Han havde ment sig fritaget for at yde præsten høstdag, fordi han var landsoldat).

Sognefoged Mads Hansen Lomholt af Store Velling fremlyste 3. gang en hoppe.

Regimentskriveren opbød børnepenge for sl. Søren Madsens søn af Horsted Mads Sørensen.

1740 - 8. november:

Læst forordning om kornskatten for 1741.

Læst patent om højesteret for 1741.

172:

Læst forbud af 19/10 mod udførsel af alle slags kornvarer og smør.

Læst kgl. fornyelse af 7710 af mandatet om østerstyveris afskaffelse.

Efterlyst 4 tartarer (tatere?), som landfiskal Mathias Brun har ladet arrestere, men som er udbrudt af arresten.

25/10. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 29/11

18/10. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 22/11

172b:

18/10. Anders Thomsen af Dons ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup og kautionist Søren Koed i Håstrup. Udsat til 15/11, men ikke set igen. Idag bevidnes det, at Søren Koed den 23/8 havde mødt Anders Thomsen, som var på vej til tinget, og på Jens Pedersens vegne havde foreslået en mindelig betaling af hans gæld: om Anders Thomsen ville lade gælden stå til Vorbasse marked. Der ville han få pengene, om han selv kom, og ellers kunne nogen fra hans by få dem med hjem. Søren Koed havde ventet, at Jens Pedersen havde efterlevet sit løfte.

Regimentskriveren opbød børnepenge for sl. Søren Madsens søn af Horsted Mads Sørensen 2. gang.

1/3 af Jens Hansens påboende gård i Store Velling lovbudt 2. gang.

Anders Christensen i Ferup opbød børnepenge for Anders Pedersen og Thomas Pedersen 1. gang.

1740 - 15. november:

Anders Christensen i Ferup opbød børnepenge for Anders Pedersen og Thomas Pedersen 2. gang.

Jens Hansen af Store Velling lovbød 3. gang 1/3 af sin påboende gård. Mads Hansen Lomholt og hustru Birthe Pedersdatter begærede skøde.

173:

Regimentskriveren opbød børnepenge for sl. Søren Madsens søn af Horsted Mads Sørensen 3. gang.

1740 - 22. november:

Læst kgl. gentagne mandat af 31/10 om lediggængeres og deserterede soldaters eksaminering, anholdelse og indbringelse.

8/11. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 6/12

Anders Christensen i Ferup opbød børnepenge for Anders Pedersen og Thomas Pedersen 3. gang. Det er arven efter deres mor Gertrud Andersdatter og hendes fæstemand Peder Sørensen i Borlev.

173b:

Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. degnen Jens Herup i Børup. Udsat til 6/12, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om gæld, 3 rdl. 5 sk. samt betaling for 3 skp. rug.

25/10. Dom: Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. (Nis Pedersen Lejrskov, Poul Christensen, Troels Jepsen og Christen Levesens enke Maren Hansdatter, alle af Hjarup, samt) Jens Andersen af Skanderup (og Jens Nielsen i Lejrskov Højrup). - Jens Andersen skylder til Anders Halkjærs formand 10 rdl. for to heste, som han havde købt. Han har tilbudt at befri sig med ed, men det er bevidnet, at Jens Andersen i efteråret, da Christen Snogdal (Anders Halkjærs formand) endnu levede, lovede at betale de 10 rdl.; og Jens Andersen Vaaben af Hjarup har bevidnet, at Christen Snogdal for 10 år siden krævede 14 rdl. af Jens Andersen for to heste. - Jens Andersen skal betale. - (De øvrige har ordnet deres mellemværende i løbet af sagen. Det drejede sig om gæld til dødsboet efter Christen Snogdal, hvis enke Anders Halkjær nu er gift med).

Hans Knudsen af Lejrskov lovbød sit sted i Lejrskov 1. gang.

Iver Tullesen i Øster Gesten og Hans Poulsen i Silkeborg lovbød på vegne af deres myndlinge den gård i Bindeballe, som Christen Poulsen og hustru Maren Pedersdatter er fradøde, 1. gang.

Bodil Nielsdatter af Gelballe med mand og lavværge Anders Mortensen lovbød et hus i Gelballe 1. gang.

Staffen Nielsens enke i Nyborg Else Hansdatter lovbød et sted ibidem 1. gang.

1740 - 29. november:

Læst forbud af 14/11 mod udførsel af 24 skilling stykker.

Lovbudt 2. gang stederne i Lejrskov, Bindeballe, Gelballe og Nyborg.

8/11. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 6/12

175:

Jacob Elling angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen af Viuf skovhus angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

Michel Nielsen i Svinholt fremlyste en stud 1. gang.

175b:

1740 - 6. december:

Læst forordning af 15/11 om matrikelskat og rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat.

29/11. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 13/12

178:

22/11. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 13/12

Thomas Jensen Slaugballe af Viuf får tingsvidne på arveret for sin hustru Maren Pedersdatter, der har en søn, Peder Hansen Viuf, der skal være død i København. Han tog til Holsten, da han var 16 år; her tjente han i 12 år og drog så til København, hvor han var i 6 år. Hans fader var afdøde Hans Pedersen. Der nævnes nogle hel- og halvsøskende. Hans svoger Hans Sørensen Berg, tømmermester i København, får fuldmagt til at modtage den afdødes bo.

178b:

Regimentskriveren får tingsvidne på bygningshjælp til Søren Svendsen i Bjert, Hans Hansens eftermand Jep Nielsen i Herslev og Erik Lauridsen af Verst. De har modtaget tømmer til opbyggelse af deres huse. Der føres vidner på, hvad hver enkelt har fået.

Studen fremlyst 2. gang.

179:

Hans Knudsen af Lejrskov lovbød sit sted i Lejrskov 3. gang. - Tulle Hansen og hustru Mette Hansdatter begærede skøde.

Iver Tullesen i Øster Gesten og Hans Poulsen i Silkeborg lovbød på vegne af deres myndlinge Maren Christensdatter, Mette Christensdatter, Peder Christensen, Kirsten Christensdatter og Jens Christensen den halve gård i Bindeballe, som deres forældre Christen Poulsen og hustru Maren Pedersdatter er fradøde, 3. gang. Knud Hansen og hustru Margrethe Knudsdatter, som nu bebor gården, begærede skøde.

179b:

Staffen Nielsens enke i Nyborg Else Hansdatter lovbød (ved sin fæstemand Hans Jørgensen af Nyborg) sin påboende gård 3. gang. - Jens Sørensen og hustru Karen Hansdatter, som nu bebor stedet, begærede skøde.

Iver Tullesen af Øster Gesten, der har påtaget sig at være formynder for (de børn, der er nævnt på foregående side) gav arveafkald til Knud Hansen i Bindeballe.

1740 - 13. december:

6/12. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. Niels Johansen og Markus Nielsen ibidem. 10/1-1741

181:

Michael Muhle på Hvilsbjerggård ctr. sin fæster Villads Clausen i Andkær (og ridtmester Brochdorph på Grundet). - Villads Clausen forklarer i retten, hvordan han var blevet lokket til at lade sig hverve som rytter. Det var et stykke tid efter hvervningen af Knud Knudsen Smed. Denne og en anden rytter ved navn Jacob Handskemager havde lokket ham med til Grundet. Ridtmesteren havde spurgt ham, hvem han tilhørte, og om han havde pas på at være sin egen, så at han angerløs kunne gå i ryttertjeneste. Villads Clausen havde fortiet, at han var fæstebonde. Så gav ridtmesteren ham 2 mk. som han sagde han kunne beholde, enten han blev hvervet eller ikke. Villads Clausen tog hjem og passede sit arbejde som sædvanligt uden at fortælle nogen om sine planer, indtil rytteren Mads Krog i Vejle sendte bud efter ham. De traf ikke hinanden, men i Vejle kom Villads hen til Jacob Handskemager, der besnakkede ham til at gå med til Grundet. Derfra fulgte Mads Krog ham til Aars, hvor de blev henvist til nærmeste rytterbarak; de kom i kvarter i Fiskergade, hvor Knud Knudsen også havde kvarter. Senere blev han fremstillet for vagtmesteren, der sammen med nogle officerer så ham an, og et par dage efter blev han fremstillet for amtsforvalter Peter Pank, som spurgte Villads, hvorfra han var, og hvem han tilhørte. Han svarede, at han hørte hjemme i Andkær og tilhørte Michael Muhle. Til spørgsmålene, om han havde pas fra sin husbond, og om han kunne noget håndværk, svarede han nej og blev så antaget i stedet for Hans Jokum, der skulle udskrives. Så fulgte Villads med til Randers, hvor han blev præsenteret for oberst Juul, og kom derfra tilbage til Aars (Århus?). Til præsentationerne havde rytterne pyntet ham med pisk i håret og en ny mundering, som de havde lånt af en anden rytter. Det udstyr måtte han nu aflevere, og i stedet fik han en luvslidt mundur bestående af kjortel, vest, en gl. hat med snor om samt en pallask med gehæng. I den påklædning kom han sammen med Mads Krog tilbage til Grundet, og næste dag gik han hjemad. På vejen mødte han sin hustru og sin moder, der var ude at lede efter ham. De havde et brev fra Michael Muhle til ridtmester Brochdorffs forvalter Michel Rohde på Grundet angående hans undvigelse. Dem fulgte han tilbage til Grundet med brevet og kom så endelig igen hjem til sit fæstehus. Han har ikke aflagt ed og har ikke fået penge bortset fra 2 sldlr. 2 mk., som han har fået fra tid til anden til sit ophold. (Rytterne havde lovet ham 20 rdl. på hånden og "capetalotions forsikring" på 6 år). Han har altid båret stor frygt for at komme til krigsvæsenet og erkender, at han ikke har opsagt sit fæste. Hans kone Anne Nielsdatter havde forsøgt at holde ham fra omgangen med Knud Smed og kone, der forsøgte at overtale ham til at lade sig hverve. Sognefoged Morten Dahl af Andkær og Eske Hansen havde på Muhles foranledning registreret hans bo, og da de kom ind i huset, så de Villads stående der i en gl. rød mundering med en gl. blå vest og en gl. snoret hat i hånden og med rytterkjortelen og pallasken hængende under loftet bagved. Muhle havde spurgt ham, hvordan han var kommet til den ryttermundur, og han svarede først, at det vidste han ikke; men så var han gået til bekendelse. - Tingsvidne.

182b:

Jens Jepsen af Trelde ctr. Carl Gotlef Slegel ibidem. 20/12

183:

6/12. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 10/1

Hans Madsen Raun af Bjert, fæster af en ryttergård, anmeldte ildsvåde.

183b:

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

Bodil Nielsdatter af Gelballe med mand og lavværge Anders Mortensen i Almind lovbød 3. gang det hende og forrige mand, afdøde Jacob Christensen, tilhørende hus i Gelballe. - Iver Christensen og hustru Maren Christensdatter begærede skøde.

184:

1740 - 20. december:

13/12. Jens Jepsen af Trelde ctr. Carl Gotlef Slegel ibidem. 17/1

185b:

Peder Lauridsen af Nr. Bjert, der bebor et lejehus i Hans Madsen Rauns fæstegård, anmeldte ildsvåde. Huset er brændt sammen med gårdens øvrige bygninger.

Skovfoged Hans Sivert på Roj angav skovhugst.

 

1741

185b:

1741 - 10. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1741, tirsdagen den 10. Januarius.

Udi birkedommer Hans Panks (som nu bor i Follerup) lovlige absance Jens Andersen af Viuf som sættedommer og Mads Paabye på Nygård som birkeskriver. Tingmænd: Søren Christensen, Laurids Risom, Mogens Jensen, Jens Hansen, Peder Isaksen og Jens Andersen Sabroe af Viuf, Hans Madsen af Fredsted og Niels Iversen af Håstrup.

13/12. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 31/1

13/12. Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 21/2

Skovfogederne i Holmans herred, Ditlev Andersen, Ditlev Markussen og Jørgen Mejer, angav skovhugst.

186:

1741 - 17. januar:

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1740.

20/12. Jens Jepsen af Trelde ctr. Carl Gotlef Slegel ibidem. 14/3

1741 - 24. januar:

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

Jens Madsens enke Anne Tullesdatter af Ferup m.fl. lovbød hendes påboende gård i Ferup 1. gang.

186b:

Hans Jensen Boesens enke Kirsten Jacobsdatter af Fredsted med fader Jacob Haar i Starup lovbød det halve af sin påboende gård 1. gang.

1741 - 31. januar:

Gårdene i Ferup og Fredsted lovbudt 2. gang.

Bekendtgjort auktion i morgen hos Christen Raun i Moesvrå.

10/1. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 7/2

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

1741 - 7. februar:

Læst forordning af 28/2 om, hvorvidt gudelige forsamlinger uden for den offentlige gudstjeneste til videre opbyggelse i gudfrygtigheds øvelse under vedkommende lærers opsyn må tillades, og hvilke derimod som utilladelige og mistænkelige forbydes.

31/1. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 28/2

Regimentskriveren ctr. Kirsten Pedersdatter. 14/2

187:

Synsmænd udmeldes til at syne Vamdrup mølle, som mølleren Peder Markussen har i fæste. 14/2

187b:

Hans Krog angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen i Bjert angav skovhugst.

Hans Jensen Boesens enke Kirsten Jacobsdatter af Fredsted med fader og lavværge Jacob Haar i Starup lovbød det halve af sin påboende gård 3. gang. Ude Pedersen, der nu er gift med Kirsten Jacobsdatter, begærede skøde.

1741 - 14. februar:

Mons. Jacob Larsen af Kolding får tingsvidne vedrørende de tre rytterbønder Hans, Mads og Christian Kejsønner med hensyn til deres genealogi. Deres forældre var Kej Hansen og Maren Madsdatter. Kej Hansen var rytter; hans forældre var Hans Christian Drejer og hustru Anne Pedersdatter, som fordum boede i Haderslevhus amt, nogen tid i Frørup og nogen tid i Ødis. Anne Pedersdatter døde som enke i Vinding. Kej Hansen blev 1691 viet i Gårslev kirke til pigen Maren Madsdatter, og han døde i 1702 i den bretanske krig. En bror til Kej Hansen er Anders Frørup.

188b:

7/2. Synsmænd afhjemler syn på Vamdrup mølle, som mølleren Peder Markussen har i fæste. Den er skadet af oversvømmelse.

7/2. Regimentskriveren ctr. Kirsten Pedersdatter. 28/2

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Niels Pedersen, Viuf, angav skovhugst.

Jens Madsens enke Anne Tullesdatter i Ferup med lavværge Jørgen Jepsen Haar af Vester Nebel tillige med hendes medarvinger: Mads Jensen i Ferup, Carel Jensen i Taulov Nebel, Peder Jensen i Ødsted, Else Jensdatters mand Knud Sørensen i Vrå og Maren Jensdatters Mand Jørgen Jepsen Haar i Vester Nebel lovbød 3. gang gården i Ferup, som Jens Madsen er fradød. Hans søn Niels Jensen og hustru Catrina Jacobsdatter begærede skøde.

189:

1741 - 21. februar:

10/1. Dom: Sognedegnen i Østbirk Christen Viebye ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. - Jens Pedersen har ikke holdt sit løfte om at betale 78 rdl. 4 mk. for stude, han har købt af ham. Han dømmes til at betale.

1741 - 28. februar:

7/2. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 21/3

190b:

14/2. Dom: Regimentskriveren ctr. Kirsten Pedersdatter i Bjert for tre gange lejermål. - Iflg. ryttersessionens resolution er Kirsten Pedersdatter indstævnet til strafs lidelse for 3 lejermål. Til bevis er fremlagt attest fra præsten Jørgen Seidelin, at Kirsten Pedersdatter i Eltang kirke er blevet absolveret for den 3. gang, hun har ladet sig besvangre. Hun har tilstået at have født 3 børn, de to første med en rytter i Fredericia under ægteskabs løfte. Han døde, hvorfor ægteskabet svandt bort. - Altså siden Kirsten Pedersdatter ikke har legitimeret, at hendes ægteskabsløfte med en rytter har været offentligt og lovligt, og hun efter egen tilståelse har født 3 børn, som da er uden for ægteskab og avlet i horeri og løsagtighed, så dømmes hun efter lovens 6-13-9 til at stryges til kagen, og det med 9 ris og 3 slag af hvert ris, andre sådanne letsindige og løsagtige mennesker til eksempel. - Underskrevet af Hans Pank, Mads Dahl, Anders Lauridsen (Herslev), Peder Poulsen (Højrup), SIS Søren Iversen Koed, Hans Jørgensen, Christen Jensen Grøn, Jens Jensen Lundemand (Håstrup). - (Præstens attest har været den årlige indberetning fra sognet: "Fra årsdagen d. 1. januar 1739 til årsdagen 1. januar 1740 har følgende personer i Eltang sogn begået lejermål og er publice absolverede: Eltang sogn, Bjert by: Kirsten Pedersdatter i Peder Graises hus, hvilket er den tredie gang, hun har ladet sig besove". - Hendes egen forklaring: For ca. 12 år siden tjente hun i Fredericia, hvor hun blev forlovet med en rytter ved navn Christian Obel, som under ægteskabs velmente løfte besvangrede hende første gang. Med ham avlede hun en datter, som nu er død. Da han ikke kunne få friseddel hos sine officerer, blev ægteskabet forhindret. Hun blev befriet for kirkens disciplin på grund af ægteskabsløftet. Og som deres kærlighed til hverandre endnu continuerede i 5 år, da Christen Obel fik friseddel, blev hun atter ved ham svanger, og før ægteskabet kunne fuldbringes, afgik samme rytter ved døden, så hendes ægteskab derved faldt bort. Hun kunne gerne bevise sin angivelse med den givne friseddel, om hun havde ventet, at det kunne være hende til nogen nytte; og hun skulle ikke have haft det nødigt, om ikke hendes sidste fald var sket (hvilket hun fortryder meget). Men hun er pålagt arrest, og omkostningerne hertil er for store til, at hun (ved at kræve udsættelse) kan legitimere sin påstand, så hun underkaster sig dommernes milde afgørelse).

1741 - 7. marts:

Skovhugst angivet for skovrider Johan Luckhartds beridt.

Skovfoged Anders Eliasen i Egtved angav skovhugst.

Steen Rasmussen på Amhede opbød børnepenge for sin myndling Andreas Pedersen Damgaard 1. gang.

1741 - 14. marts:

17/1. Jens Jepsen af Trelde ctr. Carl Gotlef Slegel ibidem. 28/3

191b:

Michael Muhle på Hvilsbjerggård får tingsvidne på, at han har avlet 1499 skålpund tobak, som han har solgt til borgmester Johan Lindemann i Vejle.

Skovfoged Anders Mogensen i Hjarup angav skovhugst.

Skovrider Jacob Römeling angav skovhugst.

Skovfoged Hans Sivert angav skovhugst.

Jacob Krog angav skovhugst.

Steen Rasmussen på Amhede opbød børnepenge for sin myndling Andreas Pedersen Damgaard 2. gang.

1741 - 21. marts:

Regimentskriveren lod fremstille synsmænd, der afhjemlede den skade, som vildsvin med deres vradsel havde forvoldt på Nygård, Roj og Hønnebjerg ladegårds rytterkobler.

192:

28/2. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 18/4

Oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld ctr. Niels Michelsen i Højen Stubberup. 11/4

193b:

Steen Rasmussen på Amhede opbød børnepenge for sin myndling Andreas Pedersen Damgaard 3. gang.

1741 - 28. marts:

Læst plakat af 24/2 med forbud på indførsel af fremmed olie og tran og sæbe.

14/3. Jens Jepsen af Trelde ctr. Carl Gotlef Slegel ibidem. Idag anmeldes forlig. - Sagen har drejet sig om et vandløb, hvormed begge bønder vandede deres enghaver. Der blev allerede i 1737 oprettet en kontrakt imellem dem; men den vil Carl Slegels svigerfar Jørgen Melsen af Fredericia ikke anerkende. Han har hævdet, at Carl Slegel dengang var umyndig, og at han slet ikke kunne indgå kontrakten, fordi Jørgen Melsen selv ejede gården og blot lod sin svigersøn bo på den. Og desuden er det antydet, at Carl Slegel kun skrev under af frygt, idet han havde været i slagsmål med Jens Jepsen og da havde slået denne med en sten. Derfor skulle han have veget tilbage for at lade vandløbet syne. Men der er vitterlighedsvidner, som kan bekræfte, at kontrakten var blevet indgået i al venlighed og kærlighed uden tvang og lokkelse. Derimod var Carl Slegels kone imod, at hendes mand slog pæl, fordi det var mod hendes faders vilje og minde. Carl Slegel havde selv hentet og nedslået den ene pæl, og Jens Jepsen den anden. - Idag lader regimentskriveren fremlægge bevis på, at Carl Slegel fik skøde på gården i 1735 og husbondholdsbrev året efter. Forliget går ud på, at det omtvistede vandløb skal have sit rette løb, som det har haft af alders tid ifølge kontrakten af 1737. De skal begge være lige lodtagne i vandløbet. Begge skal nedlægge i vandløbet 2 stykker træ indrettet med afløbshuller eller render, så at hver af dem kan nyde halvparten af vandet; og dem skal de vedligeholde. Hvis en af dem bryder denne aftale, skal vedkommende betale 4 rdl. til sognets fattige. - Byfoged Bles af Fredericia, der har repræsenteret Jørgen Melsen, erkender, at sagen er blevet forligt uden hans vidende, og han beklager, at han har været ganske uvidende om, at Jørgen Melsen forlængst har overdraget sin svigersøn gården.

194:

Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup om skel. 11/4

194b:

Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup for vold. 11/4

Sognefoged Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted lader afhøre vidner af Bredstrup vedr. skovhugst. Ingen ved noget.

Skovfoged Niels Pedersen angav skovhugst.

1741 - 11. april:

195:

Læst forordning af 17/3, hvorved loven og krigsartiklerne ang. udfordringer og dueller gentages og skærpes.

Læst forordning af 3/3 vedr. retspleje.

Gyde Jensen i Gelballe lovbød sin partgård 1. gang.

Michel Hermandsen på Jubelholm lovbød Jubelholm med tilliggende huse i Fuglsang 1. gang.

Søren Simonsen i Hjelmdrup lovbød 2 tdr. hartkorn af Nygårds mark 1. gang.

Peder Knudsen af Håstrup lovbød gården i Håstrup 1. gang.

21/3. Oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld ctr. Niels Michelsen i Højen Stubberup. 25/4

195b:

Jægermester Bachman lader afhjemle syn på skovhugst for Brusk, Jerlev, Holmans og Elbo herreder. 2/5

196:

28/3. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup om skel. 25/4

197b:

28/3. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup for vold. 25/4

198b:

Steffen Nielsens enke i Nyborg lovbød den halve gård 1. gang.

1741 - 18. april:

De for 8 dage siden lovbudne steder lovbudt 2. gang.

21/3. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 2/5

Søren Wilstrup af Follerup p.v.a. provst Henrik Pontoppidan af Fredericia ctr. Jens Jensen af Erritsø. Denne gør afbigt for det, som han måske har sagt til provstens (eller Jens Jensens?) svigersøn Peder Nielsen. Denne, der nu har antaget anneksgården, får løfte om at måtte gøre sit arbejde i fred. Jens Jensen vil betale 2 sldlr. til sognets fattigkasse. Nogle af bymændene kautionerer for ham.

199:

Ditlev Markussen af Skærup får tingsvidne på, at han i 1740 har avlet 1752 skålpund tobak, som han har solgt til skipper Anders Hansen Kjær af Fredericia, der har indskibet den på sin jagt Ung Tobias.

1741 - 25. april:

Amtsforvalter Christen Roed af Kolding (ved Johan Wedschefeld af Kolding) ctr. arresterede Gyde Christensen af Vorbasse. 16/5

200b:

11/4. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup om skel. 9/5

11/4. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup for vold. 9/5

201:

11/4. Oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld ctr. Niels Michelsen i Højen Stubberup. 9/5

Gyde Jensen i Gelballe lovbød sin påboende partgård 3. gang. - Jep Sørensen Buck af Gelballe begærede skøde.

Steffen Nielsens enke i Nyborg med lavværge Anders Hansen ibidem lovbød den halve gård 3. gang. - Hendes fæstemand Hans Jørgensen begærede skøde.

201b:

Niels Pedersen Lejrskov af Hjarup lovbød sin påboende gård 1. gang.

1741 - 2. maj:

18/4. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 16/5

Jægermester Bachman lod afhjemle syn på skovhugst for Anst, Brusk, Jerlev, Holmans og Elbo herreders skove.

Niels Pedersen Lejrskov af Hjarup lovbød sin påboende gård 2. gang.

1741 - 9. maj:

202:

25/4. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup om skel. 20/6

25/4. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup for vold. 20/6

202b:

25/4. Oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld ctr. Niels Michelsen i Højen Stubberup. 20/6

Hans Jensen Smed af Tiufkær ctr. Tyge Andersen i Viuf. Både denne og hans fader Anders Roskilde gør afbigt.

203b:

Michel Hermandsen på Jubelholm lovbød Jubelholm (under nr. 5 og 6 i Bølling by) med tilliggende kassehus(e) i Fuglsang 3. gang. - Jens Simonsen af Dons begærede skøde for 450 rdl.

Søren Simonsen i Hjelmdrup lovbød 3. gang sin gård på Nygårds mark. - Jens Simonsen af Dons begærede skøde.

204:

Peder Knudsen af Håstrup lovbød sin partsgård i Håstrup 3. gang. - Mickel Hermandsen og hustru Maren Pedersdatter begærede skøde.

Søren Christensen Kyed i Starup lovbød sin påboende gård 1. gang.

1741 - 16. maj:

25/4. Amtsforvalter Christen Roed af Kolding (ved Johan Wedschefeld af Kolding) ctr. arresterede Gyde Christensen af Vorbasse. 13/6

204b:

2/5. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 6/6

205:

Regimentskriveren lader synsmænd udmelde for Skærup lodsejere for at undgå søgsmål. De skal afhjemle deres syn vedr. omtvistede jorder den 30/5, men sagen er ikke set igen.

Niels Pedersen Lejrskov af Hjarup lovbød 3. gang sin påboende gård. - Hans Lauridsen Kock og hustru Maren Nisdatter begærede skøde.

Søren Christensen Kyed i Starup lovbød sin påboende gård 2. gang.

205b:

Regimentskriveren opbød sl. Thomas Svendsens datter Maria Thomasdatters arv 1. gang.

1741 - 30. maj:

Læst kongens reskript af 5/5 til stiftsbefalingsmanden og biskoppen (Hans Adolph Brorsen) ang. at ansøgninger om ægteskab i forbudne led skal forsynes med præstens attest på, at de er admitterede til konfirmation og sakramentets brug.

Læst proklama fra byfoged Grundahl i Vejle om auktion på Brandholm.

Læst efterlysning på den fra Skanderborg slots arresthus undvegne hestetyv ved navn Poul Mortensen, natmand. Han er af statur en mådelig undersat karl med sort hår og skæg, og deri nogle grå hår; noget koparret i ansigtet og på næsen, og han har en langagtig hage. Ved undvigelsen natten mellem den 24. og 25. hujus var han iført en brunagtig grov klædekjortel med kamelhårsknapper og en lysagtig grov klædevest med metalknapper.

Johan Schorner af Kobbelgård får tingsvidne på, at han i 1740 har avlet 1112 skålpund tobak, som han har solgt til skipper Andreas Hansen Kjær af Fredericia.

Niels Christensen Hyrde i Hjarup indleverede 2 ulveunger, og Niels Andersen i Andkær indleverede 3 ulveunger. De blev ophængt i ulvegalgen.

Regimentskriveren opbød sl. Thomas Svendsens datter Maria Thomasdatters arv 2. gang.

Jens Jensen i Kongsted Torp lovbød sin påboende gård 1. gang.

Jep Bertelsen af Seest, formynder for Michel Nielsen, og Hans Nielsen i Vranderup, formynder for Karen Nielsdatter, samt Christen Nielsen i Vranderup, formynder for Maren Nielsdatter, opbød deres myndlinges arv 1. gang.

Søren Christensen Kyed af Starup lovbød 3. gang sin påboende gård. - Hans søn Niels Sørensen Kyed og dennes hustru Sophia Pedersdatter begærede skøde.

206:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1741 - 6. juni:

16/5. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 27/6

30/5. Jep Bertelsen af Seest, formynder for Michel Nielsen, og Hans Nielsen i Vranderup, formynder for Karen Nielsdatter, samt Christen Nielsen i Vranderup, formynder for Maren Nielsdatter, opbød deres myndlinges arv 2. gang.

Jens Jensen i Kongsted Torp lovbød sin påboende gård 2. gang.

1741 - 13. juni:

Søren Jensen i Plovslund, Grene sogn, anmeldte ildsvåde.

206b:

16/5. Dom: Amtsforvalter Christen Roed af Kolding (ved Johan Wedschefeld af Kolding) ctr. arresterede Gyde Christensen af Vorbasse. - Gyde Christensen er om natten mellem 26. og 27. marts ved midnatstide indbrudt i Søren Mortensens lade i Klink medbringende et reb og tre sække. Søren Mortensen havde tidligere mistet noget korn fra sin lade og havde derfor besluttet at ligge i laden for at beobagte og få at vide, hvem der var hans skademand. Da han havde pågrebet Gyde Christensen, tilbød denne ham en ko eller 4 slettedaler for at tie stille. En skrivelse af 2/4 fra Estrup melder, at den beskyldte kan vente sig liden eller ingen berømmelse af nogen af sine by-eller sognemænd, men langt snarere rygte for det, han nu beskyldes for. - Han skal for sådan sin skammelige gerning andre ligesindede, ugudelige mennesker til afsky og eksempel efter lovens 6-17-32 i arresten miste sin hud og iflg. reskript af 8/8 1738 arbejde i skubkærren i Fredericia 3 år. - Underskrevet af Hans Pank, Ude Pedersen, Hans HHS Hansen (Fredsted), Iver IAS Andersens, Jens JIS Iversens navne (Starup), Knud Nielsen, Peder PHS Henriksens (Ågård), Peder PMS Madsens og Jens JAS Andersens navne (Lilballe).

Regimentskriveren opbød sl. Thomas Svendsens datter af Hjarup Maria Thomasdatters arv 3. gang.

Jep Bertelsen af Seest opbød 3. gang sin myndling Michel Nielsens arv.

Hans Nielsen af Vranderup opbød 3. gang sin myndling Karen Nielsdatters arv.

Christen Nielsen af Vranderup opbød 3. gang sin myndling Maren Nielsdatters arv.

207:

Jens Jensen af Kongsted Torp lovbød 3. gang sin påboende gård. - Hans søn Peder Jensen og dennes hustru Karen Markusdatter begærede skøde.

1741 - 20. juni:

9/5. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup om skel. - Anthoni Buch fremlægger en mageskiftekontrakt, og der udstedes tingsvidne.

9/5. Anthoni Jacobsen Buch af Nagbøl ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup for vold. De har indgået forlig. Men da sagen implicerer bøder til kongen, skal regimentskriveren, der hidtil har været Mads Buchs forsvarer, retsforfølge ham for bøderne. Opsat til 11/7, men er ikke set før 5/12

207b:

Søren Sørensen Kyed af Viuf ctr. Jens Nielsen i Højrup for gæld på 22 sldlr. Sagen udsat til 4/7, men ikke set igen.

9/5. Dom: Oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld ctr. Niels Michelsen i Højen Stubberup. - Niels Mikkelsen har ved sin forsvarer regimentskriveren tilstået at have fået en riseg fra Haraldskær skov, idet han angav, at den var af ringe værdi (rådden). Men med tingsvidne fra Nørvang-Tørrild herredsting er bevist, at der hos Niels Michelsen på hans savlade er fundet frisk eg, som han skal have skovet i Haraldskær skov. - Han skal efter skovforordningen af 26/1 1733 betale 10 rdl. til de Andischou samt sagsomkostninger.

208:

1741 - 27. juni:

Læst forordning af 16/6 om adskillige slags fremmede klædevarer, som i Danmark ikke må sælges, forarbejdes eller bæres.

Læst forordning af 3/6 om adskillige slags fremmede kramvarer, som ikke må falbydes på de offentlige markeder.

Læst plakat om auktion i Kærbølling efter afdøde oberstløjtnant Roepstorph.

6/6. Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. 8/8

Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. 4/7

211:

Laurids Risom af Viuf ctr. Jens Christian i Egtved. 18/7

Bekendtgørelse om, at den edsvorne inspektør og bogholder ved det kgl. saltværk på Christianshavn Nicolaj Basse er forsvundet efter at have begået underslæb. Alle og enhver, der har kendskab til, hvor han er, skal melde det. Han er af middelmådig, mager status, bleggul og koparret af ansigt, har sort hår og øjenbryn, temmelig stærke læber og lægge, bærer en kort, askegrå paryk, en brunagtig eller grøn klædning, taler og skriver færdigt det danske sprog, men det tyske mådeligt. Der udsættes en dusør på 100 rdl. for oplysninger, der fører til hans pågribelse. Alle, som har gæld til ham, skal anmelde det straks. Ellers kommer de til at betale det dobbelte, når deres gæld i sin tid opdages.

1741 - 4. juli:

Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. 11/7

214b:

Christen Lauridsen Klim i Ågård ctr. Ole Bertelsen Ulf i Hesselballe. Denne gør afbigt. De havde ved en bryllupsforsamling talt om noget jernarbejde, som Klim skulle have gjort for ham, men som over år og dag ikke er blevet færdigt.

1741 - 11. juli:

4/7. Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. 1/8

215b:

Laurids Hjort af Bogense p.v.a. Jacob Hjort Jensen ibidem ctr. degnen Hans Nielsen Buhl i Gårslev og hustru Karen Hansdatter. 8/8

216:

Hans Michelsen og Anders Michelsens enke af Lille Velling anmelder ildsvåde.

Hans Pedersen i Brøndsted opbød arv for sin myndling Gertrud Nielsdatter 1. gang.

Jep Bertelsen af Seest opbød arv efter sl. Hans Madsen for sine 3 myndlinge Lene, Maren og Maren Hansdøtre 1. gang.

Ole Madsen opbød arv efter Hans Madsen i Seest for sine 2 myndlinge Jep Hansen og Karen Hansdatter.

216b:

Jens Hansen af Store Velling lovbød sin påboende 2/3 gård og Mads Hansen ibidem sin påboende 1/3 gård 1. gang.

1741 - 18. juli:

27/6. Laurids Risom af Viuf ctr. Jens Christian i Egtved. Forlig ventes. Sagen udsat til 1/8, men ikke set igen.

11/7. Børnepengene opbudt 2. gang.

Jens Hansen af Store Velling lovbød sin påboende 2/3 gård og Mads Hansen ibidem sin påboende 1/3 gård 2. gang.

1741 - 25. juli:

Læst forordning af 7/7 om vedligeholdelse af heste til kavalleriregimenternes remontering.

Christen Sørensen, Christen Nielsen Degn og Anders Rasmussen i Rådvad (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. hospitalsbonden Mads Jørgensen Buch ibidem. 8/8

217:

Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 22/8

Michel Hansen i Børup (ved Preben Langsted) ctr. Jep Hansen Gris ibidem. 8/8

Hans Pedersen af Brøndsted opbød arv for sin myndling Gertrud Nielsdatter 3. gang.

Jep Bertelsen af Seest opbød arv efter sl. Hans Madsen for sine 3 myndlinge Lene, Maren og Maren (her: Marie) Hansdøtre 3. gang.

217b:

Ole Madsen af Seest opbød arv efter Hans Madsen i Seest for sine 2 myndlinge Jep Hansen og Karen Hansdatter 3. gang.

1741 - 1. august:

11/7. Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. 8/8

Jens Hansen af Store Velling lovbød sin påboende 2/3 gård og Mads Hansen Lomholt ibidem sin påboende 1/3 gård 3. gang. - Hans Pedersen og hustru Kirsten Hansdatter begærede skøde.

Christen Madsen Wind af V. Vamdrup blev taget i ed som opsynsmand i stedet for Hans Roved, som er flyttet fra Vamdrup og nu bor på Ballesgård.

218:

1741 - 8. august:

Læst missiv af 5/8 fra amtmand Oertz og kirkeinspektør Bertelsen til byfoged og birkedommer Pank, at kirkesession skal holdes på Koldinghus.

1/8. Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. 19/9

11/6. Laurids Hjort af Bogense p.v.a. Jacob Hjort Jensen ibidem ctr. degnen Hans Nielsen Buhl i Gårslev og hustru Karen Hansdatter. 29/8

25/7. Christen Sørensen, Christen Nielsen Degn og Anders Rasmussen i Rådvad (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. hospitalsbonden Mads Jørgensen Buch ibidem. - Sagsøgerne har klaget over, at de ikke kunne få den velhavende hospitalsbonde til at rette sig efter en aftale, de havde indgået sammen, om at ansætte en hyrde, der foruden en bolig, som de har opbygget til ham, skulle have i løn 1 td. rug, 4 skp. boghvede og 2 skp. malt. - Idag lover Mads Buch, at han imorgen vil vise birkedommeren et tingsvidne, som for mange år siden blev taget vedr. byens hedegræsning fælles med Kolding borgere, som han har i forvaring for bymændene. Og han giver sin version af aftalen om ansættelse af hyrde: Sagsøgerne havde været hos ham for at få ham med til at antage en fælles hyrde. Han havde spurgt, hvordan det kunne lade sig gøre, når deres marker ikke lå sammen til græs. Christen Sørensen havde sagt, at han ville holde sine køer tøjret på sit eget græs eller holde hyrde til dem. Så gik Mads Buch med til ansættelsen; men så slog Christen Sørensen alligevel sine køer løs på Mads Buchs græs uden at spørge. Det androg han for amtmanden, der svarede, at han skulle holde hyrde sammen med de andre indtil mikkelsdag, og derefter skulle de holde hver deres hyrde, som de havde gjort det af alders tid. Hyrden var lejet fra påske 1741 til påske 1742.

219:

25/7. Michel Hansen i Børup (ved Preben Langsted) ctr. Jep Hansen Gris ibidem. 15/8

27/6. Dom: Christen Hansen Knapmager af Pjedsted ctr. (Niels Johansen) og Markus Nielsen ibidem. - Regimentskriveren har for Christen Hansen Knapmager fremlagt en synsforretning, der forklarer, at hans påboende hus i landmålingsforretningen findes anført for efterskrevne stykker jord (her følger en liste over marker, som er specificeret ved navn, placering, bredde og længde). Der er nogle differencer mellem landmålingsforretningen og synsforretningen; det skyldes oprydning og til- og frapløjning. - Der har været stævnet for kontrasynsforretning, men den blev frafaldet, og i stedet valgte modparten at føre vidner på, at hospitalsbonden har yrket og dyrket jorden upåtalt i mange år. - Regimentskriveren har bevist, at de omtvistede jorder er tilmålt nr. 12, Store Niels Pedersens sted, som nu beboes af Christen Hansen Knapmager, og denne svarer alle kontributioner deraf. Markus Nielsen har ikke bevist, hvilke jorder der hører til hans sted, eller at han mangler noget jord, som han svarer skat af. - Det er billigt og ret, at den, der svarer alle kgl. kontributioner af jorden, også bør nyde sammes grøde. Markus Nielsen og Niels Johansen frakendes alle de omtvistede jorder, og hvis der i sagens forløb (siden 31/5-40) er avlet korn derpå, så nyder Christen Hansen Knapmager grøden deraf, dog at han betaler frøgælden, som alene er det korn, hvormed jorden er besået. Markus Nielsen skal betale 12 rdl. i sagsomkostninger. Niels Johansen, som ikke har forlænget sagen, frikendes for sagsomkostninger.

220:

1741 - 15. august:

8/8. Michel Hansen i Børup (ved Preben Langsted) ctr. Jep Hansen Gris ibidem. Sagen frafaldes idag. Sidste tingdag blev der indleveret et forlig, som Preben Langsted ikke kendte til og derfor ikke ville anerkende.

Den gård i Glibstrup, som Christen Jepsen nu påbor, blev lovbudt 1. gang.

1741 - 22. august:

25/7. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 12/9

Den gård i Glibstrup, som Christen Jepsen nu påbor, blev lovbudt 2. gang.

1741 - 29. august:

Læst plakat af 18/8, hvorved jagten på fælled udsættes fra 24/8 til 7/9.

Jens Storm af Højen præstegård (ved Jørgen Frederiksen af Vejle) ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup for gæld på 16 rdl. Sagen udsat til 12/9, men ikke set igen.

220b:

8/8. Laurids Hjort af Bogense p.v.a. Jacob Hjort Jensen ibidem ctr. degnen Hans Nielsen Buhl i Gårslev og hustru Karen Hansdatter. Parterne er ikke mødt. Sagen udsættes til nyt stævnemål med regres til den sagsøgte for unyttige sagsomkostninger.

Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Pedersen ibidem. 26/9

Fru Margrethe Kirstine sl. Hachsens lovbød 3. gang den gård i Glibstrup, som Christen Jepsen nu påbor. Denne og hustru Lene Thomasdatter begærede skøde.

221:

1741 - 5. september:

Jørgen Ostesen Hjuler og hustru Lene Jensdatter af Vinding (ved Preben Langsted) ctr. Johanne Jensdatter ibidem. Denne gør afbigt.

Justitsråd Lichtenberg til Engelsholm (ved Niels Schousbøl af Kærbølling) som husbond for Lars Andersen Smed i Hinnum ctr. Jens Madsen i Løvlund mølle. 12/9

1741 - 12. september:

Læst forordning af 25/8 om land- og forprang og de sig deraf rejsende sager samt alle politisagers påtale og påkendelse.

Læst forordning af 14/8 ang. købstadsjorderne.

221b:

Læst plakat af 11/8 ang. opdagelse af kasserer Köllers fordulgte effekter.

Læst anordning af 18/8, at Koldinghus rytterdistrikts birketing fra Viuf by bør flyttes og herefter holdes i Kolding bys tingstue.

Læst amtmandens skrivelse af 7/9 til byfoged og birkedommer Hans Pank, at birketinget fra 1/10 skal holdes på Kolding byting. Ligeledes læst byfoged og birkeskriver Panks plakat herom.

22/8. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 19/9

5/9. Justitsråd Lichtenberg til Engelsholm (ved Niels Schousbøl af Kærbølling) som husbond for Lars Andersen Smed i Hinnum ctr. Jens Madsen i Løvlund mølle og husbond Rasmus Pedersen i Pjedsted. 26/9

Regimentskriveren ctr. Niels Nielsen Basse af Skærbæk. - Der fremlægges attest fra sognefoged Niels Pedersen af Børup, der med to mænd har synet et stykke træ, der lå på byens gade. Træet ligger så langt fra Jep Jacobsens hus, at to vogne nemt kan køre ved siden af hinanden, men han vil ikke uden besvær kunne vende en vogn. Sognefoged Carl Jensen har på regimentskriverens ordre ladet træet vælte hen til gærdet, men Niels Nielsen Basse væltede det tilbage igen. Stedet er vist Børup. - Tingsvidne.

222:

1741 - 19. september:

8/8. Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. 3/10

224b:

Iver Jensen Storm af Vester Nebel ctr. Lene Nielsdatter Jochum Smeds ibidem. Hun gør afbigt.

Jægermester von der Lieth (ved skovrider Jacob Römeling) ctr. rytterbonden Hans Jepsen fra Gejsing. Denne aflægger ed på, at han ikke har skudt den dræbte hjort, og ikke ved, hvem der har gjort det.

12/9. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 3/10

1741 - 26. september:

12/9. Justitsråd Lichtenberg til Engelsholm (ved Niels Schousbøl af Kærbølling) som husbond for Lars Andersen Smed i Hinnum ctr. Jens Madsen i Løvlund mølle og husbond Rasmus Pedersen i Pjedsted. 24/10

227:

Degnen Jens Sørensen Heerup ctr. Christopher Jepsen af Børup. 10/10

227b:

29/8. Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Jensen (Pedersen?) ibidem. 3/10

1741 - 3. oktober:

- er retten begyndt for Koldinghus birk på Kolding bytings stue og holdt af kgl. maj. byfoged i Kolding, birkedommer i Koldinghus birk Hans Pank og kgl. maj. birkeskriver Mads Paabye på Nyborg i overværelse af ting- og stokkemændene Jørgen Jensen, Ancker Danielsen, Jep Lybkjær, Simon Andersen, Thomas Thomsen og Rasmus Rasmussen og Niels Jørgensen af Kolding og Niels Jensen af Nygård, alt ifølge hans maj.s allernådigste anordning af 18. august 1741, som allerunderdanigst blev læst og påskrevet.

19/9. Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator Giønge) ctr. regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest samt vinhandler Johan Adolph Møller i Kolding. - Sagen afsluttes idag ved denne ret med tingsvidne. Sigtelsen angår land- og forprang. - I februar har regimentskriverens skriverkarl Rasmus Drejer været forskellige steder i distriktet for at aftale ("betinge") rug til kongens tjeneste. Efter at prisen var blevet aftalt med de forskellige bønder, kom der imidlertid bud om, at kongen ikke behøvede kornet. Alligevel har nogle bønder gennem deres sognefogeder fået besked om at køre kornet ind til Kolding på en bestemt dag. Her fik de bud om at holde på akseltorvet og faldbyde kornet til borgerne, men til en meget høj pris, 3 rdl. pr. tønde. Derfor købte ingen noget, og efter kort tid kørte vognene videre til skibbroen, hvor kornet blev målt og indskibet og vist afregnet til den pris, der var aftalt med regimentskriveren. Anklagemyndigheden mener, at denne kornhandel har medført høje kornpriser og stor mangel på korn, især til skade for de fattige. En del vigtige vidner (især sognefogeder) har ikke kunnet afhøres, fordi de oprindeligt var sigtet for meddelagtighed.

230:

19/9. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 17/10

26/9. Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Jensen (Pedersen?) ibidem. 17/10

Frands Joensens enke Maren Kjeldsdatter med lavværge samt hendes børn og formyndere lovbød 1. gang deres gård i Bølling, som Joen Frandsen påbor.

Det halve af Hans Pedersens påboende gård i Nyborg lovbudt 1. gang.

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

Den kgl. anordning om, at birketinget skal flyttes til Kolding afskrevet. Det er sket efter begæring af birkefoged Hans Pank, da han tillige blev beskikket til byfoged i Kolding. En begrundelse har været, at tingdagene i Viuf, som finder sted på tirsdage, ofte strækker sig til langt ud på aftenen, så Hans Pank først kan begive sig til Kolding næste dag, onsdag, hvor bytinget holdes. Flytningen vil også være til fordel for bønderne, der har mange andre ærinder i Kolding, f.eks. hos amtsforvalteren eller regimentskriveren. Desuden slipper bønderne for transporten af arresterede delinkventer og deres forsvarere fra Kolding til Viuf.

230b:

1741 - 10. oktober:

Læst forordning af 18/9 om ophævelse af forbud mod udførsel af alle slags kornvarer.

Læst forordning af 26/9 om kornskatten for 1742.

26/9. Degnen Jens Sørensen Heerup ctr. Christopher Jepsen af Børup. Tingsvidne.

Thor Jensen af Kragelund ctr. Søren Madsens kone Mette Gydesdatter ibidem. 24/10.

231:

1741 - 17. oktober:

3/10. Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Jensen (Pedersen?) ibidem. 31/10

3/10. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 31/10

Jens Pedersen af Dons på vegne af myndlingen Anne Sørensdatter af Nyborg og Peder Poulsen af Nyborg på vegne af myndlingen Maren Sørensdatter ibidem lovbød 3. gang halvdelen af det sted, som Hans Pedersen nu påbor og myndlingenes forældre har påboet. Hans Pedersen, der er pigernes stedfar, og nu havende hustru Johanne Nielsdatter begærede skøde.

Arveafkald fra Anne og Maren Sørensdatter til Hans Pedersen.

231b:

Jens Pedersen af Dons opbød arv for myndlingen Anne Sørensdatter 1. gang.

Peder Poulsen af Nyborg opbød arv for myndlingen Maren Sørensdatter 1. gang.

1741 - 24. oktober:

10/10. Thor Jensen af Kragelund ctr. Søren Madsens kone Mette Gydesdatter ibidem. Hun gør afbigt.

Jægermester Bachman lader afhjemle oldensyn for Brusk, Jerlev, Anst, Holmans og Elbo herreder.

232:

17/10. Jens Pedersen og Peder Poulsen opbød børnepenge 2. gang.

26/9. Justitsråd Lichtenberg til Engelsholm (ved Niels Schousbøl af Kærbølling) som husbond for Lars Andersen Smed i Hinnum ctr. Jens Madsen i Løvlund mølle og husbond Rasmus Pedersen i Pjedsted. 7/11

Kjeld Thomsen (kaldes senere Jørgensen) i Hjarup opbød børnepenge for sin myndling Anne Maria Frandsdatter af Bølling 1. gang.

Kjeld Frandsen af Bølling med formynder og kurator Thomas Jørgensen af Hjarup og Kjeld Jørgensen af Hjarup som formynder for Anna Marie Frandsdatter af Bølling giver arveafkald efter deres afdøde fader Frands Joensen og endnu levende moder Maren Kjeldsdatter til Joen Frandsen, som nu bebor gården.

Frands Joensens enke Maren Kjeldsdatter af Bølling med lavværge Christen Christensen Paaske af Refsgård samt hendes og afdøde mands børn og deres formyndere: fornævnte Christen Christensen p.v.a. for sin hustru Johanne Frandsdatter, Kjeld Frandsen med kurator og formynder Thomas Jørgensen af Hjarup og Kjeld Jørgensen af Hjarup, formynder for Anne Marie Frandsdatter, lovbød 3. gang deres gård i Bølling. - Joen Frandsen, afdøde Frands Joensens og Maren Kjeldsdatters søn, og hans hustru Maren Pedersdatter begærede skøde.

232b:

1741 - 31. oktober:

17/10. Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Jensen (Pedersen?) ibidem. 7/11

17/10. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 7/11

Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. 14/11

Kjeld Jørgensen i Hjarup opbød børnepenge for sin myndling Anne Maria Frandsdatter af Bølling 2. gang.

Jens Pedersen af Dons opbød 3. gang børnepenge for sin myndling Anne Sørensdatter af Nyborg.

Peder Poulsen af Nyborg opbød 3. gang børnepenge for sin myndling Maren Sørensdatter.

233:

1741 - 7. november:

31/10. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 14/11

31/10. Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Jensen (Pedersen?) ibidem. 21/11

24/10. Justitsråd Lichtenberg til Engelsholm (ved Niels Schousbøl af Kærbølling) som husbond for Lars Andersen Smed i Hinnum ctr. Jens Madsen i Løvlund mølle og husbond Rasmus Pedersen i Pjedsted. Sagen frafaldes. Den ene har høstet på en eng, som skulle tilhøre den anden.

Kjeld Jørgensen i Hjarup opbød børnepenge for sin myndling Anne Maria Frandsdatter af Bølling 3. gang.

1741 - 14. november:

Læst forbud af 27/10 mod udførsel af flæsk, levende svin, talg og ost.

Læst forordning af 7/10 med tilladelse til at indføre alle slags fremmede kornvarer.

Læst plakat af 3/11 om bortforpagtning af forstrande.

7/11. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. 9/1-1742

233b:

31/10. Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. 21/11

Iver Andersen af Øster Vamdrup fremlyste en kvie 1. gang.

1741 - 21. november:

7/11. Hans Mortensen og søn Peder Hansen af Tiufkær (ved prokurator Preben Langsted) ctr. Tyge Jensen (Pedersen?) ibidem. Denne gør afbigt.

14/11. Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. 5/12

234:

Grovsmed Peder Mortensen af Kolding ctr. Anders Hansen Sandemand. 28/11

234b:

Iver Andersen af Øster Vamdrup fremlyste en kvie 2. gang.

Regimentskriveren opbød børnepenge af afdøde Christen Jørgensens børn af Højen 1. gang.

Skovfoged Anders Eliasen i Egtved angav skovhugst.

1741 - 28. november:

Læst forordning om okse- og flæskeskatten for 1742.

Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 12/12

Arvingerne efter Petter Pettersen får tingsvidne på deres arveret. Petter Pettersen rejste for nogle år siden fra Fyn over Hamburg til Amsterdam, og rejste i det Østindiske Kompagnis tjeneste til Østindien. Han døde på rejsen. Hans forældre er afdøde Peder Knudsen og Catharina i Vordingborg (tidligere i Strandhuse). Helsøskende: Knud Pedersen, Vordingborg, og Christence Pedersdatter, gift med Poul Andersen i Vordingborg, samt Mathias Pedersen og Anna Pedersdatter, begge i København. De flyttede til Sjælland efter faderens død. Petter Pettersen havde lært feltskærerprofessionen i Plön.

235b:

21/11. Grovsmed Peder Mortensen af Kolding ctr. Anders Hansen Sandemand. Forlig. - Anders Sandemand var sidste sommer kommet ind til Peder Smed og havde spurgt, om han ville købe det ene af to sosvin. Det ville han og gav Anders Sandemand 7 mk. Svinet skulle gå på græs hos Anders Sandemand, der sagde, at han skulle ikke være bange, han skulle nok svare for svinet. Så drak de lidkøb, og det havde de hver givet 2 sk. til. - Siden døde svinet i Anders Sandemands varetægt. Han har i retten tilbudt at refundere de 7 mk., men da sagen nu var kommet så langt, ville Peder Smed også have sagsomkostningerne dækket. Preben Langsted, der var til stede i retten som fuldmægtig for regimentskriveren, havde grebet ind og sat spørgsmålstegn ved, hvor meget Anders Hansens garanti egentlig dækkede: om han havde garanteret, at svinet blev leveret levende, eller blot, at det ville være til stede.

Regimentskriveren for Christen Thomsens enke i Højrup ctr. Jens Nielsen og Søren Hansen ibidem. 12/12

236:

Regimentskriveren opbød børnepenge for afdøde Christen Jørgensens børn af Højen 2. gang.

1741 - 5. december:

Læst forbud af 10/11 mod indførsel af forskellige varer.

21/11. Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. 19/12

(Se 20/6). Regimentskriveren ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup. 19/12

236b:

Regimentskriveren opbød børnepenge af afdøde Christen Jørgensens børn af Højen 3. gang.

Iver Andersen af Øster Vamdrup fremlyste en kvie 3. gang.

Hans Hansen i Nyborg opbød børnepenge for sin myndling Peder Jensen 1. gang.

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

1741 - 12. december:

28/11. Regimentskriveren for Christen Thomsens enke i Højrup ctr. Jens Nielsen og Søren Hansen ibidem. 9/1

237:

28/11. Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 19/12

Hans Hansen i Nyborg opbød børnepenge for sin myndling Peder Jensen 2. gang.

Hans Olesen i Stenderup efterlyste en sort stud.

Hans Olesen i Stenderup fremlyste en sort stud.

1741 - 19. december:

12/12. Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 16/1

Kirsten Lasdatter, nu tjenende på Ødstedgård, ctr. Jacob Jensen Krog i Højen og provst Mourids Mouridsen Højer af Vejle. 9/1

241:

5/12. Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. 9/1

Skovrider Jacob Römeling angav skovhugst.

Skovfoged Bendix Mortensen af Jelling angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

Hans Olesen i Stenderup fremlyste og efterlyste en sort stud 2. gang.

Carl Jensen af Taulov Nebel fremlyste en stud 1. gang.

Mads Christensen i Aidrup efterlyste en hest.

5/12. Dom: Regimentskriveren ctr. Mads Lauridsen Buch af Dollerup. - Efter amtmandens skrivelse af 5/6 til regimentskriveren, at rentekammeret ved skrivelse af 27. passato har resolveret, at sagen mellem Anthoni Buch i Nagbøl og Mads Lauridsen Buch i Dollerup, at sagen (siden der er vedhængende bøder, som tilkommer kongen), skulle behandles efter lovens 1-24-8, har regimentskriveren ladet Mads Buch tiltale med påstand om tre 6 lod sølv i bøde. - Det er bevist, at Mads Buch 2 gange har overfaldet Anthoni Buch (af Nagbøl) med hug og slag af en kæp, og han skal for hver gang, han således har overfaldet Anthoni Buch bøde tre 6 lod sølv, ialt 36 lod sølv, som er 18 rdl., der er hjemfalden til kongen. Regimentskriveren skal besørge bøderne inddrevet. - (I skelstriden mellem de to bønder skulle der inden retssagen have været holdt et syn med deltagelse af bønder fra Nagbøl og Dollerup; men Mads Buch mødte alene; den ene af hans naboer var i ægt, og de andre havde han ikke tilsagt. Han syntes, det var noget narreri med det syn, for hans gærde stod godt nok. "Er det narreri at søge sin ret," sagde Anthoni Buch, "så er du også selv en nar, om du holder det for narreri!". Mads Buch, der var til hest, red nu hen og gav Anthoni 5 slag over skuldrene og ryggen, "Du skal have hug, din hundsfot!". En af de andre mænd greb fat i kæppen. Så gik de i gang med synet, men Mads Buch brugte mund: "Din hundsfot, din rebel, du løber med din skælmstrekker". "Drages til minde", sagde Anthoni til de andre. "Sådan en skal have hug, om det så skal koste 20 rdl", sagde Mads og gav han ham 4 slag mere. En af mændene tog kæppen fra ham; så forsøgte han at ride Anthoni ned. Men Anthoni holdt hesten fra sig med en målestang).

241b:

Hans Hansen i Nyborg opbød børnepenge for sin myndling Peder Jensen 3. gang.

 

1742

241b:

1742 - 9. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1742 - tirsdagen den 9. Januarius,

Hans Pank af Kolding, byfoged og birkedommer, og Mads Paabye på Nygård birkeskriver. Tingmænd: Niels Jørgensen, Jørgen Jensen, Ancher Danielsen, Thomas Thomsen, Rasmus Rasmussen, Jens Andersen, Jep Lybkjær og Simon Andersen.

19/12. Kirsten Lasdatter, nu tjenende på Ødstedgård, ctr. Jacob Jensen Krog i Højen og provst Mourids Mouridsen Højer af Vejle. 23/1

246:

12/12. Regimentskriveren for Christen Thomsens enke i Højrup ctr. Jens Nielsen og Søren Hansen ibidem. - Forlig. Der har været foretaget syn af sognefoged Peder Skjelde og to mænd.

14/11. Christen Pedersen af Seest (ved Preben Langsted af Viuf) ctr. Poul Pedersens enke Ellen Hansdatter v. lavværge Hans Hansen af Seest. - Forlig. Sagen har drejet sig om en gæld. Enken har i retten fremlagt skiftebrevet efter sin mand samt dennes hovedhandelsbog. Siden har begge parter været indkaldt til regimentskriveren.

Niels Pedersen, der tjener på Ødstedgård, får tingsvidne på, at der på junker Brochdorfs mark har været avlet 587 skålpund tobak, der er blevet solgt til købmand Johan Lundeman i Fredericia.

19/12. Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) og Søren Kjærs enke ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. 30/1 (se 31/1)

Carl Jensen af Taulov Nebel fremlyste en stud 2. gang.

Jens Farver i Ågård fremlyste en hest 1. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1742 - 16. januar:

246b:

19/12. Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 13/2

Skovfoged Søren Svendsen af Bjert angav skovhugst.

Carl Jensen af Taulov Nebel fremlyste en sort stud 3. gang.

1742 - 23. januar:

9/1. Kirsten Lasdatter, nu tjenende på Ødstedgård, ctr. Jacob Jensen Krog i Degnegården ved Højen kirke og provst Mourids Mouridsen Højer af Vejle. 30/1

247b:

Læst plakat af 4/1 om nogle kgl. oppebørselsbetjente, der er blevet store beløb skyldige til kongens kasse. De er angivet med navn og bestilling. Blandt andet er der Niels Hansen, forrige amtsforvalter over Koldinghus amt og proviantforvalter i Fredericia og slotsfoged ved Koldinghus slot, der har gæld for regnskabet 1705-07. Oplysninger, der kan føre til, at kongen får sine tilgodehavender tilbage, vil blive belønnet med en dusør på 10% af det indkomne beløb.

248:

Lignende plakat vedr. oppebørselsbetjente i Norge.

248b:

Mads Jensen i Nyborg lovbød sin påboende gård 1. gang.

Peder Madsen i Gauerslund lovbød sin påboende gård 1. gang.

1742 - 30. januar:

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1741.

23/1. Kirsten Lasdatter, nu tjenende på Ødstedgård, ctr. Jacob Jensen Krog i Degnegården ved Højen kirke og provst Mourids Mouridsen Højer af Vejle. 13/2

249:

Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 31/1

252:

1742 - 31. januar:

252b:

30/1. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 13/2

253:

Ebbe Gydesen på Kjeldkær ctr. Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling samt Niels Pedersen Orlef i Rindum. 13/2

254:

Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 20/2

254b:

Regimentskriveren for Christen Nielsen Degn og Anders Rasmussen i Rådvad ctr. hospitalsbonden Mads Jørgensen Buch i Rådvad. 6/2

255:

Peder Madsen i Gauerslund lovbød sin påboende gård 2. gang.

Anders Hansen i Nyborg opbød børnepenge for Maren Nielsdatter 2. gang.

9/1. Dom: Jørgen Bang af Stovstrup (v. mons. Sidenborg af Kolding) og Søren Kjærs enke ctr. Niels Jepsen i Børup, Hans Jensen i Kongsted og Jørgen Jensen i Kongsted Torp. - Dommen af 24/2 1739 fornyes. Niels Jepsen har afdraget 10 mk. De tiltalte skal betale deres gæld samt de nye sagsomkostninger.

Jens Farver i Ågård fremlyste en hest 2. gang.

1742 - 6. februar:

255b:

Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 7/2

258:

1742 - 7. februar:

6/2. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 20/2

260b:

Regimentskriveren for Rasmus Jørgensen ctr. møller Poul Jepsen af Rolles mølle. Synsmænd udmeldes. 13/2

Regimentskriveren lader udmelde synsmænd til at besigtige Drabæk mølles brøstfældighed. Udsat til 13/2, men ikke set igen.

Rådmand Richter af Fredericia ctr. Hans Nielsen Høst af Skærbæk og Jens Heerup af Børup. 20/2

261:

31/1. Regimentskriveren for Christen Nielsen Degn og Anders Rasmussen i Rådvad ctr. hospitalsbonden Mads Jørgensen Buch i Rådvad. - Idag bliver der indgået forlig i markstriden. Christen Nielsen Degn og Anders Rasmussen skal nyde grøden af den rug, der er blevet sået, og dernæst beholde jorden, som er afpælet til gårdens ager, indtil anderledes bevises. Og fordi Mads Jørgensen Buchs umyndige drengebørn har pløjet jorden, uden at deres far vidste det, så vil han betale sagens omkostninger. Mads Jørgensen Buch forpligter sig til at leje en særlig hyrde sammen med de to og Christen Sørensen, og der skal opføres et hyrdehus. Mads Buch vil betale 1/3, og hver den 1. maj skal der lægges græslæg, og de, der har mere kvæg, end de kan tilkomme efter deres lod og græslæg, skal betale til de øvrige lodsejere for hver ko i kogangen 1 mk. 8 sk. og i ungfæsdriften 8 sk. for hvert fæs høved og 2 sk. for et får.

Peder Madsen af Gauerslund lovbød 3. gang sit boel i Gauerslund. - Søren Olesen og hustru Kirsten Pedersdatter begærede skøde.

261b:

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Anders Hansen i Nyborg opbød børnepenge for Maren Nielsdatter 2. gang.

Læst plakat (i fuld ordlyd) om oppebørselsbetjente i hertugdømmerne Slesvig og Holsten, der er blevet kongen noget skyldig. De, som kan anmelde noget, der fører til gældsposternes reduktion, belønnes med 10% af beløbet.

262:

1742 - 13. februar:

30/1. Kirsten Lasdatter, nu tjenende på Ødstedgård, ctr. Jacob Jensen Krog i Degnegården ved Højen kirke og provst Mourids Mouridsen Højer af Vejle. - Regimentskriveren havde på vegne af Kirsten Lasdatter sendt forbudsmænd til provsten for at nedlægge forbud imod et bryllup, der skulle stå samme dag mellem Jacob Jensen Krog og en datter af afdøde Jes Møller i Vejle mølle. Dette forbud har været søgt konfirmeret i retten, men idag resolverer dommeren, at det ikke kan konfirmeres. Preben Langsted, der er regimentskriverens prokurator, forlanger afgørelsen beskrevet til appel. - Jacob Jensen Krog synes at have fået et barn med Kirsten Lasdatter for 7 år siden, og hans prokurator Christian Grundahl har henholdt sig til, at Jacob Krog dengang var under 25 år og derfor ifølge forordningen af 5/3-1734 ikke af lejermålet forpligtet til ægteskab.

16/1. (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 6/3

262b:

31/1. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 6/3

263:

7/2. Regimentskriveren for Rasmus Jørgensen ctr. møller Poul Jepsen af Rolles mølle. Synsmænd afhjemler deres syn. - Der er indgået forlig. Poul Jepsen vil sætte det omtvistede vandløb i dets gamle leje.

31/1. Ebbe Gydesen på Kjeldkær ctr. Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling samt Niels Pedersen Orlef i Rindum. 14/2

266b:

1742 - 14. februar:

13/2. Ebbe Gydesen på Kjeldkær ctr. Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling samt Niels Pedersen Orlef i Rindum. 20/2

269:

Anders Hansen i Nyborg opbød børnepenge for Maren Nielsdatter 3. gang.

269b:

1742 - 20. februar:

Læst kongens plakat af 23/1 om krybskytteriet i Koldinghus amt.

7/2. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 6/3

270:

14/2. Ebbe Gydesen på Kjeldkær ctr. Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling samt Niels Pedersen Orlef i Rindum. 6/3 (se 7/3)

271b:

31/1. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 6/3

272:

Peder Nielsen af Herslev ctr. Peder Olesen i Eltang. 6/3 (se 7/3)

272b:

Michael Muhles bonde Eske Hansen af Andkær og de Bolviger på Nebbegård deres bonde Hans Lundemand i Gårslev ctr. sl. Peder Hansens enke Abelone Hansdatter, nu boende i Kolding. 6/3 (se 7/3)

7/2. Rådmand Richter af Fredericia ctr. Hans Nielsen Høst af Skærbæk og Jens Heerup af Børup. 6/3 (se 7/3)

Skovrider Johan Luchkardt af Velling lod afhjemle syn på ulovlig skovhugst i Vinding skov.

273:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1742 - 27. februar:

Michel Hansen af Børup ctr. Niels Jepsen ibidem. 3/4

274:

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1742 - 6. marts:

13/2. (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 3/4

13/2. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 3/4

20/2. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 13/3

274b:

Regimentskriveren får udmeldt synsmænd til at syne skellet mellem Jerlev og Rue (under Haraldskær). 13/3

Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. 3/4

275b:

20/2. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 13/3

276b:

De øvrige sager udsættes til i morgen.

1742 - 7. marts:

20/2. Ebbe Gydesen på Kjeldkær ctr. Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling samt Niels Pedersen Orlef i Rindum (Rindkøbing). - Idag slutter sagen her ved retten med tingsvidne, idet et forbud ikke konfirmeres. - Det drejer sig om hestehandel med Ebbe Gydesen som køber og Niels Orlef (og Morten Orlef i Jerlev) som sælger og med Jens Pedersen af Nr. Vilstrup som mellemmanden, der skulle bringe hestene til Haderslev til Ebbe Gydesens broder, hvilket ikke var lykkedes. Jens Pedersen var så ankommet til Morten Orlef med hestene. Her indfandt sig 3. juledag Niels Orlef sammen med Christen Joensen af Mejsling. Da handelen var ved at gå i stykker, forlod de sidstnævnte atter Jerlev, og Niels Orlef tog de 6 heste med sig sammen med Jens Pedersens egen ridehest. Jens Pedersen havde så sendt bud til Christen Thomsen og Preben Hansen i Nr. Vilstrup om at de skulle gå til Mejsling og lægge forbud på hestene. De to forbudsmænd nåede frem til Christen Joensen i Mejsling sent om aftenen. Nu var hestene opstaldet på forskellige gårde. Niels Orlef blev hentet, og forbudsmændene begærede af ham, at han blev der i 2 dage, indtil øvrigheden kunne kende dem imellem. Det lovede Niels Orlef og Christen Joensen; men alligevel blev hestene fjernet og bragt til Tørskind i Bredsten sogn og videre derfra.

278:

20/2. Peder Nielsen af Herslev ctr. Peder Olesen i Eltang. 13/3

20/2. Michael Muhles bonde Eske Hansen af Andkær og de Bolviger på Nebbegård deres bonde Hans Lundemand i Gårslev ctr. sl. Peder Hansens enke Abelone Hansdatter, nu boende i Kolding. 13/3

278b:

20/2. Rådmand Richter af Fredericia ctr. Hans Nielsen Høst af Skærbæk og Jens Heerup af Børup. 17/4

Hans Sørensen af Højrup ctr. Jens Nielsen ibidem. 13/3

Skovfoged Hans Lyng angav skovhugst.

279:

1742 - 13. marts:

6/3. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 20/3

6/3. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 3/4

7/3. Michael Muhles bonde Eske Hansen af Andkær og de Bolviger på Nebbegård deres bonde Hans Lundemand i Gårslev ctr. sl. Peder Hansens enke Abelone Hansdatter, nu boende i Kolding. Tingsvidne. Nyt stævnemål ventes. - Jørgen Lyng af Strandhuse har erklæret, at han ikke har penge i forvaring af Peder Hansens stervbo, men han har haft en lædervest i pant for 16 sldlr., som han har lånt enken, før regimentskriveren registrerede boet. Hun har betalt pengene og fået vesten tilbage. - Hans Nielsen Høst af Skærbæk har forklaret, at han har fået 85 sldlr. foræret, da de boede i Gørding sogn i Torp Hessellund, for at han kunne komme til gård og sted. Abelone Hansdatter er hans faster. - Skipper Søren Andersen af Kolding har skrevet en attest om, hvad han vidste om pengene; men han er sejlet af.

6/3. Regimentskriveren lader afhjemle syn på skellet mellem Jerlev og Rue (under Haraldskær). 3/4

Jens Christensen af Bjert ctr. Morten Markussen Smed ibidem. 10/4

279b:

7/3. Peder Nielsen af Herslev ctr. Peder Olesen i Eltang. 3/4

7/3. Hans Sørensen af Højrup ctr. Jens Nielsen ibidem for skovhugst. Men skovhugsten har vist sig at være så ubetydelig, at sagen frafaldes.

280:

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Peder Tygesen Raun af Børkop lovbød sin påboende gård 1. gang.

1742 - 20. marts:

13/3. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 10/4

Skovrider Johan Luchkardt angav skovhugst.

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Skovfoged Hans Sivert angav skovhugst.

Peder Tygesen Raun af Børkop lovbød sin påboende gård 2. gang.

Mads Jessen af Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 1. gang.

1742 - 3. april:

Læst reskript af 16/3 om, at smør, der føres til København eller andre steder, først skal være i sådanne fustager, som forordningen af 24/9-23 befaler.

6/3. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 17/4

6/3. Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. 17/4

280b:

13/3. Peder Nielsen af Herslev ctr. Peder Olesen i Eltang. Udsat til 17/4, men ikke set igen, medmindre sagen er afsluttet med den lovbydelse, der finder sted den dag.

6/3. (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. Udsat til 17/4, men kommer igen allerede 10/4

27/2. Michel Hansen af Børup ctr. Niels Jepsen ibidem. 17/4

13/3. Regimentskriveren i sag om skellet mellem Jerlev og Rue (under Haraldskær). 10/4.

Regimentskriveren efterlyser 1. gang en person ved navn Jens Jensen, som var skrevet til fæstes tagelse på et sted i Nyborg, hvor han også var trolovet til stedets forrige beboers datter.

Regimentskriveren efterlyser 1. gang en karl Anders Christensen fra Almind, som sidst tjente Jep Hansen i Børup.

Regimentskriveren ctr. en del debitorer for resterende skiftesalær. 10/4

Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 17/4

281:

Sr. Lindeman i Fredericia ctr. Morten Orlef i Jerlev. 17/4

281b:

13/3. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 10/4

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Mads Jessen af Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 2. gang.

Peder Olufsen i Eltang lovbød sin gård 1. gang.

1742 - 10. april:

3/4. (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 24/4

3/4. Regimentskriveren ctr. en del debitorer for resterende skiftesalær. 24/4

Læst plakat af 2/4 om ryttersession.

13/3. Jens Christensen af Bjert ctr. Morten Markussen Smed ibidem. 1/5

282:

20/3. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 24/4

283b:

3/4. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 17/4

3/4. Regimentskriveren i sag om skellet mellem Jerlev og Rue (under Haraldskær). Tingsvidne.

Regimentskriveren efterlyste Jens Jensen fra Nyborg 2. gang.

Regimentskriveren efterlyste Anders Christensen fra Børup 2. gang.

Peder Olufsen i Eltang lovbød sin gård 2. gang.

Skovrider Jochum Rimling angav skovhugst.

Peder Tygesen Raun af Børkop lovbød sin påboende gård 3. gang. - Hans søn Tyge Pedersen Raun og dennes hustru Karen Pedersdatter begærede skøde.

Mads Jessen af Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 3. gang. - Peder Madsen af Vork begærede skøde på vegne af sin datter Karen Pedersdatter, der er Mads Jessens fæstemø.

284:

1742 - 17. april:

3/4. Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. 1/5

3/4. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 8/5

Regimentskriveren ctr. arresterede Juel Christensen og sønnerne Jens og Christen Juel. 1/5

285:

3/4. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 1/5

3/4. Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. 1/5

285b:

10/4. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 24/4

3/4. Michel Hansen af Børup ctr. Niels Jepsen og Anders Hansen ibidem. 1/5

Regimentskriveren efterlyser 3. gang en person ved navn Jens Jensen, som var skrevet til fæstes tagelse på et sted i Nyborg, hvor han også var trolovet til stedets forrige beboers datter.

Regimentskriveren efterlyser 3. gang en karl Anders Christensen fra Almind, som sidst tjente Jep Hansen i Børup.

Jens Pedersen Nyborg af Eltang lovbød på vegne af forældrene (Peder Olesen Nyborg og Anne Jensdatter) og alle deres arvinger 3. gang gården i Eltang. Peder Nielsen af Herslev og hustru Inger Hansdatter begærede skøde.

286:

Birkeskriver Mads Paabye lovbød sin påboende gård Nygård 1. gang.

Jens Simonsen af Dons lovbød Jubelholm med underliggende huse i Fuglsang 1. gang.

Christian Risom i Dons mølle lovbød et enemærke under Bølling rettighed, som nu kaldes Jubelholm, 1. gang.

Peder Christensen i Dons lovbød sin påboende gård 1. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Niels Jespersen i Bjert opbød børnepenge for sin myndling, broderdatteren Mette Kirstine Hansdatter, og Bertel Jespersen i Stenderup opbød børnepenge for sin myndling Anne Marie Hansdatter 1. gang.

7/3. Dom: Rådmand Richter af Fredericia ctr. Hans Nielsen Høst af Skærbæk og Jens Heerup af Børup for boggæld. - Hans Nielsen Høst har en restgæld på 4 sldlr. og Jens Heerup en på 3 rdl. 1 mk. 6 sk. - De skal betale.

1742 - 24. april:

Efter skov- og jagtsessionens resolution er en del bønder indkaldt til at aflægge ed (eller gøre forklaring) vedr. skovhugst. Nogle aflægger ed, andre har betalt for deres skovhugst.

287:

10/4. (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 1/5

Regimentskriveren stævner ang. fiskeriet i Fjord Høl. Synsmænd udmeldes. 1/5

287b:

Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 1/5

10/4. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 22/5

288:

17/4. Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. 5/6

289:

Markus Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 8/5

Rådmand Richter ctr. debitorer. 8/5

Læst forordning af 30/3 om landmilitsens forstærkning med nyoprettede reserver.

Gårdene, som blev lovbudt for 8 dage siden, lovbydes 2. gang.

Niels Jespersen i Bjert opbød børnepenge for sin myndling, broderdatteren Mette Kirstine Hansdatter, og Bertel Jespersen i Stenderup opbød for sin myndling Anne Marie Hansdatter 2. gang.

Den til Nors liggende selvejerrettighed lod Johan Garp i Skanderup lovbyde 1. gang.

289b:

Jørgen Krog fra Roj skovhus angav skovhugst.

10/4. Regimentskriveren ctr. debitorer for resterende skiftesalær. Udsat til 8/5, men ikke set igen.

Markus Madsen af Vranderup mølle tages i ed som opsynsmand for Vranderup by og mølle i stedet for Peder Jensen, der er død.

1742 - 1. maj:

17/4. Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. 8/5

17/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Juel Christensen og sønnerne Jens og Christen Juel. 22/5

24/4. (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 12/6

17/4. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 8/5

290:

17/4. Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. 22/5

24/4. Regimentskriveren stævner ang. fiskeriet i Fjord Høl. Syn afhjemles. 22/5

291:

24/4. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 22/5

292:

17/4. Michel Hansen af Børup ctr. Niels Jepsen og Anders Hansen (nu død) ibidem. 22/5

10/4. Dom: Jens Christensen af Bjert ctr. Morten Markussen Smed ibidem. - Morten Smed har ikke holdt sit løfte om at betale de skyldige 9 rdl. Han skal betale inden 15 dage, ellers bliver de arresterede effekter bortsolgt på offentlig auktion til dækning af gælden.

Birkeskriver Mads Christensen Paabye lovbød 3. gang Nygård. Christian Risom af Dons mølle begærede skøde.

Jens Simonsen i Dons lovbød 3. gang stedet Jubelholm (under nr. 5 og 6 i Bølling) og et kassehus. - Christian Risom af Dons begærede skøde.

292b:

Christian Risom af Dons mølle lovbød 3. gang enemærket Jubelholm (et enemærke under Bølling rettighed, som nu kaldes Jubelholm). - Hans Christensen og hustru Maren Madsdatter begærede skøde.

293:

Peder Christensen af Dons lovbød 3. gang sin påboende halve gård. - Jens Simonsen af Dons begærede skøde.

Den til Noes liggende selvejerjord lovbudt 2. gang.

Hans Johansen af Seest opbød børnepenge for sin myndling Johan Nielsen.

1742 - 8. maj:

1/5. Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. 22/5

1/5. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 22/5

24/4. Markus Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 22/5

294:

24/4. Rådmand Richter ctr. debitorer. 19/6

Ole Nielsen, Ole Nielsen Skrædder, Hans Hansen, Niels Olesen, Christen Christensen, Magnus Mortensen og Hans Andersen, alle rytterbønder i Gesten sogn, samt Peder Sørensen, der tjener til Gesten kirke og tilhører generalinde Lebbetzow på Bygholm, anmeldte ildsvåde.

294b:

17/4. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 29/5

Hans Johansen af Seest opbød børnepenge for sin myndling Johan Nielsen 2. gang.

Johan Garp af Skanderup og medarvinger lovbød 3. gang 1/4 gård i Gejsing. - Poul Nielsen Garp (søn af Nis Garp og hustru Dorthea Jochum Beenfeldts datter) og hustru Anne Christensdatter begærede skøde.

1742 - 22. maj:

1/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Juel Christensen og sønnerne Jens og Christen Juel. 5/6

295:

8/5. Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. 12/6

1/5. Regimentskriveren stævner ang. fiskeriet i Fjord Høl. Syn afhjemles. Udsat til 5/6, men først set 22/6

8/5. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 5/6

1/5. Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. 5/6

24/4. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 29/5

8/5. Markus Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 5/6

1/5. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 29/5

296:

1/5. Michel Hansen af Børup ctr. Niels Jepsen og Anders Hansen (nu død) ibidem. Anders Hansens enke fremlægger forlig, og der gøres afbigt. - Det var en injuriesag. Niels Jepsen har forklaret i retten, at han ikke har noget at påsige Michel Hansen, men at han heller ikke kan holde ham fri af folks tale. Det, som han har sagt, har han hørt af Anders Hansen af Børup. Denne forklarer, at han for 3 uger siden var i Fredericia, og da var han inde hos skarpretteren mester Vitus (der er fremlagt attester fra skarpretter Jochum Wagner i Haderslev og hans far skarpretter Vitus Wagner i Fredericia). Mester Vitus havde fortalt, at da hans søn for nogen tid siden red fra Fredericia, var han undervejs taget ind til Stovstrup for at få noget at drikke, og da han rejste videre og befandt sig mellem Stovstrup og Børup, blev han noget tung og lagde sig og faldt i søvn. Bag sadlen på hesten var der fastbundet en tværsæk med noget tøj i og oven over den en rejsekjortel. Da han vågnede, var tværsækken væk. Michel Hansen kom hen til ham, og overfor ham beklagede Jochum Wagner sig over den mistede tværsæk. Michel Hansen mente, at de skyldige måtte være to skærslippere, som var kommet forbi. Dem indhentede Jochum Wagner så, men de nægtede at have taget tværsækken, hvorefter Michel Hansen hjalp ham med at finde den i Tårup Østerskov. - Dette har Anders Hansen fortalt videre, også inde hos Jep Gris, der kan bevidne, at Niels Jepsen derefter sagde til Michel Hansen: "Du er lige så skyldig, som solen den skinner; det siger verden og mennesker".

296b:

Nis Sørensen Basse i Gejsing lovbød sin påboende gård 1. gang.

Hans Johansen af Seest opbød børnepenge for sin myndling Johan Nielsen 3. gang.

1742 - 29. maj:

22/5. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 5/6

22/5. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 19/6

8/5. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. 26/6

Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 5/6

297:

Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 26/6

Nis Sørensen Basse i Gejsing lovbød sin påboende gård 2. gang.

Skovrider Luckhart angav skovhugst.

Anders Christensen i Smidstrup efterlyste hoppe 1. gang.

Hans Rasmussen, tjenende Mads Poulsen i Seest, indbragte en ulveunge, som blev dræbt.

1742 - 5. juni:

22/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Juel Christensen og sønnerne Jens og Christen Juel. 17/7

297b:

22/5. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 19/6

22/5. Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. 19/6

29/5. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 12/6

22/5. Markus Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 19/6

29/5. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 19/6

299:

Bolvigerne på Nebbegård og deres husmænd i Gårslev ctr. samtlige rytterbønder i Gårslev. 19/6

299b:

24/4. Dom: Afdøde købmand Hans Høxbros arvinger ctr. debitorer. - Peder Markussen i Horskær, Jacob Knudsen i Gamst, Anders Madsen i Vork, Hans Jensen Smed i Tiufkær, Hans Olesen og hustru Maren Sørensdatter, Peder Thomsen og Anders Pedersen i Tiufkær, Hans Skræder nu boende i Vilstrup, Hans Skræder i Gudsø og Kirsten Nielsdatter i Verst har ikke godtgjort, at fordringen er urigtig. De skal betale i.h.t. ekstrakt af Høxbros købmandsbøger. - Jens Hansen Koed i Velling, som i ekstrakten er anført for 5 mk., frifindes, siden han har aflagt ed. - Morten Smed i Bjert, som er anført for 10 mk. 5 sk., kan ikke dømmes, da han ikke er stævnet.

Regimentskriveren for Hans Pedersen i Seest ctr. Poul Hansen, Jacob Nielsen og Svend Gydesen ibidem. 12/6

Skovfoged Adolph Walter angav skovhugst.

300:

Nis Sørensen Basse i Gejsing lovbød 3. gang sin gård i Gejsing; men han havde ikke sine papirer med, så lovbudstingsvidnet udsættes til 26/6.

1742 - 12. juni:

5/6. Regimentskriveren for Hans Pedersen i Seest ctr. Poul Hansen, Jacob Nielsen og Svend Gydesen ibidem. Forlig. Der har været udmeldt synsmænd til at se på et gærde.

5/6. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. Udsat til 19/6, men ikke set før 26/6

22/5. Regimentskriveren får tingsvidne ang. fiskeriet i Fjord Høl.

Detlev Markussen, skovfoged af Skærup, får tingsvidne på, at han i 1741 har avlet 2268 skålpund tobak, som han har solgt til skipper Anders Hansen Kjær, der har indskibet den på sin jagt Den unge Tobias.

300b:

Hans Jørgen Hammeling af Øster Gesten anmeldte ildsvåde.

22/5. Dom: Preben Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. - Han var 3. juledag om aftenen, da det var mørkt, gået ind i Anders Sandemands lade (i Bjert) og havde der udtaget 2 vadmelslagener, en hoveddyne og 2 puder, vurderet for ialt 5 mk. 12 sk. - I forhøret er anført hans omgang med en fodermand Peder Jacobsen af Haderslev på vejen mellem Viuf og Kolding, hvilket Peder Jacobsen selv har berettet. Men Mathias Christensen har ikke villet tilstå denne beretning som sand, men forklarer sagens omgang anderledes. - Det kendes for ret, at Mathias Christensen bør andre sådanne mennesker til eksempel for dette tyveri efter lovens pag. 983-984, art. 32 miste sin hud i arresten og herefter ikke lade sig finde eller opholde her i Koldinghus birk, men derfra sig ganske og aldeles at holde under lovens straf, såfremt han skulle nogen tid antræffes her i Koldinghus birk. - Angående de beskyldninger, som Peder Jacobsen har tillagt ham, så kan han ikke dømmes derfor, da de ikke er bevist. - Underskrevet af Hans Pank, Laurids Thomsen (Ulf), Abel Slegel, Hans Pedersen (i Skanderup), Christen Pedersen, Christen Hansen, Hans Johansen (i Seest), Peder Michelsen og Christen Christensen (i Gelballe). - (Man har forsøgt at få rede på Mathias Christensens færden i tiden omkring tyveriet. De stjålne sengeklæder havde han bragt til Henning Siverts kone i Kolding. I juledagene havde han været to nætter i Viuf, og den sidste nat var han hos Søren Kyed af Viuf; her var der også en fodermand fra Haderslev. Der blev drukket brændevin. Da fodermanden drog bort, tog Mathias Christensen med. De var lystige. En onsdag havde Mathias Christensen fået lov til at overnatte hos Peder Smed i Harte. Han gik bort torsdag morgen og kom igen om lørdagen. Da spillede han nogle penge bort i kortspil, så Peder Smed lånte ham 8 sk. på hans pas. I løbet af sagen er han blevet udspurgt om en bondemand, der er fundet dræbt på Harte mark; men han har erklæret sig ganske fri derfor og har ytret ønske om at få stævnet Søren Hansen i Højrup, hvor han logerede den nat, da drabet skete, samt bl.a. Niels Sønnichsen. Denne var i Kolding med halm den dag, da Mathias Christensen logerede der, og af kvitteringen for halmleverancen vil man kunne se, hvad dag det var).

1/5. Dom: (Markus Madsen af Seest mølle på vegne af broderen) Jes Madsen af Langlund mølle ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. - Der er fremlagt en veksel lydende på 100 sldlr., hvoraf ifølge påskrift derpå er betalt 40 sldlr. Jens Pedersen har fremlagt et tingsvidne fra Nørvang-Tørrild herredsting og en kvittering på 40 sldlr. Denne kvittering findes at dreje sig om det beløb, der er skrevet på vekselen. - Der resterer 40 rdl., som Jens Pedersen bør betale til Jes Madsen. Men da Jes Madsen i sin kvittering melder at have fået sine omkostninger betalt af Jens Pedersen, da frikendes denne for omkostningerne i denne sag.

301:

1742 - 19. juni:

Læst proklama af sognepræst Claus Hagen, Grindsted om skifte efter afdøde mag. Peder Storm, forhen sognepræst i Egtved og Ødsted sogne og provst for Jerlev og Slavs herreder.

Jægermester og oberforster Bachman ctr. 7 ryttere for skovhugst. - Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup var den 22/1 sammen med sognefoged Peder Nielsen af Vinding og rytterbonden Bertel Thomsen ude at bese skovskade i kronens skove. Om aftenen traf de på Vejle fjord lige uden for Vinding skov 7 ryttere med 6 drageslæder læsset med træ. Bertel Thomsen blev sendt til Vejle efter vagtmester Møller og korporal Niels Hansen, der genkendte rytterne som tilhørende deres kompagni. De havde hugget ca. 26 bøge.

301b:

Jægermester Bachman lader afhjemle skovsyn for kronens skove i Koldinghus rytterdistrikt.

302:

5/6. Bolvigerne på Nebbegård og deres husmænd i Gårslev ctr. samtlige rytterbønder i Gårslev. 3/7

303b:

Regimentskriveren for Thyge Jensen af Tiufkær ctr. Niels Buch ibidem. Udsat til 26/6, men ikke set igen. Der er blevet udmeldt synsmænd.

5/6. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 3/7

5/6. Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. 3/7

29/5. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 3/7

5/6. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. Udsat til 26/6, men først set igen 10/7

5/6. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 26/6

304:

Maren Nielsdatter af Pjedsted ctr. Joen Jepsen ibidem. 3/7

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

8/5. Dom: Rådmand Richter ctr. debitorer. - Knud Thomsen i Pjedsted har ikke modbevist en fordring på 7 rdl. 5 mk. 13 sk. Dem skal han betale. - Vedr. Morten Hansen Sadler i Andkær er Morten Falsker af Andkær mødt og har erklæret, at han ikke skyldte Richter noget, og at navnet Morten Hansen Sadler, som er anført i stævningen, ikke er hans rigtige navn. - Hans Hansen Smed af Vilstrup, nu boende i Andkær, har benægtet fordringen. - Mads Olesen af Smidstrup kunne ikke tilstå den fordring, som hans formand var anført for, og selv har han ikke modtaget ubetalte varer. - Dersom Morten Falske, Hans Hansen Smed og Mads Olesen trøster sig til at aflægge ed på, at de ikke har fået varer fra Richter ubetalt, så frifindes de.

1742 - 26. juni:

29/5. Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. Han er død, men sagen skal alligevel pådømmes. 7/8

12/6. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 3/7

304b:

19/6. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 10/7

29/5. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 10/7

Regimentskriveren efterlyser 1. gang Peder Jensen, 21 år. Han tjente sidst hos Peder Madsens enke i Ferup, hvorfra han er deserteret den 17/6.

305:

Jep Hansen Faarkrog i Lejrskov lovbød sin gård 1. gang.

5/6. Nis Sørensen Basse i Gejsing lovbød 3. gang sin påboende gård i Gejsing. Christen Jessen og hustru Johanne Nisdatter begærede skøde.

1742 - 3. juli:

19/6. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 10/7

26/6. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 17/7

19/6. Maren Nielsdatter af Pjedsted ctr. Joen Jepsen ibidem. 17/7

Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 10/7

305b:

19/6. Bolvigerne på Nebbegård og deres husmænd i Gårslev ctr. samtlige rytterbønder i Gårslev. 24/7

306:

19/6. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 24/7

306b:

19/6. Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. 14/8

26/6. Peder Jensen efterlyst 2. gang.

Jep Hansen Faarkrog i Lejrskov lovbød sin gård 2. gang.

Jens Pedersen Hoger i Seest lovbød sin gård 1. gang.

Regimentskriveren opbød børnepenge for Johanne, Karen og Maren Jacobsdatter af Uhre 1. gang.

1742 - 10. juli:

Pile- grøfte- og gærdesyn afhjemles for Anst herred, Jerlev herred, Hjarup enemærke, Elbo og Holmans herreder.

Jens Pedersen Hogger i Seest lovbød sin gård 2. gang.

Regimentskriveren opbød børnepenge for Johanne, Karen og Maren Jacobsdatter af Uhre 2. gang.

Niels Pedersens gård i Stallerup lovbudt 1. gang.

3/7. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 24/7

307b:

3/7. Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levits af Hjarup. 21/8

19/6. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 17/7

308:

26/6. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 17/7

26/6. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 24/7

Jep Hansen Faarkrog i Lejrskov lovbød sin gård 3. gang. - Sønnen Hans Jepsen Faarkrog og hustru Anna Hansdatter begærede skøde.

Regimentskriveren efterlyser 3. gang Peder Jensen, 21 år. Han tjente sidst hos Peder Madsens enke i Ferup, hvorfra han er deserteret den 17/6. Han skal indbringes til Koldinghus arresthus.

308b:

1742 - 17. juli:

10/7. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. Udsat til 14/8, men kommer igen 7/8

10/7. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 7/8

Regimentskriveren opbød børnepenge for Johanne, Karen og Maren Jacobsdatter af Uhre 3. gang. - Efter at pengene var blevet forseglet indfandt sig formynderen for Johanne, Jørgen Madsen af Harte, og ville modtage pengene på rente. Og da han er krontjener, stillede han som kautionist selvejeren Lauge Michelsen i Gelballe. Og Peder Madsen af Uhre, der er formynder for Maren, ønskede at låne Marens arvepart med selvejeren Søren Hansen af Vrå som kautionist.

309:

Johan Schorne af Kobbelgård i Ullerup sogn får tingsvidne på, at han har avlet 1864 skålpund tobak, som er blevet solgt til skipper Anders Hansen Kjær af Fredericia.

3/7. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 31/7

3/7. Maren Nielsdatter af Pjedsted ctr. Joen Jepsen ibidem. 24/7

Jens Pedersen Hogger i Seest lovbød 3. gang sin påboende gård. - Johan Jørgensen og hustru Maren Sørensdatter begærede skøde.

309b:

Niels Pedersen i Stallerup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Sl. Mogens Legards enke Anne Margrethe Cathrine Jensdatter Sandager af Viuf med lavværge lovbød sin påboende gård 1. gang.

Jep Hansens påboende gård i Skærbæk lovbudt 1. gang.

5/6. Dom: Regimentskriveren på vegne af Laurids Pedersen i Fløjstrup af Højgårds gods ctr. arresterede Juel Christensen og sønnerne Jens og Christen Juel. - De to sønner har tilstået at have gjort indbrud natten mellem 12. og 13. februar i Laurids Pedersens hus i Fløjstrup og der udtaget af en kiste 246 rdl. 3 mk. 1 sk. i penge og nogle klæder med sølvknapper vurderet til 22 rdl. 3 mk. 14 sk. Desuden har de taget 2 sølvskeer og en sølvknap, der lå mellem pengene, ialt vurderet til 271 rdl. 5 mk. 9 sk. - I Koldinghus arrest er blevet fundet af pengene hos Christen Juel i en pung 14 slettedaler og 2 sk., som han havde leveret portneren til forvaring, og hos Jens Juel i en anden pung 22 sldlr. 2 sk., hvoraf han foregav selv at eje de 5 sldlr. 3 mk. 4 sk., som han skal have tjent ved skrædderprofession og arbejde, men resten var stjålne penge. Disse penge og klæder havde de to brødre i fællesskab hjembragt til deres forældres hus i Torup, hvor de var nedgravet i jorden på 3 steder, skjult i frygt for ransagning, men omsider ved ransagningen åbenbaret. - Faderen Juel Christensen har tilstået, at han havde ladet sig overtale af sin hustru og sønnen Jens til at indvilge i, at Jens skulle forøve tyveriet, hvorpå Jens og Christian en mandag morgen gik til Fløjstrup for at bestjæle Laurids Pedersen. Tirsdag morgen var Christian kommet hjem med nogle af de stjålne klæder og penge og havde sagt, at broderen Jens stod ved Hedensted kirke med både penge og klæder, som var stjålet fra Laurids Pedersen, og at han ikke kunne bære tyvekosterne alene. Faderen begav sig så til Hedensted kirke og hjalp sin søn med at få varerne hjem, og ved deres hjemkomst hjalp han til med at nedgrave pengene og klæderne i stuen og laden. Faderen har sagt, at han hjalp til for at skjule sønnernes skarnvornhed, da de var beskænkede. - Der er attest fra præsten i Hvirring: Jens er født Kristi Himmelfartsdag 1719, 23 år gammel, og Christen er født Dom. Septuagesima 1722, 20 år gammel. - På baggrund af beviser og tilståelser forstår retten, at Jens Juel Skræder har udset lejlighed til tyveriet og har haft sin broder med til at udføre det, idet han stod uden for vinduet og tog imod, hvad Jens rakte ham. Faderen har været enig i gerningen og hjulpet med til at fuldføre den. - Altså bør de alle tre for deres begangne grove tyveri og med råds råd gjorte indbrud til velfortjent straf og andre ligesindede til eksempel efter forordningen af 4/3-1690 hænges i en galge og efter lovens 6- 17-39 betale igæld og tvigæld samt have deres hovedlod forbrudt til kongen, hvis der bliver noget tilbage. Skarpretteren skal nyde efter taksten for sin umage 10 rdl. pr. hængning. - Hans Pank, Ludvig Pedersen Fram (sognefoged i Bønstrup), Anders Christiansen, Nicolaj Regelsen (i Søgård), Christen Hartvigsen, Ole Jepsen Buch, Morten MSS Sørensen, Christen Mickelsen, Hans Laursen Kock (i Hjarup). - (Delinkventerne har ved sagens begyndelse erklæret sig indforstået med at blive pådømt ved Koldinghus birketing).

310:

1742 - 24. juli:

3/7. Bolvigerne på Nebbegård og deres husmænd i Gårslev ctr. samtlige rytterbønder i Gårslev. 14/8

3/7. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 14/8

10/7. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 7/8

313:

10/7. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 7/8

313b:

Poul Christensen og Mickel Jensen af Velling ctr. Hans Pedersen Smed ibidem. 7/8

314:

David Bertelsen af Pjedsted ctr. Mette Madsdatter ibidem. 7/8

17/7. Maren Nielsdatter af Pjedsted ctr. Joen Jepsen ibidem. 31/7

Sl. Mogens Legards enke Anne Margrethe Cathrine Jensdatter Sandager af Viuf med lavværge lovbød sin påboende gård 2. gang.

Berthel Thomsens påboende gård i Vinding lovbudt 1. gang.

Ebbe Nielsen af Egum for hustruen Dorthea Pedersdatter og Kirsten Nielsdatter i Gudsø med lavværge Ebbe Nielsen lovbød 3. gang den deres afdøde mor Maren Troelsdatter sidst tilhørende gård i Stallerup, som deres broder Niels Pedersen nu påbor. - Denne og hustru Elsebet Andersdatter begærede skøde.

1742 - 31. juli:

17/7. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 7/8

24/7. Maren Nielsdatter af Pjedsted ctr. Joen Jepsen ibidem. Udsættes til 7/8, da sagen svæver under forlig. Er ikke set igen.

Christen Bertelsen af Erritsø ctr. Mads Hansen. 14/8

314b:

Thyge Jensen af Tiufkær ctr. Niels Nielsen ibidem. Denne forklarer, at han sidste søndag den 15/7 om eftermiddagen var ved at tække for Henrik Jensen på hans hus, og da kom Thyge Jensen med de andre bymænd og sagde, han skulle pantes, fordi han havde ladet et led stå åbent for deres kohave. Han svarede, Nej, han havde ikke; men Thyge Jensen sagde, at han ville bevise det med to vidner. Men dertil sagde Niels Nielsen, at det kunne han ikke, og indtil han havde gjort det, skulle han være en tyv og en skælm. Det var sagt i hastighed og uden eftertanke om, at han dermed forså sig eller fortalte sig mod Thyge Jensen. Tingsvidne bliver beskrevet til sagens videre lovformelige fremmelse.

Plakat af 29/6 fra generalpostamtet om, at ingen breve uden med posten eller expresse må befordres under straf af 10 rdl.

Den gård, som Jep Hansen påbor i Skærbæk blev lovbudt 3. gang, men da vedkommende, som skulle skøde gården, ikke mødte, blev denne stævnet og lovbudstingsvidnet opsat til 14/8

Berthel Thomsens påboende gård i Vinding lovbudt 2. gang.

Hans Hansen i Nyborg opbød børnepenge for Peder Jensen 1. gang.

Peder Pedersen i Fredsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

1742 - 7. august:

24/7. Poul Christensen og Mickel Jensen af Velling ctr. Hans Pedersen Smed ibidem. - Der bliver ført vidner på, at Hans Smed med sine løse hunde har jaget svin i den fælles skov. Nogle er blevet revet og eet dræbt. Da han var blevet spurgt, hvordan han kunne forsvare at jage efter folks svin, havde han spurgt, om man kunne forsvare at lade hans børn(?) opæde. Hans Smed ville ikke betale erstatning, og han ville blive ved med at jage svinene. Tingsvidne.

316:

24/7. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 21/8

316b:

31/7. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 21/8

24/7. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 28/8

317:

17/7. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 21/8

17/7. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 14/8

24/7. David Bertelsen af Pjedsted ctr. Mette Madsdatter ibidem. Denne og hendes mand Niels Madsen tilkendegiver, at der er indgået forlig, og gør afbigt.

317b:

Iver Madsen af Øster Gesten, som havde et hus til leje tilhørende Ole Nielsen, samt Mette Christensdatter, der boede i Hans Andersens hus ibidem, anmelder ildsvåde og søger om tilladelse til at søge almisse.

Hans Hansen i Nyborg opbød børnepenge for Peder Jensen 2. gang.

Peder Pedersen i Fredsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

Hans Thomsen, borger i Vejle, Simon Hansen af Vejle på vegne af sin hustru Gisel Thomasdatter, Hans Lauridsen i Børkop på vegne af hustruen Anne Thomasdatter, Anders Jacobsen i Tårup på vegne af hustruen Anne Thomasdatter, Iver Pedersen i Bjert på vegne af afdøde hustru Maren Thomasdatter, og Bertel Jespersen af Stenderup som kurator for Jesper Thomsen af Vinding lovbød 3. gang den gård i Vinding, som beboes af Bertel Thomsen. - Denne og hustru Anne Sørensdatter begærede skøde.

318:

26/6. Dom: Kst. anklager Preben Langsted af Kolding ctr. arresterede Laurids Jensen af Højen. (Han er død, men sagen skal alligevel pådømmes). - Han gik den 26/8-41 fra sit hjem til sin broder, som er rytter og opholder sig i en by i Haderslevhus amt, 2 mil fra Kolding. Der blev han søndag d. 27/8 til hen mod aften, da han gik derfra. Tæt ved byen tog han en sort hoppe, som han red på 1 1/2 mil. Så for han vild og kom fra landevejen, fornam så, at der var en ridende, som han råbte an og spurgte om vej. De fulgtes til Seest, hvorfra han med hoppen blev bragt til regimentskriverstuen dagen efter. - Laurids Jensen har været berygtet for tyveri forhen, men har ikke været anklaget for retten derfor. - Det kendes for retten, at hvis Laurids Jensen havde oplevet den dag, da sagen blev udageret, da burde han have været dømt til at udstå den befalede straf; men da han er død og begravet forlængst, så har hans fortjente straf sit forblivende derved. Hvis han har efterladt nogen boslod, hjemfalder den til kongen, og regimentskriveren skal oppebære den til indtægt for kongens kasse. - Hans Pank, Tulle Pedersen, Jep Buck (i Lejrskov), Sejer Lassen, Hans HSS Sørensen Buhl (i Uhre), Niels Jensen, Niels Nielsen Dons (i Ferup), Jens JNS Nielsen, Hans HPS Pedersen (i Højrup).

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1742 - 14. august:

Regimentskriveren opbød børnepenge efter afdøde Hans Hansens enke Maren Poulsdatter i Vesterby. - Peder Poulsen i Rugsted, formynder for arvingen Poul Hansen, ville modtage pengene.

318b:

31/7. Christen Bertelsen af Erritsø ctr. Mads Hansen. Forlig.

24/7. Bolvigerne på Nebbegård og deres husmænd i Gårslev ctr. samtlige rytterbønder i Gårslev. 21/8

24/7. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 21/8

319b:

Hans Jørgensen af Trelde ctr. Lauge Jørgensen ibidem. 4/9

320:

7/8. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. Udsat til 18/9, men først set igen 16/10

Søren Jepsen af Hundsholt ctr. Christen Frandsen af Verst om skovhugst. Christen Frandsen foreslår forlig og vil betale 3 rdl. Sagen opsættes til 28/8, men er ikke set igen.

31/7. Jep Hansen i Skærbæk ctr. samtlige medarvinger efter hans afdøde fader Hans Henningsen og moder Maren Jepsdatter. De skal enten lovmæssigt lovbyde forældrenes gård eller gøre lovmæssig indsigelse derimod. Frands Emanuelsen af Fredericia, som er gift med Karen Henrikssdatter (en af Henrik Hansens døtre), erklærede, at han ikke ville give skøde på sin kones vegne, før end skiftet efter hendes farbror Peder Hansen var afsluttet. Men den sag finder Jep Hansen uvedkommende. Jens Steffensen af Skærbæk, som er Henrik Hansens eftermand og stedfar til hans børn, mødte på vegne af Hans Henriksen, Niels Henriksen, Christen Henriksen, Maren Henriksdatter og Johanne Henriksdatter, og Jens Nielsen af Egeskov på vegne af sin hustru Anne Hansdatter, Rasmus Hansen af Skærbæk på egne vegne og på vegne af søsteren Maren Hansdatter, Anders Hansen Bjerre af Skærbæk på vegne af hustruen Mette Hansdatter, Mette Hansdatter af Stenderup på egne og Ole Hansen i Skærbæk på vegne af hustruen Lisbeth Hansdatter og tillod gårdens lovbydelse og tilstod, at de efter afgangne Hans Henningsen og Maren Jepsdatter ej havde noget i arv at fordre af gården. Maren Hansdatter mødte ikke. Lovbudstingsvidne blev udstedt.

Peder Pedersen i Fredsted lovbød sin påboende halve gård 3. gang. - Jens Pedersen Koed, hans søn, begærede skøde.

320b:

3/7. Dom: Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. - Morten Orlef har tilstået at have givet Lindeman en revers på 20 rdl., som han skyldte sammen med Søren Koed af Håstrup for en hest, og han har tilbudt at betale sin part til mikkelsdag. Søren Koed, som var til stede i retten, tilstod, at han sammen med Morten Orlef havde købt af Lindeman 2 heste, hvilket var deres fælles handel, som han også har betalt. Men da købte Morten Orlef en grå hest, som han blev ham skyldig for, og det var ikke deres fælles handel, så Morten Orlef skylder alene de 20 rdl. Sagen har været opsat fra tid til anden i forventning om mindelig afhandling. Men en sådan er ikke kommet. - Altså siden Morten Orlef ikke har bevist, at det var en fælles handel med Søren Koed, og Søren Koed heller ikke er stævnet for nogen gæld, så bør Morten Orlef alene betale de 20 rdl. plus 4 rdl. i sagsomkostninger.

Skovfoged Adolf Walther angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Hans Hansen i Nyborg opbød børnepenge for Peder Jensen 3. gang.

1742 - 21. august:

7/8. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 25/9

321b:

7/8. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd. 2/10

322:

7/8. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 18/9

14/8. Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. 18/9

14/8. Bolvigerne på Nebbegård og deres husmænd i Gårslev ctr. samtlige rytterbønder i Gårslev om græsningsrettighed. Forlig.

322b:

10/7. Dom: Prokurator Preben Langsted som befalet actor ctr. Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals og enken Maren Levitsdatter af Hjarup. - Der er i Hjarup stjålet fra Hans Jepsen Degn 2 gæs, fra Hans Kock 2 får og et lam og fra Iver Koed 1 lam. Derefter er der ved bymændene sket ransagning, og man fandt i Anders Halkjærs hus en balje med gåsekød og fårekød. De foregav, at Maren Levits havde sat den derind, og at baljen tilhørte hende. Men da hun benægtede dette, tilstod Anders Halkjær, at baljen var deres. Ved ransagningen fandt man også hos Maren Levits noget fåre- eller lammekød, som hun først sagde hun havde fået af sin mor, men siden sagde at Mette Snogdals havde givet hende. - Mette Snogdals har ved Simon Seest erklæret, at hvad hun er stævnet for, har hun allerede ved indkaldelse for øvrigheden tilstået, og at hun har betalt derfor efter loven. Anklageren erkender, at Mette Snogdals har rettet for sig efter loven og efter aftale betalt igæld og tvigæld, nemlig til Hans Jepsen Degn for 2 gæs ialt 5 mk., til Hans Kock for 2 får og et lam 1 rdl. og til Iver Koed for et lam 2 rdl. De bestjålne har erklæret sig tilfredse. - Maren Levits har på anklagerens spørgsmål svaret, at hvis det tillades af retten, vil hun gerne aflægge ed på, at hun ikke vidste, at det kød der blev fundet hos Mette Snogdals og hende selv, var stjålet. - Der er blevet afhørt 18 vidner, som alle har vidnet om, hvad de vidste. - Og som det da befindes efter 2 tingsvidner, at Anders Halkjærs hustru Mette Snogdals med dette, at hun til ejerne enhver især betalte alt det, som fra dem var stjålet, med igæld og tvigæld uden ringeste hjælp af Maren Levits, har påtaget sig alene sagen som gerningsmand, så i anledning af, at hun har betalt igæld og tvigæld efter loven, så har sr. Langsted som befalet actor, efter at de 9 vidner er afhørt, afstået fra kontinuation, får så vidt Mette Snogdals var betræffende, og ej over hende æsket nogen dom, men alene ønsket at holde sig til Maren Levits. Men som amtmanden ved sin ordre af 17/1 befaler Langsted, at der efter indkomne klage fra en del af Hjarup bymænd om tyveriet skal føres vidner over Mette Snogdals og Maren Levits, og da efter vidnernes udsigende og sagens befindende omstændigheder over de skyldige fældes dom, så dømmes for ret, at siden Mette Snogdals før sagen kom for retten har betalt det stjålne med 9 rdl. 5 mk., hvormed de bestjålne var tilfredse, så bør hun også betale efter forordningen af 23/12-1735 i mulkt til distriktets justitskasse 8 rdl. 3 mk. og til de fattige i Hjarup sogn 2 rdl., som af sognepræsten sammesteds tillige med sognets fattiges forstander oppebæres og til de mest nødlidende fattige uddeles, samt denne proces' omkostninger med 8 rdl. 3 mk. og i prokuratorsaler 4 rdl. - Angående Maren Levits: da der ikke er bevist tilstrækkeligt imod hende, kan hun befri sig ved ed på, at hun ikke har været med til at tage fra Hans Jepsen to gæs, fra Hans Kock 2 får og et lam og fra Iver Koed et lam, eller har været medvider deri, og at hun ikke heller vidste, at det kød, som blev fundet hos hende ved ransagningen, og som hun havde fået af Mette Snogdals, var stjålet kød. Denne ed skal hun aflægge her for retten efter lovlig indstævning. Hun er fundet ustadig i sin forklaring ved ransagningen og eksaminationen derved, at hun først sagde, at det var hendes mor, der havde givet hende det fundne kød, og siden, at Mette Snogdal havde givet hende det. Derfor bør hun give til Hjarup sogns fattige 4 mk., som hun leverer til sognepræsten til uddeling til de nødlidende. Desuden betaler hun de af hendes forsvarer begærede genparter af tingsvidner og genparten af dommen med 7 rdl. 2 sk. samt for hendes forsvarers hafte møje i sagen. - Hans Pank, Niels Nissen (sognefoged i Bramdrup), Christen CHS Hansen, Hans Hansen, Hans Poulsen (den yngre) (i Bramdrup), Jens Andersen, Iver Mickelsen, Christen Jepsen, Tulle TMS Mogensen (i Harte). - (Ransagningen skete ifølge sognefoged Hans Lauridsen Buch af Hjarup i oktober. Anders Halkjær og hustru havde først nægtet at vedkende sig baljen, men efter at Maren Levits havde nægtet, at det var hendes, gjorde de det alligevel. De havde også flyttet baljen væk fra huset ud i haven og var derfor blevet spurgt om, hvorfor de havde haft nødig at gøre det. Maren Levits havde ved ransagningen sagt, at Mette Snogdals havde bedt hende om at blive væk fra Kolding marked den 4/10, fordi der gik nogle gæs i Anders Halkjærs toft, som de ville tage nogle af; men det havde hun nægtet og var gået til marked. Ransagningen var fortsat i de andre af byens gårde, indtil de kom til Maren Levits, der først nægtede, at der var kød i hendes hus. De fandt kødet i en kiste sammen med hendes bedste klæder. - På spørgsmålet, om Maren Levits var berygtet for tyveri, svarede sognefogeden, at der for nogle år siden blev stjålet nogle sengeklæder i Christen Snogdals karls kammer. Ved ransagning blev de fundet i Maren Levits hus. Hun sagde, at det var en kone, der havde bragt hende dem. Hun blev indkaldt for øvrigheden, hvor hun blev tilfundet at betale 4 mk. fordi hun havde skjult klæderne. En rytter har sagt under forhøret, at Maren Levits har været inde i Peder Bunches hus for at stjæle øl, og at hun har taget en lærredskittel, hvilket sidst hun skulle have tilstået at have gjort, idet hun skulle bruge kitlen til at drette sin søns klæder med. Rygtet om kitlen har sognefogeden nok hørt. Det skulle vist være kommet fra Jes Lauridsen. Denne mener, at hun er berygtet for småtyverier. - Ved retsmødet den 20/2 har Maren Levits selv aflagt forklaring. Den dag, ransagningen skete, havde hun været i Vamdrup, og ransagningsmændene var i hendes hus, da hun kom. Hun havde ikke været klar over, hvad hele den alarm skulle betyde og var kommet til at sige, at det var hendes mor, der havde givet hende kødet; det var fordi hendes moder tidligere havde givet hende kød til hendes små børn; men hun havde fået det af Mette Snogdals som betaling for noget arbejde, idet hun var nødt til at tage arbejde for at ernære sig selv og sine børn. Da der var session i Vejle sidste Michaeli med de unge mandskaber havde Mette Snogdals sendt bud efter hende og bedt hende om at hjælpe med at slagte et lam, idet hun havde lyst til noget sådant, fordi hun lavede til barsel. Så ville Mette Snogdals sige til sin mand, at ulven havde taget det. Mette Snogdals havde sagt, at lammet var hendes eget. - Blandt vidnerne var ægteparret Christen Michelsen og Anne Sørensdatter, hos hvem Maren Levits har logi og har haft det i 5 år. Efter at sagen var begyndt, havde Christen Michelsen en dag været henne hos smeden for at få noget at drikke, og han var noget beskænket, da han efter at være kommet hjem sagde til Maren Levits, at hun var lige så god som Mette Snogdals i tyveriet med de tagne får og lam. Det benægtede hun, og hun fortalte så, at hun har været med til at bære et får over toften, men hun vidste ikke, hvor det kom fra, eller hvem det kom hen til. Hun har også været med til at slagte et lam i Mette Snogdals bryggers, men kendte ikke til, at det var stjålet. Christen Michelsen kunne ikke gøre helt præcist rede for deres samtale, idet han som sagt var noget beskænket dengang. Der var været snak om, at Maren Levits nok forberedte sig til at flytte, fordi hun havde bragt noget bohave ind til Christen Michelsens. Det havde hun; men det var for at have det i forvaring, da hun ikke var meget hjemme, og Christen Michelsen mener ikke, det var af frygt for sagen. Han har iøvrigt ikke noget at sige hende på i de 5 år, hun har boet i hans hus. - Hendes forsvarer beklager sig iøvrigt over den langstrakte sag, som Maren Levits som en fattig enke med 4 små faderløse børn har svært ved at udholde. Om 14 dage har hun ingen bolig, men må flytte. Hun kan ikke komme til Guds bord, før hun er blevet frigjort for denne sag ved endelig dom eller andet lovtilladeligt middel. - Maren Levits aflægger ed 11/9).

323:

1742 - 28. august:

7/8. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 11/9

323b:

Anders Pedersen af Kragelund ctr. Nis Madsen ibidem. 11/9

1742 - 4. september:

Læst forordning af 4/8 om kommercen.

Læst generalpardonspatent vedr. undveget mandskab.

Læst sessionsplakat om landmilitsen.

14/8. Hans Jørgensen af Trelde ctr. Lauge Jørgensen ibidem. 18/9

1742 - 11. september:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Jægermester og oberforster Bachman lod afhjemle oldensyn for Anst og Jerlev herreder, Lerbæks og Højgårds bønderskove, samt Holmans og Elbo herreder.

324:

28/8. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 16/10

Ole Christensen af Tiufkær ctr. Hans Christensen Hyrde. Denne gør afbigt.

Maren Levits af Hjarup aflagde ed efter dommen af 21/8.

28/8. Anders Pedersen af Kragelund ctr. Nis Madsen ibidem. Denne gør afbigt.

324b:

Søren Skovfoged angav skovhugst.

1742 - 18. september:

Læst plakat af 24/8 om, hvad der i overretten og underretten skal svares til landstingshuset.

4/9. Hans Jørgensen af Trelde ctr. broderen Lauge Jørgensen ibidem. 2/10

21/8. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 16/10

325:

Peder Hansen Smed af Hjarup ctr. Jens Nielsen Lejrskov i Højrup. 9/10

325b:

21/8. Dom: Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. - Det er bevist, at Morten Orlev skylder Søren Koed 65 rdl. 1 mk. 12 sk. på deres fælles købmandskab. Preben Hansen (af Nr. Vilstrup) har forklaret, at han har skrevet mellemregning mellem dem, og da tilstod Morten Orlef, at Søren Koed havde leveret ham 100 rdl. til handelen, hvoraf Morten Koed har taget til sin nytte 46 rdl. 3 mk., og han skulle betale Søren Koed 18 rdl. 4 mk. 12 sk., tilsammen 65 rdl. 1 mk. 12 sk. Desuden har vidner bevidnet, at Morten Orlef har tilstået at have oppebåret i Tønder 29 rdl., som de havde til gode der, men vidnerne vidste ikke, om det var Morten Orlefs egne penge, eller om de var fælles. Morten Orlef har krævet sagen opsat, men i stedet for at legitimere, at sagen var af en anden beskaffenhed, eller afgøre den i mindelighed, har hans prokurator kun forlænget sagen. Han bør betale de 65 rdl. 1 mk. 12 sk. foruden de i Tønder oppebårne penge, ialt 94 rdl. 2 mk. 12 sk.

326:

1742 - 25. september:

21/8. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 2/10

Sognefoged Hans Buch af Hjarup ctr. Anders Jensen Halkjær og hustru Mette Snogdals af Hjarup. 9/10

326b:

Regimentskriveren ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 16/10

327:

1742 - 2. oktober:

Læst kgl. befaling af 25/9 til amtmanden om høleverance af Koldinghus amt til kavalleriet.

21/8. Regimentskriveren for Niels Iversen af Børkop ctr. samtlige Børkop bymænd i markstrid. Forlig.

25/9. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. Set igen 23/10

330:

18/9. Hans Jørgensen af Trelde ctr. broderen Lauge Jørgensen ibidem. 16/10

Mads Jensen af Nyborg lovbød sit sted 1. gang.

1742 - 9. oktober:

Læst forklaring og anordning af 2/9 ang. den den 7/7-41 udgangne forordning om at holde rytter- og dragonheste.

Læst kgl. plakat af 14/9 om, at ingen bonde herefter må nægte en indrulleret bondekarl den løn, som han burde nyde, ifald han ikke var indrulleret.

Læst kgl. befaling af 28/9 til stiftamtmanden om at efterlyse en person ved navn Peter Johan Collindre, som har bortpraktiseret sig fra Stokholm den 21/8. Han er o. 30 år gammel, lang og smal af vægt (vækst?), mager i ansigtet, oftest bærende en lys paryk og undertiden sit eget lysebrune hår. Ved undvigelsen var han i blå klædesklæder og en grå surkul. Han skal bringes i forvaring.

330b:

25/9. Sognefoged Hans Buch af Hjarup ctr. Anders Jensen Halkjær og hustru Mette Snogdals af Hjarup. - Sagen slutter idag med tingsvidne, men genoptages 13/11

333b:

18/9. Peder Hansen Smed af Hjarup ctr. Jens Nielsen Lejrskov i Højrup. Sagen frafaldes idag. Peder Smed havde stævnet Jens Nielsen for en hoppe, som denne imidlertid hævder at have købt af to landsoldater. Der foreligger en erklæring fra oberstløjtnant Waltersdorph om, at han har skænket hoppen til Peder Smed for at kurere to andre rytterheste. Hoppen er blevet vurderet i retten; den er næppe værd at sætte på vinterfoder. Idag havde Jens Nielsen ventet at se de to soldater i retten; men de er udeblevet. Han tilbyder at tilbagelevere hoppen uden betaling. Peder Smed vil betale sagsomkostningerne.

Nis Poulsen af Gamst ctr. præsten Bartram Højer af Gamst. 23/10

334:

Mads Jensen af Nyborg lovbød sit sted 2. gang.

1742 - 16. oktober:

18/9. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 30/10

11/9. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 30/10

334b:

Margrethe Kirstine Hachsens ctr. debitorer. 30/10

25/9. Regimentskriveren ctr. Ole Madsen af Smidstrup. Udsat til 30/10, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om gæld. Det er bevidnet, at afdøde Bertel Jespersen har afkrævet Ole Madsen nogle penge, og da Søren Kyed af Viuf blev indkaldt til Bertel Jespersen dagen inden hans død, sagde Bertel Jespersen til ham, at Ole Madsen skyldte ham 4 rdl. 4 mk.

14/8. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 30/10

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

Niels Pedersen Hjortlund af Grindsted, ctr. Niels Nielsen, hustru og datter ibidem. Forlig.

335:

Mads Jensen af Nyborg lovbød sit sted 3. gang. Hans svigersøn Jens Jensen begærede skøde.

2/10. Hans Jørgensen af Trelde ctr. broderen Lauge Jørgensen ibidem. 23/10 (24/10)

1742 - 23. oktober:

9/10. Nis Poulsen af Gamst ctr. præsten Bartram Højer af Gamst i en sag om skældsord. Forlig.

336:

2/10. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 24/10

338:

1742 - 24. oktober:

23/10. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 20/11

341:

16/10. Hans Jørgensen af Trelde ctr. broderen Lauge Jørgensen ibidem. 6/11

Regimentskriveren får tingsvidne på, at landsoldaten Jens Jensen af Skanderup lider af fald.

1742 - 30. oktober:

Læst forordning af 12/10 om kornskatten for 1743.

16/10. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 13/11

16/10. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter. 20/11 (21/11)

342:

16/10. Margrethe Kirstine Hachsens ctr. debitorer. 20/11

16/10. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 13/11

1742 - 6. november:

Forpagteren på Rugballegård Niels Zellemann ctr. Morten Orlef af Jerlev. 20/11

342b:

Regimentskriveren ctr. delinkventen Jens Nicolajsen. 13/11

343:

Gilliam Jensen af Håstrup ctr. Hans Jørgensens hustru Maren Jensdatter ibidem. 20/11 (21/11)

24/10. Hans Jørgensen af Trelde ctr. broderen Lauge Jørgensen ibidem. Udsat til 20/11, men ikke set igen.

Jens Udsen i Kongsted lovbød 1/2 gård 1. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Niels Bock og Thyge Jensen i Tiufkær fremlagde et skriftligt forlig i en tvist om byggeplads. Niels Bock beholder det stk. jord, som har tilhørt Thyge Jensen, der får en ager i Enemærke. Skellet mellem deres huse angives.

1742 - 13. november:

343b:

Læst forordning af 26/10 ang. tyverier, som begås ved af afskære man (manke) og rumpe af andres heste på marken eller andetsteds.

Læst kgl. plakat af 12/10 om, at proprietærernes ret til det unge mandskab skal tage sin begyndelse, fra de er 9 år gamle, og at de virkelige soldater lige så vel som reserverne må indrulleres fra 8 til 40 år.

Læst patent om højesteret for 1743.

(Se 9/10). Sognefoged Hans Lauridsen Buch af Hjarup ctr. Anders Jensen Halkjærs hustru Mette Snogdals af Hjarup. Sagen afsluttes idag med tingsvidne. Den havde sin oprindelse i, at Anders Halkjærs heste havde græsset på en eng tilhørende Hans Buch. Denne havde sendt en karl hen til Anders Halkjær med den besked, at han gerne ville tale med ham. Da Anders Halkjær ikke var hjemme, blev det hans kone, der modtog beskeden. Hun indfandt sig da om aftenen hos Hans Buch og ville have at vide, hvad han ville tale med hendes mand om; men Hans Buch afviste at tale med hende om det. Det havde ført til nogle grove beskyldninger og trusler. Anders Halkjær har forsøgt at få sagen afgjort i mindelighed, idet han gerne ville betale erstatning for græsningen og få sin kone til at gøre afbigt. Men det tilbud har ikke tilfredsstillet Hans Buch. Et af vidnerne er Iver Koed, der har fulgt episoden fra sit vindue. Et andet var Hans Buchs broder Mads Lauridsen Buch af Dollerup, der havde været på besøg sammen med Christen Hartvigsen. Da Mette Snogdals kom, var Hans Buch gået ud til hende og Mads havde sagt til hende, at hun skulle skamme sig, og hvad havde hun der at bestille ved nattetid, da lys var tændt; men hun var fulgt efter ham og var gået ham lige under øjnene og havde sagt, at hun var lige så god som han. Og til Hans Buch havde hun sagt, at hun nok skulle få at vide, hvad han ville hendes mand, og Hans Buchs sag stod lige så slet som hendes. "Jeg har ingen sag", sagde Hans Buch. Mette Snogdals: "Jeg har endnu ingen stude stjålet enten fra præst eller degn!". Nu kom Hans Buchs kone og Christen Hartvigsen ud og bad Mette Snogdals om at gå hjem, og Hans Buch sagde det samme; han ville intet samkvem have med hende, og hun havde der intet at bestille; hun havde gjort det og det; hun kunne gå til sine ligemænd, og til tingbogen der kunne hun se, hvad hun var for en. Og da hun stadig ikke ville gå, blev der ud af vinduet rakt en lille kedel med noget i, som Hans Buch modtog og hældte det, der var i kedlen, ud på Mette Snogdals; men hvad der var i kedlen, enten vand eller øl eller deslige, ved vidnet Mads Buch ikke at forklare; og så tog Hans Buch noget tørt skarn på jorden og slog det på hende, da hun gik af gården. Hans Buch og de andre fulgte efter hende. Og skønt de efter Iver Koeds mening havde gjort det i al venlighed og kærlighed uden at tiltale hende med noget usømmeligt, så vendte hun sig alligevel om mod dem og sagde, "Djævelen skal regere jer tyvepak tilsammen, og I skal få en ulykke!". - Hans Buch har talt om, at hun burde udstå kirkens disciplin og dømmes til ikke at bo i Hjarup sogn. Idag gøres der afbigt. Abel Slegel af Skanderup og Peder Halkjær af Hjarup kautionerer for, at Mette Snogdals ikke herefter skal tilføje Hans Buch eller hans nogen ulykke eller skade. Kirkens disciplin er hun villig til at underkaste sig, dersom hendes sognepræst ønsker det. Og Anders Halkjær oplyser, at han længe før denne sags begyndelse har haft i sinde at sælge sin påboende selvejergård, men endnu ikke har kunnet finde en køber. Han har ikke lyst til at bo i Hjarup mere, men vil søge sit brød og sin lykke andre steder og begærer, at retten vil behage at lade udgå plakat om offentlig auktion på gården den 1/5 1743. - På det grundlag frafaldes sagen, men den står Mette Snogdals åben for.

344:

30/10. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 11/12

Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 27/11

345b:

6/11. Regimentskriveren ctr. delinkventen Jens Nicolajsen. 27/11

30/10. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 20/11 (21/11)

Jens Udsen i Kongsted lovbød 1/2 gård 2. gang.

1742 - 20. november:

6/11. Forpagteren på Rugballegård Niels Zellemann ctr. Morten Orlef af Jerlev. 4/12

30/10. Margrethe Kirstine Hachsens ctr. debitorer. 11/12

346:

23/10 (24/10). Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 21/11

349:

1742 - 21. november:

349b:

20/11. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 18/12

350b:

6/11. Gilliam Jensen af Håstrup ctr. Hans Jørgensens hustru Maren Jensdatter ibidem. Denne gør afbigt over for Gilliam Jensens hustru Karen Jensdatter.

30/10. Ole Nielsen af Håstrup ctr. Anne Pedersdatter i faderskabssag. Ole Nielsen har allerede ved første retsmøde villet fralægge sig faderskabet ved ed; men regimentskriveren fik på Anne Pedersdatters vegne sagen opsat "for at redde en sjæl af Satans klør, og at synderen kunne få tid til bedre betænkning". Derefter har Anne Christensdatter bevidnet, at Ole Nielsen var i vidnets hus omkring sidste kyndelmisse, og her talte man om Anne Pedersdatters graviditet. Anne Pedersdatter havde sagt til vidnet, at hvis hun var blevet hjemme i pinsen, så havde hun været fri derfor; men Ole Nielsen havde sagt, at han kun havde "hasseleret" med hende, og af det kunne hun ingen barn få, og Anne Pedersdatter var lige så fri for ham, som vidnet var. - Sidsel Hansdatter af Smidstrup mølle kunne fortælle, at da Ole Nielsen var til mølle for nogen tid siden, havde han sagt: "Idag eller imorgen skal min kone give barsel". "Hvor ved du det?". "Det ved jeg deraf, at hun har sagt til mig, det blev gjort pinsehelligdage, og nu er det 40 uger siden". Men Ole Nielsen talte ellers undertiden sådanne lystige ord, så vidnet vidste ikke, om dette var lystig snak eller alvor. De andre vidnesbyrd har heller ikke været fældende. Men den 30/10 lader regimentskriveren Anne Pedersdatter selv erklære sig. Og hun forklarer, at hun for to år siden tjente Jørgen Thomsen i Håstrup, mens Ole Nielsen tjente Iver Kreng, den nærmeste nabo. De kom i kendskab med hinanden og gik tit over til hinanden. Så foreholdt hun ham, at der snart kunne komme andet ud af deres sammengang. Men Ole Nielsen sagde, at så snart de mærkede det, ville de gå for præsten og ægte hinanden. Senere lod hun sig fæste i Kolding, og derfra kom hun hjem i pinsen, og da lå de i seng sammen hos Iver Kreng i foderladen. Hendes lillebror lå der også, og han havde beklaget sig til deres mor. Det ville Anne Pedersdatter aflægge sin ed på, og hun bad Ole Nielsen om til sin samvittigheds frelse at lade være med at gøre den benægtelsesed, han havde tilbudt. Men han erklærede, at det hele var løs snak, og idag har han aflagt sin ed med håndspålæggelse på Anne Pedersdatters hoved.

351:

Christen Uldrich Jensen af Kolding er sættedommer i følgende sag:

Iver Jepsen af Skanderup ctr. Jens Andersen og hustru Anne Hansdatter ibidem. 4/12

353:

Christen Stiegaard af Hove sogn i Vandfuld herred og medinteressenter ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 4/12

Jens Olesen, Claus Jensen og Christian Sigvart af Hvejsel ctr. Jens Pedersen af Nørre Vilstrup. 4/12

Jens Olesen af Hvejsel ctr. Morten Orlef af Jerlev. 4/12

Mads Jepsen af Egeskov fremlyste en stud 1. gang.

Jep (Jens?) Udsen i Kongsted lovbød sin halve påboende gård 3. gang. - Jørgen Hansen, der er gift med Jep Udsens datter Mette Jepsdatter, begærede skøde.

353b:

13/11. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest. 27/11

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

Skovfoged Adolf Walter angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

1742 - 27. november:

13/11. Regimentskriveren ctr. delinkventen Jens Nicolajsen. 18/12

354:

13/11. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 18/12

354b:

21/11. Markus Madsen Møller af Seest Mølle ctr. Bertel Hansen og Jens Pedersen Hogger af Seest i en sag om nogle jorder. Sagen frafaldet.

Hans Ostesens påboende gård i Børkop, som hans fader Oste Hansen fradøde, lovbudt 1. gang.

1742 - 4. december:

355:

Bekendtgørelse af, at der holdes kirkesession på Koldinghus.

21/11. Christen Stiegaard af Hove sogn i Vandfuld herred og medinteressenter ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 8/1-1743

21/11. Jens Olesen, Claus Jensen og Christian Sigvart af Hvejsel ctr. Jens Pedersen af Nørre Vilstrup. 8/1

21/11. Jens Olesen af Hvejsel ctr. Morten Orlef af Jerlev. 8/1

355b:

21/11. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Jens Andersen og hustru Anne Hansdatter ibidem. 8/1

356:

Læst kgl. patent af 12/11 om, at ingen skipper i Danmark må fra nytår i sit fartøj have hemmelige eller fordulgte luger, item at de toldbetjente, som tiltaler nogen skipper for brud på toldsegl, skal nyde 2/3 af de strafbøder, som toldordinancen dikterer.

Læst forordning om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1743.

Mads Jepsen af Egeskov fremlyste 3. gang en stud.

356b:

Mads Jepsen af Egeskov efterlyste en stud 1. gang.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

20/11. Dom: Forpagteren på Rugballegård Niels Zellemann ctr. Morten Orlef af Jerlev. - Morten Orlef har ikke indfundet sig i retten for at svare på et krav om 16 rdl. Han skal betale.

1742 - 11. december:

20/11. Margrethe Kirstine Hachsens ctr. debitorer. Debitorerne har betalt i løbet af sagen, som derfor frafaldes. - En af de indstævnede var Niels Jensen af Tolstrup, der hævdede at have betalt for det pågældende skiftebrev med 20 sldlr. Regimentskriver Hachsen havde sagt, at han ville have noget mere, og havde så skrevet en seddel på 10 sldlr., men Niels Jensen sagde nej, 20 slettedaler var nok, og han skrev ikke under på regimentskriverens seddel; det gjorde regimentskriveren selv. Den forklaring tilbød han siden sin ed på, men han ville også godt betale, og idag har han betalt det sidste afdrag.

Kirsten Hansdatter med mand og lavværge Ude Hansen i Skærbæk og medarvingerne Maren Hansdatter (gift med Niels Udesen i Skærbæk), Peder Hansen (tjenende i Fredericia) samt fornævnte Ude Hansen som myndling for Else Lauridsdatter lovbød 2. gang den gård i Herslev, som Hans Hansen Koed nu bebor.

Christen Snogdals eftermand Anders Halkjær af Hjarup lovbød 1/3 gård i Hjarup 1. gang.

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

Hans Ostesens påboende gård i Børkop, som hans fader Oste Hansen fradøde, lovbudt 3. gang. - Hans Ostesen og hustru Dorthe Hansdatter begærede skøde.

357:

13/11. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 15/1 (16/1)

1742 - 18. december:

27/11. Regimentskriveren ctr. delinkventen Jens Nicolajsen. 15/1 (16/1)

27/11. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 15/1

357b:

21/11. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. 15/1 (16/1)

358b:

Jep Hansen i Seest ctr. Maren Frandses ibidem. Der var blevet stjålet noget rug fra Johannes Jørgensen, og Maren Frandses havde sagt, at de kunne spore den på gaden og op til den gamle smed næstved. Hun har ingen navne nævnt og nægter at have beskyldt Jep Hansen. Sagen frafaldet.

Regimentskriveren ctr. Jens Christensen af Egtved. 15/1 (16/1)

Hans Hansen Koeds påboende gård lovbudt 2. gang.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Christen Kyed ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 8/1

359:

Sr. Hans Rudolph Feddersen af Haderslev ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 8/1

Peder Jespersen Gris af Bjert lovbød sin halve påboende gård 1. gang.

 

1743

359:

1743 - 8. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges At Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1743, Tirsdagen Den 8. Januarius.

Hans Pank af Kolding byfoged og birkedommer, Mads Paabye ibidem birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Niels Jørgensen, Peder Amnitzbøl, Jep Lybkjær, Jens Andersen, Thomas Thomsen, Ancker Danielsen og Rasmus Rasmussen, alle af Kolding.

4/12. Christen Stiegaard af Hove sogn i Vandfuld herred og medinteressenter ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 15/1 (16/1)

4/12. Jens Olesen, Claus Jensen og Christian Sigvart af Hvejsel ctr. Jens Pedersen af Nørre Vilstrup. 15/1 (16/1)

4/12. Jens Olesen af Hvejsel ctr. Morten Orlef af Jerlev. 15/1 (16/1)

18/12. Christen Kyed af Højen Stubberup ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 15/1 (16/1)

18/12. Sr. Hans Rudolph Feddersen af Haderslev ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 15/1 (16/1)

4/12. Iver Jepsen af Skanderup ctr. Jens Andersen og hustru Anne Hansdatter ibidem. Den anordnede sættedommer Christian Uldrich Jensen er død, og der er ikke udpeget nogen ny. 22/1

359b:

Jøden Valentin Isach af Fredericia (ved mr. Siedenborg af Kolding) ctr. Berent Isachson Valentin, nu opholdende sig i Nr. Vilstrup. 22/1

Peder Jespersen Gris af Bjert lovbød sin halve påboende gård 2. gang.

Christen Surkjær i Pjedsted lovbød 1/2 gård 1. gang.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Ude Hansen af Skærbæk p.v.a. hustruen Kirsten Hansdatter og sin stedsøn Peder Hansen og myndlingen Karen Hansdatter samt Niels Udesen i Skærbæk p.v.a. hustruen Maren Hansdatter lovbød 3. gang den gård i Herslev, som Hans Hansen sidst påboede og fradøde. Hans og hustru Kirsten Hansdatters søn Hans Hansen Koed og dennes hustru Anne Udesdatter begærede skøde.

360:

Christen Snogdals eftermand Anders Halkjær af Hjarup lovbød 1/3 gård i Hjarup 3. gang. - Jørgen Andersen og hustru Maren Madsdatter begærede skøde.

1743 - 15. januar:

18/12. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 29/1

Kirkeinspektør Bertelsen, tolder Rachlow, regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest, alle af Kolding, ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 29/1

363b:

1743 - 16. januar:

18/12. Vinding bymænd ctr. Andkær beboere. Sagen afsluttes idag med tingsvidne. Sagen har drejet sig om byernes rettigheder i skov og mark i anledning af, at Andkær beboere har foretaget en indhegning.

11/12. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 5/2

Bertel Jensen af Stenderup ctr. Peder Sørensen Ulf af Bjert. 29/1

8/1. Christen Stiegaard af Hove sogn i Vandfuld herred og medinteressenter ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 5/2

364:

8/1. Jens Olesen, Claus Jensen og Christian Sigvart af Hvejsel ctr. Jens Pedersen af Nørre Vilstrup. 26/2

8/1. Jens Olesen af Hvejsel ctr. Morten Orlef af Jerlev. 5/2

8/1. Christen Kyed af Højen Stubberup ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 26/2

8/1. Sr. Hans Rudolph Feddersen af Haderslev ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 26/2

18/12. Regimentskriveren ctr. Jens Christensen af Egtved. 29/1

Peder Nissen i Store Dalby ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 29/1

Sergent Hans Pedersen Orlef ctr. Jens Pedersen. 29/1

364b:

Niels Madsen af Pjedsted ctr. Mads Larsen. 29/1

18/12. Dom: Regimentskriveren ctr. delinkventen Jens Nicolajsen (Jens Nicolaj Falkenberg). - Han har været rytter i et år og er blevet dimitteret på grund af tyveri med afskedsbevis. I dette bevis er der blevet raderet, og ordet 'maleur' er blevet indsat i stedet for 'tyveri'. Dette bevis har han brugt til at løbe om med, indtil han her på egnen blev pågrebet for tyveri i Gudsø, hvor han har afskåret af møllerens klæder 8 sølvknapper og fra Hans Nielsen stjålet 6 sølvknapper m.v., i alt takseret for 3 rdl. 1 sk. Desuden har han taget en del brevskaber. Tyveriet begik han en søndag, mens folk var i kirke. - Da han nu for 2. gang er grebet i tyveri og har betjent sig af et forfalsket bevis, hvilket er imod forordningen af 23/6 1740, og da han er før og frisk og kunne have erhvervet sit brød på en lovlig måde og afholdt sig fra trygleri og tyveri, så bør han, andre sådanne ondsindede mennesker til afsky og eksempel efter lovens 6-17-33 miste sin hud ved kagen og brændes på sin ryg og arbejde på livstid i Fredericia fæstning efter forordningen af 27/11- 1739. - Da han ikke ejer noget, bliver der ikke noget at erholde i igæld og tvigæld, ejheller nogen boslod til kongen at oppebære. Skarpretteren nyder for eksekutionen efter taksten, nemlig for kagstrygning 5 rdl. og brændemærkning 4 rdl. - Hans Pank, Jens Lydum, Iver Hansen (i Søholm), Hans Jensen, Laurids Andersen (i Skærbæk), Jens Knudsen Jegeberg, Jep Nielsen Basse, Jens Pedersen Skov (i Tårup), Hans Andersen (i Oddersted).

Christen Surkjær i Pjedsted lovbød 1/2 gård 2. gang.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Peder Jespersen Gris af Bjert lovbød sin halve påboende gård 3. gang. - Hans Andersen af Påby begærede skøde på vegne af sin datter Maren Hansdatter, som er Peder Gris' fæstemø.

365:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Mads Eriksens væring i Borlev lovbudt 1. gang.

1743 - 22. januar:

8/1. Jøden Valentin Isach af Fredericia (ved mr. Siedenborg af Kolding) ctr. Berent Isachson Valentin af samme nation, nu opholdende sig i Nr. Vilstrup. 5/2

Jep Nielsen af Viuf ctr. Hans Jensen Smed i Tiufkær. 5/2

Retten blev betjent af Johan Adolph Møller af Kolding i følgende sag:

8/1. Iver Jepsen af Skanderup ctr. hans aftægtsmand Jens Andersen og hustru Anne Hansdatter ibidem. - Striden har stået om en eng, der ifølge aftægtskontrakten skulle være delt mellem gårdmanden og aftægtsmanden. Men aftægtsmanden Jens Andersen har ladet radere i kontrakten, og hans kone har fjernet det gærde, der markerede delingen, og ladet en kalv græsse på Iver Jepsens del. Denne kalv har Iver Jepsen taget ind og bedt Anne Hansdatter betale indløsning. Hun havde så indfundet sig hos Iver Jepsen medbringende sin søn, som hun havde givet besked om at tage en stav med. Her skældte hun Iver Jepsen ud for en tyv, der havde stjålet hendes kalv. Iver Jepsen spurgte, om hun ville give ham det beskrevet, og hun svarede ja og tog til sin røv: der skulle han have det beskrevet, idet hun løftede skørtet ad Iver Jepsen. Han bad hende så gå sin vej, og hun sagde, at hun skulle bede for ham alle tider, tidligt og sildigt, og han skulle få en ulykke, og der skulle komme ulykke over ham ved nattetide. Da Iver Jepsen spurgte, hvor den skulle komme fra, sagde hun, at den skulle komme ned fra himmelen. I samtalens løb havde Iver Jepsen spurgt, hvor gammel hendes søn var. Hun svarede, "Hvad kommer det dig ved, han dur hverken til at tjene kongen eller dig endnu; men han kan vel leve den dag med Guds hjælp". Og hun svor og tilføjede, "Du må slikke hans mås, når han nys har skidt". - Jens Andersen har forsøgt at benægte forfalskningen af aftægtskontrakten, men birkedommer Pank har fremlagt en kopi af den oprindelige kontrakt. Så har Jens Andersen tilbudt afbigt; men den har Iver Jepsen ikke villet tage imod umiddelbart. Hans prokurator har anført, at falskneriet, der ellers kan medføre straf på lemmerne, må medføre, at Jens Andersen har forbrudt sin aftægtsrettighed; men hans klient vil i konsideration af den kristne og ærbare kærlighed, hvis dette indrømmes, ikke nægte at udbetale en vis sum penge for aftægtens ophør; og der skal stilles kaution for hustruens trusselsord. Jens Andersens hustru Anne Hansdatter skulle også selv frivilligt tilstå, at hun havde truet med ulykke og iøvrigt havde bevist sin grovhed og ublu frejdighed, og hun skulle også tilstå, at det var hende, der havde rykket gærdet op. Desuden har sagsøgeren krævet sagsomkostningerne betalt med mindst 20 rdl., samt at aftægtsparret skulle forpligte sig til at flytte fra byen og sognet. - Idag anmelder Iver Jepsen, at sagen er frafaldet på følgende betingelser: 1) At ægteparret gør afbigt, og - idet de ikke har kunnet stille kaution for undsigelsesordene - beder Iver Jepsen om forladelse. - 2) At Jens Andersen erkender, at de med forfalskningen af aftægtsbrevet ganske og aldeles har forspildt deres aftægtsrettighed, og forsikrer, at de vil forlade aftægtshuset førstkommende Philipi Jacobi dag og rydde det, dog uden at fjerne noget nagelfast. Alt bohave må de fjerne, også det, som egentlig tilhører Iver Jepsen. Desuden må de fjerne to små vinduer, som Jens Andersen har lånt og indsat i huset. - 3) Derimod vil Iver Jepsen selv betale processens omkostninger, beregnet til 20 rdl. Han vil eftergive Jens Andersen de 10 rdl., som han skylder ham, samt de 16 rdl. han igår den 21/1 fik af Iver Jepsen for aftægten. - Hvis de inden 3 uger kan betale de 46 rdl. tilbage, skal det stå dem frit for at blive boende i aftægtshuset og tillige nyde aftægt, dog på den betingelse, at kontrakten på grund af raderingen bliver fornyet på stemplet papir og læst her for retten, alt på Jens Andersens bekostning, samt at Jens Andersen betaler Iver Jepsen 6 rdl. til satisfaktion for denne proces. - Jens Andersen erklærer sig meget vel fornøjet med disse betingelser og tilstår gælden på de 46 rdl. Men så mange penge kan han ikke tilvejebringe, at han kan blive boende i aftægtshuset. Hans kone er syg, men vidner bekræfter, at hun giver sin tilslutning til forliget.

366:

Christen Surkjær i Pjedsted lovbød sin påboende halve gård 3. gang. - Hans brodersøn Christen Jepsen og dennes fæstemø Kirsten Mortensdatter begærede skøde.

Mads Eriksens væring i Borlev lovbudt 2. gang.

1743 - 29. januar:

Læst forordning af 31/12 til kammerretsordningens desto nøjere efterlevelse.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1742.

366b:

Læst befaling af 18/1 til amtmanden om et forråd af hø og halm i Koldinghus amt, som skal holdes i beredskab og leveres proportionalt af hver tønde hartkorn.

16/1. Niels Madsen af Pjedsted ctr. faderen Mads Larsen. 19/2

16/1. Bertel Jensen af Stenderup ctr. Peder Sørensen Ulf af Bjert. 19/2

15/1. Kirkeinspektør Bertelsen, tolder Rachlow, regimentskriver Nicolaj Hansen og fuldmægtig Simon Seest, alle af Kolding, ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård som betroet opsynsmand med fiskeriet i Lille og Store Dons Sø. - Nogle dage før jul er der gennem en uge blevet fisket i søerne med fiskerne Poul Jacobsen af Strandhuse og Niels Rasmussen af Bjert med assistenter. Der blev fanget et vist antal gedder, aborrer og skaller, som blev sat ned i et hyttefad, der hver aften blev aflåst og skubbet ind under isen. Fiskeriet startede en mandag; fredag aften bad Villads Nielsen om at få nøglen til hyttefadet; men Niels Fisker nægtede at aflevere den og sagde, at han selv ville svare for fiskene. Dagen efter var fiskene borte. Et af vidnerne var Jens Thomsen af Vester Nebel; han havde nogle aftener hentet nogle fisk, som han betalte med brændevin, penge og tobak. De fisk, der blev fanget lørdag og søndag, blev afhentet af en vogn søndag eftermiddag. Villads Nielsen sagde da, at de kunne lade hyttefadet stå på isen, men det ville fiskerne ikke, for det indeholdt endnu nogle småfisk, som de måtte beholde; så hyttefadet blev sat ned i vågen. Om mandagen var det opbrudt. - En del af vidnesbyrdene har drejet sig om fiskernes færden, og det har fået sagsøgernes prokurator til at betegne fiskernes egen forklaring som ustadig, og han har begæret dem afhørt igen for at vejlede dem til at komme i deres synders kundskab og derved blive forskånet for den straf, som ellers måtte påfølge. Men de har fastholdt deres forklaring. - Tingsvidne.

368:

15/1. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 5/2

16/1. Regimentskriveren ctr. Jens Christensen af Egtved. Udsat til 12/2, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om gårdforsiddelse.

16/1. Peder Nissen i Store Dalby ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. 26/2

16/1. Sergent Hans Pedersen Orlef ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 26/2

368b:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Læst plakat fra kammerkollegiet om fhv. oppebørselsbetjente, der er blevet kongens kasse noget skyldige. Jvf. befalingen af 4/11-1741 (se 23/1-1742). Oplysninger, der kan føre til, at kongen får sine tilgodehavender tilbage, vil blive belønnet med en dusør på 10% af det indkomne beløb.

Tilsvarende efterlysning for Norge (og Island).

369:

1743 - 5. februar:

29/1. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 19/2

370:

16/1. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 26/2

22/1. Jep Nielsen af Viuf ctr. Hans Jensen Smed i Tiufkær. 5/3

16/1. Christen Stiegaard af Hove sogn i Vandfuld herred og medinteressenter ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. 26/2

370b:

22/1. Jøden Valentin Isach af Fredericia (ved mr. Siedenborg af Kolding) ctr. Berent Isach af samme nation, nu opholdende sig i Nr. Vilstrup. 19/2

Læst herredsfoged Schumachers proklama af 1/2 ang. Anders Iversen Ising, som er bortrømt fra kronens landboel Hjortlund i Frørup sogn under Tyrstrup herred.

Anders Thomsen i Dons opbød børnepenge for sin myndling Margrethe Hansdatter 1. gang.

Peder Poulsen i Nyborg lovbød et sted i Nyborg 1. gang.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Mads Eriksen af Borlev lovbød 3. gang sit boel i Borlev. - Laurids Pedersen og hustru Margrethe Elisabeth Hansdatter begærede skøde.

16/1. Dom: Jens Olesen af Hvejsel ctr. Morten Orlef af Jerlev for gæld på 7 sldlr. - Morten Orlef har ladet sagen opsætte tid efter anden for at bevise sagens beskaffenhed, men er ikke mødt. Han skal betale.

371:

1743 - 12. februar:

Stedet i Nyborg lovbudt 2. gang.

Anders Thomsen i Dons opbød børnepenge for sin myndling Margrethe Hansdatter 2. gang.

1743 - 19. februar:

5/2. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 12/3

371b:

29/2. Niels Madsen af Pjedsted ctr. faderen Mads Larsen. 5/3

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

5/2. Dom: Jøden Valentin Isach af Fredericia (ved mr. Siedenborg af Kolding) ctr. Berent Isach af samme nation, nu opholdende sig i Nr. Vilstrup. - Han skal betale sin gæld på 36 rdl. 2 mk. 8 sk.

29/1. Dom: Bertel Jensen af Stenderup ctr. Peder Sørensen Ulf af Bjert. - Han skal betale sin gæld på 46 sldlr.

Anders Thomsen i Dons opbød børnepenge for sin myndling Margrethe Hansdatter af Nyborg 3. gang. Det er en arv af det selvejersted, som Søren Skammelsen nu bebor.

Peder Poulsen af Nyborg lovbød 3. gang stedet i Nyborg, som hans svigerfar Jørgen Simonsen fradøde. - Søren Pedersen, som er Peder Poulsens søn og nu bebor stedet, og hustru Anna Pedersdatter begærede skøde.

372:

1743 - 26. februar:

Jægermester Bachman ctr. Peder Nielsens enke af Vrå. 12/3

373b:

Jes Madsen af Langlund mølle ctr. regimentskriver Nikolaj Hansen. - Han fremlægger en dom af 12/6-1742 og påstår konfirmation af et forbud. Dommeren konfirmerer forbudsforretningen for gæld iflg. dommen med 1. prioritet.

Læst plakat om vårsession.

5/2. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 19/3

Jens Jepsen af Trelde får tingsvidne på en forligserklæring af Niels Hyboe ibidem.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Christen Hansen, Christen Lauridsen og Iver Andersen af Ø. Vamdrup anmeldte ildsvåde.

374:

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

16/1. Dom: Christen Kyed af Højen Stubberup ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. - Han skal betale en gæld på 39 rdl. 4 mk.

374b:

16/1. Dom: Sr. Hans Rudolph Feddersen af Haderslev ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. - Han skal betale en gæld på 47 mk. 13 lybske sk.

16/1. Dom: Jens Olesen, Claus Jensen og Christian Sigvart af Hvejsel ctr. Jens Pedersen af Nørre Vilstrup. - Han skal betale en gæld på 67 sldl. bl.a. for stude, han har købt.

29/1. Dom: Peder Nissen i Store Dalby ctr. Jens Pedersen i Nr. Vilstrup. - Han skal betale en gæld på 70 rdl.

29/1. Dom: Sergent Hans Pedersen Orlef ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. - Han skal betale en gæld på 47 sldlr.

5/2. Dom: Christen Stiegaard af Hove sogn i Vandfuld herred og medinteressenter ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. - Han skal betale en gæld på 132 rdl.

375:

1743 - 5. marts:

19/2. Niels Madsen af Pjedsted ctr. faderen Mads Larsen. 9/4

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

5/2. Dom: Jep Nielsen af Viuf ctr. Hans Jensen Smed i Tiufkær. - Han skal betale en gæld på 20 sldlr. plus 3 års rente.

1743 - 12. marts:

375b:

19/2. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 9/4

377b:

26/2. Jægermester Bachman ctr. Peder Nielsens enke af Vrå for skovhugst i Niels Jepsens have i Ejstrup. Idag sluttes sagen med tingsvidne, efter at der er blevet afhørt en del vidner, som intet vidste. Mændene, der skulle spore træet, havde et stykke af vejen til Vrå ikke kunnet følge sporet, fordi det fulgte en vej, hvor mange andre havde kørt. Men de fandt det igen og fandt så træet hos Peder Nielsens enke i Vrå. De havde målt stubben; målet passede med træet, som de fandt. De havde også målt et spor af træsko. Det passede med enkens søns træsko.

378:

Skovrider Rimling angav skovhugst.

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

1743 - 19. marts:

Læst reskript af 8/3 om, at de delinkventer, som hidtil har været dømt til Christianshavns børnehus, herefter skal dømmes til tugthuset i Viborg.

Regimentskriveren ctr. Maren Mortensdatter af Bjert. 2/4

379b:

Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 2/4

380:

26/2. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 2/4

Hans Nielsen Ougesen i Trelde lovbød halvdelen af sin påboende gård 1. gang.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Adolf Walter angav skovhugst.

1743 - 26. marts:

Mr. Niels Lund af Kolding ctr. kaptajn Peter Grib af Snoghøj. 9/4

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

Hans Nielsen Ougesen i Trelde lovbød halvdelen af sin påboende gård 2. gang.

Søren Michelsens enke Gertrud Hansdatter i Høllund lovbød sin påboende gård 1. gang.

1743 - 2. april:

19/3. Regimentskriveren ctr. Maren Mortensdatter af Bjert. 30/4

380b:

19/3. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 23/4

381:

19/3. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 23/4

Frederik Roland af Kolding ctr. Hans Jensen Smed af Tiufkær. 23/4

Søren Michelsens enke Gertrud Hansdatter i Høllund lovbød sin påboende gård 2. gang.

Skovfoged Hans Lyng angav skovhugst.

Hans Nielsen Ougesen i Trelde lovbød halvdelen af sin påboende gård 3. gang. - Hans hustru Maren Jensdatter begærede skøde.

1743 - 9. april:

12/3. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 7/5

381b:

Christian Regelsen og Christen Jessen af Gejsing ctr. samtlige Gejsing bymænd. De ønsker synsmænd udmeldt i en markstrid. Men der foreligger en resolution fra ryttersessionen, som er godkendt af kammerkollegiet. Retten resolverer, at resolutionen skal efterleves. - Ryttersessionens resolution handler om, at en vis ældgammel skik skal efterleves. Sagsøgerne har hævdet, at de med synet ville bevise, at denne skik netop ikke var blevet efterlevet.

382:

En del bønder er (ved mons. Niels Lund af Kolding) stævnet i henhold til skov- og jagtsessionens protokol. De aflægger ed eller afgiver forklaring.

382b:

26/3. Mr. Niels Lund af Kolding ctr. kaptajn Peter Grib af Snoghøj. 7/5

Læst et forlig: Thomas Michelsen gør afbigt over for sognefogeden Hans Elkjær af Erritsø og Peder Jørgensen Fisker i Lyngshuse ved Erritsø strand. Han skal have beskyldt deres børn for at have optrukket og spoleret en jagtbod (jagtbåd?) tilhørende Ole Mortensen af Fredericia. Han skal også have sagt, at der af jagtbodens planker var gjort mange hylder i Erritsø og andre steder. Han ved ikke af, at han har sagt noget sådant, og hvis han har gjort det, må det være sket i drukkenskab.

383:

Jens Jensen af Nyborg i Starup sogn anmeldte ildsvåde.

Søren Michelsens enke Gertrud Hansdatter i Høllund lovbød ved sin lavværge sognefogeden Jens Andersen af Viuf sin påboende gård 3. gang. - Mads Eriksen af Borlev og hustru Ras(?) Christensdatter begærede skøde.

383b:

5/3. Dom: Niels Madsen af Pjedsted ctr. faderen Mads Larsen. - Endskønt en kontrakt af 1/8-1740 mellem Mads Larsen og søn Niels Madsen (også underskrevet af sønnerne Laurids og Peder Madsen) tilstrækkeligt viser, at Mads Lauridsen har solgt til sin søn Niels Madsen 1/4 selvejergård, lige som den tidligere var solgt til ham af Mads Stobye, og har lovet ham skøde på gården, så har Mads Larsen alligevel ikke villet give skøde. - Det kendes for ret, at kontrakten skal stå ved magt. Da Mads Larsen er aldrende og ikke har andet end det, som Niels Madsen er pligtig at give ham, så modereres sagsomkostningerne til 2 sldlr.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1743 - 23. april:

2/4. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 21/5

384:

2/4. Frederik Roland af Kolding ctr. Hans Jensen Smed af Tiufkær. 30/4

2/4. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 14/5

Søren Hansens enke Else Sørensdatter af Stenderup lovbød med lavværge og svigersøn Niels Nielsen af Møsvrå sin påboende gård 1. gang.

Skovfoged Anders Eliasen af Egtved angav skovhugst.

1743 - 30. april:

Læst forordning af 27/3 om, hvad præference det i København oprettede almindelige magasin skal have hos de handlende i de øvrige købstæder for de til dem udborgede varer.

Læst anordning af 15/3 om, hvorledes der ved universitetet i København skal forholdes med de unge studerende, som agter at rejse udenlands for deres studier videre at fortsætte.

Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Peder Nielsen ibidem. Denne gør afbigt. Han har været beskænket af brændevin.

Knud Christensen af Knudsbøl ctr. Peder Nielsen ibidem. Denne gør afbigt for ord udtalt den 8/4. Han ved ikke, hvad han har sagt; var beskænket.

384b:

Søren Hansens enke Else Sørensdatter af Stenderup lovbød med lavværge og svigersøn Niels Nielsen af Møsvrå sin påboende gård 2. gang.

Mogens Rasmussen Legaards enke i Viuf lovbød sin påboende gård 1. gang.

2/4. Dom: Regimentskriveren ctr. Maren Mortensdatter af Bjert. - Maren Mortensdatter var den 10/3, da hendes nabokone Mette Jespersdatter var i kirke, gået op på loftet og ned i Mette Jespersdatters forstue (eller fremgulvet kaldet), hvor hun fra døren tog en hængelås. Hun gik ind og tog af Mette Jespersdatters seng 3 hovedpuder og et par blårgarns lagener (ialt vurderet til 7 mk.), som hun bragte i forvaring i sin egen kiste under lås og lukke. Efter at hun havde begået tyveriet, opdagede nogle naboer, som var hjemme fra kirke, at der stod stor røg og damp op af samme hus, hvorfor de brækkede døren op og gik ind i huset for at dæmpe ilden, som var antændt i Mette Jespersdatters seng. Maren Mortensdatter blev indbragt i arrest for både tyveri og ildspåsættelse. Men det sidste nægter hun ganske, og der er ingen beviser imod hende herfor. Hun tilstår alene at have begået tyveriet af de sengeklæder, som sognefogeden med mænd ved ransagning forefandt i hendes kiste. - Hun dømmes alene til for tyveriet, andre sådanne mennesker til afsky og eksempel, at lide efter lovens 6-17-32: at miste sin hud i arresten; piskningen forrettes af fangefogeden. Efter reskript af 8/3-43 dømmes hun desuden til at arbejde i Viborg tugthus i 3 år. Og da delinkventen er fattig og ejeren har fået det stjålne igen, så er der ej noget at erholde hos hende af igæld og tvigæld, ejheller har hun nogen boslod, men hun er en ledig og løs kvinde. Hun ejer ikke andet end to små umyndige børn, og da hun ikke har nogen venner eller pårørende, som kan antage sig børnene til opdragelse, så skal de forsørges af regimentskriver Nikolaj Hansen med klæde og føde af rytterdistriktets kasse i de tre år, delinkventen skal være i Viborg tugthus. - Underskrevet af Hans Pank, Anders Hansen, Bertel Jespersen (i Stenderup), Christen Poulsen, Bertel Nielsen (i Skovsgård), Jens Olesen, Peder Nielsen (i Eltang), Peder Madsen, Peder PMS Mogensen (i Sdr. Vilstrup). - (Mette Jespersdatter har forklaret, hvorledes hun forlod sit hus, inden hun gik til kirke: Hun havde forsynet sit ildsted med god forsigtighed, så der fandtes liden eller ingen ild; sengen var redt i komplet stand bestående af 3 dyner, en hoveddyne, 3 puder og et par blårgarns lagener med videre. Hun låste og lukkede, slog en hængelås for sin stuedør og en for gårddøren. Og der var ingen indelukkede børn, hunde eller katte, som kunne forårsage ilds forflyttelse fra et sted til et andet. - Sognefoged Hans Olesen af Bjert havde været ude for at vande sine heste, da han så, der kom røg ud af begge ender af huset. Han løb til med sin karl, brækkede døren op og gav sig til at dæmpe ilden. Så kom der flere til. Maren Mortensdatter var der også. Huset tilhører Jesper Nielsen, og både Maren Mortensdatter og Mette Jespersdatter bor der. Da Mette Jespersdatter kom hjem fra kirke, var ilden slukket. Hun opdagede, at der manglede sengeklæder, og bad straks sognefogeden om, at der måtte blive ransaget hos Maren, hvilket både Maren og hendes mor tillod. De oplukkede selv kisten, hvor sengeklæderne var blevet gemt. Maren hævdede, at hendes mor ikke havde vidst noget om tyveriet).

23/4. Dom: Frederik Roland af Kolding ctr. Hans Jensen Smed af Tiufkær for boggæld, 5 rdl. 3 mk. 5 sk. - Han skal betale.

1743 - 7. maj:

Forstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Mickelsen og Niels Madsen i Almind m.fl. 28/5

385:

9/4. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 28/5

Gården i Viuf lovbudt 2. gang.

9/4. Dom: Mr. Niels Lawson (Lund) af Kolding ctr. kaptajn Peter Grib af Snoghøj for resterende auktionspenge til afdøde Jørgen Holms stervbo. - Han skylder 1792 rdl. 4 mk. 15 1/4 sk. plus salær. Han skal betale inden 15 dage, ellers skal der holdes auktion over varerne igen.

Læst reskript af 26/4 til stiftsbefalingsmanden om, hvorledes der skal forholdes med fremmede skibe, som måtte anløbe havnen.

Regimentskriveren bekendtgør skifte efter Søren Pedersen Ulf, som forhen har beboet en gård i Bjert.

Skovrider Luckhardt angiver skovhugst.

385b:

Søren Hansens enke af Nr. Stenderup Else Henriksdatter (Sørensdatter?) med lavværge og svigersøn Niels Nielsen af Møsvrå lovbød 3. gang sin påboende gård. - Jens Jensen og hustru Kirsten Sørensdatter begærede skøde.

Regimentskriveren opbød børnepenge for sl. Markus Nielsens datter Anne Markusdatter af Amnitsbøl 1. gang.

1743 - 14. maj:

23/4. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. 21/5

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Anne Margrethe Jensdatter Sandager, sl. Mogens Rasmussen Legaards enke i Viuf, lovbød 3. gang med lavværge Steen Rasmussen Legaard på Amhede sin påboende gård. - Hans Hartvigsen af Viuf, hendes svigersøn, og hustru Bodil Mogensdatter Legaard begærede skøde.

386:

Børnepenge opbudt 2. gang.

1743 - 21. maj:

14/5. Borgmester Hans Thomsen af Fredericia ctr. Jens Pedersen i Trelde. - Regimentskriveren spørger idag, om borgmesteren vil vinde jord og ejendom fra Jens Pedersen eller pådrage ham skat og skyld af den ham tilmålte jord. Borgmesteren svarer, at det er hans agt at se sin husmand befriet for de skatter, som han svarer af jorder, som rytterbonden Jens Pedersen bruger. Lige for tiden har regimentskriveren travlt med hø- og halmleverancerne til magasinet i Norge; men han vil senere stævne til kontrasyn.

386b:

23/4. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 18/6 (19/6)

Hans Madsen af Velling får på vegne af sin hustru Gertrud Nielsdatter og medarvinger tingsvidne på arveret efter hustruens broder Joen Nielsen, som for mere end et år siden er død i København. - Vidnerne har kendt Niels Pedersen Hjuler og hustru Sidsel Jensdatter, som forhen beboede en ryttergård i Tiufkær. De havde 3 sønner og 5 døtre: Margrethe, Joen, Kirsten, Niels, Anne, Gertrud, Jens og Johanne. - Joen rejste her fra landet for 7 år siden.

1743 - 28. maj:

Jægermester og oberforster Hans Bachman lader afhjemle syn på ulovlig skovhugst i rytterdistriktet.

387b:

7/5. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 18/6

7/5. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Mickelsen og Niels Madsen i Almind m.fl. 18/6 (19/6)

Hans Rasmussen af Herslev Højrup ctr. Jens Pedersen af Tolstrup for ærerørige ord mod hustruen Dorthea Nielsdatter på Herslev kirkegård sidste søndag 8 dage. Jens Pedersen gør afbigt. Det var sket under sindets forbitrelse. Han mener selv, at han også har forset sig mod kirken og kirkens tjenere og har kunnet give menigheden anstød, hvorfor han også vil give 2 sldlr. til sognets fattige.

388:

Anders Christensen af Søgård ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 11/6

Niels Nielsen af Vejlby, Hans Eriksen af Sellerup p.v.a. hustruen Karen Nielsdatter, Niels Jørgensen af Erritsø p.v.a. hustruen Maren Nielsdatter, Jørgen Hansen i Egeskov p.v.a. myndlingen Johanne Nielsdatter og Hans Jensen Gade af Egeskov p.v.a. enken Anne Nielsdatter får tingsvidne på arveret efter fornævnte Anne Nielsdatters søn Knud Nielsen, som i Amsterdam har ladet sig skrive Cort Cornelisen fra Haderslev. Han rejste fra Amsterdam ad Østindien som matros i 1734 og er død i Seeland på sygehuset. Vidner har kendt Niels Christensen og hustru Anne Nielsdatter, som forhen boede i Trelde. De avlede 3 sønner og 3 døtre: Niels, Jens og Knud Nielsen, samt Karen, Maren og Johanne Nielsdatter. Knud Nielsen var hjemme hos sine forældre til sit 27. år. Tjente så 1/2 år i Haderslev og rejste derfra til Holland. Arvingerne befuldmægtiger Peter Lauridsen Timmermand i Amsterdam til at indfordre arven.

388b:

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

1743 - 11. juni:

Jægermester og oberforster Hans Bachman lod afhjemle syn på skovhugst.

Afdøde Peder Hansens arvinger i Møsvrå lovbød den gård, som Jens Pedersen nu påbor, 1. gang.

Lars Nielsen Kejser af Fredericia ctr. byfoged Bles m.fl. 18/6

Regimentskriveren fremlægger ekstrakt af den ham tilstillede antegnelse af kontributionsregnskabet for 1742 og begærer 4. post læst, hvorefter han begærer efterlyst den deri nævnte Niels Christensen, om han endnu er til eller nogen sinde har været bosiddende i Mørkholt. To gamle mænd af Mørkholt vidner, at der ikke i deres tid har været en mand i Mørkholt af det navn.

389:

28/5. Anders Christensen af Søgård ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 25/6

Carl Slegel og Jens Jepsen af Trelde fremlagde et forlig med de øvrige bymænd.

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Adolf Walter angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1743 - 18. juni:

28/5. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 16/7

389b:

11/6. Lars Nielsen Kejser af Fredericia ctr. byfoged Bles m.fl. - Lars Kejser har været vidne ved en sag for Fredericia byret og mener efter domsafsigelsen at have konstateret, at byfogeden havde ladet hans svar indføre forkert i forhørsprotokollen. Ved forhøret den 11/4-1742 skulle han og hans hustru vidne i en sag om Mette Kejsers, der var beskyldt for rufferi. Byfogeden havde spurgt, om ikke Mette Kejsers holdt horehus og rufferi, og dertil havde Lars Kejser svaret, nej, men før end hans fader døde, holdt hun horer, og efter hans død horer og liderlige kvinder i sit hus. Så havde byfogeden sagt til skriveren, at han skulle skrive, at det var det samme og det samme.

391:

De øvrige sager udsat til i morgen.

391b:

1743 - 19. juni:

Anders Halkjær af Hjarup ctr. Markus Møller i Vranderup mølle. 9/7

392:

28/5. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Mickelsen og Niels Madsen i Almind (m.fl.). 16/7

21/5. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 16/7

392b:

Rådmand og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Anders Vadrider og Christen Pedersen af Seest. 9/7

Lars Nielsen Vaaben af Hjarup, Hans Nielsen Vaaben i Møgeltønder, Maren Nielsdatter Vaaben med ægtemand Jens Christensen, borger i Kolding, og Nis Pedersen Lejrskov i Hjarup som formynder for Karen Jeppesdatter får tingsvidne på arveret efter Jes Nielsen Vaaben, som boede og døde i København. Vidner fortæller, at moderen Mette Lasdatter først var gift med Jesper Markussen, og de avlede i deres ægteskab 3 døtre og 1 søn: Karen, Lene, Else og Jesper. Senere blev moderen gift med Niels Jessen Vaaben og fik 3 sønner og 2 døtre: Las, Hans, Jes, Kirsten og Maren. - Arvingerne gav deres broder Hans Nielsen Vaaben fuldmagt til at modtage arven.

393:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Gården i Møsvrå lovbudt 2. gang.

Joen Frandsen i Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 1. gang.

1743 - 25. juni:

Læst plakat af 5/6 om inkvisitioner for ulovligt krohold samt brygning og brænden på landet, samt hvem de derved faldne bøder skal tilhøre.

Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo. 9/7

Peder Pedersen af Asbo ctr. Joen Husmand og Thomas Sørensen Rytter af Egtved, Christen Rytter af Vork og Christen Søndergaard af Vorbasse. 9/7

394b:

Niels Hjortlund i Grindsted og Jens Madsen i Løvlund (begge er beboere af Løvlund) ctr. Jens Christensen og Lars Thomsen af Utoft. Citanterne er ikke mødt; men det er Jens Christensen, som har været i Kolding siden søndag for at kunne efterkomme stævningen. Denne bliver afvist, da den viser sig at være underskrevet med birkedommerens navn uden dennes medvirken.

395:

11/6. Dom: Anders Christensen af Søgård ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. - Knud Hansen har ikke holdt sit løfte her for retten om at tilfredsstille citanten for de skyldige 131 rdl. med et års rente. Han skal betale.

Afdøde Peder Hansens arvinger: Hans Madsen af Fredsted p.v.a. afdøde hustru Else Pedersdatter og arvinger Niels Pedersen i Møsvrå, Frederik Pedersen i Almind og Jens Andersen i Lilballe p.v.a. hustruen Karen Pedersdatter lovbød 3. gang den gård i Møsvrå, som afdøde Peder Hansen sidst påboede og fradøde, og som nu beboes af Jens Pedersen. Denne (hans søn) og hustru Mette Hansdatter begærede skøde.

395b:

1743 - 9. juli:

25/6. Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo. 23/7

396:

Lars Thomsen og Jens Christensen af Utoft ctr. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen, begge beboere af Løvlund. 23/7

396b:

Dollerup og Nagbøl beboere ctr. Anst beboere. 16/7

19/6. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. Markus Møller i Vranderup mølle. 6/8

397b:

19/6. Rådmand og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Anders Vadrider og Christen Pedersen af Seest. 23/7

398:

25/6. Peder Pedersen af Asbo ctr. Joen Husmand og Thomas Sørensen Rytter af Egtved, Christen Rytter af Vork og Christen Søndergaard af Vorbasse. 23/7

Skovfoged Adolf Walter angav skovhugst.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1743 - 16. juli:

18/6. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 13/8

9/7. Dollerup og Nagbøl beboere ctr. Anst beboere. Markstrid. Synsmænd har været udmeldt til at syne og opmåle markskel, bl.a. de tre sognefogeder Christen Joensen af Mejsling, Hans Lauridsen af Vester Nebel og Peder Skjelde af Ferup.

399:

19/6. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Mickelsen og Niels Madsen i Almind. 6/8

19/6. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 6/8

Enken Anne Bertelsdatter Krog af Egtved ctr. Hans Jensen Skræder og hustru Mette Jensdatter. 6/8

400:

Peder Sørensen og Hans Pedersen af Seest tages i ed som opsynsmænd i Seest by.

1743 - 23. juli:

Læst plakat om auktion over Gjørslev, Søholm og Erikstrup godser og ladegårde på Sjælland.

9/7. Lars Thomsen og Jens Christensen af Utoft ctr. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen, begge beboere af Løvlund. Udsat til 21/8, men først set 27/8

401:

Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Steffensen og faderen Steffen Iversen. 30/7

401b:

9/7. Peder Pedersen af Asbo ctr. Joen Husmand og Thomas Sørensen Rytter af Egtved, Christen Rytter af Vork og Christen Søndergaard af Vorbasse. 6/8

9/7. Rådmand og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Anders Vadrider og Christen Pedersen af Seest. 6/8

9/7. Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo. 6/8

Jens Simonsen i Dons opbød børnepenge for Kirsten Pedersdatter.

1743 - 30. juli:

Læst plakat om, at det den 28/4 givne forbud mod udførsel af heste skal fortsætte til ultimo december dette år.

Læst plakat om ophævelse af toldforhøjelsen for fremmed spejlglas.

23/7. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Iver Steffensen og faderen Steffen Iversen. - Sagen har drejet sig om ærekrænkende ord i forbindelse med hårgreb og iturivning af klæder. Idag sluttes forlig, idet Iver Steffensen og faderen har gjort afbigt og betalt 2 rdl. til justitskassen og 2 rdl. til sognets fattige samt 12 rdl. i sagsomkostninger.

402:

23/7. Jens Simonsen i Dons opbød børnepenge for Kirsten Pedersdatter 2. gang.

1743 - 6. august:

23/7 (Der henvises til 16/7). Peder Pedersen af Asbo ctr. Joen Andersen Husmand og Thomas Sørensen Rytter af Egtved, Christen Pedersen Rytter af Vork og Christen Søndergaard af Vorbasse. Sagen udsat til 20/8, men er ikke set igen. - Fredag den 7/6 var Peder Pedersen kommet ridende til Egtved med en sæk boghvede. Han tog ind til Jens Jensen Skræder (kromand), hvor han fik en del at drikke sammen med Thomas Rytter. De betalte ikke. Så sagde Jens Skræder, at de ikke fik mere at drikke, og gav Peder Pedersen brød, pølse og en pot tykmælk at drikke. Så lagde han sig til at sove. Efter en time vågnede han, og Jens Skræder hjalp ham på hesten og sagde, at han skulle ride hjem, så han kunne få sin boghvede sået dagen efter. Men han ville ned i byen. Her besøgte han forskellige, og der blev drukket brændevin. Han solgte boghveden og byttede siden de fleste af sine klæder bort og fik gamle pjalter igen samt penge til mere brændevin, som der skulle drikkes lidkøb med. Først om tirsdagen kom han fra Egtved igen. - Køberne af hans klæder m.m. mener ikke, han var beruset ved handlerne; men hans egen forklaring er, at han ingen penge fik, men de drak så længe med hinanden, at han blev fortumlet og sanseløs, og ikke nu ved, hvordan han blev aftrukket sine klæder og atter iført det lasede tøj. Det var ham, der havde måttet betale al brændevinen fra fredag til tirsdag morgen, og han var så drukken, at han ikke vidste, hvordan de så ugudeligt holdt hus med ham. - Idag står Hans Skræder, Peder Mus, Jens Skræder, Christen Søndergaard, Joen Husmand, Christen Rytter og Peder Sørensen frem og tilbyder at betale visse beløb i straf og erstatning. Peder Pedersens prokurator vil lade det blive derved, da bønderne er i en sådan tilstand, at de ikke kan betale den mulkt, som lov og forordninger ellers dikterer. Sagen bliver udsat til 20/8, men er ikke set igen.

16/7. Enken Anne Bertelsdatter Krog af Egtved ctr. Hans Jensen Skræder og hustru Mette Jensdatter. 3/9

402b:

23/7. Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo. 20/8

16/7. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 3/9

16/7. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Mickelsen og Niels Madsen i Almind. 3/9

403:

23/7. Rådmand og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Anders Vadrider og Christen Pedersen af Seest. 3/9

9/7. Anders Jensen Halkjær af Hjarup ctr. Markus (Madsen) Møller i Vranderup mølle. Idag frafaldes sagen, efter at Markus Møller har betalt 1 rdl. til justitskassen for sin forseelse. - Anders Halkjær havde mistet en eg fra sin skovhave Søndervig. Sammen med Niels Pedersen Lejrskov og Iver Pedersen Koed af Hjarup sporede de egen til Vranderup mølle. Der i gården fandt de egen, der fornylig var blevet afslindet. Anders Halkjær nedlagde forbud på egen. Ved stubben havde de fundet et lille stykke træ, der var afsavet af stammen forneden, efter at den var blevet hugget om. Det havde han taget med. Men da de havde siddet lidt i Markus Madsens stue og røget en pibe tobak, forhindrede Markus Madsen ham med magt i at tage træstykket med tilbage. Anders Halkjær havde bedt de tilstedeværende om at drages til minde. Stykket passede lige til stubben. I retten havde Markus Madsen lagt vægt på at spørge de to vidner fra Hjarup, om de havde set det stykke tømmer, som de fandt i hans gård, i samme stand tidligere; men det havde de ikke, da det jo var blevet slindet efter hugningen. Markus Madsens tjenestekarl Bertel Madsen nægtede at gøre ed som vidne i retten, og han gav den forklaring, at det ville han ikke, for han og hans husbond havde ikke hugget den eg i Anders Halkjærs skovhave. Men efter at retten havde foreholdt ham, at han i så fald ville blive idømt en faldsmålsbøde på 10 rdl. og alligevel ville blive afkrævet ed næste tægtedag, så tilstod han, at han og hans husbond havde hugget egen hos Anders Halkjær. Nu ville han gerne være fri for at aflægge ed, fordi han var medskyldig; men han gjorde det alligevel, efter at Anders Halkjærs prokurator havde forsikret ham om, at der ikke var rejst nogen sigtelse imod ham.

Mogens Poulsen og hustru Anne Thonnesdatter af Starup ctr. Jens Bocks hustru Mette Bock. Hun gør afbigt.

403b:

Jens Simonsen i Dons opbød børnepenge for sin myndling Kirsten Pedersdatter 3. gang.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

1743 - 13. august:

Læst rentekammerets plakat om auktion over Lerbæk og Højgård hovedgårde.

16/7. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 3/9

1743 - 20. august:

6/8. Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo. 3/9

Maren Sørensdatter af Egum ctr. konsumtionsbetjent Niels Helt af Fredericia. 17/9

405:

Mads Olufsen af Seest ctr. rytterbonden Jep Sørensen af Hundsholt. - Regimentskriveren vil ikke egentlig forsvare rytterbonden, men derimod kongens interesse i hans gård. Han bemærker, at Jep Sørensen er af den beskaffenhed, at han ikke kan styre sig selv. Sagen drejer sig om nogle stude, som Jep Sørensen først har solgt i drukkenskab til een og siden i drukkenskab til en anden. Regimentskriveren vil have gården under sekvestration og have nedlagt forbud på besætningen. Men han tilbyder at deponere så mange penge, som Jep Sørensen har lånt på disse stude. Han betaler 15 rdl., hvorefter sagen frafaldes.

By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. nogle lodsejere i Seest. 27/8

405b:

Hans Ulf og Peder Poulsen af Asbo stævnes. 3/9

Amtsforvalter Roed efterlyser den bortrømte fæstebonde Jens Pedersen Skræder af Hejnsvig. Efterlysningen skal gentages den 27/8, men her er den ikke set.

1743 - 27. august:

Læst forordning af 16/8 om fourage og udskrivning.

Læst plakat af 16/8 om, at jagten på fælled for året 1743 udsættes fra 24/8 til 10/9.

406:

23/7. Lars Thomsen og Jens Christensen af Utoft ctr. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen, begge beboere af Løvlund. 8/10

20/8. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. nogle lodsejere i Seest. 24/9

407b:

1743 - 3. september:

Læst forordning af 20/8 om adskillige ekstraordinære påbud, formue- og kopskat.

6/8. Enken Anne Bertelsdatter Krog af Egtved ctr. Hans Jensen Skræder og hustru Mette Jensdatter. - Enken havde sagsøgt ægteparret for nogle penge, som hun mente, de skyldte hende. For 8-9 år siden havde hun deponeret nogle penge hos dem indlagt i 5 punge, som igen var samlet i een pung, og pungene var forseglet med hendes egen tråd. Hun havde forbudt dem at fortælle nogen om denne deponering, da hendes børn og svigersønner ikke måtte få kendskab til pengene. Ægteparret har ikke vidst, hvor mange der var; men da hun et år senere hentede dem alle sammen og et par dage efter igen bragte nogle punge ind, vejede de dem af nysgerrighed og bemærkede, at vægten var blevet mindre. Siden har hun og en datter ved forskellige lejligheder hentet penge. - Idag frafaldes sagen, efter at dommeren har afsagt en resolution: Anne Bertelsdatter har ikke bevist, at hun har leveret ægteparret 100 rdl., hvoraf der endnu skulle restere 47 rdl. 1 mk. Hans Jensen Skræder og hustru ved kun, at de havde 5 punge til forvaring med penge i; og der var i hver pung en seddel på, hvor mange penge der skulle være deri. Ægteparret kan gå fri, hvis de vil aflægge ed på deres egen forklaring. - Enken havde givet dem 10 sldlr., som de har brugt. Enken og hendes datter, der er gift med skovfoged Anders Eliasen i Egtved har fået alle pengene bortset fra 6 rdl. 4 mk. som hun har givet dem. Der er så kun 3 mk. tilbage.

408:

13/8. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 17/9

20/8. Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo. 15/10

408b:

6/8. Rådmand og rådstueskriver Baltzer Bahnsen af Kolding ctr. Anders Vadrider og Christen Pedersen af Seest. Sagen er ordnet i mindelighed. Den har drejet sig om ulovlig skovhugst.

6/8. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 8/10

20/8. Hans Ulf og Peder Poulsen af Asbo stævnes. 17/9

Jens Pedersen Skræder efterlyst 2. gang.

6/8. Dom: Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Mickelsen og Niels Madsen i Almind for restance. - Peder Mickelsen skylder landgilde og arbejdspenge for 1728-42, ialt 46 rdl. 4 sk. - Niels Madsen skylder for 1730-42 28 rdl. 16 sk., men har efter sagens begyndelse betalt 8 rdl. - De skal betale deres restance, og siden de har været så efterladende og pådraget sig så mange års restance, skal de have deres fæste forbrudt. Peder Mickelsen skal tilvejebringe en plag, han har solgt fra stedet, og restituere gårdens brøstfældighed. Sagsøgeren har også forlangt, at Niels Madsen skulle sætte sin gård i forsvarlig stand, men har ikke tilvejebragt beviser herom, så det dømmes han ikke til.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

1743 - 10. september:

1743 - 17. september:

409:

3/9. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 1/10 (2/10)

20/8. Maren Sørensdatter af Egum ctr. konsumtionsbetjent Niels Helt af Fredericia. 8/10

Anders Halkjær i Hjarup lovbød sin påboende gård 1. gang.

3/9. Dom: (Hans Ulf og) Peder Poulsen af Asbo stævnes for skyldige auktionspenge efter auktionen hos Anne Enevoldsdatter. - Peder Poulsen dømmes til at betale. (Hans Ulf har betalt i løbet af sagen).

1743 - 24. september:

Johan Schornee af Kobbelgård får tingsvidne på, at han har avlet 1088 skålpund tobak, som er solgt til Michel Wejde i Fredericia.

27/8. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. nogle lodsejere i Seest. 16 synsmænd udmeldes. 1/10

409b:

Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 8/10

Regimentskriveren får udmeldt 2 synsmænd (sognefogederne Hans Andersen af Påby og Niels Nissen af Bramdrup) til at overvære på Koldinghus ladegård afleveringen af hø og halm fra kavalleriet til regimentskriveren.

Anders Halkjær i Hjarup lovbød sin påboende gård 2. gang.

1743 - 1. oktober:

24/9. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. nogle lodsejere i Seest. 8/10

411b:

Margrethe Kirstine Søren Hachsens ctr. en del debitorer. 15/10

412:

Øvrige sager opsat til imorgen.

1743 - 2. oktober:

Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen Møller i Løvlund samt deres husbond Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. Jens Christensen af Utoft som selvejer og Lars Thomsen af Utoft med husbond Jens Lassen af Lille Brande. 15/10

412b:

Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter. 22/10

413:

17/9. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 8/10

Jægermester Hans Bachman lader ved skytten Rasmus Nielsen afhjemle oldensyn for Anst, Brusk, Jerlev, Elbo og Holmans herreder.

413b:

Anders Halkjær af Hjarup lovbød sin påboende gård 3. gang. Ingen byder på den. Så erklærer han, at han selv vil forblive på gården og ikke vil sælge den, før den igen er blevet lovbudt.

1743 - 8. oktober:

Læst rentekammerets plakat af 9/9 om auktion over Lystager hovedgård.

2/10. Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter. 19/11

24/9. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 5/11

414:

17/9. Maren Sørensdatter af Egum ctr. konsumtionsbetjent Niels Helt af Fredericia. 22/10

3/10. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 29/10

414b:

1/10. By- og rådstueskriver Baltzer Bahnsen ctr. nogle lodsejere i Seest. Sagen har drejet sig om Bahnsens skovrettigheder. 16 synsmænd har afhjemlet deres syn. De har indstillet, at reb skal gange og situationskort tegnes. Nyt stævnemål til rebning og affattelse af situationskortet er nødvendig. - Blandt de 16 synsmænd var sognefogederne Jens Andersen af Viuf, Peder Skjelde af Ferup, Peder Knudsen af Håstrup, Jens Simonsen af Dons, Rasmus Møller af Pjedsted, Morten Dahl i Andkær, Carl Jensen i Taulov Nebel og Søren Simonsen i Hjelmdrup.

Casper Henriksen fremlyste en stud 1. gang.

27/8. Dom: Lars Thomsen og Jens Christensen af Utoft ctr. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen, begge beboere af Løvlund. - De to indstævnte havde indstævnet citanterne til tinget vedr. noget lyng, som skulle være afslået (se 25/6), men da var Niels Hjortlund og Jens Madsen ikke mødt, og stævningen var ugyldig. Nu er de sagsøgt for omkostningerne ved denne unyttige stævning. Niels Hjortlund har undskyldt sig med, at Lars Thomsen havde overtalt ham til at opgive stævningen, og at han ikke vidste, at Jens Christensen rejste forgæves til tinget. Den kopi af stævningen, som Jens Christensen da mødte op med, er ikke i overensstemmelse med originalen, og denne er skrevet uden rettens tilladelse. Niels Hjortlund har villet føre et kontratingsvidne ved Skovgård birketing for at bevise, hvorledes han havde frafaldet stævnemålet efter anmodning fra Lars Thomsen og andre; men hans fire vidner er ikke overensstemmende og giver ikke tilstrækkelig oplysning om sagen. - Niels Hjortlund og Jens Madsen skal betale for deres udeblivelse til justitskassen 1 rdl. og 6 rdl. til Lars Thomsen og Jens Christensen. - Angående stævningen, hvori Niels Hjortlund uden tilladelse har underskrevet med dommerens navn og ekspederet den, ligesom den var en rettens stævning, så reserveres sådant til lovlig påankelse på sine behørige tider og steder.

1743 - 15. oktober:

415:

2/10. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen Møller i Løvlund samt deres husbond Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. Jens Christensen af Utoft som selvejer og Lars Thomsen af Utoft med husbond Jens Lassen af Lille Brande. 22/10

417b:

1/10. Margrethe Kirstine Søren Hachsens ctr. en del debitorer. 5/11

3/9. Dom: Hofjægermester Hans Bachman ctr. Anne Enevoldsdatter, afdøde Peder Christensens enke af Asbo, ang. det bøndergods, han har købt på offentlig auktion. - Hans Bachman har fremlagt auktionsskøde af 28/11-1742, de tre fæstebønders erklæring om ydelse af landgilde samt deres fæstebreve og har påstået, at Anne Enevoldsdatter bør erstatte ham det hoveri, som bønderne forhen har gjort til Anne Enevoldsdatter, men nu nægter at gøre. - Anne Enevoldsdatter har fremlagt det kgl. skøde af 30/8-1731. - I auktionsbetingelserne er der anført 7 poster for hver gård om stedets hartkorn, dets besætning og landgilde samt gårdenes arbejdsydelse til Anne Enevoldsdatter (betingelserne opregnes). Hans Bachman har ikke bevist, at beboerne har været beordret til at forrette arbejde til den gård, Anne Enevoldsdatter forhen beboede i Asbo, eller at de har nægtet at gøre det hoveri, som de har gjort forhen. Anne Enevoldsdatter frikendes for hans krav.

418:

Studen fremlyses 2. gang.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

1743 - 22. oktober:

Læst forordning af 27/9 om kornskatten for 1744.

2/10. Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter. 5/11

15/10. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen Møller i Løvlund samt deres husbond Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. Jens Christensen af Utoft som selvejer og Lars Thomsen af Utoft med husbond Jens Lassen af Lille Brande. 5/11

420:

8/10. Hans Hansen Bjerregaard og hustru Maren Sørensdatter af Egum ctr. konsumtionsbetjent Niels Helt af Fredericia. - Idag slutter sagen for denne ret med tingsvidne. - En torsdag i slutningen af juli var Maren Sørensdatter ankommet til Fredericia port med et læs tørv. Hun var standset ved sisseboden og havde ladet en pige gå ind for at betale konsumtion. Det tog nogen tid, så Maren råbte efter hende, hvor hun blev af, og hun svarede, at betjenten ingen søsselinger havde at give igen. "Så, har den posekigger ingen søsselinger at give igen!", råbte Maren. Så kom betjenten Niels Helt ud med sin søger og gav sig til at stikke i tørvene. Han fandt en lille lærredspose med lidt boghvedegryn, en kop havregryn og et lille stykke flæsk. Det havde hun taget med til et hospitalslem. Niels Helt bragte posen ind i sisseboden, kom ud igen og begyndte at tage tørv af vognen. Han ville se, om der var skjult mere, og kaldte i den forbindelse Maren for en commiskvinde. Så kom en rødhåret betjent til; han gik ind under vognen og væltede den. Hun gik så ind til konsumtionsforpagter Mads Pag, hvor hun klagede over behandlingen. Han svarede, at ligesom hun begegnede betjentene, blev hun selv begegnet. Hun sagde, at hun ikke vidste, der gik konsumtion af det i posen, fordi det var en fattig stakkel, der skulle have det. - Ved boden havde hun villet betale med 3 reducerede toskillingstykker, det er 5 skilling, og hun skulle have haft 3 skilling tilbage. - Den dag, rytterkoblernes eftergræsning skulle bortlejes, var Hans Hansen Bjerregaard så med sin kone i Fredericia for at klage over konsumtionsforpagter Falchenberg til regimentskriver Nicolaj Hansen, der den dag var i Fredericia. De mødte Falchenberg i Borchs hus. "Du bøffelmund", sagde Falchenberg til Hans Hansen, "jeg skal lære dig til, for du kørte fra mig den anden dag; du skal betale mig derfor 22 rdl.". Så gik han ind i stuen, og ægteparret med ledsagere blev udenfor. Da han kom ud igen, sagde en af dem til ham, at det nok var bedst, om sagen blev afgjort i stilhed, for ellers ville ægteparret søge greven derom. Dertil svarede Falchenberg, at han var tilfreds, de søgte den, der bar fire ridderbånd, han ville ikke give noget bort af sin rettighed. Maren Sørensdatter bad dem drages til minde, hvad han sagde; han estimerede ikke den, der bar ridderbånd, hvordan skulle han da estimere en stakkels bonde!

421:

Casper Henriksen af Kolding fremlyste en stud 3. gang. Han har ikke foder til at holde studen i live for, så Baltzer Bahnsen overtager den.

Hans Hartvigsen af Viuf opbød 1. gang børnepenge for sin myndling Mette Christensdatter.

1743 - 29. oktober:

8/10. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 19/11

Skovrider Luckhardts husmand Jens Hansen af Store Velling ctr. Jørgen Jensen ibidem. 12/11

422:

Jep Sørensen af Dalby har beset den stud, som blev fremlyst for 2 tingdage siden. Han vedkender sig den.

Hans Hartvigsen af Viuf opbød 2. gang børnepenge for sin myndling Mette Christensdatter.

Søren Jepsen af Hundsholt lovbød 1. gang sin skov, Skræder skov kaldet, som er mellem Roj skov og Vester skov.

1743 - 5. november:

Jægermester og oberforster Hans Bachman til Sønderskov lader afhøre vidner vedr. en hjort, der er fundet død i Viuf fællesskov på vildtbanen. Hjorten lå nord for Viuf skovhus, Luttergavl kaldet. Et vidne har set 3 karle i grå kjortler, en med hat og en med natlue. Efter afhøring af 144 vidner, tages der tingsvidne.

423b:

22/10. Niels Hjortlund af Grindsted og Jens Madsen Møller i Løvlund samt deres husbond Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. Jens Christensen af Utoft som selvejer og Lars Thomsen af Utoft med husbond Jens Lassen af Lille Brande. Udsat til 19/11, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om en markstrid. Idag har de sagsøgtes prokurator krævet at se en fuldmagt fra citanternes husbond Rasmus Pedersen Møller. Det mener citanternes prokurator ikke er nødvendigt, da sagen allerede går sin gang. Dommeren resolverer, at siden det allerede er aften, og der føres ting ved tændte lys, så vil han ikke idag lade afhøre de frivilligt fremmødte vidner og heller ikke lovdage de stævnede vidner, som er udeblevet, men udsætte sagen til 19/11, hvor citanternes prokurator så skal fremvise sin autorisation fra jorddrotten.

424b:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

22/10. Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter. - Hun har beskyldt ham for at være fader til et barn, hun endnu ikke har født. Idag resolverer dommeren, at Hans Pedersen ikke må aflægge sin benægtelsesed, før end hun har født og derefter fastholdt sin påstand. - Ude Pedersen af Fredsted har bevidnet, at Hans Pedersen og hustru lørdag aften den 31/8 kom og talte med Else Jensdatter. Ude i gården spurgte Hans Pedersen Else Jensdatter, om hun havde sagt, at han var hendes barnefader. "Ja", svarede hun, "det både er I og skal I være". Hans Pedersen nægtede og skubbede hende om på stenbroen. Hun rejste sig og gentog sin beskyldning, og så måtte de gøre ved hende, hvad de ville, og pine hende så meget, som de ville; han var hendes barnefader; og det skulle han være, om hun så skulle gå til kongen selv. "Slik min mås, din kanalje", var Hans Pedersens svar. "Det var forskyldt", replicerede hun, - han havde slikket hendes så tit. Det indbragte hende nogle spark fra ægteparret. - Else Jensdatter har selv forklaret i retten, at hun har ligget med Hans Pedersen to gange, og sidste gang blev hun frugtsommelig. Iøvrigt har hun tidligere avlet 2 børn i løsagtighed, hvorfor hun har udstået kirkens disciplin og er blevet straffet efter øvrighedens kendelse. Hun har været indkaldt til sin sjælesørger, og over for ham har hun bekendt, at Hans Pedersen er hendes barnefader. Denne har i retten ganske afvist hendes forklaring.

8/10. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 17/12

Søren Jepsen af Hundsholt lovbød 2. gang sin skov, Skræder skov kaldet, som er mellem Roj skov og Vester skov.

Hans Hartvigsen af Viuf opbød 3. gang børnepenge for sin myndling Mette Christensdatter.

15/10. Dom: Margrethe Kirstine regimentskriver Søren Hachsens ctr. en del debitorer for resterende skiftesalær. - Følgende dømmes til at betale: 1) Lars Jørgensen og svigermor Mette Bertelsdater af Bjert efter hendes mand Hans Madsen Kyed, 2) Jørgen Christensen i Gelballe efter afdøde skovfoged Jens Pedersen ibidem, 3) Søren Pedersen af Gelballe efter sin hustrus forrige mand Jørgen Andersen, 4) Christen Olesen i Tiufkær efter sin hustru Mette Sørensdatters forrige mand Anders Nielsen, 5) Jens Hansen i Velling, som er gift med afdøde Christen Jensens enke Anne Madsdatter, 6) Mads Olesen i Smidstrup efter afdøde Karen Jensdatter, 7) Jens Eriksen i Vinding, som er gift med Mads Andersens enke Johanne Jensdatter, 8) Peder Sørensen i Gårslev, som er gift med Ole Jensen Vævers enke Birgitte Bertelsdatter, 9) Peder Jepsen i Vester Nebel for skiftet efter Thomas Gregersen, hvis sted han nu bebor, samt for skiftet efter sin broder Hans Jepsen, 10) Niels Pedersen af Vester Nebel efter sin hustru Anne Nielsdatter, 11) Peder Nielsen af Knudsbøl efter sin hustrus forrige mand Christen Paaskesen, 12) Niels Jensen Smed i Ødsted efter sin hustrus forrige mand Simon Hansen i Fuglsang, 13) Maren Andersdatter i Brejning efter sin mand Niels Hansen, 14) Anne Sørensdatter i Højen efter sin første mand Christen Jensen samt 15) Niels Christensen Junker i Gamst efter sin hustru Maren Hansdatter.

425b:

1743 - 12. november:

29/10. Skovrider Luckhardts husmand Jens Hansen af Store Velling ctr. Jørgen Jensen ibidem. 3/12

Amtsforvalter Roed ctr. bortrømte Jens Pedersen Skræder af Hejnsvig. 3/12

426b:

Jægermester Hans Bachman stævner vidner ang. krybskytteri i Nyborg Brakker skov. 26/11

428:

Søren Jepsen Kjær af Hundsholt lovbød 3. gang sin skov, Skræder skov kaldet, som er mellem Roj skov og Vester skov. - Hans søn Jep Sørensen Kjær og dennes hustru Mette Pedersdatter begærede skøde.

428b:

1743 - 19. november:

29/10. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 10/12

8/10. Dom: Regimentskriveren ctr. delinkventen Anne Ditlevsdatter, som er arresteret på Koldinghus for tyveri og bedrageri fra rytterbonden Anders Bjerre i Oddersted. - Ved forhøret den 25/10-42 har hun bekendt, hvorledes hun har fået adskillige slags varer fra Anders Bjerres kone foruden 7 rdl. i rede penge. Varerne pantsatte hun i Fredericia og andre steder for at få penge til at betale sin gæld med til Mads Vognmand i Kolding. Ved en afhøring i forbindelse med arrestationen har hun over for sognefoged Carl Jensen af Taulov Nebel bekendt, at hun har stjålet varerne fra Anders Bjerre, og den bekendelse skete frivilligt, uden tvang. Hun har betjent sig af et falsk pas ifølge erklæring fra sognepræsten i Løjt, der også har beskrevet hendes bedragerier der på egnen. Disse oplysninger er blevet bekræftet med ekstrakt fra Rise herreds retsprotokol. - Anders Bjerres hustru har i retten forklaret, at Anne Ditlevsdatter med list og snak har franarret hende varerne, hvilket var imod hendes mands vilje. - Det kendes for ret, at hun vel for sådan list og bedrageri bør lide som løsgænger efter lovens 3-19-16 og anses efter lovens 6-22-2 som den, der har forlokket Anders Bjerres kone, der er en ganske enfoldig bondekone, samt lide efter lovens 6-18-6 som den, der har betjent sig af et falsk pas. Men da hun er en frisk og før kvinde, der vel kunne arbejde for sin føde i stedet for at bedrage folk, så dømmes for ret at være, at hun andre ligesindede til afsky og eksempel skal arbejde i Viborg tugthus på livstid. Hun ejer ikke noget, så der bliver ikke noget at få fra hende til denne sags omkostninger og heller ingen boslod til kongen. - Hans Pank, Hans Olesen (sognefoged i Bjert), Laurids Jørgensen, Christen Pedersen, Jep Jensen Grundet (i Bjert), Henrik HIS Iversen, Niels NJS Jensen (i Eltang), Iver Sørensen Damkjær, Jens Jensen (i Stenderup). - (Da sognefoged Carl Jensen havde arresteret hende, var han taget til Kolding for at berette det for øvrigheden; men da hverken amtmanden eller regimentskriveren var hjemme, var han rejst tilbage og havde foranstaltet afhøring med to mænd. Hun havde fortalt, hvor varerne var. På spørgsmålet, om hun havde fået dem med Anders Bjerres vilje, eller om hun havde stjålet dem, havde hun svaret, at hun havde fået dem af hans kone uden hans vidende. Om hun da ikke havde stjålet dem? Jo!).

429:

1743 - 26. november:

12/11. Jægermester Hans Bachman stævner vidner ang. krybskytteri i Nyborg Brakker skov. - Skovfoged Søren Svendsen af Bjert havde den 20/8 fundet en bøsse indsat i en busk i Nygård Brakkers skov, efter at 2 personer var løbet ud af skoven. De havde kitler eller hvide kamisoler på. Skovfogeden havde også hørt et skud, men en buk, der stod i nærheden, var ikke blevet ramt. Et af vidnerne mener at have set sådan en gammel flinte med plader på i Dons mølle for nogle år siden. Et andet af vidnerne var Johan Bochwalt Smed i Nyborg, der ved første afhøring blot havde sagt, at han ikke kendte noget til sagen. Men da havde han ikke nøjere efterset flinten. Idag kan han vedkende sig den. Han havde været i skoven sammen med sin broder Nicolaj Buchwalt, der havde skudt efter rådyret. Da de så skovfogeden komme ridende, havde de slængt bøssen ind i buskene og var løbet ad skoven til for at skjule sig. I løbet af forklaringen ændres denne til, at det var Johan Buchwalt Smed selv, der både havde ladt og afskudt bøssen. Bøssen havde han fået efter langvarig beden af Christian Risom i Dons mølle. Han bliver pålagt arrest til sagens videre fremmelse og overdraget til portneren Christen Poulsen til forvaring på Koldinghus arrestkammer.

429b:

1743 - 3. december:

12/11. Amtsforvalter Roed ctr. bortrømte Jens Pedersen Skræder af Hejnsvig. 24/12

Morten Poulsen og søn Søren Mortensen samt datter Anne Mortensdatter af Bække ctr. Jens Christensen og svigersøn Iv Thomsen ibidem. 17/12

430:

12/11. Skovrider Luckhardts husmand Jens Hansen af Store Velling ctr. Jørgen Jensen ibidem. 17/12

1743 - 10. december:

Læst amtmandens og kirkeinspektørens skrivelse af 2/12 om kirkesession på Koldinghus.

19/11. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 24/12

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen i Egtved angav skovhugst.

1743 - 17. december:

430b:

Læst anordning af 15/11 ang. påskefestens holdelse for 1744.

431:

3/12. Morten Poulsen og søn Søren Mortensen samt datter Anne Mortensdatter af Bække ctr. Jens Christensen og svigersøn Iv Thomsen ibidem. 14/1-1744

Peder Thonboe ctr. vagtmester Johan Stahl af Bække. 7/1

432b:

3/12. Skovrider Luckhardts husmand Jens Hansen af Store Velling ctr. Jørgen Jensen ibidem. Sagen frafaldet, fordi ingen af parterne er mødt. - Halen var blevet skåret af Jens Hansens hest, og han mente at have fundet den i Jørgen Jensens vogn. Men Jørgen Jensen har påstået, at den hale havde hans karl fået sammen med en grime af en soldat fra Haraldskær; han købte altid sådanne underlige ting.

5/11. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 14/1

1743 - 24. december:

Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 14/1

10/12. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 7/1

3/12. Dom: Amtsforvalter Roed ctr. bortrømte Jens Pedersen Skræder af Hejnsvig, som er bortrømt fra sin fæstegård. - Han er blevet efterlyst både ved birketinget og landstinget, efter at han ved nattetide mellem 26. og 27. april er bortrømt fra sin ægtehustru Mette Pedersdatter og har medtaget en del af boets bedste og redeste midler. I følgeskab med ham er rømt Peder Christensen Skræders hustru Birgitte Johanne Sørensdatter med sin søn Søren Pedersen af Hejnsvig. - Hans hustru var ikke hjemme, da han bortrømte, idet han havde henvist hende til et sted på landet for at købe gildvæddere. Han havde indbildt hende, at han havde købt en del jordegods, hvortil han måtte indsamle penge, hvorfor han havde solgt 2 køer; den ene var hans egen, den anden havde han i pant. - Til eksempel og andre ligesindede til afsky skal han som en rømningsmand straffes efter lovens 3-12-7 samt efter forordningen af 28/1-1682. Om han nogen tid træffes, da skal han pågribes og føres til Viborg tugthus, hvor han skal forblive i jern et år. Sit fæste skal han have forbrudt. - (Et af vidnerne har været Gravers Christensen af Hejnsvig. Han var uden at vide det kommet til at bistå med rømningen: Jens Pedersen Skræder var en dag kommet til ham og havde forklaret, at han sammen med mons. Svitser havde købt Hejnsvig og Fugdal og for sin egen part skulle betale syv snese daler; nu ville han sælge og gøre i penge, hvad han kunne undvære, for at betale godset. Han havde noget, han ville om til Skjoldborg med, og spurgte Gravers, om han ville køre med ham en mil eller halvanden. Det sagde Gravers først nej til, men Jens Pedersen var en veltalende og myndig mand der på egnen, så Gravers lod sig overtale. Ved dagningen kom Jens Pedersen, inden Gravers Christensen var klar, og tog hans vogn og heste med hen til sit hus for at pakke. Han sagde, at han havde mere pantegods, end nogen skulle tro. Ved Donslund å mødte de Peder Christensen Skræders hustru Birgitte Johanne Sørensdatter og hendes 8 årige søn. Hun ville gerne med til Skoldborg for at købe noget hør og derefter hen til sin broder for at få ham til at hjælpe hende til en ko. Gravers kørte dem helt til Norning skov i Læborg sogn. Der lejede de en vogn til Skoldborg. Gravers havde fået en gammel høle for sin hjælp).

 

1744

433:

1744 - 7. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi fødsel

Anno 1744, Den 7. Januari

Hans Pank af Kolding byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Hans Rasmussen af Herslev Højrup, i hans sted Baltzer Eliasen, Niels Hansen af Herslev Højrup, i hans sted Anders Christensen, Jens Michelsen af Bjert, i hans sted Niels Jørgensen, Thomas Christensen i Lejrskov, i hans sted Jens Lybkjær, Knud Pedersen i Uhre, i hans sted Johan Møller, Jep Nielsen af Ejstrup, i hans sted Rasmus Rasmussen, Hans Lauridsen i Harte, i hans sted Jens Andersen, Niels Jørgensen af Jerlev, i hans sted Thomas Thomsen og Jens Pedersen af Vester Nebel, Jep Nickolajsen af Nr. Vilstrup, i hans sted af de lejede.

17/12. Peder Thonboe til Hundsholt ctr. vagtmester Johan Stahl af Bække. 4/2

434b:

24/12. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 14/1

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Mons. Jacob Lausen opbød 1) på vegne af formynderen Jens Christensen i Spjarup for myndlingen Johanne Pedersdatter børnepenge efter hendes fader Peder Christensen, som boede og døde i Asbo, og 2) på vegne af Ole Bertelsen Ulf af Hesselballe for hans afdøde broder Anders Ulfs umyndige datter Karen Andersdatter den arv, som er tilfaldet hende ved skiftet efter stedfaderen Peder Christensen.

435:

Niels Sørensen af Dyvelsrække i Grindsted sogn anmeldte ildsvåde.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1744 - 14. januar:

Skovfoged Anders Mogensen angav skovhugst.

7/1. Børnepengene opbudt 2. gang.

24/12. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 21/1

17/12. Morten Poulsen og søn Søren Mortensen samt datter Anne Mortensdatter af Bække ctr. Jens Christensen og svigersøn Iv Thomsen ibidem. 21/1

7/1. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. Markus Nielsen ibidem. 21/1

435b:

Regimentskriveren lader læse proklamation om, at Jens Pedersen af Nr. Vilstrup tillige med sine kreditorer søger at få rigtighed imellem sig, og kreditorer derfor indkaldes til birketinget torsdag den 23/1 med deres fordringer, for at det kan konstateres, om de 200 rdl., der er deponeret på regimentskriverstuen, strækker til.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

17/12. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 4/2

1744 - 21. januar:

14/1. Christen Nielsen Surkjær af Pjedsted ctr. hospitalsbonden Markus Nielsen ibidem om Christen Surkjærs aftægt af gården, som Markus Nielsen har fæstet. Der er indgået forlig.

Regimentskriveren ctr. Peder Jensen i Gudsø. 4/2

14/1. Morten Poulsen og søn Søren Mortensen samt datter Anne Mortensdatter af Bække ctr. Jens Christensen og svigersøn Iv Thomsen ibidem. 4/2

436:

14/1. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 3/3

Opsynsmændene Jens Bostrup og Anders Halkjær i Hjarup er efter begæring blevet afskediget, og i stedet er beskikket Thomas Gregersen og Michel Madsen. De tages i ed.

Mons. Jacob Lausen opbød 1) på vegne af formynderen Jens Christensen i Spjarup for myndlingen Johanne Pedersdatter børnepenge efter hendes fader Peder Christensen, som boede og døde i Asbo, og 2) på vegne af Ole Bertelsen Ulf af Hesselballe for hans afdøde broder Anders Ulfs umyndige datter Karen Andersdatter den arv, som er tilfaldet hende ved skiftet efter stedfaderen Peder Christensen.

436b:

Sl. Iver Hansen Koeds enke af Håstrup Malene Mortensdatter med børn og medarvinger, Morten Iversen Koed og Søren Iversen Koed af Håstrup, Hans Poulsen af Tiufkær p.v.a. hustruen Maren Iversdatter og Jens Lassen af Håstrup p.v.a. hustruen Kirsten Iversdatter lovbød 1. gang den gård, som Hans Iversen Koed nu påbor og sl. Iver Hansen Koed fradøde.

1744 - 28. januar:

(Niels Grum af Foldingbro på vegne af) Oberauditør og sessionsskriver Johan Kiele fører vidner ang. krybskytteri ved Højen. 18/2

439:

Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 18/2

Anders Pedersen og hustru af Gamst ctr. Christian Regelsen af Gejsing. 18/2

Hans Koeds påboende gård i Håstrup lovbudt 2. gang.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Skovfoged Jacob Krog angav skovhugst.

1744 - 4. februar:

Læst forordning af 6/12 om inddrivelse af pengebøder og straf på kroppen ved manglende betaling.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1743.

Mons. Niels Grum af Foldingbro får p.v.a. overauditør og sessionsskriver Johan Frederik Kille tingsvidne ctr. arresterede Johan Bockwalt ang. krybskytteri i Nygård Brakkers skov. Christian Risom i Dons mølle er indstævnet. Vidner skal svare på, om den fundne flint har været i Johan Bockwalts gemme, hvor han har fået den, om han har skudt i vildtbanen med den, og hvem der har fået del i vildtet.

440:

21/1. Morten Poulsen og søn Søren Mortensen samt datter Anne Mortensdatter af Bække ctr. Jens Christensen og svigersøn Iv Thomsen ibidem. 25/2

441b:

7/1. Peder Thonboe til Hundsholt ctr. vagtmester Johan Stahl af Bække. 25/2

442:

Niels Zellemann på Rugballegård ctr. Morten Orlef af Jerlev. 25/2

Regimentskriveren for Anders Hansen Bjerre i Skærbæk, Niels Johansen i Herslev og Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel. 25/2

Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen ibidem. 25/2

442b:

14/1. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 25/2

21/1. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen i Gudsø. 25/2

Skovfoged Adolf Walter angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Iver Hansen Koeds enke Magdalene Mortensdatter af Håstrup med lavværge Michel Hermandsen ibidem samt børn og medarvinger: Søren Iversen Koed af Håstrup på egne vegne og på vegne af broderen Morten Iversen Koed, og Hans Poulsen af Tiufkær p.v.a. hustru Maren Iversdatter, lovbød 3. gang sin påboende gård, som sønnen Hans Iversen Koed nu påbor og har forestået i over 10 år ifølge husholdsbrev. Denne begærede skøde. Se 25/2

1744 - 18. februar:

Læst forordning af 27/1 om, at det med de forhen anordnede rytter- og dragonhestes holdelse hos landmanden må ophøre.

28/1. (Niels Grum af Foldingbro på vegne af) Oberauditør og sessionsskriver Johan Kiele fører vidner ang. krybskytteri ved Højen. Der optages tingsvidne, efter at 90 vidner er blevet afhørt.

443b:

28/1. Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 3/3

444:

28/1. Anders Pedersen og hustru af Gamst ctr. Christian Regelsen af Gejsing. 3/3

Johan Schornee på Kobbelgård får tingsvidne på, at han i 1743 har avlet 1951 skålpund tobak.

Ole Jepsen Buch i Nagbøl tages i ed som opsynsmand i stedet for Niels Jensen af Dollerup.

1744 - 25. februar:

444b:

4/2. Niels Zellemann på Rugballegård ctr. Morten Orlef af Jerlev. 10/3

4/2. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen i Gudsø. 3/3

4/2. Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup. 24/3

(4/2. Regimentskriveren for Anders Hansen Bjerre i Skærbæk, Niels Johansen i Herslev og Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel. Denne sag er ikke set idag, men der henvises hertil den 10/3)

4/2. Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen ibidem. 10/3

4/2. Peder Thonboe til Hundsholt ctr. vagtmester Johan Stahl af Bække. Forlig. Sagen har drejet sig om Johan Stahls behandling af den trediedels gård, som Stahl har i fæste foruden kroen. Han skal have nedbrudt et hus og brugt materialerne til kroen. Men en del af huset var faldet sammen af sig selv. Idag forpligter Johan Stahl sig til at istandsætte og vedligeholde 12 fag hus med skorsten og vinduer i stedet for de nedfaldne 15 fag. Til gengæld skal han have ret til at indhegne sin ejendomseng Smedeengen.

445:

4/2. Morten Poulsen og søn Søren Mortensen samt datter Anne Mortensdatter af Bække ctr. Peder Thonboes bonde Jens Christensen og svigersøn Iv Thomsen ibidem. Idag indgås forlig. Iv Thomsen betaler til Morten Poulsens prokurator 9 rdl. og til de fattiges kasse her ved retten for sin forseelse i sagen 2 sldlr., og det omtvistede vandløb skal herefter have sit sædvanlige forløb. De sæder, Iv Thomsen har lagt i vandløbet, skal straks fjernes og den kastede rende jævnes. Thonboe kautionerer for, at forliget bliver opfyldt. - Jens Christensen og svigersøn havde forsøgt at ændre forløbet af et vandløb, der altid havde løbet igennem Morten Poulsens gård og forbi Jens Christensens. Derover var det kommet til skænderi og håndgemæng. Iv Thomsen havde een dag slået Morten Poulsens datter i hovedet med en spade og en anden dag slået hende over højre arm med en greb og også rykket hår af hendes hoved. Da de siden skændtes om deres tidligere klammeri, sagde Iv Thomsen, at hun ikke havde fået nok og skulle have noget mere, og dersom han havde et vidne så godt, som han havde to, så skulle han lade hende sætte i Kolding ved hendes lilletå.

4/2. Jens Andersen af Viuf giver på vegne af Jens Larsen og hustru Kirsten Iversdatter af Håstrup skøde på den gård, som Hans Iversen Koed nu påbor i Håstrup.

1744 - 3. marts:

Anders Pedersen af Starup ctr. sognefogeden Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling. 10/3

445b:

21/1. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 7/4

Knud Rasmussen af Egholt tilbyder sin ed på, at da han den 23/1 betalte til amtsforvalter Roed i Kolding for Claus Hegtemand Skræder i Gejsing 1. termins kopskat med 4 mk., fik han kun kvittering for 2 mk.

18/2. Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 17/3

18/2. Anders Pedersen og hustru af Gamst ctr. Christian Regelsen af Gejsing. 7/4

25/2. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen i Gudsø. 10/3

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen ditto.

Rasmus Nielsen ditto.

Skovfoged Anders Eliasen ditto.

1744 - 10. marts:

3/3. Anders Pedersen af Starup ctr. sognefogeden Christen Joensen og søn Søren Christensen af Mejsling. Idag bekræfter Christen Joensen et forlig, som hans søn tilbød sidste gang, og som Anders Pedersen accepterede: De tilstår at have hugget en riseg og genkalder deres ukvemsord. De vil betale sagens omkostninger plus 4 mk. i mulkt til de fattige i Jerlev sogn.

446:

3/3. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen i Gudsø. 17/3

25/2. Regimentskriveren for Anders Hansen Bjerre i Skærbæk, Niels Johansen i Herslev og Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel. 7/4

25/2. Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen ibidem. 7/4

Sr. Hans Henriksen Amnitsbøl af Lille Velling ctr. skovrider Johan Luckhardt ibidem. Sagen har drejet sig om en indelukket kirkestol, som de to har til deres gårdes fruentimmere efter kirkebogens udvisning. Nu er de blevet forligt. Johan Luckhardt lader på egen bekostning sætte midt i den indelukkede stol et ryglæn og et sæde, så stolen, som er til begge gårde, gøres til to stole. Han lader sætte to lige brede døre ved indgangen. Heraf beholder Johan Luckhardt for sine fruentimmere den forreste stol og Hans Henriksen Amnitsbøl for sine den anden. Og dersom de høje herrer i kirkesessionen skulle være imod dette forlig, så forpligter Johan Luckhardt sig til at bringe stolen tilbage i tidligere stand, og de to gårde skal da igen nyde stade og sæde i samme stol efter loven og nuværende kirkebogs formelding. Tingsvidne.

446b:

Thyge Pedersen af Erritsø får som lavværge for søsteren Johanne Pedersdatter tingsvidne på, at denne og hendes afdøde mand Steen Andersen Kyrasser er forældre til Andres Steensen, som nu er død ugift i København. Han er født i Erritsø 1705. Ægteparret har også en datter. Arvingerne befuldmægtiger Søren Hansen Elkjær, der er i tjeneste hos geheimeråd von Holstein, til at modtage arven.

447:

25/2. Dom: Niels Zellemann på Rugballegård ctr. Morten Orlef af Jerlev. - En dom af 4/12 1742 for gæld på 16 rdl. plus sagsomkostninger bliver fornyet.

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

1744 - 17. marts:

10/3. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen i Gudsø. Sagen frafaldes, idet Peder Jensen har afstået sin fæstegård til en anden beboer, som betaler det, der var stævnet for.

3/3. Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 7/4

1744 - 24. marts:

Jens Sørensen Kreng af Andkær ctr. Jens Fynboe ibidem. 7/4

447b:

Peder Hermand af Andkær får tingsvidne på, at han har avlet 986 skålpund tobak, som er indskibet til København i jagten Tobis tilhørende skipper Hans Hansen Kjær af Haderslev.

25/2. Dom: Regimentskriveren ctr. Knud Hansen af Ø. Vamdrup for forsiddelse af hans tre fæstesteder og restance og anden gæld. - Han har begæret auktion på effekter og den besætning, han kunne undvære, til betaling af gælden uden dom. Men han har ikke holdt sit løfte. Til Joen Andersen af Haderslev skal han betale 29 rdl. 4 mk. 15 sk.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1744 - 7. april:

3/3. Anders Pedersen og hustru af Gamst ctr. Christian Regelsen af Gejsing. Ved sidste retsmøde lovede Christian Regelsen, at han ville betale sagsomkostningerne samt herefter leve skikkeligt og fredeligt med Anders Pedersen og hustru Anne Regelsdatter (der er Christian Regelsens søster). Denne skal have frihed til at besøge sin gamle moder, når hun vil. Idag har Christian Regelsen betalt sagsomkostningerne.

448:

24/3. Jens Sørensen Kreng af Andkær ctr. Jens Fynboe ibidem. 28/4

17/3. Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 21/4

10/3. Regimentskriveren for Anders Hansen Bjerre i Skærbæk, Niels Johansen i Herslev og Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel. 12/5

448b:

3/3. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 5/5

Carl Jensen af Taulov Nebel får tingsvidne om en kontrakt med Peder Jensen af Gudsø(?) om afståelse af en gård. 213 rdl. bliver leveret i en pung, der forsegles af retten og overleveres til regimentskriveren. (Teksten for svær at læse på mikrofilm).

10/3. Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen ibidem. Sagen frafaldet, da Hans Madsen Lund har fået sin betaling, og Ude Jepsen har lovet at betale regimentskriveren sagsomkostningerne.

Christian Risom af Dons lovbød Nygård 1. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1744 - 14. april:

Christian Risom af Dons lovbød Nygård 2. gang.

Skovløber Jens Hansen af Høt får tingsvidne ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel om Jens Poulsens forsøg på at fordrive ham ud af hans fæstehus ved selvrådigt at høste frugterne af Jens Hansens have. Sagen skal anmeldes for ryttersessionen (og kommer igen for retten 13/5).

450:

Jens Jensen af Vork ctr. Niels Lauridsen af Oustrup. 5/5

450b:

Skovfoged Anders Mogensen(?) angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

451:

1744 - 21. april:

7/4. Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 12/5

Amtsforvalter Christen Roed af Kolding ctr. Christen Jensen Bødker af Nollund. 5/5

451b:

Regimentskriveren ctr. Peder Jensen af Gudsø om trusler. 5/5

452:

Regimentskriveren ctr. Carl Jensen af Taulov Nebel og Peder Jensen af Gudsø om afståelse af en gård. 5/5

En del bønder aflægger ed eller forklaring vedr. skovhugst iflg. ekstrakt af skov- og jagtsessionens protokol.

452b:

Skovfoged Hans Lyng angav skovhugst.

Anders Eliasen angav skovhugst.

Sognefoged Jens Andersen af Viuf lader læse en stævning mod Hans Hartvigsen ibidem for nærgående ord og beskyldninger på et offentligt sted, hvor bymændene var forsamlede, og hvor der alene blev forhandlet om byens vedtægter. Videfoged Mads Jørgensen m.fl. er indstævnet som vidner. Stævningen bærer en påskrift af Hans Hartvigsen, der tilstår sin forseelse og gør afbigt.

453:

1744 - 28. april:

Hans Buch af Hjarup ctr. landsoldaterne Lars Jessen og Peder Pedersen ibidem. 12/5

453b:

Jørgen Henriksen af Lille Velling ctr. Niels Sørensen af Tiufkær for skovhugst. Sidstnævnte tilstår at have hugget en risbøg og vil betale 2 rdl. for træet samt rettens gebyr. Sagen udsat til 12/5, men er ikke set igen.

Regimentskriveren for Mads Mogensen, ladefoged af Fovslet, ctr. Anders Christiansen af Søgård. Ny stævning nødvendig.

454:

7/4. Jens Sørensen Kreng af Andkær ctr. Jens Fynboe ibidem. - En aften var Jens Krengs hustru Maren Pedersdatter kommet til sognefogeden Morten Dahl og havde sagt, at Jens Fynboe havde slået en væg ind i den lade, hvor hendes mand stod og arbejdede. Næste dag synede han sammen med to mænd skaden på laden og Jens Krengs sår og forsøgte at ordne sagen i mindelighed. Jens Fynboe havde forklaret, at deres disput var opstået på grund af det kighul, der var i Jens Krengs lade ind til Fynboes gård. Han ville ikke tilstå, at han havde slået væggen ind, men hævdede, at den var faldet sammen, da han havde stillet en fjæl for kighullet. Jens Krengs svigerdatter Abelone Hansdatter var om aftenen, da hun hørte tummel, gået ind i laden, hvor hun havde fundet svigerfaderen liggende blå og blodig, og leret fra væggen var fløjet helt over til døren. Jens Kreng selv har forklaret i retten, at Fynboe havde sat en møgfjæl så hårdt imod muren, at den rystede. Da han så kiggede ud af kighullet, så han Fynboe komme tilbage med en buløkse. - Idag indgås der forlig. Jens Fynboe betaler inden fjorten dage halvdelen af sagsomkostningerne plus 2 mk. til de fattiges bøsse i retten, og Jens Krengs søn Laurids Jensen skal tillukke kighullet. Sagen udsættes til 12/5 for det tilfælde, at Jens Fynboe ikke skulle betale. Men den er ikke set igen.

454b:

Anders Høst i Seest indleverede 4 ulveunger, som han har taget i Seest skov.

Christian Risom af Dons mølle lovbød 3. gang sin gård Nygård i Starup sogn. Christen Sørensen og fæstemø Anna Joensdatter begærede skøde.

1744 - 5. maj:

21/4. Regimentskriveren ctr. Carl Jensen af Taulov Nebel og Peder Jensen af Gudsø om afståelse af en gård. 20/5

455:

14/4. Jens Jensen af Vork ctr. Niels Lauridsen af Oustrup. 2/6

21/4. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen af Gudsø om trusler. 20/5

455b:

7/4. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. Da sagen har stået på så længe, uden at der er ført eller fremmet noget i den, så befaler retten sagsøgernes advokat (Langsted) at fremme sin sag med nyt stævnemål, idet den udsættes til 26/5, hvor den ikke forekommer. Men se igen 8/9.

21/4. Dom: Amtsforvalter Christen Roed af Kolding ctr. Christen Jensen Bødker af Nollund for resterende skatter. - Han har tilstået at skylde til amtstuen i resterende kontributioner 9 rdl. 3 mk. 2 sk., samt at han ikke har stedet i fæste, men var lovet fæste af forrige ejer, afdøde Poul Moth. - Han skal betale restancen og fratræde stedet og overlevere det til amtsforvalteren i den stand, hvori han overtog det. Amtsforvalteren skal forsyne stedet med en sådan beboer, at det kan komme i stand, og så kongen ikke skal lide tab på kontributionerne. - (Christen Bødker har forklaret, at han fik lovning på fæstet af Poul Moth i Gørding mølle, der havde lovet ham to bæster eller drivkreaturer til avlens drift og bygningstømmer til stedets opbyggelse samt sæde- og tærekorn indtil indavling. Men straks efter døde Poul Moth, så Christen Bødker fik ingenting undtagen rugsæden, der vel beløb sig til 2 tdr. Derudover havde han selv måttet skaffe besætning til gården, hvilket forårsagede hans fattige tilstand. De kgl. skatter havde han betalt, så længe han kunne. Han havde ikke haft forstand til at tage imod stedet ved syn, men øde var stedet, da han antog det, og lige som det er nu. Der var ikke blevet truffet aftale om landgilde, men Poul Moth havde sagt, at når stedet var opbygget, så skulle han give årligt 5 slettedaler. Han har ikke betalt landgilde i de tre år, han har haft stedet, og er heller ikke blevet krævet derfor).

456:

1744 - 12. maj:

7/4. Regimentskriveren for Anders Hansen Bjerre i Skærbæk, Niels Johansen i Herslev og Hans Madsen Lund af Taulov Nebel ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel. - Sagen frafaldes idag, da der er blevet givet forsikring for betaling. Sagsøgerne er formyndere for Ude Jepsens stedbørn, og sagen har drejet sig om deres arveparter.

Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl vedr. en ager. Nyt stævnemål er nødvendigt. (Se 16/6)

21/4. Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård. 23/6

Regimentskriveren for ladefogeden Mads Mogensen på Fovslet ctr. Anders Christiansen af Søgård. Denne gør afbigt.

456b:

28/4. Hans Buch af Hjarup ctr. landsoldaterne Lars Jessen og Peder Pedersen ibidem. 2/6

457b:

1744 - 13. maj:

(Se 14/4). Skovløber Jens Hansen af Høt ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 26/5

458:

Jægermester Bachmans skytte lader afhjemle skovsyn for Anst, Brusk, Jerlev, Elbo og Holmans herreder.

1744 - 20. maj:

5/5. Regimentskriveren ctr. (Carl Jensen af Taulov Nebel og) Peder Jensen af Gudsø om afståelse af en gård. 26/5

5/5. Regimentskriveren ctr. Peder Jensen af Gudsø om trusler. - Peder Jensen har sagt, at så snart Jens Nielsen Bjerre af Oddersted kom ind i hans gård, ville han slå ham sådan, at han ikke skulle gå derfra. Inde hos Jep Skræder i Gudsø har han sagt, at han ville slå ham af een dynd morads i en anden. Det var, da der blev talt om, at Jens Bjerre skulle have hans gård af Carl Jensen. Til dennes hustru Maren Hansdatter havde han sagt, at hvis Jens Bjerre skulle have hans gård og han kom deri, så ville han slå ham for hans pande, så han skulle ligge for hans fødder. "Pederlil, det må du ikke have i tanke, langt mindre sige det", havde Maren Hansdatter sagt, men det ville han gøre, om han også skulle klæde stejle og hjul derfor. - Idag frafaldes stævningen i forventning om, at Peder Jensen ikke vil tilføje Jens Bjerre noget usømmeligt.

1744 - 26. maj:

Læst proklama fra regimentskriveren om auktion efter afdøde skovfoged Jacob Krog på Højen degnegård.

Hans Hansen på Fårupgård ctr. Jens Simonsen i Dons. 9/6

460:

20/5. Regimentskriveren ctr. (Carl Jensen af Taulov Nebel og) Peder Jensen af Gudsø om afståelse af en gård. Retssagen er blevet ført under henvisning til et tingsvidne af 7/4. Peder Jensen ville nok fraflytte gården, så snart han fik udbetalt 213 rdl. 2 mk. samt et pas fra Carl Jensen, som denne har lovet ham, så at han kunne rejse og være fri som en fri karl, hvor han end ville rejse hen. Så vil han også rette for sig ved en lovlig konkurs. Kontrakten om hans overlevering af gården er sket i regimentskriverens hus uden ringeste tvang, og han har godvilligt bortmindet gården til Carl Jensen for det nævnte beløb; men han mener, at kontrakten indeholdt et løfte om, at gården ikke skulle blive overgivet til Jens Lydom på Holm skovhus og Jens Bjerre i Oddersted. Idag er der blevet fremlagt pas til ham fra amtmanden. Han skal udbetale en arv til Anna Pedersdatter samt noget gæld til Jens Lydum og Carl Jensen, og han lover at betale alle sine kreditorer på betingelse af, at de to sager imod ham frafaldes. Inden 9/6 vil han fraflytte gården og aflevere den til Carl Jensen i henhold til kontrakten.

13/5. Skovløber Jens Hansen af Høt ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 9/6

Jens Mogensen(?), hyrde i Kragelund, indleverede en ulveunge, som var blevet dræbt på Kragelund mark.

1744 - 2. juni:

12/5. Hans Buch af Hjarup ctr. landsoldaterne Lars Jessen og Peder Pedersen ibidem. 23/6

460b:

Niels Andersen og hustru Karen Lauridsdatter af Egtved ctr. Niels Christensens hustru af Knudsbøl. 16/6

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

461:

5/5. Dom: Jens Jensen af Vork ctr. Niels Lauridsen af Oustrup for Jens Jensens hustrus fædrende og mødrende arv. - Jens Jensen har bevist, at hans svigerfar Laurids Nielsen for 7 år siden har lovet ham i medgift med hans hustru Anne Lauridsdatter 50 sldlr. og en ko; det skulle være hendes fædrende og mødrende arv af den halve gård, som Niels Lauridsen har i fæste. Niels Lauridsen har ved sin overtagelse af gården lovet at betale denne arv. Noget før sidste jul aftalte han med Jens Jensen, at han skulle give 40 sldlr. plus en ko. Pengene ville han betale i to terminer, og koen kunne Jens Jensen få, når han ville. Han lovede at stille kaution inden 14 dage, hvilket han ikke har gjort. - Han dømmes til at betale 50 sldlr. og levere koen.

1744 - 9. juni:

26/5. Hans Hansen på Fårupgård ctr. Jens Simonsen i Dons. 14/7

461b:

Regimentskriveren for Jacob Jørgensen, Bendix Nielsen og Jacob Pedersen i Svinholt ctr. Vejle borgere. 23/6

462:

Regimentskriveren ctr. Hans Christensen på Kolding maltmølle. 16/6

26/5. Skovløber Jens Hansen af Høt ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 16/6

1744 - 16. juni:

Læst plakat af 25/5 om ophævelse af forbud mod indførsel af småt salt.

(Se 12/5). Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 23/6

9/6. Regimentskriveren ctr. Hans Christensen på Kolding maltmølle. Der har været holdt syn på møllens brøstfældighed. Mølleren vil istandsætte den med øvrighedens hjælp.

2/6. Niels Andersen og hustru Karen Lauridsdatter af Egtved ctr. Niels Christensens hustru af Knudsbøl. Denne gør afbigt.

462b:

Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter i Starup sogn. 7/7

9/6. Skovløber Jens Hansen af Høt ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. 23/6

1744 - 23. juni:

2/6. Hans Buch af Hjarup ctr. landsoldaterne Lars Jessen og Peder Pedersen ibidem. 4/8

463:

16/6. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 14/7

464:

9/6. Regimentskriveren for Jacob Jørgensen, Bendix Nielsen og Jacob Pedersen i Svinholt ctr. Vejle borgere ang. et tørveskær. Tingsvidne.

465b:

Jep Steffensen i Ferup indleverede en ulveunge, som han havde taget i Ferup skov.

Rasmus Hvittsen i Andkær indleverede 2 ulveunger, som han har taget i Andkær skov.

16/6. Skovløber Jens Hansen af Høt ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel. - Jens Poulsen har forsøgt at tvinge Jens Hansen bort fra et hus. Vidner har forklaret husets historie. For ca. 60 år siden var Tårup lodsejere med øvrighedens tilladelse blevet enige om at opsætte et hus i Tårup skov til en skovløber, som skulle holde øje med skoven. Det var den daværende præst, der ejede den gård, som Jens Poulsen nu bebor, og han tillod, at huset blev sat på hans grund; de andre lodsejere lagde jord til huset. Huset blev opbygget af Søren Pedersen; lodsejerne hjalp ham med tømmer. Jens Hansen har været skovløber i ca. 30 år og har haft huset og jorden frit som løn. Det var Poul Jensen, Jens Poulsens far, og Christen Udsen i Tårup, der fæstede ham huset. De sidste 2-3 år har Jens Poulsen villet have husleje. - Idag bliver der indgået forlig: Jens Hansen vil gerne nyde fred i sin alderdom og beholde sin bopæl gennem 22 år. Han tilbyder Jens Poulsen at betale den halve haves frugt som lejer af huset, der kaldes Høt, og af jorden i Peder Gris' have 4 rdl., og han vil som hidtil tilse skovskifterne. Han vil svare 3 mk. for ekstra græsning (ud over de to høveder, som han efter fæstebrevet er berettiget til). Det tilbud er Jens Poulsen tilfreds med; dog skal Jens Hansen holde frugttræerne i samme stand som hidtil og holde huset i stand. Det vil Jens Hansen gerne, idet han dog formoder, at Jens Poulsen kommer ham til hjælp med træ, når huset behøver det. Det indvilger Jens Poulsen i.

Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Jacobsen og hustru af Almind. 7/7

466:

12/5. Dom: Anders Nielsen og hustru Barbara Sørensdatter af Kragelund ctr. Christen Sørensen af Refsgård for gæld iflg. aftægtskontrakt af 28/5-1735. Christen Sørensen har ifølge kontrakten lovet at betale til sin søster Barbara 20 sldlr., når hun engang fik en medhjælper. Disse penge har sagsøgerne fordret betalt med 7 års rente, fra den tid, Christen Sørensen kom i ægteskab. Desuden har de krævet tilgodehavende løn for 6 års tjeneste, 5 sldlr. pr. år. Herimod har Christen Sørensen anført, at da han blev gift, tog Anders Nielsen og hustru en del varer af hans bo imod hans vilje, hvorfor han ikke ville betale. Det har han ikke bevist. Han skal betale.

1744 - 30. juni:

Skovfoged Adolf Walter angav skovhugst.

Jørgen Krog angav skovhugst.

1744 - 7. juli:

Løjtnant og strømtoldinspektør Christian Sigfred Tautenberg af Fredericia ctr. byfoged Christian Bless og by- og rådstueskriver Emmiche Hvid ibidem. Deres svar er skrevet på stævningen. Tingsvidne.

466b:

16/6. Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter i Starup sogn i faderskabssag. Else Jensdatter har stået åbenbart skrifte og udlagt Hans Pedersen. Hun har forhen fået 2 uægte børn, hvorfor hun er straffet. Der henvises til tingsvidne af 5/11-1743. Else Jensdatter har forklaret, på hvad tid og sted Hans Pedersen Snedker har haft legemlig omgang med hende, men Hans Pedersen har tilbudt sin benægtelsesed. Sagen har været udsat, indtil hun efter barsel kunne stå åbenbart skrifte, eller Hans Pedersen kunne bevise, at hun var berygtet for nogen anden mand. Ifølge lovens 6-13-5 aflægger han sin ed. - Sagen fortsætter 21/7

23/6. Hospitalsforstander Christoffer Lucht af Kolding ctr. Peder Jacobsen og hustru af Almind. Dorthe Mortensdatter og Peder Jacobsens hustru tilstod, at deres mundklammeri var sket i hastighed. De indgår forlig med løfte om herefter at leve skikkeligt og fredeligt, som det anstår sig for naboer.

Poul Garpes enke i Noes lovbød en otting 1. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1744 - 14. juli:

9/6. Hans Hansen på Fårupgård ctr. Jens Simonsen i Dons. - Hans Hansen havde været hos Jens Simonsen for at afregne noget gæld, bl.a. for sin søn. Da han forlod gården, opdagede Jens Simonsen, at der var noget galt; han løb efter Hans Hansen og tvang ham tilbage, idet han tilkaldte nogle vidner. Da de var kommet ind i gården, beordrede han porten lukket og fik Hans Hansen ned af hans hest ved at tage fat i hans ene ben. Inde i stuen gennemgik de indholdet af nogle punge. Idag kommer det til forlig. Sagen har haft sin oprindelse i ubesindighed på begge sider, og Jens Simonsen gør afbigt. Hans Hansen erklærer, at hvad han ved birketinget og på Nørvang-Tørrilds herredsting har fremført mod Jens Simonsen, skal være dødt og magtesløst, og også han gør afbigt. Nu er de så lige gode venner som forhen.

467:

23/6. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 4/8

Poul Garpes enke i Noes lovbød en otting 2. gang.

1744 - 21. juli:

Skovrider Johan Luckhardt af Velling stævner efter ordre fra skov- og jagtsessionen Peder Jensen Kring af Andkær for ulovlig skovhugst. Peder Kring tilstår at have hugget en riseg; men han er en rytterbonde med en meget forfalden bygning, og han kan ikke få tømmer for penge, så han forventer en moderat behandling. Risegen var hugget på Peder Nielsens skifte i Vinding. - Regimentskriveren mener, at de øvrige ikke bør afhøres. Tiden er ubelejlig til, at samtlige en bys beboere med alle deres tjenestefolk skal møde i en så tvivlrådig sag; de er idag beordret at møde på Kolding rytterkobler for at bjerge hø, der snart kunne fordærves af den ventede regn. Han ønsker også et nyt stævnemål, der navngiver den, der regnes for hovedmand i sagen. Sagen henvises til nyt stævnemål, og skovfoged Søren Svendsen skal forinden erkyndige sig om, hvem hovedmanden kan være.

467b:

7/7. Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter i Starup sogn i faderskabssag. 1/9

Poul Garpes enke af Noes Anne Christensdatter med lavværge Markus Madsen i Seest mølle lovbød 3. gang 1/4 gård i Gejsing. - Bertel Hansen, som er gift med Anne Christensdatter, begærede skøde.

468:

1744 - 28. juli:

Regimentskriveren (ved Niels Borup) ctr. arresterede Maren Nielsdatter af Hjarup. 25/8

468b:

Regimentskriveren ctr. Christen Sørensen og Hans Madsen af Refsgård samt Knud Knudsen af Vork. Udsat til 11/8, men ikke set igen. - Christen Sørensen og Hans Madsen havde været tilsagt af Peder Smeds bud til at køre tørv for amtmanden, men de mødte ikke, heller ikke efter 2. tilsigelse. Så blev de indkaldt til afhøring og afstraffelse for ulydighed, men de mødte ikke. Anders Madsen, der var bud for Peder Smed i Egtved, havde sagt til Hans Madsen, at han skulle ride træhesten, for det havde han hørt at de andre skulle. I retten forklarede Hans Madsen, at han nok var tilsagt til at ride træhesten, men ikke til at køre tørv. Christen Sørensen forklarede, at Peder Smeds pige havde været i hans hus om aftenen for at tilsige ham og Hans Madsen til at møde på slottet, men det fik han først at vide om aftenen, da de skulle være mødt; så syntes han, det blev for sent, og blev hjemme; men tørvekørslen var han ikke tilsagt til. - Peder Vedesen af Egtved havde ved sin pige beordret Knud Knudsen til at møde på Koldinghus til afstraffelse, men pigen havde sagt, at Knud Knudsen var syg. Derpå havde han kørt et læs tørv til slottet.

469:

Ude Pedersen, Jens Pedersen og Jens Pedersen Roed i Fredsted ctr. Ude Jørgensen ibidem. Forlig. Ude Jørgensen gør afbigt.

1744 - 4. august:

14/7. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 18/8

470:

Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 18/8

470b:

Præsten Hans Wilhelm Kaalund af Vorbasse ctr. Iver Sørensen af Store Anst. Dennes hustru Dorthe Madsdatter møder op og melder, at hendes mand ligger syg og måske skal dø. Han har i sin elendige svaghed skrevet et skrift til præsten, men hun kunne ikke læse det. Hun gør (sammen med Iver Andersen, som ledsager hende) afbigt.

471:

23/6. Dom: Hans Buch af Hjarup ctr. landsoldaterne Lars Jessen og Peder Pedersen ibidem. - De to soldater er søndag aften den 22/3 kommet til Laurids Andersens hus i Hjarup og har forevist en soldaterflinte med begæring om, at de tilstedeværende ville bese flinten og stenen derpå. Stenen var af træ. En af dem sagde, at de havde opholdt Sara Buches på vejen fra Skanderup til Hjarup, så at hun ikke kunne køre forbi dem, og de havde vist dem på vognen den lille ende af flinten. - Tjenestekarlen Poul Jørgensen, der kørte vognen, har bevidnet deres grove adfærd mod hans madmor og hendes datter. - De to soldater har selv tilstået, at de har gået i vejen for vognen, så den ikke kunne køre forbi, da der var rug på begge sider af vejen. - Det er altså bevist, at de har øvet voldsom gerning i stedet for at være gået skikkeligt hjem fra deres exercerplads, som de burde. De dømmes til, andre ligesindede til afsky og eksempel, efter lovens 6-9-24 at bøde deres voldsbøder, tre 40 lod sølv = 60 rdl., betale sagens omkostninger med 4 rdl. samt at love, at de ikke efterdags prøver noget lignende. Bøderne deles efter lovens 1-24-4: til sagsøgeren 1/3 og til kongen 2/3, som regimentskriveren skal oppebære. - Hvis de ikke kan betale, skal de efter forordningen af 6/12-1743 arbejde i skubkærren i Fredericia fæstning hver i 6 måneder og 12 dage, hvilket er en dags arbejde for hver mark.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1744 - 11. august:

Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund, nu boende i Løvlund, og Niels Mortensen i Plagborg vedr. regnskab med Grindsted sogns korntiende. Niels Hjortlund vil have sagen afvist, fordi samtlige vidner efter hans mening er vildige, og fordi der er gået nogle år, siden han og Niels Mortensen afleverede deres regnskaber i samtlige Grindsted sognemænds overværelse ved alteret i Grindsted kirke. - Hans Christensen af Loft og Niels Bondesen af Morsbøl har som beskikkelsesmænd været rundt hos alle sognemænd for at få afklaret, om de alle har betalt tiende som anført i beskikkelsen. Kun var de ikke hos den 17. mand, som er Niels Hjortlund selv. Efter sigende skal pengene ikke være blevet afleveret i Ribe. (Se videre 22/9).

474:

1744 - 18. august:

4/8. Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 1/9

474b:

4/8. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 15/9

1744 - 25. august:

475:

Læst plakat af 6/8 om, at jagten på fælled udsættes fra den 24/8 til den 12/9.

Læst kgl. skrivelse af 29/7 ang. skærpelse af det forbud mod indførsel af høleer og skæreknive til Jylland og Fyn, som blev udsted den 2/4-27.

Regimentskriveren for rytterbønderne Lauge Jensen og Knud Thomsen af Pjedsted ctr. Pjedsted beboere. En forbudsordre, som er udført af sognefoged Søren Madsen med to mænd af Vilstrup, konfirmeres.

Regimentskriveren ctr. løjtnant Houmann. 8/9

475b:

28/7. Dom: Regimentskriveren (ved Niels Borup) ctr. arresterede Maren Nielsdatter af Hjarup i formening, at hun skal have født et barn i dølgsmål. - Sognepræst Jens Buch af Hjarup har i en skrivelse af 25/6 til amtmanden tilkendegivet, at en kvinde ved navn Maren Nielsdatter fra Kolding havde født et barn, endskønt det siges, at hun har født før tiden eller aborteret. - Der er blevet holdt forhør ved sognefoged Hans Buch af Hjarup med tiltagne 4 mænd. Her har kvinden forklaret, at hun fødte sit foster i sengen, og at det var dødt, da hun fødte det. Hun havde svøbt det i et forklæde og lagt det på sin kiste, og siden tog hun det derfra og lagde det i sengen hos sig i dølgsmål, så at ingen vidste det. Hun havde fortalt det til sin madmor Maren Hans Kochs og en anden kone af byen ved navn Maren Jonases, da de kom til hende og spurgte, hvorledes det var med hende, og om hun havde født et barn. Hun havde svaret, ja, og taget det op af sin seng og vist dem det. - Fire koner har foretaget en synsforretning og meldt, at de ikke kunne skønne andet, end at hun nok har født barnet omtrent den halve tid for tidligt, dog havde det alle sine lemmer; de kunne ikke se, at hun på nogen måde skulle være skyld i sit barns død. - To kirurger har været i Hjarup at syne fosteret, og de fandt ingen sår eller blå mærker, der kunne være årsag til barnets død. De har skønnet, at fosteret højst kunne være 26 uger gammelt. Og sognefogeden har vidnet, at Maren Nielsdatters husbond Hans Kock har ladet hende arbejde strengt i en brønd i 3 dage, hvor hun fik ondt. Hun har selv erklæret i retten, at det ikke nogen sinde har været hendes tanke at føde i dølgsmål. - Det kan ikke ses, at Maren Nielsdatter har dræbt sit barn, men hun har født før tiden, aborteret, og da hendes madmor og den anden kvinde kom til hende dagen efter fødslen, har hun straks efter tilspørgsel bekendt for dem, at hun havde fået et dødfødt barn, som hun viste dem. Derfor kan hun ikke dømmes efter regimentskriverens irettesættelse; men det dømmes for ret at være, at hun for sin begangne synd bør først udstå kirkens disciplin i Kolding kirke, i hvis menighed hun har været, da lejermålet skal være begået. Og for sin omgang ved barnefødslen, idet hun ikke i den tid eller forhen havde åbenbaret, at hun var frugtsommelig, skal hun andre sådan sindede kvinder til afsky og eksempel arbejde i Viborg tugthus i 3 år. Hun er ikke blevet stævnet for lejermålsbøder, men såfremt noget hos hende er at erholde, så skal de erlægges i Kolding, hvor hun har haft ophold, da lejermålet blev begået. De skal være kongen til indtægt. - Underskrevet af Hans Pank, Hans HCS Christensen, Christen Andersen, Søren Pedersen (af Ferup), Peder Hansen, Mads Poulsen (af Lejrskov), Mads Jensen (af Ferup), Niels Jensen og Tulle Hansen (af Lejrskov).

476:

1744 - 1. september:

Amtmanden ctr. Hans Kock og Jonas Hjuler af Hjarup. 20/10

Læst plakat, at landmilitssession holdes i Vejle.

Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 22/9

477:

Jens Eriksen af Tudvad ctr. Maren Andersdatter, der nu opholder sig i Harte. 15/9

478b:

18/8. Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 8/9

21/7. Dom: Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr. Else Jensdatter i Starup sogn i faderskabssag. - Med tingsvidne af 5/11 bevises, at Else Jensdatter har beskyldt Hans Pedersen Snedker for det barn, hun dengang var svanger med, og at Hans Pedersen Snedker tilbød benægtelsesed. Sagen blev udsat, indtil Else Jensdatter havde født og gjort sin bekendelse om faderskabet, og hvis hun fastholdt sin påstand, kunne Hans Pedersen aflægge sin benægtelsesed, såfremt der ikke var andre beviser. Efter at det med præstens attest så blev bevist, at hun havde udstået offentligt skrifte for sin løsagtighed og udlagt Hans Pedersen, har denne værget sig ved sin ed og påstået straf over hende for hendes falske påstand. - Det er bevist, at Else Jensdatter har avlet 3 uægte børn i løsagtighed og udlagt Hans Pedersen for det sidste. Hun, der har levet et så syndigt og løsagtigt levned og 3 gange i hor har avlet uægte børn, bør efter lovens 6-13-9 andre ligesindede mennesker til afsky og eksempel stryges til kagen samt betale Hans Pedersens sagsomkostninger. Hun er ikke stævnet for sine lejermålsbøder, så disse beror til anmeldelse og påkendelse i ryttersessionen. - Før end denne dom eksekveres, skal Hans Pedersen lovligt lade den forkynde for Else Jensdatter og dernæst indgive domsakten til øvrigheden til påtegning enten til appel eller eksekution. - Underskrevet af: Hans Pank, Mads Olesen, Johan Jørgensen, Peder Sørensen, (unge) Christen Hansen (af Seest), Jep JHS Hansen, Jes Lauridsen, Peder PJS Jensen Halkjær, Ole OSS Sørensen (af Hjarup).

479:

1744 - 8. september:

1/9. Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 22/9

25/8. Regimentskriveren ctr. løjtnant Houmann. 15/9

481b:

(Se 5/5). Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 22/9

Skovrider Johan Landsberg angav skovhugst.

1744 - 15. september:

1/9. Jens Eriksen af Tudvad ctr. Maren Andersdatter, der nu opholder sig i Harte. 6/10

482:

8/9. Regimentskriveren ctr. løjtnant Houmann. 6/10

484:

Peder Terkelsen af Tiufkær ctr. Thyge Jensen ibidem. 22/9

484b:

18/8. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 6/10

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1744 - 22. september:

8/9. Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 13/10

15/9. Peder Terkelsen af Tiufkær ctr. Thyge Jensen ibidem. Denne gør afbigt.

(Se 11/8). Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 13/10

Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. 13/10

486:

1/9. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 13/10

8/9. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 6/10

486b:

Jægermester von der Lieth (ved mons. Lorentzen) stævner samtlige Vranderup og Vranderup mølles beboere ang. skovhugst. Ingen gerningsmand er nævnt. Nyt stævnemål nødvendigt.

Jens Pedersen Roed i Fredsted lovbød sin halve påboende gård 1. gang.

1744 - 6. oktober:

15/9. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 3/11

15/9. Jens Eriksen af Tudvad ctr. Maren Andersdatter, der nu opholder sig i Harte. 13/10

22/9. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 20/10

15/9. Regimentskriveren ctr. løjtnant Houmann. - Lørdag den 8/8 skulle der køres hø ind fra magistratens eng i Fredericia. Postmester Lorentzen lod afveje 32 pund hø til et prøvelæs, der sammen med de øvrige vognlæs skulle leveres til rytterhestenes forplejning i det herværende kavalleri. Til stede var fourageskriver og konsumtionsforvalter Falckenberg på vegne af regimentskriveren. Han var kommitteret, siden regimentskriverens andre folk var optaget i andre forretninger. Da Falckenberg sagde til postmesteren, at han skulle skynde sig at få prøvelæsset i orden, brød løjtnant Houmann ind og spurgte postmesteren, hvor mange pund der var afvejet i prøvelæsset. Postmesteren svarede, at der var afvejet 32 pund efter forskriften. Men så krævede Houmann 36 pund på prøvelæsset (uden at det blev efterkommet). Så blev de andre vogne læsset, og Falkenberg formanede bønderne til at læsse retfærdigt, på begge sider, lige som de plejede at læsse på kongens rytterkobler. Vognene blev kørt frem til broen, hvor prøvelæsset holdt. Og Falckenberg gjorde Houmann opmærksom på, at disse læs alle var større end prøvelæsset. Men Houmann ville ikke acceptere leverancen for mere end 32 pund pr. læs, hvorfor Falckenberg sagde til ham, at hvis ikke han ville antage dem, så ville Falckenberg lade dem køre op til staldene og tale med obersten for at aflevere dem efter den kgl. anordning. Bonden i den første vogn tog til tømmen for at efterkomme Falckenbergs befaling om at køre; Men Houmann befalede ham at holde stille. Falckenberg erindrede løjtnanten om, at det ikke stod i hans magt at forhindre bønderne i at køre, så længe han ikke ville modtage læssene efter billighed, og bød endnu en gang bønderne køre. Så sagde Houmann noget til ham på tysk, spyttede i hænderne og greb fat i sin stok. Falckenberg advarede ham: "Hr. løjtnant, betænk eder og brug ingen gevalt; thi I skal vide, jeg er her i kongens forretning på regimentskriverens vegne, foruden at jeg også selv er kongelig betjent", og han bad derpå alle tilstedeværende drages til minde. Så slog løjtnanten ham med sin stok, så knoppen og ringen gik af. Derefter befalede Falckenberg bønderne at følge sig, og de fulgte ham ind til oberst Rauch. Her blev læssene fordelt mellem de tre kompagnier, nogle læs for 35 pund, nogle for 36 og andre for flere pund. De 12 vogne kørte derpå tilbage til engen for at hente flere læs. - Idag er sagen blevet afsluttet ved denne ret med tingsvidne.

488:

Jens Pedersen Roed i Fredsted lovbød sin halve påboende gård 2. gang.

Jørgen Krog angav skovhugst.

1744 - 13. oktober:

488b:

22/9. Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. 27/10

(489b er første side på filmrullen 30899).

490: (Sidste side på filmrulle 30898).

22/9. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 27/10

Jens Pedersen af Trelde, Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup og medarvinger ctr. Niels Hansen af Trelde. Udsat til 20/10, men ikke set igen. Synsmænd er blevet udmeldt i en markstrid.

490b:

Niels Johansen af Pjedsted ctr. Maren Nielsdatter, Christen Pedersens hustru ibidem. Hun tilstår, at hun på et offentligt gadestævne har haft mundklammeri med Niels Johansen ang. sin søn, som har været i tjeneste hos ham, og da citanten vrængede mund ad hende, har hun sagt, "Hør, han burde have noget flæsk at smøre sin mund i", men hun ved ikke noget at sige ham på og vil erstatte ham halvdelen af sagsomkostningerne. Forlig.

22/9. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 3/11

22/9. Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 27/10

6/10. Jens Eriksen af Tudvad ctr. Maren Andersdatter, der nu opholder sig i Harte. 24/11

491:

Christen Pedersen af Seest får tingsvidne på arveret efter en moster, som var gift med Niels Jacobsen Taarup og forhen boede i Hjerting. Nu er de begge døde. Hendes forældre har boet i Seest; faderen var hølesmed Christen Pedersen og moderen Maren Johannesdatter. Parret havde 3 sønner og 3 døtre, alle født i Seest. De opregnes med samt deres børn.

Jens Pedersen Roed af Fredsted lovbød 3. gang halvdelen af sin påboende gård. Hans hustru Kirsten Pedersdatter begærede skøde.

491b:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1744 - 20. oktober:

Læst reskript af 15/10 om hø- og halmleverance.

6/10. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 3/11

1/9. Amtmanden har stævnet Hans Kock og Jonas Hjuler af Hjarup som vidner. De sigtede er vist Hans Nissen af Ødis og Iver Koed af Hjarup. Et af vidnerne skal have sagt, at når der blev stævnet for en vis eg i Drenderup pensionsskov, så skulle gerningsmændene vel findes; men idag har de intet at vidne.

492:

Samtlige lodsejere i Bække (ved Markus Jensen af Bække) ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 27/10

1744 - 27. oktober:

13/10. Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. kromanden Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt og Hans Smedegaard i Erritsø. 24/11

13/10. Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. 24/11

492b:

13/10. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 3/11

20/10. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 10/11

494b:

6/10. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 3/11

1744 - 3. november:

27/10. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. Markstrid. Tingsvidne. (Se 24/11)

495:

20/10. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 17/11

Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Hansen og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter. 24/11

495b:

27/10. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 24/11

496:

Iver Jepsen af Skanderup ctr. skovrider Johan Henrik Landsberg. 10/11

13/10. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 10/11

Mathias Mathiasen Pistolchy af Asbo anmelder ildsvåde.

Skovrider Landsberg angiver skovhugst.

496b:

1744 - 10. november:

Læst kgl. reskript af 16/10 til stiftamtmanden og biskoppen ang. lejermål i militæret.

27/10. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 8/12

497b:

3/11. Iver Jepsen af Skanderup ctr. skovrider Johan Henrik Landsberg. 24/11

498b:

3/11. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 17/11

Regimentskriveren ctr. Jakob Hansen af Andkær. 17/11

Christen Hansen i Seest fremlyste en so 1. gang.

1744 - 17. november:

Læst forordning om kornskat i penge for 1745.

Læst patent om højesteret for 1745.

Læst plakat om kirkesession.

10/11. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 8/12

499b:

Daniel Revend af Vingsted mølle (ved Jørgen Frederiksen af Vejle) ctr. oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld. 24/11

500b:

Hans Henriksen ctr. Niels Sørensens svoger, tjenende Niels Joensen i Smidstrup, om skovhugst. Sagen udsat til 1/12, men ikke set igen.

501:

10/11. Regimentskriveren ctr. Jakob Hansen af Andkær. - Sagen frafaldes for denne gang efter brev fra amtmanden for at se tiden an, om Jakob Hansen vil bedre sit liv og levned, dyrke sin fæstegård forsvarligt og betale de kgl. skatter i rette tid.

3/11. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 1/12

Christen Hansen den yngre af Seest fremlyste en so 2. gang.

Rasmus Sørensen Møller af Herslev lovbød 1. gang nogle jorder, som er henlagt til Gammelby mølle.

1744 - 24. november:

3/11. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Hansen og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter. 15/12

(Se 3/11). Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 8/12

10/11. Iver Jepsen af Skanderup ctr. skovrider Johan Henrik Landsberg. - Idag slutter sagen med tingsvidne. Sidste tingdag var skovrideren forhindret i at møde, idet han var beordret på vildsvinejagt for at skaffe vildsvin til det kgl. herskabs fødselsdag. Da fortalte Søren Christensen, Iver Jepsens tjenestekarl, at han havde været med sin husbond ude at hugge noget gærdsel i husbondens selvejerskov. Skovrideren kom ridende sammen med en af jægermester von der Lieths skytter og spurgte, "Hvad gør din bondeslyngel her? Hvad har du her at hugge, din flægel eller slyngel?" Iver Jepsen svarede, at det var hans egen skov. Landsberg forlangte pant, men Iver Jepsen sagde, at han ikke havde nogen økse hos sig. Skytten stod af sin hest, gav Landsberg hans flinte og opsøgte 2 økser, som lå ved en busk. Dem begærede Iver Jepsen tilbage; men skytten ville ikke give ham dem. Landsberg havde trukket sin hirschfænger og truede med den. Skytten bad ham om at stikke den tilbage i skeden, og det gjorde han uden at tilføje Iver Jepsen noget ondt. Da Iver Jepsen havde sagt, at det var hans ejendomshave, havde skovrideren sagt, at det var forbudt at hugge på den tid - med tilføjelse af ord som skurk, hund og bondeslyngel. - Idag har skytten, Anders Nygaard, vidnet. Han har ikke lagt mærke til skældsordene, men ellers er hans vidnesbyrd overensstemmende med første vidnes. - Et tredie vidne kan kun fortælle, at han har set to personer ride ud af skoven iført hvide kjortler ledsaget af en hund med hvid krans om halsen. Det skal have været Landsberg og skytten. - Iver Jepsen har bevist, at han har købt skovlykken af Jep Vedstesen, der fik skøde fra Thomas Svendsen i Hjarup i 1728 med påberåbt adkomst af 1636. Han ønsker, at Landsberg vil love, at han ikke mere vil behandle ham således, og han vil betale sagens omkostninger. Det kan Landsberg ikke for nærværende svare på.

502:

3/11. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 8/12

27/11. Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. 8/12

17/11. Daniel Revend af Vingsted mølle (ved Jørgen Frederiksen af Vejle) ctr. oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld. 22/12

503:

Lauge Mikkelsen af Erritsø og datter Maren Laugesdatter ctr. Gert Andersen, tjenende Niels Thomsen af Erritsø. 8/12

504:

27/10. Dom: Preben Langsted af Kolding som befalet actor ctr. den såkaldte kromand Anthoni Laber i Erritsø, Bertel Hansen, Thomas Holdt, Hans Jensen Smedegaard og Rasmus Snedker i Erritsø formedelst en desertør, musketer Christoffer Weis Müller (måske Weismüller) fra kaptajn Lutzaus kompagni i Fredericia, som de skal have haft omgang med. - 1) Anthoni Laber: Desertøren har tilstået, at han den 9/6 har været i Anthoni Labers hus. Til stede var også Bertel Hansen, der drak broderskab med desertøren og skød til måls med et pusterør sammen med ham. Anthoni Laber har sagt, at han vel kunne mærke, det var en desertør, men hvis han havde anholdt ham og taget penge for hans opbringelse, så ville han være blevet ilde lidt blandt Erritsø beboere, om de havde opdaget det. - 2) Bertel Hansens har ikke indfundet sig hverken til forhørene eller i birkeretten. Hans omgang med desertøren (undtagen vedr. pusterøret) er tilstået af desertøren. - 3) Thomas Holt har erklæret, at han aldrig har været i selskab med desertøren eller talt med ham, skønt desertøren har sagt, at han havde spurgt om hans pas. - 4) Hans Jensen Smedegaard har erklæret, at han er ganske ubekendt med desertøren. - 5) Rasmus Snedker, som desertøren har sagt gav ham hans stivelet (støvlet?) igen, har forklaret, at han gik om morgenen i sit lovlige ærinde og fandt da en sort stivelet og hat, som han ophængte på Hans Smedegaards gærde, og som hans vej faldt der igennem gården, blev han vár, at en soldat kom ud af gårdens lade. Han vedkendte sig beklædningsdelene; men Rasmus Snedker kunne ikke tænke eller vide, at han var en desertør. - Anthoni Laber burde have gjort sin skyldighed efter forordningen af 3/12-1734 og søgt hjælp hos sognefogeden i byen og af bymændene og ladet desertøren opbringe og indlevere til regimentet. Bertel Hansen, som holdt desertøren i selskab med drik og spil, og som ifølge desertøren er skyld i, at han ikke kom tilbage til Fredericia om aftenen, har vist ham fra sit hus om aftenen og pryglet ham. I stedet burde han have holdt ham hos sig og om morgenen bragt ham til regimentet. - Det kendes for ret, at de begge for een og een for begge efter forordningen af 3/12-1734 skal betale til regimentet 30 rdl. og som mandatsovertrædere hver arbejde i Fredericia fæstnings skubkærre i 2 år samt begge betale sagsomkostninger med 6 rdl. 12 sk. Hvis de ikke kan betale, skal de arbejde en dag for hver mark i skubkærren. - De øvrige personer er ikke overbevist at have haft omgang med desertøren. De skal befri sig ved ed. Ellers står sagen dem åben for.

504b:

13/10. Dom: Jens Eriksen af Tudvad ctr. Maren Andersdatter af Ågård (har opholdt sig i Harte), fordi hun har udlagt ham tillige med en snedkersvend, Johannes Rasmussen af Vejle, som barnefader. - Da Maren Andersdatter beredte til barsel, og da hun siden kom op fra sin barselseng, bekendte hun bestandigt, at snedkersvenden Johannes Rasmussen af Vejle var hendes barnefader, hvilket også bekræftes ved præsternes attester og af de beskikkelsesvidner, der var med hos snedkersvenden. Denne er lovligt indstævnet, men ikke mødt, hvorfor han ikke har befriet sig for at være hendes barnefader. - Altså: da Maren Andersdatter ublu har beskyldt Jens Eriksen for at være barnefader og han har værget sig ved sin ed, så befries han for hendes beskyldning, og Maren Andersdatter dømmes for sin ublu udlæggelse og løgnagtige skrifte til efter lovens 6-13-26 at straffes til kagen og forvises af landet, andre ligesindede til afsky og eksempel. Hun skal betale Jens Eriksens sagsomkostninger samt skarpretterens umage. Hun er ikke stævnet for lejermålsbøder, hvorfor de beror til anmeldelse og påkendelse under ryttersessionen efter forordningen af 19/8-24. Men før end denne dom eksekveres, skal Jens Eriksen lade den forkynde lovligt for Maren Andersdatter og dernæst indgive den til vedkommende høje øvrighed til påtegning, enten til appel eller eksekution. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Jørgen Jepsen, Niels NHS Hansen, Peder PCS Christensen, Laurs Christensen, Jens Jensen, Iver Sørensen Damkjær, Oluf Sørensen, Christoffer Christoffersen. - (Maren Andersdatters far er Anders Hansen af Ågård. Til ham havde hun sagt, at barnefaderen var Johannes Rasmussen, hvilket faderen så sagde til præsten, da han bestilte barnedåb. Og den bekendelse var blevet gentaget ved dåben. Men senere aflagde hun en anden bekendelse for en anden præst, Knud Storm i Egtved. Far og datter har med beskikkelsesmænd været hos snedkersvenden for at gøre arrest på hans redskaber. Da havde Johannes Rasmussen sagt til faderen, at han ikke ville have hendes datter, om han så ejede hele Ågård, for hans lyst stod ikke til hende nu, og ingen skulle tvinge ham til det. Han ville ikke tage en andens hore og gøre til en artig kone. - Inden Maren tog til Egtved for at skrifte, var hun blevet spurgt, om ikke det var kopsætterkonens søn, der var barnefader; men det havde hun benægtet. Hendes beskyldning mod Jens Eriksen kom, efter at Johannes Rasmussen havde været hos dem og kraftigt benægtet, at han var barnefaderen, og hendes fader derefter havde straffet hende hårdt, og da hun havde fået mange hug, bekendte hun, at Jens Eriksen var faderen og havde lovet hende 100 daler).

505:

Skovrider Landsberg har indbragt en gammel ulv, som han har skudt og dræbt.

Christen Hansen den yngre af Seest fremlyste 3. gang en hvid so.

1744 - 1. december:

Christen Jepsen af Oustrup ctr. Jens Thomsen af Vork. 15/12

17/11. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 8/12

Søren Poulsen i Brejning og Mads Pedersen i Gauerslund p.v.a. hustruen Karen Poulsen og medarvinger Anne Sørensdatter i Brejning, Peder Poulsen ibidem, Niels Thomsens hustru Maren Poulsdatter af Brejning og Niels Poulsen af Andkær får tingsvidne på arveret efter Anne Sørensdatters søn Mogens Poulsen, som er død i København. Hans forældre var Poul Mogensen og Anne Sørensdatter, der forhen boede i Sellerup møllested og siden i Brejning. Der gøres rede for disses afkom. Søren Poulsen får fuldmagt til at modtage arven.

505b:

Rasmus Sørensen Møller af Herslev lovbød 3. gang nogle jorder, der ligger til Gammelby mølle, og som forhen har tilhørt Niels Jensen, Peder Jensen og Jens Madsen af Tolstrup. - Johan Henriksen Fink af Gammelby mølle og hustru Maren Christensdatter begærede skøde.

506:

Skovrider Johan Henrik Landsberg angav skovhugst.

1744 - 8. december:

Læst forordning af 16/11 om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1745.

10/11. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 12/1- 1745

17/11. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 15/12

24/11. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 12/1

1/12. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 22/12

24/11. Lauge Mikkelsen af Erritsø og datter Maren Laugesdatter ctr. Gert Andersen, tjenende Niels Thomsen af Erritsø. 22/12

507b:

24/11. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 22/12

24/11. Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. 22/12

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Niels Madsen af Brøndsted fremlyste en hest 1. gang.

1744 - 15. december:

24/11. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Hansen og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter. 22/12

508:

Søren Iversen Koed af Håstrup ctr. Christen Joensen af Mejsling. 12/1

8/12. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 19/1

Dorthe, sl. Jens Bjerregaards enke af Vejlby, ctr. Niels Thomasen. Denne gør afbigt og erklærer, at hun er ganske fri af ham m.h.t. legemlig omgængelse. Han vil betale sagsomkostningerne samt 4 mk. til rettens fattigbøsse.

508b:

1/12. Christen Jepsen af Oustrup ctr. Jens Thomsen af Vork. Udsat til 22/12, men ikke set igen. - Lars Nielsen i Oustrup har vidnet, at da Jens Thomsen blev forlovet med sin hustru Maren Sørensdatter, lovede han at betale alt, hvad hans formand Søren Christensen var skyldig til Christen Jepsen.

1744 - 22. december:

Læst anordning af 20/11 om, at ingen af kongens undersåtter, som opholder sig i Hernhut, Marienborn eller andre sådanne for sære meninger i adskillige religionsposter mistænkelige steder, eller som har været opdraget eller har studeret der, skal have eller antages til noget gejstligt embede.

15/12. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Hansen og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter. 26/1 (27/1)

8/12. Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. 26/1

8/12. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. 26/1

509:

8/12. Lauge Mikkelsen af Erritsø og datter Maren Laugesdatter ctr. Gert Andersen, tjenende Niels Thomsen af Erritsø. 26/1

24/11. Daniel Revend af Vingsted mølle (ved Jørgen Frederiksen af Vejle) ctr. oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld. 26/1

511:

Lauge Mikkelsen af Erritsø vil lade et forbud afhjemle, men den ene af forbudsmændene er blevet syg. 12/1

8/12. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 12/1

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Niels Madsen af Brøndsted fremlyste en hest 3. gang.

Skovrider Johan Henrik Landsberg angav skovhugst.

 

1745

511:

1745 - 12. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1745, Tirsdagen den 12. Januari

Hans Pank, byfoged i Kolding og birkedommer i Koldinghus birk, Mads Christensen Paabye birkeskriver. Tingmænd: Niels Jørgensen, Johan Møller, Baltzer Eliasen, Christen Nielsen, Thomas Thomasen, Jens Pedersen, Rasmus Rasmussen og Jep Lybkjær.

8/12. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 19/1

22/12. Lauge Mikkelsen og datter Maren Laugesdatter af Erritsø får afhjemlet et forbud hos præsten Jens Bergendal af Fredericia. Præsten havde efter læsning deraf erklæret, at det var unødvendigt, han påskrev det, men han ville holde sig det efterretteligt. Retten konfirmerer forbudet.

511b:

15/12. Søren Iversen Koed af Håstrup ctr. Christen Joensen af Mejsling. 26/1 (27/1)

Christen Joensen af Mejsling ctr. Morten Orlef af Jerlev. 26/1

22/12. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 19/1

8/12. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 16/2

Hans Hartvigsen af Viuf ctr. Peder Madsen Smed ibidem. Denne gør afbigt for sig selv og sin søn Frederik Pedersen, der er rytter i Odense (Ottense). De har i en forsamling hos Søren Kyed udtalt nogle ærerørige ord. Vil betale sagens omkostninger samt 2 mk. til rettens fattigbøsse.

512:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Rasmus Nielsen ditto.

Jørgen Krog ditto.

1745 - 19. januar:

12/1. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 9/2

512b:

12/1. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 9/2

15/12. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 16/2

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1745 - 26. januar:

Læst forordning af 31/12 med forbud imod at fruentimmere bærer fremmed tøj med forskellige guldprydelser.

22/12. Sognefoged Niels Madsen i Dal, Grindsted sogn ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund, Grene sogn og Niels Mortensen i Plagborg, Grindsted sogn. - Niels Madsen har på vegne af samtlige Grindsted sognemænd ført en sag mod Niels Hjortlund og Niels Mortensen Plouborg ang. Grindsted sogns kongekorntiende, som er beneficeret domprovsten i Ribe. Sidste tingdag har Hans Christoffer af Nollund Kloster på vegne af Niels Madsen og Niels Hjortlund angivet, at sagen var blevet forligt. Men den indleverede kontrakt var blevet afvist af retten, idet den ikke var belagt med stemplet papir. Claus Hagen, der var til stede i retten, havde også erklæret, at han ikke var bekendt med noget forlig. - Idag oplyser Niels Hjortlund, at der er indgået forlig, idet tienden herefter ikke skal oppebæres af ham og Niels Plovborg, men af dem, som sognemændene vælger dertil. Dette bekræftes af sognefogeden. Niels Hjortlund vil betale ham 6 rdl. i sagsomkostninger, og hans far vil betale 2 rdl. Sognemændene vil refundere ham resten for at blive forskånet for tingrejser i denne stærke vintertid. Niels Hjortlund har også lovet at gøre afbigt over for Niels Mortensen Plovborg vedr. at han havde beskyldt ham for at have opkrævet for mange tiendepenge. Niels Plovborg vil også have sine sagsomkostninger refunderet, men dem vil Niels Hjortlund ikke betale. 16/2

513:

22/12. Claus Hagen, sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder, ctr. Niels Pedersen Hjortlund. - Søgsmålet er en udløber af en gejstlig sag vedr. Jens Jensen Smed og hustru i Vorbasse. I denne sag skal Niels Hjortlund have skrevet nogle utilbørlige attester, og han er i Grindsted kirke blevet spurgt, om han ville stå skrifte derfor, men han har svaret, at det ville han ikke, før han blev dømt til det. En af attesterne var blevet skrevet af Anders Pedersen i Vorbasse og underskrevet af sognemændene; men den havde fået en tilføjelse, som Vorbasse sognemænd ikke vedkendte sig. Genparten af attesten har sognemændene ikke underskrevet, og de ved ikke, hvem der har skrevet den. Tilføjelsen drejer sig om en edsaflæggelse. Jens Smed har selv forklaret, at han havde betroet Niels Hjortlund at skrive for sig, og han havde betalt ham 4 rdl. for det. Han havde leveret ham to originalattester, men ingen kopi deraf. Niels Hjortlund har ikke villet svare direkte på spørgsmålet, om han har konciperet og/eller skrevet et brev af 23/2-1743 fra Jens Smed til biskoppen. Og han kan ikke huske, om det er ham, der har skrevet to breve til Jens Smed, som er blevet fremlagt i retten. Det pålægger retten ham at gøre ved næste retsmøde, men da udebliver han med den begrundelse, at han ikke kan forlade sin kone, der er syg. Endelig har han idag tilstået, at han muligvis kan have skrevet de to breve til Jens Smed, men ikke husker deres indhold. Det svar er retten ikke tilfreds med. Han skal svare klart ja eller nej. Men nu erklærer han, at hans svage helbred ikke tillader ham at blive længere ved retten. Der skrives tingsvidne, og der er ikke angivet nogen ny dato for videre behandling.

513b:

Claus Hagen af Grindsted ctr. Christen Nielsen af Plovslund. 16/2

514:

22/12. Lauge Mikkelsen af Erritsø og datter Maren Laugesdatter ctr. Gert Andersen, tjenende Niels Thomsen af Erritsø. 23/2

514b:

12/1. Christen Joensen af Mejsling ctr. Morten Orlef af Jerlev. 9/2

Regimentskriveren ctr. Morten Orlef i Jerlev. Der er holdt sekvestration over hans bohave. Retten konfirmerer forbud derpå, idet dog borgmester Johan Lindemand af Vejle beholder sin i huset stående kakkelovn.

22/12. Daniel Revend af Vingsted mølle (ved Jørgen Frederiksen af Vejle) ctr. oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld. Sagen fortsætter i morgen den 27/1.

515:

1745 - 27. januar:

26/1. Daniel Revend af Vingsted mølle (ved Jørgen Frederiksen af Vejle) ctr. oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld. Sagen slutter med tingsvidne. Den har drejet sig om den skade, der tilføjes Vingsted mølle ved opførelsen af en mølle (grubemølle?) ved Andischous fabrik.

515b:

Byskriver Baltzer Bahnsen ctr. Hans Bertelsen af Seest. 9/2

516:

Jens Christensen af Utoft anmelder ildsvåde ved lynnedslag.

22/12. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Hansen og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter, begge hjemhørende i Skads herred, Bryndum sogn, Forum by, som i Jordrup fra Jens Sørensens hus og gård ved nattetide har stjålet 18 stk. får. - Hans Hansen blev i Fredericia pågrebet af Peder Madsen den ældre fra Sønder Vilstrup og arresteret af byfoged Bless. Ved et forhør her har han tilstået, at han og hans hustru var krøbet ind ad et hul i væggen og der havde taget de 18 får, som de drev til Fredericia, hvor de solgte dem, 6 til en jøde boende ved rådstuen, 7 til Johan Herman Rosenmejer, 3 til en rytter ved navn Fane Smed og 2 til en anden rytter. Hans Hansen undslap fra Fredericia arrest og blev efter pågribelse sat i Koldinghus arrest, hvorefter han igen blev forhørt. Ved dette forhør har hans hustru tilstået, at hun var med til tyveriet, men har også påstået, at hun og hendes moder ofte har formanet manden til at afstå fra tyveri, og at hun deltog i gerningen, fordi hun frygtede sin mands onde medfart. Dette har hendes mand bekræftet. Deres forsvarer, mons. Lund har fremskaffet konens skudsmål for at bevise hendes uskyld. Manden er efter arrestationen på Koldinghus atter undsluppet. - Hans Hansen dømmes for tyveri og 2 gange udbrud til efter lovens 6-17-36 at stuppes til kagen og have tyvemærke på sin pande samt efter reskript af 21/7- 28 at arbejde i jern i Fredericia fæstning på livstid. Dersom han og hustru ejer noget, betales igæld og tvigæld i forhold til den pris, de fik for fårene, og resten, som er deres boslod, tilfalder kongen. - Hustruen har godt skudsmål og har formanet sin mand til at holde op med at stjæle; men hun har dog været med til at stjæle fårene. Hun skal efter lovens 6-7-32 miste sin hud i arresten og arbejde i Viborg tugthus i 3 år. - Regimentskriveren forbeholder sig sagsanlæg mod køberne af fårene. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Niels Jensen, Christian Regelsen (af Gejsing), Frederik Jørgensen, Niels NJS Jepsen (af Glibstrup), Knud Sørensen, Søren SHS Hansen (af Vrå), Jens JMS Madsen og Jens JJS Jensen (af Uhre).

516b:

12/1. Dom: Søren Iversen Koed af Håstrup ctr. Christen Joensen af Mejsling. - Morten Orlef i Jerlev har udstedt en forskrivning på 100 sldlr. til Søren Koed. Christen Joensen har kautioneret, og han har siden betalt en termin på 50 sldlr. men uden renter. Han dømmes til at betale det resterende.

517:

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

1745 - 9. februar:

19/1. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 23/2

27/1. Byskriver Baltzer Bahnsen ctr. Hans Bertelsen af Seest. Denne tilstår at have hugget en lille risbøg i Seest skov. Det var enten på hans egen fæstegårds skifte eller på naboens, hvorfor han vil underkaste sig skov- og jagtsessionens afgørelse. Det var ikke på Bahnsens skifte. Da han og hans karl fældede den, kom Bahnsens skovløber, Hans Skonning, og bad om deres økser til bevis på, at de var gerningsmændene, så de kunne blive pantet efter byens vedtægt. De nægtede at aflevere dem og førte træet bort. Tingsvidne.

517b:

Jens Sørensen Kreng af Andkær ctr. Jens Rasmussen Fynboe ibidem. 23/2

19/1. Regimentskriveren for de to rytterbønder Iver Buch af Dollerup og Christen Hartvigsen af Nagbøl ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl vedr. markstrid. Striden har drejet sig om den 20. ager i Nydams fald, som er blevet dyrket sammen med 18. og 19. ager til præstegården. En landmålingsekstrakt af 1735 siger, at ageren tilhører Iver Buchs og Christen Hartvigsens gård. Denne har præsten haft i fæste, da landmålingen skete. De to bønder har hidtil brugt den 34. ager, som tilhører præstegården. Parterne skal lade fremstille situationskort, inden sagen kan fortsætte. Tingsvidne. (Se 5/4- 46).

26/1. Dom: Christen Joensen af Mejsling ctr. Morten Orlef af Jerlev. - Christen Joensen har kautioneret for Morten Orlef over for Søren Koed i Håstrup. Morten Orlef skal betale den resterende gæld.

518:

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Jørgen Krog angav skovhugst.

1745 - 16. februar:

26/1. Claus Hagen af Grindsted ctr. sognefoged Christen Nielsen af Plovslund. - Sidste tingdag forklarede nogle vidner, at den dag, de kørte ind til Kolding i sagen om Jens Smed og hustru i Vorbasse, holdt de uden for Christen Nielsens gård i Plovslund, og Christen Nielsen kom ud til dem. Claus Hagen viste ham et skrift og spurgte ham, om det var det samme, som han havde oplæst for sognemændene i Grene sogn. Dertil svarede Christen Nielsen ja. - Claus Hagen har i retten forevist ham dokumentet, og Christen Nielsen har erklæret, at det er selvsamme dokument (en ordre af 24/2-1741 fra forrige domprovst, nu biskop Brorson, ang. Grene sogne konge-korntiende med påtegning), som han har ladet oplæse for sognemændene en helligdag på kirkegården. Han fik det leveret af Jens Madsen Møller i Løvlund mølle, da han gik ud af kirken og tjenesten havde ende, og degnen oplæste det. Men Christen Nielsen ved ikke, hvem Jens Møller havde fået skriftet fra. Han beholdt skriftet i ca. 3 uger, da han blev enig med en del af sognemændene om at sende skriftet til domprovst Stockmark, siden de havde mistanke om, at det var falsk, idet det ikke stemte med provstens løfte og deres fæstebrev på Grene sogns korntiende. Dokumentet blev ved et lejet bud sendt til Ribe domprovst, og da sognemændene ikke fik svar, lejede de atter et bud til Ribe, hvorefter de fik genpart af fæstebrevet. - Jens Madsen Møller, der leverede sognefogeden skriftet, forklarer, at han har fået det af Niels Hjortlund; men han kan ikke huske, om skriften er den samme som i det nu foreliggende dokument. - Der fremlægges en attest af 16/12-41 fra Jens Madsen Møller til Niels Hjortlund. Den vil Jens Madsen ikke rigtig vedkende sig, men efter tilhold fra retten kommer han i tanke om, at den med hans tilladelse er skrevet af Niels Hjortlund. - Jens Madsen af Silkeborg var i Varde, da fæstebrevet blev skrevet in originali tillige med en genpart. Det var Niels Hjortlund, der skrev, og bagefter ville han ikke udlevere fæstebrevet, idet han påstod, at han havde noget til gode i sognet; men han lovede at sende det, så snart han kom hjem. Det gjorde han ikke. Siden har Jens Madsen af Silkeborg set fæstebrevet, hvor Anders Pedersens navn var udraderet og Niels Hjortlunds indsat i stedet. Det var grunden til, at de sendte bud til Ribe. I den genpart, de fik, er Niels Hjortlunds navn udraderet og Anders Pedersens indsat, hvilket man kan se, når man holder brevet op for lyset. - Der bliver fremlagt et udateret brev, hvori Niels Hjortlund forbyder Jens Madsen at fortælle nogen, hvad der skete i Varde. Niels Hjortlund vil ikke svare på, om han har skrevet det, og efter rettens pålæg om svar, siger han, at det kan han ikke huske. - Niels Hjortlund har i retten spurgt, om han var til stede for at vidne eller for at påhøre vidner; da havde fået besked om at vidne, aflagde han en forklaring, som retten afstod fra at tage ham i ed for. Bl.a. har han påstået, at Claus Hagen ville have ham til at rejse til Ribe for at få et eller andet brev at se, og når han så fik det i hånden, skulle han rive det i stykker eller stikke det i lommen. - Idag slutter retsforhandlingen med et længere, uklart indlæg fra Niels Hjortlund, der forbeholder sin ret over for præsten, der har påført ham rejser og omkostninger, og hvad angår det brev, præsten har ladet fremlægge, og som formelder om uskikkelighed eller drukkenskab, da, hvis det er ham, der har skrevet det, så erklærer han, at han ikke nu ved at beskylde Grene sognemænd for nogen uskikkelighed eller drukkenskab, thi om de nogen tid før har begået sådant, så har de nu omvendt sig.

520:

26/1. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 23/2

Christian Regelsen i Gejsing anmelder stormskade.

520b:

12/1. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 16/3

19/1. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 16/3

Mons. Niels Endorph på Nygård ctr. Jens Jensen af Nyborg. Udsat til 2/3, men ikke set igen.

Kirsten Hansdatter af Gelballe med lavværge lovbød sin påboende halve gård 1. gang.

1745 - 23. februar:

Hr. Lucas Knob af Pjedsted ctr. Peter Johannes Osterleu, Ole Olesen og Christen Albertsen og søn ibidem for skovhugst. Der skrives tingsvidne efter afhøring af 60 vidner.

522b:

9/2. Jens Sørensen Kreng af Andkær ctr. Jens Rasmussen Fynboe ibidem for gæld. Sidstnævnte tilbyder at betale, hvorefter sagen frafaldes.

26/1. Lauge Mikkelsen af Erritsø og datter Maren Laugesdatter ctr. Gert Andersen, tjenende Niels Thomsen af Erritsø. Sagen skal for ryttersessionen til mindelig afhandling og genoptages efter sessionen. - Den aften, da det blev aftalt i Lauge Mikkelsens hus, at hans datter skulle giftes med enkemanden Peder Mikkelsen i Erritsø og hendes medgift blev optalt og lå på bordet, da havde Gert Andersen sagt til de omkringsiddende, hvem der kunne skille Peder Mikkelsen af med de penge. Just Christensen havde svaret ham, at det skulle der en karl til, hvortil Gert Andersen havde givet et forblommet svar om, at det kunne der også blive, så gik han rundt på gulvet og slog tre gange i bordet uden at sige noget. Nogle dage blev han beskikket med spørgsmål om, hvorfor han havde slået i bordet for dem ved jaordet. Han havde svaret, at det var på grund af den snak, der gik i byen om, at Maren Laugesdatter lavede til barsel ved ham. Og han benægtede, at de to havde haft noget hemmeligt med hinanden at gøre, og indvilgede i at underskrive en erklæring. Denne var på slet papir, så om aftenen var de forsamlede hos Lauge Mikkelsen for at få den skrevet på stemplet papir, men nu nægtede han at underskrive; han ville først tale med sine officerer. Bagefter dikterede han for skolemester Mikkel Due i Bredstrup en erklæring, som han viste frem for forskellige. Heri påstår han, at Maren Laugesdatter ikke er fri for ham, og at hun har tilbudt ham 5 slettedaler plus en skjorte, et par strømper og et par handsker, for at han skulle tie stille. De 2 daler skulle han få den dag, brylluppet skulle stå, og de tre daler senere ved lejlighed. Det løfte havde hun givet nogle dage før jaordet. Se igen 27/4

523:

16/2. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 9/3

9/2. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 2/3

Den halve gård lovbudt 2. gang.

1745 - 2. marts:

Lauge Mikkelsen i Gelballe lovbød en kvart gård.

23/2. Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. beboerne i Strandhuse og Nyby. 13/4 (14/4)

Læst forordning af 29/1 om, hvorledes der skal forholdes med deres formue og midler, som rejser ud af landet for at begive sig til de mähriske brødres menigheder.

Christen Christensens enke Kirsten Hansdatter af Gelballe med lavværge Jep Sørensen Buhl ibidem lovbød sin påboende halve gård 3. gang. - Lauge Mikkelsen af Gelballe og hustru Mette Madsdatter begærede skøde.

523b:

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen ditto.

1745 - 9. marts:

23/2. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 30/3

524:

Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 23/3

Hans Madsen Bjerre af Erritsø anmeldte ildsvåde.

524b:

Skovfoged Hans Lyng i Gudsø angav skovhugst.

Lauge Mikkelsen i Gelballe lovbød en kvart gård 2. gang.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

Skovrider Johan Luckhardt ditto.

1745 - 16. marts:

16/2. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 13/4 (14/4)

16/2. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 13/4 (14/4)

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring ibidem for gæld på 10 rdl. Han vil betale inden 4 uger; men det er kreditor ikke tilfreds med, da han har opsagt sit lejemål og flytter til påske. Han får henstand til 30/3, hvor han vil blive dømt, hvis ikke han forinden har tilfredsstillet kreditor. Sagen ikke set igen.

Regimentskriveren anmelder stormskade på et kassehus i Viuf, som tidligere var beboet af Mads Hansen, der kort forinden var flyttet ud p.gr. af armod og straks derefter døde.

525:

Jacob Christensen Haustrup i København (ved Jørgen Nielsen Mindstrup af Vejle) ctr. præsten Wilhelm Kaalund af Vorbasse. 30/3

Lars Pedersen i Borlev lovbød et boel 1. gang.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Skovfoged Anders Eliasen ditto.

1745 - 23. marts:

9/3. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 6/4

525b:

Jens Jensen Smed af Vorbasse anmelder ildsvåde. Vidnerne er de 4 naboer Anders Pedersen, Jens Jørgensen, Peder Madsen og Christen Christensen. Han mistede en 13-årig søn i ilden. De tililende kunne ikke redde drengen, som skrålede og skreg i den stærke ild og hede, han var i. Han bjergede sig til sidst så vidt, at han kom til et vindue, hvor de tog ham ud; men han var så forbrændt, at han ikke kunne leve og døde andendagen. - Dr. Ancher Anchersen af Ribe ejede gadehuset.

Lauge Mikkelsen i Gelballe lovbød halvdelen af sin den 2/3 tilskødede gård. - Poul Nielsen af Gelballe og hustru Sara Madsdatter begærede skøde.

526:

Lars Pedersen i Borlev lovbød et boel 2. gang.

1745 - 30. marts:

16/3. Jacob Christensen Haustrup i København (ved Jørgen Nielsen Mindstrup af Vejle) ctr. præsten Hans Wilhelm Kaalund af Vorbasse. 6/4

Regimentskriveren lader afhjemle syn på den skade, som fæsteren Jep Møller på Follerup mølle har taget på omløbet ved møllen af overflødig is og vandløb.

Provst Storm i Højen (ved mons. Niels Lund af Kolding) ctr. præsten Hans Wilhelm Kaalund i Vorbasse. 13/4

526b:

Maren Lauridsdatter af Strandhuse ctr. Hans Andersen, der bor hos sin fader Anders Hansen ibidem, vedr. ægteskabsløfte. - Hans Andersen forklarer i retten, at først ville han ikke ægte Maren Lauridsdatter, fordi hendes far ikke ville give ham så stort et bryllup, som han ville have. Det skulle bestå af 16 sæt mad, og han skulle tage brudegave, hvoraf han skulle betale kongebrevet, som hendes far ikke ville betale. Men nu vil han på ingen måde gå med til at gifte sig med hende, skønt han ikke kan nægte at have haft legemlig omgang med hende. Det havde han betalt hende for med penge og et østindisk sølvklæde, og det var ikke under ægteskabsløfte. Han må tilstå, at de har haft legemlig omgængelse den 7. juni 1744, men ikke siden; og derfor mener han ikke, at han er fader til det barn, hun har fået lørdag den 20. marts. - Da han aftalte ægteskab med hendes far nytårsdag om aftenen, tænkte han ikke, han skulle bie så længe, inden hun gjorde barsel. Men da hun har gået over 40 uger, er han kommet i tvivl om, om han er hendes barnefader, og det er årsagen til, at han nu ikke vil ægte hende. Penge kan han ikke give hende, men ægte hende vil han ikke nu. - Vidner skal bekræfte, at Maren har ført et skikkeligt og kristeligt liv og været uberygtet, indtil Hans fik sin vilje med hende, og at Hans selv har tilstået at have besvangret hende under ægteskabs løfte, samt at Maren og Hans er næstsøskendebørn. - Sognefoged Jørgen Andersen Lyng af Strandhuse har hørt ham tilstå, at han var hendes barnefader. På spørgsmålet, om han ville ægte hende, havde han svaret, Ja, det kunne de tale om hjemme, det var længe siden, de Strandhuser gik på skriverstuen og aftalte ægteskab. Jørgen Lyng var med nytårsdags aften, da Hans Andersen blev spurgt, om han ville ægte Maren. Han havde svaret, ja, men det skete ikke i aften; han hverken begærede lidt eller meget med hende, for det blev ikke klart den aften. Marens far tilbød så at gøre hende fri trolovelse og frit bryllup til en 20-30 sæt mad, og Hans Andersen måtte selv tage brudegave, og så ville han også give en halv seng med hende. Hans Andersen svarede, at de også skulle have kongebrev, om de skulle sammen. Det kunne Marens far ikke give ham, men han fik tage bryllupskost dertil. Så blev der ikke besluttet mere den aften, fordi Hans Andersen sagde, at han først ville leje husveje til hende, for at han kunne vide, hvor han kunne skrive til hende og en gang imellem komme til hende, når han kom hjem; for i faderens hus ville han ikke have hende; og hvis han sendte hende noget, vidste han, hvor hun kunne få det. - Tingsvidne.

527:

9/3. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 13/4

527b:

Lars Pedersen i Borlev lovbød sit påboende boel 3. gang. - Peder Iversen begærede skøde.

1745 - 6. april:

Læst forordning af 29/3 om den på nogle steder i hertugdømmet Slesvig iblandt kvæget ytrende syge.

Regimentskriveren lader afhjemle syn på stormskade hos Hans Thomsen i Stallerup.

Jægermester von der Lieth (ved mons. Niels Grum af Foldingbro) ctr. Christen Sørensen, Christen Nørgaards søn af Jordrup. 27/4 (28/4)

528b:

23/3. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 27/4

De Lichtenberg til Engelsholm og Haraldskær (ved prokurator Niels Schousbøl fra Kærbølling) ctr. mag. Kaalund. 13/4 (14/4)

529:

30/3. Dom: Jacob Christensen Haustrup (eller Kautrup) i København (ved Jørgen Nielsen Mindstrup af Vejle) ctr. præsten Hans Wilhelm Kaalund af Vorbasse vedr. en obligationsgæld på 30 rdl. Han dømmes til at betale renterne.

Skovrider Johan Henrik Landsberg angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf ditto.

Christen Eriksen af Seest lovbød sin gård i Seest 1. gang.

Jørgen Nielsen Melsen af Fredericia lovbød sin halve gård i Trelde, som hans svigersøn Carl Schlegel bebor.

Hans Kock i Hjarup lovbød sin påboende gård 1. gang.

Jørgen Krog angav skovhugst.

1745 - 13. april:

Christen Eriksen af Seest lovbød sin gård i Seest 2. gang.

Jørgen Nielsen Melsen af Fredericia lovbød sin halve gård i Trelde, som hans svigersøn Carl Schlegel bebor, 2. gang.

Hans Kock i Hjarup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Søren Kielbech og Hans Sørensen i Høllund lovbød en halv gård ibidem 1. gang.

529b:

30/3. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 14/4

531b:

(1745 - 14. april:)

13/4. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 4/5

534:

Peder Mortensen og datter Mette Pedersdatter af Mejsling ctr. Jens Lassens hustru Kirsten Koeds af Håstrup. 27/4 (28/4)

534b:

Landsoldaten Jens Andersen og hustru Anne Sørensdatter af Jordrup ctr. Jep Sørensen af Hundsholt. 27/4

30/3. Dom: Provst Storm i Højen (ved mons. Niels Lund af Kolding) ctr. præsten Hans Wilhelm Kaalund i Vorbasse. - Han dømmes til at betale 40 rdl. iflg. en vekselobligation.

6/4. Dom: De Lichtenberg til Engelsholm og Haraldskær (ved prokurator Niels Schousbøl fra Kærbølling) ctr. mag. Kaalund. - Han dømmes til at indfri en forskrivning på 350 rdl. En del møbler, der ifølge obligationen er pantsat, skal sælges på auktion.

16/3. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 4/5

535:

16/3. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 4/5

2/3. Dom: Rådmand Morten Juhl og broderen jagtbetjent Erik Juhl i Kolding ctr. en del beboere i Strandhuse og Nyby, der er fæstere af kongens ørtefangst (ørredfangst). - Dommen beskriver meget omhyggeligt den fremgangsmåde, som synsmænd har anvendt for at vurdere, hvor megen eng der er bortskyllet på grund af den teengård (ruse), som fiskerne har syd for Kolding, og som er fæstnet til brødrenes grund. Synsmændene mener, at bortskylning kan undgås, hvis åen forsynes med en bolværk af tømmer og sten, hvortil rusen kan fæstnes. Hverken i Juhlernes skøder eller i fiskernes fæstebrev fra kongen er der nævnt noget om, at rusen må fæstnes til engen. Derfor bør ørtefæsterne holde deres teengård i en sådan stand, at de tilgrænsende ejere ikke lider skade derved. De kan sætte et bolværk eller udfylde med grus og store sten. Hvis ikke de sætter tengården i stand således, skal de erstatte den skade, der gøres på engen. Tidligere skade frikendes de for, da den ikke har været påtalt.

536:

1745 - 27. april:

536b:

13/4 (14/4). Landsoldaten Jens Andersen og hustru Anne Sørensdatter af Jordrup ctr. Jep Sørensen af Hundsholt for tilgodehavende arv. Jep Sørensen er broder til Anne Sørensdatter, som skulle have i arv 66 rdl. 4 mk. plus seng og kiste eller penge (20 rdl.) derfor. Nu frafaldes sagen, idet Jep Sørensen har betalt 20 rdl. og lovet resten til mikkelsdag.

6/4. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 18/5

Sognefoged Christen Eriksen i Seest lovbød 3. gang sin påboende gård. - Hans søn Poul Christensen af Seest begærede skøde. Der er på gården en gæld til afdøde Erik Christensens børn; deres stedfar er Troels Jepsen. Der udvikler sig en disput mellem arvingerne, og lovbudstingsvidne kan så først udstedes i morgen, 28/4

538b:

(Se 23/2). Regimentskriveren fremlægger ryttersessionens resolution i sagen, som Lauge Mikkelsen og datter Maren Laugesdatter af Erritsø har ført mod landsoldaten Gert Andersen. Lauge Mikkelsen og datter erklærer sig tilfredse med forliget. Det er aftalt, at Gert Andersen for sin grove formastelse skal stå åbent skrifte i Erritsø kirke. Det er ikke nævnt i forliget, men Gert Andersen indrømmer, at det er blevet sagt. Det er ham, der bør betale sagsomkostningerne; de kan fradrages af den løn, han har til gode hos Niels Thomsen i Erritsø. De tog hinanden i hånden med løfte om, at denne sag skal være ganske død og magtesløs.

De øvrige sager opsat til i morgen kl. 8.

(1745 - 28. april:)

13/4 (14/4). Peder Mortensen og datter Mette Pedersdatter af Mejsling ctr. Jens Lassens hustru Kirsten Koeds af Håstrup. Kirsten Koeds nægter at have beskyldt Peder Mortensens søn Niels Pedersen, men Mette Pedersdatter, hendes forrige tjenestepige, vil hun ikke erklære fri for det, som hun venter, at vidner vil påvidne hende. Vidnerne påråbes, men så fremstår begge parter, som er blevet forligt: Kirsten Koeds har ikke noget at påsige Peder Mortensens søn, og hvad der er passeret mellem hende og datteren, er tildels på begge sider sket i overilelse og hastighed. Og da Mette Pedersdatter er taget af sin tjeneste 3 uger før påske, hvor hun dog var lejet til mikkelsdag, og Kirsten Koeds derfor har måttet leje en anden i hendes sted, så skal hun ikke betale derfor, men hun nyder ingen løn for sin tjeneste. Hun skal have tilbageleveret sin skrin og sine klæder. Så har de ikke noget at kræve af hinanden.

539:

(Se 27/4). Sognefoged Christen Eriksen lovbyder 3. gang den halve gård, som ham arveligt er tilfaldet efter hans datter sl. Else Christensdatter, og som hun og afdøde mand Hans Madsen fradøde. - Hans søn Poul Christensen begærer skøde. Christen Eriksen svarer, at skønt han ikke finder sig pligtig til at give nogle af de umyndige børn nogen af de lovbudne gårde, siden hverken de eller andre frænder har gjort højere bud end Poul Christensen, så har han dog af kristen kærlighed lovet af gårdens købesum 200 rdl. til sl. Erik Christensens umyndige børn, 33 rdl. 2 mk. til hvert barn, og til hans datter, Hans Buhls hustru, aparte 33 rdl. 2 mk.

Johan Schornee af Kobbelgård får tingsvidne på at have avlet 2347 skålpund tobak, som er solgt til Michel Wejde i Fredericia.

6/4. Jægermester von der Lieth (ved mons. Niels Grum af Foldingbro) ctr. Christen Sørensen, Christen Nørgaards søn af Jordrup, som tjener Ingvor Hansen i Jordrup. 18/5

539b:

Jens Thygesen, der tjener Jep Hansen i Børup, ctr. Maria Elisabeth Jensdatter, der opholder sig i Torup. 11/5

Søren Kielbech og Hans Sørensen i Høllund lovbød en halv gård ibidem 2. gang.

Henrik Pedersen i Gudsø anmelder ildsvåde. Hans hustru Anna Jensdatter (senere: Joensdatter) blev så forbrændt, at hun nu er et vanfør menneske.

Hans Lauridsen Kock i Hjarup lovbød sin påboende gård 3. gang. - Anders Poulsen og hustru Anne Jørgensdatter begærede skøde.

540:

Regimentskriveren opbød 1. gang den arv, der er tilfaldet Mette Snogdals af Hjarup efter hendes afdøde mand Anders Halkjær.

1745 - 4. maj:

14/4. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 25/5

14/4. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 25/5

Rasmus Nielsen lader afhjemle skovsyn for Holmand, Elbo, Anst, Brusk og Jerlev herreder.

540b:

Peder Jensen Rytter af Rugsted ctr. Peder Poulsens hustru Karen Thomasdatter ibidem. 18/5

541b:

Mag. Hans Wilhelm Kaalund af Vorbasse ctr. Hans Madsen Boemand i Vorbasse for gæld på 15 skp. rug og 10 mk. Sagen udsat til 18/5, men er ikke set igen.

Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 18/5

542:

Søren Madsen af Gauerslund ctr. naboen Peder Ravn. 11/5

Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Jacobsen og Anker Rasmussen af Binderup. 25/5

14/4. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 25/5

Regimentskriveren opbød 2. gang den arv, der er tilfaldet Mette Snogdals af Hjarup efter hendes afdøde mand Anders Halkjær.

Jørgen Nielsen Melsen af Fredericia lovbød 3. gang den ham tilhørende gård, som blev tilslået ham på offentlig auktion 15/6-1735, og som hans svigersøn Carl Gotlieb Schlegel nu bebor. - Denne og hustru Kirsten Jørgensdatter begærede skøde for 632 rdl.

542b:

Søren Christensen Kieldbech og Hans Sørensen af Høllund lovbød 3. gang den gård i Høllund, som sidst blev tilskødet Søren Christensen Kieldbech og som Hans Sørensen hidtil har beboet. - Niels Jensen Skov og hustru Maren Lauridsdatter begærede skøde for 333 rdl. 2 mk.

1745 - 11. maj:

4/5. Søren Madsen af Gauerslund ctr. naboen Peder Ravn i en markstrid. Idag bliver der indgået forlig.

Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 25/5

544:

28/4. Jens Thygesen, der tjener Jep Hansen i Børup, ctr. Maria Elisabeth Jensdatter, der opholder sig i Torup. 25/5

1745 - 18. maj:

27/4 (28/4). Jægermester von der Lieth (ved mons. Niels Grum af Foldingbro) ctr. Christen Sørensen, Christen Nørgaards søn af Jordrup, som tjener Ingvor Hansen i Jordrup. - Ved en ransagning hos Ingvor Hansen har man fundet tre flinter, hvoraf to var ubrugelige og een ladt. Ingvor Hansen har forklaret, at den altid ligger ladt, fordi egnen hjemsøges af tyveknægte, f.eks. den tyv, der brød ind hos Jens Sørensen og stjal 18 får. Bøssepiben har han efter sin sl. fader, og hans kones broder, en lille dreng, har påmonteret pistollåsen. Christen Sørensen er mistænkt for at have skudt ræve. Man mener, at han har skudt ud af et hul i gærdet mod et hesteådsel, som ligger der. Der går også en jordsti ud til ådslet. Sagen skal for sessionen. Tingsvidne.

545:

27/4. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 15/6

4/5. Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 15/6

Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 15/6

545b:

4/5. Peder Jensen Rytter af Rugsted ctr. Peder Poulsens hustru Karen Thomasdatter ibidem. - Karen Thomasdatter gør afbigt.

546:

1745 - 25. maj:

Skovfoged Jørgen Krog får udmeldt synsmænd til at skifte og dele Jelling skov. 1/6

4/5. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 1/6

546b:

4/5. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 15/6

4/5. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 15/6

11/5. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 15/6

4/5. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Jacobsen og Anker Rasmussen af Binderup. - Markus Madsen har fremstillet sin sag således: Efter hestemarkedet den 4/3 var han inde i vadestedrider Hans Rasmussens hus i Kolding. Der blev han overfaldet med skældsord, stokkeprygl og hårgreb af Hans Jacobsen og Anker Rasmussen og evt. andre. - Vidnet Iver Hansen på Holm forklarer, at som de sad ved bordet, sagde Marcus Madsen, at han skulle slikke hans mås. De ord lod vidnet gå videre til Carl Jensen, der svarede, at det ikke var skikkeligt at sige sådan til en ærlig mand. Marcus Madsen sagde, at det var Anker Rasmussen, han havde sagt det til. Denne sagde, at derpå burde der følge en ørefigen, rejste sig og slog Marcus Madsen under øret og gav ham 2-3 rap med en stok. Hans Jacobsen tog ham i håret og lagde ham ned på en bænk og gav ham nogle slag af en pisk, han havde i hånden. Da klammeriet var til ende, stod Marcus Madsen i døren og råbte gevalt, så ingen kunne komme ind eller ud for ham. Derved tilkaldtes Hans Hansen af Kolding (vidnets broder) og den vagtholdende rytter ved Klosterporten. Markus Madsen greb fat i vidnets broder næst ved tasken og holdt ganske fast deri og ruskede, så vagten og de andre kun med nød og næppe fik ham til at slippe. Under den tumult var Markus Madsen blevet skubbet om på gulvet. - Tingsvidne.

547b:

11/5. Jens Thygesen, der tjener Jep Hansen i Børup, ctr. Maria Elisabeth Jensdatter, der opholder sig i Torup. 15/6

1745 - 1. juni:

25/5. Skovfoged Jørgen Krog lader afhjemle syn på delingen af Jelling skov. Mons. Rind fra Engelsholm lod optage tingsvidne på vegne af de Lichtenberg og ridtmester Brochdorf, mons. Steen på Rugballegård og præsten i Jelling. - Da de 8 synsmænd skulle udmeldes, fremstod sognefoged Søren Lassen Smed og Jacob Jensen af Jelling på vegne af alle Jelling bymænd og erklærede at de ikke ønskede synsmændene udmeldt. De har selv skiftet hele skoven, og hver mand var vel tilfreds. Men retten har ikke ment, at de to mænd har legitimeret sig.

548:

25/5. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 15/6

Vægter Mads Pedersen Helm af Kolding stævner vidner. 22/6

1745 - 15. juni:

Birkedommer Hans Latterup fra Jelling (ved Anders Schumann af Kolding) for Anders Jensen og hustru i Jelling ctr. præsten mag. Moss' kone i Jelling. 29/6

548b:

18/5. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 29/6

549b:

18/5. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 22/6

25/5. Jens Thygesen, der tjener Jep Hansen i Børup, ctr. Maria Elisabeth Jensdatter, der opholder sig i Torup. Der fremlægges attest fra præsten, at Marie Elisabeth Jensdatter den 1. søndag i advent har udstået kirkens disciplin i Taulov kirke og udlagt ham som barnefader. Han aflægger sin benægtelses ed. Tingsvidne.

1/6. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 13/7

550:

25/5. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 29/6

25/5. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 29/6 (30/6)

18/5. Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 6/7

550b:

25/5. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 22/6

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1744 - 22. juni:

1/6. Vægter Mads Pedersen Helm af Kolding stævner vidner. De forklarer, at han og hustru Ingeborg Eskildsdatter Roeds boede i Jelling by 1 1/2 år, da han ved påsketid for 7 år siden rejste til Viborg for at tjene. Hun forblev i byen til pinse, da hun tog skudsmål hos præsten og rejste derfra til Horsens, idet hun sagde, at hun ville til København. Siden den tid har de hverken set eller hørt hende, og de ved ikke, om hun er død eller levende. Da Mads Pedersen mikkelsdag kom tilbage til Jelling, havde han forventet, at hun var der, og efterlyste hende.

Hans Christensen af Hjelmdrup ctr. Hans Pedersen af Ballesgård. 29/6

551:

15/6. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 6/7

15/6. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 6/7

1745 - 29. juni:

15/6. Birkedommer Hans Latterup fra Jelling (ved Anders Schumann af Kolding) for Anders Jensen og hustru i Jelling ctr. præsten mag. Moss' kone i Jelling. - Anders Jensens hustru Anne Pedersdatter forklarer, at hun en dag lånte en hjulbør til præstens tjenestepige. Denne tilbageleverede den ikke igen, og da de selv skulle bruge den, befalede Anders Jensen sin kone at hente den hjem igen. Hun bebrejdede mildt pigen, at hun ikke selv havde tilbageleveret børen; det fik pigen til at bruge mund, så Anne Pedersdatter sagde: "Er det takken! Gjorde jeg dig din ret, gav jeg dig et par ørefigener!". Nogen tid derefter sendte præstekonen bud efter hende, at hun skulle komme med det samme. Og da hun kom, skælde præstekonen hende ud for at have truet eller udskældt hendes tjenestepige; Anne Pedersdatter forsøgte at forklare, men præstekonen overfaldt hende med knytnæveslag og ukvemsord. Tjenestekarlen på præstegården fik lempet Anne Pedersdatter ud. - Tingsvidne.

552:

22/6. Hans Christensen af Hjelmdrup ctr. Hans Pedersen af Ballesgård i markstrid. Idag fremlægger de et forlig, der er afskrevet på fol. 566. Synsmændene erklærer, at det vil være til stor nytte for begge parter, idet de begge kan græsse deres kreaturer på deres eget.

552b:

15/6. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 20/7

553:

15/6. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 30/6

(1745 - 30. juni:)

29/6. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 20/7

555b:

15/6. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 20/7

557:

Skovrider Johan Henrik Landsberg angav skovhugst.

Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 13/7

1745 - 6. juli:

22/6. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 13/7

15/6. Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 3/8

558b:

22/6. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 3/8

En del bønder er stævnet for skovhugst.

Christen Bertelsens enke Kirsten Ebbesdatter af Erritsø forklarer, at mens hendes mand levede, faldt der en disput på vejen fra Vejle marked den 8/10-44 mellem ham og Peder Hansen af Lille Velling. Denne havde sagt nogle ærerørige ord, som om hendes mand skulle have stjålet en hest i Middelfart og solgt den igen. Hendes mand kunne ikke få den sag klaret i mindelighed, inden han døde, og bad hende på sit yderste om at skaffe en erklæring enten i mindelighed eller ved lovmål, så at han dog i sin grav kunne være en ærlig mand. Hun havde tænkt sig at stævne Peder Hansen, men det ville koste tid og penge, så hun spørger ham, om han vil gøre afbigt godvilligt. Det gør han og betaler også omkostningerne.

559:

1745 - 13. juli:

30/6. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 27/7

15/6. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 27/7

6/7. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 20/7

Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 27/7

Sognedegnen Jens Heerup i Børup ctr. Mikkel Hansen ibidem. 27/7

560:

Jens Mikkelsen af Bredstrup lovbød sin gård 1. gang.

Læst plakat ang. auktion hos kaptajn Grib i Snoghøj og hos Herman Kaltoft i Ødsted.

1745 - 20. juli:

29/6. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 10/8

29/6 (30/6). Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 27/7

(30/6. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 27/7 - Sagen er ikke set idag.)

13/7. Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. 31/8

Jens Mikkelsen af Bredstrup lovbød sin gård 2. gang.

Jens Hansen lovbød sin påboende gård i Bramdrup, som Hans Hansen sidst påboede, 1. gang.

Læst plakat af 6/7 ang. auktion over en del tobak, humle m.m. på Fredericia toldbod.

560b:

1745 - 27. juli:

Læst forordning af 9/7 om videre foranstaltninger mod kvægsygen på Sjælland og Fyn.

20/7. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 17/8

20/7. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 3/8

13/7. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 10/8

Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Knud Christensen i Verst. 3/8

13/7. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. (Efter at en del vidner er blevet afhørt, udsættes sagen til 10/8, idet prokurator måtte afstå fra at høre flere vidner, "formedelst itzige conjuncturer, der gør hinder deri ved den almindelige landeplage iblandt kreaturerne, hvorved også menneskene, nemlig disse indstævnte og udeblevne vidner, formedelst øvrighedens foranstaltning er blevet indespærrrede, så de ikke kan tillades at mødes, forinden Gud giver forandring deri". Denne situation præger også en del af de følgende retssager.)

562:

13/7. Sognedegnen Jens Heerup i Børup ctr. Mikkel Hansen ibidem. 24/8

562b:

13/7. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 10/8

Jens Mikkelsen af Bredstrup lovbød 3. gang sin påboende gård. Tygge Andersen i bemeldte Bredsted(!) begærede skøde på vegne af Anders Tyggesen og hans tilforhåbende fæstemø Karen Christensdatter.

Jens Hansen lovbød sin påboende gård i Bramdrup, som Hans Hansen sidst påboede, 2. gang.

1745 - 3. august:

Læst forordning af 9/7 om, hvorledes de informatores, som besvangrer og i uære beligger de dem til undervisning anfortroede pigebørn, skal straffes.

Læst plakat af 16/7 om, at alle og enhver skal sætte (penge i?) en af de oprettede enkekasser, og at i fremtiden ingen skal nyde noget af generalpostkassen, medmindre det tilstrækkeligt bevises, at deres vilkår har været så slette, at de det ej har kunnet formå.

563:

Læst forordning af 29/7 om foranstaltninger mod kvægsygen.

27/7. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 10/8

6/7. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 17/8

6/7. Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 17/8

Dom: Jørgen Steffensen af Bække ctr. vagtmester Johan Stahl. - Denne har to gange indstævnet Jørgen Steffensen til Nørvang-Tørrild herredsting uden selv at møde op. Han skal til justitskassen betale for hver gang 2 lod sølv, ialt 4 lod sølv, som er 2 rdl., samt sagsomkostninger, der modereres til 9 rdl. - Prokurator Langsted forbeholder sig appel.

564b:

27/7. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Knud Christensen i Verst. 17/8

Jens Hansen af Bramdrup lovbød 3. gang den halve gård i Bramdrup, som Hans Poulsen og hustru Mette Jensdatter sidst var tilskødet, og som de for nogle år siden fradøde, da Jens Hansen efter deres død tiltrådte den og siden har beboet den for at opføde deres efterladte børn som morfar, til de kunne tjene deres brød. - Jep Hansen af Bramdrup og hustru Karen Knudsdatter begærede at købe gården. Ved bud og overbud blev Jep Hansen den højstbydende.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1745 - 10. august:

20/7. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 7/9

3/8. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 7/9

27/7. Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund. 21/9

565:

27/7. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 24/8

27/7. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 24/8

Jep Hansen i Bramdrup lovbød 1/4 gård i Bramdrup 1. gang.

1745 - 17. august:

3/8. Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 31/8

3/8. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 31/8

27/7. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 7/9

565b:

3/8. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Knud Christensen i Verst. 14/9

Jep Hansen i Bramdrup lovbød 1/4 gård i Bramdrup 2. gang.

1745 - 24. august:

Isac Dypung af Skærup får tingsvidne på at have avlet 744 skålpund tobak, som er solgt til Anders Hansen Kjær.

27/7. Sognedegnen Jens Heerup i Børup ctr. Mikkel Hansen ibidem. 31/8

10/8. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 21/9

10/8. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 21/9

Regimentskriveren får konfirmeret et forbud imod, at Marcus Madsen Møller i Vranderup mølle befatter sig med eftergræsset på Ejstrup mader, før dom ganger om, hvem samme tilhører.

566:

Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen i Vranderup mølle. 31/8

Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen i Vranderup mølle. Synsmænd udmeldes. 31/8

Jep Hansen i Bramdrup lovbød sin halve gård i Bramdrup 3. gang. - Sognefoged Niels Nielsen af Bramdrup og hustru Anne Chirstina Christensdatter begærede skøde.

(Se fol. 552). Forlig mellem Hans Christensen på Hjelmdrupgård og Hans Pedersen på Ballesgård om deres fælles græsning og skeldragning.

566b:

1745 - 31. august:

Læst plakat af 13/8 om kongens inkvisitioner om kontrabande og andre ufortoldede varer.

Læst regimentskriverens plakat om, at de fire kobberkedler, der er fundet i Revsingmose, skal sælges ved offentlig auktion på Koldinghus den 1/9.

Læst plakat om, at der på Kolding rådstue den 7/9 skal være offentlig auktion over 75 reducerede rytterheste.

17/8. Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem. 12/10

24/8. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen i Vranderup mølle. Synsmænd forklarer, at Marcus Madsen har hugget noget ungskov og buskadser til en vase, hvormed han har gjort overdrift med en del Ejstrup bæster, som fandtes på kongens eng, og indtaget dem. Marcus Madsen tilstod, at han havde nedbrudt et gærde; men det var fordi hans kreaturer ingen anden udvej havde fra engen.

567:

24/8. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen i Vranderup mølle (for respektløshed). 14/9

567b:

17/8. Sognedegnen Jens Heerup i Børup ctr. Mikkel Hansen ibidem. - Trinitatis søndag var Jens Heerup og andre inde hos Søren Pedersen i Børup. Da han skulle til at gå ud af døren, sagde Mikkel Hansen, "Bort med skælmen". Han kom ind igen og krævede de tilstedeværende til vidnesbyrd. Mikkel Hansen slog så degnen for brystet og sagde, "Gå bort, din bængel og ræchel, gak hjem og skriv!". Han havde også kaldt ham hundsfot m.m. - Mikkel Hansen erindrer sig vel, at der var nogle ord imellem dem, men husker ikke indholdet, dels på grund af tidens længde, og dels fordi han muligvis på den tid kunne have fået en pot øl mere end til fornødenhed. Han har fra starten villet gøre afbigt, men degnen har villet føre sine vidner først. Et af dem var sognefoged Niels Pedersen af Børup, som kunne bekræfte det meste af degnens anklage. Idag bliver der indgået forlig.

17/8. Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og søn Laurids Nicolajsen. 12/10

568:

20/7. Dom: Rådmand Richter af Fredericia ctr. debitorer. - Følgende skal betale deres boggæld: Peder Hansen af Trelde (dom af 19/6-42), Hans Sørensen ibidem, Søren Nielsen af Gårslev, Niels Nielsen af Tolstrup, Jørgen Jensen af Stallerup og Hans Strangesen af Tiufkær.

1745 - 7. september:

10/8. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 5/10

568b:

10/8. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 5/10

17/8. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 21/9

1745 - 14. september:

31/8. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen i Vranderup mølle (for respektløshed). 28/9

17/8. Dom: Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Knud Christensen i Verst. - Han har ikke holdt sit løfte om at betale sin gæld på 6 rdl. 2 mk. Det dømmes han til at gøre nu.

1745 - 21. september:

7/9. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 28/9

569:

Søren Knudsen af Vinding og Jørgen Jensen af Børkop afhjemler oldensyn for Holmans herred.

24/8. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 2/11

24/8. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 2/11

Regimentskriveren anmelder ildsvåde hos Christen Sørensen i Refsgård. Der er nedbrændt 6 fag salshus. Christen Sørensens hustru Maren Lasdatter forklarer, at hun havde taget et lys i hånden for at se at smøre et lamt får med tjære. Lystræet faldt ned i bygkornet, hvorved ilden optændtes. Vidnerne forklarer, at Christen Sørensen har et ovnhus, hvor han og hustru endnu bruger ild og lys, som er til stor frygt og fare for hele byen. Ovnhuset er så ringe, at der ikke kan være ild eller lys deri uden fare for naboerne, hvis huse og bygninger står tæt derved. Regimentskriveren forbyder ægteparret at bruge ild og lys i det hus, og befaler naboerne om at have indseende dermed. Så snart de bemærker ild eller lys i det ubrugelige hus, skal de indbringe ægteparret til Kolding slot.

10/8. Dom: Niels Mortensen Plovborg i Plagborg ctr. Niels Pedersen Hjortlund i Løvlund angående Grindsted sogns tiendeafgift for 1742 m.v. - 1) Niels Mortensen er sammen med Niels Hjortlund af sognefoged Niels Madsen på vegne af Grindsted sognemænd blevet sigtet for tiendens oppebørsel i 1742, for at de skulle gøre rigtighed derfor og forklare, hvad de havde oppebåret for meget. Niels Mortensen har da i retten fremlagt en skrivelse af 6/11-1743 til provst Stockmark i Ribe fra Niels Hjortlund, hvori denne beskylder Niels Mortensen for at have oppebåret af Grindsted sognemænd 69 rdl., hvor de kun skulle svare 65 rdl. For at fralægge sig en sådan beskyldning havde Niels Mortensen ved to mænd rekvireret hos sognemændene deres erklæring om, hvor meget han havde fået af enhver. Det blev 52 rdl. 5 mk. 14 sk., og Niels Hjortlund havde oppebåret fra 17 mænd 13 rdl. 1 mk. 14 sk. Disse penge har Niels Hjortlund i tre omgange betalt til Niels Mortensen, så det samlede beløb blev 64 rdl. 5 mk. 6 sk., altså 10 sk. mindre end 65 rdl. - Niels Mortensen har fremlagt provstens kvittering af 9/11-42 for tienden på 65 rdl. samt for de to gildvæddere, der var lovet ham. - Tre uger før sidste jul var sognemænd forsamlede om tiendepengene i kirken; da blev Niels Hjortlund spurgt, om han havde leveret tiendepengene til provsten. Han svarede, de var blevet tilbudt, men ikke modtaget. Og da de kom uden for kirken, sagde Niels Hjortlund, at han havde tilbudt provsten pengene ved 2 mænd, men provsten havde nægtet at tage imod dem. Mændene vedtog at samles næste torsdag i skolehuset til afregning. Her gjorde Niels Mortensen og Niels Hjortlund regnskab, og det fandtes ved eftersyn urigtigt. Niels Mortensen viste kvittering på, hvad han havde oppebåret. Så rejste Jens Christensen af Utoft og Anders Olesen af Hindum sammen med Niels Mortensen på sognets vegne til Ribe for at erfare, om Niels Hjortlund havde betalt for sognet. Der blev svaret nej; og han havde heller ikke tilbudt at betale pengene, hverken personligt eller ved mænd. Men provsten sagde, at Niels Hjortlund havde skrevet til ham om Niels Mortensen (vistnok forannævnte brev). Mændene havde taget penge med til provsten af frygt for, at tienden ellers skulle komme fra sognet. Pengene havde de lånt. - Det er blevet bevist, at Niels Mortensen ikke har oppebåret for meget, som Niels Hjortlund havde påstået. - 2) Herimod har Niels Hjortlund ført et kontratingsvidne for at overbevise Niels Mortensen om, at han allerede var forligt med ham, og for at bevise, hvad Niels Mortensen har indkasseret til tiendeafgift for 1742. Han har fremlagt en attest eller kvittering under foregivende af, at den var underskrevet af Niels Mortensen. Men denne har nægtet at have skrevet eller underskrevet den. Han forklarer derimod, at da de var forsamlet næste tægtedag før sidste jul 1744 i Grene by med de Grindsted sognemænd, som på den tid var stævnet til retten, da skrev Niels Hjortlund en seddel på 4 linjer, hvorpå Niels Mortensen skrev: "Disse ord ikke tilstås" samt sit navn. Niels Hjortlund har konfronteret en række vidner med den fremlagte attest, men de har ikke genkendt den, og tre af vidnerne har erklæret, at det ikke var dette stykke papir, Niels Mortensen og Niels Hjortlund på den tid havde imellem hinanden. Niels Hjortlund har da ført 32 vidner i retten for at bevise det påståede forlig mellem ham og Niels Mortensen. Dette forlig var blevet skrevet ned, og alle vidner sagde, at hvis de kunne få forligsdokumentet at se, så skulle de bekræfte det, men ellers kunne de ikke vidne derom. Forliget var alene et forlig mellem Grindsted sognemænd i deres sag mod Niels Hjortlund og Niels Mortensen vedr. tiendens oppebørsel. Da det blev nedskrevet, havde Niels Hjortlund taget originalen til sig, og siden har ingen kunnet få den at se; heller ikke i retten er den blevet forelagt. - Vidnerne har besværet sig over Niels Hjortlunds vidtløftighed i denne sag, og de har krævet, at han skulle fremlægge forliget, som de har underskrevet; derved kunne sagen være blevet forkortet. - Med vidneførelsen har Niels Hjortlund også villet bevise, at Niels Mortensen har opkrævet for meget; men vidnerne har forklaret, at det har været til gildvædderne og til bekostning af rejsen angående sognetienden. - Niels Hjortlund anses for at have været årsag til denne vidtløftige proces. Han har vrangeligt skrevet til provsten, at Niels Mortensen har oppebåret 69 rdl. i stedet for 65 rdl. Han har påstået for sognemændene, at han havde tilbudt provsten betaling, men havde fået afslag. Han har forårsaget, at sognefoged Niels Madsen i Dal på egne og Grindsted sognemænds vegne tog anledning til at søge Niels Mortensen, så denne derved blev nødsaget til ved 2 mænd at indhente sognemændenes egen erklæring. Siden har han villet afskubbe sig sagen med påstand om allerede at være forligt med Niels Mortensen og til det formål fremlagt en seddel, som bevidnes at være en anden end den, som Niels Hjortlund påstod den var. Og han har heller ikke fremlagt det forlig, der var blevet indgået. - Det kendes for ret, at Niels Hjortlund for sin ustadige omgang fra først til sidst i denne sag og for hans mange beskyldninger mod Niels Mortensen bør gøre Niels Mortensen en sømmelig afbigt her for retten, så at Niels Mortensen kan herefter som forhen passere for en skikkelig mand, ham og hans familie uden ringeste gravamina. For hans procedure og udflugter i sagen samt for hans ulydighed mod retten skal han betale til justitskassen 2 rdl. samt efter lovens 6-8-13 sagens omkostninger med 16 rdl. - Såsom Niels Hjortlund ikke har produceret tingsvidnet af 11/8-1744, så skal han bekoste genpartstingsvidne til at følge akten, hvis han vil have denne dom beskrevet. - Ligeså har Niels Mortensen at tage beskrevet tingsvidnet af 15/1-45, som ikke er blevet produceret af ham, til at følge akten, inden domsakten kan ekspederes. - Da Niels Mortensen har reserveret sig sin regres til Niels Hjortlund ved lovmål for den af Niels Hjortlund fremlagte seddel, som er underskrevet med Niels Mortensens navn, så beholder Niels Mortensen samme til lovlig påtale.

570:

1745 - 28. september:

Prokurator Preben Langsted af Kolding ctr. Niels Hjortlund og Jens Madsen af Løvlund. 12/10

570b:

14/9. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen i Vranderup mølle (for respektløshed). - En ordre fra regimentskriveren til sognefoged Christen Eriksen i Seest var af dennes søn Poul Christensen blevet oplæst for Marcus Madsen i Christen Nielsens gård, hvor Marcus Madsen havde sat nogle heste, han havde indtaget. Marcus Madsen havde svaret, at han ikke udleverede hestene, før end han fik 8 sk. for hver eller pant derfor. Han havde også sagt, at regimentskriveren ikke havde noget med ham at bestille, undtagen når han leverede ham sin landgilde. - Idag har Marcus Madsen gjort et forligstilbud: 1: Skønt regimentskriverens tjener og ladefoged Jens Jensen forhen har bortlejet ham madernes græsning, så vil Marcus Madsen afstå fra sin ret dertil og overlade den til regimentskriveren. 2: Han vil retablere det gærde, som han har gjort hul i for at kunne få de andres kreaturer af maderne (hvilket han havde ment sig berettiget til). 3: Han vil fra sig levere indtægtspengene. Til gengæld skal regimentskriveren frafalde stævnemålet. Det forlig accepterer regimentskriverens fuldmægtig Simon Seest ikke, da dette alene drejer sig om hånlige ord. Han har set Markus Madsen, hvor han enten møder ham selv eller hans princpial, hvordan han da ikke vil værdige dem at hilse, hverken med munden eller ved at løfte til hatten. Dernæst afhøres nogle af Marcus Madsens tjenestefolk. En kan fortælle, at den dag, da Marcus Madsen havde været indkaldt på skriverstuen ang. Ejstrup maders bortleje, havde han sagt, at regimentskriveren havde taget for meget i fæste eller indskrabningspenge, nemlig 20 rdl. Men hvad angik regimentskriverens person og embede, så var det Marcus Madsens skyldighed at vise ham den ære, der tilkom ham. - Men da han kom tilbage fra Kolding med de to sølvskeer, han havde fået i pant af regimentskriveren, sagde han da ikke: "Se, om regimentskriveren ikke måtte give mig pant af hans egne sølvskeer, før end jeg ville lade mig nøje og levere de indtagne Ejstrup mænds bæster ud"? Han sagde, at regimentskriveren først gav ham een ske, så måtte han give ham een til. - Sagde han ikke: "Sådan skal sådanne folk omgås; det måtte være en nar, der ville lade sig befale af regimentskriveren, som en del bilder sig ind på distriktet at være deres øvrighed", mens han i det sted ikke trakterede regimentskriveren for en skriverkarl eller dreng? Vidnet kan huske nogle af ordene: Regimentskriveren var ikke hans øvrighed, men det var amtmanden eller greven på slottet. Ved sidste påsketid kaldte han regimentskriveren for en klyttefod. - Et andet vidne beretter, at Marcus Madsen har sagt, at regimentskriveren ikke havde samvittighed, og det var godt, om han havde det. Han tog så mange penge for skifter og andet, og dersom det kom ret for, ville det ikke gå ham vel. Han havde også sagt, at det ikke var godt at komme i med store rakkere, men da havde han ikke navngivet nogen. - Sagen slutter med, at der optages tingsvidne.

572:

21/9. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Jørgen Staffensen ibidem. 9/11

Læst forordning af 2/9 om, hvorledes ungdommen, som begår lejermål før konfirmationen eller under konfirmationsforberedelsen, skal anses og straffes.

572b:

1745 - 5. oktober:

Jens Lydum af Holm skov ctr. Niels Nielsen Basse af Gudsø. 19/10

Hans Hartvigsen af Viuf ctr. enken Mette Jensdatter Spesberg og søn Jens Jørgensen ibidem. Forlig. De betaler for den skade, de har gjort på engen og vognen, og sagsomkostningerne og gør afbigt for de ubesindige ord, de udtalte ved stævningen.

573:

7/9. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 26/10

7/9. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 2/11

Læst kgl. reskript af 23/8: Blandt de omløbende betlere er mange bønder, som efter at have fået tingsvidne på ildsvåde ikke alene en tid lang går omkring og anmoder godtfolk om en liden hjælp i deres trang, men ofte løber hele landet igennem så længe, at de til slut vænner sig til betlerstaven og ved lang ledighed gøres så uskikkede til arbejde, at de siden er landet til dobbel byrde. Det sker også, at når en sådan afbrændt mand har benyttet sit tingsvidne så længe, som han finder det for godt, han så sælger det til andre. - Derfor må tingsvidner om ildsvåde herefter kun gælde et fjerdingår og kun i det amt, hvor ulykken er sket.

573b:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1745 - 12. oktober:

28/9. Prokurator Preben Langsted af Kolding ctr. Niels Hjortlund og Jens Madsen af Løvlund. 26/10

31/8. Dom: Niels Jensen af Trelde ctr. Hans Jørgensen den ældre ibidem for gæld på 48 sldlr. - Gælden er for 2 stude og en hest samt for et lån. Hans Jørgensen har påstået, at gælden var blevet ham eftergivet formedelst brud på et ægteskabsløfte mellem ham og Niels Jensens steddatter; men det har Niels Jensen ikke villet vedgå, og Hans Jørgensen har ikke bevist det. Han skal betale. - (Hans Jørgensen har ment, at alt, hvad han havde fået, var medgift med Niels Jensens steddatter. Da ægteskabet skulle fuldbyrdes, havde han ikke fået hende alligevel, fordi der var et bedre parti i sigte. Da havde han ellers - sig selv til skade og gården til svækkelse - ventet i tre år, indtil hans forlovede fæstemø var kommet til konfirmation).

31/8. Dom: Laurids Andersen Lærke af Søgård ctr. Nicolaj Regelsens hustru Johanne Lauridsdatter og lille søn Laurids Nicolajsen for et såkaldt slagsmål. - Tre vidner har efter regimentskriverens ordre synet Laurids Andersens kone, Maren Mikkelsdatter, og fundet et sår i hovedet, som hun har hævdet at de indstævnede har tilføjet hende. Eet vidne har forklaret, at han fra sin foderlade har set, at Nicolaj Regelsens får var kommet ind i Laurids Andersens rug. Maren Mikkelsdatter kom og jog dem væk igennem et hul ind i Nicolaj Regelsens egen toft. Så kom dennes kone ud med sin søn, begge forsynet med kæppe, og slog Maren Mikkelsdatter. - Nicolaj Regelsens kone har derimod forklaret, at da hun var ude at hente tørv til sin ild, så hun fårene i naboens toft; hun tog en kæp for at jage dem ud, men hverken hun eller hendes lille søn har slået nabokonen. Drengen (som kun er 9 år gammel) har også aflagt forklaring. - Sagsøgerne har ønsket nyt stævnemål med henblik på aflæggelse af sigtelses- eller benægtelsesed; men det har retten ikke billiget. - Da der kun er ført eet vidne, så befries Nicolaj Regelsens hustru efter lovens 1-13-1 for søgsmålet. Laurids Andersens hustru skal betale sagen med 4 rdl. til Nicolaj Rasmussen.

574:

1745 - 19. oktober:

Læst forordning om kornskatten.

Læst forordning af 8/10 om adskillige poster kvægsygen vedkommende.

5/10. Jens Lydum af Holm skov ctr. Niels Nielsen Basse af Gudsø. 2/11

Niels Madsen af Pjedsted ctr. Peder Hansen Snedkers hustru Karen Jensdatter og Hans Christian Sørensen ibidem. De gør afbigt overfor citanten og hustru Mette Madsdatter.

574b:

Skovrider Johan Henrik Landsberg i Uhre anmelder ildsvåde ved lynnedslag. Han og hans familie er gerådet i største armod.

1745 - 26. oktober:

5/10. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 23/11

575:

12/10. Prokurator Preben Langsted af Kolding ctr. Niels Hjortlund og Jens Madsen af Løvlund. 9/11

Søren Nielsen af Vester Nebel ctr. Knud Nielsen, Jens Farver og Tulle Jørgensen i Ågård. 9/11

575b:

1745 - 2. november:

19/10. Jens Lydum af Holm skov ctr. Niels Nielsen Basse af Gudsø med hans kautionister Jens Knudsen og Jens Skov, begge af Torup, vedr. gæld. Tingsvidne.

576:

5/10. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 16/11

21/9. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 23/11

Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Højrup vedr. en tengård (ruse), som Marcus Madsen har oprettet i åen mellem Seest og Påby. Han har ingen fæstebrev, men har anmeldt oprettelsen af tengården for sessionen for et år siden uden at få svar. Han betaler ikke til kongens kasse, men til jægermester von der Lieth. Hans Pedersen tilstår, at det er ham, der sammen med tjenestekarlen Jens Jensen (der tjener Hans Lynggård), Hans Smed i Lejrskov og Christen Hansen (der tjener Peder Sørensen i Højrup) har nedbrudt tengården. De fik 8 ørreder. Han har gjort det, fordi han var forurettet over, at Marcus Møller med oprettelsen af denne tengård fratog ham alle de fisk, som han ellers kunne få i åen, og som han betalte til Jørgen Haar i Vester Nebel for. (Se igen 23/11).

577:

21/9. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 16/11

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf angav skovhugst.

1745 - 9. november:

Læst patent om højesteret for 1746.

Læst forordning af 22/10 om, hvorledes de skal forholde sig, som søger pension fra generalpostkassen.

Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. 16/11

579b:

26/10. Søren Nielsen af Vester Nebel ctr. Knud Nielsen, Jens Farver og Tulle Jørgensen i Ågård for gæld. Udsat til 7/12, men ikke set igen.

26/10. Prokurator Preben Langsted af Kolding ctr. Niels Hjortlund og Jens Madsen af Løvlund. 23/11

28/9. Dom: Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. en fæstebonde Jørgen Staffensen ibidem, formedelst han skal have tøjret på nogle agerender norden byen, Lergravene kaldet. - Johan Stahl har ladet holde syn på de skader, der skulle være tilføjet hans rug og har villet have Jørgen Staffensen tilkendt både at betale erstatning for den lidte skade og betale bøde for overtrædelse af videbrevet og dernæst efter lovens 6-14-14 at straffes med ransbøder for det halve. Han har bevist, at videbrevet blev læst op for granderne søndagen efter Valborgsdag 1744, men ikke, at der blev vedtaget noget om agerenderne. Synsmændene, der har synet skaderne på rugen, kunne ikke taksere skaden, da rugen allerede var høstet; men de skønner, at den højst kan have været på 2-3 kærve. Engene har de ikke takseret, og det var de heller ikke blevet bedt om. De har ikke set, hvis kreaturer der har været inde i Stahls rug. Jørgen Steffensen har på grandestævne tilbudt at betale Stahl med hø eller andre varer, den skade, han kunne bevise at Jørgen Staffensens kreaturer havde gjort ham; det har han også gjort i retten; men han har også bevist, at han havde tilladelse til at sætte sine kreaturer på agerenderne. - Stahl har indstævnet ham for Nørvang-Tørrild herredsting, uden at Stahl selv var mødt. Herfor er Stahl blevet dømt den 3/8. I sagen har Stahls prokurator Preben Langsted fremlagt en attest dateret Store Hæstelund den 15/9-1744 med navnet Jens JJS Jensen, attesteret af en person ved navn sr. Petersen. Denne attest anses ikke for at være lovformelig, hvorfor der ikke reflekteres på den. - Stahl har ikke bevist, at Jørgen Staffensen har tøjret sine bæster i lergraven til skade for hans korn, og han har heller ikke - om så skulle være - bevist noget forbud imod denne tøjring, eller at videbrevet derved skulle være blevet overtrådt. Han har heller ikke nævnt nogen værdi, som Jørgen Staffensen skulle betale, om han havde forskyldt sig, og Jørgen Staffensens bæster er ikke blevet taget i Stahls rug. Stahl har ikke kunnet lade sig nøje uden at forfølge denne fæstebonde med lands lov og ret i stedet for at lade ham straffe efter byens videbrev og vedtægter, om han havde været skyldig; og han har prolongeret sagen i vidtløftighed og krævet ham straffet efter videbrev og lov. - Langsted har villet undskylde sin hårde irettesættelse med travlhed, hvorved ordet "ran" havde indsneget sig. - Det kendes for ret, at Jørgen Steffensen frikendes for Stahls tiltale. Stahl skal for sagens vidtløftighed betale til justitskassen 8 lod sølv, som giver kurant 4 rdl. Desuden skal han betale sagsomkostninger til Jørgen Staffensen, ialt 22 rdl.

580b:

1745 - 16. november:

9/11. Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. 30/11

581b:

Jep Faarkrog af Lejrskov ctr. Sejr Lassen af Uhre, som gør afbigt.

Michel Mogensen og hustru Kirsten Andersdatter ctr. Peder Hansen ibidem, som gør afbigt.

582:

2/11. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. Hans kone, Margrethe Knudsdatter, forklarer, at manden straks efter ophævelse af indespærringen (på grund af kvægsygen) er rejst til den søndre side for at tjene noget til familiens ophold. 7/12

582b:

2/11. Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert. 7/12

Regimentskriveren ctr. Zacharias Hansen og hustru Inger Nielsdatter af Store Anst. 30/11

1745 - 23. november:

26/10. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 7/12

583:

2/11. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. 14/12

9/11. Prokurator Preben Langsted af Kolding ctr. Niels Hjortlund og Jens Madsen af Løvlund. 7/12

583b:

Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen Møller i Vranderup mølle vedr. tengården. 30/11

584:

(Se 2/11). Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen, Jens Jensen og Christen Hansen af Lejrskov Højrup samt Hans Smed af Lejrskov. 30/11

Niels Andersen ctr. Jens Pedersen Farver, Tulle Jørgensen, Claus Christensen samt sergent Jacob Pedersen af Ågård. 7/12

Niels Jørgensen af Jerlev anmeldte ildsvåde.

584b:

Regimentskriveren for Laurids Andersen i Søgård ctr. Nicolaj Regelsen i Søgård. Forlig. Nicolaj Regelsen frafaldt dommen af 12/10. De vil leve i fred med hinanden.

1745 - 30. november:

Læst forordning om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat.

Læst forordning af 9/11 med tilladelse til at udtage talg af det kvæg, som er dødt i den grasserende sygdom.

Læst plakat af 12/11 om, at de 6 mænd, som årligt afgår fra hvert kompagni ved landmilitsen, må have frihed til, når de ej vil antage gårde, at engagere sig ved de gevorbene regimenter.

16/11. Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. 21/12

585:

23/11. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen Møller i Vranderup mølle vedr. tengården. 14/12

585b:

23/11. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen, Jens Jensen og Christen Hansen af Lejrskov Højrup samt Hans Smed af Lejrskov. 21/12

586:

16/11. Regimentskriveren ctr. Zacharias Hansen og hustru Inger Nielsdatter af Store Anst. Sidste gang fremlagde Inger Nielsdatter sin og sin mands aftægtskontrakt af 22/3-1745. Idag melder regimentskriveren, at hun for sin opførsel er blevet condemneret af sessionen og igår er blevet sendt til Viborg tugthus for at arbejde et halvt år. Zacharias Hansen ønsker en forsvarer konstitueret, og derfor frafaldes stævnemålet, til han har fået en forsvarer.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

1745 - 7. december:

Læst forordning af 26/11 om, at plakaten af 16/10 om forbud mod udførsel af penge m.m. skal stå ved magt indtil videre.

23/11. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. 14/12

586b:

Fru Cathrine Elisabeth kornet Caltofts af Fredericia ctr. sin søn Herman Caltoft og hustru i Ødsted. 21/12

16/11. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 21/12

23/11. Prokurator Preben Langsted af Kolding ctr. Niels Hjortlund og Jens Madsen af Løvlund. Udsat til 11/1-1746, nen ikke set igen. Sagen har drejet sig om prokuratorsalær.

23/11. Niels Andersen af Ågård ctr. Jens Pedersen Farver, Tulle Jørgensen, Claus Christensen samt sergent Jacob Pedersen af Ågård. De fremmødte gør afbigt, hvorfor sagen frafaldes. Sergenten er ikke mødt, hvorfor Niels Andersen reserverer sin tiltale over for ham.

587:

16/11. Dom: Lars Pedersen af Follerup ctr. Jep Jensen Grundet af Bjert for gæld på 28 rdl. 4 mk. - Jep Grundet har ikke holdt sit løfte af 13/7 om at betale gælden til mikkelsdag. Han skal betale.

1745 - 14. december:

7/12. Samtlige lodsejere i Bække ctr. vagtmester Johan Stahl ibidem. - Retten resolverer idag, at skønt Johan Stahl har bevist, at sr. Thonboe på egne og bønders vegne har givet ham tilladelse til at indgrøfte sin ejendomseng Smedeengen, så kræver forordningen af 31/3-1719, at de to parter skal lade fremstille et situationskort, inden dom kan afsiges. - Sagen udsat til nyt stævnemål. (Se 22/2 1746).

588:

30/11. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen Møller i Vranderup mølle vedr. tengården. 21/12

588b:

Jens Pedersen af Trelde ctr. Niels Hansen ibidem, Søren Hansen af Sellerup og Niels Hansen af Egeskov. 11/1

589:

23/11. Degnen Jens Heerup i Børup ctr. Jens Poulsen i Taulov Nebel. Udsat til 11/1 i forventning om forlig, men ikke set igen. - Jens Heerup havde sigtet Jens Poulsen for utilbørlig opførsel under gudstjenesten Trinitatis søndag i Taulov kirke. Efter hans opfattelse var hændelsesforløbet omtrent sådan: Degnen havde under gudstjenesten bedt Niels Nielsens søn af Skærbæk om at gå over i præstegården og hente brød og vin til altergangen. Det satte Jens Poulsen sig imod; han sprang op og ned i sin stol med adskillige fagter og grimasser og forfærdede dermed drengen, der af forsagthed krøb ind under stolen. Lars Andersen af Skærbæk, som stod tre stole foran, spurgte degnen, hvad han ville, hvilket han sagde. Jens Poulsen havde grebet en pallask, som Peder Jensen Livgarde, der stod ved siden af ham, bar ved siden. Degnen advarede Jens Poulsen om, hvilket sted han var på, men da han igen bad drengen gå, slog Jens Poulsen efter ham med sine hænder og sagde, Bliv! du skal intet! Han var beskænket, og hans opførsel havde skabt en stor rupur i kirken, menigheden til forargelse. - Den fremstilling synes ingen af vidnerne at kunne bekræfte. Nogle har set drengen gå ud af kirken og komme ind igen under salmesangen før prædikenen og evt. set Jens Poulsen gøre tegn med sin hånd. Et af vidnerne vidste egentlig nok, at han muligvis kunne have fået noget at drikke, idet han havde været til velkomst den dag; men han var ikke fuld.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovfoged Jørgen Krog ditto.

Skovrider Lucholtz ditto.

1745 - 21. december:

30/11. Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. Et krigsforhør skal oversættes til dansk. 11/1

7/12. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 11/1

14/12. Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen Møller i Vranderup mølle vedr. tengården. Sagen afsluttes idag med tingsvidne. Synsmænd fra Strandhuse har været udmeldt til at syne Marcus Madsens tengård. De har forklaret, at som den er opsat, kan ingen ørreder slippe igennem. Store ål kan heller ikke, men kun små ål. Det er Jørgen Haar i Vester Nebel, der har foranlediget sagen. Han betaler fæste af fiskeri. Marcus Madsen har fastholdt, at det retteligt burde være jægermester von der Lieth, der var stævnet, for det er ham, han har lejet fiskeriet af. Regimentskriveren vil henvise til sessionens godtfindende.

589b:

30/11. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen, Jens Jensen og Christen Hansen af Lejrskov Højrup samt Hans Smed af Lejrskov. 18/1

7/12. Fru Cathrine Elisabeth kornet Caltofts af Fredericia ctr. sin søn Herman Caltoft og hustru i Ødsted. 11/1

 

1746

590:

1746 - 11. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges At Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1746, Tirsdagen den 11. Januari.

Hans Pank af Kolding byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Christen Nielsen, Johan Møller, Baltzer Eliasen, Jesper Blegmand, Rasmus Rasmussen, Jens Andersen, Niels Jørgensen og Thomas Thomsen, alle af Kolding.

Læst plakat af 14/12 ang. nedsættelse af told og konsumtion på ordinære portugisiske vine.

Læst forordning af 20/12 om forbud mod udførsel af får og lam m.m.

Hans Pag af Egeskov lovbød 1/4 af Bøndershave 1. gang.

Niels Pedersen af Stallerup lovbød det halve af sin påboende gård 1. gang.

21/12. Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. Christen Jensen Tørring i Bjert. 22/2

21/12. Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. 22/2 (se også 1/2)

590b:

21/12. Fru Cathrine Elisabeth kornet Caltofts af Fredericia ctr. sin søn Herman Caltoft og hustru i Ødsted. Sagen bliver på de sagsøgtes anmodning udsat til 8/2, men bliver først genoptaget 7/2-1747. De har ikke villet tilstå en gæld på ca. 200 rdl. til sagsøgeren ifølge et skifte; men de vil af kristen kærlighed unde hende visse aftægtsydelser.

Hans Pedersen i Herslev Højrup ctr. Hans Rasmussen ibidem. De gør afbigt over for hinanden.

591:

14/12. Jens Pedersen af Trelde ctr. Niels Hansen ibidem, Søren Hansen af Sellerup og Niels Hansen af Egeskov. 18/1

Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. Nyt stævnemål nødvendigt.

591b:

Skovrider Johan Henrik Landsberg angav skovhugst.

Skovfoged Johan Wilhelm Holtzendorf ditto.

Rasmus Nielsen ditto.

1746 - 18. januar:

Hans Pag af Egeskov lovbød 1/4 af Bøndershave 2. gang.

Niels Pedersen af Stallerup lovbød det halve af sin påboende gård 2. gang.

Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 25/1

593b:

21/12. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. 15/2 (Se også 25/1)

11/1. Jens Pedersen af Trelde ctr. Niels Hansen ibidem, Søren Hansen af Sellerup og Niels Hansen af Egeskov i markstrid. Synsmænd udmeldes, og sagen udsættes til 25/2, hvor den ikke er set.

594:

Hans Nielsen Ougesen af Trelde ctr. Niels Hansen ibidem. Sagen udsat til 1/2, men ikke set igen.

Hans Lyng angav skovhugst.

1746 - 25. januar:

Læst plakat af 10/12 om, at ingen fremmede ankomne Betel jøder, som ikke har andet ærinde i landet end at besøge deres slægt og venner, må ved færgestederne antages til transport og overførsel.

Læst kammerkollegiets forpagtningskontrakt af 26/10-45 med sr. Anders Flensborg på folke- og familieskat i Koldinghus amt for årene 1746-48.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1745.

18/1. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 1/2

595b:

Niels Jensen af Store Velling ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 8/2

Sr. Frederik Roland af Kolding ctr. Ole Smed i Jelling for boggæld. Udsat til 8/2, men ikke set igen.

596:

(Se 18/1) Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen, Jens Jensen og Christen Hansen af Lejrskov Højrup og Hans Smed, Knud Jepsen og Hans Simonsen af Lejrskov samt Niels Sørensen af Asbøl. 8/2

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Peder Sørensens arving af Trelde Jens Peder Sørensen og hans medarvinger Niels Hansen af Trelde, Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup lovbød en ager på Trelde mark 1. gang.

Peder Sørensens arving af Trelde Jens Peder Sørensen og hans medarvinger Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup lovbød et stk. engjord 1. gang.

Hans Pag af Egeskov lovbød 1/4 af Bøndershave 3. gang. Jørgen Hansen (hans søn) og hustru Maren Nielsdatter begærede skøde.

596b:

Niels Pedersen af Stallerup lovbød det halve af sin påboende gård 3. gang. Hans hustru Maren Hansdatter med fader Hans Pag begærede skøde.

1746 - 1. februar:

Jordene på Trelde mark lovbudt 2. gang.

Jens Nielsen Fisker, tømmermand i Vejle ctr. Søren Thomsen i Tved for gæld. Udsat til 15/2, men ikke set igen.

25/1. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 15/2

597:

(Se 11/1) Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. Kontrastævning. Et par vidner forklarer, hvordan gartneren kunne få mistanke til rytteren for tyveriet af nogle linnedklæder. Det var Anne Olufsdatter, der havde sagt, at tøjet nok skulle blive fundet, hvis man søgte ordentligt på staldgårdens høloft, for det var høbinderen og hans kone, der havde det, og de ville rejse sydpå. Hun havde også beskyldt rytteren og hans kone for at have stjålet fra Henrik Ravns køkken. Da rytteren og hans kone rejste sydpå, kom Anne Olufsdatter og sagde det til gartneren, som så red afsted efter dem. Tingsvidne. (Se videre 22/2).

597b:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1746 - 8. februar:

25/1. Niels Jensen af Store Velling ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 1/3

25/1. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen, Jens Jensen og Christen Hansen af Lejrskov Højrup og Hans Smed, Knud Jepsen og Hans Simonsen af Lejrskov samt Niels Sørensen af Asbøl. Sagen drejer sig om ødelæggelsen af Marcus Madsens ruse. Retten har resolveret, at Jørgen Haar i Vester Nebel ikke må indkaldes som vidne, idet han har anket over Marcus Madsens ruse som den, hvis fiskeri tager skade deraf. - Idag indrømmer Hans Simonsen og Knud Jepsen, at det er dem, der har ødelagt rusen. De 8 fisk, der var i den, gav de til Hans Lyndgaard. For deres gerning fik de en halv pot brændevin, som de drak hos Thomas Lassen, men de ved ikke, hvem der betalte for den. Der var ingen, der havde bedt dem om at ødelægge rusen, det havde de besluttet at gøre selv, fordi de tidligere havde fisket ørreder i åen og nu ikke mere kunne det på grund af rusen. Efter at Marcus Madsen havde indrettet den, kunne de gå 3-4 dage uden at få fisk, og de betalte ellers Jørgen Haar for at fiske der. Thomas Lassen indrømmede, at det var ham, der havde givet dem brændevin. Han vidste, at det var dem, der havde ødelagt rusen. Tingsvidne. (Se igen 15/2).

599:

Læst proklama om skifte efter Poul Iversen Staal, der beboede et sted i Almind på Kolding hospitals grund.

Peder Sørensens arving af Trelde Jens Peder Sørensen og hans medarvinger Niels Hansen af Trelde, Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup lovbød en ager på Trelde mark 3. gang. - Hans Nielsen Ougesen af Trelde og hustru begærede skøde.

Peder Sørensens arving af Trelde Jens Peder Sørensen og hans medarvinger Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup lovbød et stk. engjord 3. gang. - Niels Hansen af Trelde og hustru Mette Hansdatter begærede skøde.

599b:

Hans Jørgensen af Trelde fremlyste en hoppe 1. gang.

Peder Sørensens arving af Trelde Jens Peder Sørensen og hans medarvinger Niels Hansen af Trelde, Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup lovbød en enghave på Trelde mark 1. gang.

1746 - 15. februar:

1/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 8/3

602:

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

Hoppen fremlyst 2. gang.

Enghaven i Trelde lovbudt 2. gang.

18/1. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. 22/2

1746 - 22. februar:

11/1 (se også 1/2). Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. 15/3

15/2. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. 8/3

(Se 14/12). Bække lodsejere og præsten Niels Tøxen som forsvar for annexbonden ctr. vagtmester Johan Stahl i Bække. Synsmænd udmeldes til affattelse af situationskort. Det er sognefoged Peder Skjelde og 15 mand. Sagen fortsættes, når situationskortet er blevet affattet. Se igen 19/4

602b:

11/1. Dom: Claus Andersen og hustru Gertrud Pedersdatter af Viuf ctr. en aftakket rytter Christen Jensen Tørring i Bjert (i dommen siges han at være af Viuf) for nogle af ham udtalte ærerørige ord. - Der er ført vidner på, at Gertrud Pedersdatter i en samtale har kaldt ham tyv og skælm, hvortil han har svaret, at det skulle en heks sige m.m. En hel del vidner fra Viuf har derefter givet hende godt skudsmål, men derimod bekræftet, at Christen Jensen er berygtet for tyveri. Han er f.eks. blevet pantet for at have taget nogle gærdestave, og man har fundet hos ham nogle fyrrebrædder, der skulle være brugt til reparation af kirken. - Christen Jensen har fremlagt sin afsked fra regimentet, der beviser hans tro tjeneste, men han har ikke modbevist påstandene om tyveri. - Han skal gøre Gertrud Pedersdatter afbigt og betale hendes sagsomkostninger. - (Klammeriet skal være begyndt, fordi Christen Tørring havde slået Claus Andersens og hustrus lille dreng om aftenen den dag, da Hans Hartvigsens hustru blev begravet. Under skænderiet har Christen Tørring påstået, at drengen havde drevet en told ind i et fårs eller lams rumpe).

Hans Jørgensen af Trelde fremlyste en hoppe 3. gang.

603:

Peder Sørensens arving af Trelde Jens Peder Sørensen og hans medarvinger Niels Hansen af Trelde, Niels Hansen af Egeskov og Søren Hansen af Sellerup lovbød en enghave på Trelde mark 3. gang. - Bertel Madsen af Trelde og hustru Anne Jensdatter begærede skøde.

1746 - 1. marts:

8/2. Niels Jensen af Store Velling ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 15/3

Søren Pedersen af Fredericia ctr. Hans Madsen Dahl i Follerup. 29/3

Claus Christensen af Ågård ctr. Knud Jepsen ibidem vedr. hestehandel. Udsat til 15/3, men ikke set igen. Claus Christensen havde købt en sort hoppe af Knud Jepsen for 17 rdl. 3 mk. og havde sagt, at han skulle drikke ham hoppen til uden lyde. Så drak Knud Jepsen ham hoppen til uden smitte og lyde, hvorefter den blev travet i gården. Claus Christensens farbror Peder Nielsen af Venborg syntes nok, den lammede lidt. Andre vidner har aldrig set hesten lamme, undtagen da den blev stukket af et søm i foden i rugsæden.

603b:

1746 - 8. marts:

22/2. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. 15/3

604:

15/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 15/3

1746 - 15. marts:

8/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 5/4

604b:

22/2. Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Bertelsen. 26/4

8/3. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. 29/3

605:

Degnen Christen Mulvad i Jelling (v. Lars Tistrup af Egholm mølle) ctr. mag. Moss' hustru i Jelling. 19/4

605b:

1/3. Niels Jensen af Store Velling ctr. Ole Madsen af Smidstrup. 26/4

Lars Madsen i Tolstrup lovbød et stykke agerjord, Borregårds jord, 2. gang.

1746 - 22. marts:

Jørgen Rasmussen fra Eskelund i Malt sogn får sammen med en række personer fra Tiufkær, Herslev, Starup, Kolding, Bredstrup, Sellerup, Pjedsted og Sjælland tingsvidne på arveret efter afdøde Kirsten Nielsdatter, som døde ugift i Bredstrup. Hendes forældre var Niels Larsen og Karen Jørgensdatter. Se igen 19/4.

Madame Schytte, sl. Michel Schyttes i Jelling, med lavværge Michel Roed ctr. Michel Pedersen får konfirmeret et forbud mod at Michel Pedersen hugger træ i sin skov, inden han har indløst en obligation på 240 rdl.

607:

Læst forbud af 7/2 imod at holde kvægmarkeder i Jylland.

Læst plakat af 14/2 om nedsættelse af told på fremmed smør, som indføres.

Læst forordning af 11/3 om oprettelse af General Landets Havne Kommission.

Lars Madsen i Tolstrup lovbød et stykke agerjord, Borregårds jord, 3. gang. - Jens Pedersen af Tolsltrup og hustru Sidsel Bertelsdatter begærede skøde.

1746 - 29. marts:

15/3. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. 26/4

607b:

1/3. Søren Pedersen af Fredericia ctr. Hans Madsen Dahl i Follerup ang. hustruen Dorthea Nielsdatters arv. Hans Dahl fremlagde 66 rdl. og bad sin svoger Søren Pedersen om at tage imod dem og dermed frafalde sagen, nu da næsten alt hornfæet er bortdødt. Søren Pedersen foreslår, at de resterende 20 rdl. bliver stående til betaling i løbet af 2 år, men Hans Dahl erklærer, at det ville være et unyttigt løfte, da han sidder i gæld til så mange andre. Så indgås der forlig, idet Søren Pedersen eftergiver ham de resterende penge på grund af kvægsygen og giver arveafkald. En del af gælden skyldtes Hans Dahls løfte om fri trolovelse og halvt bryllup.

1746 - 5. april:

608:

Læst plakat af 18/3 om ophævelse af tolden på udførsel af alle her i riget forarbejdede varer undtagen sølv.

Skovrider Johan Henrik Landsberg angav skovhugst.

Christen Jensen, tjenende Niels Dons i Ferup, ctr. Else Jensdatter i Ravnholt, nu opholdende sig i Egtved. 19/4

15/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 19/4

Gartneren ved Koldinghus slotshave sr. Peter Bertelsen lod på embeds vegne afhjemle en synsforretning.

(Se 9/2-45). Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anton Holm i Nagbøl. 19/4

608b:

1746 - 19. april:

5/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 24/5

15/3. Degnen Christen Mulvad i Jelling (v. Lars Tistrup af Egholm mølle) ctr. mag. Moss' hustru i Jelling. 10/5

609:

22/2. Bække lodsejere og præsten Niels Tøxen som forsvar for annexbonden ctr. vagtmester Johan Stahl i Bække. 17/5

609b:

5/4. Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 10/5

610:

5/4. Christen Jensen, tjenende Niels Dons i Ferup, ctr. Else Jensdatter i Ravnholt, nu opholdende sig i Egtved. 26/4

Jørgen Hansen Brock og hustru af Tiufkær ctr. Hans Jensen ibidem. (Lars Tistrup af Egholm mølle fremlagde legitimation fra øvrigheden på at måtte lade sig bruge som prokurator i Ribe stift og Ribe og Koldinghus amter). 3/5

610b:

(Se 22/3). Laurids Christensen af Store Velling m.fl. af Herslev, Sellerup, Bredstrup, Starup, Kolding og Sjælland, alle børn af Johanne Nielsdatter, får tingsvidne på, at de er arvinger til Kirsten Nielsdatter, som døde sidste sommer i Bredstrup. Kirsten Jørgensdatter var gift med Niels Tørring i Herslev, hun var moster til Kirsten Nielsdatter. Kirsten Jørgensdatter er død og har efterladt sig Johanne Nielsdatter, hvis børn endnu lever.

Anders Andersen Høst og Mikkel Jørgensen af Seest indleverede 7 ulveunger, som de har taget i Seest skov.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

Søren Ougesen af Trelde m.fl. ctr. skovløberen Lars Nielsen ibidem. 26/4

611:

1746 - 26. april:

29/3. Marcus Møller af Vranderup mølle ctr. Hans Pedersen af Lejrskov Højrup m.fl. På regimentskriverens begæring resolverer retten, at sagen skal udsættes, til den har været forelagt ryttersessionen; men den kender ikke tidspunktet for næste samling.

19/4. Christen Jensen, tjenende Niels Dons i Ferup, ctr. Else Jensdatter i Ravnholt, nu opholdende sig i Egtved. Hun har udlagt ham som barnefader. Hun har i retten forklaret, at han har ligget hos hende hos Peder Andersens i Ravnholt, hendes svoger; men det har han nægtet. Idag aflægger han sin benægtelses ed.

611b:

19/4. Søren Ougesen af Trelde m.fl. ctr. skovløberen Lars Nielsen ibidem. Der rejses adskillige anker imod stævnemålet, og skov- og jagtsessionen skulle også have været stævnet. Ny stævning nødvendig. Se 10/5

612b:

Peder Pedersen af Rans ctr. Jens Poulsen, Niels Thomsen og Hans Nielsen ibidem i markstrid. Udsat til 10/5, men ikke set igen.

En del bønder stævnet til edsaflæggelse vedr. skovhugst. 10/5

15/3. Dom: Niels Jensen af Store Velling ctr. Ole Madsen af Smidstrup for rentepenge, 7 sldlr. 2 mk. Ole Madsen har fremlagt modregning, der skulle vise, at han havde penge til gode hos Niels Jensen, men den har han ikke bevist. Han skal betale.

613:

15/3. Dom: Rytter (kyrasser) Henrik Dideriksen og hustru Kirstina Gregersdatter ctr. kongens gartner ved Koldinghus slot, sr. Peder Bertelsen, fordi han skal have visiteret rytteren og dennes hustru formedelst noget linnedtøj, der var blevet ham frastjålet. - Bertelsen har været ledsaget af to vadestedsridere (Hans Knudsen og Niels Nielsen Tysk) og en karl ved navn Niels Strangesen, som han havde mødt ved Fovslet og bedt om at være med til at eftersætte rytterægteparret, der var på vej til Holsten. - Rytterens advokat har villet bevise, at Bertelsen havde eftersat dem og ladet dem visitere som tyve, ja ladet dem afføre klæderne til den bare krop, samt at han i eftersøgningen af dem havde spurgt efter dem i herbergshuse og andre steder og beskyldt dem for tyveriet. - Bertelsens forklaring er, at han fik nys om, at et rytterægtepar var på vej sydpå med store bylter (se tingsvidnet 1/2). Da han indhentede ægteparret, spurgte han i al venlighed, om de havde noget imod at vise ham, hvad der var i deres tværsæk, ikke fordi han havde dem mistænkt, men alene for at andre ikke skulle beskylde dem for tyveriet. Hertil havde rytteren svaret, "Ja, hjertelig gerne; thi vi tjener kongen begge to, og jeg har også sønner, som kan blive til karle og også komme til at tjene kongen". Og han tilbød at klæde sig af og begyndte straks at tage kjortelen af, men Bertelsen sagde, at det skulle han ikke gøre; han beskyldte ham ikke, og det var alene hans hensigt at kunne sige til andre, der spurgte, at det ikke var rytteren og hans kone, der havde hans linnedtøj. - Hans tre ledsagere bekræfter stort set hans forklaring: Da de nåede rytterægteparret, var de redet lidt forbi og havde så vendt hestene imod ægteparret. Bertelsen havde bedt vadestedsriderne om at visitere dem; men det ville de ikke, fordi det havde de ikke noget med at gøre; så havde han spurgt, om de havde hørt om tyveriet af hans linnedtøj, og om han måtte se, hvad der var i tværsækken. Rytteren havde frivilligt taget tøjet ud. Der var også et stykke linned; det var til deres datter, som var i kniplingeskole i Kloster. Rytteren havde selv knappet sin kjortel op, og det var ham, der havde bedt sin kone om også at hægte sin trøje op. Men ledsagerne havde ikke set, at Bertelsen examinerede rytterkonen "hendes bryster, oven og neden og rundten omkring for at erfare, om hun på slige steder kunne have noget at skjule". Han havde tværtimod protesteret, da hun ville hægte trøjen op. - Sagen er blevet rejst efter kgl. befaling af 15/10 på grundlag af et krigsforhør. - Rytterægteparret har ikke villet påstå den yderste ret efter loven, men har villet lade sig nøje med en moderat satisfaktion og afbigt: en ren tilståelse fra Bertelsen om, at han havde forurettet dem uforskyldt, samt 100 rdl. for tort og skade plus sagsomkostninger. Det beløb har deres prokurator i løbet af sagen først nedsat og siden igen forhøjet. - Det findes ikke bevist, at Bertelsen skal have forulempet ægteparret som påstået, og prokuratoren har ikke påvist den lovbestemmelse, der skulle godtgøre kravet om betaling. - Peder Bertelsen frikendes. Sagsomkostningerne går lige op med hinanden. Rytterægteparret beholder regres over for Anne Olufs, der har beskyldt dem for tyveriet.

613b:

1746 - 3. maj:

19/4. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen ibidem. 10/5

617:

Læst forbud af 6/4 mod indførsel af fremmed forarbejdet kobber.

(Se 19/4). Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. Kontrastævning. 17/5

Selvejerbønderne Niels Christian og Tøger Nissen af Bastrup ctr. Anders Nielsen Smed af Øster Vamdrup. Udsat til 17/5, men ikke set igen.

617b:

1746 - 10. maj:

26/4. En del bønder stævnet til edsaflæggelse vedr. skovhugst. De aflægger ed eller forklaring.

19/4. Degnen Christen Mulvad i Jelling ctr. mag. Moss' hustru i Jelling. 7/6

3/5. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen ibidem. - Sagen slutter idag med tingsvidne. - Kort før påske var der blevet stjålet en kiste fra Hans Jensen. Man fandt den om natten ude i Søren Christensens toft; låget var slået i stykker, og noget tøj var væk, og af et stykke klæde var sølvknapperne blevet afskåret. Ved kisten fandt man et skident kvindetørklæde, der blev genkendt som Anne Sørensdatters. På hende faldt mistanken også, fordi hun ikke skulle have været hjemme den nat. Hans Jensen og kone havde om natten eftersøgt hende hos Jens Bertelsen Rytter og hustru Maren Hansdatter. Her havde Anne Sørensdatter været tidligere på aftenen efter et par strømper, der havde været i farvegryden, men hun var efter deres forklaring gået igen. Hans Jensen og kone havde bedt om lys og søgt efter hende rundt i begge stuer og raget i bageovnen; de ville ikke sige, hvorfor de søgte efter hende, men det skulle nok spørges imorgen. Maren Hansdatter har forklaret, at Hans Jensen og kone kom, da de allerede var i seng, og pigen var i ovnen for at røre noget korn; her var hun faldet i søvn. Preben Langsted, Hans Jensens prokurator, har stillet en række spørgsmål, der insinuerede, at Jens Bertelsen Rytter og hustru var i ledtog med Anne Sørensdatter. Han har bl.a. spurgt, om ikke de nægtede Hans Jensen lys, da han ville undersøge huset, og først gav ham det, da de hørte bagdøren gå. Men der er ingen bagdør i huset, og når det tog lidt tid at få lyset tændt, så skyldtes det, at rytterkonen først skulle have smurt lyset. - Dagen efter var en onsdag. Da blev Anne Sørensdatter, da hun kom fra kirke, passet op af sognefoged Peder Knudsen, Ole Christensen og Søren Basse, der fulgte hende til hendes hus. Så var der vagter hos hende, indtil der næste morgen kom bud fra regimentskriveren, at hun skulle til forhør i Kolding. Hun blev kørt ind på Ole Christensens vogn, hendes mand kørte, og bagefter red Hans Jensen. Nogle få vidner, heriblandt Peder Thomsen Skomager, bevidner, at Hans Jensen har beskyldt hende for tyveriet, og at hun blev ført til Kolding som en tyv. Men andre mener, at vagten hos hende var på hendes egen eller hendes mands anmodning og blot skulle tjene til at sikre, at hun ikke skulle blive beskyldt for noget. Ole Christensen, der er Jørgen Brocks husbond, har forklaret, at de ikke beskyldte hende, men blot havde mistanke til hende, fordi hun ikke skulle have været hjemme den nat, da tyveriet skete. (Se igen 5/7).

619:

(Se 26/4). Søren Ougesen af Trelde m.fl. ctr. skovløberen Lars Nielsen ibidem. 24/5

620:

Aftakket rytter Peder Clausen af Bølling anmelder ildsvåde. Ilden startede hos naboen Niels Langkjær. Almissebrev.

19/4. Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 7/6

Jægermester Bachmans skytte Rasmus Nielsen lader afhjemle skovsyn for Anst, Jerlev, Brusk, Elbo og Holmans herreder.

620b:

Peder Poulsens enke af Nyborg lovbød sin påboende gård 1. gang.

1746 - 17. maj:

3/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. Kontrastævning. Vidner af Fredsted, Horsted og Ødsted giver Hans Jensen deres skudsmål, der gennemgående går ud på, at han har levet skikkeligt med sin hustru. Søren Joensen af Ødsted har tidligere tjent hos Hans Jensen i 6 år og giver ham også godt skudsmål, men kan dog huske en enkelt uoverensstemmelse: Engang, mens han tjente Hans Jensen i Tiufkær, gik han hen, rørte i vællingen, som de skulle have til davre, og så at der var langtop(?) og skident vand, som konen havde taget af det vand, der stod til fårene. Det ville han ikke spise. Så kom Hans Jensen ind og spurgte, hvad der var i vejen. Ingenting, sagde vidnet; men Hans Jensen gik hen og rørte i vællingen, og da han så den, slog han sin kone under øret med sin bare hånd og gik så ud uden at spise. Niels Pedersen af Horsted havde besøgt parret på den tid, da konen blev berettet. Smeden havde spurgt hende, om hun havde noget at sige ham på; det havde hun benægtet, hun havde tilgivet ham al hans forseelse. Om aftenen havde smeden siddet ved sin kones seng og læst for hende. - Tingsvidne.

621b:

19/4. Bække lodsejere og præsten Niels Tøxen som forsvar for annexbonden ctr. vagtmester Johan Stahl i Bække. 14/6

Landsoldaten Christopher Caspersen får tingsvidne vedr. sin kone Sidsel Jørgensdatter. Peder Jensen af Fredsted fortæller, at Sidsel Jørgensdatter for ca. 7 år siden kom til hans hus og der fødte et barn. Hun bekendte, at hun nok var gift, men at hendes mand ikke var barnets fader, det var derimod Hans Teglbrænder fra Herritskær(?), og derfor blev barnet døbt som uægte i Starup kirke. Karen Oles af Fredsted havde ført barnet til kirke, og hun kunne bekræfte Peder Jensens forklaring. Christopher Caspersen og hustru avlede i deres ægteskab to børn; hun forlod ham i Skærup for ca. 7 år siden, da hun blev besvangret af teglbrænderen, som hun forsvandt med. Christopher Caspersen får skudsmål for skikkeligt levned.

622:

Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 7/6

622b:

Jens Andersen af Jordrup ctr. Jep Sørensen Kjær af Hundsholt. 24/5

623:

Anders Nielsen Smed ctr. Poul Lærke og hustru Karen Jesdatter, begge af Øster Vamdrup. De sidstnævnte gør afbigt over for Anders Nielsen og søn Niels Andersen.

Peder Iversen af Nollund i Grindsted sogn, fæster under Juellingsholm gods, anmelder ildsvåde. I salshuset, hvor ilden opstod, var en gammel mand ved navn Niels Ebbesen. Han opbrændte sammen med huset. Almissebrev.

623b:

1746 - 24. maj:

10/5. Søren Ougesen af Trelde m.fl. ctr. skovløberen Lars Nielsen ibidem. 7/6

627:

19/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 7/6

17/5. Jens Andersen af Jordrup ctr. Jep Sørensen Kjær af Hundsholt. 7/6

627b:

Peder Poulsens enke Kirsten Jørgensdatter af Nyborg med lavværge Anders Hansen ibidem og søn Søren Pedersen (der også repræsenterer en umyndig broder) samt Hans Pedersen, som er formynder for hendes datter, lovbød 3. gang hendes halve påboende gård. Gjermand Jørgensen og hustru Kirsten Pedersdatter (Peder Poulsens og Kirsten Jørgensdatters datter) begærede skøde.

1746 - 7. juni:

10/5. Degnen Christen Mulvad i Jelling ctr. mag. Moss' hustru i Jelling. 19/7

24/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 14/6

24/5. Jens Andersen af Jordrup ctr. Jep Sørensen Kjær af Hundsholt. 5/7

628:

24/5. Søren Ougesen af Trelde m.fl. ctr. skovløberen Lars Nielsen ibidem. - Sagen slutter idag med tingsvidne. Bønderne anklager skovfogeden for misbrug af hans stilling. Han har bl.a. solgt en del træ til borgere i Fredericia. Bønderne selv har været nødt til at give ham gaver af korn og andet for at få lov til at hugge gærdsel m.v. De har haft et problem med, hvem der skulle være anklagere, og hvem der skulle være vidner, da skovfogedens dispositioner jo ramte dem alle; men de havde aftalt, at vidnerne skulle være dem, der selv havde set noget. Skovrideren havde forsøgt at få stævningen afvist under forskellige påskud, men bøndernes sagfører kunne henvise til, at det første stævnemål var blevet afvist, fordi skov- og jagtsessionen ikke var blevet stævnet. Det har den været denne gang, og den har ikke gjort indvendinger imod stævnemålet. Bønderne regner med, at Lars Nielsen bliver afskediget, når hans gerninger bliver kendt for øvrigheden.

629b:

17/5. Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 21/6

10/5. Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 21/6

630:

Jens Christensen af Herslev Højrup samt Niels Hansen og Christen Jepsen anmelder ildsvåde. Ilden opstod i et aftægtshus tilhørende Jens Christensens gård. Her havde en gammel mand, Jens Sørensen, tilladelse til at bo uden husleje.

630b:

1746 - 14. juni:

Regimentskriveren efterlyser Jep Staffensen af Ferup, som er rømt fra sin fæstegård.

Regimentskriveren opbød ovenstående gård til fæste.

7/6. Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær. 12/7

Hans Henriksen af Lille Velling får tingsvidne på, at hans husmand Lars Jensen ibidem er rette arving efter Kirsten Nielsdatter, som døde i Bredstrup. Et par vidner forklarer, at for ca. 4 år siden sagde Kirsten Nielsdatter, at Lars Jensen var hendes nærmeste arving på hendes faders side, og at der på moderens side var mange arvinger.

631:

17/5. Bække lodsejere og præsten Niels Tøxen som forsvar for annexbonden ctr. vagtmester Johan Stahl i Bække. 21/6

1746 - 21. juni:

Mons. Henrik Ernst Lucht af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne. 28/6

631b:

7/6. Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 12/7

632b:

14/6. Bække lodsejere og præsten Niels Tøxen som forsvar for annexbonden ctr. vagtmester Johan Stahl i Bække. 2/8

7/6. Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 28/6

633:

Regimentskriveren efterlyser Jep Staffensen af Ferup, som er rømt fra sin fæstegård, 2. gang.

Regimentskriveren opbød ovenstående gård til fæste 2. gang.

Las Madsen i Tolstrup lovbød sin påboende halve gård 1. gang.

1746 - 28. juni:

21/6. Mons. Henrik Ernst Lucht af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne. 12/7

21/6. Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl. 9/8

Henrik Ernst Lucht lader afhjemle inkvisitions- og afleveringsforretning på Kolding hospitals bøndergods til nuværende forstander Hans Lintrup.

633b:

Las Madsen i Tolstrup lovbød sin påboende halve gård 2. gang.

Regimentskriveren efterlyser Jep Staffensen af Ferup, som er rømt fra sin fæstegård, 3. gang. Hvis han findes, skal han indbringes med vagt til Koldinghus.

1746 - 5. juli:

Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 2/8

634b:

Regimentskriveren ctr. arresterede Laurids Hansen fra Grau (beboer på Boller gods). 12/7

(Se 10/5). Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 2/8

635:

Las Madsen i Tolstrup lovbyder sin påboende halve gård 3. gang. - Jens Joensen, forhen boende i Tiufkær, og hustru Mette Pedersdatter begærer skøde for 255 sldlr. Men betalingen er ikke tilstrækkelig til at dække Lars Madsens gæld. 19/6

635b:

Mads Jessen i Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 1. gang.

7/6. Dom: Jens Andersen af Jordrup ctr. Jep Sørensen Kjær af Hundsholt. - Der er fremlagt en skiftekontrakt af 15/5-30, som Søren Jepsen Kjær i Hundsholt har indgået efter sin hustru Anna Jepsdatter. Da blev der tillagt datteren Anne Sørensdatter en arv på 66 rdl. samt en seng og en kiste af værdi 20 rdl. Denne arv skulle blive stående i gården, indtil hun blev 25 år eller derforinden kom i ægteskab. Ved aftægtskontrakt af 12/11-43 har Søren Jepsen Kjær afstået sin gård og skov til sønnen Jep Sørensen Kjær. I aftægtskontrakten binder Jep Sørensen Kjær sig til at efterleve skiftekontraktens bestemmelser, og søsterens arv er blevet forsikret med prioritet i skoven, Skræder Skov. - Da Anne Sørensdatter for 2 år siden blev gift med Jens Andersen, udbetalte broderen kun seng og kiste og 20 rdl., idet han fik henstand med resten til mikkelsdag. Da udbetalte han en ko for 4 rdl. og en ungnødstud for 2 rdl. 2 mk. Altså er der til rest 47 rdl. - Jep Sørensens kone Mette Pedersdatter har indleveret et indlæg i retten, ifølge hvilket hendes mand ikke havde pligt til at betale; men det er ikke belagt med bevis. Da Jep Sørensen underskrev skiftekontrakten, var han kun 22 år gammel; men da han underskrev aftægtskontrakten, var han 35 år gammel, altså langt over myndighedsalderen, og da gik han selv godvilligt ind på skiftekontraktens bestemmelser. Han skal betale.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1746 - 12. juli:

Læst forordning af 3/6 om, hvor de skal retsforfølges, som efter deres begåede gerning er undveget fra det sted, hvor gerningen er sket, og pågribes et andet sted, som er under en anden jurisdiktion.

636:

Læst forordning af 1/7 om eftergivelse af april og juli kvartals skatter af det kontribuerende hartkorn, hvor kvægsygen har været før den 1/3-46.

5/7. Regimentskriveren ctr. arresterede Laurids Hansen fra Grau (beboer på Boller gods). 26/7

21/6. Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 23/8

28/6. Dom: (Mons. Henrik Ernst Lucht for) afdøde hospitalsforstander Christoffer Luchts enke Karen Jensdatter af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne Jens Pedersen Amhede, Abraham Sørensen, Morten Pjedsted, Peder Jacobsen, Rasmus Christensen, Hans Olufsen, Anders Hansen, Anders Mortensen, Frederik Pedersen, Christen Rasmussen, Jørgen Christensen, Niels Madsen, alle af Almind, og Peder Nielsen i Knurborg samt Jørgen Christensen og Jens Tuesen af Vorbasse. - De er alle mødt med deres kvitteringsbøger til konferering med hospitalets hovedafskrivningsbog vedr. restance i landgilde til udgangen af 1745. De skal betale deres restance til Kolding hospital til, hvem de høje herrer direktører for samme hospital behager at befale.

636b:

14/6. Dom: Regimentskriveren ctr. arresterede Hans Jensen Smed fra Tiufkær for berygtede slette levemåde mod hans afdøde hustru Karen Jensdatter i hendes levende live, der kunne gøre ham mistænkelig for hendes død. - Hans Jensen Smed blev taget i arrest som følge af to breve af 25/12-45. Der er blevet holdt sekvestration over hans ejendele, og regimentskriveren har foranlediget, at to kirurger fra Kolding tog til Tiufkær for at syne liget, men de måtte vende tilbage med uforrettet sag, fordi de fandt liget i en sådan stank og forrådnelse, at de ikke kunne røre ved det. - Efter Karen Jensdatters død havde Peder Thomsen Skomager og hustru Lisbeth Andersdatter, da byens koner ville lægge hende på strå, beskyldt smeden for at have forvoldt hendes død (han var hendes bøddel og tyran, og han havde trådt tarmene ud af livet på hende m.m.). Smeden havde så forlangt, at liget skulle synes af sognefogeden Peder Knudsen i Håstrup, der ikke var hjemme på det tidspunkt, så liget kom til at ligge i fire dage uden at blive synet. - Under forhøret i Kolding har Peder Skomager og kone forklaret, at efter at der var blevet bedt for den syge i kirken, var hun en aften kommet over til dem iført een strømpe; hun havde sagt, at hendes mand var vred og havde jaget hende ud af huset, og havde bedt om at måtte sidde ved deres ild og varme sig. Efter at de havde givet hende lidt te, tog Lisbeth Andersdatter hende med over til Kirsten Basses, der ikke ville have hende der om natten, men bragte hende tilbage til hendes mand. Kirsten Basses har aflagt forklaring i overensstemmelse hermed. Dagen efter sagde den syge kone til hende, at hun havde måttet ligge i et degnetrug om natten, og at hendes mand var et skarn imod hende; han havde jaget hende af sengen i hendes sygdom. - Efter disse beskyldninger, og efter at sognefogeden havde ladet foranstalte et syn ved to koner, som fandt et hul på den afdødes mave, var smeden blevet arresteret, og liget var blevet ført til graven på Smidstrup kirkegård for at stå i åben grav til videre foranstaltning af vedkommende øvrighed. - Der er blevet afhørt 18 vidner. Kirsten Basses har i retten gentaget sin forklaring med den tilføjelse, at ca. 8 dage efter, at den syge var blevet beredt til døde, havde hun sagt til hende, at Hans Smed havde slået hende i hendes svaghed, og at hun ikke kunne tilgive ham det. Peder Skomager og hustru har udbygget deres anklager. De har mange gange set Hans Smed fuld og gal, har een gang set ham slå hende med en ildklemme. Konen har sammen med Kirsten Basses hørt hende sige, at hun ikke kunne tilgive sin mand, fordi han havde slået eller trådt hende på hendes sygeseng, - hvilket af ordene, enten 'slået' eller 'trådt', den syge havde brugt, kunne Peder Skomagers kone ikke forklare. De har fremført en del flere beskyldninger mod smeden. - Derimod har Maren Sørensdatter af Tiufkær fortalt, at hun 3-4 dage før konens død var hos hende og havde foreholdt hende at holde sig til Gud og bekende for mennesker og Gud, om der lå hende noget på hjerte; så hjalp Gud hende, enten til livet eller døden. Da havde hun svaret, at hun kunne ikke leve, for hendes mave var i stykker, men hun klagede ikke over manden. Dette vidne har set smeden slå sin kone med en ildklemme, og det har Svend Mogensen også. Han ved også, at da hun lå syg, klagede hun over, at hendes mand havde jaget hende af sengen. En del andre vidner kan ikke fortælle andet, end at ægteparret har levet skikkeligt sammen. - Retten mener ikke, at vidnesbyrdene imod smeden kan holde over for de positive vidnesbyrd og bevise, at smeden har været årsag til sin kones død. Retten bemærker også, at Peder Skomager og kone efter deres beskyldninger ikke har villet afgive forklaring til sognefogeden; de ville først sige sandheden på det sted, hvor de skulle række fingre i vejret, og ikke før. - Et af vidnerne var Anne Cathrine Habermans, nu i Tiufkær. Hende havde Hans Jensen Smed hentet i Velling, for at hun skulle opvarte hans syge kone. Hun havde tre dage inden konens død set hullet i hendes mave. Derefter måtte hun ikke opvarte den syge. Vidnet lå om natten i degnetruget ved siden af sengen, fordi der ikke var andre sengepladser. Hun var i huset, da konen blev berettet, men hørte hende ikke klage over sin mand. Dette vidne har hævdet, at den gang, da smeden hentede hende fra Velling, havde han bedt hende om at give hende noget, hun kunne dø af; så ville han have hende (vidnet), da han anså hende for et skikkeligt menneske. En af de sidste dage blev der hentet noget mjød, som en gammel kone og Hans Smed gav den syge. Vidnet nærede mistanke til det, gik ud at malke en ko og gav den syge 2-3 kopper mælk. Det var det sidste hun fik, inden hun døde. - Den forklaring har smeden aflagt sin benægtelses ed imod. Han har ikke kendt dette vidne, før end han hentede hende i Velling. Iøvrigt har vidnet ikke fremvist sit pas eller skudsmål i retten, så man ved ikke noget om dette vidnes opførsel. Retten vil ikke reflektere på hendes udsagn; og desuden er hun alene om at påstå forgiftning; og eet vidnes udsagn kan hverken rejse eller fælde smeden. Efter gennemgang af disse og andre bevisligheder slutter retten, at begivenhedsforløbet har været således: Ved hustruens død beskyldte Peder Skomager og hustru ham for at være skyld i hendes død. Det bevirkede, at liget blev henliggende i sengen, for at det kunne blive synet, indtil på 4. dag, da sognefoged Peder Knudsen i Håstrup efter bud kom over til Tiufkær og lod det døde legeme syne ved to koner. Disse fandt et hul i maven neden for navlen, men de kunne ikke afgøre, om det var betændelse, eller hvad det var. Fordi det tog så lang til med at få liget synet, har Hans Jensen Smed pådraget sig yderligere mistanke og blev derfor taget i arrest til sagens videre befordring. Hans egen kones klagemål over ham har givet ham et slet rygte mellem folk i Tiufkær, skønt det ikke er bevidnet, at han i gerning har øvet sådant ondt mod sin kone, bortset fra at han ved mikkelsdagstider slog hende med en ildklemme, hvilket han også selv har bekendt; men det var lang tid før hendes sygdom. Dog kan man af sagen fornemme, at hans levemåde med sin kone ikke har været så aldeles forligelig, som vel ske kunne. Og han har bestyrket mistanken imod sig ved at nægte at lade konerne i byen iklæde liget. Hvis han havde ladet dem gøre det, kunne rygtet snarere være blevet dæmpet, ifald de ikke havde bemærket noget spor efter voldsgerning. Ligeledes hvis han selv var gået hen i byen og havde taget nogle mænd eller koner til at syne liget (i stedet for at afvente, at sognefogeden skulle komme til stede). - Altså har Hans Smed sin egen uforsigtige omgang at takke for den udståede arrest, og han skal ikke nyde nogen refusion derfor. Efter denne doms afsigelse skal han løslades af sin arrest og frikendes for videre straf, såsom han ej tilstrækkeligt er overbevist om nogen slags gerning, hvorfor han kan dømmes. Og som hans bo er blevet sekvestreret og forlængst pantsat til Jens Simonsen i Dons, foruden at han har anden vidtløftig gæld, så bliver hans bo og effekter at sælge ved offentlig auktion til afbetaling af al hans beviselige gæld. Skulle der blive noget til overs, hvilket ikke er venteligt, så skal Hans Smed og hans afdøde kones arvinger have det. - Liget, der endnu står i åben grav på Smidstrup kirkegård, besørger Hans Smed med jordpåkastelse som et andet lig. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Poul Christensen, Anders Pedersen, Mads Olufsen, Svend Gydesen (af Seest), Hans HJS Jensen, Simon Andersen (af Vranderup), Hans Madsen og Hans Thomsen (af Skanderup).

637b:

Mads Jessen i Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 2. gang.

Sognefoged Jens Simonsen i Dons lovbød sin påboende gård 1. gang.

1746 - 19. juli:

Læst forordning af 1/7 om adskillige poster landgodset vedkommende.

638:

Madame Schytte i Jelling med lavværge sr. Michel Rode i Takjærhus ctr. Mickel Pedersen i Jelling. Udsat til 26/7, men ikke set igen. Synsmænd skal syne skovhugst i Mickel Pedersens skov.

5/7. Las Madsen i Tolstrup lovbyder sin påboende halve gård 3. gang. - Jens Joensen, forhen boende i Tiufkær, og hustru Mette Pedersdatter tilbyder fortsat at tage skøde på gården. Las Madsen mangler stadig 36 sldlr. 3 mk. i at kunne betale sin gæld, så han tilbyder Jens Joensen en obligation med sikkerhed i den krongård, som han skal bebo i Tiufkær. Det accepteres. Der er gæld til Johannes Henrik Finds i Gammelby og til Kirstine Espensdatter i Herslev (Espen Hansen Degns datter) som mødrende arv samt til Niels Hansen Gade i Kongsted . Lovbudstingsvidne udstedes.

638b:

Mads Pedersen af Tågelund i Egtved sogn anmelder ildsvåde ved lynnedslag og får almissebrev. Hans husbond er Anders Nielsen i Nybjerg mølle.

Mads Jessen i Bølling lovbød halvdelen af sin påboende gård 3. gang. - Iver Hansen af Torsted begærede skøde på vegne af sin datter Maren Iversdatter, der er Mads Jessens fæstemø.

639:

Sognefoged Jens Simonsen i Dons lovbød sin påboende gård 2. gang.

Niels Jacobsen i Viuf fremlyste 3 svin 1. gang.

Iver Rasmussen af Skærup efterlyste en hoppe.

7/6. Dom: Degnen Christen Mulvad i Jelling ctr. mag. Moss' hustru i Jelling. - Der er ført vidner ved Nørvang-Tørrild herredsting og Vejle byting foruden ved birketinget. - Et af vidnerne er Hans Hansen Rytter, der tjener Oluf Smed i Jelling. Han har forklaret, at den 17/10 om aftenen ved 10-tiden var han sammen med præstens tjenestekarl Søren Høllund inde hos degnen i skolehuset. Noget efter kom madame Moss til degnehuset, som er bygget sammen med skolehuset, og spurgte degnekonen, om tjenestekarlen ikke var der. Degnekonen svarede nej og tilføjede, at mad. Moss ikke måtte tro, hun havde noget maskepi med hendes tjenestekarl. Så talte de om en bog, som skulle hentes i kirken. Degnens søn, Søren Mulvad, sagde at det var ikke tid så til nats at hente bog i kirken. "Hold du din mund, din sløngert", svarede mad. Moss, lad din moder tale, som er ældre end som du". Søren gik hen og slog hende under øret, og mad. Moss faldt til jorden. Mad. Moss havde brugt en del skældsord. Hun kom på benene igen, og så fik de to koner hinanden i håret. Degnen kom ud af skolehuset, og snart var det ham og mad. Moss, der havde fat i hinanden; de tumlede om på jorden, degnen nederst. Så skilte Hans Rytter dem ad. Degnen flygtede ind i skolehuset og lukkede døren til efter sig. Mad. Moss ville låne en kniv af Hans Rytter til at åbne døren med, og da han ikke ville give hende den, sendte hun sin pige hjem for at hente både kniv og lygte. Men da pigen kom tilbage, havde mad. Moss allerede fået døren op. Degnen var flygtet ud gennem et vindue. Nu ville mad. Moss ind i degnehuset og stod og bankede på et vindue med baghånden; hun sendte sin pige til Søren Smed efter en økse, for nu ville hun bruge kongens nøgle. Pigen kom dog tilbage uden økse. - Retten konkluderer, at mad. Moss har opført sig utilbørligt overfor degnen, hans hustru og hans søn. Som en hæderlig kone i en højagtværdig stand og som gift med den højoplyste og vellærde præstemand mag. Moss burde hun føre et kristeligt og skikkeligt liv og foregå sine sognefolk med et godt eksempel. Med sin opførsel har hun nedbrudt mere, end hendes mand med sin gudelige lærdom og kristelige formaninger kan opbygge. - Thi kendes for ret, at mad. Moss bør for 2 hårgreb og jordskub på degnen og hans hustru betale efter lovens 6-7-8 for hver gang 3 seks lod sølv, ialt 18 rdl. og til justitskassen 18 rdl. plus 6 rdl. i sagsomkostninger.

639b:

1746 - 26. juli:

640:

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Billund og Ankelbo.

Ditto for Harte.

Ditto for Vollund og Nordbæk.

Ditto for Almind og Viuf.

640b:

Ditto for Kragelund og Asbo.

641:

Ditto for Vester Nebel.

Anders Madsen i Starup ctr. Hejler Olufsen ibidem. 9/8

641b:

Niels Nielsen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 16/8

642:

12/7. Dom: Regimentskriveren på vegne af Søren Madsen i Trelde ctr. arresterede Laurids Hansen fra Grau (beboer på Boller gods) for en del frastjålet lærred. - Der har været holdt forhør i Horsens den 9/6. Byfoged Rasch har forespurgt tyvens jorddrot, forvalter Peter Møller på Boller, om han ville tage Laurids Hansen under arrest og strafforfølgning, men Peter Møller har svaret, at han overlod delinkventen til vedkommende med alt, hvad han er grebet med, til afstraffelse. Så er tyven blevet ført til Koldinghus, hvor der er blevet holdt nyt forhør. - Laurids Hansen er en nat med sin båd roet over fra Grau til Trelde land, hvor han hos Søren Madsen har udtaget en rude, rakt hånden ind og har taget de 6 stk. lærred. Ruden gik i stykker, da han ville sætte den på plads. Så er han roet tilbage, og straks samme morgen er han med sine egne heste og vogn kørt til Horsens for at sælge lærredet. Han solgte en del deraf, men blev så pågrebet. Det solgte er blevet tilbageleveret. Tyvekosterne er vurderet til 13 rdl. 1 mk. 3 sk. - Det kendes for ret, at han efter lovens 6-17-37 skal kagstryges og have tyvsmærke i sin pande. Efter lovens 6-17-39 skal han betale igæld til den forurettede og tvigæld til kongen, og han skal have sin hovedlod forbrudt. Han skal arbejde på livstid i jern i nærmeste fæstning, Fredericia. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene P. Pedersen Kyed, Jørgen Thomsen, Niels NLS Lausen, Jesper Nielsen (af Bjert), Hans HJS Jensen, Bertel BJS Jensen, Hans Pedersen og Rasmus RJS Iversen (af Sønder Vilstrup).

642b:

Niels Jacobsen i Viuf fremlyste 3 svin 2. gang.

Iver Rasmussen af Skærup efterlyste en hoppe 2. gang.

Jens Eriksens påboende gård i Tudvad lovbudt 1. gang.

1746 - 2. august:

Hospitalsforstander Hans Lintrup af Kolding hospital lod afhjemle syn på hospitalets brøstfældighed.

5/7. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 23/8

Hans Pedersen af Harte og søsteren Mette Pedersdatter gør afbigt over for landsoldaten Søren Christensen.

643:

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Glibstrup og Store Anst.

5/7. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 30/8

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Lille Anst.

643b:

Ditto for Jordrup.

Ditto for Jerlev.

Ditto for Skibdrup mølle, Gudsø, Oddersted, Skærbæk, Børup, Taulov Nebel og Tårup samt Bjert.

644:

Ditto for Erritsø.

Ditto for Snoghøj.

644b:

Skovfoged Las Nielsen af Trelde ctr. en del Trelde beboere. 9/8

Johan Jørgensen af Seest ctr. Poul Hansen ibidem. 16/8

Jens Eriksens påboende gård i Tudvad lovbudt 2. gang.

Niels Jacobsen i Viuf fremlyste 3 svin 3. gang.

21/6. Dom: Samtlige Bække lodsejere og fæstebønder og præsten Niels Tøxen som forsvar for annexbonden ctr. vagtmester Johan Stahl i Bække, fordi han med grøft er begyndt at indhegne en ham tilhørende eng, Smedeengen, på Bække bys mark. - Johan Stahl har påbegyndt indgrøftning, hvor der aldrig før har været indhegnet, til stor skade for lodsejerne, fordi engen ligger i Bækkemændenes jordsmon, og grøften, om den blev tilladt, ville være til stor hinder for deres fædrift; der er også fragrøftet dem en stor del eng, som de alle tider har haft og bjerget til deres gårde. - Stahl har fremlagt et forligstingsvidne af 25/2-44 mellem ham og Peder Thonboe i en anden sag, hvori Thonboe tillader ham at hegne smedeengen med grøft. - Retten har fundet for godt at tilfinde begge parter at lade affatte situationskort. Det er blevet affattet af gartner Peder Bertelsen på Kolding slot i samarbejde med 16 synsmænd, der har bevidnet, at grøften er skadelig for kreaturerne, da der ikke findes nogen opgang af diget uden i det sydligste hjørne, så hvis kreaturer kommer ned i grøften, kan de ikke komme op igen uden menneskelig hjælp. - Retten kender, at vagtmester Johan Stahl har handlet imod lovens 3-13-13. Han skal sløjfe og udjævne det opkastede dige og grøften om Smedeengen, så at den bliver uindgrøftet og uindhegnet, som den har været det af arilds tid, og citanterne skal beholde deres fragrøftede jordsmon, som hidtil har været bjerget af dem og ikke af Smedeengens ejer. Han skal betale det sidste syn og situationskortet med 57 rdl. 3 mk. 6 sk. samt de øvrige omkostninger, der er modereret til 33 rdl. 2 mk., ialt 84 rdl. 5 mk. 6 sk. Til justitskassen skal han betale 6 rdl. for sagens forlængelse og unyttig proces, da sagen kunne have været afgjort i mindelighed.

645b:

1746 - 9. august:

26/7. Anders Madsen i Starup ctr. Hejler Olufsen ibidem. 30/8

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Hejnsvig og Grindsted.

646:

Ditto for Bredstrup, Stallerup, Stovstrup, Vejlby og Egeskov.

Ditto for Skærup, Vinding, Smidstrup, Store og Lille Velling samt Vilstrup.

646b:

2/8. Skovfoged Lars Nielsen af Trelde ctr. en del Trelde beboere. 23/8

647:

Søren Pedersen og Christen Knudsen af Lejrskov ctr. Sejr Lassen i Uhre. 16/8

Niels Pedersen i Morsbøl får tingsvidne på arveret efter afdøde Niels Jensen, hvis fader var Jens Nielsen; de er begge døde i Haderslev. Jens Nielsens far var Niels Christensen Modvig, og moderen var Else Modvigs, der forhen boede i Modvig i Grindsted sogn. Der er nævnt arvinger og slægtninge fra Nollund Kloster, Silkeborg, Hinnum, Østerby, Dal, Hallundsbæk, Verst, Trøllund, Haderslev, Odense og Kolding.

647b:

Sognefoged Jens Simonsen i Dons lovbød sin påboende gård 3. gang. - Mons. Simon Jacobsen Seest, fuldmægtig ved regimentskriveren, begærede skøde.

648:

Søren Madsen og Jens Madsen af Vesterby, Mads Eriksen af Høllund på egne vegne samt Thomas Jørgensen af Ødsted på vegne af sin hustru og som formynder for afdøde Laurids Eriksens børn lovbød 3. gang den gård i Tudvad, som deres forældre forhen har beboet, og som Jens Eriksen nu bebor. - Denne og hustru Dorthea Jespersdatter begærede skøde.

28/6. Dom: (Regimentskriveren for) Christen Hartvigsen i Dollerup ctr. præsten Hans Anthoni Holm i Nagbøl ang. den 20. ager i Nydams fald. - Præsten har fremlagt et dokument, der viser, at fæsterne af den gård, som den omtvistede ager var tilskrevet, havde frafaldet denne ager, og siden den 20/12- 1693 har den uden påanke været brugt af præstegården i rolig hævd. Dette stadfæstes så meget mere deraf, at der under fæstegården, som Christen Hartvigsen nu bebor, er fundet en ager i brug tilhørende præstegårdens jorder; den er muligvis givet i equivilong for den 20. ager i Nydams fald. Under sagens drift burde præstegårdens jorder have været rebet sammen med de øvriges, men det er ikke sket, skønt man deraf ville have kunnet se, om ikke der andetsteds var vederlag for den omtvistede ager. - Altså bør Christen Hartvigsen lige som sine formænd lade sig nøje efter sin fæstepligt, og hr. Holm og hans efterkommere kan bruge den omtvistede 20. ager til præstegården uforkrænket. Procesomkostningerne ophæves på begge sider.

650:

1746 - 16. august:

Anders Nielsen i Højrup ctr. Peder Christensen Høst ibidem. Denne gør afbigt. Hvad han har udtalt i Hans Lyndgaards hus den 7/8, skal være aldeles dødt og magtesløst.

Læst Kong Frederik V's forordning af 8/8 om at bære sørgeklæder for Kong Christian VI.

Læst Kong Frederik V's forordning af 8/8 om ringen med klokkerne for Kong Christian VI.

26/7. Niels Nielsen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 6/9

650b:

9/8. Søren Pedersen og Christen Knudsen af Lejrskov ctr. Sejr Lassen i Uhre. 13/9

651b:

2/8. Johan Jørgensen af Seest ctr. Poul Hansen ibidem. 23/8

652b:

Skovrider Johan Luckhardt angav skovhugst.

1746 - 23. august:

2/8. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 20/9

Tingsvidne om tab ved kvægsyge i Skadtved(?) i Seest sogn.

16/8. Johan Jørgensen af Seest ctr. Poul Hansen ibidem. 20/9

653:

9/8. Skovfoged Lars Nielsen af Trelde ctr. en del Trelde beboere. 13/9

655:

12/7. Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 13/9

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1746 - 30. august:

Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå (ved Niels Lund af Kolding) ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 27/9

9/8. Anders Madsen i Starup ctr. Hejler Olufsen ibidem. 13/9

2/8. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. Kontrastævning. 20/9

655b:

1746 - 6. september:

16/8. Niels Nielsen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 27/9

Læst plakat af 23/8 om indførsel af fremmed salt.

Læst reskript af 12/8, at alle inden den 1/11 skal lade deres benådnigsbreve m.v. konfirmere.

1746 - 13. september:

16/8. Søren Pedersen og Christen Knudsen af Lejrskov ctr. Sejr Lassen i Uhre. Udsat til 11/10, men ikke set igen. Smeden Knud Pedersen af Lejrskov har vidnet, at da Sejr Lassen var inde i smedjen den 18/7, sagde han, "Jeg tænker, I har både bøddel og rakker i eders by"; han mente, at Søren Pedersen var bødlen og Christen Knudsen rakkeren. Sejr Lassens advokat Preben Langsted ville gerne have smeden til at forklare, om den snak ikke kom deraf, at nogle Lejrskov folk havde spøgt for groft i høslætten ved Fobeslet og opført sig lige som bøddel og rakker, idet de lagde en ung dreng på et hjul, som en synder henlægges på stejle. Men det spørgsmål kunne han ikke få svar på, da der ikke var stævnet for det. Så spurgte han, om ikke Sejr Lassen selv havde givet en sådan forklaring. Men det spørgsmål anerkendte retten heller ikke.

30/8. Anders Madsen i Starup ctr. Hejler Olufsen ibidem. 20/9

Jens Pedersens hustru Maren Hansdatter af Vester Nebel ctr. Jacob Mickelsens hustru Marie Hansdatter og Søren Hansens hustru Else Villadsdatter. De gør afbigt.

656:

23/8. Skovfoged Lars Nielsen af Trelde ctr. en del Trelde beboere. 27/9

658:

23/8. Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 27/9

Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. Hans Poulsen i Almind. 20/9

1746 - 20. september:

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Gårslev, Rands, Brøndsted, Børkop og Pjedsted.

658b:

13/9. Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. Hans Poulsen i Almind. 8/11 (9/11)

Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 28/9

660b:

30/8. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 11/10 (12/10)

23/8. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 11/10 (12/10)

13/9. Anders Madsen i Starup ctr. Hejler Olufsen ibidem. 18/10

23/8. Johan Jørgensen af Seest ctr. Poul Hansen ibidem. Udsat til 25/10, idet forlig ventes. Sagen er ikke set igen. Den har drejet sig om en studehandel, hvor Johan Jørgensens søn Jørgen på sin fars vegne har solgt Poul Hansen 4 stude, som skulle betales med 26 rdl. Poul Hansen havde straks videresolgt studene og var derefter kommet med udflugter for at slippe for at betale.

Jægermester og oberforster Bachmans skytte Rasmus Nielsen lader afhjemle oldensyn.

661:

1746 - 27. september:

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Gauerslund.

13/9. Skovfoged Lars Nielsen af Trelde ctr. en del Trelde beboere. 11/10

662:

30/8. Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 11/10 (12/10)

662b:

Regimentskriveren ctr. kvinderne Kirsten Olufsdatter og Else Jensdatter. 11/10 (12/10)

Sejer Lassen af Uhre gør afbigt over for Søren Pedersen og Christen Knudsen af Lejrskov.

13/9. Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. 8/11 (9/11)

6/9. Niels Nielsen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 25/10 (26/10)

1746 - 28. september:

20/9. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 11/10

665:

1746 - 4. oktober:

1746 - 11. oktober:

28/9. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 18/10

666b:

27/9. Skovfoged Lars Nielsen af Trelde ctr. en del Trelde beboere. Idag sluttes sagen med tingsvidne. Skovfogeden har ført vidner på, at han passer sit embede ordentligt.

De øvrige sager udsat til 12/10.

1746 - 12. oktober:

20/9. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. Kontrastævning. 8/11

668:

20/9. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 8/11

27/9. Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 25/10 (26/10)

Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 25/10

668b:

Poul Christensen af Seest ctr. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle. 25/10 (26/10)

Mads Poulsen af Seest ctr. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle. 25/10 (26/10)

Opsynsmanden Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Mads Poulsen og lille Hans Hansen af Seest. 18/10

27/9. Regimentskriveren ctr. kvinderne Kirsten Olufsdatter og Else Jensdatter. 25/10 (26/10)

1746 - 18. oktober:

11/10. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 8/11

669:

20/9. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olufsen ibidem. 15/11

670b:

11/10 (12/10). Opsynsmanden Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Mads Poulsen og lille Hans Hansen af Seest. 25/10 (26/10)

671b:

Tingsvidne om tab ved kvægsygen i Nagbøl, Dollerup og Skanderup.

672:

1746 - 25. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1747.

Regimentskriveren får tingsvidne på specifikation over tab ved kvægsygen i rytterdistriktet for 1745 til 1/6-1746. Den bevidnes af sognefogeden med 2-4 mænd fra hvert fogderi. Sognefogederne: Sognefoged Christen Eriksens søn Poul Christensen af Seest, Hans Lauridsen Buch af Hjarup, Søren Thomsen Terpager af Skanderup, Poul Lauridsen Buch af Nagbøl, Ludvig Pedersen af Bønstrup, Iver Jensen af Anst, Ole Andersen af Vester Gesten (ved Hans Iversen ibidem), Anders Lauridsen af Jordrup, Peder Skjelde af Ferup, Jacob Bartramsen af Lejrskov, Søren Simonsen af Hjelmdrup, Hans Buch af Rugsted, Christen Joensen af Mejsling, Hans Nielsen af Nørre Vilstrup, Henrik Madsen af Højen, Holger Jacobsen af Starup, Peder Andersens enkes søn Anders Pedersen af Hesselballe, Hans Lauridsen af Vester Nebel, Hans Andersen af Påby, Jes Jensen af Ejstrup, Niels Nielsen af Bramdrup, Hans Simonsens enkes søn Christen Hansen af Lilballe, Hans Buhl af Eltang, Hans Olesen af Bjert, Søren Madsen af Sønder Vilstrup, Jens Simonsen af Dons, Jens Andersen af Viuf, Mads Dahl af Herslev, Peder Knudsen af Håstrup, Hans Nielsen af Store Velling, Niels Buhl af Skærup, Peder Nielsen af Vinding, Niels Lauridsen Lomholt af Brejning, Morten Dahl af Andkær, Hans Skovenborgs søn Peder Hansen af Gårslev, Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted, Markus Hansen af Bredstrup, Peder Jensen af Kongsted Torp, Carl Jensen af Taulov (ved Jens Pedersen Skov af Tårup), Niels Pedersen af Børup, Hans Pedersen Elkjær af Erritsø, Jørgen Bangs enkes søn Niels Jørgensen af Stovstrup, og Niels Lauridsen af Vejlby.

673:

12/10. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 26/10

674:

1746 26. oktober:

25/10. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 8/11

675:

12/10. Poul Christensen af Seest ctr. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle. (22/11)

675b:

12/10. Mads Poulsen af Seest ctr. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle. 15/11

18/10. Opsynsmanden Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Mads Poulsen og lille Hans Hansen af Seest. 15/11

676:

11/10 (12/10). Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 8/11

27/9. Niels Nielsen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 15/11 (16/11)

11/10 (12/10). Regimentskriveren ctr. kvinderne Kirsten Olufsdatter og Else Jensdatter. Kirsten Olufsdatter mødte ikke, den anden er ikke at finde. Tingsvidne. Sagen drejer sig om deres lejermål. Kirsten Olufsdatter har i retten erklæret, at faderen til hendes i hor avlede barn var soldaten Søren Christensen på Haraldskær.

1746 - 8. november:

12/10. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. Udsat til 15/11, men først set igen 6/12

25/10 (26/10). Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 15/11 (16/11)

18/10. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 15/11

677:

26/10. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 6/12

677b:

12/10. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. Kontrastævning. 9/11

678:

1746 - 9. november:

8/11. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. Kontrastævning. 22/11

680:

Regimentskriveren for landsoldaten Hans Poulsen af Taulov Nebel ctr. Susanne Blesselsdatter i Børup. 22/11

680b:

20/9. Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. Hans Poulsen i Almind. 22/11

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

Karen Hansdatter af Bramdrup med mand og lavværge Hans Iversen lovbød nogle agre 1. gang.

27/9. Dom: Mads Bertelsen af Tolstrup ctr. Las Madsen og hustru Sara Jørgensdatter ibidem. - Den 29/4, da nogle af bønderne kom hjem fra arbejdet med at reparere Kongens Kobbels grøfter, sagde Sara Jørgensdatter uden for Mads Bertelsens gård til ham, at han var skyldig i tyveriet af det træ, som lå over åen mellem Tolstrup mark og Kongsted mark. Da han gav hende gensvar, skældte hun ham ud for en fåretyv og skælm. Derefter tog Mads Bertelsen nogle mænd (Hans Pedersen, Niels Nielsen og Laurids Jensen) med sig til Sara Jørgensdatter for at høre, om hun ville vedgå, hvad hun havde skældt ham for. Hun svarede, at hun havde ikke skældt ham for andet, end at han var en skælm, om han havde taget træet over åen. Hendes mand kom til og spurgte, på hvad måde de var kommet derind; de svarede, at de var kommet på en god måde. Lars Madsen gik stiltiende ind i en stue, tog en træbismer i hånden og gav Mads Bertelsen et slag over skulderen. Mads Bertelsen tog træbismeren fra ham og gik ud. Men så råbte Hans Pedersen, at de skulle komme ind, for ellers slog de Jep Bertelsen ihjel. Da de kom ind, havde Las Madsen og hustru fat i håret på Jep, der lå på gulvet. De fik dem skilt ad og gik så igen; men da de var kommet ud, råbte Sara Jørgensdatter efter dem og skældte Mads Bertelsen for en lang skælm og fåretyv m.v. og bandede dem og kaldte dem "fulde hunde". - Las Madsen har foreslået et forlig, som er blevet afvist på grund af de bøder, der tilkommer kongen, og på grund af et utilstrækkeligt tilbud om dækning af sagsomkostningerne. - Det kendes for ret, at Las Madsen efter lovens 6-7-8 skal betale for stavshug tre seks lod sølv (9 rdl.), og får hårgreb og jordskub skal han og hans hustru betale hver 3 seks lod sølv (18 rdl.), tilsammen 27 rdl. foruden 8 rdl. i sagsomkostninger. Sara Jørgensdatter skal gøre afbigt over for Mads Bertelsen her for retten, såfremt hun og hendes mand vil passere at have omgang med skikkelige folk. Bismeren skal sønderslås som en ulovlig vægt, og Las Madsen skal betale 1 rdl. til justitskassen for at have brugt den. - (Beskikkelsen til Sara Jørgensdatter blev indledt med, at Mads Bertelsen kaldte til grandestævne og der opfordrede nogle af mændene til at følge med ham. Drengen Jep Bertelsen er Mads Bertelsens broder).

681:

1746 - 15. november:

8/11. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 22/11

681b:

Preben Langsted som befalet actor ctr. delinkventen Hans Jørgensen af Jels. 22/11

682:

Niels Bang af Overby på vegne af sl. Jørgen Bangs enke ctr. Anders Sørensen af Bekken i Århus. 16/11

682b:

18/10. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 29/11

25/10 (26/10). Mads Poulsen af Seest ctr. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle. - Forlig. Mads Poulsen mener ikke at kunne bevise sin påstand i stævnemålet og gør afbigt over for Marcus Madsen.

25/10 (26/10). Opsynsmanden Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle ctr. Mads Poulsen og lille Hans Hansen af Seest. - Marcus Madsen oplyser, at han er kommet i anden erfaring end forhen og frafalder sagen.

1746 - 16. november:

15/11. Niels Bang af Overby på vegne af sl. Jørgen Bangs enke ctr. Anders Sørensen af Bekken i Århus. 6/12

684b:

Laurids Bolvig på Nebbegård ctr. Brochdorf på Ødstedgård. 29/11

26/10. Niels Nielsen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. Udsat til 6/12, men ikke set igen. Mellem kyndelmisse og påske havde Jens Pedersen været hos Niels Nielsen og havde handlet om en hest og et svin for Christen Strangesen. Hesten skulle koste 7 sldlr. 3 mk. og soen 3 sldlr. Senere fandt Christen Strangesen hesten for dyr, men Niels Nielsen holdt på, at prisen var aftalt for hest og so tilsammen; beholdt han soen, skulle han også have hesten. Så drak de lidkøb. Spørgsmålet er, om Jens Pedersen har kautioneret.

Karen Hansdatter af Bramdrup med mand og lavværge Hans Iversen lovbød nogle agre på Bramdrup mark 2. gang.

685:

8/11. Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 29/11

Skovfoged Ditlev Andersen af Enemærke skovhus fremlyste en stud 1. gang.

1746 - 22. november:

Læst kgl. ordre af 26/8, at Skanderup sognemænd ligesom andre sognefolk i Ribe stift skal forrette pligtarbejde til kirken, dog ikke i sæde- og høsttiden.

25/10 (26/10). Poul Christensen af Seest ctr. Marcus Madsen Møller af Vranderup mølle. Poul Christensen har toldseddel fra toldkammeret på fortoldning af 8 stk. græsstude. Den har han ved beskikkelsesmænd vist Marcus Møller, som dog først ville udlevere de konfiskerede stude på øvrighedens resolution. Idag anmelder parterne forlig.

15/11. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, Rasmus Rasmussen af Gejsing og Jes Jessen. 29/11

685b:

15/11. Preben Langsted som befalet actor ctr. delinkventen Hans Jørgensen af Jels. 13/12

686:

9/11. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 20/12

686b:

8/11 (9/11). Regimentskriveren for landsoldaten Hans Poulsen af Taulov Nebel ctr. Susanne Blesselsdatter i Børup. 20/12

Afdøde Hans Hansens enke Sidsel Jepsdatter af Bramdrup ctr. Johan Hansen ibidem. 6/12

687:

Skovfoged Ditlev Andersen af Enemærke skovhus fremlyste en stud 2. gang.

Søren Jensen Ladegaard i Trelde efterlyste 2 heste 2. gang.

Peder Lundemand og Peder Lassen af Follerup fremlyste 2 heste 1. gang.

Karen Hansdatter af Bramdrup med mand og lavværge Hans Iversen lovbød nogle agre på Bramdrup mark 3. gang. - Hans Hansens enke Sidsel Jepsdatter begærede skøde.

9/11. Dom: Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. Hans Poulsen, husmand i Almind formedelst hans fæstehus' brøstfældighed. - Han har ignoreret hospitalsforstanderens påmindelse om at istandsætte fæstehuset. Synsmænd har vurderet reparationsomkostningerne til 62 rdl. 1 mk. 4 sk. Derefter har Hans Poulsen bedt om henstand, så han enten kunne skaffe kaution eller få huset sat i stand. Det løfte har han ikke holdt. Han skal efter lovens 3-13-1 og -2 have sit fæste forbrudt og betale reparationerne.

1746 - 29. november:

22/11. Preben Langsted som befalet actor ctr. Hans Jørgensen af Sønder Bjert, Hans Madsen af Tved, landsoldat Rasmus Rasmussen af Gejsing og rytteren Jes Jessen. Sagen sluttes idag for denne ret med tingsvidne, efter at 63 vidner er blevet afhørt. - Skovrider Landsberg har ladet karlene arrestere for krybskytteri hos Claus Hegtman i Gejsing. Vidner er blevet indkaldt for at overvære visiteringen af dem, og de har også set et krudthorn m.v.; men tingene blev samlet op fra gulvet, og de kan ikke sige, hvem tingene har tilhørt. Et af vidnerne har hørt, at en kugle blev fundet i lommen hos en af karlene, og at karlen havde tilstået, at han havde brugt den, når han var tørstig eller hidsig. En sæk fundet på Claus Hegtmands vogn vedkender denne sig. Den skulle han have brugt til hestefoder på en tur til Kolding med tørv dagen efter (en søndag), og på vejen hjem skulle han have haft kalk i den. Da han var klar til at køre, kom Rasmus Rasmussen og spurgte, om han måtte få et glas mjød. Så bandt Claus Hegtmand sine heste og gik med ham ind. Der kom så de andre tre karle og spurgte, om de kunne få et stykke smørrebrød. De fik til svar, at der var ingen smør, men ville de have et stykke spegeflæsk, så kunne de få det. Så fik de brød og spegeflæsk og et glas mjød dertil. Straks derefter var skovrideren og skovfogeden kommet ind og havde sagt, at de skulle arresteres. Noget ud på natten fik Claus Hegtmand besked om at hente præsten, for Rasmus Rasmussen var blevet skudt. Det var skovriderens skytte, der havde skudt ham, da han forlod huset, hvor han var arresteret. - Nogle vidner har fortalt om karlenes færden.

687b:

15/11. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 20/12

688b:

Niels Hansen af Store Anst ctr. Zakarias Hansens hustru Inger Nielsdatter ibidem. 13/12

15/11 (16/11). Laurids Bolvig på Nebbegård ctr. Brochdorf på Ødstedgård om fiskeri i Lille Strand. Sagen frafaldet.

Jonas Wissing på vegne af toldofficianterne i Kolding ctr. Ole Jensen af Hvejsel. 13/12

Skovfoged Ditlev Andersen af Enemærke skovhus fremlyste en stud 3. gang.

689:

Søren Jensen Ladegaard i Trelde efterlyste 2 heste 3. gang.

Peder Lundemand og Peder Lassen af Follerup fremlyste 2 heste 2. gang.

16/11. Dom: Mad. Marie sl. rådmand Bjørnsens af Åbenrå ctr. Ole Lassen Smed i Jelling for boggæld, 46 rdl. 4 mk. 14 sk. - Han har påstået, at han kun skyldte for noget jern, og at resten forlængst var betalt, men det har han ikke bevist, ejheller at købmandsbogen skulle være urigtigt ført. Han skal betale.

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

689b:

1746 - 6. december:

15/11 (16/11). Niels Bang af Overby på vegne af sl. Jørgen Bangs enke ctr. Anders Sørensen af Bekken i Århus. Anders Sørensen har solgt nogle stude til Niels Bangs mor. Da de var blevet sat i Fredericia rytterkobbel, døde nogle af dem af kvægsygen. Dem begravede Jens Andersen og Peder Madsen af Stovstrup sammen med deres koner. Der er vidner på, at en af køerne havde stærkt durkløb inden leveringen, et tegn på kvægsygen. Idag bliver der indgået forlig, idet Anders Sørensen skal betale 92 rdl. inden den 19/12.

690b:

22/11. Afdøde Hans Hansens enke Sidsel Jepsdatter af Bramdrup ctr. Johan Hansen ibidem. Denne gør afbigt.

691:

Christen Andersen af Starup ctr. Mette Baches ibidem. 20/12

Peder Lundemand og Peder Lassen af Follerup fremlyste 2 heste 3. gang.

Niels Sonnicksens påboende gård i Vrå lovbudt 1. gang.

Jep Sørensen af Hundsholdt lovbød Skræder Skov 1. gang.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

691b:

8/11. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 10/1-1747

8/11. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 10/1

1746 - 13. december:

Læst forordning om matrikelskat, rytterholdspenge samt okse- og flæskeskat for 1747.

Johan Depong af Skærup får tingsvidne på, at han har avlet 3106 skålpund tobak, som han har solgt til skipper Anders Kjær i Fredericia, som dermed agter sig til København.

29/11. Jonas Wissing på vegne af toldofficianterne i Kolding ctr. Ole Jensen af Hvejsel og Jep Grundet af Nørre Bjert. - Peder Sørensen, der er i tjeneste hos Jep Grundet, kan bekræfte, at der den 28/10 ankom 14 stk. kvæg, som han hjalp med at drive ned i Jep Grundets enghave sammen med husbond, Niels Jepsen Rytter og to andre. Men han kan ikke bekræfte, at de drev dem helt ned til stranden, eller at Jep Grundet havde sagt til dem, at dersom nogen kom og tog kvæget fra dem, skulle de stå fast, og hvem som ej ville slå, dem ville han selv slå på. Og han havde ikke tænkt over, at det var mærkeligt, at der skulle en så talstærk flok drivere til for at få dem ned til enghaven (som ligger ved stranden). Kvæget var blevet opbragt af toldofficianternes folk; men to stykker fik de ikke fat i. - Jens Iversen, der tjener Lars Jørgensen af Bjert, kan bekræfte, at han blev sendt over efter en mand på den søndre side, men ikke, at han skulle advare ham om, at kvæget var blevet optaget, eller at han skulle til stranden for at advare de folk, der lå der med både. Hans far, Iver Pedersen af Bjert, fortæller, at hans søn havde sagt, at han var ved stranden for at advare de folk med både; men det var noget, han havde sagt for spøg. Anne Christensdatter, Søren Simonsens hustru af Dons, vidner, at Ole Jensen af Hvejsel og hans bror Jens kom til Dons med to fremmede mænd. De sad ved skorstenen og røg en pibe tobak og snakkede, men hun hørte ikke, hvad de snakkede om, heller ikke, om de købslog om kvæget. Ole Jensen blev der til om morgenen, men kvæget blev bragt videre, da Dons bymænd har vedtaget, at intet fremmed kvæg må være på Dons marker. Tingsvidne.

693b:

29/11. Niels Hansen af Store Anst (ved Anders Schurman af Kolding) ctr. Zakarias Hansens hustru Inger Nielsdatter ibidem. Der føres vidner på, at Inger Nielsdatter var gået ind til Niels Hansens med en strippe for at malke en ko. Da hun gik, spyttede hun ad Niels Hansens kone og sagde, dit skarn, og spyttede 2. gang og sagde, din hore. Dagen efter kom hun igen for at malke koen, men da var den allerede blevet malket. Inger Nielsdatter har sagt, at Niels Hansen har solgt hendes ko, og derfor ville hun gå over og malke hans til gengæld. Hun har også sagt, at Niels Hansen og hans kone ikke havde det godt sammen, og de lå ikke sammen, og hun havde hørt i Kolding, at Niels Hansens kone havde fået et barn. Tingsvidne. (Se igen 31/1)

694:

22/11. Preben Langsted som befalet actor ctr. delinkventen Hans Jørgensen af Jels. 10/1

695:

Niels Sonnicksens påboende gård i Vrå lovbudt 2. gang.

Jep Sørensen af Hundsholdt lovbød Skræder Skov 2. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1746 - 20. december:

Regimentskriveren ctr. skoleholder Jacob Pedersen af Almind. 10/1

6/12. Christen Andersen af Starup ctr. Mette Baches ibidem. 17/1

696:

22/11. Regimentskriveren for landsoldaten Hans Poulsen af Taulov Nebel ctr. Susanne Blesselsdatter i Børup. Hun har beskyldt ham for at have taget nogle penge hos Niels Pedersen Skov. Idag gør hun afbigt.

Sognepræst Andreas Werlin i Øster Egesborg ctr. Christen Christensen i Høllund i Vorbasse sogn. 17/1

22/11. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 10/1

29/11. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 17/1

Jep Sørensen af Hundsholt lovbød 3. gang Skræder Skov. Niels Sønnicksen af Vrå og hustru Kirsten Andersdatter begærede skøde.

696b:

Afdøde Peder Poulsens arvinger af Vrå: Niels Sønnicksen på vegne af Jens Pedersen af Vrå og Maren Pedersdatter samt Paaske Andersen af Ferup på vegne af hustruen Dorthea Pedersdatter lovbød 3. gang den trediedelsgård i Vrå, som Niels Sønnicksen nu bebor. Sergent Peder Jensen Muldvad og hustru Maren Jepsdatter begærede skøde.

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

 

1747

696b:

1747 - 10. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1747, Tirsdagen Den 10. Januar

Hans Pank af Kolding byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Christen Nielsen, Peder Amnitsbøl, Thomas Thomasen, Baltzer Eliasen, Jesper Bergmand og Evald Wichmand, alle af Kolding, samt Rasmus Rasmussen ibidem.

6/12. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 7/2

20/12. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 31/1

Kirkeinspektør Bertelsen ctr. delinkventerne Esche Steensen, glarmester, Christen Nielsen og Hans Hansen Skytte af Jelling. 31/1

698:

En sag angående krybskytter. 24/1

6/12. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 31/1

13/12. Dom: Preben Langsted som befalet actor ctr. delinkventen Hans Jørgensen af Jels for tyveri af en hest fra Hans Sørensen af Oustrup i Egtved sogn. - Han var gået til Jylland for at købe sig en malkeko, men fik ingen og ville derfor gå tilbage. På hjemvejen havde han drukket et glas brændevin for meget og turde ikke driste sig over åen. Han faldt i søvn, og efter at være vågnet op om natten var han gået tilbage og havde taget en hest fra Hans Sørensen i Oustrup fra en toft. Den bragte han hjem til Jels og red kort efter til Haderslev marked, hvor han solgte den offentligt til Jep Juel fra Ustrup for 13 rdl. 32 sk. med løfte om at skaffe en attest på hesten, hvorfor de 32 sk. af købesummen blev stående. - Han er blevet forhørt i Haderslev og efter overførselen til Kolding igen her. - Hans forsvarer Frederik Steensen har med nogle attester villet bevise hans tidligere skikkelige levned. - Hesten er ved retten blevet vurderet til 10 rdl. og er blevet udleveret til ejeren. - Han bør lide sin fortjente straf og andre ligesindede mennesker til afsky og eksempel efter forordningen af 4/3-1690 hænges i en galge samt efter lovens 6-17-39 betale igæld til Hans Sørensen og tvigæld til kongen samt Hans Sørensens omkostninger ved eftersøgning m.m. ialt 16 rdl. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Hans Hansen (den yngre), Svend Gydesen, Mads MPS Poulsen, Christen Pedersen (af Seest), Poul PSC Christensen, Christen CCS Christensen, Simon Andersen og Hans HJS Jensen (af Vranderup).

698b:

20/12. Dom: Regimentskriveren ctr. skoleholder Jacob Pedersen af Almind, fordi han i ægteskab har begået lejermål med en kvinde ved navn Anna Nielsdatter i Almind. - Han har frivilligt bekendt i retten, at han i sit ægteskab har været så dårlig og begået lejermål med kvinden Anna Nielsdatter og finder sig derfor skyldig til at lide efter loven. Regimentskriveren har foretaget sekvestrationsforretning. - Jacob Pedersen bør efter lovens 6-13-1 betale i lejermålsbøder til kongen 24 lod sølv (12 rdl.), og efter 6-13-24 som den, der første gang begår denne forseelse, straffes på sin yderste formue. Ægteparrets samlede formue beløber sig kun til 26 rdl. 5 mk. 6 sk., hvoraf halvdelen tilhører hustruen; så bliver da af den anden halvdel at betale for lejermålsbøderne 12 rdl. Til rest udgør den yderste formue 1 rdl. 2 mk. 12 sk.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Hans Lyng angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

1747 - 17. januar:

20/12. Sognepræst Andreas Werlin i Øster Egesborg ctr. Christen Christensen i Høllund i Vorbasse sogn. 24/1

699:

Selvejerne Hans Buhl, Peder Nielsen og Hans Hansen af Eltang har stævnet vidner ang. skovhugst. Nogle befrier sig med ed, og andre erklærer sig villige til at betale, for det, som de kan overbevises om. Tingsvidne.

699b:

Therkild Hansen Møller og hustru af Gudsø mølle ctr. Niels Basse og hans to sønner i Gudsø. 31/1

701b:

Poul Andersen af Drostrup ctr. Jens Christensen Møller af Drabæk mølle. Denne gør afbigt.

20/12. Christen Andersen af Starup ctr. Mette Baches ibidem. 24/1

20/12. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 7/2

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1747 - 24. januar:

10/1. En sag angående krybskytter, som er undveget fra arresten. - Hans Jensen og Henrik Mogensen af Seest har været beordret til at holde vagt over de to for krybskytteri arresterede, Hans Jørgensen af Sønder Bjert og Hans Madsen af Tved, noget før sidste mikkelsdag. Hans Jensen forklarer, at han var gået i byen for at hente en kande øl til arrestanterne. Da han kom tilbage, stod begge arrestanterne uden for slotsporten og snakkede med den anden vagt, Henrik Mogensen. Han gik så ind på portstuen med øllet. I det samme løb arrestanterne. Henrik Mogensen gav anskrig og løb efter dem med sin flint; Hans Jensen bagefter. De nåede dem i dyrehaveskoven. Hans Jensen greb fat i Hans Jørgensen, men denne blev ham for stærk, tog flinten fra ham og slog ham over panden med den, så den gik i stykker, og Hans Jensen faldt til jorden. Bøssepiben beholdt Hans Jørgensen, da han flygtede videre. Hans har stadig et ar i panden. - Henrik Mogensen råbte om hjælp, da han så Hans ligge så godt som død på jorden, og fulgte ham hjem til Seest, da han var kommet sig noget. De havde begge haft flinter med på portstuen, og de vidste, at der var fængkrudt på. Men da Hans Jensen ville skyde efter arrestanterne, kunne han ikke få bøssen til at gå af og bestemte sig derfor til at tage fat på Hans Jørgensen. Da Henrik Mogensen ville skyde, opdagede også han, at fængkrudtet var borte. - Arrestforvareren Anders Hansen havde ikke været til stede, for Hans Jørgensen havde sagt til ham, at han skulle gå hen til fuldmægtigen for at spørge, om de ikke skulle have noget at leve af, siden de nu havde været der i 3 dage og ikke havde fået noget, ikke heller endnu var taget under forhør eller vidste, om de skulle være i arrest eller ikke. Så var Anders Hansen gået, Hans Jensen var blevet sendt ud efter øl, og til Henrik Mogensen havde de sagt, at de ville ud at lade deres vand, hvorfor han var fulgt med dem ned. - Tingsvidne.

702b:

17/1. Sognepræst Andreas Werlin i Øster Egesborg ctr. Christen Christensen i Høllund i Vorbasse sogn. 14/2

17/1. Christen Andersen af Starup ctr. Mette Baches ibidem. 21/2

1747 - 31. januar:

10/1. Kirkeinspektør Bertelsen ctr. delinkventerne Esche Steensen, glarmester, Christen Nielsen og Hans Hansen Skytte af Jelling. 14/2

17/1. Therkild Hansen Møller og hustru af Gudsø mølle ctr. Niels Basse og hans to sønner i Gudsø. 28/2

705:

(Se 13/12). Niels Hansen af Store Anst (ved Anders Schurman af Kolding) ctr. Zakarias Hansen og hustru Inger Nielsdatter ibidem. 14/2

(Se 13/12). Niels Hansen af Store Anst ctr. Zakarias Hansens hustru Inger Nielsdatter ibidem. 14/2

10/1. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 14/2

705b:

10/1. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 14/2

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

1747 - 7. februar:

Læst forordning af 13/1 om, hvad slags delinkventsager der skal lignes på almuen, samt hvor meget der dagligt må bruges på delinkventers underhold.

Læst kapitelstaksten for 1746.

17/1. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 28/2

10/1. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 28/2

(Se 11/1-1746). Fru kornet Caltoft af Fredericia (ved Anders Schurmann) ctr. hendes søn Herman Caltoft og hustru af Ødsted. 21/2

Regimentskriveren ctr. rytterbønderne i Koldinghus rytterdistrikt for resterende landgilde og gårdforsiddelse. Udsat til 7/3, men er ikke set der.

706:

Jens Eriksen af Tudvad ctr. Hans Hansen Buch af Rugsted, som nu har til ægte Laurids Eriksens enke Maren Poulsdatter, som efter kontrakt af 5/9-40 af Jens Eriksen og fader sl. Erik Lauridsen er blevet givet i medgift med Laurids Eriksen afgrøden af Voldslunds hø og græs i 19 år m.v. Voldslund tilhører retteligt Jens Eriksens selvejergård. - Forlig med nærmere bestemmelser om rettigheder og pligter.

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1747 - 14. februar:

706b:

31/1. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 7/3

31/1. Kirkeinspektør Bertelsen ctr. delinkventerne Esche Steensen, glarmester, Christen Nielsen og Hans Hansen Skytte af Jelling. 7/3

708:

31/1. Niels Hansen af Store Anst (ved Anders Schurman af Kolding) ctr. Zakarias Hansens hustru Inger Nielsdatter ibidem. 7/3

Peder Staffensen af Mørkholt ctr. Jes Hansen ibidem. Denne gør afbigt.

31/1. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 28/2

Amtmand von Bülows fuldmægtig Sonnin får tingsvidne på de rette arvinger efter Christen Jensen, som nu skal være død i Husum. Han er barnefødt i Håstrup, faderen er rytterbonden Jens Lassen, der endnu lever og er eneste arving.

708b:

24/1. Sognepræst Andreas Werlin i Øster Egesborg ctr. Christen Christensen i Høllund i Vorbasse sogn. Sagen frafaldes idag. Andreas Werlin har påstået, at Christen Christensen har nægtet at udlevere visse ham betroede møbler, men Christen Christensen har haft penge til gode hos ham.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1747 - 21. februar:

Provst Jens Storm af Højen ctr. Anders Andersen og Jørgen Nielsen af Gilbjerg og Niels Jørgensens enke Else Jensdatter. 7/3

24/1. Christen Andersen af Starup ctr. Mette Baches ibidem. 14/3

7/2. Fru kornet Caltoft af Fredericia (ved Anders Schurmann) ctr. hendes søn Herman Caltoft og hustru af Ødsted. 21/3

709:

1747 - 28. februar:

Læst forordning af 13/2 ang. oprettelse af et livrentesocietet.

Provst Buch i Hjarup ctr. Lars Jensen i Vrå. 11/4

Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. 14/3

31/1. Therkild Hansen Møller og hustru af Gudsø mølle ctr. Niels Basse og hans to sønner i Gudsø. 14/3

7/2. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 7/3

709b:

14/2. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 21/3

7/2. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 14/3

Christen Joensen af Mejsling lovbød sin gård 1. gang.

(Se ovenfor). Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. Kontrastævning. 14/3

1747 - 7. marts:

21/2. Provst Jens Storm af Højen ctr. Anders Andersen og Jørgen Nielsen af Gilbjerg og Niels Jørgensens enke Else Jensdatter. 21/3

Hans Bjørn som befalet actor ctr. portneren Anders Hansen på Koldinghus. 28/3

710:

Frederik Steensen som befalet actor ctr. sognefogeden Peder Nielsen af Vinding. 28/3

710b:

14/2. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 28/3

Frederik Steensen ctr. præsten Niels Tøxen i Verst og samtlige Bække bymænd. 28/3

14/2. Niels Hansen af Store Anst (ved Anders Schurman af Kolding) ctr. Zakarias Hansens hustru Inger Nielsdatter ibidem. 11/4

711:

Preben Langsted af Kolding ctr. Mads Poulsen af Seest og lille Hans Hansen ibidem. Hans Hansen erklærer, at de ikke har begæret Preben Langsted som forsvarer og ikke skylder ham en skilling. Udsat til 14/3, men er ikke set mere.

Preben Langsted ctr. Mads Poulsen af Seest. Udsat til 14/3, men ikke set igen.

28/2. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 14/3

Christen Joensen af Mejsling lovbød sin gård 2. gang.

14/2. Dom: Kirkeinspektør Bertelsen (ved fuldmægtig Bjørn af Kolding) ctr. delinkventerne Esche Steensen, glarmester, Christen Nielsen og Hans Hansen Skytte af Jelling formedelst tyveri i Jelling kirke. - En søndag aften er Esche Steensen gået ind i Jelling kirke sammen med den blinde Christen Nielsen og har med den lille ende af et loddejern vristet dørlåsen op. Den blinde gik foran og talte sig frem ved stolene hen til det sted, hvor der lå noget bly, som han rakte til glarmesteren. Det ene stykke var en klump og det andet et stykke tavlebly. Begge stykker blev bragt til glarmesterens hus. Christen Nielsen har erkendt, at han har givet glarmesteren anslag på blyet, samt at han sidste sommer, da der blev ringet med klokkerne for højsalige konges lig, lånte sin kniv til Hans Hansen Skytte, der skar et stykke af noget bly, der lå under prædikestolen. Dette har Hans Hansen erkendt. Han havde skåret stykket af en gammel tavle, som Christen Nielsen havde givet ham anslag på; Christen Nielsen havde råbt til ham, at han skulle komme op til ham, og han fik da så meget bly som til en halv snes hagl. Hverken før eller siden har han fået noget af kirkens bly. Lørdag den 10/12 kom Christen Nielsen til ham og bad ham gå med til kirken for at tage mere bly; men Hans Hansen nægtede og jog Christen Nielsen ud af døren. Noget bly, som Hans Hansens kone har solgt til glarmesteren for 4 sk., havde han fået fra Engelsholm, hvilket han kan bevise med en attest derfra. - Søren Lassen Smed af Jelling har bekræftet, at Hans Hansens forklaring svarer til den, han havde givet ved en afhøring i Jelling, og har iøvrigt oplyst, at kirken altid bliver aflåst efter hver gudstjeneste. - Det stjålne bly er vurderet til 1 rdl. 3 mk. 6 sk. - Der er holdt sekvestration over Esche Steensens og Christen Nielsens bo, som er opgjort til hhv. 10 rdl. 2 mk. 13 sk. og 8 rdl. 1 mk. - Esche Steensen og Christen Nielsen bør andre ligesindede mennesker til afsky og eksempel efter lovens 6-16-4 straffes med kagen og arbejde i jern i Fredericias fæstning deres livs tid, og efter 6-17-39 skal de betale igæld og tvigæld samt have deres hovedlod forbrudt. Igæld og tvigæld beregnes af kirkeinspektør Bertelsen Jelling kirke til indtægt. - Hvad angår den såkaldte skytte Hans Hansen, så er han ikke sat i rette til strafs lidelse. Men han har alligevel været i arrest under sagen. Han befries med udstået arrest og sættes på fri fod for lovligt at fortjene sit brød. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene: Niels Nissen (sognefoged), Thue Sørensen, Morten MJS Jensen, Jep Hansen (af Bramdrup), Jørgen JMS Madsen, Laurids LHS Hansen, Lars Hansen Krog og Niels NCS Christensen (af Harte). - Esche Steensen og Christen Nielsen erklærede, at de ville underkaste sig kongens nåde. Hans Hansen Skytte takkede for denne retfærdige dom. De to domfældte blev udleveret til fangefogeden Johan Henrik Hageberg til god forvaring under arrest.

712:

1747 - 14. marts:

7/3. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 28/3

Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang, for søsteren Mette Hansdatter ctr. Jens Pedersen i Jelling. 28/3

28/2. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. Kontrastævning. 11/4

713b:

28/2. Anders Madsen Skomager i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem. 25/4

28/2. Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. 21/3

Regimentskriveren stævner efter amtmandens ordre vidner. 28/3

21/2. Christen Andersen af Starup ctr. Jens Nielsen og hustru Mette Baches ibidem. 11/4

714:

28/2. Therkild Hansen Møller og hustru af Gudsø mølle ctr. Niels Nielsen Basse og hans to sønner i Gudsø. 28/3

Peder Christensen af Lejrskov Højrup fremlyste et svin 1. gang.

Poul Nielsen i Gelballe lovbød en byggeplads 1. gang.

Sognefoged Christen Joensen af Mejsling og søn Joen Christensen lovbød 3. gang Christen Joensens påboende gård. - Søren Christensen, som er Christen Joensens søn, og hustru Dorthea Madsdatter begærede skøde.

1747 - 21. marts:

14/3. Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. 11/4

714b:

Jonas Wissing p.v.a. toldofficianterne i Kolding ctr. Jep Grundet af Nørre Bjert og Ole Jensen af Hvejsel. (Se 13/12). En vidneafhøring drejer sig bl.a. om Lars Pedersen af Dalby og Hans Rytter af Agtrup. Var Lars Pedersen ejer af kvæget? Hans Mørk af Bjert kan fortælle, at han den nat, da kvæget blev konfiskeret, blev råbt op af sin mor, der sagde, at han skulle stå op, for Jep Grundet var slået fordærvet; men han frygtede for hug og blev liggende i sengen. - Lars Jørgensen af Bjert havde hørt, at Lars Pedersen var nede ved stranden, og han sendte sin karl ned til ham; men det var for at købe noget sæderug af ham. - Nogle fiskere fra Strandhuse havde været ude af fiske tidligt om morgenen; de havde set to både inde ved stranden nær Jep Grundets enghave; bådfolkene sad ved ilden og røg tobak. En af fiskerne havde talt med dem; de sagde, at de var fra Middelfart. Tingsvidne.

716:

Christian Møller af Fredericia (ved byfoged Bless af Fredericia) ctr. Abraham Sivert af Pjedsted. En sekvestrationsforretning konfirmeres. 18/4

716b:

28/2. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 11/4

7/3. Provst Jens Storm af Højen ctr. gl. Anders Andersen og Jørgen Nielsen af Gilbjerg og Niels Jørgensens enke Else Jensdatter. 11/4

Niels Bundesen af Morsbøl på vegne af faderen Bunde Madsen ctr. Jens Andersen og Lass Hansen af Fiskerhuse for gæld. Udsat til 11/4, men ikke set igen.

717:

Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. mag. Peter Henrik Moss i Jelling. 28/3

Anders Nielsen, møller af Nybjerg mølle, anmelder et forlig med sine to bønder Søren Pedersen og Mads Pedersen i Tågelund om vandets opstivning.

717b:

Poul Nielsen i Gelballe lovbød en byggeplads 2. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

21/2. Dom: Fru kornet Caltoft af Fredericia (ved Anders Schurmann) ctr. hendes søn Herman Caltoft og hustru af Ødsted for gæld på 209 rdl. 5 mk. 6 sk., en arvedel, som de efter en skiftebehandling og senere moderation er hende skyldige. - Fru Caltoft har tidligere sagsøgt dem på grundlag af et skiftebrev af 1738. Sagen blev opsat den 11/1-1746, og retten blev ikke derefter gjort bekendt med, hvorledes parterne havde afhandlet sagen. Nyt stævnemål er blevet rejst. De sagsøgte skal betale.

1747 - 28. marts:

14/3. Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling. 9/5

718:

14/3. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 9/5

7/3. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 18/4

7/3. Hans Bjørn som befalet actor ctr. portneren Anders Hansen på Koldinghus. 11/4

7/3. Frederik Steensen som befalet actor ctr. sognefogeden Peder Nielsen af Vinding. 18/4

718b:

14/3. Regimentskriveren fører efter ordre tingsvidne vedr. Ødstedgårds ret til fiskeri i Lille Strand (Rands fjord). 25/4

720:

7/3. Frederik Steensen ctr. præsten Niels Tøxen i Verst og samtlige Bække bymænd. 18/4

21/3. Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. mag. Peter Henrik Moss i Jelling. 18/4

Sr. Hans Goldbech til Fårupgård ctr. bondekarl Henrik Sørensen. 18/4

14/3. Therkild Hansen Møller og hustru Kirsten Jørgensdatter af Gudsø mølle ctr. Niels Nielsen Basse og hans to sønner i Gudsø. - Idag sluttes sagen med tingsvidne. Niels Basse gør afbigt. Han kan ikke udholde proces på grund af kvægsygen. Therkild Hansen eftergiver ham de bøder, som måtte kunne tilkomme ham, men kongens bøder kan han ikke skænke ham. Sagen skal stå Niels Basse åben for. - I starten af sagen havde Niels Basse erkendt, at han nok kunne have sagt nogle skældsord, efter at han selv var blevet udskældt, og dem ville han godt gøre afbigt for, hvis de også ville gøre afbigt over for ham. Men sagen drejer sig også om vold mod den højfrugtsommelige Kirsten Jørgensdatter, der har frygtet, at hendes foster derefter var dødt. Ifølge vidner havde en af møllerens tjenestepiger været ude at hænge vasketøj på et gærde, der tilhørte Niels Basse. Denne var kommet og havde slået hende med en slyde, så hun flygtede over gærdet ind i møllen. Møllerkonen kom ud: "Vorherre har ført din krakiler her til byen!". Niels Basse svang sin stav over hende og kaldte hende for enten hore eller kanalje, tog hende så for brystet. Et vidne har set ham lette sit ene ben, men kunne ikke se, om han sparkede hende i maven. Sognefoged Carl Jensen har med to mænd synet tjenestepigen, men ikke møllerkonen.

720b:

Jens Pedersen Kjeld af Andkær anmelder ildsvåde. Han og konen og 6 børn kom ud nøgne. Nogle af børnene reddede hans kone ud af døren, andre af vinduet. Selv blev hun så forbrændt i ansigtet, at det er jammerligt at se hende. Hendes mor, der var skrøbelig og blind, kunne de ikke redde. - Almissebrev.

721:

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Poul Nielsen af Gelballe lovbød 3. gang en byggeplads i Gelballe med ager og eng. Frederik Clemmendsen og hustru Gertrud Sørensdatter (Poul Nielsens steddatter) begærede skøde.

Peder Christensen af Lejrskov Højrup fremlyste 3. gang et svin.

1747 - 11. april:

Læst forordning af 27/3 med forandringer af plakaten af 25/4-35.

(14/3 og) 21/3. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 25/4

21/3. Provst Jens Storm af Højen ctr. gl. Anders Andersen og Jørgen Nielsen af Gilbjerg og Niels Jørgensens enke Else Jensdatter. Idag frafaldes sagen. Provst Storm har rejst sagen som overformynder i den gejstlige jurisdiktion angående rigtigheden for den arv, der er faldet efter sl. Jens Jensen, fhv. sognedegn til Grindsted og Hejnsvig sogne efter et skifte i 1726. Jørgen Nielsen har været i retten for sig og sin moder Else Jensdatter, Niels Jørgensens enke, for at forklare, at de ikke som formyndere har fået deres myndlinges arv; den står hos Alexander Jensen, der nu bor i Trøllund, for så vidt den ikke allerede er udbetalt. De forventer altså, at det er ham, der skal tiltales.

28/2. Provst Buch i Hjarup ctr. Lars Jensen i Vrå. - Lars Jensen havde lovet at betale sin gæld inden påske. Sagen frafaldes idag.

14/3. Christen Andersen af Starup ctr. Jens Nielsen og hustru Mette Baches ibidem. - Fredag den 25/11 har sognefoged Holger Jacobsen af Starup efter regimentskriverens ordre og på begæring af Mette Baches med to mænd visiteret i hyrden Christen Andersens hus efter noget lærred, som Mette Baches sagde var blevet stjålet fra hende. Hyrdens kone sagde, at hun ikke troede, hun havde noget, som andre ville kende sig ved. Dernæst fandt de 2 blårgarns lagener og 2 skjorter og 2 nederdele, alt nyt og syet. Mette Baches vedkendte sig det, men hyrdekonen sagde, hun havde købt det på markedet i Kolding. Hun beklagede sig også over, at der to gange før var blevet ledt efter det samme hos hende, "det var værd at tage en spand vand og slå på eder!". De havde gjort det efter regimentskriverens ordre, forsvarede en af de tilstedeværende sig; men hyrdekonen mente, at sådan en seddel kunne de selv skrive. Hun forklarede, at Ude Pedersen havde haft lærredet med hjem på sin vogn; men det rettede hun siden til, at hun selv havde båret det hjem. Under mundklammeriet kom hendes mand hjem, drivende med fårene. Hun løb ud til ham. "Nu står det vel til, de kommer og berøver vores hus og tager vores lærred, som vi har købt i Kolding marked". Om han ikke kendte den, som hun købte lærredet af? Hyrden bandede og svarede nej. Han var ikke ved, da hun købte lærredet; de skiltes ad på torvet og mødtes først igen hos rådmand Juhls, da de ville hjem. Så havde sognefogeden taget lærredet i forvaring. - Idag bliver der indgået forlig mellem parterne. Hyrdekonen Mette Kirstine Christensdatter er nu blevet enke. Lærredet udleveres til Mette Bache. Hyrdekonen har ikke kunnet tilstedebringe den, hun har købt det af, og kan altså ikke bevise købet, idet hun har købt det på et offentligt marked og ikke har lagt mærke til, hvem hun købte det af, hvorfor hun taber sine købepenge efter loven. Hun har aftalt at betale Mette Baches sagsomkostninger. Nu har de ikke noget at sige hinanden på, og det giver de hinanden hånd på.

721b:

21/3. Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. 25/4

Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 18/4

723:

28/3. Hans Bjørn som befalet actor ctr. portneren Anders Hansen på Koldinghus. 25/4

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

Skovfoged Hans Lyng angav skovhugst.

Anders Hansen Sandemand af Bjert lovbød halvparten af sin påboende gård 1. gang.

Anders Hansen Sandemand af Bjert lovbød halvparten (den anden halvpart) af sin påboende gård 1. gang.

7/3. Dom: Niels Hansen af Store Anst (ved Anders Schurman af Kolding) ctr. aftægtsmanden Zakarias Hansens hustru Inger Nielsdatter ibidem ang. en kos malkning og ærerørige ord mod Niels Hansens hustru Jeng Andersdatter. - (Se 13/12). - Inger Nielsdatter er gået ind i Niels Hansens gård, hvoraf nydes aftægt, og der uden nogens tilladelse malket hans eneste i behold havende ko. Da hun er gået derfra med mælken i en strippe, har hun overfaldet aftægtsgiveren Niels Hansens kone med ærerørige ord og spyttet ad hende. Hun har sagt, at Niels Hansen og hans kone ikke lå sammen. Derfor har Niels Hansen været nødt til at sagsøge hende for at bevise sin kones uskyld. - Inger Nielsdatter bør andre ligesindede onde kvinder og mennesker til afsky og eksempel efter lovens 6-21-5 som en ond kvinde på landet arbejde i Viborg tugthus i et helt år samt betale sagsomkostninger med 8 rdl. Hvis ikke hun har betalt inden 15 dage, skal hun aftjene beløbet i tugthuset. Til dagligt underhold får hun 4 sk. Hendes ord om Jeng Andersdatter skal være døde og magtesløse, og de, der ikke retter sig herefter, kan idømmes mulkt og straf.

723b:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1747 - 18. april:

28/3. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 9/5

28/3. Sr. Hans Goldbech til Fårupgård ctr. bondekarl Henrik Sørensen. 9/5

28/3. Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. mag. Peter Henrik Moss i Jelling. 9/5

Anders Flensborg i Horsens ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. 2/5

Lars Thistrup ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. 2/5

724:

21/3. Christian Møller af Fredericia ctr. Abraham Sivert af Pjedsted. 16/5

724b:

11/4. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 2/5

725:

28/3. Frederik Steensen som befalet actor ctr. sognefogeden Peder Nielsen af Vinding. 9/5

Kancelliråd Roed ctr. Markus Madsen Møller af Vranderup mølle. 25/4

725b:

Oberstløjtnant de Andischou til Haraldskær og Gnadenfeld ctr. Christen Sørensen Kjeldbeck, skomager i Rue. Udsat til 2/5, men ikke set igen.

28/3. Frederik Steensen ctr. præsten Niels Tøxen i Verst og samtlige Bække bymænd. 2/5

Anders Hansen Sandemand lovbød sin gård 2. gang.

1747 - 25. april:

28/3. Regimentskriveren fører efter ordre tingsvidne vedr. Ødstedgårds ret til fiskeri i Lille Strand (Rands fjord). 16/5

727b:

Petter Herman af Andkær får tingsvidne på, at han har avlet 264 skålpund tobak, som er solgt til Abraham Dupont i Fredericia.

728:

18/4. Kancelliråd Roed ctr. Markus Madsen Møller af Vranderup mølle. Denne anmelder, at han har afgjort sagen med Roed. Straks efter høsten vil han levere 2 tdr. 4 skp. havre in natura eller 4 mk.

11/4. Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. 9/5

11/4. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 9/5

11/4. Hans Bjørn som befalet actor ctr. portneren Anders Hansen på Koldinghus. - Tyven Hans Jørgensen er undsluppet. Anders Hansen havde sat sin lid til vagten, som sad ved siden af ham i portstuen, og havde intet vidst om tyvens planer, før han rejste sig op og søgte døren. Portneren og vagten forsøgte at hindre ham i at komme ud, men han var dem for stærk, slap ud og lukkede døren i for dem og satte haspen på (den er monteret, før Anders Hansen blev portner), så at portneren var indespærret med 8 mennesker. Han råbte om hjælp, og da der ingen hjælp kom, lod han sig hisse ud ad vinduet, som er højt over jorden, for at eftersætte tyven. Anders Hansen finder sig ganske uskyldig i tyvens undvigelse. - Nu er der kommet benådnigsbrev fra kongen, så sagen frafaldes.

Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Basse ibidem. 9/5

14/3. Dom: Husmanden Anders Madsen (Skomager) i Starup ctr. Hejler Olesen ibidem for den af ham udspredte berygtelse til æres fornærmelse. - Hejler Olesen har sagt til Jens Jensen og Mette Christensdatter i Starup, da de var inde hos Jens Buch, at Anders Madsen har forsøgt at forgive hans hund, fordi den var vagtsom om natten, og når den om natten gøede stærkt, stod Hejler Olesen og hustru op og så, hvad der passerede; og han har set Anders Madsen og kone komme gående med sække på nakken. Han har også sagt, at Anders Madsen har forsøgt at få ham med til Starup præstegård for at stjæle, og at Anders Madsen, da han kom derfra, sagde, at han ikke kunne komme til for folk. Til andre har Hejler Olesen sagt, at Anders Madsen om natten gik ud og stjal korn. - Hejler Olesen har ikke villet møde i retten, men har ved sin prokurator ved kontrastævning ført vidner, der dog ikke vidste andet end det, som de havde hørt af ham selv og hans kone. Ingen har vidst at påsige Anders Madsen noget tyveri. - Hejler Olesen bør gøre Anders Madsen og kone offentlig afbigt her for retten og bede dem om forladelse, hvis ikke han efter lovens 6-21-6 vil være den samme mand, som han har beskyldt Anders Madsen og hustru for at være. Han skal betale 16 rdl. i sagsomkostninger.

728b:

1747 - 2. maj:

Læst plakat af 18/4 om forbud mod indførsel af fremmed kobber...

18/4. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 16/5

730b:

Mickel Nielsen af Østerby p.v.a. Claus Svitzer på Juellingsholm ctr. Hans Christensen og Peder Mortensen af Loft. 16/5

En del beboere i rytterdistriktet aflægger ifølge ekstrakt fra skov- og jagtsessionen ed eller forklaring vedr. skovhugst.

18/4. Dom: Anders Flensborg i Horsens ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. - Han skal betale en gæld på 15 rdl. 4 mk. for varer.

18/4. Dom: Prokurator Lars Thistrup ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. - Han skal betale en gæld på 33 rdl.

731:

18/4. Dom: Frederik Steensen ctr. præsten Niels Tøxen i Verst og en del af Bække bymænd. - Han har ført en sag for dem mod vagtmester Johan Stahl i Bække og forlangt iflg. regning 50 rdl. 5 mk. 12 sk. De har tid efter anden afdraget 25 rdl. 2 mk., så der resterer 25 rdl. 3 mk. 17 sk. Herimod har de leveret kontraregning og angivet, at de fandt, at regningen var for høj. - Men de har ikke bevist med lov eller forordning, hvor meget en prokurator skal have i salær, og det er praxis, at enhver part fornøjer sin forsvarer, enten dommeren idømmer sagsomkostninger eller ikke. De bør betale, alle for een og een for alle.

731b:

1747 - 9. maj:

18/4. Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. Hans Jensen og hustru ibidem. 20/6

Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 30/5

18/4. Frederik Steensen som befalet actor ctr. sognefogeden Peder Nielsen af Vinding. 6/6

25/4. Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. 6/6

732:

25/4. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Basse ibidem. 30/5

732b:

25/4. Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. 30/5

28/3. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 6/6

Jægermester og oberforster Bachmans skytte Rasmus Nielsen lader afhjemle skovsyn for Anst, Brusk, Holmans og Elbo herreder.

733:

28/3. Dom: Enkemadame Anna Margrethe Schytte, sl. hr. Michel Schyttes af Jelling med lavværge sognepræst Jørgen Bang af Bredsten ctr. mag. Moss i Jelling om hendes pension. - Provsteretten har den 3/8-1744 fastlagt pensionens størrelse og hvorledes pensionen skal leveres. Mag. Moss har fremført, at pensionen ikke må overgå 1/8 af kaldets visse indtægter iflg. lovens 2-13- 10, og at han ikke har haft den indtægt, som var forudset i aftalen. Men han har ikke i tide, før pensionen forfaldt, bevist, hvad der dermed med rette kunne fradrages, og han har heller ikke bevist, hvad hans indkomst så har været. - Han skal svare hende hendes tilgodehavende pension for 1745-47, ialt 42 rdl. foruden nogle kornvarer (eller penge efter kapitelstaksten). - Hvis han ikke er tilfreds med den aftale, han har sluttet med enken, så beholder han ret til at søge den forhandlet under provsteretten. Indtil da står aftalen ved magt.

734:

18/4. Dom: Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. mag. Peter Henrik Moss i Jelling for gæld ved en proces. - Af 63 rdl. 3 mk. 6 sk. har Moss afdraget 20 rdl. - Han skal betale resten.

734b:

18/4. Dom: Sr. Hans Goldbech til Fårupgård ctr. bondekarlen Henrik Sørensen, som uden pas eller tilladelse skal have begivet sig fra citantens ind på fremmed gods. - Karlen har stedse været hos sin fader Søren Lassen, som 1731- 46 har boet i et hus, Bjelet kaldet, der tilhører Fårupgård, og er derfra rejst med sin fader, der nu bor i Rue ved Haraldskær fabrik. Citanten har fremlagt købekontrakt af 1745 med sin formand Hans Hansen Warmark, der giver ham ret til Henrik Sørensen med mere ungt mandskab, som fulgte godset. - Henrik Sørensen skal forføje sig til stavns på Fårupgård, såfremt han ikke som rømningsmand vil pågribes, hvor han opholder sig, og komme under fængsels tvang eller arbejde i fæstning.

1745 - 16. maj:

Læst forordning af 1/5 ang. de algierske søpasser.

Læst forordning af 2/5 om eftergivelse af april og juli kvartalers skat af det kontribuerende hartkorn, hvor kvægsygen har været før d. 1/5-47.

735:

18/4. Christian Møller af Fredericia ctr. Abraham Sivert af Pjedsted. 30/5

25/4. Regimentskriveren fører efter ordre tingsvidne vedr. Ødstedgårds ret til fiskeri i Lille Strand (Rands fjord). 6/6

737:

2/5. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 6/6

737b:

Hans Thomsens enke Kirsten Pedersdatter med lavværge Mads Pedersen af Ødsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

2/5. Dom: Claus Svitzer på Juellingsholm ctr. Hans Christensen og Peder Mortensen af Loft. - De har pådraget sig en stor restance både i kgl. kontributioner og i landgilde og har forsiddet deres steder. - Hans Christensen skal betale restancer af den gård, han nu har i fæste, med 12. rdl. 2 sk. samt gammel restance af den gård, han tidligere havde i Loft. Heraf resterer der 10 rdl. - Peder Mortensen skal betale ialt 24 rdl. 4 mk. 8 sk. De skal betale inden 15 dage. Hvis de ikke gør det og ikke bringer gårdenes besætning og dyrkning i forsvarlig stand, bør de efter lovens 3-13-1 og -2 have deres fæste forbrudt, og husbonden vil da have lov til at forsyne stederne med andre beboere.

738:

1747 - 30. maj:

Johan Frederik Kelle, oberauditør, skov- og jagtsessionsskriver får udmeldt 8 mænd til at syne et stykke skov i Gejsing Vesterskov. 6/6

Christen Pedersen Hannerup på Brandholm ctr. Ole Lassen Smed og Christen Jensen i Jelling. 13/6

738b:

Knud Pedersen mod sin husbond Niels Bertelsen på Refsgård. Denne gør afbigt.

9/5. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 20/6

9/5. Christian Møller af Fredericia ctr. Abraham Sivert af Pjedsted. 11/7

739:

9/5. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 13/6

740:

9/5. Provst Buch i Hjarup ctr. Claus Christensen af Horskær. Udsat til 13/6, men ikke set igen. Sagen har drejet sig om en gæld på 8 sldlr. til afdøde skoleholder Hans Hansen i Vester Vamdrup. De har påstået, at de kunne aflægge ed på, at de aldrig har lånt pengene eller skylder hans stervbo noget. Men skønt de er helt uskyldige, vil de hellere betale de 8 sldlr. end at aflægge ed, når provsten vil frafalde sagen og ikke kræve sagsomkostninger betalt. Ellers vil Claus Christensen aflægge eden. Han får så et bedre tilbud, men fastholder, at han så vil aflægge eden.

16/5. Gården i Ødsted lovbudt 2. gang.

1747 - 6. juni:

Læst forordning af 19/5 med forbud mod at indføre levende eller slagtede kalve i købstæderne og ophævelse af forbud mod udførsel af svin.

30/5. Johan Frederik Kelle, oberauditør, skov- og jagtsessionsskriver får afhjemlet syn på et stykke skov i Gejsing Vesterskov. Ingen af Gejsing beboere var mødt.

16/5. Regimentskriveren får tingsvidne vedr. Ødstedgårds ret til fiskeri i Lille Strand (Rands fjord).

740b:

16/5. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 27/6

741b:

Daniel Revent af Vingsted mølle ctr. mons. Niels Endorph, nu i Herslev. 13/6

Ebbe Jepsen i Hovborg anmelder ildsvåde. Han er fæster under amtmand Christian Teilman til Nørholm. Almissebrev.

742:

Niels Andersen af Vork p.v.a. hustruen Mette Hansdatter, hvis far var afdøde Hans Thomsen, som boede i Ødsted, lovbød 3. gang sin påboende gård i Ødsted. - Hans Thomsens enke Kirsten Pedersdatter og nuhavende fæstemand Niels Jørgensen begærede skøde.

9/5. Dom: Frederik Steensen som befalet actor ctr. sognefogeden Peder Nielsen af Vinding, som mellem 1. og 2. januar skal have huset og herberget en desertør ved navn Christen Nielsen Brørup, musketer. - Tiltalen er rejst efter et krigsforhør over to udsendte, korporal Borchholt og musketer Peder Arend, som har eftersøgt desertøren. De to har alene efterspurgt desertøren hos Peder Nielsen og der fået til svar, at som den desertør allerede havde haft gråt hår, havde sognefogeden ikke spurgt ham om hans pas, idet han mente, at han for alders skyld måtte have fået sin afsked. Forhøret er ikke beediget, og det oplyser ikke, om de to udsendte har oplyst sognefogeden om desertørens statur og alder, og hvad mundering han havde, hvorved nærmere kunne have været udforsket, om sognefogeden havde huset desertøren eller en afskediget musketer og betler. Forhøret kan ikke anses som noget bevis. - Peder Nielsens kone, der ikke har kunnet møde i retten, har over for 2 mænd afgivet en beediget forklaring om, at hun ikke vidste, at det var en desertør, men troede, det var en gammel betler, som gik omkring og betlede. - Frederik Steensen har forlangt Peder Nielsen straffet som modvillig overtræder af kgl. befalinger med arbejde i jern til hjulbøren sluttet i nærmeste fæstning i tre måneder. Men han er ikke overbevist om nogen forseelse, så han frikendes, hvis han trøster sig til at aflægge ed(efter lovligt stævnemål) på, at han ikke vidste, det var en desertør.

742b:

9/5. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 13/6

9/5. Dom: Søren Jensen Weber af Hjarup ctr. Niels Jacobsen og hustru ibidem. - Søren Weber har anklaget dem for at have påført ham brok i et slagsmål uden for Mikkel Madsens gård ved at slå ham på det lønlige sted den dag, da der blev kørt havre ind. Nogle vidner har set slagsmålet, men der er også vidner på, at det var Søren Weber, der begyndte. Han havde den dag været så beruset, at han faldt ned fra sin vogn, og hans kone havde ytret bekymring for, at han ville forlade vognen. Klammeriet skal være opstået i anledning af, at Niels Jacobsen havde lejet ham med til Ribe. En uge efter slagsmålet lod Søren Weber sig syne hos sognefogeden, hvor man så en brok ved det venstre røre, men synsvidnerne kunne ikke afgøre, om den var gammel eller ny. Han lod sig også syne af en kirurg. - Niels Jacobsen har ført adskillige kontravidner om hans drukkenskab og tilbøjelighed til klammeri, samt at hans brok er en gammel skade. - Da Søren Weber løb imod Niels Jacobsen, havde dennes kone revet ham i ansigtet, for at han ikke skulle kunne se at slå hendes gamle mand, og hun havde også med en stav stødt ham over rumpen og lårene. - Retten konstaterer, at Søren Weber ikke har ladet sig syne på fersk fode efter loven, og at han har påført Niels Jacobsen sag for derved at skjule sit liderlige liv og levned med daglig drukkenskab og klammeri med konen og andre. Det var ham, der begyndte klammeriet ved at løbe ind på Niels Jacobsen med hårgreb og jordskub. - Det kendes for ret, at han efter lovens 6-7-8 bør betale for hårgreb 3 seks lod sølv og for jordskub det samme, tilsammen 18 rdl., hvoraf kongen får 1/3 og Niels Jacobsen de 2/3. I sagsomkostninger skal han betale 10 rdl. til Niels Jacobsen.

743b:

1747 - 13. juni:

6/6. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 27/6

30/5. Christen Pedersen Hannerup på Brandholm ctr. Ole Lassen Smed og Christen Jensen i Jelling. 27/6

6/6. Daniel Revent af Vingsted mølle ctr. mons. Niels Endorph, nu i Herslev. 27/6

30/5. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 27/6

1747 - 20. juni:

744:

Tingsvidne om tab ved kvægsygen på Nebbegård.

Assessor Hans Marcussen til Rasch og bønderne Søren Christensen og Laurits Laursen af Kalhauge ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. 4/7

30/5. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 11/7

744b:

Mads Sørensen i Komarkshuset fremlyser 2 svin 1. gang.

9/5. Dom: Husmand Jørgen Hansen Brock og hustru Anne Sørensdatter af Tiufkær ctr. gårdmand Hans Jensen ibidem. - Dommen beskriver det forløb, der er gengivet under 10/5-1746. - Under kontrastævning er Christen Lassen blevet ført som vidne: Han kom hjem fra Kolding en sen aften og blev afhentet af sine to børnebørn hos Thyge Jensen. På vejen gennem Tiufkær mødte de tre personer. Christen Lassen kunne ikke selv se, hvem de var, da han er noget tyksynet; men drengene (sønnesønnen Christen Olesen og dattersønnen Niels Christensen) sagde, at det var Jens Rytter og hans to kvinder. "Hvad vil de rømplinger her, det var bedre, de blev hjemme og lå i deres seng", havde vidnet sagt. De havde hilst godaften, og Jens Rytter havde svaret, mens kvinderne forholdt sig tavse. Det var ved 11-tiden. Om natten blev vidnets familie banket op af Hans Jensen og hans kone, som fortalte, at de var blevet bestjålet. Da de var gået igen, sagde de to drenge til den enes mor, at de nok vidste, hvem der havde gjort det, for de havde mødt 3 personer i hosesokker (der var sneføre), men deres bedstefar (kaldes: oldefar) havde forbudt dem at sige, hvem de var. De to kvinder, fortalte de, var Jens Bertelsen Rytters steddatter og Anne Sørensdatter. De to drenge er blevet afhørt i retten; de er 19 og 16 år. De er blevet forsynet med attest fra sognepræsten og fra kapellanen om, at denne har formanet dem og taget deres løfte, at de helligen ville iagttage, således at de med en god samvittighed ville møde ham på hin dag; og efter at have hørt lovens ed oplæse har de lovet at sige sandheden. - Retten opsummerer begivenhedsforløbet: Hans Jensen er blevet frastjålet en kiste med en del klæder, tøj og penge, og han har straks fundet kisten i en anden mands toft med en del ting fjernet. Han fandt anledning til at opvække nogle af naboerne af deres senge for at finde gerningsmændene i byen eller udenfor. Herunder kom de også til husmanden Jørgen Hansen og råbte til ham, og han svarede ene. De spurgte, om hans kone var hjemme. Han svarede, nej. Så forføjede Hans Jensen og kone sig hen til et andet hus, hvori boede Jens Bertelsen rytter, og spurgte, om Brocks kone ikke var der; de fik lys tændt og ledte efter hende i huset, men fandt hende ikke, gik så igen til Jørgen Brock, og noget efter hørte de, at hans kone var derinde. Derefter tilkendegav de det for sognefoged Peder Knudsen i Håstrup, som om morgenen kom over til Tiufkær. Han og andre efterså sporene i sneen mellem Hans Jensens hus og toften, hvor kisten blev fundet. Der var spor af 3 personer i hosesokker, en større og to mindre. De unge drenges forklaring rettede yderligere mistanken mod Anne Sørensdatter, og sognefogeden formanede Jørgen Hansen til at holde sig til sandheden og sige, om hans kone havde været hjemme eller ikke på den tid af natten. Først sagde han, at hun var hjemme, men tilstod så, at hun ikke var det. Men da han senere havde talt med sin kone, gik han fra det også. Efter hendes og hendes mands begæring blev det så foranstaltet, at 2 mænd skulle være hos hende, for at hun ikke skulle mistænkes for at snakke med andre. Der blev sendt bud til regimentskriveren, efter hvis ordre hun blev ført til Kolding til forhør. Men da hun ikke bekendte noget, blev hun sat på fri fod. Derefter har Anne Sørensdatter ikke villet lade sig nøje med det, men har straks søgt prokurator Thistrup på hånden at være hendes forsvar og har stævnet Hans Jensen, fordi hun fandt sig fornærmet, idet hun mente sig beskyldt for tyveriet og arresteret. Det har nødsaget Hans Jensen til hans kontrastævning. - Under sagen er der også ført vidne om et hoved- eller halsklæde, som fandtes i kisten, da den blev fundet. Nogle har genkendt det som Anne Sørensdatters. Men skønt dette tørklæde kan give mistanke om, at hun er gerningsmanden, så er der ikke at reflektere derpå, da det ikke er bevist, hvordan det er kommet ned i kisten. - Der er blevet vidnet, at Anna Sørensdatters mor i andres påhør, før hun blev ført til Kolding, har forbudt sin datter at gå til bekendelse med de ord: "Dersom du bekender, skal jeg aldrig kendes ved dig". Men hvad moderen har ment dermed, er ikke blevet forklaret. - Der er tillige blevet ført vidner om noget uld, som en smedekone i Tiufkær skal have vedkendt sig hos Anne Sørensdatter. Men efter vidnernes forklaring er den sag forlængst afhandlet således, at smedekonen måtte betale noget til sognets fattige, fordi hun havde taget sig selv til rette. - Det kendes for ret, at da Anna Sørensdater ikke er grebet i gerningen, og der heller ikke er fundet nogle af tyvekosterne i hendes hjem, så befries hun for videre tiltale. Og Hans Jensen og hustru befries ligeledes for Jørgen Hansens og hustrus tiltale. Og hermed ophæves sagen, som skal være død og magtesløs. Sagsomkostningerne går lige op. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene: Carl Jensen (sognefoged, Taulov Nebel), Jep Basse, Peder Lassen (af Tårup), Hans HAS Andersen, Niss Jensen, Jens Clausen (af Oddersted), Hartvig Jepsen og Hans HUS Udsen (af Gudsø).

746:

1747 - 27. juni:

746b:

13/6. Daniel Revent af Vingsted mølle ctr. mons. Niels Endorph, nu i Herslev. 18/7

13/6. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 18/7

6/6. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 11/7

748b:

13/6. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 4/7

13/6. Dom: Christen Pedersen Hannerup på Brandholm ctr. Ole Lassen Smed og Christen Jensen i Jelling for gæld. - De har købt 82 stk. får for 72 rdl. hvoraf de har betalt 50 rdl. Christen Jensen har påstået, at det er ham, der har betalt de 50 rdl., og at han derfor ikke skylder mere. Men den skrivelse, der er fremlagt som bevis, bærer begges underskrifter på den fulde sum, og Christen Jensen har ikke bevist, at han har betalt sin part. - De skal betale de resterende 22 rdl. en for begge og begge for en.

Mads Sørensen i Komarkshuset fremlyser 2 svin 2. gang.

1747 - 4. juli:

749:

20/6. Assessor Hans Marcussen til Rasch og bønderne Søren Christensen og Laurits Laursen af Kalhauge ctr. Ole Lassen Smed af Jelling for gæld. Udsat til doms d. 1/8, men ikke set igen.

27/6. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 18/7

751:

Mads Sørensen i Komarkshuset mellem Kolding og Bramdrup fremlyser 2 svin 3. gang.

1747 - 11. juli:

Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. en del hospitalsbønder. 18/7

751b:

27/6. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 8/8

752:

20/6. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 8/8

752b:

Lars Thomsen af Hinnum ctr. Anders Olesen ibidem. 25/7

753:

Laurids Nissen, tjenende i Stepping, ctr. Poul Lauridsen Sottrup i Øster Vamdrup. 8/8

Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Niels Knudsen i Øster Gesten. 25/7

753b:

30/5. Dom: Christian Møller af Fredericia ctr. Abraham Sivert af Pjedsted for gæld. - Abraham Sivert har modtaget 360 mk. til at købe huder og talg for; heraf har han leveret for 48 rdl. Der resterer 72 rdl. - Abraham Sivert har fremlagt kontraregning; men denne har ikke dato, så man kan se, om den er før eller efter den tid, da han gav sin kvittering på de 360 mk. - Han skal purgere sig med ed, at han siden sin håndskrifts udgivelse på de 72 rdl. har betalt til Christian Møller ifølge sin regning og nu ikke skylder mere end 21 rdl. 2 mk. 6 sk. Det skal ske inden 15 dage, ellers skal han betale de 72 rdl.

754:

1747 - 18. juli:

27/6. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 1/8

754b:

Tingsvidne på tab ved kvægsygen i Bække og Kragelund.

4/7. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 8/8

755b:

Et forlig mellem Lars Thistrup og Ole Lassen Smed i Jelling. Ole Smed beholder al sin ret iflg. kontrakt til det lovede hus og brændsel imod betaling af 60 rdl. Han giver Therkild Sørensen skøde, og det renskrevne skøde underskrives her i retten. Thistrup og Therkild Sørensen forpligter sig til at betale den på gården hæftende afgift til Mette Hansdatter Bang til Peder Henriksen i Binderup mølle. Der er nævnt flere forhold og implicerede personer.

756:

27/6. Daniel Revent af Vingsted mølle ctr. mons. Niels Endorph, nu i Herslev. 25/7

Hans Hansen og Markus Hansen af Påby ctr. Hans Pedersen Ladegaard af Andkær. 15/8

756b:

Kolding magistrat og borgerskab ctr. Harte og Rodevad beboere. 25/7

Regimentskriveren fremlægger specifikation over tab ved kvægsygen i rytterdistriktet. Den bekræftes af sognefogeden og to mænd fra hvert fogderi. Af sognefogeder er nævnt: Ole Andersen i V. Gesten, Peder Skjelde i Ferup, Hans Hansen i Rugsted, Christen Joensen i Mejsling, Henrik Madsen i Højen, Holger Jacobsen i Starup, Jens Jensen i Ejstrup, Jens Simonsen i Dons, Peder Knudsen i Håstrup, Hans Nielsen i Store Velling, Niels Lauridsen i Brejning, Rasmus Møller i Pjedsted, Markus Hansen i Bredstrup, Hans Elkjær i Erritsø, Peder Bang i Stovstrup og Niels Lauridsen i Vejlby.

757:

Jørgen Henriksen i Lille Velling opbød børnepenge for Dorthea Nielsdatter ibidem.

Sergent Mads Nielsen Ulf af Skærup opbød børnepenge for Mette Kirstine Nielsdatter.

Hans Henriksen Amnitsbøl af Lille Velling opbød børnepenge for Ellen Nielsdatter.

11/7. Dom: Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. en del hospitalsbønder for restance. - Følgende har tilstået deres gæld i landgilde til udgangen af 1746 og bliver dømt til at betale inden 15 dage: Jens Pedersen Amhede, Abraham Sørensen, Morten Pjedsteds enke, nu Jep Nielsen, Niels Andersen, Rasmus Christensen, Oluf Hjuler, Anders Hansen, Anders Mortensen, Frederik Pedersen, Christen Rasmussen, Jørgen Christensen, Niels Madsen, Iver Christensen og Søren Pjedsted, alle af Almind, og Peder Nielsen i Knurborg, Vamdrup sogn.

757b:

1747 - 25. juli:

11/7. Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Niels Knudsen i Øster Gesten. 8/8

11/7. Lars Thomsen af Hinnum ctr. Anders Olesen ibidem. - Hovedvidnet er Niels Hjortlund af Løvlund. Sidste jul kom Anders Olesen og sagde, at Otte Nielsens hustru var død, og at Lars Thomsen eller hustru havde taget nogle af hendes klæder. 14 dage senere har Niels Hjortlund været med til at forene parterne, men det lykkedes ikke. 30 dage senere var han og andre samlet i Hinnum til skifte. Da Niels Hjortlund havde skrevet fortalen til skiftet, forlangte Anders Olesen og hans medarvinger, at det tøj, som Lars Thomsen og hustru havde, først skulle bringes ind i stervboet. Men det ville de ikke aflevere, for det havde de fået for at passe den nu afdøde kone, mens hun var syg og sengeliggende i deres hus. Så gik Niels Hjortlund tilbage til stervboet og ville have afhørt enkemanden Otte Nielsen om denne sag; men denne blev forhindret i at give forklaring. Og Anders Olesen sagde, at om Lars Thomsen var gået ind og havde taget noget tøj efter konens død, så havde han gjort som en tyv og en skælm. Lars Thomsen svarede, at det skulle han selv være, indtil han beviste det. På Niels Hjortlunds forslag blev tøjet nu bragt ind i stervboet til vurdering, idet Lars Thomsen så kunne indgive regning på sit tilgodehavende, der blev anført i skifteforretningen. Men Anders Olesen hævdede, at Lars Thomsen var blevet betalt med penge for gildvæddere og andet tøj. Der opstod diskussion, og skifteforretningen blev opsat i 3 uger. - Otte Nielsen har så forklaret Niels Hjortlund, hvordan det var gået for sig med tøjet: Da hans kone lå syg hos Lars Thomsens, havde hun ladet sin mand tilkalde og bedt ham om at medbringe noget kristentøj og et skørt. Det gav hun til Lars Thomsens kone med de ord, at det skulle hun have, fordi hun havde været så god mod hende under hendes sygdom. Nogen tid efter kom konen sig, og hun fik skørtet tilbage for at have det på til kirke, og så beholdt hun det i sit gemme. Da hun så døde og skulle lægges på strå, var Lars Thomsens kone også til stede. Otte Nielsen ville tage noget tøj op af en kiste til klædning og fandt da skørtet øverst. "Der er der skørt; tag det til eder; det hører eder til". Hun svarede, nej. Men han sagde, jo, hun skulle have det, det var hendes, og det kom ingen ved. Så tog hun imod det. - Otte Nielsen har sagt til Niels Hjortlund, at der var sket Lars Thomsen en stor uret, og det var sandt, alt det han sagde, det ville han gøre sin ed på; og det var synd, at han således skulle beskyldes for tyv. Det var Hans Knudsen, der havde sagt til Otte Nielsen, at han skulle nægte at have givet Lars Thomsens tøjet, for ellers mistede han alt, hvad han havde, og han kunne komme på Bremerholm. Men nu takkede han Gud, at han havde sagt sandheden, og det ville han fastholde. - Niels Hjortlund forklarer, at han ikke har været beskikket som skifteforvalter. Hans Knudsen af Hinnum, som ejer Otte Nielsens hus, skriver temmelig slet og havde bedt ham skrive et koncept. - Sagen ender med, at Anders Olesen gør afbigt og betaler et beløb. Når de kommer hjem, skal Lars Thomsen så levere den sæk med boghvede, som tilhører Otte Nielsen.

759:

18/7. Daniel Revent af Vingsted mølle ctr. mons. Niels Endorph, nu i Herslev for gæld. Udsat til 8/8, men ikke set igen. Niels Endorphs kautionist har ikke holdt sit løfte om at betale.

18/7. Kolding magistrat og borgerskab ctr. Harte og Rodevad beboere. Der optages forbudstingsvidne.

759b:

Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 8/8

760:

Børnepengene opbudt 2. gang.

1747 - 1. august:

18/7. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. 8/8

Jørgen Henriksen i Lille Velling opbød børnepenge for Dorthea Nielsdatter ibidem 3. gang.

Sergent Mads Nielsen Ulf af Skærup opbød børnepenge for Mette Kirstine Nielsdatter 3. gang.

Hans Henriksen Amnitsbøl, før Lille Velling, nu logerende i Fredericia, opbød børnepenge for Ellen Nielsdatter 3. gang.

760b:

Hans Henriksen Amnitsbøl, før Lille Velling, nu Fredericia, opbød børnepenge for Anna Nielsdatter 3. gang.

1747 - 8. august:

11/7. Laurids Nissen, tjenende i Stepping, ctr. Poul Lauridsen Sottrup i Øster Vamdrup. Forlig. Poul Sottrup tilstår at skylde Laurids Nissen 40 rdl., som han vil betale i afdrag. Hvis ikke han betaler, kan Laurids Nissen søge fæste på hans gård.

11/7. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 5/9

18/7. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 5/9

761:

Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten Knud Storm af Egtved. 22/8

762b:

25/7. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 15/8

763:

Abraham Sivert vil aflægge ed i.h.t. dom af 11/7. 15/8

11/7. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 15/8

Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. provst Jens Storm i Højen. 22/8

763b:

1/8. Sognepræst for Bredsten menighed, Jørgen Bang af Balle, for søsteren Mette Hansdatter af Jelling ctr. Jens Pedersen i Jelling. Udsat til doms d. 5/9, men ikke set igen. - Sagen har drejet sig om Mette Hansdatters aftægt iflg. kontrakt af 30/10-32. Hun er Peder Jensens enke.

25/7. Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Niels Knudsen i Øster Gesten. 29/8

1747 - 15. august:

8/8. Abraham Sivert vil aflægge ed iht. dom af 11/7. Christian Møller er af nogle tilstedeværende blevet overtalt til at eftergive Abraham Sivert noget af sin fordring for at undgå eden. Han skærer sin fordring ned til 50 rdl., hvilket tilfredsstiller Abraham Sivert, som begærer af retten at beramme auktion på hans effekter til betaling, så vidt det rækker.

Las Hansen af Fiskerhuse i Hejnsvig sogn ctr. Bunde Madsen og søn Niels Bundesen af Morsbøl. - Forlig. Niels Bundesen lover at betale ved hjemkomsten 2 rdl., som hans husbond Niels Hansen caverer for. Så er der ingen krav ved skiftet efter Bunde Madsens hustru.

764:

Niels Hansen Bundsgaard ctr. Lars Hansen af Fiskerhuse og husbond præsten Claus Hagen. - Forlig. Niels Bundsgaards bonde Jens Andersen høster en ager, som Lars Hansen har pløjet og tilsået.

18/7. Hans Hansen og Markus Hansen af Påby ctr. Hans Pedersen Ladegaard af Andkær. 29/8

8/8. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 5/9

764b:

8/8. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 12/9

765:

1747 - 22. august:

Peder Mikkelsen af Erritsø og hustru ctr. Hans Pedersen Bundsgaard ibidem. Denne gør afbigt.

8/8. Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten Knud Storm af Egtved. 12/9

766:

8/8. Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. provst Jens Storm i Højen. 12/9

768:

Poul Hansen i Seest fremlyser 14 svin 1. gang.

1747 - 29. august:

8/8. Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Niels Knudsen i Øster Gesten. 5/9

15/8. Dom: Hans Hansen og Markus Hansen af Påby, arvinger efter en søster Mette Cathrine Hansdatter, ctr. Hans Pedersen Ladegaard af Andkær for penge til hendes ophold, 13 rdl. 2 mk., som blev lovet, da han overtog hendes fars gård. - Der er blevet fremlagt en attest på, at Hans Ladegaard i overværelse af de tre sognefogeder Markus Hansen af Bredstrup, Rasmus Pedersen af Pjedsted og Morten Dahl i Andkær og i amtmandens påhør har lovet med håndspålæggelse 20 sldlr. til Mette Cathrine Hansdatter, som da var spæd og umyndig, til hjælp til hendes opdragelse i 10 år, årligt 2 slettedaler. - Herimod har Hans Ladegaard fremlagt en attest fra Michael Muhle på Hvilsbjerggård, for at vise, at han ikke havde lovet de 20 sldlr. uden til den tid, hvor hun opnåede at komme i ægteskab, og vel mere, om hans evne da var dertil, alt i henseende denne Mette Cathrine Hansdatters moder Anne Hansdatter således bortdøde og han befriet for en hård indgået årlig aftægt til hende foruden anden derved forestående vanskelighed etc. Denne attest påberåber sig visse dokumenter, som kan understøtte Hans Ladegaards påstand om fritagelse; men de er ikke blevet fremlagt i retten. - Han skal holde sit løfte og betale til arvingerne de lovede 13 rdl. 2 mk. samt sagsomkostninger.

768b:

1747 - 5. september:

29/8. Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Niels Knudsen i Øster Gesten. 3/10

15/8. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 26/9

Frederik Steensen som kst. actor ctr. arresterede dreng Henning Phillipsen. 26/9

769b:

Frederik Steensen som befalet actor ctr. Mads Jørgensen m.fl. af Egeskov og Trelde. 19/9

8/8. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 3/10

8/8. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 12/9

Provst Jens Jacobsen Buch af Hjarup opbød børnepenge for sl. mag. Albert Thuras efterladte børn, Laurids, Hans, Christian Henrik, Maria Elisabeth, Helena, Jacobe Maria og Barbara Margrethe Thura.

Maren Thomasdatter af Brøndsted med lavværge Niels Madsen ibidem og Lauge Pedersen af Erritsø på egne vegne og på vegne af arvingerne Niels Pedersen i Smidstrup, Thomas og Knud Pedersen og Maren Pedersdatter af Brøndsted får tingsvidne på arveret efter Anders Pedersen, som er død i Kina. Han er søn af afdøde Peder Nielsen og hustru (fornævnte) Maren Thomasdatter. Han var født på den hospitalsgård, som hans forældre havde. Rejste til København som 15-årig. Var på 2 rejser til Kina, kom hjem i 1745. Var hjemme til maj 1745 og rejste så igen til Kina. - Der gives fuldmagt til Maren Thomasdatters søn Lauge Pedersen af Erritsø til at modtage arven.

770:

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1747 - 12. september:

Læst forordning af 29/8 med forbud mod udførsel af græs- og ustaldede okser samt nærmere anordning om handel med staldokser.

22/8. Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten Knud Storm af Egtved. 3/10

771:

22/8. Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. provst Jens Storm i Højen. - Andreas Flensborg synes at have været utilfreds med provstens skattemandtaller. Men provsten er straks gået i offensiven og har dels påvist til vilje til, at skatteforpagteren fik, hvad der tilkom ham, og dels anført skatteforpagterens ulovlige fremfærd: Han har foretaget exekution for skat på en sabbat, og han har exekveret fattige, ja almisselemmer, gamle, svage, vanføre samt dem, der efter skatteforpagtningskontrakten skulle være befriede for indsidderskatten, idet de havde jord af kongens bønder, hvoraf svares til kongens kasse. Så vil Niels Schousbøl, der repræsenterer skatteforpagteren have stævnet vidner til at bevise mandtallernes urigtighed; men retten kræver, at han først beviser hvert terminsmandtals urigtighed, for at ingen skal komme til at vidne i egen sag. Det kan han ikke efterkomme, og han forlader straks retten. Provst Storm reserverer sig sin tiltale.

771b:

5/9. Therikld Hansen Møller af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem. 24/10

772:

15/8. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 19/9

773b:

Provst Jens Jacobsen Buch af Hjarup opbød børnepenge for sl. mag. Albert Thuras efterladte børn, Laurids, Hans, Christian Henrik, Maria Elisabeth, Helena, Jacobe Maria og Barbara Margrethe Thura, 2. gang.

Christen Sørensen af Nygård i Starup sogn anmelder ildsvåde. Huset beskrives; alt var ganske godt indrettet, bygget ikke som en bondegård men som en præstegård. Løjtnant Pagerel logerede med sin familie der. Hans kone havde gjort barsel samme morgen, og en time senere døde barnet. Løjtnantens familie mistede også deres effekter. Så snart de havde fået den svage moder ud og ville være gået ind efter det døde barn, faldt taget ned, og barnet brændte til aske. - Almissebrev.

774:

Jægermester og oberforster Peter Bachmans skytte Rasmus Nielsen afhjemler oldensyn.

1747 - 19. september:

5/9. Frederik Steensen som befalet actor ctr. Mads Jørgensen m.fl. af Egeskov og Trelde. Disse har hos øvrigheden fået sagen ordnet i mindelighed. De skal betale omkostningerne med 22 rdl. 2 mk., som regimentskriveren kautionerer for.

774b:

Mr. Jens Hansen af Kolding p.v.a. Mads Nielsen af Follerup ctr. Hans Madsen Dahl ibidem. Denne gør afbigt.

12/9. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 10/10

775:

Hans Rasmussen af Herslev Højrup ctr. Peder Christensens enke Maren Sørensdatter, hans svigermor. Forlig. Ved hjemkomsten betaler hun til Hans Rasmussen 1 rdl. 4 mk., og han beholder 1 rdl., som er lovet i aftægtsbrevet, fra mikkelsdag 1747 til 1748.

Provst Jens Jacobsen Buch af Hjarup opbød børnepenge for sl. mag. Albert Thuras efterladte børn, Laurids, Hans, Christian Henrik, Maria Elisabeth, Helena, Jacobe Maria og Barbara Margrethe Thura, 3. gang.

775b:

1747 - 26. september:

5/9. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 24/10

5/9. Frederik Steensen som kst. actor ctr. arresterede dreng Henning Phillipsen. - Henning Philipsen har frivilligt tilstået over for 4 kvinder af Strandhuse, som havde opbragt ham, at han ved et bryllup i Strandhuse havde stjålet et sølvbæger og samme bryllupsaften afleveret bægeret til Gert Guldsmeds kone, hvorfor han er blevet arresteret på Koldinghus. Guldsmeden Gert Tørbrøgger har fundet det fornødent ved forhør at fornemme, om drengen fastholdt denne forklaring, hvilket han i begyndelsen gjorde; men da guldsmeden modsagde ham, fragik han sit forrige udsagn og erklærede, at han ikke havde stjålet bægeret, men kun havde sagt det, fordi de Strandhuse kvinder nødte ham til det. Da han fandtes ustadig ved forhøret, blev han pryglet med en tamp to gange, men fastholdt dog sin sidste forklaring og nægtede at have stjålet bægeret, hvilket han også har fastholdt i retten. - Det er ikke bevist, at han har stjålet bægeret, men vel, at han har betlet ved brylluppet, og at han ideligt tilforn har opført sig som en løsgænger og ikke holdt sig til nogen skikkelig ære og tugt. Det kendes for ret, at da han således har opført sig som løsgænger og betler og ikke har stræbt efter at lære det, hvormed han lovligt kunne fortjene sit brød, så bør han efter bestemmelserne i fundatsen for Viborg tugthus arbejde der i 6 år for derved at lære et håndværk og tillige oplyses i sin kristendom, så at han siden derefter kan erhverve sit brød på en lovlig måde. Han skal efter fundatsen have fire sk. i dagligt underhold. - Hvad angår Gert Guldsmeds kone, så reserveres guldsmeden og hans hustru deres ret, om de finder det fornødent at værge sig mod den beskyldning, som er rejst imod dem. - (I retten har drengen forklaret, at han fik rakt bægeret af en karl med sort vest; han lagde ikke mærke til, om det var af sølv eller tin, men drak brændevinen og rakte karlen bægeret tilbage. Det var ved forhøret for mr. Sonnin, at han først fragik sin tilståelse, hvorfor Sonnin havde givet portneren ordre til at slå ham. - Brylluppet fandt sted lørdag den 12/8. Der var mange tiggere til stede, men de var alle gået, da bægeret blev borte. Da var Henning Phillipsen den eneste tigger, der var tilbage. De fire koner var om mandagen i Kolding for at tilbagelevere det lånte tøj; da spurgte de efter drengen, men de fandt ham først dagen efter).

776:

1747 - 3. oktober:

12/9. Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten Knud Storm af Egtved. 14/11

5/9. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 31/10

776b:

5/9. Dom: Laurids Jensen af Knudsbøl ctr. Niels Knudsen i Øster Gesten for fornærmelige ord. - Ved forlig har Niels Knudsen genkaldt sine fornærmelige ord og tilbudt at betale 4 rdl. inden 14 dage. Det gav de hinanden hånden på. Men han har ikke holdt sit løfte om betaling. - Han skal betale de fire rdl. plus endnu 3 rdl. 2 mk. for den fortsatte proces, såfremt han fremdeles agter at passere blandt skikkelige folk og ikke vil stå som en, der ej står til troende. Hans beskyldning skal være død og magtesløs.

1747 - 10. oktober:

19/9. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 31/10

777b:

Læst kammerkollegiets plakat om auktion over Tryggevælde og Alsløf hoved- og sædegårde.

1747 - 17. oktober:

Søren Pedersen, Joen Nielsen og Gjermand Jørgensen af Nyborg i Starup sogn anmeldte ildsvåde. Almissebrev.

778:

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1747 - 24. oktober:

26/9. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 31/10

Christen Jepsen af Glibstrup ctr. husmanden Lars Andersen ibidem. 31/10

778b:

Jep Hansen og Gregers Thomsen af Hjarup blev taget i ed som opsynsmænd i stedet for Thomas Gregersen og Mickel Madsen.

Tingsvidne på tab ved kvægsygen på Kobbelgård ved Stovstrup.

12/9. Dom: Therikld Hansen Møller og hustru Kirsten Jørgensdatter af Gudsø ctr. Niels Nielsen Basse ibidem for slagsmål og overfald med hjælp fra hans to sønner. (Se tingsvidne af 28/3). - Foruden Kirsten Jørgensdatter blev også møllens to tjenestepiger Karen Jacobsdatter og Ellen Nielsdatter ofre for slagsmålet. Den sidste var med ude for at skille Niels Basse og Kirsten Jørgensdatter ad og blev angrebet af Niels Basses to sønner, der fik hende til jorden med deres hænder i hendes hår. - Der har været indgået forlig, men Niels Basse har ikke holdt sit løfte at betale 10 rdl. til Therkild Møller. - Det kendes for ret, at han efter lovens 6-7-8 skal betale tre seks lod sølv (9 rdl.) for at have slået Karen Jacobsdatter. Hans sønner Peder og Hans, skal for at have overfaldet Ellen Nielsdatter med hårgreb og jordskub begge for een og een for begge betale samme beløb. En tredjedel går til kongen og de to tredjedele til Therkild Madsen, som desuden skal have de tidligere lovede 10 rdl. samt 6 rdl. i sagsomkostninger.

780:

1747 - 31. oktober:

Læst forordning af 16/10 om kornskatten for 1748.

24/10. Christen Jepsen af Glibstrup ctr. husmanden Lars Andersen ibidem. Sagen er ikke set mere. Lars Andersen har tilstået at have begået skovhugst. Han har bedt om forlig og lovet, at det ikke skulle ske mere.

24/10. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 14/11

3/10. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 14/11

Hans Bjørn af Kolding som kst. actor ctr. Peder Christensen og hans moder i Lejrskov Højrup. 14/11

780b:

10/10. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 21/11

781:

1747 - 7. november:

Læst patent af 13/10 om højesteret for 1748.

1747 - 14. november:

Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 12/12 (13/12)

781b:

Peder Henriksen af Stivel ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. 28/11

31/10. Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle. 19/12 (20/12)

782:

Regimentskriveren ctr. Hans Strangesen og Mathias Jessen af Tiufkær. 28/11

Niels Bonnichsen af Segelin i Haderslevhus amt ctr. Morten Orlef i Jerlev og Christen Joensen i Mejsling. 28/11

782b:

31/10. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 28/11

783:

Claus Christensen af Ågård ctr. Knud Nielsen ibidem. 28/11

Mathias Rasmussen af Store Velling, tjenende jægermester Peter Bachman af Lille Velling, anmelder ildsvåde. Almissebrev.

Jes Pedersen af Skærup opbød børnepenge for Anna Hansdatter af Vinding 1. gang.

783b:

3/10. Dom: Konsumtions-, folke- og familieskatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten Knud Storm af Egtved, fordi han har forrettet en brudevielse uden kopulationsbevis. - Knud Storm havde pr. brev af 21/7-47 meddelt skatteforpagteren, at han den 22/2-47 havde viet enkemanden Søren Snedker, borger og håndværksmester af Vejle, og pigen Maren Sørensdatter af Tudved i annekset Ødsted kirke uden kopulationsseddel. Han havde ikke tænkt på at fordre kopulationssedlen og sendte derfor skatteforpagteren 2 dukater for at holde ham skadesløs, idet han forsikrede, at det var en forglemmelse og ikke skyldtes modvillighed. Efter at have modtaget dette brev har Andreas Flensborg rejst sag mod præsten med krav om en bøde på 50 rdl. i h.t. forordningen af 31/12-1700. Men Storm har krævet sig frikendt under henvisning til en post i forpagtningskontrakten, ifølge hvilken skatteforpagteren skulle være moderat over for forseelser, der ikke blev begået af modvillighed. - Retten konstaterer, at Flensborg selv har været forsømmelig, idet han ikke har påmindet pastor Storm om hans forseelse for at få sagen ordnet i mindelighed. Og det kendes for ret, at da Storm ikke har besveget Flensborg, men af egne penge rettet for sig, skal han efter lovens 1-5-11 være befriet for Flensborgs påstand. De to dukater hjemfalder til Flensborg til processens omkostninger. Flensborg reserveres sin regres over for snedkeren med hensyn til kopulationspengene som den, der skulle have betalt kopulationssedlen og have leveret den til præsten.

784:

31/10. Dom: Hans Bjørn af Kolding som kst. actor ctr. Peder Christensen og hans moder Kirsten Pedersdatter i Lejrskov Højrup, som for lang tid siden skal have huset og hælet samt marchanderet med to desertører ved navn Hans Lauridsen og Christian Davidsen. - Grundlaget for anklagen er et krigsforhør af 25/9 over to ryttere (hvor det ene vidne var den deserterede Hans Lauridsen). De har været i Flensborg at hente de to desertører, og på tilbagevejen har de gjort holdt i Højrup, hvor desertørerne har forklaret, hvor de har været inde. Den ene hævdede at have solgt til Peder Christensen et par gamle munderingsbukser til gengæld for øl og brød. Peder Christensen skal også have vist desertørerne vej og været vidende om, at de var desertører. - Enken har ved sin forsvarer regimentskriveren aflagt sin forklaring i retten: Det var i 1746 noget hen på sommeren; da kom der til hendes dør om natten 2 personer, som bankede på. Hendes søn stod op af sin seng og lukkede dem ind og gik så straks i seng igen. De begærede, at hun for Guds skyld ville give dem noget at drikke og noget at bide på, hvad de også fik. Så bad de hende om et brød (en såkaldt rouling), som hun gav dem for at blive dem kvit. Da de gik, gav de hende et par gamle læderbukser til vederlag, uden at hun havde bedt om det. - Retten underkender krigsforhøret, idet det ene vidne har været en af desertørerne, der som sådan havde brudt deres troskabsed og altså var utroværdige. - Enken og sønnen frikendes for tiltale, hvis de trøster sig til efter stævnemål at aflægge ed på, at de ikke vidste, at de to karle var desertører, og ikke heller har vist dem vej i deres desertion. - (Enken har ladet forklare i retten, at der ikke var hverken ild eller lys i huset, så hun kunne ikke se de to karles påklædning, hvad kulør den havde. Det var først længere hen på året, da de høstede byg ind, at hun blev klar over, at de var desertører. Det var da den udkommanderede korporal kom tilbage med dem fra Flensborg og sagde, at det var dem, der havde været i hendes hus. - Korporalen havde sagt, at han ville tage logement der på kongens vegne. Og det gjorde han, skønt enken undskyldte sig med, at der ikke var andre senge end dem, hun og børn lå i. Så tog korporalen enkens seng, mens de to desertører lå på noget strå på gulvet, og hun og hendes søn blev oppe og holdt vagt).

784b:

1747 - 21. november:

31/10. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 19/12

785:

Præsten Jørgen Bang af Balle ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. 5/12

Jes Pedersen af Skærup opbød børnepenge for Anna Hansdatter af Vinding 2. gang.

1747 - 28. november:

785b:

14/11. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 12/12 (13/12)

787b:

Regimentskriveren ved fuldmægtig Jacob Wollund ctr. en del bønder for resterende skiftesalær. 19/12 (20/12)

14/11. Niels Bonnichsen af Segelin (Seglund) i Haderslevhus amt ctr. Morten Orlef i Jerlev og Christen Joensen i Mejsling. 9/1-1748

788:

14/11. Claus Christensen af Ågård ctr. Knud Nielsen ibidem. 19/12

14/11. Regimentskriveren ctr. Hans Strangesen og Mathias Jessen af Tiufkær. 12/12 (13/12)

Jens Pedersen Roed, Ude Pedersen og Jens Pedersen af Fredsted ctr. Søren Koed af Håstrup. Udsat til 12/12, men ikke set igen.

Jes Pedersen af Skærup opbød børnepenge for Anna Hansdatter af Vinding 3. gang.

14/11. Dom: Peder Henriksen af Stivel ctr. Ole Lassen Smed af Jelling. - Med tingsvidne af 21/9-47 fra Skovgård birketing bevises, at Ole Smed har afhandlet Peder Henriksen i Styvel 2 stude og lovede at være mand for betalingen. Peder Henriksen og Christen Grauersen drev dem til Oluf Smeds i Jelling. Bendix Jensen af Høllund har set disse to stude med to andre blive drevet fra Lerager til Jelling. - Ole Smed havde lovet 14 rdl. for studene. Dem skal han betale.

788b:

1747 - 5. december:

21/11. Præsten Jørgen Bang af Balle ctr. Ole Lassen Smed i Jelling. - Ole Lassen mødte i retten og erkendte, at han ikke efter sit løfte havde afklareret med Jørgen Bang, hvorfor han overlod sagen til rettens behandling. Dommen findes på fol. 790.

Simon Stub i Brøndsted mølle og Peder Hansen af Børkop mølle ctr. samtlige Brøndsted og Børkop beboere. 19/12

790b:

(Se ovenfor). Dom: Præsten Jørgen Bang af Balle ctr. Ole Lassen Smed i Jelling for gæld. - Ole Smed har ikke efter løfte indfriet sin vekselobligation på 150 rdl. - Han skal betale.

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

1747 - 12. december:

Frederik Steensen af Kolding som kst. actor ctr. Else Christensdatter. 19/12 (20/12)

792b:

De øvrige sager opsættes til i morgen.

793:

1747 - 13. december:

14/11. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 23/1

793b:

28/11. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 9/1

794b:

28/11. Regimentskriveren ctr. Hans Strangesen og Mathias Jessen af Tiufkær. Sagen, som skulle været optaget til doms idag, er blevet frafaldet, siden de har lovet at betale restancen.

Rasmus Nielsen af Viuf ctr. Peder Pedersen af Højen. 9/1

795:

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1747 - 19. december:

21/11. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 23/1

795b:

5/12. Simon Stub i Brøndsted mølle og Peder Hansen af Børkop mølle ctr. samtlige Brøndsted og Børkop beboere. 9/1

797:

Øvrige sager opsat til i morgen.

1747 - 20. december:

Morten Nielsen af Erritsø ctr. Hans Nielsens hustru Anne Jensdatter ibidem. - Hun gør afbigt.

Mons. Christian Risom af Dons mølle ctr. mons. Niels Endorph af Herslev. Der er gjort arrest på Endorphs effekter, som findes i Anders Lauridsens hus i Herslev. Her var hans sidste opholdssted. Han er bortrejst efter at have sagt til Anders Lauridsen, at han kom tilbage om 8 dage. - Da han ikke er i retskredsen, pålægges det Christian Risom at stævne ham med gyldigt varsel både ved birketinget og landstinget. Imens beholder han sin regres på det arresterede indtil sagens uddrag. Udsat til 19/3-1748, men ikke set igen.

798:

28/11. Regimentskriveren ctr. en del bønder for resterende skiftesalær. 9/1

28/11. Claus Christensen af Ågård ctr. Knud Nielsen ibidem. Forlig. Knud Nielsen gør afbigt - og omvendt.

12/12. Dom: Frederik Steensen af Kolding som kst. actor ctr. tjenestekvinden Else Christensdatter af Almind, som formedelst barnefødsel er arresteret på Koldinghus. - Ved forhør den 2/12 har hun frivilligt bekendt, hvorledes hun tirsdagen den 28/11 ved middagstide i sin husbond Christen Rasmussens bryggers uden hjælp af hastig påkommende barnenød fødte et levende drengebarn og for at redde sit foster lagde det i en ledig brændevinstønde på den tørre bund. Straks derefter kom hendes madmor Maren Thomasdatter og hendes husbond ud i bryggerset, og da de hørte, barnet skreg, og spurgte, hvad det var, sagde Else Christensdatter straks, "Det er mit barn", og tog det op og leverede det til sin madmor, som tog imod det i et forklæde. Else Christensdatter kom straks til sengs, og barnet blev forsynet med klæder m.v. - Hun har sagt til dem, at hun ville intet ondt gøre barnet. - Else Christensdatter har vel ikke brugt de lovlige midler ved sit barns fødsel, og hun har heller ikke givet til kende for sin madmor, da hun blev spurgt, om hun ikke var frugtsommelig, men hengået på det yderste under sit arbejde i sin tjeneste og har således født sit barn. Dog er samme barn befundet levende. - Det kendes for ret, at Else Christensdatter bør være fri med den hidtil udståede 14 dages arrest, siden barnet er fundet levende uden forladelse af hende, og hun ikke heller er overbevist at have nægtet at være frugtsommelig. Hun løslades af arresten, imod at hun i Vilstrup sogn, hvor hun har ladet sig besvangre i sin tjeneste i Skovsgård af en aftakket rytter ved navn Poul Pedersen, som nu er soldat i Rendsborg, derfor og for sin løsagtighed udstår kirkens disciplin og søger næstholdende session til aftingelse af sine lejermålsbøder efter forordningen af 19/8-1724. Og det børnetøj, som hun har fået i Almind, betaler hun, når hun forlader arresten. - (Da hun havde født sit barn, var hun straks gået ud at hente en spand vand. Anklageren har regnet med muligheden af, at hun måske ville have druknet barnet dermed i brændevinstønden. Men hun var gået direkte hen til bryggerskedlen med vandet, hvilket hendes madmor kan bekræfte. Det bekræftes også at hun har taget imod sit barn, som det er naturligt for en moder. Der var blevet sendt bud efter Anne Jensdatter, der kom og svøbte barnet. Da hun havde gjort det, gav hun det til moderen med de ord: "Her har I et velskabt barn uden lyde; tag det og hold deraf, som en moder bør". Og Else Jensdatter modtog barnet og kyssede det og lagde det til sit bryst. Anklageren havde mistanke om, at to blå pletter i panden kunne have været tegn på overlast). "Vic og veck er der så!", havde Else svaret, da Anne Jensdatter gjorde hende opmærksom på, at der var disse pletter i panden. Det var Anne Jensdatter, der var kommet med noget børnetøj. - Ingen havde rigtig vidst, at Else var gravid. Der var blevet talt om det i byen, og da hendes madmor havde foreholdt hende disse rygter, havde hun hverken benægtet eller bekræftet dem, men blot sagt, at det var hendes sag.

798b:

14/11. Dom: Rasmus Sørensen af Herslev ctr. Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle for tilgodehavende aftægt. - Johannes Fentz har siden 1744 ikke efterlevet den skriftlige aftægtskontrakt, der dog er påtegnet af ryttersessionen 7/10-1740. Derfor har Rasmus Sørensen i forventning om hjælp klaget til regimentskriveren, der imidlertid har resolveret, at aftægten var for høj og måtte beskæres. Så har Rasmus Sørensen indbragt sagen for ryttersessionen, der har resolveret, at Johannes Fentz skulle holde sin kontrakt. Men Rasmus Sørensen er alligevel blevet nødt til at gå rettens vej. - Når nu rytterforordningen af 10/8-1695, art. 37 i 4. kap. retteligt overvejes, så gælder den alene bøndergårde, og der tales ikke om møller, hvilket bekræftes både af sessionens påtegning på kontrakten og dens resolution på klagen, hvor aldeles intet i så måde er modsagt. - Det kendes for ret, at som Johannes Fentz i nogle år har efterlevet kontrakten, bør han også gøre det herefter, og han bør betale det resterende, ialt 7 rdl. 4 mk. samt noget hvedemel og nogle æbler for indeværende år eller penge i stedet. - Striden har især drejet sig om mølledammens førstegrøde (3 læs hø), som Johannes Fentz har ment, at han ikke havde lov til at føre fra stedet i henhold til rytterforordningen.

 

1748

799:

1748 - 9. januar:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1748, Tirsdagen Den 9. Januari

Hans Pank, byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Baltzer Eliasen, Rasmus Rasmussen, Thomas Thomsen, Simon Andersen, Evaldt Wickmand og Jens Andersen, alle af Kolding.

13/12. Rasmus Nielsen af Viuf ctr. Peder Pedersen af Højen. - Sognefoged Henrik Madsen af Højen vidner idag om en kvie, som Peder Pedersen for 2 år siden solgte til Rasmus Nielsen, der nu bor i Viuf. Det havde Peder Pedersen bekendt for alle bymændene. I høstens tid var Rasmus Nielsen på grandestævne i Højen og tilbød græspenge af den kvie, han havde købt. Det var på den tid, da kvægsygen grasserede i Højen. Rasmus Nielsen havde den på foder i Højen og bad om at få at vide, hvis kvægsygen nærmede sig byen, så ville han få kvien andetstedshen. - Idag bliver der indgået forlig.

800b:

12/12 (13/12). Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 23/1

801b:

28/11. Niels Bonnichsen af Segelin (Seglund) i Haderslevhus amt ctr. Morten Orlef i Jerlev og Christen Joensen i Mejsling. 6/2

19/12. Simon Stub i Brøndsted mølle og Peder Hansen af Børkop mølle ctr. samtlige Brøndsted og Børkop beboere. 6/2

Byfoged Thomas Bech af Middelfart p.v.a. Hans Pedersen ibidem ctr. Jørgen Lyng og Thomas Hansen af Strandhuse (og regimentskriveren). 23/1

Jens Pedersen Roed af Fredsted ctr. Søren Koed af Håstrup for gæld. Udsat til 30/1, men ikke set igen.

802:

20/12. Regimentskriveren ctr. en del bønder for resterende skiftesalær. 6/2

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Skovfoged Jørgen Krog angav skovhugst.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1748 - 16. januar:

Regimentskriveren ctr. Mads Andersen, boelsmand i Trelde. 30/1

1748 - 23. januar:

19/12. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 26/3

9/1. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 6/2

803:

9/1. Byfoged Thomas Bech af Middelfart p.v.a. skipper Hans Pedersen ibidem ctr. Jørgen Lyng og Thomas Hansen af Strandhuse (og regimentskriveren). 6/2

805:

Læst kgl. konfirmation af 15/5-1747 på de reformertes privilegier.

12/12 (13/12). Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 30/1

Lars Jensen af Vrå ctr. Hans Pedersen af Højrup, sergent Peder Jensen af Vrå og landsoldaten Søren Olesen af Ferup. 6/2

Amtmanden lod opbyde børnepenge for 1) afdøde kaptajnløjtnant Sejers 2 sønner, 2) Mette Laursdatter Gjødvad og 3) Christian og Peder Hvas.

1748 - 30. januar:

23/1. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 20/2

805b:

Amtmand von Bülow ctr. hr. Jørgen Bang af Balle. 13/2

Amtmanden lader søge tingsvidne vedr. Martha Susanne Johansdatter af Store Velling. 20/2

806:

Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. degnen Christen Mulvad af Jelling. 13/2

Frk. Bachman til Sønderskov ctr. Hans Ulf af Asbo. 20/2

807b:

16/1. Regimentskriveren ctr. Mads Andersen, boelsmand i Trelde. Sagen udsættes i 8 dage, men er ikke set igen.

Læst forordning af 17/1, hvorved alle og enhver (slagterne i København undtaget) forbydes at overføre noget slags hornkvæg fra Jylland til de andre provinser.

Læst kapitelstaksten for Ribe stift for 1747.

Amtmanden opbød børnepenge 2. gang.

1748 - 6. februar:

23/1. Byfoged Thomas Bech af Middelfart p.v.a. skipper Hans Pedersen ibidem ctr. Jørgen Lyng og Thomas Hansen af Strandhuse (og regimentskriveren). 20/2

810:

9/1. Simon Stub i Brøndsted mølle og Peder Hansen af Børkop mølle ctr. samtlige Brøndsted og Børkop beboere. Sagen slutter idag med tingsvidne. Sagen har drejet sig om fiskeri i møllernes fiskevande. (Der vises vistnok tilbage til denne sag den 26/3).

9/1. Niels Bonnichsen af Segelin (Seglund) i Haderslevhus amt ctr. Morten Orlef i Jerlev og Christen Joensen i Mejsling for gæld og sagsomkostninger, ialt 59 rdl. 3 mk. 6 sk. - Der foreslås en afdragsordning over 5 år. Man enes om afdrag over 3 år.

810b:

Frederik Steensen af Kolding ctr. Peder Christensen Skovlund i Hejnsvig. 20/2

23/1. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 5/3

9/1. Regimentskriveren ctr. en del bønder for resterende skiftesalær. 20/2

23/1. Lars Jensen af Vrå ctr. Hans Pedersen af Højrup, sergent Peder Jensen af Vrå og landsoldaten Søren Olesen af Ferup. - De gør afbigt; de ved ikke, hvem der har skrevet et vist skrift.

811:

Amtmanden lod 3. gang opbyde børnepenge for 1) afdøde kaptajnløjtnant Sejers 2 sønner, 2) Mette Laursdatter Gjødvad og 3) Christian og Peder Hvas.

1748 - 13. februar:

Læst plakat af 22/1 om krybskytteri.

30/1. Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. degnen Christen Mulvad af Jelling. 12/3

30/1. Amtmand von Bülow ctr. hr. Jørgen Bang af Balle. Sagen frafaldet.

1748 - 20. februar:

6/2. Byfoged Thomas Bech af Middelfart p.v.a. skipper Hans Pedersen ibidem ctr. Jørgen Lyng og Thomas Hansen af Strandhuse (og regimentskriveren). 19/3

811b:

30/1. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 5/3

30/1. Frk. Bachman til Sønderskov ctr. Hans Ulf af Asbo. 5/3

812:

30/1. Amtmanden lader søge tingsvidne vedr. Martha Susanne Johansdatter af Store Velling. 5/3

812b:

6/2. Frederik Steensen af Kolding ctr. Peder Christensen Skovlund i Hejnsvig. Sagen slutter her med tingsvidne. Den har drejet sig om gæld.

6/2. Regimentskriveren ctr. en del bønder for resterende skiftesalær. 5/3

Jep Jepsen Buchs enke Lene Andersdatter med lavværge af Lejrskov lovbød sin påboende gård 1. gang.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Rasmus Nielsen angav skovhugst.

1748 - 27. februar:

Læst kgl. befaling af 9/2 til stiftsbefalingsmanden om, at alle svenskere af mands- og kvindekøn, som antræffes i riget, skal opbringes og føres til forhør hos øvrigheden.

Christen Mickelsen og datter Kirsten Christensdatter af Hjarup ctr. Karen Niskone (Karen Jensdatter) ibidem. Hun gør afbigt.

813:

Jens Eriksen af Tudved ctr. Johannes Rasmussen af Vork. 12/3

813b:

Jep Jepsen Buchs enke Lene Andersdatter med lavværge af Lejrskov lovbød sin påboende gård 2. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1748 - 5. marts:

Læst forordning af 21/2 om 1748 års skatten af det kontribuerende hartkorn, hvor kvægsygen har været hidtil.

20/1. Frk. Bachman til Sønderskov ctr. Hans Ulf af Asbo. 12/3

20/2. Amtmanden får tingsvidne vedr. Martha Susanne Johansdatter af Store Velling. Hendes mand Peder Nielsen undveg for 8 år siden. Da boede de hos Mads Pedersen i Horsted. Hun har opført sig kristeligt og skikkeligt, bortset fra at hun i 1747 fik et uægte barn med Niels Pedersen Lyckemand.

20/2. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 30/4

814:

6/2. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 2/4

20/2. Regimentskriveren ctr. en del bønder for resterende skiftesalær. Frafaldet.

Jep Jepsen Buchs enke Lene Andersdatter med lavværge Peder Hansen af Lejrskov lovbød sin påboende gård 3. gang. - Hendes fæstemand Bertel Christensen Wind begærede skøde.

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1748 - 12. marts:

27/2. Jens Eriksen af Tudved ctr. Johannes Rasmussen af Vork for skovhugst. Johannes Rasmussen siger, at han ikke evner at betale de krævede 9 rdl. 1 mk., men hvis Jens Eriksen frafalder sagen, vil han betale 2 rdl. til sagsomkostningerne. De enes om 5 rdl. inden 14/5.

814b:

Brøndsted beboere ctr. Peder Hansen af Børkop mølle og Simon Stub af Brøndsted mølle. Synsmænd udmeldes. 19/3

815b:

Hans Pedersen af Ballesgård ctr. Ole Gravesen i Egtved. 26/3

13/2. Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. degnen Christen Mulvad af Jelling. 23/4

5/3. Dom: Frk. Bachman til Sønderskov ved sin ridefoged Mickel Knudsen ctr. sin fæstebonde Hans Ulf af Asbo formedelst hans fæstegårds forsiddelse. - Mikkel Knudsen har med to tiltagne mænd den 28/12-47 indfundet sig hos Hans Ulf for at efterse, hvad stand hans besætning m.m. fandtes i, og dernæst affattet en skriftlig forretning, som er blevet afhjemlet i retten. Ridefogeden har spurgt ham, om han kan betale sin resterende landgilde på 32 rdl. og skat, og hvad han kan opbygge og istandsætte. Der var 15 fag nedfaldet bindingshus. Hans Ulf har svaret, at han ikke nu kunne betale restancerne. Derefter har ridefogeden registreret boet og vurderet det til 73 rdl. 5 mk. 6 sk. og befalet Hans Ulf at forblive hos Mathias Pistol i Asbo indtil videre. Hans Ulf har ikke svaret landgilde, siden jægermester Bachman købte Asbo gods. Han har forsømt høsten af en skp. rugsæd og to engskifter. Han har fået bygningstømmer fra Sønderskov, men har ikke brugt det til opbygning af husene. Han er blevet hjulpet med en stud til ploven, men har solgt den. En del af sidste års afgrøde har han sat ind hos Mathias Pistol, fordi hans egen bygning var faldet sammen. Han har købt kvæg på syge steder. Og da kvægsygen kom til Asbo, begyndte den hos ham. Da Hans Ulf var flyttet ind hos Mathias Pistol med sine møbler m.m., havde han villet udbære tøjet, men fik så at vide, at hvis han gjorde det, så gjorde han som en tyrk og hedning. - Hans Ulf havde lovet ridefogeden at stille kaution; men kautionisterne ville kun kautionere for 9 fag hus. - Han kræves dømt til at betale ialt 209 rdl. 3 mk. 12 sk. med fradrag af det sekvestrerede, ialt 135 rdl. 4 mk. 6 sk. - Hans Ulf har ikke modbevist noget i retten, men blot klaget til amtmanden. - Det kendes for ret, at siden fæstebrevet af 20/6-24 ikke alene tilholder Hans Ulf at opbygge 20 fag bygninger og derefter forsvarligt vedligeholde dem imod 12 års frihed til december 1735, men der kun efter synsforretningen er 9 nogenlunde gode fag af stuehuset, og de øvrige bygninger er brøstfældige, og siden han har pådraget sig restance af landgilde og skat og mangler besætning og æde- og sædekorn, så bør han have sit fæste forbrudt efter lovens 3-13-1 og - 2. Hvis han ikke har præsteret sligt inden 15 dage, skal hans ejendele sælges ved auktion. Sagsomkostningerne skal han betale med 6 rdl.

816b:

Skovfoged Anders Eliasen angav skovhugst.

1748 - 19. marts:

20/2. Byfoged Thomas Bech af Middelfart p.v.a. skipper Hans Pedersen ibidem ctr. Jørgen Lyng og Thomas Hansen af Strandhuse (og regimentskriveren). 7/5

12/3. Brøndsted beboere ctr. Peder Hansen af Børkop mølle og Simon Stub af Brøndsted mølle. 2/4

819:

Søren Svendsen angav skovhugst.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1748 - 26. marts:

Læst forbud af 12/3 mod indførsel af fremmed perlegryn og bankebyg.

23/1. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 9/4

819b:

12/3. Hans Pedersen af Ballesgård ctr. Ole Gravesen i Egtved for gærdselhugst. Tingsvidne.

820:

8 uger (6/2?). Simon Stub i Brøndsted mølle og Peder Hansen af Børkop mølle ctr. samtlige Brøndsted og Børkop beboere. 2/4

821:

Skovfoged Søren Svendsen angav skovhugst.

1748 - 2. april:

Amtmanden lod efterlyse 3 uærlige og i jern smedede slaver: Esche Steensen, glarmester, Anders Andersen og Anders Nagel, hvilke sidste har brændemærke i panden. De er natten mellem den 27. og 28. marts sluppet bort fra stokhuset i Fredericia fæstning.

26/3 (se også 19/3). Simon Stub i Brøndsted mølle og Peder Hansen af Børkop mølle ctr. samtlige Brøndsted og Børkop beboere. Tingsvidne. Der er ført vidner om fiskeri og færdsel.

823b:

5/3. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 7/5

824:

Hans Jepsen Kjær og svigersøn Mads Olesen af Seest lovbød nogle agre på Seest mark.

Jørgen Henriksen i Lille Vellling lovbød sin påboende gård.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Skovfoged Hans Lyng angav skovhugst.

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

1748 - 9. april:

Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk ctr. sr. Terman Madsen til Nielsbygård og hans bonde Niels Kieldberg i markstrid. Tingsvidne.

826:

26/3. Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling. 21/5

826b:

Hans Jepsen Kjær og svigersøn Mads Olesen af Seest lovbød nogle agre på Seest mark 2. gang.

Jørgen Henriksen i Lille Vellling lovbød sin påboende gård 2. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Jørgen Krog angav skovhugst.

1748 - 23. april:

Tingsvidne på tab ved kvægsygen i Mørkholt.

12/3. Dom: Lars Thistrup af Egholm mølle ctr. degnen Christen Pedersen Mulvad af Jelling for tilgodehavende fordring, en rest af udlagte penge og salær i hans sag ctr. mad. Moss i Jelling, 16 rdl. 1 mk. 14 sk. - Degnen har påstået, at aftalen var, at Thistrup skulle føre sagen for egen regning på gevinst og forlis; men det har han ikke bevist, og han skal betale. (Udgifter og salær er blevet opgjort til 40 rdl. 1 mk. 4 sk. Mad. Moss har betalt 24 rdl. i sagsomkostninger; altså resterer 16 rdl. 1 mk. 14 sk.).

827:

Hans Jepsen Kjær og svigersøn Mads Olesen af Seest lovbød nogle agre på Seest mark 3. gang. - Jep Bertelsen af Seest begærede skøde.

Hans Simonsens enke Kirsten Andersdatter og medarvinger af Lilballe lovbød sin påboende gård 1. gang.

1748 - 30. april:

Hans Simonsens enke Kirsten Andersdatter og medarvinger af Lilballe lovbød sin påboende gård 2. gang.

5/3. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 14/5

1748 - 7. maj:

19/3. Byfoged Thomas Bech af Middelfart p.v.a. skipper Hans Pedersen ibidem ctr. Jørgen Lyng og Thomas Hansen af Strandhuse (og regimentskriveren). - Hans Pedersen har rejst sagen for at få tilbageleveret en ko, som de to sagsøgte med magt har frataget ham, da han flyttede fra Strandhuse. - Koen havde stået hos Thomas Hansen. Da Hans Pedersen kom og sagde, at han ville have den med sig, sagde Thomas Hansen, at han ville gå hen at fortælle Jørgen Lyng det. Så trak Hans Pedersen af med koen. Undervejs gik han ind til Peder Sørensens i Nr. Bjert, hvor han sad og røg en pibe tobak, da Thomas Hansen kom og sagde, at der var nogen udenfor, der ville tale med ham. Det havde Hans Pedersen ikke tid til, og han gik så ud og trak sin ko af gården. Udenfor blev han standset af Jørgen Lyng, der ville lægge arrest på koen. Hans Pedersen spurgte, om han havde ordre dertil fra øvrigheden. Da han bekræftede det, ville Hans Pedersen gerne se ordren; men Jørgen Lyng slog sig for brystet: Han havde mundtlig ordre fra regimentskriveren. Så blev Hans Pedersen med ko tvunget ind i Peder Sørensens gård igen, og han måtte forlade sin ko der. - Thomas Bech og Hans Pedersen har været hos regimentskriveren, der imidlertid har sagt, at Thomas Hansen skulle beholde koen. Så regimentskriveren bliver gjort medansvarlig, hvis der sker koen noget, bl.a. ved kvægsygen. Idag er der blevet indgået forlig: Hans Pedersen skal til Skt. Hans have sin ko tilbage fra Thomas Hansen, der beholder dens spædkalv. Thomas Hansen er imens ansvarlig for koen og skal besørge hende med godt og forsvarligt græs; men han er ikke erstatningspligtig, hvis koen rammes af kvægsygen eller anden skade. Et led i forliget er, at regimentskriveren frafalder en stævning mod Hans Pedersen for hans fraflyttelse samt for et skifte efter hans sl. forældre. - Under sagen har Hans Pedersen ført vidner fra Tved, hvilket har fået modpartens advokat mons. Bjørn til flere gange at undre sig over, hvordan en mand, der boede uden for provinsen i et andet land, kunne have så nær omgang med de implicerede. Thomas Bech må erindre ham om, at Strandhuse ligger på den ene side og Tved på den anden side af Kolding fjord, og at disse to byer er tæt ved hinanden og fisker sammen og dagligt er hos hinanden, og det derfor er, som om de sammen boede i een by.

827b:

Provst Jens Storm af Højen ctr. skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens. 14/5

829:

2/4. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 28/5

Niels Lauridsen og Lauge Pedersen af Vester Vamdrup tages i ed som opsynsmænd i stedet for afdøde Christen Madsen Wind og Mads Christensen ibidem.

829b:

Hans Simonsens enke Kirsten Andersdatter i Lilballe med lavværge Jens Simonsen af Dons og hendes medarvinger: Anders Hansen af Stenderup p.e.v. og p.v.a. broderen sognepræst Jens Dons og broder studiosus Hans Hansen Dons samt søster Anne Hansdatter samt Christen Hansen af Lilballe lovbød 3. gang hendes påboende gård. - Simon Hansen, som er Hans Simonsens og Kirsten Andersdatters søn, og hans hustru Anne Marie Christensdatter(?) begærede skøde.

Peder Iversen af Borlev lovbød sit boel 1. gang.

1748 - 14. maj:

7/5. Provst Jens Storm af Højen ctr. skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens. Provst Storm får tingsvidne på, hvordan Andreas Flensborg på en sabbat har eksekveret for skat og herunder også eksekveret (navngivne) fattige, betlere, sindssyge og vanføre. Der nævnes bl.a. en gammel, fattig svensk fange og en kone, der for 20 år siden tog skade på sin næse og derfor ikke kan tjene til føden. Skatteforpagteren har også eksekveret smeden, selv om han har hus og jord af byen for smedearbejde og der betales skat af denne jord af bymændene.

830b:

30/4. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 28/5

En del bønder er indstævnet for at aflægge ed eller forklaring om skovhugst. 28/5

Jægermester Bachmans skytte Rasmus Nielsen af Viuf får afhjemlet syn på skovhugst i Anst, Jerlev, Brusk, Holmans og Elbo herreder.

831:

Peder Iversen af Borlev lovbød sit boel 2. gang.

Niels Jørgensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Ødsted lovbød deres påboende gård 1. gang.

1748 - 21. maj:

Sognefoged Hans Olufsen i Bjert ctr. Christen Pedersen ibidem. Udsat til 11/6, men ikke set igen.

Niels Jørgensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Ødsted lovbød deres påboende gård 2. gang.

Peder Iversen af Borlev lovbød sit boel 3. gang. - Christen Sørensen og hustru Anna Joensdatter begærede skøde.

9/4. Dom: Skatteforpagter Andreas Flensborg af Horsens ctr. præsten mag. Peder Henrik Moss af Jelling, fordi han uden kopulationsseddel fra skatteforpagteren har trolovet og derefter viet i Hover kirke en håndværksmand ved navn Poul Nielsen Bødker og Maren Sørensdatter i februar 1746. - Magister Moss har villet bevise, at Poul Nielsen ikke var nogen mesterhåndværker, men en fattig husmand, der kun fuskede med bødkerarbejde og undertiden måtte betle. Der har været beskikkelsesmænd ude, hvor Poul Nielsen tidligere har boet, for at få udtalelser om hans bødkerarbejde, og han selv har forklaret, at han har svendebrev fra Middelfart og har arbejdet som svend i Kolding, mens han boede i Amnitsbøl. Han bekræfter, at da armoden slog til en tid, måtte han et halvt års tid for at bjerge brødet påtage sig at være markvogter; men siden har han brugt sit håndværk. Præsten havde bl.a. skaffet sig en attest fra mons. Roede på Takærgård(?) om Poul Nielsens unyttige fuskerarbejde og mener, at Poul Nielsen havde sagt, han havde attest fra Roede. Retten kender, at der ikke er noget i Roedes brev, der kan anses for gyldigt i sagen, og at det alene tilkommer den nuværende skatteforpagter at moderere eller helt eftergive kopulationspenge. Moss kunne have forsynet Poul Nielsen med attest på hans fattigdom og have ladet ham selv forsøge at få en aftale med skatteforpagteren inden vielsen. - Han skal efter forordningen af 31/12- 1700 for sin forseelse betale 50 rdl. til Flensborg plus 10 rdl. i sagsomkostninger. (Flensborg havde i sagens løb tilbudt forlig imod betaling af 10 rdl.).

832:

Jens Pedersen af Egholt fremlyste en plag 1. gang.

832b:

1748 - 28. maj:

Niels Jørgensen og hustru Kirsten Pedersdatter af Ødsted lovbød deres påboende gård 3. gang. - Der fremlægges købe- og aftægtskontrakt med hustruens brodersøn Peder Christensen, der byder 100 sldlr. plus aftægt. Niels Jørgensens broder Mads Jørgensen tilbyder 150 sldlr. plus aftægt. Så overbyder de hinanden med efterhånden små beløb. Sidste bud (på 202 sldlr.) bliver Peder Christensens.

7/5. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 9/7

834:

14/5. Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf. 25/6

14/5. En del bønder er indstævnet for at aflægge ed eller forklaring om skovhugst. 11/6

Jens Pedersen af Egholt fremlyste en plag 2. gang.

Jep Bramsen af Skanderup tages i ed som opsynsmand i stedet for Hans Ravn ibidem.

1748 - 11. juni:

28/5. En del bønder er indstævnet for at aflægge ed eller forklaring om skovhugst.

834b:

1748 - 18. juni:

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Claus Christensen af Horskær og Mads Hansen i Roved. 9/7

Niels Sørensen og Peder ? af Ødsted ctr. kaptajnløjtnant Ebbel af Ødsted. Forlig.

835:

Poul Christensen m.fl. af Seest ctr. Poul Hansen m.fl. ibidem. 25/6

Niels Hansen Smed af Vejlby og Hans Madsen Smed af Tved ctr. Lauge Nielsen og sognefoged Niels Laugesen, begge af Vejlby. Forlig. Sognefogeden og hans søn betaler 10 rdl. for deres øvede gerning og gør afbigt.

835b:

1748 - 25. juni:

Jacob Johansen Lund, opholdende sig på Hundsbæk, ctr. Iver Jensen, tjenende i Drostrup, og Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård. - Jacob Lund er blevet ilde tilredt ved et slagsmål i Gammelby pinsedag. Tingsvidne.

837b:

18/6. Poul Christensen m.fl. af Seest ctr. Poul Hansen m.fl. ibidem om vejret. Tingsvidne.

28/5. Dom: Farveren Peder Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf ang. en sorthjelmet ko ham tilhørende, som har været indsat hos Søren Kyed. - Peder Møller har i Viuf hos Søren Kyed solgt en ko til Niels Kyed af Starup (da den lammede og ikke kunne følge med driften længere) for 7 sldlr. på det vilkår, at pengene skulle betales, hvis koen levede til påske. - Senere har Peder Møller været i Viuf, hvor han blev tilbudt de aftalte 7 slettedaler, som han ikke ville modtage, idet han forlangte flere penge end aftalt; og dernæst påførte han Søren Kyed proces. - Det kendes for ret, at Peder Møller for sin unyttige trætte bør betale 10 rdl. i sagsomkostninger til Søren Kyed. Når der godtgøres ham 4 rdl. 4 mk., den aftalte pris for koen, bliver der 5 rdl. 2 mk. at betale. - (Søren og Niels Kyed er brødre).

838:

1748 - 9. juli:

18/6. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Claus Christensen af Horskær og Mads Hansen i Roved for skovhugst. Tingsvidne.

838b:

28/5. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 13/8

Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. nogle hospitalsbønder. 16/7

1748 - 16. juli:

Læst plakat om auktion over ... 50 hvide kitler, 75 kapper ....

9/7. Dom: Hospitalsforstander Hans Lintrup ctr. nogle hospitalsbønder i Almind for restance. - De skal betale.

839:

1748 - 23. juli:

Peder Christensen Møller af Vester Nebel mølle ctr. Joen Nielsen af Nyborg. 6/8

Mikkel Larsen af Børup ctr. degnen Jens Herup ibidem. 6/8

839b:

1748 - 30. juli:

Læst anordning ... oktrojerede kompagni ...

Niels Madsens enke Birthe (Mette?) Madsdatter af Pjedsted lovbød sin gård 1. gang.

Læst reskript til geheimeråd Gabel ....

1748 - 6. august:

23/7. Peder Christensen Møller af Vester Nebel mølle ctr. Joen Nielsen af Nyborg. 20/8

840:

23/7. Mikkel Larsen af Børup ctr. degnen Jens Herup ibidem. Degnen gør afbigt.

Der afhjemles syn på havre- og bygsæd i Børup, Gårslev og Mørkholt.

Jep Rasmussen og hustru af Seest ctr. Nicolaj Rytter og Niels Krog m.fl. 20/8

841b:

Niels Madsens enke Mette Madsdatter af Pjedsted med lavværge lovbød sin 1/4 gård 2. gang.

Joen Nielsen af Nyborg lovbød sin gård 1. gang.

Christen Sørensen på Nygård lovbød Nygård 1. gang.

1748 - 13. august:

9/7. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 27/8

Niels Madsens enke Mette Madsdatter af Pjedsted med lavværge Peder Madsen Basse ibidem lovbød sin 1/4 gård 3. gang. - Hendes fæstemand Niels Nielsen begærede skøde.

842:

Joen Nielsen af Nyborg lovbød sin gård 2. gang.

Christen Sørensen på Nygård lovbød Nygård 2. gang.

1748 - 20. august:

Regimentskriveren fremlægger specifikation på tab ved kvægsygen i rytterdistriktet fra maj 1747 til 21/2-1748. Vidnerne benævnes ikke almindeligvis som sognefogeder.

6/8. Peder Christensen Møller af Vester Nebel mølle ctr. Joen Nielsen af Nyborg for gæld på 305 rdl. 5 mk. 6 sk. - Frafaldes, da han har betalt.

6/8. Jep Rasmussen og hustru af Seest ctr. Nicolaj Rytter og Niels Krog, Peder Christensen og Jep Christensen, alle tjenende i Seest. - Vidner har forklaret, at Jep Rasmussen (Jep Skræder) den 6/7 var i selskab hos Mads Poulsens i Seest. Her sad han og spillede kort med 2-3 andre, som sagde, at de havde vundet 2 sk. fra ham. Han var også kommet op at skændes med Peder Skræder, der sagde, at han var bedre end Jep. Det sagde Jep nej til, og det blev repeteret nogle gange, hvorefter Jep tog en ølkausse med øl i og slyngede efter Peder Skræder, der ved at dukke sig undgik at blive ramt. Skålen gik i stykker mod væggen. Så kom Nicolaj Wedel og ville have Jep Skræder til at betale skaden, men det ville han ikke. Så rendte Nicolaj Wedel ind i ham og væltede ham om over bænken og slog ham over hovedet. Maren Oles, gift med Overholms hyrde Ole Jacobsen, hørte fra bryghuset skænderiet om penge og skål. Hun gik ind til Jep Skræders kone og bad hende tage penge med. Så gik Jep Skræders kone ind og ville have sin mand med hjem. Hun kom også i klammeri. Maren Oles så, at hendes hue lå på gulvet. Jep Skræder havde bedt om at måtte gå hjem, men der var blevet sagt, at han skulle betale først. En af de tilstedeværende havde tilbudt at betale for ham, men det havde han afslået. - Idag bliver der indgået forlig. Jep Rasmussen betaler 14 mk. til kontraparterne. Heraf får Peder Christensen Skræder de to mk. og de andre fire hver.

Joen Nielsen af Nyborg med hustru Johanne Pedersdatter lovbød sin gård 3. gang. - Hans Pedersen af Nyborg, svoger til Joen Nielsen, og hustru Karen Pedersdatter begærede skøde.

842b:

Christen Sørensen på Nygård lovbød Nygård 3. gang. - Joen Nielsen og hustru Johanne Pedersdatter (Christen Sørensens svigerforældre) begærede skøde. - Christian Risom tilkendegav, at han havde Nygård i pant for 500 rdl. iflg. obligation fra forrige ejer Joen Nielsen.

Sergent Peder Jensen Muldvad af Vrå lovbød 1/3 gård 1. gang.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

1748 - 27. august:

Kancelliråd Thygesen til Mottrup ctr. præsten Bartram Højer i Gamst. 15/10

843:

Simon Braad af Horsens ctr. Hans Buch i Hjarup. 15/10

13/8. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 17/9

843b:

Jacob Johansen på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård. 17/9

844:

Ejstrup bymænd ctr. Jens Nielsen og Peder Sørensen i Højrup m.fl. 3/9

Sergent Peder Jensen Muldvad af Vrå lovbød 1/3 gård 2. gang.

Hans Pedersen Jul af Seest fremlyste 4 svin.

1748 - 3. september:

27/8. Ejstrup bymænd ctr. Jens Nielsen og Peder Sørensen i Højrup m.fl. 10/9

27/8. Hans Pedersen Jul af Seest fremlyste 4 svin 2. gang.

844b:

Jægermester og oberforster Peter Bachmans skytte Rasmus Nielsen lod afhjemle oldensyn.

Sergent Peder Jensen Muldvad af Vrå lovbød 1/3 gård 3. gang. - Iver Andersen og hustru Kirsten Jensdatter begærede skøde.

1748 - 10. september:

Læst plakat ang. forbud af 12/8 mod indførsel af fremmede ligsten m.m.

3/9. Ejstrup bymænd ctr. Jens Nielsen og Peder Sørensen i Højrup m.fl. Markstrid. Tingsvidne.

845:

Mette Sørensdatter af Skovbølling ctr. mad. Moss af Jelling. 24/9

Hans Pedersen Juel af Seest fremlyste 4 svin 3. gang.

1748 - 17. september:

27/8. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 1/10

27/8. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård. 15/10

1748 - 24. september:

10/9. Mette Sørensdatter af Skovbølling ctr. mad. Moss af Jelling. 8/10

846b:

1748 - 1. oktober:

Læst forordning af 13/9 om bankolodsedler.

Læst amtmandens bekendtgørelse af auktion på de kgl. skoves olden.

Læst plakat fra provst Winter af Vejle om auktion i Pjedsted præstegård efter Lucas Knob.

Frederik Steensen som kst. actor ctr. Anna Jepsdatter fra Nr. Bjert. 8/10

17/9. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 22/10

847:

Niels Marcussen af Dons anmelder ildsvåde på hans i fæste havende kassehus. Der var ikke andre i huset, da branden begyndte, end hans hustru, som er gammel og blind. Almissebrev.

1748 - 8. oktober:

Ude Jørgensen af Starup og Ole Sørensen i Møsvrå lovbyder den halve gård i Starup, som Anders Pedersen påbor, 1. gang.

Jens Andersen af Ødsted lovbød sin gård 1. gang.

Søren Sørensen af Amnitsbøl lovbød sin gård ibidem 1. gang.

847b:

Læst forordning om kornskatten for 1749.

1/10. Frederik Steensen som kst. actor ctr. Anna Jepsdatter fra Nr. Bjert. - Hun har frivilligt bekendt at have stjålet nogle varer, som ved inkvisition blev fundet i hendes kiste. Tingene tilhører Hans Sørensen hustru og steddatter Anne Marie Hansdatter i Bjert. Det var en lille sølvknap, lidt humle og nogle silkeklude samt 3 mk. 8 sk. i penge. Hun tog tingene, da hun gik Hans Sørensens syge hustru til hånde. - Hun bør, andre ligesindede onde mennesker til eksempel efter lovens 6-17-32 miste sin hud. Og da det er første gang, hun har begået tyveri, så skal hun piskes af fangefogeden i arresten. Hun skal betale igæld og tvigæld samt have sin hovedlod forbrudt. Men som det er bekendt, at hun er gammel og fattig og ej ejer andet end de gamle, usle klæder, hun bærer på sin krop, så er ej noget derved i så måde at erholde. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmændene Troels Jepsen, Mads MOS Olesen, Christen Hansen, Hans HBS Bertelsen (af Seest), Hans HJS Jensen, Hans HNS Nielsen, Christen CCS Christensen og Poul PCS Christensen (af Vranderup). - Anne Jepsdatter påhørte dommen og erklærede, at hun ikke ville appellere.

24/9. (Søren Pedersen og moder) Mette Sørensdatter af Skovbølling ctr. mad. Moss af Jelling. 22/10

848:

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1748 - 15. oktober:

Læst generalpardon af 19/9 for dem, som er deserteret.

17/9. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård. 12/11

27/8. Kancelliråd Thygesen til Mottrup ctr. præsten Bartram Højer i Gamst. 29/10

848b:

27/8. Simon Braad af Horsens ctr. Hans Buch i Hjarup for gæld. Forlig.

Ridefoged Niels Iversen på Nørholm ctr. Knud Christensen i Agervig m.fl. 29/10

850:

Assessor Laurids Bolvig på Nebbegård får tingsvidne på arveret efter Jens Risom, der i 1723 rejste fra sit fødested Nebbegård til Holland og med det Nederlandske Kompagni for til Østindien (han kaldes i Holland Jan Riesum). Hans forældre er døde for mange år siden. Han har haft 2 helsøstre, 2 halvbrødre og en halvsøster: Sophia (død i ægteskab), Leonora (lever i ægteskab), Jochum, Laurids og Kirstina. En købmand i Amsterdam bemyndiges til at modtage arven.

850b:

Ude Jørgensen af Starup og Ole Sørensen i Møsvrå lovbyder den halve gård i Starup, som Anders Pedersen påbor, 2. gang.

Jens Andersen af Ødsted lovbød sin gård 2. gang.

Søren Sørensen af Amnitsbøl lovbød sin gård ibidem 2. gang.

Poul Christensen af Seest lovbød sin halve gård 1. gang.

Troels Jepsens hustru i Seest lovbød sin halve gård 1. gang.

1748 - 22. oktober:

8/10. (Søren Pedersen og moder) Mette Sørensdatter af Skovbølling ctr. madame Moss af Jelling. - Forlig. Mag. Moss betaler inden påske 10 rdl., og Mette Sørensdatter beholder den andel korn- og kvægtiende, som tilkommer mag. Moss af hendes gård. Der tages reservation m.h.t. kongens bøder. - Mad. Moss' advokat har forsøgt at få stævningen afvist med den begrundelse, at der var blevet indgået forlig på Skovgård birketing; men retten resolverede, at sagen skulle gå videre, for Mette Sørensdatter havde ikke været med til det forlig.

1/10. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 5/11

Poul Christensen af Seest lovbød sin halve gård 2. gang

Troels Jepsens hustru i Seest lovbød sin halve gård 2. gang.

Ude Jørgensen af Starup og hustru Maren Pedersdatter samt Ole Sørensen i Møsvrå med hustru Anna Pedersdatter lovbyder den halve gård i Starup, som Anders Pedersen påbor, 3. gang. - Denne og hustru Mette Olesdatter begærede skøde.

851:

Jens Andersen af Ødsted lovbød halvdelen af sin påboende gård 3. gang. - Niels Sørensen og hustru Heilvig Mortensdatter begærede skøde.

Jens Andersen af Ødsted lovbød 3. gang halvdelen af sin gård i Ødsted. Peder Andersen og hustru Zidsel Christensdatter begærede skøde.

851b:

Søren Sørensen af Amnitsbøl lovbød sin påboende gård ibidem 3. gang. - Niels Sørensen og fæstemø Johanne Sørensdatter begærede skøde.

1748 - 29. oktober:

15/10. Kancelliråd Niels Thygesen til Mottrup ctr. præsten Bartram Højer i Gamst. Lorintz Nielsen stævnet. 12/11

852:

15/10. Ridefoged Niels Iversen på Nørholm ctr. Knud Christensen i Agervig m.fl. 12/11

Hans Lorentzen Møller i Hvolkærs mølle ctr. Mathias Kornbech i Jelling. 12/11

Mathias Kornbeck i Jelling ctr. præsten mag. Moss ibidem. 12/11

Poul Christensen af Seest lovbød sin halve gård i Seest 3. gang. - Hans brodersøn Christen Eriksen begærede skøde.

852b:

Troels Jepsens hustru Karen Hansdatter i Seest med lavværge Poul Lauridsen Buch af Nagbøl lovbød sin halve påboende gård 3. gang. - Hendes mand begærede skøde.

1748 - 5. november:

Niels Lauridsen(?) i Dons ctr. Therkild Sørensens enke Catharina Rasmusdatter af Jelling for gæld. - Tingsvidne.

853:

22/10. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 19/11

854:

Anders Nielsen og Niels Bertelsen af Øster Vamdrup tages i ed som opsynsmænd i stedet for Hans Hansen og Iver Andersen ibidem.

Skovrider Luckhardt angav skovhugst.

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

1748 - 12. november:

29/10. Kancelliråd Niels Thygesen til Mottrup ctr. præsten Bartram Højer i Gamst og forrige forpagter på Estrup Lorintz Nielsen (Nissen). 26/11

854b:

29/10. Mathias Kornbeck i Jelling ctr. præsten mag. Moss ibidem. 10/12

29/10. Ridefoged Niels Iversen på Nørholm ctr. Knud Christensen i Agervig m.fl. 26/11

855b:

15/10. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård. 3/12

29/10. Hans Lorentzen Møller i Hulkær mølle (Hvolkærs mølle) ctr. Mathias Kornbech i Jelling. 26/11

Regimentskriveren får på vegne af en del Seest mænd konfirmeret et forbud imod, at Markus Madsen Møller i Vranderup mølle opfører en bygning på Skovdrup mark. (Se 26/11)

856b:

Læst patent om højesteret for 1749.

Læst forbud af 21/10 mod udførsel af havre.

Læst kgl. befaling om, at Thisted marked, som hidtil er blevet holdt den 10/9, herefter skal holdes tirsdagen eller onsdagen efter mikkelsdag.

Læst stiftbefalingsmandens plakat af 8/11 om licitation på reparation og vedligeholdelse af de to rytterstalde i Fredericia.

Hospitalsforstander Hans Lintrup af Kolding hospital efterlyser Søren Christensen, Peder Pedersen og Morten Andersen, født på hospitalsgodset i Almind sogn.

1748 - 19. november:

Læst hospitalsforstander Hans Lintrups efterlysning 2. gang.

Husmanden Niels Mortensen af Øster Vamdrup ctr. Christen Hansen ibidem for gæld. 3/12

857:

5/11. Anthony Jacobsen Buch af Nagbøl m.fl. ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen af Dollerup m.fl. 3/12

857b:

Regimentskriveren lader efterlyse en del (navngivne) karle, som er rømt fra ryttergodset.

1748 - 26. november:

Hospitalsforstander Hans Lintrup af Kolding hospital efterlyser 3. gang Søren Christensen, Peder Pedersen og Morten Andersen, født på hospitalsgodset i Almind sogn. Efterlysningen er også blevet oplæst fra Almind kirkes prædikestol.

12/11. Kancelliråd Niels Thygesen til Mottrup ctr. præsten Bartram Højer i Gamst og forrige forpagter på Estrup Lorintz Nielsen (Nissen). 7/1-1749

858:

12/11. Ridefoged Niels Iversen på Nørholm ctr. Knud Christensen i Agervig m.fl. - Idag afsluttes sagen her med tingsvidne. - Christian Lund fra Rødding havde været i Dal hos Peder Ryegaard med en kvægdrift på 30 stude, 2 ungnødder og 4 køer. Her kom Knud Christensen af Agervig og medfølgere (Christen Andersen af Biltoft og Mads Bertelsen af Næsbjerg samt 2 andre) og gjorde arrest på driften og Christian Lund under foregivende af at have penge til gode. Skønt beboerne i Dal tilbød kaution, førte de med magt Christian Lund bort til Nørholm (det var med magt; han var kun iført nattrøje). Christian Lund havde ellers forevist bevis på, at han skulle købe kvæg til Estrupgård, og der var også sundhedsattest. Ridefoged Gydesen fra Estrup var kommet og havde også tilbudt kaution.

12/11. Hans Lorentzen Møller i Hulkær mølle ctr. Mathias Kornbech i Jelling. 10/12

Degnen Christen Mulvad af Jelling ctr. præsten Peder Henrik Moss ibidem. Stævningen afvises, idet det er en gejstlig sag, som skal behandles ved provsteretten, der samles i Jelling skolehus den 5/12.

859:

(Se 12/11). Regimentskriveren ctr. Markus Madsen Møller af Vranderup mølle vedr. byggeriet på Skovdrup mark. 3/12

Regimentskriveren lader efterlyse en del (navngivne) karle, som er rømt fra ryttergodset, 2. gang.

Skovrider Landsberg angav skovhugst.

859b: (her slutter filmrullen 30899).

Skovfoged Holtzendorf angav skovhugst.

Læst skatteforpagter Anders Flensborgs plakat om erlæggelse af konsumtions- og folke- og familieskatten. Beboere i Nørvang, Tørrild, Jerlev og Slavs herreder betaler hos Stephan Zetner i Vejle, og beboerne i Anst, Holmans, Brusk og Elbos herreder betaler hos Peder Therkildsen i Kolding.

Foreskrevne tingprotokol er Anno 1748 d. 26. november endet og sluttet udi forbemeldte ting- og stokkemænds overværelse, hvilket hermed bevidnes med vore hænders underskrift og hostrykte signeter. (Sign.) Mads Paabye.

 

Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk